You are on page 1of 7
Kemikaali ohutuskaart vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC Sereno / 10 kg Koostamise kuupäev: 06.02.2006 1.

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

Sereno / 10 kg

Koostamise kuupäev: 06.02.2006

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimi:

SEKATOR WG 69

Toote kood (UVP):

05920841

Kasutusala:

fungitsiid

Tootja:

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim Germany

Telefon:

+49(0)69-305-5748

Faks:

+49(0)69-305-80950

Vastutav osakond:

Material and Transport Safety Management

Kohalik hädaabi number:

Esindaja Eestis:

+49(0)69-305-82369/12588

112

Bayer CropScience Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA

Kemikaal sisaldab:

Vees lahustuvad graanulid (WG) Fenamidoon/Mankotseeb 10:50% WG

Ohtlikud koostisained:

Kemikaali nimetus

CAS-Nr. /

Ohutunnused

Riskilaused

Kontsentratsioon [%]

EINECS-Nr.

Mankotseeb

8018-01-7

Xi

R37, R43

50.00

Fenamidoon (ISO)

161326-34-7

N

R50/53

10.00

Na-metüleen polümetüülnaftüül sulfonaat

81065-51-2

Xi

R41

>= 15.00 -<= 25.00

Na-dioktüül sulfo-suktsinaat

577-11-7

Xi

R38, R41

>= 1.00 - <= 5.00

209-406-4

Kaoliin

1332-58-7

   

>= 1.00 -<= 5.00

Meteenamiin

100-97-0

F, Xn

R11, R42/43

>= 1.00 - <= 5.00

202-905-8

3. OHTLIKKUS

Riskilaused inimesele ja keskkonnale:

Ärritab silmi. Kokkupuutel nahaga võib tekitada ülitundlikkust.

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

4. ESMAABI

Sissehingamisel:

Viia kannatanu värske õhu kätte. Kokkupuutel nahaga:

Eemaldada koheselt kemikaaliga määrdunud rõivad. Pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel:

Loputada koheselt rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 min. Silmaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel:

Hoida meditsiinilise järelvalve all. Loputada suud veega ja anda kannatanule väikeste lonksudena vett juua.

Märkused arstile Sümptomid Silmade ja limaskesta ärritus, dermatiit.

Riskid Alkoholi tarvitamisel mürgistussümptomid süvenevad.

Ravi

Spetsiifilist antidooti ei ole. Sümptomaatiline ravi. Alkoholi tarvitamine on keelatud 1-2 nädalat pärast mürgistusjuhtumit Antabuse’ efekti ohu tõttu.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Sobivad kustutusvahendid:

Uhtuda kemikaali rohke veega Vaht Kuiv pulber

Kustutusvahendid, mida ohutuse kaalutlustel ei tohi kasutada:

Veeaur

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:

Tulekahju puhul võivad eralduda järgmised gaasid:

süsinikmonooksiid (CO) lämmastikoksiidid (NOx) vääveloksiidid

Tuletõrjujate kaitsevahendid:

Kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.

Lisainformatsioon:

Koguda mahavalgunud kustutusvesi eraldi.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD

Isikukaitsemeetmed:

Vältida kokkupuudet mahavalgunud preparaadiga või saastunud pindadega. Kemikaali käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Keskkonnakaitse meetmed:

Takistada preparaadi sattumist pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni. Preparaadi sattumisel kanalisatsioonisüsteemi, teavitada koheselt kohalikku veevarustusettevõtet. Kemikaali sattumisel jõgedesse, järvedesse või kraavi, teatada juhtunust keskkonnateenistusele.

Saastuse likvideerimise meetmed:

Kühveldada mahavalgunud materjal kindlalt suletud vastavalt märgistatud konteinerisse ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Kasutada kemikaali kokkukogumiseks spetsiaalset tööstuslikku tolmuimejat.

Lisainformatsioon:

Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8 Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Käitlemine

Ohutu käitlemise nõuded:

Kemikaaliga töötamise piirkonnas on keelatud suitsetada, juua ja süüa. Vältida tolmu tekkimist.

Tulekahju ja plahvatuse eest hoidumise nõuded:

Vältida graanulite purunemist ja sellest tekkivat tolmu.

Hoiustamine

Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:

Hoida eemal kuumusallikast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas, puhtas, hästiventileeritud ruumis.

Üldised säilitusnõuded:

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilsus säilitamisel:

Säilivusaeg: 24 kuud (2 aastat) Sobiv temperatuur säilitamisel: 0 – 30 °C, maksimaalselt kuni 50 °C.

Sobivad materjalid:

Sobiv materjal: alumiiniumkile (vähemalt 0,007 mm alumiiniumi).

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID

Viide COSHH mõõtmistele (Control of Substances Hazardous to Health (Amendment) Regulations 2004). Käitlemise kontrolli tuleb eelistada isikukaitsevahenditele igal rakendataval võimalusel. Viide samuti COSHH Essentials.

Töökoha kontrolli parameetrid

Komponendid

CAS-Nr.

Kontrolli parameetrid

Täiendatud

Alus

Kaoliin (Sissehingatav tolm)

1332-58-7

2 mg/m3

2005

EH40 WEL

(TWA)

Mõõtmised/hindamised Tagada nõuetekohane ventilatsioon kõigis ruumides, kus esineb tolmu tekkimise võimalus.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse

Respiratoorne kaitsemask EN149FFP1.

Käte kaitse

Hingamisteede kaitsevahendeid tuleb kasutada lühiajaliste tegevuste järelmõju kontrollimiseks, kui kõik praktilised sammud on astutud, et vältida kemikaali välja voolamist. Tagatud peab olema väljatõmbega ventilatsioon. Hingamisteede kaitsevahendite kasutamisel järgida alati valmistajatehase soovitusi kasutamiseks ja hoiustamiseks. Kandke CE (või samaväärseid) nitriili sisaldavad kummikindad

Silmade kaitse

(minimaalne paksus 40 mm). Pesta saastunud kindad. Kui kinnaste sisepind on saastunud, kindad on hõrenenud/purunenud või kui välist saastust ei ole võimalik eemaldada - kahjutustada ohutult. Pesta käed alati enne söömist, joomist, suitsetamist või tualeti kasutamist. Kaitseprillid EN166 (5. kasutusklass või samaväärne)

Naha ja kehapiirkondade kaitse

Kanda standardset kaitseülikonda. Võimalusel alati kanda kahte rõivakihti. Kemikaalikindla kaitseülikonna all tuleb võimalusel kanda polüester/puuvilla segu või puuvillaseid riideid, mida pestakse professionaalselt ja sageli.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Välimus

Olek, vorm

Kuivad vabalt liikuvad vees dispergeeruvad graanulid

Värvus

pronksjas

Lõhn

lõhnatu

Ohutusandmed

pH Põlemine (tahke, gaasiline) Mahutihedus Vees lahustuvus Oksüdeerivad omadused

7,1 (1% kontsentratsiooni korral vesisuspensioonina Kemikaal ei põle. 690 kg/m3 dispergeeruv Analüüside põhjal ei ole kemikaalil oksüdeerivaid omadusi. Directive 67/548/EEC (Method A17, oxidising properties).

Plahvatusohtlikkus

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Isekuumenemine

Ohtlikud reaktsioonid:

Kemikaal võib iseeneslikult kuumeneda suures koguses kõrgel temperatuuril hoiustatuna. Soovitatud tingimustes säilitamisel ja käitlemisel ohtlikke reaktsioone ei teki. Kemikaal on normaaltingimustes hoiustatuna stabiilne.

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Akuutne oraalne toksilisus

LD50 (rott) > 2.000 mg/kg

Akuutne dermaalne toksilisus

LD50 (rott) > 2.000 mg/kg

Nahaärritus

Kergelt ärritav mõju – ei vaja erimärgistust (küülik)

Silmade ärritus

Äritav (küülik)

Ülitundlikkus

Tekitab ülitundlikkust (guinea siga). OECD Test Guideline 406, Magnusson & Kligman test

Ökotoksikoloogiline mõju

Toksilisus kaladele

Toksilisus vesikirbule

Toksilisus vetikatele

LC50 (vikerforell (Oncorhynchus mykiss))

0.23 mg/l

Mõju kestus: 96 h

EC50 (vesikirp (Daphnia magna))

0.15 mg/l

Mõju kestus: 48 h

IC50 (Scenedesmus subspicatus)

0.66 mg/l

Mõju kestus: 72 h

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS

Kemikaal Kemikaal viia ohtlike jäätmete käitlejale või põletuskohta vastavalt Eesti Vabariigis sätestatud eeskirjadele.

Saastunud pakendid Väikesed pakendid (< 10 l või <10 kg) puhastada hoolikalt, loputades surveveega või käsitsi, vähemalt kolm korda. Pritsi täitmisel veega lisada pesuaineid. Tühjad loputatud pakendid koguda ja anda üle kemikaali pakendite kogujale/käitlejale. Suuri pakendeid (>25 l või >25 kg) ei ole lubatud loputada ega kasutada muude ainete hoiustamiseks. Suured konteinerid tagastatakse müüjale. Järgida soovitusi etiketil.

Kasutamata toote jäätmeklass:

020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR

UN-No

3077

Märgistus

9

Pakendi grupp

III

Ohuklass.

90

Toote kirjeldus

UN 3077 KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S.

)

IMDG UN-No

3077

Klass

9

Pakendi grupp EmS Merevee saastaja Toote kirjeldus

III F-A , S-F Merevee saastaja KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S. ( SEGU )

IATA

UN-No

3077

Klass

9

Pakendi grupp

Toote kirjeldus

III KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S.

( SEGU )

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Kemikaal on klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt EC Ohtlike Valmististe Direktiivile

1999/45/EC.

Klassifikatsioon:

Märgistus vastavalt EEC Direktiivile

Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:

Fenamidoon (ISO)

Mankotseeb

Sümbolid

Xi

Ärritav

N

Keskkonnaohtlik

R-laused

R36

Ärritab silmi

R43

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R5053

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

S-laused

S24

Vältida kokkupuudet nahaga

S35

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

S37

Kanda sobivaid kaitsekindaid

S57

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Lisatakse etiketile:

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid.

Täiendav informatsioon WHO-klassifikatsioon: III

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON

Muu teave:

Punktis 2 toodud R-lausete sisu:

R11

Väga tuleohtlik

R37

Ärritab hingamiselundeid

R38

Ärritab nahka.

R41

Silmade kahjustamise tõsine oht.

R42/43

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R43

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

R50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC. Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta

ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-15809-5