Betegség_mint_pótcselekvés_-Pósa_Ferencz

Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda. Meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igyekezetére! Megírtam ezt a könyvet, mert tudom: a kudarcok ellenére szívünkben még él, nagyon is él a boldogság, a szeretet, az egészség vágya, és bennünk csak olyan dolog születhet meg, amit el is érhetünk!

Utat mutatok e könyvben. Nem mondom, hogy egyszerűen, Nem mondom, hogy könnyen járható. De járható! Hogy feleslegesen ne időzzünk Érdemes tudni honnan jövünk, Mitől ment el kedvünk. Tudni kell hol, milyen helyen vagyunk, Lényeges, el nem hanyagolható, hová tartunk. Töltse meg e három dolog markunk.

BEVEZETŐ Jó pár évvel ezelőtt megígértem ezt a könyvet, azonban megszületésé­ hez sokkal több időnek kellett eltelni, mint gondoltam. Sokkal nagyobb fába vágtam fejszémet, mint első és sokadik ránézésre tűnt. Egyedül kezdtem a munkát, de ahogyan kezdett határozott körvonalat ölteni, rá­ jöttem: segítségre van szükségem! Kiollózhattam volna az orvosi vonat­ kozásokat, használhattam volna a mások által leírtakat, azonban az nem az én tudásom! Azért kértem és fogadtam el a segítséget, hogy valódi tudást tükrözzek vissza a sorok között. Dr. Lózsa Albert barátommal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a betegséget - ezt az ezerarcú „dolgot" - más, eddig elkerült szemszögből is megvizsgáljuk, bemutassuk, ahogy mások előttünk ily módon még nem tették. Részletesebben, sokoldalúbban és lényegesen egyszerűbben fogjuk kielemezni a betegségeket eredményező testi-lelki okokat, és az ezekből „könnyen" kivezető utat, melyet minden ember elsajátíthat, megtalálhat. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, a többi rajtad áll. A gyógyuláshoz, gyógyulásodhoz azonban nagyon sok mindent fel kell adnod! Fel kell adni a betegséghez való ragaszkodást, ennek hajtogatá­ sát: beteg vagyok, beteg vagyok! Az élet minden területén fel kell adni ezt a megközelítést: valami ellen harcolunk! Ne harcoljunk a betegség, a lelki kín ellen, hiszen ennél nagyobb ragaszkodást el sem tudok képzelni! Harcolni csak akkor tu­ dunk, ha leállunk vele vitatkozni, de ekkor - eredményeinket tekintve egy centimétert sem haladunk előre! Persze, nyugodtan lehet harcolni a betegség ellen - szabad akaratunk megengedi -, de akkor ne csodálkoz­ zunk az elért eredményeken: olyan dolgot veszítünk cl, amire leginkább vágyunk. Tudod, a harc olyan tevékenység, mint amit nagyapám tett. Történt egy napon - valamikor régen - hogy ki akarta kergetni a birkát az istál­ lóból, de szerencsétlen pára nem értette, mit akar. Hogy nyomatékot adjon kifejezett kívánságának, a jószág háta mögé lépett, megfogta far­ kát, majd jólirányzott rúgásokkal próbálta jobb belátásra, előre haladásra bírni. Húzta hátra, ragaszkodott hozzá és közben azt akarta, menjen elő­ re! Előbb-utóbb elszakadt tőle szerencsétlen pára, de egy része nagy9

apám kezében maradt. Ennek egyenes következménye: le kellett vágni a szerencsétlen jószágot, és ő sem érezte magát valami fényesen! Teszünk mi is ilyen dolgokat nap mint nap! Igyekszünk elküldeni magunktól a nemkívánatos dolgokat, elveszítjük fejünket, önkontrolunkat és kétségbeesve fogjuk a farkát, el ne távolodjon tőlünk! Semmit sem tudunk feladni! Vannak élethelyzeteink, amikor képtele­ nekké válunk arra, hogy elengedjük a kezünkben lévő, nehezen megszer­ zett „vagyonkánkat". Gyakran az akaratos gyermekeket jellemzi ez a cselekvés. Bizony, néha, vagy nem is annyira ritkán, ránk, felnőttekre is jellemző tulajdonság! Tudjuk: nem jó ennyire ragaszkodni, tudjuk, hogy így minden kicsúszik kezünkből, mégis kétségbeesve szorongatjuk és csodálkozunk az eredményeken. Ekkor mi a teendő? Keresni, találni egy olyan célt, ami sokkal kívánatosabb annál, amit most szorongatunk. Jelen esetben sokminden volt nagyapám fejében, csak éppen megértés nem. Legyen bennünk megértés és fel sem merül ez az eszeveszett, pusztító indulat. Figyelmünket és minden erőnket olyan „harcra" fordítsuk, melyben nyugodt marad a lelkünk! Amikor valami ellen teszünk, ég bennünk a vágy eltiporni az ellenséget és közben tevékenységünk felemészti min­ den lehetséges erőforrásunkat, mellyel boldogságot, harmóniát, ezáltal egészséget teremthetnénk önmagunknak! Harcoljunk! - Valamiért! Valamiért harcolni, ez olyan dolog, ami mentes az összes negatív ér­ zelemtől, hiszen csak a tiszta, szent, önzetlen célok vannak előttünk. Ezek pedig jó érzéseket és bizonyosságokat növesztenek bensőnkben. Fel kell adni azt az elképzelést: jelenlegi betegségünk valamilyen elő­ ző életünkben elkövetett bűnünk következménye! Kereshetjük előző életünkben mostani balsorsunk gyökerét! Ez azon­ ban elhibázott lépés, hiszen ekkor nem teszünk mást, mint kibúvókat, indokokat keresünk! Igyekszünk megnyugtatni háborgó tudatunkat, lcl10

kiismeretünket. Megjegyzem, van ebben jó is, egyébként nem tennénk! (lásd még: tudat, félelem, szorongás fejezetnél). Cselekszünk, dé csele­ kedeteink kimerülnek a hibák kutatásában, s ezzel egyáltalán nem jutunk közelebb a megoldáshoz! Közelebb kerülünk, csak nem a megoldáshoz, a nyílt térhez, hanem a gödör, a kétségbeesés aljához! Hiába „tudjuk": bűnt követtünk el előző életünkben, általában nem emlékszünk rá! Ez így van jól! Azért születhetünk le újra, mert az elkövetett hibáink minden szinten emberin és istenin - megbocsátást nyertek! Csak azután születhetünk le újra, amikor lelkünk felszabadult az elkövetett bűnök, de inkább hibák terhe alól! Természetesen, amit eddig nem tanultunk meg, azt pótolni kell, de ez mentes ránkruházott terhektől! Olyan ez, mint pótvizsga: a tanár nem szigorúbb, a tananyag nem több és nem lesz nehezebb! Igaz, lelkileg sokkal nehezebbnek érezzük az elszenvedett sikertelenségek következtében. Sikertelenségnek tapasztaljuk, mert elfelejtjük: mégis itt vagyunk, és mégis mindent megteszünk a siker érdekében. Nézzünk szét alaposan, nézzünk szét nyugodtan, meg fogjuk lelni jelenlegi életünkben a kiváltó okot. Javaslom, elmélkedjünk együtt egy kicsit, a jelen életünkben keressük, találjuk meg, a betegséget kiváltó tényezőt! Nagyon sokan - én is - hisznek egy felsőbbrendű „valamiben", Istenben! Vajon, Ő milyen tulajdonságokkal bír? Mi, emberek akkor szoktuk dorgálni gyerekünket - hovatovább ku­ tyánkat - mikor elköveti azt a bizonyos helytelen cselekedetet, nem pe­ dig valamikor később, amikor már nem is emlékszik rá! így van? Termé­ szetesen normális körülmények között így történik, nem büntetjük, nem büntethetjük feleslegesen! Márpedig akkor büntetni, felelősségre vonni, amikor már nem emlékszik rá, teljesen értelmetlen. Kitűzött célját szin­ tén nem éri el, tehát nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy Szerető Iste­ nünk ilyet tenne! Szerinted okosabb-c, cmbcrscgcscbb-c ennél az a „valami" (Isten), ami­ ben hiszel? Akkor miért „büntetne" bennünket olyan betegséggel, melynek kiváltó oka rég feledésbe merült, megbocsátást nyert? Fel kell adni azon elképzelést, berögzült szokást, hogy másokkal ol­ dassuk meg gondjainkat, betegségeinket, gondolok itt orvosra, termé­ szetgyógyászra és Istenre egyaránt! Vegyük ki mi is a részünket saját gyógyulásunk folyamatából, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Akár
11

orvoshoz, akár természet-gyógyászhoz fordulunk betegségünkkel, ne­ künk legalább ugyanannyit kell tennünk, mint amennyit értünk tesznek! Változtassunk életmódunkon, evési szokásainkon, élethez való viszo­ nyunkon, de leginkább gondolkodásunkon, mert ebből következik az összes többi! Fel kell adni még egy fontos, lényeges dolgot: pótcselekvésekhez fo­ lyamodni! A betegség sem más, mint egy pótcselekvés, hiszen az egész­ séges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választunk! Itt csupán az életünk során kialakuló betegségekről beszélek! Se többről, se kevesebbről! A következőkben megteszünk minden tőlünk telhetőt, felvázoljuk a betegségek testi és szellemi kiváltó okait, a lehetséges megoldásokat. Ezek ismeretében nagyon jó eséllyel indulhatunk az egészség felé. Ne a csodát várd a könyvtől, akkor eleve kudarcra ítéled minden erő­ feszítésed! Tégy meg minden tőled telhetőt, akkor a csoda megtörténik életedben! Fordítva nem, csak így, ebben az esetben! Tegyél meg minden tőled telhetőt, és használj fel minden tudást, tapasz­ talatot, begyűjtött „apró" örömöt, sikerélményt! Tegyél „csodát", de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni! Segítő kezet nyújtunk, hogy kikerülj, kikerülhess a nehéz, megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekből. A gyógyítás korlátai A gyógyítás paradox fogalom, mint cselekvés egy lehetetlen, megva­ lósíthatatlan dolog! Nem lehet senkit sem akarata ellenére rákényszeríte­ ni a változásra! Természetesen elérhetünk átmeneti javulásokat, változá­ sokat, de tevékenységünk befejeztével újra jelentkezni fog a „lázadás" szelleme. A betegségek is „egy kicsit" hasonlatosak a különböző függő­ ségekhez, a beteg függ a szenvedését okozótól! Függ tőle, hiszen vala­ milyen szinten erre építi életét, erre alapozza döntéseit és érzéseit. Már­ pedig egy ilyen erős alapot ledönteni meglehetősen reménytelen feladat. Furcsán fog hangzani, de állapotában, betegségében van valami jó is. Van, amitől megvédi. Látszatbiztonságot ad a nagyon ingoványos lelki állapotában. Könnyen lehet: ezt nem fedezi fel, ez nem tudatosodik! 12

Először vizsgáljuk meg a kérdést orvosi szempontok alapján! Ne pusztán tőlük várjuk a gyógyulásunkat! Az orvosok. valamint elegendő erőt ad a változáshoz. Megmarad. Nehéz feladat. mert nincs.nem látja önmagát -. Egy nagyon fontos dolgot tartsunk szem előtt. Másrészt a gyógyulás korlátai nagyon hasonlatosak ahhoz. ami az alkohol és egyéb függőségek esetében fennáll: attól még. amíg érzés. így van ez a gyógyulás útjával is. a betegség forrása megmarad. de olvassuk el figyelmesen és felfedezzük benne az igaz. Az első adandó alkalommal . a csupán „rosszból" álló dolgait minek tartaná meg az ember? Egyrészt: régi. új erőre kap. kínzó űr marad a helyén. amiért küzdjön és hiányzik a szabadulás tárgya iránt érzett olthatatlan szomj. s általa közelebb kerülünk a betegség-egészség meg­ értéséhez. ami tovább fokozza hiányérzetét. mint magunk előtt tolni. Ahogyan a szemnek szüksége van a külső kontrollra . tehát valami jó köt hozzá. amiért könnyen lehet. egyedül 13 . továbbra is függ tőle. Ez az űr pedig az első adandó alkalommal átveszi a test és a tudat irányítását. Lemondásával tünetileg megszabadul. mert valami nagyon hiányzott! Ha pedig még erről a gyenge pót­ lékról is lemond. a csak rossz. Megszabadulva az érzelmi kötődés­ től. Ez a két dolog szolgálja egyrészt az elengedést. amikor ideáli­ sak a „körülmények". amikor egyszerre húzzuk és toljuk. Könnyebb egy cérnaszálat magunk után húzni. illetve az orvostudomány lehetőségei igen behatároltak ide sorolandók a további szereplők is -. így mindkét tevékenység a célt szolgálja. Lényegesen könnyebb lesz elérni. elnyűtt ruháinkat is addig őrizzük. hogy megköveznek.Gondolkodjunk logikusan. a feladásra ítéltek könnyebb el­ engedését. az első adandó alkalommal. ugyan így nekünk is két dolog kell a változáshoz! Szükséges a kiinduló pont és szükséges az annyira áhított cél. való szavakat. ez ennyit tesz: önállóan. de lelke mélyén a probléma. hiszen azért nyúlt a pótszerek után. hogy valaki nem él vele. megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól! Egyedül megszaba­ dulni azonban elég nehéz feladat. így kell történnie.visszaesik. érzelem. kinőtt. amikor tudjuk: honnan hová megyünk. mint a föld felszínén elvágott gyom. egy hatalmas.az öröm hiányában . de még könnyebb a feladat.

mert valamit elnyom. Miért is kell tennünk. Sőt. stb. nem fogja le az immun­ rendszert. Az orvos „nem képes" a gyógyításra. hogy megszabadulunk a betegségtől. mert a beteg „köszöni. amikor megszabadulunk rossz helyzetünktől. ugyanannyit tesz a gyógyulása érdekében. hogy meggyógyuljunk? Miért nem gyógyulunk „csak úgy magától"? Mert kialakult bennünk egy erős betegségtudat. melyet eltávolítanak. mint a gyógyító­ nak! Részt kell vállalnia. viszont a betegnek legalább akkora részt kell vállalnia. 14 . regeneráló folyamai beindulásához. így találja meg örömét. lehetőséget biztosít az egészség eléréséhez. a harmonizálás tevékenységével is. meggyógyul­ tunk. A műtéteknél a test nagyon leromlott. továbbmegyek: szinte csak akkor lesz esélye a gyógyulásra. nem gátolja. sokkal jobbak lesznek esélyei.a beteg a tudatának. de egy dolgot tartsunk szem előtt: lényegét tekintve az orvos és a gyógyszer alkalmat. nem ké­ ri". mert kiveszi a baj forrását. hiszen „csak" eldobtuk. sőt nagyon is lényeges! Sokszor ez a legnagyobb kincs! A fájdalomcsillapításkor jelentős előnyt kap a szervezet. így ébreszti öngyógyító erőit! S ami legalább ugyanennyire fontos: időt ad saját gyógyító. Nem lekicsinylendő ez a terület. amit nem tudtunk hely­ rehozni. mert az orvos valami ellen harcol. idő hiányában helyrehozhatatlan beteg része. mikor „csak úgy" kapunk valamit. hogy meg­ szabaduljon az esetleges gátló erőktől (lásd még: betegségtudat). Azzal. a „csirkefogók" ellen. Harcolunk a bűnö­ zők. de ettől még milyen messze van a gyógyulás. még korántsem mondhatjuk. Lehetőséget ad. így válik részévé. Harcol a betegség ellen. de ezzel még nem érjük el a boldogságot. még nem értük el az egészséget! Összességében elmondható: amennyiben a beteg tevékeny részt vállal a gyógyítás folyamatában. nem vonja el a gyógyuláshoz szükséges és elengedhetetlen erőforrásokat. de ettől még milyen messze esik a jóléti társadalom! Lényeges harcolni. hogy valami problémát okozó ré­ szünktől megszabadultunk. de ki kell egészíteni a gyógyítás. azért. soha nem becsüljük meg annyira. szervezetének ellenére nem képesek a betegséget tartósan befolyásolni! Nem valósul meg valódi gyógyulás. Ez az iménti kijelentés vonatkozik az akut betegségekre is. a tolvajok. Mindazonáltal: azzal. mint amikor benne vagyunk mi is. Erről még később be­ szélünk. amikor önmaga is tesz érte! Emlé­ kezzünk. Nem mondhatjuk. mint orvosa. Vonjunk párhuzamot a betegség — házasság között! Jelentős sikereket érünk el azzal.

elvehetjük a fajdalmait. vége a harcnak. Megérti. megérti. valami fontos dolgot. Jelentős segítséget adhatnak hozzá. csak szellemi vonatkozásban. mi történik az utánpótlásokkal? Tudod. van miből erőt meríteni hozzá. örömeit. | beteg problémáját.úgy. a beteg felfedez valamit (most is legyen lényegtelen kinek a segítségével). miért következett be. az első adandó alkalommal megszabadul tőle! Megszabadul tőle. majd az egészet . ahogy van . és jó kilátásaink vannak. Pl. mint az előbb. ezáltal a régi beidegződések szerint viszonyul dolgaihoz. hogy ez nem is tudatosodik benne! Mondjuk. mégpedig úgy. a háborút addig lehet folytatni.A természetgyógyászok sem képesek egyetlen betegséget sem meg­ gyógyítani (esetenként még Jézus is kérte az aktív részvételt). Holisztikusabban látják az embert. a beteg szabad akaratában! A szabad akarat jelen esetben ennyit tesz: tehetünk mi bármit. melyeket nem hághatnak át! Miben is rejlik ez a korlát? A szabad akaratban. de a betegnek legalább ekkora szerep jut! Az indokok ugyanazok. majd mindezekről „lemond­ va" a régi. mert az ellenség gyenge (legyőzzük a betegséget). és elvileg (legalább) ugyanannyira képesek lehetnek a gyógyításra. vagy a billegő ágy lába alá tennéd. hogyan kerülhet ki belőle győztesen (most jön a lényeg). • A totális háborúban már igen nagy eséllyel indulhatunk neki a harcnak. amíg van mivel. aminek egyenes következménye volt a betegség. de ha a beteg nem érzi magáénak. vonjunk párhuzamot a betegség és a háború között! Mi is történik egy háborúban? • A tessék-lássék háborúban vagy átütő sikereket érünk el. „jól bevált" szokások alapján az ellenkező irányba indul el! Az ember sajátmagát sem képes meggyógyítani. vagy állóháborúba ke­ veredünk. ami ugyanígy benne van a pakliban: veszítünk. adhatunk erőt és energiát. Nézzük meg a problémát más szemszögből is.: megtanulja. de nekik is vannak korlátaik. hogyan érje el céljait. De vajon mi történik a hátor­ szágban. Amikor bármelyik elfogy. Korlátaik.kidobja. vagy. folytatom a megkezdett gondolatmenetet! 15 . de a lényegét tekintve azonos a probléma. Még mielőtt elhajítanád a könyvet a sarokba.

Véleményem szerint e könyv tartalma is csak akkor teljes. „hiába" egészséges az ember. A szerek többsége hasznos és valóban gyógyító hatást fejt ki. akkor sem fog semmit sem tenni! Önszántából viszont.az akut eseteket leszámítva . stb. de legalábbis nem mond neki ellent. A gyógyuláshoz is két fél szükségeltetik! A betegség-egészség relációjában jelentős szerepet tölt be.. hatásukra harmonizálódnak a szervezetben lezajlódé folyamatok. viszonyulási tényező sokkal nagyobb lehetőséget biztosít a kívánt cél. Szerepe egyaránt figyelemre méltó a különböző népi. hangulat. a lé­ nyeg: olyan személy segítsen. ahogyan van betegség is. úgy van ez. feléledjen. használják őket valamilyen formában.. ki teszi. és a „modern" orvoslásban. de amíg Ő nem akarja. bármi tör­ ténhet. A gyógyhatású készítmények illetve gyógyszerek jelentőségét nem kívá­ nom és felesleges lenne vitatnom. Fontos és lényeges szerepüket már az idők kezdete óta felfedezhetjük. a gyógyulás eléréséhez.) és a lelki változást követő cselekvési. mennyire befolyásolja a test bioké­ miáját az adott lelkiállapot. amikor ezeket a szereket figyelembe vesszük. Sokat tehetünk azért. akár meg is szakadha­ tunk. Tudod. vo­ natkozik ez a gyermeknemzéstől a gyógyulásig mindenre. akiben megbízik a beteg. melyek segítik a gyógyulási folya­ matot. sőt el is vezet a betegség kialakulásához! Fordítsuk meg az állítást és megkapjuk az egészséget! 16 Gyógyszer . Összegzésképpen elmondható: bármi. meg­ felelő légkörrel. Be kell látnunk. Az annyira óhajtott. tea. Ez a kettő: a gyógyszer (gyógyhatású készítmény. mint a legkisebb maggal. Véleményem szerint teljesen mindegy. A szabad akaratát azonban ki kell egészíteni segítséggel. bármi ésszerű segíthet . ha nem boldog! A boldogság hiánya elvezethet. hogy kikeljen.a gyógyulás folyamatában! Mindenhez. hogy figyeljünk lelkünkre. még a legszentebb dolgainkhoz is két dolog szükséges.de csak segíthet . szellemünkre és fogadjuk meg azokat a tanácsokat. Tudod.a gyógyszer nem mindig fejtheti ki a kívánt hatást. illetve az egész környezeti légkör! Itt csupán azt hangsúlyozom.Nem a gyógyulás lehetőségeiről beszéltem! Meg lehet gyógyulni és van gyógyulás! Ugyanúgy van gyógyulás. hogy önmagában véve . de elmaradt gyógyulás nem feltétlenül a szer hibája! Gondoljunk csak bele egy kicsit.

harmonikus . ebben a szabadságban fogjuk meglelni azon erőinket. az élethez szükség van a harmonikus belső tűzre. élvezni az . optimális hőmérsékletét. kell csendesedni. ahhoz hogy a lehető legtökéletesebb legyen az immunrendsze­ rünk és ne „füstöljön". lassan lehet a szellem. hogy az elégetett (megértett). növelik az öröm tüzét. Szabadok pedig csak akkor tudunk lenni. hiszen nagyon jól tudjuk. de ahhoz. ám valóban erős. melyek szítják. Azt a hőmérsékletet. Fizikai síkon is. hogy szelektálni tudjuk a hasznosakat. melyen energia folyamataink lezajlanak. emésztésnél. pótolhatják a különböző természetes szerek. nyugalomra van szüksé­ günk. ami biztosítja a test megfelelő. vissza kell fogni magunkat. ami jól megmutatja az élet egysze­ rűségét. Hasonlatosak vagyunk a tűzhöz! Szellemi oldalról közelítve a tűz jelentése és szerepe abban áll. és ki tudjuk válogatni a károsakat. Továbbá. Ezeket a testben keletkező „örömhiányokat" pótolják. Ez a gyakorlati életben így fest: fertőzések idején. ne égjen ki túl korán.Találjuk meg életünkben a szabadságot. izommunkánál. „Lassú" . lángolni tudjunk. még­ pedig tudatosan tartóztatni magunkat. A cselekvés hiányaként! Csakhogy a testi hiányosságokat nagyon nehezen. a tudat oldaláról pótolni. és a belő­ lük felszabaduló energiát hasznosítjuk. felhasznált ismeretanyagokból kialakul az életörömmel. mint tűz A testi-lelki betegségek kialakulását egy egyszerű példával tudom neked legkönnyebben elmagyarázni. amikor életünk minden terüle­ tén megtaláljuk az örömteli cselekvést! A betegséget felfoghatjuk hiányként is. nagyobb igény­ bevételekkor szükséges a nagy lobogás. nyugodt. Az ember. pl. hogy később is lobog­ ni. Le kell lassítani. hogy a bennünk lévő anyagokat elégetjük. életkedvvel jellemezhető gyakorlati tudás! Ezt a tüzet nem pusztán képletesen és szellemi síkon értem. úgy tu­ dunk erőt meríteni.tűz: Ahhoz. feldolgozott. Minden biológiai folyamatnál. hogy tökéletesen el tudjuk égetni a szervezetbe jutó anyago­ kat. határozott tűz szükségeltetik. ahhoz.

melyek teljesen „haszontalanok". hogy nem szabad cselekedni! A tanulság minden esetben akkor jelent valódi tudást. „Ott is arat. de csak abban az esetben. stb. olyan élelmiszert kívánsz feldolgozni. a megfelelő hőmérsékletre és az égést elősegítő levegő­ re! Éghető anyagot fizikai síkon a bevitt táplálék.. hi­ szen testünk csak így fogja tudni. legyen az a legegyszerűbb.). mit hasznosítson. Itt is ugyanaz vonatkozik a tűzre. ha már egyszer a tudatosság útját választottuk! A hőmérsékletet az elégetett. A válogatáshoz. nem használom. tapasztaltunk. belégzés biztosítja azt. szelektáláshoz pedig igen nagyon szükségünk van a mindig kéznél lévő tudatunkra.. ami vonatkozik a szellemi síkra is. nyugodt. Ez a mély lélegzet. mély lé­ legzetet veszel. ismeret. mint a fizikai világban: szükség van az éghető anyagra. melyet hasz­ nunkra fordíthatunk! Nem feltétlenül azt. mi a haszontalan és mi az. hogy van bennük olyan információ.: a tűz megéget Áltanulság: nem nyúlok hozzá. hasznosított „táplálék" biztosítja. valódi tudást merítünk! Azért beszélek valódi tudás­ ról. Felfedezzük: az életünk során tapasztaltakban . meg kell különböztetni a haszontalanoktól. ami az indikátor (ami beindítja a folyamatokat). amit éreztünk. Miszerint: tudást. hogy a nehezebb.legyenek azok a pillanatnyilag legroszszabbak -. hogyan meríthetünk olyan dolgokból is tanulságot. amikor abban valami létező dolog rejlik! Képzeld el. hogy fellán­ goljon a tűz. nagyobb feladatokhoz elegendő hőt adjon! 18 . leghétköznapibb. erőt. mert megéget! Tanulság: hogyan kell hozzá viszonyulnom. mit nem. szellemi síkon a ta­ pasztalatok biztosítják. ellazulunk. amit nem kerestél meg. hogy mit nem szabad. mert általában azt szoktuk tudáson érteni. Amikor lecsendesedünk. de ami belőle következik! Vagyis. mellyel később újralobbantjuk a lángot. hogy „szolgálatomba" állít­ sam! Az égést segítő levegő a helyes légzésből (mély. ahol nem vetett" Pl. hogy minden cselekedet előtt. akkor vesszük ma­ gunkhoz azt az erőt.elért sikereket. Szükségünk van a tudatosságra. amit nem ettél meg. de ez még ke­ vés ahhoz. mint a kovácstűzhelyben és felszabaduljanak azok a rejtett erők. olyan pénzt költesz. Fel kell ismerni a számunkra hasznosakat. ha azokat valóban tűzre is vetjük! Vagyis észrevesszük: van benne éghető anyag. melyekre eddig nem volt szükség! A tűz ugyan ég. szel­ lemi síkon pedig a tettvágyból keletkezik! Figyeld meg.

Golden Yacca* felhasználási területei: Betegségmegelőző. 19 . immunrendszer stb. hogy a betegségből egészséget kovácsoljunk. Stresszvédő. enzimeket. rákellenes. A belőle készített termék tartalmazza a gyógynövény bioaktiv anyagait: szaponinokat . de hogy az életünkben lévő dolgokból erős „szerszá­ mot" kovácsoljunk. amiből (többek között) az immunrendsze­ rünk is táplálkozik! A test hiányzó anyagszükségletének kielégítésére igen alkalmas az aláb­ biakban jellemzett természetes kiegészítő! Golden Yacca PIus®: (bővebben az anyagcsere.) Már Amerika őslakói. Rákmegelőző. hogy „felszívjuk" magunkat. betegsé­ geik megelőzésére. valamint szellemi. de ehhez szükségünk van a nagyobb lángolásra! A nagyobb tüzet pedig azzal tudjuk elérni. A Golden Yacca sokoldalú étrend-kiegészítő. stresszoldó. szükség van a nagyobb tűzre! Ég bennünk a tűz. baktériumelle­ nes anyagokat és többek között a klorofillt. az indiánok is ismerték és gyógyításra.speciális cukrot. majd cselekszünk! Az imént tárgyalt három dolog harmonikus jelenlététől. Egészségerősítő hatás. Immunrendszer erősítő.és fizikai erőnlétük növelésére használták.Ég bennünk a tűz. Az emberi szervezetben folyamatos oxidáció zajlik (belső tűz) ennek optimális beállítására megfelelő hatóanyagok állnak rendelkezésre. Rákoncentrálunk feladatunkra és a dacból merítve erőt felszítjuk a lán­ got. az „Élet Fájá"-nak neve­ zett Yucca shidigera nevű örökzöld gyógynövényből állítják elő. Csodatévő növényként tisztelték. együttműködé­ séből alakul ki az a belső tűz.

amikor kinn vagyunk. dicséretet. hegyen (jó kedvben). Mit rontottunk. De csak mutat. „arcait"! Fog­ lalkozzunk magunkkal egy kicsit másként is! A betegség. csakis a tulajdonsága­ inkra. Ezt a lelkiismeret-furdalással. most éppen hol tartózkodunk. a tanulság levonása határozottan re­ ménytelen feladat! „Először" jöjjünk ki. Hiszen a beteg­ ségnek van egy sokkal mélyebb értelme. melyet csak a betegségből tanulhatunk. ha félreér­ telmezzük a kialakult helyzetet. akkor nagy valószínűséggel az egészség­ re vonatkozó következtetés is tévesnek fog bizonyulni! Vehetjük a betegséget alapvetően rossznak. s ez vonatkozik a betegségekre is. akkor. majd. van benne egy jelentős buktató! Ez a buktató pedig abban rejlik. kijelenthetjük-e: a betegség rossz! Természetesen megközelíthetjük erről az oldalról is. hogy ez a folyamat pozitív változáson menjen keresztül! Vagyis. melyek nélkülöznek mindenféle előítéletet. A betegség jelzi: szellemi erőink megcsappantak.A betegségek kialakulása Vajon egyértelműen elmondhatjuk-e. mint figyelemfelhívó! Felhívja figyelmünket tulajdonságainkra! Figyelem: tulajdonságainkra. mit hibáztunk el! Felfoghatjuk hibaként a betegség kialakulását. de a betegség nem szükségszerűség! A betegségből kijőve lehet tanulni! Amikor benne vagyunk. völgy­ ben (depresszióban). ami fölött gyakran elsikkadunk. de akkor figye­ lembe kell vennünk az alábbi tényt is: semmi esélyünk sincs arra. tehát van benne valami jó is! Minden dolognak két oldala. nincs idejük önmagukra! A beteg­ ség alkalmat ad erre! Emlékezzünk rá: akkor mindig volt időnk magunk­ kal foglalkozni. rosszallást! Azt mutatja. nem mond ítéletet. önváddal csak tovább tetézzük. a hibáztatással. Ez az első hallásra merésznek tűnő kijelentés nem más. fedezhetünk fel újra! A betegségből és nem általa! Beállíthatjuk szüksé­ gesnek. de ezzel is van egy igen nagy probléma. s csak is akkor térjünk vissza a tanulságokra! Másrészt: értelmetlen dolgok pedig nem léteznek és nem is létezhet­ nek. Az okok keresgélésére ráérünk majd 20 . és nyugalom költözik a szívünkbe. de ebben az esetben el­ esünk egy sor olyan ismerettől. Volt időnk átértékelni életünk helyzeteit. Te se tedd ezt! Értelmezhetjük így is: 1. mint az idő! Sokan mondják: nincs idejük pihenni. hogy tovább rontja az egyébként is labilis idegállapotunkat. két megközelítése van. milyenségeinkre.

Ismerjük erényeinket és hibáinkat. de ami ennél lényegesebb: kudarc­ élményünk rányomja bélyegét önbizalmunkra. ahol vizsgákat kell tenni az elsajátított anyagból! Nem jelent különösebb problémát az esetleges bukásunk. Mint az imént kiderült. Ez az üresség rendelkezik némi intelligenciával. hogy köz­ ben megtartottuk minden értékes dolgunkat — ismerve hibáinkat. mint az iskola. és ez lesz a legnagyobb hátráltató erőnk! Felkészülésünk során alapul vesszük az előző sikerte­ lenséget. Ez a megközelítés lehető­ séget ad nekünk: úgy lábaljunk ki szorult helyzetünkből. ami tőlünk függően kel új életre. vagy éppen ellenkezőleg határozott félelmet hoz létre (a félelmekről később). homlokegyenest másként tenni! Ebben a megközelítésben ugyanúgy benne van az ok ismerete. legyen szó egyszerű meghűlésről. mintegy tényként. a tan­ anyag elsajátítását! A tudás hiányának következtében kialakul egy belső űr . egészen másként. ha nem találja meg a legjobbat. amikor megszabadultunk a za­ varó érzelmektől. valódi tetteinket! 2. vagyis meggyógyultunk és elfogulatlanul láthatjuk cselekedeteinket. egyazon lelki konfliktusból fejlődik ki. Előbb-utóbb mindkettő ugyanoda vezet. tőlünk függetlenül igyekszik magába szívni a tudást. A vizsgán való elhasalásunk következményei igazán „csak" bennünk je­ lentenek nehézséget! A következő vizsga már nehezebb lesz. Keressük meg az okot. melyiket kívánjuk választani. amikor már túl vagyunk az egészen.ezt a lehetőségeinkhez mérten eltemetjük. egyazon „kis magból". Tudod olyan ez. legfájdal­ masabb testi kínokat okozó kórról. ugyanazt a dolgot lehet kétféleképpen értel­ mezni. de ez a rész. de nem mindegy mennyi fájdalommal és szenvedéssel! Pszichoszomatikus betegségeknek nevezik azokat a betegségeket. megelégszik a 21 .akkor. de ez a kettő összegződik és egy tiszta tudás marad. ki­ törli a hibából eredő hátráltató érzelmeket. de az értelmezés végeredménye egészen más lesz. csupán tünetet lehet behatárolni. ami elodáztatja velünk a vizsga letételét. Nehezebb lesz. és kialakul bennünk egy indulat.ahol semmi sincs . és képesek vagyunk megpihenni. Mit kell másként. S ez feledteti. ahol fizikai elváltozást nem. hiszen szigorodnak a feltételek. vagy segíti. Minden beteg­ ség. Döntsünk saját akaratunkból. vagy a legkomolyabb. de annál lényegesen több is: benne van a megoldás.

mind ugyanazon hiányosságból ered! Természetesen csak az eredetében mutat egyezést . A mai tudomány kezdi elfogadni a tényt: valamikor nagyon régen. kórságot „elkaphatjuk".valahol mélyen. vagy fel merjük vállalni! A megszületett probléma „öntudat­ ra ébred" és követi a maga sajátos evolúcióját! Itt szeretnék pontosítani. melyekkei feltölthetnénk üres részeinket! Minél később sajátítjuk el a tananyagot. ami aztán a legkülönfélébb változáson ment keresztül. Elvileg egészséges sejteknek kellene születniük. Minél erősebb. Tudatunk eszméi és téveszméi alapján vezérli a szervezetünkben lezaj lódó folyamatokat. melyek befogadásra tudatunk alkalmassá tette tes­ tünket! Valamit nem tapasztalt meg . folyamatosan elhalnak. jól eltemetve -. a másikat inspirálja ugyanazon ese­ mény! Elméletileg bármelyik betegséget. de gyakor­ latilag csak azokat. hiszen a mag nem ugyanaz lesz. de va­ lamilyen „megfoghatatlan" okból mégis másként történik! 22 . amelyek a meggyengült szervezetben képesek gyö­ keret ereszteni. hogy felismerjük az ennyire mélyen lévő össze­ függéseket. egyre több energiát von el a test többi részétől. Így van ez a betegségekkel is . Változott. olyan „légkört" teremteni. minden élő anyag egyetlen sejtből. Hoz­ záteszem. növekedni. annyiféleképpen reagál. a személyiség! Ahány ember. talajától" függ. mélyül az űr. melyben a „mag" képtelen gyökeret verni! Továbbá azokból a betegség csírákból lesz tényleges betegség. annál súlyosabb betegség alakulhat ki. minden élő sejt egyetlen anyagból született meg. melyik mag tud gyökeret verni. eltünteti. annál jobban növekszik. felemészti azon erőinket. Ez az űr azután magába szippantja. egyetlen fajta sejtből alakult ki. az idők kezdetén. és ebből az egyetlen dologból a lehető legszínesebb kavalkád keletkezett. de ettől még a lényeg semmit sem változik: mag! Ez a mag a mi szervezetünk „termé­ se".nem úgy vettünk róla tudomást ezért nem volt lehetősége.nem biztos. és fejlődésnek indulni. teremtménye! Testünk-lelkünk „földjétől. Ahogyan a gyermek fej­ lődésére is igen jelentős hatással van a környezet. Testünk minden sejtje cserélődik. úgy a mag fejlődését is befolyásolja a környezet. így az egyiket megijeszti.gyengébb minőséggel is. és helyettük újak születnek.

a gondolatok nagyon erősen befolyásolják a tudatot. de más legyen! S közben elmulasztunk egy roppant fontos dolgot: megtalálni örömünket. A tudatról. nem tesz­ nek mást. számításba veszi az adott körülménye­ ket! Valljuk be őszintén. Lebecsüljük az emberi lelket. hanem valami mást. csak amit mi elmulasztottunk! Ahogyan rosszkedvünkben bennünket zavar a környezetünkben megmutatkozó vidámság. abban. ami most van! A sejtjeink. pedig ez áll legközelebb ahhoz a tökéletességhez.A betegségek megértésénél elkövetjük azt a hibát. Természetes reakció. melyre nem hivatalos. Igaz. ha hagyjuk! Mindaddig hagyjuk. Oly keveset tudunk erről a részünkről! Gondoljunk bele: mi van. alulértékeljük a lélek szerepét! Figyelmen kívül hagyjuk az érzelmi té­ nyezőket. de ha ismerjük a veszélyeket és a lehetőségeket. és nem akar egészségtelen lenni! 0 csupán boldog kíván lenni. gyakran elfelejtjük ezt. lé­ nyegtelen mi az. 23 . soha sem azt amink van. míg másra nem összpontosítunk! Csak akkor leszünk képesek „nem hagyni". nem akar rossz. Ez a befolyásoló erő csak abban az esetben tud érvényre jutni. és kedve sincs hozzá. hogy lebecsüljük. Mindig mást akarunk. de ezzel csak nagyon kétes örömet szerez magának! Vala­ hogy így cselekszünk mi emberek! De azt mindenki beláthatja: ez nem egy tökéletes megoldás! Az érzelmek. Lehet. két választásunk is van. ha mégis szerepe van a betegség és a gyógyulás folyamatában? Va­ jon mit veszíthetünk ezzel? Csak nyerhetünk! A betegségek megértésében jelentős szerepe van ennek: miért akar az a sejt más lenni! Miért tér el az egészséges. fényes úttól és miért választja helyette a fájdalmasat? Szerintem nem önszántából! (ez a rész különösen a daganatok fejezetnél lesz fokozott jelentőségű). úgy a testünket is zavarni fogja a benne rejlő „buli". amikor egészen másra összpontosítunk! A tudat mindig abból merít. még ha a megszokotthoz képest abnormális képet is mutatnak. hogy bajunk esik. amit kap! Mindaddig a kézenfekvőből merít. nyugodtan kiugrunk a ház tizedik emeletéről! A következmények könnyen beláthatóak. de valahogy a lényeg mellett mindig elmegyünk. míg meg nem adjuk a számára kedve­ sebbet! Gondoljunk bele: ha nem tudjuk. A sejt nem akar más. a személyiségről már „sokat" tudunk. mi „tudatos" emberek. amit minden teremtett lélek Istené­ nek nevez. majd azon keresztül a testet. melyek lelkünk megnyilvánulásai. hogy igyekszik beszüntetni a mulatozást. a tiszta emberi érzéseket.

hogy ejtőernyővel ugrunk. tehát megszűnik. betegség alakulását! 24 . a félelmekkel foglalkozol. azzá válsz! Vagyis amíg érzéseid lekötik a sötét gondola­ tok. Egészség . hogy eldönthessük. A betegség megszűnik magától! A betegségnek csak addig van értelme. a kínnal. gondolatokat melyek örömmel. elmond­ hatjuk: változásaik eredményezik az egészség. amíg tanulhatsz belőle. és a tudatban nyil­ vánulnak meg. jó érzéssel töltenek el. érzéseket. Amikor megértetted gyengeségedet. fel­ emészti önmagát! Olyanná válik. ami tápláljon. és nem is lehet! Mégis van megoldás! Keresd azokat az erőket. nem tetszik). mint a tüz. Önmaga ellen fordul. a rabjuk vagy és nem is engednek ki markukból. melyet.hogy nem ugrunk ki és helyünkön maradunk. de végre elérjük az egészséget. melyek felszabadítják a benned lakozó ISTENT! Elmondható: amíg a betegséggel. Lényegtelen melyiket tesszük. nagy esélyünk lesz arra. betegséget teremtő gondolatokat nem tudod. amíg ezek töltik ki gondolataid. Amennyiben tisztában leszünk tudatunk működésével. ami leköti idődet. amíg felhívja figyelmedet. és nem csupán megszűnnek. értelmét veszti. és gondolataidat. mágnessé válsz a betegségre! Elkerülni a sötét. nem lesz több levegője. addig (tetszik. Nem lesz több tápláléka. de már akkor is. a lényeg: nem esik bántódásunk. így kell tennünk a betegségeinkkel is. vagyis meghasonlik. de lehet. mit cselekszünk. A betegségek először az érzelmekben jelentkeznek. amíg teljes figyelmed másra nem terelődik. hogy közben tanultunk is belőle.betegség A testet.nyitottá. és úgy erősödünk. mi több. szellemet és a lelket egy komplex egésznek véve. nincs aki. majd mentális síkon kezdenek testet ölteni! Összességében elmondható: amivel foglalkozol. az ebből fakadó erődet. ha nincsenek fénnyel töltve .

milyen egészségesnek lenni! Emlékeink között könnyen felidézhető az átélt rossz és a boldog időszak. és ebben az összeomlásban el­ veszhet a remény! Meg kell keresni. Fáj neki. hajlamát hármójuk viszonya hatá­ rozza meg. hogy a végeredmény is változzon! Most annyira elfogult. de biztosan nem elmélkedett ezen: hogyan tudok egészséges lenni. Ez olyan konfliktust eredményez. mégis megtörtént. megjelenés előtt álló könyvben). nem találja a kiutat. választást. Jelentéktelen. szándékosan betegítik meg magukat. meg kell találni azt az utat. csak .Egy konkrét betegség kialakulását. imént jelzett szinten! Az egészség visszanyerését különösen megnehezíti: nem emlékszünk. hiszen lelke mélyén tudja: van. nem szabad megváltoztatni a képletben szereplő egyik tényezőt sem). Egy furcsa. milyen típusú kór alakul ki. hogyan leszek boldog! Természetesen. akik valamilyen formá­ ban tudatosan. mindhárom. lehetséges a kiút. a benne lévő nem látja. azok pedig nem olvassák ezt a könyvet! Jelentős részük úgy lesz beteg. Könnyen belátható a jelen esetre vonatkozó következmények végtelen sora. vajon hány ember akar szándékosan megbetegedni? Biztosan elenyésző azok száma. lehetőség van a magától való változásra! 25 . A betegség hasonlatossá válik egy csapdához (a csapda „természetéről" bővebben az Ébresztő című. megalapozatlan és nagy valószínűséggel kudarcra lesz ítélve. Teljesen összeomolhat. (Én rossz matematikus vagyok.) Különös tulajdonságokkal rendelkezik ez a képlet! Gondolkozzunk csak el. Más és más betegség alakul ki különböző helyeken. melyből nem látja. Következésképpen minden lé­ pése következetlen. Egészen más végeredmény fog kijön­ ni. ele­ nyésző rész vágyik rá. hadd változzanak a dolgok (nem kell.reméli a kivezető utat. Igaz más sem! Sok min­ den járt elméjében. Az arány határozza meg. kellemetlen állapot alakul ki: nem tett semmit annak érdekében. Ebben a kialakult helyzetben „elegendő" hagyni. de az egészség csendes nyugalma gyak­ ran elvész tudatunkban. Jelenét teljesen kitölti az a fájdalom.talán . de ez kísértetiesen emlékeztet egy egyszerű megoldó képletre'. hogy beteg legyen. hogy eszébe sem jutott. amelyiknél esély. amit a sarokba szorítottság ébreszt fel. hogy képtelen objektíven látni önmagát. de lényegüket tekintve a tény változatlan marad: a hármasság harmóniája valamilyen formában felbomlott! Az egészséghez vezető úton bármelyik imént jelzett tényező változása hatással lesz a másik kettőre is.

illetve hiány okozta betegségről. Két alapvető ok lehetséges ebben az esetben: 1) Nem kap elegendő „tápanyagot". Rosszul érezzük magunkat. A példa jói szemlélteti a kettő közötti jelentős eltérést. ezért az ott lévő szövetek életéhez szükséges feltételek nem teljesülnek és „sorvadásnak" indulnak. amikor éhesek vagyunk. hiszen csak el kell fo26 . akkor túl kevés a hiány. Vagyis. kínzó éh­ ségnél a minőségre nem fektetünk különösebb hangsúlyt és válogatás nélkül vágyakozunk minden elérhetőnek vélt táplálékra! Rosszul érezzük magunkat. akkor túl kevés a tápanyag. miért alakulnak ki az életünket befolyásoló elváltozások. Tartsunk szem előtt egy nagyon fontos tényezőt: mindét esetben. ásványianyag-hiány stb. hogyan. vagy semmit sem fogyasz­ tunk. amikor felidézünk egy roppant egyszerű.energiák. Az első csoportosítás szerint beszélhetünk többlet. meg nem ta­ pasztalása! Itt elég egyszerű a feladat. amikor túl keveset. akár többletbetegségről beszélünk. fennáll a másik is. az egésztől rosszul vagyunk! Mindkettő problémát. amikor a szükséges mennyiségen felül veszünk magunkhoz ételt. A minőség szintén háttérbe szorul.. ha másból ugyanannyival több van. de erről részletesebben az adott betegségeknél lesz szó! „Hiány": a szükséges anyagok. és túl nagy az üresség! Bonyolultabbá teszi a kérdés megválaszolását az anyagok sokfélesége. ha valamiből hiányunk van. Könnyen érthetővé válik. vagyis az élethelyzetek meg nem élése. hétköznapi dolgot. Amikor túlesszük magunkat. az étkezést. A gondolatoktól az érzéseken át eljutva egészen a vitaminokig és ásványi anyagokig. túl kevés hely ma­ rad a szabad mozgásra. érzések nem jutnak el az adott területre. feszültséget okoz. mégis jelentős különbséget tapasztalunk a két érzés között. panganak és később lázadnak. mert arra ugyanúgy vonatkozik a bevitel el­ mulasztása. az csakis abban az esetben lehetsé­ ges. vagyis szerveze­ tünkből hiányzik a megfelelő mennyiségű táplálék. Jusson eszünkbe a szellemi oldal is. mert nem vitték be a szerve­ zetbe: vitamin-.A betegségek „csoportosítása": Igyekszem minél több megközelítésben bemutatni. akár hiánybetegségről. A valódi.

gondolattal? Nem kell ah­ hoz külső segítség. hogy hasonlít és a két esemény mindig együtt jelentkezik! Képzelj el egy csővezetéket. képesek vagyunk min­ dentől függetlenül elrontani kedvünket. hogy megrontsuk életünket. meg kell tapasztalni a testi-szellemi táplálékot és a többi már a bensőnk dolga. mire van szüksége és nem is tesz semmit annak érdekében. táplálására alkalmas gazdaszervezet. Egy azonban bizonyos: minden esetben szellemi fertőződés következik be elsőként. melyben víz áramlik. gátlás megakadályozza. nem jut hozzá. hogy ráébredjen. hasznosítani. Ha ez valahol beszűkül.gyasztani. lustaságaink miatt elhiszünk egy olyan eszmét. és a befogadására. a szűkület előtt feltorlódik. minősé­ gű anyagot. sorsunkat. mögötte pedig lecsökken a benne lévő anyag mennyisége. Fertőző betegségek: Kialakulásukhoz két elem elengedhetetlenül szükséges: fertőző anyag. ami 27 . háborúskodás nagyon jelentősen fogja csökkenteni ellenálló képességün­ ket a fizikai világban lévő kórokozókkal szemben. hogy a konkrét helyig eljusson a táplálék. világáról. gyengébb minőség esetén lényegesen megemelkedik az elegendő mennyiség! Nem képes feldolgozni. (Nem érdemlem meg. Fél: később már nem lesz. hogy számunkra helytelen. de azt nem képes feldolgozni. amiről tudjuk. A földi élőlények közül csak az ember tud olyan képet festeni önmagáról. Tudatunk. mert „rosszabb". életében mire van szüksége! „Többlet": az előzőekből következik. Ez az ellenkezés. Ugyanez történik az emberi szervezetben is. tudatlanságaink. de ezt a témát terveim szerint egy önálló könyvben fogom tárgyalni. A szellemi és a fizikai fertőző anyag egyaránt hatással van életritmusunkra. mert így tűnik kényelmesebbnek. mire van szükség! 2) A szervezetbe ugyan bevitték a szükséges mennyiségű. Például: gyengeségeink. de mégis elfogadjuk. mert valamilyen gát. lel­ künk mélyén pedig ott munkálkodik az ellenkezés. A felhalmozás egyik oka a félelem. hogy szeressenek!) Nem ismeri fel. A kialakult hiányból már könnyen ki lehet következtetni. Többek között ez is oka a túlsúly kialakulásának. hogy önmagát még véletlenül se fertőzze meg valamilyen szerencsétlen elképzeléssel. Vajon melyikünk képes arra. A minő­ séget azért emelem itt ki. gondolatot.

nem létezik. Az em­ ber egyre kevésbé képes megélni az örömet. A természetben és önmagunkban is megtalál­ hatók azok az erők. Semmi mást nem akarnak. Élni. Most nézzük meg részleteiben! A fertőzést okozó organizmus: • Jelen van életünkben. És ez nem éppen mondható felszabadító érzésnek! Téves eszméink „kiváló" alkalmat. hiszen az a saját végzetüket is jelenti. Semmi alapja sincs. A fertőzést befogadó. A gondolatok. Ha már nincs bátorságunk. keresünk és találunk egy biztos pontot. tápláló test: • A más. biztonságot és ezáltal jelentős erőt képviselnek. Ez a biztos pont pedig az lesz. melyek tartást. • Csak arra vár. hiszen élősködők szi­ polyozzák és elfogynak a felhalmozott tartalékok. csak élni akarnak! Tetteik következménye végzetessé válhat. Sajnos? Természetesen nem kapja meg (lásd még az örömöknél). mert azt másoktól várja. mint a téves elképzelé­ seket. Lelki válságaink. elképzelések szaka­ datlanul jelen vannak életünkben. Meggyengül a test. álválságaink alkalmával. Akár egy jobb sorsra érdemes herpeszvírusról beszélünk. melyek bármikor eluralkodhatnak rajtunk. kiváló táptalajt szolgáltatnak a fertő­ zések terjedésének. amikor határozottan meg­ gyengül hitünk valódi tudásunkban. ha már nincs erőnk. s beállítottságunk. „fontosabb" érdekek előtérbe helyezésének következménye­ ként meggyengül az immunrendszer. Az öröm tüze kialszik. szaporodjon. akár egy kisebb­ rendűségi érzésről van szó. amikor az ellenkezőjéről még meg sem győződött. va­ lamint tudatosságunk alapján választunk. ami leginkább közel áll lelki álla­ potunkhoz. Azok az alapok. nem választhatunk mást. állapotunk. de ez a szervezet gyenge­ ségére vezethető vissza. hogy életét kiteljesítse. és ez a kép már akkor is elítélő. csak szaporodni! „Eszükbe" sem jut elpusztítani a gazda­ testet. „bármikor" megjelenhet! . A szellemi gyógyítás alapelvei 28 . • A téveszmékre való hallgatás következményeként meggyengülnek a komoly lelki alapok.

jól behatárolható betegségekre.igaz nem is keresik . és problémát okoz. minden esetben erről az oldalról is meg kell közelíteni! Nem minden esetben könnyű felfedezni. de közvetlenül csak itt okoz kellemetlenséget. Ez érvényes a legegyszerűbb meg­ hűlésektől kezdve a legbonyolultabb fertőző betegségeken keresztül az örökletes betegségekig bezárólag. milyen könnyen kijelentünk bármit! Önteltségünk. megértését és a gyógyítást. amire annyira vágyunk. boldogságot és teljességet találunk. reakciók. hogy a tudatnak semmi köze a kórhoz! A hétköznapi életet alapul véve. Lemondunk róla és elve­ szítjük a megfelelő körülményeket! Elveszítjük azokat a körülményeket. mint amikor például lábgomba alakul ki.a pszichés beidegződé­ sek. Olyan ez. ezáltal nyitottá válunk bizonyos. Amikor jönnek a náthás időszakok. . Nem feltétlenül az egész. Ebből az egyszerű példából elindulva haladjunk a mostani problémánk megoldása felé! A testben lezajlódó folyamatokat közvetve vagy közvetlenül a tudat vezérli az elmén. az agyon keresztül. milyen lelki állapotban is voltunk a megelőző napokban! Röviden most csak ennyit: nem a legfényesebben! Szerintem könnyen felfedezhető: bizony a betegséget megelőző időszakban igen borús álla­ potban voltunk. De nem is lehetetlen köz­ vetlen kapcsolatot találni . Arról a megoldásról. 29 1) Tudat. lemondva a megoldás lehetőségéről. félelmünk és türelmetlenségünk következtében az első tétova észlelés alapján ítélkezünk. ha úgy tetszik a szellemben (a tudat irá­ nyította részében) alakul ki. még nem von­ ható le az a végső következtetés. A láb gombásodik. majd innen kiindulva fejti ki hatását a testre. elemző. viselkedési formák és betegség között! Amiért az első pillanatban nem látható az összefüggés. A probléma feltárását. de részben elve­ szíthetjük a védekező képességet.) Minden betegség a tudatban. irányító.(A nagy összegző. melyekben örömet. ami befolyásolja a testben lezajlódó folyamatokat! Az összes megbetegedésnek előzménye: valamilyen formában meg­ gyengül az immunrendszer. megfázunk és ráfogjuk a bacilusokra. Keresnünk kell a lehetőségeket! Figyelembe kell venni: talán van más tényező is. Az ekkor megjelenő „elkedvetlenedést" a betegség részletes ismertetésénél írtuk le. emlékezzünk.

Mivel a tudat irányít. igyekszik kibúj­ ni. hiszen a tudat is egészen másként működik. örömtelien történjenek tudatunk­ ban! 30 . hogy a változások maguktól. de emlékezz. mi hiányzik életünkből. a szerencsétlenségek megelőzé­ sére. hiszen nem tudjuk. amikor téged akarnak megváltoztatni! Folyton kere­ sed azt az alkalmas időt. konkrét behatásunk nélkül. amikor másként cselekedhetsz. milyen ellenállást fejtesz ki. Akkor tudatosodik a hiány. Akkor tudatosodik a hiány. amikor már nyomaszt valami megmagyarázhatatlan érzés.Ettől még nem betegszik meg az egész test. de azok kudarcba fulladnak. míg a prob­ lémáktól mentesek vagyunk. kibújhatsz a iga alól! Ugyanezt teszi a tudatunk (a testünk. nem élte meg. szellemünk). esetleg hiányos a tudásunk. mely tökéletes és problé­ máktól mentes. olyan kórra leszünk hajlamosak. amilyen szempontból gyenge. mert ott ép az immunrendszer. van teljesebb élet is! Nem tudjuk változtatni a tudatot! Változik magától! (csak adjunk neki lehetőséget!) Tehetünk jelentős erőfeszítéseket. egészen addig. Erről bővebben később. A láb csökkent tüze közvetlenül nem befolyásolja a többi testrészt. így nagyon nehézzé. hiszen a többi részre nem terjedhet át a fertőzés. A betegségek és a tudati hiányosságok kialakulását igyekezhetünk elkerülni. Tehetünk erőfeszítéseket a betegségek. Igyekezhetünk megváltoztatni. A test-szellem nem tapasztalta. lehetetlenné válik a tudat vezérlése. és ebből már nagyon ele­ günk van. A megoldás ebben rejlik: hogyan cselekedjünk úgy. hogy olyan tudatot teremtsünk. igaz más oldalról kell megközelíteni a kérdést. nagyon közel kerülhetünk kitűzött célunkhoz. amikor tudomásunkra jut: van jobb. és meg fogja találni a megfelelő alkalmat! A kívánt eredmény elérésének mégis van lehetősége. Ám ezt el soha nem érhetjük. de erre nem sok esélyünk van.

A tudatot hasonlítsuk a hegymászáshoz! A mászáson fogom szemléltetni a tudat szintjeinek működését. . mire támaszkodni. hogy a tudatunkban elinduljanak és létrejöjjenek a gyógyuláshoz szükséges változások. melyet múltunkból hoztunk. így lesz mivel. Miért van ez így? Mert a tudat képes átadni magát egy olyan felemelő „dolognak". de az itt következő három elegendő alapot ad ahhoz. hová tartunk! Tudat-alatti: (múlt) Képzeld el. ami azt is feltételezi. hogy minkét oldalt megértjük. tökéletesen feledteti. Tőlük már nem kérsz tanácsot az általad már megtett útra vo­ natkozóan. hiszen fel sem merül­ het az ellenkezője. feledésre ítélt része. hogy a továbbiakban felmerülő problémákat megértsük! Lehetne még a jó és a rossz tulajdon­ ságok alapján megkülönböztetni. de javaslom elfogulatlanul. mert teljesen kitölti a jó! Jól érzi magát! A tudat hármas felosztása: Természetesen a tudatot fel lehet osztani ennél jóval több részre is. inkább semlegesen nézzük a tudatot. fejlődési irány szerint bemutatni és megmagyarázni működési elvét. ami feledteti a rosszat! Feledteti. továbbá azt is tudni fogjuk. melyek szívünkben ébrednek! A tiszta érzések vannak annyira kellemesek. többen másztok felfelé a hegyre és visszatekintesz az alattad levőkre. nyugodt érzéseinkre.A legegyszerűbb út: hallgassunk tiszta. Itt található tudásunk azon eltemetett. A tudatot most igyekszem a haladási.

amelyek segítik a fejlődésben lévő. melyek igazáról nagyon szubjektíven győződtünk meg.hanem. hogy valamit eltemetünk . óvatosan hall­ gatni rá. Újabb figyelmet és energiát emészt fel belő­ lünk. hogy eltemettük . hogy minden teremtett lényben benne foglaltatik egy nagyon ősi etikai kódex. hiszen olyan ismeretek vannak itt. hogy továbbra is hatással lesznek ránk. sőt nagyon is kellemetlen­ nek bizonyultak! Gondolkozzunk! Miért kerültek ezek az ismeretek olyan eldugott helyre. eltemetések: A pszichológiának egyik fő alapelve: problémáink az eltemetett. hogy semmi másra nem marad időnk! Az elfojtások oka a lelki ismeretből. a tudatos részünkbe. Ezzel nem kívánok vitába szállni. amit pedig felhasználhattunk volna életünk kiteljesítésére! Tehát nem azzal van a gond.Bontsuk két részre a tudatalattit: 1) abból a múltunkból ered. az életösztön azon része.részünkre megszűnik létezni. testet öltött szellemet. ez az igyekezetünk újabb és folyamatos energia befektetést igényel. Ez annyit tesz. mert nem ébresztettek bennünk jó érzéseket.elvileg a probléma megoldódott . melyben szerepelnek azok az alapvető vezérlő elvek. ami kikerülte eddigi figyelmünket! Azzal. vagy csupán a legki­ sebb következményüket érezzük. mert ez így igaz! Csakhogy ennek az igazságnak van még néhány olyan vetü­ lete. Ezt az ismeretet lelkünk 32 . amikor még „pusztán" ösztönlények vol­ tunk. Jellemzően azért kerültek eltemetésre. ha nem mi te­ mettük oda őket? Miért nem kerülnek felszínre. Ennek egy része az az alap. el­ fojtott dolgainkból keletkeznek. ami keresztül gázol mindenen és mindenkin. 2) jelenlegi életünkben „elkövetett" hibák gyűjteménye. hogy mások elvárásai szerint igyekszünk élni! A lelkiismeret azt jelenti. Akkor meg miből lesz a gátló konfliktus? Ebből: az eltemetettnek hitt dolgaink a mi részeink és rendelkeznek bizonyos fokú életképességgel. Hogy ezeket a hatásokat elkerüljük.halott dolgokat el kell temetni . abból a téveszméből gyökerezik. ha annyira jók? A hibák: Az elrejtések. de inkább te­ metője! Tudatunk e részével érdemes egy kicsit óvatosan bánni.

Elrejtjük az általunk (mások által!) rossznak tartott jellemzőinket. elemezzük azokat olyan szempontból. melyik hibánkat hozzuk helyre! A végeredményt tekintve lényegtelen hányszor hibáztunk. hogy eltüntessük a nyilvánosság elől azon tulajdonságainkat. hogy másként történjenek dolgaink! 33 . mit kell tennünk. melyeket rossznak hiszünk. létező dolgot szűrjünk le!) Pl. a lé­ nyeg: hányat javítottunk ki. melyeket még nem fed a feledés homálya. a dolgaink lecsúsztak irányításunk alól." Ebből egyenesen következik a megoldás (saját szempontjainkat szem előtt tartva): vegyük elő azon legfrissebb élményeinket. élhetjük úgy a megtett utat. Az már kevésbé. hogy másként történ­ jenek ugyanazon dolgaink! Az erények. de erről nem veszünk tudomást. mit tettünk rosszul. hányszor cselekedtünk helyesen! Tudatos-tudat: (jelen) Ez az objektív. hogy sokat hibáztunk. Ez így van mindenki­ vel nincsenek kivételek! A „különbség" abban rejlik: nem mindenki és nem egyformán figyel. de elrejtésük azt eredményezi. hogy mit lehet belőlük tanulni! (Csak pozitív. pedig ott van bennünk egy másik érzés. de észre kell venni ezt is: mégis. Nézhetjük. hallgat ezekre a csendes sugallatokra! A megfelelési vágy (mivel nem saját magunknak kívánunk megfelel­ ni) fog sarkallni. hogy képtelenek leszünk megoldani a belőle származó konfliktusokat. mégpedig így: tudjuk. késztetni. ott van az orrunk előtt! „Ne ítélj. eredmények: Az iméntiekből kitűnik: minden dolognak két oldala van. de ez elmúlt és csak a sikerek ma­ radtak.. Pedig a megoldás nincs messze. pillanatnyi ismeret! Itt módunkban állhat „megváltoztatni" a múltat! Itt változik. de ez köztu­ dott tény. cselekedeteinket. helytelenül és ezekből merítve. rossz helyre tettük kezünket. minden felmerülő akadály ellenére is eljutottunk idáig. ne­ hogy tudomást szerezzenek róla. változhat a múltunk megítélése (leginkább magától).. tanulva kikövetkezhetjük. hogyan tudunk úgy cselekedni. tudjuk.legmélyén vagy szívünk érzéseiben tapasztaljuk. Sok kudarcban volt részünk. hogy csak az számít.

melyekbe kapaszkodva egyre feljebb húzhatjuk magunkat. alapoznunk kell a múlt tapasztalataira. mit tettünk rosszul a múltban. amit a múltból (tudat alattiból) merítettünk. hitet. Való­ ban értelmes célkitűzés. miért van ez így! 34 . tapasztalatainkra. Tudat-feletti: (jövö) A hegycsúcs felé vezető úton merítünk erőt. hasznos dolognak éljük meg. tényleges lehetőségeit. tudatosan vagy kevésbé tudatosan. a mászás megtételéhez. mint máso­ kat! Nem értették. bizalmat az út. azon jövő felé.Ismerjük. következtetései­ re! Ismernünk kell a jelen tiszta érzéseit. ezáltal bennünk a múltról alkotott véleményünk is megváltozik. melyek a múltunkból követ­ keznek! A döntések: A helyes döntésekhez szükségünk van a tudat mindhárom részére! Ismernünk kell. Éreznünk (nem tudnunk!) kell a vágyainkat. amit látni szeretnénk! Alapozzunk azokra az élményeinkre. hiszen gyakran tapasztalhatjuk: a való­ ság sok esetben eltér attól a képtől. és ebből tapasztalatot merítve teljes mértékben oda tudunk figyelni a mostani cselekedeteinkre. olyan sikeresen kezelni. Olyan lesz ez. élő tudássá válik. hogy az iménti kettőt ala­ pul véve haladni tudjunk a jövő felé. hiszen valamilyen szinten. nem értik. Amikor azt használjuk. Az utat pedig csak akkor lehet járni. melyben már most is örömünket leljük! Betegség-tudat: Nagyon sok „gyógyító emberrel" találkoztam már. de mindenki ide igyekszik. A képzelet itt nem sokat segít. Ez fog alapot szolgáltatni a jövőbeni terveinkhez. akik panaszkodtak: saját magukat nem tudják annyira. mint amikor lentről kinézzük azokat a fogódzókat. aminek értelmét látjuk és szívünk legmélyén is valóságos. ha van „értelmes" célkitűzés. Tudatunk ezen része leginkább Istenhez hasonlatos.

Kizökken az addigi kerékvágásból. teljesen más irányba haladunk és a tudat másként fog viszonyulni hozzá! Másként viszonyul. vagy hagyni. minden figyelmével azokra a jó érzésekre tud összpontosítani. Nehéz. sőt lehetetlen úgy elfelejteni dolgokat. hogy segíthessenek! Összességében elmondható: tudatunkban megtalálható a jelenleg léte­ ző problémánk megoldásához szükséges összes út és lehetőség. melyek előttünk tornyosulnak. ami képes teljesen ki­ tölteni életünket. amikor ott van bennünk az ismeret: van problémánk. Gondolj bele (mondjuk. hogy felfedezzük. hiszen a körülöttünk lévő emberek alig várják.me­ lyeknek üveg kémlelőnyílásán már bekukucskáltunk . hogy ne emlékezzünk rá. Ekkor hátat fordítottunk a betegségnek. vagy gondoskodásod hatásá­ ra kizökken az addigi gondolatmenetéből és figyelmén kívül fog esni a betegség. melyek teljesen feledtetik bajait. Emlékeztetőül: a gyógyuláshoz vezető út első lépése. betegek vagyunk! 35 .s mögöttük fel­ sejlett a probléma megoldása. egyik kísérletünk sem jár sikerrel. Ezek kinyithatják azokat az ajtókat . kérjünk segítséget. a nálad lévő beteg a kezelésed. hiszen egyébként semmi esélyünk sem lesz életünket az egészség medrébe terelni. Te gyógyítasz). tehát legna­ gyobb segítője. az egészség medrébe terelődjön! Ebből a felismerésből adódnak a problémák. bevalljuk. Képesek vagyunk elfeledni. A ke­ zünkben vannak a kulcsok. ott van a tudat is: betegek va­ gyunk! Így elég nehézzé válik megoldani azokat a faladatokat. hit képesség. hiszen csak egy könnyed emlékezet marad meg: honnan in­ dultam! A tudat domináns célkitűzése a gyógyulás lesz! Ha más nincs. hiába van bennünk a gyógyító erő. Keressünk egy olyan megközelítést. hogy felismerjük: betegek vagyunk! Fel kell ezt fedezni. továbbá ez az akadály kis munkával kiküszöbölhető! A kulcs a betegségtudatban van! A betegség egészséggé alakításának első lépése. de figyelmünket mégis a gyógyulás útjára tudjuk for­ dítani! Figyelmünket összpontosítsuk valami olyanra. Az öngyógyításkor nem vesszünk igénybe külső segítséget.A válasz nagyon egyszerű és könnyen érthető. de akkor nem lesz bennünk a gyógyulás vágya és ezzel bezárult a kör.

melyek az elmében megtalálhatók. jókedv). ha abban a kitűzött célban tökéletesen. hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis. hogy csak a kitűzött cél lebeg a szemünk előtt. és ember legyen a talpán. megtanuljuk helyesen alkalmazni. amíg megtanuljuk. Gondolok itt a boldogság érzésére. öröm. a cél kitűzésének pillanatában — örömünket leljük! 2) Gondolatok . állandósult állapotot idézhetnek elő. nyugodt érzéseinkre hallgatni és akkor. amelyek. A példát követve itt is párhuzamot vonunk. lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv. hogy nem gondo­ lunk semmire . Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­ mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni. Tükrözik azokat a dolgokat. Mindaddig átok marad.A második lépés pedig. közben és után más.a tudat megnyilvánulásai olyképpen. de sze­ rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. tiszta.ha valami másra gondolunk! 36 . a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. értelmesen — már most. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el. gondolataink bennünket fognak szolgálni. ha huzamosabb ideig jelent­ keznek. Ezek azután ott ka­ varognak a fejünkben. és az ellenkező irányba haladni úgy. A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­ képződés. Utána azon gondolkodunk. a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is. hogy felvetik a problémákat. hogyan lehet belőle úgy kitörni. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt. hátat fordítani. Ez csak akkor lehet­ séges. pánik.és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg. aki képes nyugodtan dönteni. vajon helyesen cselekedtünk-e? A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik. Merjünk érzéseinkre. Ekkor.

Elkerülhetetlen. hogy rossz gondolataink „keletkezzenek". építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat. minden gondola­ tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet! 3) Tettek Tettek. mint a védőoltás. Ezekre már lehet építeni.Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­ juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­ gokkal rendelkeznek. minden diszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. Mi ez a más? Tiszta érzést. a cselekedetek elmaradtak! 37 . a választást bízd szívedre. kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. összeütköznek. rossz gondo­ latoktól! Minden jó. ennek kö­ vetkezménye az. melyeket valóban megcselekedtünk! Láttam már néhány olyan embert. hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­ tésére. hogy elkedvetlenít. aki azt hitte cselekszik valamit. egyre dominánsabb legyen az a része. (Talán a valóságban is!) /Tönkremennek" gondolataink. Amikor találkoznak. irányítani. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép. ser­ kentik a tudatot. de helyettük kapunk valami mást. mint az anyag-antianyag. de a döntést. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. Ekkor. sok esetben káros. Így kell és lehet megszabadulni a sötét. melyek már mentesek minden érzelemtől. örömteli gondolatot. pedig csak beszélt róla. vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek. hogy egyre erősebb legyen. mint aho­ gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból? A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek. mely önállóan képes dönteni. tudást. mivel a látszólag felépített világun­ kat látszólag tönkreteszi. kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas.

(Egyszer feltettem a kérdést: hogyan jössz ki abból a körből. képesek vagyunk bármin változtatni! De fi­ gyelembe kell venni egy érdekes momentumot: az Úr tökéletesre terem­ tette a világot! Vitába lehetne szállni ezzel a megállapítással. • Ekkor legalább nem szenved annyira! Most nézzük meg másik megközelítésben: A tettek megnyilvánulásának .az elveivel ellenkezőt —. fizikai tett elmarad. hiányosságától és meglévő. ismeri a tennivalókat. hogy nem tett semmit pedig. érzelmek­ től! Testünk minden cselekedete. ami a legszerencsétlenebb! Tudatára. mert egyrészt. vágyaktól. felvázolta a lehetséges megoldásokat. A könnyebb érthetőség kedvéért most egy rövid időre válasszuk szét a test tetteit a lélek tetteitől. de nem teszi. ahol volt!) Ez az a „ cselekvés ". hangulatára (ez) igen erős befolyással lesz. mire kell támaszkodni. egyszerre jelentkez­ nek. vagyis a gondolatoktól. de csak a gondolatig jut el. mit kellene tennie. mit kell tennie.Ismét térjünk vissza az előzőekben tárgyalt példához! A buktatók ebben rejlenek: az ember ismeri. ha cselekszik megváltozott volna élete. Semmit sem tudunk megváltoztatni! Na jó. sőt valami . amit köréd rajzoltam? Erre sokminden történt: igen részletesen elmesélte. hogy képes rá. A vitával egy centivel sem jutnánk közelebb az igazsághoz. és csak együtt. „Megváltoztatjuk" a tudatot és vele együtt. megtapasztalt tulaj­ donságától függ. tudatunk milyenségétől. A konkrét. 38 . azonban mindezt nem követte tett! Ott maradt a körben. el kell ismernem. egészen mást tesz! Tudja. mit kell megcselekedni. másrészt tudja. vagy azt is felejtse el.két arca van. mit kell megfogni. és az esetek többségében fel is őrlődik! Vagy cselekdjen ismeretei szerint. beleértve a betegséget és a kívánalmakat. me­ lyek szoros összefüggést mutatnak. Ebben a kettősségben viszont könnyen felörlődhet.mint mindennek . de inkább ennek következté­ ben megváltozik a test összes vele kapcsolatos reakciója is. ám értel­ metlen.

valamikor régen szellemből.Fiú . energiát! Ez a tolmács a tudat (lélek) és a test közötti kommunikációt segíti elő.Szentlélek. hogy selejtet. Azt nem vagyunk képesek megváltoztatni.Lélek . mégis „mi" úgy érezzük. vagyis 39 . és a siker esélye a legnagyobb lesz. de az összes megnyilvánult dolog. ha pedig nem értjük. olyan.: egés­ zség. hiszen nem is nagyon értjük. kiválasztódás folyama­ tát érvényesülni! Ebbe az állításba bele kell vonni a tudatunkat is. Márpedig. elménkkel végigfuttatjuk az eseményeket. de azok is tökéletesek: tökéletesen rosszak. élelmiszer. minden figyelmünket fordítsuk rá (pl. öröm) és bár a tudat ugyan egy szemernyit sem változik. egy nagyon finom anyagból keletkezett.legfeljebb ezt nem fedezzük fel benne azt csak egyetlen irányba lehet változtatni! Dolgainknak vannak rossz oldalai is. Tűzzük ki az elérendő célt. Természetesen ezek még ma is megőrizték régi tulajdonságaikat. könnyen elronthatjuk avatatlan kezünk munkájával! De nem is kell megváltoztatni! Nincs rá szükség! Van más megoldás. stb. hogyan működik. amivel nem tudjuk elrontani. mint a fizikaiak. tárgy. Sokszor észre sem vesszük. ha valami tökéletes . mintegy fejben folytatjuk a Játszmát" és ez pontosan olyan. mint az imént említett! Ennyi a teendőnk: csupán szívünk legtisztább érzései szerint kitűzött céljainkra figyeljünk és tegyük meg. A betegségek kialakulásában a gondolati tettek ugyanolyan jelentő­ séggel bírnak. és ezek alap­ ján cselekedni! 4) Aura Vegyük alapul a Szent hármasságot: Atya . tökéletlent adna ki keze közül. márpedig akkor elég valószínűtlennek tűnik.Szellem. amit csendes szívünk diktál! A kez­ det kezdetén kisebb feladatokban igyekezzünk ráhallgatni. Márpedig a tökéletesen rosszat nem illik megváltoztatni! Le kell cserélni! Hagyni kell a természetes lecserélödés. Az aurát leginkább egy tolmácshoz lehetne hasonlítani. mely tárolja a fordításhoz szükséges ismeretet. vagy másként fogalmazva Test . akkor az aura a szellemhez áll közelebb. Fizikai szerveink.Futtassunk le egy gondolatmenetet: Istenünk tökéletes.

de az) egy cseppet sem változik. vérből állnak. de valami másból is állnak! Az aurát felfoghat­ juk egy öntudatra nem ébredt jelenségnek. Szerveink nem csupán húsból. az energiával feltöltöttség sokkal lényegesebb. hogy szükség van egy másik szervre is. a milyensége sokkal lényegesebb az egészség és betegség szempontjából! Sokan beleesünk abba a hibába. A tisztaság. de leginkább lazasággal. „lazább". Gon­ dolkozz el ezen a mondaton. A nagy dolgok jellemzője lehet: elveszhetnek benne az apró részletek.) Az auráról is elmondható: a méret kevésbé fontos. hogy az aura méretei alapján akarunk levonni következtetéseket a testi tünetekkel kapcsolatban. de erről majd később beszélek. olyanná. annyira „különböznek" egymástól. látszólag mellé­ kes körülményt: lényegében semmi sem változott! Sok lényeges dolog történhet életünkben. ha csonkolódott a test. amiről eddig nagyon keveset szóltunk. Ezt elérhet­ jük. minden energiát megkapunk az auránk tökéletes feltöltéséhez. hiszen lehetséges: nem funkcionál olyan mértékben. nem pedig fordít­ va! Az aura lényegesen könnyebb. A vállrángatás lényege: tapasztaljuk és megéljük a negatívumokat. A lazaságot újra felidézhetjük . A siker kul­ csának nem biztos. most csak a betegségek szempontjából elemzem. mert nagyon fontos! Amikor „rángatjuk" vállunkat (természetesen a jó értelembe vett rángatásról beszélek és nem a flegmatikusról!).gyermekkorunkban még sajátságunk azzal. hogy záloga a nagy méret.nem csupán „anyagból". rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal. hogy kialakul­ jon a baleset. mint az aura. mintha fontos lenne. Térjünk most vissza a fizikai testünkhöz. hogy „rángatjuk" a vállunkat. melyen keresztül mindig. légiesebb. ezek a részletek könnyen kiválthatnak betegséget. de (és itt jön a lényeg) figyelembe vesszük a következő fontos. megteremthetjük meditációval. nyitva marad Isteni csator­ nánk. következéskép­ pen sokkal könnyebben reagál az „Őt" ért hatásokra. de a Lényeg (ami nem csak úgy néz ki. Még akkor is így van. mint szeretnénk. tudtunk. (Az aurának van egy másik nagyon jelentős feladata is. A test és a lélek annyira más nyelvet beszélnek. hiszen hosszú út vezet odáig. A témáról bővebben olvashatsz a bővített kiadás40 . Nagyon fontos: a test alakul.

már készen lévő dologból.Spirituális Útmutató Szellemi Ván­ doroknak c. Tudom. van-e kedvünk észrevenni a nagyszerűséget életünkben? Nincs! Viszonyít­ sunk. amikor él bennünk a megismerés vá­ gya . teljes. éltetni lényünket? Úgy élteti. mert csak akkor fedezzük fel. honnan. hagyással éleszthető fel ez a bel­ ső erő. Amikor elővesszük valamilyen jó tulajdonságunkat s hagyjuk kiteljesedni. csak örülni! Nagyon fontos momentum az öröm. hogy könnyebben kijöhessünk a nehézségekből.és nélküle hogy tudatosodna bennünk. A lehetett volna rosszabb is már kivezető út! A fényt nyugodtan nevezhetjük világosságnak is. hogyan lenne képes segíte­ ni. vagy abban a pillanatban) nem tudunk viszonyulni. hiszen egyre inkább ez hiányzik életünkből. első látásra gyenge vigasznak tűnik. a butaságon. mert nem veszünk róla tudomást! Ennek a mulasztásnak azután egyenes következménye: levertség. csak venni kell belőle. a belső tűzből eredő átélt. hogy kivezető utat mutasson. Hiányzik életünkből. átadjuk magunkat ennek a felemelő érzésnek. Minden emberben. s ebből elegendő kivenni részünket! Semmi más teendőnk nincs vele. könyvemben! 5) Fény Különösen fog hangzani: merítéssel. a betegség. Nem kell feléleszteni. feléled bennünk egy új erő: a fény. tudatosan kell figyelnünk rá! Hogyan meríthetünk örömet a legnagyobb rosszból? A legsötétebbnek érzett kétségbeesésben gondoljunk erre: lehetett volna rosszabb is. a kétségbeesésen és a betegségen.dologban.azért rejtő­ zik. A jóhoz (most. észrevételéhez. fel vagyunk dúlva. miből lehet meríteni? Csakis egy létező. mint a belső tűz. de gon­ doljunk bele: amikor el vagyunk keseredve. Az öröm nem jön életünkbe csak úgy magától. viszonyuljunk tehát a rosszhoz. az örömet észre kell vennünk. nem kell elkészíteni. Emlékezz csak. hadd jöjjön! Benne van minden létező. minden teremtett dologban benne rejlik .han hamarosan újra megjelenő . Merítéssel növelhető. Ez a fény a nem más. még a legrosszabbakban is. hogy nem hívja fel magára a figyelmet. világosságnak mely átszűrődik a sötétségen. és hagyni. beengedéséhez azonban szükségünk van a tudatosságra. 41 . kifeje­ zésre juttatott öröm.egészében átéljük. az örömben van mindennek az alapja! Még a SZERETETNEK is! Lényegi kérdés az öröm újrafelfede­ zése.

olyat. a csendhez egy lépéssel sem kerülünk közelebb! Más megoldást kell keresni. ami minden tekintetben kielégíti e vágyunkat. idegesít a közvetlen. Ezt a fényt kell most beengedni az életünkbe . hozzáállásainknak. és igen kemény. gátat szabjon a Szabadság­ nak. hogy környezetünk változzon is meg nem is. és magát a környezetet is igyekezhetünk megváltoztatni. hiszen valahol mélyen az emberi természet része az (és talán még könnyebbnek is tűnhet). sem önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni. de megjósolható az eredmény: hatalmas erő és energia-befektetés mellett sorozatos kudarc és sikertelenség! Nagyon nehéz ezt belátni. hogy másban keressük „nyomorúságunk" forrását. Sem környezetünket. érezzük az űrt. amikor valami meghatározhatatlan dolog hiányzik.van segítség! -. kíméletlen harcot folytatunk annak eldöntésére. Tudom. hogy eljut mindenhová. mert a változtatás általában valamilven harccal történik. 6). A Fény természete. a szenvedésen kívül. Hadban állunk bensőnkkel.a beteg sem minden esetben akar beteg lenni -. nem mindig szándékosan teszi az ember . hogy van más megoldás is a betegségen. a pozitív értelem. hogy nekünk pillanatnyilag legyen jó. Környezet Hatásait. Megtehetjük. vagy tágabb környezetünk? Tennünk kell valamit. Azért mondok most pillanatnyit. mit is akarunk valójában. Ezért lehetséges. éltető erejét mindenütt kifejti. hogy falakat emeljen. teljesed­ jen a gyógyulás útja is. a harmó­ niához. elzárkózik előle. mégpedig úgy.csak akkor érezzük. azonban a célunkhoz. mert abban az esetben zavar a külvilág. hogy érzésünk jelentős mértékben változzon. amikor belső világunkkal hadilábon állunk. amikor zavaróvá válik a sötétség és észleljük hiá­ nyát. következésképpen minden erejét leköti. az ellenkőzőét éri el! A betegséggel kapcsolatban a fény a kivezető út. aminek kimenetele mindig kétséges! 42 . Bosszant. csakhogy az ember „tudattal" rendelkezik. de azzal. hogy „tudatosan" nem en­ ged utat a fénynek. azzal. hogy ezzel szándékosan (!) mások életébe nem avatko­ zunk be! Olyan jellemzőkkel kell bírnia tetteinknek. hogy nem vágyik a tudatoso­ dásra. a remény.

A megismerés és az alkalmazás között hatalmas különbség van. amelyek nekik hasz­ nosak. A titok nyitja a megismerésben rejlik! A megismeréshez pedig kell. feleslegeseket pedig kiüríti! 43 . hagyjuk hadd vegyék el azokat. eddig elfelejtett tényezőket is. hogy tudjuk megkü­ lönböztetni a jót a rossztól! Fosszunk le róla minden sallangot és meg­ kapjuk azt. értelmüket. melyek valamilyen formában hasznosak. hogy legyen bennünk a vágy. Ez csupán ennyit jelent és egy betűvel sem többet! Teljes lesz tudásunk és ismeretünk ekkor: szívünkkel képesek vagyunk megkülönböztetni! Teremtsük meg. élesszük fel a megismerés vágyát. nem ismerjük életünknek és környezetünknek minden je­ lentősebb részletét. talán) van vagy létezik más megközelítés is az eddigieken kívül. hogy (eset­ leg. jelentőséggel bírnak. a haszontalanokat. A többit hagyjuk ott. mint a tiszta „tudatlan" gyermeki lelkek: tegyünk elébük mindenféle ételt. nem is bennünk. nem a környezetünkben van a hiba. ha az otthagyottakat is megismerjük és megértjük jelentőségüket. csak azt veszik magukhoz. melyek szimpa­ tikusak és megláthatjuk. 7) Étrend Bár nagyon fontos. gyorsan hozzáfű­ zöm: az egészséges és erős immunrendszer feltételezi. Cselekedjünk úgy. ahol van! Ezt természetesen csak akkor tudjuk tökéletesen megtenni. hogy mégis másként történjenek dolgaink! Döntéseinknél vegyünk figyelembe más. de nem annyira az étel milyensége határozza meg a betegség és az egészség közötti viszonyt. ami minden teremtett lélekre is vonatkozik és igaz! Tudod. Tegyünk mi is így környezetünkkel: vegyük ki belőle azokat a dolgo­ kat melyek számunkra jók.AZOmban van lehetőségünk. amikor átéltük. hogy a tudat jól vezérli az emésztő rendszert és az anyagcsere-folyamatokat! Az élelmi­ szerek rezgései közül csak azokat teszi magáévá. amikor rosszul érezzük ma­ gunkat. sokkal inkább a „hogyansága"! Még mielőtt a vegetáriusok eretneknek neveznének. hanem a viszonyulásunkban! Nem teljes az ismeretünk. és ezt jól véssük észbe! Igazán akkor vagyunk képesek (maradék nélkül) lemondani egy dolog­ ról. megértettük és tanultunk belőle.

a tudat által vezérelt szervezet úgyis megkülönbözteti és kiüríti a számára haszontalanokat. abban szervezetünk megtalálja a neki nélkülözhetetlen energiákat! Fontos. De. vagy a védőoltásokra. Vagyis amikor tudatunk nyitott: úgy vezérli testünket.Teljesen mindegy. va­ gyis találkozni fogunk azokkal a gondolatokkal. tudjuk: „az élet káros az egészségre"! Ha ismerjük gondolatainkat. érzéseinket.önmagában . sőt megtehetünk min­ dent.és szerintünk esik jól -. mit eszik. lehetőségeinket. akárho­ gyan igyekszünk. mint a védőoltás! Gondoljunk itt az állatvilágra. melyek homlokegyenest más mutatnak. összeütközik bennünk a jó és a rossz étel. Gondolok itt a pozitív gondolkodók esetében a negatív tapasztalatokra. csendes örömmel fogyasztott táplálék. álljon az bármiből. de talán fontosabb: hogyan eszünk! 44 .. pozitív gondolkodás. amerre menni kell. tökéletesen táplál­ va az egészséget! Összegezve az imént kifejtett gondolatokat elmondhatom. . károsakat! A helyes táplálkozáshoz szerintem ez is szükséges: olyan táplálékot is be kell vinni. ismerni fogjuk azt az utat. amikor a természetes szelektálódáshoz szükség van a ragadozókra. aminek kö­ vetkeztében azok tiszta energiává alakulnak bennünk. Szellemi étrendünk tekintetében igyekezhetünk. hogy csak a számunkra kedves táplálékot vegyük magunkhoz: pl. az élet napos oldalának keresése. kudarcokra. ami stimulálja. hasznossá fog válni a szervezet számára! Általában véve ami jól esik . hogy önállóan megkülönböztesse a jót a rossztól! Most azonban térjünk vissza a hogyanság fogalomköréhez! A hogyanság alatt az ételhez való viszonyt értem! Hogyan viszonyul tudatunk az elfogyasztott szellemi és fizikai táplálékhoz? Ahogyan a szellemi táplálékhoz viszonyul a tudat. hogy az étrend . hogy mit eszünk.nem gyógyít meg. de más hatá­ sokkal együtt mindkét eset lehetséges! Az örömmel. mert akármit cselekszünk. nem betegít meg. úgy fog viszonyulni a test a fizikaihoz (és ez nagyon fontos mind a betegségek. Legyünk objektívek. tapasztalatokkal. ahogyan a gon­ dolatok esetében. a tiszta. mit fogyaszt. vagy a kóros soványság tekintetében). amikor arra serkentik a szervezetet. mind az elhí­ zás. nem leszünk képesek elkerülni az összeütközést. serkenti pangó részeinket! Pontosan olyan ez.sajnos"(!) nem tudjuk megtenni.

pl. vagy sem. Lényünk egy része „pusztul". melyek megkönnyítik életünket az egés­ zséghez vezető úton. Hogyan tehetjük meg a legkönnyebben? Szívünkben. melyek elősegítik törekvéseinket. hogy tudomást veszünk-e róla. mint egy késztetés. Megtalálhatók bennünk azok az erők. hogy a kívánt cél felé repítsen. az apró sikerekre. Természetesen jogunkban áll megvárni. A fizikai testünk is folyamatosan változik. hangsúlyozom: tudatosan. A változás az élet minden területén folyamatos. pontosan mi is ez? Könnyen érthető ez a folyamat mindkét irányban: Minél jobban érzékeljük a betegség jelenlétét. annál gyorsabbá válik a gyógyulás folyamata. mely ott motoszkál bennünk. és ez teljesen függet­ len attól. míg ez az apró érzés mindent elsöprő elementáris erővé válik. melyek a változás szelét hozzák. szívünkkel érzékeljük ezeket. míg másik része ugyanekkor újjászületik. Megelőzhetjük ezeket a nagyon a nagy fájdalmakat. amikor szí­ vem minden szeretetével. Életünk összes percében és pillanatában érnek bennünket olyan hatások. Minél jobban odafigyelünk a pozitív változásokra. és közben új sej­ tek születnek. Itt is lehetőségünk kínálkozik arra. a változásokat nem! (Megjegyzem: az is nagy je­ lentőséggel bír. amit befektethetünk az egészség eléré­ séhez!) 9) Elfogadás (Legtökéletesebben akkor tudom elfogadni az anyósomat. de ekkor a válto­ zás nagyon erős és sok fájdalommal jár. egy apró vágy. Olyan ez.8) Változás Szerepe igen meghatározó a betegség-gyógyulás folyamatában. ugyanakkor nem ve­ szünk róluk tudomást. annál gyorsabban fejlő­ dik ki a kór. sejtjeink állandóan pusztulnak. hogy a változásból kivegyük a számunkra hasznos tényezőket. Tudatosan.: a fájda­ lom jelentős erőket szabadít fel. befoghatjuk ezt a szelet. hogy a fájdalomhoz másként viszonyulunk. elmém minden figyelmével a lányára koncent­ rálok!) Szerepe a gyógyulásban és a betegségben igen jelentős szereppel bír! Miért? 45 .

mondjuk a kórokozókat. hogy kihasznál minden lehető­ séget. de szinte kivétel nélkül mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: hogyan működik a regenerálódás. ha pedig egy helyzetet nem ért. akkor a beérkező anyagra. Az elfogadás három lépése: . ezt felfogni. hogy nem erőltet ránk semmit. Arra. és befogadja. amikor tudatosan vagy tudattalanul segítséget ké­ rünk. A tudatos elfogadásban van a kulcs. beteg. Továbbá bennünk van az a csodálatos öngyógyító képesség. mégpedig első lépésként (ha már beteg valaki). de nem biztos. és ez csak annyit jelent. hogy el tudjuk fo­ gadni az egészséget is. Történhet regenerálódás. mellyel valamilyen szinten minden teremtett élőlény rendelkezik.Elfogadni a betegséget. helytelenül értelmez. belső segítséget a gyógyuláshoz vezető úton. hogy rosszul fog rá reagálni! Ha a test nem képes az elfogadásra. de ezek szorosan összefüggenek. továbbá a megértésre.Elfogadni minden külső. segít. A félreértések elkerülése érdekében tisztázom az alábbi kérdést: a beteg­ ség elfogadása még a véletlenül sem jelenti a következőt: beletörődni! Csupán ennyit tesz: most beteg vagyok! Nem többet és nem kevesebbet. Miért? Mert a tudat nem képes elfogadni a beérkező ingereket és így képtelenné válik a feldolgozásra. A tudós társa­ dalmat. . a szervek újra képződése? Ez az öngyógyítási képesség az Isteni részünkben található és természetesen iste­ ni tulajdonságokkal is rendelkezik. illetve a gyógyulást is.Elfogadni ezt: lehetséges a gyógyulás. az feltételezi azt. . két módunk van. akkor nagyon valószínű. ami az élettől idegen. hogy regenerálódási képességünk és ezzel az egészséget elérő ké­ pességünk a lehető legtökéletesebb legyen. Ha el tudjuk fogadni a betegséget. és ezt vegyük nagyon komolyan! 46 . nem nélkülözhetik egymást.Mert a tudat szintjén jelentkező el nem fogadás depresszióhoz. Vagyis lehetségessé válik: nem fogadja be a léthez szükséges anyagokat. hogy beteg! Nem többet és nem kevesebbet. Ez pedig azt jelenti. a fizikai szinten pedig betegséghez vezet. legyen az tápanyag vagy valamilyen kórokozó. valószínűleg helytelenül fog rea­ gálni.

minek nevezzük. ahhoz. tökéletes! A lelket a különböző vallások illetve irányzatok különbözőféleképpen értelmezik. de már egy sokkal teljesebb felé. tehát érzékelhetetlen. a határtalan boldogságot. Most lényünk azon részéről beszélek. ebbe az irányba halad min­ den teremtett dolog. A fájdalom másik oldala a boldogság. Nem mehetünk vissza az Ősi Istenhez. amit most nyújtunk neked. mely rendelkezik minden ősi tu­ dással. mi több. lényege tulajdonságában rejlik. lényünk azon része. hogy a MI lényünk előbb-utóbb olyan tökéletes legyen. Első lépés: felvetni a „talán"-1. továbbá azokat az erőket. értelmezhetetlen volt). mely rendelkezik az Ősi Tudással! Teljesen mindegy. A robbanást. énünket! 47 . A lényeget tekintve semmi eltérés nem tapasztalható. melyek benned ébrednek.Szabadabban. el kell tiporni „egónkat". Használd a reményt. mondhatni. csupán másként nevezik. egy új Istenhez igyekszünk mindannyian! Eletünk során törekednünk kell arra. és csak ez számít! A lélek az Ősi fájdalomban születik. mely felé min­ dannyian igyekszünk. Az emberi életben növekszik. Ide. az azt megelőző pillanatban átélte az elképzelhető legnagyobb fájdalmat. több oldalról megközelítve kell gondolkodni! Figyelembe kell venni ezt is: ha van betegség. a bizo­ nyosságot és a hitedet. ami Lényünk ISTENI része! Sokan mondják: le kell győzni. igyekeznünk kell. Végül: fogadd el azt a segítséget. a megosztást követő pillanatban megszületett a Szeretet (előtte nem nyilvánult meg. Ez. Ez az erő tette lehetővé. 10) A lélek ISTENI szikra. hogy önma­ gát megtudta osztani. Ekkor felfedezte az örömöt. Öröm felé igyekszik! Fájdalomban születtünk: amikor az Úr végtelen magányosságában megosztotta önmagát (ősrobbanás). Majd ezzel. van gyógyulás is. az immár a felszabadult erővel volt képes a világot megteremteni. de legalábbis hasonlatos.

Ha nincs bennünk szeretet. mint egy durcás kisgyermek. E részünk ugyan isteni tulajdonság­ gal rendelkezik. Visszarohanunk. ha van hozzá kedvünk) meríthetünk erőt életünk további részéhez... megtagadja az együttműködést! Tulajdonképpen erről a dacosságról beszélhetünk a betegségek kialaku­ lásakor is. fejlődni fog! Abban a pillanat­ ban. de közben tisztában vagyunk vele. mi értelme. ami a kis­ gyermeket is arra készteti.Én azt mondom: tanítani kell az egót (tudatosan). Lelkünkben benne van a „minden-tudás". Mi értelme annak. hogy betegeket tudunk gyógyítani. Lelkünk már tökéletesen ismeri e fogalmat. öröm. de ez önmagában csak annyit ér. ahogyan mi emberek azt értelmezzük! Nem szükségszerű. ha nincs bennünk az öröm és a szeretet. úgy viselkedik. Lelkünk az a részünk. és aztán visszarohanunk a biztonságosnak vélt helyre. hogy csodákat tudunk tenni. „okos". hogy világot tudunk teremteni és pusztítani. mint egy fal. mi értelme. Ez valós fáj­ dalom. tehát már nem kel­ lene tapasztalnia! Illetve nem olyan formában. hogy „Istenné" for­ málódjon! Figyeld meg jól az iménti mondatot! Az egónk döntéseink hatására változni. mégis valamely furcsa oknál fogva lemondunk erről a tudásról. amennyit szívünk szeretetétől vezérelve megcselekszünk. egyéb esetben a lélek (hatalmánál és erejénél fogva) helyre­ hozhatná azt. mint a testiek. mi értelme az egésznek? Az értelmetlen dolgok pedig nagyon rövid életűek! 48 . de mégis meg kell tennünk abból a belső indíttatásból. olyanná válik. amit elrontottunk! Az ok. nem vállalja fel valódi érzéseit. mely megakadályozza lelkünk fényének. felnőtt emberek is ugyanezt tesszük. hogy a lelki fájdalmat újra és újra átél­ jük. melyből bármikor (feltéve. gyógyító erejének meg­ nyilvánulását: a fájdalom! A fájdalom úgy viselkedik. Mi. máshol kellene len­ nünk! Fájdalom lényünk azon részében jelentkezik. nem ismeri. kiűzünk magunk elé egy értelmes célt. ez a fal pedig lehetetlenné teszi az erők szabad áramlását! A lelki fájdalmak is ugyanúgy léteznek. amikor igyekszünk formálni. hogy visszaszaladjon édesanyja szoknyájához. mely még nem tökéletes saját értékelésében. nem csupán annak érezzük.

a lényeg az. az örökkön formálódó. ami a lélek volt. a nagy tanuló! Gyakran keverednek a megfogalmazások. Most legyen ennyi elég: állapota nem volt túl tökéletes! Tehát a szellemünknek is alapoznia kell régi. Olyanná kíván válni. úgy minden szervhez. Szellemünk rendelkezésére áll egy igen komoly isme­ ret (a lelki ismeret). de annál. és szabad akaratot kapott! A szabad akarattal rendelkező részünk a szellem. melyik részünk milyen célt szolgál. Mindegy minek nevezzük. sokkal többnek kell majd lennie a fejlődésben lévő szellemnek! Valamikor régen. de ennek az újnak a régire kell épül­ nie. hogy olyanná váljon. minden egyes célhoz és gondolathoz más energia szükséges.11) A szellem örök változó. változnia kell. mely folyamatosan törekszik arra. marad­ janak benne. hogy szabad akaratából csak azok legyenek. Mint ahogyan minden embernek más és más jelenti az igazi örömet. hogy valami egészen más jöjjön létre. Valami oka bizto­ san volt annak. eredendő tudására. Talán így lehetne definiálni: az energia Isten olyan megnyilvánulási for­ mája. mindegy hogyan nyilvánul meg. ezért szükséges tisz­ tázni a részleteket. Mire megyünk (pusztán) a gondolat erejével. meghatározások és nem látjuk tisztán. Szellemünk lényünk azon része. ha be akarunk verni egy szöget a falba? De mire megyünk pusztán a fizikai erőre támaszkodva? Könnyen megjósolható az eredmény! 49 . aki szabadságot. amit felhasználhat a fejlődéséhez. hogy erejét használhatjuk! Meg kell ismernünk ezeket az erőket. melyet szabadon tudunk felhasználni céljaink elérésének érdeké­ ben. de mindnek van egy közös vonása: mindegyik erőt ad. Egy új dolog szülessen. hogy Istenünk megosztotta önmagát. a feledésbe merült múltban megszületett lelkünk. hogy azokat a legmegfelelőbb módon alkalmazhassuk. melyekből megszülethet az Új! 12) Az energia sok megnyilvánulási formával rendelkezhet. mint a benne lakozó lélek. mégpedig úgy.

amíg hiszünk valamiben.13) Együttérzés A gyógyulásban betöltött szerepe abban áll. elfogulatlan. úgy érzékeljük a dolgokat. legyen szó egészségről vagy megismerésről. de szem előtt tartjuk az egészség és a betegség „érdekeit" is. sőt valahol biztosan létezik. Együttérzésünk alakítja ki azt az érzést. de ezzel az egészséghez még nem jutunk közelebb. hogy komolyan vesszük a betegséget. idegen. legyőzted azokat. ami még számunkra nem történt meg. ahogyan a két láb is együttműködik a cél elérése érdekében! A hit egy arra vonatkozó elképzelés. még semmit sem tettél azért. vagy a legegyszerűbb cél elérésről! 14) Hit Hitünk tárgya. ahogyan vannak. Mégpedig a kettő­ nek ugyanúgy kell (együttműködni. Ereznünk kell saját fontosságunkat. lehetséges hogy létezik. Harcolhatunk elvakultan a betegség ellen és lehetséges. Gondoljunk pl. erre fel­ tétlenül szükségünk van! Nélküle soha meg nem lelhetjük azt. mellyel meg lehet teremteni az egészséget. megtapasztalható . békés.elért . amikor társul mellé a tudás is. nem fogjuk érezni a gyógyulás fontosságát és ekkor nyilvánvaló. hogy látszólag legyőzzük. Ez az idea sem úgy kell a gyógyuláshoz. mint az a közhiedelem sze­ rint szükséges! A hit csak akkor. meg kell tapasztalnunk jelentősé­ günket és a betegséget. hogy sike50 . hogy komolyan vegyük magunkat és problémáinkat. Az együttérzés nagyon távol áll a sajnálattól és a lekezeléstől! Az együttérzés egy nyugodt. hogy bensőd visszanyerje a harmóniát! Miért fontos gyógyulásunkban az együttérzés? Mert ha nem érzünk (magunkkal) együtt. csak is abban az esetben segíti elő a gyógyulás folyamatát. csupán vágyunk rá és hiszünk benne. amit kere­ sünk. hogy természetes belső erőink nem élednek fel olyan mértékben. vagyis objektív képet mutat mindenről! Hogy úgy lássuk. melyek gon­ dot okoztak.valóságnak. addig nem számít kézzelfogható. a hasmenésre: azzal. de számunkra ez teljesen ismeretlen. hogy megszabadulsz azoktól az anyagoktól. nem teljesedett be. megfoghatatlan képződmény! Amíg van hit. melyek a csikarást okozták.

amikor a legnagyobb bajban vagyunk. de akkor már nem lehet többé hitnek ne­ vezni. az elért sikereket. Hitünket felhasználhatjuk. 51 . tudjuk: van gyógyulás. azt az oldalát vedd alapul. amelyik fel­ szabadít! Nézzük meg a gyermeket: amikor orvoshoz viszik. kielégítetlen vágyunkat. mert reményt ad. mert átalakul valami egészen mássá. A hit jó. hogy meggyógyul. de közben fává lett. gyógyulásunkhoz miért van mégis szükség a hitre? Valahol nagyon mélyen eltemettük azt a természetes elfogadást. ébresszük fel a tudást. a betegségre vonatkozik. hogy olvasod ezt a könyvet. Magja. Tudod. de rossz. ők tudnak. mert re­ ményt ad a sötét kétségbeesésben! A hit rossz. nem gondolkodik rajta. Figyelmen kívül hagyom a jeleket. de csak van! Rajtunk. a prob­ lémára. a világosság iránt érzett örök. Elfogadásból felnőttkorban már csak a rossz elfogadásának a természetessége maradt. most nem tudom kézzel fogni! Most hiszed. kiindulópontja volt a hit. aminek „csak" a magja volt a hit. Bennük még él az a természetes elfogadás. A hit jó. következésképpen semmit sem ad (igaz semmit sem tagad meg). mert világosságot. amikor saját lábunk helyett a hitre támaszkodunk! Mindezeket vegyük figyelembe. felnőtt a hit és bizonyosság lett belőle. de megfelelő hozzáállással mindent meríthetünk belőle. ami feleslegessé teszi a hitet. orvosságot adnak nekik. minden megtapasztalható mellett. a mi hozzáállásunkon múlik. nem hiszi. vagy tudod? . Nekünk felnőtteknek. gyertyát gyújt a sötétben. magasabbrendűvé. van egészség! De csak van. Ez természetszerűleg az adott témára. ami kinyitja előttünk az egészség teljességét. mert a gyertya fénye elaltatja a valódi fény. a hit jó.rül! A lényege mindenképpen ez: most nincs itt. mégis az esetek jelentős többségében megtörténik a gyógyulás! Miért van ez így? A gyermekek nem hisznek. melyik arcát vesszük alapul! Javaslom. amikor azt mondjuk: hiszünk ezt is jelenti: elmegyek minden konkrét. amikor hitünkkel foglalkozunk! Van benne jó és van benne rossz.Elég egyértelmű a válasz. Változtassunk ezen.

hogy helyette tegyenek. gondolkodásunkat. a jó érzéseket. nem létezett számára más. Igenis lesz! 52 . az. A pihenés és a lustaság az érem két oldala. Talán nem lesz belőle probléma. előbb vagy utóbb lustává válunk. de hite annyira kitöltötte. Fontos. sőt elengedhetet­ len. Hitte: Isten segít. aminek hátat fordítottunk. Megoldás. Ami­ kor másra fordítjuk figyelmünket. Ekkor szakadunk ki érzelmeink erős kötelékéből. Nézzük. és ezek alapján cselekedjünk. a többi már csak rajtunk múlik. ami eddig befolyásolta tetteinket. Milyen nagy szó ez! Találjuk meg a lehetőséget és éljünk vele. és csak a tiszta lényeget fogjuk tapasztalni. de a lényeg: hite egész életét kitöltötte és már nem maradt ideje cselekedni! Csak várt és várta. hogy a segítő kezet már el nem fogadhatta! A hit akkor nyer értelmet. higgyünk. hogy valóban kikapcsoljunk. akár a boldogság­ hoz. de közben továbbra is egyhelyben ülünk. Ha nem pihenünk. Ez mind nagyon szép és jó. meg­ szűnik nyomasztónak lenni. hezi­ tálunk. csak a hite. A pihenést jellemzi. Ebben a helyzetben pedig könnyedén meglelhető a szükséges megoldás.Tegyünk így mi is. Lehetőség. akár a gyógyuláshoz. Emlékezz erre a lehetőségre a be­ tegségekkel kapcsolatban! 15) Pihenés Könnyen belátható és megérthető. mennyire fontos kiereszteni a fáradt gőzt. ki hitében már odáig „fejlődött". „Volt" nekem egy ismerősöm. hogy most egy olyan „munkát" végzünk. he­ lyette éljenek. Vagyis amikor átadjuk magunkat a pihenés­ nek. hogy szabadon választjuk. amikor megtaláljuk és használjuk azokat a lehetőségeket melyek általa kerülhetnek elénk az életben. azaz használjuk őket. melyekkel aztán élünk! Éljünk. elengedni nyomasztóvá vált gondjainkat. Cse­ lekedjünk! Ezt bizony gyakran elmulasztjuk! Gondolkodunk róla. hogy elfelejtett minden mást. ami feltételezi: később (talán) nem lesz belőle baj. hiszen csak ekkor nyílik lehetőség a másfajta nézőpont alapul vételére. ami kizökkent a hétköz­ napok taposó malmából. a tiszta gondolatokat. mit is jelent a lustaság szó. de inkább a fogalom: a lustaság egy olyan tevékenység. képzelődünk. de a következő pillanatban vegyük észre a visszajelzéseket is. szabadon dönthetünk arról. megszabadulunk eddigi előítéleteinktől.

melyeken nem kell sokat gondolkodni. fordítja az észleléseket a másiknak. hogy semmi sem rögzített egyértelműen. Az agyburkok lemezei között az az agyfolyadék kering. ahol összefutnak a különböző pályák. kisagy. nyúltagy a gerincvelővel együtt képezik a központi idegrendszert. A kéregállomány és az alatta fekvő. valamint egy többrétegű burokrendszer biztosítja. A tudat az agy sejtjein keresz­ tül adja át tájékoztatásait a testnek. melyben az összeköttetések száma. vagy érzékeljük. az idegingerületek lehetséges útja szinte csillagászati mértékkel mérhető. mint egy rádió adó-vevő. hogy a szellemvilág hangjait halljuk. csakhogy olyan dolgokat. A nagyagyhoz csatlakozó közti agy. Tudatunk az agyhoz szellemi és fizi­ kai síkon egyaránt kapcsolódik. amely mélyen az agykamrák falában lévő fonatokban termelődik. pályákat tartalmazó velőállomány egy hihetetlenül összetett térháló láncolata. Az agyvelő hasonlóan működik. Mivel az imént említettek nem egy „nyelvet" beszélnek. Ugyanakkor az is kiderült. sokmilliárd idegsejt kapcso­ lata. hiszen nagymérvű agykárosodások esetén is más területek képesek átvenni feladatokat. Lelki oldal: Agyunk idegközpont. AZ AGY Fizikai oldal: A központi idegrendszer a koponyaürben elhelyezkedő képződmény. Dehogynem. hogy valami is változik életében. illetve a szellem számára. és természetesen fordítva 53 . érzékeli és átalakítja a kapott jeleket a fizikai test. Védelmét a csontos boltozat.Itt nem beszélhetünk arról. E bonyolult domborzati térképre a tudomány már nagyjából felrajzolta azon központok területét melyekhez különböző tevékenysé­ geink köthetők. hogy a lusta nem tesz semmit. tesz. A nagyagy két féltekére oszlik s felszíni szürke állományát tekervények és barázdák szabdalják. Gondoljunk bele: igazából milyen ritkán fordul elő. Itt kerül feldolgozásra minden begyűjtött ismeret. A lehető legkisebb annak az esélye.

mely részünk szorul „fejlesztésre". Ilyenkor érdemes segítséget hívni.állapotra van szükség. vagy azokat megvalósítani. Röviden: a test olyanná válik. Csak ekkor tudjuk a dolgok valódi természetét megismerni! Érezhetjük az apró hiányosságokat. Tompaság és dekoncentráltság fogja jellemezni életét. ott ered gyökere. kézzel fogható elváltozást. Itt elsősorban a tünetekről és azon diszharmóniákról beszélek. tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is. Ahhoz. felfogjuk. amikor vizsgáljuk önmagunkat (másokat). de volt (van) valamilyen „baja". A csakrák állapotából. Márpedig az érzékelésnél. az akarat kinyilvánítással van kapcsolatban. területhez tartozik egy-egy jelentés.: tompa fájdalom jellemezheti a területet. amikor az ember tudata kissé beszűkül és nem képes önmaga elé célokat kítőzni. Ennek jelentősége akkor fog előtérbe kerülni. amikor elzárkózik az örömet okozó helyzetei elől. de nem feltétlenül önmagunkban. mi­ lyensége szerint. Nincs mihez viszonyítani. hogy ráébredjünk valójában. illetve meg nem nyilvánulásaival. hiszen önmagunkban (minden visszatükröződést nélkülözve) lehetetlen értelmezni tetteinket. ami a tudat tulajdonságai. a hirtelen fellépő vagy folyamatosan jelentkező fájdalmas területekből könnyedén kikövetkeztethető az a lelki állapot. Tulajdonképpen egy (kétirányú) érzékelő. gondolatai. hiszen minden részhez. mi zajlik az agyban. hogy érzékelje egy „kívülálló" a bennünk lezajló folyamatokat. Szoros összefüggésben van az akarat különböző megnyilvánulásaival. hogy érzé­ keljük. Minden felmerülő diszharmónia. melyek még nem hoztak létre konkrét. átalakító szerv. E területek energiái leginkább a célok kitűzésében és ezek elérésében segítenek. a valódi kapcsolat kialakuljon. Önmagunkat vizsgálva nehéz feladat ezeket észlelni. szüksé­ ges egy különleges tudatállapot! Ugyanígy egy különleges . amilyen a tudat. betegség a tudatból indul. Homlok tájék: Jelentősége az akarattal. Pl.tudatos . hogy a kapcsolat. tapasztalásnál is elenged­ hetetlen a viszonyítás.is igaz. 54 . aminek eddig nem tulajdonítottunk jelentőséget. A könnyebb megértéshez térképezzük fel az agy lelki jellemzőit. érzései alapján átalakítja a fizikai létet. diszharmóniákat.

az álmodozást.viszonyra vonatko­ zik. A beteg valamilyen érzést. Homlok (baloldal): Fizikai dolgokra. a csakra érzelmi (bal) oldala mutat beszűkü­ lést. bizonytalanok. az „benn" a testben már a jobb oldalon fog feltűnni. Tarkó: Azt és úgy érzi. stabilabbá teszi a cél felé haladást a nehézségek között. Homlok (jobb oldal): Ezen az oldalon az érzések jelentkeznek. de ennek van egy másik vetülete is: nem vállalja fel az eset­ leges kritikákat. mint hegymászóknak a kötél. sokkal könnyebbé. Szükséges ez a kapaszkodó. valaki megpróbálja irányítása alá vonni gondolko­ dásmódját. Előfordulhat az ellenkezője is. akarva-akaratlanul is figyelmen kívül hagyja. Minden más megegyezik a jobboldal jellemzőivel. Tehát. amikor a beszűkült hozzáállás helyett a fokozott tevékenységet. hogy másoknak is vannak érdekeik. Gyakran előfordul: görcsös igyekezetében.bizonytalan . Tehát ami a csakrában jobb oldalon jelentkezik. valamit pedig szeretne elkerülni. hogy elérje kitűzött céljait.célok tisztázatlanok. erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat. akkor az önmaga elé kitűzött . a fokozott akaratot helyezi elő­ térbe. 55 . érzelmet akar elérni. amikor itt érzékelünk diszharmóniát. és a betegség kialakulása. Pl.A célok kitűzésének és az elérésükhöz szükséges energia befektetésének jelentősége a kapaszkodóban van. Az agynál illetve a fejnél figyelembe kell venni egy „furcsa" tulajdon­ ságot: miként a szemben illetve a fényképezőgépben fordított kép jelenik meg. az agyban az ellenkező oldalon lesz. Ennek következtében rájuk erőlteti akaratát. Mindkét esetben előfordul a csakra deformálódása a lelki egyensúly megbomlása. De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konf­ liktus támadt az érzésvilágában. úgy az is éppen fordítva tükrözi vissza a kívül megjelenő sajátossá­ gokat. az azokhoz való .érzelmi .

