|| ±ÀĨsÀ ªÀĸÀÄÛ

||

|| ²æà gÀ¸ÀÄÛ ||

²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvg
ìÀ z
À À

²æà ±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄpÃ0iÀÄ ¥ÀAZÁAUÀ
²æêÀÄvÀàgÀªÀĺÀA¸À ¥ÀjªÁædPÁZÁ0iÀÄðªÀ0iÀÄð ¥ÀzÀªÁPÀå ¥ÀæªÀiÁt¥ÁgÁªÁgÀ¥ÁjÃt, 0iÀĪÀĤ0iÀĪÀiÁ¸À£À
¥ÁæuÁ0iÀiÁªÀÄ ¥ÀævÁåºÁgÀzsÁgÀuÁzsÁå£À¸ÀªÀiÁzsÀåµÁÖAUÀ 0iÉÆÃUÁ£ÀĵÁ×£À¤µÀ×, vÀ¥À±ÀÑPÀæªÀvÀåð£ÁzÀå«aÒ£Àß
²æà ±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄðUÀÄgÀÄ¥ÀgÀA¥ÀgÁ¥Áæ¥ÀÛ µÀqÀݱÀð£À¸ÁÜ¥À£ÁZÁ0iÀÄð, ªÁåSÁå£À¹AºÁ¸À£Á¢üñÀégÀ,
¸ÀPÀ®¤UÀªÀiÁUÀªÀĸÁgÀºÀÈzÀ0iÀÄ, ¸ÁARåvÀæ0iÀÄ¥Àæw¥ÁzÀPÀ, ªÉÊ¢PÀªÀiÁUÀð¥ÀæªÀvÀðPÀ
¸ÀªÀðvÀAvÀæ¸ÀévÀAvÁæ¢gÁdzsÁ¤Ã «zÁå£ÀUÀgÀ ªÀĺÁgÁdzsÁ¤Ã PÀ£ÁðlPÀ ¹AºÁ¸À£À ¥ÀæwµÁ×¥À£ÁZÁ0iÀÄð ²æà ªÀÄzÁæeÁ¢ügÁd
UÀÄgÀĨsÀƪÀÄAqÀ¯ÁZÁ0iÀÄð IĵÀå±ÀÈAUÀ¥ÀÅgÀªÀgÁ¢üñÀégÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæwÃgÀªÁ¹ ²æêÀÄ¢ézÁå±ÀAPÀgÀ¥ÁzÀ¥ÀzÁägÁzsÀPÀ
²æêÀÄdÓUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ²æêÀÄzÀ©ü£ÀªÀ «zÁåwÃxÀðªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀÄgÀÄ PÀgÀPÀªÀÄ®¸ÀAeÁvÀ

²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ²æà ¨sÁgÀwÃwÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ C£ÀÄeÉÕ0iÀÄAvÉ
D¸ÁÜ£À «zÁé£ï J£ï.f.£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðUÀ½AzÀ UÀÄt¸À®l
à ÄÖ ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ£À¢AzÀ ¥ÀæPÀn¸À®n
à z
Ö É.

¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ²æà ±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄpÃ0iÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ±ÀÈAUÉÃj - 577 139 (PÀ£ÁðlPÀ gÁdå)

2011-2012

²æÃB

27-09-11

²æà ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄð ²æà ªÀÄoÀzÀ°è £ÀqÉ0iÀÄĪÀ 28-09-11
«±ÉõÉÆÃvÀìªÀUÀ¼ÀÄ.

±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁªÀÄä£ÀªÀjUÉ ªÀĺÁ©üµÉÃPÀ.
²æà ±ÁgÀzÁ ±ÀgÀ£ÀߪÀgÁvÁægÀA¨sÀB, F ¢£À¢AzÀ
¥ÀÇtÂðªÀiÁ¥À0iÀÄðAvÀ ±ÀÈAUÉÃj ²æà ±ÁgÀzÁ ¸À¤ß¢ü0iÀÄ°è «±ÉõÀ
ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ.
±ÁgÀzÁ ¥ÀÇeÁ (¸ÀgÀ¸Àéwà DªÁºÀ£ÀªÀiï)
zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ
ªÀĺÁ£ÀªÀ«Äà ±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄoÀzÀ°è ±ÀvÀZÀArà 0iÀiÁUÀzÀ
¥ÀÇuÁðºÀÄw, UÀeÁ±Áé¢ ¥ÀÇeÁ
«d0iÀÄzÀ±À«ÄÃ
±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁA¨Á gÀxÉÆÃvÀìªÀ
¨sÀƫĺÀÄtÂÚªÉÄ, ²æà ±ÁgÀzÁA¨Á vÉ¥ÉÇàÃvÀìªÀ
±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨sÁgÀwÃ
ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ d0iÀÄAwÃ
±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ªÀÄzÀ©ü£ÀªÀ «zÁåwÃxÀð
ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ d0iÀÄAwÃ
±ÀÈAUÉÃj ²æà «zÁå±ÀAPÀgÀ ¸Áé«Äà gÀxÉÆÃvÀìªÀ
GvÁÜ£À zÁézÀ², QëÃgÁ©Þ ¥ÀÇeÁ
±ÀÈAUÉÃj0iÀÄ°è PÁwðPÀ ®PÀë¢Ã¥ÉÇÃvÀìªÀ
±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄoÀzÀ°è ±ÀQÛUÀt¥Àw ªÀĺÁ ¥ÀæzÉÆõÀ ¥ÀÇeÁ
¸ÀħæºÀätå µÀ¶×Ã
PÁ®¨sÉÊgÀªÁµÀÖ«ÄÃ
CAzsÀPÁ¸ÀÄgÀ ªÀzsÉ (gÁwæ)
DzÉÆæðÃvÀìªÀB
²æà ¥ÀAZÀ«Äà (¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ)
gÀxÀ¸À¥ÀÛ«ÄÃ
±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁA¨Á gÀxÉÆÃvÀìªÀ
ªÀĺÁ ²ªÀgÁwæB
±ÀÈAUÉÃj ªÀÄ®ºÁ¤PÀgÉñÀégÀ ¸Áé«Ä gÀxÉÆÃvÀìªÀ
±ÀÈAUÉÃj zÀÄUÁðA¨Á gÀxÉÆÃvÀìªÀ
±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ²ªÁ©ü£ÀªÀ £ÀȹAºÀ ¨sÁgÀwÃ
ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ d0iÀÄAwÃ

ZÁAzÀæ ¸ÀAªÀvÀìgÁgÀA¨sÀB, ¥ÀAZÁAUÀ ±ÀæªÀtªÀiï
03-10-11
±ÀÈAUÉÃj ²æà ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ¥ÀgÀªÉÄö×UÀÄgÀÄ ²æà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ
04-10-11
²ªÁ©ü£ÀªÀ £ÀȹAºÀ ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ DgÁzsÀ£É.
05-10-11
±ÀÈAUÉÃj ²æà ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ¨sÁgÀwà wÃxÀð
09-04-11
ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ ªÀzsÀðAwÃ
06-10-11
12-04-11 ²æà gÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄÃ
07-10-11
04-05-11 F ¢£À¢AzÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ¥ÀÇwð ±ÀÈAUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ PÁ®nUÀ¼À°è ²æÃ
11-10-11
±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄðgÀ d0iÀÄAwà ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ
23-10-11
08-05-11 ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄð d0iÀÄAwÃ
14-05-11 VjeÁ PÀ¯ÁåuÉÆÃvÀìªÀ
25-10-11
16-05-11 £ÀȹAºÀ d0iÀÄAwÃ
18-05-11 ±ÀÈAUÉÃj ²æà ±ÁgÀA¨ÉUÉ ªÀiÁºÁ©üµÉÃPÀ
03-11-11
03-06-11 ±ÀÈAUÉÃj ²æà ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ¥ÀgÁ¥ÀgÀUÀÄgÀÄ ²æà £ÀȹAºÀ ¨sÁgÀwÃ
07-11-11
ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ DgÁzsÀ£É.
10-11-11
15-07-11 ªÁå¸À ¥ÀÇtÂðªÀiÁ, ZÁvÀĪÀiÁð¸ÁågÀA¨sÀB, ®PÀëªÀÄ°èPÉÆÃzÁå¥À£É,
22-11-11
±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄoÀzÀ°è ®°vÁ ºÉÆêÀÄ.
30-11-11
12-08-11 ªÀgÀªÀĺÁ®Që÷äà ªÀævÀA.
18-12-11
21-08-11 ²æà PÀȵÀÚ d£ÁäµÀÖ«ÄÃ
07-01-12
31-08-11 ¸ÀétðUËjà ªÀævÀªÀiï
08-01-12
01-09-11 ªÀgÀ¹¢Þ«£Á0iÀÄPÀªÀævÀ. F ¢£À¢AzÀ ¥ÀÇtÂðªÀiÁªÀgÉUÉ ²æà ²æÃ
28-01-12
dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è «zÀévï ¸À¨sÁ
30-01-12
06-09-11 PÉÃzÁgÀ£ÀªÀ«Äà (²æà PÉÃzÁgÀ ªÀævÀªÀiï)
10-02-12
ªÁªÀÄ£Àd0i
À
ÄAwÃ
08-09-11
20-02-12
11-09-11 C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ªÀævÀA
GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ ªÀævÀA ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ¸ÀªÀiÁ¦ÛB, ¹ÃªÉÆîèAWÀ£ÀA 21-02-12
12-09-11 F¢£À¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ¢£À ²æà ²æà ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà C©ü£ÀªÀ
02-03-12
19-09-11 «zÁåwÃxÀðªÀĺÁ¸Áé«Ä UÀÄgÀÄZÀgÀuÁgÁzsÀ£ÀªÀiï
±ÀÈAUÉÃj ²æà ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ¥ÀgÀªÀÄUÀÄgÀÄ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨sÁgÀwà 18-03-12
27-09-11 ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ DgÁzsÀ£É,
«.¸ÀÆ. ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁwðPÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥Àæw ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ²æà ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀjAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ZÀAzÀæªÀi˽ñÀégÀjUÉ «±ÉõÀ ¥ÀÇeÉ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ.

04-04-11
05-04-11

Hamsa

²æ à ²æ à dUÀ z À Ä Î g À Ä ±À A PÀ g ÁZÁAiÀ Ä ð
ªÀ Ä ºÁ¸À A ¸ÁÜ £ À ª À i ï ²æ à ±ÁgÀ z Á ¦ÃoÀ ª À i ï
±À È AUÉ Ã j
±ÀÄPÁèA§gÀzsÀgÀA «µÀÄÚA ±À²ªÀtðA ZÀvÀĨsÀÄðdªÀiï |
¥Àæ¸À£ÀߪÀzÀ£ÀA zsÁåAiÉÄÃvï ¸ÀªÀð«WÉÆßÃ¥À±ÁAvÀAiÉÄÃ

¤gÀÆ¥À
±ÉæÃ0iÀĹìUÉ ¸ÁzsÀ£ÀªÀÅ zsÀªÀÄð. zsÀªÀÄðªÀÅ PÁ®zÀ°è £ÀqɹzÀgÉ ¥sÀ®¥ÀæzÀ. PÁ®ªÀÅ
¸ÀÆ0iÀÄð ¨sÀUÀªÁ£À£À UÀw¬ÄAzÀ K¥ÀðqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀÆ0iÀÄð£À UÀw0iÀÄ£ÀÄß
eÉÆåÃw±Áê¸ÀÛç¢AzÀ¯Éà Cj0iÀĨÉÃPÀÄ. EzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ C©ü¥Áæ0iÀÄ ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ
¢£ÀUÀ¼ÉzÀAvÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ IĶUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥Àæ ª ÀiÁtªÉAzÀÄ
w½¹PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÀÆ0iÀÄð¹zÁÞAvÀzÀAvÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß D£ÀĶ׸ÀĪÀÅzÀÄ
±ÉæÃ0iÀĸÀÌgÀ. D ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ²æà ªÀÄoÀzÀ ¥ÀAZÁAUÀªÀ£ÀÄß ¸À£ÁvÀ£À
¸ÀA¥Àæ z Á0iÀiÁ£ÀĸÁjUÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ¯ÉAzÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà u É ¥ÀqÉzÀÄ

||1||

UÀÄgÀªÉà ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÁ£ÁA ©üµÀeÉà ¨sÀªÀgÉÆÃVuÁªÀiï |
¤zsÀAiÉÄà ¸ÀªÀð «zÁå£ÁA zÀQëuÁªÀÄÆvÀðAiÉÄà £ÀªÀÄB

||2||

UÀÄgÀħæðºÁäUÀÄgÀÄ«ðµÀÄÚB UÀÄgÀÄzÉÃðªÉÇà ªÀĺÉñÀégÀB |
UÀÄgÀĸÁìPÁëvï ¥ÀgÀA§æºÀä vÀ¸ÉäöÊ ²æÃUÀÄgÀªÉà £ÀªÀÄB ||

||3||

¸ÀzÁ²ªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁA ±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄðªÀÄzsÀåªÀiÁªÀiï |
C¸ÀäzÁZÁ0iÀÄð¥À0iÀÄðAvÁA ªÀAzÉà UÀÄgÀÄ¥ÀgÀA¥ÀgÁªÀiï || ||4||

¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀiÁðªÀ®A©UÀ½UÉ ¥Àæ0iÉÆÃd£ÀªÉÃ¥ÀðqÀ¯ÉAzÀÄ
ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.

vÀvÀéeÁÕ£À¥sÀ¯Éà UÀæ»B WÀ£ÀvÀgÀªÁåªÉÆúÀªÀÄĶÖAzsÀ0iÀÄB |
¤±ÉêõÀªÀå¸À£ÉÆÃzÀgÀA¨sÀj gÀWÀÄ¥ÁæUÁãgÀPÀÆ®APÀµÀB ||
®ÄAmÁPÉÆêÀÄzÀªÀÄvÀìgÁ¢«vÀvÉÃB vÁ¥ÀvÀæ0iÀiÁgÀÄAvÀÄzÀB |
¥ÁzÀB¸ÁåzÀ«ÄvÀA¥ÀZÀB PÀgÀÄt0iÀiÁ ¨sÀzÀæAPÀgÀB ±ÁAPÀgÀB || ||5||

²æà ¨sÁgÀwà wÃxÀð ¸À¤ßzsÁ£ÀAUÀ¼ª
À g
À ÄÀ
1

CxÀ UÀÄgÀÄ¥ÀgÀA¥ÀgÁ ¸ÉÆÛÃvÀæ ¥ÁægÀA¨sÀB
±ÀÄzÀÞ¸ÀánPÀ¸ÀAPÁ±ÀA ±ÀÄzÀÞ«zÁå¥ÀæzÁ0iÀÄPÀªÀiï |
±ÀÄzÀÞA ¥ÀÇtðA azÁ£ÀAzÀA ¸ÀzÁ²ªÀªÀĺÀA ¨sÀeÉà ||

|| 1 ||

D£ÁzÀå«zÁåªÀÄÄvÁì0iÀÄð ¥ÀæeÁÕ£ÀWÀ£ÀgÀÆ¥ÀvÁA |
0iÉÆà ¨ÉÆÃzsÀ0iÀÄw ¸ÀaÒµÁå£ï vÀA ¨ÉÆÃzsÀWÀ£ÀªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||13||

¹ÃªÀiÁwÃvÀªÀÄ£ÁzÀåAvÀA £ÁªÉÆÃZÁÑgÀt¨sÉõÀdªÀiï |
PÁ«ÄvÁ±ÉõÀ¥sÀ®zÀA ²æêÀÄ¢éµÀÄÚªÀĺÀA ±Àæ0iÉÄà ||

|| 2 ||

¹vÁWÀ£Á¢zÀȵÁÖAvÉÊB 0iÀÄvÀì÷égÀÆ¥ÀA ±ÀÄæwdðUË |
¥ÀæeÁÕ£ÀWÀ£À KªÉÃw vÀA eÁÕ£ÀWÀ£ÀªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||14||

0iÉÆÃVºÀÈvÀàzÀ䤮0iÀÄA £ÀvÀfêÀ »vÉÃgÀvÀªÀiï |
±ÀÄæwãÁA d£Àä¨sÀÆ«ÄAvÁéA ZÀvÀĪÀÄÄðRªÀĺÀA ¨sÀeÉà ||

|| 3 ||

eÁÕ£Á£ÁªÀÄÄvÀÛªÀÄA eÁÕ£ÀA eÁÕ¤£ÁªÀÄÄvÀÛªÉÆà 0iÀÄvÀB |
eÁÕ£ÉÆÃvÀÛªÀÄ Ew SÁåvÀA UÀÄgÀÄA vÀªÀĺÀªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||15||

|| 4 ||

eÁÕ£À¤±ÉæÃtªÀiÁ®A§å §æºÁäRåA VjªÀÄÄ£ÀßvÀA |
DgÀĺÀå PÀÈvÀPÀÈvÉÆåà 0iÀÄB vÀA eÁÕ£ÀVjªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||16||

|| 5 ||

zÀĪÁð¢zÀĵÀÖªÀiÁvÀAUÀ «zÁgÀt¥ÀnÃ0iÀĸÉà |
£ÀªÀÄB²æùAºÀVgÀ0iÉÄà UÀÄgÀªÉà ¢ªÀåZÀPÀÄëµÉà ||

||17||

|| 6 ||

F¦ìvÁxÀð¥ÀæzÉÆävÀåA ¥ÀætvÁ£ÁA ZÀ zÉû£ÁA |
0iÀÄwjñÀégÀwÃxÁðRåB vÀA £ÀªÀiÁ«Ä UÀÄgÀÄA ²ªÀªÀiï ||

||18||

|| 7 ||

±ÀÄæwªÀĸÀÛPÀPÀÆl¸ÀÜA CeÁÕ£À¢é¥À¨sÉâ£ÀA |
²æêÀÄAvÀægÁdªÀÄÆwðA vÀA £ÀȹAºÀA UÀÄgÀĪÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||19||

|| 8 ||

C«zÁåZÀÒ£Àß ¨sÁªÁ£ÁA £ÀÈuÁA «zÉÆåÃ¥ÀzÉñÀvÀB |
¥ÀæPÁ±À0iÀÄw 0iÀĸÀÛvÀéA vÀA «zÁåwÃxÀðªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||20||

|| 9 ||

CeÁÕ£ÁA eÁºÀß«Ã wÃxÀðA «zÁåwÃxÀðA «ªÉÃQ£ÁA |
¸ÀªÉðõÁA ¸ÀÄRzÀA wÃxÀðA ¨sÁgÀwÃwÃxÀðªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||21||

|| 10 ||

C«zÁågÀtåPÁAvÁgÉà ¨sÀæªÀÄvÁA ¥Áæt£ÁA ¸ÀzÁ |
«zÁåªÀiÁUÉÆðÃ¥ÀzÉõÁÖgÀA «zÁågÀtåUÀÄgÀÄA±Àæ0iÉÄà ||

||22||

±ÀAPÁgÀÆ¥ÉÃtªÀÄaÑvÀÛA ¥ÀAQÃPÀÈvÀªÀĨsÀÆzÀå0iÀiÁ |
QAPÀjà 0iÀĸÀå ¸Á ªÀiÁ0iÀiÁ ±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄðªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

|| 11 ||

«zÁå«zÁ嫪ÉÃPÉãÀ ¥ÁgÀA¸ÀA¸ÁgÀªÁjzsÉÃB |
¥Áæ¥À0iÀÄvÀ失ÀA ¨sÀPÁÛ£ï vÀA «zÁågÀtåªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||23||

«±ÀéA ªÀiÁ0iÀiÁªÀÄ0iÀÄvÉéãÀ gÀƦvÀA 0iÀÄvÀàç¨ÉÆÃzsÀvÀB |
«±ÀéA ZÀ 0iÀÄvÀì÷égÀÆ¥ÀA vÀA ªÁwðPÁZÁ0iÀÄðªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

|| 12 ||

C«zÁågÀtå ¸ÀAPÉèñÀ PÀȱÁ£ÀĨsÀȱÀvÁ¦vÀB |
¸ÀA±Àæ0iÉÄà ¸ÀvÀvÀA ¨sÀÆvÉåöÊ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀZÀA¢æPÁA ||

||24||

¥Àæ¸ÀªÀiÁ»vÀªÀÄvÀåAvÀA ¥ÀæyªÀiÁ«ÄvÀvÉÃd¸ÀªÀiï |
ªÀ²ÃPÀÈvÀ¥ÀgÁ£ÀAzÀA ªÀ¹µÀ×A UÀÄgÀĪÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||
±ÀÄPËÛgÀÆ¥Àå«ÄªÁ¨sÁw 0iÀÄzÀÆæ¥ÀA ªÀÄ¬Ä PÀ°àvÀªÀiï |
±ÀPÁÛ÷å¥ÀjºÀÈvÀA 0iÉÄãÀ ±ÀQÛA vÀA UÀÄgÀĪÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||
PÀgÀuÁwÃvÀazÀÆæ¥ÀA ¥Àj¥ÀÇtðA ¥ÀgÁ0iÀÄtªÀiï |
¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ¸ÀAvÀĵÀÖA ¥ÀgÁ±ÀgÀªÀĺÀA ¨sÀeÉà ||
ªÉÃzÀªÁå¸ÀA ¸ÁévÀägÀÆ¥ÀA ¸ÀvÀå¸ÀAzsÀA ¥ÀgÁ0iÀÄtªÀiï |
±ÁAvÀA fvÉÃA¢æ0iÀÄPÉÆæÃzsÀA ¸À²µÀåA ¥ÀætªÀiÁªÀÄåºÀªÀiï ||
wæPÁ¯ÁwÃvÀa£ÁävÀæ¥Àæ±ÁAvÀ¸ÁéAvÀ¸ÀA0iÀÄÄvÀªÀiï |
«PÁgÁzÉåÊgÀ¸ÀA¸ÀàöȵÀÖA ±ÀÄPÀA UÀÄgÀĪÀĺÀA ±Àæ0iÉÄà ||
UÀÆqsÁªÀiÁ0iÀiÁ 0iÀĸÀå ªÁPÉåöÊB «æÃrvÁ «®0iÀÄA UÀvÁ |
QæÃqÀAvÀA «zÀå0iÀiÁ¸ÁzsÀðA UËqÀ¥ÁzÀA vÀªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||
fêÉñÀ¨sÉÃzÀgÀ»vÀA £Á«PÀA ¨sÀªÀªÁjzsÉÃB |
¨sÁªÁ¨sÁªÀ«zÀÆgÀ¸ÀÜA UÉÆëAzÀA UÀÄgÀĪÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

2

C«zÁåRå¢é¥ÀzÉéöÊ¢üèsÁªÉà zÀPÀëA ¸ÀªÀiÁ±Àæ0iÉÄà |
£ÀȹAºÀ¨sÁgÀwñÁRåºÀjA ±ÀÄæwUÀĺÁ±Àæ0iÀĪÀiï ||

||25||

¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄvÁA 0iÀiÁAw 0iÀĪÀiÁ²ævÀå d£ÁB ±Àæ0iÉÄà |
PÀëgÁPÀëgÀªÀÄwÃvÀA vÀA ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ 0iÉÆÃV£ÀªÀiï ||

||26||

QAPÀjÃPÀÈvÀ¨sÀÆ¥Á®A ¥ÀAPÉÃgÀĺÀ¸ÀªÀiÁ£À£ÀªÀiï |
vÀAPÁgÀÄtå¥À0iÉÆÃgÁ²A ±ÀAPÀgÁRåA UÀÄgÀÄA ±Àæ0iÉÄà ||

||27||

ZÀA¢æPÁzsÀªÀ¼ÉÆÃzÁgÀ¸ÁAzÀæQÃwðZÀÒmÁzsÀgÀªÀiï |
EA¢æ0iÉÄÊzÀÄðdð0iÀÄA £Ë«Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¨sÁgÀwêÀiï ||

||28||

¥Àæ¹zÀÞ«zÁ央0iÀÄA ®¸ÀªÀiÁ£ÀUÀÄuÉÆÃvÀÌlªÀiï |
©¸ÀeÁPÁëZÀðPÀA ¨sÀPÁÛ÷å £ÀȹAºÀA wÃxÀðªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||29||

¥ÀÅgÀĺÀÆvÁ¢zÉêËWÀ ¥ËgÀĵÉÃ0iÀÄUÀÄuÉÆÃvÀÌlªÀiï |
¥ÀÅgÀĵÁxÀð¥ÀæzÀA £Ë«Ä ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ0iÉÆÃV£ÀªÀiï ||

||30||

PÁªÀÄ¢égÀzÀ¥ÀAZÁ¸Àå gÁªÀÄtÂÃ0iÀÄPÀªÀÄA¢gÀªÀiï |
¸ÉÆêÉÆÃ¥ÀªÀiÁ£À£ÀA ²æêÀÄzÁæªÀÄZÀAzÀæUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà ||
¸ÀÄgÀ¹AzsÀÄ®¸ÀwÌÃwðA ¸ÀägÀ¹AzsÀÄWÀmÉÆÃzÀãªÀªÀiï |
£ÀgÀ¹AºÁZÀðPÀA ²æêÀÄ£ÁßgÀ¹AºÀ0iÀÄwA ¨sÀeÉà ||
¸ÁgÁ¸ÁgÀ«ªÉÃPÀdÕA ªÀiÁgÀPÁ£À£ÀPÀÄAdgÀªÀiï |
±ÀÆgÀA zÁ£Éà ZÀ ¤gÀvÀA £ÁgÀ¹AºÀ0iÀÄwA ¨sÀeÉà ||
£ÀȹAºÀvÁA ¥Àæ0iÀiÁAvÁå±ÀÄ 0iÀĪÀiÁ²ævÀå d£Á ¨sÀÄ« |
vÀA £ÀȹAºÀUÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ¢éUÀÄuÉÆÃ¥À¥ÀzÀA ¸ÀzÁ ||
vÀA ¸ÀªÀð¨sÀÆvÁ¨sÀ0iÀÄzÀA «¨sÀªÉÊgÀ¤évÀA ¥ÀgÀªÀiï |
£ÁgÀ¹AºÀA UÀÄgÀÄA ZÁ¦ £ÀªÀA eÁÕ£ÁtðªÀA ¨sÀeÉà ||
¸ÀvÀå¸ÀégÀÆ¥ÀA ¸Àzï eÁÕ£À¤µÀ×A ¸ÁPÁëaÒªÀA ¥ÀgÀA |
¸ÀzÁzÁ£ÀgÀvÀA zÁAvÀA ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||31||
||32||
||33||
||34||
||35||
||36||
3

ªÀĺÁªÉÄÃgÀĸÀªÀÄA zsÉÊ0iÉÄðà ªÀiÁzsÀÄ0iÉÄðÄ¥ÀåªÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÀĪÀiï |
HºÁ¥ÉÇúÁxÀð¤µÁÚvÀA £ÁgÀ¹AºÀA UÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà ||

||37||

¸ÀaÑvÁÛA§Äd«ÄvÁæ0iÀÄ ¸ÀZÀÑjvÀæ0iÀÄÄeÉà £ÀªÀÄB |
¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ¨sÁgÀvÉåöÊ ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀªÀÄÆvÀð0iÉÄà ||

||38||

¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ¨sÁgÀvÉåöÊ £ÀªÁå0iÀiÁ¸ÀÄÛ £ÀªÉÆĤ±ÀªÀiï |
¨sÀªÁåvÀäeÁÕ£À¤zsÀÆðvÁ„«zÁåPÁ0iÉÆðÃ¥À®§Þ0iÉÄà ||

||39||

ªÀiÁgÀªÀiÁvÀAUÀ¥ÀAZÁ¸ÀåA ªÀÄzÀ¸À¥Àð¢édµÀð¨sÀªÀiï |
£ÀȹAºÀ¨sÁgÀwÃA ªÀAzÉà fvÁPÀëvÀÄgÀUÀA ¸ÀzÁ ||

||40||

vÀvÀéªÀĸÁ墪ÉÃzÁAvÀ ªÁPÁåxÀðeÁÕ£ÀªÁjzsÉÃB |
¥ÀÇtðZÀAzÀæªÀĸÀA ªÀAzÉà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ0iÉÆÃV£ÀªÀiï ||

||41||

C©ü£ÀªÀ¥ÀzÀ¥ÀǪÁð£ï ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ¸ÀAeÁÕ£ï
¤UÀªÀIJRgÀªÉÃzÁå£ï ¤vÀåPÀ¯ÁåtgÀÆ¥Á£ï |
wæ¨sÀĪÀ£Àd£ÀªÀAzÁå£ï ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÉÊPÀºÀÈzÁå£ï
ºÀÈzÀ0iÀÄPÀªÀÄ®ªÀÄzsÉåà ¨sÁªÀ0iÀiÁªÀÄåA§ÄeÁ¸Áå£ï ||

||42||

¥ÀæºÁèzÀªÀgÀzÉÆà zÉêÉÇà 0iÉÆà £ÀȹAºÀB ¥ÀgÉÆà ºÀjB |
£ÀȹAºÉÆÃ¥Á¸ÀPÀA ¤vÀåA vÀA £ÀȹAºÀUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà ||

||43||

²æøÀaÑzÁ£ÀAzÀ²ªÁ©ü£ÀªÀå£ÀȹAºÀ¨sÁgÀvÀå©üzsÁ£ï 0iÀÄwÃAzÁæ£ï |
«zÁ夢üÃ£ï ªÀÄAvÀ椢üÃ£ï ¸ÀzÁvÀ䤵Á×£ï ¨sÀeÉà ªÀiÁ£ÀªÀ±ÀA¨sÀÄgÀÆ¥Á£ï|

||44||

¸ÀzÁvÀäzsÁå£À¤gÀvÀA «µÀ0iÉÄèsÀåB ¥ÀgÁYÄäRªÀiï |
£Ë«Ä ±Á¸ÉÛçõÀÄ ¤µÁÚvÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¨sÁgÀwêÀiï ||

||45||

«ªÉÃQ£ÀA ªÀĺÁ¥ÀædÕA zsÉÊ0iÀiËðzÁ0iÀÄðPÀëªÀiÁ¤¢üªÀiï |
¸ÀzÁ©ü£ÀªÀ¥ÀǪÀðAvÀA «zÁåwÃxÀð UÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà ||

||46||

¨sÁgÀwà PÀgÀÄuÁ¥ÁvÀæA ¨sÁgÀwÃ¥ÀzÀ¨sÀƵÀtªÀiï |
¨sÁgÀwÃ¥ÀzÀªÀiÁgÀÆqsÀA ¨sÁgÀwà wÃxÀðªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ||

||47||

²æÃUÀĪÀð«aÒ£Àß ¥ÀgÀA¥ÀgÁ0iÀiÁA ¨sÀƪÀÄAqÀ¯ÁZÁ0iÀÄðPÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀiÁ£ï | ªÁåSÁå£À ¹AºÁ¸À£À ¥ÀlÖ ¨sÀzÁæ£ï ¨sÀeÉà UÀÄgÀÆ£ï ±ÀÈAUÀ¥ÀÅjà ªÀÄoÉñÁ£ï || ||48|| 0iÀÄvÁàzÀ¥ÀÇd£À gÀvÀ¸Àå ªÀĤövÁ¦ÛB ¥ÁævÀåQëQèsÀªÀw ¨sÀQÛ0iÀÄÄvÀ¸Àå ¥ÀÅA¸ÀB | ªÁZÁ®0iÀÄvÀå¦ ZÀ ªÀÄÆPÀªÀĺÉÆÃ0iÀÄ¢Ã0iÀÄ ¸Á£ÀÄUÀæºÉÃPÀëtªÀÄ«Äà UÀÄgÀªÉÇà d0iÀÄAw || ||49|| C¸ÉÃvÀÄ ²ÃvÁZÀ® ªÀÄzsÀåªÀwð «zÀézÀéjµÉ×öʸÀìªÀÄÄ¥Á¸ÀåvÉÃ0iÀÄB | ªÀuÁð±ÀæªÀiÁZÁgÀ«ZÁgÀzÀPÀëA ²æà zÀQëuÁªÀiÁß0iÀÄ UÀÄgÀÄA ¨sÀeÁªÀÄB|| ||50|| EAzÀĪÀi˽¥ÀzÀzsÁå¬Äà EºÁªÀÄÄvÁæxÀð¤¸ÀàöȺÀB | PÀªÀiÁðPÀªÀÄð«¨sÁUÀdÕB QÃvÀð¤Ã0iÀÄUÀÄuÉÆÃdé®B ||5|| PÁ«ÄvÁ±ÉõÀ¥sÀ®zÀB PÉÆêÀÄ®¸ÁéAvÀ ¸ÀA0iÀÄÄvÀB | PÁ®mÁ墥ÀjµÀÌvÁð PÁªÀÄPÉÆæÃzsÀ«ªÀfðvÀB ||6|| PÀgÁ§Ó«®¸ÀzÀÝAqÀB PÁµÁ0iÀiÁA§gÀ ¸ÀAªÀÈvÀB | UÀÄgÀÄ¥ÁzÁA§ÄdzsÁå¬Äà UÀt¤Ã0iÀÄUÀÄuÉÆÃdé®B ||7|| avÀÛ£ÉʪÀÄð®å¸ÀAzÁ¬Äà aAvÁ¯ÉñÀ«ªÀfðvÀB | wÃxÀðgÁd PÀÈvÀ¸ÁߣÀB wÃyðÃPÀÈvÀzsÀgÁvÀ®B ||8|| ²æà vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ vÀn¤Ã vÀl¸ÀÜ ²æà ±ÁgÀzÁ¦ÃoÀPÀÈvÀ ¥ÀæwµÁ×£ï | dUÀzÀÄÎgÀÆAZÀÒöÈAUÀ¥ÀÅjà 0iÀÄwñÁ£ï ¨sÀPÁÛ÷å ¨sÀdAvÀ¸ÀÄìT£ÉÆà ¨sÀªÀAw| 51|| vÀĵÁgÁZÀ® ¸ÀAZÁjà vÀÄAUÁ¸ÁߣÀ¸ÀªÀÄÄvÀÄìPÀB | zÀQëuÁ¸Àå ¥ÀzÀzsÁå¬Äà zÀQëuÁªÀiÁß0iÀÄ ¦ÃoÀ¥ÀB d0iÀÄvÀÄ d0iÀÄvÀÄ vÀÄAUÁ wÃgÀUÁ ±ÁgÀzÁA¨Á zÁQët央0iÀÄ ¸ÁéAvÀB zÁAvÁå¢ ¥Àj±ÉÆéüvÀB | d0iÀÄvÀÄ d0iÀÄvÀÄ ²æêÀÄZÀÑAzÀæªÀi˽¸ÀÄìgÉÃqÀåB | zsÀªÀiÁðzsÀªÀÄ𠫨sÁUÀdÕB zsÁå£À ¤zsÀÆðvÀPÀ®äµÀB d0iÀÄvÀÄ d0iÀÄvÀÄ «WÉßÃqÀævÀßUÀ¨sÉÆðà UÀuÉñÉÆà d0iÀÄvÀÄ d0iÀÄvÀÄ ±Á¸ÀÛçA eÉÆåÃwµÀA ªÉÃzÀZÀPÀÄëB || ||52|| zsÀªÀÄð¥ÀæZÁgÀ ¤gÀvÀB ¢üPÀÌöÈvÁT®zÀĪÀÄðvÀB | £ÀvÀ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀªÀÄÄzÀÞvÁð ¤0iÀĪÀiÁZÀgÀuÉÆÃvÀÄìPÀB || Ew UÀÄgÀÄ¥ÀgÀªÀÄàgÁ¸ÉÆÛÃvÀæA ¸ÀA¥ÀÇtðA || ²æà ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÄÀ g Î ÄÀ ¨sÁgÀwà wÃxÀðªÀĺÁ¸Áé«Ä «gÀavÀ dUÀzÄÀ g Î ÄÀ ²æà ªÀÄzÀ©£ ü ª À À «zÁåwÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ª À g À À CµÉÆÃÖ vÀg Û À ±Àv£ À ÁªÀÄ ¸ÉÆÃÛ vÀæ CzÉéöÊvÀ«zÁågÀ¹PÀB C£ÀÄPÀA¥Á¸ÀjvÀàwB | CwªÀiÁ£ÀĵÀ ZÁjvÀæB CªÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÀÄ ¨sÁµÀt B || C£ÉÃPÀªÀÄoÀ ¤ªÀiÁðvÁ£ÉÃPÀ zÀ±Àð£À ªÀĪÀÄð«vï | C£ÀߥÀÇuÁð ¥ÀæwµÁ×vÁ ¸À£ÀÄßvÉñÀ ¥ÀzÁA§ÄdB || ||1|| ||2|| CºÀAvÁªÀĪÀÄvÁ »Ã£ÀB CUÀeÁ¥Àw ¨sÀQÛªÀiÁ£ï | DUÀªÀiÁxÀð¥ÀjeÁÕvÁ C²ævÁT®gÀPÀëPÀB ||3|| D±Á¥Á±À¸ÀªÀÄÄZÉÒÃvÁÛ D¥À£Áßwð«£Á±ÀPÀB | FºÁ «gÀ»vÀ¸ÁéAvÀB E¨sÀªÀPÀÛç ¸ÀÄ¥ÀÇdPÀB ||4|| 4 ||9|| ||10|| ||11|| £Áå0iÀĪÀiÁUÁð£ÀĸÁjà ZÀ £Áå0iÀiÁ¢£À0iÀÄPÉÆëzÀB | ¤UÀªÀiÁUÀªÀÄvÀvÀÛ÷édÕB ¤vÀå¸ÀAvÀĵÀÖ ªÀiÁ£À¸ÀB ||12|| ¤µÀÌ®APÀ¸ÀÄZÁjvÀæB ¤ÃwvÀvÀÛ÷é ¸ÀĨÉÆÃzsÀPÀB | ¥ÁgÁªÁgÁw UÀA©üÃgÀB ¥ÁæuÁ0iÀiÁªÀÄ ¥ÀgÁ0iÀÄtB ||13|| ¥ÀÅ0iÀiÁð¢PÉëÃvÀæ 0iÀiÁvÁæPÀÈvï ¥ÀÅgÁuÁUÀªÀÄ vÀvÀÛ÷é«vï | ¥Á°vÁ±ÉõÀ ¨sÀPËÛWÀB ¦AUÀ¯Á§Ý ¸ÀªÀÄÄzÀãªÀB ||14|| §ºÀIJµÀå ¸ÀªÀiÁ0iÀÄÄPÀÛB §ºÀĨsÁµÁ«±ÁgÀzÀB | §æºÀävÀvÁÛ÷é£ÀĸÀAzsÁvÁ §æºÀä«zÉÆåÃ¥ÀzÉñÀPÀB ||15|| ¨sÀPÀÛºÁzÀðvÀªÉÆèsÉÃvÁÛ ©üPÀÄë PÉÆÃvÀÛªÀÄ gÀÆ¥ÀzsÀÈvï | ¨sÉÃzÀªÁ¢Ã¨sÀ¥ÀAZÁ¸ÀåB ¨sÀÄQÛªÀÄÄQÛ ¥ÀæzÁ0iÀÄPÀB | ¨sÀ0iÀıÉÆÃPÁ¢gÀ»vÀB ¨sÀªÀ©üÃw¤ªÁgÀtB ||16|| .

ªÀĺÁªÁPÀå «ªÉÃPÀdÕB ªÀĺÁªÀÄ»ªÀÄ ¸ÀA0iÀÄÄvÀB | ªÀĺÁ¥ÀæeÁÕ ¸ÀªÀiÁ0iÀÄÄPÀÛB ªÀiÁvÀì0iÀiÁ𢠫ªÀfðvÀB ªÀÄzsÀÄgÁ¯Á¥ÀZÀvÀÄgÀB ªÀÄw¤fðvÀVõÀàwB | ||17|| ªÉÆâvÁT® ¨sÀPÁÛ°B ªÀÄ0iÀiÁðzÁ ¥Àj¥Á®PÀB | 0iÉÆÃVªÀAzÀå ¥ÀzÁA¨sÉÆÃdB 0iÉÆÃUÀªÀiÁUÀð«±ÁgÀzÀB ||18|| gÁeÁ¢ügÁd ¸ÀA¥ÀÇdåB gÁUÀzÉéõÀ «ªÀfðvÀB | gÀÄzÁæPÀë¨sÀƶvÀVæêÀB gÀÄzÁægÁzsÀ£À vÀvÀàgÀB ||19|| CaAvÁåªÀåPÀÛgÀÆ¥Á0iÀÄ ¤UÀÄðuÁ0iÀÄ UÀÄuÁvÀä£Éà | ¸ÀªÀĸÀÛ dUÀzÁzsÁgÀ ªÀÄÆvÀð0iÉÄà §æºÀäuÉà £ÀªÀÄB || ||2|| ±ÀgÀ¢AzÀÄ«PÁ¹ªÀÄAzÀºÁ¸ÁA ¸ÀÄágÀ¢A¢ÃªÀgÀ¯ÉÆÃZÀ£Á©ügÁªÀiÁªÀiï | CgÀ«AzÀ¸ÀªÀiÁ£À¸ÀÄAzÀgÁ¸ÁåA CgÀ«AzÁ¸À£À¸ÀÄAzÀjêÀÄÄ¥Á¸Éà || ||3|| £ÀªÀĸÀÆì0iÀiÁð0iÀÄ ZÀAzÁæ0iÀÄ ªÀÄAUÀ¼Á0iÀÄ §ÄzsÁ0iÀÄ ZÀ | UÀÄgÀıÀÄPÀæ±À¤¨sÀå±ÀÑ gÁºÀªÉà PÉÃvÀªÉà £ÀªÀÄB || §æºÀäZÀ0iÀÄðªÀævÉÆÃvÀìUÀð UÀÄgÀªÉà PÉÆÃPÀ¸ÀAvÀvÉÃB | bÁ0iÀiÁ©¨ÉÆâÃPÀ¯ÉÆïÁ0iÀÄ bÁAzÀ¸ÀeÉÆåÃwµÉà £ÀªÀÄB || UÀÄgÀÄ £ÀªÀĸÁÌgÀB ªÀ²ÃPÀÈvÉÃA¢æ0iÀÄUÁæªÀÄB ªÁUÉÝëà ¸ÀªÀÄÄ¥Á¸ÀPÀB | «zÁågÀtå ¸ÀªÀÄ¥ÀædÕB «zÁå«£À0iÀÄ ±ÉÆéüvÀB ||20|| ªÉÃzÀ±Á¸ÀÛç ¥ÀjvÁævÁ ªÁ¢ªÀÄvÉÛèsÀ PÉøÀjà | «¢vÁT® ±Á¸ÁÛçxÀðB «ÃvÀgÁUÀ d£À¸ÀÄÛvÀB ||21|| ªÁåSÁå¹AºÁ¸À£Á¢üñÀB ªÁå¸À¸ÀÆvÁæxÀð vÀvÀÛ÷é«vï | ±ÁgÀzÁ ¥ÀÇd£Á¸ÀPÀÛB ±ÁgÀzÉÃAzÀÄ ¸ÀªÀÄzÀÄåwB ||22|| ±Á¸ÀÛçvÁvÀà0iÀÄð ¸ÀAªÉâà ±ÁgÀzÁ ¦ÃoÀ£Á0iÀÄPÀB || ±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄð ¸ÀA¸Éëà ±ÀAPÁ¢æ©üzÀÄgÉÆÃ¥ÀªÀÄB CeÁÕ£ÁA eÁºÀß«ÃwÃxÀðA «zÁåwÃxÀðA «ªÉÃQ£ÁªÀiï | ¸ÀªÉðõÁA ¸ÀÄRzÀA wÃxÀðA ¨sÁgÀwÃwÃxÀðªÀiÁ±Àæ0iÉÄà || ||23|| ¨ÉêÀÅ ¨É®è ¸Éë¸ÀĪÁUÀ ºÉüÀĪÀ ±ÉÆèÃPÀ ±À«ÄvÁT® ¸ÀAvÁ¥ÀB ±ÀªÀiÁ¢ ¸ÀÄUÀÄuÁ®0iÀÄB | ²æëzÁåd¥À¤µÁÚvÀB ²æÃZÀPÁæZÀð£À vÀvÀàgÀB ||24|| ²æà ±ÉñÀ ¨sÉÃzÀgÀ»vÀB ²æà £ÀȹAºÀ¥ÀzÁZÀðPÀB | ¸ÀAZÁgÀ ¥ÀÇvÀzsÀgÀtÂB ¸ÀA¸ÁgÁtðªÀ£Á«PÀB ||25|| ¸ÀvÁå¢zsÀªÀÄð¤gÀvÀB ¸ÀªÀð¨sÀÆvÀzÀ0iÀiÁ¥ÀgÀB | CeÁÕ£ÀzsÁéAvÀªÀiÁvÀðAqÀB «zÁåwÃxÀð dUÀzÀÄÎgÀÄB ||26|| vÀvÀéeÁÓ£À¥sÀ¯ÉÃUÀæ»WÀð£ÀvÀgÀªÁåªÉÆúÀªÀÄĶÖAzsÀ0iÀÄB | ¤±ÉêõÀªÀå¸À£ÉÆÃzÀgÀA¨sÀj gÀWÀÄ¥ÁæUÁãgÀPÀÆ®APÀµÀB || ®ÄAmÁPÉÆà ªÀÄzÀªÀÄvÀìgÁ¢ «vÀvÉøÁÛ¥ÀvÀæ0iÀiÁgÀÄAvÀÄzÀB || ¥ÁzÀB ¸ÁåzÀ«ÄvÀA ¥ÀZÀB PÀgÀÄt0iÀiÁ ¨sÀzÀæAPÀgÀB ±ÁAPÀgÀB || ±ÉÆèÃ|| ±ÀvÁ0iÀÄĪÀðdæzÉúÁ0iÀÄ ¸ÀªÀð¸ÀA¥ÀvÀÌgÁ0iÀÄ ZÀ | ¸ÀªÁðjµÀÖ «£Á±Á0iÀÄ ¤A§PÀA zÀ¼À ¨sÀPÀëtªÀiï || || ²æà RgÀ£ÁªÀĸÀAªÀvÀìgÀ¸Àå¥ÀAZÁUÀ¥sÀ®¥ÁægÀA¨sÀB || ±ÀÄPÁèA§gÀzsÀgÀA «µÀÄÚA ±À²ªÀtðA ZÀvÀĨsÀÄðdªÀiï | ¥Àæ¸À£ÀߪÀzÀ£ÀA zsÁå0iÉÄÃvï ¸ÀªÀð«WÉÆßÃ¥À±ÁAvÀ0iÉÄà || CaAvÁåªÀåPÀÛgÀÆ¥Á0iÀÄ ¤UÀÄðuÁ0iÀÄ UÀÄuÁvÀä£Éà | ¸ÀªÀĸÀÛdUÀzÁzsÁgÀ ªÀÄÆvÀð0iÉÄà §æºÀäuÉà £ÀªÀÄB || £ÀvÁé UÀÄgÀÄA UÀuÉñÁ£ÀA ªÁUÉÝëÃA ¨sÁ¸ÀÌgÀA «¨sÀĪÀiï | RgÀ-ªÀvÀìgÀ ¥ÀAZÁAUÀA Qæ0iÀÄvÉà «zÀĵÁA ªÀÄÄzÉà || C¨ÁÝzÁªÀŵÀ¹ ¸ÀägÉÃvÀà±ÀÄ¥ÀwA ZÉÆÃvÁÜ0iÀÄ ZÀAzÀæ¸ÀégÉà | ªÀÈzÁÞ²ÃB ¥ÀjUÀȺÀå ¤A§PÀzÀ¼ÀA ¥Áæ±Áådå¥ÁvÀæ¹ÜvÀªÀiï | ªÀPÀÛçA «ÃPÀë÷å ¸ÀÄzÀ¥ÀðuÉãÀ ¸ÀĺÀÈzÁ¸ÁßvÁé ¸ÀªÀÄA ¨sÀƶvÀB | ±ÀÈvÁé ªÀµÀð¥sÀ®A ¦æ0iÉÄÊB ¸ÀºÀªÀÄÄzÁ ¨sÀÄAfÃvÀ zÉʪÀdÕPÉÊB || ²æÃgÀ¸ÀÄÛ ²æà RgÀ£ÁªÀĸÀAªÀvÀìgÀzÀ ¥ÀAZÁUÀ¦ÃpPÁ | ªÁVñÁzÁåB ¸ÀĪÀÄ£À¸ÀB ¸ÀªÁðxÁð£ÁªÀÄÄ¥ÀPÀæªÉÄà | 0iÀÄA £ÀvÁé PÀÈvÀPÀÈvÁåB ¸ÀÄåB vÀA £ÀªÀiÁ«Ä UÀeÁ£À£ÀªÀiï || ||1|| 5 .

