You are on page 1of 6
Kemikaali ohutuskaart vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC SPHERE EC 267,5 Koostamise kuupäev: 06.05.2004 1.

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

SPHERE EC 267,5

Koostamise kuupäev: 06.05.2004

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimi:

SPHERE EC 267,5

Toote kood (UVP):

05584574, 05598303, 05600472, 05809002, 05994713

Kasutusala:

fungitsiid

Tootja:

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim Germany

Telefon:

+49(0)69-305-5748

Faks:

+49(0)69-305-80950

Vastutav osakond:

Material and Transport Safety Management

Kohalik hädaabi number:

Esindaja Eestis:

+49(0)69-305-82369/12588

112

Bayer CropScience Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA

Kemikaal sisaldab:

Emulsioonikontsentraat (EC) Tsüprokonasool 80 g/l, Trifloksüstrobiin 187,5 g/l

Ohtlikud koostisained:

Kemikaali nimetus

CAS-Nr. /

Ohutunnused

Riskilaused

Kontsentratsioon [%]

EINECS-Nr.

Tsüprokonasool

94361-06-5

Xn, N

R22,

7,30

R50/53,R63

Trifloksüstrobiin

141517-21-7

Xi, N

R43, R50/53

17,20

Rasvhappe polüglükooleeter 6-15 EO

 

Xn

R22, R41

5,00

N-Metüül-2-pürolidoon

872-50-4

Xi

R36/38

55,40

212-828-1

Butoksüpolüetüleen-

9038-95-3

Xi

R36/38

10,00

/propüleenglükool

Etksüleeritud polüarüülfenool

99734-09-5

 

R52/53

5,00

Ärritab silmi. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Võimalik loote kahjustamise oht.

4. ESMAABI

Üldinformatsioon:

Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu puhul, asetada/ transportida stabiilses, külili asendis. Eemaldada otsekohe preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided.

Sissehingamisel:

Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida puhkeasendis. Pöörduda koheselt arsti poole.

Nahale sattumisel:

Pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kasutada ravimeid vastavalt näidustustele.

Silma sattumisel:

Loputada silmi põhjalikult veega. Võtta koheselt ühendust silmaarstiga.

Allaneelamisel:

Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud rohke veega. Pöörduda koheselt arsti poole.

Informatsioon arstile:

Ravi sümptomaatiline.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Sobivad kustutusvahendid:

piserdatav veejuga kustutuspulber CO 2 vaht liiv

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:

Tulekahju puhul võivad eralduda järgmised gaasid:

vesinikkloriid (HCl) vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape) vesinikfloriid süsinikmonooksiid (CO) lämmastikoksiidid (NOx)

Tuletõrjujate kaitsevahendid:

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu ja udu sissehingamist. Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

Lisainformatsioon:

Koguda mahavalgunud kustutusmaterjal. Vältida tulekahju kustutusvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD

Isikukaitsemeetmed:

Vältida kokkupuudet mahavalgunud kemikaaliga või kemikaaliga saastunud pindadega. Kanda isikukaitsevahendeid. Takistada kaitsevahenditeta isikute ligipääs kemikaalile.

Keskkonnakaitse meetmed:

Takistada preparaadi sattumist pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni.

Saastuse likvideerimise meetmed:

Koguda mahavalgunud kemikaal absorbeerivate materjalidega (nt liiv, muld vm sobiv absorbent). Puhastada põrandad ja teised saastunud pinnad põhjalikult, järgides keskkonnakaitsenõudeid. Kühveldada mahavalgunud materjal kindlalt suletud vastavalt märgistatud konteinerisse ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Lisainformatsioon:

Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8 Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Käitlemine

Ohutu käitlemise nõuded:

Kasutada ainult nõuetekohaselt ventileeritavates ruumides.

Hoiustamine

Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:

Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas, jahedas, hästiventileeritavas ruumis. Säilitada ainult originaalpakendis. Vältida kõrvaliste isikute ligipääsu kemikaalide hoiuruumile.

Üldised säilitusnõuded:

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilne säilitamine:

temperatuuril > -10 - < +40°C

Sobivad materjalid:

Suure tihedusega polüetüleen Tihendatud polümeerkaitse

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID

Töökoha kontrolli parameetrid

Komponendid

CAS-Nr.

Kontrolli parameetrid

Täiendatud

Alus

N-Methyl-2-pyrrolidone

872-50-4

80 mg/m3 (MAK)

09 2001

TRGS 900

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse

Käte kaitse

Hügieenimeetmed:

Lahtises pakendis oleva kemikaali käitlemisel ning kui on nahale sattumise oht:

Tolmumask Mitmeotstarbeline filter ABEK/B2

kemikaalikindlad kaitsekindad

Vältida kemikaali sattumist nahale, silma ja riietele. Hoida tööriided eraldi. Pesta käed enne töövaheaega ja tööpäeva lõpul. Eemaldada kemikaaliga läbiimbunud ja määrdunud rõivad koheselt ning puhastada need hoolikalt enne järgmist kasutamiskorda. Rõivad, mida ei õnnestu puhastada, tuleb hävitada (põletada).

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Välimus

Olek, vorm

Vedelik

Värvus

Helepruun

Lõhn

Aromaatne

Ohutusandmed

Leekpunkt

97 °C

Tihedus Lahustuvus vees Viskoossus Plahvatusohtlikkus

DIN 51758 ca. 1,09 g/ml at 20 °C Emulgeeruv 15,7 mPa.s at 20 °C Ei plahvata

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Akuutne oraalne toksilisus

LD50 (rott) >3000 mg/kg Test viidi läbi samasuguse formulatsiooniga.

Akuutne dermaalne toksilisus

LD50 (rott) > 4000 mg/kg Test viidi läbi samasuguse formulatsiooniga.

Nahaärritus

(küülik) Test viidi läbi samasuguse formulatsiooniga.

Silmade ärritus

Ärritab silmi (küülik) Test viidi läbi samasuguse formulatsiooniga.

Ülitundlikkus

Ei tekita ülitundlikkust (guinea siga) OECD Test Guideline 406, Magnusson & Kligman test Test viidi läbi samasuguse formulatsiooniga.

12. ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Ökotoksikoloogiline mõju

Toksilisus kaladele

LC50 (brook’i forell (Salmo trutta)) 17 mg/l Mõju kestus: 96 h

Toksilisus vesikirbule

Toksilisus vetikatele

EC50 (vesikirp (Daphnia magna)) 0,1 mg/l Mõju kestus: 48 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 0,64 mg/l Mõju kestus ja kasvukiirus: 72 h

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS

Kemikaal Preparaat viia ohtlike jäätmete käitlejale vastavalt Eesti Vabariigis sätestatud eeskirjadele. Suuremate preparaadi ülejääkide kahjutustamiseks võtta ühendust tootja/valmistajaga.

Kasutamata toote jäätmeklass:

020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR

UN-No

3082

Märgistus

9

Pakendi grupp

III

Ohuklass.

90

Toote kirjeldus

UN 3082 KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. TSÜPROKONASOOL, TRIFLOKSÜSTROBIINI LAHUS

IMDG UN-No

3082

Klass

9

Pakendi grupp Merevee saastaja Toote kirjeldus

III Merevee saastaja KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. TSÜPROKONASOOL, TRIFLOKSÜSTROBIINI LAHUS

IATA

UN-No

3082

Klass

9

Pakedi grupp

Toote kirjeldus

III KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. TSÜPROKONASOOL, TRIFLOKSÜSTROBIINI LAHUS

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Kemikaal on klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt EC Ohtlike Valmististe Direktiivile

1999/45/EC.

Klassifikatsioon:

Märgistus vastavalt EEC Direktiivile

Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:

Tsüprokonasool

Trifloksüstrobiin

Rasvhappe polüglükooleeter 6-15 EO

N-Metüül-2-pürolidoon

Sümbolid

Xn

Kahjulik

N

Keskkonnaohtlik

R-laused

R36

Ärritab silmi.

R50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

R63

Võimalik loote kahjustamise oht.

S-laused

S36

Kanda sobivat kaitseriietust.

S37

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

S35

Kemikaal ja pakend tuleb kahjutustada ohutult.

S57

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Teatud valmististe märgistus erandkorras:

Sisaldab trifloksüstrobiini. Võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. Täiendav informatsioon WHO-klassifikatsioon: III (Kergelt kahjulik)

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON

Muu teave:

Punktis 2 toodud R-lausete sisu:

R22

Kahjulik allaneelamisel.

R36/38

Ärritab silmi ja nahka.

R41

Tõsine silmade kahjustamise oht.

R43

Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

R50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda

R52/53

kahjustavat toimet. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda

R63

kahjustavat toimet. Võimalik loote kahjustamise oht

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC. Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-15809-5