‫ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪ :‬ﺑﻬﺰاد ﻣﻴﺮزاﺋﻲ دﺑﻴﺮ ﺷﻴﻤﻲ‬

‫ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬

‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻳﺪن ‪ -‬داران‬

‫‪ 40‬ﺳﻮال ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ از ﻛﺘﺎب ﺷﻴﻤﻲ ﻳﻚ ) ﺷﻴﻤﻲ و زﻧﺪﮔﻲ (‬

‫وﺑﻼگ آﻣﻮزﺷﻲ ‪:‬‬

‫‪http://bmirzaie.blogfa.com‬‬
‫ردﻳﻒ‬

‫‪1‬‬

‫ﺳﻮاﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎي داده ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ال‬

ي‬

‫‪b‬‬

‫‪M‬‬

‫آ( ﺑﺮاي ﻣﺎده ‪ M‬ﻛﺪام ﻧﻘﻄﻪ در دﻣﺎي ‪ 60 C‬ﻳﻚ‬
‫ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮا ﺳﻴﺮ ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟‬

‫‪١ ٠‬‬
‫‪١٢٠‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٨٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪ ٠‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٠‬‬

‫‪a‬‬

‫ب( در ﭼﻪ دﻣﺎﺋﻲ اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي دو ﻣﺎده ‪ M‬و ‪N‬‬

‫‪d‬‬

‫‪c‬‬

‫ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟‬

‫‪N‬‬

‫پ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﺋﻲ ) ‪ 40‬ﺗﺎ ‪( 60‬‬
‫‪f‬‬

‫ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ‪ M‬و ‪ N‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﺮا؟‬

‫د ‪٠‬‬

‫‪e‬‬
‫‪٠‬‬

‫‪ ٠‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫ت( اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺪام ﻣﺎده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ‬
‫ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟‬
‫‪2‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ار‬
‫م‬
‫د‬
‫‬
‫‬
‫در‬
‫‪١٠٠‬‬
‫م‬
‫!ب‬

‫آ( ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي‬
‫‪C, B , A‬‬
‫ﺳﻴﺮ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻓﺮا ﺳﻴﺮ ﺳﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬

‫‪A‬‬

‫ب( در ﺻﻮرت ﺳﺮد ﻛﺮدن ﻛﺪاﻣﻴﻚ از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ‬

‫‪B‬‬

‫در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ رﺳﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد؟‬
‫‪C‬‬

‫پ( ﻛﺪام ﻣﺤﻠﻮل را اﮔﺮ ﺳﺮد ﻛﻨﻴﻢ رﺳﻮب ﻧﻤﻲ د ﻫﺪ؟‬
‫د ‪ ٠ c‬‬
‫‪3‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪ PH‬ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت اﺳﻴﺪي ‪ .‬در روي ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ‪ PH‬ﭼﻨﺪ ﻣﺎده داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﺎﻳﻊ‬

‫آب‬

‫ﺳﻔﻴﺪ‬

‫درﻳﺎ‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺻﺎﺑﻮن‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫آب‬

‫آب‬

‫ﺧﺎﻟﺺ‬

‫ﺑﺎران‬

‫‪3‬‬
‫ﮔﻮﺟﻪ‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫ﭘﺮﺗﻘﺎل‬

‫‪0‬‬
‫اﺳﻴﺪ‬
‫ﻣﻌﺪه‬

‫ﻛﻨﻨﺪه‬

‫آ( ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪ وﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟‬
‫ب( ﭘﺮﺗﻘﺎل‪ ،‬آب ﺑﺎران‪ ،‬ﮔﻮﺟﻪ‪ ،‬و اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت اﺳﻴﺪي ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫آ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎددﻟﻪ زﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ آب ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود ؟‬
‫‪ ‬ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ‪Ca2+‬‬
‫‪ + 2Na+‬ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ) رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ( →‪‬‬
‫ب( ﭼﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫پ( دو روش از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﺨﺘﻲ آب را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آب را در ﻳﻚ ﻇﺮف ﺣﺮارت ﻣﻲ دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺟﺪاره و ﺳﭙﺲ ﻛﻞ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺧﺮوﺟﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﺛﺮ اﺗﻢ ﻛﻠﺮ‪ Cl‬ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ‪ CFC‬ﺑﺮ ﻻﻳﻪ اوزون را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد‪.‬‬
‫‪O3 + Cl ‬‬
‫‪→ O2 + ClO‬‬
‫‪ClO + O ‬‬
‫‪→ O2 + Cl‬‬
‫آ( ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ب( در واﻗﻊ اﺗﻤﻬﺎي ﻛﻠﺮ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ‪ ClO‬در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اوزون ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﺎده ﻳﺎ ﻣﻮادي ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﻳﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻛﺪام ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ؟‬
‫ﺣﺠﻢ‬

‫ﺣﺠﻢ‬

‫ﻓﺸﺎر‬

‫ﻓﺸﺎر‬
‫ﻧﻤﻮدار ب‬

‫‪8‬‬

‫ﻧﻤﻮدار اﻟﻒ‬

‫ﮔﻮﮔﺮد دي اﻛﺴﻴﺪ ‪ SO2‬ﮔﺎزي ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎزوﻳﻴﻞ در ﺧﻮدرو ﻳﺎ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺎز ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮد دار در ﻫﻮا ﻛﺮه ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اوزون ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ‪ NO2‬ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ‬
‫آﻳﺪ و وارد ﻫﻮا ﻛﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬از ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﻛﺪام آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻮع اول و ﻛﺪام ﻧﻮع دوم اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ؟‬

‫‪9‬‬

‫در ﭘﺪﻳﺪه اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺮﺋﻲ ﻧﻮر ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮو ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻮا ﻛﺮه ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزي‪ ،‬ﮔﺎز ‪ CO2‬را در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﺣﻞ ﺷﺪه در ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰه‬
‫ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺗﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻴﻠﻲ‬

‫آ( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺰه ﺗﻴﺰﺗﺮ دﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ؟ ﭼﺮا ؟‬
‫ب( ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي ) ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ واروﻧﻪ ( ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و ﮔﺎز ‪ CO2‬ﺣﻞ ﺷﺪه‬

‫‪16‬‬

‫وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫پ( ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻓﺸﺎر وﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﺣﻞ ﺷﺪه در ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ت( ﺣﺪود ‪ PH‬ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺟﻘﺪر اﺳﺖ‬

‫‪4‬‬

‫) ﻛﻤﺘﺮ از ‪ 7‬ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ‪ ( 7‬ﭼﺮا ؟‬

‫ﮔﺎز‬
‫ﺣﻞ‬
‫ﺷﺪه‬

‫‪0‬‬

‫دﻣﺎ‬
‫‪٠‬‬

‫‪11‬‬

‫‪20‬‬

‫ﮔﺮم‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫درﺳﺘﻲ و ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫آ( اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﻮﺧﺘﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ‪.‬‬
‫ب( در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﻮا ﻛﺮه دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫پ( ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻫﻮاي داغ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻫﻮاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻮﻧﻬﺎي ﭘﺮ از ﻫﻮاي داغ در ﻫﻮا ﻛﺮه ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ‪.‬‬
‫ت( ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ث( ﮔﺎز اوزون در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻي ﻫﻮا ﻛﺮه آﻻﻳﻨﺪه و در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭘﺎﻻﻳﻨﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ج( راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﺎﻳﺮﻫﺎي ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺧﻮد ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫چ( اﮔﺮ ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﭘﺮ ﺑﺎدي را درون ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻢ ﺑﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﺮا ؟‬

‫‪12‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود ‪ %21‬ﺣﺠﻢ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﻛﺮه را ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي‬
‫ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﺲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﻛﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻓﺮﻣﻮل ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪SiO2 , Na3N ,‬‬
‫‪CaF2 ,‬‬
‫‪Al2O3‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬
‫آ( ‪Li , P‬‬

‫‪14‬‬

‫ب( ‪Cl , Mg‬‬

‫پ( ‪C , S‬‬

‫از ﻫﻴﺪرو ﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ‪ HF‬ﺑﺮاﻳﻲ ﺣﻜﺎﻛﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻲ روي ﺷﻴﺸﻪ ) ﺣﺎوي ﺳﻴﻠﻴﺲ ‪ ( SiO2‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪SiO2 + HF ‬‬
‫‪→ SiF4 + H2O‬‬
‫واﻛﻨﺶ را ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻣﻬﺎي اﺗﻤﻲ داده ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺟﺮم را ﺑﺮاي اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫آ( راﻫﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫ب( راﻫﻬﺎي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮد ﻧﺎم ﺑﺮده و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫پ( ﭼﺮا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﻛﺎﻏﺬ از ﺳﻮزاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪CH4 + O2 ‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ‪→ CO2 + H2O :‬‬
‫آ( ﺗﻌﺪاد اﺗﻤﻬﺎي ﻣﻮاد واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه و ﺗﻌﺪاد اﺗﻤﻬﺎي ﻣﻮاد ﻓﺮآورده را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ب( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻤﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟﻪ‪ ،‬واﻛﻨﺶ را ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش آرﮔﻮن ‪ Ar‬ﺑﺮاﺑﺮ‪ -186 C‬و ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش زﻧﻮن‪ Xe‬ﺑﺮاﺑﺮ ‪ -112 C‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ دﻣﺎي ﺟﻮش ﻛﺮﻳﭙﺘﻮن‬
‫‪ Kr‬را ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اﮔﺮ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ‪ Ca , Be‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 4‬و ‪ 20‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ‪ Mg‬را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣﻐﺰ ﻣﺪاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﮔﺮاﻓﻴﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺨﺼﻲ دو ﻋﺪد ﻣﺪاد ﻣﻲ ﺧﺮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ و دﻳﮕﺮي ﻛﻢ‬
‫رﻧﮓ‪ .‬ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻐﺰ ﻫﺮ دو ﻣﺪاد ﮔﺮاﻓﻴﺖ اﺳﺖ‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آ( ﺧﻮاص ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ب( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮاص ﻣﻮاد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ‬
‫پ( ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮده و در ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫آ( ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮم ………… ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮم ‪ .....................‬ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﻴﺮوي‬
‫واﻛﻨﺸﻬﺎش ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺟﺮم را ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ب( ﺟﺮم ﻳﻚ ﻣﻮل ﻳﺎ …………‪ .‬را اﺗﻢ ﮔﺮم ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﺟﺮم ﻳﻚ ﻣﻮل از …………‪ ..‬ﻳﻚ ﻣﺎده را ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﺮم ﮔﻮﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫پ( ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ را ……… ﻳﺎ ………‪ .‬ﮔﻮﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫اﮔﺮ زﺑﺎﻟﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ را ﺑﻪ روﺷﻬﺎي زﻳﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ؟‬
‫آ( دﻓﻦ ﻛﺮدن در ﺧﺎك ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎ ن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در ﻫﻮا ﻛﺮه ﭘﺨﺶ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ب( ﺳﻮزاﻧﺪن در ﻫﻮاي آزاد ﺗﺎ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ در ﻫﻮا ﻛﺮه آزاد ﺷﻮد‪.‬‬
‫از دو راه ﺑﺎﻻ ﻛﺪام ﻳﻚ آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬؟ ﭼﺮا ؟‬

‫‪23‬‬

‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ در زﻳﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪b) CH3 --- CH2 ---- CH == CH --- CH2 ---- CH3‬‬

‫‪a) CH3 –-- CH –-- CH --– CH3‬‬
‫‪CH3‬‬

‫‪d) CH3 --- CH2 --- CH2 --- CH2 --- CH2 --- CH3‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫آ( آﻟﻜﺎن ‪ ،‬آﻟﻜﻦ و آﻟﻜﻴﻦ را در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي داده ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪CH3‬‬

‫‪c) CH3 --- CH2 --- C == C --- CH2 --- CH3‬‬

‫ب( دو ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺮ ﺷﺪه و دو ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫پ( از ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ‪ d , a‬ﻛﺪام ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻮش ﺳﻮزﺗﺮي اﺳﺖ ؟ ﭼﺮا ؟‬
‫ت( از ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ‪ d , c‬ﻛﺪام واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ؟ ﭼﺮا ؟‬
‫‪24‬‬

‫ﻧﺎم و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻌﺪادي از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻜﺎن را در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫آ( ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻤﻬﺎي ﻛﺮﺑﻦ در آﻟﻜﺎﻧﻬﺎ‬

‫ﻧﺎم ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ‬

‫ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ‬

‫دﻣﺎي ذوب ‪C‬‬

‫دﻣﺎي ﺟﻮش ‪C‬‬

‫‪ ..................‬ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬دﻣﺎي ذوب و دﻣﺎي ﺟﻮش‬

‫ﻣﺘﺎن‬

‫‪CH4‬‬

‫‪183‬ـ‬

‫‪162‬ـ‬

‫‪ .................‬ﻣﻴﺮود‪.‬‬

‫اﺗﺎن‬

‫‪C2H6‬‬

‫‪183‬ـ‬

‫‪89‬ـ‬

‫ب( ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري‪:‬‬

‫ﭘﺮوﭘﺎن‬

‫‪C3H8‬‬

‫‪178‬ـ‬

‫‪42‬ـ‬

‫ﺑﻮﺗﺎن‬

‫‪C4H10‬‬

‫‪135‬ـ‬

‫‪0/5‬ـ‬

‫ﭘﻨﺘﺎن‬

‫‪C5H12‬‬

‫‪130‬ـ‬

‫‪36‬‬

‫‪CH3‬‬
‫ﻫﻤﭙﺎر ) اﻳﺰوﻣﺮ ( ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﮕﺰان‬

‫‪C6H14‬‬

‫‪94‬ـ‬

‫‪69‬‬

‫ﻫﭙﺘﺎن‬

‫‪C7H16‬‬

‫‪90‬ـ‬

‫‪98‬‬

‫پ( ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻫﭙﺘﺎن‬

‫اﻛﺘﺎن‬

‫‪C8H18‬‬

‫‪58‬ـ‬

‫‪126‬‬

‫ﻧﻮﻧﺎن‬

‫‪C9H20‬‬

‫‪54‬ـ‬

‫‪CH3‬‬
‫‪CH3 --- C --- CH2 --- CH2 --- CH3‬‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ در ﭘﺮوﭘﺎن ؟ ﭼﺮا ؟‬
‫ت( دﻣﺎي ﺟﻮش دﻛﺎن ‪ C10H22‬ﻛﺪاﻣﻴﻚ از اﻋﺪاد ) ‪ 174‬و ‪ ( 145‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﭼﺮا ؟‬
‫‪25‬‬

‫‪151‬‬

‫آ( ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻟﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ CnH2n+2‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻟﻜﺎﻧﻲ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ‪ 7‬اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ دارد‪.‬‬
‫ب( ﺗﻌﺪاد اﺗﻤﻬﺎي ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروژن در ﺳﺎﺧﺘﺎر داده ﺷﺪه زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬
‫‪H‬‬

‫‪H H H H H‬‬

‫‪H – C – C – C – C – C – C -- H‬‬
‫‪H H‬‬
‫‪26‬‬

‫‪H H H H‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎي داده ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري‬
‫‪H‬‬

‫ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ‪C‬‬

‫‪H H H H H‬‬

‫‪H – C – C – C – C – C – C –H‬‬
‫‪H‬‬

‫‪H H H H H‬‬

‫‪H H H H H H‬‬
‫‪H–C–C–C–C–C–C–H‬‬
‫آ( ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﻫﺮ ﻣﺎده ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن دارد‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ‪ :‬آ( ﻛﺮاﻛﻴﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري‬

‫‪H‬‬

‫‪36‬‬

‫‪H H H H H‬‬

‫ب( ﻣﻪ دود ﻓﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ‬

‫پ( آب ﺳﺨﺖ‬

‫‪28‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻧﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫دو راه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﺪام اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬

‫‪→ 2MgO‬‬
‫‪a) Mg + O2 ‬‬
‫‪b) 4Fe + 3O2 ‬‬
‫‪→ 2Fe2O3‬‬

‫‪H H H H‬‬
‫‪c) n [ H—C == C—H ‬‬
‫] ‪→ [ -- C – C – C – C --‬‬
‫‪H‬‬
‫‪H‬‬
‫‪H H H H‬‬

‫آ( درﺳﺖ ﻛﺮدن ﻧﻴﻤﻜﺖ از زﺑﺎﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ‬
‫ب( ﭘﺎك ﻛﺮدن ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ‬
‫‪30‬‬

‫ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﭼﻪ روﺷﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﻮره ﻫﺎي اﺗﻤﻲ‬

‫‪31‬‬

‫ﺧﺎك اره‬

‫ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ‬

‫ﺧﻮرده ﺷﻴﺸﻪ‬

‫در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺎزﻫﺎي زﻳﺮ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎي داده ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪CO , NO2 , O3 , CH4 , H2O‬‬
‫آ( از ﺑﻴﻦ ﮔﺎزﻫﺎي داده ﺷﺪه دو ﮔﺎز ﻛﻪ اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي دارﻧﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬
‫ب( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺎزﻫﺎي ‪ NO2 , CO‬ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬
‫پ( ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع اول ﻳﺎ ﻧﻮع دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ت( روش ﺗﻮﻟﻴﺪ اوزون ﺗﺮوﭘﺴﻔﺮي را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫آ( ﻛﺪام ﻳﻚ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه زﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ؟ ) ﻛﻴﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ‪ -‬ﻛﺎﻏﺬ ‪ -‬ﻗﻮﻃﻲ ﻛﻨﺴﺮو (‬
‫ب( ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮاد داده ﺷﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ دارﻧﺪ ؟ ) ﻧﻔﺖ ‪ -‬ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ‪ -‬آب (‬
‫پ( ﻛﺪام زﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ اﺳﺖ ؟ ) ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻴﺮ – ﺑﻄﺮي ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ – ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه (‬

‫‪33‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ روﺑﺮو ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪XK + YO2 ‬‬
‫‪→ 2K2O‬‬
‫‪0/78 gr + ? ‬‬
‫‪→ 0/94 gr‬‬
‫آ( ﻣﻘﺪار ‪ Y , X‬ﻛﺪام اﺳﺖ ؟ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ از ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ؟‬
‫ب( اﮔﺮ در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ‪ 0/78‬ﮔﺮم ﻓﻠﺰ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ‪ K‬ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ‪ 0/94‬ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻛﺴﻴﺪ ‪ K2O‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﭼﻪ‬
‫ﻋﺪدي ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار داد ؟‬

‫‪34‬‬

‫در ﻳﻚ ﺑﺮش ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﺑﺎ ‪ 20‬اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫آ( اﻳﻦ ﺑﺮش در ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ؟‬
‫ب( ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮش ﺟﺎﻣﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟‬
‫پ( ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮش ﭼﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي دارد ؟‬

‫‪35‬‬

‫دو ﻧﻮع ﺑﻨﺰﻳﻦ ‪ 1‬و ‪ 2‬ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺰﻳﻦ ‪ : 1‬ﺣﺎوي ‪ % 85‬اﻳﺰواﻛﺘﺎن و ‪ %15‬ﻫﭙﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺰﻳﻦ ‪ : 2‬ﺣﺎوي ‪ %60‬اﻳﺰو اﻛﺘﻦ و ‪ % 40‬ﻫﭙﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫آ( ﻋﺪد اﻛﺘﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﻨﺰﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ‪.‬‬
‫ب( ﻛﺪام ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻮﺑﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫واﻛﻨﺸﻬﺎي زﻳﺮ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪→ …………….‬‬
‫‪H – C == C – H + H—OH catalist‬‬
‫‪H H‬‬

‫‪ ‬ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻛﺮﺑﻨﺎت‬
‫‪ + ………….‬آب ‪→ ………….. +‬‬

‫‪37‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي داده ﺷﺪه ) ‪ ( SiCl4 , OCl2 , Al2O3 , MgO‬ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي داده ﺷﺪه‬
‫را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬
‫آ( ‪O , B‬‬

‫‪38‬‬

‫پ( ‪Se , Ca‬‬

‫ب( ‪F , S‬‬

‫دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫آ( ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي‬
‫ب( زﻳﺎد ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﻳﻚ ﮔﺎز دراﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آن در ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ‬
‫پ( ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي‬
‫ت( ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻴﻎ روي ﺳﻄﺢ آب‬

‫‪39‬‬

‫دو ﺗﻔﺎوت اوزون ﺗﺮوﭘﺴﻔﺮي و اوزون اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮي را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‬

‫‪40‬‬

‫ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي داده ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪b) CH3 – CH == C – CH3‬‬

‫‪c) CH3 – CH3‬‬

‫‪a) CH3 – CH2 – CH – CH3‬‬
‫‪CH3‬‬

‫‪CH3‬‬

‫‪CH3‬‬
‫‪f) CH== C – CH2 – CH3‬‬

‫‪e) CH3 – CH2 – C – CH3‬‬

‫‪CH3‬‬
‫‪d) CH3 – C – CH3‬‬

‫‪CH3‬‬

‫‪i) CH3–(CH2)– CH3‬‬

‫‪h) CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3‬‬

‫آ( ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ‪ b‬را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪.‬‬
‫ب( ﻛﺪام دو ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫پ( ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد‪.‬‬
‫ت( ﻛﺪام آﻟﻜﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﻛﻤﺘﺮي دارد‬
‫ث( ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻟﻜﺎﻧﻬﺎي اﻳﺰوﻣﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد‬
‫ج( ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮاﻧﺮوي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد‬
‫چ( ﮔﺮﻣﺎي ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﻲ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ‪ i , h , g‬ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪CH3‬‬

‫‪g) C10H22‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful