You are on page 1of 5

OHUTUSE ANDMESTIK Safety Data Sheet

Vastavalt EÜ andmetele Koostamise kuupäev: 18.03.2001

SYNGENTA

Lk. 1/5

Syngenta kaubamärk

GESAGARD 500 FW

1. Toote ja tootja andmed

Syngenta kaubamärk

GESAGARD 500 FW

Kood

A3953F

AGI kood

117689

Tootja

Syngenta Crop Protection AG

Telefon Fax Informatsioon (tööpäeva jooksul) Hädaabi tel (24 tundi)

P.O. Box CH-4002 Basel, ŠVEITS + 41 61 323 1111 + 41 61 323 1212 + 41 61 323 4040 + 41 61 323 3333

Hädaabi informatsioon transpordi

transpordi kohta

säilitamise kohta

Vaata hädaabi tel. nr. dokumentidest Vaata kohaliku Syngenta esinduse tel. nr.

2. Koostis/info toimeainete kohta

Keemilised omadused Formulatsioon Valdkond Toimeaine

Suspensioonikontsentraat (voolav kontsentraat) Herbitsiid

50

% w/v

prometriin

G34161

3. Ohtlikkus

Oht tervisele

Vähene

Oht keskkonnale õnnetuse korral (maha pudenemine/lekkimine) Väga mürgine vetikatele. Mürgine kaladele. Kahjulik vesikirpudele.

4. Esmaabi

Üldine

Viige kannatanu ohtlikust piirkonnast hästi ventileeritud ruumi või värske õhu kätte ja kaitske teda alajahtumise eest. MÜRGITUSE KAHTLUSE KORRAL: kutsuge viivitamatult arst.

Kontakt nahaga Võtta ära saastunud riided ja pesta kahjustatud keha piirkondi põhjalikult seebi ja veega.

Kontakt silmadega Loputada silmi mõne minuti jooksul puhta veega ja kutsuda viivitamatult arst.

Allaneelamisel Kiiresti anda aktiivsütt koos suure hulga veega. MÄRKUS: teadvuseta olekus inimesele ei tohi kunagi midagi suu kaudu anda. Ärge kutsuge esile oksendamist.

Vastumürk Spetsiifilist vastumürki ei ole teada! Rakendada sümptomaatilist ravi.

Kogemused inimestega Mürgistusjuhtumeid inimestel ei ole täheldatud.

5. Abinõud tulekahju korral

Süttivus Ei sütti Sobivad kustutusvahendid Kustutusained: pulber, vaht, süsinikdioksiid või veepihusti ( mitte kasutada otsest veejuga). Ohud tulekahju ajal Põlemisproduktid on mürgised ja/või ärritavad. Tuleb kasutada abinõusid, et vältida saastunud kustutusainete imbumist maasse või levikut. Kaitsevahendid tulekahju korral Kasuta hingamisaparaati. Kanna sobivat kaitseriietust.

Šveitsi tuleohutuse klass

F5 L CO

6. Abinõud preparaadi juhusliku väljavalgumise korral

Immutada selliste absorbeerivate ainetega nagu liiv, muld, diatomeemuda jmt. Vältige materjali laiali levimist, näiteks tõkestades absorbeeriva materjaliga. Materjal koguda spetsiaalselt märgistatud tihedalt suletavasse konteinerisse. Mahavalgunud preparaati enam mitte kasutada ja kahjutustada. Kui ohutu kahjutustamine on võimatu, siis pöörduda tootja, müüja või kohaliku esindaja poole. Vältige vee ja kanalisatsiooni reostamist.

7. Käitlemine ja hoiustamine

Lk. 3/5

Käitlemine Üldine: vältida kontakti naha, silmade ja riietega. Vältida udu ja auru sissehingamist. Avatud tööpiirkond peab olema hästi ventileeritud. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Lisaks kasutada keemilisteks töödeks vajalikke ettevaatusabinõusid nagu pritsimiskindel täitmise ja mõõtmise varustus (sealhulgas auru eraldamine), isikukaitsevahendid, mis väldivad võimalikku kontakti preparaadiga.

Hoiustamine Hoida preparaati suletud originaalpakendis. Kaitsta valguse eest. Kaitsta külma eest. Sobivus teiste toodetega hoiustamisel Hoida eraldi söödast, toiduainest ja stimulantidest.

Maksimaalne hoiutemperatuur

35 °C

Minimaalne hoiutemperatuur

0 °C

8. Ohutus-järelvalve ja isikukaitse

Isikukaitse varustus

Üldine-

Hingamisteede kaitse -

Käte kaitse - Silmade kaitse- Keha kaitse -

Tööriideid vahetada iga päev Kokkupuutel suure hulgaga kanda gaasimaski. Kemikaalidekindlad kindad Prillid või näo mask Tugevast puuvillasest või sünteetilisest materjalist tööriided (tööülikond). Tugevast materjalist kingad või saapad.

Ohutusnõuded pärast tööd Pesta põhjalikult (dušš, vann, juuste pesemine). Vahetada riided. Põhjalikult puhastada kaitseseade. Saastunud varustus puhastada põhjalikult seebi või soodalahusega.

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

Formulatsioon Värvus Füüsikaline olek Tahkestumispunkt Keemispunkt Leekpunkt Tuleohtlikkus Plahvatusohtlikud omadused

vedelik valge kuni helebeež vedelik < 0° C > 90° C >= 90° C ei ole väga tuleohtlik

EEC A 9

Hindamine Tihedus

ei plahvata 1.050 - 1.090 g/cm3 (20° C)

OECD 109

pH väärtus Segunevus veega Dünaamiline viskoossus

Lk. 4/5 5 – 9 (1%; deioniseeritud vees) CIPAC MT 75.2 segunev

700 – 1000 mPa.s (20° C)

IA-45

10. Stabiilsus ja reaktiivsus

Keemiline stabiilsus

Lk. 4/5

Standartsetes tingimustes stabiilne Sööbivus / sobiv materjal polüetüleen Sööbivus / sobimatu materjal raud

11. Toksikoloogiline informatsioon

Akuutne mürgisus suu kaudu

LD50

6 3000 mg/kg (rott)

Akuutne mürgisus naha kaudu

LD50

6 4000 mg/kg (rott)

Akuutne naha ärritus Akuutne silmade ärritus

ei ole ärritav (jänes) ei ole ärritav (jänes)

12. Ökoloogiline informatsioon

Oht keskkonnale õnnetusjuhtumi korral (maha pudenemine/lekkimine) Mürgine kaladele. Ohtlik vesikirpudele. Väga mürgine vetikatele.

13. Kahjutustamise võimalused

Toote kahjutustamine Pöörake tähelepanu kaitseriietusele ja -abinõudele. Katta preparaat absorbeeriva materjaliga nagu liiv, muld, diatomeemuda jms. Materjal koguda spetsiaalselt märgistatud tihedalt suletavasse konteinerisse. Puhastada reostunud piirkonnad vee ja puhastusainega. Pesuvesi valada konteinerisse, et vältida pinna- ja põhjavee, veevarustuse ja dreenide saastumist. Kasta voolikuga piirkonda pikema aja jooksul. Tugevasti saastunud mulla kihid tuleb välja kaevata kuni puhta mullani. Maha valgunud preparaati enam mitte kasutada ja tuleb kahjutustada. Kui ohutu kahjutustamine on võimatu, võtta ühendust tootja, müüja või kohaliku esindajaga ja kahjutustada kemikaalidele mõeldud tuhastusahjus.

Pakendi kahjutustamine Hävita tühjad pakendid kemikaalidele mõeldud tuhastusahjus. Kahjustatud pakendid:

Originaalpakendid panna ühte spetsiaalselt markeeritud suuremasse pakendisse. Uurige suurte tühjade pakendite, tünnide ja vaatide ümbertöötlemise võimalusi.

14. Info transpordi kohta

Spetsiaalsed tingimused transportimiseks Kasutada purunemiskindlaid konteinereid. Tuleb olla kindel, et nad ei kukuks ja oleksid varustatud kehtivate juhenditega.

 

Lk. 5/5

Raudtee/maanteetransport RID/ADR

 

UN Nr

Klass

Pakendi tüüp

Kemmleri indeks

CEFIC

3082

9

III

90

90G01

Kehtiv transpordi termin

Lisainformatsioon PROMETRIIN

KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S.

Meretransport IMDG-Code Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik kaup

Õhutransport ICAO/IATA

UN Nr

Klass

Pakendi tüüp

3082

9

III

Kehtiv transpordi termin Lisainformatsioon

KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. PROMETRIIN

Švetsi POST: 3 (piiratud Šveitsis, spetsiaalne luba POST)

15. Täpsustav info

EÜ-klassifikatsioon Nõuded etiketile Kohalikud ohutuslaused

Kohalikud riskilaused Rahvusvaheline WHO toksilisuse klassifikatsioon

Limiit kaalule (Šveits) õnnetusjuhtumi regulatsioonid

ei ole nõutav S2 Hoida lastele kättesaamatult S13 Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast S20/21 Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud R52 Kahjulik veeorganismidele

III: normaalsel kasutamisel ei ole ohtlik

2000 kg

16. Täiendav info

Siin sisalduv info põhineb meie praegustel teadmistel ja on mõeldud iseloomustama meie tooteid ohutuse eeskirjadest vaadatuna. Seepärast ei tohiks seda tõlgendada kui spetsiifiliste omaduste garanteerimist.