You are on page 1of 1

JEZIK HRVATA DO KRAJA 15.

STOLJEĆA Hrvati naseljavajući se prihvaćaju kršćanstvo – prvi službeni jezik Hrvata – latinski; pismo – latinica Krajem 9.st. Ćiril i Metod dovode u Hrvatsku biblijske tekstove pisane staroslavenskim jezikom i glagoljicom – zadržavaju ih do 19.st.tamo gdje se saĉuvalo slavensko bogoslužje – prilagoĊavaju staroslavenski – nastaje staroslavenski jezik hrvatske redakcije 12.st. – dio Hrvata na jugu i u Bosni i Hercegovini – poseban tip ćirilice – bosančica Bosanĉicom su napisane Povaljska listina (1184. – prepisana 1250.), Poljički statut, Libro od mnozijeh razloga itd. Do 19.st. Hrvati su bili tropismeni, no poĉeli su već krajem 15.st.rabiti latinicu kao nacionalno pismo Najpoznatiji predstavnik staroslavenskog jezika hrvatske redakcije – Bašćanska ploča ( oko 1100.godine) – prijelazni tip glagoljice - s oble na hrvatsku glagoljicu – uglatu; naĊena u opatijskoj crkvi sv.Lucije u Jurandvoru kraj Baške na Krku, na podruĉju ĉakavskog narjeĉja) Najstariji zakonski spomenik na hrv.jeziku – Vinodolski zakonik (1288.g.) – pisan ĉakavskim narjeĉjem ikavskog tipa - glagoljicom -Poljički statut (1444.g.) – ĉakavsko narjeĉje ikavskog tipa; ćirilicom -Zapis popa Martinca ( o Krbavskoj bitci 1493.g.) - glagoljica -Ljetopis popa Dukljanina (14.st.) – latinski jezik – vjerojatno ćirilica -Lucidar ( 15.st. ) – tip srednjovjekovne enciklopedije – tekst prevedens ĉeškog – ĉakavski elementi – glagoljica -Aleksandrida – roman o Aleksandru Velikom – glagoljica

-

-

-

LATINIĈKI TEKSTOVI NA HRVATSKOM JEZIKU: Red i zakon sestara dominikanki ( Zadar, 1345. ); Šibenska molitva ( druga polovica 14.st. )

-

Prva tiskana knjiga iz 1483.godine - Misal po zakonu rimskoga dvora – staroslavenski jezik Tiskana djela: Brvijar po zakonu rimskog dvora (1491.) Lekcionar Bernardina Splićanina (1495.) Tiskare: senjska,kosinjska i rijeĉka Inkunabule ili prvotisci – prve tiskane knjige - do 1500.godine