You are on page 1of 7
Kemikaali ohutuskaart vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC TATTOO M SC 550 Koostamise kuupäev: 04.08.2006 1.

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

TATTOO M SC 550

Koostamise kuupäev: 04.08.2006

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimi:

TATTOO M 550 SC

2X10L

Toote kood (UVP):

05934524

Kasutusala:

fungitsiid

Tootja:

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim Germany

Telefon:

+49(0)69-305-5748

Faks:

+49(0)69-305-80950

Vastutav osakond:

Material and Transport Safety Management

Kohalik hädaabi number:

Esindaja Eestis:

+49(0)69-305-82369/12588

112

Bayer CropScience Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA

Kemikaal sisaldab:

Suspensioonikontsentraat (SC) 20.00% Propamokarb-hüdrokloriid (248 g/l), 24.32% Mankotseeb (301.6 g/l )

Ohtlikud koostisained:

Kemikaali nimetus

CAS-Nr. /

Ohutunnused

Riskilaused

Kontsentratsioon [%]

EINECS-Nr.

Mankotseeb

8018-01-7

Xi

R37, R43

24,32

Väävel(II)-sulfaat

7758-99-8

Xn, N

R22, R36/38,

>= 1,00 - <= 5,00

pentahüdraat

R50/53

Meteenamiin

100-97-0

F, Xn

R11, R42/43

>= 0,10 - <= 1,00

202-905-8

3. OHTLIKKUS

Riskilaused inimesele ja keskkonnale:

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

4.

ESMAABI

Üldinformatsioon:

Eemaldada koheselt kemikaaliga saastunud ja läbiimbunud riided ning kahjutustada ohutult.

Sissehingamisel:

Viia kannatanu värske õhu kätte ja pöörduda arsti poole. Asetada/transportida kannatanu stabiilses külili asendis.

Kokkupuutel nahaga:

Pesta koheselt rohke veega ja seebiga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel:

Loputada koheselt rohke veega ning pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel:

Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud veega ning anda kannatanule väikeste lonksudena vett juua. Manustada aktiivsütt. Pöörduda otsekohe arsti poole.

Informatsioon arstile:

Süptomid:

Silmade ja limaskesta ärritus, naha punetus, unisus, oksendamine. Allergilised reaktsioonid, ebamugavustunne soolestikus ja maos. Alkoholi manustamisel sümptomid süvenevad. Riskid:

Alkoholi manustamisel sümptomid süvenevad. Ravimeetmed:

Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi. Alkoholi tarbimine keelatud 1-2 nädalat pärast mürgistusjuhtumit Antabuse’ efekti ohu tõttu.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Sobivad kustutusvahendid:

Kemikaal ise ei põle. Kustutusvahendid valitakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale.

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:

Kemikaal ise ei põle. Jahutada suletud konteinereid veejoaga

Tuletõrjujate kaitsevahendid:

Tulekahju ja/või plahvatuse korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Kanda kaitseülikonda.

Lisainformatsioon:

Koguda tulekahju kustutusvesi eraldi. Vältida tulekahju kustutusvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD

Isikukaitsemeetmed:

Kanda isikukaitsevahendeid. Takistada kaitsevahenditeta isikute juurdepääs õnnetuskohta.

Keskkonnakaitse meetmed:

Takistada preparaadi sattumist pinnasesse ja pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni. Kemikaali sattumisel jõgedesse, järvedesse või kraavidesse teavitada õnnetusest vastutavaid ametkondi.

Saastuse likvideerimise meetmed:

Koguda mahavalgunud kemikaal absorbeerivate materjalidega (nt liiv, muld vm sobiv absorbent). Kühveldada mahavalgunud materjal kindlalt suletud vastavalt märgistatud konteinerisse ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta . Puhastada põrandad ja kemikaaliga saastunud pinnad rohke veega.

Lisainformatsioon:

Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8 Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Käitlemine

Ohutu käitlemise nõuded:

Hoida pakend tihedalt suletuna. Vältida kemikaali imbumist pinnasesse.

Tulekahju ja plahvatuse vältimise nõuded:

Erimeetmed ei ole vajalikud.

Hoiustamine

Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:

Hoida originaalpakendis. Hoida otsese päikesevalguse eest.

Üldised säilitusnõuded:

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilne säilitamine:

Säilimisaeg: 24 kuud. Säilitustemperatuur <28°C Muu teave: soovitatud säilitustingimustel hoiustatuna stabiilne.

Sobivad materjalid: HDPE - suure tihedusega polüetüleen

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID

Töökoha parameetrid

Lisanõudeid ei ole.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:

Tavatingimustes ei ole hingamisteede kaitsevahendid vajalikud.

Käte kaitse:

Hingamisteede kaitsevahendeid tuleb kasutada lühiajaliste tegevuste järelmõju kontrollimiseks, kui kõik praktilised sammud on astutud, et vältida kemikaali välja voolamist. Tagatud peab olema väljatõmbega ventilatsioon. Hingamisteede kaitsevahendite kasutamisel järgida alati valmistajatehase soovitusi kasutamiseks ja hoiustamiseks. Kandke CE (või samaväärseid) nitriili sisaldavad kummikindad (minimaalne paksus 40 mm). Pesta saastunud kindad. Kui kinnaste sisepind on saastunud, kindad on hõrenenud/purunenud või kui välist saastust ei ole võimalik eemaldada - kahjutustada ohutult. Pesta käed alati enne söömist, joomist, suitsetamist või tualeti kasutamist.