Az önállóságban. Hiszen nem képes elhinni: létezik számára segítség. de nem teszi. feldolgozatlan. Itt a konkrét kézzel fogható. félreértett dolgaiból ered. jellemezhető. Lehetne az ide vezető utat sokkal bővebben is értelmezni. de a kettősség tovább­ ra is fennáll! Szeretné. de „tudatosan" másik megoldási. érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás. az igaz érzés. tünetet. a segítség el nem fogadása takar egy bizonyos fajta hitetlenséget. Vagyis a konkrét. 56 . fizikai léttel. hogy megvizsgálja eddigi életét.mások gondolata.mégis .még saját magának sem! Fejtető (Baloldal): A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett. viszonyulási sémát választja. amikor sem kérni. az önállóság megtapasztalásából fakadó bizalom és odafordulás diszharmóniájára lehet következtetni az itt jelentkező műkö­ dési zavarokból. szeretné elkerülni. Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal. de elfogadja stb. nem mondja el . Tarkó (jobb oldal): Az érzésekre. akarata hatá­ rozottan érezteti hatását életében. Tarkó (baloldal): A ráhatás. mely mellett megtalálható a biztos támasz tudata jelentős belső erőt képvisel.nem okozna különösebb problémát. de . a meg nem értés! Ez még . melyek gyakran a múltjában keresendők. Az anyagi világ megoldatlan. nem mer „konfrontálódni".Nem néz szembe. Felmerülő anyagi és érzelmi problémáit nem adja ki. de ezt most nem tartom idetartozónak. El­ temetve ugyan. de tisztában van a valósággal! Ott bujkál benne a valóság érzése. nem fordul hátra. Fejtető: Az elszakadás. A bezárkózásból fakadó segítségkérés elmulasztása. megtapasztalt fájdalmat. a konfliktus fizikai eredetű. anyagi segítségekhez való viszonya van olyan szakaszban. sem elfogadni nem képes a segítő kezet.önmagában . vagy éppen ellenkezőleg: félreértelmezett.

rányomják bé­ lyegüket minden érzelmi meg. hogy kizökkenjen az eddigi (rossz) hoz­ záállásából! Rossznak kell lennie ennek. valóban úgy vannak-e dolgai. könyvem részletesen tárgyalja) húzzuk ki a felgyülemlett feszültséget 57 . hogy semmi másra nem marad ereje. mint eddig értelmezte? Lehet-e más megoldás is? A legfontosabb része ezeknek. Szeretném hangsúlyozni: neki ez a hozzáállás igen kényelmetlen! Halánték: A Baloldal a földi. mégpedig az alábbi témakörökben: Hogyan áll a segítség elfogadásához? Elfogadja-e a felé nyújtott segítő kezet? Ad-e segítséget (önzetlenül)? Az iménti kérdések célja a következő: kétség ébredjen benne. lelki konfliktusaiban (melyek jelentős hatást gyakorolnak rá). nyomasztják. Érzéseiben. fájdalmában sebeit nyalogatja. hogy figyelmesen kérdez­ zünk. csak egyetlen dolog. Annyira gondolkozik rajta. mert más esetben ez nem okoz­ na lelki-testi diszharmóniát! Szellemi gyógyítása: Az „Élet Koronájából" (A Spirituális Útmutató Szellemi Vándoroknak c. sem kedve. és nem kap segítséget. Érzelmileg erősen befolyásolt. Gyógyítása. A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értetlenségét jelzi.és meg nem nyilvánulásaira. anyagi dolgok meg nem értését képviseli. és ez annyira leköti erőit. Azonban szorosan idetartozik még: erősen gondolkodik a probléma lehetséges megoldásán. mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem képes bejutni tudatába. vagy gon­ dolat tölti ki életét. illetve a beteg (önmagának) tegyen fel kérdéseket. a gyógyulás útja: Nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. A továbbiak jelentése megegyezik az előzőekkel. Gondjai.Fejtető (jobb oldal): Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér. akadályai azok. melyek gyötrik.

a 58 . amely a női és hím nemi hormonokat szabadítja fel. A lejátszódó folyamat: Tulajdonképpen nem veszünk ki semmit a betegből. ami megakadályozta a Fény szabad áramlá­ sát. hogy tüszszentéskor az „egészségére!" felkiáltással kívánunk jót a másiknak. a pajzsmirigyserkentő. továbbá az is. az ösztrogénnek a kiválasztását segíti elő. ez a vélemény még a XVIII. szoros összhangban. amely a női nemi hormonnak. ezek termelik a növekedési -. Majd szívünkre koncentrálva töltsük fel azon szellemi erőkkel. harmóniát teremtő erőkkel. Itt keletkezik továbbá a sárgatest serkentő hormon. kisebb cseresznye vagy babszem nagyságú belső elválasztású mirigy. Hogy az orrfolyás az agyat tisztítja. Ugyanakkor a petesejt vagy a spermium fejlő­ dését is szabályozza. hogy ez a mirigy az agy­ ban működő szellemeket mintegy „leszűri". Majd a megtisztított helyre a biztonságosabb gyógyulás érdekében. Erre vezethető viszsza a tubákolás. (A régi orvosok különös elképzelése az volt. Más néven agyfüggelék.és a simító mozgást mindaddig folytassuk. AGYALAPI MIRIGY Fizikai jellemzők: Irányító szerepet tölt be. mint szenvedély vagy szokás. míg szúró érzést tapasztalunk a kezünkkel. majd így a rossz gondolatok orrváladék alakjában távoznak el. amely az agyalapon a töröknyereg elnevezésű csontmélyedésben foglal helyet. században is elterjedt volt. feltöltjük a nyugalmat. Mun­ káját a Toboz-miriggyel együtt teljesíti. innen adagolódik az emlő fejlődését és a tejelválasztást serkentő hormon.) Az agyfüggelék elülső lebenyében sajátos mirigysejtek foglalnak he­ lyet. Valamint itt épül fel. hogy gyorsabban emlékezzen a szervezet. vezérli a szervezet hormonháztarását. de a simító moz­ gással feloldjuk azt a falat.és a mellékve­ sekéreg-serkentő hormon. melyekre szüksége van. E helyen keletkezik a festékanyagokat tartalmazó sejteket.

vagyis a serkentőhormon szintjét le­ csökkenti. és egy életen keresztül tart. cselekvési módnál szá­ mításba kell venni azokat is.pigmentsejteket serkentő hormon is. Ezenkívül ez a terület szabadítja fel a terhes méh összehúzódásért felelős oxytocint. s az itt keletke­ ző vegyületeket agysejtekre gyakorolt hatásuk miatt nyugodtan nevez­ hetjük örömmolekuláknak. egy ismételt. melyek mellé társulnak. Ha nem kapnak táplálékot. Az agyfüggelék hátsó lebenye idegszövet jellegű. továbbá a vérnyomást emelő és a vesében a vízkiürítést sza­ bályozó vegyületeket. Lelki jellemzők: (lásd még a kapcsolódó szerveknél) Az iménti alapján kiderült: a hormonokkal. Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem élése. nem érezzük át elért sikereinket. Ha fejünkben. Tárolóhelye azon hormonoknak. mire az ellentétes irányú parancsot ad. tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete. Mikor ez utóbbi a normális alá süllyed. Ezáltal magának a célhormonnak szintje is csökkenni fog. Végezetül az elülső lebeny felelős az ópiumszármazékokkal rokon endorfinok szintéziséért. melyek nem itt. mellékvese) nem kapnak táplálékot. meg nem tapasztalása. pajzsmirigy. 59 . Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni: nem egyedül itt jelentke­ zik probléma! Így a megkeresendő viselkedési. Ennek lényege a következő: amikor egy adott hormon szintje emelkedik. hogyan várhatjuk el tőlük az optimális működést. me­ lyek képessé teszik az adott szervek ellátását. vagyis a tűzzel van szoros összefüggésben. Hihetetlenül bonyolult vezérlő működése az agyalapi mirigyet a többi belső elválasztása mirigy működésének karmesterévé teszi. hanem a hypothalamuszban képződnek. Ez a finom hullámzás tehát élettani jellegű. amelyikkel összefüggésbe hozható a kialakult működési zavar. de ellentétes jellegű üzenet jut fel. Ennek tudomásulvételekor az agyalapi-mirigy újfent megnöveli a serkentőhormon mennyiségét. A hormonok szintjének szabályozása a negatív visszacsatolás elvén működik. ez az esemény egy visszajelzés formájában feljut az agyalapi-mirigybe. ezek a szervek (pl.

A beteg rosszul érzi magát a kialakult helyzetben. Mindebből következik. de ettől függetlenül kifejti hatását. életet fenyegető állapotot jelent. Amikor ebben a kör­ nyezetben valami ellentét formálódik ki. illetve agy víz áramlik folyamatosan. Ezt a kitörési vágyat tük­ rözi a gyulladás. hagyja abba a hiábavaló erőlködést és a túlzott alkalmazkodási vágyat! Ez így szép és egyszerű feladat! De megvalósítani lehetetlen! A gyulladás akkor fog csökkenni és megszűnni. sokk. energiákat. Azaz. akkor az agy az egyént (tudatot). s a közöttük lévő résrendszerben vér. Ha baktérium idézi elő. és van gátló rész is. Ezt gyorsan követi a vérnyomászuhanás. valamint az ezek viszo­ nyából egyenesen következő identitást. Jellemzője a hirtelen kezdet.AGYHÁRTYAGYULLADÁS Fizikai jellemzők: Az egész központi idegrendszert egy sajátos. az sür­ gősen ellátandó. fejfájással. Az emberi tudatot. nyomasztó konfliktusaiból. lelki erőket máshová irányítja át! 60 . akkor megrendül a látszólago­ san megszerzett biztonságérzet. Ez a mechanizmus rendelkezik mind­ két tulajdonsággal. A gyógyulás útja: Első nekifutásra azt is mondhatnánk: fejezze be a lázadozást. s végül is gennyvérüségről beszélhetünk. védi. míg az agyhártya a szűken vett családot. szeret­ ne kitörni szorult. hidegrázással. illetve az egyént bonyolult én-védő mechanizmu­ sok óvják a nem kívánt hatásoktól. betör az egész vérkeringésbe is. védi ezt a bonyolult idegközpontot. szűk környezetet mutatja. van jó. az intenzív betegellátás teljes fegyvertárát igénybe kell venni. Az ént a családja veszi körül. Amennyiben ezt a részt átfordítjuk a tágabban vett emberi környezetre. hogy a gyógykezelés egy igen összetett és nehéz feladat. Ha az idegrendszer e területét fertőzés éri. óvja a világ „káros" tényezőitől.) Az ellentét sajátossága. segítő anyagokat. elkezd lázadni. amikor az égést tápláló. minden külső behatás ellen. (Ebből tud a későbbiekben kialakulni a betegség. hogy nem feltétlenül kerül felszínre a konfliktus. Lelki jellemzői: Az agyat védő hártya. háromrétegű burokrend­ szer fogja körül. és keringés-összeomlás. tehát nem kerül be a „köztudatba".

Igyekszik elkerülni az összeütközést. Ezt az utat választotta a további konfliktusok elkerülésére. amik eddig is jelen voltak. hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gondolkodásmódját illetően. védett. kikerülte. Igyekszik önmaga elöl is. az érintett területen az agyállomány körülirtan elhal. foszló állománnyal kitöltött üregek jönnek létre. és hasonlatosan viselkedik a folyóhoz. aggodalmaskodások gyötrik. Túl nagy a nyomás.Amikor átirányítjuk erőinket. lázadásnál mindig fellép egy bizonyos fokú . könnyen elengedhető indulatoknak.lelki elégedetlenség. automatikusan kivonulunk a beteg területrő1 de ami a lényegesebb: egy konkrét j ó i behatárolható cél felé vesszük irányunkat! Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? A gyulladásnál. Lehet félelem és aggódás. Annyira lemond. a lényeg: ragaszkodik problémáihoz. ahol árnyékos. ami a hordalékot mindig egy adott helyre rakja le. ám roppant fontossággal és jelentőséggel bír a beteg számára. hiszen félelmek. de lemondott róluk. Tehát itt olyan élethelyzeteket kell megtalálni. Természetesen olyan helyre. Lelki jellemzők: Értékes emberről van szó. és nem élte meg azo­ kat! AGYLÁGYULÁS Fizikai jellemzők: Ha az agyban vérkeringési. s ezzel ellátási zavar keletkezik. de értékeiről a hosszú. lágy. Érfal-elfajulás (meszesedés) fog kialakulni annak következményeként. nem is létezik ez a képessége. ahol csökken az áramlás. Borsónyitói akár ökölnyi kiterjedésig változó. majd ez a rész sejtoldó enzi­ mek hatására ellágyul. elrejtett terület található. Beszűkülnek az erek. 61 . a külvilág szeme elöl is elrejteni problémáit. fájdalmas út követ­ keztében lemond. mert már túl nagy benne a nyomás. hogy úgy hiszi. mert nem enged szabad utat a kicsi. az ügy szempontjából lényeg­ telen mitől fél. A pépszerű anyag immár élettelennek mondható. Le­ het ez egy „apró" dolog.

amelyik alátámasztja jobbik oldalát. Megjegyzem.másként nem okozna szenvedést a szerencsétlensége -. Fontosnak tartom elmondani: az elhalt részeket az agy .vagy egészen másra használ . bizonyosság: ő szerencsétlen ember. de a kockázat továbbra is fennállhat. bomlásnak indulnak. képes rész. Igen erőssé válik benne a hit.az ember. Felállítja.idővel . vagy ha mégis. tudja: igenis szerencsés! Akkor hol van a probléma? A konfliktus abban áll. tehát az fölöslegessé válik.és teljes feladatokat átvállalni. Agyvérzés következtében is létrejöhet lágyulás .hiszen az agyi katasztrófa környékén megteremtődnek azok a feltételek. (A baj nem jár egyedül!) Amit nem használ . mint rög. rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés. nem meri felvállalni lényének. Márpedig ez a veszély igen jelentős. hogy nem ismeri. hallás járás. hogy „ne kelljen" másként viszonyul­ ni. Ugyanakkor jelen van egy másik fajta bizonyosság is . Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan megbomlik: eddigi képes­ ségei a feledés homályába vesznek. életének azon részét.képes kiváltani. amennyiben ez az értékcsökkenés ki­ terjed életének más területeire is. melyek előidézik az elhalást.amennyiben a beteg túléli .Vérrög. amivel évek óta küszködik (lásd még agy). Tehát önszántából nem növekszik. rövid időn belül megszűnnek! A szükségtelenné. mert már annyira megszokta szerencsétlenségét. jól behatárolható az a probléma. Szerencsétlen. (lásd még: agyvérzés) Körülírt. Igyekszik pótolni az használhatatlan részeket. A gyógyulás útja: Tornáztatás! 62 . ezeket az akadályozó tényező­ ket saját maga állítja fel. arra nincs szüksége. hogy továbbra is tökéletesen tudjon működni. mint az Élet: minden esetben utat tör(ne) magának! Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítani számára. Az agyunk (szervezetünk) is úgy működik. stb. elveszít bizonyos képességeket: lá­ tás. élettelenné (halottá) vált dolgok pedig természetüknél fogva fokozatosan szétesnek. haszontalan dolgok a teremtett világban nem léteznek. mert halmozódni szoktak a bajok. akinek semmi sem sikerül. nem terjed tovább. Az értelmetlen.

Ha éjjeli bevizelés for­ májában nyilvánul meg. A vizelést kísérheti parancsoló vizelési inger. azt hiszi. Lelki jellemzők: Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló működési rendel­ lenesség. ami körülötte és persze benne zajlik. De a meglévő . ez jelen esetben lé­ nyegtelen.részeket a megfelelő. problémákat is érzi. Előbbit általában 6. melyekről a gyermek előtt szó sem esett . így igyekeznek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre).fel nem térképezett.Lehetséges a tornáztatás. utóbbit 3 éves koron túl tekintjük kórosnak. amely jelentkez­ het csak éjszaka. Érzi a szülők között feszülő ellentmondásos . ki nem mondott dolgokra és érzelmileg nagyon erősen kötődnek szüleikhez (ez így ter­ mészetes). A „labilitásnak" köszönhetően félreérti a családi légkört. fel nem fe­ dezett. nevetés.amelyeket a szülők elhallgattak. tudat alatt megtapasztalja 63 . Oka: Ebben a korban még nagyon fogékonyak a szellemi. akkor a gyerekkori neurózis vezető tüne­ tének kell tekinteni. ha nem. Tehát nekünk ezt kell elérni! ÁGYBAVIZELÉS Fizikai jellemzők: A vizelés akaratlagos szabályozásának hiánya.félelmeket jelez.ép . Ezáltal megbomlik lelki egyen­ súlya. habár az elhalt részeket mozgatni lehetetlen. amikor a beteg nem tudja tartani vizeletét. támogatni lehet. mert őbenne már kialakult egy konkrét elképzelés). Lásd még gyermekbetegségek! Az anyaméh közelsége és a gyermek fogékonysága következtében azo­ kat a kimondatlan szavakat. vagy nappal is.vagy számára annak tűnő . be nem vallott . ami igen gyakran megbúvó . boldogító dolgokkal való foglalatoskodással erősíteni. túlreagálva válaszol minden diszharmóniára. ha időt ha­ vunk a körülötte lévő területek többé-kevésbé helyettesíteni tudják a kiesett részeket. s ez bekövetkezhet sajátos körülmé­ nyek között is (pl. melyek így. indirekt módon nyilvánulnak meg. Mint tudjuk.kérdéseket. heves félelem). nem szeretik! (Ha szeretik. Érthető módon érzékenyen.

elhallgatják. így könnyen azt a következtetést vonják le (akaratlanul) nem szeretik őket. Az eddig uralkodó feszültség távozik. miután tisztázták érzéseiket gyerekük iránt. bizonyosságot tovább fokozza. tudást. Természetes reakció. Rákérdezésre nagy valószínű­ séggel ezt nem tudják megválaszolni. Igyekszik meg­ szabadulni az iránta támasztott követelmények súlya alól. amikor az apá­ nak túlzott vágyai. a nem éber. A gyermekekben bennmaradó feszültség megakadályozza. Különösen igaz ez. hogy nem beszélnek róla. minden teremtett léleknél megfigyelhető: igyekszik szabadulni a kötelékektől. Az idegőrlő feszültségeket az „elmondással" sokkal könnyebben lehet megoldani a veszekedéseket mellőzve. Miért pont a mélyalvás állapotában következik be a nem kívánt ered­ mény? A mélyalvás a pihenés azon szakaszában következik be. Válasszák külön a munkahelyi és a családi problémákat. az alváskor. de ami ennél lényegesen fontosabb: így viszonyul szüleihez. érzékelhető hatását (ágyba vizelés). Mivel nem kerül felszínre. A gyermek feszültséget. Nem feltétle­ nül ölt ez határozott formát. Ennek következtében erre a nem tudatos élményre fog ala­ pozni. Magyarul: úgy érzi. nem szeretik szülei és ez az érzés akkor fokozódik leginkább. ha élete során volt egy olyan krízishelyzet. Gyógymód: Csak a szülők tudják hatékonyan megszüntetni ezt az akadályt. amikor (burkolt vagy nyílt) konfliktus feszül közöttük. de a gyermek így érzi! Van más módja is a szabadulásnak. és mindent ezek szerint ítél meg. hogy tudatosodjon a probléma. amikor ella­ zult fázisba kerül az ember. Gyakran a szülők közötti feszültségeket reagálja így le.a veszekedések felkavaró érzelmeit. 64 . és ezzel az ernyedtséggel van szoros összefüggésben az akaratlan vizelet­ ürítés. de annak feltétele. hogy fel­ fogják életük pozitív megtapasztalásait. bajt érzékel. mely belül mun­ kálkodik. már­ pedig itt erről szó sincs! A felszín alatt megbúvó konfliktusokra a gyermek akkor lesz fokozottan érzékeny. ellazult állapotban fejt ki jelentősebb. kívánságai vannak a gyermek képességeit illetően! Ezt az érzést. Az ágybavizeléssel magukra és a problémájukra „kívánják" felhívni figyelmet. a feszültségektől. amit képtelen volt feldolgozni.

az agya úgy viselke­ dik. Egyik. amikor a kicsi már elaludt (elalvás után 5-10 perccel) üljenek az ágya mellé. sugározzák ki rá. tudd min­ dazt. Bármely agyi verőér időleges összeszűkülése értelemszerűen a mögöttes. A lényeg ebben rejlik: elfelejtette. (Erre gondoljanak: szívem minden szeretetét kiárasztom. Az „agyérgörcs" népszerű kife­ jezés. akadály. ér­ szűkületek előidézhetnek ijesztő . gondolkodásából. Lelki jellemzők: A görcs tulajdonképpen egy tömb. tétovázások következtében elmulaszt megtenni. figyelmen kívül hagyva minden tényezőt. és felcserélte egy görcsös akarással. a nyugodt tettvágyat. Mi is rejlik lelki hátterében? A betegségnek két oka van. amikor tűzön-vízen keresztül. örömteli cél elvesztésétől való félelem. hogy semmi mással nem tud foglalkozni.és beszédzavar. mint egy felakadt lemez: csak ugyan azt szajkózza! 65 AGYÉRGÖRCS . hogy fájdalmas! Fájdalmat ébreszt bennünk: a nyomasztó emlék. Néhány héten belül meg fog szűnni minden tünet. amit szintén nagy gondolkodások. Ennek a ragaszkodásnak a gyöke­ rei rendkívül sokrétűek lehetnek. s a szeretetet. vagy akár egy szép.Majd este.s szerencsére múló . élete során valahol elhagyta a lazasá­ got. mely a keringési zavar okozta görcsös fájdalomra utalhat. bele értve a visszavisszatérő hisztériás kitöréseket is. zsibbadás és gyengeség a ro­ ham formájában fellépő átmeneti vérellátási zavar jellemzői. járás. Fizikai jellemzők: Az emberi agyon percenként 8 dl vér áramlik át. ragaszkodásból egyenesen kö­ vetkezik. aggódás. melyet iránta éreznek. Szé­ dülés-. amit irántad érzek).tüneteket. Viszont embóliák. amit a beteg jelentős erőfeszítések árán megvalósít. Egy olyan akarással. hogy a milli­ árdnyi idegsejt energiaszükséglete igen magas. a másik. A görcsös akarásából. hiszen annyi mindenhez vagyunk képe­ sek görcsösen ragaszkodni! A ragaszkodás tárgyáról azt azonban tudni kell. csak ez lebeg a szeme előtt. ám az agy erei kevéssé képesek aktív összehúzódásra. általa ellátott terület oxigénhiányos állapotát fogja előidézni. jelezve. kettős látás.

Élete behatárolttá vált. a világ nagyon szűk határok közé be. helyes cselekvéssel! Akkor. szorongásból születnek (lásd ott). Lelki jellemzők: Lényegében megegyeznek az egyéb területen bekövetkező szűküle­ tekkel (lásd ott)! A szűkületek minden esetben valamilyen félelemből. Az életkor előrehaladtával az érrendszer a „civilizált" embernél különös előszeretettel károsodik. Egyrészt elfogadja ezt a tényt.Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki. Tudnunk kell. Tönkremenetelének legelterjedtebb formája az érelmeszesedés. mert „valamilyen'' okból bebizonyította: másként nem élhet. fél. S bár az érpályák bántalmát gyakran jelzi görcsös fejfájás ez nem „érgörcs"'. mintegy parancsra. amikor tisztázódik a görcs valódi kiváltó oka. hogy . az élettér beszűkítésébe 66 . A rugal­ masságba fektethető erejét a távolságtartásba. A verőerek falában zajló kóros folyamatok beszűkítik azok belvilágát.az agyállományon belül futó ereknek nincsen beidegződésük. A szűkület mögötti területen ugyanis oxigénhiány. de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik. a szorongatottság érzése következtében az egyén úgy véli. mint az agy.a közhittel ellentétben . Itt is ezt kell tenni! AGYÉR-SZŰKÜLET Fizikai jellemzők: Az agyi keringés intelligens szépségét fentebb (agyvérzés) már leírtuk. szeretné megoldani gondjait. s bárhol történjen is ez az elfajulás. mi lesz azután. Egy olyan nagy energiaigényű területen. hanem a megromlott vérellátás követ­ kezménye. amikor tudatoso­ dik. másrészt viszont harcol ellene. ennek fokozottan nagy (és rossz) jelentősége van. már könnyű másik utat választani. mi okozza a problémát. súlyos áramlási za­ varokhoz fog vezetni. A bezártság. s így nem húzódhatnak össze aktív módon. Gyógyulás: A görcsök természetéhez szorosan hozzá tartozik a másik oldal is: nagyon is tisztában van a helyes úttal. anyagcse­ rezavar alakul ki.

Azok a területek hidegek. Vagyis kezdi tudni: ez a védekezési. a gondolkodás­ módban találjuk meg. Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor a legnagyobb az esély. leginkább vírusok vagy baktériumok az előidézői. Ez a behatároltság be fogja árnyékolni a gondolkodás.fekteti. összeütközés szük­ ségszerűsége ellen. a másikon pedig beletörődik. alkohol szénmonoxid is kiválthatják. A gyógyulás feltétele: elérni. pl. Láz. Az ellentétekből ered a gyulladás. melyeknek a tudatban is beszűkül­ tek. bénulások és görcsök lépnek fel. AGYVELŐGYULLADÁS 67 . a se­ besen romló tudatállapot tompulatba. Azt az örömet. „Harcát" azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázad (törekszik legyőzni). visszahúzódási mód helyes. fejez ki (lásd még gyulladás). Kimenete mindig igen kétséges. Tudatosan úgy viselkedik. Lázad a kialakult élethelyzet. Az új dolgok keresését felváltja az alkalmazkodás. mikor az valamilyen dologgal szemben ellenállást. gondolatot vagy élethelyzetet nem tud helyesen értel­ mezni és okulni belőle. kómába torkollik. kreativitását. Kezelésében lényeges a koponyaűri nyomás csökkentése és a görcsro­ hamok kikapcsolása. A meghatározó okot. törvényszerű. Lelki háttere: A gyulladások az emberi szervezetben abban az esetben alakulnak ki. amiből kialakult. Viharos kezdet és gyors lefolyás jellemzi e betegséget is. hányások és igen rossz közérzet mellett a tarkó kötötté válik. hogy beszűkítse gondolkodá­ sát. vérszegé­ nyek vagy panganak a fizikai síkon. de méreganyagok. lázongást fejt. ami felszabadítja! Fizikai jellemzők: Fertőzések következménye ez a kórkép is. amikor a tudatának egy része is beszűkül. a szabad gondolkodás örömét. megtapasztalni a gondolkodás. Valamilyen célt.és probléma-feldolgozó képességét.

ha az érintett személy az alábbi lelki tulajdonságokkal rendelkezik: .legtöbbször hibás döntéseket hoz . Keringése és légzése percek alatt összeomolhat. Az „ISTENI" ujjal arra a területre sugározz erőt és energiát. E bőséggel megáldott és biztonsággal megtervezett rendszer egyik katasztrofális történése az agyvérzés. hogy a négy ellátó ér bármelyikének elzáródá­ sa után a többi még mindig képes az agy minden területének kielégítő vérellátást biztosítani. Gyógyítása: Legjobb ezt a betegséget is megelőzni. Igen nagy és speciális anyagcsere-igényei vannak. és a védekező mechanizmusok könnyebben kijavít­ ják ezt a gyengeséget. Az agyvérzés kezelése összetett. E heveny. őrlődik problémáin . kettő hátul -. Ennek olyan sajátos elágazódás-rendszere van. zavart tudatállapotú beteggé válik. s a kitörő vér roncsolja az agyállományt. A meg nem oldott feszültségek folyamatosan halmozódnak az agyban és tudatban. intenzív ellátást igényel. ahol kialakult a vérzés. Ez majd meg­ erősíti a sérült részt. A beteg (vagy egészséges) erek valamilyen ok folytán megrepednek. Természetesen a betegnek is részt kell vennie a gyógyulásban. Tisztítani és erősíteni kell az élet koronáját. A nyakban négy hatalmas verőértörzs emelkedik fel . mozgékony ember a következő pillanatban már akár bénultan fekvő. s ennek megfelelően különleges érrendszer látja el. és egyre nyomasztóbbá válva gyengítik az agyi erek ellenálló képességét. s az agy­ alap közepén ezek egy artériás gyűrűt alkotnak.rengeteget gondolkodik. Lelki jellemzők: Abban az esetben alakulhat ki. hogy gondolkodásmódját helyes mederbe terelje. orientált. Az emberi agyon percenként több mint 3/4 liter vér áramlik át.kettő elől. törekednie kell. ütésszerü erővel lesújtó agyi kórképet az igen gyors és látványos kezdet jellemzi. A meggyengülés eredménye lesz azután a kialakuló beteg­ ség. Az egyik perc­ ben még éber. 68 .AGYVÉRZÉS Fizikai jellemzői: Agyunk idegszövet.belefárad a próbálkozásba. hogy tökéletesen megoldja élethelyzeteit.

hasznos ismeretekre és igye­ kezzen leszűrni mindazt. S amint az immunrendszer tovább gyengül. Annyira belemerül. amire szüksége van. annyira átéli. lelentös segítséget nyújthat. amikor az első bizonytalan tünetek fellépnek. hogy azon pihenjen (lásd még a könyv végén). A beteg lehet nagyon biztos a dolgában. A „téveszme" kiteljesedésekor elveszíti természe69 AIDS . szájpenész jelenhet meg. mialatt az immunrendszer alattomban gyengül. depresszió. Kivé­ telesen megengedve magunknak. valóságnak gondolja. Lelki oldal: (lásd még immun-. Sokéves lappangási idő következik ezután. majd fogyás és éjjeli izzadások lépnek fel. úgy válik a beteg fogé­ konnyá olyan visszatérő betegségekre. gyakran még önmaga előtt is. vagyis az emberi immunhiányt előidéző vírus. lehet rop­ pant határozott. A vírus az általa megfertőzött sejt genetikai állomá­ nya felett már régen átvette az irányítást. nyirokrendszer és az érintett szervek) Albert kiválóan megfogalmazta a bizonytalanságot. ahol a későbbi védekezés. fáradékonyság. A nyirokrendszerben megfertőzi a fehérvérsejteket. he­ veny zavartság lép fel szakaszosan. pontosan ott kezd rombolni. időszakos vagy állandósult láz kísértetében. hónalj és lágyék te­ rületén előtűnnek a duzzadt nyirokcsomók. költőien azt kell mondanunk: e parányi támadó ördögi intelligenciával rendelkezik. Az újra és újra támadó fertőzések végül halálhoz vezetnek. de ez csak a látszat! Ezt a szerepet játssza. A beteg súlyos személyiség­ változáson megy át: koncentráló képessége lecsökken. Gyengeség. Később a nyak. Okozója a HIV. Éppen erről a bizonytalanságról szól a betegség. a válasz kulcsa rejlik. amelyeket egy sértetlen immun­ rendszer könnyedén leküzdene.T idatosan figyeljen a dolgokban rejlő jó. Fizikai jellemzői: A betűszó „szerzett immunhiányos tünetcsoportot" jelent. hogy egy pillatatra elszakadjunk a tu­ domány szigorú nyelvezetétől. ha egy pozitív erőket sugárzó kispárnára fekteted. majd ezekben szaporodik. Orrfolyás. köhögés. hogy lassan elhiszi. lehet nagyon erős.

külső . mert fél az elutasítástól. Azokat az érzéseket. Gyakran mindent elfogad. Elveszíti védekező képességét. Mivel figyelmét más köti le.betegséget okozó vírusokra. dühöng. melyeket fel lehet. hogy nem minden betegséget. tudatosan használt erőben van. Gyógyulás: Itt eszünkbe kell jutni annak a fontos emberi tulajdonságnak. melyek „hibáit". ALKOHOLIZMUS Tisztázzuk a kérdést. hogy kellően megerősödjön az immunrendszer. Szerepet kell játszania. melyekkel benn találkozott. beenged. elégedetlen ember. mert egyrészt nem egyik pillanatról a másikra omlik össze világa. mint örömöt. másrészt sokáig titkolja valódi érzéseit. egyfajta tulajdonságokkal rendelkező emberek kö­ zül nem mindenki betegszik meg (lásd még fertőző betegségek). „gyengeségeit" is megmutatják. Gyengül. olyan értelmes célt kell találni. A betegség évekig bujkálhat. mit is jelent ez! Bontsuk két részre ezt az összetett szót. Az imént mondtam. Újra kell tanulni a védekezés örömét és emellett egy. Úgy viselkedik. nem tud beleszólni. nincs megelé­ gedve! Nincs megelégedve. Meg kell keresni a különbséget! Ez a különbség pedig a felhasznált. nem mindent fertőzést „kap" meg mindenki! Látszólag egyforma. és éppen azt nem veszi észre. a tökéleteset. mint a ha­ ragvó. Ez az érzelmi eltolódás erősen gyengíti a lelki egyensúlyban rejtőző láthatatlan energiákat. A szervezet . A szervezet elveszíti a meglévő védekező működését. mert abban az elutasításban nem találta meg örömét (már amennyiben ezt szokta tenni). és nyitottá válik a különböző . amit szeretne elkerülni. de játssza a megelégedettet. ezzel igyekszik kompenzálni a benne rejlő elégedetlenséget.illetve a lélek . elalszik a figyelme. egyedülléttől. hogy szerepet játszik. mit is engedjen be a tudat vezérelte immun­ rendszer. ami akkora erőt képes ébreszteni. és haragvó pillanataiban igyekszik (nem szándékosan) elpusztítani a körülötte lévő dolgokat. 70 . ezért a tudatának így kell kielégíteni szükségleteit. és fel kell használni a gyógyulás útján. és könnyebben eljutunk teljes értelmének megismeréséhez. A „mindent elfogadni" elvben sokkal több bosszúságot fedez fel. Azokat.megbomlott egyensúlya miatt a test maga is termelni fogja a különböző méreganyagokat. hiszen azokkal a tulajdonságokkal.tes bizalmatlanságát. oko­ san.

hiszen akkor nyúlnak az alkohol után. hanem egy igen hosszú folyamat eredménye. hogy valami más utat keresnének és találnának. konfliktust . de menjünk tovább! Sokakban. A dolgok egy elv szerint működnek. amivel az élet bizonyos helyzeteit igyekez­ ­­k megoldani. hogy neki ebben az állapotban van jó és rossz élménye! Ha nem lenne benne semmi jó. És ezzel még nincs semmi baj. hogy minél több ismeret bejöhessen belső lényembe. de sajnos ezzel a hozzáállással nem lehet segíteni a betegen. a feloldás helyett választjuk az italt. Alkohol: Én mindig. hogy adott esetben az itallal enyhítettük fájdalmunkat vagy éppen fokoztuk örö­ münket. nagyon határo­ zott vélemény alakult ki róluk. a feldolgozás. amikor valamit szeretnék teljesen feltérképezni. figyelni. Nem elhanyagolható a következő kérdés sem: miért fordul az ember alkoholhoz? Erre a kérdésre a választ szinte már meg is adtam az alkoholizmus je­ lentésével. 71 .ha akarok! A kezdet: Ez a függőség nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. csak ezt hajtogatná: le tudok én szokni róla . Ha nem lenne benne semmi rossz. nem kérne. Tehát merengtem. már rég abbahagyta volna. probiémát.az alkohollal kívánnak feloldani. elv. mit is végez az alkohol.akár belső. Jelen esetben ez annyit tesz. elkezdem az adott fogalmat szemlélni. milyen hatása van az élő szervezetre? Ezt az anyagot általában fertőtlenítésre. amikor a megértés. Az alkoholhoz folyamodnak ahelyett. mire használjuk a fizikai vi­ lágban. tehát valószínűleg a testünkre is ugyanaz érvényes. hogy minden felmerülő. a gond akkor kezdődik. és nem fogadna el semmilyen segítséget. hagyom. meg kell értenünk. ha valamilyen „begyűrűzött" testi-lelki összeütközést nem képesek a saját erejükből megoldani. Sokunkkal előfordult már. Amennyiben segíteni akarunk rajta. zsíroldásra illetve bizonyos szennyeződések eltávolítására alkalmazzák. és ez a vélemény igen elítélő. akár kívülről érkező . Hasonló a szerepe az emberi életben is.Izmus: Valamilyen irányzat. akiknek volt már alkoholistákkal élménye.

majd szépen visszarántja. egy idő után megtelik velük és megcsömörlik tőlük. hogy egyedül vagy társsal él.igazi . és újra erősen markolja. mert „bonyolult" lelki folyamatok követ­ keztében a benn lévő feszültségek hatására . hogy valóban figyel-e rá.mintegy megerősítésként érlelődik benne a bizonyosság: őt nem értik. úgy tűnhet. mi több magára hagyottnak érzi magát. amely leginkább nyomasztja. Figyel önmagára. kiadni.tudja . Nem fi­ gyelnek rá.figyelembe venni életének örömteli pillanatait. a problé­ máira senki sem figyel. Ehhez társul az elképzelés: őrá. (Amennyiben így áll hozzá. melyek alátámasztják elveit. Ez a hangulat el fogja nyomni a kive­ zető út iránti vágyat. ami még inkább rontja egyébként sem fényes hangulatát. hogy a gondjait. melyekkel önmagának bebizonyítja: értelmetlen dolog beszélni. Magára marad. magányosnak.. hogy képes kijönni. ami egy családban megtörténik vagy történni szokott: valamilyen vélt vagy valós oknál fogva igen erő­ sen lecsökken az empatikus képesség. de ez leginkább panasz. Beszél ő. illetve nem arra a problémájára figyelnek. min­ dig a rosszat. senki sem képes megérteni súlyos vívódásait (megjegyzem van benne valami igazság!). de nem a valódi okokról — hiszen ahhoz nem érzi partnernek a vele lévőket —. meg fogja találni azokat az indokokat. Miután nem képes kinyilvánítani a benne munkálkodó erőket. ami hasonlatos a jojóhoz. Az elnyomáshoz igen nagy testi-lelki erőre van szüksége. és ez által feloldani. sőt pontosan erről van szó: mintegy vizsgáztatja partne­ rét. a nyomasztó érzéseit nem képes kimutatni. képes megoldani gondjait. Nézzünk meg egy szokványos esetet.) Beszél. vagy inkább annak tudatát. melyek enyhülést hoznának a fájdalom perceiben. csakhogy egyféleképpen. amit fel kell oldania valami édesség­ gel. hanem a felszínen lévőkről. ezáltal egyre csak „temeti" és egyre jobban elnyomja nehézségeit. Nem képes tudomást venni azon erőkről..A beteg lelki tulajdonságai közé tartozik.gondjait. . Elpa­ naszolja „gondjait". A fontosabb viszont ez: saját magára sem figyel. akkor is elszige­ teltnek. ez az édesség pedig az alkohol cukortartalma. Az alkoholfüggő egyre inkább magára marad. társát. Szinte teljesen mindegy. „Furcsa" dolog ez. Panasz. saját magának sem vallja be . Egyre inkább megkeseredik élete. Ehhez az elképzeléshez azután megtalálja azon tetteket. ennek pedig egyenes következménye lesz: egyre kevésbé fogja . a megvetendőt keresi és találja.

hogy pangó vizek. hacsak nem az a célunk.ráfogni lehet egyértelműen eldönteni. nem akar már kijönni. hogy az adott. azt akarja. amivel ki lehet jönni ebből a fáj­ dalmas csapdából! A kivezető utat csak akkor találhatja meg. elmegy a kedve az egésztől. és kívülről kell bevinnie a fűtőanyagot (tüzesvíz). elve­ szítette hitét. problémás terü­ leteken teljesen megbomlik az erők egyensúlya. új ismeretet meríteni. ödémák fogják jellemezni. a (házas) társ meg nem értése. Felszaporodik a víz. nagyon kellemetlen dolog együtt élni vele. Elveszíti a reményt és a tűz kialvásával jelentkező víztöbblet bennragad. Kialszik a belső tűz. ha azt mindannyian igye­ keznek megkeresni. senki nem segíthet rajta! Pedig szó sincs arról. mert a beteg már nem hajlandó tudást. bosszant? Stb. hogy helyette oldják meg problémáit és alátá­ masszák különös elképzeléseit! A lemondás oly mértékben fokozódik.! Ezekkel a kérdésekkel pont ellentétes hatást fogunk elérni.Újra megfogja hiszen alátámasztja elképzelését: senki sem érti. hogy végleg megfosszuk magunkat a harmónia megteremté­ sétől! Oka van az ivásnak! (Számára) nagyon jó oka van! 73 . Tudom. az igyekezet halálra van ítélve. hogy melyik született előbb. nem olyan egyértelműek a határok. Amennyiben bármelyik fél nem mutat megfelelő hajlandóságot. Nem akar már új dolgokat tanulni. A kivezető út: Feltehetünk ilyen jellegű kérdéseket: Miért iszol? Miért nem hagyod abban? Mi idegesít. hogy segítséget ker! Azt kívánja. Ennek egyenes következménye. Nem lehet . de gondoljunk bele jobban. vagy a konfliktus bennmaradása! Nem is ez a lényeg! Mi most azt keressük és találjuk meg.

amiért érdemes küzdeni. ami a sajátja! Van­ nak ilyenek! Vannak céljai. de már „lemondott" róla. mert ha (lelke. Már az is akadá­ lyokba ütközik. ALLERGIÁK Lelki jellemzők: Orvosi szempontokat figyelembe véve az allergia kialakulásának egyik fő oka a meggyengült immunrendszerben keresendő. hogy valamit tiltunk.lelki összeütközés vezet. már nem is létezik. reagálnia kell! Élethelyze­ teit. A védekező rendszer meggyengülése a fáradtságban keresendő. de ez nem lesz a sajátja és nem is fogja magáénak érezni! Ha nem érzi sajátjának. hogy azt hiszi. hogy egyáltalán válaszolnia. nem érünk el (pozitív) sikert! Emlékezz: nem harcolunk semmi ellen. hogy miért alakul így és hogyan lehet kijönni belőle. Folya­ matosan rosszul válaszol a létrejött nehéz helyzetekre. illetve azt a személyt. akivel kapcsolatban kialakult a túlzott reakció. elfogadni. A teljes megértéshez okvetlenül fontos ez a néhány alapkérdés: kit. örömteli dolgot kell találni. tudata mélyén) nem lenne. majd az ellenszegülés és végül a „felháborodás" követi. értelmezi. milyen élethelyzetet nem tud elviselni.' Tehát itt (is) olyan célt. de nekünk azzal is törődnünk kell. 74 .Kellő oka van az ivászatra (és ezt nagyon komolyan állítom). Ez így igaz is. Adhatunk neki célt. akkor meg minek küzdjön érte'. Tulaj­ donképpen ez az allergiás tünet. mert jobbat nem talált! Azzal. Ez egy olyan cél. nem lenne oka az ivásra! Van célja. azzal. a személyes boldogságáért harcolhatunk. A legyengülést pedig a fásultság. miközben pihenésre nem marad ideje. életéből? A kérdésekre adott válaszok szerint fog kialakulni az allergia. hogy valami ellen lelkiismeretfurdalást igyekszünk ébreszteni. olyannyira. hogy erején felül teljesítve igyekszik kivetni szervezetéből. hogy mindig ugyanazzal a problémával szükséges szembenéznie. mit.félreértel­ mezett . Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett . még az alkoholizmus ellen sem! Valamiért harcolunk. mert hosszabb idő elteltével belefárad. fokozott. olyan mélyre temette. ami aztán felbukkanásakor ezt a hely­ telen. túlzásba vitt reakciót váltja ki. csak egyetlen szemszögből vizsgálja.

Több ok is lehetséges. kötelességnek. 75 . hogy félreismeri. hiszen az anya fél. a valóságban is így van. olyannak amilyen. de vér által közvetített formájukban súlyos bőrelváltozások és migrénes fejfájás is kialakulhat. szereti anyját! A „buta" elképzelések egyenes következménye. Könnyen félreérthető ez a kije­ lentés! Itt nem arról van szó.Tejérzékenység: Fizikai oldal: Nyers vagy főtt tejfehérjék által kiváltott allergia. Ez a mindkét oldalon jelent­ kező félelem fogja meggátolni a harmonikus kapcsolat kialakítását. illetve fél ismeretek alapján von le messzemenő következtetéseket. hogy édesanyja számára a róla való gondoskodás sok esetben nyűg. Ő másra vágyik. az anya-gyermek kapcsolatban van a meg nem értés. Táplálkozásélettani szempontból az anyatej bioló­ giai fölénye a tehéntejjel szemben egyértelműen bizonyított. kötelező feladat. Félelem alakul ki mindkét részről. bár akkor megalapozottnak tűnő) elképzelését. Ez azonban nem csupán a képzelet szüleménye. Bármit is mondjon a „gyermek". Majd megkeresi azokat a cselekedeteket. stb. ezek azon­ ban csak látszólag vannak egymással ellentétben. nem szereti! A gyermek ezt az anyai tevékenységet úgy éli meg. és másként szeretne kapni! Az anyáról kialakít egy nem túl ked­ vező képet: nem szereti. a gyermek kétségbe van esve. munkára. 1. a hangsúly a máson van! Mást. hogy anyja nem szereti. A szülők házasságban élnek. Lelki jellemzők: Minden esetben. mert összes törődését. ami tej érzékenységet eredményezhet. gondoskodását valaki másra. a valóságban lényegé­ ben azonosak. az allergiás tünet kiváltója. és általában a gyomor-bélrendszert érintik. és eddig egy gyermek született: A gyerek tudatában és tudatalattijában megjelenik ez az érzés: az édesanya mellőzi őt a szeretetével. melyek alátámasztják (téves. hogy az apát nem képes maga mellett tartani. hogy gyermeke nem fogadja el. az anya kétségbe van esve. fordítja. hogy nem gondoskodik gyermekéről. az apára. Tünetei különösen gyermekkorban súlyosak.

kialakul-e betegség. Egy dolgot minden esetben tartsunk szem előtt: beszélhetünk a szülő felelősségéről. Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni. megértéssel.: az anya nem tudja. míg véglegesen nem tudatosodik benne ez az érzés. Értessük meg vele a kialakult helyzetet. Betegség. Ezenkívül az anyában mélyen ott bujkál az érzés. 4. forduljon szeretettel. A gyógyulás ezután magától megtörténik. vagy sem születendő gyermekének. Az érzékeny. hogy (hite. Vele született érzékenység: Pl. 3. egyedül (gyerek nélkül) könnyebben találhatna magának partnert. később minden tejalapú táplálékra kivetítődik. elfogadással gyermeke felé. hiszen mást és másként szeretne kapni! Ez kez­ detben az anyatejre. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés. amikor már nem képes kilépni az általa felállított hiedelemvi­ lágból. vagyis amikor bekövesednek az álláspontok és „nem is akar" változást. hogy próbál keresni magának egy társat. allergiás. de jusson eszünkbe az is.Erre a félelemre lesz reakció a tej érzékenység! A tejre. Rendezze saját érzéseit. Természetesen a betegség mindaddig kiújulhat. amivel az anya táplálja. Az előbbi esetek a születés után kialakult tej érzékenységekre vonatkoz­ nak. örüljön-e. illetve ezzel hívja fel magára és a konfliktusra a figyelmet. nyitott gyermeklélek tapasztalja a közöttük lévő diszharmóni­ át. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az iméntiekkel azzal a kitétellel. Gyógyítás: Figyelmünket elsősorban a szülőre kell fordítanunk. mint az előzőekben felvázoltak. Más tekintetben ugyanaz vonatkozik rá. 2. azonban ekkor a nagy igyekezetben elmulaszt tö­ rődni gyermekével. és allergiával válaszol. a gyermek hozzáállásán. félelme szerint) a testvér kapja az eddigi szeretetet. 76 . lelki­ állapotán múlik. akivel megoszthatja életét.

hogy az „olcsó" „megoldást" keresendő. hogy az ellenérzést kiváltó gondo­ latokat ki kell szedni. Az apával szemben van benne egy érzés. Ez is mint az előzőek. majd helyüket feltölteni pozitív megerősítésekkel. A nehéz elalvás és többszöri felébre­ dés panasza nőknél gyakoribb. aktív biológiai folya­ mat. tehát biztosítandó a kellő mennyiségű és „minőségű" alvást: AZ OR77 ÁLMATLANSÁG . Feszélyezi. nem is bosszantaná az apa hozzáállása! Gyógymód: Megegyezik az imént vázoltakkal. Fizikai oldal: Az alvás egy periodikusan bekövetkező. szorongásos neurózisban és stressz hatására fordul elő leggyakrab­ ban. Gyógymód: Mindegyikre egyaránt vonatkozik. s ennek ékes bizonyítéka. manapság felírt összes gyógyszermennyiségnek közel 20%-át az altatószerek teszik ki. pollen. csak az apával áll összefüggésben. ami kiváltja az allergiás tüneteket. mint az előzőeknél. mely normális körülmények között a napszaki ingadozást követi. Elérendő a felüdülést és elkerülendő az álmos fáradtságot. feszélyezi. E rendszer leggyakoribb zavara az álmatlanság. Az alvásidő lerövidülése vagy szaggatottsága depresszióban. kávé) is.Lisztérzékenység: Ugyanaz vonatkozik rá. fájdalmak és izgató élvezeti szerek (tea. De lerontják az alvást testi betegségek. házipor: A beteg tágabb környezetében keresendő az a dolog. valamilyen el nem fogadáson alapszik. Próbáljuk tudatosítani a mostani tulajdonságait. hogy a beteg önállóan legyen képes irányítani érzelmeit. mint a férfiaknál. mert szereti! Ha nem szeretné. Az alvás-ébrenléti rendszer biológiai ritmusa az állatvilág­ ban is fellelhető. ami idegesíti.

de hosszú távon nem tudjuk becsapni a természetet. továbbra is „fel van húzva". olyan képeket elevenít meg. hiszen van egy egész sor megoldásra. melyektől nagyon szeretne elhatárolódni. pl. feldolgozásra váró feladat és a megoldás érdekében semmit sem tett. Többé-kevésbé köztudott dolog. Ezek között szerepelnek a félelmek. Egy darabig így megy ez. hogy alvás közben illetve. mivel nyomasztóan hatnak rá. tehát nem kerülnek felszínre e gondjaim. hogy megértse. hogy távol maradjanak tőle a zavaró gondolatok.okolni kialakult konfliktusainkért! Ilyen esetekben 78 . hogy a megoldás érdekében nem cselekedett. nem tisztáztunk. és nem tudjuk becsapni önmagunkat sem! Előbb-utóbb „rávezetnek" minket arra. Az alvászavarok és az álmatlanság kialakulása azért lehetséges. nagy valószínűséggel rányomja bélyegét az éjszakánkra is. mégpedig úgy. A tanulság minden esetben valami pozitív . Az alvászavarok megértésének egyik lehetséges akadálya. a tudat nem képes leállni. pozitív tanulságot vonjon le belőle. Ez a nyomás az alapja a lelkiismeret-furdalásnak. A közhittel ellentétben a „mit. A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat. Azt is mondhatnám: •amiben szerepel ez a szó: nem (vagy bármely szinonimája).: hogyan lehet elérni valamit. hogy elkez­ dünk . De mint vélekedik az.dolog. álmainkban tovább éljük a napközben tapasztaltakat. hogy másként közelítsünk életünkhöz és a benne lévő dolgokhoz. a napközben felgyülemlett feszültségek és az ezek következtében kialakuló „rossz helyen fekvés". ezért ez lesz a reakció: nem alszom.létező .minden mást .VOS ALTATÓSZERT RENDEL. aki e problémát másképpen közelíti meg? Lelki jellemzői: Kialakulásának több oka is lehetséges. Ez ennyit jelent: mindazon dolog. hogy nem szabad" fogalomköre nem számít tanulságnak. Ennek a feszült állapotnak lesz következménye a következő: olyan képeket vetít. (Azonban tett valami egészen mást!) Azért mondom. amit napközben nem oldottunk meg. mert az elme. nem tanulság. Az alvás egy nyugodt szakaszában kerülnek felszínre a problémák (a beteg ezeket nem oldja fel). mert „csak" azért harcolt.

azonban negatív hatást csak akkor képesek kifejteni. avagy a szülőn és a gyermeken azonos helyen és azonos minőség­ ben jelenik meg: innen az anyajegy elnevezés. ritkán egész testfelületeket elbontva az állati bőr küllemét kölcsönözhetik. rosszindulatú bőr­ daganatoknak. Bíznia kell saját erejében. hogy a betegnek elalvás előtt meg kell bocsátania mindenkinek . és tulajdonképpen a bőr jóindulatú daganatai. és ez meghozza a békés.szokott felszínre kerülni: rossz helyen fekszem. A megbocsátással növekszik benne a szeretet. Jelentése mindig attól függ. Számtalan formá­ ban és eltérő színben jelenhetnek meg. Szerencsésebb dolog erre az apró jelre figyelni és hallgatni rá. Alakja családi jelleggel halmozódást mutat. Ezek valóban ott vannak.még saját magának is -. A nehézség csupán ebben rejlik. stb. mert valamilyen földsugárzás fölött van az ágyam. máskor csak évtizedek múltán tűnik elő. Ponto­ sabban a magunkkal hozott „tanulnivalóra" vonatkoznak. amikor arra alkalmassá válik a személy! A gyógyulás útja: Meggyógyítása igen egyszerű. 79 . Ez a gyengéd segítség jelentős szerepet kaphat szellemünk. leggyakoribb fejlődési rendelle­ nessége. Előemelkedő felszínükből gyakran vaskos szőrszálak állnak ki. nyugodt álmot. A környező bőr színétől barna vagy kék fes­ téktartalmuk miatt elütnek. Ebben a lelki állapot­ ban aztán a környezet minden feszélyező ereje távol marad. Néha már születéskor jelen van. Lelki jelentése: Figyelmeztetések. személyiségünk fejlődése során. mielőtt nyugovóra tér. melyek az élet milyenségére mutatnak rá. a szeretettel pedig erősödik optimizmusa. hogy a test mely részén helyezkedik el. ANYAJEGY Fizikai jellemzők: Bőrünk legismertebb jelensége. ám nemritkán kiindulópontját képezhetik a valódi. E bőrelváltozások évtizedekig is nyugalomban maradhatnak.

Egyik következménye. így egyidejűleg szállító folyamatok is zajlanak a szervezet egyes részei között.: . s ezt ponto­ san az előbbi. A felépítő kémiai reakciók energiát használnak fel ahhoz. Utóbbi nagy része hő.és energiafolyamatot. 80 ANYAGCSERE . kiválasztása is folyamatosan megtörténik. a szervezetben . különösen csökkent fehérje. elsősorban a táplálékhiány miatt. Az anyajegyekből csak akkor keletkezik valamilyen betegség. mellyel egyenértékű energiát juttat vissza az emberi test a külvilágba. Az érintettnek figyelni kell a felé áradó gondoskodásra. majd az így nyert vegyületekben rejlő kémiai energiát hővé és mechanikai energiává fordítja át. ha az illető nem végzi azt a feladatot.tüdőtájék: folyamatosan erőt kell gyűjteni. aminek megtanulásáért leszületett a föld­ re. összetett molekulákat. környezetének bizonyos forrásaiból meríti az anyagokat létfolyamatainak fenntartása érdekében.a szív tájékon megjelenő anyajegy figyelmeztet. építőmunkához fogja felhasználni az ember. Sőt tovább megyek: a helyes viszonyulás megtalálása nélkül nem leli meg boldogságát sem.vagy vitaminfelvétel esetén. Mind e felsorolt anyagcsere-folyamatok kétfélék: felépítő és lebontó jellegűek. s ilyen környezetben végez munkát az a kívülről fel­ vett szabadenergia. hogy létrehozzák a nagy. hogy meg tudja tenni min­ dazt. . amire vágyik. E kémiai történésekben zavarok keletkezhetnek. az élet során soha le nem álló anyag. A lebontó folyamatok által viszont vegyi energia keletkezik. hogy életünkben elő­ térbe került a másokról való gondoskodás. ám az ember már jórészt áttételesen. Ezt a hihetetlenül összetett. hogy a sejtek belsejében állandó hőmérséklet és nyomás uralkodik. A felvett anyagokat ezernyi biokémiai folyamat során testünk a saját részére felhasználhatóvá alakítja. Az anyagcsere-folyamatokat enzimek és hormonok szabályozzák.Pl. s még ugyanakkor bizonyos anyagok elszállítása. és el kell azt fogadnia.és annak minden egyes sejtjében végbemenő kémiai folyamatok összességét nevezzük anyagcserének. Fizikai jellemzők: Az élő szervezetek által felhasznált energia végső soron a Napból származik.

mint amikor feldobódottak vagyunk. Zsíranyagcsere-zavarokhoz vezet a fokozott zsírégetés. pontosan úgy viszonyulunk hozzá. Lelki-szellemi szinten ugyanazok a folyamatok zajlanak. tudati folyamatok: a megértés. szelektálás és a megítélés jelentős mértékben függenek az aktuá­ lis lelki állapottól. Itt nem az általánosan elfogadott és értelme­ zett értékekről beszélek. a cukorvízelés. lehangolt állapotban vagyunk. Lelki oldalról megközelítve az anyagcsere kérdését szem előtt kell tartani egy roppant lényeges részletet! Ez a „részlet" pedig az ÉRTÉK! Az érték sokszor igen furcsa jellegzetességekkel bír! Első és sokadik ránézésre is azt mondjuk. A lelki-szellemi. és mintegy igazolás­ képpen bebizonyítom. hasznosnak. egészen másként vélekedünk dolgainkról. érthetőek és még nagyon „sokmindenek". ez nem az. szorítani a kellemetlen dolgainkat. melyen elindulva egy másik.kóros és káros fehérjék képződ(nek. amikor igyekszünk megfejteni a jellemzőket. Térjünk vissza az anyagcserezavarok lelki jellemzőihez! A legsajáto­ sabb tulajdonság az értékeltolódás. mégis pontosan úgy viselkedünk vele. Mást tart értékesnek. boldog helyre juthatna. de már a rossz hatásfokú zsírfelszívó­ dás is. hanem a személyre szabottakról! Azokról az . az enzimkárosodás egyik jele ilyenkor pl. s ezek le is rakódnak a szervezetben. A szénhidrát-anyagcsere egyik jellegzetes formája a cukorbetegség. Az iménti okfejtések. a vá­ lasztás. A ragaszkodás megnyilvánulhat az ilyen „ártatlan" álarc mögött is: beteg vagyok és megindokolom miért! Történik velem valami kellemetlen. mint ami valóban lényeges.A fehérje-anyagcsere zavarai enzimkárosodásokkal függenek össze (mivel az enzimek maguk is fehérjék) . úgy lenn is". mint a számunkra fontos és ér­ tékes dolgokhoz! Gondoljunk csak bele mennyire szoktunk ragaszkodni az értékes dolgainkhoz. és mennyire vagyunk képesek magunkhoz kötni. hogy amikor rossz. hiszen nem kereste azt az utat. Lelki jellemzők: Az anyagcsere vonatkozásában is igaz ez a megállapítás: „amint fenn. a kóros zsírraktározás. de mindezekből még nem szokott következni a megol­ dás! Nem következik. Ez röviden annyit tesz. hogy másként nem is történhetett volna. a hasznosítás. rossz élmény. indoklások igazak. ezért könnyű dolgunk van akkor.

A cukor vonatkozásában ugyanaz jellemző.azonos időben jelentkező ellentétes érzés miatt elmosódnak a határvonalak és a beteg kiüríti az értékeket (ezeket minősíti értéktelennek. a mélyben tudja. személyiségét. A gének kódolt védekező és ön­ gyógyító tevékenységét kell támogatnunk. az ellenkező előjelüeket viszont beépíti! A zsír-anyagcsere (lásd még: alkoholizmus.értékről. mert egyéb esetben nem keletkezne belőle betegség. A gyógyulás útja: Az értéket. hogy a szer­ vezet saját maga képes regenerálódni. A gyógyulás útjának elengedhetetlen része a méregtelenítés.ő mást „tapasztal". vala­ mint a tápcsatorna szerepét említem meg. hiszen „szentül" meg van győződve. lehetősége van. Bármelyiket elhanyagoljuk. azzal a kitétellel. hogy bármennyire is igaz az állítás a betegségek 82 . amikből. az jelentős hatással lesz a másikra is! Golden Yacca®: A szervezet bonyolult védekező-rendszeréből a máj méregtelenítő szerepét. hogy az örömmel kapcsolatban vannak értékeltolódások! (lásd: cukorbetegség). használhatatlannak). Amiket aztán le­ bont életében. a vesék. a bőr-izzadás. önmagában kell megtalálnia! Hiába mondjuk. Ez azonban csak a felszín. Régi tapasztalat: könnyebb és olcsóbb a betegségeket megelőzni. amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni. amikkel építi életét. mint „hasznavehetetlent"! A zavar jellegzetességei . testsúly) esetében az alábbiak szerint alakul az értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni. rosszul cselekszik. megfelelő mód­ szerekkel. mint kezelni. hogy beinduljon saját természetes védekező és öngyógyító mechanizmusa. zavar. Nem kívánja megőrizni. hiába bizonygatjuk az értékességére vonat­ kozó nézeteinket . és ez vonat­ kozik mindkét oldalra! Tehát ugyan annyira fontos lelkileg megtisztulni.elvesztette a megértéshez. segítenünk. kihangsúlyozva. tüdők. a természetes kiválasztást. Azt látni kell. helyesen cselekszik. Amikor a szervezetnek sikerül megszabadulnia felesleges és káros anyagoktól. (A zsír sze­ repe az életfolyamatok tükrében: ebből az anyagból és ebben az anyag­ ban van a raktározás fő helye). mint testileg. kifelejtjük vagy elmulasztjuk javítani. az önértékelést mindenkinek önmagának. az elfogadáshoz szükséges „hitét" .

ijesztő vérzést. Ha mindezen eljárások hatástalanok. ha már túl nagyok. és a bekerülteket pedig megköti. mind kiváltó okai lehetnek. vagy gyulladtak. De nem csak a máj munkáját könnyíti meg. A dolgaitól való megszabadulás vágya olyan nagy benne. helyileg kenőcsök és kúpok alkalma­ zása is mindig szóba jön. ahelyett. daganat vagy idült gyulladás. Idő előtt igyekszik megsza­ badulni belső konfliktusaitól. Ülő életmód. hogy feldolgozta és megértette volna és hagyná. Egyik fő szerepe a méregtelenítés. Ezt a funkcióját segíti (hatékonyan) a Golden Yacca. de egyébként nem lenne szük83 ARANYÉR . székrekedés. aminek létezését sem sejtjük? De legyünk elég erősek és a betegségek elkerülnek „maguktól"! A máj biokémiai szempontból a szervezetünkbe jutó összes anyag átalakítását végzi. hogy erején felül akarja teljesíteni a fejébe vett célokat. akkor műtét jön szóba. A gyűjtőeres fonatok előemelkedve bedomborodnak a végbél űrterébe. a mai életkörülmények között ez nem is olyan egyszerű feladat. akkor külső aranyeres csomók­ ról van szó. mert életéből kimaradt az öröm és nyugalom megtapasztalása. Gyorsan akar megszabadulni . égő fájdalmat okozva. Ha a zárógyűrűn kívül helyezkednek el. Már a bélben megakadályozza számos káros anyag felszaporodását. melyekből türelmet meríthet. Ülő (gyógy)fürdők jótékonyak. pangás a visszerekben. Fizikai jellemzői: A visszeresség (lásd ott) azon formája. amikor a vénatágulat a végbél körül helyezkedik el. (Nem feltétlenül tudatosodik ez a hiány. Igen fontos a végbélnyílás környezetének tisz­ tán tartása. Székeléskor gyak­ ran megrepednek. Másrészt hogyan tudnánk elkerülni azt.érthető módon -. Lelki tulajdonság: Legfőbb sajátossága: a nyugodt „hagyás" helyett választott erőltetés. Az aranyeres csomók akkor okoznak panaszt. A bélmozgások normalizálásá­ val a bélnyálkahártya felszívó és kiválasztó szerepe is gördülékenyebbé válik. hadd történjenek a dolgok a maguk természetességével.megelőzésének fontosságáról.

Idegessé válik.teljesen érthető módon. vagyis két fajta érzés. de ez az erőlködés megjelenik életének minden (lelki) területén. s csak ezután alakul ki a testben. amiért már annyit tett. A reménytelenségből következik egy bizonyos lelki fájdalom. érzi. iránytani.ség az erőlködésre!) Itt elsősorban a székletürítésről beszélek. meg kell szabadulni nyomasztó dolgaitól. A betegség kialakulásnak menete: Létrejön egy meg nem értés. valamint az ezekből egyenesen következő türelmetlenségre vezethető vissza. képes megemészteni.) Másként értelmezi. ami azt „sugallja": minél előbb megszabadulni. de legaláb­ bis hozzájárul kialakulásához. Elveszíti türelmét. a félelemre. nem képes meg­ érteni vagy ami lényegesebb: másként értelmezi. hiszen lelke mélyén. de gyászát olyan hatalmasnak érzékeli. újat nem kezdő helyzetből fakad az erőietetés szándéka. két cél van benne: akarom is meg nem is! A feszült állapot következtében csökken annak lehetősége. mellyel nem tud mit kezdeni. hiszen csak később lesz belőle probléma). tudattalanul tisztában van azzal: mit kellene tenni! Kialakulása a túlzásba vitt akaratra. Természetes emberi reakció: amit nem tudunk kezelni. egy erős lelki megrázkódtatást. Az értetlenségből kialakul egy belső feszültség. feldolgozni. A feszültség minden esetben kettős tulajdonsággal rendelkezik. Ebből ered a gyulladás is. de a lényeg nem változik. Furcsa paradoxon. amikor az adott problémát (de inkább információt. amitől minél előbb szabadulni kell. PL: átélt egy csalódást. „varázsütésre" rossznak. ami csökkenti a fel­ dolgozáshoz. hovatovább hibának érzékeli. megértéshez szükséges lazaságot. hogy a túlzott erőlködéssel van összefüggésben. ebben az esetben nem minden következmény nélkül. 84 . nem mozduló. Képes lenyelni. hogy fel­ töltődjön és megerősödjön. A személy idő előtt kíván megszabadulni a felmerült ellentétektől . ezáltal meg­ születik a félelem! Ennek sok oka lehet. Az ellentét azonban csak lát­ szólagos! Éppen az ülő. akkor könnyebb és jobb lesz! Ezen lelki jellemzők összessége fogja kiváltani az aranyeret. sőt elsősorban ott jelenik meg. és látszólag ellentétben van azzal a megállapítással. felnőjön a feladat megoldásához. attól igyekszünk minél előbb szabadulni. Vagyis azt a dolgot. (Pedig ez volt a célkitűzése. Igaz. reményét. hogy ülő helyzetben (semmit sem cselekedve) is kialakulhat.

a tudat. Feleslegessé válik az erőltetés. Kialszik a születési vágy. minden erejét ebbe az erőlködésbe fekteti. Ezt természetesen ráfoghatjuk a génekre és az öröklésre. Fél a fájdalomtól. hogy a baba a saját életritmusában jöjjön a világra. a szenvedéstől. A könnyű szülésre való felkészülést már a fogantatás utáni időben el kell kezdeni. a szellem határozza meg az anyag működését. s mint alapvető viselkedési mintát. Így az anyának kell erőltetni. tulaj­ donságait. amikor valami egészen más tölti ki figyel­ münket! 85 .Igyekszem megvilágítani ezt a kérdés egy másik megközelítésben is. határozzuk meg mitől tart ennyire. amitől most retteg! A gyógyulás útja: Amikor megismertük. Ekkor vágy ébred benne majd arra. érzelmi és testi szinten egyaránt. érzi és tudja a szüleiben rejlő gon­ dolatokat. Az anya szemszögéből: Vizsgáljuk meg a félelmek kiinduló pontját. melyek bizonyos fokú félelmet ébresztenek benne a világgal szemben. mégpedig azzal. Ez is szülés. még születése előtt magára veszi azokat. Erőszakosan igyekszik minél előbbre hozni az eseményt. A szülők vélt vagy valós létbizonytalansága tovább fokozza a visszatartó erőt. hogy szeretetet és pozitív gondolatokat. hátat kell neki fordítani! Ezt csak abban az esetben vagyunk képesek maradéktalanul végrehajtani. A születendő gyermek ismeri. felfedeztük a probléma. csak egy kicsit másképp! A baba szemszögéből nézve: A terhesség ideje alatt olyan ingereket tapasztal. a betegség kiváltó okát. Ez vonatkozik a férfiakra is! A férfiak is képesek erre: olyan hatalmas erőt fektetnek egy problémától való megszabadulásba. hogy az felér szüléssel. mint szülei. de vegyük fi­ gyelembe: éppen ő teremtette meg azt. hogy megszülessen. valamivel gyakorlatiasabb oldalról. érzéseket sugárzunk a gyennek és önmagunk felé. Az anya szülésnél nem engedi. de jusson eszünkbe. Olyanná lesz. ami nagyon is érthető. átültetve a köznapi életbe.

amivel kapcsolatban kialakult bennünk az a görcsös szabadulási vágy! Amikor hatalmába kerített az a szorító érzés. ennek alkoholos kivonatából készül a varázsdió krém. Akkor fog valóban hatá­ sos lenni ez a lazaság. Hogyan fog ez működni. Egyszerűvé tehetjük saját dogunkat azzal. izmokra és hátakra. Ezek a lelki ráhangolódások jelentősen hozzásegítenek ahhoz. Varázsdió-krém®: Hatása és felhasználási területei: Csökkenti a visszér és az aranyér gyulladásos tüneteit. Gyógyhatása: A varázsfát. Igyekezni kell olyan táplálékot magunkhoz venni. mint gyógyszert nagyra értékelték az indiánok (akik köz­ tudottan tudnak „valamit" a gyógyítás művészetéről). lazák tudunk lenni. Sokat javít a helyzeten az étkezési szokások megváltozása. ami segíti az egészséges bélmű­ ködést és könnyebbé teszi az ürítést. horzsolásokra. Enyhíti a végbéltáji égő. Vérzéscsillapító. hogy könnyebben és nagyobb valószínűséggel. Korábban a varázsfavíz a cserje vérzéscsillapító hatású levelének és gallyának főzete volt. eséllyel tudj visszatérni az egészséges állapotba. ami által nyugalom tölti el szíved. hogy keresünk és találunk egy helyzetet. elengedés. megvalósulni? A tudatos cselekvés mindig „sokkal nehezebb".maguktól változnak. A varázsfát vérzés és gyulladáscsökkentő szerként 86 . Ez még önmagában kevésnek fog bizonyulni. fájó csuklóra. emléket vagy bármi mást.elengedő lelki állapotban vagyunk. amit megnyugtatónak érzékelsz. Sok törzs dörzsölte főzetét vágásokra. Emlékezzünk arra a dologra. amivel kapcsolatban nyugodtak. A varázsdió észak-amerikai gyógynövény. mert ekkor valamit tenni kell és a dolgaink nem . viszketéses panaszokat. amikor képesek leszünk azt átültetni nehezebb helyzeteinkre. Elősegíti a nehezen gyógyuló sebek hámosodását.csak úgy .Jelen esetben azt a régen elfelejtett képességet kell újra „feléleszteni"' amikor . idézd fel azt.szabadon .

így csökkentik a hajszálerek és a sejtmembránok áteresztő képes­ ségét. hogy az alvadék felszínén keletkező hártyával leváló beteg hámsejteket egészségesek pótolják. csak jellegzetességek­ ről. ha megbomlik a két világ közötti egyensúly. Levelét és kérgét kiütések és égések elleni gyógyszerek készítéséhez használták. Gyógyászati alkalmazása külsőleg: Aranyér és visszérbántalmak. Csökkentik az erekből való vérkiáramlást és csökken az ödéma esélye. nem meri kikérni magának. Gyulladásos gócok alakulnak ki abban az esetben. Tehát meggyorsul a hám regenerálódása. mennyisége). Mutatja azt a lelki beállítottságot. kicsapódás során hártyát hoznak létre. de ezt vala­ milyen oknál fogva. amit a külvilág felé mutat. A cseranyagok olyan növényi eredetű vegyületek. milyen viselkedésformákat alakított ki. amikor valamilyen külső inger. Ezzel. (az adott.: egy közelálló személy megbántotta. következtében ellenreakció lép fel és ezt a beteg nem tudja kifejezésre juttatni. milyen kép alakult ki benne a világról és ho­ gyan érzi magát benne. kezelt területen beszűkítik a hajszálereket és így csökken a vérzések valószínűsége. Összehúzó hatásuk miatt a véralvadás. 87 ARC . Lelki jellemzői: Az arcból illetve a rajta keletkező elváltozások jellegéből lehet követ­ keztetni a személy világához való viszonyára. melyek fehérjékkel csapadékot képeznek. tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás. amikor a lázadást választja a megértés helyett. valamint a vérbőséget csökkentő hatásával magyarázható a fájdalomcsillapító hatása. Vagyis: a benső énje ho­ gyan viszonyul dolgaihoz. Így konkrét betegségekről itt nem tudok beszélni. Elősegíti a gyógyulást. Pattanások keletkezni. A gátolja a baktériumok szaporodását. Pl. gyulladt duzzanatok! Hatásmechanizmusa: Legnagyobb százalékban cseranyagot tartalmaz.tartották nyílván.

Szintje van és löttyen. tömör vagy szivacsos szerkezetű csontdaganatok gyakrabban a homloküregben képződnek. esetleg genny szaporodik fel. A beteg érzi. Az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregei közül legnagyobb a két homloküreg és a két arcüreg. vagy a homlokcsontról a koponyaűr felé hatolnak. páros orrmelléküreg. már az aggyal határosan kis csontfülkék bonyolult rendszere helyezkedik el. Leggyakoribb az arcüreggyulladás. mint egy tartályban. A gyógyítás első teendője a váladéklefolyás biztosítása. amely a felső állcsont testében foglal helyet. Jóindulatú. Gyulladásakor tompa fájdalom és az arc­ ban érzett feszítő érzés keletkezik. savós váladék. hőemelkedés. és az idült folyamatokban is csaknem mindig van polipképződés. ha fejét hirtelen hátraveti. fokozott orrváladék-képződés. Tünetei a tompa fejfájás. A homloküreg-gyulladást a homlok. A felső szemhéj duzzanata kíséri. A fájdalom lesugározhat a metsző. gennyes. vagy teljesen megszűnik. láz kísé­ retében. A finom szellőző rések elzáródnak. Egészséges körülmények között a melléküregek szellőzése rendben zajlik. e kórképek veszedelmes szövőd­ ményei a tovaterjedő csontfolyamatok. Láz viszont csak súlyos esetben lép fel. A rosszindu88 . Króni­ kus gyulladásnál viszont gyakran nem szerepel fájdalom. Mivel a csontok mindig érintettek. Ha azonban az orrváladék mennyisége megnő.és szemtáji fájdalom jellemzi. Súlyos esetben az orrváladék gennyes vagy véres lehet. Súlyosabb esetben át kell öblíteni az üregeket és antibiotikumot kell alkalmazni. Ezeken kívül a mélyben.ARCÜREGGYULLADÁS Fizikai tünetei: Arcüregünk voltaképpen hatalmas. Rátörhetnek a szemüregre. Az orrlégzés csökken. Savós gyulladásnál az arcüregben polipok jelennek meg. vagy ha a többi melléküreg is érintett. légterük szintén az orrüreggel közlekedik. az agyhártyagyulladás fenye­ gető veszélyét idézve elő. fog eredetű gyulladásnál kifejezetten bűzös. Az orrváladék bő. Rendszerint a többi orrmelléküregben is zajlik a gyulladásos folyamat egyidejűleg. orrdugulás. mely lohasztó orrcseppekkel rendszerint sikerül. Szerepük a hangadásban van: rezonátorként viselkednek. mely hajoláskor növekedhet.és szemfogakba. Legerősebb a fájdalom heveny gyulladás esetén. e kamrákban gyulladásos folyamatok indulnak el. mely fog eredetű is lehet.

hiszen egészen másra kell neki fi­ gyelni. ahol kialakulnak viszonyulásaink a külvilághoz. Nem ad hangot kívánságainak. ugyanakkor nagyon szeretné elmondani! Ezek az elvárások egyáltalán nem megalapozatlanok. Per­ sze. Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést a könnyebb ért­ hetőség érdekében! Az arc az a testfelület. amit leginkább kendőzetlenül mutatunk a kül­ világ felé. Ő is jelentős elvárásokkal van világához. pl. elismerjék anyagilag és érzelmileg egyaránt! Elvárásai jelen vannak. Ez az üreg min­ den tekintetben védelmet nyújt! Védelmet nyújt. összpontosítani! A saját örömét. érzéseinek. de figyelembe kell venni egy roppant fontos tényt: dőreség mástól várni. melyek műtéti. Lelki tünetei: A betegség kialakulásának oka: elkezd lázadni egy olyan alapbeállítottsága ellen. amit magunknak sem adunk meg! Itt tehát erről van szó: a beteg figyelme arra fordul. hogy a környezeti hatá­ sok ne érjék közvetlenül a „személyt" és védelmet. biztonságot nyújt „tulajdonosának". megbecsülést! 8') . megbecsüljék. és ez az elvárás nem egyezik a saját el­ képzeléseivel. mondani! Az üreg az. A gyulladás kialakulása: nem érzi magát annyira erősnek. boldogságát kell megtalálni. hogy nem érzi magában az erőt. hogy észre tudja venni a felé áramló figyelmet.latú daganatok a laphámrákok. világa jelentős elvárásokkal viszonyul hozzá. amely szerint megnyilvánul a külvilág felé. amit akarva vasgy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni. tehát olyan helynek tekint­ hetjük. amit nem kapott meg és figyelmén kívül esik. ahol a dolgokat dédelgetjük.: szeressék. vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi. mit tehet saját magáért.és sugárkezelést igényel­ nek. de ezeknek nem ad hangot. hogy fi­ gyelmen kívül hagyja a vele szemben támasztott követelményeket. A beteg lelkiállapota az alábbiakat tükrözi: úgy érzi. hogy megfelelő helyen legyen képes felkészülni a válaszra! A betegség kialakulásához közvetve a külvilághoz fűződő viszony meg­ bomlása vezet (az imént vázolt szempontokat figyelembe véve).

de akkor vegyük figye­ lembe az alábbi tényt is: oka. mozgás. gyulladásával járó kórkép.látszólag ártalmatlan okok . evés stb. mert egyre kevésbé képes a nyugodt. csendes megújulásra. melyeket felhasználhat a gyógyulás érdekében. jó érzésekkel van tele! Márpedig ezeknek a jó érzéseknek át tudja magát adni! A további teendő: végre mondja ki. dühét. megragadó váladék. a tűzfészek kiiktatására.Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk. de nagyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki. Továb­ bá: a váladék besürűsödését elősegíti a növekvő gyulladás is. 90 . amely a gyógyulási folyamatot. hogy az elégedetlenség átadja a helyét az elégedettségnek. hiszen olyan dologra figyel (teljes mértékben). haragját. Ennek lesz következménye az adott területen a . ami tiszta. A gyógyulás útja: Harcolhatunk a gyulladásos folyamatok ellen. mire vágyik! ARCIDEGZSÁBA Fizikai tünetei: A háromosztatú ideg (ötödik agyideg) fájdalmával. ahol megmarad (ellenőrizetten) a gyul­ ladás. békés állapotba. mert nem enged szabad folyást érzéseinek. Ezt a legkönnyebben így érheti el: kényelmesen leül és elmél­ kedik egy kicsit azon. (A túl­ zott. pró­ bálja eloltani a tüzet. tehát értelme van a gyulladásnak! Oka. Nehezebben kap levegőt az orron keresztül. Mindent megtesz a góc. Ez a váladék viszont be fog sűrűsödni. semlegesítésére. A betegnek el kell indulnia egy úton. milyen jó. valóban jó. A gyógyulá­ sát segíti. az öngyógyítást segíti elő. illetve segítenek elő. de a fizikai gyógyulás mellett elindul a lelki gyógyulás is. átadja a helyét. melyet érintés.váltanak ki. huzat. . ellenőrizhetetlen gyulladás természetesen rossz!) Itt olyan megoldást kell keresni.foko­ zott . ami eljuttatja egy nyugodt. Ezt a lelki gátlást igyek­ szik leképezni. értékes tulajdonságokkal rendelkezik. érzelmeinek. fájdalmát önma­ ga marcangolására fordítja! A szervezete ezt a gyulladásos folyamatot igyekszik kompenzálni.váladékképződés. visszatükrözni a besűrűsödő.

lándzsadöfés-jellegü fájdalom. azzal együtt. mi lenne a helyes.A kezdet hirtelen: villámszerű. „Saját szavaira". mert közben tisztában van a kivezető úttal. tompa vagy égő fájdalomélmé­ nyek iktatódnak be. teljesen kicsúszik kezéből. Ez még önmagában nem jelent betegséget kiváltó problémát! Azért születik ebből jelentős konfliktus. hogy a beszéd újabb ro­ hamot váltson ki. Képtelen eldönteni. elhamarkodottak. sok esetben titkolt félelem. hogy képes megcselekedni és mégsem teszi! Eb­ ből az „össze-vissza" érzelemből. belső megérzéseire többé már nem tud hallgatni. miért is nem szabad megtenni. a panasz-és tünetmentes időszakok rövidülnek és ritkulnak. hogy a külvilág felé melyik és milyen „arcát" mutassa. Nem cselek­ szik. melyet többé nem képes irányítani. lüktető fájdalom támadásai miatt a beteg sápadt. A kétségek elvezetik ahhoz az álla­ pothoz. Ebből a döntésképtelenségből természetesen előbb-utóbb határozott belső konfliktus fog kialakulni és már ki is alakult! Egyenes következ­ ménye: kétségbe vonja értékeit és felnagyítja rossz (jellemzően .csak általa rossznak tartott) tulajdonságait. mit mutasson. s a villámszerű fájdalmak közé állandósuló. Amikor aztán már képes eldönteni. Lelki tulajdonság: Az arcidegzsába lelki oka: a beérkező változatos ingerek hatására nem tudja eldönteni. melyek általában kudarcokat tartalmaznak. helyette inkább kibúvókat keres és talál arra. az érintett arcfelét tenyerével fedi és próbálja rögzíteni. az előre megalkotott ítéletekből kiala­ kul a félelem! Fél. mely ro­ hamokban jelentkezik. „tudásában" olyan alapokra szorítkozik. Ismeretében. megáll és nem cselekszi meg. Tudja. a megoldás lehetőségével. félreértettek. A vívódásaiból kialakul egy (néha megfoghatatlan) kisebbrendűségi érzés. megfoghatatlannak és érthe­ tetlennek él meg. miköz­ ben figyelmen kívül hagyja értékeit. verejtékezik. hogyan cselekedjen. hogy azok elitélő hangsúlyától pedig retteg! 91 . mert kialakult benne egy igen erős. hiszen ismeretei a világáról és önmagáról igen felszí­ nesek. Az összeütközés ebből terme­ lődik ki: tudja. halmo­ zódnak. ezért mások véleményét keresi (kell keresnie). A betegség előrehaladásával a fájdalmas periódusok sűrűsödnek. A késszerü. csökkentendő annak valószínűségét. melyben mindent bizonytalannak.

hogy mindig mások kívánságait lesse és azok szerint éljen.. Csak saját elvárásai­ nak. 92 . és mi ne tetézzük ezt még a saját véleményünkkel! Úgy sem fogja megérteni. ahogy saját elképzelései szerint mutassa arcát. Ezt úgy kell elérni. Önmagában szembe kell néznie mindazzal a jóval.Fél mások kimondott vagy kimondatlan véleményétől. hogy amit tesz. információk függvényé­ ben! (Emlékezzünk: helytelenül értékeli az ingereket!) A kettősség eredete ebben rejlik: tudja. csupán saját magával vív elkeseredett (hiábavaló) harcot. melyeket az idegek vezérelnek a kapott ingerek. A kettőségek összeütközéséből keletkezik az arcizmok remegése. Másrészt van egy másfajta visszaigazolás! Ebben a két el­ lentétes érzésben könnyen elveszíti a belső harmóniáját. mint eddig gondoltad? Gondolkoztassuk el. Még nem jut el addig. és nagyon nehe­ zen érheti el újra. Később. Gyógyítása: Erősíteni kell az önbizalmát. gondol. a rosszakat pedig igyekszik palástojni.. személyiségének megnyilvánulásait. megingathatatlan gondolatai vannak önmagá­ ról. megpróbálja visszaszoríta­ ni. nem is engedi azokat felszínre jönni. amikor lelke legmélyén kezd tudatosodni: nem képes megfelelni mindenkinek. hogyan értékelik tetteit. cselekedjen. ami benne van. mert ez a kettősség megmarad. a gyógyulás során pedig ez a harc megszűnik és átadja helyét a békének.valóban olyan szerencsétlen-e életed. De egyszer kirobban! Fellázad az ellen. Ezt termé­ szetesen nem úgy tudjuk elérni. ahogyan egy „normális ember" neki kezd! Nagyon is konkrét. csak nem merített belőle. és a saját magába vetett hitét. Belső jó tulajdonságait a háttérbe szorítja. de eddig elment mellette. elnyomni azokat. amit önmagáról megismert! Az első lépés: kétséget ébreszteni benne. hiszen teljesen csordultig van azzal. hogy ön­ magával kapcsolatban ébredjen fel és ne mi (direkt módon) ébresszük! Kérdezzünk! Kérdezzük: . Állandóan azt figyeli. megélt. vajon elment-e élete szép pillanatai mellett? Melyeket megtapasztalt. Ekkor még nem mutatja a külvilág felé. valahol helyes és jó. de már elégedetlen a mostani helyzetével. A gyulladásos folyamat akkor indul meg. felfogni! Nem képes magáévá tenni a mi elképzeléseinket.

A betegség rohamszerűen lép fel. ami­ hez kedvük van. a szellemi erőt. Megjegyzem: vezető (önálló) beosztásban nem nagyon állják/állnák meg helyüket. ismeretét. Lelki tünetei: Ez a tünet illetve a betegség minden esetben valamilyen elnyomásra. amire az asztmatikus roham a válaszreakció. szűkült tudati állapot van a háttérben. beszűkülésről beszélünk. Fizikai tünetei: Valamilyen ingerre fokozott válasszal reagál a légcső és a hör­ gők rendszere.és antiallergiás szerekkel. de megéri visszanyerni az elvesztett önbecsü­ lést. a másik kettőn is értelemszerűen jelentkezni fog. akik beosztotti viszonyban állnak. halálfélelem kíséretében. s ennek eredménye a légutak hirtelen kialakuló. Gyógykezelése: Nagyhatású hörgtágító. hogy nem tehetik azt. köptetökkel és a szívműködés támogatásával történik. amely nehézlégzést. heves szívdobogás. amit kellemetlennek. illetve ennek lelki megfelelőjét. és úgy értékelik jelenlegi helyzetüket. A beteg elkékül. iskolai vagy munkahelyi eredetű. az elnyomás érzetére utal. terhesnek érez! Vagyis az elnyomás bizonyos megnyilvánulását tapasztalja. Az elnyomás lehet családi. fulladással. A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt. de ami a legjellemzőbb: ha egyik helyen fellép. éli meg. verejtékezés­ sel. súlyosan kimerül. köhögéssel jár. Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi. Mivel jelen esetben görcsről. jelentős beszűkülése. elviselhetetlen lesz számára a fekvő testhelyzet. ami megingatja világnézetét. és nem is jó nekik. egy lelki ragaszkodás. mellkasi nyomásérzést eredményez. hangos sípolással. tevékenykedni és így a bennük rejlő kreativitás is 93 ASZTMA . Mégpedig egy olyan dologhoz ragaszkodik a beteg.Ez egy hosszú folyamat. viszont egyedül remekül képesek dolgozni.

álljon ki az igaza mellett Gyerekeknél hagyjuk. melyek a szü­ lőknek fel sem tűnnek. hogy minden döntés az ő kezében van. hogy teljesüljön a szabad akarata (természetesen csak az. Továbbá nem kell feltétlenül a nézeteltéréseket keresni. Ez a „beosztotti" viszony vonatkozik az élet minden területére: házasság. de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mélyben" megbúvó ellentéteket is. amelyiknek nincs visszafordíthatatlan következménye). okolni. ám a kisebbrendűségi érzés. egyre zárkózottabb személyiség ké­ pessége a kapcsolatteremtésre. majd nagyobb dolgokban is kezdjen el önállóan dönteni . az önma­ gával való elégedetlenség elhatalmasodásával egyre inkább becsukódik. . Ezek a konfliktusok lehetnek egészen aprók. AUTIZMUS Tünetei: Az egyre inkább befelé forduló. társak. környezet stb. Erősítsék bizonyosságukat. az örömátélésre súlyosan csökken. főnökök figyelmét. de legalábbis szórakozottnak mond­ ható. hogy többet.kezdetben kisebb. család.húzd ki a blokkot. melyek kiváltják a rohamokat. Viselkedése bizarr. zárt világa foglalkoztatja.a tüdőből és az éteri aurából az előző könyvben ismertetett módszerrel . követhetetlen. hiszen lehetséges: csak a gyermek ér­ telmezi tévesen. . iskola.felszínre kerülhet. s ezt közismerten jól jellemzi egyes művészek.beszélgetéseitek során hívd fel figyelmét. feltalálók életének 94 . A külvilágtól elzárkózik. hagyjanak neki szabad teret. amire szüksége van. . hogy ők is képesek elérni kitűzött céljaikat. érdeklődési köre beszűkül. Mindkét esetre ugyanaz a jellemző: rohamaival kívánja magára terelni a szülők.töltsd fel mindazzal az erővel. Eleinte még figye­ lemmel követi a világ eseményeit. Gyermekkorban: a kialakuló asztmatikus megbetegedések mögött elsősorban a családi körben vannak azok a tényezők. szabadságot! A gyógyulás: . Kizárólag saját. de inkább másképpen figyeljenek rá.

miközben melankólia-szerü állapotát indulatkitörések.egy-egy időszaka. Lelki jellemzők: Az autizmus mögött valamilyen születés előtti lelki sérülés megráz­ kódtatás áll. elég labilis lesz. csak önmagára. depresszióban is szenved. érzékenyebb. van aki haraggal stb. aki félelemmel. Pótcselekvés ez a javából! A külvilág helyett saját világa felé fordul! Gyógyítása: Mivel a saját tudatára. Szinte csak a saját maga kialakított világra összpontosít. tehát a szülő és a gyó95 . és érdeklődési körének beszűkülését üldöztetéses téveszmék. és sérüléseket okozhatnak neki. a félelem visszahúzódást vált ki a gyermekben. többé nem figyel másra. könnyen meg­ bomlik a kényes egyensúly. van. lassan de biztosan elszigetelődik. az esetleges diszharmóniát. Érzékeli a szüleiben lezajlódó lelki folyamatokat. Az autista személyiség számára a kapcsolatteremtés hihetetlenül nagy nehézséget jelent. hogy távol tartja az esetleges pozitív behatásokat is. agresszív megnyilvánulások "színezhetik". A lelki fájdalmak hatására a gyermek tudata visszahúzódik. A fejlődő gyermeki lélek (bármennyire képtelenségnek tűnik is) az anyaméhben érzékeli a körülötte lévő világot. csak kívülről. van. Gondolkodjunk csak el: minden ember másként reagál ugyanarra az ingerre. ami­ ből szinte mindent és mindenkit kirekeszt. gyógyító erejére a szó hagyományos értelmé­ ben nem (nagyon) lehet számítani. Mi­ vel egy féle ismeretet szerez a világról. aki örömmel ve­ gyes feldobódottsággal. könnyen kiborul! Minden esetben dühroha­ mot kap. Elzárkózásának az is eredménye lesz. A saját tudatában elzárkózik minden elől. megvédve magát a külső befolyásoló erőkkel szemben. Persze az imént említettek csak abban az esetben igazak. esetleg narkománia vagy alkoho­ lizmus is fokozhatja. főleg mivel az ilyen egyén nemegysze neurózisban. A beteg magára marad. amikor megpróbálják kizökkenteni ebből a számára kényelmes állapotból. A sérülések félelmet. Kialakul egy sajátságos világkép. A tapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szellemre. a szere­ tetet. amikor a gyermek tudata sérü­ lékenyebb. ami még az anyaméhben érte. már amennyire abból szüksége van.

gyító tud kezdetben segíteni. Lehet bármilyen a segítség, de egy dolgot szem előtt kell tartani: nagyon gyengéd legyen, valamilyen formában vegyen részt benne a gyermek! Ez a részvétel az érdeklődés! Érdeklődést kell ébreszteni! Ez most is jelen van, csupán nagyon a hát­ térbe szorult! Ott van, mert egyébként nem lennének dühkitörései! Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a szülők is tevékenyen részt vettek a betegség kialakulásában (ebben a kijelentésbe semmi esetre sem szabad többet beleérteni!). Tevékenyen részt kell vállalniuk! (azon kívül, hogy orvoshoz stb. fordulnak) jelentős szerepe van a „külső" segítség­ nek, mert velük szemben - a gyermekben - nem alakult ki ez az előíté­ let! Meg kell találni azt a „hangot", melyet nagyon szívesen fogad. Rendel­ kezik azzal a tulajdonsággal, mint a többi gyermek, tehát elfogad min­ den, számára kedves érzést.

Ez az érzés pedig a szeretet!
A szeretet meggyőzi! Mégpedig úgy, hogy semmit sem erőltet rá! Olyan ez, mint amikor egy vadat akarunk megszelídíteni: kitesszük elébe min­ denünket és hagyjuk; vegyen belőle, amikor szüksége van rá, amikor elég erősnek érzi magát! Tegyünk ki mindent elé és hagyjuk, hogy ön­ magától fedezze fel: a világ, melyet mutatunk számára, biztonságos. Az eljárás hasonlít az ágybavizelés gyógykezelésére (lásd még ott), a gyermek olyan állapotában kell rá hatni, amikor a legvékonyabb az a fal, ami elválasztja tudatát a külvilágtól: az elalvás utáni percek.

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK

Tünetei: Az immunitás az emberi szervezet leghatékonyabb védekező mecha­ nizmusa. Az ember tehát védett (vagy nem fogékony) a kórokozókkal és azok méreganyagaival szemben, s ez az állapot részben velünk születik, rész­ ben megszerezzük az életünk során. E feladatot a nyirokrendszer illetve annak sejtjei látják el, s ez a védelmi rendszer ismeri fel az idegen szer96

vet is (szervátültetéskor), amikor is - mint idegen - anyagot ki akarja lökni azt a befogadó szervezetből. Az immunrendszer tehát felismer. De meg is különböztet, hiszen normális körülmények között a szervezet SAJÁT élettani alkatelemei ellen nem termel ellenanyagokat, azokat megtűri. Ám ha valamilyen okból eredően ez a felismerő, megkülönböztető rend­ szer megzavarodik, megszűnik ez a természetes tűrés és autóimmun be­ tegség alakul ki, vagyis önmagára támadó, önpusztító jelenségek in­ dulnak el. A védelmi rendszer ellenségnek kezdi vélni a saját szervezetet, s annak anyagait támadóként könyveli el. Válaszul az immunrendszer tehát tá­ madásba lendül a test saját szövetei, sejtjei ellen, - kíméletlenül. Az autóimmun kórképek hosszú sora ismeretes, lényegük azonban min­ degyik esetben megegyezik a fent vázoltakkal. Ezért illetjük e folyama­ tokat egy másik névvel is: autoagressziós betegségek. Lelki jellemzők: Jelen esetben is a fizikai jellemzők nagyon hasonlatosak a lelkiekhez (sőt ugyanolyanok), hiszen emlékszünk rá, a tudat irányítja a testet! Csak azok alapján tudja végezni ezt a munkát, amit ismeretei szerint legjobb­ nak, leg optimálisabbnak vél! Sokszor vélhetjük, hogy azok alapján dönt, ami hiányzik belőle - emlékezz, hányszor igyekeztél azokra a tulajdon­ ságaidra alapozni, melyek hiányoztak, pl.: pénz, lehetőség, képesség stb. -, de ez másként van! Hiányosságai következtében „döntéseiből" lényeges részek maradnak ki, sikkadnak el, ezért jelentősen megnő a kockázat. Megnövekszik a hiba lehetősége. Keressük meg azokat a jellemzőket, melyekkel szemben (nem másokkal szemben) védekezik a szervezet és az azt irányító tudat. Nézzük meg, miben is áll a pótcselekvés! A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi ellenség" helyett saját magában keresi - találja - a rejtély, a probléma forrását. Már az is érdekes lelki jellegzetesség, hogy miért kell állandóan ellenséget keres­ nie! Ellenséget kell keresnie és találnia, mert semmi mást nem talál! Tehát nem leli föl önmagában az értéket! A betegség kulcsa: téveszmék! (Az itt szereplő fogalom nem tévesz­ tendő össze a klasszikus értelemben vett lelki betegségekkel!) Tudja ő,
97

hogy az eléképzelései félresikerültek, vagyis nem kellene harcolni az emberek és az elvek ellen, de úgy érzi, nem tehet mást! Ám a harc nem ilyen egyértelműen dönti el a kérdést, más ellen nem, tehát önmaga ellen kell bevetni fegyvereit. Olyan ez, mint a krimikben lévő fegyver: ha szerepet kapott, akkor el is kell sülnie! A beteg téves következtetéseket von le saját értékeit, értéktelenségeit illetően! Ebbe könnyen belejátszik, hogy figyelmen kívül hagyja a kül­ világ - pozitív - reagálásait, visszajelzéseit. Az egyoldalú „hallás" kö­ vetkeztében elkerülhetetlenül félreérti és elhárítja. Elhárító mechanizmu­ sait az egyedüllétig tökéletesíti! Az egyoldalú ismeret egyenes út a lelki­ testi egyensúly megomlásához, a tudat káros, kóros elváltozásához. Térjünk vissza egy kicsit a nagyon távoli múltba és bocsátkozzunk „feltételezésekbe"! Gondoljuk el: a Mindenható tökéletesre teremtette a világot és a benne lévő dolgokat. Ez nem feltételezés, ez így van! Ebből egyenesen következik: összes tulajdonságunk és az egész teremtett világ tökéletes. Minden a helyén van! Elismerem, elég ritkán vagyunk képesek objektíven értelmezni, és helyesen élni vele. így kijelenthető: jellemző tulajdonságaink is kerek egészek! Hogy ezt érezzük is, másként kell hozzáállni! Változtatni értelmetlen, hiszen a tökéletes dolog csak egyetlen irányba képes változni! Felmerül a kérdés: akkor hagyjuk, tűrjük rossz sorsunkat? Tudod, a tűrés azt jelenti, hogy csapdában van az ember, de legalábbis azt érzi! Természetesen ez a lényeg, hiszen érzéseink alapján cselek­ szünk. Az autoimmun betegségben is, mint más kórokban a miértek mellett meg kell keresni a hogyanokat is. Lényegesen könnyebb felismerni a gyógyulás lehetőségeit, amikor keressük megoldásokat is. Miért alakul ki? Egy első ránézésre teljesen „agyament" válasz: miért ne? Miért ne alakulna ki, amikor semmit sem teszünk annak érdekében, hogy másként történjenek dolgaink. Miért ne alakulna ki, amikor csak azért harcolunk, küzdünk, hogy valami ne történjen meg, csupán arra törekszünk, hogy valamit elkerüljünk! Azt, hogy valamit el is érjünk, már teljesen elfelejtjük! Miért történne másként, amikor a beteg nem, vagy rosszul megközelítve akar megérteni dolgokat, ha most egyáltalán beszélhetünk megértésről. Itt leginkább beletörődésről, behódolásról lehet és van szó! És ezt előbbutóbb elkerülhetetlenül felváltja a kitörés, a lázadás szelleme. Olyan ez, 98

mint a csapdába esett állat: kínjában önmaga ellen támad, pedig a probléma gyökere a csapda tulajdonságában rejlik. Hasonlóan cselekszik az autóimmun betegségekkel küszködő ember is! A bennünket ért ingerekre csak akkor tudunk megfelelően válaszolni, ha ismeriük annak minden - de legalábbis jelentős - részét. Pl.: az utcán látunk jönni egy embert, s ebből azt a következtetést vonjuk le: le fog ütni, meg fog támadni. Pedig erre semmilyen jel sem utal. A gyógyulás útja: A gyógyulás kulcsa ebben rejlik: felismerés! Felismerni hogy a harcokban, a háborúkban csak vesztesek vannak! Csak azok nyerhetnek, akik kimaradnak belőle. Így kell ezt a problémát is megközelíteni! Azért harcolunk, mert jobb megoldást a cél elérésének érdekében nem találtunk. Amikor ezt kijelentjük, az azt is jelenti, hogy van! Önmagunkban meg kell találni a nyugalmat, erőt adó tulajdonságokat! Amikor az öröm eltölt bennünket, boldogok vagyunk, eszünkbe sem jut a harc! Tehát a betegnek tudatossá kell tenni cselekedeteit és természetesen a gondolatait ahhoz, hogy el tudja dönteni, maga számára mi helyes és mi helytelen.

Fizikai jellemzők: A pajzsmirigy fokozott hormonelválasztásából eredő betegség. A megnövekedett hormonszint miatt fokozódnak a testben az égési folya­ matok, megemelkedik az alapanyagcsere, s természetesen mindezek miatt a testhőmérséklet. További tünetei az ingerlékenység, idegesség, kézremegés, fogyás, gyors szívverés, a nyirkos, verejtékes bőr. A szem­ golyó jellegzetesen előredülled. Bár a betegnek felfokozódik az étvágya, s többet is eszik, mégis fogy­ ni kezd. A pajzsmirigyben göbök keletkeznek, a szerv látható módon megduzzad. Gyógyítása jódkészítményekkel kísérelhető meg, de súlyosabb esetek­ ben a pajzsmirigy részleges vagy teljes kiirtása válhat szükségessé.
99

BASEDOW-kór

Lelki jellemzők: Mint már a könyv elején is beszéltem róla, a hormonok igen szoros összefüggést mutatnak a belső tűzzel. Oka van annak, hogy ezek a hormonok fokozottabban termelődnek a szervezetben. Ez az ok a tudatban található meg. Gondolkodjunk: a szer­ vezet számára a tűz az átalakítást is jelenti, azon anyagokét is, melyek károsak. (Az anyagcsere-folyamatokat részletesebben az adott fejezetben tárgyaljuk). Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, amit a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége előtt elhelyezkedő pajzs­ mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táp­ lálék. Kidülled a szem! Vajon miért, milyen lelki jellemzők miatt történik ez a furcsa jelenség? Igen egyszerű a válaszom. Amikor meglátunk egy olyan dolgot, ami erős érzéseket vált ki, akár jó, akár negatív értelemben, elkerekedik szemünk. Ugyanez történik a betegnél is! Már eddig jelentős mennyiségű (feldol­ gozatlan) információ halmozódott fel, így bármilyen új dolog kerül sze­ me elé, elkerekedik a szem. Kikerekedik, hiszen ott van az újabb feladat, s közben még az előzővel sem tudott mit kezdeni. Ez a jelenség aztán állandósul, és folyamatosan azt nézi, keresi (félelemmel telve várja), mikor érkezik a következő „sorscsapás". A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a be­ teg a felszaporodott indulattal nem tud mit kezdeni, így önmaga ellen fordul. Nem tud mit kezdeni kifejezésre váró indulataival, mert ehhez bátorság kellene, de ezeket az erőket az elfojtásra fordítja. Ez annyit tesz: amikor valami olyan inger éri, amit szeretne kiadni, kimutatni, inkább nyel egy nagyot és beletörődik helyzetébe. Vagyis nagyon szeretné ki­ mondani nyomasztó érzéseit, de attól fél, még jobban eltávolítja magától a szeretett személyeket. A feszültséget tovább fokozza: a belső (felhasz­ nálatlan) problémái következtében nem tud többé figyelni környezetére, amit ők úgy értelmeznek, hogy már nem figyel rájuk. A környezet, tehát mindent megtesz a figyelemfelkeltés érdekében. Ez természetesen még inkább fokozza az imént említett tüneteket. Remegni fog a keze, hiszen egyre kevésbé lesz benne bizonyosság, nyúljon érte avagy vesse el, legyen az bármi is. Következetlen lépések fogják jellemezni cselekedeteit. 100

Megemelkedik a testhőmérséklete, mert folyamatosan lázad, lázong a kialakult élethelyzet ellen, amit még az is tetéz, hogy tisztában van sajátságos helyzetével. Azonban ne menjünk el a láz, a hőmérséklet emelkedésében rejlő pozitív értékek mellett. A szervezet kompenzálni akarja, vissza kívánja nyerni az elvesztett harmóniát, megemeli a test hőmérsékletét, így óhajtja elérni a „méreganyagok" mielőbbi átalakítását. Jódkészítményeket említ az Albert, és ez nem véletlen. Az előzmé­ nyek ismeretében könnyen felfedezhetjük a jód fertőtlenítő szerepe és az indulatok, a kifejezésre nem juttatott indulatok közötti összefüggéseket. Jelentős szerep hárul a jódra, hiszen valamilyen módon el kell kezdeni a bennrekedt indulatok kitisztítását. Ennek a módszernek is megvannak a hiányosságai, hiszen a táplálékkal eddig is bevitte a jódot, a fertőtlenítő szereket, ismereteket, de nem tudott vele mit kezdeni.

Fizikai jellemzői: A bél cső alakú üregrendszer, melynek belvilága a test egészén térbelileg belül van ugyan, mégis szervezetünk számára ez külterület; egy külvilággal közlekedő tér, csatornarendszer, amelyben passzív és aktív módon kívülről érkezett anyagok áramlanak, haladnak tova. Ezt testünk valódi szöveti terétől egy jellegzetes sorompó választja el, egy sikamlós nedvvel bevont hámréteg, a nyálkahártya. Míg a nyálka a be­ lekben szállított anyag mozgását segíti elő, addig a hámréteg határt ké­ pez, amely nem ereszt át „senkit és semmit", tökéletes választófalat ké­ pez a kül- és a belvilág között. Ha ez a határ egészséges, rajta csak speciális anyagok juthatnak át egyik vagy másik irányban (ha tehát van „útlevelük" és azt a hámsejtek „kezelik" is). E jelenséget, ha befelé zajlik, felszívódásnak, ha kifelé, elválasztásnak nevezzük. Kevésbé költőien fogalmazva: a hámréteg egyik oldaláról a másikra történő bármilyen anyagtranszport csupán és csakis a sejten keresztül történhet. A hámsejtek közötti réseket ugyanis egy szoros összeköttetés, egy úgynevezett zárólánc-rendszer tökéletesen lezárja. A bélben az aktív felszívó működést a hámfelszín kesztyüujjszerű kitüremkedései végzik. Ezek a mikrobolyhok, melyek a felszívódási 101

BÉLPROBLÉMÁK

felszínt rendkívüli mértékben megnövelik. 1mm2 bélhámfelszínen száz­ millió mikroboholy üldögél. A vékonybél falának mirigyei és a hasnyálmirigy (lásd ott) termelik azon enzimek sokaságát, amelyek a táplálékot lebontják. Az emésztés során így nagyszámú, olyan egyszerűbb vegyület keletkezik, amelyet már a bélhám képes felszívni. E folyamatok csupán a vékonybél felső szakaszán játszódnak le. A távolabbi terület a vastagbél világa. Itt szá­ mos baktérium békés és hasznos együttlétben él testünkkel. Az immár emészthetetlen béltartalom egy részét még lebontják, s ezenközben Bvitaminokat termelnek számunkra. Lelki jellemzők: A belügyek! A feszívódás, feldolgozás és a dolgok (tapasztalatok) beépítése a szerve­ zetbe valamint a felesleg kiürítése. Jórészt mindenkinek a saját belügy­ ének számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket. Csak nagy vonalakban térek ki a bélszakaszok jelentésére, mert a könyv mérete nem teszi lehetővé a bővebb ismertetést, de remélem, kezdetnek elegendőnek bizonyul. Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel megközelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges élet­ erőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplá­ lékhoz való viszonyunkat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működé­ si zavarok, akkor zavar keletkezett a felfogásunkban. Vastagbél: a „finom" munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apró­ ságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik életünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részle­ tekkel. Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is szeretnénk megemésztésre félretenni, aminek hiábavalóságáról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy nem kellene „bespájzol­ ni", de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lázadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik, (lásd még vakbél­ gyulladás) Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tárolni kell azo­ kat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet! 102

I

A belek gyulladásos folyamatait is túlzott gázképződés és gyakori szél­ ürítés kíséri. míg ezek egyensúlyban vannak. lencse. ami az emésztéssel. fogunk benne olyan részt találni. elősegíti a meg­ felelő égést. így a bab. minden esetben egy mély lélegzetvétellel kezdünk hozzá. Emlékezzünk az általános iskolai tanulmányokra: az éghető anyag. Tehát az égéstáplálás mellett a levegővel gyűjtünk „lelki erőt" a feladat elvégzéséhez. Nézzük meg részleteiben. hanem mindkettőben megtalálható a másik is. vagy rosszak. A hőt a természetes hőháztartás biztosítja. A bélgáz fő összetevői: széndioxid. 20% -ban a véráramból származik. 103 . Amikor valami új dologhoz fogunk. ami mulandó. a hő.BÉLGÁZ Fizikai leírás: Lényegét tekintve gázelegy: több mint 60% -a lenyelt levegőből ered. a bomlási. Elégtelen emésztés. nitrogén. metán. Mindannyian tudjuk: amikor valamilyen lelki jelenséget feldolgozunk. arányuk megváltozik. hogyan. kénhidrogén és merkaptán. a levegő elengedhetetlenül szükséges. erjedési és rothadási folyamatok fokozó­ dása esetén a termelődő gázok mennyisége megnövekszik. ammónia. megemészté­ séhez (a könyv elején már szó esett róla) szükség van levegőre. Az éghető anyag jelen esetben az élelmiszer. Lelki jellemzők: Természetes jelenség. borsó. lenyelt élelmiszer elégetéséhez. és a levegő. a bomlási folyamatokkal együtt jár. egy ingert értékelünk. Bizonyos puf­ fasztó ételek hasonló állapotot idéznek elő. miért keletkezik gáz! 1) Az elfogyasztott. hasonlóképpen a máj-és epehólyag-betegségeket valamint az ideges állapotokat. hogy a dolgaink nem tisztán jók. Egészen addig. Ezen azt értem. mely táplálja. ká­ poszta. A fennmaradó rész a béltarta­ lom bakteriális erjedése során keletkezik. és kb. oxigén. s ezt a has felfúvódása és teltségérzés kíséri. hagyma. nem okoz gondot a bélgáz.

A megromlott folyamatok aztán további romlást idéznek elő. Következésképpen a belekben keletkező gázokkal kell helyettesíteni. Ezt a beteg nem érzékeli és csak részlegesen hasznosítja. A vér juttatja el azt azt életerőt. tehát a vágy. így leállhat az ideg­ pályák ingerületet tovavezető képessége.felsorolást az olvasó folytathatja -. s ezzel feladatok esnek ki. Részében és egészében az ember hiányt kezd szenvedni.2) A véráramból származó légnemű anyagok a vér könnyebb tisz­ tulását szolgálják elsősorban. vagy a legkülönösebb kombinációkban. mindig tudjuk. Külön. mintegy kisegítve. mint egy katalizátor. amit a tüdővel lélegeztünk be. elősegíti az emésztés. Az élethez hozzátartozik a tiszta levegő. amikor a gázok már problémát okoznak. végtag aktív működő képessége ideiglenesen vagy véglegesen megszűnik. De a másik szerepe sem elhanya­ golható! Testünknek van egy igen érdekes tulajdonsága: bizo­ nyos mértékben a környező szervek képesek átvenni a másik szerepét. ezért e vezérlő elv kiesése az érintett területre bénítólag fog hatni. helyettesítve azt. Folyamatosan él bennünk. de nézzük meg azt az oldalt is. a belek vagy a gégeiz­ mok . „gyengeségei" következményeként visszatartja a fáradt gőzt. Arról van szó. Úgy viselkedik. A háttérben álló ok ezerarcú: sérülések és mérgezések. hogy a dolgainkat meg kell emészteni (ez nem csupán a fizikai síkra vonatkozik). Lényegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. szövetrész. S mivel testünk minden része beidegzésekkel bír. Az eredmény ugyanilyen tarka képet mutat: testünkben sokféle mozgás állhat le külön. 104 . 3) Az erjedéses folyamat olyan. mint a kenyérsütésnél a kovász. működések vesznek el. bénulásról beszélünk. BÉNULÁSOK Fizikai jellemzők: Ha egy szerv. Eddig a természetes folyamatokról beszéltem. a húgyhólyag. mely katalizátorként működik. gyulladások és daganatok következménye mind lehet bénulás. hogy a beteg. és ez a hűdés elsődleges jelen­ sége. a bomlás beindulását. Bénulhatnak a szemmozgások. bennünk kell hogy legyen. Elsősorban az izmok aktív mozgásképessége szűnik meg.

néldául a bénultan fekvő szélütött beteg testén hamarosan felfekvéses fekélyek alakulnak ki. mikor az ember tehetetlennek érzi önmagát. hogy eljut-e az adott területre. az eredmény azonnali ha­ lál Ilyen a légzésbénulás. A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent megtesz. csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik. Itt van a központ. hogy a tudat meg tudja teremteni. Ez lelki tapasztalatoktól függően lehet nagyon rövid idő. sőt mindenkinek megfordul a fejében. végső soron in­ nen indul. hogy képtelen elérni dolgokat. melynek révén jelentős mértékben változik az a körülmény. Miért is ne. hogy megtalálja szabadságát. hogy olyan dolgokkal foglalatoskodjon. ide fut be minden inger. utóbbiak pedig vérmérgezéshez vezethetnek. bi­ zonytalan. amik kiszélesíthetik látókörét. mikor a légzőközpont néhány ezer idegsejtje nem ad többé parancsot arra. sem kedve nem marad arra. huzamosabb ideig kell a tuda­ tunkkal hallgatnunk: „bénák" vagyunk! Sokakban. hogy mellkasunk kitáguljon. melyek teljesebbé tehetnék életét! Mindent megtesz. tevé­ kenységi területét. melyek látszólag semmi kockázattal nem járnak. hiszen az egy nagyon „kockázatos" dolog. Abban az esetben szokott előfordulni. csak éppen olyan dolgokat. hiszen va­ lami olyan jöhet. vagy ki tudja alakítani azt a szituációt. ami kiala­ kult! 105 . Kimenetele kétes. hogy meg van kötözve és nem képes megvalósítani semmit. de nem biztos. tehát sem ideje. Lelki jellemzői: Ahhoz. ami még nem volt! A bénulások kiváltó tényezője az agyban keresendő. de lehet huzamo­ sabb gondolkodásmód is. Nem tesz érte semmit. Ha az életet fenntartó központok bénulnak. Elural­ kodik rajta a megkötözöttség érzése. amelyben lebénuljon a test. nem tesz saját érdekében semmit. A gyógyulás útja: Az iménti fejtegetésekből már körvonalazódik az a tevékenység. Cselekszik ő. hiszen semmit sem tesz annak érdekében.

„csupán" lelki zavarnak! Idegesség. mint például: agyvérzések. de a központi idegrendszert éri károsodás. raccsolás. hiszen sokkal gyorsabban „kell" elmondani. érzéseit. hangsúlyvilágában. A beszéd zavarai sokszor a gyermekkor jelenségei. hogy nem lesz elég ideje elmonda­ ni. ezért megpróbálja minél gyorsabban kinyilvá­ nítani (amíg van rá módja). nem szabadult fel súlyuk alól! Dadogás: Lelkében az alábbi tanulság szűrődött le: belé akarják fojtani közlen­ dőit! Élete során sok olyan behatás érte. sőt beszédképtelenség alakul ki akkor is. de akár iskolai kudarc is. Természetes: nem lesz 106 BESZÉDZAVAROK .úgy sajátítjuk el. de annak élte meg. ha maga a hangképzés nem sérült.Tünetei: A hangelemek sorozatát . ami az akkori közlési vágyát. hadaró beszéd. hogy a gyermekkorban. Beszédzavarok. selypítés. meg­ nyilatkozását (erőszakosan) visszaszorította. Erőszakos behatásnak élte meg. zavarttá teszi. Ez lehet szülő-gyerek viszony. a kezdő konfliktus bizo­ nyára a szülőknél keresendő. agydaganatok. hogy a beteg szabadon kinyilvánítsa gondolatait. vontatott.mely közlésre szolgál . Nagyon fontos: a gyermekkori sérüléseket mind a mai napig nem dol­ gozta fel és nem tanult belőlük. ami meggátolja. sokszor pedig onnan származtathatók a felnőttkori zavarok. tiszta. hogy mindkettő. ami a szívét nyomja. mert lelke világa kissé érzéke­ nyebb az átlagnál! Attól fél (nem feltétlenül tudatosan!). vagy agysorvadás esetében. Lelki jellemzői: A szó szoros értelembe véve ez nem számít betegségnek. A tagolt. a szülei igyekeztek elnyomni). Ezek milyensége alapján a zavarok: dadogás. egy feldolgozatlan stressz. az ütemezésben vagy a szókap­ csolatokban alakulnak ki zavarok. Életének egy látszólag lezá­ rult szakaszában keresendő a kialakulás forrása. Nem feltétlenül szándékos behatás volt ez (mondjuk. vagy érthe­ tetlenül gyors. Nagyon valószínű. hebegés. A kapkodás idegessé. skandálás. artikulált beszéd folyamatosságában. A legvalószínűbb azonban. mint tudja.

mit döntsön! Jelen esetben erről beszélhetünk: dönt. mint cselekvéssel „küszöböli" ki. Közvetlenül nem. el-elakad.ideje gondosan képezni a szavakat. kerüli el. hogy így magára vonja környezete fokozott figyelmét. amikor nem tudja. hogy akkor is dönteni akar.! Mindenkivel előfordul. hogy kialakuljon a vágy: megerősítse érzéseit. ha ezt az közvetlenül nem mu­ tatja meg. de közvetve tapasztalható. Hadarás: Ezt hiszi: környezete csak akkor figyel rá. mondandóját! A gyógyulás útja: Sokat segít az egészséghez vezető úton: legalább egy dologban legyen biztos! (Majd az is elmúlik. Elvesztette türelmét. értékítéletében. de még abban sem biztos. hogy nem képes (abban a pillanatban) dönteni. elhitte azt a képet. ami ezt a zavart jellemzi: a télelem. szíve érzéseire figyelni. A gyógyulás útja: Rá kell ébrednie saját értékeire. ha azt nagyon gyorsan teszi. van hatása. megfogalmazott vágyaiban nagyon jól tükrö­ ződik: zűrzavar uralkodik benne! A bizonytalansághoz vezettek az alábbiak: elmulasztott figyelembe ven­ ni egy igen fontos részletet. amíg más közbe nem vág. hogy nem tudja magát oly módon kifejezni. kinyilvánítja mondandóját. de addig biztos támpontot lel benne!) 107 . észre fogja venni: hatással van környezetére. Pótcselekvés: Inkább sietve elmondja. csak akkor képes közlen­ dőjét kinyilatkoztatni. ahogyan szeretné! Pótcselekvés: Dadog. és ez még feszültebbé te­ szi! A legfontosabb. kinyilvánítják-e! Észre kell. ez valahol „természetes". észre kell vennie: figyelnek rá és ez teljesen független attól. de az már kevésbé. hogy egyáltalán most döntenie kell-e! Pótcselekvés: Hebegéssel. még akkor is. amit róla festettek stb. mint lecsende­ sedjen és megértse: most másra kívánnak figyelni! Hebegés: Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség! Tudásában.

A gyógyulás útja: A tisztázás! Fizikai oldal: A bokaizület tulajdonképpen egytengelyű csuklóizület. szalagszakadás. vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett be­ szédzavar. vérömlenynél közös jellemző. melyeket megtett vagy szükséges megtenni és meglépni. bevérzés) esetén az az öt jel ismerhető fel. amely károsodás esetén az emberi test bármely más részén is kialakul. az imént felsorolt jellemzők sze­ rint azonosíthatók be: Duzzanat: Olyan dolgokat akar még egyszer megcselekedni. mert ekkor nem alakulhatnak ki olyan könnyen a gondolatok. raccsolás: Tisztázatlan érzések. tiszták legyenek! Pótcselekvés: Selypít. melyet hatal­ mas erejű oldalszalagok rögzítenek. a megnyilvánulásai egyértelműek. Az iméntiekkel ellentétben itt nem jellemző az idegi megterheltség! Ebben az esetben a lelkében. a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. amit már nem kell. törés. A lépések. Hiszen nem sokat tesz azért. hogy az élet tüze 108 BOKA . hogy az élete. a tervek és az érzések tisztázásának erős megoldási vágya.Selypítés. szellemében fennálló túlzott nyugalomról lehetne leginkább beszélni. névszerint: a) Duzzanat b) Bőrpír c) Melegség d) Fájdalom e) A működés megromlása Lelki jellemzők: A boka a lélek nyelvén a lépéseket. Az ismert sérülések (zúzódás. Minden vizenyőnél.

Szándék. majd. benne rejlő lehetőséget és tulajdonságot. mit hibáztam! De ami ennél sokkal fontosabb. tessék-lássék módon. ami az ellenkezőjét sugallja. amit sikerként könyvelhet el. 109 . nem teljes energiabefektetéssel. vagy meg-nem-tett lépést jelez. közben. (Bő­ vebben a lélek és a fájdalom fejezeteknél). amiből egyenesen következik a ked­ vetlenség. Ez a kedvetlenség a lépésekben keresendő. teljes szívvel kí­ vánta elérni céljait.biztos -. hogy elérje kitűzött dolgait. hiszen valamit tenni kell. Az ilyen cél felé vezető út elején. mert másként ott marad és további problémákat eredményezhet a konfliktus! Sokszor már az is jelentős javulást idéz elő. Megoldjuk. Továbbá: életének rengeteg részletét nem vagy helytelenül értelmezte. mit tudok belőle tanulni? Sorra kell venni ezeket. Nem merítette ki belőle a jó élményeket. A fájdalom jellegzetessége az egyszerre jelentkező kettősség! Egyrészt tudja mit tett. Fájdalom: Olyan megtett. Így nem marad más. cselekedet.. mit lépett meg. Másrészt lelkében. de még a célnál sem fogja érezni az elvégzett munka teljességét! El. hogy felmérjük helyzetünket és kialakul bennünk a szándék.. valamint anyagi jellegű döntés. hanem csak félgőzzel. hogy melyik bokán jelentkezik. pontosabban semmit sem szeretne tenni annak érdekében. Ez a fájdalom attól függően. ami lelkiismeretfurdalást okoz! A lelkiismeret-furdalás a másfajta érzésből ered. szívében van egy jelentős érzés. és ebben az állapotban könnyen gyökeret ver az alulértékelés! Az elért „sikertelenségeknél" jusson eszünkbe ez a perspektíva is: valószínű . hiszen ott van a belső késztetés! Ez a kedvetlenség két. hogy megoldjuk. lehet érzel­ mi. amikor felfedezzük: olyan célok után fut. ami nem ébreszt benne örömet.és belefárad. Mégis meg fogja tenni. mint a kudarcélmény. A gyógyulás: Megértéssel kell kezdeni: mit mutat. szorosan összefüggő eseményből ered: Kisebbrendűségi érzése könnyen érthetővé válik. valamerre menni kell! Ha nem a helyes irányba. akkor (ebből következően) az ellenkezőbe! Elindul (az általa is rossznak tartott irányba).diszharmonikussá válik. Nem merítette ki az összes.

Még a lépéseimre sem! Minden másra figyeltem.fizikai . és ez. és kell hozni elkövetett hibánkat! 110 . Annyira lefoglalt. vajon helyes. Ebben a büdös. Sok minden járt a fejemben. régen . csak azt nem. a lépésem kificamította bokámat. Dac­ ból. akkor biztosan állítható. amit nagyon gyorsan helyre kell hozni! Természetesen ez is fájdalommal jár. szabadulási. lehangoló légkörben az én hangulatom is kezdett hasonlóvá válni. vagy helytelen érzelmi lépés volt-e (a bal lábammal zajlott ez a történet)! De ha ennyire lekötötte fi­ gyelmemet. ami igen hatékonyan játszott közre figyelmetlenségem­ ben. sertéstelepen dolgoztam. mendegéltem és nagyon el voltam gondolkodva.lépésre. hogy semmi másra nem tudtam figyelni. de lehet. fel sem merül bennünk a gondolkodás! Amikor tudjuk a helyes utat. csak a konkrét lépéseimre nem. a közelmúltban meg is lépte! Megtette. amit természetes módon akkor nem tudtam különösebben értékelni. nyomasztó lépést! Ez nagyon le­ foglalta gondolataimat. Mentem. hiszen egyébként nem fektetnénk rá elegendő hangsúlyt. megteszek egy igen nehéz. Filozofálgathatunk rajta. A környezetről sok mindent el lehetett mondani. hogy lélek­ emelő látvány tárult szemem elé. amit felhasználunk arra. mert fájdalmam következtében alig voltam képes visszamenni a pihenőbe! Ráfoghatjuk a rossz . de leginkább menekülési vágyamtól vezérelve „elhatá­ roztam". érzésemet nem. ez olyan lépést volt. előbbutóbb belelépek „valamibe"! Beleléptem. de az élet megmutatta. az érzésekre nem maradt idő. de figyelembe kell venni azt a lelki állapotot. Amikor meg vagyunk győződve valamely elképzelésünk helyességéről. egyszerűen haladunk. s közben figyelünk minden apró részletre! Hogy ebben a történetben mi volt a pótcselekvés? Egy örömet okozó döntés helyett egy másikat választottam! A gyógyulás: Pihentetés. így könnyen megjósolható volt. Ezt rögtön tudtam. mert egészen mással törődtem én.egy „előző" életemben -.A legfontosabb: mindent helyre lehet hozni! Ficam: Egy rossz döntésre szánta el magát. hogy időszerűtlen lépés volt. Erre elmesélek egy nagyon rövid történetet: Egyszer valamikor. pihenés. hogy elmélkedjünk: helyre lehet.

(Ez persze szellemi síkon is igaz. válogatni kell közöttük. s kiterjedt hajszálérhálózatával ugyanakkor a hőszigete­ lés. hogy most kihúzok belőle minden erőt. információt. Súlyra és kiterjedésre nézve is a bőr testünk legnagyobb szerve. A mélyebb réteg a festékanyagot termelő sejteket tartalmazza. Jusson eszünkbe: az immunrendszer (egyik) első 111 BŐRBETEGSÉGEK . Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be védő. A bőrben helyezkednek el verejték. a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma révén tápanyagraktárként szolgál. Kültakarónkat mindenütt finom szőrzet fedi . Lelki tulajdonságok: A bőrt tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú falnak. csomagolástechnikai szempontokból). A válogatás. nem en­ gedhetünk be minden ingert. A védelmi gátat jelentő felszíni hám nem áteresztő. Az ingereket meg kell szűrni. A mélyében elhelyezkedő rugalmas rostoknak köszönhetően a moz­ gást nem gátolja. rezgésvalamint viszketés-érzés szolgálatában áll a belé ágyazott sajátos idegvégződések segítségével. a hideg-meleg érzékelés. beengedő szerepet. Szükség van erre a falra (és nem csupán esztétikai. Ezzel. gyűrődés után az eredeti alakját visszanyeri. tehát testünk hőháztartásának szabályozásában is lényeges szerepet játszik. nyomás-. lásd aura). a szelektálás nél­ külözése komoly betegségek forrása lehet. hőleadás. amely egyben védelmet szolgáltat a mélyebben fekvő képleteknek. koncentráljunk arra. Még mé­ lyebben. ami hatalmas (általában rossz) változást hozott életébe! És ami megkülönbözteti a ficamtól. a tapintás. ami gátolja a helyreállást! Törés: Egyértelműen olyan elhibázott lépés. de az adott pillanatban helyrehozhatatlannak éljük meg! Fizikai jellemzők: Bőrünk a lestünket borító szövet.Szellemi gyógyítás: Kezünkkel formáljunk csövet a boka körül. A fajdalomérzés.tenyerünk és talpunk ki­ vételével. helyrehoz­ ható.és faggyúmirigyeink.

kiürítse! Betegség. kóros elváltozás akkor alakul ki. így a számára káros dolgok szabadon beáramolhatnak. de az igazi gondjait nem mondja el. mikor az a kényes egyen­ súly felborul. a bőr védekezik ezek ellen. Nem érti: miért pont neki kell ilyen helyzeteket elviselni. ami a természetes védekezés és a beburkolódzás között van. melyekkel munkálkodni kell. Erősíti a bőrt. vastagítja. energiákat és átesik a másik oldalra! A beletörődő. a szükségtelene­ ket. hogy e két véglet 112 . esetleg károsakat kiengedje. Így két alapvető típust lehet megkülönböztetni: A túlzottan védekezőt. hogy több bajt ne okozhassanak! Apró meg nem értések. Az ebből már egyenesen következik. ami előbb vagy utóbb kifárasztja. Mitesszer: A bőrön lévő pórusokon keresztül lélegzik a test.bástyája a bőr! Vegyünk figyelembe egy másik tényezőt is: olyannak kell lennie. megtudhatjuk a pontos kiváltó okot is. hogy baja van. ezért mást talál ki: körbeveszi őket. hogy az élethez szükséges dolgokat beengedje. érződik rajta. Ennek az oka: mivel szinte csak az irritáló dolgokat tapasztalja. kivetési vágyak tükröződnek a mitesszerekben. másrészt elérhetetlennek tartja azt. lelke mégis háborog rajta. Másrészt. aki távol tartja magától (legalábbis igyekszik mindent megtenni. behatást. A környezetéből olyan ingerek érik. elégeti a rendelkezésre álló erőket. hogy így legyen) a külső ingereket. melyeket „kénytelen" elviselni. Amennyiben össze­ vetjük a testrészek jelentéstartalmával. A tapasztalt dolgai szinte beleégnek. Problémája van a körü­ lötte lévő világgal. amire igazán vágyik. nem fogja észrevenni az élete jobbik felét és kialakul benne egy nagyon erős elégedetlenség. PL: a mindkét kézen megjelenő ekcéma jelzi. Természetes. Egyrészt nem kíván velük foglal­ kozni. hogy idegenkedik azoktól a dolgoktól. hogy a levegővel együtt szilárd anyag is bekerül. aki már nem tart távol semmilyen ingert. Érzi: ezek ellen semmit sem tehet. de nem képes teljes mértékben kilökni magából. rányomják bélyegüket a környezet­ hez való megnyilvánulására.

hogy nem néznek rá . Elhelyezkedés szerinti jelentés: Háton: Itt akkor jönnek létre gyulladt. és ezeket igyekszik minél gyorsabban megcáfolni. amikről azt hiszi. érik-e kritikák vagy nem. de itt már határozott lázadásról is szó van. lega­ lábbis a külvilág felé ezt mutatja és amikor nem bírja tovább. hogy a bőr (természetesen a tudata is) elveszíti a tisztulási képességet. hogy valóban léteznek! Összességében elmondható: teljesen mindegy. de ezt most inkább más! Lázad azon jellemzések ellen. Természetes módon nem képes megszabadulni a felhalmozódott mérgektől! Tűr.jó" szemmel. sértődöttség. Mégis ráerőszakolják. A „két világ" közötti feszültségek idegeskedést eredményeznek. sokáig tűr. feltételezi. pattanásos területek. Pattanás: Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez. A negatív benyomá­ sokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből. Természetesen az imént felsorolt tulajdonságok csak azon időszakokra jellemző.között fog érzelmektől túlfűtötten ingadozni: követelőzés és a teljes viszszahúzódás. ebben az esetben nem jellemző a lázadás. természetesen eredményte­ lenül... Szorosan ide tartozik: itt. hogy szembenézzen azokkal a dolgokkal. ez hatá­ rozottan befolyásolja az egyén megnyilvánulásait. kifakad. hogy itt is az egyénnek a világhoz való viszonyában van a probléma gyökere. kevésnek érzi magát ahhoz. A pattanások megjelenését is vehetjük valamiféle eredménynek. Kicsinek. Arra összpontosít. melyektől borsó­ dzik a háta. Az a „tény". hogy igen. hogy azok nem az övéi. feszültté teszi. amikor a mitesszerek jelentkeznek. mit mond. ennek egyenes következménye. Cáfolni! Nem megérteni! Tanulni belőle. mit gondol róla a világ és saját tudatával harcolva érveket gyárt azok megcáfolására. in­ kább a csendes beletörődés a mértékadó viselkedés! A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva kikövetkeztethető a helyes viselkedési minta. amikor ezt ta­ pasztalja (nem feltétlenül tudatosan): a problémákat úgy terhelték rá. általa! 113 . idegesíti.

tehát igyekezzünk kicsúszni karmai közül"! Kemény az élete. Miként egyes küzdősportokban felfedezhető: olajjal kenik testüket. következésképpen igyekszik minél sikamlósabbá válni.A gyógyulás útja: A megértés. a saját érzéseire való figyelés és az ezek szerinti viselkedési. Hol van az ő helye? Zsíros bőr: Lelki jellemzői: Túlzottan fél a környezetétől. Combon: Azt érzi. mint: „a világ el­ lenséges". fedezi fel milyen is a világ és azt. hát még megoldani! Arcon: Ebben az esetben keletkeznek az imént említett tünetek. nem is vonhatna le. rá akarnak erőszakolni olyan dolgokat. zavaró „ingerek" könnyebben lecsússzanak róla és ő könnyedén kitérhessen a „viharok" elöl. hogy más arcot kell mutatnia. hogy hogyan viszonyuljon hozzá. Lelke lázong. de ezt nem igazán tudja megnyugtatóan kimutatni. jól megalapozta eszméit! Sérülékenynek hiszi önmagát. hogy a külső. Jelentős súlyokat visel és nem találja annak módját. mert életét csakis egyoldalúan értelmezte és más következtetést. melyek neki el­ lenszenvesek. hiszen tudja. Nem elképzelései szerint viszo­ nyulnak hozzá. Ebben a korban szembesül. ez nem az ő feladata lenne! Lázad. melyek igen nagy terhet rónak rá. problémája van családjával. Erre meg is talált minden indokot. hiszen ebben a korban. hogy minél nehezebben lehessen rajtuk fogást találni! Miért igyekszik távol tartani a dolgokat? 114 . Pubertáskorban nagyon gyakran fordul elő. „nem is történhet másként". Konfliktusa van a gondoskodással! Érzi: olyan emberekről. cselekvési formák kialakítása. időszakban alakul ki a világhoz való végleges viszony. hiszi. amikor a kör­ nyezetből azt a következtetést vonja le. hogyan szabaduljon tőlük. Mottó: „Az élet rossz. elvekről kell (akarata ellenére) gondoskodnia.

Száraz bőr: Testileg-lelkileg el. akkor saját maga elveszne. s ezt az érzést jeleníti meg a bőr. és ez rettentően kifárasztotta. Vénnek. hogy elmulasztották „meg­ öntözni". lényege­ sebb: saját magáról megfeledkezett gondoskodni! Valódi gondoskodásról beszélek! A száraz bőrű emberek hajlamosak erre: az igaz gondoskodás helyett az érzékeik. Elveszítené egyéniségét. következésképpen (nem csak látszólag) megöregszik. sértődöttséggel és az ebből egyenesen következő félelemmel. de legalábbis kellemetlenséget ébresztettek benne. Mindenki irányítani. melyeket másokkal szemben tapasztal.és megfáradt. Az ilyen ember már képtelen közel engedni környezetét. Eddig közel engedte az embereket. A részletesebb megismeréshez idézzük fel a testrészek lelki jelentését! A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell találnia. illetve azokat a dolgokat. Ennél is fontosabb. Harcolt. fásultnak érzi magát. elfelejtették a gondoskodást. na­ gyon jó oka van ennek és ezt valahol érzi is). nagyon sokat harcolt mások ellen. fel kell fedeznie. hogy eddigi élete során képes volt különösebb erőfeszítések nélkül is megúszni a szorult helyzeteket. igaz lényéhez. ráncosodni kezd. Másrészt szeretne közelebb kerülni önmagához. és ez elől folyamatosan menekül. kiégett! A kiszáradás annak következménye. hiszen eddigi „tapasztalatai" jól megmutatták: beletipornak érzéseibe. mások­ hoz pedig másként. azt is mondhatom. elfárad.Mert már így is tele van! Mivel? Rengeteg indulattal. teljesen kimerül. hogy kiszáradt. érzelmeik kielégítését helyezik előtérbe. szabadságát. hiszen a víz hiánya miatt száradni. melyek fájdalmat. majd depreszszió). 115 . befolyásolni igyekszik életét (nem véletlenül. de azt hiszi. Ez a két ellentétes érzés: vágy a közelségre és a közelség félelme állandó harcra serkenti (dühkitörések. belügyeibe.

amikor igen határo­ zott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kapcsolatban és ezen elvárá­ sokat jó ideig teljesítette. mennyi jó van ebben: közel engedni azokat. Ennek következtében kialakul szerveztében egy félelem.úgymond . BŐRPIGMENT-HIÁNY Tünetei: A bőr .haja fehér. kezén. A gyógyulás szolgálatába azért nem képes állítani tudását. Vagyis többé már nem felel meg az elvárásoknak. 116 . majd egy hirtelen fordulattal.Nagyon fontos szerepet játszik a víz szállítja az ismereteket. Pótcselekvés: Megmar mindenkit.festenyzett. ebből következik: nehezen fogad be új dolgokat és nehe­ zen hasznosítja megszerzett életismeretét. Merd felvállalni céljaid. mert folyton pótcselekvésekhez folya­ modik! Ez lehet pl. ugyanis addig sem kell olyan dolgokkal foglalkozni. belemar saját magába. mivel nehe­ zen cserélődik. Találd meg. akik gondos­ kodni szeretnének. vagy teljesen eltűnnek. közös életük más irányt vett. Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással. bőre sápadt. Ha a felhám pigmentjei körülírt területen megfogyatkoznak. Kötözködik. melyeken gondolkodnia kell! A gyógyulás útja: Fedezd fel betegséged forrását. Ez figyelhető meg a hajlott korú emberek arcán. világos foltok keletkeznek. az élet során különféle festékanyagok rakódnak le a sejtekben vagy a sejtközötti állományban. szeme színe piros) Lelki tünetei: Az orvosi háttér mögött nagyon jelentős szerepet játszik ez a tény: az élete során kialakult pigmenthiány minden esetben összefüggésbe hoz­ ható egy nagyon erős lelki csalódással. többek között tisztaságmánia is. (az albínó örökletes festékanyag-hiányban szenved . bizonyos fokú vissza­ húzódás.

hiszen valódi. Nyirokszerv. Tanult belőle és ezek után már másként viszonyul a külvilághoz! A külvilágról alkotott véleménye. az nem derül ki. idő előtt fejlődik vissza. és így biológiai ellenálló 117 CSECSEMŐMIRIGY . színtelenség. amikor a „problémás" személy­ nek teljes szívből képes megbocsátani! Ezt viszont akkor tudja megtenni. kétlebenyü. 5-10 éves korig még növekszik (mintegy kétszeresére). megnyilvánulása akkor következik be. és így . amikor tanult belőle. hiszen ez az elváltozás „különö­ sebb" problémát nem okoz. s felnőttben már csak zsíros marad­ ványként lelhető fel. S az így felnőtté váló ember szervezetének védekező folyamatai (im­ munrendszere) SOHA NEM ÉRI EL a kívánatos. ugyanolyan kapcsolatokat igyekszik kialakítani. fertőzés). Tudjuk. megerőltető testi munka. amikor az ember lelkileg feldolgozta az őt ért sérülést. megértette az összes kiváltó tényezőt! Tünetei: Az elülső mellkasüregben helyezkedik el.az immunrendszer része. a kívánt hatékonyságot. sé­ rülékeny lelkületét nem mutatja meg. A bőr színének visszanyerése csak akkor lehetséges. a szükséges erősséget. lapos.Bőrünk a külvilághoz való viszonyunkat tükrözi. mint amiben csalódott. A pótcselekvés: Inkább visszahúzódik. Hosszadalmas. elhú­ zódó folyamatra lehet és kell számítani. optimális szintet. hogy a csecsemőmirigy a korai gyerekkorban bekövetkezett súlyos lelki vagy testi megterhelések (éhezés. Igyekszik bebizonyítani: ő másmilyen! Hogy valójában milyen. majd a serdülő­ kortól rohamos sorvadásnak indul. következtében rendellenesen gyorsan. rózsaszí­ nű szerv. tehát amikor a színező­ anyag eltűnik. nem is ezek szerint cselekszik! A gyógyulás: Ebben az esetben elég nehéz helyrehozni a bőrt. jelentése a következő: abban a tekintetben kialakult egy erős távolságtartás. sebeit nyalogatja.amíg működik . hideghatás.

mi is veszi őket körül. a gyerekek sokkal elfogadóbbak. meghatározni. természetesebbek. Mennyivel könnyebben tudjuk feldolgozni. ugyanilyen hatása van az örömnek is az immun­ rendszerre. Akik gyermekkorukban „sérülést" szenvedtek korán fejlődött vissza ez a szervük . az ősbizalommal van szoros összefüggésben ez a szerv. Alapvetően. az optimális égéssel érhetjük el a maximális erőt. határozza meg im­ munrendszerünk „tüzének" sebességét! IMMUNRENDSZERT SZABÁLYOZÓ. BEÁLLÍTÓ SZERV! Az optimális sebességgel. 118 I . elmélked­ ni kell egy keveset. mint örömforráshoz.sokkal nehezebben értik meg a sze­ retet nyelvét és azt. A han­ gulatváltozások párhuzamosan hatnak a védekező mechanizmusra. amikor békések és örömtelik vagyunk. Ereznek ugyan „valamit" de nem tudják.képessége csupán töredéke lesz annak. Lelki jellemzői: A szeretettel. ami igen erősen befo­ lyásolja az immunrendszert! Ugyanez igaz a hangulatokra is. A csecsemő-mirigy szerepe: felfogni. Azt is mondhatom: a csecsemőmirigy egy átalakító szerv. az emberek­ hez és a világ dolgaihoz viszonyul. hogyan viszonyuljon a szeretethez. Lényegét tekintve gyermekkorban fejlődik-alakul ki az a viszony. kiárasztani a szeretetet és átalakí­ tani érthető nyelvre. mégpedig a tapasztaltakat átfordítja a szív nyelvére. Ugyanígy. ami az életben maradáshoz szük­ séges. mennyire „hidegen hagy" a körülöttünk lévők hatása. és elsősorban gyermekkorban alakulnak ki azok a visel­ kedésformák. így nem is tudnak vele élni! A szeretet és a hozzá való viszonyunk szabályozza. Könnyen beláthatjuk ennek életképességét. csak gondolkodni. melyek alapján későbbi életében önmagához. Köztudott dolog. A gyermekkorban szerzett tapaszta­ latok fogják elsősorban befolyásolni. mint a felnőttek. hogy az mi. A szeretethez. ami a szeretethez köti.

és nem okoz panaszt vagy tünetet.). megérteni az élet dolgait. jól körülhatárolt terület. kockázatmentesebbnek tűnik. mint feldolgozni. akár nagy számban (agyban. Ekkor a gyógyulás folyamatát még nem is említettem! A könnyebb érthetőség kedvéért. A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka. probléma azonban megmarad. melynek üregében folyadék (vér. Ez a megoldatlan helyzet vezetett azután a ciszta keletkezéséhez. ahol a fogantatás után kifejlődik a magzat (!). megrepedhet. erős fallal bíró tömlőszerű képlet. méhben stb. daganat-sejtek) lehetnek. melyet félretett (magába zárt) anélkül. akár magányosan. néhány példával igyekszem bemutatni a hozzá vezető folyamatot. Ez az a „hely". és azok szerint csele­ kedni. s mivel nem tudatosodik. pangó váladék. csontban. majd később megoldja. Tehát amikor itt keletkezik ciszta. Úgy gondolja: ez (bármi legyen) számára nem jó! Pótcselekvés: Cisztákat hoz létre. de nem hagyja növekedni. mulasztását viszont nem pótolta. hogy egy bekövetkezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett személyben) nem került feldolgo­ zásra. vagy szilárd képletek (pl. vesében. növekedve teret foglal. Félretette és úgy gondolta. mert ez könnyebbnek. 119 . nyák. más esetekben viszont észrevétlen marad. inkább magába fojtja. A méhben keletkező ciszták lelki oka a méh szellemi jelentésében található. A tanulságokat elmulasztotta hasznosítani.CISZTA Fizikai leírás: Védőburokkal. Ez a kérdés. genny. kapott egy dolgot. Lelki tünetei: Olyan pszichés eredetű konfliktust takar. hogy megoldotta vagy feldolgozta volna. Bármely szervben előfordulhat. és a tudatalattijába kerül. savó). tehát nem is védekezik ellene. így a szervezet immunrendszere nem ismeri fel. akkor az alábbi lelki jellegzetességek vannak jelen: talált. ami örömet ébreszthet benne.

amivel megédesíthetné az életét. tudatát erősítjük. de vizsgáljuk meg a miértet is. szomjúságérzés. ami normális esetben bánatot okozna. A betegség a szeretettel van összefüggésben. pl. és felszívódjon.Gyógyítása: Beszélgetéssel vágyat ébresztünk. Lássuk bővebben ezeket a kiváltó tényezőket. amely . hogy az fel­ oldódjon. majd idővel a perifériás idegpályák károsodása. egyes esetekben kóros éhségérzet és túlzott evés mellett fellépő fogyás. Kezedet rakd a kérdéses terület fölé. Tulajdonképpen leáll a hasnyálmirigy harmonikus működése. ér­ zéskiesésekben nyilvánul meg. ismétlődő homályos látás. ami kiváltja ezt e beteg­ séget. mi történik a testben. Jellemző a testszerte vagy gyakran a nemi szervek bőrén jelentkező visz­ ketés. A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben keresendő! Nem képes az ember „helyesen" értelmezni az életében bekövetkező örömteli pillanatokat. Önmagáról elfeledkezett valamilyen oknál fogva. melyek örömet okoznak. Majd gyakori és bő vizeletürítés. hogy a tudat és a szervezet nem találja meg azt a dolgot.: nem örül a jó érzéseknek és örömet vált ki az. Ez abban áll. A gyermekeknek is van szabad akaratuk. Természetesen egy feltételt tartsunk szem előtt: a tör­ ténetben szereplő mindkét félnek legyen megnyugtató a megoldás. (Ekkor tulajdonképpen a beteg immunrend­ szerét.főleg az alsó végtagokban . Lelki háttere: Elöljáróban tisztázzuk.érzészavarokban. 120 . Gyermekkorban: A szülő és a gyermek között kialakuló konfliktus. hogy önállóan rendbejöjjön). majd gondolj erre: A bennem rejlő erőt a cisztát körülvevő burokra sugárzom. és ez azt jelenti: saját maguk szeretnének olyan dolgokat cselekedni. CUKORBETEGSÉG Fizikai tünetei: Leggyakoribb bevezető tünete a gyengeség és a fáradékonyság. hogy a beteg rendezze végre magá­ ban a konfliktust.

Nem lesz egy egyszerű dolog. tehát egyre nehezebben tud mit kezdeni a cukorral (édességgel). és az izület mozgásai minden irányban beszűkülnek. Míg fiatalabb korban a combcsont csak igen nagy erőbehatásra sérül.Ezek a gyerekek nem saját maguknak teremtik meg az örömteli pillana­ tokat. Újra kell tanulni az örömmegélő képességet.) 121 . egy tőről fakadnak! Ezek az okok pedig a gyerekekhez való viszonyban keresendők: Van gyermeke. idős korban már könnyen keletkeznek törések. nem szereti annyira. mint amenynyire ő teszi. Nincs gyermeke: az utódok hiánya miatt azt képzeli: kimaradt minden öröm az életéből! Természetesen a hite és a valóság nem minden esetben fedik egymást. CSÍPŐ Fizikai jellemzők: A kor előrehaladtával idült gyulladásos (kopásos és torzulásos) jelen­ ségek lépnek fel a csípőizületben. de ezek nagyon szorosan összefüggenek. amit neki szentel. nem becsüli meg mindazt a gondoskodást. egyre több szeretetet (édességet) kapnak. figyelmet. A tudatban lévő lustaság kihat a hasnyálmirigy működésére (lustává teszi). Leggyakrabban ezek a problémák. hanem készen kapják! A betegség kifejlődésével pedig egyre in­ kább így lesz. főleg a combnyaknál. Gyermeki módon át kell adni magát a fel­ szabadult örömnek. A gyógyulás útja nem nélkülözheti a saját örömöt. de úgy érzi ő. Fájdalom és sántítás alakul ki. hiszen elég mélyen beleivódott az elképzelés: értéktelen. az örömöt. a tudatában és a szívében élnek. nem érdemli meg a magával való foglalkozást. csak az elméjében. Felnőtt korban: Két lehetséges ok vezethet a betegég kialakulásához. úgy érzi. (Felritkulás kezdődik a csontfej szerkezetében és a medence ízvápájában is. ami lelki szinten egy bizonyos lustaságot eredményez.

Önmagában ez még nem jelentené a betegségtünet létrejöttét. kerülendőnek tartja. hogy másoknak (a sajátjánál) jobb életet teremtsen! A sok munka következtében elfárad. tevékenységnek. Általában ez azokra az emberekre jellem­ ző. életét a „kudarcokra" építi! Kudarcra épít. belső diszharmóniája lesz. hiszen saját értékeit nem ismeri. akiknek az életét mások szolgálata tölti ki. amit magunkban is megbecsülünk! Azok a dogok. de mereven ra­ gaszkodik ahhoz. hogy történjen. elmulasztja észlelni sikereit. kevésnek és vala­ hol értéktelennek tartja magát. Könnyen érthetővé vá­ lik. nem örül munkájának. Mások örömével. de ő ezekben a gyengeség jelét véli felfedezni. ezért ne is igye­ kezzünk meggyőzni őt! A további jellegzetessége ennek a betegségnek. hol nem képes erőt venni magán és nem halad sehová. mint ebben: hibákat követ el! Látszólag a két mondat ugyanaz. nehézségekre figyel. nem fogja érzékelni. csak ezekre alapozza értékelését. Komoly gondot okoz neki a megfelelő haladási sebesség. figyelme elsiklik az elvégzett munka értékei felett! így kell. természetes. Gyengeségnek éli meg és ezért rossznak. Cselekedetei. hogy inog az egész élete! Ezekhez az imént vázolt elvekhez erősen ragaszkodik. kívül maradnak tudatán is. Észre kell vennie: követ el hibákat! Sokkal több van ebben. miért is megy el jó tulajdonságai mellett: kicsinek. elfogadni azt a köszönetet. Hol nagyon gyorsan akar eljutni kitűzött céljához. Utóbbi csak a ku­ darcokra. Mi más­ ra figyelne. boldog­ ságával és boldogulásával tölti idejét. de ez csak a látszat! Egészen más száj­ ízzel jön ki belőle az ember! Ennek a jelenlévő diszharmóniának lesz egyenes következménye: elve­ szíti. egy helyben to­ pog. megérteni. melyek rajta kívül esnek. az egészsé­ ges ütem megtalálása.Lelki jellemzők: Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját világában nem leli örömét. hogyan is érthetné meg mások köszönetét! Csak azt tudjuk elis­ merésként értékelni. amikor egyre jobban meg akar felelni. Ennek következtében lelkiismeretfurdalása. amit ők adnak. hogy az esetek jelentős többségében az érintettek zuhanyozással tisztál­ kodnak! 122 . haszontalan. sem kedve. Mivel minden figyelmét erre for­ dítja. tapasztalatai szerint viszont minden esetben elköveti a hibákat. egyre jobban akar megfelelni! Mereven ragaszkodik elképzeléséhez: az általa végzett mun­ ka értéktelen. Saját magára nem marad sem ideje.

Pedig élete tele van örömteli cselekedetekkel. Csak azon dolgok ellen tud lázadni. hogy lehetne jobb is az élete. mit kell másként szemlélni és cselekedni! 123 . Lázad és mégsem tesz annak érdekében. de ezekről nem vesz tudomást. hiszen képes rá! Csípőizület-gyulladás: Létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek: Komoly. hasonlatossá válik az ember szellemiségéhez. ami megnyilvánul élete minden területén. elengedve pi­ henjenek. felháborodni. A gyulladás annak lesz következménye. me­ lyeket kötelességnek. A diszharmonikus mozgás azután kivetül a fizikai testre. hogy kényelmesen. de a sebesség helytelen.Tussolnak. a lázongásban. semmilyen nehézséget sem fog okozni a másként viszonyulás. Lehetne jobb. hogy élete po­ zitív fordulatot vegyen. mit kell tennie. tapasztalja az igazságot. mely sok tulajdonsággal rendelkezik. a sorok között olvasva kiderül. konkrét tetteket elfelejt megtenni. tudja a számára helyes utat és lázad a mostani sorsa ellen. kialakult hitrendszer. Fájdalmas dolog belátni. Elvekhez való végletes ragaszkodás. de egészen mást tesz. lelkében is rugalmasan áll hozzá dolgaihoz. Cselekednie kell. cse­ lekszik. Természetesen sok örömteli dolog van életében. hogy belül. és ez konfliktust okoz. ezért vagy nem érti. átadják magukat a nyugodt ernyedtségnek! Mindig rohannak! Persze ennek meglesz az ellentéte is. csak éppen szabadsággal nem. lelke legmélyén érzi. hiszen ezt nem tekinti és lelki beállítottságának köszönhetően nem is érzi örömnek. de cselekvése kimerül a gon­ dolkodásban. Keménység. Amikor valaki laza és „hajlékony". A gyógyulás útja: figyelmesen. kettős tudásból fakad! Ez a kettősség: tud­ ja. vagyis különböző elváltozások kelet­ keznek. mit kellene tenni. hiszen előbb vagy utóbb elfáradnak (összeesnek) és átesnek a „ló" másik oldalára: semmit sem tesznek saját érdekükben! Most nézzük meg a „különböző" okok miatt kialakuló fájdalmat! A fájdalom a kettős érzésből. másként döntés. mert nincs idejük arra. Jelentős. tehát kötelező érvényűnek érez (szerinte nem lehet belőle kibújni). vagy elmegy a boldog pillanatok mellett.

Torzulás: Huzamosabb ideig tartó „torz" életfelfogás miatt a tudat olyanná teszi a csontokat. és kész tényként fogadja el a rossz sorsát. A hosszú távú. A gyógyulás útja: ha lelki baja van. Ezek a kiváltó okok nagyon szorosan összefüggenek. érzünk. a keserűségeit. hiszen tapasztalja: élete távol áll a tökéletestől! De miért is lesz ilyen? Elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát. amikor kimutathatóan erősödnek az izmok. hogy túlzásba visszük pihentetését. Másrészről: az ellenoldalt jobban terheljük. igyekszik magának bebizonyítani. valamint az izület gyengesége. de konkrét test­ mozgás nem történik). Tehát pihentetni. vagyis valamelyik érzelem túlsúlyba kerüléséhez. amit pedig félrete­ szünk. A nagyobb terhelés ebből a pótcselekvésből következik: Az anyagi gondjait érzelmi oldalról igyekszik megoldani. melyek örömet adnak. merev megközelítés egyenes úton vezet a harmónia meg­ bomlásához. Kopás: Izületi kopás oka lehet a túlzott igénybevétel mellett az elmulasztott pihenés. hogy tornagyakorlatokat végzünk. és sokkal kevésbé használjuk. 124 . Ezen azt a felfogást értem. tehát kenni sem kell. akkor lelki oldalról kell megkeresni azon eseményeket. Gondolhatunk a legegyszerűbb nyálképződéstől egészen a szellemi tor­ náig (azt gondoljuk. hogy az anyagi javak hajszolásával elérheti a megoldást. Bele is fog törni. Ez azt eredményezi. tehát igyekszik beletörődni. akkor ez az érzés hasonlóképpen meg­ terheli a testet is. mint a másikat. azt anyagi oldalról kell orvosolnia. arra „nincs" szükség. A nagyon nagy igénybevétel. csak együttes jelenlétük váltja ki a tünetet. Válságba kerül és el­ megy vásárolni. ami nem kizárólag testi jellegű. a feloldást. nagyon is kézzelfogható tüneteket hoz létre. hiszen amit kigondolunk. Érzelmi válságait az anyaggal próbálja orvosolni. amit a beteg érez. Amikor tehernek érzünk valamit. Az egyik oldalt jobban terheli. az örömtelen küzdelmeit. így idővel a test felveszi a tudat által közvetített formát. Ha anyagi jellegű konfliktusa van. Rosszul érzi magát a munkahelyén. Vagyis a megoldás helyett pótolni igyekszünk valami mással. kímélni fogjuk. amilyen ő maga. mert a megélhetéséhes kevés pénzt keres.

Csonttö­ rés környezetében duzzanat. amit akarva vagy aka­ ratlanul ő idézett elő. Nem tudja felfogni és megérteni azt a változást. hogy abban találjuk meg a pihenés. . végtagokat alkotó csontok sérülésekor az érintett terület mozgáskorlátozottá válik. amire alapozza életét. TBC-s stb.végzünk. ami tartja. hanem valami mást megerőltetőt . melyek nagyon nagy hatással vannak sorsa alakulására. Akkor válik hajlamossá a törésekre. mikor életében hirtelen változások állnak be. vérömleny keletkezik. biztosít egy bizonyos szintű keménységet! 125 . CSONTBETEGSÉGEK Lelki tünetei: Amire épít.csontel­ változásoknál később és fokozatosan kialakuló fájdalom. tehát: meggyengül! A pótcselekvés ebben áll: a pihentetés helyett a másik oldalt vesszük igénybe! Ez korántsem jelenti a gyenge rész pihenését! Sokkal inkább ezt: az adott rész feleslegessé. Magyarán nem tesszük félre pihenés céljából. a jól végzett munka örömét. rossznak ítéli meg döntését.Mivel kevésbé támaszkodunk rá. vagy inkább újra használni úgy lehet. értelmetlenné válik. Általában akkor keletkeznek a törések. nem kell olyan erősnek lennie. de ezekről nem hajlandó vagy nem képes tudomást venni. amikor az ember azt érzi. Törések: Keletkezésükhöz az alábbi lelki jellemzők szükségesek: törést okozó szellemi megélések. amikor az ember helytelennek.daganatos. megtett lépését! (lásd még a csonttöréseknél) Fizikai tünetei: Sérüléseknél azonnali. A kivezető út: a cselekvések harmóniáját visszanyerni. amiben elfáradtunk. más . valami jelentős dolog változik életében.

mert azt a törést nem vette tudomásul. törések esetén fellépő fájdalom. de ahelyett. Nem tudja beépíteni életébe a tanultakat. tudás. Testi töréseknek szükségszerűen ki kell alakulni . s ez utóbbiaknak köszönhető a csontok közismert fájdalmassága ütések. a régi beidegződések szerint próbálta folytat­ ni életritmusát! Tetteiben. milyen lelki konfliktusokat képes ez létrehozni! Törés: Nehezen érthető. valami sokkal teljesebbet hoz. hogy ezt ész­ lelte és tudatosította volna. A törés fogja „megmutatni": a lelkében már valami nagyon régen eltörött és „kéne" (kell) már valami újat keresni és találni. idegent kíván beépíteni. hogy helyettesíti. De ez csupán látszat! Azt kell. miért alakulnak ki törések. A csontrendszerben kialakuló különböző elváltozások azon pótcselekvé­ seknek következményei. A gazdag érzőideg-ellátottság következménye: az ütések. mert egyébként az ember nem venne tudomást életének nagyon fontos. Ez még önmagában nem jelentene. akkor meg­ bomlik az a kényes egyensúly. használhatatlannak. cselekedeteiben (fizikai síkon) ez azért jelent meg. melyek tudat alatt megkeserítik életét. Ha a csontrendszerben problémák alakulnak ki. 126 . ad! Életében bekövetkezett egy jelentős törés. amire eddig tudott alapozni. Tehát elve­ szíti egészséges önértékelését.és a testnek a testen keresztül kell tanulnia. hogy mondjam: szükségszerű a törések létrejötte. töré­ sek esetén.és ideg­ hálózattal rendelkezik. arra igyekszik alapozni. mely bő ér . lénye­ ges részleteiről! Semmi sem irányítaná rá figyelmét azokra a konfliktu­ sokra. ami azon túlmenően. ismeret helyett valami mást.hiszen csak ezt a nyelvet ismerjük . mégis alapoz rá! Könnyen be­ látható. sőt idegennek érzi ezeket az elveket! Idegennek. és nem vonna maga után betegséget.A csont tulajdonképpen az. tá­ maszkodik. amire az ember élete során építkezik. A porcos végek kivételével csontjaink külső felszínét rostos kötőszövetes hártya borítja. Benne bőségesen húzódnak erek és érző idegek. amikor a saját tapasztalat. de ami nagyon fontos részlet: nem érzi sajátjának. CSONTHÁRTYA Fizikai tünetei: A csont külső felszínét körülvevő rostos burok.

ha egy csontot teljesen el is távolítunk. az év­ gyűrűt alkotva. Pótcselekvése abban áll.igyekeznek azt sértetlenül hagyni. mit építsen be életébe. leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly. E burkolat orsó alakú sejtjei végzik a csontképzést a csont növekedésének idején és ak­ kor is. Mindannyian rendelkezünk egy olyan tulajdonsággal. Egy csont vastagsága és nagysága adott határig és korig nő. Az ala­ pokat. az az egész csont újraképződését képes biztosítani. ami az alapokat adja. egy viselkedési. s csontműtétek esetén . ami nagyon érzé­ kenyen érinti életünket.Amint a fák törzsén és ágain a kéreg alatt a fatestet szaporodásra képes sejtekből álló palásszerü burkolat öleli körbe. Ha a csontot nagyjából nyugalomba helyezzük. Aktív. tehát terhe­ lésre viszont a csonthártya tevékenysége a csontépítés irányába tolódik el. ismeret alapján alakítjuk a világban betöltött szerepünket. ami erős hatással van életünk alakulására. ami szerint valaki eldönti. nő a csonthártya le­ építő tevékenysége. Ezt köve­ tően egyensúlyi állapot áll be: az építő sejtek részben lebontó sejtekké alakulnak át. 127 . fogy a csontunk. de megfelelő körülmények között. Mégpedig életének azon részébe. sőt erőltetett mozgáskor. viszont a csonthártyát érintetlenül hagyjuk.ha csak egy mód van rá . úgy rak rá rétegről rétegre haladva újabb és újabb csont­ állományt a csontfelszínre a csonthártya belső rétege.. a környezet által létrejött tudás. ha a csonttörés ingere az újraképződés erőteljes folyamatát meg­ indítja. amire az emberi tartást lehet felépíteni. A környezetből. viszonyulási formát a világhoz. évente új faréteget. Ezért a csonthártyának „nagy becsülete van" a sebészek előtt. hogy a kialakított. lusta és mozgáshiányos embernél történik.. Különös. Lelki tünetei: Mindenki kialakít egy képet a körülötte lévő világról. amint ez a tétlen.

igénylik a figyelmet. megszűnik a betegsége.és combnyaktörésekkel járó betegség. a csont a tartást jelenti.úgy . már nem . lényege az anyagcserezavaron alapuló nagymérvű csontállomány. életéből eltűntek az érté­ kek! Az anyagcsere folyamatok megbomlásának „feltétele". hogy eltűn­ jenek a kézzelfogható értékek. húzó csontfájdalomra jellemző. amikor nem tudunk örülni életünk édes pillanatainak! Már nevében is benne van a lényeg: változó kor! Ebben a korban minden folyamatos átalakuláson megy át. Gondoljunk csak bele egy pillanatra. Ami teljes mértékben igaz is. a tudat). A szaggató. Elismerem. Céljait viszont azért „veszítette" el. ami a változó kor velejárója. hogy van még célja életének. A betegség gyógyításában előszeretettel javasolnak külön­ böző vegyi anyagokat. spontán csigolya. hiszen a hormonokat is vezérli valami. a hormonok közrejátszanak a csontritkulásban. ugyanis aki ilyen típusú problémával küszködik. Az orvostársadalom véleménye szerint a tüneteknek a hormonháztar­ tás megváltozása az egyik kiváltó oka. Amennyiben ezt a célt valaki újra maga elé tűzi és elkezd „építkezni". Ebben a bi­ zonytalan helyzetben még inkább kiéleződnek a labilitást okozó (belső) konfliktusok. ha fizikai szinten figyelembe vesszük a hormo­ nok szerepét. akikről eddig gondoskodott. a gyerekek kirepülnek. hogy éjszaka erősebb. amikor csökken örömmegélő képességünk.veszteség.Fizikai tünetei: A közel panaszmentes állapottól a súlyos hátfájásig terjedő panaszok­ kal. az elveszítette hitét abban. az azt jelenti. CSONTRITKULÁS 128 . A beteg lelki szempontjából nézve is jelentős változások következnek. hogy az ember kezdi elveszíteni azt a tartást. Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt megelőzően vele együtt az énkép. melyek csupán tünetileg kezelik a problémát. de nem ez a gyökere. mint nappal. amivel eddig rendelkezett. Lelki tünetei: Mint az iméntikben kifejtettem. elmarad a menstruáció. mennyire fog változni az emberi tartásunk. nem termelődnek csak úgy! Gyökerük a tudat beállítottságában van.

sőt még a horgonyt is kivetette. lazán hozzáállva . előfordul az orrháton. csontszerkezete normá­ lis. hogy tökéletesítsék a művet. mégpedig olyan jellemzőkkel rendelkező munkásokra. melynek . hogy egy „kissé" túlzásba viszi a dacosságot. jóindulatú csontdaganat. melyekbe kapaszko­ dott. amire már újra lehet támaszkodni. A megfelelő motiváláshoz a célok ismeretén túl az örömre is szükségük van. amikből a szervezet képes felépíteni azt az erős rendszert. így ez az ember. Ez annyit tesz. átalakuláson megy át. A valóságban minden dolog folyamatos válto­ záson. Végsősoron azonban bármely csonton képződhet kinövés. Fiatal korban a hosszú. Lelki tünetei: A fő konfliktus: csalódásnak felfogott. melyből viszont porcrák alakulhat ki. Azonban szük­ ség van az építőmunkásokra. és hasznavehetetlen. kudarcként értelmezett tapasz­ talatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás. hogy azok. hogy a csontkinövéssel küszködő ember egy nagyon nagy szelet szított. A csalódásának fő forrása abban van. 129 .szelét befoghatjuk a céljaink felé vezető vitorlásúton. Szükség van azokra az anyagokra.Gyógyítása: A gyógyulás itt is az arany középúton érhető el legbiztonságosabban. támaszkodott kicsúsztak „irányítása" alól! Ezek a fix pontok csak látszólag annyira stabilak. olyan távoli múltba ka­ paszkodik. miért a múlt dolgai alapján kí­ vánja irányítani életvitelét? Mert a jelen rossz szájízt hozott létre. Említésre méltó a csontos hal­ lójárat csontdaganata. Azt a dacot. idősebb korban a sarokcsont hátsó felszínén nem túl ritka. ahol szülési akadályt képezhet (ez ritka). és a medencecsonton. de a vitorláit leengedte. porcsapka borítja. csöves csontokon jelenik meg. bizonyítási vágy! Ezt a tenni akarást minden esetben kíséri egyfajta bekeményítési kényszer. akkor elmondhatom.ügyesen. Felmerülhet a kérdés . itt olyan helyeken. akik szívvel-lélekkel azon vannak. ami már régen elveszítette aktualitását.merüljön fel -. Ha a példánál maradunk. CSONTKINÖVÉS Fizikai tünetei: Igen lassan növekvő.

A bizonytalanság helyébe (természetes emberi szükséglet) igyekszik minél rövidebb idő alatt új kapaszkodót keresni. Furcsa kettősség alakul ki: egyrészt, igyekszik ott maradni, ahol van, másrészt a lehető leggyor­ sabban szeretne (de inkább akar) elérni a kitűzött céljaihoz. Természetes, hogy gyorsan akar célba érni, hiszen lelke-tudata mélyén tudja, amit most művel, az nem jó, de tovább megyek: azt is tudja, mit kell tennie! Ezt azért merem kijelenteni, mert a betegség fájdalommal jár! Emlékez­ zünk: a fájdalom a két ismeret összeütközéséből születik, táplálkozik! A túlzott tenni akarás, olyan dolgokat is létre hoz, melyre semmi szük­ ség. Tisztában van vele, mit kellene tennie, de egészen mást fog megten­ ni, és ez konfliktust, fájdalmat eredményez. Fájdalom keletkezik, mert a létrehozott, megteremtett - új rész, csontkinövés - nyomni fogja a régi, jól működő részeket. Magyarul a most kialakuló célkitűzés nem illik bele jól működő dolgaiba. Fájdalom és börkeményedések jellemezhetik a csontkinövéseket, hi­ szen elveihez erősen ragaszkodik, és mindent megtesz azok védelmében. Megerősíti a határvédelmet - bőr - azon a területen, ahol konfliktusa van. De mint utaltam rá, ez az elképzelés nem túl szerencsés, és ezzel a ténnyel ő is tisztában van, ezért a keményedés fizikai létén túl is fájda­ lom keletkezik az adott területen. A gyógyulás útja: Mindenképpen szükséges felülvizsgálni, és átértékelni azon dolgait, amelyek felé igyekszik haladni! Pl.: a sarokcsonton keletkező kinövéssel rendelkezőnek meg kell gondolnia, miben akar ennyire a sarkára állni! Keresse meg, melyik élethelyzetben áll annyira a sarkára, hogy az már belső konfliktust okoz.

CSONTVELŐGYULLADÁS

Fizikai tünetei: Levertség, majd hidegrázás, láz. Az érintett csont érzékennyé és fáj­ dalmassá válik. Sokszor a tünetek bizonytalanok, elmosódottak. A betegség lényege: valamilyen sérülés következtében gennykeltő bakté­ riumok jutnak a velőűrbe. 130

Lelki jellemzői: (lásd még: csont, vér) A csontvelő lelki jelentéséhez eljuthatunk, ha összevetjük a vér, a csont és az immunrendszer tulajdonságaival. Röviden: A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut. A csont adja a rugalmas tartást. A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüggésben érthetjük meg igazán. Mi, emberek, előállítjuk vagy inkább megtaláljuk azon apró örömein­ ket, melyekkel elláthatjuk magunkat. Ezek az örömök táplálják vágyain­ kat, cselekedeteinket. Nélkülük nem sokáig létezhetne élet. A csontvelő jól elrejtett, biztonságos helyen tartózkodik, mintegy jelké­ pezve emberi tartásunk lényegét. Az emberi tulajdonságok úgyis mélyen, a közönség elől elrejtve léteznek. Igaz, ezeket néha még önmagunk elöl is eltitkoljuk. Ebben a titkolódzásban kimerülnek - vér - készleteink, azok a lehetősé­ gek, melyekkel újra és újra elölről kezdhetjük. Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra kész­ tet, hogy minél hamarabb odaérjünk. Félelem alakul ki: talán nem — vagy nagy nehézségek árán —jutunk el céljainkhoz. Ez a félelem előbb-utóbb annyira megerősödik, hogy felrúgjuk biztos tudásunkat, lemondunk minden biztos alapról. Erről az állapotról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy természetes! Nem természetes, tehát hatalmas indulatokat vált ki. Ezek­ ből az indulatokból már könnyen alakul ki olyan helyzet, amikor a test belekerül egy előre nem látott szituációba. Az irányítás kicsúszik ke­ zünkből és bekövetkezik egy baleset. Ebben - megrendült önbizalmában - könnyen nyitottá válik egy fertőzésre (lásd ott). Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és helyette valami mást választ. Valami olyat, amiért „nem kell" küzdeni.

131

DAGANATOK

Fizikai tünetei: A féktelenül, kontroll nélkül szaporodó ráksejtek beszürik a környe­ zetet, és áttétet adnak. A eredeti daganatos tömeg kizárólag ráksejtekből áll, s ettől nagyobb távolságra ép sejtek tartományát látjuk. A kettő kö­ zött pedig nincs éles határvonal az ép sejtek közé mintegy beáramlanak, a tumorsejtek, megszállják, beszürik a még egészséges tartományt (ezért nem tudja a sebész, hol vágjon). Tüneteket általában akkor észlelünk, ha már a daganatos folyamat előrehaladott állapotban van: Fokozódó gyengeség, étvágytalanság, fogyás, majd kóros soványág, szürke arcbőr, végtagi vizenyők, hőemelkedés, fájdalom, amely az elviselhetetlenségig fokozódhat és gyakran csak kábítószerekkel csillapítha­ tó. A daganatos gócokban, szövetekben másodlagosan szétesési, elhalási folyamatok, vérzések keletkezhetnek. A tudomány értetlenül áll azon jelenség előtt, hogy gyakran igen kis kiterjedésű, körülhatárolt és nem életfontos szervekben kialakuló daganat látványos gyorsasággal halálhoz vezet, bár még áttét sem mutatható ki. Máskor viszont az akár ökölnyi tömbökben összekapaszkodó daganatok elárasztják és szinte teljesen kitöltik a hasűrt, s ezzel a beteg képes éve­ kig élni, roppant szenvedések közepette. Lelki jellemzők: A rák egy „alattomos" betegség, nagyon sokáig bujkál, szinte csak akkor észleljük, amikor már annyira megerősödött, hogy lehetetlen elle­ ne harcolni. Megerősödött, és ez nagyon nehézzé teszi a gyógyulás útját. Adott a betegségtudat, a sok kudarc (amit hallott, tapasztalt, stb.), a harc valami ellen. A szó hagyományos értelmében szinte megvalósíthatatlan feladat leküzdeni a kórt! Más úton, beleértve a hagyományos orvoslást is elérhető közelségbe kerül a gyógyulás! Nem gyógyíthatatlan betegség! Gyógyítható! Ki lehet belőle gyógyulni! Meg van a gyógyulás lehetősége! Mivel „alattomos", sokáig megbúvó betegségről van szó, a tünetei, a lelki tünetei is igen összetettek és sok, de leginkább őszinte vizsgálódás­ ra van szükség! A felismerésen túl (habár ez az első), kell még a gyó­ gyulás vágya, miértje. Igazán akkor vagyunk képesek vágyni, amikor

ismerjük annak valódi értelmét: az nem lehet igazi értelme a gyógyulás­ nak, hogy valaki kedvéért tesszük, vagy mert nem akarunk betegek lenni. A következőkben szeretném bemutatni azt az utat és lelki jellegzetes­ ségeket, melyeket a daganatos beteg bejár a kór kifejlődéséig. Nézzük meg azok a pótcselekvéseket, melyek elvezetnek a tudat, az immunrend­ szer meggyengüléséhez. Ezeknek meg kell gyengülniük, mert más eset­ ben nem képes a tumor olyan gyorsasággal kifejlődni. 1. Az ember mások örömét keresi, szolgálja, így saját magára nem tud elegendő figyelmet fordítani. (Áldott jó ember, ezzel lehetne leginkább jellemezni, de ez csupán a felszín!) Azért keresi mások boldogságát és azért igyekszik mindent megtenni másokért, mert valakit boldogítani kell! Valakinek boldognak kell lenni, ha én nem, akkor valaki más! Saját örömébe vetett hite, reménye eltűnt (nem táplálta semmi). Közvetlenül nem szolgálja már saját felsza­ badult jó érzését. Erőt meríteni már nem tud abból, hogy folyton másoknak ad. 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni. Nincsenek sikerei, vagy legalábbis nem fogja érezni azokat. Se­ gítsége leggyakrabban nem segítség! Megoldja helyettük! Akkor érezhetjük a teljes örömet, amikor már az adás pillanatában telje­ sül minden vágyunk. Nem teljesülnek vágyaink, amikor azt várjuk, más adja meg nekünk, amit magunknak kell megtenni. A maga ér­ dekében semmit sem tesz, azt várja, úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan Ő viszonyul (helytelenül) másokhoz! 3. Titkolja: vannak vágyai az örömre, a boldogságra, de teljesen el­ nyomja ezeket a vágyakat és behelyettesíti más érzésekkel, más törekvésekkel. Ezek nem fogják kielégíteni vágyódásait és ez még jobban felerősíti az értéktelenség tévhitét. 4. A saját gondjait nem beszéli ki, helyette mások gondjait veszi ma­ gára, azokat sajátjaként kezeli. Mivel tudatába, szellemébe mélyen beivódik, bevésődik a probléma, valamint az ebből fakadó fájda­ lom, nem tudja, nem képes beengedni azt az éltető erőt, ami har­ móniát, ezáltal egészséget teremt benne. Mindenki lehet beteg, mindenkinek lehet problémája, csak neki nem, mindent és mindenkit maga elé helyez. Túlzásba esik, telje­ sen elfelejtkezik magáról. Mindig ő az utolsó a sorban és ez így nem mehet sokáig. 133

Lényegében ezek a lelki jellemzők fogják alkotni, kiváltani, hogy saját sejtjei nem kapják meg azt az éltető erőt (örömet, jókedvet, boldogsá­ got), amire szükségük van, így saját maguknak kell ezt beszerezni. Ez a beszerzés nem sokban fog különbözni a kizsákmányolástól, teljesen mindegy, milyen hatással van a gazdaszervezetre, a lényeg: nekik min­ denük meglegyen! Az embernek is szüksége van a pihenésre, a kikapcsolódásra a nehéz, fárasztó munka után. Csak így képes teljesíteni, csak így képes tökélete­ sen működni. Fizetnünk kell sejtjeinknek, amiért ilyen tökéletesen segítik életünket, részeinket. Amikor huzamosabb ideig nem fizetünk, „bér nélkül" marad­ nak, az elvégzett munka örömét nem tapasztalják, fellázadnak sanyarú sorsukon keseregve és megtagadják a munkát. Elzárkóznak előlünk és kialakítják a maguk sajátságosan ellenálló, ellenséges világát (daganat), ami nagyon hasonlatos egy gerillaháborúra. Tény, hogy a tudományos világ bebizonyította: naponta keletkeznek szervezetünkben ráksejtek, de azokat felismeri az immunrendszer, s így hathatósan védekezve megóvja az egészséget. Az immunrendszer csak akkor képes védelmébe venni az egészséges sejteket, amikor a tudatban is tisztázódott: mi számít jónak, követendőnek. A helyes következtetés egyik alapvető feltétele: a viszonyítás! Szervezetünk optimális működé­ séhez is elengedhetetlen, hogy legyen mihez viszonyítani. Tisztáztuk: mire van szükségünk, mitől kívánunk szabadulni! Tehát ezek a rákos sejtek rövid élettartammal rendelkeznek, mert sikerült (valami alapján) felismerni őket. Vannak olyan élethelyzeteink, amikor feléled bennünk a lázadás, a titkolózás szelleme, de nem talál, nem találhat megfelelő táptalajra, mert a többi sejt jól érzi magát. Jól érzi magát, mert örömöt kap, tehát öröm­ mel végzi munkáját, a rákos sejt pedig - mivel nem kap, nem talál támo­ gatást - elpusztul. El kell pusztulnia, hiszen az öröm „számára" ehetetlen táplálék, ellenséges környezet. Burjánzani, szaporodni csak akkor képesek ezek a rákos sejtek, ami­ kor a védekező mechanizmus nem ismeri fel őket - nincs hozzá sem kedve, sem ereje. Megfelelő „közösséget" találnak, ahol kölcsönösen védik, erősítik egymást. Itt aztán már ki tudnak alakítani egy olyan társa-

134

dalmát, melyben jól érzik magukat, hiszen hasonszőrűek veszik körül őket. Emlékezz, a testet a tudat vezérli, tehát az immunrendszert is! Miért van bennük az a vágy (a rákos sejtekben), hogy szaporodjanak? Mert a gazdaszervezet is ezt tanította: minél több, annál jobb (minél töb­ bet segítek, annál jobban érzem magam!). Következésképpen minél töb­ ben vagyunk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Továbbá, a tömeg­ ben rengeteg erő rejlik, a közösségi szellemben megfelelő támogatottsá­ got élveznek, otthonra találnak. A betegség kialakulásához (típusától függően) aránylag hosszú időnek kell eltelnie és az ember viselkedéséből elég jól felismerhetőek a meg­ előző jelek. Ennyi bevezetés után nézzük meg a konkrét okokat. A kór egy olyan lelki-fizikai konfliktus a múltjában és természetesen jelenében, melyről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni. így a meg­ oldásra halvány esélye sincs! Eltemetve, lelke legmélyén megbúvó problémái azonban szüntelen emésztik. Felemésztik azt az életerőt, amellyel a boldogságot, az egészséget érheti el. A fő kiváltó ok azonban ez: nem érti meg, nem hajlandó szükséges feladatként felfogni, neki is szüksége van arra a gondoskodásra, melyet másoknak, szeretteinek ad! A rákos sejtek tulajdonképpen „csak" figyelmeztetni kívánják „gazdájukat"(sajátságos nyelvezetükkel), hogy úgy oldják meg a kialakult konfliktust, hogy nekik is jó legyen, rájuk is fordítson megfelelő figyel­ met és gondoskodjon róluk is! A betegség és egy élethelyzet között most vonjunk párhuzamot: A rákos folyamat hasonlatos a forradalomhoz! Mese a forradalomról: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy közösség. Olyan nagy közösség volt ez, hogy hasonlatossá vált egy országhoz. Ebben a hatalmas országban élt egy igen magányos ember! 135

Élt, éldegélt saját kis világában, igazából nagyon keveset tudott önma­ gáról és a körülötte lévő hatalmasságokról, de nem is nagyon érdekelte milyen környezetben él. Egyetlen dolog, egyetlen cél lebegett szeme előtt: jól élni! Tudta, jobban is lehet élni, tudta, jobban is élhetne! Bármit is mondott környezete, valahol mélyen tisztában volt vele: sokkal többet akar. Többet akar, mert képes megvalósítani. Ez a kettősség: képes rá, és mégsem meri, nagyon elkeserítette. Fájt mindene, fájt élete. Életfilo­ zófiája, életszemlélete ennél tovább nem jutott. Miért is jutott volna, amikor egyedül volt és nem talált magának társat, aki segíthette,"pátyolgatta, tanítgatta volna. Nem tudta, nem is sejtette, mi hiányzik. Egy do­ logban volt csak bizonyos: valami nagyon nincs rendjén, valami nagyon hiányzik! Fájdalmában és nyomasztó hiányérzetével eltelve növekedett benne az elégedetlenség és egyszer elindult világot látni. Elindult, fel­ eszmélt és észrevette: vannak körülötte más sejtek is, akik nem figyelnek rá, nem segítik, s azt érezte, lenézik, sokkal kevesebb, értéktelenebb a többi sejtnél. Valamennyit beszélgetett társaival, de égető problémáit nem adta ki, hiszen nem talált megértésre. Ezért egyre inkább magába fordult. Első ijedtsége és megbántottsága hamar elmúlt, mert kifejezetten jó, megnyugtató ideológiát talált és ezzel megindokolta; miért nem fog beállni a többi közé. 0 nem lesz „Bólogató János", el fogja érni kitűzött céljait, kerül, amibe kerül. Visszahúzódott magányába, hogy megfelelő tervet eszeljen ki melynek segítségével elérheti a boldogságot. A boldog­ ságot, amit ő is megérdemel, a megbecsülést, az érvényesülést. Eközben az a hatalmas valami (test), - amit most nevezzünk államnak - határozottan el volt foglalva azzal, hogy ápolja külső kapcsolatait. Tö­ rődnie kellett a szomszédos államokkal, kiket nagyon szeretett és fontos­ nak tartotta figyelmüket, véleményüket és azt, hogy jó kép alakuljon ki róla. S amíg elfoglalta magát azzal, hogy a külvilág felé fordult, teljesen meg­ feledkezett állampolgárairól. Megfeledkezett róluk és már nem gondos­ kodott jólétükről. Elfogadta a látszat-jólétet, melyet beépített ügynökei jelentettek. Nem gondoskodott jó gazda módjára, a nép már csak azt tapasztalta: mindig, mindent tőle vesznek el, mindig neki kell szolgálnia, és cserébe nem kap semmit. Kezdetben csak egy-egy lázadó, elégedetlen személy termelődik ki, és ő előbb-utóbb kiáll az emberek elé és hangot ad nemtetszésének. Meg136

vágyaikat. a szervezet ellen vannak.győzi a hallgatóságot: csak az általa megtalált út az egyedüli helyes és követendő. (ez történne a normálisan működő immunrendszer eseté­ ben). Előbb-utóbb a megerősödött. Tévedés lenne azt állítani. A pótcselekvés itt ebben rejlik: a sejtek saját jólétük elérése helyett. nem találná­ nak megértésre. ahol azonos elveket vallók vannak. Feladataik be­ határolhatók. Lassan belterjessé és elfajulttá válnak. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze"! 137 . mert fenntartják a látszatot: minden rendben! Ha kérdik mi bajuk. „Ők" nem a gazda ellen jönnek létre! Ők csupán meg kívánják teremteni a saját otthonukat! Felmerül a kérdés: miért? Mert a jelenlegi rendszer számukra elviselhetetlen. hogy a rendőrség (az immunrendszer) elől elbújva a lehető legnagyobb bizton­ ságban legyenek. hogy a lehetőségekhez mérten jól érezzék magukat. Nem fordítanak figyelmet rájuk. A szélsőségeseket letartóztatnák. A csoportok nagyon jól szervezettek. ennek lesz egyenes következménye az áttét. elégedetlen nép fellázad uralkodó osz­ tálya ellen. és jobbat nem látva egyetértenek vele. A sejtcsoportban a kialakult ideológia határozza meg a tagok „gondol­ kodásmódját". mert ha lelepleződnek. a készet igyekeznek elra­ bolni! Miként a forradalomban. nem hallgatják meg kívánságaikat. Biztonságban legyenek egy olyan közösségben. A bennlévő. Ha a rákos sejteket nem hallgatnák meg az elégedettek. feladnák a renitenseket és a „belügyi csapatok" semle­ gesítenék őket. Lázadó sejtekbe. feloldhatatlan feszültséget eredményeznek. lázongásával felhívja figyelmét a kialakult válságos állapotra. Kifelé teljesen titokban tartják létezésüket. Ez szükséges. a válaszuk egyszerű. egyre gyorsabban növekednek. nem sokat foglalkoznak a többiekkel és az uralkodó osztállyal. eltávolítanák az egés­ zségesek közül. itt is illegalitásba vonulnak. kifejezésre nem kerülő indulatok feszültséget. ellenálló csoportokba szervezödnek. ahol forradalmi nézeteik megértésre találnak. és egyre szervezettebbé válnak. most még könyörtelenül elbánhatnak velük. A fellázadt sejtek minden esetben a saját érdekeiket nézik. elgondolkodnak. csatlakoznak hozzá. egyre többen hirdetik az „igét". hogy a daganatos sejtek a test. ez az út fogja a boldogságba vezetni az elégedetlen tömege­ ket! A kijelentéseket meghallgatják. semmi. cselekedeteit.

ha mégis másként van? Nem kételkedik. el kell szigetelődniük a „egészséges" társaiktól. Tudja. melyek korántsem arattak osztatlan sikert. amikor a környező sejtekben is megtalálható az elégedetlenség! Az információ áramlása semmilyen akadályba sem ütkö­ zik! A sejtek egymás közötti információcseréje következtében az elége­ detlenség.így a forradalmár sejtek is csak a saját érdekeit nézik. „pótelismerésekkel". A szenvedés abból ered hogy képtelen megérteni és feldolgozni: olyan dolgokat cselekszik. Fel sem merül benne: mi van. amit látok. Saját fenntartásával. cse­ lekedett. mert azt hiszi: minden rendben van (csak az létezik. Ez fal aztán teljesen elrejti a mögötte lévőket. halála. Jelen esetben ez a test szenvedése. becsapja a védekező mecha­ nizmust. A véren és a nyirokrendszeren keresztül nagy távolságra is eljuthatnak a lázadók és velük együtt a hírek is. csak rosszabb jöhet. Az ember tudata nem ismeri fel az okot. mert el van foglalva azokkal az apró „pótörömökkel". De nem csak a közvetlen környezet fog így viselkedni. A terjeszke­ dés akkor lehetséges. tökéletesnek fogadja el helyzetét. mely leköti minden energiáját. A tudat azonban nem fogja fel ezt a tarthatatlan állapotot. kifelé azonban zavartalanul terjeszkedhetnek a fallal együtt. ahol a test figyelmezteti „tudatát" a vele kapcsolatos helytelen gondolkodásmódra. mert az örömtelenségből fakadóan alig marad ereje másra. ugyanis a konfliktus lelki háttere változatlan marad. Ez a küzdelem önvédelem! Harccal. A rákos sejtek körül kialakul egy egyirányú fal. Ez történik a daganatok esetében is. Ennek következtében az immunrendszer tétlenül szemléli a szervezet fokozatos elsorvadását. amikor megerősödnek! A forradalmat felfoghatjuk így is: kétségbeesett segítségkérés! Mint minden harc. legyen az a legnemesebb is. 138 . mert azt hiszi. de fél másként vélni. gyakran követel áldoza­ tokat. drasztikus beavatkozással meg­ gyógyítani nehezen vagy inkább nem is lehet. ezért a test is hasonlóan vála­ szol. „eszükbe" sem jut. mi fog történni otthonukkal. a lázongás „gondolata" eljut „mindenkihez" és előbb vagy utóbb termékeny talajra lel. hogy nem tökéletes. mely befelé teljesen zárt. Létrehoznak egy erős védvonalat. Gyökeret ver és a környező sejtek is hasonló elveket fognak vallani és természetesen lázadóvá válnak. és a tudat és a test továbbra sem ismeri fel a „lázadó" sejteket. tehát nem ismeri meg a „beteg" sejteket. hiszen egészen mással van elfoglalva. hogy a sejtek lehető legjobban érezzék magukat. Nem nyújt tökéletes meg­ oldást. melyek némi megnyugvást adnak hiányos állapotában. Ahhoz.

és egy egészen új dolog születik belőlük. így van. Önállóan képtelen korrigálni a hibát. szerető emberek harcolnak egymás­ sal. a megoldást a tudatban fogjuk megtalálni. vegyünk róluk tudomást. Megteremtik maguknak az infrastruktúrát. A frontvonal mindkét oldalán érző. melyeken keresztül ellátják társadalmukat. az egy ugyan olyan átfogó. a melegséget. amikor csu­ pasz valójukban találkoznak. hogy céljuk a másik fél teljes megsemmisítése. hogy azt ecseteljem. Ha már kialakult a betegség. mindenki igyekszik túlélni! Csak a legritkább esetben fordul elő. A daganaton belül lévő sejtek igyekeznek kialakítani. ezzel is helyettesítve az „anyai" gondoskodást. hogy a daganatos csomó hőmérséklete magasabb környezeténél. utánpótlási vonalakat építenek ki. az egészség elérésére! Arra kérlek. a teljes gyógyulás eléréséhez más megol­ dást is kell találni! Keresgéljünk tovább. csak gondoljunk a háborúzó felekre. Mindkettő metamorfózison megy keresztül. életviteli. melyben jól érzik magukat. de legalább törekedjünk rá. legyen bátorságunk másoknak (vagy az érintett személynek. Az összetett kiváltó tényezők. mindenre kiterjedő út. Időnként végezzünk ön­ elemzést. Ami még nagyon fontos. mit nem lehet! Amit tenni lehet. amit nem látok az nincs is). Ezt a tényt könnyen megérthetjük. akivel szemben létrejött a válság). amit tenni kell. Lázas szervezkedésük jele fizikai síkon. melynek során változnak étkezési. A gyógyulás útja: A rákot elkerülhetjük aránylag egyszerűen. Saját érhálózatot. most emlékezz vissza a gondolatoknál leírt jellegzetessé­ gekre! A „két fajta" gondolat kölcsönösen kioltja egymást.tapasztalok. nézzünk szembe bátran gondjainkkal. hozzáállásbeli tulajdonságok is. ami a szívün­ ket nyomja. sőt ki is alakít­ ják a maguk kis különálló világát. Ebben a könyvben szeretném elkerülni. és szinte csak így van esély (jó esély) a gyógyulásra. Kialakíta­ nak egy sajátságosan torz szeretetet. lehetőségeink szerint OLDJUK MEG azokat. elmondani. Céljuk a túlélés! Tulaj139 . gondolkodás­ beli. és az idő rövidsége miatt a gyógyulás során figyelembe kell venni: önmagában egyetlen gyógymód sem nyújt­ hat teljes megoldást.

Itt is érvénye­ sek az előzőekben leírtak: amikor felindult állapotban vagyunk. nem csökken-e a harcok intenzitása? Dehogynem! Amikor létrejön a béke. nem szívesen öldöklik az ellent. amikor felfedezik: a túloldalon lévő lövészárokban is ugyano­ lyan emberek vannak.donképpen a daganatot is felfoghatjuk háborúnak. elvnek! A Yacca szaponin gátolja a rákos sejtek növekedését és életképessé­ gét. az öröm hiányzik leginkább a beteg életéből. Örülnek. visszatérhetnek eddigi életükhöz. ha átadják helyüket valami örömteli. hogy végre-valahára visszatérhetnek szeretteikhez. Mivel a koponyaalap és a koponyaboltozat egy zárt. amikor megszűnnek a téveszmék! A téveszmék megszűné­ séről csak ekkor beszélhetünk. ezért kézenfekvő terápiás ki­ egészítő ez a különleges cukor! A szaponin képes kiválasztani a rákos sejtet. fel­ szabadító gondolatnak. harcolni fognak-e? Nem csökken-e a harci kedv. amikor a két oldal számára megszűnik a politikai nyomás.sejtjeink sem örülnek annak. és kiváltó okai: Agydaganat Fizikai tünetei: A koponyaűrben térfoglaló folyamat zajlik. Ugyanígy a testünkben élő . Golden Yacca®: A konkrét daganatok. mégpedig egy nagyon is kegyetlen háborúnak. Az emberek. az édesség. ezért benne bármilyen térfo140 . Mint a rák általános leírásánál már olvashattuk. azono­ san reagálnak. évvég­ re felszabadultan örülnek. A rákos sejteknek fogyaszthatatlan. az eddigi ellenfelek kijönnek földalatti állá­ saikból és kezet fognak az ellenséggel. túlsúlyba kerülnek! Ezáltal is elősegítik a gyógyulást. de az egészséges sej­ tek megerősödnek. hogy ellenünk harcolnak! Viszont a harcot csak akkor képesek feladni . a politika­ mentes emberek nem szeretik a háborút. milyen nehezen tudjuk elfogadni a gyengédséget .mind­ két oldalon -. egymás keblére borulnak. nem táguló üreg. Itt is két ellentétes érdek csap össze! Vajon a háborúban.sejtjeink is hasonlóan. Tehát a rákos sejtek számára fogyaszthatatlan tápanya­ got viszünk be. mert a rákos sejt memb­ ránjának szerkezete eltér az egészséges sejtmembránétól.lázadó .

érdemtelennek tartja. Életét kitölti a gondolat szolgasága. ebből még nem következik egyenesen. Termé­ szetesen ez abban az esetben lehetséges csak. de gondolatait egészen más tölti ki. Saját énjét kevésnek. amikor mégis (nagy küszködés árán) beismeri. megszűnik önmagának keresni az elérendő célokat. gondolkodik mások helyett. céljai határozottan alárendeltek másoknak. hogy mindig mások a fontosabbak. Minden teremtett igyekszik távol tartani magától a ma­ gányt. megoldásokat keres má­ sok helyett. gyorsan elhessegeti. nagyobb szükségük van. Mert valamilyen „furcsa" oknál fogva mindenkit maga elé sorol. következésképpen: keresi hasonló mentalitású társait! Konkrétabb jelentése attól függ.. örömtelenségből igyekeznek szabadulni a rákos sejtek.vagy legalábbis azt az elképzelést hagyja érvényesülni -. mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat. Kiszol­ gál minden kérést. Közben nem marad ideje saját megoldandó feladataival tö­ rődni. ebből rendre kima­ rad a saját magára fordított örömteli gondolkodás.gat-növekedés életveszélyt jelent. Így lehet: 141 . előtérbe kerül a kiszolgálás. még önmagának sem szí­ vesen vallja be. Mindezt a kinyilvánítás helyett titokban tartja. melyek kiteljesíthetik életét. hányás. Fő tünetei: szédülés. s ez így fog megnyil­ vánulni: a többiek nagyobb bajban vannak. látászavar. Pótcselekvés: Gondolkodik. torló­ dással járó keringési zavarok következménye koponyaürön belüli nyo­ másnövekedés. mely részen alakult ki először. vagyis szinte teljesen megszűnik a szabad akarat. Miért igyekszik mások helyett élni? Mert azt hiszi . így lesz tökéletes az élete. Lelki jelentése: Gondolatai.! Ha ez teljes mértékben így is van. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gondolkodni pedig kell). növekvő daganatok. hányinger. Gyors szaporodásnak indulnak. Vizenyő. Szorosan idetartozik a miért.. amikor saját magával nem foglalkozik. célkitűzés. Ebből a megkötözöttségböl. fájdalom. mert „társaságban" jobban múlik az idő.

kerüli a szembenézést a mögötte tornyosuló kritikákkal.: képtelen felfogni. hogy igenis van egy olyan problémája. Hátul keletkezik. mégpedig megnyug­ tatóan. jelentős lépést tehet előre a gyógyulás útján. saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak. „Zsebből pénz adni csak úgy lehet. érzelmi konfliktusra. Nyíltan nem. tudja . ami már megszületésének pilla.de nem meri felvállalni . amit meg kell oldania. hogy előtte megtöltöm"! . Hangsúlyo­ zom: bármennyire is takargatja. ha friss ismereteket szerez. ha új dolgokat tapasztal.az agy jobb oldalán jelentkező daganat. A szolgaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival. megérzésit mindig mások szolgálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje. Úgy. megvalósításával van teljesen elfoglalva. Felismeri. amennyiben nem tisztázza (önmagában) a világhoz való viszonyát. hogy abban felhőtlen öröme legyen! Nézzük mit is kell felismernie? Fel kell fedeznie. Elöl alakul ki daganat amikor. melyeket másoknak átadott! Baloldalon kialakuló daganat anyagi. hogy szerettein csak úgy tud segíteni. Pl. értelmi jellegű. A másik társuló ok: érzésit. amikor megtörténik a felismerés. de elviselhetet­ lennek tart minden irányítást. miért ilyen az élete. natában lelkiismeret furdalást okozott).nagyon is szüksége van azokra az érzelmi sikerélmé­ nyekre. s az idő teltével ez nem múlt ki. sem kedve. amit a szőnyeg alá söpört (olyan célra vágyott. a vágy ott van benne. A gyógyulás útja: Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos. ugyanakkor mindez erősen foglalkoztatja.

mások problémáit igyekszik megrágni. súlyos rágási és nyelési nehezítettség a vezető tünetek. Hiszi. hanem más fogyasztotta el.nem sikerült. hogy más adja meg neki. megélt tapaszta­ latai szerint nem volt képes eldönteni. de örömre mindenkinek szüksége van. illetve felesleges dolgokon rágódott. s ezt a másokon való segítésben reméli megtalálni. megnyilvánulással kapcsolatosan az alábbiakat teszi: (emlékezzünk a történetre) felborul az egyensúly. hogy ami máskor . így azt a következtetést vonta le. kire vagy mire hallgasson.vagy szerencsére . azt nem mi. Ezért ezt a problémát elrejti önmaga elől. Mégpedig: félelmei. 143 Szájüregrák . Mások öröme mindig másoké marad. pótcselekvései miatt önmagának nem. az ezután sem fog. amit más fogyaszt el. kifekélyese­ dés bűzös lehelet és váladékürülés. Félelmei ebből erednek: érzelmei. és rossz tanácsokat adott önmagának. a rágódással van szoros összefüggésben. reméli. mert neki csak a szükség maradt. és mások majd beszélnek helyette. az egyensúly a saját megértései és a megértetései között. vérzés. Okai: A beszéddel. Lelki jellemzői: Leginkább a beszéddel. a megrágással. csak má­ soknak ad tanácsot. beteljesíteni azokat. hogy öröm nincs is. milyen já­ rulékos betegségek társulnak hozzá. de igazán hinni már nem meri. vagyis ő beszél mások helyett. természetesen hiába. Sajnos . Elhitte.Fizikai tünetei: A kialakuló rákos daganatok esetében fájdalom. A fő gond abban rejlik. ha másokkal teszi azt. Persze reméli. teljes mértékben mások töltik ki eletét és közben az önös érdekek elsikkadnak. Csak lenne.valamikor régen . reméli: eléri boldogságát úgy. kommunikációval. me­ lyekben nem talált örömet. akkor lesz boldog. Hiszi. de nem meri megtenni. hogy nagyon is tisztában van szükségleteivel. Vagyis kifelé fordulóvá válik (ez még önmagában nem jelent problémát).a világ nem így működik! A szájrák kialakulásának több oka lehetséges attól függően. másoknak mond igazságokat. amire neki lenne szüksége.

Legalábbis úgy nem tudja ezt megtenni. életünk során már voltak olyan tapaszta­ lataink. ha előtte oda berakta (ezt nagyon jól tudja. hogy ne szerezne be egy sor fájdalmas tapasztalást Nem képes feladni viselkedési formáit. A konkrét esetet alapul véve: csak akkor tud zsebéből pénzt kiadni. hiszen egyébként nem okozna neki lelki vívódást). hogy men­ tesül az elvesztés (átmeneti) fájdalmától. nyelési. Egyéb vonatkozás­ ban ugyanazt jelenti. de most jelen pillanatban jobb nincs. Ezeket alapul véve kell megközelíteni a gyógyulás útját! Úgy kell elindulni. ez a jó korántsem tökéletes. Igaz. amikor valaki nem akart valamiről lemondani. hogy (látszólag) nem ad fel semmit. amellyel örömmel tud táplálkozni. fájdalom. Gége. Vérzések. Emlékezzünk. légzési nehézségek lépnek fel. mert azokban talál valami jót. a hangképzés elvesztése (megné­ mul). A beteg fogy. lázas. és miután jól lakott. és rögtön valami értékeset kap. Ez annyit tesz: „mondjon" magának olyan igazsá­ got. mint az előző! A gyógyulás útja: Az ember nem képes meghasonlani önmagával. Tegyünk elé egy sokkal értékesebbet (számára valódi értékkel bírót) és úgy mond le berögzült szokásairól. ossza meg másokkal! Fizikai tünetei: Állandósuló rekedtség. viselkedési formáiról.és torokrák 144 .A táplálékfelvétellel kapcsolatos megbetegedések jellegzetessége hogy önmaga helyett is másokat lát el „táplálékkal". ragaszkodott hoz­ zá. nem képes mindent feladva hátat fordítani eddigi beidegződéseinek. halálfélelem uralkodik rajta. fekélyes szétesesi folyamatok indulnak el a gégében és környezetében. de mégis talál valami sokkal jobbat! Hogyan érhetjük el ezt? Egyszerűen.

nem juttatja saját magának! És ekkor olyan dolgokat. hiszen amit az ember má­ soknak nyújt. amikor birtokában vagyunk az öröm érzésének. szelektálás nélkül mindent lenyelünk. hogy ön­ magának is adjon. válogatás. Mivel lelke legmélyén rejteget. mint amikor mindent és mindenkit elfogadunk.ez általában nem a legjobb vélemény szokott lenni -. érzé­ seket ad át.Elfogadom a másik embert olyannak. amilyen . ez a beletörődés tipikus esete! Elfogadni csak akkor vagyunk képesek. mert el kell fogadnom. az elfogadásban és az ebből fakadó erő és örömgyűjtés hiányában keresen­ dő! Olyan ez. csak éppen saját magunkkal szemben nem érvényesítjük ezt a remek tulajdonságot. A gyógyulás útja: Hasonlatos azokhoz a megoldásokhoz. mások elfogadása is megkérdőjelezhető! Másokkal úgy tudunk türelmesek lenni. Márpedig itt erről szó sincs! Nem beszélhetünk örömről. A megértésből lesz majd félreértés. „Elfogadom. az már rég nem az! . Mivel önmagára nem vonatkoztatja ezt az elfogadást. Az egyoldalú látásmód következtében hiányozni fog a megértés. amit rejtegetni kell. mint amiről a fejezet elején beszéltem! 145 . elfogadom. melyekre neki is ugyanolyan (ha nem nagyobb) szüksége van! Ez ennyit tesz: Kialszik benne az életöröm. mert mindenkinek ez a véleménye: el kell fogadnom. mert én sokkal rosszabb. ebből már egyenesen következik a félelem. A félelem pedig olyan dolog. hiszen nem foglalkozik azzal. Kialakul benne és megmerevedik az egyféle látásmód. amit még önmaga előtt is rejteget. amikor valami egészen mást helyezünk figyelmünk középpontjába! Tehát: mikor felmerül bennünk az elfogadás gondolata." Megjegyzem: az iménti viselkedésnek semmi köze az igazi elfoga­ dáshoz.Lelki jellemzői: Fő rejtegetett konfliktusa. titka. értéktelenebb vagyok". a lelki tulajdonságokhoz tartozó sejtek nem kapják meg azt a gondoskodást és örömet amire szükségük van és fellázadnak.

mert a fizikai. az érzelmi világra vonatkozik és sokan ezt lényegesen nehezebben. Hogy válaszoljak Albert kimondatlan kérdésére: azért nem a jobb herében jelentkezik a daganat. Az esetek igen nagy százalékában érdekes módon a bal here érintett. Olyan ez. Lelki jellemzői: A here az a hely. a segítséget.Heredaganatok Fizikai jellemzői: Gyakran rosszindulatúak és gyors lefolyású betegség képében jelent­ keznek. csak éppen ö nem veszi észre a szépséget. értékességét. és amennyiben egyensúlyban van. így természetesen nem tudja elfogadni mások köszönetét. A fizikai oldalon tehát nem. vagy egyáltalán nem adják ki. hogy tudat alatt nagyon erősen él. akkor el kell gondolkodni azon. Ez a visszafogottság. mennyire és hogyan képes az „örömcsírákat" átadni! Érzéseivel. vagy nehezebben tud kialakulni az öröm hiánya. testi örömöket általában önmagának könnyebben. másoknak. Je­ lenti ez az elveket. Aztán ezeket „átadja" önmagának. hogy ezekből valami új dolog szülessen. minden­ kinek örömet szerez csodás teremtményeivel. és áttételeket adnak a nyirokutak közvetítésével.önmagának is juttatni. A bal here a lelki oldalra. máshol kívánja elvetni az öröm magjait. Jellemző elváltozás a here fájdalmatlan meg­ nagyobbodása. hiszen az számára ismeretlen fogalom. amikor önmagának nem ad. Alulértékeli ön­ nön fontosságát. a konkrét tanácsokat. Ez abból is ered. gyakrabban megadja. Ennek oka ismeretlen. ki kell nyilvánítani. mint a gondoskodó kertész esete: mindenre figyel. míg az öröm. Sőt 146 . de közben elfelejt . önmegtartóztatás saját magával szemben áll fenn. létezik a fajfenntartás ösztöne. tetteivel igyekszik másokban . Amikor tehát itt daganat keletkezik. ahol az „öröm" magjai „megteremnek". a magunkkal való jó viszony már sokkal gyengébben él bennünk.lehetőleg mindenkiben örömet ébreszteni. amikor ezt nem tapasztalja meg? Számára az öröm forrása nem is fog létezni. a társas kapcsolat. illetve át. más formái évekig is elhúzódhatnak.nem tartja fontosnak . Honnan is ismerné. Tovább kell adni.

