สรรพคุณ สมุนไพร ถอนพิษ

นายวิโรจน์ ธรรมวรรณ

นิตศิ าสตร์

นายพัชรพล กนิตศรีบาเพ็ญ นิตศิ าสตร์

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมท์
ภาคเรียนที่1 ปี การศึกษา 2554

สรรพคุณ สมุนไพร ถอนพิษ นายวิโรจน์ ธรรมวรรณ นิติศาสตร์ รหัสประจาตัวนักศึกษา 54123580133 นายพัชรพล กนิตศรี บาเพ็ญ นิติศาสตร์ รหัสประจาตัวนักศึกษา 54123580121 รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมท์ ภาคเรียนที่1 ปี การศึกษา 2554 .

(ก) คานา รายงานเล่มนี้ได้จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าสมุนไพรและยาถอนพิษ ว่ามีสมุนไพรชนิดไดบ้างที่สามารถใช้ในการถอนพิษได้และเป็ นพิษหรื ออาการแบบไ ดที่สามารถใช้กบั สมุนพรได้ ซึ่งเป็ นจุดประสงค์หลักในการเขียนรายงานเล่มนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ได้คน้ คว้าข้อมูลต่างๆ จากตาราในห้องสมุด จาก Internet แล้วนามารวบรวมเข้าด้วยกันโดยเนื้อหาแต่ล่ะเรื่ องได้อธิบายโดยละเอียดง่ายต่อการศึก ษา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ประจาอยูห่ อ้ งสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ที่ให้ผมได้ศึกษาข้ อมูลและขอบใจเพื่อนๆที่ให้ขอ้ มูลทาให้กระผมทางานเสร็จลุล่วงภายในเวลาที่จากัด เพราะต้องการให้รู้ถึงสมุนไพรไทยว่ามีประโยชน์มากมาย หากรายงานเล่มนี้มีขอ้ ผิดพลาดประการไดทางผูจ้ ดั ทาก็ขออภัยมา ณ โอกาส นี้ วิโรจน์ ธรรมวรรณ พัชรพล กนิตศรี บาเพ็ญ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ .

................................................................................................................................................3 เทียนบ้าน………………………………………………………………………………………………................................1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.........................……..........4 ผักบุง้ ทะเล…………………………………………………….......2 บทที่ 2 สรรพคุณ สมุนไพร ถอนพิษ.....................5 รางจืด ……………………………………………………………………………………………............................(ข) บทที่ 1 บทนา...1 ขอบเขตของการศึกษา..................................................................................................................2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ....................................................................................................……………………………………………7 เสลดพังพอนตัวผู(้ ซองระอา)………………………………................................................................................................................................10 ......................................................................................................................................................................................................................................……............................................................................................................................................................…6 ว่านหางจระเข้…………………………………………….........................................…………………………………......................8 บรรณานุกรม......................................................(ข) สารบัญ บทที่ หน้ า คานา…………………………………………………………………………....................................................9 ภาคผนวก.....................................1 ความเป็ นมาและความสาคัญของเนื้อหา............................................(ก) สารบัญ...........3 เทียนกิ่ง………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................1 วิธีการดาเนินการค้นคว้า....................................................................

