You are on page 1of 27

PROPUNERE DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE

Prep. univ. dr. Cristina-Delia NECHIFOR Departamentul de Fizică Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

CUPRINS:
1. Obiective a. Obiective generale b. Obiectivele activitații de cercetare c. Obiectivele activității educaționale 2. Experiență profesională a. Studii absolvite b. Locuri de muncă anterioare 3. Dezvoltarea carierei universitare 3.1. Planul activității de dezvoltare a activității de cercetare 3.2. Planul activității educaționale 3.3. Corelarea activității de cercetare cu cea educațională

O3. medicină. cunostintele și competențele cu privire la activitatea de cercetare și cea educațională in cadrul departamentului printr-o instruire permanentă. Evoluția în funcțiile didactice în concordanță cu abilitățile. motivația și oportunitățile existente.Obiective generale: O1. testatarea. Dobândirea de noi aptitudini. Aplicarea. O4. modificarea și consolidarea prin experiență a aptitudinilor și cunostintelor dobândite. O2. biologie) pentru o mai bună interdisciplinaritate. . Dezvoltarea unor competențe solide în domeniul fizică precum și în arii adiacente (chimie.

Valorificarea rezultatelor publicarea de lucări știintifice.Obiectivele activitații de cercetare: O1. Dezvoltarea unui laborator de cercetare prin atragerea de fonduri din granturi de cercetare. O2.Creșterea reputației științifice a departamentului/facultății/universității. cercetarii prin O3. .

O4. Orientare învăţământ. Evaluarea eficienţei activităţii desfăşurate.Obiectivele activitații educaționale O1. Anticipare a rezultatelor şcolare. O3. . Reglarea continuă a procesului educațional. axiologică a procesului de O2.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Studii absolvite:  2001-2005. Aplicații în medicină”  2007-2010 Școala Doctorală. Fizică Medicală și Autoorganizare Titlul lucrării de disertație:”Reacții nucleare. specializarea Fizică Medicală. specializarea Biofizică. Facultatea de Fizică. MASTER Facultatea de Fizică. Cuza” din Iași Titlul tezei de doctorat: ”Studiul proprietăților fizico-chimice ale unor aliaje polimere cu potențiale aplicații biomedicale”. . Cuza” din Iași. Universitatea ”Al. Universitatea ”Al. Titlul lucrării de licență:”Măsurători 3D ale dozei de radiații în telecobaltoterapie”.  2005. I. Universitatea ”Al. Facultatea de Fizică. I. Cuza” din Iași.2007. I.

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial. profesor suplinitor disciplina fizică   2009-prezent: Departamentul de Fizică. Ștefănescu din Iași”. profesor suplinitor disciplina fizică 2006-2008: Grupul Școlar ”Ioan C. preparator universitar. .Locuri de muncă anterioare:  2005-2006: Grupul Școlar ”Mihail Sturdza” din Iași.

Dezvoltarea unui laborator de cercetare prin atragerea de fonduri din granturi de cercetare.Proiect depus în cadrul Programului IDEI _ Proiecte de cercetare exploratorie tip PCE –membru proiect. Strategiile propuse: -participarea la competitii de granturi CNCSIS.Proiect depus în cadrul Programului Program IDEI-Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie –membru proiect.PLANUL ACTIVITĂȚII DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE O1. 2. Proiect depus în cadrul Programului RESURSE UMANE _Proiecte de cercetare postdoctorală (tip PD)-director proiect. -participarea la programe si colaborari din cadrul PNCDI II. 3. 1. .

Proiect depus în cadrul Programului RESURSE UMANE _Proiecte de cercetare postdoctorală (tip PD)-director proiect. . Matrix Assisted Pulsed-Laser Evaporation (MAPLE) Method to Obtain Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) for Drug Delivery Systems Scopul proiectului este de a obține membrane polimere cu capacitate de recunoaștere a unor molecule. un medicament considerat șablon și un solvent adecvat se pot obține membrane funcționale ce pot fi utilizate ca sisteme de eliberare controlată de medicamente. având o țintă specifică ce constă într-o soluție înghețată dintre un monomer funcțional.1. Utilizând metoda MAPLE.

Instalația completă pentru utilizarea metodei MAPLE în modificarea membranelor polimere cu scopul de a obține MIP pentru sistemele de eliberare de medicamente.Metoda MAPLE (Matrix Assisted PulsedLaser Evaporation ) Figura 1. .

Adaptarea instalației experimentale existente în laborator la cerințele proiectului. . pe membranele de PET. în vederea obținerii unei îmbunătățiri a dinamicii de eliberare a medicamentului în organismul uman. O4:Demonstrarea eficienței metodei MAPLE prin extinderea experimentelor și pentru membranele de poliuretan.Obiectivele proiectului      O1:Construirea unei strategii ce definește posibilitatea utilizării metodei MAPLE în dezvoltarea de polimeri noi cu capacitate de recunoaștere a unei molecule. O5:Optimizarea condițiilor de depunere și stabilirea unui protocol de obținere a MIPs utilizând metoda MAPLE. O2:Determinarea și optimizarea condițiilor de depunere cu ajutorul metodei MAPLE. O 3:Evaluarea preliminară a modului de eliberare a glucozei din noul material obținut și a capacității de recunoaștere a medicamentului de către mebrane. având acidul acrilic ca monomer funcțional și glucoza ca medicament șablon.

este o metodă promițătoare în acest domeniu ce nu a fost raportată încă în literatura de specialitate. . ca alternativă a sintezelor chimice complicate a acestor polimeri deosebiți. Noutatea: depunerea unui strat pe suprafața unei membrane polimere existente. utilizând metoda MAPLE pentru a obține MIP. în prezența unui medicament șablon. Stabilirea unui protocol de obținere a MIP ușor cu cost redus utilizând metoda propusă ce poate fi utilizat cu succes și în alte aplicații în vederea obținerii sistemelor inteligente de eliberare de medicamente poate îmbunătăți calitatea vieții pacienților și reduce mortalitatea.Importanța și noutatea: Importanța acestui proiect constă din posibilitatea de a obține polimeri cu capacitate de recunoaștere a unor medicamente printr-un proces de depunere.

Călin Buzea Scopul proiectului este de a identifica și dezvolta noi modele teoretice continue și discrete cu privire la etapele avasculare şi vasculare de creştere a tumorilor solide prin prisma nediferențiabilității spatiu-timp. în scopul utilizării ulterioare în terapia cancerului .2. Proiect depus în cadrul Programului IDEI _ Proiecte de cercetare exploratorie tip PCE New Continuous and Discrete Theoretical Models Regarding Avascular and Vascular Stages of Growth of Solid Tumors in the Framework of Space-Time NonDifferentiability Director de proiect: CS II dr.

O4. . corelarea cu datele experimentale şi clinice. precum şi interpretarea lor.Implementarea nediferențiabilității spațiu-timp în modelele selectate cu privire la etapele vasculare de creştere a tumorilor solide. O5.Implementarea nediferențiabilității spațiu-timp în modelele selectate cu privire la etapele avasculare de creştere a tumorilor solide. O6. O3.Identificarea modelelor dezvoltate. corelarea cu datele experimentale şi clinice. O2. care pot fi aplicate cu succes în determinarea evoluţiei temporale cu privire la creşterea avasculară şi vasculară a tumorii în vederea aplicării acestora în terapia cancerului.Identificarea şi selectarea modelelor existente adecvate pentru implementarea nediferențiabilității spațiu-timp. precum şi interpretarea lor.Simularea rezultatelor obţinute din modelele teoretice în ceea ce priveşte etapa de creștere avasculară.Obiectivele proiectului: O1.Simularea rezultatelor obţinute din modelele teoretice în ceea ce priveşte etapa de creștere avasculară.

Maricel Agop (Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. Scopul proiectului de a dezvolta şi descrie noi modele teoretice cu privire la modul de circulare a tumorii canceroase prin celulele.IFT Iaşi.3. care ar putea încetini sau preveni chiar progresia tumorii. Institutul de Fizică Tehnică. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică . dr. Spitalul Sf. univ. prin implementarea nediferențiabilității spațiu-timp. în căutarea oportunităţilor de a crea noi terapii orientate. . Spiridon din Iasi). Proiect depus în cadrul Programului Program IDEI-Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie Theoretical Studies of Tumor Self-Seeding by Circulating Cancer Cells in the Framework of Space-Time Nondifferentiability Aiming to Slow Down or Even Prevent Tumor Progression Director de proiect: prof.

. O5. Demonstrarea caracterul coerent al celulelor tumorale circulante prin interpretarea noile modele continue şi discrete bazate pe nediferiabilitatea spaţiu-timp. explorarea oprortunităților și găsirea unor noi căi de terapie țintită a cancerului ce poate încetini sau chiar preveni progresia tumorală. Testarea ipotezei conform căreia matricea extracelulară tumorii este un mediu neliniar cu proprietăți holografice prin dezvoltarea de modele teoretice. Demonstrarea caracterului coerent al modului de migrare al celulelor tumorale circulante (CTC) prin dezvoltarea de noi modele teoretice.Obiectivele proiectului: O. O2. Diseminarea rezultatelor. O6. Demonstrarea ipotezei conform căreia matricea extracelulară tumorii este un mediu neliniar cu proprietăți holografice. Explorarea posibilităţii de implementare a nediferiabilității spaţiu-timp în progresia a tumorală (angiogeneza. simularea numerică a modelelor teoretice dezvoltate și corelarea cu datele experimentale și clinice. O3.1. invazia şi metastazarea). O4. simularea numerică şi corelarea acestora cu datele clinice şi experimentale.

la conferințe științifice naționale și internaționale. -volumele conferințelor internaționale consacrate din domeniile vizate. a) Diseminarea și prezentarea în cadrul colectivului de cercetare al departamentului. diverse acțiuni de promovare a facultății/ universității în școli sau firme de profil. workshop-uri. reviste consacrate de circulație internatională. .reviste din țară recunoscute CNCSIS. indexate în baze de date internationale.O2. Valorificarea rezultatelor cercetarii prin publicarea de lucări știintifice. b) Publicarea de lucrări științifice în: -reviste cotate ISI. . c) Publicarea de cărți în edituri internaționale recunoscute și respectiv în edituri naționale recunoscute CNCSIS.

cum ar fi Cercurile Științifice Studențești.organizarea și participarea la manifestări știintifice naționale și internationale.publicarea de lucrări științifice în reviste cu factor de impact ridicat (cotate ISI) din țară și străinatate. .organizarea și participarea la manifestări știintifice studențești cu scopul de implicare în activitatea de cercetare a studenților. Strategii propuse: .O3. . Creșterea reputației științifice a departamentului/facultății/universității. . organizarea Conferinței Naționale de Fizică Aplicată.

publicarea a cel puțin 2(două) articole pe an publicate în jurnale internaționale cu factor de impact ridicat. . .propunerea și obținerea spre finanțare de noi proiecte de cercetare prin granturile CNCSIS. -participarea la conferințe naționale și internaționale cu lucrări științifice.publicarea de 2 cărți de specialitate pe an la edituri recunoscute CNCSIS. .publicarea a cel puțin 2 (două) în reviste indexate în baze de date din străinatate și recunoscute CNCSIS. .Rezultatele estimate în urma propunerii de dezvoltare a carierei prin activități de cercetare .

. utilizarea unor strategii activparticipative. diversificarea tehnicilor de evaluare cu orientare pe performanţa studentului şi pe competenţele formate. aplicarea unui management al grupului academic. centrarea acestora pe nivelul de dezvoltare al studenţilor.PLANUL ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE Obiective și metodologie: Reperele identificate în urma analizelor de nevoi şi a barometrelor de opinie studenteşti au indicat necesitatea orientării activităţilor universitare de predare şi învăţare pe student.

) pentru cursuri/ seminarii/ laboratoare. . care particularităţile de vârstă și individuale ale studenților. centrate pe student (implicarea studentului în procesul de predare-învăţare.) în cadrul seminarului/ laboratorului. calculator etc. rezolvarea de situaţii problematice. ce înţelegerea prin explicaţii. să promoveaze capacităţi intelectuale generale şi specifice domeniului fizică. să țină cont de -accesibilitatea limbajului profesional-ştiinţific utilizat. dialog euristic. proiecte de cercetare etc.O1. activităţi pe microgrupuri. videoproiector.utilizarea diferitelor mijloace moderne de instruire (retroproiector. .promovarea metodelor activ-participative. facilitează -organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale seminar/ laborator în așa fel încât să învețe studentul să gândească. simulări. Orientare axiologică a procesului de învăţământ -individualizarea procesului de învăţământ. . exemple şi demonstraţii concludente.

O2. punctelor de vedere alternative. probleme. -informarea studenţilor din timp şi neechivoc despre criteriile şi modalităţile de evaluare a activităţii şi a rezultatelor lor profesionale. exerciţii. criticilor constructive şi a soluţiilor personale. . -acceptarea şi încurajarea întrebărilor studenţilor. -stabilirea unor sarcini (concepte de asimilat.) cu volum şi grad de dificultate conforme cu disponibilităţile studentului pentru a preveni întâmpinarea de dificultăţi în pregătirea curentă şi a examenului la această disciplină. lucrări de laborator etc. care să motiveze studenții în procesul complex de învăţare. Anticipare a rezultatelor şcolare -proiectarea unei o strategii didactice adecvate materiei ce trebuie însușită de studenți.

-evaluarea activităţii profesionale a studenţilor trebuie să fie corectă. suporturi de curs. reflectând stadiul real şi nivelul de dezvoltare profesională al fiecărui student.). . -probele de evaluare utilizate sunt centrate pe aspecte importante ale materiei de studiu. Evaluarea eficienţei activităţii desfăşurate -elaborarea criteriilor de evaluare pe baza obiectivelor propuse în procesul de predare-învațare.O3. pregătirea pentru examen au „acoperire” în resursele de învăţare recomandate (prelegeri. nepărtinitoare. -studierea disciplinei. bibliografie etc.

susţinerea raţională şi afectivă a problematicii tratate.O4. ştiinţifice. -receptivitatea la nevoile individuale ale studenţilor – profesionale. fișe de lucru) care să ușureze procesul de însușire a cunoștințelor din domeniu.elaborarea de materiale didactice ajutătoare ( caiete de laborator.proiectarea lucrărilor de laborator necesare studenților în vederea însușirii cunoștințelor necesare îndeplinirii obiectivelor comunicate în vederea obținerii de rezultate foarte bune la evaluare. integrarea noutăţilor din domeniu). personale -dovedirea unui ataşamentul profesional faţă de disciplină (interes pentru buna pregătire.alegerea strategiilor de predare-învăţare. formelor de organizare a procesului de învăţământ și a locurilor adecvate de desfăşurare a activităţii de predare-învăţare.învăţarea şi încurajarea studenților să îşi evalueze propriile performanţe şi. Reglarea continuă a procesului de predare. suport de curs. pe cele ale colegilor. îndrumare. .învăţare. . . deasemenea. . .

înţelegerea şi utilizarea conceptelor de specialitate şi a limbajului specific. transferul de cunoştinţe şi rezolvarea de probleme.Rezultate estimate -obţinerea abilităţilor şi competenţelor necesare prin cunoaşterea.valorificarea cunoştinţelor de bază pentru analiza. interpretarea unor situaţii şi procese asociate domeniului. capacitatea de aplicare a cunoştinţelor. . -oferirea unei baze asupra domeniului fizică printr-o pregătire teoretică întotdeauna racordată la nou. .

.CORELAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE CU CEA EDUCAȚIONALĂ -optimizarea planurilor de învăţământ existente / componente. structuri de organizare şi evaluare. -promovarea inovaţiilor în domeniul metodologiei şi tehnologiei profesionalizării. noi discipline etc.). (noi laboratoare de specialitate. -introducerea unor noi domenii sau structuri de formare/ perfecţionare.).implicarea activă a studenților în procesul de cercetare. . sisteme de evaluare a competenţelor etc.

9.-47. 89:/039:: L3 574.0 0307.9 8g L3.4 0:789..9.07.5..9..9gx 50 2.70 /.70 09. L3 .0.1.gx.0 /4203:: 1. 2094/047 .g 8g 57424...0 .09.08: /0 570/.79.9gx 3900.9.0 82:g7 .7::..x 574-02.0 .947 L3 .9:. 5.70. /0 89:.70./7: 8023..8.90 50 89:/039 25.70 L3.5.0 0 89:/039: 8g 3/0.0397.747:5:7 5740.0 850.90 /0 .g 57424. . 704.. 10 L3.70. .

/1079047 24..-47./045740.947 . .947 09.0 24/0730 /0 3897:70 709745740..70. 50397: .:78:7.:.947 ..947:: :9.

8023.7.

-47.94. .70 .

:.9047 /0 .0 . L3.70. 570.0 31472.90 //.9073.9gx0 /0 0.0590 /0 . :347 8.:9./ /0 /1.:7. 70:9.0 970-:0 L38: 9g /0 89:/03 .:9gx L3 570g970.. L3970-g747 89:/03x47 5:3.4.7g7 /0 .70 .70.9.0/070 .70 .9070 .x 574-020 :.4.70:9..89g /8..:7039g .gx. /08570 .0.9..90 .9gx .059..-47.0 .82.0 89.0 ./0.70..79070 24/.203:: .3 . 89:/03x47 /3 925 300.70.00 89:/03 L3 574.9047 47 57410843. 0.-70..79.7.70.9047 . /0 /1.47 .4250 /0 L3.: /8543-9gx0 89:/039:: 50397: .90 2.03 L39253.947 09.: .43.43897:. 84:x47 507843. .9 007.9.08: . 39.53g ...9.4:2 7.. .4314720 . .70.9.5. .70 8g 249.70 5740.. :30 4 897.

3/.g7: 89:/039 574-00 /0 0.70 70.0 .70 0.49.:. 89:/03x47 970-:0 8g 10 . ...9070 /0 89:/: 89:/070.0 2....0397.530 570g970.03x0.g .70 L3.390 .850.790747 /0 0. 4-0.0: /0 /0.:78 --47.70 :9.90 0.9gx/081g :7.203 .9g 305g79394. 50397: 0. .9.:. 3.42.90 570007 8:5479:7 /0 .70. .450770 L3 708:7800 /0 L3. /8.70 57410843.70.90 50 .-47..9.9gx 57410843.70 7010.10 09..: .08: /0 570/.047 5745:80 L3 574..70 50 -.70. 10..9.:. ./: 70.gx.01.:. .470.90 8:39 .90 25479.93/ 89.

90 3907.70. 7.70 . . 4.7g747 /0 .947 L3/7:2. 0.g . .0 .0070.90 /0 /081g :7. 570g970 8:8x3070.08.gx.907.4393:g.0 //.10.9..090 /0 .70.. 574.70 8g : :700 574.0/070. L38: 7 .42:3.70.0 /4..:.:747 .gxg239 .08: /0 L38: 70 .40 3/. #0.gx.0/70.:34 93 047 /3 /4203: 5740. :3: .70 1472047 /0 47. :. 4.9.53g 390708 50397: -:3.0 507843.70.0 .947 30.-47.9gx /0 570/.059. L3.70 0.047 .0 89:/03x47 57410843.70 L3/0537 4-0.70 8:5479 /0 ..x43..9. 897.9..gx.90 14../0.790 -:30 .9.0 .802030.-47.9.08:: /0 L3..4047 .90 L3 .-47.xg /0 /8.70 89:/03 47 L3 .:34 93 047 30.7: . 89:/03 47 8g L 0.70 70. . 1.70.70 L3./:.00 .70 .:7.9.307 /0 70:9.. .9.70 L3.90.70.0 93x1.2039: 57410843.3.gx.70 L3. 50 .9047 /0 570/.08. 97.08::/0 570/. /0 2.70 .70 . 30...:78 1 0 /0 :. 574-02.g .3x0 /0.:9g94.9. 34:9gx47 /3 /4203: L3.0/070.:00 574570 5071472.574.

9.:3.:34 93x047 /0 -.g L3949/0..70.90 4-x3070.. :30 -.5. 39075709..4250903x047 30. :347 89:. 410770.84.g 50397: .70.9. ...70.471.900892.059047 /0 850. .-9gx47 .:34 93x0 704.70 .:34 93x047 97.. 9070..90 . .. 2-.g 57397 4 570g970 904709.90 /4203:: .3. .47/.0 .x 574.9g .:: 850.70. 7.70 573 .90. /0 574-020 .080 .1..43.. 34: .:34.8:57.#0:9.08. :9.5. L3x00070. /0 . /4203:: 1.38107: /0 .

5.gxg239 0890390 . ##%'%fE#%# &&E f 4592.70.3:747 /0 L3.

.70 34 /8.070.70 0.70..:.: 897:. :347 34 /4203 8.9:7 /0 47.3. 3974/:.9:7 /0 1472.530 09.425430390 897:.

g .08: /0 .. 25.70 /0 850..70.9..x43.70 .:.9. 50710..90 889020 /0 0.70 .70.09. 89:/03 47 L3 574. 34.94.70 57424. . ..x47 L3 /4203: 2094/440 903440 57410843.-47.g7 34 .07..4250903x047 09.