Ereje. hogy meggyógyul. a mozgás és a cselekvés szabadsága és az ebből egyenesen következő rugalmasság hiányzik életéből. ilyen cselekvést kényszernek érez. az önelemzések során rá fog ébredni.elsősorban önmagára vonatkozik. nehéz változni. amikor elég fontosnak. valamint tudása megvan. valaki más miatt! Egyetlen értelmes cél jöhet számításba: saját maga! Ez csak akkor következhet be. de ha a sajátja elfogy. mert eszünkbe sem jut azon gondolkodni. miből fog adni? Természetesen ennek a cselekvésnek vagy inkább nem-cselekvésnek is megvan a jó oka. hogy jót és helyeset cselekedtünk. amit elérhetőnek tart. hogy ne kelljen másként élni. Felhőtlen önzetlenségen a következőket értem: azért adunk. egyéb esetben nem akarna meggyógyulni. amihez erőt kell gyűjtenie. mit szeretne elérni. már nem lenne ereje szenvedni. A beszélgetések. Az okot pedig mindig képes megindokolni. 147 . hiszen nem merít. ha minden „magot" átad. amikor felébred valami vonzóbb! Olyan vágy. Szeret­ tein igazából csak azzal tud segíteni. nem tapasztalja meg (belőle hiányzik. másnak. és ki fogja mon­ dani: mire vágyna. energiája. Fog ez menni abban a pillanatban. és életben ma­ rad. Ereje van. vagy már nem látna rá lehető­ séget. A gyógyulás folyamatánál különösen fontos: miért gyógyuljon meg. amikor nem hisszük. boldogságot. így van kifogás arra. Éppen ez az a feltételes mód. ha nem lenne. másoknak adta) a felhőtlen önzetlenséget. Szeretném hangsúlyozni: ennek a kifogásnak nem örül. akkor a szenvedésbe fektetett erőnek kell átfordulnia a meg­ felelő irányba. értékesnek tartja magát. Ha még tud szenvedni. Akkor kezdünk aggódni fizetségünkért. Minden. A beteg megszokta azt az elképzelést. Leginkább a szabadság. Igyekszik örömet adni. A gyógyulás útja: Tudom. mi értelme gyógyulásának? A miért soha nem lehet valaki más kedvéért. Érzései átváltanak az ellen­ kező oldalra. hogy úgy lesz tökéletes az élete . vajon kapunk-e érte cserébe vala­ mit. tevékenykedni. és más teremtsen belőle örömet. de kibúvó­ nak „megfelelőnek" tűnik.a betegség bebizonyította az ellenkezőjét -. sőt nyomasztja.

indulatot. Javaslom.rövid időn belül kialakulhat az elégedetlenség. hiszen a benn lévő. így az örömmegélő képessége határo­ zottan leromlik. autoimmun betegségek és nyirokrendszer c. A nyirokrendszer egyes rosszindulatú folyamatai hihetetlenül gyors le­ folyásúak. hogy valaha is kifejezze nagyfokú elégedetlenségét. Az eltitkol elégedetlenség. melyeket kifelé kell mutatni. a külső-belső védekezéssel kapcsolatos viszonyulások harmóniájának határozott felbillenése. Egyre növekszik a belső nyomás és egy idő után az érzelmi megnyilvánulások kicsúsznak a keze közül. Öröm hiányában . Lelki jellemzői: (lásd még: immunrendszer. mégis megteszi. Emlékezzünk a történelemre! Hogyan. éjjeli izzadások. feje­ zeteknél) A belső tüz. önmaga ellen fordítja. hasonlóan fog járni. ki nem fejezett feszültséget okozó indulatok bennmaradtak. és miért robbant ki az ellenforradalom? Ezek elemzésénél szorítkozzunk a „száraz" tényekre. amit a „mesében" írtam. mint a biztonsági szelep eldu­ gulása után a kukta. ami itt teljesen semleges tulajdonság­ ként van jelen (csak ebben az értelemben beszélek róla). bűnbaknak beállítva saját személyét! A gyógyulás útja: Akkor kell kimutatnia érzéseit. amikor azok keletkeznek! Amennyiben másként cselekszik. térj egy kicsit vissza ahhoz a részhez. de nagyon is létező indulatokkal van szoros össze­ függésben. mintegy önmagát hibáztatva. Kirobban.a feszültség jelenlétében . Mint említettem. Csökkenni fog a tüz. a számára is értel­ metlenül ható cselekedetek. egyszerre 148 Nyirokrák . miért törtek ki a népek közötti háborúk? Hogyan. indulatokat. fogyás. A haragot. A ki nem mutatott. megnyilvánulások erősen visszafojtják an­ nak vágyát. Közben tisztában van cselekedetének reménytelenségével és értelmetlenségével. önmaga ellen fordítja.Fizikai tünetei: Elsőként fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodások észlelhetőek majd láz lép fel. Ennél a betegségnél különösen jellemző tulajdonság. a figyel­ men kívül hagyott megérzések elindíthatják a háborút. és megkapjuk a keresett válaszokat. Azokat az érzéseket. hetek alatt végezhetnek a beteggel.

milyen örömet tapasztal. nehézlégzés és mellkasi fájdalom. Viszont ezt a képességet önmagára.nemritkán véres folyadékgyülem. Ijesztő és figyelmeztető tünet a vérköpés. Hátfájás. helytálló segítséget képes adni. Azt hiszi. majd helyette is. tápláló tanácsot. mivel szeretteit támogatja. Nyelvrák Lelki jellemzői: Lásd még: nyelv! A mondanivalójával vannak konfliktusai. (vízmell-vérmell) 149 . Ezt egyféleképpen érheti el: elfojtja igazi érzéseit. Áttételes tüdődaganatok esetében gyakori a mellkasi . Véleményem szerint mindezekből már kikövetkeztethető a követendő út! Fedezze fel.számomra . ahogyan ő. előtte jól megforgatja. amikor végre kimondja megfon­ tolt.dőreségnek tűnik. levertség. mert ha másként értelmezné. kiken segített? Azokon. Tőlük várni a felmentő sereget . köhögés.ugyanúgy. súlyos fulladás előrehaladott állapotban. Gondoljunk bele egy rövid időre. alkalmazza önmagára is! Tüdőrák (hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat) Fizikai tünetei: Eleinte a tünetek nem sajátosak: fogyás. így kiváló. nem alakulna ki a kór! A gyógyulás útján egyetlen értelmes tanácsot mondhatok: mindazt az Isten adta képességet. Természetesen a beteg számára is. akik keveseb­ bet tudnak. fel­ oldják kétségeit. életére már nem vonatkoztatja. megoldják. főfájás. Ebből aztán lelkiismeret-furdalása lesz és igyekszik elke­ rülni a hasonló eseményeket. azt reméli. szédülés. akik ezt nem érdemlik meg. ritkábban dobverőujjak kialakulása. végiggondolt sérelmeit. Fokozódik a tüdőgyulladásra való haj­ lam. Amikor másoknak ad éltető. íz­ lelgeti azt. hőemelkedés.árad ki a felgyülemlett feszültség és olyanokat is megbánt.

hogy ezt kielégítse. már nagyon nyomasztó és ideje lenne változtatni. Illetve fontosnak tartja. Ha stimulátorként fog hatni. hogy itt az ideje a megújulás­ nak. hogy miből merít erőt a feladatai végrehajtásához. a változástól való félelemben. amiben él. akik életükben soha nem do­ hányoztak. és ő maga vastag álarc mögé bújik. de ezt jól elrejti. de ezt csak másoknál tudja elképzelni. Másrészt a tüdőrák azoknál is kialakul. okozhat (van benne igazság. A dohányos éppen ezt teszi! Az már más kérdés. itt az ideje az erőgyűjtésnek. hogy a változás nem jó. de nem teszi. mit végez. de figyelembe kell még más jellemzőket is). vagy reménytelen. hogy többek között a dohányzás is tüdőrákot okoz. nem lesz belőle betegség. hogy helyette ne kelljen semmit sem csinálni. hogy el tudjunk indulni valami felé vagy. Mivel min­ den emberben megvan a változás vágya. Mégsem „menekülnek" a rák elől. lelke legmélyén tudja. hogyan értelmezzük. Vélt vagy valós tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut. Gyakran mondják. Él a vágy. Valami másban van a megoldás kulcsa! Hol? A titkolózásban. A vágyban. A félelemben. hogy az ember változtasson az életen. és ő nem érheti el. A változás nem jó és nem rossz. mi több nagyon egészségesen éltek. Rejtve marad előle a változás valódi lényege. betegség forrása lehet. mi lesz a cél. de nem is ez a lényeg. Miért dohányzik az ember? Ahhoz. hiszen nem is marad rá ideje. hanem az: mit hoz be­ lőle létre. mindig másokon segít. következésképpen nem vállalja fel. Önmagára.Lelki jellemzői: Sejtései vannak. hogy az élethelyzet. jó mélyre temeti. az újtól való félelemben. de ha ez pótcselekvés és azért tesszük. de legalábbis növeli a kialakulás veszélyét. s nem is tartja fontosnak. saját életének örömtelibbé tételére nem fordít energiát. Gondolok itt a táplálko­ zásra és a környezetre. mi tesszük azzá és a mi látásmódunktól függ. 150 . hogy nekikezdjünk a legegyszerűbb feladat végrehajtásának. hogy az ember jobbá tegye a legszorosabban vett magánszfé­ ráját! Eltitkolja. venni kell egy mély lélegzetet.

Mindenkit. amikor lesz rá ereje. és „meg­ érdemli". (Gyakran az epeutak is érintettek. később epeútelzáródás miatt kialakuló sárgaság. megoldja. „Természetes" következménye lesz tehát. hogy majd később. Rohamos állapotromlás mellett pár hónapon belül halál következik be. Úgy érzi. bármennyi konfliktust. melyekkel lelket öntött másokba. megoldja a feszültségeket. Lelki jellemzői: (lásd még: epe) Életét arra teszi fel. használja önmagára is. így a sejtek is. de önmagában nem alkalmazza ezt az iste­ nadta képességet. „Eszükbe" sem jut bárkinek ártani. Mivel a probléma feldolgozásának öröme nem élteti a test sejtjeit. hogy a másokban kialakult keserűséget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. boldogságát. a saját gondjai a szőnyeg alá kerülnek.) Fizikai tünetei: Közismerten alattomos betegség! Étvágytalanság. magányosan rossz. de ez soha nem következik be. hidegrázás és a láz a bevezető tünete. hogy minél töb­ ben legyenek. Állandóan készen áll a segítségre.vérhányás. hogy önmaga tele marad idegességgel és ki nem fejezett indulattal. Egyedül. bármennyit segít. fájdalom a jobb felhasban. indulatával. tehát arra törekszenek. fogyás. Néha . Márpedig. mint minden do­ lognak értelme van! Még az indulatoknak is.A gyógyulás útja: Ebben a fejezet részben már számtalanszor utaltam rá: a daganatos beteg áldott jó ember! Azon képességeit. mindenki problémáját önmaga elé helyezi. kevés! Tehát még többet kell foglalkoznia mások haragjával. hogy old­ ja. előbbutóbb fellázad a „gazda" bánásmódja ellen. összetűzést el is egyenget.a megtámadott erek miatt . nekik egyetlen cél lebeg a szemük előtt: jól érezni magukat és ez vonatkozik az összes da­ ganatos betegségre! 151 Epehólyag rák . A teremtett lélek keresi saját örömét.

A betegek hagyják meghálálni mindazt. Eletébe csak ezeket az ismereteket építi be. esetleg sárgaság. Nem veszi tudomásul fel saját értékeit. jobb bordaív alatti fájdalom. Annyira telítődik a megemésztetlen élelemmel. ellenreakció (há­ nyinger) váltódik ki benne. és végre hagyják: foglalkozzanak velük. Lelki tényező: (lásd még: máj. fogyás. anyagcsere) A máj végzi a szervezet méregtelenítési feladatának egy jelentős há­ nyadát. A senyvesztő. továbbá termeli az epét. és rákos soványodás is kialakul az előrehaladott állapotban. Haspuffadás a hasűri folyadékgyülem miatt keletkezik. ami az emésztés elengedhetetlen felté­ tele. amit eddig tettek az emberekért. hogy jól érezzék magukat. ezért folyamatosan mások megoldatlan feladatai kötik le jelen­ tős idejét. hogy amikor újabb „is­ meretet" igyekszik bevinni . ehhez a végállapotban remegés. hányingerek-hányások. In­ kább mellébeszélnek és megindokolják: miért nem! Nehezen tudnak változni. A betegben harag. meg nem bocsátás lakozik. étvágytalanság. hogy már nagyon tele van! 152 . és ennek egyenes következ­ ménye lesz a sikerek fel nem ismerése. Ez azt jelenti. hogy ez reménytelen és hiába való cselekedet.vagy csak gondol rá -. delírium és kóma társul. idült betegség képét látjuk. Ők úgy érzik. mivel a tü­ netek kialakulása után már nem sok ideje marad a változtatásra és a da­ ganatos betegek egyébként is nagyon nehezen változtatnak bármin. amibe kapaszkodhatnak! Májrák Fizikai tünetei: A betegség lappangva fejlődik ki: gyengeség.A gyógyulás útja: Jelen esetben a legcélravezetőbb megoldás a megelőzés. Találjanak valamit (számukra értelmeset). Igenis tenni kell azért.

beesett orcák.Fizikai tünetei: 40 év feletti betegeknél gyakori. szaggató fájdalom lép fel a felhas középső területében. vérhányás. vagy bélelzáródás jelzi a rákos elfajulást. Súlyos. böfögés. Ez nem fog bekövetkezni. fogyás. és szu­ rok széklet jelentkeznek. feldolgozatlan dolgaiban segít. Hasi teltségérzet. s ezek megjelenése már előrehaladott állapotot jelent. később hasmenések. Sá­ padt. gyors fogyás. Majd étvágytalan­ ság. A korai gyomorrák nem okoz panaszokat. émelygés. Miért? Egész életét arra tette fel. boldogságát abban reméli meglelni. vagy tudatosan nem fedezi fel. éles. Gyomorrák (Vékony-Vastag) Fizikai tünetei: Néha csak a hirtelen fellépő vérzés. Látványos. pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni. bizonytalan nyomásérzés. Bélrák 153 . szükségleteit nem ismeri. következéskép­ pen: önmagát. az erőnlét romlása. hogy mások baját orvosolja. hányin­ ger. viaszos bőr. hányás és hasi fájdalom a vezető tünetek. a rákos senyvedés képe alakul ki. hogy mások majd segíte­ nek az ő problémájában. Szédülés. Örömét. hányinger. Vastagbélrák esetén árulkodó jel a székelési szokások tartós megváltozá­ sa. Lelki oldala: Mindig mások megoldatlan. hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasztott testi-szellemi táplálékot. étkezések utáni gyomorégés a bevezető tünetek. fáradékonyság. csontváz-szerű küllem: ez jellemző a végállapothoz közel járó betegre.

hogy a helyet töltse. fájdalom. helyi duzzanat érzése. Az egész élettere tele lesz a felhasználatlan. de e nélkül lehetetlenné válna a táplálék hasznosítása. Végbélrák Fizikai tünetei: Vérzés. Szerepe tehát a felszívódásban van. haszontalanná vált .Lelki oldala: Ez nem csak azért van a szervezetben. Lelki jellemzői: Amitől illene megszabadulni. Ebből csak mások húznak hasznot. ami felszívja a tápanyagot. de azokat saját javára soha fel nem használja. és lassan értékte­ lenné váló limlomokkal.káros dolgaiktól! 154 . kórosan felhalmozó emberre. aki csak halmozza az „értékeket". Amit egész életében nem hasznosított.most már . Ez nagyon hasonlatos ahhoz a gyűjtögető. A fájdalomtól való félelem miatt a beteg székszorulásra válik hajlamos­ sá. csupán szeretteinek juttatja a nél­ külözhetetlen „táplálékot". hiszen nem lenne. de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé.

Csontrák Fizikai tünetei: Állandósuló csontfájdalom jellemzi. A daganatközeli.javára fordítani. lelki erő van. hogy egy jellegzetes viselkedési minta az élet minden apró részletére ki fog terjedni. hogy mindig másnak van kiszolgáltatva. így feltételezhetjük: ezek a kövek sem túl tökéletesek. Tovább fokozzák ezt a belső kény­ szert. Figyelembe kell venni azokat az építőköveket. 155 . az érintett területen a csont duzza­ nata észlelhető. E tulajdonságokat a beteg nem képes realizálni azon cselekvési mintázatok alapján. Nem talál sikert saját értékrendjében! Igaz nem is kereste. de ugyanakkor szilárdnak kell lenni. szomszédos izületek mozgáskorlátozottá válnak. mellyel most közelíti meg dolgait. értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé. A támogatás nem feltétlenül egy adott személy túlzott segítségét jelenti. és ezek csak tovább fokozzák az adás vágyát. Miben nyilvánul meg ez a betegség? Nekünk embereknek életünk során a tapasztalatainkból erőt. Mivel beteg. A külvilággal való foglalatoskodás apró sikereit előnyben részesíti. mert van egy kis sikerélmény. megvalósíthatatlan vállalko­ zás! A betegben rengeteg erő. olykor kéretlen támogatásról van szó. vagyis betegek. a fokozott. Igazi rugalmasságot a mozgás szabadságából lehet meríteni. A kívülről jövő energiák csak „gyenge" pótszerek. amire építkezik a test. mozgathatónak. melyekből élete össze­ áll. A folyamatos megfelelési „kényszer" követ­ keztében figyelme elterelődik önmagáról. hiszen belülről semmit sem kap. Itt spontán törések keletkezhetnek. akkor a másokra való építésről. Amikor annak rákos elfa­ julásáról beszélünk. és ezt igyekszik mások .csak mások . de jelentheti és jelenti egy eszme támogatását is. tartást kell merítenünk. Ennek azonban mégis rugalmasnak. Attól pedig soha nem kaphatja meg a szükségleteit kielé­ gítő erőket. A könyv elején már tárgyaltam. Lelki jellemzők: (lásd még csontrendszer) A csontrendszer az. Azzal elér­ ni.

Egy így van. elfogultságunkban pedig gyakran esünk túlzásba. Legismertebb a melanoma. Védekezni valamivel szemben. hogy minél többet 156 . egy­ mástól nagyon távol eső fogalom. másrészt arról kell szót ejteni. ezért a beteg valamilyen pótszer után néz! Ezt pedig nem másban. de teljesen nem elégíti ki. következésképpen arra jut. Bőrrák Fizikai tünetei: A bör számos rosszindulatú daganatát ismerjük. Ebben talál némi örömet. Magányosan. hogy mit és hogyan mutat. vagy megvédeni magunkat: az két. Nem fenyeget. esetleg rákkeltő hatásairól. Egyrészt arról kell beszélnünk. Lelki jellemzői: (lásd még: bőr) E betegség a védekezéssel és a külvilág felé mutatott képpel kapcsolatos. bármikor megeshet. amikor semmi sem fenyeget. Látszólag semmiben sem különbözik. Manapság egyre többet hallani a túlzásba vitt napozás káros. vagy tömegesen jelenhetnek meg a rákos elváltozások. A félelem velejá­ rója az elfogultság. amikor félelmünktől vezérelve (lásd ott) harcolunk a bennünket fenyegető veszéllyel. sokszor a pikkelysömörre vagy az ekcémára emlékeztető küllemmel. vörös és piros is. Túlzásokba esünk és akkor is védekezünk. bármikor újra meg­ történhet. a folyamatos védekezés közben el­ marad az utánpótlás beszerzése. Akkor beszélhetünk védekezésről. de ami a leglényegesebb. de lehet kék.A gyógyuláshoz és boldogsághoz a tartásban meglelt boldogságon keresztül vezet az út. a valóság mégis más. amely színek meglepő változatosságát pro­ dukálja: a nyers hússzíntől a koromfeketéig a fehér minden árnyalata előfordulhat. s ennek alapján azt feltételezzük. Az elmaradt „bevételeket" pótolni kell. mint a minden-körülmények-között-másokatmegóvni című viselkedésben találja meg. de alapul veszünk valami régi élményt. hogyan viselkedik önmagával szemben a beteg. megjelenési formáik igen változatos képet mutatnak.

segít, minél több embert minél jobban megvéd, annál jobban fogja magát érezni. Azt hiszi, ez a tevékenység kielégíti hiányosságait. Ebbe belefeledkezve önmaga lassan háttérbe szorul, és ez meggyőzi értéktelenségéről. A kör bezárul! A gyógyuláshoz vezető úton fel kell fedeznie, át kell élnie, és tudato­ sítania kell: távolságtartásában van jó is. A „megvédjük magunkat" jelentése: megóvunk valami értékeset, valami olyan értéket, ami valódi jelentőséggel bír. Óvja magát a gyógyulni vágyó, amennyiben éppen akkor ahhoz van kedve. Legalább annyi figyelmet fordítson önmagára, mint másokra. Újra vegye észre, mennyi öröm van életében.

Mellrák

Fizikai tünetei: Az érintett emlőben általában csomó tapintható. A mell fájdalmas, megkeményedik, megduzzad, vagy zsugorodik. Bőrpír, viszketés lép fel, az emlőbimbó váladékozik és kisebesedik. Az érintett oldali hónaljban képződhet duzzanat, karvizenyő vagy csontfájdalom jelzi az áttétet. Lelki jellemzői: Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, szeretteiért még ha megszakad is - bizony kevés. Nagyon elgondolkodtató tény, miszerint szinte minden mellrákos beteg­ nek volt abortusza, vetélése vagy egyéb módon vesztette el gyermekét, esetleg egyáltalán nem szült. A lényeg nem is az elvesztésben, mint konkrét tényben van, hanem a mikéntjében, vagyis az anya lelki hozzáállásában. Itt teljesen lényegte­ len, van-e kiről, van-e mivel gondoskodni — elégtelennek érzi azt, amit nyújt. Ennek következtében egyre kevesebb ideje marad önmagára. Csökken az örömmegélő képessége, és hiába nyilvánítják ki köszönetü­ ket gyermekei, nem fogja értékelni. Nem fogja, nem meri értékelni, hi­ szen „olyan keveset" tett értük, amiért nem érdemel köszönetet. Márpe­ dig - valahol - ezért dolgozott. Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egyenes követ­ kezménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit 157

igyekszik boldoggá tenni gondoskodásával, úgyis mondhatnám táplálá­ sával. Mindenki bajával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát. Könnyen megérthető és belátható a helyzet: ha én nem eszek, akkor előbb-utóbb másnak sem tudok adni. És kérdem én, hogyan adhatok másoknak szerető gondoskodást, amikor azt a szerető gondoskodást saját magamnak elmulasztom megadni? Ennek egyenes következménye lesz az a lelki beállítottság, hogy elveszti önmaga fontosságát, mindenkit maga elé helyez és csak az ő örömüket, keresi, szolgálja, de inkább azt mondanám, helyettük végzi el a feladato­ kat. A bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos. A jobb mell daganata a fizikai oldallal mutat szoros összefüggést, neve­ zetesen: anyagi javakkal való gondoskodás, stb. Az anya diszharmonikus kapcsolata ,,gyermekével"(!) gyakran méhdaganatot eredményez A gyógyulás útja: Mindenek előtt a megértést emelném ki. Meg kell értenie: magáról is gondoskodnia kell, hogy aztán másoknak is adhasson. Elég meghökkentő esemény lenne, ha a fiókáit tápláló madár csak a fiókákkal törődne? Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk, ha nem eszik ő is, ha nem gondoskodik önmagáról - ugyanannyit - elpusztul. Akkor képes feladatát teljesíteni, amikor önmagának is ad. Ezt a viselkedést kell átvenni a betegnek, és ekkor nem csupán jól fogja érezni magát, de jelentős esélyt kap a gyógyulásra!

(lásd még: méh) A beteg jellemző lelki állapota vagy inkább konfliktusa a születéssel, az új dolgok befogadásával, kihordásával, és új élet adásával kapcsola­ tos. A méh, ez a misztikus szerv képes egy olyan biztonságot adni, amit aztán egész életünk során keresünk. Ez a női szerv adja az örömteli biz­ tonságot, s ezt az Isten adta képességet szabadon meg kellene osztani az összes teremtett lélekkel! Csakhogy ebbe bele kell tartoznia önmagának is. 158

Méhrák

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad! Ezt alátámaszthatja: gyermeke nem fogadja el segítségét, mert mindig helyette akar megol­ dani dolgokat. Ezt természetesen nem látja. Csak annyit lát, hogy hiába segít, az soha nem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ezért egyre többet törődik vele, mire még inkább elutasítással válaszolnak. A beteg mit tehet? Egyre többet és többet ad! Elveszített egy gyermeket - haláleset, abortusz - és ez az élmény rá­ nyomja bélyegét tetteire. Hiábavaló kísérleteket tesz arra, hogy valami mást találjon, de közben az önvád, önsajnálat növekedik benne. Ennek következménye lesz: egyre kevésbé tud örömet átélni, és megkeseredik. Mindezek lényegét összegezve kijelenthető: saját maga szerint túl keveset ad, ezért egyre többet és többet ad magából, pedig már érzi tettei hiábavalóságát. Figyelme elsikkad sikerei, örömei felett és ebből önmagára nézve igen elmarasztaló véleményt formál. Vagyis: nem érdemli a magával való törődést! Ez így nem igaz, hiszen ez soha nem fogalmazódik meg! így viszont igaz: másokat szerettem, mindig, minden körülmények kö­ zött fontosabbak nálam. A gyógyulás útját azzal kell kezdeni, hogy kétséget ébreszt önmagá­ ban: mi van, ha másként is lehet szeretni, gondoskodni?

Prosztatarák

Fizikai tünetei: A rákos szövet beszűri a prosztatát, amely megnagyobbodik, keménynyé, göbössé válik, és a rajta keresztülfutó húgycsövet beszűkíti, vagy elzárja. Legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgős vizelési inger, illetve vizelési nehézség és vizeletelakadás. A vizelés nehezen indul, gyakran el is akad, az erőltetéstől vagy a rákos folyamat hólyagba való betörése miatt vérzés lép fel. Lelki jellemzők: (lásd még: prosztata) A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos feloldatlan, tisztá­ zatlan konfliktus! A teremtés mindenek fölötti vágya nincs összhangban megtapasztalásai­ val. A lehetőségekhez mérten örömet, jó tanácsot kíván adni, anélkül, 159

hogy mindezt önmagára is érvényesnek tartaná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való ötletet, tanácsot ad. Másokat lát el, mert - akár tudat alatt - lényegesen kevesebbnek érzi magát annál, hogy önmagával foglalkozzon. Felesleges dolognak tartja a magára pazarolt időt. Nagyon sokat szeretnék még erről a témáról elmondani, és valószínű­ leg folytatni is fogom, de a könyv terjedelme kompromisszumokra késztet. Viszont remélem, hogy az imént leírtak összessége jelentős se­ gítséget ad a rákbetegség megértéséhez. Ha pedig ismerjük azt, amitől igyekszünk megszabadulni, könnyebben megleljük a homlokegyenest ellenkező irányt.

Tünetek: Alacsony hangulati szint, amely az enyhe szomorúságtól az erős bűn­ tudat- és reménytelenségérzésig fokozódhat. Csökken vagy elvész az öröm átélő képessége, szorongás, ingerlékenység, aggódás jelentkezik. Koncentrációzavar, és kedvtelenség uralkodik el a betegen. Elvész az érdeklődés a világ dolgai iránt, elvész a szexuális érdeklődés is. A passzivitást néha súlyos izgalmi állapot váltja fel, esetenként tévesz­ mék alakulnak ki. Főfájás, alvászavar, étvágyromlás, testsúlycsökkenés kíséri. Depresszió­ ban nem ritka az öngyilkosságra való késztetés. Lelki oka: Nézzük meg azokat a körülményeket, melyek ebbe a lelki állapotba ,Juttatták" a beteget. Itt nagyon fontos az idézőjel, hiszen nem lehet kör­ vonalazni konkrét okot, mivel ebben az állapotában mindent bajnak és kiváló oknak fog megélni! Inkább azt keressük meg, azt igyekezzünk megtalálni, amit elmulasztott. Ugyanis az elmaradt, kimaradt dolgok a hiányok következtében alakulnak ki, még akkor is, amikor magát okolja egy elkövetett hibáért! Ebben rejlik az ok! Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehangolt állapo­ tot. Természetesen, amikor már mélyen benne van, nem fogja megtalál160

DEPRESSZIÓ

ni, ha meg tudná találni, már vége is lenne szenvedésének. Helyette in­ kább bűnbakot keres - rendszerint talál is - és arra fogja szenvedésének forrását. Másban keresi - találja - a hibát, mert azt hiszi: neki nem sza­ bad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell kerülnie! Túldimenzionálja a hibák jelentőségét, elméjében megmarad a kudarc élménye, és csak ez marad. Képtelenné válik előkeresni azon részeit, melyek jól, kiválóan meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Magya­ rul: sikerélményeit oly mélyre temeti, hogy képtelen észrevenni és él­ vezni azokat. (Nem is akarja megkeresni, mert akkor fel kell adni az eddigi „kényelmes" állapotot!) A depresszióra nagyon erősen érvényes az alábbi viselkedési forma: az okok keresése, a „bűnbak" felállítása, határozott körvonalazása. Ez annyit tesz, hogy (mintegy megnyugtatásként, kibúvóként) érveket keres és talál arra, élete miért marad ebben a kerékvágásban, ahelyett, hogy a kiutat, a boldogságot keresné! Beszélhetünk krónikus (orvosi szempontot alapul véve: csak ez sorol­ ható a betegség fogalmához) és átmeneti depresszióról, de a lényege mit sem változik, mindkettőhöz azonos utat kell bejárni! A krónikus és átmeneti - szinte mindenki átjut rajta és rövidebbhosszabb idő alatt megoldja - depresszió közötti eltérés abban áll, hogy az idült változatban szenvedő beteg már nem képes életét kezelni, irá­ nyítani, és elveszíti a teljes kontrollt! A körülmények okolása, a súlyos önvád csökkenti azon képességét, hogy felfedezze életének más aspektusait is. A mások okolása jelen eset­ ben (talán) segíthet a legnehezebb időszakban, lehet, hogy súlyosabb következményeket vonna maga után, ha másként tenné! Tegye ezt, mert másképpen, önmaga ellen fordul, de ne feledjük: ennél van jobb megol­ dás is! Mások okolása minden esetben pótcselekvés! Másokat okolunk, mert akkor semmi sem indokolja, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat és felnőjünk! Van ebben valami, de ez bizonyosan hátráltatja a gyógyu­ lást! A betegség kialakulásáért okolhatunk mást, avagy magunkat, de csak akkor vagyunk képesek változtatni rajta, ha másképp, más szemszögből figyeljük a problémát. A betegség kialakulásáért a lelki viszonyulás a „felelős", már amennyiben egyáltalán beszélhetünk róla, vagy van értel­ me a felelősségről beszélni! 161

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett: Miért van szomorú hangulata? Mert nem teremti meg a jó hangulatot! Miért nem teremt jó hangulatot? Mert érdemtelennek érzi magát! Miért tartja magát érdemtelennek? Mert nem kereste és találta meg saját értékeit! Miért nem találta meg értékeit? Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig! Minden teremtett lélek abból építkezik, amije van. Ha abból akar létre­ hozni egy „tökéletes" életet, ami nincs, csak depressziós, keserű létet tud megteremteni. Jellemző tulajdonság - a betegség előtti állapotra vonatkoztatva - az erős vágyak, a vágyódások jelenléte! Igen sok vágy él benne, de a megvalósítás helyett sokszor az várja el, hogy valaki más teremtse meg álmai tárgyát! (ő, megmarad a „puszta" vágyódásnál, sóvárgásnál!) Emlékezzünk: igazán csak saját - elért, meg­ valósított - céljainknak, munkánknak tudunk valóban örülni! Ez most nem az ajándékokra vonatkozik, az egészen más! Itt a munka, a teremtés, a tevékenység saját képességről beszélek! A mániákusságra való hajlam fog kialakulni azon egyszerű oknál fog­ va, hogy érzi, tudja, valamit tennie kell! A betegségével illetve a gyó­ gyulásával kapcsolatban azonban lépni nem tud. Nem képes a jó útra lépni és azon haladni, mert azzal kapcsolatban igen határozott, érzelmi­ leg erősen színezett elképzelése. Ezek az érzelmek pedig azt suttogják: nem kell, nem tudsz változtatni, minden így van jól stb.! A gyógyulás útja: A mély depresszióban lévő beteggel semmit sem tudunk kezdeni min­ daddig, míg megfelelő szakorvos kezelésbe nem vette és a szükséges terápiát meg nem határozta! Nagyon fontos részletek: - nem lehet kihagyni a beteget a gyógyulás folyamatából! Annyi min­ dennel tele van az elméje, annyi minden kavarog benne, hogy oda beten­ ni már semmit sem lehet! Tehát nem adunk neki ,jó" tanácsot, sőt sem­ milyen tanácsot nem adunk neki! Onnan, ahol sok van (jelen esetben 162

gond, probléma), csak elvenni szabad, mégpedig figyelembe véve ezt az alapvető elvet: mi nem vehetünk ki semmit akarata ellenére! Ezt pedig csakis így lehet elérni: ő saját maga teszi ki! - bármit is mondjon, vagy sugalljon: meg akar gyógyulni! Ha nem élne benne a gyógyulás, a boldogság vágya, vagy meg sem keres, vagy telje­ sen passzív veled szemben! Meg kíván gyógyulni, ki akar jönni a gödör­ ből, de értsük meg: neki ebben van jó is, van, ami biztonságot és valami­ féle örömet ad neki! Ha pusztán csak rossz lenne benne, már minden tőle telhetőt megtett volna gyógyulása érdekében! Kérdezni kell! Mégpedig úgy, hogy kérdéseink kétséget ébresszenek benne! Kétséget ébresszenek kérdéseink! A kétségnek az alábbi módon kell megnyilvánulnia: lazuljon fel az a szemlélet, miszerint annyira szerencsétlen! Pl.: valóban annyira rossz az életed? Stb. Feltétlenül fontos dolog, hogy aktívan részt vállaljon, figyeljen (pilla­ natnyi) életére, hogy észrevegye: képes megtapasztalni az örömet! Könnyebbé tehetjük a gyógyulás folyamatát egy nagyon egyszerű mó­ don: figyeltessük a jövőjét, mint jelent. Kösse le minden figyelmét a megálmodott, szebb jövő: pillanatnyi cé­ lunk most az, hogy elfordítsa tekintetét a keserű múltról!

DYSLEXIA

Tünetei: Az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer sérülése miatt. A térre és a saját testre vonatkozó orientáció egyik zavara: vagy a szem­ mozgásokat nem képes kontrollálni a beteg, vagy a tér egyik oldalát nem ismeri fel. Baloldali térfelismerési zavar esetén a gyermek nem a sor bal szélén, hanem ettől jobb felé kezdi el a sorok olvasását, és így az olvasottak értelmét teljesen összezavarja, holott a szavak és szókapcsolatok jelenté­ sével tisztában van. Lelki jellemzők: Olyan gyermekkori stressz, ami erősen befolyásolja, vagy befolyásolta a világáról kialakult képet. Egy lelki fájdalom miatt félelmei a külvilág163

Fe­ szültség alakult és maradt benne. az önkifejezés örömét. hogy felfedezi az írás. Négy fokozata van: 1) Bőrpír 2) Hólyagképződés 3) Mély bőrrétegek elhalása 4) Mély szövetek (izom. ezért tanulságokat sértődöttségei (beszűkült látótere) szerint értékeli. vagyis elve­ szítette rugalmasságát a világ és önmaga dolgaival kapcsolatban. hogy gyenge képességű gyermek­ ről van szó. melyek feledtetik az elszenvedett feszült­ ségeket. hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni.gal szemben felerősödnek. de az égéseknek is van lelki jelentése. amit az írás-olvasás területén elveszít. csont stb. mi vezetett. Érzései. milyen figyelmetlenség vezetett az égés bekövetkeztéhez. érzelmei erősen befolyásoltak (determináltak). aminek elengedhetetlen feltétele és a leghatásosabb módja. pl. 2) Koncentrációs gyakorlatok. melyekkel felszabadulttá tehetné magát. A betegség lényege. A koncentráló képessége (sok területen) meggyengül. 164 ÉGÉSEK . nem tudja (pedig képes) összeegyez­ tetni érzéseit a tapasztalataival. Fizikai tünetei: Hőhatás. ami tovább fokozza a már eddig is je­ lentős érzelmi válságot. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt. Gon­ doljunk csak bele. hiszen. vagy maró vegyi hatás által kiváltott gyulladás és különböző mélységig történő végleges szöveti elhalás jellemzi.) elhalása Jelentése: Elsőre furcsán hangozhat. azt más terü­ leten bepótolja! Gyógyítása: Két fő feladat merül fel: 1) Stresszoldás. sugárzás.

s mivel a fenti tény. a valóságtól való elrugaszkodások. Ha szigorúan vesszük az alábbi eseményeket. Az égések mértéke és a tanulási nehézség egyenes arányban áll.talajától. a szellem. sőt egészen másra fordítjuk tekintetünket. Bőrpír és hólyag képződik. elhatározott dolgot még nem cselekedtük meg. ami a világban való megnyilvánulásunkat vagy akara­ tunkat tükrözi. hogy ezt az eseményt . hiányosságok kö­ vetkezményei. és hatást fejte­ nek ki életében! „Megpörkölődik" a lélek. eltekintve néhány kirívó eset­ től. Melyek ezek a hiányosságok? Általában a bőrön keletkeznek az égések. akkor az igazsághoz az is hozzátartozik. amikor a belső szervek szenvednek égési sérülést.nem a belső énünk cselekszi velünk! Ez a történés annak következménye. amire már figyelünk. annál nagyobb lesz a megégés mértéke! Ennek így kell lennie. A lélek ilyenkor figyelmeztet. de mindenképpen jelen vannak. csupán eldöntöttük. de korántsem biztos. Sokáig nem hallgatunk az intő jelekre. mert halmozódnak a „büntetések"! Ide az igazán pontos kifejezés inkább ez: annál nagyobbat esik vissza. Olyan dolog a kiváltó tényező. hogy érdemes átgondolni. ezért a lélek olyan nyelvet választ. tuda­ tosító jel már a testet éri. tanul meg valamit. ami a külvilággal érintkezik. amikor valamit megcsele­ kedtünk. amit megértünk és alkalmazni tudunk. és azzal határozottan hibát követtünk el! Persze itt mondhat165 . amikor a konkrét. A lelkünk pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik.realitás . amikor nem is figyelünk rá. Tehát a bőr: az a részünk. Az eltávolodások. átértékelni cselekedeteinket. hogy minden körülmények kö­ zött szeretné felhívni figyelmünket az elérendő feladatokra. a következő figyelmeztető. Minél nehezebben fedez fel. vagy meg fogják égetni. hogy azt a nyelvet megértjük! Bizonytalan a megértés különösen akkor. hogy könnyebben fel lehessen fedezni a hiá­ nyosságokat! A lélek sokféleképpen beszél „nekünk". hiszen könnyen megégethetjük magunkat vagy leéghetünk! Mély szöveti károsodás akkor alakul ki.Mi váltja ki az égések bekövetkeztéhez „szükséges" figyelmetlenséget? Ebben az esetben olyan lelki okokat találhatunk. hogy egészen másra fektettünk hang­ súlyt. következ­ mény nem tudatosodott a személyben.direkt módon . minél inkább eltávolodott a . melyek megégették.

koponyasérülések. félelem. hogy az egyikben tudatoso­ dik a hiba (nem ég meg a teste). EGYENSÚLYZAVAROK Fizikai tünetei: Egyensúlyérző szervünket a belső fül ívjáratai képezik. láz. hogyan is néz ez ki a fizikai tünetek tükrében: Albert az or­ vostudomány álláspontját közli. A szédülés . Szédülést idézhetnek elő más okok is: legyengültség. 166 . amely a fül eredetű szédüléseknél hiányzik. alacsony vagy magas vérnyomás. Nézzük.vagy mozgás érzése. Ez igaz! De ami megkülönbözteti a két dolgot. hogy érzékelje. tapasztalattal és elvárással.a szédülés. Ha a kérdéses személy nincs olyan hangulatban. agyi keringési zavarok. vagy meg nem tett lépés következménye. az az. Testén keresztül tudatosodik a megtett. (ilyenkor nem a belső fül a beteg) . amikor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban az emberben kialakult tudással. vagyis: hamis mozgásérzés keletkezik. A harmónia elsősorban a belső világban alakul ki. teljesen távol marad tőle és semmilyen (jótékony) hatás­ sal nem lesz rá. stb.vagy az adott testmozgásra létrejövő mozgásérzés felfokozódik. Másképpen fogalmazva: egyensúlyzavarban szédülünk. következésképpen a testének „kell" sérülni. alkohol. Az egyensúlyérzés egy szubjektív érzet: érzünk nyugalmat.nánk azt is: sokan követnek el „végzetes" hibát és mégsem égnek össze. forgó. a másikban nem (nem pörkölődik meg lelke). Igaza van. eszméletvesztésbe torkollik (torkollhat). mérgek. mely összefüggésbe hozza a szédülést a fülön kívül más érzékszervekkel is. . süllyedő vagy emelkedő jelleggel. Lelki jellemzők: (lásd még a fül és érintett szervek) Fül eredetű szédülés: a hallás harmóniájának elveszítése. ájulásba. bár az egyen­ súly érzésében ezeken kívül látási és tapintási érzetekre is szükség van. A szubjektív érzetnek azonban van objektív alapja. A szédülés abban az esetben alakulhat ki. amikor nincs mozgás. vérzés és vérvesztés. hiszen hiába van a külvilágban békesség. gyorsulást és forgást.

lelkiállapotra utal ez a betegség. Tehát akinek egyensúlyzavarai alakulnak ki. cukorbaj. Nem csupán a túlzott kalóriabevitel következménye (bár az is). Gyógyítása az iméntiekből már egyenesen következik.hallgatnia. ami különbözik a benn lévőtől konf­ liktust hoz létre. szívkoszorúér-elfajulások. Ennek a tétovaságnak lesz következménye az egyensúlyzavar. most másokra kellene figyelni. A lényeg: az észlelés létének milyensége. melyek lelki-egyensúlyát erősítik. hogy nem képes eldönteni. és még lehetne sorolni. figyelmen kívül ha­ gyott szavakat. A betegnek meg kell keresnie és meg kell találnia azokat az „apró". Enyhén labilis személyiségre. saját magára hallgat. gene­ tikai és hormonális okok. izületi. A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamosan emelkednek. minden olyan inger. Merev világkép ki­ alakulásakor. akkor másoktól várja a válaszokat.megfelelő formában . milyen formá­ ban alapozzon. saját tudására kellene hallgatni. vagy az inger hiánya okozza a szédülést. hogy érzi (valahol mélyen). ami a harmónia az egyensúly elvesztéséhez vezet. hiszen folyamatosan változik az egyén és a világ egyaránt. ELHÍZÁS 167 . A labilis alatt nem kell és nem szabad többet érteni. dep­ resszióhoz vezet. abban felfedezhetők a lelki merevség tünetei. mint amennyit mondtam! Ez „csupán" annyit jelent. Ez lehet kimondott vagy ki nem mondott szó. Nagyszámú betegség gyakrabban fordul elő elhízott személyeknél: magasvérnyomás. de e helyett magára összpontosít! Amikor magára. Fizikai tünetei: Zsírszövet-feleslegben megnyilvánuló kórkép. anyagcserezavarok állhatnak az elhízás hátte­ rében.Dinamikus harmóniát kell minden teremtett léleknek kialakítania. A lelki merevség pedig előbb-utóbb fásultsághoz. mire. tudja.és lelki betegségek. de lehet lát­ vány vagy annak hiánya és természetesen más érzet is. Ezzel az a probléma. Amikor másra kellene .

Fizikai tünetei: Az epehólyag gyulladásai. hiszen ekkor az édességeket részesítené előnyben.-nek nevezik. Etellel. fizikai étellel cseréli fel a szellemi táplálékot.Lelki jellemzői: A földi és égi energiák egyensúlya megbomlik. A kövér emberek gyűjtögető életmódot folytatnak. amit tesz. de tovább megyek . de a szó szoros értelmében véve is igaz! Bevallom. daganatos megbete­ gedései a jobb felhasban okoznak panaszokat. éle­ lemnek nevezünk. célja­ inkból." és ez nem csupán a szó átvitt. fájdalommal. amikor kizárólag a szeretetéhségre fogjuk a túlsúly kialakulá­ sát. vágyainkból. kiteljesítő érzésekből meríthetne. amit a gondolatainkból. hiszen nagyon sokmindentől eltávolodott az. Elhízás. amit a tiszta. mert belül nem érzi helyesnek. Nagyon messze járunk az igazságtól. Küsz­ ködik. Elmélkedjünk egy kicsit szaba­ don és gondoljunk bele: milyen megfoghatatlan. minden fizikai dolognak van szellemi aspektusa is. engem egy kicsit elgondolkodtatott. A táplálékot két oldalról. eltolódik a fizikai felé. amit a hétköznapjaink során tápanyagnak. az epeutak szűkületei. ha úgy tetszik. ami igen előrehaladott állapotban van. sokkal bővebben. A táplálékot. „Nem csak kenyérrel él az ember. két világból merítjük: A fizikai táplálék az. már ami a szeretetet és a gondoskodást. így min­ den étellel szellemi eledelt is viszünk be. tudja a helyes utat is. érzi mit kellene tenni ahhoz.. jó érzéseket képes ben­ nünk ébreszteni az elfogyasztott táplálék. hányinger168 EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK . Ez elsősorban a fizikai testet táplálja. de leginkább az érzéseinkből merítve használunk szellemünk „etetésére". aki ezzel a problémával küszködik. ahogy él.. hogy megtalálja az annyira óhajtott boldogságot. szellemi táplálékot illeti. ami túlmutat annak pusztán fizikai jellegén! A szellemi táplálék az. de jusson eszünkbe. miért éppen elhízásnak és nem meghízásnak stb. A témával. Az édesség a sze­ retet földi megfelelője. teljességében foglalkozom egyik következő könyvemben.ez még önmagában nem jelentene konfliktust -. Tudja.

Az epés megjegyzéseit. hogy fel lehessen dolgozni a szellemi táplálékot. elfojtja (elraktározza). ennek következménye az epekő. melyek az elfogyasztott anyagok emésztését lehetővé teszik. ami erőt ad." Orvosi. Az epeváladék egy nagyon keserű folyadék és itt a keserűségnek igen fontos szerepe van.. A kő vagy daganat okozta epeútelzáródás klasszikus tünete minden esetben a sárgaság. Ezekkel a megjegyzésekkel egy rendkívüli dolgot fog cselekedni! Újra és újra előveszi. Az epeváladék szerepe: benne találhatók azok az enzimek.. melyeket nap. Lelki szinten mit is szoktunk keserűnek. amikor mindkét „oldal" jelen van. hányással. fizikai szinten értelmezve az epe tárolja az emésztéshez elenged­ hetetlen anyagokat. Az indula­ tok pedig a keserűségekből táplálkoznak. Szellemi szinten az epében vannak azok az energiák. melyek erőt adnak. elkerülendő jelentéstartalom­ mal bírnak. elszántságra. a tökéletes emésztéshez és meg­ értéshez csupán akkor juthatunk el. Ha epés megjegyzései vannak. ugyanígy. lázzal járó kórképek. mint nap megélünk. melyek számunkra rossz. epetúltengése van. keserűségesnek nevezni? Azon dolgokat. hogy megemésszük azokat az ingereket. mintegy elret­ tentő példát mutatva önmagának. Csakhogy a teljes élethez. amikor mindenben a keserűséget fedezi fel. Mit jelent ez az emésztés a feldolgozás szempontjából? Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egés­ zséges indulatra. Lelki jellemzők: Az epe működését és szerepét megismerve könnyebbé válik a teljes lelki térkép megértése is. 169 . Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik.rel. Ez a váladék bontja elemeire a bevitt táplálékot. „na ugye megmondtam.

mu­ tatja. Ha ezzel van probléma. de mint a példa . Emlékezz. alakul ki ez a betegség. hogy elkerülje a konfrontálódást. rendkívül súlyos fájdalom.Fizikai tünetei: Rohamszerűen fellépő. amikor nem elfogultak. Tehát romlik az anyagcseréje (lásd még anyagcsere). pedig nem kellene.betegség . ha na­ gyon is tisztában van azzal a dologgal. és a többire nem marad ereje. A békülékeny alaphangnak köszön­ hetően egyszerűbben képesek megoldani a vitás helyzeteket. és nyilvánvalóvá válik ennek gyökere.mármint a nem akarás -.események történnek! Látszólag különösnek tűnhet: a nők körében lényegesen gyakrabban fordul elő. Abba a hitbe ringatja magát. jellemzően) könnyebben kiadják magukból a fel­ gyülemlett feszültségeket. hogy ez az elképzelés jó és tökéletes. az epe az emésztésben játszik jelentős szerepet. Minden igyekezetét és energiáját abban fekteti. saját EPEKŐ . görcsös jelleggel a jobb bordaív alatt. (Termé­ szetesen. akkor egyenesen következik belőle: egy adott dolgot nem akar megemészteni! Az emésztésbe. pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene! Kialakított egy falat. A férfiak (alapvetően. más szükséges anyagokat pedig kiürít a szervezetéből! Lelki szinten is hasonló . amit nem akar. Vegyük figyelembe a férfi-nő közötti alapvető lelki különbözőségeket. A fájdalom gyakran a jobb lapocka területére. melyet nem hajlandó semmilyen körül­ mények között sem lebontani vagy átlépni.) Ennek a „béketűrő". a belőle származó ismeretekbe nem hajlandó energiát fektetni. lesz amit hasznosít. Ezzel szemben a nők lényegesen béketűrőbbek. Ez csak abban az esetben lehetséges . Lásd még: kőbetegségek! Lelki jellemzői: Valakire vagy valamire haragudott. irányá­ ba sugárzik ki. sokkal inkább igyekez­ nek kikerülni az összeütközéseket. a dolgok másként vannak. összes energiáját ez köti le. a szembekerülést.ugyanilyen . gondoskodó be­ állítottságnak van hátulütője is: kevésbé marad ideje önmagával.

Sokszor azonban hosszas vizs­ gálódással sem lehet semmilyen okra fényt deríteni. A törést még most sem gyógyította be. lehangoltság. így sokkal több . emberekhez való igazodás élete előrehaladtával aztán egyre inkább teret nyer. nyelvharapással. meg kell különböz­ tetnünk a veleszületettet az élet során kialakulttól. A légzés leáll. A roham oka az agy átmeneti működészavara. daganat. amelyeket visszatérő görcsroha­ mok jellemeznek. és jelentősen nő az epekő kialakulásának veszélye. és a történtekre nem emlékszik. érzelmi stressz-hatás. a vizelet és a széklet elengedésével. Bár ezeket nem lehet különválasztani.problémáival foglalkozni. Lelki jellemzői: A jelenlegi tudata. gyulladás. Mivel ez nem történt meg. és lemond a test irányításá­ ról. hirtelen izommerevedéssel. de mégis van némi különbség! 171 EPILEPSZIA . alkoholfogyasztás vagy alkoholmeg­ vonás. de tudata még akár órákig is ködös marad­ hat.kellemetlen hatás következményeként a háttérbe húzódik. A rohamot előidézheti alváshiány. személyisége időnként valamilyen . érbetegség. A beteg visszanyeri eszméletét.kifejezésre nem jutott indulat marad benn. Ez a problémákhoz. a beteg a földre zuhan. majd a test egész izomzatára kiterjedő rángógörcsök lépnek fel. A rohamot néha figyelmeztető jelek előzik meg: fejfájás. és bármikor aktiválódhat. melynek során az ideg­ sejtekben elektromos kisülések sorozata zajlik le. a kiváltó tényező folyamatosan jelen van. Két részre kell osztanunk a betegség jellemzését. A roham pár perc alatt lezajlik. A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult lelki törés. Tünetei: Azon kórképek összefoglaló neve. Az eszméletvesztés előre meg nem jósolható időpontban következik be. a viselkedés megváltozása. A háttérben fennálló ok lehet régi koponya­ sérülés.

saját identitásukkal és ebből fakadóan rengeteg feszültség van a családi légkörben. nem az én területem. Nem tisztázzák érzéseiket. hogy ki hova tartozik. tapasztalnia szükséges. Vizsgáljuk meg a szellemi oldalait ennek a problémának. amíg eléri azt a fejlettségi szintet. mert ezek nagy jelentőséggel bírnak. ezért nagyon bonyolult az életük és ezt még bonyolítani fogja gyermekük betegsége. Ezért olyan környezetet fog/kell választania. vagy másképpen: karma. Ez pedig abból ered. ami támo­ gatja. amikor már véglegesen eggyé tud válni a teremtő végtelenséggel. A szülők: Nincsenek tisztában saját érzéseikkel. melye­ kért érdemes küzdeni. Az ezoterikus szóhasználatban pedig: hasonló a hasonlót vonzza. hogy a gyer­ meknek gyengébb legyen a probléma-feldolgozó képessége. A szülők feladata közé tartozik. érdemes rajongani. aki felébresztheti szüleiben a megismerés vágyát és az ebből egyenesen következő megismerést. Ennél a betegségnél arról van szó. hogy ezt a tanulási fázist igyekszik kikerülni! Inkább elmenekül valami biztonságosabbnak hitt világba. Természetesen csak akkor. saját énjüket. A genetikai részbe én nem kívánok beleszólni. melyek azok a dolgok. alátámasztja bontakozó személyiségét. A gyermek: A fejlődő tudatnak. A nagy játszmában a sérült gyermek az. ahol újra felfedezheti a hiányzó dolgait.A veleszületett epilepszia: Itt szükséges figyelembe venni a családi hátteret. A betegség kialakulásához azonban szükség van arra is. Nehéz felfedezni. Erre a problémára kiváló alkalmat kínál a gyermek betegsége. Ebből viszont még egy dolog fog következni: sok esetben a szabad aka­ ratot semmibe véve ráerőltetik akaratukat a gyermekre. minthogy állandóan szembesüljön konfliktusaival 172 . A kellő gondoskodás elma­ radása az imént vázolt rendezetlen viszonyok egyenes következménye. amit a genetikusok öröklődésnek neveznek. amíg hasonlatossá válik a lélekhez. hogy megismerjék és felvállalják saját milyenségüket. ha elkezdik más szem­ szögből is vizsgálni a családban kialakult légkört. hogy nem fordítanak rá olyan jellegű figyelmet. Nehéz megtalálni.

Ez a viselkedési forma így alakul ki: 173 . Meg kell találnia azokat az erős kapaszkodókat. A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a biztos pont. a sorsot és szüleinket. a családban kialakult betegsége lesz az a hajtóerő. melyek leginkább jellemzik az evési kény­ szerrel küszködő embert. melyekről eddig azt állította: nem léteznek. hogy gyakran „ürítő" munkával társul. hashajtók szedésével. nem törődve saját érzéseivel. Fokozott feszültségben él.Jelen esetben azokat a szülőket fogja „választani". Az életében. akikkel élve a lehető­ ségek szerint a lehető legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben tisztában lehet saját magával. önhánytatással. A leírt cselekvésekhez bűntudat. E kóros „viselkedésre" jellemző. Mindent és mindenkit meg kíván érteni. Egészen mást érez. Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben. melyekre a nehéz. depresszió társul. Lelki jellemzői: Sérültség. Későbbi kialakulás: Emberi létünk során mindig alkalmunk és lehetőségünk van okolni a körülményeket. EVÉSKÉNYSZER Tünetei: Nagy mennyiségű étel időszakos. amit felhasználhat a tökéletesség megteremtéséhez! Másként kell szemlélnie a világot! Ezt a másfajta szemléletet pedig csak egyetlen módon érheti el: észreveszi és alkalmazza azokat az információkat. bizonytalan pillanatai­ ban támaszkodhat. mint amit cselekszik. fokozott érzelmi sérülékenység és az ettől való félelem jel­ lemzi. rendszerint titokban. Ezek azok a tulajdonságok. Leggyakoribb belszervi következményei: (heveny) gyomortágulat és hasnyálmirigy-gyulladás. gátlástalan fogyasztását jelenti.

megtapasztalni jó. Az értékesség hiányának egyenes következménye a meggyengülés. önmagának is megadhatná. emberi tulajdonságait. Bővebben lásd még az anyagcsere folyamatok­ nál. hogy kicsi. amit szeretett volna. szembe kell néznie a ténnyel. A belső rossz tapasztalatok hatására elfordul önmagától. másrészt fél a teljesí­ téstől. hiszen annyi megélt rossz tapasztalata van már. Egyrészt teljesíteni akar. melyben rengeteg megértés és együttérzés van. élethelyzet ellen. Figyelmét azon dolgaira tudja for­ dítani. sokkal értékesebb. lényegtelennek tűnő dol­ gokban megtalálja értékeit. Az elismerést hiábavaló­ an várja másoktól. Ezekre az érzelmekre azután gyártani fog jól alátámasztott érveket! Képessé válik megindokolni az összes „rossz" tulajdonságát. majd sérülés. Kétségbeesve keresi azt. sérülékenység. ami kielégítheti éhségérzetét. A jó tapasztalatok hiányában előtérbe kerülnek azok az érzések. Egyszerűvé teheti ezt az utat azzal. amire vágyott! Ebből következik az ürítési kényszer. Hiányzik az a táplá­ lék. me­ lyek megcáfolni látszanak a belső értékeket. sőt önmagának kell meg­ adnia. melyben nem lesz meg a kívánt öröme és sikere. A gyógyulás útja: A megértés elengedhetetlenül fontos.Elmulasztja felfedezni. mégpedig önmaga megértése! Végre fel kell vállalnia. Ezek az értékek létezők. Feszültsége abból fog keletkezni és táplálkozni. vagyis a megértés törekvése másokra irányul. jelen lévők! Egyéb esetben nem ébresztenének 174 . hiszen nem azt vitte be. Összességében elmondható. amiből építhetné életét. üresnek érzi magát. míg ki nem elégítette vágyát. Ezzel két legyet üt csapásra: 1) Teljes és tökéletes mértékben elfordul figyelme az eddig prob­ lémát okozó élethelyzetektől. sokkal több jó van benne. hogy kialakul benne egy igen erős kettősség. melyek értéket. A vágy kielégítését követi a felismerés: ez sem az. alátámasztja: miért értéktelen és miért nem képes változtatni. Ezt a fizikai táp­ lálékban véli felfedezni egészen addig a pillanatig. A gyulladás oka pedig ez: lázad az érzés. mint eddig bemesélte magának. örök emberi értéket képviselnek. ami kialakult.

Ami a legjellegzetesebb. félelem tölti el. megbomlott. de inkább felborult az információk szabad cseréje. Lelki tünetei: (lásd még: a keringés. Az érszűkületek A lábban alakul ki szűkület. Hibátlan érrendszer mellett ugyanígy kóros jelenségek lépnek fel. A láb visz előre (lásd még ott). gyorsul.ilyen mértékű lelki fájdalmat! Eletét kitölti ez a tudat. így a vér számtalan feladatának egyikét sem képes ellátni. szakadásával. Fizikai tünetei: Ismeretes az erek tágulatával. Eltér a normálistól a vér áramlása. pang vagy meg is alvadhat az érpályán belül. megpróbál az előrehaladásból kitörni. vajon helyes lépéseket tesz-e meg. de közben teljesül a másik oldal is: tudja. hogy nem volt . s ez az. de ehhez szorosan hozzátartozik az érme másik oldala is: belefáradt a görcsösségbe! 175 ÉRBETEGSÉGEK . 2) Képes lesz erőt meríteni. hogy a keringés megromlik. Egy következ­ mény minden esetben közös. leállni. Egészen más hatás alatt lesz. Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést. és itt párhuzamot vonha­ tunk a természetben jelenlévő folyókkal. lassul. szűkületével. hogy problémákkal küszködik. Betegsége éppen abból eredt. ha a keringető szív nem látja el tökéletesen feladatát. Amikor megbomlik az áramlás kényes egyensúlya. hogy bizonytalanságai eredményeként igyek­ szik tudatosan bezárkózni.lega­ lábbis nem érzékelte . Szívben keletkezik. ha megtagadja másoktól és önmagától a szeretetet. amikor aggódás. nagyon lazává vált. részleges és teljes elzáródásával kapcsolatos kórképek hosszú sora. fejezeteknél) Az életünknek van egy természetes folyása. szív és vérnyomás c. de már nem lesz annak hatása alatt.ereje a változás megengedéséhez. és képes lesz ezt az erőt hasznosan al­ kalmazni.

akkor az ok rendkívül sokféle lehet (agydaganat. Ha igen. élethelyzetek. depresszió. így kevesebb rakódik le az érfalakon. gyulladás-és fájdalomcsökkentők. lelki feszültség. Golden Yacca* A Yucca-szaponinok természetes kortizonként is működhetnek. Gátolja a vírusnak a sejthez való tapadását. A Yuccában lévő természetes antibakteriális anyagok hatásossága megegyezik a kémiai anyagokéval. és a vírus szaporodását. A szaponinok úgy csökkentik a vér koleszterinszintjét. ehhez pedig a vérből von el koleszterint. koleszterinszint csökkentő. A szaponin leköti az epesavakat. koponyaűri vérzés.Elzáródás alakul ki. Ez a molekula nem szívódik fel a belekből. a sejtekbe való behatolását. amikor a beteg elzárkózott bizonyos életet segítő emberek. hogy a belek­ ben lévő koleszterinnel oldhatatlan komplex molekulát képeznek. hogy új epét állítson elő. A fájdalom tünet. hogy a T-limfociták (speciális fehérvérsejtek) érését segítik elő. vészjelzés! A fájdalomérzést lelki és érzelmi tényezők éppúgy befolyásolják. allergiaellenes. antibakteriális és rákellenes hatásuk van. egyben egy végtelenül hasznos jel. Egy messzemenően szubjektív érzés. szembetegség stb. Ezzel arra készteti a májat. sőt még a műveltség is. megakadályozza azok visszaszívódását.) Sokszor az idült fejfájás oka migrén. Új felfedezés. jelzés. A Yucca-szaponinok fokozzák az immunrendszer működését azáltal. arcüreggyulladás. mint a környezet. 176 FÁJDALMAK . Fejfájás: A fejfájásban szenvedők többségében az orvos semmilyen szervi elté­ rést nem talál a háttérben. vagy elvek elől. és a széklettel kiürül. magas vérnyomás. hogy a Yuccalevél proteinje erős vírusellenes hatású. ezzel ezek hatékonyságukat növelik.

Szerintük örülni kellene neki. (Ez olyan. de ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. a hibák kijavítását és a jó tulajdonságokból való merítést! A fájdalom: a párbeszéd megszakadása! A természet megköveteli (és belső késztetést is érzünk erre). amire oda kell fordítani tekintetünket.Súlyos fejfájást okozhat köhögés. Tulajdonképpen ez a beszélgetés felfogható egy szüntelen viszonyítás­ nak is. ami „gázosodik". A fájdalom az egyszerre jelenlévő. A fal mögött. ami kezd határozottan megkeményedni. következésképpen rosszabb lesz közérzetük. folyamatos kapcsolatban van tudatunkkal/szellemünkkel és folytonos párbeszéd történik közöttük. ám ennek kór­ élettani alapja (ha van) teljesen ismeretlen az orvostudomány számára. mint saját magunk becsapása. Ez teszi lehetővé. kialakul egy fal. hogy fájdalom jó és ajándékként kell felfogni. ennek következmé­ nye lesz a feszültség és a hosszantartó feszültségből születik meg a fáj­ dalom. a tökéletesség felé. Lelki jellemzői: Egy olyan felhalmozódott dolog (szándékosan nem mondok problé­ mát). ami leginkább hasonlatos Istenhez. A könyv elején már beszéltem erről és szerintem mindenki egyetért ve­ lem: az Istenhez igyekszünk! Lelkünk. Ezt azonban igen kevesen képesek meg­ tenni és ezek alapján élni. Lényünk egésze kommunikál tudatunkkal és ez a kommunikáció teszi lehetővé a hibák és erények felfedezését. tüsszentés és a nevetés. 177 . terjeszkedne. de a fal nem engedi. az elzárt területen pedig beindul egy „erjedési" folyamat. hogy frisset szívjunk helyébe!) Amikor keresztbe teszünk a természet rendjének (nincs meg mindkét tevékenység). Olvastam már arról. hogy lényünk „emberi" része egyre inkább közeledjen a teljesség. mint a lélegzés: kiadjuk az elhasznált levegőt. maradandóval töltsük ki. Szerintem ez nem más. hogy a megszületett gondokat kiadjuk és helyét valami jóval. berögzülni! Figyelmeztetés.

hogy fizikai test részleges elvesztésével még a szellemi test. ami VAN! 178 . amikor nagyon is tisztában vagyunk a helyes úttal és mégis egészen mást cselekszünk. FANTOMFÁJDALOM Fizikai tünetei: Az orvostudomány a fantomfájdalmat úgy határozza meg. marad még egy jelentős rész. ami érzékeli a múlt fájdalmas emlékeit. A testi fájdalmak lelki hátterét mindig az adott betegséggel összefüggésben értelmezhetjük. s ebbe kis híján beleőrül). Vegyük komolyan ezt a fájdalmat. Át kell érté­ kelni életét és most már arra kell összpontosítania. hogy egyik megszűnik.: viszketés: de nem tudja megvakarni. amit a fizikai testünk érzékel. Igen súlyos. kínzó állapotként jellemezhető.Emlékezzünk. a feldolgozás és a tanulság. merre van a kivezető út. az amputált végtag helyére vetített hallucinált fájdalmat. Lelki jellemzői: Természetes. Megmutatják azokat a kapaszkodó­ kat. Van azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: az ember képtelen feldolgozni a test egy részének elvesztését. Nem pszichotikus tünet. sőt mozgatására is vonatkozik. A kivezető út: Hallgatni kell szívünk tiszta érzéseire. melyet az auránk által. mint hallu­ cináció!. fizikai) észleléseit és attól. nem szabad szimulálásnak felfogni. szellemünk fog fel. Ismere­ teinkben csak egy rész az. következtetés levonása az első és legfontosabb lépés a gyógyulás útján! Fel kell adni annak hajtogatását. Az agyunk és tudatunk feldolgozzák mindkét világ (szellemi. hiszen a beteg számára ez nagyon is valóságos érzés és ezt nem lehet. mely az elveszített végtag helyzetére. Tehát ugyanúgy valóság maradhat számunkra az érzékelés szempontjából. az aura megmarad. hogy valamit elveszített. a másik még létezik. melyek biztos támpontot adnak a háborgó érzelmek között. akkor szokott leginkább fájni lelkünk. azok minden esetben csendben elmondják. és ott kerülnek kifejtésre. érzéseire (pl. A kivezető út: A megértés.

színtelennek. Amikor nagyon nyilvánvalóak a dolgok (nap­ sütés van). szürkének tapasztalja mindennapjait. azon könnyen lehet segíte­ ni. ennek lesz egyenes következménye. mivel a látáshoz szükséges látóbíbor nevű anyagból nem áll elegendő mennyiség a szem rendelkezésére. Az élet borúsabbra fordulásakor nem. Lelki jellemzői: Egyrészt vitaminhiány. Elveszik a részletekben. esemé­ nyeket.FARKASVAKSÁG Tünetei: Esti. melyek megadják életének savát-borsát. A színek újrafelfedezése. 179 . Ám amikor nem annyira egyértelmű élete (szürkület). En­ nek oka az A-vitamin hiánya. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket. ám félhomályhoz és sötéthez a szem nem képes alkalmazkodni. hiszen. hogy nem visz be ele­ gendő vitamint. már nem tud megkülönböztetni és összefolynak előtte a dolgai. másrészt lelki hiányosság! Először vizsgáljuk meg. vagy szürkületi vakságnak is hívják. beszűkülté vált. hogy lelke nem képes feltöltődni a mindig jelenlévő örömteli dolgokból! A kivezető út: Lazaság. Az esetek jelentős részében azonban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dolgozza fel a bevitt vitaminokat. Szürkének éli meg az eseményeket. ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet. mi­ előtt azok felszívódhatnának Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülményeket. vagy nagyon nehezen veszi észre a bajból kivezető utat. A lelki hiányosság ebből ered: egy kicsit merevvé. A nappali színlátás a betegnél zavartalan. kiválóan észre vesz minden részletet és felfedezi az örömteli dolgokat is. miért alakul ki vitaminhiány! A hiányosság oka nem feltétlenül abban van. néha tyúkvakságnak. vagy éppen kiüríti. ha csak ennyi a gond.

FEHÉRFOLYÁS Fizikai tünetei: A hüvelyből ürülő váladék kóros megszaporodása. Ennek további következményei is lehetnek gyulladások. melyek közös jellemzője. vagy az öröm távoltartása. A tűz (az öröm) csökkenését úgy kompenzálja a szervezet.. a normálisnak húsz-harmincszorosa is lehet. FEHÉRVÉRŰSÉG Fizikai oldal: Számos kórkép összefoglaló neve. Pszichés oka lehet a szeretkezés alatt érzett fájdalom. vagy a félelem a nem kívánt teherbeesés miatt. ezáltal „lefojtja" a terület tüzét. Mivel ebből kevés van. könyv­ ben részletesen tárgyalom) Ezen erők mindig igyekeznek (mint minden teremtett dolog) egyensúlyba. ami egy szexuális megrázkódtatásból ered! A négy őselemet alapul véve könnyen érthetővé válik a folyadékürülés jelentősége. Az ember lelke legmélyén vágyik az örömre. A tüz színe a piros. a lázongás­ nak.. 180 .. gombás fertőzések stb. az egyensúlyhoz kell a fehér színű folyadék ürülése. A vérben és a csontvelőben felszaporodva torz sejtformák jönnek létre. tehát az elfojtással ki fog alakulni egy igen erős ellentét. ami melegágya a lázadásnak. A belső nemi szervek gyulladása. harmóniába kerülni egymással. Jelen esetben valamilyen érzelmi csalódás következtében igyekszik el­ határolni magát a további ilyen jellegű behatásoktól (védelmi falat épít). hogy a feles­ legessé vált folyadékot kiüríti. hogy a fehérvérsejtek. A betegség lehet idült. fertőzése állhat a háttérben. vagy a nyiroksejtek száma kórosan megemelkedik. sokszor azonban lelki okokra vezethető vissza (mint a fertőzések is.(A Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. vagy viharos lefolyású. csak ezt az orvostudomány nem ismeri el). esetleg ellenérzés a partnerrel szemben. Lehet ez egy abortusz és az újabb nem kívánt terhességtől való félelem. Lelki oldala: Érzelmi konfliktus.

elveszti a réven. Az orvostudo­ mány álma. hogy olyan anyagokat találjon. s ezek száma kórosan lecsökken. mert lényegesen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés. az úgynevezett citosztatikumok. hormonhatású készítmények adása (mellékvesekéreg-hormonok) és gyógyszeres kezelés. Daganatos betegségekben a nyugati gyógyászat gyakran kénytelen sejtmérgeket használni. A rosszindulatú folyamatban szenvedő. fogyás. Mindezen tünetek a csontvelő elégtelenségből következnek. általános gyengeség mellett a lép megnagyobbodását lehet észlelni. mint az előrefutás! 181 . Néha lá­ zak. (E gyógykezelés háború a javából. a szer molekulái ehhez nem „elég okosak".A bevezető tünetek: fáradtság. csontvelő-átültetés. és csak azt támadják meg. A saját boldogítását. Gyógykezelése: Vérátömlesztések. mely után még a milliónyi elölt sejt széthullásával keletkező bomláster­ mékkel is meg kell küzdenie. a „hátra arc". A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik. aki kimarad belőle. csak az győz. E vegyületek alkalmazása súlyos mellék­ hatásokkaljár. Ezek a sejtek szaporodását gátló gyógyszerek. éjjeli izzadás. melyek felismerik a ráksejtet. hogy csupán a gyorsan szaporodó. Mivel azonban a legmodernebb szerek sem igazán „válogatnak". miközben védelmi rendszere ép sejtjeiből is jelentősen veszített. mivel a vörösvértestek is torzulnak. nyirok-. Mindemellett valódi vérszegénység is kialakulhat. gyakran csontfájdalom kíséretében. a csont­ velő normál elemeit ugyanis a ráksejtek kiszorítják. hőemelkedés. s idevág Pósa Ferenc gondolata: egy háborúban csak vesztesek vannak. jókedvét háttérbe szorítja. A beteget a legkülönfélébb fertőzések támadják meg.) Lelki jellegzetességei: (lásd még: daganat. rosszindulatú sejteket pusztítsák el. mely a kó­ ros sejtformák elpusztítására irányul. immunrendszer és vér) Felbomlik az éltetés és a védekezés kényes egyensúlya. legyengült beteget még inkább „padlóra küldi" egy ilyen infúzió-sorozat. így a kezelés az ép. Heveny lefolyás esetén viszont már a korai fázisban vérzések lépnek fel testszerte. S bár nagyszámú ráksejtet elölnek. mégis: amit nyer az ember a vámon. normál sejtekben is pusztítást visz véghez. Bár a cél az.

a fehérvérsejtek sem tehetnek mást. rákos elfajulásra hajlamos. hiszen annyi kudarc. melyek helyességéről nem győződött meg. Gyakran indokolt a fekélyes terület műtéti eltávolítása. ha folyamatosan harcol. A gyomorfekély kiújulása. Vagy meggyőző­ dött. a mélybe hatoló folytonossági hiány. A kudarcélményhez azért az is hozzátartozik. hogy saját ma­ gának bebizonyítsa: csak akkor lehet teljes az élete. hogy mindent elért. A beteg megtalálja a módját. túl sokáig küzdött az elérhetetlen boldogságért. hányás kíséretében. mert nincs rá szükség. égető fájdalom. elkeseredésében gazdája ellen fordul. A panaszok és tünetek a felhas középső területén lépnek fel. túl sok mindenen kellett keresztül törnie. Belefáradt. gyomormüködést. Ha nem tud értelmes dolgot cselekedni. követik gazdájukat. maró érzés formájában. a test felületén pedig a rossz vérellátás miatt leginkább az alsó végtagok visszerességét. FEKÉLYEK Fizikai tünetei: Bőrön vagy belső szervek nyálkahártyáján kialakuló. és ebbe belefá­ radt. csak ezt „látja" egyedül értelmes feladatnak. gyakran hányinger. Gyógykezelésében régóta alkalmaznak gyomorsavat lekötő szereket. és egyre kevésbé tudja értékelni az éle­ tet. Gyomorfekély esetében a meggyengült nyálkahártya megemésztődik. Gyakori a patkóbél és a nyelőcső fekélybetegsége. A szervezet tulajdonképpen másolja a tudatot. -elválasztást szabályozó anyagokat. a vérnek valamilyen célt kell szolgálnia. sikertelenség volt osztályrésze. de nem volt elég türelme kivárni az eredményeket. súlyos esetben vérhányással. Nem tehet mást. hogy bizony olyan célok felé rohant. Az iménti hatások megkeserítik. Mivel a tudat önmaga ellen fordul.Érzései szerint túl sokáig haladt előre. csupán a harci dicső­ ség kétes öröme marad. trombózisát (lásd ott) kíséri fekélyképződés. azonban elmulasztotta észrevenni. hogy magába tudjon kötni. Háttérbe szorul a valódi öröm. Továbbmegyek: előfordulhat. súlyos esetben vérzéssel jár. mint a mesebeli dzsinn. Tenni azonban kell valamit. akkor úgy fog viselkedni. nyugtatókat. néha roham­ szerűen. 182 . amelyet gyulladás és gennyesedés kísér. „agresszívvé" válik. szurokszéklettel.

A fertőzés emberről emberre vagy állatról emberre terjedhet. amikor tisztában van korlátaival. így. és teljesen elveszítik ellenálló. reménytelen háborúba fektette. ami mintegy irritálja az adott területet. rossz színben tünte­ tik fel az ingereket és a beteg fokozott reakcióval. fokozott elkeseredés­ sel fordul ellenük. melyet élő mikroorganizmus (baktérium vagy vírus vagy egysejtű) okoz. regenerálódó képességüket. de mindezekre rácáfolva „mindent" megtesz a megnyugtató végeredmény érdekében. Fertőző betegség minden olyan kórkép. mert se megszabadulni. Az elhalt szövetekben fertőzések. üszkösödések alakulnak ki agysérülés (agyvérzés. ebben az eszeveszett harcban azok a területek. se megoldani nem képes. azokkal a korlátokkal melyeket önmagának teremtett.Felfekvéses fekélyek. de van egy igen jelentős részlet: tudja. gennyesedések lépnek fel. így az új sejtek csak a romokat tudják alapul venni. Elveszítik. Csupán akkor alakulhat ki. Ez még önmagában nem okozna betegséget. Ezek a besorolások helytelen. Ne nagyon csodálkozzunk azon a tényen. meggyengülnek. s a romokon nagyon nehezen elképzelhető áz egészséges születés esélye! Fizikai tünetei: A fertőzés: kórokozó élőlények vagy anyagok bejutása a szervezetbe. Lelki jellemzők: (lásd még az adott részeknél) A fekély lelki hátterében egy olyan hosszantartó folyamat zajlik. hiszen a beteg az energiák jelen­ tős hányadát a hiábavaló. Felborul a tűz-víz egyensúlya és kijelenthető: az összes létező energia harmóniája megbomlik. farán. stb. következ­ ményük vérmérgezés. 183 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK . hogy nem sikerül! Hogyan sikerülhetne.) miatt mozdulatlanul. láb­ ujjain. A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e tapasztala­ tok alapján ítéli meg. ahol a csaták folynak. nem képes megoldást találni. ezek a romok lesz­ nek a másolás alapjai. ha a behatoló képes is szaporodni az emberben. eszméletlenül fekvő betegek hátán. Izgatja.

bacilusok és különböző vírusok okozzák! Nem vitatom. Szükséges felismerni elveinket. amely elménk jóllakottságát biztosítja. mint egy tál étel. mindent ehhez viszonyítunk. Ezek az érzések. Tudhatjuk. hogy teljesebb képet kapjunk erről a témáról. de figyelembe kell vennünk: kettőn áll a vásár! A fertőzést okozón kívül lenni kell egy olyan kör­ nyezetnek is. hogy az orvoslás feladata valamilyen anyaggal elpusztítani a behatolt kórokozót.Az. de nézzük. minden eszme. éhes vagyok! Emlékezzünk: ez itt egy hasonlat. ezek nélkül nehezen jöhetne létre a fertőzés. hogy más. vagyis egyetértek vele. küzdenünk kell. mikor nem vált ki bennem reakciót? Magam is kívánom. ami befogadja és szállást. Gondoljunk csak bele: a fertőzés is olyan. melyekre (jelenleg) építhetjük 184 . Tudnunk kell azonban. miszerint ezeket a betegségeket bakté­ riumok. mikor fogadom el. Általánosságban úgy fogalmaz­ hatunk. Könnyen lehetséges. kívánom az ételt. Mikor fogok enni abból az ételből. Nagyszámú fertőző betegség ismeretes. ha ezek gyógykezeléséről van szó. hogyan is viszonyul ez a problémánkhoz! Lelkünk ismeretéből merítve. a fertőzés tényét nézzük meg más szemszögből is. célok és ta­ pasztalatok adják azt a szellemi táplálékot. hogy valaki mennyire fogékony fertőző betegségek iránt. jelentősen eltérő vetületeket is találunk a hagyományosak mellett. hogy a kórokozók elpusztítását a szervezet ön­ maga is végzi: képes arra. kellemes lakhelyet biztosít a betolakodónak! Másrészről: nem minden kórokozó támad meg minden embert és élő­ lényt. Lelki jellemzői: (Lásd még influenza. hogy felismerje a behatolót. mikor kerülöm el a fogyasztását. hepatitisz stb) A fertőző betegségekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kijelenteni azt az elhamarkodott véleményt. A fertőzéseket. helyességét. melyek azok a dolgok. akik természetes védett­ séget élveznek a fertőzésekkel szemben. vannak olyan jellemzőkkel megáldottak. majd „legyártsa" az ellenanyagot. érzés mibenlétét. részben genetikailag meghatározott. melyekért küzdhetünk.

életünket, szükségesek a vezérlő erők, melyek kijelölik, megvilágítják utunkat. Akkor fogok más eszmék, gondolatok iránt sóvárogni, amikor az enyémekről nem veszek tudomást. Vezérlő elvnek lennie kell (a sajátomat nem találom), tehát nyitottá teszem magam, hogy kívülről fogadjak egyet. Ezzel az elvvel, „pőreséggel" fog érkezni a fertőzés! A pótcselekvés ebben van: a saját elveim, érzéseim, látásmódjaim helyett valaki, valami másét próbálom magamévá tenni! Nem tudom, mit akarok! Nem tudom egyek, vagy ne egyek? Honnan is tudhatnám, amikor beidegződéseimnek köszönhetően nem merem beismerni, mire van szükségem, minek örülök! Csak a múltat tudhatjuk! A jövőt „csak" érezhetjük. Tehát ebben az esetben nem merek, nem hall­ gatok szívem tiszta, csendes érzéseire! Az érzések azok, melyek a tüzet, az ellenálló képességet adják. Immunrendszerem áll, nincs ami stimulálja! Mást kívánok enni! Másra vagyok éhes! Ez a legoptimálisabb, ekkor az elénk tálalt ételnek csak a jó oldalát fog­ juk értékelni (nem vesszük kísértésnek), és az felismerteti, mi a szívünk vágya. A fertőzések az életuntság megnyilvánulási formái! Ha az embernek nincsenek saját elméletei, hitei (ennek pedig lenni kell), nyitottá válik az uralkodó közhangulatokra. Pontosításra szorul az iménti kijelentés: van­ nak vezérlő elvei, de annyira nem vesz róluk tudomást, olyan mélyen eltemette azokat, hogy úgy látszik, eltűntek. Szükségünk van vezérelvek­ re, legyenek azok a legegyszerűbbek, de kellenek! Amennyiben nem a sajátunkat alkalmazzuk, kénytelenek vagyunk másokéhoz folyamodni! Ezt persze képtelenek vagyunk teljes mértékben magunkévá tenni, kö­ vetkezésképpen, nem tudunk belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem marad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet. OEzek a hangulatok, párhuzamot vonva, megegyeznek a fertőzést okozó kórokozókkal. Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az immunrendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, 185

csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és termé­ szetesen a test védekező képessége is. Ebben a környezetben már egészen könnyű dolga van a fertőzést okozó eszméknek, és egyéb vírusnak, baktériumnak! A gyógyulás útja: Amennyiben figyelmesen olvastuk a kiváltó tényezőket és azoknak homlokegyenest hátat fordítva az ellenkező irányba indulunk, megleljük a kivezető utat. Azt az utat, aminek egyenes következménye lesz a szel­ lemünk, lelkünk, immunrendszerünk megerősödése. Nagyon fontos: meg kell találni a miértet! Miért gyógyuljon meg!? Mi értelme a gyógyulásnak? Mi célt szolgál a gyógyulás? Mi értelme van új elveket találni? Az értelem megtalálása! Nem tudom és nem is akarom megmondani, meghatározni, mi az ér­ telme életednek, hiszen akkor valójában minden a régiben maradna. Azt viszont megmondhatom és megmondom, milyen tulajdonságokkal ren­ delkezik! 1. Építőnek, felszabadítónak érezzük már születésének pillanatában. 2. Megnyugtató, mégis rendkívüli erőt, tetterőt kölcsönöz. 3. Csak rólunk, nekünk szól! Természetesen ebben benne lesz a kül­ világ is, de most már önmagunkat is az előtérbe helyezzük. 4. Lehet pillanatnyi, de lehet hosszú távú cél is, a lényeg: miénk! Az elméletek mellett nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba is átültessük, megcselekedj ük. Érezzük át a felszabadító érzést, hagyjuk, hogy átjárja minden részünket, időzzünk el ebben a boldog pillanatban. A pillanatban, ami alapja lesz a hosszabb távnak!

Tünetei: Aránytalan és szubjektív válasz egy külső, kiváltó ingerre: ennek kö­ vetkeztében olyan viselkedésforma alakul ki, amely MEGGÁTOLJA A FÉLELMET KIVÁLTÓ INGER ELHÁRÍTÁSÁT. 186

FÉLELMEK

Viselkedésbeli megnyilvánulása sokféle lehet: futás, menekülés, szorult helyzetben támadás vagy agresszió, de lehet bénultság, megnémulás, következményében immár kimerültséggel, alvászavarral, rémálmokkal. A saját maga vagy a környezet által kínált megoldási lehetőségeket a félelem állapotában levő ember nem veszi észre, nem mérlegeli. (Féle­ lem esetén a kiváltó ok megállapítható, szorongásról akkor beszél a lélektan, amikor a kiváltó tényező nem határozható meg, DE EKKOR IS JELLEMZŐK A CÉLSZERŰ MEGOLDÁST MELLŐZŐ CSELEKE­ DETEK). Célszerű megoldást mellőző cselekvés: pl. mozitűz esetén való viselke­ désforma, (a vészcsengő hangjára felugró tömeg percek alatt elhagyhatná az égő mozitermet, ha rendezett sorokban, egyesével rohanna ki a vész­ kijáratokon. Mivel a tömeg mellőzi a célszerű megoldást, ezért rende­ zetlenül, beékelődik a kijáratba és bennégnek az emberek, holott egyen­ ként könnyedén és gyorsan kijuthattak volna). A félelem nem csak egy alkalmi reakció, hanem alkotórésze lehet az egyén létezési formájának, tudatos Én-képének. Lelki tünete: A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzelfogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasztalása, levont következtetése számít. A következtetések alapján levont viselkedési, viszonyulási for­ mák azok, amelyek számítanak. Fontos megjegyeznem, hogy a követ­ keztetéseket minden esetben a múltban történt negatív tapasztalat alapján vonjuk le. Természetesen csakis egyféle megközelítésben ismerjük meg és el az akkori történéseket. Vagyis minden dolgot rossznak, kudarcnak élünk meg és teljesen „lényegtelen" számunkra, volt-e benne pozitív tapasztalat. Márpedig az összes dolognak van jó oldala is. Ez a hozzáállás, megközelítés már jól megmutatja a jelenlegi lelki beál­ lítottságot, az értékrend változást, eltolódást. Az, hogy valamitől félünk, előbb-utóbb fokozódik, és rettegéssel tölt el. Már önmagában ez is problémát jelent, de ennél még erősebben jelenik meg, amikor belátjuk saját „dőreségünket"! A konfliktus egyrészt ebből ered: állandóan szembesülünk vele! Bármerre megyünk, bármerre fordítjuk tekintetünket, a félelmünk tárgya ott lesz előttünk, és rettegést ébreszt bennünk. A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy valahol benn tudjuk a kivezető utat, csak nem teszünk semmi gyakorlati lépést. Elju­ tunk a „kéne", „kellene" választóvizéhez, a cselekedet azonban elmarad. 187

Küzdhetünk a félelem ellen, ez pótcselekvésnek kitűnő, hiszen végére sohasem érünk, sőt egyre jobban elhisszük: félelmeinknek alapos oka van! Valóban alapos oka van, mert a visszafogott cselekvési erő követ­ keztében fél gőzzel dolgozunk a cél elérése érdekében, és ez könnyen kudarchoz vezet. (Az is igaz: nem vagyunk meggyőződve, hogy elér­ hetjük. Ez a téves hit az előzőekben vázoltakból következik). Valóban jó oka van (jó, számára meggyőző indokokat talál, amit való­ ságként fog fel), de ezzel nem jutunk közelebb a nyugodt, békés, kreatív élethez! Továbbá, ha valóság lenne, amit igyekszik bemesélni magának az ember, akkor nem szenvedne tőle. Ha szenved ettől a helyzettől, akkor ismeri a megoldást, illetve a megoldás lehetőségeit. A félelmek kialakulásának fő lelki oka: a kapkodás, az „idő szűke" következtében a meg nem ismerés, illetve a fél ismeret alapján leszűrt konzekvencia! Elethelyzeteiben valamit felfedezni, megérteni vélt, és igyekszik erre az ingatag alapra felépíteni életének következő szakaszát. Ezek az ismeretek általában nem rendelkeznek „pozitív" tartalommal, inkább ilyen jellegűek: mit nem szabad, hogyan nem szabad. A „tanulsá­ gok" negatív előjelűek, márpedig ezek nem lehetnek valódi tanulságok! A tanulság minden esetben: valami! Hogyan lehet mégis, hogy kell mégis elérni. Ezeknél a megállapításoknál alapul kell venni, hogy arra alapozzunk, illetve abból következtessünk, amit meg lehet tenni. A lényege: az ember megtapasztal egy élethelyzetet, ami érzelmei alapján, negatív befolyással bír! Ez valóság, tehát az adott körülmények között ez igaz és valóban megtörtént! Majd ebből úgy von le végső kö­ vetkeztetést, hogy az adott témát nem vizsgálta meg minden lehetséges oldalról! A kép, amit kialakított, félelmetes, igen csalóka, hiszen jelentős tényezők hiányoznak belőle! Hiányzik a megromlott lelki állapot kiváltó tényező és még egy nagyon fontos elem: mit tanulhat általa! Ezek hiányában készpénznek, evidensnek veszi: ezután már mindig így történik és másként nem is lehet. Mást el sem tud képzelni!!! A félelem azért ,jó" pótcselekvés, mert ekkor az adott személy mentesül a tanulás, a cselekvés és az önállóság terhe alól! Valamint megszabadul a döntések súlya alól. Természetes ezek az elkerült dolgok sokkal több fájdalmat okoznak így, de a beteg meggyőződhet saját „igazáról".

188

Szorongás és beletörődés fog kialakulni, mert úgy érzi, a külvilág, az események erősen befolyásolják életét, amibe neki semmi beleszólása sincs. Megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan dolgok hiányoznak. Olyan ez, mint, amikor valaki éhes és nem tudja pontosan, mi hiányzik. A szorongás is éppen erről az éhségről szól! Valami nagyon tápláló, éltető hiányzik életéből. A hiányérzete űrt hoz létre benne, és azt érzi, az egész világ rá akar borulni, az egész világ szorongatja. Furcsa tulajdonsággal bír ez az ür, hiszen valaminek lennie kell, ami megakadályozza, hogy ebbe az űrbe, ürességbe beáramoljon a fény, a nyugalom és az öröm! Valami van benn, valami benn maradt és ez nem más, mint a kifejezésre nem juttatott fe­ szültség, harag, düh. Fel kell vállalni ezeket az érzéseket, és akkor kiala­ kul belőlük egy igen erős indulat. Indulat, melyről most mint olyan do­ logról beszélek, aminek erejét befogva, megszelídítve kilendülhet szo­ rongatott helyzetéből. (A sarokba szorított állat is kifejezi agresszióját, és ki akar törni). A tudatosan vezérelt indulat olyan lesz, mint a kuktából folyamatosan kiengedett gőz. Gondoljunk bele, milyen hatalmas - indulatkitörés robbanás kíséretében kerül felszínre a benn rekedt gőz! Azokban a dolgokban, melyekben teljes az ismeretünk, természetes módon kialakul a fel szabadultság érzése. Megismerjük körülményeinket, felszabadulunk és ennek egyenes következményeként távol marad tőlünk a félelem. Közelítsük meg másik oldalról is: Tudunk-e félni az ismeretlentől? Nem! Csak az vált ki félelmet, csak attól tudunk rettegni, amit valamennyire ismerünk. A szorongás olyan, mint amikor bemegyünk egy omladozó házba, és a sok apró megérzésről nem veszünk tudomást —...az egész ránk borul. Valamilyen tudatossági szinten felmerül bennünk a veszély érzete, de nem engedjük felszínre törni. A gyanú árnyéka ott lebeg bennünk, és az egészre rányomja bélyegét. Kimehetnénk, megtalálhatnánk, de nem, mert hátha meg sem történik. Előtérbe kerül, fő viselkedési sémává vá­ lik a passzivitás, a regresszió, a visszahúzódás. Igyekszünk elkerülni a fájdalmat, de csak vele találkozunk, ez pedig alátámasztani látszik J o ­ gos" aggodalmunkat (a kör bezárul). Meglelhetjük a szabadulás útját, kijöhetünk, megismerhetjük az egészet! Kijöhetünk, megjavíthatjuk a
189

megroggyant falakat, de ehhez ismerettel, teljes ismerettel kell rendel­ keznünk, hogy dönteni tudjunk. Lényegét tekintve bármitől lehet rettegni. De a félelmek gyökere kö­ zös, bennünk van: nincs bátorságunk megismerni rettegésünk tárgyát. Igyekszünk menekülni előle, de az, folyton utolér, hatalmába kerít ben­ nünket. Pánik: szorosan kapcsolódik a félelemhez. A kettő gyakran együtt jelentkezik (erről bővebben a pánikbetegség címszó alatt)! A kivezető út: Látszólag legyőzhetők ezek a félelmek, a gyakorlatban azonban nem mindig, vagy nagyon ritkán vezetnek eredményre erőfeszítéseink. Meg lehet gyógyulni, ki lehet jönni, de másként kell megközelíteni a gyó­ gyulást. Ha valamink nincs - márpedig itt is erről szól a „mese" -, ha valami hiányzik életünkből, a hiányunk tárgyával azt pótolni lehetetlen! Márpe­ dig a félelmeknél pontosan erről van szó: hiány! Hiányzik életünkből, tudatunkból a tudás, az ismeret! A tudás és ismeret, aminek örülünk, aminek örömét képesek vagyunk megélni! Csak olyannal lehetséges pótolni, helyettesíteni hiányosságainkat, ami­ amink VAN! Van vágyunk az egészségre. A vággyal az a gond, hogy az sincs! Hiszen csak olyan dolgokra vagyunk képesek vágyni, ami - kézzel fog­ hatóan - hiányzik. Akkor kezdünk el vágyni a gyógyulásra, amikor már jobban unjuk, jobban nyomaszt benne maradni, mint kijönni, és akkor vágyunk, amikor már megvan bennünk a képesség és erő a megvalósí­ táshoz. A Lélekmelengető című könyvben írtam: nem kél szívedben olyan vágy, aminek megvalósításához ne lenne erőd! Mindenkiben van jó, mindenkiben van használható tudás, ismeret és élmény! Vitorláinkba ezeket kell és lehet befogni! Nagy hibát a félelmek legyőzése során követünk el. Le akarjuk győzni a félelmet, le akarjuk győzni magunkat, ez egy annyira értelmetlen, le­ hetetlen feladat! Háborúban még a győzteseknek is jelentős veszteségeik vannak! Győzhetünk önmagunk felett, csak ebben az a probléma, hogy akkor a vesztesek is mi magunk leszünk! Ez, szerintem elég szerencsét­ len megközelítése a nehézségnek! Ne háborúzzunk, még önmagunkkal
190

se! Keressünk más utat, egy olyan utat, amelyen nyomasztó dolgaink „maguktól" változnak! Életünk, dolgaink folyamatos változáson mennek keresztül, nekünk az a dolgunk, hogy hagyjuk fejlődjenek, növekedjenek szabadon! Ezt a hagyást (tökéletesen), csak egyféleképpen érhetjük el: egészen más dologra fordítjuk figyelmünket! Ennek elérésében (is) van jelentős sze­ repe a bennünk lévő jó tulajdonságoknak. Amikor ezekre figyelünk, megszabadulunk minden befolyásoló előítélettől, lazákká és olyanná válunk, ami kitűnő táptalajt teremt a változásra! Gondolkodjunk egy kicsit szabadon! Elmélkedj, emlékezz vissza egy olyan dologra, ami félelmetes érzést ébreszt, ébresztett benned. Most ugyanolyan rosszul érzed magad, mint amikor az esemény megtörtént. Mi történik? Miért van ez így? Amikor visszaemlékszünk, felidézzük azt a rossz emlékezetű eseményt, harcolunk ellene, lealacsonyodunk félelmünk tárgyához. Hasonlatossá válunk hozzá, és képtelenné válunk a megoldásra! A gondolkodásmód változtatása nem vezet, nem vezethet eredményhez! Szerencsére ez nem is sikerülhet. Bátorságot lehet és kell meríteni abból, hogy mégis képesek voltunk túlélni azt a szorongató helyzetet! Abban az esetben, ha elhatalmasodnak a félelmek, szorongások és kicsúszik kezünkből életünk fonala, feltétlenül forduljunk megfelelő szakorvoshoz!

Fizikai tünetei: A felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiba csapszerűen beékelve a csontoknál jóval keményebb képződmények, a fogak, felül és alul ívben egy - egy sort alkotnak. A tejfogazat 20, a maradandó pedig 32 fogból áll. A tejfogak a méhen kívüli életben, a 7. hónap után kezdenek áttörni, a maradandó fogak a fogváltás során, 6. és 24. életév között jönnek elő. 191

FOGAK

Fogaink „foglalkoznak" az aprítással. amelyek nem „öntisztító" felületek. szemünk érzé­ kelte és erős érzelem hatására képesek vagyunk minden megfontoltságot nélkülözve utána kapni és lenyelni. mint a fizikai síkon. és jellemzően a fog azon felszinein keletkezik.szellemi. ugyanúgy rágjuk meg. cement stb. amit szeretnénk kivetni.elsődleges aprítása. fizikai . menjünk sorba a folyamaton. illetve a nyelőcsőbe. hogy azok jól előké­ szítve kerüljenek a gégébe. A fogak elváltozásai: Fogainkkal akkor kezdődnek a problémák. majd üreg képződik. hogy a fogak szellemi. melyektől igyekszünk szabadulni. A fogszuvasodásról . hogy hasznosnak tartjuk-e abban a pillanatban vagy sem. jobban megrágott anyag jut el hozzájuk. (Itt is a szív érzéseit. hogy megoldanánk. sugallatait kell vezérlő elvnek venni!) Azokban a dolgokban. lelki oldalon is ugyan azt a nagyon fontos funkciót töltik be. minden falattal elrágódhatunk a végtelenségig. Miután vágy éledt bennünk a „dolgok" megszerzésére. Ezek után már a belső szervek veszik át a szerepet. Vonatkoztassunk el egy kicsit. hogy olyat is lenyelünk.és ajakmozgások nem tud­ nak teljesen letisztítani az ételmaradékoktól. milyen nehéz lehet lenyelni a kellően meg nem rágott problémáinkat! Javaslom.) betegsége. vagy lenyelnénk táplálékokat. gondoljunk csak bele. 192 . amikor felbomlik a rágás. a nyelv. Lé­ nyegét tekintve azonban az a meghatározó. tehát meglátott és megszerzett táplálékok . így is jelentős feladat hárul rájuk. sokszor egymásnak ellentmondó elmélet szól! (fontos az ivóvíz op­ timális fluor-szintje) Lelki jellemzők: Könnyen belátható.melynek csak kései tünete a fájdalom .nagy szá­ mú. felpuhul. Itt a zománc elszíneződik. Az észrevett. vagyis amelyeket a rágás. könnyebben boldogulnak. mint érzelmi ingereinket. Minden dolgot le lehet nyelni rágás nél­ kül. Beletörődhetünk abba. Természetesen rájuk is vonatkozik: ha jobban megválogatott. túl sokáig rá­ gódunk anélkül. Jól meg kell rágni dolgainkat. rágódás és az egészséges öntisztulás kényes egyensúlya.A fogszú a fog kemény szöveteinek (zománc. hiszen táplálékainkat éppen ugyanannyira.

de még valahol tudatosan is tisztában van azzal. rosszul megválasztott rágás következtében jóval na­ gyobb szerepet kap a gége. 193 . annál fokozottabb lesz a vér keringé­ se. úgy fogaink is azonos módon fognak reagálni. melyre a rossz fog elhelyezkedése mutat rá. a „belesavanyodás" eredményeként jobban terhelődik a fogzománc. A savasodás. hogy lelke mélyén. csakhogy a rengeteg kudarcél­ mény következtében több sav képződik a száj üregében. Az elmulasztott. Egyre nagyobb lesz a ki lyukadás veszélye.maradéktalanul . hanem épp ellenkezőleg! (lásd még: fájdalom) A következőkben a konkrét lelki vívódásokat tárgyalom. Az alapjelentések után térjünk ki a részletekre. Az öntisztulási folyamatok harmonikus működésének elengedhetetlen felté­ tele.megszabadulni a rágódás tárgyától. s lyukadnak ki fogaink. majd a gyengeség halad egyre lejjebb. . ami jellemzi a fájdalmat.megnövekszik a torokbetegségek veszélye. Ahogyan mi emberek képesek va­ gyunk belefáradni a felesleges. Ezek a következményei a kellőképpen -jól .-értéket. de nem a megoldás irányába. Akkor jelentkezik. hogy a beteg képes legyen . .a későbbiekben gyomor. így ezek megbetegedése követ­ ni fogja a fogak állapotát. illetve bélrendszeri gyengeségek következ­ nek. mit kellene tennie! Csak kellene. esetenként értelmetlen munkába. mit teszünk! További fontos adalék.Az „értelmetlen" használat következtében sokkal hamarabb haszná­ lódnak el. fojtogató. mert nem tesz semmit a harmónia eléréséért! Illetve tesz. és értelmezhetővé teszi azt. fullasztó érzések. itt már konkretizálódni fog a rágódás tárgya! A fogak fokozott szuvasodása szoros összefüggést mutat a száj vérke­ ringésével. Minél többet „rágódunk" valamin. és a normális vérkeringés szabályozza a helyes pH. amikor már igen határozottan figyelmeztet lelkünk által a fogunk: figyeljünk oda. és a gyomor. Ez így a gyógyulást is előidézhetné. A lyukas fogak következő fázisa: fájdalom.meg nem rágott „táplá­ lékoknak".

földi élettel kapcsolatos dolgok. Jelen hozzáállásában. hogy addig „varázsoljuk" amíg újra egés­ zséges lesz a lyukas. de ez lehetetlen! A lyukas fog betömése a fogorvosra vár! Ebben az esetben a megelőzés a cél! 194 . gyakran megoldhatatlannak tűnő problémák. olyanná válik. Azon rágódik. hogy értelmezze. melyeket el kellene végeznie. Fontos: nem tudja megoldani. hiszen. Alsófogak: • A múlton rágódik (vesd össze az előzőekkel).Baloldal: • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik. ill. mert sohasem kezd bele! Ha valamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „beleharap". szuvas fog. Ez természetesen igaz mindkét (ér­ zelmi. hogyan vélekedik érzéseiről a külvilág. mindig ugyanazon dolog körül járnak gondolatai. akkor is megtalálja módját annak. Felsők: • A jövővel kapcsolatos nehéz.értelmi) oldalra. meg kéne tennie. bele kéne kezdeni. miért ilyenek saját érzései. Rágódik. de nem csupán erről van szó. aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat. kritikák. felesle­ gesen izgul a megoldás keresése helyett! Figyelmét és összes energi­ áját leköti. az előzményeken. hogyan véle­ kedik róla a külvilág. Azért írtam ennyi feltételes mó­ dot. mint egy megakadt lemez. Az anyagi lét bizonytalanságai. melyen már nem lehet és nem is kell változtatni. Jobboldal: • A konkrét fizikai. rágódik. A gyógyulás útja: Elméletileg elképzelhető. hanem gyötrődik azon is. megközelítési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a célkitűzések. melyeket felfedezni vél. A megoldások he­ lyett egyfajta önvád állandósul. hogy belekössön saját döntésébe. hogy „beleverje a csúfot". Minden szabad idejét a vívódás köti le. összerágja. Elöl (metszőfogak): • Azokon a feladatokon őrlődik.

melyek a feladatok feldarabolásához szükségesek. amikor a környező fogak jelentésével is összevetjük Gyógyítása: A teljeskörü szájhigiénia biztosítása mellett akkor a legoptimálisabb a cselekvésünk. melyek mellet eddig oly sikeresen elsiklottunk. mert annyi sikertelenség volt osztályrésze! Pontosabban kiderül a lelki ok. Az elégtelen rágás valamilyen kudarcélmény hatására háttérbe szoruló optimális rágódás. FOGÍNYGYULLADÁS 195 . Olyan ez. sőt az íny ki is fekélyesedhet. C-vitaminhiány illetve az elégtelen szájápolás. mint az im­ munitás. melyek biztos támaszt adnak a „feladatok" felosztásához. lásd még ott) Dilemmája: miért pont engem érnek ezek. Nem fűlik hozzá a foga. fájdalommal. értelmetlen dolgokkal foglalta le energiáit. miért pont velem történik? Miért pont nekem kell ezen rágódni? A fogíny védi azokat az emberi természetből fakadó alapokat. Vadul. A szervezet emlékezik az átélt sikerélményekre. nem tapasztalta meg a belőlük következő örömöket és igyekszik elkerülni a következő konfliktus esélyét. Az imént ismertetettek fényében körvonalazódik lázadásának tárgya: neki kell azokkal a felmerülő dolgokkal foglalkoznia. amihez nem fűlik a foga. hogy teljesen felesleges volt.Fizikai tünetei: Az íny a fogakat rögzítő fogágy védelmét szolgálja. A fogmedret bo­ rító nyálkahártya gyulladása duzzanattal. felaprítani fela­ datait és a végén azt a következtetést vonta le. ész nélkül nekiesett megrágni. vérzékenységgel jár. Lelki tünetei: (a gyulladás mindig valamilyen lázadást takar. Valójában azonban nem tanult. amikor megtaláljuk azokat a tetteket. a leküzdött gondokra és ennek alapján kidolgozza a legjobb stratégiát. Oka a rágás hiánya mellett a fogkőképződés. A fogíny azon „eszközeinket" védi.

Vezérelveinknek megle­ hetősen szilárd tulajdonságokkal kell rendelkezniük. mit dobjak ki és mit nyeljek le. önbizalmunkat. Természetesen ezek az események a fogak általános jellemzésével meg­ egyező képet mutatnak. hogy tudjuk. hogy a fog a fogmederben rendkívül erősen legyen rögzítve. amelynek közepén az állcsontba torkolló csatorna vonul végig. Lelki tünetei: A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik. Jó adag bizonyosság kell ahhoz. mert másként fella­ zulnak. a saját maga oko­ lásából gyűjtenek erőt. mit.Fizikai tünetei: A fognak a fogmederben ülő része a gyökér. Tehát azokat a tulajdonságok. összetett érzékszervünk a hallást és az egyensú­ lyozást szolgálja. s ebben a fog táplálására szol­ gáló erek és idegek haladnak. A foggyökér lelki jelentése hitünkben. melyek meghatá­ rozzák ismereteink feldarabolásának elméleteit. melyek alapelvet biztosítanak: mit rág­ jak meg. Ez a félreértelmezés az önvádból. A zománcon áttörő szuvasodás a gyökérállományba hatol. Az úgynevezett cementállomány és gyökérhártya biztosítja. „kiidegelik". a tudásunkban. Gyógykezelése: Felfúrják. részletezett) sike­ rekből táplálkoznak. majd gyökértömés készül. a tudás megingása az észre nem vett (felaprított. A hit. meggyengülnek és közrejátszanak a gyökerek elváltozásában. hogyan rágjunk meg. Ezt a légrezgést alakítja át előbb folyadékrezgéssé. majd idegim­ pulzusokká a fül. Páros. Következménye: fájdalom az idegpálya gyulladása miatt. 196 FÜL ÉS BETEGSÉGEI . FOGGYÖKEREK Fizikai tünetei: A levegő hullámszerűen tovaterjedő periodikus sűrűsödése és ritkulása a hang. melyekre alapozzuk bátorságunkat.

tömör csontpiramis mélyén. Képzeljünk el egy olyan voltmérőt. mellyel messze felülmúl minden létező. ahol is a hangingerek feldolgozása és tárolása történik. a halántékcsont szikla­ csonti részében foglal helyet a belsőfül. mely az impulzusokat továbbadja a folyadékkal töltött belsőfülnek. De az élettani hangérzet s a lé­ lektani hangélmény más. Lenyűgöző a fül hihetetlenül nagy amplitúdó-átfogása is. bonyolult domborzatával a fülkagyló övezi. Ez a labirintus. Csontos üregrendszer. Három. Utóbbit a fülkürt köti össze a garattal. A külső hallójárat a dobhártyával végződik. mint a hidrogénatom átmérője (százmilliomod cm).A külsőfül tölcsérszerü vak járat. mégis egy finom. összetett. s ezekkel már nem a fülnek. elképzelhetetlenül kicsi a hártya mozgása. Kisebb. amellyel egymilliomod volt és egymillió volt egya­ ránt mérhető anélkül. melyeket a hártyán üldögélő több tízezer szőrsejt alakít át idegimpulzus­ sá. a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratból áll. egymásra merőleges. hogy ez a berendezés károsodna. melyben egy még bonyolultabb. és ez a kicsiny elmozdulás másodpercen­ ként 3000-szer is ismétlődik szabályosan. Kívül. Bár embernél ez csökevényesebb. További utakon az impulzusok az agykéregbe kerülnek. ennek megfelelően legalább 2 ívjáratban 197 . Márpedig az em­ beri fúl 0 decibeltől 120 decibel hangerősségig terjedő átfogása lényegé­ ben ezt jelenti. A hang fizikai meghatározását fentebb már megadtuk. ember alkotta műszert. Egyik része egy felcsavarodott csontos cső. így bizto­ sított a dobüreg szellőzése és nyomáskiegyenlítése. hártyás falú töm­ lőrendszer ül. melyre a fül a legérzékenyebb a hallásküszöb körül. ami az irány­ hallást szolgálja. A hanginger erőssége a hártya kitérésének mértékében jelentkezik. Ha a fej bármelyik síkban elmozdul. Folyadékterekkel érintkező finom alaphártyáján futnak végig a hallócsontocskák által ide közvetített rezgéshullámok. A belsőfúl másik része egy valóban útvesztőhöz hasonló. Azon frekvencián. hanem a teljes embernek van dolga. egyensúly-érzékelő szervünk. a csiga. a levegővel telt dobüregbe közvetíti. Egy háromoldalú. mint az állatoknál. Itt történik a két csigából befutó hanginger összehasonlítása. zörejmentes erősítést tesz lehetővé. Itt helyezkedik el a hallócsontocskák láncolata: egy feszes izületekkel egymáshoz rögzített közvetítő berendezés. A belsőfülből a jelek a hallópályákon az agyi központokba jutnak. mely a légrezgéseket a középfülbe.

hallásromlás. irányáról és szöggyorsulásáról.a folyadék . A „nem hallás" oka (mindig mindent meg­ hallunk. savós. a heveny középfülgyulladás. Ezekből az ismeretekből önmagára nézve kedvezőtlen tanulságot vont le. ami igazán fontos és lényeges. fülzsírdugó. hogy egészen más köti le figyelmét! Ér­ deklődése arra összpontosul. akkor olyanokat kell meghallania. antibiotikumok. fájdalom. Gyógykezelése: Gyulladások esetén: gyulladásgátlók. és belső-fülben fellépő daganatos betegségek. sem kedve megtalálni azt. fülzúgás. váladékozás a hallójáratból gyulladások esetén. el. Ez ingerületet kelt a fal érzéksejtjeiben. gyulladásos eredetű váladék lebocsátása. Leggyakoribb (és ezért legismertebb) betegségei a nagyothallás. a dobhártya átszúrásával a feszítő. mit kellene tennie. Röviden: gyógyszeres. A fáradtságnak köszönhetően a „könnyebb" utat választja: elzárkózik a további információk meghallga­ tásától! Hallani pedig szükséges! Ha nem hallja meg azt. műtéti út. Láz. véres.helyben marad. „Rosszul" hallja meg a dolgokat és azokat helytelenül értelmezi! Nem hallja meg azokat az információkat. feszélyezni fogják! (Fordítva is igaz! 198 . s egy jelsorozat tájékoztatja az idegrendszert a forgás terjedelméről. siketség. va­ lamint a külső. melyek így vagy úgy segít­ ségére lehetnének életének. amire szüksége van. amelyek idegesíteni. gennyes stb.tehetetlensége folytán . de nem tudatosodik). de egészen mással tölti idejét! A tudás és az ezt követő tettek különbözősé­ ge feszélyezni fogja. fülcsengés. ha a folyamat rátör a koponyacsontra: műtét. közép -.és megfárad. súlyos esetben. vagy akaratlanul meghallott. A fülbetegség tünettana: általában viszketés. amit hallani szeretne! így nem marad sem ideje. Lelki tünetei: A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek melyeket akarva. A konfliktus és a betegség ebből alakul ki: tudja. vagyis a hártyás ívjárat-fallal szemben relative áramlás keletkezik.

melyek tudomására jutottak. Végül. melyek számára kellemetlenek. ami még kiválthatja a fúl problémáit: valamit nagyon meg akar hallani! Mivel csak részleges információkat ismer és fogad el. vonjon le belőle következtetéseket. hogy később mások felé is képes legyen megnyílni. mint kívántam. hiszen ez egy gyengéd figyel­ meztetés is: (csökkent a hallása) koncentráljon már végre-valahára saját hangjára. felborul a harmóniája és könnyen felborulhat vele együtt az egyensúlyérzete is.Amennyiben tudatosan figyel a számára fontos dolgokra. Ehelyett mindenre figyel. csak önmagára nem! Mások hangja. hogy hallgassanak el a zavaró hangok! Nem a zavaró hangok. Félreértelmezi. Egyszer. Egy fárasztó nap után ácsorogtam a buszmegállóban és kértem az égieket: tegyék meg. vagy legalábbis nem úgy fognak megszűnni. busszal kö­ zelítettem meg a betegek lakását. helytelenül értelmezett kijelentésekkel. akiket hosszú utazással érhettem volna el. hogy elkerültük a kellemetlen behatásokat. Nem is juthat el több! Telve van a félreértett. tehát igyekszik valamilyen formában védekezni ellenük. ne kelljen busszal mennem! Olyan fáradt vagyok. hogy elérjük célunkat már egye­ nesen következik. A halláscsökkenésnél is erről van szó. mert csak egy kis töredéke jutott el tudatáig. illetve huzamo­ sabb ideig ragaszkodva téves beidegződéseinkhez: a süketség. „Nem akarom hallani a kritikákat és azt akarom. szava soha nem azt az annyira óhajtott szót hozza. segítsenek rajtam. mindig kudarc lesz része! A következő problémaforrás: ellenkező előjellel hallja. ahogyan én elképzelem! A fülem fog bedugulni. oldják meg problé­ mámat! Segítettek! A betegekhez nem kellett többé busszal utazni. figyelmén kívül esnek a kellemetlen ingerek!) Olyanokat tapasztal. félre-. Nem kellett sehova sem menni! Eletemből eltűntek azok a betegek. Azzal. félreértelmezi azon információkat. valamikor régen (amikor még nem volt autóm). 199 . vagy hallá­ som romlani! Számomra ekkor is megszűnnek a feszélyező hangok! Nézzünk meg egy másik vetületet is. Teljesült vágyam. Ezek kö­ vetkezménye lesz a halláscsökkenés. egyensúly-zavar. ám egészen más formában. Szeretnénk valamit elkerülni és eszünkbe sem jut a kitűzött cél. akkor távolmaradnak.

A döntésig el sem jut az adott személy. pl.: nem használja ki a lehetőségeket. Magyarul saját magát igyekszik meggyőzni valaminek a helytállóságáról. zúg és zavaros egész világod! Vonatkozik ez a gondo­ latokra is! A kivezető út: Huszárosan meg kell cselekedni a következőt: tudja mi zavarja. amivel 1-2 órával korábban foglalkoztunk. de tudomást nem veszünk róla. még ott csengenek fülünkben az igazság szavai. a jellemzője a fontos: csendes legyen! Fülcsengés: Őrangyalok figyelmeztetése azzal kapcsolatban. Lehet ez bármilyen dolog. hogy a „fülben" benne marad az elhangzott szó és ott erős visszhangot vált ki. akkor fordítson neki hátat és induljon el az ellenkező irányba! Keressen. de ezt úgy teszi. Találja meg azokat a biztos pontokat.Lelki jellemzői: A zúgás oka a külső. A hátat fordítás helyett a győzködést választja. ami ugyanannyira igaz és csak annyiban különbözik. A fülzúgás lényege abban rejlik. várjuk: valaki mondja meg mi a feladatunk. hogy minden ott zúg a fejében. Van ennek egy sokkal hétköznapibb értelmezése. hogy az érem másik oldala! Valahol lelkünk mélyén keressük a tisztázatlan helyzeteink meg­ oldását. 200 Fülzúgás . ami a nyugalom szigetét tükrözi. Az erős visszhang a jelentős érzelmi reakciókat jelenti. szelektálni. felháborodás és az ezekből következő háborúság! A megértés helyett az őrlődést. nem enged szabad utat a hallot­ taknak. az egyértelműen rossz! Igyekszik gátat szabni. tépelődést választja. de a másik részünk önállóan kívánja azt felfedez­ ni.. jelentése is. melyek jó érzéseket ébresztenek benne. de találjon is egy olyan helyet életében. Ott duruzsol a megoldás. gyakran ebbe a gyözködésbe saját maga is középpontba kerül. Ez a kettősség már képes kiváltani a fülcsengést. amit tapasztalt. Emlékezz. gondolataiban.. egyik oldalon lényünk egyik része várja. Könnyen megjósol­ ható a vesztes kiléte. amikor sok információ jut tudomásodra és még nem csende­ sedett le benned. belső hallottakon való felzúdulás. mi az igazság! Kettős érzés ez. Csak eddig jut el. óhajtja a kive­ zető út megmutatását.

szembe kell nézni önmagával! Mégpedig úgy. koncentráljunk a fülre és gondoljuk el: most kihúzzuk az ott keletkezett dugót! 201 . Az elzárkózást választja valamilyen okos tett. „sikeres" elzárkózás. Következésképpen kialakít egy természetes védekező mechanizmust. befejezett. ez lesz a zsír! A zsír kettős szerepe: távoltartás. dőreség lenne további életét olyan alapokra helyezni. mert még az előzőek is ott csengenek . Vagyis sokáig tudatosan vagy tudattalanul. mert sértőnek.megoldatlanul . a „feloldozáshoz" nem kap segítséget. ki kell rekeszteni . Ez a cselekvés fel fog vetni egy sokkal nehezebb feladatot. ne szerezzen róla tudomást. melyek tudomására jutottak. de egészen másra figyelünk. fájdalmasnak érzi azon dolgokat. A kivezető út: Elemezni eddigi ismereteit.fülében. Nem engedi tovább. melyek veszélyt sugallnak. az igazság szavaira! Lényeges tisztázni az eddigieket. mint ami szívünk vágya! A kivezető út: Hasonlatos az eddig ismertetett vonatkozásokkal. Tegyük a kérdéses terület fölé kezünket. Dugulással védekezik az újabb információk ellen.Állandósulni akkor szokott. „Az egyik fülén be. hogy a megoldáshoz. belső hangjára. hogy végre figyeljen saját igaz. hasznosítani a megszerzett. A dugulás célja. Ha mással nem tud foglalkozni (csak a hallottakkal) dugó alakul ki. melyekben nem lát tisztán és nem ismeri lényegüket.még ha ideiglenesen is. de ezt tudnunk kell! Sőt tudnunk kell az ebből következőt is: biztonságban vagyunk. a másikon ki". felhasználni. zökkenőmentessé tétel. lehet . megtapasztalt tudást! Szellemi síkon történő gyógyítása igen egyszerű.nincs semmi veszély. Fülzsír: Az információt nem engedi tovább. hozzáállás helyett! Hogy bizonyos kellemetlen hangokat elkerüljön. Dugulás: Védekező reakció. amikor nagyon sokáig áll fenn ez a paradoxon. Lehet .semmi sem fenyeget. de itt másra konkrét dologra kell hallgatni! Hallgatni kell azokra az „apró" figyelmeztetésekre.

Peremre szorult helyzete miatt fokozatosan visszavonul. A halláscsökkenés egyenes arányban áll a tudatában 202 Halláscsökkenés. Pusztító hatásúak az ipari zajok is. halláscsökkenéshez vezet. A nagyothalló vagy süket ember kiközösítődik a társadalomból. „Jó lehetőséget" nyújt arra. Az adórész a beszéd. önmagába fordul és dep­ resszió vagy agresszió fog elhatalmasodni rajta. a vevőrész a hallás. Károsodjon bármelyik is. hosszú ideig tartó külvilágtól való elzárkózási szándék eredménye. Ilyenkor a belsőfül (csiga) vagy a hallópálya károsodhat sérülés. nagyothallás . ami fokozatosan (az élet során) alakul ki. Bármilyen károsodás.zene. süketnéma lesz. és hatása romboló. amelyekről akar. Ha a társalgási beszéd megértése nehézségbe ütközik. annak következ­ ményei igen súlyosak lesznek. gyulladás vagy a gyakori meszesedési folyamatok miatt. Ezért ha valaki azt megelőzően veszíti el hallását. Azért zárkózik el a külvilág elől. olyan folyamatok indulnak el. Hangképeket utánozva tanulnak meg beszélni. főleg ha ezek kezelése késedelmes vagy nem teljes. nagyothallásról beszélünk. hogy csak azokról a dolgokról szerezzen tudomást. mert a ben­ sőjével is igen erőteljesen hadilábon áll. Lelki jellemzők: A folyamatos. most arról a lialláscsökkeiiésröi beszélek. zörej . hiszen az ember alapvetően társas lény.) Ismeretes idegi eredetű hallásromlás is. (A fül számára még éppen elviselhető hang energiája két billiószorosa a még éppen meghallható hangnak. amely a hangvezető rendszert sújtja.és melléküregeinek. a ga­ ratnak és a középfülnek a gyulladásos elváltozásai révén. amiben a szellem fejlő­ dik és tudni fogja a szükséges teendőket! Fizikai jellemzők: Az emberközi érintkezés eszköze egy adó-vevő rendszer.érzékelése már fájdalmat okoz.Ennek következménye lesz: a fizikai dugulás szellemi oka megszűnik és így meggyógyul. E hihetetlenül széles tartomány felső határát túllépő zajszint . Itt. mielőtt kialakult volna beszédkészsége. elsősorban az orr.

. ami aztán egész lényünkre hatással lesz. igen rossz közérzet mellett gyakori szövődményként férfiaknál here-. és legfőképpen a fültőmirigyek érintettek. fertőzések illetve fii!. annál jelentősebb lesz a hallás csökkenése. amely cseppfertőzés útján terjed.lévő „zűr" nagyságával. (Járványos fültőmirigy-gyulladás) MUMPSZ Fizikai jellemzői: Vírusos betegség.) A hallott. és mintegy vezérlő mechanizmussá válik. A nyálmirigyek. Természetes védekezés a hallottakkal kapcsolatban. de „távolmaradtak" tőle a segítő. vagy egyáltalán nem. nőknél petefészekgyulladás léphet fel. Nem feltétlenül tudatos cselekvés. örömteli szavak és ennek következtében elfáradt. A fáradtság pedig eredményezheti a bezárkózást. A beteg gyengének. fájdalmassá válik. minél nagyobb a fel nem dolgozott ismeretek halmaza. ezért így kom­ penzálja a zavaró tényezőket. A beteget el kell különíteni. Kezelése: Tüneti. (Az USA-ban már van) Lelki jellemzői: (lásd még gyulladás. elesettség. ágynyugalmat írunk elő. (Lappangási ideje 14-21 nap) Utóbbi megduzzad. teljes fizikai nyugalom. 203 Fültőmirigy-gyulladás . Egy olyan szisztémát. reakció ez. Tehát minél nagyobb a káosz. amelynek lefolyása azonban jóindulatú. Szigorú pihenést. erőtlennek érzi magát. bő folyadékbevitel. vagy a hallani vélt szavakra kialakítunk egy viselkedési mintát. Codein. egyik vagy mindkét oldalon. de nem ritka a társuló agyhártyagyulladás sem. Vitaminok. hogy a tökéletes ágynyugalom betartása esetén szövődmény csak igen ritkán lép fel. lázat és fájdalmat csillapítunk.. Aspirin. A tapasztalat azt mutatja. melyek érzései szerint még inkább gyengí­ tik! Egyre inkább elzárkózik {hátha megússza különösebb következmé­ nyek nélkül). Láz. Megelőzése védőoltással lehetséges.

Krémek. Ott munkálkodik benne. hogy egy olyan személy mondott juttatott kifejezésre valamit. Foltokban. A hallottak. Fizikai jellemzői: Ez minden testfelületen előforduló ekcéma jellemző leírása. kenőcsök. száraz.besugárzás. kvarcolás). milyen jelentősége van annak. hogy elmegy még a maradék életkedve is. mert addigra már elég stabilnak hiszi személyiségét. 204 Fülekcéma í . gennyes folya­ matok alakulhatnak ki. mi az elhangzottakban az igazság? Meg kell találni benne a hasznos. és (bármely bőrfelület ekcémás elváltozását jótékonyan gyógyítja a napfény. beépíthető ismereteket. melyek va­ lamilyen módon segítségünkre vannak. Ettől függetlenül mégis szükséges a harmonikus elzárkózás-beengedés. idült betegség. megtörténhet. megvastagodott. melyek váladékoznak. Amikor viszont bekövetkezik egy ilyen családon belüli kritika. el kell vezetnie a következő lépcsőfokhoz is: miben van nekem igazam. Kezelése: Gyógyszeres (helyileg és tablettásan) mellékvesekéreg .csak ezt tudja .nincs igaza! A gyógyulás útjának minden esetben keresztül kell mennie. Könnyen belátható. viszketésgátló folyadékok stb. na­ pozás. Megbetegedése általában a családon belüli konfliktusban keresendő! A „családon" azt (is) értem.A fültő-mirigynek a hallottakkal szembeni természetes védekezésben van igen jelentős szerepe. de ezeket a sérelmeket visszafojtja. A felnőttek esetében azért lehet ennyire végzetes következménye. kifejezésre nem juttatja. tehát nagy jelentő­ séggel bírnak számára szavai. akinek véleményére nagyon ad. összezavaró mondato­ kat esetenként ki kell rekeszteni. paszták. A külső hallójárat (és esetleg a fülkagyló) bőrén zajló ekcémás folya­ matjellemzőén viszketéssel és váladékozássáVjáró. repedezett felszí­ nű bőrelváltozások keletkeznek. szigetekben durva. az észleltek ellen lázad. A zavaró. hogy életünkbe csak azokat a szavakat engedjük be. ami határozottan befolyá­ solja énjét. vagy UV . Hátterében allergiás betegség áll. pedig tudja .hormon tar­ talmú készítményekkel.

Fizikai tünetei: A női nemi érzelmi hidegsége. Elvesztette a megfelelő egyensúlyt. Itt is egy túlzásba vitt válaszreakcióról van szó. Huzamosabb ideig. még egyébként „harmonikus" párkapcsolat vagy rokonszenv esetén sem. de ezek alapján képes döntéseket hozni a megerősödés. hogy másként tekintene rá és igyekezne megérteni az őt körül­ vevő világot. depresszióhoz vezet. melyen észreveszi és nem csak hogy észre veszi. Mi­ vel nincs kéjérzés. majd ez az állapot kisebbrendűségi érzéshez. a nevelésben kutatha­ tók fel. A beteg frigiditásának értelmezhetősége abban az esetben történhet meg. hogy nem egészséges sejtek keletkeznek. ha neki valamilyen 205 FRIGIDITÁS .) A háttérben álló okok gyakran a gyermekkorban. A tapasztaltak hatására az adott területen kialszik az „élet tüze". az önbi­ zalom érdekében. eltérnek az optimálistól. amikor is egy nő senkivel és semmi­ lyen körülmények között sem érez szexuális vágyat vagy izgalmat. melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól. illetve megváltozik az immunrendszer és a szervezet működése. Lelki tünetei: Egy dolgot mindjárt az elején tisztázni kell. (Ha csak terhesség vagy szoptatás idején lép fel. akkor természetesnek te­ kinthető és csak időleges. valamint szerelmi ismeretek hiányában. túlzottan védekezik valamilyen külső hatás ellen ahelyett. zavarok lépnek fel a saját értékrend­ jében. S a fentiek mellett a neurózis játszik szerepet abban. így a szeretkezéssel szemben ellenállás alakul ki. amiben már képtelenné válik felfogni a környezet hatásait köz­ vetlen életére. Ennek eredménye. A gyógyulás útja: El kell jutni arra a szintre. az egészségesek pedig megváltoznak. ha egy nő nem jut vagy juthat el a sze­ relmi feszültség és a velejáró öröm állapotába. csökken.Lelki jellemzők: Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr különböző elváltozásaival.

Vagy. amikor kellett volna! Ezek alapján levonja a következtetést: így nem lehet megoldani! A megoldás keresése már kimarad életéből. vagy jelen esetben: voltak. könyvemben) a feldolgozatlan félelmek következtében. hanem az élet minden területén jelentkezőkről is! Mivel a nemi örömökkel kapcsolatban határozottan elfogult. figyelmetlensége következtében is.fogalma van elérendő örömteli céljáról! Ha fogalma sincs arról. A gyógyulás útja keresztül vezet az őszinteség rögös ösvényén. csak partnerét tartja szem előtt. Úgyis lemondott már minden örömről. ami lehet lelkiismeret-furdalás. s közben már teljesen elfelejtette hol van saját érdeke. mellyel könnyebben tudja újra megélni a lazaságot. ha már van valamilyen fogalma róla. már nem hisz a sikerekben. ami a legjellemzőbb: mind egyszerre! Lassan körvonalazódik egy helytelen. továbbá félelem. Őszintén be kell azt is vallania. 206 . hogy közben teljesen lemond saját érdekeiről. és nem akkor. oly sokáig áll fenn. valamilyen vágy elfojtása. Ennek következtében megbomlik az ideál is (viszony saját nemiségéhez. Csakra bezáródása: (bővebben a Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. elítélő vélekedés nemiségéről. Mindenkinek meg kíván felelni . hogyan okozna ez problémát és hogyan talál­ hatná meg a kivezető utat? Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszer­ zésére. hogyan van rá szüksége? Nem szól.mindenkinek fontos megfelelni -. egy másik utat kell elkezdenie. mert már szólt! Igaz nem úgy. nem csupán a nemi élet gyönyöreiről mondott.önmaga mellett nem -. hogy nagyon szeretné elérni az öröm ilyen megnyilvánulási formáját is. negatív élmények. Először más örömöket kell megélnie. Miért záródik el a csakra? Mi okozza a félelmeket és az elzárkózást? A nemi örömöktől való tartózkodás kialakulhat a partner durvasága. Mivel valaki mellett mégis ki kell állnia . A félelmeket pedig megelőzik sorozatos kudarcok. ezek adni fognak egy szabadság érzést. Ez a viselkedési séma. Azaz már vannak pozitív tapasztalatai. mire. Csakhogy ebben az esetben meg kell vizsgálni: vajon miért nem szólt. hogy életéből a szexuális öröm. így most végig megyünk az „elvesztés" és a „visszaszerzés" folyamatán.

hogy hang­ adásnál. Belső tere jelentős alakváltozásokra képes. GARAT Fizikai tünetei: A gége üreges. Lelki tünetei: Itt olyan energiák. Gyulladásos. de nem tud. fájdalom. Lelki jellemzői: Nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. Az jelentkezik itt. lelki oldalt is. a „lenyeléssel" kapcsolatosak. szellemi erők találhatók. Albert olyan remekül jellemezte a szellemi. vagy beszéde suttogóvá válhat. ellentétes érzésekből jönnek létre az elvál­ tozások. A légúti és táplálkozási feladatokat összehangolja azáltal. (Valójában a gége ALATT bemetszve a légcső felé nyitunk utat a levegőnek). Hisztériában.és tápcsatorna közös része. melyek az elfogadással. Elzáródás. tetanuszban. vagy daganatos megbetegedései rckedtség. nehézlégzés kíséri. köhögési inger. Az egyszerre jelentkező. amit életében le kell. Gégegörcs. hangkeltő szerv. 207 GÉGE . Kezelése: Gyógyszeres. idegentest (félrenyelés) esetében: gégemetszés. veszettségnél hasonlóan a hangrés görcsös bezárulása okozhat katasztrófát. műtéti. A részletesebb megismerés érdekében érdemes átnézni a kapcsolódó fejezeteket. teljesen el is zárható.Fizikai tünetei: A légző. torokgyík esetén végzetes kimenetelű fulladás alakulhat ki. illetve a hangszalagok feszülésétől függően változtatható magasságú hangok képzésére alkalmas. gégevizenyő. légvételnél illetve nyelésnél a megfelelő utakat pontosan időzít­ ve szelepszerűen nyitja vagy zárja. vagy le kellene nyelnie. A beteg „megnémul": képtelen a hangkép­ zésre.

Lásd még a kapcsolódó részeknél. Szervezetünkben harc folyik. szétesett és élő baktériumokból. a külvilág felé sipolyon keresztül törhet ki. hanem beszűrődik a szövetek közé. gennyvérűség. Természetes. daganatok. mandulák stb.) történhet. Felfoghatjuk egy csatatérnek. Egy helyben maradnak. vérmérgezés. amelyet már csak a hátramaradott „halottak" borítanak. fehérvérsejtek tömegéből álló híg vagy sűrűnfolyó. Ha az érpályába tör.) Fizikai tünetei: A genny bomló szöveti részekből. betegséget a túlzásba vitt védekezés fog okozni! Olyan ez. elárasztva azokat. s a gennyképződés a test bármely érintett területén (agy. és Basedow-kór stb. hogy az eddig felvonultatott „seregek" belefárad­ nak az értelmetlen. hurut. a test még ép részébe nem szabad beengedni. mint amikor találkozunk egy problémás helyzettel és lel­ künk mélyén tudjuk. tályogokban szaporodik fel. nem vonulnak vissza. Lelki tünetei: (lásd még ciszta) A genny valahol egy egészen tökéletes dolog. (pajzsmirigy. de ehelyett azt benntartjuk. a szervezet védekezése során keletkezik. ki kell azt lökni. Igen súlyos állapot. lecsapoljuk a gennyet. ami már tulajdonképpen nem is létezik. amikor a genny nem egy jól körülírt helyen gyűlik össze. bűzös izzadmány. jó ürügyet szolgáltatva a további harcra! Állóháborúba bocsátkozunk egy olyan dolog ellen. Nem odavaló. piszkos szürkés vagy sárgás. Gyakran üregekben. miként a felbőszített állat teszi. Gyógyítása: Gyógyszeres (antibiotikumok) Sebészeti úton megnyitjuk a tályogot. Ezt a bomló részt el kell zárni. Gennykeltő baktériumok idézik elő. és a harcoló felek elhul­ lott tetemeinek tömege. kilátástalan harcba! Megelégelik az értelmetlen küz­ delmet és előbb-utóbb gazdájuk ellen fordulnak. egyre jobban növekszik bennük a tettvágy! Hogy ez mi ellen irányul. érezzük. halál a következmény. már lényegtelen! 208 GENNYESEDÉSEK . Problémát.

bő­ rünk. és a fent leírt szerkezetből következik.és mozgató beidegződése szintenként szelvényezett. hogy álcsigolyának tekintendő. A csigolyaközti lukakon a belőle kilépő és az oda belépő idegpályák szelvényezetten. Kínunkban saját magunkat marcangoljuk szét. hátra. helyezkedik el a gerincvelő.Jó néhány esetben mi is ugyanígy önmagunk ellen fordulunk. amikor nem találunk megfelelő ellenséget. érzések helyett azt választjuk. mint amikor túl vagyunk valamin. Olyan ez. s egyben a test csontos tengelyét képezi. normális vagy ideális esetben a súlyvonal előtti testterületek súlya megegyezik a mögöttes részek súlyával: egyensúly áll fenn. az utolsó 9 (eset­ leg 10) olyan mértékben módosult. Mindezek összegződéseként pedig egy rugószerű mozgás jön létre. természetes görbülete van. A gerincoszlop mozgásai igen összetettek. ami már biztos. melyeket metsz a test súlyvonala. Ebből. Fel.és érző pályák ezrei húzódnak benne. Több jellemző. hiszen az előre-. ahogy a gerincvelőből 2 oldalt sorban . A felszabadult gondolkodás. de azt hisszük még min­ dig ott van. ám ebből csak az első 24 valódi csigolya. rugószerűen görbült oszlop. pusztulások vagy sérülések a támadás magasságától távo209 GERINCOSZLOP . hát hol másutt lenne? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá! Fizikai oldal: A nyak és a törzs vázát. hogy ott van bennünk az ellenség. parancsokat hoznak a központokból és ingerek jeleit viszik fel oda.lépnek ki (és be) az ideggyökerek. A gerincvelő egy összekötő rendszer. A belsejében végigfutó zárt csatornában. mint ujjnyi vastagságú hen­ geres test. szimmetrikusan helyezkednek el két oldalt. Biztos.szinteket alkotva . Zsigereink. majd állni és járni.és oldalhajlás mellett és ezzel együtt képes a hossztengely körüli csavaró mozgásra. mozgató. Amint a kisded megtanul ülni. izmaink érző. tovább folytatjuk az árnyékharcot. annak megfelelően. kapcsolatot hordoz a központi idegrendszer magasabb területei és az alacsonyabb szintek között. a veleszületetten csu­ pán egy ívvel bíró gerincen újabb hajlatok keletkeznek és kialakul egy kétszeres S-alakban. amikor feszülünk az indulatoktól. 32-33 csigolyából te­ vődik össze.és leszálló. hogy a benne induló gyulladások. Ezt a felesleges önmarcangolást veszik át sejtjeink.

Sok esetben nem is a belső „nemesebb" szervben keresendő a betegség. amikor részben vagy jelentősen korlátozódik az ingerek szabad áramlása. hiszen azon jár az esze. akkor hagyják abba a munkát. a csigolyák állapota. amikor már nem bírják tovább! S ahogyan gyermekko­ romban tanultam: pihenésképpen valami mást kell csinálni! Amikor nem tesz semmit. mit kell még elvégeznie .. szaka­ datlan „munkakedv" abból merít erőt. Ezek a szervek az „idegelzáródás" miatt fulladoznak.. A gerinc mellett és benne az idegvezetékek. kóros hajlatok és púpok keletkezhetnek. bénulások. V Lelki tünetei: Terhek cipelése. mit nem végzett még el.idegbecsípődése van! Látszólag sem­ mi köze nincs hozzá.labbi területek kiesését idézik elő. sokkal kevesebb ingert.ami termé­ szetesen nem várhat egy percet sem. A gerincoszlop deformálódhat. Egy teljes harántsérülés (gerinctörés) például a sérülés helyétől lefelé mindkét oldalon teljes és maradandó érzéskiesést és bénulást okoz. Ezek sérülések (törések) következményei is lehetnek. vagy ha . torzulások. Akkor ülnek le. információt kapnak normális működésükhöz. ha elértem ezt. a lazítás helyett az ember a folyamatos munkálkodást választja! Ez a munka sok esetben teljesen értelmetlen. Ennek oka lelki hozzáállásban található: a tusolást előtérbe helyező em­ ber nehezen vagy egyáltalán nem képes a lazításra! Rájuk inkább az „ájulás" jellemző. ha­ nem a gerinc deformitása miatt bezáródó idegekben. emberi tartás. helyzete igen erősen befolyásolják a belső szervek működését is. mégis különös kórképeket hozhat létre. érzéski­ esések. bajok hordozása mellett az embernek nem marad ideje az elvégzett munkáját élvezni! Tipikus viszonyulás: majd örülök.szinte állandó . egyben a gerincvelőhöz kapcsolódó idegműködések egész sora károsodhat. mozgáskorlátozottság jöhet létre. Ez a folytonos. mert . nyugtató fürdés helyett. Könnyen előfordul­ hat az alábbi eset: a nő azért nem esik teherbe. akkor fekszenek le. hiszen olyan dolgokat is meg kíván oldani. akkor is dolgozik! Dolgozik. A gerinc elváltozásainak oka (röviden) a következőkben található: a pihenés. aminek még nincs itt az ideje. hogy mindig kevésnek érzékeli az 210 . azért nem történik meg a fogantatás. különböző betegségek következtében ferdülések. Személyes tapasztalatom: a gerincproblémával küszködő betegek igen jelentős része a tusolást választja az ellazító.

A gerincferdülés: (oldalnézetben van görbület) karmikus — az illető előző életében valakit becsapott — mondja. mit mondanak róla az emberek. amelyik oldal leginkább hatással van életünkre. Jól tudjuk. értelmezni. ami túlmutat a testi meg­ tisztuláson! Amikor fürdünk. A betűinket is arra döntjük. melyek egyrészt erősítik ellenálló képességünket — megedzenek — másrészt. amikor túl sokáig.elvégzett munka minőségét és mennyiségét. fájdalmakat (krízi­ seket) hoznak létre. az írásképre. amikor nem áll meg pihenni és értékelni sikereit!) A gerincprobléma ennek következménye. Görcsös területek alakulnak ki. akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva". nem szüle­ tett még meg az az ember. azt figyeli. Szorosan idetartozik még az alábbi is: magától semmi sem hajlik el! Lennie kell egy erőnek. amikor már önmaga számára is nyilvánvalóvá válik a megfelelés vágyának kényszere! Ezek a belső konfliktusok előbb-utóbb Iázadozásokat (gyulladás). Ha balra dől akkor érzelmi. kilé­ pünk a hajtásból. az elengedésre! Elengedjük a sikertelenségek érzetét. egy olyan ellazult állapotba kerülünk. ha jobbra. és még akkor is meg akar felelni. aki képes mindenki kedvére tenni! Az elmaradt sikerélmények jelentős hatással lesznek tudatára. túl sok van rajtunk. mert azt nézi. ami arra ösztönzi. akkor me211 . (Hogyan is érezhetné ele­ gendőnek. Lehetőségünk van az ellazulásra. mit gondolnak. és dolgainkat képesek vagyunk úgy látni. szemmel látható elváltozásokhoz tartozó lelki jellegzetességeket. serkenti. Az élet egészen más! A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra. hogy elhajoljon. és ez ki fog terjedni a fizikai testre is. de ez így ebben a formájában nem igaz. A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell említenem a fürdés jelentőségét! A fürdést itt a tisztálkodás olyan szempontjából emelem ki. lelki álla­ potára. mondhatná ezt a misztikus. ahogyan azok valójában vannak! Egyéb gerincbetegségek Most nézzük meg a „látványos". Vajon mi okozza. ami­ kor eltávolodnak a hétköznapok meghatározó erői. egy hatásnak. mi hajlítja az emberi gerincet szellemi szinten? A terhek! A terhek.

magára vett terhek. Amikor görbül. Ha más testi tünet is jellemzi a beteget. Állandósult teherviselés. hogy valami ellen harcolunk. akkor szabadulni szeretne és ebben az esetben össze kell vetni egyéb idevonatkozó feje­ zetekkel. beletörődést választja. a pi­ henés. A balra görbülő gerinc jelzi az érzelmek. Úgy tűnik. Hajlamos arra. Belerok­ kan azoknak a terheknek a cipelésébe. Önmagát becsapja. belekényszerült egy alázatos viselkedésbe. Görnyedt: Úgy érzi. A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos terheket jelenti. nem hogy nem szabadulunk meg. saját vagy rátett. sőt azt sem nyilvánította ki.megoldatlan . belekényszerítik. hogy mit nem akar! Nem mondott ellen. Csak olyan dol­ got lehet rárakni. olyan problémát vesz magára. A könyv több részében már kitértem rá: úgy. Példának ide lehetne hozni az anyagfáradást! (Minél kevesebbet pihen. amikor probléma. elhajlik. fáradást okoznak bennünk. minél kevesebbet törődnek vele. hogy ígéretével ellentétesen cselekedjen. hiszen figyelmét és életét teljesen betölti a megszabadulás iránt érzett megvalósíthatatlan vágy. 212 . mit akar! Púp: A görcsösséget. már nem is akar szabadulni tőle! Ez természetesen csak arra az esetre vonatkozik. de egyre jobban belemélyedünk „ellensé­ günk" csapdájába! Összetett torzulások: Sok probléma nyomja.súlyokat.revséget. Nem is nagyon tehet mást.és tünetmentes. megváltozik a teher súlypontja és nem lesz anynyira nyomasztó. amit valahol ő is akart! Itt sem igazán számít. az érzések terén viselt felesle­ ges . melyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. értékelés és ápolás hiányában a folyamatos terhelés következtében a nyomás enyhítésének céljából a gerinc és a tudat megpróbálkozik a túlterhelt részek tehermentesítésével (görbülés). annál hamarabb elfárad!) Mint az előzőekben már vázoltam. amit „ráraktak". ami nem az övé.

Lelki tünetei: A gomba egy olyan élő organizmus. Már­ pedig a bőrön folyamatosan keletkezik olyan szerves anyag. testhajlatokban. Tünetei a viszketés.az a mellette futó idegekre is befolyással van! Az ingerület-továbbítás rendellenes működése pedig hatással lesz a belső szervek működésére is! Tehát a belső szervek működési zavara sok esetben a gerinc elváltozásá­ ra vezethető vissza! A gyógyulás útjáról röviden annyit lehet és kell elmondani. ami kiváló táptalajt nyújt a gombáknak. hogy az előzőekben tárgyalt viselkedési mintákban meg kell találni a lazaságot. Gyógykezelése: gombaellenes vegyületekkel történik. nap­ fénytől védett helyeket kedveli. Ezt az ellazulást akár egy nyugodt fürdéssel is el lehet érni! Fizikai tünetei: A gombák által okozott betegségek leginkább a bőrön zajló folyama­ tok (ritkábban a belső szervek gombás elváltozásai). sötét. A bőr gombás fertőzései legkönnyebben a nyirkos. foltos vagy hólyagos területek. a bőrt szárazon tartjuk. Nagyon fontos: tartsunk szem előtt egy igen fontos. és a napozás is jótékony hatással van rá. vagy verejtékes bőr felületén.még ha nem is látványosan .Gerincmeszesedés: Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még az izületeknél). gyűrű alakú vagy karéjos szegélyű. párás. ami a vizes. csak ilyen területeken képes megtapadni és szaporodni. lábujjak között alakulnak ki. elszíneződött bőrelváltozások. Izzadást mérsékeljük. A bőr felső (legkülső) rétegében a sejtek 213 GOMBA . Ezek másodlagosan fertőződhetnek. Eletéhez a bomlásban lévő szerves anyagokból merít tápanyagot. lényeges kérdést: amennyiben a gerinc torzul .

a hagyományos mellett . Érthető. hiszen az újoncnak nem sok kedve van ott lenni és ott „lépéseket tenni". azon a területen kialudt az élet tüze. ha nem tápláljuk (éghető anyaggal) a tüzet. energia-ellátottsága csökken. hogy mi­ lyen és mennyi ingert kap. kedvünket -j— ami az élet tüzének éghető anyaga — akkor teljesen világossá válik. illetve a tudat végzi. akkor előbb-utóbb kialszik és nem ad több meleget és fényt. hogy éppen itt. A gyógyulás útja: A legjobb. Az energiaellátást az agy. leghatásosabb gyógyszer . A kapott információk alapján aztán kiadja a megfelelő utasítást a javításra. Miért alszik ki? Miért ne! Első hallásra nagyon furcsának tűnhet ez a kijelentés. és az elpusztult sejt jó tápanyagot biztosít ennek az organiz­ musnak. mit kell elérni! 214 . Tudatosodik benne milyensége. Ez azonban csak abban az esetben igaz. emberben keletkezik gombás fertőzés! Mi az oka? A belső tüz.az öröm! Az adott terület életörömének felélesztése és megélése. attól függően. Gondol­ kozz! Az előbbiekben leírtam.pusztulnak. de még másod­ jára is. illetve élni képes. de ettől még nagyon közel áll a valósághoz! Teljesen természetes folyamat. ebben a közegben keletkezik. Ugyanígy működik az emberi szervezet is.: a katonaságnál nagyon gyakran előfordul a lábgomba. és élettér keletkezik a gom­ bának! Pl. ha megkapja az ismeretet és rendelkezik a probléma felismerésének ké­ pességével. Mégsem minden emberen. illetve az adott terület hőháztartása. Ha egy adott területen nem leljük örömünket. hogyan. kialszik a tűz. Ahol megtapad.

Ha pedig a feszülő izom ritmusosan váltakozva összehúzódik és ellazul. (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentés­ tartalmával). gondolko­ dás ismerete. valami olyan dologra kényszeríti a természet. hogy közben tisztában van a helyette választandó. A vázizomzatban kialakuló merevgörcs odáig fokozódhat. amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás. Abban a megfelelési vágyban. de akar! Ennek a cselekvési. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredmé­ nyeként nem képes felvállalni. azt képzeli a be­ teg. a görcs eredete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik. önmagától csak na­ gyon nehezen. ami pl. Fontos: a két ellentétes érzés. Kétségbeesetten ragaszkodik eddigi vi­ selkedési szisztémájához. késztetés közül nem tud választani. és egy sor kellemetlen cselekvésre kényszerül! Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él. Mindent megtesz az egy helyben maradásért. amikor „megrémül". viszonyulási formának igaz a másik oldala is: „igyekezete" kiterjed az egy helyben állásra is! Vagyis görcsösen igyek­ szik . menekvés.dacosan . rángógörcsről beszélünk. hogy a gerincoszlop is összeroppanhat (tetanusz). járandó úttal! Ez az erős konfliktus fogja eredményezni a görcsöket. életbevágó meglépni valamit. pedig szíve szerint menne! A menstruációs görcsökre is igaz. Lelki tünetei: Hátterében felfedezhető a lelki merevség. A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés. csak a folytonos cselekvés. Például a láb görcsös tüneteit okozza. Hangsúlyozom: úgy ragaszkodik „elveihez". Üreges szervek falában fellépő görcsöt gyulladások. hiszen a tudat másként nem akarja megérteni ezt a különös nyelvezetet. Ez a „kényszer" kívülről érkezik. 215 .GÖRCS Fizikai tünetei: Kórosan felfokozott izomfeszüléssel járó állapot. alóla nincs kibú­ vó. neki nagyon fontos. hogy azt érzi.egy helyben maradni. görcsös akarás. kövek idézhetnek elő. tehát nem érzi sajátjának. a megújulás e formáját. Nincs más lehetősége. ami megje­ lenik a fizikai testben is. lassan oldódik és elviselhetetlenségig fokozódó fájda­ lommal jár. epilepsziás rohamban figyelhető meg. hiszen rengeteg mindentől elesik.

Ez a görcs azoknál jelenik meg. hogy friss erővel tudja folytatni ezt a türelmes életet. Vagyis éppen görcsös igyekezete. a meg­ újulás folyamatát. nincs ami megízesíthetné szürke.melyben úgy érzi. pihenni! Azt hiszik: nélkülük megáll. hogy nélküle . ahogyan az 216 . hibás. útja nem a kitűzött célja felé vezet! Fájdalmas dolog felfedezni.„szellemi só" . hogy az információk nem áramlanak a megfelelő minőségben és mennyiségben. Mivel csupán egyetlen cél (egyféleképpen) lebeg szeme előtt. Ez másként van! Sokkal többre. Közben tudatában van fontosságának és el sem tudja . nem képes maradéktalanul megfelelni. amikor megáll pihenni.hiányzik a szervezetből (valójában fizi­ kai sóhiány is elő szokott fordulni). Tudatában van — hangsúlyozom — nagyon is tisztában van elképze­ lése hiányosságával. Az ásványi só . sőt nagyon elhibázott. semmit sem úgy értékelünk. elveszíti a boldog élethez szükséges rugalmasságot. melynek egyenes következménye lesz az iz­ mok merevsége. Ekkor átmenetileg kizökken az eddigi befogadó.. aminek az a következménye. belekényszerül egy olyan viselke­ dési formába. mert másként nem okozna görcsös fájdalmat. sőt összeomlik világuk.jól összeállított" világ omlik össze. türelmes állapotából. érzi. értékelni és átértékelni jelenlegi helyzetét. hogy elérhetné. A fájdalom ebben az esetben abból ered. akkor végképp nem! A menstruációs szakaszok jelentik a nő életében a tisztulás. Amikor elmegy az életkedvünk. amiben mindenkinek ő hordozza a terheit. te­ remtő. amikor pedig menstruál. hiszen ilyenkor egy kisebb-nagyobb . hogy amihez ennyire ragaszkodik mint kö­ vetendő elvhez.képzelni. A test fájdalmában a lelki fájdalom a kiváltó tényező! Eletének sava­ borsa valahol elveszett. Félelmetes dolog ezekkel szembesülni. a „régiből". gondolkodása és viselkedése távolítja el céljaitól. ő gondoskodik mindenkiről. akik „nem képesek" lazítani. ízetlen életét.gondoskodása nélkül tovább mehet a családi élet! Felvesz. sokkal messzebbre fog jutni. A görcsök általában fájdalommal együtt jelentkeznek.fájdalmat okoz a felismerés és a be­ ismerés -. de nincs hozzá bátorsága (lásd még fájdalmak). és ez nem vé­ letlen! Fájdalmas szembesülni a ténnyel .el sem meri . hogy elérhető közelségben érzi kívánt céljait.

vagy azoknak az érzéseknek. melyeket még ezen felül tapasztal. őszinteséget és nem utolsó sorban azt az érzé­ kenységet. diszharmóniát. Nem tudja eldönteni. érzelme­ ket. amivel sokkal széleskörűbben. Ez a titok aztán kialakít benne egy hatalmas káoszt. Induljunk el egy kicsit messzebbről. melyhez kiválóan megfelel­ nek a gyógynövény-alapú készítmények. színesebben érzékelhetjük a körülöttünk lévő világot. melyik érzékszervének higgyen. hogy jobban megértsük a probléma gyökerét és mibenlétét. hiszen mi felnőtté válásunk során elfelejtjük azt a természetes elfogadást. vágyait.van! Vagyis hiába jó.) 7 éves kor előtt a betegség okát minden esetben a szülő-gyermek kap­ csolatban kell keresni. szülőket (!). csupán még nem sajátították el az általunk (felnőttek) tudásnak vélt anyagot! Éppen ez az 0 erényük. Ez természetesen nem igaz. a szervezet nem fogadja be. stb.. elvetjük. konfliktusokat) is tapasztalja. Ott megta­ lálhatók azok a tettek. ágybavizclcs. A további görcsök jelentését össze kell vetni az adott szerv jelentésével. melyeket igyekeznek eltitkolni előle. így azokat a dolgokat (érzéseket. és hasznos valami: kidobjuk. (lásd még autizmus. GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN 217 . A gyermek sokoldalúbban érzékeli a világot és természetesen a benne lévő embereket. Felnőtt szemmel nézve kialakíthatunk egy elhamarkodott és megalapo­ zatlan véleményt. elvető lelki állapotban hiába visz be megfelelő mennyiségű ásványi anyagot. melyek nyugalmat és teljességet adnak. Legyen meg benne a vágy: tanuljon a körülötte lévő világ dolgaiból! Feltétlenül ide kell sorolni a megelőzés és a kezelés szempontjai között az adott területen végzett lazító masszázst. A kivezető út: A legfontosabb megfigyelni a szív tiszta érzéseit. a szülőknek. miszerint a gyermekek tudatlanok. nem hasznosítja azt. A test ugyanígy fog cselekedni! A tagadó..

Utóbbiak azonnali beavatkozást igénylő. Ez azonban semmit sem változtat a beteg lelki jellemzőin. elzáródás. hányingerek. Lényeges a gyomorfal (gyomornyálkahártya) szöveti ellenálló képességének meg­ gyengülése az emésztőnedvekkel szemben és a sósav túltermelődése. a kicsit és azt a szülőt. akihez legjobban kötődik. és ezek minden esetben felborítják egyébként is labilis nyugalmát! 218 . Bevezető tünetei az étvágytalanság. ha vérzés. fogyás. ami a feltételezések szerint közrejátszik a gyomorfekély kialakulásában.nincs ki­ elégítően tisztázva. sőt tökéletesen beleillik a képbe. A fájdalom étkezésre vagy hányáskor enyhül. később már maró. perforáció lép fel. hányások kíséretében fellépő felhasi fájdalom. elhamarkodottan von le végső következtetéseket.számos más betegséghez hasonlóan . Ez a személy többnyire az anya. A fekélybetegség kialakulásában régóta hangsúlyozzák az idegrendszer szerepét.Gyógyítás: Mindig együtt kell kezelnünk a kél embert. késszúráshoz hasonló érzés. a kóros lelki állapotok és a stressz jelentőségét. a gyomor átfúródik. Szövődményként vérzés is jelentkezhet. Nézzük milyen lelki. égető. melynek következményeként has­ hártyagyulladás lép fel. még rosszabb esetben a fekély átrágja magát. Kezelése: Általában gyógyszeres. szellemi tulajdonságok jellemzik a gyomorfekélyes embert. életet fenyegető állapotok. Lelki jellemzők: Az utóbbi időben az orvosi kutatások kimutattak egy baktériumot. Műtéti megoldás akkor jön szóba. Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt. GYOMORFEKÉLY Fizikai tünetei: Képződésének oka .

Azon dolgaira kell támaszkodni. efölötti bánatában folyamatosan emészti magát. melyek valódi örömöt ébresztenek szí­ vében 219 . Emiatt nagyon sok lelki vívódásban van része. Ha a gyomrával problémája van. akár szellemi táplálékról. abból lelkiismereti gondjai tá­ madnak. nem keres rá megoldást és természetesen semmilyen segítséget nem fogad el. hogy önmagának sem lesz képes megadni az elért sikerek örömét. A rossz. „Erőszakos". megemészteni. Nem osztja meg másokkal és ennek egyenes következménye lesz. és ez fizikai és szellemi szinten egyaránt izgatja a gyomorfalat. Ennek természetes követ­ kezménye lesz. de lenyeli (mondjuk a sértéseket) és igyekszik magát túltenni (sikertelenül). hogy megemésztctlen „anyag" van. A gyomorfekély nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. és ezáltal az emésztő nedvek elválasztása megnövekszik. amikor ki kellene törni. Eveken keresztül rágódik egyetlen problémán (ennek egyik következménye a fogak nagymértékű elvesztése). hanem évek hosszú sora alatt. valamit nem tud megemészteni. és mégis ragaszkodik hozzájuk. legyen szó akár fizikai. Bár nagyon törekszik rá. Nem tapasztalja az örömöt. új. nem teljesen kielégítő emésztés következtében gyakran vese máj . hogy idővel meggyengül és kifekélyesedik a gyomorfal. Végsősoron az agy/tudat vezérli az emésztést is. nem tudja elfogadni. hasznosított tapaszta­ latait és az azokhoz vezető utat nem adta át.illetve epeproblémákkal küszködik és ezek következményeként kialakulhat hajhullás és különböző bőrbetegségek. mivel rög­ eszméje: nem képes a váltásra. Továbbá nagyon jellemző vonás: az igazi gondjait nem mondja el. tehát ha a tudat azt ér­ zékeli. Tisztában van bosszantó körülményeivel. jobb élet teremtésére. Az elfogyasztott testi és lelki táplálék szájban elkezdett emésztése a gyomorban folytatódik.Nem jellemzi a nyugalom. amikor a csendes sza­ vakra van szükség és elfogadó. Ha ritkán mégis elfogadja a támogatást. A gyógyulás útjának minden körülmények között keresztül kell ve­ zetnie a megemésztett és így már értékké vált ismeretek hasznosításán. akkor utasítást ad az emész­ tésre. A fekély forrása lehet még. hogy a megemésztett. de általában rossz eszközöket vet be a cél érdekében.

vagy nem figye­ lünk rá. nem néz velük szembe. ha a tudatban. és szabadon beáramolhat életünkbe az éltető. a betegség alakjában. Tehát. Célja és hatása: lokalizálás és védelem. következésképpen tudatosan nem is fejezi ki azokat. amire figyelmet szentelünk. igyek­ szik figyelmeztetni. Mivel a lelkünk. a tudatunk nem lázad fel és nem tör ki. A gyulladás akkor kezd elcsendesedni. illetve a testben ez nem fejeződik ki. ezért ki kell. hogy fejeződjön valahol. ki kell. Amikor végre kifejeződik. Továbbá leszületésünkkor. válasz a kórokozók behatolására. a konkrét betegségeknél bővebben is megtalálható a pontos jelentése. amikor kifejezzük fájdalmun­ kat és helyébe friss tudást. Igen ám. örömet viszünk be. mondjuk a folyadékokkal! 220 . az Isteni Lélek igyekszik a tökéletesség. vörösödés. inkább minden igyekezetét. a testi fájdalom. gyógyító FÉNY. lelki forrongások következménye a testi tünetként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulladásos folyamat. Lázadások. vagyis titokban tartja a problémá­ kat. elégedetlenségeit. melegség (helyi vagy általános hőjelenség!) fájdalom és működészavar. máshol pl. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek. erejét a leplezésre. hogy nem meri felvállalni lázadásait. testet öltésünkkor ezzel a törekvéssel tökéletesen egyetértettünk. lehetőségünk van a kitörésre. és ennek követ­ kezményeként leomlanak a gyógyulástól távoltartó falak. A test. Lelki tünetei: Most általánosan beszélek a gyulladásokról. amire (végre) odafigyelünk.GYULLADÁSOK Fizikai tünetei: A gyulladás szöveti reakció. Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet. nem törekszik a konfliktus feloldására. vagy más (kémiai-fizikai) hatásokra. Nem fejezi ki. de mi a lélek nyelvét nem értjük. a betegség az. Klinikai jellemzői: duzzanat. a harmónia felé terelgetni a lélek emberi oldalát. hogy találjon egy olyan nyelvet. kipirulás. az eltemetésre fordítja. Mit értek titok alatt? Azt. de a lélek.

problémáit. Gyógyulásában a betegnek tevékenyen részt kell vennie az orvosi keze­ lés mellett úgy. de ezek mindannyian egy tőről erednek. 221 HAJHULLÁS . ra­ dioaktív sugárzás a legismertebb előidéző okok. legalább magának panaszolja el gondjait. egyáltalán nem döntenek. Emellett számos gyógyszer mellékhatásaként jelentkezik diffúz vagy foltos haj vesztés. Gyulladások. Keressen egy elérendő célt. Foltos kopas­ zságba vagy teljes hajvesztésbe torkollhat.A folyadékoknak a gyulladásos betegségeknél a friss információkon túl fizikai síkon is fontos szerep jut. idegeskedés előzi meg a gyakran (a feszültségből eredően) helytelen döntéseiket. hormonhatású készítmények. Lelki tünetei: Gyakran mondják az ideges.nőkön is. a csökkent pajzsmirigyműködésnek. továbbá. de fontos kiemelni. hirtelen haragú emberre: tépi a haját! Nos. amit minél hamarabb összhangba kell hozni. hiszen gyakran jelentkezik láz. Felborul a szervezet harmóniája. a kiszáradás. ezzel nem azt mondom. nem képesek nyugodtan döntéseket hozni. néhány új és drága vegyület kísérleti szakaszban és hajátültetés. Lelkiekben zavarodottak. A férfi nemi hormo­ nok jellegzetes kopaszságot okoznak . habár nem ilyen látvá­ nyosan. melyért érdemes küzdeni. valamint gondolkodásával feléleszti természetes élni akarását és a pozitív vágyait. A-vitamin.és szőrzetvesztés jellemző kísérője a rákos senyvedésnek. és figyelembe veszi életének napos oldalát is (mert vannak ilyenek). Fizikai tünetei: Az élettani hajváltás mértékét meghaladó hajvesztcség. csupán rengeteg té­ pelődés. a mellék­ vese-működés zavarait. ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében. fertőzések. cukorbajnak. hogy igyekszik szembenézni konfliktust kiváltó helyze­ teivel. hogy a haj. Elmélkedik. felborul az őselemek egyensúlya. Okai közé sorolhatjuk a hormonháztartás felborulását. Kezelése: Az alapbetegség kezelése. melynek következménye a folyadékvesztés.

hogy „a hallucináció sze­ mélyes valósága mások számára valótlan"! A gyakori akusztikus és op­ tikai „érzékcsalódások" mellett s többi érzékszerv területében is (szaglás. Lelki jellemzők: Minden ilyen észlelésnek van valóság alapja. hogy képtelen eldönteni . ereje meggyőző. ennek az egyoldalú ismeretnek egyenes következménye: döntéseket. melyik a való! Mi vezet ehhez az állapothoz? Erős és jelentős befelé fordulás. Mind a „valóság". Ér­ zetszerű élmény. hovatovább értéktelenek. melybe mindent képes belemagyarázni. Ez természetes módon vezet a hormonháztartás felbomlásához (kezdeti szakaszban ez nem minden esetben mutatható ki műszeresen. orvosilag). de zavart állapotban ezek az ingerek összekeverednek. A „beteg" (?) nem ismeri fel a hallucináció tényét. így egy nagyon egysíkú megisme­ rés alakul ki. mind az általa megéltek. tapintás. hívatlanul tör be a többi élmény közé. olyan átütő hatást fejtenek ki. Váratla­ nul. hiszen e kifejezés alatt a kontrolálatlan érzékeléseket értjük.igaz nem is akarja -. amely külső inger nélkül keletkezik. sőt tagadja azt. melyik észlelés igaz és melyik nem. csak nem mindegy. A külső ingerek megszűnnek beáramlani a tudatba. ami valamilyen lelki megrázkódtatás. mindenkinek vannak hallucinációi. íz érzékelés) felléphetnek ilyen élménnyel kísért jelenségek. A tudomány úgy. azzal az indoklással leplezi le. igaz.Mivel sokáig tart a döntés folyamata. Minden mást. el nem nyomható. hogy a tudat milyen állapotban van. nem a szó legszo­ rosabb értelmében. és ennek a hatásnak a folyamatosan jelenlévő sikertelenség következmé­ nye. bebeszélik önmaguknak: kevésbé értékesek. amikor a beteg nem képes többé eldönteni. és ÉRZÉKI MINŐSÉGE kifejezett. konzekvenciákat csak egyféleképpen képes látni. értelmezni. Ha úgy vesszük. ami 222 . nem irányítható. Az elme folyamatosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket. HALLUCINÁCIÓ Fizikai tünetei: Az orvostudomány szerint a hallucinációnak nincs valóságalapja. Igazán akkor lehet erről beszélni. s e valóságclményt mellőző jelenség leggyakrabban elmebetegségekben fordul elő.

vagy mint a matematikában. ami fe­ lettébb érdekes. lehetetlen erős jellemet. amit jelenlegi (földi) életükben nem lelnek meg. következésképpen a kialakuló én gyenge lesz. személyiséget építeni. a puszta tapasztalás lesz a lényeg és nem ez: mire lehet használni. A szellemi „dolgokkal" foglakozók körében azonban nagyon jelentős a kísértés. kialakul az egyoldalúság. Elfelejtik megvizsgálni: vajon mi értelme annak. de ez is benne van. azt fogja beépíteni. a lehetőség! Hogy miért? Mert egy olyan világ kezd feltárulni előttük. a tudat alattiból! Az egészséges ember annyiban különbözik a betegtől. amit látnak.több szempontból is -. Nem tisztem és szorosan nem is tartozik a könyv témájához. vagy létébe. A gyenge alapokra nehéz. érzékelnek. jelentőségébe. szétválasztani az „ér­ zékelt" két világot. Gyakran tapasztalom ezt a lelki egyensúly-megbomlást különböző ezoterikával foglalkozó emberek körében is. Továbbá olyan dolgokat tapasztalnak. mellyel ki lehet tűnni mások előtt és természetesen ön­ maguk előtt is. ahol mindazt megtalálni remélik. ez nem feltétlenül az emberek feletti hatalmat je­ lenti. 223 . hiszen hi­ ányzik egy nagyon fontos dolog: a gyakorlati megtapasztalás. Előkerülhetnek ezek a „hallucinációk" a meg nem valósított vágyaink temetőjéből. Maga a szellemi látás. de természetesen bárkivel előfordulhat időlegesen vagy állandósulva. figyelmen kívül hagy. minek következményeit az imént ecseteltem! Elveszítik realitás érzéküket. vagy lehet másként is? Ennyi bőven elég lehet a kettősség fenntartásához! De tér­ jünk vissza a különböző szellemi régiókkal foglalkozókhoz. ahogy gondolom. Márpedig a diszharmó­ nia kialakulása után már nagyon nehéz eldönteni.eltér a nagyon szűrt „tudástól". Mindezek egyenesen el­ vezetnek a lelki-tudati egyensúly elvesztéséhez. melyek alátámasztják elképzeléseit. Mivel nem vizsgálják tapasztalatukat . hogy belemenjünk a szellemi világok jelentésébe. nem is történhetne másként. A gyenge én pedig képtelen válogatni az ingerek között. hogy erőt vesz magán és elkezd kételkedni! Vajon úgy van. a visszaellenőrzés. Megcsapja őket a hatalom szele.

Természetesen az általam javasolt eljárás is csak akkor lehet hatásos. Amikor már megfelelően erősnek. vagyis a tanulság helyett más. Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­ pasztalástól. az émelygés. lenyelt. eltávolítása. hogy minél hamarabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától.A kivezető út: Én igazán csak akkor tudok megoldást javasolni. amely sápadással. felháborodást és görcsöt ébreszt benne. megbotránkoztatta. feldolgozni már nem képes és nem is akarja! A megértés és feldolgozás. Védelmi szerepe: a gyomorba került túlzott mennyiségű étel. mérgek. A táplálék bevitel folyamatát nagy részben elvégezte. érzelmi tényezők. stb. hogy kordában tartsa a tudatát. tápláléktól. Érdemes. Hányást okozhatnak hasűri folyamatok (gyomor-bél). ha a „kór" még nincs előrehaladott állapotban és elenyésző a hallucinációs folyamat. vagy hányinger. a gyomor lesüllyedésének érzésével jár. hogy ilyen helytelen döntést hozott. Fizikai tünetei: Reflexfolyamat. Lelki jellemző: Azok a dolgok melyeket megrágott. Feszültsége. látási. talán könnyebbnek tűnő utat választ. Eredménye­ képpen a gyomortartalom a szájon át kiürül. hiszen rossz érzéseket ébresztett benne. Ekkor is szüksége van a megfelelő támogatottságra. Meg akar tőle szabadulni. felidegesítette. sőt szükségszerű felkeresni a megfelelő szakorvosi rendelést. szaglási ingerek. és számos területről kaphat ingere­ ket. hallási. károsító hatású anyagok. de meg­ emészteni. nyugodtnak — tapasztalja magát — léphet tovább. befogadott. A hányás központja az agyban van. HÁNYÁS . ami erősíti meggyengült énképét. központi idegrendszeri hatásra jön létre. de időköz­ ben ráébredt: neki ez nem kell. A hányást általában megelőző jellegzetes érzés illetve (tünetcsoport). amikor az a beteg szándékaival megegyezik és tesz azért. tünet együttes. 224 HÁNYINGER. vagy verejtékezéssel.

erős antibiotikus 225 HASHÁRTYAGYULLADÁS . majd a has felfúvódik és a bélműködés bénulás miatt leáll.Ami megkülönbözteti a hasmenéses tünetektől. há­ nyinger és hányások mellett igen erős hasi fájdalom alakul ki. A hasüreg falát bélelő és a hasűr és a medence egyes szerveit borító csillogó. de gyorsan meggondolja magát és igyekszik minél hamarabb kivetni. majd fokozatosan sokkos állapot. A beteg halottsápadt. stb). mivel a hashártyalemezek közötti virtuális résben csekély mennyiségű kristálytiszta. Választhatunk különböző megoldások közül. felháborodást váltanak ki. Életünk során gyakran érnek bennünket kritikák. tiszta savóshártya. melyek felborították eddigi cléképzelését a világról. Gyulladásának oka: az egyébként steril hasürbe kórokozók jutnak. A gyógyításban gyakran műtéthez kell folyamodni. illetve olyan ingerek melyek ellenállást. Úgyis csak úgy tudunk viszonyulni a külvilághoz. súlyos. le­ nyeli a táplálékot (szellemit-fizikait egyaránt). mely kómába torkollik. Fizikai tünetei: Az emberi test legnagyobb kiterjedésű és felületű savós hártyája a hashártya. így van ez a hányinger. Gyors lefolyású betegség. hogy befogadja. gyak­ ran mondjuk: felfordult a gyomrom. beavatkozás nélkül akár órák alatt halálhoz vezet. Gyógykezelése: Azonnali műtét! Antibiotikumok. A has izomfala deszkakeménnyé válik. verejtékezik. Ez így is van a szó legszorosabb értelmében! Olyan benyomások értek. A rossz általános közérzetet rövidesen súlyos elesettség követi: láz. steril folyadék foglal helyet. keringés-légzés gyógyszeres támogatása (infúziók. ahogyan önmagunkkal szemben is reagálunk. hányás esetében is. végül a légzés és a keringés összeomlása halálhoz vezet. életet fenyegető állapot lép fel. pl. így a zsigerek egymáson akadálytalanul elcsúszhatnak. hogyan viszonyulunk világunkhoz. a gyomor-bélrendszer átfúródása vagy elhalása következtében. tudatvesztés lép fel. csak rajtunk áll.

Vagyis újra fel kell fedeznie: értelme van az életére.tisztában van és csendben működik benne. Az elégedetlenség pedig türelmetlensé­ get. hasznosításhoz szükséges rugalmas bizton­ ságot szolgáltatja. Eb­ ben a megmerevedett lelki állapotban meglehetősen érzéketlenné válik a nyugalmat adó érzésekre. vágyak egyre erősebbé. A beteg megunja a nyugalmat.egészség -.könnyen belátható . A pihenés a feltöltődés időszakait elfecsérelt. 226 . a türelmetlenség pedig merevséget. keménységet eredményez. a burok. milyen események vezettek a gyulladáshoz (lásd még gyulladás)! Sokáig birtokában volt ennek az állapotnak . elégedetlenség vezet. elvégzésére áldozza és ezzel párhuzamosan nem. mert energiáit „felesleges" dolgok megértésé­ re. Lelki jellemzői: A szeretet azon megjelenési formájával mutat összefüggést. Ezt segíti elő a hashártya. hiszen a páciens rendkívüli fájdalmakkal és halálfélelemmel küzd. A gyógyulás útjának mindenképpen keresztül kell vezetnie az „idő­ szakításon". Ahogyan az érzelmek „tombolása" erősödik. feldolgozáshoz. felesleges tunyaságnak éli meg. de aztán érték­ rendje lassan átalakult. Ezek az apró ismeretek. Erre azért kerül sor. sőt növekedésnek indul. de ettől függetlenül a vágy ott van. ami fokozza az elégedetlenséget.tudat alatt . tudásá­ ra. Az optimális emésztéshez. Betegsége kialakulásához egy belső dac. Mindezekkel . mely az emésztéshez. védelmező teret alkot a „dolgozó" részben. kezdte figyelmen kívül hagyni a sikereket. tapasztalataira fordított időnek. mert úgy érzi. Érzéketlenné válik rá vagyis egyre kevésbé tudja átélni. Nézzük meg. nyomasztóbbá válnak.kezelés mellett a beteg nyugalmának biztosítására megengedettek a ká­ bító fájdalomcsillapítók is. lázadás esélye is. vagy nagyon kevés ideje marad a valóban fontosakra. úgy fog nőni a gyulladás. anyagcseréhez . valaki vagy valami ráerőltette.csen­ desség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik.

akkor a szervezet igyekszik minél előbb megszabadulni az „idegen" behatásoktól. de nem teszi. amit meg kellene emésztenie. Kezelése: A hasmenés rendszerint tünet. ha nem követi a lecsendesedés és a cselekvés. mit kellene tennie. Azért igyekszik szabadulni (nem feltétlenül tudatosan) az őt ért ingerektől. nem tudatosodik benne. ideges állapotok. Okai: gyulladások. Gyulladás oka: inkább lázad. kevesebb kockázatot lát benne! Igaz. semmi esélye sincs a változásra. A hasmenéses széklet lehet vizes. koplalás. nyákos. Lelki tünetei: Itt. híg vagy pépes. „Természetes" tünet. 227 . híg székletürítéssel. jelentős lépést tehet a szabadulás. erjedéses vagy rothadásos jellegű. Jó dolog a háborgás. Gyógyítjuk a mögötte lévő betegséget (pl. nem sok értelme van. mert nem hajlandó lecsendesedni. de mást választ. a beépítés szükségszerűsége mellett elsikkad. de önmagában. háborog. vagy fizikai jellegű). a kiadás után a feltöl­ tődésre). sem mint tegyen valami értelmes. a nyugalom és a megértés felé. Általában olyan dolog ellen lázad (szellemi. lenyugodni. Tudja. Éppen ezért lázad. ha olyan dologgal szembesülünk. A háborgás értelme abban rejlik. fertőzésben). vagy a bélfal gyulladásos állapota. Tudását nem alkalmazza. dühösek. gennyes. fel kellene használnia élete jobbá tételére. ételmérgezés. lázadni. Tudja: elég szeren­ csétlen dolog idegeskedni. de természetesen vonatkozik az állandósultra is. de később igen! Az a tény. Pedig eb­ ben megtalálhatná a benne rejlő tudást.HASMENÉS Fizikai tünetei: Rendszerint többszöri. diéta. stb. hasznos dolgot saját érdekében! Sokszor könnyebbnek tűnhet háborogni. hogy megszabadul a fölös feszültségektől. lázong. folyadékveszteséggel járó tünetegyüttes. melyet fokozott bélmozgás kísér. de lelki állapotának következtében mást nem tehet! így kell hozzáállni: most nem. véres. allergiák. most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről beszélünk. Amikor ez a düh nem szabadul fel (tudatosan tehát nem törekszünk a megértésre. indulatosak leszünk. Folyadékpótlás. hogy kudarcaiban van tanulság is. amit nem érzünk jogosnak.

hovatovább boldogsággal vagyunk eltelve. Amikor jó érzésekkel. Beletörődött: semmi sem változik. Az allergia csupán annyiban különbözik az imént vázoltakkal. gyorsan meg kell szabadulnia a félig megemésztett. minden úgy rossz. Akkor mi a teendő? Törődjünk bele. mert valami egészen mást. nyugalommal. Az irányítás hiánya szorongást ébreszt (lásd ott). terhe alól. hogy a felfogása a megemésztésre váró dolgokat illetőn állandósult. rá hatást gyakorló emberekkel nem tud összhangba kerülni — és mégis ki kell egyenlíteni az energiákat. Vagyis a felszívódott „anyagokkal" sem tudja pótolni a veszteséget.inger . és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el". megélés marad tudatának felszínén. de amikor figyelme másra terelődik: változnak dolgai! Mivel nem képes kezelni érzéseit — a körötte lévő. 228 . illetve a megoldást meg kell fordítani. lemond a hasznosakról is. hogyan éljünk vele együtt? Sehogy! A kérdést. megszabadulni a feszélyező dolgoktól! Ez a tevékenység nem egyszerű feladat. egyenesen következik. hasznosította az „elfogyasztott táplálékot". jót engedtünk be. hogyan fogadjuk el. Mivel csak a zavaró.tökéletesen . megszabadulni egy adott problé­ ma súlya.elfogadni. ki kell hagyni. ahogy van és ezen képtelenség változtatni. amikor valami egészen más tölti ki életünket. magáévá tette.nem kerülhet be. A gyógyulás: A feszültség kiadása. félig megértett dolgaitól. Bemere­ vedtek az elképzelései a világról és a benne lévő dolgokról. hogy „elkerültük" a negatív élményeket. A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont. sőt roppant nehéz. Ebben az esetben ugyanis semmi más . hogy lehetetlen.Fontos tényező továbbá: részben már megemésztette. Úgy tudunk . félig feldolgozott. ingerlő értelmezés. Valóban képtelenség. és ott már nem marad elegendő hely. de még azt is megkockáztatom. Nem kerülhet be.

hogy értelme legyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés. Másrészt szőlőfürtszerű szerkezetébe ágyazva kicsiny szigetek sokaságát tartalmazza. ahol az epe is beomlik). Lelki jellemzői: (lásd még: cukorbetegség) Az embernek alapvetően kétfajta „ételt" kell megemésztenie: úgymint a jókat . mely a beteget a meg­ semmisülés érzetével söpri el. dudoros felszínű képlet. hogy megnő a sejtek szénhidrát-felvétele a vér­ ből s így egyben cukorfelhasználásuk is. A szerv heveny gyul­ ladása nem ritka. ami annyit jelent. kiválasztását a máj végzi. Heveny hasi katasztrófa képében jelentkezik. ugyanis egyrészt felépítése nyál­ mirigyszerű: emésztőnedveket . A hasnyálmirigyet érintő nagyszámú kórkép között gyulladások. határo­ zottsággal lehet megemészteni. a hasnyálmirigy egy másik hormont is termel. Okát néha nehéz felismerni. 229 HASNYÁLMIRIGY . Ez utóbbi a glukagon. valamint a rosszakat . hosszúkás. me­ lyek az inzulint bocsátják a vérkeringésbe.termel és juttat a bélbe (ugyanott. amely villámcsapásként sújt le a betegre. övszerű felhasi fájdalommal és a sokk-hatás olyan elemi erejével. legtalálób­ ban a kutya nyelvéhez lehet hasonlítani.régiesen mondva „hasnyálat" . szeretetet.édességeket. feldolgozás. j ó és rosszindulatú daganatok egyaránt szerepelnek. a heveny hasnyálmirigy-elhalás órák alatt vezethet halálhoz. vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt. Az inzulin fehérje. Külső és belső elválasztású mirigy. nemegyszer alkohol vagy vírus által kiváltott izgalmi állapot. Kedv kell ahhoz. E dolgaink megemésztését. Arasznyi. melynek hatá­ sa az inzulinéval ellentétes: vércukorszint-emelő és cukor-raktározást fokozó. hornionvegyület. e folyamat vészes kórjóslattal bír: legsúlyosabb formája.keserűeket. Hogy a cukorforgalom (beépülés és mozgósítás) tökéletesen szabályo­ zott legyen. Haránt fekve helyezkedik el a hasüreg hátsó falához tapadva a felső ágyékcsigolyák magasságában. Hatására csökken a vércukor­ szint.Fizikai jellemzők: Májunk mellett a másik nagy hasűri emésztő mirigy. megértés és tanulság! Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indulattal. Valóban.

mö­ götte számos betegség szerepelhet. izom.Vannak olyanok is. vagy a szívtájékról a bal lapockába sugárzik. gyakran feladja nekünk a leckét a szeretethez való helyes viszonyulás megtalálása. az örömhöz való viszonyunkat alakítja ki. Lelki oldal: Az imént felvázoltak látszólag igen változatos okra mutatnak rá. azon­ ban gyökerük. daganatok. s az ezekkel gyakran társuló kínzó köhögés. feszültségeket ébresztenek bennünk és ebben az állapotban megbomlik a hasnyálmirigy egészsége is. hasító fájdalmat okoznak a hát területében a mellhártya (és tüdő) gyulladásos folyamatai. hogy semmit sem kívánnak ránk erőltetni. miért háborgatnak? Miért erőltetik ránk gondoskodásukat? Gyakran ezek az ingerek. együttér­ zés szükséges. Fizikai tünetei: A törzs hátulsó falának fájdalma az egyik leggyakoribb panasz. kezdeti tulajdonságaik azonosak.és idegfájdal­ mak s természetesen a sérülések (bordák. amikor tisztázódik. E szervünk a szeretethez. Hátfájást okoznak a testtartással kapcsolatos hibák. melyek egész életvitelünkre. a porckorongok sérülései. 230 HÁT . betegségei). Ezt a részt. Valljuk be őszintén. hátunkra veszünk. amiket cipelni értelmetlen dolog. melyek az . csigolyák törései. Vagyis amikor megértjük. mikor azt nem tudjuk megérteni. (lásd még gyulladások) A hasnyálmirigy termeli belső erőink azon részét. Ekkor olyan erők szabadulnak fel. mérgelődéseket. hátul lép fel. epekő vagy epehólyag-gyulladás pedig jellemzően a jobb lapocka területébe küld kisugárzó fájdalmat. gondolatok. ezt a tulajdonságot tükrözi a hasnyálmirigy. Van. miért nem szeretnek. Segít azon táplálékainkat feldolgozni. a jó érzések­ kel kapcsolatosak. van. megértés. A szívbetegségekben a fájdalom gyakran a hátban. melyek a szeretettel.ideális tüzet növelik. szabadságér­ zetünkre hatással lesznek. Szúró. Gyakran olyan terheket is a vállunkra. amikor azt nem értjük. hogy nincs ellenünk a világ. melyekhez rengeteg szeretet.

értékelni. 231 . Ha el is jut. mert ahhoz az kellene. akkor sikerül. bizonytalan izom. hogy valóban át tudja magát adni kitűzött céljainak. A hát merevedései illetve az itt tapasztalható méreglerakódások konkré­ tan tükrözik azt a lelki állapotot. terhek mutatkoznak itt és okoznak különféle betegsé­ geket és fájdalmat. melyben rengeteg haragot él át a hordo­ zott terhek miatt. A láz és a hidegrázás gyors kezdetet jelent. azok értéktelenek maradnak. Dac lesz benne. ami előtte van. hogy valamilyen nyomasztó dolgot megoldjunk. hányingerek. hogy csak akkor képes eljutni kitűzött céljaihoz. hogy ha nagyobb erővel esik neki.és izületi fájdalmak. figyelme már csak a gondokra. hogy semmi értelme. hányások ala­ kulnak ki. HEPATITIS Fizikai tünetei: A fertőző májgyulladás első tünetei: fáradékonyság. torokpanaszok. Oda viszont nem jut el. Az étvágytalanság azonban már ezt megelőzően is súlyos. Nem fogja megoldani. melyeket mások helyett magára vett. Abból a kitűzött célból merítsen örömet. amikor ténylegesen arra a közeli. Esetleg azokat a terheket is hordozza. nem vett tu­ domást róluk. ami tovább sarkallja ebben a hiábavaló munkában. amit elérhetünk. így bármilyen sikert is ér el. további erőfeszítésekre készteti. terhekre lesz befogadó. örömteli célra koncentrálunk. amikor leveti magáról a felesleges terhe­ ket. A terheket levetni pedig egyetlen módon lehet: leesnek azok maguktól. Cipeli annak biztos tudatában. és azt hiszi egyszer majd sikerül. Mire odaér elveszíti a türelmét. Felmerül a kérdés: miért teszünk így? Furcsa dolog a vágy! Vágyunk arra. Mit tesz ilyenkor a „normális" em­ ber? Felveszi a hátára és cipeli. Ezekből azt a követ­ keztetés vonja le. hiszen nem tud mit kezdeni vele. melyekkel a beteg nem nézett szembe. de közben bebizonyosodik: most nem vagyunk képesek szembefordulni vele és megoldani.Azok a problémák. nátha. általános rossz közérzet. A gyógyulás feltétele lesz annak újrafelfedezése. nem fogja észrevenni.

tünetet még nem okoz. mellékvesekéreghormon­ tartalmú szerek (szteroidok). A máj megduzzad. A hepatitis főleg szájon keresztül terjed. feszülő. egy idegen anyag szerveztünkben éhen hal. Egy olyan jellegűvel. a megértés hiánya. illetve a járulékos tünetek) A máj a szellemi mérgek. diéta: fehérje tilalom. Az imént felsoroltak vezetnek a fertőzés kialakulásához. A bevezető tüneteket követő ötödik-tizedik napon megjelenik a sárgaság. amire az embernek legin­ kább szüksége lenne! A lelki erőt! A szervezet befogadja a fertőző anyagot. Lelki oldal: (lásd még: máj. A fertőzés létrejötte alapján lehet kikövetkeztetni lelki jelentését. Az adott terület meggyengülé­ se pedig oda vezet. tapasztalatokból igen nehéz feladat bármit is meríteni! Azok csak elvenni tudnak! Mégpedig éppen azt veszik el. ami hasonla­ tos. megélt örömeiből nem merít. meg nem valósított vágyaiból! A nem létező dolgok­ ból. a meglévők mellett nem áll ki. 232 { . cukorinfúziók. Kevésbé gyakori. helyettesíteni a hiányzó részeket. Ne felejtsük el. vagy a vér által közvetítve. Terápia: Agynyugalom. Nincs tisztában saját szexuális szokásaival. Táplálja. hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző betegsé­ gek befogadására és táplálására. Különös tünet a dohányfüst-undor. fertőző betegségek. mert . melynek következtében csökken a belső tűz. gyengeség jön létre. csak az el nem ért. az indulatok átalakítását végzi. fájdalmas. de kap tőle „valamit". akkor annak jelentése a következő: gyengesé­ geinket kihasználva a fertőző anyag átveszi az irányítást. vagy leginkább hasonlít a hiányzóhoz. Ezeknek egyenes következménye lesz a feldolgozás-. mert igyekszik kompenzál­ ni. hogy nemi úton. a fizikai terhelés és az alkohol szigorú mellőzése. Tehát egyrészt meggyengül: sikereiből. tehát amikor itt csapódik le a fertőzés. Ezek­ ből pedig erőtlenség. a belső öröm.Hasmenések lépnek fel. Példa erre a szervátültetés. vitaminok. de a gyulladás ekkor még nem jött létre.ha nem is sokat. az elesett beteg elviselhetetlen fájdalmakat érez a jobb bordaiv alatt. nem is annyira jót -.

De hogyan is erősödhetne meg. Gyulladásai igen gyakran a mumpsz szövődményeként lépnek fel. HERÉK . Tarthatatlan ez az állapot: meg­ mondják nekem. mit szeressek. táplálékokat vonja meg magától. amikor az ember tudata mélyén lassan megfogalmazódik a helyzet tarthatatlansága. láz. Tehát tudja: elérheti. Antibiotikumok. Meg kell találni (vannak ilye­ nek) azokat a foglalatoskodásokat. mibe kell beletörődnöm. a kudarcokba. melyek leginkább stimulálnák határozottságát. Láz-fájdalomcsillapítók. Annyira lecsökkent a belső tűz.igaz ezek nem szívből jöttek -. borogatás. Öröm nélkül. (Bár ez így nem igaz. igen súlyos fájdalom. meg kell erősödnie. Vizenyő. Cukorinfúzió. előtérben tartásá­ val. szabad akarat nélkül élni: ez következményekkel jár. mit kell elviselnem. A beteg ráébred. melyek kikapcsolják a tudatot. hogy külső se­ gítséggel kell „szítani". el kell indulnia saját útján. Következménye lehet sterilitás. a beteg ezt így éli meg). fel kell állnia. hidegrázás. melyek mindig is ott voltak! Hormon készítmények. A lágyék érzékeny. mit szerethetek. Ez lehet akár a sze­ xualitással kapcsolatos is. Azaz a beteg képes teljesen átadni magát annak a dolognak. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni az Albert által leírt gyógymódokat. Nézzük meg.A gyulladás akkor ölt testet. Fizikai oldal: Gyulladásos folyamatai a mellékhere duzzanatával járnak. az örömteli célok kitűzésével. milyen szerekkel kezelik a beteget! Pihenés. elesettség a vezető tünetek. amikor éppen azokat az inge­ reket. ágynyugalom. Annyira hiányzik az életet megédesítő tapasztalás. Annyira belefáradt már a hiábavaló próbálkozásokba . Ta­ lálja meg azokat az „apró" sikereket. a fájdalom jellemzően fel és hátra a borda és a ge­ rincoszlop közötti szögletbe sugárzik. Gyógyítása: Szigorú pihenés.

Nem szívesen fizet. de itt meg kell jegyeznem: a férfi nem kizárólag férfienergiákkal. ahogyan önmagával. akkor. Erre igen egyszerű a válasz „amilyen az adjon isten.Lelki oldal: (lásd meg: heredaganat) A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés. de akkor beszélnünk kell az érme másik oldaláról is. a „magok" elvetése! Ez nem csupán a nemi dolgokra. hanem az élet minden területére vonatkozik! Természetesen. és önmagához. vagy társas kapcsolatban él. tehát akinek adja azt sem fogja maradéktalanul ki­ elégíteni. vagy az imént em­ lített „magot". meghatározó szerepe az aktivitás. melyik volt előbb: nem fogadták az adott örömöt. vagy nem adta. Önmagának sem juttat örömteli gondo­ lataiból! Ha önmagának nem ad. olyan a fogadj isten". az érezni fogja. Ha pedig számára sem elegendő. és vi­ szont. nagyon távol lesz az igazi. hogyan adna belőle másnak? Ezt a diszharmonikus viselkedést a beteg kiterjeszti az élet minden területére! A férfi elsődleges. Igaz ez fordítva is! Úgy fog viselkedni környezetével. akkor válik a férfi hajla­ mossá a megbetegedésre. akkor. (Most sem az egymás melletti elbeszélésről szólok!) 234 . Nem akar kiadni magából. Nem a kiváltó okot kell megkeresni! A gyógyulás útja pedig egy alapos beszélgetéssel kezdődik. hanem kötelességből adta. ahogyan viszonyul a világhoz. vagy valamilyen gátlás következté­ ben nem képes átadni. Megbomlik a benne lakozó férfi és nő között lévő egészséges harmónia. amikor valamilyen tudást. úgy fog viszonyulni szűk környezetéhez. amit mégis ad belőle. partnere is hasonló típusú problémákkal fog küszködni. Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait". mert annyi csalódás érte már! Ezeken a csaló­ dásokon ne csodálkozzunk! Ennek így kell lennie! így kell történnie. ennek pedig egyenes következménye. nem önszántából. Herebetegségek akkor kezdenek kialakulni. Azt azonban képtelenség eldönteni. Amennyiben házasságban. az öröm és a gondola­ tok átadása. hiszen önmagának sem ad eleget belőle. hogy nem szívesen „fizet" érte. és ekkor a kör bezárult. ismeretet nem akarja. önzetlen adástól! Akinek adott. sajátossá­ gokkal rendelkezik! Megtalálhatók benne a női tulajdonságok is.

majd kicsiny hólyagocskák képződ­ nek. amikor a kimondott vagy a ki nem mondott szavak legyengítik a terület immun­ rendszerét. és természetesen stresszhatás. nem mint eddig! Fizikai tünetei: Nincs bizonyíték arra. mivel harcolni. hogy a herpeszcs ajak. ezek felszakadnak s végül pörkösödnek. fizikai vagy kémiai inger. de olyan inger is. az eltérés csak látszólagos. illetve. helyezze maga mellé! Kezelje környezetét ugyanolyan elbírálással. tegyem. étert. Be­ tegséget csak akkor okoz. mint önmagát.és szájüreggyulladás ragályos lenne. s ez könnyen ért­ hetővé válik. A tünetek között szerepel az égető érzés. Hatásos kezelés nem ismeretes. Lelki gyökereik rendkívül hasonlatosak. mert más esetben nem okozna ilyen jellegű konfliktust. vagy ne mondjam. amikor elgondolkodunk. Lelki jellemzői: Fő problémája: mondjam. Égetőek a beteg kialakult konfliktusai. ráébredünk. Hiszen ha nincs kivel. amely pontosan nem is azonosítható. valamint Cvitamint és helyileg kloroformot. semmilyen módszer sem tűnik sikeres­ nek. melyekre tudja a helyes megol­ dást. maga fölé helyezné környezetét. Alkalmaznak bizonyos vírusellenes anyagokat. ha valamilyen egyensúly-eltolódás jön létre kiváltó tényezőként. ne te­ gyem!? A herpesznek két típusa ismeretes: az ajakon valamint a nemi szerve­ ken jelentkező.Ahelyett. hogy maga elé. s ez lehet hőmérsékletváltozás. Annyiban különbözik a két betegség. Ugyanúgy. A betegség égető érzéssel kezdődik. akkor maga a harc is értelmetlenné 235 HERPESZ . miszerint a vírus az ajakhámban él. Az ajakherpesz vissza-visszatérő herpeszvírus-fertőzések következ­ ménye. mennyire érezzük égető szükségét a harmónia visszanyerésének. ahogyan az érem két oldala! Száj: az itt jelentkező tünetek akkor nyilvánulhatnak meg. de van olyan elmélet is. kenőcsben. Tudnia kell.

tökéletes. Márpedig. melyben a vírus gyökeret ereszthet. Nem teremtődik olyan „termékeny föld". érzéseit. gondolatát. és jelentős belső háborgást vonnak maguk után. nézeteltérést pedig nem igyekszik tisztázni. melyekkel igyekezett elnyomni a másik szabad akaratát. ismerethiány miatt nem képes fel­ ismerni. akkor mindkét fél . de ezek szinte minden esetben egyszerre jelentkeznek. nem kellett volna kimondania! Nem kellett volna kimondani.válik. védekezni a betegséggel szemben. hanem valami egészen mást! Ezzel nagyon is tisztában van. sokkal inkább vádak és olyan érzelmek. és nem azt mondta. ezért semmilyen tünetet sem okoz. hogy az immunrendszere . Ha mégis jelentkezik a hatás. de legalábbis rosszul megválasztottak. az annak a jele. de elmaradt. hogy megbomlott az egyensúly. amit mondani akart. élni képes. mert ott volt az ideje és a helye. Ennek oka abban keresendő. megerősödhet.az előadó lelki állapota a döntő! Mit is jelent ez az égetés? A legtöbb emberben már jó ideje létezik a herpesz vírusa.ezen a területen . Nem igyekszik. vagyis megakadályozza a vírus kifejlődését. A lényeg: a szavak alaptalanok. amikor bizonyos dolgokat ki kellett volna mondani. Lényegét tekintve ez semmiben sem különbözik az előzőektől. hiszen azt hiszi (tudja). ha harc van. és valamilyen blokkolás.mindkét ismeret jelen van! A kialakult helyzetben képtelen eldönteni. rossz időben hangzottak el. de észlel­ hető hatást nem fejt ki (mások véleménye szerint szinte mindenkiben jelen van valamilyen formában). A ki nem mondottak akkor okozzák a herpesz tüneteit. A kimondott szavak következményeként akkor lesz herpesze.a hallgató szemszögé­ ből . vagyis tudja mit. sőt még az ellenkezőjével is. A szavak nem pusztán szavak voltak. hogyan kellett volna. hiszen nem úgy. Miért lesznek ilyen következmények? Mert nem volt alapjuk. csupán az érem másik oldala! 236 . hibát megengedhetetlen hibát követett el. vagy sem! Ekkor már teljesen mindegy mit tett . ha ér­ zelmeit. melyeket (akár gondolatban is) szavakba öntött. Az ebből fakadó összeütközést. Miért bomlott meg az egyensúly? Két oka van. helyesen beszélt-e.

igenis kellene! • A száj jobb oldalán: munkahelyi. ami jelentő­ sen elősegíti a gyógyulást és a helyes megelőzést. A gyógyulás útja: A betegre jellemző a probléma benntartása! Ennek egyenes következménye lesz a feszültségek felszaporodása ezek kordában tartása jelentős erőket von el. (a betegség kialakulá­ sához sok esetben nincs is szükség a félelmen kívül semmire. vagyis sokkal kisebb az újra kialakulás veszélye! 237 . ugyanakkor semmilyen mellékhatásuk nincs. kit égetnek. Emellett a krém a megelőzésben is jelentős szerepet játszik. az anyagi dolgokra vonatkozó sza­ vak jelenléte fedezhető fel. érzésekkel kapcsolatos dolgot mondott el. a minél hamarabbi megsza­ badulás reményében „kiengedi" a felesleges gőzt.: fizetésemelés fölösleges kérése. vagy éppen ellenkezőleg. Már nem nézi.kevésbé hagy maradandó rossz emléket -. A beteg úgy viselkedik. hogy a szexuális szo­ kásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konf­ liktusok. Azzal a jelentős kitétellel. A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. Ekkor már nem képes megfelelő. igyekszik meg­ szabadulni. sebesítenek meg. amit ne lehetne helyrehozni! A Fáma Antiherp ajakápoló krém hatóanyagai igen hatásosan kezelik a kialakult elváltozást. Sokáig benn tartja a nyomást. Csupán szabadulni szeretne! Nem követett el bűnt. majd. És ez jól van! Ebből a felismerésből következik: nem másokat akart megbántani. amit nem. A természetes anyagokból álló krém elősegíti az egészséges állapot vissza­ nyerését. és így is kialakul a herpesz). csak ontja magából.A konkrét okokat a jelentkezésük helye alapján ismerhetjük és érthet­ jük meg: • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel. Csökkenti a hólyagképződést és a felülfertőződést. elfogadható mederben tartani feltoluló indulatait. olyan hibát. Ezt hirtelen kirobbanás követi. • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások. mint az elzáródott biztonsági szelepű kukta. pl. nem másoknak kívánt fájdalmat okozni. • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érintett. a rövidebb gyógyulási szakasz rövidebb lesz. Ha a félelem csökken .

Az alhasi fájdalmat hideg­ rázás. csípős érzéssel járó.vándorló. Az elzáródás következménye vizeletpangás. vagy a hólyagban lévő kő. és ha nem tud leürüli. vese) A betegség mindkét síkon a „szennyező". valamint rákos folyamatok esetén egyértelműen kórjelzö a vérvizelés. Lelki okai: (kapcsolódó fejezetek: kő. mert nem tölthetjük minden időnket azzal. a hólyagfal megreped. Másrészt igazodik ahhoz a ritmushoz. feszélyezte. kiürítésre váró anyagok átmeneti tárolásához való helytelen viszony következtében alakul ki. prosztata-túltengés. annyira nyomasztotta. daganat. A vizelet sötét. A szabad hasűrbe betörő vizelet hasi katasztrófát okoz. amitől megszabadul. 238 HÓLYAG . hogy már „nincs ideje" tartalékolni. Előfordulhat lázadás. A sűrű inger mellett kismennyiségü. Ha akadály van (vizelet-elakadás.a veséből . néha görccsel kísért vizeletürítés történik. vagy alatt (húgycső) keletkezik. hogy megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól. égető fájdalommal.(húgyhólyag) Fizikai tünetei: Gyulladásos folyamatainál (a jól ismert „felfázás") a vizelési inger gyakorivá válik. zavaros színű. amikor már lényeges feladatnak érezzük. elodázni a szabadulást. Elfogyott a várakozáshoz. Azért történik így. Lefelé . vagy túl világos. gyulladás. elesettséggel. nyugalomhoz szüksé­ ges lelki erő. A tudásanyag. láz kísérheti. és csak akkor kezdünk szelektálni és üríteni.anyagokat -. hogy nem azonnal . akadályokba ütközik. Az életfolyamatok természetéhez tartozik. megértenie. Okai: kő. émelygéssel.akaratlanul hanem bizonyos idő elteltével ürülnek ki a szervezetből a felgyülemlett anyagok. A folyamatosan termelődő vizelet a hólyagot robbanásig feszíti. hogy fel tudjuk fogni: megszabadultunk. daganat. Benn kell tartani a kiszelektált ismere­ teket . hogy megvárunk egy bizonyos mennyiségű felgyü­ lemlett problémát. meg tud­ tunk szabadulni! A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: elveszítette türelmét. mert igen nehéz. úgynevezett „stop") a hólyag felett (húgyvezeték). bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia.

Ez ennyit tesz: a lázadásra csak akkor kerülhet sor. Fizikai jellemzők: Légzési zörej.szűk határok közé szorítja. s így egy sajátos hangjelenség jön létre. pihenés alkalmával. ami jelentős hatást gyakorol ránk és elveszi erőinket. Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt. másrészt amikor valamilyen elérhető cél kerül szemünk elé. A gát alapvető tulajdonságai közé tartozik a kordában. olyan üresség. amikor egyrészt túlzásnak érezzük az elnyomást. annak hátsó széle lebegni kezd a garat hátsó fala és a nyelvgyök között. s rendszerint hanyatt fekvő helyzetben lép fel. Olyan dolog ellen lehet küzdeni.Gyulladás keletkezik a hólyagban. amikor teljesen ellazulunk. melyet a pozitív tapasztalatokkal kicserélhetünk. A feszültségeket . lelkiismeret furdalásunk van. pl. amikor valami ellen kell harcolni. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia. örömtelit. hogy jól esett az étel vagy sokat ettünk. nem adhatja ki feszítő. pihentető ellazulás elé. Akkor kezdünk lázadni. szívjuk legin­ kább magunkba az új. Ez 239 HORKOLÁS . mert a beteg azt érzi. más része pedig az orrgarat felé áramlik. Lelki oldala: Alvás. Ilyen áramlási viszonyok mel­ lett a lágyszájpad rezgésbe jön. feszült állapota­ inkban nem töltődünk fel minden szinten. A kivezető út: Újra fel kell fedezni. ezzel a cserével lehet elérni.napközben . amely alvó (esetleg eszméletlen) embernél észlelhető. hogy valami jólesőt vettünk magunkhoz. A gátolt orrlégzés egyik jelensége. miért pont vele történnek ezek az ese­ mények! A gyulladást minden esetben megelőzi a terület kihűlése. nem szaba­ dulhat meg. Nyitott szájnál azonban a kitóduló levegő egy része a szájüreg. Napközben. égető problémáit. éltető erőt. mennyi jót. csak így. tudatos. Ha a száj zárt. Merjen beszélni problémáiról. hogy üresség keletkezzen. hasznosat tanult megértett dolgaiból! Rá kell ébredni: a világ legtermészetesebb dolga kiadni a fe­ szültségeket. Bizonyos fokú bűntudatunk van attól. a mederben tartás. a kilégzett levegő a lágyszájpad mögött az orr felé áramlik.

de a beteg ragaszkodást mutat. de bizonyos mértékig büszke bajaira! Büszkeség mutatkozik abban. Biztos pont lehet a „tény". sikerélményeket tapasztalni? Azt a beteg nagyon is jól tudja! Elegendő felidézni szíve legrejtettebb vágyait. az élet nem engedi szabadon cselekedni. szabadulást eredményez. MELLÉK­ VESE. Bebizonyítja milyen erős. feloldódnának ezek a nyo­ masztó problémák. Ezek a mesterséges gátak fogják nyugodt légzését akadályozni. azaz meg­ mutatja: mindezt képes elviselni. hogy bebizo­ nyítsa: nincs ideje. melyek nyugalmat. (az elnevezés a görög „hormao = serkentek" szóból ered) Fizikai jellemzői: A szervezet egyes meghatározott sejtcsoportjai által termelt szerves vegyületek. az élete behatárolt. valamint a NEMI SZERVEK. Miben mutatkozik meg ez? Elsőre furcsán hangozhat. CSECSEMŐMIRIGY. tehát a PETEFÉSZEK és a HERÉK. A beteg nagyon hosszú ideig tartó lecscngési folyamat részesévé válik. MELLÉKPAJZS­ MIRIGY. szövetek működését szabályozzák úgy. hogy önmagát kell erősítenie. sikerélményt ébresztenek a betegben. amelyek közvetlenül a véráramba jutva távolabb fekvő szer­ vek. A többi belső elválasztású mirigyre hatást gyakorló célhormonokat választ ki. TOBOZMIRIGY. A nap­ közben felgyülemlett feszültségek nappal nem. kibúvót szolgáltat arra. s a nc240 HORMON .alvási .szakaszban képesek oldódni. kívánságait. Ezek a kö­ vetkezők: AGYALAPI MIRIGY. nyugodtabbá tenni életét. hogy szüksége van erre a „biz­ tos pontra". lehetősége jobbá. A gyógyulás útja keresztül fog vezetni azokon az apró örömökön. Annyi bizonytalanság tapasztalható nála. csak az ellazulási . azaz lassú feloldódást. A bonyolult rendszerben az agyalapi mirigy a „karmester". Hogy miben lehet örömöket. a hasnyálmirigyben a LANGERHANS-szigetek. Oldódnának. hogy eközben az anyagcse­ rében közvetlenül nem vesznek részt. Keletkezésük helye a belső elválasztású mirigyek rendszere. és természetesen meg is kell őket valósítania. majd azokkal szembesülnie kell.lassú lefolyást. Ez az önigazolás kiváló alkalmat.

ágynyugalom. a bizalomra. amikor bizonyos dol­ gainkkal (vagy a velük való szoros kapcsolattal) megbomlik a helyes viszony. illetve erőt akar be­ lőle meríteni. és képesek leszünk azt átélni. utóbbi igen komoly fulladá­ sos rohamokkal társul. mellkasi fájda­ lom. Lelki oldala: (lásd még: tüdő. melyeket magába lélegez. 241 . Fertőzések következményeként létrejövő légúti megbetegedés — de okozhatja egy­ szerűen meghűlés. életkedvet. a hörgők nyálkahártyájának gyulladása. és a hajtóerőre.gatív visszacsatolás elve alapján serkenti vagy gátolja azok működését (lásd agyalapi mirigy). köpetürítés. nehézlégzés. HÖRGHURUT Fizikai jellemzői: Tüdőfolyamat. Gyógyítása: Antibiotikumok (ez az oki kezelés) és tüneti kezelésként köptetők. mellyel elérhető közelségbe kerülnek vágyaink beteljesülései. női (és még sorolhatnám) hajtóerők. Az igazi egyensúly kialakulásához szükség van a célok elérésébe vetett hitre. esetleg csak hőemelkedés. hidegrázás. hogy valamin változtatni kellene. Fő tünetei: láz. Asztmás és allergiás állapotokban is felléphet. A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel. súlyos formáiban a kisebb hörgőket a váladék teljesen eltorlaszolhatja. légcső) Lázad azon erők ellen. Lelki jellemzői: (lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztása mirigyek) A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi. hogy azt kitűzött örömteli célt el tudjuk érni. gőzölések. Ezek az érzések adják azt a belső tüzet. köhö­ géscsillapítók adása. vagy izgató gázok belégzése is. Bízunk benne. Irritálja az a tudat. energiák egyensúlyához. lázcsillapítás. köhögés. de még nincs bátorsága megtenni.

biztosak lehetünk benne. tegyen érte! 242 . kibúvókat keres). Vágyat ébreszt és lázadni fog. Vagy túl-. A légzőszervekben (és csak ott) meggyengül az immun­ rendszer. tisztulás képessége. nem talál megfelelő célt. Ez. a hagyás helyett a görcsös akarást választja. nem hagyja. hogy elérje.a biztos pont a tudása. reális vágyairól lemondva vegetál. hogy életünk „magától" vál­ tozzon. de ami ennél sokkal lényegesebb. hogy in­ kább valaki más döntsön helyette (s ez irritálni fogja). abban reménykedik. mert azt hiszi. hogy nem értékeli saját képességeit a megfelelő módon. hogy akkor meg­ ússza az önálló cselekvést! Abban bízik. megélt tapasztalatokon alapszik! Amikor nem tud dönteni. Azért rohan. A döntésekhez szükséges. hogy az „értéktelenebbeknek" túlzott jelentőséget tulajdonít! Sokáig halogatja a döntő lépések megtételét! Az átgondolt. képességeiről. szíve sze­ rinti lépések helyett latolgat. amiért küzdhetne. mert valahol elveszítette azt a vágyat. me­ lyekkel eddig élt! Elveszített valami fontosat és ez természetes vágyat ébreszt valami új után. sőt elengedhetetlen a biztos pont. amitől rögtön amnéziás lett és elfelejtette azon képességeit. nekünk nagyon aktívan részt kell vennünk benne! Olyan légkört kell teremteni. hogy erőt vegyen magán. meghatározót nem cselek­ szik! Az alábbi okok hozzák létre: Nehezen tud dönteni! Nehezen tud zöld ágra vergődni. hogy az életünk változásai elé került akadályok elhárulja­ nak! Mindent összevetve elmondható: sorsának alakulása kicsúszott keze közül. Kezd ki­ fejlődni a betegség. Ahhoz. de inkább alul­ értékeli tulajdonságait. az a tudás. mert lényegét tekintve az égvilágon semmit sem tesz! Semmi érdemlegeset. A beteg azonban tovább dolgozik. továbbra is „rohan" valahová. hogy az változzon! Az elengedés.A betegég folyamata: • Kialszik a megújulás kedve. hogy nem. ami valós. de közben nagyon rosszul érzi magát! Nem gyűjt lelki erőt élete megváltoztatásához. • Erőiről. csökken a regenerálódás. Elodáz. hiszen valahol beépült hétköznapjai közé a lustaság. Azért „választja" a lustaságot (persze ráfogja. nem lát. Azt akarja. hogy majd megoldódik magá­ tól. Természetesen ennek egyenes következménye.

A gyógyulás útján észre kell venni és értékelni szükséges az apró sikereket. Gyulladások. melyek önbizalmát. kifekélyesedések. A hüvely rákos megbetegedései ritkák. ami a sze­ retkezést lehetetlenné teszi. befoga­ dóképessége túllépheti a 6 litert. Gyógyítása: Helyi és általános kezelés. mely célzottan a fertőzés ellen irányul. Fizikai jellemzők: A húgyhólyag izmos falú tömlő. gyakran viszketéssel. hihetetlenseg fiókjába tett közeli. a hüvelynyálkahártya élet­ képességének csökkenése. baktériumok és gombák elsősorban. szégyen. azzal a beteg tisztában van! Alapul kell venni azokat a lemondás. Meg kell ezeket élni és a belőlük felszabaduló energia új. és időszakonként üríti. ennek hátterében azonban mindig fellelhető a hü­ vely öntisztító képességének meggyengülése. Mindezt alhasi húzó érzés kísérheti. Hogy melyek ezek. melynek lényege a me­ dencefenék izomzatának hirtelen kialakuló görcsös állapota. Lelki jellemzői: (lásd még: hólyag) HÚGYHÓLYAG Fizikai jellemzői: Gyulladásos folyamatait kórokozók idézhetik elő. 3dl. avagy lelki okok (félelem. hitét táplálják. s ez vizeléskor még fokozódik. inkább csak idős korban fordul­ nak elő. elérhető dolgokat. kényszer) következtében hüvelygörcs léphet fel. harmonikus tüzet ébreszt. Ám ha a vizeletvczetékben akadály keletkezik a tágulás folytán. Normál befogadó képessége kb. melyekre annyira vágyik. ezek gyógyításában kizárólag műtéti eljárás jön szóba. Fő tünetei a folyás. amelyet égető fájdalom kísér. 243 HÜVELYBETEGSÉGEK . amely a vesék által kiválasztott vize­ letet tárolja.

Védekezik. nem történik semmi.helyzet ellen. Megjegyzem a lázadás csak akkor alakul ki. figyelembe kell vennünk a lelki jelenségeket is. amikor ismeri. a bekerülő „anyagok1' nem képesek káros hatást kifejteni. hogy „dolgokat" befogadjon. Amíg a kapcsolat (ha van) olyan stádiumban van. a helyzet kulcsa. mégpedig úgy. hi­ szen a testi betegségeket minden esetben megelőzi a lelki „elváltozás". A befogadás helye szellemi síkon is megegyezik a hüvellyel. a nő pedig ezt alapul véve. hogy ne kelljen befogadnia semmit. feldolgozni. A konkrét ok most lényegte­ len. hogy visszaállítja a har­ móniát. mintegy a teremtő. Ez az egyik hely. meg­ oldása helyett a betegséget választja. vagy épp ellenkezőleg. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a különböző megbete­ gedésekben. melyek örömet. átalakítva a gondoskodás. a mostani tapasztalatokra. Gyulladás alakul ki. Befogadja az ismereteket. amikor lázad a kialakult . a figyelmes­ ség más megjelenési formáját tükrözi vissza. A nő lelki jellegzetessége alapvetően a befogadó. érzései ellenére cselekszik. Az egészséges befogadás. újat hoznak. de ezt képes megérteni. hogy örömet talál benne. A férfi örömet ad neki. vélt vagy valós sérelemre figyel. tudja a megoldást. ahol a nő valamit befogad. vagyis tudatosodik a probléma . Ez szellemi-lelki síkon ennyit tesz: érik ugyan kellemetlenségek a „partnerrel" kapcsolatosan.kellemetlen . Azon dolgokat. és képes tanulni belőle. A 244 . csak ez számít: tudása. hozhatnak életében! Ezekből az örömet okozó „dolgokból" aztán létrehoz egy egészen új „életet".a lelki alapokra is. így világossá válhat. vagy azon érzelmeire. örömöket. A tűz. amit a férfi ad.túlmutatva az utódok létrehozá­ sán és a szexualitáson . Amikor tehát hüvelybeteg­ ségekről beszélünk. de megteszi. mint immunrendszer. miért éppen itt alakulnak ki betegségek.Lelki háttere: (lásd még fehérfolyás) A női test felépítése az anatómiát is alapul véve arra teremtetett. feloldatlan probléma lép fel a férfi-nő kapcsolatban. de csak arra tud gondolni. hiszen a szervezet felismeri azokat és védekezik ellenük. Ez vonatkozik . Görcsök alakulnak ki. hanem valami régi. befogadja a férfit és azt. a probléma megbeszélése.és a megoldása és ezek alapján cselekszik. amikor elméjével nem a jelen pillanatra. Ennek a ténynek lesz igen jelentős szerepe a gyógyulás folyamatában. melyek megcáfolni látszanak vágyait. amikor konf­ liktus. Nem szeretné befogadni a férfit. de helyette egészen mást tesz.

mint az öröm. másreszt — a tudattal való összefüggés alapján — beszélünk szomatikus és vegetatív (a tudattói függetlenül működő) ideg­ rendszerről. ahelyett. Lecsökken a jó tapasztalatok száma. amiként az ördögnek kerülendő a szentelt víz. és a létfenntartás szempontjából célszerű döntéseket képes hozni. Ez röviden ennyit tesz: erősen lecsökken az öröm megélő képessége. melyek háló­ zatokat. (Amiként a „gonosz" ember nem érti a szeretetet. hiszen másra sem tud koncentrálni. pályákat alkotnak. ezeken terjed a központból kifelé. Alaktani szempontból központi és környéki idegrendszerről beszé­ lünk. a kedvesség. (Gyakran figyelhető meg az alábbi tevékenység: a szomorú. elemezni. Görcsös ragaszkodás. szeretetéhes ember az édességgel igyekszik kielégíteni hiányát a cukorbeteg nem képes örülni dolgainak. hogyan tehetjük könnyebbé a szervezet öngyógyító mechanizmusainak dolgát! Itt is ki kell emelni. túl lép.) Ez a jelenség itt is jelentős szerephez jut. vagy oda 245 . Az öröm meg nem élésének képes­ sége életének minden területére hatással lesz. hogy elengedne! A gyógyulás útja: Nézzük meg. a szellemi édesség). az idegsejtek. melyek hatás­ sal lesznek jelenére. a szeretet forrását. IDEGRENDSZER Fizikai jellemzői: Idegszövetből felépülő szervrendszer. kellemetlen élményeire.kétségek megjelenésekor felidéződnek az átélt élmények. Emlékezzünk arra. amely az érzékszervekkel együtt a külvilágban és a test belső környezetében uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni. Működése alapján pedig egyrészt megkülönböztetünk érző. Az idegrendszer alapegységei a neuronok. mint a rossz. a fizikai befogadáson.és mozgatórendszert. hogy örömtelenségről beszélhetünk az adott területen. úgy ezeknek a baktériumoknak is használhatatlan a cukor. vagy görcsös tenni akarás jellemzi. túl halad magán az aktuson.

kémiai és/vagy elektro­ mos változások révén. szervezete által keltett. sérül. amit a „körülmények" és önmaga hozott létre. kidomborodik.befelé idegingerület formájában az információ. ellen.. B1 és B 1 2 vitamin hiánya. Az ideggyulladáskor: fellázad a. alól. Isiász: A csigolyaközti porckorong elfajul.. hideg stb. és nyomást gyakorol a megfelelő ideggyökre. Hirtelen kezdet jellemzi: deréktáji fájdalom lép fel. Lelki oldal: Az érző oldal feladata az ember környezete. fémmérgezések (ólom). Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek. A zsába ideggyulladás: baktériumuk méreganyagai. A deréktáji izmok fájdalmasak. cukorbetegség szerepel a hát­ térben leggyakrabban + fizikai behatások. ki akar bújni a. mely lesugárzik az alsó végtagba.. Fizikai jellemzői: Legismertebb kórformák az arcidegzsába és az ülőidegzsába (isiász). szétzilálódik. kötöttek. lásd ott) idegszálak pusztulnak. A reszketés hátterében a félelem áll. figyelmeztetések érzékelése.) Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma. Elzárkózik a zavaró ingerek elöl és ezt csak a csökkentett ingerbevitellel érheti el. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet.(attól függ. sugárzott információk. Mintegy elsorvasztja ér­ zékszerveit. Sorvadáskor az (szklerózis multiplex. hogy nem marad ideje a feltöltődésre és a nyugalomra. A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a megfelelő reak­ ciók végrehajtásához adnak impulzust. a beteg mozgá246 IDEGZSÁBA .. hogy hol van a gyulladás. A „kötötte az ebet a karóhoz" viselkedés következménye. Ez annyit jelent: oly sokáig ragaszkodik eszményeihez. elképzeléseihez. mi ellen. Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges életnek. alkohol.

Sokszor műtétre kerül sor: a kidudorodott. A gyulladás ott fog kialakulni. A fájdalom és a gyulladás mindig féloldali. félelem a nagyobb moz­ dulatoktól gyorsan kialakul. Nem önmagáért. és e közben elmulasztja észre­ venni a sikereket. Harcol a zavaró tényezők ellen. Gyakran a beteg arról számol be.sában korlátozottá válik. nincs belenyugodva.önkifejezési nehézségei támad­ tak. Merev kényszertartás. Lelki oldala: Azon a területen . Ez utóbbi pedig egyenesen elvezet a gyulladásos folyamatokhoz.az ember nem tudatosan rossz .a megromlott közérzet. ám a kiújulás így is gyakori. hogy . Fizikai jellemzői: A kielégüléshez vezető szeretkezésre való képtelenség a merevedés hiánya vagy részleges volta miatt. melynek egyenes következménye: egyre kevésbé veszi észre az eredményeket és ezek a kielégítetlen vágyak fo­ kozni fogják az elégedetlenséget. hajolni s főképp. óvatos. valaki ellen harcol. 247 IMPOTENCIA .ahol jelentkezik . késszerű fájdalom vág derekába. izomlazító szerek. helyileg kenőcsök és lidocain befecskendezése. hanem valami. gyakran az alszárba. diszharmonikusan él. Rosszul. Alapos vizsgálattal felderíthető. előrehajló testhelyzetet vesz fel járása nehezítetté válik. ahol a legégetőbb a probléma . hogy a probléma hátterében lelki tényezők állnak. Gyógyítása: Gyulladásgátlók. melyekkel nincs megelégedve. Így a partnerkapcsolatban. köhögéskor vagy tüsszentés esetén elviselhetetlen.ajánlott összevetni az adott testrészek jelentésével. B-vitaminok. jellemzően a jobb vagy a bal comb hátsó felén sugárzik lefelé. tehát harcol ellenük. majd már képtelen volt felegyenesedni. apróléptü járás. Me­ rev. Az elégedetlenség és a kielégítetlen vágy szítja fel a lázadás szellemét. fájdalomcsillapítás. felegyenesedni képtelen. elfajult porckorong-részt eltávolítjuk.különösebb terhelés nélkül lehajolt. és ennek következ­ ménye lesz .

a depressziót kiváltó okok között elsődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak. balesetek. A fájdalmat — hiszen oly sokat tapasztal belőle — igyekszik minden körülmények között elkerülni. éppen azok mellett. Ezt természetszerűleg nem csupán a szexuális vágyra. 248 . meríthetnek. kudarcokkal teli dolgok kötik le. szorongások. vagy a tetterő. félelmek és bűntudatok. Ilyenek a cukorbetegség. de ezzel még nem kerülünk közelebb a megoldáshoz. belső tüzét! A sorozatos kudarcélmények. a teljesítmény hanyatlása. a depresszió. hogyan jön ki belőle. A pszichés eredetű impotencia mellett a tudomány számos organikus (szervi) elváltozást is felsorol. és a frigiditást is.mást nem keres.házasságban felmerülő problémák. A különböző lelki okok. de inkább az a jellemző. amelyek mint tényezők szerepelnek az impotencia kialakulásában. a drogok és az alkohol élvezete. melyik is volt korábban: a szexuális vágy csökkenése. Depresszió: (lásd még ott) Mint arról már szóltam. de ide vezetnek a gerincvelősérülések. Lelki jellemzői: Kialudt a testi-szellemi vágy. vérszegénység és egy sor urológiai betegség is. hogy figyelmét a fájdalmas. mindenféle pszichiátriai szer alkalmazása. Ez a kerülés pontosan úgy fog viselkedni. hanem az egész életre vonatkoztatom. környezetének. amely idevezet. melyből a társak is tanulhatnak. hogy aki érintett. teljesítési kényszert. hogy értelmetlen lenne bár­ melyiket kikiáltani bűnösnek. Lehetne gondolkodni. a frusztrációt a társa gerjeszti. filozofálgatni azon. Nem képes olyan dolgot adni partnerc­ nek. miként jutott idáig és. elfogadni: bizony vannak értékei! Folyamatosan elmegy értékes dolgai mellett. Nagyon fontos. így nem is találhat mást-állandósítják sőt éltetik a fájdalmat. melyek táplálhatnák életkedvét. hogy nem meri elhinni. Ide sorolhatjuk nőknél a hüvelygörcsre való készséget. a nikotiniz­ mus. A továbbiakban részletesen tárgyaljuk azt az utat. így is összegezhetnénk: a működési zavart. Kicsinek tartja magát. a magas vérnyomás betegség és a kezelésére használt gyógyszerek. de annyira együtt jelentkeznek.

s ezt követően az érrend­ szer is szűkülni fog. Mivel nem onnan indultak. amikor a beteg az eddig megtett. így nem is akkora kedvvel. gerinc. Hiszen sok esetben úgy kezdett új dolgokba. az elnyo­ mott vágyak háttérbe szorításának következtében fellépő életerő-hiány okozza. pillanatnyi fellobbanásai után ment.mint egy hatalmas. melyen nem jut át semmilyen energia és másfajta tapasztalat. elhamarkodottan félelmek jönnek létre — sokkal mélyebb érvényű tanulságot von le. sikerül. érrendszer) A betegségek. amikor a nemi szerv­ nek semmilyen elváltozása sem mutatható ki. egy átmeneti működési. hogy: ha szívvel-lélekkel cselekszem. Ellenben levonta az ellenkezőjét: tessék. Szervi okok: (lásd még idegrendszer. A rossz tapasztalatok kialakulásánál jelentős szerepet játszik az ilyen negatív élmény. Ebből az élményből aztán általános következtetéseket von le! Mivel csak féligmeddig ismeri a tünet kialakulásának körülményeit. már megint nem sikerült! Ezek után könnyen érthető. és így sikertelennek bizonyult. Ebből pedig azt a következtetést nem vonta le. Ezt pedig a feszültségek. 249 . Egyéb kórképek esetén Akkor is kialakulhat a csökkent teljesítőképesség. semmit sem tesz. Előfordul. amikor megbomlik a harmónia az inge­ rek érzékelése és a válaszok között. hogy másként történjenek az események. biztosan máskor sem fog! Annak érdekében. Bár ez nem tudatos cselekvés. hogy ide már nem jut elegendő. miért fogja vissza magát és miért nem fektet be újabb energiákat. hogy nem vizsgálta meg szíve vágyát. Beszűkíti saját életterét. és az esze. Ezek a fellángolások pedig nem a lelke mélyéről gyöke­ reztek. áthatolhatatlan fal. hogy egy más fajta betegség fennállása miatt a szervezet annyira takarékoskodik az energiaforrásokkal. Idegrendszeri eredet van jelen. Ellenben másért. Ha egyszer nem sikerül. Érrendszeri eredet szerepel. energia­ befektetéssel végezte azokat. létreho­ zott dolgaiban csalódott. merevedési zavar. a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy ma­ guktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó tényezőnek! Vegyük ezeket sorra. a kudarcért sokkal többet.

kívánalmait tartsa elsőrendű feladatnak. minden áron. a szövetekbe hatoló idegen nagymolckulával szemben. amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét. Ám ha e védőgátakon valamely kórokozó mégis képes áthatolni.egyelőre . hogy az adott. akkor lép működésbe a szorosan vett immunrendszer.a gyulladás jól ismert helyi tüneteinek (vérbőség. Hiszen úgyis csak akkor képes „megfelelni". Ennek a „belső" megfe­ lelési kényszernek köszönhetően csak a harc fog szeme előtt lebegni. így a bőr és a nyálkahártyák által termelt váladékok (pl. amit kitűzött önmaga elé. melyekből kiderül: az ember igenis képes arra. jelentősnek tapasztalja.Ez leginkább akkor fordul elő. hogy elsősorban másoknak kell megfelelnie. ő nagynak. gyomorsav. stb. epesavak) képesek a betolakodók megsemmi­ sítésére. tágabb értelemben véve a szer­ vezet válaszát minden. megfelelő körülmények között teljesíteni tudja azt. mellyel a kívülről betolakodó. ami elengedhetetlen része a gyógyulásnak.a saját célkitűzéseit. Itt most lényegtelen az. ha megoldotta ezt a roppant nehéz fela­ datot. önbizalmat biztosít. még annak árán is. A külvilág ártalmai ellen való védettséget elsősorban a fizikai határ­ felületek biztosítják. Fizikai jellemzők: Az immunitás védett állapotot jelent. erőt. verejték. gennyedés. Ekkor képes lesz feladni azt a téves elképzelést. s fehérvérsejtjei a beha­ tolás helyére sietve elpusztítják. hogy mekkora a probléma. Ez a siker nyugalmat. Tehát mindenképpen . bekebelezik a támadókat .) kíséretében. csak úgy lehet újra boldog. ha már ugyan­ annyit önmagának is adott. 250 IMMUNRENDSZER . hogy lemond az összes öröméről.fertőző betegsé­ geket okozó mikroorganizmusok vagy az ezek által termelt mérgek támadásának ellent tudunk állni. Ezt testünk leghatásosabb védekező mechanizmusa hajtja végre. azt hiszi. Egy képesség. energiáját az alapbetegségre fordítja. Függőségek: (lásd még alkoholizmus) A gyógyulás útjának keresztül kell vezetnie azon felismeréseken.

Ez csak abban az esetben jön létre. ami pedig harmonizálja a belső tüzet.Ha ez a védelem sem bizonyul elegendőnek s a kórokozók inváziója fenyeget. tapasztal­ juk a világot. egésznek és kereknek érezzük. mint például a daganatsejtek. A nyiroksejtek a sejthártyájukba beépített molekulák segítségével ismerik fel az idegen anyagokat. baktériumok. legvédettebb állapotban? Amikor teljesen tökéletesnek. ismételten vonjunk párhuzamot a testi és lelki jellegzetessé­ gek között. Albert az imént azt fejtegette. melyek pontosan őrzik az idegen anyag felismeréséhez és felszámolásához szük­ séges korábbi információt. s vele megegyező sejtek sokasága fogja előállítani a megfelelő ellenanyagot. A támadás után emléknyom-tartó nyiroksejtek maradnak fenn. akkor egy másik. Egy-egy nyiroksejt csak egyféle ellenanyagot képes termelni. Normális körülmények között az immunrendszer a szervezet saját alkotóelemeit nem támadja meg. hogy az immunitás ezt jelenti: védettség. hiszen általa sokkal közelebb jutunk a kérdés megválaszolá­ sához. akár magából a szerve­ zetből. vírusok). mely a testfolyadé­ kokban keringve pusztítja el a támadókat. származzanak azok akár a külvilágból (mint pl. Lelki oldal: Javaslom. lépbe). amikor az örömet meg­ éljük és megtapasztaljuk. 251 . Mozgó­ sításuk innen történik. még magasabb szintű rendszer lép működés­ be: a nyiroksejtek ellenanyagot termelő munkája. A tűz egyen­ súlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer. akkor az immunrendszer a saját szövetekre fog támadni és autoimmun betegség alakul ki. Ninesen olyan fajidegen. A nyiroksejtek volta­ képpen fehérvérsejtek. Ennek következtében békesség. de vész esetén osztódni kezd. Erről védelmi rendszerek sokasága gondoskodik. Teljes mértékben egyet tudok vele érteni! Gondolkodjunk egy kicsit hangosan! Lelkileg mikor vagyunk a legbiz­ tonságosabb. amely ellen ne létezne megfelelő­ en felfegyverzett nyiroksejt. nagymolekulák. mandulákba. megelégedett­ ség jár át bennünket. életet veszélyeztető nagy molekulájú anyag. Ám ha e védekező mechanizmusok valamelyike meghibá­ sodik. a csontvelőben képződnek s a véráram útján jut­ nak el a nyirokszervekbe (nyirokcsomókba.

önbizalmat adnak az elkövetkezendő kihívások megoldásához.akkor a katonáiban sem alakul ki fontosságuk. amikor a test. Mi kell hozzá. érzi az egészséges a veszélyeztetettséget. Ez csak akkor lehetséges. megbecsüléshez szorosan hozzátartozik a kifejezésre juttatott meg­ becsülés: az állam megad nekik minden szükségeset. A harci szellemnek.azokat nem osztja meg . pihenési lehetőség formájában. jelentő­ ségük tudata. Lelki oldalról megközelít­ ve: az önbizalom a megélt örömökből és a sikerélményekből táplál­ kozik. jó minőségű táplálék. Emlékszik hibáira. egészséges önbizalommal rendelkezik. hogy a védelmi rendszere a lehető legtökéletesebb legyen? • Megfelelő legyen a határvédelem a bőrön és a nyálkahártyán. alkal­ mat teremt a megfelelő számú katona megszületéséhez. Gondoljunk csak bele: a felszerelés. neki mi az értékes. Az állam a megbecsülés. a lehetőség önmagában semmit. amennyire élnek vele. és mit kíván elkerülni. Ha nem érzik fontosságukat és megbecsültségüket. Ha tudjuk. kiegyensúlyozott háttérrel. hogy értelmes cél érdekében harcoljanak. hogyan oldotta meg a problémákat. amennyit kifejezésre juttatnak belőle! 252 . felismerik a veszélyes. A tudás azonban önmagá­ ban annyit ér. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a viszonyítás képessé­ ge. melynek alapján megkülönböztetik. értékesség kinyilvánításával jó. ha az állam őket partnernek tartja. de ami sokkal fontosabb: emlékszik arra. illetve annyit ér. mit szeretnénk el­ kerülni. nem születik meg.Újra vonjunk párhuzamot az immunrendszer és például az állam kö­ zött. és tudjuk. Amikor lemond elért sikerei jelentőségéről . vagy elalszik egészséges tettvágyuk. felforgató eleme­ ket. akkor lehetőséget biztosít. És ezek a pozitív emlékek erőt. hogy tudják. akkor képesek vagyunk megteremteni az ideális helyzetet. mit szeretnénk elérni. Ha az állam érzi katonái szükségszerűségét. Ehhez a . • Elegendő számú katona áll rendelkezésre a kijelölt helyőrségekben specializálódva egy-egy területre . ki nem illik oda. megfelelő légkört te­ remt és a „katonák" megszületnek „maguktól"! • Ők rendelkeznek azzal a megfelelő tudással és ismerettel.kellő harci szellemmel. ismerniük kell a helyi lakosságot. az állam jó. A célt pedig akkor tartják értelmesnek és követendőnek. fontos. Az államnak tudnia kell. a katonák jó lelki beállítottságának szükséges és elen­ gedhetetlen része.

öröm! Golden Yacca: Állandó jellegű. amelyek magukba kebelezik. és fenntartója ellen fordul. Ehhez a hathatós védekezéshez szükséges a megfelelő utánpótlás. jelenlegi erőnkhöz mérten támo­ gatjuk „harcoló alakulatainkat"! Támogatjuk azzal. amit tehetünk: erőnkhöz. Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei. • A kiváló infrastruktúra — a keringési rendszer —. stabil hátország. mérgeket. Ép test. • Archívum —tudás —. elégedetlenség ütheti fel a fejét. de ami legalább ennyire fontos. Szembefordul. pl. és amit soha ne felejtsünk: hogyan fogunk. megtaláljuk. ahol megőrzésre kerülnek az előző támadások jellegzetességei. A kudarcokat. hogy most megkeressük. sikertelenségeket. hogy katonáit eljuttassa a veszélyeztetett területekre. Ezek a falósejtek (fagociták). hogy az útból eltakarítsa a ro­ mokat és az akadályozó tényezőket. Itt kiemelem: emlékezni kell hibá­ inkra. A gyógyulás útja: A legtöbb. hogyan kell más­ ként cselekedni! Könnyen belátható: amennyiben a hadsereg nem kap elegendő mennyi­ ségű. megfelelő minőségű támogatottságot. teszi lehetővé. hogy olvasás közben nem sikerül párhuzamot vonni és megérteni: olvasd el az egész idevonatkozó részt! Az egészet látva meg­ érted az immunrendszer lényegét! Annyit kell tenni. 253 . az emésztőrendszerben. élethelyzeteinkre. és figyelmét az elérendő célra fordítsa. a test felszínén. hogy az iménti sorokat vonatkoztatni kell a saját éle­ tünkre. ép lé­ lek. (autoimmun betegség!) Lehetséges. Itt szintén előtérbe kerül az önbizalom és az imént vázolt tényezők. Ebből tudnak következtetéseket levonni az esetleges későbbi támadásokkal szemben. felfalják a testidegen részeket (baktériumo­ kat). mint a fájdalmában ön­ magába harapó kutya. amelyek egy része helyhez kötött. és a nyálkahártyák szintjén zajlik. amelyből az állam elegendő szá­ mú/minőségű katonát képes mozgósítani. Ezt az utánpótlást biztosítja a Yacca. a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben.• Szükséges a jó. aminek át tud­ juk magunkat adni.

gyulladások és más jellegű kórfolyamatok). érését támogatja . Gyógyításában elsőrendű az ágynyugalom. Idézőjeleztem a hiányzó szót. Fizikai jellemzői: Heveny. mint (általában) az eddigiek. de ez az állapot átmeneti. mely gyakran a szegy­ csont mögött jelentkezik. hiszen valójában ott vannak ezek.kihűlés'" előzi meg. kínzó köhögésről pa­ naszkodik. A bevezető borzongást és rossz közérzetet hirtelen kitörő. kábultság. Mindkettőt a .és B-limfociták. Fejfájás. továbbá a fájdalom. addig az influenza esetében az ember a „hiányzó" belső érté­ keket igyekszik pótolni valamilyen külső „értékkel".. izomfáj­ dalmak (főleg végtagfájdalmak) kíséretében órák alatt súlyos elesettség alakul ki. csak nem képes őket 254 INFLUENZA . A szerben lévő anyagok másként közelítik meg az immunrendszert. A beteg nátháról. Ez a befelé fordulás nem állandósul. Lelki tünetei: (lásd még fertőző betegségek) A betegben kialvó életkedv oly mértékben csökkenti örömmegélő képességét.mintegy vezérkari főnök. valamint köhögéscsillapítók és bő folyadékbevitel. a garat és a kötőhártyák belövelltek. mellkasi fájdalom lép fel.más része a vérárammal és a nyirokkeringéssel vándorol a veszélyezte­ tett helyek felé (sérülések. Nézzük konkrétabban: kialakulásában nincs jelentősebb különbség a meghűlés és az influenza között.és láz­ csillapítás. A szer hatására fokozottan képződnek a fertőzésekkel szemben védő T. s ezek hatékonyan gátolják a kóroko­ zók szaporodását és támogatják az immunrendszert. Csakhogy míg a meghűlés esetében a figyelem középpontjában marad a belső érték. torokfájásról. hiszen nem a kóros folyamatok ellen hat­ nak. száraz. hányinger. védő fehérvérsejtek) hatékonyságát. hanem a szervezet természetes védekező rendszerét támogatják igen hatásosan. magas láz követi. orrdugulás. Az orca kipirul. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet vállaló T-limfociták (spe­ ciális. Hasonlatos ez a depresszióhoz (lásd ott). járványos fertőző betegség. fertőzést okozó vírusokkal szem­ ben nem tud és nem is akar védekezni. hogy a külvilágból érkező. vérbőek.

A beteg csatornában szűkület keletkezik. ha nem látja. tönkretéve az ujjak írnom mozgásait. s közben tisztában van annak hiábavalóságával! Eltérés mutatkozik a jókedvben is. A kórkép gyakran támad a kézen. Kész. gátolva. A beteg tisztában van azzal. sokszor egészen más lelki állapotban vagyunk és nem vagyunk hajlandó­ ak ezt tudomásul venni. Ez a helyettesítés pedig lehet akár az is. mozgatáskor finom sercegő hang hallató. A meghűlésnél tisztában van rosszkedvével. tényként fogadja cl: semmi baj! A betegség azonban mégis azt mondja. csőszerű. A betegség rendszerint meg­ erőltető munkát követően alakul ki vagy finom kézmozdulatok igen nagyszámú megismétlése esetén. a száraz. könnyű elcsúszást biztosító hüvelyek. Nem egy természetes dolog azt hinni. így zongoristáknál. és nem is igaz! Érték és értéktelenség mindig egyenlő arányban töltik ki életünket. és c területeken súrlódáscsökkentő alagutak veszik körül őket. Az ínhüvelygyulladás a megbetegedett terület fájdalmas duzzanatával jár. hogy nincsenek értékeink. mire van szüksége. Az előzményekben nem fertőzés szerepel. hogy magáénak tekinti a kialakult közhangulatot! Magáévá teszi. gépírónőknél. hogy a kialakított eszméje ellen fel fog lázadni. de inkább keres valamit. gyulladásos felrakódások miatt dörzsölés. és az érintett rész mozgáskorlátozottá válik. nem veszi észre. fe­ nyegetve ezzel pályafutásukat. vizenyő. súrló­ dás lép fel. akkor nincsenek is! Nyilvánvaló.azzal sincs tisztában: van-e valamilyen problémás élethelyzete. Igaz. Ekkor még . Ugyanez az influenzánál egészen másként fest.felfedezni! Azt hiszi. azt mutatja: van! A gyógyulás bekövetkezik „magától"! Pihenjünk meg és végre gon­ doskodjunk magunkról! Fizikai jellemzők: A végtagok hajlási helyein az inak leszorító szalagok alatt futnak. amivel helyettesíteni tudja. tudja mi váltotta ki.sok esetben . ÍNHÜVELY 255 . nyomásérzékenység kíséretében.

melyen keresztül kijöhetünk az általunk felállított korlátok közül. tetteseket keres felháborodásában. Minél hama­ rabb szabadulni kell belőle. A behatároltság alatt az alábbiakat értem: tudnunk kell mekkora. hiszen eddig az ellenkezőjére volt csak példa. Fellázad azon falak. Sebészeti úton kezelve bemetszéssel gyógyíthatjuk.Gyógyítás: El kell tiltani a megerőltető munkát. és egyre több hibát követ el. szükségünk van egy fajta határra. Mindazonáltal azzal is tisztában kell lennünk. és soha nem jutnánk el valódi céljainkhoz. hajlékonyságunkat megőrizzük. Bezárult. hogy minél jobban markol valamit. az izületi 256 ÍNSZALAGOK . Ismernünk kell azokat a természetes korlátokat. Mindez gyulladást eredményez. Fel kell adnia. kibúvókat. A szemben álló csontrésze­ ket (az izületi tokon kívül) hihetetlen erejű rostos kötegek. merre van a menekülési útvonal. Ideges kapkodás. melyek között jól. hogy ez éppen vele történik meg. evégett gipszben nyugalomba helyezzük a végtagot. hova vezetne az észnélküli szabadság. biztonságban érezzük magunkat. az út. melyek eddig védték. korlátok ellen. görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember munkásságát. annál többet fog. sőt minden parányi mozdulatot is. A gyógyulást mindenképpen elősegíti. Lelki háttere: Ahhoz. nyomasztó. óvták rugalmasságát. eset­ leg növeljük. Könnyen belátható. (izületi szalagok) Fizikai tünetei: Az ízület mozgékony csontösszeköttetés. Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: bezárult körülötte a világ. támogatja a pihenés! Ez fogja tudatosítani: sokkal több rugalmasság. A hibák következtében okolni fog másokat. problémamegoldó képességét. s ami bennmaradt. amikor feladja azt az elképzelést. hogy rugalmasságunkat. milyen mozgásteret szeretnénk magunknak kialakítani. Mennénk mindenfelé. A területbe gyulladásgátló injekciókat lehet befecskendezni. szabadság lesz életében.

ficamról beszélünk. Az ínszalagok állapota azt mutatja. és ilyenkor ráéb­ redhetünk valódi erőinkre. mivel többnyire az izület forgási tengelyében. Nekünk is hasonló módon kell viszonyulnunk. és nem szerencsés a túlzott keménység sem! A gyógyulás elengedhetetlen feltétele az önbizalom helyes viszonyá­ nak helyreállítása. izület. vagy ahhoz közel erednek. Bizony. nyavalyáit. de amikor eláll a szél. és továbbra is megőrizzük tartásun­ kat. így az ízületben a porcfelszínek mindig egy­ máshoz simulnak. De nem jó a túlzott rugalmasság. amikor fel tudjuk vállalni feladatainkat.) Ha a szalagok megnyúlnak. hatalmas erő. visszanyeri eredeti alakját. rögtön megtapasztaljuk a fizetséget is: az örömöt. Hallgatni kell a szívünkre. Kitérünk az összeütközések elöl. mindig megmondja. Ekkor bátran viseljük mások gondjait. amelyik csak 500 kg terhelés felett szakad el. hogy az ember bátran merjen térdre ereszkedni. Az öröm pedig 257 . Amikor ez a feszes. megereszkedni. hajlíthatóan összetartja az izületeket. Az izületi szalagok sérüléséhez néha rendkívüli erőbehatás szükséges.szalagok kapcsolják össze. az izület ízvégei ily módon eltávolodnak egymástól. Lelki oldala: (lásd még: ínhüvely. stb. rugalmasság kényes harmóni­ ája megbomlik. a fent leírt stabilitás megszűnik. úgy megbomlik a test egyensúlya is. Amikor szívünkre hallgatva cselek­ szünk. bizony. mégis rugalmasan. (Van. jól kiszámított tartás. tartsuk magunkat.) Szorosan. a haladás legnagyobb hatásfokának érdekében. Mert mikor is esünk túlzásokba? Amikor attól félünk. lelki tartás kell ahhoz. vagy épp ellenkezőleg. tudva: bármikor felállhat. nem álljuk ki a próbát! Az életünk tele van kisebb-nagyobb próbatételekkel. Igazából akkor vagyunk képesek önszántunkból meghajolni az élet meg­ próbáltatásaikor. Önszántából kitérni. miként a fa meghajlik a szélben. A nagy szakítószilárdságú izületi szalagok az izület bármely állásában feszesek és annak mozgásaitól függetlenül is mindig feszesek maradnak. így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság. mikor térjünk ki. a két csontvég mindig helyben marad. mennyire van tudatában ez irányú képességeinek.

hogy a rendszeres pihenés. a gégeizom gyulladása: nagyméretű rekedtséggel. Mindent meg akar cselekedni. amit aztán az „ájulás" követ. Nem valódi izomgyulladás. Leginkább azokra a dolgokra vonatkozik ez. hogy az izom­ ban csontképzőkés indul meg. hangképzéskor fokozódó. amikor megerőltető tevékenységet követően a pihentetett izmokban fájdalom lép fel. s benne csontszerkezet alakul ki. ami nagyon fontos része a tartás visszanyeré­ sének! Fizikai tünetei: Lehet az izom önálló gyulladásos folyamata. Tehát nem teszi meg.fontosnak. eközben a fájdalom miatt a kényszerű pihenés állapota következik. a felfokozott életritmust választja. Az iménti hozzáállás következménye lesz. hanem a mennyiség számít. álláspontjai. Fokozott izommunka során az egyébként is keletkező anyagcseretermé­ kek kóros mértékben felszaporodnak. Lelki háttér: Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget. izomvérzéseket követően alakul ki. lelki erőt ad. A berögzült szokások vonják maguk után az izmok merevségét. lazítás helyett a fokozott munkát. vagy valamely fertőző betegség részjelensége.számára is . A vázizmokban zajló különös gyulladások egy része izomzúzódásokat.igazán . Ennek egyenes következménye és kísérő jelensége. beszűkül az erre vonatkozó tudata és bemerevednek elképzelései. kikapcsolódás. Jellemző tulajdonsága. Bemere258 IZOMGYULLADÁSOK .fontos. Az izomláz jelensége folyadék­ os sóveszteséggel és a tejsav felszaporodásával magyarázható. Az izom megduzzad. Az idő múlásával aztán ez valóban beidegződéssé válik. súlyos fájdalommal jár. Ilyen pl. tetteiben és ezt újabb munkával igyekszik pó­ tolni. lényegbe vágó dolgokra nem. Ekkor megtörténhet.azonnal erőt. hogy „nincs ideje" pihenni. hogy egyre kevésbé leli meg örömét munkájában. hogy a valóban . melyeket nem tart . Már rég nem a minőség. és „eltakarításuk" időt vesz igény­ be. vagy nagyon ritkán szakít időt. fájdalmassá válik. felhőszerű eloszlásban meszesedés kelet­ kezik. működésében korlátozott.

Az izületek környéke megduzzad. a megoldása és az ellentétes cselekvés. A gyógyulás útja: Csekélységnek tűnhet amit javaslok. megtesz mindent. Izületi betegségek bevezető tünetcsoportja lehet (és kísérője is) az általá­ nos levertség. Az izületeket érintő. étvágytalanság.vednek az izmok. nagyszámú betegségben azonban közös vonások ismerhetők fel. Az izületekben képviselt gazdag és változatos mozgásformák korláto­ zódnak. és figyelembe venni az alábbi tényt: minden gyulladásos folyamatnál jelen van a helyes cselekvés ismerete! Tudja. mit kellene tenni. változatos képű. az hogy dolgozik. 259 . fölöttük a bőr piros. csontkinövések alakulnak ki. néha lázzal. s az idült lefolyású. s a kór kezdődhet hőemelkedéssel. fáradtság. reumás betegségek végállapo­ tában a valaha különálló részek merev összekapcsolódása. A mérgek. konfliktust ébresszenek és a már meglévőket fokozzák: hiszen egyszerre jelentkezik a probléma. és mégsem leli meg örömét. melyek mindegyikre jellemzőek. tudja. az izületet alkotó csontok összenövése végérvényesen bekövetkezik. hanem a fürdéssel járó lazításról. kikapcsolódásról! IZÜLETEK Fizikai jellemzők Gyulladásos vagy leépüléses. hogyan lehetne boldogabbá tenni életét! Ezek a tudások. ismeretek azonban önmagukban „csak" arra elegendők. Könnyen elképzelhető és belátható. beszűkülnek. porcpusztulás történik. milyen nagyfokú lázadást szít ez az emberi szervezetben. hiszen a tudat nem ad utasítást az elernyedésre. pusztulásos folyamatok képviselik az izületekben zaj ló kórformákat. igazak: lényegébén mindig porcelfajulás. hogy problémát. miközben az izületek széli részein csontcsipkék. Fontos megjegyezni. A kö­ vetkezmény egyre súlyosbodó működészavar. amelyet fájdalom kísér. A ki­ alakuló „görcsökben". Persze nem feltétlenül. melyek a szellemi síkon ugyan úgy jellemzik betegünket. merev területeken megbomlik a normális anyag­ csere és felszaporodnak a mérgek. de fürödjön! Nem a tisztálkodásról beszélek (habár az sem árt ©). Mik is ezek? A kudarc! A balsiker.

merevvé válik és már semmit sem akar elvégezni. minden adandó lehetőséget. lemerevednek az izületek. Lehetséges egy feladatot úgy is megoldani. a negatív élmények kerülnek felszínre. Az izületi problémák abban az esetben alakulnak ki. ami elvezet a szervezetben lévő anyagok egyensúlyá­ nak megbomlásához is. neki kell engednie. nincs tisztában valódi problémájával. hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagálni. amikor az ember elveszíti a „rugalmasság" és a „keménység" kényes egyensúlyát! Ebben az elvesztésben jelentős szerepe van a megértésnek: (amiről itt nem be­ szélhetünk). melyekben mindig. vagy ezek nélkül is elérhetőek céljaink. Életunttá válik. hajlíthatóságát biztosítják. Egészséges működésük elengedhe­ tetlen feltétele a dolgaink megértése. sőt néha éppen nyugalomban fájdalom lép fel az érintett ízületben. csontrendszer) Az izületek az ember rugalmasságát. s a mozgások huzamos korlátozottsága következtében az izmok sorvadásnak indulnak. és esetenként lehajolni. hogy elértük az annyira áhított célt és. Mindezekkel. Hányszor volt már olyan. élethelyzetekbe. nem is történhet ez másként. csak ezek tudatosodnak.Mozgáskor. neki kell elviselnie. két ököllel törölgettük könynyeinket. Izületi probléma: Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba. Hiszen elméjében. fel nem dolgozás diszharmóniát okoz lelki szinten. Visszahúzódóvá. A kiválasztás folyamata igen határozott sze­ repet tölt be az izületek állapotában. Emlékez­ zünk egy kicsit. amikor célba értünk. mindent „neki kell" megoldania. Tudjuk. a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elengedhetetlen tulajdonság a rugalmasság. járáskor. Ha a vágyat elveszíti. 260 . tudatában rendre a kudarcok. de inkább feladását és a beletörődést. A meg nem értés. Képes legyen elhajol­ ni. hogy közben semmi másra nem figyelünk. de igen kétségessé és kétes érté­ kűvé teszik kívánalmainkat. tisztázása. Lelki háttér: (lásd még: ínszalagok. minden segítő szándékot. Figyelmen kívül hagyunk minden intő je­ let. meghajolni. A vese szerepe: (lásd még a vesénél) A vese harmonikus működésének függvénye a szervezetben lévő sók és ásványi anyagok jelenléte. A problémájával és annak miértjével. Ez óhatatlanul is maga után vonja a vágyak el­ vesztését.

a problémamegoldás képességét és így nem marad más. és lényegtelen. ezért legyünk velük belátóak és türel­ mesek. hogy azok helyesek. és befolyásoló tényezői elöl. mert félreérti önmagát.nem fecsegős típus. amije van. Ezt előbb-utóbb az izületei is tük­ rözni fogják. Fásultabbá válik. hiszen azok a dolgok. nincs bátor­ sága másként vélekedni. „Mozgásszabadságát" jóformán csak a törzs gá­ tolja. mert lelki fájdalom előzi meg. Fáj. gyakran fásult. megoldási mód­ jaiban csak is egy fajta sémát követ. mert nem értik meg. mert fél­ reértik. Mereven ragaszkodik elveihez. távol áll a tökéletestől! Ízület fájdalmak Fáj. Elveszíti a rugalmas gondolkodás. azok közül is előszeretettel a válltájékot.Izületes emberrel nem lehet mindenről elbeszélgetni . s ez nem túl kecsegtető! Olyan ez. De jellemzően helytelenek. amit aztán az izületei tükröznek. az pedig. Azt azonban szeretném hangsúlyozni: nem érzi magát jól ebben az álla­ potban. óhatatlanul is bekövetkezik az elfajulás! Lemerevednek a gondolatok. visszahúzódó. mint azzal megoldani. ha izületi betegségek. 261 KAR . Ebben a visszahúzó­ dó állapotban azután „csak" egy fajta inger éri . E nagymérvű mozgékonyság elsősorban akkor csökken. mint a belterjes tenyészet. cselekedni! Fizikai jellemzők: A vállizülettől az ujjakig terjedő felső végtag a tér majdnem minden irányában mozgatható. A meszesedés folyamata A sorozatos kudarcélmények hatására. mint az az előzőekben körvonalazódott. És mindezzel tisztában van. elsősorban az úgynevezett reumás bántalmak támadják meg a kar izületeit. melyek nem tükrözik a természet rugalmasságát. „megbántódik" és visszahúzó­ dik a külvilág ingerei. nem túl sze­ rencsések. vagy helytelenek.mondanom sem kell -. sőt nagyon rosszul viseli.

amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem. sérülései közismertek. fájdalmakat.és nyirokerek valamint az idegpályák elváltozásai lehetnek önállóak. hogy képes elengedni. Hiszen őszintén ölelni csak akkor képes az ember. Hasonló elváltozások a könyökben és a csuklóban is előfordulhatnak. de minden esetben következmény a kar működésének meghibásodása. váll. aki segítséget vár. ha tisztában van vágyaival és azzal is. melyek a felhőtlen öleléshez szükségesek. mozgáskorlátozottsággal. Tehát nem szabad alábecsülni az apró kellemetlenségeket.elítélő . Léte­ zik egy oxigénnel telítő kisvérkör.30 év felett az ínba és az izület környezetébe kalcium lerakódás indulhat meg. A lényegen azonban semmi sem változtat: végre vegye észre és értékelje képességeit . A vérkör emberben kettős. A kar törései. illetve a saját elvei melletti ki nem állás jellemzi a beteget. ízület. Ez még önmagában nem jelentene problémát. Lelki oldal: (lásd még kéz.az imént ismertetettek birtokában. A gond itt kezdődik: lelkileg is határozottan megviseli és ennek következtében a fizikai létben nagyon nehezen boldogul.értékelése követ­ keztében bizonytalanság és ebből fakadóan távolságtartás alakul ki. és a testet oxigénnel ellátó nagyvér262 . vagy általános betegségek részjelenségei. fájda­ lommal. meghatározott irányú véráramlás. A karban futó vér. A sikertelenségek. Központi szerve s egyben elsőrendű aktív tényezője a szív. KERINGÉSI RENDSZER Fizikai jellemzők: A vérkeringés a véredények által alkotott zárt rendszerben történő. izmok illetve a jelentkező tünetek) Amit magához ölel. 8-as alakú pálya. Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket. a kudarcok egy fajta . A gyógyulás folyamán figyelembe kell venni a tünetekhez tartozó utakat. a háttérben egy sérült ember lakozik. Egy sérült ember. 40 év felett gyakori a vállizület környéki lágyrészek gyulladása. Tüle­ kedés. ficamodás leggyakrabban a vállizületben történik.

Van egy másik. lassúbb keringés is. Jelzi gazdá­ jának korát. mely a nyirokcsomók által megszűrve végül csatlakozik a vér­ pályához a nyaki és a kulcscsont alatti gyűjtőér torkolatában. A sejtanyagcsere során leadott víz s a benne oldott anyagok (a szövetnedvből és a mechanikai mozgásból eredő nyomás hatására) a nyirokrendszerben áramlanak. s e kettő a szívben találkozik. a színművészet és a harc­ művészet hatalmas eszköze. markoló szerepre csupán az emberi kéz lépes. a tánc. hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást. hangszert szólaltat meg. Vele az ember munkát végez. Öl és simogat. hogy megértéséhez össze kell vetni más részeinkkel is. ám a nyugalomban lévő kéz is árulkodik. A keringés eljuttatja az örömet. A ke­ ringés állandó az élet során.és immunrendszer. nemét. Még a majmoknak is csupán horogszerű működéssel bíró kapasz­ kodó kezük van. lelki és egészségi állapotát. melyhez az emberi kéz fogható lenne.kör. ír és fest. Az ókori zsidóknál kozmikus szimbólum. nyirok. Lelki jellemzők: (lásd még vér. Célba juttatja a tápanyagokat és az oxi­ gént. elszállítja az anyagcsere bomlástermékeit és a széndioxidot. A legkényesebb és legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is alkalmas testrészünk. érszűkület stb. Fizikai jellemzők: Nincs a természetben még egy olyan kifinomult alkotás. vérmérsékletét. Taglejtéseivel a társalgás és szónoklás. áldást és átkot képes osztani. foglalko­ zását. A keringő vér folyékony szövet. E szövetnedv a nyirok. illetve tőlük távo263 KÉZ . Az emberi arc mellett legkifejezőbb testrészünk. Egy­ részt a tenyér síkjában a többi négy ujjhoz közelíthető. Mozdulatainak ha­ talma bámulatos. Valódi fogó. ám egymástól mégis tökéletesen el­ különül. Hüvelykujjunk ugyanis két főtengely körül képes mozogni. de minden más régi kultúra is ábrázolja isteni erők forrásaként.) A keringési rendszer annyira összetett. s bármilyen zavara betegséghez vagy ka­ tasztrófához vezet. nyugalmat és tudást a szervezet minden részére.

hiszen tele van a keze a régi. mulandó dolgokkal). kellemetlen­ nek érzi. Lelki jellemzők: A kéz lelki jellemzői közül a cselekvési szabadságot illetve korláto­ zottságot kell leginkább kiemelni. és mégsem kíván rajta változtatni. másrészt olyasvalamit „tud". Ha nagyon lazán tartja tenyereit.szorongatott tulajdonságaival. amikor lelkiekben is görcsösen ragasz­ kodik a megragadott dolgaihoz. A gyógyulás útján meg kell találnia azt a harmonikus fogást­ elengedést. hogy két kezében vigyen el minél több vizet. Elmondok erre egy rövid példát: a kézproblémával küszködő ember olyan. amikor „elmegy" az ember kedve attól. jó vagy rossz. A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban található meg. Bal kéz: Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. a társuló tünetek alapján kiválóan beazonosíthatóak. amikor szembesül bizonyos . nem engedi. hogy kicsúszik keze közül a megfogott dolog. hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá képes. Ha átesik a „ló" másik oldalára és görcsösen igyek­ szik szorítani. a konkrét konfliktusok. akkor ugyanaz lesz az eredmény. amit semmilyen más szerv nem tud a világon: a többi ujjal szembe helyezhető. hogy világa szabadon változzon. legyenek azok jók-rosszak. nem engedi! Merevvé válik. Jobb kéz: Fájdalmak jelentkeznek. mellyel a legtöbbet foghatja. melyeket görcsösen próbál megfogni. fogni. mint aki azt a feladatot kapja. A rajta keletkező görcsös folyamatok akkor jelentkeznek.lítható. Mit tesz erre? Egyre nagyobb erővel szorítja össze ujjait. mozgásában korlátozott lesz. s a benne lévő fo­ lyadék erre hogyan fog reagálni? Egyre gyorsabban illan el. Jelen esetben lényegtelen. amikor lelki rugalmasságát félretéve mindent egyféleképpen akar megoldani. illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni. mindegy. 264 . A kezek hideggé akkor válnak. A kéz betegségei minden esetben ezekhez köthetők (lásd még izületek)! Ezek a kórképek a pontosítások. ujjai között szabadon kifo­ lyik a szállított víz. Természetesen látja.

ve­ rejtékezés.kell még lennie. sok nőn az „ajtóbecsapáspánik" (a német szakkifejezés szószerinti fordításban: a „redőny lehúzá­ sa" jobban visszaadja . ami ennyire nagy hatást gyakorol az ember szervezetére. A férfi klimax nem jár ilyen viharos tünetekkel. A kínzó fizikai és lelki tünetek évekig elhúzódhatnak.Ebből okulva. hogy beszél­ jünk a beteggel. hagyni kell egy kis szabadsá­ got. rugalmasságot is! Fizikai jellemzők: A változás ideje. addig sokuknál érzelmi-lelki tünetekkel áthatott panaszok sokasága lép az előtérbe: ingerlékenység. 265 KLIMAX . zsibbadások és heves szívdobogásérzések. Míg a nők egy része különösebb kellemetlenség nélkül jut át ebbe a korszakba. hogy nem egy kórfolyamat. elsápadások. szaporításra képes ivarérett korszak lezárulása mind­ két nemben. A hormonkezelés igen gyors és látványos javu­ lást hoz. A kor előrehaladtával a petefészek illetve a herék működése lassan csökken. Gyógyításában elsődleges (mindenféle kezelésben az!).a lényege: vége mindennek -). majd depresszió uralkodik cl. de adni. hogy valaminek . tudja. Lelki jellemzők: Az iméntiekből is világosan kiderül. így kell viszonyulnia az életében fontos dolgokhoz: ha meg akarja tartani. hogy nem mindenkire ugyanúgy fejti ki hatását. hanem egy élettani változás zajlik le benne. hogy közben a szervezetnek van lehetősége tél­ használni a hormonális kiegyensúlyozás eltérő folyamatait. fejfájások és hőhullámok. kipirulás. amely nem egyidejű és nem azonos jelentésű a havi vérzés megszűnésével . Ezért bátorkodom egy kicsit gondolkodni azon. melyek a megváltozott állapot­ hoz való alkalmazkodást elősegítik. mivel a hereműködés olyan lassan csökken. A szaporodásra. Mivel a nemi működés külső jelei visszavonulnak.túl a fizikai változásokon . s a nő panaszai teljesen megszűnnek. meg kell fogni. van ideje igénybe venni azokat a lelki reakciókat.kezdete pár évvel meg is előzi azt.

vagy inkább másfajta figyelemből az érintett azt a következtetés vonja le. szerepe mégis végtelenül hasznos. A produktív köhögés viszont váladékürítéssel jár mely . Száraz. Vagyis a testi változásokat ugyanúgy kíséri a lelki változás is. Nélküle légúti elzáródás következtében fulladásos halál állna be. és ezzel párhuzamosan szük­ ségszerű. s ekkor a gégefedő hirtelen kinyílik. míg az eltávolítandó anyag fel nem jut. melynek során a tüdőbeli nyomás jelentősen megnő. Ezt követi egy nagy erejű kilégző mozdulat.ciklu­ sokra. Tehát bármily kellemetlen. feleslegessé válni. Van ideges köhögés. mely a krákogással. rövid belégzéssel kezdődik. A folyamat gyors. A hang­ súlyok elmozdulnak. s az orkán sebességével kiáramló leve­ gő kifelé sodorja az ingerlő anyagot. majd a gégefedő bezá­ rul.Az elveszettnek hitt nőiesség váltja ki ezt a pánikszerű jelenséget (lásd még: pánik).legalább . A légcsőben és a gége falában levő idegvégződé­ sek izgalmi állapota az agytörzsön keresztül váltja ki a reflexfolyamatot. az adakozás jellemzi. amikor a gyermekek egyre kevesebb törődést igényelnek. túl az érzékeny területen. Tipikus hangjelenség kíséri. Eletünket feloszthatjuk különböző . és ebből a csökkent. torokköszörüléssel rokon.éles határvonalakkal kijelölt . sőt kínzó lehet a köhögés. kínzó köhögésnél a légutakban letapadt nyák nem tud felszakadni. míg a vál­ tozókor közeledtével a kifelé fordulást lassan fel kell váltania a befelé fordulásnak. Egyre kevesebbet kell táplálnia másokat. Robbanásszerű kilégzés történik. A gyógyuláshoz. Ez az időszak.a folyamattól függően 266 KÖHÖGÉS . Az aktív kort leginkább az adás.annyi időt fordítson. A köhögés mindaddig ismétlődik. hogy kezd értéktelenné. illetve tünetek csökkenéséhez az alábbi változásokra van szükség: Saját magára . mint másokra. teremtő erejét önmagára koncentrálja. hogy figyelmét. és ezt a betegnek illene követni. Fizikai jellemzők: A légutakban felgyülemlő váladék vagy idegen anyag eltávolítása létfontosságú feladat.

a félelem. tudja. mellőzöttnek érzi magát. érve­ ket hoz annak igazolására: tehetetlen vagyok! Meg fogja találni ezeket az indokokat. A váladékos köhögés egy olyan élethelyzetet jelent. Nem nyugodt.) Szükséges különválasztani a két köhögés típust. melyben rengeteg feldolgozatlan . de ön­ tisztító folyamat révén a köhögést magát felfüggeszteni tilos! A köptetők a szívós.nyomasztó ismeret van. hogy valamit kezdeni kellene vele.szerintem . sokkal inkább betörik. eltávozását. Kidobhatná. a lelkiismeret is erre sarkallja. sőt véres. világában elnyomottnak.. de nem teszi. sokkal inkább beletörődő! A jelen lévő problémák előbb-utóbb fojtogatni fogják. míg a másikban csupán inger. Aki tehát nyákot felköhögő tüneteket produkál: el­ kezdte kötelékeit lerázni. A száraz köhögés .. így egyre nagyobb lesz a szabadulás vágya. de egyiket sem teszi. Lelki jellemzők: (lásd még hurut. Az allergia esetében egy megfoghatatlan.vezető utat. Fullasztónak érzi környezetét. 267 . Helyette marad az aggódás. Ennek következtében sokkal visszafogottabban.leginkább az allergiás tünetekhez hasonlatos (lásd még ott). akár szöveti cafatokat. gennyes. A kifejezésre juttatott változtatáskor kez­ dődik a köhögés. és ezek egyenes következménye: a visszafojtás. Lelki oka is ilyen jellegű. bi­ zonytalan fizikai kiváltó tényező jelenlétét kell feltételezni. Kezelés: A köhögéscsillapítók szerepe a kínzó rohamok felfüggesztése. ami remekül fogja szemléltetni a betegséghez . Növekszik a vágy. Vegyük alapul a dohányzás következtében létrejövő lerakódásokat. Nyomasztó. daganatok széteső részeit is kiköhögheti a beteg. nyomott hangulatai a változtatás elkerülhetetlensége következtében erősödnek. környezetében. egyik esetben a vála­ dék felszakadása tapasztalható. Gátakat. így meg­ könnyítik a köpet felszakadását.lehet nyákos. felpuhítják. mert ott van. háta mögött hagyhatná. savós. kö­ högéseket.tünethez .félretett . letapadt váladékot oldják. de ezek távolról sem nyugtatják meg. Rossz. gátoltabban kezd új dolgokba. Itt megemlítek egy rövid példát. és erre még jelentősen rásegít: semmi másban nem leli sza­ badságát. nehezebben tud felszabadulni.

mert ez teljesíti a „mély levegő" utáni vá­ gyát. Mivel itt köhögésről beszélünk. arról is szót kell ejteni. Nincs mese. Ennek következtében tudata csak a homályos. az eddig takargatott gát (elszakadásából még nem követ­ kezik a gyógyulás! Ennek elengedhetetlen része a helyettesítés! Mivel lehet helyettesíteni? Mindenképpen valami jóval! Tisztában van vele. mire vágyik. füstös érzéseket. és akkor. hozzá kell kezdeni! Természetesen úgy. hogy a feléledő jó érzés szétáradjon egész lényében.. és lerakódások kezdődnek. Ez az átható erő fogja táplálni a tetterőt. hogy „kiköhögi".ő. Ebben a lelki állapotban nehezen képes elfogadni az egyértelmű "dolgokat . Játsszon el a gondolat­ tal: mi lenne ha. körvonalazatlanok.kedve van hozzá! Kezdetben elegendő gondolatban hozzákezdeni. dolgokat képes elfogadni. hiszen a benne lévő mérgek lehetnek stimuláló ha­ tásúak is. azokat másként tapasztalja! Önmagában a dohányzás nem jelentene problémát. a megvalósítás eszményei ködösek. Dohányzik. de nem is képes a túl tiszta levegőt — mint tiszta ismeretet — elvi­ selni. biztos alapot nyújt a cselekvéshez! 268 . mert addig sem kell friss levegőt szívnia! Dohányzik. mert érzi a valami újba kezdés szük­ ségszerűségét.valóban . A dohányzás pedig éppen erről a mély légzésről szól! Az ember azért kezd dohányozni. a tüdő öntisztító képessége lecsökken -. valójában mi nyomasztja. amikor . sem bátorsága. és a hagyás. A szabadulás. Elméje. mit szeretne elérni. de ehhez nincs sem kedve. de nekem nem tisztem sem alátámasztani. a téma körül járó gondolatai. alapot. Olyan eszközhöz folyamodik. Ez nem támasztja alá. hogy ezzel is elodázza a helyes úton való haladást. hogy igen határozottan érlelődik a változtatás gondolata.. hagyni kell. ami érthető és közel áll hozzá.Miért szokik rá valaki a dohányzásra? ˝E könyvben (a tüdőnél) már szóltam arról a jellemzőről. hadd jöjjön ki. és nem is igazolja ezt a pótcselekvést.. hogy minden tevékenység egy mély lélegzettel kezdődik. Ezt minden köhögő em­ ber azzal segítheti elő.pl. sem elítélni! Az ember dohány­ zik. ez az is jelenti. Hagyjuk. aminek ki kell jönnie. A gyógyulás útjához szorosan kapcsolódik a cselekvés. Ennek a passzív beállítottságnak következménye lesz az adott terület pangása .

baktériumellenes hatású folyadék. idegentest. arcidegzsába. vakító fény. valamint gyulladások. mert egyszerkétszer már átgyalogoltak rajta. A szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja. Lecsökken a könny termelése. akkor keménynek. izgató gázok. Zárt szemrés mellett a záródási vonal és a szem között könnyel teli rés alakul ki. ebbe a tevékenységbe kezd . Erejét felemésztette az erős falak építgetése. hogy ne kelljen megmutatni gyengeségét. Elzáródások. A könnymirigyek ilyenkor túlműködnek. A példa viszont azt mutatja. A könny víztiszta. amikor a megjátszott keménység alá­ támasztására nem mutatja érzéseit. Nem meri kimutatni. ha nem mutatja „gyengeségeit". és ennek kö­ vetkezményeként lázadás jön létre. Könnvelvezető csatornarendszer: A szemhéjszél belső végén kezdődik. biztosítja a szem biológiai védelmét. Abban a hitben él. váltják ki. (Ha nem: a könny kicsordul. 269 KÖNNYCSATORNA . érzéketlennek tünteti fel magát a külvilág előtt. megnő a könnyelválasztás.határozottan belefáradni. rettenthetetlennek fogják látni.) A könny óvja a szaruhártyát a kiszáradástól. majd a könnyvezetéken keresztül lejut az alsó orrjáratba. Rendellenes működés lelki hátterében azok az élethelyzetek állnak melyeket elsiratott vagy cl kellene siratni. Ez a szemhéj zárásával néhány másodpercenként megújul. Innen bonyolult csatornarendszer vezeti el a könnyet. nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett. A könnyezést érzelmi impulzusok. továbbá sérülések és daganatok. Lelki tünetei: A könny védő feladata könnyíti meg a szemet szúró észlelések kitörlését. Kivezető csa­ tornái a kötőhártya felső áthajlásába nyílnak. gyulladások idézhetik elő a könnytermelés megszűnését. ami tovább fokozza az égető érzést. Keménynek. hideg szél stb. mely a könnytöm­ lőbe kerül.Fizikai jellemzők: Könnymirigy: a nyálkamirigyekkel rokon szerkezetű. sós.

sírjon. amit nem szabad. hogy za­ varja. ami kielégíti szépérzékét. ami nagyon piszkálja. ritkábban a könyök vagy a váll. ha irritálja a szemét valami.továbbra is azt lesi. Gyógyításában a gyulladásgátlás és a mellékvesekéreg-hormonok adása mellett fő szerepet játszik az ősidők óta erős méregként ismert kolchicin. Még most is gyászol. A gyógyulás útjának el kell vezetni a harmóniához. s az igen heves fájdalommal együtt magas láz lép fel. Következményesen a húgysav sói kristályok formájában rakódnak le.mint idegentes­ tek . régi.fel­ háborodva . a boka. attól fél. mikor követke­ zik olyan esemény. de úgy viselkedik. Jellemző az éjszakai. elveszett értékei iránt érzett hiányt még nem építette be életébe. a félelemből fakadó távol­ ságtartásra vezethető vissza. évekig is tünet. KÖRÖM KÖSZVÉNY Fizikai tünetei: A régiek által is már jól ismert betegség anyagcserezavar: a szervezet­ ben lévő húgysav kóros felszaporodásával jár. lásd még ott) azt jelzi. s ezek . amit nagyon szeretne elkerülni! A túlzott könnytermelés (allergia. A kikaparás művészete.és panaszmentes lehet a beteg. Tudja. az őszi kikerics magjának hatóanyaga. Élete rettegések között telik. Leggyakrabban a nagyláb­ ujj első izületén. Idő múltán azután súlyos működészavarok és torzulások alakulnak ki az izületekben. Körömszakadtáig ragaszkodik megszerzett javaihoz.A könnycsatorna beszűkülése a félelemre. A kór hevenyen indul. egy olyan dolog került szeme elé. s egy ponton támad. mint a rossz gyerek . 270 . irritálja. így keletke­ zik a köszvényes csomó. fordítsa tekintetét egy olyan dologra. de helyette . Szeretné figyelmét másra fordítani. ha azt érzi sírnia kell. Ez is egy bizonyíték: nem képes elsiratni. Ezt követően hónapokig.gyulladásos szöveti reakciót váltanak ki maguk körül.csak azért is azt csinálja. de érintett lehet a térd alatti lágyrész. hirtelen rohammal való kez­ det.

(lásd még a testsúly fejezetnél) Gerinc és izületi fájdalmai vannak. feldolgozási korlátozottságból erednek. Nem érti miért.úgyis . 271 . és másoknak is árthat. Ezekből már elég nyilvánvaló: nehezen tud döntést hozni. az értékesség keresé­ se. A rossz alatt az alábbit értem: a végső következtetések negatív érzéseket.Lelki oldal: (lásd még vese. kőbetegségek.(bővebben a vese címszónál) Ismereteit rendszeresen rosszul értékeli. A köszvényben szenvedő embert az alábbi lelki tulajdonságok jellemzik: Érzelmeit gyorsan váltogatja. Ez pedig gyakran „erőszakosságba" tor­ kollik. a hajlékonyságból eredő „konfliktusmentesség" örömeit. lehet. elkeseredni. Elveszíti a rugal­ masságból. Befelé fordul. pont vele történnek ezek az események. A kezdeti szakaszban hízásra való hajlam alakul ki a megfelelő lelki táplálék hiányában. mert nem képes eldönteni. miért pont ellene fogott össze a világ! A sok. A vesék elégtelen működése folytán lemerevednek az izületei. most segített. vagy. Ezek az ismeretek a megértési. melyik elvéhez. befelé fordulóvá válik. Az emberi természet velejárója az értékek. az értékek elvesztéséből kelet­ keznek. s ha mégis akkor általában helytelent. Különös képességet fejleszt ki: mindenben képes észrevenni a rosszat. Izületi ödémák keletkeznek. Pl. Valahol kisodró­ dott és a természetesség elveszett. keményé te­ szi. így sok választása nem marad: igyek­ szik minél előbb elérni céljait. de máskor biztosan nem. ami önmagának.megtalálja benne a hátsó szándékot. szakadatlan tépelődésnek hajhullás lesz a következménye. pillanatok alatt képes önmagába fordul­ ni. gondolatához tartsa magát. megmerevednek álláspontjai. csak amikor ezeket meglelte. izületek) A köszvényes betegnek idegrendszeri problémái vannak. megállapításokat fognak tar­ talmazni. A túlzásba vitt akarat kudarca előbb-utóbb fásulttá. mert a tapasztalatai szerint az egész világ ellene van. és gondolati merevség jellemzi. kutatása. In­ kább mások döntéseit teszi magáévá! Aztán . mert elveszíti életkedvét. ezt a hangulatot kivetíti környezetére is. lehet teljes. Izületi. homokképződés. de biztos vannak hátsó szándékai. Ezek a gyors változások a belső bizonytalanságából. hogy most sikerült.

amikor tu­ datosan nem találja az örömteli helyzeteket.de meg tud gyógyulni! -. de előfordulhat a tüdők hörgői­ ben éppúgy. Amint a kagyló esetében 272 . hogy nem lehet megtenni! Arról szól: hogyan lehet mégis. s veséi lassan felmondják a szolgála­ tot.! Mindaddig. Fel kell fedeznie. de sokan mellette vannak! Segítő erőnket most is nyújtsuk felé. vesemedence. tettvágyát. addig „gyógyíthatatlan". annyira elvesztette hitét. Üreges szervek váladékában képződnek. az akaratosság magas fokán áll. hogy ez nagyon megnehezíti az új befogadását. a bennünk rejlő erőket (melyek harmóniát teremtenek) árasszuk ki rá! Kövek Fizikai jellemzői: A kinti világban fellelhető ásványok. Majd felfedezve hibáit. mint a visszerekben vagy az orrkagylók mélyén. A kő keletkezésének egyik változata hasonlatos a drágagyöngy képző­ déséhez: parányi kőképző centrum jelenik meg.. s kialakulásuk akkor indul meg.az emberek nemhogy nincsenek ellene. hogy: . nyálmirigyek vezetékei. melynek következtében folyamatosan hízik. húgyhólyag. belek mind-mind tartalmazhatnak követ. erőszakosan mások értékein. hogy mit nem. A gyógyulás útja: Nagyon nehéz. amikor erre bizonyos kór­ folyamatok megteremtik a feltételeket. míg nem látja be milyenségét. Anynyira nehezen vállalja fel „milyenségét". hiszen az önfejűség. érdekein átgázolva akaratát ráerőlteti másokra. Eb­ ből a megállapításból viszont következik ez is: való problémáinak fel­ színre kerülése jelentős erőt ad a gyógyulás útján. Az epehólyag.szeretettel tud változtatni életén! . kőzetek vagy kristályok rokonai felépülhetnek az emberi testen belül is. szinte lehetetlen feladat meggyógyítani . Még mielőtt elfelejteném: nem arról szól ez a könyv. Durván. depresszióba esik. elveszíti maradék életkedvét. Érzelmeit mértéktelen húsevéssel igyekszik kiegyenlíteni.Két szélsőséges véglet között ingadozik.. Az ösztönös cselekvéshez szokott folyamodni az ember.

és mert csak morfiummal csillapít­ ható igazán -. ha elzárják az elvezető rendszert. vérrögből képződik. Kerekek. nem okoz panaszt. De a gyakori okok között szerepel az is. vándorlása viszont kőrohamot idéz elő. A bélsárkövek gyakran egy gyümölcsmag-középpontra épülnek fel. almányi kőtömbök épülnek fel az évek hosszú során. hogy az ember legnagyobb fájdalomélmé­ nye a vesegörcs. Megmozdulása. A gyulladásos váladékok megzavarják ezeket. Mindennek ellenére a megfigyelések. hogy ennek élménye igen szubjektív. gyakran soklapú. Elmozdulásuk egyik biztos jele a vérvizelés. Az epeutakban vagy az epehólyagban a legkülönfé­ lébb színű és nagyságú kövek alakulhatnak ki. a kőbeteg orvosok beszámolói alapján .egy homokszemcse tölti be ezt a szerepet. vagy elhalt sejtek formá­ jában. Nyálkövek a nyálmirigyek kivezető csöveiben vagy a mirigytestben alakulnak ki. tüskés felszínű kőre. melybe idővel mészsók rakódnak le. visszeres csomókban megalvadt vérben. mikroszkopikus méretű részecskéket tartalmazó rendszerek gondoskod­ nak. A vesében különféle vegyi összetételű kövek alakulhatnak ki a vizelet összetételétől függően. oválisak. s egy a kicsapódáshoz ha­ sonló folyamat kezdődik el. A másik jel a fájdalom. az embernél is egy kicsiny. s akár borsónyi nagyságot is elérhetnek. ha az érintett testfolyadck (pl. Amíg egy kő mozdu­ latlanul üldögél. meszes burkolattal. néma. Az epekövesség úgyszintén elviselhetetlen fájdalommal járó betegsé­ geink egyike lehet. Tudjuk. máskor akár diónyi. súlyos hányások s a vizelet elakadása kíséri. pira­ mis formájúak. A benne oldott anyagok töménysége a pangás miatt megnő. Véna-kő az erek öbleiben. úgy mondják. Ezt sokszor haspuffadás. Testüregeink élettani váladékainak stabilitásáról különleges elosztású. A megmozduló kő ugyanis izgatja a vesemedencét vagy a húgyvezetéket. féregnyúlványban s a vastagbél egyes területein lelhetők fel. egymáshoz csiszolódott felszínnel tö273 . A vakbélben. idegen kicsapódási felszín alakul ki idegentest. A kismedence gyűjtőér-fonataiban gyakori. s a fájdalomtűrő-képesség egyénenként is más és más. s megint csak kristályosodási magok képződnek. Néha csupán homokszemcsék alakulnak ki. Veszélyt itt is ak­ kor jelentenek. epe) a rossz elfoiyás következtében besűrűsödik. mi­ vel útjuk során felszakíthatják a nyálkahártyát. mire az izomfalával rámarkol a gyakran buzogány ala­ kú. a stabil állapot meg­ bomlik.

Fenyegető következ­ mény az epevezeték elzáródása. E képletek lágy tapintásúak is lehetnek.érzelmeket. mint a szőnyeg alá söpört szemét. Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy problémát . benne akár 80-100 kővel. Ezért az itt kiala­ kuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben. Pl. láz vezeti be a kórképet. és képes vagyok épen. de benne marad egy „tüsök". Például: volt egy igen súlyos konfliktu­ sa szüleivel. Határozottan állandósul egyfajta dac. s az életveszélyt a hamarosan fellépő sárgaság (lásd ott) jelzi. Ragaszkodik hozzá. Látszólag minden a legnagyobb rendben. aki ezt mondogatja: nem fáj. 274 . Egy kicsit sarkos a hasonlat. a feldolgozással kapcsolatos szerv. mint a koleszterin-kő. és rögtön előkerülnek a konfliktusok. Ott marad. Ponto­ san úgy viselkedik a kő. vagy egyetlen kőóriással. miért nincs pénze.: nem képes megérteni. hiszen igazolódni látszanak azok az álláspontok. mint a babzsák. A kődugasz mögött robbanásig feszül az epehólyag. de meg nem szabadul tőle. de az összes tanulsá­ got nem vette ki. mint a dacos gyermek. Az epehólyag olyan lehet. Tanult belőle. Fájdalom. sőt lel­ kileg növekedve kijönni belőle. mindennapjait igen erősen befolyásolja. amit sikeresen feloldott. konzervál.eltemet. s közben . magáévá tette a feldolgozott problémákból eredő tanulságokat. Lelki jellemzők: A fizikai jellegzetességeknél olyan jól. hogy alig szorul kiegészítésre. hidegrázás. míg más összetétel esetén a hegyi­ kristály keménységével vetekedhetnek. A teljes kép érdekében érdemes feleleveníteni az adott szervek jelentéstartalmát.melylyel nagyon is tisztában van .megesen fordulnak elő. Félreteszi. de kaparjuk meg egy kicsit a felszínt. Felháborodás maradt lelkében. Vagyis a belőle nyer­ hető lelki erőt nem használta fel. Vesekő: A megértéssel. részletesen ki lett fejtve. Pedig a tapasztalatban ez is benne van: képes vagyok kezelni az ellenem irányuló . amiért pont őt „találták meg". hogy a követ okozó problémához ragasz­ kodik a „gazda". Tulajdonképpen elmondható.negatív . melyeket kialakított és fenntart. miért nem szeretik? Bélsár-kő: Jórészt megemésztette.belülről sír. de úgy viszonyul a világhoz.

látjuk. Az egyetlen tökéletes alátámasztás ezen a földön három ponttal bír. érpályái és a talp izmai. hogy ez az épít­ mény hihetetlen kezdősebességet tesz lehetővé. A határ a bokaizület. Két végtagjával jár. kijelenthetjük. hogy az egészséges láb nem deformálódik a test súlya alatt.Epe-kő: lásd ott Fizikai jellemzők: Az alsó szabad végtag. hogy képesek vagyunk a lépéshosszat megnövelni. és elvileg hasonló vázzal bír. ezzel rögzül a lábszárhoz a láb. Összevetve más állatcsoportokkal. A sarokcsont az első pillér. hogy fel­ építésében és működésében az emberi láb is egy egyedülálló csoda. és a boltozat alatt az összenyomástól védetten futnak a láb idegei. olyan roppant erővel. a négylábú pe­ dig billeghet. s innen két széttérő ív indul előre az első és ötödik lábközépcsont fejéig. szinte észrevétlenül rovunk le nagy távolságokat. Együtt tekintve a combokkal és a lábszárral.anatómi­ ai síkon „rokon"-nak mondott főemlősökkel. A két ív közötti térben pedig egy harántboltozatos szerkezet épül fel. Ennek az a titka. Ugyanakkor rugalmasságuk a rázkódásokat tompítja. fut és ugrik az ember s igen hosszú távokat képes gyalog megtenni különösebb megerőltetés nélkül. A csontok alkotta íveket szalagkészülékek tartják össze. s főként a velünk fizikai. A hatalmas erők átvitele bámulatosan karcsú izmokba van tömörítve. s a mozdulatok tökéletes lendülete harmonikus szépséggel párosul. LÁB 275 . miszerint a kétlábú állvány felborul. s így igen csekély ener­ gia-befektetéssel. S lábunk valóban a talpból előemelkedő három pillérre tá­ maszkodik. A mérnöki tudományokban járatlan ember is tisztában van azzal a statikai törvénnyel. Hoz­ zá csak megközelítően is hasonló megoldás nem található az állatvilág­ ban. ám valójában ez a lábszár vagy másképpen alszár alatti végtag­ terület. a második és harmadik pillérig. vagy annak térden aluli része a köznyelvben a „láb". mint a kéz.

gyertyáját. miként halad el mellette a világ. hogyan kell be­ lőle kijönni! Ő igen változatos megoldási lehetőségeket vetett fel . anyagcse­ re-folyamatok egyensúlyának kibillenése (lásd még: anyagcsere). ha egyszerre vannak jelen! Márpedig mindig kéz a kéz­ benjárnak! A láb betegségeinél felbomlik a haladás harmóniája. mennyi energiát. de inkább nem cselekvés teljes mértékben felemészti a lábban rejlő mozgási energiákat. mint a választás. de végül ott maradt a helyén! Tisztában van vele.merőben ellentétes . Ezt a mozgási energiát fordítsuk át egy nagyságrendekkel könnyebben értelmezhető fogalommá! A kudarcélmények hatására .Lelki jellemzői: Az egészséges láb a mozgás szabadságáról. és az annyira áhított bol­ dog élet! 276 . A valóság is ezt mutatja! A korlátozottság és a túlzott tettvágy egymással szoros összefüggésben vannak. hasonlóan jár mint az.cselekvés. de ez a két ellentétes tevékenység nem zárja ki egymást. melyekkel megoldhatóvá. és ezekből milyen konkrét örömet. Ez a tevékenység az önértékelés megbomlásából meríti erejét. Másrészt jelentős energiát kell fektetnie abba. mit kellene tennie. Megmutatják: hogyan halad. elindulás legalább ugyanannyi­ ra lényege része életünknek. az em­ ber megcselekszik olyan dolgokat.he­ lyességükről meggyőződött -. melyeket nem kellene. célja felé haladását. tapasztalatot merít. Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a problémák. aki köré egy falat rajzoltak és megkérték: mutassa meg. míg a beteg a mozgás korlátozottságáról. teljesíthetővé válnak céljai. amikor csak tessék-lássék módon „próbálkozik" . Csak akkor lesz be­ lőlük betegség. Egyrészt energiát fektet azon lehetőségeinek felkutatására. A láb különböző megbetegedéseivel küszködő. Éppen ezért a szervi elváltozásokat mindig megelőzi az. A döntések meghozatala utáni cselekvés. erőt fektet be cselekede­ teibe.mozgásszabadságának . és éppen ebből fog kialakulni az összes lábbal kapcsolatos problémája! Hogy miért? Mert két végén égeti a . Egyre többet ül (kétségbeesve). tehetetle­ nül figyelve.teljes mértékben korlátozza saját mozgását.mi más következne be. hogy visszatartsa magát! Ez a két . vagy éppen ellenkezőleg a túlreagálásról tesz tanú­ bizonyságot! „Különös" véletlen. és elmulasztja a szükségeseket.

hogy el tudná érni. El tudná érni és ehhez megvan az összes feltétel! A gyógyulás útja: Aki egy kicsit is figyelmesen olvasta és él benne a vágy (márpedig él. nedves és fülledt környezet ideális légkört teremt. mi a teendő! Fizikai jellemzői: Igen makacs. de közben szíve majd meg­ szakad. s ha javul vagy gyógyul is. majd bőrpír keletkezik a lábujjak között. és reméli.önmagában nem mindig hatékony eszköz a gombák elűzésére: a fény és a láb szellőztetése. elhúzódó bőrbetegség. égető érzés kíséretében. mert másként ezt nem olvasná). domború. S bár a helyi kezelés alig rejt magában kockázatot. A gomba behatolhat a körmök alá. Később a lábujjak közti áthajlás berepedezhet.és vesekáro­ sító mellékhatással bírnak. sem tesszük szabaddá: elfelejtettünk mezítláb járni. közben fényüket vesztik s piszkossárgán elszíneződnek. Ha tehetnénk. rövid tünetmentes időszak után ismét felütheti fejét. megtenni. Első tünete a viszketés. Az emberi bőrön megtelepedő gombáknak e homályos. kifakadó és szivárgó hólyagos elváltozások je­ lentkeznek a talp bőrén. melyet nincs bátorsága felvállalni. az ujjak elhaló bőrének leválása. amely kezelésre nehezen reagál. szúró. mert tudja. A másik . s azok megvastagodnak. Fájdalmak keletkeznek. „örök" homályban és sokszor nyirkos környezetben él e testrészünk. a szájon át szedett gombaellenes gyógyszerek komoly máj. Ellenük a bőrgyógyász nagyhatású ké­ szítményeket vet be. bűzös szag kíséri. Lábunkat burkolatokban „hordjuk". Az orvos célja (mint minden kórokozó esetében): megölni a gombákat. korlátozások állandósulnak. Fény és levegő nem jut el hozzá.Meszesedések lesznek megfigyelhetők. Az arra hajlammal is bíró ember lábát azután kiirthatatlan gombás folyamatok veszik birtokukba. amikor ezek a megkötözöttségek. 277 LÁBGOMBA . Fáj a hiány. rá fog jönni. majd a helyzet to­ vábbi romlásával vörös. torz karomszerü képződményekké alakulnak át. hámlás indul meg. amikor szembesül mindazzal a valósággal. Mindezen jelenségeket rossz.

mi kedvez életének? Sötét. Térjünk vissza a láb gombás megbetegedéséhez. igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vágya. fölösleges dolgokkal kell foglalkoznia. a meghozott dönté­ seinek megvalósítását folyamatosan elodázza. Hogy is van ez? Párás. Ennek egyenes következménye lesz: mi értelme ilyen dolgokba fektetni az energiát. Ha saját magát tekintve nem tevékeny. akkor lényegtelen. milyen tulajdonságokkal rendelkező világban terem a gomba? Milyen helyet kedvel. amiben nem leli örömét. Cselekednie kell. Elmélkedjünk egy kicsit! Milyen helyen. vagyis kialszik a belső tűz! A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlá­ sa. átható szagot áraszt. Ez egyre kedvetlenebbé. nyirkos légkör teremtődik meg. tetterejé­ nek kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. Az ott lévő levegő igen erős. elítélő kép. aminek sem alapja. akkor másoknak kell segíteni. lényeges dol­ gokat. aminek szinonimája. A föld. a különböző elválto­ zásokban és ennek jelentése: bizonytalanságának következményeként sok olyan cselekedete van. ami kiváló táptalajt biztosít a gombának. akkor minek legyen tűz a lábban? A tűz kialvása egy adott területen magával hozza. hogy a többi őselem túlsúlyba kerül. ez azonban nagyon távol áll az igazságtól! 278 . lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki. Pótcselekvés: A saját.Lelki tünetei: A gombásodás olyan helyen. nyomasztja a kialakult helyzet (tisztában van a lépéskényszerrel). Az eddig elhangzottak alapján kialakulhatott egy elmarasztaló. testrészen képes kialakulni. párás környezetben érzi jól magát. Elha­ markodottan. megalapozatlanul tesz lépéseket: gyakran rosszul. hogy tett­ ereje pang. mások érdekében cselekedni! Ha nem cselekszik értelmes. nincs kedve semmi új dolgot cselekedni. labilisabbá teszi. ami felettébb hasonla­ tos. ahol meg­ bomlik a szervezet egészséges hőháztartása. nedves. sem értelem nincs. az ettől eltérőben nem képes hosszabb ideig létezni. mint őselem jelenik meg a kinövésekben. ami jelzi: képtelen a megújulásra (lépések terén).

mely ugyanakkor rövidesen maga után vonja a másik megromlását is. Orr-garat-gége-légcső-hörgőrendszer: ez az út a voltaképpeni gázcsere helyéig. habszerű szövetekből áll. annak ágrendszeréhez. Bármelyik rendszer hibásodik is meg elsőként. úgy 279 LÉGZŐRENDSZER . talpalt mások érdeké­ ben. Miként a fizikai testet ellátja az élethez szükséges levegővel. mint az itt futó vér áramlásának tökéletesnek kell lennie. nem érdemlem meg. s így a hörgők csőhá­ lózata megdöbbentően hasonlatos egy fához. amelyben beépített biztonsági berendezések sora gondoskodik a tüdőbe áramló levegő minőségéről és a légutak ön­ tisztulásáról. Az egymást kölcsönösen lerontó folyamatok efféle ördögi köre szerve­ zetünkben számos más helyen is megfigyelhető! Bonyolult szervrendszer. majd jó messzire eldobta! Le­ het. hihetetlenül vékony membránnal elválasztva). szivacsos tapintású. Lelki jellemzői: (lásd még köhögés. a hólyagcsákban zajló szellőzésnek éppúgy. melyekben örömet talált! Végzett örömteli dolgokat. hogy ezt érezte: ez természetes. betegség jön létre. és így tovább. sok jó cselekedetet tett meg. hogy az oxigénfelvétel és a széndioxid-leadás a tüdőben zavar­ mentesen történjen meg. Könnyen belátható: itt egy folyadék és egy gázrendszer találkozik (egy egy sejtsorból álló. illetve in­ nen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anya­ gokat.Rengeteg jó lépést. kezébe vette. és ahhoz. A benne vonuló légutak ezer és ezer egyenrangú elágazással folytatódnak. az további kárt okoz az előzőben. lélek) Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember. Fizikai leírása: A mellűr két oldalát kitöltő páros légzőszervünk tompa kúp alakú. Az egyre kisebb járatokban áramló levegő végül a parányi oldalkamrákhoz jut: a közel 350 millió léghólyagocska a gázcsere tulajdonképpeni helye. ennek nincs értéke stb. de itt helyezkednek el a szaglást és a hangképzést szolgáló szervek is. de nem maradt ideje saját magára és nem vette észre azon dolgait.

erő­ sen hangzik a ragaszkodás szó. Az már sokkal fontosabb. milyen tisztaságúval.le is mond . Tüdősorvadás: Nem tud önbizalmat gyűjteni. kicsinek. Tüdővizenyő: (lásd meg ödéma) Kedvetlenség jellemzi. hogy az adott területen is kialszik az életkedv. Felszaporodik a víz. Visszafogja érzéseit. mert a beteg nem akar megszabadulni elképzelései­ től. de ha nem ezt tenné. melyekről nem vesz tudomást.a megújulás re­ ményéről. sikerélmé­ nyeit növelik. hogy kimossa a felgyülemlett gátló tényezőket. hogy azok a visszafogott érzések. Igyekeznek a.túlsúlyba kerül a víz. A vizenyő alapvető feltétele. majd cselekedett. ragaszkodik ahhoz. Ennek következtében lélekben kezd lemondani .felszínre törni. éppen ezért alakul ki a betegség. A tüdő: megújulása a tetterőnek. melyekkel erősíteni kívánta ön­ bizalmát! Most azon dolgaival kell foglalkoznia. vágyait. hogy ebből mit hasznosítunk. melyek saját örömeit. 280 .a védekezés ered­ ményeként . A gyógyulás útján az iménti kijelentést kell alapul venni: visszafogja! Ez azt jelenti. következésképpen . az alapvető belső tűz. hiszen a visszatartás­ hoz elhasznált erők hiánya fogja eredményezni a nem kívánt folyamatot. és nagyon is kifejtik hatásukat. a betegnek most nincsenek húzó céljai. amit már megismert és megszokott. milyen levegőt szívunk be. hiszen nem mindig válogathatjuk meg. Eddig másoktól várta az elismeréseket. nem vesz erőt magán. mit ürítünk ki a környezetbe. kevésnek érzi magát. erőt gyűjtött.a szellemet is ellátja a működéséhez elengedhetetlen új erővel és most itt mindegy. és új értelmet adnak életének. ott vannak benne. Azon­ ban ezekből csak a kudarc élményei maradtak meg. Valamikor régen erőt vett magán. Tudom. el kellene múlnia a betegségnek! A gyógyulás elengedhetetlen része azon célok kitűzése melyek való­ di örömöt.

Lelki oldal: A vér az információk megújulása. nem magáénak! Ha nem az ő ötlete. mint a férfié. A nő lépe mindig nagyobb. de pusztán ezzel a ténnyel az orvostudomány még nem képes megmagyarázni azt a tapasztalatot. hogy minden létező előbb vagy utóbb elfárad.Tüdőgyulladás: Lázad a megújulás „kényszere" ellen! Azt érzi. valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő. mással pedig nem tudja. hogy erőt kell gyűjtenie. Ilyenkor az immunrendszerben betöltött feladatait a nyirokszövet többi része átveszi. de kívülről érkezőnek tapasztalja. a tűz és az összes elem szállítója. Ha balesetek következtében megreped. Ennél elmésebben 281 . és az egész élet során részt vesz a nyiroksejtek termelésében. valaki más. hogyan kell a „haszontalan" dolgokat úgy felhasználni. hiszen e dinnyeszelethez hasonló alakú nyirokszervben pusztulnak el a kiöregedett vörösvértestek. Igen lényeges a fentiek mellett. Ugyanakkor a lép vérraktár is: nagy mennyiségű vért képes tárolni. hogy egy egészen más. s így súlyos vérzés forrá­ sává válik. E szervet fontos feladatai ellenére sem tartja a tudomány nélkülözhetet­ lennek. hasznos dolog szülessen belőle! Természetes. átalakítani. el kell távolítani. szükségessé válik a cseréje. értelmes. akkor meg minek tegye meg? Tegye magáévá és meggyógyul! LÉP Fizikai jellemzői: Kissé költői módon a régi anatómusok a lépet a vörösvértestek teme­ tőjének nevezték és ez így igaz. majd szükség esetén visszaüríteni a keringésbe. hordozója! Mi értelme lenne pusztán a temetőnek? A Teremtő jobb megoldást nem talált erre e problémára? Dehogynem! A lép csodálatosan példázza. többé nem képes betölteni szerepét. hogy egy női szervezet valóban sokkal jobban tűri a hirtelen vérveszteséget. hogy a lép a szervezetbe került idegen anyagok elleni védelem egyik székhelye is.

melyeket meg kell oldani. egyre kedvetlenebb lesz és elhanyagolja a megoldásra váró dolgokat. ami cselekvésre ösztökéli. A már fennálló magasvérnyomást viszont egyértelműen súlyosbítja a kövérség. többször nem.nehezen lehetne elképzelni a feladat megoldását. a szorongás vezet. ami az el nem végzett feladatok „nyomásából" ered! 282 MAGASVÉRNYOMÁS . akkor minden rendben van és érzi. mégis azt mondjuk. újrahasz­ nosítani a már „értéktelenné" vált anyagot. az alko­ holfogyasztás és a dohányzás. Amikor az ember „időben" elvégzi feladatait. valamint hormonális okok mellett a fokozott sóbevitelnek tulajdonítanak jelentős . hogy 140 és 85 Hgmm a „nor­ mális felső határa". De ha nem örömmel vég­ zi.szerepet. hogy lemásoljuk a természetet: hulladékhaszno­ sítás!) A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé. A lép kiszűri az életünkben keringő ismeretek közül a feleslegeseket és a tovább hasznosíthatóakat pedig tárolja. Fizikai jellemzők: A megnövekedett vérnyomás a nagy vérkör verőeres rendszerének a normálisnál nagyobb nyomásértékeire vonatkozik. mégpedig olyan nyomás. A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi. hogy megerősödve továbbléphessünk. (Hétköznapi életünkben is vannak már rá példák. kell egy bizonyos mértékű nyomás.ám mindmáig egyben vitatott . Lelki tünetei: Ahhoz. akkor egyre tökéletlenebbül hajtja végre. tapasztalja az elvégzett munka örömét. Ez a nyomás a megoldásra váró feladat! Egész életünk erről szól: elénk kerülnek helyzetek. Felhasználni. hogy az ember igazán tudjon teljesíteni. hogy csak egyszer tudott valamit megtenni. Végsősoron a magas vérnyomás kialakulásához a félelem. A háttérben genetikai tényezők szerepelhetnek és idegrendszeri. A határértékek mindaddig vita tárgyát képezik és meghatározásuk szükségképpen bizonyos mértékig önkényes. megtapasztalunk konfliktusokat.

a keringő vér mennyiségét. májdaganat) A „nagy" raktározó. A szükségleteknek megfelelően képes raktározni és felszabadítani létfontosságú anyagokat. átalakító. felépítő és lebontó folyamatok ezrei zajlanak egyetlen sejtjén belül is. Másrészt el kell raktározni. ahhoz. szőlőcukrot. epe. hasnyál-mirigy. erényeinkre. ami azokból az ér­ zelmekből keletkezett. emlékezni kell. Hogy melyek ezek. meg­ tudhatjuk. Fizikai jellemzők: A felhasban. A kialakulás „másik" oka a szív túlzott működése. meggondolatlanul adott ki magából. De melyek is ezek? A magas vérnyomás a beszűkült erek miatt alakul ki. Lelki oldal: (lásd még: anyagcsere. vitaminokat. hepatitis. A mérgező anyagokat eltávolítja a keringésből. és egyben méregteleníti is.Ebben az esetben is két részre kell bontani a betegség lelki tényezőit. Ismerni és emlékezni kell hibáinkra. a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el testünk legna­ gyobb mirigye. bár ez csak látszólag kettő. ha ismerjük a testrészek szellemi jelentését. hogy a jelenben valamint a jövőben képesek legyünk feldolgozni egy „anyagot".lényegében anyagcsere-szerv. sőt a magzati életben még vérképző szervként is működik. El kell raktározni az ismereteket. tulajdonképpen egy megnyilvánulási formáról van szó. kiválasztó. A kérdés itt ebből adódik: szellemi szinten. Ekkor az embert különböző szorongások tartják gúzsba kötve. szándékunk legyen a cél sikeres eléréséhez.teljes mértékben pozitív értelemben véve -. Csak ezek birtokában leszünk képesek a legideá­ lisabb megoldásokat megtalálni. hogy megfelelő indulatunk . Véralvadási faktorokat épít fel. Működése messzemenően sokoldalúbb. Biokémiai útvonalakon zsírok. szénhidrátok és aminosavak átalakítását végzi. hogy a következő alkalommal már képesek legyünk hibáinkból okulni. szabályozza a vérfestékek anyagcse­ réjét. melyeket a beteg kapkodva. lelki oldalon mit raktároz és alakit át? Mint tudjuk. mint csupán az epe termelése . 283 MÁJ .

Bizony be kell látnunk. de vagy rosszul.csak egyetlen módon lehet: a tároló helyet csökkenteni kell.most már —. Ennek sajátossága. nem törődnénk vele. Ha kisebb a hely. Feleslegesnek tartja . mint ahogyan a máj zsugorodás. nem raktároz el. A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett folyamatnak az. vagy egyáltalán nem hasznosítja azokat.halogat és visszafojt. Azaz meg kell sza­ badulni a szellemi mérgektől is. Belefárad abba a sok felhalmozott. Ha a máj nem különböztet meg. problémáit.számunkra . ki nem mondott és így értelmetlen­ né vált erőbe. Felhalmozódik benne egy csomó indulat . Megbetegedései az indulatokból adódnak. mit kell kiüríteni. mert értelmetlennek tartja a beszédet. kevesebb probléma fér be. melynek birtokában van. Melyek vagy teljesen háttérbe szorultak . a máj nem tud meg­ különböztetni. A felfokozott indulat másik sajá­ tossága. eluralkodtak rajtunk. Ha a tudat nem akar emlékezni.megnagyobbodás. amikor robbanásszerűen kitört belőle és a felfokozott indulatok követ­ kezményeként nem talált megértésre.ami meg kellene tennie . hogy az élet nehézségeit csak akkor vagyunk hajlandóak leküzdeni. mert csak akkor beszélt róla.jelen esetben . Hogyan tudunk megszabadulni ezektől? Sehogy! 284 .keserűség van. vagy . hogy sokkal intenzívebb hatást vált. hogy soha nem akkor és nem úgy hangzik cl. kerülje ezeket a konfrontálódásokat.elnyomtuk . pontosan lemásolják egy­ más viselkedését. mint kellene. tehát visszatért a problémája. Ha nem lenne benne semmi sem „kényszerítene" azok megoldására. ha abban . lassan eluralkodna sorsunk felett. Hagynánk mindent. Ez pedig azt sugallja: ne tegye.vagy épp el­ lenkezőleg. A máj termeli az epét. ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait. Elkerülni pedig . A zsugorodásnál a kiégés a jellemző. Nem talált megértésre. Eluralkodik.A tárolt tudás alapján az ember képes megkülönböztetni mire van szük­ sége. A gyógyulás útja keresztül visz a méregtelenítésen. a tudat sem lesz képes betölteni feladatát. mit kell hasznosítani! A máj állapota szorosan összefügg a tudattal.

így a behatolás helyszínén nyernek azonnali információt bármely baktériumról. MANDULÁK Fizikai jellemzői: E szerveink a tápcsatorna és a légutak kapuját őrzik. Lelki jellemzői: A védekezés első vonala. A bősé­ ges vérellátás mellett ez az oka annak. elődomborítva a nyálkahártyát. kialakított képünket más­ ként is lássuk. meghatározni a szükséges reakciókat. ugyanezen a területen súlyos védelmi zavar keletkezik. ismeretben létezik jó rész is! Itt az a feladat tárul elénk.Minden létező dologban. hogy az eddig megszerzett. Szellemi síkon eldöntik. noha a szájüreg (a to­ rokkal és a garattal együtt) állandóan fertőzött területnek számít. és támaszt meríthe­ tünk.minden betegségre vonatkozik . He­ veny gyulladásuk esetén duzzanat és vérbőség lép fel. Nyiroktüszők halmazából nagy tö­ megek épülnek össze e helyen. Egy olyan kétség. amiből bármikor erőt. ízlelés (érzések elemzése) után a garatban lévő mandulák segítenek szelektálni. rajzanak a nyiroksejtek hadai. A rágás (gondolkodás. hogy ha az immunrendszer meggyengül. elmélkedés). tudásban. ami előre visz. hogy a szájsebek hihetetlenül gyors és jó gyógyulási hajlammal rendelkeznek. Kezdetnek. Ez a páros szerv végzi az elsődleges szűrést. meózást. de esak kezdetnek elegendő ez is: lehetséges-e más értelmezés is? Első lépés . szellemi anyaggal kapcsolatos teen­ dőket. Ebből egyenesen következik. Eldönti a bekerült fizikai. 285 . A híres és hírhedett garatmandulák is óriási nyiroktüsző-halmazok. súlyos nyelési nehezítettség és magas láz kísére­ tében. felszínükön pedig sárgásfehér genny­ csapok bukkannak elő. mire van szüksége a testnek és a szellemnek. A szervezetnek szüksége van valamilyen stimuláló anyagra. és ezen át oda-vissza vándorolnak. ami serkenti. gyűrűszerűen körülölelve e két csatorna bejáratát. Súlyosabb esetben a mélyükön pangó váladékban gennykeltö kórokozók szaporodnak el és a mandulák gennyel telnek meg.a pozitív kétkedés.

ismereteket sze­ rezzünk. hogy ő megőrzi eddig életét. Lustaság: az ember bedugja fejét a homokba. önsanyargató viselkedés velejárója lesz (a lelkiisme­ retre alapozva) a lázadás. ő mit nem akar. Az elfogadásnak arra a formájára. Nem akarja. Ez az egyféle nézőpont pedig ez: én mit akarok! Az. hogy tapasztalatot meríthessünk. Eletünk során ahhoz. ismeretekhez! Könnyen lehet.éberen tartja az immunrendszert. Válogatni kell. így 286 . hogyan alakul ki a gyulladásos folyamat. életszemléletét. de nincs más megol­ dása! Másrészt: senkit sem érdekel. minden megismertben található számunkra hasznos is. A rémület kialakulása előtt nézzük meg. amennyiben tudunk megkülönböztetni. Nézzük. úgy változnak dolgai. Igyekszünk fejünket ho­ mokba dugva figyelmen kívül hagyni a gyengéd terelgető erőket. de ebben nem mindig. mert valahol lelke mélyén érzi. Az éberség nem más. csak ez számít. de nyitottan viszonyulni az információkhoz. Talán elmúlnak fölüle ezek a zavaró érzelmek. életének konzekvenciáit fél ismeretek alapján kívánja levonni. Nem dönt. Ebből a tevékenységből fakad azután a mandulák megbetegedése is. mit kíván elérni! A részismeretek alapján meghozott döntések rendre rossz tapasztalatokat fognak szülni. Tudja. Félelem fog megszületni. amikor „lenyeljük" a világ ránk vonatkozó megnyilvánulását. tapasztalatok. ami tovább fokozza a két iménti érzelmi állapotot! A természetellenes. sőt biztos. hiszen döntés és elfogadás között meg kell találnia a harmóniát. s ez nem is történhet másként. ami erő­ szakosan fog felszínre törni. mellékesnek tűnik. de inkább a tétlenséget választja. mit kellene tenni. az elnyomottságból felszaporodik az energia. milyen pótcselekvé­ sek szükségesek a „kívánt" eredmény eléréséhez? A válogatás nélküli elfogadás vagyis jelen esetben beletörődés kialaku­ lásához keresztül kell menni a lustaság. hogy a világ erre hogyan reagál. szükség van az elfogadásra. növekedni benne. Reméli: megússza. A hasznot viszont csak akkor vagyunk képesek értékelni. ezzel megakadályozva az észszerű cseleke­ deteket. Kétkedve. mert csakis egy féleképpen igyekszünk szemlélni dol­ gainkat. A tétlenségből. az erőszakosság és a félelem buktatóin. mint a természe­ tes kétkedés. majd döntenek a feje fölött! Ez persze feszültséget ébreszt benne. sőt nagyon sokszor egyáltalán nem leljük örömünket. mit jelentenek ezek az erős kifejezések. Lázad.

gyulladások. Amikor a férfi nem vállalja fel a benne élő nőt. milyen alapvető. A férfiak rendelkeznek egy olyan szellemi résszel mely női jellegzetességekkel bír. Régebben csak a nőben kutatták az okot. legyen szó fizikai ételről vagy szellemi táplálékról. méh és daganatai. és azt nem építi be szer­ vesen a férfiúi mivoltába. a dolgok. A torokban helyezkednek el. Hormonzava­ rok. Mégpedig így: saját kezébe veszi az irányítást. csak valahogy másként mehet tovább élete. kölcsönösen segítik az élet alakulását. Lelki jellemzők: (lásd még hüvely. jelen ismereteink alapján azonban az esetek felében a férfi betegsége áll a háttérben. amit a nő befogad és majdan táplálhatja. A férfi rendelkezik a dominanciával. hogy távolabbról induljunk. Hasonlóképpen. legyen az szervi el­ változás avagy a lélekben keresendő ok. hiszen a bejövő információk. tehát meddővé válhat. klimax és hormonok) A betegség megértéséhez. de ugyanezt nem is csekély mértékben a pszichoszexuális zavarok is előidézhetik. 287 . mely utóbbi ugyanolyan súllyal esik a latba. gerinc.nem. az ember utódok létrehozására képtelenné válik. Ez a két ősi erő harmóniában él egymás­ sal. a döntések meghozatalát! A gyulladásos folyamatoknak következménye a mandulák megnagyob­ bodása. Tisztázzuk. min­ tegy őt téve felelőssé a meddőségért. nevelheti. nemzőképtelenné válhat. MEDDŐSÉG Fizikai jellemzői: Ha az ivarszervek vagy a nemi szervek kivezető útjai súlyosan káro­ sodnak. a teljes kép kialakításához szükségesnek tartom. ősi tulajdonságokkal rendelkezik a férfi és a nő. anyagok ott áramlanak keresztül. és a nőkben is megta­ lálhatóak a férfi tulajdonságai. a megtermékenyítő erővel. daganatok és idült mérgezések mind vezethetnek med­ dő állapothoz. a problémák sokasodása. A jellegzetességek össze­ mosódnak a kettősség következtében. ha a nő az önmagában hordozott férfit akárcsak tudattalanul is megtagadja úgyszintén csökken a befogadóképessége.

hogy beforrna? A nő agresszívnek. a gyengéd. ül a kismedence közepén. megvalósító. nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. A belső üregét burkoló nyálkahártya 28 na­ ponként újul meg: vérzés és elhalás kíséretében leválik. mindezek harmóniája csorbát szenved. A születés misztériuma nem me­ rül ki „pusztán" a fogantatásban és a születésben. seb képződik rajta anélkül. Es ami­ kor a meddősségről beszélünk. erőszakosnak éli meg a „behatolásokat". Lelki jellemzői: (lásd a kapcsolódó részeket) Ez a csodálatos szerv is túlmutat a pusztán fizikai tulajdonságain és egy sokkal összetettebb jelentéssel bír. Amikor az ember megtapasztalja a teremtés. Amikor valaki a „szeretkezést" bántónak és fájdalmasnak érzi. Nem fogadja be a férfi megtermékenyítő erőit. Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik. MÉH Fizikai jellemzők: Tömör és erős izomfallal rendelkező szerv. majd újra kép­ ződik. s a kettő együtt jelentkezik. hiszen nem csak a testi behatolás miatt alakul ki a seb. az új dolgok létrehozásának boldogságát. a teremtést kihordó. Ezt természetesen minket síkon igaz. bár ez talán az élet egyik legnagyobb csodája. amikor a méhszáj nyálkahártyája meggyengül. Fizikai síkon ennek egyenes következménye a meddőség. utóbbiak közül is a méhnyak és a méhszáj rákjai rettegett folyamatok a köztudatban is. mely mint fordított körte. azoknak nem biztosít termékeny talajt. míg a Nő nőiességének teljes tudatában van. akkor (előtte és vele együtt) megjelenik a 288 .A nő a befogadó. Méhszájseb: Miért is tud kialakulni az a folyamat. Az egyik ok: folyamatosan éri a testi-szellemi behatás: nem feltétlenül konkrét fizikai behatásra gondolok. Gyulladásos és daganatos elváltozásai jól ismertek.

hogy a steril.keleten szinte ismeretlen. az elmében. az elme megteremti a negatív él­ ményt. belefáradt és nincs miből feltöltődnie. erőszakkal. Gondolatai telve vannak az emlékekkel és a jö­ vőtől való félelemmel. Rákos elváltozásai esetén lelki katasztrófát okozó eltávolítása jelzi. A táplálás. Nem marad sem ideje. Elválasztó szervvé a női mell a terhesség során alakul idegrendszeri és hormonális parancsokra. Ezt a test tényként éli meg és így is reagál rá.szellemi behatolástól való félelem. Rosszindulatú daganata a nyugati világban a leggyakoribb rákféleség . amikor szoptatás során gennykeltő baktériumok jutnak be a mell állományába. melyek örömet ébreszthetnének. hogy kijavítsa a hibát. a gondolatokban ugyanúgy lezajlik a folyamat. a fel nem dolgozott veszteséggel kapcsolatban gyengül a szervezet és a tudat ellenállóképessége. Fizikai jellemzők: A szépség és a nőiesség. hogy megtörténik-e a behatolás fizikai szinten vagy sem. És tudott. Kialszik benne az öröm tüze és ennek egyenes következménye. Egész pontosan ez az alábbiakat je­ lenti: attól függetlenül. sem kedve megkeresni azokat a dolgokat. hogy történik-e tényleges behatolás. hogy e létfontosságúnak egyáltalán nem mondható szervünk mégis milyen hatalmas jelentőséggel bír. Gyakori betegsége az emlőgyulladás. a szegycsont két oldalán. Feladata az újszülött táplálása. az anyaság és a nemiség eme szimbóluma hideg tudományossággal megfogalmazva páros mirigy. kettős domború kiemelkedés a mellkason. Miért? Mert a tudat semmi mással nem tud foglalkozni. 289 MELL . olyan szinten működni. a szoptatás titokzatos és bensőséges kapcsolatot teremt édesanya és kisded között. Magyarán: teljesen mindegy. hogy ezen a területen. Miért nem működi tökéletesen a védekező mechanizmus ezen a részen? Röviden válaszolva: elfáradt. hogy a szervezet immunrendszere nem képes. Alakja és nagysága rendkívül változatos és műtétileg jól formálható. A másik oka pedig az. mint az „őt" ért „sé­ relemmel".

ahogy az ideális. az érzésekkel való táplálást jelképezi. problémáikkal együttérzően foglalkozik és képességeihez mérten gondoskodást nyújt. illetve a nagyon is anyagias támogatás (a pénz). a célokért való kiállás. vagy nem úgy gondoskodik a nő. hiszen jelentésében lényegi különbség nincs. amikor ez az egyensúly megbomlik. amikor önmagáról kellene gondoskodnia. Ezen ezt értem: nem szíve szerint cselekszik. másoknak gondoskodást. A körülötte lévő emberekkel. Megbetegedés vagy figyelmeztető jel akkor alakul ki. hanem a férfiéről is. To­ vábbá az egyensúly elvesztéséhez vezethet az is. megvan rá a lehetősége. Ragadjunk ki néhány betegséget 290 . Jusson eszünkbe az a tény nem lehet eléggé hangsúlyozni -. vagyis amikor nem. hogy ezt az érzelmi gondoskodást ön­ magára is fordítania kell. azzal van szoros összefüggésben. Ide tartozik az is. mondjuk szeretne egy jó ruhát. kebelre szorítás. Az imént „pusztán" a szellemi oldalról közelítettem meg a mell kérdését. Bal mell: Az érzelmekkel. természetesen a nőknél súlyozottabban.enzimeket és immunanyagokat is tartalmazó anyatejet semmilyen más táplálék nem helyettesítheti. Erre példa a szoptatás. A bal mellel „ellentétben" a jobb mell jelentése már sokkal anyagiasab­ ban mutatja az embert. Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak. de nem veszi meg. és nem múlhatja felül újszülöttkorban. Jobb mell: Inkább a fizikai oldalra vonatkozik. gondoskodás. vagy éppen nagyon előtérbe helyezi saját vágyainak kielégítését. nem legtisztább érzései szerint nyújt át magának. Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás. amikor túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. Lelki jellemzői: (lásd még daganatok) Itt természetesen nem csupán a női mellről beszélek. de meg kell világítani a fizikai világ (a megnyilvánult világ) oldaláról is.

kb. Azonban ez nem több egy színjátéknál. Ám e csöppnyi szigetek . Itt kell-elkezdeni.). hogy felborul az a kényes egyensúly.és zsírforgalmát. Ezért ki akarja rekeszteni a problémát. 5g súlyúak és 2-3 cm-esek egyenként. aki fél az újabb kudarcoktól. nem akar gondolkodni. pénzt ad kölcsön stb. a másodlagos nemi jelleget szabályozzák. hogy gondoskodnia kellene. Játszik. A probléma abban az esetben kezd testet ölteni. Nem képes szembenézni önmagá­ val. mert belül egy sérült ember lakozik. fehérje. Ekkor betegség keletkezik. A jobb oldali háromszögletű. aztán tud a másik felé fordulni. a „pőreség" érzéséből ered. Ha csupán nem szeret az ember másokkal törődni. nincs gond. Mellékveséink relatíve parányiak. A lelke legmélyén érzi. hogy nem szeret másokról gondoskodni. nem lesz betegségforrása. A kén­ sárga metszlapú. A velőállományban pedig az adrenalin és rokon vegyületei képződnek.szerteágazó módon irányítják létfontosságú élet291 . amikor a külvilág felé azt mutatja. működészavarai abban rejlenek. mert ez utóbbi cselekvés (szerinte) fájdalmas hatással lenne rá. Először tehát gondoskodjon saját magáról. Pedig épp arra vágyik.Sömör jelenik meg a mell alatt: táplálnia kellene a körülötte álló embe­ reket. Jobb mellen megjelenő elváltozás: a fizikai táplálásra utal (főz. MELLÉKVESE Fizikai jellemzők: A két vese felső pólusán sapkaszerűen ülő páros szerv. de nem tud erőt venni magán. belső elválasztású mirigy. Szembetűnően magas a kéregál­ lomány C-vitamin tartalma.és vízháztartását. amelyek a szervezet só . hogy gondoskodhasson sze­ retteiről. mert önmagára elegendő figyelmet fordít és ennek kö­ vetkeztében a külvilág felé is odaadóan viselkedik (bár ezt nem szívesen vallja be).melyek az agyalapi mirigy ve­ zénylete alatt állnak . a bal félhold alakú. ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van. háromrétegű kéregállomány termeli az úgynevezett kéreghormonokat. s emellett a gyulladásgátlásban igen nagy hatásúak. Összességében elmondható: a mellek betegségei. A fájdalom a kiszolgáltatottság.

Ez biztosítja az erőt. ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességében.és hormonális zavarokat von maga után. Tényleges üreg a mellhártyák között csak akkor keletkezik. átmeneti látászavarok.pl. késszerüen szúró fájdalom. Ezt szolgálja a mellhártya. mely köhögés. amikor már sok bajt okozott. szédülések kisérhetik. a mellűrt. Termeli a szükséges hormonok egy részét. Gyógyítása: Adjunk a mi belső tüzünkből és a beteg újra találja meg azon vágyait. amelyhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyen alkalmazkodik és így kitölti a rendelkezésre álló teret. Fizikai tulajdonságok: A maximális kilégzési és belégzési állapot között nagy a térfogatkü­ lönbség. ha levegő kerül be a tüdő vagy a mellkasfal sérülései következtében. amely a lapszerinti szabad elcsúszást biztosítja. a külső-belső problémák felismerését. a másik belülről borítja a mellüreget. gyulladás esetén. ez a 292 MELLHÁRTYA . közöttük pár cseppnyi kristálytiszta folyadék van. Pajzsmirigy-eltérések. ha oda vér vagy genny tör be. A mellhártyagyulladas vezető tünete a heves. hajhullás. Előrehaladott gyulladásos folyamatoknál a mellhártya két lemeze he­ lyenként kisebb vagy nagyobb területen összetapadhat. tüsszentés. hajolás során fokozódik. mert ráksejtek árasztják el a mell­ hártyák felszínét -. Lelki jellemzők: Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel (saját tapasztalataim alapján). mert elváltozásai már csak akkor mutathatók ki. De ehhez szükséges. Ha folyadék gyülcmlik fel . hogy a tüdő külső és a mellkas belső felszíne egymáson szabadon el­ csúszhasson. amely két fénylő lemezből áll. vagy. ezek adják a belső tüzet. Túlműködésük vagy csökkent aktivitásuk súlyos anyagcsere. feldolgozását.folyamataink százait. vagy vér tör be („vizes" mellhártya és vérmell). egyik a tüdőt burkolja. A két lemez egymásra siklik. ha gyulladás miatt ott savó jön létre. tüzet élesztenek benne. melyek valódi örömet.

amely rohamokban jelentkezik és órákig. elemi erejű fejfájás. lüktető. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti törvényhez.tüdőt kívülről összenyomja és súlyos nehézlégzés. fronthatás. vagy legalábbis a tünetek enyhítésében az orvoslás nagyszámú. hányás. vizelési inger. Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tudatosan változnunk. úgymint fényfellobbanások. E félel­ metes tünetek hátterében a nyaki vagy agyalapi verőerek valamelyikében zajló kórfolyamat áll: érgörcsöt követő érfalvizenyő lép fel. szemizombénulás. csillag.így pl. elsötétített szobában fektetjük le. MIGRÉN 293 . vagy fizikai stressz.és szikralátás. kimerültség. fulladás lép fel. Fizikai jellemzői: Féloldali. vagy heves lüktetéssel kísért értágulat. túl kevés (esetleg túl sok) alvás. A kezelés ekkor mellkascsapolás. légzőrendszer) A légzésnek is. kizárva a külvilág fény. ha a beteget csendes. Sokat segít. esetenként bizonyos ételek . de érezzük a belülről fakadó szabadságot.és alkoholtartal­ mú italok fogyasztása. a kóros folyadékgyülem lebocsátása. s különös mó­ don. cikkcakkos fényjelenségek vagy szabályos mértani alakzatok felvillanása. Mi idézi elő e mélyen zajló drámai változásokat? A migrénes rohamokat gyakran váltja ki érzelmi. hogy nem érezzük kényszernek. Gyógyításában. Lelki jellemzői: (lásd még gyulladások. különféle fájdalomcsillapítót vet be. A mellhártya segíti. a csokoládé .és hangingereit. Átmeneti vakság. Émelygés. Nőknél gyakoribb. vagy még tovább eltarthat. homályos látás vagy fényiszony kíséri. A migrénes látászavar fény-hallucinációkkal jár. gyakran menstruáció idején lép fel. levegőt vennünk. hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen. leginkább a serdülőkorban vagy a felnőttkor elején. eszméletvesztés és tudatzavar is előfordul. mint a testi-lelki megújulásnak természetesnek és fo­ lyamatosnak kell lennie.

hogy köz­ ben már nem marad ideje az élet naposabb felével foglalkozni. magányosságot érez. Egyre inkább magára-maradottságot. Ez a ragaszkodás annyi erejét leköti. a nyugalmat. Ebbe már nem férnek be az újabb ismeretek. milyen cselek­ vés váltja ki az üresség érzését. Igazat kell adnunk néhány bőrgyógyász javaslatának. miszerint a mitesszer gyógykezelésében leg­ hatékonyabb a rendszeresen használt csapvíz (!). De ez is közrejátszhat. Ebből már kikövetkeztethető a célirányos cselekvés is. a teljes gyógyulás útja a feloldásban. vi­ selkedési szisztéma? A könyv elején már kitértem erre: semmin sem lehet változtatni. Gennykeltő baktériumok előszeretettel telepednek meg itt. az ismeretek gátolt áramlásának feloldásában van.Lelki jellemzői: Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt alakulnak ki. Hagyni kell. Ez természe­ tesen csak az adott . Vajon mivel oldható fel ez az évek alatt jól megindokolt hozzáállás. A gyógyulás. Minden­ napjai igen zavarosan telnek. de helyette kibúvókat és indokokat keres. mákszemnyi pont tűnik fel az arcbőrön. Piszok és por tapad bele. és ráadásul nagyon is tisztában van a megoldással. minek szeretne hátat fordítani. hadd változzon magától! A betegnek kell tudnia. fonálszerű zsíros törmelékként ürül ki.feloldatlan . egyre kevésbé tud koncentrálni a nyuga­ lomra és egy felpörgetett állapotba kerül. melyek alátámasztják tehetetlen­ ségeit. valamilyen elvhez. A görcsökkel járó folyamatoknál az alábbi jellegzetesség áll a háttérben: valamihez. és talál. a harmóniát teremtő tapasztalások.problémára vonatkozik. s el­ fertőzve a területet gennyes pattanás alakul ki. MITESSZER Fizikai jellemzők: A faggyúmirigy kivezető szakaszában a mirigy pangó váladéka beszá­ rad. 294 . ha tudja. csaknem erején felül ragaszkodik. Tudja. mi. Könnyebbé teszi haladását. Itt nem kell feltétlenül „valami rosszra" gondolni . és mint fekete. Ha kétoldalról összenyomjuk. vagy valakihez igen szorosan. ezáltal egy dugasz keletkezik.

ha a naphoz hasonlítjuk az embert. így ráfoghatjuk a szomszédra. vírusra. anyósra. termé­ szetesség a kilökéshez. teltségérzés kíséri. aminek közvetlen következménye a nátha vagy meghűlés. tompa fájdalom. Előfordul. baktériumra. savós-nyálkás. allergiát kiváltó anyagok. mégpedig azért. Szellemi szinten tekintve jelentése és funkciója ugyanaz. orrcseppek. hogy a betegnek elment az életkedve. Mikor fog kialudni a nap? 295 NÁTHA . hogy ez a folya­ mat elakad. Másrészt érezzük. információ nem minden esetben nyeri el tetszésünket. Ez a két dolog szorosan összefügg és együtt jelentkezik. esetleg gennyes vagy véres váladékcsorgás jelentkezik az orrnyílásokon. gyulladásgátlók. Egyet azonban tartsunk szem előtt: miért tudott „kihűlni"? Ebben az esetben talán a legszerencsésebb. baktériumok. Dugulás-érzés. Vagyis valamilyen inger érte az imént említettektől. Gyógyítás: Gyógyszeresen: C-vitamin. Pórusait arra is használja.Lelki jellemzői: (lásd még bőr) A bőr pórusain keresztül lélegzik és anyagcserét folytat. Fizikai tünetei: (lásd még: arcüreg) Az orr (valamint az orr-melléküregek és az orrgaratüreg) nyálkahár­ tyájának hurutos lobja. ezért szükséges a kiürítése. A külvilágból felvett tudásanyag. Okai: vírusok. de mindezek semmit sem változtatnak azon. Lelki oldal: Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását és valószínűleg valahol igaz is lesz. valaki akadályozza megszaba­ dulásunkat. Az orrlégzés nehezí­ tetté válik. Indokolt esetben (ha baktériumok vannak jelen) antibiotikumok. hogy megszabaduljon feleslegessé vált anyagaitól. mert nincs bennünk elegendő erő. Vízszerű.

