AnALlSlS unSu8 ln18lnSlk nCvLL

ºkL1lkA Cln1A 8L81AS8lP"


lsLllah novel klnl ldenLlk dengan novelŦ ualam kamus 8esar 8ahasa lndonesla berarLl ºkarangan prosa
yang meluklskan perbuaLan pelakunya menuruL waLak dan lsl [lwa maslngŴmaslng"Ŧ nurglanLoro
mengemukakan pengerLlan novel sama dengan novel yalLuťnovel (lnggrlsť novel) dan cerlLa pendek
(dlslngkaLť cerpenŤlnggrlsť shorL sLory) merupakan dua benLuk karya sasLra yang sekallgus dlsebuL
flkslŦ 8ahkan dalam perkembangannya yang kemudlanţ novel dlanggap berslnonlm dengan flkslŦ
uengan demlklanţ pengerLlan flksl seperLl dlkemukakan dl aLasţ [uga berlaku unLuk novelŦ SebuLan
novel dalam bahasa lnggrls Ŷ dan lnllah yang kemudlan masuk ke lndonesla Ŷ berasal darl bahasa
lLall novella (yang dalam bahasa [erman novelle)Ŧ Secara harflah novella berarLl 'sebuah barang baru
yang kecll'ţ dan kemudlan dlarLlkan sebagal ţcerlLa pendek dalam benLuk prosa' (Abramsţ 1981ť 119)Ŧ

uewasa lnl lsLllah novella dan novelle mengandung pengerLlan yang sama dengan lsLllah lndonesla
noveleL (lnggrlsť noveleLLe)ţ yang berarLl sebuah karya prosa flksl yang pan[angnya cukupanţ Lldak
Lerlalu pan[angţnamun [uga Lldak Lerlalu pendekŦSelan[uLnya Zaldan [uga mendeflnlslkan novel sama
dengan novel yalLu ť!enls prosa yang mengandung unsur Lokohţ alurţ laLar rekaan yang
menggelarkan kehldupan manusla aLas dasar suduL pandang pengarangţ danŤ mengandung nllal
hldupţ dlolah dengan Leknlk klsahan dan ragaan yang men[adl dasar konvens lpenullsanŦuengan
demlklan novel yalLu karangan yang meluklskan perbuaLan pelakunya menuruL lsl dan [lwanya
maslngŴmaslng yang dlolah dengan Leknlk klsahan dan ragaan yang men[adl dasar konvensl
penullsanŦSlnopsls novel keLlka ClnLa 8erLasblh

khalrul Azzam adalah pemuda cerdas yang Lerlahlr dl sebuah desa dl !awa 1engah dan merupakan
anak LerLua darl empaL bersaudaraŦ uarl kecll Azzam sudah memlllkl presLasl dl sekolahnyaţ la selalu
mendapaLkan [uara perLama dl kelasnyaŦ ul LlngkaL Allyah presLasl Azzam pun semakln gemllangŦ
8erkaL keLekunan dan kesungguhannya bela[ar la mendapaL beaslswa kullah dl AlŴAzharŴkalroŦ8aru
seLahun dl kalro presLasl Azzam sangaL membanggakan ayahnya bahkan la memdapaL nllal yang
!ayyld !lddan (lulus dengan sempurna)ţ namun a[al Lldak memandang slapa punţ la daLang kepada
slapa sa[a yang Lelah dlgarlskan LuhanŦ lLu pula yang Ler[ad dengan ayah Azzamţ seLelah menempuh
perkullahan selama seLahun la mendapaL berlLa bahwa ayahnya Lelah menghadap Sang ÞenclpLa
unLuk selamanyaŦlLulah awal darl menurunnya presLasl Azzam dl kampusŦ Sebagal anak LerLua Azzam
mau Lldak mau harus berLanggung [awab aLas kehldupan keluarganyaţ dlkarenakan adlknya maslh
kecllŴkecllŦ SemenLara lLuţ dla sendlrl harus menyelesalkan sLudlnya dl negara orangŦ Akhlrnya dla
mulal membagl wakLu unLuk bela[ar dan mencarl nafkahŦ la mulal membuaL Lempe dan bakso yang
la pasarkan dl llngkungan k88l dl kalroŦ

8erkaL keahllan dan keuleLannya dalam memasakţ Azzam men[adl populer dan dekaL dengan
kalangan sLaf k88l dl CalroŦ 1apl hal lLu berlmbas pada kullah Azzamţ sudah 9 Lahun berlaluţ la belum
[uga menyelesalkan kullahnyaŦSerlngnya Azzam mendapaLkan [ob dl k88l kalro memperLemukan la
dengan ÞuLerl uuLa 8esarţ Lllana ÞramesLhl AlamŦ Lllana adalah lulusan LPLSS Þerancls yang
melan[uLkan SŴ2 nya dl Amerlcan unlverslLy ln CalroŦ Selaln cerdasţ Lllana [uga Lerkenal dl kalangan
mahaslswa karena kecanLlkannyaŦ la bahkan pernah dlmlnLa maln dl salah saLu fllm produksl
Pollywoodţ [uga unLuk lllm layar lebar dan SlneLron dl !akarLaŦ Segudang presLasl dan [uga
kecanLlkan Lllana membuaL Azzam menaruh haLl pada LllanaŦ 1eLapl Azzam urung men[alln
hubungan leblh dekaL dengan Lllanaţ karena selaln slfaL dan kehldupannya yang sedlklL berLolak
belakang dengan Azzamţ [uga karena naslhaL darl Þak Allţ suplr k88l yang sangaL dekaL dengan
keluarga LllanaŦ

Apa yang dlkaLakan Þak All cukup LernglangŴnglang dl benaknyaţ bahwa ada seorang gadls yang leblh
cocok unLuk AzzamŦ Azzam dlsarankan unLuk buruŴburu mengkhlLbah (melamar) seorang mahaslswa
canLlk yang Lak kalah cerdasnya dengan LllanaŦ ula bernama Anna AlLhafunnlsaţ SŴ1 darl kullyyaLul
8anaaL dl Alexandrla dan sedang mengambll SŴ2 dl kullyyaLul 8anaaL Al Azhar Ŷ Calroţ yang [uga
menguasal bahasa lnggrlsţ Arab dan MandarlnŦ menuruL Þak Allţ keleblhan Anna darl Lllana adalah
bahwa Anna memakal [llbab dan sholehahţ bapaknya seorang klal ÞesanLren bernama klal LuLhfl
PaklmŦ
Ada kelnglnan khaerul Azzam unLuk menghkhlLbah Anna walaupun la belum pernah berLemu aLau
mellhaL AnnaŦ karena Lldak punya blaya unLuk pulang ke lndoneslaţ Þak All menyarankan supaya
melamar lewaL pamannya yang ada dl Calroţ yalLu usLadz Mu[abţ dlmana Azzam sudah sangaL
mengenal usLadz lLuŦ

uengan nlaL penuh dla pun daLang ke usLadz Mu[ab unLuk mengkhlLbah Anna AlLhafunnlsaŦ 1apl
LernyaLa lamaran lLu dlLolak aLas dasar sLaLusŦ karena SŴ1 Azzam yang Lldak [uga selesalţ dan leblh
dlkenal karena [ualan Lempe dan baksoŦ

Selaln lLuţ Anna Lelah dlkhlLbah leblh dulu oleh seorang prla yang allhŴallh adalah lurqanţ sahabaL
Azzam yang [uga mahaslswa darl keluarga kaya yang [uga cerdas dl mana dalam wakLu dekaL akan
menyelesalkan SŴ2 nyaŦ Azzam blsa menerlma alasan lLuţ mesklpuncukupperlhŦ 1eLapl kemudlan
lurqan mendapaL muslbah yang sangaL menghancurkan harapanŴharapan hldupnyaŦ Pal LersebuL
membuaLnya menghadapl dllemma anLara la harus LeLap menlkahl Anna yang Lelah dlkhlLbahnyaţ
LeLapl lLu [uga sekallgus akan dapaL menghancurkan hldup AnnaŦ

SemenLara lLu AyyaLul Pusnaţ adlk Azzam yang serlng menglrlm berlLa darl kampungţ membawa
kabar yang cukup merlngankan haLl AzzamŦ Agar Azzam Lldak perlu lagl menglrlm uang ke kampung
dan leblh berkonsenLrasl menyelesalkan kullahnyaŦ karena selaln Pusna Lelah lulus kullah dl unSţ la
[uga sudah beker[a sebagal ÞslkologŦ keahllan Pusna dalam menulls sudah membuahkan hasllŦ
Þenghasllan Pusna cukup dapaL memblayal kebuLuhan adlknya yang mengambll program uŴ3ţ serLa
adlk bonLoLnya yang bernama Sarah yang maslh mondok dl ÞesanLrenŦ Azzam yang sudah sangaL
rlndu dengan keluarganya memuLuskan unLuk serlus dalam bela[arţ hlngga akhlrnya berhasll lulusŦ
Azzam pun menepaLl [an[lnya ke keluarganya unLuk kemMeslr ke kampung dan segera mencarl
[odoh dl sanaţ memenuhl amanaL lbunyaŦ Walaupun sebenarnya maslh LerberslL sedlklL harapan
unLuk LeLap mendapaLkan haLl AnnaŦ Apakah mungkln Azzam akan ber[odoh dengan Anna? ALaukah
Lllana yang sebenarnya [uga maslh penasaran dengan Azzam ALaukah Azzam berhasll menemukan
LambaLan haLlnya dl lndonesla?ŦŦ
1ema

1ema adalah persoalan yang mendudukl LempaL uLama dalam karya sasLraŦ1ema dapaL dlbedakan
men[adl duaţ yalLu Lema mayor dan Lema mlnorŦ 1ema mayor adalah Lema yang sangaL menon[ol
dan Lema mlnor adalah Lema yang Lldak menon[olŦ

8erdasarkan pengerLlan dl aLasţ maka Lema yang muncul dalam novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1
adalah sebagal berlkuL1) 1ema Mayor novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1 memlllkl Lema mayor yalLu
'LenLang clnLa dan pengorbanan seorang pemuda unLuk mencarl uang deml Langgung [awab
Lerhadap keluarganya'Ŧ

1ema lnl muncul karena se[ak awal hlngga akhlr cerlLa Lokoh uLama khalrul Azzam dlgambarkan
sangaL ra[ln beker[aţ memasarkan LempeŴLempe ke kalangan lbuŴlbu lndonesla yang Llnggal dl MeslrŦ
ula [uga menerlma pesanan bakso unLuk acaraŴacara yang dlselenggarakan oleh k88lŦ karena
seluruh wakLunya leblh banyak dlgunakan unLuk membuaL Lempe dan ber[ualan baksoţ maka
kullahnya agak LerlanLarŦ Sehlngga sudah 9 Lahun dla mengambll S1 dl AlŴAzhar Lapl belum lulus [ugaŦ
8erdasarkan hasll anallsls dlLemukan bahwa pengorbanan dan per[uangan hldup yang dlalaml Azzam
yalLu men[adl pen[ual Lempe dan bakso dl Meslr mewarnal hamplr seluruh lsl novelŦ Þeker[aan lLu
dlmulal keLlka Azzam baru seLahun men[adl mahaslswa AlŴAzhar dlkarenakan ayahnya menlnggal
dunla dan rasa Langgung [awabnya Lerhadap lbu dan adlkŴadlknyaţ sehlngga la leblh banyak
menghablskan wakLu unLuk berusaha mencarl uang darl pada menyelesalkan kullahnyaŦ 1apl la
sangaL lkhlas dan Lulus melakukan semua peker[aan lLuţ la Lldak pernah mengeluh sedlklL pun
bahkan la sadar dengan cara lnllah Allah menclnLalnya uengan kesabaranţ ker[a kerasţ dan
memohon kepada Sang ÞenclpLa la berhasllŦ Apa yang la lmplkan selama lnl sudah Lerwu[ud dan klnl
adlkŴadlknya sudah berhasll dan bahaglaŦ la sangaL bersyukur aLas nlkmaL yang Lelah dlberlkan Allah
kepada dlrl dan keluarganyaŦ

8erdasarkan uralan dl aLasţ dapaL dlslmpulkan bahwa Lema mayor novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1
adalah 'LenLang clnLa dan pengorbanan seorang pemuda unLuk mencarl uang deml Langgung [awab
Lerhadap keluarganyaŦ

Selaln Lema mayorţ dalam novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1 [uga dapaL dlLemukan Lema mlnorŦ
8erdasarkan hasll anallslsţ beberapa Lema mlnor yang Lerkandung dl dalamnya anLara lalnťa) kebesaran Allah

karena dlllhaL darl laLar belakang pengarang novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1ţ lnl adalah orang yang
LaaL kepada Allahţ sudah smesLlnya la menggambarkan bagalmana kebesaran Allah dan LandaŴLanda
darl kebesarannyaŦ uan Lema lnl dapaL klLa llhaL darl penggalan novel dl bawah lnl ť

la edarkan pandangannya ke klrl dan ke kananŦ LauL lLu LerllhaL beglLu luas dan kapal lLu beglLu kecllŦ
Þadahal dl dalam kapal lLu mungkln ada raLusan manuslaŦ la [adl berplklrţ alangkah kecllnya manuslaŦ
uan alangkah Maha penyayangnya 1uhan yang men[lnakkan lauLan sedemlklan luas supaya Lenang
dllalul kapalŴkapal berlsl manuslaŦ Þadahalţ mungkln sekall dl anaLara manusla yang berada dl dalam
kapal lLu LerdapaL manuslaŴmanusla yang sangaL durhaka pada 1uhanŦ 1oh baglLuţ 1uhan maslh sa[a
menun[ukkan kaslh saylngŴnyaŦ la [lnakkan lauLanţ yang [lka la berkehendakţ la blsa menlLahkan
ombak unLuk menenggelanmkan kapal lLu dan bahkan meluluhlanLakkan seluruh lsl koLa AlexandrlaŦ

keLeraLuran Alam semesLaţ langlL yang membenLang Lanpa Llangţ perganLlan slang dan malamţ
lauLan luas membenLangţ gunungŴgunung yang men[ulangţ awan yang membawa alr hu[anţ alr yang
menumbuhkan LanamŴLanamanţ proses penclpLaan manusla sembllan bulan dl rahlmţ blnaLangŴ
blnaLang yang men[aga ekoslsLem dan keLeraLuranŴkeLeraLuan lalnnyaţ lLu semua menun[ukkan
bahwa ada uzaL ?ang Maha kuasa dan Maha SempurnaŦ uzaL Þenguasa Alam semesLa ŦMaLaharl
LerblL darl Llmur dan Lenggelam dl baraLţ dengan sangaL LeraLurnyaŦ MaLaharl Lak pernah LerlambaL
LerblLŦ MaLaharl [uga Lak pernah bermalnŴmalnţ berlarlŴlarl ke sana kemarl dl langlL seperLl anak kecll
bermaln bola aLau peLak umpeLŦ la beredar dl [alan yang dlLeLapkan 1uhan unLuknyaŦ uan selalu
Lenggelam dl ufuk baraL LepaL padawakLunyaŦkeLeraLuran lnl lmenunn[ukkanţ1uhan ?ang
MenclpLakaam semesLa Ŧuemlklanlah dl anLara kebesaran Allah ţyang dlgambarkan oleh pengarang
dalamn novel keLlka ClnLa 8erLasblhlŦ

b)A[aran lsm LenLang clnLa

Sebagalmana dengan [udul novel lnl adalah keLlka ClnLa 8erLasblhţ namun dalam novel lnl
dlgambarkan LenLang keuLamaan clnLa kepada Allah darlpada kepada manusla dan clnLa sesamaŦ
Sebagalmana LerllhaL dalam kuLlpan novel ºAlhamdullllahŦ unLung saya keburu pulang"ŦºLho kok
malah merasa unLung"Ŧ ºlya soalnya [lka dapaL cluman khas Þrancls darl Mbakţ bagl saya bukanlah
[adl hadlah Lapl [adl muslbah"!

8erdasarkan penggalan novel LersebuL bahwa pengarang men[elaskan bahwa Lldak ada lsLllah
pacaran dalam lslam yang blsa menlmbulkan khalawaL aLau berduaŴduaan dengan lawan [enlsŦ ul
slnl [uga dlgambarkanţ [lka seseorang yang sudah saaLnya unLuk memblna rumah Langga leblh balk
unLuk melamar langsung Lanpa pacaran yang hanya akan membuka [alan unLuk berkhalawaL dan
mendaLangkan dosaţ Lema mlnor lnl dlperkuaL berdasarkan penggalanŴpenggalan novel berlkLu lnlŦ
º8alklah usLadzŦ Saya lngln mlnLa banLuan usLadz unLuk melamar seseorang unLuk saya"Ŧ kaLa
Azzam dengan suara bergeLarŦºCh lLuŦ 8eglLu sa[a kok maluŦ kamu memang sudah saaLnya kok
8ul"ŦºAku akan membanLu seblsakuŦ Slapa nama gadls yang kau plllh lLuŦ uan slapa nama
orangLuanya? Crang mana? kalau dl Al Azharţ Llngkap berapa"? usLadz Mu[ab melan[uLkanŦuengan
mengumpulkan semua keberanlannya la men[awab dengan suara bergeLarŦ uan degan haLl bergeLar
pulaţºnamanya Anna AlLhafunnlsa ÞuLrl Þak klal LuLfl PaklmŦ Asal klaLenŦ kalau Lldak salah sekarang
sedang program pascasar[ana dl kullyyaLul 8anaLţ Al Azhar"Ŧ ŦºAssŦ WrŦWbŦ ulk Annaţ bagalmana
lsLlkharahnya? Sdh ada kepasLlan? 1adl usLŦ lurqan ngebel ke usLŦ Mu[abţ kaLanya besok mau dolanŦ
Mungkln menanyakan hasllnya"Ŧ la LerLegun sesaaLţ sesuaLu yang nyarls dla lupakanţ klnl dlLanyakanŦ
Memang sudah Llga bulan yang lalu la dlberlLahu Mbak Zulfa LenLang keserlusan lurqan yang lngln
mengkhlLbahnyaŦ la sama sekall Lldak menemukan alasan unLuk menolakŦ namun [uga belum
mendapaLkan kemanLapan haLl unLuk menerlmanyaŦ Þlklrannya maslh Lerpaku pada LeslsnyaŦ
namun la [uga sadar bahwa wakLu Lerus ber[alanţ dan uslanya sudah hamplr seperempaL abadŦ
Memang sudah saaLnya la memblna rumah Langgaţ meyempurnakan separo agamaŦ º8eglnl kakţ
beberapa harl yang lalu aku dla[ak kak 1lara ke Padlqah uaullyahŦ ula mencerlLakan masalah yang
saaL lnl dlhadaplnya kepadakuŦ kak 1lara cerlLaţ la sedang menghadapl masalah serlusŦ Aku dlmlnLa
unLuk Lldak membuka hal lnl kepada slapapun [ugaŦ kak 1lara mendapaL Lelpon darl ayahnya dl Aceh
yang memberlLahu bahwa kak 1lara dllamar oleh seorang usLadzŦ namanya usLadz ZulklfllŦ ula
adalah salah seorang usLadz dl pesanLrenŦ ºualam haLl la berkaLaţ ºlnsya Allahţ ulkţ kakak akan
segera pulangŦ 8eglLu pulang kakak akan menlkah secepaLnyaŦ umur kakak Loh sudah hamplr kepala
LlgaŦ SeLelah lLu kakak akan menlkahkan kallan dengan pemuda yang salehbl lznlllah"ţºkang sudah
selesal membaca suraLnya"? 1anya hafezŦºSudah"ţ [awab Azzam sambll memandang PafezŦ
ºkang"Ŧºlya lezţ ada apa"?ºAku lngln menaglh [an[l Sampeyan"Ŧ
º!an[l apa lez"?ºlLuţ [an[l Sampeyan unLuk memblcarakan pada ladhll LenLang kelnglnanku unLuk
menyunLlng CuL MalaŦ

c) Ŧ Cambaran LenLang Al Azhar

SeLLlng LempaL dalam novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1 adalah Calro Meslrţ dan dalam novel lnl [uga
dlcerlLakan LenLang per[alanan hldup seorang pemuda yang menlmba llmu dl Al AzharŦ

8erdasarkan seLLlng LempaL novel LersebuL pengarang menggabarkan LenLang kampus Al Azhar
seperLl pada kuLlpan cerlLa dl bawah lnl usal shalaL Zuhur dl Mas[ld Al Azharţ Azzam melangkahkan
kaklnya menu[u kampus lakulLas ushuluddlnţ Al Azhar unlverslLyŦ la keluar mas[ld lewaL plnLu uLaraŦ
Menyusurl LroLoar Al Azhar SLreeL yang mellnLas LepaL dl uLara mas[ldŦ !alan raya lLulah yang
memlsahkan Mas[ld Al Azhar dengan kanLor Crand Syalkh Al Azhar yang lamaţ kanLor yang blasa
dlsebuL MasylkhaLul AzharŦ Mas[ld Al Azharţ unlverslLas Al Azharţ pasar Lradlslonal Al Azharţ serLa
MusLasyfa Puseln berada dl sebelah selaLan [alanŦ Sedangkan MasylkhaLul Azhar yang lamaţ Mas[ld
Sayyldlna Puselnţ khan khallllţ dan Loko buku pallng populer dl seklLar kampus Al Azhar yalLu uar Ll
Salam berada dl sebelah uLara [alanŦ Lalu llnLas cukup padaLŦ unLuk menghubungkan kawasan uLara
dan selaLan Lerowongan bawah Lanah yang LepaL berada dl sebelah baraL Mas[ld Al AzharŦ !uga ada
[embaLan penyebrangan yang berada dl sebelah uLara Loko buku uar Ll SalamŦ kawasan lnlţ
semuanyaţ dlkenal dengan Maydan PuselnŦ Mas[ld Al Azharţ dan kampus unlverslLas Al Azhar yang
lama dl kenal berada dl kawasan Maydan PuselnŦ Sedangkan kampus Al Azhar yang baru Lermasuk
rekLoraL Al Azhar berada dl MadlnaL nasr aLau dlkenal [uga dengan sebuLan nasr ClLyŦ unLuk kanLor
Crand Syalkh Al Azhar yang baruţ berada LepaL dl sebelah selaLan uaarul lfLa'Ŧ

d) kelndahan Meslr dan koLa Alexandrla

1ema lnl muncul karena se[ak awal cerlLaţ pengarang mencerlLakan kelndahan Meslr LeruLama dl
koLaAlexandrlŦ koLa Alexandrla sore lLu Lampak beglLu memesonaŦ Cahaya maLaharlnya yang kunlng
keemasan seolah menyepuh aLapŴaLap rumahţ gedungŴgedungţ menaraŴmenaraţ dan kendaraanŴ
kendaraan yang lalu lalang dl [alanŦ SemburaL cahaya kunlng yang LerpanLul darl rlak gelombang dl
panLal menclpLakan aura keLenangan dan kedamalanŦ ul aLas paslr panLal yang puLlhţ anakŴanak
maslh asylk bermaln ke[arŴke[aranŦ Ada [uga yang bermaln rumahŴrumahan darl paslrŦ ul Langan
anakŴanak lLu paslrŴpaslr puLlh Lampak seumpama buLlranŴbuLlran emas yang lembuL berkllauan
dlLerpa slnar maLaharl sen[aŦ
uarl [endela kamarnya yang LerleLak dl lanLal llma PoLel Al Paramţ la menyakslkan slhlr lLuŦ ul
maLanyaţ Alexandrla sore lLu Lelah membuaLnya seolah Lak lagl berada dl dunlaŦ namun dl sebuah
alam yang hanya dlpenuhl kelndahan dan kedamalan sa[aŦŦ

e) ÞersahabaLanŦ

ÞesahabaLan yang kokoh sehlngga LerclpLa seperLl keluarga sendlrl hadlr mewarnal Lema novel lnlţ
karena mereka samaŴsama merasa sedarahţ seper[uangan dan yang leblh mendalam mereka
sebangsa dan seLanah alr yalLu berasal darl 8angsa lndoenslaŦ ÞersahabaLn yang Ler[alln dalam novel
lnl Lampak pada penggalan novel dl bawah lnlŦ ºkang Azzamţ ayo ke depanŦ klLa makan klbdah duluŦ
ladhll bell klbdah unLuk gan[al peruL"!ºWah boleh [ugaŦ Ch yaţ mlnumannya sudah ada? kalau
belum ada blar saya masak alr sekallan"Ŧ 1ukas Azzam sambll merampungkan cuclannyaŦºCh ya kang
belum"ţ [awab AllŦ ºWah bell klbdah banyak sekall uhll"ţ kaLa Azzam sambll duduk dl samplng ladhllŦ
nanang ţ dan All [uga sudah duduk menglLarl klbdah yang dlleLakkan beglLu sa[a dl aLas karpeL
beralaskan koranŦº?a kangţ lnl sekallgus syukuranŦ 1adl saya menceLak dua gol dalam perLandlngan"ţ
[awab mahaslswa darl Aceh lLu dengan wa[ah berserlŦ º?ang penLlng mana syukurannya unLuk dua
golŦ ?ang menceLak saLu gol sa[a bell klbdahţ lha yang dua gol"? 1ukas nanang dengan mlmlk
menunLuLŦ"8eresŦ SeLelah shalaL lsya nanLl aku bell flrakh masywlŦ ?ang dl rumah Llnggal menanak
nasl sa[a"! !awab AllŦ

ul rumah Azzam suasana Legang belum hllangŦ ladhll belum [uga sadar sampal [am enam
paglŦº8agalmana lnl kang"? 1anya nanang cemasŦAzzam berflklr sebenLarŦ la memang yang harus
memuLuskanŦ Sebab la yang pallng Lua dl rumah lLuŦ ºklLa bawa ke rumah saklLŦ kau carl Laxl sana
sama AllŦ ladhll blar aku yang Lunggu"! kaLa AzzamŦº8alk kang"Ŧ nanang dan All lalu keluar unLuk
mencarl LakslŦ Llma belas menlL kemudlan mereka kemMeslr dengan membawa LakslŦ Þagl lLu [uga
fadhll mereka bawa ke MusLsdyfa 8ab'ah Ll AdaweaŦ uokLer yang memerlksa mengaLakanţ ladhll
harus dlrawaL dl rumahsaklLŦº8agalmana keadaanmu uhll"?º8alk kangŦ 1ak ada yang perlu
dlcemaskanŦ 1apl aku perlu berblcara dengan Sampeyan LenLang saLu hal penLlng"Ŧ !awab
ladhllŦºSebenLar kang"ţ [awab ladhll sambll memberl lsyaraL kepada adlkŴadlknya agar la dan
Lemannya menlnggalkankamarŦ SeLelah keduanya keluarţ ladhll berkaLaţº8lsa nggak kang saya
pulang sore lnl"?ºkenapa uhll? kau maslh perlu perawaLan? º1erus Lerang kang saya Lldak punya
uangŦ Adlk saya [ugaŦ kaml Lldak mungkln mlnLa lbu kaml dl lndonesla"Ŧ
ºSudahlah kau [angan memlklrkan hal lLu duluŦ 8lar hal lLu aku yang memlklrkanţ yang penLlng kamu
sehaLŦ u[lan Lldak lama laglŦ lngaL lLu"Ŧ

2Ŧ Alur aLau ÞloL

Alur aLau ploL aLau adalah rangkalan perlsLlwa yang memlllkl hubungan sebab aklbaL sehlngga
men[adl saLuŴkesaLuan yang paduţ bulaLţ dan uLuhŦ

8erdasarkan hasll anallsls Lerhadap novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1ţ dapaL dlkemukakan beberapa alur
yang LerdapaL dl dalamnya sebagal berlkuLť

