You are on page 1of 4

Kemikaali ohutuskaart

Koostamise kuupäev: 05.10. 1998 Välja antud: Juuni 1992


Kontrollitud: Aprill 1997 Ref: C8418
LV70: 04312

1. Toimeaine/valmistise ja tootja STARANE 180 Herbitsiid


identifitseerimine:
Tootja: Dow AgroSciences
The Dow Chemical Company
969 Building
Midland, MI 48667 USA
Tel. +517 638 7646

Kohalik hädaabi: 112

2. Koostis/informatsioon CAS EINECS


koostisainete kohta: Fluroksüpüür
1-metüülheptüülester 259 g/l 081406-37-3 279-752-9

Lahustid ja inertsed
lisandid kuni tasakaalustamiseni

Koostise kood:EF1018

3. Ohtlikkus Ärritab silmi.

4. Esmaabi Mitte kunagi manustada vedelikku või kutsuda esile oksendamist


kui patsient on teadvuseta või krampides.

ALLANEELAMISEL: Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda arsti poole. Otsus


oksendamise esilekutsumise kohta või mitte peab olema tehtud
pädeva arsti poolt.

SILMA SATTUMISEL: Loputada koheselt voolava veega vähemalt 15 minuti jooksul.


Pöörduda arsti poole.

NAHALE SATTUMISEL: Pesta koheselt maha rohke vee ja seebiga. Võtta seljast saastunud
riietus. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist.

SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.

INFORMATSIOON ARSTILE: Spetsiifilist vastumürki ei ole. Kuna akuutne oraalne toksilisus on


madal, siis ravi vastumürgiga ei ole tõenäoliselt vajalik. Kui
kavatsetakse teha maoloputust, soovitada hingetoru ja/või
söögitoru kontrolli. Kui kavatsetakse tühjendada magu
mürgistusest vabanemiseks, tuleks sellele vastandina kaaluda
ohtu, mis võib tekkida kopsude aspiratsioonist. Sümptomaatiline
ravi. Ravi põhineb arsti otsusel vastavalt patsiendi
sümptoomidele.
5. Tegutsemine tulekahju korral
Sobivad kustutusvahendid: Veeudu või peen veejuga. Süsihappegaas. Kuivkemikaal. Vaht.

Ohtlikud põlemisproduktid: Tulekahju korral võib suits sisaldada algainet lisaks


mitteidentifitseeritud mürgistele ja/või ärritavatele ühenditele.

Tuletõrjujate kaitsevahendid: Kanda kaitseriietust ja kasutada seejuures hingamisaparaati.

Lisainformatsioon: Hoida pakend jahedana pritsides vett. Piirata mahavoolu, et


vältida sattumist vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse.

6. Õnnetuse vältimise abinõud


Isikukaitsemeetmed: Kanda vastavat kaitseriietust ja silmade/näo kaitset (vt punkt 8)

Keskkonnakaitse meetmed: Mitte lasta pesuvett kanalisatsiooni või veekogudesse. Lekke


korral veekogudesse või veetorustikesse teatada veekaitse
ametnikele.

Saastuse likvideerimise meetmed: Absorbeerida liivaga või teiste mittepõlevate absorbentidega,


koguda konteinerisse ja kahjutustada. Ulatusliku lekke korral
piirata ala ja konsulteerida tootjaga. Kui on vajalik edasine abi,
helistada hädaabi numbril.

7. Käitlemine ja hoiustamine
Käitlemine: Järgida isikliku hügieeni nõudeid. Mitte tarbida ja hoida
toiduaineid tööpiirkonnas. Pesta käed ja kokkupuutunud
nahaosad enne söömist, joomist või suitsetamist ja pärast tööd.
Vältida silma sattumist. Vältida aurude sissehingamist.

Hoiustamine: Hoiustada vastavalt kohalikele nõuetele. Hoida jahedas, kuivas,


hästi ventileeritavas kohas, originaalpakendis. Kaitsta liigse
kuumuse või külma eest. Hoida eemal toiduainest, joogist,
loomasöödast, ravimitest, kosmeetikavahenditest ja väetistest.
Hoida lastele kättesaamatult.

8. Mõju inimesele,
isikukaitsevahendid
Kokkupuute piirnormid Ei ole määratletud antud toimeainele. Tarnija poolt soovitatav
töökeskkonnas: lahustile on 100 ppm.

Tehnilised meetmed: Hea üldventilatsioon on piisav enamikes tingimustes. Lokaalne


lisaventilatsioon võib olla vajalik mõnede operatsioonide puhul.

Hingamisteede kaitse: Kui ületatakse ainele ettenähtud piirnorme või normaalseks


elutegevuseks ettenähtud sisaldusi õhus, kasutada õhku
puhastavat respiraatorit. Hädaolukorras kasutada
hingamisaparaati.

Käte/naha kaitse: Kanda antud materjali mitteläbilaskvat kaitseriietust. Spetsiifilise


riietuse valik sõltub läbiviidavast tegevusest. Järgmised
materjalid peaksid olema efektiivsed kaitseriietuse tarbeks:
butüül-kumm, nitriil, viton. Teisi materjale ilma eelneva
testimiseta mitte kasutada.

Silmade/näo kaitse: Kasutada keemilisi kaitseprille.


9. Füüsikalised ja keemilised
omadused
Olek: Vedelik
Värvus: Tumepruun
Relatiivne tihedus: (vesi=1) 1,00 g/cm3 (ligik.)
Külmumispunkt: <-10oC
pH: 5,5 (1% vesilahus) (ligik.)
Lahustuvus vees: emulgeeruv
Leekpunkt: 62oC (PMCC)

10. Püsivus ja reaktsioonivõime


Keemiline püsivus: Stabiilne ettenähtud hoiutingimuste korral.

Püsivust ohustavad tegurid: Vältida kõrgeid temperatuure.

Välditavad ained: Kanged alused, happed või oksüdeerivad ained.

Ohtlikud laguproduktid: Ei ole normaalsetes hoiu- ja kasutustingimustes.

11. Terviserisk
Akuutne toksilisus: Põhineb andmetel sarnase formulatsiooni kohta.

Allaneelamisel: Ühekordne oraalse toksilisuse doos on madal.


Oraalne LD50 (rott) > 2000 mg/kg.

Nahale sattumisel: Dermaalne LD50 (rott) > 2000 mg/kg.


Ühekordsel pikaajalisel kokkupuutel ei ole tõenäoline, et antud
aine absorbeerub läbi naha kahjulikes kogustes. Lühiajaline
ühekordne kokkupuude võib põhjustada nahaärritust.

Silma sattumisel: Võib põhjustada ägedat ja kauakestvat ärritust.

Sissehingamisel: Õigel kasutusel kokkupuutel hingamisteedega ei ole


ebasoovitavat mõju.

12. Keskkonnarisk

Püsivus ja lagunemine: Hindamine põhineb suures osas või täielikult andmetel toimeaine
kohta. Hüdrolüüsub kiiresti põhihappeks. Peamiselt on
mikrobioloogiliselt hästilagunev. Poolestusaeg muldades oleneb
mulla tüübist ja selle omadustest ja on ligikaudu 14-56 päeva. Ei
ole tõendeid märkimisväärse leostumise kohta, seetõttu on ka
põhjavee saastamine ebatõenäoline.

Toksilisus veeorganismidele: Aine on mürgine kaladele akuutse toksilisuse põhjal


(1 mg/l < LC50 < 10 mg/l).
Aine on mürgine vee-selgrootutele akuutse staatilise toksilisuse
põhjal (1 mg/l < LC50 < 10 mg/l).

Toksilisus lindudele: Hindamine põhineb suures osas või täielikult andmetel toimeaine
kohta. Aine on praktiliselt lindudele mitte-mürgine akuutse
toksilisuse põhjal (LD50 > 2000 mg/kg).
13. Jäätmekäitluse viis Kahjulik kaladele. Mitte saastada tiike, veekogusid ja kraave
kemikaaliga või selle pakendiga.
Pakend pesta korralikult. Pakend ja pesuvesi kahjutustada ohutult
vastavalt kehtivale korrale. Soovitatav on kemikaal ja selle
pakend viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Pakendi
taaskasutamine keelatud.

14. Veonõuded Näidiste saatmine posti teel keelatud.


Valmistist ei klassifitseerita ühegi transpordiliigi jaoks.

15. Reguleerivad õigusaktid

Ohusümbol: Xi - Ärritav

Riskilaused: R36 – Ärritab silmi.

Ohutuslaused: S2 - Hoida lastele kättesaamatult.


S13 - Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
S20/21 - Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine
keelatud.
S25 – Vältida silma sattumist.

16.Muu teave:

Antud Kemikaali Ohutuskaart vastab EL seadusandluses sätestatud nõuetele ohutuskaartide kohta tema
koostamise kuupäeval ja on mõeldud tõlkimiseks ja ülekandmiseks Euroopa riikide rahvuslikku
dokumentatsiooni. See dokument ei pea olema täielikus vastavuses eri riikide seaduste ja määrustega
ilma vastava kohaliku tõlketa ja kohandamiseta. Edasimüüja peab kindlustama, et iga levitatav ja
kasutatav ohutuskaart, mis on võetud kasutusele ja kohandatud sellest süsteemist lähtuvalt, vastab
kõikidele asjakohastele seadustele ja määrustele.