You are on page 1of 6

Kemikaali ohutuskaart

Koostamise kuupäev: 10/25/1991 Kemikaali ohutuskaardi nr 9074-03


CAS nr 040487-42-1
1. Toimeaine/valmistise ja tootja STOMP Herbitsiid
identifitseerimine: (330E)

Tootja: American Cyanamid CO


Wayne, NJ 07470
Tel. (201)-835-3100(USA)

Kohalik hädaabi nr 112

2. Koostis/informatsioon Sünonüümid: Pendimetaliin; PROWL; N-(ethypropyl)-3,4-


koostisainete kohta: dimethyl-2,6-dinitrobenzeneamine;

Toote monograaf: 331 (RLM 10169) IDF-4B (DRYNOL)


Keemiline grupp: dinitroaniliin
Molekulvalem: C13 H19 N3 O4
Molekulkaal: 281,3
Koostis:
Pendimetaliin CAS nr 040487-42-1 33%
PEL/TLV: 6 mg/m³
Ksüleen CAS nr 001330-20-7 57-61%
PEL/TLV: 100 ppm
Inertsed lisaained: CAS nr puudub 6-10%
PEL/TLV: puudub
Viide: pendimetaliin: American Cyanamid, 1985
ksüleen: ACGIH, 1991-92

3. Ohtlikkus Ohtlik! Hoida lastele kättesaamatult.


Söövitav!
Põhjustab pöördumatuid silmakahjustusi.
Ohtlik allaneelamisel, imendudes läbi naha või
sissehingamisel.
Tuleohtlik vedelik ja aur.
4. Esmaabi
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Viivitamatult juua rohkesti
piima, munavalget, želatiini lahust või kui see ei ole võimalik,
suurel hulgal vett. Vältida alkoholi. Pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel: Pesta seebi ja veega. Kui ärritus on püsiv, pöörduda arsti
poole.

Silma sattumisel: Loputada rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul hoides


silmalaud avatud. Pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel:
Viia kannatanu värske õhu kätte.

Informatsioon arstile: Suurendatud riski tõttu keemilise kopsupõletiku või


kopsuturse tekkeks, mis kutsutakse esile süsivesinik lahustite
(ksüleen) sissehingamisel, võib oksendamist esile kutsuda
ainult arsti ettekirjutusel ja juhendamisel.
Tõenäoline limaskesta kahjutus võib vastunäidustada
maoloputuse kasutamise. Teistel juhtudel sümptomaatiline
ravi.
Ülemäärasel kokkupuutel tekkinud raskendatud meditsiiniline
seisund:
Ärritavate ja rasva eemaldavate omaduste tõttu võib aine
halvendada olemasolevat nahapõletikku.
5. Tegutsemine tulekahju korral
Kustutusvahendid: Vesi, alkoholvaht; süsihappegaas; kuivkemikaal; vaht.

Tuletõrjujate kaitsevahendid: Kanda täielikku kaitseriietust ja hingamisaparaati.


Mitte saastata inimesi või tehnikat, või käsitseda purunenud
pakendeid ilma kaitsevahendeid kasutamata.
Saastatud inimesed pesta seebi ja veega enne tulekahju alast
lahkumist.
Takistada äravoolava vee sattumist torustikku, vajadusel
teavitada keskkonnaametnikke.
Teostada kustutus- ja päästetööd ülevalpool tuult alas.
Evakueerida inimesed, kes võivad sattuda suitsu, vingu kätte
või saastunud alale.

Aine kuulub tuleohtlike vedelike klassi 1, mis põhineb tema


leekpunktil. Hoiustamise alad peavad vastama NFPA 30 ja
NFPA 70 või kohalikele standarditele, milline iganes on
rangem.

NFPA ohtlikkuse klassid (soovitused Lahuse tihedalt suletud pakendid on kuumuse või tuleleegi
American Cyanamid Co-lt): juuresolekul plahvatusohtlikud. Pakendeid jahutada veega.

NFPA ohtlikkuse hindamine: 0 väikseim tervis 2


1 nõrk tuleohtlikkus 2
2 mõõdukas reaktiivsus 0
3 kõrge
4 äge

Reaktiivsus: Stabiilsus: stabiilne


Polümerisatsioon: ei esine
Ebasoovitavad ained: vältida kokkupuudet
oksüdeerivate ainetega või tugevate alustega.

Ohtlikud laguproduktid: termilisel lagunemisel võivad


moodustuda süsinik- ja lämmastikoksiidid
6. Õnnetuse vältimise abinõud Toote formuleerimisel tuleb järgida tööstusliku hügieeni
Isikukaitsemeetmed: nõudeid:
Vajalik kohalik ventilatsioon ja lubatud kokkupuute piirmäär
(PEL) tuleb hoida allpool selle aine kohta kehtivat normi. Kui
auru tase ületab PEL’i, tuleb kanda respiraatorit kuni on
saavutatud vajalik regulatsioon.

Vajalik kaitseprillid või muu silmade kaitsevahend, et vältida


kokkupuudet silmadega.

Kanda kummikindaid, kaitsepõlle või kaitseriietust kui on


mahapritsimise oht.

Pesta ennast vee ja seebiga pärast töö lõpetamist. Võtta seljast


saastunud riietus ja pesta enne taaskasutamist.

Lõppkasutaja peab järgima toote etiketil olevat infot


isikukaitsevahendite kohta.

Kanda sobivat kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid. Vt punkt


8.

Piirata lekke ala, et vältida lekke laialivalgumist. Absorbeeri


aine inertse absorbendiga nagu teraline savi või saepuru ja
kogu konteinerisse kahjutustamiseks.

Loputada lekkene ala ja kõik seadmed mitu korda seebiveega.


Absorbeeri aine inertse absorbendiga ja kogu samasse
konteinerisse lekkinud ainega. Väikesed mulda lekkinud
kogused kühvelda otse konteinerisse kahjutustamiseks. Suurte
koguste lekkimisel võtta ühendust Cyanamid’iga juhendite
saamiseks lekke likvideerimisel.

Kui leke satub veekogusse, tuleb sellest viivitamatult


informeerida ametivõime, kes otsustab edasise tegevuse.
Sõltuvalt kohalikest nõuetest ja lekke ulatusest, võib olla
vajalik teavitada keskkonnaametnikke.

7. Käitlemine ja hoiustamine Aine kuulub tuleohtlike vedelike klassi 1, mis põhineb tema
leekpunktil. Hoiustamise alad peavad vastama NFPA 30 ja
NFPA 70 või kohalikele standarditele, milline iganes on
rangem.

Hoida eemal toiduainest ja loomasöödast.

Eralda kokkusobimatutest ainetest (vt. punkt 5, reaktiivsus).

Kasutada küllaldast ventilatsiooni.


8. Mõju inimesele,
isikukaitsevahendid
Käte kaitse: Kummikindad.

Silmade kaitse: Kaitseprillid.

Naha kaitse: Kaitseriietus.


9. Füüsikalised ja keemilised
omadused
Preparaadi vorm: Vedelik
Värvus: Puhas punane, merevaik
Lõhn: Ksüleenilõhnaline.
Keemispunkt: >140ºC
Sulamispunkt: -
Auru rõhk: -
Erikaal: 0,99 g/ml @ 60ºF
Auru tihedus: -
Lenduvuse %: ca 60
Oktanool/vesi osakeste koefitsient: -
pH: 7,9 (1% vesilahus)
Küllastus õhus: -
Aurustumise aste: -
Lahutuvus vees: Muutub emulsiooniks
Leekpunkt: 89,6ºF, 32ºC (SETA suletud anum)
Tuleohtlikkuse piirmäär: -
Isesüttimise temperatuur: -
Lagunemistemperatuur: pendimetaliin: 220ºC (428ºF)
ksüleen: -

10. Püsivus ja reaktsioonivõime Stabiilne


Ohtlikud laguproduktid: Termilisel lagunemisel võivad moodustuda süsinik- ja
lämmastikoksiidid

11. Terviserisk
Oraalne LD50 (rott): 3366 mg/kg (isane); 2681 mg/kg
(emane).
Dermaalne LD50 (rott, isane): >4950 mg/kg.
Toode on nõrgalt toksiline allaneelamisel ja nahale sattumisel
ühekordsetes annustes.

On söövitav jänese silmadele.

12. Keskkonnarisk -

13. Jäätmekäitluse viis Et vältida kahjutustamist, kõik tootesse puutuv tuleb ära
kasutada täielikult vastavalt kasutusnõuetele. Kui see ei ole
võimalik, käsitseda ettevaatlikult ja kahjutustada ohutul viisil.
Tühjades pakendites võib säilitada toote jääke. Pakendi
taaskasutamine keelatud. Tühjad pakendid loputada
kahjutustamiseks. Muuta pakendid kasutuskõlbmatuteks
purustamise või augustamisega. Kahjutustada pakendid ja
igasugused loputusjäägid ohutul viisil.
Kuna toode on kergesti süttiv, reguleeritakse seda kui ohtlikke
jäätmeid.
Järgida kõiki kohalikke nõudeid jäätmete kahjutustamise
kohta.
Jäätmete töötleja vastutab lõplikult kindlakstegemise eest, kas
toode ja/või tühi pakend kuuluvad mõnda teise ohtlike
jäätmete kategooriasse.
Cyanamid soovitab kahjutustamiseks tuhastamist.
14. Veonõuded IMO regulatsioon
IMO kirjeldus - pestitsiid, vedelik, toksiline, tuleohtlik N.O.S.
(pendimetaliin ksüleenis).
IMO märgistus – Vähemürgine, laadida eemal toiduainest ja
tuleallikatest.
IMO klass/jaotus: 6,1
UN nr: 2903
Pakendi grupp: III
IATA regulatsioon
IATA kirjeldus: pestitsiid, vedelik, toksiline, tuleohtlik N.O.S.
(pendimetaliin ksüleenis).
IATA märgistus: Hoida eemal toiduainest ja tuleallikatest.
IATA klass/jaotus: 6,1; subsidiaarne risk 3
UN nr: 2903
Pakendi grupp: III
Reisiõhuliin: Pkg. Inst. – 611
Max Oty., Net Pkg. 60 l
Cargo õhuliin: Pkg. Inst. – 618
Max Oty., Net Pkg. 220 l
15. Reguleerivad õigusaktid

16.Muu teave -

Esitatud informatsioon ja väited on usaldusväärsed, kuid ei ole tagatiseks, millele on võetud seaduslik
vastutus. Kasutaja vastutab toote ja toodud informatsiooni kontrollimise ja testimise eest, mis ta on teinud
soovitatust erineval eesmärgil. Tootja ei anna garantiid toote sobivusele teistsugusel eesmärgil
kasutamiseks.