BI U PHÍ TH TR TRƯ C QU C T ACB MASTERCARD DYNAMIC/ACB VISA PREPAID

Có hi u l c t ngày 19/05/2011

STT
1 2 3 4

N I DUNG
Phí gia nh p (Joining Fee) Phí thư ng niên (Annual Fee) Phí c p m i/chuy n i th Chip theo yêu c u c a ch th (Chip Card Issuance/Migration Fee) Lãi su t th u chi (Overdraft Interest) Phí rút ti n m t (Cash Withdrawal Fee)
Phí này chưa bao g m các phí ư c thu t i VCNT ho c t i ATM

M C PHÍ
Mi n phí 100.000 VND/th 50.000 VND/th

23%/năm

Thu c h th ng ACB - T i ATM 5 - T i i lý ư c phép ng ti n m t - T i qu y giao d ch:
• •

Mi n phí Ph phí t i qu y 1% trên t ng s ti n giao d ch (t i thi u 3.000 VND) Mi n phí Ph phí t i qu y 0,03% trên t ng s ti n giao d ch 2% s ti n ghi n , t i thi u 60.000 VND 50.000 VND/th 200.000 VND/th 0,15% s ti n ghi n , t i thi u 20.000 VND + phí telex 50.000 VND/l n (Billing Statement Delivery Fee) 3.000 VND/tháng Mi n phí 3.000 VND/trang

Giao d ch t 30.000.000VND tr xu ng/l n Giao d ch trên 30.000.000VND/l n

Không thu c h th ng ACB 6 7 8 9 Phí thay th th (Card Replacement Fee) Phí th t l c th (Lost Card Fee) Phí t hàng, d ch v qua thư, i n tho i, m ng (MO/TO Transaction Fee) Phí xác nh n theo yêu c u ch th (Confirmation Request Fee) Phí g i B ng thông báo giao d ch theo yêu c u ch th 10 Qua bưu i n Xem qua website www.acb.com.vn Phí c p b n sao B ng thông báo giao d ch (Billing Statement Retrieval Fee) Phí c p b n sao Hoá ơn giao d ch (Transaction Slip Retrieval Fee) Thu c VCNT ACB Không thu c VCNT ACB Phí khi u n i (Complaint Fee) 13 Thu c h th ng ACB Không thu c h th ng ACB Phí c p l i s PIN (PIN Re-issuance Fee) Phí x lý giao d ch (Processing Fee) Phí chênh l ch t giá (Forex Markup Fee)

11

12

10.000 VND/hóa ơn 80.000 VND/hóa ơn

( ư c tính khi ch th khi u n i không úng hay không chính xác các giao d ch)

10.000 VND/giao d ch khi u n i T i thi u 80.000 VND/giao d ch khi u n i 30.000 VND/l n 1,8% s ti n giao d ch quy giao d ch VND) i (không áp d ng cho i (không áp

14 15 16

0% - 1,1% trên s ti n giao d ch quy d ng cho giao d ch VND)

Lu ý: - Bi u phí mang tính ch t tham kh o, vui lòng liên h Chi nhánh/Phòng giao d ch ACB - Tùy vào kho n d u ch s ư c giá hi n

ư c thông tin chi ti t.

lo i hình giao d ch, s ti n giao d ch và các lo i phí liên quan (bao g m phí x lý giao d ch, phí chênh l ch t giá và phòng bi n ng t giá - áp d ng cho giao d ch khác VND; phí rút ti n m t - áp d ng cho giao d ch rút ti n m t) s th ng t m phong t a cho n khi giao d ch ư c ghi n vào tài kho n th . S ti n giao d ch và các phí liên quan này gi i t a và tính toán l i theo t giá, m c phí c a ngày giao d ch ư c ghi n vào tài kho n th . D phòng bi n ng t ang áp d ng t 0% n 1,5%.

14. Phí th t l c Th : ư c tính khi Th b th t l c/ ánh c p. Phí này chưa bao g m các phí ư c thu t i ơn v ch p nh n th ( VCNT) ho c t i ATM. u và phí nh kỳ duy trì Th h ng năm. Phí thay th Th : ư c tính khi Ch th yêu c u thay th Th trư c ngày h t h n c a Th . Phí này ư c tính g p vào s ti n giao d ch quy i và ư c ghi n vào Tài kho n th . 7. i n tho i. 12. Phí khi u n i: ư c tính khi Ch th khi u n i không úng hay không chính xác giao d ch th . 4. Phí gia nh p: ư c tính khi Ch th 2. t hàng. m ng: ư c tính khi Ch th c a ACB khi th c hi n giao d ch th . Phí c p b n sao BTBGD: ư c tính khi Ch th yêu c u c p thêm b n sao ngoài BTBGD mà ACB ã g i cho Ch th hàng tháng. 13. d ch v qua thư. Phí rút ti n m t: ư c tính trên s ti n ghi n c a giao d ch rút ti n m t và/ho c giao d ch tương ương v i giao d ch rút ti n m t. ư c tính trên s ti n giao d ch quy i vào ngày giao d ch ư c ghi n vào Tài kho n th .nh nghĩa các lãi. 6. Phí xác nh n theo yêu c u Ch th : ư c tính khi Ch th yêu c u ACB xác nh n b ng văn b n các thông tin liên quan n Tài kho n th . 16. 3. Phí này ư c tính g p vào s ti n giao d ch quy i và ư c ghi n vào Tài kho n th . Phí chênh l ch t giá: áp d ng cho các giao d ch th khác VND. 11. Phí x lý giao d ch: áp d ng cho các giao d ch th khác VND. ư c tính trên s ti n giao d ch quy i vào ngày giao d ch ư c ghi n vào Tài kho n th . 8. Phí c p m i/chuy n i th Chip theo yêu c u c a ch th : ư c tính khi Ch th yêu c u c p m i/chuy n i th Chip nhưng không áp ng các i u ki n c p m i/chuy n i th Chip ư c ACB quy nh t i t ng th i i m. Phí g i B ng thông báo giao d ch (BTBGD) theo yêu c u Ch th : ư c tính khi Ch th yêu c u ACB g i BTBGD hàng tháng qua bưu i n. d ch v và có xác nh n 9. khi Ch th không tr l i Th cho ACB theo B n các i u kho n và i u ki n c a th này. Phí thư ng niên: là phí ban ăng ký phát hành Th . 10. Phí c p b n sao Hóa ơn giao d ch (H GD): ư c tính khi Ch th yêu c u c p b n sao H GD ngoài H GD Ch th ã nh n t i VCNT. . Phí t hàng. Phí c p l i s PIN: ư c tính khi Ch th yêu c u c p l i s PIN m i. Lãi su t th u chi: ư c tính trên S th u chi (n u có) trên Tài kho n th theo lãi su t cho vay th u chi th tr trư c do ACB ban hành t i t ng th i i m. 5. phí c a th tr trư c qu c t ACB MASTERCARD DYNAMIC/ACB VISA PREPAID 1. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful