P. 1
โรคภัยไข้เจ็บ

โรคภัยไข้เจ็บ

5.0

|Views: 1,106|Likes:
Published by api-3721883

More info:

Published by: api-3721883 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

โรคเบาหวาน

หมายถึง ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างหรือใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสมก:+วาม.้องการ·องร่างกาย ¹ดยvก.ิอินซูลิน
มีหน้าที่เกี่ยว·้องก:การสร้างuลงงาน·องร่างกาย สาเห.ที่aท้·ริง·อง¹ร+เ:าหวานยงไม่aน่ชด อย่างไรก.าม v··ยที่สา+¡
ที่ทาให้เกิด¹ร+นี+ือ uนrกรรม aละa::a+นการดาเนินชีวิ. +ู้ที่เvน¹ร+นีอา·เสี่ยง.่อการเกิด ¹ร+ไ. ¹ร+หวใ·
¹ร+หลอดเลือดสมอง .า:อด หรือมีการทาลาย·องเส้นvระสาท
อาการ
+ู้vวย·ะหิวนา:่อยเนื่อง·าก.้องทดaทนนาที่ถูก·:ออกทางvสสาวะ
อ่อนเuลีย นาหนกลดเกิดเนื่อง·ากร่างกายไม่สามารถใช้นา.าล·ึงย่อยสลายส่วนที่เvน¹vร.ีนaละไ·มนออกมา
+ู้vวย·ะกินเก่งหิวเก่งa.่นาหนก·ะลดลง
อาการอื่น|ที่อา·เกิดได้aก่ การ.ิดเชือ a+ลหายช้า +น
เหนภาuไม่ชด
ชาไม่มี+วามรู้สึก เ·:.ามa·น·า
อาเ·ียน
สาเหตุ
ยงไม่ทรา:aน่นอนa.่อง+vระกอ:สา+¡ที่อา·เvน.้นเห.·องการเกิดได้aก่ กรรมuนr อ้วน ·าดการออกกาลงกาย หาก:++ลใด
มีv··ยเสี่ยงมากย่อมมี่¹อกาสที่·ะเvนเ:าหวานมาก·ึน v··ยเสี่ยงที่·ะเvนเ:าหวานได้aสดง·้างล่างนี
คำาแนะนำา
ทงนีเนื่อง·ากร:vระทานอาหารไม่เuียงuอก:ยา a.่ถ้าได้ร:vระทานอาหารที่นา.าล มากเกินไvaละได้อินซูลินหรือยาน้อย +ู้vวย·ะมีอาการง่วง+ิวหนงร้อน+่าว +ลื่นไส้ อาเ·ียน หายใ·มี กลิ่น+ล้าย+ลไม้ ถ้าทิวไว้อา·ทาให้ไม่รู้สึก.ว .้องรี:.ามauทยทนที
vสสาวะ·ะ:่อยมาก·ึนถ้าระด:นา.าลในกระaสเลือดมากกว่า·saมก ¹ดยเ«uาะในเวลากลาง+ืน
· ร:vระทานอาหารให้ถูก.้อง.ามที่กาหนดให้ aละรู้·กวิrีใช้อาหารที่สามารถทดaทนกนได้
: ใช้อินซูลิน หรือยาเมดให้ถูก.้อง.ามเวลา
ระวงรก·าส·ภาuอย่า.ราก.ราเกินไv
· รก·าร่างกายให้สะอาด aละระวงอย่าให้เกิด:าดa+ล
· หม่น.รว·นา.าลในvสสาวะ
- ออกกาลงกายa.่uอ+วรสม่าเสมอ
: ถ้ามีอาการอ่อนเuลีย .กใ· หวิวใ·ส่น เหงื่อออก หรือมีอาการvวด+รี·ะ.ามว ให้ร:vระทานนาหวาน หรือนา.าลเ·้าทนที
s +ู้vวย¹ร+เ:าหวาน+วรมี:.ร:่งชีว่าเvนเ:าหวาน aละกาลงรก·าด้วยยาชนิดใดอยู่เสมอ aละ+วรมี·นม.ิด.วไว้ด้วย
- อย่าvล่วย.วให้อ้วนเuราะ sa ·อง+ู้vวย¹ร+นีเกิด·ากการอ้วนมาก่อน
·a อย่าวิ.กกงวลหรือเ+รียดมากเกินไv
·· เ:าหวานเvนกรรมuนrได้ หากสงสยว่าเvนเ:าหวาน+วรได้ร:การ.รว·เลือด·าก+ู้เชี่ยวชา¡เท่านน
·: .้องระมดระวง เมื่ออายเกิน ·a v +วร.รว·เลือดดูเ:าหวานทกvเuราะมี¹อกาสเvน¹ร+นีได้ง่าย
ภูมิแพ้
ซึ่งrรรมชา.ิสารเหล่านีอา·ไม่ก่อให้เกิดภูมิau้ก:+นvก.ิท่วไv
หลง·ากได้ร: สิ่งกระ.้น มานานเuียงuอ อย่างไรก:าง+นอา·เริ่มเvน¹ร+ภูมิau้.อนเvน+ู้ให¡่aล้วกได้
¹ร+ภูมิau้นนมิใช่¹ร+.ิด.่อ a.่สามารถถ่ายทอดทางuนrกรรม ·ากร่น+avู+aย่า +a.า+aยาย +au่อ+aaม่ มาสู่ลูกหลานได้
อา·u:ว่าใน+รอ:+รวนนมีสมาชิกvวยเvน¹ร+ภูมิau้หลาย+น
การร:vระทานอาหาร การสม+สทาง+ิวหนง ทาง.า ทางหู ทาง·มูก หรือ¹ดยการ«ีดหรือถูกกด.่อย+่าน+ิวหนง .วการ
ที่ทาให้เกิด¹ร+ภูมิau้มีอยู่รอ:.ว สามารถกระ.้นอวยวะ.่าง | ·นก่อให้เกิดอาการau้ได้ เช่น
ทางลมหายใจ
ถ้าสิ่งกระ.้น+่านเ·้ามาทางลมหายใ· .งa.่รู·มูกลงไvยงvอด ก·ะทาให้เvนหวด +ด·มูก ·าม นามูกไหล +น+อ เ·:+อ ไอ
มีเสมหะ เสียงaห:aห้ง aละลงไvยงหลอดลม ทาให้หลอดลม.ี:.น เvนหอ:หืด
ทางผิวหนง
ถ้าสิ่งกระ.้นเ·้ามาทาง+ิวหนง ·ะทาให้เกิด+ื่น+น นาเหลืองเสีย
ทางอาหาร
ถ้าสิ่งกระ.้นเ·้ามาทางอาหาร ·ะทาให้ท้องเสีย อาเ·ียน ถ่ายเvนเลือด เสียไ·่·าวในเลือด อา·ทาให้เกิดอาการทางระ::อื่น | ได้
เช่น ลมuิ· หน้า.า:วม
ทางตา
ถ้าสิ่งกระ.้นเ·้ามาทาง.า ·ะทาให้เกิดอาการaส:.า +น.า หนง.า:วม นา.าไหล
สารกอภูมิแพ้ทพบทว , ¹J
สารก่อภูมิau้ซึ่งเvน .วการ ·อง¹ร+ภูมิau้ ที่มกu::่อย | ได้aก่
¹ร+ภูมิau้ หรือ¹ร+au้ ....._,· หมายถึง ¹ร+ที่เกิด·ึนก:+ู้ที่มีอาการไว+ิดvก.ิ.่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิau้ ....._.. ·
¹ร+ภูมิau้เกิดได้ทกเu+ทกวย เดกอาย · ถึง ·· v มกu:ว่าเvน:่อยกว่าช่วงอายอื่น | เนื่อง·ากเvนช่วงเวลาที่¹ร+aสดงออก
.วการที่ทาให้เกิดอาการau้ เรียกกว่า สารก่อภูมิau้ ....._..· หรือ สิ่งกระ.้น ซึ่งอา·เ·้าสู่ร่างกายทางระ::หายใ·
4ุนบ้าน ตว¹ร4ุนบ้าน
เrอรา
มกvะvนอยู่ใน:รรยากา+ .ามห้องที่มีลก·aะอ:ชืน
อาหารบางJระเภท
อาหาร:างอย่าง·ะเvน.วการ·อง¹ร+ภูมิau้ได้¹ดยเ«uาะอย่างยิ่งอาหาร·าuวก อาหารทะเล เช่น ก้ง หอย vู vลา อาหารอีก·าuวก
ที่u:ได้:่อย+ือ aมงดาทะเล vลาหมึก อา·ทาให้เกิดลมuิ·+ื่น+นได้:่อย | เดก:าง+นอา·au้ไ·่aมงดาทะเลอย่างรนaรง
ซึ่งอา·ทาให้มีอาการ:วม.าม.ว หายใ·ไม่ออกเvน.้น
อาหารvระเภทหมกดอง เช่น +กกาดดอง เ.้าเ·ียว นาvลา เvน.้น เดก:าง+นอา·au้เหดซึ่ง·ดว่าเvนรา·นาดให¡่
เดก:าง+นau้ไ·่·าว อา·ทาให้เกิดอาการ+ื่น+น:นใ:หน้าได้ :าง+นอา··ะau้+ลไม้·าuวกที่มีรสเvรียว·ด กลิ่น«น·ด
เช่น ทเรียน ลาใ· ส.รอเ:อรี่ กล้วยหอม aละอื่น |
ยาแก้อกเสบ
ยาที่ทาให้เกิดอาการau้ได้:่อย | นนได้aก่ ยาv¸ิชีวนะ uวกเuนนิซลิน เ..ราไว+ลิน นอก·ากนนยงมีuวกซลvา ยาลดไ·้aก้vวด
uวกaอสไuริน ไดไu¹รน ยาระง:vวด·้อvวดกระดูก อา·ทาให้เกิดลมuิ·+ื่น+น·อง+ิวหน้า uวกเซร่มหรือว+ซีนเvนกน¹ร+
¹ดยเ«uาะว+ซีนสกด·ากเลือดม้า เช่น เซร่ม.้านuิ·งู au้uิ·สน·:้า เvน.้น
แมลงตาง ,
aมลงที่มกอา+ยอยู่ภายใน:้าน เช่น aมลงสา: aมงมม มด ยง vลวก aละaมลงที่อา+ยอยู่นอก:้าน เช่น +ึง a.น .่อ มดนานาชนิด เvน.้น
เกสรaอกห¸้า aอก¹ม้ ตอกv้าว วrพr
สิ่งเหล่านีมกvลิวอยู่ในอากา+.ามกระaสลม ซึ่งสามารถuดลอยไvได้ไกล | หรืออา·เvนลก·aะ·ย | .ิด.ามม้งลวดหน้า.่าง
เกสรดอกห¡้าที่vลิวมา.ามสายลม
vนสตว
·น·องส.วเลียงเvน.้นเห.·อง¹ร+ภูมิau้ เช่น ·นaมว ·นสน· ·นนก ·นเvด ·นไก่ ·นกระ.่าง ·นนกหรือ·นเvด
มกvะvนอยู่ใน4นที่มี·นาดเลกกว่า a มม มองไม่เหนด้วย.าเvล่า
·นไก่ที่.ากaห้งใช้ยดที่นอนaละหมอน สาหร:น่น vองนา ยางuารา ใยมะuร้าว เมื่อใช้ไvเvนระยะเวลานานก·ะสามารถ
เvนสารก่อภูมิau้ได้เช่นกน+ร:
การตรวจหาสาเหตุvองโรคภูมิแพ้
·นไก่ที่.ากaห้งใช้ยดที่นอนaละหมอน สาหร:น่น vองนา ยางuารา ใยมะuร้าว เมื่อใช้ไvเvนระยะเวลานาน
ก·ะสามารถเvนสารก่อภูมิau้ได้เช่นกน+ร:
การสอบJระวติและวิเคราะหโรค
auทย·ะทาการสอ:ถามvระว.ิaละอาการ·อง¹ร+ uร้อมทงวิเ+ราะหสภาuaวดล้อมรอ: | .ว เช่น :้าน รถยน. ¹รงเรียน
ส.วเลียง งานอดิเรก เuื่อเvนaนวทางที่·ะทรา:ว่า+ู้vวยมีอาการ a สถานที่ใดได้:้าง
ทaสอบทางผิวหนง
มาหยอดลง:น+ิวหนง:ริเวaท้องa·นซึ่งทา+วามสะอาดด้วยaอลกอaอล นาสกดนนมา·ากสารก่อภูมิau้ที่u::่อย | เช่น 4น:้าน
ไร4น เชือราใน:รรยากา+ aมลง.่าง | ใน:้าน เช่น aมลงสา: ยง เกสรดอกไม้ aละอื่น | เมื่อหยอดนาสกด:นท้องa·นaล้ว
+ล้ายรอยยงกด auทย·ะทาการวดรอยนูนaละรอยaดง·องa.่ละ.่มที่vราก¸ซึ่งทาให้ทรา:ได้ทนทีว่าเ·้า.วเลกau้สารใด:้าง
.่มใดที่ไม่au้ก·ะไม่มีรอยนูนaดง สาหร:วิrีทดสอ:ทาง+ิวหนงทาได้.งa.่เ·้า.วเลกอายได้ไม่กี่เดือน·นถึงเvน+ู้ให¡่
มิaะนน¡ทrิยาแก้แพ้จะ¹Jบaบง ทำาให้หาสาเหตุvองโรคภูมิแพ้¹มพบ
วิrการรกvาโรคภูมิแพ้
:าง+นเชื่อว่า ถ้าเดกเvน¹ร+หอ:หืด.งa.่เลกuอ¹.·ึนอา·หายไvเองได aละไม่·าเvน.้องรก·าอย่าง·ริง·ง ซึ่ง
เvน+วามเชื่อที่ไม่ถูก.้องนก เuราะ¹ร+นีอา·ทาให้เ+้าเ·ริ¡เ.ิ:¹.ช้า การvร:.วเ·้าก:สง+มเuื่อน |
aละสภาuaวดล้อมได้ไม่ดี เกิดvมด้อย เ·้า.วเลกอา··าด+วามม่นใน ส่วนเดกที่au้อากา+ ถ้าไม่รก·า.่อมากอา·กลายเvน
¹ร+หอ:หืดที่มีอาการ·อง¹ร+aรง·ึนเรื่อย | ได้+ร:
auทย·ึงใช้วิrีทดสอ:ทาง+ิวหนง s... ... · ซึ่งวิrีนี·ะนาเอานาสกด·องสารก่อภูมิau้ทางอ้อม ¹ดยนานาสกด·องสารก่อภูมิau้
ใช้vลายเ·มที่สะอาดกดลง:น+ิวหนงเuื่อให้นายาซึมซ:ลงไv aล้วทิงไว้vระมาa :a นาที .่มใดที่+ู้vวยau้ ก·ะเvนรอยนูน
หมายเหตุ กอนทผู้Jวยจะทำาการทaสอบ ต้องหยุaรบJระทานยาแก้แพ้จำาพวกยาa้านaิสตามนกอนการทaสอบอยางน้อย ·s rวโมง
¹ร+ภูมิau้อา·เกิด·ึนได้ก:ทกระ::·องร่างกาย :าง+นอา·มีอาการภูมิau้ในระ::ใดระ::หนึ่ง หรือหลายระ:: ¹ร+ภูมิau้นนเvน¹ร+ที่สามารถuิสู·นหาสาเห.·อง¹ร+aละสามารถรก·าให้หายได้ +ู้vวย:าง+นเริ่ม·ากอาการau้อากา+เรือรง เยื่อ·มูกอกเส: เมื่อไม่ได้ใส่ใ·รก·า
.่อมาอา·กลายเvน¹ร+หอ:หืด ¹ร++ื่น+น+ิวหนง เช่น เvนลมuิ· vวด+ีร·ะเรือรง ¹ร+อ่อนเuลีย.่าง | เvน.้น
หาก+au่อ+aaม่สงสยว่าเ·้า.วเลกนนเvน¹ร+ภูมิau้ +a+วร·ะนาเ+้าไvvรึก·าauทย เuื่อหาว่าเ+้าau้อะไร:้าง การดูaลรก·าเ+้า
ในเ:ือง.้นนนทาได้¹ดยการuยายามหลีกเลี่ยงสารที่เ+้าau้+ร: ซึ่ง·ะทาให้อาการ·อง¹ร+นนลดลงหรือหมดไvได้+ร:
v··:นยารก·า¹ร+ภูมิau้ที่มีvระสิทrิภาuaละvลอดภยนนมีหลายvระเภท ทงยาร:vระทาน ยาสูดเ·้าหลอดลม ยาu่น·มูก ยาหยอด.า
aละยาทา+ิวหนง
หาต้นเหตุและหลกเลยงสารททำาให้เกิaอาการแพ้
aaวค+นให้รางกายเกิaภูมิต้านทาน
วิrีรก·า¹ร+ภูมิau้ทีดีที่สด+ือการ+้นหาสาเห.·องการau้นนให้u: เช่น การสอ:ถามvระว.ิaละอาการ·อง¹ร+ uร้อมทงวิเ+ราะหสภาuaวดล้อมรอ: | .ว เช่น :้าน รถยน. ¹รงเรียน ส.วเลียง งานอดิเรก .รว·ร่างกายaละทดสอ:ทาง+ิวหนง เมื่อทรา:ว่าau้สารใดaล้ว
+วรหลีกเลี่ยงสารที่ให้เกิดภูมิau้ที่ถูก.้องaละอาการ·อง¹ร+ภูมิau้ก·ะทเลา
ในทางv¸ิ:.ินนการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิau้นนทาได้ยาก เuราะชีวิ.vระ·าวนนน.้องเ+ชิ¡ก:สารก่อภูมิau้กระ·ายอยู่รอ: | .ว เช่น4น:้าน ไร4น เชือรา aละอื่น | เมื่อเvนเช่นนีการรก·าอาการ·อง¹ร+อนเvนv¡หาเ«uาะหน้า·ึงเvนสิ่ง·าเvนaละได้มก·ะได้+ลดี
auทยอา·ให้ร:vระทานยาau้au้ aก้หอ: aก้ไอร่วมด้วย เvน.้น
มีวิrีการรก·า¹ร+ภูมิau้อีกvระการหนึ่งที่เvนการรก·าได้+ลดีuอสม+วร ได้aก่การหาสาเห.·อง¹ร+ภูมิau้ให้u:aล้วนาสารก่อภูมิau้ที่.รว·u:นีนามา+ลิ.ว+ซีนให้+ู้vวย เuื่อให้ร่างกายสร้างภูมิ.้านทานสารที่au้ อิมมู¹น:า:ด · +ือ รก·าให้ร่างกายเกิดภูมิ.้านทานสารที่au้
หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การรก·าเuื่อ ลดภูมิไว +ือให้ร่างกายลด+วามไว.่อสารที่ก่อให้เกิด¹ร+
โรคเกาต
อาการ
สาเหตุ
คำาแนะนำา
เvน¹ร+ทางกรรมuนr ที่มีอาการvวด·้อเรือรง u:ได้ไม่น้อย u:ใน+ู้ชายมากกว่า +ู้ห¡ิงvระมาa -·a เท่า ส่วนมาก·ะu:ใน+ู้ชายอายมากกว่า a v·ึนไv ส่วน+ู้ห¡ิงu:ได้น้อย ถ้าu:มก·ะเvนหลงวยหมดvระ·าเดือน เvน¹ร+ที่มีทาง รก·าให้หายได้
a.่ถ้าไม่ได้ร:การรก·า อา·มีภาวะaทรกซ้อนที่เvนอน.รายได้
มีอาการvวด·้อรนaรง ซึ่งเกิด·ึน«:uลนทนที ·้อ·ะ:วมaละเ·:มาก·นเดินไม่ไหว +ิวหนงใน:ริเวaนน·ะ.ึง ร้อนaละaดง ·ากนน+ิวหนงใน:ริเวaที่vวด·ะลอกaละ+น มกมีอาการvวด.อนกลาง+ืน aละมก·ะเvนหลงดื่มเหล้าหรือเ:ียร ทาให้ไ.·:กรดยูริกได้น้อยลง·
ถ้า+ู้vวยไม่ได้ร:การรก·า ในระยะaรก | อา·กาเริ:ทก ·: v ¹ดยเvนที่·้อเดิม a.่.่อมา·ะเvนถี่·ึนเรื่อย | เช่น ทก ·- เดือน aล้วเvนทก : เดือน ·นกระท่งทกเดือน หรือเดือนละหลาย+รงaละระยะการvวด·ะนานวน·ึนเรื่อย | เช่น กลายเvน :·· วน
·นกระท่งหลายสvดาหหรือvวด.ลอดเวลา ส่วน·้อที่vวดก·ะเuิ่ม·าก·้อเดียวเvน : ·้อ เช่น ·้อมือ ·้อ+อก ·้อเ·่า ·้อเท้า นิวมือนิวเท้า· ·นกระท่งเvนเกือ:ทก·้อ ในระยะหลง เมื่อ·้ออกเส:หลาย·้อ +ู้vวยมกสงเก.ว่ามีvมก้อน·ึนที่:ริเวaที่เ+ยอกเส::่อย | เช่น·้อนิวเท้า
·้อนิวมือ ·้อ+อก ·้อเ·่า รวมทงที่หูเรียกว่า .่ม¹ทvส ..,....,..· ซึ่งเvนaหล่งสะสม·องสารยูริก vมก้อนนี·ะ¹.·ึนเรื่อย | ·น:าง+รงa.กออกมีสาร·าว | +ล้ายชอลก หรือยาสีvนไหลออกมา กลายเvนa+ลเรือรง หายช้า ในที่สด·้อ.่าง | ·ะ+่อย | uิการaละใช้งานไม่ได้
เกิด·าก+วาม+ิดvก.ิทางกรรมuนr ทาให้มีกรดยูริก+่งอยู่ในร่างกายมาก+ิดvก.ิ ซึ่ง·ะ.ก+ลึกสะสมอยู่.าม ·้อ +ิวหนง ไ.aละอวยวะอื่น | ทาให้เกิดอาการvวด :วม aดง ร้อน aละอา·มีสาเห.·ากร่างกายมีการสลาย.ว·องเซลลมากเกินไv เช่น ¹ร+ทาลสซีเมีย .