Silmade kaitse:

Kaitseprillid EN166 (5. kasutusklass või samaväärne)

Naha ja kehapiirkondade

Kanda standardset kaitseülikonda.

kaitse:

Hügieenimeetmed:

Võimalusel alati kanda kahte rõivakihti. Kemikaalikindla kaitseülikonna all tuleb võimalusel kanda polüester/puuvilla segu või puuvillaseid riideid, mida pestakse professionaalselt ja sageli.

Hoida eemal söögist, joogist ja loomasöödast. Eemaldada kemikaaliga läbiimbunud ja määrdunud rõivad koheselt. Vältida kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Puhastada hoolikalt kemikaaliga kokkupuutunud naha enne töövaheaega ja tööpäeva lõpul.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Välimus

Olek, vorm

Vedelik, suspensioon

Värvus

Helepruun

Lõhn

Nõrk, iseloomulik lõhn

Ohutusandmed

pH Keemispunkt Leekpunkt Isesüttimistemperatuur Tihedus Lahustuvus vees Viskoossus, dünaamiline Plahvatusohtlikkus

4,7-6,5 1% lahuse korral 23°C juures Ca 100 °C Ei esine Kemikaal ei ole iseeneslikult süttiv

ca. 1,248 g/cm³ 20 °C juures

Dispergeeruv 160 - 260 mPa.s Ei plahvata

20 °C juures

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Ohtlikud laguproduktid

Termiline lagunemine:

Ohtlikud reaktsioonid:

Ohtlikke laguprodukte ei ole teada

Nõuetekohasel käitlemisel kemikaal ei lagune Ohtlikke reaktsioone ei teki.

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Akuutne oraalne toksilisus

LD50 (rott) >5000 mg/kg

Akuutne dermaalne toksilisus

LD50 (rott) > 4,000 mg/kg

Nahaärritus

Kergelt ärritav mõju – ei vaja erimärgistust(küülik)

Silmade ärritus

Kergelt ärritav mõju – ei vaja erimärgistust(küülik)

Ülitundlikkus

Tekitab ülitundlikkust (guinea siga) OECD Test Guideline 406, Buehler test Kokkupuutel nahaga võib tekitada ülitundlikkust.

12. ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Ökotoksikoloogiline mõju

Toksilisus kaladele

Toksilisus kaladele

LC50 (vikerforell (Oncorhynchus mykiss)) 13,1 mg/l Staatiline katse. Mõju kestus: 96 h NOEC vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 4,35 mg/l Staatiline katse Mõju kestus: 96 h

Toksilisus vesikirbule

Toksilisus vesikirbule

Toksilisus vetikatele

Toksilisus vetikatele

EC50 (vesikirp (Daphnia magna)) 3,5 mg/l Staatiline katse. Mõju kestus: 48 h NOEC (Daphnia) 1,23 mg/l Staatiline katse Mõju kestus: 48 h IC50 (Scenedesmus subspicatus) >160 mg/l Mõju kestus ja kasvukiirus: 96 h NOEC (vetikas) 0,055 mg/l Mõju kestus: 96 h

Ökoloogiline lisainformatsioon:

Vältida preparaadi sattumist pinna- ja põhjavette. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Mitte valada kanalisatsiooni ega drenaaži.

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS

Kemikaal Kahjutustada eraldi majapidamisjäätmetest. Vältida preparaadi sattumist kanalisatsiooni. Kahjutustada kui ohtlikud jäätmed.

Kahjutustavad pakendid Mitte kasutada konteinereid muude ainete hoiustamiseks. Konteinerid, mida ei ole võimalik puhastada, kahjutustada kui ohtlikud jäätmed.

Kasutamata toote jäätmeklass:

020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR

UN-No

3082

Märgistus

9

Pakendi grupp

III

Ohuklass.

90

Toote kirjeldus

UN 3082 KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. (MANKOTSEEBI LAHUS)

IMDG UN-No

3082

Klass

9

Pakendi grupp EmS Merevee saastaja Toote kirjeldus

III F-A , S-F Merevee saastaja KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. (MANKOTSEEBI LAHUS)

IATA

UN-No

3082

Klass

9

Pakedi grupp

III

Toote kirjeldus

KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S. (MANKOTSEEBI LAHUS)

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Kemikaal on klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt EC Ohtlike Valmististe Direktiivile

1999/45/EC.

Klassifikatsioon:

Märgistus vastavalt EEC Direktiivile

Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:

Mankotseeb

Sümbolid

Xi

Ärritav

N

Keskkonnaohtlik

R-laused

R43

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

R50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

S-laused

S24

Vältida kokkupuudet nahaga.

S35

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult

S37

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

S57

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Teatud valmististe märgistus erandkorras:

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. Täiendav informatsioon WHO-klassifikatsioon: III (Kergelt kahjulik)

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON

Muu teave:

Punktis 2 toodud R-lausete sisu:

R11

Väga tuleohtlik.

R22

Kahjulik allaneelamisel.

R36/38

Ärritab silmi ja nahka.

R37

Ärritab hingamiselundeid.

R42/43

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

R43

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC. Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-15809-5