You are on page 1of 81

PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH HULU SELANGOR 2011 - 2013

DEFINISI PERANCANGAN STRATEGIK
Perspektif perkhidmatan awam
Perancangan strategik ialah proses formulasi perancangan strategik dan pelaksanaan perancangan tersebut. Ia melibatkan proses analisis strategik, pemilihan strategik dan implmentasi strategik (Fidler, 2002) Perancangan Strategik adalah suatu kerangka kerja (framework) untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan misi dan visi, menganalisa persekitaran, pemilihan fokus keutamaan, matlamat, petunjuk prestasi utama (KPI), penetapan sasaran, objektif, menjana strategistrategi dan pelan pelaksanaan strategi.

Syarat Pengekalan Kegemilangan
Perancangan strategik dibina itu adalah: • “Action Oriented” • Dihubungkan dengan Pelan Tindakan / Taktikal dan Pelan Operasi.

KENAPA ORGANISASI PERLU MELAKUKAN PERANCANGAN STRATEGIK (WHY)
• Mempunyai satu kerangka proses kerja yang tersusun dan sistematik untuk menterjemahkan misi, visi dan strategi kepada aktiviti-aktiviti kerja harian. • Meningkatkan keupayaan pemimpin untuk mengukur, mengawal strategi secara berkesan bagi mencapai misi dan visi organisasi. • Menghubungkan antara matlamat strategik dengan petunjuk-petunjuk prestasi utama (Keys performance indicators) bagi mengawal prestasi organisasi. • Menyediakan kerangka untuk meningkatkan keupayaan dalam persaingan dan peningkatan prestasi.

• Mengimbangkan organisasi dengan perkembangan persekitaran.• Menyediakan ruang untuk semua ahli organisasi terlibat dan bertangggungjawab sama dalam mencapai matlamat organisasi. • Menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin yang cemerlang. pada tempat yang betul. untuk orang/pihak yang betul. • Menjadikan organisasi lebih berfokus (First thing first). pada masa yang betul dan dalam bajet yang betul . melakukan perkara yang betul. dengan betul.

Manfaat Perancangan Strategik • Pendefinisian hala tuju (penetapan misi dan visi) • Menentukan tindakan (action) • Memastikan matlamat. KPI) dan sasaran • Kebolehan belanjawan (budgetability) • Peluang untuk melonjak kecemerlangan di samping pengekalan di puncak kegemilangan (peak performance sustaining) • Perancangan strategik ini boleh dijadikan asas untuk menyediakan kertas atau dokumen penting ”Request For Proposal” atau ”Request For Planning Proposal”. . objektif dan akauntabiliti tercapai melalui penentuan petunjuk prestasi utama (key performance indicators.

Slogan. J.M. Penilaian Prestasi & Penambahbaikan Berterusan 6. Logo. Halatuju Organisasi : Mandat/Dasar. Analisis Persekitaran : Maklumat Dalaman & Luaran Organisasi 2. Misi & Visi.(2003) Strategic Planning for Public & Nonprofit Organization.Model Perancangan Strategik 7. Pra-Perancangan Sumber Asal : Bryson. Strategi & Taktik (Belanjawan & Operasi) 4. Isu Strategik/Fokus. Nilai. “KPI” & Objektif Pusingan Semula 3. Matlamat.Fra: Jossey-Bass. Warna Korporat) 1. Implementasi Strategi 5. S. Piagam Pelanggan. .

• Menubuhkan jawatankuasa kerja untuk membina perancangan strategik dan senarai tugas setiap ahli jawatankuasanya.Pra-Perancangan • Mengadakan satu sesi taklimat kepada semua pegawai / staf terhadap tujuan dan faedah pembinaan perancangan strategik bagi meningkatkan tahap kesediaan dan komitmen semua kakitangan untuk membina dan melaksanakan perancangan strategik atau perubahan baru. proses anjakan paradigma adalah sangat penting. Pada tahap ini. • Mengumpul maklumat tentang: .Proses 1.

1. Pencapaian terbaik dalam sejarah organisasi 4. Laporan analisis prestasi program / projek (strategi) tahun sebelum 5. Analisis prestasi perancangan strategik yang lepas • Mengenal pasti mandat dan arahan-arahan terkini daripada pihak yang berkepentingan • Merangka program latihan peningkatan kefahaman dan kemahiran perancangan strategik kepada staf • Menetapkan jadual kerja pelaksana . Pencapaian organisasi yang lepas (semua aspek) 3. Latar belakang organisasi 2. Laporan status prestasi semasa 6.

Analisis Mandat (Stakeholder) • Apakah itu Mandat? Apa yang disuruh (diarah) oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan dilarang melakukankannya. . • Menjadikan perancangan ada ‘validity’ dan ‘reliability’ yang tinggi.Proses 2. skop dan arah tujuan perancangan institusi terutama strategi-strategi yang boleh dilaksanakan atau skop kawalan membuat keputusan dan tindakan. • Tauliah (punca kuasa) • Apa yang mesti dibuat bagi tujuan memenuhi tanggungjawab dan misinya • Garis panduan tanggungjawab umum sesebuah organisasi • Semua polisi tersebut akan menentukan ‘nature’.

Dasar Pendidikan Kebangsaan • 2.Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar .Penyeelenggaraan Dan Keceriaan Sekolah SPI 2/1989 .Menangani masalah ponteng di sek SPI 1/1996 .Sekolah sebagai Institusi Masyarakat SPI 5/1985 .Penubuhan JK Bimbingan Pelajaran Sekolah SPI 2/1985 .Contoh Mandat • 1. Surat Pekelililing Ikhtisas : SPI 1/1985 .Keselamatan Diri Pelajar di Sek SPI15/1988. Dasar Wawasan Negara 2001-2010 : • 3.Rancangan Kesihatan Sek SP14/1989 .Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah SPI 8/1988 .Rancangan Mencantik dan Mengindahkan sekolah dan Kawasannya.(Lanskaping) SPI 7/1986 .Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sek SPI 6/1988 .Lencana /Logo dan Lagu Sekolah SPI 4/1985 .

Hal ini kerana Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang kita diarah lakukan oleh Kerajaan sebagai Stakeholder utama. logo. MISI • Misi adalah proses yang mengikuti selepas Mandat.Proses 3.Menjelaskan Halatuju Institusi – 1. slogan. Manakala Misi pula menjelaskan kerja yang dipertanggungjawab atau apa yang patut dilakukan (fungsi & peranan) sebagaimana yang dinyatakan dalam mandat. . 2. 3. Menyemak pernyataan misi Menyemak pernyataan visi Menyemak pernyataan piagam pelanggan Menyemak pernyataan moto. warna organisasi 1. 4.

Tujuan atau sebab penubuhan sesebuah organisasi? (What is our basic purpose or Why do we exist?) Ianya menjawab soalan tentang apakah urusan/tugas utama (core business) yang dipertanggungjawabkan ke atas organisasi anda. services.• Misi adalah satu pernyataan (deklarasi) ringkas yang meliputi perkara-perkara berikut: 1. Apakah yang hasil akhir yang diingini? (What we produceoutcome benefits: products. uses) atau Keperluan pelanggan apakah yang dapat organisasi penuhi. as our customers: geography. . names) Ianya menjawab siapakah pelanggan utama organisasi? 3. 2. segments. Kepada siapa perkhidmatan diberikan? (Who we serve?.

"better". 6.4. (How we do it "differently". "more effectively" than others) 5. Mencerminkan ciri-ciri keunikan/nilai-nilai/prinsip pegangan utama organisasi dalam memenuhi tujuan kewujudannya. Ringkas dan mudah diingati/difahami (Tiada pengunaan bahasa yang sukar difahami (bombastik) Contoh Pernyataan Misi : MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU YANG SEIMBANG BAGI MELAHIRKAN WARGANEGARA YANG TERBILANG MELALUI PENGURUSAN SEKOLAH YANG BERKUALITI . Apakah nilai organisasi kepada pelanggan? ( Our distinctive competence.

15 patah perkataan sahaja.Analisa Ciri-ciri Misi Yang Baik 1. Adakah pernyatannya ringkas dan mudah diingati/difahami Ya. . Tiada perkataan sukar difahami dan diingati. Apakah yang hasil akhir yang diingini? MELAHIRKAN WARGANEGARA YANG TERBILANG (DALAM SEMUA ASPEK DAN SEIMBANG) 4. Kepada siapa perkhidmatan diberikan? SEMUA WARGA SEKOLAH (MURID DAN STAF) 3. Apakah cara dan nilai organisasi gunakan untuk mencapainya? MELALUI PENGURUSAN SEKOLAH YANG BERKUALITI 5. Tujuan atau sebab ditubuhkan organisasi anda? MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU YANG SEIMBANG 2.

budaya dan nilai • Satu “set” piawaian kecemerlangan dan berkualiti • Jelas tujuan (purpose) .2. Thornberry (1997) • Cowley & Domb (97) dalam buku “Beyond Strategic Vision” menyatakan Visi adalah gambaran pemikiran yang jelas tentang hasrat masa depan yang diinginkan. • Burt Nanus (1994) dalam bukunya “Visionary Leadership”. Sesuatu yang bukan “real” tetapi yang diimaginasikan. kriteria wawasan yang baik adalah seperti berikut: • Berorientasikan masa depan • Memandu ke arah masa depan yang jelas • Sesuai untuk organisasi. VISI ATAU WAWASAN • Visi adalah satu gambaran atau pandangan tentang masa depan.

• Membangkitkan semangat dan mengguatkan komitmen / kepercayaan • Menggambarkan keunikannya organisasi • Cukup “ambitious”( mempunyai cita-cita yang tinggi) MISI & VISI SECARA IMPLISIT • • • • Piagam Pelanggan Moto atau Slogan Logo organisasi Warna Organisasi .

• Satu jaminan jabatan/agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau perkhidmatan mengikut standard kualiti yang ditetapkan. PIAGAM PELANGGAN • Satu komitmen bertulis.3. jabatan / agensi kerajaan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatannya kepada pelanggan (termasuk stakeholders). • Orang ramai pula akan mendapat perkhidmatan yang cepat dan memuaskan serta pulangan dari segi nilai wang yang dikeluarkan. Ciri-Ciri Piagam Pelanggan • Jelas • Senang disebar • Kebolehpercayaan Praktikal • Khusus • Boleh ditambah baik • . • Standard kualiti yang dapat memenuhi kemahuan dan citarasa pelanggan.

2 4.1 4.3 4.Proses 4 .Analisis Persekitaran Organisasi 4.4 Analisis persekitaran strategik Analisis SWOT/C Pengumpulan Analisis Persekitaran TOWS Matriks .

4.1 Analisis Persekitaran Strategik Bagaimana maklumat dikumpul? • • • • • • • Semakan dokumen dan rekod Kajian Soal selidik Temubual Pemerhatian Hasil-hasil penyelidikan Sorotan literatur .

Threats or Challenges) • • • • • • Matrik Portfolio (BSG / GEC) Analisis Senario Matrik NDTS (Space) Analisis Titik Pulangan Modal Matrik Kawasaki PEST (Persekitaran Luar – Politik.1. Peluang dan Cabaran (Strength. Weaknesses. Kelemahan. Opportunities.1 Tujuan Analisis Persekitaran Mengenal pasti : • Kekuatan • Kelemahan • Peluang • Cabaran (atau Ancaman) . Sosial & Teknologi) 4. Ekonomi.Jenis-Jenis Analisis Persekitaran : • Matrik KLAP (SWOT/C) – Kekuatan.

2.2 Analisis SWOT/C (KLAP) Kebaikan kaedah analisis maklumat persekitaran yang paling popular kerana mudah dan berkesan.4.1 Rasional Analisis SWOT/C (KLAP) Analisis SWOT/C atau KLAP dapat mewujudkan indikatorindikator penting bagi menyediakan strategi-strategi yang efektif kerana setiap strategi yang berjaya itu dibina daripada • kekuatan (strengths) dan merebut peluang (opprtunities) • mengurangkan kesan kelemahan (weaknesses) dan • cabaran (challenges) atau ancaman (threats). 4. .

(Bryson.3 Pengumpulan Analisis Persekitaran Analisis SWOT/C PPDHS : • Pengurusan Sekolah • Pengurusan Akademik • Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan • Pengurusan Pembangunan dan Bekalan • Pengurusan Kewangan • Pengurusan Kualiti 4. does poorly.2003) • ‘Weakness’ (Kelemahan) .A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities.A weakness is something an organization lacks.4 Definisi • ‘Strengths’ (Kekuatan) .4.2003) . or a condition placing it at a disadvantage (Bryson.

Think about external events that affect our organization. ‘Threats / Challenges’ (Ancaman/ Cabaran) .What changes outside the organization do we need to guard against or prepare for? . These can be political.• • ‘Opportunities’ (Peluang) . demographic and legal. social. economic.Opportunities . technological.

6 % keluarga murid berpendapatan rendah C3(S) – Kawasan persekitaran terdedah dengan gejala sosial C4(T) – Terdapat banyak siber kafe dan pusat permainan video . mental) W3 – Jurulatih Utama sering keluar W4 – Guru sering diarah menghadiri kursus W5 – Murid kurang berminat dalam subjek Bahasa Inggeris Peluang (O) O1(P) – SUK memberi sokongan O2(E) – Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat O3(S) – Hubungan dengan NGO O4(T) – Perpustakaan Negara berhampiran dengan sekolah Cabaran / Ancaman (C) C1(P) – Kurang mendapat perhatian pemimpin setempat C2(E) .Jadual 1 : Contoh Format Analisis SWOT/C (KLAP) Mengikut Bidang ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) KURIKULUM Kekuatan (S) S1 – 100% guru terlatih S2 – 20 % guru berpengalaman 10 tahun S3 – 3 orang Jurulatih Utama (JU) S4 – Pencapaian semua subjek UPSR melebihi 60 % S5 – Bilik-bilik khas yang selesa S6 – Terdapat banyak makmal komputer Kelemahan (W) W1 – Hanya terdapat 4000 orang guru opsyen Bahasa Inggeris W2 – 200 orang guru bermasalah (buta.

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) KOKURIKULUM Kekuatan (S) S1 – 30 orang guru adalah jurulatih dalam permainan hoki dan sepak takraw S2 – Seorang pengadil hoki peringkat Antarabangsa S3 – Seorang pegawai teknik peringkat Antarabangsa bagi sepak takraw S4 – 80 % guru berminat dengan kokurikulum Kelemahan (W) W1 – Padang sekolah kecil W2 – 20 % guru tidak berminat kokurikulum W3 – Guru kurang mendapat pendedahan W4 – 50 % guru tiada kemahiran Peluang (O) O1(P) – Exco yang prihatin O2(E) – Sumbangan kewangan dari ahli politik dan ahli perniagaan mudah diperolehi O3(S) – Banyak kemudahan sukan yang berdekatan dengan sekolah O4(T) – Berhampiran dengan pusat riadah Majlis Bandaraya Cabaran / Ancaman (C) C1(E) – Pekerjaan sampingan di persekitaran menarik minat pelajar C2(S) – Tarikan aktiviti sosial di luar lebih kuat dari aktiviti kokurikulum C3(T) – Tarikan dari siber kafe pusat permainan video .

Pembinaan Pelan Strategik 5.4 5.Proses 5 . 2000). • .1 5. kelemahan. atau cabaran – atau masalah atau peluang yang ada atau mempunyai potensi untuk memberi kesan keatas prestasi organisasi atau para stakeholder (Sevier.3 5.5 Mengenal pasti dan memilih isu-isu strategik Membentuk matlamat strategik dan KPI Menetapkan objektif jangka pendek dan jangka panjang Pembinaan strategi utama Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik 5. Penetapan isu strategik menjadikan organisasi itu lebih berfokus yang mana penting dalam membina pelan strategik berkesan.1 Mengenal Pasti Dan Memilih Isu-Isu Strategik • Isu strategik ialah kekuatan.2 5. peluang.

analisis SWOT/C. agenda utama pengurusan tertinggi Merupakan pencapaian jangka panjang Perhatian utama pihak yang berkepentingan Melibatkan proses kerja dan berkaitan dengan fungsi organisasi Pendekatan untuk kenal pasti isu strategik • • • ‘The direct approach’. visi dan stakeholder ‘ The vision of success’. visi.• • • • • • • Dilakukan selepas analisis persekitaran Menjelaskan bidang penting dan kritikal kepada kejayaan misi dan visi Asas untuk membina strategi teras Diperolehi dari mandat. analisis persekitaran (SWOT).tanyakan gambaran kejayaan masa depan yang terbaik berasaskan misi kewujudan organisasi tersebut . ‘The goals approach’. misi. misi.misi.di dapati dari semakan mandat.

Contoh Isu-Isu Strategik : • Membangunkan modal insan kelas pertama • Merapatkan jurang pendidikan antara sekolah luar bandar dengan bandar • Pencapaian akademik pelajar cemerlang • Keberkesanan pemantauan • Perancangan strategi membantu pengurusan berkualiti dan berkhemah • Pelajar bersahsiah tinggi • Kokurikulum membentuk insan berketrampilan • Pengurusan kewangan yang berkesan • Pengagihan tugas tak seimbang .

1. 1.  Kejayaan akademik menjadi pengukur utama oleh semua pihak bila mereka ingin mengukur kejayaan Institusi Pendidikan 1. Masih terdapat sebilangan pelajar yang prestasi sahsiahnya tidak mencapai tahap yang diinginkan Pengurusan kewangan perlu dikawal sebagaimana kehendak Arahan Perbendaharaan Sistem pengurusan pejabat masih belum mantap (perlu dipertingkatkan kecekapan dan keberkesanannya) Kompetensi staf adalah teras kejayaan misi dan visi dan ia mesti ditingkatkan jika ingin menjayakan misi dan visi organisasi Iklim persekitaran tidak cukup kondusif untuk membantu proses pembelajaran murid ke tahap cemerlang. 1.Jadual 2 : Contoh Isu-isu Strategik Mengikut Bidang Bidang Pengurusan Kurikulum / Akademik Isu-Isu Strategik 1. Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat Kebangsaan 2. Kerjasama antara JPN dan SUK masih di tahap rendah Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kewangan Pengurusan Pentadbiran Pejabat Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Pengurusan Perhubungan Luar 1. Peratus penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum masih di tahap sederhana dan perlu dipertingkatkan sebagaimana kehendak mandat. 1. . Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat Kebangsaan Catatan:  Ia perlu dipertimbangkan sebagaimana tahap yang diinginkan dalam visi. 1.

5. .1 Penulisan Isu Strategik Penulisan mestilah • Menunjukkan perkara tersebut adalah kriktikal • Mengutamakan kepentingannya atau kesannya kepada kejayaan misi dan visi • Ayat pernyataan menunjukkan masalah perlu diatasi jika ingin berjaya.1.

walau bagaimanapun ianya perlu dipantau. • Isu-isu yang samar atau kurang sama ada memerlukan penyelesaian segera ataupun penyelesaian masa hadapan. .5.2 Pembahagian isu strategik Isu-isu strategik terbahagi kepada tiga bahagian iaitu: • Isu-isu semasa yang memerlukan tindakan semerta.1. • Isu-isu hadapan yang memerlukan penyelesaian pada masa hadapan.

• Lihat contoh hubungan antara isu strategik dengan matlamat strategik dalam jadual 6 di bawah .2 Matlamat Strategik.1 Matlamat strategik (strategic goals) • Matlamat strategik juga dikenali sebagai strategi korporat atau tema strategik.5. • Matlamat strategik adalah sasaran atau kedudukan khusus yang ingin dicapai dalam tempoh jangka panjang bagi mencapai misi dan visi organisasi. • Matlamat strategik merujuk kepada prioriti atau pendekatan umum atau bidang yang dipilih organisasi dengan mengambil kira keadaan persekitarannya bagi mencapai misi dan visi organisasi. KPI dan Sasaran 5.2.

1. Menyeragamkan dokumen kualiti yang berfokus kepada isu penting sahaja.Jadual 3 : Hubungan Antara Isu dengan Matlamat BIDANG ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Pengurusan Berkualiti. 1. Pengurusan dokumen kualiti yang tidak seragam. 1. Sistem Pengurusan Berkualiti masih belum mencapai standard MS ISO 9001:2000 2. Meningkatkan kualiti pengurusan mengikut standard MS ISO 9001:2000. .

Memantapkan kecemerlanngan pengurusan kurikulum 1. Peratus penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum masih di tahap sederhana dan perlu dipertingkatkan sebagaimana kehendak mandat. Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat kebangsaan. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan prestasi akademik pelajar ke tahap cemerlang sebagaimana kehendak visi JPN Pengurusan Kurikulum / Akademik 1. Pengurusan Kokurikulum 1.Jadual 4 : Contoh Hubungan antara Isu Strategik dengan Matlamat Strategik BIDANG ISU-ISU STRATEGIK 1. Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat kebangsaan 1. Memantapkan pengurusan dan kepimpinan kurikulum 1. Status pencapaian kokurikulum kini sebagaimana kehendak visi dan misi. Meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti-aktiviti kokurikulum . 1. 1.

2.2.specific. Key Performence Indicators (KPI) dan Sasaran (Target) 5. secara ringkasnya bercirikan SMART (S.5.2. A-attainable. Menjelaskan perkara-perkara yang ingin dicapai dinyatakan secara khusus dan sasaran prestasi yang boleh dicapai serta realistik pada suatu tempoh tertentu.1 Objektif • • • Sesuatu yang ingin dicapai berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Merupakan satu pernyataan yang menunjukkan perkara yang mesti dilakukan dengan baik bagi mencapai matlamat strategik. Objektif jangka pendek memberi fokus kepada pencapaian dalam tempoh kurang dari dua tahun Objektif jangka panjang adalah objektif yang memberi focus prestasinya lebih dari dua tahun. M-measurable. • • • . Setiap objektif mesti dihubungkan dengan sekurangkurangnya satu petunjuk prestasi bagi tujuan mengukur kemajuan atau pencapaian objektif tersebut.2 Objektif. R-realistic and T-time bound).

. 2. Pengurusan dokumen kualiti yang tidak seragam. Menyeragamkan dokumen kualiti yang berfokus kepada isu penting sahaja. 1. 2. 1. Sistem Pengurusan Berkualiti masih belum mencapai standard MS ISO 9001:2008. 1. Matlamat dan Objektif BIDANG ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Pengurusan Berkualiti. 2.Jadual 5 : Hubungan Antara Isu. Penyeragaman sistem dokumen di peringkat PPD. Mengurangkan bilangan ketidakakuran (NCR) dan pemerhatian (OBS) kepada standard kualiti. Meningkatkan kualiti pengurusan mengikut standard MS ISO 9001:2008.

5 Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators (KPI)) • Arahan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2/2005 (Garis Panduan bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama atau Key Performance Indicators (KPI) dan Melakukan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan).2.5. • KPI adalah merupakan “quantifiable measurements” yang dipersetujui terlebih dahulu yang menunjukkan faktor-faktor kajayaan kritikal sesebuah organisasi .2. yang telah dipersetujui bersama. dan yang akan mencerminkan kejayaan sesuatu organisasi. • KPI adalah suatu parameter yang boleh diukur.

2. • Pengukuran ”Outcomes” iaitu indikator untuk menilai impak sebenar tindakan sesuatu organisasi. jumlah perkhidmatan.2. Ia mengukur melalui perbandingan hasil sebenar dengan hasil yang diinginkan . • Pengukuran Output iaitu indikator untuk mengukur perkhidmatan yang dihasilkan oleh organisasi seperti jumlah sumber manusia. • Pengukuran Proses iaitu ia mengukur kecekapan. bajet.5. masa. keberkesanan. peratus pencapaian sesuatu aktiviti dan seumpamanya termasuk produktiviti. kepastian kualiti dan kualiti persekitaran kerja. peralatan untuk proses penyampaian perkhidmatan.6 Kategori Pengukuran Prestasi: • Pengukuran Input iaitu sumber manusia.

• . Berlangsung di sepanjang proses dan menerangkan kecekapan dalam menjalankan proses tersebut serta memberi ruang kepada organisasi untuk memperbetulkan prestasi organisasi.2.7 Jenis Pengukuran • Lag indicator – Indikator yang fokus kepada hasil akhir pada satu tempoh masa satu rangkaian proses – Peratus kelulusan UPSR – Peratus pelanggan berpuashati dengan perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi Lead indicator – Indikator ini mengukur proses dan aktivitiaktiviti dalam satu rangkaian sistem. Ia lebih bersifat prediktif dan menjadi asas untuk membuat kawalan terhadap sesuatu proses atau aktiviti berkenaan.5. – keputusan ujian semester – Ujian bulanan atau peperiksaan percubaan UPSR atau SPM.2.

Bilangan ketidakakuran dan pemerhatian 2. MATLAMAT STRATEGIK 1. ISU-ISU STRATEGIK 1. OBJEKTIF 1. Mengurangkan bilangan ketidakakuran (NCR) dan pemerhatian (OBS) kepada standard kualiti.Jadual 6 : Hubungan Antara Isu. 2. Bilangan dokumen yang diseragamkan . Penyeragaman sistem dokumen di peringkat PPD. Menyeragamka n dokumen kualiti yang berfokus kepada isu penting sahaja. 2. Meningkatkan kualiti pengurusan mengikut standard MS ISO 9001:2008. Objektif dan KPI BIDANG Pengurusan Berkualiti. Sistem Pengurusan Berkualiti masih belum mencapai standard MS ISO 9001:2008 2. Pengurusan dokumen kualiti yang tidak seragam. Matlamat. KPI 1.

8 Sasaran (Target) • Sasaran (target) adalah merupakan tahap yang hendak dicapai dalam sesuatu tempoh • Membawa sesuatu nilai berupa peratusan. bilangan. .2. kekerapan dan sebagainya.5. • Contoh sasaran adalah : 50 % mendapat 5 A dalam UPSR tahun 2007.2.

Objektif. SASARAN BIDANG Pengurusan Berkualiti. KPI. MATLAMAT STRATEGIK 1.Jadual 7 : Hubungan Antara Isu. Bilangan dokumen yang diseragamkan 0 5 15 30 .Bilangan ketidakakuran dan pemerhatian 1 NCR 3 OBV 2008 1 NCR 5 OBV 2009 0 NCR 4 OBV 2010 0 NCR 3 OBV 2. 2.Mengurangkan bilangan ketidakakuran (NCR) dan pemerhatian (OBV) kepada standard kualiti. Penyeragaman sistem dokumen di peringkat PPD.Meningkatkan kualiti pengurusan mengikut standard MS ISO 9001:2000.Menyeragamk an dokumen kualiti yang berfokus kepada isu penting sahaja.Sistem Pengurusan Berkualiti masih belum mencapai standard MS ISO 9001:2000 2. Pengurusan dokumen kualiti yang tidak seragam. KPI TOV 1. Sasaran dan Strategi ISU-ISU STRATEGIK 1. Matlamat. 2. OBJEKTIF 1.

Tingkatkan penyertaan aktiviti kelab 1. KPI dan Sasaran BIDANGBIDANG DALAM SKKSM SASARAN ISU-ISU STRATEGIK 1. Tingkatkan pencapaian sukan permainan 2. 2. Tingkatkan pencapaian aktivitiaktiviti kokurikulum sehingga ke peringkat kebangsaan Pengurusan Kokurikulum 1. Matlamat Strategik. Pencapaian akademik dari segi kuantiti dan kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian yang diinginkan dalam visi sekolah 1. Bilangan pasukan sukan peringkat Kebangsaan 2. Peratus 5A (UPSR) 2. Peratus Lulus UPSR 3. Objektif. Meningkatkan UPSR dari segi Kualiti 2.Jadual 8 : Contoh Hubungan antara Isu Strategik. Menguasai 3M KPI 1. Pasukan menjadi johan di peringkat Kebangsaan . Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purata peringkat kebangsaan dari segi kuantiti dan kualiti OBJEKTIF 1. Tingkatkan pencapaian sukan olahraga 3. Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti 3. Peratus penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum masih di tahap sederhana MATLAMAT STRATEGIK 1. Peratus menguasai 3M TOV 50 90 89 200 8 55 95 95 60 100 100 200 9 65 100 100 201 0 Pengurusan Kurikulum / Akademik 1. Status pencapaian kokurikulum kini sebagaimana kehendak visi dan misi. Bilangan peserta johan peringkat MSSM 3.

Sasaran dan Strategi 6.2 Hubungan antara Isu. KPI.Proses 6 .3 Penurunan perancangan ke peringkat pelaksana 6.1 Penjanaan Strategi peringkat bidang 6.4 Penjanaan dan pemilihan Pelan Taktikal 6. Matlamat. Objektif.5 Pembinaan Pelan Operasi . Pelan Taktikal & Operasi 6.Strategi.

decisions.” Strategi adalah merujuk kepada tindakan khusus atau pendekatan yang diambil oleh sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif. • • • • . Strategies can vary by level function.1 Penjanaan Strategi Peringkat Bidang-Bidang (Business Strategies) • • • Strategi dijana melalui penggunaan matrik SWOT/C. what it does. or resource allocations that define what a organization is. Strategi menjelaskan cara untuk mencapai matlamat dan objektif Strategi-strategi akan berubah berdasarkan peringkat-peringkat. policies. and why it does it. programs. Ia bersifat “action oriented” dan berhubungan terus dengan pengukuran output. of purposes. and by time frame. actions. Definisi adalah “as a pattern.6. Strategi yang berkesan adalah berasaskan kepada penggunaan kekuatan untuk merebut peluang sambil mengurangkan kesan kelemahan dan cabaran/ancaman. fungsi-fungsi dan jangka waktu.

1.6.1 Senarai Semak Penjanaan Strategi • Menyokong sekurang-kurangnya satu objektif atau matlamat • Menggunakan maklumat analisis persekitaran • Mengambil kira tahap kesukaran proses kerja – Kompetensi staff yang bertanggungjawab – Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat – Kemudahan infrastruktur dan peralatan – Andaian keupayaan untuk mengatasi halangan – Andaian hasil yang dijangka/ impaknya untuk mencapai objektif. misi dan visi – Akur/kepatuhan terhadap mandat/arahan – Rekod keberkesanan pelaksanaan strategi yang lepas – Kesesuaian dengan persekitaran terkini • Mengutamakan mereka yang terlibat dengan proses apabila menjana dan memilih strategi • Mengutamakan alat-alat kualiti atau statistik • Melibatkan semua staf . matlamat/isu.

1.2 Tindakan Selepas Penjanaan Strategi • Memastikan strategi yang terpilih mampu memupuk rasa kepunyaan (sense of ownership) dan komitmen semua staf • Membentangkan draf pertama pelan strategik kepada semua staf untuk disemak • Menggunakan penandaarasan untuk mendapat idea/maklumat untuk menjana strategi baru • Memastikan penjanaan serta pemilihan strategi berjaya mewujudkan suasana kerja dalam organisasi yang menggalakkan staf berfikir secara kreatif .6.

• Strategi (S – T) mengenal pasti kaedah bagaimana organisasi menggunakan kekuatan bagi mengurangkan kesan negatif cabaran/ancaman • Strategi (W – T) mewujudkan pelan pertahanan untuk menghalang kelemahan organisasi daripada diganggu oleh cabaran/ancaman. .3 Kategori Strategi • Strategi (S – O) mengejar peluang yang sesuai/sepadan dengan kekuatan organisasi • Strategi (W – O) mengatasi kelemahan untuk mengejar peluang.6.1.

S-T STRATIGIES •DIVERSIFICATION •CONSOLIDATION •CONTIGENCY MECHANISMS W-T STRATIGIES •RETRENCH •MERGE •WITHRAW •CLOSE SHOP •STATUS QUO . EXTERNAL 5. LIST OPPORTUNITIES 4. 6. 3. 5. 3. 6. 3. 2. OPPORTUNITIES 1. S-O STRATIGIES •PENETRATION •EXPANSION •INTENSIFICATION •ACQUISITION •INTEGRATION OF BACKWARD AND FORWARD LINKAGES WEAKNESSES 1. 5. 2. 6. ENVIRONMENT 6. 2. LIST OF THREATS 4.Jadual 9 : Contoh C/TOWS Matriks INTERNAL STRENGTHS ENVIRONMENT 1. LIST STRENGTHS 4. 2. LIST WEAKNESSES 4. 3. 5. W-O STRATIGIES •NICHE •LINKAGING OR NETWORKING •SUB-CONTRACTING •ANCHORING ORGANIZATION •DEVELOPING/CAPABILITY BUILDING THREATS 1.

S2. O2. Dokumen yang digunakan sejak tahun 2004. Telah mendapat pengiktirafan oleh pihak SIRIM sejak tahun 2004 dan dilanjutkan ke tahun 2010 (Fasa ke 2). Penyelarasan yang dilakukan kurang berkesan dan tidak tepat. W4 + O1 ST2 – Penyelarasan dokumen untuk kemudahan pada masa akan datang S+T C2 + S4 ST3 – Sediakan pasukan khas untuk membina dokumen baru W+T W3 + C3 ST4. CABARAN(THREATS) C1. Kementerian Pelajaran Malaysia. C3. Peruntukan kewangan untuk Persijilan SIRIM W+O W2. Menyelaraskan semula dokumen kualiti antara negeri dan daerah. Membuat penambahbaikan kepada sistem dengan menyelaraskan dengan dokumen Bahagian Sekolah.Menyediakan sistem sebaran maklumat yang berkesan agar sistem pengurusan berkualiti diterima secara menyeluruh . Dokumen yang dibangun mengikut penstrukturan perjawatan baru di Jabatan.Jadual 10: Strategi Menggunakan C/TOWS Matriks. Mendapat sokongan yang kuat daripada pihak pengurusan atasan. O4. O3.Penyeragaman dokumen dengan Bahagian Sekolah. W3. DALAMAN KEKUATAN (STRENGTHS) S1. S+O S2 + O3 STI. LUARAN PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. S3. Mengambil masa yang lama untuk menyelaraskan semula dokumen. Menganggap sistem berjalan sendiri tanpa perlu dipantau lagi. Daftarkan hanya di peringkat Jabatan sahaja dan libatkan ke seluruh daerah. W2. Sebaran maklumat dari peringkat atasan ke peringkat bawah kurang berkesan. Dokumen yang digunakan di negeri dan daerah tidak selaras. W4. Penstrukturan semula di Jabatan menyebabkan dokumen yang akan dibangun tidak sama dengan dokumen asal. C2. S4. Bantuan daripada Pengurus Kualiti dari seluruh Pejabat Pelajaran Daerah di negeri Selangor yang telah mendapat pengiktirafan yang sama. Menggunakan dokumen Bahagian Sekolah sepenuhnya dan menyelaraskan dengan proses kerja di Jabatan. KPM KELEMAHAN (WEAKNESSES) W1. C4.

4 Penyenaraian Strategi JENIS STRATEGI SO WO STRATEGI YANG TELAH DIJANA ST1 – Penyeragaman dokumen dengan Bahagian Sekolah.6.1.Menyediakan sistem sebaran maklumat yang berkesan agar sistem pengurusan berkualiti diterima secara menyeluruh ST WT . KPM ST2 – Penyelarasan dokumen untuk kemudahan pada masa akan datang ST3.Sediakan pasukan khas untuk membina dokumen baru ST4.

Tahap kesukaran proses kerja b. misi dan visi g. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan h. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c.1.6. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat d. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. Kemudahan infrasturktur dan peralatan e. matlamat/ isu.5 Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN a. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan ST1 3 5 3 4 5 4 Ya 4 5 33 1 ST2 3 3 2 3 3 4 Ya 4 3 25 2 ST3 2 4 2 2 3 3 Ya 3 3 22 3 ST4 4 3 2 2 2 2 Ya 2 3 20 4 Ulasan ST1 Menjadi keutamaan untuk pelaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang amat tinggu untuk mencapai objektif .

6.1. KPM ST2 – Penyelarasan dokumen untuk kemudahan pada masa akan datang ST3.6 Penyenaraian Strategi Mengikut Keutamaan KEUTAMAAN 1 STRATEGI YANG TELAH DIJANA ST1 – Penyeragaman dokumen dengan Bahagian Sekolah.Menyediakan sistem sebaran maklumat yang berkesan agar sistem pengurusan berkualiti diterima secara menyeluruh 2 3 4 .Sediakan pasukan khas untuk membina dokumen baru ST4.

KPI dan sasaran. Matlamat. Objektif.2 Hubungan antara Isu. matlamat. • Hubungan antara strategi. KPI. isu. matlamat. Sasaran dan Strategi (Initiative) • Setiap strategi mesti dapat dihubungkan dengan isu.6. objektif dan sasaran boleh dirujuk seperti di jadual 11 . objektif.

Objektif. 2. Pengurusan dokumen kualiti yang tidak seragam. OBJEKTIF 1. KPM ST2Penyelarasan dokumen untuk kemudahan pada masa akan datang ST3. 2. Mengurangkan bilangan ketidakakuran (NCR) dan pemerhatian (OBV) kepada standard kualiti. Bilangan dokumen yang diseragamkan 0 5 15 30 .Sediakan pasukan khas untuk membina dokumen baru ST4Menyediakan sistem sebaran maklumat yang berkesan agar sistem pengurusan berkualiti diterima secara menyeluruh 2.Jadual 11 : Hubungan Antara Isu. Matlamat. 2. MATLAMAT STRATEGIK 1.Menyeragamka n dokumen kualiti yang berfokus kepada isu penting sahaja. KPI 1. Penyeragaman sistem dokumen di peringkat PPD.Meningkatkan kualiti pengurusan mengikut standard MS ISO 9001:2000. Sasaran dan Strategi – Analisis Jurang BIDANG Pengurusan Berkualiti ISU-ISU STRATEGIK 1.Sistem Pengurusan Berkualiti masih belum mencapai standard MS ISO 9001:2000.Bilangan ketidakakuran dan pemerhatian SASARAN TOV 1 NCR 3 OBV 2008 1 NCR 5 OBV 2009 0 NCR 4 OBV 2010 0 NCR 3 OBV STRATEGI (INITIATIVES) ST1 – Penyeragama n dokumen dengan Bahagian Sekolah. KPI.

Sasaran dan Strategi BIDANG Pengurusan Kurikulum/ Akademik ISU-ISU STRATEGIK  Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri  Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri MATLAMAT STRATEGIK  Meningkatkan prestasi akademik pelajar ke tahap cemerlang  Memantapkan pengurusan dan kepimpinan kurikulum SASARAN (2008-2012) OBJEKTIF  Meningkatkan UPSR dari segi kualiti  Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti  Meningkatkan pengusaan 3M KPI  % 5A (UPSR) T 08 50 T 09 55 T 10 60 T 11 65 T 12 70 STRATEGI (Initiatives) Nota : Senaraikan strategi-strategi yang telah dijana melalui C/TOWS matriks DI SINI.Jadual 12 : Contoh Hubungan Antara Isu. Objektif. Sekurangkurangnya mesti ada EMPAT strategi di sini. Matlamat.  % Lulus UPSR  % Lulus sekurangkurangnya C semua matapelaja ran 90 95 100 100 100 90 95 100 100 100 . KPI.

Meningkatkan pencapaian kokurikulum OBJEKTIF 1. Objektif.Tahap kejayaan dalam 3 badan beruniform 1.Bilangan kemenangan dalam pertandingan KPI TOV 1.Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti.Tahap kejayaan dalam 3 persatuan akademik Johan Daerah Naib Johan Negeri Johan Neger i Naib Johan Kebangsaan 2 5 6 7 .Pencapaian kokurikulum ditahap minimum MATLAMAT STRATEGIK 1. KPI.Bilangan individu berprestasi tinggi 1.Tahap kejayaan dalam 3 acara sukan SASARAN 2008 5 2009 6 2010 7 STATEGI (Initiatives) ST1 – Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar ST5 – Sediakan pasukan pelapis yang mantap ST4 – Menyertai pertandingan anjuran luar ST2 – Tingkat minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa ST3 . Sasaran dan Strategi ISU-ISU STRATEGIK 1.Tahap kejayaan dalam pertandingan yang disertai 1. ST6 – Meningkatkan tahap profesional guru 2 1.Jadual 13 : Contoh Hubungan antara Isu. Matlamat.

3 Penurunan (cascading) Perancangan Ke Peringkat Bidang • Matlamat strategik yang telah dikenal pasti di peringkat sektor akan diperturunkan ke peringkat bidang • Di peringkat ini.6. • Pelan Taktikal perlu selaras dan selari dengan matlamat.objektif dan sasaran di peringkat sektor . langkah-langkah untuk mencapai sasaran lebih dikenali sebagai TAKTIK atau PELAN TAKTIKAL (PT).

3.1 Penjanaan dan Pemilihan Pelan Taktikal / Tindakan • • • • • Penurunan perancangan ke peringkat bawahan (cascading) akan dituruti oleh pengenalpastian dan penjanaan Pelan Taktikal (juga dikenali sebagai Pelan Tindakan) Pelan taktikal adalah ”subset” kepada strategi. KPI. dapat dihubungkaitkan dengan strategi. pastikan disusun mengikut keutamaan di samping menetapkan tanggungjawab. sumber dan pelan kontigensi. objektif. tempoh pelaksanaan. Apabila menyenaraikan pelan taktikal. Pelan taktikal merupakan tindakan yang bersifat jangka pendek kurang dari satu tahun Setiap strategi mempunyai sekurang-kurangnya SATU pelan taktikal Pelan taktikal yang baik atau tepat.6. • . matlamat dan seterusnya isu-isu strategik yang hendak diselesaikan.

KPM KPI Bilangan Proses Kerja yang diubah Pelan Kontigensi Penyelarasan di buat di Pusat Kualiti dan Dokumentasi secara berperingkat 1 .Jadual 12 : Pelan Tindakan Sektor : Sektor Jaminan Kualiti Bidang : Kualiti dan Dokumentasi STRATEGI 1.Penyeragaman dokumen dengan Bahagian Sekolah. KPM Bil Program/Projek Bengkel Penyeragaman Dokumen Tanggungjawab Wakil Sektor Tempoh / hari Seminggu di tempat khas (Hotel) Kos/ sumber 29000 – RM3600 27000 – RM 400 Jumlah RM4000 (mesyuarat dan bengkel) Output Dokumen yang sedia ada di selaraskan semula mengikut proses kerja Bahagian Sekolah.

Hal-hal lain Penyediaan surat menyurat Pengesahan wakil sektor Jadual Program / Bengkel Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Bengkel Penilaian dan pelaporan KPI Ketua Sektor Ketua Penolong Pengarah Pusat Kualiti dan Dokumentasi 1 hari 2 3 4 5 6 7 Setiausaha Pasukan Petugas Kualiti Setiausaha Pasukan Petugas Kualiti Setiausaha Pasukan Petugas Kualiti Urusetia Pusat Kualiti dan Dokumentasi Urusetia Pusat Kualiti dan Dokumentasi Ketua Penolong Pengarah Pusat Kualiti dan Dokumentasi 2 minggu sebelum bengkel 1 minggu sebelum bengkel 1 hari 1 hari 4 hari (Hotel) Seminggu 2 minggu (PKD) .Bentang kertas kerja 5. KPM Objektif : 1. Dokumen yang digunakan selaras dengan dokumen dan proses kerja di peringkat Kementerian.Tetapkan tarikh 2.Penentuan wakil sektor 4.Bincang kos/sumber 3.Jadual 13 : Pelan Operasi Sektor : Sektor Jaminan Kualiti Bidang : Kualiti dan Dokumentasi PELAN OPERASI 1 Nama Projek : Bengkel Penyeragaman Dokumen Kualiti Rasional : Menyeragamkan dokumen kualiti yang digunakan di Jabatan dengan Bahagian Sekolah.Agihan tugas 6. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : 19 – 22 November 2007 ( 4 hari) Kumpulan Sasaran : Semua Sektor BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1 Mesyuarat Penyelarasan 1.

PT113  90 95 100 100 100 Strategi C 90 95 100 100 100 OBJEKTIF KPI T OV SASARAN (UPSR) (2008-2012) T 08 55 T 09 60 T 10 65 T 11 70 Strategi (C/TOWS matriks) SASARAN (Bahasa Melayu – Kefahaman) T OV 50 T 08 55 T 09 60 T 10 65 T 11 70 Pelan Taktikal (PT)  Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan pengusaan 3M  % 5A (UPSR) 50 Strategi A1 PT1. PT112.Jadual 11: Contoh Perancangan di Peringkat Panitia Bahasa Melayu (Penulisan & Kefahaman – UPSR) PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (UPSR) (2008-2012) T OV  Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan pengusaan 3M  % 5A (UPSR) 50 T 08 55 T 09 60 T 10 65 T 11 70 PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (Bahasa Melayu – Penulisan) T OV 50 T 08 55 T 09 60 T 10 65 T 11 70 OBJEKTIF KPI Strategi (C/TOWS matriks) Pelan Taktikal (PT) Strategi A PT1. PT113  90 95 100 100 100 Strategi C1 90 95 100 100 100 . PT3    % Lulus UPSR % Lulus sekurangkurangnya C semua matapelajaran 90 95 100 100 100 Strategi B 90 95 100 100 100 PT11. PT12. PT12. PT112. PT3    % Lulus UPSR % Lulus sekurangkurangnya C semua matapelajaran 90 95 100 100 100 Strategi B1 90 95 100 100 100 PT11. PT2. PT13 PT111. PT2. PT13 PT111.

PT12.000 X 2 kali setahun = RM 4.000 X 2 kali setahun = RM 6. Ketua Panitia BM dan semua Guru Mata Pelajaran BM Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan RM 2. % mendapay C ke atas meningkat 3. Bilangan pelaksanaan program 2. PT112.000 (PIBG) X4 kali = RM 24. % A meningkat melalui ujian 3. Jumlah pembelajaran 2.000 (4 Tahun) RM 3. PT113  % Lulus sekurang-kurangnya C semua matapelajaran Bil Pelan Taktikal (PT) Strategi A Bintang Penulisan BM (PT1) T/jawab Tempoh Kos/Sumber Output/Hasil KPI Pelan Kontigen si Sediakan modulmodul latihan peningkatan kendiri Sediakan modulmodul latihan peningkatan kendiri Catatan / Status 1.000 (PIBG) X 4 kali = RM 16. PT3 PT11. Bilangan pelaksanaan program 2. Progran Bintang Harapan (PT11) Ketua Panitia BM dan semua Guru Mata Pelajaran BM Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan 90 % A (2008) 95 % A (2009) 100 % A (2010) 100 % A (2011) . PT2.000 (4 Tahun) 55 60 65 70 % A (2008) % A (2009) % A (2010) % A (2011) 1. PT13 PT111.Penulisan – UPSR) ISU STRATEGIK   Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri  MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purat peringkat Kebangsaan dari segi kuantiti dan kualiti OBJEKTIF    Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan pengusaan 3M PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (UPSR) (2008-2011) TOV   % 5A (UPSR) % Lulus UPSR 50 90 90 T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK Strategi (C/TOWS matriks) Strategi A Strategi B Strategi C KPI SASARAN (Bahasa Melayu – Penulisan) TOV 50 90 90 T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 Pelan Taktikal (PT) PT1.Jadual 16: Contoh Pelan Taktikal Pengurusan Kurikulum / Akademik (BM . Jumlah pembelajaran 1.

000 (PIBG) X4 kali = RM 24.000 X 2 kali setahun = RM 4.Bilangan pelaksanaan program 2.% A meningkat melalui ujian 3.000 (4 Tahun) RM 3.Jumlah pembelajaran Pelan Kontigensi Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Catatan / Status 2. PT113 B il 1.000 X 2 kali setahun = RM 6.000 (4 Tahun) Output/Hasil 55 60 65 70 % A (2008) % A (2009) % A (2010) % A (2011) KPI 1. PT112. PT13 % 5A (UPSR) % Lulus UPSR % Lulus sekurang-kurangnya C semua matapelajaran 90 95 100 100 100 Strategi C1 90 95 100 100 100 PT111.Jadual 17: Contoh Pelan Taktikal Pengurusan Kurikulum / Akademik (BM Kefahaman – UPSR) ISU STRATEGIK Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purat peringkat Kebangsaan dari segi kuantiti dan kualiti OBJEKTIF Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan pengusaan 3M PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (UPSR) (2008-2011) T OV 50 90 PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (Bahasa Melayu – Kefahaman) T OV 50 90 KPI T 08 55 95 T 09 60 100 T 10 65 100 T 11 70 100 Strategi (C/TOWS matriks) Strategi A1 Strategi B1 T 08 55 95 T 09 60 100 T 10 65 100 T 11 70 100 Pelan Taktikal (PT) PT1.000 (PIBG) X 4 kali = RM 16. Pelan Taktikal (PT) Strategi A1 Bintang Kefahaman BM (PT1) T/jawab Ketua Panitia BM dan semua Guru Mata Pelajaran BM Ketua Panitia BM dan semua Guru Mata Pelajaran BM Tempoh Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan Kos/Sumber RM 2. PT2. Progran Bintang Harapan (PT11) 90 % A (2008) 95 % A (2009) 100 % A (2010) 100 % A (2011) . PT3 PT11. PT12.% mendapay C ke atas meningkat 3.Jumlah pembelajaran 1.Bilangan pelaksanaan program 2.

PT3   % Lulus UPSR 90 95 10 10 0 10 0 0 Strategi B2 90 95 10 10 0 10 0 0 PT11. PT12. PT112. PT13   % Lulus sekurangkurangnya C semua matapelaj aran 90 95 10 10 0 10 0 0 Strategi C2 90 95 10 10 0 10 0 0 PT111. PT113 .Jadual 12: Contoh Perancangan di Peringkat Panitia Bahasa Inggeris (UPSR) PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK Strategi (C/TO WS matri T O ks) SASARAN (Bahasa Inggeris) Pelan Taktikal (PT) V SASARAN (UPSR) (2008-2012) OBJEKTIF KPI T O V  Meningk atkan UPSR dari segi kualiti Meningk atkan UPSR dari segi kuantiti Meningk atkan pengusa an 3M T 08 T 09 T 10 T 11 T 08 T 09 T 10 T 11  % 5A (UPSR) 50 55 60 65 70 Strategi A2 50 55 60 65 70 PT1. PT2.

PT112.Jumlah pembelajaran 1.Bilangan pelaksanaan program 2. PT12. PT13 PT111.000 (4 Tahun) RM 3.000 X 2 kali setahun = RM 4. PT113 % 5A (UPSR) % Lulus UPSR % Lulus sekurang-kurangnya C semua matapelajaran B il 1.Bilangan pelaksanaan program 2. Progran Bintang Harapan Bahasa Dunia (PT11) 90 % A (2008) 95 % A (2009) 100 % A (2010) 100 % A (2011) .% mendapay C ke atas meningkat 3.Jadual 18: Contoh Pelan Taktikal Pengurusan Kurikulum / Akademik (Bahasa Inggeris – UPSR) ISU STRATEGIK Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purat peringkat Kebangsaan dari segi kuantiti dan kualiti OBJEKTIF Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan pengusaan 3M PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (UPSR) (2008-2011) T OV 50 90 90 PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (Bahasa Inggeris) T OV 50 90 90 KPI T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 Strategi (C/TOWS matriks) Strategi A2 Strategi B2 Strategi C2 T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 Pelan Taktikal (PT) PT1.% A meningkat melalui ujian 3. PT3 PT11. Pelan Taktikal (PT) Strategi A2 Bintang Bahasa Dunia (PT1) T/jawab Ketua Panitia BI dan semua Guru Mata Pelajaran BI Ketua Panitia BI dan semua Guru Mata Pelajaran BI Tempoh Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan Kos/Sumber RM 2.000 (PIBG) X4 kali = RM 24.000 (4 Tahun) Output/Hasil 55 60 65 70 % A (2008) % A (2009) % A (2010) % A (2011) KPI 1.000 X 2 kali setahun = RM 6. PT2.000 (PIBG) X 4 kali = RM 16.Jumlah pembelajaran Pelan Kontigensi Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Catatan / Status 2.

Jadual 13: Contoh Perancangan di Peringkat Panitia Sains (UPSR) PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK Strategi (C/TO WS matri T O ks) SASARAN (Sains) Pelan Taktikal (PT) V SASARAN (UPSR) (2008-2012) OBJEKTIF KPI T O V  Meningk atkan UPSR dari segi kualiti Meningk atkan UPSR dari segi kuantiti Meningk atkan pengusa an 3M T 08 T 09 T 10 T 11 T 08 T 09 T 10 T 11  % 5A (UPSR) 50 55 60 65 70 Strategi A3 50 55 60 65 70 PT1. PT113 . PT3   % Lulus UPSR 90 95 10 10 0 10 0 0 Strategi B3 90 95 10 10 0 10 0 0 PT11. PT13   % Lulus sekurangkurangnya C semua matapelaj aran 90 95 10 10 0 10 0 0 Strategi C3 90 95 10 10 0 10 0 0 PT111. PT112. PT2. PT12.

000 (PIBG) X 4 kali = RM 16.000 (PIBG) X4 kali = RM 24.000 X 2 kali setahun = RM 6.Jumlah pembelajaran Pelan Kontigensi Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Catatan / Status 2.000 X 2 kali setahun = RM 4.000 (4 Tahun) RM 3. Progran Saintis Harapan (PT11) Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan 90 % A (2008) 95 % A (2009) 100 % A (2010) 100 % A (2011) 1. PT112. PT113 % 5A (UPSR) % Lulus UPSR % Lulus sekurang-kurangnya C semua matapelajaran B il 1.% A meningkat melalui ujian 3.Bilangan pelaksanaan program 2.% mendapay C ke atas meningkat 3. PT12.Jumlah pembelajaran . PT3 PT11. PT2. Pelan Taktikal (PT) Strategi A3 Saintis Muda (PT1) T/jawab Ketua Panitia Sains dan semua Guru Mata Pelajaran Sains Ketua Panitia Sains dan semua Guru Mata Pelajaran Sains Tempoh Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan Kos/Sumber RM 2. PT13 PT111.Bilangan pelaksanaan program 2.Jadual 19: Contoh Pelan Taktikal Pengurusan Kurikulum / Akademik (Sains – UPSR) ISU STRATEGIK Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purat peringkat Kebangsaan dari segi kuantiti dan kualiti OBJEKTIF Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan pengusaan 3M PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (UPSR) (2008-2011) T OV 50 90 90 PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (Mata Pelajaran Sains) T OV 50 90 90 KPI T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 Strategi (C/TOWS matriks) Strategi A3 Strategi B3 Strategi C3 T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 Pelan Taktikal (PT) PT1.000 (4 Tahun) Output/Hasil 55 60 65 70 % A (2008) % A (2009) % A (2010) % A (2011) KPI 1.

PT113 . PT3   % Lulus UPSR % Lulus sekurangkurangnya C semua matapelajar an 90 95 100 100 100 Strategi B4 90 95 100 100 100 PT11. PT2. PT12. PT112. PT13   90 95 100 100 100 Strategi C4 90 95 100 100 100 PT111.Jadual 14: Contoh Perancangan di Peringkat Panitia Matematik (UPSR) PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (UPSR) (2008-2012) OBJEKTIF KPI TOV THN 08 THN 09 THN 10 THN 11 Strategi (C/TOWS matriks) TOV SASARAN (Matematik) Pelan Taktikal (PT) THN 08 THN 09 THN 10 THN 11  Meningkat kan UPSR dari segi kualiti Meningkat kan UPSR dari segi kuantiti Meningkat kan pengusaa n 3M  % 5A (UPSR) 50 55 60 65 70 Strategi A4 50 55 60 65 70 PT1.

PT2.Jumlah pembelajaran Pelan Kontigensi Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Sediakan modul-modul latihan peningkatan kendiri Catatan / Status 2.000 (4 Tahun) RM 3.000 X 2 kali setahun = RM 6.Jumlah pembelajaran Nota: *Sasaran peringkat panitia perlulah selaras dan selari dengan sasaran peringkat bidang . Pelan Taktikal (PT) Strategi A4 Ibnu Sina Muda (PT1) T/jawab Ketua Panitia Matematik dan semua Guru Mata Pelajaran Matematik Ketua Panitia Matematik dan semua Guru Mata Pelajaran Matematik Tempoh Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan Kos/Sumber RM 2.000 (PIBG) X 4 kali = RM 16. PT13 PT111. PT3 PT11.Jadual 20: Contoh Pelan Taktikal Pengurusan Kurikulum / Akademik (Matematik– UPSR) ISU STRATEGIK Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri Pencapaian akademik dari segi kualiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purat peringkat Kebangsaan dari segi kuantiti dan kualiti OBJEKTIF Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan pengusaan 3M PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (UPSR) (2008-2011) T OV 50 90 90 PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (Mata Pelajaran Matematik) T OV 50 90 90 KPI T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 Strategi (C/TOWS matriks) Strategi A4 Strategi B4 Strategi C4 T 08 55 95 95 T 09 60 100 100 T 10 65 100 100 T 11 70 100 100 Pelan Taktikal (PT) PT1. Progran Bintang Matematik Harapan (PT11) Dua minggu terakhir penggal 1 dan 2 (boleh diuabha suai mengikut keperluan 90 % A (2008) 95 % A (2009) 100 % A (2010) 100 % A (2011) 1.% A meningkat melalui ujian 3.000 (PIBG) X4 kali = RM 24. PT112. PT12.Bilangan pelaksanaan program 2.000 X 2 kali setahun = RM 4.Bilangan pelaksanaan program 2. PT113 % 5A (UPSR) % Lulus UPSR % Lulus sekurang-kurangnya C semua matapelajaran B il 1.% mendapay C ke atas meningkat 3.000 (4 Tahun) Output/Hasil 55 60 65 70 % A (2008) % A (2009) % A (2010) % A (2011) KPI 1.

Jadual 21: Contoh Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kokurikulum(Sukan (Permainan)
ISU STRATEGIK Pencapaian kokurikulum diperingkat Kebangsaan masih belum menyerlah Peratus penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum masih di tahap sederhana MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan kualiti aktiviti kokurikulum sehingga ke peringkat kebangsaan OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian sukan permainan sehingga ke peringkat Kebangsaan

PERINGKAT SEKTOR – KOKURIKULUM SASARAN (2008-2011) KPI T O V 1 T 0 8 2 T 0 9 3 T 1 0 4 T 1 1 5

PERINGKAT BIDANG SUKAN SASARAN (Permainan) T OV 1 (B) T 08 1 (B) 1 (H) T 09 1(B) 1 (H) 1 (T) T 10 1 (B) 1 (H) 1 (T) 1 (BJ) T 11 1(B) 1 (H) 1 (T) 1 (BJ) 1 (R) Pelan Taktikal (PT) PT11 PT12 PT13 PT14 PT15

Strategi (C/TOWS matriks)

Bilangan pasukan permainan menjadi juara peringkat Kebangsaan

Strategi A5

JUMLAH KEJUARAAN PERINGKAT KEBANGSAAN

1

2

3

4

5

Jadual 21: Contoh Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kokurikulum(Sukan (Permainan) – Sambungan

Bi l 1.

Pelan Taktikal (PT) Strategi A5 Brazil Malaysia (PT11) Bintang Seribu Bintang (PT12) Pasukan Servis Kuda (PT13) Pasukan Wanita Besi (PT14) All Black Malaysia (PT15)

T/jawab

Tempoh

Kos/ Sumber RM 5,000.00

Output/ Hasil Mempertaha nkan Juara Kebangsaan dari 2007 Juara Kebangsaan mulai 2008 Juara Kebangsaan mulai 2009 Juara Kebangsaan mulai 2010 Juara Kebangsaan mulai 2011

KPI

Pelan Kontigensi Jurulatih gantian yang berkaliber Jurulatih gantian yang berkaliber Jurulatih gantian yang berkaliber Jurulatih gantian yang berkaliber Jurulatih gantian yang berkaliber

Catata n / Status

Jurulatih Bola Sepak Jurulatih Hoki

Setiap petang 5 kali seminggu Setiap petang 5 kali seminggu Setiap petang 5 kali seminggu Setiap petang 5 kali seminggu Setiap petang 5 kali seminggu

1.Frekuensi latihan 2.Bilangan kemenangan pertandingan peringkat Kebangsaan 1.Frekuensi latihan 2.Bilangan kemenangan pertandingan peringkat Kebangsaan 1.Frekuensi latihan 2.Bilangan kemenangan pertandingan peringkat Kebangsaan 1.Frekuensi latihan 2.Bilangan kemenangan pertandingan peringkat Kebangsaan 1.Frekuensi latihan 2.Bilangan kemenangan pertandingan peringkat Kebangsaan

2.

RM 5,000.00

3.

Jurulatih Sepak Takraw Jurulatih Bola Jaring Jurulatih Rugbi

RM 5,000.00

4.

RM 5,000.00

5.

RM 5,000.00

Pelan Taktikal
Strategi 1 : Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar

Bi l
1.

Program / Projek Klinik permainan oleh tenaga pengajar luar (ibu bapa)

Tanggungja wab
GPK KOKO

Tempoh / Hari
Sepanjang Tahun

Kos / Sumber
RM 200 (PIBG/ADU N)

Output Pelajar dan guru mendapat input yang lebih daripada klinik yang dijalankan Profesionalis me guru meningkat

KPI Bilangan kejayaan yang ditempadi peringkat zon, negeri dan kebangsaan Bilangan guru yang mahir meningkat

Pelan Kontigensi
Klinik permainan oleh tenaga pengajar luar (Kawankawan)

2.

Kursus kejurulatihan dan Kepegawaian oleh Pegawai MSN

GPK KOKO

Sekali setiap tahun

MSN

Kursus Perkembanga n Staf

Pelan Operasi
Pelan Operasi 1 Nama Projek : Klinik Hoki oleh tenaga pengajar luar (ibu bapa) Rasional : Mendedahkan guru dan murid akan kemahiran dan teknik permainan yang lebih berkualiti Objektik : Mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan mencapai wajaran 6 : 4 : 2 pada tahun semasa Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Hari Sabtu minggu kedua dan keempat mengikut kesesuaian Kumpulan Sasaran : Guru penasihat permainan hoki dan murid-murid yang terlibat BIL PROSES KERJA 1.Mesyuarat Jawatankuasa 2.Tetapkan tarikh 3.Bincang kos/sumber 4.Penentuan jurulatih 5.Bentang kertas kerja 6.Lantik AJK 7.Agihan Tugas 8.Hal-hal lain Surat menyurat 1.Jemputan jurulatih Pengesahan kehadiran jurulatih melalui telefon Jadual Program Menyediakan insentif kepada jurulatih Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan KPI 1.Bilangan kemenangan dalam pertandingan 2.Bilangan guru yang mahir dalam permainan hoki TANGGUNGJAWAB TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

GPK Koko S/U Sukan Guru Penasihat Hoki

1 hari

2. 3. 4. 5. 6. 7.

S/U Sukan S/U Sukan S/U Sukan S/U Sukan Jawatankuasa tempat Jawatankuasa Guru Penasihat S/U Sukan

1 bulan sebelum klinik 1 minggu sebelum klinik 3 hari 3 hari 1 hari Sabtu ke-2 dan ke4 Sepanjang tahun Jurulatih dalaman

8.

1 Garis panduan untuk memastikan kejayaan pelan strategik 7.2 Langkah-langkah pelaksanaan selepas penyediaan perancangan .Proses 07 : Implementasi Strategi 7.

2 Pelaporan prestasi implementasi strategi.Proses 08 : Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan Berterusan 8. .1 Memantau implementasi pelan strategik 8.

Pihak pengurusan atasan mengandaikan bahawa mereka mendelegasikan fungsi perancangan kepada perancang sahaja. boleh 2. Gagal untuk menggunakan apa yang dirancang dalam perancangan strategik sebagai satu piawaian (standards) untuk mengukur prestasi pengurusan organisasi. 4. 3. 5.SEBAB / FAKTOR KEGAGALAN PERANCANGAN STRATEGIK 1. sebagai asas bagi pembinaan perancangan jangka panjang. Pihak pengurusan atasan menjadi begitu asyik atau leka dengan masalah semasa yang telah mereka habiskan dan sehingga tidak ada masa untuk melakukan perancangan jangka masa panjang dan prosesnya telah menjadi sebati di kalangan pihak pengurus dan stafnya. Gagal untuk membina misi organisasi yang sesuai dan baik. . Gagal untuk melakukan andaian yang sepatutnya terhadap personel-personel yang perlu terlibat dalam proses perancangan.

Pihak pengurusan atasan gagal untuk menyemak atau mengenal pasti jabatan atau bahagian manakah yang perlu dibina perancangan jangka panjang . Pihak pengurusan atasan menolak mekanisma perancangan formal tetapi lebih yakin hanya kepada membuat keputusan secara intuitif yang mana akan menimbulkan konflik dengan perancangan formal. Memasukkan terlalu banyak perkara formaliti ke dalam sistem yang mana ianya kurang fleksibiliti. 7. Gagal untuk membina iklim dalaman organisasi yang sesuai dan menggalakkan setiap ahli berfikir secara kreatif dan tidak menghalang kepada perancangan yang sistematik. .6. 8. kelonggaran. 10. 9. Menganggapkan bahawa perancangan strategik yang komprehesif ini adalah sesuatu yang berasingan dari keseluruhan proses pengurusan lain dalam organisasi. simplisiti dan menghalang kepada kreativiti.

reNungAn “if you plan you are planning to success. and if you fail to plan you are planning to fail” .

if we can’t change. we can’t success” .reNungAn “if we can’t measure. if we can’t manage. we can’t improve and if we can’t improve. we can’t manage. we can’t change.