หน่วยวั ดพื้นที่ที่ใช้กันอยู่

แ ละเป็นที่นิยมกันทั่ว
ไป คื อ
ระบบเมตริก 100 ตารางเมตร เท่ากับ 1 อาร์ (are)
100 อาร์ เท่ากับ 1 เฮกเตอร์ (hectare)
สำาหรับพื้นที่มาก
ๆ น ิยมใช้หน่วยตารางกิโลเมตร
ระบบอังกฤษ 4,840 ตารางหลา เท่ากับ 1 เอเคอร์ (acre)
640 เอเคอร์ เท่ากับ 1 ตารางไมล์
เมื่อเทียบมาตรา การวัดพื้นที่ระหว่างมาตราเมตริกและมาตราอังกฤษ
จะได้ 1 ตารางเมตร เท่ากับ 1,550 ตารางนิ้ว
1 ตารางนิ้ว เท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร
1 เฮกตาร์ เท่ากับ 2.4771 เอเคอร์
และเทียบมาตราการวัดพื้นที่ของไทยกั
บระบบ อื่น ๆ จ ะได้
1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร
1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.5 ไร่
1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6 ไร่ 1 งาน
การวัดพื้นที่
หน่วยการวัดพื้นที่ที่สำาคัญ
ที่ควรรู้จัก หน่ วยกา รวั ดพื้นที่ในระบ บเมตริก
1 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ 100 หรือ 102 ตารางมิลลิเมตร
1 ตารางเมตร
เท่ากับ 10,000 หรือ 104 ตารางเซนติเมตร
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 1,000,000 หรือ 106 ตารางเซนติเมตร
หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอัง
กฤษ
1 ตารางฟุต
เท่ากับ 144 หรือ 122 ตารางนิ้ว
1 ตารางหลา
เท่ากับ 9 หรือ 32 ตารางนิ้ว
1 เอเคอร์
เท่ากับ 4, 840 ตารางหลา
1 ตารางไมล์
เท่ากับ 640 เอเคอร์ หรือ 1 ตารางไมล์ เท่ากับ 1, 7602 ตารางหลา
หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย
100 ตารางวา
เท่ากับ 1 งาน
4 งาน เท่ากับ 1 ไร่ หรือ 400 ตารางวา เท่ากับ 1 ไร่
หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับ
ระบบเมตริก
1 ตารางวา
เท่ากับ 4 ตารางเมตร 1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตร หรือ 1 ไร่ เท่ากับ 1, 600 ตารางเมตร
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625
ไร่
หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอัง
กฤษกับ ระบบเมตริก ( โดยประมาณ )
1 ตารางนิ้ว เท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร
1 ตารางฟุต
เท่ากับ 0.0929 ตารางเมตร
1 ตารางหลา
เท่ากับ 0.8361 ตารางเมตร
1 เอเคอร์ เท่ากับ 4046.856 ตารางเมตร ( 2. 529 ไร่ )
1 ตารางไมล์
เท่ากับ 2.5899 ตารางกิโลเมตร