1

TeleIonsumtuler TeleIonsumtuler
pù pù
dunsk dunsk
2
¡NDHO¡D: ¡NDHO¡D:
1. Generelt
±. HøIlighed i teleIonen
¿. Iorslug til hvordun mun kun.
Svure på en oprIngnIng, præsenLere sIg
Sporge eILer nogen
Svure når den person kunden vII I konLukL
med, Ikke IIndes på deL nummer Iun eIIer
Iun Iur rIngeL LII
VIderesLIIIe eL opkuId
Den person du vII I konLukL med, LuIer I
LeIeIon
Personen er opLugeL
Bede nogen om uL genLuge
Sporge eILer nuvneL på den der rInger
Bede den der rInger, om uL sLuve sIL nuvn
Beskeder
¡ndIede og uIsIuLLe sumLuIen
AuLomuLIsk LeIeIonsvurer
. Mondtlige øvelser
g. Ðet internutionule teleIon-ulIubet
6. Ldtule uI tul & symboler
,. Mondtlige øvelser og diskossioner
3
TI-LI-ION
substcntit: EL uppuruL som konverLerer
sLemmer og undre IydsIgnuIer LII en Iorm
der kun LrunsmILLeres over Iunge
uIsLunde, og som konverLerer boIger
LIIbuge LII IydsIgnuIer.
TI-LI-IO-NI-RI
terbum: ummeIdugs) KommunIkere
vIu LeIeIon.
$ynonymer:
rInge, LuIe I LeIeIon
Idiomer
sIå på Lråden
Iænge I LeIeIonen
Itymologi:
Tele- kommer uI græsk 900 som
beLyder "IungL væk", mens 14n kommer
uI græsk 543, som beLyder "Iyd",
"sLemme".
ENERE¡T ENERE¡T
4
ENERE¡T ENERE¡T
Mun rInger til nogen.
Husk:
Mun rInger nogen op
Mun sIår eL nummer op
Mun konLukLer nogen per LeIeIon
Mun rInger LII nogen
Mun Iår IuL I nogen
Mun kommer I IorbIndeIse med
nogen
Hvud betyder...?
At vente i teleIonen
At stille nogen videre
At lægge {røret) pù
At optuge linjen
5
HØ¡¡¡HED ¡ HØ¡¡¡HED ¡
TE¡E¡ONEN TE¡E¡ONEN
HVORÐAN MANPRÆ$INTIRIR $IG IOR KLNÐIR I TILIIONIN
Nævn dIL Ior- og eILernuvn
Nævn IvIIken uIdeIIng du kommer Iru
Husk uL du måske er den IorsLe og enesLe konLukL den der rInger, Iur med dIn
uIdeIIng, og deLLe IorsLe IndLryk IoIder Iænge eILer uL opkuIdeL er uIsIuLLeL.
Når du sLIIIer eL opkuId vIdere, så sorg Ior uL IorkIure den der rInger, ct Iun eIIer
Iun bIIver sLIIIeL vIdere, og htem Iun eIIer Iun bIIver sLIIIeL vIdere LII.
HvIs den der rInger, Iur IåeL IuL I en IorkerL uIdeIIng, så vær IoIIIg. ¡orsog uL IInde
ud uI Ivem personen IukLIsk bor LuIe med. DeL vII bIIve værdsuL.
HVORDAN MAN SKAL TALE
Tal med en varm, livlig stemme. Smil med stemmen!
Tal ikke monotont, men melodiost
Tal tilpas hojt og i et passende tempo varier begge dele Ior at
understrege dine ord når det behoves
HVOR MANGE GANGE KAN MAN LADE TELEFONEN
RINGE?
Svar senest ved det tredje ringesignal
AIbryd andre samtaler eller aktiviteter der kan hores aI den der
ringer, som Ix spisning, tyggegymmi-tygning, maskinskrivning osv.
6
¡ORS¡A T¡¡ ¡ORS¡A T¡¡
HVORDAN MAN KAN. HVORDAN MAN KAN.
SVARE PÅ ET TE¡E¡ONOPKA¡D
¡Irmu X, goddug.
¡Irmu X, deL er MurIe Jensen.
¡Irmu X.
PRÆSENTERE S¡
DeL er Muds Sorensen.
oddug, deL er Muds Sorensen.
oddug, du LuIer med Muds Sorensen.
oddug, Muds Sorensen, Odense.
Hvordun mun præsenterer sig Ior
konder i teleIonen
Nævn dIL Ior- og eILernuvn.
Nævn hvilken aIdeling du kommer Ira.
7
$PORGI IITIR NOGIN
Kun jeg LuIe med PovI ¡und?
Jeg vII gerne LuIe med PovI ¡und.
Jeg skuIIe LuIe med en PovI ¡und.
VII du sLIIIe mIg om LII
personuIeuIdeIIngen?
Kun du sIge mIg Ivud LId jeg kun Iå IuL I
den udmInIsLrerende dIrekLor?
Kun du IorLæIIe mIg Ivem der sLår Ior
IukLurerIngen?
VII du sLIIIe mIg om LII IokuI ¸q?
Kun jeg komme LII uL snukke med PovI
¡und?
VII du sLIIIe mIg om LII suIgsuIdeIIngen?
¡ORS¡A T¡¡ ¡ORS¡A T¡¡
HVORDAN MAN KAN. HVORDAN MAN KAN.
8
¡ORS¡A T¡¡ HVAD ¡ORS¡A T¡¡ HVAD
MAN KAN S¡E NÅR. MAN KAN S¡E NÅR.
ÐIN PIR$ON KLNÐIN VIL I KONTAKT
MIÐ, IKKI IINÐI$ PÅ ÐIT NLMMIR
HAN ILLIR HLN HAR RINGIT TIL
Desværre, Iun urbejder Ier Ikke Iængere.
Hun er gåeL på pensIon, jeg bekIuger.
Desværre, Ier er Ingen der Iedder sådun.
Desværre, vI Iur Ingen medurbejdere der
Iedder sådun.
Hun er Ikke på deL Ier nummer mere.
Huns nye nummer er 1z ¸q ¸6 ;8.
VII du LuIe med en unden medurbejder?
Jeg Lror du Iur IåeL IorkerL nummer.
DeL Ier er IokuI z¸z, Ikke ¸z¸.
9
$TILLIR IT OPKALÐ VIÐIRI
ØjebIIk, jeg sLIIIer dIg IIge om LII
PovI ¡und.
¡Ige eL ojebIIk, så sLIIIer jeg dIg
vIdere.
Jeg IInder IIge ud uI om Iun er
Ier.
¡ORS¡A T¡¡ HVAD MAN ¡ORS¡A T¡¡ HVAD MAN
KAN S¡E NÅR MAN. KAN S¡E NÅR MAN.
10
PIR$ONIN IR OPTAGIT
PovI ¡und er desværre opLugeL IIge
nu.
PovI ¡und er Ier desværre Ikke I dug.
PovI ¡und sIdder I mode, bekIuger.
PovI ¡und Iur IerIe.
PovI ¡und er LII IrokosL.
PovI ¡und er på sygeorIov.
PovI ¡und er på
burseIsorIovJIoræIdreorIov.
PovI ¡und er desværre IIge gåeL Ior I
dug.
Der er Ingen der Luger LeIeIonen på
PovI ¡unds konLor, jeg bekIuger.
Hun er opLugeL Ier LII morgen, men
IvIs du kun rInge Igen I eILermIddug,
skuIIe Iun være på konLoreL.
PovI ¡und er desværre I
udIundeLJpå
IorreLnIngsrejse.
¡ORS¡A T¡¡ HVAD ¡ORS¡A T¡¡ HVAD
MAN KAN S¡E NÅR. MAN KAN S¡E NÅR.
11
¡ORS¡A T¡¡ HVAD ¡ORS¡A T¡¡ HVAD
MAN KAN S¡E NÅR. MAN KAN S¡E NÅR.
ÐIN PIR$ON ÐIR BLIVIR $PLRGT
IITIR, IKKI IR PÅ KONTORIT
Hun er LIIbuge I morgen LIdIIg.
Hun er LIIbuge I overmorgen.
Hun kommer LIIbuge I næsLe uge.
Hun kommer LIIbuge I eILermIddug.
Hun kommer LIIbuge senere I
eILermIddug.
Hun kommer LIIbuge onsdug mIddug.
Hun Iur LId eILer kIokken Lo.
Hun Iur LId Inden modeL.
Hun Iur LId kIokken IuIv Lo.
Hun Iur LId om en LIme.
Hun er på orIov og kommer LIIbuge den
;. muj.
Hun kommer IorsL LIIbuge på
Iredug.
Hun er på konLoreL den z¸.
Hun kommer Iru IrokosL kI. 1z.
12
BIÐI NOGIN OM AT GINTAGI
&ndskyId, jeg kunne Ikke Iore Ivud
du sugde.
&ndskyId, Ivud sugde du?
&ndskyId, men jeg kun Ikke Iore
Ivud du sIger. ¡orbIndeIsen er
dårIIg.
¡orbIndeIsen er vIsL Ikke så god.
Kun du LuIe IIdL Iojere?
Kun du LuIe IIdL Iungsommere?
Kun du genLuge deL?
Kun du genLuge nuvneL på dIL
IIrmu?
VII du Ikke IIge genLuge deL?
VII du Ikke IIge genLuge den udresse
jeg guv dIg , bure Ior en sIkkerIeds
skyId?
¡ORS¡A T¡¡ ¡ORS¡A T¡¡
HVORDAN MAN KAN. HVORDAN MAN KAN.
13
¡ORS¡A T¡¡ HVORDAN ¡ORS¡A T¡¡ HVORDAN
MAN KAN. MAN KAN.
$PORGI HVIM ÐIT IR ÐIR
RINGIR
Hvem LuIer jeg med?
Hvud vur dIL nuvn?
Må jeg bede om dIL nuvn?
Hvem må jeg sIge deL er?
Hvem må jeg gIve Iende en
besked Iru?
BIÐI PIR$ONIN OM AT
$TAVI $IT NAVN
VII du Ikke IIge sLuve dIL nuvn
Ior mIg?
Hvordun sLuves dIL nuvn?
Hvordun sLuver du deL?
14
PIR$ONIN TALIR I TILIION
Desværre, nummereL er opLugeL.
Der er desværre opLugeL.
VII du venLe LII Iun er IærdIg med uL LuIe
I LeIeIon?
VII du rInge LIIbuge senere?
BekIuger, PovI ¡und LuIer på den unden
LeIeIonIInje.
SkuI jeg bede Ium om uL rInge LIIbuge?
¡ORS¡A T¡¡ HVAD ¡ORS¡A T¡¡ HVAD
MAN KAN S¡E NÅR. MAN KAN S¡E NÅR.
15
BI$KIÐIR
VII du Iægge en besked?
Må jeg Luge Imod en besked LII PovI
¡und?
Må jeg gIve Ium en besked?
SkuI jeg bede PovI ¡und om uL rInge
LIIbuge?
Jeg gIver Ium dIn besked så snurL Iun
kommer.
VII du bede PovI ¡und om uL rInge LII
mIg?
Kun du Luge Imod en besked LII Iende?
VII du sIge LII PovI ¡und uL jeg Iur
rIngeL?
Du kun Iå Iuns mobIInummer IvIs du
skuI Iuve IuL I Ium med deL summe.
¡ORS¡A T¡¡. ¡ORS¡A T¡¡.
16
INÐLIÐI $AMTALIN
Hej, Ivordun går deL?
odL uL Iore Iru dIg. Hvordun sLår deL LII?