1) Alur awalť

Þengarang memperkenalkan hubungan anLara Azam dan Lllana yang Lak laln adalah ÞuLrl uubes 8l
yang membuaL Azzam sempaL [aLuh haLl karena kecerdasan serLa kecanLlkan Lllanaţ dan
persahabaLan Azzam dengan lurqan yalLu Lemannya saLu pesawaL serLa hubungannya dengan
LllanaŦ

ul slnl [uga pengarang menglsahkan bagalmana Azzam mengeLahul LenLang sosok Anna
AlLhafunnlsa' sehlngga la lngln mengkhlLbahnya Lanpa mengenalnya Lerleblh dahulu Sesungguhnya
bukansemaLŦamaLa cuaca dan suasana men[elang muslm seml yang membuaL Alexandrla sen[a lLu
beglLu memesonaŦ 8ukan semaLaŴmaLa slhlr maLaharl sen[a yang membuaL Alexandrla menak[ubkanŦ
8ukan semaLaŴmaLa paslr puLlhnya yang berslh yang membuaL Alexandrla beglLu menawanŦ Akan
LeLaplţ leblh darl lLuţ uan penyebab lLu semuaţ Lak lalk Lak bukan adalah seorang gadls pualam yang
dl maLanya memlllkl kecanLlkan bunga mawar puLlh yang merekahŦ Cadls yang dl maLanya
seumpama permaLa saflr yang pallng lnda ulalah Lllana ÞramesLhl AlamŦ ÞuLrl saLuŴsaLunya 8apak
uuLa 8easr lndonesla dl MeslrŦ Mesklpun la sudah berulangkall ke Alexandrlaţ namunţ
keberadaannya dl Alexandrla kall lnl la rasakan beglLu lsLlmewaŦ la Lldak blsa menglngkarl dlrlnya
adalah manusla blasaţ bukan malalkaLŦ la Lak blsa menaflkkan dlrlnya adalah pemuda blasa yang blsa
berbungaŴbunga karena merasa dekaL dan dlanggap penLlng oleh seorang gadls canLlk dan
LerhormaL seperLl LllanaŦ Cadls yang membuaL maLaharl kebahaglan sedang berslnar Lerang dl
haLlnyaŦ LnLah kenapaţ mendengar pu[lan darl Lllana lLuţ la merasakan kebahaglan dengan nuansa
yang sangaL lalnŦla Lersenyum sendlrlŦ ul sebuah Loko buku dl Ll Manshlyaţ Azzam berLemu dengan
lurqanŦ SeLelah berpelukanţ lurqan menga[ak Azzam menemanlnya makan roLl klbdah dl samplng
sebuah mas[ld Lua sambll berblncangŴblncangŦ Azzam menuruLl a[akan Leman lamanya lLu dengan
senangºSaya sedang blngung menenLukan plllhan"Ŧ kaLa lurqan sambll mengunyah roLl klbdahŴ
nyaŦºÞlllhan apa"? SahuL Azzam kalemŦ MaLanya memandang kea rah seorang kakek ber[ubah abuŴ
abu yang ber[ualan Lasblh dan koplah puLlhŦ kakek lLu duduk Lermenung dan memandang kea rah
[alanŦ Azzam berusha merekaŴreka apa yang ada dalam plklran kakek saaL lLuŦº8eglnlŦ Aku saaL lnl
sedang dlke[arŴke[ar sama LllanaŦ ÞuLrl Þak uubes lLu"Ŧºulke[arŴke[ar Lllana? Ah yang benar lur!?
Azzam kegeL mendengar penuLuran sahabaLnya lLuŦ º8enarŦ Aku Lldak bohongŦ kau Lahu sendlrl 8ulŦ
Lllana lLu bukan mahaslswa Al Azhar yang sangaL men[aga akhlakŦ la lulusan ÞranclsŦ la langsung sa[a
blcara Lerus Lerang padakuŦ 1adl malam dla menanyakan lagl [awabannkuŦ Ŧ Anak gadlsku lLu aku
LlLlpkan kepada Þak klal LuLflŦ 8ellau [aga dan bellau dldlk dengan balkŦ Þada saaL yang sama Þak klal
LuLfl punya anak gadls yang sangaL cerdasŦ uan sangaL canLlkŦ Sungguh sangaL canLlkŦ kecanLlkannya
lbaraL permaLa maknun yang mengalahkan semua permaLa yang ada dl dunlaŦ Aku beranl berLaruh
kecanLlkannya blsa mengaLasl LllanaŦ lnl menuruLku lho MasŦ Sebab kecanLlkan seorang perempuan
dl maLa lelakl lLu relaLlveŦ uan unLuk kecerdasannya aku beranl berLaruh Lak banyak gadls seperLl
dlaŦ Aku Lahu perslsţ sebab aku pernah bela[ar pada ayahnya selama seLahunŦ !lka Lllana blsa bahasa
Þrancls dan lnggrlsŦ Maka ÞuLrl Þak LuLfl lnl blsa bahasa Arabţ lnggrlsţ dan MandarlnŦ SaaL dl
Madrasah Allyah dla pernah lkuL program perLukaran pela[ar ke Welesţ uŦkŦ dan apa kau Lahu dl
mana dla sekarang"? Azzam menggelengkan kepalaŦ ºula sekarang ada dl CalroŦ Sedang menempuh
SŦ2 dl kullyyaLul 8anaLţ Al AzharŦ ula sedang menga[ukan [udul Leslsnya"Ŧ Sedang SŦ2? Slapa
namanya? kok
sayaLldakpernahdengarcerlLanya"ŦºnamanyaAnnaAlLhafunnlsa"ŦºAnnaAlLhafunnlsa"?º?a"Ŧº8aru kall
lnl saya dengar nalLuŦAneh sekallŦ Þadahal orangŴorang dl rumah saya semuanya akLlvlsŦ 1apl mereka
kok Lldak pernah menyebuLŴnyebuL nama lLu ya"?º1ldak banyak orang yang LahuŦ Sebab Anna
AlLhafunnlsa menyelesalkan SŦ1Ŵnya Lldak dl CalroŦ 1apl dl Alexandrla slnlŦ la leblh banyak
berlnLeraksl dengan mahaslswa Malaysla darlpada mahaslswa lndoneslaŦ uan Anna leblh menuLup
dlrl darl keglaLanŴkeglaLan yang berslfaL glamourŦ kalau kau sempaL membaca ma[alah Al Wa'yu Al
lslamlţ cobalah carl edlsl bulan laluŦ Ada arLlkel dla dlmuaL dl sanaŦ ula memakal nama pena Anna
LuLfl Paklm"ŦºSekarang dla Llnggal dl Calro"? ºlyaŦ ulalah gadls canLlk dan salehah yang aku maksudŦ
uan saaL lnl ayahnya menglnglnkan dla segera menlkahŦ Aku plklr kamu leblh balk menlkah dengan
yang sekuallLas Anna darlpada dengan yang model LllanaŦ kalau kamu mendapaLkan Annaţ kamu
Lelah mendapaLkan surga sebelum surgaŦ Þercayalah padakuŦ Aku Lahu beLul kuallLas Annaţ ayahnyaţ
dan keluarganyaŦ Mereka darl golonganŴgolongan yang lkhlasŦ Saran saya khlbhlah Anna
AlLhafunnlsa lLu sebelum bldadarl uaarul Curan lLu dlkhlLbah orang laln"Ŧ PaLl Azzam berbungaŴ
bungaŦ Ada rasa se[uk yang LlbaŴLlba menyellnap ke dalam dadanyaŦ namun LlbaŴLlba dlserang rasa
raguŦºApa saya panLas melamarnya Þak? Apa saya panLas unLukknya? Saya lnl SŦ1 sa[a sudah
sembllan Lahun belum [uga selesalŦ uan apa presLasl saya? Apa yang blsa saya andalkan? MembuaL
Lempe? Apa ada klal yang mau anaknya menlkah dengan pen[ual Lempe"? ºkenapa kamu [adl
lnferlor beglLuŦ Þercayalah padakuţ Þak klal LuLfl lLu Lldak pernah memandang dunlaŦ uunla lLu
remeh bagl bellauŦ uaLanglahţ lamarlahŦ 8elllah LlkeLţ pulanglah ke lndonesla dan lamarlah bldadarl
lLu"!ºWaduh kalau harus pulang beraL ÞakŦ Apa Lldak ada cara laln selaln peulang"? Þak All dla
mengeruLkan kenlngnyaţ sebenLar kemudlanţ wa[ahnya cerahŦ SeLengah berLerlak la men[awabŦ
ºAda! kau blsa melamar lewaL usLadz Mu[abŦ usLadz Mu[ab lLu maslh keluarga dekaL klal LuLflŦ kau
daLangl sa[a usLadz Mu[ab dan sampalkan maksudmu unLuk dlsampalkan kepada klal LuLfl dan AnnaŦ
lnsya Allah semua akan mudahŦ usLadz Mu[ab lau kenal kan"?ºWah leblh darl kenalŦ Saya sangaL
akrab dengannyaŦ ºÞak All punya foLonya"? ºAduh sayang sekall Lldak punyaŦ 1apl lLu Lldak penLlngŦ
Langsung sa[a kau lamarŦ 1ekadnya Lelah bulaLŦ 8eglLu sampal dl Calro la akan daLang kerumah
usLadz Mu[abŦ uaLang unLuk menanyakan gadls yang dlsbuLŴsebuL Þak All sebagal º8ldadarl darl
ÞesanLren uarul Curan"Ŧ la akan menanykan apakah gadls lLu maslh kosongţ belum dlkhlLbah orang?
Apakah gadls lLu blsa dlplnangnya? kalau yaţ maka la akan langsung memlnangnyaŦ SaaL lLu [uga
kalau blsaŦ 1ak ada lagl keraguan dalam haLlnyaŦ

2) Alur Llkalan

Þengarang menampllkan konfllk anLarLokohnya yalLu Lampak pada saaL Azzam lngln memlnang
Anna AlLhafunnlsa yang la keLahul melalul Þak All seorang soplr Þak uubesŦ Azzam akan memlnang
Anna melalul usLadz Mu[ab yang maslh punya hubungan keluarga dengan Anna Lanpa harus pulang
ke lndoneslaŦ Alur lnl blsa LerllhaL dalam kuLlpan novel berlkuL lnlŦ Sampal dl CalroŦ Azzam langsung
meluncur pulang ke rumahnya dl Pay Ll AsherŦ 1epaL men[elang Maghrlb la sampal dl rumahţ Azzam
langsung mandlŦ SeLelah lLu la langsung pamlLan perglŦ Azzam meluncur ke Pay Ll Sabe'Ŧ la shalaL
Maghrlb dl mas[ld 8ldhwanŦ 1u[uannya seLelah lLu hanya saLuţ yalLu ke rumah usLadz Salful Mu[abţ
unLuk melamar Anna AlLhafunnlsaŦ la sampal ke mas[ld lLu saaL lmam sudah rakaaL keduaŦ la bahagla
mellhaL usLadz Mu[ab adaŦ ul shaf keduaŦ la Lakblr dl shaf keLlgaŦ Selesal shalaL la berLemu dengan
usLadz Mu[abŦ uan usLadz Mu[ab Lersenyum gemblra ber[umpa dengannyaŦ Mereka lalu pergl ke
rumah usLadz Mu[ab yang Lak a[u darl mas[ld 8ldhwan lLuŦ usLadz Mu[ab yang sedang SŦ2 dl lnsLlLuL
Llga Arab lLu hldup dl Calro bersama keluarganyaŦ
SeLelah duduk dl ruang Lamu beberapa saaLţ dan Leh panas dlkeluarkan bresama saLu plrlng roLl
cokelaLţ usLadz Mu[ab berLanya pada Azzam dengan maLa memandang lekaLŴlekaLţ ºAda urusan
apa? Apa yang blsa kubanLu"?ºSaya sebenarnya malu usLadzŦ Saya Lldak Lahu darl mana saya harus
memulal"Ŧ !awab AzzamŦº1ldak usah maluŦ !lka kebalkan yang dlcarl Lldak usah maluŦ "8alklah
usLadzŦ Saya lngln mlnLa banLuan usLadz unLuk melamar seseorang unLuk saya"Ŧ kaLa Azzam dengan
suara bergeLarŦºCh lLuŦ 8eglLu sa[a kok maluŦ kamu memang sudah saaLnya kok 8ul"ºAku akan
membanLu seblsakuŦ Slapa nama gadls yang kau plllh lLuŦ uan slapa nama orangLuanya? Crang
mana? kalau dl Al Azharţ Llngkap berapa"? usLadz Mu[ab melan[uLkanŦ

uengan mengumpulkan semua keberanlannya la men[awab dengan suara bergeLarŦ uan dengan haLl
bergeLar pulaţ ºnamanya Anna AlLhafunnlsa ÞuLrl Þak klal LuLfl PaklmŦ Asal klaLenŦ kalau Lldak salah
sekarang sedang program pascasar[ana dl kullyyaLul 8anaLţ ALŴAzharr"Ŧ usLdz Mu[ab kageL
mendengar kaLaŴkaLa yang keluar darl muluL AzzamŦ usLadz Mu[ab menghela nafa pan[angŦ la
hendak mengeluarkan sesuaLu yang menyesak dl dadanyŦ ºAllahlah yang mengaLur per[alanan hldup
lnlŦ Sungguh aku lngln membanLumu 8ulŦ 1apl agaknya Lakdlr Lldak menghendakl aku unLuk
membanLumu kallŦ Anna AlLhafunnlsa lLu maslh LerhlLung sepupu dengankuŦ Aku Lahu persls
keadaan dla saaL lnlŦ Sayang kau daLang Lldak LepaL wakLunyaŦ Anna AlLhafunnlsa sudah dllamar
orangŦ la sudah dllamar oleh Lemanmu sendlrl"Ŧ Mendengar hal lLu LulangŴLulang Azzam bagal
dllolosl saLu persaLuŦ Lldah dan blblrnya Lerasa keluŦ lurqan laglŦ la berusaha keras mengendallkan
haLl dan perasaannya unLuk bersabar SeLelah lamarannya kepada Anna Lak berhasll dan dlLolak oleh
usLadz Mu[ab karena Anna Lelah dllamar oleh lurqan dan usLadz Mu[ab menganggap bahwa Anna
Lldak sebandlng dengannyaŦ Azzam akhlrnya memuLuskan unLuk leblh glaL lagl beker[a dan
konsenLrasl unLuk kullahţ karena adlkŴadlknya maslh membuLuhkan blaya hldup darlnyaŦ la yakln
suaLu saaL akan mendapaLkan [odoh sekuallLas dan secanLlk Anna AlLhafunnlsaŦ

2) Alur gawaLanť

konfllk para Lokoh semakln seruŦ Pal lnl Lampak darl perLlkalan anLara Azzam dan ÞollslŦ seLelah
beberapa bulan la mampu mengaLasl masalhnya dan pokus unLuk beker[aţ pandangan usLadz Mu[ab
akan dlrlnya membuaLnya semakln serlus dalam berusaha dan kullahţ la Lldak lagl memlklrkan [odohţ
Loh Allah akan memberlkannya yang leblh salehah darl Annaţ lLulah harapannya malam lLuţ lalu la
merebahkan badannya unLuk lsLlrahaL seLelah selesal membuaL bola baksoŦ 1ak berapa lama seLelah
merebahkan badan LlbaŴLlba plnLu rumahnya dlgedor oleh Lamu yang Lak dlundangŦ uan LernyaLa
mereka adalah Þollsl Meslr yang daLang mencarl Wall yalLu seorang pen[ahaL yang men[adl buronan
saaL lnlŦ Alur lnl Lampak pada kuLlpan ť !am beker kedua sudah dua menlL berderlngţ Azzam Lldak
[uga bangunŦ 1lbaŴLlbaŧŦuarŧdarŧdarŦŦ!
Azzam LersenLakŦ Seluruh penghunl rumah lLu [uga Lerbangun kageL! uan ŧuarŧdarŧdarŧ!lfLahll
baab! lfLahll baab!Ada suara mengeLuk plnLu dengan keras dlserLal perlnLah unLuk membuka plnLu
[uga dengan suara kerasŦ MaLa Azzam maslh berkunangŴkunangŦ kepalanya maslh Lerasa sangaL
beraLŦ namun Lellnganya blsa menangkap dengan [elas lLu adalah suara orang MeslrŦ 8elum sempaL
beran[ak darl LempaL LldurŦ Cedoran keras kemMeslr LerdengarŦ uarŧdarŧdarŧ!lfLahll baab! lfLahll
baab!la Lersadar dengan membawa kemarahan dlubunŴubunnyaŦºMana Wall"! la mundurŦ All
menyalakan lampuŦ SekeLlka Llga orang berseragam hlLam mener[ang masuk dan langsung menuLup
plnLuŦ Azzam berusaha Lenang meskl nyallnya cluL saaL lLuŦºul rumah lnl Lak ada yang bernama Wall!
kaml [uga Lldak mengenal Wall kecuall Wall kafurlţ penyanyl pop yang Lerkenal lLu"Ŧ !awab Azzam
Lenang dengan suara sedlklL bergeLarŦ º!angan bohong! kaml yakln Wall Ll Ahdall ada dl rumah lnl!
kaml akan perlksaŦ !lka la ada dl rumah lnlţ kallan semua akan kaml bawa! kaml mabahlLs darl amm
daulahŦ Crang Meslr Llnggl besar dan berkumls Llpls lLu men[elaskan slapa mereka dengan nada
ancaman yang membuaL Azzam Lersadar dengan slapa dla berhadapan3) Alur puncakť

konfllk puncak yang Ler[adl dalam cerlLa keLlka ClnLa 8erLasblh adalah keLlka Lokoh uLama ºAzzam"
keLlka perdebaLannya dengan mabahlLs dan la dlbenLak oleh anggoLa mabahlLs LersebuL yang
mengaklbaLkan semua anggoLa rumah Azzam dlam dlLempaL dan Lek beranl berblcara kecuall [lka
ada perLanyaan darl pollsl Meslr lLuŦ ÞerlsLlwa Lergambar melalul penggalan berlkuL lnlŦ

LnLah kenapaţ la yakln Wall Lldak ada dl slLuţ maka dengan Legas la men[awabţ ºkapLenţ mesklpun
kallan mabahlLsţ kallan Lldak blsa seenaknya masuk rumah kaml Lanpa l[lnŦ 1ldak blsa seenaknya
mengln[akŴln[ak kehormaLan kamlŦ kaml Lldak kenal slapa lLu Wall yang kallan maksudŦ ul rumah lnl
Lldak ada yang bernama WallŦ Sebalknya kallan segera keluar darl rumah lnlŦ karena kaml Lldak
mengl[lnkan kallan masuk"!ºSebalknya kamu dlam sa[a dl LepaLmuŦ !angan macamŴmacam"! benLak
sl kumls 1lpls pada Azzamţ lalu memerlnLhkan anak buahnya unLuk memerlksa seluruh suduL
ruanganŦAllţ nanang dan ladhll berdlrl gemeLarŦ 8lblr mereka blruŦ 1ak sepaLah kaLa pun mereka
ucapkanŦ 1ak Lerasa ada yang membasahl celana ladhllŦ Anak Aceh lLu dldera keLakuLan yang amaL
sangaL 1lbaŴLlba ladhll merasa LulangŴLulangnya seperLl hllangŦ la merasa seperLl lumpuhŦ Lalu
lngaLannya hllangŦ la plngsanŦ 1ubuhnya ambruk dl lanLalŦ Azzam kageLŦ º!lka ada apaŴapa dengan
Lemanku lnlţ kallan harus berLanggung [awabŦ !lka mlsalnya la Lerkena serangan [anLung dan maLlţ
maka kallanlah pembunuhnya dan lLu akan dlselesalkan secara dlplomaLlc"! Ceram Azzam sambll
memandang sl kumls 1lplsŦ

3) Alur leralanť

Þerkembangan alur mulal LerungkapŦ 8aglan cerlLa novel lnl dapaL dlcermaLl melalul per[alanan
Azzam yang menyerah pada pollsl meslr unLuk memerlksa dlrl dan LemanŴLemannya dan
menggeledah seLlap suduL ruangan rumahnyaţ dan hasllnya sang pollsl memang Lldak menemukan
orang yang mereka carlţ la lalu menlnggalkan Azzam dan LemanŴLemannya yang maslh keLakuLanŦ
Sebagal kepala rumah akhlrnya Azzam membawa ladhll ke rumah saklL unLuk dl rawaL selama
beberapa harl dan dengan lkhlas haLl Azzam membayar semua blaya pengobaLan ladhllŦ karenaţ
saaL lLu ladhll dan adlknya CuL Mala Lldak mempunyal uang dan mereka Lldak mungkln mlnLa
klrlman darl lndoneslaŦ Sebagalman Lergambar dalam penggalan cerlLa berlkuLŦº8lsa nggak kang saya
pulang sore lnl"? ºkenapa uhll? kau maslh perlu perawaLan"? º1erus Lerang kangţ saya Lldak punya
uangŦ Adlk saya [ugaŦ kaml Lldak mungkln mlnLa lbu kaml dl lndonesla"Ŧ
ºSudahlah kau [angan memlklrkan hal lLu duluŦ 8lar hal lLu aku yang memlklrkanţ yang penLlng kamu
sehaL kemMeslrŦ u[lan Lldak lama laglŦ lngaL lLu"Ŧºkalau blsa pulang secepaLnyaŦ Cobalah blcara
kepada dokLernyaţ [lka nanLl dla daLang" º8alklah"Ŧ º1erlma kasl kang"ŦºsamaŴsamaŦ

Parl berlkuLnya ladhll boleh dlbawa pulangŦ unLuk blaya rumah saklLţ Azzam harus merelakan uang
hasll ker[a kerasnya ber[ualan baksoŦŦºC ya kakţ blaya rumah saklL kemarln bagalmana? kaka dapaL
uang darl mana? ºAlhamdullllahŦ Semua Lelah dlbayarkan kang AzzamŦ Mesklpun kang Azzam Lldak
mlnLa dlkemMeslrkanţ suaLu saaL nanLl [lka ada rezekl pasLl akan kakak kemMeslrkanţ kang Azzam
Lerlalu balk bagl anggoLa rumah lnlŦ 1erkadang aku lrl padanyaŦ lrl akan kebalkan dan slfaL
pemurahnya"ŦºC [adl kang Azzam yang menuLup semuanya"Ŧ ºlyaŦ kemarln dla baru beker[a keras
dapaL order blkln baksoŦ Mungkln uang hasll dla blkln bakso lLu yang dlgunakan unLuk menuLup
blaya rumah saklL kakak"Ŧ

6) Alur akhlrť

SaaL seluruh perlsLlwa aLau konfllk Lelah LerselesalkanŦ 8aglan Lerakhlr lnl dalam novel keLlka ClnLa
8erLasblh 1 dapaL dlcermaLl melalul perlsLlwa yang dlalaml para Lokoh LeruLama Lokoh uLama yalLu
AzzamŦ keadaan Azzam dan LemanŴLemannya sudah leblh balkŦ Azzam Lldak lagl memlklrkan LenLang
pollsl meslr yang Lelah membuaL selsl rumah gemeLaranţ la Lldak lagl memlklrkan sosok Anna
AlLhafunnlsa yang belakangan la keLahul pada acara semlnar seharl membahas se[arah ulama
perempuan dl Asla 1enggara dan LernyaLa Anna adalah orang yang pernah la Lolong keLlka akan
pulang darl pasar Sayyeda Zaenab karena kecopeLanŦ la curahkan segenap konsenLraslnya kepada
maLa kullahnyaŦ uan sekarang semua mahaslswa lagl slbukŴslbuknya bela[arŦ karenaţ sedang ada
u[lan dl kampus AlŴAzharŦ Azzamţ la memperslapkan u[lan dengan serlusŦ ÞulangŦ lLulah kelnglnan
Azzam seLelah selesal u[lan dan la semakln LermoLlvasl dengan suraL yang dlLerlma darl adlknya
AyaLul Pusna dan memlnLanya unLuk segera pulangŦ Pal lLu Lergambar pada penggalan dl bawah lnlŦMenemul kakak 1erclnLa

Abdullah khalru Azzam

ul koLaSerlbu Menara

Assalamu'alalkum warahmaLullah wabarakaLuhŦ

kakţ bagalmana kabarmu? Sudah selesal u[lan yaŦ keLlka membaca suraL lnlţ kaml yang dl lndonesla
berharap dalam sehaLţ balk Lak kurang suaLu apa dan selalu dalam dekapan kaslh sayang Allah SwLŦ
AmlnŦ kaml [uga berdoa semoga kakak lulus u[lanţ dan meralh gelar LcŦ uengan predlkaL
memuaskanŦ AmlnŦ kaml yang dl 1anah Alr alhamdullllahl balkŦ Akuţ Llaţ dan lbu perLengahan !ull lnl
mau men[enguk Sarah ke kudusŦ Adlk bungsu klLa hebaL kakŦ SaaL llburan sekolah daLangţ la Lldak
mau pulangţ la LeLap lngln dl pondokŦ kaLanya dl pondok blsa menambah hafalan AlŴCuranŦ Ahţ aku
[adl lngaL kakakŦ kaLa lbuţ sl Sarah lLu sangaL mlrlp kakakŦ Leblh suka dl pondok darlpada dl rumahŦ
SemangaL menunLuL llmunya luar blasaŦ CLaknya pun cerdasŦ uoakan kaml semua ya kakŦ kakţ
Azzam Lerkaslhţ Þerslsnya kapan kakak berencana pulang? kaml benarŴbenar sudah kangenŦ Apalagl
lbuţ beberapa kall aku mendengar lbu menglgau dengan menyebuL nama kakak berulangŴulangŦ
kaml harap kakak pulang secepaLnyaŦ 8eglLu ada kesempaLan pulang langsung pulangŦ Ch ya kakţ
sedlklL kabar gemblraŦ

8uku kumpulan cerpenku yang ber[udul ºMenarl 8ersama Cmbak" mendapaLkan penghargaan darl
ulknas sebagal kumpulan cerpen Lerbalk Lahun lnlŦ Aku dlundang ke !akarLa unLuk menerlma hadlah
awal bulan AgusLusŦ !lka kakak blsa pulang sebelum lLuţ aLau pas aku dl !akarLa sangaL balkŦ klLa blsa
berLemu dl !akarLa dan kakak blsa mellhaL adlkmu menerlma penghargaan lLuŦ kak Azzam yang kaml
nanLlţ lnl dulu yaŦ kaml menunggumu seLlap harlŦ kaml [uga mendoakanmu Llada henLlŦ uan seperLl
blasaţ seperLl yang sudahŴsudah Lla LlLlp salamŦ Salam rlndu dan kangen Llada Lara kaLanyaŦ Sarah
LlLlp kecupan clnLa kaLanyaŦ lbu LlLlp seLeLes alrmaLa clnLa dan bangga unLukmu kakakku LerclnLaŦ
Semoga Allah mellmpahkan rahmaL dan LauflkŴnya kepada kakakŦ Amln ya 8abbal 'alamln


Wassalamţ


1a'zhlm

adlkmuţ


AyaLul Pusna

Selan[uLnyaţ berdasarkan kuallLasnyaţ novel keLlka ClnLa 8erLasblh

1 memlllkl alur longgarŦ

ArLlnyaţ novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1 memungklnkan memunculkan percabangan cerlLaŦ Pal
LersebuL dapaL dlcermaLl melalul baglan cerlLa yang membahas LenLang penggedoran rumah Azzam
oleh Þollsl Meslr karena lngln mencarl seorang buronan bernama Wall Ll AhdallŦ Pal lLu dlperkuaL
dengan munculnya baglan cerlLa seperLl berlkuL lnlŦ!am beker kedua sudah dua menlL berderlngţ
Azzam Lldak [uga bangunŦ 1lbaŴLlbaŧŦuarŧdarŧdarŦŦ!Azzam LersenLakŦ Seluruh penghunl rumah lLu
[uga Lerbangun kageL! uan ŧuarŧdarŧdarŧ!lfLahll baab! lfLahll baab! Ada suara mengeLuk plnLu
dengan keras dlserLal perlnLah unLuk membuka plnLu [uga dengan suara kerasŦ MaLa Azzam maslh
berkunangŴkunangŦ kepalanya maslh Lerasa sangaL beraLŦ namun Lellnganya blsa menangkap dengan
[elas lLu adalah suara orang MeslrŦ 8elum sempaL beran[ak darl LempaL LldurŦ Cedoran keras
kemMeslr Lerdengar uarŧdarŧdarŧ!lfLahll baab! lfLahll baab! la Lersadar dengan membawa
kemarahan dlubunŴubunnya ºMana Wall"! la mundurŦ All menyalakan lampuŦ SekeLlka Llga orang
berseragam hlLam mener[ang masuk dan langsung menuLup plnLuŦ Azzam beruaha Lenang meskl
nyallnya cluL saaL lLuŦ ºul rumah lnl Lak ada yang bernama Wall! kaml [uga Lldak mengenal Wall
kecuall Wall kafurlţ penyanyl pop yang Lerkenal lLu"Ŧ !awab Azzam Lenang dengan suara sedlklL
bergeLarŦ º!angan bohong! kaml yakln Wall Ll Ahdall ada dl rumah lnl! kaml akan perlksaŦ !lka la ada
dl rumah lnlţ kallan semua akan kaml bawa! kaml mabahlLs darl amm daulahŦ Crang Meslr Llnggl
besar dan berkumls Llpls lLu men[elaskan slapa mereka dengan nada ancaman yang membuaL Azzam
Lersadar dengan slapa dla berhadapanŦ

ul dalam alur lnl dlgambarkan dan dl[elaskan baglmana perLlkaln pollsl Meslr dalam menglnLrogasl
Azzam dan LemanŴLemannya karena pollsl LersebuL curlga mereka menyembunylkan pen[ahaL
bernama Wall Ll Ahdall yang selama lnl dlcarlŴcarl oleh kepollslan MeslrŦ Walhasll Þollsl Meslr
LersebuL Lldak menemukan Wall karena Azzam dan LemanŴLemannya memang Lldak mengenal WallŦ

Þercabangan cerlLa dalam novel keLlka ClnLa 8erLsblh 1 [uga dapaL du[umpal pada baglan cerlLa yang
menguralkan LenLang lurqan yang dlduga mengldap Plv Alds seLelah mengadakan pemerlksaan
darah dl rumah saklL MeslrŦ ºPldupku sudah LamaLŦ Aku sudah maLl! Leblh balk aku langsung dlkubur
sa[a darlpada aku harus menanggung alb yang sangaL memalukan dlrlkuţ lbukuţ ayahkuţ dan
keluargaku"! º8ersabarlahŦ Sebaglan besar orang yang Lerkena Plv memang aklbaL darl perbuaLan
dosaţ perbuaLan dosa yang men[l[lkkanŦ namun ada yang Lerkena Plv bukan karena dosanyaŦ Panya
karena Lakdlr Lelah menggarlskan dla demlklanţ sebagal u[lanţ yang kau harus lulus dengan hasll
Lerbalk dl slsl allah"? lurqan plngsanŦ ÞeLugas lLu membawa furqan maslh LerlsakŴlsakŦ Þada saaL lLu
kolonel luad daLangŦ la berblncang sebenLar dengan peLugasŦ la lalu mellhaL lurqanŦ kolonel luad
mengamankan segala sesuaLunyaŦ la memlnLa kepada plhak rumah saklL unLuk men[aga kerahaslaan
apa yang dlalaml lurqanŦ ula mengaLakan ºÞlhak keamanan negara yang akan langsung menanganl
hal lnl"Ŧ kolonel luad lalu menunggu lurqan sampal slumanŦ

uarl segl kuanLlLasnyaţ novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1 menggunakan alur ganda aLau alur yag leblh
darl saLuŦ Sedangkan menuruL uruLan wakLuţ novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1 menggunakan alur lurusŦ
ArLlnyaţ pengarang meluklskan perlsLlwaŴperlsLlwa secara uruL darl awal hlngga akhlr cerlLaŦ
kemudlan dlLln[au darl segl baglan yang mengakhlrl cerlLaţ alur novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1
menggunakan alur LerbukaŦ

Pasll anallsls menun[ukkan bahwa pengarang Lldak menyelesalkan langsung cerlLanyaŦ Sebagalmana
Lergambar dalam penggalan berlkuL SebenLar lagl la akan melakukan per[alanan pan[ang pulang ke
lndonesla berLemu dengan Pusanţ Llaţ Sarah dan lbundanya LersayangŦ 1lbaŴLlba la dldera rasa rlndu
dan haru LeramaL mendalamŦ SeLelah sembllan Lahun leblh dl peranLauan la akhlrnya akan segera
pulangŦ ºkalau Anda mauţ nanLl dl !akarLa aku kenalkan dengan ayahku"Ŧ ucap Sara usal berdoaŦ
Azzam maslh menunduk dan meme[amkan maLaŦ la maslh laruL dalam doanyaŦ ÞesawaL ber[alan
semakln kencangŦ uan akhlrnya Lerbang menlnggalkan Lanah MeslrŦ Azzam merasakan haLlnya
bergeLarŦ keLlka pesawaL Lelah mengangkasa beberapa saaL lamanya awak pesawaL mengumumkan
sabuk pengaman boleh dllepasŦ ÞesawaL ber[alan dengan sLabll dan LenangŦ Azzam kemMeslr
melan[uLkan membaca koranŦ Þara pramugarl mulal slbuk membagl makanan dan mlnumanŦ ul
anLara deru mesln pesawaL Azzam mendengar seseorang memanggllnya pelanŦºMas lrul"Ŧ la
menoleh ke samplng kananŦ Lllana Lllana berdlrl dl samplngnyaŦºLŧya"Ŧ ºMas lrulŦ Mas lrul plndah
ke kursl dl samplng saya yaŦ nomor 13 lŦ Saya sudah bllang pada orang samplng saya unLuk berLukar
kursl dengan Mas lrulŦ Saya lngln banyak bercerlLa pada Mas lrulŦ 8agalmana Mas"?Azzam Lldak
langsung men[awabţ yaŦ la menoleh ke gadls Meslr dl samplngnyaŦ Cadls lLu sedang membaca
ma[alah yang dlsedlakan pesawaLŦ SaaL Azzam ragu Lllana Lerus mendesakŦ Akhlrnya Azzam
mengangguk dengan haLl berdebarŦ la Lak kuasa menolak permlnLaan ÞuLrl Þak uubes lLuŦ la Lldak
menemukan alasan kuaL unLuk menolaknyaŦ SaaL ber[alan kea rah 13 l menglkuLl LllanaŦ Azzam
sempaL berdoa dalam haLlţ º?a Allah [agalah hambaŴMu yang lemah lnl"

1erakhlrţ pemlllhan alur darl segl Lokohţ novel keLlka ClnLa 8erLasblh 1 menggunakan ť

Alur kompleksŦ

ArLlnyaţ novel lnl mellbaLkan suaLu kelompok LokohŦ 8erdasarkan hasll anallsls dlLemukan bahwa
cerlLa bermula darl hubungan Azzam dengan Lllana yang merupakan pelanggan Azzam yang selalu
memberlkan keunLungan besar Lerhadap blsnls baksonyaŦ Lalu cerlLa bergerak dengan menampllkan
LokhŴLokoh laln seperLl Þak Allţ lurqanţ Anna AlLhafunnlsaţ LemanŴLeman AzzamŦ 8eglLu seLerusnya
hlngga mengungkapkan seluruh Lokoh yang adaŦ


2Ŧ Þenokohan/ÞerwaLakan

Þenokohan aLau perwaLakan dalam cerlLa flkslţ seperLl novelţ merupakan penclpLaan clLra Lokoh
yang dapaL meyaklnkan pembaca sehlngga pembaca seolahŴolah merasa berhadapan langsung
dengan manusla yang sebenarnyaŦ

uarl hasll anallsls dlLemukan bahwa penokohan aLau perwaLakan yang LerdapaL dalam cerlLa novel
keLlka ClnLa 8erLasblh 1ţ dlLln[au darl aspek penampllan menggunakan Lokoh bulaL aLau round
characLerŦ 1okoh uLama ºAzzam" mlsalnyaţ dlgambarkan mengalaml perubahan naslb yang semula
merupakan mahaslswa yang memllkl predlkaL [ayyld !lddan berubah men[adl mahaslswa yang
dlkenal Lldak lulus SŦ1 sampal sembllan Lahun dlkarenakan la harus men[adl Lulang punggung
keluarganya karena ayahnya menlnggalŦ Pal lnl dapaL dlcermaLl pada penggalan berlkuLŦ ºkang
Azzam lLu sama seperLl klLaţ seorang anak yaLlmŦ ula anak sulungŦ Adlk perempuannya ada LlgaŦ
ulalah yang selama lnl beker[a keras menghldupl adlkŴadlknyaŦ 1eruLama memblayal sekolah adlkŴ
adlknyaŦ ?a dengan membuaL Lempe dan baksoŦ la lngln adlknya semua sekolahţ maka la korbankan
dlrlnyaŦ Sebenarnya kang Azzam lLu sangaL cerdasŦ 1ak kalah dengan dlrlmuŦ uuluţ Lahun perLama dl
Al Azhar la !ayyld !laddanŦ la [uga dapaL beaslswa darl Ma[lls A'laŦ namun Lahun kedua ayah bellau
menlnggalŦ SemenLara lbunya serlng saklLŴsaklLanŦ la akhlrnya mengallhkan konsenLraslnyaŦ uarl
bela[ar ke beker[aŦ la dl Calro lnl unLuk beker[a sambll bela[arŦ Se[ak lLu presLaslnya menurunŦ
8eberapa kall Lldak nalk LlngkaLŦ la sudah sembllan Lahun dl Meslr Lapl maslh [uga belum lulus SŦ1

Þenggambaran Lokoh uLama Azzam dl aLas sangaL LepaL dengan karakLer aLau perwaLakan yang
harus dl[alanlnya dalam cerlLaŦ WaLak bulaL yang mendera naslb Azzam Lldak sekedar baLln Lapl [uga
flslknyaŦ Azzam ť sesual namanya yang berarLl º punya Lekad kuaL º la adalah sosok yang cerdas
LerbukLl la saLuŴsaLunya mahaslswa lndonesla yang lulus dengan predlkaL [ayyld [lddan (sangaL balk)Ŧ
1apl kecerdasan akademlknya Lak nampak keLlka la harus memlkul Langgung [awab ayahanda
LerclnLa yang dlpanggll kehadapan yang maha kuasaŦ ulapun berubah men[adl seorang sosok yang
Legarţ Legasţ dlnamls berLekad ba[a sekallgus men[adl seorang pemurahţ anuLan bagl LemanŴ
Lemannya dan wa[ahnya yang rupawan men[adl ldaman bagl seLlap mahaslswl yang mengenallnyaŦ
ula harus ber[uang deml menghldupl blaya kullahnyaţ lbunya yang saklL [uga adlkŴadlknya yang harus
melan[uLkan sLudlnya ke [en[ang yang leblh LlngglŦ unLuk semua kebuLuhan lLu dla banLlng Lulang
dengan men[adl seorang pen[ual Lempe dan bakso dan lLu sukses berkaL keLekunanţ ker[a kerasţ
keLegasanţ amanah dan kelmanannya yang kuaLŦ

Lllana ť Seorang puLrl duLa besar lndonesla unLuk negerl Þlramld yang berwa[ah rupawan nan
cerdasŦ Mahaslswl [ebolan perancls lnl men[adl ldola dan buah blblr para mahaslswa lndonesla
Lermasuk Azzam slmahaslswa buslnessman sempaL LergeLar keLlka mendengar namanya walaupun
pada akhlrnya Llngkahnya yang ala perancls mengharuskan sl pen[ual Lempe lnl menghapus dafLar
nama gadls yang Lerblasa dengan ºfrenchklss" nya lLu karena menyalahl prlnslp gadls pu[aannyaŦ
Þenokohan Lllana lnl Lergambar dalam penggalan novel berlkuLť Cadls lLu adalah kllau maLaharl dl
muslm semlŦ Sosok yang sedang men[adl buah blblr dl kalangan mahaslswa dan masyarakaL
lndonesla dl MeslrŦ Cadls yang pesonanya dlkaguml banyak orangŦ ulkaguml Lldak hanya karena
kecanLlkan flslknyaţ Lapl [uga karena kecerdasan dan presLaslŴpresLasl yang Lelah dlralhnyaŦ Leblh
darl lLuţ gadls lLu adalah puLrl orang nomor saLu bagl masyarakaL lndonesla dl MeslrŦ ulalah Lllana
ÞramesLhl AlamŦ ÞuLrl saLuŴsaLunya 8apak uuLa 8esar 8epubllk lndonesla dl MeslrŦ Pamplr genap
saLu Lahun gadls lLu Llnggal dl MeslrŦ Selaln unLuk menemanl kedua orangLuanyaţ keberadaannya dl
negerl Þyramld lLu unLuk melan[uLkan SŦ2Ŵnya dl Amerlcan unlverslLy ln Calro (AuC)Ŧ 8elum beglLu
lama menghlrup udara Meslrţ gadls yang memlllkl suara [ernlh lLu langsung menun[ukkan
presLaslnyaŦ konLanţ la langsung [adl pusaL perhaLlanŦ Sebab baru saLu bulan dl Calroţ Lullsan
oplnlnya dalam bahasa lnggrls sudah dlmuaL dl koran Ahram CazzeLLeŦ Cplnlnya menyoroLl peran
Llga Arab yang mandul dalam memper[uangkan marLabaL anggoLaŴanggoLanyaŦ Llga Arab yang Lak
punya nyall berhadapan dengan lsrael dan sekuLunyaŦ Llga Arab yang hanya blsa bersuaraţ Lapl Lldak
blsa berbuaL apaŴapaŦ 1ullsannya rapl runLuLţ berkarakLerţ La[am dan kuaL daLanyaŦ Crang dengan
pengeLahuan memadalţ akan menllal Lullsannya merupakan perpaduan pandangan seorang [urnallsţ
sasLrawan dan dlplomaL ulungŦ karena oplnlnya lLulah la langsung dlmlnLa [adl blnLang Lamu dl nlle
1vŦ ul layar nlle 1v la berdebaL dengan Sek[en Llga ArabŦ Pamplr seluruh masyarakaL lndonesla dl
Meslr menyakslkan slaran langsung lsLlmewa lLuŦ 8aru kall lnl ada anak lndonesla berblcara dl
sebuah forum yang Lldak sembarang orang dlundangŦ Se[ak lLulah Lllana men[adl blnLang yang
berslnar dl langlL cakrawala Meslrţ LeruLama dl kalangan mahaslswa lndoneslaŦ 1erhlLungţ gadls yang
menyelesalkan SŦlŴnya dl LPLSS Þrancls lLu sudah Llga kall Lampll dl layar Lelevesl MeslrŦ Sekall dl
nlle1vŦ uua kall dl Channel 2Ŧ Wa[ahnya yang Lak kalah pesonanya dengan dlva pop darl Lebanonţ
nawal Zoughblţ dlanggap layak Lampll dl layar kacaŦ Selaln karena la memang puLrl seorang duLa
besar yang cerdas dan faslh berbahasa lnggrls dan ÞranclsŦ

lurqon ť 1eman Azzamţ saLu pesawaL keLlka pergl ke Meslr seorang pela[ar rupawanţ cerdas dan La[lr
prlnslpnya yang maLemaLls dan loglc Lerhadap semua hal yang la lakukanţ hasll yang boleh la
perklrakan dan lbadah yang selalu la lakukan dan doa yang la pan[aLkan membawanya pada
kesuksesanŦ 1apl keLa[lrannya walaupun Lldak menyalahl aLuran membawanya pada naslb yang
kurang berunLungţ seorang wanlLa anLah beranLah yang Lldak dlkeLahul asal muasal wanlLa syeLan
yang dlklrlm zlonls lsrael menghanLarkannya pada penyesalanţ merasa hlna dan hamplr memuLuskan
harapannyaţ karena wanlLa plrang klrlman mosad lLu Lelah menularkan penyaklL yang dlLakuLl
seluruh umaL manusla karena belum dlLemukan obaLnyaţ yalLu penyaklL AluSŦ Laa haula wa la
quwwaLa llla blllah! lnna llllah!" la berkaLa seLengah LerlakŦ la kageL bagal LersengaL llsLrlkŦ
8agalmana mungkln la blsa Lldur Lanpa busanaŦ 1ldur hanya berLuLupkan sellmuL sa[aŦ Þadahal la
Lldur Lldak dalam keadaan seperLl lLuŦ la Lldur dengan kaos pan[ang dan celana pan[angŦ la mellhaL
kaos pan[ang dan celana pan[angnya LergeleLak dl lanLalŦ la blngung dengan dlrlya sendlrlŦ Apa saaL
Lldur dla menglgau dan melepas pakalannya Lanpa sadarŦ la merasa Lldak yaklnŦ Sepan[ang hldupnya
baru kall lnl la bangun Lldur dengan kondlsl yang menuruLnya sangaL memalukanŦ la langsung
bangklLţ mencucl muka dan mengambll alr wudhuŦ la harus segera mengŴqadha shalaL SubuhŦ
Þlklrannya benarŴbenar kacauŦ PaLlnya Lldak LenangŦ la shalaL dengan Lldak blsa khusyuk sama sekallŦ
Þerasaan berdosa karena shalaL Lldak LepaL pada wakLunya Lerus menggelayuL dl plklrannyaŦ Þagl
yang bagl sebaglan besar penduduk

koLa Calro sangaL cerah lLur baglnya Lerasa sangaL suramŦ kekageLannya Lldak berhenLl sampal dl
slLuŦ Selesal shalaL la bermaksud menghldupkan lapLopnya dan unLuk mendengarkan nasyld 8alhan
dengan wlnampţ namun la LersenLak dengan adanya sebuah foLo dl aLas lapLopnya yang LergeleLak
dl aLas me[aŦ ÞoLo lLu adalah foLo dlrlnya dengan seorang perempuan berambuL plrang dalam
kondlsl sangaL memalukanŦ loLo yang membuaLnya gemeLar dan dldera kecemasan luar blasaţ [uga
rasa geram yang menyalaŦ SesaaL la blngung harus berbuaL apaŦ la sendlrl Lldak Lahu perempuan
berambuL plrang lLu slapa? 8agalŴmana lLu semua blsa Ler[adl? uan dlrlnya? Apa yang seŴbenarnya
Lelah dllakukan perempuan lLu pada dlrlnya? uan apa yang Lelah dllakukannya dengan perempuan
lLu? SerLa merLa la dlsergap rasa sedlh yang menusuk nusuk [lwaŦ AlrmaLanya melelehŦ la merasa
Lelah LernodaŦ Parga dlrl dan kehormaLannya Lelah hancurŦ la merasa Lldak memlllkl apaŴapaŦ la
merasa men[adl manusla pallng LerŴpuruk dan Lerhlna dl dunlaŦ SesaaL lamanya la blngungŦ la dldera
rasa cemas dan keLakuLan yang beglLu besar sehlngga la Lldak Lahu harus berbuaL apa? loLo lLu la
rasakan bagalkan pedang yang slap menggorok lehernyaŦ uunla Lerasa hlLamŴpekaL baglnyaŦ la
berusaha mengendallkan dlrlnyaŦ la meyaklnkan dlrlnya bahwa la adalah seorang lelaklŦ ?aŦ Seorang
lelakl se[aLl LepaLnyaŦ Seorang yang beranl menghadapl masaŴlah yang ada dl hadapannyaŦ la adalah
ManLan keLua ÞÞMl yang dlseganlŦ la harus blsa menguasal dlrlŦ Parus blsa berLlndak LepaLţ cepaL
dengan akal sehaLŦ la amaLl foLo lLu sekall laglŦ la MeslrkŦ la menangkap sesuaLuŦ Sebuah pesan
slngkaLť Þlease read ºmyopLlonsŦdoc" ln ur noLebook! lurqan langsung menyalakan lapLopnya dan
mencarl flle yang berludul myopLlonsŦdocŦ Langsung keLemuŦ la bukaŦ Sebuah pesan dengan bahasa
Arab muncul dl layarŦ 1uan lurqanţ beglLu bangun Lldur Anda pasLl kageL dengan keadaanmu dan
dengan apa yang kau LemukanŦ Saya sudah Lahu slapa AndaŦ 1ak usah berbellLŴbellLŦ klLa langsung ke
lnLl masalahŦ lnl murnl masalah blsnlsŦ 8lsnls kecllŴkecllan anLara 1uan dan sayaŦ Saya sudah punya
foLoŴfoLo ºmenarlk" dengan 1uanŦ !lka 1uan lngln foLo lnl Lldak [adl konsumsl umum maka sebalknya
1uan melakukan dua hal lnlť ÞerLamaţ [angan lapor ke pollslŦ keduaţ sllakan Lransfer uang sebesar
200Ŧ000 uSuŦ ke nomor rekenlng lnlť 68978967603323 8anca ComŴmerclale lLallana 8oma ([angan
lupa dlcaLaLţ sebab beglLu flle lnl 1uan LuLupţ flle lnl akan langsung musnah)Ŧ Saya berl Lenggang
wakLu 2 x 24 [am unLuk menLransferŦ keLlgaţ seLelah uang masuk rekenlng sayaţ maka saya akan
klrlm seluruh fllm negaLlf darl foLoŴfoLo LersebuL dan saya [amln Lak ada yang saya LahanŦ 1erlma
kaslh aLas ker[asamanyaŦ Mlss l LallanaŦ

Anna AlLafunnlsa ť alLaf (berarLl lembuL)ţ nlsa (arLlnya wanlLa) alLafunnlsa arLlnya wanlLa yang
lembuLţ sesual namanya la sosok wanlLa yang lembuLţ [amllah dan cerdas Lapl [arang yang Lahu
LenLang kecanLlkan dan kecerdasannya lnlŦ

8erlLa kelembuLan dan kecanLlkan puLrl klal lnl melunLurkan sl pen[ual Lempe º azzam" dan memblus
sl pemuda cerdas ºfurqon"Ŧ kecerdasannya dlLun[ukan dengan pengalamannya men[adl wakll
lndonesla dalam perLukaran pela[ar lndonesla dan WalesŦ kecanLlkan dan kefaslhan bahasa
lnggrlsnya dalam moderaLor suaLu semlnar men[adlkannya buah blblr dlkalangan para mahaslswa
lndoneslaŦ 1okoh Anna Lergambar dalam kuLlpan novel Parl yang dlnanLl oleh mahaslswa Asla
1enggara LlbaŦ

Semlnar seharl membahas se[arah ulama perempuan dl Asla 1enggara dlgelar [ugaŦ ÞeserLa
membludakŦ ul anLara daya Larlknya ţ selaln nara sumbernya adalah Llga professor darl unlverslLas
Lerkenal dl dunlaţ [uga lanLaran dlmerlahkan oleh Croup nasyld Lerkemuka darl MalayslaŦ
AudlLorlum Shalah kamll Al Azhar unlverslLy penuh sesakŦ ÞeserLa yang hadlr dl luar predlksl panlLlaŦ
karena sudah mendekaLl u[lan panlLla menLargeLkan enam puluh persen kursl ruangan Shalah kamll
Lerlsl sudah bagusŦ 8eberapa mahaslswa yang Lldak blsa masuk ruangan sempaL proLesŦ 1apl panlLla
blsa menenangkan keadaanŦ

Semlnar lLu ber[alan sangaL hldupŦ Anna AlLhafunnlsa [adl blnLang yang berslnar cemerlangŦ 8ahasa
lnggrlsnya yang khas Wales serLa pengeLahuannya yang luasţ dlLambah guyonanŴguyonan segarnya
benarŴbenar menghldupkan suasanaŦ Padlrln selalu berdecak kagum dan Lerslhlr oleh keplawalan
mahaslswl darl lndonesla yang selama lnl Lldak banyak dlkenal lLuŦ
ºuedanţ moderaLornya slapa lLu Cak? CuanLlkţ plnLer dan bahasa lnggrlsnya faslh bueLul! Anake
sopo yo kae"? Seorang mahaslswa darl Surabaya berkomenLar pada LemannyaŦ
AyaLul Pusnaţ Llaţ dan Sarahţ mereka adalah adlkŴadlk Azzam yang Llnggal dl lndonesla dan
berperangal sangaL balkţ mereka adalah conLoh wanlLa shallhahţ lemah lembuLţ LaaL pada orang LuaŦ

1okohŴLokoh lnl Lergambar dalam penggalan novelŦ kakţ Alhamdullllahţ kaml semua dl rumah balkţ
sehaL wal aflyaLţ berllmpah rahmaL AllahŦ lbu Alhamdullllah balk dan sehaLŦ 8ellau sudah sangaL
rlndu pada kakakŦ Pusna sendlrl [uga sehaLŦ uua mlnggu yang lalu Pusna menerlma l[azah profeslţ
Pusna sudah blsa prakLek sebagal pslkologŦ Segala pu[l bagl Allah SwLŦ lnl Lldak lepas darl darl [asa
kakakŦ Lla sudah menyelesalkan uŦ2Ŧ ÞCSuŴnyaŦ la klnl menga[ar dl Sul1 Al kauLsar SoloŦ uan Sarah
maslh bela[ar dl ÞesanLren AlŴCuran dl kudusŦ 1erakhlr Pusna ke kudus la sudah hafal !uz 27ţ 28ţ 29ţ
dan 30Ŧ

ladllţ Pafezţ nanangţ dan Allţ mereka adalah sahabaL yang balk dan merupakan adlk LlngkaL AzzamŦ
Mereka merupakan keluarga bagl Azzamţ keakraban dan kekeluargaan yang dlmlllkl oleh sahabaLŴ
sahabaL Azzam dlperkuaL dengan penggalan novel berlkuL Azzam maslh dl dapurţ seLelah
mengeluarkan daglng darl freezerţ la mellhaL beberapa alaL dapur belum dlcuclŦ la Lergerak unLuk
mencuclnyaŦ lnl semesLlnya Lugas ladhllŦ karena harl lnl yang berLugas masak adalah ladhllŦ namun
agaknya ladhll kelelahan habls berLandlng dl nadl SyababŦ keLlka sedang asylk mencucl pancl yang
blasa dlgunakan unLuk menyayurţ All muncul dan memanggllnyaţ ºkang Azzamţ ayo ke depanŦ klLa
makan klbdah duluŦladhll bell klbdah unLuk gan[al peruL!" ºWah boleh [ugaŦ Ch yaţ mlnumnya sudah
ada? kalau belum ada blar saya masak alrsekallanŦ" 1ukas Azzam sambll merampungkan cuclannyaŦ
ºCh ya kang belumţ" [awab AllŦ Azzam mempercepaL ker[aannyaŦ Sebelum menlnggalkan dapur
Lerleblh dahulu la meleLakkan pancl yang berlsl alr dl aLas kompor yang menyalaŦ Mahaslswa
lndonesla dl Calro memang Lldak lazlm memlllkl Lermos penylmpan alr panasŦ Sebab mereka blasa
mlnum Leh khas MeslrŦ 1eh lLu leblh enak blla dlsedu dengan alr yang maslh mendldlhŦ !lka Lldak
beglLuţ rasanya kurang manLapŦ ºWah bell klbdah banyak sekall uhllţ" kaLa Azzam sambll duduk dl
samplng ladhllŦ nanangţ dan All [uga sudah duduk menglLarl klbdah yang dlleLakkan beglLu sa[a dl
aLas karpeL beralaskan koranŦ º?a kangţ lnl sekallgus syukuranŦ 1adl saya menceLak dua gol dalam
perLandlnganţ" [awab mahaslswa darl Aceh lLu dengan wa[ah berserlŦ º8erarLl kMA menang dong?"
Lanya Azzam sambll mengambll saLu klbdahŦ
ºkMA memang menang dlpermalnanŦ kaml menguasal bolaŦ 1apl kLMASS LernyaLa mampu
men[ebol gawang kaml dengan dua golŦ !adl skornya 2Ŵ2Ŧ" ºWah pasLl seru LadlŦ" ºSeru bangeL!"
sahuL Allţ ºApalagl dua gol kLMASS lLu yang menceLak akuŦ All MusLafa Ll Þla[uwl!" sambung All
sambll membusungkan dadaŦ"All Ladl memang bolehŦ Aku saluL!" ladhll mengakul kehebaLan AllŦ
º?ang penLlng mana syukurannya unLuk dua golŦ ?ang menceLak saLu gol sa[a bellŦ º8eresŦ SeLelah
shalaL lsya nanLl aku bell flrakh masywlŦ ?ang dl rumah Llnggal menanak nasl sa[a!" [awab AllŦ
ºManLapŦ Syukran Ll!" Lerlak ladhll glrangŦ 8agalmana Lldak glrangţ malam lLu adalah Lugas dla unLuk
masakŦ !lka lauk sudah adaţ hanya Llnggal menanak nasl apa suŴsahnyaŦ lLu sama sa[a dla
Lerbebaskan darl LugasnyaŦ uan la blsa berlsLlrahaL melepas lelahŦ ºngomongŴngomong naslr ke
mana kok belum pulang?" Lanya Azzam sebagal yang dlLuakanŦ ºnaslr Ladl pamlL Lldak pulangŦ ula
ada urusan ke 1anLa kaLanyaŦ Pafez [uga samaŦ la bllang menglnap dl kaLaŴmea" [elas nanangŦ Þak
All adalah soplr darl kedubesŦ la adalah sosok yang sabar dan bl[aksanaŦ la merupakan orang Lua
yang perhaLlan kepada orang yang leblh muda darlnyaţ sebagalmana Lercermlndalam kuLlpan novel
dl bawah lnlť

Azzam dan Þak All melan[uLkan per[alananke kedal Lha'mlyaŦ 8oml semakln mendekaLl panLalŦ udara
belum hangaL beLulŦ Crang yang berenang dl panLal blsa dlhlLung dengan [arlŦ SaaL lLu belum banyak
pengun[ung yang daLangŦ Sebab maslh ada slsaŴslsa muslm dlnglnŦ ÞanLal lLu akan men[adl sangaL
ramal keLlka llbur muslm panas daLangŦ ºMas khalrulŦ Saya sarankan kau damal sa[a sama puLrlnya
Þak uubes lLuŦ 1ldak usah carl penyaklLŦ Aku Lldak Lahu masalahmu dengannyaŦ 1apl damal adalah
hal yang dlsukal oleh flLrah umaL manusla dl mana sa[aŦ" Saran Þak AllŦ Azzam lalu men[elaskan
ke[adlan Ladl malam seLelah pulang darl Ll MunLazahŦ 1enLang Lelpon LllanaŦ 1enLang hadlah speslal
berupa cluman khas ÞranclsŦ 1enLang [awabannyaŦ 1enLang pemuLusan pemblcaraan secara seplhak
darlnyaŦ Þak All mendengarkan sambll ber[alanŦ ºAda saran Lambahan Þak All?" 1anya Azzam sambll
mense[a[arkan langkahnya dengan langkah Þak All yang agak lambaLŦ ºSarankuŦ Sebalknya kau mlnLa
maafŦ Lalu [elaskan dengan deLll dan balkŴbalk kenapa menolak cluman lLuŦ 1ldak usah dlhadapl
dengan emoslŦ Apl berLemu apl akan semakln panasŦ Lmosl leblh banyak meruglkannya darlpada
mengunLungkannyaŦ ºAku sangaL yakln dla sangaL marah ÞakŦ 1rus bagalmana cara meredamnya?"
ºCampangŦ PaLl wanlLa mudah dlluluhkanŦ 8ellkan dla hadlah ke[uLanŦ ula akan merasa senangŦ 8asa
senang blsa meredam amarahŦ Sebab amarah lLu daLang blasanya karena rasa Lldak
senangŦ"ƍLnaknya hadlahnya apa ya Þak?"ƍApa sa[a yang blsa dldapaL pagl lnlŦ 1ldak harus mahalŦ"
3Ŧ LaLar aLau SeLLlngŦ

LaLar aLau seLLlng dalam sebuah karya flkslţ seperLl novelţ berupaya memberlkan gambaran kepada
pembaca LenLang LempaLţ wakLuţ dan suasana Ler[adlnya cerlLaŦ 8erdasarkan hasll anallsls Lerhadap
novel keLlka ClnLa 8erLasblh dlLemukan laLar kehldupan mahaslswa lndonesla dl MeslrŦ uarl segl
LempaLţ novel keLlka ClnLa 8erLasblh memlllh Sebuah koLa dl Meslrţ bernama CalroŦ (seperLl
Alexandrlaţ unlverslLas Al Azhar)Ŧ Sebaglan cerlLa [uga berseLLlng dl salah saLu panLal dl MeslrŦ

LaLar LempaL lnl dapaL dlcermaLl melalul penggalan berlkuL lnlŦ Slang lLu sebelum [am dua belasţ
semua orang dalam rombongan ºÞekan Þromosl WlsaLa dan 8udaya lndonesla dl Alexandrla" sudah
keluar darl hoLelŦ 1epaL [am seLengah saLu mereka sudah bergerak menlnggalkan Alexandrla menu[u
CalroŦ 8ombongan yang Lerdlrl aLas empaL puluh llma orang lLu meluncur ke Calro denga dua mobll
mewah k88lţ saLu bus dan saLu mobll barangŦ

koLa Alexandrla sore lLu Lampak beglLu memesonaŦ Cahaya maLaharlnya yang kunlng keemasan
seolah menyepuh aLapŴaLap rumahţ gedungŴgedungţ menaraŴmenaraţ dan kendaraanŴkendaraan
yang lalu lalang dl [alanŦ SemburaL cahaya kunlng yang LerpanLul darl rlak gelombang dl panLal
menclpLakan aura keLenangan dan kedamalanŦ ul aLas paslr panLal yang puLlhţ anakŴanak maslh
asylk bermaln ke[arŴke[aranŦ Ada [uga yang bermaln rumahŴrumahan darl paslrŦ ul Langan anakŴanak
lLu paslrŴpaslr puLlh Lampak seumpama buLlranŴbuLlran emas yang lembuL berkllauan dlLerpa slnar
maLaharl sen[aŦ uarl [endela kamarnya yang LerleLak dl lanLal llma PoLel Al Paramţ la menyakslkan
slhlr lLuŦ ul maLanyaţ Alexandrla sore lLu Lelah membuaLnya seolah Lak lagl berada dl dunlaŦ namun
dl sebuah alam yang hanya dlpenuhl kelndahan dan kedamalan sa[aŦ

usal shalaL Zuhur dl Mas[ld Al Azharţ Azzam melangkahkan kaklnya menu[u kampus lakulLas
ushuluddlnţ Al Azhar unlverslLyŦ la keluar mas[ld lewaL plnLu uLaraŦ Menyusurl LroLoar Al Azhar
SLreeL yang mellnLas LepaL dl uLara mas[ldŦ !alan raya lLulah yang memlsahkan Mas[ld Al Azhar
dengan kanLor Crand Syalkh Al Azhar yang lamaţ kanLor yang blasa dlsebuL MasylkhaLul AzharŦ
Mas[ld Al Azharţ unlverslLas Al Azharţ pasar Lradlslonal Al Azharţ serLa MusLasyfa Puseln berada dl
sebelah selaLan [alanŦ Sedangkan MasylkhaLul Azhar yang lamaţ Mas[ld Sayyldlna Puselnţ khan
khallllţ dan Loko buku pallng populer dl seklLar kampus Al Azhar yalLu uar Ll Salam berada dl sebelah
uLara [alanŦ Lalu llnLas cukup padaLŦ unLuk menghubungkan kawasan uLara dan selaLan Lerowongan
bawah Lanah yang LepaL berada dl sebelah baraL Mas[ld Al AzharŦ !uga ada [embaLan penyebrangan
yang berada dl sebelah uLara Loko buku uar Ll SalamŦ kawasan lnlţ semuanyaţ dlkenal dengan
Maydan PuselnŦ

Mas[ld Al Azharţ dan kampus unlverslLas Al Azhar yang lama dl kenal berada dl kawasan Maydan
PuselnŦ Sedangkan kampus Al Azhar yang baru Lermasuk rekLoraL Al Azhar berada dl MadlnaL nasr
aLau dlkenal [uga dengan sebuLan nasr ClLyŦ unLuk kanLor Crand Syalkh Al Azhar yang baruţ berada
LepaL dl sebelah selaLan uaarul lfLa'Ŧ Sambll menyenandungkan zlklr pagl azzam ber[alan dl aLas
paslr yang lembuLţ la ber[alan dl samplng Þak AllŦ ÞanLal CleopaLra maslh seplŦ udara berkabuL LlplsŦ
uesau anglna lauL yang berhembus Lerasa membelal dengan lembuL relungŴrelung [lwaŦ kedamalan
yang nyarls sempurnaŦ

uarl segl wakLuţ novel lnl menun[ukkan keLlka Azzam sedang menlmba llmu dan beker[a dl kalro
Meslr saLu Lahun LerakhlrŦ Selama delapan Lahun lnl se[ak ayah berpulang ke rahmaLullahţ engkau
Lelah menunalkan kewa[lbanmu dengan balkŦ LlhaLlah kamlţ klnl adlkŴadlkmu sudah blsa engkau
banggakanŦ kaml sangaL berLerlma kaslh dan bangga padamu kakŦ Selama lnl kaml Lahu engkau Lldak
lagl memlklrkan dlrlmu kakŦ SLadlmu dl Al Azhar yang seharusnya blsa selesal dalam empaL Lahunţ
bahkan sampal sekarangţ belum [uga selesalŦ Þadahal kau sudah sembllan Lahun dl meslrŦ kaml Lahu
bahwa engkau mengorbankan dlrlmu dan segala ldeallsmemu deml unLuk memblayal hldup dan
sekolah kamlŦ

Sedangkan suasana cerlLa yang menon[ol adalah suasana khas mahaslswa lndonesla dl Al Azhar dl
kalro MeslrŦ kemudlan dlgambarkan pula suasana kehldupan Azzam yang men[alanl kehldupan yang
beglLu beraL balk darl segl flslk dan menLalŦ !lka dlllhaL darl segl flslk Azzam harus beker[a sampal
laruL malam seLlap harl dlsaaL orang laln harus lsLlrahaL la maslh berkuLlk dengan Lempe dan adonan
baksonyaŦ Sedangkan darl segl menLalŦ la dlnllal sebagal mahaslswa yang Lldak lulusŴlulus SŦ1 padahal
sudah sembllan Lahun kullahŦ 8ahkan keLlka akan melamar seorang Anna AlLhafunnlsa maka presLasl
akademlknya yang dlnllalţ seperLl yang nanpak pada penggalan novel berlkuL Maafkan aku 8ulŦ Aku
sarankan kau mencarl yang laln sa[aŦ Mahaslswl lndonesla dl Al Azhar kan banyakŦ uunla Lldak
selebar daun kelorŦ" usLadz Mu[ab berusaha menenLeramkanŦ ºlya usLadzŦ 1apl saya akan mencarl
yang sekuallLas Anna AlLhafunnlsaŦ" usLadz Mu[ab Lerhenyak mendengar [awaban khalrul AzzamŦ
8eglLu manLapnya la memasang sLandarŦ la seolahŴolah sudah Lahu persls Anna AlLhafunnlsaŦ"Apa
kamu sudah pernah keLemu Anna?"ƍ8elumŦ"'Sudah pernah Lahu wa[ahnya?" º8elumŦ" ºAnehŦ
8agalmana mungkln kau beglLu manLap memlllh Anna AlLhafunnlsa? 8agalmana mungkln kau
men[adlkan Anna sebagal sLandarŦ" ºllrasaL yang membuaL saya manLap usLadzŦ" º1apl menlkah
Lldak cukup memakal flrasaL 8ulŦ !u[urŦ 8ul aku sangaL kageL dengan sLandarmu lnlŦ 8alklah aku buka
sedlklLŦ Anna adalah blnLangnya ÞesanLren uaaru CuranŦ Se[ak kecll la menghlasl dlrlnya dengan
presLaslţ dan presLasl selaln dengan akhlak mulla LenLunyaŦ la menyelesalkan SŦ1Ŵnya dl Alexandrla
dengan predlkaL mumLazŦ kalau lngln memlllkl lsLerl seperLl dlaŦ Cobalah kau mensLandarkan dlrlmu
dulu seperLl dlaŦ kalau aku [adl orang Luanyaţ dan ada dua mahaslswa Al Azhar yang saLu serlus
bela[arnya yang saLu hanya slbuk membuaL LempeŦ Maaf 8ulţ pasLl aku akan memlllh yang leblh
serlus bela[amyaŦ kau LenLu sudah paham maksudkuŦ 8ukan aku lngln menylnggungmuţ Lapl aku
lngln kau memperbalkl dlrlmuŦ Aku lngln kau leblh reallsLlsŦ Cobalah kauraba apa oplnl dl Calro
LenLang dlrlmuŦ" ºlya usLadzŦ 1erlma kaslhŦ lnl akan [adl naslhaL yang sangaL berharga bagl sayaŦ"
!awab Azzam dengan maLa berllnangŦ kallmaL usLadz Salful Mu[ab sangaL beraL la LerlmaŦ la sangaL
LerslndlrŦ 1apl la Lldak blsa berbuaL apa apaŦ uengan bahasa lalnţ sebenamya usLadz Mu[ab seolah
lngln mengaLakan bahwa dla sama sekall ºLldak berhak" melamar AnnaŦ ALau leblh LepaLnya sama
sekall ºLldak layak" melamar AnnaŦPanya mereka yang berpresLasl yang berhak dan layak
melamarnyaŦ
4Ŧ AmanaLŦ

8erdasarkan hasll anallslsţ dlLemukan makna yang Lerkandung dl dalam novel keLlka ClnLa 8erLasblh
adalah LenLang kelkhlasan dalam men[alanl hldupŦ ArLlnyaţ unLuk memperoleh hldup dan kehldupan
yang Lenangţ bahaglaţ dan damal dlperlukan LaLanan aLau aLuran yang Lelah dla[arkan balk oleh
LunLunan agama maupun adapL aLau Lradlsl yang Lerpellhara dl LengahŴLengah masyarakaLŦ

Pal lnl Lergambar pada naslb aLau per[alanan hldup Azzam yang lkhlas dengan kehldupannyaţ la
men[adl Lulang punggung keluarganya seLelah sang ayah menlnggalkannya unLuk selamaŴlamanyaŦ
Selaln lLu dalam novel lnl [uga banyak a[aran lslam yang LerdapaL dl dalamnyaŦ WakLu berLasblhť
slangţ malamţ sen[aţ dan paglŦ Semua benda yang adaţ pun berLasblhť maLaharlţ udaraţ gelombangŦ
Semuanya menyuclkan dan membesarkan Allahţ Sang ÞenclpLa makrokosmosŦ 1ampaknyaţ
pengarang dengan nyaLa lngln melawan reallLas kehldupan negaLlf klnl bukanlah modernţ LeLapl
zaman [ahlllyah seperLl menganggap aneh perbuaLan poslLlfť ke[u[uranţ lnsan yang mengagungkan
Allahţ manusla berbuaL balkţ dan nyarls semua pemlklran poslLlf lalnnyaŦ 8ukan lLu sa[aţ pengarang
[uga menguLlp Alquran seperLl CS Lukman (31ť 29ţ 31)ţ Al Anblyaa (21ť22)ţ Al Ala (87ť17)ţ An na[m
(33ť 1Ŵ6ţ 31)ţ dan PadlsŦ SeLlap napasţ ruhţ dan gellaL dalam kehldupan dlgambarkan Lerfokus kepada
Allahţ Sang ÞenclpLaŦ

novel lnl menggall secara rlncl kehldupan yang sebenarnya dl maLa 1uhanţ harmonlsasl yang sallng
mengunLungkan dan menyelamaLkanţ sallng memperhaLlkanţ sallng menggapal kemaslahaLanţ
bukan sallng meruglkanŦ Semua muaLan novel lnl mendekaLkan dlrl kepada Luhanţ Lerfokus kepada
Luhanţ menglngaLkan klLa pada Luhanţ dan menyarankan agar klLa selalu berhubungan dengan
LuhanŦ lnl suaLu pesan yang amaL dalam kepada pembacanyaŦ


3Ŧ SuduL Þandang

SuduL pandang aLau pusaL penglsahan aLau dlsebuL [uga plnL of vlew merupakan suaLu cara sebuah
cerlLa dlklsahkanŦ MenuruL deflnlsl LersebuLţ maka darl hasll anallsls Lerhadap novel keLlka ClnLa
8erLasblh 1 dapaL dlkemukakan bahwa suduL pandang yang dlpergunakan adalah pengarang sebagal
pengamaL aLau orang keLlgaŦ

SuduL pandang aLau pusaL penglsahan LersebuL menempaLkan pengarangţ dalam hal lnl
Pablburrahman Ll Shlrazyţ sebagal pengamaL yang berada dl luar cerlLa dan sekallgus sebagal
naraLor yang men[elaskan semua perlsLlwa yang berlangsung dl dalam cerlLaŦ Sebagalmana
Lercermln pada penggalan cerlLa dl bawah lnlŦ

Þagl lLu suasana hoLel sudah Lerasa sangaL panas bagl LllanaŦ la menanyakan keberadaanAzzam
kepada semua orang lndoneslaŦ Þara mahaslswaţ rombongan Þenarl Samanţ para sLaf k88lţ bahkan
ayahnya sendlrlŦ Semua men[awab Lldak Lahu pasLlŦ Ada yang men[awab mungkln sedang [alanŴ[alan
dl Þasar Ll ManshlyaŦ Ada yang men[awab mungkln sedang mencarl sesuaLu dl Abu ClrŦ Ada yang
men[awab mungkln sedang zlarah ke Mas[ld nabl uanlyalŦ Ada yang men[awab mungkln sedang
renang dl panLalŦ Semua [awaban Lldak ada yang memuaskannyaŦ la lngln segera berLemu dengan
pemuda Lldak Lahu dlunLung lLuŦ la lngln segera menumpahkan segala murkanyaŦ la lngln segera
melumaLnya [lka blsaŦ

SemenLara Azzam dan Þak All ber[alan sanLal menelusurl panLalŦ Azzam melepas sandalnya dan
memblarkan kaklnya Lelan[ang mengln[ak paslr panLal yang lembuLŦ Cadls lLu ber[alan dengan haLl
bersellmuL clnLaŦ PaLlnya berbungaŴbungaŦ Slang lLuţ Calro la rasakan Lldak seperLl blasanyaŦ Muslm
seml yang se[ukţ maLaharl yang ramahţ serLa senyum darl Þrofesor Amanl saaL memberlnya ucapan
selamaL dan doa barakahŦ Semua meluklskan suasana lndah yang belum pernah la rasakan
sebelumnyaŦ la merasakan beglLu dalam rahmaL dan kaslh sayang Allah kepadanyaŦ la ber[alan
dengan haLl bersellmuL clnLaŦ kedua maLanya basah oleh alr maLa haru dan bahaglaŦ lLu bukan kall
perLama la menangls bahaglaŦ la pernah beberapa menangls bahaglaŦ
6Ŧ Caya 8ahasaŦ

Caya bahasa aLau sLyle merupakan Leknlk aLau cara pengarang mengungkapkan sesuaLu dl dalam
cerlLanya dengan memlllh bahasa yang lndah dan menarlkŦ 8ahasa yang lndah dan menarlk dapaL
berupa ungkapan dan perlbahasaŦ 8erdasarkan hasl anallslsţ dlLemukan penggunaan gaya bahasa
aLau sLyle sebagal berlkuLť

1) Caya bahasaa Þersonlflkasl

(1) keLlka ClnLa 8erLasblh! udul novel cerlLa lnl menggunakan ma[as personlflkasl yalLu dlgambarkan
clnLa mampu melafazkan kallmaLŴkallmaL Lasblh ºAlhamdullllah" seperLl manusla

(2) Sen[a berLasblh dl Alexandrla SLn!A 8L81AS8lP ul ALLxAnu8lA ul maLanyaţ koLa Alexandrla sore
lLu Lampak beglLu memesonaŦ Cahaya maLaharlnya yang kunlng keemasan seolah menyepuh aLapŴ
aLap rumahţ gedungŴgedungţ menaraŴmenaraţ dan kendaraanŴkendaraan yang lalu lalang dl [alanŦ
SemburaL cahaya kunlng yang LerpanLul darl rlak gelombang dl panLal menclpLakan aura keLenangan
dan kedamalanŦ

(3) Cmbak berbulh puLlhţ bergelombang nalk Lurunţ berke[arŴke[aran ul maLanyaţ koLa Alexandrla
sore lLu Lampak beglLu lndahŦla memandang ke arah panLalŦ Cmbaknya berbulh puLlh bergelombang
nalk Lurun berke[ar ke[aran menampakkan kerlangan yang sangaL menawanŦ Semlllr angln
mengallrkan kese[ukanŦ Suara desaunya benarŴbenar Lerasa seumpama desau suara zlklr alam yang
menclpLakan suasana LenLeram

Ŧ(4) MaLaharl Lerus ber[alan mendekaLl peraduannya

(3) Cmbak daLang slllh berganLl seolah menyapa dan mencluml paslrŴpaslr panLalŦ MaLaharl Lerus
ber[alan mendekaLl peraduannyaŦ Slnarnya yang kunlng keemasan klnl mulal bersulam kemerahanŦ
Cmbak daLang slllh berganLl seolah menyapa dan mencluml paslrŴpaslr panLal yang puLlh nan berslhŦ
1erasa damal dan lndahŦ Menyakslkan fenomena alam yang dahsyaL lLu Azzam berLasblhţ
ºSubhanallahŦ Maha Sucl Allah yang Lelah menclpLakan alam selndah lnlŦ"

(6) Alam berLasblhţ slangţ malamţ sen[aţ dan pagl berLasblhŦ MaLaharlţ lauL ombakŦ Semua alam yang
ada dl semesLa lnl berLasblh menyuclkan asma Allah ?aţ alam berLasblh dengan kelndahannyaŦ Alam
berLasblh dengan keLeraLurannyaŦ Alam berLasblh dengan pesonanyaŦ Segala kelndahanţ keLeraLuran
dan pesona alam berLasblh Slang malamţ sen[aţ dan pagl berLasblhŦ MaLaharlţ udaraţ lauLţ ombak
dan paslr berLasblhŦ Semua benda yang ada dl alam semesLa lnl berLasblhţ menyuclkan asma Allah
Semua Lelah Lahu bagalmana cara melakukan shalaL dan LasblhnyaŦ uengan slnarnyaţ maLaharl
berLasblh dl peredarannyaŦ uengan hembusannya udara berLasblh dl allrannyaŦ uengan
gelombangnya ombak berLasblh dl [alannyaŦ Semua Lelah Lahu bagalmana cara menun[ukan Lldak
ada 1uhan selaln Allah ?ang Maha kuasaŦ

(7) Þurnama lLu seolah Lersenyum dan berLasblh bersama blnLangŴblnLang dan angln malam º1ldak!
" !awab Azzam sambll LersenyumŦ Azzam lalu memandang bulan purnama yang berslnar Lerang dl
aLas lauLŦ Þurnama lLu seolah Lersenyum dan berLasblh bersama blnLangŴblnLang dan angln malamŦ
Azzam Lak mau Lahu apa perasaan Lllana saaL lLuţ yang penLlng la merasa menangŦ ºAhŦ kau Lldak
[u[ur lLu Mas! Ayo [u[ur sa[alah!" ÞroLes Þak All dengan suara agak kerasŦ Azzam hanya LersenyumŦ
uan dlamŦ Cukup dengan dlam la sudah menangŦ

(8) Suara lLu nyarlng bagal burung camar Lerbang ke Lengah lauLŦ uan mencumbul lauL dengan
mesraŦ

(9) Suara sucl lLu bergerak dengan lembuL dan cepaLŦ Suara azan menggemaţ memanLul darl gedung
ke gedungŦ Menyusup masuk ke rumahŴrumah menggugah [lwa [lwa yang lelapŦ Suara lLu nyarlng
bagaal burung camarţ Lerbang ke Lengah lauLŦ uan mencumbul lauL dengan mesraŦ ShalaL lLu leblh
balk dan LldurŦ ShalaL lLu leblh balk darl LldurŦ Allahu akbarAllahu akbarŦLaa llaaha lllallahŦ Suara sucl
lLu bergerak dengan lembuL dan cepaLŦ Menyapa alamŦ Menyapa paslrŴpaslr dl panLalŦ Menyapa
kerlkllŴkerlkllŦ Menyapa aspalŦ Menyapa pohonŴpohon kurmaŦ Menyapa embunŴembunŦMenyapa
ombak yang berdeslrŦ Menyapa gelombang yang nalk LurunŦ Menyapa kabuL yang lembuLŦ Menyapa
udaraŦ Menyapaţ alam semesLaŦ Menyapa apa sa[aŦ Semuanya men[awabŦ Semuanya shalaLŦ
Semuanya menyuclkan dan mengagungkan asma AllahŦ Semuanya berLakblr kecuall yang LeLap LldurŦ
(10) Sebuah menara mengumandangkan azan (11) MaLaharl muncul seolah Lersenyum pada buml
(12) !arlŴ[arlnya menarl (13) Angln muslm seml mencumbul sungal nll dengan mesra (14) PaLl
bersellmuL clnLaŦ Cadls lLu ber[alan dengan haLl bersellmuL clnLaŦ PaLlnya berbungaŴbungaŦ Slang lLuţ
Calro la rasakan Lldak seperLl blasanyaŦ Muslm seml yang se[ukţ maLaharl yang ramahţ serLa senyum
darl Þrofesor Amanl saaL memberlnya ucapan selamaL dan doa barakahŦ Semua meluklskan suasana
lndah yang belum pernah la rasakan sebelumnyaŦ la merasakan beglLu dalam rahmaL dan kaslh
sayang Allah kepadanyaŦ la ber[alan dengan haLl bersellmuL clnLaŦ kedua maLanya basah oleh alr
maLa haru dan bahaglaŦ lLu bukan kall perLama la menangls bahaglaŦ la pernah beberapa menangls
bahaglaŦ

b) Þerumpamaan

Cadls yang dl maLanya seumpama permaLa saflr ŦCadls yang dl maLanya seumpama permaLa saflr
yang pallng lndahŦ Cadls lLu adalah kllau maLaharl dl muslm semlŦ Sosok yang sedang men[adl buah
blblr dl kalangan mahaslswa dan masyarakaL lndonesla dl MeslrŦ Cadls yang pesonanya dlkaguml
banyak orangŦ ulkaguml Lldak hanya karena kecanLlkan flslknyaţ Lapl [uga karena kecerdasan dan
presLaslŴpresLasl yang Lelah dlralhnyaŦ Leblh darl lLuţ gadls lLu adalah puLrl orang nomor saLu bagl
masyarakaL lndonesla dl MeslrŦ

MaLaharl kebahaglan sedang berslnar Lerang dlhaLlnyaŦc) Plperbola

(!) Akan mengobarkan bara asmara yang mungkln susah payah kau padamkanŦ 8agl yang laln
mungkln Lldak masalahţ Lapl baglmu menyanLap masakannya akan mengobarkan bara asmara yang
mungkln susah payah kau padamkanŦ !lka kau nekaL berLerus Lerang pada ladhll saaL lnlţ percayalah
kau blsa merusak segalanyaŦ kau blsa merusak dlrlmu sendlrlŦ Merusak hubunganmu dengan ladhllŦ
8ahkan [uga blsa merusak CuL MalaŦ"

(2) ulu haLlnya seperLl LerLusuk paku/ la Lerus melangkah menu[u mushalaŦ Ada yang menyesak
dalam dadaŦ kabar adanya ceramah urŦ ?usuf Al Cardhawl yang daLang darl CaLar bersama urŦ
Murad Wllfred Pofmann dl Pellopolls membuncahkan keŴlnglnannya unLuk hadlrţ Lapl la merasa lLu
sullLŦ ulu haLlnya seperLl LerLusuk pakuŦ Þedlh dan nglluŦ la harus bersabar dengan peker[aan
ruLlnnya menganLar Lempe ke beberapa LempaLŦ

(3) kaklnya seperLl Lldak mengln[ak bumlŦ la seperLl melayang

(4) LanglL seolah runLuh menlmpa kepalanyaŦ

(3) PaLlnya bagal dllrlsŴlrls slleLŦÞerlbahasa

Slapa menanam dla mengeLamŦ

llbaraL pungguk merlndukan bulanŦ uan Anna AlLhafunnlsa ŦAhţ [lka la Lerkena AluSţ
kelnglnannya menyunLlng Anna lbaraL pungguk merlndukan bulanŦMusLahll Anna mau menerlmanya

ungkapana

buah blblrbţ makan asam garamţ pagl buLaţ serlbu Landa Lanyaţ sebaglan haLlŦ

ul samplng anallsls secara parslal seperLl uralan darl Lema hlngga gaya bahasa dl aLasţ ka[lan LenLang
sLrukLur lnLrlnslk novel keLlka ClnLa 8erLasblh [uga dapaL dllakukan secara keseluruhanŦ Melalul
anallsls secara keseluruhan lnl akan dapaL dlungkapkan keuLuhan dan kekuaLan [allnan cerlLa darl
Lema hlngga gaya bahasa yang Lelah dlwu[udkan oleh pengarangnyaŦ

uarl anallsls secara keseluruhan Lerhadap novel keLlka ClnLa 8erLasblh dapaL dlkemukakan bahwa
novel lnl merupakan salah saLu novel yang pada zaman lnl Lermasuk novel yang bermuLu dan banyak
mengandung pendldlkan dan a[aran LenLang arLl kehldupan yang sebenarnyaŦ ulkaLakan demlklan
karena pengarang dalam menggambarkan cerlLa darl awal hlngga akhlr cerlLa sangaL plawal dalam
mengembangkan cerlLanyaŦ uarl suduL Lemaţ pengarang mengangkaL LenLang pengorbanan dan
clnLa serLa penggambaran LenLang negara MeslrŦ

Selaln lLuţ dalam novel keLlka ClnLa 8erLasblh [uga dlperoleh pengaluran secara kuallLas yalLu alur
longgarţ secara kuanLlLas yalLu alur gandaţ dan secara uruLan wakLu yalLu alur Lldak lurus flas backŦ
kemudlan novel lnl dlperkuaL pula dengan pengaluran yang memperhaLlkan akhlr cerlLa dan
keadaan LokohŦ uarl segl akhlr cerlLaţ novel keLlka ClnLa 8erLasblh memlllkl alur Lerbuka yalLu
pengarang Lldak menyelesalkan sendlrl cerlLanya dan darl segl Lokohţ novel lnl menggunakan alur
kompleks yalLu mellbaLkan suaLu kelompok LokohŦ Selan[uLnyaţ unLuk memperkuaL cerlLaţ
pengarang memlllh penokohan aLau perwaLakan yang daLar dan bulaLŦ !uga dengan penggambaran
Lokoh yang LeerLuLup dan LerbukaŦ Þenggarapan penokohan aLau perwaLakan seperLl lLu
menun[ukkan beLapa LokohŴLokoh yang ada dl dalam cerlLa men[adl kuaL dalam men[alan cerlLaŦ
kemudlan cerlLa dlblngkal dengan laLar yang benarŴbenar sesual unLuk meluklskan seluruh keadaan
dl sekellllng para LokohŦ ul dalamnya LerdapaL laLar LempaL seperLl kalroţ kampus Al Azharţ
AlexandrlaŦ 8eglLu pula dengan pengambllan laLar suasana seperLl kehldupan mahaslswa lndonesla
dl Al Azhar kalro Meslr yang sedang menunLuL llmu dl negerl para nabl lLu yang men[adlkan cerlLa lnl
leblh nyaLaŦ 8angkalan Lemaţ alurţ penokohan/perwaLakanţ dan laLar dl aLasţ mengarahkan cerlLa
men[adl leblh berlsl dan berkesanŦ Sehlngga amanaL yang lngln dlsampalkn oleh pengarang LenLang
kebenaran dalam hldupŦ men[adl sangaL LerasaŦ ArLlnyaţ unLuk memperoleh hldup dan kehldupan
yang Lenangţ bahaglaţ dan damal dlperlukan LaLanan aLau aLuran yang Lelah dla[arkan balk oleh
LlnLunan agama maupun adaL/Lradlsl yang Lerpellhara dl LengahŴLengah masyarakaLŦ

Selan[uLnya dengan penggunaan suduL pandang pengarang sebagal pengamaL aLau orang keLlga
menun[ukkan seolahŴseolah klLa berhadapan langsung dengan pengarang yang sedang bercerlLaŦ
Selaln lLuţ penggunaan pusaL penglsahan aLau poln of vlew pengarang sebagal pengamaL aLau oarng
keLlga memberlkan gambaran kepada pembaca bahwa Lak saLupun suduL aLau ruang dalam cerlLa
yang lupuL darl klsah dan narasl pengarangnyaŦ 1erakhlr darl suduL gaya bahasaţ LernyaLa pengarang
dalam mengungkapkan lde cerlLa dalam novel keLlka ClnLa 8erLasblh menempaLkan sLyle aLau gaya
bahasa yang cukup varlaLlfŦ ArLlnyaţ dalam novel LersebuL penagarang menggunakan gaya bahasa
yang dapaL memperkuaL makna yang lngln dlsampalkan melalul cerlLanyaŦ Adapun gaya bahasa yang
muncul dalam novel keLlka ClnLa 8erLasblh anLara llan berupa gaya bahasaţ perlbahasaţ dan
ungkapanŦ

8erdasarkan uralan dl aLasţ dapaL dlkemukakan bahwa keLu[uh unsur yang membangun sLrukLur
dalam (lnLrlnslk) novel keLlka ClnLa 8erLasblhţ secara keseluruhan Lelah dlLaLa dan dl[alln dengan
cermaL oleh pengarangŦ Sehlngga lsl dan Lu[uan cerlLa men[adl leblh hldup dan bermaknaŦ

-@ @ #  ¾f° ° ° °–f°° ff¯f¯¾ ¾f ff¾f° ° ¾f 
f#ff°–f°½¾f f°–¯ ¾f°½ 
ff°½ f°f¯ °ff f°¾©f¯f¾°– ¯f¾°–# -–f° ¯ °– ¯ff°½ °– f°° ¾f¯f °–f°° f - %°––¾ ° % f°n f½ ° % ¾°–f n ½ ° °––¾ ¾¾%¯ ½ff° f
°ff¾f¾ff°–¾ f–¾ ¾ 
€¾ ff° ff¯½ ¯
f°–f°°ff°– ¯ f° ° f°––f½ 
¾°°¯ °–f°€¾  °–f° ¯f° ½ °– f°€¾¾ ½  ¯ff° ff¾ ©–f 
f°°  
f° ° ff¯
ff¾f°––¾ f°°ff°– ¯ f°¯f¾ ° ° ¾f 
f¾f f
ff¾f f° f%f°– ff¯
ff¾f© ¯f°° % nfff€f° f 
f#¾ 
f
ff°–
f f°– n# f° ¯ f° ff°¾
f–f n f½ ° ff¯
°½¾f#% 
f¯¾ %  f¾f°¾f° f f°° ¯ °–f° °–½ °– f°f°–¾f¯f °–f°¾f° ° ¾f ° %°––¾ °  % f°– 
f¾ 
fff½¾f€¾f°–½f°©f°–°fn½f° f f½f°©f°– °f¯°©–f f f½ °  f°©°ff f°©–f¯ ° €°¾f°° ¾f¯f °–f°° f °¾½¾ff°–¯ °–f° °–°¾ f ff ff°f°– ¯ °–– ff° ½f°¯f°¾fff¾ f¾f¾ ½f° f°–½ °–ff°– f° ¯ °–f° °–°f ½ f °–f° °¾ff° f°f–ff°f°–¯ °©f f¾f° °¾½ °¾f° °–f° ¯f°° fff°–f°f°–¯ ¾f°½ 
ff°½ f°f¯ °¾ f°©f°f ¯f¾°– ¯f¾°–f°– f °–f° °¾ff° f°f–ff°f°–¯ °©f f¾f° °¾ ½ °¾f°   °½¾¾- f

°f f¾  ff¯f ff½ ¯ fn f¾f°– f ¾ f ¾f ff@ °–f f°¯ ½ff° f°f f f ¯½f ¾f ff f nf¯¾ f¯ ¯½ ¾f¾ ¾ f°f f¾ f ¯ ° f½ff°©ff½ f¯f f¾°f °–ff½ ¾f¾f¯½°¾ ¯f°– ¯f°– f °f° f° ¾°––f°°f f©ff¯ ° f½f f¾¾ff f f f ¾ f° f½ ¾f¾f¯¾f°–f¯ ¯ f°––ff°ff°f ff°f¯ ¯ f½f°ff°– f f°%¾ °–f°¾ ¯½°f% °f¯°f©f f¯ ¯f° f°–¾f½f½° f ff°– ½f f ¾f½f¾f©ff°– f –f¾f°f° ½ff°– ©f °–f°fff¯ ¾ f¯ ° ¯½ .

½ ff°¾ f¯f¾ f°f¯ ° f½f f ffff°f f¯ °–f f½f°–9 °n½f °¾ f¯f°f fff f¯ °°°f½ ¾f¾f¯ f¯½¾ f–ff°f ff¯ ¯f f¯ff¾ f°––°–©ff ff¾ ½f° f–f°f f °ff°f °f¯f¾ n n ¯ °ff f¾ ° f¾¯ ° ¾ff°¾ °f - –fff°– °f f ¯f¯ ¯ f–f° f©f f°¯ °nf°f€f f¯f¯ ¯ f ¯½ f° f¾f°– f½f¾ff° °–°–f° f  f ff° f° f°°f ff¯¯ ¯f¾f f¯¯ °©f ½½ f° f °–f° ff°–f°¾f€ .

f @f½f ¯ f¾½f fff¯ ¾ ff° f f ¯ ©–f¯ ° ¾ff°f°f °–°ff¯¯ ° f½ff°©  f¯ ¯½ ¯f°f °–f°9 f ¾f f°f9f¯ ¾f¯ f°ff ff¾f°9 f°n¾f°– ¯ f°©f° °f ¯ nf°D° ¾°.

f f°n f¾ f°f©–f °f ff°–f° ¯ff¾¾ff °f nf°f°°f f ff°½ °f ¯°f¯f° ¾ff¾f€¯½ ¾ ©–f°¯ff f f°° ° fff – f°–½ ¾f¾ f°©–f nf°f°f°f¯ ¯ ff¯¯ °ff½f ff°f @ f½f¯°–¯ °©f° °–f° f °–f°f°f f °f¾ f°¾€f f° ½f°°ff°–¾ f ff°– °–f°f¯ ©–ff °f°f¾f f9f ¾½ f°–¾f°–f f °–f° f–ff°f  ½ff°– fff°9fn½ °–f°– °–f°– °f°f fff f¾ f°––f ¾f°– nn°f¯ f¯ ¾ff°f°° ¯ °– f%¯ f¯f%¾ f°–¯ff¾¾f nf°f°–fffn f¾°f °–f°f°f f °f¯f°°ff€°°¾f  ff f°ff f° f f°¾ f°–¯ °–f¯  f f°fff .

f f°–©–f ¯ °–f¾f ff¾f°––¾ f f°.f° f° ¯ °9f  f°°°f ff°ff ff ff°°f¯ ¯ff© f f°¾ f f½f°f¾ f°–f9 ¾f° ° °f¯ff€ f¯  f °–°f°f f¯°¯ °– f°°fff½°f ¯½ °f ¯ff ¯ f°°f f °f f½°f ff°½f°– ° ° ¾f 9f¯ °ff°f°¾½ff ¯ f¯f f½f¯f°°ff°–f f .

©f ¯f°ff¯¾ f¾f°–f ¯ °– °f¾f   °–f°°f½ ° f½° ff°– ¾f .f fD¾f .©f °¯ °– f°°ff€°°¾f @f½ °fff¯ff° fff¾ f¾f¾f¾ f °f f¯f°– f©–f¾ ¾f f°  °ff °f©ff° ¯½ f° f¾  f° °°f f f  ¾ f°–½ff°–f ff fff° ¾ff f f¯f°–©–f¯ff¾¾f f f–ffff°–©–fn f¾ ¯f°f ff¯f fff° ¯ ° ¾ff° °f f¯ ¾f¯ ° ¯fff¾f° ¯ ¾½°n½½ @ f½ ¯ f° f°¯ ° f½f¯¾ ff°–¾f°–f¯ °–f°nf°ff½f° ff½f° ½°f f ¾ .

¯ ¯ f°f¯ °–f f½ ¯¯ff°ffff¾ f½¯ °f°°ff°– f f°f  f½©–f¾ f–¾ff° f½f¯ °–f°nf° ½°°f  ¯ °fff¾°f f f¯f°–¾ °–¯ °–¯ f ff¯½°– ¯ ¯ ff f ff°–n½¯ °–f°f°ff¯ –ff¯ f½ f–¯ °–¯f°– f¯½°– f° °¾ °f¾¯ ° ¾ff°f°f f °f¾ f°¾°f f¾f D- f ©–f¾ f ©f¾ f–f9¾– ff°¾°f ff¯¯ °¾¾ f¯ ¯ ff°f¾ 9 °–f¾f°¾°fn½ f½f¯ ¯ ff f°f °ff°–¯ °–f¯ ½–f¯ ¾ f f °°ff°– °f¯ffff°–¯f¾¯° 9 ¾f° ° f¯f°–¾ f¾f°–f ° °–f° f–f°f¯ ¯¾f°°¾ ¾ ff¯ f©f °––ff°f f¾¾ f¯½°¯ ° ½f©f°©°f f–f°f° ¯. ¾ f¯½°– f°¾ – f¯ °nf © ¾f°f ¯ ¯ °f¯f°f °f Jff½°¾ °f°f¯f¾ ¾¾ ff½f° ° f½¯ ° f½ff°f°°f ½ff¯°–°f¯ff° © °–f°°°f"ff f°ff°–¾ °f°f©–f¯f¾½ °f¾ff° °–f°f¯fff¯ f¾¯ ° ¯f° f¯ ff°f°f ° ° ¾f" @ ¯f @ ¯ff ff½ ¾ff°f°–¯ °  ¯½ff¯f ff¯ff¾f¾f @ ¯f f½f ff° ¯ °©f f f ¯f¯f f° ¯f¯° @ ¯f¯ff ff ¯ff°–¾f°–f¯ °°© f° ¯f¯°f ff ¯ff°– f¯ °°©  f¾ff°½ °– f° ff¾ ¯ff ¯ff°–¯°n ff¯° f.

f- f.°f f¾ f ff¾ f–f %@ ¯f.

°f f¾ ¯ ¯ ¯f¯ff # °f°–n°f f°½ °– f°f°¾ f°–½ ¯ f°¯ °nff°– ¯f°––°–©ff  f f½ f–f°f#  @ ¯f°¯°nf °f¾ ©fff°––ffn ff¯fff¯ –f¯ ff° ¾f°–ff©° ©f ¯ ¯f¾ff° ¯½ ¯½ ff°–f°  ° ° ¾ff°–°––f . ¾ f©–f¯ ° ¯f½ ¾f°f° f¾°fnff fnfff°– ¾ °––fff°  f °f ¾ f°f f°f –°ff°°¯ ¯ f ¯½ f° ©ff° f¾ ¯ff f°ff–f f°f °––f¾ ff° f¯ °–f¯  ff½ ¯¾©–f  f¾ff°f¾f°f¾¾ ¯f° ff½ °– f°f° f°½ ©f°–f° ½f°– ff¯f¯ f¯ °©f ½ °©f ¯½ f° f¾ . ¾¯ f°ff¯½¾ ¾° 9 ©ff° ¯f ff¯ f¾ f°¯ °©f ¯ff¾¾f f f °ff°ff°f¯ °°––f °f f°f¾ff°––°–©ff °f f f½ f°f f °f ¾ °––ff f°f ¯ °–f ¾f°f° ¾ff¯ °nff°– f½f f¯ ° ¾ff°f°f @f½f ¾f°–ff¾ f°¾¯ ff°¾ ¯f½ ©ff° f f½ °f¯ °– ¾ ½° ff°f¾f f °–f°nff°ff¯ °n°f°f °–f° ¾f ff° ©f f¾ f° ¯ ¯° ½f ff°–9 °n½ff f¾ ½ff°–f¯½f°¾ f¯f°¾ f © f°° .

f f °f¾ f f¾ f° ff–f f¾f°–f ¾ff¾°¯ff°– f f°f ½f f f° f–f°f  f¾ff°ff° ff¾ f½f ¾¯½f° ff ¯f¯f° f.

°f f¾ f ff# °f°–n°f f°½ °– f°f°¾ f°–½ ¯ f°¯ °nff°– ¯f°––°–©ff  f f½ f–f°f  f° ¯f¯f ff¯° f.

°f f¾ ©–f f½f ¯f° ¯f¯°  f¾ff°f¾f°f¾¾ f½f ¯f¯°f°– f° °– ff¯°ff°fff°   f% ¾ff°f f °f f fff ff°–½ °–ff°–° f.

ffff½ °f f¯ f  .fff©–ff½ °f ¯f° ¯f° f f ¾f°f ¯f f°–¾ ½ f°f n ¯f° fff½ f¯½ f f ©ff°f°– f½f°@f°°°f f°¾ f °–– f¯ € ff ½f½f ff°f  ff°°¯ °°°©f° @f°f°– .°f f¾ °f fff°–f°– ff ½f ff ¾ f¾¯ ¾°ff¯ °––f¯ ff° f–f¯f°f ¾ff°f f°f° f f° f f ¾ff°°f f° ¯f° f½fff f½ °––ff°°  ff°  f ff°½f° f°–f°°f f° f°f° f f –f¾ f°f½f – n 9f ff ff¯f½f¯°–°f ff¾f°¯f°¾f f©f ½ ff°–f n°f¯f°¾f f°ff°–f.fff  f¯ f° °–– f¯ ff °–f°¾f°–f f°f .ff½ °ff°–°f@f°f°–¯ °©°ff°ff°¾ ¯f°f¾¾½ff °f°– ff½f f½f ¾¯f°¾f 9f ff ¯°–°¾ f f°fff¯f°¾ff°– f f ff¯ f½f f½f¯f°¾f ¯f°¾ff°–¾f°–f ff½f f@f° @ f– @f°¯f¾¾f©f ¯ °°©f°f¾¾f°– -f f©°ff°ff° f°–©ff  ° f f ¾f¯ °ff° ¯ f°¯ ° °–– f°¯f°f½f f° ff°¯ f°ff°¾ ¾f f° f   ff°f¯¾ ¯ ¾f f°–f°–¯ ¯ °f°–f°½ff°– ½ –f°f°¾f°– f°¯ff¯ ff°f¾¯ ¯ °f°– –°°– –°°–f°–¯ °©f°– ff°f°–¯ ¯ fff©f° ff°– ¯ °¯ f°f°f¯ f°f¯f° ½¾ ¾½ °n½ff°¯f°¾f¾ ¯ f° f° f¯ °ff°– °ff°–f°–¯ °©f–f ¾¾ ¯ f° ff°  ff°f°°f ¾ ¯f¯ °°©f° fff fff°–.fff¾f f°.ff ¯½°f f9 °–f¾ff¯¾ ¯ ¾f .

. °n½fff¯¾ ¯ ¾f ¯f°f f°ff ¾ff°f f°– –f¯ ff° ½ °–ff°– ff¯°° f.

°f f¾  %©ff°¾¯ °f°–n°f  f–f¯f°f °–f°© ° °f ff f.

¯f°–¾ f–f f°f°–ff f.°–°¯ °f°ff°f¾°f# f –°¾ ¾ff ¾ ¾ff°–°f¾ f½ff° ° f°ff° . f€f °f°– ¾ ¾f°f°f°–°–° ¯ °– f°f f¾f¯f¾ f f¯ ° ¯f°ff¾f°°¯ °f -f¯°©–f ¯ ¯ ° f½ff° ¯f°f½f°f°¯ ° ¯f°f 9f°°f¯f¾ ½f½f f ¾¾°f -f¯°f©–f¾f f fff ¾ ©ff° f°¾f°f¾ ff¯½¾ ½ ¯½ff f . ¯f°–¾ f¾ff°ff¯ ¯ °f¯ff°––f ¯ ¯½°ff°¾ ½ff–f¯f # –°f f½fff°–ff f©ff@ff f fff f¯ °n ff°¯f¾fff°– ¾ff° f f½°f ½f f f@ffn f f¾ f°–¯ °–f f½¯f¾ff¾ ¾ ¯°f ° f¯ ¯ ff° ½f f¾f½f½°©–f f@ff¯ ° f½f ½° fff°f n f°–¯ ¯ f fff@ff f¯f ¾ f°–D¾f -f¯f°fD¾f € f f ff¾ff¾ f°–¾f ½ ¾f° ° #ff¯ff ff #°¾ff ffff° ¾ – f½f°– –½f°–ffff°¯ °f¾ n ½f°f D¯ff¾ ff¯½ ½ff –f  fffff°¯ °ff°ff° °–f°½ ¯ ff°–¾f °f# #f°–¾ f ¾ ¾f¯ ¯ fnf¾f°f#"@f°ff€ # f# ©ff f¯¾f¯ ¯ ¯f° f°–f€  #f°–# #f f ff½f#"#°–°¯ °f–©f°©f¯½ f°# .°f f¾ °f¯° ff¯° ° –f¯ ff° °f°– f¯ff°n°f ½f ff f½f f ½f f¯f°¾f f°n°f¾ ¾f¯f  f–f¯f°f f ff¯½f°° #f¯ f D°°–¾ff ½f°–# # ¯ff¯ f¾f°°–# #f¾f°f©f f½fn¯f°f¾9f°n¾ f.©f ff°f ¾¯f f° .©f ¯ f°©f° °–f° ¯ °–¯½f°¾ ¯f f°f°°ff¯ °©ff °–f°¾ff – f f° –f°f – f ½f #-f¯f°f°°ff€°°¾f99ff€f¯ ¾ff ° ff f¾ff¾ ff°– ¾ f°–½–f¯½f¾nf¾f©f°f f f°f f# #¾¾ J J °°f f–f¯f°f ¾ff°f" f f ½f¾f°"@f D¾ f°°– D¾ . f f–¾ff f°f ©f f ff½©f ¯¾ f#"  f¾ff°½ °––ff°° ¾ ff½ °–ff°–¯ °© f¾f° ff ff f¾f ½fnff° ff¯¾f¯f°– ¾f¯ °¯ f°fffff f ff° °–f°ff°© °¾ ¾°©–f –f¯ ff° ©f¾ ¾ f°–f°–¾ f¾ff°f°¯ ¯ °f¯ff°––f f °¯ f¯ff°–¾°–f°½f½fnff°f°–f°fff°¯ ¯ f©ff°° fff f° ¯ ° ff°–f° ¾f ¯f¯°° ½ f f¾ff°½ °––ff° ½ °––ff°° ° # ffD¾f ff°–°¯°f f°f°D¾f °¯ f¯f¾ ¾ f°–°¾ff# ff f¯ °–f°¾ff – f # –¾f©f¯f f¯¯ ¯f°–¾ f¾ff°f # #ff°¯ ¯ f°¾ ¾f f½f°f¯f–f ¾f°–f½ f°¾f½f°f¯f f°–f°f"f°–¯f°f"ff f °–f½ f½f#"D¾f .

#f°©f½f #"# ©f°©f¯½ f°°¯ ¯ nfff°½f ff °f°– °–°f°° ¯ °°°–.

.ff  n% f¯ ff° °f°–f  °– ¯½f ff¯° f.

°f f¾ f ff.

°¾ff f°–¯ °f¾ ½f ff¯f¾© ff°ffff°– ¯ ¯¾ff°.f¾© f D° ¾f¾f ½f¾ff ¾°ff ¾ f .f¾© f f¯¯ f°–ff° f°f¯ °©f¯½¾ff¾D¾ ° fD° ¾ f f¯f¾© f½°ff .f f°¾ ° .f.f¾© f –ff f © ¯ ff°½ ° f°–f°f°– f f ¾ fff fff¯ ff¾f°° ¾ ¯f°f  °f °–f°.f¾ff .f¾© f f°f¯½¾D° ¾f¾ff°– f¯f °f f f ff¾f°.¾f¾€f¾ ° f f ¾ f¾ ff°©ff° f°–f°.f¾© f °–f°f°f° fff°–f¯f f°f°– f¾f ¾ .f¾fff°–f¯f .f f°¾ ° f°–f°f¯½¾ff°– f ¯f¾ ff f f .f¾© f °f¾ ° f°f f° ½f°–½½ ¾ ff¯½¾fff ff¯ f f ¾ fff©ff° f°f¾n½½f f D°¯ °– °–f°ff¾f°ff f°¾ ff° °–f° fff°ff°– ½f f f ¾ f ff.f °f-f¾ff °f©–f °–f°¾ f°-f¾. ¾ f° ff¯° °©–f n ff° °f°–½ ©ff°f° ½¾ f°–½ ¯ ff°–¯ °¯ f¯ f  f¾ff°¾ °– ¯½f° ¾ ½ °–ff°–¯ °––f ff° °f°–f¯½¾f ¾ ½ ½f f½f°n f ff°D¾f¾ff .

¾ f¯f f f° f f° f¾ f¯½f –¯ ¯ ¾°f . ¾ f°f f° f @ ¯f°¯°nf °f¾ ©fffn f ½ °–ff°–¯ °n ff° ° ff°. D°f° f° fff°– f f f ½f ¾ f¾ ff°ff€f#  % ° ff°.

fff¯fff°ff°–°°– ¯f¾f°¾ f¯ ° ½ff½ ff½¯f – °– – °– ¯ °ff ¯ °ff f° ° fff° ° fff°f°–fff°– ©ff° ¯ fnfff°°–f°– ½f° ff– ¯ f°– ½f°f¯ °n½ff°ff °f°–f° f° f¯ff° ff¾½f¾½f°ff°–½ f°f f°f ¯f¾f¾ ¯f° ©f ©ff° f©–ff°– ¯f°¯f ¯ff° f½f¾ f°–f° f°f f°f½f¾ ½f¾½f¯½f¾ ¯½f¯f f° f° ¯f¾f°– ¯ ff° ½f¾°f¯fff¾ °©f f© ° ff¯f°ff°– f f°f¯f ff¯ f¯ °f¾f°¾ ¯ff°f f° f¾ f¯ ¯ f°f¾ fff– f f °f -f¯° ¾ f ff¯f°–f°f ½ ° ° ff° f° f¯ff°¾f©f .

¾ °–f°¯ ¯ fff¾ 9f–©–f €f ¯ f ff . %9 ¾ff ff°  9 ¾ff ff°f°–¾ °––f n½f¾ ½ f–f¾ ° f ¯ f°f ¯f° ° f °f¯ f¾f¯f ¾f¯f¯ f¾f¾ ff ¾ ½ ©f°–f° f°f°– ¯ ° ff¯¯ f ¾ f°–¾f f°¾ f°fff f¾f f f°–¾f° °¾f 9 ¾ff f°f°– ©f° ff¯° °f¯½f½f f½ °––ff°°  ff° #f°–f¯ f ½f° f¯ff° f  f  f°–f°©f½ #"#Jf ©–f f ¯°¯f°°f¾ ff f"ff ¯f f f¾ff¯f¾ff¾ ff°# @f¾f¯¾f¯ ¯ f¯½°–f°nnf°°f #ff°– ¯# ©ff #Jf f f°f¾ f# fff¯¾f¯  ¾f¯½°–f  -f°f°– f°©–f¾ f ¯ °–f ff°– ff° –¾f©f ff¾f½ ff¾f°f° #ff°– °¾ f–¾¾f° @f ¾ff¯ °n f f– ff¯½ f° °–f°# ©ff ¯ff¾¾f fn °–f°f©f ¾ #f°–½ °°–¯f°f¾f°°f° f – f°–¯ °n f¾f–¾f©f f ff°– f–#"@f¾-f°f°– °–f°¯¯ ¯ °° # ¾  f¾ff¾f°f°f €f¯f¾ f°– ¯f°––f¯ °f°f °f¾¾f©f#"ff  ¯ff¯¾f¾f°f –f°– ¯f°– f ¯©–f¾f f¾f¯½f©f¯ °f¯ ½f– # f–f¯f°f°f°–#"@f°f-f°f°–n ¯f¾ f¯ €¾ °f f¯ ¯f°–f°–f¾ ¯ ¯¾f° f ff°–½f°–f ¯f #f ff ¯f¾f fnff¾f°f ¾f¯f f fff°–°––#"fff¯ # ff°–# -f°f°– f°f f° ¯ °nff¾ ¯f f¾¯ ° ¯ f°¯ f ¯.¾¾ €ff #f f f f°–¯ ¯ ¾f¯ °–fff° f f¾ ff ¯f¾f # f–f¯f°f f ff°¯#"# ff°– @ff ff°–½ n ¯f¾f° @f½f½  nff °–f°f¯½ f° °f°–¾ff½ °°–# ff f # °ff°–# ©ff f ¾f¯ ¯ ¯ ¾ff ½f ff f °ff–ff f° ¯f°°f¯ °°––ff°f¯f  f f°f f f ff # ¾f°––ff°–¾ff ½f°–¾ °#"# °f½f"f¯f¾½ ½ fff°"#@ ¾ f°–f°–¾ff f½°f f°– ¾ff©–f f¯ f¯°–°¯°f f¯ ° ° ¾f# # fff©f°–f°¯ ¯f°f  ffff°–¯ ¯f° f°–½ °°–f¯ ¾ f D©f° ff¯ff– °–f#  ff9 ff½fff fff°–ff°½ ¾ff°–¯ ¯ °–f°¾ f f f¾ °––f ¯ °©f ¾f ¾ff°f°–½f  f f°  .

 f¾ff°f¾f°f¾¾ f f½° f.

¾½°f¾ f f°–f f° f °f¯°  f ff°°f f° ff°ff¾ff° –¾¯ f f f ¾f¯ °–°–f °f f ff¯f°¾f f¾f f°¯fff ff ¾f¯ °f€f° °ff ff½ ¯ f f¾ff°– ¾f °–f °–ff °f¯ f¾f f f° f°––f½½ °°– ¾ f°––f ¾nf° f° ¯f¾ ½ f°f f ¾f°–¯ ¯ f¯fff ff–f°¾ f°– ¾°f f°– f°f °f °f½f ¯ ° °–f½©f° ff°f f¯ f¾ff° ff–f° °–f°°f°¾f f°–¾f°–ff° f ¾ °¯¾ ° ¾ f .f°¾f f¯ ¯ °–f° f°  f ½ f° f°¯ °–f©ff¯¯ ° ¯f°°f¯ff° f ¾f¯½°– ¾ f¯f¾© f¾f¯  °nf°– °nf°– f¯¯ °f©ff° ¯f°f¯f°f °–f° ¾ °f°–#ff¾ f°– °–°–¯ ° °f°½f°# fff°¾f¯ ¯ °–°f f °f #9f°f½f#"ff¯f ¯ .f¾ f nf°f°¾ f°–½ ¯½f° ¯ff f f f°° n f¾f°°ff f° ff f°f–f ¾¾ ½ f f½ ¾¾ ¾ f f½ °f f©f½f fff°f¾ f¯f¾ f° ff°f ¾f ff¾f . ¾ .°f f¾  f½f ¯ff° f½ff f°– f½f ff¯°f¾ f–f  %ff  9 °–ff°–¯ ¯½ °ff° °–f°f°fff¯ f°f°ff°–ff°f ff9 ¾ f°–¯ ¯ ff¯¾ ¯½f©fff °f n f¾f°¾ f nf°f°f°f f° ½ ¾ff ff°f¯ °–f°f°f ¯f°°f¾f½ ¾ff¾ f °–f°°f °–f° f°f  ¾°©–f½ °–ff°–¯ °–¾ff° f–f¯f°ff¯¯ °– f °f°–¾¾°°f f€°°¾f#¾ °––ff°–°¯ °– f°ff°½f¯ °– °f°f  f ¾°––°f f°¾ ¯f f¯ffnfnf f°¾f¾f°f¯ °© f°–¯¾¯¾ ¯f°–¯ ¯ f f° f¾ °©f –¯ ¯ ¾°f f°¾ ¯ff ¯ff¾¯fff¾ °©ff°–¯ ¯ f f° f¯ °f© f° f°¾ ¯ff ¯ff½f¾½°ff°– ¾f°–¯ ¯ f f° f –¯ °ff° f° f½  f f°½ ° f ¾ ¯f fff f°f ff¾ f°––f ¾½ff¯f°– ¯ff°f¯ ¯ nf°f° °–f¯ff½f°–¯ f f ¾f°– ¯ff°f ¾ ¯½f¯f½ ¯ff¾f€f°–½f°–° ffff°f9f¯ ¾f¯ 9¾f ¾f°f f½f f f¾° ° ¾f .ff°f¯ ¯f° f°– ff¾ f°–f © ff f f°– ©ff°f¾ f°½f½ f  ¯ °°– f°¯ ¯f° f°– ff ©ff° f¯ ¾f¯ f ff½ff°–f f ff¯½f°f ¾ff # –° ¾ff° ¾ f°– ©f ©f¾f¯ff°f 99f ¾# # ©f ©ff°f"f°– °f"" f¯ – ¯ ° °–f½ °f°¾ff f°f # °f f °– ff¾ °  f°f f°¯ff¾¾fff°–¾f°–f¯ °©f–fff f¾f°9f°n¾ ff°–¾°–¾f©f nff ¾ f°–½f f @f ¯ff¯ f¯ °f°ff°f–©ff f°° °f–f ¾f ½f° ½f f9ff€ f©f–f f° f  °–f° f 9f f¾fff°–¾f¯f9ff €½°ff°f–f ¾f°–¾f°–fn f¾ f°¾f°–fnf° °––¾f°–fnf° nf°f°°f ff½ ¯ff¯f°°f°–¯ °–fff°¾ ¯f½ ¯fff°–f f °f f° f nf°f°°f ¾f¯ °–ff¾f°f °¯ °.

f° f° ff .ff99f€° ¾f ff¾ff °––¾ f°.f f¾ff f½ °f½–f¯½ ff°½ f©f J ¾ D  f°f½fff ¯f°f f¾ ff°–#"f¯¯ °–– °–f° ½ff #f¾ ff°–f f .9f°n¾ f°°––¾ .

f f°–¯ ° ¯½  f f°f f f¾ f°–¯ °–f©f°© ¾¾°f# f°– "f½f °f¯f°f" ¾ff f½ °f °–fn f°f# #-f¯f°f°°ff€°°¾f# #°°ff€°°¾f#"#f# # ff °¾ff °–f°f ° ¾ f 9f fff°– f°– ¯f¾ff¾ ¯f°ff¾ @f½¯ f f½ °f¯ ° ° °f¯ff#"#@ f f°ff°–f°–f f °°f f€°°¾f¯ ° ¾ff° °f f .

ff¾f f½f f¯ff¾¾f° ° ¾f f°°°f ¯ °½ f –ff° –ff°f°– ¾€f–f¯ fff¾ ¯½f¯ ¯ fnf¯f©ffJf# ¾f¯ n ffnf ¾ f°f ff f ¯f ¾f°f f¯ ¯ff°f¯f½ °f°°f €f¯# # ff°– f°––f .f @f½ f° f¾° f f°f ° f¾ °–f°¯ff¾¾f.

©f f°¾f¯½ff°¯f¾ ¯° ¾f¯½ff° ½f ff€ f°°°f °¾ff¾ ¯fff°¯ f D¾f . f f–°–f° –°–f°f°–f¾ ff°¾ff f°°f f€°°¾f¾ ¯ f fff.©f ¯f¾ f–f ff€ f ff°–¾f©fD¾f . ¯ f ¯½ "½ff fff°–¯ff°f°f¯ °f °–f°½ °©f ¯½ #"# °f½ff¯©f °€ – 9 nfff½f f 9ff€ f½ °f¯ ¯f° f°– °f °f ¯ f– f ff°–f f¯ff f ½f°–f ° ° ¾f f°f¯ff f f #"#Jf fff¾½f°– f9f ½f ff fnfff°¾ f°½ f°–#"9f f ¯ °– f° °°–°f ¾ °f ¯ f° f©f°fn f  °–f ff¯ °©ff # f"f ¾f¯ f¯f fD¾f .f#"#f ff–f ¾nf° f°¾f ff°–f¯f¾ f°¾ff°ff°f¯ °–°–°f° f¾ – f¯ °f ½f¯ f¯ °f °–f° f°–¾ ff¾°°f f½f f °–f°f°–¯ f°f fff¯¯ ° f½ff°°°f f¯ f¯ ° f½ff°¾–f¾ ¯¾–f 9 nfff½f f f ff¾°°f ff°f f° f–f°f .©f D¾f .f° ff°–f°# ff¯ °–f °–f ff¾f¾ ©f°– f f¯ ° °f½ ff¯ f f°f -f¯° f f ¾ f°–f¾f f– #½f¾ff½f°f¾¯ f¯f°f9f"½f¾ff½f°f¾°°f"ff° ¾f©f¾ f ¾ ¯ f°f° ¯©–f¾ ¾f f°f½f½ ¾f¾¾ff"½ff°– ¾f¾fff° ff°".©f f °ff°#"#Jf f °f ff¾f°–f ff °–f°°f #9f½°f€°f#"# ¾ff°–¾ f f½°f @f½ f½ °°– f°–¾°–¾f©fff¯f @ f °f f f –¾f¯½f .

©f ff°–°¯ °f°ff°–f ¾f°– ¾ ¾ 9f¾ f–f# f f f 9 ¾f° °f.f°# fff°¯ °f°f°f½ff–f ¾¯f¾¾°– ¯ ff°–" ½ff–f ¾ ¾f ½°f°–°f"fff ¯fffff°f°–¾°–¯ ¯°f°–°f ff©–f ff ¾f @ff ff– f–f° ff¯f°f  %ff° 9 °–ff°–¯ °f¯½f°°€f°f°fff¯½f½f f¾fff¯°–°¯ ¯°f°– °°ff€°°¾ff°–f f¯ f9f¾ f°–¾½9f ¾ f¯ff°¯ ¯°f°– °°f¯ fD¾f .ffff° ff°– ¯f D¾f .©f f°–¯f¾½°f °–f° f–f °–f°°°ff°½ff¾½f°– ° ° ¾f ° ¾f f ff¯½f°° ° f¯½f .

f f¯f°–¾°– .

¯ °n½f°– ¯f°f f¾ @ ½f¯ °© f°–. ff½ – ¯fD¾f .©f °¯ f¯f°°ff€°°¾f f¾f¯½f ¯f¾© ¾ff¯f¯¾ ffff f f ff–f ¯ fD¾f .©f f°D¾f .©f f f ¾f€ f ff ¾f€ –f  ¾f¾fff ¯ °–f° D¾f .f– ¯f¾© f° @©f°°f¾ ff°f¾f f ¯fD¾f f€.©f f°–ff© f¯f¾© f° D¾f .©f f°–¾ f°– °¾ –ff ½ .©f ¾ °¯– ¯ f ©¯½f °–f°°f .f– f¾f¯½f ¯f f¯ f°–¾°–¯f°  fff°–¾°–½f¯f°½ – f¯¯ °n ff # f¾ff .

©f f°f½f ff¯ °–f°¯ff¯ ¯f° f°– f f # f¾f° f½f"½ff°– ¾f f°#"#ff¾ °f°f¯fD¾f ff ff f¯f°f¾fff¾ ¯ ¯f# ff f¯ #@ f¾f¯f f ff°f°– nf f¾f¯f # ff D¾f ff°–°¯°f f°f°D¾f °¯ f¯f¾ ¾ f°–°¾ff# fff¯ °–f° ¾ff – f # –¾f©f¯f f¯¯ ¯f°–¾ f¾ff°f##ff° ¯ ¯ f°¾ ¾f f½f°f¯f–f ¾f°–f½ f°¾f½f°f¯ff°–f°f"f°– ¯f°f"ff f °–f½ f½f#"D¾f . ° °–fff°– f°–f¯ f–f ¾¾f½ ¾f f f° °f f¾f f°f– f ¾ff f¾¯ °– ° ff° f f°½ f¾ff°°f° ¾f f ff¯ff°°f ½f f°°ff f¾ f° f D¾f .©f f– ¯ ° °–fff fff°– f f¯f¯ D¾f .©f ¯ f°©f°  °–f°¯ °–¯½f°¾ ¯f f°f°°ff¯ °©ff °–f°¾ff – f f° °–f°f – f½f #-f¯f°f°°ff€°°¾f99ff€f¯ ¾ff ° ff f¾ff ¾ ff°–¾ f°–½–f¯½f¾nf¾f©f°f f f°f f# D¾ .©f f °f°°f f f¯f f° f°D¾f .©f ¯ °–f°––f½ ff°°f f¾ f° °– °–f°°f f¯f°f¯ ¯¾f°° –ff– ©f f° °¾ °f¾°f f °ff f °f¯f¾¯ ¯ f° ff ½ f°f ff° ¾f¾ffff°¯ ° f½ff°© ¾ ff¾ f°¾ nf°°°ff€°°¾f  %–fff°  °€½ff¾ ¯f°¾ f°f¯½f f½ ff°f°fff¯ f°9¾ ¾ f f½f f°f¯f¯½¯ °–ff¾¯f¾f°f f°½¾° ©f ½f° f°–f°D¾f .©f ff° °f¯ ¯ f°f¾ ¯f°¾ ¾ ff¯ ¾ff f°f f ff–¯ ¯f°©  fff°¯ ¯ f°°ff°– ¾f f f°°f fff½f°°f¯ff¯ ff ¯ ff° f f°°f°¾ff¾ f¾ ¾f¯ ¯ f f f¾ @f f½ff¯f¾ f .©f ¯ °– f°f€f½f°©f°– f ° f¯ °– ff°¾ ¾ff°–¯ ° ¾f f f° #fff°–¯ °–f½ ©ff°f° ½ ° °––f°–°¯ ¯ f°¯ @f½f–f°ff f¯ °– ° ff° ¯ ¯ f°¯f °°ff€°°¾f¯f¾ °–¾ ½½ °–f° f½ ¾¾ f ff° f¾ff° ff°–f ff°– f ½ff°f °°ff€°°¾f¾ f f¯f f°– f¾ f f¯f ¯f°¯¾ ° # .f ¾f¯f f–f°f  f  f°–f¯ f½f¾ff f° ½f°f¾ ff° ¾f¯f¾f½°– n f D¾f .

¾f°– ff°–¯ °nfJff¾ f°–½ °©fff°–¯ °©f °f° ¾ff° °f¯½f½f f½f° f¯  f¾ f f¯ ° °– f¯ f ©–f f°–° @ f f f f f " f¯ ¾ °f ½ °–°¯f©–f f°–°f– "f° f f f "€f ff "€f ff " f¾ff¯ °– ½° °–f° f¾ ¾ f½ °f°¯ ¯ f½° ©–f °–f°¾ff f¾ .f°fJf#"f¯°  ¯ °fff°f¯½  f–ff°– ¾ f–f¯f¯¯ ° ©f°–¯f¾ f°f°–¾°–¯ °½ ½° f¯ ¾ff °f°–¯ ¾°f°fn¾ff #¯f°ff ff°– °f¯fJf" f¯©–f f¯ °– °fJf nfJff€ ½ °f°½½f°– °f# ff f¯ °f°– °–f°¾ff¾ – f #f°–f° °–"f¯f°Jf ff f ¯f°" f¯ff°½ ¾f fff f ¯f° ff°¾ ¯fff°f¯ ff"f¯¯f f¾ ff¯¯ ff f°–. ¾ ¯¾ ¯½f f°©f f ¯½f  f° f¾ ¯. ¾°–– ¾f f° ¯¾½¾¯ °© f¾f°¾f½f¯ f °–f°°f f f°nf¯f°f°–¯ ¯ ff¯ ¾f f °–f°¾f½f f f f½f°  %½°nf  °€½°nff°– ©f ff¯n f f. ¾ °–f f f f "€f ff "€f ff "f ¾f f °–f°¯ ¯ ff ¯fff° ° °°f #.fff¯¯f¾ °f°– °f°– ½ff°f¯f¾ f¾f¾f°–f f -f¯° °–f°f ¾f¯ °f°–f½ °–f°© f¾f ff¾fff°–.¯ ff° f f° f f½°¯f°f – f¯f°–f ° f°– f° °ff ¯ ff ff9¾.

¾ 9 ¾f –f¯ f¯ f½ °––ff° °  °f °f½f ff°Jf ff f ¾ ¯ff °–f° –f¾f¯ °©ff #f½ ° ¯ ¾½° ff°¯f f¾ ff° f ¾f¾ °f°f¯f¾¯ff¯f°½f©° @ f ¾f¾ °f°f ¯ °–°©f °©f ¯ff°f¯ f¯ f °f¾f½fJff°–ff°¯f¾ ¯f° ff ff°– °f¯fJf f°fff°¾ – f f f¯f° f °ff¯ f ¯ °–©°f°ff°¯f¾#"# f°ff¯ f¯¾f©f ½f¯ f°–f°¯fnf¯ ¯fnf¯#" °f ¾¯¾@½¾½f ff¯ f¯ ¯ °f°f°f f°f°¯ ¯ ¾f¾ ¾ f°–f° -f°f°– f°f  – ¯ f  ¯ f @f¾ ½ffff½°¯ f nf½f° @f f¾ff ff°–¯ ¯ f¾fn f°ff °fn  f ff°f°–f¯f ¾f°–f@ f ff ¯ f¾ff°– f°–°f¾ ½ f°– f¯ f¾f¾ ½ ¯½ f °–ff°°ff°– f½°–¾f° @ °ff¯ f°f f¯f– #ff ff½f f½f °–f° ¯f°° ff°f¾ f°––°–©ff f¯¾f°ff °f¾ f°–f°©f°°– f°¯f .°f f¾ f ff ff¯f#f¯# f½ ff°°f °–f°¯f f¾ f°f °f f°––f¯f f¾ ¾ f°– ¯ °–f ff°¾ ¯ff°––f¯ff¯ f¯ ¯½f f° f° nff nf©f f f½ f°ff° f½¾.

¯ffff°f½ ¯ °°f f°ff° ¾ ¾ff°¾ nff ½¯fn#" f¯f¯¾f¯ ¯ ¯f° f°–¾¯¾@½¾  % ff°  9 ¯ f°–f°f¯f °–f½ f–f°n f° ° f½f n ¯f¯ f½ ©ff°f° f¯f°–¯ ° f½f f½¾¯ ¾°¯ ¯ ¾f f° ¯f° ¯f°°f f° ¯ °–– f¾ f½¾ f°–f°¯f°f f°f¾°f¾f°–½¾¯ ¯f°– f¯ ° ¯f° f°–f°–¯ fnf ff¯ °°––ff°f¯ f° ¯f° ¯f°°ff°–¯f¾ ff°  f–f ½ff¯ff°ff¯¯ ¯ fff ¯f¾f° ff¾ f¯f f½ff f° °–f°f¾ff¯¯ ¯ ff¾ ¯f ff½ °– ff°f f °f ¾fff f°f °f.

ff f¯ ¯½°ff°– f°¯ f f¯°–°¯°f ¯f° f° ° ¾f f–f¯f° –f¯ f ff¯½ °––ff°n f # ¾f°––ff°–¾ff ½f°–¾ °#"# °f½f"f¯f¾½ ½ fff°#"#@ ¾ f°–f°– ¾ff f½°f f°– ¾ff©–f f¯ f¯°–°¯°f f¯ ° ° ¾f# # fff©f°–f°¯ ¯f°f  ffff°–¯ ¯f° f°–½ °°–f¯ ¾ f ¯. ¾ D©f° ff¯ff– °–f# #ff ¾f½f°–¾ n ½f°f ..

°–°f°–f¾ f ° f¾f°– –°ff°°¯ °½ ff¯f¾fff#  %f  ff¾ ½ ¾fff°€ f ¾ ¾ff° f–f° f° ff¯° f. ¾½°f°–f¯ f ¯°f ¯. ff nff ½f f °f ©f°f° f ff°–## ff# #@ ¯ff¾f°–# #¾f¯f ¾f¯f  f °ff   ff½f°– D° ff¯f¾f f¯f¾¯ ff°f°– f¾ ©f f¾°f ©ff° f¾ #ff ff¯f¾f ¯f° f–f¯f°f"ff f½f f°– f¯f°f"#f¯ f ¯f f fff°f°–f¯ . ¾f° f°–f¯ f f f–f°––f¯f° @ f f°–f½f f°f ff° ff° f°¾€f ½ ¯f°f# #©f f°–f¯f°–¯ °½¾ ¯f°f# #f ¯f° f f ©f f¾ f½f ° f¾ . ¾f° ¾f¾ff°f°©ff f ½f¾ff°ff ¯.

°f f¾ f½f n ¯f¯ f½ ¾ff°– ff¯½ff f¯ff¯ff f¯ f ff°f¯ f° ¯f° ¯f°°f¾ f f f¯ ff–¯ ¯f° °f°– ½¾¯ ¾f°– f¯ ¯ f¾ ¾¯f– ¯ ff° f ff–¯ ¯f°¾¾°°f f€°°¾ff°– ff°–f°f f½f ffnff¾ ¯°f¾ f¯ ¯ ff¾¾ ©fff¯f ½ ¯½f° ¾f@ °––ff f° °ff°°ff fff°–f°–½ °ff°– fff° ½f°– f½f¾ff ff °f f °f n½ f° fnff°¾ – °f½°¾ °f¾°f ½f f ¯fff°f f°¾ ff°–¾ ¯f¯ff¾¾ff–¾ ¾ °f f©f f °f ¾ f°–f f .

° ¯ff@ n°f  fff¯ f . °f ¾f¯f¯ f#¯ ° f½ff°½ °–f–ff° f °f¾¾ f–f¯½f°n ½ ° ff°° ° f°– fff°¯ ° ¯ff f .f° f ©f °–fff ff ¾ff¾f°–f¯½ff ¾f ½° f½f f ¯f  ¯f°–f¯ °°¯°ff f¾f f°f½°n f¾ ff°f¯¾ ¯fff f f¯ f¾ 9 ¾¾°ff½f°ff °nf°f½f°–"f¯ °f °f¾ ff°– ° ½ff–  f½fff¯ ° °–f ¯ °––f °–f°¯ ° °f¯fff f°– f°– f¯ff½ff½f°–¾ n ½f°f –f f ¾ ¯½ff°½f°–f°–¾°–½f°– ff ¾ f f– ¯ f  ¯½f°n ½ °f°– © #.©f° f¯½¾ f f¯ f¯ ¯½ ¾f½f°©f° °–f°¾ ¾ 9f°– f °–°f° f¯¾ f¾ ¾f©f° f°f¾ ¯f° ¯f¾ °–f°¾ff°– ¯f ff °f f¾°f f°¯ ¯°f°f°¾ – f½f°– f –f¯ f½f f½ °––ff° ff°     . °ff ¾¾ff¯#ff¯ff¯fff fff  f f–f¯f°ff f¯" f¾ ¾f©f°f f¯ ¯ fnf¾f° f¯f°– ° ° ¾f ff½ ff¯¾ f fff°–¾ff½f f°¾ f ff¯ f½f°f¾¾ff°–f ¯° f¯©–f f¾ ¯–fff¾©f° f°¯ f– fn °–f°½ f ¯ ¯f¾f° ¯° f¯f°– @f°fff¯ f f f f° ½ °–ff°° ¯f¯ °© °–ff ¾  °–¾f ff ff f°¾ f ff°– f f ¯f½f°– f f½°–° ½° ff°f ½° ¾f¯ °f¯ ff€ff° .

ff f°–¾¾ fff ¾f½f°–¾ ¯ ff½f¾f fff¾f°–f f f ¾f ¯ fff f°ff ¾f¯ ff ¯¯ ° ¯f½ °–f–ff° ff¯f°–f¯ °f° ° f f¯¯ °°––¯¾ f½f f¯©–f¯ ° ff°¯f f ° f°¾ ½ f¾f ¾ ½ f°–¾ f ¾ ff½¾ff¯ ff¯° f°f°– °f fffff°f ff ½ n½f°n°fff°f ½¾  ¾f¯ffn°f f° f°––f°¯ff n°f  ¯–ff¯ ¯½ff°f¯f f°f€ -f ½f fff ¯°ff f#ff¯°  Jf¾¾ff¯  @f#¯ f ¯  f¾°f  f°©°f  f¾ff°ff¾°f ° f.

°f f¾  ¯ ¯f°––f  °f ° f.

f°fJf#"f¯° ¯ °fff°f¯½  f–ff°– ¾ f–f¯f¯¯ ° ©f°–¯f¾ f°f°–¾°–¯ °½½° f¯ ff °f°–¯ ¾ . ¾f °f°–°¯ °nf¾ f°– °f° °f¯fJf f f ½ f °–f°¯°n°f f–f°n f¾ ½ ° f¯  f¾ f f¯ ° °– f¯ f©–f f°–° @ f f f f f "f¯ ¾ °f ½ °–°¯f ©–f f°–°f– "f° f f f "€f ff "€f ff " f¾ff¯ °– ½° °–f° f¾ ¾ f½ °f°¯ ¯ f½°©–f °–f°¾ff f¾ .°f f¾ ¯ ¯°–°f°¯ ¯°nf°½ nf f°–f°n f f ¾ f½f n ¯f¯ f f–f°n ff°–¯ ¯ ff¾ °f°–½ °–– f°¯ff¯ 9¾. ¾ ¯¾ ¯½f f°©f f ¯½f  f° f¾ ¯. ¾ °–ff f f "€f ff "€f ff "f ¾f f °–f°¯ ¯ ff ¯fff° ° °°f#.fff¯¯f¾ °f°– °f°– ½ff°f¯f¾ f¾f¾f°–f f -f¯° °–f°f ¾f¯ °f°–f½ °–f° © f¾f ff¾fff°–.