มะเรงในเมดเลือด·าว . การใช้ยารก·ามะเรงหรือ«ายรงสี เvน.้น หรือ อา·เกิด·ากไ.·:กรดยูริกได้น้อยลงเช่น ภาวะไ.วาย .ะก่วเvนuิ· . +ล·ากการใช้ยาไทอาไซด เvน.้น
· ดื่มนาสะอาดมาก| ช่วยvองกนการสะสม+ลึกกรดยูริกซึ่งอา·ทาให้เกิดนิ่วในไ.
: +วรกิน+ก +ลไม้มาก·ึน เช่น ส้ม กล้วย อง่น ซึ่ง·ะช่วยให้vสสาวะมีภาวะเvนด่าง aละกรดยูริกถูก·:ออกมาก·ึน
+วรทาน+กใ:เ·ียวที่มีrา.เหลกสูง เuื่อทดaทนrา.เหลกที่·าดเนื่อง·ากการงดทานเนือส.ว
· งดเ+รื่องดื่มที่มีaอลกอaอล
· งดอาหารที่มีสารuิวรินสูง ได้aก่ เ+รื่องในส.ว นาซvเนือส.ว ก้ง หอย vู vลาซารดีน กะv ซึ่ง·ะทาให้ระด:กรดยูริกในเลือดสูง·ึน
- +วร·ากดอาหารที่มีไ·มนสูง เuราะอา·กระ.้นให้อาการกาเริ:ได้ +วรงดเ+รื่องดื่มuวก¹ก¹ก ชอ+¹กaล. +วรทานนมuร่องมนเนย
: ยา:างชนิดอา·มี+ล.่อการรก·า¹ร+นี เช่น aอสไuริน หรือยา·:vสสาวะ ไทอาไซด อา·ทาให้ร่างกาย·:กรดยูริกได้น้อยลง ดงนน·ึงไม่+วรซือยากินเอง +วรvรึก·าauทยหรือเภสชกรก่อน·ะใช้ยา
โรค¹มเกรน
อาการ
สาเหตุ
คำาแนะนำา
เvน¹ร+ที่เกิด·ากการ:ี:.ว aละ+ลาย.ว·องหลอดเลือดในสมองมากกว่าvก.ิ ทาให้เกิดอาการvวด+ีร·ะ·ึนอย่างรนaรง aละรวดเรว uร้อมก:มีอาการ+ลื่นไส้อาเ·ียน ใน:างรายอา·มีอาการ.าuร่ามว หรือเหนaสงระยิ:ระย:ร่วมด้วย u:มากในช่วงอาย ·aa v ¹ดยเ«uาะ+ู้ห¡ิง
มกเvนมากกว่า+ู้ชาย
· vวด+ีร·ะ+รึ่งซีก อา·เvน:ริเวa·ม:หรือท้ายทอยa.่:าง+รงกอา·เvนสอง·้างuร้อมกนหรือสล:·้างกนได้
: ลก·aะการvวด+ีร·ะส่วนมากมก·ะvวด.: | นาน+รงหนึ่งเกิน :a นาที +ู้vวย:างรายอา·มีvวด.ือ | สล:ก:vวด.: | ในสมองกได้
อาการvวด+ีร·ะมกเvนรนaรง aละส่วนมาก·ะ+ลื่นไส้หรืออาเ·ียนร่วมด้วยเสมอ ¹ดยอา·เvน·aะvวด+ีร·ะก่อนหรือหลงvวด+ีร·ะกได้
· อาการนา·ะเvนอาการทางสาย.า¹ดย·ะมีอาการนามาก่อนvวด+ีร·ะราว ·a:a นาที เช่น เหนaสงเvนเส้น | ระยิ:ระย: aสง·้าสะท้อน หรือเหนภาu:ิดเ:ียวก่อนvวด
· สาเห.ที่อยู่ภายในร่างกาย เช่น uนrกรรม +วามเ+รียด สาเห.เหล่านีไม่สามารถ·ะvองกนหรือหลีกเลี่ยงได้
: สาเห.ที่มา·ากภายนอกร่างกาย สามารถที่·ะvองกนหรือหลีกเลี่ยงได้ เvนv··ยส่งเสริมทาให้เกิด¹ร+·ึน ได้aก่ การอดนอน หรือการทางานหนกมากเกินไv ·าดการuก+่อน หรือมี+วามเ+รียด การดื่มเหล้า กาav ยา+มกาเนิด :าง+นเvน aละเมื่อหยดยา+ม
ก·ะลดอาการvวด+ีร·ะไมเกรนได้ · อาหาร:างชนิด·ะกระ.้นให้ร่างกายหล่งสารเ+มีในสมอง เuื่อกระ.้นเส้นเลือดในสมองหด.ว aละ·ยาย.ว ทาให้มีอาการvวดหวได้ อาหารเหล่านี ได้aก่ กล้วยหอม ชอ+¹+aล. เนยa·ง เ:ียร ไวน
· การนอนไม่uอ การอดนอน
: การดื่มสรามากเกินไv ·ะทาให้vวดไมเกรนมาก·ึน a.่ถ้าvวด+ีร·ะa::.ึงเ+รียด อาการvวด·ะ:รรเทาลงด้วยการดื่มเหล้า
การ.ราก.ราทางานมากเกินไv ทาให้.้องอดอาหาร:างมือ ร:vระทานอาหารไม่เvนเวลา ทาให้นา.าลในกระaสเลือด.่า อาการvวด+ีร·ะไมเกรน·ะเvนได้ง่าย·ึน
· การ.ื่นเ.้นมาก | ¹ดยเ«uาะในเดกที่ไvงานเลียง
· การเล่นกีuาที่หก¹หม·นเหนื่อยอ่อน a.่ถ้าเล่นกีuาเ:า | ·ะเvนvระ¹ยชน.่อส·ภาuร่างกาย
- การมองaสงที่มี+วาม·้ามาก | เช่น aสงอาทิ.ยที่รนaรง aสงที่กระuริ:มาก | เช่น ไvนีออนที่เสีย หรือaสงระยิ:ระย: ในดิส¹ก้เท+
: เสียงดง
s กลิ่นนาหอม:างชนิด กลิ่นซิการ กลิ่นสารเ+มี:างอย่าง กลิ่นท่อไอเสียรถยน.
- อาหาร:างชนิด
·a อากา+ร้อน·ด อากา+เยน·ด
·· ในระหว่างที่มีอาการvวด+ีร·ะไมเกรน +วร·ะนอนuก+่อนในห้องที่เงีย: ร:vระทานยาaก้vวดrรรมดา ถ้ามียานอนหล:กร:vระทานยาให้ หล: หรือกดเส้นเลือดที่กาลงเ.้นอยู่ที่·ม:·้างที่vวด+ีร·ะ ก·ะช่วยลดอาการvวด+ีร·ะได้ หรืออา··ะใช้นาa·งvระ+:
อะ¹รคอสาเหตุvองโรคสมองเสอม
ใครจะJวยเJนโรคสมองเสอม¹a้บ้าง
ความสำาค¸ในการตรวจรางกาย
โรคสมองเสอม ( nr¬rx+ix :
¹ร+สมองเสื่อม orvr·.i. · เvน+าที่เรียกใช้กล่มอาการ.่าง| ซึ่งเกิด·ึน·ากการทางาน·องสมองที่เสื่อมลง อาการที่u:ได้:่อย +ือ ในด้านที่เกี่ยวก:+วาม·า การใช้+วาม+ิด aละการเรียนรู้สิ่งใหม่| นอก·ากนียงu:ว่า มีการเvลี่ยนavลง·อง:+ลิกภาuร่วมด้วยได้ เช่น หงดหงิดง่าย
เ«ื่อยชา หรือเมินเ«ย เvน.้น การเสื่อม·องสมองนี ·ะเvนไvอย่าง.่อเนื่องเรื่อย| ซึ่งในที่สดก·ะส่ง+ลกระท:.่อ การดารงชีวิ.vระ·าวน ทงในด้านอาชีuการงาน aละชีวิ.ส่วน.ว
¹ร+สมองเสื่อมไม่ใช่ภาวะvก.ิ·อง+นที่มีอาย ใน:าง+รงเวลาที่เรามีอายมาก·ึน เราอา·มีอาการหลง| ลืม| ได้:้าง a.่อาการหลงลืมใน¹ร+สมองเสื่อมนน ·ะมีลก·aะที่a.ก.่างออกไv กล่าว+ือ อาการหลงลืม·ะเvนไvอย่าง.่อเนื่องaละมาก·ึนเรื่อย|
aละ·ะ·าเห.การaที่เuิ่งเกิด·ึนไม่ได้เลย ไม่เuียงa.่·ารายละเอียด·องเห.การaที่เuิ่งเกิด·ึนไม่ได้เท่านน +นที่เvน¹ร+สมองเสื่อม·ะ·าเรื่องราวที่เuิ่งเกิด·ึนไม่ได้เลย รวมทงสิ่งที่.วเองกระทาเองลงไvด้วย aละถ้าเvนมาก·ึนเรื่อย| +น+ู้นนอา··าไม่ได้ ว่าใส่เสืออย่างไร อา:นาอย่างไร
หรือaม้กระท่งไม่สามารถuูดได้เvนvระ¹ย+
อาการ.่าง| ·อง¹ร+สมองเสื่อมเกิด·ึนได้·ากหลายสาเห. ¹ร+อลไซเมอร ......¬.. · นนเvนสาเห.ที่u:ได้:่อย ที่สด +ือ vระมาaร้อยละ :a ·อง+ู้vวยด้วย¹ร+สมองเสื่อม ส่วน¹ร+สมองเสื่อม·ากเส้นเลือดในสมอง v...... +.¬..... · นน เvนสาเห.ที่u:ได้:่อยรองลงมา
นอก·ากนีสาเห.อื่น| ที่ทาให้เกิดสมองเสื่อมที่u:ได้ +ือ ¹ร+ |....... . |...... |.-. o.¬..... . ·าก ....... aละ·าก .ios เvน.้น
¹ร+สมองเสื่อมสามารถเกิด·ึนได้ก:+นทกเu+aละทกวย a.่·ะu:ได้น้อยมากใน+นที่อายน้อยกว่า ·a v ส่วนให¡่aล้วมก·ะu:ใน+นสูงอาย a.่uึง.ระหนกไว้ว่า ¹ร+สมองเสื่อมนนไม่ใช่สภาวะvก.ิ·อง +ู้ที่มีอายมาก เuียงa.่เมื่ออายมาก·ึน กมี¹อกาสที่·ะvวยเvน¹ร+ได้มาก·ึน
¹ดย+ร่าว| นนvระมาa · ใน ·aaa ·อง+นที่อายน้อยกว่า -· v ·ะมี¹อกาสvวยเvน¹ร+นีได้ vระมาa · ใน :a ·อง+นที่อายระหว่าง -·:a v · ใน :· ·อง+นที่มีอายระหว่าง :asa v aละ · ใน · ·อง+นที่มีอายมากกว่า sa v·ึนไv ·ะมี¹อกาสvวยเvน¹ร+สมองเสื่อมนีได
¹ดยvระมาaร้อยละ :a ·อง+ู้vวยเvน¹ร+สมองเสื่อมนน มีสาเห.มา·าก¹ร+อลไซเมอร ......¬.. o.... ·
เนื่อง·ากสาเห.·อง¹ร+สมองเสื่อมนน มีมากมายหลายสาเห. ดงนนการu:auทยเuื่อร:การvรึก·า aละ.รว·ร่างกาย·ึงเvนสิ่งสา+¡ เuราะนอก·าก·ะทาให้ทรา:ว่า เราvวยเvน¹ร+สมองเสื่อมหรือไม่aล้ว ยงทาให้uอทรา:ได้ว่า สาเห.นนมา·ากอะไร
ซึ่ง·ะมี+ล.่อaนวทางการรก·า.่อไv
โรคมะเรง
มะเรง +ือ กล่ม·อง¹ร+ที่เกิดเนื่อง·ากเซลล·องร่างกายมี+วาม+ิดvก.ิ ที่ o·. หรือสารuนrกรรม ส่ง+ลให้เซลลมีการเ·ริ¡เ.ิ:¹. มีการa:่ง.วเuื่อเuิ่ม·านวนเซลล รวดเรว aละมากกว่าvก.ิ ดงนน ·ึงอา·ทาให้เกิดก้อนเนือ+ิดvก.ิ aละในที่สดก·ะ
ทาให้เกิดการ.าย·องเซลลในก้อนเนือนน เนื่อง·าก·าดเลือดไvเลียง เuราะการ เ·ริ¡เ.ิ:¹.·องหลอดเลือด ถ้าเซลลuวกนีเกิดอยู่ในอวยวะใดก·ะ เรียกชื่อ มะเรง .ามอวยวะนนเช่น มะเรงvอด มะเรงสมอง มะเรงเ.้านม มะเรงvากมดลูก มะเรง เมดเลือด·าว
มะเรง.่อมนาเหลือง aละมะเรง+ิวหนง เvน.้น
¹ร+มะเรงที่u:มากที่สดในเu+ชาย ·a อนด:aรก +ือ
มะเรง.: s.·s- ราย
มะเรงvอด ·.·aa ราย
มะเรงลาไส้ให¡่ :.·-· ราย
มะเรง ช่องvาก ·.a-· ราย
มะเรงกระเuาะvสสาวะ ·.a·: ราย
มะเรงกระเuาะอาหาร ·.a·· ราย
มะเรง เมดเลือด·าว s-· ราย
มะเรง.่อมนาเหลือง ss· ราย
มะเรงหลง¹uรง·มูก s·· ราย
มะเรงหลอดอาหาร :·s ราย
¹ร+มะเรงที่u:มากที่สดในเu+ห¡ิง ·a อนด:aรก
มะเรงvากมดลูก ·.·-: ราย
มะเรงเ.้านม ·.:: ราย
มะเรง.: .-:- ราย
มะเรงvอด :.-as ราย
มะเรงลาไส้ให¡่ ·.:s- ราย
มะเรงรงไ·่ ·.:·: ราย
มะเรงช่องvาก -· ราย
มะเรง.่อมrยรอยด ss· ราย
มะเรงกระเuาะอาหาร :: ราย
มะเรง+อมดลูก :a ราย
สาเหตุ
รงสีเอกซเรย อล.ราไว¹อเล.·ากaสงaดด
เชือไวรส ไวรส.:อกเส::ี ไวรสaิวaมนau:uิล¹ลมา
การ.ิดเชือuยาrิใ:ไม้ใน.:
·ากu¡.ิกรรม:างอย่าง เช่น การสู::หรี่aละดื่มสรา เvน.้น
อาการ
คำาแนะนำา
สาเห.aละv··ยเสี่ยง·องการเกิดมะเรง a:่งออกเvน : vระเภทที่สา+¡ +ือ
· เกิด·ากสิ่งaวดล้อมหรือภายนอกร่างกาย ซึ่งv··:นนีเชื่อกนว่ามะเรง ส่วน ให¡่ เกิด·ากสาเห.ได้aก่
สารก่อมะเรงที่vนเvอนในอาหารaละเ+รื่องดื่ม เช่น สารuิ··าก เชือรา ที่มีชื่อ อลvาทอกซิน ......·..· สารก่อมะเรงที่เกิด·ากการvง ย่าง uวกไa¹ด+าร:อน •,+.....-..· สารเ+มีที่ใช้ใน·:วนการถนอม อาหาร ชื่อไน¹.รซามิน ·....¬...·
สี+สมอาหารที่มา·ากสีย้อม+้า
: เกิด·าก+วาม+ิดvก.ิภายในร่างกาย ซึ่งมีเvนส่วนน้อย เช่น เดกที่มี+วาม uิการ มาa.่ กาเนิดมี¹อกาสเvนมะเรงเมดเลือด·าว เvน.้น การมีภูมิ+้มกนที่:กuร่องaละภาวะ ทu¹ภชนาการ เช่น การ·าดไว.ามิน:างชนิด เช่น ไว.ามินเอ ซี เvน.้น ·ะเหนว่า
มะเรงส่วนให¡่มีสาเห.มา·ากสิ่งaวดล้อม ดงนน มะเรงกน่า·ะเvน¹ร+ที่สามารถ vองกนได้ เช่นเดียวก:¹ร+.ิดเชืออื่น| •... €|........ i|.·-s:· ถ้าvระชาชนมี +วามรู้เกี่ยวก:สาร ก่อมะเรง aละสารช่วยหรือให้เกิดมะเรงที่มีอยู่ในสิ่งaวดล้อมaล้ว uยายาม
หลีกเลี่ยงการสม+สก:สารเหล่านน เช่น งดสู::หรี่ หรือหลีกเลี่ยง·าก:ริเวa ที่มี+วน:หรี่ เvน.้น สาหร:สาเห.ภายในร่างกายนนการvองกน+งไม่ได้+ลa.่ทาให้ ทรา:ว่า .นเอง·ดอยู่ในกล่มที่มีอ.ราเสี่ยง.่อการเvน มะเรงสูงหรือมากกว่ากล่มอื่น |
ดงนนก+วรไvu:auทยเuื่อ·อ+าaนะนาเกี่ยวก:+วามรู้เรื่องมะเรง.่อไv กรaีที่เvน มะเรง ได้.รว·u:.งa.่ระยะaรก ซึ่ง·ะมีการ.อ:สนอง.่อการ รก·า+่อน·้างดี
· ไม่มีอาการใดเลยในช่วงaรก·aะที่ร่างกายมีเซลลมะเรงเvน·านวนน้อย
: มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง.ามส¡¡าaอน.ราย s vระการ ที่เvนส¡¡าa เ.ือน ว่า+วรไvu:auทย เuื่อการ.รว·+้นหา¹ร+มะเรง หรือสาเห.อื่น | ที่ทา ให้มีส¡¡าa เหล่านี เuื่อการรก·าaละaก้ไ·ทางการauทยที่ถูก.้องก่อนที่·ะกลายเvน¹ร+มะเรง
หรือเvนมะเรงระยะลกลาม
มีอาการvวย·อง¹ร+ท่วไv เช่น อ่อนเuลีย เ:ื่ออาหาร นาหนกลด ร่างกาย ทรด¹ทรม ไม่สดชื่น aละไม่a·่มใส
· มีอาการที่:่ง:อกว่า มะเรงอยู่ในระยะลกลาม หรือเvนมาก ·ึนอยู่ก:ว่าเvน มะเรงชนิดใดaละมีการกระ·าย·อง¹ร+อยู่ที่ส่วนใด·องร่างกายที่สา+¡ที่สด ·องอาการในกล่ม นี ได้aก่ อาการเ·:vวด ที่aสนทก·ทรมาน
· ร:vระทาน+ก.ระกูลกะหล่าให้มาก เช่น กะหล่าvลี กะหล่าดอก +ก+ะน้า หว+กกาด :รอ+¹+ลี่ •ล•
:ร:vระทานอาหารที่มีกากมากเช่น +ก +ลไม้ ·้าว ·้าว¹uด aละเมลดr¡uืชอื่น|
ร:vระทานอาหารที่มีเ:.้า a+¹รทีน aละ ไว.ามินเอ สูงเช่น +ก +ลไม้สีเ·ียวเหลือง
· ร:vระทานอาหารที่มีไว.ามินซีสูง เช่น +ก +ลไม้.่าง |
· +ว:+มนาหนก.ว
-ไม่ร:vระทานอาหารที่มีรา·ึน
: ลดอาหารไ·มน
sลดอาหารดองเ+ม อาหารvงย่าง รม+วน aละอาหารที่ถนอมด้วยเกลือไนเ.รท ไนไ.รท
-ไม่ร:vระทานอาหารสก| ดิ: | เช่น ก้อยvลา vลา·่อม •ล•
·aหยดหรือลดการสู::หรี่
··ลดการดื่มaอลกอaอล
·: อย่า.ากaดด·ดมากเกินไv ·ะเสี่ยง.่อการเกิด มะเรง+ิวหนง
โรค¹ต
หมายถึง ¹ร+อะไรกได้ที่มี+วาม+ิดvก.ิหรือที่เรียกว่า uยาrิสภาu เกิดที่:ริเวaไ. ที่u:มากได้aก่
¹ร+ไ.วาย«:uลน·ากเห..่าง|
¹ร+ไ.วายเรือรงเกิด.ามหลง¹ร+เ:าหวาน ¹ร+ไ.อกเส: หรือ¹ร++วามดน¹ลหิ.สูง
¹ร+ไ.อกเส:เน¹vร.ิก
¹ร+.ิดเชือในระ::ทางเดินvสสาวะ
อาการ
vสสาวะเvนเลือด ซึ่งส่วนให¡่·ะเvน¹ร+ไ. a.่กอา··ะไม่ใช่กได้ ¹ดย·ะvสสาวะเvนเลือด อา·เvนเลือดสด| เลือดเvนลิ่ม| vสสาวะเvนสีaดง สีนา ล้างเนือ สีชาaก่| หรือvสสาวะเvนสีเหลืองเ·้มกได้
การ+ิดvก.ิ·องการถ่ายvสสาวะ เช่นการถ่ายvสสาวะ:่อย vสสาวะaส: vสสาวะราด เ:่งvสสาวะ อาการเหล่านีล้วนเvนอาการ+ิดvก.ิ·องระ::ทาง เดินvสสาวะ เช่นกระเuาะvสสาวะ .่อมลูกหมากaละท่อทางเดินvสสาวะ
การvวดหลง ในกรaีที่เvนกรวยไ.อกเส: ·ะมีอาการไ·้หนาวส่นaละvวดหลง:ิเวaไ.+ือ:ริเวaสนหลงใ.้ซี่¹+รงซีกสดท้าย
+วามดน¹ลหิ.สูง เนื่อง·ากไ.สร้างสาร+ว:+ม+วามดน¹ลหิ. vระกอ:ก:ไ. มีหน้าที่รก·าสมดล·องนาaละเกลือaร่ในร่างกาย เuราะ«ะนน+วามดน¹ลหิ. สูงอา·เvน·าก¹ร+ไ.¹ดย.รง หรือในระยะไ.วายมาก|+วามดน¹ลหิ.ก·ะสูง ได้
¹ร+ไ.อกเส:·ากภาวะภูมิ+้มกนส:สน ¹ร+เอสaอลอี ·
¹ร+ถงนาที่ไ. |..,.,... ‚.+.., o....·
vสสาวะเvนvองมาก เuราะมี..-.¬.. หรือ¹vร.ีนออกมามาก ·ะทาให้vสสาวะมีvอง·าว| เหมือนvองส:ู่
การมีvสสาวะเvนเลือด uร้อมก:มีไ·่·าว¹vร.ีนออกมาในvสสาวะuร้อม|กน เvน·้อส¡นิƒานที่มีนาหนกมากว่า·ะเvน¹ร+ไ.
vสสาวะ·่น อา·เกิด·ากมี เมดเลือดaดง vสสาวะเvนเลือด· เมดเลือด·าวมี การอกเส:· มีเชือa:+ทีเรีย aสดงว่ามีการ.ิดเชือ· หรืออา·เกิ ด·ากสิ่งที่ ร่างกาย· :ออก·ากไ. a.่ละลายได้ ไม่ ดี เช่ นuวก+ลึ ก+ริส.ล.่าง| เvน.้น
การvวดท้องอย่างรนaรง ......, ,...· ร่วมก:การมีvสสาวะเvนเลือด vสสาวะ·่น หรือมีกรวดทราย aสดงว่าเvนนิ่วในไ.aละทางเดินvสสาวะ
การมีก้อน:ริเวaไ. หรือ:ริเวa:นเอวทง : ·้าง อา·เvน ¹ร+ไ.เvนถงนาการอด.น·องไ. หรือเนืองอก·องไ.
อาการ:วม ¹ดยเ«uาะการ:วมที่:ริเวaหนง.าใน.อนเช้า หรือหน้า:วม ซึ่งถ้าเvนมาก·ะมีอาการ:วมท่ว.ว อา·เกิดได้ใน¹ร+ไ.หลายชนิด a.่ที่u:ได้:่อย ¹ร+ไ.อกเส:ชนิดเนv¹vร.ิ+ ซิน¹ดรม ·.,...... s,.+..¬.·
อย่างไรก.าม+วร.้องไvu:auทย ทาการซกvระว.ิ .รว·ร่างกาย aละ.รว·ทางห้องv¸ิ:.ิการ เช่น .รว·vสสาวะ .รว·เลือด เอกซเรย ·ึง·ะuอ:อกได้aน่นอน·ึนว่าเvน¹ร+ไ.หรือไม่
สาเหตุ
เนืองอก·องไ. ซึ่งมีได้หลายชนิด
คำาแนะนำา
ซีดหรือ¹ลหิ.·าง เช่นเดียวก:+วามดน¹ลหิ.สูง สาเห.·อง¹ลหิ.·างมีได้ หลายชนิด a.่สาเห.ที่เกี่ยวก:¹ร+ไ.ก+ือ ¹ร+ไ.วายเรือรง „...... ..... .......· เนื่อง·ากvก.ิไ.·ะสร้างสารอีริ¹rร¹vอี.ิน r.,...,......· เuื่อไv
กระ.้นให้ไ·กระดูกสร้างเมดเลือดaดง เมื่อเกิดไ.วายเรือรงไ.·ะไม่สามารถ สร้างสารอีริ¹rร¹vอี.ิน r.,...,......· ไvกระ.้นไ·กระดูก ทาให้ซีดหรือ ¹ลหิ.·าง มีอาการอ่อนเuลีย เหนื่อยง่าย หน้ามือ เvนลม:่อย|
เvนมาa.่กาเนิด „.._......· เช่นมีไ.·้างเดียวหรือไ.มี·นาดไม่เท่ากน ¹ร+ไ.เvนถงนา |..,.,... ..+.., +....· ซึ่งเvน กรรมuนrด้วย เvน.้น
เกิด·ากการอกเส: i....¬¬.....· เช่น¹ร+·องกล่มเลือด4อย·องไ.อกเส: _..¬.......,.....·
เกิด·ากการ.ิดเชือ i........· เกิด·ากเชือa:+ที่เรียเvนส่วนให¡่ เช่นกรวยไ.อกเส: ไ.เvนหนอง กระเuาะvสสาวะอกเส: ·ากเชือ ¹ร+· เvน.้น
เกิด·ากการอด.น …-........· เช่น·ากนิ่ว .่อมลูกหมาก¹. มะเรงมดลูกไvกดท่อไ. เvน.้น
· กินอาหาร¹vร.ีน.่า หรืออาหาร¹vร.ีน.่ามากร่วมก:กรดอะมิ¹น·าเvน ¹ดยกินอาหารที่มี¹vร.ีน+aภาuสูง ซึ่งหมายถึง¹vร.ีนที่ได้·ากเนือส.วทกชนิด·านวน a- กรม ·อง¹vร.ีน นาหนก.ว · กิ¹ลกรม วน ¹ดยไม่.้องให้กรดอะมิ¹น·าเvนหรือกรด+ี¹.
‚... ...+· เสริม เuราะอาหาร¹vร.ีนใน·นาดดงกล่าว·้าง.้นให้กรดอมิ¹น·าเvนในvริมาaที่uอเuียงก:+วาม.้องการ·องร่างกายอยู่aล้ว .วอย่างเช่น +ู้vวยซึ่งมีนาหนก.วเ«ลี่ย vระมาa ·a-a กิ¹ลกรม +วรกินอาหารที่มีvริมาa¹vร.ีนสูงvระมาa a-a กรม
วน อา··ากดอาหาร¹vร.ีนเuื่อชะลอการเสื่อมหน้าที่·องไ.ได้อีกวิrีหนึ่ง¹ดยให้+้vวยกินอาหาร¹vร.ีน.่ามาก a· กรม นาหนก.ว · กิ¹ลกรม วน· ร่วมก:กรดอะมิ¹น·าเvนหรืออนuนr+ี¹. ‚... ....._· ·องกรดอะมิ¹น·าเvน
ในกรaี+ู้vวยมีนาหนกเ«ลี่ยน ·a-a กิ¹ลกรม +วรกิน¹vร.ีนvระมาa :a:· กรม วน เสริมด้วยกรดอะมิ¹น·าเvน หรืออนuนr+รี¹.·องกรดอะมิ¹น·าเvน ·a·: กรม วน
: กินอาหารที่มี¹+เลสเ.อรอล.่า ¹ดย+้vวยที่เvน¹ร+ไ.วายเรือรง+วร+ว:+มvริมาa¹+เลสเ.อรอลในอาหารa.่ละวนไม่ให้เกิน aa มิลลิกรม วน ด้วยการ·ากดอาหารที่มี¹+เลสเ.อรอลมาก เช่น ไ·่aดง เ+รื่องในส.วทกชนิด aละนม เvน.้น
งดกินอาหารที่มีvอสเv.สูง vอสเv.มกu:ในอาหารที่มี¹vร.ีนสูง เช่น เนือส.ว ไ·่aดง นม aละเมลดuืช.่าง| เช่น ถ่วลิสง เมดทาน.ะวน เมดมะม่วงหิมuาน. เมลดอลมอนด +วรหลีกเลี่ยงอาหารดงกล่าว u:ว่าอาหารที่มีvอสเv.สูง
·ะเร่งการเสื่อม·อง¹ร+ไ.วายเรือรงให้รนaรงมาก·ึน aละมี+วามรนaรง·องการมี¹vร.ีนร่วทางvสสาวะมาก·ึน นอกเหนือ·าก+ลเสีย.่อระ::กระดูกดงกล่าว·้าง.้น
· +ู้vวย¹ร+ไ.วายเรือรงที่ไม่มีอาการ:วม การกินเกลือในvริมาaไม่มากนก ¹ดยไม่.้องถึงก:งดเกลือ¹ดยสินเชิง a.่ไม่+วรกินเกลือเuื่อการvรงรสเuิ่ม +ู้vวยที่มีอาการ:วกร่วมด้วย +วร·ากดvริมาaเกลือที่กิน.่อวนให้น้อยกว่า กรม·องนาหนกเกลือaกง
เกลือ¹ซเดียม+ลอไรด· .่อวน ซึ่งทาได้¹ดยกินอาหารที่มีรสชาด·ืด งดอาหารที่มีvริมาaเกลือมาก ได้aก่ เนือส.วทาเ+ม หรือหวานเ+ม เช่น เนือเ+ม vลาaห้ง ก้งaห้ง รวมถึงหมูaaม หมูเ:+อน ไส้กรอก vลาริวกิว หมูสวรร+ หมูหยอง หมูa+่น vลาส้ม vลาเ·่า
เ.้าเ·ียว งดอาหาร:รร·กระv†อง เช่น vลากระv†อง เนือกระv†อง
· +ู้vวย¹ร+ไ.วายเรือรงที่มีนาหนกเกินนาหนก·ริงที่+วรเvน i+... ‡.._.. ... •.._..· ใน+นvก.ิ +วร·ากดvริมาaa+ลอรีให้uอเuียงในa.่ละวนเท่านน +ือ vระมาa a· กิ¹ลa+ลอรี นาหนก.ว · กิ¹ลกรม วน
โรคหวใจ
rนิaและสาเหตุvองโรคหวใจ
โรคหวใจพิการแตกำาเนิa +วาม+ิดvก.ินีอา·เกิด·ึนก:ทกส่วน·องหวใ· เช่น หลอดเลือดหวใ· ลินหวใ· +นงกนห้องหวใ· หรือ .วห้องหวใ·เอง มีสภาuไม่สม:ูรa
โรคลินหวใจ ลินหวใ·uิการอา·เvนa.่กาเนิดหรือมาเvนภายหลงได้ ที่มาเvนภายหลงส่วนมากเกิด·ากการ.ิดเชือ+ออกเส: aละไม่ได้ร:การรก·า อย่างถูก.้อง ร่างกายสร้างภูมิ.้านทาน.่อ.้านหวใ·.วเอง เกิดการอกเส:·องลินหวใ· aละ เกิดลินหวใ·uิการ .ี:
ร่ว· .ามมา นอก·ากนนลินหวใ·uิการยง อา·เกิด·ากการ.ิดเชือที่หวใ·¹ดย.รง หรือเกิด·ากการเสื่อม·องลินหวใ·เอง ¹ดยมากaล้วเราสามารถ+่า.ดaก้ไ·ได้
โรคกล้ามเนอหวใจ กล้ามเนือหวใ·ทางาน+ิดvก.ิไม่ว่า·ะ:ี: หรือ +ลาย.ว กล้ามเนือหวใ·หนากว่าvก.ิ เvน.้น ¹ร+ที่u::่อย +ือ กล้ามเนือหวใ·เสีย เนื่อง·าก+วามดน¹ลหิ.สูงที่ไม่ได้ร:การรก·ามานาน กล้ามเนือหวใ··าดเลือด หรือ กล้ามเนือหวใ·.าย
:างส่วน เนื่อง·ากหลอดเลือดหวใ·.ี:หรือ.น เvน.้น
โรคหลอaเลอaหวใจ โรคหวใจvาaเลอa เvน¹ร+กล่มเดียวกน เuราะหลอดเลือดหวใ··ะนาเลือดไvเลียงกล้ามเนือหวใ· เมื่อหลอดเลือด +ิดvก.ิ·ะทาให้กล้ามเนือหวใ··าดเลือด การทางาน·ึง+ิดvก.ิ ¹ร+·องหลอดเลือดหวใ·อา·เกิด·ากหลายสาเห.
a.่ที่u::่อยที่สด เกิด·ากการสะสม ·องไ·มนที่+นง ทาให้หลอดเลือดหวใ·.ี:aละ.นในที่สด ไม่ใช่มีก้อนไ·มนในเลือดลอย ไvอด.น .ามที่เ·้าใ·กน·
โรคเยอหุ้มหวใจ เvน¹ร+ที่u:ไม่:่อย ส่วนให¡่เกิดการอกเส:·ากการ.ิดเชือไวรส หรือ a:+ทีเรีย หรือ เชือวa¹ร+ ¹ร+นีส่วนให¡่รก·าได้ ยกเว้นกรaีที่มะเรงauร่กระ·ายมายงเยื่อห้มหวใ·
โรคหวใจเต้นผิaจงหวะ กล่มนีมีหลายชนิดมาก :างชนิดไม่เvนอน.ราย :างชนิดอน.รายมาก ส่วนให¡่·องกล่มที่ร้ายaรง มกมี+วาม+ิดvก.ิ ·องกล้ามเนือหวใ· หลอดเลือดหวใ·ด้วย· สาเห.เกิด·ากระ::ไvvาในหวใ·ทางาน+ิดvก.ิไv เช่น มี·ดกาเนิด
ไvvาavลกvลอม·ึน หรือ เกิดทางลด เรียกง่าย|ว่า ไvชอ.· ในระ:: เvน.้น
การติaเrอทหวใจ u:ได้:่อยใน+ู้vวยภูมิ.้านทาน.่า หรือ .ิดยาเสu.ิดชนิด«ีด ¹ดยมากเกิดการ.ิดเชือที่ลินหวใ· ซึ่ง·ะเvนv¡หาในการรก·า อย่างมาก ¹ร+หวใ·ใน+ู้vวยที่.ิดเชือ •iv กเvนอีกกล่มที่มีลก·aะ·อง¹ร+หลากหลายมาก
อาการ
เ·:หน้าอก
อาการหอ: เหนื่อยง่าย เวลาออกaรง
ใ·ส่น หมายถึง การที่หวใ·เ.้นเรว+ิดvก.ิ +ิด·งหวะ หรือ เ.้นไม่สม่าเสมอ เ.้น|หยด|
·า:วม เกิด·ากการที่หวใ·ด้าน·วาทางานลดลง เลือด·าก·าไม่สามารถ ไหลเทเ·้าหวใ·ด้าน·วาได้¹ดยสะดวก ·ึงมีเลือด+้างอยู่ที่·ามาก·ึน
เvนลม วู: หมายถึง การหมดส.ิ หรือ เกือ:หมดส.ิ ช่ว·aะ ¹ดยอา·รู้สึกหน้ามืด ·ะเvนลม .าลาย มองไม่เหนภาuชดเ·น ¹ดยอาการเvนอยู่ช่ว·aะ
คำาแนะนำา
· เ·:aน่น| อึดอด :ริเวaกลางหน้าอก อา··ะเvนด้านซ้าย หรือ ทงสองด้าน มก·ะไม่เvนด้าน·วาด้านเดียว· :างราย·ะร้าวไv ที่a·นซ้าย หรือ ทงสอง·้าง หรือ ·กaน่นที่+อ :างรายเ·::ริเวaกราม+ล้ายเ·:vน เกิด·ึน·aะออกกาลง เช่น เดินเรว| รี: หรือ
·ึน:นได วิ่ง ¹กรr¹ม¹ห อาการดงกล่าว·ะดี·ึนเมื่อหยดออกกาลง
: เ·:aหลม|+ล้ายเ·มaทง เ·:avล:| เ·:·ดเดียว กดเ·::ริเวaหน้าอก
· หลีกเลี่ยงอาหารไ·มนสูง
: หลีกเลี่ยงอาหารรสเ+ม
เน้นอาหารที่มีเส้นใย ..-..·
· เลิก:หรี่
· ออกกาลงกายอย่างสม่าเสมอ
- +ว:+มเ:าหวานaละ+วามดน¹ลหิ.สูง
: ทา·ิ.ใ·ให้+่องใส
ภาวะเสยงตอการเกิaโรคกระaูกพรุน
มี¹อกาสเvน¹ร+ได้มากกว่า+น+ิวดา
โรคกระaูกพรุน หรอ «.:-«,«.«...
+ือภาวะที่เนือกระดูก·องร่างกายลดลงอย่างมาก aละเvน+ลให้¹+รงสร้าง·องกระดูกไม่a·งaรง ทาให้ไม่สามารถร:นาหนกได้ดีเช่นเดิม ¹ร+กระดูกuรนเvน¹ร+·อง+ู้สูงอาย ¹ดยvก.ิร่างกายเรา·ะมีกระ:วนสร้างaละสลายกระดูก เกิด·ึน.ลอดเวลา เมื่ออายมาก·ึน
¹ดยเ«uาะเมื่อเกิน ·a v กระ:วนสร้าง·ะ ไม่ สามารถไล่ทนกระ:วนสลายได้ นอก·ากนน เมื่ออายมาก·ึนการดูดซึม·องทางเดินอาหาร ·ะเสื่อมลงทาให้ ร่างกาย.้ องดึง สารa+ลเซียม·ากกระดูกมาใช้ +ล+ือ ร่างกาย.้องสู¡เสียvริมาaเนือกระดูกมาก·ึน
ห¡ิงวยหมดvระ·าเดือน การ·าดaอร¹มนเอส¹.รเ·นทาให้กระดูกสลาย.วในอ.ราที่เรว·ึน
+ู้สูงอาย
ชาวเอเซียaละ+น+ิว·าว ¹ร+กระดูกuรนถ่ายทอดได้ทางกรรมuนr .ามสถิ.ิu:ว่า สองชนชา.ินี
รูvร่างเลก +อม
ร:vระทานอาหารที่มีa+ลเซียมไม่เuียงuอ
ออกกาลงน้อยไv
สู::หรี่ ดื่มสรา ชา กาav
ใช้ยา:างชนิดที่มี+ล.่อการสลายเซลลกระดูก เช่น สเ.ียรอยด
เvน¹ร+เรือรง เช่น ไ··้ออกเส: ¹ร+ไ.
ร:vระทานอาหาร·าuวก¹vร.ีนaละอาหารมีกากมากเกินไv
ร:vระทานอาหารเ+ม·ด
อาการvองโรคกระaูกพรุน
¹ร+aทรกซ้อนที่อน.รายที่สด·อง¹ร+กระดูกuรน +ือ กระดูกหก :ริเวaที่u:มาก ได้aก่ กระดูกสนหลง กระดูกสะ¹uก aละกระดูก·้อมือ ซึ่งหากที่กระดูกสนหลงหก ·ะทาให้เกิดอาการvวดมาก ·นไม่สามารถ เ+ลื่อนไหว ไvไหนได้
การJองกนและรกvาโรคกระaูกพรุน
วิrีที่ดีที่สด +ือ การเสริมสร้างเนือกระดูก·องร่างกายให้มากที่สด.งa.่อายยงน้อย อย่างไรก.าม +นทกวย+วรให้+วามสนใ·ในการvองกน¹ร+กระดูกuรนด้วยการv¸ิ:.ิ.นดงนี
ร:vระทานอาหารให้+ร:ทกหมวดหมู่.ามหลก¹ภชนาการ
ร:vระทานอาหารที่มีa+ลเซียมสูง เช่น นม ¹ยเกิร. ก้งaห้ง.วเลก ก้ง4อย
ไม่ร:vระทานเนือส.วมากเกินไv
เลี่ยงอาหารเ+ม·ด
ออกกาลงกายอย่างสม่าเสมอ เuื่อกระ.้นการสร้างกระดูก aละทาให้กล้ามเนือa·งaรง
การทรง.วดี vองกนการหกล้มได้
หลีกเลี่ยง:หรี่ สรา ชา กาav
เลี่ยงยา:างชนิด เช่น สเ.ียรอยด
ระมดระวง.นเองไม่ให้หกล้ม
การใช้ยาในการvองกนaละรก·า·ะa.ก.่างกน.ามv··ย.่าง|ใน+ู้vวยa.่ละราย เช่น อาย เu+
aละระยะเวลาหลงการหมดvระ·าเดือน
การวินิจaยโรคกระaูกพรุน
ระยะaรกมกไม่มีอาการ เมื่อเริ่มมีอาการaสดงว่าเvน¹ร+มากaล้ว อาการสา+¡·อง¹ร+ ได้aก่ vวด.ามกระดูกส่วนกลางที่ร:นาหนก เช่น กระดูกสนหลง กระดูกสะ¹uก aละอา·มีอาการvวด·้อร่วมด้วย .่อมา+วามสูง·องลา.ว·ะ+่อย|ลดลง
หลง·ะ¹ก่ง+่อมหากหลง¹ก่ง+่อมมาก|·ะ ทาให้vวดหลงมากเสีย:+ลิก เ+ลื่อนไหวลา:ากระ::ทางเดินหายใ·aละทางเดินอาหารถูกร:กวน เมื่อเvน¹ร+.ิดเชือ·องทางเดินหายใ· ·ะหายยาก ระ::ย่อยอาหาร+ิดvก.ิ ท้องอืดเvอ aละท้อง+ูกเvนvระ·า
การวินิ·«ย¹ร+นีในระยะเริ่มaรก ทาได้¹ดยการ.รว·+วามหนาaน่น·องกระดูกด้วยเ+รื่องวด+วามหนาaน่น ·องกระดูก ˆ...o.....¬....· การ.รว·นีเvนการ.รว·¹ดยใช้aสงเอกซเรยที่มีvริมาaน้อยมากส่อง.าม·ด.่าง| ที่.้องการ.รว·aล้วใช้+อมuิวเ.อร
‰+านวaหา+่า+วามหนาaน่น ·องกระดูก:ริเวa.่าง|เvรีย:เทีย:ก:+่ามา.รƒาน ส.รีอาย ·a v ·ึนไv ¹ดยเ«uาะอย่างยิ่ง:างรายที่มี+วามเสี่ยง ได้aก่ รูvร่าง+อม ดื่มเหล้า กาav สู::หรี่ ทานอาหารที่มีa+ลเซียมน้อย ไม่ออกกาลงเvนvระ·า หรือ
ร:vระทานยาสเ.ียรอยด +วรเ·้าร:การ.รว·+วามหนาaน่น ·องกระดูกเvนvระ·าทกv
อมพ¡กv อมพาต
จากโรคหลอaเลอaในสมอง
ซึ่งหาก+ู้vวย¹ร+หลอดเลือดสมองที่มีชีวิ.อยู่กมก·ะมี+วามuิการหลงเหลืออยู่
ได้aก่ อมu¡ก· อมuา. น่นเอง
v··ยเสี่ยงที่aก้ไ·aละ+ว:+มได้ มกสมuนrก:+ู้vวยที่เvน¹ร++วามดน¹ลหิ.สูง ¹ร+เ:าหวาน
aละ¹ร+หวใ· ไ·มนในเลือดสูง ดื่มเ+รื่องดื่มaอลกอaอล+สมอยู่ ·าดการออกกาลงกาย สู::หรี่ +วามเ+รียด +วามอ้วน
v··ยเสี่ยงที่aก้ไ·ไม่ได้ ได้aก่ อาย ·ากการ+ึก·าu:ว่า¹อกาสเกิด¹ร+หลอดเลือดสมอง·ะมาก·ึน .ามอายที่เuิ่ม·ึน เu+ เชือชา.ิ aละกรรมuนr
¹ร+หลอดเลือดในสมองเvน¹ร+ที่เvนสาเห.การเสียชีวิ.เvนอนด: รอง·าก¹ร+หวใ·aละมะเรง
Jจจยเสยงททำาให้เกิaโรคหลอaเลอaในสมองa:่งเvน : ลก·aะ ได้aก่
อาการเริมต้นvองอมพ¡กv ที่สงเก.ได้aละ+วรไvu:auทย ดงนี+ือ
· เกิดอาการชาหรือไม่มีaรง .ามใ:หน้า a·น ·า ·้างใด·้างหนึ่ง·องร่างกาย
: uูดไม่ได้ช่ว·aะ หรือลา:ากในการuยายามuูด
.า·้างใด·้างหนึ่งuร่ามวไvช่ว·aะ
· เวียน+ีร·ะ¹ดยไม่มีสาเห.หรือทรง.วไม่ได้
โรคหลอaเลอaในสมองJองกน¹a้โaยหลกเลยงและควบคุมJจจยเสยงaงน +ือ
· การร:vระทานอาหารที่ถูก.้อง ¹ดยร:vระทานอาหารที่มีสารอาหาร+ร:ถ้วนaละมีvริมาaเuียงuอ ลดอาหารเ+ม หรือเกลือมาก ซึ่ง·ะช่วยvองกน¹ร++วามดน¹ลหิ.สูงaละหลอดเลือดa·งได้ ร:vระทานอาหารที่มี กากใยสูงเvนvระ·า เช่น +ก +ลไม้
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไ·มนมาก¹ดยเ«uาะไ·มนอิ่ม.ว เช่น มนหมู มนไก่ ไ·่aดง aละกะทิมะuร้าว รวมทงอาหารที่หวาน·ด.่าง| เvน.้น ซึ่ง·ะทาให้ระด:ไ·มนในเลือดสูงได้
: งดสู::หรี่ เนื่อง·าก:หรี่มีสารนิ¹+.ิน ซึ่งสารนี·ะทาให้หวใ·เ.้นเรวหลอดเลือดหด.ว +วามดน¹ลหิ.สูง ทาให้เกิดการอด.น·องเส้นเลือด ¹ดยเ«uาะ+ู้vวยที่มี+วามดน¹ลหิ.สูง เ:าหวาน aละ¹ร+หวใ·อยู่ก่อนaล้ว·ะทาให้ เกิดอน.รายได้
ออกกาลงกายสม่าเสมอ เuราะช่วย+ลายเ+รียด ลดไ·มน aละลด+วามดน¹ลหิ.นอก·ากนียงทาให้ ส·ภาua·งaรงอีกด้วย
· การ+ว:+มนาหนก +วามอ้วนเvนสาเห.·องการเกิด¹ร+ได้หลายอย่าง เช่น ไ·มนในเลือดสูง +วามดนสูง aละทาให้เกิด¹ร+เ:าหวานได้
· หลีกเลี่ยงการดื่มaอลกอaอล
- +วรไv.รว·ส·ภาuเvนvระ·า หากu:ว่าท่านvวยเvน¹ร++วามดน¹ลหิ.สูง เ:าหวาน ¹ร+หวใ·
โรคโลหิตจาง
เvนภาวะที่ร่างกายมีระด:เa¹ม¹กล:ินในเลือด.่ากว่าvก.ิ u:ได้ในทกอายaละทงสองเu+
อาการ
ถ้าเvนน้อย|อา·มีอาการเหนื่อนง่าย รู้สึกเuลีย| a.่ถ้าเvนรนaรง ·ะมีอาการไม่มีaรง ซีดเซียว หวใ·เ.้นเร้ว หายใ·ไม่ออก มึนงง เท้า:วม aละvวด·า
สาเหตุ
คำาแนะนำา
· เกิด·ากการ·าดrา.เหลก ซึ่งเvนส่วนvระกอ:สา+¡·อง aี¹ม¹กล:ิน ทาหน้าที่·นส่งออกซิเ·นไv.ามกระaสเลือด· มกเกิ ดในกล่มเดกวยร่น
: การสู¡เสียเลือดมาก|ในช่วงมีvระ·าเดือน
มีเลือดออกในกระเuาะอาหาร
· เกิดภาวะเมดเลือดaดงa.ก
· เกิดภาวะ+ิดvก.ิในการสร้างเมดเลือดaดง
- ร่างกายไม่ดูดซึม วิ.ามิน :ี ·: ,........ ....¬.. ·
· รvระทานเนือส.ว เvด ไก่ .:ส.ว เลือดส.ว ถ่วaละ+กใ:เ·ียวเ·้มเvนaหล่งที่มีrา.เหลกมากที่สด
: รvระทาน+ลไม้ที่มีรสเvรียว เuื่อให้ได้ วิ.ามิน ซี ·ะช่วยให้ร่างกายดูดซึมrา.เหลก·ากuืชได้ดี·ึน
งดการดื่มนาชาระหว่างมืออาหาร สารaทนนินที่มีอยู่ในนาชา·ะไv·ด·วางการดู¹ซึมrา.เหลกได้
· งดการ:ริ¹ภ++ลิ.ภaŠเสริมอาหารvระเภทราสาเร·รูvมากเกินไv เนื่อง·ากกรดไv.ิกที่มีอยู่ในรา·้าวสาลี aละ·้าวกล้อง ·ะไvยยยงการดูดซึมrา.เหลกได้
โรคกระเพาะ
¹ร+กระเuาะเvน¹ร+ที่u::่อย¹ร+หนึ่ง :างท่านอา·เรียก¹ร+กระเuาะอาหาร เuราะอาการvวดท้องที่เvนมกสมuนrก:การร:vระทานอาหาร +วามหมาย·อง¹ร+กระเuาะนน ¹ดยท่วไvหมายถึง¹ร+a+ลในกระเuาะอาหาร
a.่ที่·ริงaล้ว¹ร+กระเuาะยงหมายรวมถึง¹ร+a+ลที่ลาไส้เลก. ¹ร+กระเuาะอาหารอกเส: aละ¹ร+ลาไส้อกเส:อีกด้วย
สาเหตุ·อง¹ร+กระเuาะอาหารนนมีมากมาย ซึ่งa.่ละสาเห.·ะทาให้เกิดภาวะที่มีกรดในกระเuาะอาหารมากเกินไv เช่นการร:vระทานอาหารไม่เvนเวลา การร:vระทานยาaก้vวด·าuวก .,.... ใน·aะท้องว่าง
การร:vระทานยาaก้อกเส:หรือaก้vวด·าuวกยาที่ใช้กนใน¹ร+กระดูกaละ·้อ การดื่มสรา aละการสู::หรี่ นอก·ากนีในv··:นยงมีการ.รว·u:ว่ามี -....... ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถอา+ยอยู่ในกระเuาะอาหาร·อง+นเราได้ -....... .วนีu:ว่ามีส่วนสา+¡ที่ทาให้เกิด¹ร+กระเuาะได้
อาการโรคกระเพาะที่u::่อย+ือ มีอาการvวดท้อง:ริเวaลินv‹ a.่:าง+นอา·มีอาการaน่นท้อง:างรายอา·มีอาการ+ลื่นไส้ อาเ·ียนร่วมด้วย +ล·้างเ+ียง·อง¹ร+กระเuาะที่มีอน.ราย ได้aก่ อาเ·ียนเvนเลือด ถ่ายอ··าระเvนสีดา
aละกระเuาะอาหารที่เvนa+ลทะลทาให้เกิดอาการvวดท้องอย่างรนaรงได้
ในกรaีที่ท่านมีอาการvวดท้องaละสงสยว่า·ะเvน¹ร+กระเuาะ ท่าน+วรร:+าvรึก·า·ากauทยหรือ:+ลากรทางการauทย เนื่อง·ากสาเห.·องการvวดท้องมีมากมาย หากยงไม่มี+วามaน่ใ·
ท่าน+วรไvu:auทยเuื่อการ.รว·วินิ·«ย¹ดยauทย·ะซกvระว.ิ·องท่านอย่างละเอียดมากยิ่ง·ึน มีการ.รว·ร่างกายเuื่อว่า·ะหาสาเห.ที่aท้·ริง auทยอา·ให้การรก·า¹ดยให้ยาลดกรดในกระเuาะอาหารหรือลาไส้เลก หรือใน:างกรaีอา·มีการ.รว·เuิ่มเ.ิม
¹ดยauทยอา·uิ·ารaาใช้กล้องส่อง.รว·กระเuาะอาหารหนือให้กลืนavงaล้วเอกซเรย เuื่อดูให้เหนร่องรอย·องa+ลในกระเuาะอาหารหรือในลาไส้เลกส่วน.้น ·ะทาให้การวินิ·«ย¹ร+ได้อย่างถูก.้องaม่นยา·ึน
่การรกvาทสำาค¸ทสุa ·อง¹ร+กระเuาะ+ือ การvองกนไม่ให้เกิด¹ร+กระเuาะน่นเอง ¹ดยท่าน.้องร:vระทานให้.ามเวลา การหลีกเลี่ยงการดื่มสรา การสู::หรี่aละการระมดระวงการร:vระทานยาที่อา·มี+ล.่อการทาให้มีกรดในกระเuาะอาหารมากยิ่ง·ึน
.ลอด·นการระมดระวงเรื่อง+วามเ+รียด +วามวิ.กกงวล ซึ่งกมีส่วนในการทาให้เกิด¹ร+a+ลในกระเuาะอาหารได้ด้วยเช่นกน
สาเหตุvองผมรวงมหลายอยางมาก ทพบบอย , เrน
uวกนี ·ะถ่ายทอดทางกรรมuนra.่·ะไม่เกิดก:ลูกหลานทก+น
+ม·ะร่วงได้ ทง| ที่ร:vระทานยาอยู่
a.่·้อเสีย·องยา.วนีก+ือ
สดท้ายถ้าการกินยา aละทายาไม่ได้+ล ก.้องทา+ลยกรรม ¹ดยauทย+ลยกรรม.กa.่ง ซึ่ง·ะย้ายเส้น+ม
มาvลูกเvนเส้น | เลย ได้+ลดีทีเดียว a.่+่าใช้·่ายกสูงuอสม+วร
ผมรวง (x|«,-...:
· +มร่วงเvนหย่อม ...,.... ......· ซึ่ง·ะร่วงเvนวงกลม | +ล้ายเหรีย¡:าทหรือให¡่กว่า
: +มร่วงหลง+ลอด หรือไ·้สูง ...._.. .....Œ..· uวกนี+ม·ะร่วงวนละเvนร้อย | เส้น เวลา·ูง+ม·ะ.ิดมือออกมาเลย
ทง · • : อา··ะหายเองได้ ดงนน ·ะมี+นไ·้:าง+นเ·้าใ·+ิดว่า ใช้ยาทา.วนน .วนี aล้วทาให้+ม·ึนได้
ซึ่ง·ริง | aล้ว+มมน·ึนเอง·
สาเห.·อง+มร่วมที่u::่อยอีกอย่าง+ือ+มร่วง·ากกรรมuนr..+.._...... ...,....·
·ะเvนa.่:าง+น· +มร่วงลก·aะนีเvนได้ทงห¡ิงaละชาย +ู้ห¡ิง·ะร่วง:ริเวaกลางกระหม่อม
ส่วน+ู้ชาย ·ะร่วง:ริเวaกลางกระหม่อมด้านหน้า หวเถิก·
การรกvาผมรวง·ากกรรมuนr a::เดิม | ก+ือการใช้ยา v...·.+.. กินaละทา
การทา·ะได้+ลเuียง a ส่วนการกิน·ะได้+ล -a a.่·้อเสีย·องการทานยา +ือ
เวลาหยดยาaล้ว+ม·ะร่วงเหมือนเดิมaละการทาน ยานาน | - เดือน·ึนไv· ·ะมีอาการดือยา
·aะนีมียา.วใหม่ ชื่อ |.......+. ซึ่ง·ะไvย:ยง ...,¬. ทาให้การ+ลิ.
•..¬... เu+ชาย o...,+............ o•.· ลดลง ซึ่ง+ิดกนว่า.ว o•. นีaหละ
เvนสาเห.·องการทาให้+ู้ชาย+มร่วง ถ้ามีมากเกินไv ซึ่ง+ู้ชายที่+มร่วง·ากกรรมuนrมก·ะu:
•..¬... o•. สูงกว่าvก.ิ·
· ห้ามใช้ใน+ู้ห¡ิง
: อา·ทาให้+วามรู้สึกทางเu+ลดลงได้
เวลาหยดยา อา·ทาให้+มร่วง เหมือนยา v...·.+.. ได้
ส่วนการถกทอเส้น+มที่:างเ.มนน เทีย:aล้ว เหมือนการใส่วิกน่นaหละ
การ4งเ·ม aละ +ลิ.ภaŠ·ากรกaกะ ไม่น่าได้+ล
v้อเvาเสอม
vวด·้อเ·่า รู้สึกเมื่อย .ึงที่น่องaละ·้อu:เ·่า
รู้สึกว่า·้อเ·่า·ด | เ+ลื่อนไหว·้อได้ไม่เ.มที่
มีเสียงดงใน·้อ เวลา·ย:เ+ลื่อนไหว·้อเ·่า
·้อเ·่า:วม มีนาใน·้อ
เ·่า+ด+ิดรูvร่าง หรือ เ·่า¹ก่ง
ซึ่งอาการเหล่านีอา··ะu::าง·้อหรือหลาย·้อuร้อมกนกได้ ในระยะaรก อาการเหล่านีมก·ะ+่อยเvน+่อยไvอย่างช้า | aละ เvน | หาย |
เมื่อ¹ร+เvนมาก·ึนก·ะมีอาการรนaรงเuิ่ม·ึน เvน:่อย·ึน aละอา··ะมีอาการ.ลอดเวลา
ช่อง·อง·้อเ·่าa+:ลง
มีกระดูกงอก.าม·อ:·องกระดูกเ·่าaละกระดูกสะ:้า
·้อเ·่า+ดงอ +ิดรูv เ·่า¹ก่ง
ซึ่งลก·aะที่u:นี กอา·u:ได้ใน·้อเ·่า·อง+ู้สูงอายvก.ิท่วไv ¹ดยที่ไม่มีอาการเลยกได้
ดงนนการ·ะ:อกว่าเvน¹ร+·้อเ·่าเสื่อมหรือไม่¹ดยส่วนให¡่aล้วauทยสามารถ:อกได้ ·ากvระว.ิ·อง+วามเ·:vวย อาการ อาการaสดงที่เvนอยู่ aละ การ.รว·ร่างกาย ¹ดยไม่·าเvน.้องเอกซเรย
การเอกซเรย·ะทาก.่อเมื่อauทยสงสยว่าอา··ะเvน¹ร+อื่น สงสยว่าอา··ะมีภาวะaทรกซ้อน หรือ ในกรaีที่.้องทาการรก·าด้วยวิrี+่า.ด
การเvลี่ยนavลงu¡.ิกรรมในชีวิ.vระ·าวน
ทากายภาu:า:ด
อาการvวดที่เกิด·ึน:ริเวa·้อเ·่า อา·เกิดได้·ากหลายสาเห. a.่ใน+ู้ที่มีอายมากกว่า ·a v มกเกิด·าก การเสื่อมสภาu.ามrรรมชา.ิ ·องกระดูก aละ กระดูกอ่อน+ิว·้อ
อาการสำาค¸ ·อง¹ร+·้อเ·่าเสื่อม
การเอก+เรย ·้อเ·่าก·ะu:ว่ามี
แนวทางรกvา มีอยู่หลายวิrี เช่น
การกินยาaก้vวดลดการอกเส:
การ+่า.ด เuื่อ·ดaนวกระดูกใหม่
การ+่า.ดเvลี่ยน·้อเ·่าเทียม
ในv··:นยงไม่สามารถรก·า¹ร+·้อเ·่าเสื่อมให้หาย·าดได้ ·ดม่งหมายในการรก·าทกวิrีก+ือ ลดอาการvวด ทาให้เ+ลื่อนไหว·้อได้ดี·ึน vองกนหรือaก้ไ·การ+ิดรูvร่าง·อง·้อ เuื่อให้+ู้vวยสามารถดาเนินชีวิ.vระ·าวนหรือทางานได้เvนvก.ิ
การกินยาaก้vวด หรือ การ+่า.ด ถือว่าเvนการรก·าที่vลายเห. ถ้า+ู้vวยยงไม่มีการเvลี่ยนavลงu¡.ิกรรมในการดาเนินชีวิ.vระ·าวน aละ ไม่:ริหาร·้อเ·่า +ลการรก·าก·ะไม่ดีเท่าที่+วร
การลดนาหนก
การ:ริหาร·้อ aละ
การvร:เvลี่ยนu¡.ิกรรมในการดาเนินชีวิ.vระ·าวน
ดงนน ถ้าลดนาหนก.วได้ ก·ะทาให้เ·่าa:กร:นาหนกน้อยลง การเสื่อม·องเ·่าก·ะช้าลงด้วย
ไม่+วร น่งu:เuีย: น่ง·ดสมาrิ น่ง+กเ·่า น่งยอง | หรือน่งรา::นuืน เuราะท่าน่งดงกล่าว·ะทาให้ +ิว·้อเ·่าเสียดสีกนมาก·ึน ·้อเ·่าก·ะเสื่อมเรว·ึน
+วรทาที่·:ยึด:ริเวaด้าน·้าง¹ถน่งหรือใช้เชือก ห้อย·ากเuดานเหนือ¹ถน่ง เuื่อใช้·:uยง.ว เวลา·ะลงน่งหรือ·ะลก·ึนยืน
ไม่+วรนอนรา::นuืนเuราะ.้องงอเ·่าเวลา·ะนอนหรือ·ะลก·ึน ทาให้+ิว·้อเสียดสีกนมาก·ึน
วิrการรกvาที่ได้+ลดี เสีย+่าใช้·่ายน้อย ทก+นสามารถทาได้ด้วย.นเอง +ือ
v้อแนะนำาในการรก·าด้ วย.นเอง ดงนี
· ลดนาหนก.ว เuราะเมื่อเดิน·ะมีนาหนกลงที่เ·่าa.่ละ·้างvระมาa เท่า·องนาหนก.ว a.่ถ้าวิ่ง นาหนก·ะลงที่เ·่าเuิ่มเvน · เท่า·องนาหนก.ว
: ท่าน่ง +วรน่ง:นเก้าอีที่สูงระด:เ·่า ซึ่งเมื่อน่งห้อย·าaล้ว4าเท้า·ะวางรา:ก:uืนuอดี
เวลาเ·้าห้องนา +วรน่งถ่าย:น¹ถน่งชก¹+รก หรือ ใช้เก้าอีที่มีรู.้องกลาง วางไว้เหนือ +อห่าน ไม่+วรน่งยอง | เuราะทาให้+ิว·้อเ·่าเสียดสีกนมาก aละเส้นเลือดที่ไvเลียง·า ถูกกดท: เลือด·ะไvเลียง·าได้ไม่ดี ทาให้·าชา aละมีอาการอ่อนaรงได้
· นอน:นเ.ียง ซึ่งมี+วามสูงระด:เ·่า ซึ่งเมื่อน่งห้อย·าที่·อ:เ.ียงaล้ว4าเท้า·ะa.ะuืนuอดี
· หลีกเลี่ยงการ·ึนลง:นได
- หลีกเลี่ยงการยืนหรือ น่งในท่าเดียวนาน | ถ้า·าเvนกให้·ย:เvลี่ยนท่าหรือ·ย:เหยียดงอ·้อเ·่า เvนช่วง |
ไม่+วร เดิน:นuืนที่ไม่เสมอกนเช่น :นได ทางลาดเอียงที่ชนมาก หรือทางเดินที่·ร·ระเuราะ·ะทาให้นาหนก.วที่ลงไvที่เ·่าเuิ่มมาก·ึน aละอา··ะเกิดอ:.ิเห.หกล้มได้ง่าย
สาหร:วิrีการถือไม้เท้านน
ถ้าvวดเ·่ามาก ·้างเดียวให้ถือไม้เท้าในมือด้าน.รง·้ามก:เ·่าที่vวด a.่ถ้าvวดเ·่าทงสอง·้างให้ถือในมือ·้างที่ถนด
¹ร+·้อเ·่าเสื่อมรก·าไม่หาย·าด a.่กมีวิrีที่ทาให้อาการดี·ึนaละชะลอ+วามเสื่อม ให้ช้าลง ทาให้ท่านสามารถดาเนินชีวิ.อยู่ด้วย+aภาuชีวิ.ที่ดี ซึ่ง·ะทาได้หรือไม่นน ·ึนอยู่ก: +วาม.งใ··องท่านเองเvนสา+¡
: การยืน +วรยืน.รง ให้นาหนก.วลง:น·าทงสอง·้างเท่า | กน
ไม่+วร ยืนเอียงลงนาหนก.ว:น·า·้างใด·้างหนึ่ง เuราะ·ะทาให้เ·่าที่ร:นาหนกมากกว่าเกิดอาการvวด aละ·้อเ·่า¹ก่ง+ิดรูvได้
s การเดิน +วรเดิน:นuืนรา: ใส่รองเท้าa::มีส้นเ.ียสูงไม่เกิน · นิว· หรือ a::ที่ไม่มีส้นรองเท้า uืนรองเท้าน่มuอสม+วร aละ มี·นาดที่uอเหมาะเวลาสวมรองเท้าเดินaล้วรู้สึกว่ากระช:uอดี ไม่หลวมหรือ+:เกินไv
- +วรใช้ไม้เท้า เมื่อ·ะยืนหรือเดิน ¹ดยเ«uาะ +ู้ที่มีอาการvวดมากหรือมี·้อเ·่า¹ก่ง+ิดรูv เuื่อช่วยลดนาหนก.วที่ลง:น·้อเ·่าaละช่วยuยง.วเมื่อ·ะล้ม a.่กมี+ู้vวยที่ไม่ยอมใช้ไม้เท้า ¹ดย:อกว่า รู้สึกอายที่.้องถือไม้เท้า aละไม่สะดวก ทาให้เกิด+ลเสีย.ามมา+ือ ·้ อเ·่าเสื่อมเรว·ึน
aละ เสี่ยง.่ออ:.ิเห.หกล้ม
·a :ริหารกล้ามเนือรอ: | ·้อเ·่า ให้a·งaรง เuื่อช่วยให้การเ+ลื่อนไหว·อง·้อได้ดี·ึน aละสามารถทรง.วได้ดี·ึนเวลายืน หรือ เดิน การออกกาลงกาย+วรเvนการออกกาลงกายที่ไม่.้องมีการลงนาหนกที่เ·่ามากนก เช่น การเดิน การ·ี่·กรยาน การว่ายนา เvน.้น
สิว 4า กระ
ดงนน ถ้าเvนสิวอกเส: การทา+วามสะอาด ใ:หน้าด้วยส:ู่อ่อน | aละการvองกนไม่ให้มีการอด.นที่รู·ม·น
สิวอกเส:+วร·ะ.้องรี:รก·า ถ้าไvaกะหรือ:ี:หนองออก ·ะเvนรอยa+ลเvน :Žม.ลอดไv รก·ายากมาก
การนอนดึกทาให้สิวเuิ่ม·ึน ได้ ส่วนให¡่·ะเvนสิวอกเส: อา·เvนเuราะ
·ะมีสิวเuิ่ม·ึน
การ·ะใช้ยาทา หรือ ยาร:vระทานa::ไหน+ง.้องvรึก·าauทยอีก+รงหนึ่ง
สามารถหายได้
การทายา4าอ่อน|aละยากนaดดuอทาให้ดี·ึนได้
v้อแนะนำา
สิวแบงเJน z rนิa
·สิวไม่อกเส: เกิด·ากการอด.น·อง.่อมไ·มน „…vro…·r· a:่งเvน : ชนิด
·· สิวหวvด เหนเvน.่มเลก | หว·าว |
·: สิวหวเvด หรือสิวหวดา
:สิวอกเส: +ือสิวที่หวaดง | หรือ เvนหนอง uวกนีก+ือ „…vro…·r· ที่มีการ.ิดเชือˆ.„.r€i.· aทรกซ้อน
„…vro…·r· ¹ดยการใช้นาเvล่าล้างหน้าใน.อนกลางวน กuอ·ะช่วยให้สิวลดลงหรือvองกนไม่ให้สิวใหม่เกิด·ึน
a.่ถ้าเvนสิวอกเส: +ง.้องvรึก·าauทย เuราะ.้องใช้v¸ิชีวนะ กินหรือทาaล้วa.่+วามรนaรง·องสิว·
·ร่างกายอ่อนaอ เชือ ˆ....... ในสิวทาให้มีการอกเส:มาก·ึน
:•..¬... เvลี่ยนavลง ¹ดยเ«uาะใน +ู้ห¡ิง .วอย่างเช่น :าง+นvระ·าเดือน หรือ·aะ.ง+รรภ
การรกvาสิวมหลกงาย, z วิr คอ
· ถ้าเvนสิวเมดเลก| ·านวนไม่มาก กทา+วามสะอาด+ิวหนงaละใช้ยาทารก·าสิว:้างเvน:าง+รง
: ถ้าเvนสิวอกเส:เมดให¡่| หลาย|เมด ก.้องร:vระทานยาaก้อกเส:ร่วมด้วย
4าแบงงาย,เJน z rนิa
· a::.ืน s.,........ .,,.· ลก·aะเvนสีนา.าล·อ:ชด ·ึนเรว หายเรว รก·า¹ดยการใช้ยาทา4าอ่อน|aละยากนaดด
: a::ลึก o.., .,,.· ลก·aะเvนสีม่วง|อมนาเงิน ·อ:เ·.ไม่ชด ไม่หาย·าด
หยดยาไม่ได้
เvนอย่างน้อย aละหลีกเลี่ยง aสงaดดเสมอ
ส่วนuวกที่ว่าหายaล้วเvนใหม่aสดงว่าหายเuราะทายา uอหมด¡ทrิ‰ยา กกล:เvนใหม่ uวกนีเvนชนิดที่.้องใช้ยาทาไvเรื่อย | ส่วนเรื่อง¡ทrิ‰aทรกซ้อน ·ากการใช้ยา·ึนอยู่ก:ใช้ยาชนิดใด :างชนิดใช้aล้วหน้าaดงaละเvนสิว v··:นมียาที่มี¡ทrิ‰aทรกซ้อนน้อยลง
·ากuนrกรรม ·ึนอยู่ก:เชือชา.ิaละสี+ิว ชนชา.ิ+ิว·าว เช่น +นย¹รv ไม่+่อยเvน4าส่วน+น+ิว+ลา เช่น +นนิ¹กร +นอินเดีย ไม่u:v¡หาเรื่อง4า ถึงเvนก+งมองไม่เหนเuราะ+ิวสี+ลาอยู่aล้ว
เvน+ล·ากaอร¹มน ส่วนให¡่เvนใน+นอายกลาง+น เลยวยร่น ไvaล้ว ยิ่งอายมาก·ึนมี¹อกาสที่เvนมาก·ึน +ล·ากaอร¹มนที่เหนได้ชด +ือการเกิด4าใน+นท้องหรือ·aะกินยา+ม ภายหลง+ลอดหรือ หยดยา 4า·ะ+่อย | ·างลง a.่มี:างรายถึงaม้สาเห.หมดไvaล้วa.่4ายง+งอยู่
เvน+ล·ากaสงaดด เนื่อง·ากaดดมี¡ทrิ‰เvน.วกระ.้นเซลล +ิวหนงให้สร้างเมดสีเuิ่ม·ึน aสงaดดอา·ไม่ใช่สาเห.·อง4า¹ดย.รง +ู้ที่.ากaดด·ด:าง+นกไม่เกิด4า a.่aสงaดดมี+ล ทาให้4าเvนมาก·ึน +ือสีเ·้ม·ึน
หลกการรกvา4า
· +นเvน4าไม่+วรใช้ยาเอง เuราะอา·ได้ร:ยา4าที่aรงเกินไv ทาให้เกิด+ล·้างเ+ียง aละเกิดการ.ิดยา
: aสงaดดทาให้เvน4า aละทาให้4าเห่อ·ึนได้ เuราะ«ะนน +นเvน4า.้องใช้ยากนaดด s|| • ··
สาเหตุvองการเกิa4า +ือ
เvน+ล·ากการใช้เ+รื่องสาอาง เ+รื่องสาอาง:างชนิดมีสารที่ ทาให้+ิวดาเมื่อถูกaสง ได้aก่สาร¹ซลาเรน สารดงกล่าวu:อยู่ใน นาหอม:างชนิด ในเ+รื่องสาอางสมนไuร การรก·า4าให้หาย·าด ·ึง·ึนอยู่ก:ชนิดaละสาเห. ถ้าเvน4าชนิดuนrกรรมaละ aอร¹มน
·ะเvนชนิดที่รก·ายาก ถ้าเvนชนิดเกิด·ากaอร¹มนในห¡ิงมี+รรภ ยา+ม aสงaดด aละเ+รื่องสาอาง อา·รก·าให้หาย·าดได้
ในv··:นนิยมใช้.วยาvอกสี+ิวร่วมก:สารvองกนaสงaดด ยาvอกสี+ิว มีหลายชนิด เช่น ไa¹ดร+วิ¹นน กรดวิ.ามินเอ กรดอาเซลิก กรด¹+·ิก :ีเอชเอ เอเอชเอ สารเหล่านีทาให้4า·างลงa.่เมื่อใช้ไvนาน | อา·มี¡ทrิ‰aทรกซ้อน มีหน้าaดง·ด
ถ้ายิ่ง¹ดนaดด·ะกล:หน้าดาaละเกิด·ดด่าง·าวaละมีสิว·ึนสาร:ีเอช เอหรือเอเอชเอมี¡ทrิ‰ทาให้เซลลชนนอก·อง+ิวหลดลอกออก ทาให้ สี+ิว·างลง ได้+ลดีช่ว+ราวเมื่อหยด¡ทrิ‰ยาก·ะกล:สภาu เดิม ทาให้.้อง ลอก:่อย | ถ้าใช้+วามเ·้ม·้นสูงทาให้ระ+ายเ+ืองมาก
สมยหนึ่งมี+ู้นิยมใช้สาร+อร.ิ¹+ส.ีรอยดซึ่งทาให้4า·างลงได้ก·ริง a.่เมื่อใช้ไvสกuก·ะมี¡ทrิ‰aทรกซ้อนทาให้เกิดเvนสิว +ิวหน้า:างลง·นเหน เส้นเลือดเvนร่างaหอยู่ใ.้+ิวaละมี·น·ึน:ริเวaที่ทายา เนื่อง·าก¡ทrิ‰aทรก ซ้อนดงกล่าว ยา.วนี·ึงไม่+วรนามาใช้:นใ: หน้า
การใช้สารvองกนaดด เvนการช่วยvองกน4าได้มาก
+ู้ที่เvน4าเลกน้อยอา·ใช้ยากนaดดอย่างเดียว 4า·ะ·างลงได้ ·aะเดียวกน·ะช่วยvองกนไม่ให้เกิดมี4า·ึนมาใหม่ การใช้ ยาลอก4าที่มี¡ทrิ‰รนaรงอา·ทาให้+ิวเสียได้มาก ถ้ารก·าไม่หายอา·หนมา ใช้ วิrีvกvดรอย4าด้วยเ+รื่องสาอาง ซึ่งv··:นมีการu•นา+aภาu ·นใ ช้
vระ¹ยชนได้ดีaละไม่ทาลาย+ิวuรรa
ความaนโลหิตสูง
ความaนโลหิตคออะ¹ร
ความaนโลหิตเทา¹รเรยกวาJกติ
การวaความaนโลหิตทaูกต้องเJนอยาง¹ร
¹ร++วามดน¹ลหิ.สูง หรือ ¹ร+aรงดนเลือดสูง ภา·าองก¡·เรียก •,,........ ภา·าชาว:้านเรียกง่าย|ว่า ¹ร++วามดน ซึ่งเvน¹ร+ที่รู้·กกนมาก ¹ร+หนึ่ง a.่เชื่อไหม+ร: ·ากการ+ึก·าu:ว่าชาวอเมริกนร้อยละ -s· เท่านนที่ทรา:ว่า.วเองมี +วามดน¹ลหิ.สูง
aละมีเuียงร้อยละ ·- ที่ร:การรก·า aละในกล่มนีมีเuียงร้อยละ ::· ที่สามารถ+ว:+ม+วามดน¹ลหิ.ได้ดี น่นเvนสถิ.ิ.่างvระเท+ สาหร::้านเรายงล้าหลงเรื่อง·้อมูลuวกนีอยู่มาก +ู้เ·ียนหวงว่า:ท+วามนี+งช่วยให้+ู้อ่านมี+วามเ·้าใ· aละ
เหน+วามสา+¡·องการรก·า+วามดน¹ลหิ.สูงมาก·ึน
ลองนึกภาuสายยางรดนา.้นไม้ มีนาไหลเvน·งหวะการvดเvด·องกอก เมื่อเvดนาเ.มที่ นาไหล+่านสายยาง ย่อมทาให้เกิดaรง ดนนา·ึนในสายยางนน aละเมื่อvดหรือหรี่กอก นาไหลน้อยลง aรงดนในสายยางกลดลงด้วย ระ::หวใ·aละหลอดเลือด กเvน
ระ::ไหลเวียน·องเลือดท่วร่างกาย ¹ดยมีหวใ· ทาหน้าที่+ล้ายกอก หรือ v‘มนา +อยสู:«ีดเลือดไvเลียงร่างกาย เลือดไหลaรงดี +วามดนกดี หากหวใ·:ี:.วไม่ดี เลือดไหลอ่อน +วามดนกลดลง นอก·าก นนaล้ว+วามดนในหลอดเลือดยง·ึนก:สภาu·อง
หลอดเลือดด้วย หากหลอดเลือดมี+วามยืดหย่นดี ·ะvร:+วามดนได้ดี ไม่ให้สูงเกินไv a.่หาก หลอดเลือดเสีย+วามยืดหย่น หรือ a·ง.ว ก·ะทาให้+วามดนเvลี่ยนavลงไvด้วย
+่า+วามดน¹ลหิ.·ะมีสอง+่าเสมอ เรียกว่า .ว:น aละ .วล่าง +่าaรกเvน+วามดน¹ลหิ.ในหลอดเลือดที่เกิด·ึน·aะที่หวใ· :ี:.ว ไล่เลือดออก ·ากหวใ· ส่วน.วล่าง+ือ+วามดน·องเลือดที่ยง+้างอยู่ในหลอดเลือด·aะที่หวใ·+ลาย.ว +ู้vวย+วามดน
¹ลหิ.สูง+วร·า+่าทงสองไว้ เuราะมี+วามสา+¡ ไม่ยิ่งหย่อนไvกว่ากน
v··:น+วามดน¹ลหิ.ที่เรียกว่า เหมาะสม ใน+ู้ที่อายมากกว่า ·s v +ือ .ว:นไม่เกิน ·:a มมvรอท aละ.วล่างไม่เกิน sa มมvรอท เรียกสน|ว่า ·:asa +วามดน¹ลหิ.ที่ อยู่ในเกaŠvก.ิ +ือ .่ากว่า ·as· มมvรอท +วามดน¹ลหิ.สูงเลกน้อย
a.่ยงอยู่ในเกaŠvก.ิ +ือ ·a·-s·s- มมvรอท ·ะเรียกได้ว่ามี+วามดน¹ลหิ.สูงเมื่อ +วามดน¹ลหิ..ว:นมากกว่า หรือเท่าก:· ··a aละ.วล่างมากกว่า หรือเท่าก:· -a มมvรอท อย่างไรก.ามก่อน ที่·ะเรียกว่า+ู้vวยมี+วามดน¹ลหิ.สูงได้นน
auทย·ะ.้องวดซาหลาย|+รง หลง·ากให้+ู้vวยuกaล้ว วดซา·นกว่า·ะaน่ใ·ว่าสูง·ริง aละที่สา+¡เท+นิ+ การวด.้องถูก.้องด้วย
เ+รื่องมือที่ใช้วด+วามดน¹ลหิ.ที่เvนมา.ราƒาน+ือ+้าที่มีถงลมuนที่a·น aละ ใช้vรอท ใน·aะวด+วามดน¹ลหิ.+ู้ถูกวด+วามดน ¹ลหิ.+วร·ะอยู่ ในท่าน่งส:าย| วดหลง·ากน่งuกaล้ว · นาที ไม่วดหลง·ากดื่มกาav หรือ สู::หรี่ ·นาด·อง+้าuนa·นก.้อง
เหมาะสมก:a·น+ู้ถูกวดด้วย หากอ้วนมากaล้วใช้+้าuนa·น·นาดvก.ิ +่าที่ได้·ะสูงกว่า+วามเvน·ริง การvล่อยลมออก·าก ที่uนa·นกมี+วามสา+¡อย่างมาก aละ เvนที่ละเลย กนมากที่สด +ือ·ะ.้องvล่อยลมออกช้า| ไม่ใช่vล่อยuรวดuราดดงที่เหน
หลาย|aห่งทาอยู่ การทาเช่นนนทาให้ได้+่าที่+ิดไv·าก+วามเvน·ริงมาก เ+รื่องวด+วามดนก.้องได้มา.ราƒาน ไม่ใช่เ+รื่องเก่า มากหรือมีลมร่ว เvน.้น .าaหน่ง·องเ+รื่องวดก+วรอยู่ระด:เดียวก:หวใ· aละ.้องวดซา| เuื่อหา+่าเ«ลี่ย
v··:นมีเ+รื่องมือที่ออกa::มาให้วด+วามดน¹ลหิ.ได้ง่ายaละสะดวก·ึน ¹ดย+ู้วดไม่·าเvน.้องมี+วามรู้เลย เuียงa+่ใส่ถ่าน uนa·นaละกดvม เ+รื่อง·ะวดให้เสร· อ่าน+่าเvน.วเล· เ+รื่องa::นีมี·าย.าม+ูนยการ+้าท่วไv ¹ดยท่วไvaล้วใช้งานได้ดี
a::uนa·น· a.่ก.้องนาเ+รื่องมา .รว·สอ:+วามถูก.้องเvน+รง+ราว +ู้vวย+วามดน¹ลหิ.สูง+วรมีเ+รื่องชนิดนีไว้วดที่:้านด้วย ในอนา+.เ+รื่องวด+วามดน¹ลหิ.a::vรอทอา··ะเลิกใช้ ส่วนหนึ่งเนื่อง·าก+ลทางสิ่งaวดล้อม vรอทเvนสารอน.ราย· aละ
อีกเห.+ลหนึ่ง+ือใช้เท+นิ+มากในการวดให้ถูก.้อง
v้อทควรทราบบางJระการเกยวกบความaนโลหิต
ความaนโลหิตสูงเกิaจากอะ¹ร และ มอาการอยาง¹ร
ทำา¹มต้องลaความaนโลหิต
v้อควรทราบเกยวกบการรกvาความaนโลหิตสูง
+วามดน¹ลหิ.สูงเvน¹ร+ที่ไม่ทรา:สาเห. การร:vระทานยาเvนเuียงการรก·าที่vลายเห. ดงนน·ึง·าเvน.้องรก·า.ลอดไv หากหยดยา +วามดน¹ลหิ.อา·กล:มาสูงอีกได้
เนื่อง·าก+ู้vวยส่วนให¡่ไม่มีอาการ+ิดvก.ิ aม้+วามดน¹ลหิ.·ะสูงมาก|ก.าม ดงนน·ึงไม่สามารถใช้อาการมาuิ·ารaาว่า วนนี·ะร:vระทานยา หรือไม่ เช่น วนนีส:ายดี·ะไม่ร:vระทานยาเช่นนนไม่ได้
+วามรู้v··:นu:ว่าการวด+วามดน¹ลหิ.ที่ดีที่สด+ือการวด+วามดน¹ลหิ..ลอด :· ช่ว¹มง ทงหล:aละ.ื่น เuื่อดูa::a+น ว่ามีการเvลี่ยนavลงอย่างไร aละหา+่าเ«ลี่ย+วามดน¹ลหิ.·องช่วงกลางวนaละกลาง+ืน +่าที่ถือว่าvก.ิ¹ดยการวด+วามดน¹ลหิ. :·
ช่ว¹มงนี +ือ ·aะ.ื่น+วามดน¹ลหิ.เ«ลี่ย+วร น้อยกว่า ··s· มมvรอท aละเมื่อหล:+วามดน¹ลหิ.เ«ลี่ย+วรน้อยกว่า ·:a:· มมvรอท
vระการaรก+ือ+วามดน¹ลหิ.เvน+่าไม่+งที่ มีการเvลี่ยนavลงอยู่.ลอดเวลา ทกวินาที ·ึงไม่avลกที่วดซาในเวลาที่ใกล้เ+ียงกน aล้วได้+นละ+่า a.่กไม่+วร·ะa.ก.่างกนนก +วามดน¹ลหิ.ยง·ึนก:ท่า·อง+ู้ถูกวดด้วย ท่านอน+วามดน¹ลหิ.มก·ะสูงกว่าท่ายืน
นอก·ากนนaล้ว ยง·ึนก: สิ่งกระ.้น.่าง| เช่น อาหาร :หรี่ อากา+ กิ·กรรมที่ทาอยู่ รวมทง·ิ.ใ·ด้วย
vระการ.่อมา+ือภาวะ+วามดน¹ลหิ.สูงvลอม หมาย+วามว่า·ริง|aล้ว+ู้vวยไม่ได้มี+วามดน¹ลหิ.สูง a.่ด้วยเห.+ลใดไม่ทรา: เมื่อมาวด+วามดน¹ลหิ. ที่+ลินิกauทยหรือ¹รงuยา:าล ·ะวดได้สูงกว่าvก.ิทก+รง a.่เมื่อวด¹ดยเ+รื่องวด+วามดน¹ลหิ. :·
ช่ว¹มงหรือวดด้วยเ+รื่องอิเล+¹ทรนิ+เองที่:้าน กล:u:ว่า+วามดนvก.ิ เรียกภาวะเช่นนีว่า ‡.... .... .,,........ หรือ i.....+ ...... .,,........ กล่มนีมีอน.รายน้อยกว่า+วามดน¹ลหิ.สูง·ริง|
·นถึงv··:นนี+วามดน¹ลหิ.สูงกยงเvน¹ร+ที่ไม่ทรา:สาเห.เvนส่วนให¡่ มีหลายv··ยมาเกี่ยว·้องทงuนrกรรมaละสิ่งaวดล้อม เช่น อาหารรสเ+ม เชือชา.ิ ส่วนน้อยเกิด น้อยกว่าร้อยละ ·· ·าก+วาม+ิดvก.ิ·องหลอดเลือด ไ.วาย หรือ เนืองอก:างชนิด
+วามดน¹ลหิ.สูงได้ชื่อว่าเvน’า.กรเงีย: เนื่อง·าก+ู้vวยส่วนให¡่ไม่มีอาการ+ิดvก.ิ ไม่ทรา:ว่า.วเองมี+วามดน¹ลหิ.สูง หรือ aม้·ะทรา:a.่ละเลยไม่สนใ·รก·าเuราะรู้สึกvก.ิ ส:ายดี ทาให้เกิดอน.รายร้ายaรง.่าง|.ามมาภายหลง +ู้vวยส่วนน้อยที่มี
อาการvวด+ีร·ะ มึน+ีร·ะ
การที่vล่อยให้+วามดน¹ลหิ.สูงอยู่เvนระยะเวลานาน ·ะทาให้เกิดการเสื่อมสภาu·องหลอดเลือดaดง ¹ดยเ«uาะหลอดเลือด เลียงสมอง .า หวใ· aละไ. ·ึงทาให้หลอดเลือดสมองa.ก หรือ .ี:.น เvนอมuา. ช่วยเหลือ.วเองไม่ได้ ¹ร+หวใ··าดเลือด
ไ.วายเรือรง เvน.้น นอก·ากนนaล้ว+วามดน¹ลหิ.สูง ทาให้หวใ·.้องทางานหนก·ึน ·นเกิดหวใ·¹. กล้ามเนือหวใ·หนา ซึ่งไม่เvน+ลดีเลย อา·เกิดภาวะหวใ·ล้มเหลวหรือหวใ·วาย.ามมา เหนได้ว่า การละเลย ไม่สนใ·รก·าก·ะมี¹ท·.่อ.นเอง ในอนา+.
เvนที่น่าเสียดายที่+ลaทรกซ้อน.่าง|เหล่านีสามารถvองกนได้¹ดยการ+ว:+ม+วามดน¹ลหิ. aม้·ะไม่สามารถvองกน ได้ทงหมดก.าม ดงนนการรก·า+วามดน¹ลหิ.สูงในวนนี กเuื่อที่·ะลด¹อกาสเกิด+ลaทรกซ้อนร้ายaรง.่าง| ที่อา·เกิด·ึน
ในอนา+.ลงให้มากที่สดน่นเอง
การรก·า+วามดน¹ลหิ.ให้อยู่ในเกaŠvก.ิ.ลอดเวลาเvนระยะเวลานาน ·ะช่วยลด¹อกาสเกิด¹ร+aทรกทางสมอง หวใ· ไ. aละหลอดเลือดได้
การรก·า+วามดน¹ลหิ.สูงใน+ู้vวยสูงอายเvนเรื่องที่สา+¡ aละ·าเvน.้องรก·า a.่.้องรก·าด้วย+วามระมด ระวงอย่างยิ่ง เนื่อง·ากหากลด +วามดน¹ลหิ.มากเกินไv กอา·เกิด+ลเสีย·ึนได้
นอก·ากการร:vระทานยาaล้ว การ+ว:+มนาหนก ออกกาลงกายสม่าเสมอ ทา·ิ.ใ·ให้+่องใส งดอาหารเ+ม ก·ะช่วยให้ +ว:+ม+วามดน¹ลหิ. ได้ดียิ่ง·ึน
โรคความaนโลหิตตำาเJนอยาง¹ร รกvาโaยaมเบยรจริงหรอ
การรกvาแบงเJน z สวน +ือ การไม่ใช้ยา ก:การใช้ยา การไม่ใช้ยาหมายถึงการลดนาหนก ออกกาลงกายสม่าเสมอ งด:หรี่ aละหลีกเลี่ยงอาหารเ+ม ใน+ู้vวยที่+วามดน¹ลหิ.สูงเลกน้อย อา·เริ่มการรก·า¹ดยไม่ใช้ยา a.่หากมีv··ยเสี่ยงในการเกิด
¹ร+หวใ·อยู่ด้วยกอา··าเvน.้องใช้ยาร่วมด้วย
v··:นมียาลด+วามดน¹ลหิ.อยู่หลายกล่ม กลไกการออก¡ทrิ‰a.ก.่างกนไv รา+าก.่างกนมาก .งเมดละ ·a ส.าง+ ถึง ·a :าท ยาลด+วามดน ¹ลหิ.ที่ดี +วร·ะออก¡ทrิ‰ช้า| ไม่ทาให้+วามดน¹ลหิ.aกว่ง·ึนลงมาก·นเกินไv สามารถ+ว:+ม+วามดน
¹ลหิ.ได้ดี.ลอด :· ช่ว¹มง ¹ดยการร:vระทาน เuียงวนละ · +รง มี+ลaทรกซ้อนน้อย a.่น่าเสียดายว่ายงไม่มียาใดที่วิเ+· ·นาดนน ยาทก.วล้วนกมี·้อดี ·้อด้อย aละ +ลaทรกซ้อนทงสิน อย่าลืมว่า การvล่อยให้ +วามดน¹ลหิ.สูงอยู่นาน| กเvน+ลเสีย
ร้ายaรงเช่นกน ·ึง+วร.ิด.ามการรก·า¹ดยการวด+วามดน¹ลหิ.สม่าเสมอ ไม่+วรซือยาร:vระทานเอง หากมี +ลaทรกซ้อน +วรvรึก·าauทยท่านเดิมเuื่อvร:เvลี่ยนยา ไม่+วรเvลี่ยนauทยไvเรื่อย| เuราะทาให้การรก·าไม่.่อเนื่อง
+วาม·ริงaล้วไม่มี ¹ร++วามดน.่า มีa.่ภาวะ+วามดน¹ลหิ..่าที่เกิด·ึนเนื่อง·ากร่างกาย·าดสารนา เช่น ท้องเสีย อาเ·ียน เสียเลือด อากา+ร้อน·ด หรือ·ากยา:างชนิด +วามดน¹ลหิ.ที่วดได้ -a-a มมvรอท ไม่ได้หมาย+วามว่าเvน+วามดน¹ลหิ. ที่.่ากว่าvก.ิ
+น·านวนมากมี+วามดน¹ลหิ.·นาดนี ¹ดยไม่มีอาการ+ิดvก.ิ อาการหน้ามืด เวียน+ีร·ะ:่อย| ที่+นส่วนให¡่ +ิดว่าเvน·าก “+วามดน.่า“ นน อา·เกิด·ากหลายสาเห. มก·ะเกิด·ากการ ·าดการออกกาลงกาย มากกว่าที่·ะเกิด·ากภาวะ +วามดน¹ลหิ..่า
การรก·าภาวะ+วามดน¹ลหิ..่า .้องรก·าที่สาเห. ไม่ใช่การดื่มเ:ียรอย่างที่เ·้าใ·กน
โรคเอaส
¹ร+เอดส +ือ ¹ร+ที่ทาให้ภูมิ+้มกน·องร่างกาย:กuร่อง·นไม่สามารถ.่อสู้เชือ¹ร+ หรือสิ่งavลกvลอม.่าง | ที่เ·้าสู่ร่างกาย ทาให้เกิด¹ร+.่าง | ที่เvนอน.รายถึงaก่ชีวิ.ได้ง่ายกว่า+นvก.ิ
·aะนี¹ร+เอดสกาลงระ:าดในทวีvอเมริกา ย¹รv อาvริกา a+นนาดา ¹ร+นีได้.ิด.่อมาถึง:างvระเท+ในเอเชีย รวมทงvระเท+ไทย
โรคเอaสเกิaจากอะ¹ร
โรคเอaสเJนกบใครบ้าง
¹ร+เอดสส่วนให¡่ที่u:ในvระเท+ไทย มกเกิดในuวกรกร่วมเu+ ชายที่เvลี่ยน+ู่:่อย | v··:นu:ว่าเกิดในuวกรก.่างเu+ได้ ¹ดยเ«uาะในเu+ชายที่ชอ:เที่ยว¹สเภaี
โรคเอaสติaตอกน¹a้อยาง¹ร
¹ร+เอดส.ิด.่อกนได้หลายทาง a.่ที่สา+¡ aละu::่อย ได้aก่
การร่วมเu+ก:+ู้vวย¹ร+เอดส หรือมีเชือ¹ร+เอดส
การร:ถ่ายเลือด·าก+ู้vวย¹ร+เอดส หรือมีเชือ¹ร+เอดส
การใช้เ·ม«ีดยาที่ไม่สะอาด หรือร่วมก:+ู้vวย¹ร+เอดส
·ากaม่ที่.ง+รรภvวยเvน¹ร+เอดส .ิด.่อไvถึงลูกที่อยู่ใน+รรภ
¹ร+เอดสไม่.ิด.่อ¹ดยการเล่นด้วยกน ร:vระทานอาหารร่วมกน เรียนร่วมกน ไvเที่ยวด้วยกน หรืออยู่ใน+รวเรือนเดียวกน หากไม่มี+วามเกี่ยว·้องทางเu+
อาการvองโรค
¹ร+เอดส มีชื่อภา·าองก¡·ว่า ..”....+ i¬¬... o........, s,.+..¬. มีชื่อ¹ดยย่อว่า .ios • เอดส
¹ร+เอดสเกิด·ากเชือไวรส มีชื่อภา·าองก¡·ว่า •.¬.. i¬¬...+........, v... •iv·
อาการทพบในผู้Jวยโรคเอaส
อ่อนเuลีย เ:ื่ออาหาร นาหนกลด
มีไ·้นานเvนเดือน |
.่อมนาเหลือง¹.
ท้องเดินเรือรง·าก¹ร+uยาrิ
มีa+ลในvาก aละ.าม+ิวหนง
มีอาการทางสมอง เช่น ชก อมuา.
¹ร+.ิดเชือ.่าง | ¹ดยเ«uาะvอด:วม·ากuยาrิ เชือรา วa¹ร+ •ล•
มะเรง·อง.่อมนาเหลือง เมดเลือด aละสมอง •ล•
การวินิจaย
การรกvา
v··:นยงไม่มียารก·า¹ร+เอดสให้หาย·าดได้ การรก·า·ึงเvนการรก·า¹ร+.ิดเชืออื่น | ที่aทรกซ้อนซึ่งไม่+่อยได้+ลนก เuราะ+ู้vวย·าดภูมิ.้านทาน aละมกเสียชีวิ.เนื่อง·าก¹ร+.ิดเชือ
การJองกน
ไม่สาส่อนทางเu+ +วรสวมถงยางอนามยเวลาร่วมเu+ก:+นavลกหน้า uยายามอย่าเvลี่ยน+ู่นอนในหมู่รกร่วมเu+ อย่าร่วมเu+ก:+ู้vวย หรือสงสยว่าเvน¹ร+เอดส
ก่อนร:การถ่ายเลือด +วร.รว·สอ:ให้aน่ใ·ว่า+ู้:ริ·า+เลือดไม่มีเชือ¹ร+เอดส
อย่าใช้เ·ม«ีดยาที่ไม่สะอาด หรือร่วมก:+ู้.ิดยาเสu.ิด
หลง·ากได้ร:เชือ¹ร+เอดสเ·้าไvในร่างกายaล้ว ·ะมีระยะvก.วvระมาa : เดือน ·ึง.รว·u:เลือด:วก.่อ¹ร+เอดส +ู้ที่.ิดเชือไม่·าเvน.้องมีอาการทก+น ระยะvก.วก่อนมีอาการa.ก.่างกนมาก·าก : เดือน ถึง ·- v vระมาaกนว่า :·a ·อง+ู้ที่.ิดเชือ·ะaสดงอาการภายใน
· v อีก :a ·ะไม่มีอาการ a.่·ะเvนuาหะ·อง¹ร+ aละauร่เชือให้+ู้อื่นได้
¹ร+เอดสวินิ·«ยได้·ากอาการ·้าง.้น vระกอ:ก:การ.รว·เลือด:วก.่อ¹ร+เอดส วิrีการ.รว·เลือดมี : วิrี วิrีaรกเรียกว่า r... ถ้าu:ว่าเลือด:วก ·ะ.รว·ยืนยน¹ดยวิrี ‡..... ˆ... การ.รว·เลือดนีไม่·าเvน.้องทาใน+นท่วไv a.่+วร.รว·ใน+ู้ที่มี+วามเสี่ยง.่อการ.ิดเชือ¹ร+นีสูง
ซึ่งได้aก่uวกรกร่วมเu+ +ู้ห¡ิง aละชาย:ริการ +ู้ที่ได้ร:การถ่ายเลือด:่อย | +ู้.ิดยาทางเส้นเลือด
¹+นสอกเสบ
อาการ
สาเหตุ
คำาแนะนำา
หมายถึงการอกเส:·อง¹uรงอากา+ ...· รอ:| ·มูกaละ.า ซึ่งมีสาเห.มาก·าการอด.น·อง¹uรงอากา+·ากการ.ิดเชือ au้หรือระ+ายเ+ือง เช่น +วน:หรี่ · a:+ทีเรียเvนสาเห.สา+¡·องการ.ิดเชือนี
นามูกเรือรงนานเกิน ·a วน นามูกอา·มีลก·aะเหลืองเ·ียว ในเดกมกมีอาการไอร่วมด้วย :าง+นลมหายใ·เหมน ในรายที่มีอาการมากอา·มีไ·้ :วม:ริเวaรอ:·อ:.าaละvวด:ริเวa¹หนกaก้ม
เมื่อเv–นหวดหรือมีa+ล.ิดเชือ อกเส:ที่vน:น เชือ¹ร+·ะเ·้าสู่ท่อเลก|ที่เชื่อม.่อระหว่าง¹uรงอากา+...· ทาให้มีการ.ิดเชือaละอกเส:·องเยื่อ:ภายในใน¹uรงอากา+ ท่อ.่อเชื่อม.ี:.นทาให้ มูก·ึงไหลออกมาไม่ได้ หรืออา·เกิด·ากการau้อาหาร:างชนิด การau้สาร:างชนิด เช่น
+วน:หรี่ 4นละออง ·นส.ว +วรvรึก·าauทยเuื่อ.รว·สาเห.ให้aน่ชด
· หลีกเลี่ยง·ากสิ่งที่ทาลายส·ภาuเมื่อมี+วาม+ิดvก.ิใน·มูก+วรvรึก·าauทย +วรงดการว่ายนาดานา เมื่อเvนหวด หรือ¹ร+ภูมิau้·อง·มูก
: รก·าร่างกายให้อ:อ่นอยู่เสมอ ¹ดยเ«uาะใน¡ดูหนาว
ดื่มนาสะอาดให้uอเuียงทกวน
· หลีกเลี่ยง·ากสิ่งมีuิ·ในอากา+ เช่น 4นละออง. สารเ+มี.่าง | เช่น ยา’่าaมลง. +วน:หรี่. ทินเนอร+สมสี เvน.้น
· เมื่อเvนหวดอย่าvล่อยไว้นานเกิน · สvดาห +วรรี:vรึก·าauทย
- ในกรaีที่มีvน+ ¹ดยเ«uาะvน:นuึงระวงว่า·ะมี¹อกาส.ิดเชือเ·้าสู่ไซนสได้
: รก·าส·ภาuช่องvากaละvนให้ดีอยู่เสมอ
s ออกกาลงกายuอสม+วร¹ดยสม่าเสมอ
- ร:vระทานอาหารที่มี+avระ¹ยชน+ร:ถ้วน aละไม่มาก หรือน้อยเกินไv
·a ถ้ามี¹ร+vระ·า.วอยู่ +วรได้ร:การรก·าauทย¹ดยสม่าเสมอ
ริaสaวงทวาร
ริaสaวงภายใน
ริดสีดวงภายนอก
·ะอยู่:ริเวaทวารหนก มก·ะมีอาการเ·:vวด สามารถมองเหนaละรู้สึกได้
อาการ
สาเหตุ
คำาแนะนำา
+ือ การ¹vงuอง·องหลอดเลือดดา:ริเวaส่วนล่างสด·อง ไส้.รง aละช่องทวารหนก aละเมื่อมีกากอาหารหรืออ··าระ+่าน ก·ะทาให้เกิดการระ+ายเ+ือง อา·มีเลือดออก +น:ริเวaทวารหนก หรือvวด·aะ·:ถ่าย ริดสีดวงทวารa:่งออกเvน : ชนิด +ือ
·ะอยู่ภายในไส้.รง ซึ่ง·ะไม่สามารถมองเหนหรือรู้สึกได้ aละมก·ะไม่รู้สึกเ·:vวด เนื่อง·ากมีเส้นvระสาทมาเลียงน้อย :าง+รงริดสีดวงภายในอา·ยื่นออกมาด้านนอก ซึ่ง·ะทาให้มองเหนได้ aละ·ะมีอาการเ·:vวด ริดสีดวงภายใน a:่งออกเvน · ระยะ +ือ
·ไม่มีก้อนยื่นออกมานอกทวารหนก
:มีก้อนยื่นออกมา·aะเ:่งอ··าระ aละหดกล:เ·้าไvได้เอง
มีก้อนยื่นออกมา·aะเ:่งอ··าระ a.่ไม่หดกล:เ·้าไv.้องใช้มือช่วยดนเ·้าไv
·มีก้อนยื่นออกมาaละไม่สามารถใช้มือดนเ·้าไvได้
·ถ่ายอ··าระเvนเลือดสด ลก·aะ·ะเvนดงนี+ือ ·ะถ่ายอ··าระออกมาก่อน ระหว่างถ่ายอา··ะเ·:หรือไม่กได้ · ·ากนน·ะมีเลือดสด| หยดออกมา .ามหลง·ากอ··าระ เลือด·ะเvนเลือดสด·ริง| มกไม่มีมูกเลือดvน
:มีก้อนออกมาระหว่างถ่ายอ··าระ ·aะที่เ:่งอ··าระ ·ะมีก้อนยื่นออกมา หรือ มีก้อนออกมา.ลอดเวลา ·ึนก: ระยะที่เvน
เ·:aละ+น:ริเวa ทวารหนก vก.ิ ริดสีดวง·ะไม่เ·: ·ะเ·:ในกรaีที่มีภาวะaทรกซ้อน เช่น เส้นเลือดอด.น....¬-..· หรือ มีเนือเยื่อ.าย·.....·
· กรรมuนr
: การ.ง+รรภ
การที่.้องน่งหรือยืนนาน|
· vวยเvน¹ร+ที่ทาให้เกิด+วามดนในช่องท้องสูง .วอย่าง เช่น ¹ร+.:เรือรง. ¹ร+ก้อนเนือในช่องท้อง เvน.้น
· ท้อง+ูกหรือท้องเสียเรือรง
· ออกกาลงกายสม่าเสมอร:vระทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น +กaละ+ลไม้
: 4—กหดการ·:ถ่ายให้เvนเวลาหลีกเลี่ยงอย่าให้ท้อง+ูกหรือท้องเดิน:่อย|
ดื่มนาให้มากuอ อย่างน้อยวนละ -s aก้ว
+ือ¹ร+·องระ::ทางเดินหายใ· ซึ่งเกิด·าก+วามไว+ิดvก.ิ·องหลอดลม .่อสิ่งกระ.้น ทาให้ท่อทางหายใ·เกิดการ.ี:a+: aละทาให้หายใ·ลา:าก
อาการ
สาเหตุ
การออกกาลงกาย
การเvลี่ยนavลง·องอากา+
การ.ิดเชือไวรส·องระ::ทางเดินหายใ·
คำาแนะนำา
โรคหอบหa (xs+n¬x:
เมื่อได้ร:สิ่งกระ.้นหลอดลม·ะเกิดอาการอกเส: เยื่อ:หลอดลม·ะ:วมทาให้หลอดลม.ี:a+:ลง ·aะเดียวกนการอกเส:ทาให้หลอดลมมี+วามไว.่อการกระ.้นaละ.อ:สนอง¹ดยการหดเกรง.ว·องกล้ามเนือหลอดลม ทาให้หลอดลม.ี:a+:ลงไvอีก
นอก·ากนีหลอดลมที่อกเส:·ะมีการหล่งเมือกออกมามาก ทาให้ท่อทางเดินหายใ·.ี:a+: นอก·ากนีกล้ามเนือท่อทางเดินหายใ·ยงเกิดการหด.ว ทงหมดนีทาให้เกิดอาการ หายใ·ลา:าก ไอ หายใ·มีเสียงวี˜ซ หายใ·ถี่ aละรู้สึกaน่นหน้าอก ในรายที่มีอาการรนaรง
อา·u:ริม4vากaละเล:มีสีเ·ียว+ลา
หลอดลม·อง+ู้เvน¹ร+หอ:หืดมี+วามไว+ิดvก.ิ.่อสิ่งกระ.้น s.iv™|i· สิ่งกระ.้นส่งเสริมให้เกิดอาการหอ:หืดได้aก่
สารก่อภูมิau้ เช่น 4น . ไร4น . ·นส.ว . ละอองเกสร
สารระ+ายเ+ือง เช่น +วน:หรี่ . มลuิ·ในอากา+ . กลิ่น . +วน
การเvลี่ยนavลงทางอารมa เช่น +วามเ+รียด . +วาม¹กรr . +วามกลว . +วามดีใ·
ยา เช่น ยาaอสไuริน . ยาลด+วามดน:างกล่ม
อาหาร เช่น อาหารทะเล . ถ่ว . ไ·่ . นม . vลา . สาร+สมในอาหาร เvน.้น
· เดก+วรกินvลาที่มีไ·มนมากเvนvระ·า เช่นvลา+อด ·ะช่วยลด+วามเสี่ยง.่อการเvนหอ:หืด
: ร:vระทานอาหารที่มี aมกนีเซียมสูง ได้aก่ เมลดทาน.ะวน
+้นหาว่าau้อะไร aละuยายามหลีกเลี่ยง
· งดอาหารที่กระ.้นอาการหอ:หืด ·ึนอยู่ก:a.่ละ+น เช่น อาหารที่ใส่สารกน:ูดเช่น เ:น¹ซเอท ซลไvท
· งดอาหารที่ใส่สีสงเ+ราะห เช่น .......... . -........ -...
- งดนมวว r¡uืช ไ·่ vลา ถ่วลิสง
: ร:vระทานยาaละออกกาลงกาย.ามที่auทยaนะนาอย่างสม่าเสมอ
อะ¹รคอสาเหตุvองโรคสมองเสอม
ใครจะJวยเJนโรคสมองเสอม¹a้บ้าง
ความสำาค¸ในการตรวจรางกาย
โรคสมองเสอม ( nr¬rx+ix :
¹ร+สมองเสื่อม orvr·.i. · เvน+าที่เรียกใช้กล่มอาการ.่าง| ซึ่งเกิด·ึน·ากการทางาน·องสมองที่เสื่อมลง อาการที่u:ได้:่อย +ือ ในด้านที่เกี่ยวก:+วาม·า การใช้+วาม+ิด aละการเรียนรู้สิ่งใหม่| นอก·ากนียงu:ว่า มีการเvลี่ยนavลง·อง:+ลิกภาuร่วมด้วยได้ เช่น หงดหงิดง่าย
เ«ื่อยชา หรือเมินเ«ย เvน.้น การเสื่อม·องสมองนี ·ะเvนไvอย่าง.่อเนื่องเรื่อย| ซึ่งในที่สดก·ะส่ง+ลกระท:.่อ การดารงชีวิ.vระ·าวน ทงในด้านอาชีuการงาน aละชีวิ.ส่วน.ว
¹ร+สมองเสื่อมไม่ใช่ภาวะvก.ิ·อง+นที่มีอาย ใน:าง+รงเวลาที่เรามีอายมาก·ึน เราอา·มีอาการหลง| ลืม| ได้:้าง a.่อาการหลงลืมใน¹ร+สมองเสื่อมนน ·ะมีลก·aะที่a.ก.่างออกไv กล่าว+ือ อาการหลงลืม·ะเvนไvอย่าง.่อเนื่องaละมาก·ึนเรื่อย|
aละ·ะ·าเห.การaที่เuิ่งเกิด·ึนไม่ได้เลย ไม่เuียงa.่·ารายละเอียด·องเห.การaที่เuิ่งเกิด·ึนไม่ได้เท่านน +นที่เvน¹ร+สมองเสื่อม·ะ·าเรื่องราวที่เuิ่งเกิด·ึนไม่ได้เลย รวมทงสิ่งที่.วเองกระทาเองลงไvด้วย aละถ้าเvนมาก·ึนเรื่อย| +น+ู้นนอา··าไม่ได้ ว่าใส่เสืออย่างไร อา:นาอย่างไร
หรือaม้กระท่งไม่สามารถuูดได้เvนvระ¹ย+
อาการ.่าง| ·อง¹ร+สมองเสื่อมเกิด·ึนได้·ากหลายสาเห. ¹ร+อลไซเมอร ......¬.. · นนเvนสาเห.ที่u:ได้:่อย ที่สด +ือ vระมาaร้อยละ :a ·อง+ู้vวยด้วย¹ร+สมองเสื่อม ส่วน¹ร+สมองเสื่อม·ากเส้นเลือดในสมอง v...... +.¬..... · นน เvนสาเห.ที่u:ได้:่อยรองลงมา
นอก·ากนีสาเห.อื่น| ที่ทาให้เกิดสมองเสื่อมที่u:ได้ +ือ ¹ร+ |....... . |...... |.-. o.¬..... . ·าก ....... aละ·าก .ios เvน.้น
¹ร+สมองเสื่อมสามารถเกิด·ึนได้ก:+นทกเu+aละทกวย a.่·ะu:ได้น้อยมากใน+นที่อายน้อยกว่า ·a v ส่วนให¡่aล้วมก·ะu:ใน+นสูงอาย a.่uึง.ระหนกไว้ว่า ¹ร+สมองเสื่อมนนไม่ใช่สภาวะvก.ิ·อง +ู้ที่มีอายมาก เuียงa.่เมื่ออายมาก·ึน กมี¹อกาสที่·ะvวยเvน¹ร+ได้มาก·ึน
¹ดย+ร่าว| นนvระมาa · ใน ·aaa ·อง+นที่อายน้อยกว่า -· v ·ะมี¹อกาสvวยเvน¹ร+นีได้ vระมาa · ใน :a ·อง+นที่อายระหว่าง -·:a v · ใน :· ·อง+นที่มีอายระหว่าง :asa v aละ · ใน · ·อง+นที่มีอายมากกว่า sa v·ึนไv ·ะมี¹อกาสvวยเvน¹ร+สมองเสื่อมนีได
¹ดยvระมาaร้อยละ :a ·อง+ู้vวยเvน¹ร+สมองเสื่อมนน มีสาเห.มา·าก¹ร+อลไซเมอร ......¬.. o.... ·
เนื่อง·ากสาเห.·อง¹ร+สมองเสื่อมนน มีมากมายหลายสาเห. ดงนนการu:auทยเuื่อร:การvรึก·า aละ.รว·ร่างกาย·ึงเvนสิ่งสา+¡ เuราะนอก·าก·ะทาให้ทรา:ว่า เราvวยเvน¹ร+สมองเสื่อมหรือไม่aล้ว ยงทาให้uอทรา:ได้ว่า สาเห.นนมา·ากอะไร
ซึ่ง·ะมี+ล.่อaนวทางการรก·า.่อไv
โรคนอน¹มหลบ
อาการ
สาเหตุ
คำาแนะนำา
อาการนอนไม่หล: a:่งได้เvน a::+ือ
· เมื่อเ·้านอนaล้ว.้องใช้เวลาหลายช่ว¹มงกว่า·ะนอนหล:ได้ u:มากใน+ู้vวยที่มีอาการวิ.กกงวล เ+รียดหรือกาลงมีv¡หาที่+ิดไม่.ก
: เมื่อเ·้านอนaล้ว หล:ได้ทนที a.่·ะ.ื่นเรวกว่าที่+วร เช่น .ื่น.อน.ี : .ี aล้วนอนไม่หล:อีก ไม่ว่า·ะทาอย่างไรก.าม u:มากใน+ู้ที่มีอาการซึมเ+ร้าหรือ+ู้ที่มีvระว.ิดื่มเหล้า เvน.้น
เมื่อเ·้านอนaล้ว นอนหล:ได้.ามvก.ิ a.่·ะ.ื่น:่อย| เvนระยะ|เช่น .ื่นทกสองสามช่ว¹มง ทง+ืนu:ได้ใน+ู้ที่มี¹ร+ทางกาย
· ·ิ.ใ·ที่มี+วามวิ.ก กงวล ซึมเ+ร้า เ+รียด
: อาการ·าไม่อยู่นิ่ง·aะหล:เนื่อง·ากร่างกาย·าดrา.เหลก
เvน¹ร+กระดูกเสื่อม ทาให้vวด.าม.ว vวด·า ท้องเvอ ¹ร++วามดน¹ลหิ. ¹ร+หวใ· ¹ร+เ:าหวาน aละ¹ร+.่อมลูกหมาก¹. เvน.้น
· ก่อนนอนร:vระทานอาหารมากเกินไvอาหารไม่ย่อย ·กเสียด ท้องอืด
· เ·้านอนให้.รงเวลาทกวน เuื่อให้เกิดส·นิสยที่ดีในการนอน
: ·ดกิ·กรรมใน.อนกลางวน ให้มีการออกกาลงกาย การทางานอดิเรก aละไม่+วรนอน.อนกลางวน
ก่อนนอน หนึ่งช่ว¹มง+รึ่ง +วรงดนา เuื่อvองกนการ.ื่นมาvสสาวะใน.อนดึก
· ·ดสถานที่ห้องนอนให้สะอาด เงีย: aละอากา+ถ่ายเทได้ดี ไม่+วรทางานในห้องนอน ไม่+วรเอา¹ทรท+น aละ¹ทร+uทไว้ในห้องนอน
· เมื่อหล:aล้ว ไม่+วรvลก ถ้าไม่·าเvนมาก
- ถ้ามี¹ร+ทางกาย +วรกินยาให้สม่าเสมอ เuื่อให้ร่างกายvก.ิ ก·ะสามารถนอนหล:ได้อย่าง.่อเนื่อง
: ดื่มนมอ่น| หรือเ+รื่องดื่ม+สมนา+ึงอ่น| ก่อนนอน·ะช่วยให้vระสาท+่อน+ลาย
s ร:vระทานอาหารมือเยน vระเภทavง เช่น ·้าว ·นมvง เ+ือก มน นอก·ากให้uลงงานaล้วยงช่วยให้vระสาท+่อน+ลาย
- งดเ+รื่องดื่มที่มีกาเvอีน เช่น ชา กาav เ+รื่องดื่ม+สมกาเvอีน ·นม ชอก¹กaล.
·a งดอาหารมือดึกที่มี¹vร.ีน มน รส·ด
ตอมลูกหมาก
¹ร+·อง+ู้ชายสูงอาย ซึ่ง·ะเvนกนมากก+ือ ¹ร+เกี่ยวก:.่อมลูกหมาก ¹ร+ที่เvนมี.งa.่เ:า| ·นาด.่อมลูกหมาก¹. .่อมลูกหมากอกเส: ไv·นกระท่งถึงหนกที่สด+ือ มะเรง.่อมลูกหมาก
«ะนน ·ะถือได้ว่าv¡หาซ่อนเร้นที่สา+¡นนก+ือ v¡หาด้าน·ิ.ใ·ที่+ู้vวย·ะรู้สึก+:a+้นใ·aละทก·ทรมาa มากกว่าการเ·:vวยทางกายหลายเท่านก
ใน·aะเดียวกนก+วรร:vระทานอาหารที่มีวิ.ามินaละaร่rา..่าง| ซึ่ง·ะไvช่วยส่งเสริมการทางาน·องrา.สงกะสี ในทางกล:กน rา.สงกะสี·ะช่วยสน:สนนวิ.ามินaละaร่rา..่าง|นนด้วย เรียกว่าร่วมมือร่วมใ·กนทางาน ให้vระ¹ยชนaกร่างกายอย่างเ.มที่
วิ.ามินaละaร่rา..่าง|นนได้aก่
aมกนีเซียม มีอยู่ในลูกมะเดื่อ มะนาว ส้ม¹อ ·้าว¹uดเหลือง ถ่วอลมอนด ถ่ว.่าง| +กใ:เ·ียว·ด aอvเvล
+ู้ชายอาย.งa.่ ·a v·ึนไvมี¹อกาสเvน.่อมลูกหมากอกเส:ได้ aละถ้าอาย ·a v·ึนไvกมก·ะเvน.่อมลูกหมาก¹. aละทงสองอย่าง มี¹อกาส เvนมะเรง.่อมลูกหมากได้ทงสิน
อาการvนาaเบา, +ือ vสสาวะกะvริ:กะvรอย +a+ู้ชาย:าง+นที่เ+ยภา+ภูมิใ·ใน+วามเvนลูก+ู้ชาย หรือ+วามเvนชาย«กรร··อง.น อา··ะรู้สึกเหมือนเทวดา.กสวรร+ ลงมาน่ง·้มvšกอยู่·้างถง·ยะ¹ดยไม่รู้.ว เมื่ออยู่|กu:ว่ามีv¡หาเรื่องการ·:ถ่ายvสสาวะ
+ือvสสาวะได้ไม่สด ทง|ที่เมื่อก่อนเ+ยเ·้าห้องนาaล้วรู้สึกเ:าเนือเ:า.ว นาvสสาวะออก¹ล่ง¹ถงเ:าในกระเuาะvสสาวะ a.่+ราวนีกล:ออกได้ไม่หมด มิหนาซา vสสาวะยงไหลกระท่อนกระaท่น เหมือนมีถงทรายใ:เลก|ห้อยอยู่ในกระเuาะvสสาวะ·้างล่าง
uอเดินออกมานอกห้องนา ก้มลงมองดู·้างล่าง กใ·หายวา: เuราะกางเกงเvยกเvนหย่อม| ·ายหน้าสาว|อีก.่างหาก .อนนี+วามเv·ชาย«กรร·ชก·ะหดหายไvหมด
.่อมา อาการกะvริ:กะvรอยกเริ่ม·ะมีมาก·ึน ·นเกิด+วามรก¹ถส้วมมาก·ึน vสสาวะทีก.้องยืนกระ:ิดกระ:วนอยู่หน้า¹ถส้วมเvนนานสองนาน uอ.่อ|ไv อาการกเริ่ม·ะavรvรวน .อนกลาง+ืน .้องเ·้าห้องนา · +รง :าง+นมากกว่านน เ·้าเกือ:ทกช่ว¹มงเลยกมี
อาการอีกอย่างก+ือ เวลาvสสาวะ :าง+น·ะรู้สึกaส:| vสสาวะสีaก่·ดaละ·่น·้น ที่ร้ายไvกว่านน หรืออา··ะร้ายที่สด สาหร:+ู้ที่รู้สึกว่า เvนชาย«กรร· · +a+ู้ชาย:าง+น เ.ะv:ไม่ดงเอาดือ| อาการซึ่งเริ่ม·ะไม่ดี·นถึง·นเvนมะเรงได้ก+ือ เริ่มมีไ·้aละรู้สึกหนาวเvน:าง+รง
มีอาการvวด:ริเวaสามเหลี่ยมระหว่างใ.้ลูกอaŠะก:ทวารหนก vวดหลงvวดเอว :าง+รง«ี่ไม่ออกเลย หรือไม่ก·ะมีเลือดออกvนมาก:นาvสสาวะด้วย
ทงหมดนีเvนอาการรวม| .งa.่น้อยไvหามาก aละถึงaม้ว่าอาการ.่อมลูกหมาก¹.·ะไม่เกี่ยวก:การเvนมะเรง.่อมลูกหมาก a.่อาการ·ากน้อยไvหามากก·ะมีเหมือน|กน aม้ว่าอาการเ·:vวย·อง.่อมลูกหมาก·ะเvนเuียงอาการเ:า| a.่กเvนการทรมาaทางกายมากuอดู
+วามทรมาaที่สาหสสากรร·ที่สดอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีใ+รมองเหนaม้a.่auทย+ู้รก·า ก+ือ+วามทรมาaทาง·ิ.ใ··อง+a+ู้ชายซึ่งเvนเทวดา.กสวรร+น่นเอง ยิ่งไvกว่านน +ู้ที่เvน¹ร+เกี่ยวก:.่อมลูกหมาก มก·ะมีv¡หาเกี่ยวก:.่อมaอร¹มนด้วย
+ือการ+ลิ.aอร¹มน·องร่างกาย·ะ+ิดvก.ิ :าง.ว·าด :าง.วเกิน aละมี+ลทาให้เกิดอาการหงดหงิดหรือซึมเ+ร้าได้ aละยิ่งถ้าอาการร้ายaรงถึง·นเvนมะเรงด้วยaล้ว กยิ่ง·ะมี+วามเ+รียด aละ+วาม ซึมเ+ร้ามาก·ึน ·นถึง·นอยาก.ายเลยกได้
สาหร:การรก·าทางการauทยในv··:น ·ะ.้องอา+ยการ+่า.ดเvนส่วนให¡่ ¹ดยมีเท+นิ+aละเ+รื่องมือใหม่|มาใช้อย่างมากมาย ซึ่งในที่นี เรา·ะไม่·อกล่าวถึงวิrีการรก·า·อง¹รงuยา:าลหรือ.าม+ลินิก a.่·ะ·อกล่าวถึงการรก·าด้วยวิrี+สม+สานaละด้วยวิrีrรรมชา.ิ
ซึ่งเvนวิrีที่·ะช่วยvองกนมิให้เvน¹ร+ที่aสนทรมาa¹ร+นี a+นการvองกนที่ดีที่สด ซึ่งuิสู·นมาaล้วทงในa+นv··:นaละa+น+สม+สาน ก+ือ การใช้อาหาร อาหารที่ดีที่สดสาหร:.่อมลูกหมาก ได้aก่ อาหารที่มีrา.สงกะสี ›... · ซึ่งอาหารที่มีrา.สงกะสีมากที่สดก+ือ
vกทองaละเมลดvกทอง นอก·ากนนrา.สงกะสียงมีอยู่ในอาหารอย่างอื่นอีก เช่น·มูก·้าว ได้ทง·าก·้าวสาลี ·้าวสาร aละ·้าวอื่น| · aละมส.ารด+ง
วิ.ามิน . อาหารซึ่งมีวิ.ามินเอ ได้aก่ .:vลา a+รอ. +ก+ลไม้ที่มีสีเหลือง เช่น vกทอง มะละกอสก เvน.้น
วิ.ามิน ˆ +อมเuลกซ มีอยู่ในอาหารuวกถ่ว รา·้าว ·้าว¹อ้. +กสีเ·ียว.่าง| ยีส.aห้ง vลา ไ·่ a+น.าลูv กะหล่าvลี ¹มลาส
วิ.ามิน „ มีอยู่ใน+ลไม้aละ+กรสเvรียว +กใ:เ·ียว ดอกกะหล่า มน4ร่ง มนเท+
วิ.ามิน r มีอยู่ใน·มูก·้าว ถ่วเหลือง นามนuืช :รอ+เ+อรี่ +ก¹·ม ·้าวสาลี ·้าวซ้อมมือ ไ·่
วิ.ามิน | aละเล+ซิทิน ไ·มน·าเvน r...... |..., ...+ · มีอยู่ในเมลดvกทอง เมลดทาน.ะวน aละงา
เกสร+ึง ˆ.. |..... · ในเกสร+ึงมีaร่rา.aละaอร¹มนหลายชนิด ได้มีการทดลองในทางการauทยหลาย+รง u:ว่าaร่rา.aละaอร¹มน ในเกสร+ึงมีvระ¹ยชน.่อ.่อมลูกหมาก¹ดย.รง
เหล่านี+ืออาหารซึ่ง·ะช่วยให้.่อมลูกหมากดี·ึนaละช่วยvองกนการอกเส:·อง.่อมลูกหมากได้ a.่ในกรaีที่เกิดการอกเส:·ึนaล้ว ทงอาหารaละอาหารเสริมกยงช่วยได้ aละช่วยได้ดี·ึนถ้า·ะเuิ่มvริมาa o.. · ·องวิ.ามินaร่rา.ให้มาก·ึน ¹ดยใช้วิ.ามินaร่rา.เหล่านี
ในลก·aะ·องเมดยาซึ่งสกดมาaล้ว +ือเuิ่ม·ึน.ามvริมาa.่อไvนี
วิ.ามินเอ ·a.aaa:·.aaa i™ .่อวน
วิ.ามิน:ี· . - . ·: อย่างละ ·a มก .่อวน
เกสร+ึง - เมด .่อวน
วิ.ามินซี .aaa·.aaa มก .่อวน
วิ.ามินอี saa i™ .่อวน
aมกนีเซียม ·aa มก .่อวน
›... :aa มก .่อวน
aละ+วร·ะงดเหล้า :หรี่ uร้องทงลองเvลี่ยน·ากการน่งเก้าอีเ:าะ มาเvนน่งเก้าอีa·ง ถ้า·ะให้ดี +วรเสริมท่า:ริหารด้วยการ นอนหงาย งอเ·่า เท้าทงสองชิดกน aล้วaยกเ·่าออกสอง·้างช้า| ยกกล:+ืนท่าเดิม ทาอย่างนีเช้า เยน อย่ างน้อยได้สก :a +รง·ะดีมาก
สตรวยทอง
เมื่อส.รีย่างเ·้าสู่วยทอง อา··ะมีการเvลี่ยนavลงทางสรีรวิทยา·องร่างกายaละ·ิ.ใ· ซึ่งส่วนหนึ่งเvน+ลมา·ากการ·าดaอร¹มนเu+ +ือ เอส¹.รเ·น เช่น
รอ:เดือนมาไม่สม่าเสมอ อา·ห่างออกไvหรือสนเ·้า อา·มีเลือดvระ·าเดือนน้อยลง หรือมาก·ึน
การaูแลตวเอง
ส.รี+วร.ระหนกถึงการเvลี่ยนavลงในวยนี +วรหา+วามรู้เuิ่มเ.ิมuร้อมดูaล.นเองให้มีส·ภาuกายaละใ·ที่ดี¹ดย
หรือส.รีวยหมดvระ·าเดือนหรือวยหมดระดู +ือ ส.รีในวยที่มีการสินสด·องการมีvระ·าเดือนอย่างถาวร เนื่อง·ากรงไ·่หยดทางาน มีสาเห.มาก·ากการที่·านวนไ·่ใ:เลก|ในรงไ·่มีvริมาaลดลง ซึ่งมี+ลทาให้การสร้างaอร¹มนเอส¹.รเ·นลดลง
·นหยดการสร้างไvในที่สด
วยทองเvนระยะซึ่งส.รีส่วนให¡่vระส:+วามสาเร·ในชีวิ. ไม่ว่า·ะเvนด้าน+รอ:+รว หน้าที่การงาน aละƒานะ+วามเvนอยู่ ¹ดยเ«ลี่ยส.รีไทยเริ่มเ·้าสู่วยทองหรือวยหมดระดู ¹ดยrรรมชา.ิเมื่ออายvระมาa ·a v ในกรaีที่หมดระดูเมื่ออายน้อยกว่า ·a v เรียกว่า
หมดระดูก่อนเวลาอน+วร ซึ่ง·ะมี+วามเสี่ยงในการเกิด¹ร+.่าง|มาก·ึน เช่นเดียวก:ส.รีที่หมดระดู·ากการ+่า.ดรงไ·่ออกทง : ·้าง อาย·ยเ«ลี่ย·องส.รีไทยvระมาa :· v ดงนนช่วงเวลาที่ส.รี.้องอยู่ในสภาวะวยหมดระดูนน มีvระมาa · ใน
·องช่วงชีวิ.ทงหมด·องส.รี ซึ่งเvนระยะเวลานานกว่า :a v
มอาการอยาง¹ร :
เกิดอาการซึมเ+ร้า. หงดหงิด. กงวลใ·. ·าด+วามเชื่อม่นใน.นเอง. +วาม·าเสื่อม. +วาม.้องการทางเu+ หรือการ.อ:สนองทางเu+ลดลง
ช่อง+ลอดaห้ง. +น:ริเวavากช่อง+ลอด. มีการอกเส:·องช่อง+ลอด. เ·:เวลาร่วมเu+. อา·มีการหย่อนยาน·องมดลูก aละช่อง+ลอด. มีการหย่อน·องกระเuาะvสสาวะ. vสสาวะ:่อย. กลนvสสาวะไม่อยู่·aะไอหรือ·าม หรือ·aะยก·องหนก
+ิวหนงaห้ง. เหี่ยวย่น. +น. ชาaละเvนa+ลได้ง่าย. +มaห้ง. +มร่วง
เ.้านมมี·นาดเลกลง. หย่อน. น่มกว่าเดิม
เกิด¹ร+·องระ::หวใ·aละหลอดเลือด u:ว่าส.รีก่อนวยหมดvระ·าเดือนอ.ราส่วน·องการเกิด¹ร+หลอดเลือดหวใ·อด.นในชาย ·ะสูงกว่าห¡ิงในอ.รา -œ a.่เมื่อส.รีเ·้าสู่วยหมดระดู ·ะเริ่มมีอ.ราการเกิด¹ร+ดงกล่าวเuิ่ม·ึน
·นมีอ.ราไกล้เ+ียงก:ชายเมื่ออาย :a v ทงนีส่วนหนึ่งเvน+ล·ากการ·าดaอร¹มนเอส¹.รเ·นในส.รีวยทอง ซึ่งเvนaอร¹มนที่ช่วยvองกนการเกิด¹ร+หลอดเลือดหวใ·อด.น
การ·าดเอส¹.รเ·น ¹ดยเ«uาะในระยะaรก·องวยหมดระดู อา·ทาให้มีการสูยเสียเนือกระดูกได้ถึงร้อยละ · .่อv ·นทาให้เกิด¹ร+กระดูกuรน aละอา·มีการหก·องกระดูกในส่วน.่าง| ได้aก่ กระดูก·้อมมือ. กระดูกสนหลง. กระดูกสะ¹uก เvน.้น
+วรร:vระทานอาหารที่เหมาะสมก:วย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไ·มนสูง ¹ดยเ«uาะไ·มนส.ว หลีกเลี่ยงaอลกอaอล +าเvอีน aละ:หรี่ +วรได้ร:a+ลเซียมvระมาaวนละ ·.aaa·.·aa มิลลิกรม อาหารที่มีa+ลเซียมสูง เช่น ก้งaห้ง. vลาเลกvลาน้อย. +กใ:เ·ี ยว
ร:vระทานอาหารที่มีเอส¹.รเ·นrรรมชา.ิ เช่น ถ่วเหลือง. ·้าว¹uด. ·้าว¹อด. ·้าวสาลี. ·้าว:ารเล่ย . มน4ร่ง. มนเท+. มะละกอ เvน.้น
การออกกาลงกายเvนสิ่งที่+วรกระทาในส.รีวยหมดระดู เuราะมี+ล.่อการสร้างเนือกระดูก มี+ลดี.่อการลดไ·มน aละการa·ง.ว·องเลือด นอก·ากนียงมีหลกƒานว่า การออกกาลงกายสามารถลดอาการทางระ::vระสาทอ.¹นม.ิ
aละภาวะซึมเ+ร้าในวยหมดระดูได้
ในรายที่มีอาการ.่าง|รนaรง ได้ร:+วามทก·ทรมาน ร:กวน+วามส·ในชีวิ. หรือมี+วามเสี่ยง.่อ¹ร+หวใ· aละ หลอดเลือด. ¹ร+กระดูกuรน +วรu:auทยเuื่อuิ·ารaาการให้aอร¹มนทดaทน
rายวยทอง
+วามเชื่อที่มีกนมานานว่า +ู้ชาย·ะ+ง+วามเvนชายหรือมีการสร้างaอร¹มนเu+ชายไv.ลอดชีวิ. ส่วน+ู้ห¡ิงนนเมื่อเ·้าสู่วยหมดvระ·าเดือนaล้วรงไ·่·ะหยดการสร้างaอร¹มนเu+ห¡ิง ทาให้เกิดกล่มอาการ.่าง| ทงทางด้านร่างกาย·ิ.ใ· aละอารมa
ระ::กระดูกaละกล้ามเนือ
ภาวะการพรองaอรโมนใน...rายวยทอง
aท้ที่·ริงaล้ว เมื่ออายย่างเ·้าวย ·a v·ึนไv การสร้างaอร¹มนเu+ชาย·ะลดลงอย่างสม่าเสมอทกv เมื่อระด:·องaอร¹มนเu+ชายลดลงถึงระด:หนึ่ง·ะเกิดภาวะuร่องaอร¹มนเu+ชายไv:างส่วน ทาให้เกิดอาการ.่าง|+ล้ายก:+ู้ห¡ิงวยหมดvระ·าเดือน
ภาวะการuร่องaอร¹มนเu+ชายดงกล่าว มก·ะเริ่มเกิด·ึนเมื่อ+ู้ชายย่างเ·้าสู่วยกลาง+น aละอาการ.่าง|·ะaสดงออกเมื่อระด:aอร¹มนเu+ชายลดลงกว่าระด:vก.ิ·องร่างกายvระมาa :a เvอรเซน. การuร่องaอร¹มนเu+ชายไv:างส่วนนี·ึงมีชื่อเรียกว่า “ uา
ดาม “ .รงก:+าในภา·าองก¡·+ือ |.o.v ซึ่งย่อมา·าก+าว่า |.€.i.| .·o€…•r· or|i„ir·„ž …| .•r .•i·• v.|r
+ลการ+ึก·าวิ·ยที่เชื่อถือได้มา·ากการ+ึก·า·องมหาวิทยาลย:อส.นvระเท+สหรƒอเมริกา u:ว่าเมื่อ+ู้ชายอายย่างเ·้า ·a v การสร้างaอร¹มนเu+ชาย·ะลดลงvละ · เvอรเซน. aละอาการ.่าง| อนเvน+ลมา·ากการ·าดaอร¹มนเu+ชายนน ·ะ+่อยเvน+่อยไv
ไม่เกิด·ึนรวดเรวaละอาการมากเหมือน+ู้ห¡ิงวยหมดvระ·าเดือน
อาการ : ทบงบอกaง · ภาวะการพรองaอรโมนเพarาย ·
อาการระยะaรก œ เมื่อร่างกายเริ่มuร่องaอร¹มนเu+ชาย อวยวะ.่าง| ที่มีส่วนสมuนrก:aอร¹มนเu+ชาย·ะเริ่มเสื่อมลง ทางานลดลงaละเกิดอาการทางด้าน·ิ.ใ·aละอารมa.ามมา
อาการทางด้านร่างกาย œ ·ะมีอาการอ่อนเuลีย เ:ื่ออาหาร vวดเมื่อย.าม.ว¹ดยไม่มีสาเห. ไม่กระ«:กระเ«ง กล้ามเนือ.่าง|ลด·นาดลง ไม่มีaรง aละอวยวะเu+เริ่มไม่a·ง.วในช่วง.ื่น.อนเช้า
อาการทางด้านส.ิv¡¡าaละอารมa œ เ+รียดaละหงดหงิดง่าย ¹กรrง่าย เ«ื่อยชา ·าดสมาrิในการทางาน +วาม·าลดลง ¹ดยเ«uาะ+วาม·าระยะสน
อาการทางด้านระ::ไหลเวียน¹ลหิ. œ :าง+นอา·มีอาการ ร้อนวู:วา:หรือมีเหงื่อออกใน.อนกลาง+ืน
อาการทางa้านจิตและเพa œ ·ะมีอาการนอนไม่หล: .ื่น.กใ·ง่าย สมรรถภาuทางเu+aละ+วาม.้องการทางเu+ลดลง หรือ ไม่มีอารมaเu+ :าง+นเกิดอาการหย่อนสมรรถภาuทางเu+ด้วย v··:นu:ว่าชายไทยหลงอาย ·a vไvaล้ว
มีอาการหย่อนสมรรถภาuทางเu+เuิ่ม·ึน เuราะไม่มีอารมaเu+ เนื่อง·ากaอร¹มนเu+ชายเvน.วกระ.้นให้เกิดอารมaเu+เมื่อระด:aอร¹มนเu+ชายลดลง ·ึงไม่เกิดอารมaที่·ะมีเu+สมuนr
รวมทงอวยวะเu+ชายเมื่อ·าดaอร¹มนเu+ชายไvกระ.้นaล้วกมก·ะเสื่อมลง.ามไvด้วย
ภยที่รกรานในระยะยาว
ระบบหลอaเลอaและหวใจ
สมรรaภาพทางเพa
คุaภาพrวิต
+ู้ชายส่วนให¡่aล้วมก·ะนาเอา+วามสามารถ aละสมรรถภาuทางเu+มาเกี่ยว·้องก:การดาเนินชีวิ. ดงนน เมื่อ+วามสามารถในด้านนีลดลง·ึงทาให้+aภาuชีวิ.ลดลงไvด้วย
นอก·ากนีการเvลี่ยนavลง.่าง| ทงทางด้านร่างกาย·ิ.ใ·aละอารมaที่เกิด·ึนใน+ู้ชายวยทอง ·ะเvนสิ่งที่ซาเ.ิมให้+aภาuชีวิ.ลดลงไvอีก
เตรยมกายเตรยมใจเv้าสูวยทอง
+ล·องการ·าดaอร¹มนเu+ชาย·ะทาให้กระดูก:างลง เvน¹ร+กระดูกuรนได้ เช่นเดียวก:+ู้ห¡ิงวยหมดvระ·าเดือน ทาให้เกิดกระดูกหกใน+ู้ชายสูงวยได้ นอก·ากนีกล้ามเนือ·ะ+่อย|ลด·นาดลง ¹ดยเ«uาะ+ู้ที่ไม่ชอ:ออกกาลงกาย
มี+ลให้+วามa·งaรง·องกล้ามเนือลดลง
aอร¹มนเu+ชายมีหน้าที่ช่วยการเ+า+ลา¡ไ·มนในร่างกาย ทาให้กระ·าย.ว·องไ·มนเvนvก.ิ เมื่อ·าดaอร¹มนเu+ชาย·ะทาให้ไ·มนเลือดสูง มี+ลทาให้ไ·มนไvเกาะที่+นง·องเส้นเลือด
ทาให้·นาด·องเส้น+่า+ูนยกลางเส้นเลือดลดลงaละทาให้+นงเส้นเลือดไม่ยืดหย่นเท่าที่+วร ทาให้เลือดไหล+่านเส้นเลือดได้น้อยลง ¹ดยเ«uาะถ้าเลือดไvเลียงหวใ·น้อยหวใ·น้อยลง เvน+ลให้หวใ··าดเลือดไvเลียง
เมื่อร่างกาย·าดaอร¹มนเu+ชายไvนาน|เ·้า นอก·ากอารมaเu+aละการ.อ:สนองทางเu+ลดลงaล้ว +วามถี่·องการมีเu+สมuนr +วามถี่ในการถึง·ดสดยอด รวมทง+วามuึงuอใ·ในการมีเu+สมuนr ·ะลดลงไv.ามระด:·องaอร¹มนเu+ชายที่·าดหายไv
รวมทงระยะเวลาที่·าดหายไvด้วย
การเ.รียม.วที่ดีย่อมมีชยไvกว่า+รึ่ง :าง+นกล่าวว่าชีวิ.เริ่ม.้นเมื่อu้นสี่สิ: ในวยทองนี·ะ.้องหม่นรก·าส·ภาuกาย ส·ภาuใ·ให้ได้ ใช้ชีวิ.อย่างส·มรอ:+อ: เดินสายกลาง vร:เvลี่ยนการดาเนินชีวิ.ให้เหมาะสม ทงการทางาน การuก+่อนสนทนาการ
การออกกาลงกาย รวมทงการทา·ิ.ใ·ให้สง: +ว:+มอาหารการกินให้ได้สดส่วนaละเหมาะสมก:วย aละaน่นอนว่าถ้าระด:aอร¹มนเu+ชายที่ลดลงไvนน ทาให้+aภาuชีวิ.เลวลงaล้ว การไv·อ+าvรึก·า·ากauทยเuื่อ.รว·ส·ภาu
aละร:aอร¹มนเu+ชายเสริมให้ได้ระด:vก.ิ อา·ทาให้อาการ.่าง| อนไม่uึงvระสง+หมดไvaละ+aภาuชีวิ.ดี·ึน
โรคเสอมสมรรaภาพทางเพa
¹ร+เสื่อมสมรรถภาuทางเu+ในv··:น หมายถึง ¹ร+เสื่อมสมรรถภาuทางเu+ในเu+ชาย +ือการที่อวยวะเu+ ไม่a·ง.ว หรือการa·ง.วไม่สม:ูรa·องอวยวะเu+ +าเดิมที่ใช้+ือ การหมดสมรรถภาuทางเu+
สาเหตุ
มีหลาย ระด: หากไม่น:¹ร+ทางกาย เช่น อมu¡ก อมuา. ¹ร+เกี่ยวก: ระ::เส้นเลือด เ:าหวาน +วามดน¹ลหิ.สูงหวใ· ¹ร+เหล่านี ทาให้เกิดอาการเสื่อมได้ทงสิน เนื่อง·ากส·ภาuทางกายไม่a·งaรง
ใน+นvก.ิท่วไv หากมี¹ร+เสื่อมสมรรถภาuทางเu+เกิด·ึน มีv··ยทงด้าน·ิ.ใ·aละสิ่งaวดล้อมเ·้ามา เกี่ยว·้องในการวิ·ยที่.่างvระเท+
วิrรกvา
auทย·ะซกvระว.ิ+ู้vวยทงvระว.ิส่วน.ว vระว.ิการเ·:vวย vระว.ิการ+่า.ดauทย·ะ.รว·ร่างกาย เuื่อดูระ::vระสาท ระ::กล้ามเนือ .รว·อวยวะเu+เuื่อหา+วาม+ิดvก.ิ อะไรที่มีส่วนเกี่ยว·้อง:าง+รง มีการเ·าะเลือด เอกซเรย เuื่อเvน·้อมูลสาหร:auทยในการเลือก
การเสื่อมใน+ู้ชายที่a·งaรง อายเ«ลี่ย ·a-a v u:ว่าการเสื่อมมีสูงถึงvระมาaใกล้เ+ียง ·a +ือ · ใน : +นมีภาวะเสื่อม การเสื่อมมีหลายระด: เช่น เสื่อมเลกน้อย หรือเสื่อม:าง+รง:าง+ราว เสื่อมvานกลาง +ือ เริ่มมีกิ·กรรมทางเu+ไม่ได้ aละการเสื่อมสม:ูรaa:: +ือ
ไม่สามารถมีกิ·กรรมทางเu+ได้อีกเลย เvนที่น่าสงเก.ว่าการเสื่อมสมรรถภาuทางเu+เริ่มa4ง.วใน+นvก.ิมาก·ึนเรื่อย |
โรคตบอกเสบ
อาการ
.:อกเส:เรือรง +ู้vวยมกไม่มีอาการ a.่·ะมีการทาลายเซลล.:ไvเรื่อย|·นเกิด.:a·ง aละเvนมะเรง.:ในที่สด
สาเหตุ
.:อกเส:เรือรง +ู้vวยมกไม่มีอาการ a.่·ะมีการทาลายเซลล.:ไvเรื่อย|·นเกิด.:a·ง aละเvนมะเรง.:ในที่สด
คำาแนะนำา
อา·เกิดได้·ากสาเห.หลายอย่างเช่น·ากการ.ิดเชือไวรส a:+ทีเรียเชือรา ¹vร¹.ซว หรือหนอนuยาrิ นอก·ากนียงอา·เกิด·ากการได้ร:ยาหรือสารuิ·:างอย่างด้วย a.่สาเห.ที่สา+¡ที่สด+ือ การ.ิดเชือไวรส มีไวรสหลายชนิดทาให้เกิด¹ร+.:อกเส:ได้
¹ร+.:อกเส:มี : ชนิด
¹ร+.:อกเส:เ«ีย:uลน Ÿ..... ..,.....;
หมายถึง¹ร+.:อกเส:ที่เvนไม่นานกหาย +ู้vวยส่วนให¡่มีอาการ : สvดาห¹ดยมากไม่เกิน : เดือน +ู้vวยส่วนให¡่หาย·าด·ะมี:างส่วนเvน.:อกเส:เรือรง aละ:างรายรนaรงถึงก:เสียชีวิ.
¹ร+.:อกเส:เรือรง Ÿ....... ..,.....;
หมายถึง.:อกเส:ที่เvนนานกว่า - เดือน·ะa:่งเvน : ชนิด
.s.««.. ,-....:-«: เvนการอกเส:·อง.:a::+่อย|เvนaละไม่รนaรงa.่อย่างไรก.าม¹ร+สามารถที่·ะทาให้.:มีการอกเส:มาก
.s.««.. ..:.·- s-,.:.:.. มีการอกเส:·อง.: aละ.:ถูกทาลายมากaละเกิด.:a·ง
.:อกเส:เ«ีย:uลน +ู้vวย·ะมีอาการที่u:ได้:่อย +ือ อ่อนเuลีย vวดเมื่อย.ามกล้ามเนือ vวด·้อ +ลื่นไส้อาเ·ียน เ:ื่ออาหาร อา··ะu:+ื่น.าม.ว หรืออาการท้องเสีย :างรายvสสาวะสีเ·้ม .วเหลือง.าเหลือง ซึ่งอาการ.วเหลือง.าเหลือง·ะหายไv ·· สvดาห
a.่:างรายอา·นาน : เดือน ส่วนให¡่·ะหายเvนvก.ิ ¹ร+ไวรส.:อกเส: :ี u:ว่าร้อยละ ··a เvน.:อกเส:เรือรง ส่วนไวรส.:อกเส: ซี ร้อยละ s· เvน.:อกเส:เรือรง
.:อกเส:เ«ีย:uลน +ู้vวย·ะมีอาการที่u:ได้:่อย +ือ อ่อนเuลีย vวดเมื่อย.ามกล้ามเนือ vวด·้อ +ลื่นไส้อาเ·ียน เ:ื่ออาหาร อา··ะu:+ื่น.าม.ว หรืออาการท้องเสีย :างรายvสสาวะสีเ·้ม .วเหลือง.าเหลือง ซึ่งอาการ.วเหลือง.าเหลือง·ะหายไv ·· สvดาห
a.่:างรายอา·นาน : เดือน ส่วนให¡่·ะหายเvนvก.ิ ¹ร+ไวรส.:อกเส: :ี u:ว่าร้อยละ ··a เvน.:อกเส:เรือรง ส่วนไวรส.:อกเส: ซี ร้อยละ s· เvน.:อกเส:เรือรง
· «ีดว+ซีนvองกน¹ร+นี ¹ดยเ«uาะในเดก
: +วรaยกอvกรaเ+รื่องใช้ก:+ู้ที่.ิดเชือ เช่น aก้วนา ·าน ช้อนซ่อม เvน.้น
หลีกเลี่ยงการออกกาลงกายอย่างหก¹หมในช่วงที่มีการอกเส:·อง.: a.่การออกกาลงอย่างสม่าเสมอใน.:อกเส:เรือรงสามารถทาได้
· งดเ+รื่องดื่มที่มีaอลกอaอล
· ร:vระทานอาหารที่มีvระ¹ยชนaละuก+่อนอย่างuอเuียง ไม่.้องดื่มนาหวานมาก| เuราะทาให้ไ·มนสะสมที่.:เuิ่ม·ึน

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->