You are on page 1of 7

OHUTUSE ANDMESTIK Safety Data Sheet

Koostamise kuupäev:

28.08.2001

SYNGENTA

Lk. 1/7

Syngenta kaubamärk

SCORE 250 EC

1.Toote ja tootja andmed

Syngenta kaubamärk

SCORE 250 EC

Kood

A7402G

AGI kood

125623

Tootja

Syngenta Crop Protection AG

Telefon

P.O. Box CH-4002 Basel, ŠVEITS + 41 61 323 1111

Fax

+ 41 61 323 1212

Informatsioon (tööajal) Hädaabi tel. nr. (24 tundi)

+ 41 61 323 4040 + 41 61 6 3333

Hädaabi informatsioon

transpordi kohta

säilitamise kohta

Vaata hädaabi tel nr transpordi dokumentidest

Vaata kohaliku Syngenta esinduse tel nr

2. Koostis/info toimeainete kohta

Keemilised omadused Formulatsioon Kasutus

Emulsioonikontsentraat

 

Fungitsiid

Toimeaine

25 % w/v

difenokonasool (ISO draft) CGA169374

Ohtlik komponent

 

CAS

Nimi

% w/v

Ohusümbol

Riskilaused

78-83-1

1-propanool, 2-metüül-

 
 

1-3

Xi

10-37/38-41-67

70528-83-5

benseen-sulfoonhape, dodeküül-, branched, kaltsiumsoolad

 
 

1-3

C

20/21-34

119446-68-3

difenokonasool (ISO draft)

 
 

23.6

N, Xn

22-50/53

64742-94-5

nafta lahusti (petrooleum), tugevalt

 
 

Lk. 2/7

aromaatne

55-70

Xn

65

Kokkupuutepiirangute andmed punkt 8.

3. Ohtlikkus

Oht tervisele Ärritab nahka ja hingamisorganeid. Risk tõsiselt silmi kahjustada. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada tundlikkust.

Oht keskkonnale õnnetusjuhtumi korral (maha pudenemine/lekkimine) Väga mürgine veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

4. Esmaabi

Üldine Viige kannatanu ohtlikust piirkonnast hästi ventileeritud ruumi või värske õhu kätte ja kaitske teda alajahtumise eest. MÜRGITUSE KAHTLUSE KORRAL: kutsuge viivitamatult arst.

Kontakt nahaga Võtta ära saastunud riided ja pesta kahjustatud keha piirkondi põhjalikult seebi ja veega, sealhulgas juuksed ja küünealused.

Kontakt silmadega Loputada silmi puhta veega mõne minuti jooksul ja kutsuda viivitamatult arst.

Allaneelamisel Kiiresti anda aktiivsütt koos suure hulga veega. MÄRKUS: teadvuseta olekus inimesele ei tohi kunagi midagi suu kaudu anda. Ärge kutsuge esile oksendamist.

Sissehingamisel Koheselt minna värske õhu kätte.

Vastumürk Spetsiifilist vastumürki ei ole teada! Rakendada sümptomaatilist ravi.

Kogemused inimestega Mürgistusjuhtumeid ei ole inimestel täheldatud.

5. Abinõud tulekahju korral

Süttivus On süttiv kõrge temperatuuri juures. Sobivad kustutusvahendid Kustutusained: pulber, vaht, süsinikdioksiid või veepihusti ( mitte kasutada otsest veejuga).

Põlemisproduktid on mürgised ja/või ärritavad. Tuleb kasutada abinõusid, et vältida saastunud kustutusainete imbumist maapinda või levikut.

Ohtlikud põlevad produktid Süsinikdioksiid, süsinikoksiid, lämmastikoksiid, vääveldioksiid, vesinikkloriid

Kaitsevahendid tulekahju korral Kasuta hingamisaparaati. Kanna sobivat kaitseriietust.

Šveitsi tuleohutuse klass

F3 L CO

6. Abinõud preparaadi juhusliku väljavalgumise korral

Pöörata tähelepanu kaitseriietusele ja ohutusnõuetele. Immutada selliste absorbeerivate ainetega nagu liiv, muld, diatomeemuda jms. Vältige materjali laiali levimist, näiteks tõkestades absorbeeriva materjaliga. Materjal koguda spetsiaalselt märgistatud tihedalt suletavasse konteinerisse. Mahavalgunud preparaati enam mitte kasutada ja kahjutustada. Kui ohutu kahjutustamine on võimatu, siis pöörduda tootja, müüja või kohaliku esindaja poole. Vältige vee ja kanalisatsiooni reostamist. Hoida eemal süttivatest ainetest.

7. Käitlemine ja hoiustamine

Käitlemine Üldine: Vältida kontakti naha, silmade ja riietega. Vältida udu ja auru sissehingamist. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Lisaks kasutada keemilisteks töödeks vajalikke ettevaatusabinõusid nagu pritsimiskindel täitmise ja mõõtmise varustus (sealhulgas auru eraldamine), isikukaitsevahendid, mis väldivad võimalikku kontakti preparaadiga.

Hoiustamine Hoida preparaati suletud originaalpakendis. Kaitsta valguse ja niiskuse eest. Hoiustamisel vältida külma.

Sobivus teiste toodetega hoiustamisel Hoida eraldi söödast ja toiduainest.

Maksimaalne hoiutemperatuur Minimaalne hoiutemperatuur

35 °C - 5 ° C

8. Ohutus-järelvalve ja isikukaitse

Saksamaa (isobutanool) MAK (DFG): 100 ppm; 300 mg/m3 Tähis: C Šveits (isobutanool) MAK (SUVA): 150 mg/m3; 50 ppm STEL (SUVA): 100 ppm; 300 mg/m3 Tähis: C USA (isobutanool) TWA (ACGIH): 152 mg/m3; 50 ppm IDLH (NIOSH): 1600 ppm

Lk. 4/7

Isikukaitse varustus Üldine - Hingamisteede kaitse -

Tööriideid vahetada iga päev Kokkupuutel suure hulgaga kanda universaalfiltriga

Käte kaitse - Silmade kaitse- Keha kaitse -

gaasimaski Kemikaalidekindlad kindad Prillid või näo mask Tugevast puuvillasest või sünteetilisest materjalist

materjalist

tööriided (näiteks tööülikond), tugevast kingad või saapad.

Ohutusnõuded pärast tööd Pesta põhjalikult (dušš, vann, juuste pesemine). Vahetada riided. Põhjalikult puhastada kaitsevahend. Saastunud varustus puhastada põhjalikult seebi või soodalahusega.

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

Formulatsioon Värvus Füüsikaline olek Tahkestumise punkt Keemispunkt Leekpunkt Tolmu süttimise klass

vedelik kollane kuni pruun vedelik < - 5 °C > 220 °C 63 °C (101.3 kPa; Pensky-Martens c.c.)

EEC A 9 EEC A 15

Süttimistemperatuur

445 °C

(DIN 51794)

Oksüdeerivad omadused

ei oksüdeeru

Plahvatusohtlikud omadused

 

EEC A 14

Hindamine Löögitundlikkus ph väärtus Tihedus Pindpinevus Segunevus veega

Dünaamiline viskoossus

114

ei plahvata ei ole löögitundlik 4-8 (1% deioniseeritud vees) 1.04 - 1.08 g/cm3 (20 °C) 35.8 mN/m (40 °C) segunev 35-40 mPa.s (24.6 – 1220 rps; 20 °C)

CIPAC MT 75.2 OECD 109 EEC A 5

OECD

10. Stabiilsus ja reaktiivsus

Keemiline stabiilsus Stabiilne standartsetes tingimustes Tundlikkus Soojustundlikkus: ei ole soojustundlik

11. Toksikoloogiline informatsioon

LD50

Akuutne mürgisus naha kaudu

LD50

Akuutne mürgisus sissehingamisel

LC50

Akuutne naha ärritus

Akuutne silmade ärritus

Naha tundlikkus

ca 2500 mg/kg (rott)

> 2000 mg/kg (rott)

> 5400 mg/m3 (rott; 4 tundi) ärritav (jänes; hindamine vastavalt 93/21/EEC) tugevalt ärritav (jänes; hindamine vastavalt 93/21/EEC) tundlik (merisiga; hindamine vastavalt 93/21/EEC; Buehleri test) tundlik (merisiga; hindamine vastavalt 93/21/EEC; maksimum test)

OECD 404

OECD 405

OECD 406

OECD 406

12. Ökoloogiline hinnang

Akuutne mürgisus kaladele

LC50

OECD 203 3.2 mg/l (Salmo gairdneri – vikerforell; 96 tundi; staatilistes tingimustes)

Kasvu pidurdumine vetikatel

EbC50

0.15 mg/kg (Scenedesmus subspicatus – rohevetikas;

72 tundi)

Mürgisus vee selgrootutele

OECD 202

EC50

Mürgisus mesilastele LD50 (suu kaudu) LC50 (kontaktne)

Mürgisus mulla organismidele

LC50

NOEC Mürgisus lindudele

LD50

Krooniline mürgisus lindudele

3.3 mg/l (Daphnia magna – vesikirp; 48 tundi)

> 187 µg/mesilase kohta (Apis mellifera – mesilane) > 101 µg/mesilase kohta (Apis mellifera – mesilane)

160 mg/kg (Eisenia foetida – vihmauss; 14 päeva)

56 mg/kg (Eisenia foetida – vihmauss; 14 päeva)

2165 mg/kg (Jaapani vutt)

OECD 205

LC50

> 5000 ppm (Sinikaelpart; 8 päeva)

13. Kahjutustamise võimalused

Toote kahjutustamine Pöörake tähelepanu kaitseriietusele ja -abinõudele. Preparaat katta absorbeeriva materjaliga nagu liiv, muld, diatomeemuda jms. Materjal koguda spetsiaalselt märgistatud tihedalt suletavasse konteinerisse. Puhastada reostunud piirkonnad vee ja puhastusainega. Pesuvesi valada konteinerisse, et vältida pinna- ja põhjavee, veevarustuse ja dreenide saastumist. Kasta voolikuga piirkonda pikema aja jooksul. Tugevasti saastunud mullakihid tuleb välja kaevata kuni puhta mullakihini. Mahavalgunud preparaati enam mitte kasutada ja kahjutustada. Kui ohutu kahjutustamine on võimatu, võtta ühendust tootja, müüja või kohaliku esindajaga ja kahjutustada kemikaalidele mõeldud tuhastusahjus.

Lk. 6/7

Pakendi kahjutustamine Kahjutusta tühjad pakendid kemikaalidele mõeldud tuhastusahjus. Kahjustatud pakendid:

Originaalpakendid panna ühte spetsiaalselt markeeritud suuremasse pakendisse. Uurige suurte tühjade pakendite, tünnide ja vaatide ümbertöötlemise võimalusi.

14. Info transpordi kohta

Spetsiaalsed tingimused transportimiseks Kasutada purunemiskindlaid konteinereid. Tuleb olla kindel, et nad ei kukuks ja oleksid varustatud kehtivate juhenditega.

Raudtee/maanteetransport RID/ADR

 

Kemmleri

UN Nr

Klass

Šiffer

indeks

CEFIC

3082

9

11C

90

90G01

Kehtiv transpordi termin KESKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. Lisainformatsioon DIFENOKONASOOL

Meretransport IMDG-Code

UN Nr

Klass

Pakendi tüüp

EMS

MFAG

3082

9

III

puudub

puudub

Kehtiv transpordi termin KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. Lisainformatsioon (DIFENOKONASOOL 25% ja NAFTA LAHUSTI ) Merereostusaine jah

Õhutransport ICAO/IATA

UN Nr

Klass

Pakendi tüüp

3082

9

III

Kehtiv transpordi termin KESKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. Lisainformatsioon DIFENOKONASOOL

Šveitsi POST: 3 (piiratud Šveitsis, spetsiaalne luba POST)

15. Täpsustav info

EÜ-klassifikatsioon

Ohusümbol

N

Keskkonnaohtlik

Xi

Ärritav

Riskilaused

37/38

Ärritab nahka

41

Silmade kahjustamise tõsine oht

43

Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat)

Ohutuslaused

50/53

2

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet Hoida lastele kättesaamatus kohas

 

13

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näo kaitset Kemikaal ja/või selle pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata etiketti või pakendit Ärritab silmi Kogu preparaat

III: vähemürgine

20/21

26

36/37/39

60

61

62

Kohalikud riskilaused

36

Ohuallikas Rahvusvaheline WHO toksilisuse klassifikatsioon

Kaalu limiit (Šveits) õnnetusjuhtumi regulatsioonid

2000 kg

16. Täiendav info

Siin sisalduv info põhineb meie praegustel teadmistel ja on mõeldud iseloomustama meie tooteid lähtudes ohutuse eeskirjadest. Seepärast ei tohiks seda tõlgendada kui spetsiifiliste omaduste garanteerimist.