You are on page 1of 6

Kemikaali ohutuskaart

Koostamise kuupäev: 25.08.98.


1. Toimeaine/valmistise ja tootja ROUNDUP BIO Herbitsiid
identifitseerimine:
MON 52276 Doc 3147/E/5
Tootja:
Eff 14/07/98 – SSWEBS –11/03/96 asendatused
Monsanto Europe S.A. – Avenue de Tervuren 270 – B-1150
Brussels, Belgium – Tel. +32(0)2.7761111 – Fax +32(0)
2.7764040
Antwerp, Belgium +32(0)3.5685123 * UK +44(0)1865.407333

Kohalik hädaabi: 112

2. Koostis/informatsioon Toimeaine:
koostisainete kohta: Glüfosaat isopropüülamiinsoolana = N-(phosphonomethyl)
glycine isopropüülamiinsool

Koostis (ligikaudne):
ca 41,5% w/w glüfosaadi isopropüülamiinsoola
CAS nr 38641-94-0, EL nr 254-056-8
(=30,8% w/w glüfosaati)
ca 16% w/w märgajat
ca 42,5% w/w vett

2. Ohtlikkus
Mõju inimese tervisele: Olemasoleva informatsiooni põhjal ei põhjusta antud toode
tervisele mingit kahjulikku mõju, kui järgitakse soovitatud
kasutusjuhendit.

Mõju keskkonnale Olemasoleva informatsiooni põhjal ei põhjusta antud toode


keskkonnale mingit kahjulikku mõju, kui järgitakse soovitatud
kasutusjuhendit.
4. Esmaabi
Tugevalt saastunud riided: Viivitamatult võtta seljast saastunud riided ja pesta enne uut
kasutamist.

Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Viivitamatult pöörduda arsti


poole.

Nahale sattumisel: Viivitamatult pesta maha rohke veega.

Silma sattumisel: Viivitamatult loputada rohke puhta veega/steriilse silmade


pesemise lahusega.

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte.

Informatsioon arstile: Sümptomid üldisel kokkupuutel: ei ole teada; võivad esineda


ainult paiksed vähesed sümptomid.
Võib teha maoloputust. Hoida korras hingamisteed ja puhtana
sekretsioon.
Sümptomaatiline ravi.
Kontrollida vererõhku ja kopsu düsfunktsiooni.
Spetsiifilist vastumürki ei ole. Ravi atropiini ja oksiimiga on
vastunäidustatud.

Hoida patsient järelvalve all kuni seisund on rahuldav ja


stabiilne.

5. Tegutsemine tulekahju korral Ei rakendata; ei ole tuleohtlik.

Hoida pakend jahedana pritsides vett, kui on sattunud kokku


tulega.

6. Õnnetuse vältimise abinõud


Isikukaitsemeetmed: Kanda isikukaitsevahendeid (vt punkt 8).
Järgida kõiki soovitatavaid käitlemise protseduure.

Keskkonnakaitse meetmed: Väikestes kogustes ei tekita keskkonnale probleeme.


Suurtes koguste korral tõkestada levikut miinimumini.

Saastuse likvideerimise meetmed: Väikesed kogused: ei tekita keskkonnale probleeme.


Suured kogused: absorbeerida pinnase või liivaga, koguda
konteinerisse kahjutustamiseks.
Tugevalt saastatud muld kaevata välja ja koguda konteinerisse.
(konteineri tüübid vt. punkt 10). Lekke koht valada üle veega.
Kogutud jäätmete käitlust vt. punkt 13.
7. Käitlemine ja hoiustamine Järgida majapidamise ja isikliku hügieeni nõudeid.
Käitlemine: Käitlemisel söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Pärast kasutamist ja kokkupuudet pesta koheselt käed.
Pärast kasutamist põhjalikult puhastada taimekaitseseadmed.
Täiendava info saamiseks vaata etiketti.
Järgi kõiki soovitatud ohutusnõudeid kuni pakend on
puhastatud, uuesti korda seatud või kahjutustatud.

Hoiustamine: Hoida lastele kättesaamatult.


Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Hoida ainult originaalpakendis.
Hoida üle -15ºC juures.
Külmumise korral tuua sooja ruumi ja loksutada korduvalt kuni
lahuse tekkimiseni.
Mitte hoida pikka aega üle 50ºC temperatuuril.
Max 50ºC temperatuuril hoidmine kahe nädala jooksul ei
vähenda toote kvaliteeti.
Säilivusaeg vähemalt 2 aastat.

8. Mõju inimesele,
isikukaitsevahendid
Tehnilised meetmed: Vt. punkt 10 – välditavad ained taimekaitseseadmetele.

Kokkupuute piirnormid töökeskkonnas: Ei rakendata

Hingamisteede kaitse: Õigel kasutamisel spetsiaalsed nõuded puuduvad.

Käte kaitse: Kanda veekindlaid kindaid.

Silmade kaitse: Õigel kasutamisel spetsiaalsed nõuded puuduvad.

Naha kaitse: Kanda sobivat kaitseriietust.


9. Füüsikalised ja keemilised
omadused
Füüsikaline olek: Vedelik.
Värvus: Kollakas kuni pruun.
Keemispunkt: 105,2ºC
Viskoossus: 63-67 cP (temperatuuril 21ºC)
Lagunemispunkt: >200ºC
Leekpunkt: Ei rakendata. Ei ole tuleohtlik.
Mittelahustuvus: ≤ 0,0100% w/w
Lõhn: Mullataoline (temperatuuril 21ºC)
Ei ole. Ei ole kergestisüttiv.
PH: 4,6 – 5,0 (8% lahus)
Vahu püsivus: (21 ml) (5% lahus) (aeg 12 tundi)
Vahu püsivus: (19 ml) (2% lahus) (aeg 12 tundi)
Pindpinevus: 0,0408 mN/m (2% lahus)
Pindpinevus: 0,0398 mN/m (5% lahus)
Lahutuvus vees: Täielikult segunev.

Glüfosaat – jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi: < 0 log Pow


10. Püsivus ja reaktsioonivõime
Püsivust ohustavad tegurid: Kuumutamisel > 100ºC võib tekkida rõhk auru moodustumise
tõttu vee juuresolekul

Välditavad ained: Aine reageerib galvaniseeritud või katmata terasega (va


roostevaba teras) moodustades väga tuleohtliku gaasi vesiniku,
mis võib põhjustada plahvatust.
Võib segada, hoiustada ja kasutada roostevabast terasest,
alumiiniumist, klaasplastikust, plastikust või plastikuga
vooderdatud teraskonteinerites.

Ohtlikud laguproduktid: Süsinikdioksiid, fosforpentoksiid

11. Terviserisk
Laboratoorsed tulemused: Valmistis:
Oraalne LD50 (rott) >5000 mg/kg.
Dermaalne LD50 (rott) > 5000 mg/kg.

Keskmised EC-silmade ärrituse näitajad (OECD test, küülik, 24


tunnilisel kokkupuutel):
Konjunktiivne punetus: 1,11
Konjunktiivne paistetus: 0
Sarvkesta läbipaistmatus: 0
Iirise kahjustuse korral: 0
Kahjustused on pöörduvad 7 päeva jooksul.
Nõrgalt silmi ärritav, kuid selle alusel ei vaja
klassifitseerimist.

Keskmised EC-naha ärrituse näitajad (OECD test, küülik, 4


tunnilisel kokkupuutel):
Punetus: 0,11
Paistetus: 0
Kahjustused on pöörduvad 72 tunni jooksul.
Guinea sea Buehler test: 0% positiivseid juhtumeid

Toimeaine:
Tulemused inimestega: Testide tulemused glüfosaadiga näitasid, et ta ei põhjustanud
mingit mutageenset, kantserogeenset, teratogeenset ega
reproduktiivset kahjulikku toimet.
Ei ole neurotoksiline.

Valmistis: ei ole andmeid


Katsed on näidanud, et suurte koguste kontsentreeritud
glüfosaadi/talloamiinetoksülaadi formulatsioonide
allaneelamisel sümptomid tekivad pigem tänu märgajale kui
glüfosaadile.
Uus märgaja: Kemikaal ei tohiks avaldada tõsist mõju.
12. Keskkonnarisk
Katsetulemused:
Valmistis:
Toksilisus lindudele: LD50, 8 päevane söötmine (5 päevane töötlemine):
Sinikaelpart (Anas platyrhynchos): > 5620 mg/kg toit.
Valgekurk vutt (Colinus virginianus): > 5620 mg/kg
toit.

Toksilisus veeorganismidele: LC50, 96 tundi:


Karpkala (Cyprinus carpio): > 895 mg/l.
Jõeforell (Oncorhynchus mykiss): >989 mg/l.
EC50, 48 tundi:
Vesikirp (Daphnia magna): 676 mg/l.
Kasvu pidurdumine, raku arvukus, 72 tundi:
Vetikas (Selenastrum capricornutum): EbC50 (kogu
kasv) = 150 mg/l; ErC50 (kasvu määr) = 393 mg/l
Toksilisus elusloodusele:
LD50, 48 tundi, paikne:
Mesilane (Apis mellifera): >25µg/mesilane
LD50, 48 tundi, oraalne:
Mesilane (Apis mellifera): > 1000µg/mesilane
LC50, 14 päeva:
Vihmauss (Eisenia foetida) > 10250 mg/kg, kuiv muld

Bioakumulatsioon: Toimeaine:
Testid erinevate imetajate, lindude ja veeorganismidega: ei
Hajuvus: bioakumuleeru.
Glüfosaat pinnavees: 50% hajuvus: +/- 4 päeva,
90% hajuvus: < 20 päeva.

13. Jäätmekäitluse viis


Valmistis: Väikesed kogused: ei ole keskkonnale probleem.
Matta ainult ettenähtud kohta.
Suured kogused: põletada ainult spetsiaalses kõrge
temperatuuriga kontrollitavas tuhastusseadmes.
Valmistise jäägid valada tagasi ja hoiustada originaalpakendis .

Pakendid: Tühjad pakendid loputada 3 korda.


Valada loputusvesi kogumispaaki ja anda kohalikku jääkide
kahjutustamise punkti ohtlikele jäätmetele vastavaks
kahjutustamiseks.
Pakendite taaskasutamine keelatud.
Mitte reostada veekogusid, kaeve ja tiike.
Järgida kohalikus ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud
nõudeid.
14. Veonõuded Ei reguleerita

15. Reguleerivad õigusaktid EL märgistus (klassifikatsioon vastavalt pestitsiidide direktiivile


78/631/EMÜ.
Ei klassifitseerita kui ohtlik.
Muu seadusandlus:
Järgida kohalikku ja rahvuslikku sellekohast sedusandlust.
16.Muu teave Antud Ohutuskaart on koostatud vastavalt El direktiivile
93/112.
Esitatud informatsioon ei ole põhjalik, kuid esindab
asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid.
Kõik katsed on läbi viidud vastavalt OECD hea laboratoorse
tava põhimõtetele.

Antud kemikaali ohutuskaardis toodud informatsioon vastab meie parimatele teadmistele selle avaldamise
ajal. See informatsioon on ette nähtud juhendiks selle kemikaali ohutuks kasutamiseks, käitlemiseks,
hoiustamiseks, transpordiks, kahjutustamiseks ja lekke puhuks ning ei ole mõeldud tootele garantiiks või
kvaliteedisertifikaadiks. Informatsioon kehtib ainult antud spetsiifilise kemikaali kohta ja ei kehti tema
kasutamisel koos teiste ainetega ja kasutamisel teisiti kui on toodud antud tekstis.