0iÀÄÄUÉõÀÄ. ªÀÄAwæÃ-UÀÄgÀÄB. UÀvÉõÀÄ.24. PÀÈvÀ. ªÀævÉÆÃ¥ÀªÁ¸À.59. CwÃvÉõÀÄ. ¸ÉãÁ¢ü¥ÀwB-§ÄzsÀB.619 CxÀ C¹ä£ï zÉñÉà ¯ÉÆÃPÀªÀåªÀºÁgÁxÀðA ±ÀÄPÀæ¸Àå zsÁ£Áå¢ü¥ÀvÀé ¥sÀ®A: ZÁAzÀæ¸ËgÀªÀiÁ£Á¨ËÝ UÁæºËå. zsÁ£Áå¢ü¥ÀwB-±ÀÄPÀæB. ZÁAzÀæªÀiÁ£ÉãÀ ZÉÊvÀæ ±ÀÄPÀè ¥ÀæxÀªÀiÁ CwªÀȶÖB ¸ÀÄ©üPÀëAZÀ ¥sÀ°vÁ ªÀÈPÀëeÁvÀAiÀÄB | ¸ÉÆêÀĪÁ¸ÀgÀªÀiÁgÀ¨sÀå (¢£ÁAPÀ:04-04-2011) ²æà RgÀ£ÁªÀĸÀAªÀvÀìgÀB ¸ËgÀ ªÀÄ£ÀÄeÁ ¤ÃgÀÄeÁ¸ÀìªÉÃð ±ÀÄPÉæà zsÁ£Áå¢ü¥Éà ¸Àw || ªÀiÁ£ÉãÀ ZÉÊvÀæ ±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã.gÁeÁzÀå¢ü¥ÀvÀ0iÀÄB gÁeÁ¢ £ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ ²æÃPÀ¯ÁåtUÀÄuÁªÀºÀA j¥ÀźÀgÀA zÀÄB¸Àé¥ÀßzÉÆõÁ¥ÀºÀªÀiï | UÀAUÁ¸ÁߣÀ¥sÀ®¥ÀæzÀA ¨sÀ0iÀĺÀgÀA UÉÆÃzÁ£ÀvÀÄ®åA £ÀÈuÁªÀiï || D0iÀÄĪÀðÈ¢ÞzÀªÀÄÄvÀÛªÀÄA ±ÀĨsÀPÀgÀA ¸ÀAvÁ£À¸Ë¨sÁUÀåzÀªÀiï | ªÉÃzÉÆÃPÁÛT® PÀªÀÄð¸ÁzsÀPÀ«ÄzÀA ¥ÀAZÁUÀªÀiÁPÀtåðvÁªÀiï || KªÀA §æºÁä0iÀÄÄgÁgÀ¨sÀå ±ÀÈtÄvÉà ªÀµÀðdA ¥sÀ®ªÀiï | C±ÀéªÉÄÃzsÀ¸ÀºÀ¸Àæ¸Àå ¥sÀ®ªÀiÁ¥ÉÇßÃw ªÀiÁ£ÀªÀB || ²æÃB ggÁeÁ-ZÀAzÀæB. ¤ÃgÀ¸Á¢ü¥ÀwB-¨sÁ£ÀÄB. PÀĽvÀÜ ZÀtPÁ¢ ¸ÀA¥ÀÇtðA || RgÁ¨ÉÝà ¤T¯Á ¨sÀÆ¥Á±ÁÑ£ÉÆåãÀå ¸ÀªÀÄgÉÆÃvÀÄìPÁB | ªÀÄzsÀåªÀiÁ ªÀȶÖgÀvÀÄåUÀægÉÆÃUÉÊB ¨sÀÆ¥ÁB ®AiÀÄAAiÀÄAiÀÄÄB || §ÄzsÀ¸Àå CWÁð¢ü¥ÀvÀé ¥sÀ®A: RUÀªÀAiÀÄð¸ÀªÀiÁgÀÆqsÀA ¤Ã¯ÁA§gÀ ¸ÀªÀiÁªÀÈvÀªÀiï | ¸ÀÆAiÀÄð©üzsÀA RgÀA ªÀAzÉà ZÀvÀĪÀðPÁÛçµÀÖºÀ¸ÀÛPÀªÀiï || (gÀPÀÛªÀtðB) CxÀ C¸Àå ¸ÀªÀĸÀÛPÀ¯Áåt ¨sÁd£À¸Àå ±ËævÀ¸ÁävÀð ¤vÀå £ÉÊ«ÄwÛPÀ PÁªÀÄå PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£À. zÁé¥ÀgÁSÉåõÀÄ. ªÀvÀðªÀiÁ£À PÀ°0iÀÄÄUÉà zsÁgÁzsÀgÁB ¥ÀÇtð§®A ¥ÀæPÀÄAiÀÄÄðB | UÀvÁ¨ÁÞB 5112 UÀ«ÄµÀåªÀiÁt PÀ®å¨ÁÞB 426888 UÀvÀ±Á°ªÁºÀ£À±ÀPÁ¨ÁÞB zsÀgÁvÀ®A PÉëêÀÄPÀgÀA ¸ÀÄ©üPÀëA|| 1933(1933)ªÀvÀðªÀiÁ£À±ÀPÁ¨ÁÞB 1934 C¸Àå RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå ZÉÊvÀæ UÀÄgÉÆÃB ªÀÄAwævÀé ¥sÀ®A: ±ÀÄPÀè ¥Àæw¥ÀzÀB UÀvÀ PÀ°¢£Á¤ 1867191 UÀ«ÄµÀåªÀiÁt PÀ°¢£Á¤ ¸ÀÄgÀ¸ÀaªÉà ¸ÀaªÉøÀw ¸ÀĪÀ馅 §ºÀĸÀ¸Àåzs Á £Àå ¸ÀA¥ÀÇtðA dUÀzÀT®A 15. ªÉʪÀ¸ÀévÀªÀÄ£ÀéAvÀgÉà EzÁ¤ÃªÀĵÁÖ«A±ÀwvÀªÉÄà ªÀĺÁ0iÀÄÄUÉÃ. 0iÀiÁvÁæzÀåT® ªÀåªÀºÁgÀ. ºÉÃvÀÄ ¨sÀÆvÀ¸Àå ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå §ÄzsÀ¸Àå ªÉÄÃWÁ¢ü¥ÀvÀé ¥sÀ®A: || CxÀ RgÁ©ªÀiÁ¤Ã. gÀ¸Á¢ü¥ÀwBPÀÄdB. ¸À¸Áå¢ü¥ÀwB-gÀ«B.|| ZÁAzÉæÃgÁeÁ ±À²Ã ¥ÉÇæÃPÉÆÛà UÀÄgÀĪÀÄðAwæà ¥ÀæQÃwðvÀB | ¸ËgÉÃvÀÄgÁeÁ Fdå¸Áì÷åvï ¸ÀaªÀ¸ÀÄÛ ±À²Ã¸ÀäöÈvÀB || ªÉÄÃWÁ£ÁªÀÄ¢ü¥ÀB ¸ËªÀÄåB ¸À¸Áå£ÁªÀÄ¢ü¥ÉÇà gÀ«B | gÀ¸Á£ÁªÀÄ¢ü¥ÉÇès˪ÀÄB zsÁ£Áå£ÁªÀÄ¢ü¥ÉÇèsÀÈUÀÄB || || ¥À æ P À È vÀ ª À Ä £À Ä ¸À g ÁªÀ Ä B || ¤ÃgÀ¸Á¢ü¥Àw¨sÁð£ÀÄB ¸ÉãÁ£ÁªÀiÁ¢ü¥ÉÇà UÀÄgÀÄB | CxÁ¹ä£ï ±ÉéÃvÀªÀgÁºÀ PÀ¯Éàà ¸Áé0iÀÄA¨sÀĪÁ¢ µÀlÄì ªÀÄ£ÀĵÀÄ.591 ªÉÄõÀ¸ÀAPÁævÉÃB UÀvÀPÀ°¢£Á¤ 1867163 UÀ«ÄµÀåªÀiÁt d®¥ÀÇtðA | ¥ÉÇæÃzÀÞvÀ gÁeÁºÀªÉÇÃ¥ÉÃvÀA || PÀ°¢£Á¤ 15. ZÀAzÀæ ¸ Àå gÁdvÀé ¥sÀ®A: vÉæÃvÁ. ¸ÀÆAiÀÄð zÉêÀvÁzsÁå£ÀªÀiï || CWÁð¢ü£ÁxÉà gÀd¤ÃPÀgÁvÀäZÉà | ªÀȵÀÖ÷åWÀð¸À¸Áå¤ §ºÀƤ¯ÉÆÃPÉà P˪ÀiÁgÀ¥ÁµÀAqÀd£ÉÃAzÀæeÁ°PÁB ¥Àæ¨sÀÆvÀ ºÁ¸Áå£À vÀxÁ¥ÀgÉÃd£ÁB || UÀaðvÁ±À¤ªÁµÁt ¥ÁªÁvÁ¤évÀ ¥ÀAiÉÆÃzsÀgÁB | ªÀÄzsÀåzÉñÉà ªÀĺÀzÀéµÀðA §ÄzsÉà ªÉÄÃWÁ¢ü¥Éà ¸Àw|| gÀ¸Á¢ü¥À PÀÄd ¥sÀ®A: ZÀAzÀ£ÁUÀÄgÀÄ PÀ¥ÀÇðgÀ ±ÀPÀðgÁ ®ªÀuÁ¤ZÀ | gÀ¸ÀzÀæªÁåt £À±ÀåAw ¨sÀÆ«Ä ¥ÀÅvÉæà gÀ¸Á¢ü¥Éà || 6 .59.24. CWÁð¢ü¥ÀwB-§ÄzsÀB. ±ÀÄPÀæªÁ¸ÀgÀªÀiÁgÀ¨sÀå (¢£ÁAPÀ :15-04-2011) gÀªÉÃB ¸À¸Áå¢ü¥ÀvÀé ¥sÀ®A: ²æÃRgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀB || ¸À¸Áå¢ü¥Éà ¨sÁ¸ÀÌgÉà «gÀ¯Á¤ZÀ ¸ÀªÀð¸À¸Áå¤ | || CxÀ RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¥sÀ®A || Cw«¥ÀÅ®AwéÃw¨sÀAiÀÄA. CWÁðuÁªÀÄ¢ü¥ÀB ¸ËªÀÄåB EvÉåÃvÉà £ÀªÀ£ÁAiÀÄPÁB || ¸À¥ÀÛªÉÄÃ. ªÉÄÃWÁ¢ü¥ÀwB-§ÄzsÀB.

¸ÀÄRA 11. ªÉÃzÀ±Á¸ÁÛç¢ü¥ÀB-±ÀÄPÀæB. zÀÄgÁZÁgÀB 13. PÀAqÀÆwB 6. Cw¸ÁgÀB 8. ªÀiÁAUÀ®å¢ü¥ÀwB . ¥ÀæwUÀæºÀB 13. PÉøÀj¨sÀAiÀÄA 4.§ÄzsÀB.±À¤B. vÀȵÁÚ 15. CVߣÁ±ÀB 15. CAiÀÄB 13. GµÀÚdégÀA 5. EAzÀæ ¤ îA 11. CzsÁå¥À£ÀA 7. ªÉÊqÀÆAiÀÄðA 9. ªÁå¥ÁgÁ¢ü¥ÀwB-ZÀAzÀæB. gÀxÀ¸À¸Áå¢ü¥ÀB ¸ËªÀÄåB «zÁæ¢ü¥ÀwB .±À²Ã. ªÀåªÀºÁgÁ¢ü¥ÀwB. PÀëwæAiÀiÁ¢ü¥Àw§ÄðzsÀB. ¨sÉÃzÀB 5. ªÀÄÈUÁ¢ü¥ÀwB. ¸ÁªÀÄB 15. ªÀÈPÁë¢ü¥ÀwB . ±ÀÄ®¨sÀ¨sÀAiÀÄA ªÀÄPÀðl¨sÀAiÀÄA 5. zÀæªÁå¢ü¥ÀwB . CzsÀåAiÀÄ£ÀA 11.±ÀÄPÀæB. ²ÃvÀA 15. ªÉÆúÀB 11.EvÁå¢ ²æà gÀ¸ÀÄÛ || 7 . UÉÆÃzsÀƪÀÄB 13. UÁæªÀiÁ¢ü¥Àw±ÀÑAzÀæB. ªÀiÁgÀÄvÀA 13 ¥ÀæeÁªÀÈ¢ÞB 15.¸ËjB.UÀÄgÀÄB. ¥ÀæeÁPÀë0iÀÄB 13. ¥ÀÅtåA 5. ªÀiÁµÀB 19. ªÀdæA 13. vÀæ ¥ ÀÅB 15. ªÀÄzÀB 15. zÉñÉÆÃ¥ÀzÀæ ª ÀB 13. d£À£ÀªÀiï 9. ¥Àæ ª Á¼ÀA 1. ¸ÀĪÀtðA 17. AiÀiÁd£ÀA 13.UÀtPÁ¢ü¥ÀwB . CQë g ÉÆÃUÀB 12. ºÀj¨sÀAiÀÄA 6. ±ÀÆzÁæ¢ü¥ÀwBªÀÄAzÀB. ªÀÄÄzÀÎ 15. zÀAqÁ¢ü¥ÀwB-§ÄzsÀB.§ÄzsÀB. ¸À¥Àð¨sÀAiÀÄA 3. CVߨsÀ0iÀÄA 13. gÀvÁߢü¥ÀwB . £ÀPÀÄ®¨sÀAiÀÄA 6. PÀÆmÁ¢ü§ÄðzsÀB. ªÀiÁvÀìAiÀÄðA 5. zÉñÀ¸Áé¸ÀÜ÷åA 3. DZÁgÀB 13. ¥ÀŵÀågÁUÀA 9.ZÀAzÀæ B . ªÀÄgÀtA 11. PÁªÀÄB 13.¸ËªÀÄåB. ZÉÆÃgÀ£Á±ÀB 3.PÀÄdB. ±ÀÈAV¨sÀAiÀÄA 3. vÀÈtA 15. zÁ£ÀA 7. vÁªÀÄæA 15. ¥ÀŵÀågÁUÀA 9. PÁA¸ÀåA 15. vÀZÁÒ A wB 15. PÉÆñÁ¢ü¥ÀwB ±À²Ã.¸Àétð¥ÀjÃPÀëB-UÀÄgÀÄB. ¥ÀPÀë¢ü¥ÀwB. ZÉÆÃgÀ¨sÀ0iÀÄA 3. AiÀÄd£ÀA 5. zÀÄBRA 11. ¹Ã¸À 13.¸ÀÆAiÀÄðB. ²ÃvÀdégÀA 13. ªÀÄgÀPÀvÀA 7. ªÁå¢ü B 15.gÀ«B. ±ÀÄ£ÀPÀ¨sÀAiÀÄA 4. C±Áé£ÁªÀÄ¢ü¥À±ÀÑAzÀæB UÀeÁ£ÁªÀÄ¢ü¥ÉÇà UÀÄgÀÄB | zÉêÁ£ÁªÀÄ¢ü¥ÀB ¸ËjB £ÀgÁuÁªÀÄ¢ü¥À±ÀѸÀB || zÀæªÁåuÁªÀÄ¢ü¥ÀB ¸ËªÀÄåB ªÀ¸ÁÛçuÁªÀÄ¢ü¥ÀB ±À²Ã | ªÀÈPÁëuÁAC¢ü¥ÀB ¸ËªÀÄåB ¸À¥ÁðuÁªÀÄ¢ü¥ÉÇÃUÀÄgÀÄB || ªÀÄÈUÁuÁªÀÄ¢ü¥ÀB ±ÀÄPÀæB PÀ£ÀåPÁ¢ü¥Àw§ÄðzsÀB| gÀvÁߣÁªÀÄ¢ü¥ÀB ¸ÀÆAiÉÆÃð ªÀiÁAUÀ¯Áå¢ü¥ÀwB PÀÄdB || UÀtPÁ¢ü¥ÀwB ¸ËjB gÀ«B bÀvÀæzsÀgÁ¢ü¥ÀB | ¸ËªÀÄåB gÁwæZÀgÁ¢üñÀB UÀÄgÀÄB ¸Àétð¥ÀjÃPÀëPÀB || CxÀ ªÀµÀð zsÁ£ÁåzÀ0iÀÄB °RåAvÉÃ:(¥ÀÇuÁðAPÀ 30) ªÀµÀðA 17. zÉêÁ¢ü ¥ ÀwB . ¦æÃwB 17. UÉÆêÉÄâü P ÀA11.«±ÀéPÀªÀiÁð¢ü¥ÉÇà fêÀB zÀAqÁ£ÁªÀÄ¢ü¥ÉÇà §ÄzsÀB | gÀxÀ ±À¸ÁÛç¢ü¥ÀB ¸ËªÉÆåà §ÄzÀÄãzÁ£ÁA ¥Àw±ÀѸÀB || ¤ÃgÀ¸Á¢ü¥À ¸ÀÆAiÀÄð ¥sÀ®A gÀPÀÛ ªÀ¸ÀÛçAZÀ ªÀiÁtÂPÀåA ¸ÀétðA vÁªÀiÁæ¢ ªÀzsÀðAvÉà | zÀ±À¨sÁUÀAZÀ PÁªÁð¸ÀA ¨sÁ¸ÀÌgÉà ¤ÃgÀ£Á¢ü¥Éà || ¸ÉãÁ¢ü¥À UÀÄgÀÄ ¥sÀ®A: £ÀȪÁ¸ÀìzÁ ¸À¢é¢ü ¸ÀA¥ÀæªÀÈvÁÛB | «zÁæ¸ÀìzÁ ªÉÃzÀ«¢ü ¥ÀæªÀÈvÁÛB | d£Á¸ÀìzÁ ¸ÀA¨sÀÈvÀ zsÀªÀÄðªÀÈvÁÛB | ¸ÉÊ£Áå¢ü¥ÀvÉåÃR®ÄªÁPÀévË» || ¨sÀƪÁºÀPÀB C£ÀAvÀB C£ÀAvÁSÉåà ªÀĺÁ£ÁUÉà ¨sÀÆ«ÄAªÀºÀw ¨sÀÆ«Ä¥ÁB | C£ÀAvÀªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÇuÁð ¨sÀÆ«Ä ¸Àì÷é¸ÁÜd£Á¸ÀÛxÁ || UÉÆÃ¥Á®¸Àå ¥À±ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ¸Àå ¥sÀ®A: ¥À±ÀĪÀÈ¢ÞB ¸ÀÄ©üPÀëAZÀ §ºÀĸÀ¸ÁåWÀð ¸ÀA¥ÀzÀB | ¸ÀA¥ÀÇtð vÀÈtªÀÈ¢ÞB¸Áåvï UÉÆÃ¥Á¯Éà ¥À±ÀÄ£ÁAiÀÄPÉà || «¥ÁæuÁªÀÄ¢ü¥ÀB ¸ÀÆAiÀÄðB PÀëwæAiÀiÁ¢ü¥Àw§ÄðzsÀB | ±ÀÆzÁæuÁªÀÄ¢ü¥ÉÇà ªÀÄAzÀB ¨sÀƪÉÄÃB ¹ÛçÃuÁA ZÀ ¥Á®PÀB | ¥ÀQëuÁ ªÀÄ¢ü¥ÉÇà fêÀB »A¸ÀæPÁ¢ü¥Àw±ÀѸÀB || ªÉÃzÀ ±Á¸ÁÛç¢ü¥ÀB ±ÀÄPÉÆæà ©ÃeÁ£ÁA AiÀÄdÕPÀ«ÄðuÁªÀiï | ®vÁUÀÄ®ä vÀgÀÆuÁAZÀ ªÉÊjzÀĵÀÌ«ÄðuÁA ±À¤B || ªÁAiÀÄÆ£ÁªÀÄ¢ü±ÀÑAzÀæB ¥À±ÀÆ£ÁªÀÄ¢ü¥ÉÇà gÀ«B | zÉêÀvÁeÁÕ£À²Ã¯Á£ÁA DPÁ±À¸Àå¥Àw§ÄðzsÀB || PÀ¦Ã£ÁªÀÄ¢ü¥ÀB ¸ËªÀÄåB AiÀÄÄzÁÞ£ÁªÀĦ £ÁAiÀÄPÀB | DeÁÕ£ÁªÀÄ¢ü¥ÉÇà fêÀB PÉÆñÀ¸Áå¢ü¥ÀwB ±À²Ã || ªÁå¥ÁgÁ¢ü ¥Àw±ÀÑAzÀæB ªÀåªÀºÁgÁ¢ü¥Àw§ÄðzsÀB || ±ÀĨsÉñÀĨsÀ¥sÀ®AeÉÕÃAiÀÄA ¥Á¥ÉÃPÀµÀåA ªÀzÉÃzÀÄâzsÀB EvÉåÃvÉà G¥À£Á0iÀÄPÁB || CxÀ G¥À£Á0iÀÄPÀgÀÄ C±Áé ¢ ü ¥ ÀwB . ªÀiËQÛPÀA 13. £ÀgÁ¢ü¥ÀwB . ªÁAiÀÄÆ£ÁªÀÄ¢ü¥À±ÀÑAzÀæB.±À¤B.¸ÀÆAiÀÄðB.«±ÀéPÀªÀÄð¢ü¥ÀB fêÀB. ±ÁzÀÆð®¨sÀAiÀÄA 6. zsÀgÁ¢üü¥ÀwB . zÁºÀdégÀA 5. gÀdvÀA 17. »A¸ÀæPÁ¢ü¥ÀwB fêÀB. zÀAqÀB 3.UÀÄgÀÄB. zÁ£ÀA 11. ¸ÀªÁð¢ü¥ÀwB. DeÁÕ¢ü¥ÀwB fêÀB. ZÀtPÀ 19. ªÀ¸ÁÛç¢ü¥ÀwB. ¯ÉÆèsÀB 13. PÉÆæÃzsÀB 6. gÁd«qÀégÀA 5. ¥Á¥ÀA 5. UÀeÁ¢ü ¥ ÀwB . ¯ÉÆúÀ 11. PÀ£ÀåPÁ¢ü¥Àw¨sÀÄðzsÀB. zsÁ£ÀåA 17. ªÀiÁt P ÀåA 11. GµÀÚA 11. gÁPÀë¸Á¢ü¥ÀwB ¸ËªÀÄåB. ¥À±Àé¢ü¥ÀwB-gÀ«B. gÁdzsÀªÀÄðA 5.

PÀAzÁ0iÀÄzÀ ¸ÀASÉå0iÀÄ ¨É¯É0iÀÄÄ ºÉaÑzÀµÀÄÖ ¥sÀ® ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ0iÀiÁzÀgÉ ¥sÀ®ªÀÇ PÀrªÉÄ.52 12 .«ÄxÀÄ£Éà ¥ÀæªÀgÁAUÀ£Á £ÀÈ¥ÁªÀiÁvÁæ §°£ÀB PÀ¯Á«zÀB | AiÀĪÀÄÄ£ÁvÀleÁB ¸À¨Á»èPÁ ªÀÄvÁì÷åB ¸ÀĺÀÈdÓ£ÉÊB ¸ÀªÀĤévÁB ¦ÃqÀåAvÉà || ªÀiÁUÀð²ÃµÀð ±ÀÄPÀè ¥ÀÇtÂðªÀiÁAiÀiÁ ±À¤ªÁ¸ÀgÉà RUÁæ¸À ZÀAzÀæUÀæºÀtªÀiï | vÀvÀá®AZÀ || PÁ²äÃgÀPÁ£ï P˱À®PÁ£ï ¸À¥ÀÅAqÁæ£ï ªÀÄÈUÁA±ÀÑ ºÀ£ÁåzÀ¥ÀgÁAvÀPÁ±ÀÑ | AiÉÄà ¸ÉÆêÀÄ¥Á¸ÁÛA±ÀÑ ¤ºÀAw ¸ËªÉÄåà ¸ÀĪÀȶÖPÀÈvï PÉëêÀÄ ¸ÀÄ©üPÀë PÀÈZÀÑ || 8 . «ÄxÀÄ£À. PÀÄA¨sÀ gÁ²AiÀĪÀjUÀÆ ºÁ¤PÀgÀªÁVzÉ.33 ªÀÄzsÀåPÁ® gÁwæ 8 . ºÀ¸ÀÛ. PÀ£Áå gÁ²UÀ¼ÀªÀjUÀÆ C¤µÀÖPÁjAiÀiÁVzÉ. ¸ÉÆ£Éß0iÀiÁVzÀÝgÉ ±ÀĨsÀ¥sÀ®«®è.52 01 .29 G¤äî£À Àð ªÉÆÃPÀëPÁ® gÁwæ 9 .12 ªÉÆà PÀë ¸À«Ääî£À PÁ® gÁwæ 7 . ªÉÆzÀ®£É0iÀÄ PÀAzÁ0iÀĪÀÅ ¸ÉÆ£Éß0iÀiÁVzÀÝgÉ ªÁå¢ü JgÀqÀ£É0iÀÄ PÀAzÁ0iÀĪÀÅ ¸ÉÆ£Éß0iÀiÁVzÀÝgÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¨sÀ0iÀÄ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ PÀAzÁ0iÀĪÀÅ ¸ÉÆ£Éß0iÀiÁVzÀÝgÉ zÀæªÀå £ÀµÀÖ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÉÆ£Éß0iÀiÁVzÀÝgÉ §ºÀ¼À PÀµÀÖ. RUÁæ¸À ZÀAzÀæUÀæºÀtªÀiï RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀì g ÀzÀ eÉåõÀ× ª ÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè ¥ÀÇt ð ªÀiÁ §Äzs À ªÁgÀ (¢:15-06-2011) gÁwæ ZÀAzÀæ¤UÉ RUÁæ¸À gÁºÀÄUÀæ¸ÀÛ ZÀAzÀæUÀæºÀt ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ. (¨Á®. RgÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ªÀiÁUÀð²ÃµÀðªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ±À¤ªÁgÀ ¢:10-12-2011 gÁwæ ZÀAzÀæ¤UÉ gÉÆûtÂÃ. zs À £ÀÄ. C£ÀÆgÁzsÀ. ªÉÄõÀ. zsÀ¤µÀ× £ÀPÀëvÀæzÀªÀjUÀÆ. ªÀÄWÁ. ªÀȵÀ¨sÀ gÁ²AiÀĪÀgÀÄ UÀæºÀt £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. F ¢ ¥ÁævÀB 9 WÀAmÉ £ÀAvÀgÀ ¨sÉÆÃd£À PÀÆqÀzÀÄ. ¸Á¯ÉéöÊB ¸ÀªÉÄÃvÁ±ÀÑ ¤µÁzÀ¸ÀAWÁB || «ÄxÀÄ£À ªÀiÁ¸À ¥sÀ®A:.00 zÀ G G¤äî£À PÁ® gÁwæ 8 . ªÀȵÀ¨sÀ.43 02 -32 03 .34 ªÉÆà PÀë G Àð ¸Àà± £À Äî « ¸ÀA zÀ G¤äî£À WÀAmÉ ¤«ÄµÀ £À î Ä « ¸ÀA ¸Àà±ÀðPÁ®B gÁwæ 6 .eÉåõÀ× ±ÀÄPÀè ¥ÀÇt ð ªÀiÁAiÀiÁA §Äzs À ªÁ¸ÀgÉà RUÁæ¸ÀZÀAzÀæUÀæºÀtA eÉåõÀ× £ÀgÉÃAzÀæ ¢édgÁd ¥ÀvÀß÷åB. ªÀÄPÀgÀ.CxÀ PÀAzÁ0iÀÄ «ZÁgÀB RUÁæ¸À ZÀAzÀæUÀæºÀtªÀiï ¥sÀ®A||±ÉÆèÃ|| «µÀªÉÄÃvÀéxÀð ¯Á¨sÀB ¸Áåvï ¸ÀªÉÄà vÀÄ ¸ÀªÀÄvÁ ¨sÀªÉÃvï || ±ÀÆ£Éåà ±ÀÆ£Àå¥sÀ®A ¥ÉÇæÃPÀÛA PÀAzÁ0iÀiÁ£ÁA PÀæªÀiÁvÀá®A||1|| D¢±ÀÆ£Éåà ªÀĺÁªÁå¢üB ªÀÄzsÀå±ÀÆ£Éåà ªÀĺÀzÀã0iÀÄA CAvÀå±ÀÆ£Éåà «vÀÛ£Á±ÀB wæ±ÀÆ£ÀåA ¤µÀà®A ¨sÀªÉÃvï || PÀAzÁ0iÀÄ ªÀÄzsÀå±ÀÆ£Éåà ªÀĺÀzÀã0iÀÄA CAvÀå±ÀÆ£Éåà «vÀÛ£Á±ÀB wæ±ÀÆ£ÀåA ¤µÀÌ®A ¨sÀªÉÃvï || PÀAzÁ0iÀÄ ¸ÀASÉå0iÀÄÄ ¨É¸À£ÁVzÀÝgÉ zÀæªÀå¯Á¨sÀ. EzÀÄ ªÀÄzsÀåªÀĪÀiÁ£À. ¸À¸Áå¤ ªÀȶֱÀÑ ªÀĺÁUÀuÁ±ÀÑ ¥ÀæzÀéA¸ÀªÀiÁAiÀiÁAw. ZÀAzÀæUÀæºÀtªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸À°zÉ. vÀįÁ. F ¢£À gÁwæ ¨sÉÆÃd£À ¤¶zÀÞ. ªÀÈ²Ñ P À. ªÉÄõÀgÁ±Ë ZÀ ªÀvÀðvÉà vÀvÀá®A: §ºÀÄgÉÆÃUÁPÀįÁ zsÁwæà §ºÀĸÀ¸ÁåWÀð ¸ÀA¥ÀzÁ | «ªÉÊjuÉÆÃzsÀgÁ¢üñÁ ¸ÀÄgÉÃZÉå || «ÄãÀgÁ²UÉà “ªÉʱÁR ±ÀÄPÀè ¥ÀAZÀ«Äà ªÀiÁgÀ¨sÀå UÀÄgÉÆÃB ªÉÄõÀgÁ² ZÁgÀ¥sÀ®A ªÉÄõÀUÀvÉà ¸ÀÄgÀ¸ÀaªÉà ªÉÄõÀ£Á±ÉÆèsÀªÉÃzÀagÁvï | C¸ÀªÀiÁ£À¸À¸ÀåªÀÈ¢ÞB ¨sÀÆ¥Àw PÀ®ºÀB ¥ÀæeÁPÉÆëèsÀB || PÀ£ÁågÁ²UÀvÀ ±À¤¨ÁgÀ ¥sÀ®A: PÀ£Áå£ÀÈAiÀÄÄUÉäà zsÀlZÁ¥À¸ÀA¸ÀÜB ¸ÀéPÉëÃvÀæAiÀÄÄPÉÆÛĦ ±ÀĨsÀ ¥ÀæzÀ±ÀÑ | ªÀAUÁAUÀ PÁ²äÃgÀ PÀ½AUÀ UËqÀ ¸ËgÁµÀÖç zÉñÉõÀé±ÀĨsÀ ¥ÀæzÀB¸Áåvï || PÁwðPÀPÀȵÀÚ ¥ÀAZÀ«ÄêÀiÁgÀ¨sÀå ±À£ÉÃB | vÀįÁgÁ² ZÁgÀ ¥sÀ®A: vÀįÁgÁ²UÀvÉà ªÀÄAzÉà ¸ÀÄ©üPÀëA ¸ÀÄ¥sÀ®A ¨sÀªÉÃvï | ¤ÃZÁ£ÀAvÀÄ ªÀĺÁ¸ËRåªÀÄÄvÀÛªÀiÁ£ÁAvÀÄ ªÀÄzsÀåªÀĪÀiï || CxÀ UÀæ º Àt ¥s À ®ªÀiï:. gÉêÀw. ªÀÄÆ®.ªÀÈzÁÞvÀÄgÀgÀ ºÉÆgÀvÁV) WÀAmÉ ¤«ÄµÀ ¸Àà±ÀðPÁ®B ¸À«Ääî£À PÁ® ªÀÄzsÀå PÁ® G¤äî£À PÁ® ªÉÆÃPÀëPÁ® gÁwæ gÁwæ gÁwæ gÁwæ gÁwæ 11 . F UÀæºÀtªÀÅ gÉÆûtÂ. ªÀÄÈUÀ²gÀ. ªÀÄÈUÀ²gÀ £ÀPÀëvÀæzÀ°è PÉÃvÀÄUÀæ¸ÀÛ RUÁæ¸À. ¸ÀªÀĸÀASÉå0iÀiÁVzÀÝgÉ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ¥sÀ®UÀ¼ÉgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ±ÀæªÀt. ¥ÀÇ. £ÀgÁ±ÀÑ ¸ËªÀiÁåB.50 ¸Àà± ªÀvÀìgÉĹä£ï UÀÄgÀÄB «ÄãÀgÁ±Ë. EzÀÄ eÉåõÀ×. D±ÉèõÁ. avÁæ.ªÀÈzÁÞvÀÄgÀgÀ ºÉÆgÀvÁV) ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ±ÁæzÀÞ ªÀiÁqÀvÀPÀ̪ÀgÀÄ CAzÀÄ G¥ÀªÁ¸À«zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.µÁqsÀ £ÀPÀë v Àæ z ÀªÀjUÀÆ. ªÉÆzÀ£É0iÀÄ PÀAzÁ0iÀĪÀÅ ZÉÊvÀæ ªÉÆzÀ®Ä £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£É0iÀÄ PÀAzÁ0iÀĪÀÅ ±ÁæªÀt ªÉÆzÀ®Ä £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ PÀAzÁ0iÀĪÀÅ ªÀiÁUÀð²ÃµÀð ªÉÆzÀ®Ä £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ¥s À ®UÀ¼À£ÀÄß D0iÀiÁ£ÀPÀëvÀæzÀªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÀȲÑPÀgÁ²AiÀĪÀgÀÄ UÀæºÀt £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÀÈwÛPÁ.(¨Á®. C²é¤Ã.

0 C±ÉèõÁ 6 .¨sÁzÀæ 6 . ¸ÀAPÁæAw0iÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß 0iÀiÁgÀÄ ¥ÀÇf¸ÀĪÀgÉÆà CªÀjUÉ ¥Á¥À¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÆß EµÀÖ¥Áæ¦0 Û iÀÄ£ÀÆß C¤µÀÖ¤ªÁgÀuÉ0iÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.µÁqÀ 7 .0 £ÀPÀëvÀæA ¥Àæ. PÀA§¼ÀªÀ¸ÀÛçA.µÁqÀ 2 .¥sÀ®ÄΤà ºÀ¸ÀÛ eÉåõÀ× ªÀÄÆ® ¥ÀÇ.2 .µÁqÀ { ¸ÀÆAiÀÄðB AiÀÄÄzÀÞPÀªÀiï ªÀȲÑPÀ ªÀiÁ¸À ¥sÀ®A:. ªÀÄAiÀÄÆgÀ ¦Û A ZÀbÀvÀæ A ªÀÄ»µÀªÁºÀ£ÉÆÃ¥Àj ¤«µÀ×B ªÁAiÀÄĪÀå ¢UÁå£ÀªÀiï || PÀA§¼ÀA dnÖ£ÁA£Á±ÀA | ªÀ¸ÁUÀAzsÉëµÀA ºÀAw || GvÀà®A ¥sÀ®£Á±À£ÀA || «zÀÄæ ªÉÄà zÀĵÀÖ£Á±À£ÀªÀiï || vÀæ¥ÀŪÁvÉæÃgÉÆÃUÀ¨sÀAiÀÄA | vÉÃeÉÆÃWÀßA zÀ¢ü¨sÀPÀëtªÀiï | gÉÆÃUÀzÀA vÁ¼À¨sÀPÀëtªÀiï | vÉÆêÀÄgÁAiÀÄÄzsÀÝA AiÀÄÄzsÀA | ªÀÄAiÀÄÆgÀ ¦AZÀ bÀvÀæA ªÀÄÈvÀå£Á±À£ÀªÀiï | PÀÄëzÀãAiÀÄA ªÀÄ»µÁgÀÆqsÉà || ¯ÉÆî ZÉõÁÖ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¨ÁæºÀätjUÉ zÁ£Á¢UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.¨sÁzÁæ G. EzÀjAzÀ.0 .0 . ¤Ã¯ÉÆÃvÀᮥÀŵÀàA.2 .0 .PÀµÀðPÀgÀÄ(ªÀåªÀ¸Á0iÀÄUÁgÀgÀÄ) ¥À±ÀÄPÉëêÀÄPÁÌV UÁæªÀÄzÀºÉÆgÀ ¨sÁUÀzÀ°è C£ÀߪÀ£ÀÆß ¥Á0iÀĸÀªÀ£ÀÆß(§°0iÀiÁV) zÉêÀvÁ ¦æÃvÀåxÀðªÁV ºÁQ zÀ£ÀUÀ½UÉ QZÀÄÑ ºÁ¬Ä¹.1 «±ÁSÁ 3 . vÀæ¥ÀÅ¥ÁvÀæA. zÀzs Á åºÁgÀA. ªÀteÉÃPÀgÀuÉà zsÀ£ÀÄgï ®UÉßà gÀªÉÃB ªÀÄPÀgÀgÁ² ¥ÀæªÉñÀB || zÀQëuÁ0iÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀªÉ®èªÀÇ WÉÆÃgÀgÀÆ¥ÀªÀżÀî £À¥ÀÅA¸ÀPÁPÁgÀªÁV zÀQë u Á0iÀÄ£ÀzÀ°è PÁt ¹ PÉƼÀÄî v ÀÛ z É. ¢é.4 ¨sÀgÀtÂà 1 . zÀÄæªÀiÁ£ï¸ÀAiÀiïzsÉÃAiÀÄ «µÁAiÀÄÄ¢ÃAiÀiÁ£ï ºÀAw || ªÉÄõÀ ¸ÀAPÁæAvÉà ¥sÀ®ªÀiï B ZÉÊvÀæªÀiÁ¸ÉñÀÄPÀè ¥ÀPÉëà KPÁzÀ±ÁåA UÀÄgÉÆâð£Éà 20 WÀnPÁ 35 «WÀnPÁ ¸ÀªÀÄ0iÉÄà ªÉÄõÀ¨sÀA 0iÀiÁw ¨sÁ¸ÀÌgÀB || ¢ªÁZÉãÉäõÀ ¸ÀAPÁæAwgÀ£ÀWÀð PÀ®ºÀ ¥ÀæzÁ | C¥ÀgÁuÉíøÀw ¯ÉÆÃPÀ¦ÃqÁ | UÀÄgÀĪÁ¸ÀgÉà CWÀðªÀÈ¢Þ¸Áì÷åvï || KPÁzÀ±ÁåA CWÀðºÁ¤B || £ÀAzÁ£ÁªÀÄ ¸ÀAPÁæAwB || d£ÉÆãÀAzÀw £ÀAzÁAiÀiÁA || C¹ä£ï ªÀvÀìgÉà ªÉʱÁR ±ÀÄPÀè ¥ÀAZÀªÀiÁåA ¨sÁ£ÀĪÀiÁ¸ÀgÉà ¢-8-05-2011 22-30 WÀnPÁ ¸ÀªÀÄAiÉÄÃ(¢ªÁ3-10 WÀAmÁ¸ÀªÀÄAiÉÄÃ) UÀÄgÀÄB ªÉÄõÁgÁ²A ¥À櫱Àw || UÀAUÁ£À¢Ã¥ÀŵÀÌgÁgÀA¨sÀB || ¸ÀAPÁæAw ªÀÄÆwð ¸ÀégÀÆ¥ÀA ZÀ: CµÀÖ¨ÁºÀıÀÑvÀĪÀðPÀÛçB ©A¨ÉÆõÉÆ×à ®A§£Á¹PÀB | wæ£ÉÃvÉÆæà ¢WÀðzÀAµÀÖç±ÀÑ ¤Ã®ªÀuÉÆÃð ªÀĺÉÆÃzÀgÀB || zÀ±ÀAiÉÆÃd£À «¹ÛÃtðB ±ÀvÀAiÉÆÃd£À zÉÊWÀåðªÁ£ï | ¸À¥ÁÛAiÀÄÄzsÀzsÀgÀB PÁ®B ¸ÀAPÁæAwB ¥ÀÅgÀĵÁPÀÈwB || ªÀÄPÀgÀ¸ÀAPÁæAw «ZÁgÀB C¹ä£ï RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÉà ¥ËµÀªÀiÁ¸Éà PÀȵÀÚ¥ÀPÉëà ¥ÀAZÀ«Äà G¥Àj µÀ¶×à ±À¤ªÁ¸ÀgÉà (¢£ÁAPÀ:14-01-2012) 57 WÀnPÁ 29 «WÀnPÁ ¸ÀªÀÄ0iÉÄà (¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-59gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è) ºÀ¸ÀÛ £ÀPÀëvÉæÃ.1 .1 ªÀÄÈUÀ²gÀ 2 .2 eÉåõÀ× 1 .1 .3 .2 ¸ÀAªÀvÀìgÁ¢ü¥ÀvÀ0iÀÄB ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¥sÀ¯Á¤ ZÀ C²é¤Ã ¨sÀgÀtÂà PÀÈwÛPÁ ¥ÀŵÀå C±ÉèõÁ ªÀÄWÀB ¸Áéwà «±ÁSÁ C£ÀÆ ±ÀæªÀt zsÀ¤µÀ× ±ÀvÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ±ÀÄPÀæ B EAzÀÄdB EAzÀÄB C¢ü¥ÀwB ¸ÀAªÀvÀìgÀ¨sÀƵÀtªÀiï gÉÆÃUÀªÀiï DAiÀÄĵÀåA ¥sÀ®ªÀiï gÁ²UÀ¼ÀÄ ªÉÄõÀ ªÀȵÀ¨sÀB «ÄxÀÄ£À PÀlPÀ ¹AºÀ PÀ£Áå vÀįÁ ªÀȲÑPÀ zsÀ£ÀÄB ªÀÄPÀgÀ PÀÄA¨sÀB «ÄãÀB D0iÀÄ ªÀå0iÀÄ 14 2 8 11 11 8 5 8 8 2 11 8 8 11 14 2 2 11 5 5 5 5 2 11 gÉÆûtÂà ªÀÄÈUÀ²gÀB DzÁæð ¥ÀÇ.4 C£ÀÆ 6 . vÉÆêÀÄgÁAiÀÄÄzs À A.4 zsÀ¤µÀ× 0-2-0 ±ÀvÀ 3-0-3 ¥ÀÇ.1 G.0 . ªÀÄÆ® 4 . vÀÈ.2 .0 .¥sÀ®ÄΤà 7 .0 .µÁqÀ ¥ÀÇ.0 . CwUÀAqÀ£ÁªÀÄ0iÉÆÃUÉÃ.¥sÀ®ÄΤà 4 .1 ¥ÀÅ£À 0-1-2 ¥ÀŵÀå 3 .2 . vÀÈ. vÁ¼À¥s À ®A. C²é¤Ã 6 . ªÀ¸ÁUÀAzsÀA.2 PÀÈwÛPÁ 4 . ¢é. EªÀÅUÀ¼ÉgÀqÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀAPÁæw gÀÆ¥ÀªÁzÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß ¸ÀÆ0iÀiÁðA±ÀªÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ. ªÀÄWÀ 1-1-1 ¥ÀÇ.2 ºÀ¸ÀÛ 2-1-0 avÁæ 5-2-3 ¸Áéwà 0 .¥sÀ®ÄΤà G.3 ¥ÀÇ. ªÀȶ֫£Á±À¸Áåvï PÀÄëzÀãAiÀÄA aAwvÁ¨sÀªÉÃvï || ªÁgÀ¥sÀ®A ¨sÀAiÀÄA || ¥ËµÀ ªÀiÁ¸Éà AiÀÄxÁ PÀȵÉÚà ªÀÄPÀgÀ¸ÉÜà ¢ªÁPÀgÉà ¸ÀÄ©üPÀëA PÉëêÀĪÀiÁgÉÆÃUÀåA dAvÀÆ£ÁªÀĨsÀAiÀÄ¥ÀæzÀB || 9 .0 .£ÀPÀëvÀæA ¥Àæ.0 .1 G.4 G.¨sÁzÁæ 1 .C°£ÀåxËzÀÄA§gÀ ªÀÄzÀæZÉïÁ£ï.2 .1 DzÁæð 5 .4 gÉêÀwà 4 .2 .0 gÉÆût 7 . zÉñÀPÉëêÀĪÀÇ ¥À±ÀÄPÉëêÀĪÀÇ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. «zÀÄæªÀÄ ¨sÀƵÀtA. ¸ÀÆ0iÀÄð£ÀÄ C0iÀÄ£À¨ÉÃzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÀjAzÀ bÁ0iÀiÁ¨sÉÃzÀªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ.1 .4 ±ÀæªÀt 5 .3 £ÀPÀëvÀæA ¥Àæ.1 .¨sÁzÁæ gÉêÀwà ªÀÄAzÀB CªÀÄgÉÃdåB ¨sÀÆ¥ÀÅvÀæB CxÀð¯Á¨sÀB ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀB gÁd¥ÀÇdåA gÁd ¥ÀÇeÁ gÁd PÉÆÃ¥À 4 5 0 1 3 1 2 1 6 4 5 4 1 0 4 0 0 3 3 3 6 3 2 4 ¥ÀÅ£À avÁæ G. vÀÈ. ¢é.2 .

gÁeÁªÀ°Ã ±ÀæªÀt¥sÀ®A :0AiÀÄ EzÀA ªÀvÀìgÀ¥sÀ®A ªÀvÀìgÁ¢¢£Éà ±ÀĨsÀA ±ÀÈuÉÆÃw ZÀ £ÀgÉÆà ¨sÀPÁÛ÷å ¸À ¸ÀÄTà ªÀvÀìgÀA ¨sÀªÉÃvï | gÁdåA¸ÁåzÀZÀ®A £ÀÈ¥À±Àª æ ÀtvÉÆà ªÀÄAwæñÀª æ Ávï P˱À®A | zsÁ£ÉåñÁvÀ̪ÀįÁ¹ÜgÁZÀ ¸ÀÄgÀ¸ÁªÁtÂà ¨sÀªÉãÉäÃWÀ¥Ávï zsÀªÉÄðà §Ä¢ÞgÀw¹ÜgÁ gÀ¸À¥ÀvÉÃB ¢ÃWÁðAiÀÄĵÀvÀéA ¨sÀªÉÃvï | ¸À¸ÉåñÁ颪ÀįÁ ºÀåvÀB ±ÀĨsÀPÀjà gÁeÁªÀ°Ã ±ÀÆA æ iÀÄvÁªÀiï || CxÀ ¤vÀå ¥ÀAZÁAUÀ ±ÀæªÀt¥sÀ®A: wxÉñÀÑ ²æAiÀĪÀiÁ¥ÉÇßÃw ªÁgÁzÁAiÀÄĵÀå ªÀzsÀð£ÀªÀiï| £ÀPÀëvÁæzÀÞgÀvÉà ¥Á¥ÀA AiÉÆÃUÁzÉÆæÃUÀ ¤ªÁgÀtA | PÀgÀuÁvï PÁAiÀÄð ¹¢ÞZÀ ¥ÀAZÁAUÀ ¥sÀ®ªÀÄÄvÀÛªÀĪÀiï | ¥ÀAZÁAUÀA ¥ÀoÀvÉà ¤vÀåA ±ÉÆÃæ vÀÄ«ÄZÀÒAw AiÉÄãÀgÁB | CVßµÉ Æ Ö Ã ªÀ Ä ¥s À ® AvÉ Ã µÁA UÀ A UÁ¸ÁߣÀ A ¢£É à ¢£É à || DAiÀ Ä ÄªÀ ð È¢ÞB ¥ÀÅvÀæ¥ËvÁæ©üªÀÈ¢ÞA ¤vÁågÉÆÃUÀåA ¸ÀA¥ÀzÀA ZÁ£À¥ÁAiÀĪÀiï || CaÒ£ÁߣÁªÀÄÄvÀìªÁ£ÁªÀĪÁ¦ÛA | AiÀÄZÀÒAvÉåÃvÉà ¨sÁ¸ÀÌgÁzÁåUÀº æ Á±ÀÑ || ¸Àé¹Û || wyzÀéAiÀÄA wyzÀéAiÀÄA PÀȵÀÚ CµÀÖ«Äà UÀÄgÀĪÁgÀ wyzÀéAiÀÄA ±ÀÄPÀè ¸À¥ÀÛ«Äà §ÄzsÀªÁgÀ wyzÀéAiÀÄA PÁwðPÀ ±ÀÄPÀè £ÀªÀ«Äà ±ÀÄPÀæªÁgÀ ±ÀÆ£ÀåwyB PÁwðPÀ PÀȵÀÚ ZÀvÀÄzÀð²Ã UÀÄgÀĪÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (16) 7-12-11 ªÀiÁUÀð²ÃµÀð ±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã §ÄzsÀªÁgÀ ±ÀÆ£ÀåwyB (17) 18-12-11 ªÀiÁUÀð²ÃµÀð PÀȵÀÚ CµÀÖ«Äà ¨sÁ£ÀĪÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (18) 21-01-12 ¥ËµÀ (19) 28-01-12 ªÀiÁWÀ PÀȵÀÚ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã ±À¤ªÁgÀ ±ÀÄPÀè ¥ÀAZÀ«Äà ±À¤ªÁgÀ wyzÀéAiÀÄA ±ÀÆ£ÀåwyB (20) 14-02-12 ªÀiÁWÀ PÀȵÀÚ ¸À¥ÀÛ«Äà ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (21) 29-02-12 ¥Á®ÄÎt ±ÀÄPÀè ¸À¥ÀÛ«Äà §ÄzsÀªÁgÀ (22) 8-03-12 ¥sÁ®ÄÎt ±ÀÄPÀè ¥ÀÇtÂðªÀiÁ UÀÄgÀĪÁgÀ 10 -. µÀqÁãUÁB ¥ÀªÀðvÉõÀÄZÀ || ¨sÀƪÀiËvÀÄ ¨sÁUÀ±ÀÑvÁàgÀB EvÉåÃvÀzÀàµÀð®PÀëtªÀiï || DµÁqsÀ PÀȵÀÚ ¥ÀPÀë¸ÀÜ gÉÆûtÂà £ÀPÀëvÀæ ¥sÀ®A:DµÁqsÀ PÀȵÀÚ ¥ÀPÉëÃvÀÄ gÉÆûuÉåöÊPÁzÀ²ÃAiÀÄÄvÁB | ¸ÀªÀð¸À¸Àå¥sÀ®A ¸Àé®àA PÀgÉÆÃvÉåêÀ zsÀgÁvÀ¯Éà || gÀªÉÃgÁzÁæð £ÀPÀëvÀæ ¥ÀæªÉñÀPÁ®¥sÀ®ªÀiï: ªÀvÀìgÉĹä£ï eÉåõÀ× PÀȵÀÚ ¸À¥ÀÛ«Äà §ÄzsÀªÁ¸ÀgÉà ¢£ÁAPÀ:22-06-2011 ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ £ÀPÀëvÉæà ¦æÃw£ÁªÀÄ0iÉÆÃUÉà §ªÀPÀgÀuÉà PÀÄA¨sÀ®UÉßà 44-27 WÀnPÁ ¸ÀªÀÄ0iÉÄà gÀ«gÁzÁæðA ¥À櫱Àw || gÁvËæ¸À¸Áå©üªÀÈzÀÞAiÉÄà || PÉëêÀÄA¸ÀÄ©üPÀëA ¸ÀÄRªÀÄzsÀðgÁvËæ ¸À¥ÀÛªÀiÁåA PÉëêÀĪÀÄÄvÀÛªÀĪÀiï || §ÄzsÉøÀÄRªÀĪÁ¥ÉÇßÃw || d®ªÀÄAiÀiÁ¨sÀÆ«ÄB || ¥ÀǪÁð¨sÁzÉæÃvÀÄ ±ÉÆèsÀ£ÀªÀiï || ¦æÃw AiÉÆÃUÉà ¸ÀÄ©üPÀëPÀÈvï || §ªÉà ¸ËRåA¸Áåvï || PÉëêÀÄAZÀ || ¢£ÁAPÀ (1) 15-04-11 (2) 18-05-11 || UÀÄgÀıÀÄPÁæ¸ÉÆÛÃzÀ0iÀÄB || || C¥ÀgÁuÁí¢üPÀå ¥ÀPÉëà wy ¤tð0iÀÄB || ªÀiÁ¸À ¥ÀPÀë wy ªÁgÀ ZÉÊvÀæ ±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã ±ÀÄPÀæªÁgÀ ªÉʱÁR PÀȵÀÚ ¥Àæw¥Àvï §ÄzsÀªÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (3) 25-05-11 ªÉʱÁR PÀȵÀÚ CµÀÖ«Äà §ÄzsÀªÁgÀ ±ÀÆ£ÀåwyB (4) 10-06-11 eÉåõÀ× ±ÀÄPÀè £ÀªÀ«Äà ±ÀÄPÀæªÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (5) 12-07-11 DµÁqsÀ ±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (6) 20-07-11 DµÁqsÀ PÀȵÀÚ ¥ÀAZÀ«Äà §ÄzsÀªÁgÀ ±ÀÆ£ÀåwyB (7) 04-08-11 ±ÁæªÀt ±ÀÄPÀè ¥ÀAZÀ«Äà UÀÄgÀĪÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (8) 05-09-11 ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄPÀè CµÀÖ«Äà ¸ÉÆêÀĪÁgÀ wyzÀéAiÀÄA (9) 13-09-11 PÀȵÀÚ ¥Àæw¥Àvï ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ±ÀÆ£ÀåwyB (10) 28-09-11 D±ÀéAiÀÄÄdB ±ÀÄPÀè ¥Àæw¥Àvï §ÄzsÀªÁgÀ (11) 17-10-11 PÀȵÀÚ ¥ÀAZÀ«Äà ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ±ÀÆ£ÀåwyB ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ D±ÀéAiÀÄÄdB 1) «PÀÈw ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ°è (¢:28-03-2011) C¸ÀÛ«ÄvÀ£ÁzÀ UÀÄgÀĪÀÅ F RgÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ (12) 20-10-11 D±ÀéAiÀÄÄdB ZÉÊvÀPæ ÀȵÀÚ ¥ÀAZÀ«Äà ±ÀÄPÀª æ ÁgÀ ¢£ÁAPÀ-22-04-2011 ¥ÀǪÀðzÀ°è GzÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É.ªÀ£ÀÄ. (13) 2-11-11 PÁwðPÀ 2) DµÁqsÀ PÀȵÀÚ zÀ±À«Äà ¸ÉÆêÀĪÁgÀÀ (¢:25-07-2011) ±ÀÄPÀæ£ÀÄ ¥ÀǪÀðzÀ°è (14) 4-11-11 C¸À۫Ĺ ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ PÀȵÀÚ £ÀªÀ«Äà §ÄzsÀªÁgÀ (¢:21-09-2011)gÀ°è ¥À²ÑªÀÄzÀ°è (15) 24-11-11 GzÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É.* -- ±ÀÆ£Àåwy wyzÀéAiÀÄA .ªÉÄÃWÀB vÀvÀá®AZÀ ¸ÀAªÀvÀð£ÁªÀÄPÉÆêÉÄÃWÀB | ªÁAiÀÄÄ¥ÀÇjvÀ vÉÆÃAiÀÄAZÀªÀµÀðtA ¸ÀªÀð ¢PÀÄëZÀ | ®ªÀuÁtðªÀ ¥ÀAiÀÄðAvÀA ¸ÀAªÀvÁð¨sÀæ¸Àå ®PÀëtªÀiï || ¸ÀAªÀvÀðB GvÀÛgÉâ² || ¸ÀAªÀvÉÆÃðªÁAiÀÄĦÃrvÀB || ªÀ»ßªÀÄAqÀ®ªÀiï || wægÁqsÀPÁªÀȶ×B || DqsÀPÀ¥ÀæªÀiÁtAvÀÄ || µÀ¶×AiÉÆÃd£À «¹ÛÃtðA ±ÀvÀAiÉÆÃd£ÀªÀiÁAiÀÄvÀA | DqsÀPÀ¸Àå ¥ÀæªÀiÁtAvÀÄ zÉêÀªÀiÁ£ÉãÀ UÀtåvÉ || zÀ±À¨sÁUÁB ¸ÀªÀÄÄzÉæõÀÄ.

¨sÁzÁæ 10-10 PÀPÁðlPÀ ªÀÄÈUÀ²gÀ 10-05 PÀPÁðlPÀ 08-06-11 12-06-11 20-06-11 26-06-11 25-01-12 02-02-12 03-02-12 eÉåõÀ× eÉåõÀ× eÉåõÀ× eÉåõÀ× ªÀiÁWÀ ªÀiÁWÀ ªÀiÁWÀ ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ PÀȵÀÚ ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè 07 11 05 10 02 10 11 §ÄzsÀ ¨sÁ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ ¨sÁ£ÀÄ §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ ªÀÄWÀ ¸Áéwà zsÀ¤µÀ× C²é¤Ã zsÀ¤µÀ× gÉÆûtÂà ªÀÄÈUÀ²gÀ 11 ªÀÄĺÀÆvÁðB || ªÁgÀB £ÀPÀëvÀæA ¸ÉÆêÀÄ G.µÁqsÀ 09-25 §ÄzsÀ ±ÀvÀvÁgÁ 09-15 ±ÀÄPÀæÀ G.µÁqsÀ PÀȵÀÚ 10 ±ÀÄPÀæÀ G.µÁqsÀ ¸ÉÆêÀÄ ±Àª æ t À UÀÄgÀÄ ±Àvv À ÁgÁ UÀÄgÀÄ gÉÆ»tÂà ±ÀÄPÀæ ªÀÄÈUÀ²gÀ §ÄzsÀ ªÀÄWÀ UÀÄgÀÄ eÉåõÀ×Às WÀAmÉ 08-55 11-55 11-50 11-40 12-15 11-35 11-05 ®UÀßA ªÀȵÀ¨sÀ PÀPÁðlPÀ PÀPÁðlPÀ PÀPÁðlPÀ PÀPÁðlPÀ PÀPÁðlPÀ PÀPÁðlPÀ (zsÁ£ÀåzÁ£À) 10-10 PÀPÁðlPÀ (²æÃUAÀzÀs zÁ£ÀÀ) (zsÁ£ÀåzÁ£À) 10-05 PÀPÁðlPÀ 11-35 ¹AºÀ 11-25 ¹AºÀ 11-20 ¹AºÀ 11-05 «ÄãÀ 10-35 «ÄãÀ 10-05 «ÄãÀ .¨sÁzÁæ WÀAmÉ ®UÀßA 08-45 ªÀȵÀ¨sÀ 08-40 ªÀȵÀ¨sÀ 10-20 «ÄxÀ Ä £À 10-10 «ÄxÀÄ£ÀsÀ 09-25 «ÄxÀ Ä £À 09-15 «ÄxÀ Ä £À 09-10 «ÄxÀ Ä £À 10-05 PÀPÁðlPÀ 08-30 «ÄxÀ Ä £À 11-15 ¹AºÀ 09-55 ¹AºÀ 11-45 ªÉÄõÀ 11-15 ªÉÄõÀ 10-05 ªÉÄõÀ ¢£ÁAPÀ ªÀiÁ¸À 25-04-11 ZÉÊvÀæ 25-04-11 ZÉÊvÀæ 28-04-11 ZÉÊvÀæ 05-05-11 ªÉʱÁR 06-05-11 ªÉʱÁR 11-05-11 ªÉʱÁR 19-05-11 ªÉʱÁR ¥ÀPÀëB PÀȵÀÚ PÀȵÀÚ PÀȵÀÚ ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ || «ªÁºÀ wyB 08 08 11 02 03 08 02 20-05-11 ªÉʱÁR PÀȵÀÚ 03 ±ÀÄPÀæ ªÀÄÆ® 22-05-11 27-05-11 03-06-11 ªÉʱÁR ªÉʱÁR eÉåõÀ× PÀȵÀÚ PÀȵÀÚ ±ÀÄPÀè 05 10 02 ¨sÁ£ÀÄ ±ÀÄPÀæ ±ÀÄPÀæ G.ªÀ¸ÀÄ PÀȵÀÚ 11 ±ÀÄPÀæ GvÀÛgÁ PÀȵÀÚ 05 ¨sÁ£ÀÄ G.¨sÁzÁæ ±ÀÄPÀè 12 ¸ÉÆêÀÄ ¥ÀŵÀå PÀȵÀÚ 03 ¨sÁ£ÀÄ avÁæ WÀAmÉ 08-55 08-45 10-25 08-05 10-05 09-05 09-25 10-05 08-15 08-35 08-15 07-25 08-55 09-55 09-45 09-15 ®UÀßA ªÀȵÀ¨sÀ ªÀȵÀ¨ «ÄxÀ Ä £À ªÀȵÀ¨sÀ «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀ Ä £À PÀPÁðlPÀ «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀ Ä £À «ÄãÀ «ÄãÀÀ «ÄãÀ ªÉÄõÀ ªÉÄõÀ ªÉÄõÀ ªÉÄõÀ ªÉÄõÀ ®UÀßA ªÀȵÀ¨sÀ ªÀȵÀ¨sÀ «ÄxÀ Ä £À ªÀȵÀ¨sÀ «ÄxÀÄ£ÀsÀ «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀÄ£ÀsÀ PÀPÁðlPÀ «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀ Ä £À «ÄxÀÄ£ÀsÀ «ÄxÀ Ä £À PÀPÁðlPÀ ªÉÄõÀ ªÉÄõÀ ªÉÄõÀ ¢£ÁAPÀ 27-04-11 28-04-11 05-05-11 08-05-11 13-05-11 22-05-11 23-05-11 27-05-11 03-06-11 20-06-11 26-06-11 25-01-12 12-02-12 24-02-12 ªÀiÁ¸À ZÉÊvÀæ ZÉÊvÀæ ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR eÉåõÀ× eÉåõÀ× eÉåõÀ× ªÀiÁWÀÀ ªÀiÁWÀ ¥Á®ÄÎt || §æºÉÆäÃ¥ÀzÉñÀ ªÀÄĺÀÆvÁðB || ¥ÀPÀëB wyB ªÁgÀB £ÀPÀëvÀæA PÀȵÀÚ 10 §ÄzsÀ zsÀ¤µÀ×À PÀȵÀÚ 11 UÀÄgÀÄ ±ÀvÀ©üõÀ ±ÀÄPÀè 02 UÀÄgÀÄ gÉÆût ±ÀÄPÀè 05 ¨sÁ£ÀÄ ¥ÀÅ.µÁqsÀ 12-25 C©üfvï G.µÁqsÀ PÀȵÀÚ 06 ¸ÉÆêÀÄ ±ÀæªÀt PÀȵÀÚ 10 ±ÀÄPÀæ G.ªÀ¸ÀÄ ±ÀÄPÀè 11 ±ÀÄPÀæ GvÀÛgÁ PÀȵÀÚ 05 ¨sÁ£ÀÄ G.¨sÁzÁæ 10-05 ±ÀÄPÀæÀ ªÀÄÈUÀ²gÀ 08-35 ¨sÁ£ÀÄ ¸Áéwà 08-05 ¸ÉÆêÀÄ zsÀ¤µÀ× 07-15 §ÄzsÀ zsÀ¤µÀ× 10-25 UÀÄgÀÄ gÉÆûtÂà 10-15 ±ÀÄPÀæ ªÀÄÈUÀ²gÀ 10-10 ¸ÉÆêÀÄ ¥ÀÅ.¨sÁzÁæ PÀȵÀÚ 12 ¨sÁ£ÀÄ C²é¤Ã ±ÀÄPÀè 02 ±ÀÄPÀæÀ ªÀÄÈUÀ²gÀ ±ÀÄPÀè 11 ¨sÁ£ÀÄ ¸Áéwà PÀȵÀÚ 05 ¸ÉÆêÀÄ zsÀ¤µÀ×À PÀȵÀÚ 10 ¨sÁ£ÀÄ C²é¤Ã ±ÀÄPÀè 03 ±ÀÄPÀæ G.¨sÁzÀæ 10-15 ¨sÁ£ÀÄ avÁæ 09-25 ¨sÁ£ÀÄÀ ±ÀæªÀt 09-35 || ZÀÆqÁPÀªÄÀ ð ªÀÄĺÀÆvÁðB || ¥ÀPÀëB wyB ªÁgÀB £ÀPÀëvÀæA PÀȵÀÚ 10 §ÄzsÀ zsÀ¤µÀ×À PÀȵÀÚ 11 UÀÄgÀÄ ±ÀvÀ©üõÀ ±ÀÄPÀè 02 UÀÄgÀÄ gÉÆût ±ÀÄPÀè 03 ±ÀÄPÀæ ªÀÄÈUÀ²gÀ ±ÀÄPÀè 05 ¨sÁ£ÀÄ ¥ÀÅ.¨sÁzÀæ ±ÀÄPÀè 02 ±ÀÄPÀæ ªÀÄÈUÀ²gÀ PÀȵÀÚ 05 ¸ÉÆêÀÄ zsÀ¤µÀ× PÀȵÀÚ 10 ¨sÁ£ÀÄ C²é¤Ã ±ÀÄPÀè 02 §ÄzsÀ zsÀ¤µÀ×À PÀȵÀÚ 05 ¨sÁ£ÀÄ avÁæ ±ÀÄPÀè 03 ±ÀÄPÀæ G.¢£ÁAPÀ 27-04-11 28-04-11 05-05-11 06-05-11 08-05-11 13-05-11 16-05-11 22-05-11 25-05-11 27-05-11 03-06-11 12-06-11 20-06-11 25-01-12 02-02-12 03-02-12 06-02-12 12-02-12 24-02-12 11-03-12 18-03-12 || UÀȺÁgÀA¨sÀ ªÀiÁ¸À ¥ÀPÀëB ZÉÊvÀæ PÀȵÀÚ ZÉÊvÀæ PÀȵÀÚ ªÉʱÁR ±ÀÄPÀèÀÚ ªÉʱÁR ±ÀÄPÀèÀÚ ªÉʱÁR ±ÀÄPÀèÚ ªÉʱÁR ±ÀÄPÀèÚ ªÉʱÁR ±ÀÄPÀè ªÉʱÁR PÀȵÀÚ ªÉʱÁR PÀȵÀÚ ªÉʱÁR PÀȵÀÚ eÉåõÀ× ±ÀÄPÀè eÉåõÀ× ±ÀÄPÀèÚ eÉåõÀ× PÀȵÀÚ ªÀiÁWÀ ±ÀÄPÀè ªÀiÁWÀ ±ÀÄPÀè ªÀiÁWÀ ±ÀÄPÀèÀÚ ªÀiÁWÀ ±ÀÄPÀè ªÀiÁWÀ PÀȵÀÚ ¥sÁ®ÄÎt ±ÀÄPÀÀÚ ¥sÁ®ÄÎt PÀȵÀÚ ¥sÁ®ÄÎt PÀȵÀÚ ¢£ÁAPÀ 27-04-11 28-04-11 05-05-11 06-05-11 08-05-11 13-05-11 22-05-11 27-05-11 29-05-11 03-06-11 12-06-11 20-06-11 26-06-11 24-02-12 05-03-12 11-03-12 ªÀiÁ¸À ZÉÊvÀæ ZÉÊvÀæ ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR eÉåõÀ× eÉåõÀ× eÉåõÀ×À eÉåõÀ× ¥Á®ÄÎt ¥Á®ÄÎt ¥Á®ÄÎt ºÁUÀÆ wyB 10 11 02 03 05 11 14 05 08 10 02 11 05 02 10 11 14 05 03 03 11 UÀȺÀ-¥Àª æ ÃÉ ±À ªÀÄĺÀÆvÁðB || ªÁgÀB £ÀPÀëvÀæA WÀAmÉ §ÄzsÀ zsÀ¤µÀ× 08-15 UÀÄgÀÄ ±ÀvÀ©üõÀ 08-10 UÀÄgÀÄ gÉÆûtÂà 10-35 ±ÀÄPÀæÀ ªÀÄÈUÀ²gÀ 08-05 ¨sÁ£ÀÄÀ ¥ÀÅ.ªÀ¸ÀÄ 10-15 ±ÀÄPÀæ GvÀÛgÁ 09-15 ¸ÉÆêÀÄ ¸Áéwà 09-45 ¨sÁ£ÀÄ G.ªÀ¸ÀÄ 11-35 ¨sÁ£ÀÄÀ avÁæ 11-15 ±ÀÄPÀæÀ G.

¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ vÀUÁzɬÄAzÁV ¸ÀºÉÆzÀgÀgÀ°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀĪÀÅAmÁV ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀµÀÖ ¤µÀÄ×gÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CºÀAPÁgÀ¢AzÀ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛÃj. JqÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁ¢vÀÄ. DvÀÈ¦Û ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÁV vÀ¯É©¹AiÀiÁ¢ÃvÀÄ. »jAiÀÄgÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À. PÉÆÃ¥ÀPÉÌ UÀÄgÀÄAiÀiÁUÀÄwÛÃj. DzÁAiÀÄ«zÀÝgÀÆ zÀĵÀÖPÀÆlzÀ°ègÀĪÀ ¤ªÀÄUÉ zsÀ£À PÀPÁðlPÀ gÁ²: DgÀA¨sÀzÀ°è ªÉʪÁlÄ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EgÀÄvÉÛ. «ªÁ»vÀjUÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ £ÉqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. GzÉÆåÃUÁPÁAQëUÀ½UÉ GzÉÆåÃUÀ ¯Á¨sÀ ¸ÀAvÀ¸À zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. «zÁådð£ÉAiÀÄ°è. DgÉÆÃUÀåzÀ PÀqÉ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. “®QëãÁgÁAiÀiÁt£À£ÀÄß DgÁ¢ü¹” ªÀÄÄ£ÉßqɬÄj. PÀÄlÄA§zÀ M¼ÀdUÀ¼À gÀPÀÛzÉÆõÁ¢UÀ½AzÀ ªÁå¢üUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯É ºÉZÁÑV. D¸ÀàvÉæ C¯ÉzÁl ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÁ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¨sÀf¹j M¼ÉîzÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁ¤AiÀiÁV ªÀÄ£À¹ì£À £ÉªÀÄä¢ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛÃj. ±ÀQÛ zÉêÀvÉAiÀÄ DgÁzsÀ£É ºÉZÁÑV EgÀ°. «ªÁºÀ¥ÉÃPÉëUÀ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ vÉÆqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. «ªÁºÀ D¥ÉÃPÉëUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV «ZÁgÀªÀiÁr AiÀiÁªÀ zÀÄgÁ¸ÉUÀÆ §°©Ã¼ÀzÉ 12 . £ËPÀgÀgÀ «gÉÆÃzsÀ. zÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è d£ÉÆÃ¥ÁPÁAiÀÄðUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÀgÉ M¼Éî A iÀÄ QÃwð ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄAmÁUÀÄvÀÛzÉ. «ÄvÁæUÀªÀÄ£À. C«ªÁ»vÀjUÉ PÀAPÀt¨sÁUÀå PÀÆr §gÀ°zÉ. UÀȺÀ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¨s À «µÀå ZÉ£ÁßVzÉ. ªÉÄõÀgÁ²: “ªÀiÁrzÀÄÝuÉÆÚà ªÀĺÁgÁAiÀiÁAvÀ” ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÁéxÀð ¥ÀgÀgÁV ¥ÀgÀjUÉ »A¸ÉPÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀµÀÖ ¥ ÀlÖ g É ªÀiÁvÀæ ¥s À ®¹UÀÄvÀÛ z É. DzÀgÉ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è aAwvÀgÁUÀÄwÛÃj. £ÀÆvÀ£À §AzsÀÄ. C¸ÀvÀåªÀ£ÀÆß ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹gÀĪÀ ¤ªÀÄUÉ FUÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛÃj. PÀ®ºÀ. ªÀÈwÛAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæUÀw EzÉ. ¸ÉÆvÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ AiÉÆÃUÀ«zÉ. GzÉÆåÃUÀzÀ°ègÀĪÀgÀÄ zÀÄgÁ¸ÉUÉ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ. ¦vÉÆÛõÀ×. GzÉÆåÃUÁyðUÀ¼ÀÄ GzÉÆåÃUÀPÉÆøÀÌgÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ C¯ÉAiÀĨÉÃPÁ¢vÀÄ. ºÉÆUÀ¼ÀĨsÀlÖgÀ ªÀiÁwUÉ Q«UÉÆqÀ¨ÉÃrj. ªÀÄqÀ¢UÀÆ J¯Áè CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃr.ªÀ¸ÀÄ ªÀÄWÀ avÁæ ±Àª æ t À 11-45 11-35 11-05 12-15 ¥Á®ÄÎt ¥Á®ÄÎt ¥Á®ÄÎt ¥Á®ÄÎt ®UÀßA «ÄãÀÀ (zsÁ£ÀåzÁ£À) «ÄãÀsÀ (zsÁ£ÀåzÁ£À) ªÀȵÀ¨sÀ ªÀȵÀ¨sÀ ªÀȵÀ¨sÀ «ÄxÀÄ£À ²æà RgÀ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvg Àì ÀzÀ ªÉÄõÁ¢ zÁézÀ±ÀgÁ²UÀ¼À ªÀµÀð ¨sÀ«µÀå »jAiÀÄgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ±ÀæzÁÝ ¨sÀQÛUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀgÉ dAiÀÄ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. zsÀ£Ádð£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÉÆnÖÃvÀÄ. ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ£ÀÄß AiÉÆÃUÀågÉAzÀÄ £ÀA©¢ÝÃgÉÆà CªÀgÉà FUÀ ¤ªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄlÄÖ ªÉÄgÉAiÀÄzÀAvÉ PɼÀUÉ vÀ¼ÀÄîvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀȵÀ¨sÀ gÁ²: PÀÄ®zÉêÀvÁ DgÁzsÀ£É ªÀiÁr ¤ªÀÄä UÀÄj ¸Á¢ü¹j. UÀÈ»tÂUÀÆ C£ÁgÉÆÃUÀåªÁ¢ÃvÀÄ. d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA© ªÉÆøÀ ºÉÆUÀÄ«j. ªÁPÀÌ®ºÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ vÀ¦à¤AzÀ C©üªÀiÁ£À ¨sÀAUÀªÁ¢ÃvÀÄ. DzÀµÀÄÖ «ªÁºÁ¥ÉÃQëUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉÆÃzÀgÀgÀ°è CAvÀBPÀ®ºÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. CPÀ¹äPÀªÁV UÀȺÀ PÀ®ºÀ. »jAiÀÄjUÉ ªÀÄ£À¹ì®èzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁrzÀ C¥ÀZÁgÀ EªÀÅUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛÃj. ¸ÀA¨s À «¸ÀÄvÀÛ z É. ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ. ªÀÄ£É zÉêÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀ ¤ªÀÄUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄA§rÛ AiÉÆÃUÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. C»vÀPÀgÀ.ªÀ¸ÀÄ WÀAmÉ 10-00 09-02-12 ªÀiÁWÀ PÀȵÀÚ 02 UÀÄgÀÄ ªÀÄWÀ 10-15 04-03-12 07-03-12 11-03-12 18-03-12 ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ PÀȵÀÚ 11 14 03 11 ¨sÁ£ÀÄ §ÄzsÀ ¨sÁ£ÀÄ ¨sÁ£ÀÄ ¥ÀÅ. µÉÃgÀĪÀiÁPÉðmï PÉlÄÖºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. PËlÄA©PÀªÁV ªÀåªÀºÁgÀ PÀrªÉĪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. zsÀªÀÄðPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ §°AiÀiÁUÀzÉ ¤µÉ× ¬ ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ¥Àj¥Á®£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ M¼Éî A iÀÄzÀÄ. zÉêÀvÁ¸ÉêÉ. DwäÃAiÀÄgÀ CUÀ®Ä«PɬÄAzÀ ¨sÀAiÀĩüÀÄwÛÃj. ¸ÁwéPÀvÉ OzÁAiÀÄð. DzÀgÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁvÀæ GzÉÆåÃUÁyðUÀ¼ÀÄ vÁ¼ÉäPÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÀÄÄ£ÉßqÉzÀgÉ GzÉÆåÃUÀ ¯Á¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀÄ®zÉêÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¹j. ±ÀvÀÄæ©üÃw¬ÄzÉ. DzÀgÉ «£ÁPÁgÀt gÁd¨sÀAiÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛ q À¢AzÀ «zÁådð£ÉUÉ »vÀ±ÀvÀÄæUÀ¼À ¨ÁzsÉ ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ. C£ÁgÉÆÃUÀå ¦ÃqÉ. £ÉªÀÄä¢ PÀrªÉÄ. ¸Á®UÁgÀgÀ ¦ÃqÉ eÁ¹Û EgÀÄvÀÛzÉ. zÉÆæúÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è. ¹Ûçä«ÄvÀÛ ¨sÀÆ«Ä ¤«ÄvÀÛ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ zÀ±Àð£ÀªÁ¢ÃvÀÄ. C£ÁgÉÆÃUÀå EzÉ. GzÉÆåÃUÁPÁAQëUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ. d£ÀUÀ½AzÀ ªÉÆøÀºÉÆÃUÀÄwÛÃj.¢£ÁAPÀ ªÀiÁ¸À 06-02-12 ªÀiÁWÀ ¥ÀPÀëB ±ÀÄPÀè wyB 14 ªÁgÀB ¸ÉÆêÀÄ £ÀPÀëvÀæA ¥ÀÅ. DPÀ¹äPÀ zsÀ£À¯Á¨sÀ. CªÁZÀå±À§ÞUÀ¼À£ÀÄß ºÉý. QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ½UÉ C©üªÀÈ¢ÞPÁ®ªÁVzÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ §¼À° ¨ÉAqÁUÀÄwÛÃj. EaÑvÀ ¸ÁÜ£ÀªÀÄ£À¹ìUÉ vÀÄA¨Á ¨ÉøÀgÀvÀAzÁªÀÅ. M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀPÀqÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀÄAzÀĪÉZÀÑ. QÃwð¸ÀAªÁzÀ£ÉAiÀiÁUÀ°zÉ. §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ EgÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ªÀåxÀð RZÀÄð. Q«ZÀÄZÀÄѪÀªÀjUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ£ÀÄß C®PÀë÷åªÀiÁr CªÀªÀiÁAiÀiÁðzɪÀiÁqÀÄwÛÃj. ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ. «ÄxÀÄ£À gÁ²: ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛ q À¢AzÀ §¼À®ÄwÛ g ÀĪÀ ¤ÃªÀÅ F ªÀµÀð ¸Àé ® à ZÉÃvÀj¹PÉƼÀÄîwÛÃj. UÀÈ»tÂAiÀÄ£ÀÄß »A¹¹gÀĪÀ ¤ÃªÀÅ FUÀ CªÀ¼À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£Éßà §AiÀĸÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Áæ A iÀÄ²Ñ v À ªÀiÁrPÉƽî j . §AzsÀĪÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄÛw¸ÀÄvÁÛgÉ. £ËPÀgÀ ªÀUÀðPÉÌ ªÀÄÄA§rÛ AiÉÆÃUÀ«gÀÄvÀÛzÉ. DyðPÀºÁ¤. ¹ÜgÁ¹ÜAiÀÄ°è £ÀµÀÖ EªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀqɬÄAzÀ UËgÀªÀªÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀð ±Àæ ª ÀÄ ¥ÀlÄÖ C¨Áå¸ÀªÀiÁrzÀgÉ «zÁåyðUÀ½UÉ ±ÉæÃAiÀiÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. “vÀ¯ÉUÉ ºÁQzÀ ¤ÃgÀÄ PÁ°UÉ §gÀĪÀAvÉ” ¤ÃªÀÅ ªÀiÁrzÀ CzsÀªÀÄð PÁAiÀÄðUÀ¼À ¥sÀ® F ªÀµÀ𠤪ÀÄä£ÀÄß PÁqÀÄvÀÛzÉ. PÀ«ÄµÀ£ï ªÀiÁ£À ¥Áæ¦Û¬ÄAzÀ ªÀAavÀgÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ.

GvÀÛªÀÄ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢j. ¹ÛçæÃqɬÄAzÀ CªÀªÀiÁ£À. ¤ªÀÄä UÀÄlÖ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ°è UËgÀªÀ. EzÀÄ JµÀÄÖ ¢£ÀªÉÇà ¨sÁUÀå«zÉ. QæÃqÁ¢UÀ¼À°è «dAiÀįÁ¨sÀ«zÉ. ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è «ªÉÃZÀ£Á ²Ã® PÀæªÀÄUÀ½AzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. zsÀªÀÄðPÁAiÀÄðUÀ¼À°è UÀȺÀ PÀ®ºÀ ªÀÄqÀ¢AiÀÄ ªÀÄĤ¸ÀÄ EªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀPÁ±À«zÉ. »jvÀ£ÀPÉÌ PÀÄvÀÄÛ. D jÃwAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ.¦vÁÜ¢üPÀå¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁßrzÀgÉ. PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ eÁUÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. G½¹PÉƼÀî°PÉÌ PÀµÀÖ ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀæUÀw ºÀµÀðªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÁzÀ«ªÁzÀUÀ¼ÀÄ. PÀlĪÀiÁvÁqÀ¢zÀÝgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ªÀÄqÀ¢UÀÆ £ËPÀjAiÀÄ°è G£Àßw¥Áæ¦ÛAiÉÆUÀ«zÉ. «ªÁºÁ¥ÉÃQëUÀ½UÉ ªÀiÁAUÀ®å E£ÉÆߧâgÀ vÀ¥Àà£Éßà ºÀÄqÀÄQ ºÉý CªÀgÀ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѸÀÄwÛÃj. ªÀÄ£À¹ì£À ZÁAZÀ®åvɬÄAzÀ. zsÀ£ÀºÁ¤. ¸Àé®à vÁ¼ÉäUÉlÖgÀÆ D¥ÀwÛUÉ M¼ÀUÁUÀÄwÛÃj. DgÉÆÃUÀåzÀ PÀqÉUÉ ¨sÁUÀªÀ»¹ zÉêÀvÁ PÁAiÀÄð£Àqɹj. ¸ÀÆAiÀÄðgÁzsÀ£É ªÀiÁrj ªÀȲÑPÀ gÁ²: F ªÀµÀð ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ¼À ¸ÀA«Äæ±Àæ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛÃj. ¨sÀƪÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÀAZÀ£ÉUÉ CªÀPÁ±À«zÉ. GzÉÆåÃUÁyðUÀ¼ÀÄ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¤ÃªÀÅ ¦vÀÜ d£Àå ªÀÄ£ÉÆëPÁgÀ¢AzÀ UÀ®¨s É . DzÀÝjAzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ±ÀæªÀÄ «WÉßñÀégÀ£À£ÀÄß £ÀA© ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄj. zsÀ£ÀÆ gÁ²: ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ©üÃw vÀÄA©zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ. ¹ÛçæÃqÉ CxÀªÁ ¥ÀwßUÉ C£ÁgÉÆÃUÀå EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. EµÀÖ¸ÁÜ£À . C¤ªÁAiÀÄð. PÀ¼ÀîPÁPÀgÀ ¨sÀAiÀÄ. DzÀgÉ F ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ ¤ÃªÀÅ vÀVÎ §VÎ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼ÉîAiÀÄ DyðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ºÀtvÉÆqÀV¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀ¢AzÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ UÀÄjªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ d£ÀgÀ PÀgÉUÉ NUÀÆlÖ g É ZÉ£ÁßV ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ vÀqÀªÁ¢ÃvÀÄ. E®è¸À®èzÀ DªÉÄÃ¯É ¥À±ÁÑvÁ¥À ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÉÆåÃUÀzÀ®Æè DUÁUÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ GAlĪÀiÁrAiÀiÁgÀÄ. DvÀä¸ÉÜAiÀÄð ¨É¼É¹PÉƽî. £ÉÆAzÀ d£ÀjAzÀ C¥ÀºÁ¸ÀåPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÀÄwÛÃj. «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ°è PÉÆgÀvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðUÀ½UÉ CµÉÆÖAzÀÄ «zÁådð£ÉAiÀÄ°è PÁ®PÀ½AiÀĨÉÃPÀÄ ¥sÀ® ¹UÀÄvÀÛzÉ. ZÁr ºÉý E®è ¸À®èzÀ C¥ÀªÁzsÀ J©â¹ E£ÉÆߧâjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ zÉÆqÀØ d£ÀgÁUÀĪÀ ¤ÃªÀÅ F ªÀµÀð JqÀ« ©Ã¼ÀÄwÛÃj. UÀÄ¥ÀÛd£ÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ. DzÀgÉ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃQ®è. PÀÄ®zÉêÀgÀ ¥Àw. zÉêÀgÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀAvÀºÀ ªÀiÁrj ¸Àvï ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀÄ.D²ÃªÁðzÀ¢AzÀ JAvÀºÀ PÀµÀÖ §AzÀgÀÆ zsÀªÀÄðªÀiÁUÀðzÀ°ègÀĪÀ ¤ªÀÄUÉ GvÀÛªÀÄ ¹AºÀ gÁ²: ¸Àé®àPÁ® ªÀiÁvÀæ ¸ÁqÉøÁw ±À¤PÁl«zÉ. ¸ÀAWÀUÀ¼À°è ¤ªÀÄä UËgÀªÀ WÀ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj. ¤ªÉñÀ£À RjâVzÀÄ ¸ÀPÁ®. ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É PÉÊ EqÀ¨ÉÃPÀÄ. WÀ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛ Ã j. ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß zÀÆgÀ«qÀĪÀ PÁ®«zÉ. §AzsÀÄ«gÉÆÃzsÀ. ±ÀvÀÄæ ºÀµÀð ¥ÀqÀÄwÛÃj. ªÀµÀðzÁ¢AiÀÄ°è ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄwÛÃj. GzÉÆåÃUÁPÁAQë U À¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖ ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛ z É. £ËPÀjAiÀÄ°è ªÀUÁðªÀuÉ d£ÀgÀÄ FUÀ w½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. «zÁåyðUÀ½UÉ AiÉÆÃUÀå ªÀiÁ»w zÉÆgÀPÀzÉ G£ÀßvÀ PÁt ¹ PÉƼÀÄî v ÀÛ z É. ¥ÀÅvÉÆæÃvÀìªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËvÀæ ¥Áæ¦Û¬ÄAzÀ C£ÁgÉÆÃUÀå ¨ÁzsÉ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀȺÀ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd. ¸ÀħæªÀÄtå DgÁzsÀ£É ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ. M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. UÀȺÀvÁ¥ÀvÀæAiÀÄ«zÀÝgÀÆ DzÁAiÀÄzÀ°è ºÉZÀѼÀ«zÉ. EµÁÖxÀð ¹¢ÞAiÀiÁV. ¸ÀºÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. GµÀÚªÁAiÀÄĦÃqɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛÃj. E®è¢zÀÝgÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà EªÀÄär C£ÁgÉÆÃUÀåªÀÅ GAmÁ¢ÃvÀÄ. DgÁzsÀ£É ZÉ£ÁßV £Àqɹj. ªÀÄUÀ¤UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀvÀ£À ©üÃwAiÀÄÄAlÄ. ªÀÄAzÀ ¥ÀæªÀÈwÛ. D¥ÀÛjAzÀ¯Éà J¯Áè PÁAiÀÄðzÀ®Æè «WÀßUÀ¼ÀÄAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. D¸ÀàvÉæ C¯ÉzÁl DgÀA©ü¸À°¢ÝÃj. «WÀß©Ãw¬ÄzÉ. “¸ÁqÉøÁw±À¤ PÁl” JAzÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¨sÀ«µÀå ZÉ£ÁßVzÉ. ªÁºÀ£À ¥ÀæAiÀiÁt ¸ÀÄRPÀgÀªÁV®è PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä vÀ¥Àà£ÀÄß w¢ÝPÉƼÀîzÉ ±ÀQÛ. ¸ÁºÀ¸À. zsÀ£ÀºÁ¤ PÀAqÀÄ §A¢ÃvÀÄ. ¥ÀwßAiÀÄgÀ°è «gÀ¸À«zÀÝgÀÆ ¸ÀÄSÁAvÀåªÁV ¸ÀÄUÀªÀĪɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. EvÁå¢UÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðzÀ°è ¸À¥sÀ®gÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. PÁAiÀÄðzÀ°è vÀįÁ gÁ²: ¤ÃªÀÅ zÉêÀgÀ£Éßà £ÀA©gÀĪÀªÀgÀÄ. ¢£ÀªÀ» ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¥ÀqɪÀ £ËPÀgÀjUÉ ªÀÈwÛ¹ÜgÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÀÄ®zÉêÀgÀ C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ ¥ÀævÀåPÀë UÀÄgÀÄUÀ¼À 13 C£Á¸ÀQÛ. UÉÆwÛ®è. C¥ÀQÃwð¨sÀAiÀÄ. J®è ª ÀÅzÀ£ÀÄß vÁ¼Éä¬ÄAzÀ ¸À»¹PÉƼÀî ¨ ÉÃPÀÄ. AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ±ÀQÛzÉêÀvÉAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄzÉêÀvÁ DgÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀiÁw¤AzÀ¯Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß FUÀ ¥sÀ®ªÉà zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. £ÀµÀÖ«®è DzÀgÉ ©üÃw vÀ¥ÀàzÀÄ. EµÁÖxÀð ¥ÀqɬÄj. ªÀÈwÛ ¤gÀvÀjUÉ ªÀÄÄA§rÛAiÀÄ ¦ÃqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀªÁ¢vÀÄ. «zÁåPÁAQëUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ºÀaѹPÉƼÀîzÉ JZÀÑjPɬÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ªÀÈwÛPÉëÃvÀæzÀ°è QgÀÄPÀļÀ. ¥ÀAZÁ¬ÄÛ¬ÄAzÀ wªÀiÁð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DyðPÀ ¸ÀAªÁzÀ£É ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀå ¨sÁUÀzÀ°è zsÀ£ÁUÀªÀÄ£À GvÀÛªÀĪÁV. «ªÁºÁyðUÀ¼ÀÄ UÀr©r ªÀiÁqÀzÉ ZÉ£ÁßV «ZÁgÀªÀiÁr ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ®¹UÀÄvÀÛzÉ. C«ªÁ»vÀjUÉ «ªÁºÀ¹¢ÞPÁ®. «ªÁºÁ¥ÉÃQëUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à PÁAiÀĨÉÃPÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥s À ® ¹UÀÄvÀÛ z É. JZÀÑjPɬÄAzÀ «zÁådð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ. aPÀÌ ¥ÀÅlÖ C£ÀgÉÆÃUÀåªÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÉÆåÃUÁyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä GvÀÛªÀÄ«®è. PÀ£Áå gÁ²: “¸ÁqÉøÁvï” ±À¤PÁlªÉÇà K£ÉÆÃ. d£ÀjAzÀ ©üÃw. »vÀ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è «WÀߪÀ£ÀÄß zÀÄBR¢AzÀ §¼À° ¨ÉAqÁUÀÄwÛ Ã j. wæªÀÄÆwð ºÉaѹPÉƽî. UÀȺÀzÀ°è C±ÁAw. GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ C¤ªÁAiÀÄð. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄAPÀÈvÀ C¥ÀgÁzsÀ¢AzÀ ¥ÀlÖgÉ ¸À¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. zsÀªÀÄð PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆrj ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¢ÃvÀÄ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÆ ¤ªÀÄUÉ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ®ªÀ£Éßà vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛªÉ.

¸ÀA¥ÀvÀì ª ÀÄÈ¢Þ . £ÀAvÀgÀ d£ÁzÀgÀuÉ. ¨sÀÆ«Ä ¸ÀA§AzsÀ. PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. IÄt¨ÁzsÉ. ¨sÀAiÀĪÀÇ EzÉ. ¦vÁÜ¢üPÀå¢AzÀ zÉúÁAiÀiÁ¸À. PÉ®ªÉǪÉÄä zÀÄBRPÉèñÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁdQÃAiÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁÜ£ÀZÀÄåwPÀAqÀħAzÀgÀÆ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ¨ÉÃqÀzÀ ªÀiÁw¤AzÀ vÀȦÛPÀgÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÅvÀæ¤UÉ «zÁå¯Á¨sÀ. ªÉÆzÀ°UÉ C£ÁgÉÆÃUÀå PÀÄA¨sÀ gÁ²: ¸ÁÜ£À¨sÀæA±À. §Ä¢Þ¨sÀæA±À. ¤gÀAvÀgÀ F±ÀégÁgÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ±ÀĨsÁAvÀªÁV ¥Àjt«Ä¸À°zÉ. «zÉñÀ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ¸ÀPÁ®ªÁVzÉ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ZÉ£ÁßVgÀĪÀÅ¢®è. vÁvÁÌ°PÀ ªÀÈwÛAiÀĪÀjUÉ ¤ÃªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ºÉaÑ£À DzÁAiÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄä C£ÀAvÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀPÁAiÀÄðzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. ªÀiÁrj. MqÀªÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À Rjâ¬ÄAzÀ ²æêÀÄwUÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. UÀȺÀzÀ°è UÀȺÀPÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀåQÛUÉ C¢üPÁgÀPÉÆqÀ¨ÉÃrj. £ÀÆvÀ£À UÀȺÀ¤ªÀiÁðtªÁUÀ°zÉ. G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛÃj. ±ÀvÀÄæ©üÃwzÀÆgÀªÁUÀ°zÉ. vÀAzɪÀÄPÀ̼À°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd.¥Áæ¦ÛAiÀiÁV ºÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛÃj. ¥ÀvÀ£À©üÃw¬ÄzÉ. dUÀ¼À UÀ¯ÁmÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ vÀgÀ§ºÀÄzÀÄ. UÀȺÀvÁ¥ÀvÀæAiÀÄ §AzÀÄUÀ½AzÁV zs À £ÀºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛ z É. ºÀtPÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj. ªÉʪÁ»PÀ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §gÀ§ºÀÄzÀÄ zÀ±Àð£ÀªÀÇ D¢ÃvÀÄ. CzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÀµÀð GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀħæªÀÄtå£À DgÁzsÀ£É DzÀµÀÄÖ EµÀÖ zÉêÀgÀ£ÀÄß £ÀA©. zsÁ«ÄðPÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƽîj vÀl¸ÀÜgÁVj. «zÁåyðUÀ½UÉ «±ÉõÀ ªÀwð¹zÀgÉ M½vÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛ g À¨s Á UÀzÀ°è DAiÀĪÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¦àzÀÝ®è. DzÀgÉ CªÀPÁ±À«zÉ. C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÆrlÖ ºÀt zÀĪÀåðAiÀĪÁUÀĪÀ PÁ®. ±ÉÃgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ E®è ¢ zÀÝ g É ºÁ¼ÀĪÀå¸À£ÀUÀ¼À°è ¹QÌ P ÉƼÀÄî w Û Ã j. M¼ÉîAiÀÄ ¥Àwßà M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄ£É EªÀÅUÀ½AzÀ vÀÈ¦Û ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. »jAiÀÄgÀ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ºÉzÀgÀ¨ÉÃPÁ¢Ý®è. GzÉÆåÃUÀªÀAvÀjUÉ ªÀÄÄA¨s À rÛ A iÀÄ PÁ®«zÀÝ g ÀÆ EzÉ ¤jÃQëvÀ ¥sÀ°vÁA±À PÁtzÉ ¥ÀgÀzÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀå ¨sÀæA±ÀUÀ¼ÀÄ MmÁÖV ¤ªÀÄä£ÀÄß PÁtÄvÀÛªÉ. ZÉÊvÀ£Àå ²Ã®gÁV. C©üªÀÈ¢Þ PÀÄApvÀ UÉƼÀÄîvÀÛzÉ. PÀ¼ÀîPÁPÀgÀ ¨sÀAiÀÄ«zÉ. DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉqÀÄvÀÛzÉ. wÃxÀðAiÀiÁvÉæ. ªÉÄà wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. zÉʪÁ£ÀÄPÀÆ® PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ GvÀÛªÀÄ GzÉÆåÃUÀ CxÀªÁ §AzsÀÄzÉéñÀ. «ªÁºÁ¥ÉÃPÉë U À½UÉ ªÀÄÄAzÉ C£ÀÄPÀÆ®«zÉ. Jt¹zÀAvÉ DzÀgÉ ¸ÀzÀÎöÈ»tÂAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÀ. zÉʪÁ£ÀÄPÀÆ®PÉÌ DAd£ÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß ¥Áæyð¹j. ªÀÄqÀ¢AiÀÄ PÁ¯ÉÆÃavÀ ªÀvÀð£É. C¥ÀQÃwð GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CºÀAPÁgÀ¢AzÀ ªÉÄgÉzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§® ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà EAV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àw¥ÀwßAiÀÄgÀ®Æè DUÁUÀ «gÀ¸À. ¸ÀgÀPÁjà ¸ÀªÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. DgÁ¢ü¹j M¼ÉîAiÀÄzÁ¢ÃvÀÄ. vÁ¼Éä¬ÄAzÀ vÀA¢ÃvÀÄ. G¥ÀPÀj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¤ªÀÄUÉ ªÉÄÊAiÉįÁè ¥ÀgÀaPÉÆAqÀAvÉ ªÉÄîàlÖ C¢üPÁjUÀ¼À ¥Àæ±ÀA¸À£ÉUÉ ¨sÁVUÀ¼ÁUÀÄwÛÃj. ªÀÄÄA§rÛAiÀÄ°è «¼ÀA§ªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DgÁ¢ü ¸ ÀĪÀÅzÀjAzÀ dAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢ü ¸ ÀÄvÁÛ g É. gÁdQÃAiÀÄ d£ÀjUÉ zÀéAzÀé ¤Ãw¬ÄAzÀ ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀ ¥Àj¹Üw GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj. ¤ªÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ £É¥ÀªÉÇrØ vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀÄ dAiÀIJîgÁUÀÄwÛÃj. GzÉÆåÃUÁPÁAQëUÀ½UÉ. 14 . ¨É½î. «zÁåyðUÀ½UÉ «WÀßUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÆ «WÉßñÀégÀ£À£ÀÄß «gÉÆÃzsÀ¢AzÀ ¥ÉæëÄUÀ¼À ¥ÉæêÀiÁAPÀÄgÀ ¨ÁrºÉÆâÃvÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÀÆ gÀPÀÛzÉÆõÀ¢AzÀ DgÉÆÃUÀå ¥ÀÅvÉÆæÃvÀìºÀzÀ ºÀµÀðªÀÇ ¤ªÀÄä ¥Á°UÉ PÀÆr§gÀÄvÀÛzÉ. dUÀ¼ÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «zÁå¯Á¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è «±ÉõÀ DzÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. zsÀªÀÄðPÁAiÀÄðUÀ¼À°è «WÀß©üÃw¬ÄzÀÝgÀÆ ªÁPÁÑvÀÄAiÀÄðPÉÌ J®ègÀÆ ªÀÄgÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. UÀÈ»tÂAiÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°è AiÉÆÃUÀ«zÉ. GzÉÆåÃVUÀ½UÉ ªÀÄÄA¨sÀrÛ ¸ÀAvÀ¸À ªÉÆøÀºÉÆÃUÀÄwÛÃj. ªÀÄAUÀ¼ÀPÁAiÀÄðPÉÌ PÀqÉ ¸Àé®à UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. «¤AiÉÆÃUÀPÁÌV ºÀtJ¶ÖzÀÝgÀÆ ¸Á®zÀÄ. DzÀgÉ PÀ¼ÀîPÁPÀgÀ GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ£À C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ EµÁÖxÀð¹¢ÞAiÀiÁV ªÀÄAUÀ¼ÀPÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀlÖqÀ-¤ªÀiÁðtPÁÌV zÀÄgÀ©üªÀiÁ£ÀzÀ eÁ¹Û EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÈwÛ A iÀÄ°è PÉë à ±À D¥ÉÛõÀ×gÀ «AiÉÆÃUÀ. QÃwð¯Á¨s À ¢UÀ½AzÀ ªÀÄ£À¹ì U É ºÀµÀðªÀÅAmÁUÀÄvÀÛ z É. D¢ÃvÀÄ. ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀUÀðzÀ®Æè ¸ÀªÀÄgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è £ÀµÀÖAiÉÆÃUÀ«zÉ. ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄwÛÃj. ¸À®ºÉUÀ½AzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼É®èªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¥Á®Ä §AqÀªÁ¼ÀzÀ°è eÉÆvÉUÁgÀgÀ ¤ÃªÀÅ ¸ÀªÀÄAiÀĸÀÆáwð ¥ÀqÉzÀÄ. ªÀÄPÀgÀ gÁ² : DgÀA¨sÀzÀ°è CqÀZÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVzÀÄÝ. CvÀȦÛ. UÀȺÀzÀ°è £ÉªÀÄä¢ PÁtÄwÛÃj. zÉêÀgÀ£Éßà £ÀA©gÀĪÀ ¤ªÀÄUÉ »Ã£ÀvÉ GAmÁ¢ÃvÀÄ. PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀ ¤ªÀÄUÉ F ªÀµÀ𠧺À¼À zÀÄBRªÉ¤¹ÃvÀÄ. ªÀÈwÛAiÀÄ°è QjQj. ªÀåxÁð¯Á¥ÀUÀ½AzÀ PÁ®ºÀgÀtªÀiÁqÀĪÀ «ÄvÀæjAzÀ zÀÆgÀ«gÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀ°è CxÀªÁ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀvÀÄæ¨ÁzsÉ EzÉ. ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ £ÀÆvÀ£À ªÀÈwÛ ¯Á¨sÀ«zÉ. ªÀÈwÛ¬ÄzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÀ¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. CzÀjAzÀ PÉ®¸À ºÉÆâÃvÀÄ. zsÀ£ÀzÁjzÀæ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. §AUÁgÀ. ¹qÀÄPÀÄ. ¥ÀÅtåPÉëÃvÀæUÀ¼À EµÀÖ«®èzÀ PÀqÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ. ¥Àæ ¨ s Á «vÀ ªÀåQÛ U À¼À ºÀ¸ÀÛ P Éë à ¥À¢AzÀ GzÉÆåÃUÀ¹PÀÄÌ v ÀÛ z É. zsÀ£ÁUÀªÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄ«zÀÝgÀÆ PÉÊUÉ ¹UÀ®Ä «¼ÀA§ªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁådð£ÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ GzÉÆåÃUÀ ¯Á¨s À «zÉ. ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ d£ÀgÀÄ ¤«ÄäAzÀ ºÀtQvÀÄÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. «zÉñÀ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ¸ÀzÀªÀPÁ±À«zÉ. ªÀÄ£À¹ìUÉ fUÀÄ¥Éì ªÀÄÆr¹vÀÄ. «ÄãÀ gÁ²: ªÀµÀðzÀ D¢AiÀÄ°è ¸Àé®à vÉÆAzÀgÉAiÉÄà eÁ¹Û EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt¢AzÀ. vÁ¼Éä¬ÄAzÀ ªÀwð¹j. d£À«gÉÆÃzsÀ vÀA¢ÃvÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀ PÉ®¸ÀªÁUÀzÀÄ. ¹Ûçà ªÀÄÆ®PÀ vÀgÀÄvÀÛzÉ. ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀA¥ÀzÀ©üªÀÈ¢Þ EzÉ. »vÀ±ÀvÀÄæUÀ¼À PÁl¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ F fêÀ£ÀªÉà ¸ÁPÉAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð ªÉÆøÀzÀ§¯ÉUÉ ©zÀÄÝ. «ªÉÃZÀ£Á ²Ã®gÁV. «WÉßñÀégÀ£À ¸ÉêɬÄAzÀ zsÀªÀÄðPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ°è ¸ÀAvÀ¸À zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¹j ¤ªÀÄä eÉÆvÉUÉ d£ÀjgÀÄvÁÛgÉ.

C¤ªÁ0iÀÄðªÁV0iÀÄÆ. ¸ÀÛ£À0iÉÆÃB-§ºÀÄzÉÆõÀB. zÀQë t ªÀÄt § Azs É Ã-ªÀÄ£À¸ÁÛ ¥ ÀB. MAzÉâ£À ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ºÀÈzÀ0iÉÄÃ-¸ËRåªÀÈ¢ÞB £Á¨sË_QÃwðªÀÈ¢ÞB ¥Á±Àéð0iÉÆÃB§®ªÀÈ¢ÞB. ¨sÀÆæªÀÄƯÉÃ-PÀ®ºÀB. ¥ÁzÁAUÀĽ£ÀSÉÃ-¯Á¨sÀB.9 EªÀÅUÀ¼ÀÆ PÀȵÀÚ¥ÀPÀëzÀ°è 4. «ÄãÀgÁ²UÀ¼À£ÀÆß. U˽¥ÀvÀ£À¥sÀ®ªÀiï B. PÀn¨sÁUÉÃ-ªÀ¸ÀÛç¯Á¨sÀB. UÀÄgÀĪÁgÀUÀ¼ÀÆ. 8. ¹AºÀ. 10 GzÉÆåÃUÀªÀÈ¢Þ. 3 «¥ÀvÁÛgÉ. ¥ÀŵÀå. £Á¸ÁAvÉÃ-ªÁå¢ü¦ÃqÁ. 7 £ÉÊzsÀ£ÀvÁgÉ. ¨sÀñªÀÄzsÉåÃgÁd¸À£Áä£ÀªÀiï. ±ÀvÀ©üµÀ. «±ÁR. ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛPÀªÀiÁðAUÀªÁV0iÀÄÆ. ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼ÀÆ.ºÀ¸ÀÛ. zÀQët¨sÀÄeÁgÉÆúÀuÉÃ-§ºÀįÁ¨sÀB. EªÀÅUÀ¼ÀÆ GvÀÛªÀĪÉAzÀÄ PÉ®ªÀgÀ ªÀÄvÀªÀÅ. 11 EµÁÖxÀð ¹¢Þ. D0iÀÄĵÀ̪ÀÄð B.¨sÁzÁæ. ZÀvÀÄzÀð² EªÀÅ jPÀÛwyUÀ¼ÀÄ. ªÁªÀĨsÁUÉÃ-PÀ¤µÀ× ¨sÁævÀȪÀÄÈwB. zs À £ÀPÀë 0 iÀĪÀiï. ZÉÆÃgÀ gÉÆÃUÀ¥ÀAZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ0iÀÄ®Æè. F wyUÀ¼ÀÆ.±Àæ ª Àt-zs À ¤µÀ× . ¥ÁzÀ0iÉÆÃB-¹Ûçë£Á±ÀB. zÀQëtPÀuÉðâÃWÁð0iÀÄÄB.6. ZÀvÀÄyð.ªÉÄõÀ-ªÀȵÀ¨sÀ-PÀ£Áå-zsÀ£ÀÄ®ðUÀßUÀ¼À D¢¨sÁUÀzÀ®Æè PÀlPÀªÀȲÑPÀ-ªÀÄPÀgÀ-«ÄãÀ®UÀßUÀ¼À CAvÀå¨sÁUÀzÀ®Æè. F PÁ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ±ÀĨsÀPÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀAZÀPÀ£ÉÆÃqÀĪÀ PÀæªÀÄ B.²gÉÆêÀÄzsÉåÃ-PÀ®ºÀB ªÀiÁvÁ¦vÀÈUÀÄgÀÆuÁA ªÀÄÈw±ÀÑ. gÁeÁVß ¥ÀAZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ°£À®Æè. ²gÀ¸ÉÆà zÀQët¨sÁUÉÃ-eÉõÀרsÁævÀȪÀÄÈwB.¸Áé w -eÉåõÁ× . C²é£Áå¢ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÆß ªÉÄõÁ¢ ®UÀßUÀ¼À£ÀÆß PÀÆr¹ §AzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß 9 jAzÀ ¨sÁV¸À®Ä ±ÉõÀªÀÅ 1 §AzÀgÉ ªÀÄÈvÀÄå. 2 CVß. 5 UÀÄgÀĪÁgÀ zsÀ£ÀÄ«ÄðãÀUÀ¼À°è ¥sÀ®ªÀÈPÀëUÀ¼À vÉÆÃ¥À£ÀÆß. CtÚ v ÀªÀÄäA¢gÀÆ vÀAzɪÀÄPÀÌ ¼ ÀÆ. ªÁªÀÄ¥ÁzÉÃ-§AzsÀÄ£Á±ÀB. ¥ÀȵÉ×Ã-¥ÀÇeÁ£Á±ÀB. GvÀÛgÉÆõÉ×ÃzsÀ£ÀªÀå0iÀÄB. £Á¹PÉÃ-±À¸ÀÛç¨sÁzsÁ.¢éwÃ0iÀiÁ. 6±ÀvÀÄæ£Á±À. 9 CxÀªÁ ¸ÉÆ£Éß §AzÀgÉ ¥ÀgÀªÀÄ ªÉÄÊvÀævÁgÉ. ®UÀßvÁådåPÁ® B. gÉêÀw. ¦ÃoÀ0iÉÆÃB. gÁV ªÀÄÄAvÁzÀ PÀj0iÀÄ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÆß ©vÀÛ¨ÉÃPÀÄ. 2. ºÀ¸ÀÛªÀÄzsÉåÃ-zsÀ£À¥Áæ¦ÛB. ªÀÄÈvÀÄå¥ÀAZÀPÀªÀ£ÀÄß ºÀUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ JgÀqÀgÀ®Æè ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸Áéw. GvÀÛgÀ. 6. ¥ÁzÁUÉæçAzsÀ£À¥Áæ¦ÛB. wæ¥ÁzÀ £ÀPÀëvÀæ PÀÈwÛPÁ. «ÄxÀÄ£À-¹AºÀ-vÀįÁPÀÄA¨sÀ®UÀßUÀ¼À ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ®Æè CzsÀð WÀ½UÉ0iÀÄPÁ® vÁådåªÀÅ. ¸ÉÆêÀÄ. 2 ¸ÀA¥ÀvÁÛgÉ. ¥sÀ®ªÀÅ CzÀȱÀåªÁzÀÝjAzÀ »AzÀƱÁ¸ÀÛçPÉÌ PÀlÄÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÉ®ègÀÆ EzÀPÉÌ ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.ªÀÄÈUÀ²gÀ. 12. zÀ£ÀÄ.F£ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ. 6 ZÉÆÃgÀ. PÉñÁAvÉÃ-ªÀÄgÀtA. vÀÈwÃ0iÀiÁ-¥ÀAZÀ«Ä-¸À¥ÀÛ«Ä-zÀ±À«Ä.ªÀȲÑPÀ.1 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¹AºÀ®UÀßzÀ°è ¸ÀPÀ®©ÃdUÀ¼À£ÀÆß ©vÀÛ§ºÀÄzÀÄ. gÉêÀw F £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±À¸ÀÛ. C£ÀÆgÁzsÁ. ªÁªÀĨsÀÄeÁgÉÆúÀ‹uÉÃ-ªÁå¢ü¦ÃqÁ. ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ°è ©vÀÛ£É0iÀÄ£ÀÄß ©vÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ B¥ÀAZÀ«Ä. PÀ£Áå ®UÀßUÀ¼À°è CrPÉ ¸À¹0iÀÄ£ÀÆß. UÀĺÉåÃ-gÁdvÀéªÀiï. ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëzÀ°è 2. vÀæ0iÉÆÃzÀ²Ã. 8 gÉÆÃUÀ¥ÀAZÀPÀ EªÀÅ C±ÀĨsÀUÀ¼ÀÄ.eÉåõÀ×. £ÀªÀ«Ä. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ.d£Àä£ÀPÀëvÀæ ªÉÆzÀ®Ä EµÀÖPÁ®zÀ£ÀPÀëvÀæªÀgÉUÉ (JgÀqÀÆ ¸ÉÃj) ¯ÉPÀ̪ÀiÁr 9jAzÀ ¨sÁV¹. gÉÆûtÂÃ. GvÀÛgÁµÁqsÀ. ªÀȲÑPÀUÀ¼À°è ºÁgÀPÀªÀ£ÀÆß. §AzÀ±ÉõÀªÀÅ 1 DzÀgÉ d£ÀävÁgÉ. ªÀÄWÀ. 8 DgÉÆÃUÀå ªÀÈ¢Þ 9 PÁ0iÀÄðvÁªÀĸÀ. ±ÀvÀ©üµÀ. jPÀÛwyUÀ¼À£ÀÆß ªÉÄõÀ. PÀÄA¨sÀ ®UÀßUÀ¼À°è J¼ÀÄî. GvÀÛgÀ. ªÀÄÆ®.2 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ «ÄxÀÄ£À®UÀßzÀ°è ªÉƼÀPÉ0iÀÄ£ÀÄß ©vÀÛ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÛ. ZÀħÄPÉÃ-gÁd¤UÀæºÀB. zÀQët¨sÀÄeÁgÉÆúÀuÉÃ-±ÉéÃvÁA§gÀ¯Á¨sÀB. 4 PÉëêÀÄvÁgÉ 5 ¥ÀævÀåPÁÛgÉ 6 ¸ÁzsÀ£ÀvÁgÉ. ¥ÁzÀ¥ÀȵÉ×ÃzsÀ£À£Á±ÀB.EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ ºÉÆgÀvÀÄ 15 .ªÀiÁvÀļÀªÀÄgÀtªÀiï. 4 gÉÆÃUÀ¨sÀ0iÀÄ. ±ÀĨsÀPÁ®zÀ°è ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛjÃvÁå PËë g ÀªÀiÁr¹PÉƼÀÄî ª ÀÅzÀjAzÀ D0iÀÄĵÁå©ü ª ÀÈ¢Þ 0 iÀÄÆ. GzÀgÉÃ-zsÁ£Àå¯Á¨sÀB. 5 PÁ0iÀÄð«PÀ®à. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. eÁ£ÀÄdAWÉÃ-¸ÀÄRA zÀQët¥ÁzÉÃ¥Àæ0iÀiÁtA.vÀæ0iÉÆÃzÀ² wyUÀ¼ÀÆ ¸ÉÆêÀÄ. §ºÀÄ¥ÀÅvÀæ¯Á¨sÀ±ÀÑ. HªÉÇðÃB. D±ÉèõÀ. 7 ¸ËRåªÀÈ¢Þ. ¸Áéw. 2 PÀ®ºÀ. «±ÁR.avÁÛ . ¸À¥ÀÛ«Ä. 8 «ÄvÀævÁgÉ. avÁæ. 3 zÀæªÀå¯Á¨sÀ. GvÀÛgÁµÁqsÀ. ªÁªÀĪÀÄt§AzsÉÃ-QÃwðB. 4 §ÄzsÀªÁgÀ «ÄxÀÄ£À.-: G¥À0iÀÄÄPÀÛ eËwµÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼ÄÀ :vÁgÁ§® B. 4 gÁd. ¥ÀŵÀå. PÀAoÉÃ-±ÀvÀÄæ£Á±ÀB. 9 £ÉÃvÁgÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ±ÉæõÀתÀ®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ ±ÉæõÀתÁzÀÄzÉAzÀÆ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ºÀ¸ÁÛ A UÀĽ£ÀSÉÃ-¯Á¨s À B. 4. ¥ÀǪÁðºÀߪÀÇ ±ÀĨsÀ®UÀߪÀÇ ±ÉæõÀתÁzÀĪÀÅ. gÁ²ªÁgÀUÀ¼À°è £ÀÆvÀ£ÀªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß zsÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.±ÀvÀ©ü µ À-gÉêÀw £ÀPÀë v Àæ U À¼ÀÆ. ¥ÀÇtÂðªÀiÁ. C£ÀÆgÁzsÀ.EµÀÖPÁ®PÉÌ ¥Àæw¥ÀzÁ¢ (¥ÁqÀå ªÉÆzÀ®Ä) wyUÀ¼À£ÀÆß ¨sÁ£ÀĪÁgÁ¢ ªÁgÀUÀ¼À£ÀÆß. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. «±ÉõÀ «µÀ0iÀÄ B. 12 zsÀ£ÀªÀå0iÀÄ. 3 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ªÉÄõÀ.d£ÀägÁ²¬ÄAzÀ EµÀÖPÁ®zÀªÀgÉUÉ ZÀAzÀæ¤gÀĪÀ gÁ²0iÀĪÀgÉUÉ (JgÀqÀÆ ¸ÉÃj) ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr §AzÀ ªÉÆvÀÛªÀÅ 1 DzÀgÉ zÉúÁ®¸Àå. F £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ. C²é¤.4. UÀÄgÀÄ. 6 ±ÀÄPÀæªÁgÀ ªÀȵÀ¨sÀ vÀįÁ®UÀßUÀ¼À°è ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼À£ÀÆß. D¢vÁåAUÁgÀPÀ ªÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ «ÄPÀÌ wy. 7 ±À¤ªÁgÀ ªÀÄPÀgÀ. gÉÆûtÂ. £ÀÆvÀ£ÀªÀ¸ÀÛçzsÁgÀt B.ªÁºÀ£À¥Áæ¦ÛB. ¹ÛçïÁ¨sÀB. ºÀ¸ÀÛ¥ÀȵÉ×ÃzsÀ£ÀPÀë0iÀÄB. C²é¤-ªÀÄÈUÀ²gÀ-¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ-¥ÀŵÀåºÀ¸ÀÛ . ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ. CzsÀgÉÆõÉ×Ã-zsÀ£ÀªÀå0iÀÄB. C±ÀĨsÀPÁ®zÀ°è ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð GAmÁzÀgÉ ¥ÀÅ£ÀB ²ÃWÀæzÀ¯Éèà GvÀÛªÀÄ¢£ÀzÀ°è ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ »A¢£À zÉÆõÀªÀÅ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀĪÀÅzÉA§ÄzÀÄ ±Á¸ÀÛç¸ÀªÀÄävÀªÀÅ. ±ÀvÀvÁgÁ ¥ÀÇ.§ÄzsÀ. 9-F vÁgÉUÀ¼ÀÄ M¼Éî0iÀĪÀÅ. ±ÀæªÀt. GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ. ±ÀĨs À PÁ®zÀ°è ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ F PÀªÀÄðPÉÌ D0iÀÄĵÀ̪ÀÄðªÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. zsÀ¤µÁ×¥ÀAZÀPÀ zsÀ¤µÀ×. GvÀÛgÁµÁqÀ. GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ gÉêÀw . UÀÄ®á0iÉÆÃB-±ÉæõÀ× ¹ÛçÃ¥Áæ¦ÛB. ®¯ÁmÉÃ-¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀB. §ÄzsÀ. 8. ²gÀB¥Àæ¨sÀÈw ¥ÁzÀ¥À0iÀÄðAvÀA ¤zsÀð£ÀvÀéA U˽åÀvÀ£À¥sÀ®ªÉÄêÀA zÀæµÀÖªÀåªÀiï. ZÀAzÀ槮 B. £ÉÃvÀæ0iÉÆÃB-§AzsÀ£À¥Áæ¦ÛB.

JgÀqÀƪÀgÉ (2||) WÀ½UÉUÉ MAzÀÄ(1) WÀAmÉ0iÀÄÄ. ®UÀßzÀ°è §®0iÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¥ÀÇtðZÀAzÀæ §ÄzsÀ. §ÄzsÀ. d£À£À ªÀÄgÀt gÀd¸Àé¯Á¢ ¤tð0iÀÄ B. vÀÈwÃ0iÀiÁ.ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ-¥ÀǪÀð¢QÌUÀÆ. GvÀÛgÀ. «ÄãÀ®UÀßUÀ¼ÀÆ. ¥Àæ0iÀiÁtzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀAZÀPÀ 0iÉÆÃV¤Ã. ªÀÄÈUÀ²gÀ. vÀįÁ. 0iÀiÁvÁæ¥ÀæPÀgÀt B. vÀæ0iÉÆÃzÀ²Ã wyUÀ¼ÀÆ. ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼ÀÆ. ¥ÁævÀB PÁ®ªÀÇ. C£ÀߥÁæ±À£À:-UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ 6-8-10-12£Éà wAUÀ¼À®Æè.ªÀgÉUÉû ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ §ÄzsÀªÁgÀ UÀÄgÀĪÁgÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ±À¤ªÁgÀ 16 4|| 7|| 3 12 1|| 10|| 9 6 9 4|| 1|| 3 12 10|| 3 1|| 12 10|| 9 7|| (6-7||) 4|| 12 1|| 10|| 12 3 10|| 12 9 10 1|| 9 10|| 7|| 9 12 7|| 9 (6-7||) (4||-6) 10|| (6-7||) (9-10||) 3 4|| 9 3 4|| 1|| 3 (4||-6) 1|| 3 12 1|| F PÁ®zÀ°è ±ÀĨsÀPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÀÄ. KPÁzÀ². ®UÀßUÀ¼À®Æè ®UÀßPÉÌ zÀ±ÀªÀÄ ±ÀÄ¢Þ. ªÀÄÆ®. ¸À¥ÀÛ«ÄÃ. ¢é¸Àé¨sÁªÀgÁ²UÀ¼ÀÄ-«ÄxÀÄ£À. ºÀUÀ®Ä gÁºÀÄPÁ® ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ gÁºÀÄPÁ® UÀĽPÀPÁ® 0iÀĪÀÄPÀAlPÀPÁ® DzsÀð¥ÀæºÀgÀPÁ® ªÁgÀ WÀ. C²é¤. GvÀÛgÁ¨ÁzÁæ. «±ÁR£ÀPÀëvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÉ ªÉÄÊzÀÄ£À¤®èzÀªÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ 57-9-11£Éà wAUÀ¼À®Æè E§âjUÀÆ ¸ÉÆêÀÄ. zÀ±À«ÄÃ. PÀPÁðlPÀ. ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ ¼À°è GvÀÛgÀ¢QÌUÀÆ ¥Àæ0iÀiÁtªÀÅ ±ÀĨsÀªÀÅ. ¥ÀæxÀªÀÄ IÄvÀÄPÁ® ¥sÀ® B. ªÀÄÆ®. C£ÀÆgÁzsÀ. PÉÆ£Éà ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. avÀÛ . PÀ£Áå. CPÀëgÁ¨sÁå¸À:. GvÀÛgÁµÁqsÀ. ¥ÀǪÁðºÀߪÀÇ. UÀÄgÀÄ. D¢vÀå. «ÄxÀÄ£À. d£À£À ±ÁAw £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ:. gÉÆût £ÀPÀëvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÉ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ¤UÉ vÉÆAzÀgÉ. «±ÁR. zsÁgÀt±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. PÀtðªÉÃzsÀ:-(Q« ZÀÄZÀÄѪÀÅzÀÄ). vÀįÁ. E°è PÉÆnÖgÀĪÀ WÀAmÉUÀ¼ÀÄ CºÉÆÃgÁwæ ¸ÀªÀĪÁVgÀĪÁUÉÎ PÉÆqÀ®ànÖzÉ. ZÀAzÀæ vÁgÁ§®ªÀżÀî £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è0iÀÄÆ CµÀÖªÀÄ ±ÀÄ¢Þ EgÀĪÁUÀ®Æ.ªÀgÉUÉ WÀ. gÉÆûtÂ. ¥ÀAZÀ«ÄÃ. ªÀÄzsÁåºÀßPÁ®ªÀÇ ¥ÀǪÀðgÁwæ0iÀÄÆ ¥ÀæxÀªÀÄ gÀeÉÆÃzÀ±Àð£ÀPÉÌ ±ÀĨsÀPÁ®UÀ¼ÀÄ. ±ÀæªÀt. ¢é¸Àé¨sÁªÀ ®UÀߪÀÅ UÀæºÀt zsÁgÀt±ÀQÛUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.EAzÀ WÀ. C£ÀÄgÁzsÀ. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ.ªÀȵÀ¨sÀ. C²é¤. «ÄãÀ®UÀßUÀ¼ÀÆ ±ÀĨsÀPÀgÀUÀ¼ÀÄ. wyUÀ¼ÀÆ. «ÄxÀÄ£À. PÀÄA¨sÀ. PÀ£Áå. ¥ÀŵÀå ºÀ¸ÀÛ. §ÄzsÀ. µÀgÁ B. ¨sÁ£ÀĪÁgÀ.GvÀÛgÁµÁqÀ. GvÀÛgÁµÁqÀ. F ªÉÆvÀÛªÁzÀ WÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä d£À£Á¢UÀ¼ÁVzÀÝgÉ ªÉÆzÀ® ¢£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÉAzÀÆ w½0iÀĨÉÃPÀÄ. gÉêÀw PÉÆ£ÉÃ¥ÁzÀ.ªÀgÉUÉû WÀ. vÀæ0iÉÆÃzÀ². zsÀ¤µÀ×. vÀÈwÃ0iÀiÁ. PÀlPÀ. gÉêÀw. ±ÀæªÀt. UÀÄgÀÄ.¢£À¥ÀæªÀiÁtªÀÅ 60 WÀ½UÉ.ZÀgÀgÁ²UÀ¼ÀÄ. gÉÆûtÂÃ. GvÀÛgÁ¨sÁzÀæ EªÀÅUÀ¼À°è0iÀÄÆ w0iÀÄðYÄäR £ÀPÀëvÀæzÀ°è0iÀÄÆ CAzÀgÉ gÉêÀw. vÀįÁ ªÀÄPÀgÀ. vÀįÁ. ªÀÄÆ®. DzÀæð. GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ gÉêÀw F £ÀPÀëvÀæUÀÆî ªÀȵÀ¨sÀ. ±ÀvÀ©üµÀ. zsÀ£ÀÄ. ¸ÉÆêÀÄ. UÀæºÀt ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. gÉêÀw £ÀPÀëvÀæzÀ®Æè. ZÀvÀÄyð.¸ÉÆêÀÄ. gÉêÀw F £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ ¹AºÀ. ±ÀvÀ©üµÀ. ¥ÀAZÀ«ÄÃ. PÉ®ªÀgÀÄ «ÄãÀ®UÀߪÀ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÉAzÀÄ ¸ÀªÀÄäw¸ÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀÆ0iÀÄð£ÀÄ GvÀÛgÁ0iÀÄtzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ¤UÉ LzÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéwà «WÉßñÀégÀjUÉ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ ¨sÀPÀë÷å¨sÉÆÃeÁå¢UÀ½AzÀ ¥ÀÇeÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸Áéw. ¥ÀŵÀå. ªÀȵÀ¨sÀ. ¸ÀĪÀÄAUÀ°0iÀÄgÉÆqÀ£É ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆnÖ°£À°è EqÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛgÀ. eÉåõÁ× £ÀPÀëvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÉ »gÉà ªÀÄUÀ¤UÉ.¨Á®PÀjUÉ LzÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ EªÀgÀ°è M§âgÀÄ EzÀÝgÀÆ ±ÀĨsÀªÀÅ. F gÁwæªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß 8 jAzÀ ¨sÁV¹ ®§ÞªÀ£ÀÄß 5 jAzÀ UÀÄt¹. . 0iÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ±ÀĨsÀ¢ªÀ¸ÀzÀ°è gÉÆûtÂ. ªÉÄîÌAqÀ ®UÀßUÀ¼À°è ±ÀĨsÀUÀæºÁ¢ü¥ÀvÀåªÀżÀî ®UÀߪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. D PÁ® GvÀÛgÁ0iÀÄtªÁVzÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ. ±ÁAwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. C²é¤. zsÀ£À¸ÀÄì. ±À¤ªÁgÀUÀ¼À°èzÀQët ¢QÌUÀÆ §ÄzsÀªÁgÀUÀÄgÀĪÁgÀUÀ¼À°è-¥À²ÑªÀÄ¢QÌUÀÆ. avÁæ ±ÀæªÀt F £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ.ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀiÁ¸ÀzÀ°è0iÀiÁzÀgÀÆ LzÀ£É ªÀiÁ¸ÀzÀ°è 0iÀiÁzÀgÀÆ. ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÉ ªÀiÁªÀ¤®èzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. µÀ¶×Ã. zsÀ¤µÀ×.C²é¤. ªÀÄAUÀ¼À. ¸ÀªÀĪÀµÀðzÀ°è PÀÆqÀzÀÄ.EAzÀ WÀ. ¥ÀPÀëaÒzÀæUÀ¼ÀÄ-CµÀÖ«ÄÃ. avÀÛ. ¨Á¯ÁjµÀÖªÀÇ GAmÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ. PÀ£Áå. ªÀÄÈUÀ²gÀ. D0iÀiÁ ¢£ÀzÀ CºÀ¸Àì£ÀÄß 8 ¨sÁUÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀvÁÌ® ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ¸ÀÆPÀë÷ä jÃw. ¥ÀŵÀå. ªÀÄÈUÀ²gÀ. EzÀgÀ°è CºÀB ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀĽzÀ ±ÉõÀªÀÅ gÁwæªÀiÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈUÀ²gÀ. ZÀgÀ®UÀߪÀÅ UÀæºÀt ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. zsÀ¤µÀ×. ºÀ¸ÀÛ. ªÀÄUÀÄ«UÉ vÉÆnÖ®Ä vÀÆUÀĪÀÅzÀÄ :. ¸Áéw.zÁézÀ²Ã. ¹ÜgÀ®UÀߪÀÅ zsÁgÀt ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. C£ÀÆgÁzsÀ. avÀÛ. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. «ÄãÀ. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. §ÄzsÀ. ºÀ¸ÀÛ. gÉÆût £ÀPÀëvÀæzÀ°è ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ¤UÉ vÉÆAzÀgÉ0iÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ ±ÁAw0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀlPÀ. CºÀB ¥ÀæªÀiÁtzÉÆqÀ£É ¸ÉÃj¹zÀgÉ JµÀÄÖ WÀ½UÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛ z É0iÉÆà CµÀÄÖ WÀ½UɽUÉ DUÀĪÀ WÀAmÉ ¤«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÃ0iÉÆðÃzÀ0iÀÄ WÀAmÉUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀÄgÀÄ. ªÀȲÑPÀ. ¸ÉÆêÀĪÁgÀ. C²é¤0iÀÄ ªÉÆzÀ®£É0iÀÄ¥ÁzÀzÀ®Æè ºÀÄnÖzÀgÉ ªÀiÁvÁ¦vÀÈUÀ½UÉ PÀµÀÖªÀÇ. EgÀĪÁUÀ®Æ ±ÀĨsÀ. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼Éà DUÀ° UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼Éà DUÀ° D±ÉèõÁ ªÀÄSÁ £ÀPÀëvÀæUÀ¼Àî®Æè eÉåõÁ× ªÀÄƯÁ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À®Æè. ¢éwÃ0iÀÄ CµÀÖªÀÄ ±ÀÄ¢Þ EgÀĪÀ ®UÀßzÀ°è CPÀëgÀ ¹éÃPÁgÀ ªÀiÁr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÉ CvÉÛ E®èzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁgÀ±ÀÆ¯É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. «ÄãÀ.¨ÁQ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è ªÀÄgÀtªÁzÀgÉ 3 wAUÀ¼À PÁ® D¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÉÆzÀ®Ä 6-7-8£Éà vÉÆAUÀ¼À°è ZÉÊvÀæ ¥ÀŵÀå DµÁqsÀ ªÀiÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ wAUÀ¼À°è ZÀAzÀæ vÁgÁ§®«gÀĪÀ PÁ®zÀ°è Q« ZÀÄZÀѨÉÃPÀÄ.EAzÀ WÀ. C²é¤. zsÀ£ÀÄ. ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼ÀÆ ¢éwÃ0iÀiÁ. gÉÆûtÂ. ¸Áéw. C£ÀzsÀå0iÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀPÀëaÒzÀæ wyUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ. ¸Áéw. GvÀÛgÀ. ZÀvÀÄzÀð²Ã. ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼À®Æè . ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. C£ÀÆgÁzsÀ.ªÉÄõÀ.ªÀgÉUÉ WÀ. ºÀ¸ÀÛ. ¹ÜgÀgÁ²UÀ¼ÀÄ. ±ÀæªÀt. ºÀ¸ÀÛ. CºÉÆÃgÁwæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀÆ0iÉÆðÃzÀ0iÀiÁ¢ 19 WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆ0iÉÆðÃzÀ0iÀÄPÉÌ ¸ÉÃj¹zÀgÉ DUÀĪÀ ªÉÆvÀÛªÀÅ ªÉÆzÀ® ¢£ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀÆgÁzsÀ F £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è0iÀÄÆ. ¹AºÀ. ±À¤ªÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ «ÄPÀ̪ÁgÀUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ. zÀ±À«ÄÃ. zsÀ£ÀÄ. ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è0iÀiÁzÀgÀÆ. zsÀ¤µÁ×. CtÚ¤®èzÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.EAzÀ WÀ.

¥ÀŵÀå 3£Éà ¥ÁzÀ ¨sÉÊgÀªÀ . ¹AºÀ GvÀÛgÀ 2-3-4 ºÀ¸ÀÛ. gÉêÀw «ÄãÀ zÀ±Á«ZÁgÀ B.¥ÀǪÁðµÁqÀ 3 £Éà ¥ÁzÀ ¥ÀæzÀÄåªÀÄß .gÁºÀÄzÀ±Á. ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ DzÀgÉ-UÀÄgÀÄzÀ±É.gÉÆà ªÀÄÈUÀ 1. d£Àä£ÀPÀëvÀæPÉÌ ªÉÄÃ¯É ºÉýgÀĪÀAvÉ d£ÀäPÁ®zÀ UÀæºÀzÀ±É0iÀÄÄ ¥ÀÇgÉʹzÀ £ÀAvÀgÀ PÀæªÀĪÁV ªÀÄÄA¢£À UÀæºÀUÀ¼À zÀ±ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛªÉ. ¨sÀÄQÛ0iÀÄ°è CAvÀgÀ¨sÀÄQÛ0iÀÄ£ÀÄß w½0iÀÄĪÀ PÀæªÀÄ B.3. D±ÉèõÁ. «±Á 1. ªÀÄWÀ.4. ±ÉõÀªÀ£ÀÄß 6 jAzÀ UÀÄt¹ 12 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ WÀ½UÉUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.¨sÁzÀæ. G.C²é¤ 3 £Éà ¥ÁzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ gÁ²UÀ¼ÀÄ C²é¤. ªÀÄÆ® C²é¤ DzÀgÉ PÉÃvÀÄzÀ±É.avÀÛ 3 £Éà ¥ÁzÀ zËæ¥À¢ .¨sÁzÀæ.3 «ÄxÀÄ£À ¥ÀÅ£À 4.µÁqsÀ 1 zsÀ£ÀÄ G. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. GvÀÛgÀ. 1 gÀ«zÉ±É 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 6 ±À¤zÉ±É 19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2 ZÀAzÀæ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 7 §ÄzsÀ 17 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 3 PÀÄd 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 8 PÉÃvÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 4 gÁºÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 9 ±ÀÄPÀæ 20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 5 UÀÄgÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ 120 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ±ÀÄPÀæzɱÉ0iÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«zɱÉ0iÀÄÆ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæzÉ±É ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ.4 ±Àæ. UÀÄgÀĨsÀÄQÛ0iÀÄ°è ¸ÀÆ0iÀiÁðAvÀgÀ gÁºÀÄzÀ±Á UÀÄgÀĨsÀÄQÛ0iÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 864.µÁqsÀ §Ä zsÀ ¨sÀ qsÀ G.2 ªÀȵÀ¨sÀ ªÀÄÈUÀ3. ±ÀvÀ©üµÀ DzÀgÉ-gÁºÀÄzÀ±É. PÀÈwÛPÁ 1¥ÁzÀ ªÉÄõÀ PÀÈwÛ 2.DzÁæð 3£Éà ¥ÁzÀ ©üêÀÄ . EzÀ£ÀÄß ¸ÀÆ0iÀÄðzÀ±ÁªÀµÀð 6 jAzÀ UÀÄt¹ 120 jAzÀ ¨sÁV¸À¯ÁV §gÀĪÀ ®§Ý¢£Á¢ 43 ¢£ÀUÀ¼ÀÆ 12 WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ EzÀgÀAvÉ J®èªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.µÁqÀ gÀÄ gÉ gÉÆ vÀ C©üfvï dÄ eÉ eÉÆ ±À ±ÀæªÀt ² ±ÀÄ ±É ±ÉÆ zsÀ¤µÀ× UÀ V UÀÄ UÉ ±ÀvÀ©üµÀ UÉÆ ¸À ¹ ¸ÀÄ ¥ÀÇ.DzÁæð.¥ÀÅ£À 1.0iÀiÁªÀ zÀ±Á£ÀĨsÀÄQÛ0iÀÄ°è 0iÀiÁªÀ UÀæºÀzÀ CAvÀgÀ¨sÀÄQÛ0iÀÄ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÉÆà D ¨sÀÄQÛ ªÀµÁð¢UÀ¼À£ÀÄß ¢£ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁr CAvÀgÀ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ UÀæºÀzÀ zÀ±ÀªÀµÀð¢AzÀ UÀÄt¹ 120 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ §gÀĪÀ ®§ÝªÉà CAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼ÁVvÀÛªÉ.d£Àä£ÀPÀëvÀæªÀÅ PÀÈwÛPÀ.¥Àæw0iÉÆAzÀÄ UÀæºÀzÀ zÀ±É0iÀÄ®Æè CzÉà UÀæºÀzÀ ¨sÀÄQÛ0iÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV MA§vÀÄÛ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÄQÛ0iÀÄÆ ªÀÄÄVzÀÄ UÀæºÀzÀ zÀ±É0iÀÄÆ CzÀgÀ ¨sÀÄQÛUÀ¼ÀÆ PÀæªÀĪÁV £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛªÉ.§ÄzsÀzÀ±É.3 vÀįÁ «±ÁSÁ 4 C£ÀÆ. d£Àä £ÀPÀëvÀæzÀ°è d£À£À PÁ®PÉÌ JµÀÄÖ WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀzÀÄÝ JµÀÄÖ WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ G½¢ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀäPÁ®zÀ UÀæºÀzÀ±É0iÀÄ°è 0iÀiÁªÀ ¨sÀÄQÛ0iÀÄÄ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄÓ vÉæöÊgÁ²0iÀÄ jÃvÁå UÀÄt¹ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. 3.avÀæ 4£Éà ¥ÁzÀ PÉëÃvÀæ¥Á® . 17 . ¥ÁzÀªÀ£ÀÆß w½0iÀÄĪÀPÀæªÀÄ £ÀPÀëvÀæ 1¥ÁzÀ 2¥ÁzÀ 3¥ÁzÀ 4¥ÁzÀ C²é¤ ZÀÄ ZÉ ZÉÆ ® ¨sÀgÀt ° ®Ä ¯É ¯ÉÆ PÀÈwÛPÉ C E G J gÉÆût M ªÀ « ªÀÅ ªÀÄÈUÀ²gÉ ªÉ ªÉÇ PÀ Q DzÁæð PÀÄ WÀ Y bÀ ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ PÉ PÉÆ ºÀ » ¥ÀŵÀå ºÀÄ ºÉ ºÉÆ qÀ D±ÉèõÀ r qÀÄ qÉ qÉÆ ªÀÄWÀ ªÀÄ «Ä ªÀÄÄ ªÉÄ ¥Àŧ⠪ÉÆ l n lÄ GvÀÛgÀ mÉ mÉÆ ¥À ¦ ºÀ¸ÀÛ ¥ÀÅ µÀ t oÀ avÀÛ ¥É ¥ÉÇ gÀ j ¸Áéw gÀÄ gÉ gÉÆ vÀ «±ÁR w vÀÄ vÉ vÉÆ C£ÀÆgÁzsÀ £À ¤ £ÀÄ £É eÉåõÀ× £ÉÆ 0iÀÄ ¬Ä 0iÀÄÄ ªÀÄÆ® 0iÉÄ 0iÉÆ § © ¥ÀÇ. C£ÀÆgÁzsÀ GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ DzÀgÉ -±À¤zÀ±É.¨sÁzÁæ1. GzÁ B. eÉåõÁ× ªÀȲÑPÀ ªÀÄÆ®.2. ¥Àŧâ.3 PÀÄA¨sÀ ¥ÀÇ.±ÀvÀ©üµÀ 1 £Éà ¥ÁzÀ ZËqÉñÀéj . DzÁæð. ¥ÀŵÀå. ¸Áéw. zsÀ¤ 1-2 ªÀÄPÀgÀ zsÀ¤ 3.µÁqsÀ. GvÀÛgÁµÁqsÀ DzÀgÉ d£ÀäPÁ®zÀ°è gÀ«zÀ±É.4 ±ÀvÀ ¥ÀÇ.2. avÀÛ 1-2 PÀ£Áå avÀÛ 3. GvÀÛgÀ 1.¸Áéw 3 £Éà ¥ÁzÀ UËj .2. ºÀ¸ÀÛ. ºÀħ⠥ÀÇ.µÁqsÀ2. ¥ÀÇ. «±ÁR. eÉåõÀ× gÉêÀw DzÀgÉ. ¨sÀgÀtÂ.¨sÀgÀt DzÀgÉ ±ÀÄPÀæzÀ±É. ±ÀæªÀtªÁzÀgÉ-ZÀAzÀæzÀ±É ªÀÄÈUÀ²gÀ avÀæ.4. ¥ÀŵÀå. zsÀ¤µÀ× DzÀgÉ PÀÄdzÀ±É.¸Áéw 1£Éà ¥ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ .GqÀÄzÀ±Á¨sÀÄQÛ «ZÁgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÆzÀ®£Éà CPÀëgÀ¢AzÀ £ÀPÀëvÀæªÀ£ÀÆß. gÉÆûtÂ. D±ÉèÃ.¨sÁzÀæ ¸É ¸ÉÆ zÀ ¢ G.ªÀÄÈUÀ 3£Éà ¥ÁzÀ ºÀȵÀÚ .¨sÁzÀæ zÀÄ WÀÄ gÀhÄ xÀ gÉêÀw zÉ zÉÆ ZÀ a (ºÀæ¸Àé ¢ÃWÁðPÀëgÀUÀ½UÉ ¨sÉÃzÀ«®è) PÀȵÀÚ .µÁqsÀ.4 G. ¨sÀÄQÛ «ZÁgÀ B. PÀlPÀ ªÀÄWÀ.4 ¸Áéw.ºÀ¸ÀÛ 2£Éà ¥ÁzÀ eÁÕ¤ .

¨sÁ ªÀÄÆ® ±ÀæªÀ G.©ü D£ÀAzÀ-PÁ0iÀÄð¹¢Þ ¥ÀÇ.¨sÁ ¨sÀgÀ DzÉæð G.¨sÁ ±ÀæªÀ G.¨sÁ zsÀ¤ gÉêÀ ±ÀvÀ C²é ¥ÀÇ.¨sÁ ¥ÀǵÁ zsÀ¤ gÉêÀ GµÁ ±ÀvÀ C²é C©ü ¥ÀÇ.¨sÁ ¨sÀgÀ G. gÀ«zÉ±É 6 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ ªÀ w ¢ gÀ« 0 3 18 ZÀAzÀæ 0 6 0 PÀÄd 0 4 6 gÁºÀÄ 0 10 24 UÀÄgÀÄ 0 9 18 ±À¤ 0 11 12 §ÄzsÀ 0 10 6 PÉÃvÀÄ 0 4 6 ±ÀÄPÀæ 1 0 0 gÁºÀÄzÉ±É 18 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ ªÀ w ¢ gÁºÀÄ 2 8 12 UÀÄgÀÄ 2 4 24 ±À¤ 2 10 6 §ÄzsÀ 2 6 18 PÉÃvÀÄ 1 0 18 ±ÀÄPÀæ 3 0 0 gÀ« 0 10 24 ZÀAzÀæ 1 6 0 PÀÄd 1 0 18 §ÄzÀzÉ±É 17 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ §ÄzsÀ PÉÃvÀÄ ±ÀÄPÀæ gÀ« ZÀAzÀæ PÀÄd gÁºÀÄ UÀÄgÀÄ ±À¤ ªÀ 2 0 2 0 1 0 2 2 2 w 4 11 10 10 5 11 6 3 8 ¢ 27 27 0 6 0 27 18 6 9 w-wAUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæzÉ±É 10 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ ªÀ w ¢ ZÀAzÀæ 0 10 0 PÀÄd 0 7 0 gÁºÀÄ 1 6 0 UÀÄgÀÄ 1 4 0 ±À¤ 1 7 0 §ÄzsÀ 1 5 0 PÉÃvÀÄ 0 7 0 ±ÀÄPÀæ 1 8 0 gÀ« 0 6 0 UÀÄgÀÄzÉ±É 16 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ ªÀ w ¢ UÀÄgÀÄ 2 1 18 ±À¤ 2 6 12 §ÄzsÀ 2 3 6 PÉÃvÀÄ 0 11 6 ±ÀÄPÀæ 2 8 10 gÀ« 0 9 18 ZÀAzÀæ 1 4 0 PÀÄd 0 11 6 gÁºÀÄ 2 4 24 PÉÃvÀÄzÉ±É 7 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ PÉÃvÀÄ ±ÀÄPÀæ gÀ« ZÀAzÀæ PÀÄd gÁºÀÄ UÀÄgÀÄ ±À¤ §ÄzsÀ ªÀ 0 1 0 0 0 1 0 1 0 w 4 2 4 7 4 0 11 1 11 ¢ 27 0 6 0 27 18 6 9 27 ¢-¢ªÀ¸À PÀÄdzÉ±É 7 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ ªÀ w ¢ PÀÄd 0 4 27 gÁºÀÄ 1 0 18 UÀÄgÀÄ 0 11 6 ±À¤ 1 1 9 §ÄzsÀ 0 11 27 PÉÃvÀÄ 0 4 27 ±ÀÄPÀæ 1 2 0 gÀ« 0 4 6 ZÀAzÀæ 0 7 0 ±À¤zÉ±É 19 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ ªÀ w ¢ ±À¤ 3 0 3 §ÄzsÀ 2 8 9 PÉÃvÀÄ 1 1 9 ±ÀÄPÀæ 3 2 0 gÀ« 0 11 12 ZÀAzÀæ 1 7 0 PÀÄd 1 1 9 gÁºÀÄ 2 10 6 UÀÄgÀÄ 2 6 12 ±ÀÄPÀæzÉ±É 20 ªÀµÀð ¨sÀÄQÛ ±ÀÄPÀæ gÀ« ZÀAzÀæ PÀÄd gÁºÀÄ UÀÄgÀÄ ±À¤ §ÄzsÀ PÉÃvÀÄ ªÀ 3 1 1 1 3 2 3 2 1 w 4 0 8 2 0 8 2 10 2 ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¥Àæ0iÀiÁtPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ D£ÀAzÁ¢ 0iÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ C²é ªÀÄÈUÀ ¨sÀgÀ DzÉæð PÀÈwÛ ¥ÀÅ£À gÉÆû ¥ÀŵÀå ªÀÄÈUÀ D±Éèà DzÉæð ªÀÄSÁ ¥ÀÅ£À ¥Àŧ⠥ÀŵÀå GvÀÛ D±Éèà ºÀ¸ÀÛ ªÀÄSÁ avÀÛ ¥Àŧ⠸Áéw GvÀÛ «±Á ºÀ¸ÀÛ C£ÀÆ avÀÛ eÉåõÁ× ¸Áéw ªÀÄÆ® «±Á ¥ÀǵÁ C£ÀÆ GµÁ eÉåõÁ× C©ü ªÀÄÆ® ±ÀæªÀ ¥ÀǵÁ zsÀ¤ GµÁ ±ÀvÀ C©ü ¥ÀÇ.¨sÁ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÉæð ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ ºÀ¸ÀÛ C£ÀÆ G.¨sÁ PÁ®zÀAqÀ-ªÀÄÈvÀÄå G.¨sÁ zsÀƪÀÄæ-C±ÀĨsÀ gÉêÀ ¥ÀæeÁ¥Àw-¸Ë¨sÁUÀå C²é ¸ËªÀÄå-¸ËRå ¨sÀgÀ zsÁéAPÀë-zsÀ£ÀªÀå0iÀÄ PÀÈwÛ zsÀéd-±ÀĨsÀ gÉÆû ²æêÀvÀì-¸ÀA¥ÀwÛ ªÀÄÈUÀ ªÀdæ-PÀë0iÀÄ DzÉæð ªÀÄÄzÀÄÎgÀ-¸ÀA¥ÀwÛ£Á±À ¥ÀÅ£À bÀvÀæ-gÁd¸À£Áä£À ¥ÀŵÀå «ÄvÀæ-zÉúÀ¥ÀÅ¶Ö C±Éèà ªÀiÁ£À¸À-¸ÀAvÀÄ¶Ö ªÀÄSÁ ¥ÀzÀä-zsÀ£À¥Áæ¦Û ¥Àŧ⠮A§PÀ-zsÀ£ÀºÁ¤ GvÀÛ GvÁàvÀ-¥Áæt£Á±À ºÀ¸ÀÛ ªÀÄÈvÀÄå-ªÀÄgÀt avÀÛ PÁt-PÉèõÀ ¸Áéw ¹¢Þ-PÁ0iÀÄð¹¢Þ «±Á ±ÀĨsÀ-PÀ¯Áåt C£ÀÆ CªÀÄÈvÀ-¯Á¨sÀ eÉåõÁ× ªÀÄĸÀ®-zsÀ£ÀPÀë0iÀÄ ªÀÄÆ® UÀzÁ-¨sÀ0iÀÄ ¥ÀǵÁ ªÀiÁvÀAUÀ-PÀÄ®ªÀÈ¢Þ GµÁ gÁPÀë¸À-ªÀĺÁjµÀÖ C©ü ZÀgÀ-PÁ0iÀÄð£Á±À ±ÀæªÀ ¹ÜgÀ-PÁ0iÀÄð¯Á¨sÀ zsÀ¤ ªÀzsÀðªÀiÁ£À-¸ÀªÀÄÈ¢Þ .¨sÁ PÀÈwÛ ¥ÀÅ£À gÉêÀ gÉÆû ¥ÀŵÀå ªÀÄÈUÀ C±Éèà C²é DzÉæð ªÀÄSÁ ¨sÀgÀ PÀÈwÛ ¥ÀÅ£À ¥Àŧâ gÉÆû ¥ÀŵÀå GvÀÛ ªÀÄÈUÀ C±Éèà ºÀ¸ÀÛ DzÉæð ªÀÄSÁ avÀÛ ¥ÀÅ£À ¥Àŧ⠸Áéw ¥ÀŵÀå GvÀÛ «±Á C±Éèà ºÀ¸ÀÛ C£ÀÆ ªÀÄSÁ avÀÛ eÉåõÁ× ¥Àŧ⠸Áéw ªÀÄÆ® GvÀÛ «±Á ¥ÀǵÁ ±À¤ 0iÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ® ±ÀvÀ.¨sÁ PÀÈwÛ ±ÀæªÀ gÉêÀ gÉÆû zsÀ¤ C²é ªÀÄÈUÀ ±ÀvÀ ¥ÀÇ.¨sÁ PÀÈwÛ gÉêÀ gÉÆû 18 ªÀÄAUÀ¼À C±Éèà ªÀÄSÁ ¥Àŧâ GvÀÛ ºÀ¸ÀÛ avÀÛ ¸Áéw «±Á C£ÀÆ eÉåõÁ× ªÀÄÆ® ¥ÀǵÁ GµÁ C©ü ±ÀæªÀ zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀÇ.µÁ eÉåõÁ× C©ü avÀÛ ¸Áéw ªÀÄÆ® ±ÀæªÀ «±Á ¥ÀǵÁ zsÀ¤ C£ÀÆ GµÁ ±ÀvÀ eÉåõÁ× C©ü ¥ÀÇ.¨sÀÄQÛPÉÆõÀÖPÀ: ªÀ-ªÀµÀð.¨sÁ G.¨sÁ ¨sÀgÀ G.

£ÀPÀëvÀæ £ÁªÀiÁPÀëgÀ ZÀÆ ZÉà ZÉÆà ¯Á C²é °Ã ®Æ ¯Éà ®Æ ¨sÀgÀ D F H K PÀÈwÛ N ªÁ «Ã ªÀÇ gÉÆû ªÉà ªÉÇà PÁ Qà ªÀÄÈUÀ PÀÆ PÀ Y bÀ DzÉæð PÉà PÉÆà ºÁ »Ã ¥ÀÅ£À ºÀÆ ºÉà ºÉÆà qÁ ¥ÀŵÀå qÉà qÀÆ qÉà qÉÆà D±Éèà £ÀPÀëvÀæ ¥ÀæPÀgÀtA ªÀiÁ «Äà ªÀÄÆ ªÉÄà ªÀÄSÁ ªÉÆà mÁ nà lÆ nà mÉÆà ¥Á ¦Ã ¥ÀÇ µÀ uÁ qsÁ ¥Éà ¥ÉÇà gÁ jà gÀÆ gÉà gÉÆà vÁ wà vÀÆ vÉà vÉÆà £Á ¤Ã £ÀÆ £Éà £ÉÆà 0iÀiÁ ¬Äà 0iÀÄÆ 0iÉÄà 0iÉÆà ¨Á ©Ã §Æ zsÁ ¨sÁ qÁ eÉà eÉÆà eÁ fà ²Ã ±ÀÆ ±Éà ±ÉÆà UÁ Và UÀÆ UÉà UÉÆà ¸Á ¹Ã ¸ÀÆ ¸Éà ¸ÉÆà ªÁ «Ã zÀÄ bÀ k xÁ zÉà zÉÆà ZÁ aà ¥Àŧâ GvÀÛ ºÀ¸ÀÛ avÀÛ ¸Áéw «±Á C£ÀÆ eÉåõÁ× ªÀÄÆ® ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀÇ. zsÀ.µÁ D¢ ¦AUÀ¼À ©¢gÀÄ ºÉÆgÀ ¥ÀÅA ¥ÀÇ. ªÀÄzsÀå £À«®Ä ±À«Ä M¼À ¹Ûçà D¢ £À«®Ä PÀzÀA§ M¼À £À ºÀ¸ÀÛ GvÀÛgÀ D¢ £À«®Ä ªÀiÁªÀÅ M¼À ¥ÀÅA ¥Àŧ⠪ÀÄzsÀå £À«®Ä °A¨É M¼À ¥ÀÅA ªÀÄR CAvÀå £À«®Ä E¥Éà ºÉÆgÀ ¹Ûçà 19 UÀÄt Që¥Àæ GUÀæ wÃPÀë÷Ú ¹ÜgÀ ªÀÄÈzÀÄ wÃPÀë÷Ú ZÀgÀ Që¥Àæ wÃPÀë÷Ú GUÀæ GUÀæ ¹ÜgÀ Që¥Àæ ªÀÄÈzÀÄ ZÀgÀ wÃPÀë÷Ú ªÀÄÈzÀÄ wÃPÀë÷Ú wÃPÀë÷Ú GUÀæ ¹ÜgÀ ZÀgÀ ZÀgÀ ZÀgÀ GUÀæ ¹ÜgÀ ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄÄR w0iÀÄðPï CzsÀB CzsÀB GzsÀéð w0iÀÄðPï GzsÀéð w0iÀÄðPï HzsÀéð CzsÀB CzsÀB CzsÀB GzsÀéð w0iÀÄðPï w0iÀÄðPï w0iÀÄðPï CzsÀB w0iÀÄðPï w0iÀÄðPï CzsÀB CzsÀB HzsÀéð HzsÀéð HzsÀéð HzsÀéð CzsÀB HzsÀéð w0iÀÄðPï zÀ馅 ªÀtð IĶ ªÀÄAzÀ §æºÀä ªÀÄjÃa ªÀÄzsÀå PÀëwæ0iÀÄ ªÀ¹µÀÖ ¸ÀÄzÀȱÀ ªÉʱÀå CAVgÀ CAzsÀ ±ÀÆzÀæ Cwæ ªÀÄAzÀ C£ÀįÉÆêÀÄ ¥ÀÅ®¸ÀÛ÷å ªÀÄzsÀå ¥Àæw¯ÉÆêÀÄ ¥ÀÅ®ºÀ ¸ÀÄzÀȱÀ §æºÀä PÀævÀÄ CAzsÀ PÀëwæ0iÀÄ ªÀÄjÃa ªÀÄAzÀ ªÉʱÀå ZÀ¹µÀ× ªÀÄzsÀå ±ÀÆzÀæ CAVgÀ ¸ÀÄzÀȱÀ C£ÀįÉÆêÀÄ Cwæ CAzsÀ ¥Àæw¯ÉÆêÀÄ ¥ÀÅ®¸ÀÛ÷å ªÀÄAzÀ §æºÀä ¥ÀÅ®ºÀ ªÀÄzsÀå PÀëwæ0iÀÄ PÀævÀÄ ¸ÀÄzÀȱÀ ªÉʱÀå ªÀÄjÃa CAzsÀ ±ÀÆzÀæ ZÀ¹µÀ× ªÀÄAzsÀ C£ÀįÉÆêÀÄ CAVgÀ ªÀÄzsÀå ¥Àæw¯ÉÆêÀÄ Cwæ ¸ÀÄzÀȱÀ §æºÀä ¥ÀÅ®¸ÀÛ÷å CAzsÀ PÀëwæ0iÀÄ ¥ÀÅ®ºÀ ªÀÄAzÀ ªÉʱÀå PÀævÀÄ ¸ÀÄzÀȱÀ ±ÀÆzÀæ ZÀ¹µÀ× CAzsÀ C£ÀįÉÆêÀÄ CAVgÀ ªÀÄAzÀ ¥Àæw¯ÉÆêÀÄ Cwæ §æºÀä ¥ÀÅ®¸ÀÛ÷å ªÀÄzsÀå ¸ÀÄzÀȱÀ PÀëwæ0iÀÄ ¥ÀÅ®ºÀ CAzsÀ ªÉʱÀå PÀævÀÄ ¨sÀÆvÀ zÉêÀvÉ ¨sÀÆ«Ä C²é ¨sÀÆ«Ä 0iÀĪÀÄ ¨sÀÆ«Ä CVß ¨sÀÆ«Ä §æºÀä ¨sÀÆ«Ä ZÀAzÀæ gÀÄzÀæ d® d® C¢w d® UÀÄgÀÄ d® ¸À¥Àð ¦vÀÈ d® d® C0iÀÄðªÀÄ ¨sÀUÀ CVß gÀ« CVß CVß vÀéµÀÖöÈ CVß ªÁ0iÀÄÄ CVß EAzÁæVß CVß «ÄvÀæ ªÁ0iÀÄÄ EAzÀæ ªÁ0iÀÄÄ ¤IÄðw ªÁ0iÀÄÄ d® ªÁ0iÀÄÄ «±Ééà ªÁ0iÀÄÄ «µÀÄÚ DPÁ±À ªÀ¸ÀÄ DPÁ±À ªÀIÄt DPÁ±À CeÉÊPÀ DPÁ±À C»§ÄðzÀß÷å DPÁ±À ¥ÀǵÁ .¨sÁ ªÀÄzsÀå ¦AUÀ¼À UÉÆý M¼À ¹Ûçà ¥ÀǨsÁ. ªÀÄzsÀå PÁPÀ CA¨ÁmÉ ºÉÆgÀ ¹Ûçà gÉÆût CAvÀå PÁPÀ ©®é ºÉÆgÀ ¹Ûçà PÀÈwÛPÀ CAvÀå PÁPÀ CAPÉÆÃ¯É ºÉÆgÀ ¹Ûçà ¨sÀgÀt ªÀÄzsÀå PÁPÀ gÀAd M¼À ¥ÀÅA C²é¤ D¢ PÉÆý ¸ÀgÀ½ M¼À ¹Ûçà D±ÉèõÀ D¢ PÉÆý ZÀAzÀ£À M¼À £À ¥ÀŵÀå ªÀÄzsÀå PÉÆý £ÉÃgÀ¼É M¼À ¹Ûçà ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ CAvÀå PÉÆý ºÀ®¸ÀÄ ºÉÆgÀ ¹Ûçà DzÁæð CAvÀå PÉÆý JPÉÌ ºÉÆgÀ ¥ÀÅA ªÀÄÈ. ªÀÄzsÀå ¨sÉÃgÀÄAqÀ PÀ¢gÀ M¼À £À ±ÀæªÀt D¢ ¦AUÀ¼À ªÀÄgÀĪÀ M¼À ¹Ûçà G.zsÀ.¨sÁ G.µÁ ªÀÄzsÀå÷ ¦AUÀ¼À C±ÀévÀÜ ºÉÆgÀ ¥ÀÅA ªÀÄÆ® CAvÀå ¦AUÀ¼À £ÁUÀZÀA ºÉÆgÀ ¹Ûçà gÉêÀw CAvÀå ¦AUÀ¼À ZÀA¥ÀPÀ M¼À ¹Ûçà G. D¢ PÁPÀ ¥À¯Á±À M¼À ¹Ûçà D¢ PÁPÀ ¥ÉÃgÀ¼É M¼À ¥ÀÅA ±ÀvÀ ªÀÄÈ. a.¨sÁ gÉêÀ UÀt zÉêÀ ªÀÄ£ÀĵÀå gÁPÀë¸À ªÀÄ£ÀĵÀå zÉêÀ ªÀÄ£ÀĵÀå zÉêÀ zÉêÀ gÁPÀë¸À gÁPÀë¸À ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀå zÉêÀ gÁPÀë¸À zÉêÀ gÁPÀë¸À zÉêÀ gÁPÀë¸À gÁPÀë¸À ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀå zÉêÀ gÁPÀë¸À gÁPÀë¸À ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀå zÉêÀ 0iÉÆä ªÉÊj gÀdÄÓ PÀÄzÀÄgÉ D£É DqÀÄ ºÁªÀÅ ºÁªÀÅ £Á¬Ä ¨ÉPÀÄÌ DqÀÄ ¨ÉPÀÄÌ E° E° JvÀÄÛ JªÉÄä ºÀÄ° PÉÆÃt ºÀÄ° fAPÉ fAPÉ £Á¬Ä PÀ¦ UÉÆêÀÅ PÀ¦ £Áj PÀÄzÀÄgÉ £ÀgÀ DPÀ¼ÀÄ D£É ¥ÁzÀ eÁ£ÀÄ £Á©ü PÀAoÀ ²gÀB PÀAoÀ £Á©ü eÁ£ÀÄ ¥ÁzÀ ¥ÁzÀ eÁ£ÀÄ £Á©ü PÀAoÀ ²gÀB PÀoÀ £Á©ü eÁ£ÀÄ ¥ÁzÀ ¥ÁzÀ eÁ£ÀÄ £Á©ü PÀAoÀ ²gÀB PÀAoÀ £Á©ü eÁ£ÀÄ ¥ÁzÀ JªÉÄä ¹AºÀ PÀ¦ ªÀÄƵÀPÀ ªÀÄƵÀPÀ fAPÉ E° PÀ¦ E° ¨ÉPÀÄÌ ¨ÉPÀÄÌ ºÀÄ° PÀÄzÀÄgÉ UÉÆêÀÅ PÀÄzÀÄgÉ UÉÆêÀÅ £Á¬Ä £Á¬Ä fAPÉ DqÀÄ ºÀÄ° JªÉÄä ºÀÄ° JªÉÄä ºÀÄ° ºÀÄ° ¹AºÀ ªÉÃzsÀ £Ár ¥ÀQë ªÀÈPÀë £Á¼À °AUÀ eÉåõÀ× D¢ ¨sÉÃgÀÄAqÀ ºÉÆAUÉ ºÉÆgÀ ¥ÀÅA C£ÀÄgÁzsÀ ªÀÄzsÀå ¨sÉÃgÀÄAqÀ £É°è ºÉÆgÀ ¹Ûçà «±ÁSÁ CAvÀå ¨sÉÃgÀÄAqÀ CwÛ M¼À ¹Ûçà ¸Áéw CAvÀå ¨sÉÃgÀÄAqÀ £ÉÃgÀ¼É M¼À ¥ÀÅA a.

£ÀªÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀgÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ gÀ« d£Àä ¢éwÃ0iÀÄ vÀÈwÃ0iÀÄ ZÀvÀÄxÀð ¥ÀAZÀªÀÄ µÀ¶× ¸À¥ÀÛªÀÄ CµÀÖªÀÄ £ÀªÀªÀÄ zÀ±ÀªÀÄ KPÁzÀ±À zÁézÀ±À D0iÀiÁ¸À «vÀÛ£Á±À ±ÀvÀÄæ£Á±À PÉèñÀ ©üÃw gÉÆÃUÀ£Á±À CzsÁ£é À gÉÆÃUÀ ªÀå¸À£À PÀªÀÄð¹¢Þ ªÀiÁ£À¯Á¨sÀ ¥ÀæªÁ¸À ZÀAzÀæ ¨sÉÆÃUÀ zÀæªÀå£Á±À d0iÀÄ ¨sÀ0iÀÄ ±ÉÆÃPÀ ±ÀvÀÈ£Á±À ¸ÀÄR C¤µÀÖ gÉÆÃUÀ EµÀÖ¹¢Þ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀå0iÀÄ PÀÄd §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ £Á±À «vÀÛ£Á±À ¸ÁÜ£À¯Á¨sÀ PÉèñÀ ©üÃw vÁªÀÄæ¯Á¨sÀ PÀ®ºÀ gÉÆÃUÀ ªÀå¸À£À ¨sÀAUÀ ¸ÀÄR¯Á¨sÀ zsÀ£À£Á±À «vÀÛ£Á±À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ±ÀvÀȨsÀ0iÀÄ zsÀ£À¯Á¨sÀ PÀ®ºÀ d0iÀÄ C¤µÀÖ ¥ÀÅvÀæ¯Á¨sÀ «WÀß ¸ÀÄR ¥ÀÅ¶Ö C¥Àd0iÀÄ zÀÄBR zsÀ£À¯Á§ ¸ÁÜ£À£Á±À §AzsÀÄPÉèñÀ ¥ÀÅvÀæ¯Á¨sÀ ±ÀvÀȦÃqÁ ¨sÉÆÃUÀ gÉÆÃUÀ ¸ÀÄvÀ¯Á¨sÀ zsÀ£À£Á±À ¸ÁÜ£À¯Á¨sÀ zÀÄBR ¨sÉÆÃUÀ zsÀ£À¯Á¨sÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¸ÀÄR ¥ÀÅvÀæ¯Á¨sÀ «¥ÀvÀÄÛ ¹ÛçøÀÄR ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¹ÛçøÀÄR PÀ®ºÀ C©üªÀÈ¢Þ ¯Á¨sÀ ±À¤ gÉÆÃUÀ zsÀ£À£Á±À zsÀ£À¯Á¨sÀ PÀ®ºÀ ¥ÀÅvÀæºÁ¤ ±ÀvÀÈ£Á±À CzsÁ£é À zÀÄBR zsÀ£À£Á±À zÁjzÀæ÷å zsÀ£À¯Á¨sÀ «vÀÛ£Á±À gÁºÀÄ ¨sÀ0iÀÄ PÀ®ºÀ ¸Ë¨sÁUÀå ªÀiÁ£ÀºÁ¤ §Ä¢Þ£Á±À ¸ÀÄR gÁd¨sÀ0iÀÄ «vÀÛ£Á±À ¸ÀAvÁ¥À PÀ®ºÀ ¹ÛÃç ¯Á¨sÀ ªÀå0iÀÄ PÉÃvÀÄ ¦ÃqÁ PÀ®ºÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ zÉúÀ¦ÃqÁ ªÀå¸À£À ¸ÀÄR gÁd¨sÀ0iÀÄ zsÀ£À£Á±À zsÀ£À£Á±À ¨sÀAUÀ ¯Á¨sÀ £Á±À UÀæºÀzÉÆõÀ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV DgÁzsÀå zÉêÀvÉ ªÀUÉÊgÉ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ zÉêÀvÉ ¥ÀŵÀà d¥À¸ÀASÉå gÀvÀß ªÀ¸ÀÛç zsÁ£Àå ¥À±ÀÄ gÀ¸À ±ÀA¨sÀÄ PÉA¥ÀÅ 7000 ªÀiÁtÂPÀå PÉA¥ÀÅ UÉÆâü PÀ¦®zsÉãÀÄ ¨É®è zÀÄUÉð ©½ 11000 ªÀÄÄvÀÄÛ ©½ CQÌ ©½ªÀȵÀ¨sÀ vÀÄ¥Àà ¸ÀÌAzÀ gÀPÀÛ 7000 ºÀªÀ¼À PÉA¥ÀÅ vÉÆUÀj gÀPÀÛªÀȵÀ¨sÀ ¨É®è «µÀÄÚ ±ÁåªÀÄ 14000 ¥ÀZÉÑ ºÀ¹gÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ C±Àé vÀÄ¥Àà gÀÄzÀæ ºÀ¼À¢ 19000 ¥ÀŵÀågÁUÀ ºÀ¼À¢ PÀqÀ¯É ±ÉéÃvÁ±Àé ¸ÀPÀÌgÉ 20 zÀÄUÉð ©½ 16000 ªÀdæ ©½ CªÀgÉ C±Àé vÀÄ¥Àà wæªÀÄÆwð ¤Ã® 13000 ¤Ã® PÀ¥ÀÅöà J¼ÀÄî PÀȵÀÚzsÉãÀÄ vÉÊ® ¸ÀÌAzÀ ¤Ã® 18000 UÉÆêÉÄâPÀ §ÆzÀÄ GzÀÄÝ DqÀÄ vÉÊ® UÀt¥Àw ¤Ã® 17000 ªÉÊqÀÆ0iÀÄð avÀæ ºÀÄgÀĽ D£É vÉÊ® .

avÁæ. gÉÆû. ±ÀæªÀt gÉÆû. zsÀ¤. G. ºÀ¸ÁÛ. G. ºÀ¸ÁÛ. ªÀÄÈUÀ. ¸ÁéwÃ. ¥ÀŵÀå. G¥À£À0iÀÄ£À : gÉÆû. C£ÀÆ. ºÀ¸ÁÛ. G. £ÀÆvÀ£À ªÀ¸ÀÛçzsÁgÀuÉ 21.µÁqsÁ. GvÀÛ.µÁqÀ. ¨sÁzÀæ.avÁæ. gÉêÀw. gÉÆû.µÁqsÁ.GvÀÛ. G. gÉÆû. gÉêÀwà 12. gÉêÀwà «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É : «ªÁºÀPÀªÀÄðzÀ°è ¸À¥ÀÛªÀıÀÄ¢Þ. C£ÀߥÁæ±À£À : C²é.µÁqsÁ.±ÀvÀ) F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÀtUÀ½UÉ DzÀæð. zsÁ£Àå¸ÀAUÀæºÀ 19.µÁqsÁ. C£ÀÆgÁzsÁ. ¥ÀŵÀå. C£ÀÆ. avÁæ. ¥ÀŵÀå. G. C£ÀÆ. G. ¥ÀÅ£À. G. G. 3.¨sÁzÀæ. C£ÀÆ. gÀ«ªÁgÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ. ºÀ¸ÁÛ. ¥ÀŵÀå. gÉêÀwà gÉÆû. ±ÀæªÀt. ªÀÄÈUÀ²gÀ. ªÀÄÈUÀ.¨sÁzÀæ. GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ. ¹ÃªÀÄAvÀ : gÉÆûtÂÃ. ºÀ¸ÁÛ. C£ÀÆ. gÉêÀwÃ. ºÀ¸ÁÛ. gÉêÀwà C²é. £ÀªÀªÀıÀÄ¢Ý EgÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛ. C£ÀÆ. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. ªÀÄÆ®. G. G. avÁæ. ºÀ¸ÁÛ. avÁæ. (C²é. zÀÄUÁð. GvÀÛgÁ. C£ÀÆ. ªÀÄÆ®. ¥ÀŵÀå. PÀȵÁågÀA¨sÀ 17. ºÀ¸ÁÛ.¨sÁzÀæ. avÁæ. ºÀ¸ÀÛ. ªÀÄÆ®. ¥ÀÇ.µÁqsÁ.GvÀÛ. ªÀÄÆ®. ªÁå¥ÁgÀ 23.¨sÁzÀæ. ªÀÄÈUÀ. ºÀ¸ÁÛ. gÉêÀwà C²é. ±ÀæªÀt. PÀÈwÛPÁ. CµÀתÀıÀÄ¢Þ. ¥Àæ0iÀiÁt : : : : : : : : : C²é. gÉÆû. eÁvÀPÀªÀÄð/£ÁªÀÄPÀgÀt : C²é¤Ã. ±ÀæªÀt. G. G. gÉÆû. zsÀ¤. ¥ÀŵÀå. §ÄzsÀ. C£ÀÆ. UÀ¨sÁðzÁ£À : C²é¤Ã. gÉêÀwà 14. ªÀÄÈUÀ. ©ÃdªÁ¥À£À 18. ¥ÀŵÀå. ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¥Àæ±À¸ÀÛªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. zsÀ¤. ¨sÁzÀæ. CPÀëgÁgÀA¨sÀ : C²é.G. G. G. ¨sÁzÀæ.GvÀÛ. ¥ÀŵÀå. ªÀÄÈUÀ. ±ÀvÀ. ±ÀæªÀt. ±ÀæªÀt. ¥ÀÅ£À) 11. ºÀ¸ÁÛ. GvÀÛgÁ. ¨sÁzÀæ. ªÀÄÈUÀ. ±ÀæªÀt. avÁæ. zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ ±À¤. ¸ÁéwÃ. ±ÀvÀ. G.µÁqsÁ. ±ÀvÀvÁgÁ. ¥ÀÅ£À. C£ÀÆgÁzsÁ. zÉêÀ ¥ÀæwµÉ× : gÉÆû. ±ÀæªÀt. ºÀ¸ÁÛ. G. gÉêÀwÃ. zsÀ¤. ¸ÁéwÃ. avÁæ. zsÀ¤. ¥ÀŵÀå. ¥ÀŵÀå. ªÀÄÈUÀ.µÁqsÁ.GvÀÛ. 5. G. G½zɯÁè PÀªÀÄðzÀ°è CµÀתÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁézÀ±À ±ÀÄ¢Þ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÈUÀ. G. ¥ÀÅ£À. G. ±ÀÄPÀæ. ¥ÀÅ£À. ±ÀvÀ. ºÀ¸ÁÛ. ªÀÄÈUÀ. §æºÉÆäÃ¥ÀzÉñÀzÀ°è.GvÀÛ. ¥ÀÅ£À. 21 . gÉêÀwà 13. gÉêÀwà 7. ªÀÄÆ®.G. ¸ÁéwÃ. G. zsÀ¤µÁ×. gÉêÀw. ªÀÄÈUÀ. ¸ÁéwÃ.µÁqsÁ. ¸ÀªÀiÁªÀvÀð£À : gÉÆû. ¨sÁzÀæ. gÉêÀwà C²é. ZÀÆqÁPÀªÀÄðzÀ°è. ¸ÁéwÃ. zsÀ¤. . GvÀÛgÁ. ºÀ¸ÁÛ. ¥ÀÅA¸ÀªÀ£À : ¥ÀŵÀå. ¥ÀŵÀå.GvÀÛ. ¥ÀÅ£À. ªÀÄWÁ. ºÀ¸ÁÛ. avÁæ. avÁÛ. ¥ÀŵÀå. PÀtðªÉÃzsÀ£À : ªÀÄÈUÀ.G. ¸Áéw. ºÀ¸ÀÛ. G. ±ÀæªÀt. ±ÀæªÀt.. ¥ÀÅ£À. gÉêÀwà 6.µÁqsÁ. ±ÀvÀ. gÉêÀwà 9. ªÀÄÈUÀ. zsÀ¤. G. GvÀÛgÁµÁqÀ. §ÄzsÀ. G. 2. avÁæ.s¨sÁzÁæ. avÁæ. ±ÀæªÀt. ¥ÀÅ£À. gÉêÀwà C²é. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ. ªÀÄÈUÀ. ªÉÃzÁgÀA¨sÀ : C²é. gÉêÀwà ¥ÀÅ£À. ¸ÁéwÃ. GvÀÛgÁµÁqsÁ.µÁqsÁ.µÁqsÁ. C£ÀÆ. ªÀÄÈUÀ. zsÀ¤µÀ× G. ±ÀæªÀt. G. ±ÀvÀvÁgÀ. ¥ÀÅ£À. ±ÀæªÀt. £ÀÆvÀ£À UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ : gÉÆû. GvÀÛ. ±ÀæªÀt.¨sÁzÀæ. ¸ÁéwÃ.µÁqsÁ. ±ÀæªÀt. G. gÉÆû. ±ÀvÀ. gÉÆû. zsÀ¤. ¥ÀÅ£À.(«µÀÄÚ ±ÀæªÀt. ¥ÀÅ£À. gÉêÀwà 8. ¸ÁéwÃ. ¥ÀŵÀå. avÀæ.¨sÁzÀæ. C£ÀÆ. G.¨sÁzÀæ. gÉêÀwÃ. UÀÄgÀÄ. C£ÀÆ. ZÀÆqÁPÀªÀÄð : C²é. G. ¨sÁzÀæ.GvÀÛgÁ. G. ±ÀæªÀt. ¨sÁzÀæ. eÉåõÁ× 10. ¥ÀÅ£À. avÁæ. ¸ÁéwÃ. 4. DzÁæð. UÀÄgÀÄ.¨sÁzÀæ. ¥ÀŵÀå. G¥À¤µÀÌöȪÀÄt : C²é. zsÀ¤.GvÀÛªÀÄ. ±ÀvÀ. J¯Áè PÀªÀÄðUÀ½UÀÆ ¸ÉÆêÀÄ. UÀt¥Àw.±ÀvÀ 16. ±ÀæªÀt. C£ÀÆgÁzÁ. ±ÀæªÀt. OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É 22. ¸ÁéwÃ. ±ÀæªÀt. ¸ÁéwÃ. ªÀÄÆ®. C£ÀÆ.µÁqsÁ. «ªÁºÀ : gÉÆû.µÁqsÁ.GvÀÛ. ¨sÁzÀæ. ªÀÄÈUÀ. avÁæ. ¸ÁéwÃ. ±ÀvÀ. eÉåõÁ×. GvÀÛ. gÉÆû. C£ÀÆ. gÉêÀwÃ. zsÀ¤.µÁqsÁ. GvÀÛgÁ. gÉÆûtÂÃ. gÉêÀwà 15.J¯Áè ±ÀĨsÀPÁ0iÀÄðUÀ½UÉ G¥À0iÀÄÄPÀÛªÁzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ 1. GvÀÛ..GvÀÛ. ¥ÀŵÀå. §æºÀä£ÁUÀ:-±ÀæªÀt. G.¨sÁzÁæ. GvÀÛ. avÁæ. ¸ÁéwÃ. C£ÀÆ. UÀȺÁgÀA¨sÀ 20. zsÀ¤. gÉêÀwà gÉÆû. ªÀÄÈUÀ. ¸ÁéwÃ. ¨Á« EvÁå¢ ¤ªÀiÁðt 24.¨sÁzÀæ.µÁqsÀ. G. ªÀÄÈUÀ. zsÀ¤. G. ¥ÀŵÀå. ±ÀæªÀt. ¥ÀŵÁå. ¸ÁéwÃ. avÁæ. C£ÀÆ. ¥ÀÅ£À. avÁæ. gÉÆû. ºÀ¸ÁÛ. ªÀÄÈUÀ.

².00-04 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã.«µÀA56-00 ±ÀvÀ4±ÀÄPÀæB9-15 CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB ®.gÀ C²é1ªÉÄõÉÃgÀ«B20-35 CºÀB30-53 ®.². £ÀªÀ 39-47(gÁ10-17) ¥ÀŵÀå 41-08(gÁ10-49) zsÀÈwB47-41 ¨Á®ªÀ11-35 «µÀA2-20 CªÀÄÈ25-37 gÉêÀw2ªÀ. vÀæAiÉÆÃ18-36(ºÀ1-46) GvÀÛ27-17(¸Á5-15) zsÀÄæªÀB19-09 vÉÊvÀ¯É18-36 CªÀÄÈ10-30 «µÀA46-49 ¥ÀÇ.².±À¤B ªÀÄÆ®1gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ3PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.¨sÁzÁæ2±ÀÄPÀæB41-15 ®.§ÄzsÀB42-25 ®. zÀ±À35-19(gÁ8.00-52 26 9 ±À.².00-20 ||²æà gÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄÃ|| ±ÀÄ 30 13 §Ä.«µÀA53-54 ªÉÄÃ. ¥ÀAZÀ47-32(gÁ1-27) gÉÆû41-30(gÁ11-10) DAiÀÄÄB7-53 §ªÀ16-59 «µÀA20-41 CªÀÄÈ33-10 ¥ÀÅ. KPÁ30-11(¸Á6-25) ªÀÄWÀ35-10(gÁ8-25) UÀAqÀB34-11 ªÀteÉ7-45 «µÀA6-49 CªÀÄÈ29-30 ¥ÀÅ.00-28 || ²æà ¨sÀªÁ£ÀÄåvÀàwBÛ || ªÀ. ZÀvÀÄ46-25(gÁ1-00) PÀÈwÛ39-03(gÁ10-03) ¦æÃwB9-04 ªÀteÉ15-14 «µÀA7-03 CªÀÄÈ32-21 gÉêÀ3gÀ«B32-39 7 PÀÄ ±ÀÄ CºÀB30-36 G.UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB À µ À ð À EAVèµï ±ÀPª vÁ| 2011 1933 K¦æ¯ï ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA ªÀ¸ÀAvÀvÀÄðB ZÉÊvÀæªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB || ²æêÀÄ£ÀßöÈ¥À±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÀªÀµÀð 1934£Éà RgÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå ¥ÀAZÁAUÀA ¥ÁægÀ¨sÀåvÉà || PÀÄ ªÀ.4-23 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ¸ËgÀªÀµÁðgÀA¨sÀB || ±ÀÄ 2 16 ±À. || PÀÄ 1 ±ÀÄ. ZÀvÀÄ12-32(¥Áæ11-20) ºÀ¸ÀÛ23-06(ºÀ3-33) ªÁåWÁvÀB11-25 ªÀteÉ12-32 CªÀÄÈ09-09 «µÀA41-46 C²é2gÀ«B45-08 CºÀB31-00 ®.G.4-06 ªÀ.².3-58 || avÁæ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB C²é2gÀ«B gÉêÀ1PÀÄdB gÉêÀ2ªÀ. ªÉÄõÀ ¸ÀAPÁæAwB «µÀĪÀvÀÄàtåPÁ®B.CªÀÄÈ54-47 gÉêÀ1ªÀ.².±À gÁ §Ä.30) D±ÉèÃ38-29(gÁ9-46) ±ÀÆ®B 41-09 vÉÊvÀ¯É7-33 «µÀA11-43 CªÀÄÈ34-39 ¥ÀÇ. ¥ÀÇtÂð6-33(¥Áæ8-55) avÁæ19-07(ºÀ1-57) ºÀµÀðtB3-44 G¥Àj ªÀdæB52-40 §ªÀ6-33 CªÀÄÈ4-11 «µÀA32-15 ±ÀÄ ¥ÀÅ.¨sÁzÁæ3PÀÄdB19-55 ¥ÀÇ.C¸ÀÛ.00-12 C²é1 31 14 UÀÄ.00-36 PÀÄ 28 11 ¸ÉÆÃ.6-38 21 «ÄãÀªÀiÁ¸ÀB 4 ªÉÄõÀ ªÀiÁ¸ÀB K¦æ¯ï 2011 gÉêÀ2gÀ gÁ PÉà 22 .². ¢éwÃ40-34(gÁ10-41) C²é29-59(¸Á6-27) ªÉÊzsÀÈwB8-47 ¨Á®ªÀ8-20 «µÀA18-59 5 CªÀÄÈ10-12 ¥ÀÅ. ²æà gÁªÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ £ÀªÀgÁvÉÆæÃvÀìªÁgÀA¨sÀB zÀQëuÉÆãÀßwB || 22 ±ÀÄ ªÀÄA.¨sÁzÀæ4PÀÄdB39-30 ®.¨sÁzÁæ1±ÀÄPÀæB55-15 ®.1-16 || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ¸ÀaÒzÁ£ÀAzÀ ²ªÁ©ü£ÀªÀ £ÀȹAºÀ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ DgÁzsÀ£É || ªÀ. ¥Àæw36-07(gÁ8-54) gÉêÀ24-03(ºÀ4-04) LAzÀæB7-39 QA¸ÀÄÛWÀßA3-35 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ17-24 gÉêÀ2gÀ«9-22 CºÀB30-27 ªÀÄÆ®1gÁºÀÄ ªÀÄÈUÀ3PÉÃvÀÄB18-45 ®.².1-00 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y 25 ªÀ.«µÀA56-01 gÉêÀ3ªÀ.².². ¥ÀAZÁAUÀ ±ÀæªÀtªÀiï.§ÄzsÀB19-15 ®.00-44 || ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ²æà ¨sÁgÀwà wÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ ªÀzsÀðAw || gÉêÀ4gÀ 27 10 ¨sÁ. ¸À¥ÀÛ45-57(gÁ12-47) DzÁæð43-44(gÁ11-54) ±ÉÆèsÀ£ÀB2-34 G¥Àj CwUÀAqÀB55-55 UÀgÀeÉ16-39 «µÀA4-43 UÀÄ ±ÀÄ CªÀÄÈ28-44 gÉêÀ4gÀ«B56-21 CºÀB30-43 gÉêÀ3UÀÄgÀÄB18-45 ¥ÀÇ.².§Ä 4 18 ¸ÉÆÃ.¨sÀÄzsÀB11-45 G. zÁézÀ24-33(¸Á4-09) ºÀĨÁâ31-22(gÁ6-53) ªÀÈ¢ÞB26-48 §ªÀ24-33 CªÀÄÈ3-03 «µÀA48-08 gÉêÀ1PÀÄdB57-10 15 ªÉÄõÀ®.².¨sÁzÀæ4«ÄãÉà ±ÀÄPÀæB11-15 ®.§ÄzsÀB gÉêÀ3UÀÄgÀÄB ¥ÀÇ.².¨sÁzÁæ3±ÀÄPÀæB25-35 ®. CµÀÖ43-23(gÁ11-44) ¥ÀÅ£À42-56(gÁ.4-14 || C£ÀAUÀvÀæAiÉÆÃzÀ²Ã || C²é2gÀ 3 17 ¨sÁ.1-08 gÉêÀ3gÀ 24 UÀÄ.§Ä 8 ±ÀÄ.¨sÁzÀ4 æ ±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ3ªÀ.². vÀÈwÃ44-02(gÁ12-03) ¨sÀgÀ35-02(gÁ8-27) «µÀÌA¨sÀB9-19 vÉÊvÀ¯É12-18 CªÀÄÈ22-01 «µÁ¨sÁªÀB 23 6 ®.6-18 ¸ÀÆ.§Ä PÉà gÀ UÀÄ ±ÀÄ ¸ÉÆÃ.1-24 ||vÉʯÁ¨sÀåAUÀB ¤A§zÀ¼À ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ¨sÀPÀëtªÀiï.11-33) ¸ÀÄPÀªÀÄð53-28 ¨sÀzÀæ14-40 «µÀA13-18 CªÀÄÈ37-01 G.¨sÁzÀæ1±ÀÄPÀæB57-15 ®.².§Ä 29 12 ªÀÄA. µÀ¶×47-21(gÁ1-21) ªÀÄÈUÀ43-43(gÁ11-54) ¸Ë¨sÁUÀåB5-43 PË®ªÀ17-27 CªÀÄÈ20-54 ®.

2-46 §Ä.«µÀA32-14 CªÀÄÈ56-25 §ÄzsÀªÀPÀævÁåUÀB24-40 ®. CªÀiÁ13-32(¥Áæ 1 1-35) ¨s À gÀ53-59(gÁ3-46) DAiÀÄÄB28-09 £ÁUÀªÁ£ï13-32 «µÀA14-48 CªÀÄÈ40-55 C²é1ªÉÄõÉÃPÀÄdB21-25 ®. vÀæAiÉÆÃ60-00(¢£À¥ÀÇwð)G. ¥ÀAZÀ44-59(gÁ12-16) eÉõÀ×8-24(¥Áæ9-38) ¥ÀjWÀB32-05 PË®ªÀ16-19 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ52-24 ®. CªÀÄÈ46-57 C²é3gÀ«B10-09 CºÀB31-06 ®.3-22 || UÀÄgÉÆzÀAiÀÄB || ±À.2-37 UÀÄ.±À¤B ªÀÄÆ®1gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ3PÉÃvÀÄB 23 ¸ÀÆ.±ÉÃ0-13 ®. zÀ±À49-48(gÁ2-08) zsÀ¤18-08(ºÀ1-28) ±ÀÄPÀèB21-15 ªÀteÉ18-07 «µÀA37-44 CªÀÄÈvÁ¨sÁªÀB G.².².².µÁqÀ10-34(¥Áæ10-28) ¸ÁzÀÞ÷åB22-38 ¨Á®ªÀ13-37 «µÀA21-06 CªÀÄÈ46-14 ®.µÁ8-39(¥Áæ 9 -43) ¹zÀÞB24-48 ¨sÀzÀæ14-46 «µÀA29-17 CªÀÄÈ50-43 C²é4gÀ«B35-38 CºÀB31-16gÉêÀ3PÀÄdB38-30 gÉêÀ4UÀÄgÀÄB11-45 G.².2-55 ªÀÄA. vÀæAiÉÆÃ4-13(¥Áæ7-52) gÉêÀ42-37(gÁ11-14) «µÀÌA¨sÀB26-04 ªÀteÉ4-13 «µÀA9-23 CªÀÄÈ35-58 ¨sÀgÀ2gÀ«B27-57 CºÀB31-27 ®.².².3-31 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — gÁ ±À 3 ±ÀÄ.1-44 ||¨s˪ÀÄ CªÀĪÁ¸Áå zÀÄBRA zsÁ£ÀåªÀĺÀWÀðvÁ|| ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ¨sÀgÀ2gÀ«B gÉêÀ4PÀÄdB gÉêÀ2§ÄzsÀB gÉêÀ4UÀÄgÀÄB gÉêÀ2±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ3ªÀ.eÁ5-49) ¥ÀÇ.6-40 . µÀ¶× 4 3-26(gÁ11-37) ªÀÄÆ®7-57(¥Áæ 9 -26) ²ªÀB27-57 UÀgÀeÉ14-13 «µÀA3-58 ¥ÀÅ.¨sÁzÁæ4±ÀÄPÀæB15-05 ®.².².3-13 ¨sÁ.1-53 ªÀÄA.eÁ4. ZÀvÀÄ47-38(gÁ1-20) C£ÀÆ9-55(¥Áæ 1 0-15) ªÀjÃAiÀiÁ£ï37-05 §ªÀ19-26 «µÀA23-34 ªÀ.¨sÁzÁæ36-08(gÁ8-38) ªÉÊzsÀÈwB24-29 UÀgÀeÉ29-32 CªÀÄÈ22-50 «.2-11 || ±À¤ ¥ÀæzÉÆõÀB || ¨sÁ.§Ä 28 14 ±ÀÄ 29 15 30 16 1 17 ¨sg À 2 À gÀ ±ÀÄ PÀÄ ªÉÄà 2011 ±ÀÄ K¦æ¯ï 2011 19 2 18 3 19 ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA ªÀ¸ÀAvÀvÀÄðB ZÉÊvÀæªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB PÀÄ §Ä ªÉÄõÀÀªÀiÁ¸ÀB EAVèµï UÀº æ À vÁ| 2011 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB K¦æ¯ï PÉà ªÀÄA.².².3-49 CªÀiÁªÁ¸Áå §Ä.3-04 ¸ÉÆÃ.².14) ¸ÁéwÃ15-27(ºÀ12-29) ¹¢ÞB49-22 PË®ªÀ UÀÄ ±ÀÄ gÀ 0-54 G¥Àj vÉÊvÀ¯É27-53 «µÀA28-43 CªÀÄÈ51-28 ®. CµÀÖ44-08(gÁ11-53) G.².².².2-02 || ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || ¸ÉÆ.3-40 UÀÄ.6-10 ¸ÀÆ. ZÀvÀÄ9-11(¥Áæ 9 -51) C²é48-41(gÁ1-39) ¦æÃwB27-21 ±ÀPÀĤ9-11 «µÀA37-40 CªÀÄÈ28-51 gÉêÀ2±ÀÄPÀæB45-30 ®. ¥Àæw00-54(¥Áæ6-40) G¥Àj ¢éwÃ54-51(¨É.2-20 ±À. vÀÈwÃ51-14(gÁ2-47) «±Á12-20(¥Áæ 1 1-13) ªÀåwÃ¥ÁvÀB42-53 ªÀteÉ23-03 «µÀA21-56 CªÀÄÈ24-58 gÉêÀ2PÀÄdB18-35 ®. ¸À¥ÀÛ43-06(gÁ11-29) ¥ÀÇ. £ÀªÀ46-26(gÁ12-47) ±ÀæªÀ13-46(¥Áæ11-43) ±ÀĨsÀB21-29 vÉÊvÀ¯É15-17 «µÀA20-12 CªÀÄÈ50-14 ®.¨sÁzÁæ3±ÀÄPÀæB29-25 ®.G.±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ 5 PÀÄ 20 6 C²é3gÀ 21 7 22 8 §Ä 23 9 C²é4gÀ PÀÄ UÀÄ ±ÀÄ 24 10 25 26 11 12 27 13 ¨sg À 1 À gÀ PÀÄ IÄ.2-28 || KPÁzÀ²Ã || ±ÀÄ.¨s Á zÀæ 2 9-36(¸Á6-06) LAzÀæ B 22-59 PË®ªÀ26-35 CªÀÄÈ7-34 «µÀA56-13 gÉêÀ1±ÀÄPÀæB58-06 ®. zÁé z À59-03(¨É.C¸ÀÛ. KPÁ54-07(gÁ3-51) ±ÀvÀ23-30(ºÀ3-36) §æºÀä21-49 §ªÀ21-58 CªÀÄÈ3-53 «µÀA41-07 ¨sÀgÀ1gÀ«B1-32 CºÀB31-22 gÉêÀ4PÀÄdB58-35 gÉêÀ2IħÄzsÀB41-56 ®.².

¢éwÃ19-17(ºÀ1-52) gÉÆû60-00(¢£À¥ÀÇwð) ±ÉÆèsÀ£ÀB27-19 PË®ªÀ19-17 «µÀA40-18 gÁ CªÀÄÈ52-54 gÉêÀ3±ÀÄPÀæB27-45 ®.0-36 UÀÄ. CµÀÖ7-49(¥Áæ9-16) ªÀÄWÀ55-58(gÁ4-32) ªÀÈ¢ÞB2-15 G¥Àj zsÀȪÀB53-10 §ªÀ7-49 «µÀA26-44 CªÀÄÈ49-42 PÀÈwÛ1gÀ«B49-16 CºÀB31-48 C²é1ªÉÄõÉçÄzsÀB8-15 ®.1-35 || zÀQëuÉÆãÀßwB ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB F ¢£À¢AzÀ ¥ÀAZÀ«Äà ¥ÀÇwð ±ÀÈAUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ PÁ®nAiÀÄ°è ²æà ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀ dAiÀÄAwà ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ || UÀÄ.±ÉÃ. zÁézÀ44-46(gÁ12-02) ºÀ¸ÀÛ44-05(gÁ11-46) ªÀdæB32-59 §ªÀ17-50 «µÀA4-47 CªÀÄÈ30-07 ®.4-57 || ²æà £ÀgÀ¹AºÀ dAiÀÄAwà || ªÀÄA. KPÁ50-55(gÁ2-30) GvÀÛ48-15(gÁ1-26) ºÀµÀðtB40-38 ªÀteÉ22-37 «µÀA9-04 CªÀÄÈ31-27 C²é2§ÄzsÀB53-45 C²é2±ÀÄPÀæB45-00 ®.².0-04 || ªÀȵÀ¨sÀ ¸ÀAPÁæwB ºÀj¥ÀzÀ¥ÀÅtåPÁ®B || ¸ÉÆÃ.1-26 ªÀ. ¥ÀAZÀ18-37(ºÀ1-36) DzÁæð3-46(¥Áæ7-39) zsÀÈwB18-27 ¨Á®ªÀ18-37 «µÀA33-30 CªÀÄÈ57-17 ¨sÀgÀ4gÀ«B21-43 CºÀB31-40 C²é1ªÉÄõÉÃUÀÄgÀÄB22-30 gÉêÀ4±ÀÄPÀæB14-15 ®.².1-17 «µÀA22-22 CªÀÄÈ45-20 ®.².0-28 ±ÀÄ.0-20 || KPÁzÀ²Ã || ±À.².eÁ5-08) UÀAqÀB8-32 ªÀteÉ12-19 «µÀA31-39 CªÀÄÈ54-49 C²é1ªÉÄõÉñÀÄPÀæB57-45 ®. ZÀvÀÄ32-58(gÁ7-18) ¸ÁéwÃ36-15(gÁ8-37) ªÀåwÃ¥ÁvÀB18-01 UÀgÀeÉ5-50 CªÀÄÈ15-38 «µÀA49-29 C²é4PÀÄdB36-56 C²é3§ÄzsÀB26-55 C²é3±ÀÄPÀæB27-15 ªÀȵÀ¨sÀ ®. µÀ¶×15-58(¥Áæ12-33) ¥ÀÅ£À3-14(¥Áæ7-27) ±ÀÆ®B14-07 vÉÊvÀ¯É15-58 C.².6-07 ¸ÀÆ.6-43 .². ¸À¥ÀÛ12-19(¥Áæ11-04) ¥ÀŵÀå1-39(¥Áæ6-48) G¥Àj D±ÉèÃ57-30(¨É.C¸ÀÛ. vÀÈwÃ20-19(ºÀ2-17) gÉÆû1-19(¥Áæ6-41) CwUÀAqÀB25-29 UÀgÀeÉ20-19 «µÀA15-45 CªÀÄÈ40-27 ®.².1-08 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y ¨sÁ.G.±À ±ÀÄ. vÀæAiÉÆÃ38-42(gÁ9-36) avÁæ40-01(gÁ10-8) ¹¢ÞB25-24 PË®ªÀ11-44 «µÀA2-44 CªÀÄÈ25-06 ¥ÀÅ. ¥Àæw16-59(ºÀ12-58) PÀÈwÛ58-15(¨É.².«µÀA53-08 PÀÈwÛ2gÀ«B17-13 CºÀB31-54 ®. 4-47 ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB PÀÈwÛ2gÀ«B C²é4PÀÄdB C²é3§ÄzsÀB C²é1UÀÄgÀÄB C²é3±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ3ªÀ.EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À vÁ| 2011 1933 ªÉÄà ¸ËgÀvÃÉ ¢ 4 20 ±ÀÄ 5 21 6 22 PÀÄ §Ä 7 23 ¨sg À 4 À gÀ UÀÄ ±ÀÄ 8 24 9 25 ±ÀÄ 10 26 PÀÈwÛ1gÀ 11 27 PÀÄ 12 28 §Ä ±ÀÄ 13 29 14 30 PÀÈwÛ2gÀ 15 31 PÀÄ §Ä ±ÀÄ 16 1 17 2 ªÉÄà 2011 ¨sg À 3 À gÀ §Ä ªÉÄõÀÀªÀiÁ¸ÀB UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA ªÀ¸ÀAvÀvÀÄðB ªÉʱÁRªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB PÀÄ §Ä §Ä.0-44 §Ä.². ZÀvÀÄ20-05(ºÀ2-11) ªÀÄÈUÀ3-09(¥Áæ7-25) ¸ÀÄPÀªÀÄð22-37 ¨sÀzÀæ20-05 «µÀA24-22 CªÀÄÈ48-37 C²é2PÀÄdB45-15 gÉêÀ4§ÄzsÀB56-15 ®.1-00 || dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀ dAiÀÄAwà || ¸ÉÆÃ.².1-17 || CPÀëAiÀÄ vÀÈwÃAiÀiÁ || ±À.².0-12 || F ¢£À¢AzÀ LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ²æà ªÀÄ®ºÁ¤PÀgÉñÀégÀ ¸Áé«Ä ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è VjeÁPÀ¯ÁåuÉÆÃvÀìªÀ || ¨sÁ.eÁ5-28) ¸Ë¨sÁUÀåB28-11 §ªÀ16-59 «µÀA26-07 PÉà UÀÄ ±ÀÄ gÀ CªÀÄÈ51-49 ¨sÀgÀ3gÀ«B54-35 CºÀB31-35 gÉêÀ3§ÄzsÀB10-45 ®. £ÀªÀ2-36(¥Áæ7-10) G¥Àj zÀ±À54-18(gÁ3-51) ºÀĨÁâ52-16(gÁ3-02) ªÁåWÁvÀB47-57 PË®ªÀ2-36 G¥Àj vÉÊvÀ¯É28-27 «µÀA14-44 CªÀÄÈ37-15 C²é3PÀÄdB10-55 ®.².².².0-52 ªÀÄA.±À¤B ªÀÄÆ®1gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ3PÉÃvÀÄB 24 ¸ÀÆ. ¥ÀÇtÂð27-43(¸Á5-13) «±Á33-00(gÁ7-19) ªÀjÃAiÀiÁ£ï10-55 §ªÀ27-43 CªÀÄÈ12-11 «µÀA42-18 ®.

G.2-47 ¸ÉÆÃ.2-17 §ÄzsÀ CªÀiÁ ¥ÀzÀäPÀB ¸ÀÄ©üPÀëA ¥ÀæeÁ¸ÀÄRªÀiï ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB gÉÆû2gÀ«B ¨sÀgÀ3PÀÄdB PÀÈwÛ2§ÄzsÀB C²é2UÀÄgÀÄB ¨sÀgÀ4±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ2ªÀ.².¨sÁ54-36(gÁ3-54) ¦æÃwB44-45 ¨sÀzÀæ29-55 «µÀA14-44 CªÀÄÈ41-18 ¨sÀgÀ4§ÄzsÀB8-15 ¨sÀgÀ3±ÀÄPÀæB25-30 ®.3-07 ±À.¨sÁ48-09(gÁ1. ZÀvÀÄ47-40(gÁ1-08) ¨sÀgÀ12-48(¥Áæ11-11) CwUÀAqÀ48-35 ¨sÀzÀæ16-02 C.4-27 ±ÀÄ. £ÀªÀ25-06(ºÀ4-07) ¥ÀÇ.².3-57 || CUÀ¸ÁÛ÷å¸ÀÛA || ¸ÉÆÃ.². vÀÈwÃ16-37(ºÀ12-45) ªÀÄÆ®27-57(¸Á5-17) ¸ÁzsÀåB48-57 ¨sÀzÀæ16-37 «µÀA24-00 ªÀ.4-07 ¨sÁ.46 ®. ¢éwÃ19-21(ºÀ1-51) eÉåõÀ×28-40(¸Á5-34) ¹zÀÞB53-15 UÀgÀeÉ19-21 CªÀÄÈ6-46 «µÁ¨sÁªÀB C²é4±ÀÄPÀæB15-15 ®.².3-47 ªÀÄA.C¸ÀÛ.².².².µÁ30-00(¸Á6-05) ±ÀÄPÀèB43-18 vÉÊvÀ¯É14-34 CªÀÄÈ13-34 «µÀA40-17 PÀÈwÛ4gÀ«B14-06 CºÀB32-06 ®. vÀæAiÉÆÃ44-23(gÁ11-49) C²é7-20(¥Áæ9-00) ±ÉÆèsÀ£ÀB48-46 UÀgÀeÉ12-05 «µÀA47-20 CªÀÄÈ57-42 ¨sÀgÀ3PÀÄdB8-30 PÀÈwÛ2ªÀȵÀ¨sÉçÄzsÀB46-30 ¨sÀægÀ4±ÀÄPÀæB12-15 ®. KPÁ35-02(gÁ8-05) gÉêÀ60-00 ¢£À¥ÀÇwð DAiÀÄÄB46-23 §ªÀ2-28 «µÀA27-52 CªÀÄÈ54-29 PÀÈwÛ1§ÄzsÀ56-45 ®. ¸À¥ÀÛ17-36(ºÀ1-07) zsÀ¤37-00(gÁ8-53) LAzÀæB41-37 ¨sÀªÀ17-36 CªÀÄÈ9-13 «µÀA56-33 ¨sÀgÀ2±ÀÄPÀæB41-15 ®.2-57 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ¨sÁ. zÁézÀ39-47(gÁ9-59) gÉêÀ1-09(¥Áæ6-32) ¸Ë¨sÁUÀåB47-09 PË®ªÀ7-25 «µÀA56-18 CªÀÄÈ47-28 gÉÆû2gÀ«B12-27 CºÀB32-16 ®. ¥ÀAZÀ14-34(ºÀ-11-55) G. µÀ¶×15-25(ºÀ12-15) ±ÀæªÀ32-54(¸Á7-15) §æºÀä41-59 ªÀteÉ15-25 CªÀÄÈ5-38 «µÀA43-35 ¨sÀgÀ2§ÄzsÀB11-12 C²é2UÀÄgÀÄB8-15 ®.±ÉÃ3.².².².3-17 ±ÀÄ.±ÉõÀ1-42 «µÀA45-05 CªÀÄÈvÀA10-55 ®.2-27 || PÀȵÀÚ CAUÁgÀPÀ ZÀvÀÄzÀð²Ã.3-27 UÀÄ.±À¤B ªÀÄÆ®1gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ3PÉÃvÀÄB 25 ¸ÀÆ.4-37 CªÀiÁªÁ¸Áå CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB. CµÀÖ21-52(ºÀ2-49) ±ÀvÀvÁgÀ42-11(gÁ10-56) ªÉÊzsÀÈwB42-05 PË®ªÀ21-52 CªÀÄÈ22-36 «µÀA59-46 gÉÆû1gÀ«B43-08 CºÀB32-13 ¨sÀgÀ2PÀÄdB34-35 ¨sÀgÀ3§ÄzsÀB12-10 ºÀ¸ÀÛ2ªÀ.².µÁ28-22(¸Á5-26) ±ÀĨsÀB45-36 ¨Á®ªÀ14-57 CªÀÄÈ16-17 «µÀA48-55 ¨sÀgÀ1PÀÄdB7-30 ¨sÀgÀ1§ÄzsÀB4-15 ¨sÀgÀ1±ÀÄPÀæB56-30 ®.20) «µÀÌA¨sÀB43-11 UÀgÀeÉ25-06 CªÀÄÈ26-00 «.². zÀ±À29-55(¸Á6-3) G.PÀÈwÛ3gÀ §Ä 18 3 ±ÀÄ 19 4 20 5 PÀÄ §Ä ±ÀÄ 21 6 PÀÈwÛ4gÀ 22 7 ¨sg À 2 À §Ä UÀÄ 23 8 ±ÀÄ 24 9 gÉÆÃ1gÀ PÀÄ §Ä ªÀ. ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || §Ä. ±ÀÈAUÉÃj ²æà ±ÁgÀzÁA¨ÉUÉ ªÀĺÁ©üµÉÃPÀ || UÀÄ.6-04 ¸ÀÆ.4-17 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — ±À.².².±À 25 10 ªÉÄà 2011 EAVèµï vÁ| 2011 ªÉÄà ªÀȵÀ¨sÀ ªÀiÁ¸ÀB ±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB 11 12 §Ä 28 13 gÉÆÃ2gÀ 29 14 PÀÄ §Ä ±ÀÄ 30 15 31 16 1 17 gÉÆÃ3gÀ §Ä ±ÀÄ dÆ£ï 2011 26 27 §Ä ±ÀÄ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA ªÀ¸ÀAvÀvÀÄðB ªÉʱÁRªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB PÀÄ UÀÄ gÀ §Ä PÉà §Ä.±À¤B26-45 ®.±À gÁ CªÀÄÈ12-08 «µÀA52-07 ®.2-37 ||¸ÉÆêÀÄ ¥ÀæzÉÆõÀB || ªÀÄA. CªÀiÁ49-56(gÁ2-02) PÀÈwÛ17-23(ºÀ1-01) ¸ÀÄPÀªÀÄð48-25 ZÀvÀĵÁàvï18-48 «µÀA59-35 CªÀÄÈ8-32 gÉÆû3gÀ«B42-00 CºÀB32-19 PÀÈwÛ3§ÄzsÀB29-50 PÀÈwÛ1±ÀÄPÀæB55-00 ®.3-37 §Ä.².6-48 . ZÀvÀÄ14-57(ºÀ12-03) ¥ÀÇ. ¥Àæw23-07(ºÀ3-21) C£ÀÄ28-58(¸Á5-43) ¥ÀjWÀB4-19 G¥Àj ²ªÀB53-57 PË®ªÀ23-07 ±ÀÄ CªÀÄÈ4-43 «µÀA42-58 PÀÈwÛ3gÀ«B45-32 CºÀB32-01 C²é4§ÄzsÀB49-45 ®.

². zÁézÀ3-16(¥Áæ7-23) G¥Àj vÀæAiÉÆÃ54-39(gÁ3-57) «±Á53-32(gÁ3-30) ²ªÀB33-40 ¨Á®ªÀ3-16 G¥Àj PË®ªÀ28-58 «µÀA9-32 CªÀÄÈ32-29 ®.1-28 ªÀÄA.6-52 . ¥ÀAZÀ42-57(gÁ11-16) ¥ÀŵÀå21-59(ºÀ2-52) zsÀÄæªÀB30-49 §ªÀ14-37 CªÀÄÈ5-22 «µÀA52-46 eÉõÀ×4ªÀȲÑPÉÃgÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ2ªÀȵÉÃPÉÃvÀÄB56-50 gÉÆû2§ÄzsÀB23-30 ®.².0-52 ±À.².1-01 ±ÀÄ.².6-06 ¸ÀÆ.². ¥ÀÇtÂð49-21(gÁ1-50) eÉåõÀ×48-49(gÁ1-38) ¸ÁzsÀåB21-00 ¨sÀzÀæ21-17 «µÀA4-19 CªÀÄÈ27-32 ªÀÄÈUÀ3gÀ«B42-52 CºÀB32-31 ªÀÄÈUÀ4§ÄzsÀB32-50 gÉÆû2±ÀÄPÀæ36-50 ®.².1-19 §Ä.G.±ÉÃ3-35 UÀÄ PÀÄ ±ÀÄ «µÀA35-10 ®.². µÀ¶×38-25(gÁ9-27) D±ÉèÃ19-42(ºÀ1-58) ªÁåWÁvÀB24-25 PË®ªÀ10-41 CªÀÄÈ15-51 «µÀA48-10 gÉÆû3§ÄzsÀB55-15 C²é3UÀÄgÀÄB57-30 PÀÈwÛ3±ÀÄPÀæB25-15 ®.².². ¸À¥ÀÛ33-12(¸Á7-32) ªÀÄWÀ16-39(ºÀ12-45) ºÀµÀðtB18-02 UÀgÀeÉ5-48 CªÀÄÈ12-14 «µÀA35-27 ¥ÀÅ.±À¤B ®. CµÀÖ27-27(¸Á5-04) ºÀħâ13-03(ºÀ11-18) ªÀdæB10-54 §ªÀ27-27 «µÀA29-52 CªÀÄȱÉÃ2-00 CªÀÄÈ52-47 gÉÆû4§ÄzsÀB29-15 ®.1-47 ¨sÁ. ¢éw50-43(gÁ2-22) ªÀÄÈUÀ22-47(ºÀ3-11) ±ÀÆ®B44-16 ¨Á®ªÀ20-50 CªÀÄÈ00-01 «µÀA44-06 ¨sÀgÀ4PÀÄdB38-50 PÀÈwÛ4§ÄzsÀB10-30 ®.C¸ÀÛ.CªÀÄÈ58-00 ªÀÄÈUÀ1gÀ«B42-00 CºÀB32-24 PÀÈwÛ1PÀÄdB13-15 ®.².0-16 §Ä.À µ À ð À EAVèµï ±ÀPª vÁ| 2011 1933 dÆ£ï ¸ËgÀvÃÉ ¢ 18 PÀÄ §Ä 3 19 §Ä ±ÀÄ 4 20 gÉÆÃ4gÀ 5 21 gÁ PÉà §Ä 6 22 §Ä UÀÄ ±ÀÄ 7 23 ªÀÄÈUÀ1gÀ PÀÄ 8 24 §Ä 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 §Ä ±À 14 30 ªÀÄÈUÀ3gÀ §Ä ±ÀÄ 15 31 ±ÀÄ §Ä ªÀÄÈUÀ2gÀ PÀÄ §Ä ±ÀÄ dÆ£ï 2011 2 ªÀȵÀ¨sÀªÀiÁ¸ÀB UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA VæõÀävÀÄðB eÉåõÀתÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB gÀ PÉà §Ä UÀÄ.².0-43 ¨sÁ.². £ÀªÀ21-24(ºÀ2-39) GvÀÛ9-06(¥Áæ9-43) ¹¢ÞB3-27 G¥Àj ªÀåwÃ¥ÁvÀB52-23 PË®ªÀ21-24 «µÀA28-40 CªÀÄÈ51-01 PÀÈwÛ4±ÀÄPÀæB9-45 ®. vÀÈwÃ51-16(gÁ2-34) DzÁæð23-43(ºÀ3-35) UÀAqÀ40-41 vÉÊvÀ¯É21-00 CªÀÄÈ8-24 ±À gÁ «µÀA53-33 gÉÆû1§ÄzsÀB46-50 PÀÈwÛ2ªÀȵÀ¨sÉñÀÄPÀæB41-15 ®.0-07 || RUÁæ¸À ZÀAzÀæUÀæºÀtªÀiï || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ªÀÄÈUÀ2gÀ«B PÀÈwÛ2PÀÄdB ªÀÄÈUÀ3§ÄzsÀB C²é3UÀÄgÀÄB gÉÆû1±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ2±À¤B eÉåõÀ×4gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ2PÉÃvÀÄB 26 ¸ÀÆ. ZÀvÀÄ53-13(gÁ3-22) C£ÀÆ50-46(gÁ2-23) ¹zÀÞB27-02 UÀgÀeÉ23-56 «µÀA3-04 CªÀÄÈ25-58 ªÀÄÈUÀ3«ÄxÀÄ£ÉçÄzsÀB3-30 IÄ.². zÀ±À15-21(ºÀ12-13) ºÀ¸ÀÛ5-00(¥Áæ8-05) ªÀjÃAiÀiÁ£ï48-12 UÀgÀeÉ15-21 «µÀA23-36 CªÀÄÈ45-54 ªÀÄÈUÀ1§ÄzsÀB2-15 ®.1-10 UÀÄ. ¥Àæw50-57(gÁ2-27) gÉÆû20-41(ºÀ2-20) zsÀÈwB46-50 QªÀĸÀÄÛWÀßA20-27 «. KPÁ9-04(¥Áæ9-43) avÁæ0-47(¥Áæ6-24) G¥Àj¸ÁéwÃ56-09(gÁ4-33) ¥ÀjWÀB40-46 ¨sÀzÀæ9-04 «µÀA13-53 CªÀÄÈ36-20 ªÀÄÈUÀ2gÀ«B12-20 CºÀB32-27 PÀÈwÛ2ªÀȵÀ¨sÉÃPÀÄdB46-45 ªÀÄÈUÀ²gÀB2§ÄzsÀB30-50 gÉÆû1±ÀÄPÀæB51-55 ®. 1-57 ||ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB ±ÀÈAUÉÃj ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ¥ÀgÁ¥ÀgÀ UÀÄgÀÄ ²æà £ÀȹAºÀ ¨sÁgÀw ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ DgÁzsÀ£É|| ±À.0-25 || ¸ÉÆêÀÄ¥ÀæzÉÆõÀB || ªÀÄA.2-07 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ±ÀÄ.0-34 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ¸ÉÆÃ.1-37 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y ¸ÉÆÃ. ZÀvÀÄ46-37(gÁ12-44) ¥ÀÅ£À23-22(ºÀ3-26) ªÀÈ¢ÞB36-11 ªÀteÉ18-57 CªÀÄÈ22-24 «µÀA42-55 gÉÆû4gÀ«B11-53 CºÀB32-21 ®.².

2-52 || ±ÀÄPÀæ CªÀiÁªÁ¸Áå ¥ÀzÀäPÀB ¸ÀÄ©üPÀëA ¥ÀæeÁ¸ÀÄRA || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB DzÁæð3gÀ«B gÉÆû1PÀÄdB ¥ÀŵÀå1§ÄzsÀB C²é4UÀÄgÀÄB ªÀÄÈUÀ3±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ2±À¤B eÉåõÀ×4gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ2PÉÃvÀÄB 27 ¸ÀÆ.².¨sÁ12-54(ºÀ11-17) ¸Ë¨sÁUÀåB6-12 vÉÊvÀ¯É29-29 «µÀA46-11 C.².3-02 ±ÀÄ.².µÁ49-21(gÁ1-50) §æºÀä7-49 ªÀteÉ14-27 «µÀA8-26 CªÀÄÈ32-59 ¥ÀÅ.3-53 ¨sÁ.².3-23 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á §Ä.C¸ÀÛ. ZÀvÀÄ44-45(gÁ12-00) ±ÀæªÀ51-58(gÁ2-53) LAzÀæB5-17 §ªÀ14-28 CªÀÄÈ24-50 «.1 PÀÄ §Ä 17 2 §Ä ±ÀÄ 18 3 ªÀÄÈUÀ4gÀ 19 4 §Ä 20 5 §Ä ±ÀÄ 21 6 22 7 23 8 24 25 9 10 DzÁæð2gÀ PÀÄ §Ä ±ÀÄ 26 11 27 12 §Ä 28 13 DzÁæð3gÀ ±ÀÄ 29 14 §Ä 30 15 1 16 DzÁæð1gÀ PÀÄ §Ä ±ÀÄ dÆ£ï 2011 16 PÀÄ ±ÀÄ ±À dįÉÊ 2011 §Ä UÀÄ «ÄxÀÄ£ÀsÀ ªÀiÁ¸ÀB EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À vÁ| 2011 1933 dÆ£ï ¸ËgÀvÃÉ ¢ UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA VæõÀävÀÄðB eÉåõÀתÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB UÀÄ.«µÀA54-13 DzÁæð3gÀ«B46-30 CºÀB32-37 ªÀÄÈUÀ3«ÄxÀÄ£ÉñÀÄPÀæB15-16 ®.±ÉõÀA3-47 ªÀÄÈUÀ4gÀ«B13-35 CºÀB32-33 ®.².«µÀA52-02 DzÁæð2gÀ«B15-28 CºÀB32-39 gÉÆû1PÀÄdB46-15 ¥ÀÅ£À3§ÄzsÀB56-30 ªÀÄÈUÀ2±ÀÄPÀæB33-15 ®.4-13 ±ÀÄ. ZÀvÀÄ20-04(ºÀ2-11) ªÀÄÈUÀ41-35(gÁ10-47) UÀAqÀB9-08 ±ÀPÀĤ20-04 CªÀÄÈ18-56 «µÁ¨sÁªÀB ¥ÀŵÀå1§ÄzsÀB42-15 ®. £ÀªÀ60-00(¢£À¥ÀÇwð) G. zÀ±À9-56(¥Áæ10-06) C²é25-46(ºÀ4-26) CwUÀAqÀB9-23 ¨sÀzÀæ9-56 «µÀA14-43 CªÀÄÈ5-49 ¥ÀÅ.4-34 §Ä. µÀ¶×49-04(gÁ1-45) ±ÀvÀ60-00(¢£À¥ÀÇwð) «µÀÌA¨sÀB3-17 UÀgÀeÉ18-01 «µÀA15-35 CªÀÄÈ41-51 DzÁæð4§ÄzsÀB49-15 gÉÆû4±ÀÄPÀæB6-15 ®.3-33 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ªÀÄA. vÀÈwÃ44-10(gÁ11-46) G.5-15 ±À.6-09 ¸ÀÆ.4-55 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — ¸ÉÆÃ.².3-43 ¸ÉÆÃ.«µÀA59-47 DzÁæð2§ÄzsÀB37-45 gÉÆû3±ÀÄPÀæB25-40 ®.5-25 §Ä CªÀiÁªÁ¸Áå ±ÀÄ.².µÁ47-58(gÁ1-17) ±ÀÄPÀèB11-18 vÉÊvÀ¯É15-35 «µÀA11-54 CªÀÄÈ35-57 PÀÈwÛ3PÀÄdB24-50 DzÁæð1§ÄzsÀB6-30 ®.².±ÉõÀA2-48 ®.4-24 UÀÄ.3-12 || ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || UÀÄ.².².².¨sÁ6-31(¥Áæ8-43) DAiÀÄÄB4-40 ¨Á®ªÀ26-35 «µÀA33-00 CªÀÄÈ58-48 ¥ÀÅ£À1§ÄzsÀB29-15 ªÀÄÈUÀ1±ÀÄPÀæB49-15 ®.².².².². ¢éwÃ44-43(gÁ11-59) ¥ÀÇ. CµÀÖ58-58(¨É. ¸À¥ÀÛ54-12(gÁ3-48) ±ÀvÀ00-43(¥Áæ6-24) ¦æÃwB3-37 ¨sÀzÀæ21-38 «µÀA17-54 CªÀÄÈ44-35 DzÁæð1gÀ«B44-27 CºÀB32-36 PÀÈwÛ4PÀÄdB5-15 ®.G. ¥ÀAZÀ46-57(gÁ12-54) zsÀ¤55-48(gÁ4-26) ªÉÊzsÀÈwB3-48 PË®ªÀ15-51 CªÀÄÈ2-21 «µÀA28-08 DzÁæð3§ÄzsÀB15-10 ®.5-05 ±À gÁ ¨sÁ.eÁ5-42) ¥ÀÇ.6-55 . vÀæAiÉÆÃ19-02(ºÀ1-45) gÉÆû39-49(gÁ9-04) ±ÀÆ®B10-32 ªÀteÉ19-02 «µÀA21-36 CªÀÄÈ31-20 ¥ÀÅ. ¥Àæw46-28(gÁ12-41) ªÀÄÆ®47-51(gÁ1-14) ±ÀĨsÀ15-43 ¨Á®ªÀ17-55 «µÀA43-55 CªÀÄÈ32-06 UÀÄ PÀÄ PÉà gÀ ±ÀÄ «ÄxÀÄ£À ®.4-44 ªÀÄA. KPÁ13-14(¥Áæ11-26) ¨sÀgÀ31-27(¸Á6-43) ¸ÀÄPÀªÀÄð10-30 ¨Á®ªÀ13-14 CªÀÄÈ18-19 «µÀ¨sÁªÀB ®.4-03 ±À. £ÀªÀ4-03(¥Áæ7-45) gÉêÀ19-29(ºÀ1-56) ±ÉÆèsÀ£ÀB7-51 UÀgÀeÉ4-03 CªÀÄÈ12-49 «µÁ¨sÁªÀB ¥ÀÅ£À2§ÄzsÀB12-45 C²é4UÀÄgÀÄB41-15 ®. CªÀiÁ19-54(ºÀ2-07) DzÁæð43-20(gÁ11-29) ªÀÈ¢ÞB6-46 £ÁUÀªÁ£ï19-54 «µÀA3-12 CªÀÄÈ8-24 gÉÆû2PÀÄdB26-40 ªÀÄÈUÀ4±ÀÄPÀæB58-50 ºÀ¸ÀÛ3±À¤B56-58 ®.². zÁézÀ16-40(ºÀ12-48) PÀÈwÛ36-10(gÁ8-36) zsÀÈwB10-57 vÉÊvÀ¯É16-40 «µÀA3-49 CªÀÄÈ29-42 ¥ÀÅ£À4PÀPÁðlPÉçÄzsÀB45-45 ®.

±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄoÀzÀ°è ®PÀëªÀÄ°èPÉÆÃzÁå¥À£É.CªÀÄÈ56-51 D±ÉèÃ1§ÄzsÀB6-35 ®. ¥ÀæxÀªÉÄÊPÁzÀ²Ã || ªÀÄA. PÉÆÃQ¯Á ªÀævÀªÀiï.1-27 ¨sÁ. KPÁ27-02(¸Á5-02) «±Á13-55(ºÀ11-15) ±ÀĨsÀB50-15 ¨sÀzÀæ27-02 «µÀA23-24 CªÀÄÈ46-13 D±ÉèÃ2§ÄzsÀB32-30 ®. ZÀvÀÄ7-47(¥Áæ9-17) ªÀÄWÀ37-07(gÁ9-00) ¹¢ÞB41-22 ¨sÀzÀæ7-44 «µÀA8-33 CªÀÄÈ31-23 ¥ÀÅ.1-06 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ². ¥ÀÇtÂð13-26(ºÀ11-37) ¥ÀÇ. £ÀªÀ38-19(gÁ9-30) avÁæ21-23(ºÀ2-44) ²ªÀB11-40 ¨Á®ªÀ11-23 «µÀA34-26 CªÀÄÈ6-28 ¥ÀÅ.6-53 .2-19 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y gÁ ±À ªÀÄA.C¸ÀÛ. ZÀvÀÄ15-18(ºÀ12-22) ªÀÄÆ®7-36(¥Áæ9-16) LAzÀæB34-04 ªÀteÉ15-18 «µÀA31-31 CªÀÄÈ55-28 D±ÉèÃ3§ÄzsÀB6-55 ®.2-40 || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB || ¥ÀÇtÂðªÀiÁ §Ä ¨sÁ.±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ 2 17 DzÁð4gÀ 3 18 §Ä ±ÀÄ 4 19 5 20 ¥ÀÅ£À1gÀ PÀÄ §Ä 6 21 ±ÀÄ 7 22 8 9 23 24 ¥ÀÅ£À2gÀ PÀÄ ±ÀÄ 10 25 §Ä 11 26 ±ÀÄ 12 27 ¥ÀÅ£À3gÀ 13 28 §Ä 14 29 PÀÄ ±ÀÄ 15 30 §Ä dįÉÊ 2011 §Ä «ÄxÀÄ£ÀÀ ªÀiÁ¸ÀB EAVèµï UÀº æ À vÁ| 2011 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB dįÉÊ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA VæõÀävÀÄðB DµÁqsÀªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB ±À. UÀÄgÀÄ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ. ¥ÀAZÀ2-29(¥Áæ7-10) G¥Àj µÀ¶×54-17(gÁ3-53) ºÀħâ33-37(gÁ7-36) ªÀåwÃ¥ÁvÀB34-18 ¨Á®ªÀ2-29 G¥Àj PË®ªÀ28-23 «µÀA50-25 CªÀÄÈ18-32 ¥ÀÅ£À1gÀ«B48-44 CºÀB32-31 gÉÆû3PÀÄdB12-05 ¥ÀŵÀå4§ÄzsÀB50-15 ®. zÁézÀ22-16(ºÀ3-08) C£ÀÆ10-59(¥Áæ10-38) ±ÀÄPÀèB44-06 ¨Á®ªÀ22-16 «µÀA24-26 CªÀÄÈ47-34 DzÁæð4±ÀÄPÀæB52-35 ®.². CµÀÖ44-27(gÁ11-58) ºÀ¸ÀÛ25-34(¸Á4-24) ¥ÀjWÀB19-27 ¨sÀzÀæ17-35 «µÀA44-08 CªÀÄÈ11-34 ®. ªÁå¸À¥ÀÇeÁ.1-38 ±À.².².².G.².1-48 ±ÀÄ.1-58 UÀÄ.². ¢éw15-52(ºÀ12-30) ¥ÀŵÀå47-08(gÁ11-02) ºÀµÀðtB53-53 PË®ªÀ15-52 «µÀA2-53 CªÀÄÈ26-25 DzÁæð4gÀ«B17-37 CºÀB32-34 ®.0-56 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á §Ä.².«µÀA55-56 ®.².0-35 ±ÀÄ.².2-29 ¸ÉÆÃ.².±ÉÃ0-51 CªÀÄÈ53-11 ¥ÀÅ£À2gÀ«B19-49 CºÀB32-29 gÉÆû4PÀÄdB58-55 DzÁæð3±ÀÄPÀæB10-15 ®. ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ªÀævÁgÀA¨sÀB.². ¥Àæw18-27(ºÀ1-32) ¥ÀÅ£À43-18(gÁ11-29) zÀÄæªÀB3-24 G¥Àj ªÁåWÁvÀB55-39 §ªÀ18-27 UÀÄ PÀÄ PÉà gÀ ±ÀÄ «µÀA13-17 CªÀÄÈ37-17 ¥ÀŵÀå2§ÄzsÀB37-15 ®.².2-09 §Ä. zÀ±À32-26(gÁ7-10) ¸ÁéwÃ17-26(ºÀ1-10) ¹zÀÞB4-11 G¥Àj ¸ÁzsÀåB52-48 vÉÊvÀ¯É5-23 «µÀA30-35 C.µÁ7-27(¥Áæ9-12) ªÉÊzsÀÈwB30-22 §ªÀ13-26 «µÀA27-46 CªÀÄÈ52-10 ªÀÄÈUÀ1PÀÄdB48-15 ¥ÀÅ£À1±ÀÄPÀæB36-15 ®.². vÀÈw12-14(¥Áæ11-05) D±ÉèÃ40-02(gÁ10-10) ªÀdæ47-55 UÀgÀeÉ12-14 «µÀA12-58 CªÀÄÈ36-09 ¥ÀŵÀå3§ÄzsÀB41-15 DzÁæð1±ÀÄPÀæB42-50 ®. ®°vÁ ºÉÆêÀÄ || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ¥ÀÅ£À3gÀ«B gÉÆû4PÀÄdB D±ÉèÃ3§ÄzsÀB C²é4UÀÄgÀÄB DzÁæð4±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ3±À¤B eÉåõÀ×4gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ2PÉÃvÀÄB 28 ¸ÀÆ. ¸À¥ÀÛ50-43(gÁ2-28) GvÀÛ29-45(¸Á6-04) ªÀjÃAiÀiÁ£ï26-54 UÀgÀeÉ22-30 «µÀA49-14 CªÀÄÈ12-51 DzÁæð2±ÀÄPÀæB40-45 ®. vÀæAiÉÆÃ18-17(ºÀ1-34) eÉåõÀ×8-48(¥Áæ9-45) §æºÀä38-38 vÉÊvÀ¯É18-18 «µÀA28-23 CªÀÄÈ51-54 ¥ÀÅ£À3gÀ«B50-48 CºÀB32-26 ®.1-16 ¸ÉÆÃ.².0-45 UÀÄ.6-13 ¸ÀÆ.0-25 || ²ªÀ±ÀAiÀÄ£ÉÆÃvÀìªÀB ªÁå¸À¥ÀÇtÂðªÀiÁ.

3-24 || ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || ±À. CµÀÖ37-06(gÁ9-06) C²é43-53(gÁ11-48) zsÀÈwB31-03 ¨Á®ªÀ4-37 «µÀA32-47 CªÀÄÈ23-57 ¥ÀÅ£À4±ÀÄPÀæB45-50 ®.5-16 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — ªÀÄA.4-15 ¸ÉÆÃ.µÁ8-31(¥Áæ9-36) «µÀÌA¨sÀB27-42 PË®ªÀ12-49 «µÀA18-53 UÀÄ PÉà PÀÄ CªÀÄÈ43-48 D±ÉèÃ4§ÄzsÀB58-15 ®.².6-53 .±ÉÃ0-49 ªÀÄÈUÀ4PÀÄdB26-55 ªÀÄWÀ3§ÄzsÀB42-15 ®.¨sÁ24-40(¸Á4-08) ±ÉÆèsÀ£ÀB26-24 vÉÊvÀ¯É22-27 «µÀA51-10 CªÀÄÈ2-48 ¥ÀŵÀå1gÀ«B52-24 CºÀB32-20 ªÀÄÈUÀ2PÀÄdB39-45 ªÀÄWÀ1¹AºÉçÄzsÀB6-30 ®.².4-36 || CªÀÄÈvÀ ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB || ±À.²5-06 §Ä.G.±ÉÃ3-39 ®.². £ÀªÀ41-30(gÁ10-52) ¨sÀgÀ49-42(gÁ2-08) ±ÀÆ®B32-15 vÉÊvÀ¯É9-18 «µÀA10-11 CªÀÄÈ36-31 ¥ÀŵÀå2gÀ«B22-58 CºÀB32-18 ªÀÄWÀ2§ÄzsÀB13-15 ®.C¸ÀÛ.UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À vÁ| 2011 1933 dįÉÊ ¸ËgÀvÃÉ ¢ 31 UÀÄ ¥ÀÅ£À4gÀ 17 32 ±ÀÄ 18 1 19 20 2 3 21 4 22 5 ±ÀÄ 23 6 ¥ÀŵÀå2gÀ §Ä 24 7 PÀÄ ±ÀÄ 25 8 ±ÀÄ 26 9 ¥ÀŵÀå3gÀ 27 10 28 11 ±ÀÄ 29 12 PÀÄ §Ä 30 13 ¥ÀŵÀå1gÀ PÀÄ §Ä ±ÀÄ PÀPÁðlPÀÀ ªÀiÁ¸ÀB 16 dįÉÊ 2011 §Ä ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁ0iÀÄtA 2 VæõÀävÀÄðB DµÁqsÀªÀiÁ¸ÀB zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA 13 PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB ±À.². ZÀvÀÄ18-24(ºÀ1-36) ±ÀvÀ19-05(ºÀ1-44) ¸Ë¨sÁUÀåB25-30 ¨Á®ªÀ18-24 «µÀA36-33 C. vÀæAiÉÆÃ48-33(gÁ1-43) ªÀÄÈUÀ1-14(¥Áæ6-46) ªÁåWÁvÀB29-08 UÀgÀeÉ18-35 «µÀA22-42 CªÀÄÈ47-16 ®.3-34 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ±ÀÄ.².².eÁ5-42) ªÀÈ¢ÞB32-34 §ªÀ16-13 «µÀA37-14 CªÀÄÈ50-00 ¥ÀŵÀå1±ÀÄPÀæB27-15 ®.¨sÁ30-56(¸Á6-38) CwUÀAqÀB27-49 ªÀteÉ26-32 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ17-40 ¥ÀÅ£À3±ÀÄPÀæB2-15 ®.0-14 CªÀiÁªÁ¸Áå gÀ ±ÀÄ ¨sÁ.4-56 UÀÄ. µÀ¶×26-32(¸Á5-08) G.eÁ4-13) UÀAqÀB32-49 ªÀteÉ13-16 «µÀA22-10 CªÀÄÈ48-09 ªÀÄÈUÀ3«ÄxÀÄ£ÉÃPÀÄdB32-15 ®.3-45 UÀÄ.4-05 || ¥ÁæPï ±ÀÄPÁæ¸ÀÛªÀiï || ªÀÄA. ¥ÀAZÀ22-26(ºÀ3-15) ¥ÀÇ.².².².². ¥Àæw12-49(¥Áæ11-23) G.3-55 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || §Ä. ¢éwÃ13-26(¥Áæ11-37) ±ÀæªÀ10-50(¥Áæ10-35) ¦æÃwB26-01 UÀgÀeÉ13-26 «µÀA21-24 CªÀÄÈ46-49 ¨sÀgÀ1UÀÄgÀÄB36-15 ¥ÀÅ£À4gÀ«B21-52 CºÀB32-23 ®. vÀÈwÃ15-19(ºÀ12-22) zsÀ¤14-21(¥Áæ11-59) DAiÀÄÄB25-18 ¨sÀzÀæ15-21 «µÀA33-46 ±À gÁ CªÀÄÈ59-39 ¥ÀÅ£À2±ÀÄPÀæB19-15 PÀPÁðlPÀ®.². ¸À¥ÀÛ32-08(gÁ7-05) gÉêÀ37-30(gÁ9-15) ¸ÀÄPÀªÀÄð29-30 ¨sÀzÀæ29-20 «µÀA4-12 CªÀÄÈ30-50 ®. KPÁ47-26(gÁ1-15) gÉÆû58-33(¨É.3-14 ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ¥ÀŵÀå3gÀ«B ªÀÄÈUÀ3PÀÄdB ªÀÄWÀ2§ÄzsÀB ¨sÀgÀ1UÀÄgÀÄB ¥ÀŵÀå2±ÀÄPÀBæ 29 ºÀ¸ÀÛ3±À¤B eÉåõÀ×4gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ2PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.6-17 ¸ÀÆ. CªÀiÁ44-43(gÁ12-10) ¥ÀÅ£À2-52(¥Áæ7-25) ªÀdæB21-45 ZÀvÀĵÁàvï15-58 «µÀA22-32 CªÀÄÈ46-09 C.².².². ZÀvÀÄ47-14(gÁ1-12) DzÁæð2-38(¥Áæ7-20) ºÀµÀðtB25-55 ¨sÀzÀæ17-54 «µÀA32-43 CªÀÄÈ56-49 ¥ÀŵÀå2±ÀÄPÀæB10-15 ®.0-04 || zÀQëuÁAiÀÄ£À ¥ÀÅtåPÁ®B §Ä ¥ÁævÀB GzÀAiÀiÁ¢(¥ÁævÀB WÀAmÉ 7-05 jAzÀ) . zÀ±À45-00(gÁ12-15) PÀÈwÛ54-40(¨É. PÀPÁðlPÀ ¸ÀAPÁæAwB || ¸ÉÆÃ.4-25 ¨sÁ. zÁézÀ48-38(gÁ1-45) ªÀÄÈUÀ60-00(¢£À¥ÀÇwð) zsÀÄæªÀ31-20 PË®ªÀ18-03 «µÀA13-10 CªÀÄÈ38-16 ¥ÀŵÀå3gÀ«B53-19 CºÀB32-15 ®.4-46 ±ÀÄ.

2-53 || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB.². KPÁ47-22(gÁ1-16) eÉåõÀ×28-34(¸Á5-45) LAzÀæB6-44 ªÀteÉ19-22 «µÀA48-03 CªÀÄÈ7-25 DzÁæð2PÀÄdB25-25 ®.6-48 . ¥ÀÇtÂð42-18(gÁ11-16) ±ÀæªÀ29-30(¸Á6-08) ¸Ë¨sÁUÀåB47-33 ¨sÀzÀæ12-00 «µÀA40-01 CªÀÄÈ2-36 ®. CµÀÖ1-37(¥Áæ6-57) G¥Àj £ÀªÀ«Ä54-38(¨É.1-52 ¸ÉÆÃ. ZÀvÀÄ25-53(¸Á4-39) GvÀÛ50-02(gÁ2-17) ²ªÀB50-00 ¨sÀzÀæ28-44 «µÀA10-43 CªÀÄÈ33-10 D±ÉèÃ1gÀ«B53-22 CºÀB32-03 ¥ÀŵÀå4±ÀÄPÀæB33-15 ®.². ZÀvÀÄ41-43(gÁ11-02) G.².².1-10 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ±ÀÄ. zÁézÀ44-22(gÁ12-04) ªÀÄÆ®27-06(¸Á5-09) ªÉÊzsÀÈwB1-05 G¥Àj «µÀÌA¨sÀB55-16 §ªÀ15-52 «µÀA50-56 CªÀÄÈ11-28 D±ÉèÃ3gÀ«B52-17 CºÀB31-50 ®.6-18 ¸ÀÆ.2-22 || £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Äà || ±ÀÄ.². gÀPÁë§AzsÀ£À. ¥ÀAZÀ19-51(ºÀ2-15) ºÀ¸ÀÛ45-54(gÁ12-39) ¹zÀÞB42-23 ¨Á®ªÀ19-51 «µÀA9-34 CªÀÄÈ31-54 DzÁæð1PÀÄdB25-00 ®.2-02 ¨sÁ.3-03 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ gÀ ±ÀÄ ¸ÉÆÃ. AiÀÄdÄgÀÄ¥ÁPÀªÀÄð. vÀÈwÃ31-35(¸Á6-55) ºÀħâ53-53(gÁ3-50) ªÀjÃAiÀiÁ£ï4-22 G¥Àj ¥ÀjWÀB53-00 vÉÊvÀ¯É4-10 ±À gÁ «µÀA16-06 CªÀÄÈ38-45 ®.². vÀæAiÉÆÃ42-26(gÁ11-19) ¥ÀÇ.2-33 §ÄzsÀªÀPÁægÀA¨sÀB Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y UÀÄ. F ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥Àæwà ªÀ.2-43 §Ä.1-00 || ²æà ªÀgÀªÀĺÁ®Që÷äà ªÀævÀA || ±À.µÁ27-29(¸Á5-19) DAiÀÄÄB49-28 UÀgÀeÉ12-04 «µÀA37-48 CªÀÄÈ11-15 ªÀÄWÀ1¹AºÉêÀ.².².¥ÀŵÀå4gÀ ±ÀÄ ±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ 14 1 15 2 16 D±ÉÃè 1gÀ §Ä ±ÀÄ 3 17 PÀÄ 4 18 5 19 6 20 D±ÉÃè 2gÀ gÁ PÉà 7 21 ±ÀÄ 8 22 PÀÄ 9 23 D±ÉÃè 3gÀ 10 24 ±ÀÄ 11 25 §Ä 12 26 13 27 ªÀ. zÀ±À51-22(gÁ2-51) C£ÀÆ30-57(¸Á6-40) §æºÀä13-00 vÉÊvÀ¯É23-00 «µÀA44-22 CªÀÄÈ6-16 D±ÉèÃ2±ÀÄPÀæB57-15 ®.µÁ26-42(¸Á5-00) ¦æÃwB52-24 PË®ªÀ13-24 «µÀA46-56 CªÀÄÈ14-46 D±ÉèÃ3±ÀÄPÀæB40-15 ®.«µÀA54-45 ®.§ÄzsÀB28-35 D±ÉèÃ1±ÀÄPÀæB15-15 ®. ¢éw36-44(gÁ8-59) D±ÉèÃ0-03(¥Áæ6-18) G¥ÀjªÀÄWÀ57-13(¨É. ²æà ºÀAiÀÄVæêÀ dAiÀÄAwà || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB D±ÉèÃ3gÀ«B DzÁæð2PÀÄdB ªÀÄWÀ1ªÀ.G.eÁ4-10) «±Á34-02(gÁ7-54) ±ÀÄPÀèB19-53 §ªÀ1-37 G¥Àj ¨Á®ªÀ28-07 «µÀA43-30 CªÀÄÈ13-21 D±ÉèÃ2gÀ«B22-58 CºÀB31-57 eÉåõÀ×3gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ1PÉÃvÀÄB57-45 ®.².§ÄzsÀB ¨sÀgÀ1UÀÄgÀÄB D±ÉèÃ3±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ3±À¤B eÉåõÀ×3gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ1PÉÃvÀÄB 30 ¸ÀÆ. ¸À¥ÀÛ7-29(¥Áæ9-18) ¸ÁéwÃ38-41(gÁ9-22) ±ÀĨsÀB27-10 ªÀteÉ7-29 «µÀA50-49 CªÀÄÈ17-08 ªÀÄWÀ2ªÀ.§ÄzsÀB37-55 ®.².§Ä ±ÀÄ DUÀ¸ïÖ 2011 31 PÀPÁðlPÀªÀiÁ¸ÀB EAVèµï UÀº æ À vÁ| 2011 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB dįÉÊ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ªÀµÀðvÀÄðB ±ÁæªÀtªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB ¨sÁ.1-41 ªÀÄA.².².1-21 UÀÄ.1-31 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || §Ä.0-50 || IÄUÀÄ¥ÁPÀªÀÄð.². µÀ¶×13-38(¥Áæ11-46) avÁæ41-43(gÁ10-59) ¸ÁzsÀåB34-41 vÉÊvÀ¯É16-44 «µÀA4-28 CªÀÄÈ26-48 ¥ÀÅ.eÁ5-10) ªÀåwÃ¥ÁvÀB10-53 ¨Á®ªÀ8-58 «µÀA28-38 CªÀÄÈvÀA51-31 ®.§Ä ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀjAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ZÀAzÀæªÀi˽ñÀégÀjUÉ «±ÉõÀ ¥ÀÇeÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ || ªÀÄA.². ¥Àæw41-11(gÁ10-46) ¥ÀŵÀå1-57(¥Áæ7-03) ¹¢ÞB16-42 QA¸ÀÄÛWÀßA12-57 «µÀªÀiï32-54 UÀÄ PÀÄ PÉà CªÀÄÈ56-09 ¥ÀűÀå4gÀ«B23-29 CºÀB32-12 ¥ÀŵÀå3±ÀÄPÀæB51-45 ®.2-12 || ¸ÀÆAiÀÄð µÀ¶× || ±À.C¸ÀÛ.

².4-16 §Ä.3-36 || §ÄzsÀªÀPÀævÁåUÀB.².². CµÀÖ14-04(¥Áæ11-58) PÀÈwÛ12-51(¥Áæ11-30) ªÁåWÁvÀB53-30 PË®ªÀ14-04 «µÀA55-36 CªÀÄÈvÁ¨sÁªÀB 22 5 ªÀÄWÀ3±ÀÄPÀæB26-25 ®.eÁ4-42) G. vÀæAiÉÆÃ14-22(ºÀ12-07) ¥ÀŵÀå21-25(ºÀ2-56) ªÀjÃAiÀiÁ£ï38-21 ªÀteÉ14-22 «µÀA52-39 CªÀÄÈ5-35 ºÀĨÁâ1±ÀÄPÀæB48-50 ®.±ÉÃ0-50 ªÀÄWÀ3gÀ«B46-15 24 7 CºÀB31-24 ¥ÀÅ£À1PÀÄdB42-30 ®.§Ä ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ªÀµÀðvÀÄðB ±ÁæªÀtªÀiÁ¸ÀB ¹AºÀ ªÀiÁ¸ÀB D±ÉÃè 4gÀ ±ÀÄ PÀÄ EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À vÁ| 2011 1933 DUÀ¸ïÖ ¸ËgÀvÃÉ ¢ DUÀ¸ïÖ 2011 UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB 31 .².3-16 || PÀıÀUÀæºÀtªÀiï || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ªÀÄWÀ4gÀ«B ¥ÀÅ£À1PÀÄdB D±ÉèÃ3§ÄzsÀB ¨sÀgÀ1UÀÄgÀÄB ºÀħâ1±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ4±À¤B eÉåõÀ×3gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ1PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ. ¢éwÃ47-11(gÁ1-13) ±ÀvÀ37-12(gÁ9-12) CwUÀAqÀB46-36 vÉÊvÀ¯É15-40 «µÀA54-37 15 29 CªÀÄÈ17-51 ®.4-06 UÀÄ.3-56 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || 26 ±ÀÄ.0-09 || ¹AºÀ¸ÀAPÁæAwB ºÀj¥ÀzÀ¥ÀÅtåPÁ®B || – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — 18 1 UÀÄ. ¥ÀAZÀ60-00(¢£À¥ÀÇwð) gÉêÀ55-14(¨É.¨sÁ48-44(gÁ1-49) zsÀÈwB48-37 §ªÀ23-34 «µÀA9-02 CªÀÄÈ35-29 31 17 ªÀÄWÀ1¹AºÉÃgÀ«B49-56 CºÀB31-36 ªÀÄWÀ1¹AºÉñÀÄPÀæB4-15 ®.6-19 ¸ÀÆ.4-56 20 ±À.4-36 || ²æà PÀȵÀÚ d£ÁäµÀÖ«ÄÃ.².². ZÀvÀÄ10-55(¥Áæ10-44) D±ÉèÃ20-03(ºÀ2-22) ¥ÀjWÀ32-36 ±ÀPÀĤ10-55 «µÀA48-33 CªÀÄÈ16-06 ªÀÄWÀ4gÀ«B13-50 11 28 CºÀB31-18 ®.².².CªÀÄÈ56-50 6 23 ®.G.². £ÀªÀ16-37(ºÀ1-01) gÉÆû17-00(ºÀ1-10) ºÀµÀðtB52-26 UÀgÀeÉ16-37 «µÀA31-39 CªÀÄÈ8-25 ¥ÀÅ.².².CªÀÄÈ58-42 ¥ÀÅ£À2PÀÄdB54-15 ®. zÀ±À17-56(ºÀ1-32) ªÀÄÈUÀ19-56(ºÀ2-20) ªÀdæB50-22 ¨sÀzÀæ17-56 «µÀA41-30 C. zÀÄUÁð dAiÀÄAwà || ¸ÉÆÃ.0-40 CªÀiÁªÁ¸Áå §ÄÀ ¸ÉÆÃ.§Ä45-25 ®.ªÀÄWÀ1 ¹AºÉÃgÀ ±ÀÄ PÀÄ ±ÀÄ ±À ªÀÄWÀ2gÀ ªÀ. vÀÈwÃ51-12(gÁ2-49) ¥ÀÇ.4-26 ªÀÄA. ¥Àæw44-09(gÁ12-00) zsÀ¤32-46(gÁ7-26) ±ÉÆèsÀ£ÀB46-38 ¨Á®ªÀ13-14 «µÀA52-04 PÉà UÀÄ PÀÄ CªÀÄÈ5-20 D±ÉèÃ4gÀ«B21-18 CºÀB31-44 DzÁæð3PÀÄdB28-45 D±ÉèÃ4±ÀÄPÀæB22-15 ®.0-29 gÀ ±ÀÄ ªÀÄA.². ZÀvÀÄ55-56(¨É.3-46 9 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á 27 10 ±À. ¥ÀAZÀ1-02(¥Áæ6-46) C²é60-00(¢£À¥ÀÇwð) UÀAqÀB51-47 vÉÊvÀ¯É01-02 «µÀA50-34 CªÀÄÈ41-44 DzÁæð4PÀÄdB32-35 ªÀÄWÀ2±ÀÄPÀæB44-30 ®. zÁézÀ16-45(ºÀ1-04) ¥ÀÅ£À22-06(ºÀ3-12) ªÀåwÃ¥ÁvÀB43-16 vÉÊvÀ¯É16-45 «µÀA41-51 CªÀÄÈ16-02 ®.4-46 3 4 21 ¨sÁ.§Ä ±ÀÄ ªÀÄWÀ3gÀ PÀÄ ±ÀÄ §Ä ±ÀÄ ªÀÄWÀ4gÀ PÀÄ PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB ¨sÁ.6-42 14 28 PÀPÁðlPÀ ªÀiÁ¸ÀB ªÀ. CªÀiÁ6-34(¥Áæ9-00) ªÀÄWÀ17-08(ºÀ1-13) ²ªÀB26-11 £ÁUÀªÁ£ï6-34 «µÀA36-00 CªÀÄÈ11-23 ¥ÀÅ.eÁ4-26) ±ÀÆ®B50-10 PË®ªÀ27-58 «µÀA21-58 CªÀÄÈ48-34 ¹AºÀ®.C¸ÀÛ. ¸À¥ÀÛ10-28(¥Áæ10-32) ¨sÀgÀ7-38(¥Áæ9-25) zsÀȪÀB53-38 §ªÀ10-28 «µÀA40-13 CªÀÄÈ6-18 ªÀÄWÀ2gÀ«B18-16 CºÀB31-30 D±ÉèÃ3ªÀ.².²3-26 29 12 ¸ÉÆÃ.¨sÁ42-36(gÁ11-22) ¸ÀÄPÀªÀÄð47-20 ªÀteÉ19-12 «µÁ¨sÁªÀB 30 16 CªÀÄÈ20-47 D±ÉèÃ4ªÀ.². µÀ¶×5-59(¥Áæ8-44) C²é1-42(¥Áæ7-01) ªÀÈ¢ÞB52-59 ªÀteÉ5-59 «µÀA28-04 CªÀÄÈ54-27 ºÀ¸ÀÛ4±À¤B57-17 ®. KPÁ17-57(ºÀ1-33) DzÁæð21-38(ºÀ3-02) ¹¢ÞB47-18 ¨Á®ªÀ17-57 «µÀA51-50 CªÀÄÈ6-12 ªÀÄWÀ4±ÀÄPÀæB9-15 8 25 ®.².§ÄzsÀB7-15 ®. ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || ¨s Á .0-19 ±À gÁ §Ä.5-06 2 19 ±ÀÄ.

6-21 ¸ÀÆ.1-19 ºÀħâ4gÀ ¨sÁ. £ÀªÀ17-39(ºÀ1-26) ªÀÄÆ®46-28(gÁ12-58) ¦æÃwB22-08 PË®ªÀ17-39 «µÀA7-34 CªÀÄÈ30-53 ®. ¥ÀÇtÂð17-30(ºÀ1-23) ¥ÀÇ.².µÁ46-19(gÁ12-54) ¸Ë¨sÁUÀåB12-56 ¨sÀzÀæ12-44 «µÀA5-57 CªÀÄÈ30-10 ¥ÀÅ.2-26 17 3 ºÀħâ2gÀ 18 ¨sÁ.«µÀA56-36 8 ®.UÀÄgÀÄB GvÀÛ2±ÀÄPÀBæ ºÀ¸ÀÛ4±À¤B eÉåõÀ×3gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ1PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.2-46 || ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyÃð ªÀævÀªÀiï. 1-09 ||²æà C£ÀAvÀ ¥ÀzÀä£Á¨sÀªÀævÀªÀiï || ¸ÉÆÃ. zÁézÀ12-01(¥Áæ11-11) ±ÀæªÀ48-03(gÁ1-36) ±ÉÆèsÀ£ÀB9-46 ¨Á®ªÀ12-01 «µÀA58-30 CªÀÄÈ21-16 ¥ÀÅ£À4PÀÄdB25-30 ªÀÄWÀ3§ÄzsÀ40-10 ®.µÁ45-50(gÁ12-43) DAiÀÄÄB17-06 UÀgÀeÉ14-38 «µÀA10-10 CªÀÄÈ33-56 ºÀħâ3gÀ«B34-08 7 §Ä ±ÀÄ CºÀB30-53 ªÀÄWÀ2§ÄzsÀB21-21 GvÀÛ1±ÀÄPÀæB33-50 ®.². ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ¸ÀªÀiÁ¦ÛB ¹ÃªÉÆîèAWÀ£ÀªÀiï || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ºÀ§â4gÀ«B ¥ÀÅ£À4PÀÄdB ªÀÄWÀ4§ÄzsÀB ¨sÀgÀ1ªÀÀ. ZÀvÀÄ14-27(ºÀ12-10) ±ÀvÀ55-10(¨É.².2-36 || IĶ ¥ÀAZÀ«Äà ªÀævÀªÀiï || ±À.². 2-06 5 19 || ²æà eÉåõÁ×®Që÷äà ªÀævÀªÀiï || ªÀÄA.UÀÄ PÉà G¥Àj ¨Á®ªÀ27-57 «µÀA30-42 CªÀÄÈ53-11 C. KPÁ12-44(¥Áæ11-29) G.2-56 || ¸ÁªÉÆÃ¥ÁPÀªÀÄð ²æà ¸ÀétðUËjà ªÀævÀªÀiï || §Ä 15 UÀÄ.EAVèµï UÀº æ À vÁ| 2011 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB DUÀ¸ïÖ ±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ªÀµÀðvÀÄðB ¨sÁzÀæ¥ÀzÀªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB ªÀÄA.².².1-00 || ²æà GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ ªÀævÀªÀiï.².eÁ4-28) ¸ÀÄPÀªÀÄð6-19 ªÀteÉ14-27 «µÀA10-13 CªÀÄÈ35-53 ºÀħâ4gÀ«B00-04 11 25 §Ä CºÀB30-46 ªÀÄWÀ4§ÄzsÀB40-20 ®.C¸ÀÛ.±ÉÃ2-42 ºÀħâ2±ÀÄPÀæB31-15 ®.². ZÀvÀÄ43-46(gÁ11-53) ºÀ¸ÀÛ6-00(¥Áæ8-45) ±ÀĨsÀB4-15 G¥Àj ±ÀÄPÀèB52-25 ªÀteÉ16-50 1 ±ÀÄ ±À gÁ «µÀA24-34 CªÀÄÈ46-54 D±ÉèÃ4-§ÄzsÀB19-30 ®. ¥ÀAZÀ37-41(gÁ9-26) avÁæ1-49(¥Áæ7-06) G¥Àj ¸ÁéwÃ55-55(gÁ4-44) §æºÀä48-53 §ªÀ10-44 «µÀA14-49 2 CªÀÄÈ37-11 ºÀħâ3±ÀÄPÀæB12-30 ®.eÁ4-08) ºÀħâ13-52(¥Áæ11-55) ¹zÀÞB19-14 §ªÀ1-31 ªÀ. ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ZÀvÀÄyÃð. ¥Àæw1-31(¥Áæ6-58) G¥Àj ¢éw54-23(¨É.².².². vÀÈwÃ49-55(gÁ2-18) GvÀÛ10-05(¥Áæ10-24) ¸ÁzÀÞ÷åB11-52 vÉÊvÀ¯É22-10 «µÀA29-37 ºÀħâ1gÀ 31 14 gÀ §Ä CªÀÄÈ51-59 ºÀħâ1gÀ«B40-59 CºÀB31-10 ®.².¨sÁ60-00(¢£À¥ÀÇwð) zsÀÈwB6-03 §ªÀ17-30 «µÀA12-32 CªÀÄÈ38-38 GvÀÛ3±ÀÄPÀæB58-10 26 12 ±ÀÄ ®.1-28 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ±ÀÄ 24 ±À. 3-06 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ PÀÄ || UÀÄgÀÄ ªÀPÁægÀA¨sÀB ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB || §Ä.².1-57 20 6 || ²æà PÉÃzÁgÀ ªÀævÀªÀiï || ºÀħâ3gÀ 21 §Ä. CµÀÖ21-39(ºÀ3-02) eÉåõÀ×48-09(gÁ1-37) «µÀÌA¨sÀB27-58 §ªÀ21-39 «µÀA4-05 CªÀÄÈ27-04 ®. zÀ±À14-38(ºÀ12-15) ¥ÀÇ. ¸À¥ÀÛ27-25(¸Á5-18) C£ÀÆ50-44(gÁ2-40) ªÉÊzsÀÈwB34-28 ªÀteÉ27-25 «µÀA3-23 CªÀÄÈ26-05 ºÀħâ2gÀ«B7-47 4 PÀÄ §Ä CºÀB31-03 ¥ÀÅ£À3PÀÄdB7-25 ªÀÄWÀ1¹AºÉçÄzsÀB48-50 ºÀħâ4±ÀÄPÀæB52-50 ®. vÀæAiÉÆÃ12-38(¥Áæ11-27) zsÀ¤µÀ×51-00(gÁ2-47) CwUÀAqÀB7-32 vÉÊvÀ¯É12-38 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ23-42 GvÀÛ2±ÀÄPÀæB16-05 10 ®. ²æà ªÁªÀÄ£À dAiÀÄAwà || PÀÄ §Ä 9 23 ±ÀÄ.1-37 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã. F ¢£À¢AzÀ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ¥ÀÇwð ±ÀÈAUÉÃj ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è «zÀévï ¸À¨sÁ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ || ±ÀÄ 16 ±ÀÄ.6-31 13 ¹AºÀªÀiÁ¸ÀB DUÀ¸ïÖ 2011 30 ¸É¥ÀÖA§gï 2011 UÀÄ ±ÀÄ 32 . µÀ¶× 31-49(gÁ7-06) «±Á53-58(gÁ3-58) LAzÀæB41-29 PË®ªÀ4-45 «µÀA9-27 CªÀÄÈ32-39 ®.².G.2-16 ±ÀÄ ¸ÉÆÃ.1-47 || CUÀ¸ÉÆÛ÷åÃzÀAiÀÄB || 22 UÀÄ.

3-51 || ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || á ¥ÀPÀë ¥ÀæzÉÆõÀB á §Ä ±ÀÄ ¸ÉÆÃ. zÀ±À47-57(gÁ1-34) ¥ÀÅ£À41-06(gÁ10-41) ªÀjÃAiÀiÁ£ï6-56 ªÀteÉ18-30 «µÀA10-42 CªÀÄÈ35-00 GvÀÛ2§ÄzsÀB35-35 22 5 ®. ZÀvÀÄ33-05(gÁ7-37) ºÀħâ33-40(gÁ7-51) ±ÀĨsÀB39-23 ¨sÀzÀæ5-34 «µÀA50-32 CªÀÄÈ18-28 GvÀÛ4§ÄzsÀB12-55 9 26 ºÀ¸ÀÛ4±ÀÄPÀæB20-50 ®. 6-22 ¸ÀÆ.G. ¸À¥ÀÛ47-30(gÁ1-22) gÉÆû35-11(gÁ8-27) ªÀdæB12-38 ¨sÀzÀæ16-10 «µÀA13-42 CªÀÄÈ26-35 ¥ÀÅ.0-39 §Ä ±ÀÄ UÀÄ.UÀÄ ºÀħâ1§ÄzsÀB35-05 ®. zÁézÀ42-19(gÁ11-19) D±ÉèÃ39-12(gÁ10-04) ¹zÀÞB52-37 PË®ªÀ14-00 «µÀA11-50 CªÀÄÈ35-16 GvÀÛ4gÀ«B39-28 §Ä CºÀB30-13 GvÀÛ3§ÄzsÀB25-05 ®. µÀ¶×44-51(gÁ12-20) PÀÈwÛ30-49(¸Á6-42) ºÀµÀðtB12-40 UÀgÀeÉ13-00 «.². KPÁ45-41(gÁ12-39) ¥ÀŵÀå40-39(gÁ10-38) ¥ÀjWÀB3-03 G¥Àj ²ªÀB55-14 §ªÀ16-49 «µÀA0-56 CªÀÄÈ24-45 ºÀ¸ÀÛ3±ÀÄPÀæB39-50 ®.².¨sÁ6-23(¥Áæ8-56) UÀAqÀB7-40 UÀgÀeÉ26-23 «µÀA39-35 CªÀÄÈvÁ¨sÁªÀB 28 14 PÀÄ GvÀÛ1gÀ«B25-35 CºÀB30-40 ¥ÀŵÀå1PÀÄdB45-50 ®.².«µÀA45-45 ®.4-01 || AiÀÄw ªÀĺÁ®AiÀÄB || PÀÄ 25 8 ¨sÁ. ¥Àæw21-35(ºÀ3-01) ¥ÀÇ.². vÀæAiÉÆÃ38-03(gÁ9-37) ªÀÄWÀ36-47(gÁ9-05) ¸ÁzsÀåB46-17 UÀgÀeÉ10-11 «µÀA7-57 CªÀÄÈ31-00 ¥ÀÅ.4-41 §Ä.C¸ÀÛ.². ZÀvÀÄ36-34(gÁ9-01) C²é19-19(ºÀ2-07) zsÀȪÀB10-40 §ªÀ4-04 «µÀA8-14 C.².±ÉÃ2-05 CªÀÄÈ24-15 ºÀ¸ÀÛ1±ÀÄPÀæB18-15 1 18 ±ÀÄ PÀ£Áå®.±ÉÃ3-20 ±ÀÄ ±À 30 16 ¥ÀÅ.4-31 || ¥À±ÁÑvï ±ÀÄPÉÆæÃzÀAiÀÄB || §Ä UÀÄ.².UÀÄgÀÄB ºÀ¸ÀÛ4±ÀÄPÀBæ avÁæ1±À¤B eÉåõÀÜ3gÁºÀÄB ªÀÄÈUÀ1PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.4-11 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || GvÀ4 Û gÀ 24 7 ±À.0-18 GvÀ2 Û 31 ±À. ¥ÀAZÀ41-08(gÁ10-50) ¨sÀgÀ25-25(ºÀ4-32) ªÁåWÁvÀB11-56 PË®ªÀ8-51 «µÀA58-05 CªÀÄÈ12-12 17 PÀ£ÁåAiÀiÁA gÀ §Ä GvÀÛ2PÀ£ÁåAiÀiÁAgÀ«B50-37 CºÀB30-30 ºÀħâ3§ÄzsÀB15-16 ®. vÀÈwÃ31-30(gÁ6-59) gÉêÀ12-50(¥Áæ11-31) ªÀÈ¢ÞB9-04 ªÀteÉ28-57 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ6-10 29 15 ¥ÀÅ. £ÀªÀ49-04(gÁ2-01) DzÁæð40-22(gÁ10-31) ªÀåwÃ¥ÁvÀB9-50 vÉÊvÀ¯É19-00 «µÀA0-03 CªÀÄÈ24-51 GvÀÛ3gÀ«B15-16 4 GvÀ3 Û gÀ 21 CºÀB30-24 ®. 6-20 27 ¹AºÀÀªÀiÁ¸ÀB 13 PÀ£ÁåªÀiÁ¸À ¸É¥ÉÖAªÀgï 2011 §Ä 33 .0-50 || ªÀĺÁ®AiÀÄ ¥ÀPÀë ¥ÁægÀA¨sÀB || GvÀ1 Û gÀ CªÀiÁªÁ¸Áå PÀÄ §Ä.«µÀA55-43 ¥ÀŵÀå3PÀÄdB41-05 ®.«µÀA49-54 19 ºÀħâ4§ÄzsÀB2-30 ®. CµÀÖ48-55(gÁ1-57) ªÀÄÈUÀ38-24(gÁ9-44) ¹¢ÞB11-44 ¨Á®ªÀ18-12 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ15-12 ¥ÀŵÀå2PÀÄdB12-10 3 20 ±ÀÄ ±À GvÀÛ1§ÄzsÀB48-50 ºÀ¸ÀÛ2±ÀÄPÀæB58-45 avÁæ1±À¤B40-15 ®.EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À UÀº æ À vÁ| 2011 1933 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸É¥ÖÀA§gï ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ªÀµÀðvÀÄðB ¨sÁzÀæ¥ÀzÀªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB ªÀÄA.4-21 ±ÀÄ 23 6 ±ÀÄ.¨s˪ÀÄ CªÀiÁªÁ¸Áå zÀÄBRA zsÁ£ÀåªÀĺÀWÀðvÁ || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB GvÀÛ4gÀ«B ¥ÀŵÀå3PÀÄdB GvÀÛ4§ÄzsÀB ¨sÀgÀ1ªÀ. ±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁA¨ÉUÉ ªÀĺÁ©ü±ÉÃPÀ.CªÀÄÈ59-20 ºÀħâ2§ÄzsÀB26-25 GvÀÛ4±ÀÄPÀæB36-50 ®.².0-08 || ªÀĺÁ ¨sÀgÀtÂà PÀ£Áå¸ÀAPÁæAwB µÀqÀ²Ãw ¥ÀÅtåPÁ®B || ¨s Á .5-01 2 §Ä ¸ÉÆÃ.².².4-51 || ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà C©ü£ÀªÀ «zÁåwÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ DgÁzsÀ£É || PÀÄ §Ä ªÀÄA.².3-41 || «µÀ±À¸ÀÛçºÀvÁ¢Ã£ÁA ªÀĺÁ®AiÀÄB || 27 10 ªÀÄA. CªÀiÁ27-31(¸Á5-23) GvÀÛ30-00(¸Á6-23) ±ÀÄPÀèB32-04 £ÁUÀªÁ£ï27-31 «µÀA49-34 CªÀÄÈ13-05 ®.¨sÁ0-22(¥Áæ0-33) ±ÀÆ®B6-33 PË®ªÀ21-35 «µÀA26-46 CªÀÄÈ52-27 PÉà ªÀ.0-29 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — gÀ §Ä gÁ ±ÀÄ.². ¢éwÃ26-23(¸Á4-56) G.².².².3-31 || ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ¥ÀgÀªÀÄUÀÄgÀÄ ²æà ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ DgÁzsÀ£É.

².¨sÁ23-52(ºÀ3-57) zsÀÄæªÀB24-34 ¨sÀzÀæ26-37 «µÀA57-03 CªÀÄÈ10-42 11 §Ä avÁæ4§ÄzsÀB45-45 avÁæ1gÀ«B33-50 CºÀB29-33 ®.².².2-24 || ²æà zÀÄUÁðµÀÖ«Äà || §Ä 18 §Ä.UÀÄgÀÄB ¸ÁéwÃ1±ÀÄPÀBæ avÁæ1±À¤B eÉåõÀ×2gÁºÀÄB gÉÆû4PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ. ¥ÀÇtÂð59-03(¨É.6-22 ¸ÀÆ.CªÀÄÈ57-07 ºÀ¸ÀÛ2§ÄzsÀB55-45 avÁæ1±ÀÄPÀæB2-15 ®.2-54 || ²æà ®°vÁ ¥ÀAZÀ«Äà G¥ÁAUÀ ®°vÁ ªÀævÀªÀiï || ¨s Á .1-54 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã.1-44 §Ä ±ÀÄ 22 ¨sÁ. £ÀªÀ44-57(gÁ12-24) ¥ÀÇ. ¸ÀgÀ¸ÀévÁåªÁºÀ£ÀªÀiï || ºÀ¸3 ÛÀ gÀ 17 4 ªÀÄA.².¨sÁ18-02(ºÀ1-36) ªÀÈ¢ÞB23-40 UÀgÀeÉ22-07 «µÀA44-21 C.3-21 || zË»vÀæ PÀvÀÈðPÀ ªÀĺÁ®AiÀÄB ²æà ±ÁgÀzÁ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ PÀÄ ±ÀgÀ£ÀߪÀgÁvÁægÀA¨sÀB || 12 UÀÄ.C¸ÀÛ.UÀÄ PÉà ºÀ¸ÀÛ1gÀ«B3-14 CºÀB30-04 ºÀ¸ÀÛ1§ÄzsÀB4-15 ®.1-34 á ¥ÀPÀë ¥ÀæzÉÆõÀB á || QëÃgÁ£Àß ¨sÉÆÃd£ÀªÀiï || 23 ¸ÉÆÃ.2-14 || ªÀĺÁ£ÀªÀ«Äà ±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄoÀzÀ°è ²æà ±ÀvÀZÀArÃAiÀiÁUÀzÀ ¥ÀÇuÁðºÀÄw. µÀ¶×53-39(gÁ3-51) C£ÀÆ10-23(¥Áæ10-34) DAiÀÄÄB47-28 PË®ªÀ24-10 «µÀA23-43 CªÀÄÈ46-38 ®. KPÁ44-59(gÁ12-23) ±ÀæªÀ6-29(¥Áæ8-58) zsÀÈwB25-33 ªÀteÉ14-40 «µÀA16-55 CªÀÄÈ42-00 avÁæ2§ÄzsÀB41-15 §Ä ±ÀÄ 20 7 avÁæ4±ÀÄPÀæB5-35 ®.1-24 10 avÁæ1gÀ 24 ªÀÄA.². vÀæAiÉÆÃ50-02(gÁ2-25) ±ÀvÀ13-04(¥Áæ11-37) UÀAqÀB23-24 PË®ªÀ18-27 «µÀA30-21 CªÀÄÈ56-21 9 gÁ PÉà avÁæ3§ÄzsÀB43-55 ¸ÁéwÃ1±ÀÄPÀæB45-30 eÉåõÀ×2gÁºÀÄB gÉÆû4PÉÃvÀÄB56-50 ®. UÀeÁ±Áé¢ ¥ÀÇeÁ || UÀÄ.². vÀÈwÃ9-29(¥Áæ10-10) ¸ÁéwÃ17-37(ºÀ1-26) ªÉÊzsÀÈwB8-55 UÀgÀeÉ9-29 «µÀA30-41 CªÀÄÈ53-08 gÁ §Ä ±ÀÄ gÀ ±À C.².eÁ6-01) G.2-44 15 2 §Ä 16 ¸ÉÆÃ.². CµÀÖ46-48(gÁ1-08) ªÀÄÆ®5-44(¥Áæ8-41) ±ÉÆèsÀ£ÀB36-05 ¨sÀzÀæ18-16 «µÀA29-20 CªÀÄÈ52-58 ºÀ¸ÀÛ3gÀ«B49-22 ±ÀÄÀ CºÀB29-50 avÁæ3±ÀÄPÀæB24-20 ®.µÁ5-03(¥Áæ8-26) ¸ÀÄPÀªÀÄð28-05 vÉÊvÀ¯É14-38 «µÀA15-16 CªÀÄÈ39-50 PÀÄ 19 6 D±ÉèÃ1PÀÄdB55-30 ®.eÁ4-15) «±Á13-16(¥Áæ11-40) «µÀÌA¨sÀB1-21 G¥Àj ¦æÃwB52-50 1 ±ÀÄ ¨sÀzÀæ3-43 G¥Àj §ªÀ29-11 «µÀA23-11 CªÀÄÈ45-50 ºÀ¸ÀÛ2gÀ«B26-31 CºÀB30-00 ¥ÀŵÀå4PÀÄdB16-35 ºÀ¸ÀÛ3§ÄzsÀB48-50 avÁæ2±ÀÄPÀæB42-45 ®.eÁ4-05) ¥ÀÇ. ¢éwÃ15-32(ºÀ12-36) avÁæ21-46(ºÀ3-05) LAzÀæB16-43 PË®ªÀ15-32 «µÀA34-46 CªÀÄÈ6-52 §Ä ±ÀÄ 29 ¥ÀÅ.3-03 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y ºÀ¸2 ÛÀ gÀ PÀÄ §Ä 14 ±À.3-12 || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB || 13 30 ±ÀÄ.1-14 || ±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁA¨Á vÉ¥ÉÇàÃvÀìªÀ || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ºÀ¸ÀÛ4gÀ«B D±ÉèÃ1PÀÄdB avÁæ3§ÄzsÀB ¨sÀgÀ1ªÀ.2-04 || «dAiÀÄzÀ±À«ÄÃ.±ÉÃ1-07 ®.².².6-10 ºÀ¸1 ÛÀ gÀ §Ä 34 .².².EAVèµï UÀº æ À vÁ| 2011 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸É¥ÖÉA§gï 28 ±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ±ÀgÀzÀÈvÀÄB D±ÀéAiÀÄÄdªÀiÁ¸ÀB 11 ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB CPÉÆÖçgï 2011 PÀ£Áå ªÀiÁ¸ÀB ¸É¥ÀÖA§gï 2011 §Ä. ZÀvÀÄ54-12(¨É. zÀ±À44-19(gÁ12-08) G. ¸À¥ÀÛ49-45(gÁ2-18) eÉåõÀ×7-39(¥Áæ9-27) ¸Ë¨sÁUÀåB41-25 UÀgÀeÉ21-42 «µÀA26-59 CªÀÄÈ50-13 ºÀ¸ÀÛ4§ÄzsÀB44-30 3 ®. ¥Àæw21-37(ºÀ3-02) ºÀ¸ÀÛ25-57(¸Á4-46) §æºÀä24-26 §ªÀ21-37 «µÀA44-32 CªÀÄÈ11-56 ªÀ.±ÉÃ0-21 ®.µÁ4-50(¥Áæ8-20) CwUÀAqÀB31-37 ¨Á®ªÀ15-52 «µÀA24-53 CªÀÄÈ48-58 5 avÁæ1§ÄzsÀB42-25 ®.².G. ZÀvÀÄ3-43(¥Áæ7-52) G¥Àj ¥ÀAZÀ54-40(¨É. zÁézÀ46-53(gÁ1-09) zsÀ¤9-11(¥Áæ10-05) ±ÀÆ®B24-01 §ªÀ15-56 «µÀA28-19 CªÀÄÈ53-52 ºÀ¸ÀÛ4gÀ«B11-58 ºÀ¸4 ÛÀ gÀ CºÀB29-44 ®.2-34 || ²æà ±ÁgÀzÁ ¥ÀÇeÁ. ²æà ±ÁgÀzÁA¨Á gÀxÉÆÃvÀìªÀ || 21 8 ±À.². ±À«ÄÃ¥ÀÇeÁ || ±ÀÄ.

0-24 ¸ÉÆÃ.².UÀÄgÀÄ5-05 ®.eÁ5-05) ªÀjÃAiÀiÁ£ï28-54 vÉÊvÀ¯É20-38 «µÀA7-59 CªÀÄÈ33-22 ¸ÁéwÃ4±ÀÄPÀæB47-05 ®. CµÀÖ21-18(ºÀ2-58) ¥ÀŵÀå59-47(¨É.eÁ4-07) ºÀ¸ÀÛ45-47(gÁ12-45) ªÉÊzsÀÈwB42-43 ªÀteÉ1-11 G¥Àj ¨sÀzÀæ27-42 «µÀA9-20 CªÀÄÈ31-44 «±Á3±ÀÄPÀæB49-50 ®.4-17 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ªÀÄA.4-07 || £ÀgÀPÀZÀvÀÄzÀð²Ã.1-04 CªÀiÁªÁ¸Áå PÀÄ UÀÄ.².².².4-28 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã.6-02 . zÁézÀ6-41(¥Áæ9-05) GvÀÛ49-46(gÁ2-21) LAzÀæB50-20 vÉÊvÀ¯É6-41 «µÀA10-10 CªÀÄÈ32-37 D±ÉèÃ4PÀÄdB32-05 «±Á2§ÄzsÀB45-15 ¸ÁéwÃ1gÀ«B57-39 CºÀB29-03 ®.5-09 UÀÄ.4-39 ¨sÁ.². £ÀªÀ19-04(ºÀ2-03) D±ÉèÃ58-32(¨É. ¸À¥ÀÛ22-19(ºÀ3-22) ¥ÀÅ£À59-57(¨É.4-49 ±À. ²æà ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æêÀÄzÀ©ü£ÀªÀ «zÁåwÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ dAiÀÄAwÃ. ¢éwÃ9-27(¥Áæ10-12) ¨sÀgÀ42-59(gÁ11-36) ªÀdæB28-39 UÀgÀeÉ9-27 «µÀA3-14 CªÀÄÈ29-43 avÁæ2gÀ«B55-24 CºÀB29-26 ®.². ¥ÀæeÁ¸ÀÄRªÀiï ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ¸ÁéwÃ1gÀ«B D±ÉèÃ4PÀÄdB «±Á2§ÄzsÀB C²é4ªÀ.0-44 gÁ gÀ §Ä ±À ±ÀÄ ±À. ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæB.0-13 || ²æà ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÀºÀ¸Àæ£Á½PÉÃgÀ ºÉÆêÀÄ || ªÀÄA. CªÀiÁ49-21(gÁ02-12) avÁæ41-37(gÁ11-06) «µÀÌA¨sÀB34-54 ZÀvÀĵÁàvï21-46 «µÀA4-21 CªÀÄÈ26-41 ¥ÀÅ.UÀÄgÀÄB «±Á3±ÀÄPÀBæ avÁæ2±À¤B eÉåõÁ×2gÁºÀÄB gÉÆû4PÉÃvÀÄB 35 ¸ÀÆ.25 §Ä ªÀ. ZÀvÀÄ17-54(ºÀ1-34) gÉÆû53-11(gÁ3-41) ªÀåwÃ¥ÁvÀB29-36 ¨Á®ªÀ17-54 «µÀA31-37 CªÀÄÈ44-33 ®. ¥Àæw60-00(¢£À¥ÀÇwð) gÉêÀ30-15(¸Á6-30) ªÁåWÁvÀB25-54 ¨Á®ªÀ29-31 «. µÀ¶×22-08(ºÀ3-18) DzÁæð58-57(¨É.².eÁ6-20) ¹zÀÞB20-47 PË®ªÀ21-18 «µÀA19-52 CªÀÄÈ43-48 ¸ÁéwÃ4§ÄzsÀB16-50 «±Á1±ÀÄPÀæB28-50 ®.².3-56 §ÄzsÀ CªÀiÁ ¥ÀzÀäPÀB ¸ÀÄ©üPÀëA.±ÉÃ1-03 ªÀ.².«µÀA5436 ®.eÁ6-01) ¥ÀjWÀB27-11 ªÀteÉ22-08 «µÀA18-26 CªÀÄÈ43-22 avÁæ3vÀįÁAiÀiÁAgÀ«B13-34 CºÀB29-19 D±ÉèÃ3PÀÄdB32-30 ¸ÁéwÃ3§ÄzsÀB6-05 avÁæ2±À¤B21-15 ®. ¥Àæw4-18(¥Áæ8-08) C²é36-45(gÁ9-07) ºÀµÀðtB27-23 PË®ªÀ4-18 «µÀA25-40 CªÀÄÈ16-48 ¸ÁéwÃ1§ÄzsÀB50-30 C²é4ªÀ.².G. vÀÈwÃ14-06(ºÀ12-04) PÀÈwÛ48-33(gÁ1-50) ¹¢ÞB29-28 ¨sÀzÀæ14-06 «µÀA15-45 CªÀÄÈ41-59 ¸ÁéwÃ2§ÄzsÀB56-50 ¸ÁéwÃ3±ÀÄPÀæB7-05 ®. KPÁ11-36(ºÀ11-04) ºÀħâ53-20(gÁ3-46) ±ÀÄPÀèB4-27 G¥Àj §æºÀä53-11 ¨Á®ªÀ11-36 «µÀA17-18 CªÀÄÈ38-06 «±Á2±ÀÄPÀæB9-10 ®.0-34 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — ¨sÁ.².UÀÄ PÉà CªÀÄÈ23-36 D±ÉèÃ2PÀÄdB40-05 ¸ÁéwÃ2±ÀÄPÀæ25-50 ®.².6-26 ¸ÀÆ. gÁvËæ d®¥ÀÇgÀtA ZÀAzÉÆæÃzÀAiÉÄÃ(5-18) C¨sÀåAUÀB || §Ä.eÁ5-51) ¸ÁzsÀåB16-10 UÀgÀeÉ19-04 «µÀA31-4 CªÀÄÈ54-34 avÁæ4gÀ«B37-16 CºÀB29-09 ®.C¸ÀÛ.eÁ4-58) ±ÀĨsÀB10-41 ¨sÀzÀæ15-48 «µÀA27-24 CªÀÄÈ50-31 «±Á1§ÄzsÀB30-05 ®.eÁ6-24) ²ªÀB24-30 §ªÀ22-19 «µÀA29-26 CªÀÄÈ53-50 vÀįÁ®.UÀÄ 13 26 avÁæ2 gÀ 14 27 §Ä ±ÀÄ 15 28 ±ÀÄ 16 17 29 30 18 31 19 20 1 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 avÁæ3gÀ PÀÄ §Ä ±À §Ä ±ÀÄ avÁæ4 gÀ §Ä ±ÀÄ ¸ÁéwÃ1 gÀ PÀÄ §Ä ±ÀÄ vÀįÁªÀiÁ¸ÀB 12 CPÉÆÖçgï 2011 PÀÄ ±ÀÄ PÀ£ÁåªÀiÁ¸ÀB EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À UÀº æ À vÁ| 2011 1933 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB CPÉÆÃÖ §gï ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ±ÀgÀzÀÈvÀÄB D±ÀéAiÀÄÄdªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB §Ä.². zÀ±À15-48(ºÀ12-45) ªÀÄWÀ56-19(¨É.4-59 || CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB || ±ÀÄ. ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ dAiÀÄAwà || ¸ÉÆÃ.².0-54 ±ÀÄ.². EA¢¤AzÀ 3 ¢£À ²æà zsÀ£À®Që÷äÃ¥ÀÇeÁ. vÀæAiÉÆÃ1-11(¥Áæ6-55) G¥Àj ZÀvÀÄ54-12(¨É.0-03 || vÀįÁ ¸ÀAPÁæAwB «µÀĪÀvÀÄàtåPÁ®B || §Ä. ¥ÀAZÀ20-38(ºÀ2-40) ªÀÄÈUÀ56-40(¨É.

CªÀÄÈ58-24 C£ÀÆ2±ÀÄPÀæB53-05 ®.2-53 §Ä.².2-43 UÀÄ.EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À UÀº æ À vÁ| 2011 1933 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB CPÉÆÃÖ §gï ¸ËgÀvÃÉ ¢ 27 CPÉÆÖçgï 2011 §Ä 9 10 29 11 PÀÄ 30 12 ¸ÁéwÃ3gÀ §Ä ±ÀÄ 31 13 1 2 14 15 3 16 4 5 17 18 6 19 «±Á1gÀ ªÀ.². ¥Àæw43-24(gÁ11-49) ¸ÁéwÃ37-26(gÁ9-25) ¦æÃw27-02 QA¸ÀÄÛWÀßA16-23 «µÀA50-29 ªÀ.3-15 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y ¸ÉÆÃ.UÀÄ 7 20 §Ä ±ÀÄ 8 21 9 10 22 23 §Ä ¸ÁéwÃ4gÀ §Ä PÀÄ §Ä ±ÀÄ «±Á2gÀ ±ÀÄ £ÀªÉA§gï 2011 ±ÀÄ vÀįÁªÀiÁ¸ÀB 28 ¸ÁéwÃ2gÀ ±ÀÄ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ±ÀgÀzÀÈvÀÄB PÁwðPÀªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB UÀÄ.2-11 ¨sÁ. 6-30 ¸ÀÆ.².².UÀÄgÀÄ C£ÀÆ4±ÀÄPÀBæ avÁæ2±À¤B eÉåõÀ×2gÁºÀÄB gÉÆû4PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.².3-04 || F ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥Àæwà ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ªÀÄzsÁåºÀß ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀjAzÀ ²æà ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀjUÉ «±ÉõÀ ¥ÀÇeÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ || ªÀÄA.3-46 || UÉÆÃ¥ÀÇeÁ. CµÀÖ18-54(ºÀ2-02) ±ÀæªÀt24-55(¸Á4-27) UÀAqÀB41-36 §ªÀ18-54 «µÀA35-17 C.2-22 ±À. vÀÈwÃ32-24(gÁ7-26) C£ÀÆ29-59(¸Á6-27) ¸Ë¨sÁUÀåB11-58 vÉÊvÀ¯É5-03 «µÀA43-17 §Ä ±ÀÄ gÀ ±À gÁ CªÀÄÈ5-29 «±Á4§ÄzsÀB22-50 ®.±ÉõÀA2-24 ¸ÁéwÃ4gÀ«B56-17 CºÀB28-41 C£ÀÆ2§ÄzsÀB11-30 ®. ¥ÀAZÀ23-59(¸Á4-05) ªÀÄÆ®24-58(¸Á4-28) ¸ÀÄPÀªÀÄð53-06 ¨Á®ªÀ23-59 «µÀA48-29 CªÀÄÈ9-06 ¸ÁéwÃ3gÀ«B37-06 CºÀB28-47 C£ÀÆ1§ÄzsÀB44-15 C£ÀÆ1±ÀÄPÀæB12-30 ®. PÀ¼À¸À VjeÁ PÀ¯ÁåuÉÆÃvÀìªÀ || ¸ÉÆÃ.². vÀæAiÉÆÃ34-13(gÁ8-12) gÉêÀ47-02(gÁ1-18) ªÀdæB40-34 PË®ªÀ1-44 «µÀA14-40 CªÀÄÈ40-26 C£ÀÆ4§ÄzsÀB17-50 C£ÀÆ4±ÀÄPÀæB14-55 ®. §°¥ÁqÀå«Ä §°ÃAzÀæ¥ÀÇeÁ ¢Ã¥ÁªÀ½Ã || ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ±ÀÄ.1-28 UÀÄ. QëÃgÁ©ÞB vÀļÀ¹Ã¥ÀÇeÁ || ªÀÄA.².µÁqsÀ23-49(ºÀ4-01) zsÀÈwB48-20 vÉÊvÀ¯É21-08 «µÀA43-47 CªÀÄÈ12-02 ®. 3-25 ¨sÁ.3-35 PÀÄ || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB AiÀĪÀÄ¢éwÃAiÀiÁ || ±À.2-32 || ±ÀÈAUÉÃjAiÀÄ°è ²æà «zÁå±ÀAPÀgÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀ || ±ÀÄ.².C¸ÀÛ. ¸À¥ÀÛ19-25(ºÀ2-15) G.². ZÀvÀÄ27-48(¸Á5-36) eÉåõÀ×27-06(¸Á5-19) ±ÉÆèsÀ£ÀB5-03 G¥Àj CwUÀAqÀB53-41 ¨sÀzÀæ27-48 «µÀA46-10 CªÀÄÈ6-07 ªÀÄWÀ1PÀÄdB41-05 ®.eÁ4-12) ¹¢ÞB41-58 UÀgÀeÉ6-54 «µÀA42-57 CªÀÄÈ34-02 ®. £ÀªÀ19-41(ºÀ2-22) zsÀ¤27-18(¸Á5-26) ªÀÈ¢ÞüB39-45 PË®ªÀ19-41 «µÀA46-23 CªÀÄÈ0-14 ®.².1-39 §Ä. zÁézÀ29-15(¸Á6-13) G.1-17 ||±ÀÈAUÉÃjAiÀÄ°è ®PÀë¢Ã¥ÉÇÃvÀìªÀ || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB «±Á1gÀ«B ªÀÄWÀ2PÀÄdB C£ÀÆ4§ÄzsÀB C²é3ªÀ.UÀÄgÀÄB12-05 ®. ZÀvÀÄ39-34(gÁ10-21) C²é54-10(¨É.¨sÁzÁæ41-21(gÁ11-03) ºÀµÀðtB39-26 ¨Á®ªÀ29-15 «µÀA1-56 CªÀÄÈ28-12 «±Á1gÀ«B15-06 CºÀB28-35 C²é3ªÀ.1-50 || GvÁÜ£À zÁézÀ²Ã.². µÀ¶×21-08(ºÀ2-57) ¥ÀÇ.UÀÄ PÉà CªÀÄÈ16-56 «±Á3§ÄzsÀB2-45 ®. KPÁ24-59(¸Á4-28) ¥ÀÇ. ¥ÀÇtÂð44-46(gÁ12-27) ¨sÀgÀ60-00(¢£À¥ÀÇwð) ªÀåwÃ¥ÁvÀB43-17 ¨sÀzÀæ12-10 «µÀA20-40 CªÀÄÈ47-12 «±Á2gÀ«B33-36 CºÀB28-27 eÉõÀ×1±ÀÄPÀæB55-45 ®.².G. zÀ±À21-44(ºÀ3-11) ±ÀvÀ30-57(¸Á6-52) zsÀÄæªÀB38-49 UÀgÀeÉ21-44 «µÀA48-12 CªÀÄÈ11-50 ªÀÄWÀ2PÀÄdB58-50 C£ÀÆ3§ÄzsÀB40-45 C£ÀÆ3±ÀÄPÀæB33-50 ®. 5-57 36 .¨sÁzÁæ35-41(gÁ8-46) ªÁåWÁvÀB38-45 ¨sÀzÀæ24-59 CªÀÄÈ14-05 ®.².µÁqsÀ20-46(ºÀ2-48) ±ÀÆ®B44-30 ªÀteÉ19-25 «µÀA33-56 CªÀÄÈ7-45 ¥ÀÅ.².².2-00 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã. ¢éwÃ37-42(gÁ9-33) «±Á33-30(gÁ7-52) DAiÀÄÄB19-23 ¨Á®ªÀ10-33 «µÀA42-53 CªÀÄÈ12-55 ¸ÁéwÃ2gÀ«B17-33 CºÀB28-56 «±Á4±ÀÄPÀæB32-10 ®.

6-40 ¸ÀÆ.eÁ5-20) ¥ÀÅ£À18-45(ºÀ2-06) ±ÀĨsÀB36-35 UÀgÀeÉ27-19 «µÀA38-45 CªÀÄÈ12-36 eÉåõÀ×3±ÀÄPÀæB18-15 ®.eÁ5-42) DzÁæ ð 17-26(ºÀ1-33) ¸Ázs À åB40-03 PË®ªÀ27-42 «µÀA48-04 CªÀÄÈ1-46 avÁæ3vÀįÁAiÀiÁA±À¤B32-15 ®. ZÀvÀÄ19-15(ºÀ2-22) «±Á53-18(gÁ3-59) ±ÉÆèsÀ£ÀB35-45 ±ÀPÀĤ19-15 «µÀA9-12 CªÀÄÈ32-11 ªÀÄÆ®2±ÀÄPÀæB22-05 ®. zÀ±À42-22(gÁ11-36) ºÀħâ 1 2-59(ºÀ11-50) ªÉÊzs À ÈwB14-05 ªÀteÉ14-47 «µÀA29-54 C. CªÀiÁ13-38(ºÀ12-08) C£ÀÆ49-39(gÁ2-32) CwUÀAqÀB28-14 £ÁUÀªÁ£ï13-38 «µÀA2-39 CªÀÄÈ25-12 ®. ¥ÀAZÀ57-49(¨É.0-24 29 §Ä.G.eÁ5-00) gÉÆû11-07(¥Áæ 1 1-02) ²ªÀB43-59 ªÀteÉ24-44 «µÀA25-59 CªÀÄÈ2-27 ¥ÀÅ.².².5-57 vÀįÁ ªÀiÁ¸ÀB PÀÄ 24 ªÀȲÑPÀ ªÀiÁ¸ÀB 11 £ÀªÉA§gï 2011 §Ä ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ±ÀgÀzÀÈvÀÄB PÁwðPÀªÀiÁ¸ÀB 37 .UÀÄgÀÄB ªÀÄÆ®2±ÀÄPÀBæ avÁæ3±À¤B eÉåõÀ×2gÁºÀÄB gÉÆû4PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.0-46 ±ÀÄ gÀ ªÀ.².².0-13 30 UÀÄ.².²4-16 || §ÄzsÀ ªÀPÁægÀA¨sÀB || ±ÀÄ.0-56 PÀÄ 26 ¨s Á . ¢éwÃ53-21(gÁ3-54) PÀÈwÛ6-13(¥Áæ9-03) ¥ÀjWÀB44-30 vÉÊvÀ¯É21-26 «µÀA49-29 C.0-02 || CªÀÄÈvÀ ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB || ±ÀÄ.4-05 8 || ±ÀÄPÀæ CªÀiÁ ¥ÀzÀäPÀB ¸ÀÄ©üPÀëA ¥ÀæeÁ¸ÀÄRªÀiï || C£ÀÆ2gÀ«B ªÀÄWÀ4PÀÄdB eÉåõÀ×3ªÀ.².².4-49 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ªÀÄA.4-38 5 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á || ±ÀÈAUÉÃj ²æà ªÀÄoÀzÀ°è ²æà ±ÀQÛUÀt¥Àw ªÀĺÁ ¥ÀæzÉÆõÀ ¥ÀÇeÁ || 6 §Ä.². KPÁ36-52(gÁ9-25) GvÀÛ9-32(¥Áæ10-29) «µÀÌA¨sÀB6-53 G¥Àj ¦æÃwB52-25 §ªÀ9-37 «µÀA29-09 CªÀÄÈ51-36 4 ªÀÄÆ®1±ÀÄPÀæB40-05 ®.².².eÁ5-37) ªÀÄÈUÀ14-53(ºÀ12-32) ¹zÀÞ B 42-30 §ªÀ26-51 «µÀA36-45 eÉåõÀ×2§ÄzsÀB8-55 ®.4-27 || ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || 7 UÀÄ. vÀæAiÉÆÃ25-07(¸Á4-43) avÁæ1-30(¥Áæ7-15) G¥Àj ¸ÁéwÃ56-36(¨É.².±ÉÃ3-38 CªÀiÁªÁ¸Áå ªÀÄWÀ3PÀÄdB29-50 ®.±ÉÃ1-43 CªÀÄÈ52-33 C£ÀÆ1gÀ«B27-50 ®.².§ÄzsÀB C²é3ªÀ. £ÀªÀ47-12(gÁ1-31) ªÀÄWÀ15-49(ºÀ12-58) LAzÀæ B 20-49 vÉÊvÀ¯É19-17 «µÀA34-50 CªÀÄÈ9-58 ¥ÀÅ. ¥Àæ w 49-31(gÁ2-22) ¨s À gÀ0-29(¥Áæ 6 -45) ªÀjÃAiÀiÁ£ï44-10 ¨Á®ªÀ17-08 «µÀA33-21 ªÀ.5-20 ±À.§Ä ±À gÁ 27 ¸ÉÆÃ.0-35 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — 28 ªÀÄA.C¸ÀÛ.eÁ5-18) ¸Ë¨sÁUÀåB43-33 ªÀteÉ25-07 «µÀA14-29 CªÀÄÈ36-48 C£ÀÆ2gÀ«B44-29 CºÀB28-02 ®.². UÀÄ PÉà CªÀÄÈ59-38 eÉåõÀ×1-§ÄzsÀB4-45 ®.CªÀÄÈ57-43 2 ªÀÄWÀ4PÀÄdB22-05 ®. µÀ¶×56-50(¨É. ¸À¥ÀÛ54-37(¨É.².CªÀÄÈ51-29 «±Á3gÀ«B51-44 CºÀB28-22 eÉåõÀ×2±ÀÄPÀæB36-30 ®. zÁé z À31-07(gÁ7-07) ºÀ¸ÀÛ 5 -39(¥Áæ 8 -56) DAiÀÄÄB51-26 PË®ªÀ4-00 «µÀA24-14 CªÀÄÈ46-34 ®. vÀÈwÃ56-06(¨É. ZÀvÀÄ57-36(¨É.5-10 3 ¨s Á .eÁ4-27) ¥ÀŵÀå18-50(ºÀ2-08) ±ÀÄPÀèB32-10 ¨sÀzÀæ25-44 «µÀA50-16 CªÀÄÈ2-47 «±Á4ªÀȲÑPÉÃgÀ«B9-33 CºÀB28-16 eÉåõÀ×3§ÄzsÀB50-15 ®.EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À UÀº æ À vÁ| 2011 1933 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB £ÀªA É §gïï ¸ËgÀvÃÉ ¢ 12 «±Á3gÀ ±ÀÄ 13 §Ä 14 ±À 15 ±ÀÄ «±Á4 ªÀȲÑPÉà gÀ §Ä 16 17 ±ÀÄ 18 PÀÄ 19 C£ÀÆ1 gÀ 20 ªÀÄÆ®1 ±ÀÄ 21 22 C£ÀÆ2gÀ 23 ±ÀÄ §Ä 24 25 ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB ±ÀÄ.1-07 25 ±À.5-00 ¸ÉÆÃ. CµÀÖ51-22(gÁ3-10) D±ÉèÃ17-49(ºÀ1-45) §æºÀä26-53 ¨Á®ªÀ23-00 «µÀA46-47 CªÀÄÈ13-51 eÉåõÀ×4±ÀÄPÀæB58-55 1 ªÀȲÑPÀ®.

1-38 ±ÀÄ.3-19 §Ä.§Ä ±ÀÄ r¸ÉA§gï 2011 ªÀ.eÁ6-18) ¹¢ÞB52-32 PË®ªÀ2-10 «µÀA19-38 CªÀÄÈ45-28 ºÀħâ2PÀÄdB10-50 ®. ¥ÀÇtÂð30-50(gÁ7-06) gÉÆû29-04(¸Á6-23) ¸ÁzsÀåB57-23 ¨sÀzÀæ28-54 «µÀA7-21 CªÀÄÈ20-22 ¥ÀÅ.µÁqsÀ42-36(gÁ11-42) UÀAqÀB3-30 G¥Àj ªÀÈ¢ÞB55-48 §ªÀ26-37 «µÀA2-47 CªÀÄÈ26-40 ¥ÀÅ.3-08 || ¸ÀħæºÀätå µÀ¶× || UÀÄ.3-31 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y ±ÀÄ gÁ ªÀÄA.µÁqsÀ3±ÀÄPÀæB46-45 ®.2-35 ¨sÁ. zÀ±À6-32(¥Áæ9-20) gÉêÀ60-00(¢£À¥ÀÇwð) ªÀåwÃ¥ÁvÀB53-35 UÀgÀeÉ6-32 «µÀA31-59 CªÀÄÈ58-26 C£ÀÆ4ªÀ.².eÁ4-55) ±ÀæªÀ43-28(gÁ12-03) zsÀÄæªÀ56-05 PË®ªÀ25-47 «µÀA53-48 CªÀÄÈ17-05 C£ÀÆ4gÀ«B18-00 CºÀB27-53 ®.eÁ4-04) ªÀdæB52-11 ¨Á®ªÀ29-22 «µÀA6-09 CªÀÄÈ31-57 eÉåõÀ×1gÀ«B34-30 CºÀB27-50 ®.².eÁ5-20) zsÀ¤45-34(gÁ12-54) ªÁåWÁvÀB53-48 UÀgÀeÉ26-05 CªÀÄÈ18-39 ®.eÁ6-12) ±ÀvÀ48-58(gÁ12-17) ºÀµÀðtB52-32 ¨sÀzÀæ27-39 «µÀA4-34 CªÀÄÈ29-55 eÉåõÀ×1ªÀ.2-24 ¸ÉÆÃ.1-49 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á UÀÄ.µÁqsÀ3±ÀÄPÀBæ avÁÛ3±À¤B 38 eÉåõÀ×2gÁºÀÄB gÉÆû4PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.µÁqsÀ4±ÀÄPÀæB28-50 ®. VÃvÁ dAiÀÄAwà || §Ä.1-16 || RUÁæ¸À ZÀAzÀæUÀæºÀtA || ºÀħâ2PÀÄdB C£ÀÆ3ªÀ. ¥ÀAZÀ55-57(¨É.§Ä ±À UÀgÀeÉ0-15 ªÀteÉ28-46 «µÀA7-43 CªÀÄÈ31-10 ®.±ÉÃ2-26 eÉåõÀ×2gÀ«B50-45 CºÀB27-47 ®.5-59 .².§ÄzsÀB8-15 ¥ÀÇ.¨sÁzÁæ58-57(¨É.µÁqsÀ2±ÀÄPÀæB6-15 ®. £ÀªÀ2-10(¥Áæ7-35) G.UÀÄgÀÄB ¥ÀÇ.eÁ5-36) ¥ÀÇ.2-01 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã.¨sÁzÁæ53-26(¨É. vÀÈwÃ00-15(¥Áæ6-46) G¥Àj ZÀvÀÄ57-17(¨É.2-12 ªÀÄA.G.§Ä ±ÀÄ 1 2 14 15 eÉåõÀ×1gÀ 3 16 PÀÄ 4 17 ªÀ.µÁqsÀ1±ÀÄPÀæB24-05 ®.².². zÁézÀ17-01(ºÀ1-32) C²é11-38(¥Áæ11-24) ¥ÀjWÀB56-11) ¨Á®ªÀ17-01 «µÀA0-35 ¥ÀÅ. CµÀÖ58-44(¨É.§ÄzsÀB C²éÃ3ªÀ.². ZÀvÀÄ26-59(¸Á5-33) PÀÈwÛ23-57(¸Á4-20) ¹zÀÞB57-40 ªÀteÉ26-59 CªÀÄÈ17-21 ®.§ÄzsÀB52-03 ªÀÄÆ®4±ÀÄPÀæB42-50 ®.PÀÄ C£ÀÆ3gÀ ±ÀÄ 26 ±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ 9 10 28 11 29 12 C£ÀÆ4gÀ 30 13 ªÀ. ¸À¥ÀÛ56-32(¨É.UÀÄ ºÀħâ1PÀÄdB29-50 ®.§Ä ±ÀÄ £ÀªÉÀA§gï 2011 27 5 18 6 19 7 20 8 9 eÉåõÀ×3gÀ 10 21 22 23 eÉåõÀ×2gÀ ªÀ.3-54 || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB || ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ¨sÁ.µÁqsÀ42-54(gÁ11-49) ±ÀÆ®B8-36 gÀ ªÀ.². ¥Àæw8-28(¥Áæ10-04) eÉåõÀ×46-36(gÁ1-20) ¸ÀÄPÀªÀÄð21-06 §ªÀ8-28 «µÀA2-54 CªÀÄÈ25-41 PÉà ªÀ.§ÄzsÀB42-30 ¥ÀÇ.².².eÁ5-04) G.«µÀA44-00 eÉåõÀ×3gÀ«B6-51 CºÀB27-44 ¥ÀÇ. ¢éwÃ3-57(¥Áæ8-15) ªÀÄÆ®44-18(gÁ12-23) zsÀÈwB14-31 PË®ªÀ3-57 «µÀA5-49 CªÀÄÈ28-53 C£ÀÆ3gÀ«B1-01 CºÀB27-56 ªÀÄÆ®3±ÀÄPÀæB2-05 ®. vÀæAiÉÆÃ22-16(ºÀ3-39) ¨sÀgÀ18-02(ºÀ1-57) ²ªÀB57-12 vÉÊvÀ¯É22-16 «µÀA50-58 CªÀÄÈ4-44 ®.².«µÀA52-43 eÉåõÀ×2ªÀ.2-57 ±ÀÄ.§ÄzsÀB48-50 ¥ÀÇ.3-42 PÀÄ ¸ÉÆÃ. KPÁ11-37(¥Áæ11-22) gÉêÀ5-05(¥Áæ8-45) ªÀjÃAiÀiÁ£ï54-53 ¨sÀzÀæ11-37 CªÀÄÈ51-39 C.C¸ÀÛ.§Ä ±ÀÄ ±ÀÄ ªÀȲÑPÀ ªÀiÁ¸À EAVèµï UÀº æ À vÁ| 2011 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB £ÀªA À §gï ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB eÉåõÀ×2gÀ«B ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ºÉêÀÄAvÀvÀÄðB ªÀiÁUÀð²ÃµÀðªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB ±À.1-27 ±À.6-44 ¸ÀÆ. µÀ¶×55-36(¨É.«µÀA38-12 C£ÀÆ3ªÀ.². £ÀªÀ60-00(¢£À¥ÀÇwð) ¥ÀÇ.².².2-46 ±À.².².

µÁqsÀ4±ÀÄPÀæB16-50 ®.4-42 §Ä.².0-07 || zsÀ£ÀÄB¸ÀAPÁæwB µÀqÀ²Ãw ¥ÀÅtåPÁ®B || ±À.§ÄzsÀB35-45 ®.±ÀPª À µ À ð À 1933 ¸ËgÀvÃÉ ¢ 24 12 25 eÉåõÀ×4 gÀ ±ÀÄ 13 26 §Ä 14 27 §Ä ±ÀÄ 15 28 16 29 17 1 18 2 19 3 20 4 §Ä ±ÀÄ 21 5 PÀÄ 22 6 ªÀÄÆ®3 gÀ ±ÀÄ 23 7 §Ä UÀÄ 24 8 ªÀÄÆ®1 zsÀ£ÀĶ gÀ ±ÀÄ ªÀÄÆ®2 gÀ ±À zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀB 11 r¸ÉA§gï 2011 ªÀ.0-41 gÀ §Ä gÁ ±À – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — §Ä. ¸À¥ÀÛ 2 4-29(¸Á4-41) ºÀħâ 3 2-44(gÁ7-59) ¦æ w B29-21 §ªÀ24-29 «µÀA49-42 CªÀÄÈ17-24 zs À £ÀÄgï®.±ÉõÀA1-39 ®.§Ä ªÀȲÑPÀ ªÀiÁ¸ÀB EAVèµï UÀº æ À vÁ| 2011 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB r¸ÉA§gï ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ºÉêÀÄAvÀvÀÄðB ªÀiÁUÀð²ÃµÀðªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB ¨sÁ.6-52 ¸ÀÆ.². zÀ±À8-27(¥Áæ10-20) avÁæ21-32(ºÀ3-34) ±ÉÆèsÀ£ÀB6-55 G¥Àj CwUÀAqÀB52-04 ¨sÀzÀæ8-27 «µÀA34-31 CªÀÄÈ6-36 ¥ÀÅ.1-05 CªÀiÁªÁ¸Áå ¸ÉÆÃ.0-53 ±ÀÄ PÀÄ ªÀÄA.UÀÄgÀÄB ±Àª æ À1±ÀÄPÀBæ avÁæ4±À¤B eÉåõÀ×1gÁºÀÄB gÉÆû3PÉÃvÀÄB 39 ¸ÀÆ.eÁ4-38) ¸Áé w Ã17-19 ¸ÀÄPÀªÀÄð51-08 ¨Á®ªÀ2-32 PË®ªÀ28-21 «µÀA30-20 C. CµÀÖ19-37(ºÀ2-45) GvÀÛ29-26(¸Á6-40) DAiÀÄÄB22-15 PË®ªÀ19-37 «µÀA49-05 CªÀÄÈ12-24 G.².4-31 UÀÄ. KPÁ2-32(¥Áæ 7 -55) G¥Àj zÁé z À54-10(¨É.3-58 || IÄdÄUÀÄgÀÄB.0-30 || IÄdħÄzsÀB || UÀÄ.².².UÀÄgÀÄB35-45 eÉåõÀ×1gÁºÀÄ gÉÆû3PÉÃvÀÄB51-30 ®.CªÀÄÈ56-50 ®.².².4-53 ªÀÄA.±ÉÃ0-30 CªÀÄÈ52-42 C£ÀÆ4§ÄzsÀB8-15 G.².«µÀA57-39 eÉåõÀ×4gÀ«B22-47 CºÀB27-42 G.². vÀæAiÉÆÃ51-09(gÁ3-25) «±Á13-11(¥Áæ12-12) zsÀÈwB43-27 UÀgÀeÉ22-40 «µÀA22-36 CªÀÄÈ45-02 ºÀħâ4PÀÄdB10-15 ®.².4-09 || ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæB || ±À.µÁqsÀ3±ÀÄPÀæB34-15 ®. ±À¤ CªÀiÁªÁ¸Áå zÀÄBRA zsÁ£Àå ªÀĺÀWÀðvÁ || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ªÀÄÆ®3gÀ«B ºÀħâ4PÀÄdB C£ÀÆ4§ÄzsÀB C²é2ªÀ.UÀÄ gÁ PÉà PÀÄ ªÀ.².UÀÄ PÉà C²é2ªÀ.G. ¢é w Ã35-03(gÁ8-50) DzÁæ ð 35-57(gÁ9-10) ±ÀÄPÀè B 54-01 vÉÊvÀ¯É4-20 CªÀÄÈ20-13 ºÀħâ3PÀÄdB32-50 C£ÀÆ2ªÀ.µÁqsÀ1±ÀÄPÀæB10-15 ®.².4-20 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ±ÀÄ. ZÀvÀÄ46-07(gÁ1-25) C£ÀÆ9-33(¥Áæ10-47) ±ÀÆ®B36-10 ¨sÀzÀæ18-38 «µÀA22-46 CªÀÄÈ45-30 ªÀÄÆ®3gÀ«B9-42 CºÀB27-34 ±ÀæªÀ1±ÀÄPÀæB58-15 ®. 5-14 || zsÀ£ÀĪÀiÁð¸À ¥ÀÇeÁ ¥ÁægÀA¨sÀB || ¨sÁ. ¥Àæw33-36(gÁ8-13) ªÀÄÈUÀ33-08(gÁ8-04) ±ÀĨsÀB56-12 ¨Á®ªÀ2-15 «µÀA55-06 CªÀÄÈ9-37 ªÀ.². µÀ¶×28-39(¸Á6-20) ªÀÄWÀ35-23(gÁ9-01) «µÀÌA¨sÀB35-51 ªÀteÉ28-39 «µÀA6-15 CªÀÄÈ29-32 ¥ÀÅ.C¸ÀÛ. ¥ÀAZÀ31-57(gÁ7-38) D±ÉèÃ37-10(gÁ9-43) ªÉÊzsÀÈwB41-44 PË®ªÀ3-04 «µÀA9-29 CªÀÄÈ33-12 C£ÀÆ3§ÄzsÀB23-50 G. vÀÈwÃ35-16(gÁ8-56) ¥ÀÅ£À37-33(gÁ9-50) §æºÀä50-52 ªÀteÉ5-10 «µÀA6-44 CªÀÄÈ31-22 ¥ÀÅ.².µÁqÀ2ªÀÄPÀgÉñÀÄPÀæB52-15 ®. CªÀiÁ41-40(gÁ11-32) eÉåõÀ× 6 -22(¥Áæ 9 -25) UÀAqÀB29-21 ZÀvÀĵÁà v ï13-53 «µÀA25-30 CªÀÄÈ48-30 eÉåõÀ× 1 §ÄzsÀB31-05 ®. ZÀvÀÄ34-10(gÁ8-30) ¥ÀŵÀå37-56(gÁ10-00) LAzÀæ B 46-45 §ªÀ4-43 CªÀÄÈ21-48 «.«µÀA54-28 ªÀÄÆ®1zsÀ£ÀĶgÀ«B38-33 CºÀB27-39 ®.6-06 .5-03 || w¸ÉÆæõÀÖPÀB ²æà PÁ®¨sÉÊgÀªÁµÀÖ«Äà || ¸ÉÆÃ.0-19 ±ÀÄ. £ÀªÀ14-12(ºÀ12-36) ºÀ¸ÀÛ25-39(¸Á5-11) ¸Ë¨sÀUÀåB14-44 UÀgÀeÉ14-12 «µÀA44-15 CªÀÄÈ11-34 ªÀÄÆ®2gÀ«B54-10 CºÀB27-37 avÁæ4±À¤B31-45 ®.

².².².6-58 ¸ÀÆ.3-05 ±ÀÄ.².3-48 ¸ÉÆÃ. ZÀvÀÄ12-21(¥Áæ11-57) DzÁæð54-39(¨É.¨sÁzÁæ16-40(ºÀ1-40) ªÀjÃAiÀiÁ£ï4-49 ¨sÀzÀæ13-05 «µÀA49-45 CªÀÄÈ3-40 ¥ÀÇ.C¸ÀÛ.2-21 ªÀÄA.µÁqsÀ2gÀ«B55-49 CºÀB27-36 eÉåõÀ×4§ÄzsÀB35-36 ±ÀæªÀ4±ÀÄPÀæB6-15 ®.².1-39 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ±À.«µÀA55-50 GvÀÛ1PÀÄdB28-05 zsÀ¤1±ÀÄPÀæB48-50 ®.1-17 || DzÉÆæÃðvÀìªÀB || ¸ÉÆÃ.3-27 §Ä.µÁqsÀ1gÀ«B40-29 CºÀB27-34 ±ÀæªÀ3±ÀÄPÀæB24-25 ®. µÀ¶×37-18(gÁ9-57) ±ÀvÀ7-10(¥Áæ9-53) ¹¢ÞB5-20 PË®ªÀ6-05 «µÀA24-15 CªÀÄÈ49-58 eÉåõÀ×3§ÄzsÀB4-15 ®.3-16 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y UÀÄ. KPÁ60-00(¢£À¥ÀÇwð) ¨sÀgÀ35-45(gÁ9-18) ¹zÀÞB8-12 ªÀteÉ27-58 CªÀÄÈ22-26 ªÀÄÆ®1§ÄzsÀB0-30 ®.2-11 || CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB || §Ä. zÁézÀ5-54(¥Áæ9-21) gÉÆû47-11(gÁ1-53) ±ÀĨsÀB10-02 ¨Á®ªÀ5-54 «µÀA25-24 CªÀÄÈ38-28 ªÀÄÆ®2§ÄzsÀB22-45 zsÀ¤2±ÀÄPÀæB32-50 ®. KPÁ1-13(¥Áæ7-28) PÀÈwÛ41-51(gÁ11-45) ¸ÁzsÀåB9-18 ¨sÀzÀæ1-13 «µÀA8-47 CªÀÄÈ35-14 ¥ÀÇ.µÁqsÀ3gÀ«B11-09 CºÀB27-39 ®.².eÁ5-21) C²é29-17(¸Á6-42) ²ªÀB6-51 vÉÊvÀ¯É23-13 «µÀA18-11 CªÀÄÈ9-20 ¥ÀÅ.1-06 ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ¥ÀÇ.2-43 || zsÀ£ÀĪÀåðwÃ¥ÁvÀB || ¨sÁ.3-37 PÀÄ ±ÀÄ || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB GvÀÛgÉÆãÀßwB || ªÀÄA.1-28 || CAzsÀPÁ¸ÀÄgÀªÀzsÉ || ¨sÁ.2-32 ¸ÉÆÃ.G. £ÀªÀ50-30(gÁ3-11) gÉêÀ22-48(¸Á4-08) ¥ÀjWÀB5-38 ¨Á®ªÀ17-56 CªÀÄÈ16-10 ®.µÁqsÀ2-15(¥Áæ7-53) zsÀÄæªÀB17-47 ¨Á®ªÀ6-48 «µÀA22-03 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ CªÀÄÈ45-49 ªÀÄÆ®4gÀ«B25-07 CºÀB27-32 ±ÀæªÀ2±ÀÄPÀæB41-49 ®.µÁqsÀ1-42(¥Áæ7-40) ªÁåWÁvÀB13-14 vÉÊvÀ¯É4-47 «µÀA11-46 ±À gÀ §Ä gÁ CªÀÄÈ35-58 eÉåõÀ×2§ÄzsÀB24-15 ®. ¸À¥ÀÛ40-49(gÁ11-19) ¥ÀÇ.².µÁqsÀ 1 gÀ ±ÀÄ 29 13 §Ä 30 14 31 15 1 16 2 3 17 18 4 5 19 20 6 21 §Ä r¸ÉÉA§gï 2011 ªÀÄÆ®4 gÀ ±ÀÄ ¥ÀÇ. ZÀvÀÄ33-48(gÁ8-31) ±ÀæªÀ2-16(¥Áæ7-54) ºÀµÀðtB9-36 ªÀteÉ3-56 «µÀA12-33 CªÀÄÈ17-16 ®.2-54 ±À. ¥ÀAZÀ34-53(gÁ8-57) zsÀ¤4-06(¥Áæ8-38) ªÀdæB6-57 §ªÀ4-21 «µÀA22-59 CªÀÄÈ48-14 ¥ÀÇ.µÁqsÀ2 gÀ §Ä ±ÀÄ PÀÄ ±ÀÄ §Ä ±ÀÄ d£ÀªÀj 2012 §Ä ¥ÀÇ. vÀÈwÃ34-03(gÁ8-37) G.eÁ5-35) LAzÀæB7-13 §ªÀ13-44 «µÀA25-34 CªÀÄÈ50-20 zsÀ¤3±ÀÄPÀæB17-45 ®. ¥ÀÇtÂð13-44(ºÀ12-27) ¥ÀÅ£À56-33(¨É.µÁqsÀ3 gÀ 7 22 ¥ÀÇ. vÀæAiÉÆÃ9-39(¥Áæ10-50) ªÀÄÈUÀ51-31(gÁ3-36) ±ÀÄPÀèB9-57 vÉÊvÀ¯É9-39 «µÀA2-11 CªÀÄÈ27-54 ®.25 9 26 10 27 11 28 12 ¥ÀÇ.¨sÁzÁæ11-27(¥Áæ11-35) ªÀåwÃ¥ÁvÀB4-41 UÀgÀeÉ9-08 «µÀA37-32 ®.².². CµÀÖ45-20(gÁ1-08) G.6-13 .µÁqsÀ4 gÀ §Ä UÀÄ 8 23 ±ÀÄ 9 24 zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀB EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À UÀº æ À vÁ| 2011 1933 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB r¸ÉA§gï ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA ºÉêÀÄAvÀvÀÄðB ¥ËµÀªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB ¨sÁ.².².².1-50 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ±ÀÄ.².2-01 UÀÄ. ¥Àæw38-05(gÁ10-14) ªÀÄÆ®3-51(¥Áæ8-32) ªÀÈ¢ÞB23-11 QA¸ÀÄÛWÀßA9-53 «µÀA27-11 UÀÄ PÉà CªÀÄÈ50-33 ®.µÁqsÀ4gÀ«B GvÀÛ1PÀÄdB ªÀÄÆ®3§ÄzsÀB C²é3UÀÄgÀÄB zsÀ¤2±ÀÄPÀBæ avÀÛ4±À¤B eÉåõÀ×1gÁºÀÄB gÉÆû3PÉÃvÀÄB 40 ¸ÀÆ.eÁ4-52) §æºÀä9-04 ªÀteÉ12-21 «µÀA13-35 CªÀÄÈ38-50 ¥ÀÇ. ¢éwÃ35-30(gÁ9-10) ¥ÀÇ.².². zÀ±À55-55(¨É.µÁqsÀ4gÀ«B26-30 CºÀB27-41 ªÀÄÆ®3§ÄzsÀB40-45 C²é3UÀÄgÀÄB16-05 ®.².

µÁqsÀ4gÀ«B GvÀÛÀ1PÀÄdB G.6-21 .4-24 §Ä.3-54 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ±À.².µÁ2 14 29 ªÀÄPÀgÉà d£ÀªÀj 2012 gÀ ±ÀÄ §Ä 15 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 G.«µÀA54-52 ®.6-59 ¸ÀÆ.eÁ5-42) «µÀÌA¨sÀB0-36 G¥Àj ¦æÃwB55-16 UÀgÀeÉ12-44 ±ÀÄ CªÀiÁªÁ¸Áå «µÀA28-56 CªÀÄÈ52-45 G. ZÀvÀÄ7-03(¥Áæ 9 -49) ºÀħâ 5 2-44(¨É.µÁqsÀ3§ÄzsÀB35-45 ±ÀvÀ2±ÀÄPÀæB29-30 ®.0-09 || ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæwB || ¨sÁ.0-54 || zsÀ£ÀĪÉÊðzsÀÈwB || §Ä.².µÁqsÀ1§ÄzsÀB12-55 ®.².4-34 || wæ¸ÉÆæõÀÖPÀB || ªÀÄA.eÁ5-03) GvÀÛ 4 9-36(gÁ2-50) ±ÉÆès À £ÀB37-06 vÉÊvÀ¯É2-49 G¥Àj UÀgÀeÉ28-57 «µÀA9-46 CªÀÄÈ32-31 ±ÀvÀ1±ÀÄPÀæ B 46-05 G.².0-43 PÀÄ gÀ UÀÄ.G.µÁ 1 gÀ 11 26 ±ÀÄ 12 27 §Ä 13 28 G. CµÀÖ46-43(gÁ1-41) avÁæ41-53(gÁ11-45) ¸ÀÄPÀªÀÄð22-01 ¨Á®ªÀ19-35 «µÀA4-32 CªÀÄÈ26-55 ¥ÀÅ.µÁqsÀ1§ÄzsÀB52-50 ®.4-44 || CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀÅtåPÁ®B GzÀAiÀiÁ¢(ªÀÄzsÁåºÀß 2 WÀAmÉ ªÀgÉUÉ) || ¸ÉÆÃ.CªÀÄÈ55-21 ±ÀvÀ4±ÀÄPÀæB2-05 G. ¸À¥ÀÛ52-27(¨É.². CªÀiÁ14-10(ºÀ12-40) G. KPÁ29-29(¸Á6-48) C£ÀÆ29-43(¸Á6-53) ªÀÈ¢ÞB51-09 ¨Á®ªÀ29-29 «µÀA42-54 CªÀÄÈ5-24 ¥ÀÇ.4-04 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ±ÀÄ.².µÁqsÀ1gÀ«B41-58 CºÀB27-44 ®.µÁ 3 gÀ §Ä ±ÀÄ zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀB §Ä EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À vÁ| 2012 1933 d£ÀªÀj ¸ËgÀvÃÉ ¢ ªÀÄPÀgÀ ªÀiÁ¸ÀB UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå zÀQëuÁAiÀÄ£ÀA 5 GvÀÛgÁ0iÀÄtA 9 ºÉêÀÄAvÀvÀÄðB ¥ËµÀªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB ªÀÄA.3-35 ¸ÉÆÃ.3-25 || ¸ÉÆêÀÄ CªÀiÁ ¥ÀzÀäPÀB ¸ÀÄ©üPÀëA ¥ÀæeÁ¸ÀÄRªÀiï || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB G. zÀ±À35-00(gÁ9-00) «±Á33-36(gÁ8-26) ±ÀÆ®B6-17 G¥Àj UÀAqÀB25-19 ªÀteÉ7-53 «µÀA42-56 CªÀÄÈ13-04 G.µÁqsÀ4gÀ«B28-53 CºÀB27-52 G.3-44 || ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæB || ¨sÁ. ZÀvÀÄ16-38(ºÀ1-40) ¥ÀÇ.µÁqs À 21-11(ºÀ3-28) ªÀdæ B 27-17 £ÁUÀªÁ£ï14-10 «µÀA31-13 CªÀÄÈ5-22 ¥ÀÅ.². ¥Àæ w 13-50(ºÀ12-31) ¥ÀŵÀå57-14(¨É. ¥ÀAZÀ2-49(¥Áæ 8 -08) G¥Àj µÀ¶× 5 5-06(¨É. vÀÈwÃ10-23(¥Áæ 1 1-39) ªÀÄWÀ55-12(¨É.µÁqsÀ1§ÄzsÀB C²é3UÀÄgÀÄB ±ÀvÀ3±ÀÄPÀBæ avÁæ4±À¤B eÉåõÀ×1gÁºÀÄB gÉÆû3PÉÃvÀÄB 41 ¸ÀÆ.².eÁ5-54) ªÉÊzÀÈwB4-23 PË®ªÀ13-50 «µÀA16-45 PÉà UÀÄ CªÀÄÈ41-00 ªÀÄÆ®4§ÄzsÀB59-05 ®.eÁ5-04) DAiÀÄÄB50-18 ¨s À zÀæ 1 0-23 «µÀA25-56 CªÀÄÈ49-20 zsÀ¤4±ÀÄPÀæB2-15 ®.².µÁqsÀ3gÀ«B13-08 CºÀB27-49 ®. zÁézÀ24-29(¸Á4-48) eÉåõÀ×26-27(¸Á5-34) zsÀÄæªÀB44-09 vÉÊvÀ¯É24-29 «µÀA45-33 CªÀÄÈ5-37 ±ÀvÀ3±ÀÄPÀæB15-55 ®.4-14 UÀÄ.².C¸ÀÛ.².10 25 G.µÁqsÀ21-59(ºÀ3-49) ºÀµÀðtB32-05 ±ÀPÀĤ16-38 «µÀA41-42 CªÀÄÈ10-20 ®.².µÁqsÀ2§ÄzsÀB58-10 ®.µÁqsÀ2§ÄzsÀB24-25 ªÀÄPÀgÀ®.µÁqs À 2ªÀÄPÀgÉÃgÀ«B57-29 CºÀB27-47 ®.0-20 ±À.µÁ4 gÀ §Ä 21 7 §Ä ±ÀÄ 22 23 8 9 §Ä ±ÀÄ G.². £ÀªÀ40-48(gÁ11-20) ¸ÁéwÃ37-41( gÁ10-06) zsÀÈwB14-12 vÉÊvÀ¯É13-46 «µÀA50-43 CªÀÄÈ17-11 ¥ÀÇ.eÁ4-00) ºÀ¸ÀÛ45-54(gÁ1-23 ) CwUÀAqÀB29-43 ¨sÀzÀæ23-47 «µÀA9-16 CªÀÄÈ31-47 ¥ÀÇ. vÀæ A iÉÆÃ20-09(ºÀ3-04) ªÀÄÆ®23-49(¸Á4-31) ªÁåWÁvÀB37-47 ªÀteÉ20-09 «µÀA47-02 CªÀÄÈ8-29 G.0-31 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — gÁ ±À §Ä ±ÀÄ.².eÁ4-07) ¸Ë¨s Á UÀåB44-00 ¨Á®ªÀ7-03 «µÀA14-21 CªÀÄÈ37-22 ¥ÀÇ. ¢éwÃ12-44(ºÀ12-05) D±ÉèÃ56-44(¨É.µÁqsÀ4§ÄzsÀB45-45 ®.

¥Àæw12-48(¥Áæ12-08) ±ÀæªÀ21-30(ºÀ3-28) ¹¢ÞB23-21 §ªÀ12-48 «µÀA31-44 CªÀÄÈ56-21 PÉà ®.µÁqsÀ4§ÄzsÀ8-05 ¥ÀÇ.¨sÁzÁæ34-54(gÁ8-58) ²ªÀB17-24 ¨Á®ªÀ20-00 CªÀÄÈ21-52 ±ÀæªÀ2gÀ«B00-52 CºÀB28-00 G. vÀÈwÃ13-56(ºÀ12-36) ±ÀvÀ25-50(¸Á5-22) ªÀjÃAiÀiÁ£ï18-28 UÀgÀeÉ13-56 «µÀA42-53 gÁ ±À CªÀÄÈ6-58 G.1-22 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ¸ÉÆÃ.eÁ4-32) ±ÀĨsÀB20-32 ¨sÀzÀæ2-28 «µÀA13-52 CªÀÄÈ40-28 ±ÀæªÀ3gÀ«B17-19 CºÀB28-00 ¥ÀÇ. ¥ÀAZÀ20-00(ºÀ3-00) G. KPÁ48-41(gÁ2-29) gÉÆû5-34(¥Áæ9-14) LAzÀæB22-56 ªÀteÉ16-50 «µÀA20-37 CªÀÄÈ46-27 ±ÀæªÀ4gÀ«B33-39 CºÀB28-14 ¥ÀÇ.²3-07 || PÀÄdªÀPÁægÀA¨sÀB || ªÀ.².À µ À ð À EAVèµï ±ÀPª vÁ| 2012 1933 d£ÀªÀj ¸ËgÀvÃÉ ¢ 24 10 25 11 §Ä d£ÀªÀj 2012 ±Àæ1 gÀ ±ÀÄ PÀÄ 26 12 27 13 28 14 29 30 15 16 ±ÀæªÀ3 gÀ ±ÀÄ 31 17 §Ä 1 18 2 3 19 20 4 21 §Ä ±ÀÄ 5 22 §Ä zsÀ¤1 gÀ 6 23 7 24 ±ÀæªÀ2gÀ §Ä ±ÀÄ ±ÀæªÀ4 gÀ ±ÀÄ §Ä ¥sɧæªÀj 2012 §Ä ªÀÄPÀgÀªÀiÁ¸ÀB UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁAiÀÄtA ²²gÀvÀÄðB ªÀiÁWÀªÀiÁ¸ÀB ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB ±ÀÄ UÀÄ ªÀÄA.².².2-49 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y ±À.². ¢éwÃ12-44(ºÀ12-07) zsÀ¤23-03(¸Á4-14) ªÀåwÃ¥ÁvÀB20-24 PË®ªÀ12-44 «µÀA41-51 C.².². ¸À¥ÀÛ29-44(¸Á6-54) C²é47-17(gÁ1-56) ¸ÁzsÀåB19-10 ªÀteÉ29-44 «µÀA36-11 CªÀÄÈ27-19 ±ÀæªÀ1§ÄzsÀB7-55 ®.².².².¨sÁzÁæ2±ÀÄPÀæB33-05 ®.µÁqsÀ3§ÄzsÀB4-45 ®. £ÀªÀ40-25(gÁ11-10) PÀÈwÛ60-00(¢£À¥ÀÇwð) ±ÀÄPÀèB21-44 ¨Á®ªÀ7-48 «µÀA26-53 CªÀÄÈ53-23 ±ÀæªÀ2§ÄzsÀB8-45 ®.1-11 ªÀÄA.PÀÄdB zsÀ¤1§ÄzsÀB C²é3UÀÄgÀÄB G.¨sÁzÀæ29-50(¸Á6-37) ¥ÀjWÀB17-31 ¨sÀzÀæ16-22 «µÀA55-50 CªÀÄÈ8-30 ®.¨sÁzÁæ4±ÀÄPÀæB9-25 ®.1-40 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ±À.¨sÁzÁæ1±ÀÄPÀæB46-45 ®.¨sÁzÁæ1±ÀÄPÀBæ avÁÛÛ4±À¤B eÉåõÀ×1gÁºÀÄB gÉÆû3PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ. µÀ¶×24-34(¸Á4-49) gÉêÀ40-50(gÁ11-20) ¹zÀÞB18-03 vÉÊvÀ¯É24-34 «µÀA7-50 CªÀÄÈ34-13 ®.²2-39 || ²æà ¥ÀAZÀ«ÄÃ. ¥ÀÇtÂð51-13(gÁ3-28) ¥ÀŵÀå16-47(ºÀ1-41) DAiÀÄÄB19-09 ¨sÀzÀæ21-51 «µÀA48-38 CªÀÄÈ0-30 ®.2-19 || gÀxÀ¸À¥ÀÛ«Äà || ªÀÄA.¨sÁzÁæ3±ÀÄPÀæB8-25 ®.1-2 ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB zsÀ¤1gÀ«B GvÀÛ1ªÀ.eÁ4-00) DzÁæð13-37(ºÀ12-27) «µÀÌA¨sÀB21-01 PË®ªÀ21-52 «µÀA44-42 C.².².3-17 || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB ¸ÀªÉÆãÀßwB || ¥ÀÇtÂðªÀiÁ §Ä.2-09 || ©üõÁäµÀÖ«Äà || §Ä.2-58 ±ÀÄ.C¸ÀÛ. CµÀÖ35-11(gÁ9-05) ¨sÀgÀ53-47(¨É.1-59 UÀÄ.².1-31 ¨sÁ.eÁ4-00) ¥ÀÅ£À15-49(ºÀ1-20) ¦æÃwB18-34 UÀgÀeÉ22-30 «µÀA36-07 CªÀÄÈ9-35 zsÀ¤1§ÄzsÀB57-50 zsÀ¤1gÀ«B50-23 CºÀB28-20 ®.¨sÁzÁæ1±ÀÄPÀæB57-45 ®. ZÀvÀÄ16-22(ºÀ1-34) ¥ÀÇ.1-49 ±ÀÄ. vÀæAiÉÆÃ52-30(¨É.±ÉÃ1-44 ±ÀæªÀ4§ÄzsÀB3-15 G.PÀÄ gÀ §Ä UÀÄ. ZÀvÀÄ52-29(¨É.6-58 ¸ÀÆ.±ÉÃ0-21 ±ÀæªÀ1gÀ«B36-56 CºÀB27-56 ¥ÀÇ.G. ¸ÀgÀ¸ÀéwÃ¥ÀÇeÁ || ¨sÁ. zÁézÀ51-14(gÁ3-30) ªÀÄÈUÀ10-08(¥Áæ11-03) ªÉÊzsÀÈwB22-28 §ªÀ19-58 «µÀA32-19 CªÀÄÈ57-44 ±ÀæªÀ3§ÄzsÀB6-15 ®.6-28 42 .². zÀ±À45-00(gÁ1-00) PÀÈwÛ00-01(¥Áæ7-01) §æºÀä22-41 vÉÊvÀ¯É12-42 «µÀA43-41 CªÀÄÈ56-49 ®.2-29 ¸ÉÆÃ.

0-33 || ±ÀÈAUÉÃj ²æà gÁ ªÀ.±À ±ÁgÀzÁA¨Á gÀxÉÆÃvÀìªÀ || ±À.25 9 26 zsÀ¤2gÀ §Ä 10 27 ±ÀÄ 11 28 12 29 13 30 14 1 15 2 zsÀ¤4 gÀ §Ä 16 3 ±ÀÄ 17 4 §Ä 18 5 ±ÀvÀ1gÀ §Ä 19 6 ±ÀÄ 20 7 §Ä 21 8 ªÀ.².².². CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB || ªÀÄA.3-44 || KPÁzÀ²Ã || ±À. ZÀvÀÄ36-02(gÁ9-24) GvÀÛ10-01(¥Áæ11-00) zsÀÈwB45-37 §ªÀ8-31 «µÀA29-44 CªÀÄÈ52-19 G.µÁqsÀ41-02(gÁ11-22) ªÀåwÃ¥ÁvÀB42-28 UÀgÀeÉ23-29 «µÀA1-41 CªÀÄÈ25-17 ¥ÀÅ.².4-01 || CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB || UÀÄ.².². vÀæAiÉÆÃ52-16(gÁ3-52) G.«µÀA51-00 ±ÀvÀ4§ÄzsÀB47-50 ±ÀvÀ1gÀ«B59-55 CºÀB28-46 ®.¨sÁzÁæ4±ÀÄPÀæB29-25 PÀÄA¨sÀ®. ZÀvÀÄ50-59(gÁ3-20) ±Àæ ª À41-04(gÁ11-28) ªÀjÃAiÀiÁ£ï38-15 ¨s À zÀæ 2 1-38 «µÀA51-15 CªÀÄÈ15-01 gÉêÀ2 ±ÀÄPÀæB12-50 ®.3-35 ¨sÁ.¨sÁzÁæ3±ÀÄPÀæB37-15 C²é4UÀÄgÀÄB42-50 ®.±ÉÃ1-36 zsÀ¤2gÀ«B7-22 CºÀB28-26 zsÀ¤3§ÄzsÀB42-40 ®.0-53 || ±À¤ªÀPÁægÀA¨sÀB || gÀ §Ä CªÀiÁªÁ¸Áå UÀÄ.C¸ÀÛ.CªÀÄÈ57-36 ®.eÁ5-12) UÀAqÀB30-13 ªÀteÉ24-45 «µÀA15-30 CªÀÄÈ37-50 zsÀ¤3PÀÄA¨sÉÃgÀ«B24-34 CºÀB28-32 ®.eÁ5-14) ªÀÄÆ®44-06(gÁ12-36) ªÀdæB53-25 ¨sÀzÀæ2-30 «µÀA5-57 CªÀÄÈ28-49 gÉêÀ1±ÀÄPÀæB20-20 ®.PÀÄdB12-55 zsÀ¤4§ÄzsÀB32-30 C£ÀÆ4gÁºÀÄB gÉÆû2PÉÃvÀÄB36-55 ®.6-52 ¸ÀÆ.¨sÁzÁæ2±ÀÄPÀæB48-05 ®. ¥ÀAZÀ30-31(gÁ7-12) ºÀ¸ÀÛ6-28(¥Áæ9-35) ±ÀÆ®B38-01 PË®ªÀ3-17 «µÀA25-07 CªÀÄÈ47-32 ºÀħâ4ªÀ.±À¤B C£ÀÄ4gÁºÀÄB gÉÆû2PÉÃvÀÄB 43 ¸ÀÆ. vÀÈwÃ41-01(gÁ11-23) ºÀħâ13-01(ºÀ12-12) ¸ÀÄPÀªÀÄð52-48 ªÀteÉ13-10 «µÀA30-06 CªÀÄÈ52-05 C.².0-14 || CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB || ¸ÉÆÃ.eÁ4-40) ªÀÈ¢ÞB22-21 §ªÀ18-52 «µÀA9-26 CªÀÄÈ32-27 ±ÀvÀ1§ÄzsÀB23-15 G. zÁézÀ54-43(¨É.µÁqsÀ42-05(gÁ11-47) ¹¢ÞB47-30 PË®ªÀ28-37 «µÀA7-15 CªÀÄÈ30-27 ±ÀvÀ3 §ÄzsÀB00-45 ®. ªÀÄAUÀ¼À CªÀiÁ ¥ÀzÀäPÀB zÀÄBRA zsÁ£ÀåªÀĺÀWÀðvÁ || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB ±ÀvÀ1gÀ«B ºÀħâ4ªÀ.0-22 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — ¨sÁ. £ÀªÀ7-29(¥Áæ9-58) eÉåõÀ×46-55(gÁ1-45) ªÁåWÁvÀB7-04 G¥Àj ºÀµÀðtB52-54 UÀgÀeÉ7-29 «µÀA3-30 CªÀÄÈ26-08 zsÀ¤4gÀ«B42-06 CºÀB28-40 ±ÀvÀ2§ÄzsÀB12-15 ®.PÀÄ §Ä gÁ PÉà zsÀ¤3 PÀÄA¨sÉà gÀ §Ä ±ÀÄ ¥sɧæªÀj 2012 8 ªÀÄPÀgÀªÀiÁ¸ÀB §Ä ±ÀÄ ±À EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À vÁ| 2012 1933 ¥s§ É ª æ jÀ ¸ËgÀvÃÉ ¢ PÀÄA¨sÀªÀiÁ¸ÀB UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁAiÀÄtA ²²gÀvÀÄðB ªÀiÁWÀªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB §Ä.².².¨sÁzÁæ1§ÄzsÀB38-15 ®.3-27 á ¥ÀPÀë¥ÀæzÉÆõÀB á ¸ÉÆÃ. zÀ±À2-30(¥Áæ7-58) G¥Àj KPÁ55-39(¨É.3-10 || ±ÀÈAUÉÃjAiÀÄ°è ²æà ªÀÄ®ºÁ¤PÀgÉñÀégÀ ¸Áé«Ä gÀxÉÆÃvÀìªÀ. CªÀiÁ50-56(gÁ3-15) zsÀ¤42-20(gÁ11-50) ¥ÀjWÀB35-02 ZÀvÀĵÁàvï20-58 CªÀÄÈ15-45 ¥ÀÇ. ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæB.3-18 || ªÀĺÁ ²ªÀgÁwæB. ¸À¥ÀÛ18-52(ºÀ2-33) «±Á54-13(¨É.².3-53 ±ÀÄ.G.². ¥Àæw48-47(gÁ2-30) D±ÉèÃ16-34(ºÀ1-36) ¸Ë¨sÁUÀåB10-45 ¨Á®ªÀ20-00 «µÀA45-54 ±ÀÄ UÀÄ PÉà CªÀÄÈ12-33 zsÀ¤2§ÄzsÀB51-15 G.0-43 ªÀ. CµÀÖ12-58(ºÀ12-10) C£ÀÆ50-21(gÁ3-08) zsÀÄæªÀB14-35 PË®ªÀ12-58 «µÀA3-32 CªÀÄÈ25-59 ®.².PÀÄ ±ÀÄ.eÁ4-50) ¥ÀÇ. µÀ¶×24-45(¸Á4-52) avÁæ2-30(¥Áæ7-58) G¥Àj ¸ÁéwÃ55-54(¨É.4-10 || w¸ÉÆæõÀÖPÀB || §Ä. ¢éwÃ45-20(gÁ1-08) ªÀÄWÀ15-16(ºÀ1-06) ±ÉÆèsÀ£ÀB5-30 G¥Àj CwUÀAqsÀB53-58 vÉÊvÀ¯É17-03 «µÀA34-30 CªÀÄÈ9-23 ¥ÀÅ.0-04 || PÀÄA¨sÀ ¸ÀAPÁæAwB ºÀj¥ÀzÀ ¥ÀÅtåPÁ®B || ªÀÄA.PÀÄdB ±ÀvÀ4§ÄzsÀB C²é4UÀÄgÀÄB gÉêÀ2±ÀÄPÀBæ avÁæÛ4ªÀ.².6-31 .².

².².6-45 ¸ÀÆ.1-19 ||¸ÉÆêÀÄ ¥ÀæzÉÆõÀB|| 21 ªÀÄA. µÀ¶×13-25(ºÀ12-16) ¨sÀgÀ12-08(¥Áæ10-45) LAzÀæB35-35 vÉÊvÀ¯É13-25 «µÀA45-16 C.«µÀA39-15 17 ®.6-34 PÀÄA¨sÀªÀiÁ¸ÀB 22 ±ÀvÀ2gÀ ªÀ.PÀÄ ±ÀÄ.3-02 gÀ UÀÄ.¨sÁzÁæ3§ÄzsÀ24-05 ®.².¨sÁ2 gÀ ªÀiÁZïð 2012 ªÀ.². ZÀvÀÄ25-59(¸Á5-12) ªÀÄWÀ35-29(gÁ9-00) ¸ÀÄPÀªÀÄð21-56 ªÀteÉ25-59 «µÀA6-15 CªÀÄÈ29-35 ¥ÀÅ.¨sÁzÁæ2gÀ«B ºÀħâ2ªÀ.eÁ6-13) G.2-10 16 §Ä.2-36 Y ²æà ªÀgÀZÀvÀÄyðà ªÀævÀA Y ¨sÁ.¨sÁzÁæ4§ÄzsÀB23-50 ®.2-02 UÀÄ. ºÉÆýPÉÆÃvÀìªÀB || ¥ÀÇ.². CµÀÖ 23-01(¸Á4-05) gÉÆû24-10(¸Á4-34) «µÀÌA¨sÀB37-12 §ªÀ23-01 «µÀA2-14 CªÀÄÈ15-23 ¥ÀÅ. £ÀªÀ26-33(¸Á5-28) ªÀÄÈUÀ29-00(¸Á6-28) ¦æÃwB37-02 PË®ªÀ26-33 «µÀA51-16 CªÀÄÈ5-12 ºÀħâ2ªÀ. zÁézÀ29-57(¸Á5-12) ¥ÀŵÀå36-29(gÁ9-25) ±ÉÆèsÀ£ÀB30-50 ¨Á®ªÀ29-57 CªÀÄÈ20-09 ®.². vÀæAiÉÆÃ28-33(¸Á6-14) D±ÉèÃ36-32(gÁ9-25) CwUÀAqÀB26-48 vÉÊvÀ¯É28-33 «µÀA8-30 CªÀÄÈ32-32 G. ¥Àæw52-11(gÁ3-48) ±ÀvÀ44-51(gÁ12-53) ²ªÀB32-49 QA¸ÀÄÛWÀßA21-34 «µÀA1-05 §Ä UÀÄ ±ÀÄ PÉà CªÀÄÈ26-05 ®.². ¢éwÃ54-41(¨É.¨sÁzÁæ53-28(¨É.2-45 ±À.±ÉÃ2-47 ®.¨sÁzÁæ2gÀ«B34-02 CºÀB29-24 ®.eÁ6-35) ±ÀĨsÀB31-44 ªÀteÉ29-09 «µÀA26-19 12 CªÀÄÈ52-36 ¥ÀÇ.¨sÁzÁæ1§ÄzsÀB32-20 C²é1±ÀÄPÀæB2-15 ®.². ¥ÀÇtÂð22-24(ºÀ3-45) ºÀħâ33-28(gÁ8-10) zsÀÈwB16-09 §ªÀ22-24 «µÀA50-35 CªÀÄÈ17-59 ®.«µÀA54-48 23 ¥ÀÇ.1-02 UÀÄ.PÀÄdB G. ZÀvÀÄ60-00(¢£À¥ÀÇwð) gÉêÀ59-12(¨É.eÁ4-50) ¥ÀÇ.1-44 || ±ÀÈAUÉÃj ²æà zÀÄUÁðA¨Á gÀxÉÆÃvÀìªÀ || ±À. ¥ÀAZÀ8-02(¥Áæ10-06) C²é5-33(¥Áæ9-08) §æºÀä34-02 ¨Á®ªÀ8-02 «µÀA32-10 CªÀÄÈ58-47 14 ¥ÀÇ. ¸À¥ÀÛ18-33(ºÀ12-19) PÀÈwÛ18-26(ºÀ2-16) ªÉÊzsÀÈwB36-40 ªÀteÉ18-33 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ11-48 ±ÀvÀ4gÀ«B55-38 CºÀB29-07 G.2-28 ¸ÉÆÃ. zÀ±À25-36(¸Á5-02) DzÁæð32-44(gÁ7-56) DAiÀÄÄB35-54 UÀgÀeÉ25-36 «µÁ¨sÁªÀB CªÀÄÈ16-45 C²é2±ÀÄPÀæB00-45 19 ®.PÀÄ §Ä ±ÀÄ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁAiÀÄtA ²²gÀvÀÄðB ¥sÁ®ÄÎtªÀiÁ¸ÀB 44 .¨sÁzÁæ1gÀ«B14-28 CºÀB29-14 ®. vÀÈwÃ58-19(¨É.±À¤B C£ÀÆ4gÁºÀÄB gÉÆû2PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ. ZÀvÀÄ2-52(¥Áæ8-04) C²é60-00(¢£À¥ÀÇwð) ±ÀÄPÀèB32-46 ¨sÀzÀæ2-52 «µÀA54-27 CªÀÄÈ45-38 ±ÀvÀ3gÀ«B36-41 13 CºÀB29-00 gÉêÀ4±ÀÄPÀæB4-05 ®.².EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À UÀº æ À vÁ| 2012 1933 ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB ¥s§ É ª æ j À ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¥sɧæªÀj 2012 23 24 §Ä 25 ±ÀvÀ3gÀ ±ÀÄ 26 §Ä 27 ±ÀvÀ4gÀ §Ä ±ÀÄ 28 29 1 2 ±ÀÄ 3 ¥ÀÇ.«µÀA55-37 20 ¥ÀÇ.¨sÁzÁæ48-27(gÁ2-18) ¹zÀÞB31-35 ¨Á®ªÀ23-26 «µÀA1-50 10 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ CªÀÄÈ27-20 ±ÀvÀ2gÀ«B18-01 CºÀB28-51 ºÀħâ3ªÀ.1-53 ±ÀÄ.².PÀÄ §Ä UÀÄ 4 5 6 7 8 ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB 9 ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëB §Ä.².2-19 15 ªÀÄA.2-54 || ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄB ¸ÀªÉÆãÀßwB || ªÀ.².G.¨sÁ3 22 §ÄzsÀB6-45 C²é3±ÀÄPÀæB2-05 ®.². KPÁ30-05(¸Á5-51) ¥ÀÅ£À35-14(gÁ8-54) ¸Ë¨sÁUÀåB33-52 ªÀteÉ27-50 «µÀA3-58 CªÀÄÈ28-58 ¥ÀÅ.1-36 ¨sÁ.¨sÁzÁæ2§ÄzsÀB28-45 gÉêÀ3±ÀÄPÀæB8-15 ®.².1-10 §Ä.C¸ÀÛ.¨sÁ1 gÀ §Ä ±ÀÄ ¥ÀÇ.².eÁ4-18) ¸ÁzsÀåB31-16 vÉÊvÀ¯É26-30 «µÀA14-31 11 gÁ ªÀ.±À CªÀÄÈ40-29 ®.¨sÁzÁæ2§ÄzsÀB58-50 ¨sÀgÀ1UÀÄgÀÄB51-15 ®.0-52 24 || PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀA.¨sÁzÁæ3§ÄzsÀB ¨sÀgÀ1UÀÄgÀÄB C²ésÀ3±ÀÄPÀBæ avÁæ4ªÀ.PÀÄdB4-15 ¥ÀÇ.PÀÄdB51-30 18 G.².1-27 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã || ¸ÉÆÃ.

¨sÁzÁæ1gÀ«B34-59 CºÀ:29-49 ®. ¥Àæw18-00(ºÀ2-01) GvÀÛ30-38(gÁ7-04) ±ÀÆ®B9-44 PË®ªÀ18-00 «µÀA50-22 CªÀÄÈ13-27 PÉà ªÀ.0-17 || §ÄzsÀ ªÀPÁægÀA¨sÀB || 13 29 ªÀÄA.PÀÄ 21 7 §Ä.3-30 || CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB.6-36 ±ÀÄ 25 «ÄãÀ ªÀiÁ¸ÀB ªÀiÁZïð 2012 PÀÄA¨sÀ ªÀiÁ¸ÀB 9 45 .².¨sÁ3 ±À.¨sÁzÁæ2ªÀ. vÀÈwÃ7-21(¥Áæ 9-44) avÁæ23-19(¸Á4-06) zsÀÄæªÀ47-39 ¨sÀzÀæ7-21 «µÀA36-19 CªÀÄÈ8-19 27 ªÀ.¨sÁzÁæ4«ÄãÉÃgÀ«B14-14 CºÀB29-39 ®.¨sÁzÁæ2ªÀ.PÀÄdB21-20 ®.eÁ4-23) ¸ÁéwÃ19-12(ºÀ2-26) ªÁåWÁvÀB39-50 12 ¨Á®ªÀ1-28 G¥Àj PË®ªÀ27-44 «µÀA32-12 CªÀÄÈ54-33 C.PÀÄdB G. ZÀvÀÄ28-39(¸Á6-06) ±ÀvÀ4-06(¥Áæ8-16) ±ÀĨsÀB47-36 ±ÀPÀĤ28-39 «µÀA20-59 CªÀÄÈ46-22 ªÀÄWÀ4ªÀ.².C¸ÀÛ.±ÉÃ3-15 ®.6-38 ¸ÀÆ.².PÀÄ 11 ¥ÀÅ.².±À ±ÀÄ 28 ¸ÉÆÃ. ¥Àæw34-48(gÁ8-34) G.0-43 CªÀiÁªÁ¸Áå ¥ÀÇ. ¸À¥ÀÛ44-05(gÁ12-23) C£ÀÆ11-09(¥Áæ11-13) ªÀdæB24-31 ¨sÀzÀæ16-52 «µÀA24-13 CªÀÄÈ46-48 gÀ ¥ÀÇ.².PÀÄdB4-30 ±ÀÄ ¨sÀgÀ4±ÀÄPÀæB39-25 ®.¨sÁzÁæ2gÀ«B ªÀÄWÀ4ªÀ.CªÀÄÈ58-41 ºÀĨÁâ1ªÀ.¨sÁzÁæ12-10(¥Áæ11-30) §æºÀä47-23 9 23 QA¸ÀÄÛWÀßA21-10 «µÀA54-57 C.².±ÉÃ2-41 ¨sÀgÀ1±ÀÄPÀæB9-30 ®.3-06 ¸Àé¹Ûà ²æà £ÀAzÀ£À ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ZÉÊvÀæ ªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë ±ÀÄPÀæ.§ÄzsÀB50-40 ¨sÀgÀ3±ÀÄPÀæB25-50 ®. KPÁ28-47(¸Á6-11) G.¨sÁzÁæ7-33(¥Áæ9-40) ±ÀÄPÀèB47-04 ZÀvÀĵÁàvï29-54 «µÀA33-23 CªÀÄÈ59-15 ªÀ.².PÀÄ ¨s Á . µÀ¶×49-38(gÁ2-36) «±Á15-02(ºÀ12-47) ºÀµÀðtB32-05 UÀgÀeÉ21-49 «µÀA24-20 CªÀÄÈ46-45 ®.§Ä C²é4±ÀÄPÀæB4-45 ®.¨sÁ1 ±À.0-10 ¥ÀÇ. vÀæAiÉÆÃ27-27(¸Á5-37) zsÀ¤1-51(¥Áæ7-22) ¸ÁzsÀåB49-01 ªÀteÉ27-27 «µÀA20-30 CªÀÄÈ45-24 G.04-2 ±ÀÄ.3-14 UÀÄ. ¸ÉÆêÀÄ¥ÀæzÉÆõÀB || G. ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ²ªÁ©ü£ÀªÀ £ÀȹAºÀ ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ dAiÀÄAwà || ¨sÀgÀ2 5 ¸ÉÆÃ.¨sÁ4 «ÄãÉà 14 30 §Ä.§Ä ¨s Á .0-02 || CªÀÄÈvÀ¹¢ÞAiÉÆÃUÀB «ÄãÀ¸ÀAPÁæAwB µÀqÀ²Ãw ¥ÀÅtåPÁ®B || ±ÀÄ 1 UÀÄ.0-26 – ²æà ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ ZÀvÀÄyðà ªÀævÀA — gÁ ªÀ.².§Ä 22 8 G. zÁézÀ27-28(¸Á5-39) ±ÀæªÀ0-52(¥Áæ7-00) ¹zÀÞB51-29 vÉÊvÀ¯É27-28 «µÀA11-05 CªÀÄÈ35-24 ¨sÀgÀ2UÀÄgÀÄB51-45 19 UÀÄ ®.2-58 || ¸ÀªÀĸÀÛ ¸À£ÀäAUÀ¼Á¤ ¨sÀªÀAvÀÄ ²æà ²æà ²æà ²æà || ¥ÀPÁëAvÀZÁgÀB G.0-34 ªÀ.¨sÁzÁæ2 20 gÀ gÀ«B56-07 CºÀB29-56 ®.UÀº æ À ¥Àª æ ÃÉ ±ÀB EAVèµï ±ÀPª À µ À ð À vÁ| 2012 1933 ªÀiÁZïð ¸ËgÀvÃÉ ¢ ¸Àé¹Û ²æà RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ¸Àå GvÀÛgÁAiÀÄtA ²²gÀvÀÄðB ¥sÁ®ÄÎtªÀiÁ¸ÀB PÀȵÀÚ¥ÀPÀëB gÀ UÀÄ ±ÀÄ ±ÀÄ.².².². zÀ±À31-15(gÁ7-12) ¥ÀÇ.¨sÁzÁæ3gÀ«B53-55 CºÀB29-32 ®. CªÀi Á31-09(gÁ7-06) ¥ÀÇ. £ÀªÀ34-43(gÁ8-38) ªÀÄÆ®4-35(¥Áæ8-35) ªÀåwÃ¥ÁvÀB10-39 vÉÊvÀ¯É6-54 «µÀA27-39 CªÀÄÈ50-46 ®.µÁqsÀ1-04(¥Áæ7-05) ²ªÀB54-47 ¨Á®ªÀ28-47 «µÀA11-10 CªÀÄÈ34-56 4 18 ±ÀÄ G.3-22 || ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæB || ªÀ.². ¢éwÃ12-54(¥Áæ11-56) ºÀ¸ÀÛ27-11(¸Á5-30) UÀAqÀ2-45 G¥Àj ªÀÈ¢ÞB52-35 UÀgÀeÉ12-54 10 26 gÀ «µÀA45-51 CªÀÄÈ13-00 ¥ÀÇ.².µÁqsÀ2-21(¥Áæ7-38) ªÀjÃAiÀiÁ£ï5-38 G¥Àj ¥ÀjWÀB53-43 ªÀteÉ2-58 «µÀA21-54 3 17 gÀ CªÀÄÈ45-25 G. CµÀÖ 39-04(gÁ10-24) eÉåõÀ×7-32(¥Áæ9-46) ¹¢ÞB17-20 ¨Á®ªÀ1-36 «µÀA26-30 CªÀÄÈ49-20 ¨sÀgÀ2±ÀÄPÀæB16-35 «ÄãÀ 15 ®.¨sÁ2 6 ªÀÄA.².3-46 ªÀ.3-54 16 2 G.².¨sÁzÁæ1ªÀ.±À¤B C£ÀÆ4gÁºÀÄB gÉÆû2PÉÃvÀÄB ¸ÀÆ.3-38 || ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã. ZÀvÀÄ1-28(¥Áæ7-22) G¥Àj ¥ÀAZÀ54-00(¨É.§ÄzsÀB43-45 ®.G.§ÄzsÀB ¨sÀgÀ2UÀÄgÀÄB ¨sÀgÀ4±ÀÄPÀBæ avÁæ4ªÀ.

Y ªÀĺÁUÀuÉñÀ ¥ÀAZÀgÀvÀßA ²æà ±ÀAPÀgÁZÁ0iÀÄð «gÀavÀA Y ªÀÄÄzÁPÀgÁvÀÛªÉÆÃzÀPÀA ¸ÀzÁ«ªÀÄÄQÛ ¸ÁzsÀPÀA PÀ¯ÁzsÀgÁªÀvÀA¸ÀPÀA «¯Á¸À ¯ÉÆÃPÀ gÀPÀëPÀªÀiï | C£Á0iÀÄPÉÊPÀ £Á0iÀÄPÀA «£Á²vÉèsÀzÉÊvÀåPÀA £ÀvÁ±ÀĨsÁ±ÀÄ£Á±ÀPÀA £ÀªÀiÁ«Ä vÀA «£Á0iÀÄPÀªÀiï £ÀvÉÃvÀgÁw ©üÃPÀgÀA £ÀªÉÇâvÁPÀð¨sÁ¸ÀégÀA £ÀªÀÄvÀÄìgÁj¤dðgÀA £ÀvÁ¢üPÁ¥ÀzÀÄzÀÞgÀªÀiï | ¸ÀÄgÉñÀégÀA ¤¢üñÀégÀA UÀeÉñÀégÀA UÀuÉñÀégÀA ªÀĺÉñÀégÀA vÀªÀiÁ±Àæ0iÉÄà ¥ÀgÁvÀàgÀA ¤gÀAvÀgÀªÀiï ¸ÀªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀ±ÀAPÀgÀA ¤gÀ¸ÀÛ zÉÊvÀå PÀÄAdgÀA zÀgÉÃvÀgÉÆÃzÀgÀA ªÀgÀA ªÀgÉèsÀªÀPÀÛç ªÀÄPÀëgÀªÀiï | PÀÈ¥ÁPÀgÀA PÀëªÀiÁPÀgÀA ªÀÄÄzÁPÀgÀA 0iÀıÀ¸ÀÌgÀA ªÀÄ£À¸ÀÌgÀA £ÀªÀĸÀÌöÈvÁA £ÀªÀĸÀÌgÉÆÃ«Ä ¨sÁ¸ÀégÀªÀiï CQAZÀ£ÁwðªÀiÁdð£ÀA agÀAvÀ£ÉÆÃQÛ ¨sÁd£ÀA ¥ÀÅgÁj¥ÀǪÀð£ÀAzÀ£ÀA ¸ÀÄgÁjUÀªÀðZÀªÀðtªÀiï | ¥Àæ¥ÀAZÀ£Á±À©üõÀtA zsÀ£ÀAd0iÀiÁ¢ ¨sÀƵÀtA PÀ¥ÉÇîzÁ£ÀªÁgÀtA ¨sÀeÉà ¥ÀÅgÁtªÁgÀtªÀiï ¤vÁAvÀPÁAvÀzÀAvÀPÁAwªÀÄAvÀPÁAvÀPÁvÀä dA CaAvÀågÀÆ¥ÀªÀÄAvÀ»Ã£ÀªÀÄAvÀgÁ0iÀÄ PÀÈAvÀ£ÀªÀiï | ºÀÈzÀAvÀgÉà ¤gÀAvÀgÀA ªÀ¸ÀAvÀªÉÄêÀ 0iÉÆÃV£ÁA vÀªÉÄÃPÀzÀAvÀªÉÄÃPÀªÉÄêÀ aAvÀ0iÀiÁ«Ä ¸ÀAvÀvÀªÀiï ªÀĺÁUÀuÉñÀ ¥ÀAZÀgÀvÀߪÀiÁzÀgÉÃt 0iÉÆãÀéºÀA ¥Àæd®àw ¥Àæ¨sÁvÀPÉà ºÀÈ¢¸ÀägÀ£ÀÎuÉñÀégÀªÀiï | CgÉÆÃUÀvÁªÀÄzÉÆõÀvÁA ¸ÀĸÁ»wÃA ¸ÀÄ¥ÀÅvÀævÁªÀiï ¸À«ÄûvÁ0iÀÄÄgÀµÀÖ¨sÀÆwªÀĨsÀÄå¥ÉÊw ¸ÉÆÄagÁvï ²æà UÀuÁ¢ü¥À¥ÀAZÀgÀvÀߪÀiï ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ²ªÁ©ü£ÀªÀ £ÀȹAºÀ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«Ä «gÀavÀA ||1|| ¸ÀgÁUÀ¯ÉÆÃPÀzÀÄ®ð¨sÀA «gÁV¯ÉÆÃPÀ¥ÀÇfvÀA ¸ÀgÁ¸ÀÄgÉÊ£ÀðªÀĸÀÌöÈvÀA dgÁ¥ÀªÀÄÈvÀÄå£Á±ÀPÀªÀiï VgÁUÀÄgÀÄA ²æ0iÀiÁ ºÀjA d0iÀÄAw 0iÀÄvÀàzÁZÀðPÁB £ÀªÀiÁ«Ä vÀA UÀuÁ¢ü¥ÀA PÀÈ¥Á¥À0iÀÄB ¥À0iÉÆä¢üªÀiï ||1|| ||2|| VjÃAzÀæeÁªÀÄÄSÁA§Äd¥ÀæªÉÆÃzÀzÁ£À¨sÁ¸ÀÌgÀA PÀjÃAzÀæªÀPÀÛçªÀiÁ£ÀvÁWÀ ¸ÀAWÀªÁgÀuÉÆÃzÀåvÀªÀiï | ¸ÀjøÀÈ¥ÉñÀ§zÀÞPÀÄQëªÀiÁ±Àæ0iÀiÁ«Ä ¸ÀAvÀvÀA ±ÀjÃgÀPÁAw ¤fðvÁ§Ó §AzsÀĨÁ®¸ÀAvÀwªÀiï ||2|| ||3|| ±ÀÄPÁ¢ªÀiˤªÀA¢vÀA UÀPÁgÀªÁZÀåªÀÄPÀëgÀA ¥ÀæPÁªÀīĵÀÖzÁ¬Ä£ÀA ¸ÀPÁªÀÄ£ÀªÀÄæ¥ÀAPÀÛ0iÉÄà | ZÀPÁ¸ÀvÀA ZÀvÀĨsÀÄðeÉÊ«ðPÁ¹¥ÀzÀä¥ÀÇfvÀA ¥ÀæPÁ²vÁvÀävÀvÀÛ÷éPÀA £ÀªÀiÁªÀÄåºÀA UÀuÁ¢ü¥ÀªÀiï ||3|| ||4|| £ÀgÁ¢ü¥ÀvÀåzÁ0iÀÄPÀA ¸ÀégÁ¢¯ÉÆÃPÀ£Á0iÀÄPÀA dégÁ¢gÉÆÃUÀªÁgÀPÀA ¤gÁPÀÈvÁ¸ÀÄgÀªÀædªÀiï | PÀgÁA§ÄeÉÆ®è¸ÀvÀìöÈtÂA «PÁgÀ±ÀÆ£ÀåªÀiÁ£À¸ÉÊB ºÀÈzÁ ¸ÀzÁ «¨sÁ«vÀA ªÀÄÄzÁ £ÀªÀiÁ«Ä «WÀߥÀªÀiï ||4|| ||5|| ±ÀæªÀiÁ¥À£ÉÆÃzÀ£ÀPÀëªÀÄA ¸ÀªÀiÁ»vÁAvÀgÁvÀä£ÁA ¸ÀĪÀiÁ¢©üB ¸ÀzÁaðvÀA PÀëªÀiÁ¤¢üA UÀuÁ¢ü¥ÀªÀiï | gÀªÀiÁzsÀªÁ¢¥ÀÇfvÀA 0iÀĪÀiÁAvÀPÁvÀä ¸ÀA¨sÀªÀA ±ÀªÀiÁ¢µÀqÀÄÎt¥ÀæzÀA £ÀªÀiÁªÀÄåºÀA «¨sÀÆvÀ0iÉÄà ||5|| ||6|| UÀuÁ¢ü¥À¸Àå ¥ÀAZÀPÀA £ÀÈuÁªÀÄ©üõÀÖzÁ0iÀÄPÀA ¥ÀæuÁªÀÄ¥ÀǪÀðPÀA d£ÁB ¥ÀoÀAw 0iÉÄà ªÀÄÄzÁ 0iÀÄÄvÁB | ¨sÀªÀAw vÉà «zÁA ¥ÀÅgÀB ¥ÀæVÃvÀªÉʨsÀªÁ dªÁaÑgÁ0iÀÄĵÉÆÄ¢üPÀ²æ0iÀÄB ¸ÀĸÀÆ£ÀªÉÇà £À ¸ÀA±À0iÀÄB ||6|| 46 .

²æà ±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ¨sÁgÀwÃwÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«Ä «gÀavÀ ²æà ±ÁgÀzÁ ¥ÀAZÀgÀvÀß ¸ÉÆÛÃvÀæ ²æêÀÄZÀÒAPÀgÀzÉòPÉÃAzÀæ gÀavÉà vÀÄAUÁ¥ÀUÁ wÃgÀUÉà ±ÀÈAUÉÃ0iÀiÁðRå ¥ÀÅgÀ¹ÜvÉà ¸ÀÄ«ªÀįÉà ¸À£Ë䤸ÀA¸ÉëvÉà | ¦ÃoÉÃvÁA gÀ«PÉÆÃn¢Ã¦Û ¸À»vÁA gÁgÁdªÀiÁ£ÁA ²ªÁA gÁfêÁPÀë ªÀÄÄSÁªÀÄgÁaðvÀ¥ÀzÁA ªÀAzÉà ¸ÀzÁ ±ÁgÀzÁA || ¥ÁzÁ£ÀªÀÄæd£Áwð£Á±À¤¥ÀÅuÁA £ÁzÁ£ÀĸÀAzsÁ¬Ä¤ÃA ªÉÃzÁAvÀ¥Àæw¥ÁzÀåªÀiÁ£À«¨sÀªÁA ªÁzÁ¢±ÀQÛ¥ÀæzÁªÀiï || «zÁåPÀ®à®vÁA ZÀvÀĪÀÄÄðRªÀÄÄSÁA¨sÉÆÃeÁvÀ ¸ÀÆ0iÀiÁð¬ÄvÁA «zÁåwÃxÀðUÀÄgÀÆvÀÛªÉÄÊgÀºÀgÀºÀB ¸ÀA¸ÉêÀåªÀiÁ£ÁA ¨sÀeÉà || FµÀvï¸ÉäÃgÀªÀÄÄSÁA§ÄeÁA PÀÄZÀ¨sÀgÁ£ÀªÀiÁæA wæ¯ÉÆÃPÁªÀ¤ÃA zÉÊvÀåªÁævÀ«£Á²¤ÃA PÀZÀfvÀ¥ÁæªÀÈmï ¥À0iÉÆÃzÁA ²ªÁªÀiï || ¸ÀA¸ÁgÁtðªÀªÀÄUÀߢãÀd£ÀvÁ¸ÀAvÁ¥À¸À£Áß²¤ÃA ªÀAzÉà vÁA ±ÀĨsÀzÁªÀÄ£À£Àå±ÀgÀtB ¸ÁéAvÉà ¸ÀzÁ ±ÁgÀzÁªÀiï || PÁgÀÄuÁåªÀÄÈvÀªÁjgÁ²ªÀĤ±ÀA PÉÃ0iÀÄÆgÀºÁgÉʪÀðÈvÁA PÁªÀiÁgÉøÀìºÀeÁA PÀgÁ§Ó«®¸Àvï QÃgÁA PÀĨÉÃgÁaðvÁªÀiï || PÁªÀÄPÉÆæÃzsÀªÀÄÄSÁjªÀUÀð±ÀªÀĤÃA PÉʪÀ®å ¸ÀA¥ÀvÀàçzÁA PÀAeÉÆÃzÀÆãvÀªÀÄ£ÀB ¦æ0iÀiÁA ºÀÈ¢ ¨sÀeÉà ¨sÀPÁÛå ¸ÀzÁ ±ÁgÀzÁªÀiï || ¤vÁ儤vÀ嫪ÉÃPÀzÁ£À¤¥ÀÅuÁA ¸ÀÄÛvÁåA ªÀÄÄPÀÄAzÁ¢©üB | 0iÀÄvÁåPÁgÀ±À±ÁAPÀªÀiË°«£ÀÄvÁA ¸ÀvÁå¦vÀ¸Áé±ÀæªÁªÀiï || £ÀvÁå PÉêÀ®ªÉÄêÀ vÀĵÀÖºÀÈzÀ0iÀiÁAvÀåPÁÛ÷é„£ÀåzÉêÁ£ÀºÀA ¨sÀPÁÛ÷å ªÉÄà ºÀÈzÀ0iÀiÁA§ÄeÉÄ£ÀªÀgÀvÀA ªÀAzÉà ¸ÀzÁ ±ÁgÀzÁªÀiï || ²æñÁgÀzÁ ¸ÀétðgÀxÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ¥ÀzÁåªÀ½ ²æà ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀÆvÀÛA¸À ¸ÀªÀÄaðvÀ ¥ÀzÁA§ÄeÉà | ±ÁgÀzÉà gÀxÀªÀiÁgÉÆúÀ ¸ËªÀtðA ¸ÀªÀð ªÀÄAUÀ¼Éà || ¸ÀéUÁ𢠸ÀÄR ¸ÀAzÁwæ ¸Àétð¸ÀZÁÒ0iÀÄ «UÀæºÉà | ¸Àétð¸ÀåAzÀ£ÀªÀiÁgÀĺÀå ¸ÀªÁð£ï ¥Á®0iÀÄ ±ÁgÀzÉà || ¨sÀQÛ¦æ0iÉÄà ¨sÀzÀæzÁwæ ¨sÀPÁÛ£ÁªÀĨsÀ0iÀÄ¥ÀæzÉà | ¨sÀPÁÛå ¸ÀªÀÄ¥Àð0iÀiÁªÉÄåãÀA eÁA§Æ£ÀzÀªÀÄ0iÀÄA gÀxÀªÀiï || »gÀtå UÀ¨sÀðªÁªÀiÁAV ºÀjzÀ±Áé¢ ¸ÉëvÉà | »gÀtågÀxÀªÀiÁgÉÆúÀ »vÁ0iÀÄ dUÀvÁA ¸ÀzÁ || PÀ£ÀPÁ¨sÀgÀuÉÊ0iÀÄÄðPÉÛà PÀ«vÁ «¨sÀªÀ¥ÀæzÉà | PÁvÀð¸ÀégÀªÀÄ0iÀÄA ªÀiÁvÀB DgÉÆúÀ gÀxÀªÀÄÄvÀÛªÀĪÀiï || .

Car Street Kollur.211006. Girinagara Srisailam . 88. Puram Extension Hasan 573 201 Parvathipuram Guntur . A. P.P.N. Bhadrakali Temple Gokarna 581 326. Sringeri Math Nanjanagudu 571 301 Kotekar Mangalore .N. Bangalore 560 004 Godavari Ghat Rajahmundry . T. T.N B-14/111. Venkata Narayana Road T. 576 222 Udupi Dist. Sri Sringeri Shankar Math Basavanahalli Chickmagalur 577 101 Salai Street. A. T. Rameshwaram 623 526. Ammamandapam Street. U.N. Trichy 620 006. Gopal Vihar.P. Second Agraharam Salem 636 001. Chennai .N. Sri Sringeri Shankar Math Shankar Math Sri Sharadamba Temple. Mubai 400 071 Bhimgoda Road Haridwar . Madhurai 625001.P. (Totally 150 Branches of Sringeri Math all over India) Opp.P. Chengelpet Dist. Prayag Allahabad . Raja Street Coimbatore 641 008. 93. Puram. T. A. Kedhar Ghat Varanasi . Kaladaikurchi 627 416. Amman Sannadhi Street Mahmoorganj. New Colony Tuticorin 628 003.N.N. T.700 029 Shankarapuram.N.221 001. Chennai 600 028. A. Sri Amba Satram Bhadrachalam 507111. 97. T. T.N.P. A. R. B-38/2. Fort Trivandrum 695001 Kerala Near Footsteps Of Kanakadurga Temple Vijayavada 520001.Nagar.P. Deva Ghat Gaya . Shankar Math. Chembur. Srirangam.U.522 011. Near Acharya Garden 5th Road.P.823 011 Ramachandrapuram Street.P. N.429 401.575 022 Tirumala 517 504. U.K. Kalady 683 574 Kerala University Road Nallakunta Hyderabad 500 044. T. A. T. A. R A. Bangalore Adivaram Sri Sringeri Shankar Math Palani 624601. K.518 101. Fort Mohalla Mysore 570 004 Paschimi Marg Vasantha Vihar Niw Delhi-11057 South Street. T. Panchavati Nasik 422 011 Maharastra Sringeri Math Road. T.BRANCHES OF SRI SRINGERI MATH Daraganj.533 101..N. Kancheepuram 631 501. Varanasi 221 010 Amman Sannadhi Street Tirunel Veli 627 006 Sri Sringeri Shankar Math Race Course Road East Car Street Coimbatore 641 018. Southern Avenue Kolkatha .N.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful