4.

Βενετοί, Γενουάτεσ και άλλοι κατακτητέσ

Μετά τθν άλωςθ τθσ Πόλησ από τουσ ςταυροφόρουσ το 1204 θ αυτοκρατορία διαςπάται ςε μικρότερα
κράτθ από τουσ Φράγκουσ, τουσ Βενετοφσ και τουσ άλλουσ κατακτθτζσ. Τα κράτθ αυτά ιταν ςε :

Νθςιά και λιμάνια με
ςτρατθγικι ςθμαςία

Παραλιακά μζρθ με εφφορθ
ενδοχϊρα

ΟΙ ΒΕΝΕΣΟΙ

 Οχφρωναν τα λιμάνια.
 Έχτιηαν κάςτρα ςτο ψθλότερο ςθμείο τθσ περιοχισ.
 Στρατολογοφςαν, πολλζσ φορζσ με τθ βία, το
ντόπιο πλθκυςμό και αςχολοφνταν κυρίωσ με το εμπόριο.

Ο φτερωτός λέων της
Βενετίας πάνω από την Κρήτη

Θ ΔΙΟΙΚΘ΢Θ ΣΩΝ ΒΕΝΕΣΩΝ

ΟΙ ΕΛΛΘΝΕ΢

Προβλεπτήσ: Ανϊτατοσ
άρχοντασ βενετικισ καταγωγισ

Δεν ζπαψαν να επιδιϊκουν τθν απελευκζρωςι
τουσ

Ευγενείσ Βενετοί ή και Ζλληνεσ
με αρχοντικι καταγωγι

Έκαναν πολλζσ φορζσ μικρζσ επαναςτάςεισ,
«Ρεμπελιό των Ποπολάρων», Ηάκυνθοσ, 1628

Ο λαόσ που πλιρωνε βαρείσ
φόρουσ και ζκανε αγγαρείεσ

Ο αγϊνασ τουσ δεν είχε αποτζλεςμα

Τα περιςςότερα εδάφθ που είχαν οι Βενετοί

Κφπροσ (1571) [ με λεθλαςίεσ και βία]

ζπεςαν με τον καιρό ςτα χζρια των Σοφρκων.

Κρήτη (1669) [ χωρίσ λεθλαςίεσ ]

Τα Επτάνηςα ζμειναν ςτουσ Βενετοφσ και ςτο τζλοσ του
18ου αιϊνα τα κατζλαβαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι.

Τα νθςιά του Αιγαίου παρζμειναν για καιρό ςτουσ
Γενουάτεσ και ςτουσ άλλουσ Λατίνουσ κατακτητέσ.