Jeg rInger ungående.
Jeg rInger Ior uL IorLæIIe uL.
Jeg rInger på vegne uI PovI ¡und.
Jeg IIk dIn besked, du rIngede ungående.
&ndskyId jeg IorsLyrrer, men.
&ndskyId uL jeg uIbryder dIL mode, men.
¡ORS¡A T¡¡ ¡ORS¡A T¡¡
HVORDAN MAN KAN. HVORDAN MAN KAN.
17
AI$LLTTI $AMTALIN
DeL vur IyggeIIgL uL LuIe med dIg.
Tuk IordI du rIngede.
DeL vur godL du rIngede! Tuk Ior opIysnIngerne.
Jeg Iåber jeg Iorer Iru dIg snurL.
Jeg sorger Ior deL sLruks I morgen LIdIIg.
Jeg Ljekker deL med deL summe.
Jeg sender dIg vores LIIbud med posLen.
Jeg sender dIg mere deLuIjereL InIormuLIon på e-
posL.
Jeg Iåber jeg Iår en bekræILeIse Iru dIg I næsLe
uge.
Tuk Ior IjæIpen! ¡urveI.
VI snukkes ved på Lorsdug så!
Jeg vender LIIbuge LII dIg så snurL som muIIgL.
Du Iorer Iru os snurL.
Så ses vI den ¸o.
VI ses snurL! Huv deL godL.
¡ORS¡A T¡¡ ¡ORS¡A T¡¡
HVORDAN MAN KAN. HVORDAN MAN KAN.
18
¡ORS¡A T¡¡. ¡ORS¡A T¡¡.
ALTOMATI$K TILIION$VARIR
DeL er IIrmu X' uuLomuLIske LeIeIonsvurer.
KonLoreLs åbnIngsLIder er kI. 8-16.
KonLoreL er IukkeL I IerIen.
KonLoreL er IukkeL meIIem juI og nyLår.
KonLoreL er IukkeL IndLII d. 1¸. juII.
¡ru z. junuur gæIder de sædvunIIge
åbnIngsLIder Igen.
¡or uL Iægge en besked, Lryk 1.
Vær venIIg uL Iægge en besked med dIL
nuvn, dIL LeIeIonnummer og dIL ærInde,
så rInger vI LIIbuge så IurLIgL som muIIgL.
VI undskyIder uIejIIgIeden.
Tuk IordI du rIngede, og Iuv en IorLsuL
god dug.
19
1. Povl Lond, din konde er __________ teleIonen.
±. Mù jeg tule __________ Murie Jensen?
¿. Kun do slù et nommer ______________ Ior mig i Ðe
Gole $ider?
. Lndskyld, jeg hur vist __________ Iorkert nommer.
g. Hvilken uIdeling urbejder hun __________?
6. Jeg stùr ikke __________ teleIonbogen. Jeg hur
hemmeligt nommer.
,. Vi __________ uIbrodt igen.
INÐ$ÆT ÐIT
MANGLINÐI
ORÐ:
MUNDTLIGE OVELSER
20
. Iorbindelsen er dùrlig. Læg __________, sù ringer
jeg tilbuge.
q. Hun er desværre ikke __________ kontoret.
1o. Mù jeg stille dig _________ til huns sekretær i
stedet Ior?
11. Ðo ved vel ikke hvud lundekoden __________
$verige er?
1±. Jeg kun ikke høre hvud do siger. Kun do tule lidt
__________?
1¿. Bestil billetterne __________ teleIon, men bekræIt
reservutionen __________ e-post.
1. Lud mig se om jeg kun Iù Iut __________ hende
__________ dig.
MUNDTLIGE OVELSER
21
1g. Povl Lond, der er teleIon _________ dig.
16. Jeg ringer __________ din unnonce __________
uvisen.
1,. Jeg ringer tilbuge __________ et kvurter.
1. Kun do tuge imod vores bestilling _________
teleIon?
1q. Jeg _________ selvIølgelig en skriItlig bekræItelse
senere.
±o. Hun hur tult _________ teleIon i tre kvurter.
±1. Iurvel, og hils din kone __________ mig.
MUNDTLIGE OVELSER
22
±±. Munge tuk __________ hjælpen.
±¿. Hur I ingen optegnelser __________ vores
bestilling?
±. Vi bestilte prodoktet __________ en mùned siden.
±g. Vi hur ingen unsutte der hedder __________,
bekluger.
±6. Ðer er studig optuget. Hon hur nok ikke lugt røret
ordentligt __________.
±,. Ðer er ingen __________ det her nommer der
hedder Povl Lond, bekluger.
±. 'Modtugeren betuler' betyder ut det er den der bliver
ringet __________, der betuler.
MUNDTLIGE OVELSER
23
$ITLATION:
Ðen der bliver sporgt eIter,
er ikke pù kontoret.
Ioreslù et høIligt svur:
BenLe ¡und er opLugeL IIge nu, men du kun Iå IuL I Iende IvIs du
rInger om en LIme på 1z ¸q ¸6 ;8.
BenLe ¡und er
opLugeL.
BenLe ¡und er opLugeL I ojebIIkkeL. VII du Iægge en besked på
Iendes LeIeIonsvurer?
BenLe ¡und vII Ikke
IorsLyrres..
BenLe ¡und er Ikke på konLoreL I dug. VII du LuIe med en unden
medurbejder, eIIer vII du Iægge en besked på Iendes
LeIeIonsvurer?
BenLe ¡und IoIder
IrI I dug.
Hun skuIIe være Ier om eL ojebIIk. VII du Iægge en besked på
Iuns LeIeIonsvurer?
PovI ¡und er Ikke
modL på urbejde
endnu.
PovI ¡und er på
LoIIeLLeL.
PovI ¡und er Ikke på sIL konLor IIge I ojebIIkkeL. VII du Iægge en
besked på Iuns LeIeIonsvurer?
Jeg ved Ikke Ivor
PovI ¡und er.
PovI ¡und er Ikke på konLoreL IIge nu. VII du Iægge en besked på
Iuns LeIeIonsvurer?
PovI ¡und er der
Ikke.
$ig til den der ringer: Ðo mener:
MUNDTLIGE OVELSER
PovI ¡und er Ikke på sIL konLor IIge I ojebIIkkeL. VII du Iægge
en besked på Iuns LeIeIonsvurer?
24
DET ¡NTERNAT¡ONA¡E DET ¡NTERNAT¡ONA¡E
TE¡E¡ON TE¡E¡ON- -A¡¡ABET A¡¡ABET
Ionetisk ICAO Ðunsk Internutionult
odtule {Ðen inter- {Iorslug. It
nutionule orgu- oIIicielt dunsk
nisution Ior civil tlI.-ulIubet Iindes
loItIurt) ikke)
A IIudL) u AIIu Anders AmsLerdum
B be Bruvo BenLe BuILImore
C se CIurIIe CIurIIe CusubIuncu
Ð de DeILu DorLIe Denmurk
I e EcIo Evu EdIson
I æI ¡oxLroL ¡rederIk ¡IorIdu
G ge oII erdu uIIIpoII
H Iå HoLeI Huns Huvunu
I I ¡ndIu ¡du ¡LuIy
J jod JuIIeLL Jens JerusuIem
K kå KIIo KrIsLIun KIIogrum
L æI ¡Imu ¡urs ¡IverpooI
M æm MIke Muds Muduguscur
N æn November NIeIs New York
8421,
25
Ionetisk ICAO Ðunsk Internutionult
odtule {Ðen inter- {Iorslug. It
nutionule orgu- oIIicielt dunsk
nisution Ior civil tlI.-ulIubet Iindes
loItIurt) ikke)
O o Oscur OIe OsIo
P pe Pupu PeLer PurIs
Q ku Quebec QuIcksLep Quebec
R er Romeo Rusmus Rome
$ æs SIerru Soren SunLIugo
T Le Tungo TIomus TrIpoII
L u &nIIorm &IIu &ppsuIu
V ve VIcLor VIkLor VuIencIu
W dobbeIL-ve WIIskey WuIes WusIIngLon
X æks X-ruy XyIoIon XunLIppe
Y y Yunkee Yrsu YokoIumu
Z sæL ZuIu Zebru ZurIcI
Æ æ ÆgIr ÆbIe
O o ØdIs ØkoIogIsk
Å å Åse Åse
Å å, boIIe-å
AA dobbeIL-u
AsLorL u
Äu-omIyd
Öo-omIyd
8428.,7
DET ¡NTERNAT¡ONA¡E DET ¡NTERNAT¡ONA¡E
TE¡E¡ON TE¡E¡ON- -A¡¡ABET A¡¡ABET
26
&DTA¡E A¡ TA¡ & &DTA¡E A¡ TA¡ &
SYMBO¡ER SYMBO¡ER
1 eL, en
z Lo
¸ Lre
q II-å
¸ Iæm
6 sæks
; syu
8 åLLe
q nI
o nåI
, kommu
' uposLroI
Ç snubeI-u
ABCD sLore bogsLuver
ubcd små bogsLuver
- LunkesLreg
é e med uccenL uIgu
è e med uccenL gruve
- bIndesLreg
- LIIde
ü u-omIyd
J skråsLreg
. punkLum
SYMBO¡ER &DTA¡E A¡ TA¡
27
Tul mellem 1o og 1q
$tctemcde Udtcle
1o LI LI
11 eIIeve æIve
1z LoIv LoI
1¸ LreLLen Lrudden
1q IjorLen Ijorden
1¸ IemLen Iæmden
16 seksLen sujsden
1; syLLen sodden
18 uLLen udden
1q nILLen nedden
Tullene mellem ±o og 1oo
$tctemcde Udtcle
zo Lyve Ly-u
¸o LredIve Lrudve
qo Iyrre Io-o
¸o IuIvLreds IuILres
6o Lres Lres
;o IuIvIjerds IuIIjers
8o IIrs II-os
qo IuIvIems IuIIæms
1ooIundrede Iun-å-od
På dunsk Iæser mun LeIeIonnumre Lo cIIre ud gungen.
TeIeIonnummereL 1z ¸q ¸6 ;8 Iæses "LoIv, IIreogLredIve,
seksogIuIvLreds, oLLeogIuIvIjerds".
&DTA¡E A¡ TA¡ & &DTA¡E A¡ TA¡ &
SYMBO¡ER SYMBO¡ER
28
$TAV IOLGINÐI
NAVNI
1. ¡rederIk Egeguurd
z. KIrsLen P. RIIse
¸. JeLLe Hormunn
q. MurIu Bæk-Jensen
¸. JennIIer WubsworLI
6. Ane DuII Sorensen
;. Borge CIrIsLensen
8. XenIu &rquIurL
q. MurIunne Smærup
1o. MudeIeIne EsLerIuzy
11. JounI Puukkönen
1z. MIrju &usImuu
1¸. MIkko TervujokI
1q. SLeIIu KyröjurvI
1¸. Tuomus VuIIkoskI
16. TInu MårLenson
MUNDTLIGE OVELSER
29
-oddug, er deL skoIeInspekLoren? Jeg
rInger Ior uL sIge uL IIIIe AmuIIe er syg, så
Iun kun desværre Ikke komme I skoIe I
dug.
-Hvem LuIer jeg med?
-DeL er mIn mor.
KIokken Lre om nuLLen rIngede LeIeIonen
Ijemme Ios ¡rederIk. Hun Log LeIeIonen,
og en kvInde spurgLe:
-Er deL Ier 1z ¸q ¸6 ;8?
-Nej, deL er 1z ¸q ¸6 ;q, svurede ¡rederIk.
-ÅI, så må du megeL undskyIde uL jeg
vækkede dIg! udbrod kvInden.
-DeL gor Ikke nogeL, du vækkede mIg Ikke,
svurede ¡rederIk. Jeg vur nemIIg uIIerede
sLåeL op Ior uL Luge LeIeIonen.
TeIeIonen gIver os
den Iykke uL være
summen, men
uIIIgeveI på sIkker
uIsLund uI
IInunden.
Cooley, Muson
Jumen, IvIs jeg
Iur rIngeL LII deL
IorkerLe nummer,
IvorIor Log du så
LeIeIonen?
Thorber, Jumes
TE¡E¡ONV¡TSER TE¡E¡ONV¡TSER
30
Povl Lond kluger over hvordun hun er blevet behundlet I
teleIonen ved Iorskellige lejligheder. Læs huns odtulelser
og diskoter dem:
1. ¨Den der rIngede, vur megeL uIoIIIg og bIev uggressIv du jeg
spurgLe eILer Iuns IuIde nuvn. Hun vIIIe sImpeILIen Ikke
IorLæIIe mIg deL.¨
ØveIse: SLuv dIL nuvn ved IjæIp uI deL InLernuLIonuIe
LeIeIon-uIIubeL.
z. ¨De Iod mIg LuIe I Iung, Iung LId, men IundL så ud uI uL deL
sIeL Ikke vur dem jeg skuIIe LuIe med.¨
DIskussIon: Hur du væreL ude Ior nogeL IIgnende?
¸. "HvIs jeg rInger LII den IorkerLe uIdeIIng, IorLæIIer de mIg
Ikke Ivem jeg så skuI rInge LII, de sIger bure: 'DeL ved jeg
Ikke, Ikke vores uIdeIIng.'¨
ØveIse: HvIIke sporgsmåI kunne du sLIIIe I den sILuuLIon?
M&NDT¡¡E M&NDT¡¡E
ØVE¡SEER ØVE¡SEER
31
q. "De Iorer Ikke ordenLIIgL eILer Ivud jeg Iur brug Ior, Ior de
sLIIIer mIg om LII den IorkerLe medurbejder.¨
DIskussIon: Hvud skuI mun IInde ud uI Inden mun sLIIIer eL
opkuId vIdere?
¸. "NogIe gunge uIbryder de IorbIndeIsen når de sLIIIer mIg
vIdere."
ØveIse: Hvordun vIIIe du IormuIere dIg IvIs du skuIIe IorLæIIe
den der rInger, uL du sLIIIer opkuIdeL vIdere?
6. "De Iyder IrrILerede, som om deL IorsLyrrer dem uL jeg rInger.¨
DIskussIon: ¡ IvIIke sILuuLIoner kun mun være IrrILereL når
mun Luger LeIeIonen?
D¡SK&SS¡ON
Hvud mener du om IoIIIgIed I LeIeIonen?
Synes du der er IorskeI på Ivordun mun er IoIIIg I LeIeIonsumLuIer I
IorskeIIIge Iunde og kuILurer?
Hur du seIv opIeveL IoIIIge og uIoIIIge sumLuIepurLnere I LeIeIonen?
M&NDT¡¡E M&NDT¡¡E
ØVE¡SEER ØVE¡SEER
32
TAK IOR TAK IOR
OPMÆRK$OM OPMÆRK$OM--HIÐIN! HIÐIN!
usl: det 1rste indtrçl er tiçtiçt.
Det indtrçl du çiter c1 diç selt i
tele14nen lcn çite lunden et tcriçt
billede c1 diç 4ç din c1delinç.
Du slcl behcndle dem der rinçer
scdcn s4m du çerne til hcte ct de
behcndler diç.
¡eurnweII Oy zoo;
www.LIeIunguugemenu.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful