You are on page 1of 7
Kemikaali ohutuskaart vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC EUPAREN M WG 50 Koostamise kuupäev: 28.04.2006 1.

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

EUPAREN M WG 50

Koostamise kuupäev: 28.04.2006

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimi:

EUPAREN M WG 50

Toote kood (UVP):

00922153, 04358406

Kasutusala:

fungitsiid

Tootja:

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim Germany

Telefon:

+49(0)69-305-5748

Faks:

+49(0)69-305-80950

Vastutav osakond:

Material and Transport Safety Management

Kohalik hädaabi number:

Esindaja Eestis:

+49(0)69-305-82369/12588

112

Bayer CropScience Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA

Kemikaal sisaldab:

Vees dispergeeruvad graanulid Tolüülfluaniid 50,0 %

Ohtlikud koostisained:

Kemikaali nimetus

CAS-Nr. /

Ohutunnused

Riskilaused

Kontsentratsioon [%]

EINECS-Nr.

Tolüülfluaniid

731-27-1

T, N

R23,

50.00

211-986-9

R36/37/38,

R43, R48/20,

R50/53

metüleeniga seotud arüülsulfooniku kondensatsiooni produkt

90387-57-8

 

R52/53

> 5.00 - < 25.00

291-331-1

Silikoon, amorfne

7631-86-9

   

> 25.00 - < 50.00

231-545-4

3. OHTLIKKUS

Riskilaused inimesele ja keskkonnale:

Ärritab silmi. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat) Väga mürgine veeorganismidele.

4. ESMAABI

Üldinformatsioon:

Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Eemaldada otsekohe preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided ning kahjutustada ohutult. Teadvusekaotuse ohu puhul, asetada/ transportida stabiilses, külili asendis.

Sissehingamisel:

Pöörduda koheselt arsti poole. Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja lasta tal puhata.

Kokkupuutel nahaga:

Pesta koheselt rohke vee ja seebiga, võimalusel polüetüleenglükool 400 lahusega, seejärel loputada veega.

Silma sattumisel:

Eemaldada kontaktläätsed ja loputada silmi põhjalikult veega, ka silmalaugude alt,

vähemalt 15 minutit

Võtta koheselt ühendust silmaarstiga.

Allaneelamisel:

Kutsuda esile oksendamine ainult juhul kui: 1. kannatanu on täielikult teadvusel; 2. meditsiiniline abi ei ole koheselt kättesaadav; 3. alla neelati suur kogus (rohkem kui suutäis) kemikaali; 4. allaneelamisest on möödas vähem kui 1 tund. (Okse ei tohi sattuda hingamisteedesse). Pöörduda koheselt arsti poole.

Informatsioon arstile:

Ravi Maoloputus ei ole tavaliselt vajalik. Juhul, kui alla neelati suur kogus (rohkem kui suutäis) kemikaali, anda aktiivsütt ja naatriumsulfaati.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Sobivad kustutusvahendid:

piserdatav veejuga kustutuspulber CO 2 vaht liiv

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:

Tulekahju puhul võivad eralduda järgmised gaasid:

Vesinikkloriid (HCl) vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape) vesinikfloriid süsinikmonooksiid (CO) vääveldioksiid (SO2) lämmastikoksiidid (NOx)

Tuletõrjujate kaitsevahendid:

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu ja udu sissehingamist. Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

Lisainformatsioon:

Koguda mahavalgunud kustutusmaterjal. Vältida tulekahju kustutusvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Isikukaitsemeetmed:

Vältida kokkupuudet mahavalgunud kemikaaliga või kemikaaliga saastunud pindadega. Kanda isikukaitsevahendeid. Takistada kaitsevahenditeta isikute ligipääs kemikaalile. Hoida eemal süttimisallikast.

Keskkonnakaitse meetmed:

Takistada preparaadi sattumist pinnasesse ja pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni. Kemikaali sattumisel jõgedesse, järvedesse või kraavidesse teavitada õnnetusest vastutavaid ametkondi. Kui suure koguse mahavalgunud kemikaali kokku kogumine osutub võimatuks, teavitada sellest keskkonnakaitseinspektsiooni.

Saastuse likvideerimise meetmed:

Koguda mahavalgunud kemikaal pühkides või tolmuimeja abil ning kühveldada kindlalt suletud vastavalt märgistatud konteinerisse ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Puhastada põrandad ja teised saastunud pinnad põhjalikult, järgides keskkonnakaitsenõudeid. Hoida sobivast materjalist kindlalt suletud konteineris kahjutustamiseni.

Lisainformatsioon:

Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8 Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Käitlemine

Ohutu käitlemise nõuded:

Kasutada ainult nõuetekohaselt ventileeritavates ruumides.

Tulekahjust ja plahvatusest hoidumise nõuded:

Hoida eemal kuumus- ja süttimisallikast. Tolm võib kokkupuutel õhuga moodustada plahvatusohtlikke ühendeid.

Hoiustamine

Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:

Hoida pakend tihedalt suletuna. Vältida kõrvaliste isikute ligipääsu kemikaalide hoiuruumile. Säilitada ainult originaalpakendis.

Üldised säilitusnõuded:

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilne säilitamine:

Säilitustemperatuur: <50°C. Säilitustemperatuur ei tohi ületada +50°C.

Sobivad materjalid:

alumiiniumkile (min. 0,007 mm alumiiniumi)

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID

Viide COSHH mõõtmissüsteemidele (Control of Substances Hazardous to Health (Amendment) Regulations 2004). Praktilise kasutamise ajal tuleb tööohutuseeskirju eelistada isikukaitsevahendite punktis toodud parameetritele. Viide ka COSHH Essentials.

Töökoha kontrolli parameetrid

Komponendid

CAS-Nr.

Kontrolli parameetrid

Täiendatud

Alus

Silikoon, amorfne (Sissehingatav tolm)

7631-86-9

10 mg/m3

2005

EH40 WEL

(TWA)

Silikoon, amorfne (Hingamisteedesse sattuv tolm)

7631-86-9

4

mg/m3

2005

EH40 WEL

(TWA)

Silikoon, amorfne (Sissehingatav tolm)

7631-86-9

6

mg/m3

2005

EH40 WEL

(TWA)

Silikoon, amorfne (Hingamisteedesse sattuv tolm)

7631-86-9

2.4 mg/m3

2005

EH40 WEL

 

(TWA)

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:

Kasutada respiraatorit EN149FFP1. Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud ainult lühiajalise kasutamise järelmõjude vältimiseks, kui kõik nõuetekohased abinõud on rakendatud, et vähendada kemikaaliga kokkupuutumise ohtu st ruumid on nõuetekohaselt ventileeritud. Hingamisteede kaitsevahendite kasutamisel ja hooldamisel järgida alati valmistajatehase soovitusi.

Käte kaitse:

Kanda CE-markeeringuga (või samaväärseid) nitriil-kummikindaid

Silmade kaitse:

(minimaalne paksus 0,40 mm). Kemikaaliga määrdunud kindad pesta. Kui on määrdunud kemikaali sisepind, kindad on läbikulunud või kui välispinda ei ole võimalik kemikaalist puhastada, kahjutustada. Pesta käsi alati enne sööki, suitsetamist või tualeti kasutamist. Kaitseprillid EN166

Naha ja kehapiirkondade kaitse:

Kanda standardset kaitseriietust. Võimalusel kanda alusriideid. Kemikaalikindla ülikonna alla kanda polüester/puuvillaseid või puuvillaseid alusrõivad. Alusrõivaid sageli pesta.

Hügieenimeetmed:

Vältida kemikaali sattumist nahale, silma ja riietele. Hoida tööriided eraldi. Pesta käed koheselt pärast töö lõppu, vajadusel minna duši alla. Eemaldada kemikaaliga läbiimbunud ja määrdunud rõivad koheselt ning puhastada need hoolikalt enne järgmist kasutamiskorda. Rõivad, mida ei õnnestu puhastada, tuleb hävitada (põletada).

Kaitsemeetmed:

Avatud kemikaalipakendite käitlemisel või kui on nahaga kokkupuutumise oht:

Täielik kaitseülikond

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Välimus

Olek, vorm

Graanulid

Värvus

Valge kuni beež

Lõhn

Aromaatne

Ohutusandmed

Tolmu plahvatusohtlikkuse klass Lahustuvus vees Löögitundlikkus Isesüttivuse number Oksüdeerivad omadused

Tolm võib plahvatada (modifitseeritud Hartmanni toru, süütamine pideva sädeme generaatoriga) Dispergeeruv Ei ole tundlik CN3 Lokaalne isesüttivus ilma edasise levikuta temp 20 °C Ei ole oksüdeeriv

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Välditavad tingimused:

Välditavad materjalid:

Ohtlikud reaktsioonid:

Äärmuslikud temperatuurid ja otsene päikesevalgus puuduvad Kemikaal võib süttida

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Akuutne oraalne toksilisus

LD50 (rott) >2,500 mg/kg

Akuutne dermaalne toksilisus

LD50 (rott) > 2,000 mg/kg

Nahaärritus

Kerge ärritav mõju – ei vaja erimärgistust (küülik)

Silmade ärritus

Ärritab silmi (guinea siga)

Ülitundlikkus

Tekitab ülitundlikust (küülik) OECD Test Guideline 406, Buehler test; OECD Test Guideline 406, Magnusson & Kligman test

12. ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Ökotoksikoloogiline mõju

Toksilisus kaladele

Toksilisus vesikirbule

Toksilisus vetikatele

LC50 (vikerforell (Oncorhynchus mykiss)) 0,03 mg/l Mõju kestus: 96 h EC50 (vesikirp (Daphnia magna)) 0,19 mg/l Mõju kestus: 48 h Väärtus kehtib toimeaine kohta. EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) > 10 mg/l Mõju kestus ja kasvukiirus: 72 h.

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS

Kemikaal Preparaat viia vastavalt märgistatud konteineris ohtlike jäätmete käitlejale vastavalt Eesti Vabariigis sätestatud eeskirjadele.

Kahjutustavad pakendid Väikesed konteinerid (<10 kg) loputada hoolikalt surveveega või käsitsi vähemalt kolm korda. Lisada pritsi paaki täitmise ajal puhastusvahendeid. Kahjutustada tühjad ja puhastatud pakendid ohutult. Suured pakendid (>25 kg) ei loputata ega kasutata muudel eesmärkidel. Suured pakendid viiakse ohtlike jäätmete kogumiskohta. Järgi kasutusjuhendi nõudeid.

Kasutamata toote jäätmeklass:

020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR

UN-No

3077

Märgistus

9

Pakendi grupp

III

Ohuklass.

90

Toote kirjeldus

UN 3077 KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S. (TOLÜÜLFLUANIIDI SEGU)

IMDG UN-No

3082

klass

9

Pakendi grupp EmS Merevee saastaja Toote kirjeldus

III F-A , S-F Merevee saastaja KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. (TOLÜÜLFLUANIIDI SEGU)

IATA

UN-No

3077

klass

9

Pakedi grupp

III

Toote kirjeldus

KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. (TOLÜÜLFLUANIIDI SEGU)

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Kemikaal on klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt EC Ohtlike Valmististe Direktiivile

1999/45/EC.

Klassifikatsioon:

Märgistus vastavalt EEC Direktiivile

Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:

Tolüülfluaniid

Sümbolid

Xi

Ärritav

N

Keskkonnaohtlik

R-laused

R36

Ärritab silmi.

R43

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R50

Väga mürgine veeorganismidele.

S-laused

S24

Vältida kokkupuudet nahaga.

S37

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

S35

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult

S57

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Teatud valmististe märgistus erandkorras:

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Täiendav informatsioon WHO-klassifikatsioon: III (kergelt kahjulik)

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON

Muu teave:

Punktis 2 toodud R-lausete sisu:

R23

Mürgine sissehingamisel.

R36/37/38

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

R43

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R48/20

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

R50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda

R52/53

kahjustavat toimet. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC. Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-15809-5