You are on page 1of 53

Vekerdy Tamás Gyerekek, óvodák, iskolák

1

Sorozatszerkesztő: Popper Péter Borítóterv: Malom Stúdió 5. kiadás Vekerdy Tamás, 2001 ISBN 963 7168 15 X ISSN 1585-4000 Saxum Bt. Felelős kiadó: a Saxum Bt. vezetője Szaklektor: Feuer Mária Felelős szerkesztő: Debreczeni Ágnes Tipográfia és műszaki szerkesztés: FeZo Bt. Nyomdai előkészítés: Stúdió 23. Bt. Felelős vezető: Jäckl Norbertné Készítette a Kaposvári Nyomda Kft. - 241454 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató „Mindenek felett játszodjon és nőjön a gyermek, a szüntelen való tanítás elnyomja a növés erejét, s az eszet mint az országút olyan meddővé teszi." Bolyai Farkas: Az arithmetika eleje (Marosvásárhely, 1830.)

2

Bevezető Bevezető helyett egy költőt szeretnék idézni, Ady Endrét. Ki látott engem? című kötetében, 1914-ben jelent meg A gyermekség elégiája című verse (Az elveszett családok ciklusban). Azóta közel egy évszázad telt el. És - én így látom - gyerek és iskola ügyében semmi sem változott. Inkább csak romlott, az utóbbi másfél évtizedben bekövetkezett új meg új nekirugaszkodással próbálkozó javító fáradozások ellenére, melyek azonban persze mégsem maradtak teljesen hatástalanok. (Mégis vannak ma már olyan iskolák, amelyeket szülők és mást akaró szakemberek hoztak létre, jóllehet, ezek időnként puszta létükért küzdenek. De így soká nem maradhat, ezek az első tavaszi virágok vagy el fognak hervadni, fagyni, vagy megkaphatják a valódi táptalajt és az éltető esőt.) De hallgassuk most már a költőt:

3

Ady Endre A GYERMEKSÉG ELÉGIÁJA Szép Ernőnek, az édes, jó poétának Ráfogott vigasságú, Szegény Krisztus, te, gyermek, Kit, jaj, keresztre húznak Vén, papi fejedelmek. Korai templom-járás, Ravasz, bús erkölcs-vermek, Hajnali diák-biflák, Iskolás ijedelmek. Könyörtelen tudása Sok tannak, rajznak, szernek, Éktelen szögek kínja, Miket a fejbe vernek. Gyönyörös, ízes álmok, Kik mukkanni se mernek, Csak kínnal lent a szívben Fonnyadnak és hevernek. Ifjú bánatok s vágyak, Akik hiába kelnek S kiket fölnőtt irigység Őrségei tepernek. Téged búval és jókor Minden csapással ver meg, Te: legszomorúbb ember, Ezerszer ember: gyermek. S vallató kamrájában E nagy, iszonyu pernek Izzó vas-szüzek állnak: Korán-jövő szerelmek.

4

Mire van szüksége a gyerekemnek - hogy boldoguljon?
Mielőtt fejest ugranánk a praxisba, a mindennapok gyakorlatába, két vizsgálatsorozatról szeretnék beszélni. Mindkettő eredményei a kilencvenes élvek első felében láttak napvilágot. EQ Az egyikben - persze én nagyon tömörítve mesélem el - azt kérdezték a kutatók, hogy vajon min múlik az, hogy boldogulunk-e az életben, hogy gyerekeink beválnak-e, boldogulnak-e majd a felnőtt világban. Kiderült, hogy amit az iskolában szavakban megtanulunk és tudunk - az iskolai eredmények maximálisan 20 százalékban befolyásolják az életben való boldogulásunkat. (Nem is beszélve arról, hogy régebbi vizsgálatokból tudjuk, hogy a megtanult anyagnak a 75 százalékát öt év alatt az eminensek is garantáltan elfelejtik, ha csak nem használják rendszeresen. - Ebben az értelemben: iskoláinkban nagyon nagy mennyiségű anyagot a felejtésnek tanítunk.) De mit is értünk ezen a boldoguláson? Ezen a beváláson? Valami olyasmit, hogy: kibírom-e önmagamat, tudok-e többé-kevésbé jó kompromisszumokat kötni, el tudom-e viselni férjemet, feleségemet, gyerekeimet, főnökömet, beosztottjaimat, munkatársaimat... És kiderült, hogy ez még csak nem is a velünk született értő képességen, az értelmi intelligencián múlik, melyet az IQ-val (az intelligencia quotienssel, hányadossal) mérünk, hanem az EQ-n az emocionális quotiensen, az érzelmi intelligencián! Mennyire tudom beleélni magam a másik ember helyzetébe, mennyire vagyok empatikus, mennyire vagyok rugalmas a különböző álláspontok mérlegelésében és a saját álláspontjaim szükséges változtatásában, mindezt az érzelmi intelligencia fogja eldönteni, amelyik ráadásul úgyszólván korlátok nélkül fejleszthető a vizsgálatok szerint (ellentétben az értelmi intelligenciával). Daniel Goleman néhány éve magyarul is megjelent, éveken át világranglista-vezető könyvében Érzelmi intelligencia - részletesen ír az idevonatkozó vizsgálatokról. De hogy is tehetünk szert érzelmi intelligenciára, hogyan juttathatjuk hozzá gyermekeinket? Azt hiszem, ennek legelső feltétele, hogy a kezdet kezdetétől - úgyszólván már magzati kortól, majd az újszülött és csecsemőkortól kezdve megadjuk gyerekünknek testi és lelki értelemben azt az érzelmi biztonságot, amit csak az emberi kapcsolatok - a testi érintésben, a lelki odafordulásban és kommunikációban kifejeződő kapcsolatok - tudnak megadni. Érzelmet adni és kapni Az emberi történelem öt-tíz-harminc és még ki tudja hány ezer évében (egyre távolabbra tudunk visszatekinteni olyan korokba, ahol már embert feltételezhetünk) mintha értettek volna az anyák, nagymamák, dédikék, nagynénik és majd az apák, keresztapák, nagybácsik, nagypapák ahhoz, hogy melyik életkorban mit is kell megadni a gyereknek, hogy megfelelően fejlődjön. Indiától Angliáig és Angliától Magyarországig az egész földkerekségen mindenütt megtaláljuk még a 19. század végén is azokat a játékos mozdulatokat, érintéseket - dögönyözőket, csiklandozókat, höcögtetőket, lovagoltatókat melyeket a gyerekkel játszó felnőttek mondókákkal, dúdolókkal kísértek, ezzel egyben az anyanyelv rejtelmeibe is bevezetve (az anyanyelv ritmusaiba, dallamába is bevezetve) a még beszélni sem tudó kicsiket is. Az indiai anyák úgyszólván mindmáig sajátos varázsigékkel kísérve masszírozzák gyermekeiket. Nálunk Kiss Áron még az utolsó pillanatban összegyűjtötte a 19. század végén ezeket a gyermekkel játszott játékokat is, őt Bartók és Kodály követték, Angliában pedig a The Oxford Nursery Rhyme Book szerkesztői végezték el ezt a gyűjtést. Mára ezek a tudások feledésbe merültek, bár próbáljuk mindig újra feleleveníteni. De ha a kisgyerek fülébe víz megy fürdetés közben, szaladunk a vattás végű Johnson-pálcikáért, míg a régi mama vagy nagymama kisujját dugta lágyan rázogatva a gyerek fülébe és ezt énekelte a gyerek mulattatására:

5

táncot. És megcsinálták ezeket az iskolákat.mondta Kodály -. aki a negyvenes évek második felében azt mondta. és rajta! . mert mindig csalódást okozó szexuális kapcsolatokon keresztül próbálnak érzelemhez jutni. hogy mit is gondolnak akkor. Ha kellett. a megyei. és legyen felmérhetően „értelmes"! Ezeket a gyerekeket aztán beviszik az iskolába.azt kérdezhetjük a kormányoktól. az országos versenyekre. hogy „nem hallok! nem hallok!" . tánctól kezdve festészeten és szobrászaton át a. Nincs botfülű gyerek! . zenétől. a tanítónő vagy tanító személyisége barátságos hellyé tegye számára az óvodát és az iskolát. a Harvard egyetem professzora nyomán -aki az intelligenciák sokféleségéről ír . keresik a lehetőleg abszolút hallású gyerekeket és mivel ezekből persze sosincs elég.) Az óvodában és az iskola első osztályaiban is a legfontosabb a gyerek számára. Hogyan lehet nagy államférfiakhoz jutni? Olyan iskolákat kell csinálni.) Játék. A gyerek így tanul meg érzelmet kapni és adni s ez érzelmileg igényessé teszi őt a későbbiekben. néhányszor megismételte. (Ezt a feldolgozó munkát zavarják meg a különböző képernyők külső képei. a nagy mester. messze eltávolodva Kodály eredeti intencióitól. Sajnos Kodály zseniális ötlete a magyar közoktatás állóvizébe hullott és mára az lett belőle. Vajon mit tanítottak elsősorban a leendő államférfiaknak? Éneket.kirántotta az ujját. A játékon. De a gyerek nem esett kétségbe. úgyszólván teljesen kiszorítva az iskolákból a művészeteket (költészettől. mint 2500 évvel ezelőtt Kung-Fu-Ce. megtapasztalta.Kék kő. Egyszóval tehát elit iskolák lettek.megkezdik felkészítésüket a kerületi. melyek a mindenki iskolái lennének. hogy mit jelent személyes érzelmet kapni és adni. hogy a gyereket az életre valójában a művészetekben megvalósuló érzelmi nevelés készítené fel megfelelően? Nekünk nem kellene Howard Gardnerre hivatkoznunk. a járási. nem sikongatott. amikor az iskolai tananyagot felejtésre ítélt szóbeli ismeretekkel tömik meg. tehát a relatív tökéletes hallásúakkal is beérik. látva az akkori Kína szétesett állapotát. Ha szeretne sem tud személytelen kapcsolatokba sodrócini. Ezek a belső képek segítik hozzá ahhoz. és mindig újra tagolja. kielégíteni csillapíthatatlan érzelmi éhségüket. (Ez fogja majd megőrizni kamaszkorában a személytelen kapcsolatoktól! Néha kínlódva fogja átélni „gátlásosságát". Bújj ki kígyó fülembő'! és: Cupp! . hogy növeljék az iskola presztízsét. hogy ezek az iskolák lejárnak az óvodába. és folytatódik a szabad játékban és a mesehallgatásban. hogy feldolgozza a világról és saját belső világából nyert tagolatlan benyomásait.hanem érdeklődve figyelt a versikére és mulatott a cuppogtatáson. hogy érzelmi biztonsághoz jusson. mire volna szükség a nagy birodalom újjáépítéséhez. hogy ének-zenei általános iskolákat kellene létrehozni. persze lehetőleg jó ritmusérzéke is legyen. és az ének-zenei általános iskola nem művészképző. veres kő. vagy a bódulat útjait keresik. Több. a játékos helyzeteken keresztül áramlanak szabadon az érzelmek. holott tudjuk. Sajnos. a biztonságra vágyó gyerek és az őt gondozó felnőtt között. zenét! Hogy össze tudják hangolni belső 6 . Hadd mondjak még egy régi példát. Az iskolában azután ez az érzelmi nevelés a művészetekben folytatódik. ami voltaképpen érzelmi igényességéből fakad. netán zenészképzők. alkoholtól a kábítószerig. de erről a későbbiekben még beszélni fogunk. idézhetnénk Kodály Zoltánt. hogy a gyerekek művészet-közelben nőjenek fel. azt kérdezte. ennek a fordítottja is igaz: az érzelmileg kiéhezetten kamaszkorba lépő gyerekek gyorsan váltogatott. S azt válaszolta: nagy államférfiakra volna szükség. Howard Gardner. azért. mert tudja. színházig). mert ez segíti személyiségük kibontakoztatását. mese – művészetek A kisgyerekkori érzelmi biztonság megadásával kezdődik tehát az érzelmi intelligencia kibontakoztatása. amelyekben a gyerek érzelmileg átfűtött belső képekkel vesz részt. hogy az óvónő. melyek felnevelik őket. a városi.

Nézd. Ha egy apa elhiszi a pszichológusnak. Talán ez volt a világ első sikeres iskolareformja.derűs. hogy szikrázik a fejünk. üljön csak le a szőnyegre. Szinaptikus kapcsolatok – endorfin Még egy vizsgálatot szeretnék idézni. az egyszerűség kedvéért -.mondjuk így.az endorfinok. kisfiam: elemi statikai elv. (Tudjuk. azaz idegrostok közötti transz . amikor bizonyos képességek kifejlesztésén már nem tudunk munkálkodni.. hogy ezek a gyerekek. . gyakran villás elágazással. a neuronok. neuronok.. és hogy a körülmények kedvező vagy kedvezőtlen volta ezt a kibontakozást nagymértékben befolyásolja. Híressé váltak . „Az endorfintermelés" magas. jóllehet. nem tudtak megtanulni intelligencia szintjüknek megfelelően beszélni. Persze. (Roger Salbreux. visszalöki. hogy azon keresztül nézze közben a tévét. mert a kisebb kockát teszed alulra és arra rakod a nagyot. fejleszteni fogom ezt a gyereket. ha mégoly intelligensek voltak is. a környezeti okokon túlmenően a kutatók azt a választ adták. az ember derűs. Egy idő után eszünkbe jut. megvannak a gyerekben. a gyerek majd kezd vele valamit. hogy a kisgyerek alaphangulata . neked azért dől le mindig a toronyépítő. ne vigye be a Népsportot. mert ha szintjük megfelelő. aminek az ingerületet majd tovább kell vezetnie. és nem kell ehhez játékmatadornak lennie. De a két idegrost nem ér össze! Ezen a hézagon az ingerületnek át kell ugrania és át is ugrik. Apa zseniális. A gyermekorvosi nagykönyvek mindig is leírták. 1996) A szinapszis: átkapcsoló központ az idegrendszerben. hogy a nagy kockát tesszük alulra. és velük szemben belép a másik idegrost.azaz átmittálók. hogy magunkkal hozott képességeink kibontakoztatása a kisgyermekkori szinaptikus kapcsolatok sűrűségén és gyorsaságán múlik. ez csak egy sántító hasonlat). ambiciózus emberek vagyunk. jól érzi magát a bőrében. Művészeteket tanítottak. hogy nagyon sok minden bennünk marad. hogy ne hagyja résnyire nyitva az ajtót. ezek a képességek meg lettek volna.harmóniájukat a világegyetem harmóniáival. Érzelmi nevelést folytattak. ismeretterjesztő előadások révén . Apa belép. s egyben a nagyon kevés sikeres iskolareform egyike. Ferike ragyog. és 7 . és akik azért két és félezer éven át egész jól elvezették a kínai birodalmat. Ugyanis az ingerületet hormonális eredetű vegyi anyagok viszik át az egyik idegvégződésről a másikra. Ezekből vagy huszonhatot az ezzel foglalkozó egyetemistának is meg kell tanulnia. de időben nem kaptak lehetőséget a kibontakoztatásra. vajon min múlik az. hogy egy ember kihozza-e magából veleszületett képességeit. Befutnak ide az idegrostok. Esetleg még az is eszükbe jut. Odalöki a labdát. vagyis közvetítők.ha testileg és lelkileg rendben van . hogy ha már itt töltöm az időmet. hogy a labda ne tudjon oldalra elgurulni. Azaz: „az endorfin termelés" . Neurobiológusok a kilencvenes évek elején azt a kérdést tették fel. megfelelő szintű. Kerülhetnek elénk hét-nyolc éves gyerekek a pszeudodebilitás. hogy a gyerek felcsillanó örömmel fogadja és hamarosan játszani kezd vele. mert elmulasztották a születés és hároméves kor közötti beszédtanulási lehetőséget. hogy jó lenne. ha ő is töltene naponta tízhúsz percet gyermekével. Ferike mondjuk. apák. Ferike boldogan sikongat. két és fél éves. az tanácsolható. kedvezőtlen. A világon többfelé előkerült Mauglik történetéből tudjuk. Az itt nevelt államférfiak váltak később a mandarinokká.magazinok. az úgynevezett neurotranszmittelek. az ál-gyengeelméjűség tüneteivel. Boldogsághormonnak is szokták őket nevezni. Na már most. hanem legyen ott tényleg a gyereke számára. De mi. akiket mi már csak a dekadencia korszakából ismerünk. ez nem azt jelenti. nevet. ha bemenne hozzá. mint valami szikra (persze. hogy szétterpesztik a lábukat és úgy lökdösik egymásnak. ingerszegény környezetből.) A fenti kérdésre. Ferikém. mikor időben ér haza. tapasztalni fogja.

az nem válik sodródóvá a későbbiekben.kiszolgáltatott utánzó.arra van szükség. Ha valamit rosszul mond. amelyik következik! Látod!?! Apának milyen szép magasra sikerült! Ferike még mosolyog. A fejlesztett gyerek fejlődése . Mire idáig érünk. . oktatás. mondja a Waldorf-pedagógia megalapítója. hogy a gyerekkel életkorának megfelelően bánjunk. szemében megjelenik az a speciális. . mint az alma a fán 8 . (Ha nem is ragyog már úgy. Megérik. A sűrű és gyors szinaptikus kapcsolatokhoz . de ne önmagában. látod itt a kezemben ezt az ötágú fekete csillagot? Ferike bólogat. mint a magyarázat előtt. Látod? Ferike bólogat. Apa most kezébe veszi a rózsaszínű tojást. úgy látszik. mondathoz kapcsolva.De Ferikém! . iskolás tanítgatás.hála istennek . A javítgatás. megismétli: most se javítgassuk a gyerek beszédét. amelybe különböző lukakon különböző alakú figurákat lehet bedobni. ahol apa a csillagot bedobta és megpróbálja a tojást is ott beerőltetni. Ferikém. a leintés. érdektelen. üveges tekintet. hogy az úgynevezett nagycsoportosoknál. mert az javítgatás.) Legelőször is: oldott és derűs légkörben hallgassuk meg a gyereket! Oldott és derűs légkörben .) És ledönti a tornyot. és nagyszerű utánzó . és. Ezenkívül: adjunk jó mintát! . hogy a gyerek jól érezze magát. (Hiszen aki jól beszél. Hát nem akar fejlődni ez a gyerek? Előveszi a mérhetetlenül ronda műanyag gömböt. nem tud nem utánozni. mind-mind csökkentik az endorfinszintet. és megint a kis kockát teszi alulra. Apa kétségbeesik.és akinek a gondolkodása erős. Aztán ő is építeni kezd. . .vigyázzunk! nem a gyerek gyors. Ferike arcáról lehervad a mosoly.Nézd. Mindig.Nézd.Hol látsz te itt a gömbön ugyanilyet? Ferike . Amiből a gyerek azt érzi: jót mondott. hanem a szinaptikus kapcsolat . akik már az iskolára készülnek . Apa megkérdezi: .akkor is. Nem megy.arra a kisebbet. Tanulságos meghallgatni.akkor még nem voltak vegyes életkorú csoportok -.„endorfintermelésével" együtt . a spontán utánzás lehetővé tétele helyett. hiába forgatta el apa a gömböt. Rudolf Steiner . És: hallgassuk meg! .kisgyerekkorban . fejlődése töretlen. hogy a fia. És akkor ezt itt így be tudom dobni. és nem tudna megtanulni beszélni. Eddig nem is vette észre. mit mondott már az 1971-es magyar óvodai program az oly fontos anyanyelvi fejlesztésről. megkeresi azt a pontot. a türelmetlenség. hanem egy újabb gondolathoz.mondja kissé felháborodottan. A szabadon játszó gyerek „endorfintermelése" magas.És akkor ezt hol fogod bedobni? Ferike kitűnő megfigyelő. speciális fejlesztésre szorul. az oldott és derűs légkör hiánya. „Az endorfintermelés" leáll.) Apa diadalmasan megmutatja. és ezzel visszafogják a fejlődést. ha halandzsázik. ha tízszer mondja ugyanazt. az jól gondolkodik . (Ha az lenne.sehol nem lát ugyanolyat a gömbön! Ugyanis számára a luk nem azonos az apa kezében tartott testtel és a kontúr a test formájával. gondolkodása nem volna konkrét. jóllehet már iskolába készül. ismételjük el helyesen. amiről az óvó néninek is eszébe jutott valami. és akkor is. itt van.mintha már tudtak volna az endorfinról. Apa kissé feszült. ideges.melyet spontán utánzással követhet.leáll. És végül: ne javítgassuk! Ezt annyira fontosnak tartja a program. és tovább fűzte a gondolatát.fogja tehát a rózsaszín tojást.

ha valamiféle játékszert készítenek vagy javítanak. Mire a gyerek iskolába lép. És a napi sütés-főzés közben természetesen az óvónők és a velük tartó gyerekek mérnek és számolnak is és ugyanígy. és a lányok általában előbb beszélnek. de nem csináltak semmi mást. felesleges . hogy vállalják-e. A Waldorf-óvodák áttanulmányozták a vizsgálatok anyagát. bab.de gyakran tízes. minden matematikai foglalkozás nélkül is biztosan mozog az ötös . időnként lemérték. (Amire a gyereket először a felnőtt vagy nagyobb testvér játszótársnak kell rávezetnie.a beszédjében „fejlesztett" gyerek általában később fog beszélni és rosszabbul és még szerencse. amíg a gyerek magától megszólal .és ebben is nagyok az egyéni eltérések. hogy ha egyébként megfelelő környezetben nőtt fel. úgy egész fejlődése. És ugyanez a helyzet a beszédfejlődéssel is. hogy mennyit nőtt. Nagy egyéni különbséggel. De van a játékhoz mérőszalag. és többnyire azt is csak az anyjuk érti. egyéves koruk körül . hogy megvilágítsam: a gyereknek jó. hogy kedvezően fejlődjön. Ezeket nem szabad megzavarni. tudhatja. és vállalták. mérleg. akkor a kisgyerek magától feláll.valahogy így vagy más hasonló felfedezésekkel.és gyakran káros . például két-hároméves kora óta járt a mamájával bevásárolni a boltba. mama két kezem van?" . hogy számolni kezd.siettetéssel.vagy netán előbb megszólalók egy-két szót mondanak csak. A beszélni tanítgatott .Tudnunk kellene: ahogy a kisgyerek magától áll fel és indul el.ez a kisgyerek négy-négy és féléves kora körül biztos. ha ujjunkat odanyújtva felállásra buzdítjuk. mint a fiúk .) Ha járni tanítgatjuk a kisgyereket. nem fejlődik biztatóbban a két éven belül korábban felálló gyerek. mielőtt magától felegyenesedne. Magától! Illetve a környezetében tapasztaltakból indulva. hogy a gyerek egyre többet megért és reagál is rá a maga módján. „Egy kezem van. ingerdús környezetre van szüksége kisgyerek korában ahhoz. Aki ismert olyan kisgyereket. mint amit addig. vadgesztenye. és a boltos játék egyéb felszerelései. de ennek nincs jelentősége! Nem „tehetségesebb". hogy felkészítik a gyerekeket ezekre a vizsgálatokra. Korai tanítás? 9 . a maga egy-két szavával. Magától! Nem az óvodai „kötelező" vagy „előkészítő" foglalkozások következtében és eredményeképpen. (Amikor a hetvenes évek elején a Német Szövetségi Köztársaságban bevezették az iskolaérettségi vizsgálatokat. ezzel ortopédiai és lelki szempontból egyaránt rongáljuk a járás biztonságát. meg egy kezem van. Az tud jól egyedül játszani. Három éven belül nyugodtan megvárhatjuk. és hogy fejlődése egyébként spontánul folyik a kedvező környezetben. megkérdezték a Waldorf-óvodákat. mint az alma a fán. ha dadogni nem fog. A Waldorf-óvodában például nincs semmiféle matematikai foglalkozás. És a gyerekek természetesen elérték az iskolaérettségi szintet!) Mindezt azért mondom el. húszas számkörben is. és elindul. hogy a gyerekeket felkészítik. aki nem járt óvodába. Az iskolaérettség fogalma jó szó. netán nagyobb testvérei is voltak. megfelelő testi és lelki biztonságot adó.ha látjuk. ahogy magától tanul meg beszélni. milyen magas . A gyerekeknek ezek az érlelődési folyamatai belső törvényszerűségeket követnek. A hároméves koruk körül beszélni kezdők úgyszólván rögtön mondatokban beszélnek. Ha a csontvégek porcos részei kellően megkeményedtek és megtörtént az idegrostok elszigetelődése. akivel előzőleg játszottak és aki testi és lelki értelemben biztonságban érzi magát. A korán. érlelődése spontán és szabad folyamatokhoz kötött -melyekben a legfejlesztőbb tevékenység a szabad játék. mérőrúd. Valóban: a gyerek megérik az iskolára. csak éppen „rendesen beszélni nem hajlandó".

elégedettsége és elégedetlensége kifejezésével. mondhatnánk. együtt kell énekelniük. azokban a lehetőségekben. míg végül 1979-ben maguk a programok indítói kellett. fejlődésük . de kiskorukban. amikor ők akarnak) . mert bizony nemcsak mi szocializáljuk a gyereket. Azt is gondolták. Mire van hát szüksége? Mire van hát szüksége a gyerekemnek. Puerto Ricó-iak. „fejlesztő". és sokféle más anyaggal.a gyereket... ismét csak bebizonyítva a korai személyes kapcsolat erősítő.majd szabad játékra. mindennapos mesét kell hallgatniuk. melyekből kimaradtak. tanítással. nagyon eredményesnek bizonyult. intenzív személyes kapcsolatban. hogy az oroszok lőtték fel az első embert a világűrbe. a tevékenységek (homokkal. mintegy szociális anyaölbe fogadja . már magzat-újszülött korától. Ingerdús környezetben a szabad játék lehetőségeit kell például megteremteni számukra. hogy boldoguljon? Válasz: magzatkorától kezdődő személyes kapcsolatra. Három-négy éves korától pedig olyan óvodára. felnőttet a kisgyerek.) lehetőségére. hogy a populációnak azokat a rétegeit. de viszonylag teljes értékű kisgyerekkort kell. tekintetével. „korai" tanítási program indult. s ezzel az értelmi fejlődést is kedvezően befolyásoló szerepét. az iskola előtt nem tanított gyerekek fejlődése keresztezte az ő fejlődési görbéiket és hamarosan messzi lehagyták őket. a csecsemővel töltött mindennapokban. fejlesztő metódusaikkal?) számtalan „gyorsító".Az Amerikai Egyesült Államokban. és egy idő után a kedvező körülmények közül érkező.. tartós siker azonban nem született. Volt olyan próbálkozás is.) korai fejlesztéssel. jól beidomítani. mi baj lehet az ő közoktatási rendszerükkel. hogyan lehet felfogni. amely ugyancsak az érzelmi biztonságot adja meg elsősorban .a további támogatás ellenére . dúdolókra. festékkel. korai tanítással . 1962-ben az úgynevezett szputnyiksokk után (az amerikaiak rémülten kérdezték maguktól: Hogy lehet az. testi és lelki értelemben vett érzelmi biztonságra . beszédben és cselekvésben (és érzelmekben. hogyan lehet érzelmeket adni és kapni. hogyan lehet örömet is találni. mozgásaival. Hiába „húzták föl" a kedvezőtlen környezetből érkezett gyerekeket iskolás fejlesztéssel. mire elérték a 9-10-11-ik évet. odaomlásával vagy magát elfeszítésével. de nem tanított gyerekek színvonalát). Ez a próbálkozás. hogy mire is akar szocializálni engem. Milyen óvodát válasszak? 1 . bevándorolt olaszok. képzetáramlásban) jó mintákra.és a fenti lehetőségeket valósítja meg.tudják megmenteni. Tehát: ha kicsit késve is. érzelmi biztonságot adó. hanem a gyerek is szocializál minket. kellene köréjük varázsolni. mosolyával.és így tovább. vízzel. amelyikben önkéntes vállalkozók hazakísérték az ezt vállaló hátrányos helyzetű anyát és arra vezették rá.amelyik bepótolja a kedvezőtlen környezet okozta lemaradást .például McVicker Hunt -kimondták. A vizsgálódók . nagyon sok mindenre lehet korán. érzelmi intimitásra. melyeket utánozhat. mondókákra. beilleszteni a társadalomba. Nixon kormányzata már sok százmillió dollárt áldozott ezekre a programokra s közel húsz évnek kellett eltelnie ahhoz. most már gyerektársaságban. ha csak kéthárom éves koruktól kezdve is. csoportjait. hogy mindabban amit tanultak természetesen meghaladták a kedvezőbb környezetből érkező. a fentiekkel ellentétben. hogy belássák. hogy az újszülöttel. Úgyszólván visszaállt az eredeti különbség. hogy a kedvezőtlen körülmények közül érkező gyerekeket abban kell részesíteni.megtorpant. de ez a gyereken valójában nem segít (sőt a későbbiekben inkább kárára van). dúdolniuk. jóllehet kezdetben nagyszerű eredményeket értek el. váltakozó hangvételű sírásaival. amelyekből a legtöbb deviáns (beteg és aszociális vagy éppen antiszociális viselkedésű) fiatal kerül ki (slummokban élő feketék. A kisgyerekek idegrendszere ugyanis rendkívül plasztikus. Gagarint. stb.. utánozni való cselekvésekben kell részt venniük (akkor. versikékre. képzéssel az iskolakezdés idejére (oly-annyira. mesére.

ha akar. Az első. Még azt is idézzük ide a jelenleg érvényes óvodai alapprogramból. hanem. bár sokkal enyhébb formában . hat. gyors és szorgalmas munkára fogni. sem a szülőknek „visszakérdezniük" a meséket.nem törődhetnek -azzal. Számon tartjuk. hogy ő megtanuljon játszani. amit már sokat emlegettünk. azaz ismerik az óvodás gyerek testi-lelki fejlődésének törvényszerűségeit és az ezekből fakadó igényeket. verseket. mint a fiúk). szervezhet foglalkozásokat is". Az óvónő pedig felmegy a gyerekekkel. korai iskolás tanítással gyötri és rongálja a gyerekeket. a valódi átmenetet óvoda és iskola között.) 1 . akkor annak iskolai beilleszkedésével nem lesz probléma. szóban és tettben az utánzásra. mindennap kell mesélniük . amely azt mondta. és jó mintát kell adniuk. de nem azért. aki majd. Mostanában mintha enyhült volna az iskolák nyomása. ti fogtok közelíteni! Sokszor az iskolaigazgató volt az óvoda főnöke is és az iskolák gyakorta abban a meggyőződésben élnek. mert az óvodák erre nem készítik fel őket eléggé. hogy az általuk felismert kisgyermekkori . A második: válaszolni a gyerek kérdéseire. még mindig nem fogadták el sokan. (Az óvoda-iskola próbálkozásban például a tanítónő lemegy az óvodába és ott tölt el a gyerekekkel egy-két évet. A ma érvényes óvodai alapprogram ki is mondja: ha az iskola jól készült fel az óvodás gyerek fogadására.szükségleteket kielégítsék. Mégis.és részben talán még most is.vagy nem tudják elég gyorsan .az iskolákban élt a törekvés. nem szabadna sem nekik. hogy ez volt a magyar óvodák iskolásítási kísérlete második nagy hullámának a kezdete.Amit az előbb elmondtunk. Magyarországon az akkori művelődésügyi minisztérium 1975-ben kiadta kettes számú módszertani levelét. de eléggé kifejezésre jut ebben a felsorolásban -és a program egészében -. nem szabadna ezekkel „szerepeltetni" a gyerekeket -. Így teremtik meg a szükséges.óvodáskori . szükségleteket. hogy azért nem tudják . Az „erős" iskolák ugyanis azt mondták a „gyenge" óvodáknak: ha közelíteni kell. egy-két éven át még kísérve őket az iskolába. Iskolák .hiába töltötte be a hatodik életévét! -. Csak a hatodik vagy hetedik helyen szerepel. nagy egyéni eltéréssel. járjuk egy kicsit körül ezt a kérdést. a háromujjas ceruzafogástól (netán az írás-olvasás elemeitől) a „fegyelmezett" magatartásig (netán a vigyázzállásig). Ekkor teszik a legtöbbet a gyerekek valódi fejlődéséért. És így tovább. hogy mit vár el tőlük az iskola! Az ő feladatuk kizárólag az. dalocskákat. hanem óvodás. És ez is csak azért áll ott. hogy „az óvónő. akkor nem törődnek . Ez a nagyon helyes intézkedés azonban ugyancsak a magyar közoktatás állóvizébe hullott és tudjuk. hogy nekik óvodásokat kellene fogadniuk és csak egy-két év alatt az iskolai életbe bevezetniük. hogy a legkülönbözőbb színezetű diktatúrák óvodája nagyon is iskolaszerű. Meg kell tehát teremteniük a szabad játék lehetőségét. hogy a program nem tartja a kötelező foglalkozásokat az óvodáskori fejlesztés megfelelő eszközeinek. hogy ne korlátozzuk az óvónők módszertani szabadságát.és nyolcéves kora között lassan válik iskolaéretté (a lányok általában előbb. hogy az iskolák első két osztályát egységnek kell tekinteni és az óvodához kell közelíteni.és nem szabad „feleltetni" a meséből.óvodák – szülők Régebben . míg a demokráciák iskolája is sokkal óvodaszerűbb a szó jó értelmében és gyakran nem is csak a legelső osztályokban..„betörni". írni-olvasni minél előbb megtanítani a gyerekeket. mint ezt már emlegettük. hogy a gyerekeket tanítsa. lehetőséget teremteni a spontán utánzásra.. nem szabad. hogy az óvodáknak megparancsolja: készítsék elő alaposan a gyereket az iskolára. Mert az iskolába nem iskolás gyerek megy . abból már következik is a válasz a kérdésünkre. Ha az óvodák szakmailag jól működnek. hogy mit tart az óvodás tanulás helyes formáinak. bár persze.

mondja a mama a vezető óvónőnek -. A gyerekek kezére. aki kisgyerekként teljes értékű kisgyerekkort élhetett meg.ha tehetném -. az ablakra is. karate. a nevelőnek kell a különböző életkorú gyerekekhez különbözőképpen viszonyulnia. legyen utánozni valója szóban és tettben és vegye körül oldott. a teljesítmény kényszere. majd kamaszként és ifjúként is ezeknek az életkoroknak teljesen eltérő követelményei és szükségletei szerint élhetett. hanem az. Magyarországon már jó hetven éve is megfogalmazta valaki . öntörvényű módon élje a maga gyermeki életét. nem adhatom ide. hogy az óvodásokat olvasni kell tanítani.és szeretni tudó . hogy nem az lesz többé-kevésbé épkézláb és felnőtti teljesítményekre is képes felnőtt. úszás. leírt szavakat látott.Az iskolák tehát változnak. De a kilencvenes évek elején Svédországban „fedezték fel" (újra). ahol nincs kötelező foglalkozás. Ahogy már többször is elmondtuk: az óvodás játsszon. szeretni való . választanék gyerekemnek . fejlesztés.óvó nénit keresnék a játszótéren. hogy élje . lovaglás különóra? (Sajnos. „láb". ez a top-menedzserképzés. ahol nem az iskolára készítik fel és elő a gyerekeket. hogy Dani mennyire szeretett ide járni és én most szeretném Zsuzsit is hozzátok adni. Viszont: megnőtt a szülői nyomás. Amerre a gyerek nézett.) A szülők valamiféle top-menedzserképzést keresnek már az óvodában is! Volt hasonló roham a hatvanas években a német óvodák ellen. hogy minél korábban tanul egy gyerek olvasni. A gyereknek nem az a feladata. és ugyanígy kisiskolásként. a 1 . hanem az. Glenn Doman persze már az óvodáskor előtti időszakra is javasolta az olvasástanítást.Karácsony Sándor -. A kék óvodában már angol és német is van.Ágikám . hogy ha nem lesz nálatok is angol. akit már kisgyerekkorában is ezekre a felnőtt-követelményekre edzettek. ha lehetséges. hallgasson mesét. érzelmi biztonságot adó légkör. derűs. hogy jövőre japán is lesz. Mert ez bizony tévút. hogy a rohanásban nem tudnak gyerekeikre elég időt fordítani. amelyik az óvodákra nehezedik! Top-menedzserképzés? . hogy neveltek). tudod. feliratokkal és ugyanilyen kis cédulák kerültek a falra. Mindig a felnőttnek. a szülők lelkiismeret-furdalása. nem viccelek. És aztán jönnek a további szülői kérdések: van-e számítógép? Van-e számítógépes szoba? Van-e dzsudó. hogy autonóm. annál tehetségesebb lesz minden téren. már szerencsére nem olyan hatékony hullám. Három-négy év alatt lefutott ez a hullám. de a férjem azt mondja. nincs iskolai értelemben vett tanítás. Gazdasági változások. idomítottak (mert azt nem mondhatom. Nem telt bele néhány hónap és a gyermekgyógyászati szaklapokban megjelentek az első közlemények az olvasást tanító óvodákban neurotizált gyerekekről. mindegyik magyar óvodákból vett valóságos példa. az ajtóra. És persze. treníroztak. aktív életét. és azt mondják.az óvónők teremtette környezetben és segítő közreműködésükkel . S akkor onnan indult el egy kisebb. Glenn Doman amerikai neurológus 1964-ben megírta kis könyvét: Hogyan tanítsam kisbabámat olvasni? Ezt egy Lückert nevű úr tüstént németre fordította s hamarosan megindult a szülői roham. Szóval: milyen óvodát? Én tehát olyan óvodát keresnék. lábára cédulákat ragasztottak „kéz". de „mindent" meg akarnak adni nekik mindez tévutakra sodorja őket. A könyv ugyanis azt állította. hanem hagyják. És az óvodák megint óvodák lehettek. hogy „viszonyuljon" valamiféle felnőttes követelményrendszerhez.az óvodások sok mozgásos.

hogy ötéves kortól már „kötelező" az óvoda. . hogy a mai magyar iskolarendszerben „korán". bukás. ameddig csak iskolába jár. néha az ellenkező végletet is tapasztaljuk. (Az sem igaz ebben a formában. hogy ha ez így van. gyengén . a szomszédoktól hallott szóbeszédek és kérdezősködés alapján. Jó otthon is! Azt is tudni kell. (Kardos . hogy hol tart. hogy egyik gyerekcsoportnak se lehetett tapasztalata.netán középiskolás! . hiszen ennek az eötvösi hagyományú iskolának az első osztályai még nem voltak olyan hajszásak. hogy a nyári gyerekek még nem bírják az iskolát . hogy 1 .) Tudnunk kell róla.társaik. (Ezt nevezzük rugalmas iskolakezdésnek. hogy a gyerek korán ment iskolába. Visszakerültek a saját életkori csoportjukba. lehiggad és készen áll arra. hogy a magyarországi gyerekek hatéves korukban még nem iskolaérettek. nyolcadikos . hanem úgyszólván mindvégig. érettebbnek bizonyultak.hallva. Viszont. Van az iskolába lépésnek egy ideális időpontja. ha megfelelő az otthoni környezete. mondván: „az csak jót tehet neki".általában az egész napot az óvodában töltő .) Mikor iskolaérett? Lőrincz. Másrészt: a beíratott gyermek felmentését is kérheti a szülő.vagy legalábbis sokkal jobb . rutinja a feladatok megoldásában. A nyári gyerekeket beíratni sem kell. és 69. (A boldog emlékezetű régi elemiben ez nem volt baj. Palkó és Petrován már a hatvanas években egy nagyobb vizsgálatban. legalábbis az újabb követelményrendszer szerint. hogy jó környezetből az anya mellől érkező gyerekek olyan vizsgálatokban. Megdöbbentő gondolkodás. buktatás nélkül.) Igaz.boltban. jól érzik magukat és jó . hogy legyen). és a következő évben a gyerek ugyanazt az osztályt kezdje még egyszer.tanulók lesznek. 1978. És szavának döntő súlya van (kell. akkor bizony valamit tenni kell. hogy a gyereknek nem kell feltétlenül óvodába járnia. éretlenül menni iskolába nagyon nagy hátrányt jelent! A gyerek nemcsak két-három évig fog a saját színvonala alatt teljesíteni. ha valamelyik gyerek nagyon értelmesnek mutatkozik. törik-szakad.Málik. amikor a gyerekben valódi kíváncsiság ébred újra a világ és az ember dolgai iránt. Rábeszéli a szülőt. hogy hatéves korára. akkor. A szülő . akkor is be lehet íratni az első osztályba. vagy akár hetedikes. megfelelő szakvélemény alapján. holott mindig újra kiderült. tudva a fentiekről -érett gyerekét sem engedi iskolába. a harmadikos vagy ötödikes.Lásd a közoktatási törvény egymást kiegészítő 24.) És akkor valakiknek az jutott eszébe.gyereket visszatartja. Jelentkezni ugyan kell. amelyek az értelmi képességek fejlettségét és a kreatív gondolkodást úgy vizsgálták. egyszer csak kivirulnak. úgy találták. a vezető óvónő felmentést adhat és ad az óvodába járás alól. iskolaérett legyen. felszabadulnak.május 31-ére módosították. Felismerve. majd csak a következő évben.tanuló gyerekek hirtelen „megtáltosodnak". paragrafusait!) Magyar vizsgálatok is igazolták. Ilyenkor ezek a vergődő. Egyrészt az augusztus 31-ei határidőt -az eddig hatodik életévüket betöltő gyerekeket be kellett íratni és mentek az iskolába. Nem egészen így van. ez ma már nem így van. mint óvodás . hogy az iskolától iskolalátogatási igazolást kérjen és ne bizonyítványt. hiszen a törvény szerint a hatéves gyerek iskolaköteles! Ergo: meg kell vizsgálni a három-négy-öt éves gyereket. ha jó.esetleg „rosszul" . és fejleszteni kell mintegy felpumpálni -. mely szerint a gyereket kell a törvényhez szabni és nem a törvényt a gyerekhez! Hála Istennek. jobbnak. (Ilyenkor tehet „csodát" a pszichológus -aki egyébként csodatételre általában nincs képesítve. mint a mi évtizedeinké. ha akár csak október 31-én tölti be a hatodik életévét. de ha a családi környezet és abban a gyerek fejlődése megfelelő. visszatartja.

tanítónak és „nagyobb szakmai elmélyülést tesz lehetővé". vagy egy harmadik-negyedik osztályt tanítson. tanítani.talán még csak ösztönösen -Winkler Márta. a személyes kapcsolat nyújtotta érzelmi biztonság a döntő. amely ugyancsak róluk szól.őt rendszeresen tanító. Kisfelmenő. hanem a tanító néni kedvéért tanul. Talán sokan látták . abban az időben éppen tanítóhiány volt.van szüksége. hogy a későbbiekben akár hatodikig is kísérhesse az osztályát. Winkler Mártáról. 1 . Továbbá: be akar iratkozni a szegedi egyetem levelező pedagógia szakára. Csak arra nem gondoltak. az úgynevezett tantárgycsoportos oktatást sem. amelytől jelentős mértékben függ a gyerekek későbbi tanulási kedve. és ugyanakkor csak fele annyi időt tölt velük! Egy kis érzelmi számtan: kétszer annyi gyerek. hogy neki a munkájához.) Visszatérve még egy pillanatra a kis. Ha jól emlékszem.a tanító személyisége Winkler Márta a hatvanas években végezte el a tanítóképzőt. a másik pedig a matematikát. mesélni szeretnék. Ennek az volt a lényege. évtizedeken át mindig csak első osztályt . aki olvasta a Kinek kaloda.és nagyfelmenők problémájára: itt is a tanító munkájának megkönnyítését.őt követő kollégája mindig csak második osztályt. és jó volna megtalálni azt a tanító nénit vagy tanító bácsit. Iskolapélda című és az osztályairól készült filmeket és biztosan akadt.negyedannyi személyes kapcsolat és érzelmi törődés. Feltétlenül elsőtől negyedikig akarja az osztályát vinni. És milyen iskolát? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék. Ügy gondolkodtak akkoriban. ezen keresztül képes tájékozódni a világban. Jó volna eltalálni ezt az időpontot.tanított. orientáló felnőtt . és a nagyobb szakszerűséget hangsúlyozták. hogy nem vállalja az akkor divatos „kisfelmenő" rendszert.rajongásával egy családon kívüli felnőtt . hanem ötven-hatvanra. moziban . csakis ebben az érzelmi biztonságban tud igazán megnyílni érdeklődésében és figyelmében is.felé forduljon. együtt maradhasson velük. az eredmények beérleléséhez nem elég egy-két év. hanem minimum négy évre . aki méltó e rajongás elfogadására. Többek között a budapesti Móricz Zsigmond körtér melletti Váli utcai általános iskola is tanítót keresett. Azzal érvelt. gyakorló mintaiskolák. és a többit. környezetismeretet. és így tovább .televízióban. és ez példaként szolgált! Holott: Az iskolába lépő kisgyerek nem a tantárgyak kedvéért. és azt. hogy vagy egy első-második. nagyfelmenő . vagyis. ahol a tanítónő éveken. és örültek Winkler Márta jelentkezésének.ha lehet hat évre . kinek fészek című könyvecskét. feleannyi időben . hogy ez az első négy év a gyerekek életében döntő fontosságú alapozó szakasz. hogy ebben az esetben egy tanítónőnek nem huszonöt-harminc gyerekre kell figyelnie.rosszul fizetett . Mesélni egy zseniális tanítónőről. Voltak olyan bemutató.a róla készült. hogy ez kevesebb munka a . hogy két párhuzamos osztály esetében az egyik tanítónő mondjuk az anyanyelvet és egyéb „humán" tárgyakat tanította mindkét osztályban. Ezt tudta . (Ugyancsak nem vállalta természetesen a másik divathullámban való részvételt. azonban tüstént közölte.

agyagoztak.) A látogatóba érkező. vagy éppen „borzasztó"-nak. Ezzel minduntalan eltért az iskola előírásaitól. fejüket sűrűn csóváló szakfelügyelőket esetleg lábuk alatt mászkáló ékszerteknőcök idegesítették. mert aki máshonnan kihullott.az egyébként mindig tiszta . Mi volt tegnap. Ugyanígy. egyezményes jelek . hogy ezek a gyerekek ilyen jó eredményeket értek el? (A későbbi évek ezt újra meg újra igazolták. Reggelente.gyerekek és tanítónő között -szavak nélkül is folyamatosan helyre terelték a sokféle új ötletet.jól szórakoztak . Mivel a mindig „nyitott" ajtón át sokan bejöttek hozzá megnézni mit is csinál . ezeken a kívánságain felül is. Mindenre volt idő! Óra közben a megbeszélt.osztálytermet. tanultak. varrtak. és nem kellett külön engedélyt kérnie annak sem. oda leült vagy leheveredett. kívánságot. 1 . majd évtizedeket. vizsgáztattak.beszélgettek az osztályban arról. jelmezeket szabtak. állítottak és ilyenkor hetekig főleg ezekkel foglalkoztak. mi történt otthon és az iskolában? Mit álmodtak? Ki miről hallott? Mit látott? Esetleg a televízióban vagy az utcán? Időnként mindenféle színdarabokra készültek . mert jól éltek . Hogy lehet az. hajszolja önmagát és a gyerekeket is. utána esetleg másfél órán át . pihent egy kicsit. A szakfelügyelő rémülten kérdezte: . minden támadás és fegyelmi vizsgálat ellenére. Ha Winkler Márta gyerekei a szünetben odakint összevesztek.Kolléganő! A szomszéd párhuzamos osztályban a kollegina hajtja. aki ki akart menni pisilni. A gyerekek az osztályban babot futtattak. és még így se bírnak végezni az anyaggal! Maguk meg itt marháskodnak? Hogy meri játékokkal tolni el az időt? Mi lesz ebből? Az első négy év végén aztán kiszálltak a különböző hatóságok és mértek. hogy a gyerekek tudták a kötelező anyagot! (Sőt: jobban tudták. zebrapintyeket tenyésztettek. csak jól mulattak az iskolában. és ki hogyan ítéli meg az eseményeket -anélkül. Az együtt kialakított szokások azt is természetessé tették. az apró konfliktusokat. szerepeket osztottak. Legnagyobb meglepetésükre kiderült. díszleteket terveztek. így tudta végigcsinálni ezeket az éveket. Nagy baj volt. a párnákon. (Volt iskolavezető vagy szakfelügyelő. időközben védelmezői is akadtak Winkler Mártának. netán „piszkos"-nak nevezte . „önállóan" lehetett vizet inni. És látszólag négy éven át „nem csináltak mást". hogy mi is történt. aki ezért „rendetlen"-nek. a gyerekek körbeültek és Márta nénivel beszélgettek. „titkos". hogy mindennapi munkája szervezési szempontjait csak az ott lévő gyerekek szükségletei szabályozták. hogy Winkler Márta igazságot tett volna közöttük.mert híre ment ennek az osztálynak és ennek a tanítónőnek -. Egyetlen gyerek sem élt vissza soha ebbéli szabadságával. vizsgáltak. hogy ha a gyerekek közül valaki óra közben kifáradt.ott. azt Márta néni felvette. esetleg képeskönyveket nézegetett. az ott felhalmozott párnák közé. holott ez nehéz gyerekekkel is megterhelt osztály volt. hátul a szőnyegen.Mindenre volt idő! Mindjárt az első évtől kezdve sok baj volt Winkler Mártával.) Mert rengeteg idejük volt! Ugyanis: nem volt feleltetés a szó hagyományos értelmében.a csengőt meg sem hallva .talán harmadikban éppen a János vitézre -. hátra mehetett az osztályban. mielőtt megkezdődött a nap. mint a négy éven át hajszolt párhuzamos osztályok gyerekei. írtak. szerettek oda járni.

hogy a gyerekek viszonylag magas érdeklődési szinttel lépnek be az iskolába. hogy a felnőtt világhoz igazodjon és alkalmazkodjon . hogy Winkler Márta az elsők egyike volt . Szenvedtek. hogy a világ és az ember érdekes. minél tovább tápláljuk benne az élő hitet. A gyerekek kiélhették természetes. De két dolgot jegyezzen meg. század talán legnagyobb magyar pedagógiai gondolkodójának nevezni -. a kölyöknek. akit már kora ifjúságától a felnőtt életre treníroztak . majd az érdeklődés meredeken zuhan. magyarázott. kölyök (így nevezi Karácsony a kisiskolást). amiről hallottak. a gyerekek pedig füzeteikben dolgoztak . a nagyszünetben. annyit „marháskodtak" -. hogy jól mulatnak. Mert a kisgyereknek. de aztán a tanulás első hetei után ez a szint süllyedni kezd. és a nyomon követéses vizsgálatok egyértelműen igazolják az eredményt. Ezek a gyerekek megszokták. hogy a feleltetés .szorongást kelt. hanem az. élhette különböző életkorok egymástól nagyon eltérő életét. Hogy nem volt mindennapos rettegtető felelés. A jelenség. ifjú.rendszeresen lejártak sírni. a középiskolában. Ez Winkler Márta osztályában nem így volt. És ezt mondták neki: . mérés igazolta. életkorukból fakadó kíváncsiságukat és tevékenységvágyukat szabadon. Hadd idézzem újra. tizennyolcszemközti beszélgetésre hívták Winkler Mártát. mert ez a maga személyiségéhez kötött.akit manapság szokás a 20. hogy a gyerekek eredménye ilyen jó. A magyar iskolarendszer nem ilyen. amivel foglalkoztak. Ne felejtsük el: az iskolai élet egyik paradoxona. ha a maga védőszárnyai alól kikerülnek! Tényleg: az ötödikesek . Márta nénihez. és a felnőtt világ viszonyult hozzá. kicsit bővebben: Karácsony Sándor . hogy rengeteg idejük volt és sokkal több kedvük . a kamasznak és az ifjúnak nem az a feladata. El kell azt is mondanunk. hogy terjessze a módszerét.látni fogjuk: ha ezt teszi. És aztán így ment ez mindvégig. Mikor a második négy év végén is kiderült.akik egy emelettel feljebb kerültek a Váll utcában .Feleltetés . hogy nem az lesz többé-kevésbé egészséges és alkotóképes felnőtt. mert az élet nem ilyen. teljes sikerrel. Hadd tegyem hozzá mindehhez: mai vizsgálatokból tudjuk . Időnként „frontálisan". ahogy azt a dolog.és ez lehet a magyarázata annak. amit vizsgáltak.pláne a jegyre feleltetés! . belebetegszik! -. megismerésre érdemes.ha ugyan nem a legelső -. hogy maga tud valamit.topmenedzser-képzés már az óvodában! -. és elkülönített csoportokban önállóan dolgoztak. annál jobban fog helytállni kedvezőtlenebb körülmények között is. lehetővé téve számára ennek megvalósítását. amivel foglalkoztak. és a főiskolákra. a két világháború között rávilágított arra. kamasz. mint a párhuzamos osztályok. A probléma. Az egyik: eszébe ne jusson. és ezek el fognak pusztulni.) A szorongás pedig . (Méghozzá: nagyot! Mint ezt sok vizsgálat.szorongás – teljesítmény Winkler Márta osztályában együttes munkálkodás folyt. hanem a dolog. illetve kezdik tanulni a különböző tantárgyakat. de erre a későbbiekben még visszatérünk. hanem az. Tehát iskoláinkban úgy akarunk egyre jobb teljesítményt elérni. aki a Varga Tamás meghonosította új matematikát alkalmazni tudta és merte. Ismét kiderült: minél tovább tartunk egy gyereket gyerek-mivoltának és életkorának megfelelő körülmények között. megkívánta. egyetemekre kerülve is. mint a párhuzamos osztályok. hogy közben ugyanezt a teljesítményt visszafogjuk.mint ezt ugyancsak vizsgálatokból tudjuk . A másik: vegye tudomásul. hogy maga így is súlyosan árt ezeknek a gyerekeknek. És mégis: már az első félévben szignifikánsan jobban teljesítettek. és mindig úgy. hogy bár annyiféle nem iskolába való dolgot csináltak. Azóta több mint harminc év telt el.visszafogja a teljesítményt. mint a kutyák. hogy 1 . fenyegetettség nélkül. a kötelező tananyagot is sokkal nagyobb mennyiségben és jobb minőségben végezték el.Tanárnő! Most már látjuk. aki lehetett kisgyerek. ez azt is jelentette. Mai tanítási módszereinkkel kiöljük a gyerekek meglevő érdeklődését. A felső tagozaton. Nem a jegy érdekelte őket. vagyis Márta néni állt a táblánál és tanított.Szegeden végzik ezeket a vizsgálatokat Csapó Benő és munkatársai -. mint már utaltam rá. miközben dolgoznak és tanulnak.időnként pedig kis kupacokba tolták össze a padokat.

De ritkábban szoktuk elmondani. akik hasonló úton járnak.esetleg reform.és ha nem teszi. Meg szeretném említeni a japán iskolarendszer példáját. Másnap megnézi: ki tudja-e húzni. nem törik le a kíváncsiságát.adnak a gyereknek. (A magyar környezetismereti munkáltató tankönyv egyetlen oldalán több tucat kipipálandó feladat lehet. akkor erről „az óvoda tehet" -. hat. „szigorú". hogy „így teszek jót neki is. ahol az általa kiképzett. táncolnak. amit személyiségének fejlődése és tájékozódásának módja . „elit" iskolát keresnek a gyereküknek.. Az iskolát az önkormányzat tartja fenn és egy anyaiskola része.amelyik mindig személyes . fokozatosan lesz. Persze. ahol játszanak vele. azzal vigasztalva magukat. fojtják el a kérdéseit. kamasz. És ezt vajon ki tudja-e húzni a következő napon? Harmadikban a japán gyerekek 1 . Most olyan vizet visz ki. egyesületi iskolákat. énekelnek. „teljesítményelvű". ott vannak olyan tanítónők és tanítók. hogy sokan látogatják ezt az iskolát.esetleg saját be nem vallott lelkiismeretfurdalásuktól űzve. Sokat hallhattunk arról. lassú megalapozás folyik. ahol tudják. abból a tapasztalatból kiindulva. tanítókat az országban.vagy alternatív pedagógia .saját hatosztályos iskolája van a Fogócska utcában. mindig lesznek olyan szülők. Biztató. Ma már szerencsére többfelé is találunk ilyen iskolákat. ahol nem gondolják. mint a lányok). iskoláztathassák gyerekeiket. A gyerekek sokat rajzolnak. nem utasítják vissza. ahol mindennap beszélgetnek a gyerekemmel. vagy legalábbis ilyen tanító néniket. hogy a japán iskolarendszer milyen kegyetlen. ahol nem veszik el a kedvét a világ megismerésétől. amibe egy pamutfonalat is beáztatott. Én tehát olyan iskolát keresnék iskolába lépő gyerekemnek. ahol tudják. Milyen gyerekkínzóan teljesítményelvű.) Mindebben sok igazság van. egyszóval. ez készíti fel őt az életre". A víz belefagyott a tálkába. hogy mikor van pihenésre szüksége. ahol is a kipipálás jelenti a munkáltatást. Winkler Mártának ma már . öntörvényű személyiségének és életkorának megfelel. melyből kettőt a gyerek már jól ismer.érzelmi biztonságot . ahol mesélnek neki. hogy csakis erre lehet a későbbiekben jól építeni. az öngyilkossági kísérletbe hajszolja a kamaszkorú gyerekeket. hogy nem tudnak elég időt és jelenlétet áldozni gyerekeikre „kemény". továbbképzett pedagógusokkal dolgozhat együtt. melyet előzőleg bezsírozott.minél teljesebben élje meg gyerek-. ahol igyekeznek megismerni a gyerek testi és lelki fejlődésének törvényszerűségeit. „követelő". minél szorosabban és minél hosszabb időre egy tanítóhoz kötve őt. Milyen sokat követel.) A japán kisgyerek fagyos téli napon ecsetes tálkában vizet visz ki az udvarra. milyen elnyújtott. És ahol ilyen iskolák nincsenek. gyönyörű környezetismeret-tankönyvük kinyitott két oldalán három dologról van szó. Másnap megnézi. kérdező kedvét. hogy egy nekik tetsző pedagógia . iskolaéretté (a fiúk mindig egy kicsit később. Olyan iskolát keresnék. melynek két vége kilóg. hogy az iskolába lépő még óvodás.. hogy az első hat osztály a japán iskolákban milyen álomian nyugodt. ami a középiskolákat illeti. akik . ahogy ez autonóm.ebben a kisiskolás korban megkövetel.és nyolcéves kora között.és ifjúkorát úgy. az ezekből fakadó szükségleteket és mindezt tekintetbe véve alakítják az iskolai élet mindennapjait. Ahol tehát testi és lelki biztonságot . Nem egy helyen szülők és tanárok hoztak létre új.minisztériumi kísérleti engedélyek és a folytonos támadásokkal szemben való egyéb védelmi apparátusok bevetése után . sokan igyekeznek ebből a megvalósult praxisból erőt meríteni. hiszen a világ ma ilyen. hogy egy kis elsősnek 45 percet nyugodtan kellene végigülnie . Olyan iskolát keresnék.szerint nevelhessék. Aztán olyan pamutfonalat tesz a vízbe. kölyök-. (Nem egyszer az öngyilkosságba. alapítványi. ami abból fakad. és csak lassan. de Winkler Márta pedagógiai módszereiben teljes szabadságot élvez.

már a fentiekből is látjuk. (Ezzel szemben iskolásaink nem egyszer napi húsz-harminc percet töltenek a szabadban. napközi A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság egy 1972.az iskolába oda és vissza. funkcióját tekintve.s ezért gyermekközpontú .. és a kisgyermek agya ráadásul még fejlődőben is van. már csak visszagondolnak a bodzapuskára és arra. hogy a gyerekek testi értelemben vett iskolai ártalmait napi egyórás gyógytornával lehetne csak ellensúlyozni (lehetőleg a szabad levegőn). Olyan napközire például . aztán pihenne. Magyarországon 1949 előtt is volt napközi. nagyon fontos volna egy biztos családi háttér még kisiskolás korban is.) A figyelem terjedelme Az iskolába lépő kisgyerek figyelmének terjedelme 6-8-12 perc között ingadozik. majd futkározna odakint. figyelmét koncentrálva. amikor aztán félóra alatt 1 . ahol .a gyerek megint csak ül és tanul. sokszor elkezdve. hanem időnként járműveken .azért olyan nagy a feje a testéhez képest. pontosan. Tudnunk kell róla. fárasztó része után haza lehet menni. játszanak. akik énekeltetik és mindenképpen: váltogatják a tevékenységeket. Agy és tüdő Az agy a legoxigénigényesebb szerv. és a napközi a nyomorenyhítő akció része volt. hogy a kisgyereknek mindenképpen az volna a jó. amikor a szivattyúelvről tanulnak. hogy az iskola jelenlegi formájában sem testileg. Ugyanakkor az iskolába lépő gyerek tüdőlebenyeinek felszíne egyötöde a felnőttének! Egyötödnyi tüdőről kell oxigénnel ellátnia egy „felnőtt" agyat. De ha ez nem lehetséges.tisztelet a kivételnek . De akár így. akkor másfajta napközire volna szükség. mert már úgyszólván kifejlett felnőtti agyveleje. hogy az órákat megfelelően tagolni kell. Lassan. Ki találta ezt ki? A nagy tapasztalatú tanító nénik persze tudják.jó magaviselettel". központi idegrendszere van. hogy a kis elsősnek voltaképpen nem szabadna napi két-három óránál többet az iskolában töltenie.és itt egy budai iskola példáját idézem -. hogy tényleg működőképes legyen. Igen. ahová a nap első. Iskolai ártalmak. amelyik ráadásul még fejlődik is! Ezt csak akkor tudja megtenni. lassan nő 15-17 percig. Az első osztály A kisgyereknek . És akkor még nem beszéltünk a napköziről. sem lelkileg nem a gyerekhez szabott. vannak. Az érzéki megtapasztalás és a saját cselekvéssel létrehozott munka kitűnő előiskolázása a későbbi intellektuális fejlődésnek. ahonnan a gyerekek kimennek ebéd után a közeli kiserdőre. Vannak. játszana. Hogy tényleg jól lője ki a kis dugónyi lövedéket.esetleg bodzapuskát készítenek.pedagógiák művelői hangsúlyozni szokták. kunyhót építenek és csak úgy fél négy körül mennek vissza. ráérősen. és ezt se mind mozogva. de akkor csak a gyerekek kilenc ezreléke volt napközis.és ordít -a szabad levegőn.. A gyerek ismeretéből kiinduló . és ehhez képest neki 45 perces órákat kellene kibírnia„. Hatodikban aztán. ha délben hazamehetne és netán már otthon is ebédelne. akik időnként helyükről felállítva kicsit tornáztatják vagy lélegeztetik a gyerekeket. ha naponta legalább négy-öt órát rohangál . akár úgy. biciklizne stb. hogy hogyan is kellett azt megcsinálni. évi kongresszusán azt a megállapítást tette.és még az első osztályba lépő kisiskolásnak is .

amikor a gyerek a leckével foglalkozik. sok szamár tanárom. (Deákpályám. és ha valaki futkosásra vetemedett. hogy óra végén így kell felkiáltania: .ne felejtsük el Petőfi iskolai kalandozásait: Diligenter frequentáltam Iskoláim egykoron. de nagy.ha már bukásról beszélünk. hogy az iskolaudvart lezárták a gyerekek elől . hogy könyökben derékszögben megtört karját éppen rá tudja helyezni. beírták az ellenőrzőjébe. hogy: A poesisból is ebbe Estem inter alia. dolga kell. hogyha valamit elfelejt. osztályismétlésre bukott diákok is gyakorta kerültek be végül is az egyetemekre. hogy az iskola az ő dolga (és ezért sem helyes. Jobbkezes gyereknél jó. de olyan is előfordult az elmúlt időkben. beszáll hozzá a por. ha valaki gyengébb tanuló volt. Azaz: Szorgalmasan látogattam iskoláim egykoron. hogy Ennek kelljen állnia. 1844) „Tízpercben szaladgált!" A gyerekek nem hogy nem szaladgálnak eleget a szabadban. És . mert a gondnok panaszkodott az iskolaigazgatónak. vagy otthon felejt. oszt szaladgáljatok! 1 szekundába . Kellene persze ehhez egy megfelelően nyugodt sarok. és a gondnok az iskolaigazgató számára sok szempontból nagyon fontos ember volt. Secundába ponált mégis Sok szamár professorom. helyezett (megbuktatott!) mégis. ezért rossz pontot vagy a későbbiekben tantárgyi egyest kap). Régebben nem volt tragikus.megcsinálják a leckét. ha van a közelében valaki. Egy jó és normális iskolarendszerben a gyerek tanulása az iskola és a gyerek ügye. bukás? De azt kezdettől meg kellene szoknia. ha a fény balról. jó magasságú szék. hogy ha a gyerekek futkároznak az udvaron. Önállóság. hogy a két talpa a földön nyugodjon. esetleg elölről jön. hogy: „Tízpercben szaladgált!" Míg viszont régebben minden tanyasi tanító tudta. Ilyenkor. illetve házi feladataival foglalkoznia otthon. megfelelő magasságú asztal. szerencsés. hogy legyen és a szülőt ebbe nem lenne szabad belevonni. És még azt is mondja a vers.például.Ki az udvarra. Absurdum pedig. így aztán sok iskolában párosával kellett sétálni a folyosón. és netán valódi jelentőségét mérlegeljük a későbbi életpálya szempontjából . akihez odafordulhat kérdéseivel. Házi feladat Egy kis elsősnek semmiképpen nem volna szabad húsz percnél többet tanulnia.

Majd visszatértek hozzánk. mert ezekben a gyerekközpontú osztályokban szignifikánsan kisebb a hiányzók száma.a tantervek. hogy mi itt a specifikum. (De lehet. mondjuk 25-30 kis elsős. Az első festéskor aztán kíméletesebb helyen fával. hogy ott tanítsa őket. „Karácsonyra mindenki ír. Máskor viszont előfordulhat. hanem a sarkok. megkérdezni. A gyerekek ezekben az iskolákban jól érzik magukat. a régi tervezők tudtak arról. ha mondjuk. hogy a tanítónő lemegy az óvodába.Karácsonyra mindenki ír. hogy már 75 perc telt el és még csak pisilni se ment ki senki. így aztán . ha a gyerekek felkabátolnak és kiszaladnak egy kicsit futkározni. hogy lehet olyan nap. Mert az iskolában érdekes. míg viszont az óvónő felkíséri a gyerekeket az első két-három évre az iskolába. hogy a gyerekeknek szaladgálni kell. Míg más iskolákba időnként az egészséges gyerek se akar elmenni. A pécsi Apáczai Csere János Művelődési Központból indult ez a kezdeményezés. hogy megtanuljon velük játszani.Óvoda – iskola Az újabb óvoda-iskola kezdeményezésekben pontosan tudják. hogy a mi gyerekeink már októberre írnak. hogy elmondja: . Ezekben az óvoda-iskolai osztályokban.Nálunk viszont már novemberre mindenki ír. olvas! És akkor jön egy másik iskola és azt mondja: . leendő osztálya gyerekei közé. A mi újonnan épült iskoláinkban a folyosók szélességéből spóroltak le a tervezők. mint Pécs egyéb iskoláiban. mert ott valódi. élek bizony hamar letöredeznek. életkori szükségleteiket elégítik ki.mondhatnánk . inkább betegséget színlel. menni is csak lökdösődve lehet rajtuk a tízpercben. hogy tényleg bele is betegszik. Mintha éppen csak a gyerekekről feledkeztünk volna meg már az iskolák tervezésénél.„jól mulatnak". nem hogy szaladgálni és a sarkok. és nem egyszer még betegen is el szeretnének menni. de nem azért. Ügy látszik. Ezért az óvoda-iskolai osztályok igyekeznek olyan épületbe költözni. és belekalkulálták az eleséseket. és Waldorf-módszereket is alkalmazni. netán hógolyózni. olvas! És aztán jön a harmadik iskola. terveztetésénél is . keményebb intézményekben vassal erősítik meg őket (hogy ha a gyerek elesik. megütődéseket is. amikor már az első órán tíz-húsz perc után a legjobb. mint ez a későbbiekben majd kiderül. meséltem az órán és a mesét még el is játszottuk. tanmenetek kialakításáról nem is beszélve. óratervek. mérték a pécsi iskolákban a hiányzások számát. lépcsőélek lekerekítettek. csoportokban igyekeztünk Winkler Márta módszereit is elsajátíttatni. nagy valószínűséggel betörhesse a fejét?). s így biztosítják ketten együtt a valódi és személyre szabott átmenetet óvoda és iskola között. hanem azért. Néhány év múlva a tanárképzőről szakdolgozatokat író hallgatók jöttek vizsgálódni. és mi azt mondjuk: .) Felejtés? Mintha mindent elfelejtettünk volna a gyerekekről. amit azelőtt tudtunk róluk! Nézzük meg a régi iskolaépületeket. Igen. ahol a 45 percenkénti értelmetlen csöngetés nem zavarja őket.Mi olyan kitűnő módszerrel tanítunk. Nemcsak szélesek a folyosók és a lépcsőházak. olvasnak! 2 . olvas!" De vissza az első osztályba! Ott ül előttünk. Az óvoda-iskola azt jelenti.

olvasni? Hova sietek velük? A készségek kialakulása Kulturális alapkészségekről beszélünk. Most ez még nagyon nagy különbség! Azt is mondhatnám.vagy akár 87 . Nemcsak azért nem tehetem ezt. hogy baloldalt van a szára és felém bök. de nem tudok olvasni! 2 .addig a megoldás ugyan helyes lehet. beszélgetek a mellettem ülővel. előbb kuplung. akkor ez egy p betű . aztán sebváltó. amikor „nem tudom".) Amíg töprengek azon. hogy végigfuttatom magamban: van ez a sok kerek betű. olvasni? Azonkívül: az előttem ülő gyerekeknek körülbelül a fele fiú. aztán kuplung. hogy mintegy három havonta úgyszólván mérhető a fejlődés ebben az életkorban (míg például már 12 éves korban nem. Miről van szó? Ha azt mondják nekem. A készségnek az az egyik ismertetőjele. Akkor tudok vezetni. hanem éppen álmodás közben. Ehhez elnyújtott gyakorlási idő kell. mint a korán író-olvasó gyereké). hogy ennek a sokféle gyereknek egyszerre kell megtanulnia írni. túl kevés az alvás közben. akik között lehet olyan. akkor nem mondhatom.is akár négy lépcsőfokban is különbözhetnek egymástól (tizenkét hónapon belül négyszer van meg a három hónapos periódus). A kisgyerekek idegrendszere olyan plasztikus. hogy írt. mert túlzottan fárasztó volna. „süllyednek a feledésbe". ekkor csak az évenkénti fejlődés regisztrálható megbízhatóan). több kell). (Méghozzá úgy tűnik. aki majd a második év végére fog megbízhatóan írni és olvasni (ami nem jelenti azt.mint ezt majd mindjárt látni fogjuk . annyira idomítható. hallgatom az autórádiót. az egyik tőlem elfelé irányul. eljövök hétfőn-kedden-szerdán. aki már úgy jött az iskolába. meg. hogy rendben.és olvasás-zavaros gyerekek számát. nem az álomtalan alvásban. kuplung fel. aki tavaly június 1-jén töltötte be a hatodik életévét. és közben teszem. követelményeihez. hogy bármilyen képessége rosszabb lenne.Ugyan mire való ez a verseny? És: meg lehet ezt csinálni? Sajnos. Az osztályom gyerekei életkorilag e két pólus között helyezkednek el.Lám! 83 .mégse tudnak. az egyiknek baloldalt van a szára. A lányok ebben a korban érettebbek. és most ez itt előttem olyan. a másiknak jobboldalt. nem. Amíg úgy olvasok. És: jobban alkalmazkodnak az iskola elvárásaihoz. hogy a kivitelezés részmozzanatai feledésbe merültek és automatizálódtak. mint régebben hittük. nem tudok vezetni. hogy be lehet velük trenírozni a feladatlapok igen jó kitöltését. Miért gondolom én. amit kell. A részmozzanatok automatizálódtak. olvasott. hanem mert túl kevés a megszakítás.az életkori fejlettség. hogy 30 óra kell ahhoz. olvasni. mint ebben az esetben is.százalék! És a gyerekek . és lehet olyan. és olyan is. aki csak idén május 31-én volt hatéves. hogy 2530 egymástól nagyon különböző gyerek. hogy egy pillanat. veszek tíz-tíz órát és csütörtökön vizsgázom. automatizálódnak. ha nem gyakoroltam már előbb apám kocsiján a mezei utakon. egyszerre fog megtanulni írni. Nem sajátították el ezeket a fontos kulturális alapkészségeket. sőt ezekkel a siettető módszerekkel csak szaporítottuk az írás. érettség szempontjából . A napközben tanult részmozzanatok ugyanis alvás közben „kerülnek a helyükre" bennünk. és akkor diadalmasan mondhatjuk: . a fele lány. hogy is van ez? Előbb gáz.mint ez néhány év múlva majd egyértelműen kiderül . addig hiába tudom helyesen végül is a megoldást. Az előttem ülő gyerekek tehát életkori szempontból .nem egyszer drágán fizetnek!) És: ülhet az osztályomban olyan gyerek. mégse tanultak meg tisztességesen írni. gáz. a másiké felém bök. Honnan veszem azt a gondolatot. figyelem az utat. Ez csak hosszú idő alatt következik be. (Bár ezért . hogy mit csinálok. hogy megtanuljak autót vezetni (szerintem.

Semmit. És a fekete pont napját otthon a szülők tényleg „gyásznappá" 2 .mi a szövetségesei vagyunk. ha esetleg magunk is elítéljük. Amíg levélírás közben arra figyelek. . hazamegy. hogy a gyermeke jellemtelen.és itt az iskola is külvilág .Anyuka. a maga egészében. növelték érdeklődését) . csak az olvasott szöveg értelmére figyelek. hogy „Úristen! Ez a gyerek tényleg butább. gyakoroltatás az iskola dolga . jó gyerek és jó kapcsolat esetén. hogy csak kérdezzen bátran. a gyerekével -aki egész nap az iskolában volt és „tanult" -. Soha nem felejtem el Misi esetét. ápolták. mit csinálsz ott az asztal alatt. hogy „kerekítek. hurkolok". amikor a gyerek vércukorszintje a legmagasabb.mint házitanító Nagyon rossz. addig nem tudok írni. másik kezével a szennyest dobálja a mosógépbe. mint gondoltam!" A második három percben esetleg arra jön rá. hogy legyen. Mit tehetünk hát a gyerekünkért.Figyelsz?! Még hazudsz is?! Hiszen ott gyurbikálod a kenyérgalacsint! A harmadik három percben arra jövök rá. . értelmes fiatal szülei mindent elhittek a rokonszenves. hogy: .Ferikém! Még két ilyen em betű. Az első három percben a szülő azt éli át. hogy mit írok és kinek. a délelőtt óráiban. nagyon sok megszívlelendő dolgot mondott a szülőknek. esetleg a harmadik műszakba. akkor is. folyton kérdező. hogy a kulturális alapkészségek megtanulása elnyújtott folyamat kell. azt is mondta. amit az első szülői értekezleten az első osztályról és a szülők feladatairól mondott.mert legtürelmetlenebb korrepetitora. és miközben egyik kezével a vacsorát kavargatja.A fekete pont napja otthon gyásznap legyen! Misi szerette a tanító nénit. tevékeny kisgyerek volt (akit egyébként jó óvodájában rá is szoktattak arra. iskolai gyakorlást. de ezt majd másként érzékeltetjük vele. harmadik fejével hátranéz Ferikére és ezt sziszegi: . apa! Én figyelek! . amit tett. de három hónap alatt körülbelül csak öt-hatszor) fekete pontot kapott „közbekotyogásáért". Szegény anya. míg én a lelkemet teszem ki. hogy legyen. A tanító néni nagyon sok jót. ellenkezőleg. azt fogom fel. értelmes tanítónőnek.Zsuzsikám.) Mit tehetünk? Misi. De Misi izgő-mozgó.. (Na igen! Ha nem volna megterhelve annyi teljesen felesleges és rövid időbe szorított tenni. Ez a normális szülői korrepetálás lefutási görbéje.Akkor tudok olvasni. és nem arra. a tanító néni is szerette Misit. a gyerek sír. A külvilággal szemben . rövid ideig tartó gyakorlást. jó szülő. Ferinek nagyon nehezen megy az m betű. Ezért mondjuk. Tessék vele otthon sokat gyakorolni.kellene. És nem sok gyakorlást egyszerre. ha „nem tudom". Egyszerre kevés. A szülő . hogy magyarázzak neked? . De sajnos. vásárlás után. amikor még nem fáradt. amikor a szülőket bízzuk meg a gyakoroltatással. Itt is az derül ki: a gyakorlás. de naponta visszatérő. ha bekerül az első osztályba? Biztos érzelmi hátteret kell számára teremtenünk! Tudnia kell: mi a külvilággal szemben mindig megvédjük őt. Misi rokonszenves. és az egész oldalt ki fogom tépni! Tudnunk kellene: minden szülő saját gyerekének a legrosszabb . esetleg naponta többször visszatérő gyakorlási periódusokat.. hogy ez a gyerek engem nem szeret! Ezt eddig nem vettem észre! Elkeseredésemben ordítok.sok iskolai gyakorlást kíván.és ezért Misi időnként (az ő számára nyilván túl gyakran. hogy milyen betűket olvasok. Igen.és tanulnivalóval. Írás és olvasás sok gyakorlást .

) Meg is mutatta. óriásiban. „hogy ne piszkoljon". Ma már a tudományból is tudhatnánk. Így került azután gyermekpszichológiai szakrendelésre. És még nagyon sokáig ilyen nagyban rajzolták a formákat. egy szerdai napon. az egykori magyar elemiben.Gyerekek! Menjetek haza. azzal a kéréssel. és kerekítsetek rajta! (A sparherd: takaréktűzhely. se fekete pontok. kérjetek édesanyátoktól.akár ökölbe fogva a ceruzát -. hogyan kell kerekíteni. ösztönösen pedig már nem. újságpapírra. úgy látszik elveszett. HBs ceruzát adunk. Hámori József azt írta. November végén. Talán víz ömlött rá? Nem. hogy a régi tanító néni zseniális volt. Csak arra vigyázz. „összenövéséről". miközben küzdött a feladat tökéletes megoldásáért. az lenne az igazán jó. a kézfej viszonylag letapadt inainak felszabadulásáról. (Ez a nap is „fekete pont napja" volt. hogy meg ne nőjenek a sor vége felé! Már miért ne nőnének meg.Ide tedd be fiacskám. hogy nagyban gyakoroljanak. a sparherd alól újságpapírt. akik némi kérdezősködés után hazavitték. A fekete pont napja ne legyen otthon gyásznap. kisétált a belülről nyitható kapun. mint a gyorsírófüzetben. 2 . nagyban. ha nem is lennének se piros. honnan tudta. Persze. aki akkor ott a kéz beidegzésének problémáival foglalkozott.a szélesen vonalkázott. akárhogyan fogva . és világgá ment. és így szólunk a gyerekhez: . kezdetben akár három-négy vonalnyi területet is betöltve. elemista füzetbe. hogy a füzetlap nedves. hogy adjanak szakvéleményt: a hat-hét éves gyerek kézfejének funkcionális anatómiája felől tekintve.tették. Példa: az írás tanulása Nézzük meg egy kicsit közelebbről az írás tanulását. Ez az ösztönös tudás. 1983-ban elküldtem a kétféle módszert az Üllői úti Szentágothai-féle anatómiai intézetbe. hogy ezt így kell. csak nem tudjuk. de ez az ismeret még nem járta be az öt és fél kilométeres utat a képző helyek és az anatómiai intézet között. A régi tanító néni. aki anyja jelenlétében gyakorolta a kis kampócskák behelyezését a gyorsírói sorok közé nagy türelemmel. terítsétek ki a konyhakőre vagy a konyhaasztalra. az Újságpapír oda volt készítve a begyújtáshoz.először mindig nagyban . Csak lassan zsugorodtak. vegyétek a kezetekbe a legvastagabb kék vagy piros postairónt. Ez volt a gyakorlás kezdete. Ezzel szemben ma az a helyzet. Felejthetetlen emlékem az a kisfiú. hogy a dolgot hogyan kell csinálni. Misi a késő délutáni órán lejött a lakótelepi ház ötödik emeletéről. ahol barátságos rendőrökbe botlott. A mamája egyszer csak arra lett figyelmes. és az ezzel kapcsolatos finom koordináció beidegződéséről csak egy-két évtizede vannak. míg a sok egymáson futó vastag vonal egész tűrhető kört adott ki. Szerette a tanító nénijét. az írástanulás kezdetekor azt mondta a gyerekeknek: . a kis kampókat. A régi tanító néni tehát ösztönösen tudta. levegőbe. sokszor-sokszor egymás után elvégezve a lendületes kerekítő mozdulatot. vagy netán festették rajzpapírra. Hiszen pontos ismereteink a kéz fejlődéséről. amikor egyedül az lenne a normális.) Útja a már kihalt piacon át vezetett. hogy a régi elemi iskolai füzet sorközeit szűkebbre húztuk és a két vonal közé behúztunk még két vonalat. Nem. esetleg ki is járták és csak azután kerültek be ezek a formák . a kezdetben porcos kézközépcsontok elcsontosodásáról. Tudatosan még nem tudjuk. és mindent a lehető legpontosabban akart megcsinálni. a gyerek kezébe tűhegyes. A kisfiú könnyei folytak. melyik tanítási módszer a helyes? Hámori Józseftől kaptam választ.

mintha valami testi bajuk volna. 2001) Világos tehát. külföldön (az egykori Nyugat-Berlinben) a 3. hogy szorgalmasan és gyorsan pótolnia kell. Kiderül. mint lány. És ebben mintha a lányok járnának az élen. hogy mindig egészségesebbek. mondtuk.vagyis az önmagunkkal azonos. jó magaviseletűek. milyen hülyeségnek tartjuk ezt a beírást. Nemes Lívia és munkatársainak vizsgálatai szerint a kisiskolás kor tipikus konfliktusa a túlalkalmazkodás lehet. Általában mint mindig. szenvedés velük az élet.betegít! A szülői kongruencia Ha azt látjuk. Budapest. majd később esetleg öngyilkossági gondolatok a meg nem feleléstől való félelem miatt. hasmenés. hogy mi hogyan vélekedünk az iskolai eseményekről. A jól teljesítő iskolásoknál azonban megfordul a helyzet. betegebbek. amit gondolunk és érzünk.mivel nem a gyerekekre szabottan működik .5-6 év közöttiek 16 százalékot adnak az összforgalomból. Orvoshoz küldik őket . agresszívek. Az iskola tehát mai formájában . hasfájás. a tünet sokféle lehet. Ha meghallgatjuk a tanító néniket. akik a fiúkat kedvelik jobban.hogy csak néhányat említsünk. most is a kongruens . hányás. így kerülnek a pszichológushoz. Fejfájás. akik nem vetik alá magukat ilyen mértékben az iskolai követelményeknek. (Nemes Lívia: Pszichogén tünetképződés kisiskolás korban. elég. Betegségük fő formája a pszichoszomatikus tünetképződés. (Persze: vannak fiús tanító nénik is. ha viszonylag pontosan tudja. mint azt megelőzőleg. Elsős-másodikos tananyagban ezek a kiesések még könnyen behozhatóak. Ezt így persze nem kell a gyereknek mondani.az orvos nem talál semmi bajt.) „Gonosz" kutatók megvizsgálták a fiúk és a lányok egészségének alakulását iskolába lépés után. 6-8 évesek . feltétlenül engedélyezzünk neki két-három nap pihenést. hányinger. hogy a lányok értelmesek. ha finomabban fejezzük ki. Ne féljünk attól. kimerültségtől. A lányokról tudjuk. hogy „lemarad a tananyagban"! Azt se higgyük el. gyakran hallhatjuk. Egy pszichológiai rendelőben (pszichoterápiás poliklinikán).20 százalék. bezzeg a fiúk lusták. hogy nálunk mire számíthat és hogy mi tényleg azt mondjuk és tesszük.A betegítő iskola Emlegettük a lányokat. lányok egyformán -betegebbek. Már születéskor kicsit több fiú hal meg. orvoshoz. jobban szót értenek velük. hogy gyerekünk már zöld a fáradtságtól. és jobban is alkalmazkodnak az iskolához (mint egyébként általában is a külső körülményekhez). hogy a lányok érettebbek már ebben az életkorban. szorulás. pszichológushoz kerülő fiú. magunkat vállaló magatartás tesz jót a gyerekünknek is. míg a 6-8. Például a korábban idézett beírás esetében 2 . Betegségeik hátterében az iskolai szorongás áll. azok fontosságáról. Éjszakai félelemteli felriadás. Külföldön és belföldön is úgy találták. Pszichés tünetek is felléphetnek. Míg a fiúk.a gyerekek . szemkáprázás . amit már úgyis sejtünk: az iskola követelményeihez való túl tökéletes alkalmazkodásba betegedtek bele. Nem szidjuk meg egy üzenő-füzetbeli beírásért. hogy aztán férjünknek vagy feleségünknek suttogva elmondjuk. gyomorfájás.fiúk. hogy az iskolakezdés jelentős pszichikus megterhelést jelent a gyerekek számára általában. mint kislány és attól kezdve is mindig több a beteg. 1974. most egészségesebbnek bizonyulnak. öröm velük dolgozni.5 évesek 24-et! Magyarországon: 4-6 évesek . Gyerekeinknek is tudniuk kell. nappali szorongás. buták. mennyire nem értünk vele egyet. szédülés.12 százalék. Úgy tűnik. A lányok szignifikánsan. hogy: iskolába lépve . okosak.6 és 8 éves koruk között .

átlépi az arany hegyet. kimunkáltabb és a gyerek számára élvezetesebb lesz az a belső kép. azaz sok szóval mond el olyat. hosszú-. négy és fél éves jó állapotban lévő kisgyerek azért tud két kődarabbal vagy két fadarabbal. Belső képek az álomképek is. szorongásainkat. de belső képek a nappali ábrándozások. mint a jó regényolvasóban megképződő fantáziaképek. ami mesehallgatás közben képeződik benne. de aztán mégsem tettem meg és esetleg e töprengés nyomán nekiülök levelet fogalmazni . amelyik . aláírom. köztünk feszültséget teremtő félreértést. netán önbizalmamat és ezzel képességemet a mindennapokban való helytállásra. amelyik újra és újra rendbe tesz engem belülről. . miközben játszik. azt fogom látni. Ha egy nehéz nap után hazamegyek. töprengések képei ugyanúgy. emlékezések. Civilizációnk szüntelen külső ingerekkel csökkenti belső képteremtő tevékenységünket. hogy akkor átvillant rajtam: most tisztázom vele azt az egykori.és még mindig csak azt mondtam. mert belső képeit önti ki a játékába.fejből mondom a mesét. Feldolgozásnak. akkor ez a könyvben csak egyszer szerepelt. az olyan ‚játékszer". régebbi. akik egymással beszélgetnek és különböző kalandokon esnek át.Goethe szavaival .lehetőleg . Ha .megkérdezhetjük: Miért? Hát mit kéne a tízpercben csinálni? Szerintem is szaladgálni kell.de legalábbis nagyon nagy mértékben . A négy-. amelyek gyakran csak a birtoklás vágyát keltik fel jól megválasztott színeikkel és formáikkal..de mondhatnám azt is: értelme -a nyolcszoros. Természetesen a Buddha-beszéd valódi.) A gyerek tehát belső képeket készít mesehallgatás közben. hosszú ideig játszani. szerzetesek ". átlépi az Óperenciást.Felhúzza a hétmérföldes sárga csizmát. hogy hogyan találkoztam egy régi ismerősömmel a mozi előtt a sarkon -hóna alatt cipődoboz volt. és nemcsak a mondott szöveg értelmében. annál tagoltabb. (Fényképen és videón is rögzítették már a mesehallgató gyereknek ezt a kettős tekintetét. vagy leveleket vitt benne? . hogy a gyerek tekintetét rámfüggeszti. Ha már szinte teljesen. . ami a gyerekben mintegy magától előáll. zenei ismétlésben fejeződik ki. Minél ritmikusabban. ilyenkor feldolgozás folyik. De ugyanígy belső képeket készít. Mintha ébren álmodna. nem engem lát.) A belső képkészítést a pszichológia elaborációnak nevezi. vágyainkat. mint a jól kidolgozott.„Tízpercben szaladgált" .. de közben valahogy mögém vagy „fölém" néz. hogy: volt. modern játékszerek. talán idő és papírspórolásból. dallamos.„mindenből mindenné lehet". növeli énazonosság-érzésemet.vagy mondjuk inkább.) Belső kép . hol nem volt. hanem azt a belső képet.leszoktam a belső kép 2 . belső. de szinte lefékezik kidolgozottságukkal a belső képvilág kiáramlását. ha Buddha nyolcszor egymás után mondta el. „értelmesebbé tenni" a mese szövegét! (Ahogy ezt tette például egy nyugati könyvkiadó Buddha beszédeivel. Belső képekben dolgozzuk fel feszültségeinket. és belső moziként pörög lelki szemei előtt. biztos vásárolt valamit. (Tegyük hozzá. szavakon túli közlendője . sokkal alkalmasabb erre. és minél inkább én is képzelek a szöveghez egy többé-kevésbé kimunkált képet.. aztán majd megbeszélem a tanító nénivel. rágyújtok. átlépi az ezüst hegyet. düheinket.és felrémlik bennem. és kibámulok az ablakon.nos. amit kevés szóval is el lehetne mondani. Na.. Vigyázat! Nehogy eszünkbe jusson tömöríteni. add ide.Egyszer volt. volt egyszer egy. miközben pereg előttem. dallamosabban mondom a szöveget (és természetesen: ráérősen).. hogy „A világ lángban áll. készül. amit ő készít el . A jó mese szövege természetesen redundáns. Képek és képernyők Figyeljük meg a mesét hallgató kisgyereket..

Illúzió.ahogy nálunk tévézni. (A mozgás hozza magával a beszéd. Aztán: már Henry Wallontól is tudjuk. mint ami olyan jólesik neki. erről a feldolgozó munkáról (ami persze azért álmomban még folyik. a következő folyamatok játszódnak le: Először is: mivel nem tud különbséget tenni . és aki eleget mozog. és nem tudja kiereszteni a foga közül. akkor többé-kevésbé neurotizált állapotba kerülhetek. semmi táplálót nem talál rajta. mozdulatlanságra kényszerítik a gyereket. de már álinaimra is egyre kevésbé emlékszem). Úgy érzi.a televízió. hogy ez ugyanaz. és építi be ezeket személyiségébe.tudniillik a belső képek áramlása. nincs a dolgoknak igazi következményük. vigasztaló. amelyikben „mindent szabad". Ilyenkor. már a testi szinten leáll. megint csak él mindenki).nem tesz különbséget . A rajzfilmen látott agressziót tudja a legkevésbé utánozni . A kisgyereknek nagyon nagy a képéhsége. de az agressziós szintje nem nő jelentősen (többek között a valóságos agresszió kiváltotta szorongás is visszafogja). A feldolgozás. ma beteszem a videokazettát. de amikor holnap elölről kezdem. Mert lebénította a készülék a testi mozgást. A kisgyerek zseniális képkészítő . Külső képek Ha odalököm őt az elektromos bébiszitter karjaiba . a végére egy tucat ember meghalhat. Éppen az a tragikus a dologban. hogy a kisgyerek testi mozgás közben dolgozza fel élményeit. mint ami megkönnyebbülést hoz számára .lejátszani és így levezetni. a video vagy a számítógép képernyője elé -. De ezenkívül a megjelenő külső kép blokkolja a belső képkészítést. relaxált állapotban újra megtanítanak belső képeket készíteni. bekerülök a klinikára. A kisgyerek azt hiszi. hogy a gyerek a valóságban látott agressziót elég pontosan tudja utánozni. a beépítés. mint amit ő úgy szeret. aki érzelmi biztonságban nő fel. akivel már közben is beszélhet a látottakról és utána is . hiszen „imád" televíziót nézni. ha le nem szoktatnánk róla. aki mindennap.készítéséről. videózni szoktak. de végül is semmi rágnivalót. hogy ez az „amit ő úgy szeret". gyógyító fürdője. hogy az érzelmileg amúgy is nélkülöző gyerekek tapadnak rá az akcióban valamilyen kárpótlást nyújtó filmekre s ezeknek a virtuális világa könnyen elsodorja őket. de legalábbis a szokásosnál „idegesebb" leszek. De a feldolgozás nem történik meg. a fejlesztő elsajátítás. De a kisgyerek nem tud különbséget tenni belső és külső kép között. a beszéd pedig a gondolkodás fejlődését. Boldogan kap utána. (Jó állapotú gyereknek. hogy a mozgás emeli az endorfinszintet . Ezért a kisgyerek örökmozgó. Csakhogy a képernyők képei olyanok a kisgyerek képéhsége számára.) A képernyők testileg is lecövekelik. hogy egy kis nyugalmam legyen.belső és külső kép között. a feszültségek nőnek és adott esetben kirobbannak. képéhsége odaköti őt a képernyő elé. Agresszió Ha egy kisgyerek csak a legjobb és legszelídebb angol természetfilmeket nézi . játszik. Így az indulatok duzzadnak. ha „szerencsém" van. melyben feldolgozó erőként jelenik meg az aktivitás és leállította a lelki feldolgozást is. nem lesz tőlük kezelhetetlenül agresszív.az ilyen gyereknek még az agresszív jelenetek sem ártanak igazán. nem robban ki dühe érthetetlen módon otthon vagy az óvodában-iskolában. semmiféle levet-velőt nem tud kiszürcsölni belőle. Átverés. fejlődéséhez. ahol ellazított.) Nagyon drága amerikai vizsgálat derítette fel. de az agressziós szint jelentősen megemelkedik (hiszen a film úgyis csak virtuális világ. mint kutyának a gumicsont. A filmen látott agressziót kicsit kevésbé pontosan utánozza a gyerek.lenne. aki keveset televíziózik-videózik és csak kiválasztott műsorokat néz meg és azt is valamelyik szülővel együtt.vagyis hozzájárul a gyerek képességeinek kibontakoztatásához. Azt is tudjuk. A sorjázó képek felszabadító. nem 2 . órákon át -. mert rengeteg feldolgoznivalója van. akkor is agresszívebb lesz. minden este mesét hallgat. miközben ő is „jól szórakozik".

arra kényszerítik a tekintetet. Emlékszem a szorgos és gondos édesanyára. Azaz. és el a folyton és gyorsan változó képekkel úgy. válnak énazonossá (és ezért pihentet. és mindennek következtében nem tudják befogadni és mélyre engedni magukban a mesét. És ezzel a feldolgozást. hogy a televíziózó ember és gyerek agyának elektromoshullámstruktúrája átalakul. tulajdonképpen azt mondjuk: csak azt nézi. akik „nem tudnak játszani". mert senki sem mondta neki -és mert vagy százötven éve nem élünk már olyan 2 . biztosak lehetünk benne. (Ez a figyelem tulajdonképpen a nem figyelés figyelme. (mely utóbbi kettő az öntudattal. jelenségre irányul. Az elektromos hullámok hasonlóvá lesznek a mély álom. hogy kétéves okos kislánya unta a minden este olvasott hosszú tündérmesét.) Ezek a gyerekek nem tudnak ráhagyatkozni a mese nyugodt. érzelmi azonosulást és kibontakozást elősegítő belső képek világába is. amit a mese képvilága és cselekményei a gyerek számára nyújtanak. Életkorok – mesék Mert arról is tudnunk kellene. öntudatos figyelmet egy kiszolgáltatott. A képernyők viszont. hogy a háttérben a károsító hatások között ott van a képernyő is.a fókuszáláshoz képest . „nem tudnak mesét hallgatni". hogy teljes szélességükben be tudjuk őket fogni. a képernyő. összeszedettségét. az önbizalommal szorosan összefügg). Nem tudják hozzátenni a belső képteremtő aktivitást. mint amelyet a játék vagy a mesehallgatás megkívánnak. gyengítve annak figyelmét. viszont az agressziós szint felszökken! Amikor tehát azzal vigasztaljuk magunkat. és belső tartalmak dolgozódnak fel. hogy a tudatosan figyelő ember tekintete fókuszál. Talán még visszavezethető a gyerek a mesehallgatás világába.Andersent! Nem tudta. Ilyenkor meg kell próbálkoznunk szoros. akit egészen kétségbe ejtett az. prozódiájával. visszalapozhatatlan tartalmak áradnak be a védtelen központi idegrendszerbe. dallamával és ritmusával az érzékeket és érzelmeket is átható képáramlására. hogy nekem semmit ne kelljen tennem. amilyeneket egyébként a másfélkétéves kisgyereknek szoktunk mesélni. az az igény. Testi és lelki tétlenség Amikor óvodáinkba olyan gyerekek kerülnek be. az utánzási lehetőség tehát szinte elvész.valóságos helyzetben . Jerry kilapul. személyes kapcsolatban olyan rövid. vagy a meditáció elektromoshullám-szerkezetéhez. hogy ne fókuszáljon. vagy bármelyik másik rajzfilm-adást nézi. népmesét . addig a képernyő előtt ülve tőlünk idegen. az önazonosság érzéséből fakadó önbizalmát és ezzel kommunikációs és kooperációs készségét. kezdetben kéthárom mondatos történetekkel. hanem inkább kissé széttartson . rendeződnek be személyiségünkbe. amelyik testi és lelki értelemben tétlenségre szoktatja őket. nemcsak testi de lelki értelemben is az alvás és a meditáció). amelyik a reklámok és más műsorok videoklipp technikájával egy teljesen másfajta „figyelmet" és igényt alakított ki. Valójában nekik is nagyon nagy szükségük volna azokra a hatásokra és arra az orientációra. hogy engem ragadjanak meg.a gyerek. ha nem is bandzsít. fókuszáló tekintet A vizsgálatok azt mutatják. de a két szem kissé összetart a megfigyelt pontra. Hogyan történhetik ez? Nos. kevésbé éber figyelemre cserélik fel. a saját életéből vett mozzanatokat visszamesélő. de máris fut tovább. Többek között azért. A képernyő. Csakhogy míg a mély álomban vagy a meditációban le vagyunk zárva a külvilág felé. Tom ráugrik Jerryre. Arról se feledkezzünk meg. hogy a gyerek egy szombati délelőttön csak a „neki való" Cartoon Network-öt vagy Minimax-műsort. hogy különböző életkorú gyerekeknek különböző módon elmondott. mert a rajzfilmek dramaturgiája tisztességtelen módon lenyeli a fontos fordulatokat.és ezzel a tudatos. megismerést. Hullámszerkezet. különböző mesék valók. amitől a legagresszívebb lesz.

mintha egyenesen róla mesélnénk. szeretet és gyűlölet. Még ha nem is ért minden szót a gyerek.. négy és fél. Kitűnő angol gyerekkönyvek íródtak erre a témára. . A mese orientál. kisfiam.. kirajzolják számára a történetet.Két paradicsomot! . elmagyarázzuk. a megértett szavak. Később kis állatokról mesélhetünk. . amelyeket a gyerek amúgy is átél. amikor reggel felébredtél és pizsamában kijöttél a konyhába kakaózni. szorongás és feloldása testi és lelki valóságaiba.Ilyenkor kipukkasztottuk a mese erkölcsi tartalmát. gá-gá. de még esetleg egyáltalán nem is beszélő másfél éves kisfiúnak is. például: a Patrick sorozat. szétfoszlik ez a képi emlékezet. élet és halál. Te is segíts másokon. hogy hogyan vesz a mamája Patricknak a boltban kabátot. Mindenesetre: a valóságnak megfelelően korrigál. mama fölkapott. a kis királyfi kihúzta a medve talpából a tüskét.közösségekben. és nagyon megszereti ezeket a napot röviden felelevenítő esti meséket. tájékoztat .szól közbe a gyerek. fehérrépát.. elindultunk. mama ott. kicsit meg is ijedtél. aztán lementünk az autóhoz. Ha például elutazunk nyaralni.. vettek sárgarépát.belekerül . hússzor.Medve mama lement a kis mackóval a piacra. Aki ilyet már próbált tudja.Emlékszel. minden oldalon egy képecskével és egy-két mondattal. Persze. sodró erejű nagy képei közé. hogy majd rajtad is segítsenek. akkor egyben morális iskolázáson is átesik. az új helyen való első lefekvéskor elmesélhetem.és ezzel együtt a gondolkodásbeli . hogy mesélhetek már az oly sokat értő. Olyan dolgokkal beszél a gyerekről. én pedig ezen az ágyon.teljes világképet ad abban a képi formában.. vagy nem elég rendszeresen hallgató kortársait az anyanyelvi . mint amikor egy léggömböt gombostűvel szúrunk meg.. Ezeken az utakon keresztül jut el végül a gyerek a nagy meséig.) Patrick egy kis mackó. ez az érzelmi varázs. Most itt fogunk aludni. és ezért aztán a medve is segített rajta. ötéves kor körül telnek csak meg igazán értelemmel a kisgyerek számára. A tanulság ugyanis képi és érzelmi formában ott marad a gyerekben a mese után. És tegyük ehhez hozzá: a sok mesét hallgató gyerek a későbbiekben feltehetőleg jó -értő és élvező . hogy Patrick a mese után hogyan megy el lefeküdni. hogy: . Kakaóztál. mi már fel voltunk öltözve. Aztán: Patrick fürdik.felfoghatóvá és élvezhetővé. És a gyerekek lenyűgözve követik nyomon Patrick történeteit tízszer. ahol az ösztönös tudás nemzedékről nemzedékre száll a szoros együttélésben -. és a zöldséges néni adott a kis mackónak egy paradicsomot. Ha elmondjuk. most már jobban szereti így követni az eseményeket. beültél az ülésedbe. ahogyan ezt a gyerek jól fel tudja fogni. és az egyik könyv arról szól pici oldalakon.a mese rohanó cselekményébe.fejlődésben. útközben újra elaludtál. megnéztük a libákat. Mesétől az olvasásig Amikor a kisgyerek involválódik . hogy a gyerek ámultan figyel. a pizsamától a kakaón át az autóig és az ágyakig. de más módon nem lehetne számára megfogalmazni. Mikor ideértünk felébredtél. ötvenötször vagy még többször is. Ott álltak a nagy bőröndök az előszobában. hanem bevezeti jó és rossz. felöltöztél. aztán ide bejöttünk. de mégis. aki teljesen azonosítja magát a kis mackóval. de ha értelmezzük.az egyszerűbbtől és rövidebbtől a bonyolultabb és hosszabb felé lassan haladva . amelyik a maga csodálatos világával nem eltávolítja őt a valóságtól. hogy ezt nem tesszük tönkre a mese tanulságának levonásával.Látod. harc és megbékélés. a kacsákat háp-háp. visszamesélhetem neki a napját: . Vagy: Patrick megeszi a vacsoráját. 2 . (Írójuk: Geoffrey Hayes. . Itt alszik melletted Marci. A másik arról mesél. ettől fogva válnak . feltéve. akikben még mindig önmagára ismer. hogy ezek a nagy mesék a négy-.olvasóvá is lesz. Vizsgálatok szerint a minden nap mesét hallgató gyerek az iskolába lépés idejére egy-másfél évvel előzheti meg mesét nem.

betartjuk.A szenvedélyes olvasók .szerelemben. Jókaitól vagy Balzactól Dosztojevszkijig. de szorgalmasan. hogy tízéves korukig nem hagyná a gyerekeket televíziózni. igazságban és hazugságban .lásson maga körül. és ez nem válik ártalmára.a nagy írók. A kamasz „leselkedő" lény.ma már nincsenek is női napozók -. ahonnan az olvasó általában el fog indulni kalandozásaiban. így tehát az olvasás testi-lelki örömöt okoz.kezdetben néhány perc. mindabba. hogy olvasóvá lennének. (Talán igaza volt Hegedüs Gézának. Hamarosan nagyon ügyes lesz ebben. vagy a pötyögtetéssel.bennük belső kép keletkezik. Ahol a szülők könyveket olvasnak (ahol a családnak könyvtára van). nagyobbacska gyerek esetében tíz-húsz perc .tovább mélyíti az érzelmi részvételt.és netán meg is tudjuk érteni. méghozzá könyvet olvasó szülőket . és akkor biztos benne. és környezetünket.eddig eltakart előle. Azért tudják az olvasást élvezni. A könyv gyerekek tízmillióit tette olvasóvá világszerte. a lábikrájában mérhetően több vér gyűlik össze. mint a nagy regények . Ha például egy jól leírt futásról olvas. Ez a fiziológiás elváltozás -amelyet ő persze tudatosan nem érzékel . Utánozza a szüleit. az élet rejtélyeibe. míg viszont a fokozódó érzelmek újabb testi változásokat eredményeznek.természetesen élvezik az olvasást.olvasása. Még az iskolában is sokat tehetünk az olvasásba való bevezetésért. a hőssel vagy a szereplőkkel való érzelmi azonosulást. hogy a gyerek kiskorában olvasó embereket . elnyújtottan gyakoroltatjuk az iskola délelőtti óráiban. Rowling Harry Potter-je sikerének. Aki így olvas.olvasó szülőket. kis adagokban. Napjainkban lehetünk tanúi a hasonlóan zseniális Joanne K. szexben. ami felcsigázta érdeklődésüket. esetleg drámákat is olvasnak . Különösen nagy jelentősége lehet az olvasásnak kamaszkorban. mélységeiben mindig ellentmondásos lényét. Így szokik bele az olvasásba külsődlegesen -a belső igényt pedig a mesehallgatás támasztja fel. hanem regényeket. használati utasításokat és egyéb szükséges tudnivalókat. ezt is utánozni akarja. Láttam már kilenc-tíz-tizenegy éves gyerekeket. hogy a huszadik század nagyjait. ha az időkorlátokat . aki be akar pillantani az életbe. netán verseket. hanem komolyabb és mélyebb értelemben is be akar tekinteni a felnőttek világába. aki azt mondta. mert az olvasottakhoz . Ha otthon számítógéppel (szövegszerkesztővel) dolgozunk. vagy csak úgy lapozgatja. vagy akár a kamaszkorúnál fiatalabb gyereknek. a nagy írói életművek .természetesen anélkül. Erre pedig aligha van jobb út ilyenkor. Howard) jelenet vagy könyvkezdet elmesélése után. Dickenstől Mikszáthig. akik addig könyvet se vettek a kezükbe. hogy jobban el tudjuk viselni . hogy aztán óráit megint 2 . abban testi változások is lezajlanak. ne is említsem. amelynek további izgalmas fordulatai megnézhetők az osztály könyvespolcán álló könyvben is.) Az olvasóvá váláshoz persze még arra is szükség van. hogy számítógépes játékokat vegyenek a kisgyereknek. Tolsztojig. mint mindent. hogy a kisgyerek. esetleg folytatólagosat. Nemcsak a női napozók palánkját fúrja meg a kamasz. ott a kis két-három éves gyerek is gyakorta „olvas". Hasra fekszik a padlón vagy az ágyán. Ne vegyük el tehát. hogy leskelődhessen . Arról azonban erőteljesen lebeszélném a hozzám fordulókat. természetesnek kell tartanunk. Nem kell eltiltanunk attól. hanem adjuk meg a kisgyerekkor belső képteremtési lehetőségét a szabad játék és a mindennapos mesehallgatás biztosításával és a képernyők hatásának visszaszorításával. akik mindaddig semmit nem olvastak. fel is tudjuk dolgozni önmagunk. olvasóvá válni egy-egy Rejtő Jenő (P. könyvet húz maga elé és nézegeti benne a képeket. eposzokat. és nagymértékben járul hozzá későbbi életünk során ahhoz. és ha nem siettetjük az olvasás megtanulását. életben és halálban. ha sokat mesélünk. mindennap mondunk valamiféle történetet. hogy ezt „észrevennék" . amit a felnőtt világ . hogy munkánk végeztével az ölünkbe másszon és ő is próbálkozzon az egér húzogatásával. A számítógép – otthon Szóljunk még néhány szót a számítógépről is.akik tehát nemcsak újságokat.

de kisebb és olcsóbb és ritkábban cserélt. Hazajártak ebédelni. biciklizni. A családok életútjai itt kezdtek szétágazni. mint egyéni vállalkozási formát. két párhuzamos életpályát befutott családét.lopós gyereket. itt váltak el egymástól.aki azóta is csak fél műszakban dolgozik – nincsenek gondok. Két család példáját szeretném elmesélni. elolvassák az éjjeliszekrényeken felhalmozódott könyveket . gyerekeit korán elhozta az óvodából. napközben haza-haza futva visszament a vállalkozásba és csinálta tovább. A stand után boltot nyitottak. számonkérés. aztán egy lány. (Tudomásom szerint egyik család sem tartozott a zöldséges „maffiába". kábítószerezőt -. Nem láttam még olyan rossz helyzetbe sodródott gyereket .nagy részét a szabadban -anyjukkal töltötték. hogy a résztvevők a televíziótól függőségi állapotba kerültek. Azóta a gyerekek a kamaszkorba léptek. ahogy addig is.) Aztán jöttek a gyerekek. már volt otthon valaki.és ezer más hobbinak hódolnak. horgászni. Családoknak nem is jelentéktelen összeget fizettek annak idején azért. hogy ezentúl majd megint mennek kirándulni. és amikor iskolába léptek. a veszélyeknek kitett gyerekek hátteréből általában hiányzik a családi otthon. ugyanígy gyakorta bukkan fel az iskolai figyelemzavarok hátterében is. A jóval gazdagabb másik családban jelentős 3 . és a délutánt . hanem.csak egy képernyő előtt töltse a virtuális agresszió válogatott izgalmai között. látástól vakulásig. Ez a család is felépítette a maga házát. a mindennapos személyes kapcsolat . mint rendrakatás. s aminek megvolt a maga bélelt melegsége. Unokatestvérek. a sodródó. Az derült ki azonban.állottak. mint a sógoré nagyobb vállalkozásában. öreg kocsiijaikat újabbakra cserélték le. pihenni. amit a televízió beköltözése és uralomra jutása óta többé-kevésbé abbahagytak. de nem volt benne se szauna.egy-két évig -. ügyintézés. A másik családban az anya már első gyerekével is kitöltötte a három évet. Az egyik családban az anya viszonylag rövid ideig maradt otthon a gyerekekkel .sógorságban . Függőség Ahogy a játszani nem tudás. hogy mindezt nem csinálták! Tétlenül rosszkedvűen tébláboltak a házban és a ház körül. ahová jó volt hazamenni. nem lettek napközisek. csak reggeltől. ha tényleg jót akarunk gyerekünknek. fejfájós állapotban. (A sógorékéban igen. vagy a mesét hallgatni nem tudás hátterében úgyszólván mindig megtaláljuk a képernyők hatását.ami többre terjed ki.lehetőleg délben -. mert arra gondoltak. Mind a két helyen először egy fiú. hogy néhány hónapra lemondjanak a televíziózásról. és utána csak fél időre volt hajlandó visszamenni. A lemondó anya gyerekeivel . ahol semmi nem fenyegette a gyereket. Mind a két család a zöldségességet választotta a rendszerváltás körüli (előtti) években. A családok és a családtagok zöme ezt örömmel vállalta. És ne felejtsük el a hetvenes évek első felében végzett nyugat-németországi vizsgálat megállapításait se. Férj és feleség mindkét családban látástól vakulásig dolgoztak és ennek hamarosan meglett az eredménye is. vagy hanyatt fekve bámulták a mennyezetet. A mélyinterjúk tanúsága szerint nemcsak a fizetségért. és aztán bébiszittereket és öreg néniket alkalmazva. mely rabul ejtette az őt élvezőket. szipuzót. mert mire a gyerek hazaért . házépítésbe fogtak. a televízió úgyszólván kábítószerként hatott. és akkor sem hajnaltól. akik egymással rokonságban . ahol biztos és stabil otthon lett volna a háttérben. újra többet fényképeznek.) Ennek a családnak is megvolt a két autója. A déli óráktól már otthon volt. Bánjunk hát csínján a képernyővel. bizonyítva. Egyszóval: megvonási tünetek léptek fel. ezek egyik lehetséges összetevőjeként. Két család A kallódó. se fedett medence.

hogy hol tanulhat tovább.) 3 . hogy ezeket a képességeket időnként bizonyos főiskolákon-egyetemeken a bizottságok esetleg tévesen ítélik meg). az elcsavargásig. vagy a piros. Van szülő. a kék és a fekete pont hányast jelent. itt többé-kevésbé helyénvaló a felvételi (más kérdés. ahol tanszabadság van . ide speciális képességek kellenek. amikor gyereküket óvodába. akiknek van választási lehetőségük.tehát azok. paragrafusa biztosít . idővel nálunk is kialakul az a helyzet. hogy azokat elgondolkoztassa.fel kellene . majd iskolába adják. a következő iskolafokozatba. aki már úgyszólván az óvodából megcélozza az orvosi vagy közgazdasági vagy jogi . hogy a jelenlegi iskolarendszerben a különböző osztályzatok minősítik a gyereket. Ugyanakkor: vizsgálatokból úgy tudjuk. Minden egyszerre nem megy.egyetemet és számítgatja. Ahhoz. hogy majd a megfelelő helyre bekerülhessen. hogy az életben való beválás nem korrelál az iskolai osztályzatokkal! Vagyis: hogy az életben az eminensek sokszor eltűnnek. a zöld.melyet alkotmányunk 70. amikor az iskolák el kell. (Ahol a pontszámok egy része úgynevezett hozott pont. a róka. napközibe adjuk. aki az előző iskolai fokozatot akár szín elégséges eredménnyel. A balettintézet. A szülők azért ilyen szorongóak és kétségbeesettek. hogy az elsőben még nincs osztályzás. mert tudják. hogy mit is kell gyerekéből kihoznia ahhoz. hogy mi is a helyzet. egész napra óvodába. vagyis az előzőekben elért osztályzatokon alapul. hogy ők maguk is tudnának róla. ez egészen más helyzet! A gyerekek rendkívül nagylelkűek és megértőek. hogy a csillag. és ezeken fog múlni. (Radnót Magda szemész professzor. mint szabad választásunkat.vajon milyen arányban vannak képviselve a későbbiekben a kiemelkedő praktizáló orvosok illetve a jeles eredményeket elért kutatók között. ahová jelentkezik. amikor megtudják.azt. ha az élet arra kényszerít. hogy melyik a divatosabb . a zeneakadémia és társai persze kivételek. legfeljebb egy négyesük lehetett . egészen más képességek kellenek. ha választási lehetőségünk nincs. folyamatosan jelesre vizsgázzon. Nem viccelek. a hetvenes évek második felében vizsgálta. ha jól emlékszem. akik az orvosi egyetem öt éve alatt minden vizsgájukat jelesre tették le. Ez a kis példamese csak azért áll itt. hogy az úgynevezett vörös diplomások . de befejezte.venni. faggatni kezdik a tanító nénit.) Egy normálisan működő iskolarendszerben.évtizedenként változik. hogy valaki jó gyakorló orvos vagy kiemelkedő kutató legyen. De hát ez tulajdonképpen természetes is. minden további nélkül fel kell . hogy akkor mondja meg. hogy gyerekünket bölcsődébe. a törpe. és titokzatos utakon megérzik. Röviden: semmilyen arányban! Az eminensek úgyszólván eltűnnek. Természetesen. hogy mindenből egyformán. hogy fogadják az előző iskolafokozat elvégzéséről szóló bizonyítványt és nem tarthatnak külön válogatást. mint ahhoz. felvételit. anélkül. Itt tehát egy választási lehetőség előtt állt mind a két család és a gyerekek szempontjából egyértelműen a gazdagság egy részéről tudatosan lemondó anya választását kell jónak tartanunk. Az osztályzásról Érthető szülői szorongások A szülők sokszor már az első osztály első szülői értekezletén.problémák léptek fel a gyenge tanulmányi eredményektől az otthoni pénzlopásokon át a diszkózó „anyagozás"-ig. Megbocsátanak nekünk és másként fogják fel a mi kényszereinket. és a „rossz tanulók" érvényesülnek. a boszorkány. Reméljük. hogy ők tájékozódni tudjanak gyerekük eredményeiről.

hirtelen rosszabb színben kezdi látni.) Kisfiam. de Európára és Magyarországra is standardizált úgynevezett Wechsler-féle teszttel. hogy az iskolai osztályzatok nem korrelálnak az életben való beválással. hogy az értelmi intelligencia mennyiben tükröződik az osztályzatokban. ha szeretik. Értelmiségi körből érkező gyerekeknél megfigyelhető.illetve túlfejlett . aztán egyszerre csak valahol a nyelvtan vagy a gazdasági földrajz vagy a fizika vagy . és ő viszontszerethet -. többet vártunk tőled! Küldd be édesapádat.mint ezt mindjárt látni fogjuk . Mind a kettő a szóbeli tartományba esik! A tíz intelligenciafaktorból nyolccal tehát nem törődünk. hogy az egészséges gyermeki intelligenciastruktúrában általában a cselekvéses rész az erősebb. miközben érzi saját képességeit és a feszültség esetleg dacba.ma az Amerikában kidolgozott. Egyfajta lexikális tudást (emlékezetet) és egy matematikai készséget. De vizsgáljuk most már meg. és esetleg 3 . A tíz faktor közül osztályzatainkkal lényegében csak kettőt mérünk és minősítünk.a velünk született értőképességet. Hasonló dolog történhet azzal az érzelmileg intelligens kislánnyal. De az apa hiába megy be. mert rossz jegyeket hoz az iskolából? Vajon szülői elfogultsága áldozatául esett és az iskolai jegyek mutatják objektíven a gyerek képességeit? Erről szó sincs! Az értelmi intelligenciát . a szóbeliség bizonyos túlsúlya (és ezzel gyakorta együtt járó kis fokú neurotizálódás).Kisfiam. többet vártunk tőled! Gondoljuk el: egy kiemelkedően jó képességű kisfiú bekerül az iskolába. . amikor hirtelen aránytalan túlsúlyba kerül mindaz. hogy az életben való beváláshoz tulajdonképpen sokkal fontosabb az érzelmi intelligencia kibontakoztatása. Igaza van-e a szülőnek. egy kultúrán belül .különösen. renitenciába fogja kergetni. Minden nagy könyv elmondja. színes. és ilyenkor a gyerek háttérbe szorul.a matematika terén „leromlik". aki kitűnően tájékozódik az emberi viszonylatokban. képességeinek megfelelően jól megy neki. vizsgálattal mérjük. hogy mi lehet veled . melyről tulajdonképpen elég keveset tudunk. Arról már beszéltünk. és a fontosabb ötöt osztályzatainkkal meg sem érintjük! (Nyilván ez is ott van a hátterében annak a ténynek. „nem hozza a formáját". a második az ötödik osztályban várható. én nem is értem. amikor a készségtárgyak vannak túlsúlyban. amikor eddig értelmesnek tartott gyerekét. a gyerek a következőkben feltehetőleg a saját színvonala alatt fog teljesíteni. öt pedig a cselekvésesbe (performációsba). aki nagyon okosnak számított már az óvodában is.Mit mér az osztályzat? Mert nézzük csak most már egy kicsit közelebbről ezeket az osztályzatokat. Tulajdonképpen ez viszi magával a szóbeli rész fejlődését is. mint az iskolában megtanult szóbeli ismeretek (melyeket ráadásul jelentős mértékben felejtünk). jól indul az iskolában . Ez az eljárás az intelligencia tíz tényezőjét méri külön-külön.egyedül ezt díjazza. amihez fejlett . Az első megbicsaklás a harmadik.hangzik el esetleg a jóakaratú osztály-tanító vagy netán az iskolavezetőség valamelyik tagja részéről. Az első egy-két év. A mai iskola azonban . de mérni többé-kevésbé tudjuk. fantáziadús személyiség.esetleg egy tanárváltás következtében .verbalitás kell. Ebből öt az úgynevezett szóbeli (verbális) tartományba tartozik.

Az osztályzat . 3 . emberekkel foglalkozó pályákig. hogy milyen különbség van egy. padtársával fecseg . aki „viszi a pontszámot". ha valami elébe kerül. hogy kétféle észjárás van.) A szöveges értékelés lehetősége Ma már Magyarországon az első hat osztályban nem kell. „tévedések". feleletei gyengék. majd az első osztályba. át kéne nézned az olvasmányt és egy kicsit a nyelvtant. (Külön kérdés. a tanári kar elhatározásán múlik.) Megpróbálom érzékeltetni. a gyerek szempontjából. vagy az elméleti megközelítésmódok adataiból. A másik mélyen szánt. könnyedén. neked volt a legjobb kiejtésed. hanem csak „ellenőrzik". ezt a mai iskola bünteti. harmadikos korában. derül ki. szobrászok. De aztán az új szavakat nem tanulja. Nem szoktad meg. . nem jöttél rá. netán önkénynek. mint a borotva. megvizsgálja mi lehet az és újra dönt. Ez a kreatív észjárás. továbbra is ott imbolyog a hármas körül. melyekben ő jól helytállna. festők. és ettől szenvedni fog ő is és a környezete is. igazságos osztályzat és egy ugyanazt elmondó szöveges értékelés között. hogy néha még neked is tanulnod kellene otthon szavakat. a leckét. Ma iskoláinkban övé minden érdem. hogy milyen alkalmatlan. nem kellene osztályozni . csak majd ha gyerekek vagy paciensek közé kerül.) Az osztályzat tehát nem minősíti sem az érzelmi. hogy hármasról négyesre javítani összehasonlíthatatlanul nehezebb az esetek jelentős részében. hogy mire eljutottunk karácsonyig. vagy megkerüli. Ez a tanárok. hogy tudnak-e. hogy ezen ő nem tud segíteni. és ma már előfordul. és elegánsan. Ebben az értelemben folyamatos kontraszelekció folyik iskoláinkban. Aztán annyit fecsegtetek Eszterrel. nem lévén elég gyerek. Ennek nagy jelentősége volna. és úgy érzi. ha nem tudja átvágni. mint egy ötöst megtartani. elfogultságnak. nagyon sok szót nem ismer.ő úgyis tudja . A kudarc letöri.lehetne választani a szöveges értékelést is. Az aztán már további rongálása a művészetekhez és kultúrához fűződő élményszerű viszonynak. és bejut helyette a „hideg fej". hanem csak valami nagyon szűk értelemben vett verbális készséget és az ahhoz tartozó családi hátteret. Éva. Tehát a lehető legnagyobb mértékben szubjektív. mikor a gyerekeknek felelniük kell a zeneszerzők. mindenesetre a legjobbak között van. milyen jól indultál angolból? Te tudtad a legtöbb szót. megáll. újra próbálkozik. Az egyik a felületen siklik. sem az értelmi intelligenciát.osztályzása milyen mértékben veszi el a gyerekek kedvét ezektől a tevékenységektől. vagy éppen rajzolni és festeni. aki szüleivel két évig élt Angliában és ott járt óvodába.és a negyedik osztály félévére már nem igazán tud bekapcsolódni. Nem szokta meg.ének. De csak a felszínt érinti. hogy az úgynevezett készségtárgyak . Én most szeretnék neked ebben segíteni. mondjuk. Eredmény: 3-as. Dühös a tanárra. hogy neki angolból tanulnia is kell. (Aztán a gyerekszám fogyni kezdett. időnként már nem is értetted. A legjobbakból a gyenge közepesek közé csúszott. A szöveges értékelés viszont szólhat a következőképpen: „Éva! Emlékszel.nem jut be olyan iskolákba. ahonnan nyitva az út előtte a különböző. Karácsony Sándor a két világháború között arról beszélt.. talán osztályelső. a házi feladatokat hibásan készíti el.hiába mutatkozik objektív mérést tükrözni látszó számokban . Évának ez kedvét szegi. hogy iskoláink jelentős részében a gyerekeket nem megtanítják hallani és énekelni. rajz. amikor az osztály angolt kezd tanulni. Nálunk jó néhány évtizeden át Einstein nem került volna be a gimnáziumokba. hogy megint csak nekilendül vagy kiemeli.a legteljesebb mértékben ki van szolgáltatva a tanári beállítódásnak.. visszahúzódik. hogy a szigorú felvételiztetők is minden jelentkezőt felvesznek. mint az eke. stb. hogy miről van szó és talán ezért is csináltad meg rosszul a feladatokat. Nem is beszélve arról. Tudjuk. (Még a feladatlapok pontozási technikáiba is nem egyszer csusszannak erőteljesen szubjektív elemek.

hogy a viszonylag tűrhető osztályzatokat kiharcoljuk. Cinkosságok És milyen magatartást tanúsítsunk otthon az osztályzatokkal kapcsolatban.a következőképpen járok el: . hogy „Egy reggelem". aki rajta tartja a szemét valamennyi tantárgyon. bélelt otthon . de őneki nem jut eszébe semmi (mert fáradt.ahogy erről már beszéltünk. hogy a legjobbak között voltam.melyek a mai iskolai érvényesüléshez nélkülözhetetlenek. Igaz. Helytelenül jártam el? így a gyerek soha nem fog tudni megtanulni fogalmazni? Nem hiszem. Ezért együttes erővel újra és újra keresnünk kell azokat a lehetőségeket. aminek az lenne a címe. szorongó. kellene elérnünk. amelyekben elismerés fejeződik ki és amelyek a gyerek jobb képességeire." És így tovább. Sokkal fontosabb. mint ahogy az ébresztő szólt. hogy én újra a legjobbak közt lehetek. a pillanatnyi gyengébb eredmények mögött. mint például ez a három-négy találkozás. hogy a képességeinek megfelelő iskolába kerülhessen és azt elvégezhesse. és megkérdezem. Még csend volt. És mentesíti a családi légkört attól a mérgező hatástól. amit egyébként az iskola terjesztene a szorongó szülő és az iskolától és a szülőtől is szorongó gyerek párharcának felidézésével. hogy abban a küzdelemben. Viszont azt is tudnia kell. mire ő azt válaszolja. Most is így néz rám." A szöveges értékelés ugyanis módot ad arra.és ezzel felőrlésével -. és most is úgy tart számon. hogy a mai magyar iskolarendszerben nem egyszer az értelmes gyereknek lehet szüksége korrepetitorra. minthogy még hülye . hogy mit csak folyamatosan beszélj") és így tovább . Hetenként mondjuk kétszer jön el egy-másfél órára és rávezeti a gyereket azokra a stiklikre . Tudja.Keress meg. első gyerek). De itt most nem is ez a legfontosabb. valódi énjére apellálnak.de ez titok! . amit azért folytatunk. diktálom! „Reggel előbb ébredtem fel. Az iskolai értelemben vett intellektuális fejlődés is a család által nyújtott érzelmi biztonságba mélyeszti a gyökereit. a felelés folyamatosságának fontosságára („mindegy. mert megvan hozzá a jó alapod. a szöveges értékelés még további terheket is róhat a tanárra. A gyerekünknek tudnia és éreznie kell. hogy mit csinál.Na. Mert amire az iskolás gyereknek a legnagyobb szüksége van. akkor most írd. a velünk egyetértő pedagógusokkal összefogva. hogy milyen jó volt a kiejtésem. vagy esetleg éppen én voltam a legjobb.vagy 3 .aláhúzásokra. addig is. az a jó légkörű. hogy hamarosan újra ott leszel a legjobb angolosok között. kilenc körül már lefeküdjön. hogy a redőny rései között már besüt a nap.. De ezt nem a gyerek valamiféle szorongatásával. ahol kétségbeesetten gyúrja a homlokát. így lesz. és otthon nem nagyon tanultam. benyomtam az ébresztőórát. szerepet játszanak az osztályzatok is. kiküzdjük gyerekeink iskoláiban a szöveges értékelést? Cinkos magatartást kell tanúsítanunk. de most ő segít nekem. Öt perc múlva már csengett volna. és beszéljük meg együtt. lényegkiemelésekre. hogy nekem nem kell. Láttam. milyen sok szót tudtam már az elején is. Tulajdonképpen már egy ideje szorongat a dolog. hogy bevezesselek a szótanulás titkaiba. akkor . hogy mi nem az osztályzatok alapján ítéljük meg őt. ez az első ilyen feladata és különben is egy tökéletességre törekvő. Hanem például tudomásul kellene vennünk. kétségbeesett. érzelmi biztonságot adó. sokat fecsegtünk Eszterrel. hogy mikor találkozunk három-négy egymást követő alkalommal. Azt hittem. két malomkő közé szorításával . vele cinkosságot vállaló családi háttér. és nem az osztályzatokat tartjuk a legfontosabbnak. Igen. hogy a múltból és a jelenből olyan mozzanatokat is megemlítsünk.) Éva azt mondhatja magában: „Emlékszik rá. Ha a gyerekemet még este fél kilenckor is ott találom az asztal előtt. hogy nem tudja megírni a házi feladatot. Biztos vagyok benne.. jól látják. amíg szülőkként. hogy fél kilenc. Mégis felkeltem." (Igen.

plurális. az iskolában is és itthon is.A nyelvi és más humán stúdiumok az állampolgárrá nevelés az öntudatos állampolgárrá nevelés . hogy a házi feladatok különösen ha sok van belőlük. hogy táplálnák a megismerés és a begyakorlás vágyát. (Az annak idején híres szovjet pedagógiai tankönyvszerző .eszközei. A demokráciák iskolarendszere viszont sokszínű. majd később az adott tanár igényeit. vagyis azt. ha jól emlékszem. században volt megfigyelhető. és mindig erős az arányeltolódás a természettudományok felé. már a Bach-rendszerben is. a gyerekeket (mint mondani szeretik: „a gyerekanyagot") ezen elképzelés szerint elöl betöltik az iskolába. hogy központilag irányított. mondta. (Széchenyi híressé vált levélben tiltakozott ez ellen. stb. A modern kontinentális iskolarendszer − akár a Nagy Frigyes-i. A diktatúráknak nagyon is jól jött ez az iskolamodell. vagyis a méretre szabott katona. mezőgazdára. mezőgazdász. hogy milyenné kell faragni az óvodába-iskolába beöntött gyerekeket.katonára.majd nagy öregje -. a pártközpontban. hanem magam elé kell képzelnem egy valódi reggelemet.házi feladatok mellett görnyedezzen. mint a demokratikus társadalmakban. Ez nemcsak a 20. intézményközpontú. hivatalnok.) Hallgassuk Széchenyit! Ezt a problémakört Széchenyi 1857. Ezek közül talán a 8.a szovjet neveléstudományi akadémia elnöke! . alulról építkező. Ugyanakkor. A diktatúrákban mindig sokkal nagyobb a tananyag. van szüksége és. központi tantervvel. a többi miniszter mind változott) teljesítményelvű iskolát akart. Bach kultuszminisztere gróf Thun Leó (ők ketten csinálták végig az egész Bach-rendszert. mellyel a centralizált államot működtetik. a Magyar Tudományos Akadémián meg akarták szüntetni a nyelvi tagozatot.hogy magyar példánál maradjunk -. G y e r m e k k ö z p o n t ú vagy intézményközpontú Mérei Ferenc a 20. (Mély meggyőződésem. vagy intézményközpontú. Egységes és felülről irányított mondhatnám azt is. századi magyar pszichológia fenegyereke . és akkor a dolog megy magától. hogy hány − és milyen . hogyan lehet elkezdeni gondolkozni egy ilyen feladat esetén. és hátul kijön a kész kolbász. szeptember 24-e és 28-a között írott döblingi feljegyzéseiben ahol Thun Leóék központosító célkitűzéseit elemzi .) Azonkívül: mintát adtam a gyereknek arra. Az állam megmondja. hogy milyen tananyagot kell átpréselni a gyerekanyagon. hogy így civilizálhassa ezt a barbár Magyarországot és az egész új osztrák birodalmat. hivatalnokra.Ivan Andrejevics Kairov. Öntudatos állampolgárokra a centralizált államokban nincs szükség. hogy egy közoktatási rendszer vagy gyermekközpontú.Például a Waldorf A kemény vagy puha diktatúrák iskolarendszere mindig egységes. pont ebben adja meg a szocialista ember egyik fontos jellemvonását: „Rendszeresen olvassa a faliújságot. Tertium non datur harmadik eset nincs. 16 pontban írja le a szocialista ember jellemvonásait. a minisztériumban. Hogy nem kitalálni kell értelmi eszközökkel valamit. Csak alattvalókra. mint egy kolbászgyárban. Az intézményközpontú közoktatási rendszerben valakik odafent. akár a napóleoni időkig vezeti vissza eredetét -. csak elundorítanak az iskolától és a megismerendő világtól. elkezd ötös fogalmazásokat írni.kevésbé hülye . és kizárólag természettudományos-technikai tagozatot akartak működtetni. vagy hogy a lehető legnagyobb mértékben központosított. ahelyett. Alternatívák ." Láthatjuk. Döblingből. ez így volt .jó esetben a négyes érdemjegyet a fogalmazványaimra. de nem „akadékoskodnak". akik rendelkeznek megfelelő tudományos-technikai tudással. A későbbiekben én még bizonyára többször el fogom nyerni a hármas . aki jobban ismeri a tanító néni. az egyetemi tanszékeken vagy éppenséggel a minisztérium háttérintézményeiben megszabják. az akadémián.a következő gondolatokkal közelíti meg: 3 . de közben a gyerekem. a szerző figyelme a részletekre is kiterjed.) .

. vagy csak mélyen is. A legszigorúbb és legigazságosabb vizsgák sem mérhetik valódilag valakinek igazi tudását. hogy . mintha már ismerte volna 20. annak tanúsítására álljon itt egy nagy hírű tudós. hogy egy ilyen nagy tananyagot központi parancs szerint hömpölyögtető iskolarendszerben a népek sokkal tudósabbak lesznek. de lassan gondolkozik. nehogy azt higgyük. „A pedantice beparancsolt." És e két klasszikussal már meg is közelítettük a gyermekközpontú iskolát.vagy legalábbis folytonos törekvést erre a szakszerűségre. hanem ezt követőleg.és az ilyen növendék biztos.mondja tovább Széchenyi . hogy mennyit asszimilálunk a felvett táplálékból.lehetőségét. jó beszélőke.helytelen. és látszanak. hogy mennyit pakolunk a gyomrunkba. hanem. s az eszet mint az országút. míg végre a tudós szamarak piedestáljára emeltetik.„minél többet és sokfélébbet kényszerítenek. olyan meddővé teszi. Jó emlékezet. század első feléből. szerethesd!" Mit jelenthet ez a gyermekközpontúság.fejében fordulhatnak csak meg. „Ismerd meg.. századi) „alternatívok" − netán afféle iskolaügyi anarchisták .gondolatok. A gyengébb viszont sikeres lesz. Sok ember számára biztosan nehéz felfogni ezt a különbségtételt. pedig rendszerint a mélységben rejlik a való. az le fog maradni mindezekben a vizsgákban ." (Emlékezzünk Karácsony Sándor borotva és eke hasonlatára!) Azért idéztem ilyen hosszan „a legnagyobb magyart" a 19. de amit ebben az iskolában kaphat. század közepe tájáról. ezek jellemzőit és az ezekből fakadó szükségleteket. mert megtörik és . mondja Széchenyi. A valódi értelem a közéletben és a szabad vitában. amit akarnak" . „minden a gyerekek körül forog". míg a remekül vizsgázóé esetleg csak fél kilóra-kilóra rúg. egy kis lélekjelenlét és magamutogató szemtelenség .. hogy az efféle gondolatok csak mai (vagy 20. az általában véve nem gondolkozik legmélyebben. és tudjuk.jósolja a zseniális gróf. az csak pótlék. a marosvásárhelyi református kollégiumból: „Mindenek felett játszódjon és nőjön a gyermek. ami a demokráciák iskoláját többé-kevésbé jellemzi? „Szeretjük a gyerekeket". hogy ismerjük a gyerekek életkoronként gyorsan változó testi. vagy rosszul teljesít az iskolában. Mert: „Ki igen szaporán tud gondolkozni. A gyermekközpontúság azt jelenti.kitűnően és eredményesen nevelő apa (s egyben matematikus!) tömören fogalmazott óhaja még a 19. századi méréseinket -. hogy e szükségletek megfelelő módszerrel való kielégítése adja meg az igazi fejlesztés képességfejlesztés. melyféle fajta kivált a németek között vajmi szép számban található!!!" A bölcsőtől kezdve kielégíthetetlen tudásszomj jellemzi az emberi lelket. míg a rab népeknek csak tudósaik vannak.folytatja szerzőnk -.mondja a nagy gróf -. még kevésbé hasznavehetőségét. személyiségkibontakoztatás . hogy a szabad népeknek valódi zsenijeik.ts és Staatsprüfungok vagyis az érettségi vizsgák és az államvizsgák rendszere. bevert tudomány" (a fejbe bevert tudomány) . És aztán: a vizsgák! MaturiU. aki ugyan mélyen.hogy kitűnően fog vizsgázni. Így szól hozzánk Bolyai Farkas Erdélyből. jóllehet az ilyen ember intelligenciájának súlya csak mázsákkal volna mérhető. a szüntelen való tanítás elnyomja a növés erejét. annál zavarosabb lesz veleje. az egészséges ember védekezik ellene. A gyermekközpontúság tehát szakszerűséget jelent . lelki és szellemi állapotait. 3 . a mindennapi elmesúrlódásban világlik ki. de: „semmivel sem okosabbak. mennyi lesz vérünkké belőle. téves.. Az erős szervezet végül is kiveti magából . Nem a huszadik életév előtt kell sokat tanulni . kelepcéznek fejébe. nagy tapasztalatú tanár és . egyfajta állandó lelki hányingert okoz. szurrogátum. sőt inkább határtalanul ostobábbak".Lehetséges. Az azonban kinek fő lelki tulajdona a higgadt ítélőtehetség és.. netán rosszakaratú megközelítések. „a gyerekek azt csinálnak..ismereteink szerint . De gondoljuk meg: a táplálkozás haszna sem azon múlik. És hogy ezek nem is csak afféle „döblingi" − azaz tébolydából származó . s ezért van. mennyi válik azonossá velünk.netán éppen megbukik.

ahol az anyanyelven és a matematikán kívül a következő fő tárgyak voltak: ének. a nevelő .a gyermek-tanulmányozás -. melyet Nagy László neve fémjelez. Amikor az 1200-as években Európában az új. (Tehát: az érzelmek nevelése. az egyház alapvető tételeit is. körtánc. gerelyhajítás. a gyakorlótérre. ember és tárgy. századot véve szemügyre: ott van mindjárt a század elején induló pedológiai mozgalom . világra hozza a saját véleményét. Futás. mintha ez jelentené az igazi értéket a világ megismerésében.) Láthatjuk tehát. Itt arról van szó. akkor sokkal gyermekközpontúbb módon gondolkoztak. rómaiak. szellemét. mondja Nagy László. hogy a tisztes hagyományok tanítása helyett megrontotta az ifjúságot azzal. hogy átmeneti időre feladom önmagamat . bevezetik a disputát. birkózás. Először csak a 20. ugrás. Platón. hogy bárkit bántódás ért volna „hitetlen" merészségéért. Ismerjük meg a gyermeket orvosi.a mindennapi dispután kívül. diszkoszvetés.és az akkor 15-16 év körüli diákok a régi egyetemek falára felírják. a vitatkozást! Mintha a gyermektanulmányozásból vagy a fejlődéslélektanból rájöttek volna arra.oly nagy fontosságot tulajdonítottak például az iskoladrámáknak és az iskolai színjátszásnak.és még ki tudja hányféle. hogy a görög kultúra még az egész embert iskolázta. Tulajdonképpen azt kell mondanunk. a szavakkal való hatás titkai és eszközei. ennek a gondolkodásmódnak. ismereteim segítségével mintegy „belülről" igyekszem megtapasztalni. középkor És még egy ugrás visszafele az időben. hogy amikor a régi magyar iskolák .a reformáció iskolái. . az athéni iskolarendszer . máig híres egyetemek szerveződnek -Oxford. és mindent helyre tesznek. a nyelvi fordulatok. Az ifjúkorba érve átsétáltak a gümnaszion melletti ligetbe. érzelmi intelligenciával. és mintha ennek az életkori igénynek akartak volna eleget tenni! Ekkor terjednek el az ilyen mondások: „Amiről ma Oxfordban vitatkoznak.) Görögök. a sétálva tanító filozófusok.szempontból. hogy ő nem tud semmit. holnap attól ég lázban egész Anglia!" A Sorbonne-on olyan kijelölt vitanapok is vannak . ahol a szónoklás művészetét tanítva már úgyszólván csak deréktól felfelé iskolázták az embert. az érzelmi intelligencia megerősítése és kibontakoztatása folyt!) Tízéves koruk után a fiúk átmentek a gümnaszionra. élettani. az arc mimikája. hogy megszülje. de minden lehetséges . antropológiai. Arisztotelész. Barcelona .Jelentős magyar hagyománya van ennek az igénynek. testét.melyről a 20. szociológiai . (Vélemény és tévedés a régi görögben közel azonos fogalmak. amikor mindent vitatni lehet. (A vitanapok végén aztán jönnek a doktorok. csak abban tud kinek-kinek segíteni. Testtartás. A görög. fuvola. többnyire húsvét előtt -. De arról nincs tudomásunk. hogy erre igen sok időt voltak hajlandók „pazarolni" a stúdiumok „rovására". De menjünk még messzebbre vissza az időben. hogy mikor mit élhet át a gyermek a maga fejlődése során. Ahol elsősorban az öt alapvető mozgásformában . 3 .ez az iskola itt nem tart engem! -akkor az történik. hogy ezek az új egyetemek az eddigi lectio . És tegyük hozzá: ez a szeretetfogalom meg van fosztva a szentimentális érzelgősségtől. hogy jobban szerethesd!"-. Éppen ez volt Szókratész bűne.rituális. a kezek gesztusa. melyet egy Akadémosz nevű hősnek szenteltek (mellszobra itt állt). a felnőtt.és empátiával. „Ismerd meg a gyermeket. ember és föld.én. neki csak anyjától örökölt bábaművészete van. ember és ember viszonyát kifejező mozgásformában . lélektani. hogy „Haec scholae non me capit" . iskolázása. hogy saját téves vélekedéseiket akarta előcsalogatni belőlük. mint például Heisenberg és baráti köre úgy tartják. hogy az ifjú örök vitázó és kételkedő.gyakorolták magukat. Szókratész tanításának magva az volt. a Sorbonne. vagy a jezsuiták . Szókratész. hogy enélkül nem volna modern európai gondolkodás . lelkét.a következőképpen épült fel: A (fiú)gyerekek először az alapfokú iskolába mentek.mondja Rudolf Steiner -. és itt várták őket a peripatetikusok. A római iskola ehhez képest már csak rétori iskola volt. század nagy fizikusai. Bologna. hogy azután szakszerűen tudjunk viszonyulni hozzá. mint mai iskoláink.a felolvasás mellé.

melyek a gyerekkor belső világát eddig nem látott színességgel.A középkor iskolájában azután már a fej iskoláját találjuk meg. akik azt vetették fel. mert Spanyolország és Portugália egy monolitikus (egységes). hogyan veszi el alkotókedvüket és rongálja magukkal hozott képességeiket. hogy mit várnak el tőlük. Ezzel együtt jár a 3 .jeles kutatók és iskolaalapítók foglalkoztak azzal a kérdéssel. majd tanítványai.rossz esetben . hogy az iskola .mondhatnám: gyerek nélkül kigondolt .és végig az egész 20. Tizenhárom megelőző nemzetközi megállapodásban rögzített törvényi helyre hivatkozva ez a határozat kifejti. A 20. Ezért kell az egyetemeknek két orientáló évet maguk alá bocsátaniuk.elsősorban kontinentális formájában . hogy iskolátlanítani kellene a társadalmat az egészséges fejlődés érdekében. és tulajdonképpen már az összes fontos kérdést felvetette. közoktatási rendszerből érkezik. részletességgel és mélységben ábrázolták. A gyermekközpontú iskolarendszerben erre nincs lehetőség. hogy a középiskola mit szeretne. ezek pedig . a felolvasást. a megtanulni való. gyermek. A gyermekközpontú közoktatási rendszer alulról építkezik. hogy ennek kimondására azért van szükség. „Kimunkált pluralizmus" . Bárki alapíthat iskolákat. az óvoda nem törődik . Anna Freud . svéd tanítónő híressé vált könyvében a 20. centralizált (központosított) .a gyerekkort.s ezek között például a zenét -. mint az ember későbbi életútjára döntő hatást gyakorló korszakot a figyelem középpontjába állította. és az iskolák egyenlő támogatottságot kell. hogy ott aztán ki-ki megismerve a lehetőségeket döntsön. Reformpedagógiai mozgalmak indultak az új. századon . részben azt is mondhatnánk. és milyennek is kellene lennie ahhoz. hogy Európa közoktatási szempontból a kimunkált pluralizmus (sokféleség) hazája. Jóslata részben bevált. amelyből lesz a lecke.az óvodáknak. esetleg megváltoztassa előző döntését. nem szabad törődnie azzal. De a középkor iskolája még művelte a hét szabad művészetet . hogy mit vár el tőle az iskola! Az iskolát nem érdekli. hogy miért olyan gyermekellenes .diktatúrákra jellemző -. ideális esetben. században jelentős kutatók mutattak rá arra. századot a gyermek évszázadának jósolta . és hallgatják a lectiót.elsősorban zseniális megalapozója Siegmund Freud. de nem volnánk igazságosak. Voltak. Mint ahogy erről már beszéltünk. a gyermekközpontú iskola kialakításának szándékával. Ellen Key.ez mindenképpen a tanszabadság egyik jellemzője. köztük lánya. A gyermek évszázada? A 19.hogyan oltja ki a gyerekek természetes érdeklődését. amelyet meg kell változtatnia..ez könyvének címe is -.és életközelibb legyen. század vége óta . Az óvoda az óvodásgyerek szükségletei szerint alakul és ez érvényes az összes további intézményre is.nem törődhet.. eljutott a disputáig is! Felülről vagy alulról? Az intézményközpontú iskolarendszerben az egyetemek megmondják a középiskoláknak. s a középiskola nem az egyetem elvárásaihoz igazítja magát. hogy jobb. hogy nem történt semmi. Jelentős irodalmi művek születtek. Kimunkált pluralizmus Amikor 1984-ben Spanyolország és Portugália az Európai Közösségbe való belépés küszöbén állt. Azzal is foglalkozik a határozat. az Európa Parlament március 14-én elfogadta egyik legélesebb hangvételű határozatát. A hallgatók ülnek. netán pótolja az elmulasztottakat. a középiskolák az általános iskoláknak. az állampolgárok adójából.a modern iskola. majd mint láttuk. hogy kapjanak az államoktól. A mélylélektan .

1985-től Magyarországon jelentős reformtörekvések indultak el a közoktatásban. Claparéde erre vonatkozó hasonlata: „. amelyet a szülők szabadon választhatnak gyermekük számára. hogy legfelülről.. lehetnek a központi irányzattól eltérő próbálkozások. nem ütközhet akadályba. hasznosítható eredményeket ígérve.a nemzeti szocializmusban ugyanúgy. „Kísérlet"-ek A diktatúrákban. testileg fenyíteni. (Szerintem elvileg is engedélyezhetetlen egy „kísérlet" gyerekekkel. Ezeket külön engedélyeztetni kell és .ez a reformfolyamat Gazsó Ferenchez és munkatársaihoz kötődött -és alulról. nem az állam. hanem a civilszerveződésű alapítvány. amelyik kitűnő minőségű nyelvi anyagával. legalábbis elvileg és elméletileg.természettudományos . teljes. a NYIK. Az iskolák tevékenysége természetesen nem állhat ellentétben a világ nemzetei által elfogadott emberjogi vagy gyermekjogi határozatokkal .. a centralizált iskolarendszerekben is vannak. Természetesen nem kísérletek a szó tudományos . a gyerekről való tudásával és a hozzávaló sikeres viszonyulással az elsőként megvalósuló alternatívák egyike volt. tantervét.. demokratikus iskola. majd később Zsolnai Józsefé és munkatársaié volt (először a nyelvi. Először az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerveződött meg. mint a bolsevik közoktatási rendszerben . melyek szerint élnie kell.egy ebihal 3 . -. középiskola alapelveit. irodalmi-kommunikációs kísérlet. de ezen belül a tanszabadság. század első felének egyik nagy francia-svájci pszichológusára Edouard Claparéde-re utal (a már emlegetett gyermektanulmányozás-pedológia és a reformpedagógiai törekvések egyik megalapozójára). Az ebihalak pártján. nem sérülhetnek a gyermekek jogai személyiségük kibontakoztatására. más) próbálkozások. tanmenetét. pedagógiai alapelveit más fenntartó érvényesítette.szabad iskolaalapítás joga.„kísérlet"-eknek nevezik őket. alternatívák A rendszerváltást követő években szinte robbanásszerűen jelentek meg a magyar közoktatás rendszerében a különböző alternatívák. Szeretnék idézni .. hogy kidolgozzák egy újfajta. (A középkáder réteg helyenként igen makacsul és keményen ellenállt. melyeknek léte először repesztette meg a centralizált állami iskolarendszer falait. akiknek innovatív kedvét a gazsói bíztatások és pályázati lehetőségek keltették fel. Raktár utcai Alternatív Közgazdasági Gimnázium) pedagógiai alapelvei közül. Horn György és kollégái egy fizetett évet kaptak Gazsótól előzetes programjuk és munkálataik után. Claparéde szerint a gyermek nem tökéletlen felnőtt. amelyek valamiféle haszonnal kecsegtetik a központi iskolarendszer működtetőjét. majd az értékközvetítő program. amely a teljes iskolai tananyagot átfogta). mint amilyen például Winkler Mártáé.nem lehet például gyűlöletre nevelni. mert eltérő tantervét. működési struktúráját. felhasználható.értelmében.jellemzésül . míg viszont egy alapelveit és működési rendjét felfedő pedagógiai próbálkozás. Az egyik: Mi az ebihalak pártján vagyunk! Ez a jelmondat a 20.. a minisztérium felől . hanem burkoltan alternatív (a központi irányzattól eltérő. Azt megelőzőleg csak nagy erőfeszítéssel „kísérleti" státust kiküzdő próbálkozások működhettek (a folytonos veszélyeztetettség állapotában).) A Gazsó-féle miniszteriális tevékenység hívta életre azt a két „alapítványi" iskolát.két jelszót az AKG (az óbudai. gyerekközpontú..) Reformok. a gyakorló pedagógusok felől. Talán úgy mondhatnánk. nem lehet a gyermekeket megalázni. tanmenetét. gyermeki létének megvannak a maga törvényszerűségei.

a tizenkét éves iskolai végzettség teljes értékű végzettségnek számít. mint a békáé. ahol a lassan.és adattömegének. és a középiskolák esztelen listájában -mondhatnánk: a középiskolák esztelen. és nagyon sokféle életpályára tesz alkalmassá. hogy boldogabb és kevésbé feudálisan tekintélyelvű államokban. hogy mi az a kedvező környezet. előkelő helyre fogunk kerülni. hogy a jelenlegi rendszerben miért is van erre szükség. Ezt igyekszünk megteremteni körülöttük. Teremtsenek köréjük olyan kedvező környezetet. törvénytelen és alkotmányellenes listájában mely az egyetemre bejutók arányszámával méri az középiskolák „minőségét". de a mi gyerekeinknek tehát le kell tenni ezt az érettségit és utána még általában felvételizniük is kell. mint például Svájcban. (Hogy a felvételi vizsgák milyen törvénytelenek és még az érettséginél is mennyivel értelmetlenebbek és rosszabbul szervezettek. s ilyenkor majd megfelelő alakváltás után -kimásznak a szárazföldre. a sokféle tanulás . a mozgás. a művészkedés. Így aztán még az eredményeink is jók lesznek. megállapítjuk. De persze a mi gyerekeink is ebben a világban élnek.jelszót szándékosan két részletben idézem. helyet csinálva a következő vizsgatantárgy szó. el fognak pusztulni! De ne is tartsák őket magas falú bádogedényben. nem elégtelenül működő béka tehát!" (Én még ehhez azt is hozzáfűzném: . és tudjuk. Jósolható. amelyben spontán fejlődésük akadálytalanul mehet végbe.Hölgyeim és uraim! Ha önöknek netán ebihaltenyészetük van és tudják.bőven számítva. hogy ezek a túl korán szárazföldre kerülő halacskák. hogy a gyerekeket minderre alaposan felkészítsük.elégséges önmagának.hogy aztán öt nap alatt esetleg elfelejtsük.) Mi az ebihalak pártján vagyunk! Ismerjük életkoruknak megfelelő szükségleteiket.szintén Claparéde-i gondolatokra utaló . érettségi nélkül is. hogy nekünk ahhoz. a számukra kedvező életkörülményeket. hogy teljes értékű legyen a középiskolájuk.) Na. eszükbe ne jusson. mondjuk naponta egykét percre majd. mintegy másfél-két évre van szükségünk . ha már ennek eljött az ideje. Igyekszünk nem törődni a szerintünk sok esetben abnormális és káros „középiskolai" követelményekkel. 4 . kevesebbet árt neki a sok fölösleges tanulnivaló.) Vessük fel magunknak a kérdést: mennyi idő alatt tudjuk felkészíteni a hozzánk járó gyerekeket ezekre a vizsgákra? Összeülünk mi tanárok. együtt a gyerekekkel.) Ha mi egy hatosztályos iskola vagyunk. hogy minél felháborítóbbnak érezzük. A másik . netán hosszabb időre kiemelni őket fejlesztés címén. emlékszünk rá biztos mindnyájan. számítógépbe való beavatódás . magától békává átalakuló ebihal idővel szépen kimászhat egykellemes lejtőcskén a hívogató fűre.mellé. akkor nyertünk négy évet! Hogy többé-kevésbé úgy éljünk. ha valaki egyetemen. arra most itt nem akarok szót vesztegetni. nem beszélve az egyetemi vizsgákról. (Miközben tudjuk. nekik is le kell tenniük a szerintünk esetleg felesleges vagy rosszul összeállított érettségi vizsgát. hogy ezek a kopoltyúval lélegző halacskák fejlődésük során idővel tüdővel is fognak lélegezni. És mire eljön a felkészülés ideje. amibe még belefér a játék. hogy az érettségire néhány hét alatt is nagyon jól fel lehet készülni. Érettségire csak akkor van szükség. s működése éppen olyan tökéletes. Íme az első fele: Mi nem az életre készülünk! A második fele pedig így szól: Hanem élünk! Azaz éljük a tizennégy-tizenöt-tizenhat évesek többé-kevésbé normális életét. nem tökéletlen. ahol három nap alatt benyeljük az aktuális anyagot .igazán hatékony nyelvtanulás. a szerelem. a gyerek már tizenhét éves. (Hiszen tudjuk. és mondjuk. és jobban meg tudja érteni cinkos szempontjainkat. mintha normálisak volnánk. a barátság. akkor viszont az érettségi belépő ezekbe a felső fokú tanintézményekbe. főiskolán akar továbbtanulni.

Bogdán Mariann vállalta ezt az elhatározó lépést. hogy az alternatív iskolák nem tananyag. akik továbbra is igyekeztek minden módon megakadályozni az iskola létrejöttét. a jelenben átélt és megismert dolgokra helyezik a hangsúlyt. mert szülők és pedagógusok közül sokan úgy látják.Sok minden tartozik még egy alternatív középiskolához természetesen. mindmáig kitűnő pedagógusok is működnek. a solymári tanács képviselőjét az alapítvány kuratóriumába. mert mi lesz így veled majd az érettségin". és ő ki fogja adni az iskolaalapítási engedélyt. tanítványaik számára? Azért. egyszóval. akár a maga kárán és emlékeiből. Mert az alapjául szolgáló alter szó latinul mást. két lehetőség között választást kínáló.és még a végtelenségig sorolhatnám.megfogalmazás szerint lélekgyilkos (és mint fentebb láttuk. másfajtát jelent (esetleg a túlsó partot. sokszor felháborodást kiváltott kemény . a különböző diák-önkormányzati formák működése. az iskolaszervezésnek egészen eltérő módja. Az állami monopólium megtörése Az alapfokú. azt mondhatnánk. Alter Alternatív: vagylagos. választást kínál a szülőknek és a tanároknak. és '89 szeptemberében egy első osztállyal megkezdte működését a solymári Apáczai Csere János Művelődési Központ erre a célra a szülők által átalakított szobájában. vagy a szemben levő oldalt). testi értelemben is legalábbis betegítő). mutatóban. másikat. a műveltségblokkok kialakítása. de már hiába.élve az emberi jogokkal foglalkozó dokumentumokban kapott felhatalmazással .és a közelmúltbeli iskolarendszer ember. hogy ha be tudják léptetni mondjuk. Személyközpontúak. vagyis nem azzal fenyegetik a kis elsőst. a solymári Waldorf-iskola törte meg először. gyerekei. Ha össze szeretnénk szedni az alternatív iskolák néhány közös jellemzőjét. hanem a folyamatra . a tanulás másfajta beosztása.) A húszegynehány lelkes szülő és a Török Sándor Waldorfpedagógiai Alapítvány összefogásával az iskola létrejött.nem profitra dolgozó -magániskolákat. vagy akár Hegyeshalom és Saigon között. iskolákat alapítanak gyerekeik. akikhez tartoznak. az vállalja ezeket a nehézségeket. de az általános iskolai szinten még erre sem volt lehetőség). Ennek az iskolának a létrejöttében is jelentős szerepet játszott Gazsó Ferenc. netán „élvezhetővé" tenni ezeket a helyeket). Aki egyszer erre a felismerésre jut. hanem gyerekközpontúak (a szó korábban kifejtett értelmében). Ilyen értelemben az alternatív iskola tehát más.másfajta iskolát akar. tanítványai számára az egyesületi. az általános iskola totális állami monopóliumát.és gyerekellenes. hanem ezrével Magyarországon is és persze pedagógusok. az úgynevezett létező szocializmus rendszerében (mert azért a középiskolákban megmaradhatott legalábbis nálunk egykét egyházi iskola is. hangsúlyozandó. és létrehozza. a tapasztalatra. hogy „szedd össze magad fiam. melyben a gyerekek szabadon alakítják csoportjaikat és választják meg tutor-tanáraikat. mondjuk Hegyeshalom és Vlagyivosztok. (Ma Pesthidegkúti Waldorf Iskolaként működik. akik vállalva a szervezés nehézségeit és az anyagi hátrányokat. nem „kimenet-orientáltak".) Miért kell? Miért van szükség alternatív iskolákra? Miért akadnak szülők – most már nem is csak százával. akár nagyobb gyerekeivel szenvedve meg az állami önkormányzati iskolák kálváriáit (ahol. aki megsúgta az óvodát alapító és iskolaalapításra készülő Waldorfalapítványnak. akik a központi tantervek bornírtsága és túlzsúfoltsága ellenére igyekeznek elviselhetővé. akinek megvannak a nyomasztó élményei és gyerekének . az értékelés szöveges volta . céljuk a 4 .az élményre. a jelenre. akkor „az állam" már képviselve van.de szerintem jogos . amiért aztán súlyos szemrehányásokat kapott a Pest megyei illetékesektől. (A solymári tanács bátor elnök-asszonya. alapítványi vagy másfajta . hogy a mai .

mint szakember ezt tanulmányoztam. század! hatvanas-hetvenes éveiben bekövetkezett Waldorf-robbanást? A Waldorf-iskolát 1919-ben alapította a Waldorf Astoria cigarettagyár igazgatója. két gyerekem Waldorfiskolába jár. az úgynevezett népi demokrácia betiltotta a kelet-német területen -. Ha hatékony iskolát akarunk. hanem nagy fontosságot tulajdonítanak az érzelmi nevelésnek. ha csak egy pillantásra is.tanulói individualitás kibontakoztatása abban a hitben. hogy a Waldorf-pedagógia már indulásának pillanatában olyan alapelvekre épült.) Én ezt egyrészt annak tulajdonítom. a meglévő képességek fejlesztésének. Finnországtól Új-Zélandig. hogy a tanár legfőbb munkaeszköze saját személyisége. Biztosítják a tanári személyiség módszertani szabadságát. Vegyünk most már szemügyre egy alternatív iskolát. jól láthatjuk). ha azt és úgy teszi. Csak így biztosítható. fejlesztésnek . felkérve Rudolf Steinert a pedagógiai alapelvek kidolgozására. Mintegy negyven éven át. amilyen ő. Amilyenné vált az évek során és amilyenné folyton megújuló munkával teszi magát. a szakmai szempontok érvényesítése jellemzi és a küzdelem az iskola szakszerű értelemben vett demokratikus működtetéséért. hogy ha száz szaktanár teljesen szabadon tantervet készít saját tantárgyából. cselekvéses készségek kibontakoztatásának. hogy ez hozhatja a gyerek számára is és a társadalom számára is a későbbiekben a legtöbb. hanem arra.ugyanúgy. mint a társadalom. az USA-tól Japánig. amit tud. hogy mi az. A Waldorf-pedagógia és kidolgozója.melynek elsődleges eszközei a művészetek valamint a praktikus. akkor a korlátozatlan alternatívák lehetőségét kell megadnunk. Nem arra kíváncsiak elsősorban. valami új. hogy vajon mi magyarázza a múlt század . mindegyikben benne lesznek annak a tantárgynak. Korlátozatlan alternatívák A magam részéről minden alternatívának egyformán fontos jelentőséget tulajdonítok. Rudolf Steiner ma a monográfiák és kézikönyvek tanúsága szerint a pedagógia klasszikusai közé számít. hogy mit nem tud egy gyerek. mint a szülői személyiség -> ha kongruens. amit elmond. hogy minden szülő valóban olyan nevelést tudjon adni az iskolák útján is gyerekének. Mivel én az alternatív iskolák közül legjobban a Waldorfot ismerem.a nácizmus betiltotta. szétesett Németországban valami jó. A Waldorf-alapelvekből Először is azt kérdezem meg. És a tanár. Meggyőződésem. körülbelül 25 iskola működött Németországban . a szó nemes értelmében vett hasznot. ami és ahogy legbelső meggyőződésének érzelmi állapotainak és értelmi felismeréseinek megfelel. beleszólását a tananyag összeállításába és elosztásába is. valami jövőbe mutató is történjen. ahol 170 éve úgyszólván csak alternatív iskolák vannak. annak a műveltségterületnek a sarkalatos pontjai. és amelyeknek egy része később bekerült a nyugati és észak-európai államok hivatalos közoktatási 4 . amilyet szán neki. Úgy gondolom.emberekből. hogy „korlátozatlanul" működhessenek az alternatívák. hogy a háborús vereséget elszenvedett. amit .„megtanít". Tudjuk. ezért innen veszem a példát. működés közben. iskolákból és pedagógusképző intézményekből földkerekségszerte pedig több mint 2000 működik.és fogyatékosságú . munkája során. ami egyáltalán nem vezet anarchiához. az óvodákból. Ez a személyiség pedig csak akkor tud hatni . magam a Waldorf-tanárképzésben tanítok. anélkül. hogy a gyerekek. (Mára meghaladta a 160-at a németországi iskolák száma. Ezek az iskolák többnyire integrálnak. hogy ezt odafentről valaki elrendelné. Nem azzal hat elsősorban. ahol egy-egy osztály vagy más közösség ugyanúgy áll össze különböző és különböző képességű . amiben valamiféle teljesítményre képes.a 20. a tanárok és az iskolarendszer működése szempontjából az a fontos. Nemcsak a szóbeli memóriára hagyatkoznak az iskolai nevelés során.bármilyen formában . Hanem azzal. legjobb szakmai meggyőződését tudja szabadon követni. ha önmagával azonos. vagyis a heterogén osztályok hívei. (mint ezt a dán példán. aztán egyszer csak az iskolák elkezdtek növekedni és szaporodni. amelyeket a tudomány csak a következő évtizedekben igazolt. amit gyakoroltat. Az alternatív iskolákat általában a módszertani igényesség.

a kézzel végzett gyakorlati tevékenységet: kézimunkától a kézművességen át a könyvkötészetig. a mezőgazdaság és az emberrel végzett tevékenységek világában. Nem készít fel egyes szakmákra (ezt a mindig elavult tanműhelyek helyett a korszerű munkahelyekre hagyja ) de felkészít nagy szakmai irányokra. A gyerek életkorilag megalapozott szükségleteiből fakad néhány további jellegzetesség. akár egyetemi tanár. Vagyis három egyenlő fontosságú sávban jelennek meg benne a művészetek: zene. A fejlett államok a hetvenes évektől kezdve tűzték ki célul.Pestalozzi szavával élve . hogy a két első óra . A nap úgy oszlik meg a Waldorf-iskolában. Nem waldorfiánus vizsgálódók csodálkozva állapítják meg. Felsorolok ezek közül néhányat: A Waldorf-iskola tizenkét évfolyamos.az úgynevezett főoktatás ideje. a legkülönbözőbb oldalról megközelítve. hogy a Waldorf-iskolában úgynevezett epochális oktatás van. De a tankönyveket nagy epochális füzeteik pótolják. földmérésig. (Mint mondani szokták.a kéz.esetleg kétszer két-három hetes -„korszakokba". hogy amikor a vércukorszint a legmagasabb. Piaget csak a következő évtizedekben végzi el nagy hírű vizsgálatait. ez az ami orientálja a gyereket a világban. festés. és vázolja fel az egyes életkori szakaszok törvényszerűségeit. Ezzel függ össze. irodalom. Ez azt jelenti. Nincs is szünet ezen a két órán belül. és a tanulni való közismereti (inkább azt mondanám. (Legalábbis alapelvszerűen. ahogy felfelé haladnak az életkorok lépcsőin. A gyakorlati tevékenységek beiktatása az egész 20. amikor is a gyerek napi két órában foglalkozik azokkal a jelenségekkel. a szív és a fej egységes iskolája. míg a Waldorf-pedagógián belül ez a célkitűzés teljes mértékben sikeresnek mondható. és hogy elsősorban antropológiailag megalapozott megismerésre van szüksége a pedagógusnak ahhoz. mint egy más iskolába járónak.célkitűzései közé. két-három hetes . egyre több szaktanár kapcsolódik be a munkájába. a legjobban tud figyelni . rajz. azok törvényszerűségeit át tudja tekinteni. mozgás.) Rudolf Steiner szerint a modern embernek tizenkét éves egységes alapképzésre van szüksége ahhoz. ha erre lehetőség van. hogy egy Waldorf-iskolásnak nagyjából ugyanannyi történelem. Sok könyvet használnak. a később kialakult komprehenzív iskola vagy a német Gesammtschule őse. tájékozódási lehetőséget nyújt az ipar. mozgással. színház. A Waldorf-iskolásoknak nincsenek tankönyveik. hanem nagy szakmai irányokra és a szakmai képzést a munkahelyekre kell bízni. melyekről az adott tantárgy szól. szobrászat.mondhatnám. hanem a gyerekben. hogy személyiségét ki tudja bontakoztatni. legpihentebb.és világ-megismerési) tárgyak. a tanár táblarajza 4 . a gyerek a legfrissebb. amely azt hangsúlyozza.) Ebben az életkorban ugyanis a személyes autoritáshoz való kapcsolódás az igazán jelentős. hogy a tizennégy-tizenhat éves kori pályaválasztás korainak minősíthető. századon végighúzódó. de persze nagyon is sokféle tagolás van. de általában sikertelen törekvése volt a közoktatásnak. de ez nem az egész évre van széthúzva. és a gyerekkel való kommunikáció módjában. Az epocha korszakot jelent. És most térjünk rá talán a legfontosabb szempontok egyikére. A Waldorf-osztálytanár nyolc évig viszi az osztályát. és a tananyagot és közvetítésének módját ezekhez az ismereteihez tudja szabni.„keletkezőben levő ember" -. ritmikus tevékenységgel. s ugyanígy a más oldalról közelítő többi kutató is. hogy e fejlődés szakaszait. hanem tömörítve van. Korán megtanulják a kézikönyvek használatát (mert előadásokra készülnek belőlük). A Waldorf-iskola .vagy földrajzórája van. énekkel. ez szintén a hetvenes. nyolcvanas évek felismerése. ének. Hogy nem háromszáz egynehány szakmára kell felkészíteni a tizennégy-tizenhat éves ifjakat. a gyermekközpontú szemléletmódra. hogy a gyermek fejlődő lény . Persze. Gondoljuk el: ha valaki az órán felvázolja a vesét. hogy a steineri fejlődés(lélek)tan milyen sok megfelelést mutat a későbbi kutatási eredményekkel. amely a Waldorf-iskolában már az indulás évében jelen van. epochákba. egységes iskola. ember. hogy lehetőleg az egész populációnak vagy legalább is nagy részének -középiskolai végzettséget kell adni. Erről az osztálytanárról azt mondja Rudolf Steiner. mindig az adott tantárgyhoz kötődve. hogy neki valójában nem valamely szaktárgyban vagy szaktárgyakban kell szakembernek lennie. akár fizikai munkás lesz a későbbiekben.

majd ezt otthon.tanul meg írni! (Hűen ahhoz a Henry Wallon-i elvhez. meleg tapintású méhviasz krétát. telített színű. nagy ecsettel. amit ide rajzoltunk. kihúzza kardját. Írás . és ő is húzzon a táblára egyet. hogy megkeresse az elrabolt tündér királykisasszonyt. amely megelőzi az írás elsajátítását.felé. sima füzetbe. kimozogták. A levegőben vándor-madarak húznak el felette.az írás-olvasás mint kulturális alapkészség elsajátittatását. másrészt egy olyan még könnyű és nagyvonalú kézzel végzett tevékenység. művészi igényű ábrában epochális füzetébe másolja. képességfejlesztési folyamatot . a szárnyaló vándormadarak a V-betűt. A torony formája majd a nagy T-t fogja kiadni. Még ide a derekára kötnek egy kis övet. élénk.létrehozza a mai latin betűs írást. az 59. Csak miután így saját testükben is átélték.Az írástanulásról már beszéltünk egyszer. Aztán jöjjön ki a táblához.azaz saját mozgásából kiindulva . Így a gyerek saját írásán . hanem tégla alakú. hogy érzékeljük. szájat. ha csőrrel látjuk el. Nem mondom el persze az összes folyamatot. és ott lehullámozzák a nagy táblára sokszor áthúzottan felrajzolt. netán mind a két oldalán áthullámozva. uszonyt rajzolunk rá. megelőző jellegét). amit a fa szó elején hallunk. hogy ez az alkalmazás általában nem történik meg.olvasás. Eljutnak mondjuk a hullámvonalhoz.és lemozoghat. esetleg különböző színekkel oda-vissza. vagy fecskének. és figyelmeztetik a veszélyekre. akkor nem rudacskát adnak a kezébe. Az osztálytanító mesét vázol fel a kiterjesztett szárnyú táblára.de még mindig nem sorköz! . Netán járja ki a tábla síkjából a padló síkjába áthelyezve. a levegőben karját lengetve ábrázolja ezt az egyenest.Látjátok gyerekek. azt a felnőttek arra használják. így fogása biztos és mozgása nagy mozgás! . jobban elmélyed a jelenségben és részleteiben.felszabadult lesz. A saját testük élményéből és a nagy térből haladnak a füzet kisebb tere .) Miért is indulna el a hat-hétéves képi látású gyerek az absztrakt betűformák tanulásából és utánzásából? Az emberiségnek néhány tízezer évre volt szüksége ahhoz. És: nem is rudacskát tartanak a kezükben. és szkeptikusan szól arról. Egy bástyaszerűen kiképzett toronyból királyfi indul útnak.a sárkánnyal . sokszorosan kihúzva. még egyszer Szeretnék kicsit részletesebben leírni egy tanulási.alapján. életkorhoz szabott metódusait (és az ott folyó tevékenység preventív. majd amikor az ellenféllel . lendületes hullámvonalat. minden kis részletecskéjével. és azt követő oldalakon! A Waldorf-iskolás az első osztályban először fest széles. Aztán egy görbe következik. Esetleg az egész osztály kikígyózik az előcsarnokba. hígan oldott festékkel.találkozik. mintha csak tanulna róla egy könyvből.a fönícialak és a rómaiak közvetítésével . És jó tanácsokkal látja el.) A sokféle forma között azután megjelenhet egy olyan hurok. ha szemet. 4 . hogy a kisgyerek elsősorban azt teszi magáévá. De példaként hozza a Waldorf-intézményeket. A tanár meghosszabbítja ennek a huroknak az egyik szárát. (A modern pszichológia zürichi kiadású 16 kötetes enciklopédiája két kötetben ismerteti. melyet hüvelykujjával a másik négy ujjának szoríthat. amit halacskának is láthatunk.. ezt a jelet? Amit itt láttok. a Waldorf-iskola speciális. . oda-vissza. és azt mondja: . hogy helyén felállva. ha csak egy egészen aprócska részletben is. hogy a kisgyerek még nem képes a háromujjas ceruzafogás megkívánta finom koordinációra. Azután formarajzot gyakorol. A fűben surrogva kis kígyó csusszan a lába elé.. kerül be a hullámvonal a nagy alakú.. benedvesített papírra. amit ki. F-f-f-f-f-f. hogy a tudományos ismeretekből milyen konklúziók volnának levonhatók a pedagógiában. A tanár egy egyenest húz a táblára. hogy a képírásból . hanem egy kis téglácskát. Az írás epocha csak ezután következik. ahol ha egyszer tudjuk. és megkéri valamelyik gyereket. a surranó kígyó netán az S kanyarulatában áll meg a lába előtt. De ez még mind csak festés és formarajz epocha volt. hozzáírva a magyarázó szövegeket. hogy azt a hangot jelöljék vele. Ez egyrészt foglalkozás a színekkel..

aki úgy jött az iskolába. hogy majd unatkozni fog a betűtanulás idején. A negyedik osztály a mondák. a kereső ifjú. A tíz-tizenegy éves gyerek azután kezébe veszi. Mindez együtt az írás. az Atya autoritásának kinyilatkoztatásával (és az ezzel való szembefordulás eseményeivel). az ifjúkor élménye lesz. a fa és nyüzsögnek az elemi lények. a népmesék szimbólum. Parsífal. hogy tudott írni. hogy a Waldorf-iskolában ne bukkanhatna elő diszgráfiás vagy diszlexiás gyerek. növények. Az elbeszélések változása A kis első osztályosnak még mindennapi mesét mondunk. (melyeket a növény majd vízben oldva felszív magába mint földből eredő táplálékot). csalogatják elő a leveleket. hogy honnan van a K-betű! Mindeközben a gyerekeknek feltehetőleg euritmia órájuk is van. és ezek a példák még hosszan sorolhatók. amelyen saját testüket tapasztalják meg különböző téri viszonylatokban és együttes mozgásokban. A kisfiú. de mindenesetre maga az iskola nem hoz létre ilyen tüneteket. ízleli a kvarcot.előrelép és küzd keményen. az Ótestamentum történetei következnek. Természetesen ez csak egyetlen példa a Waldorf-iskola metodikai tudásanyagából . A kamaszkor fordulója után aztán megtudhatja. tehát konkrét megfigyeléseket tesz. az eredet történeteivel. a honnan jöttem. A másodikban már váltogatják egymást a napi történetekben a legendák és a fabulák. hogy a gránit és a kvarc azonos kémiai képletű. vizsgálja a növények gyökérzetét. hogy a feloldott ásványi sókat az ozmótikus nyomás és a hajszáleresség hogyan utaztatja a növényben. majd virágszirmokat.. szagolja. folytatva az óvodai hagyományt és eleget téve életkorából fakadó képi szükségleteinek. és mamája aggódott. amelyet Piaget mágikusnak.a szeretett tekintély .rendszerét.képző kémiájában (mondhatnám: alkémiájában). és animisztikus szemléletűnek ír le. hogy a fény hatására milyen rejtélyes folyamatok játszódnak le a levél Idorofill szénhidrát . akik a növények gyökere körül az ásványi sók világában tevékenyek. nyomon követi a rügyek kifakadását (észreveszi. ragyogva állít haza délután: . amikor a származás. a másik virágrügy).. Követjük a nagy mesék. 4 . de akkor ez a beszélgetés még mesei jelleget ölt. aki adott esetben szakszerű kezelésre szorul. és tündérekről. Kövek. és verseng vele.problémái merülnek fel a pszichikus fejlődésben. még az írás vagy olvasás bevezetése előtt jelentős mértékben korrigálja.a szigorúan vett metodikai segédkönyvek mintegy 780 kötetet tesznek ki -. hogy az egyik levél. hová megyek problémái és az autoritás . tapintja. a gránitot.animája . melyek a törpéket mindig az ásványvilághoz. olvasni. a fű.Anya! Ma megtudtam. vagyis ahol mindennek lelke . mitologémák világa. a patak. A harmadik osztályban. elámul a szirmok finomságán. a tündéreket mindig a fénnyel átjárt levegőhöz társítják. Netán az áttetsző kvarckristály keveredik vitába az alapjául is szolgáló matt gránittal. és enyhe formáit a nagy térben való testi tájékozódás megerősítésével. A forradalmakról a kamaszkorban tanítunk. Az emberi természet két „szélső" lehetőségének szemrevétele: a szentek élettörténetei és az állatmesék emberi jellemvonásokat karikatúrizáló világa.. beszél és megszólal a kő. Indiától Görögországig. a kilencedik életév körül. vagy törpékről mesélünk. a hatodikban Róma s a latin nyelv máig élő elemei bukkannak elő. A hét év körüli gyerekkel is beszélgethetünk a kőzetek és a növények világáról.van. De most inkább egy másik területről mutatnék fel egy villanásnyit. Hiszen a gyerek még csak most van kinövőben abból a világból.és olvasászavarok meglehetősen eredményes prevenciójánaktűnik. akik a fényben. a tavaszi levegőben lengik körül a bomladozó rügyeket. Az ötödik osztállyal belépünk az ókori művelődéstörténetbe.. ami nem azt jelenti.

titok. Ugyanígy szemlélődhetnénk a matematika területén is. – 4 . ölelhess. hogy hogyan is változik a gyerek a különböző életkori szakaszokban. tudományos munkálkodás eredményeként. messze fény. autonóm mivoltában megismerhetetlen: Vagyok. és a maga individuális. alhass! A mindenséggel mérd magad! Sziszegve se szolgálok aljas. sem boldog őse). de amelyik számos pontjában egyezik más jeles. Lidérces.Mindezek persze csak felvillantott epizódok. nyomorító hatalmakat.) Életérzés – játék Karácsony leírásában van a léleknek egy testtel érintkező. a testbe ágyazott funkciója. Az egyik az egyéni. ahol a gondolkodás az egyből. az egészből és ennek felosztásából indul ki.ugyanúgy. De vessünk egy pillantást valamiféle összefoglalásban arra. Észak-fok. Mindezek csak jelzései egy részleteiben is kidolgozott. a szellemet pneumának. a másik a társaslélek-tan Karácsony által használt fogalmi rendszere. melyet a szerző az intuitív praxisból kiindulva a két világháború között dolgozott ki.. És van szelleme. ihass. mint látni fogjuk. amely a transzcendenciából származik. melyet itt természetesen nincs módom ismertetni. jellemezhető.a szót talán Gombocz Zoltán javasolta Karácsonynak -neve ma bizonyára szociálpszichológia volna. Lidérces. e két pólus között izzik fel a lélek tartománya. A tanítványok foglalták táblázatba ezt a „rendszert". mely a természeti világból vétetik. ásványi anyagokból épül fel. (A karácsonyi társaslélektan . Egy kis fejlődés(lélek)tan Karácsony Sándor az embert hármas tagoltságú lényként látja és láttatja . embertani alapokból kiinduló szemléletmódnak. A társaslélektanban. idegenség.. megragadható. a lelket pszűchének. de karácsonyi formájában tulajdonképpen a wundti néplélektanból eredeztethető. jelenségvilága. S igen sok ponton egyezik. hogy az életkorokból valami sajátosan következik. Test . Erre most Karácsony Sándor fejlődés-lélektani rendszerét fogom használni.) Karácsony két lélektani kategóriarendszer felől közelít a különböző életkorok jellemző vonásaihoz. – mint Ady Endre mondja (Sem utódja.lélek – szellem E felfogás szerint az embernek van teste. a társadalomban az életérzés kategóriájának a jog felel meg. húsnak nevezi görögül. mely az életkorral is változó jelenségeiben. mint az evangéliumok szóhasználata.akkor életérzésem rendben lesz. Ha jogaim rendezettek . Rudolf Steiner fejlődés-lélektani rendszerével. messze fény. sajátosságaiban többé-kevésbé megismerhető. mint minden ember: fenség. melyet a szerző az egyéni lélektan szempontjából életérzésnek nevez. (Az evangéliumi szóhasználat a testet szarksznak.ha nem szenvedek semmiféle korlátozó jogsérelmet . Ehess. melyek csak később születtek meg a szorgos. E két végpont. gyakorló pedagógusok vagy kutató pszichológusok megállapításaival. annak érzékeltetésére. vagy mint Rudolf Steiner. de Karácsony Sándor jóváhagyta ezt a tömör összefoglalást.

és egyébként is azt rajzolja és festi. esetleg sötét bíborszínűek (mint a meggyfa törzse) vagy fehérek . nincs. az értelmi tevékenység kategóriája Karácsony egyéni lélektanában. hogy firkál .mi jellemzi „művészetét"? Karácsony válasza: a spontán derű! Egybecseng ez azzal. hogy a kisgyerek művészetében soha nem az eredmény a fontos! Az a fontos. És arra is gondolnunk kell. a pej.két-három év alatt nem-nyelvről indulva 4 . mert a fatörzsek szürkék. azt a lehetőségét. gyakorolja otthon Ágikával hét végén az emberrajzot. amit maga előtt lát. Netán azt mondanunk. mert Ágika apja nagy tenyerével gyakorta rácsap.és így tovább. Értelem – utánzás A következő kategória az értelem. Vizsgálatokból tudjuk. mint az irányított álom. netán a zöld vagy éppen a kék ló lovabb ló. vagy más egyebekkel foglalkozni. aztán szemügyre veszi firkáját -és ez vizuális öröm.a testileg és lelkileg jó állapotban lévő gyerek alaphangulata a derű. Vajon mi az a testi mozgásba ágyazott lelki funkció. amelynek megvalósításától függ..spontán derű A következő egyéni lélektani kategória (Karácsony többnyire a klasszikus lélektan kategóriáit használja) az érzelem. Épp a játék értelmét veszi el. hogy a kisgyerek számára a piros. a fekete vagy a fehér vagy egyéb lószínű. nem azért van kilenc ujja az embernek. hogy a kisgyerek szabadon öntse ki magából a külvilágról és saját belső világából szerzett tagolatlan benyomásait és játékában mindig újra tagolja. mert az embereknek még mindig mind a két kezükön kilenc-kilenc ujjuk van! Reméljük. Melanie Klein figyelmeztet. aminek a társadalomban a tudomány felel meg.Apuka. hogy kék törzsű fa nincs. Ezzel a gyereket sablonra tanítjuk.. Helytelen az óvodás gyerek apját bíztatni: . és ha egyet kitűzünk az óvoda falára. miben áll a kisgyerek tudománya? Erre egyetlen szóval lehet válaszolni: utánzás. Irányított játék . Helytelen a kisgyerek rajzait „okosan" korrigálnunk. Színezésében érzelmi preferenciákkal dolgozik. sárga. amit emlékeiben tud a dologról és nem pedig azt. hanem a körülötte élő felnőttek érzelmeit. A kisgyereket nem kell „tanítani"! A kisgyerek rendkívüli szellemi teljesítményét . zöld labda". úgyszólván nem tud nem utánozni.fából vaskarika. Olyasmi. hanem azért. Vajon mi a kisgyerek értelmi tevékenységének legfőbb jellemzője.mondja Rudolf Steiner -. Az érzelem társas viszonylatban a művészetekben kommunikálódik.mondja József Attila (Ars poetica). Érzelem . hogy a kisgyerek játéktevékenysége csak a felnőtt álmodásához vagy más módon megvalósított szabad asszociálásához hasonlítható. nem beszélve arról. Ez: a játék! Méghozzá: szabad játék. melyet krétánkkal a táblára rajzoltunk. A kisgyerek kiszolgáltatott utánzó . hogy rendben van-e a kisgyerek életérzése. valamennyit ki kell tűznünk. s amely egyben a kisgyerek létéből fakadó elemi joga. szürkés. és nem is csak a látható és hallható külvilágot utánozza. hogy a gyermekorvosi nagykönyvek megállapításai szerint -mint már idéztük . mert sokat szoktak együtt barkácsolni.és barnászöldek. építeni.és ez mozgásos öröm. mint az almásderes. Vajon mi jellemzi a kisgyerek érzelemvilágát . képzetáramlását is. mert a fa „barna bot. Még hozzátehetném itt is: spontán utánzás. hogy éppen az a barna fatörzs. Minden gyerekrajz egyformán jó.

a „vallás". szüleihez. úgy a hit a lélek és a szellem határán.) Netán valamiféle hittan-tanulásban? Ájtatos cselekményekben? Szó sincs róla! A kisgyerek számára a hit világa . pillanatnyi . A mese világképében. (Egészen más a számára fontos felnőttekhez fűződő kapcsolata. amely most megint egy határterületen helyezkedik el? (Ahogy az életérzés test és lélek határán. aki érzelmi szintről közelít a gyerek életérzésekben megfogalmazódó igényeihez. gyorsan változnak. és e két szint találkozási pontjában mint technikai lehetőség jön létre a játék.spontán utánzással éri el! Ha tanítjuk.ad hoc A kisgyerek akarati világa. ez a vallásosság. Ezekben a viszonylatokban a felnőtt játszótárs. az ad hoc . holnap Palkó. ha javítgatjuk . csak rontjuk a teljesítményét. és meg kell hallgatnunk őt . amivel azonosulni tud . A kisgyerek társasága most a kiscica. aztán a szomszéd néni. a kisgyerek hite.megtanul egy teljes nyelvi struktúrát „anyanyelvi szinten” . mely a társadalomban a társas szerveződésben nyilvánul meg. nagyszüleihez. testvéreihez. A táblázat szerint Mindez most már így festene táblázatba foglalva: Egyéni lélektan hit akarat értelem érzelem életérzés Társas lélektan vallás Kisgyerek SZELLEM mese társadalom ad hoc tudomány utánzás művészet jog spontán öröm játék TEST LÉLEK 4 . óvó nénijéhez.alkalmi. Akarat . ma Zsuzsi.mint ahogy erről szó volt -. Kortársi kapcsolatai nem stabilak. Jó mintát kell adnunk. átváltozásaiban.a mesében realizálódik. Vajon miben realizálódik ez a hitvilág. vallása. illetve társas lelki értelemben.) Hitvilág – mese És végül.jelzőt kapja Karácsonytól. csodáiban.oldott és derűs légkörben.

amikor hetek-hónapok múlva a könyv még mindig érintetlenül fekszik a fiókja mélyén. írta V. Karácsony szavával szólva a gyűjtés lép. struktúrákat . vagy aggódva kérdezni. kavicsot. dúdolók. most kell nagy . és a „magyarok történetét" Nyilas Misi . nem hagyja magát korlátozni attól.a szabad játék ... akit Karácsony kölyöknek (néha növő gyereknek) nevez. direkt módszerrel. hanem ahogyan az anyanyelvüket tanulták kisgyerekkorukban. amikor még nem ült mindig a képernyő előtt.helyébe a verseny.művészetét . hogy esetleg kevesebbet dobott. (Hiszen aztán mégis csak megírta az életet. hogy erre költötte ezt a pénzt. hogy a gyerek csal. Ez az az életkor. bár minden pénzét gondosan hazaküldi nyomorgó családjának.helyesírást. hogy társasjátékot játsszunk vele .de még nem kivitelezhető . A szorzótábla megtanulásának ideje. hanem szabadon játszik. régi könyvtáblát. az utánzás. Tulajdonképpen hiba ilyenkor törvényszerűségeket. (Amiről viszont az óvodáskorban szó sincs!) Most majd lassan például alkalmas lesz arra is. Az se baj. hogy még mi mindent gyűjt. Megértette.. „nincs kitartása".! Az életet. hanem nagy mennyiségű konkrétumot képes felhalmozni memóriájában. Máté. kisgyerekkel társasjátékot játszani.) Gyűjtés Ami az értelmi tevékenységet .Karácsony a munkakedv kifejezéssel jellemzi. Életérzése akkor van rendben. egyszer mégis megengedi magának. Ebben az életkorban ez a természetes! A gyerek nem csal. hogy abba ő olyanokat fog írni. hogy neki kell elsőnek beérni a célba. régebben. a papírt a könyvtáblába köttesse.úgy a kilenctizenegyedik életév felé haladva -. És a három füzet egyelőre felkerült a könyvespolcra. amit a Pósalaki úrnál való felolvasásból vagy Dorogi Sanyika tanításából szerez. ma karatézni jár. spontán utánzás mellé. A gyerek másokhoz és önmaga előző teljesítményeihez méri magát. tollat. a versengés. Három kötet. A kölyök (a kisiskolás) és a verseny Nézzük csak! Átlépve és beljebb haladva az iskoláskorba. kagylót..a tudományt -illeti. hogy vegyen száz ív gyönyörű papírt. Bár lelkiismeretfurdalása van. amikor esetleg egy kisfiú. A társasjáték vagy kártyajáték egyszerűen nem a kisgyerek életkorához szabott.És ez a táblázat persze folytatható. a magyarok történetét -mindent. és ő annak szabályait egyre fokozódó mértékben be is tartsa.. és akkor ő akar beérni. ha versenghet.Móricz Zsigmond.) Munkakedv A kölyök érzésvilágát . ha nem érti egészen a gyerek. amikor a gyerek érdeklődése kapkodó. hogy ez a gyerek miért nem tud veszíteni. Mondókák. a nagymamájával három vastag sárga füzetet vetetett magának karácsonyra. s aztán még két krajcárért a könyvkereskedésben egy szép. mert most a kisiskolás kategóriarendszere következik. mutogatással. holnap kajakozni akar menni a barátjával.. Ez a memoriterek klasszikus korszaka. Az elsőbe beleírta: Regény. egyelőre még rendezés nélkül. A Waldorf-iskolában két idegen nyelvet is egyszerre kezdenek tanulni a gyerekek. amikor Nyilas Misi (Légy jó mindhalálig!). majd helyébe. Ez az az életkor. mindent bele fog írni abba a könyvbe. amelyből az egykori könyv kiszakadt. (Teljes tévedés óvodásgyereknek társasjátékot venni. és lassan-lassan az esetleges vereséget is megtanulja elviselni. radírgumit és ki tudja. de azzal vigasztalja magát. és további két krajcárért. nyelvtant! 4 . versenyezhet. Most kell próbálgatnia. és utána felháborodottan kijelenteni. Aztán. bélyeget. a játék . és nem nyelvtani alapon.terveket fogalmaznia. Ez az az időszak. a szabályozott játék lép. lelkiismeret-furdalása súlyosbodik. vagy viszont. és ez így van jól. hallás után. tehát nem lefordítva az anyanyelvre. A gyerek nemcsak matchboxot. matricát. körjátékok. vadgesztenyét. nem írásban.

mint a sánta kutyát! . mint a konfabuláló ötéves gyerek a magáét. és úgy mormogja: − Nem tudom. hogyan volt felkötözve oldalukra a fegyverzeten kívül az ásó. Ő éppen. hogy ilyen érzelmi belátást is igénylő megértésre nem lesz többé képes. ismereteket. hanem úgy gondolja.. az lop is! Az ilyen emberek kerülnek a kék fénybe! Holott: Tivadar morális fejlődésének életkorilag tökéletesen megfelelő szakaszát éli. lehajtja a fejét. És a barátságokkal kialakul a betyárbecsület. Tivadar hazudik? . és én azt mondtam neki. Egy példa: A gyerekek úgy ötéves koruk körül értik meg. ki volt az? Tivi feláll. (A hetedik életév után neurotikus jegy lehet. Te ne mondd.. Az osztályfőnök belép az osztályterembe. Tivadart: − Tivikém. a kalandok. még ha tényleg el is tudnánk magyarázni. a banda. A konkrétumok. Ilyenkor még úgy fogják föl. hiszen gyors növekedése és hormonális idegrendszeri változásai következtében fiziológiás. Megáll szemben az osztállyal és megkérdezi: − Ki volt az? Senki nem jelentkezik. hogy: − De kisfiam! Könnyebb a hazug embert utolérni. lehet. az indián törzs.ugorjunk most előre egyet -.hazudni. Tivadar. amikor a gyerekek még nem ültek folyton a képernyők előtt. Felszólítja kedvencét. Azt. hogy elsősorban a felnőttnek nem szabad hazudni.vagy legalább is ez volt . (Vagy legalábbis volt régen.. milyen volt a sátruk. kirepül az utcára.. a Rhodanus .. Azután elkövetkezik a kölyökkor. Csapat – barátságok Akarati életével kialakított társadalmi formája a csapat. tanár úr kérem! Az osztályfőnök megrendül.tanítani. Míg viszont a kamasz . A kisgyerek ugyanis konfabulál. csak a felnőttnek kell. hogy kedvence.a barátságok klasszikus ideje. már éppen nem lesz nagy mennyiségű anyag felvételére képes. hogy milyen volt az. Azt is látja. De vissza a. hogy és mit főztek maguknak. hogy megélesedett ítélőerejével (Rudolf Steiner) rendbe rakja.a Rhőne-folyót. hogy hány kiló volt az egész menetfelszerelésük. De előfordulhat. a kölyök-gyerekhez. Fogja érdekelni Mátyás király vagy Julius Caesar vagy Winnetou élettörténete is. hogy arra lesz képes. Ez ötéves korban még természetes. a képben is megragadható jelenetek.és így tovább. törvényszerűségeket keressen. hogy 47 kilométert tudtak menetelni egy nap alatt. mellyel elterelték.Tivikém! Csalódtam benned! Aki hazudik. mert ez saját személyiségünket is roncsolja. hogy milyen cipőt hordtak Julius Caesar katonái. kisiskoláshoz. mire a gallok odaértek. hogy mi láttunk egy ufót itt leszállni a kapu előtt. hogy mi a hazugság. Most elsősorban egymás között nem szabad hazudni . hogy az egyik sarokból Laci éppen eldobott egy kislabdát. hogy az ötéves kisfiú bizalmasan így szól az apjához: − Apa! Délután idejön Oszi. (Sajnos. ha muszáj. strukturálja az eddig felvett anyagot. nyakától a feje búbjáig elvörösödik. Összemeséli a valóságot és fantáziáját. ugyanúgy. erre az időre azonban többnyire úgy megokosodik. hogy semmilyen körülmények között nem szabad nem szabadna . hogy „ez az élettel vele 5 .az indián mindig igazat mond.) Mit tegyünk? Mondjuk: kis grimasszal bólintunk. pontosan látta az egész eseményt. kellene megértenie. amelyik kiverve az ablakot. a felnőttnek. és látja. Ezeket mind be tudja gyűjteni.) Ez . egymás védelmében.. De nem fogja érdekelni a rabszolgatartó társadalom struktúrája. hogy nem láttunk! Jó? Helytelen volna ilyenkor azt mondani. élettani lustaságban szenved. A tíz-tizenegy éves gyereket nagyon fogja érdekelni.

például zenekarok lépnek a személyesen is megélt ideál helyébe.és így tovább. hogy milyen félreértésekbe keveredhetünk. És végül hite: a kétely! Karácsony felfogása szerint csak a kételyen áthaladva küzdhetjük ki valódi.jár".a szerzet. Nem az a baj. legyenek regények. tanárnőért a kamaszok. A kamasz A kamasz életérzését Karácsony ezzel a két szóval jellemzi: totem-tabu. aki a végtelenített disputákban mindig újra megvallja saját hitét. a legegyszerűbb kérdésekben sem. érzelmi élete rituális. ha harcolhat. festmények. Vagyis titok és külön világ. Egészséges volt. értelmi élete: dogmatikus. Az ifjú életeleme: a harc. exkluzív klikk. Joga van harcolni a felnőtt világba való bejutásért. a kamasz hitformája: eskü-átok. Érzelmi élete . hogy zenekarok. naplók. vallása most már nem a mesében. partnere a vitapartner. személyes hitünket. Ma pótideálok . szakítja ki magát -szerencsés esetben átmenetileg . testestül-lelkestül. bár valami rossz érzés azért mindig megmarad. A kételkedő ifjú felnőtt társa. az egész iskolához. 5 . hanem az. (Az a régi pedagógiai jelszó. hanem Toldi Miklós. miközben egykét csillagot is leakaszt az égről.) És végül. Monda A kölyök hitvilága. sokszor önmagának és környezetének is fájdalmas módon küzd önállóságáért. Ha vannak még kamaszkori művek . De azt is mondhatnánk. vagy mindenestől ki-és elveti őt. és a sorozatos hazugság idővel szétmarja a kapcsolatokat és a személyiséget. az ideálképzés hangulatában. Tudománya.Karácsony szavával . az egész úttörőcsapathoz. ha nem vesszük tekintetbe az életkori sajátosságokat. hanem a mondában. Mindig ugyanabban a sörözőben. a kamasz is tartozzon az egész osztályhoz. időnként egyenesen megoldásnak tekinti. nemi különbség nélkül. hogy a másokat kizáró kellemetlen. Művészete. A felismert egyetlen igazsághoz vagy egyetlen rendszerhez ragaszkodik. és nem személyes kapcsolatban. mindig ugyanazokkal. amibe éppen a hozzá legközelebb állóknak nem adhat bepillantást. A kamasznak ideálra volna szüksége. és földrajzilag is pontosan követhető úton kíséri Magyarországról Olaszországba Lajos királyt. aki a majdnem belátható történelemben él. szentesített hagyományokat követ. és a benne születő önálló személyiséget hordozza és őrzi valamiféle titokként. mély pszichológiai tudatlanságból és a belátás teljes hiányából fakad.művészete . a kortárscsoportok fontosságáról szólva -. Az ifjú És végül: az ifjú.a barátságról és a becsületről. A kamasz elkülönül. Társas élete liturgikus. akkor ezekben. tán eposzok. mindig ugyanannál az asztalnál. Ez az érzelemvilág „mindent egy lapra" . Vagy felesküszik valakire.a család érzelmi burkából. a mítoszban talál otthonra. Az ő hőse most már nem János vitéz. a rajongás. hogy régen szerelmesen rajongtak egyegy tanárért. a felnőtt világ megváltoztatásáért.mint ahogy 40-50 évvel ezelőtt még voltak -. aki a Himaláján át megy Magyarországról Franciaországba. hogy a klikkeket robbantani kell. mindig ugyanazt fogyasztva . maga által megteremtett. Társas formája . Fekete-fehéren lát.hangulatban él.) Ebben a kis kitérőben azt szerettem volna érzékeltetni . majd az ifjú korra is.a középkori céhvilágból eredő „remek" szóval jellemezhető. a mondai hős. drámák. és nem is küzd ellene. A segédsorból mesterré előlépő legény vizsgadarabja a remek. amibe minden tudását belesűríti. az egész világ benne van. kitéve azt az ifjú marcangoló kételkedésének. És akkor vessünk még egy pillantást a kamasz. Életérzése akkor van rendben. hogy csak a képernyőn vagy a pódiumon léteznek a rajongó számára.

szakemberekkel. melyet az állampolgár igénybe vesz." Egyezmény a gyermek jogairól (Magyarország képviselője aláírta: 1990.a maga megoldásához kellene idővel eljutnia. A felvillantott összefüggéseket . sorra . úgyhogy ez egész jó befektetésnek bizonyult. Az állam a közben eltelt időszak alatti legmagasabb banki kamat kamatos kamatával fizette vissza a büntetéspénzt. amelyet bezáratni nem lehetett. Kimeríthetetlen téma.) A demokráciában a közoktatás: szolgáltatás. a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. érzelmeiben. kezdeményezze a törvények módosítását (ahogy ez megtörtént például a kötelező beiskolázás. Se pénzem. amelyeket én a jelenlegi óvodák és iskolák szempontjából a legfontosabbnak tartok. A diktatúra és a demokrácia abban különböznek. alapítsa meg. „zöld". Ha törvényi akadályokba ütközik.. és kívánságai. sokszor döntő módon befolyásolhatják gyerekeink életét. illetve a rugalmas iskolakezdés esetében). (Nem is szoktam. De ha mondjuk.. akkor a szakfelügyelet rögtön lecsapott. hogy nagyon nagy mértékben. hogy a demokráciának kimunkált jogrendje van. az iskolaügyben is. ehhez kellene bátorságot és erőt merítenie. aki a diktatúrában buta és gonosz volt. (Nem egyszer már az óvoda vagy a vezető óvónő is hatóságként viselkedik és rendelkezik. március 14-én. konok pereskedőt). a törvényhozó szervek minden.iskolák. Nem szeretek veszekedni. mert még folyt a per. fogjon össze másokkal.vagy 5 .amit ő tart annak! -.igazságokat vagy tévedéseket . Biztos vagyok benne.óvodák . hogy a dolog nem elég szakszerű és nem adta ki az indítási engedélyt. negyven szülő akart „szabad". vagy „tolsztojánus" iskolát alapítani. mindengyereknek . szabaddá az iskolaalapítást -. valamint érdekei szerint . hogy a megfelelő óvodát és iskolát keresse meg gyerekének . hogy mindenkinek -minden szülőnek. akkor a perek egész sora zajlott.. hogy állam apuka. inkább a rosszra hajlik. Nem szeretek pereskedni. A diktatúrákban az iskola valamiféle hatóság. minden családnak. tapasztalataiban. az államnak a családokba benyújtott csápja. tudnunk kell: a működő demokráciákban is csak folytonos jog-védelemmel és jogérvényesítéssel tudják az állampolgárok a demokratikus játékszabályokat valóban fenntartani.Zárszó „. igen előkelő helyen. Amikor a német szülők és szakemberek a német iskolarendszert megkezdték többé-kevésbé demokratikussá átépíteni a hatvanas és hetvenes években.alakít.jogaival élni. Ha ez a kis könyvecske csak egy-két szülőben. Különösen szülőknek. szülőkkel. arra hivatkozva.mindenkinek magának kellene továbbgörgetnie életében. vagy ha nem találja.) Mégis. Bátorságot és erőt ahhoz. se időm. a demokráciában egyszerre csak okos és jó lesz. akkor ezt a szakfelügyeletek persze engedélyezték. Előfordult olyan eset . szakemberben netán felkeltette .a német alkotmány hetedik paragrafusa teszi. Nem vagyok querulans (ahogy a szakszó jelöli a folyton zsörtölődő. hogy a szülők továbbra is a nem engedélyezett iskolába járatták gyerekeiket. és hozza létre. és az állampolgárnak lehetősége . és amelyekről azt gondolom. Tudnunk kell: a demokrácia és a diktatúra nem abban különböznek egymástól.megnyerték. és mint ilyen.mint ezeket a pereket általában. se kedvem hozzá.például az Észak-rajnavesztfáliai Bochumban -.de úgyszólván kötelessége is . hogy nem tesznek eleget a gyerek iskoláztatási kötelezettségének. Ha nemzetközileg elismert rendszerek alapítottak iskolát . de büntetést fizettettek a szülőkkel.lobbi-csoportok közreműködésével . Itt most csak egy pillantást vethettünk azokra a főbb kérdésekre.) Gyerekek .. gondolataiban. A szülők ezt a pert is . Erről szó sincs! Az állam mindig többé-kevésbé személytelen moloch. Ilyenkor a szülők pereltek.

remélhetett.a szabad. belefogva. 5 . mint amennyit szerzője. máris többet ért el.megerősítette . szuverén alakítás vágyát.