เป็ นแนวทางหรื อวิธีคิดในการรักษา 3.เพื่อใช้รักษาโรค ขอบเขตของการศึกษา ผูท้ ารายงาน ต้องให้ความสาคัญต่อการกาหนดขอบเขตการทาโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ซึ่ งได้แก่ การค้นคว้า การศึกษา และการนาไปใช้ประโยชน์การค้นคว้าหรื อการค้นหาข้อมูลนี้เราจะเก็บข้อมูลจากหนังสื อต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรม ารวบรวกันและกลัน่ กรองลงมาจัดทาเป็ นรายงานขึ้นและราจะทาการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ได้มาจริ งหรื ไม่ และหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มาอ้างอิงและต่อจากนี้เราจะทาเป็ นรายงานเพื่อบอกวิธีการใช้และวิธีการรักษาต่อผูต้ ้ องการศึกษาโดยผ่านเล่มรางงาน . เพื่อรู ้วิธีการใช้สมุนไพรในการรักษา 4.เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรหายไป 5. เพื่อจัดทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรค 2.1 บทนา ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ปัจจุบนั โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั มีมากขึ้นและยารักษาโรคก็มีราคาสูงขึ้นทาให้ผทู ้ ี่ขาดรายได้ไม่ค่อยมีเงินใน การซื้ อดังนั้นสมุนไพรก็เป็ นอีกทางเอกหนึ่ งการรักษาโรคและประหยัดต่อค่าใช้จ่ายและสมุนไพรไทยยังเป็ นสิ่ งที่หาได้ง่า ยในชีวิตประจาวันเราและสามารถรักษาได้ทนั ท่วงทีทนั เวลาในยามเร่ งรี บจริ งๆ วัตถุประสงค์ ของการศึกษา 1.

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ 4.ค้นคว้าหรื อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรทางหนังสื อทางInternet และสื่ อต่างๆ 2.ไม่ให้ภูมิปัญญาทางสมุนไพรหายไป 5.เป็ นแนวทางหรื อแนวคิดในการใช้สมุนไพรรักษา 4.ผูท้ ี่สนใจศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า 3.2 วิธีการดาเนินการค้ นคว้ า 1.จัดทาเป็ นรู ปเล่มรายงาน ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ 1ได้ความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรมากขึ้น 2.นาข้อมูลมารวบรวมไว้ที่เดียวกัน 3.ใช้ในการรักษาโรคโดยประหยัดค่าใช้จ่าย .

รักษาแผลเรื้ อรังใช้ใบแห้งบดเป็ นผงผสมพิมเสนใส่ แผล .แก้ฝีและแผลพุพองใช้ใบสด 5-10 ใบ ล้างให้สะอาด ตาให้ละเอียดนามาพอกที่เป็ นแผล วันละ 3 ครั้ง จนกว่าจะหาย .ยารักษากลากเกลื้อนใช้ใบสด 1 กามือ ตาให้ละเอียดตาทั้งน้ าและเนื้ อบริ เวณที่เป็ น ทาบ่อยๆ จนกว่าจะหาย .แก้แผลอักเสบ ฝี หนองแผลเน่าเปื่ อย ใช้ใบแห้ง 10.ยากันเล็บถอดใช้ใบ ยอดสด 1 กามือ ล้างให้สะอาด ตาให้ละเอียด เติมน้ าตาลทรายแดง 1/2 ช้อนชาพอกตรงเล็บ เปลี่ยนยาเช้า-เย็น .3 สรรพคุณ สมุนไพร ถอนพิษ เทียนบ้ าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatiens balsamina L. ชื่อสามัญ : Garden Balsam วงศ์ : BALSAMINACEAE ชื่ออื่น : เทียนดอก เทียนไทย เทียนสวน (ภาคกลาง) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้ลม้ ลุกสูง 30-80 ซม.15 กรัม ต้มกับน้ าดื่ม เช้า-เย็น .ลาต้นอวบน้ าและค่อนข้างโปร่ งแสง ออกดอกออกผลแล้วต้นจะตาย ใบเดี่ยวเรี ยงสลับรอบลาต้นรู ปวงรี ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกเดี่ยวหรื อเป็ นกระจุก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกมีสีชมพูแดง ม่วง ขาว ผลเป็ นผลแห้ง เมื่อแก่จดั จะแตกออก เปลือกผลม้วนขมวดขึ้นและดีดเมล็ดที่ค่อนข้างกลมสี น้ าตาลออกมา เพื่อช่วยกระจายพันธุ์ ส่ วนที่ใช้ : ใบทั้งสดและแห้ง ยอดสดต้นและรากสด เมล็ดแห้ง สรรพคุณ :  ใบสดแก้ปวดข้อ ยารักษากลากเกลื้อน แก้ฝีและแผลพุพอง ยากันเล็บถอด  ใบแห้งแก้แผลอักเสบ ฝี หนอง แผลเน่าเปื่ อย รักษาแผลเรื้ อรัง  ยอดสดแก้จมูกอักเสบ บวมแดง  ต้นสดแก้แผลงูสวัด  รากสดแก้บวมน้ า ตาพอกแผลที่ถก ู เสี้ ยนหรื อแก้วตา  เมล็ดแห้งแก้ประจาเดือนไม่มา ขับประจาเดือน ขนาดและวิธีใช้ -แก้ปวดข้อใช้ใบสดต้มกับน้ าผสมเหล้าดื่ม .

.แก้บวมน้ าใช้รากสด 4-5 รากต้มกับเนื้อรับประทาน 3-4 ครั้ง (วันดี กฤษณพันธ์.แก้จมูกอักเสบ บวมแดงใช้ยอดสดตากับน้ าตาลแดง พอกบริ เวณที่เป็ นเปลี่ยนเช้า-เย็น .แก้แผลงูสวัดใช้ตน้ สดตา คั้นเอาน้ าดื่มเอากากพอกแผล . 2539 : 19) .

ใช้ขบั ประจาเดือนรักษาตาเจ็บ ขับปัสสาวะ และรักษาโรคลมบ้าหมู เปลือก .มีตวั ยาสาคัญชื่อลอร์โซน (Lawsone)มีฤทธิ์ ฆ่าเชื้อโรค ใช้ทายากันเล็บถอด เล็บช้ า เล็บขบ แก้ปวดนิ้วมือนิ้วเท้า แผลมีหนอง ถอนพิษปวดแสบปวดร้อน ฝี แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก แผลฟกช้ า ผิวหนังอักเสบ . 2539 : 25)จะหาย เล็บไม่ถอด .ขับน้ าเหลืองเสี ยในโรคเรื้ อน ดอก .4 เทียนกิง่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lawsoniainermis L. ยาว 3-4 ซม.ใช้ขบั ประจาเดือน วิธีและปริ มาณที่ใช้ : ยากันเล็บถอด เล็บขบเล็บช้ า ใช้ใบเทียนกิ่งสด 20-30 ใบ ล้างให้สะอาดตาให้ละเอียดเอาข้าวสุ กปั้ นเป็ นก้อนขนาดเท่าแม่มือ เผาไฟให้บางส่ วนดาเป็ นถ่านตารวมใส่ เกลือเล็กน้อย พอกที่เล็บซึ่ งถูกของหนักๆ ทับ หรื อตรงจมู เล็บเป็ นนหนองหนองก็ (วันดีกกฤษณพั ธ์.รักษากามโรค แก้ปวดท้อง ท้องร่ วง ขับปัสสาวะ .ใช้ขบั ประจาเดือนแก้ปวดศีรษะ รักษาดีซ่าน ผล .ในสมัยโบราณ ใช้เป็ นเครื่ องสาอาง พอกเล็บ เป็ นยาย้อมผม ขน ราก . ปลายใบแหลม โคนใบรู ปลิ่ม ขอบใบเรี ยบ แผ่นใบสี เขียว ดอกออกเป็ นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสี แดงหรื อสี ขาว กลีบดอก 4 กลีบ ยับย่น เกสรเพศผูม้ ี 8 อันเกสรเพศเมียมี 1 อัน ผล รู ปทรงกลม สี เขียว พอแก่เป็ นสี น้ าตาล ผลแห้งแตกได้ ส่ วนที่ใช้ : ใบสดและแห้ง ราก เปลือกต้นดอก ผล สรรพคุณ :      ใบ . ชื่อสามัญ : Henna วงศ์ : Lythraceae ชื่ออื่น : เทียนขาว เทียนแดง เทียนไม้ (ภาคกลาง) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้พุ่ม สูง 3-5 เมตร เปลือกต้นเรี ยบสี น้ าตาล กิ่งอ่อนสี เขียวนวลแตกกิ่งก้านเล็กเป็ นพุ่มกว้าง ใบ เป็ นใบเดี่ยว ออกเรี ยงตรงข้ามกัน รู ปรี กว้าง 1-2 ซม.

.

Matorin. Hyperoside. ชื่อสามัญ : Goat's Foot Creeper.ขับปัสสาวะในโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แก้โรคเท้าช้าง ปวดฟันผดผื่นคันมีน้ าเหลือง ทั้งต้น .ใช้รากสด 1 รากนามาฝนกับน้ าฝนให้ขน้ ๆ อาจใช้เหล้าโรงหรื อแอลกอฮอล์ผสมด้วยจะได้ผลดีใช้ทาบ่อยๆ สารเคมี 1.ใช้ใบโขลก พอก ถอนพิษ .5 ผักบุ้งทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea pes-caprae ( L. ß-Sitosterol ทั้งต้นพบ Citric acid. Maleic acid.) R. Succinic acid. Cacalol methyl ether. 2. Citric acid. ใบพบFumaric acid.ป้ องกันโรคตะคริ ว วิธีและปริ มาณที่ใช้  แก้พิษแมงกระพรุ นไฟแก้แพ้พิษต่างๆ . Ergotamine. Tartaric acid เมล็ดพบDehydrocacalohastine. Fumaric acid. Myristic acid. Curcumene. 3. Benzoic acid. Ergotamine ลาต้นเหนื อดินพบBehenic acid.แก้อาการอักเสบจากพิษแมงกระพรุ นไฟ ถอนพิษลมเพลมพัดต้มอาบแก้โรคคันตามผิวหนัง เมล็ด . Matorin aceta (วันดี กฤษณพันธ์. Potassium Chloride. Sodium chloride. Malic acid. Essential Oil.br. Butyric acid. Beach Morning Glory วงศ์ : Convolvulaceae ชื่ออื่น : ละบูเลาห์ (มลายู-นราธิ วาส) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้เลื้อยล้มลุก เลื้อยไปตามผิวทรายหรื อดิน ชอบขึ้นในพื้นที่ใกล้ทะเลทั้งต้นมีน้ ายางสี ขาว ใบ เดี่ยว แผ่นใบกว้าง โคนใบรู ปหัวใจ ปลายใบเว้าลึก ดอก ช่อมี 4-6 ดอก กลีบดอกสี ชมพูอมม่วง กลีบดอกติดกันปลายบานคล้ายปากแตร ดอกบานตอนเช้าบ่ายๆ จะหุบเหี่ ยว ผล เป็ นผลแห้งแตกได้ ส่ วนที่ใช้ : ใบ รากสด ทั้งต้น เมล็ด สรรพคุณ :     ใบสด . Succinic acid. 2539 : 30) .เป็ นยาพอก ต้มอาบรักษาโรคผิวหนัง แก้ปวดไขข้อบวมอักเสบมีหนอง รากสด . Isoquercitrin.

ใช้ปรุ งเป็ นยาถอนพิษไข้เป็ นยาพอกบาดแผล น้ าร้อนลวก ไฟไหม้ ทาลายพิษยาฆ่าแมลง พิษจากสตริ กนินให้เป็ นกลางพิษจากดื่มเหล้ามากเกินไป หรื อยาเบื่อชนิดต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม เช่น ติดอยูใ่ นฝักผลไม้ที่รับประทานเมื่ออยูใ่ นสถานที่ห่างไกล การนาส่ งแพทย์ตอ้ งใช้เวลา อาจทาให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้ถา้ มีตน้ รางจืดปลูกอยูใ่ นบ้าน ใช้ใบรางจืดไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนักหรื อรากที่มีอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป และมีขนาดเท่านิ้วชี้มาใช้เป็ นยาบรรเทาพิษเฉพาะหน้าก่อนนาส่ งโรงพยาบาล (รากรางจืดจะมีตวั ยามากกว่าใบ 4-7 เท่า) ดินที่ใช้ปลูก ถ้าผสมขี้เถ้าแกลบหรื อผงถ่านป่ นจะช่วยให้ตน้ รางจืดมีตวั ยามากขึ้น วิธีใช้ :   ใบสด สาหรับคน 10-12 ใบ สาหรับวัวควาย 20-30 ใบ นาใบสดมาตาให้ละเอียดผสมกับน้ าซาวข้าวครึ่ งแก้วคั้นเอาแต่น้ าดื่มให้หมดทันทีที่มีอาการ อาจให้ดื่มซ้ าได้อีกใน 1/2 .1 ชัว่ โมงต่อมา รากสด สาหรับคน 1-2 องคุลี สาหรับวัวควาย 2-4 องคุลี นารากมาฝนหรื อตากับน้ าซาวข้าว แล้วดื่มให้หมดทันทีที่มีอาการอาจใช้ซ้ าได้อีกใน 1/2 .1 ชัว่ โมง ต่อมา .6 รางจืด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergialaurifolia Lindl.รับประทานแก้ร้อนในกระหายน้ า ใบและราก . วงศ์ : Acanthaceae ชื่ออื่น : กาลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครื อเขาเขียว ยาเขียว (ภาคกลาง) คาย รางเย็น (ยะลา) จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ (กะเหรี่ ยง-แม่ฮ่องสอน) ดุเหว่า (ปัตตานี ) ทิดพุด (นครศรี ธรรมราช) น้ านอง (สระบุรี) ย่าแย้ แอดแอ (เพชรบูรณ์) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้เลื้อย/ไม้เถา เนื้อแข็ง ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รู ปขอบขนานหรื อรู ปไข่ ปลายใบเรี ยวแหลม โคนใบมนเว้า มีเส้น 3 เส้นออกจากโคนใบ ดอก มีสีม่วงอมฟ้ า ออกเป็ นช่อห้อยลงตามซอกใบ ใบประดับสี เขียวประแดง กลีบเลี้ยงรู ปจาน ดอกรู ปแตรสั้น โคนกลีบดอกสี เหลืองอ่อน เชื่อมติดกันเป็ นหลอด ปลายแยกเป็ น 5 กลีบ เกสรเพศผู ้ 4 อันผล เป็ นฝักกลม ปลายเป็ นจะงอย เมื่อแก่แตกเป็ น 2 ซี ก ส่ วนที่ใช้ : ใบ ราก และเถาสดสรรพคุณ : รางจืดที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือรางจืดชนิดเถาดอกม่วง   รากและเถา .

2539 : 33) .คาเตือน : การใช้รางจืดสาหรับถอนพิษยาฆ่าแมลง ยาพิษและสตริ กนินนั้นต้องใช้ยาเร็ วที่สุดเท่าที่จาทาได้ จึงจะได้ผลดี ถ้าพิษยาซึ มเข้าสู่ร่างกายมากแล้วหรื อทิ้งไว้ขา้ มคืน รางจืดจะได้ผลน้อ(วัยนดี กฤษณพันธ์.

ใช้ปูนแดงทาตรงเนื้อที่มีลกั ษณะคล้ายวุน้ สี ขาวใสๆแล้วเอาทางด้านปูนแดงปิ ดบนขมับ รักษาแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ถอนพิษ ปอกเปลือกสี เขียวออกล้างยางสี เหลืองออกให้หมดขูดเอาวุน้ ใสออกมาทาพอกบริ เวณแผลที่ถกู ไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวกให้ชุ่มเปลี่ยนวุน้ ทุกวันจนกว่าจะหายช่วยระงับความเจ็บปวดด้วยและป้ องกันการติดเชื้อช่วยใ ห้แผลหายเร็ วและไม่เกิดแผลเป็ น (วันดี กฤษณพันธ์. ชื่อพ้อง: Aloe barbadensis Mill ชื่อสามัญ: Star cactus. Barbados วงศ์: Asphodelaceae ชื่ออื่น: หางตะเข้ (ภาคกลาง) ว่านไฟไหม้ (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ลม้ ลุกอายุหลายปี สูง 0.ทายาดาเป็ นยาระบาย เหง้า .รักษาแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ .7 ว่ านหางจระเข้ ชื่อวิทยาศาสตร์: Aloe vera (L. Jafferabad. 2539 : 40) .5-1 เมตรลาต้นเป็ นข้อปล้องสั้นใบเป็ นใบเดี่ยวออกเรี ยงเวียนรอบต้นใบหนาและยาวโคนใบใหญ่ส่วนปลายใบแหลมขอ บใบเป็ นหนามแหลมห่างกันแผ่นใบหนาสี เขียวมีจุดยาวสี เขียวอ่อนอวบน้ าข้างในเป็ นวุน้ ใสสี เขียวอ่อนดอกออกเป็ นช่อกระจะที่ปลายยอดก้านช่อดอกยาวดอกสี แดงอมเหลืองโคมเชื่อมติดกันเป็ นหลอดปลายแยกเป็ น 6 แฉกเรี ยงเป็ น 2 ชั้นรู ปแตรผลเป็ นผบแห้งรู ปกระสวย ส่ วนที่ใช้ : วุน้ ในใบสด ยางในใบ เหง้า สรรพคุณ:    วุน้ ในใบสด .) Burm. Aloin.ถอนพิษแก้ปวดแสบปวดร้อนแผลเรื้ อรัง ยางในใบ .f.ต้มเอาน้ ารับประทานแก้หนองใน วิธีและปริ มาณที่ใช้ :   บรรเทาอาการปวดศีรษะ เลือกใบว่านหางจระเข้ที่อยูล่ ่างสุ ดใบสด1 ใบ (เพราะมีตวั ยามากกว่า) ฝานตามขวางใบหนาประมาณ1/4 ซม.บรรเทาอาการปวดศีรษะ . Aloe.

ชื่อสามัญ : Hop Headed Barleria วงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ทองระอา ช้องระอาลิ้นงูเห่า เสลดพังพอนตัวผู ้ (กรุ งเทพฯ) คันชัง่ (ตาก) อังกาบ อังกาบเมือง (ไทย)ก้านชัง่ (พายัพ) ชื่อภาษาอังกฤษ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร มีหนามแหลมยาว ข้อละ 2 คู่ ถึง 3 คู่กิ่งก้านก้านใบสี น้ าตาลแดง ใบเดี่ยวสี เขียวเข้ม เส้นกลางใบแดง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่งช่อดอกยาว 8 ซม.ใช้เหมือนเสลดพังพอนตัวเมีย และใช้แทนเสลดพังพอนตัวเมียได้ แต่ใบเสลดพังพอนตัวเมียมีรสจืด ใบเสลดพังพอนตัวผูม้ ีรสขมมาก และเสลดพังพอนตัวผูม้ ีฤทธิ์ อ่อนกว่าเสลดพังพอนตัวเมีย วิธีและปริ มาณที่ใช้ : ใช้เหมือนเสลดพังพอนตัวเมียทุกอย่าง สารเคมี : ต้น พบ Iridiod glycoside.8 เสลดพังพอนตัวผู้(ซองระอา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : BarlerialupulinaLindl. มีใบประดับสี น้ าตาลแดง ค่อนข้างกลม กลีบดอกสี สม้ ผลเป็ นฝักรู ปไข่ ส่ วนที่ใช้ : ราก ใบ ส่ วนทั้ง 5 สรรพคุณ :    ราก .ถอนพิษแมลงสัตว์กดั ต่อย แก้ลมพิษ รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนัง แก้โรคเบาหวาน แก้ปวดแผล แผลจากของมีคมบาด แก้โรคฝี ต่างๆ รักษาโรคคางทูม แก้โรคไฟลามทุ่ง แก้ขยุม้ ตีนหมา แก้โรคงูสวัด รักษาโรคเริ ม ถอนพิษจากเม็ดตุ่มฝี ดาษ รักษาโรคฝี ดาษ แก้ฟกช้ า แก้ช้ าบวมเนื่องจากถูกของแข็ง ถอนพิษไข้ พิษไข้ทรพิษ แก้ปวดฟัน เหงือกบวม แก้ริดสี ดวงทวาร แก้ยงุ กัด แก้พิษไฟลวกน้ าร้อนลวก แก้ปวดจากปลาดุกแทง ส่ วนทั้ง 5 .แก้ตาเหลือง หน้าเหลือง เมื่อยตัว กินข้าวไม่ได้ แก้เจ็บท้อง แก้ผิดอาหาร ถอนพิษงู พิษแมลงสัตว์กดั ต่อย แก้ปวดฟั น ใบ . Shanzhiside methyl ester. 2539 : 45) . Acetyl barlerin . Barlerin. (วันดี กฤษณพันธ์.

(2542). วันดี กฤษณพันธ์(2539).สมุนไพรสารพัดประโยชน์.กรุ งเทพฯ:ธารบัวแก้ว เรวัติ แสงสุริยงค์.9 บรรณานุกรม พระเม้ง(สุนฺทรธมฺ โม).huso.th .สมุนไพรฉบับรักษาโรคสตรี .28. 6(6). คนอินโดจีน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.(2530).เคล็ดลับสมุนไพรไทย. สื บค้น เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2542 จาก htpp://www.ac.กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิ ดล คณะเภสัชศาสตร์ สุทธิชยั ปทุมล่องทอง(2543).buu.กรุ งเทพฯ:จักรกาญจน์.

10 ภาคผนวก เทียนบ้าน เทียนกิง่ ผักบุ้งทะเล รางจืด ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอนตัวผู้ (ซองระอา) .

ใช้ปรุงเป็ นยาถอนพิษไข้เป็ นยาพอกบาดแผล นำ้าร้อนลวก ไฟไหม้ ทำาลายพิษยาฆ่าแมลง พิษจากสตริกนิ นให้เป็ นกลางพิษจาก ดื่มเหล้ามากเกินไป หรือยาเบื่อชนิ ดต่างๆเข้าส่้ร่างกายโดยตั้งใจหรือไม่ ตั้งใจก็ตาม เช่น ติดอย่้ในฝั กผลไม้ท่ีรบประทานเมื่ออย่้ในสถานที่ห่าง ั ไกล การนำาส่งแพทย์ต้องใช้เวลา อาจทำาให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้ถ้ามีต้น รางจืดปล้กอย่้ในบ้าน ใช้ใบรางจืดไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนั กหรือรากที่ มีอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป และมีขนาดเท่านิ้ วชี้มาใช้เป็ นยาบรรเทาพิษ เฉพาะหน้าก่อนนำาส่งโรงพยาบาล (รากรางจืดจะมีตัวยามากกว่าใบ 4-7 . ชื่ออื่น : กำาลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว (ภาคกลาง) คาย รางเย็น (ยะลา) จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้ งกะล่ะ พอหน่อเตอ (กะเหรียง่ แม่ฮ่องสอน) ดุเหว่า (ปั ตตานี ) ทิดพุด (นครศรีธรรมราช) นำ้านอง (สระบุร ี) ยำ่าแย้ แอดแอ (เพชรบ้รณ์) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้เลื้ อย/ไม้เถา เนื้ อแข็ง ใบ ใบเดี่ยว ออกตรง ข้าม ร้ปขอบขนานหรือร้ปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนเว้า มีเส้น 3 ประดับสีเขียวประแดง กลีบเลี้ยงร้ปจาน ดอกร้ปแตรสั้น โคนกลีบดอกสี ผล เป็ นฝั กกลม ปลายเป็ นจะงอย เมื่อแก่แตกเป็ น 2 ซีก ชนิ ดเถาดอกม่วง • • เส้นออกจากโคนใบ ดอก มีสีม่วงอมฟ้ า ออกเป็ นช่อห้อยลงตามซอกใบ ใบ เหลืองอ่อน เชื่อมติดกันเป็ นหลอด ปลายแยกเป็ น 5 กลีบ เกสรเพศผ้้ 4 อัน ส่วนที่ใช้ : ใบ ราก และเถาสดสรรพคุณ : รางจืดที่มีประสิทธิภาพ คือรางจืด รากและเถา .7 6 รางจืด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergialaurifolia วงศ์ : Acanthaceae Lindl.รับประทานแก้ร้อนในกระหายนำ้า ใบและราก .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful