You are on page 1of 3

Kemikaali ohutuskaart

Koostamise kuupäev: 15. oktoober, 1986

1.

Toimeaine/valmistise ja tootja

FASTAC

Insektitsiid

identifitseerimine:

emulsioonikontsentraat

CF05898

Tootja: AgroChemical Division, Shell International Chemical Company Limited, Shell Centre, London SE1 7PG, England

Kohalik hädaabi:

112

2.

Koostis/informatsioon

 

koostisainete kohta:

Toimeaine keemiline nimetus:

1:1 segu:

(S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R, 3R)-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate ja (R)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R, 3R)-3-(2,2-

dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Üldnimetus:

alfatsüpermetriin

Toote tüüp:

püretroid insektitsiid

Koostis:

alfatsüpermetriin emulgaatorid Aromaatne süsivesinik lahusti

100g

80g

kuni 1 liitrini

Firma Shell toote kood:

A7722

3.

Ohtlikkus

 

Mõju inimese tervisele:

Mõõdukalt kahjulik oraalselt. Vähe kahjulik dermaalselt. Nahka veidi ärritav, tugevalt silmi ärritav. Nahaga kokkupuutel võib põhjustada tundlikkust (kihelus, tuimasus), mis ilmneb mõne tunni möödudes. Ei oma mingit kahjulikku mõju, kui järgitakse soovitatud kasutusjuhendit.

Mõju keskkonnale:

Õigel kasutamisel praktilistes tingimustes ohtlikkus kaladele, mesilastele või vee selgrootutele organismidele on väike.

4.

Esmaabi

 

Mürgistuse sümptomid:

Esineb mööduv naha tundlikkus inimesel.

Nahale sattumisel:

Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Pesta koheselt rohke veega ja seebiga.

Silma sattumisel:

Loputada koheselt rohke veega. Püsivate ärritusnähtudenähtude korral pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel:

Normaalsetes tingimustes ei ole kahjulik.

Allaneelamisel:

Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole.

Meditsiiniline nõuanne:

Spetsiifilist antitoodi ei ole teada. Toode on mõõdukalt kuni vähe mürgine ja ägedat mürgistust tavaliselt ei esine. Kui esineb, tühjendada magu. Ravi sümptomaatiline. Põhiline oht on lahusti sisseimemine kopsu, mille tulemuseks on keemiline kopsupõletik.

5.

Tegutsemine tulekahju korral

Tuleohtlik vedelik.

Tulekustutusvahendid:

Süsihappegaas; kuivkemikaal või alkoholile resistentne vaht. Kanda täielikku kaitseriietust ja hingamisteede kaitsevahendeid. Piirata vee kasutust pakendite jahutamisel, et vältida reoveega saastumist. Tulekahju korral võib eralduda kahjulik suits, mis võib sisaldada põlemata Fastac'i.

6.

Õnnetuse vältimise abinõud

 

Saastuse likvideerimise meetmed:

Absorbeerida pinnase või liivaga. Puhastada pesuainega.

7.

Käitlemine ja hoiustamine

 

Käitlemine:

Vältida kokkupuudet. Kanda puuvillast kaitseriietust, PVC või neopreen- kindaid ja põlle, kummisaapaid, kaitseprille või näokaitse vahendit. Pritsimisel vältida kokkupuudet pritsimislahusega. Kanda peakatet, puuvillast kaitseriietust, või pikkade varrukatega puuvillast särki ja pikki pükse, peakatet ja jalanõusid (saapad, kingad).

Hoiustamine:

Hoiustada kindlustatud hoones või laos eemal toiduainetest ja lastele kättesaamatult. Hoida jahedas ja kuivas.

Muu teave:

Ära saasta vett tootega. Enne söömist, joomist, suitsetamist või tualeti kasutamist pesta käed. Pärast käitlemist võtta ära tööriided ja käia dušši all. Tööriided pesta enne taaskasutamist.

8.

Mõju inimesele,

Vt. Punktid 4 ja 7

isikukaitsevahendid

9. Füüsikalised ja keemilised omadused Välimus ja lõhn:

Läbipaistev vedelik

Tihedus 20ºC juures (kg/l):

0.914

Lahutuvus:

Seguneb veega (moodustub emulsioon) Tuleohtlik vedelik

Tuleohtlikkus:

Leekpunkt:

42ºC

Leekpunkti määramise meetod:

IP 170

10.

Püsivus ja reaktsioonivõime

 

Püsivust ohustavad tegurid:

Termiliselt ja keemiliselt stabiilne. Võib laguneda tugevalt aluselises lahuses.

Välditavad ained:

Mitte hoiustada HDPE või PP pakendites.

Ohtlikud laguproduktid:

Ei ole teada.

Ohtlikud polümerisatsiooniproduktid:

Ei esine.

11.

Terviserisk

Akuutne oraalne LD50 (rott) 853 mg/kg. Akuutne dermaalne LD50 (rott) >1830 mg/kg Ei ole.

Töötajate kokkupuute piirid:

12.

Keskkonnarisk

 

Degradeerumine:

Ei ole bioloogiliselt degradeeruv. Võib laguneda keemiliselt tugevas aluselises keskkonnas.

Ohtlikkus:

Väga mürgine kaladele, vee selgrootutele organismidele ja mesilastele (laboritestide tulemused). Mõõdukalt kuni vähemürgine imetajatele. Praktiliselt mittemürgine lindudele.

13. Jäätmekäitluse viis

Tühjad pakendid loputada 3 korda, loputusvesi lisada pritsimislahuse hulka. Tühjad pakendid ei kuulu taaskasutamisele ja tuleb hävitada. Saastunus absorbendid, kemikaali jäägid, tühjad pakendid tuleb maha matta selleks ettenähtud kohtades eemal veekogudest.

14. Veonõuded

-

15. Reguleerivad õigusaktid

-

16.Muu teave

Toodud informatsioon põhineb olemasolevatel andmetel ja iseloomustab toodet tervise ja ohutusnõuete seisukohalt. Seetõttu ei ole see antud kui garantii toote kvaliteedile, mis sõltub müügi tähtaegadest ja lepingutest.