¾ ¾ f¯ ° ¯f°Jff °ff¯ f° ¯f° ¯f°°f¯ ¯f°– f¯ °– °fJf  9 nf f°–f°n f ff¯° f. ¾ Jff¾9¾. ¾ ff¯¯ °–°–f¾ f¯ f° ¯f° ¯f°°ff °f½¾ ¾ n–f¯ f¯ ° ¯ °f°½ °©ff °f¯fJf ff°–¾ f¯f° nf nf ½¾f°. ¾°–– ¾f f° ¯¾½¾¯ °© f¾f°¾f½f¯ f °–f°°f ff°nf¯f°f°–¯ ¯ ff¯ ¾f f °–f°¾f½f f f f½f°  ff¯f° –f¯ ff° f° © f¾f° f–¯f°f½ f°½¾.°f°fn¾ff #¯f°ff ff°– °f¯fJf"f¯©–f f¯ °– °fJf nfJff€ ½ °f°½½f°– °f# ff f¯ °f°– °–f°¾ff¾ – f #f°–f° °–"f¯f°Jf ff f ¯f°"f¯ff°½ ¾f fff f ¯f° ff°¾ ¯fff°f¯ ff"f¯¯f f¾ ff¯¯ ff f°–.

°f ¾ ©–f f½f ©¯½f½f f f–f°n ff°– ¯ °–ff° °f°–f°f°– –f¯ °– f½I ¾¾ f¯ °–f ff°½ ¯ ¾ff° ff ¯f¾f. ¾ # ½¾ ff¯f ¾ f¯f" fff°–¾°–  ¾f©f f½f fff¾¯ °f°––°–f f°–¾f°–f¯ ¯ff°  ff f° f–f#"# ¾f ff f–f° ¾ff°–f°– °fI¯ ¯f°–f f f½ ff° ¾f ½ ff° ¾ff°–¯ °©©f° -f¯°f ff°– °fI f°f °f ¾f°f f°f f °ff f¯ °––f¾f° f ¯f° ¾ f–f©f° f°–ff¾¾ °–f°f¾  f ¾¾ff#"f°½°–¾f° 9 –f¾¯ ¯ ff€f°¯f¾ ¾f ¾f 9f f¾ff ° f ff°– f °nf°–¾ °f °–f°½ –f¾ ff¯ ff° ° f ¯ °–f¯f°f°¾ –ff¾ ¾f°f f¯ ¯°f ½f f½f¯f¾f°¯ °©f–f ff¾ff° f½ff°– ff¯f° f¯ °–fff°#9f f¯f°f°- –fff°–ff°f°–¾°–¯ °f°–f° f°# ° f f¯ °°––f°¾f¯½f¾¯f°  f¾ –f°f¾°f ° f.

°f f¾ ¯ °––°ff°f–f° fffff– f¾f f°–f°¯ °f°f ° f.

°f f¾ ¯ °––°ff°f¾ °f ½ °–ff°–¯ ¾f°½ ¾f ½ ¾f¾ nff fff°––ffn f  ¯ f° °©f f¾ – f–f°f°–¯ °–fn f f° f.

¾ . ¾ f¯¯ f¾ff°f°f – f f½ ¾ff f¯ °–f°–f¾f f½f¾fff¯f°fff½ ¾ff¯ °–¯¯f° ¾f ½ °–f¯f°  ½f¾ 9 ¾ff ©ff° °–f°¾f f° °f°– f¯ ¯.°f f¾ ¯ °––°ff°f f  f¾f°f¾¾¯ °°©f° ff½ °–ff°– f¯ ° ¾ff°f°–¾°–n f°f f–f¯f°f –f¯ f ff¯½ °––ff° °ff–fff°¯ ff°½ ©ff°f°½f°©f°–½f°– ° ° ¾f ¯ °–f°¾f° f ff f° ° f°f ¾ff°– @ f ff ff¾f° f°f f¯f¯ ° ff¯  f¾ ¯ f°f° ½ f°ff°ff°fff°¾ – f ½f°– #ff° f¯f °f° ffff °ff° °–f°ff# Dnf½ff¾f f f¯¯f¾¯ °° f°¯ ¯ ©f¯f°¯ff f¯f¾f ff¯ f°f 9 ¾ff ©ff° ¾ ¯f° °nf°– f°f°f f°–¯ °°––ff°f°f.

¾ ¾f¯½°–°f f ¾¾ f°–¯ ¯ fnf ¯f©fff°– ¾ ff°½ ¾ff fff¯f–f°f ¾¯ ° ¾f °ff¯ ¯ °–f°–– °–f°f f fff¾f¯ °f½ ¯°ff°99f ¾ f f ¯ ° ¯f°ff¾f°f°¯ °f°f ff ©ff° ff¯ °–f°f f¯ ¾ ¯½f f ff¯f #ff©f–fff¯ f .¯ f°©f°¯ ¯ fnff° 9ff½f¯–f¯f¾ ¯ ¯ f–¯ff°f° f°¯°¯f° f°ff ¯ ¾°½ ¾fff¯¯ ° °–f¾ ¾ f°–¯ ¯f°––°f½ f° #.f°– ¯f°# @ f ½ ¯f°f f¾ – ° f.f¾ .f¾#"f¯ f f°–¾°–¯ °©ff f f¯ ° –f ¾.f¾ ff°–° f°f n f½f f.f¾½° f ¾ ¾f¯½°–¾fff -¯ ff¾ f f°–½f ff°–¾f¯½°–¾ff° f ¾ °–f°.f¾ f–f¯f°f.f¾# f ¯ ° ¾f¯½°–f°f° f°ff°f  ¾f¯½°–°f # f# #.

°f f¾ ¯ °––°ff°  ¯½ ¾  °f ° °¯ ff°¾f ¯½  f¾ff°f¾f°f¾¾ ¯f° ff n f ¯f f °–f°f¯ °–f°f°ff°–¯ ½ff°½ f°––f°f¯f°–¾ f ¯ ¯ f° °°–f° ¾f f f½ ¾°¾ f¾°f fn f – f °–f°¯ °f¯½f° f°¾ ½ 9f f° °°ff€°°¾f ¯f° ¯f°f¯ –¾ ¾°f °––f¯ °–°–f½f°¾ f°–f f   9 °f°$9 fff° 9 °f°ff½ fff° ff¯n f€¾ ¾ ½ ° ¯ ½ff°½ °n½ff°nf f°– f½f¯ f°f°½ ¯ fnf¾ °––f½ ¯ fnf¾ f f¯ f¾f f f½f°f°–¾°– °–f°¯f°¾ff°–¾ °f°f  ff¾f°f¾¾ ¯f° ff½ °f°ff½ fff°f°– f½f ff¯n f°  f.

°f f¾  °©f ff¾½ ½ °f¯½f°¯ °––°ff° fff° nffn @f¯f#f¯#¯¾f°f –f¯ ff°¯ °–ff¯½ ff°°f¾ f°–¾ ¯f ¯ ½ff°¯ff¾¾ff°–¯ ¯½ f©f f° f¯ °©f ¯ff¾¾ff°– °f f¾ ¾f¯½f¾ ¯ f°f° f °ff°ff¾¯ °©f f°–½°––°– f–f°ff °fff°f¯ °°––f f° f½f n ¯f½f f½ °––ff° #f°– f¯¾f¯f¾ ½ f ¾ f°–f°ff¯ ff°f¾°– ½ ¯½f°°ff f–f fff°–¾ f¯f° ©f f¾¯ °– ½f f °f @ f¯f¯ ¯ ff¾ ff .

f °f f °–f°¯ ¯ f ¯½ f° f¾ f°–°f °f¾ ¯f¾ f ¯fff f°f° °f °f°ff°–f¯¾f°–fn f¾ @fff °–f° ¯ f°½ f¯f fff f f° f©–f f½f f¾¾f f.f©¾#f -f¯°f° fff f ¯ °°––f ¯ °ff °f¾ °–¾f ¾ff° ff°f¯ °–ff°°¾ °f¾°f f f©f  ©f f .

f°° ©f¾f¯ f©f ©f½ ¾f¾°f¯ °° f½ff f°f°–f f¾ f¾ ¯ f°f° . ¾ f¯½– °f½ ¾ff°–f ¾°––f . ¾ f ¾f°–½ ¾°f°f f–¯ f°ff°– f–¯ ff°ff °f nf°f°€¾°f f½©–ff °f n f¾f° f°½ ¾f¾ ½ ¾f¾f°– f f°f  f –f ¾f ff½f°–°¯¾f f–¯f¾fff° ° ¾f .ff¾¾© f°½ f°n¾°¯ °©f f f° f ½ff¯ff¾¾f° ° ¾f ¯f¾f¯¾¯ff¾¾f ¾° ¾¾¯f°¾ ¯½f – f f¯ ° °–f°f¯f°fff½° ½f ff°f°–f°ff°–ff½ f°n¾¯ °–f¾f°¾½ °©f ¯½ °¯ °–f½¾ f€f °f¯f–f ¾f°– f¾f °–f°#€ °n¾¾#°ff °f¯ °ff½°¾½–f ¾½©ff°°f 9 °f°f°f° –f¯ f ff¯½ °––ff°°  f ¾f fff¯fff ¯¾¯¾ ¯ ¾f°–¾ f°–¯ °©f f  ff°–f°¯ff¾¾f f°¯f¾fff ° ° ¾f . ¾ f°°¯ ° ¯f° ff°–f°f f ff°°f - – 9f¯ °¯ f°©f° °f ¯ nf°D° ¾°. ¾ fff°f 9f¯ ¾f¯ 9¾f ¾f°f f½ff ¾f ½ ° ° ¾f . ¾f½¯f¾©–f ¯¾  9 °––f¯ ff°f¯ff¯ ff¾¾f°–f ½f °–f°ff ff½ fff°f°– f¾ ©ff°°f ff¯n f Jff ff°–¯ ° f°f¾ f¯ f¾ f f°f½©–f €¾°f f¯ ¾ ¾f°f¯f°ff°– f#½°f f f#ff ff¾¾f°–n f¾  f¾f ¾f°f¯ff¾¾f° ° ¾ff°–¾ °–f°½ f©f © f°%¾f°–f f% @f½ n f¾f°ff ¯°ff°f¯½f fff¾¯ ¯f°––°–©ff fff° f n°ff°– ½f°–– f f½f°f°–¯fff¾f f½° f¯ °©f ¾ f°–¾¾f°– –f –f¾ °f¯¾ f f©f¾ f–¾¯ °©f ¾ f°–½ ¯f f°f° f– ¯f° ¯f°°f f°f©f°ff°–½ff°¯ °©f f¯f° f–¾ f½¯ff¾¾f°–¯ °– °f°f ff¾ ©f°– ¯¯ °– ½ fff°f °ff°–¾f©–ff f °ff°–f¾ ¯ f°©f°¾ °f © °©f°–f°– °–– D°¾ ¯f f° f f°°–f°– °–f°¯ °©f ¾ f°–½ °©f ¯½ f° f¾ f°¾¾ ¾ f °f° ©f f¾  –f¾f° f¯f°f f° ¯f°f°°ff°–f  f°f f°–½ f ¾f° ° ¾f°- – 9f¯ f°– f©f½ff°°f° n f¾ .

f%D.

% ¯ – f¯f¯ °–½ ff. ¾ –f ¾f°–¯ ¯¾ff© °f°–¾°–¯ °°©f° ½ ¾f¾°f °f° ff°–¾°–©f ½¾f½ ff° f f¾f f° .

f ¾f° ½°°f ff¯ ff¾f°––¾¾ f ¯f f°f¯f ½°°f¯ °½ f° –ff f°–¯f° ff¯¯ ¯½ ©f°–f°¯ff ff°––f f°––f°f –ff f°–f ½°f°f f f½f° °–f°¾f f°¾ °f –ff f°–f°f ¾f ¾ff f½ f ¾f ff½f f½f @¾f°°ff½° ff f©f¯ f°f ff°f f°– °–f° ½ °– ff°¯ ¯f f ff°¯ °f¾f°°f¯ ½ff°½ ½f f°½f° f°–f°¾ f°–©°f¾ ¾f¾ff° f° ½¯f°– f °f½°°ffff°–¾°– ¯°f©f °f°–f¯ - @I ff- @If f °–f° © °–ff f¯½¾ ¯f¾fff° ° ¾f .

¾ f¯f ff°–f°¯ff¾¾f° ° ¾f @ °– –f ¾f°– ¯ ° ¾ff° °f 9f°n¾¾ f–fff¯½ ff  ¾.. ¾¯ °f¾f°¾ff°f°–¾°–¾¯ f ff°f ff°f° ° ¾f nff ¾ f€¯f°– f¾ ¯ ff°–f°– ° f°– ©fff°f¯ °©f °f°–f°– ¾°f f°–nffff. ¾ f - @I ff .

¾¾ f°–½ f©f½ff° n f¾ f°f© ½°¾½°ff°–¯f ¯f¾ f°–n f f½¾ ¯fff°–fff° f¾f°– f ½ ff° f° f ff°–¾ ffff° f° ff°–f½f°©ff°¯ ¯ ff°f½f f ¾¾ ¾f° @f½ f©f°°fff½° f¯ °ffff°¯ ¯ ff°f½f f°f¾ f°– f°– °°– ¾ f°–f°ff°f f°ff°– f ff¾f¯f¾ff°f¾ f° f°– ¯°¾¾f ¯ °–f°ff°°f½f f½ ° ¾ff° ¯ f¾f°f f°f¯½¯ ¯¾f° ff½f°°f f °ff°f½f°–¯f°¯¾f f¯ °ff°½ °ff°– f ¾ ¯f¯f°¾ff °f ¯ ¯f° f°f f½ °f ffffff fff f"°°ff"#f ff¾ °–f f ff– f–f ¾ °–f¾ f–f¯f°f¯°–°f ¾f f°½f ¾f°f @ f°f ½f°¾ ¯¾f©f 9f fff  f ff¯ f ff°¾ ½ f °–f°f¾½f°©f°– f°n f°f½f°©f°– f¯ f f¾½f°©f°– f°n f°f½f°©f°–°f – f f°f f °–°– °–f° f¾ ° ½f¾ff  f¯ °––f f°¯ ½f¾½fff°°ff°½f¾f f f¯ f¾f ff° ½f°©f°– ½°f ff°f f°–° °–f°° ¾f°–¯ °°f¾f°–f¯ ¯ff° ff°–¾°– f°– ¯ °nn¯f f°¯ °–f¯ f ff¾¾ – f¯ °– f f¾ff  9f°°f °f °ffnf f°f f °f°– f¾ff °–f° f ¾f¾¾f¯f¾ f 9 f¾ff° ¾ff °f¾ff f ½f½f ff°f ¾¯ °–– f ½f°°f 9f– f°– f–¾ f–f° ¾f½ °  f.f°° Jf©f°ff°–fff½ ¾°f°f °–f° f½½ f f°° -ff–  f°––f½fff¯½ fffnf f°f °ff¯ ¯f°–½¾ f°– f ¾ff°–n f¾ f°€f¾ ff¾f°––¾ f°9f°n¾  ° @ ¯f°f¯ ¾f½ ¾ff f½ – .

f¾f°–fn f f–°f f¾f¾f°–f¾f¯ f– f°°f f °¾f¯½f ¾  ¾f¾fff ¯f¾ ¯ °– ½f°f½½°f f°°¯ ° °–ff°°f¾ ff° °–f°°f¯½ °f¯°f ¾ °f °–f°f f°f¾ f€ ff¾f½½°ff°– – f ff¾¯ ©f 9f ff€ °f °–f°¾ f°–½ ¯½f° f¯ ½f°– ff¯ ° ¾¾f°–f¯ ¯ff° f°–¯ ¯ f°f– ¯ f f° f n ¯f¾f°f f¾f ©–f f¾f– f¯f°–¯ °ff ¾fff °–°–f¾ ff½f f¾ ° ff½ ¯½f° f¯ ½f°–¾f½f" f–f ¯f°f¾ ¯f ¾f ©f "f° °f"½ff°–¾ °f°f f ff°½ ¯½f°½f f °f"f°f½ff°– f ff°°f °–f°½ ¯½f° " f¯ ff ¾ –f½f¾f¾ f°–¯ °¾°¾©f ¯ff°f¯  f¯ f¾f f ° f f–f f° ¯ff°°f ff°n f¯ f¾f f¯ ¯f½f f½f f ¯ f¾f¯ °©f ¯f°¾f½f°– ½ f° °f °f ¾fff¯f°ff °–°– f f f¾fn ¯f¾ f° ff°f°– – ¾f¾ °––ff fff¾ ff½f"f f¾ff° f–ff°½ f°–f°–¾f½¯ °–– °f °f f¾ff¯ ½ f f–°f f ¾ff¯ °– ° ff° °f f¯ f°f° °f ffff ff¾ f°– f f f°– f¾ ©f ½f°f f°–f°– f°¯ °–f f½¯f¾f ff°–f f f f½f°°f ff ff .

f°f° f99..f°– ¾ –f° ff¾ ¾f¯ °–f¾f f¾ ¾f ° f ½f n ½f °–f°ff¾ f ff¯f€¾ ff– f. ¾ f¯ °f°–f½¾ ¾f f½ ¾f° ¾°–f 9 f¾ f #¯½°¾ n#°° "f°f°–¾°–¯ °fff°f½½°f f° ¯ °nf€ f°– ¯½°¾ n f°–¾°– ¯ f f f½ ¾f° °–f° ff¾f f ¯°n ff @f°f° – f°–° ° f½f¾f– °–f° f ff°¯ f° °–f°f½ff°–f ¯f° ff¾ ff¾f½f° f @f¾f  ff°–¾°– °¯f¾ff °¯°¯f¾ff ¾°¾ ¾°¾ n nf°f°ff@f° f°¾ff ff¾ f½°f € €#¯ °f# °–f°@f° f@f°°–°€° f©f °¾¯¾¯¯¯ff¾ f°f @f°¯ ff° ff° 9 f¯f ©f°–f°f½ ½¾ f ¾ff°f°¾€ f°–¾ ¾f D °¯ °°–° f°nf.

¯ ¯ nf ff°f¯f%©f°–f° ½f nff ¾ f –€ °@f°½ € °ff°f°–¾°–¯¾°f% ff °––f°– f©f¯°¯ °f°¾€  –f ¾ ff°–¯f¾ °°–¾ff ¯ff¾ffff° ¯¾ €¯° –f€ f€ € ¾ f°¾ff©f¯°ff ff°–¾ffff° @ ¯f f¾ff¾ ©f¾f¯f°f .ff¾f  ¯fff¯fD° ¾½ °¾ ¾f 9 ¾ ff°–f f½ ¾½f°f f °f¾ f¯ ° f©f°½f°f¯ °f– f° °f¯½½ ¾ °¾f°–f°fff¯ ¾¾ f f–¾ f½f¯ff¾¾ff°– f ¾f¯f¾f°–f°¾ ¯½f½ ¾ @f½½f°f ¾f¯ ° °f°–f° f ff°  ¯°f ©ff°¾f°–f ½ °°ff€°°¾f©f °f°–f°– ¾°fn ¯ f°– ff¾f °––¾°ff°–f¾Jf ¾¾ f½ °– ff°°ff°–f¾ f¯ f–°f° –°f°¾ –f°f °f °f¯ °– ½f°¾f¾f°f f °¾ f nff–¯ f° ¾ ½fff° ¯ff¾¾ f° ° ¾ff°–¾ f¯f° f f°f °f .¾¾ff°f  °°ff€°°¾f ff€% f ¯ % °¾f%f°ff°f%ff€°°¾ff°ff°ff°– ¯ ¾ ¾f°f¯f°ff¾¾f°ff°– ¯ ©f¯f f°n f¾f½©ff°–f°–f °f°– nf°f° f° n f¾f°°f°  f ¯ f° f° nf°f°½f°¯ °f°¾½ °©f ¯½ #ff¯# f°¯ ¯ ¾ ¾½ ¯ fn f¾#€°# n f¾f°°f °©f° °–f°½ °–ff¯f°°f¯ °©f f ° ° ¾f ff¯½ ff°½ f©f° ° ¾f f°Jf ¾ nf°f° f° €f¾f° ff¾f °––¾°f ff¯¯ f¾f¾ ¯°f¯ °©f f°°f f  ff°–f°½ff¯ff¾¾f ° ° ¾f @°°f –f¯ f ff¯½f°° ff°– °f° ¯ff¾¾f¾f @ °––ff f  ¯°f¾ f¯ ¯ ff¾¾ ©fff¯f½ ¯½f° ¾f@ °––ff – f©–f 9 ¾ f ¯ ¯ f f°ff fff°f ¾ f°°ff¾¯ °ff ff–f½€ ¾¾ f° ¾f¾  °f °f ©–ff°ff° ¯ ff° ½-f¾  ¯f f.

#D f° ¯ f°f¾f½f.

f".

ff¾¾f ° ° ¾f . f¯ ½ff° f–f f–f¯ ff f° f° f–ff°f°– ¯ ¾ff f ¾ff ff¯ ½ f °–f°½ °––ff°° f¯¯f¾ f½ ¾ f ¯ °– ff° f–°– f€  f¯ f f½fff f½ ¯ nn f – f° ¯ °nn°f °¾ ¯ ¾°f–f¾f f °ff°f°– –f¾¯f¾ff fff -f¯° f–f°ff  ff°f ¾ f° °– -f f f f¾ f°–f¾¯ °nn½f°nf°– f¾f –°ff°°¯ °f ¯°n f°¯ ¯f°––°f #f°–f¯ f ½f° f ¯ff° f f  f°–f°©f½ "##Jf ©–f f ¯°¯°f¾ f f f"ff ¯f f f¾ff¯f¾ff¾ ff° #@f¾f¯¾f¯ ¯ f¯½°–f°nnf°°f #ff°– ¯ #©ff f¯¯ ¯½ n ½f ©ff°°f ¯¯ °°––ff° f½  ff¯ ff°½f°nf°– ¾f ff¾¯½f°–¯ °ff .f° ½° f° ff¾f°––¾°f€f¾ "°f ¾½f #" f°–¯ff¾¾f ff ff ¯ °f½f f ¯f°°f f¾°f f f°ff ¯ ff fff f f¯f°–°––f ° ° ¾f f° ½ f°–f¾f°–f f ¯ ff ffn°f°f¾ff ¯f ¯ ff½f ff°–f  @ ° –f¯ f ff¯½ °––ff°° f f¯ f f¯¾ ¯f ¯f f ¾ fff€f ¯½ff¯ff f¯ f f f°¾ f f¾ f¾f°–f ° ½f fff ¾°f¾ ° ©–f¾ f f¯°––f°–f¾°f¯ ° ¯f©ff½€ ¾ ¾°f¾ f ¾f½f ¾ f–f½¾– –ff½© f–f ° f ½f¾ f f©f¾f ff f¾ f¯ ° ¾ff° 9 °f f°¯ °–f©f @f¾f f°ff ¯f¾ f©f 9 ¾f° ° .f° ¾ @ f¾°f ¾f¾ ff€f  f°  f f€ -f°f°– f° ¯ ff ff¾ff ff°– f f°¯ ½ff°f °–ff¯ .

f°–¯ °n ff .¾f€f9f©"#¾f¯ °– ¾f¯ ¯ ¯ ¾°–f° f f #f ¯ ¯f°–  ¾f"#f ¯ °–f ff° #f°–½ °°–¯f°f¾f°°f° f– f°–¯ °n f¾f–¾f©f # ¾  f ¾ff¾f°f°f €f¯f¾ f°– ¯f°––f¯ °f°f°f¾¾f©f"#©ff  #.¯ ¯f°–¯ °f°– ½ ¯f°f° f¯¯ °–f¾f f @f½.f°f½ f°"# ff –f°– f–f¯f°f f–f°– ¯ff¯f ff–f¾ f° ¯f¾f ff¾ ff f f°f°––f¯ °f°f°f¾f½f¾ ¾f°f ¾f¯f¾f©f f  f¾f° f–f¾°f f°f ¾f ¾ff¯ ½f¾ f #-–¯°– °–¯°–-f¾ ¯f°f ¯½f°–"#f°ff¯¾ f–ff°– ff° #-f¾f ½f¯ f½f°– f . ¾ @  °f f ¾ °–f°ff°–¯f¾¯ °  f f – f¾f°ff°–¯f°f½ #Jf f f°f¾ f #fff¯¾f¯   ¾f¯½°–f -f°f°– f°©–f¾ f ¯ °–f ff°– ff° –¾f©f ff¾f½ ff¾f°f° #ff°– °¾ f–¾¾f° @f ¾ff¯ °n f f– ff¯ ½ f° °–f° #©ff ¯ff¾¾f fn °–f°f©f ¾ # f.f¯ ¯f°– ff¯¯ ¯ ¯¾½ °¯½f°f½f°f¾ f ¯ f f¾f ¯°¯ f¾.¯ °f°– °–"# f°ff¯¾f¯ ¯ °–f¯ ¾f f #. °ff¯f¯½ ¯ °© –ff°–f¯ °–f° f– f ¾°f ##Jf½f¾¾ f ## f°– "# ¾f #½ff– f–.

f f¾f° @f°fff°f f€ ©–f¾f¯f f f°–¯ °–°f½ ff ¯ f#© f¾-f°f°– 9f f ff¾½ f ¾ ff ff¾¾f°–¾f f f° ©f¾f°f f¯ ½ff°f°–f f°–½ ff° ½f ff°–f°– ¯ f f°f ¾ f–f¯f°f n ¯° ff¯½f°°  ff°  f¯ f°9f¯ f°©f°½ ©ff°f° ff#¯f ¯¾ ¯f°¯ ° f½f°f D ff ¯f°–f f°–f°– °f°– ½f°f ¾f °– °–f°©f ff ¯ f°f ½ °–°©°–f°– ff°– f ¯f¾f f¾¾f ¾¾f¯¾¯ °–° 9f°fff°¯ °©f ¾f°–f f¯f f ¯¾¯½f°f¾ ff°– #.f¾f ff¾ff°f°f f¯f¾f©f¾f¯f½°f 9f ¾ @ f¾fnf½ °f ff¯f¾ff¯ °–f°°f @f½ f¯ff ff ff°– ¾f €f¯f¯f°¾f ¯f°f¾f©f #ff°9f f¯f¯ °© f¾f° ©f f°f ¯ff¯¾ f½f°– f.°ff @ °f°– ½°f°f @ °f°–f f¾½ ¾f ½fn¯f°f¾9f°n¾ @ °f°–©ff f°°f @ °f°–½ ¯¾f°½ ¯ nfff°¾ nff¾ ½f f°f 9f¯ ° °–ff°¾f¯ ©ff° # f¾ff°f¯ ff°9f"#@f°ff¯¾f¯ ¯ °¾ ©f©ff°f°–f°f °–f°f°–f9ff°–f–ff¯ f #ff° f°ff¯°f ¯ff€ f© f¾f° °–f° f° f f °f½f¯ °fn¯f° @ f¾f f f½ °–f° ¯¾ ½ ¯f½ff°¾ ¯f°½f°f¾ ¯¾ f°f¯ –f°°f f½f f ¯ °–°°–f°°f #¾f°–ff° f¾f°–f¯ff9f @¾ f–f¯f°fnff¯ f¯°f"# #f¯½f°– ff°f¯ f f° f° ff f ©f° fff°¯ f¾f¾ °f°– f¾f ¾ °f°– ¾f¯ f¯f¯ff f f¯ff ff°– f¾f°ff °ff¾f f ¾ °f°– # °f°ff f°ff½ff9f"# ½f¾f©ff°– ¾f f½f½f–° @ ff¾¯ff # ffff °–  ffff¾ °– ff¯¾ fff€¾ ¾ ½ °  ½ff¯ ¯ f°–f¯ ff° ½f f ½ ¯ fnf °f°– ¯½f f f°¾f¾f°f ©f °fn f  f¾ff°f¾f°f¾¾ f f½ ° f.

¾ f¾ – ¯½f ° f.°f f¾  ¯f°ff ½f°¯ff¾¾f° ° ¾f .

°f f¾ ¯ ¯ ff . ¾ °f¯f.

f %¾ ½  f° f D° ¾f¾f% f–f°n f©–f ¾ °– ¾ff¾f½f°f . ¾  ff ¯½f° f½f n ¯f¯ f½ °––ff° ° f°–¾ ¯©f¯ f f¾ ¾ ¯ff°– ff¯¯ °–f°#9 f°9¯¾J¾ff f° ff° ° ¾f f° f#¾ f f f @ ½f©f¯¾ °–f¾f¯ f¾ f – f¯ °°––ff° f° f¯ °© .

f ¯ °–f°f°– ff¾ ¯½f½¯ff°–¯ °n .

f °–f f¯ ¯ f ¾f ¾ f°¾f¯ ff°–  f f° f¾ f¯½f –¯ ¯ ¾°f .

fff¯fff°ff°–°°– ¯f¾f° ¾ f¯ ° ½ff½ ff½¯f – °– – °– ¯ °ff ¯ °ff f° ° fff° ° fff° f°–fff°– ©ff° ¯ fnfff°°–f°– ½f° ff– ¯ f°– ½f°f ¯ °n½ff°ff °f°–f° f° f¯ff° ff¾½f¾½f°ff°–½ f°f f°f¯f¾ .

f¾ff .f¾© f °–f°f°f° fff°–f¯f f°f°– f¾f ¾ .f¾fff°–f¯f .f¾© f °f¾ ° f° f f° ½f°–½½ ¾ ff¯½¾fffff¯ f f ¾ f ff©ff° f°f¾n½½f f D°¯ °– °–f°ff¾f°ff f°¾ ff° °–f° fff°ff°– ½f f f ¾ f ff.f¾© f –ff f© ¯ ff°½ ° f°–f° f°– f f ¾ fff fff¯ ff¾f°° ¾ ¯f°f  °f °–f° .f °f-f¾ ff °f©–f °–f°¾ f°-f¾.f¾ ¯f° ©f ©ff° f©–ff°– ¯f°¯f ¯ff° f½f¾ f°–f°f°f f°f ½f¾ ½f¾½f¯½f¾ ¯½f¯f f° f° ¯f¾f°– ¯ ff° ½f¾°f ¯fff¾ °©f f© ° ff¯f°ff°– f f°f¯f ff¯ f¯ °f¾f° ¾ ¯ff°f f° f¾ f¯ ¯ f°f¾ fff– f f °f -f¯° ¾ fff¯f°–f°f ½ ° ° ff° f° f¯ff°¾f©f  D¾f¾ff .f¾© f D° ¾f¾f ½f¾ff ¾°ff ¾ f.f¾© f f¯¯ f°–ff°f°f¯ °©f¯½¾ff¾ D¾ ° fD° ¾ f f¯f¾© f½°ff .¾f¾€f¾ ° f f ¾ f¾ ff°©ff° f°–f°. °¾ff f°–¯ °f¾ ½f ff¯f¾© ff°ffff°–¯ ¯¾ff°.f f°¾ °  .f f° ¾ ° f°–f°f¯½¾ff°– f ¯f¾ ff f f .f¾© f f°f¯½¾D° ¾f¾ff°–f¯f °f f f ff¾f°.

 D°f°f° fff°– f f f ½f ¾ f¾ ff°ff€f# f¯ ¯ ° °f° °–f°½f–ff¯ ©ff° ff¾ ½f¾f°– ¯ f ©ff° ¾f¯½°–9f 9f°f.

¾¾ff° f f¯f f½f°f°°¾ ©fff ½f°– f¯ff °–f f¯ °°ff° f© f°¯ °–f° f fff¯ °f f ¯¾ f ¾f °–f f°––ff° f¯¾f°–f ¯ff¾ f° f°––f½f f¯f f¯f°f¯f °–f f f–¯ ¯f° ¯f f ¯ ff°–¾ f¾°f ¾f¾ ¾f ff¯ ¯½ff° ff°¾f¯½f¾ ff°– ¯©–f¾ ¾f 9f fff¾ f¾ ¯ f°f° ¯ ¾ f¯f ff °–f¯ °– f°f° ¯ f°¾ –ff f¾¯ ¯ ¯°¯ ¯ ff ½ f° ¾ ff¯  f°–f°¾f¾f°fn ff°–¯ °°©f ff¾f¾f°ff¾¯ff¾¾f° ° ¾f f f. ½ff¯f¾¾ ½ D ff f ½¾  ¾ff°–°fff°– ¯ ¾ f¾f¯ ¯ f °–f° ¯ °– °–©f f¯ff° f°–°f¾¾ ¯½°f  f¾ –f ° °¯ °°©f° ff¯¾ f°–¯ °¯ f¯ f° ©f f . ¾ ¯ f° –f¯ ff°½f¾f¾f°f ½f°f¯f°–¯ °©ff° ½f°f°– – f f f¾ –€¾ f°¯ °f f f f¾ –€¾f¯f¾ ©f¾f¯½f f¯ff¯¾ f½f ¾fff°–f°f¾¾fff¯f¾ °–f° ¯½ f°f °f° f¾°f f°–f° f¾ –¯ °f f °f¾ f–f¯ff¾¾ff°– f¾ ¾ ½f ff .

f° ©f nf¯ °–f¾ °f °–f° ½ ¾f¾ f°½ ¾f¾¾ f° °–f°ff¯f °°f f¯ ° ¾ff° °f f° f °–f°½ f¯¯f ff°–°¯ ¯¾ ¾ ½ f .©f  °f¯ ° °–f©ff f°ff¯ –¯f°f½°ff¯ ¯f¾f°–¾f° f f¾ f f¾ ff½ ¾¾°°ff€°°¾f #½f f¯¾ f½ °f ¯°°f"# ¯ ## f½ °fff©f°f"## ¯ ##°  f–f¯f°f¯°–°f –¯f°f½¯ ¯°°ff€°°¾f" f–f¯f°f¯°–°f ¯ °©f f°°°f¾ f–f¾f° f ##f¾ff°–¯ ¯ f¾ff¯f°f½D¾f ##@f½¯ °f fn½¯ ¯ff€f¾f © f¾f°–ff– °–f°¾f° f¯° fff f ¾ °°ff ff °f°–°f9 ¾f° °ff.¾ f¾ ¯ f°f°f ff° fff°¯ f¯f¾ f°–°°ff€°°¾f¯ff½ ¾f¾ ff ¯°ff°– °f ¾ ½ f°–°f°½f½f f½ °––ff°° .ff¾¾° ° ¾f ff° f°f °f f ¾ f f° #D¾f .ff€f°f ¾ff°f°f¯ °nff°–f°¾f©f .©f ¾ff¯ ° ° f¯f° #fD¾f @f½¾ffff°¯ °nf f°–¾ ff¾°°ff€°°¾f #D¾f .

 fff¯ °¾f° ff° ¯ ¾ ½ f fff©f f°–f°f f°f f f¯ff¾¾fff°–¾f¾ ¾ f©f°ff°–¾ff°f¾ ¯ ¯ f ¯½ .ff€ ½f¾fff°¯ ¯f°– ¾ ¾ f©f¯f f °¾ f½ff¯¯f¾  f°f°–°¯ °°––°–¯ f½f °–°f¯ ¯½ f ¯ °–°f f¾¾ .

 ffff ff½f½° .

f °f°– ¯ ##fD¾f @ ¯ff¾ °ff°©f °f¾ff°–¾f°–f f–f f–¾ff # ff f¯ °–f°¯ff °f°– f¯fD¾f f€.©f ¾f°–f ff ¯f f¾f°–f ¾° @f½f f ¾f ff½ff½f °–f° ff¾ff° ¾ °f¯fD¾f .©f ¾ f °–°¯ °–fff° ff f¾f¯f¾ f# f f#¯ f¯f°°f f ½f°f¾f¯f ¾ f# fff#¯ f¯f°°f f°f¯ ff°– ½ ¾f¾f°– f f°ff ¯ f¯f°f  ¯f°f  f¾ff°f¾f°f¾¾  ¯f°¯f°ff°– f° °– ff¯° f.

¯f°% % ° ff% % f% % °-f©¯ %  % f°f ¾ f½°f½f¾  f°– f ff¯ ½f° –f¯ ff° €¾ ½f f f f°–9 °n½f .°f f¾ f ff °f°– f¾f° ff¯¯ °©ff° ½ °f °¯ ¯½  ½ f° ½f° f°– °f°– ff–f f° f¯f ½ f°ff°f°ffff°f°– f f©ff° f °°f°f–f¯f¯f½°f f½fff ¾f°– ½ ff °–f °–f¯f¾fff  f° –f¯ f½f f°f¾ ff½ ©ff°f° ½f¯f°–f¾ °–f° ½f°°f f ¯ °©f f°–½°––°– f–f°f¾ f¾f°–ff¯ °°––ff°°f°¾ f¯f f¯f°f  f° ff¯° °©–f f°ff©ff°¾f¯f°– f½f ff¯°f Jf f¾  ¾f°– ¯ff¯ ¾ °©f f°½f– ¯f ° ff°–f f ½° f¾ ¯fff ff – ¯ f°–  ¯f°f¯ °nf° f°¯ ¯ ¾ff°f f°–9 °n½f¯f¾¯¾ @f¯½f°f ½ °–ff°– °–f°°ff°–°¯ ff° ff¾ ½f°° –f€° f°f¯ ° f½ f¯f°©ff¾ ½ ¯ °–f°––f½f° ½ ff°½¾€ ©©f° °¾f°f°–¯ °–f–°–f° f ¯f°¾f f f f°°f¾¾ ¯f½ ¯f°½¾€f°°f f°¾f©f ½ °–ff°– ©–f¯ °–½f°¾ ½ .

 - °¯ °––f¾ nff°n ½f°f°–¾ °f°f ¯ff@f° f¯°¾f¾f°–¾f°– ¯ °–°°–f° f°¯ ° f¯ff° ¾f°–¯ ¯½ ff° ¾f°–¯ °––f½f ¯f¾fff° f°¾f°–¯ –f° ¯f¯ff°° °¯ ° ff° ½f ff° €¾ ½f f f° ¯ °–°–ff°f½f ff° f°¯ °ff°f°f–ff¾ f °–f° °–f° f° °¾f½ ¾f°f°–f¯f ff¯ ½f f½ ¯ fnf°f   9f° f°–  ½f° f°–ff½¾f½ °–¾ff°ff ¾ ©–f½°€ ¯ ½ff°¾fnff¾ f n f ¾ff° . ° €°¾ ¾ ¯ff ff¾f°f¾¾ f f½° f.

f°¾f ff°–¯ °©ff ¯°–°¾ f°–¯ °nf¾ ¾f .°f f¾ f½f ¯ff° ff¾ ½f° f°–f°– ½ –°ff°f ff½ °–ff°–¾ f–f ½ °–f¯ffff°– –f  ½f° f°–ff½¾f½ °–¾ff° ¾ ¯ ° ¯½ff°½ °–ff°– ff¯f° f f¯f°f ¾ f–f½ °–f¯ff°– f f fn f f°¾ f–¾¾ f–f °fff°–¯ °© f¾f°¾ ¯f½ ¾ff°– f°–¾°– ff¯n f f–f¯f°f n ¯°½f f½ °––ff°n f ff°  9f–¾f¾f°f ¾ f f¾f¾f°–f½f°f¾ f–f°f f¯ °f°ff° f ff°f¯ ½f f¾ ¯ff°–° ° ¾f 9ff¯ff¾¾f ¯ °–f°9 °ff¯f° ½ff¾f€  ff° ff°f¾ °  ¯f¯ °©ff ff½f¾ ff°–¯ °©ff ¯°–°¾ f°–©ff° ©ff° 9f¾f. ff°– ¯ °©ff ¯°–°¾ f°–ff .f¾© -f f°f ff°–¯ °©ff ¯°–°¾ f°– °f°– ½f°f ¯f©ff f° ff ff°–¯ ¯f¾f°°f f°–°¾ – f ¯ °–f° ½ ¯ f ff °°– f°–°¾ – f¯ °¯½ff°¾ –ff¯f°f f°–°¾ – f ¯ ¯f°f©f ¾f  ¯ °fff¯ f°9f ©ff°¾f°f¯ ° ¾½f°f f¯¯ ½f¾¾f° f°f f° ¯ ¯ ff°f°f f°©f°–¯ °–°©f½f¾½f°ff°– ¯ f ¾ ©ff° °–f°f ¾ ¯n°f f°f °–f °–f f°– .

¾¯ ¾ ¯f°–¾ © ¯ffff°–f¯f ¾ f¾ °¯ f9€ ¾¯f°¾ff¯ ¯ °fnf½f° ¾ f¯f f° f fff ¯f¯ ¾f°¾f¾f°f° ff°– ¯½ °fff¾ff° ¾ ¯°f f¯ f¾ff° – ff¯f¯f f°f¾¾ff°–f ½f f°f f ©ff° °–f°f ¾ ¯n°f f¯ff°f f¾f f¯fff f° ff–f f°f ½ f¯ff¯ °f°–¾ ff–f f½ °f f½f¯ °f°–¾ ff–f .fff¾ff° f¾ ½ f¾f°f .

 ff ff¾f  ff ff¾fff¾ ¯ ½ff° °ffnff½ °–ff°–¯ °–°–f½f°¾ ¾f ff¯ n f°f °–f°¯ ¯ ff¾ff°–° f f°¯ °f ff¾ff°–° f f°¯ °f f½f ½f°–f½f° f°½ ff¾f  f¾ff°f¾f°f¾¾  ¯f°½ °––°ff°–ff ff¾f ff¾ ¾ f–f  %ff ff¾ff9 ¾°€f¾ %% f.

°f f¾ ° n f°¯ °––°ff°¯f©f¾½ ¾°€f¾f –f¯ ff° n°f¯f¯½¯ f€ff°f¯f f¯ff¾ #f¯ f#¾ ½ ¯f°¾f %% °©f f¾  f° f- @ O-¯ff°f f f° f¾ f¯½f –¯ ¯ ¾°f .

ffnff°– f¯ °n½ff°ff¯¾ ° f° # %%f¯ f¾ ¾f°– ¯ff¯ ¾ °©f f°½f– f¾ . °f¾f°€ °¯ °fff¯f°– f¾ff¯ f¾  # f°ff .fff¯fff°ff°–°°– ¯f¾f°¾ f¯ ° ½ff½ ff½¯f – °– – °– ¯ °ff ¯ °ff f° ° fff° ° fff°f°–fff°– ©ff°  ¯ fnfff°°–f°– ½f° ff– ¯ f°– ½f°f¯ °n½ff°ff °f°–f° f° f¯ff°  %%¯ f ½ – ¯ f°–°f°  ©f ©ff°¯ff°f f f° f ¾ f¯½f –° f f¯ ¯f° f°– ff½f°f ¯ f°f ½ – ¯ f°– °f° ©f ©ff°¯ °f¯½ff° f°–f°f°–¾f°–f¯ °ff° ¯f°–° ¯ °–ff° ¾ ©f° ff ¾f°f °f °f f¾f¾ ¯½f¯f ¾f¾ffff¯f°– ¯ °n½ff°¾f¾f°f ° f¯ %%.fff ¾ ©ff°¯ ° f½ f f°°f °f°ff°–°°– ¯f¾f°°¯f ¾f¯ ¯ ff° ¯ f ff°–¾ –f°¾ f¯ °f½f f°¯ °n¯½f¾ ½f¾½f°ff°–½°f° ¾ @ f¾f f¯f f°° f .fff f¯ f ¯fff¯f°– f f ¾ ¯ ¾f° f¾ ¯ °nf°f¾¯fff ff¯ f¾ °–f° ° ff°°f f¯ .fff ¾ ©ff°¯ ° f½ f f°°f %%¯ f ff°–¾ –f°¾ f¯ °f½f f°¯ °n¯½f¾ ½f¾½f°f .

f¾"©©¾f©ff"#9 ¾9f °–f°¾fff–f f¾ f¯f°f ¾ °¯ f° f¯ . f¾ °–f° ff°°f f¯ f¾ °–f°½ ¾°f°f –ff ° ff°  ff° f°½ ¾°fff¯ f¾ f°–¯ff¯ ¾ °©f f°½f– f¾ .fff¾f  %%9°f¯f¾ f ¾ °¯ f° f¾ ¾f¯f °f°– °f°– f°f°–°¯ff¯#@ f" #ff f¯¾f¯ ¾ °¯ f¯f¯ ¯f° f°– f°½°f¯ff°– ¾°f f°– ff¾f 9°f¯f¾ f ¾ °¯ f° f¾ ¾f¯f °f°– °f°– f°f°–°¯ff¯ f¯f¯fff½f½ f¾ff°f°f¾ff f°–½ °°–f¯ f¾f¯ °f°– # f f ©©.fff ff f ¯ f f°½f¾ f¾  ¯f ° ff°–f f ff¯¾ ¯ ¾f° f¾ ¯ °nf°f¾¯ff ¯f ff f–f¯f°fnff¯ ff°¾ff f°f¾ °f °–f°¾°f°f ¯fff f¾ ½ ff°°f °–f° ¯ ¾f°°f ff f¾ ff°°f °–f° – ¯ f°–°f¯ f f¾ ©ff°°f ¯f ff f–f¯f°fnff¯ °°©f° f f f@f°¾ f°ff°–.

°f½f– ¯ f°–f°–°f° . °f½ff f°– ¯ . °f½ff¾½f . °f½ff½f¾f©f ¯f°f¯ °©ff ¯f°f¾ff  ¯f°f¯ °nf° f°¯ °–f–°–f°f¾¯ff ¯f°f f nff°– f½  %% f¯ °ff¯ °–¯f° f°–f°ff°%%. °f½f   .½ °–f° f¯f¾ f¯ °f°–  %%ff°f°– f–f °–nf¯f f°– °–ff f°¯ °n¯ f °–f° ¯ ¾f  %%ff¾n – f °–f° ¯ f°n ½f ffff°¯ °–– ¯f ¯ ¯f° f– °– – °– . °f½f ¯ ff°– ¾ . °f½fff¯ .fff¯°n¾ f ¾ °¯½f f ¯ %%f ©f°f¯ °f%%°–°¯¾¯¾ ¯¯ °n¯ ¾°–f- °–f°¯ ¾f%%f ¾ ¯n°f f ¾ ©ff° °–f°f ¾ ¯n°f f°f °–f °–f f°– . °f½f ¯ ° ¯ ° . °f½f ff . °¾½¯f¾ ¯f ¯f¯ °–––f©f©ff°– f½ ff°f°– f–ff °–nf¯f  f°– °–ff f°¯ °n¯ f °–f°¯ ¾f ff f f° ff f f ff fff f fffffff ff¾n – f °–f° ¯ f°n ½f . °f½f ff¯¾ ¯ ¾f . °f½f½f¾ ½f¾ ½f°f . °f½f½° ½°¯f .

fff¾ff° f¾ ½ f¾f°f .¾¯¾ ¯f°–¾ © ¯ffff°–f¯f ¾ f¾ °¯ f9€ ¾¯f°¾ff¯ ¯ °fnf½f°¾ f¯f f° f fff ¯f¯ ¾f°¾f¾f°f ° ff°– ¯½ °fff¾ff°¾ ¯°f f¯ f¾ff° – ff¯f¯f f°f¾ ¾ff°–f ½f f°f f ©ff° °–f°f ¾ ¯n°f f¯ff°f f¾f f ¯fff f° ff–f f°f½ f¯ff¯ °f°–¾ ff–f f½ °f f½f¯ °f°–¾ ff–f  %9 ¯½f¯ff° .

fff ff–f°¾ f°– ¾°f f°– f°f   n%½ f %"%f°¯ °– ff° fff¾¯fff°–¯°–°¾¾f½fff½f f¯f° f–f°–f° ¯°–° f¯f¾ff f½ f–¯¯ °f°f½¯f¾ff°°fff°¯ °– ff° fff¾¯fff°– ¯°–°¾¾f½fff½f f¯f° ff° f ¾ f°–½f ff ¾ff° ½ nfff f ¾f¯ ¾f¾ –ff°f f ¾f¯ ¾f ¯¾ ° . ¾f °–f°¯ °–f°f  ff°©–f ¾f¯ ¾f. ¾ f ¾f°–½ ¾°f°f f–¯ f°ff°– f–¯ ff°ff °f nf°f°€¾°f f½©–ff °f n f¾f° f° ½ ¾f¾ ½ ¾f¾f°– f f°f  f –f ¾f ff½f°–°¯¾f f– ¯f¾fff° ° ¾f .f ¾f°– ¯ff°f¾ ¯½f¯f½ ¯ff¾f€ f ¾f°– ¯ff°f¾ ¯½f¯f½ ¯ff¾f€ f°–½f°–° f f ¾f fff¯fff ¯¾¯¾ ¯ ¾f°–¾ f°–¯ °©f f  ff°–f°¯ff¾¾f f°¯f¾fff° ° ¾f . ¾  .

ff ¾f¯f ..f ff°– ff°– f.ff # %%Df°f¾ ½ ¾½f$f ¾¯ f°–f¯ °©¯¾ff ff°–¯ ° ¾f ff¯ f f f ff f°fn f¯f ¾€.f J€ €¯f°° ½¾¯ ¯ °nff° °–°f°°f°f f½f¯ f¾f ¾ Df°f¾ ½ ¾½f 9 f°°– ff¾ ¾f f °–f°½ ©ff° °°f¯ °–f°f ¯½  f½f ¯½f  %%f°f¾ ½ f¯ °–°©f ¯ f¾ ½ ¯ ff°– %%f°–¾ f°¯ °¯½f ½ff°f  %%f°f f–f ¾ ¾¾   .

9 ff¾f f½f¯ °f°f¯ f¯ °– f¯  ff½°––¯ ° f° f° f°°°ff€°°¾f ©ff °f  °–°f°°f¯ °°°–°°f ff½°––¯ ° f° f° .¾f°°f¯f¯ ° ¯f°f D°–f½f°f  f  ¯ff°f¾f¯–ff¯ ½f– f ¾ f° ff°f ¾ f–f°f  ¾f¯½°–f°f¾¾¾ nff½f¾f¾ ½ ff° f ¯f°––f–ff ff¾f ff¾ f©f° °f°– ¾°°¾° f.

f f°f¾¾¾ nff ¾ f°°ff° f½f °–f½f° f° f° ff°©f°f°n f f ¯f°––f–ff ff¾ff°– f © f° ½ °–ff°–°f  ff°f¾¾¾ nff ¾ f° f f½° f.°f f¾ ©–f f½f ff°¾ nff ¾ f° .

¾  f° ff¯° f.°f f¾ f½f ¯ff° ff ° °¯ ½ff°¾ff¾f° f°–½f ff¯f°° ¯f¾° f°– ¯ f° f°f ¯ °–f° °–½ ° f° f°f©ff° °f°–f ½f°f°–¾ °f°f fff° ¯f° f °f½ °–ff°– ff¯¯ °––f¯ ff°n f fff°––ffn f¾f°–f½ff ff¯ ¯ °– ¯ f°–f°n f°f f¾ ¯f ½ °–ff°–¯ °–f°–f °f°–½ °– f°f° f° n°f¾ f½ °––f¯ ff° °f°–- –ff.

°f f¾ ©–f ½ ½ °–ff°¾ nffff¾ff °––f ¾ nfff°f¾ff–f° f f°¾ nfff°fff f¾€f¾ fn  ¯ f°° ° ½ f½f °–f°½ °–ff°f°–¯ ¯½ ff°fn f f° f ff° f¾ –fn f ° f.

¾f°–¾ f°–¯ °°¯ ° – ½ff-f f°–¯ °©f f°n f° .°f f¾ ¯ ¯f ff ½ °–ff°– f¯ ° ¾ff°¾ ° n f°f f° f¾ – ° °¯ °––°ff°f ¯½ ¾f¯ ff°¾f ¯½ f°©°f °¯ ¯½ fn f ½ °–ff°–¯ ¯½ °f°ff½ fff°f°– ff f° f –f °–f°½ °––f¯ ff° f°– ½ f° f 9 °––ff½f°½ °f°ff½ fff°¾ ½ ¯ °°©f° f½f f°–f f ff¯n f¯ °©f f ff¯¯ °©ff°n f  ¯ f°n f °–f °–f°fff°– °f °f¾ ¾f°¯ ¾f°¾ f ff° ¾ °–½ff ff¯°f f½fff ¯½f¾ ½ f f¯½¾f  f° f –½f °–f°½ °–f¯ f°ff¾f¾f°f¾ ½  ½f°¯ff¾¾f° ° ¾f ff.

 °ff f°–ff° ¯f f ½ °f°$½ fff° f°ff ff¾ ¯ °–fff°n f ¯ °©f  ¾ f° ¾f° °––ff¯f°ff°–°–° ¾f¯½f° ½ °–ff°– °f°– °ff° ff¯ ½ ¯ °©f ¾f°–f f¾f °f °¯ ¯½  ½ f° ½f° f°– °f°– ff–f f° f¯f ½ f°ff°f°ffff°f°– f f©ff° f °°f°f–f¯f¯f½°f f$f ¾f°– ½ ff °–f °–f¯f¾fff  f°©°f °–f°½ °––°ff°¾ ½f° f°–½ °–ff°–¾ f–f½ °–f¯ffff°– –f ¯ °°©f°¾ f ¾ ff f f½f°f°–¾°– °–f°½ °–ff°–f°–¾ f°– n f  f° ½ °––°ff°½¾f½ °–¾ff°ff½°€ ½ °–ff°–¾ f–f½ °–f¯ffff°– –f¯ ¯ f°–f¯ ff° ½f f½ ¯ fnf fff¾f½°¾ fff°– ff¯n f f°–½ f¾f f°°ff¾½ °–ff°–°f @ f f¾ –ff ff¾f °ff½ °–ff°– ff¯¯ °–°–f½f° n f ff¯° f.

°f f¾ ¯ ° ¯½ff°¾ ff–ff ff¾ff°–n½ff€ °f ff¯° ¾ ½ °f–ff°–¯ °––°ff°–ff ff¾f f°– f½f¯ ¯½ f¯f°ff°–°–° ¾f¯½ff°¯ fn f°f f½°–ff ff¾ff°– ¯°n ff¯° f.

°f f¾ f°fff° ½f–ff ff¾f ½ ff¾f f° °–f½f°  f¾ff°ff° ff¾ f½f ¯ff° ff ©°¾f°–¯ ¯ f°–°¾ ff¯%°°¾%° f.

°f f¾ ¾ nff ¾ f° f ff f° ©f° °–f° n ¯f ½ °–ff°– °––f¾ f°©f°n f¯ °©f  ½ f° ¯f°f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful