You are on page 1of 6

Kemikaali ohutuskaart

Koostamise kuupäev: sept. 1994


1. Toimeaine/valmistise ja tootja ROUNDUP Herbitsiid
identifitseerimine:
Tootja: Monsanto Europe S.A. – Avenue de Tervuren 270 – B-
1150 Brussels, Belgium – Tel. +32(0)2.7761111 – Fax +32(0)
2.7764040
Antwerp, Belgium +32(0)3.5685123 * UK +44(0)
1865.407333

Kohalik hädaabi: 112

2. Koostis/informatsioon N-(Fosfonometüül)glütsiini isopropüülamiinsool


koostisainete kohta: (=glüfosaat isopropüülamiinsoolana): 41% (482/l
CAS nr 38641-94-0; EINECS nr E2540568

Talloamiin etoksülaat kleepainena: 15%


CAS nr 61791-26-2

Vesi: 44%

3. Ohtlikkus
Mõju inimese tervisele: Olemasoleva informatsiooni põhjal ei põhjusta antud toode
tervisele mingit kahjulikku mõju, kui järgitakse soovitatud
kasutusjuhendit

Mõju keskkonnale: Olemasoleva informatsiooni põhjal ei põhjusta antud toode


keskkonnale mingit kahjulikku mõju, kui järgitakse soovitatud
kasutusjuhendit
4. Esmaabi
NAHALE SATTUMISEL: Võtta koheselt seljast saastunud riietus.
Pesta koheselt rohke veega.
Püsivate haigusnähtude korral pöörduda arsti poole.
Väga saastunud riietus: pesta enne taaskasutamist.

SILMA SATTUMISEL: Loputada koheselt rohke veega.


Püsivate haigusnähtude korral pöörduda arsti poole.

SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte.

ALLANEELAMISEL: Pöörduda koheselt arsti poole.

MEDITSIINILINE NÕUANNE: Juhusliku sissehingamise või allaneelamise korral on


süstemaatiliste haigusnähtude esinemine ebatõenäoline.
Eluohtliku koguse allaneelamine põhjustab oksendamist
(võimalik ka veriokse), kõhuvalu ja kõhulahtisust, vere
ruumala vähenemist, südame arütmiat, müokardiat ja
kemikaalist põhjustatud kopsupõletikku.
Uuringud võivad näidata vere hapniku vaegust, vere
kõrgenenud happelisust ja võib-olla ka amülaasi kõrgenenud
sisaldust vereseerumis.

INFORMATSIOON ARSTILE: Koliinesteraasi aktiivsuses ei ole muutusi.


Teha maoloputus (3 tunni jooksul), manustada aktiivsütt ja
rakendada tavalist ravi.
Atropiin ja oksiim on vastunäidustatud. Teoreetiliselt on
lubatud kasutada söe kaudu vere puhastamist koos
vereülekandega.

5. Tegutsemine tulekahju korral Spetsiaalseid meetmeid ei rakendata. Ei ole kergestisüttiv.


Kokkupuutel tulega jahutada pakendeid veega.

6. Õnnetuse vältimise abinõud


ISIKUKAITSE MEETMED: Kasutada punktis 8 loetletud isikukaitsevahendeid.
Kinnisel alal kasutada hingamisteede kaisevahendit.
Silmasattumise ohu korral kasutada kaiseprille.

Keskkonnakaitse meetmed: Õigel kasutamise on oht keskkonnale minimaalne.

Saastuse likvideerimise meetmed: Väike leke: valada üle veega


Ulatuslik leke: Absorbeerida pinnase või liivaga, koguda
konteinerisse ja kahjutustada.
Tugevalt saastatud muld kaevata välja ja koguda
konteinerisse. (konteineri tüübid vt. punkt 10). Lekke koht
valada üle veega.
Kogutud jäätmete käitlust vt. punkt 13.
7. Käitlemine ja hoiustamine Järgida hügieeni nõudeid. Vältida kokkupuudet naha ja
silmadega.
Käitlemine: Käitlemisel söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Pärast kasutamist pesta koheselt käed.
Pärast kasutamist põhjalikult puhastada taimekaitseseadmed.
Täiendava info saamiseks vaata etiketti.

Hoiustamine: Hoida lastele kättesaamatult.


Hoida eemal tiduainest, joogist ja loomasöödast.
Hoida üle -15ºC juures.
Hoida temperatuuril mitte üle 40ºC.
Säilivusaeg vähemalt 2 aastat.

8. Mõju inimesele,
isikukaitsevahendid
Tehnilised meetmed: Vt. punkt 10 – välditavad ained taimekaitseseadmetele.
Kokkupuute piirnormid töökeskkonnas: Ei rakendata
Hingamisteede kaise: Õigel kasutamisel spetsiaalsed nõuded puuduvad.
Käte kaitse: Kanda kemikaalikindlaid kindaid.
Silmade kaitse: Õigel kasutamisel spetsiaalsed nõuded puuduvad.
Naha kaitse: Kanda sobivat kaitseriietust.
9. Füüsikalised ja keemilised
omadused
Välimus: Läbipaistev, hele merevaik kuni helepruun vedelik
Lõhn: Praktiliselt lõhnatu kuni nõrgalt amiini lõhnaga.
Leekpunkt: Ei ole. Ei ole kergestisüttiv.
Erikaal: 1,172 20/4ºC
PH: 4,4 – 4,9
Lahutuvus vees: Täielikult segatav emulsioon.
10. Püsivus ja reaktsioonivõime
Püsivust ohustavad tegurid: Kuumutamisel > 100ºC võib tekkida rõhk auru moodustumise
tõttu vee juuresolekul
Väga tugeval kuumutamisel erituvad kahjulikud gaasid.
Välditavad ained: Aine reageerib galvaniseeritud või katmata terasega (va
roostevaba teras) moodustades väga tuleohtliku gaasi
vesiniku, mis võib põhjustada plahvatust.
Võib segada, hoiustada ja kasutada roostevabast terasest,
alumiiniumist, klaasplastikust, plastikust või plastikuga
vooderdatud teraskonternerites.
Ohtlikud laguproduktid: Süsinikdioksiid, fosforpentoksiid
11. Terviserisk
Laboratoorsed tulemused: Antud toksikoloogiline teave ei ole väga põhjalik, kuid esitab
asjakohaseid usaldatavaid katsetulemusi.
Kõik katsed on läbi viidud järgides OECD juhendeid Hea
Laboratoorse Tava kohta (GLP)

Valmistis:
Oraalne LD50 (rott) ≥5000 mg/kg. Allaneelamisel ei ole
kahjulik.
Akuutne oraalne LD50 (hiir) ≥ 5000 mg/kg
Dermaalne LD50 (jänes) ≥ 5000 mg/kg. Nahale sattumisel ei
ole kahjulik.
Keskmised EC-silmade ärrituse näitajad (küülik, 24 tunnilisel
kokkupuutel): 1,94 punetuse korral; 1,89 paistetuse korral;
0,69 sarvkesta läbipaistmatuse korral ja 0,47 iirise kahjustuse
korral – nõrgalt silmi ärritav, kuid ebapiisav
klassifitseerimiseks.
Naha kahjustused on pöörduvad 21 päeva jooksul 5/6
küülikutel.
Keskmised EC-naha ärrituse näitajad (küülik, 4 tunnilisel
kokkupuutel): 0,64 punetuse korral; 0,03 paistetuse korral. –
Ei äärita nahka.
Buehler’i testis 0% positiivseid tulemusi nahal. Ei põhjusta
nahal ülitundlikkust.
Inhalatsiooniline LC50 (rott) = 3,28 mg/l/4 t (kontsentraat).
Inhalatsiooniline LC50 (rott): 5,7 mg/l/4 t (3-kordne
lahjendus), suurim saavutatav kontsentratsioon –
surmajuhtumeid ei ole.
Inhalatsiooniline LC50 (rott): 8,9 mg/l/4 t (50-kordne
lahjendus, kasutatud pritsimisel), suurim saavutatav
kontsentratsioon – surmajuhtumeid ei ole.
Kõik 3 inhalatsiooni testi viidi läbi aerosooli osakeste
suurusega (< 10 microm), mis on palju väiksemad tavalisel
pritsimisel tekkivate piisakeste suurusest (>100 microm).

Toimeaine:
Tulemused inimestega: Testide tulemused glüfosaadiga näitasid, et ta ei põhjustanud
mingit mutageenset, kantserogeenset, teratogeenset ega
reproduktiivset kahjulikku toimet.
Ei ole neurotoksiline ja ei inhibeeri koliinesteraasi.
Kohapealne testimine inimetega ei põhjustanud ärritust ega
ülitundlikkust.
Otsesel kokkupuutel silmadega on esinenud ajutist silmade
ärritust ja limaskesta põletikku.
Pikemaajaline või korduv kokkupuude märgajatega võib
põhjustada naha rasvaärastust, mis lõpeb dermatoosiga.
Allaneelamisel võib esineda seedetrakti ärritust
(ebamugavustunne, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus)

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda firma


Monsanto poole
12. Keskkonnarisk
Hinnang: Mürgine veeorganismidele

Katsetulemused: Valmistis:
Toksilisus lindudele: Kanamunad (0 kuni 18 päeva vanused embrüod) –
sissekastmine ligikaudu 5 sekundiks 1 või 5%-lisse herbitsiidi
lahusesse: ei mõjuta munade koorumist või koorumise aega.
Noorlinnud – 7 päevane suu kaudu manustamine: NOEL =
400 mg/kg/päeva.
500 mg/kg ja rohkem: isu vähenemine, kõhulahtisus ja surm
96 t LC50:

Toksilisus veeorganismidele: Kuukala (Lepomis macrochirus)


taatiline = 14 mg/l
läbivooluga = 5,8 mg/l
Jõeforell (Oncorhynchus mykiss)
taatiline = 14-26 mg/l
läbivooluga = 8,2 mg/l
(Pimephales promelas) = 9,4 mg/l
(Ictalurus punctatus) = 16 mg/l
(Procambarus clarkii) ≥ 1000 mg/l
Coho lõhe = 22 mg/l
Chinook lõhe = 20 mg/l
Gammarus pseudolimaeus = 42 mg/l
96 t TL50:
Karpkala (Cyprinus carpio) = 19,7 mg/l.
48 t EC50:
Vesikirp (Daphnia magna) – aeratsiooniga = 37 mg/l;
Aeratsioonita = 24 mg/l
Karpkala – seisev tiigivesi: aeraalsel manustamisel tavaliselt
kasutatava kontsentratsiooniga mõju ei avaldanud (90 päevane
vaatlus).
Lõhe maimud – värske vesi: 990 µg/l töötlemisel 10 päeva
jooksul ei avaldanud mõju kohandumisel mereveega.

Toksilisus elusloodusele: Oraalne LD50:


Mesilane (Apis mellifera): ≥ 100µg/mesilane
Lokaalne LD50:
Mesilane (Apis mellifera): ≥ 100µg/mesilane
14 päeva LC50:
vihmauss (Eisenia foetida) ≥ 5000 mg/kg.
Gammarus pseudolimaeus = 42 mg/l
Akuutne oraalne LD50:
Kits = 6860 mg/kg.
Bioakumulatsioon: Testid erinevate imetajate, lindude ja veeorganismidega on
näidanud, et glüfosaat ei bioakumuleeru.
Biodegradatsioon: Biodegradeeruv.
13. Jäätmekäitluse viis
Valmistis: Ei ole keskkonnaohtlik
Väikesed kogused: matta ainult selleks ettenähtud kohta.
Suured kogused: Saata spetsiaalsesse kemikaalide jäätmete
kahjutustamise punkti või põletada ainult spetsiaalses kõrge
temperatuuriga kontrollitavas tuhastusseadmes.
Valmistise jäägid valada tagasi ja hoiustada
Pakendid: originaalpakendis .
Tühjad pakendid loputada 3 korda.
Valada loputusvesi kogumispaaki ja anda kohalikku jääkide
kahjutustamise punkti.

Mitte reostada veekogusid, kaeve ja tiike valmistise jääkide ja


pakenditega.
Järgida kohalikus ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud
nõudeid.
14. Veonõuded Ei reguleerita

15. Reguleerivad õigusaktid EL klassifikatsioon: ei ole ohtlik (põhineb katseandmetel ja


Ohtlike valmististe (pestitsiidide) direktiivi 78/631/EMÜ
tingimustel
16.Muu teave -