Férfi és nő pedig: társak. ám az „okos" ember folyton akadályokat gördít a termé­ szet folyamatai elé. a lényeg: számára már most is örömet adjon. Bővebben olvasható erről a témáról a Spirituális útmutató szellemi ván­ doroknak c. véges. közvetíti a gondolatokat.. s evégett nem. 296 . vagy akár egy szeretett személy.. magabiztosságot. hogy az emberben is akkor alszik ki a belső tűz. A négy Őselemet alapul véve négy úton juthatunk el a náthához. a meg­ hűléshez: A viz: információt szállít. Ebből következik. ha kérdez­ zük. NEMI SZERVEK Fizikai oldal: A fizikai lét íve behatárolt. egy megtörtént esemény. Hiányában elesettség és fáradékonyság lép fel. Beszélgessünk a beteggel. A föld: adja a biztonságot. A levegő: új erőket hoz. A szervezet az energiaminimumra törekszik és a harmóniára. vagy inkább örömet érezzen benne. Ha kevés bennünk a tűz. nemiség és szaporodás összefonódva lelhető fel az emberben. túlsúlyba kerül a víz eleme és folyni fog az orrunk. elégeti a mérgeket.(Nagyon leegyszerűsítve!) Amikor felemésztett minden olyan anyagot. amivel táplálhatja a tüzet. Teljesen mindegy. A gyógyulás útja: Keresni kell egy olyan dolgot. könyvemben. vagyis ezek az elemek igyekeznek kiegyensúlyozni egymás hatását. Ezt önmaguktól is megtennék. Utódokról kell tehát gondoskod­ nunk. ami örömmel és megelégedéssel tölti el! Ez lehet egy cél. de még célravezetőbb megoldás. ami­ kor hiányzik az égéshez szükséges „anyagok" valamelyike. és kérdéseinkkel önmagát vezeti rá a megnyugtató megoldásra. A tűz: kordában tartja az energiákat. melegíti a vizet. mit talál. és így tovább.

nem jól adja stb. életre keltés. Ezért nem is fogja örömmel. tesz: testén belül nem csu­ pán a megtermékenyítés zajlik le. Az adott területen meggyengül az immun­ rendszer. üregek és sejttermelő mirigyek bonyolult rendszerét jelenti. A nő fogad. a fejbe felszálló és onnan alászálló erek valamint az agy. Ebből aztán azt az elhamarkodott tanulságot vonja le. új gondolatok. NYAK Fizikai jellemzői: Fejünket a törzsünkkel összekötő szervünk. akkor keresni kell valami mást és ez a más gyakran a belső vívódás.Párok.és gerincvelői idegek. Ez az anatómia síkján leírva csatornák. Könnyen megbillenhet az egyensúly a félreértések következtében. a pajzsmirigy. Befogadás. garat. mert egyrészt ugyanazok vonatkoznak rá. Alkotói: a nyakcsigolyák. gége. Jobban nem részletezem. Lelki tünetei: (lásd még az adott betegségek tárgyalásánál) Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást. De ezt lehet általánosítani is: az adás! Önzetlen adás. A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése. A lényeg azonban nem változik. 297 . az imént felsorol­ tak mind rossz „vért" szülnek. nyakizmok. légcső. hanem táplálás és védelem is a magzat teljes kifejlődéséig. mint a férfira. megfelelő tűzzel ellátni nemi szervét. babusgatás. akik kiegészítik egymást. nem elég értékes. hogy cselekvésének semmi értelme. kedvvel. Következésképpen az adott terület könnyebben betegszik meg. csökken a regenerálódó képesség. átjuttat. Röviden nézzük meg a konkrét bajokat. Az ember azt hiszi. befogad és még ennél is többet. A férfi alapszerep: az öröm adása. A férfi ad: átad. mintegy életet adva neki. másrészt alaposan tárgyalom a konkrét folyamtoknál. s végül az Ő feladata a világra juttatás is. amit ad. odaadás. új tettek. önvád és visszahúzó­ dás! De a végtelenségig sorolhatnám még a különböző viselkedési min­ tázatok kialakulását. nyaki zsigerek.

ebből félelem. valóban cső alakú szakasza. mechanikai. azaz túlzott érzékenységet mutat. amikor elváltozások jelentkeznek! A másik oldal ennek az „ellenkezőjét" jelenti: kialakult benne egy igen erős csalódás. Amikor nyálkahártya probléma alakul ki. elvekhez való ragaszkodás. Hullámszerű. A lényegét tekintve azonban elmondható.de ez belülre is vonatko­ zik -jövő szurkálódások élét csökkenti (lásd még allergia). hiszen szervezetünkben számos helyen megtalálható. hogy a nyálkahártya szerepe a simulékonnyá. mely jórészt a mellűrben he­ lyezkedik el. síkossá tétel. Felszínét különféle hám borítja. és kü­ lönlegesen vastag nyálkahártyája durva vegyi-. amely a nyálkahártya mozgatását végzi. végül egy kétrétegű símaizomréteg következik. kötőszöveti részében jellegzetes mirigyek találhatók. ezáltal a kívülről . tovahaladó mozgásai hajtják lefelé a falatokat. Fizikai jellemzők: Emésztőrendszerünk ujjnyi vastagságú. Ez pedig a túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység. azt jelenti. ez a két ok azonban minden esetben együtt jelentkezik.Lelki jelentése: Problémák két okból fejlődhetnek ki. a garat és a gyomor közötti összeköttetés. Természetes a túlzás csak arra az esetre igaz. NYÁLKAHÁRTYA Fizikai jellemzők: Üreges zsigereket bélelő háromrétegű hártya. Fokozott ingerlékenységet mutat. mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában. Síkosabbá teszi a szerveket. Lelki jellemzői: Erről itt csak általánosságban tudok beszélni. a kinyílástól való félelem növekedett ki.és hőhatáso298 NYELŐCSŐ . hogy egyre kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez. esetenként túlreagálja dolgait.

Nyelvünk elváltozása. megrágott és lenyelt tapasz­ talatok. térképnyelvről beszélünk. megfogott. bizonyos határok között kell tartani.és B-vitaminhiány esetén. Nagyszámú izomkötegből tevődik össze. a forró ételek és a maró hatású alkoholok és a fűszerek hosszú ideig „bűntelenül" nyelhetők le. konkrétabban akkor lehet elemezni. s a háttérben ilyenkor vérsze299 NYELV . amikor górcső alá ve­ szünk egy itt jelentkező betegséget (lásd ott). az örömteli táplálékok lenyelésére. Akár fejjel lefelé való testhelyzetben is lefelé tolja a gyűrű alakban végigfutó összehúzódási hullám a falatot vagy kortyot. Ezt kordában. Természetes dolog. hogy a számunkra nélkülözhetet­ lent lenyeljük. elszíneződése érzékeny. ellenérzéseinkről nem veszünk tudomást. hogy lenyeljünk olyan jellegű táplálékot. időnk. sem kedvünk a hasznosak. tömör kiemelkedése. mely végül a gyomorba jut a kellő pillanatban ellazult gyomorkapun keresztül. Csak a csodálkozás marad: fáj a gyomrunk! Mindannyiunkban ott van a képesség. melyek a tér mindhárom irányába képesek húzódni. idegesítő „táplálékainkat". Albert már utalt rá: bűntelenül lenyelhetünk dolgokat! Csak az Isten a megmondhatója. Néha a csak többé-kevésbé megrágott falat. „sző­ rös" gyomorhurutban.kat képes elviselni. fekete A. dolgot mely nem hasznos. Ha kettőzött körvonalú piros foltok tarkítják sár­ ga szegéllyel. s ennek a felépítésnek köszönheti a nyelv rendkívül sokoldalú mozgé­ konyságát. vörös vagy málnaszínű skarlátban. milyen extrém dolgokat vagyunk képesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszélyező. nem marad erőnk. vagy le kell dolgoznia. Lelki jellemzői azok a hétköznapi meglátott. befogadására! Bővebben. Fizikai jellemzői: A szájfenék hatalmas. áruló jelzője számos be­ tegségnek. De tartsuk szem előtt: ha sokáig csak rosszat nyelünk. így például füstös vagy kormos a nyelv mérgezésekben. a növé­ nyi rostok. melyeket fel kell.

értékelni és átértékelni kell a felgyülemlett érzéseket. A konkrétabb jelentéséhez hozzá kell illeszteni a mellette jelentkező elváltozásokat. minél feszültebbek vagyunk. egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megta­ pasztalni az elénk kerülő „ízeket"! Nyelvünk elszíneződése hűen tükrözi mindazon színességét. mi jár kevesebb feszültséggel: benntartani vagy kimondani! Mérlegelni kell. Lehet lebenyes küllemű (szájüreg­ gyulladást követően) -. mint a kígyóé. melyik viselkedés okoz nagyobb örömet: a benntartás. szótlanab­ bak leszünk. félrehajlik a kö­ zépvonaltól. Nem lehet csodálkozni azon. A gyógyulás úján járva összegezni. örömet meríthetünk már az elhatáro­ zásból is. de erőt. stb. veleszületetten. hogy belső állapotunkat jellemzi a nyelvük! A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező megállapításokkal: csípős a nyelve. ERRE alapozva könnyebbé tehetjük lépéseinket. és lehet hasadt a csúcsán.. a meg/kibeszélés harmóniája vagy diszharmóniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain. kimondhatjuk problémáinkat. Fedheti fehér vagy piszkossárga lepedék gyulladásokban. Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt beszéd következtében egyre csendesebbek.génység áll. Ezerarcú nyelvünk — más szervekkel együtt — a nyelést és a beszé­ det szolgálja. Egyre ritkábban tudunk örülni. hogy erre vonatkozóan ezerféle szólás és mondás ismeretes. annál inkább válik csípőssé. Vagy éppen ellenkezőleg: beszélünk össze-vissza anélkül.. vírusos fertőzésekben hólyagocskák tömege borítja. s nem véletlen. a test kiszáradásakor (lázakban) pedig taplószerüvé válik. 300 . Mérlegelni kell. amilyen tarka formában megjelentethetjük. Lelki jellemzői: Az önkifejezés. hogy mondanánk valamit. felvágták. Gondolkodjunk egy kicsit! Hogyan változik megnyilvánulásaink hang­ neme a lelkünk állapotának függvényében? Szerintem könnyen belátható jellegzetességeket mutat: minél nyűgö­ sebbek. Gutaütések következményeként pedig félreáll. egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét. vagy az okos kifejezés! Nem lesz egyszerű feladat. hova­ tovább gyilkoló eszközzé nyelvünk. ízét.

energia kiegyenlítődés. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek. melyek az önzéséből fakadnak. ha elege van a védekezésből. ami nem kell neki. Nem tud védekezni az önbecsülését sértő hatások ellen: Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. Fel nem dogozott kudarcok.NYIROKRENDSZER Lelki jellemzői: Düh. stb. ő maga is gyógyító lesz. émelygéssel. században Itália földjén feltehetően az orbánc sújtott le. 301 ORBÁNC . a gyógyszert. Gégemetszés: nem tud lenyelni valamit. harag. Ám az orbánc ma is végződhet halállal. Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. Fizikai jellemzői: A regiek által Szent Antal tüzeként emlegetett kór a múlt rettegett bőrbetegsége volt. így történt. hogy ha felgyó­ gyul. Véde­ kezés: másik irányú információ. rázóhideggel kezdődik. hányással és ezzel párhuzamosan megjelenik az orbáncra jellemző elváltozás is: a behatolási kapu környékén vörös. A betegség hirtelen magas lázzal. Az orrmandula megbetegedése eseten igyekszik elzárkózni az új gondo­ latoktól. hanem savós izzadmány keletkezik. kisebbrendűségi érzés ami ural­ kodói vágyaiból építkezik. belefárad. energiát. s ezt kö­ vetően a folyamat „útnak indul". amit lenyelt (gondolatok). vallástól. igen rossz közérzettel. ha nem kezeljük. a meg nem értettség érzése. pl. Lényege: gennykeltő baktériumok hatolnak a bőrbe. „behatások" ellen. A szülő ne erőszakolja rá az ételt. szomszédok. akkor tett fogadalmat. éleshatárú foltként a bőr elődomboro­ dik a torzító vizenyőtől. fellázad az ellen. amikor úgy fogadja cl a dolgokat. de hatásukra külö­ nös módon nem gennyes. Mandula: begyullad. Magyar szentünkre a XIV. akikhez nincs köze. ahogy azok vannak. A nyirokrendszer információt szállít a vízen keresztül pl. A gyógyu­ lása akkor következik be. Uralkodási vágya olyanokra is kiterjed.

az orr. s miközben mintegy körbevándorol a testen. és a testet antibiotikus szerekkel kezeli. fénylő vörösen tovakúszó góc csak egy irányban terjed el.Ez a folt aztán elindul: csipkézett nyúlványokkal elkezd szétáradni. látjuk. meg tudjuk fékezni. amit egy száraz erdő közepén gyújtunk. mint a tábortűz. majd magára hagyjuk a szeles időben. ez a tűz nem éppen az a tűz. Váza túlnyomó részben porcból áll. amely a néphit szerint is megtisztít. hogy titokban vannak tartva ezek az elégedetlenségek. Lelki jellemzők: (lásd még bőr. megvalósítani leginkább a tűzzel és a bőrrel együtt lehet (lásd ott). küllemét az egyénre oly jellemzővé tevő kiemelkedés. csendben kialszik. rovaroktól. Az itt beszívott levegőt az orrüregek megszűrik a portól. tüzes erejében. Amennyiben szerencsénk van. a mögöttes része gyógyul. s amelyet számos vidéken — noha nem Antal napkor — szertartásosan átugrottak. És ugyanitt helyezkedik el értelemszerűen a szagió302 ORR . Fizikai jellemzői: Ha az emberi arcra tekintünk. megfásult testet könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzek. lebegő növényi szálaktól. ám nagy felületű orrjáratokban átáramló levegő felmelegszik és útja során egyben párával telítődik. A kiszáradt. Amerre elhalad. a csúcsa alatti kettős nyílás pedig a légutak kezdete. pár nap alatt egész testtájakat borítva el. hogy annak jellegét döntően meghatározza egy kiszögellés. A szűk. De ha látjuk. azaz tudatosodniuk. Olyan ez. Azzal a tűzzel. Tehát itt arról van szó. A gyógyulás útját megérteni. Máskor a tűzszerüen. De a jelen betegség esetében ez a tüz kicsúszott az irányítás alól. ami segíte­ né az emberi szervezetet. gyulladás és a tüz) Mint az iméntiekből kiderült. koromtól. Ezeknek nem kell feltétlenül felszínre kerülniük. Orbánc szavunk eredetileg is a tűzzel függ össze. A modern nyugati or­ voslás viszont egyáltalán nem bízik e kór tisztító. útját gyulladt nyirokércsíkok jelzik.

Vagy nem bocsátott meg annak. hogy szinte nem is igényel kü­ lönösebb kommentárt. Olyan külső dolgokkal foglalkozik. melynek következtében nagy mennyiségű savós. véres nyákos váladékozás kíséri őket. közönséges betegsége a nátha. orrvérzés fejezeteket) Albert annyira jól jellemezte az orrot. s csaknem állandó jellegű fejfájás. vagy éppenséggel véres és gennyes váladék termelődik. A fájdalma a felismerésből. Orrunk jól ismert. mint fertőzéses nyálkahártyahurut. Lelki jellemzői: (lásd még az orrpolip. mely illóanyagokról. 303 . amikhez semmi köze. a tüsszentés. kártékony füstanyagok veszedelméről tájékoztat bennünket. ORRPOLIP Fizikai jellemzői: Az orr-melléküregek idült gyulladása következtében a nyálkahártya elfajul. akinek az életébe akkor beleszólt. és a nagy nyomással ki­ áramló levegő a gyorsvonat sebességével sodorja kifelé az ingerlő anya­ got. amikor is kémiai vagy mechanikus ingert követően görcsös erejű kilég­ zés nyitja meg hirtelen az orr-garat nyílását.szervünk. eme létfontosságú jelzőrendszer. Orrdugulást. amiért beleszólt. a lelkiismeretfurdalásból keletkezik. Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. légzészavarokat idéznek elő. Mindennapos jelenség a felső légutak védekező reflexe. Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szaglóideg pályáján. vizenyős. fájdalom ébredhet benne. avagy maró gőzök. Ezek küllemükre nézve kocsányos vagy párnaszerűen kiemelkedő elváltozá­ sok. jóindulatú kötőszövetes daganatok alakulnak ki. Sokáig tartó: vagy lelkiismeret furdalása van. Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki jelentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan magába szívni. érzékelni az információkat. Megoldás: műtéti eltávolítás. mely nem más. Mivel ezzel szembe­ sül. nyákos.

ami bátorságát teljesen elnyomta. Természetesen ez az elzárkózás nem nevezhető egészségesnek. hogy ez tulajdonképpen egy jóhiszeműen fel­ állított védő. Ha a nyitottság helyett a strucc-politikát alkalmazza. mert egyébként nem panaszkodna az orrdugulás­ ról. mint kellemetlenséget! Ez a jóság azonban csupán a felszín.folyamatoknál meglehetősen nehéz dolga van a gyógyulásra vágyó embernek. fiataloknál gyakran minden kimutatható ok 304 ORR VÉRZÉS . Mindezeket figyelembe véve: a jótékony elzárkózás marad számára egyedüli megoldásnak. ezért-hogy mégis megszabaduljon -. Ezt a falat állította a beteg a problémái útjába. Nem képes kimutatni. ismeretekből egyenesen következő nyugodt erő. mert annyi kelle­ metlen tapasztalatot gyűjtött már be. a látszat! Látszatnak kell lennie. más módot kell találnia! Nem tudja kiadni a lázadás okát. a szabad légzés örömét! Ez az „apró" sikerélmény segíti szervezetét. lázongását nem tudja.önma­ gában sem . illetve arcüreg). Gyermekeknél. mert nem talál. a feszítő érzésről. Mert ez az elváltozás sokkal több jót. A lázadását.aki meghallgatná. A fizikai jellegzetességek is azt támasztják alá. A gyógyulás útján éppen ezt kell újra felfedezni! Az ilyen -jóindulatú . vagy nem meri kimutatni. hogy ne kelljen ilyen védő fa­ lakat emelnie! Megtalálja a szabadságot és egyre kisebb lesz a kiújulás veszélye! Fizikai jellemzők: Az orrsövény porcos részének nyálkahártyáján elhelyezkedő érfonatból ered leggyakrabban. Újra meg kell találnia a szabad gondolkodás.Lelki jellemzői: A polipról elmondható. stb. óvó fal. Hogy melyek ezek? Az orr természetéhez tartozik a kiszagolás és az ezekből az informáci­ ókból. olyan személyt . hogy egy hosszantartó gyulladásos folyamat előzi meg a polip kialakulását (lásd még: gyulla­ dás. ezért el fog esni egy sor örömtől és szabadságtól. mely bizonyos betegségekben vérzésforrásként szerepel. sok­ kal nagyobb biztonságot ad. hiszen lényeges dolgok kimaradnak életéből.

és nem is adja ki azokat . Mindezek belső konfliktusokat eredményeznek. feszélyezni fogják. melyek . Igen erős szociális érzékenysége következtében megérzi azon dolgo­ kat. A konfliktusok pedig feszíteni. érzékelt. Sőt ezek a megtapasztalások igen erős befolyással vannak rá. Jelen esetben viszont már annyira telve van ezekkel az ismeretekkel. alig észrevehető dolgokat szimatol ki. melyekből nem képes tudást. meg nem becsültnek érzi magát. vagy rétegesen kitamponálva az orrüreget a vérzés megszüntethető. hogy teljesen vérig lesz sértve! Azért folyamatos az ingerlés.elé kerülnek. de nem tud velük mit kezdeni. Leggyakoribb a magasvérnyomás és az érelmeszesedés. gyógyulás útja nem nélkülözheti saját értékessége tudatának erősödését. gyengének. tapasztalatot meríteni. Ez az esemény tulajdonképpen értelmezhető egyfajta figyelemfelhí­ vásnak is. mérgezéseket is kísérhet orrvérzés. Olyan célokat. Ennek az lehet a következménye. Van ennek egy másik megközelítési módja. Ezektől pedig szabadulni kell! A szabadulás. és ezekkel nem tud mit kezdeni. mert azokat a tapasztalatokat. hogy a folyamatos ingerek hatására mivel nem dolgozza fel. szúrás). a beteg szó szerint elvérezhet az orrán keresztül. hogy inkább a „könnyebb" szabadulást választja. magyarul: se le nem teszi. olyan finom.kimondatlanul is . Ezért azok irritálni fogják (fizikai síkon is) a nyálkahártyát. 305 . Mellőzöttnek. ami kiegészíti fejtegetése­ met. a „fejében tartja". mint háttérben álló ok. Lelki jellemzői: Olyan dolgokba üti az orrát. Néha életveszélyt is jelenthet. mely egyben az egész érrendszer súlyos károsodását is jelzi. A tapasztalatok olyan mély hatást gyakorolnak érzékeny lelkivilágára. melyeket megszerzett. Miért vérzik tehát? A megoldás a vér szerepében található meg. Legközönségesebb oka azonban sérülés (ütés. se fel nem dolgozza! Az irritáció lehetne „simán" orrfolyás. A megrepedésre hajlamos orr-ereket a gégész kiirthatja.meggyengülnek az orrban lévő érfalak.nélkül lép fel orrvérzés. vágyakat kell előtérbe engednie. de máj betegségeket. (lásd még: vér) Milyen célt szolgál a vér? Szállítja az élethez szükséges éltető erőket.

embólia. ami azután ott pang. mert másként nem élhetne a betegben ilyen elemi erővel a szabadság vágya! Fizikai jellemzők: Az emberi test súlyának 70%-a víz. vagy a visszaszívódás folyamata lecsökken. Ez a szöveti áramlás igen jelentős: egészséges embernél naponta 400-500 liternyi! Vizenyő (ödéma) akkor keletkezik. A tűz kialvása annak lehet a következménye. nyirokerek és a sejtek falai alkotják. A heveny. vagy bennük torlasz képződik (trombózis. melyek egymástól jól elhatárolódva úgynevezett folyadéktereket alkotnak. ha: vagy az érpályából való kiáramlás felfokozódik. Len­ niük kell. Ez a folyadékmennyiség különféle töménységű sóoldatok formájában helyezkedik el. Ilyen célok tömegesen találhatók. s hasonló ok miatt lép fel vizenyő szívbetegek­ nél. melyeken keresztül a nyomásbeli és koncentrációbeli eltérések vízván­ dorlással egyenlítődnek ki.melyeket eddig háttérbe szorított. Lelki jellemzői: A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúly­ ba került a víz. hajszálerek. Az eredmény: a szövetközi tér folyadéktartalma kórosan felszaporodik. látványos katasztrófa pl. A határokat végte­ lenül finom hártyák. akár pillanatok alatt kiáramló ödémák viszont allergiás eredetűek. másrészt rányomják bélyegüket a már meglévő tűzre. mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. a gégevizenyő. hogy van az emberben egy sor olyan ismeret. Ilyen életet fenyegető. a jobb szívfél elégtelen működése miatt a nagyvérkör. valamint a szövetekben zajló kiáramlás és visszaszívódás normális körülmények között egyensúlyban van. ÖDÉMA 306 . Okai: szűkülnek az erek. daganatos tömeg). bal szívfél elégtelensége esetén a kisvérkör területén. A folyadékfelvétel és -leadás. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elveszik az „égéshez" szükséges erőt.

amely csak az egyik testfélre támad. fennmaradó fájdalmak kezelése. (lásd még az alkohol. Az általános kezelésben az ismert fájdalomcsilla­ pítók mellett vírusellenes anyagokat. címszó­ nál).. Bár maga a bőrfolyamat egy-két hét alatt gyógyul. nehéz megakadályozni az életet ve­ szélyeztető vírus terjedését. hogy „segíthet". vagy javulás ugyan jól elérhető. akkor a beteg valamit nem ért és nem akar megérteni. Az érintett területnek megfelelő nyirokcsomók duzzadtak és fájdalmasak. B12-vitamint adunk. ha fejen.. Ha a törzs idegpályáinak lefutása mentén keletkezik. Lelki jellemzői: (lásd még: idegrendszer. a betegség heveny szakaszát követően átmeneti bénulások (pl. A szemre támadó herpesz pedig vaksághoz vezethet. egy vírusos eredetű fertőző be­ tegség.Ha az ödémák vese eredetűek (leállás. Fizikai jellemzők: Más néven herpesz (herpes zooster). nya­ kon vagy végtagon támad. vagyis oldaliság jellemzi. Gyógyítása: A hólyagos területek ellátásában a szárító paszták és rázókeverékek általában jól beváltak. elviselhetetlen fájdalma. ám akiknél a szervezet védekező képessége meggyengült. Ahol megjelenik. A szakirodalom rengeteg anyagot sorol fel azzal a megjegyzéssel. Megjelenésük előhírnöke a vonatkozó idegpálya éles. hólyagok tömege borítja el a bőrt. Normális immunrendszerü egyéneknél gyors javulás érhető el. „de csak a betegek kis százalékánál". Mivel az övsömör a mozgató idegeket is bántalmazza. alulműködés miatt). de a mélyben min­ dig érintettek az ott vonuló idegek. arcidegbénulás) is előfordulhatnak. sávszerű ívek jönnek létre úgyszintén hólyagokkal teleszórva. „csökkentheti" a fájdalmat. duzzadt­ vörös alapon elhelyezkedő hólyagcsoportok alakulnak ki. Külön probléma a betegség lezajlása után akár évekig is fennálló. gyulladás illetve herpesz) 307 ÖVSÖMÖR . félövszerűen (és nem övszerűen!) húzódó. a megtámadott idegpályák fájdalmai még hónapokig fennállhatnak. bőr.

melyek a környezetből érik. így elevezése innen ered. A tapasztaltakat rendszerint . ha be is vallja. nem képes megtalálni a helyes viszonyt. melyben már képes felfedezni a már eddig is ott lévő viselkedési formákat. Miután kifejezésre juttatta nemtetszését. de mivel részben a pajzsporc mellett foglal helyet. A sok ellentétes érzés előbb-utóbb lelkiismeret-furdalást ébreszt. Az igazsághoz tartozik. melytől igyekszik szabadulni. mert nem tud velük mit kezdeni. akiket legjobban szeret. Fizikai jellemzők: Kétlebenyes. nem hajlandó helyreigazítani. Az indulataitól való szabadulás lehetővé teszi az objektív látás­ módot és ebben már felfedezi: hibát követett el. fokozott válaszreakcióra készteti. de ezt.tévesen értelmezi.soha be nem vallaná. amely a gége és a légcső felső szakaszának két oldalán helyezkedik cl. így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör! A gyógyulás útja keresztülvezet az őszinteségen! Kezdetnek annyi is elegendő. Értelmezésé­ ben leginkább a szuverenitásába való beavatkozást tapasztalja. belső elválasztású mirigy. Alakja a patkóra emlékeztet. hogy önmagának bevallja. akiket nagyon szeret. Ebben az elhamarkodott cselekvésben nem képes figyelembe venni másokat. Ez az erőszakosnak megélt inger türelmetlenségre. ami a cselekvéshez szükséges. A szabadulás egyik formája: fellázadni ellene! A lázadás azonban soha nem jelenti a hibák kijavítását! A lázadás csak a helyzet tarthatatlanságát jelzi. Továbbá az önvallomás adja meg azt az erőt. így gyakran bekövetkezik az. Ezek sejtjei veszik fel a véráramból a jódot. amitől leginkább fél: olya­ nokat bánt. belsejükben pedig sűrű folyadék helyezkedik el: ebben raktározódnak a már „legyártott" (jód­ tartalmú) hormonok. A beteget idegesítik ezek az ingerek. lecsillapodik s elkezd gondol­ kodni.nekik . hogy ezt talán . Nem képes ellene védekezni.sorra .A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok a dogok. Feladatuk az anyagcsere befolyásolása. Az őszinteség óhatatlanul is magá­ val hozza a nyugalomnak azon fajtáját. hogy azokon tölti ki bosszúját. sért meg. Tarthatatlan állapot. határozottan feszélyezik. s ezt a sej308 PAJZSMIRIGY . Mikroszkóppal szemlélve a pajzsmirigy kicsiny tüszők sokaságából áll.

előbb-utóbb felszaporodik és haraggá. Indulatot váltanak ki a látot­ tak. Ezért az itt elhelyezkedő mirigynek. Halmozzák az indulatokat és a tüszők pontosan követik a lelkiál309 . mindkettő hatással lesz ránk. Ellensúlyozandó a jódhiányt a pajzsmirigy megnagyobbodik. De ne szaladjunk ennyire előre. Mivel a tüszősejtek maradéktalanul. A legjellemzőbb tulajdonság a harag. értsük meg az egész fo­ lyamatot. A jódot a táplálékkal vesszük fel környezetünkből. mert más esetben nem harcolnánk. ezt kell. mint a véde­ kezés első vonalának jelentős szerep jut az egészség fenntartásában. így a vizsgálati célból beadott jódizotóppal a pajzsmirigy működése kitűnően feltérképezhető. Hiánya (vagy fo­ kozott bevitele) a pajzsmirigyműködés zavarát. hogy tegyék. kirobbanó indulattá változik. Jelen esetben ez a hatás indulatokat vált ki. Ily módon van kulcs­ szerepük a gyermek növekedésében és fejlődésében. érzéseinket elsősorban a látvány. vagy megrá­ gunk és lenyelünk. Csernobil óta ezzel mintegy magába sűrítve rákos elfajulása lehetőségét. a levegő is.vagy ellene. sőt elégtelenségét idézi elő.tek oxigénfogyasztásának szabályozásával érik el. vizsgáljuk. A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok következmé­ nye. vagy nem. A testi folyamatokra pedig leginkább az elfogyasztott dolgok van­ nak hatással." Gondolatainkat. melyek szellemi visszamaradottsággal járnak. amit aztán vagy megfogunk. amit megeszel. valósággal magukba szívják a keringésben megjelenő jódot. E hormonok csök­ kent jelenléte olyan kórképeket idéz elő. nem küzdenénk érte . Egyiket a gégén.elfojtottak . Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk ismeretet környezetünkről. melyiket tesszük. a másikat a nyelőcsövön keresztül jut­ tatjuk szervezetünkbe. A betegség szempontjából teljesen min­ degy. E kó­ ros megnagyobbodást ijesztő méreteket is elérhet. Az elfogyasztásba természetszerűleg beletartozik a táplá­ lék. vagy nem. Lelki jelentés: „Csak az a tied. Ám e szervünk ugya­ nilyen mohósággal koncentrálja magába a radioaktív jódatomokat is. a tátottak határozzák meg. Minden indulat. Ezzel a betegséggel küszködő emberek gyakran fojtogató érzést tapasz­ talnak. melyet nem juttattak kifejezésre .

és megtartja a szükségteleneket. A téveszme­ rendszeren kívül fekvő dolgokra vonatkozóan azonban változatlanul megmarad a helyes ítélet és kritikai készség. mert nem találja az egyensúlyt. Megduzzad. Semle­ gesíteni kell. Ismert a nagyzási paranoia. szédülést. illetve azon változatai. A legfontosabb tünetek az állandóan fennálló üldöztetéses téveszmék. az egész világ s benne minden ember ellene. Gondolkodjunk egy kicsit. A válogatás az ilyen betegnél határozottan korlátozott. hogy a káros hatásokból. vélt. hiszen a megfe­ lelő választáshoz szükséges. A tudat és gondolkozás világossága egyebekben tehát sértetlen. Ezt a szerepet tölti be a pajzsmirigy életében is. de mégis ott él benne a vágy: szeressék őt! Ez a kettőség aztán változatos tüneteket idéz elő. de jelentéktelen méltánytalanságokkal 310 .lapot változásait. hiszen anynyit tépelődik problémáin. és tovább fokozó­ dik az eddig is meglévő feszültsége. melyre szüksége van. belefárad a folyamatos vizsgálódásba. csakis ellene van. vagy megtörtént. mellyel a beérkező ingereket semlegesíteni lehet. elengedhetetlen feltétel a nyugalom. Olyan ingereket fog kidobni. Érintetlen az intellektus és a szakmai tevékenység is. Az ember lelkileg kezd megtelni és ezt lemásolja a pajzsmirigy is. mire használ­ juk a jódot? Elsősorban fertőtlenítésre. Ennek hiányában könnyen elfárad. elmondani! (lásd még Basedow-kór és a daganatok) P A R A N O I A (üldözési mánia) Orvosi leírás: Az érintett személyen lassan. amely aztán tartóssá és befolyásolhatatlanná válik. a félreértésekből. Látászavarokat. kudarcokból képes legyen a legtöbb jót különválasztani. nem mást okolni! Egyszerűen ki-. Ellene vannak. A megfelelő védekezéshez szükség van egy olyan könnyen hozzáfér­ hető eszközre. mert nem tudja. elem­ zésbe. Azt hiszi. alattomosan uralkodik el egy téveszme­ rendszer. amikor eltúlzódik a saját érdek. Ez előbb-utóbb tudatosodik benne. Albert említette a jód szerepét. Hajhullást. mire figyeljen és mit hagyjon figyelmen kívül! A gyógyulás feltétele a bennlevő indulatok kiadása! Nem másra borí­ tani.

csak így tartható fenn az a hajtóerő. A meggyengült személyiség. A jelenség tekintetében teljesen mindegy. a házassági és a tartós kapcsola­ tok súlyosan károsodnak. akkor megteremti őket.eleve ku­ darcra van ítélve! Ez a gyenge benső már nem képes elviselni az újabb megpróbáltatásokat. ezért igyekszik megtalálni a kiutat. Megszerzett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni.fogadja el állapotát. Olyan megértést. A benn lévőkre . figyelemnek minden esetben fordulnia kell vala­ mi felé. nem tudná elviselni a kritikai észrevételeket. figyeli. léteznek-e az őt üldöző dolgok vagy sem. megfoghatatlan dolgai a számára . és jelentős hatást gyakorolnak rá. ami a saját maga megítéléséből következne. és rendszerint meg is találja! Nézzük meg. Ha mégsem utal semmi ezekre.még ha nem is léteznek . az megbot­ ránkoztatta és megrémítette.az ismeretek hiányában . úgyis fog keresni és találni alkalmat arra. részeket) Vegyük komolyan a beteget és a betegséget! Számunkra értelmetlen. Kifelé fordul. és ennek az egyoldalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a személyiség meggyengülése. hogy felfedezi: valami nagyon nincs rendben! Talán ez a legnehezebb rész. lélek már nem tudja.nagyon is valósak.nem lehet. Igen határozottan kifelé fordul! Figyelme leginkább a külvilág ellen irá­ nyuló megjelenési formáit keresi. s így fog ez a későbbiekben téveszmék keletkezéshez vezetni. mellyel képesek va­ gyunk pozitív irányt mutatni keserédes életében. 311 .és újabb energi­ ákat meríthet. miért is fordul ennyire kifelé? Az emberi tekintetnek. hogy ilyeneket lel­ jen. nem szabad figyelni. A gyógyulás útja azzal kezdődhet.véleménye szerint . Noha az intellektus sértetlen marad. Az Ő világában nagyon is ez a valóság! Tehát mi is így viszonyuljunk hozzá. Ne csodálkozzunk rajta. Lelki jellemzők: (lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. a külvilágot lesi. hogy az érintett nem rendelkezik beteg­ ségtudattal! Természetesnek . Vegyük figyelembe dolgait és mutassunk megértést. Talán a legfontosabb jelenség. Az egyoldalú­ ság következtében a kiútkeresés .szemben: a beteg ezeket súlyosan ítéli meg.bár rossznak . mert amit benn talált. melyből új.

erőt adni. A pattanás letisztulása egyrészt a test méregtelenítése. majd gombostűnyi heg marad vissza. ingereket. 312 PATTANÁS . tehát jót talált bennük. Másrészt az adott testrésszel illetve a hozzá tartozó tulajdonsággal való konfliktus meg­ nyilvánulását jelenti. Itt is meg kell találni! Az elvesztett boldogsága az erő tudatában van. hiszen a beteg olyan sokszor beszélt már róla! Fizikai jellemzők: Szőrtüszőben. mint sok más esetben ki kell cselezni az elménket: olyan dolgot kell cselekedni. amikor a betegnek eszébe sem jut ellenkezni! (Ha már kicsúszott az irányítás a kezünkből . melyekben csak ő tud segíteni. Gyakori fiatalokon a pubertáskor idején.forduljunk szakorvoshoz!) Oly sokszor említettem már a boldogság megtalálását. Létezik ilyen cselekvés.hogy nem adja fel eszményeit. ehhez más­ ként kell hozzáállni. A beteg elmondhatja: nincs ereje változni! Nézzük másként ezt a problémát! Ha van ereje fenntartani ezt az igen kellemetlen. a bőr képviseli a test védekező mechanizmusának első vonalát. nyomasztó állapotot. hogy engedje a változásokat! Igaz.de egyéb esetben is . Azok rengeteg bajtól „megóvták". akkor ahhoz is van ereje. nőknél gyakran a menstruációt kíséri vagy előzi meg. Itt is. Ezért az itt jelentkező gyulladásos folyamatokról elmondható: a bőr igyekszik magából kivetni a feszültséget okozó ingereket. faggyúmirigyben keletkező gennyes gyulladás. Találni kell olyan elfog­ laltságokat. Lelki jellemzői: (lásd még bőr. A felgyü­ lemlett genny spontán ürülhet. genny) Mint tudjuk. mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket. Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája tekinthető olyan­ nak. Az el­ dugult faggyúmirigyben visszamaradt faggyútömeg körül gennykeltő baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamat keletkezik.

fulladásérzés a leggyako­ ribbak. A betegség kiváltó okai: 1) A belső tűz kialvása 2) Levertség. Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél-ismeretek alapján történő döntésekre. A miért nagyon fontos. Most nézzük meg részleteiben! Hagyja. gyomorgörcs. esetleg hányás. A fenyegetettség-érzés jellemző.előbb vagy utóbb . relaxáció. gyakran tömegiszonnyal.kivétel nélkül félelem alakul ki a szorongástól. keresztül megy az értéktelenségen. s ez már mindennapos életvitelében súlyosan korlátozza. így a benne lévő tűz. főfájás. Lelki jellemzői: A pánikbetegek lelki konfliktusát az alábbiakban lehet megtalálni: minden külső és belső dolog elől elzárkózik. szédülés. hiábavalóságon és eljut a kilátástalanságig. Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg. kedvtelenség állandósulása 3) Üresség — nyitottá válik a szomorúságra 313 . verítékezés. hogy eluralkodjon rajta egy beszűkülési szakasz. depressziós­ sá válik. továbbá vi­ selkedésterápia. Minden betegben . nagy erejű szorongásállapotok. de sűrűn ismétlődő és kiszámíthatatlanul fellépő. szorongásrohamok jellemzik. csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől. hányinger. Végül .megtörtté. továbbá remegés. illetve a leglényegesebb kérdés. pszichoterápia.PÁNIKBETEGSÉG Tünetei: Rövid ideig fennálló. amit feltehetünk! Hogy miért zárkózik el? Ez egy igen hosszú folyamat végső állomása. hasmenés. mely elindul az alulérté­ kelésből. Ezek a fél­ ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta. öröm lassan elcsendesedik. A rettegést kísérő testi tünetek: heves szívdobogás. Kezelése: A depresszió és a szorongás oldása gyógyszeres úton.

miközben maga is hormonális szabályozás és ideg­ rendszeri befolyás alatt áll. ahol az új dolgok táptalajának elenged­ hetetlenül szükséges „alapanyaga" születik. 3. Kialakulni csak abban a személyben tud. félelmet okozó tényezőkre. A fény teljes kihunyását követően jelentkeznek a félelmekre utaló jelek. Gyógyítása: 1. vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. szeretettel A belső tűz felélesztése PETEFÉSZEK Fizikai jellemzők: Mandula alakú páros szerv. érezze segítségünket. akkor válik nyitottá a külső. félelmek. amely teljes méretét serdülő korban éri el. A megbetegedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapot­ ban kevéssé. Lelki jelentése: A petefészek a test azon része. A borsónyi érett tüsző megreped. Meg kell fogni a kezét.4) Az aura és a szellemiség meggyengülése 5) „Démoni" erők érkezése. 4. pánik Az egészséges tudatú és egészséges testű emberből sugárzik az élet örömteli fénye. akiben megrendül az önbiza­ lom. Minden betegség valamilyen helytelen lelki tulajdonságból meríti a fennmaradásához szükséges erőt. melyek nem mások. A petefészek feladata tehát petesejttermelés. Kéregállományában különböző érettségi állapotú tüszők helyezkednek el. Amikor ez a fény kialszik. Ez így nagyon pongyola megfogalmazás. és a sugárzó szeretet. mint tüszőhámsejtekkel körülvett petesejtek. de nagyon nehéz egyetlen mondatban összefoglalni ezt a csodát. meleg figyelmünket A fájdalmak kivétele Feltöltés. 2. belőle a petesejt a hasüregbe kerül. Minden betegség gyökere az emberi tudatban keresendő. Ez a 314 . valamint saját hormonjá­ nak az elválasztása.

nyugodt megfeleléssel. Unja már.kijelentés vonatkozik az élet összes területére. A rosszkedv. amiben van ereje másokkal foglalkozni.esélyét. Mivel itt diszharmónia van. a kedvetlenség nem tartozik az ember természetes. A felfázás kialakulásához vezet. Az imént jelzett megfelelési vágy akkor kerül harmóniába.örömteli . mert értelmetlen és teljesíthetetlen! A fő konfliktus abban rejlik. és neki kell engedni.ismereteket. Konfliktust idéznek elő. A petefészek-gyulladás. Átmenetileg képtelen befogadni az örömet hozó . az adott szerv meghűlését. éppen ezért lázad a „rákényszerített" ellen. 315 .új . és ez a nyugalom megteremti a gyógyulás -jelentős . Legyen önmaga is lényeges. és akkor se­ gíti a gyógyulást. felfázás gyakran előforduló probléma. A gyógyulás útján járva el kell hagyni a másoknak való . vagyis azok a „figyelmességek". életének e területére lényegesen ke­ vesebb figyelmet szentel a beteg. más­ részt értelmetlen! Tudom. járható úttal. hogy mindig mindent neki kell elviselni. hogy másoknak kíván megfelelni. mindig neki kell megalázkodni.kívánalmak teljesítése nem okoz különösebb problémát.megfelelés értelmetlen vágyát! Fel kell adni. idegesítik. Csakhogy ez egyrészt lehetetlen és megvalósíthatatlan. Egy laza. ideális állapotai közé! Előbb-utóbb fel fog lázadni ez ellen a természetellenes állapot ellen! A szerv gyulladásos folyamatainál . a saját maga iránt támasztott . melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni. akkor következik be a gyógyulás. minek követ­ keztében elmegy a kedve az egésztől! A petefészek illetve környéke sokkal kevesebb „melegséget" kap. és azt hihetnénk. feszélyezik. Tisztában van a helyes.jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. hogy az adott területen megcsappan az életöröm. A felfázás és a gyulladás igen szorosan összefüggő tünet. ha ezt feladja.lázadásainál .kerül olyan állapotba. mint a környe­ zete. bírjon olyan fontossággal. amikor ezt saját magára is érvényesíti. ami határozottan befolyásolja a hétköznapi létet. és másként cselekszik. ez így teljes mértékben megvalósíthatatlan feladat elé állítaná a beteget! Képtelenség lemondani erről a vágyról! Helyettesíteni viszont lehet. A petefészek a teremtés kiinduló pontja.vagy egyáltalán nem . nagyon nehezen . Ekkor megtelik örömmel és képes nyugodtan viszonyulni életéhez. A csökkent öröm előidézi a felfázást.szüntelen .

A kinevetést nem a szó szo­ ros értelmében. szeretne életet adni azoknak a dolgoknak. Kicsi. Nem figyeltek rá. Sok kudarca. amikor tisztában van saját igazá­ val. állandó hatásnak könnyen lesz következménye a gyul­ ladás. hogy kialakítson. amikor valamilyen belső okból követke­ zően nem engedi szabadjára a benne rejtező. kinevették. de partnere kinevette. melyekben fantáziát látott. Félelem. Sokat gondolkodik. A folyamatos. figyelmére kell támaszkod­ nia. Problémái akkor kezdődnek. helyesnek tartja elveit. mellőzték azon dolgait. Szeretné létrehozni. gátlásokat éleszt. meg nem értett ismeretek vannak jelen életé­ ben. ha nem tartja méltónak magát. szeretett volna életet adni egy új eszmének. melyek életében keletkeztek. ennek így kell lennie! A gyógyulás felé haladva újra meg kell találnia értékeit! Nem lehet mindig másoktól várni a dicséretet. a saját ered­ ményei figyelmén kívül rekedtek. hiszen úgysem hallja meg. melyekért rajongott. elképzelésnek. feldolgozatlan. mert gá­ takat. Lehet ez egy jó. sőt bele is tartozik az egész világ. vagy gyermeknek. kellemetlen tapasztalata volt. Pillanatokra át kell adnia magát a felszabadultságnak. Saját magát alulértékeli és ennek egyenes következménye. képzeletében lejátssza az esetleges beszélgetést. panaszáradat „természetesen" rossz szájízt teremt. A szorongás pedig a fizikai testben is realizálódni fog. apró dolgokban kell újra felfedezni a szabadságot. de inkább monológ. de végül nem valósítja meg! A beszélgetés. mert egyébként tényleg mindent megtenne a megvalósítás érdekében. megvalósul az öröm születésének feltétele. de kifejezésre már nem meri juttatni. kellemes. Gyulladásba torkollik a félelem. Félelmei abból erednek. A meg nem értésbe beletartozhat.PETEVEZETÉK az út. Mivel mások véleményére túlzott hangsúlyt fektetett. hogy mások elismerésére. meleg 316 . az „életbe kívánkozó" örö­ möket. hanem átvitt értelemben veszem. és nem vette komolyan. hogy szeretette volna útjára engedni. önmagának bebizonyítja. a környezet minden résztvevője. melyek fokozzák szorongását. A lényegét tekintve: saját magát beszéli le a cselekvésről. Rosszat kell. melyen keresztül eljut. Erre azonban már nem kerül sor. A megnyílási vágy csökkenése a kö­ vetkező eseményt vonja maga után: beszűkül a petevezeték.

317 PIKKELYSÖMÖR . elvetendőnek tartja tulajdonságait. Rosszul érzi magát a bőrében. Ezüstös pikkellyel fedett élénkvörös foltok képezik az alapjelensé­ get. alulbecsüli értékeit. Figyelmen kívül hagyja azokat az ered­ ményeket. Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem" a külvilág befolyásoló tényezőitől. idegessé válik. ha mindenkin keresztülgázol. Gyógykezelésében elsődleges szerepet játszanak a kátránytartalmú kenő­ csök és a szalicilsav. A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket. csúnyának. szeren­ csétlennek tartja magát és ennek egyenes következménye. hogy csak arra fi­ gyeljen. majd a feltöltő­ dés hiányának folytatásaként belefárad mindenbe. Fizikai jellemzők: Idült. hogy feszülté. Ezt átvette a kül­ világ és a benne lévő emberek. meglehetősen gyakori bőrbetegség. sőt lelki gondjai keletkeznek belőle. vagy napozás! Bármi is legyen az. a tudat változásait. miért nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. Ha a tudat ezeket érzékeli. Tudjuk: a test követi a lélek. Értéktelennek. ezekről nem vesz tudomást. amin ne léphetne fel. így megérthetjük. csak akkor lehet sikeres. ezeket érzi magáénak. A gyertyacsepp-szerű hámpikkelyeket lekaparva vérzések jelenhet­ nek meg.sőt meg van róla győződve -. nem lehet csodál­ kozni azon. melyeket elért. De hangsúlyozom ennek egyáltalán nem örül. Előszeretettel a végtagok feszítő oldalán könyökön. Fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét. Lelki jellemzői: A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának disz­ harmóniája található. Ebből következik. bár nincs terület. Általában véve enyhe viszketés kíséri.fürdő. hogy életét nem képes irányítani. melynek genetikai háttere van. Azt hiszi . a lényeg. Ritkán testhajlatban is kialakul. térden és a hajas fejbőrön keletkezik. hogy a bőrön is jelentkeznek ezek a kellemetlen tünetek. hogy bármilyen sikeres. de a súlyos esetekben mellékvesekéreg-hormonok alkalmazása is szükségessé válhat. azt hiszi. miért ilyen ellenséges a külvilággal szemben.

A pikkelysömörös ember elpanaszkodja a nyűgét. de amit növekszenek főleg a vastagbélben előfordulók -. Hám eredetűek. utálja. annak a hajas fejbőrén lép fel pikkelysömör. Bárhol legyenek is. amikor gondolkodásával. gégében. de nem könnyebbül meg. az lelki konfliktust okoz. Innen ered elnevezésük. Annak. melyek ízesebbé. teniszkönyöke lesz. ahol tömegesen is megjelenhetnek. vagy ha teszi. hogy önálló gondolatai legyenek. 318 POLIP . teret foglalnak el és könnyen véreznek. továbbá a méhben és a vastagbélben. A pikkelysömörös ember haragszik.elvárják. megoldási mec­ hanizmusával van konfliktusa. a gyomorban. nem mások rovására teszi! Fizikai jellemzők: E daganatok kezdetben lapos képletek. húgyhólyagban. A beteg haragszik a világra. annak a szövetéből is állnak és általában nagyszámú mirigyet tartalmaznak. megnyúlt kocsányos alakzattá változnak és rendsze­ rint csoportos megjelenésük a polip hullámzó karjainak látványát idézi. Fejen. Nem szereti magát. de ezt nem teszi. Ha a derékon van sömör: nem mer örülni. rosszindulatúvá alakulnak át az idő múlásával. Ha hátul: az jelzi azt. nyálkahártyából emelkednek elő. nyélszerü képletté. Növekedésük során hosszúkás. A polipok feltétlenül jóindulatú daganatok. melyek számára fontosak. annak nem lesz soha pik­ kelysömöre.Egy rövid kitérővel bemutatom más oldalról is a folyamatot. ahol a feladat: könyökön. A sömör ott jön ki. foglalkozzon olyan dolgokkal. ezerszám lepve el a nyálkahártyát. amivel nem nézett szembe: „énnekem ne mondjál te semmi jót!" A gyógyulás felé vezető úton újra kell tanulnia felfedezni azokat az ingereket. Vegye észre: amikor érdekeiért harcol.hite szerint . mondjuk. Gondolkodjunk! Hogyan védekezik az állatvilág? Páncélt képez. Aki akaratosan keresztülviszi a szándékát. ha valakinek könyökölnie kellene. fejbőrön akkor lép fel. hogy harcolnia kell az érdekeiért. de nem teszi. A haj szerkezetnek nem sok köze van hozzá. kedvesebbé teszik számára az életet. Gyakoriak az orrban és az orrmelléküregben. Mivel most hiányzik életéből a „só". Akitől .

A porcszövetben erek nincsenek. és ekkor nem is állunk olyan messze az igazságtól! Mindig találhatunk megfelelő indokokat. vagy akkora elánnal. Vagy nem indul neki semminek. Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok. Itt nagyon változatos indokot lelhetünk. Több porcsejtet tartalmazó sejtfészekből áll. tehát. melyeket beengedünk. hogy mindent figyelmen kívül hagyva rohan célja felé. ha nem azért mert tudat alatt meg vagyunk rettenve! Persze megmagyarázhatjuk ugyan ki ne lenne képes megmagyarázni sanyarúságát -. de ez mit sem változtat a hely­ zeten! A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megújulásra. növekedése és anyagcseréje nem teljesen ismert. létéhez szükséges energiákat. hogy elzárkózunk.nagyon is értelmes elváltozásról van szó.. meleg szobában. következésképpen viszszahúzódik. melyek nyugalmat és megfontoltságot ébresztenek. A polipokat tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek is. és szerkezetileg is több faj­ tája van. Bizony jó. miért is zártuk magunkra azt az ajtót. azok. gátlásból nyeri életéhez. melyek elöl el kell zárkóznia. akkor távol maradnak a zavaró tényezők. nyugodt életre való képesség elvesztése. biztonságos! De ne felejtsük el. A gyógyulás útján újra meg kell találnia azokat a sikerélményeket. amikor benn ülünk egy biztonságos. Hangsúlyozom -jelen körülmények között . apró kis zsarnokokat. 319 . akkor értelmét veszíti a polip. de továbbra is fennállnak problémáink. és nem jön többet elő! PORC Fizikai jellemzők: A csont fejlődési előfutára. melyeket önmagunk fölé emelve. és csak azon ingerek érintenek. Csak a nyugalmat adó élethelyzetekre fordítsa tekintetét. Sokkal több figyel­ met kell fordítania a cselekedeteire. túlzottan erős falat emelünk magunk köré? Milyen jó is az. egyik fajtája a támasztószöveteinek. behó­ dolhatunk neki.. Ha ezek hiányoznak.Lelki jellemzők: A polip egy teljesen jóindulatú butaságból. Mennyi értelem van abban.

és ez az em­ ber egyik legáltalánosabban előforduló bántalma. vagy pedig könnyen kiújul. mozdulatra elviselhetetlenségig fokozódhatnak. PORCKORONGSÉRV Fizikai jellemzők: A csigolyák leglényegesebb összeköttetései korongszerű. Ez az isiász. rostos porc­ lemezek.Lelki jellemzők: Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni . így a kórképet a derékból a végtagok felé sugárzó óriás fájdalmak jellemzik. A betegséget a derékfájás összefoglaló nevével illetjük. s ekkor esetleg már csekély erőbehatásra is szét­ szakad. Mivel a porckorong-sérv leggyakoribb az ágyéki gerincszakaszon. ha cselekedeteink mutatnak rugalmasságot. gyakran csak a sebészi beavatkozás jelenthet megoldást: a kipréselődött. cselekvés akkor válik érthető valósággá. Mivel a kór igen makacs. Ez a túlzott. 320 . ha a kitüremkedő porckorong-rész éppen csak megérinti a gerincvelő ideggyökeit: villámszerű. E nagy ellenállású szerkezetben az életkor előrehaladtá­ val elfajulási. Ha a panaszok mérsékeltebben. Kerületük rostos gyűrű. hajlíthatóságot. harmóniája „véglegesen" megbomlik. Kezelésében nagyhatá­ sú fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő jönnek szóba. A korongot ölelő gyűrű meggyengül. ha kemény területen hanyatt fekve pihen a beteg. elfajult porcrészeket el kell távolítani. melyik testrészen keletkezik. melyen belül kocsonyás jellegű mag helyezkedik el. melyek tüsszentésre. és a lágyabb mag a meggyengült helyen a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomul. amikor megvizsgáljuk. számíthatunk a porc elváltozásaira. Elég. irányíthatatlanná vált érzés. rugalmasság kényes egyensúlya. lángoló fájdalom lép fel. s az ágynyu­ galom akkor lehet hasznos.veszteségek nélkül -. lumbágó-ról beszélünk. de éveken keresztül fennállnak mint tompa derékfájások. Amikor a hajlíthatóság. leépülési folyamatok indulnak el. eltorzul. s ha kell.

Váladéka a többi nemi mi­ rigy váladékával együtt az ondót képezi. sietség odáig fajulhat. A tes­ tet. elengedés teljes mértékben hiányzik életéből. Lelki jellemzői: A férfiúi énkép fontos része az öröm. gyorsan letusol. vagyis itt lesz a legnagyobb a problémák megoldásához felhasználható erő. A daganat beszűri a környezetet és előszeretettel ad csontáttételt a medencébe és a csigolyákba. Ez a mozgósítás aztán elveszi. Súlyos gáttáji fájdalom és láz kíséri. A víznél is a fenéken tapasztalható a legnagyobb a felhajtó erő. vagy helytelenül viszonyul hozzá. Figyelembe kell venni a másik oldalt is. vizelet-elakadást okozva. hogy már fürödni sem marad ideje. Persze ezek nem megoldások. Amikor ezzel az adománnyal nem él. Gyulladását baktériumok idézik elő. s általában a súlyos vizeleti zavarok terelik rá a gyanút. vagyis merevség. hogy jelentős erőket. használva kikeveredhetünk égető problémáinkból. Időskori megnagyobbodása beszűkíti a húgycsövet. A „letehetetlen" terhek annyira nyomasztják. esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. annál nagyobb. ener­ giákat kell az elviselésükre mozgósítani. sokkal inkább halmozások lesznek. felemészti a további mozgásokat. Rákos elváltozásai igen gyakori­ ak. melyeket felélesztve. keménység túlzott gerincesség és a csak-az-elvekhez-való-ragaszkodás marad osztályrésze. Túlzott merevség. E szelídgesztenyéhez hasonló alakú szerv a húgyhólyag alatt foglal helyet.Lelki jellemzők: (Lásd még sérv) Olyan ez. a keleti jógát és a csakrákat alapul véve a gerinc alsó részén találha­ tók azon erőink. mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket. gyakori vizelési ingerrel. miszerint ide kellene támaszkodni. Ez a merevség. és rohan a következő feladat felé. mint a víz nyomása. az új mag adásának képessége. 321 . PROSZTATA Fizikai jellemzők: Régi orvosi szóhasználattal dülmirigy. hogy aztán minél előbb visszatérhessen égető problémáinak megoldásához. Kapkodva tisztálkodik. minél lejjebb vagyunk. Az ellazulás.

ami. A lázadás mindig magával hoz egyfajta dacot. valami lényegtelent. hogy ez a visszafogott. így felborul a kényes lelki egyensúly. hogyan vélekedik róla. a lelki tartás bizonytalanságai okoz­ zák. lehetőséget ad a baktériumok megtapadására. Az ilyen jellegű problémával küszködő embernek erős érzéke van a mások örömét szolgálni. gyulladást fog maga után vonni. A bakteriális fertőzés esetében is fennáll az a roppant fontos tényező. hogy alkalmasnak kell válni a befogadásra. Félni fog. majd lázongáshoz vezet. melyek rányomják bélyegüket életére és megnyil­ vánulásaira. hiszen ő az erős. elképzelés szerint cselekszik.végre . Lecsökken az immunrendszer aktivitása. a teremtés koronája. melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt. mint eddig. hogy . Ez az értéktelenség aztán folyamatos elégedetlenséghez. tévedhetetlen férfi. A gyógyulás útján elindulva sok mindent kell újra felfedezni. Félni fog kiadni gyenge­ ségeit. sokkal kevésbé fontosat. a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! Ezek görcsö­ ket és az öröm tekintetében apró eltévelyedéseket eredményeznek. A bölcsességét. Nem tudja. mikor éri kritika. 322 . de he­ lyette valami egészen mást tesz. mihez tartsa magát. Gyakran kezdődik ez a betegség bizonytalan derékfájdalommal. amit nagyon nehezen. fontos érzéseit nem. bizonytalanságait. gondolko­ dik. A gerinc elmozdulása az ingeráramlás eltéréseit követi. Ezt „természetesen" nem adja ki. Természetes dolog. Eddig ugyanis azt figyelte. elégedetlenséget és ezek következtében erősen visszafogja az „adásait".figyelmet fordítson környezetére! Mégpe­ dig másként. vagy egyáltalán nem lehet szervi elváltozáshoz kötni. ezáltal könnyebben megérthetjük mindazon kétségeket. mert egy különös közhangulat. Nézzük meg a kialakulás menetét. hiszen a férfierő csökkenésével mindinkább értéktelennek érzi magát. és a lelke mélyén érzett hiány lázadást. A kor előrehaladtával egyre nagyobb lesz a betegség kialakulásának veszélye. Nem él létező képességével. Az imént említett téveszme hatására diszharmónia alakul ki. Ezek közé tartozik.életerő. mit szól a környezete. ezért következhet be a prosztata megnagyobbodása. és az elzárt terüle­ ten megcsappan az. Másrészt a fertőzést okozó élőlényeket is táplálni kell valamivel. a felszíni dolgait adja át. valódi. csak valami mást. A gerinc apró elmozdulásait a tartás.elváltozások keletkeznek ebben a szervben.

kétség ébred ben­ ne: vajon helyes-e ezt megtennem. mikor kell és lehet erőt meríteni.REKESZIZOM Fizikai jellemzői: Izmos lemez. Az izület mélyén. mely . Nem tudja szétválasztani a jelen­ ségeket. azonban a konkrét cse­ lekvés megkezdését folyton elodázza. mert kialakult benne egy félelem (lásd ott). a savóshártyán kicsiny gyulladásos burján323 .igen nagy szerepet játszik sportokban és az énekművészetben. fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben.ellentétben a bordái vagy mellkasi légzéssel . de röviden emlékezzünk viszsza: minden cselekvés előtt mély levegőt veszünk! A rekeszizom-problémával küszködő beteget az alábbi tulajdonság jellemzi: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához. A rekesz a belégzés jelentős. mit fogok én. mert bizonytalanság. amely a mellűrt a hasűrtől választja el. és mit kell megemészteni. Kettőzött kupola alakjában magasan felboltosul a mellkas terébe. s a benne lévő lehetőségek és tartalékok tudatos fejlesztése a hatha-jóga alapgyakorlataihoz tartozik. aktív tényezője. Nem tudja miből. Összekavarodnak benne az érzelmek. de ezek helyett valami egészen mást fog cselekedni. s az összevisszaság görcsöket. Lelki jellemzők: A tüdőnél és a légzésnél már tárgyaltuk. Ez az úgynevezett hasi légzés. vissza­ tartja érzéseit. tisztában van elvégzendő. mit fognak hozzá má­ sok szólni! Csak annyit mondok: helyes! Ha nem lenne helyes. megvalósítandó feladatival. ami azt mond­ ja: nem szabad. Sugárirányú izomnyalábjainak összehúzódása­ kor a kupolák lelapulnak s a mellkas űrtere megnő. Visszafogja. nem ébredne benne ekkora kielégítetlenség! REUMA Fizikai tünetek: A reumás izületi gyulladás ismeretlen eredetű idült gyulladásos meg­ betegedés. Visszafogja magát. minek kö­ vetkeztében nem képes kihúzni magát! Nézzük meg részleteiben a működési zavar kialakulását! Tudja. visszafojtja érzéseit.

hogy közben mi is változunk. 324 . Gyógyszeresen mindmáig az Aspirin a legjobban be­ vált szer reumás elváltozásokban. Helyet pedig úgy tudunk teremteni. Ennek oka: elveszíti rugalmasságát. ismeri a változtatás szükségességét. mert ehhez elengedhetetlenül szükség van a más szemszögre. amely azután rátámad a porcra. fogyással és igen bizony­ talan izületkörnyéki fájdalmakkal. Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden vál­ tozik. főleg a fájda­ lomcsillapításban. problémáinkat.és hideg kezelések jótékonyak. kimar­ va azokat. más válik fontossá és más lényegtelenné. Évek leforgása után aztán az izület eltorzul. lökdösni a gyógyulás felé. végül a szalagokat és inakat is elpusztítja. a csontvégek összekapaszkodnak. Bőralatti csomók keletkezhet­ nek a csontos kiemelkedések felett. de nem teszi meg a megfelelő lépéseket.zás keletkezik. Gyógyításában a pihentetés.megmerevednek. A megértés azért hiányzik belőle. Az önfeledt jelen esetben azt jelenti. Ez a fájdalom fogja inspirálni. és mozdíthatatlanná válnak. miért jár fájdalommal! Mint az összes betegségnél. A reumás emberből hiányzik az ehhez szükséges lazaság. Nézzük. Meleg. melyeknek meg kell születniük. lelke mélyén tudja. hogy bizonyos (terhes) dolgainkat nem igyekszünk fenntartani. tehermentesítés és a speciális tornáztatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg félelmének és tehetetlensé­ gének oldására. Arról nem beszélve. el­ képzelésekkel és ezek megakadályozzák az „önfeledt" döntésben. Ez a kettősség váltja ki a fájdalmat. hiszen telve van merev gondolatokkal. gondjainkat is kicsit másként kell és lehet megoldani. ha van hozzá hely.leggyakrabban a kézujjak. majd a csontra is. Új dolgok életünkben akkor tudnak keletkezni. itt is jellemző az alábbi tény: valahol. hanem elengedjük. a más megvilágításra. amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. mely arra késztetné. Lelki tulajdonságok: A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség. Az érintett izületek . folyamatosan változik! így. melyeknek el kell múlniuk és vannak. de természetesen egyéb gyulladás­ csökkentők alkalmazása is szóbajöhet. csukló. térd . A kór alattomosan indul: rossz közérzettel. hogy minél előbb tegyen valamit a megoldás érdekében. azt a rugalmasságot. Vannak dolgaink. hogy képes feladni eddig elképzeléseit és hajlandó beengedni valami újat — talán jobbat.

s ott ebből egy bomlási folyamat során olyan epefesték keletkezik. Végül oka lehet a sárgaságnak a vörösvértestek tömeges és hirtelen szét­ esése. gyakran következményes sárgasággal. (lásd még: epe. tapasztalja színtelennek? 325 SÁRGASÁG . döntésképte­ lenség. sőt belső szervei is elszíneződnek. tetőtől talpig élénk kikericssárga lesz. melyik helyen kelet­ keznek először az izületi bántalmak. Hasonló májártalmat idéz elő az idült alkoholiz­ mus is. májzsugor. emésztés) Vajon miért érzi. amikor a májsejtek tömeges pusztulását mérgek vagy vírusok okozzák. Elsőként a szem fehérjén észlelhető: a szaruhártya besárgul. Mik ezek? Veseproblémák. A sárgaság tünet. A sárga szín üzenet. Fizikai jellemzők: Az ember és a húsevő ragadozók legfőbb epefestéke a bilirubin. hosszantartó aggodalmaskodás. Vannak jelek a hajlamosságra. hajhullás. sivárnak érzi életét. sárgaságról beszélünk. Ha ennek szintje a vérben kórosan megemelkedik. kövek. kő vagy daganat által). hideg időben izületi érzékenység. hogy hol. A beteg külleme tehát drámai módon megváltozik. majd a fo­ lyamat súlyosbodásával igen gyorsan kiterjed a színváltozás: a bőrbe rakódó festékanyag miatt a beteg megdöbbentő látványt nyújt. vagy súlyos máj­ károsodás. következmény. Ilyenkor nagy mennyiségű vérfesték jut szabadon a keringésbe. Lelki tünetei: A fő jellegzetessége az a konfliktusa. A konkrét értelmezés abból derül ki. idegesen igyekszik színt vinni bele. alkohol. hogy színtelennek. Oka az epeutak elzáródása (pl. a felszaporodott epefesték ugyanis megfesti. Színt vált. elszínezi a szöveteket. ezért kapkodva.Fontos megjegyeznem: a reumás izületi problémák nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. hogy a máj ezt már nem képes kiválasztani a vérsavóból.

Pár hét után ezek a panaszok eltűnnek és több hónapos vagy éves tünetmentes időszak következik. hogy egy tudatos lényről van szó. az ér­ zéskiesések és görcsös bénulások fokozódó rokkantsághoz vezetnek. Azzal a kitétellel. mert már érdemtelennek. másnál egészen mást lát. kicsinynek tartja magát. 326 SCLEROSIS MULTIPLEX . vizelési zavarok. és általában minden elöl. homályos látás. A gyengeség súlyos­ bodik. Nem is történhetne másként. Hasonló események történnek vele is. Elzárkózik. magának szeretne adni! Nagy különbség! Az epeváladék nem tud természetes módon ürülni. Hiszen a felhalmozódott reménytelenség. A gyógyulás útján haladva a legnagyobb ellenfél az idő. Bevezető tünetei nem jellegzetesek: zsibbadás. csak akkor lehet a diagnózist biztosan felállítani. Nem a szó hagyományos értelmé­ ben jelenik meg az irigység! Tehát nem az fogja bosszantani. tehát még a tehetet­ lensége is fokozni fogja „irigységét". de megfogni. Életéből valahol elvesztek az életörömöt hozó pillanatai. hogy nekik van. és csupán amikor teljességében bontakozott ki a kór klinikai képe. majd az eredeti panaszok immár újakkal gyarapodva térnek vissza. hanem valahová félreteszi. megenni. Olyan ez. a feldolgozásból eredő örömöket. nem akar el­ venni. Fizikai jellemzők: Ismeretlen eredetű idegrendszeri megbetegedés. növekvő izomfeszülés és izomgörcskészség lép fel fokozódó já­ rászavarral. magáévá tenni nem tudja. közel kerül hozzá. A beteg beszéde furcsán elváltozik. amely előszeretettel fiatal felnőtteken támad. mint a csacsi elé kötött répa. Nagyon jellemző: elzárkózik a megoldások. látásromlással. tehát a haragtól sem megbocsátással szabadul meg. gyengeség-érzés.Mert máshol. A további látóideg sorvadás vakságba torkollik. hanem: neki miért nincs! Nem akar másnak rosszat. pontosabban ott vannak. egyensúlyzavar és végtag-bizonytalanság. kedvetlenség igen erősen befolyásolja életkedvét. csak számára megtapasztalhatatlanok. hiszen már nagyon régen elveszítette az emésztés­ ből. skandáló jellegűvé válik.

hogy nem autóimmun­ betegség és nem zsíranyagcsere-zavar. sorvadásnak indulnak. Azokat a támponto­ kat. mely arra sarkall. és ezeket rögtön követi a kedvetlenség és az életkedv kialvása. Helyesbítek: a folyamat kezdetén a tűz csak látszólag alszik ki.az elé kerülő ismereteket. Ezt követi magának a pályának a pusztulása. „azt érzik feleslegesek". hogy a folyamat hátterében vírus áll. A központi idegrendszer különböző helyein. pozitív irányba. Lelki jellemzők: A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élethelyzetekkel. hogy azok a célok már most is örömet ébresztenek benne. megszűnnek a tünetek -.kész tényként . és azt emészti! (A tűz elakadását jelzi az is. amikor mintegy szemellenzősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja . következésképpen satnyulásnak.Az elváltozások az agy mélyében zajlanak. és érdemes alapozni. melyekre lehet. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rejlenek. Foko­ zott tünetekkel tér vissza a folyamat. hiszen lényegét tekintve semmi sem változott. de ez még korántsem jelenti. visszatért ehhez a lelki beállítottsághoz: homokba dugja a fejét.) 327 . leginkább a nagy agy féltekék fehérállományában gócok alakulnak ki. És hogy mi igen? Ujabban azt feltételezik. semmi baja. gátlásokat eredményez. Minden maradt a régiben.eléri: megszűnik az a stimuláló erő. Előfordul az a sajátságos helyzet. a velőhüvely lebomlik. hogy hormonkészítmények­ kel igyekeznek helyrehozni a megbomlott egyensúlyt. előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!) Az életcélok fokozatos és folyamatos elhalása jellemző a kialakulás fázisában. (Emlékezzünk: amikor sokáig a mellőzöttséget tapasztaljuk. Annyit tudunk. hogy mindig újat keressen. melyekben szükséges megtalálni a biztos pontokat.ekkor csökkennek. épp ezért számos elmélet létezik e kórképpel kapcsolatban. Mint mondottuk. és azt hajtogatja.nem szándékosan . Az idegpályák szerepe háttérbe szorul. Ezzel . A gyógyítást főleg mellékvesekéreg-hormonokkal kísérlik meg. a valóságban a beteg ellen fordul. ahol az idegpályák burka. Ez a „semmi baj" azonban egyáltalán nem különbözik a gyermeki dactól! A dacosság általában falakat. a betegség oka ismeretlen. A betegség későbbi szakaszában lehetséges az új célok kitűzé­ se .

hogy fél. Lelki jellemzők: Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. akkor lesz tökéletes és boldog. miközben egy kiboltosult sérvtöm­ lőt alkotnak. Ilyenkor a hasfal valamelyik gyenge pontján zsigerek nyomulnak ki a hasüregből. Ha nem. Köldöksérv esetén a köldökgyűrűn keresztül türemkedik elő a hasűr taralma. A túlzásba vitt tenni akarás következtében elmulaszt segítséget kérni kitűzött feladatai megvalósításához. Ennek egyenes következménye: egyre inkább ragaszkodik a jelenlegi biztonságot nyújtó anyaméhhez. lágyékcsatornán át csúszik ki a sérvtömlő. Ez természete­ sen egy csalóka ábránd. Ennek olthatatlan vágya abból ered. Senki és semmi sem lehet olyan tökéletes.gyermek ezt a következtetést vonja le: nem hagyják. Gérincsérv keletkezésekor lényegében porckorongsérvről van szó: a korong rostos gyűrűje pusztulásnak indul. mint amit ő megvalósít. meggyengül. rendszerint bélszakaszt tartalmazva. Kideríthetjük a konkrét kudarcot is: Köldöksérv: Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie.Fizikai jellemzők: Valamely szerv vagy szervrészlet kinyomulása egy rendellenes nyílá­ son. a here­ zacskóba száll le. nagyon akarják. mint 150%-ot. Fél kevesebbet teljesíteni. A lágyéksérv a leggyakoribb. Ez korántsem jelenti az anya ellenszenvét gyermeke iránt! A félreértés könnyen kialakulhat akkor. Sérvkapu az a nyílás. Általánosságban és leggyakrabban a hasűrből kinyomuló szervek helyelhagyásáról van szó. hogy a világra jöjjön. belek kinyomódása esetén bélel­ záródás következik be. Heresérvnél a sérvtömlő. a sérvtömlő tartalma elszorítás következtében elhal. Azt érzi. Vala­ milyen konfliktus volt. ezt a betegsége is megmutatja. amelyen maga a sérv kilépett. Azt hiszi. nem engedik a dolgok természetes folyását. s a gerinccsator­ na felé kinyomódó belső mag a megfelelő ideggyököt érinteni fogja (lásd ott). hogy világra jöhessen. Ebből a disz­ harmóniából a. ha szülést mesterségesen indítják be. Ezen keresztül esetleg visszahelyezhető. 328 SÉRV . és kizáródik. ha mindent ő old meg. van az anya-gyermek kapcsolatban.

ha alacsony. gerin­ ces emberként tisztelje környezete. koponyaalapi törések.A felnőttkorban kialakuló sérvnek is ugyanez az oka. SZÉDÜLÉS Fizikai tünetek: Az objektív és szubjektív terviszonyok között eltérés keletkezik. Lelki jellemzők: A nagy igyekezetben. elveszítette testi-lelki egyensúlyát. mint szédülést éli át. Az itt keletkező sérv jelentése az imént jelzett vágy erőn felüli akarása. hiszen sérv alakult ki szervezetében. Még ebben a korban is igyekszik kötődni szüleihez.a bizonytalansággal. Gerincsérv: Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve. addig egyre jelentősebb teher nehezedik rá. a kéjes öröm megélé­ sével kapcsolatos. felfokozott-nemi-teljesítő képességgel igyekszik palástolni. a célok. koponyasérülések. eredménytelenül. melybe előbb-utóbb „belerokkan''. látászavar. Ez egyensúlyozó szervünk megbetegedésé­ nek vezető tünete. az önállóság helyett. daga­ natai.vagy magasvérnyomás-betegség áll a háttérben. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét. gerinces embernek. Lágyéksérv: Az ágyék minden körülmények között az öröm. férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező. Más utat kell keresnie. hogy önbizalmát visszanyerje. Az agyi nyomásviszo­ nyok eltolódása hasonlóan vezet szédüléshez. s ezt a beteg. Nőknél az öröm „habzsolása". Heresérv: Kisebb rendűség érzéseit. Ez azonban sikertelen marad. vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben. hogy emberként. hányinger járászavarok kísérik. Azonban úgy tűnik. A szédülés .ha nem társul hozzá szervi elváltozás . Míg saját magát el nem fogadja egyenes. hogy az életben megállja a helyét. Központi idegrendszeri okai: az agytörzs és a kisagy sérülései. 329 .

az ideges panaszok is idézhetnek elő székszorulást. így azt is nagyon nehéz meghatározni. ha a széklet napokat késlekedik és ennek oka ismeretlen. ha például fájdalommal jár. hasi görcsöt. Ha az utóbbi­ akat alapos vizsgálódás után kizártuk. rossz szájízt.) Ám. amikor az eddig figyelmen kívül hagyott értékeit beépíti életébe. hogy közben ezzel nincs tisztában. hogy az illető viselkedése a székelési szokására vonatkozó kívánalmait fejezi ki. amely azután további ideges panaszokat okoz. akkor már valóban beszélhetünk szék­ szorulásról. s eközben az alsó szakaszokban felszaporodik a béltartalom. Fizikai oldal: Ha a székletürítés a megszokottnál ritkábban történik.Ez utóbbi olyan szempontból igaz. Nincs tisztában érzéseivel vágyaival. így pl. Székrekedést okoz az elégtelen testmozgás. akkor megoldásként a hashajtás és a beöntés számos formája és módozata jöhet szóba. gyakran arról van szó. Ide vezet a székürítéstől való félelem is. vagy igen kemény és ürítése fájdalmas. Ennek egyik oka lehet. Ha a beteg székrekedésre panaszkodik. továbbá sok gyógyszer is. hosszú ágynyugalom. vagy figyelmen kívül hagyjuk a székelési ingert: e helytelen cselekedetet többször megismé­ telve az inger meggyengül vagy egy időre ki is alszik. A gyógyulás akkor kezd megvalósulni. sűrűbben kellene végeznie. ha elnyomjuk. Mivel a széklet mennyiségében és a székelés gyakoriságában igen nagyok az egyéni különbségek. puffadást és étvágytalanságot. szájbűzt.: a kábító fájdalomcsillapítók és persze a komoly szervi elváltozások. alacsony rosttartalmú ételek fogyasztása. Végletes esetben bélsárkövek (lásd ott) képződnek s ezek bélelzáródást okozhatnak. illetve elmarad. SZÉKREKEDÉS 330 . hogy voltaképpen mi is a „normális" e tekintetben. székszorulásról beszélünk. Úgy véli. mert bizonytalan saját értékeit il­ letően. (Ezért kell itt hangsúlyoznunk a viselkedés és a kívánalom szavakat. mint a daganatok és az egyéb okból fellépő bélszűkületek. Mint utaltunk rá.

vagy látó­ hártya. és mit nem szeretne látni. amely a rajta képződött kicsiny. és úgy vélekedik. a szem mélyén üldögél a fényérzékeny réteg. mert életében ez az egy pont biztos. hogy a szem kifejező erejét a körü­ lötte lévő arcredőktől. miszerint a szem a lelkiállapot. mely a külső világról képet alkot és ezt az agyba továbbítja. vagy nem akar szabadulni. hogy a levont következtetések szerint cse­ lekedjen • tart a következményektől. a szemhéjak mozgásától és helyzetétől kapja. A lehetséges okok között szerepel: • tudat alatt fél. megértett és tanult belőlük. azoktól nem tud. míg a rostok többi része az azonos oldali látóközpontba jut. fordított képet a látóidegbe köz­ vetíti. Két szemünkből hátul kilépő két látóidegünk hátrafelé hatolva alkotja a látópályát: az alkotó idegrostok egy része kereszteződik. Elterjedt felfogás. pl. melyeket már feldolgozott.Lelki jellemzők: Azoktól a dolgoktól. düh vagy ópium következtében. mit akar látni. Nem akar szabadulni. mely végletesen összeszűkülhet. Ám a természettudomány kifejezéstelen gömbnek tekinti. melyek a döntő lépés után kerülnek sorra Fizikai jellemzői: Fényre fogékony látószervünk gömb alakú test. jeges. Hátul. hogy újabb dolgokat kell feldolgoznia • nehezen szánja rá magát. átlép az ellenoldali agyféltekébe. és nem akar. SZEM 331 . Rostos burokban helyezkedik el. meleg vagy bársonyos tekintet függ még a szembogár állapotától is. Az így keletkező hideg. retina. úgymond a lélek tükre. hogy mit lát. az indulatok kivetí­ tője. vagy félelem hatására óriás pupillatágulat jön létre. melyet a szem belnyomása feszesen tart. Lelki jellemzők: A látási rendellenességek különbözőek: attól függően. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud.

Gondot okoz neki. érzelem szúrja. mint azt a szellemi fejlődése engedi.illetve meg nem látásokkal" kap­ csolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként. (Messzire most nem lát. Pedig abban sokkal több van. Elfordul a jövőtől. meglátni életében azt. feszültté teszi. de kevésbé irritáló hatás is kiválthatja. mert már elveszítette türelmét. Nem látja meg másokban a segítő szándékot. hogy belőle erős reakciókat vált ki. A jobb szem tekintetében ugyanezt mondhatom el. hogy csak közelre. rángás: valamilyen érzés. Észrevétlenül hagyja az elkövet­ kezendő örömet. mint ahol érzése. hiszen egészen máshol keresi azt. intim szférájában kell meglátnia a le­ hetőségeket. Lehet ez bármilyen jellegű konfliktus. Ezt az utat azért választja.Ezen az oldalon az érzelmi „meg. azt hiszi már nem képes meglátni a jót. nem látja a lelki fejlődését. Általában a partnerével. a megnyugtatót! Ez -jelen pillanatban . ami nincs. aki érzelmeiben csak közvetlen környe­ zetét figyeli. hiányzik belőle a szép.) Lelki jellemzői: Jelentése: magával foglalkozzon. anyagi dolgokra vonatkoztatva! Bal szem: Rövidlátás (A kép a retina előtt képződik le. a közvetlen környezetére lát rá. nem is lesz! A belső tulajdonságaira építheti fel jövőjét. amit máshol keresett és keres most is. és ameddig eképpen cselekszik. mert most már ideje lenne észrevenni. de annyi bizonyos. és annak lehetősége. 332 . külső világát! Befelé forduló embert jellemez. bántja a szemét. belső vádaskodást választja! Hamarabb akarja a célját elérni. Igaz a fizikai. szíve sugallja. érzésekben gaz­ dag élet reménye.így is van.) Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja. mint eddig hitte! Rövidlátás alakul ki. Például társát másnak akarja látni (ér­ zelmi szinten) mint amilyen. illetve a hozzá való vi­ szonyában található a probléma. ha huzamosabb ideig van jelen. Szúrás. ami idegessé. Fél észre­ venni az új érzelmi lehetőségeket. Jellemző lelki állapot: a létező (tulajdonságok) dolgok helyett olyanok után epedezik. a megértés helyett a kötözködést. elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított érzések.

sőt.lehetőségeket. A tisztázatlanság kialakulásához jelentősen hozzájárul az aggó­ dás: mit talál önmagában? Azt hiszi. soha nem azt látja meg. amikor önmagával sincs tisztában! Ennek a rendbe tételé­ re kiválóan alkalmas ez a típusú „fogyatékosság". és arra alapoz. ami van. melyekre alapozhat! Tisztába kell tenni önmaga megítélését. amit el kíván érni. Fél attól. Ezeket gyengeségnek. 333 . vizsgálnia életét és most már a pótcselekvések helyett meg kell találni azokat az anyagi . tudja vannak benne. Távollátás: (a kép a retina mögött alakul ki. elkerülendőnek érzi. viszont a jelen­ ben. anyaggal kapcsolatosak. problémái tisztázatlanok ma­ radnak. távoli célt tűz ki. Soha nem azt nézi. se a rosszról. de inkább értékelését. Nem vesz tudomást a külvilágról. A testén. Lelki állapotára leginkább jellemző tulaj­ donság: „elmenekül" a jelenből és helyette a jövőben igyekszik élni. Önmagába nem néz. se a jóról. Helyette . amit nem lát! E miatt az eltolódás miatt saját érzései. olyan érzé­ sek. ábrándozások. melyek feszélyezik. Aprólékosan végig kell elemeznie. kétségbeesések szintjén. közvetlen környezetében lévő megoldásokat nem veszi észre.azt keresi. A saját életének meglátása helyett inkább valami távoli jövőt. tisztában van azzal. Jobb szem: Rövidlátás: Lényegében megegyezik a bal szem jelentésével. bízva abban: magától megoldódik. a jövő érzelmi növekedéseit látja. Belső diszharmóniája alól próbál kibújni azzal. nem látja a lelki fejlődését.eddig figyel­ men kívül hagyott . elérhe­ tetlennek tűnik számára. közvetlen környezetén kívüli dolgokkal sokat foglalkozik. Nehezen. hogy figyelmét az elérhetetlen messzeségben lévő dolgokra fordítja.Hiányos érzelmeit a távoli jövőben szeretné orvosolni.) A távoli célkitűzéseket. de ez általában megma­ rad az ábrándok.különös érzékkel . vagy egyáltalán nem képes kitűzni és megcselekedni távoli célokat. kutatja. az ér­ zelmek tudatosítását távol tartja önmagától. Hogyan is lenne rá képes. hogy a jövőbeli érzéseit meglássa. Nincs kézzel fogható érzelmi célja. de itt már az okok a konkrét fizikai világgal.

ezek le is kötik min­ den figyelmét. anyagi nehézségeit. orvosló megoldásokat másoktól reméli. az nem jó. Távollátás: (lásd még a bal szem) Magával is foglalkozzon.ez a betegség nevé­ nek (katarakta) arab értelmezése. hogy természetes ve­ lejárója lesz a rendetlen. hogy kitűzött céljait (ha egyáltalán vannak) el tudja érni! A testi. Fizikai oldal: A beteg mintha valamit folyni látna szeme előtt . ne csak mással. Mindkét esetre egyaránt vonatkozik: a jelenből megpróbál menekülni a jövőbe. rendezetlen környezete. Természetesen a gyógyulásra. mint az ellenoldali szem. a jelenét. Idevezet a lencse hámjának burjánzása is. A jelen feladatait itt és most kell megnyugtatóan orvosolni. ha már egyszer a jelennel nem törődik! Csak a távoli jövőre figyel. mert már nem hiszi. önmagára sem marad ele­ gendő ideje (majd lesz). ha folytatja „struccpolitikáját".Mindennel foglalkozik. Gyakori cukorbetegeken a lencse táplálkozási zavara. anyagi lehetőségeket mulasztja el felfedezni. Pedig nagyon ideje lenne odafigyelni jó tulajdonságaira. amire lehet építeni! Hasonló lelki tulajdonságokat jelent. homályossá válik. érelmeszesedéshez társuló hályogképződés. következésképpen kerülendő! Ellenben jövőjét aprólékosan eltervezi. A szakmai előmenetel nem igazán érdekli. csak ez az. Leginkább vagyontárgyai fontossága kerül előtérbe. problémamegoldó képességét. de ez esetben a konkrét fizikai dolgokat. közvetlen környezetét elsorvasztja! Figyelme annyira a távoli jövőbe koncentrálódik. ami igazán számít. a jelen minden nyomasztó gondja egy csapásra megoldódik (nem fog). Lényege: a szemlencse zavarossá. Fi­ gyelmen kívül hagyja saját erejét. Számos bőrbetegsé334 I Szürkehályog . El kell terveznie. Reméli. Ami jelenében itt van. csak belső dolgaival nem. Már pedig mégis ez az. vagy ha mégis az nagyon elítélő.

melyek zavarják. időnként átjárható. Ezen a különös függönyön keresztül igyekszik nézni. érzékelni a dolgokat.is kísérhet szürkehályog képződése. másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje félretenni az előítéleteket. páncélbőrűséget . pikkelysömört. azok a tények legalábbis nem. El van saját bajaival foglalva. látni életét. tudati okai hasonlatosak az iméntihez.fokozó­ dás jellemző. hogy anyagi és szellemi tapasztalások elől el­ zárkózzon. és érlenséget ébresztenek benne. Kialakulhat még lustaságból. hogy szeretik. a szemfenéken bevérzések keletkeznek. Észre kell venni: igenis szép és vannak értékei. Csak néhány élethelyzet elöl menekül. A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önma­ gára. Él benne egy erős vágy. és úgy látni. ahogyan azok vannak. Az elszigetelődés az élet minden területére vonatkozik! Lassan kialakul benne egy érzés: mindenki és minden dolog ellene van. Rosszindulatú formája rövid idő alatt vaksá­ got okoz. A szemgolyó megkeményedik. Egy azonban biztos: igyekszik elzárkózni. azonban itt a fal még képlékeny. „Lehúzza a rolót". A szemcsarnokok folyadékve­ zetése akadályozottá válik. De erre csak úgy lesz képes. Ettől persze semmi sem változik. Javaslat: fedezze fel. melyeket eddig figyel­ men kívül hagyott. 335 . Lelki jellemzők: Lelki.ekcémát. Zöldhályog: Fizikai jellemzők: Igen elterjedt szembetegség. és bizonyos fásultságból. Bal szemnél: érzelmi dolgok. életuntságból. fájdalmas és belövellt lesz. amelyre kóros szembelnyomás. Lelki oldal: Úgy érzi. szemet hunyni a számára kel­ lemetlen megtapasztalásoktól. Falat épít önmaga elé (hályog). élethelyzetek meglátása elől zárkózik el. hogy észreveszi: önmagában is van szeretni való! Jobb szem: az anyagi dolgok tekintetében értendő a befelé figyelés.get . hogy mindenki ellene van.

elveszíti nedvesség tartalmát! A könnycsatorna beszűkülését a védekező mechanizmus okozza: igyekszik meggátolni (gyulladás követ­ keztében) a kialakuló folyadék . nem ereszkedik le másokhoz. lelke mélyén azonban na­ gyon is tisztában van érzéseivel. ami eltakarja a céljait. Azt hiszi. mindent elsirasson és fájdalmat érezzen! Megkeményítette szívét. valóban ilyen kemény lenne. ezért lázad! Ha nem lenne tisztában jelenlegi tulajdonságaival. felvértezte magát egy igen erős páncéllal. Nem érzéke­ nyül el.látszat maszkjának viselése. hogy mindig. A lázadásban a szem úgy viselkedik. Ez a lelki sajátosság csak időszakonként tér vissza. kudarcok hatására felveszi a túlzott önbizalom csaló­ ka álarcát. hiányzó dolgait. ezért csak bizonyos élethelyzeteket nem akar meglátni. más! Pedig hagynia kell. úgy ez a hályog állandósulhat. nem lenne oka lázadni ellene! 336 Szemszárazság . nem alakulna ki ez a probléma! Képtelenné válik elsiratni elveszett. hoszszabb-rövidebb ideig. Zöld hályog úszik a szemen: néha beúszik olyan probléma. Amennyiben huzamosabban kitart aggodalma mellett. hiszen annyi mindent elsiratott már! Belefáradt abba. Felvesz egy nagyon merev. melyen (hite szerint) nem juthat át semmilyen fáj­ dalmat okozó érzelem! Ez a tevékenység természetes módon „bosszút" fog állni. mint az éghető anyag a tűzben. kemény viselkedési mintát.és információveszteséget! Az átélt fájdalmak. vagyis a gyulladáshoz. történjen minden. nem érzékenyül el. ez csak látszat. az elmúlók helyébe nem jön új. nem ereszkedik le másokhoz. hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása.illetve csak néhány dolgot akar másként (szűrőn keresztül) látni. melynek következtében erővel visszatartja érzéseit. úgy ahogyan kell! Ez az erővel fenntartott dolog előbb-utóbb elvezet a lázadáshoz. lényeges dolgok fognak kívül rekedni és ezeket soha sem ta­ pasztalja meg! (Eletének pozitív változásai a hozzáállás változását köve­ tik!) Az imént vázolt lelki beállítottság egyenes következménye: az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani. nem képes lemondani elképzeléseiről. Hangsúlyozom. Lelki jelentése: A könnycsatorna beszűküléséhez vezet a túlzott önbizalom . Hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. Ha valóban így viszonyulna. Belülről.

bántja a szemét! A másként való megközelítés. de kíséri a szaruhártya. másként érzékelés helyett inkább a lemondást. A felébresztés nem jelent most semmilyen problémát. amikor korántsem jött el az ideje. Bármely. még élve temeti el életének legszebb pillanatait! A „temetés" következtében. Ha érzelmi impulzusok állnak a háttérben. hogy milyen képességet kell újra feléleszteni. erős fény. mély. mi alapján várja a sikert? 337 Könnyezés . túlzott könnyelválasztáson alapuló jelenség. látja életét. hogy figyelmét új lehetősé­ gekre terelje. A tűz. Fizikai jellemzők: Fokozott könnytermelés. a szembe jutott idegentest előidézi. Hagyjuk. amit külső szemlélőként él meg! Felszínre kerülnek az eltemetett érzések. a bosszankodást választja! Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi. Védekezési folyamat. Lazítson. vagy hideg. Mentes a túlzott érzelgősségtöl és csak egy nyugodt szemlélet marad benne. mivel nem merítette ki a benne rejlő lehető­ ségeket. Ez az elérzékenyedés megnyitja a csatornákat és feloldja az eddigi gátakat. mert felszínre került a nyugalom. Kiválthatják ezen kívül izgató gőzök. vagyis idő előtt. Nem merít lehetőségeiből és elveszíti életéből az értelmet. hiányozni fog belőle a tűz. lassú lélegzetvételek közepette! Aztán ébressze fel azt a nagyon mélyen lévő fájdalmat. hogy mentes minden érzelemtől. hogy az elfeledett dolgok elindítsanak bennünk egy folyamatot. gázok. ami ennyire be­ folyásolja életét. ezért most úgy nézi. a kötőhártya és a szivárványhártya gyulladásait is. ami előbb-utóbb megin­ dítja szívünket és elérzékenyülünk. Lelki háttere: (lásd még allergia) Valami nagyon is konkrét dolog szúrja.A gyógyulás útja: Az iméntiekből egyenesen következik. gyakran a sírás jelensége kíséri. szeles levegő. Miért küzdjön!? Ha nem találja a miértre az értelmes választ.

Nehezebben tud felszabadulni falai alól. teljesebbé válik élete. ami lá­ tásmódjára vonatkozik. mi az érdeke? A szabad gondolkodás. Merevvé. örök figyelmeztetés. Ezért a szabadság széles láthatára tudatán kívül reked. Nagyszámú formája ismert. helyrehozza. megélni az örömet! Fizikai jellemzők: A szemek nézővonala nem párhuzamos. magával hozott gyengéd. behatárolttá válik személyisége. hanem szöget zár be. Hajlamos arra. szüleiről kialakult képet is. 338 Szemtengelyferdülés . szép. agyhártya-gyulladás és mérgezések. Legismer­ tebbek a szemizmok bénulásai. hogy tudatosan. és ebből kimarad az egyeztetés! A lelki egyeztetés. Az ember könnyen egy kupacba veszi az érzelmi és az értelmi oldalt és csak a saját orráig lát (olyan párt vár. befolyásolni gyermekük életét! Nem szándékosan. szándékosan kívánják irányítani. szeresse a sárgabor­ sót stb. de azért felfedezhető és kimutatható: saját elképzeléseiket. Ez a hajlamokat tükrözi. látásmód helyett igyekeznek valami szerintük helyeset adni gyermekük számára! Pl. aki gazdag. legyen orvos. hogy vajon a gyermek mit kíván.A gyógyulás útja: Megtalálni. ami nem feltétlenül szerencsés. Lelki jellemzők: Veleszületett. agyi folyamatok. hogy tudata csupán egyetlen dologra legyen képes figyel­ ni. Vagyis a gyermek úgy fog fejlődni. de a hosszú távú céloknál már igen jelentős mértékben meghatározza a személy lehetőségeit. Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent. de nagyon fontos ada­ lék. a szemmozgató izmok idegeinek gyulla­ dásai. sérülések. okos és szereti). de legalábbis nem sorolható a hagyo­ mányos értelemben vett betegségek közé! Ettől függetlenül igen megha­ tározó jelenléte. hogy a gyermek pontosan visszaadja a szüleivel. Ez még önma­ gában nem jelent komoly problémát. hiszen korántsem jelenti. ahogyan a szülők „akar­ ják"! Idézőjelbe tettem az akarják szót. könnyebbé. gondolataikat tartják szem előtt. és hátterében számos ok állhat. Amikor ezt lelki szinten is kijavítja. Ezt én nem tekintem betegségnek.

amiről van valami fogalmunk. ezért figyelmét következetesen igyekszik elfordítani. Ez ennyit tesz: a saját értékei. Szétálló szemek: mindenkire odafigyel. hogy olyannyira jellemzi a szabadság. ami távol áll mostani jelenétől! 339 . melyek hasznosak lennének számára! Jobb szem: szégyelli az anyagi kiadásait. jelentősége helyett a széles láthatáron ke­ resi. kevésbé vagy egyáltalán nem képes megújulni. elzárkózásnak lesz következménye. csak arra nem. Külön választja a munkahelyet és a családot. új célokat kitűzni. ítélkezik azok felett." Bal szem: szégyelli azokat az érzelmi dolgokat. Ez az elzárkózás szintén gátolni fogja előmenetelét. külön a pénzt és az érzelmet. az örömet és a bol­ dogságot. Tudattalanul — az ítélet velejárójaként — többre be­ csüli magát másoknál. Továbbiakban jelentése. így észrevétlenek ma­ radnak olyan dolgok. ami az orra előtt van. saját értékeit. reméli bajai megoldását. Csak azt vagyunk képesek megvalósítani.Bal szem befelé néz: mereven ragaszkodik a saját érzelmeihez. a megvalósításról már nem is beszélve! Jobb szem befele néz: mereven ragaszkodik a saját érdekeihez. figyelmen kívül hagyja a pillanat örömeit. Ezt csak így tudja elérni: lesüti szemét. amiket látott vagy látni vélt! Tovább menve. hogy önmagáról már nem is vesz tudomást! A külvilágtól várja a segítséget. Azon érdekeihez. figyelni és megvalósítani sem tudja. Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár. Közben pedig elmegy. Vessük össze az iménti tünetekkel (összeálló szemek): itt arról van szó. A földön járás helyett igyekszik menekülni. jelentősége megegyezik a bal szemével. Felfelé irányuló szemek: Valami megbotránkoztatta. Ha nem látjuk. elérni. el sem tudjuk képzelni. ingerek is. Érzel­ mileg van behatárolva. ennek a „szemérmességnek". mintegy reménykedve: valaki segít fentről! Ez az elfordulás valamilyen ítélkezés következménye. hogy igyekszik nem tudomást venni a külvilág dolgairól. ezért valami olyat választ. akiket és amiket meglátott. melyek az anyagi világgal vannak szoros összefüggésben.

E folyamat megnyilvánulása az árpa. elhelyez­ kedéstől függően). tartósan megmaradt. kedvetlen ember lakozik a táskás. ami szúrta a szemét (helytől. Megfáradt. karikás szemek mögött. kórokozók hatására izgalmi állapotba kerül. KÖTŐHÁRTYA Fizikai jellemzők: A szemizom-rostok nagysága illetve száma csökken. gyulladás. Fizikai jellemzők: A szemhéjak belső felszínét és a szemgolyó elülső részét borító átlát­ szó hártya idegen anyagok. bő könnyelválasztás mellett vizenyő és savós. de már beletörődött. 340 SZEMIZOM-SORVADÁS . de ez a behatás beágyazódott. örömét és tettvágyát. A belső vagy külső árpa esetén a kü­ lönféle típusú mirigyekben gennyes beolvadás jön létre. Táskás szem: számára visszás dolgokat lát. esetleg gennyes vagy véres váladékképződés kíséri. Egy idő elteltével igyekszik ezt a kellemetlen élményt kilökni magából. Lelki háttere: Érzelmi. kifárasztja. látott melyek bántották a szemét. nyomasztja. Kivörösödés. amennyiben a művelet sikertelen­ séggeljárt.Táskás szem Olyan dolgokat tapasztalt. szem) ÁRPA Fizikai jellemzők: A szemhéj mirigyének tályogja. Gyógykezelése a kiváltó októl függ. ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!). vagy anyagi észlelés. Elveszíti belső nyugalmát. Lelki jellegzetességek: (lásd még allergia.

háborgást választja! 341 SZEMIZOM-GYULLADÁS . hanem megfelelő idegberendezések összehangoló működése következtében tökéletes összerendezettségben van. Értelmetlen dolgok pedig nincsenek . Tudnunk kell ugyanis. Lelki jellemzők: (Lásd még: gyulladás) Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen. Bármelyikük sérülése. összehangolt szemmozgásokban zavar keletkezeik. értelmét veszíti.legfeljebb nem találtuk meg benne . de biztosan megszűnnek! Fizikai tulajdonságai: A szemüregben egy gömbfelszínben ül a szemgolyó. finomsággal. hogy a két szem nem egymás­ tól függetlenül mozog. ami eddig mindig új és újabb dolgokat „mutatott" neki. Mindkét oldali szemgolyóra 6-6 karcsú izom tapad. vagyis képtelen hasz­ nosítani!) Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket. hogy megtalálná. ellátási zavar. mert eddig csak a kudarcokat ta­ pasztalta. kutatni kell a friss. Nem érti miért. Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett. vagy pedig idegi sérülés. Amikor feladja a megtalálás vágyát. változó dolgokat. nem teljesül és a megértés helyett a lázongást. Ez azért következhet be. Értelmét veszíti az a szemizom. miszerint újra és újra keres­ ni. (ugyanaz. Az ember fia belefáradt a mindig új dolgok.Oka: vérkeringési. megfárad és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete értelmének keresését. bénulása vagy gyulladása esetén a finom beállító. Ezek a mozgást és irányulást végzik végtelen pontossággal. saját köz­ pontja körül minden irányban szabadon forgatható. reményét. úgy táncol. észrevenné örömteli dol­ gait! Különös elképzelése: a világ úgy forog. és itt. de nem vesz róla tudomást. mint a szemizom-gyulladás esetében) Lelki jellemzők: A szemizmok a szem forgatásán kívül segítenek a fókuszálásban is.ezért lassan. nem tudatosodik benne. lehetőségek keresésébe. (Észre veszi. A sikerélmények valahogy távol maradtak tőle. kutatásába. ahogyan ő fü­ tyül. de tény: soha sem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket.

Mivel az idegek nem érzékelik. gyulladás lesz az út. gyönyörködtető pillanatokat. de a tudatáig már nem jut el az információ. de gyulladás csak akkor tud keletkezni. ami tudat alatt (ha már nem kívánja tudatosítani) működik és vezérli életünket. Azzal a kifogással. Abban bízik. Lázadni fog. ezért nem is szükséges semmilyen válaszlépés. ahol felismerhetjük valódi életünket és valódi céljainkat! A lázadás. A két idegpálya a ko­ ponyaüregbe való belépése után részlegesen kereszteződik. Ennek a konfliktusnak egyenes következménye a lázadás. és mindenkinek van lelkiismerete. melyen elérhetjük a kívánt szabadságot. Ellustul észrevenni azokat a szépségeket. A lustaság és a félelem elegendő tényező a betegség alapjának kialakulá­ sához.Elfelejtett egy nagyon fontos tényezőt: oka van annak. esetleg lustának érzi magát a megfelelő lépések megtételéhez. melyekért élni érdemes. gyulladásai látótérkiesésekhez. megússza. Minden más és mindenki más! Márpedig lelke legmélyén egészen másra vágyik. hogy nem vette őket észre. Lelki jellemzői: Észleli az új eseményeket. Sérülései. CSŐLÁTÁS 342 Fizikai jellemzők: . Vágyik ugyan erre. amikor ezt már (valahol) felismerte! LÁTÓIDEG Fizikai jellemzői: A szem hátsó pólusánál lép ki a szemgolyóból. és megtaláljuk!) Az emberben a változástól való félelem lakozik. hogy mások is örömmel teljenek meg. de elfelejti. amire annyira vágyik. Röviden: tapasz­ talja az ingereket. Arra. ha elbújik. fokozatosan felhagynak az ingerek szállításával. de fáradtnak. hogy nem találja azt. Ettől kezdve agypályaszerü a látópálya. hogy szükség van rájuk. és elsorvadnak. hiszen mindenkinek van lelke. figyelmen kívül hagyja (tudat alatt). (Minden létező dologban benne van! Nézzünk „más" szemmel. Olyan mederbe viszi. és így az belső konfliktust eredményez. vagy teljes vaksághoz vezetnek. hogy örömében vele osztozzanak. hogy közben minden más kívül marad tekin­ tetén.

az érzékelés beszűkítésével oldja fel a feszültsé­ get! Nem látom. hogy még teljes látáséles­ ség mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthetjük. Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis" lelki állapot. Mindent el lehet mon­ dani róluk. 5-10°-ra való beszűkülését jelenti. hogy képtelen tisztázni élethelyzeteit! 343 . hogy a dolgok tisztázása. Erre azért van szükség. míg megtalálja! FARKASVAKSÁG Fizikai jellemzői: Más néven szürkületi vakság. hogy ne kelljen meglátnia a körülötte lévő dol­ gokat. Olyan mér­ tékben korlátozza a térben való tájékozódását. pusztulása áll. hogy az esti szürkületben jelentősen csökken tisztánlátása. Lelki jellemzők: Beszűkíti látásmódját. rugalmasságot nem! A gyógyulás útja: Mindenek előtt a belső fájdalmat kell feloldani valamilyen pozitív megtapasztalással! Ilyen pedig van. akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre. Tele vannak szorongással. a tisztánlátás helyett elfo­ gadta azt a téves elképzelést.A látótér igen súlyos. addig kell keresni. mert nem képes elviselni az „észrevétele­ ket" és a rájuk adott fokozott reakciókat. feszélyezik! Erre nem talál megnyug­ tató megoldást. életük rettegéssel telik. csak a felszabadultságot. Lelki jellegzetességek: Jellemzője. utóbbi ugyanis nélkülözhe­ tetlen a retinában zajló biokémiai folyamatokban. a látás. ami annak köszönhető. Márpedig ezek a válaszok hatá­ rozottan rossz érzésekkel töltik el. melyek során a fény hatására elbomlott látóbíbor nevű vegyület sötétben illetve homályban újra képződik. Háttérben a látóhár­ tya leépülése. hogy zavartalan nappali (szín)-látás mellett a szürkületi látás fogyatékossá válik a sötéthez való alkalmazkodás hiányos volta következtében. A jelenség kialakulásában döntő szerepet játszik az A-vitamin hiánya. tehát nincs is! A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség. Lényege.

344 EGYÉB LÁTÁSZAVAROK . Gyógyítása: Meg kell keresni azokat az apró . továbbá az ibolyaszínt kékkel. elengedhetetlen anyagokat. addig képes áttekinteni azokat. Ezeket az információ­ kat tudja elemezni. apróságnak tartja.dolgokat. Röviden: képes megkülönböztetni és az ismeretei alapján képes helyesen dönteni. Mivel a tudatá­ val nem fogadja be az „élet sóját" a teste. hogy meg is találjuk. elveszíti a fonalat. vagyis ismeri a kellemes és kellemetlen dolgok mi­ benlétét. Ez azért lesz alkalmas. melyekkel szemben teljesen elfogulatlan. Ezeket nem tudja támpontként alkalmazni. A részleges színtévesztők viszont a kiegészítő színek egyikét szürkének látják. csökkennek lehetőségei a tisztázásra. s az ebben szenvedők bizonyos színekre kevésbé érzékenyek. ami a szemnek szükséges az egészséges működéshez.látszólag lényegtelen . akár kellemetlen. vagy amiben megkapaszkod­ hatna. szürkülni. észre fog venni minden környező ingert. cselekvést fogja követni a test is. átláthatónak. Bezárkózik önmagába. de amikor a lényeg kezd ködbe burkolózni. a zöld és a barna színeket egymással. a vörösre. ám igen lényeges részletet mulaszt el. amikor a gyógyulás útját keressük: abban a reményben. azt sem fogja észrevenni. Fizikai jellemzők: Itt beszélhetünk a rendellenes színlátásról.Amíg nyugalma. akár kellemes. a kékre. Rengeteg apró. Ebből a nyugalomból ki fog zökkenni. egyértelműnek tapasztalja a körülvevő dolgokat. Ők a vörös. a zöldet pedig a fehérrel té­ vesztik össze. Tehát ebből kell kiindulni. a sárga. mert mentes azoktól az érzelmektől.és ásványianyag-mennyiséget. Ez lehet színtévesztő látás. melyekhez erősen ragaszkodik. belső békéje biztosítva van. a zöldre. Elfogulatlan. nem veszi fel a táplálékból azt a vitamin. Amíg tisztának. mert csekélység­ nek. ami kihúzhatná onnan. vagyis (a szellem nem fogadja be az értékes dolgokat) a test sem fogja hasznosítani a számára (a szemen át bejutó) fontos. Ezt a megközelítést.

alatta egy izomrekesz. Mindezen kórképek a velük járó fájdalommal együtt az étkezés (rágás és nyelés) és a beszéd súlyos gátlói. Olyan dolgot nyilvánított ki. ha mondott egyáltalán valamit. olyan helyen és időben. Fizikai jellemzők: A tápcsatorna kezdete.A teljes színvakság a rendellenes színlátás legsúlyosabb válfaja. avagy ritkább betegségek következ­ tében alakulhatnak ki. de ez esetben bizonyos idő múltán a színlátás is­ mét normálissá válhat. így a teljes színvakok számára csak a világos és sötét átmenetek léteznek. A szájüregbe nyílnak a nagy nyálmirigyek. fölötte a kemény -és lágyszájpad helyezkedik el. aho­ gyan egy normál látású ember egy fekete-fehér fényképről nyer színér­ zetet. Szájpenész akkor alakul ki. és a nem ritka szájüregi daganatok. Szerzett színlátási zavarok mérgezések és sugárhatások révén. Más az alkonyati vakság. s ez esetben a színek egyáltalán nem érzékelhetők. mely esetben a színvakság csak szürkü­ letben következik be. aggodalmaskodott. Ezek az állapotok általában veleszületettek. mielőtt bármit is mondott volna. nyelv. Lelki jellemzők: Ez a kórkép mellékvesével. Sokat rágódott. résznél). amely egyedülálló emberi sajátosság. amikor azt érzi: megetették valamivel (amit nem érdemelt meg). Egy állandó baktériumflóra lakja e területet. nyálkahártya. A szájüreget (bár a szó szoros értelmében nem üreg) borító nyálkahártya embernél a külső arcfelszínre kifordulva az ajakpírt alkotja. a nyelv és a nyálmirigyek rosszindulatú elváltozásai. Lelki jelentései: (lásd még: fogak. Betegségei közül a gyulla­ dásos folyamatok említendők. arcüreg) A rágódással és a beszéddel van szoros összefüggésben. A fogsorok íve mögött a nyelv ül. aminek nem volt ott semmi keresnivalója. és a pajzsmirigy diszharmonikus működcsével van összefüggésben. (lásd ott és a farkasvakság c. A megetetés eredményeként erősen lecsökken a 345 SZÁJ és BETEGSÉGEI . pontosan úgy.

avagy talpon okozva fájdalmat. Lelki jellemzők: A szemölcs nem . tehát ebben található a kialakulás oka is. 346 SZEMÖLCS .. hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kiváltó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír! Aggodalomra semmi ok. spontán gyó­ gyulnak. Azt hiszi. milyen belső tulajdonságra fektessen nagyobb hangsúlyt. ami lehetőség szerint elriasztja támadójukat. nem jönnének létre az imént említett bőrelváltozások. mert ha más­ ként lenne. Pl. olyan tetteket hajtanak végre. szokatlan. amit nem képes megfelelően kezelni. kiemelkedő. A szemölcsök a „rendellenes" bőrszövetekből keletkeznek és ez már sokmindent elárul! (lásd még: bőr) A bőr egyik szerepe a védekezésben van. leginkább kézen és lábon. Leginkább egy allergiához tudom hasonlítani a szemölcsök megjelenését és ez nagyon közel áll a valósághoz! Gondoljunk csak bele. hisz ez csupán javaslat: ebben az időszak­ ban mire. hogyan mű­ ködik az állatvilág! Amikor az állatokat valamilyen rémisztő.. feszélyező inger éri. nedves. megtett minden tőle telhetőt a feszültség megszüntetésére. melyek kölesnyi-borsónyi nagyságban jelennek meg.nem feltétlenül . sötét helyeket kedvelő penésznek. körömágy mellett. tömött és érdes göbök. Kóroktanunk­ ban vírus szerepel. amikor a szemölcsök kialakulnak. Nagyon is idézőjeles ez az előző élet. A pótcselekvés tehát ebben áll: a megértés vagy elfutás helyett a foko­ zott ellenérzéseit mutatja ki.betegség! Elhelyezkedése a testen minden esetben. Igyekszik távoltartani magától egy olyan behatást. Ugyan ez zajlik le az emberi szervezetben is. Makacsul és kiirthatatlanul képesek fennállni illetve hosszú idő múltán egyszerűen eltűnhetnek és nyom nélkül. egy „előző életből" áthozott figyelmeztetés.belső tűz intenzitása és remek táptalaj teremtőtik a vizes. Fizikai jellemzők: Piszkosszürke vagy testszínű. A valóság persze mást mutat. Természetesen ezzel korántsem oldódnak meg a felmerült problémák. a macskák szőrborzolása stb.

csúcsi részt a szívkamrák alkotják. vesd össze a testrészek jelentésével. melyek az ellenreakciót szükségessé tették! A lényeg: a gyermek úgy érezte. megnyilvánulások.Egy rövid időre válasszuk szét a születéskor jelenlévőket a később kiala­ kulóktól! A gyermek születésekor jelen lévő szemölcsök. amely a mellkasnak a tüdők által közrefo­ gott közbülső terében foglal helyet. Sőt! Ezzel semmi más dolgunk nincs. az is megteszi. melyek kiváltják a védekezés ösztönét. „futóművét" végig­ húzni a szemölcsön. mert embrió állapotban is jelen voltak azok a feltételek. nem túl szerencsések! Érdemes megkeresni a megoldást! A patikákban már kaphatók kiváló szemölcsellenes szerek. távolságtartás e módozata! A később megjelenő elváltozások jelentése: szüleivel való kapcsolatban. A kúpos. harántirányban pedig billentyűk választják el. de ha kéznél van egy éti csiga. A szívpitvarok és -kamrák falának körkörösen elhelyezkedő izomtömlő-rendszere meghatározott időrendben működik együtt idegrendszeri parancsra: felnőttnél átlagosan percenként 70-es frekvenciával. környezetében vannak olyan jelentős elemek. Figyelem: a csigával semmi mást nem kell tenni! Fizikai jellemzők: A vérkeringés elsőrendű aktív tényezője és központi szerve. Négyrekeszes üregrendszerét hosszantilag sövény. Ide lépnek be és innen erednek a nagyerek. bár lehet belőle. nem tekintem betegségnek. de hát miből nem alakulhat ki? Azért azok a lelki tulajdonságok. s benne a saját koszorú­ érrendszer gazdag leágazásokkal. mint a csiga talpát. 347 SZÍV . a pitvarok és a kamrák határán a koszorúbarázda fut körbe. Kívül. szükséges és helyt álló a védekezés. melyek jellemzik. anyajegyek azért van­ nak meg. Amennyiben konkrétabban szeretnéd tudni jelentésüket. Ezek az áramlások és nyomásváltozások hatására szelepszerűen nyílva és zá­ ródva biztosítják a szív szivattyúmunkáját. kúp avagy csepp alakú izmos falú tömlő. A kivezető út: Mint már említettem.

Túlzásokból erednek a fő hibaforrások. A parancs a pitvarok felöl érkezik. a szívhangok kísérik. amikor kizárólag egyetlen elv. vagy csak egyetlen dolgot eszünk stb. akkor életképesek. sokkal világosabbá válik az összefüggés. cselekvés. A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási formája határoz­ za meg. amennyi a harmonikus működéshez. hiszen ekkor óhatatlanul ki­ alakul a (csak) egyfajta szemlélet. hogy kiemelünk egy-egy dolgot. de amikor mélyebben belemerülünk a témába. cselekedetek és még sorol­ hatnám mi minden. a „karmester" vagy „lépéscsináló" az úgynevezett sinus-csomó. illetve igazítja a mindenkori élethelyzethez. hasznosításával. teszi folyamatossá. Az igazán maradandó gondolatok. ami már magában a gon­ dolkodásban is káros. A tüdőnk által közrefogott közbülső térben a gátorban pulzál. Működését jellegzetes zajok. létezéshez elengedhetetlen! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmó­ nia-megbomlásról beszélek. Gondoljunk csak bele: milyen következményekkel jár az. a szeretet megélésével. mégis két összehúzódás között egy szem­ pillantásnyi időre mind a pitvarok. Egy-egy összehúzódással 80 ml vért lök ki a nagyvérkör felé. hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki. ha két dologból épülnek fel. mid a kamrák ellazulnak. És mindkét komponensből annyi van. viszony sze348 . egy izomrostokkal átfont központ. Lelki jellemzők: Megbetegedései a szeretettel. s meghatározott időrendben való egymás utáni és egymással összehangolt pulzációjukat egy ingerképző és ingervezető rendszer vezérli. mégis mintegy öt órahoszszat pihen. kinyilvánításával vannak szoros összefüggésben. mellyel a betegnek konfliktusa van. és bár egy nap alatt közel 9000 liter vért keringet körbe. Szívünk szüntelen dobog.A ritmikusan váltakozó telődés és kiürülés egy életen át zajlik. ha csak belélegzünk. s a lökés keltette szakaszos áramlást a rugalmas érrend­ szer ellensúlyozza. de ez nem igaz! A szívproblémával küszködő (is) életé­ nek összes területhez ugyan ígyfog viszonyulni! Ez első olvasatra mere­ deknek tűnhet. eszmék. Vérkeringésünk elsőrendű aktív tényezője szívünk. Itt könnyen eshetünk abba a hibába. A pit­ varok és kamrák izomtömlő-rendszere külön-külön képes működésre.

Pedig ezzel semmi gond sincs! A gond. hogy az ember utálkozik. ha lemond értékei megtalálásáról. a konfliktus a „hogyannal" van! Mégpedig: ho­ gyan vágyjon úgy. hiszen magamat sem sze­ retem! 349 . A kérdés itt az. Semmi másra nem marad ideje. önző stb. mintegy feleslegessé téve a szeretetet.. Ennek egyenes következmé­ nye lesz a „kiégés". amibe már nem fér be . érezni! Most nézzük meg a kérdést bő­ vebben! • Zárkózottá válik. „talán meglelem boldogságom a nélkül is. mert valamilyen (általa megélt) dolgokban fájdal­ masan csalódott. ezért azok megtapasztalásakor felad mindent és mindenkit. s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet. mert azt hiszi. másrészt azt mondja: nem érdemlem meg. • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást. miért. (Ön­ maga felé meg minek tenné!!!) A megnyílás helyett a befelé fordu­ lást választja. vagy egészen másfajta elképzelései vannak a szeretetről! Előfordul: kevésnek. melyekért lehet lángolni. kifáradás. • Végletesen. Ennek legjellemzőbb oka a lustaság. de ez csak akkor tud így alakulni. önzően „rajong" valami iránt. Levonja a következtetést: nem szabad vágynia. érdemtelennek tartja saját személyét. mert nem lesz. feledve a való­ ban fontosakat. mi helyett? • Oly régóta vágyik olyan dolgok után. Ezek után. hogy én bármit tennék!" „Minek is tenni. ezért szeretetét nem nyilvánítja ki mások felé. mert túlzott elvárásai voltak azzal kapcsolatban. Nem fordít elegendő gondoskodást. ahol tüzet rakjon! Képetlen lesz megvalósítani. képtelen lesz feléleszteni a tüzet.rint hozzuk meg döntéscinket. a probléma nem abban van. ami­ ből. hogy minden. labilissá válik. szívszorító kudarcok nagyon zár­ kózottá teszik. hanem: emellett elfelej­ tett másként is élni. ellobbanás. élete egyoldalúvá. amikor szük­ sége lenne rá. cselekedni. mert vagy nem vesz róla tudomást. az eseményben résztvevő kívánsá­ ga teljesüljön! A megélt fájdalmas. hiszen én annyira vá­ gyom rá!" Persze nem tudja elfogadni a gondoskodást! Elméleteit olyan tökélyre fejlesztette.a vágyon kívül semmi és senki! • Csak mások szeretetét várja. nem érdemli meg! Itt van a paradoxon: egy részt várja mások figyelmét. Tehát hangsúlyozom.

Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá. mennyi benne a gondoskodás és hogyan viszonyul ezekhez. A benne rejlő tiszta érzéseket belső aggódásai következtében nagyon ritkán. mintegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyilvánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet. mit tesz. vannak olyan kis területei. Karmesterként vezényli a szívet. a létrejött ingerületet az izomfalak tömegén belül izomsejt-kötegek vezetik tova. tovavezetni. Azt mutatja meg. Ez a rendszer .sok ponton és sokféleképpen meghibásodhat kártékony hatások következtében. Mégis. de ezt felemásan viszi véghez.bár nagyon stabil. Teljesen mindegy. hogy ennek az izomszövetnek nincs szüksége idegi behatásra ahhoz. szivar vagy répa alakú képlet. Ez a sinus-csomó. Ennyi bevezető után térjünk át a konkrétjói behatárolható betegségekre. elterjedt angol nevén „pacemaker". Maga teremti meg a parancsokat saját maga számára. A jobb pitvar falában helyezkedik el az a mintegy 8-10 mm hosszú. hiba (?)egész jól jellemzi a betegség kiváltó gyökerét. védett és kitartó . hogy ingerület képződjön benne. de mind között kétségkívül az a legcsodálatosabb. hogyan szeret. és kevéssé mutatja ki környezete iránt. A percenként átlagosan hetvenszer megjelenő utasítás azután végigfut a szív egész munkaizomzatán. Bárhol is vizsgáljuk. nem szeret senkit. melynek titokzatos izomsejt-csoportja képes rendszeres parancsot adni az összehúzódásra. melyek a működés során inge­ rületet képesek előállítani. a szívizomzat egységes és azonos szerkezetet mutat. ahogyan azt adják. valahogy más­ ként tesz! Mondjuk. így 350 Szívritmus . mit cselekszik: elégtelenül. miszerint család­ tagjaitól. kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást. környezetétől sem fogadja el olyan őszintén. Szívelégtelenség Fizikai jellemzők: A szív izomzatának számos lenyűgöző tulajdonsága van. ő a lépéscsináló. hogy mennyire.Ez az iménti négy állapot. nem teljes odaadással.

az életben egy-egy alkalommal szinte bárkinél fellépő „kihagyás" a szíven . milyen tudat vezérli. hol nem. Egyszer szülői módon szeret.. Ami a legjellemzőbb: mindig rossznak. Fél. a szív szavának nem lehet parancsolni. a sokak által ismert. Szívszorulás (angina pectoris) 351 . A kérdés az: hogyan képes 977 épelméjű maradni?) A választ az olvasó­ ra bízom. milyen tudat uralkodik. saját érzéseit. a lényeg csak ez: az élet és a sze­ retet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni. Felborult az adok-kapok harmóniája. máskor képes tiszta szívből gyűlölködni. az ingervezetés zavarairól. hol nem. mely­ től létünk függ. Hol ad.beszélünk az ingerképzés. Retteg attól mi fog történni. helytelennek. Lényegtelen. követi a saját ritmusát. miért bolondul meg ezer ember közül 23. Lelki jellemzők: Az iméntiekből kiderül. hol nem. A ritmuszavarok ismertetése általánosságban is kötetekre rúgna. Érdemes elgondolkodni azon. mennyire erős.ijesztő élmény. így ezt itt meg sem kísé­ reljük. hogy a szívnek. Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent. hol nem.. Aki tapasztalta. Szívritmus zavar: Hol szeret. hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz. amit éppen tesz. Hol elfogadja. hogy ez a stabil vezérlőrendszer. tudja: a mindennapokban. hogy szembekerül mások érzéseivel. Hol kinyilvánítja. kevésnek érzi azt. ha végre kimutatja a benne lakozó érzése­ ket. Az elmezavarok (nem) létére vonatkozó gondolattal analóg módon fogalmazom meg a kérdést: terhelt és hajszolt létünkben miért maradhat sértetlen a szívritmus? (vesd össze: nem az a kérdés. Egyik végletből a másikba zuhan. amit iránta tanúsítanak.

az érbelhártya pedig elveszti simaságát. Az érfal lassan . A keresztmetszet tovább szűkül. heveny katasztrófa ala­ kul ki. majd annak csúcsa irányában leágaznak. a koszorúerek ágrendszere biztosítja. Szívinfarktus 352 . megrepedése követi. könnyen elzáródhatnak. s mint nevük jelzi.szívünk az a szerv. A vaskos felrakodások leszakadhatnak. mely soha többé nem lesz működképes.a rugalmas szívfal egy adott területe . Egymással való összeköt­ tetéseik száma sokkal gazdagabb sportolóknál. A koszorúerek elfajulása.heves. Ezek közvetlenül a kilépő főverőérből erednek két értörzzsel.és koleszte­ rin-származékok épülnek be az érfalba. ami vérzéshez és halálhoz vezethet. Időben megkezdett kezelés nélkül ezek bármelyike is a beteg életet követelheti. A nagyobb területet érintő elhalás azonnali következménye a szív-sokk. mint amilyen a szívé.Fizikai jellemzők: Az emberi agy után . koszorúalakban fonják körbe a szívet. Sápadtság. (lásd ott). a heveny szívelégtelenség és igen súlyos ritmuszavar.és szó szerint . Az összehúzódásra képes.érintetté válik. ezért olyan szintű ellátottsági igény mellett. „megnémul". A katasztrófát . mint a tojáshéj.vagy inkább mellett . de főleg nehéz testi mun­ kásoknál. A koszorúér-rendszer valamely (bármely) ágának hirtelen elzáró­ dása elsősorban trombózis. a bel­ világ szűkülni kezd. töredezett lesz. végezetül a legfinomabb erek merőlegesen hatolnak be az izomzat mélyébe. A szív­ izomzat folyamatos ellátását a szív saját érhálózata. Az elzáródott érág által ellátott izomrész pár másodperc alatt körülirtan elhal. s az űrbe lemezek formájában bedómborodó képletekbe kalcium rakódik le. érdes. érfalfekély alakul ki.) Ha a koszorúverő­ erek pusztulása idáig jutott.olyanná válik. mely­ nek energiaszükséglete állandóan rendkívül magas szinten áll. Passzív lemezzé válik.már azt megelőzően . Az így szabálytalanná váló felszínen azután már könnyen indul meg vérrögkép­ ződés. verej­ tékezés és halálfélelem kíséri. kiboltosulása. végül az erek merev csővé válnak. Pusztulásnak indulnak a benne rejlő rugalmas elemek. szegycsont mögötti. (Másutt a testben ezt a fal elvékonyodása. akiknél ebből következően jóval ritkább a szívinfarktus. Trombózis. vagy attól balra elhelyezkedő mellkasi fájdalom jelzi. Zsír. aktív szívizom . elmeszesedése az érfal megvastagodásával kezdődik. vagy embólia miatt történhet.

és talán az is. 353 . jelenségek nem jelentkeznek. amit eddig elrontot­ tunk. kilátástalannak tűnne a helyzet. önzetlen szeretettel. ami a szeretet adásából és elfogadásából adódik. hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. csupán nem találta meg a helyes. az élet keletkezéséhez el­ engedhetetlen a melegség. Pontosabban is behatárolhatjuk a kiváltó konfliktust. A reménytelenségnek pedig az lesz a következménye. amit annyira hiányolunk. érzelmi oka pedig a következő: görcsösen fél. annyira tud dobogni. hiszen azt hisszük. tisztázom: a szívinfarktusos ember is tele van tiszta. A beteg szívtelennek tűnhet önmaga és az emberek előtt. hogy átjárja szívünk és minden más részünk. meleg érzés kell. Ez a melegség az ÉLET melege. Lelki. Gondoljunk csak bele: amikor érzé­ seink nem találnak megfelelő partnerre. sokat lehet rajta javítani. „Csak" egy nagyon kellemes. elérni. hogy kezdjük elveszíteni türelmünket (egyre görcsösebben). Mit kell ehhez tenni? Amikor szívünkben csendes. Ez első olvasatra így kicsit talányosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. Viszont a jótékony része jelentősen előtér­ be kerül és kifejti gyógyító hatását. de nem sikerül. retteg attól. optimális viszonyulást a dolgaihoz. majd megszakad a szívünk! Annyira tud fájni a reménytelenség. Megbomlott az a harmónia. vagy kapjon szeretetet. hogy majd kiugrik helyéről. Ezt az állapotot meg lehet előzni. amikor nem kapjuk meg azt a gondoskodást. hiszen a sorozatos megélt kudarcok hatására lemondunk arról. illetve az izom elhalása. konkrétabban is elmagyarázni. hevesen verni a szív.Lelki jellemzők: Fizikai oka a szívizom görcse. ha tudjuk. másként nem érhetjük el remélt cél­ jainkat. hogy a szív melyik részén következett be. az Új Életé. Mert mint tudjuk. hogy valaha is sikerre visszük el­ képzeléseinket. Nagyon való­ színű. Még mielőtt rémületesnek. ezért igyekszem jobban. Ennek lesz kö­ vetkezménye a szív izomzatának elhalása. békés szeretet van. egyre akaratosab­ ban igyekszünk kikényszeríteni. A benne lévő érzések felhalmozódnak és nem bírja tovább fenntartani a látszatot. Hosszú távon ezek a lángolások vala­ mint szorongások ( mert nincs harmónia a szívben) fogják előidézni a görcsösségeket. illetve ha már kialakult. hogy adjon. ezeket azonban eltit­ kolja. Vagyis helyrehozható. ezek a negatív érzések.

melyet megérdemelne. az odafigyelést. az anyagi javak folytonos keresése. Azt érzi. Miért is fog megkeseredni és miért vált ez kijelentés érzelmi válságokat? Szeretne szeretni és szeretné minden figyelmét. A jobboldali szívizom károsodást „kapó" ember főjellemvonása a hajtás. Jobb kamra érintettsége: Férfire. aki „kiváltja" a betegséget: miért is adna (a személy) szeretetet. „halottá" válhatnak érzé­ sei! A társ szempontjából nézve. Nem szabad lebecsülni ezt a konfliktust. hogy nem kapja meg azt a szeretetet. azzal kiegészít­ ve. amikor oly sokszor megbántotta. amit leginkább szeretne elérni. A halkamra oldalfalát érintő: A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre vezethető vissza. illetve anyagi jellegű konfliktusokra. amikor minden igyekezetével éppen másfelé törekszik. meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte. hiszen. Nem tudatosan. ami­ kor nem kapok érte cserébe semmit. azt a figyelmet. amikor a beteg éppen az ellenkező irányba halad. úgy kell kierőszakolnia a tiszteletet. illetve a benne lévő emberek.Most elemezzük a konkrét területek szerint. de éppen azt tartja magától távol. A megoldás és a probléma kulcsa a megértésben található. hogy jelen esetben a fizikai világgal van szoros összefüggésben. de ami biztosan állítható: ez valamilyen érzelmi konfliktus és ennek következtében jön létre a betegség. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. Ezek a (berögzült) érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki benne. Miért is lennének szép érzések életében. hiszen a fő konfliktus ebben rejlik: nem érti. de eközben van benne egy korlát. ha azt teljes mértékben megleli az anyagi javak hajszolásá354 . Ez a fájdalom megkeseríti életét. Vizsgáljuk meg a kérdést mindét szemszögből (ezek nagyon szorosan összefüggenek) a teljesebb megértés érdekében: A beteg oldal azt mutatja. Magyarul: miért adna bármit is az élet. gondoskodását odaadni. neki mindenért sokat kell harcolnia. miszerint: minek adjak én bármit. miért viselkedik így vele a világ. Természetesen örömét nem leli ben­ ne. ebben a kettős érzésben könynyedén fel lehet őrlődni! Könnyen görcsössé.

félelmeiből adódnak (ez a szívszorító félelem jelen van az imént vázoltaknál is). következésképpen nem fenyegeti az in­ farktus veszélye. 355 . amiért küzdött. Soha nem biztos benne. reméli. amikor a meg nem értéseiből fakadóan minden dologgal. mindene lesz benne csak maradéktalan öröme nem. elfogadni. el kívánt érni. amikor pe­ dig eléri. Ebből már könnyen megérthetjük. bebizonyítani a maga igazát (többnyire majdnem teljes siker koronázza tevékenységét). amit el kíván. értelmetlenné. hogy megszűnjön a különbözőségekből adódó belső feszültség. hiszen minden. Miért? Mert a tudatban az a következtetés szűrődött le. Hogyan is történhetne másként. hogy feleslegessé váltak élete jelentőséggel bíró dolgai. akkor harmóniában van. Szívének azon része. ingerrel szemben előítélettel viseltetik. kialakított dolgai. hogy jók és igazak elfoga­ dott. megérteni. Görcsösen igyekszik megmagyarázni. Természetesen itt is külön lehet választani az érzelmi oldalt az anyagitól. Fájdalmai az aggódásaiból. Ennek pedig az lesz az eredménye: a tudat a testnek kiadja a megfelelő utasításokat. hogy hozzá hasonlóvá váljon a test. Hátsófali érintettség: Egy érzéssel. örömet lel benne. kritikával nem volt (és most sem) haj­ landó szembe nézni. Konfliktusa ebben rejlik: azt hiszi. mi vezet görcshöz és az izomzat el­ halásához. Még a segítő szándék mögött is hátsó gondolatokat gyanít. Ennek alapja a ke­ ménység. fölöslegessé válik. értelmetlen dolgokat pedig minek tartson fönn. szeretni és megoldani. mely lehet jó vagy kellemetlen. de mindig marad benne kétség. valahol értelmetlenné vált. melyekkel szembekerül. mely a fizikai dolgokért küzdött.ban. de már „ismert". de ez a lényegen nem sokat változtat. Elülsőfali károsodás: Csalódásai abból keletkeznek. fizikai dologgal. mégpedig azért mert megszokott egy életstílust. Erre azért van szükség.

Mi is az a tudat? Tudat az a részünk (énünk azon része). szegényes. és ebben az összevisszaságban már lehetetlen el­ dönteni melyik a helyes és melyik a helytelen. Fizikai oldal: Másnéven hasadásos elmezavar. ha megmarad­ nánk a lényegnél! 356 SCHIZOPRAENIA (tudathasadás) . Megjelennek a paranoid gondolkodásra jel­ lemző téveszme-rendszerek és téves elképzelések. ezek a mások feltéte­ lezett fenyegető viselkedésével kapcsolatosak. (lásd még: autizmus) Lelki oldal: A szó szoros értelemben is erről a fogalomról van szó. Néhány embert szeret. nagyon megválogatja kit szeressen. A tudatról már esett szó a könyv elején. A gondolati taralom lehet sivár. A személyiség szétesik. másokat viszont gyűlöl.: ajtót-ablakot bezár. külön világát. tanul és a tanultak alapján válaszreakciók­ ra ad utasítást. De a megbetegedés lényege mégis csak az egy­ szerre jelentkező kettősségben. pl. Örömátélése csökkent. az érzelmi élet és a magatartás közötti normális összefüggés. elemzését végzi. Társas viselkedésében súlyosan zárkózott lesz. Az ingereket rosszul vagy hiányosan szűri meg a beteg. a bizonytalanságban van. A beteg aktív elhárító intézkedéseket tesz. Elemezhetném ezt sokkal részletesebben is. vagy ellenkezőleg: telített lehet gazdag téveszmés fantáziálásokkal. felfegyverkezik. A gondolatok valószerűtlen és kényszerű fo­ lyamatai lassan elmossák az én és a világ határát. de szeretném. A tudat ketté válik és összekuszálódnak a benne lévő ismeretek. összehangoltság szétszakad.Szívbillentyű zavarok Szelektál. Önértékelése alacsony. Összekeveredik a valóság a fantáziával. mely a külső és belső ingerek szelektálását. A gondolkodás. fóliába csavarja magát a „halálsugarak" ellen. de ismételjük át egy kicsit. de a bizarr gondolkodásmód nem zárja ki más vonatkozásban a logikus gondolkodást. A kórképet mindig depresszió kíséri. s ennek eltűnésével a beteg a való világ helyett megteremti saját.

amit a leginkább keresünk: a lényeget. amikor sokáig nem tudjuk eldönteni.ötvözi a jelen pillanattal. melyeket szeretnénk megérteni. mellyel a jövőre alapozunk és ezt felhasználva teremtjük azt. A realitásérzék elvesztése. úgy a tudat is egy egész sor gondola­ tot szajkóz. hogyan állja meg helyet a fizikai és érzelmi világában.nevezhetjük tudattalan­ nak . hogy lényegében bármi konkrétat cselekedne. s egy erős érzelmi megrázkódtatás után a tudat nem találja a helyét a világban. amikor huzamosabb ideig (ez nagyon változó időtartamot jelent) nem foglalkozunk mással. ami az ősi tudást . mint egy rossz lemezjátszó. Ez azért történhet így. de a döntéseinket nem a tudatunk hozza meg. Anélkül. ahogyan saját világában áll. melyeket már megéltünk. befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére. csak kidolgozza a lehetséges megoldásokat. Mint ahogyan a lemezjátszó sem csak egyetlen hangot ad ki. őrlődik a személy. Fontos tisztáznunk: nem hoz döntéseket. Kicsit furcsán hangzik. 357 . csak egyetlen megoldásra váró feladattal. azt valami sokkal mélyebb „dolog" végzi.Egyszerűsítsük le azon dolgainkat. ezért minden körülvevő információt beenged.jó" verziók között morzsolódik. halad céljai felé. mert úgy viselkedik a tudat. Az. A gond ebben van: a betegnek több határozott elképzelése van a konf­ liktus megoldására és ezen . Ez a dolog pedig a szellemünk! Szellemünk az a részünk. Ebből a két alapelemből fog kialakulni az a tudás. megtapasztaltunk. A tudathasadás feltételei akkor kezdenek határozott körvonalat ölteni. ugyanis a bonyolultságban azt veszítjük el. A tudat életünk minden pillanatában rengeteg információt és ingert dolgoz fel és ezekre (szintjének megfelelően) kidolgozza a (szerinte) szükséges lépéseket. amin megakadt a tű és csak ugyanazt játssza. A tudattal akkor kezdenek problémák lenni. A tudat végső soron azokat az információkat hozza bennünk felszínre. TALP Lelki háttere: Megmutatja. mit is tegyünk. hanem egy dallamot.

Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal! A bal lábon jelentkező problémás terület az jelzi. TENISZKÖNYÖK Fizikai jellemzői: Az alkarizmok túlerőltetése. Az alkarizmok idült feszülése következtében a csontbütykökön eredő hajlító és feszítő inak parányi méretű szakadásoka/ idéznek elő követ­ kezményes csonthártya izgalommal. elfogulatlanság és a bizalomból fakadó csend. hogy a megtett érzelmi döntéseit. jól döntött. Összességében: hiányzik belőle a helyes döntésekhez szükséges nyuga­ lom. elhamarkodottan tesz lépéseket olyan ügyekben. amikor feléled benne az igyekezet arra.A talp felületén keletkező fájdalmas területekből következtetni lehet azokra a lelki problémákra. A meg-nem-értése abból adódik. rossznak éli meg. melyek gyötrik. az érzelmi döntéseivel. fájdalommal s a két csontdudor idült gyulladásával. középkorúakban. hogy az érzéseivel. ismételt fogó és markoló mozdulatok és az alkar csavaró mozgása következtében a felkarcsont külső vagy belső csontbütyök-nyúlványán súlyos nyomásérzékenység. A jobb talpon keletkező problémás területek jelentése mindig anyagi jellegű! Hasonló az iméntiekhez. hogy élethely­ zeteit nem vizsgálja meg minden lehetséges szemszögből! Megértés akkor lesz benne. 358 . A miértre egyszerűnek tűnő válasz is van: csalódás! Csalódásai abból adódnak. amikor valamilyen dolog után (legyen szó anyagi dologról vagy érzelmiről). illetve azok helyességével nincs teljesen tisztá­ ban. melyekre gyorsabban kellene cselekedni. és gyorsan. csak éppen a fizikai oldalról megköze­ lítve. diszharmóniát ébresztenek benne. fájdalom alakul ki. A túlterhelés oldalán jelentkezik a kórkép. hogy lásson más szemével is! Bőrkeményedés például akkor keletkezik. lépéseit kudarcnak. jól cselekedett-e? Nehezen lép meg olyan érzésbeli dolgokat. Ez pedig a meg nem ismerésből. a meg nem értésből merítkezik. Kétségei vannak. amikor a meg­ fontoltság a fontos. a kelleténél többet talpal.

Figyelembe kell vennünk itt. Ez konfliktust okoz. és helyette inkább valami „célravezetőbbet" választott! A betegség nem abból adódik. Lelki háttere: Fő konfliktus: harc. mert tulajdonságai között nem szívesen tapasztalja az erőszak ilyen formáját. Ezt alapul véve már könnyen eljuthatunk a va­ lódi okhoz. me­ lyek közte és célja között állnak. Jelen esetben miben nyilvánul ez meg? Jelenlegi lelki beállítottsága azt mutatja (azt érzi). Gyógykezelése: Pihentetés. Alapvetően nyugodt ember rejtőzik a „durva" felszín alatt. amit (neki) el kell (kellene) kerülnie. inkább kiegészíti azt. dolgokat. fájdalomcsillapító. Félre kell lökdösni azokat az embereket.vagy él vele -. Ez az eset: nem saját érdekeiért harcol. neki mindenért kö­ nyökölnie kell. Van ennek a kérdésnek másik megközelítési formája is. Miként az árnyék követi a test minden mozdulatát. laza cselekvés helyett! Nem elhanyagolható tényező a teniszkönyök kialakulásában a fizikai megerőltetés. a lelki tényezőket. hiszen ezek határozzák meg az ellenálló képességet. feszítése fokozza. A fájdalom fel-vagy lesugárzik az izomhasba. „erőszak" a nyugodt. de elege lett. Ez a kettősség fogja meggyengíteni fizikai testét. ehelyett valami ellen! Nem har­ col saját érdekeiért. ami nem zárja ki az előzőt. hogy erőszak található benne . melyekkel nem tud eggyé válni. hanem ebben: nem érzi helyesnek! Helytelennek. Helyileg: a gyulladt csontbütyök felületére gyulladáscsökkentő injekciók fecskendezése. de mégis így kell tennie. Ezért olyan dolgokat tűz ki maga elé. csa­ varó mozdulat súlyosbítja. s a csukló ellenállással szemben történő hajlítása.A könyök külső és belső csontbütykének fájdalmát a forgómozgás. de nem ilyen egyszerű és nem ennyire egyoldalú a problé­ ma. küzdelem. Nem képes szívvel-lélekkel küzdeni! 359 . mint minden más esetben is. úgy a test is követi a tudat minden apró rezdülését. de inkább olyannak érzi. nyugalmas pólya felhelyezése. Hiszen a legtöbb esetben együtt jelen­ nek meg. hiszen ebből már éppen elég (belső) konfliktusa támadt.

Gyengül a lelki erő. A szertartásokban betöltött szerepét dőreség lenne lealacsonyítaniAzért kapott jelentős szerepet a térd. s tér­ dünk színtere lehet számos különféle gyulladásos folyamatnak. valamint a térdkalács vesz részt. térdre ereszkedés. erős szalag­ készülékek jelzik. a térdizület szalagai. mindenkinek kiharcol mindent. mint a megalázkodás. Mindkét dolog ahhoz vezet. Sérülhetnek a csontok. sejtek gyulladá­ sos folyamatot produkálni. melyekben örömet nem. Ráadásul térdünk nem védett lágyrészekkel .Következésképpen az imént említett törtetés önmagával szemben nyilvánul meg. vagy lágyrészek. Minden dolgunk képes változni. hogy hatalmas erők hatnak erre az izületre. amikor olyat és csakis olyan dol­ gokat cselekszik. Elöl ágyazódik bele az izület tokjába a térdkalács. dolgai hadd változzanak „maguktól".eltérően sok más izületünktől. ekkor fognak a környező szövetek. ezáltal csökken azon a területen az ellenálló képes­ ség. a ezt úgy éli meg. hogy egészen másra össz­ pontosítunk! TÉRD Fizikai jellemzők: Az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépíté­ sű izülete. A nagy csontvégek. vagyis mindenkit maga elé enged. csak éppen saját magával nem foglalkozik. csak fájdalmat tapasztal! A gyógyulás útja: Az előzőekből már egyenesen következik a megoldás is: hagyni kell. hiszen ez nem egy egészséges állapot! Nem túlzottan szerencsés az. mert ez a test360 . Alkotásában a comb— és a sípcsont. hogy a könyöknél. a szárkapocscsont másodlagosan. könyökben lévő szellemi erő (aura) csökken. vagyis igyekszik kiszakítani magát ezekből az élethelyzetekből! A szellemi szakadások következménye lesz a szövetek szakadása. mint akiben szakadások keletkez­ nek. Lelki jelentése: A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős szereppel bír a térdelés. Lázadnak. a térdre ereszkedés. Előbb-utóbb azonban beleun ebbe a tevékenységben és fellázad a sorsa (beállítottsága) ellen. csak hagyni kell! Ezt pedig úgy tudjuk elérni. a behódolás kifejező­ dése.

Az alázatosság szerepe és fontossága abban áll. és nem nagyon akar felkelni.helyzet. Könynyen elkerülhetik a találkozást. amit kudarcnak. más erőket beengedni az eddigiek mellé. Felülvizsgáljuk eddigi elképzeléseinket és meggyőződünk róla. milyen lelki diszharmóniát mu­ tatnak a térdben jelentkező elváltozások! Mint már ezelőtt minden esetben. Minden­ napjainkban is meg kell történnie. hogy nem annyira szerencsés! A térdre ereszkedéshez azonban nem szükséges vallásos áhítat. legalábbis ezt tapasztalja. Jól ismerjük azt a tényt. hogy meg tudjunk pihenni. ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elképzelései­ met és beengedek valami újat. merev ragaszkodását és erős akaratát. itt is vizsgálnunk és elemeznünk kell a probléma kialakulásának két oldalát. a változásokat követni kell a cselekedeteknek is. Amikor vi­ szont ez külső erővé lép elő. még ha bele is szakad! A másik konfliktus. minden dolog változik. Mindaddig. melyről azt hisszük: jó! Ennek lesz kö­ vetkezménye. A térdre ereszkedés szerepe abban áll. elmélkedjünk egy kicsit. céljai mellett. hanem folyamatosan közelednek felénk. hogy valóban jó irányba haladunk. valamint a környezet reakcióira. míg ez a belső késztetés való­ ban bentről ered. sikertelenségnek élt meg. csendes elfogadást és az ezekből fakadó önbizalmat. ami eddig biztosította számunkra az egészséges alázatosságot. hogy végre-valahára (akár egy rövid időre) feladja mindazon berögzült. hogy amikor két dolog közeledik egymás felé. ami szorosan illeszkedik hozzá: térdre ereszkedik. elmélkedünk és megvizsgáljuk környezetünk reakcióit. ezért kialakul benne egy nem feltétlenül tuda­ tos dac. melyeket követünk? Természetesen nem mindig vagyunk képesek arra. addig a jelentése a jó érdekeket szolgálja. már biztos. Az a harmónia. Figyeljünk a beteg oldalára. Vizsgálódjunk. valóban jók azok az elvek. A megbomlott harmónia oka: sok olyan inger érte. és nem látják a egymást. hogy el tudjunk csendesedni. hogy akkor megállunk. hogy elvakultan haladunk és megbomlik a harmónia. ezért talpon akar maradni. A kitűzött céljaink a közhittel ellentétben nem állnak egy helyben. Az egyik konfliktus ebben rejlik: nem ereszkedik térdre. hogy önszántunk­ ból megálljunk egy olyan úton. A dacosság következtében kezd felölteni egy olyan viselkedési 361 . mert térdre akarják kényszeríteni. ezt érzi. Ennek szükségessége ebben rejlik: mindenki tévedhet. sikerélményt. kitartását elvei.

túl erősnek tartja magát ehhez . Vagyis képte­ len eldönteni. TESTSZAG Fizikai jellemzők: Mirigyek ezrei öntik váladékukat a bőr felszínére. mellyel már nem érzi kétségbeejtőnek a megalázkodást. A térdre ereszkedés még azt is jelenti: elve­ szítette képességét arra. tehát elítélendőnek tapasztal. még önma­ ga előtt is. Megalázkodik. a konkrét anyagi megnyilvánulá­ sokat tükrözi.formát. Már nem érzi megaláztatásnak. melyik a helyes. hogy minden segítő erőt nyűgnek. hogy az egészséges és tiszta bőrnek van egy jó illata. A bal térd betegségei. amit szíve. még akkor is hajthatatlan. de mindannyiunknak ismerős. vagy épp ellenkezőleg. ápolva testünket. mert tudja: bármikor felkel­ het. illetve a fizikai világhoz való viszonyrajellemző. az nehezen fogalmazható meg. Ezek adnak akkora lelki erőt. mint a bal térdre. Ezen a családot vagy a tá­ gabb környezetet értem. mely nélkülöz minden lazaságot és csak recsegve-ropogva tud vagy mer térdre ereszkedni. hogy milyen. hogy segítséget kérjen .és nem is tud segítséget elfogadni. Ez attól függ. amikor már az egész világ összeomlani látszik. Ennek következménye. hogy mennyire súlyozódik a beteg életében a szűkebb és tágabb környezet. talpra állhat. és egészen másként cselekszik. Ebből egyenesen következik. Az érzelmi változás helyett a merevséget. de ez a fizikai világra. karbantartva. követendő út. mint. tudata diktál! A térdre ereszkedés helye is fontos lehet. fájdalmai az érzelmi dolgokkal kapcsolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi formában. Ugyanaz vonatkozik rá. a ke­ ménység helyett a petyhüdtséget választja! A jobb térd pedig a fizikai dolgokat. erősségeit. 362 í . Érzelmeit igyekszik állandósítani. A gyógyulás útja: Amit mindenképpen el kell érni: ne érezze magát térdre kényszerítve! Ezt pedig csak egyféleképpen lehet: megtalálja értékeit. kerül minden változást. védve. erő­ szaknak fog megélni.

Faggyútermelő mirigyek bocsátják ki zsíros váladékukat. 363 . idegesíti a személyt és a környezetét. vöröshagyma). Arról a testszagról. rossz szagú kipárolgás mögötti lelki jellemzőket igyekszem megvilágosítani. ami zava­ róvá válik. vagy fémszaga van. akár túlzott e váladékok mennyisége. alkoholfogyasztás. míg másik részük híg. Senki sem mentes a testszagoktól. rettegés. s a verejték lebontásából eredő testszag gyorsan kialakul. hogy ezzel távol tart­ sa magától az „ellenséget"! Engem ez a tevékenység felettébb emlékeztet az állatvilágban is jelenlévő védekező mechanizmusra. A túlzott. áruló jeleként számos betegségnek. védő savköpenyt. macskagyökér vagy a B-vitaminok szaga. melyek rányomják bélyegüket a mindennapokra. elváltozások követ­ keztében jelentkezik. hogy testfelületünkön azok a dolgok tükröződnek. Továbbá ami különböző betegségek. A verejtékkel kiválasztódó kémiai anyagok figyelemfelkeltő testszagot produkálnak. fájdalom. Itt éldegélnek. Lelki háttér: A pótcselekvés ebben áll: „rossz" szagot teremt. tisztálkodás híján elszaporodnak. Fontos megérteni. ám legjobb fegyver a rend­ szeres mosakodás. terpentin-belégzés. következésképpen most csak arról az oldaláról beszélek. me­ lyek belül zajlanak. De akár normális. cukorbetegek bőre finoman acetonos lehet. lúgos vegyhatású folyadékot választ ki. illetve azon folyamatok következményei jelennek meg bőrünkön. ami már zavarja. Sokszor azonban nem a verejték lebontásából ered a bűzös izzadás. savas váladékot termel. a bőrünkön mindig jelenlévő. A súlyos májbajban szenvedő betegnek édeskés. verejtékmi­ rigyeink egyik fajtája pedig tejszerű. Izzadásfokozó állapot az aggódás. esetleg a patikai lemosószerek. egyedi illattal rendelke­ zünk. A kétes értékű dezodorok virágkorát éljük. jellemző. hanem eleve rossz szagú veríték választódik ki. Hormonjaink hatására pedig a faggyúmirigyek működése fokozódik. Hasonló módon jelennek meg a növényi olajok (fokhagyma. aromás illata. Fokozottan ve­ rejtékezünk a leláztalanodás időszakában is. benzinmérgezés után szinte bűzlik az ember. rothasztó hatású baktériumok folyamatosan végzik lebontó munkájukat.

pánik) előbb vagy utóbb kitörnek belőle. Náluk a félelem . melyen keresztül a folyadék és a levegő egy része frissül. olyanná kell válnia.míg beléjük nem nevelik . hanem belsőleg is. csak együttes alkalmazás lehet nagy valószínűséggel sikeres. Ezt mi már el nem érhetjük. hogy a szervezet igyekszik kiüríteni a benne lévő káros.legapróbb jele sem fedez­ hető fel. melyeket meg kell oldani. szoron­ gás. de nem csupán külsőleg. Ehhez szükséges a benn lévő anyagok és az ezekkel együtt járó információk cserélődése. Tehát annak. és ezeket időnként (a bio­ ritmus szerint) frissíti. rejtett félelmet takar illetve jelent. A gyógyulás útja: Tisztába kell tenni magunkat! Gondoljunk csak bele: a gyermekeknél meglehetősen ritkán figyelhető meg a test ilyen jellegű kipárolgása. mi okozhatja ezeket a túlzott reakciókat: Természetes folyamat. A „rossz" testszag minden esetben valamilyen belső. hogy legyen. mint a gyer­ mek. annak olyan problémái ke­ letkeztek. harag nagyvalószínűséggel okozni fog valamilyen belső szervi megbetegedést. ami rá­ nyomja bélyegét. aki ilyen problémával küszködik. Nézzük. A testi tisztálkodás mellett a lelki higiénia is fontos. esetleg nyomasztó anyagokat (anyagcsere. A rossz testszag megszüntetésének és az egészsé­ ges kipárolgás eléréséhez nem elegendő (de elengedhetetlen része) a megfelelő testi higiénia. de ezt a dühkitörést meg­ előzi a nem tudatos megszabadulás. de ez egy tudatosabb állapotban újra megteremtődik. ez pedig a testszagban jelenik meg. felesleges. és szeretne megszabadulni. szorongások (lásd még félelem. Hiá­ ba tesszük tisztába testünket. hiszen így képes tökéletesen működni. Sőt tovább me­ gyek. ha továbbra is ott marad a szenny. ami munkára inspirálja. Az elfojtott düh. A félelmek. Ebben a folyamatban részt vesz a bőr is. Ennek több oka van. lásd még ott).Következtetés: akinek ilyen bajai vannak. 364 . Egyrészt a testnek is szüksége van a folyamatos ingergazdag környezetre. Másrészt a szervezet az anyagok egy részét tartalékolja.

majd a fo­ gak összepréselődnek a felfokozódott izomtónus miatt. de segíti. illetve rángógörcse jellemez. nyugtalan. melynek az a végzetes következménye lehet. Feszülni kezdenek a végtag. A tetanusz-baktérium által termelt idegméreg okozta heveny mérgezés. hogy . a tetanusznak is van lappangási ideje: ez legkevesebb 5 nap. mert a bacillus a levegő oxigénjével áthatott környezetben nem. csak a szövetek mélyén uralkodó széndioxiddal dús közegben tud szaporodni. A tünettan félelmetes: kezdetben a beteg fokozottan ingerlékeny. elfogad­ ható illatot érjünk el. Ébredésük akkor következik be.Fontos figyelmeztetés: az antibakteriális anyagok a rossz szagot eredményező tényezők mellett a hasznos (a bőr szempontjából) létfon­ tosságú összetevőket is eltávolíthatják! Ebben az esetben érdemes megfontolni. nagy fedett sebzés azért lényeges.a megszabadulás mellett . torz vigyorba fagyasztja az arcot. amiben mindkét feltétel teljesül: eltávolítja a károsakat. és az arcizmok feszülő görcse széthúzott szájzugokkal és felhúzott szemöldökkel egy merev. szerte e világon ott alusznak. Ha tehát egy szúrt vagy vágott seb szájadéka bezárul. melyet a vázizomzat merev­ görcse. ám az óriás hátizmok görcsös erejének túlsúlya ezt legyőzi. Ragóizmaiban feszülést érez. Ezt követően a nyak mered meg. TETANUSZ Fizikai jellemzők: Súlyos (de nem ragályos) fertőző betegség.és a törzsizmok. s a beteg teste elviselhetetlen fájdalmak közepette hídba feszül. Méreganyaga a gerincvelői ideg-összeköttetéseket zavarja. A kórokozó spórái a talajban. hogy az izomtónus további növekedésével eltöri saját gerincét. a támadó ideális környezetre talál. nyclési nehézsége van. ser­ kenti a hasznosakat! A testszagok vonatkozásában is igaz a kijelentés: nem kell mindent elpusztítani ahhoz. hogy olyan megoldást találjunk. Mint minden fertőző betegségnek.kellemes. A mély. amikor onnan mély sebbe jutnak. Ezt az állapotot viharos gyorsasággal követi az állkapocsmerevség. a hasfal bekeményedik. 365 .

a sebet fel kell tárni.és szakítószilárdsága is hihetetlenül nagy. annál a betegség nyomtalanul gyógyul. mellyel bejut a kórokozó. Gyógyítása összetett feladat. vagy halkan letenni egy poharat. milyen folyadékot öntenek a szájába. A gyermekkorban adott védő­ oltásoknak nagy jelentősége van. Csontritkulásban viszont elenyésző behatás is elegendő ahhoz. Nem lehet megen­ gedni. milyen eszmékkel helyettesítette elve­ it. hogy levegő jusson a behatolás területébe. Aki viszont túléli. A legkisebb fény. a védeke­ ző képesség csökkenése teszi lehetővé. A megfelelő táptalajt a meggyengült immunrendszer (lásd ott). és a gégegörcs beálltával együtt fulladásos halál következik be. Lelki jellemzők: ' Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről írtakat (bőveb­ ben lásd ott). A gyengeséget kihasználva. Ebben a gyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az ember az új dolgok befogadására. és gyógyulásnak induljon. valamint a megfelelő táptalaj. Végezetül a légzőizmok is sorra kerülnek: a beteg elkékül. ám ennek ellenére. 366 . Az orvos izomlazítókat. mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. mit adnak neki. nyugtató szereket rendel és a beteget ingerszegény környezetbe helyezi. tehát a fertőzés kialakulásához szükség van arra az eseményre. Az éhező sem nézi. a szomjazó sem azt figyeli. hogy legyen. mivel a csontok nyomási. Albert említette: a világban a kórokozók ott vannak. éber tudattal éli át. sőt. az idegen dolgokat befogadva bizonyta­ lanná válik élete.Mindezt a beteg tiszta.vagy hanghatásra további görcsfokozódás és rángógörcsök lépnek fel: elég egy lámpát felkapcsolni. ha valóban kialakul a tetanusz. Ehhez a gyengüléshez a megélt örömök. hogy törést szenvedjünk. hogy a seb bezáródjon. a betegek fele ebbe belehal. Gégemetszést. Egészséges csontozat mellett ez az erő nagy és gyors kell. mint energiaforrások hiánya hozzájárul. így a fertőzött sem azt nézte. mivel táplálta önmagát. TÖRÉSEK Fizikai oldal: Külső erőbehatása bármelyik csontunk folytonossága megszakadhat.

milyenek vagyunk. egyáltalán nem biztos. recsegő-sercegő hangot adhat. esetleg kóros mozgathatóság jelenik meg: testünk ott hajlik. Természetes következménye ennek. A gyógyítás alapelve a rögzítés: nyugalomba helyezzük. hogy valódi törés történt. Könnyedén megfejthető a konkrét. hogy nem is tudott az adott konfliktussal „dűlőre jutni". ami nagyon megviselte és igénybe vette idegrend­ szerét. ezért olyan nyelvhez folyamo­ dik. tehát ez annyit jelent. vagy csak nagy fájdal­ mak árán lehet helyrehozni.a sors is . Annyira leterhelte gondolatait. amire felkapjuk a fejünket. de ezt megelőzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le. hogy nem volt képes kilábalni belőle. olyanná teszi a testet. amiben hatalmasat csaló­ dott és ez törést jelent életében. Olyannak. Töréseink lehetnek zártak. ekkor a vér­ vesztés és fertőzés következményeivel is számolnunk kell. de erről nem vett tudomást. cselekedett. úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott. amit ismerünk. A tudatunk. ahol nem volna szabad. mint önmaga. duzzadt lesz. Nem biztos. de annak élte meg. lelkünk . kiváltó ok. Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt. a tudatban a tényleges fizikai törés előtt már kialakult egy szel­ lemi törés és ez a saját képére. de nyíltak is. hogy felhívja figyelmünket arra. és mit kell még elsajátítanunk. ami kettétörte egész eddigi sorsát és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul! 367 . miként a villámlás. amit nem. Pl. Olyan „hangon" mondja. csupán a testrészek lelki jelentését kell ismernünk hozzá.nem kifejezetten azért van.: Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt. hogy (úgy érzi. lelkünk már régóta mondja a magáét. Törés keletkezett az ember életében. Ebből következik: tudatunk.A károsodás területe fájdalmas. Lelki oldala: Emlékezzünk egy kicsit a könyv elején leírtakra: a tudat. hogy a szel­ lemben. mintha semmi sem történt volna. egy pillanat alatt kialakul. Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg. mozdulat­ lanságra kényszerítjük a törvégeket s így elkezdődhet egy csöndes és hosszadalmas átépítő és felépítő folyamat. A törés. hasonlatosságára formálta a testet. a szellem. hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkező­ leg! Célja. sőt úgy viselkedett. de nem értettük meg.

ugyanis az érfalhoz tapadó vérrög leszakadhat. hogy létrehozzák a trombózisos folyamatot. 368 . vesét vagy tüdőt érintve gyorsan végzetessé válhat. ahol beékelődik. agyat. ha megértjük a dolgok jelentőségét. A trombózis oka a véráram lelassulása. Az elzáródás helyén ugyanis rövi­ desen gyulladás alakul ki. de lényegét tekint­ ve nincs különbség. Az. s visszafordíthatatlan károsodást okoz. pangó a vérkeringés az adott területen. megértjük azt is. Mint az előző esetekben is. Ha érpályán belü] alvad meg. hogy megalvad a vér.Tehát a törések következmények. Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizonyos érte­ lemben vett lassúságban és az ebből következő fásultságban található meg. más esetben „csupán" morzsányi rög tapad az erfalhoz. mely hosszú kezelést jelent teljes ágynyugalom mellett. Lassú. Tömeges heveny sejthalál. melyeket lelki válság előz meg. Ez az infark­ tus. vérrög képződik. A vérkeringéssel tovasodródva előbb vagy utóbb szűkebb keresztmetszetű érbe fut bele. s ezzel a vér további útját teljesen elduga­ szolja. mely szívet. Ez torlaszt alkotva részlegesen vagy telje­ sen elzárhatja bármely erünket. előtte oszlopszerüen felszaporodhat a vérváladék. Lelki háttere: Nézzük. többféle okot rejthet. milyen lelki. a vér fokozott alvadékonysága vagy érfal-sérülés. Az ér ellátási területéhez tartozó szövetek azonnal elhal­ nak a hirtelen beállt oxigénhiányos állapot következtében. E vándorló alvadék okozta heveny katasztrófát nevezzük embóliának. Az orvos feladata: a vérrög oldása. előtte és mögötte pedig megromlik a keringés. Az elzárt érhez tartozó mögöttes hálózatban egy csapásra megszű­ nik a keringés. kialakulni. tudati folyamatoknak kell lezajlani. TROMBÓZIS-EMBÓLIA Fizikai oldal: Vérünk normális körülmények között folyékony. hogyan előzhetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg a testet és a lelket.

ezért ott lerakó­ dás. akkor gyorsan leszalad a víz és ottmarad a szenny. amikor mindkét feltétel teljesül. késztető erői. Ha túl kicsi a lejtés. akkor tudhatjuk. illetve a kudarcnak megélt élethely­ zetek következtében csökken a tartása. érzéseinkhez. 369 . Ennek oka abban van. Leesik a vér nyomása (ott. mely fűtötte. Kitágul a beteg területen lévő erek fala. Amikor ez az ér kidagad. mely biztosította az információk. „kinyúlik". Leesik a vérnyomás. Megoldás: a kettő között kell találni egy olyan lejtést. akkor még mielőtt lefolyna. Az imént említett lelki okok miatt. hogy a visszér mutatja meg. Az egészséges tisztuláshoz és az egészséges áramláshoz szük­ séges a harmonikus (közepes) áramlási sebesség.) A szennyvíz csatorna esete: ha túl nagy a csatorna lejtése (túl gyors a vér sebessége). véralvadás következhet be. ismeretek harmonikus áramlását.az érfal tisztulás is . azt. mert csökken az adott terület életkedve. de csakis ott) ezáltal csökken az áramlási sebesség. de inkább egészséges életked­ vet. mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait és egy idő után már nem is akarja megtenni a rá váró dolgokat. mert a vér nem megfelelő sebességgel áramlik. Bár szinte minden érszakaszban előfordulhat trombózis. leülepszik a sűrűbb rész. mégis leginkább a visszérre jellemző.: lábtrombózis esetén a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló. Az imént felsoroltakhoz még hozzátartozik a következő adalék. hogyan viszonyulunk a testünkhöz. Pl. melyekkel ritmusosan tudta meglépni szükséges teendőit.Ennek oka: elvesztette azt a „hevességet". elveszíti rugalmasságát és elfárad. hogy valamilyen tulajdonsá­ gunkkal nagyon nem vagyunk megelégedve.lecsökken vagy megszűnik. Egy adott (lassult sebességű) szakaszon a természetes vértisztulás folya­ mata . sőt fel vagyunk azon hábo­ rodva. hajtotta. Mit is jelent ez érthetőbb nyelven? Pl. megvastagszik. illetve az erő. hogy ilyen példát hozok. Lelassul.: (talán kicsit erősnek tűnhet.

afféle oldalág. 6-8 cm hosszú vakon végződő nyúlványba. melynek alsó vége még tovább folytatódik egy ceruzavastagságú. hogy amit a laikus szóhasználat „vakbél"-nek. innen pedig rö­ vid úton halálhoz vezet. de a vakbél a helyén marad. A megfelelő körülmények hatására ezek felszívódhatnak. mely kialakulásától. majd jobb oldali alhasi fájdalom. s a mélyben a lobos folyamat hamarosan gennyesen szétterjedő gyulladássá alakul. A „vakbélroham" látványos. hidegrázás. elzáródik.Ugyanígy kell eljárni a vérünkkel is. s belül pangás. VAKBÉL Fizikai oldal: A jobb csípőárokban. alvadt anyag leszakad az ér faláról. 370 . A féregnyúlvány vékony belvilága tehát elzáró­ dik. a vékonybél és a vastagbél találkozásának hatá­ rán közvetlenül a vékonybél beszájadzása után egy „oldaljárat" helyez­ kedik el: vakbelünk. Émelygés. Ez a függelék. nyomásnövekedéssel. hőemelkedés kíséri. Előfordul az alábbi eset is: a felgyülemlett szilárd vagy megszilárdult. viharos gyorsasággal lezajló folyamat. Oka: eldugul. vagy féregnyúlvány. meg kell találni azt az arany közép­ utat. Megoldása egyértelműen sebészi: a gyulladt nyúlványt eltávolítják. az valójában nem a fentebb leírt vakbélnek hanem folytatásának. eltűnhetnek. első tüneteitől számítva alig pár óra leforgása alatt is katasztrófába torkollhat. vak csatornának a gyulladásos folyamata. vakbélgyulladásnak nevez. Ezt az eseményt nevezzük embóliának. kezdeti tünete a hirtelen jelentkező köl­ dök körüli. melyben tökéletesen működik minden. majd — ha nem avatkozunk be — a fé­ regnyúlvány falának átfúródása hashártyagyulladáshoz. fertőzés és vizenyő lép fel. Mivel e betegség ennyire nagy veszedelmet rejt magában. Nevét alakjáról kapta. Gyulladása életet fenyegető. E nyirokszövetet tartalmazó szerv rajtunk kívül csak az emberszabású majmokban lelhető fel. e szűk. zsákutca. tisztességesen ezért így fogalmazhatunk: nem a „vakbélgyul­ ladást". Tulajdonképpen a vastagbél kezdeti részének szaka­ sza. hanem már annak gyanúját kell megoperálnunk. Tudnunk kell.

amikor mintegy önmaga ellen lázadva ki akarja vetni a bennlevő tartalékait. ame­ lyet csontjaival. Alkotói a kulcscsontok. ter­ hessé vált „csomagokat". hogy vállaink elől és hátul egy-egy ívet alkotnak. Ebben az esetben lényegtelen dolog arról beszélni.Lelki oldal: Bonyolult lelki háttere van. amire semmi szüksége nem volt. hogy nem tesszük le a nyomasztóvá. itt kapcsoló­ dik a szabad felső végtag. csapottsága stb. illetve mások által felhalmozott megoldatlan feladat. Úgy is csak az számít. vak zsák ez a képlet. hanem a folytatása. Vak tasak. amikor a felkarcsont feje (néha csupán egy jelentéktelen erőbehatás kö­ vetkeztében) az izületi tokon belül elmozdul. kinek a problémáit vettük vállainkra. A beteg ugyanis olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni. izületeivel és izmaival együtt szabatosan vállövnek ne­ vezünk. de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni". Legismertebb betegsége a ficam. 371 . előre és lefelé csúszik. Helyreállítására számos müfogás ismert. ami nem vezet sehová. hogy kezünkkel a térnek szinte minden irá­ nyába elérhetünk akkor is. tudást merítsünk. Összevetve a belek jelentésével. A teher természetéhez tartozik. VÁLLAK Fizikai jellemzők: E két testtájunkat együttesen szemlélve kitűnik. hogy lehet saját. Lelki jelentés: E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit. afféle tartó. kinek a terheit hor­ dozzuk. de nem is ez szokott begyulladni. hogy belőle ismeretet. melyeket egy kis időre el kell raktároznunk. álló testhelyzetben vállunk szélessége. ha törzsünk és derekunk mozdulatlanul ma­ rad. a féregnyúlvány. itt olyan megemésztett. je­ lentősen járul hozzá megjelenésünkhöz.és fűggesztőszerkezetet. A vállöv és a vállizület összeadott mozgásai biztosítják azt a csodálatosan nagy terjedelmű mozgékonyságot. Vannak olyan dolgaink. melyre semmi szüksége. Egyenes. A gyulladás akkor kezdődik. mely végül abban nyilvánul meg. lapockák és a vállizületek.

Ezt addig fokozzuk.. mi a teendő. Mivel nem marad időnk magunkra. és van bátorságunk félretenni problémáinkat. ami nem a miénk! De. van bátorságunk önmagunkkal foglalkozni. mely jól körülhatárolt és jellegze­ tes elszíneződésü. hogy akkor is cipekedjünk. lapszerűen elhelyezkedő. A gyógyulás útja a „nem"-mel kezdődik. 372 . orvosi nevén „pápaszem-vérömleny". Van bátorságunk felvenni mások problémáit. Ez így van jól! De kérdeni én. nincs lehe­ tőségünk levetkőzni azokat. hogy a kétségbeesett emberek ráborulhas­ sanak. Amit a vállunkra vettünk azt le is kell rakni! Természetesen vállunk a hordozásra teremtetett.. Sikerélmény nélkül pedig hiányozni fog az erő.Vállaink azt a célt szolgálják. amikor az ellenkezik elveinkkel és érzéseinkkel! A váll problémái megjelennek. van bátorságunk letenni. körülírt gyülemet alkot. hogy a sajátunkkal nem foglalkozunk. Ezekből merített örömeink hiányában következnek be a különböző el­ változások. VÉRALÁFUTÁS Fizikai jellemzők: A bőr alá vagy a bőr rétegei közé kiömlött vér rétegesen. Erőt kell venni magunkon. mert egyébként elveszítenénk fontosságunk tudatát. Viseljük mások terheit s közben vállunk annyira le van foglalva. Ez utóbbi pedig felté­ telezi: van bátorság. nemegyszer a koponyalapi törés fenyegető jeleként. és hallgatni kell érzéseinkre. Tompa erőbehatásra bárhol keletkezhet. de nem arra. A részletesebb ismeretek érdekében össze kell vetni más fejezetekkel is. értelmes dolog-e mások helyett cipelni? A kérdésre válaszolva: időnként vállunkra kell venni azt is. nem lesz meg a sikerélményünk. Hírhedt for­ mája a monokli. azok mindig gyengéden megsúgják. amikor a szemkö­ rüli lágyrészekbe a szemüveg alakjára emlékeztető bevérzés történik. Nincs időnk. mikor nem tesszük le terheinket. elmondhassák gondjaikat. hogy előbb-utóbb el is hisszük. rajta kisírhassák fájdalmaikat. melyet felhasználhatunk rugalmasságunkhoz. addig magyarázzuk.

melyek nem megfelelően kerül­ nek felszínre. kibúvókat keres. Pl. hogy a véraláfutást megelőzi egy másik . mintegy figyelemfel­ keltőként: valami fontosat most kiengedett életéből. és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tudat). a vérfesték bomlása során a kék. Jelentését kezdjük ebből a szemszögből. A gyógyulás útja ebben az esetben nem érdemel különösebb magya­ rázatot. a háttérben maradnak. egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő. miért is történtek meg vele ezek az ese­ mények. zöld majd sárga elszíneződésű terület a duzzanattal együtt eltűnik. Az érfalak folytonosságának megváltozása jelenti. Vagyis. Szerveinket. elveszett az egészségesség eszménye. Ahogyan a kiömlött vérfestékek lebomlanak. vagy átmenetileg kép­ telen a megújulásra. vagyis az esemény töréstjelent sorsában. nem tudatosodnak és nem ezek alapján cselekszünk. Ennek jellegzetessége (lásd ott).megalvad.hatás.: vérvételnél. különböző színekben pompáznak. Színezi és igyekszik megindokolni. A kiömlött vér . úgy színezi át az idő múlásával a beteg a megtörtént eseményeket. hogy az adott terület­ tel megszakadt a megfelelő összeköttetés. Lelki oldal: Az iméntiekből világosan kiderül. Előbb-utóbb ezek a nem különösebben súlyos behatások jelentő­ ségüket vesztik és meggyógyulnak maguktól. Azok a nézetletérések. mely az alvadásra képes vérsavóban úszó sejteket tartalmaz. mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét. sejtjeinket szolgálja: táp­ anyagokat és oxigént juttat hozzájuk s elszállítja tőlük a széndioxidot és 373 . érdekütközések.esetleg külső . Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is felfogható! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó. hogy visszavonhatatlan ku­ darcként könyveli el a történteket. VÉRZÉS Fizikai jellemzők: Vérünk folyékony szövet.az elvesztett öröm .A kékeslila vagy feketés véraláfutások lassan felszívódnak. szöveteinket.

Amikor a betegnek vérproblémája. Lelki oldal: (lásd még a lép. Általánosságban: a nagyvérkör verőereinek falára nehezedő nyomás kóros. nyomásuk pedig további keringésromlást idéz elő. vastartalmú szerves vegyületnek köszönheti. kimaródhatnak fekély környezeté­ ben. Feladatát csak az ereken belül képes ellátni az erre specializálódott vérsejtekkel. s az ömlenyek roncsolhatják a szöveteket (lásd: agyvérzés). fehérvérűség és a sárgaság címszónál) Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot. Ereink a szív. máj. megre­ pedhetnek magas (vér)nyomás miatt. és statisztikailag meghatározott átlagértékeken alapul. Az ember össz-vérmennyisége a testsúly és még inkább a testfelület függvénye. Fizikai ter374 . Már maga a „normális" vérnyomás is sok vitát előidéző fogalom. ismert okai csupán az esetek 5%-át teszik ki. s a beteg. meggyengült érfalakon alat­ tomosan is átszivároghat az életet jelentő testnedvünk. Vörös színét egy nagy molekulájú. van akkor megbomlik az a kényes egyensúly ami az egészséges ellátottság és az elhasználódott erők között van. melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez. Külső erőbehatásra. Ha a vér kilép az érpályából.és érrendszer bármely területén megnyílhatnak. Benne van­ nak azok a létfontosságú elemek. Egy 70 kg-os felnőtt vére öt liter körül van. mely képes az oxigén felvételére és szállítására. vérzésről beszélünk. gyulladások következtében. Való­ ban fellelhető. ugyanakkor lüktető. A sejtek nem kapnak új alapanyagokat és nem megfelelő a bomlás­ termékek elszállítása sem. VÉR VÉRNYOMÁS Fizikai oldal: Keringő vérünk tökéletesen kitölti az érpálya belvilágát.az anyagcsere bomlástermékeit. hosszantartó megnövekedését értjük magas-vérnyomáson. Ez a hemoglobin. de folyamatos áramlása közben az érfalra bizonyos oldalnyomást fejt ki. A szövetek közé hatoló vér teret foglal el.

látászavar. mint hajtóerőről. Ha nyugodt. csupán a nyomásról. széles egyéni váltakozásokkal. erek repednek meg és ennek végzetes következményét agyvérzés. félelem hatására a vérnyomás emelkedik. amikor van rajta egy bizonyos nyomás. a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás. a vese zsugorodhat és elpusztul.helés. békés és ismerős környezetben. úgy hatással lesz a vér nyomásásra is. továbbá lehet a háttérben hormonális zavar. Lelki oldal: Minden ember igazán akkor tud és képes teljesíteni. tarka tünet és panasz. 375 . Előbb-utóbb azonban jelentkeznek a tünetek: reggeli tarkótáji fejfájás. se száma a különféle úton és módon ható vérnyomáscsök­ kentő vegyületeknek. Ám megemlítjük. abból el kell venni! S valóban. Évek hosszú során azután káro­ sodik a látóhártya. Sajnálkozni pe­ dig akkor szokott az ember. elfogult és képtelen a valódi segítségre és annak elfogadására . hosszú éveken át panaszmentes lehet valaki. kábaság és még számtalan. aluszékonyság. Természetesen itt sem jó. hányás. Ám az esetek 95%-ában nincs a háttérben fellelhető ok. Hirtelen nyomásnövekedés esetén émely­ gés. és tudunk szív. Itt (de másutt is). amikor érzelmileg kifejezetten érintve van. zavartság lép fel. és ha ezt az értéket később és több alkalommal is ennyinek. Ilyen állapotban jó közérzettel. hogy a régi orvosok gondolkodásmódja a mai tudomány számára is elfogadott és használt: amiből sok van. izgalom. Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz. mintegy kifejezve sajnálatát. ismertetésüket még csak meg sem kíséreljük. amikor a szeretetből. az érvágás életet mentő beavatkozás egy magas vérnyomás­ roham esetében. a nagyerek rugalmasságának csökkenése úgyszintén növeli. Se szeri. a szív túlterhelődése miatt a szívizom elfajul és agyunk is károsodik. sem rossz értelemben nem beszélek. vagy efölöttinek ta­ láljuk. gutaütés néven ismerjük. nyugalomban vagy pihe­ nés után ismételten 140/90 Hgmm-t mérünk vagy ennél többet. dohányzás.és vese-eredetű magas vérnyomásról. Kiváltó okok: • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben. Amikor ez a „nor­ mális" nyomás változáson megy át. úgy magasvérnyomás-betegségről beszélünk.

ami összehúzza az erek falait. de valamikor régen. hogy az ismertet. mint a dominó. csökken a szállított mennyiség. amikor még nem állandósultak a 376 . tudatunk legmélyén helytelennek. hitünk stb. Nem tudja. amikor tisztában vagyok az igazsággal. a könnyebbnek hitt út (vak)reményében felcseréljük egy valami egészen másra. vagy az.. a valósággal. és mi ellen küzdjön. úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása. és mi helyén való. a remény és a tudás „végleg" kicsúszott kezünkből. ezek az „okok" miért eredményezik a nyomás tartós meg­ változását. Az imént ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fognak je­ lentkezni. kerülendőnek tartunk! Nem. hogy minél többet tudjon ki­ hozni magából. itt is igyekszem felderíteni. ha egy elborul.• Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben. Olyan ez. addig csupán átmeneti állapotról lehet szó. Amikor ezek jelen van­ nak. azt hi­ szem az általános iskolában tanultam a folyadékok áramlásáról. azok tulajdonságairól különböző zárt rendszerekben. A megértés legnagyobb ellensége az elfogultság. amikor a plusz fe­ szültség. tehát növeli a nyomást. Gondoljunk egy pil­ lanatra az elszorított locsolócsőre. amikor a belső tűz harmóniája megbomlik. Albert erről nem beszélt. hogy mi a bajom. de mégis valami egészen mást te­ szek. Nem tudja és nem képes már eldönteni. Amennyiben valahol szűkület ala­ kul ki. kivétel nélkül igaz): akkor számít betegségnek. • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell megközelíte­ nünk: az első az adrenalin-növekedés. miért harcoljon. nyomás a meg nem értésből ered. növekszik a nyomás. cselekszek? A betegségekről elmondható (ez mindegyikre. Mégpedig egy olyan dologra. Ismeretes: a baj nem jár egyedül. ó nem fog ez feltétlenül tudatosodni. amit lelkünk. de kérdem én: melyik fog jobban fájni: nem tudom. hogy nem szabad megtenni. az érzelmi kötődés. amikor az irányítás. Ugyanerről a jelenségről beszélhetünk itt is. hogy valami pozi­ tívat értünk meg belőle. Mint a könyv többi részében. Nézzük meg. • Érszűkület. könnyen feldönti a mögötte állókat is. és érthetővé tenni: ez is a pótcselekvés egyik megnyilvánulási formája. A másik oldal pedig a féle­ lem összeszorító görcsössége. Arról van szó. csak egyféle következtetést vonhatunk le: mit nem. • Hormonális eredet akkor keletkezik. Márpedig a megértés abban áll. mi helyes. Amíg van reményünk.

nem lesz betegség. A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva a kiváltó tényezők tulajdonságait könnyen felfe­ dezhetjük a kivezető. Most arról az állapotról beszélünk. pihentetővel foglalkozunk. sorsszerű állapotába. De ugyan ez fordítva is igaz lesz. Ugyanígy életünkben is arra törekszünk. ezáltal az oxigénszállító képesség leromlik. örömeit és az ezekből fakadó lehetőségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten. hogy kilépjünk belőle. valami boldogítót kifőzzünk. mégpedig úgy. Szükség van a megfelelő nyomásra. ezért nagyon visszafogott lesz. gyógyuláshoz vezető utat. tehát állandósultak az imént felsorolt kiváltó tényezők is. A vörösvértestek száma lecsökken (csökken a vastartalom). vala­ mi mással.tünetek. ha a vér az erekből a külvilágba 377 . kialakulhat a depresszióra való hajlam. Tehát. lelkében igen kiterjedt harcot vív (ön­ maga ellen). Tehát a harc a pótcselekvés. mint a kukta. Igen sok vegyület egymásra hatásával le­ zajló folyamat. életéből kimaradt a „fűszer".és tesszünk is -. VÉRSZEGÉNYSÉG Lelki jellemzői: Meglévő képességeit. A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan. valami okosat. de közben belül. Olyan ez. és ezt a nyomást nekünk tudatosan szabályozni kell. hogy valamit. amiről tudjuk . így egyre kevésbe képes sejtjeinek az egészséges élethez szükségeseket megadni. amiben éppen főznek valamit. A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozi­ tív folyamatokat. amíg átmeneti feszültségről beszélünk. állandósult a magas vérnyomás. amikor már kialakult. vagy arrébb megyünk a tűztől (magunk mögött hagyjuk feszélyező tényezőinket). Azt érzi. és amíg megnyugszunk. Vagy leengedjük a gőzt (lazítunk). mely akkor indul meg. hogy valami másba lépünk. VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS Fizikai jelentés: A véralvadás láncreakció.

Vérzékenység lép fel C-vitaminhiányban. tehát megnyúlik a vérzési és az alvadási idő. vérzékenységről beszélünk. bőr. de ami sokkal fontosabb: ezt a szerepet saját magának is eljátssza. A kórosan elhúzódó véralvadást alvadásgyorsító gyógyszerekkel fo­ kozhatjuk. és újra megforgatja magában az éles kést. érzi. Elveszítette.középutat.most is létező . Eredménye: a folyékony vér kocsonyás halmazállapotúvá válik. szerepe a javító szerepben játszódik le. kísérője lehet a fehérvérűségnek. középutat! 378 . de csak szeretne változni. Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sérülések alkal­ mával nehezen vagy egyáltalán nem képes a lenyugvásra. továbbra is megőrzi a sértődöttséget. orrvérzések. Sebeink átlagos esetben pár percig véreznek. mert már vannak rossz tapasztalatai: amit felépített elkezdett uralkodni rajta és többé nem volt képes kivonni magát a hatása alól. védelmi folyamat elvérzés esetén. de közben legbelül tudja. A gyógyulás útja: Mindenképpen (újra) meg kell találnia a . Vérzékenység: trombocita. ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő! Mártírkodik mások előtt. a kifolyó vér útját elzárja. le is bontja a szükségtelenné váltakat és közben megleli a helyes. Lelki oldal: A vér azon része alakos elemi. A véralvadási betegségek tünetei a vérvizelés. amiben épít is falakat. de inkább elfelejtette azon képességét. a jelentős veszteséget pedig csoportazonos vérkészítmény bevitelével ellensúlyozzuk. Ha az alvadékonyság csökkent.kerül. vérlemezek. Az idők során képtelenné vált arra.és gyomorvérzések. Mivel a vérzés nem áll el — vagy csak órák múltán szűnik —. calcium szint csökkenés. Nem épít már falakat. súlyos fertőzésekben. hogy képes legyen hátat fordítani a rossz. A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot" és a „súlyos vérveszteséget" választja. és nagyon nehezen békél meg. benne egy fehérje-térháló képződik. elfalazza. amivel falat. vérszegénységnek. egy egyszerű foghúzást követően is elvérezhet a beteg. inkább előveszi. rossz úton jár! Sze­ retne. de a körülmények „ellene" vannak. védelmet (mégha ideiglenesen is) építsen magaköré. fájó élményeknek.

Tehát kiválasztó szerv is. a gerinc két oldalán helyezkedik el az utolsó háti és a két felső ágyéki csigolya magasságában. 379 . melynek egyensúlyviszonyai ideális színteret biztosítsanak minden életfolyamat számára. Ezek alapján hozza létre e szerkezetében és működésében olyannyira összetett szervünk azt. A vér átáramlása a vesén összetett idegrendszeri és hormonális szabályozás alatt áll. az életfolyamatokhoz szükség van egy szél­ sőségektől mentes térségre. A segítség leginkább abban áll. a belső és a külső tényezők tengere folyama­ tos változásban van. aminek biztosan és végleg el kell távoznia: a vi­ zelet. a hátsó hasfalon. elvek szerint épül fel és működik. így a gyógyszereket. Lelki jellemzők: A kiválasztás. Emellett eltávolítja az anyagcsere nemkívánatos végtermékeit és hasz­ nos.a már eddig is létező. továbbá az idegen anyagokat. őrködve a folyadékterek felett szabályozza a só.és vízháztartást. A kutató elme ezeket szűrési-. de ami már tudott. ellenáramlási. vagy azok bomlástermékeit.a szabadság. Erről. hogy segít kifejleszteni . testünk belső világának állandóságáról gondoskodik a vese. hogy a koncentrációból eredő térfogati.Ebben az útkeresésben és találásban jelentős szerep jut a „külső" segít­ ségnek.. A veseműködés jó néhány részlete még nem ismeretes.és nyomásviszo­ nyok változatlanok maradhassanak. Fontos viszont. hogy tudjuk: vesénk is gondolatok. mégis. Hogy fennállhasson egy stabil belső világ. a megértés szerve. kiegyenlítődési-. a szabad gondolkodás öröm érzékelését! VESE Fizikai jellemzői: Testünk és a kinti világ. Páros szerv. következésképp a jelentése is ehhez kapcsolódik. Finom szerke­ zetét több tízmillió hajszálérgomoly és bonyolult csövecskékből álló hajtűkanyar alkotja. de túlszaporodott köztitermékeit (így a felesleges vizet is). hogy ennek ismertetését még csak főbb vo­ násaiban sem kíséreljük meg.és sokszorozási elv néven illeti. annak alapján egy olyan kifinomult és mérhetetlenül bonyolult folyamat-lánc rajzolódik ki.

valami egészen mást tesz! Kido­ bálja a hasznosakat és megtartja a haszontalanokat. ismeri. amikor az érzéseiben lényegtelen dolgokra alapoz. A sok keserű tapasztalat hatására visszavonul. Információkat. amiben hitt. kiválogatja mindazt. lényeges dolgokat figyelmen kívül hagy. Pontosabban: nem mer. szertefoszlik. Bal vese: Betegségek. begubózik. kiegészítve azzal. A szervezetbe kerülő „vizet" tisztítja. számára mi fontos Jobb vese: Lényegét tekintve a probléma ugyanaz. amikor az ember nem tudja eldönte­ ni. mit szeressen. megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól". szétválasztja a hasznosakat az ártalmasoktól. megérzéseire és tudására hallgatni és cselekedni. Nem tudja eldönteni. minden. a konkrét. és mire nincs. A megtapasztalt. Nem elemez. úgy ez történik szellemi. Természetesen ezzel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is. zavarok jelentkeznek. Könnyen belátható a következmény: felborul egész élete. A fő hangsúly ezen van: tudja.talán.. amit remélt. mert könnyebbnek gondolja . hogy képes legyen rá. ha másként is történhetnek a dolgaim. és inkább beletörődik élethelyzeteibe.Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anyagok között különbséget tesz. és mit vessen meg/ki. Gyógyulás útja: Mindenképpen fontos: kezdjen cl gondolkodni! Kezdjen cl másként gondolkodni: mi van. Nehezére esik eldönteni. mi jó. mi hasznos. hiszen már régen nincs abban az állapotban. problémák. Az „elhasználódott vizet" és a felhalmozódott mérgeket kiüríti a testből. ismereteket válogat szét. átélt érzelmek között ingadozik. kézzel fogható anyagi világgal kapcsolatos dolgokkal mutat szoros összefüggést! Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna. nincs bátorsága érzéseire.. lelki síkon is. mire is van szüksége. hogy a jobb oldal a fizikai. 380 . amire szüksé­ ge van s azt hasznosítja. Veseproblémák akkor jelentkeznek. minden.? Ez a másfajta megközelítés mindenképpen szükséges az elinduláshoz és ez fog alapot biztosítani a gyógyuláshoz. de ezek helyett . Nem szelektál a dol­ gok között.

ha azokat nem tudja normál a csatornákon keresztül kiüríteni. A betegség öröklött is lehet. a sokcisztás vesét százszámra boríthatják a félgömbszerűen előemelkedő. de csak nagyobb vízfelvétel esetében. A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele. fénylő falú. vagy a mélyben. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből. hogy növelik a nátriumürítés mértékét. Szervezetünk fel van készülve arra. a tok alatt. így az eddig oldatlan. A vízhajtó hatású növényekre jellemző. de a Yucca-szaponinok jelenlétében igen. Az emberiség már régen felismerte ennek fontosságát. hanem a bélnyálkahártyánk. de távozhatnak különböző anyagcse­ re-termékek. élő szervezetekre gyakorolt „nyomás". A méregtelenítés: Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos méregtelenítésre. Továbbá kedvezően irányítják a nátrium-kálium ürítés arányát. hogy a káros anyagoktól akkor is megszabaduljon. A méregtelenítés másik fázisa a kiválasztás fokozása. a bőrünk és részben a tüdőnk is felellős a kiválasztásért.Golden-Yacca* A Yucca-szaponinok jellemző kémiai szerkezetük és fizikai (fizikokémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesíté­ sét biztosítják. elsősorban húgysav. A verejtékkel elsősorban só ürül. a vesemedence falán. A Golden Yacca hatékonyan segíti a bélflóra-egyensúlyt! Ciszta: Fizikai jellemzők: Magányos vagy többszörös üregek a vesekéregben. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. Hasonló a helyzet a magnéziumnál is. amelynek egyes szervezetlen sói. Ez a helyzet a kalcium esetében. de csak kisebb arányban okoznak káliumveszte­ séget. Nemcsak vesénk. károsító anyagok kiürülhetnek a szervezetből. ezáltal csökken a sejtekre. A Yucca-szaponinok a víz feszültségét csök­ kentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok oldódását. A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet ürítését. 381 . hogy az anyagcseretermék vagy a környezetből a szervezetbe jutott káros anyag oldódjék vízben. például a keserű ásványvizekben lévő magnézium-szulfát gyakorlatilag nem szívódik fel.

magába zárta. A veseszövet pusztulásnak indulhat és vese­ elégtelenség alakul ki. Hoszszútávon a dialízis. lesoványodott.szellemi síkon értelmezve . Lelki jellemzői: A kialakulás helyétől. A ciszta egy nagyon konkrét dolog. amivel ugyan szembenézett. ha a ciszta elnyom vagy elszorít valamit. melyben (kezdet­ ben) víz.lásd vesezsugor) fejlődik ki. fallal vette körül. Az idült gyulladás lappangó. 382 . A heveny gyulladást rossz közérzet. de a megoldását elodázta. füstszínű és mennyisége megcsappan. azaz . Azt is mondhatom. Bár a beteg rend­ szerint panaszmentes. hányó és zavart betegnél egy súlyos sejtanyagcsere-zavar képe bontakozik ki. mint egy burok. jelentőségét. azonos! Miről is van szó? A ciszta nem más. Gyulladás: Fizikai jellemzők: A vesegyulladás igen sokarcú betegség. felfogásunkon. az alattomban zajló fehérjevizelés jelzi a kór meglétét. verőeret vagy a húgyvezetéket. oldaltól függően változik jelentése. de lényegét tekintve változatlan. A vizelet véres. de lehet allergiás eredetű és végül fertőzések kö­ vetkeztében akár gennyes folyamatok is zajlanak a vesében. szabálytalan vesék működése fokozatosan romlik. Elzártunk. így a torzult.kristályos folyadékot tartalmazó képletek. derékfájás kíséri. gyökeresen pedig a veseátültetés lehet a megoldás. Keletkezésük oka ismeretlen és nincs sajátos gyógykezelés sem. hogy ne kelljen tudomást venni róla. kávészerű. pl. fejfájás. félretette gondjait. és mindkét oldali vese érintett lehet. a nitrogénvegyületek szintje a vérben megemelkedik. Fejlődési rendellenesség kö­ vetkeztében is kialakulhatnak ciszták és természetesen szerzettek is le­ hetnek. A romlás előrehaladtával a vizeletképződés teljesen megszűn­ het. még a sebészeti beavatkozás is csupán akkor javallt. A legyengült. urémia (húgyvérűség .információ található. ne kelljen változtatni eddigi elképzeléseinken. de aktív vesefolyamat. felfogta súlyát. Isme­ ret. amit elzártunk. a vér vegyhatása savassá válik. A fehérje-bomlástermékek viszszamaradva általános mérgezési tüneteket okoznak. hogy ne is lássa. Érintettek lehetnek a gomolyok a vesekéregben.

A megkisebbedett vesék végállapota ez. felszínüket dudorok és ék alakú süppedékek borít­ ják. melynek végállomását a vese jellegzetes alakváltozása jelzi. híg vizeletet választanak ki. átitatva. Magába zárta a sérelmet . s vagy ez. A fehérje-anyagcsere végtermékét. viszszamarad. vagy a súlyosbodó húgyvérűség vezet halálhoz.immár testszerte. s ebben az időszakban már igen sok. mint káros anyagcsere-termék. gör­ csökkel küzd. majd kóma alakul ki. agyvizenyő. Alulműködés Fizikai jellemzők: Egy magasvérnyomás-eredetű. Ez az ismeret. A vizeletszagú beteg hányásokkal. megoldani.önmaga előtt talán még büszke is rá . A testet elárasztó karbamidból ammónia szabadul fel. a vese-verőerecskék meszesedése folytán kialakuló és veseelégtelenségbe torkolló kórfolyamat. Vesezsugorhoz vezethet az anyagcserezavar is. A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kapcsolatos. Szívelégtelenség alakul ki. s ez. 383 .Vesekő: Fizikai jellemzői: Lásd a kőképződés fejezetnél! Egy olyan — néha csak esetleges — sérelmet jelent. ami további romboló hatást fejt ki . legyen az bármilyen. s ez által megszabadulni tőle. tudatvesztés. Pangás. vese-eredetű magasvérnyomás kíséri.s nem engedi ki. Zsugorodás. A végállapotban itt is húgyvé­ rííség uralkodik. a szívburkot. A veseszövet pusztulását aztán egy másodlagosan fellépő. Egy belső önmérgeződés következik be. a vizelettel távozó karbamidot (régiesen „hugyany") a már súlyosan károsodott ve­ sék nem képesek kiválasztani. Ez az utóbbi fogalom egy tünetcsoportot takar: heveny és idült vese­ betegségek végállapotában látunk urémiát vagy azotémiát (régi magyar műszóval húgyvérűséget). pl. egy biztos pont az életében! A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar. ami a köszvényhez (lásd ott) társul: a vese finom szerkezetében tömegesen lerakódó nátri­ um-urát kristályok gyulladást idéznek elő. gyulladásba hozva a mély savóshártyákat. ami fölött nem tud napirendre térni.

a kiválasztás egyik szerve. gyengeség. Nevét onnan kapta. Gyógyítás: Fel kel! adni a berögzült rossz szokásokat. Idővel társfertőzések csatlakoznak az alapbetegséghez. Amikor megfertőző­ dik ez a kiválasztó. A kevesebb energiából kisebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől. kishitűségböl eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra.Lelki jellemzők: A lustaságból. hosszú lefolyású fertőző megbetegedés. vagy a csontrendszer már fennálló tbc-je következtében. hogy egészséges erőkkel látják el. Mégpedig olyan jellegű alá. azáltal. s kezdetben mindig csak az egyik vesét érinti. Jelen esetben ez annyit tesz. A le­ csökkentett megértés következtében a vesék lényegesen kevesebb éltető erőt kapnak. akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi. miközben gennyes zsákvese alakul ki. Emlékezz: „a gyökér a tudatban keresendő". hogy a gümőbaktérium által keltett szöveti elváltozások gyakorta körülírt csomók (latinul tuberculum = gümő) formájában je­ lentkeznek. Fizikai jellemzők: A tuberkolózis idült. A kór elsődlegesen több helyen is befészkelheti magát a szervezetbe. megértő szerv. ami 384 VESE TBC . gennyvizelés. A vesék lezáródnak. Tünetei a láz. majd váratlanul jelentkező vérvizelések. hogy csökkenti a megértés vágyát. a felesleges takarékoskodást. akkor az ember valakinek vagy vala­ minek az igen erős irányítása alá kerül. Leggyakrabban fiata­ lokon keletkezik. A vesét mindig másodlagosan támadja meg. Lelki jellemzők: Szorosan ehhez a témához tartoznak a veséről. a gennyről és a fertőző betegségekkel foglalkozó részek! A vese a feldolgozás. s az üregrendszeri pangás elpusztítja a vesekéreg fi­ nom felépítésű szűrőrendszerét. vagy a tüdő felöl. Tehát ha a tudat lustálkodik. Ezt pedig csak az „elbocsájtások" árán érheti el a beteg szervezete. A tudat mindent megtesz az optimalizálásra.

elhiszi —. a visszerességre és visszérgyulladásra utal: amikor a tágult. ami jelzi: magához kötötte ezt az elvet és beépítette. tehát neki már semmi tennivalója nincs! Ide tartozik még. Pedig tisztában volt vele és most is tudja: nem szíve szerint cselekszik. A felszíni gyűjtőerek káros tágulásának leggyakoribb oka. ha a mélyen futó vénák elzáródnak. és még örül is neki.meg kívánja határozni: hogyan értelmezzük dolgainkat. hiábavalósá­ gaira. gondoskodnak róla. VISSZÉR Fizikai jellemzők: A visszér szorosan véve bármely olyan erünk. Lelki jellemzők: Gondolkozzunk egy kicsit hangosan! Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni? Mi ösztönzi arra az ereket. „Érthe­ tő" módon ezt választja. hogy megkeresné saját (örömteli) életszemléletét. hogyan viszo­ nyuljunk élethelyzeteinkhez! A beteg. mert abban reménykedik: most figyelnek rá. de mégis a „könnyebb" utat választja. mely a vért a szív irá­ nyába visszaviszi. felületes vénák kanyarosan futnak az alsó végtagon. alá­ veti magát mások irányításának. hogy a saját maga által kitűzött pozitív. amint egyre inkább elfajul. Kezelése széles skálán mozog: a felpolcolástól és rugalmas harisnya viselésétől kezdve egészen a sebészeti beavatkozásig terjed. hogy kitágul­ janak. A folyamat során valamikor ráébred az elv hiányosságaira. hanem valaki más kedve szerint. A laikus elnevezés közismerten a lábszár felszíni vé­ náinak jól látható rendellenességére. fáradtságérzés jár együtt. tapasztalati alapján képes megoldani. elveszítsék eddigi rugalmasságukat? 385 . külö­ nösen álló helyzetben. örömteli célok felé veszi irányát. A gyógyulás útja: Az önálló döntések elérésének legrövidebb és legoptimálisabb útja abban rejlik. ahelyett. kifekélyesedés és sötét festenyzettség kíséri. felmerülő problé­ máit csak mások elképzelései. A kórképpel tompa fájdalom. mint jellegzetesség a szövetek csomósodása. Alszárvizenyő. Azt hiszi .

nincs szabadsága és nincs harmóniája sem! Az elképzelései. Igaza van! Ilyennek éli meg önmagát! De ezen kívül semmije sincs! Nincs öröme. de ennek ellen­ kezőjéről is meg van győződve! Az elvárásait . teljesen mindegy mit mon­ dunk neki ezzel kapcsolatban. hogy a beteg a pihenés. de ez mentes és független a külső ingerektől. amit nem követ az elernyedés. mindegy mit cselekszel. szépségével.a tudat is . Nem találja saját értéke­ it. A pótcselekvés abban áll. Ha fájda­ lommal jár. megélhetné a saját értékei által kiváltott örömöt.. hogy már nem tartja kívánatosnak magát. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve . úgyis meg lesz győződve a maga igazáról. Azért a láb visszereiben jelentkeznek ezek a tünetek. tapasztalatoktól és csak a saját gondolatait. hanem okol. félre-értékelésével kapcsolatos a lelki konfliktus. érzéseit olyannak. Ez az értéktelenség(érzés) aztán vonatkozik lelki és testi oldalra egyaránt.sokkal magasabbakra állítja. indokol és győzköd! Győzködi önmagát.szándékosan . Valahol mélyen tisztában van értékességével. hiszen problémám sokkal jelentősebb. de „nem hajlandó" számításba venni és ezekre alapozva élni. Mivel önmagát „ilyennek" találja. gondolatai röviden összegezve így hangzanak: mind­ egy mit mondasz. minthogy megérthetnéd. elképzelése386 . mert a helytállásá­ val. mint amit képes „lenne" elérni. az értékelés idejét is „aktív" munkálkodással kívánja helyettesíteni. így nem tudom elfogadni szavaidat. a lazítás időszaka. túlzott igényesség váltja ki. az elégedet­ lenséghez folyamodik! Ez jó kifogás. az elengedés. de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit.nem marad ideje azokra a pillanatokra. lelki oldalról köze­ lítem meg) a túlzott igények. mindegy. melyek kiválóan bebizonyítják eddigi elképzeléseit. Nem fogadja el a testét. mégpedig a helytállás értékelésével. megvalósítani. vigasztalásaidat! Terhesség után visszeres láb jelentése: az elviselt terhek annyira rá­ nyomták bélyegüket. ezért pótcselekvéshez.Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás (ebbe beletartozik a fokozott igénybevétel és még nagyon sok minden) jeleként mutatják ezt a „tünetet". amilyennek. én akkor is elégedetlen va­ gyok. amikor felfedezhetné. akkor már régóta nem tartja szépnek magát. hiszen folyamatos kudarcok érik. Jelen esetben a fáradást (mint már megszokhattad.

A külső kinézetével. a környező világot s a benne lévő dolgokat.it „szajkózza". Gyógymód: Tisztázzuk vele a probléma gyökerét. hogyan fogadja el saját érzéseit. a fizikai világgal éli meg. (lásd még: fájdalom) Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból. Az „Isteni ujjunkkal" rajzoljunk egy cikk-cakk mintát az adott területre. Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlensé­ gek. hogy hogyan viszo­ nyuljon ezekhez. gyulladás már előszobája a fájdalomnak. amíg teljesen fel nem „fújja" elége­ detlenségeit. melynek egyenes következménye a gyulladás. a test megjelenésével nincs megelégedve. elfogadást a fájó visszereire. A lázadás. Addig folytatja ezt. pótcselekvését a fizikai testtel. Jobb lábon: Konfliktusát. 387 . Sugároztassunk a szívéből megér­ tést. illetve.

. melyet a „vé­ letlen" folytán hoztam létre a betegek megsegítésére. fokoza­ tosan visszaesnek. Vagy a következő történik: a kezelések hullámhegye után lassan. energiákat sugároz környe­ zetébe. Ezek rossz hatással lehetnek önbizalmára. Lehet csökkenteni a völgyek nyomasztó. Ebből a lehetőségből indultam ki. amikor létrehoztam ezeket a termékeket. beletörődött állapotába.A gyógyulás útjához jó segítséget nyújt az a két „termék". A lepedő és a kispárna olyan szellemi erőket. gyógyulás­ ba vetett hitére. mert ezt szokta meg. Gyakran tapasztalható. melyek jelentős segítséget nyújtanak a gyógyulásban. hogy a beteg nem szándékosan. de ellenáll a gyógyulás folyamatának. visszahúzó hatását. környezetre gyakorolt hatásukat a MAGYAR ORSZÁ­ GOS RADIESZTÉZIAI TÁRSASÁG igazolta és annak AJÁNLÁ­ SÁVAL kerültek forgalomba. A gyógyító.

pihenést. ezért nagyon lényeges. •melyek megnehezíthetik földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. átjárja a belső megújító erő. Létezik más megoldás (átrendezésen. az ember nem tesz erőfeszíté­ seket. melyek a szellemi harmóniát visszaállítják. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. szellemi energiák veszik körül. erősíti a párnahuzat. annak következményei lehetnek a különböző testi-lelki beteg­ ségek kialakulásai. pihenés). A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. • Kellemes. • Sugárzott energiája segít abban. Féle Párnahuzat . hogy a beteg mentálisan rege­ nerálódjon. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. hogy ott milyen erők. elköltözésen kívül is).Az élet jelentős részét. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. ellazul a test és a szellem. Radiesztéták véleménye: amennyiben ezek a hatások huzamosabb ideig tartanak. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb szellemi ellazulást. Ezt a megújító erőt fejleszti. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. a Vízerek és más „káros" akadályozó erők ellen. Párnahuzat • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. a Hartmann-rácsok.

nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja erejét! Anyaga: 100% pamut Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. az „energia tisztasá­ ga" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). és nem kell újra és újra átrendezni a lakást. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. Aranyhíd u. 6750 Algyö. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ:6302210000 .• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz tudati feloldódását. 38. A párnahuzat által árasztott energia szintje. Használati utasítás: Használata.

Ezt a megújító erőt fejleszti. a Vízerek és más „káros". így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. akadályozó tényezők ellenében. . hogy ott milyen erők. melyek a testi­ lelki harmóniát visszaállítják. illetve a párnahuzat. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. átjárja a belső megújító erő. pihenés). A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. • Kellemes jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb ellazu­ lást. energiák veszik őket körül. hogy a szervezet visszaállítsa a testi-lelki egyensúlyt. amennyiben ezek a negatív hatások huzamosabb ideig érik az embert. ezért nagyon lényeges. annak következménye lehet a külön­ böző testi-lelki betegségek kialakulása. melyek megnehezíthetik a földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. Lepedő • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. ellazul a test és a szellem. erősíti a lepedő. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. pihenést. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. elköltözésen kívül is) a Hartmann-rácsok. Radiesztéták véleménye szerint. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. nem tesz erőfeszítéseket az ember. • Sugárzott energiája segít abban. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. Létezik más megoldás (átrendezésen.(160x210) Az élet jelentős részét.

és nem kell újra és újra átrendez­ ni a lakást.38. .• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz feloldódását. • A lepedő által árasztott energia szintje. 6750 Algyő Aranyhíd u. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ: 6302210000 A lepedő és kispárna megvásárolható a Paradigma-bolthálózat üzletei­ ben. Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. az „energia tisztasága" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja eredményessé­ gét! Anyaga: 100% pamut. Használati utasítás: Használata.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A GYÓGYÍTÁS KORLÁTAI GYÓGYSZER AZ EMBER.80 83 87 88 90 93 94 . MINT TŰZ A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA A SZELLEMI GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI AZ AGY AGYALAPI MIRIGY AGYHÁRTYAGYULLADÁS AGYLÁGYULÁS ÁGYBAVIZELÉS AGYÉRGÖRCS AGYÉR-SZŰKÜLET AGYVELŐGYULLADÁS AGYVÉRZÉS AIDS ALKOHOLIZMUS ALLERGIÁK ÁLMATLANSÁG ANYAJEGY ANYAGCSERE ARANYÉR ARC ARCÜREGGYULLADÁS ARCIDEGZSÁBA ASZTMA AUTIZMUS 9 12 16 17 20 28 53 58 60 61 63 65 66 67 68 69 70 74 77 79 .

101 103 104 106 108 111 117 119 120 121 125 126 128 129 130 132 140 140 143 144 146 148 149 149 151 152 .AUTOIMMUN BETEGSÉGEK BASEDOW-KÓR BÉLPROBLÉMÁK BÉLGÁZ BÉNULÁSOK BESZÉDZAVAROK BOKA BŐRBETEGSÉGEK CSECSEMŐMIRIGY CISZTA CUKORBETEGSÉG CSÍPŐ CSONTBETEGSÉGEK CSONTHÁRTYA CSONTRITKULÁS CSONTKINÖVÉS CSONTVELŐGYULLADÁS DAGANATOK A KONKRÉT DAGANATOK. ÉS KIVÁLTÓ OKAI: AGYDAGANAT SZÁJÜREGRÁK GÉGE-ÉS TOROKRÁK HEREDAGANATOK NYIROKRÁK NYELVRÁK TÜDŐRÁK EPEHÓLYAGRÁK MÁJRÁK 96 99 .

GYOMORRÁK BÉLRÁK VÉGBÉLRÁK CSONTRÁK BŐRRÁK MELLRÁK MÉHRÁK PROSZTATARÁK DEPRESSZIÓ DYSLEXIA ÉGÉSEK EGYENSÚLYZAVAROK ELHÍZÁS EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK EPEKŐ EPILEPSZIA EVÉSKÉNYSZER ÉRBETEGSÉGEK FÁJDALMAK FANTOMFÁJDALOM FARKASVAKSÁG FEHÉRFOLYÁS FEHÉRVÉRŰSÉG FEKÉLYEK FERTŐZŐBETEGSÉGEK FÉLELMEK FOGAK FOGÍNYGYULLADÁS 153 153 154 155 156 157 158 159 160 163 164 166 167 168 170 171 173 175 176 178 179 180 180 182 183 186 191 195 .

.FOGGYÖKEREK FÜL ÉS BETEGSÉGEI HALLÁSCSÖKKENÉS. HÁNYÁS HASHÁRTYAGYULLADÁS HASMENÉS HASNYÁLMIRIGY HÁT HEPATITIS HERÉK HERPESZ HÓLYAG HORKOLÁS HORMON LLADÁS 195 196 202 203 204 205 207 207 208 209 213 215 217 218 220 221 222 224 225 227 229 230 231 233 235 238 239 240 .. FRIGIDITÁS GARAT GÉGE GENNYESEDÉSEK GERINCOSZLOP GOMBA GÖRCS GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN GYOMORFEKÉLY GYULLADÁSOK HAJHULLÁS HALLUCINÁCIÓ HÁNYINGER... NAGYOTHALLÁS FÜLTŐMIRIGY-GYI FÜLEKCÉMA.

HÖRGHURUT HÚGYHÓLYAG HÜVELYBETEGSÉGEK IDEGRENDSZER IDEGZSÁBA IMPOTENCIA IMMUNRENDSZER INFLUENZA ÍNHÜYELY ÍNSZALAGOK IZOMGYULLADÁSOK IZÜLETEK KAR KERINGÉSI RENDSZER KÉZ KLIMAX KÖHÖGÉS KÖNNYCSATORNA KÖRÖM KÖSZVÉNY KÖVEK LÁB LÁBGOMBA LÉGZÖRENDSZER LÉP MAGASVÉRNYOMÁS MÁJ MANDULÁK 241 243 243 245 246 248 250 254 255 256 258 259 261 262 263 265 266 269 270 270 272 275 277 279 281 282 283 285 .

MEDDŐSÉG MÉH MELL MELLÉKVESE. MELLHÁRTYA MIGRÉN MITESSZER NÁTHA NEMI SZERVEK NYAK 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 NYÁLKAHÁRTYA NYELŐCSŐ NYELV NYIROKRENDSZER ORBÁNC ORR ORRPOLIP ORRVÉRZÉS ÖDÉMA ÖVSÖMÖR PAJZSMIRIGY PARANOIA (ÜLDÖZÉSI MÁNIA) PATTANÁS PÁNIKBETEGSÉG PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK PIKKELYSÖMÖR POLIP 298 298 299 301 301 302 303 304 306 307 308 310 312 313 314 316 317 318 .

SÁRGASÁG SCLEROSIS MULTIPLEX SÉRV SZÉDÜLÉS SZÉKREKEDÉS SZEM SZÜRKEHÁL ZÖLDHÁLYOG: SZEMSZÁRAZSÁG KÖNNYEZÉS SZEMTENGELYFERDÜLÉS TÁSKÁS SZEM KÖTŐHÁRTYA ÁRPA SZEMIZOM-SORVADÁS SZEMIZOM-GYULLADÁS LÁTÓIDEG CSŐLÁTÁS FARKASVAKSÁG EGYÉB LÁTÁSZAVAROK SZÁJ ÉS BETEGSÉGEI SZEMÖLCS SZÍV YOG 319 320 321 323 323 325 ....326 328 329 330 331 334 335 336 337 338 340 340 340 340 341 342 342 343 344 345 346 347 .PORC PORCKORONGSÉRV PROSZTATA REKESZIZOM REUMA..

377 377 379 383 384 385 388 ..TROMBÓZIS-EMBÓLIA VAKBÉL VÁLLAK VÉRALÁFUTÁS VÉRZÉS VÉR VÉRNYOMÁS VÉRSZEGÉNYSÉG VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS VESE VESEKŐ: VESE TBC VISSZÉR UTÓSZÓ 368 370 371 372 373 374 374 ....

..SZÍVELÉGTELENSÉG SZÍVRITMUS SZÍVSZORULÁS (ANGINA PECTORIS) SZÍVINFARKTUS SZÍVBILLENTYŰ ZAVAROK SCHIZOPRAENIA (TUDATHASADÁS) TALP TENISZKÖNYÖK. TÉRD TESTSZAG TETANUSZ TÖRÉSEK 350 350 351 352 356 356 357 358 360 362 365 366 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful