Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda. Meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igyekezetére! Megírtam ezt a könyvet, mert tudom: a kudarcok ellenére szívünkben még él, nagyon is él a boldogság, a szeretet, az egészség vágya, és bennünk csak olyan dolog születhet meg, amit el is érhetünk!

Utat mutatok e könyvben. Nem mondom, hogy egyszerűen, Nem mondom, hogy könnyen járható. De járható! Hogy feleslegesen ne időzzünk Érdemes tudni honnan jövünk, Mitől ment el kedvünk. Tudni kell hol, milyen helyen vagyunk, Lényeges, el nem hanyagolható, hová tartunk. Töltse meg e három dolog markunk.

BEVEZETŐ Jó pár évvel ezelőtt megígértem ezt a könyvet, azonban megszületésé­ hez sokkal több időnek kellett eltelni, mint gondoltam. Sokkal nagyobb fába vágtam fejszémet, mint első és sokadik ránézésre tűnt. Egyedül kezdtem a munkát, de ahogyan kezdett határozott körvonalat ölteni, rá­ jöttem: segítségre van szükségem! Kiollózhattam volna az orvosi vonat­ kozásokat, használhattam volna a mások által leírtakat, azonban az nem az én tudásom! Azért kértem és fogadtam el a segítséget, hogy valódi tudást tükrözzek vissza a sorok között. Dr. Lózsa Albert barátommal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a betegséget - ezt az ezerarcú „dolgot" - más, eddig elkerült szemszögből is megvizsgáljuk, bemutassuk, ahogy mások előttünk ily módon még nem tették. Részletesebben, sokoldalúbban és lényegesen egyszerűbben fogjuk kielemezni a betegségeket eredményező testi-lelki okokat, és az ezekből „könnyen" kivezető utat, melyet minden ember elsajátíthat, megtalálhat. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, a többi rajtad áll. A gyógyuláshoz, gyógyulásodhoz azonban nagyon sok mindent fel kell adnod! Fel kell adni a betegséghez való ragaszkodást, ennek hajtogatá­ sát: beteg vagyok, beteg vagyok! Az élet minden területén fel kell adni ezt a megközelítést: valami ellen harcolunk! Ne harcoljunk a betegség, a lelki kín ellen, hiszen ennél nagyobb ragaszkodást el sem tudok képzelni! Harcolni csak akkor tu­ dunk, ha leállunk vele vitatkozni, de ekkor - eredményeinket tekintve egy centimétert sem haladunk előre! Persze, nyugodtan lehet harcolni a betegség ellen - szabad akaratunk megengedi -, de akkor ne csodálkoz­ zunk az elért eredményeken: olyan dolgot veszítünk cl, amire leginkább vágyunk. Tudod, a harc olyan tevékenység, mint amit nagyapám tett. Történt egy napon - valamikor régen - hogy ki akarta kergetni a birkát az istál­ lóból, de szerencsétlen pára nem értette, mit akar. Hogy nyomatékot adjon kifejezett kívánságának, a jószág háta mögé lépett, megfogta far­ kát, majd jólirányzott rúgásokkal próbálta jobb belátásra, előre haladásra bírni. Húzta hátra, ragaszkodott hozzá és közben azt akarta, menjen elő­ re! Előbb-utóbb elszakadt tőle szerencsétlen pára, de egy része nagy9

apám kezében maradt. Ennek egyenes következménye: le kellett vágni a szerencsétlen jószágot, és ő sem érezte magát valami fényesen! Teszünk mi is ilyen dolgokat nap mint nap! Igyekszünk elküldeni magunktól a nemkívánatos dolgokat, elveszítjük fejünket, önkontrolunkat és kétségbeesve fogjuk a farkát, el ne távolodjon tőlünk! Semmit sem tudunk feladni! Vannak élethelyzeteink, amikor képtele­ nekké válunk arra, hogy elengedjük a kezünkben lévő, nehezen megszer­ zett „vagyonkánkat". Gyakran az akaratos gyermekeket jellemzi ez a cselekvés. Bizony, néha, vagy nem is annyira ritkán, ránk, felnőttekre is jellemző tulajdonság! Tudjuk: nem jó ennyire ragaszkodni, tudjuk, hogy így minden kicsúszik kezünkből, mégis kétségbeesve szorongatjuk és csodálkozunk az eredményeken. Ekkor mi a teendő? Keresni, találni egy olyan célt, ami sokkal kívánatosabb annál, amit most szorongatunk. Jelen esetben sokminden volt nagyapám fejében, csak éppen megértés nem. Legyen bennünk megértés és fel sem merül ez az eszeveszett, pusztító indulat. Figyelmünket és minden erőnket olyan „harcra" fordítsuk, melyben nyugodt marad a lelkünk! Amikor valami ellen teszünk, ég bennünk a vágy eltiporni az ellenséget és közben tevékenységünk felemészti min­ den lehetséges erőforrásunkat, mellyel boldogságot, harmóniát, ezáltal egészséget teremthetnénk önmagunknak! Harcoljunk! - Valamiért! Valamiért harcolni, ez olyan dolog, ami mentes az összes negatív ér­ zelemtől, hiszen csak a tiszta, szent, önzetlen célok vannak előttünk. Ezek pedig jó érzéseket és bizonyosságokat növesztenek bensőnkben. Fel kell adni azt az elképzelést: jelenlegi betegségünk valamilyen elő­ ző életünkben elkövetett bűnünk következménye! Kereshetjük előző életünkben mostani balsorsunk gyökerét! Ez azon­ ban elhibázott lépés, hiszen ekkor nem teszünk mást, mint kibúvókat, indokokat keresünk! Igyekszünk megnyugtatni háborgó tudatunkat, lcl10

kiismeretünket. Megjegyzem, van ebben jó is, egyébként nem tennénk! (lásd még: tudat, félelem, szorongás fejezetnél). Cselekszünk, dé csele­ kedeteink kimerülnek a hibák kutatásában, s ezzel egyáltalán nem jutunk közelebb a megoldáshoz! Közelebb kerülünk, csak nem a megoldáshoz, a nyílt térhez, hanem a gödör, a kétségbeesés aljához! Hiába „tudjuk": bűnt követtünk el előző életünkben, általában nem emlékszünk rá! Ez így van jól! Azért születhetünk le újra, mert az elkövetett hibáink minden szinten emberin és istenin - megbocsátást nyertek! Csak azután születhetünk le újra, amikor lelkünk felszabadult az elkövetett bűnök, de inkább hibák terhe alól! Természetesen, amit eddig nem tanultunk meg, azt pótolni kell, de ez mentes ránkruházott terhektől! Olyan ez, mint pótvizsga: a tanár nem szigorúbb, a tananyag nem több és nem lesz nehezebb! Igaz, lelkileg sokkal nehezebbnek érezzük az elszenvedett sikertelenségek következtében. Sikertelenségnek tapasztaljuk, mert elfelejtjük: mégis itt vagyunk, és mégis mindent megteszünk a siker érdekében. Nézzünk szét alaposan, nézzünk szét nyugodtan, meg fogjuk lelni jelenlegi életünkben a kiváltó okot. Javaslom, elmélkedjünk együtt egy kicsit, a jelen életünkben keressük, találjuk meg, a betegséget kiváltó tényezőt! Nagyon sokan - én is - hisznek egy felsőbbrendű „valamiben", Istenben! Vajon, Ő milyen tulajdonságokkal bír? Mi, emberek akkor szoktuk dorgálni gyerekünket - hovatovább ku­ tyánkat - mikor elköveti azt a bizonyos helytelen cselekedetet, nem pe­ dig valamikor később, amikor már nem is emlékszik rá! így van? Termé­ szetesen normális körülmények között így történik, nem büntetjük, nem büntethetjük feleslegesen! Márpedig akkor büntetni, felelősségre vonni, amikor már nem emlékszik rá, teljesen értelmetlen. Kitűzött célját szin­ tén nem éri el, tehát nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy Szerető Iste­ nünk ilyet tenne! Szerinted okosabb-c, cmbcrscgcscbb-c ennél az a „valami" (Isten), ami­ ben hiszel? Akkor miért „büntetne" bennünket olyan betegséggel, melynek kiváltó oka rég feledésbe merült, megbocsátást nyert? Fel kell adni azon elképzelést, berögzült szokást, hogy másokkal ol­ dassuk meg gondjainkat, betegségeinket, gondolok itt orvosra, termé­ szetgyógyászra és Istenre egyaránt! Vegyük ki mi is a részünket saját gyógyulásunk folyamatából, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Akár
11

orvoshoz, akár természet-gyógyászhoz fordulunk betegségünkkel, ne­ künk legalább ugyanannyit kell tennünk, mint amennyit értünk tesznek! Változtassunk életmódunkon, evési szokásainkon, élethez való viszo­ nyunkon, de leginkább gondolkodásunkon, mert ebből következik az összes többi! Fel kell adni még egy fontos, lényeges dolgot: pótcselekvésekhez fo­ lyamodni! A betegség sem más, mint egy pótcselekvés, hiszen az egész­ séges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választunk! Itt csupán az életünk során kialakuló betegségekről beszélek! Se többről, se kevesebbről! A következőkben megteszünk minden tőlünk telhetőt, felvázoljuk a betegségek testi és szellemi kiváltó okait, a lehetséges megoldásokat. Ezek ismeretében nagyon jó eséllyel indulhatunk az egészség felé. Ne a csodát várd a könyvtől, akkor eleve kudarcra ítéled minden erő­ feszítésed! Tégy meg minden tőled telhetőt, akkor a csoda megtörténik életedben! Fordítva nem, csak így, ebben az esetben! Tegyél meg minden tőled telhetőt, és használj fel minden tudást, tapasz­ talatot, begyűjtött „apró" örömöt, sikerélményt! Tegyél „csodát", de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni! Segítő kezet nyújtunk, hogy kikerülj, kikerülhess a nehéz, megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekből. A gyógyítás korlátai A gyógyítás paradox fogalom, mint cselekvés egy lehetetlen, megva­ lósíthatatlan dolog! Nem lehet senkit sem akarata ellenére rákényszeríte­ ni a változásra! Természetesen elérhetünk átmeneti javulásokat, változá­ sokat, de tevékenységünk befejeztével újra jelentkezni fog a „lázadás" szelleme. A betegségek is „egy kicsit" hasonlatosak a különböző függő­ ségekhez, a beteg függ a szenvedését okozótól! Függ tőle, hiszen vala­ milyen szinten erre építi életét, erre alapozza döntéseit és érzéseit. Már­ pedig egy ilyen erős alapot ledönteni meglehetősen reménytelen feladat. Furcsán fog hangzani, de állapotában, betegségében van valami jó is. Van, amitől megvédi. Látszatbiztonságot ad a nagyon ingoványos lelki állapotában. Könnyen lehet: ezt nem fedezi fel, ez nem tudatosodik! 12

kinőtt. Lemondásával tünetileg megszabadul. illetve az orvostudomány lehetőségei igen behatároltak ide sorolandók a további szereplők is -. amikor tudjuk: honnan hová megyünk. Könnyebb egy cérnaszálat magunk után húzni. Másrészt a gyógyulás korlátai nagyon hasonlatosak ahhoz. de még könnyebb a feladat. Megmarad. a csupán „rosszból" álló dolgait minek tartaná meg az ember? Egyrészt: régi. de lelke mélyén a probléma. mint a föld felszínén elvágott gyom. megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól! Egyedül megszaba­ dulni azonban elég nehéz feladat. érzelem. a betegség forrása megmarad. ami tovább fokozza hiányérzetét. egyedül 13 . a feladásra ítéltek könnyebb el­ engedését. Lényegesen könnyebb lesz elérni. mint magunk előtt tolni. továbbra is függ tőle. új erőre kap. tehát valami jó köt hozzá. való szavakat. amikor ideáli­ sak a „körülmények". egy hatalmas. amíg érzés.az öröm hiányában . amiért könnyen lehet.Gondolkodjunk logikusan. Megszabadulva az érzelmi kötődés­ től. Egy nagyon fontos dolgot tartsunk szem előtt. Nehéz feladat. hogy megköveznek. Először vizsgáljuk meg a kérdést orvosi szempontok alapján! Ne pusztán tőlük várjuk a gyógyulásunkat! Az orvosok. így mindkét tevékenység a célt szolgálja. az első adandó alkalommal. ugyan így nekünk is két dolog kell a változáshoz! Szükséges a kiinduló pont és szükséges az annyira áhított cél. ez ennyit tesz: önállóan. s általa közelebb kerülünk a betegség-egészség meg­ értéséhez. amiért küzdjön és hiányzik a szabadulás tárgya iránt érzett olthatatlan szomj. a csak rossz. de olvassuk el figyelmesen és felfedezzük benne az igaz. mert nincs. valamint elegendő erőt ad a változáshoz. amikor egyszerre húzzuk és toljuk. Az első adandó alkalommal . hiszen azért nyúlt a pótszerek után.nem látja önmagát -. Ahogyan a szemnek szüksége van a külső kontrollra . mert valami nagyon hiányzott! Ha pedig még erről a gyenge pót­ lékról is lemond. így kell történnie.visszaesik. elnyűtt ruháinkat is addig őrizzük. Ez a két dolog szolgálja egyrészt az elengedést. így van ez a gyógyulás útjával is. hogy valaki nem él vele. kínzó űr marad a helyén. ami az alkohol és egyéb függőségek esetében fennáll: attól még. Ez az űr pedig az első adandó alkalommal átveszi a test és a tudat irányítását.

sokkal jobbak lesznek esélyei. amikor megszabadulunk rossz helyzetünktől. Az orvos „nem képes" a gyógyításra. Ez az iménti kijelentés vonatkozik az akut betegségekre is. hogy meggyógyuljunk? Miért nem gyógyulunk „csak úgy magától"? Mert kialakult bennünk egy erős betegségtudat. meggyógyul­ tunk. de ettől még milyen messze esik a jóléti társadalom! Lényeges harcolni. de ezzel még nem érjük el a boldogságot. még nem értük el az egészséget! Összességében elmondható: amennyiben a beteg tevékeny részt vállal a gyógyítás folyamatában. idő hiányában helyrehozhatatlan beteg része. mikor „csak úgy" kapunk valamit. viszont a betegnek legalább akkora részt kell vállalnia. hogy meg­ szabaduljon az esetleges gátló erőktől (lásd még: betegségtudat). hogy megszabadulunk a betegségtől. mert kiveszi a baj forrását. hiszen „csak" eldobtuk. sőt nagyon is lényeges! Sokszor ez a legnagyobb kincs! A fájdalomcsillapításkor jelentős előnyt kap a szervezet. Sőt. nem fogja le az immun­ rendszert. Lehetőséget ad. a harmonizálás tevékenységével is. nem vonja el a gyógyuláshoz szükséges és elengedhetetlen erőforrásokat. Vonjunk párhuzamot a betegség — házasság között! Jelentős sikereket érünk el azzal. Harcolunk a bűnö­ zők. Harcol a betegség ellen. nem gátolja. nem ké­ ri". soha nem becsüljük meg annyira. a „csirkefogók" ellen. mert a beteg „köszöni. Nem lekicsinylendő ez a terület. szervezetének ellenére nem képesek a betegséget tartósan befolyásolni! Nem valósul meg valódi gyógyulás. a tolvajok. 14 . lehetőséget biztosít az egészség eléréséhez. de ki kell egészíteni a gyógyítás. mint a gyógyító­ nak! Részt kell vállalnia. mint amikor benne vagyunk mi is. mert az orvos valami ellen harcol. hogy valami problémát okozó ré­ szünktől megszabadultunk. Azzal. A műtéteknél a test nagyon leromlott. azért. így találja meg örömét. Mindazonáltal: azzal. még korántsem mondhatjuk. de ettől még milyen messze van a gyógyulás. melyet eltávolítanak. amikor önmaga is tesz érte! Emlé­ kezzünk. mint orvosa. Nem mondhatjuk. ugyanannyit tesz a gyógyulása érdekében. így ébreszti öngyógyító erőit! S ami legalább ugyanennyire fontos: időt ad saját gyógyító. mert valamit elnyom. de egy dolgot tartsunk szem előtt: lényegét tekintve az orvos és a gyógyszer alkalmat. továbbmegyek: szinte csak akkor lesz esélye a gyógyulásra. Miért is kell tennünk. stb. amit nem tudtunk hely­ rehozni. Erről még később be­ szélünk.a beteg a tudatának. regeneráló folyamai beindulásához. így válik részévé.

a beteg szabad akaratában! A szabad akarat jelen esetben ennyit tesz: tehetünk mi bármit. majd az egészet . mert az ellenség gyenge (legyőzzük a betegséget). és jó kilátásaink vannak. mi történik az utánpótlásokkal? Tudod.A természetgyógyászok sem képesek egyetlen betegséget sem meg­ gyógyítani (esetenként még Jézus is kérte az aktív részvételt).kidobja. Jelentős segítséget adhatnak hozzá. vagy. megérti. elvehetjük a fajdalmait. • A totális háborúban már igen nagy eséllyel indulhatunk neki a harcnak. örömeit. hogyan érje el céljait. a háborút addig lehet folytatni. de a lényegét tekintve azonos a probléma. van miből erőt meríteni hozzá. ami ugyanígy benne van a pakliban: veszítünk. valami fontos dolgot. | beteg problémáját. melyeket nem hághatnak át! Miben is rejlik ez a korlát? A szabad akaratban.úgy. de a betegnek legalább ekkora szerep jut! Az indokok ugyanazok. aminek egyenes következménye volt a betegség. hogyan kerülhet ki belőle győztesen (most jön a lényeg). Megérti. mint az előbb. de ha a beteg nem érzi magáénak. Holisztikusabban látják az embert. Amikor bármelyik elfogy. Még mielőtt elhajítanád a könyvet a sarokba. „jól bevált" szokások alapján az ellenkező irányba indul el! Az ember sajátmagát sem képes meggyógyítani. hogy ez nem is tudatosodik benne! Mondjuk. adhatunk erőt és energiát.: megtanulja. amíg van mivel. csak szellemi vonatkozásban. ezáltal a régi beidegződések szerint viszonyul dolgaihoz. folytatom a megkezdett gondolatmenetet! 15 . az első adandó alkalommal megszabadul tőle! Megszabadul tőle. Korlátaik. Nézzük meg a problémát más szemszögből is. vége a harcnak. és elvileg (legalább) ugyanannyira képesek lehetnek a gyógyításra. vonjunk párhuzamot a betegség és a háború között! Mi is történik egy háborúban? • A tessék-lássék háborúban vagy átütő sikereket érünk el. a beteg felfedez valamit (most is legyen lényegtelen kinek a segítségével). ahogy van . vagy a billegő ágy lába alá tennéd. mégpedig úgy. majd mindezekről „lemond­ va" a régi. miért következett be. Pl. de nekik is vannak korlátaik. De vajon mi történik a hátor­ szágban. vagy állóháborúba ke­ veredünk.

Sokat tehetünk azért. sőt el is vezet a betegség kialakulásához! Fordítsuk meg az állítást és megkapjuk az egészséget! 16 Gyógyszer . akkor sem fog semmit sem tenni! Önszántából viszont. ahogyan van betegség is. hogy figyeljünk lelkünkre. akiben megbízik a beteg. a gyógyulás eléréséhez.. Véleményem szerint e könyv tartalma is csak akkor teljes. A gyógyuláshoz is két fél szükségeltetik! A betegség-egészség relációjában jelentős szerepet tölt be. és a „modern" orvoslásban. „hiába" egészséges az ember. vo­ natkozik ez a gyermeknemzéstől a gyógyulásig mindenre. hogy kikeljen. Tudod. hogy önmagában véve . tea. Összegzésképpen elmondható: bármi. melyek segítik a gyógyulási folya­ matot. mint a legkisebb maggal. Szerepe egyaránt figyelemre méltó a különböző népi. Fontos és lényeges szerepüket már az idők kezdete óta felfedezhetjük. illetve az egész környezeti légkör! Itt csupán azt hangsúlyozom. mennyire befolyásolja a test bioké­ miáját az adott lelkiállapot. A gyógyhatású készítmények illetve gyógyszerek jelentőségét nem kívá­ nom és felesleges lenne vitatnom. még a legszentebb dolgainkhoz is két dolog szükséges. A szabad akaratát azonban ki kell egészíteni segítséggel.de csak segíthet . de elmaradt gyógyulás nem feltétlenül a szer hibája! Gondoljunk csak bele egy kicsit.a gyógyulás folyamatában! Mindenhez. viszonyulási tényező sokkal nagyobb lehetőséget biztosít a kívánt cél.. Be kell látnunk.Nem a gyógyulás lehetőségeiről beszéltem! Meg lehet gyógyulni és van gyógyulás! Ugyanúgy van gyógyulás.az akut eseteket leszámítva . ki teszi. bármi ésszerű segíthet . Véleményem szerint teljesen mindegy.) és a lelki változást követő cselekvési.a gyógyszer nem mindig fejtheti ki a kívánt hatást. a lé­ nyeg: olyan személy segítsen. használják őket valamilyen formában. akár meg is szakadha­ tunk. úgy van ez. de amíg Ő nem akarja. hatásukra harmonizálódnak a szervezetben lezajlódé folyamatok. Tudod. feléledjen. bármi tör­ ténhet. de legalábbis nem mond neki ellent. Az annyira óhajtott. Ez a kettő: a gyógyszer (gyógyhatású készítmény. szellemünkre és fogadjuk meg azokat a tanácsokat. meg­ felelő légkörrel. ha nem boldog! A boldogság hiánya elvezethet. A szerek többsége hasznos és valóban gyógyító hatást fejt ki. hangulat. stb. amikor ezeket a szereket figyelembe vesszük.

hogy szelektálni tudjuk a hasznosakat. vissza kell fogni magunkat. melyek szítják. nyugalomra van szüksé­ günk. és ki tudjuk válogatni a károsakat. pótolhatják a különböző természetes szerek. ebben a szabadságban fogjuk meglelni azon erőinket. pl. emésztésnél.Találjuk meg életünkben a szabadságot. mint tűz A testi-lelki betegségek kialakulását egy egyszerű példával tudom neked legkönnyebben elmagyarázni. hogy az elégetett (megértett). ahhoz hogy a lehető legtökéletesebb legyen az immunrendsze­ rünk és ne „füstöljön". Ez a gyakorlati életben így fest: fertőzések idején. hogy tökéletesen el tudjuk égetni a szervezetbe jutó anyago­ kat. Le kell lassítani. nagyobb igény­ bevételekkor szükséges a nagy lobogás. Ezeket a testben keletkező „örömhiányokat" pótolják. felhasznált ismeretanyagokból kialakul az életörömmel. Továbbá. Hasonlatosak vagyunk a tűzhöz! Szellemi oldalról közelítve a tűz jelentése és szerepe abban áll. élvezni az . nyugodt. feldolgozott.tűz: Ahhoz. életkedvvel jellemezhető gyakorlati tudás! Ezt a tüzet nem pusztán képletesen és szellemi síkon értem. izommunkánál. ne égjen ki túl korán. amikor életünk minden terüle­ tén megtaláljuk az örömteli cselekvést! A betegséget felfoghatjuk hiányként is. Fizikai síkon is. A cselekvés hiányaként! Csakhogy a testi hiányosságokat nagyon nehezen. ami biztosítja a test megfelelő. lángolni tudjunk. hogy később is lobog­ ni. és a belő­ lük felszabaduló energiát hasznosítjuk. még­ pedig tudatosan tartóztatni magunkat. „Lassú" .harmonikus . úgy tu­ dunk erőt meríteni. lassan lehet a szellem. ám valóban erős. optimális hőmérsékletét. hiszen nagyon jól tudjuk. határozott tűz szükségeltetik. ami jól megmutatja az élet egysze­ rűségét. növelik az öröm tüzét. az élethez szükség van a harmonikus belső tűzre. Szabadok pedig csak akkor tudunk lenni. de ahhoz. ahhoz. kell csendesedni. Minden biológiai folyamatnál. melyen energia folyamataink lezajlanak. Azt a hőmérsékletet. a tudat oldaláról pótolni. Az ember. hogy a bennünk lévő anyagokat elégetjük.

ismeret. leghétköznapibb. melyek teljesen „haszontalanok". Itt is ugyanaz vonatkozik a tűzre. amikor abban valami létező dolog rejlik! Képzeld el. Miszerint: tudást. hi­ szen testünk csak így fogja tudni. A válogatáshoz. mély lé­ legzetet veszel... olyan élelmiszert kívánsz feldolgozni. hogy mit nem szabad. mit nem. melyet hasz­ nunkra fordíthatunk! Nem feltétlenül azt. hogy nem szabad cselekedni! A tanulság minden esetben akkor jelent valódi tudást. nyugodt. ami az indikátor (ami beindítja a folyamatokat). mellyel később újralobbantjuk a lángot. ha már egyszer a tudatosság útját választottuk! A hőmérsékletet az elégetett. szel­ lemi síkon pedig a tettvágyból keletkezik! Figyeld meg. Ez a mély lélegzet. hogyan meríthetünk olyan dolgokból is tanulságot. a megfelelő hőmérsékletre és az égést elősegítő levegő­ re! Éghető anyagot fizikai síkon a bevitt táplálék. „Ott is arat. legyen az a legegyszerűbb. nagyobb feladatokhoz elegendő hőt adjon! 18 . hogy a nehezebb. amit nem ettél meg. Amikor lecsendesedünk. de csak abban az esetben. ha azokat valóban tűzre is vetjük! Vagyis észrevesszük: van benne éghető anyag. ahol nem vetett" Pl. szelektáláshoz pedig igen nagyon szükségünk van a mindig kéznél lévő tudatunkra. de ami belőle következik! Vagyis. meg kell különböztetni a haszontalanoktól. belégzés biztosítja azt. Felfedezzük: az életünk során tapasztaltakban . ellazulunk. mert megéget! Tanulság: hogyan kell hozzá viszonyulnom.elért sikereket. mint a fizikai világban: szükség van az éghető anyagra. Szükségünk van a tudatosságra. mi a haszontalan és mi az. akkor vesszük ma­ gunkhoz azt az erőt. amit nem kerestél meg. stb. mint a kovácstűzhelyben és felszabaduljanak azok a rejtett erők. olyan pénzt költesz. hogy „szolgálatomba" állít­ sam! Az égést segítő levegő a helyes légzésből (mély. de ez még ke­ vés ahhoz. nem használom. mit hasznosítson.legyenek azok a pillanatnyilag legroszszabbak -. valódi tudást merítünk! Azért beszélek valódi tudás­ ról. hogy minden cselekedet előtt. hogy fellán­ goljon a tűz. amit éreztünk. ami vonatkozik a szellemi síkra is. hogy van bennük olyan információ.).: a tűz megéget Áltanulság: nem nyúlok hozzá. melyekre eddig nem volt szükség! A tűz ugyan ég. mert általában azt szoktuk tudáson érteni. hasznosított „táplálék" biztosítja. erőt. tapasztaltunk. szellemi síkon a ta­ pasztalatok biztosítják. Fel kell ismerni a számunkra hasznosakat.

Rákmegelőző. stresszoldó. valamint szellemi. amiből (többek között) az immunrendsze­ rünk is táplálkozik! A test hiányzó anyagszükségletének kielégítésére igen alkalmas az aláb­ biakban jellemzett természetes kiegészítő! Golden Yacca PIus®: (bővebben az anyagcsere.Ég bennünk a tűz. hogy „felszívjuk" magunkat. Immunrendszer erősítő. Egészségerősítő hatás. Csodatévő növényként tisztelték. de hogy az életünkben lévő dolgokból erős „szerszá­ mot" kovácsoljunk. A Golden Yacca sokoldalú étrend-kiegészítő. rákellenes. immunrendszer stb.speciális cukrot. az „Élet Fájá"-nak neve­ zett Yucca shidigera nevű örökzöld gyógynövényből állítják elő. hogy a betegségből egészséget kovácsoljunk. Az emberi szervezetben folyamatos oxidáció zajlik (belső tűz) ennek optimális beállítására megfelelő hatóanyagok állnak rendelkezésre. de ehhez szükségünk van a nagyobb lángolásra! A nagyobb tüzet pedig azzal tudjuk elérni.és fizikai erőnlétük növelésére használták. Rákoncentrálunk feladatunkra és a dacból merítve erőt felszítjuk a lán­ got. Stresszvédő. 19 . baktériumelle­ nes anyagokat és többek között a klorofillt. szükség van a nagyobb tűzre! Ég bennünk a tűz. az indiánok is ismerték és gyógyításra. A belőle készített termék tartalmazza a gyógynövény bioaktiv anyagait: szaponinokat . betegsé­ geik megelőzésére. együttműködé­ séből alakul ki az a belső tűz. majd cselekszünk! Az imént tárgyalt három dolog harmonikus jelenlététől. enzimeket.) Már Amerika őslakói. Golden Yacca* felhasználási területei: Betegségmegelőző.

A betegségek kialakulása Vajon egyértelműen elmondhatjuk-e. a hibáztatással. melyet csak a betegségből tanulhatunk. hogy ez a folyamat pozitív változáson menjen keresztül! Vagyis. ami fölött gyakran elsikkadunk. a tanulság levonása határozottan re­ ménytelen feladat! „Először" jöjjünk ki. ha félreér­ telmezzük a kialakult helyzetet. hogy tovább rontja az egyébként is labilis idegállapotunkat. de akkor figye­ lembe kell vennünk az alábbi tényt is: semmi esélyünk sincs arra. dicséretet. tehát van benne valami jó is! Minden dolognak két oldala. mit hibáztunk el! Felfoghatjuk hibaként a betegség kialakulását. kijelenthetjük-e: a betegség rossz! Természetesen megközelíthetjük erről az oldalról is. völgy­ ben (depresszióban). most éppen hol tartózkodunk. van benne egy jelentős buktató! Ez a buktató pedig abban rejlik. milyenségeinkre. majd. Ez az első hallásra merésznek tűnő kijelentés nem más. Hiszen a beteg­ ségnek van egy sokkal mélyebb értelme. mint figyelemfelhívó! Felhívja figyelmünket tulajdonságainkra! Figyelem: tulajdonságainkra. de ezzel is van egy igen nagy probléma. De csak mutat. s csak is akkor térjünk vissza a tanulságokra! Másrészt: értelmetlen dolgok pedig nem léteznek és nem is létezhet­ nek. „arcait"! Fog­ lalkozzunk magunkkal egy kicsit másként is! A betegség. Volt időnk átértékelni életünk helyzeteit. Te se tedd ezt! Értelmezhetjük így is: 1. rosszallást! Azt mutatja. de a betegség nem szükségszerűség! A betegségből kijőve lehet tanulni! Amikor benne vagyunk. melyek nélkülöznek mindenféle előítéletet. amikor kinn vagyunk. de ebben az esetben el­ esünk egy sor olyan ismerettől. csakis a tulajdonsága­ inkra. mint az idő! Sokan mondják: nincs idejük pihenni. Mit rontottunk. Ezt a lelkiismeret-furdalással. nincs idejük önmagukra! A beteg­ ség alkalmat ad erre! Emlékezzünk rá: akkor mindig volt időnk magunk­ kal foglalkozni. A betegség jelzi: szellemi erőink megcsappantak. fedezhetünk fel újra! A betegségből és nem általa! Beállíthatjuk szüksé­ gesnek. akkor. és nyugalom költözik a szívünkbe. s ez vonatkozik a betegségekre is. akkor nagy valószínűséggel az egészség­ re vonatkozó következtetés is tévesnek fog bizonyulni! Vehetjük a betegséget alapvetően rossznak. két megközelítése van. nem mond ítéletet. Az okok keresgélésére ráérünk majd 20 . önváddal csak tovább tetézzük. hegyen (jó kedvben).

mintegy tényként. de ez a rész. de nem mindegy mennyi fájdalommal és szenvedéssel! Pszichoszomatikus betegségeknek nevezik azokat a betegségeket. ha nem találja meg a legjobbat. vagyis meggyógyultunk és elfogulatlanul láthatjuk cselekedeteinket. amikor megszabadultunk a za­ varó érzelmektől.ahol semmi sincs . melyiket kívánjuk választani. és képesek vagyunk megpihenni. hogy köz­ ben megtartottuk minden értékes dolgunkat — ismerve hibáinkat. Ismerjük erényeinket és hibáinkat.akkor. Tudod olyan ez. homlokegyenest másként tenni! Ebben a megközelítésben ugyanúgy benne van az ok ismerete. megelégszik a 21 . legyen szó egyszerű meghűlésről. A vizsgán való elhasalásunk következményei igazán „csak" bennünk je­ lentenek nehézséget! A következő vizsga már nehezebb lesz. egyazon „kis magból". vagy segíti. ahol vizsgákat kell tenni az elsajátított anyagból! Nem jelent különösebb problémát az esetleges bukásunk. csupán tünetet lehet behatárolni. de az értelmezés végeredménye egészen más lesz. ami elodáztatja velünk a vizsga letételét. ami tőlünk függően kel új életre.ezt a lehetőségeinkhez mérten eltemetjük. és ez lesz a legnagyobb hátráltató erőnk! Felkészülésünk során alapul vesszük az előző sikerte­ lenséget. ahol fizikai elváltozást nem. egészen másként. S ez feledteti. Ez a megközelítés lehető­ séget ad nekünk: úgy lábaljunk ki szorult helyzetünkből. Keressük meg az okot. de annál lényegesen több is: benne van a megoldás. Ez az üresség rendelkezik némi intelligenciával. Minden beteg­ ség. ugyanazt a dolgot lehet kétféleképpen értel­ mezni. ki­ törli a hibából eredő hátráltató érzelmeket. Nehezebb lesz. mint az iskola. Előbb-utóbb mindkettő ugyanoda vezet. de ami ennél lényegesebb: kudarc­ élményünk rányomja bélyegét önbizalmunkra. legfájdal­ masabb testi kínokat okozó kórról. vagy éppen ellenkezőleg határozott félelmet hoz létre (a félelmekről később). vagy a legkomolyabb. de ez a kettő összegződik és egy tiszta tudás marad. egyazon lelki konfliktusból fejlődik ki. valódi tetteinket! 2. Mint az imént kiderült. Mit kell másként. amikor már túl vagyunk az egészen. és kialakul bennünk egy indulat. hiszen szigorodnak a feltételek. Döntsünk saját akaratunkból. a tan­ anyag elsajátítását! A tudás hiányának következtében kialakul egy belső űr . tőlünk függetlenül igyekszik magába szívni a tudást.

és helyettük újak születnek. úgy a mag fejlődését is befolyásolja a környezet. Tudatunk eszméi és téveszméi alapján vezérli a szervezetünkben lezaj lódó folyamatokat. eltünteti. melyek befogadásra tudatunk alkalmassá tette tes­ tünket! Valamit nem tapasztalt meg . vagy fel merjük vállalni! A megszületett probléma „öntudat­ ra ébred" és követi a maga sajátos evolúcióját! Itt szeretnék pontosítani. mélyül az űr. jól eltemetve -. növekedni. minden élő sejt egyetlen anyagból született meg. felemészti azon erőinket. Minél erősebb. egyre több energiát von el a test többi részétől. és ebből az egyetlen dologból a lehető legszínesebb kavalkád keletkezett. hogy felismerjük az ennyire mélyen lévő össze­ függéseket. Ahogyan a gyermek fej­ lődésére is igen jelentős hatással van a környezet. teremtménye! Testünk-lelkünk „földjétől. melyekkei feltölthetnénk üres részeinket! Minél később sajátítjuk el a tananyagot. minden élő anyag egyetlen sejtből. de gyakor­ latilag csak azokat. olyan „légkört" teremteni. hiszen a mag nem ugyanaz lesz. annál súlyosabb betegség alakulhat ki.gyengébb minőséggel is. annál jobban növekszik. Testünk minden sejtje cserélődik. Változott. melyik mag tud gyökeret verni. Elvileg egészséges sejteknek kellene születniük. a személyiség! Ahány ember. Hoz­ záteszem. A mai tudomány kezdi elfogadni a tényt: valamikor nagyon régen. a másikat inspirálja ugyanazon ese­ mény! Elméletileg bármelyik betegséget. az idők kezdetén. mind ugyanazon hiányosságból ered! Természetesen csak az eredetében mutat egyezést . így az egyiket megijeszti. Így van ez a betegségekkel is . ami aztán a legkülönfélébb változáson ment keresztül. de va­ lamilyen „megfoghatatlan" okból mégis másként történik! 22 .nem úgy vettünk róla tudomást ezért nem volt lehetősége. Ez az űr azután magába szippantja. kórságot „elkaphatjuk". de ettől még a lényeg semmit sem változik: mag! Ez a mag a mi szervezetünk „termé­ se". és fejlődésnek indulni. amelyek a meggyengült szervezetben képesek gyö­ keret ereszteni. folyamatosan elhalnak. egyetlen fajta sejtből alakult ki. annyiféleképpen reagál. melyben a „mag" képtelen gyökeret verni! Továbbá azokból a betegség csírákból lesz tényleges betegség.nem biztos. talajától" függ.valahol mélyen.

hogy igyekszik beszüntetni a mulatozást. pedig ez áll legközelebb ahhoz a tökéletességhez. a gondolatok nagyon erősen befolyásolják a tudatot. hogy bajunk esik. amit minden teremtett lélek Istené­ nek nevez. fényes úttól és miért választja helyette a fájdalmasat? Szerintem nem önszántából! (ez a rész különösen a daganatok fejezetnél lesz fokozott jelentőségű). és nem akar egészségtelen lenni! 0 csupán boldog kíván lenni.A betegségek megértésénél elkövetjük azt a hibát. melyek lelkünk megnyilvánulásai. Lehet. hogy lebecsüljük. nem tesz­ nek mást. Lebecsüljük az emberi lelket. ha hagyjuk! Mindaddig hagyjuk. de ezzel csak nagyon kétes örömet szerez magának! Vala­ hogy így cselekszünk mi emberek! De azt mindenki beláthatja: ez nem egy tökéletes megoldás! Az érzelmek. két választásunk is van. lé­ nyegtelen mi az. és kedve sincs hozzá. nem akar rossz. hanem valami mást. Mindig mást akarunk. Természetes reakció. 23 . amikor egészen másra összpontosítunk! A tudat mindig abból merít. Ez a befolyásoló erő csak abban az esetben tud érvényre jutni. ami most van! A sejtjeink. gyakran elfelejtjük ezt. amit kap! Mindaddig a kézenfekvőből merít. mi „tudatos" emberek. de más legyen! S közben elmulasztunk egy roppant fontos dolgot: megtalálni örömünket. A sejt nem akar más. melyre nem hivatalos. úgy a testünket is zavarni fogja a benne rejlő „buli". majd azon keresztül a testet. csak amit mi elmulasztottunk! Ahogyan rosszkedvünkben bennünket zavar a környezetünkben megmutatkozó vidámság. a személyiségről már „sokat" tudunk. a tiszta emberi érzéseket. számításba veszi az adott körülménye­ ket! Valljuk be őszintén. Oly keveset tudunk erről a részünkről! Gondoljunk bele: mi van. Igaz. de ha ismerjük a veszélyeket és a lehetőségeket. míg másra nem összpontosítunk! Csak akkor leszünk képesek „nem hagyni". ha mégis szerepe van a betegség és a gyógyulás folyamatában? Va­ jon mit veszíthetünk ezzel? Csak nyerhetünk! A betegségek megértésében jelentős szerepe van ennek: miért akar az a sejt más lenni! Miért tér el az egészséges. abban. alulértékeljük a lélek szerepét! Figyelmen kívül hagyjuk az érzelmi té­ nyezőket. még ha a megszokotthoz képest abnormális képet is mutatnak. soha sem azt amink van. míg meg nem adjuk a számára kedve­ sebbet! Gondoljunk bele: ha nem tudjuk. de valahogy a lényeg mellett mindig elmegyünk. A tudatról. nyugodtan kiugrunk a ház tizedik emeletéről! A következmények könnyen beláthatóak.

amíg teljes figyelmed másra nem terelődik. értelmét veszti. szellemet és a lelket egy komplex egésznek véve. melyek felszabadítják a benned lakozó ISTENT! Elmondható: amíg a betegséggel. Lényegtelen melyiket tesszük. a lényeg: nem esik bántódásunk.nyitottá. nagy esélyünk lesz arra. és nem is lehet! Mégis van megoldás! Keresd azokat az erőket. vagyis meghasonlik. mágnessé válsz a betegségre! Elkerülni a sötét. a rabjuk vagy és nem is engednek ki markukból.hogy nem ugrunk ki és helyünkön maradunk. jó érzéssel töltenek el. Amikor megértetted gyengeségedet. ha nincsenek fénnyel töltve . nincs aki. de végre elérjük az egészséget. mit cselekszünk. amíg ezek töltik ki gondolataid. ami tápláljon. és úgy erősödünk. tehát megszűnik. Önmaga ellen fordul. az ebből fakadó erődet. érzéseket. mi több. ami leköti idődet. és gondolataidat. hogy eldönthessük. addig (tetszik. nem tetszik). betegséget teremtő gondolatokat nem tudod. majd mentális síkon kezdenek testet ölteni! Összességében elmondható: amivel foglalkozol. Egészség . amíg tanulhatsz belőle. A betegség megszűnik magától! A betegségnek csak addig van értelme. de már akkor is. fel­ emészti önmagát! Olyanná válik. elmond­ hatjuk: változásaik eredményezik az egészség. melyet. A betegségek először az érzelmekben jelentkeznek. amíg felhívja figyelmedet. a kínnal. hogy ejtőernyővel ugrunk. de lehet. gondolatokat melyek örömmel.betegség A testet. hogy közben tanultunk is belőle. és nem csupán megszűnnek. mint a tüz. és a tudatban nyil­ vánulnak meg. Amennyiben tisztában leszünk tudatunk működésével. nem lesz több levegője. a félelmekkel foglalkozol. betegség alakulását! 24 . Nem lesz több tápláléka. azzá válsz! Vagyis amíg érzéseid lekötik a sötét gondola­ tok. így kell tennünk a betegségeinkkel is.

hogy a végeredmény is változzon! Most annyira elfogult. (Én rossz matematikus vagyok. lehetőség van a magától való változásra! 25 . mindhárom. hogy képtelen objektíven látni önmagát. melyből nem látja. amelyiknél esély. Egy furcsa. csak . de ez kísértetiesen emlékeztet egy egyszerű megoldó képletre'. mégis megtörtént. milyen típusú kór alakul ki. milyen egészségesnek lenni! Emlékeink között könnyen felidézhető az átélt rossz és a boldog időszak. amit a sarokba szorítottság ébreszt fel. hiszen lelke mélyén tudja: van. szándékosan betegítik meg magukat. kellemetlen állapot alakul ki: nem tett semmit annak érdekében. A betegség hasonlatossá válik egy csapdához (a csapda „természetéről" bővebben az Ébresztő című. Igaz más sem! Sok min­ den járt elméjében. lehetséges a kiút.reméli a kivezető utat. hajlamát hármójuk viszonya hatá­ rozza meg. hadd változzanak a dolgok (nem kell.) Különös tulajdonságokkal rendelkezik ez a képlet! Gondolkozzunk csak el. a benne lévő nem látja. Ebben a kialakult helyzetben „elegendő" hagyni. de az egészség csendes nyugalma gyak­ ran elvész tudatunkban. Teljesen összeomolhat. nem szabad megváltoztatni a képletben szereplő egyik tényezőt sem). Más és más betegség alakul ki különböző helyeken. akik valamilyen formá­ ban tudatosan. hogyan leszek boldog! Természetesen. megalapozatlan és nagy valószínűséggel kudarcra lesz ítélve.talán . imént jelzett szinten! Az egészség visszanyerését különösen megnehezíti: nem emlékszünk. azok pedig nem olvassák ezt a könyvet! Jelentős részük úgy lesz beteg. választást. de lényegüket tekintve a tény változatlan marad: a hármasság harmóniája valamilyen formában felbomlott! Az egészséghez vezető úton bármelyik imént jelzett tényező változása hatással lesz a másik kettőre is. nem találja a kiutat. Könnyen belátható a jelen esetre vonatkozó következmények végtelen sora. de biztosan nem elmélkedett ezen: hogyan tudok egészséges lenni. hogy beteg legyen. Egészen más végeredmény fog kijön­ ni. Jelenét teljesen kitölti az a fájdalom. Következésképpen minden lé­ pése következetlen. hogy eszébe sem jutott. ele­ nyésző rész vágyik rá. megjelenés előtt álló könyvben). Ez olyan konfliktust eredményez.Egy konkrét betegség kialakulását. és ebben az összeomlásban el­ veszhet a remény! Meg kell keresni. vajon hány ember akar szándékosan megbetegedni? Biztosan elenyésző azok száma. Fáj neki. Jelentéktelen. Az arány határozza meg. meg kell találni azt az utat.

az étkezést.. A valódi. amikor túl keveset. Könnyen érthetővé válik. ha másból ugyanannyival több van. fennáll a másik is. akár többletbetegségről beszélünk. illetve hiány okozta betegségről. ha valamiből hiányunk van. vagyis szerveze­ tünkből hiányzik a megfelelő mennyiségű táplálék. vagyis az élethelyzetek meg nem élése. A minőség szintén háttérbe szorul. túl kevés hely ma­ rad a szabad mozgásra. ezért az ott lévő szövetek életéhez szükséges feltételek nem teljesülnek és „sorvadásnak" indulnak. A gondolatoktól az érzéseken át eljutva egészen a vitaminokig és ásványi anyagokig. hétköznapi dolgot. hiszen csak el kell fo26 . Rosszul érezzük magunkat. feszültséget okoz. vagy semmit sem fogyasz­ tunk. akár hiánybetegségről. hogyan. amikor felidézünk egy roppant egyszerű. amikor éhesek vagyunk. az csakis abban az esetben lehetsé­ ges. mégis jelentős különbséget tapasztalunk a két érzés között. amikor a szükséges mennyiségen felül veszünk magunkhoz ételt. Két alapvető ok lehetséges ebben az esetben: 1) Nem kap elegendő „tápanyagot". az egésztől rosszul vagyunk! Mindkettő problémát. és túl nagy az üresség! Bonyolultabbá teszi a kérdés megválaszolását az anyagok sokfélesége. miért alakulnak ki az életünket befolyásoló elváltozások.A betegségek „csoportosítása": Igyekszem minél több megközelítésben bemutatni. akkor túl kevés a hiány. ásványianyag-hiány stb. panganak és később lázadnak. Az első csoportosítás szerint beszélhetünk többlet. Jusson eszünkbe a szellemi oldal is. Tartsunk szem előtt egy nagyon fontos tényezőt: mindét esetben.energiák. akkor túl kevés a tápanyag. Vagyis. mert nem vitték be a szerve­ zetbe: vitamin-. mert arra ugyanúgy vonatkozik a bevitel el­ mulasztása. Amikor túlesszük magunkat. de erről részletesebben az adott betegségeknél lesz szó! „Hiány": a szükséges anyagok. A példa jói szemlélteti a kettő közötti jelentős eltérést. kínzó éh­ ségnél a minőségre nem fektetünk különösebb hangsúlyt és válogatás nélkül vágyakozunk minden elérhetőnek vélt táplálékra! Rosszul érezzük magunkat. meg nem ta­ pasztalása! Itt elég egyszerű a feladat. érzések nem jutnak el az adott területre.

gyengébb minőség esetén lényegesen megemelkedik az elegendő mennyiség! Nem képes feldolgozni. hogy szeressenek!) Nem ismeri fel. Vajon melyikünk képes arra. gondolattal? Nem kell ah­ hoz külső segítség. háborúskodás nagyon jelentősen fogja csökkenteni ellenálló képességün­ ket a fizikai világban lévő kórokozókkal szemben. a szűkület előtt feltorlódik. lustaságaink miatt elhiszünk egy olyan eszmét. A szellemi és a fizikai fertőző anyag egyaránt hatással van életritmusunkra. Tudatunk. hogy hasonlít és a két esemény mindig együtt jelentkezik! Képzelj el egy csővezetéket. Ez az ellenkezés. táplálására alkalmas gazdaszervezet. mire van szükség! 2) A szervezetbe ugyan bevitték a szükséges mennyiségű. és a befogadására. lel­ künk mélyén pedig ott munkálkodik az ellenkezés. Többek között ez is oka a túlsúly kialakulásának. (Nem érdemlem meg. mögötte pedig lecsökken a benne lévő anyag mennyisége. mert „rosszabb". képesek vagyunk min­ dentől függetlenül elrontani kedvünket. Fél: később már nem lesz. gátlás megakadályozza. hogy számunkra helytelen. világáról. nem jut hozzá. de azt nem képes feldolgozni. A minő­ séget azért emelem itt ki. amiről tudjuk. A földi élőlények közül csak az ember tud olyan képet festeni önmagáról. hogy megrontsuk életünket. hasznosítani. Ha ez valahol beszűkül. sorsunkat. Például: gyengeségeink. tudatlanságaink. életében mire van szüksége! „Többlet": az előzőekből következik. melyben víz áramlik. minősé­ gű anyagot. meg kell tapasztalni a testi-szellemi táplálékot és a többi már a bensőnk dolga. mire van szüksége és nem is tesz semmit annak érdekében. A felhalmozás egyik oka a félelem. mert valamilyen gát. ami 27 . Fertőző betegségek: Kialakulásukhoz két elem elengedhetetlenül szükséges: fertőző anyag. hogy ráébredjen. hogy a konkrét helyig eljusson a táplálék. A kialakult hiányból már könnyen ki lehet következtetni. de mégis elfogadjuk. Egy azonban bizonyos: minden esetben szellemi fertőződés következik be elsőként. Ugyanez történik az emberi szervezetben is. hogy önmagát még véletlenül se fertőzze meg valamilyen szerencsétlen elképzeléssel. gondolatot.gyasztani. mert így tűnik kényelmesebbnek. de ezt a témát terveim szerint egy önálló könyvben fogom tárgyalni.

biztonságot és ezáltal jelentős erőt képviselnek. Ha már nincs bátorságunk. Sajnos? Természetesen nem kapja meg (lásd még az örömöknél). Meggyengül a test. Semmi alapja sincs. hiszen élősködők szi­ polyozzák és elfogynak a felhalmozott tartalékok. Az em­ ber egyre kevésbé képes megélni az örömet. A természetben és önmagunkban is megtalál­ hatók azok az erők. amikor az ellenkezőjéről még meg sem győződött. Azok az alapok. • A téveszmékre való hallgatás következményeként meggyengülnek a komoly lelki alapok. szaporodjon. mint a téves elképzelé­ seket.nem létezik. álválságaink alkalmával. hiszen az a saját végzetüket is jelenti. Akár egy jobb sorsra érdemes herpeszvírusról beszélünk. s beállítottságunk. állapotunk. A fertőzést befogadó. kiváló táptalajt szolgáltatnak a fertő­ zések terjedésének. A szellemi gyógyítás alapelvei 28 . Most nézzük meg részleteiben! A fertőzést okozó organizmus: • Jelen van életünkben. amikor határozottan meg­ gyengül hitünk valódi tudásunkban. akár egy kisebb­ rendűségi érzésről van szó. „fontosabb" érdekek előtérbe helyezésének következménye­ ként meggyengül az immunrendszer. ha már nincs erőnk. de ez a szervezet gyenge­ ségére vezethető vissza. va­ lamint tudatosságunk alapján választunk. tápláló test: • A más. Ez a biztos pont pedig az lesz. „bármikor" megjelenhet! . Élni. Az öröm tüze kialszik. • Csak arra vár. Lelki válságaink. melyek bármikor eluralkodhatnak rajtunk. elképzelések szaka­ datlanul jelen vannak életünkben. és ez a kép már akkor is elítélő. Semmi mást nem akarnak. melyek tartást. mert azt másoktól várja. keresünk és találunk egy biztos pontot. És ez nem éppen mondható felszabadító érzésnek! Téves eszméink „kiváló" alkalmat. nem választhatunk mást. A gondolatok. ami leginkább közel áll lelki álla­ potunkhoz. csak élni akarnak! Tetteik következménye végzetessé válhat. hogy életét kiteljesítse. csak szaporodni! „Eszükbe" sem jut elpusztítani a gazda­ testet.

minden esetben erről az oldalról is meg kell közelíteni! Nem minden esetben könnyű felfedezni. Az ekkor megjelenő „elkedvetlenedést" a betegség részletes ismertetésénél írtuk le. majd innen kiindulva fejti ki hatását a testre. boldogságot és teljességet találunk. Amikor jönnek a náthás időszakok. de közvetlenül csak itt okoz kellemetlenséget. megértését és a gyógyítást. 29 1) Tudat.a pszichés beidegződé­ sek. hogy a tudatnak semmi köze a kórhoz! A hétköznapi életet alapul véve. Lemondunk róla és elve­ szítjük a megfelelő körülményeket! Elveszítjük azokat a körülményeket. amire annyira vágyunk. milyen könnyen kijelentünk bármit! Önteltségünk. az agyon keresztül. viselkedési formák és betegség között! Amiért az első pillanatban nem látható az összefüggés. emlékezzünk. félelmünk és türelmetlenségünk következtében az első tétova észlelés alapján ítélkezünk. melyekben örömet. irányító. De nem is lehetetlen köz­ vetlen kapcsolatot találni . ezáltal nyitottá válunk bizonyos. de részben elve­ szíthetjük a védekező képességet.igaz nem is keresik . Ez érvényes a legegyszerűbb meg­ hűlésektől kezdve a legbonyolultabb fertőző betegségeken keresztül az örökletes betegségekig bezárólag. még nem von­ ható le az a végső következtetés. mint amikor például lábgomba alakul ki. ha úgy tetszik a szellemben (a tudat irá­ nyította részében) alakul ki. . reakciók.) Minden betegség a tudatban. és problémát okoz. A probléma feltárását. milyen lelki állapotban is voltunk a megelőző napokban! Röviden most csak ennyit: nem a legfényesebben! Szerintem könnyen felfedezhető: bizony a betegséget megelőző időszakban igen borús álla­ potban voltunk.(A nagy összegző. megfázunk és ráfogjuk a bacilusokra. Nem feltétlenül az egész. elemző. Ebből az egyszerű példából elindulva haladjunk a mostani problémánk megoldása felé! A testben lezajlódó folyamatokat közvetve vagy közvetlenül a tudat vezérli az elmén. A láb gombásodik. ami befolyásolja a testben lezajlódó folyamatokat! Az összes megbetegedésnek előzménye: valamilyen formában meg­ gyengül az immunrendszer. Arról a megoldásról. Olyan ez. lemondva a megoldás lehetőségéről. jól behatárolható betegségekre. Keresnünk kell a lehetőségeket! Figyelembe kell venni: talán van más tényező is.

amikor tudomásunkra jut: van jobb. és ebből már nagyon ele­ günk van. kibújhatsz a iga alól! Ugyanezt teszi a tudatunk (a testünk. Erről bővebben később. lehetetlenné válik a tudat vezérlése. de erre nem sok esélyünk van. Akkor tudatosodik a hiány. A betegségek és a tudati hiányosságok kialakulását igyekezhetünk elkerülni. örömtelien történjenek tudatunk­ ban! 30 . hogy olyan tudatot teremtsünk. milyen ellenállást fejtesz ki. de azok kudarcba fulladnak. igaz más oldalról kell megközelíteni a kérdést. amikor téged akarnak megváltoztatni! Folyton kere­ sed azt az alkalmas időt. nem élte meg. Igyekezhetünk megváltoztatni. de emlékezz. Tehetünk erőfeszítéseket a betegségek. egészen addig. konkrét behatásunk nélkül. amikor már nyomaszt valami megmagyarázhatatlan érzés.Ettől még nem betegszik meg az egész test. hiszen a tudat is egészen másként működik. így nagyon nehézzé. Ám ezt el soha nem érhetjük. A láb csökkent tüze közvetlenül nem befolyásolja a többi testrészt. olyan kórra leszünk hajlamosak. hiszen a többi részre nem terjedhet át a fertőzés. és meg fogja találni a megfelelő alkalmat! A kívánt eredmény elérésének mégis van lehetősége. mi hiányzik életünkből. míg a prob­ lémáktól mentesek vagyunk. szellemünk). mely tökéletes és problé­ máktól mentes. a szerencsétlenségek megelőzé­ sére. amilyen szempontból gyenge. A megoldás ebben rejlik: hogyan cselekedjünk úgy. nagyon közel kerülhetünk kitűzött célunkhoz. hiszen nem tudjuk. Akkor tudatosodik a hiány. esetleg hiányos a tudásunk. Mivel a tudat irányít. A test-szellem nem tapasztalta. amikor másként cselekedhetsz. mert ott ép az immunrendszer. van teljesebb élet is! Nem tudjuk változtatni a tudatot! Változik magától! (csak adjunk neki lehetőséget!) Tehetünk jelentős erőfeszítéseket. igyekszik kibúj­ ni. hogy a változások maguktól.

de az itt következő három elegendő alapot ad ahhoz. A tudatot most igyekszem a haladási. továbbá azt is tudni fogjuk. feledésre ítélt része. hogy a tudatunkban elinduljanak és létrejöjjenek a gyógyuláshoz szükséges változások. hogy a továbbiakban felmerülő problémákat megértsük! Lehetne még a jó és a rossz tulajdon­ ságok alapján megkülönböztetni. ami feledteti a rosszat! Feledteti. inkább semlegesen nézzük a tudatot. így lesz mivel. nyugodt érzéseinkre. melyet múltunkból hoztunk. tökéletesen feledteti. többen másztok felfelé a hegyre és visszatekintesz az alattad levőkre. ami azt is feltételezi. mire támaszkodni. A tudatot hasonlítsuk a hegymászáshoz! A mászáson fogom szemléltetni a tudat szintjeinek működését. hogy minkét oldalt megértjük. Tőlük már nem kérsz tanácsot az általad már megtett útra vo­ natkozóan. Itt található tudásunk azon eltemetett. mert teljesen kitölti a jó! Jól érzi magát! A tudat hármas felosztása: Természetesen a tudatot fel lehet osztani ennél jóval több részre is. hiszen fel sem merül­ het az ellenkezője. . fejlődési irány szerint bemutatni és megmagyarázni működési elvét.A legegyszerűbb út: hallgassunk tiszta. hová tartunk! Tudat-alatti: (múlt) Képzeld el. melyek szívünkben ébrednek! A tiszta érzések vannak annyira kellemesek. Miért van ez így? Mert a tudat képes átadni magát egy olyan felemelő „dolognak". de javaslom elfogulatlanul.

ha annyira jók? A hibák: Az elrejtések.elvileg a probléma megoldódott . a tudatos részünkbe. mert nem ébresztettek bennünk jó érzéseket. hogy eltemettük . hogy mások elvárásai szerint igyekszünk élni! A lelkiismeret azt jelenti.Bontsuk két részre a tudatalattit: 1) abból a múltunkból ered. ami keresztül gázol mindenen és mindenkin. hogy semmi másra nem marad időnk! Az elfojtások oka a lelki ismeretből. testet öltött szellemet. hogy továbbra is hatással lesznek ránk. 2) jelenlegi életünkben „elkövetett" hibák gyűjteménye. hiszen olyan ismeretek vannak itt. mert ez így igaz! Csakhogy ennek az igazságnak van még néhány olyan vetü­ lete. abból a téveszméből gyökerezik. melyben szerepelnek azok az alapvető vezérlő elvek. Ezzel nem kívánok vitába szállni. de inkább te­ metője! Tudatunk e részével érdemes egy kicsit óvatosan bánni.hanem. hogy minden teremtett lényben benne foglaltatik egy nagyon ősi etikai kódex. az életösztön azon része. sőt nagyon is kellemetlen­ nek bizonyultak! Gondolkozzunk! Miért kerültek ezek az ismeretek olyan eldugott helyre. ez az igyekezetünk újabb és folyamatos energia befektetést igényel. el­ fojtott dolgainkból keletkeznek. Jellemzően azért kerültek eltemetésre. amit pedig felhasználhattunk volna életünk kiteljesítésére! Tehát nem azzal van a gond. ami kikerülte eddigi figyelmünket! Azzal. eltemetések: A pszichológiának egyik fő alapelve: problémáink az eltemetett. vagy csupán a legki­ sebb következményüket érezzük. Újabb figyelmet és energiát emészt fel belő­ lünk. Hogy ezeket a hatásokat elkerüljük.részünkre megszűnik létezni. Ennek egy része az az alap. Akkor meg miből lesz a gátló konfliktus? Ebből: az eltemetettnek hitt dolgaink a mi részeink és rendelkeznek bizonyos fokú életképességgel. melyek igazáról nagyon szubjektíven győződtünk meg.halott dolgokat el kell temetni . Ez annyit tesz. hogy valamit eltemetünk . amelyek segítik a fejlődésben lévő. Ezt az ismeretet lelkünk 32 . amikor még „pusztán" ösztönlények vol­ tunk. óvatosan hall­ gatni rá. ha nem mi te­ mettük oda őket? Miért nem kerülnek felszínre.

Ez így van mindenki­ vel nincsenek kivételek! A „különbség" abban rejlik: nem mindenki és nem egyformán figyel. Az már kevésbé. Nézhetjük. Sok kudarcban volt részünk. változhat a múltunk megítélése (leginkább magától). Elrejtjük az általunk (mások által!) rossznak tartott jellemzőinket. eredmények: Az iméntiekből kitűnik: minden dolognak két oldala van. tudjuk. hallgat ezekre a csendes sugallatokra! A megfelelési vágy (mivel nem saját magunknak kívánunk megfelel­ ni) fog sarkallni. mit kell tennünk. élhetjük úgy a megtett utat. létező dolgot szűrjünk le!) Pl. hogyan tudunk úgy cselekedni.. melyeket még nem fed a feledés homálya. hogy mit lehet belőlük tanulni! (Csak pozitív. hogy sokat hibáztunk.legmélyén vagy szívünk érzéseiben tapasztaljuk." Ebből egyenesen következik a megoldás (saját szempontjainkat szem előtt tartva): vegyük elő azon legfrissebb élményeinket. mit tettünk rosszul. ott van az orrunk előtt! „Ne ítélj. helytelenül és ezekből merítve. a dolgaink lecsúsztak irányításunk alól. hogy másként történjenek dolgaink! 33 . Pedig a megoldás nincs messze. cselekedeteinket. hogy eltüntessük a nyilvánosság elől azon tulajdonságainkat. de elrejtésük azt eredményezi. de észre kell venni ezt is: mégis. mégpedig így: tudjuk. rossz helyre tettük kezünket. hogy képtelenek leszünk megoldani a belőle származó konfliktusokat. a lé­ nyeg: hányat javítottunk ki. minden felmerülő akadály ellenére is eljutottunk idáig. elemezzük azokat olyan szempontból. pillanatnyi ismeret! Itt módunkban állhat „megváltoztatni" a múltat! Itt változik. késztetni. hogy csak az számít. melyik hibánkat hozzuk helyre! A végeredményt tekintve lényegtelen hányszor hibáztunk.. hányszor cselekedtünk helyesen! Tudatos-tudat: (jelen) Ez az objektív. tanulva kikövetkezhetjük. de erről nem veszünk tudomást. de ez elmúlt és csak a sikerek ma­ radtak. melyeket rossznak hiszünk. hogy másként történ­ jenek ugyanazon dolgaink! Az erények. pedig ott van bennünk egy másik érzés. ne­ hogy tudomást szerezzenek róla. de ez köztu­ dott tény.

tapasztalatainkra. ha van „értelmes" célkitűzés. hitet. tényleges lehetőségeit. aminek értelmét látjuk és szívünk legmélyén is valóságos. melyek a múltunkból követ­ keznek! A döntések: A helyes döntésekhez szükségünk van a tudat mindhárom részére! Ismernünk kell. mit tettünk rosszul a múltban. melyben már most is örömünket leljük! Betegség-tudat: Nagyon sok „gyógyító emberrel" találkoztam már. Az utat pedig csak akkor lehet járni. Amikor azt használjuk. a mászás megtételéhez. ezáltal bennünk a múltról alkotott véleményünk is megváltozik. de mindenki ide igyekszik. akik panaszkodtak: saját magukat nem tudják annyira. Való­ ban értelmes célkitűzés. melyekbe kapaszkodva egyre feljebb húzhatjuk magunkat. amit látni szeretnénk! Alapozzunk azokra az élményeinkre. Tudat-feletti: (jövö) A hegycsúcs felé vezető úton merítünk erőt. Éreznünk (nem tudnunk!) kell a vágyainkat. alapoznunk kell a múlt tapasztalataira. hiszen gyakran tapasztalhatjuk: a való­ ság sok esetben eltér attól a képtől. és ebből tapasztalatot merítve teljes mértékben oda tudunk figyelni a mostani cselekedeteinkre. Ez fog alapot szolgáltatni a jövőbeni terveinkhez. amit a múltból (tudat alattiból) merítettünk.Ismerjük. bizalmat az út. Olyan lesz ez. nem értik. hasznos dolognak éljük meg. mint máso­ kat! Nem értették. hiszen valamilyen szinten. Tudatunk ezen része leginkább Istenhez hasonlatos. azon jövő felé. tudatosan vagy kevésbé tudatosan. olyan sikeresen kezelni. következtetései­ re! Ismernünk kell a jelen tiszta érzéseit. hogy az iménti kettőt ala­ pul véve haladni tudjunk a jövő felé. miért van ez így! 34 . A képzelet itt nem sokat segít. mint amikor lentről kinézzük azokat a fogódzókat. élő tudássá válik.

a nálad lévő beteg a kezelésed. hiszen csak egy könnyed emlékezet marad meg: honnan in­ dultam! A tudat domináns célkitűzése a gyógyulás lesz! Ha más nincs. hit képesség. bevalljuk. de figyelmünket mégis a gyógyulás útjára tudjuk for­ dítani! Figyelmünket összpontosítsuk valami olyanra. hogy segíthessenek! Összességében elmondható: tudatunkban megtalálható a jelenleg léte­ ző problémánk megoldásához szükséges összes út és lehetőség. A ke­ zünkben vannak a kulcsok. az egészség medrébe terelődjön! Ebből a felismerésből adódnak a problémák. egyik kísérletünk sem jár sikerrel. tehát legna­ gyobb segítője. melyek előttünk tornyosulnak. sőt lehetetlen úgy elfelejteni dolgokat. Ekkor hátat fordítottunk a betegségnek. de akkor nem lesz bennünk a gyógyulás vágya és ezzel bezárult a kör. teljesen más irányba haladunk és a tudat másként fog viszonyulni hozzá! Másként viszonyul. Ezek kinyithatják azokat az ajtókat . Kizökken az addigi kerékvágásból. hogy felfedezzük. hogy felismerjük: betegek vagyunk! Fel kell ezt fedezni.A válasz nagyon egyszerű és könnyen érthető. hogy ne emlékezzünk rá. melyek teljesen feledtetik bajait. Emlékeztetőül: a gyógyuláshoz vezető út első lépése. minden figyelmével azokra a jó érzésekre tud összpontosítani. Képesek vagyunk elfeledni. betegek vagyunk! 35 . hiába van bennünk a gyógyító erő. ott van a tudat is: betegek va­ gyunk! Így elég nehézzé válik megoldani azokat a faladatokat. Gondolj bele (mondjuk. továbbá ez az akadály kis munkával kiküszöbölhető! A kulcs a betegségtudatban van! A betegség egészséggé alakításának első lépése. amikor ott van bennünk az ismeret: van problémánk. vagy gondoskodásod hatásá­ ra kizökken az addigi gondolatmenetéből és figyelmén kívül fog esni a betegség. hiszen egyébként semmi esélyünk sem lesz életünket az egészség medrébe terelni. ami képes teljesen ki­ tölteni életünket. Az öngyógyításkor nem vesszünk igénybe külső segítséget. Te gyógyítasz). kérjünk segítséget. Nehéz. hiszen a körülöttünk lévő emberek alig várják. Keressünk egy olyan megközelítést. vagy hagyni.me­ lyeknek üveg kémlelőnyílásán már bekukucskáltunk .s mögöttük fel­ sejlett a probléma megoldása.

ha huzamosabb ideig jelent­ keznek. a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. amelyek. és az ellenkező irányba haladni úgy. amíg megtanuljuk. de sze­ rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. Mindaddig átok marad. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt.és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg. öröm. hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis. hogy felvetik a problémákat. állandósult állapotot idézhetnek elő. Tükrözik azokat a dolgokat. Utána azon gondolkodunk. és ember legyen a talpán. vajon helyesen cselekedtünk-e? A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében. tiszta. lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv. hogy nem gondo­ lunk semmire . melyek az elmében megtalálhatók. ha abban a kitűzött célban tökéletesen. gondolataink bennünket fognak szolgálni. pánik. a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is. hogyan lehet belőle úgy kitörni. A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­ képződés.a tudat megnyilvánulásai olyképpen. aki képes nyugodtan dönteni. értelmesen — már most. Ezek azután ott ka­ varognak a fejünkben.A második lépés pedig. Merjünk érzéseinkre. közben és után más. Gondolok itt a boldogság érzésére. Ez csak akkor lehet­ séges. nyugodt érzéseinkre hallgatni és akkor. jókedv). hátat fordítani. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik. a cél kitűzésének pillanatában — örömünket leljük! 2) Gondolatok . megtanuljuk helyesen alkalmazni. Ekkor. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el. hogy csak a kitűzött cél lebeg a szemünk előtt. Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­ mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni. A példát követve itt is párhuzamot vonunk.ha valami másra gondolunk! 36 .

mint a védőoltás. Elkerülhetetlen. minden gondola­ tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet! 3) Tettek Tettek. ser­ kentik a tudatot. aki azt hitte cselekszik valamit. egyre dominánsabb legyen az a része. összeütköznek. sok esetben káros. a választást bízd szívedre. de helyettük kapunk valami mást. mint az anyag-antianyag. tudást. Így kell és lehet megszabadulni a sötét. hogy elkedvetlenít. de a döntést. ennek kö­ vetkezménye az. irányítani. Ezekre már lehet építeni. Amikor találkoznak. Ekkor. hogy egyre erősebb legyen. örömteli gondolatot. melyeket valóban megcselekedtünk! Láttam már néhány olyan embert. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép. minden diszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. mint aho­ gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. mivel a látszólag felépített világun­ kat látszólag tönkreteszi. mely önállóan képes dönteni. a cselekedetek elmaradtak! 37 . Mi ez a más? Tiszta érzést. hogy rossz gondolataink „keletkezzenek". kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­ tésére. építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat.Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­ juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­ gokkal rendelkeznek. rossz gondo­ latoktól! Minden jó. kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas. Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból? A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek. melyek már mentesek minden érzelemtől. pedig csak beszélt róla. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. (Talán a valóságban is!) /Tönkremennek" gondolataink. vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek.

hangulatára (ez) igen erős befolyással lesz. hiányosságától és meglévő. fizikai tett elmarad. „Megváltoztatjuk" a tudatot és vele együtt. ami a legszerencsétlenebb! Tudatára. de inkább ennek következté­ ben megváltozik a test összes vele kapcsolatos reakciója is. képesek vagyunk bármin változtatni! De fi­ gyelembe kell venni egy érdekes momentumot: az Úr tökéletesre terem­ tette a világot! Vitába lehetne szállni ezzel a megállapítással. • Ekkor legalább nem szenved annyira! Most nézzük meg másik megközelítésben: A tettek megnyilvánulásának . me­ lyek szoros összefüggést mutatnak. el kell ismernem.az elveivel ellenkezőt —. de csak a gondolatig jut el.mint mindennek . mit kell tennie.két arca van. mit kell megfogni. hogy képes rá. Semmit sem tudunk megváltoztatni! Na jó. A vitával egy centivel sem jutnánk közelebb az igazsághoz. 38 . és csak együtt. vagyis a gondolatoktól. mit kellene tennie. ahol volt!) Ez az a „ cselekvés ". beleértve a betegséget és a kívánalmakat. egészen mást tesz! Tudja. ha cselekszik megváltozott volna élete.Ismét térjünk vissza az előzőekben tárgyalt példához! A buktatók ebben rejlenek: az ember ismeri. másrészt tudja. mire kell támaszkodni. vágyaktól. mert egyrészt. azonban mindezt nem követte tett! Ott maradt a körben. A könnyebb érthetőség kedvéért most egy rövid időre válasszuk szét a test tetteit a lélek tetteitől. (Egyszer feltettem a kérdést: hogyan jössz ki abból a körből. felvázolta a lehetséges megoldásokat. A konkrét. tudatunk milyenségétől. mit kell megcselekedni. vagy azt is felejtse el. megtapasztalt tulaj­ donságától függ. sőt valami . érzelmek­ től! Testünk minden cselekedete. de nem teszi. és az esetek többségében fel is őrlődik! Vagy cselekdjen ismeretei szerint. hogy nem tett semmit pedig. ismeri a tennivalókat. ám értel­ metlen. egyszerre jelentkez­ nek. Ebben a kettősségben viszont könnyen felörlődhet. amit köréd rajzoltam? Erre sokminden történt: igen részletesen elmesélte.

Szellem.Szentlélek. amit csendes szívünk diktál! A kez­ det kezdetén kisebb feladatokban igyekezzünk ráhallgatni. Márpedig. márpedig akkor elég valószínűtlennek tűnik. tökéletlent adna ki keze közül. de azok is tökéletesek: tökéletesen rosszak. mintegy fejben folytatjuk a Játszmát" és ez pontosan olyan. energiát! Ez a tolmács a tudat (lélek) és a test közötti kommunikációt segíti elő.legfeljebb ezt nem fedezzük fel benne azt csak egyetlen irányba lehet változtatni! Dolgainknak vannak rossz oldalai is. mint az imént említett! Ennyi a teendőnk: csupán szívünk legtisztább érzései szerint kitűzött céljainkra figyeljünk és tegyük meg. Márpedig a tökéletesen rosszat nem illik megváltoztatni! Le kell cserélni! Hagyni kell a természetes lecserélödés. hogy selejtet. mely tárolja a fordításhoz szükséges ismeretet. minden figyelmünket fordítsuk rá (pl. stb. vagy másként fogalmazva Test . kiválasztódás folyama­ tát érvényesülni! Ebbe az állításba bele kell vonni a tudatunkat is. Sokszor észre sem vesszük.Fiú . ha valami tökéletes . valamikor régen szellemből. akkor az aura a szellemhez áll közelebb. de az összes megnyilvánult dolog. A betegségek kialakulásában a gondolati tettek ugyanolyan jelentő­ séggel bírnak. mégis „mi" úgy érezzük. öröm) és bár a tudat ugyan egy szemernyit sem változik. hiszen nem is nagyon értjük. könnyen elronthatjuk avatatlan kezünk munkájával! De nem is kell megváltoztatni! Nincs rá szükség! Van más megoldás. Fizikai szerveink. Természetesen ezek még ma is megőrizték régi tulajdonságaikat. tárgy. élelmiszer. ha pedig nem értjük. és a siker esélye a legnagyobb lesz. és ezek alap­ ján cselekedni! 4) Aura Vegyük alapul a Szent hármasságot: Atya . vagyis 39 . Azt nem vagyunk képesek megváltoztatni.: egés­ zség. olyan.Lélek . amivel nem tudjuk elrontani. Az aurát leginkább egy tolmácshoz lehetne hasonlítani.Futtassunk le egy gondolatmenetet: Istenünk tökéletes. Tűzzük ki az elérendő célt. elménkkel végigfuttatjuk az eseményeket. egy nagyon finom anyagból keletkezett. hogyan működik. mint a fizikaiak.

Ezt elérhet­ jük. A siker kul­ csának nem biztos. hiszen lehetséges: nem funkcionál olyan mértékben. A vállrángatás lényege: tapasztaljuk és megéljük a negatívumokat. hogy szükség van egy másik szervre is. de az) egy cseppet sem változik. Gon­ dolkozz el ezen a mondaton. hogy „rángatjuk" a vállunkat. megteremthetjük meditációval. de valami másból is állnak! Az aurát felfoghat­ juk egy öntudatra nem ébredt jelenségnek. A nagy dolgok jellemzője lehet: elveszhetnek benne az apró részletek. minden energiát megkapunk az auránk tökéletes feltöltéséhez.gyermekkorunkban még sajátságunk azzal. de leginkább lazasággal. vérből állnak. most csak a betegségek szempontjából elemzem. olyanná. ezek a részletek könnyen kiválthatnak betegséget. de (és itt jön a lényeg) figyelembe vesszük a következő fontos. ha csonkolódott a test. de erről majd később beszélek. „lazább". Térjünk most vissza a fizikai testünkhöz. A lazaságot újra felidézhetjük . következéskép­ pen sokkal könnyebben reagál az „Őt" ért hatásokra. rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal. hiszen hosszú út vezet odáig. nyitva marad Isteni csator­ nánk. a milyensége sokkal lényegesebb az egészség és betegség szempontjából! Sokan beleesünk abba a hibába. A témáról bővebben olvashatsz a bővített kiadás40 . A test és a lélek annyira más nyelvet beszélnek. (Az aurának van egy másik nagyon jelentős feladata is. Szerveink nem csupán húsból. hogy záloga a nagy méret.) Az auráról is elmondható: a méret kevésbé fontos. mert nagyon fontos! Amikor „rángatjuk" vállunkat (természetesen a jó értelembe vett rángatásról beszélek és nem a flegmatikusról!). hogy kialakul­ jon a baleset. tudtunk. Még akkor is így van. mint szeretnénk. melyen keresztül mindig. mintha fontos lenne. A tisztaság. annyira „különböznek" egymástól.nem csupán „anyagból". légiesebb. látszólag mellé­ kes körülményt: lényegében semmi sem változott! Sok lényeges dolog történhet életünkben. az energiával feltöltöttség sokkal lényegesebb. amiről eddig nagyon keveset szóltunk. hogy az aura méretei alapján akarunk levonni következtetéseket a testi tünetekkel kapcsolatban. Nagyon fontos: a test alakul. mint az aura. nem pedig fordít­ va! Az aura lényegesen könnyebb. de a Lényeg (ami nem csak úgy néz ki.

Merítéssel növelhető. s ebből elegendő kivenni részünket! Semmi más teendőnk nincs vele. még a legrosszabbakban is.han hamarosan újra megjelenő . teljes. miből lehet meríteni? Csakis egy létező. hadd jöjjön! Benne van minden létező. hogyan lenne képes segíte­ ni. mert csak akkor fedezzük fel. kifeje­ zésre juttatott öröm. van-e kedvünk észrevenni a nagyszerűséget életünkben? Nincs! Viszonyít­ sunk. átadjuk magunkat ennek a felemelő érzésnek. amikor él bennünk a megismerés vá­ gya . Hiányzik életünkből. feléled bennünk egy új erő: a fény. a belső tűzből eredő átélt. Tudom. honnan. minden teremtett dologban benne rejlik . hagyással éleszthető fel ez a bel­ ső erő. mert nem veszünk róla tudomást! Ennek a mulasztásnak azután egyenes következménye: levertség. csak venni kell belőle. hogy kivezető utat mutasson. Ez a fény a nem más. és hagyni. az örömet észre kell vennünk. fel vagyunk dúlva.és nélküle hogy tudatosodna bennünk. Nem kell feléleszteni. vagy abban a pillanatban) nem tudunk viszonyulni. a betegség. észrevételéhez. első látásra gyenge vigasznak tűnik. Minden emberben. A jóhoz (most. könyvemben! 5) Fény Különösen fog hangzani: merítéssel. hiszen egyre inkább ez hiányzik életünkből. beengedéséhez azonban szükségünk van a tudatosságra. hogy nem hívja fel magára a figyelmet.Spirituális Útmutató Szellemi Ván­ doroknak c. Az öröm nem jön életünkbe csak úgy magától. nem kell elkészíteni. viszonyuljunk tehát a rosszhoz.dologban. de gon­ doljunk bele: amikor el vagyunk keseredve. tudatosan kell figyelnünk rá! Hogyan meríthetünk örömet a legnagyobb rosszból? A legsötétebbnek érzett kétségbeesésben gondoljunk erre: lehetett volna rosszabb is. a butaságon. már készen lévő dologból.azért rejtő­ zik. A lehetett volna rosszabb is már kivezető út! A fényt nyugodtan nevezhetjük világosságnak is. a kétségbeesésen és a betegségen. Emlékezz csak. az örömben van mindennek az alapja! Még a SZERETETNEK is! Lényegi kérdés az öröm újrafelfede­ zése. Amikor elővesszük valamilyen jó tulajdonságunkat s hagyjuk kiteljesedni. éltetni lényünket? Úgy élteti. csak örülni! Nagyon fontos momentum az öröm. mint a belső tűz.egészében átéljük. világosságnak mely átszűrődik a sötétségen. 41 . hogy könnyebben kijöhessünk a nehézségekből.

azonban a célunkhoz. a remény. hogy nekünk pillanatnyilag legyen jó. a pozitív értelem. a harmó­ niához. teljesed­ jen a gyógyulás útja is. de megjósolható az eredmény: hatalmas erő és energia-befektetés mellett sorozatos kudarc és sikertelenség! Nagyon nehéz ezt belátni. vagy tágabb környezetünk? Tennünk kell valamit. mit is akarunk valójában. hogy másban keressük „nyomorúságunk" forrását. csakhogy az ember „tudattal" rendelkezik. amikor belső világunkkal hadilábon állunk. mert abban az esetben zavar a külvilág. Sem környezetünket. Tudom. hogy falakat emeljen. hogy „tudatosan" nem en­ ged utat a fénynek. hogy környezetünk változzon is meg nem is. hiszen valahol mélyen az emberi természet része az (és talán még könnyebbnek is tűnhet). és igen kemény. hozzáállásainknak. Környezet Hatásait. hogy eljut mindenhová. a szenvedésen kívül. következésképpen minden erejét leköti. ami minden tekintetben kielégíti e vágyunkat. és magát a környezetet is igyekezhetünk megváltoztatni. hogy nem vágyik a tudatoso­ dásra. gátat szabjon a Szabadság­ nak. nem mindig szándékosan teszi az ember . azzal. Hadban állunk bensőnkkel. hogy ezzel szándékosan (!) mások életébe nem avatko­ zunk be! Olyan jellemzőkkel kell bírnia tetteinknek. 6).csak akkor érezzük. idegesít a közvetlen. mégpedig úgy. aminek kimenetele mindig kétséges! 42 . hogy érzésünk jelentős mértékben változzon. kíméletlen harcot folytatunk annak eldöntésére. amikor valami meghatározhatatlan dolog hiányzik. a csendhez egy lépéssel sem kerülünk közelebb! Más megoldást kell keresni. olyat. elzárkózik előle. Ezért lehetséges. Ezt a fényt kell most beengedni az életünkbe .a beteg sem minden esetben akar beteg lenni -. A Fény természete. Bosszant. sem önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni. érezzük az űrt. hogy van más megoldás is a betegségen. Azért mondok most pillanatnyit. mert a változtatás általában valamilven harccal történik. éltető erejét mindenütt kifejti. Megtehetjük. amikor zavaróvá válik a sötétség és észleljük hiá­ nyát. de azzal. az ellenkőzőét éri el! A betegséggel kapcsolatban a fény a kivezető út.van segítség! -.

ami minden teremtett lélekre is vonatkozik és igaz! Tudod. melyek szimpa­ tikusak és megláthatjuk. eddig elfelejtett tényezőket is. a haszontalanokat. és ezt jól véssük észbe! Igazán akkor vagyunk képesek (maradék nélkül) lemondani egy dolog­ ról. A titok nyitja a megismerésben rejlik! A megismeréshez pedig kell. Cselekedjünk úgy. nem a környezetünkben van a hiba. hogy a tudat jól vezérli az emésztő rendszert és az anyagcsere-folyamatokat! Az élelmi­ szerek rezgései közül csak azokat teszi magáévá. élesszük fel a megismerés vágyát. nem ismerjük életünknek és környezetünknek minden je­ lentősebb részletét. nem is bennünk. melyek valamilyen formában hasznosak. ahol van! Ezt természetesen csak akkor tudjuk tökéletesen megtenni. megértettük és tanultunk belőle. de nem annyira az étel milyensége határozza meg a betegség és az egészség közötti viszonyt. amikor rosszul érezzük ma­ gunkat. feleslegeseket pedig kiüríti! 43 . hogy legyen bennünk a vágy. ha az otthagyottakat is megismerjük és megértjük jelentőségüket. hogy tudjuk megkü­ lönböztetni a jót a rossztól! Fosszunk le róla minden sallangot és meg­ kapjuk azt. hagyjuk hadd vegyék el azokat. hogy mégis másként történjenek dolgaink! Döntéseinknél vegyünk figyelembe más. hogy (eset­ leg. értelmüket. Tegyünk mi is így környezetünkkel: vegyük ki belőle azokat a dolgo­ kat melyek számunkra jók. Ez csupán ennyit jelent és egy betűvel sem többet! Teljes lesz tudásunk és ismeretünk ekkor: szívünkkel képesek vagyunk megkülönböztetni! Teremtsük meg.AZOmban van lehetőségünk. csak azt veszik magukhoz. 7) Étrend Bár nagyon fontos. sokkal inkább a „hogyansága"! Még mielőtt a vegetáriusok eretneknek neveznének. A többit hagyjuk ott. A megismerés és az alkalmazás között hatalmas különbség van. amelyek nekik hasz­ nosak. hanem a viszonyulásunkban! Nem teljes az ismeretünk. mint a tiszta „tudatlan" gyermeki lelkek: tegyünk elébük mindenféle ételt. talán) van vagy létezik más megközelítés is az eddigieken kívül. amikor átéltük. jelentőséggel bírnak. gyorsan hozzáfű­ zöm: az egészséges és erős immunrendszer feltételezi.

melyek homlokegyenest más mutatnak. va­ gyis találkozni fogunk azokkal a gondolatokkal. amikor arra serkentik a szervezetet. . serkenti pangó részeinket! Pontosan olyan ez.és szerintünk esik jól -. de talán fontosabb: hogyan eszünk! 44 . ami stimulálja. sőt megtehetünk min­ dent. mit eszik. érzéseinket. amerre menni kell. de más hatá­ sokkal együtt mindkét eset lehetséges! Az örömmel. károsakat! A helyes táplálkozáshoz szerintem ez is szükséges: olyan táplálékot is be kell vinni. mind az elhí­ zás. összeütközik bennünk a jó és a rossz étel.nem gyógyít meg. a tiszta. álljon az bármiből. kudarcokra. ahogyan a gon­ dolatok esetében.Teljesen mindegy. ismerni fogjuk azt az utat. tudjuk: „az élet káros az egészségre"! Ha ismerjük gondolatainkat. hogy önállóan megkülönböztesse a jót a rossztól! Most azonban térjünk vissza a hogyanság fogalomköréhez! A hogyanság alatt az ételhez való viszonyt értem! Hogyan viszonyul tudatunk az elfogyasztott szellemi és fizikai táplálékhoz? Ahogyan a szellemi táplálékhoz viszonyul a tudat. pozitív gondolkodás. vagy a kóros soványság tekintetében). csendes örömmel fogyasztott táplálék. úgy fog viszonyulni a test a fizikaihoz (és ez nagyon fontos mind a betegségek. az élet napos oldalának keresése. Gondolok itt a pozitív gondolkodók esetében a negatív tapasztalatokra. hogy mit eszünk. abban szervezetünk megtalálja a neki nélkülözhetetlen energiákat! Fontos. mert akármit cselekszünk. nem leszünk képesek elkerülni az összeütközést. vagy a védőoltásokra.sajnos"(!) nem tudjuk megtenni. Legyünk objektívek. Szellemi étrendünk tekintetében igyekezhetünk. akárho­ gyan igyekszünk. Vagyis amikor tudatunk nyitott: úgy vezérli testünket.önmagában . amikor a természetes szelektálódáshoz szükség van a ragadozókra. mit fogyaszt. tökéletesen táplál­ va az egészséget! Összegezve az imént kifejtett gondolatokat elmondhatom. mint a védőoltás! Gondoljunk itt az állatvilágra. tapasztalatokkal. aminek kö­ vetkeztében azok tiszta energiává alakulnak bennünk. hasznossá fog válni a szervezet számára! Általában véve ami jól esik . nem betegít meg. a tudat által vezérelt szervezet úgyis megkülönbözteti és kiüríti a számára haszontalanokat. De. hogy az étrend .. lehetőségeinket. hogy csak a számunkra kedves táplálékot vegyük magunkhoz: pl.

míg másik része ugyanekkor újjászületik. hangsúlyozom: tudatosan. vagy sem. Megelőzhetjük ezeket a nagyon a nagy fájdalmakat. pontosan mi is ez? Könnyen érthető ez a folyamat mindkét irányban: Minél jobban érzékeljük a betegség jelenlétét. Itt is lehetőségünk kínálkozik arra. hogy a változásból kivegyük a számunkra hasznos tényezőket. ugyanakkor nem ve­ szünk róluk tudomást. Életünk összes percében és pillanatában érnek bennünket olyan hatások. Tudatosan. A fizikai testünk is folyamatosan változik. melyek elősegítik törekvéseinket. Természetesen jogunkban áll megvárni. melyek megkönnyítik életünket az egés­ zséghez vezető úton. befoghatjuk ezt a szelet. annál gyorsabban fejlő­ dik ki a kór. A változás az élet minden területén folyamatos. sejtjeink állandóan pusztulnak. amikor szí­ vem minden szeretetével.8) Változás Szerepe igen meghatározó a betegség-gyógyulás folyamatában. annál gyorsabbá válik a gyógyulás folyamata. pl. Olyan ez. mint egy késztetés. és közben új sej­ tek születnek. szívünkkel érzékeljük ezeket. hogy a fájdalomhoz másként viszonyulunk. amit befektethetünk az egészség eléré­ séhez!) 9) Elfogadás (Legtökéletesebben akkor tudom elfogadni az anyósomat. Minél jobban odafigyelünk a pozitív változásokra. hogy a kívánt cél felé repítsen. egy apró vágy. mely ott motoszkál bennünk. Hogyan tehetjük meg a legkönnyebben? Szívünkben. elmém minden figyelmével a lányára koncent­ rálok!) Szerepe a gyógyulásban és a betegségben igen jelentős szereppel bír! Miért? 45 . hogy tudomást veszünk-e róla.: a fájda­ lom jelentős erőket szabadít fel. a változásokat nem! (Megjegyzem: az is nagy je­ lentőséggel bír. és ez teljesen függet­ len attól. de ekkor a válto­ zás nagyon erős és sok fájdalommal jár. az apró sikerekre. Megtalálhatók bennünk azok az erők. míg ez az apró érzés mindent elsöprő elementáris erővé válik. Lényünk egy része „pusztul". melyek a változás szelét hozzák.

Történhet regenerálódás. . és ez csak annyit jelent. hogy beteg! Nem többet és nem kevesebbet. Miért? Mert a tudat nem képes elfogadni a beérkező ingereket és így képtelenné válik a feldolgozásra. nem nélkülözhetik egymást. Továbbá bennünk van az a csodálatos öngyógyító képesség. hogy regenerálódási képességünk és ezzel az egészséget elérő ké­ pességünk a lehető legtökéletesebb legyen. hogy nem erőltet ránk semmit. . a szervek újra képződése? Ez az öngyógyítási képesség az Isteni részünkben található és természetesen iste­ ni tulajdonságokkal is rendelkezik. A tudatos elfogadásban van a kulcs. mondjuk a kórokozókat. Vagyis lehetségessé válik: nem fogadja be a léthez szükséges anyagokat. amikor tudatosan vagy tudattalanul segítséget ké­ rünk. akkor a beérkező anyagra. mellyel valamilyen szinten minden teremtett élőlény rendelkezik. akkor nagyon valószínű. Arra.Elfogadni minden külső. hogy kihasznál minden lehető­ séget. és befogadja. mégpedig első lépésként (ha már beteg valaki). A félreértések elkerülése érdekében tisztázom az alábbi kérdést: a beteg­ ség elfogadása még a véletlenül sem jelenti a következőt: beletörődni! Csupán ennyit tesz: most beteg vagyok! Nem többet és nem kevesebbet. de szinte kivétel nélkül mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: hogyan működik a regenerálódás. Az elfogadás három lépése: . Ha el tudjuk fogadni a betegséget.Mert a tudat szintjén jelentkező el nem fogadás depresszióhoz. ha pedig egy helyzetet nem ért.Elfogadni a betegséget. ami az élettől idegen. és ezt vegyük nagyon komolyan! 46 . segít. legyen az tápanyag vagy valamilyen kórokozó. illetve a gyógyulást is. hogy rosszul fog rá reagálni! Ha a test nem képes az elfogadásra. de ezek szorosan összefüggenek. a fizikai szinten pedig betegséghez vezet. az feltételezi azt. de nem biztos. két módunk van. beteg. hogy el tudjuk fo­ gadni az egészséget is. A tudós társa­ dalmat. valószínűleg helytelenül fog rea­ gálni. belső segítséget a gyógyuláshoz vezető úton. helytelenül értelmez. továbbá a megértésre.Elfogadni ezt: lehetséges a gyógyulás. Ez pedig azt jelenti. ezt felfogni.

melyek benned ébrednek. ebbe az irányba halad min­ den teremtett dolog. A fájdalom másik oldala a boldogság. egy új Istenhez igyekszünk mindannyian! Eletünk során törekednünk kell arra. Öröm felé igyekszik! Fájdalomban születtünk: amikor az Úr végtelen magányosságában megosztotta önmagát (ősrobbanás). lényege tulajdonságában rejlik. Az emberi életben növekszik. igyekeznünk kell. de már egy sokkal teljesebb felé. az azt megelőző pillanatban átélte az elképzelhető legnagyobb fájdalmat. Végül: fogadd el azt a segítséget. el kell tiporni „egónkat". Első lépés: felvetni a „talán"-1. lényünk azon része. értelmezhetetlen volt). továbbá azokat az erőket. a bizo­ nyosságot és a hitedet. hogy önma­ gát megtudta osztani. minek nevezzük. 10) A lélek ISTENI szikra. mely rendelkezik minden ősi tu­ dással. Ez az erő tette lehetővé. mondhatni. az immár a felszabadult erővel volt képes a világot megteremteni. de legalábbis hasonlatos. mi több. hogy a MI lényünk előbb-utóbb olyan tökéletes legyen. több oldalról megközelítve kell gondolkodni! Figyelembe kell venni ezt is: ha van betegség. a határtalan boldogságot. énünket! 47 .Szabadabban. A robbanást. Majd ezzel. Most lényünk azon részéről beszélek. van gyógyulás is. Használd a reményt. A lényeget tekintve semmi eltérés nem tapasztalható. mely rendelkezik az Ősi Tudással! Teljesen mindegy. ami Lényünk ISTENI része! Sokan mondják: le kell győzni. amit most nyújtunk neked. ahhoz. Ekkor felfedezte az örömöt. Ez. csupán másként nevezik. Ide. tehát érzékelhetetlen. a megosztást követő pillanatban megszületett a Szeretet (előtte nem nyilvánult meg. mely felé min­ dannyian igyekszünk. és csak ez számít! A lélek az Ősi fájdalomban születik. Nem mehetünk vissza az Ősi Istenhez. tökéletes! A lelket a különböző vallások illetve irányzatok különbözőféleképpen értelmezik.

egyéb esetben a lélek (hatalmánál és erejénél fogva) helyre­ hozhatná azt. fejlődni fog! Abban a pillanat­ ban. olyanná válik. amit elrontottunk! Az ok. E részünk ugyan isteni tulajdonság­ gal rendelkezik. máshol kellene len­ nünk! Fájdalom lényünk azon részében jelentkezik. gyógyító erejének meg­ nyilvánulását: a fájdalom! A fájdalom úgy viselkedik. ahogyan mi emberek azt értelmezzük! Nem szükségszerű. Mi. Lelkünk már tökéletesen ismeri e fogalmat. Visszarohanunk. öröm. mint a testiek. nem vállalja fel valódi érzéseit. amennyit szívünk szeretetétől vezérelve megcselekszünk. tehát már nem kel­ lene tapasztalnia! Illetve nem olyan formában.. hogy „Istenné" for­ málódjon! Figyeld meg jól az iménti mondatot! Az egónk döntéseink hatására változni. hogy visszaszaladjon édesanyja szoknyájához. de mégis meg kell tennünk abból a belső indíttatásból. mi értelme. ez a fal pedig lehetetlenné teszi az erők szabad áramlását! A lelki fájdalmak is ugyanúgy léteznek. mely még nem tökéletes saját értékelésében. „okos". mi értelme. Ha nincs bennünk szeretet. kiűzünk magunk elé egy értelmes célt. Lelkünkben benne van a „minden-tudás". de ez önmagában csak annyit ér.. de közben tisztában vagyunk vele. úgy viselkedik. felnőtt emberek is ugyanezt tesszük. hogy betegeket tudunk gyógyítani. nem csupán annak érezzük. mégis valamely furcsa oknál fogva lemondunk erről a tudásról. mi értelme az egésznek? Az értelmetlen dolgok pedig nagyon rövid életűek! 48 . és aztán visszarohanunk a biztonságosnak vélt helyre. ha van hozzá kedvünk) meríthetünk erőt életünk további részéhez. hogy csodákat tudunk tenni. mint egy fal. mely megakadályozza lelkünk fényének. Mi értelme annak. megtagadja az együttműködést! Tulajdonképpen erről a dacosságról beszélhetünk a betegségek kialaku­ lásakor is. ami a kis­ gyermeket is arra készteti. hogy világot tudunk teremteni és pusztítani. nem ismeri. Lelkünk az a részünk.Én azt mondom: tanítani kell az egót (tudatosan). melyből bármikor (feltéve. Ez valós fáj­ dalom. ha nincs bennünk az öröm és a szeretet. mint egy durcás kisgyermek. hogy a lelki fájdalmat újra és újra átél­ jük. amikor igyekszünk formálni.

ha be akarunk verni egy szöget a falba? De mire megyünk pusztán a fizikai erőre támaszkodva? Könnyen megjósolható az eredmény! 49 . mégpedig úgy. hogy Istenünk megosztotta önmagát. Mire megyünk (pusztán) a gondolat erejével. melyet szabadon tudunk felhasználni céljaink elérésének érdeké­ ben. mint a benne lakozó lélek. Mint ahogyan minden embernek más és más jelenti az igazi örömet. és szabad akaratot kapott! A szabad akarattal rendelkező részünk a szellem. mindegy hogyan nyilvánul meg. változnia kell. Mindegy minek nevezzük. a lényeg az. ami a lélek volt. marad­ janak benne. meghatározások és nem látjuk tisztán. a feledésbe merült múltban megszületett lelkünk. a nagy tanuló! Gyakran keverednek a megfogalmazások. hogy szabad akaratából csak azok legyenek. ezért szükséges tisz­ tázni a részleteket. sokkal többnek kell majd lennie a fejlődésben lévő szellemnek! Valamikor régen. Most legyen ennyi elég: állapota nem volt túl tökéletes! Tehát a szellemünknek is alapoznia kell régi. minden egyes célhoz és gondolathoz más energia szükséges. mely folyamatosan törekszik arra. Talán így lehetne definiálni: az energia Isten olyan megnyilvánulási for­ mája. hogy azokat a legmegfelelőbb módon alkalmazhassuk. Valami oka bizto­ san volt annak. Egy új dolog szülessen. de mindnek van egy közös vonása: mindegyik erőt ad. de annál. hogy valami egészen más jöjjön létre. aki szabadságot. Olyanná kíván válni. de ennek az újnak a régire kell épül­ nie. hogy erejét használhatjuk! Meg kell ismernünk ezeket az erőket. melyekből megszülethet az Új! 12) Az energia sok megnyilvánulási formával rendelkezhet.11) A szellem örök változó. Szellemünk rendelkezésére áll egy igen komoly isme­ ret (a lelki ismeret). az örökkön formálódó. melyik részünk milyen célt szolgál. úgy minden szervhez. amit felhasználhat a fejlődéséhez. hogy olyanná váljon. Szellemünk lényünk azon része. eredendő tudására.

hogy sike50 . hogy komolyan vegyük magunkat és problémáinkat. a hasmenésre: azzal. nem teljesedett be. nem fogjuk érezni a gyógyulás fontosságát és ekkor nyilvánvaló. Harcolhatunk elvakultan a betegség ellen és lehetséges. még semmit sem tettél azért. melyek gon­ dot okoztak. vagyis objektív képet mutat mindenről! Hogy úgy lássuk. Ereznünk kell saját fontosságunkat. mellyel meg lehet teremteni az egészséget. de számunkra ez teljesen ismeretlen. hogy látszólag legyőzzük.13) Együttérzés A gyógyulásban betöltött szerepe abban áll. Ez az idea sem úgy kell a gyógyuláshoz. csupán vágyunk rá és hiszünk benne. ami még számunkra nem történt meg. vagy a legegyszerűbb cél elérésről! 14) Hit Hitünk tárgya. de ezzel az egészséghez még nem jutunk közelebb. amit kere­ sünk. lehetséges hogy létezik. erre fel­ tétlenül szükségünk van! Nélküle soha meg nem lelhetjük azt. melyek a csikarást okozták. ahogyan a két láb is együttműködik a cél elérése érdekében! A hit egy arra vonatkozó elképzelés. idegen. de szem előtt tartjuk az egészség és a betegség „érdekeit" is. megfoghatatlan képződmény! Amíg van hit. amikor társul mellé a tudás is.elért . legyőzted azokat. úgy érzékeljük a dolgokat. Az együttérzés nagyon távol áll a sajnálattól és a lekezeléstől! Az együttérzés egy nyugodt. Együttérzésünk alakítja ki azt az érzést. ahogyan vannak. Mégpedig a kettő­ nek ugyanúgy kell (együttműködni. meg kell tapasztalnunk jelentősé­ günket és a betegséget. legyen szó egészségről vagy megismerésről. addig nem számít kézzelfogható. békés. elfogulatlan. Gondoljunk pl. mint az a közhiedelem sze­ rint szükséges! A hit csak akkor. hogy megszabadulsz azoktól az anyagoktól.valóságnak. megtapasztalható . csak is abban az esetben segíti elő a gyógyulás folyamatát. hogy komolyan vesszük a betegséget. hogy bensőd visszanyerje a harmóniát! Miért fontos gyógyulásunkban az együttérzés? Mert ha nem érzünk (magunkkal) együtt. amíg hiszünk valamiben. hogy természetes belső erőink nem élednek fel olyan mértékben. sőt valahol biztosan létezik.

A hit jó. Figyelmen kívül hagyom a jeleket. minden megtapasztalható mellett. következésképpen semmit sem ad (igaz semmit sem tagad meg). hogy olvasod ezt a könyvet. ők tudnak. de megfelelő hozzáállással mindent meríthetünk belőle. A hit jó. gyógyulásunkhoz miért van mégis szükség a hitre? Valahol nagyon mélyen eltemettük azt a természetes elfogadást. orvosságot adnak nekik. gyertyát gyújt a sötétben. tudjuk: van gyógyulás. ébresszük fel a tudást. van egészség! De csak van. de közben fává lett. kiindulópontja volt a hit. Magja. a mi hozzáállásunkon múlik. mert a gyertya fénye elaltatja a valódi fény. a betegségre vonatkozik. Ez természetszerűleg az adott témára. Tudod. vagy tudod? . a prob­ lémára. nem hiszi. magasabbrendűvé. amelyik fel­ szabadít! Nézzük meg a gyermeket: amikor orvoshoz viszik. a világosság iránt érzett örök. Elfogadásból felnőttkorban már csak a rossz elfogadásának a természetessége maradt. Hitünket felhasználhatjuk. aminek „csak" a magja volt a hit. mégis az esetek jelentős többségében megtörténik a gyógyulás! Miért van ez így? A gyermekek nem hisznek. ami kinyitja előttünk az egészség teljességét. amikor a legnagyobb bajban vagyunk. a hit jó. kielégítetlen vágyunkat. Változtassunk ezen. hogy meggyógyul. az elért sikereket. de csak van! Rajtunk. mert reményt ad. amikor saját lábunk helyett a hitre támaszkodunk! Mindezeket vegyük figyelembe. ami feleslegessé teszi a hitet. mert világosságot. amikor hitünkkel foglalkozunk! Van benne jó és van benne rossz. most nem tudom kézzel fogni! Most hiszed. felnőtt a hit és bizonyosság lett belőle. de akkor már nem lehet többé hitnek ne­ vezni. de rossz. amikor azt mondjuk: hiszünk ezt is jelenti: elmegyek minden konkrét. Nekünk felnőtteknek. Bennük még él az a természetes elfogadás.rül! A lényege mindenképpen ez: most nincs itt. mert re­ ményt ad a sötét kétségbeesésben! A hit rossz. azt az oldalát vedd alapul. 51 . melyik arcát vesszük alapul! Javaslom. nem gondolkodik rajta.Elég egyértelmű a válasz. mert átalakul valami egészen mássá.

és csak a tiszta lényeget fogjuk tapasztalni. hogy elfelejtett minden mást. szabadon dönthetünk arról. Ami­ kor másra fordítjuk figyelmünket. de hite annyira kitöltötte. hogy most egy olyan „munkát" végzünk. A pihenést jellemzi. ki hitében már odáig „fejlődött". aminek hátat fordítottunk. hiszen csak ekkor nyílik lehetőség a másfajta nézőpont alapul vételére. „Volt" nekem egy ismerősöm. a jó érzéseket. akár a gyógyuláshoz. nem létezett számára más. Nézzük. amikor megtaláljuk és használjuk azokat a lehetőségeket melyek általa kerülhetnek elénk az életben. elengedni nyomasztóvá vált gondjainkat. képzelődünk. de a következő pillanatban vegyük észre a visszajelzéseket is. hogy szabadon választjuk. Hitte: Isten segít. akár a boldogság­ hoz. Ebben a helyzetben pedig könnyedén meglelhető a szükséges megoldás. hogy helyette tegyenek. Ha nem pihenünk. ami kizökkent a hétköz­ napok taposó malmából. mit is jelent a lustaság szó. Emlékezz erre a lehetőségre a be­ tegségekkel kapcsolatban! 15) Pihenés Könnyen belátható és megérthető. melyekkel aztán élünk! Éljünk. Milyen nagy szó ez! Találjuk meg a lehetőséget és éljünk vele. meg­ szűnik nyomasztónak lenni. Vagyis amikor átadjuk magunkat a pihenés­ nek. de inkább a fogalom: a lustaság egy olyan tevékenység. de közben továbbra is egyhelyben ülünk. hezi­ tálunk. hogy valóban kikapcsoljunk. Megoldás. Igenis lesz! 52 .Tegyünk így mi is. megszabadulunk eddigi előítéleteinktől. ami feltételezi: később (talán) nem lesz belőle baj. Ekkor szakadunk ki érzelmeink erős kötelékéből. ami eddig befolyásolta tetteinket. Talán nem lesz belőle probléma. az. he­ lyette éljenek. Lehetőség. előbb vagy utóbb lustává válunk. a többi már csak rajtunk múlik. Fontos. de a lényeg: hite egész életét kitöltötte és már nem maradt ideje cselekedni! Csak várt és várta. gondolkodásunkat. csak a hite. és ezek alapján cselekedjünk. mennyire fontos kiereszteni a fáradt gőzt. azaz használjuk őket. Cse­ lekedjünk! Ezt bizony gyakran elmulasztjuk! Gondolkodunk róla. Ez mind nagyon szép és jó. higgyünk. sőt elengedhetet­ len. a tiszta gondolatokat. A pihenés és a lustaság az érem két oldala. hogy a segítő kezet már el nem fogadhatta! A hit akkor nyer értelmet.

A tudat az agy sejtjein keresz­ tül adja át tájékoztatásait a testnek. nyúltagy a gerincvelővel együtt képezik a központi idegrendszert. melyeken nem kell sokat gondolkodni. hogy valami is változik életében. csakhogy olyan dolgokat. Itt kerül feldolgozásra minden begyűjtött ismeret. ahol összefutnak a különböző pályák. hogy a lusta nem tesz semmit. tesz. Dehogynem. fordítja az észleléseket a másiknak. illetve a szellem számára. AZ AGY Fizikai oldal: A központi idegrendszer a koponyaürben elhelyezkedő képződmény. mint egy rádió adó-vevő. A nagyagy két féltekére oszlik s felszíni szürke állományát tekervények és barázdák szabdalják. Lelki oldal: Agyunk idegközpont. A kéregállomány és az alatta fekvő. E bonyolult domborzati térképre a tudomány már nagyjából felrajzolta azon központok területét melyekhez különböző tevékenysé­ geink köthetők.Itt nem beszélhetünk arról. az idegingerületek lehetséges útja szinte csillagászati mértékkel mérhető. és természetesen fordítva 53 . hiszen nagymérvű agykárosodások esetén is más területek képesek átvenni feladatokat. A nagyagyhoz csatlakozó közti agy. amely mélyen az agykamrák falában lévő fonatokban termelődik. melyben az összeköttetések száma. érzékeli és átalakítja a kapott jeleket a fizikai test. Ugyanakkor az is kiderült. hogy a szellemvilág hangjait halljuk. vagy érzékeljük. Mivel az imént említettek nem egy „nyelvet" beszélnek. valamint egy többrétegű burokrendszer biztosítja. Védelmét a csontos boltozat. A lehető legkisebb annak az esélye. Az agyvelő hasonlóan működik. kisagy. pályákat tartalmazó velőállomány egy hihetetlenül összetett térháló láncolata. Gondoljunk bele: igazából milyen ritkán fordul elő. Tudatunk az agyhoz szellemi és fizi­ kai síkon egyaránt kapcsolódik. sokmilliárd idegsejt kapcso­ lata. hogy semmi sem rögzített egyértelműen. Az agyburkok lemezei között az az agyfolyadék kering.

A csakrák állapotából. kézzel fogható elváltozást. hogy ráébredjünk valójában. mi­ lyensége szerint. Csak ekkor tudjuk a dolgok valódi természetét megismerni! Érezhetjük az apró hiányosságokat. Röviden: a test olyanná válik. Minden felmerülő diszharmónia. gondolatai. a valódi kapcsolat kialakuljon. E területek energiái leginkább a célok kitűzésében és ezek elérésében segítenek. mely részünk szorul „fejlesztésre". de volt (van) valamilyen „baja". az akarat kinyilvánítással van kapcsolatban. ami a tudat tulajdonságai. Szoros összefüggésben van az akarat különböző megnyilvánulásaival. Tulajdonképpen egy (kétirányú) érzékelő.tudatos . tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is. Ilyenkor érdemes segítséget hívni. melyek még nem hoztak létre konkrét. de nem feltétlenül önmagunkban. 54 .állapotra van szükség. amilyen a tudat. Nincs mihez viszonyítani. amikor az ember tudata kissé beszűkül és nem képes önmaga elé célokat kítőzni. Pl. Homlok tájék: Jelentősége az akarattal. vagy azokat megvalósítani. a hirtelen fellépő vagy folyamatosan jelentkező fájdalmas területekből könnyedén kikövetkeztethető az a lelki állapot. betegség a tudatból indul. Önmagunkat vizsgálva nehéz feladat ezeket észlelni. szüksé­ ges egy különleges tudatállapot! Ugyanígy egy különleges . Ahhoz. átalakító szerv. diszharmóniákat. amikor vizsgáljuk önmagunkat (másokat). illetve meg nem nyilvánulásaival. hogy érzé­ keljük. tapasztalásnál is elenged­ hetetlen a viszonyítás. amikor elzárkózik az örömet okozó helyzetei elől. aminek eddig nem tulajdonítottunk jelentőséget. hiszen önmagunkban (minden visszatükröződést nélkülözve) lehetetlen értelmezni tetteinket.: tompa fájdalom jellemezheti a területet. Márpedig az érzékelésnél. területhez tartozik egy-egy jelentés. Tompaság és dekoncentráltság fogja jellemezni életét.is igaz. ott ered gyökere. felfogjuk. hogy a kapcsolat. mi zajlik az agyban. hogy érzékelje egy „kívülálló" a bennünk lezajló folyamatokat. A könnyebb megértéshez térképezzük fel az agy lelki jellemzőit. Itt elsősorban a tünetekről és azon diszharmóniákról beszélek. Ennek jelentősége akkor fog előtérbe kerülni. hiszen minden részhez. érzései alapján átalakítja a fizikai létet.

a csakra érzelmi (bal) oldala mutat beszűkü­ lést. bizonytalanok. és a betegség kialakulása. A beteg valamilyen érzést. De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konf­ liktus támadt az érzésvilágában. az álmodozást. az „benn" a testben már a jobb oldalon fog feltűnni. mint hegymászóknak a kötél.viszonyra vonatko­ zik. Tehát. az agyban az ellenkező oldalon lesz. 55 . úgy az is éppen fordítva tükrözi vissza a kívül megjelenő sajátossá­ gokat.bizonytalan . Ennek következtében rájuk erőlteti akaratát. valamit pedig szeretne elkerülni. Pl. Előfordulhat az ellenkezője is. Mindkét esetben előfordul a csakra deformálódása a lelki egyensúly megbomlása. Tarkó: Azt és úgy érzi. Tehát ami a csakrában jobb oldalon jelentkezik.A célok kitűzésének és az elérésükhöz szükséges energia befektetésének jelentősége a kapaszkodóban van. akarva-akaratlanul is figyelmen kívül hagyja. sokkal könnyebbé. erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat. Homlok (jobb oldal): Ezen az oldalon az érzések jelentkeznek. Gyakran előfordul: görcsös igyekezetében. Homlok (baloldal): Fizikai dolgokra. a fokozott akaratot helyezi elő­ térbe. hogy elérje kitűzött céljait. amikor itt érzékelünk diszharmóniát.célok tisztázatlanok. Az agynál illetve a fejnél figyelembe kell venni egy „furcsa" tulajdon­ ságot: miként a szemben illetve a fényképezőgépben fordított kép jelenik meg. amikor a beszűkült hozzáállás helyett a fokozott tevékenységet. valaki megpróbálja irányítása alá vonni gondolko­ dásmódját. de ennek van egy másik vetülete is: nem vállalja fel az eset­ leges kritikákat. az azokhoz való . stabilabbá teszi a cél felé haladást a nehézségek között.érzelmi . Minden más megegyezik a jobboldal jellemzőivel. akkor az önmaga elé kitűzött . Szükséges ez a kapaszkodó. hogy másoknak is vannak érdekeik. érzelmet akar elérni.

Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal. Fejtető: Az elszakadás. El­ temetve ugyan. az önállóság megtapasztalásából fakadó bizalom és odafordulás diszharmóniájára lehet következtetni az itt jelentkező műkö­ dési zavarokból.még saját magának sem! Fejtető (Baloldal): A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett. nem mondja el . nem fordul hátra. vagy éppen ellenkezőleg: félreértelmezett. de . érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás. a meg nem értés! Ez még . de ezt most nem tartom idetartozónak. szeretné elkerülni. Lehetne az ide vezető utat sokkal bővebben is értelmezni. viszonyulási sémát választja. de elfogadja stb.mégis . tünetet. Tarkó (jobb oldal): Az érzésekre. melyek gyakran a múltjában keresendők.önmagában . de nem teszi. Vagyis a konkrét. Itt a konkrét kézzel fogható.Nem néz szembe. hogy megvizsgálja eddigi életét. Hiszen nem képes elhinni: létezik számára segítség. Tarkó (baloldal): A ráhatás. de tisztában van a valósággal! Ott bujkál benne a valóság érzése. fizikai léttel.mások gondolata.nem okozna különösebb problémát. de a kettősség tovább­ ra is fennáll! Szeretné. mely mellett megtalálható a biztos támasz tudata jelentős belső erőt képvisel. a konfliktus fizikai eredetű. nem mer „konfrontálódni". anyagi segítségekhez való viszonya van olyan szakaszban. Felmerülő anyagi és érzelmi problémáit nem adja ki. az igaz érzés. A bezárkózásból fakadó segítségkérés elmulasztása. de „tudatosan" másik megoldási. amikor sem kérni. Az anyagi világ megoldatlan. félreértett dolgaiból ered. sem elfogadni nem képes a segítő kezet. feldolgozatlan. Az önállóságban. megtapasztalt fájdalmat. a segítség el nem fogadása takar egy bizonyos fajta hitetlenséget. 56 . jellemezhető. akarata hatá­ rozottan érezteti hatását életében.

Érzéseiben. és ez annyira leköti erőit. mint eddig értelmezte? Lehet-e más megoldás is? A legfontosabb része ezeknek. sem kedve. mert más esetben ez nem okoz­ na lelki-testi diszharmóniát! Szellemi gyógyítása: Az „Élet Koronájából" (A Spirituális Útmutató Szellemi Vándoroknak c. anyagi dolgok meg nem értését képviseli. könyvem részletesen tárgyalja) húzzuk ki a felgyülemlett feszültséget 57 . hogy figyelmesen kérdez­ zünk. Gondjai. Szeretném hangsúlyozni: neki ez a hozzáállás igen kényelmetlen! Halánték: A Baloldal a földi. A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értetlenségét jelzi.Fejtető (jobb oldal): Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér. fájdalmában sebeit nyalogatja. valóban úgy vannak-e dolgai. hogy kizökkenjen az eddigi (rossz) hoz­ záállásából! Rossznak kell lennie ennek. hogy semmi másra nem marad ereje. és nem kap segítséget. illetve a beteg (önmagának) tegyen fel kérdéseket. rányomják bé­ lyegüket minden érzelmi meg. A továbbiak jelentése megegyezik az előzőekkel. lelki konfliktusaiban (melyek jelentős hatást gyakorolnak rá). Azonban szorosan idetartozik még: erősen gondolkodik a probléma lehetséges megoldásán. csak egyetlen dolog. Annyira gondolkozik rajta. mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem képes bejutni tudatába.és meg nem nyilvánulásaira. akadályai azok. vagy gon­ dolat tölti ki életét. a gyógyulás útja: Nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. Gyógyítása. nyomasztják. melyek gyötrik. mégpedig az alábbi témakörökben: Hogyan áll a segítség elfogadásához? Elfogadja-e a felé nyújtott segítő kezet? Ad-e segítséget (önzetlenül)? Az iménti kérdések célja a következő: kétség ébredjen benne. Érzelmileg erősen befolyásolt.

) Az agyfüggelék elülső lebenyében sajátos mirigysejtek foglalnak he­ lyet. vezérli a szervezet hormonháztarását. amely a női és hím nemi hormonokat szabadítja fel. században is elterjedt volt. Más néven agyfüggelék. feltöltjük a nyugalmat.és a simító mozgást mindaddig folytassuk. Ugyanakkor a petesejt vagy a spermium fejlő­ dését is szabályozza. hogy gyorsabban emlékezzen a szervezet. a 58 . ez a vélemény még a XVIII. Majd a megtisztított helyre a biztonságosabb gyógyulás érdekében. E helyen keletkezik a festékanyagokat tartalmazó sejteket. (A régi orvosok különös elképzelése az volt. az ösztrogénnek a kiválasztását segíti elő. AGYALAPI MIRIGY Fizikai jellemzők: Irányító szerepet tölt be. amely az agyalapon a töröknyereg elnevezésű csontmélyedésben foglal helyet. míg szúró érzést tapasztalunk a kezünkkel. kisebb cseresznye vagy babszem nagyságú belső elválasztású mirigy. mint szenvedély vagy szokás. továbbá az is. ami megakadályozta a Fény szabad áramlá­ sát. ezek termelik a növekedési -.és a mellékve­ sekéreg-serkentő hormon. Mun­ káját a Toboz-miriggyel együtt teljesíti. szoros összhangban. de a simító moz­ gással feloldjuk azt a falat. harmóniát teremtő erőkkel. Valamint itt épül fel. hogy tüszszentéskor az „egészségére!" felkiáltással kívánunk jót a másiknak. melyekre szüksége van. amely a női nemi hormonnak. Itt keletkezik továbbá a sárgatest serkentő hormon. hogy ez a mirigy az agy­ ban működő szellemeket mintegy „leszűri". A lejátszódó folyamat: Tulajdonképpen nem veszünk ki semmit a betegből. innen adagolódik az emlő fejlődését és a tejelválasztást serkentő hormon. majd így a rossz gondolatok orrváladék alakjában távoznak el. Erre vezethető viszsza a tubákolás. Hogy az orrfolyás az agyat tisztítja. Majd szívünkre koncentrálva töltsük fel azon szellemi erőkkel. a pajzsmirigyserkentő.

Mikor ez utóbbi a normális alá süllyed. Ennek lényege a következő: amikor egy adott hormon szintje emelkedik. Lelki jellemzők: (lásd még a kapcsolódó szerveknél) Az iménti alapján kiderült: a hormonokkal. egy ismételt. hanem a hypothalamuszban képződnek. Ezenkívül ez a terület szabadítja fel a terhes méh összehúzódásért felelős oxytocint. tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete. Ha fejünkben. ez az esemény egy visszajelzés formájában feljut az agyalapi-mirigybe. mire az ellentétes irányú parancsot ad. melyek mellé társulnak. Ezáltal magának a célhormonnak szintje is csökkenni fog. vagyis a tűzzel van szoros összefüggésben. Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem élése. Végezetül az elülső lebeny felelős az ópiumszármazékokkal rokon endorfinok szintéziséért. A hormonok szintjének szabályozása a negatív visszacsatolás elvén működik. mellékvese) nem kapnak táplálékot. és egy életen keresztül tart. továbbá a vérnyomást emelő és a vesében a vízkiürítést sza­ bályozó vegyületeket. me­ lyek képessé teszik az adott szervek ellátását. cselekvési módnál szá­ mításba kell venni azokat is. 59 . meg nem tapasztalása. Ha nem kapnak táplálékot. Hihetetlenül bonyolult vezérlő működése az agyalapi mirigyet a többi belső elválasztása mirigy működésének karmesterévé teszi. s az itt keletke­ ző vegyületeket agysejtekre gyakorolt hatásuk miatt nyugodtan nevez­ hetjük örömmolekuláknak. amelyikkel összefüggésbe hozható a kialakult működési zavar. melyek nem itt. nem érezzük át elért sikereinket. pajzsmirigy. Ez a finom hullámzás tehát élettani jellegű. hogyan várhatjuk el tőlük az optimális működést. de ellentétes jellegű üzenet jut fel. ezek a szervek (pl. vagyis a serkentőhormon szintjét le­ csökkenti. Az agyfüggelék hátsó lebenye idegszövet jellegű.pigmentsejteket serkentő hormon is. Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni: nem egyedül itt jelentke­ zik probléma! Így a megkeresendő viselkedési. Ennek tudomásulvételekor az agyalapi-mirigy újfent megnöveli a serkentőhormon mennyiségét. Tárolóhelye azon hormonoknak.

van jó. Mindebből következik. és van gátló rész is. valamint az ezek viszo­ nyából egyenesen következő identitást. szeret­ ne kitörni szorult. Ha baktérium idézi elő. az intenzív betegellátás teljes fegyvertárát igénybe kell venni. segítő anyagokat. hidegrázással. tehát nem kerül be a „köztudatba". szűk környezetet mutatja. Jellemzője a hirtelen kezdet. amikor az égést tápláló. de ettől függetlenül kifejti hatását. sokk. illetve agy víz áramlik folyamatosan. az sür­ gősen ellátandó.) Az ellentét sajátossága. Amennyiben ezt a részt átfordítjuk a tágabban vett emberi környezetre. akkor megrendül a látszólago­ san megszerzett biztonságérzet. elkezd lázadni. s a közöttük lévő résrendszerben vér. Az ént a családja veszi körül. fejfájással. illetve az egyént bonyolult én-védő mechanizmu­ sok óvják a nem kívánt hatásoktól. akkor az agy az egyént (tudatot). Ha az idegrendszer e területét fertőzés éri. s végül is gennyvérüségről beszélhetünk. háromrétegű burokrend­ szer fogja körül. és keringés-összeomlás. Amikor ebben a kör­ nyezetben valami ellentét formálódik ki. minden külső behatás ellen. Lelki jellemzői: Az agyat védő hártya. Az emberi tudatot. Azaz. energiákat. míg az agyhártya a szűken vett családot.AGYHÁRTYAGYULLADÁS Fizikai jellemzők: Az egész központi idegrendszert egy sajátos. hogy a gyógykezelés egy igen összetett és nehéz feladat. hogy nem feltétlenül kerül felszínre a konfliktus. óvja a világ „káros" tényezőitől. A gyógyulás útja: Első nekifutásra azt is mondhatnánk: fejezze be a lázadozást. védi ezt a bonyolult idegközpontot. Ezt a kitörési vágyat tük­ rözi a gyulladás. védi. Ez a mechanizmus rendelkezik mind­ két tulajdonsággal. A beteg rosszul érzi magát a kialakult helyzetben. nyomasztó konfliktusaiból. életet fenyegető állapotot jelent. lelki erőket máshová irányítja át! 60 . (Ebből tud a későbbiekben kialakulni a betegség. Ezt gyorsan követi a vérnyomászuhanás. betör az egész vérkeringésbe is. hagyja abba a hiábavaló erőlködést és a túlzott alkalmazkodási vágyat! Ez így szép és egyszerű feladat! De megvalósítani lehetetlen! A gyulladás akkor fog csökkenni és megszűnni.

védett.Amikor átirányítjuk erőinket. az érintett területen az agyállomány körülirtan elhal. és nem élte meg azo­ kat! AGYLÁGYULÁS Fizikai jellemzők: Ha az agyban vérkeringési. lázadásnál mindig fellép egy bizonyos fokú .lelki elégedetlenség. lágy. hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gondolkodásmódját illetően. Érfal-elfajulás (meszesedés) fog kialakulni annak következményeként. majd ez a rész sejtoldó enzi­ mek hatására ellágyul. Annyira lemond. fájdalmas út követ­ keztében lemond. automatikusan kivonulunk a beteg területrő1 de ami a lényegesebb: egy konkrét j ó i behatárolható cél felé vesszük irányunkat! Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? A gyulladásnál. ahol árnyékos. Lehet félelem és aggódás. Igyekszik elkerülni az összeütközést. elrejtett terület található. Beszűkülnek az erek. mert már túl nagy benne a nyomás. ám roppant fontossággal és jelentőséggel bír a beteg számára. 61 . nem is létezik ez a képessége. Lelki jellemzők: Értékes emberről van szó. a külvilág szeme elöl is elrejteni problémáit. Ezt az utat választotta a további konfliktusok elkerülésére. Túl nagy a nyomás. mert nem enged szabad utat a kicsi. A pépszerű anyag immár élettelennek mondható. hiszen félelmek. ahol csökken az áramlás. s ezzel ellátási zavar keletkezik. a lényeg: ragaszkodik problémáihoz. hogy úgy hiszi. Le­ het ez egy „apró" dolog. az ügy szempontjából lényeg­ telen mitől fél. ami a hordalékot mindig egy adott helyre rakja le. kikerülte. Borsónyitói akár ökölnyi kiterjedésig változó. amik eddig is jelen voltak. foszló állománnyal kitöltött üregek jönnek létre. Tehát itt olyan élethelyzeteket kell megtalálni. és hasonlatosan viselkedik a folyóhoz. Természetesen olyan helyre. de értékeiről a hosszú. könnyen elengedhető indulatoknak. de lemondott róluk. Igyekszik önmaga elöl is. aggodalmaskodások gyötrik.

életének azon részét. nem meri felvállalni lényének. Megjegyzem. Tehát önszántából nem növekszik. Szerencsétlen. képes rész.idővel . Fontosnak tartom elmondani: az elhalt részeket az agy . amelyik alátámasztja jobbik oldalát. vagy ha mégis. elveszít bizonyos képességeket: lá­ tás. de a kockázat továbbra is fennállhat. Felállítja. jól behatárolható az a probléma. rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés. melyek előidézik az elhalást. mert már annyira megszokta szerencsétlenségét.és teljes feladatokat átvállalni. arra nincs szüksége. rövid időn belül megszűnnek! A szükségtelenné. tehát az fölöslegessé válik. mint az Élet: minden esetben utat tör(ne) magának! Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítani számára. Igyekszik pótolni az használhatatlan részeket. haszontalan dolgok a teremtett világban nem léteznek. Ugyanakkor jelen van egy másik fajta bizonyosság is . A gyógyulás útja: Tornáztatás! 62 . mint rög. tudja: igenis szerencsés! Akkor hol van a probléma? A konfliktus abban áll. Az értelmetlen. Igen erőssé válik benne a hit. amennyiben ez az értékcsökkenés ki­ terjed életének más területeire is.hiszen az agyi katasztrófa környékén megteremtődnek azok a feltételek. mert halmozódni szoktak a bajok. Az agyunk (szervezetünk) is úgy működik.másként nem okozna szenvedést a szerencsétlensége -. bizonyosság: ő szerencsétlen ember.az ember. akinek semmi sem sikerül. hogy továbbra is tökéletesen tudjon működni. élettelenné (halottá) vált dolgok pedig természetüknél fogva fokozatosan szétesnek. stb.vagy egészen másra használ . Agyvérzés következtében is létrejöhet lágyulás . nem terjed tovább. hogy nem ismeri.Vérrög. bomlásnak indulnak.amennyiben a beteg túléli .képes kiváltani. ezeket az akadályozó tényező­ ket saját maga állítja fel. hogy „ne kelljen" másként viszonyul­ ni. Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan megbomlik: eddigi képes­ ségei a feledés homályába vesznek. (lásd még: agyvérzés) Körülírt. Márpedig ez a veszély igen jelentős. hallás járás. amivel évek óta küszködik (lásd még agy). (A baj nem jár egyedül!) Amit nem használ .

Ezáltal megbomlik lelki egyen­ súlya. s ez bekövetkezhet sajátos körülmé­ nyek között is (pl. Ha éjjeli bevizelés for­ májában nyilvánul meg.félelmeket jelez. Érzi a szülők között feszülő ellentmondásos . ez jelen esetben lé­ nyegtelen. De a meglévő . túlreagálva válaszol minden diszharmóniára.részeket a megfelelő. ha időt ha­ vunk a körülötte lévő területek többé-kevésbé helyettesíteni tudják a kiesett részeket. azt hiszi.fel nem térképezett. melyek így. amikor a beteg nem tudja tartani vizeletét. habár az elhalt részeket mozgatni lehetetlen. ki nem mondott dolgokra és érzelmileg nagyon erősen kötődnek szüleikhez (ez így ter­ mészetes). Lelki jellemzők: Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló működési rendel­ lenesség. heves félelem).kérdéseket. nevetés. amely jelentkez­ het csak éjszaka. ami körülötte és persze benne zajlik.Lehetséges a tornáztatás. melyekről a gyermek előtt szó sem esett . Előbbit általában 6. mert őbenne már kialakult egy konkrét elképzelés).amelyeket a szülők elhallgattak. A „labilitásnak" köszönhetően félreérti a családi légkört. fel nem fe­ dezett. akkor a gyerekkori neurózis vezető tüne­ tének kell tekinteni. indirekt módon nyilvánulnak meg. ami igen gyakran megbúvó . Érthető módon érzékenyen. boldogító dolgokkal való foglalatoskodással erősíteni. tudat alatt megtapasztalja 63 . így igyekeznek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre). Mint tudjuk. A vizelést kísérheti parancsoló vizelési inger. vagy nappal is. Tehát nekünk ezt kell elérni! ÁGYBAVIZELÉS Fizikai jellemzők: A vizelés akaratlagos szabályozásának hiánya. problémákat is érzi. támogatni lehet. Lásd még gyermekbetegségek! Az anyaméh közelsége és a gyermek fogékonysága következtében azo­ kat a kimondatlan szavakat.ép . nem szeretik! (Ha szeretik. Oka: Ebben a korban még nagyon fogékonyak a szellemi. utóbbit 3 éves koron túl tekintjük kórosnak.vagy számára annak tűnő . ha nem. be nem vallott .

bajt érzékel. Gyakran a szülők közötti feszültségeket reagálja így le. amikor ella­ zult fázisba kerül az ember. a nem éber. az alváskor. hogy tudatosodjon a probléma. minden teremtett léleknél megfigyelhető: igyekszik szabadulni a kötelékektől. és mindent ezek szerint ítél meg. már­ pedig itt erről szó sincs! A felszín alatt megbúvó konfliktusokra a gyermek akkor lesz fokozottan érzékeny. Válasszák külön a munkahelyi és a családi problémákat. és ezzel az ernyedtséggel van szoros összefüggésben az akaratlan vizelet­ ürítés. Rákérdezésre nagy valószínű­ séggel ezt nem tudják megválaszolni. a feszültségektől. Nem feltétle­ nül ölt ez határozott formát. mely belül mun­ kálkodik. Az ágybavizeléssel magukra és a problémájukra „kívánják" felhívni figyelmet. elhallgatják. érzékelhető hatását (ágyba vizelés). Az eddig uralkodó feszültség távozik. Miért pont a mélyalvás állapotában következik be a nem kívánt ered­ mény? A mélyalvás a pihenés azon szakaszában következik be. amit képtelen volt feldolgozni. amikor az apá­ nak túlzott vágyai. tudást. A gyermek feszültséget. A gyermekekben bennmaradó feszültség megakadályozza. de ami ennél lényegesen fontosabb: így viszonyul szüleihez. Igyekszik meg­ szabadulni az iránta támasztott követelmények súlya alól. Ennek következtében erre a nem tudatos élményre fog ala­ pozni. hogy fel­ fogják életük pozitív megtapasztalásait. Az idegőrlő feszültségeket az „elmondással" sokkal könnyebben lehet megoldani a veszekedéseket mellőzve. Magyarul: úgy érzi. nem szeretik szülei és ez az érzés akkor fokozódik leginkább. bizonyosságot tovább fokozza. Mivel nem kerül felszínre. de annak feltétele. hogy nem beszélnek róla.a veszekedések felkavaró érzelmeit. így könnyen azt a következtetést vonják le (akaratlanul) nem szeretik őket. Gyógymód: Csak a szülők tudják hatékonyan megszüntetni ezt az akadályt. miután tisztázták érzéseiket gyerekük iránt. ellazult állapotban fejt ki jelentősebb. de a gyermek így érzi! Van más módja is a szabadulásnak. amikor (burkolt vagy nyílt) konfliktus feszül közöttük. kívánságai vannak a gyermek képességeit illetően! Ezt az érzést. 64 . Különösen igaz ez. Természetes reakció. ha élete során volt egy olyan krízishelyzet.

Szé­ dülés-. figyelmen kívül hagyva minden tényezőt. tudd min­ dazt. Bármely agyi verőér időleges összeszűkülése értelemszerűen a mögöttes. Ennek a ragaszkodásnak a gyöke­ rei rendkívül sokrétűek lehetnek. A lényeg ebben rejlik: elfelejtette. A görcsös akarásából.és beszédzavar. amit szintén nagy gondolkodások. a másik. zsibbadás és gyengeség a ro­ ham formájában fellépő átmeneti vérellátási zavar jellemzői. gondolkodásából. örömteli cél elvesztésétől való félelem. amit a beteg jelentős erőfeszítések árán megvalósít. akadály. vagy akár egy szép. hogy fájdalmas! Fájdalmat ébreszt bennünk: a nyomasztó emlék. Egyik. és felcserélte egy görcsös akarással. ragaszkodásból egyenesen kö­ vetkezik. sugározzák ki rá. amit irántad érzek). az agya úgy viselke­ dik. Viszont embóliák. melyet iránta éreznek. Egy olyan akarással. amikor a kicsi már elaludt (elalvás után 5-10 perccel) üljenek az ágya mellé. járás. élete során valahol elhagyta a lazasá­ got. amikor tűzön-vízen keresztül. bele értve a visszavisszatérő hisztériás kitöréseket is. mint egy felakadt lemez: csak ugyan azt szajkózza! 65 AGYÉRGÖRCS . tétovázások következtében elmulaszt megtenni. kettős látás. csak ez lebeg a szeme előtt. ér­ szűkületek előidézhetnek ijesztő . s a szeretetet. Az „agyérgörcs" népszerű kife­ jezés.Majd este. hiszen annyi mindenhez vagyunk képe­ sek görcsösen ragaszkodni! A ragaszkodás tárgyáról azt azonban tudni kell. Fizikai jellemzők: Az emberi agyon percenként 8 dl vér áramlik át.s szerencsére múló . aggódás. Lelki jellemzők: A görcs tulajdonképpen egy tömb. hogy a milli­ árdnyi idegsejt energiaszükséglete igen magas. ám az agy erei kevéssé képesek aktív összehúzódásra. jelezve. Néhány héten belül meg fog szűnni minden tünet. a nyugodt tettvágyat. általa ellátott terület oxigénhiányos állapotát fogja előidézni. hogy semmi mással nem tud foglalkozni. Mi is rejlik lelki hátterében? A betegségnek két oka van. (Erre gondoljanak: szívem minden szeretetét kiárasztom.tüneteket. mely a keringési zavar okozta görcsös fájdalomra utalhat.

fél. másrészt viszont harcol ellene. a szorongatottság érzése következtében az egyén úgy véli.az agyállományon belül futó ereknek nincsen beidegződésük. hogy . Egyrészt elfogadja ezt a tényt. s így nem húzódhatnak össze aktív módon. S bár az érpályák bántalmát gyakran jelzi görcsös fejfájás ez nem „érgörcs"'. már könnyű másik utat választani. Élete behatárolttá vált. anyagcse­ rezavar alakul ki. Az életkor előrehaladtával az érrendszer a „civilizált" embernél különös előszeretettel károsodik.Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki. Tönkremenetelének legelterjedtebb formája az érelmeszesedés. a világ nagyon szűk határok közé be. szorongásból születnek (lásd ott). súlyos áramlási za­ varokhoz fog vezetni. mintegy parancsra. Tudnunk kell. szeretné megoldani gondjait. amikor tisztázódik a görcs valódi kiváltó oka. A verőerek falában zajló kóros folyamatok beszűkítik azok belvilágát. az élettér beszűkítésébe 66 . mi okozza a problémát. Itt is ezt kell tenni! AGYÉR-SZŰKÜLET Fizikai jellemzők: Az agyi keringés intelligens szépségét fentebb (agyvérzés) már leírtuk. ennek fokozottan nagy (és rossz) jelentősége van. de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik. Lelki jellemzők: Lényegében megegyeznek az egyéb területen bekövetkező szűküle­ tekkel (lásd ott)! A szűkületek minden esetben valamilyen félelemből. A szűkület mögötti területen ugyanis oxigénhiány.a közhittel ellentétben . Egy olyan nagy energiaigényű területen. A bezártság. A rugal­ masságba fektethető erejét a távolságtartásba. mert „valamilyen'' okból bebizonyította: másként nem élhet. helyes cselekvéssel! Akkor. Gyógyulás: A görcsök természetéhez szorosan hozzá tartozik a másik oldal is: nagyon is tisztában van a helyes úttal. s bárhol történjen is ez az elfajulás. amikor tudatoso­ dik. mi lesz azután. hanem a megromlott vérellátás követ­ kezménye. mint az agy.

A gyógyulás feltétele: elérni. Lelki háttere: A gyulladások az emberi szervezetben abban az esetben alakulnak ki. Azt az örömet. de méreganyagok. amikor a tudatának egy része is beszűkül. Kezelésében lényeges a koponyaűri nyomás csökkentése és a görcsro­ hamok kikapcsolása. AGYVELŐGYULLADÁS 67 . alkohol szénmonoxid is kiválthatják. bénulások és görcsök lépnek fel. leginkább vírusok vagy baktériumok az előidézői. ami felszabadítja! Fizikai jellemzők: Fertőzések következménye ez a kórkép is.fekteti. Lázad a kialakult élethelyzet. Tudatosan úgy viselkedik. a szabad gondolkodás örömét. a gondolkodás­ módban találjuk meg. mikor az valamilyen dologgal szemben ellenállást. Vagyis kezdi tudni: ez a védekezési. amiből kialakult. Ez a behatároltság be fogja árnyékolni a gondolkodás. Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor a legnagyobb az esély. fejez ki (lásd még gyulladás). Azok a területek hidegek. gondolatot vagy élethelyzetet nem tud helyesen értel­ mezni és okulni belőle. a másikon pedig beletörődik. pl. Viharos kezdet és gyors lefolyás jellemzi e betegséget is. Láz. visszahúzódási mód helyes. kómába torkollik. lázongást fejt. törvényszerű. a se­ besen romló tudatállapot tompulatba. megtapasztalni a gondolkodás. összeütközés szük­ ségszerűsége ellen. hányások és igen rossz közérzet mellett a tarkó kötötté válik. Valamilyen célt. vérszegé­ nyek vagy panganak a fizikai síkon. Az új dolgok keresését felváltja az alkalmazkodás. A meghatározó okot. melyeknek a tudatban is beszűkül­ tek.és probléma-feldolgozó képességét. Kimenete mindig igen kétséges. „Harcát" azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázad (törekszik legyőzni). Az ellentétekből ered a gyulladás. hogy beszűkítse gondolkodá­ sát. kreativitását.

A meg nem oldott feszültségek folyamatosan halmozódnak az agyban és tudatban. Lelki jellemzők: Abban az esetben alakulhat ki. s a kitörő vér roncsolja az agyállományt. hogy a négy ellátó ér bármelyikének elzáródá­ sa után a többi még mindig képes az agy minden területének kielégítő vérellátást biztosítani. E heveny. ütésszerü erővel lesújtó agyi kórképet az igen gyors és látványos kezdet jellemzi. A beteg (vagy egészséges) erek valamilyen ok folytán megrepednek. A meggyengülés eredménye lesz azután a kialakuló beteg­ ség. Igen nagy és speciális anyagcsere-igényei vannak.kettő elől. intenzív ellátást igényel. Az agyvérzés kezelése összetett. őrlődik problémáin .AGYVÉRZÉS Fizikai jellemzői: Agyunk idegszövet. kettő hátul -. E bőséggel megáldott és biztonsággal megtervezett rendszer egyik katasztrofális történése az agyvérzés. Gyógyítása: Legjobb ezt a betegséget is megelőzni. Az „ISTENI" ujjal arra a területre sugározz erőt és energiát. s az agy­ alap közepén ezek egy artériás gyűrűt alkotnak. és a védekező mechanizmusok könnyebben kijavít­ ják ezt a gyengeséget. Tisztítani és erősíteni kell az élet koronáját. Az egyik perc­ ben még éber. mozgékony ember a következő pillanatban már akár bénultan fekvő.rengeteget gondolkodik. hogy gondolkodásmódját helyes mederbe terelje.legtöbbször hibás döntéseket hoz . s ennek megfelelően különleges érrendszer látja el. zavart tudatállapotú beteggé válik. ahol kialakult a vérzés. Az emberi agyon percenként több mint 3/4 liter vér áramlik át. Természetesen a betegnek is részt kell vennie a gyógyulásban. hogy tökéletesen megoldja élethelyzeteit. Ez majd meg­ erősíti a sérült részt. Keringése és légzése percek alatt összeomolhat. A nyakban négy hatalmas verőértörzs emelkedik fel . törekednie kell. és egyre nyomasztóbbá válva gyengítik az agyi erek ellenálló képességét.belefárad a próbálkozásba. 68 . orientált. Ennek olyan sajátos elágazódás-rendszere van. ha az érintett személy az alábbi lelki tulajdonságokkal rendelkezik: .

hogy azon pihenjen (lásd még a könyv végén). Okozója a HIV. ha egy pozitív erőket sugárzó kispárnára fekteted. költőien azt kell mondanunk: e parányi támadó ördögi intelligenciával rendelkezik. Gyengeség. A beteg súlyos személyiség­ változáson megy át: koncentráló képessége lecsökken. pontosan ott kezd rombolni. depresszió. hónalj és lágyék te­ rületén előtűnnek a duzzadt nyirokcsomók. Éppen erről a bizonytalanságról szól a betegség. amire szüksége van. majd ezekben szaporodik. A nyirokrendszerben megfertőzi a fehérvérsejteket. lehet rop­ pant határozott. Orrfolyás. mialatt az immunrendszer alattomban gyengül. hogy lassan elhiszi. Később a nyak. Kivé­ telesen megengedve magunknak. a válasz kulcsa rejlik. hasznos ismeretekre és igye­ kezzen leszűrni mindazt. szájpenész jelenhet meg. vagyis az emberi immunhiányt előidéző vírus. gyakran még önmaga előtt is. hogy egy pillatatra elszakadjunk a tu­ domány szigorú nyelvezetétől. S amint az immunrendszer tovább gyengül. amikor az első bizonytalan tünetek fellépnek. he­ veny zavartság lép fel szakaszosan. A beteg lehet nagyon biztos a dolgában. fáradékonyság. amelyeket egy sértetlen immun­ rendszer könnyedén leküzdene. nyirokrendszer és az érintett szervek) Albert kiválóan megfogalmazta a bizonytalanságot. ahol a későbbi védekezés. de ez csak a látszat! Ezt a szerepet játssza. úgy válik a beteg fogé­ konnyá olyan visszatérő betegségekre. köhögés. Az újra és újra támadó fertőzések végül halálhoz vezetnek. Lelki oldal: (lásd még immun-. annyira átéli. lelentös segítséget nyújthat. Fizikai jellemzői: A betűszó „szerzett immunhiányos tünetcsoportot" jelent.T idatosan figyeljen a dolgokban rejlő jó. valóságnak gondolja. Annyira belemerül. A „téveszme" kiteljesedésekor elveszíti természe69 AIDS . lehet nagyon erős. időszakos vagy állandósult láz kísértetében. Sokéves lappangási idő következik ezután. A vírus az általa megfertőzött sejt genetikai állomá­ nya felett már régen átvette az irányítást. majd fogyás és éjjeli izzadások lépnek fel.

és haragvó pillanataiban igyekszik (nem szándékosan) elpusztítani a körülötte lévő dolgokat. Szerepet kell játszania. „gyengeségeit" is megmutatják. elalszik a figyelme. nincs megelé­ gedve! Nincs megelégedve. egyfajta tulajdonságokkal rendelkező emberek kö­ zül nem mindenki betegszik meg (lásd még fertőző betegségek). hogy nem minden betegséget. olyan értelmes célt kell találni. mit is engedjen be a tudat vezérelte immun­ rendszer. Mivel figyelmét más köti le. mert fél az elutasítástól. tudatosan használt erőben van. dühöng. A „mindent elfogadni" elvben sokkal több bosszúságot fedez fel. és könnyebben eljutunk teljes értelmének megismeréséhez. és fel kell használni a gyógyulás útján. Az imént mondtam. ALKOHOLIZMUS Tisztázzuk a kérdést. Újra kell tanulni a védekezés örömét és emellett egy. mit is jelent ez! Bontsuk két részre ezt az összetett szót. Azokat. Úgy viselkedik. és éppen azt nem veszi észre. Gyengül. Azokat az érzéseket. Ez az érzelmi eltolódás erősen gyengíti a lelki egyensúlyban rejtőző láthatatlan energiákat. Gyógyulás: Itt eszünkbe kell jutni annak a fontos emberi tulajdonságnak.illetve a lélek .tes bizalmatlanságát. mert abban az elutasításban nem találta meg örömét (már amennyiben ezt szokta tenni). hiszen azokkal a tulajdonságokkal.megbomlott egyensúlya miatt a test maga is termelni fogja a különböző méreganyagokat. A szervezet elveszíti a meglévő védekező működését. ami akkora erőt képes ébreszteni. Gyakran mindent elfogad. elégedetlen ember. hogy kellően megerősödjön az immunrendszer. nem tud beleszólni. egyedülléttől. mert egyrészt nem egyik pillanatról a másikra omlik össze világa. melyekkel benn találkozott. oko­ san. melyeket fel lehet. Meg kell keresni a különbséget! Ez a különbség pedig a felhasznált. A betegség évekig bujkálhat. nem mindent fertőzést „kap" meg mindenki! Látszólag egyforma. 70 . amit szeretne elkerülni.betegséget okozó vírusokra. másrészt sokáig titkolja valódi érzéseit. mint örömöt. melyek „hibáit". ezzel igyekszik kompenzálni a benne rejlő elégedetlenséget. beenged. ezért a tudatának így kell kielégíteni szükségleteit. Elveszíti védekező képességét.külső . A szervezet . hogy szerepet játszik. a tökéleteset. mint a ha­ ragvó. és nyitottá válik a különböző . de játssza a megelégedettet.

hogy adott esetben az itallal enyhítettük fájdalmunkat vagy éppen fokoztuk örö­ münket. de sajnos ezzel a hozzáállással nem lehet segíteni a betegen. nagyon határo­ zott vélemény alakult ki róluk. elkezdem az adott fogalmat szemlélni. Sokunkkal előfordult már.ha akarok! A kezdet: Ez a függőség nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. konfliktust . A dolgok egy elv szerint működnek. a gond akkor kezdődik. Hasonló a szerepe az emberi életben is. Jelen esetben ez annyit tesz. És ezzel még nincs semmi baj. és nem fogadna el semmilyen segítséget. hagyom. Alkohol: Én mindig. mit is végez az alkohol. hogy valami más utat keresnének és találnának. amikor a megértés. hanem egy igen hosszú folyamat eredménye. elv. hogy minél több ismeret bejöhessen belső lényembe. Ha nem lenne benne semmi rossz. a feldolgozás. a feloldás helyett választjuk az italt. Amennyiben segíteni akarunk rajta. akiknek volt már alkoholistákkal élménye. hogy minden felmerülő. csak ezt hajtogatná: le tudok én szokni róla . meg kell értenünk. hiszen akkor nyúlnak az alkohol után. milyen hatása van az élő szervezetre? Ezt az anyagot általában fertőtlenítésre.akár belső. amivel az élet bizonyos helyzeteit igyekez­ ­­k megoldani. Nem elhanyagolható a következő kérdés sem: miért fordul az ember alkoholhoz? Erre a kérdésre a választ szinte már meg is adtam az alkoholizmus je­ lentésével. ha valamilyen „begyűrűzött" testi-lelki összeütközést nem képesek a saját erejükből megoldani. hogy neki ebben az állapotban van jó és rossz élménye! Ha nem lenne benne semmi jó. amikor valamit szeretnék teljesen feltérképezni. Az alkoholhoz folyamodnak ahelyett. zsíroldásra illetve bizonyos szennyeződések eltávolítására alkalmazzák. tehát valószínűleg a testünkre is ugyanaz érvényes. mire használjuk a fizikai vi­ lágban. már rég abbahagyta volna. akár kívülről érkező . és ez a vélemény igen elítélő. figyelni. 71 .Izmus: Valamilyen irányzat. nem kérne. probiémát. de menjünk tovább! Sokakban.az alkohollal kívánnak feloldani. Tehát merengtem.

melyek enyhülést hoznának a fájdalom perceiben. amely leginkább nyomasztja. . Panasz.. hogy egyedül vagy társsal él. Ez a hangulat el fogja nyomni a kive­ zető út iránti vágyat. de ez leginkább panasz. majd szépen visszarántja. Az alkoholfüggő egyre inkább magára marad. társát. Nem fi­ gyelnek rá. min­ dig a rosszat. saját magának sem vallja be . hogy valóban figyel-e rá.mintegy megerősítésként érlelődik benne a bizonyosság: őt nem értik. amit fel kell oldania valami édesség­ gel. de nem a valódi okokról — hiszen ahhoz nem érzi partnernek a vele lévőket —. illetve nem arra a problémájára figyelnek. senki sem képes megérteni súlyos vívódásait (megjegyzem van benne valami igazság!). Az elnyomáshoz igen nagy testi-lelki erőre van szüksége. meg fogja találni azokat az indokokat. Elpa­ naszolja „gondjait". melyek alátámasztják elveit. a nyomasztó érzéseit nem képes kimutatni. ezáltal egyre csak „temeti" és egyre jobban elnyomja nehézségeit. „Furcsa" dolog ez. Nem képes tudomást venni azon erőkről. Nézzünk meg egy szokványos esetet. hogy képes kijönni. melyekkel önmagának bebizonyítja: értelmetlen dolog beszélni. a problé­ máira senki sem figyel.A beteg lelki tulajdonságai közé tartozik. magányosnak. ennek pedig egyenes következménye lesz: egyre kevésbé fogja . ez az édesség pedig az alkohol cukortartalma.tudja .igazi . vagy inkább annak tudatát. ami hasonlatos a jojóhoz.figyelembe venni életének örömteli pillanatait. Ehhez az elképzeléshez azután megtalálja azon tetteket. Ehhez társul az elképzelés: őrá. hogy a gondjait. A fontosabb viszont ez: saját magára sem figyel.) Beszél. és ez által feloldani. Miután nem képes kinyilvánítani a benne munkálkodó erőket. Egyre inkább megkeseredik élete. úgy tűnhet. Magára marad. és újra erősen markolja.gondjait. hanem a felszínen lévőkről. mert „bonyolult" lelki folyamatok követ­ keztében a benn lévő feszültségek hatására . egy idő után megtelik velük és megcsömörlik tőlük. sőt pontosan erről van szó: mintegy vizsgáztatja partne­ rét. csakhogy egyféleképpen. képes megoldani gondjait. Beszél ő. Szinte teljesen mindegy. a megvetendőt keresi és találja.. kiadni. akkor is elszige­ teltnek. Figyel önmagára. ami egy családban megtörténik vagy történni szokott: valamilyen vélt vagy valós oknál fogva igen erő­ sen lecsökken az empatikus képesség. ami még inkább rontja egyébként sem fényes hangulatát. mi több magára hagyottnak érzi magát. (Amennyiben így áll hozzá.

elmegy a kedve az egésztől. senki nem segíthet rajta! Pedig szó sincs arról. hogy pangó vizek. mert a beteg már nem hajlandó tudást. az igyekezet halálra van ítélve. Amennyiben bármelyik fél nem mutat megfelelő hajlandóságot.ráfogni lehet egyértelműen eldönteni. ha azt mindannyian igye­ keznek megkeresni. bosszant? Stb. hacsak nem az a célunk. nem akar már kijönni. azt akarja. amivel ki lehet jönni ebből a fáj­ dalmas csapdából! A kivezető utat csak akkor találhatja meg.! Ezekkel a kérdésekkel pont ellentétes hatást fogunk elérni. elve­ szítette hitét. A kivezető út: Feltehetünk ilyen jellegű kérdéseket: Miért iszol? Miért nem hagyod abban? Mi idegesít. nem olyan egyértelműek a határok. nagyon kellemetlen dolog együtt élni vele. de gondoljunk bele jobban. Elveszíti a reményt és a tűz kialvásával jelentkező víztöbblet bennragad. Nem akar már új dolgokat tanulni. vagy a konfliktus bennmaradása! Nem is ez a lényeg! Mi most azt keressük és találjuk meg. Ennek egyenes következménye. hogy az adott. hogy végleg megfosszuk magunkat a harmónia megteremté­ sétől! Oka van az ivásnak! (Számára) nagyon jó oka van! 73 . Felszaporodik a víz. hogy helyette oldják meg problémáit és alátá­ masszák különös elképzeléseit! A lemondás oly mértékben fokozódik. és kívülről kell bevinnie a fűtőanyagot (tüzesvíz). Tudom. hogy melyik született előbb. a (házas) társ meg nem értése.Újra megfogja hiszen alátámasztja elképzelését: senki sem érti. Nem lehet . Kialszik a belső tűz. ödémák fogják jellemezni. új ismeretet meríteni. problémás terü­ leteken teljesen megbomlik az erők egyensúlya. hogy segítséget ker! Azt kívánja.

azzal. értelmezi. ami aztán felbukkanásakor ezt a hely­ telen. túlzásba vitt reakciót váltja ki. de nekünk azzal is törődnünk kell. nem lenne oka az ivásra! Van célja. mert jobbat nem talált! Azzal. reagálnia kell! Élethelyze­ teit. hogy erején felül teljesítve igyekszik kivetni szervezetéből. A teljes megértéshez okvetlenül fontos ez a néhány alapkérdés: kit. a személyes boldogságáért harcolhatunk. de már „lemondott" róla. már nem is létezik. elfogadni. nem érünk el (pozitív) sikert! Emlékezz: nem harcolunk semmi ellen.Kellő oka van az ivászatra (és ezt nagyon komolyan állítom). majd az ellenszegülés és végül a „felháborodás" követi. fokozott.' Tehát itt (is) olyan célt. csak egyetlen szemszögből vizsgálja. Ez így igaz is. akivel kapcsolatban kialakult a túlzott reakció. 74 . mert ha (lelke. milyen élethelyzetet nem tud elviselni. hogy miért alakul így és hogyan lehet kijönni belőle. Tulaj­ donképpen ez az allergiás tünet. amiért érdemes küzdeni. miközben pihenésre nem marad ideje. Már az is akadá­ lyokba ütközik. Adhatunk neki célt. ami a sajátja! Van­ nak ilyenek! Vannak céljai.lelki összeütközés vezet. Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett . olyannyira.félreértel­ mezett . örömteli dolgot kell találni. ALLERGIÁK Lelki jellemzők: Orvosi szempontokat figyelembe véve az allergia kialakulásának egyik fő oka a meggyengült immunrendszerben keresendő. mit. akkor meg minek küzdjön érte'. hogy azt hiszi. hogy valamit tiltunk. Folya­ matosan rosszul válaszol a létrejött nehéz helyzetekre. hogy valami ellen lelkiismeretfurdalást igyekszünk ébreszteni. életéből? A kérdésekre adott válaszok szerint fog kialakulni az allergia. de ez nem lesz a sajátja és nem is fogja magáénak érezni! Ha nem érzi sajátjának. hogy mindig ugyanazzal a problémával szükséges szembenéznie. A védekező rendszer meggyengülése a fáradtságban keresendő. mert hosszabb idő elteltével belefárad. illetve azt a személyt. tudata mélyén) nem lenne. olyan mélyre temette. Ez egy olyan cél. még az alkoholizmus ellen sem! Valamiért harcolunk. hogy egyáltalán válaszolnia. A legyengülést pedig a fásultság.

hogy nem gondoskodik gyermekéről. ami tej érzékenységet eredményezhet. és eddig egy gyermek született: A gyerek tudatában és tudatalattijában megjelenik ez az érzés: az édesanya mellőzi őt a szeretetével. Ez a mindkét oldalon jelent­ kező félelem fogja meggátolni a harmonikus kapcsolat kialakítását. stb. kötelező feladat. Ez azonban nem csupán a képzelet szüleménye. Bármit is mondjon a „gyermek". hogy anyja nem szereti. kötelességnek. Majd megkeresi azokat a cselekedeteket. munkára. Több ok is lehetséges. hiszen az anya fél. az anya kétségbe van esve. 75 . ezek azon­ ban csak látszólag vannak egymással ellentétben.Tejérzékenység: Fizikai oldal: Nyers vagy főtt tejfehérjék által kiváltott allergia. gondoskodását valaki másra. nem szereti! A gyermek ezt az anyai tevékenységet úgy éli meg. Ő másra vágyik. a valóságban is így van. az allergiás tünet kiváltója. Tünetei különösen gyermekkorban súlyosak. a hangsúly a máson van! Mást. és általában a gyomor-bélrendszert érintik. illetve fél ismeretek alapján von le messzemenő következtetéseket. 1. a gyermek kétségbe van esve. A szülők házasságban élnek. a valóságban lényegé­ ben azonosak. mert összes törődését. melyek alátámasztják (téves. és másként szeretne kapni! Az anyáról kialakít egy nem túl ked­ vező képet: nem szereti. az apára. Táplálkozásélettani szempontból az anyatej bioló­ giai fölénye a tehéntejjel szemben egyértelműen bizonyított. fordítja. Könnyen félreérthető ez a kije­ lentés! Itt nem arról van szó. hogy félreismeri. de vér által közvetített formájukban súlyos bőrelváltozások és migrénes fejfájás is kialakulhat. bár akkor megalapozottnak tűnő) elképzelését. Félelem alakul ki mindkét részről. hogy édesanyja számára a róla való gondoskodás sok esetben nyűg. szereti anyját! A „buta" elképzelések egyenes következménye. Lelki jellemzők: Minden esetben. hogy az apát nem képes maga mellett tartani. az anya-gyermek kapcsolatban van a meg nem értés. olyannak amilyen. hogy gyermeke nem fogadja el.

kialakul-e betegség. 2. Az előbbi esetek a születés után kialakult tej érzékenységekre vonatkoz­ nak. lelki­ állapotán múlik.Erre a félelemre lesz reakció a tej érzékenység! A tejre. később minden tejalapú táplálékra kivetítődik. Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni. megértéssel. Más tekintetben ugyanaz vonatkozik rá. hogy (hite. hogy próbál keresni magának egy társat. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés. Egy dolgot minden esetben tartsunk szem előtt: beszélhetünk a szülő felelősségéről. illetve ezzel hívja fel magára és a konfliktusra a figyelmet. Rendezze saját érzéseit. de jusson eszünkbe az is. Természetesen a betegség mindaddig kiújulhat. forduljon szeretettel. és allergiával válaszol. azonban ekkor a nagy igyekezetben elmulaszt tö­ rődni gyermekével. amikor már nem képes kilépni az általa felállított hiedelemvi­ lágból. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az iméntiekkel azzal a kitétellel. akivel megoszthatja életét. Vele született érzékenység: Pl. allergiás. 3. A gyógyulás ezután magától megtörténik. amivel az anya táplálja. hiszen mást és másként szeretne kapni! Ez kez­ detben az anyatejre. elfogadással gyermeke felé. 76 . Betegség. vagyis amikor bekövesednek az álláspontok és „nem is akar" változást. Ezenkívül az anyában mélyen ott bujkál az érzés. mint az előzőekben felvázoltak. a gyermek hozzáállásán. egyedül (gyerek nélkül) könnyebben találhatna magának partnert. örüljön-e. nyitott gyermeklélek tapasztalja a közöttük lévő diszharmóni­ át. Az érzékeny. míg véglegesen nem tudatosodik benne ez az érzés. Gyógyítás: Figyelmünket elsősorban a szülőre kell fordítanunk. félelme szerint) a testvér kapja az eddigi szeretetet.: az anya nem tudja. vagy sem születendő gyermekének. 4. Értessük meg vele a kialakult helyzetet.

hogy az ellenérzést kiváltó gondo­ latokat ki kell szedni. A nehéz elalvás és többszöri felébre­ dés panasza nőknél gyakoribb. De lerontják az alvást testi betegségek. mely normális körülmények között a napszaki ingadozást követi. hogy az „olcsó" „megoldást" keresendő. feszélyezi. fájdalmak és izgató élvezeti szerek (tea. Fizikai oldal: Az alvás egy periodikusan bekövetkező. Gyógymód: Mindegyikre egyaránt vonatkozik. Próbáljuk tudatosítani a mostani tulajdonságait. s ennek ékes bizonyítéka. valamilyen el nem fogadáson alapszik. Az alvásidő lerövidülése vagy szaggatottsága depresszióban. ami idegesíti. nem is bosszantaná az apa hozzáállása! Gyógymód: Megegyezik az imént vázoltakkal.Lisztérzékenység: Ugyanaz vonatkozik rá. manapság felírt összes gyógyszermennyiségnek közel 20%-át az altatószerek teszik ki. szorongásos neurózisban és stressz hatására fordul elő leggyakrab­ ban. tehát biztosítandó a kellő mennyiségű és „minőségű" alvást: AZ OR77 ÁLMATLANSÁG . Ez is mint az előzőek. mert szereti! Ha nem szeretné. aktív biológiai folya­ mat. Az apával szemben van benne egy érzés. ami kiváltja az allergiás tüneteket. házipor: A beteg tágabb környezetében keresendő az a dolog. majd helyüket feltölteni pozitív megerősítésekkel. E rendszer leggyakoribb zavara az álmatlanság. mint az előzőeknél. kávé) is. Az alvás-ébrenléti rendszer biológiai ritmusa az állatvilág­ ban is fellelhető. mint a férfiaknál. Elérendő a felüdülést és elkerülendő az álmos fáradtságot. csak az apával áll összefüggésben. Feszélyezi. pollen. hogy a beteg önállóan legyen képes irányítani érzelmeit.

: hogyan lehet elérni valamit. hogy megértse.minden mást . mert „csak" azért harcolt. pl. De mint vélekedik az. amit napközben nem oldottunk meg. A tanulság minden esetben valami pozitív . (Azonban tett valami egészen mást!) Azért mondom. Az alvás egy nyugodt szakaszában kerülnek felszínre a problémák (a beteg ezeket nem oldja fel). és nem tudjuk becsapni önmagunkat sem! Előbb-utóbb „rávezetnek" minket arra. hogy másként közelítsünk életünkhöz és a benne lévő dolgokhoz. hogy távol maradjanak tőle a zavaró gondolatok.VOS ALTATÓSZERT RENDEL. mert az elme. hogy elkez­ dünk . Az alvászavarok megértésének egyik lehetséges akadálya. ezért ez lesz a reakció: nem alszom. hogy alvás közben illetve.dolog. Egy darabig így megy ez. Azt is mondhatnám: •amiben szerepel ez a szó: nem (vagy bármely szinonimája). A közhittel ellentétben a „mit. hiszen van egy egész sor megoldásra. Ezek között szerepelnek a félelmek. feldolgozásra váró feladat és a megoldás érdekében semmit sem tett. de hosszú távon nem tudjuk becsapni a természetet. Ennek a feszült állapotnak lesz következménye a következő: olyan képeket vetít. nem tanulság. Ez ennyit jelent: mindazon dolog.létező . hogy a megoldás érdekében nem cselekedett. mégpedig úgy. nagy valószínűséggel rányomja bélyegét az éjszakánkra is. melyektől nagyon szeretne elhatárolódni. a tudat nem képes leállni. pozitív tanulságot vonjon le belőle.okolni kialakult konfliktusainkért! Ilyen esetekben 78 . Ez a nyomás az alapja a lelkiismeret-furdalásnak. Az alvászavarok és az álmatlanság kialakulása azért lehetséges. olyan képeket elevenít meg. továbbra is „fel van húzva". a napközben felgyülemlett feszültségek és az ezek következtében kialakuló „rossz helyen fekvés". nem tisztáztunk. aki e problémát másképpen közelíti meg? Lelki jellemzői: Kialakulásának több oka is lehetséges. A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat. álmainkban tovább éljük a napközben tapasztaltakat. Többé-kevésbé köztudott dolog. hogy nem szabad" fogalomköre nem számít tanulságnak. mivel nyomasztóan hatnak rá. tehát nem kerülnek felszínre e gondjaim.

mielőtt nyugovóra tér. amikor arra alkalmassá válik a személy! A gyógyulás útja: Meggyógyítása igen egyszerű. ritkán egész testfelületeket elbontva az állati bőr küllemét kölcsönözhetik. ANYAJEGY Fizikai jellemzők: Bőrünk legismertebb jelensége. Néha már születéskor jelen van. stb. mert valamilyen földsugárzás fölött van az ágyam. avagy a szülőn és a gyermeken azonos helyen és azonos minőség­ ben jelenik meg: innen az anyajegy elnevezés. Számtalan formá­ ban és eltérő színben jelenhetnek meg. Ez a gyengéd segítség jelentős szerepet kaphat szellemünk. Szerencsésebb dolog erre az apró jelre figyelni és hallgatni rá. és ez meghozza a békés. hogy a betegnek elalvás előtt meg kell bocsátania mindenkinek . azonban negatív hatást csak akkor képesek kifejteni. A nehézség csupán ebben rejlik. E bőrelváltozások évtizedekig is nyugalomban maradhatnak. máskor csak évtizedek múltán tűnik elő. rosszindulatú bőr­ daganatoknak. nyugodt álmot. leggyakoribb fejlődési rendelle­ nessége. Bíznia kell saját erejében.szokott felszínre kerülni: rossz helyen fekszem. A megbocsátással növekszik benne a szeretet. Ebben a lelki állapot­ ban aztán a környezet minden feszélyező ereje távol marad. Ponto­ sabban a magunkkal hozott „tanulnivalóra" vonatkoznak. Ezek valóban ott vannak.még saját magának is -. hogy a test mely részén helyezkedik el. Lelki jelentése: Figyelmeztetések. A környező bőr színétől barna vagy kék fes­ téktartalmuk miatt elütnek. és tulajdonképpen a bőr jóindulatú daganatai. ám nemritkán kiindulópontját képezhetik a valódi. személyiségünk fejlődése során. Jelentése mindig attól függ. Alakja családi jelleggel halmozódást mutat. Előemelkedő felszínükből gyakran vaskos szőrszálak állnak ki. a szeretettel pedig erősödik optimizmusa. melyek az élet milyenségére mutatnak rá. 79 .

elsősorban a táplálékhiány miatt. A lebontó folyamatok által viszont vegyi energia keletkezik. ha az illető nem végzi azt a feladatot.tüdőtájék: folyamatosan erőt kell gyűjteni. s ezt ponto­ san az előbbi.és annak minden egyes sejtjében végbemenő kémiai folyamatok összességét nevezzük anyagcserének. Mind e felsorolt anyagcsere-folyamatok kétfélék: felépítő és lebontó jellegűek. s még ugyanakkor bizonyos anyagok elszállítása. amire vágyik.és energiafolyamatot. Ezt a hihetetlenül összetett. mellyel egyenértékű energiát juttat vissza az emberi test a külvilágba. az élet során soha le nem álló anyag. 80 ANYAGCSERE . hogy a sejtek belsejében állandó hőmérséklet és nyomás uralkodik. . építőmunkához fogja felhasználni az ember. kiválasztása is folyamatosan megtörténik. különösen csökkent fehérje. és el kell azt fogadnia. hogy létrehozzák a nagy. E kémiai történésekben zavarok keletkezhetnek.Pl. a szervezetben . aminek megtanulásáért leszületett a föld­ re. A felépítő kémiai reakciók energiát használnak fel ahhoz. ám az ember már jórészt áttételesen. Utóbbi nagy része hő.: . Fizikai jellemzők: Az élő szervezetek által felhasznált energia végső soron a Napból származik. Az anyajegyekből csak akkor keletkezik valamilyen betegség. Egyik következménye.a szív tájékon megjelenő anyajegy figyelmeztet.vagy vitaminfelvétel esetén. majd az így nyert vegyületekben rejlő kémiai energiát hővé és mechanikai energiává fordítja át. környezetének bizonyos forrásaiból meríti az anyagokat létfolyamatainak fenntartása érdekében. Az anyagcsere-folyamatokat enzimek és hormonok szabályozzák. összetett molekulákat. Az érintettnek figyelni kell a felé áradó gondoskodásra. A felvett anyagokat ezernyi biokémiai folyamat során testünk a saját részére felhasználhatóvá alakítja. Sőt tovább megyek: a helyes viszonyulás megtalálása nélkül nem leli meg boldogságát sem. így egyidejűleg szállító folyamatok is zajlanak a szervezet egyes részei között. hogy életünkben elő­ térbe került a másokról való gondoskodás. hogy meg tudja tenni min­ dazt. s ilyen környezetben végez munkát az a kívülről fel­ vett szabadenergia.

és mintegy igazolás­ képpen bebizonyítom. Itt nem az általánosan elfogadott és értelme­ zett értékekről beszélek. A ragaszkodás megnyilvánulhat az ilyen „ártatlan" álarc mögött is: beteg vagyok és megindokolom miért! Történik velem valami kellemetlen. ezért könnyű dolgunk van akkor.kóros és káros fehérjék képződ(nek. mint a számunkra fontos és ér­ tékes dolgokhoz! Gondoljunk csak bele mennyire szoktunk ragaszkodni az értékes dolgainkhoz. A szénhidrát-anyagcsere egyik jellegzetes formája a cukorbetegség. amikor igyekszünk megfejteni a jellemzőket. szorítani a kellemetlen dolgainkat. hogy amikor rossz. Térjünk vissza az anyagcserezavarok lelki jellemzőihez! A legsajáto­ sabb tulajdonság az értékeltolódás. de mindezekből még nem szokott következni a megol­ dás! Nem következik. hiszen nem kereste azt az utat. a hasznosítás. mégis pontosan úgy viselkedünk vele. Az iménti okfejtések. Ez röviden annyit tesz. melyen elindulva egy másik. mint amikor feldobódottak vagyunk. de már a rossz hatásfokú zsírfelszívó­ dás is. és mennyire vagyunk képesek magunkhoz kötni. a cukorvízelés. a vá­ lasztás. boldog helyre juthatna. hogy másként nem is történhetett volna. az enzimkárosodás egyik jele ilyenkor pl. egészen másként vélekedünk dolgainkról. a kóros zsírraktározás. indoklások igazak. úgy lenn is". pontosan úgy viszonyulunk hozzá. Lelki oldalról megközelítve az anyagcsere kérdését szem előtt kell tartani egy roppant lényeges részletet! Ez a „részlet" pedig az ÉRTÉK! Az érték sokszor igen furcsa jellegzetességekkel bír! Első és sokadik ránézésre is azt mondjuk. hanem a személyre szabottakról! Azokról az .A fehérje-anyagcsere zavarai enzimkárosodásokkal függenek össze (mivel az enzimek maguk is fehérjék) . ez nem az. rossz élmény. A lelki-szellemi. lehangolt állapotban vagyunk. hasznosnak. szelektálás és a megítélés jelentős mértékben függenek az aktuá­ lis lelki állapottól. Mást tart értékesnek. Lelki-szellemi szinten ugyanazok a folyamatok zajlanak. mint ami valóban lényeges. tudati folyamatok: a megértés. Lelki jellemzők: Az anyagcsere vonatkozásában is igaz ez a megállapítás: „amint fenn. s ezek le is rakódnak a szervezetben. érthetőek és még nagyon „sokmindenek". Zsíranyagcsere-zavarokhoz vezet a fokozott zsírégetés.

a bőr-izzadás. helyesen cselekszik. és ez vonat­ kozik mindkét oldalra! Tehát ugyan annyira fontos lelkileg megtisztulni. személyiségét. zavar.azonos időben jelentkező ellentétes érzés miatt elmosódnak a határvonalak és a beteg kiüríti az értékeket (ezeket minősíti értéktelennek. az ellenkező előjelüeket viszont beépíti! A zsír-anyagcsere (lásd még: alkoholizmus.értékről. mint testileg. Amikor a szervezetnek sikerül megszabadulnia felesleges és káros anyagoktól. kihangsúlyozva. hogy az örömmel kapcsolatban vannak értékeltolódások! (lásd: cukorbetegség). Amiket aztán le­ bont életében. Azt látni kell. a természetes kiválasztást. hiába bizonygatjuk az értékességére vonat­ kozó nézeteinket .ő mást „tapasztal". hogy bármennyire is igaz az állítás a betegségek 82 . amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni. segítenünk. (A zsír sze­ repe az életfolyamatok tükrében: ebből az anyagból és ebben az anyag­ ban van a raktározás fő helye). A cukor vonatkozásában ugyanaz jellemző. mint „hasznavehetetlent"! A zavar jellegzetességei . A gyógyulás útja: Az értéket. mert egyéb esetben nem keletkezne belőle betegség.elvesztette a megértéshez. A gyógyulás útjának elengedhetetlen része a méregtelenítés. megfelelő mód­ szerekkel. lehetősége van. a mélyben tudja. Bármelyiket elhanyagoljuk. tüdők. A gének kódolt védekező és ön­ gyógyító tevékenységét kell támogatnunk. mint kezelni. amikkel építi életét. kifelejtjük vagy elmulasztjuk javítani. hiszen „szentül" meg van győződve. a vesék. Nem kívánja megőrizni. azzal a kitétellel. Ez azonban csak a felszín. rosszul cselekszik. Régi tapasztalat: könnyebb és olcsóbb a betegségeket megelőzni. önmagában kell megtalálnia! Hiába mondjuk. az elfogadáshoz szükséges „hitét" . hogy beinduljon saját természetes védekező és öngyógyító mechanizmusa. az önértékelést mindenkinek önmagának. amikből. az jelentős hatással lesz a másikra is! Golden Yacca®: A szervezet bonyolult védekező-rendszeréből a máj méregtelenítő szerepét. testsúly) esetében az alábbiak szerint alakul az értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni. vala­ mint a tápcsatorna szerepét említem meg. használhatatlannak). hogy a szer­ vezet saját maga képes regenerálódni.

Lelki tulajdonság: Legfőbb sajátossága: a nyugodt „hagyás" helyett választott erőltetés. hadd történjenek a dolgok a maguk természetességével. és a bekerülteket pedig megköti. pangás a visszerekben. Egyik fő szerepe a méregtelenítés. de egyébként nem lenne szük83 ARANYÉR .megelőzésének fontosságáról. ijesztő vérzést. Székeléskor gyak­ ran megrepednek. helyileg kenőcsök és kúpok alkalma­ zása is mindig szóba jön. A bélmozgások normalizálásá­ val a bélnyálkahártya felszívó és kiválasztó szerepe is gördülékenyebbé válik. (Nem feltétlenül tudatosodik ez a hiány. Gyorsan akar megszabadulni . Igen fontos a végbélnyílás környezetének tisz­ tán tartása. Ha mindezen eljárások hatástalanok. vagy gyulladtak. Az aranyeres csomók akkor okoznak panaszt. Már a bélben megakadályozza számos káros anyag felszaporodását. akkor műtét jön szóba. székrekedés. Idő előtt igyekszik megsza­ badulni belső konfliktusaitól. ahelyett. A gyűjtőeres fonatok előemelkedve bedomborodnak a végbél űrterébe. Ha a zárógyűrűn kívül helyezkednek el. mind kiváltó okai lehetnek. mert életéből kimaradt az öröm és nyugalom megtapasztalása. melyekből türelmet meríthet. De nem csak a máj munkáját könnyíti meg. Másrészt hogyan tudnánk elkerülni azt. hogy erején felül akarja teljesíteni a fejébe vett célokat. aminek létezését sem sejtjük? De legyünk elég erősek és a betegségek elkerülnek „maguktól"! A máj biokémiai szempontból a szervezetünkbe jutó összes anyag átalakítását végzi.érthető módon -. Ülő életmód. ha már túl nagyok. égő fájdalmat okozva. a mai életkörülmények között ez nem is olyan egyszerű feladat. hogy feldolgozta és megértette volna és hagyná. Fizikai jellemzői: A visszeresség (lásd ott) azon formája. akkor külső aranyeres csomók­ ról van szó. Ülő (gyógy)fürdők jótékonyak. A dolgaitól való megszabadulás vágya olyan nagy benne. daganat vagy idült gyulladás. amikor a vénatágulat a végbél körül helyezkedik el. Ezt a funkcióját segíti (hatékonyan) a Golden Yacca.

de legaláb­ bis hozzájárul kialakulásához. ebben az esetben nem minden következmény nélkül. Természetes emberi reakció: amit nem tudunk kezelni. hiszen csak később lesz belőle probléma). amiért már annyit tett. Az értetlenségből kialakul egy belső feszültség. de ez az erőlködés megjelenik életének minden (lelki) területén. egy erős lelki megrázkódtatást. amikor az adott problémát (de inkább információt. 84 . amitől minél előbb szabadulni kell.) Másként értelmezi. vagyis két fajta érzés. ami azt „sugallja": minél előbb megszabadulni. de a lényeg nem változik. képes megemészteni. hogy ülő helyzetben (semmit sem cselekedve) is kialakulhat. nem mozduló. tudattalanul tisztában van azzal: mit kellene tenni! Kialakulása a túlzásba vitt akaratra. A személy idő előtt kíván megszabadulni a felmerült ellentétektől . ezáltal meg­ születik a félelem! Ennek sok oka lehet. A betegség kialakulásnak menete: Létrejön egy meg nem értés. A reménytelenségből következik egy bizonyos lelki fájdalom. Igaz. megértéshez szükséges lazaságot.ség az erőlködésre!) Itt elsősorban a székletürítésről beszélek. PL: átélt egy csalódást. és látszólag ellentétben van azzal a megállapítással. feldolgozni. de gyászát olyan hatalmasnak érzékeli. hiszen lelke mélyén. mellyel nem tud mit kezdeni. ami csökkenti a fel­ dolgozáshoz. Képes lenyelni. Furcsa paradoxon. felnőjön a feladat megoldásához. két cél van benne: akarom is meg nem is! A feszült állapot következtében csökken annak lehetősége. meg kell szabadulni nyomasztó dolgaitól. akkor könnyebb és jobb lesz! Ezen lelki jellemzők összessége fogja kiváltani az aranyeret. újat nem kezdő helyzetből fakad az erőietetés szándéka. Ebből ered a gyulladás is. s csak ezután alakul ki a testben. iránytani. hogy a túlzott erőlködéssel van összefüggésben. hovatovább hibának érzékeli. „varázsütésre" rossznak. nem képes meg­ érteni vagy ami lényegesebb: másként értelmezi. a félelemre. Idegessé válik. Vagyis azt a dolgot. valamint az ezekből egyenesen következő türelmetlenségre vezethető vissza. attól igyekszünk minél előbb szabadulni. Az ellentét azonban csak lát­ szólagos! Éppen az ülő. Elveszíti türelmét. reményét. érzi. sőt elsősorban ott jelenik meg. (Pedig ez volt a célkitűzése. hogy fel­ töltődjön és megerősödjön.teljesen érthető módon. A feszültség minden esetben kettős tulajdonsággal rendelkezik.

átültetve a köznapi életbe. mint szülei. A születendő gyermek ismeri. amikor valami egészen más tölti ki figyel­ münket! 85 . hogy szeretetet és pozitív gondolatokat. Ez is szülés. mégpedig azzal.Igyekszem megvilágítani ezt a kérdés egy másik megközelítésben is. érzelmi és testi szinten egyaránt. A szülők vélt vagy valós létbizonytalansága tovább fokozza a visszatartó erőt. Ezt természetesen ráfoghatjuk a génekre és az öröklésre. hogy a baba a saját életritmusában jöjjön a világra. Így az anyának kell erőltetni. Erőszakosan igyekszik minél előbbre hozni az eseményt. hogy az felér szüléssel. Ekkor vágy ébred benne majd arra. Olyanná lesz. A könnyű szülésre való felkészülést már a fogantatás utáni időben el kell kezdeni. ami nagyon is érthető. még születése előtt magára veszi azokat. Ez vonatkozik a férfiakra is! A férfiak is képesek erre: olyan hatalmas erőt fektetnek egy problémától való megszabadulásba. érzi és tudja a szüleiben rejlő gon­ dolatokat. Fél a fájdalomtól. valamivel gyakorlatiasabb oldalról. Kialszik a születési vágy. felfedeztük a probléma. de vegyük fi­ gyelembe: éppen ő teremtette meg azt. de jusson eszünkbe. melyek bizonyos fokú félelmet ébresztenek benne a világgal szemben. határozzuk meg mitől tart ennyire. minden erejét ebbe az erőlködésbe fekteti. s mint alapvető viselkedési mintát. hogy megszülessen. a betegség kiváltó okát. a tudat. tulaj­ donságait. amitől most retteg! A gyógyulás útja: Amikor megismertük. hátat kell neki fordítani! Ezt csak abban az esetben vagyunk képesek maradéktalanul végrehajtani. Feleslegessé válik az erőltetés. csak egy kicsit másképp! A baba szemszögéből nézve: A terhesség ideje alatt olyan ingereket tapasztal. Az anya szülésnél nem engedi. érzéseket sugárzunk a gyennek és önmagunk felé. a szenvedéstől. Az anya szemszögéből: Vizsgáljuk meg a félelmek kiinduló pontját. a szellem határozza meg az anyag működését.

Igyekezni kell olyan táplálékot magunkhoz venni. Ez még önmagában kevésnek fog bizonyulni. amivel kapcsolatban nyugodtak. Egyszerűvé tehetjük saját dogunkat azzal. Sokat javít a helyzeten az étkezési szokások megváltozása. emléket vagy bármi mást. mint gyógyszert nagyra értékelték az indiánok (akik köz­ tudottan tudnak „valamit" a gyógyítás művészetéről). amit megnyugtatónak érzékelsz. megvalósulni? A tudatos cselekvés mindig „sokkal nehezebb".Jelen esetben azt a régen elfelejtett képességet kell újra „feléleszteni"' amikor . horzsolásokra.szabadon . mert ekkor valamit tenni kell és a dolgaink nem . hogy keresünk és találunk egy helyzetet. amivel kapcsolatban kialakult bennünk az a görcsös szabadulási vágy! Amikor hatalmába kerített az a szorító érzés. eséllyel tudj visszatérni az egészséges állapotba.elengedő lelki állapotban vagyunk. Emlékezzünk arra a dologra. idézd fel azt. Sok törzs dörzsölte főzetét vágásokra. ennek alkoholos kivonatából készül a varázsdió krém. fájó csuklóra. amikor képesek leszünk azt átültetni nehezebb helyzeteinkre. elengedés. Elősegíti a nehezen gyógyuló sebek hámosodását. Hogyan fog ez működni.maguktól változnak. A varázsfát vérzés és gyulladáscsökkentő szerként 86 . A varázsdió észak-amerikai gyógynövény. ami segíti az egészséges bélmű­ ködést és könnyebbé teszi az ürítést.csak úgy . Akkor fog valóban hatá­ sos lenni ez a lazaság. lazák tudunk lenni. Varázsdió-krém®: Hatása és felhasználási területei: Csökkenti a visszér és az aranyér gyulladásos tüneteit. ami által nyugalom tölti el szíved. viszketéses panaszokat. Vérzéscsillapító. hogy könnyebben és nagyobb valószínűséggel. Korábban a varázsfavíz a cserje vérzéscsillapító hatású levelének és gallyának főzete volt. Gyógyhatása: A varázsfát. izmokra és hátakra. Enyhíti a végbéltáji égő. Ezek a lelki ráhangolódások jelentősen hozzásegítenek ahhoz.

Így konkrét betegségekről itt nem tudok beszélni. Tehát meggyorsul a hám regenerálódása. következtében ellenreakció lép fel és ezt a beteg nem tudja kifejezésre juttatni. Lelki jellemzői: Az arcból illetve a rajta keletkező elváltozások jellegéből lehet követ­ keztetni a személy világához való viszonyára. Mutatja azt a lelki beállítottságot. amit a külvilág felé mutat. gyulladt duzzanatok! Hatásmechanizmusa: Legnagyobb százalékban cseranyagot tartalmaz. Ezzel. A cseranyagok olyan növényi eredetű vegyületek. Összehúzó hatásuk miatt a véralvadás. amikor valamilyen külső inger. milyen kép alakult ki benne a világról és ho­ gyan érzi magát benne. Csökkentik az erekből való vérkiáramlást és csökken az ödéma esélye. mennyisége). A gátolja a baktériumok szaporodását. Elősegíti a gyógyulást.tartották nyílván. hogy az alvadék felszínén keletkező hártyával leváló beteg hámsejteket egészségesek pótolják. így csökkentik a hajszálerek és a sejtmembránok áteresztő képes­ ségét. csak jellegzetességek­ ről. Vagyis: a benső énje ho­ gyan viszonyul dolgaihoz. Pl. amikor a lázadást választja a megértés helyett.: egy közelálló személy megbántotta. (az adott. nem meri kikérni magának. kicsapódás során hártyát hoznak létre. de ezt vala­ milyen oknál fogva. 87 ARC . Levelét és kérgét kiütések és égések elleni gyógyszerek készítéséhez használták. milyen viselkedésformákat alakított ki. melyek fehérjékkel csapadékot képeznek. tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás. kezelt területen beszűkítik a hajszálereket és így csökken a vérzések valószínűsége. valamint a vérbőséget csökkentő hatásával magyarázható a fájdalomcsillapító hatása. Pattanások keletkezni. Gyulladásos gócok alakulnak ki abban az esetben. ha megbomlik a két világ közötti egyensúly. Gyógyászati alkalmazása külsőleg: Aranyér és visszérbántalmak.

savós váladék. mint egy tartályban. ha fejét hirtelen hátraveti. Ha azonban az orrváladék mennyisége megnő.és szemfogakba. gennyes. Súlyosabb esetben át kell öblíteni az üregeket és antibiotikumot kell alkalmazni.és szemtáji fájdalom jellemzi. Legerősebb a fájdalom heveny gyulladás esetén. Szerepük a hangadásban van: rezonátorként viselkednek. esetleg genny szaporodik fel. Tünetei a tompa fejfájás. Leggyakoribb az arcüreggyulladás. már az aggyal határosan kis csontfülkék bonyolult rendszere helyezkedik el. légterük szintén az orrüreggel közlekedik. amely a felső állcsont testében foglal helyet. Egészséges körülmények között a melléküregek szellőzése rendben zajlik. Króni­ kus gyulladásnál viszont gyakran nem szerepel fájdalom. Az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregei közül legnagyobb a két homloküreg és a két arcüreg. Szintje van és löttyen. Láz viszont csak súlyos esetben lép fel. Az orrlégzés csökken. A rosszindu88 . Gyulladásakor tompa fájdalom és az arc­ ban érzett feszítő érzés keletkezik. láz kísé­ retében. tömör vagy szivacsos szerkezetű csontdaganatok gyakrabban a homloküregben képződnek. páros orrmelléküreg. fog eredetű gyulladásnál kifejezetten bűzös. vagy a homlokcsontról a koponyaűr felé hatolnak.ARCÜREGGYULLADÁS Fizikai tünetei: Arcüregünk voltaképpen hatalmas. Rendszerint a többi orrmelléküregben is zajlik a gyulladásos folyamat egyidejűleg. A felső szemhéj duzzanata kíséri. fokozott orrváladék-képződés. Az orrváladék bő. Savós gyulladásnál az arcüregben polipok jelennek meg. az agyhártyagyulladás fenye­ gető veszélyét idézve elő. mely hajoláskor növekedhet. orrdugulás. és az idült folyamatokban is csaknem mindig van polipképződés. A finom szellőző rések elzáródnak. A fájdalom lesugározhat a metsző. Jóindulatú. e kamrákban gyulladásos folyamatok indulnak el. A homloküreg-gyulladást a homlok. Mivel a csontok mindig érintettek. vagy teljesen megszűnik. Súlyos esetben az orrváladék gennyes vagy véres lehet. Rátörhetnek a szemüregre. vagy ha a többi melléküreg is érintett. Ezeken kívül a mélyben. hőemelkedés. mely fog eredetű is lehet. mely lohasztó orrcseppekkel rendszerint sikerül. A gyógyítás első teendője a váladéklefolyás biztosítása. A beteg érzi. e kórképek veszedelmes szövőd­ ményei a tovaterjedő csontfolyamatok.

hiszen egészen másra kell neki fi­ gyelni.és sugárkezelést igényel­ nek. amit magunknak sem adunk meg! Itt tehát erről van szó: a beteg figyelme arra fordul. mondani! Az üreg az. amit akarva vasgy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni. hogy fi­ gyelmen kívül hagyja a vele szemben támasztott követelményeket. melyek műtéti. Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést a könnyebb ért­ hetőség érdekében! Az arc az a testfelület.: szeressék. összpontosítani! A saját örömét. boldogságát kell megtalálni. Ő is jelentős elvárásokkal van világához. amit nem kapott meg és figyelmén kívül esik. mit tehet saját magáért. megbecsüljék. ahol kialakulnak viszonyulásaink a külvilághoz. hogy a környezeti hatá­ sok ne érjék közvetlenül a „személyt" és védelmet. megbecsülést! 8') . Per­ sze. Lelki tünetei: A betegség kialakulásának oka: elkezd lázadni egy olyan alapbeállítottsága ellen. hogy megfelelő helyen legyen képes felkészülni a válaszra! A betegség kialakulásához közvetve a külvilághoz fűződő viszony meg­ bomlása vezet (az imént vázolt szempontokat figyelembe véve). hogy nem érzi magában az erőt. ahol a dolgokat dédelgetjük. világa jelentős elvárásokkal viszonyul hozzá. tehát olyan helynek tekint­ hetjük. amit leginkább kendőzetlenül mutatunk a kül­ világ felé. érzéseinek. de figyelembe kell venni egy roppant fontos tényt: dőreség mástól várni. Nem ad hangot kívánságainak. vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi. de ezeknek nem ad hangot. és ez az elvárás nem egyezik a saját el­ képzeléseivel. Ez az üreg min­ den tekintetben védelmet nyújt! Védelmet nyújt. pl. A beteg lelkiállapota az alábbiakat tükrözi: úgy érzi. hogy észre tudja venni a felé áramló figyelmet. amely szerint megnyilvánul a külvilág felé. ugyanakkor nagyon szeretné elmondani! Ezek az elvárások egyáltalán nem megalapozatlanok.latú daganatok a laphámrákok. elismerjék anyagilag és érzelmileg egyaránt! Elvárásai jelen vannak. biztonságot nyújt „tulajdonosának". A gyulladás kialakulása: nem érzi magát annyira erősnek.

mire vágyik! ARCIDEGZSÁBA Fizikai tünetei: A háromosztatú ideg (ötödik agyideg) fájdalmával. hiszen olyan dologra figyel (teljes mértékben).látszólag ártalmatlan okok . dühét. . ami tiszta. A gyógyulá­ sát segíti. huzat. érzelmeinek. visszatükrözni a besűrűsödő. A betegnek el kell indulnia egy úton. Ennek lesz következménye az adott területen a . mozgás. de a fizikai gyógyulás mellett elindul a lelki gyógyulás is. Ezt a lelki gátlást igyek­ szik leképezni. fájdalmát önma­ ga marcangolására fordítja! A szervezete ezt a gyulladásos folyamatot igyekszik kompenzálni. Ez a váladék viszont be fog sűrűsödni.foko­ zott . melyet érintés. ahol megmarad (ellenőrizetten) a gyul­ ladás. pró­ bálja eloltani a tüzet. mert nem enged szabad folyást érzéseinek. A gyógyulás útja: Harcolhatunk a gyulladásos folyamatok ellen. Mindent megtesz a góc. az öngyógyítást segíti elő.váladékképződés. ami eljuttatja egy nyugodt. békés állapotba. gyulladásával járó kórkép. hogy az elégedetlenség átadja a helyét az elégedettségnek. semlegesítésére. jó érzésekkel van tele! Márpedig ezeknek a jó érzéseknek át tudja magát adni! A további teendő: végre mondja ki.váltanak ki. csendes megújulásra. de akkor vegyük figye­ lembe az alábbi tényt is: oka. ellenőrizhetetlen gyulladás természetesen rossz!) Itt olyan megoldást kell keresni. értékes tulajdonságokkal rendelkezik. melyeket felhasználhat a gyógyulás érdekében. de nagyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki. haragját. mert egyre kevésbé képes a nyugodt.Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk. evés stb. tehát értelme van a gyulladásnak! Oka. Továb­ bá: a váladék besürűsödését elősegíti a növekvő gyulladás is. (A túl­ zott. Ezt a legkönnyebben így érheti el: kényelmesen leül és elmél­ kedik egy kicsit azon. milyen jó. 90 . megragadó váladék. valóban jó. átadja a helyét. a tűzfészek kiiktatására. Nehezebben kap levegőt az orron keresztül. amely a gyógyulási folyamatot. illetve segítenek elő.

Az összeütközés ebből terme­ lődik ki: tudja. mert kialakult benne egy igen erős. A vívódásaiból kialakul egy (néha megfoghatatlan) kisebbrendűségi érzés.A kezdet hirtelen: villámszerű. melyet többé nem képes irányítani. mert közben tisztában van a kivezető úttal. Lelki tulajdonság: Az arcidegzsába lelki oka: a beérkező változatos ingerek hatására nem tudja eldönteni. Ismeretében. lándzsadöfés-jellegü fájdalom. félreértettek. az érintett arcfelét tenyerével fedi és próbálja rögzíteni. mit mutasson. Ebből a döntésképtelenségből természetesen előbb-utóbb határozott belső konfliktus fog kialakulni és már ki is alakult! Egyenes következ­ ménye: kétségbe vonja értékeit és felnagyítja rossz (jellemzően . miköz­ ben figyelmen kívül hagyja értékeit. miért is nem szabad megtenni. sok esetben titkolt félelem. s a villámszerű fájdalmak közé állandósuló. Nem cselek­ szik. a panasz-és tünetmentes időszakok rövidülnek és ritkulnak. Tudja. Ez még önmagában nem jelent betegséget kiváltó problémát! Azért születik ebből jelentős konfliktus. mely ro­ hamokban jelentkezik. megfoghatatlannak és érthe­ tetlennek él meg. megáll és nem cselekszi meg. hogyan cselekedjen. csökkentendő annak valószínűségét. hogy azok elitélő hangsúlyától pedig retteg! 91 . mi lenne a helyes. hogy a külvilág felé melyik és milyen „arcát" mutassa. „Saját szavaira". tompa vagy égő fájdalomélmé­ nyek iktatódnak be. halmo­ zódnak. Képtelen eldönteni.csak általa rossznak tartott) tulajdonságait. A késszerü. melyben mindent bizonytalannak. elhamarkodottak. Amikor aztán már képes eldönteni. A betegség előrehaladásával a fájdalmas periódusok sűrűsödnek. hogy a beszéd újabb ro­ hamot váltson ki. belső megérzéseire többé már nem tud hallgatni. azzal együtt. melyek általában kudarcokat tartalmaznak. hiszen ismeretei a világáról és önmagáról igen felszí­ nesek. verejtékezik. helyette inkább kibúvókat keres és talál arra. lüktető fájdalom támadásai miatt a beteg sápadt. hogy képes megcselekedni és mégsem teszi! Eb­ ből az „össze-vissza" érzelemből. ezért mások véleményét keresi (kell keresnie). a megoldás lehetőségével. az előre megalkotott ítéletekből kiala­ kul a félelem! Fél. teljesen kicsúszik kezéből. A kétségek elvezetik ahhoz az álla­ pothoz. „tudásában" olyan alapokra szorítkozik.

csupán saját magával vív elkeseredett (hiábavaló) harcot. elnyomni azokat. hogy ön­ magával kapcsolatban ébredjen fel és ne mi (direkt módon) ébresszük! Kérdezzünk! Kérdezzük: . cselekedjen. hogy mindig mások kívánságait lesse és azok szerint éljen. Csak saját elvárásai­ nak. De egyszer kirobban! Fellázad az ellen. mert ez a kettősség megmarad.. hogyan értékelik tetteit. a rosszakat pedig igyekszik palástojni. megpróbálja visszaszoríta­ ni. személyiségének megnyilvánulásait. Állandóan azt figyeli. ami benne van. melyeket az idegek vezérelnek a kapott ingerek. valahol helyes és jó. 92 . de már elégedetlen a mostani helyzetével. Ekkor még nem mutatja a külvilág felé. és nagyon nehe­ zen érheti el újra. ahogy saját elképzelései szerint mutassa arcát. információk függvényé­ ben! (Emlékezzünk: helytelenül értékeli az ingereket!) A kettősség eredete ebben rejlik: tudja. Ezt termé­ szetesen nem úgy tudjuk elérni. felfogni! Nem képes magáévá tenni a mi elképzeléseinket. de eddig elment mellette. ahogyan egy „normális ember" neki kezd! Nagyon is konkrét. amit önmagáról megismert! Az első lépés: kétséget ébreszteni benne. hiszen teljesen csordultig van azzal. hogy amit tesz. és mi ne tetézzük ezt még a saját véleményünkkel! Úgy sem fogja megérteni. nem is engedi azokat felszínre jönni. és a saját magába vetett hitét. Belső jó tulajdonságait a háttérbe szorítja. megingathatatlan gondolatai vannak önmagá­ ról. mint eddig gondoltad? Gondolkoztassuk el. Önmagában szembe kell néznie mindazzal a jóval. A kettőségek összeütközéséből keletkezik az arcizmok remegése. Ezt úgy kell elérni. A gyulladásos folyamat akkor indul meg. a gyógyulás során pedig ez a harc megszűnik és átadja helyét a békének. Gyógyítása: Erősíteni kell az önbizalmát. csak nem merített belőle. Még nem jut el addig.. amikor lelke legmélyén kezd tudatosodni: nem képes megfelelni mindenkinek. Később. Másrészt van egy másfajta visszaigazolás! Ebben a két el­ lentétes érzésben könnyen elveszíti a belső harmóniáját.valóban olyan szerencsétlen-e életed.Fél mások kimondott vagy kimondatlan véleményétől. gondol. megélt. vajon elment-e élete szép pillanatai mellett? Melyeket megtapasztalt.

Ez egy hosszú folyamat. Az elnyomás lehet családi. köptetökkel és a szívműködés támogatásával történik. fulladással. Fizikai tünetei: Valamilyen ingerre fokozott válasszal reagál a légcső és a hör­ gők rendszere. amely nehézlégzést. A betegség rohamszerűen lép fel. Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi. verejtékezés­ sel. szűkült tudati állapot van a háttérben. viszont egyedül remekül képesek dolgozni. a másik kettőn is értelemszerűen jelentkezni fog. A beteg elkékül. iskolai vagy munkahelyi eredetű. tevékenykedni és így a bennük rejlő kreativitás is 93 ASZTMA . az elnyomás érzetére utal. és nem is jó nekik. mellkasi nyomásérzést eredményez. jelentős beszűkülése. s ennek eredménye a légutak hirtelen kialakuló. Mégpedig egy olyan dologhoz ragaszkodik a beteg. egy lelki ragaszkodás. Mivel jelen esetben görcsről. halálfélelem kíséretében. elviselhetetlen lesz számára a fekvő testhelyzet. ami­ hez kedvük van.és antiallergiás szerekkel. de megéri visszanyerni az elvesztett önbecsü­ lést. köhögéssel jár. Megjegyzem: vezető (önálló) beosztásban nem nagyon állják/állnák meg helyüket. hogy nem tehetik azt. de ami a legjellemzőbb: ha egyik helyen fellép. A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt. éli meg. heves szívdobogás. súlyosan kimerül. terhesnek érez! Vagyis az elnyomás bizonyos megnyilvánulását tapasztalja. ismeretét. hangos sípolással. Gyógykezelése: Nagyhatású hörgtágító. illetve ennek lelki megfelelőjét. Lelki tünetei: Ez a tünet illetve a betegség minden esetben valamilyen elnyomásra. és úgy értékelik jelenlegi helyzetüket. a szellemi erőt. beszűkülésről beszélünk. ami megingatja világnézetét. akik beosztotti viszonyban állnak. amit kellemetlennek. amire az asztmatikus roham a válaszreakció.

Gyermekkorban: a kialakuló asztmatikus megbetegedések mögött elsősorban a családi körben vannak azok a tényezők. majd nagyobb dolgokban is kezdjen el önállóan dönteni . hogy többet. okolni.húzd ki a blokkot. szabadságot! A gyógyulás: . család. melyek kiváltják a rohamokat.beszélgetéseitek során hívd fel figyelmét. zárt világa foglalkoztatja. hogy ők is képesek elérni kitűzött céljaikat. ám a kisebbrendűségi érzés. s ezt közismerten jól jellemzi egyes művészek. érdeklődési köre beszűkül. követhetetlen. hogy teljesüljön a szabad akarata (természetesen csak az. de legalábbis szórakozottnak mond­ ható.kezdetben kisebb. amire szüksége van. Ez a „beosztotti" viszony vonatkozik az élet minden területére: házasság. az örömátélésre súlyosan csökken. iskola. hiszen lehetséges: csak a gyermek ér­ telmezi tévesen.felszínre kerülhet. . főnökök figyelmét. Erősítsék bizonyosságukat.töltsd fel mindazzal az erővel. . Ezek a konfliktusok lehetnek egészen aprók. az önma­ gával való elégedetlenség elhatalmasodásával egyre inkább becsukódik.álljon ki az igaza mellett Gyerekeknél hagyjuk. Viselkedése bizarr. AUTIZMUS Tünetei: Az egyre inkább befelé forduló. de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mélyben" megbúvó ellentéteket is. melyek a szü­ lőknek fel sem tűnnek. de inkább másképpen figyeljenek rá. társak. hogy minden döntés az ő kezében van. hagyjanak neki szabad teret. feltalálók életének 94 . . környezet stb. egyre zárkózottabb személyiség ké­ pessége a kapcsolatteremtésre.a tüdőből és az éteri aurából az előző könyvben ismertetett módszerrel . amelyiknek nincs visszafordíthatatlan következménye). Továbbá nem kell feltétlenül a nézeteltéréseket keresni. Eleinte még figye­ lemmel követi a világ eseményeit. A külvilágtól elzárkózik. Mindkét esetre ugyanaz a jellemző: rohamaival kívánja magára terelni a szülők. Kizárólag saját.

elég labilis lesz. Pótcselekvés ez a javából! A külvilág helyett saját világa felé fordul! Gyógyítása: Mivel a saját tudatára. A beteg magára marad. A fejlődő gyermeki lélek (bármennyire képtelenségnek tűnik is) az anyaméhben érzékeli a körülötte lévő világot. Szinte csak a saját maga kialakított világra összpontosít. érzékenyebb. ami­ ből szinte mindent és mindenkit kirekeszt. aki örömmel ve­ gyes feldobódottsággal. A sérülések félelmet. és érdeklődési körének beszűkülését üldöztetéses téveszmék. amikor megpróbálják kizökkenteni ebből a számára kényelmes állapotból. amikor a gyermek tudata sérü­ lékenyebb. az esetleges diszharmóniát. miközben melankólia-szerü állapotát indulatkitörések. A saját tudatában elzárkózik minden elől. Mi­ vel egy féle ismeretet szerez a világról. depresszióban is szenved. van. agresszív megnyilvánulások "színezhetik". lassan de biztosan elszigetelődik. hogy távol tartja az esetleges pozitív behatásokat is. ami még az anyaméhben érte. A tapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szellemre. Elzárkózásának az is eredménye lesz.egy-egy időszaka. a szere­ tetet. esetleg narkománia vagy alkoho­ lizmus is fokozhatja. könnyen meg­ bomlik a kényes egyensúly. könnyen kiborul! Minden esetben dühroha­ mot kap. Gondolkodjunk csak el: minden ember másként reagál ugyanarra az ingerre. megvédve magát a külső befolyásoló erőkkel szemben. és sérüléseket okozhatnak neki. Persze az imént említettek csak abban az esetben igazak. Lelki jellemzők: Az autizmus mögött valamilyen születés előtti lelki sérülés megráz­ kódtatás áll. tehát a szülő és a gyó95 . többé nem figyel másra. A lelki fájdalmak hatására a gyermek tudata visszahúzódik. gyógyító erejére a szó hagyományos értelmé­ ben nem (nagyon) lehet számítani. a félelem visszahúzódást vált ki a gyermekben. Kialakul egy sajátságos világkép. főleg mivel az ilyen egyén nemegysze neurózisban. csak önmagára. van. aki félelemmel. Érzékeli a szüleiben lezajlódó lelki folyamatokat. csak kívülről. már amennyire abból szüksége van. Az autista személyiség számára a kapcsolatteremtés hihetetlenül nagy nehézséget jelent. van aki haraggal stb.

gyító tud kezdetben segíteni. Lehet bármilyen a segítség, de egy dolgot szem előtt kell tartani: nagyon gyengéd legyen, valamilyen formában vegyen részt benne a gyermek! Ez a részvétel az érdeklődés! Érdeklődést kell ébreszteni! Ez most is jelen van, csupán nagyon a hát­ térbe szorult! Ott van, mert egyébként nem lennének dühkitörései! Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a szülők is tevékenyen részt vettek a betegség kialakulásában (ebben a kijelentésbe semmi esetre sem szabad többet beleérteni!). Tevékenyen részt kell vállalniuk! (azon kívül, hogy orvoshoz stb. fordulnak) jelentős szerepe van a „külső" segítség­ nek, mert velük szemben - a gyermekben - nem alakult ki ez az előíté­ let! Meg kell találni azt a „hangot", melyet nagyon szívesen fogad. Rendel­ kezik azzal a tulajdonsággal, mint a többi gyermek, tehát elfogad min­ den, számára kedves érzést.

Ez az érzés pedig a szeretet!
A szeretet meggyőzi! Mégpedig úgy, hogy semmit sem erőltet rá! Olyan ez, mint amikor egy vadat akarunk megszelídíteni: kitesszük elébe min­ denünket és hagyjuk; vegyen belőle, amikor szüksége van rá, amikor elég erősnek érzi magát! Tegyünk ki mindent elé és hagyjuk, hogy ön­ magától fedezze fel: a világ, melyet mutatunk számára, biztonságos. Az eljárás hasonlít az ágybavizelés gyógykezelésére (lásd még ott), a gyermek olyan állapotában kell rá hatni, amikor a legvékonyabb az a fal, ami elválasztja tudatát a külvilágtól: az elalvás utáni percek.

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK

Tünetei: Az immunitás az emberi szervezet leghatékonyabb védekező mecha­ nizmusa. Az ember tehát védett (vagy nem fogékony) a kórokozókkal és azok méreganyagaival szemben, s ez az állapot részben velünk születik, rész­ ben megszerezzük az életünk során. E feladatot a nyirokrendszer illetve annak sejtjei látják el, s ez a védelmi rendszer ismeri fel az idegen szer96

vet is (szervátültetéskor), amikor is - mint idegen - anyagot ki akarja lökni azt a befogadó szervezetből. Az immunrendszer tehát felismer. De meg is különböztet, hiszen normális körülmények között a szervezet SAJÁT élettani alkatelemei ellen nem termel ellenanyagokat, azokat megtűri. Ám ha valamilyen okból eredően ez a felismerő, megkülönböztető rend­ szer megzavarodik, megszűnik ez a természetes tűrés és autóimmun be­ tegség alakul ki, vagyis önmagára támadó, önpusztító jelenségek in­ dulnak el. A védelmi rendszer ellenségnek kezdi vélni a saját szervezetet, s annak anyagait támadóként könyveli el. Válaszul az immunrendszer tehát tá­ madásba lendül a test saját szövetei, sejtjei ellen, - kíméletlenül. Az autóimmun kórképek hosszú sora ismeretes, lényegük azonban min­ degyik esetben megegyezik a fent vázoltakkal. Ezért illetjük e folyama­ tokat egy másik névvel is: autoagressziós betegségek. Lelki jellemzők: Jelen esetben is a fizikai jellemzők nagyon hasonlatosak a lelkiekhez (sőt ugyanolyanok), hiszen emlékszünk rá, a tudat irányítja a testet! Csak azok alapján tudja végezni ezt a munkát, amit ismeretei szerint legjobb­ nak, leg optimálisabbnak vél! Sokszor vélhetjük, hogy azok alapján dönt, ami hiányzik belőle - emlékezz, hányszor igyekeztél azokra a tulajdon­ ságaidra alapozni, melyek hiányoztak, pl.: pénz, lehetőség, képesség stb. -, de ez másként van! Hiányosságai következtében „döntéseiből" lényeges részek maradnak ki, sikkadnak el, ezért jelentősen megnő a kockázat. Megnövekszik a hiba lehetősége. Keressük meg azokat a jellemzőket, melyekkel szemben (nem másokkal szemben) védekezik a szervezet és az azt irányító tudat. Nézzük meg, miben is áll a pótcselekvés! A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi ellenség" helyett saját magában keresi - találja - a rejtély, a probléma forrását. Már az is érdekes lelki jellegzetesség, hogy miért kell állandóan ellenséget keres­ nie! Ellenséget kell keresnie és találnia, mert semmi mást nem talál! Tehát nem leli föl önmagában az értéket! A betegség kulcsa: téveszmék! (Az itt szereplő fogalom nem tévesz­ tendő össze a klasszikus értelemben vett lelki betegségekkel!) Tudja ő,
97

hogy az eléképzelései félresikerültek, vagyis nem kellene harcolni az emberek és az elvek ellen, de úgy érzi, nem tehet mást! Ám a harc nem ilyen egyértelműen dönti el a kérdést, más ellen nem, tehát önmaga ellen kell bevetni fegyvereit. Olyan ez, mint a krimikben lévő fegyver: ha szerepet kapott, akkor el is kell sülnie! A beteg téves következtetéseket von le saját értékeit, értéktelenségeit illetően! Ebbe könnyen belejátszik, hogy figyelmen kívül hagyja a kül­ világ - pozitív - reagálásait, visszajelzéseit. Az egyoldalú „hallás" kö­ vetkeztében elkerülhetetlenül félreérti és elhárítja. Elhárító mechanizmu­ sait az egyedüllétig tökéletesíti! Az egyoldalú ismeret egyenes út a lelki­ testi egyensúly megomlásához, a tudat káros, kóros elváltozásához. Térjünk vissza egy kicsit a nagyon távoli múltba és bocsátkozzunk „feltételezésekbe"! Gondoljuk el: a Mindenható tökéletesre teremtette a világot és a benne lévő dolgokat. Ez nem feltételezés, ez így van! Ebből egyenesen következik: összes tulajdonságunk és az egész teremtett világ tökéletes. Minden a helyén van! Elismerem, elég ritkán vagyunk képesek objektíven értelmezni, és helyesen élni vele. így kijelenthető: jellemző tulajdonságaink is kerek egészek! Hogy ezt érezzük is, másként kell hozzáállni! Változtatni értelmetlen, hiszen a tökéletes dolog csak egyetlen irányba képes változni! Felmerül a kérdés: akkor hagyjuk, tűrjük rossz sorsunkat? Tudod, a tűrés azt jelenti, hogy csapdában van az ember, de legalábbis azt érzi! Természetesen ez a lényeg, hiszen érzéseink alapján cselek­ szünk. Az autoimmun betegségben is, mint más kórokban a miértek mellett meg kell keresni a hogyanokat is. Lényegesen könnyebb felismerni a gyógyulás lehetőségeit, amikor keressük megoldásokat is. Miért alakul ki? Egy első ránézésre teljesen „agyament" válasz: miért ne? Miért ne alakulna ki, amikor semmit sem teszünk annak érdekében, hogy másként történjenek dolgaink. Miért ne alakulna ki, amikor csak azért harcolunk, küzdünk, hogy valami ne történjen meg, csupán arra törekszünk, hogy valamit elkerüljünk! Azt, hogy valamit el is érjünk, már teljesen elfelejtjük! Miért történne másként, amikor a beteg nem, vagy rosszul megközelítve akar megérteni dolgokat, ha most egyáltalán beszélhetünk megértésről. Itt leginkább beletörődésről, behódolásról lehet és van szó! És ezt előbbutóbb elkerülhetetlenül felváltja a kitörés, a lázadás szelleme. Olyan ez, 98

mint a csapdába esett állat: kínjában önmaga ellen támad, pedig a probléma gyökere a csapda tulajdonságában rejlik. Hasonlóan cselekszik az autóimmun betegségekkel küszködő ember is! A bennünket ért ingerekre csak akkor tudunk megfelelően válaszolni, ha ismeriük annak minden - de legalábbis jelentős - részét. Pl.: az utcán látunk jönni egy embert, s ebből azt a következtetést vonjuk le: le fog ütni, meg fog támadni. Pedig erre semmilyen jel sem utal. A gyógyulás útja: A gyógyulás kulcsa ebben rejlik: felismerés! Felismerni hogy a harcokban, a háborúkban csak vesztesek vannak! Csak azok nyerhetnek, akik kimaradnak belőle. Így kell ezt a problémát is megközelíteni! Azért harcolunk, mert jobb megoldást a cél elérésének érdekében nem találtunk. Amikor ezt kijelentjük, az azt is jelenti, hogy van! Önmagunkban meg kell találni a nyugalmat, erőt adó tulajdonságokat! Amikor az öröm eltölt bennünket, boldogok vagyunk, eszünkbe sem jut a harc! Tehát a betegnek tudatossá kell tenni cselekedeteit és természetesen a gondolatait ahhoz, hogy el tudja dönteni, maga számára mi helyes és mi helytelen.

Fizikai jellemzők: A pajzsmirigy fokozott hormonelválasztásából eredő betegség. A megnövekedett hormonszint miatt fokozódnak a testben az égési folya­ matok, megemelkedik az alapanyagcsere, s természetesen mindezek miatt a testhőmérséklet. További tünetei az ingerlékenység, idegesség, kézremegés, fogyás, gyors szívverés, a nyirkos, verejtékes bőr. A szem­ golyó jellegzetesen előredülled. Bár a betegnek felfokozódik az étvágya, s többet is eszik, mégis fogy­ ni kezd. A pajzsmirigyben göbök keletkeznek, a szerv látható módon megduzzad. Gyógyítása jódkészítményekkel kísérelhető meg, de súlyosabb esetek­ ben a pajzsmirigy részleges vagy teljes kiirtása válhat szükségessé.
99

BASEDOW-kór

Lelki jellemzők: Mint már a könyv elején is beszéltem róla, a hormonok igen szoros összefüggést mutatnak a belső tűzzel. Oka van annak, hogy ezek a hormonok fokozottabban termelődnek a szervezetben. Ez az ok a tudatban található meg. Gondolkodjunk: a szer­ vezet számára a tűz az átalakítást is jelenti, azon anyagokét is, melyek károsak. (Az anyagcsere-folyamatokat részletesebben az adott fejezetben tárgyaljuk). Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, amit a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége előtt elhelyezkedő pajzs­ mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táp­ lálék. Kidülled a szem! Vajon miért, milyen lelki jellemzők miatt történik ez a furcsa jelenség? Igen egyszerű a válaszom. Amikor meglátunk egy olyan dolgot, ami erős érzéseket vált ki, akár jó, akár negatív értelemben, elkerekedik szemünk. Ugyanez történik a betegnél is! Már eddig jelentős mennyiségű (feldol­ gozatlan) információ halmozódott fel, így bármilyen új dolog kerül sze­ me elé, elkerekedik a szem. Kikerekedik, hiszen ott van az újabb feladat, s közben még az előzővel sem tudott mit kezdeni. Ez a jelenség aztán állandósul, és folyamatosan azt nézi, keresi (félelemmel telve várja), mikor érkezik a következő „sorscsapás". A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a be­ teg a felszaporodott indulattal nem tud mit kezdeni, így önmaga ellen fordul. Nem tud mit kezdeni kifejezésre váró indulataival, mert ehhez bátorság kellene, de ezeket az erőket az elfojtásra fordítja. Ez annyit tesz: amikor valami olyan inger éri, amit szeretne kiadni, kimutatni, inkább nyel egy nagyot és beletörődik helyzetébe. Vagyis nagyon szeretné ki­ mondani nyomasztó érzéseit, de attól fél, még jobban eltávolítja magától a szeretett személyeket. A feszültséget tovább fokozza: a belső (felhasz­ nálatlan) problémái következtében nem tud többé figyelni környezetére, amit ők úgy értelmeznek, hogy már nem figyel rájuk. A környezet, tehát mindent megtesz a figyelemfelkeltés érdekében. Ez természetesen még inkább fokozza az imént említett tüneteket. Remegni fog a keze, hiszen egyre kevésbé lesz benne bizonyosság, nyúljon érte avagy vesse el, legyen az bármi is. Következetlen lépések fogják jellemezni cselekedeteit. 100

Megemelkedik a testhőmérséklete, mert folyamatosan lázad, lázong a kialakult élethelyzet ellen, amit még az is tetéz, hogy tisztában van sajátságos helyzetével. Azonban ne menjünk el a láz, a hőmérséklet emelkedésében rejlő pozitív értékek mellett. A szervezet kompenzálni akarja, vissza kívánja nyerni az elvesztett harmóniát, megemeli a test hőmérsékletét, így óhajtja elérni a „méreganyagok" mielőbbi átalakítását. Jódkészítményeket említ az Albert, és ez nem véletlen. Az előzmé­ nyek ismeretében könnyen felfedezhetjük a jód fertőtlenítő szerepe és az indulatok, a kifejezésre nem juttatott indulatok közötti összefüggéseket. Jelentős szerep hárul a jódra, hiszen valamilyen módon el kell kezdeni a bennrekedt indulatok kitisztítását. Ennek a módszernek is megvannak a hiányosságai, hiszen a táplálékkal eddig is bevitte a jódot, a fertőtlenítő szereket, ismereteket, de nem tudott vele mit kezdeni.

Fizikai jellemzői: A bél cső alakú üregrendszer, melynek belvilága a test egészén térbelileg belül van ugyan, mégis szervezetünk számára ez külterület; egy külvilággal közlekedő tér, csatornarendszer, amelyben passzív és aktív módon kívülről érkezett anyagok áramlanak, haladnak tova. Ezt testünk valódi szöveti terétől egy jellegzetes sorompó választja el, egy sikamlós nedvvel bevont hámréteg, a nyálkahártya. Míg a nyálka a be­ lekben szállított anyag mozgását segíti elő, addig a hámréteg határt ké­ pez, amely nem ereszt át „senkit és semmit", tökéletes választófalat ké­ pez a kül- és a belvilág között. Ha ez a határ egészséges, rajta csak speciális anyagok juthatnak át egyik vagy másik irányban (ha tehát van „útlevelük" és azt a hámsejtek „kezelik" is). E jelenséget, ha befelé zajlik, felszívódásnak, ha kifelé, elválasztásnak nevezzük. Kevésbé költőien fogalmazva: a hámréteg egyik oldaláról a másikra történő bármilyen anyagtranszport csupán és csakis a sejten keresztül történhet. A hámsejtek közötti réseket ugyanis egy szoros összeköttetés, egy úgynevezett zárólánc-rendszer tökéletesen lezárja. A bélben az aktív felszívó működést a hámfelszín kesztyüujjszerű kitüremkedései végzik. Ezek a mikrobolyhok, melyek a felszívódási 101

BÉLPROBLÉMÁK

felszínt rendkívüli mértékben megnövelik. 1mm2 bélhámfelszínen száz­ millió mikroboholy üldögél. A vékonybél falának mirigyei és a hasnyálmirigy (lásd ott) termelik azon enzimek sokaságát, amelyek a táplálékot lebontják. Az emésztés során így nagyszámú, olyan egyszerűbb vegyület keletkezik, amelyet már a bélhám képes felszívni. E folyamatok csupán a vékonybél felső szakaszán játszódnak le. A távolabbi terület a vastagbél világa. Itt szá­ mos baktérium békés és hasznos együttlétben él testünkkel. Az immár emészthetetlen béltartalom egy részét még lebontják, s ezenközben Bvitaminokat termelnek számunkra. Lelki jellemzők: A belügyek! A feszívódás, feldolgozás és a dolgok (tapasztalatok) beépítése a szerve­ zetbe valamint a felesleg kiürítése. Jórészt mindenkinek a saját belügy­ ének számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket. Csak nagy vonalakban térek ki a bélszakaszok jelentésére, mert a könyv mérete nem teszi lehetővé a bővebb ismertetést, de remélem, kezdetnek elegendőnek bizonyul. Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel megközelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges élet­ erőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplá­ lékhoz való viszonyunkat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működé­ si zavarok, akkor zavar keletkezett a felfogásunkban. Vastagbél: a „finom" munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apró­ ságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik életünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részle­ tekkel. Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is szeretnénk megemésztésre félretenni, aminek hiábavalóságáról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy nem kellene „bespájzol­ ni", de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lázadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik, (lásd még vakbél­ gyulladás) Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tárolni kell azo­ kat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet! 102

I

hogyan. Az éghető anyag jelen esetben az élelmiszer. miért keletkezik gáz! 1) Az elfogyasztott. Nézzük meg részleteiben. és a levegő. borsó. 20% -ban a véráramból származik. nem okoz gondot a bélgáz. 103 . nitrogén. a hő. a bomlási. Egészen addig. fogunk benne olyan részt találni. arányuk megváltozik. metán. a bomlási folyamatokkal együtt jár. vagy rosszak. lenyelt élelmiszer elégetéséhez. A belek gyulladásos folyamatait is túlzott gázképződés és gyakori szél­ ürítés kíséri. Emlékezzünk az általános iskolai tanulmányokra: az éghető anyag. Bizonyos puf­ fasztó ételek hasonló állapotot idéznek elő. megemészté­ séhez (a könyv elején már szó esett róla) szükség van levegőre. A fennmaradó rész a béltarta­ lom bakteriális erjedése során keletkezik. ká­ poszta. egy ingert értékelünk. kénhidrogén és merkaptán. lencse. A hőt a természetes hőháztartás biztosítja. ami az emésztéssel. így a bab. mely táplálja. a levegő elengedhetetlenül szükséges. erjedési és rothadási folyamatok fokozó­ dása esetén a termelődő gázok mennyisége megnövekszik. Amikor valami új dologhoz fogunk. ami mulandó. minden esetben egy mély lélegzetvétellel kezdünk hozzá. Tehát az égéstáplálás mellett a levegővel gyűjtünk „lelki erőt" a feladat elvégzéséhez. ammónia. és kb. elősegíti a meg­ felelő égést. míg ezek egyensúlyban vannak. A bélgáz fő összetevői: széndioxid. Ezen azt értem.BÉLGÁZ Fizikai leírás: Lényegét tekintve gázelegy: több mint 60% -a lenyelt levegőből ered. hogy a dolgaink nem tisztán jók. Lelki jellemzők: Természetes jelenség. oxigén. hanem mindkettőben megtalálható a másik is. s ezt a has felfúvódása és teltségérzés kíséri. Elégtelen emésztés. hasonlóképpen a máj-és epehólyag-betegségeket valamint az ideges állapotokat. hagyma. Mindannyian tudjuk: amikor valamilyen lelki jelenséget feldolgozunk.

tehát a vágy. Következésképpen a belekben keletkező gázokkal kell helyettesíteni. BÉNULÁSOK Fizikai jellemzők: Ha egy szerv. Arról van szó. működések vesznek el. de nézzük meg azt az oldalt is. vagy a legkülönösebb kombinációkban. mely katalizátorként működik. De a másik szerepe sem elhanya­ golható! Testünknek van egy igen érdekes tulajdonsága: bizo­ nyos mértékben a környező szervek képesek átvenni a másik szerepét. a bomlás beindulását. amikor a gázok már problémát okoznak. helyettesítve azt. mint egy katalizátor.2) A véráramból származó légnemű anyagok a vér könnyebb tisz­ tulását szolgálják elsősorban. a húgyhólyag. ezért e vezérlő elv kiesése az érintett területre bénítólag fog hatni. szövetrész. hogy a beteg. hogy a dolgainkat meg kell emészteni (ez nem csupán a fizikai síkra vonatkozik). Úgy viselkedik. elősegíti az emésztés. „gyengeségei" következményeként visszatartja a fáradt gőzt. Bénulhatnak a szemmozgások. Folyamatosan él bennünk. 3) Az erjedéses folyamat olyan. Eddig a természetes folyamatokról beszéltem. Az élethez hozzátartozik a tiszta levegő. gyulladások és daganatok következménye mind lehet bénulás. így leállhat az ideg­ pályák ingerületet tovavezető képessége. Részében és egészében az ember hiányt kezd szenvedni. Az eredmény ugyanilyen tarka képet mutat: testünkben sokféle mozgás állhat le külön. mindig tudjuk. 104 . Külön. mint a kenyérsütésnél a kovász. s ezzel feladatok esnek ki. Ezt a beteg nem érzékeli és csak részlegesen hasznosítja. S mivel testünk minden része beidegzésekkel bír. A vér juttatja el azt azt életerőt. A háttérben álló ok ezerarcú: sérülések és mérgezések. végtag aktív működő képessége ideiglenesen vagy véglegesen megszűnik. bénulásról beszélünk. mintegy kisegítve. Lényegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. bennünk kell hogy legyen.felsorolást az olvasó folytathatja -. a belek vagy a gégeiz­ mok . Elsősorban az izmok aktív mozgásképessége szűnik meg. és ez a hűdés elsődleges jelen­ sége. amit a tüdővel lélegeztünk be. A megromlott folyamatok aztán további romlást idéznek elő.

ami kiala­ kult! 105 . Ha az életet fenntartó központok bénulnak. Abban az esetben szokott előfordulni. melynek révén jelentős mértékben változik az a körülmény. csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik. Elural­ kodik rajta a megkötözöttség érzése. utóbbiak pedig vérmérgezéshez vezethetnek. Itt van a központ. hogy meg van kötözve és nem képes megvalósítani semmit. Nem tesz érte semmit. hogy képtelen elérni dolgokat. hiszen semmit sem tesz annak érdekében. végső soron in­ nen indul.néldául a bénultan fekvő szélütött beteg testén hamarosan felfekvéses fekélyek alakulnak ki. Ez lelki tapasztalatoktól függően lehet nagyon rövid idő. tevé­ kenységi területét. Kimenetele kétes. nem tesz saját érdekében semmit. hogy megtalálja szabadságát. hogy olyan dolgokkal foglalatoskodjon. mikor a légzőközpont néhány ezer idegsejtje nem ad többé parancsot arra. hogy eljut-e az adott területre. hogy mellkasunk kitáguljon. csak éppen olyan dolgokat. bi­ zonytalan. amik kiszélesíthetik látókörét. de nem biztos. de lehet huzamo­ sabb gondolkodásmód is. hiszen va­ lami olyan jöhet. Cselekszik ő. amelyben lebénuljon a test. ami még nem volt! A bénulások kiváltó tényezője az agyban keresendő. A gyógyulás útja: Az iménti fejtegetésekből már körvonalazódik az a tevékenység. sőt mindenkinek megfordul a fejében. hiszen az egy nagyon „kockázatos" dolog. melyek látszólag semmi kockázattal nem járnak. melyek teljesebbé tehetnék életét! Mindent megtesz. vagy ki tudja alakítani azt a szituációt. A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent megtesz. Miért is ne. hogy a tudat meg tudja teremteni. ide fut be minden inger. huzamosabb ideig kell a tuda­ tunkkal hallgatnunk: „bénák" vagyunk! Sokakban. mikor az ember tehetetlennek érzi önmagát. az eredmény azonnali ha­ lál Ilyen a légzésbénulás. Lelki jellemzői: Ahhoz. tehát sem ideje. sem kedve nem marad arra.

Beszédzavarok. mint például: agyvérzések. mint tudja. hiszen sokkal gyorsabban „kell" elmondani. ha maga a hangképzés nem sérült. hogy a beteg szabadon kinyilvánítsa gondolatait. sokszor pedig onnan származtathatók a felnőttkori zavarok. sőt beszédképtelenség alakul ki akkor is. Nem feltétlenül szándékos behatás volt ez (mondjuk. a kezdő konfliktus bizo­ nyára a szülőknél keresendő. ami a szívét nyomja. a szülei igyekeztek elnyomni). tiszta. Lelki jellemzői: A szó szoros értelembe véve ez nem számít betegségnek. agydaganatok. zavarttá teszi. de akár iskolai kudarc is. A tagolt. nem szabadult fel súlyuk alól! Dadogás: Lelkében az alábbi tanulság szűrődött le: belé akarják fojtani közlen­ dőit! Élete során sok olyan behatás érte. vagy érthe­ tetlenül gyors. A legvalószínűbb azonban. Ez lehet szülő-gyerek viszony.mely közlésre szolgál . érzéseit. raccsolás. A kapkodás idegessé. Természetes: nem lesz 106 BESZÉDZAVAROK . A beszéd zavarai sokszor a gyermekkor jelenségei.úgy sajátítjuk el. hadaró beszéd. hogy mindkettő. Nagyon valószínű. de a központi idegrendszert éri károsodás. egy feldolgozatlan stressz. Ezek milyensége alapján a zavarok: dadogás. hogy nem lesz elég ideje elmonda­ ni. hebegés. Nagyon fontos: a gyermekkori sérüléseket mind a mai napig nem dol­ gozta fel és nem tanult belőlük. „csupán" lelki zavarnak! Idegesség. hogy a gyermekkorban. ezért megpróbálja minél gyorsabban kinyilvá­ nítani (amíg van rá módja). ami az akkori közlési vágyát. selypítés.Tünetei: A hangelemek sorozatát . skandálás. de annak élte meg. artikulált beszéd folyamatosságában. hangsúlyvilágában. vontatott. Erőszakos behatásnak élte meg. meg­ nyilatkozását (erőszakosan) visszaszorította. Életének egy látszólag lezá­ rult szakaszában keresendő a kialakulás forrása. vagy agysorvadás esetében. ami meggátolja. az ütemezésben vagy a szókap­ csolatokban alakulnak ki zavarok. mert lelke világa kissé érzéke­ nyebb az átlagnál! Attól fél (nem feltétlenül tudatosan!).

mint cselekvéssel „küszöböli" ki. Pótcselekvés: Inkább sietve elmondja. A gyógyulás útja: Rá kell ébrednie saját értékeire. csak akkor képes közlen­ dőjét kinyilatkoztatni. ami ezt a zavart jellemzi: a télelem. hogy akkor is dönteni akar. amíg más közbe nem vág. szíve érzéseire figyelni. kerüli el. és ez még feszültebbé te­ szi! A legfontosabb. amikor nem tudja. ahogyan szeretné! Pótcselekvés: Dadog. Közvetlenül nem. mint lecsende­ sedjen és megértse: most másra kívánnak figyelni! Hebegés: Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség! Tudásában. hogy egyáltalán most döntenie kell-e! Pótcselekvés: Hebegéssel. észre fogja venni: hatással van környezetére. de addig biztos támpontot lel benne!) 107 . hogy nem képes (abban a pillanatban) dönteni. van hatása. Elvesztette türelmét. észre kell vennie: figyelnek rá és ez teljesen független attól. kinyilvánítják-e! Észre kell. hogy így magára vonja környezete fokozott figyelmét. de közvetve tapasztalható. mit döntsön! Jelen esetben erről beszélhetünk: dönt.! Mindenkivel előfordul. megfogalmazott vágyaiban nagyon jól tükrö­ ződik: zűrzavar uralkodik benne! A bizonytalansághoz vezettek az alábbiak: elmulasztott figyelembe ven­ ni egy igen fontos részletet. de az már kevésbé. hogy kialakuljon a vágy: megerősítse érzéseit. el-elakad. hogy nem tudja magát oly módon kifejezni. de még abban sem biztos. ha ezt az közvetlenül nem mu­ tatja meg. amit róla festettek stb.ideje gondosan képezni a szavakat. még akkor is. kinyilvánítja mondandóját. ha azt nagyon gyorsan teszi. mondandóját! A gyógyulás útja: Sokat segít az egészséghez vezető úton: legalább egy dologban legyen biztos! (Majd az is elmúlik. Hadarás: Ezt hiszi: környezete csak akkor figyel rá. értékítéletében. elhitte azt a képet. ez valahol „természetes".

amely károsodás esetén az emberi test bármely más részén is kialakul. Az iméntiekkel ellentétben itt nem jellemző az idegi megterheltség! Ebben az esetben a lelkében. Hiszen nem sokat tesz azért. törés.Selypítés. mert ekkor nem alakulhatnak ki olyan könnyen a gondolatok. vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett be­ szédzavar. a megnyilvánulásai egyértelműek. szalagszakadás. hogy az élet tüze 108 BOKA . melyeket megtett vagy szükséges megtenni és meglépni. tiszták legyenek! Pótcselekvés: Selypít. a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. szellemében fennálló túlzott nyugalomról lehetne leginkább beszélni. A gyógyulás útja: A tisztázás! Fizikai oldal: A bokaizület tulajdonképpen egytengelyű csuklóizület. A lépések. amit már nem kell. raccsolás: Tisztázatlan érzések. hogy az élete. bevérzés) esetén az az öt jel ismerhető fel. melyet hatal­ mas erejű oldalszalagok rögzítenek. Az ismert sérülések (zúzódás. az imént felsorolt jellemzők sze­ rint azonosíthatók be: Duzzanat: Olyan dolgokat akar még egyszer megcselekedni. vérömlenynél közös jellemző. a tervek és az érzések tisztázásának erős megoldási vágya. Minden vizenyőnél. névszerint: a) Duzzanat b) Bőrpír c) Melegség d) Fájdalom e) A működés megromlása Lelki jellemzők: A boka a lélek nyelvén a lépéseket.

ami nem ébreszt benne örömet. Így nem marad más. Fájdalom: Olyan megtett. cselekedet. majd. hogy megoldjuk.diszharmonikussá válik.biztos -. közben.. amiből egyenesen következik a ked­ vetlenség. nem teljes energiabefektetéssel. Nem merítette ki belőle a jó élményeket. Ez a fájdalom attól függően. (Bő­ vebben a lélek és a fájdalom fejezeteknél). Megoldjuk. és ebben az állapotban könnyen gyökeret ver az alulértékelés! Az elért „sikertelenségeknél" jusson eszünkbe ez a perspektíva is: valószínű . akkor (ebből következően) az ellenkezőbe! Elindul (az általa is rossznak tartott irányba). mert másként ott marad és további problémákat eredményezhet a konfliktus! Sokszor már az is jelentős javulást idéz elő. mit tudok belőle tanulni? Sorra kell venni ezeket. szívében van egy jelentős érzés. valamint anyagi jellegű döntés. A fájdalom jellegzetessége az egyszerre jelentkező kettősség! Egyrészt tudja mit tett. Mégis meg fogja tenni. lehet érzel­ mi. amikor felfedezzük: olyan célok után fut. Másrészt lelkében. hogy melyik bokán jelentkezik. de még a célnál sem fogja érezni az elvégzett munka teljességét! El. Ez a kedvetlenség a lépésekben keresendő. ami az ellenkezőjét sugallja. hiszen valamit tenni kell. A gyógyulás: Megértéssel kell kezdeni: mit mutat. Szándék. teljes szívvel kí­ vánta elérni céljait. valamerre menni kell! Ha nem a helyes irányba. mit hibáztam! De ami ennél sokkal fontosabb.és belefárad. Továbbá: életének rengeteg részletét nem vagy helytelenül értelmezte.. mint a kudarcélmény. hogy felmérjük helyzetünket és kialakul bennünk a szándék. ami lelkiismeretfurdalást okoz! A lelkiismeret-furdalás a másfajta érzésből ered. benne rejlő lehetőséget és tulajdonságot. hiszen ott van a belső késztetés! Ez a kedvetlenség két. vagy meg-nem-tett lépést jelez. szorosan összefüggő eseményből ered: Kisebbrendűségi érzése könnyen érthetővé válik. Az ilyen cél felé vezető út elején. pontosabban semmit sem szeretne tenni annak érdekében. hogy elérje kitűzött dolgait. amit sikerként könyvelhet el. mit lépett meg. hanem csak félgőzzel. tessék-lássék módon. Nem merítette ki az összes. 109 .

de az élet megmutatta. vajon helyes. Annyira lefoglalt.lépésre. ami igen hatékonyan játszott közre figyelmetlenségem­ ben. nyomasztó lépést! Ez nagyon le­ foglalta gondolataimat. a lépésem kificamította bokámat. csak azt nem. de lehet. de leginkább menekülési vágyamtól vezérelve „elhatá­ roztam". érzésemet nem. fel sem merül bennünk a gondolkodás! Amikor tudjuk a helyes utat. így könnyen megjósolható volt. megteszek egy igen nehéz.egy „előző" életemben -.A legfontosabb: mindent helyre lehet hozni! Ficam: Egy rossz döntésre szánta el magát. Filozofálgathatunk rajta. hogy lélek­ emelő látvány tárult szemem elé. sertéstelepen dolgoztam. ez olyan lépést volt. Sok minden járt a fejemben. hiszen egyébként nem fektetnénk rá elegendő hangsúlyt. hogy időszerűtlen lépés volt. és ez. amit felhasználunk arra. és kell hozni elkövetett hibánkat! 110 . az érzésekre nem maradt idő. egyszerűen haladunk. de figyelembe kell venni azt a lelki állapotot. Ezt rögtön tudtam. csak a konkrét lépéseimre nem. akkor biztosan állítható. mert fájdalmam következtében alig voltam képes visszamenni a pihenőbe! Ráfoghatjuk a rossz . mert egészen mással törődtem én. A környezetről sok mindent el lehetett mondani. amit nagyon gyorsan helyre kell hozni! Természetesen ez is fájdalommal jár. előbbutóbb belelépek „valamibe"! Beleléptem. s közben figyelünk minden apró részletre! Hogy ebben a történetben mi volt a pótcselekvés? Egy örömet okozó döntés helyett egy másikat választottam! A gyógyulás: Pihentetés. a közelmúltban meg is lépte! Megtette. vagy helytelen érzelmi lépés volt-e (a bal lábammal zajlott ez a történet)! De ha ennyire lekötötte fi­ gyelmemet. mendegéltem és nagyon el voltam gondolkodva. Erre elmesélek egy nagyon rövid történetet: Egyszer valamikor. szabadulási. Dac­ ból. amit természetes módon akkor nem tudtam különösebben értékelni. Amikor meg vagyunk győződve valamely elképzelésünk helyességéről.fizikai . hogy elmélkedjünk: helyre lehet. Még a lépéseimre sem! Minden másra figyeltem. Mentem. pihenés. régen . lehangoló légkörben az én hangulatom is kezdett hasonlóvá válni. Ebben a büdös. hogy semmi másra nem tudtam figyelni.

nem en­ gedhetünk be minden ingert. Az ingereket meg kell szűrni. beengedő szerepet. A védelmi gátat jelentő felszíni hám nem áteresztő.Szellemi gyógyítás: Kezünkkel formáljunk csövet a boka körül.és faggyúmirigyeink. a szelektálás nél­ külözése komoly betegségek forrása lehet. információt. a hideg-meleg érzékelés. hogy most kihúzok belőle minden erőt. válogatni kell közöttük. amely egyben védelmet szolgáltat a mélyebben fekvő képleteknek. rezgésvalamint viszketés-érzés szolgálatában áll a belé ágyazott sajátos idegvégződések segítségével. Lelki tulajdonságok: A bőrt tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú falnak. Szükség van erre a falra (és nem csupán esztétikai. Súlyra és kiterjedésre nézve is a bőr testünk legnagyobb szerve. hőleadás. A mélyében elhelyezkedő rugalmas rostoknak köszönhetően a moz­ gást nem gátolja. Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be védő. tehát testünk hőháztartásának szabályozásában is lényeges szerepet játszik. ami hatalmas (általában rossz) változást hozott életébe! És ami megkülönbözteti a ficamtól. a tapintás. (Ez persze szellemi síkon is igaz. helyrehoz­ ható. Jusson eszünkbe: az immunrendszer (egyik) első 111 BŐRBETEGSÉGEK . a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma révén tápanyagraktárként szolgál. gyűrődés után az eredeti alakját visszanyeri. csomagolástechnikai szempontokból). A válogatás. Ezzel. de az adott pillanatban helyrehozhatatlannak éljük meg! Fizikai jellemzők: Bőrünk a lestünket borító szövet. A bőrben helyezkednek el verejték. koncentráljunk arra. Még mé­ lyebben. A mélyebb réteg a festékanyagot termelő sejteket tartalmazza. nyomás-. ami gátolja a helyreállást! Törés: Egyértelműen olyan elhibázott lépés.tenyerünk és talpunk ki­ vételével. s kiterjedt hajszálérhálózatával ugyanakkor a hőszigete­ lés. lásd aura). A fajdalomérzés. Kültakarónkat mindenütt finom szőrzet fedi .

megtudhatjuk a pontos kiváltó okot is. hogy baja van. hogy idegenkedik azoktól a dolgoktól. aki már nem tart távol semmilyen ingert. mikor az a kényes egyen­ súly felborul. hogy több bajt ne okozhassanak! Apró meg nem értések. Erősíti a bőrt. A tapasztalt dolgai szinte beleégnek. melyekkel munkálkodni kell. hogy az élethez szükséges dolgokat beengedje. energiákat és átesik a másik oldalra! A beletörődő. nem fogja észrevenni az élete jobbik felét és kialakul benne egy nagyon erős elégedetlenség. de nem képes teljes mértékben kilökni magából. így a számára káros dolgok szabadon beáramolhatnak. ami előbb vagy utóbb kifárasztja. rányomják bélyegüket a környezet­ hez való megnyilvánulására. kiürítse! Betegség. kivetési vágyak tükröződnek a mitesszerekben. amire igazán vágyik. de az igazi gondjait nem mondja el. Így két alapvető típust lehet megkülönböztetni: A túlzottan védekezőt. behatást. ami a természetes védekezés és a beburkolódzás között van. Másrészt. Természetes. A környezetéből olyan ingerek érik. a bőr védekezik ezek ellen. elégeti a rendelkezésre álló erőket. melyeket „kénytelen" elviselni. hogy így legyen) a külső ingereket. aki távol tartja magától (legalábbis igyekszik mindent megtenni. Nem érti: miért pont neki kell ilyen helyzeteket elviselni. a szükségtelene­ ket. hogy a levegővel együtt szilárd anyag is bekerül. Érzi: ezek ellen semmit sem tehet. Amennyiben össze­ vetjük a testrészek jelentéstartalmával. lelke mégis háborog rajta. érződik rajta. ezért mást talál ki: körbeveszi őket. Mitesszer: A bőrön lévő pórusokon keresztül lélegzik a test. vastagítja.bástyája a bőr! Vegyünk figyelembe egy másik tényezőt is: olyannak kell lennie. Ennek az oka: mivel szinte csak az irritáló dolgokat tapasztalja. Problémája van a körü­ lötte lévő világgal. kóros elváltozás akkor alakul ki. esetleg károsakat kiengedje. Egyrészt nem kíván velük foglal­ kozni. Az ebből már egyenesen következik. másrészt elérhetetlennek tartja azt. hogy e két véglet 112 . PL: a mindkét kézen megjelenő ekcéma jelzi.

jó" szemmel. Szorosan ide tartozik: itt.. hogy igen. pattanásos területek. A negatív benyomá­ sokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből. de itt már határozott lázadásról is szó van. természetesen eredményte­ lenül. Pattanás: Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez. hogy a bőr (természetesen a tudata is) elveszíti a tisztulási képességet. ebben az esetben nem jellemző a lázadás. sokáig tűr. kevésnek érzi magát ahhoz.között fog érzelmektől túlfűtötten ingadozni: követelőzés és a teljes viszszahúzódás. amikor a mitesszerek jelentkeznek. lega­ lábbis a külvilág felé ezt mutatja és amikor nem bírja tovább. sértődöttség. hogy itt is az egyénnek a világhoz való viszonyában van a probléma gyökere. in­ kább a csendes beletörődés a mértékadó viselkedés! A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva kikövetkeztethető a helyes viselkedési minta. mit gondol róla a világ és saját tudatával harcolva érveket gyárt azok megcáfolására. Természetes módon nem képes megszabadulni a felhalmozódott mérgektől! Tűr. feszültté teszi. érik-e kritikák vagy nem. A pattanások megjelenését is vehetjük valamiféle eredménynek. Az a „tény". feltételezi. általa! 113 . hogy szembenézzen azokkal a dolgokkal. de ezt most inkább más! Lázad azon jellemzések ellen. Mégis ráerőszakolják. melyektől borsó­ dzik a háta. hogy azok nem az övéi. és ezeket igyekszik minél gyorsabban megcáfolni. ez hatá­ rozottan befolyásolja az egyén megnyilvánulásait. A „két világ" közötti feszültségek idegeskedést eredményeznek. mit mond. kifakad. hogy nem néznek rá . Arra összpontosít. ennek egyenes következménye. amikor ezt ta­ pasztalja (nem feltétlenül tudatosan): a problémákat úgy terhelték rá. Kicsinek.. amikről azt hiszi. hogy valóban léteznek! Összességében elmondható: teljesen mindegy. Cáfolni! Nem megérteni! Tanulni belőle. Elhelyezkedés szerinti jelentés: Háton: Itt akkor jönnek létre gyulladt. Természetesen az imént felsorolt tulajdonságok csak azon időszakokra jellemző. idegesíti.

hogy a külső. jól megalapozta eszméit! Sérülékenynek hiszi önmagát. tehát igyekezzünk kicsúszni karmai közül"! Kemény az élete. Miként egyes küzdősportokban felfedezhető: olajjal kenik testüket. problémája van családjával. rá akarnak erőszakolni olyan dolgokat. időszakban alakul ki a világhoz való végleges viszony. Combon: Azt érzi. hiszen tudja. Ebben a korban szembesül. Jelentős súlyokat visel és nem találja annak módját. hiszen ebben a korban. Pubertáskorban nagyon gyakran fordul elő. melyek neki el­ lenszenvesek. mert életét csakis egyoldalúan értelmezte és más következtetést. cselekvési formák kialakítása. Lelke lázong. következésképpen igyekszik minél sikamlósabbá válni. hogy más arcot kell mutatnia. de ezt nem igazán tudja megnyugtatóan kimutatni. zavaró „ingerek" könnyebben lecsússzanak róla és ő könnyedén kitérhessen a „viharok" elöl. „nem is történhet másként". hogyan szabaduljon tőlük. hogy minél nehezebben lehessen rajtuk fogást találni! Miért igyekszik távol tartani a dolgokat? 114 . fedezi fel milyen is a világ és azt. ez nem az ő feladata lenne! Lázad. melyek igen nagy terhet rónak rá. mint: „a világ el­ lenséges". Konfliktusa van a gondoskodással! Érzi: olyan emberekről. hogy hogyan viszonyuljon hozzá. Erre meg is talált minden indokot. a saját érzéseire való figyelés és az ezek szerinti viselkedési. elvekről kell (akarata ellenére) gondoskodnia. Nem elképzelései szerint viszo­ nyulnak hozzá. hát még megoldani! Arcon: Ebben az esetben keletkeznek az imént említett tünetek. Mottó: „Az élet rossz. nem is vonhatna le.A gyógyulás útja: A megértés. hiszi. amikor a kör­ nyezetből azt a következtetést vonja le. Hol van az ő helye? Zsíros bőr: Lelki jellemzői: Túlzottan fél a környezetétől.

de azt hiszi. elfárad. elfelejtették a gondoskodást. de legalábbis kellemetlenséget ébresztettek benne. azt is mondhatom. hiszen a víz hiánya miatt száradni. Ennél is fontosabb. Harcolt. illetve azokat a dolgokat. hogy eddigi élete során képes volt különösebb erőfeszítések nélkül is megúszni a szorult helyzeteket. lényege­ sebb: saját magáról megfeledkezett gondoskodni! Valódi gondoskodásról beszélek! A száraz bőrű emberek hajlamosak erre: az igaz gondoskodás helyett az érzékeik. kiégett! A kiszáradás annak következménye. s ezt az érzést jeleníti meg a bőr. A részletesebb megismeréshez idézzük fel a testrészek lelki jelentését! A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell találnia. és ez elől folyamatosan menekül. hogy kiszáradt. Mindenki irányítani. szabadságát. igaz lényéhez. következésképpen (nem csak látszólag) megöregszik. na­ gyon jó oka van ennek és ezt valahol érzi is). befolyásolni igyekszik életét (nem véletlenül. sértődöttséggel és az ebből egyenesen következő félelemmel. hogy elmulasztották „meg­ öntözni".Mert már így is tele van! Mivel? Rengeteg indulattal. Száraz bőr: Testileg-lelkileg el. akkor saját maga elveszne. Eddig közel engedte az embereket. ráncosodni kezd. mások­ hoz pedig másként. Az ilyen ember már képtelen közel engedni környezetét. melyeket másokkal szemben tapasztal. 115 . Másrészt szeretne közelebb kerülni önmagához. érzelmeik kielégítését helyezik előtérbe. fel kell fedeznie. belügyeibe. majd depreszszió). teljesen kimerül. melyek fájdalmat. nagyon sokat harcolt mások ellen.és megfáradt. Elveszítené egyéniségét. Vénnek. és ez rettentően kifárasztotta. Ez a két ellentétes érzés: vágy a közelségre és a közelség félelme állandó harcra serkenti (dühkitörések. hiszen eddigi „tapasztalatai" jól megmutatták: beletipornak érzéseibe. fásultnak érzi magát.

A gyógyulás szolgálatába azért nem képes állítani tudását. bőre sápadt. akik gondos­ kodni szeretnének. vagy teljesen eltűnnek. melyeken gondolkodnia kell! A gyógyulás útja: Fedezd fel betegséged forrását. mert folyton pótcselekvésekhez folya­ modik! Ez lehet pl.haja fehér. szeme színe piros) Lelki tünetei: Az orvosi háttér mögött nagyon jelentős szerepet játszik ez a tény: az élete során kialakult pigmenthiány minden esetben összefüggésbe hoz­ ható egy nagyon erős lelki csalódással. ugyanis addig sem kell olyan dolgokkal foglalkozni. az élet során különféle festékanyagok rakódnak le a sejtekben vagy a sejtközötti állományban. Vagyis többé már nem felel meg az elvárásoknak.festenyzett. 116 . kezén. világos foltok keletkeznek. mivel nehe­ zen cserélődik. Találd meg. Pótcselekvés: Megmar mindenkit. Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással. (az albínó örökletes festékanyag-hiányban szenved . amikor igen határo­ zott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kapcsolatban és ezen elvárá­ sokat jó ideig teljesítette. majd egy hirtelen fordulattal. Ennek következtében kialakul szerveztében egy félelem. belemar saját magába. Ha a felhám pigmentjei körülírt területen megfogyatkoznak. közös életük más irányt vett. többek között tisztaságmánia is. ebből következik: nehezen fogad be új dolgokat és nehe­ zen hasznosítja megszerzett életismeretét. BŐRPIGMENT-HIÁNY Tünetei: A bőr . bizonyos fokú vissza­ húzódás. mennyi jó van ebben: közel engedni azokat.úgymond . Ez figyelhető meg a hajlott korú emberek arcán.Nagyon fontos szerepet játszik a víz szállítja az ismereteket. Kötözködik. Merd felvállalni céljaid.

optimális szintet. az nem derül ki.Bőrünk a külvilághoz való viszonyunkat tükrözi. megnyilvánulása akkor következik be. S az így felnőtté váló ember szervezetének védekező folyamatai (im­ munrendszere) SOHA NEM ÉRI EL a kívánatos. Igyekszik bebizonyítani: ő másmilyen! Hogy valójában milyen. és így biológiai ellenálló 117 CSECSEMŐMIRIGY . megértette az összes kiváltó tényezőt! Tünetei: Az elülső mellkasüregben helyezkedik el. tehát amikor a színező­ anyag eltűnik. a szükséges erősséget. s felnőttben már csak zsíros marad­ ványként lelhető fel. elhú­ zódó folyamatra lehet és kell számítani. 5-10 éves korig még növekszik (mintegy kétszeresére). amikor az ember lelkileg feldolgozta az őt ért sérülést. Nyirokszerv. rózsaszí­ nű szerv.az immunrendszer része. Hosszadalmas. hiszen ez az elváltozás „különö­ sebb" problémát nem okoz. Tudjuk. következtében rendellenesen gyorsan. hogy a csecsemőmirigy a korai gyerekkorban bekövetkezett súlyos lelki vagy testi megterhelések (éhezés.amíg működik . amikor a „problémás" személy­ nek teljes szívből képes megbocsátani! Ezt viszont akkor tudja megtenni. megerőltető testi munka. ugyanolyan kapcsolatokat igyekszik kialakítani. fertőzés). amikor tanult belőle. idő előtt fejlődik vissza. színtelenség. mint amiben csalódott. A bőr színének visszanyerése csak akkor lehetséges. hiszen valódi. sebeit nyalogatja. majd a serdülő­ kortól rohamos sorvadásnak indul. Tanult belőle és ezek után már másként viszonyul a külvilághoz! A külvilágról alkotott véleménye. hideghatás. sé­ rülékeny lelkületét nem mutatja meg. A pótcselekvés: Inkább visszahúzódik. jelentése a következő: abban a tekintetben kialakult egy erős távolságtartás. kétlebenyü. nem is ezek szerint cselekszik! A gyógyulás: Ebben az esetben elég nehéz helyrehozni a bőrt. a kívánt hatékonyságot. és így . lapos.

A csecsemő-mirigy szerepe: felfogni. 118 I . az ősbizalommal van szoros összefüggésben ez a szerv. és elsősorban gyermekkorban alakulnak ki azok a visel­ kedésformák. így nem is tudnak vele élni! A szeretet és a hozzá való viszonyunk szabályozza. BEÁLLÍTÓ SZERV! Az optimális sebességgel. mi is veszi őket körül. A han­ gulatváltozások párhuzamosan hatnak a védekező mechanizmusra. A gyermekkorban szerzett tapaszta­ latok fogják elsősorban befolyásolni. mint örömforráshoz. ami az életben maradáshoz szük­ séges. természetesebbek. ami igen erősen befo­ lyásolja az immunrendszert! Ugyanez igaz a hangulatokra is. mint a felnőttek. hogy az mi. Ereznek ugyan „valamit" de nem tudják. Lényegét tekintve gyermekkorban fejlődik-alakul ki az a viszony. meghatározni. határozza meg im­ munrendszerünk „tüzének" sebességét! IMMUNRENDSZERT SZABÁLYOZÓ. ugyanilyen hatása van az örömnek is az immun­ rendszerre. A szeretethez. amikor békések és örömtelik vagyunk. melyek alapján későbbi életében önmagához. ami a szeretethez köti.sokkal nehezebben értik meg a sze­ retet nyelvét és azt. csak gondolkodni. Lelki jellemzői: A szeretettel. Akik gyermekkorukban „sérülést" szenvedtek korán fejlődött vissza ez a szervük . mennyire „hidegen hagy" a körülöttünk lévők hatása. az emberek­ hez és a világ dolgaihoz viszonyul. Mennyivel könnyebben tudjuk feldolgozni. Azt is mondhatom: a csecsemőmirigy egy átalakító szerv.képessége csupán töredéke lesz annak. Ugyanígy. a gyerekek sokkal elfogadóbbak. Könnyen beláthatjuk ennek életképességét. Alapvetően. mégpedig a tapasztaltakat átfordítja a szív nyelvére. Köztudott dolog. elmélked­ ni kell egy keveset. kiárasztani a szeretetet és átalakí­ tani érthető nyelvre. az optimális égéssel érhetjük el a maximális erőt. hogyan viszonyuljon a szeretethez.

CISZTA Fizikai leírás: Védőburokkal. méhben stb. majd később megoldja. Ez a kérdés.). genny. Tehát amikor itt keletkezik ciszta. nyák. melyet félretett (magába zárt) anélkül. Lelki tünetei: Olyan pszichés eredetű konfliktust takar. növekedve teret foglal. akár nagy számban (agyban. csontban. erős fallal bíró tömlőszerű képlet. Ez az a „hely". hogy megoldotta vagy feldolgozta volna. megérteni az élet dolgait. ami örömet ébreszthet benne. A méhben keletkező ciszták lelki oka a méh szellemi jelentésében található. néhány példával igyekszem bemutatni a hozzá vezető folyamatot. savó). és a tudatalattijába kerül. kockázatmentesebbnek tűnik. tehát nem is védekezik ellene. A tanulságokat elmulasztotta hasznosítani. Ekkor a gyógyulás folyamatát még nem is említettem! A könnyebb érthetőség kedvéért. Ez a megoldatlan helyzet vezetett azután a ciszta keletkezéséhez. probléma azonban megmarad. Félretette és úgy gondolta. A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka. pangó váladék. és nem okoz panaszt vagy tünetet. daganat-sejtek) lehetnek. melynek üregében folyadék (vér. Úgy gondolja: ez (bármi legyen) számára nem jó! Pótcselekvés: Cisztákat hoz létre. vesében. vagy szilárd képletek (pl. ahol a fogantatás után kifejlődik a magzat (!). 119 . és azok szerint csele­ kedni. megrepedhet. jól körülhatárolt terület. mint feldolgozni. hogy egy bekövetkezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett személyben) nem került feldolgo­ zásra. akkor az alábbi lelki jellegzetességek vannak jelen: talált. kapott egy dolgot. mulasztását viszont nem pótolta. más esetekben viszont észrevétlen marad. így a szervezet immunrendszere nem ismeri fel. de nem hagyja növekedni. akár magányosan. inkább magába fojtja. mert ez könnyebbnek. Bármely szervben előfordulhat. s mivel nem tudatosodik.

: nem örül a jó érzéseknek és örömet vált ki az. Gyermekkorban: A szülő és a gyermek között kialakuló konfliktus. hogy az fel­ oldódjon. és felszívódjon. 120 . tudatát erősítjük. Kezedet rakd a kérdéses terület fölé. Lássuk bővebben ezeket a kiváltó tényezőket. ami normális esetben bánatot okozna.érzészavarokban. amivel megédesíthetné az életét. A gyermekeknek is van szabad akaratuk. melyek örömet okoznak. hogy a tudat és a szervezet nem találja meg azt a dolgot. Ez abban áll. hogy a beteg rendezze végre magá­ ban a konfliktust. de vizsgáljuk meg a miértet is. (Ekkor tulajdonképpen a beteg immunrend­ szerét. Majd gyakori és bő vizeletürítés. majd gondolj erre: A bennem rejlő erőt a cisztát körülvevő burokra sugárzom. és ez azt jelenti: saját maguk szeretnének olyan dolgokat cselekedni. Önmagáról elfeledkezett valamilyen oknál fogva.főleg az alsó végtagokban . Tulajdonképpen leáll a hasnyálmirigy harmonikus működése. mi történik a testben. szomjúságérzés. Jellemző a testszerte vagy gyakran a nemi szervek bőrén jelentkező visz­ ketés. egyes esetekben kóros éhségérzet és túlzott evés mellett fellépő fogyás. ér­ zéskiesésekben nyilvánul meg. amely . majd idővel a perifériás idegpályák károsodása. hogy önállóan rendbejöjjön). Lelki háttere: Elöljáróban tisztázzuk. pl. A betegség a szeretettel van összefüggésben. ismétlődő homályos látás. ami kiváltja ezt e beteg­ séget.Gyógyítása: Beszélgetéssel vágyat ébresztünk. Természetesen egy feltételt tartsunk szem előtt: a tör­ ténetben szereplő mindkét félnek legyen megnyugtató a megoldás. A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben keresendő! Nem képes az ember „helyesen" értelmezni az életében bekövetkező örömteli pillanatokat. CUKORBETEGSÉG Fizikai tünetei: Leggyakoribb bevezető tünete a gyengeség és a fáradékonyság.

A tudatban lévő lustaság kihat a hasnyálmirigy működésére (lustává teszi). a tudatában és a szívében élnek. amit neki szentel. idős korban már könnyen keletkeznek törések. Újra kell tanulni az örömmegélő képességet. A gyógyulás útja nem nélkülözheti a saját örömöt. Míg fiatalabb korban a combcsont csak igen nagy erőbehatásra sérül. hiszen elég mélyen beleivódott az elképzelés: értéktelen. egy tőről fakadnak! Ezek az okok pedig a gyerekekhez való viszonyban keresendők: Van gyermeke. és az izület mozgásai minden irányban beszűkülnek. de ezek nagyon szorosan összefüggenek. Nem lesz egy egyszerű dolog. (Felritkulás kezdődik a csontfej szerkezetében és a medence ízvápájában is. hanem készen kapják! A betegség kifejlődésével pedig egyre in­ kább így lesz. főleg a combnyaknál. nem érdemli meg a magával való foglalkozást. Nincs gyermeke: az utódok hiánya miatt azt képzeli: kimaradt minden öröm az életéből! Természetesen a hite és a valóság nem minden esetben fedik egymást. Felnőtt korban: Két lehetséges ok vezethet a betegég kialakulásához. egyre több szeretetet (édességet) kapnak. úgy érzi.Ezek a gyerekek nem saját maguknak teremtik meg az örömteli pillana­ tokat. ami lelki szinten egy bizonyos lustaságot eredményez. Gyermeki módon át kell adni magát a fel­ szabadult örömnek. Fájdalom és sántítás alakul ki. Leggyakrabban ezek a problémák.) 121 . nem becsüli meg mindazt a gondoskodást. tehát egyre nehezebben tud mit kezdeni a cukorral (édességgel). az örömöt. nem szereti annyira. CSÍPŐ Fizikai jellemzők: A kor előrehaladtával idült gyulladásos (kopásos és torzulásos) jelen­ ségek lépnek fel a csípőizületben. mint amenynyire ő teszi. de úgy érzi ő. csak az elméjében. figyelmet.

Hol nagyon gyorsan akar eljutni kitűzött céljához. de ez csak a látszat! Egészen más száj­ ízzel jön ki belőle az ember! Ennek a jelenlévő diszharmóniának lesz egyenes következménye: elve­ szíti. amit magunkban is megbecsülünk! Azok a dogok. de ő ezekben a gyengeség jelét véli felfedezni. melyek rajta kívül esnek. Saját magára nem marad sem ideje. miért is megy el jó tulajdonságai mellett: kicsinek. Komoly gondot okoz neki a megfelelő haladási sebesség. hogy másoknak (a sajátjánál) jobb életet teremtsen! A sok munka következtében elfárad. nem örül munkájának.Lelki jellemzők: Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját világában nem leli örömét. belső diszharmóniája lesz. hiszen saját értékeit nem ismeri. Általában ez azokra az emberekre jellem­ ző. amit ők adnak. csak ezekre alapozza értékelését. megérteni. mint ebben: hibákat követ el! Látszólag a két mondat ugyanaz. Mások örömével. kerülendőnek tartja. Utóbbi csak a ku­ darcokra. Mivel minden figyelmét erre for­ dítja. természetes. nehézségekre figyel. Önmagában ez még nem jelentené a betegségtünet létrejöttét. kívül maradnak tudatán is. elfogadni azt a köszönetet. sem kedve. ezért ne is igye­ kezzünk meggyőzni őt! A további jellegzetessége ennek a betegségnek. figyelme elsiklik az elvégzett munka értékei felett! így kell. akiknek az életét mások szolgálata tölti ki. haszontalan. Gyengeségnek éli meg és ezért rossznak. egy helyben to­ pog. Mi más­ ra figyelne. kevésnek és vala­ hol értéktelennek tartja magát. az egészsé­ ges ütem megtalálása. de mereven ra­ gaszkodik ahhoz. elmulasztja észlelni sikereit. egyre jobban akar megfelelni! Mereven ragaszkodik elképzeléséhez: az általa végzett mun­ ka értéktelen. hogyan is érthetné meg mások köszönetét! Csak azt tudjuk elis­ merésként értékelni. hogy történjen. hogy inog az egész élete! Ezekhez az imént vázolt elvekhez erősen ragaszkodik. hol nem képes erőt venni magán és nem halad sehová. tevékenységnek. Ennek következtében lelkiismeretfurdalása. Cselekedetei. amikor egyre jobban meg akar felelni. hogy az esetek jelentős többségében az érintettek zuhanyozással tisztál­ kodnak! 122 . Észre kell vennie: követ el hibákat! Sokkal több van ebben. Könnyen érthetővé vá­ lik. nem fogja érzékelni. boldog­ ságával és boldogulásával tölti idejét. életét a „kudarcokra" építi! Kudarcra épít. tapasztalatai szerint viszont minden esetben elköveti a hibákat.

tudja a számára helyes utat és lázad a mostani sorsa ellen. Fájdalmas dolog belátni. de a sebesség helytelen. mert nincs idejük arra. hogy kényelmesen. A gyógyulás útja: figyelmesen. csak éppen szabadsággal nem. ami megnyilvánul élete minden területén. hiszen előbb vagy utóbb elfáradnak (összeesnek) és átesnek a „ló" másik oldalára: semmit sem tesznek saját érdekükben! Most nézzük meg a „különböző" okok miatt kialakuló fájdalmat! A fájdalom a kettős érzésből. mit kell másként szemlélni és cselekedni! 123 . hogy lehetne jobb is az élete.Tussolnak. me­ lyeket kötelességnek. A diszharmonikus mozgás azután kivetül a fizikai testre. hogy élete po­ zitív fordulatot vegyen. de egészen mást tesz. mit kell tennie. elengedve pi­ henjenek. a lázongásban. de cselekvése kimerül a gon­ dolkodásban. felháborodni. átadják magukat a nyugodt ernyedtségnek! Mindig rohannak! Persze ennek meglesz az ellentéte is. ezért vagy nem érti. másként döntés. Lázad és mégsem tesz annak érdekében. hogy belül. lelkében is rugalmasan áll hozzá dolgaihoz. A gyulladás annak lesz következménye. de ezekről nem vesz tudomást. a sorok között olvasva kiderül. lelke legmélyén érzi. Pedig élete tele van örömteli cselekedetekkel. mely sok tulajdonsággal rendelkezik. Lehetne jobb. konkrét tetteket elfelejt megtenni. tapasztalja az igazságot. Elvekhez való végletes ragaszkodás. hiszen ezt nem tekinti és lelki beállítottságának köszönhetően nem is érzi örömnek. vagyis különböző elváltozások kelet­ keznek. semmilyen nehézséget sem fog okozni a másként viszonyulás. Jelentős. tehát kötelező érvényűnek érez (szerinte nem lehet belőle kibújni). és ez konfliktust okoz. vagy elmegy a boldog pillanatok mellett. Cselekednie kell. Amikor valaki laza és „hajlékony". kialakult hitrendszer. Keménység. Csak azon dolgok ellen tud lázadni. hasonlatossá válik az ember szellemiségéhez. kettős tudásból fakad! Ez a kettősség: tud­ ja. hiszen képes rá! Csípőizület-gyulladás: Létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek: Komoly. Természetesen sok örömteli dolog van életében. cse­ lekszik. mit kellene tenni.

így idővel a test felveszi a tudat által közvetített formát. Válságba kerül és el­ megy vásárolni. Ezek a kiváltó okok nagyon szorosan összefüggenek. Ez azt eredményezi. arra „nincs" szükség. Vagyis a megoldás helyett pótolni igyekszünk valami mással. A gyógyulás útja: ha lelki baja van. Tehát pihentetni. Bele is fog törni. Ezen azt a felfogást értem. a keserűségeit. a feloldást. Rosszul érzi magát a munkahelyén. amit a beteg érez. és kész tényként fogadja el a rossz sorsát. valamint az izület gyengesége. hogy tornagyakorlatokat végzünk. Másrészről: az ellenoldalt jobban terheljük. hogy túlzásba visszük pihentetését. és sokkal kevésbé használjuk. A nagyobb terhelés ebből a pótcselekvésből következik: Az anyagi gondjait érzelmi oldalról igyekszik megoldani. akkor ez az érzés hasonlóképpen meg­ terheli a testet is. mert a megélhetéséhes kevés pénzt keres. amit pedig félrete­ szünk. amilyen ő maga. amikor kimutathatóan erősödnek az izmok. Ha anyagi jellegű konfliktusa van. azt anyagi oldalról kell orvosolnia. ami nem kizárólag testi jellegű. tehát kenni sem kell. Érzelmi válságait az anyaggal próbálja orvosolni. mint a másikat. hogy az anyagi javak hajszolásával elérheti a megoldást. hiszen tapasztalja: élete távol áll a tökéletestől! De miért is lesz ilyen? Elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát. A hosszú távú. az örömtelen küzdelmeit. tehát igyekszik beletörődni. Amikor tehernek érzünk valamit. Gondolhatunk a legegyszerűbb nyálképződéstől egészen a szellemi tor­ náig (azt gondoljuk. 124 .Torzulás: Huzamosabb ideig tartó „torz" életfelfogás miatt a tudat olyanná teszi a csontokat. melyek örömet adnak. de konkrét test­ mozgás nem történik). A nagyon nagy igénybevétel. vagyis valamelyik érzelem túlsúlyba kerüléséhez. csak együttes jelenlétük váltja ki a tünetet. igyekszik magának bebizonyítani. nagyon is kézzelfogható tüneteket hoz létre. akkor lelki oldalról kell megkeresni azon eseményeket. Kopás: Izületi kopás oka lehet a túlzott igénybevétel mellett az elmulasztott pihenés. merev megközelítés egyenes úton vezet a harmónia meg­ bomlásához. érzünk. Az egyik oldalt jobban terheli. kímélni fogjuk. hiszen amit kigondolunk.

mikor életében hirtelen változások állnak be.csontel­ változásoknál később és fokozatosan kialakuló fájdalom. Csonttö­ rés környezetében duzzanat. hanem valami mást megerőltetőt . de ezekről nem hajlandó vagy nem képes tudomást venni. CSONTBETEGSÉGEK Lelki tünetei: Amire épít. Magyarán nem tesszük félre pihenés céljából.Mivel kevésbé támaszkodunk rá. amire alapozza életét. biztosít egy bizonyos szintű keménységet! 125 . Nem tudja felfogni és megérteni azt a változást. amikor az ember azt érzi.daganatos. . rossznak ítéli meg döntését. A kivezető út: a cselekvések harmóniáját visszanyerni. a jól végzett munka örömét. hogy abban találjuk meg a pihenés. vérömleny keletkezik. valami jelentős dolog változik életében. TBC-s stb.végzünk. amit akarva vagy aka­ ratlanul ő idézett elő. melyek nagyon nagy hatással vannak sorsa alakulására. végtagokat alkotó csontok sérülésekor az érintett terület mozgáskorlátozottá válik. értelmetlenné válik. nem kell olyan erősnek lennie. Törések: Keletkezésükhöz az alábbi lelki jellemzők szükségesek: törést okozó szellemi megélések. ami tartja. megtett lépését! (lásd még a csonttöréseknél) Fizikai tünetei: Sérüléseknél azonnali. tehát: meggyengül! A pótcselekvés ebben áll: a pihentetés helyett a másik oldalt vesszük igénybe! Ez korántsem jelenti a gyenge rész pihenését! Sokkal inkább ezt: az adott rész feleslegessé. vagy inkább újra használni úgy lehet. amiben elfáradtunk. Akkor válik hajlamossá a törésekre. amikor az ember helytelennek. Általában akkor keletkeznek a törések. más .

mégis alapoz rá! Könnyen be­ látható. melyek tudat alatt megkeserítik életét.A csont tulajdonképpen az. használhatatlannak. mely bő ér . ami azon túlmenően. mert azt a törést nem vette tudomásul. mert egyébként az ember nem venne tudomást életének nagyon fontos. arra igyekszik alapozni. amire az ember élete során építkezik. törések esetén fellépő fájdalom. idegent kíván beépíteni. lénye­ ges részleteiről! Semmi sem irányítaná rá figyelmét azokra a konfliktu­ sokra. Benne bőségesen húzódnak erek és érző idegek. tudás. és nem vonna maga után betegséget.és a testnek a testen keresztül kell tanulnia. cselekedeteiben (fizikai síkon) ez azért jelent meg. hogy mondjam: szükségszerű a törések létrejötte. akkor meg­ bomlik az a kényes egyensúly. töré­ sek esetén. a régi beidegződések szerint próbálta folytat­ ni életritmusát! Tetteiben. de ahelyett. A gazdag érzőideg-ellátottság következménye: az ütések. amikor a saját tapasztalat. s ez utóbbiaknak köszönhető a csontok közismert fájdalmassága ütések. miért alakulnak ki törések. de ami nagyon fontos részlet: nem érzi sajátjának. A törés fogja „megmutatni": a lelkében már valami nagyon régen eltörött és „kéne" (kell) már valami újat keresni és találni. ismeret helyett valami mást. Ha a csontrendszerben problémák alakulnak ki. ad! Életében bekövetkezett egy jelentős törés.és ideg­ hálózattal rendelkezik. A csontrendszerben kialakuló különböző elváltozások azon pótcselekvé­ seknek következményei. De ez csupán látszat! Azt kell. Testi töréseknek szükségszerűen ki kell alakulni . Ez még önmagában nem jelentene. hogy ezt ész­ lelte és tudatosította volna. valami sokkal teljesebbet hoz. Tehát elve­ szíti egészséges önértékelését. Nem tudja beépíteni életébe a tanultakat. 126 . A porcos végek kivételével csontjaink külső felszínét rostos kötőszövetes hártya borítja. CSONTHÁRTYA Fizikai tünetei: A csont külső felszínét körülvevő rostos burok. amire eddig tudott alapozni. tá­ maszkodik. milyen lelki konfliktusokat képes ez létrehozni! Törés: Nehezen érthető.hiszen csak ezt a nyelvet ismerjük . sőt idegennek érzi ezeket az elveket! Idegennek. hogy helyettesíti.

ismeret alapján alakítjuk a világban betöltött szerepünket. A környezetből. E burkolat orsó alakú sejtjei végzik a csontképzést a csont növekedésének idején és ak­ kor is. tehát terhe­ lésre viszont a csonthártya tevékenysége a csontépítés irányába tolódik el. ha egy csontot teljesen el is távolítunk. amire az emberi tartást lehet felépíteni.. az az egész csont újraképződését képes biztosítani. s csontműtétek esetén . Egy csont vastagsága és nagysága adott határig és korig nő.ha csak egy mód van rá . ami az alapokat adja. ami nagyon érzé­ kenyen érinti életünket. évente új faréteget.. lusta és mozgáshiányos embernél történik. mit építsen be életébe. 127 . Ezt köve­ tően egyensúlyi állapot áll be: az építő sejtek részben lebontó sejtekké alakulnak át. hogy a kialakított. viszont a csonthártyát érintetlenül hagyjuk. ami erős hatással van életünk alakulására. Mindannyian rendelkezünk egy olyan tulajdonsággal. Különös. ha a csonttörés ingere az újraképződés erőteljes folyamatát meg­ indítja. Aktív. de megfelelő körülmények között. leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly. sőt erőltetett mozgáskor. ami szerint valaki eldönti. az év­ gyűrűt alkotva.Amint a fák törzsén és ágain a kéreg alatt a fatestet szaporodásra képes sejtekből álló palásszerü burkolat öleli körbe. úgy rak rá rétegről rétegre haladva újabb és újabb csont­ állományt a csontfelszínre a csonthártya belső rétege. Mégpedig életének azon részébe. viszonyulási formát a világhoz. Ezért a csonthártyának „nagy becsülete van" a sebészek előtt. Lelki tünetei: Mindenki kialakít egy képet a körülötte lévő világról. a környezet által létrejött tudás. egy viselkedési. nő a csonthártya le­ építő tevékenysége. Az ala­ pokat. fogy a csontunk. Ha a csontot nagyjából nyugalomba helyezzük.igyekeznek azt sértetlenül hagyni. Pótcselekvése abban áll. amint ez a tétlen.

nem termelődnek csak úgy! Gyökerük a tudat beállítottságában van. megszűnik a betegsége. a csont a tartást jelenti.veszteség.Fizikai tünetei: A közel panaszmentes állapottól a súlyos hátfájásig terjedő panaszok­ kal. életéből eltűntek az érté­ kek! Az anyagcsere folyamatok megbomlásának „feltétele". Ebben a bi­ zonytalan helyzetben még inkább kiéleződnek a labilitást okozó (belső) konfliktusok. hogy az ember kezdi elveszíteni azt a tartást. Elismerem. Ami teljes mértékben igaz is. a tudat). amikor nem tudunk örülni életünk édes pillanatainak! Már nevében is benne van a lényeg: változó kor! Ebben a korban minden folyamatos átalakuláson megy át. ha fizikai szinten figyelembe vesszük a hormo­ nok szerepét. hogy éjszaka erősebb. ugyanis aki ilyen típusú problémával küszködik. Amennyiben ezt a célt valaki újra maga elé tűzi és elkezd „építkezni". lényege az anyagcserezavaron alapuló nagymérvű csontállomány. Lelki tünetei: Mint az iméntikben kifejtettem.igénylik a figyelmet. a hormonok közrejátszanak a csontritkulásban. az elveszítette hitét abban. Az orvostársadalom véleménye szerint a tüneteknek a hormonháztar­ tás megváltozása az egyik kiváltó oka. spontán csigolya. hogy eltűn­ jenek a kézzelfogható értékek. a gyerekek kirepülnek. ami a változó kor velejárója. húzó csontfájdalomra jellemző.és combnyaktörésekkel járó betegség. hogy van még célja életének. Céljait viszont azért „veszítette" el. de nem ez a gyökere. amikor csökken örömmegélő képességünk. az azt jelenti. már nem . A beteg lelki szempontjából nézve is jelentős változások következnek. A betegség gyógyításában előszeretettel javasolnak külön­ böző vegyi anyagokat. melyek csupán tünetileg kezelik a problémát. A szaggató. mint nappal. akikről eddig gondoskodott. CSONTRITKULÁS 128 . amivel eddig rendelkezett. Gondoljunk csak bele egy pillanatra. Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt megelőzően vele együtt az énkép. mennyire fog változni az emberi tartásunk. hiszen a hormonokat is vezérli valami.úgy . elmarad a menstruáció.

Lelki tünetei: A fő konfliktus: csalódásnak felfogott. és a medencecsonton. csöves csontokon jelenik meg. Azt a dacot. melyekbe kapaszko­ dott. Végsősoron azonban bármely csonton képződhet kinövés. Említésre méltó a csontos hal­ lójárat csontdaganata. A megfelelő motiváláshoz a célok ismeretén túl az örömre is szükségük van. hogy azok. olyan távoli múltba ka­ paszkodik. itt olyan helyeken. akik szívvel-lélekkel azon vannak. Ez annyit tesz. mégpedig olyan jellemzőkkel rendelkező munkásokra. előfordul az orrháton. átalakuláson megy át. sőt még a horgonyt is kivetette. porcsapka borítja. 129 . amire már újra lehet támaszkodni. miért a múlt dolgai alapján kí­ vánja irányítani életvitelét? Mert a jelen rossz szájízt hozott létre. Ha a példánál maradunk. de a vitorláit leengedte. A valóságban minden dolog folyamatos válto­ záson. hogy a csontkinövéssel küszködő ember egy nagyon nagy szelet szított. bizonyítási vágy! Ezt a tenni akarást minden esetben kíséri egyfajta bekeményítési kényszer.merüljön fel -. lazán hozzáállva .szelét befoghatjuk a céljaink felé vezető vitorlásúton. akkor elmondhatom. melynek . amikből a szervezet képes felépíteni azt az erős rendszert. és hasznavehetetlen. Szükség van azokra az anyagokra. csontszerkezete normá­ lis. idősebb korban a sarokcsont hátsó felszínén nem túl ritka. Felmerülhet a kérdés . kudarcként értelmezett tapasz­ talatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás. CSONTKINÖVÉS Fizikai tünetei: Igen lassan növekvő. hogy egy „kissé" túlzásba viszi a dacosságot. Azonban szük­ ség van az építőmunkásokra.Gyógyítása: A gyógyulás itt is az arany középúton érhető el legbiztonságosabban. jóindulatú csontdaganat. ami már régen elveszítette aktualitását. támaszkodott kicsúsztak „irányítása" alól! Ezek a fix pontok csak látszólag annyira stabilak.ügyesen. melyből viszont porcrák alakulhat ki. így ez az ember. hogy tökéletesítsék a művet. Fiatal korban a hosszú. ahol szülési akadályt képezhet (ez ritka). A csalódásának fő forrása abban van.

A bizonytalanság helyébe (természetes emberi szükséglet) igyekszik minél rövidebb idő alatt új kapaszkodót keresni. Furcsa kettősség alakul ki: egyrészt, igyekszik ott maradni, ahol van, másrészt a lehető leggyor­ sabban szeretne (de inkább akar) elérni a kitűzött céljaihoz. Természetes, hogy gyorsan akar célba érni, hiszen lelke-tudata mélyén tudja, amit most művel, az nem jó, de tovább megyek: azt is tudja, mit kell tennie! Ezt azért merem kijelenteni, mert a betegség fájdalommal jár! Emlékez­ zünk: a fájdalom a két ismeret összeütközéséből születik, táplálkozik! A túlzott tenni akarás, olyan dolgokat is létre hoz, melyre semmi szük­ ség. Tisztában van vele, mit kellene tennie, de egészen mást fog megten­ ni, és ez konfliktust, fájdalmat eredményez. Fájdalom keletkezik, mert a létrehozott, megteremtett - új rész, csontkinövés - nyomni fogja a régi, jól működő részeket. Magyarul a most kialakuló célkitűzés nem illik bele jól működő dolgaiba. Fájdalom és börkeményedések jellemezhetik a csontkinövéseket, hi­ szen elveihez erősen ragaszkodik, és mindent megtesz azok védelmében. Megerősíti a határvédelmet - bőr - azon a területen, ahol konfliktusa van. De mint utaltam rá, ez az elképzelés nem túl szerencsés, és ezzel a ténnyel ő is tisztában van, ezért a keményedés fizikai létén túl is fájda­ lom keletkezik az adott területen. A gyógyulás útja: Mindenképpen szükséges felülvizsgálni, és átértékelni azon dolgait, amelyek felé igyekszik haladni! Pl.: a sarokcsonton keletkező kinövéssel rendelkezőnek meg kell gondolnia, miben akar ennyire a sarkára állni! Keresse meg, melyik élethelyzetben áll annyira a sarkára, hogy az már belső konfliktust okoz.

CSONTVELŐGYULLADÁS

Fizikai tünetei: Levertség, majd hidegrázás, láz. Az érintett csont érzékennyé és fáj­ dalmassá válik. Sokszor a tünetek bizonytalanok, elmosódottak. A betegség lényege: valamilyen sérülés következtében gennykeltő bakté­ riumok jutnak a velőűrbe. 130

Lelki jellemzői: (lásd még: csont, vér) A csontvelő lelki jelentéséhez eljuthatunk, ha összevetjük a vér, a csont és az immunrendszer tulajdonságaival. Röviden: A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut. A csont adja a rugalmas tartást. A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüggésben érthetjük meg igazán. Mi, emberek, előállítjuk vagy inkább megtaláljuk azon apró örömein­ ket, melyekkel elláthatjuk magunkat. Ezek az örömök táplálják vágyain­ kat, cselekedeteinket. Nélkülük nem sokáig létezhetne élet. A csontvelő jól elrejtett, biztonságos helyen tartózkodik, mintegy jelké­ pezve emberi tartásunk lényegét. Az emberi tulajdonságok úgyis mélyen, a közönség elől elrejtve léteznek. Igaz, ezeket néha még önmagunk elöl is eltitkoljuk. Ebben a titkolódzásban kimerülnek - vér - készleteink, azok a lehetősé­ gek, melyekkel újra és újra elölről kezdhetjük. Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra kész­ tet, hogy minél hamarabb odaérjünk. Félelem alakul ki: talán nem — vagy nagy nehézségek árán —jutunk el céljainkhoz. Ez a félelem előbb-utóbb annyira megerősödik, hogy felrúgjuk biztos tudásunkat, lemondunk minden biztos alapról. Erről az állapotról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy természetes! Nem természetes, tehát hatalmas indulatokat vált ki. Ezek­ ből az indulatokból már könnyen alakul ki olyan helyzet, amikor a test belekerül egy előre nem látott szituációba. Az irányítás kicsúszik ke­ zünkből és bekövetkezik egy baleset. Ebben - megrendült önbizalmában - könnyen nyitottá válik egy fertőzésre (lásd ott). Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és helyette valami mást választ. Valami olyat, amiért „nem kell" küzdeni.

131

DAGANATOK

Fizikai tünetei: A féktelenül, kontroll nélkül szaporodó ráksejtek beszürik a környe­ zetet, és áttétet adnak. A eredeti daganatos tömeg kizárólag ráksejtekből áll, s ettől nagyobb távolságra ép sejtek tartományát látjuk. A kettő kö­ zött pedig nincs éles határvonal az ép sejtek közé mintegy beáramlanak, a tumorsejtek, megszállják, beszürik a még egészséges tartományt (ezért nem tudja a sebész, hol vágjon). Tüneteket általában akkor észlelünk, ha már a daganatos folyamat előrehaladott állapotban van: Fokozódó gyengeség, étvágytalanság, fogyás, majd kóros soványág, szürke arcbőr, végtagi vizenyők, hőemelkedés, fájdalom, amely az elviselhetetlenségig fokozódhat és gyakran csak kábítószerekkel csillapítha­ tó. A daganatos gócokban, szövetekben másodlagosan szétesési, elhalási folyamatok, vérzések keletkezhetnek. A tudomány értetlenül áll azon jelenség előtt, hogy gyakran igen kis kiterjedésű, körülhatárolt és nem életfontos szervekben kialakuló daganat látványos gyorsasággal halálhoz vezet, bár még áttét sem mutatható ki. Máskor viszont az akár ökölnyi tömbökben összekapaszkodó daganatok elárasztják és szinte teljesen kitöltik a hasűrt, s ezzel a beteg képes éve­ kig élni, roppant szenvedések közepette. Lelki jellemzők: A rák egy „alattomos" betegség, nagyon sokáig bujkál, szinte csak akkor észleljük, amikor már annyira megerősödött, hogy lehetetlen elle­ ne harcolni. Megerősödött, és ez nagyon nehézzé teszi a gyógyulás útját. Adott a betegségtudat, a sok kudarc (amit hallott, tapasztalt, stb.), a harc valami ellen. A szó hagyományos értelmében szinte megvalósíthatatlan feladat leküzdeni a kórt! Más úton, beleértve a hagyományos orvoslást is elérhető közelségbe kerül a gyógyulás! Nem gyógyíthatatlan betegség! Gyógyítható! Ki lehet belőle gyógyulni! Meg van a gyógyulás lehetősége! Mivel „alattomos", sokáig megbúvó betegségről van szó, a tünetei, a lelki tünetei is igen összetettek és sok, de leginkább őszinte vizsgálódás­ ra van szükség! A felismerésen túl (habár ez az első), kell még a gyó­ gyulás vágya, miértje. Igazán akkor vagyunk képesek vágyni, amikor

ismerjük annak valódi értelmét: az nem lehet igazi értelme a gyógyulás­ nak, hogy valaki kedvéért tesszük, vagy mert nem akarunk betegek lenni. A következőkben szeretném bemutatni azt az utat és lelki jellegzetes­ ségeket, melyeket a daganatos beteg bejár a kór kifejlődéséig. Nézzük meg azok a pótcselekvéseket, melyek elvezetnek a tudat, az immunrend­ szer meggyengüléséhez. Ezeknek meg kell gyengülniük, mert más eset­ ben nem képes a tumor olyan gyorsasággal kifejlődni. 1. Az ember mások örömét keresi, szolgálja, így saját magára nem tud elegendő figyelmet fordítani. (Áldott jó ember, ezzel lehetne leginkább jellemezni, de ez csupán a felszín!) Azért keresi mások boldogságát és azért igyekszik mindent megtenni másokért, mert valakit boldogítani kell! Valakinek boldognak kell lenni, ha én nem, akkor valaki más! Saját örömébe vetett hite, reménye eltűnt (nem táplálta semmi). Közvetlenül nem szolgálja már saját felsza­ badult jó érzését. Erőt meríteni már nem tud abból, hogy folyton másoknak ad. 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni. Nincsenek sikerei, vagy legalábbis nem fogja érezni azokat. Se­ gítsége leggyakrabban nem segítség! Megoldja helyettük! Akkor érezhetjük a teljes örömet, amikor már az adás pillanatában telje­ sül minden vágyunk. Nem teljesülnek vágyaink, amikor azt várjuk, más adja meg nekünk, amit magunknak kell megtenni. A maga ér­ dekében semmit sem tesz, azt várja, úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan Ő viszonyul (helytelenül) másokhoz! 3. Titkolja: vannak vágyai az örömre, a boldogságra, de teljesen el­ nyomja ezeket a vágyakat és behelyettesíti más érzésekkel, más törekvésekkel. Ezek nem fogják kielégíteni vágyódásait és ez még jobban felerősíti az értéktelenség tévhitét. 4. A saját gondjait nem beszéli ki, helyette mások gondjait veszi ma­ gára, azokat sajátjaként kezeli. Mivel tudatába, szellemébe mélyen beivódik, bevésődik a probléma, valamint az ebből fakadó fájda­ lom, nem tudja, nem képes beengedni azt az éltető erőt, ami har­ móniát, ezáltal egészséget teremt benne. Mindenki lehet beteg, mindenkinek lehet problémája, csak neki nem, mindent és mindenkit maga elé helyez. Túlzásba esik, telje­ sen elfelejtkezik magáról. Mindig ő az utolsó a sorban és ez így nem mehet sokáig. 133

Lényegében ezek a lelki jellemzők fogják alkotni, kiváltani, hogy saját sejtjei nem kapják meg azt az éltető erőt (örömet, jókedvet, boldogsá­ got), amire szükségük van, így saját maguknak kell ezt beszerezni. Ez a beszerzés nem sokban fog különbözni a kizsákmányolástól, teljesen mindegy, milyen hatással van a gazdaszervezetre, a lényeg: nekik min­ denük meglegyen! Az embernek is szüksége van a pihenésre, a kikapcsolódásra a nehéz, fárasztó munka után. Csak így képes teljesíteni, csak így képes tökélete­ sen működni. Fizetnünk kell sejtjeinknek, amiért ilyen tökéletesen segítik életünket, részeinket. Amikor huzamosabb ideig nem fizetünk, „bér nélkül" marad­ nak, az elvégzett munka örömét nem tapasztalják, fellázadnak sanyarú sorsukon keseregve és megtagadják a munkát. Elzárkóznak előlünk és kialakítják a maguk sajátságosan ellenálló, ellenséges világát (daganat), ami nagyon hasonlatos egy gerillaháborúra. Tény, hogy a tudományos világ bebizonyította: naponta keletkeznek szervezetünkben ráksejtek, de azokat felismeri az immunrendszer, s így hathatósan védekezve megóvja az egészséget. Az immunrendszer csak akkor képes védelmébe venni az egészséges sejteket, amikor a tudatban is tisztázódott: mi számít jónak, követendőnek. A helyes következtetés egyik alapvető feltétele: a viszonyítás! Szervezetünk optimális működé­ séhez is elengedhetetlen, hogy legyen mihez viszonyítani. Tisztáztuk: mire van szükségünk, mitől kívánunk szabadulni! Tehát ezek a rákos sejtek rövid élettartammal rendelkeznek, mert sikerült (valami alapján) felismerni őket. Vannak olyan élethelyzeteink, amikor feléled bennünk a lázadás, a titkolózás szelleme, de nem talál, nem találhat megfelelő táptalajra, mert a többi sejt jól érzi magát. Jól érzi magát, mert örömöt kap, tehát öröm­ mel végzi munkáját, a rákos sejt pedig - mivel nem kap, nem talál támo­ gatást - elpusztul. El kell pusztulnia, hiszen az öröm „számára" ehetetlen táplálék, ellenséges környezet. Burjánzani, szaporodni csak akkor képesek ezek a rákos sejtek, ami­ kor a védekező mechanizmus nem ismeri fel őket - nincs hozzá sem kedve, sem ereje. Megfelelő „közösséget" találnak, ahol kölcsönösen védik, erősítik egymást. Itt aztán már ki tudnak alakítani egy olyan társa-

134

dalmát, melyben jól érzik magukat, hiszen hasonszőrűek veszik körül őket. Emlékezz, a testet a tudat vezérli, tehát az immunrendszert is! Miért van bennük az a vágy (a rákos sejtekben), hogy szaporodjanak? Mert a gazdaszervezet is ezt tanította: minél több, annál jobb (minél töb­ bet segítek, annál jobban érzem magam!). Következésképpen minél töb­ ben vagyunk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Továbbá, a tömeg­ ben rengeteg erő rejlik, a közösségi szellemben megfelelő támogatottsá­ got élveznek, otthonra találnak. A betegség kialakulásához (típusától függően) aránylag hosszú időnek kell eltelnie és az ember viselkedéséből elég jól felismerhetőek a meg­ előző jelek. Ennyi bevezetés után nézzük meg a konkrét okokat. A kór egy olyan lelki-fizikai konfliktus a múltjában és természetesen jelenében, melyről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni. így a meg­ oldásra halvány esélye sincs! Eltemetve, lelke legmélyén megbúvó problémái azonban szüntelen emésztik. Felemésztik azt az életerőt, amellyel a boldogságot, az egészséget érheti el. A fő kiváltó ok azonban ez: nem érti meg, nem hajlandó szükséges feladatként felfogni, neki is szüksége van arra a gondoskodásra, melyet másoknak, szeretteinek ad! A rákos sejtek tulajdonképpen „csak" figyelmeztetni kívánják „gazdájukat"(sajátságos nyelvezetükkel), hogy úgy oldják meg a kialakult konfliktust, hogy nekik is jó legyen, rájuk is fordítson megfelelő figyel­ met és gondoskodjon róluk is! A betegség és egy élethelyzet között most vonjunk párhuzamot: A rákos folyamat hasonlatos a forradalomhoz! Mese a forradalomról: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy közösség. Olyan nagy közösség volt ez, hogy hasonlatossá vált egy országhoz. Ebben a hatalmas országban élt egy igen magányos ember! 135

Élt, éldegélt saját kis világában, igazából nagyon keveset tudott önma­ gáról és a körülötte lévő hatalmasságokról, de nem is nagyon érdekelte milyen környezetben él. Egyetlen dolog, egyetlen cél lebegett szeme előtt: jól élni! Tudta, jobban is lehet élni, tudta, jobban is élhetne! Bármit is mondott környezete, valahol mélyen tisztában volt vele: sokkal többet akar. Többet akar, mert képes megvalósítani. Ez a kettősség: képes rá, és mégsem meri, nagyon elkeserítette. Fájt mindene, fájt élete. Életfilo­ zófiája, életszemlélete ennél tovább nem jutott. Miért is jutott volna, amikor egyedül volt és nem talált magának társat, aki segíthette,"pátyolgatta, tanítgatta volna. Nem tudta, nem is sejtette, mi hiányzik. Egy do­ logban volt csak bizonyos: valami nagyon nincs rendjén, valami nagyon hiányzik! Fájdalmában és nyomasztó hiányérzetével eltelve növekedett benne az elégedetlenség és egyszer elindult világot látni. Elindult, fel­ eszmélt és észrevette: vannak körülötte más sejtek is, akik nem figyelnek rá, nem segítik, s azt érezte, lenézik, sokkal kevesebb, értéktelenebb a többi sejtnél. Valamennyit beszélgetett társaival, de égető problémáit nem adta ki, hiszen nem talált megértésre. Ezért egyre inkább magába fordult. Első ijedtsége és megbántottsága hamar elmúlt, mert kifejezetten jó, megnyugtató ideológiát talált és ezzel megindokolta; miért nem fog beállni a többi közé. 0 nem lesz „Bólogató János", el fogja érni kitűzött céljait, kerül, amibe kerül. Visszahúzódott magányába, hogy megfelelő tervet eszeljen ki melynek segítségével elérheti a boldogságot. A boldog­ ságot, amit ő is megérdemel, a megbecsülést, az érvényesülést. Eközben az a hatalmas valami (test), - amit most nevezzünk államnak - határozottan el volt foglalva azzal, hogy ápolja külső kapcsolatait. Tö­ rődnie kellett a szomszédos államokkal, kiket nagyon szeretett és fontos­ nak tartotta figyelmüket, véleményüket és azt, hogy jó kép alakuljon ki róla. S amíg elfoglalta magát azzal, hogy a külvilág felé fordult, teljesen meg­ feledkezett állampolgárairól. Megfeledkezett róluk és már nem gondos­ kodott jólétükről. Elfogadta a látszat-jólétet, melyet beépített ügynökei jelentettek. Nem gondoskodott jó gazda módjára, a nép már csak azt tapasztalta: mindig, mindent tőle vesznek el, mindig neki kell szolgálnia, és cserébe nem kap semmit. Kezdetben csak egy-egy lázadó, elégedetlen személy termelődik ki, és ő előbb-utóbb kiáll az emberek elé és hangot ad nemtetszésének. Meg136

most még könyörtelenül elbánhatnak velük. A pótcselekvés itt ebben rejlik: a sejtek saját jólétük elérése helyett. eltávolítanák az egés­ zségesek közül. feladnák a renitenseket és a „belügyi csapatok" semle­ gesítenék őket. Előbb-utóbb a megerősödött. Kifelé teljesen titokban tartják létezésüket. nem hallgatják meg kívánságaikat. feloldhatatlan feszültséget eredményeznek. nem találná­ nak megértésre. a készet igyekeznek elra­ bolni! Miként a forradalomban. A bennlévő. egyre gyorsabban növekednek. ahol forradalmi nézeteik megértésre találnak. nem sokat foglalkoznak a többiekkel és az uralkodó osztállyal.győzi a hallgatóságot: csak az általa megtalált út az egyedüli helyes és követendő. A csoportok nagyon jól szervezettek. a szervezet ellen vannak. kifejezésre nem kerülő indulatok feszültséget. Ha a rákos sejteket nem hallgatnák meg az elégedettek. a válaszuk egyszerű. és egyre szervezettebbé válnak. vágyaikat. cselekedeteit. ahol azonos elveket vallók vannak. ellenálló csoportokba szervezödnek. „Ők" nem a gazda ellen jönnek létre! Ők csupán meg kívánják teremteni a saját otthonukat! Felmerül a kérdés: miért? Mert a jelenlegi rendszer számukra elviselhetetlen. Tévedés lenne azt állítani. A sejtcsoportban a kialakult ideológia határozza meg a tagok „gondol­ kodásmódját". itt is illegalitásba vonulnak. elégedetlen nép fellázad uralkodó osz­ tálya ellen. egyre többen hirdetik az „igét". mert fenntartják a látszatot: minden rendben! Ha kérdik mi bajuk. ennek lesz egyenes következménye az áttét. elgondolkodnak. A szélsőségeseket letartóztatnák. lázongásával felhívja figyelmét a kialakult válságos állapotra. Biztonságban legyenek egy olyan közösségben. hogy a rendőrség (az immunrendszer) elől elbújva a lehető legnagyobb bizton­ ságban legyenek. mert ha lelepleződnek. A fellázadt sejtek minden esetben a saját érdekeiket nézik. Ez szükséges. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze"! 137 . semmi. (ez történne a normálisan működő immunrendszer eseté­ ben). Lassan belterjessé és elfajulttá válnak. Nem fordítanak figyelmet rájuk. ez az út fogja a boldogságba vezetni az elégedetlen tömege­ ket! A kijelentéseket meghallgatják. Lázadó sejtekbe. csatlakoznak hozzá. hogy a lehetőségekhez mérten jól érezzék magukat. és jobbat nem látva egyetértenek vele. hogy a daganatos sejtek a test. Feladataik be­ határolhatók.

a lázongás „gondolata" eljut „mindenkihez" és előbb vagy utóbb termékeny talajra lel. Tudja. amit látok. A szenvedés abból ered hogy képtelen megérteni és feldolgozni: olyan dolgokat cselekszik. legyen az a legnemesebb is. Ez fal aztán teljesen elrejti a mögötte lévőket. amikor a környező sejtekben is megtalálható az elégedetlenség! Az információ áramlása semmilyen akadályba sem ütkö­ zik! A sejtek egymás közötti információcseréje következtében az elége­ detlenség. Ez a küzdelem önvédelem! Harccal. ahol a test figyelmezteti „tudatát" a vele kapcsolatos helytelen gondolkodásmódra. hogy nem tökéletes. Ahhoz. hogy a sejtek lehető legjobban érezzék magukat. becsapja a védekező mecha­ nizmust. melyek némi megnyugvást adnak hiányos állapotában. De nem csak a közvetlen környezet fog így viselkedni. kifelé azonban zavartalanul terjeszkedhetnek a fallal együtt. Az ember tudata nem ismeri fel az okot. mely befelé teljesen zárt. A véren és a nyirokrendszeren keresztül nagy távolságra is eljuthatnak a lázadók és velük együtt a hírek is. ezért a test is hasonlóan vála­ szol. melyek korántsem arattak osztatlan sikert. A rákos sejtek körül kialakul egy egyirányú fal. A terjeszke­ dés akkor lehetséges. cse­ lekedett. tehát nem ismeri meg a „beteg" sejteket. ha mégis másként van? Nem kételkedik. mert azt hiszi: minden rendben van (csak az létezik. amikor megerősödnek! A forradalmat felfoghatjuk így is: kétségbeesett segítségkérés! Mint minden harc. Nem nyújt tökéletes meg­ oldást. drasztikus beavatkozással meg­ gyógyítani nehezen vagy inkább nem is lehet. A tudat azonban nem fogja fel ezt a tarthatatlan állapotot. ugyanis a konfliktus lelki háttere változatlan marad. mert az örömtelenségből fakadóan alig marad ereje másra. mert azt hiszi. Ez történik a daganatok esetében is. hiszen egészen mással van elfoglalva. mely leköti minden energiáját. „eszükbe" sem jut. Ennek következtében az immunrendszer tétlenül szemléli a szervezet fokozatos elsorvadását. mi fog történni otthonukkal.így a forradalmár sejtek is csak a saját érdekeit nézik. Gyökeret ver és a környező sejtek is hasonló elveket fognak vallani és természetesen lázadóvá válnak. Jelen esetben ez a test szenvedése. mert el van foglalva azokkal az apró „pótörömökkel". Létrehoznak egy erős védvonalat. Saját fenntartásával. tökéletesnek fogadja el helyzetét. 138 . de fél másként vélni. „pótelismerésekkel". gyakran követel áldoza­ tokat. csak rosszabb jöhet. halála. el kell szigetelődniük a „egészséges" társaiktól. és a tudat és a test továbbra sem ismeri fel a „lázadó" sejteket. Fel sem merül benne: mi van.

de legalább törekedjünk rá. Ezt a tényt könnyen megérthetjük. melyben jól érzik magukat. elmondani. mindenre kiterjedő út. Mindkettő metamorfózison megy keresztül. és egy egészen új dolog születik belőlük. így van. Az összetett kiváltó tényezők. Ami még nagyon fontos. mindenki igyekszik túlélni! Csak a legritkább esetben fordul elő. utánpótlási vonalakat építenek ki. Időnként végezzünk ön­ elemzést. gondolkodás­ beli. vegyünk róluk tudomást.tapasztalok. a megoldást a tudatban fogjuk megtalálni. ami a szívün­ ket nyomja. amit nem látok az nincs is). csak gondoljunk a háborúzó felekre. és az idő rövidsége miatt a gyógyulás során figyelembe kell venni: önmagában egyetlen gyógymód sem nyújt­ hat teljes megoldást. A gyógyulás útja: A rákot elkerülhetjük aránylag egyszerűen. Ha már kialakult a betegség. hozzáállásbeli tulajdonságok is. Megteremtik maguknak az infrastruktúrát. Lázas szervezkedésük jele fizikai síkon. Önállóan képtelen korrigálni a hibát. Céljuk a túlélés! Tulaj139 . A daganaton belül lévő sejtek igyekeznek kialakítani. hogy céljuk a másik fél teljes megsemmisítése. ezzel is helyettesítve az „anyai" gondoskodást. az egy ugyan olyan átfogó. sőt ki is alakít­ ják a maguk kis különálló világát. hogy azt ecseteljem. mit nem lehet! Amit tenni lehet. Saját érhálózatot. legyen bátorságunk másoknak (vagy az érintett személynek. amikor csu­ pasz valójukban találkoznak. a melegséget. a teljes gyógyulás eléréséhez más megol­ dást is kell találni! Keresgéljünk tovább. Ebben a könyvben szeretném elkerülni. amit tenni kell. melyeken keresztül ellátják társadalmukat. nézzünk szembe bátran gondjainkkal. az egészség elérésére! Arra kérlek. életviteli. melynek során változnak étkezési. lehetőségeink szerint OLDJUK MEG azokat. hogy a daganatos csomó hőmérséklete magasabb környezeténél. Kialakíta­ nak egy sajátságosan torz szeretetet. szerető emberek harcolnak egymás­ sal. akivel szemben létrejött a válság). A frontvonal mindkét oldalán érző. most emlékezz vissza a gondolatoknál leírt jellegzetessé­ gekre! A „két fajta" gondolat kölcsönösen kioltja egymást. és szinte csak így van esély (jó esély) a gyógyulásra.

A rákos sejteknek fogyaszthatatlan. ezért benne bármilyen térfo140 . nem csökken-e a harcok intenzitása? Dehogynem! Amikor létrejön a béke. Itt is érvénye­ sek az előzőekben leírtak: amikor felindult állapotban vagyunk. nem táguló üreg. amikor megszűnnek a téveszmék! A téveszmék megszűné­ séről csak ekkor beszélhetünk.mind­ két oldalon -. amikor a két oldal számára megszűnik a politikai nyomás. elvnek! A Yacca szaponin gátolja a rákos sejtek növekedését és életképessé­ gét. visszatérhetnek eddigi életükhöz. nem szívesen öldöklik az ellent. fel­ szabadító gondolatnak. hogy ellenünk harcolnak! Viszont a harcot csak akkor képesek feladni . de az egészséges sej­ tek megerősödnek. az öröm hiányzik leginkább a beteg életéből. a politika­ mentes emberek nem szeretik a háborút. és kiváltó okai: Agydaganat Fizikai tünetei: A koponyaűrben térfoglaló folyamat zajlik. Mint a rák általános leírásánál már olvashattuk. túlsúlyba kerülnek! Ezáltal is elősegítik a gyógyulást. milyen nehezen tudjuk elfogadni a gyengédséget . ha átadják helyüket valami örömteli. Az emberek.donképpen a daganatot is felfoghatjuk háborúnak.sejtjeink sem örülnek annak. azono­ san reagálnak. egymás keblére borulnak. Itt is két ellentétes érdek csap össze! Vajon a háborúban. az eddigi ellenfelek kijönnek földalatti állá­ saikból és kezet fognak az ellenséggel. az édesség. mégpedig egy nagyon is kegyetlen háborúnak.lázadó . hogy végre-valahára visszatérhetnek szeretteikhez. Tehát a rákos sejtek számára fogyaszthatatlan tápanya­ got viszünk be. mert a rákos sejt memb­ ránjának szerkezete eltér az egészséges sejtmembránétól. ezért kézenfekvő terápiás ki­ egészítő ez a különleges cukor! A szaponin képes kiválasztani a rákos sejtet. amikor felfedezik: a túloldalon lévő lövészárokban is ugyano­ lyan emberek vannak. Golden Yacca®: A konkrét daganatok. Mivel a koponyaalap és a koponyaboltozat egy zárt. Ugyanígy a testünkben élő . harcolni fognak-e? Nem csökken-e a harci kedv.sejtjeink is hasonlóan. évvég­ re felszabadultan örülnek. Örülnek.

így lesz tökéletes az élete. Szorosan idetartozik a miért. hányás. gondolkodik mások helyett. melyek kiteljesíthetik életét. Saját énjét kevésnek. Termé­ szetesen ez abban az esetben lehetséges csak. Fő tünetei: szédülés. mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat. megszűnik önmagának keresni az elérendő célokat. hányinger. vagyis szinte teljesen megszűnik a szabad akarat. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gondolkodni pedig kell). gyorsan elhessegeti. Vizenyő. Lelki jelentése: Gondolatai. hogy mindig mások a fontosabbak. amikor mégis (nagy küszködés árán) beismeri. Kiszol­ gál minden kérést. mert „társaságban" jobban múlik az idő.. amikor saját magával nem foglalkozik. céljai határozottan alárendeltek másoknak. Mert valamilyen „furcsa" oknál fogva mindenkit maga elé sorol. növekvő daganatok. s ez így fog megnyil­ vánulni: a többiek nagyobb bajban vannak. érdemtelennek tartja. előtérbe kerül a kiszolgálás. célkitűzés. Így lehet: 141 .vagy legalábbis azt az elképzelést hagyja érvényesülni -. még önmagának sem szí­ vesen vallja be. nagyobb szükségük van. Miért igyekszik mások helyett élni? Mert azt hiszi . de gondolatait egészen más tölti ki. Minden teremtett igyekszik távol tartani magától a ma­ gányt. Mindezt a kinyilvánítás helyett titokban tartja. Közben nem marad ideje saját megoldandó feladataival tö­ rődni. mely részen alakult ki először. ebből rendre kima­ rad a saját magára fordított örömteli gondolkodás.! Ha ez teljes mértékben így is van. Gyors szaporodásnak indulnak. torló­ dással járó keringési zavarok következménye koponyaürön belüli nyo­ másnövekedés. következésképpen: keresi hasonló mentalitású társait! Konkrétabb jelentése attól függ. Ebből a megkötözöttségböl. látászavar. Életét kitölti a gondolat szolgasága. örömtelenségből igyekeznek szabadulni a rákos sejtek.gat-növekedés életveszélyt jelent. megoldásokat keres má­ sok helyett.. Pótcselekvés: Gondolkodik. ebből még nem következik egyenesen. fájdalom.

amit meg kell oldania. Hangsúlyo­ zom: bármennyire is takargatja. miért ilyen az élete. érzelmi konfliktusra. mégpedig megnyug­ tatóan. értelmi jellegű. megvalósításával van teljesen elfoglalva. a vágy ott van benne. Úgy. Nyíltan nem. ha új dolgokat tapasztal. de elviselhetet­ lennek tart minden irányítást. amit a szőnyeg alá söpört (olyan célra vágyott. ami már megszületésének pilla. sem kedve.az agy jobb oldalán jelentkező daganat. tudja . hogy szerettein csak úgy tud segíteni. megérzésit mindig mások szolgálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje. hogy igenis van egy olyan problémája.: képtelen felfogni. hogy előtte megtöltöm"! . amikor megtörténik a felismerés. natában lelkiismeret furdalást okozott). A gyógyulás útja: Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos. amennyiben nem tisztázza (önmagában) a világhoz való viszonyát. ha friss ismereteket szerez. hogy abban felhőtlen öröme legyen! Nézzük mit is kell felismernie? Fel kell fedeznie.nagyon is szüksége van azokra az érzelmi sikerélmé­ nyekre. Pl. saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak. jelentős lépést tehet előre a gyógyulás útján.de nem meri felvállalni . Felismeri. s az idő teltével ez nem múlt ki. Hátul keletkezik. kerüli a szembenézést a mögötte tornyosuló kritikákkal. melyeket másoknak átadott! Baloldalon kialakuló daganat anyagi. „Zsebből pénz adni csak úgy lehet. Elöl alakul ki daganat amikor. A szolgaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival. A másik társuló ok: érzésit. ugyanakkor mindez erősen foglalkoztatja.

reméli. hogy más adja meg neki. Hiszi.nem sikerült. Félelmei ebből erednek: érzelmei. Persze reméli. teljes mértékben mások töltik ki eletét és közben az önös érdekek elsikkadnak. de nem meri megtenni. a rágódással van szoros összefüggésben. Ezért ezt a problémát elrejti önmaga elől. természetesen hiába. és rossz tanácsokat adott önmagának. ha másokkal teszi azt. Mások öröme mindig másoké marad. pótcselekvései miatt önmagának nem. kire vagy mire hallgasson. Sajnos .vagy szerencsére . súlyos rágási és nyelési nehezítettség a vezető tünetek. csak má­ soknak ad tanácsot. Okai: A beszéddel. de örömre mindenkinek szüksége van. Hiszi. hogy öröm nincs is.a világ nem így működik! A szájrák kialakulásának több oka lehetséges attól függően. Elhitte.Fizikai tünetei: A kialakuló rákos daganatok esetében fájdalom. kifekélyese­ dés bűzös lehelet és váladékürülés. a megrágással. de igazán hinni már nem meri. illetve felesleges dolgokon rágódott. hogy ami máskor . Vagyis kifelé fordulóvá válik (ez még önmagában nem jelent problémát). amire neki lenne szüksége. kommunikációval. és mások majd beszélnek helyette. milyen já­ rulékos betegségek társulnak hozzá. amit más fogyaszt el. mert neki csak a szükség maradt. reméli: eléri boldogságát úgy. azt nem mi. vérzés. hogy nagyon is tisztában van szükségleteivel. Lelki jellemzői: Leginkább a beszéddel. s ezt a másokon való segítésben reméli megtalálni.valamikor régen . másoknak mond igazságokat. így azt a következtetést vonta le. vagyis ő beszél mások helyett. az egyensúly a saját megértései és a megértetései között. akkor lesz boldog. me­ lyekben nem talált örömet. Mégpedig: félelmei. hanem más fogyasztotta el. Csak lenne. 143 Szájüregrák . megélt tapaszta­ latai szerint nem volt képes eldönteni. A fő gond abban rejlik. az ezután sem fog. megnyilvánulással kapcsolatosan az alábbiakat teszi: (emlékezzünk a történetre) felborul az egyensúly. mások problémáit igyekszik megrágni. beteljesíteni azokat.

hogy (látszólag) nem ad fel semmit. a hangképzés elvesztése (megné­ mul). Egyéb vonatkozás­ ban ugyanazt jelenti. lázas. légzési nehézségek lépnek fel. ragaszkodott hoz­ zá. hiszen egyébként nem okozna neki lelki vívódást). életünk során már voltak olyan tapaszta­ lataink. Vérzések. mert azokban talál valami jót. amellyel örömmel tud táplálkozni. és miután jól lakott. nyelési. hogy ne szerezne be egy sor fájdalmas tapasztalást Nem képes feladni viselkedési formáit. hogy men­ tesül az elvesztés (átmeneti) fájdalmától. Legalábbis úgy nem tudja ezt megtenni. Emlékezzünk. halálfélelem uralkodik rajta. amikor valaki nem akart valamiről lemondani. és rögtön valami értékeset kap. A konkrét esetet alapul véve: csak akkor tud zsebéből pénzt kiadni.és torokrák 144 . ez a jó korántsem tökéletes. Ez annyit tesz: „mondjon" magának olyan igazsá­ got. Ezeket alapul véve kell megközelíteni a gyógyulás útját! Úgy kell elindulni. fekélyes szétesesi folyamatok indulnak el a gégében és környezetében. de mégis talál valami sokkal jobbat! Hogyan érhetjük el ezt? Egyszerűen. Gége. Igaz. mint az előző! A gyógyulás útja: Az ember nem képes meghasonlani önmagával. ha előtte oda berakta (ezt nagyon jól tudja. fájdalom. nem képes mindent feladva hátat fordítani eddigi beidegződéseinek. A beteg fogy.A táplálékfelvétellel kapcsolatos megbetegedések jellegzetessége hogy önmaga helyett is másokat lát el „táplálékkal". viselkedési formáiról. Tegyünk elé egy sokkal értékesebbet (számára valódi értékkel bírót) és úgy mond le berögzült szokásairól. de most jelen pillanatban jobb nincs. ossza meg másokkal! Fizikai tünetei: Állandósuló rekedtség.

Az egyoldalú látásmód következtében hiányozni fog a megértés." Megjegyzem: az iménti viselkedésnek semmi köze az igazi elfoga­ dáshoz. mert mindenkinek ez a véleménye: el kell fogadnom. értéktelenebb vagyok". hiszen amit az ember má­ soknak nyújt. titka. nem juttatja saját magának! És ekkor olyan dolgokat. érzé­ seket ad át. Mivel önmagára nem vonatkoztatja ezt az elfogadást. melyekre neki is ugyanolyan (ha nem nagyobb) szüksége van! Ez ennyit tesz: Kialszik benne az életöröm. Kialakul benne és megmerevedik az egyféle látásmód. amikor valami egészen mást helyezünk figyelmünk középpontjába! Tehát: mikor felmerül bennünk az elfogadás gondolata. hogy ön­ magának is adjon. a lelki tulajdonságokhoz tartozó sejtek nem kapják meg azt a gondoskodást és örömet amire szükségük van és fellázadnak. mert el kell fogadnom. ebből már egyenesen következik a félelem. „Elfogadom. ez a beletörődés tipikus esete! Elfogadni csak akkor vagyunk képesek. A gyógyulás útja: Hasonlatos azokhoz a megoldásokhoz. mások elfogadása is megkérdőjelezhető! Másokkal úgy tudunk türelmesek lenni. A félelem pedig olyan dolog. csak éppen saját magunkkal szemben nem érvényesítjük ezt a remek tulajdonságot. Márpedig itt erről szó sincs! Nem beszélhetünk örömről.Lelki jellemzői: Fő rejtegetett konfliktusa. az már rég nem az! . amilyen . A megértésből lesz majd félreértés. elfogadom. hiszen nem foglalkozik azzal. mint amiről a fejezet elején beszéltem! 145 . válogatás. amit még önmaga előtt is rejteget. mint amikor mindent és mindenkit elfogadunk. amikor birtokában vagyunk az öröm érzésének. amit rejtegetni kell. Mivel lelke legmélyén rejteget. az elfogadásban és az ebből fakadó erő és örömgyűjtés hiányában keresen­ dő! Olyan ez. szelektálás nélkül mindent lenyelünk. mert én sokkal rosszabb.ez általában nem a legjobb vélemény szokott lenni -.Elfogadom a másik embert olyannak.

hogy ezekből valami új dolog szülessen. ki kell nyilvánítani. Jellemző elváltozás a here fájdalmatlan meg­ nagyobbodása. amikor önmagának nem ad. Je­ lenti ez az elveket. míg az öröm. és áttételeket adnak a nyirokutak közvetítésével. testi örömöket általában önmagának könnyebben. így természetesen nem tudja elfogadni mások köszönetét. Az esetek igen nagy százalékában érdekes módon a bal here érintett. Ennek oka ismeretlen. A bal here a lelki oldalra. Olyan ez. Lelki jellemzői: A here az a hely. illetve át. értékességét. minden­ kinek örömet szerez csodás teremtményeivel. Ez a visszafogottság.Heredaganatok Fizikai jellemzői: Gyakran rosszindulatúak és gyors lefolyású betegség képében jelent­ keznek. mert a fizikai. Tovább kell adni. a magunkkal való jó viszony már sokkal gyengébben él bennünk. mennyire és hogyan képes az „örömcsírákat" átadni! Érzéseivel. a segítséget. Amikor tehát itt daganat keletkezik. mint a gondoskodó kertész esete: mindenre figyel. a konkrét tanácsokat. gyakrabban megadja. tetteivel igyekszik másokban . vagy nehezebben tud kialakulni az öröm hiánya. másoknak. Alulértékeli ön­ nön fontosságát. Ez abból is ered. máshol kívánja elvetni az öröm magjait. amikor ezt nem tapasztalja meg? Számára az öröm forrása nem is fog létezni. és amennyiben egyensúlyban van. Sőt 146 .nem tartja fontosnak .önmagának is juttatni. Aztán ezeket „átadja" önmagának. ahol az „öröm" magjai „megteremnek". hogy tudat alatt nagyon erősen él. önmegtartóztatás saját magával szemben áll fenn. Hogy válaszoljak Albert kimondatlan kérdésére: azért nem a jobb herében jelentkezik a daganat. A fizikai oldalon tehát nem. hiszen az számára ismeretlen fogalom. a társas kapcsolat. vagy egyáltalán nem adják ki.lehetőleg mindenkiben örömet ébreszteni. akkor el kell gondolkodni azon. az érzelmi világra vonatkozik és sokan ezt lényegesen nehezebben. csak éppen ö nem veszi észre a szépséget. de közben elfelejt . Honnan is ismerné. létezik a fajfenntartás ösztöne. más formái évekig is elhúzódhatnak.

hogy ne kelljen másként élni. sőt nyomasztja. másnak.elsősorban önmagára vonatkozik. ha minden „magot" átad. amikor felébred valami vonzóbb! Olyan vágy. már nem lenne ereje szenvedni. és életben ma­ rad. ha nem lenne. Éppen ez az a feltételes mód. akkor a szenvedésbe fektetett erőnek kell átfordulnia a meg­ felelő irányba. hogy meggyógyul. nehéz változni. Leginkább a szabadság. A gyógyulás útja: Tudom. vajon kapunk-e érte cserébe vala­ mit. energiája. hogy úgy lesz tökéletes az élete . mi értelme gyógyulásának? A miért soha nem lehet valaki más kedvéért. boldogságot. A beszélgetések. értékesnek tartja magát. így van kifogás arra.a betegség bebizonyította az ellenkezőjét -. hogy jót és helyeset cselekedtünk. amit elérhetőnek tart. amikor nem hisszük. Szeret­ tein igazából csak azzal tud segíteni. másoknak adta) a felhőtlen önzetlenséget. 147 . de kibúvó­ nak „megfelelőnek" tűnik. mit szeretne elérni. Ha még tud szenvedni. valamint tudása megvan. hiszen nem merít. és ki fogja mon­ dani: mire vágyna. Minden. Érzései átváltanak az ellen­ kező oldalra. A beteg megszokta azt az elképzelést. Ereje. Fog ez menni abban a pillanatban. Az okot pedig mindig képes megindokolni. Igyekszik örömet adni. az önelemzések során rá fog ébredni. A gyógyulás folyamatánál különösen fontos: miért gyógyuljon meg. Ereje van. a mozgás és a cselekvés szabadsága és az ebből egyenesen következő rugalmasság hiányzik életéből. tevékenykedni. nem tapasztalja meg (belőle hiányzik. Akkor kezdünk aggódni fizetségünkért. Felhőtlen önzetlenségen a következőket értem: azért adunk. valaki más miatt! Egyetlen értelmes cél jöhet számításba: saját maga! Ez csak akkor következhet be. vagy már nem látna rá lehető­ séget. amihez erőt kell gyűjtenie. de ha a sajátja elfogy. miből fog adni? Természetesen ennek a cselekvésnek vagy inkább nem-cselekvésnek is megvan a jó oka. és más teremtsen belőle örömet. mert eszünkbe sem jut azon gondolkodni. Szeretném hangsúlyozni: ennek a kifogásnak nem örül. ilyen cselekvést kényszernek érez. amikor elég fontosnak. egyéb esetben nem akarna meggyógyulni.

a külső-belső védekezéssel kapcsolatos viszonyulások harmóniájának határozott felbillenése. Közben tisztában van cselekedetének reménytelenségével és értelmetlenségével. melyeket kifelé kell mutatni. miért törtek ki a népek közötti háborúk? Hogyan. fogyás. Ennél a betegségnél különösen jellemző tulajdonság. Csökkenni fog a tüz. A haragot. amikor azok keletkeznek! Amennyiben másként cselekszik. Kirobban. Azokat az érzéseket. egyszerre 148 Nyirokrák . önmaga ellen fordítja. Öröm hiányában . autoimmun betegségek és nyirokrendszer c. feje­ zeteknél) A belső tüz. bűnbaknak beállítva saját személyét! A gyógyulás útja: Akkor kell kimutatnia érzéseit. a számára is értel­ metlenül ható cselekedetek. mintegy önmagát hibáztatva. hasonlóan fog járni. megnyilvánulások erősen visszafojtják an­ nak vágyát. de nagyon is létező indulatokkal van szoros össze­ függésben. Javaslom. hetek alatt végezhetnek a beteggel.rövid időn belül kialakulhat az elégedetlenség. Emlékezzünk a történelemre! Hogyan. hiszen a benn lévő.a feszültség jelenlétében . önmaga ellen fordítja. amit a „mesében" írtam. Egyre növekszik a belső nyomás és egy idő után az érzelmi megnyilvánulások kicsúsznak a keze közül.Fizikai tünetei: Elsőként fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodások észlelhetőek majd láz lép fel. ami itt teljesen semleges tulajdonság­ ként van jelen (csak ebben az értelemben beszélek róla). A nyirokrendszer egyes rosszindulatú folyamatai hihetetlenül gyors le­ folyásúak. mégis megteszi. térj egy kicsit vissza ahhoz a részhez. Az eltitkol elégedetlenség. és miért robbant ki az ellenforradalom? Ezek elemzésénél szorítkozzunk a „száraz" tényekre. Mint említettem. Lelki jellemzői: (lásd még: immunrendszer. indulatokat. és megkapjuk a keresett válaszokat. hogy valaha is kifejezze nagyfokú elégedetlenségét. éjjeli izzadások. így az örömmegélő képessége határo­ zottan leromlik. a figyel­ men kívül hagyott megérzések elindíthatják a háborút. A ki nem mutatott. mint a biztonsági szelep eldu­ gulása után a kukta. ki nem fejezett feszültséget okozó indulatok bennmaradtak. indulatot.

végiggondolt sérelmeit. ahogyan ő. nehézlégzés és mellkasi fájdalom. amikor végre kimondja megfon­ tolt.árad ki a felgyülemlett feszültség és olyanokat is megbánt. Viszont ezt a képességet önmagára. Fokozódik a tüdőgyulladásra való haj­ lam. akik ezt nem érdemlik meg. tápláló tanácsot. Ebből aztán lelkiismeret-furdalása lesz és igyekszik elke­ rülni a hasonló eseményeket.nemritkán véres folyadékgyülem. kiken segített? Azokon. Természetesen a beteg számára is. életére már nem vonatkoztatja. levertség. akik keveseb­ bet tudnak. Ijesztő és figyelmeztető tünet a vérköpés. súlyos fulladás előrehaladott állapotban. Véleményem szerint mindezekből már kikövetkeztethető a követendő út! Fedezze fel. alkalmazza önmagára is! Tüdőrák (hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat) Fizikai tünetei: Eleinte a tünetek nem sajátosak: fogyás. Nyelvrák Lelki jellemzői: Lásd még: nyelv! A mondanivalójával vannak konfliktusai. megoldják. fel­ oldják kétségeit.dőreségnek tűnik. előtte jól megforgatja. hőemelkedés. mert ha másként értelmezné. íz­ lelgeti azt. Amikor másoknak ad éltető. ritkábban dobverőujjak kialakulása. Azt hiszi. azt reméli. helytálló segítséget képes adni. főfájás. Tőlük várni a felmentő sereget . Áttételes tüdődaganatok esetében gyakori a mellkasi . köhögés. majd helyette is. Gondoljunk bele egy rövid időre. szédülés. így kiváló. Hátfájás. mivel szeretteit támogatja. milyen örömet tapasztal. Ezt egyféleképpen érheti el: elfojtja igazi érzéseit. (vízmell-vérmell) 149 . nem alakulna ki a kór! A gyógyulás útján egyetlen értelmes tanácsot mondhatok: mindazt az Isten adta képességet.számomra .ugyanúgy.

Gyakran mondják.Lelki jellemzői: Sejtései vannak. Miért dohányzik az ember? Ahhoz. vagy reménytelen. okozhat (van benne igazság. de nem is ez a lényeg. itt az ideje az erőgyűjtésnek. Ha stimulátorként fog hatni. Rejtve marad előle a változás valódi lényege. mindig másokon segít. betegség forrása lehet. az újtól való félelemben. már nagyon nyomasztó és ideje lenne változtatni. Gondolok itt a táplálko­ zásra és a környezetre. venni kell egy mély lélegzetet. saját életének örömtelibbé tételére nem fordít energiát. hogy az ember jobbá tegye a legszorosabban vett magánszfé­ ráját! Eltitkolja. hogy az élethelyzet. hogy helyette ne kelljen semmit sem csinálni. A dohányos éppen ezt teszi! Az már más kérdés. s nem is tartja fontosnak. hogy a változás nem jó. A vágyban. nem lesz belőle betegség. de figyelembe kell még más jellemzőket is). mi tesszük azzá és a mi látásmódunktól függ. hogy el tudjunk indulni valami felé vagy. Mégsem „menekülnek" a rák elől. Valami másban van a megoldás kulcsa! Hol? A titkolózásban. hogy ezt kielégítse. de legalábbis növeli a kialakulás veszélyét. A változás nem jó és nem rossz. hiszen nem is marad rá ideje. Önmagára. hogy az ember változtasson az életen. de ezt jól elrejti. jó mélyre temeti. hogy többek között a dohányzás is tüdőrákot okoz. és ő maga vastag álarc mögé bújik. Mivel min­ den emberben megvan a változás vágya. mi több nagyon egészségesen éltek. amiben él. Vélt vagy valós tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut. lelke legmélyén tudja. hogyan értelmezzük. következésképpen nem vállalja fel. de ha ez pótcselekvés és azért tesszük. Illetve fontosnak tartja. és ő nem érheti el. hanem az: mit hoz be­ lőle létre. Másrészt a tüdőrák azoknál is kialakul. akik életükben soha nem do­ hányoztak. mi lesz a cél. Él a vágy. de ezt csak másoknál tudja elképzelni. hogy itt az ideje a megújulás­ nak. mit végez. hogy nekikezdjünk a legegyszerűbb feladat végrehajtásának. 150 . a változástól való félelemben. hogy miből merít erőt a feladatai végrehajtásához. A félelemben. de nem teszi.

fájdalom a jobb felhasban. hogy minél töb­ ben legyenek.a megtámadott erek miatt . indulatával. megoldja a feszültségeket. Egyedül. boldogságát. de ez soha nem következik be. Mivel a probléma feldolgozásának öröme nem élteti a test sejtjeit. Rohamos állapotromlás mellett pár hónapon belül halál következik be. később epeútelzáródás miatt kialakuló sárgaság. amikor lesz rá ereje. Lelki jellemzői: (lásd még: epe) Életét arra teszi fel. használja önmagára is. mint minden do­ lognak értelme van! Még az indulatoknak is. „Eszükbe" sem jut bárkinek ártani. de önmagában nem alkalmazza ezt az iste­ nadta képességet. magányosan rossz. bármennyi konfliktust. „Természetes" következménye lesz tehát. és „meg­ érdemli". (Gyakran az epeutak is érintettek. tehát arra törekszenek. összetűzést el is egyenget. kevés! Tehát még többet kell foglalkoznia mások haragjával.vérhányás.A gyógyulás útja: Ebben a fejezet részben már számtalanszor utaltam rá: a daganatos beteg áldott jó ember! Azon képességeit. fogyás. Néha . hogy a másokban kialakult keserűséget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. Állandóan készen áll a segítségre. a saját gondjai a szőnyeg alá kerülnek. A teremtett lélek keresi saját örömét. hogy majd később. így a sejtek is. Úgy érzi. hogy old­ ja. bármennyit segít. nekik egyetlen cél lebeg a szemük előtt: jól érezni magukat és ez vonatkozik az összes da­ ganatos betegségre! 151 Epehólyag rák . előbbutóbb fellázad a „gazda" bánásmódja ellen. mindenki problémáját önmaga elé helyezi.) Fizikai tünetei: Közismerten alattomos betegség! Étvágytalanság. melyekkel lelket öntött másokba. Mindenkit. hogy önmaga tele marad idegességgel és ki nem fejezett indulattal. Márpedig. hidegrázás és a láz a bevezető tünete. megoldja.

ezért folyamatosan mások megoldatlan feladatai kötik le jelen­ tős idejét. Haspuffadás a hasűri folyadékgyülem miatt keletkezik. és ennek egyenes következ­ ménye lesz a sikerek fel nem ismerése.A gyógyulás útja: Jelen esetben a legcélravezetőbb megoldás a megelőzés. amit eddig tettek az emberekért. fogyás. étvágytalanság.vagy csak gondol rá -. Találjanak valamit (számukra értelmeset). Annyira telítődik a megemésztetlen élelemmel. mivel a tü­ netek kialakulása után már nem sok ideje marad a változtatásra és a da­ ganatos betegek egyébként is nagyon nehezen változtatnak bármin. ami az emésztés elengedhetetlen felté­ tele. esetleg sárgaság. anyagcsere) A máj végzi a szervezet méregtelenítési feladatának egy jelentős há­ nyadát. A betegben harag. ehhez a végállapotban remegés. hányingerek-hányások. hogy jól érezzék magukat. In­ kább mellébeszélnek és megindokolják: miért nem! Nehezen tudnak változni. Ők úgy érzik. A betegek hagyják meghálálni mindazt. hogy amikor újabb „is­ meretet" igyekszik bevinni . és végre hagyják: foglalkozzanak velük. ellenreakció (há­ nyinger) váltódik ki benne. Igenis tenni kell azért. hogy ez reménytelen és hiába való cselekedet. meg nem bocsátás lakozik. továbbá termeli az epét. Lelki tényező: (lásd még: máj. Eletébe csak ezeket az ismereteket építi be. Nem veszi tudomásul fel saját értékeit. idült betegség képét látjuk. hogy már nagyon tele van! 152 . Ez azt jelenti. amibe kapaszkodhatnak! Májrák Fizikai tünetei: A betegség lappangva fejlődik ki: gyengeség. és rákos soványodás is kialakul az előrehaladott állapotban. delírium és kóma társul. jobb bordaív alatti fájdalom. A senyvesztő.

Miért? Egész életét arra tette fel. Sá­ padt. A korai gyomorrák nem okoz panaszokat. fogyás. vagy bélelzáródás jelzi a rákos elfajulást. Ez nem fog bekövetkezni. csontváz-szerű küllem: ez jellemző a végállapothoz közel járó betegre. később hasmenések. beesett orcák. Majd étvágytalan­ ság. fáradékonyság. szükségleteit nem ismeri. hányin­ ger.Fizikai tünetei: 40 év feletti betegeknél gyakori. Bélrák 153 . hányás és hasi fájdalom a vezető tünetek. a rákos senyvedés képe alakul ki. Súlyos. étkezések utáni gyomorégés a bevezető tünetek. Hasi teltségérzet. böfögés. Vastagbélrák esetén árulkodó jel a székelési szokások tartós megváltozá­ sa. Szédülés. émelygés. következéskép­ pen: önmagát. szaggató fájdalom lép fel a felhas középső területében. hányinger. feldolgozatlan dolgaiban segít. éles. vérhányás. Örömét. Látványos. Gyomorrák (Vékony-Vastag) Fizikai tünetei: Néha csak a hirtelen fellépő vérzés. pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni. és szu­ rok széklet jelentkeznek. az erőnlét romlása. gyors fogyás. hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasztott testi-szellemi táplálékot. Lelki oldala: Mindig mások megoldatlan. vagy tudatosan nem fedezi fel. viaszos bőr. hogy mások majd segíte­ nek az ő problémájában. boldogságát abban reméli meglelni. bizonytalan nyomásérzés. s ezek megjelenése már előrehaladott állapotot jelent. hogy mások baját orvosolja.

Az egész élettere tele lesz a felhasználatlan. Ebből csak mások húznak hasznot. hiszen nem lenne. hogy a helyet töltse.most már . haszontalanná vált . helyi duzzanat érzése. Ez nagyon hasonlatos ahhoz a gyűjtögető. és lassan értékte­ lenné váló limlomokkal.káros dolgaiktól! 154 . fájdalom. de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé. de azokat saját javára soha fel nem használja. kórosan felhalmozó emberre. ami felszívja a tápanyagot. Lelki jellemzői: Amitől illene megszabadulni. aki csak halmozza az „értékeket". de e nélkül lehetetlenné válna a táplálék hasznosítása. Szerepe tehát a felszívódásban van. A fájdalomtól való félelem miatt a beteg székszorulásra válik hajlamos­ sá. Végbélrák Fizikai tünetei: Vérzés.Lelki oldala: Ez nem csak azért van a szervezetben. csupán szeretteinek juttatja a nél­ külözhetetlen „táplálékot". Amit egész életében nem hasznosított.

melyekből élete össze­ áll. A támogatás nem feltétlenül egy adott személy túlzott segítségét jelenti. lelki erő van. így feltételezhetjük: ezek a kövek sem túl tökéletesek. Figyelembe kell venni azokat az építőköveket. hiszen belülről semmit sem kap. mellyel most közelíti meg dolgait. hogy egy jellegzetes viselkedési minta az élet minden apró részletére ki fog terjedni. de jelentheti és jelenti egy eszme támogatását is. mozgathatónak. akkor a másokra való építésről. A folyamatos megfelelési „kényszer" követ­ keztében figyelme elterelődik önmagáról. Attól pedig soha nem kaphatja meg a szükségleteit kielé­ gítő erőket. amire építkezik a test.javára fordítani. és ezt igyekszik mások . olykor kéretlen támogatásról van szó. A külvilággal való foglalatoskodás apró sikereit előnyben részesíti. tartást kell merítenünk. de ugyanakkor szilárdnak kell lenni. értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé. A kívülről jövő energiák csak „gyenge" pótszerek.csak mások . mert van egy kis sikerélmény. Lelki jellemzők: (lásd még csontrendszer) A csontrendszer az. a fokozott. A könyv elején már tárgyaltam. Nem talál sikert saját értékrendjében! Igaz nem is kereste. Mivel beteg. 155 . Igazi rugalmasságot a mozgás szabadságából lehet meríteni. és ezek csak tovább fokozzák az adás vágyát. szomszédos izületek mozgáskorlátozottá válnak. Azzal elér­ ni. vagyis betegek. az érintett területen a csont duzza­ nata észlelhető. Amikor annak rákos elfa­ julásáról beszélünk. E tulajdonságokat a beteg nem képes realizálni azon cselekvési mintázatok alapján. megvalósíthatatlan vállalko­ zás! A betegben rengeteg erő. Miben nyilvánul meg ez a betegség? Nekünk embereknek életünk során a tapasztalatainkból erőt.Csontrák Fizikai tünetei: Állandósuló csontfájdalom jellemzi. A daganatközeli. Itt spontán törések keletkezhetnek. Tovább fokozzák ezt a belső kény­ szert. hogy mindig másnak van kiszolgáltatva. Ennek azonban mégis rugalmasnak.

Akkor beszélhetünk védekezésről. vörös és piros is. A félelem velejá­ rója az elfogultság. Nem fenyeget. Védekezni valamivel szemben. Manapság egyre többet hallani a túlzásba vitt napozás káros. vagy megvédeni magunkat: az két. mint a minden-körülmények-között-másokatmegóvni című viselkedésben találja meg. bármikor megeshet. hogy minél többet 156 . Lelki jellemzői: (lásd még: bőr) E betegség a védekezéssel és a külvilág felé mutatott képpel kapcsolatos. de teljesen nem elégíti ki. a folyamatos védekezés közben el­ marad az utánpótlás beszerzése. bármikor újra meg­ történhet. Magányosan. másrészt arról kell szót ejteni. Egy így van. hogyan viselkedik önmagával szemben a beteg. s ennek alapján azt feltételezzük. Egyrészt arról kell beszélnünk. de alapul veszünk valami régi élményt. sokszor a pikkelysömörre vagy az ekcémára emlékeztető küllemmel. egy­ mástól nagyon távol eső fogalom. hogy mit és hogyan mutat. esetleg rákkeltő hatásairól. amikor félelmünktől vezérelve (lásd ott) harcolunk a bennünket fenyegető veszéllyel. Legismertebb a melanoma. Ebben talál némi örömet.A gyógyuláshoz és boldogsághoz a tartásban meglelt boldogságon keresztül vezet az út. megjelenési formáik igen változatos képet mutatnak. ezért a beteg valamilyen pótszer után néz! Ezt pedig nem másban. amikor semmi sem fenyeget. Látszólag semmiben sem különbözik. de lehet kék. vagy tömegesen jelenhetnek meg a rákos elváltozások. Az elmaradt „bevételeket" pótolni kell. a valóság mégis más. Bőrrák Fizikai tünetei: A bör számos rosszindulatú daganatát ismerjük. elfogultságunkban pedig gyakran esünk túlzásba. amely színek meglepő változatosságát pro­ dukálja: a nyers hússzíntől a koromfeketéig a fehér minden árnyalata előfordulhat. következésképpen arra jut. Túlzásokba esünk és akkor is védekezünk. de ami a leglényegesebb.

segít, minél több embert minél jobban megvéd, annál jobban fogja magát érezni. Azt hiszi, ez a tevékenység kielégíti hiányosságait. Ebbe belefeledkezve önmaga lassan háttérbe szorul, és ez meggyőzi értéktelenségéről. A kör bezárul! A gyógyuláshoz vezető úton fel kell fedeznie, át kell élnie, és tudato­ sítania kell: távolságtartásában van jó is. A „megvédjük magunkat" jelentése: megóvunk valami értékeset, valami olyan értéket, ami valódi jelentőséggel bír. Óvja magát a gyógyulni vágyó, amennyiben éppen akkor ahhoz van kedve. Legalább annyi figyelmet fordítson önmagára, mint másokra. Újra vegye észre, mennyi öröm van életében.

Mellrák

Fizikai tünetei: Az érintett emlőben általában csomó tapintható. A mell fájdalmas, megkeményedik, megduzzad, vagy zsugorodik. Bőrpír, viszketés lép fel, az emlőbimbó váladékozik és kisebesedik. Az érintett oldali hónaljban képződhet duzzanat, karvizenyő vagy csontfájdalom jelzi az áttétet. Lelki jellemzői: Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, szeretteiért még ha megszakad is - bizony kevés. Nagyon elgondolkodtató tény, miszerint szinte minden mellrákos beteg­ nek volt abortusza, vetélése vagy egyéb módon vesztette el gyermekét, esetleg egyáltalán nem szült. A lényeg nem is az elvesztésben, mint konkrét tényben van, hanem a mikéntjében, vagyis az anya lelki hozzáállásában. Itt teljesen lényegte­ len, van-e kiről, van-e mivel gondoskodni — elégtelennek érzi azt, amit nyújt. Ennek következtében egyre kevesebb ideje marad önmagára. Csökken az örömmegélő képessége, és hiába nyilvánítják ki köszönetü­ ket gyermekei, nem fogja értékelni. Nem fogja, nem meri értékelni, hi­ szen „olyan keveset" tett értük, amiért nem érdemel köszönetet. Márpe­ dig - valahol - ezért dolgozott. Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egyenes követ­ kezménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit 157

igyekszik boldoggá tenni gondoskodásával, úgyis mondhatnám táplálá­ sával. Mindenki bajával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát. Könnyen megérthető és belátható a helyzet: ha én nem eszek, akkor előbb-utóbb másnak sem tudok adni. És kérdem én, hogyan adhatok másoknak szerető gondoskodást, amikor azt a szerető gondoskodást saját magamnak elmulasztom megadni? Ennek egyenes következménye lesz az a lelki beállítottság, hogy elveszti önmaga fontosságát, mindenkit maga elé helyez és csak az ő örömüket, keresi, szolgálja, de inkább azt mondanám, helyettük végzi el a feladato­ kat. A bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos. A jobb mell daganata a fizikai oldallal mutat szoros összefüggést, neve­ zetesen: anyagi javakkal való gondoskodás, stb. Az anya diszharmonikus kapcsolata ,,gyermekével"(!) gyakran méhdaganatot eredményez A gyógyulás útja: Mindenek előtt a megértést emelném ki. Meg kell értenie: magáról is gondoskodnia kell, hogy aztán másoknak is adhasson. Elég meghökkentő esemény lenne, ha a fiókáit tápláló madár csak a fiókákkal törődne? Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk, ha nem eszik ő is, ha nem gondoskodik önmagáról - ugyanannyit - elpusztul. Akkor képes feladatát teljesíteni, amikor önmagának is ad. Ezt a viselkedést kell átvenni a betegnek, és ekkor nem csupán jól fogja érezni magát, de jelentős esélyt kap a gyógyulásra!

(lásd még: méh) A beteg jellemző lelki állapota vagy inkább konfliktusa a születéssel, az új dolgok befogadásával, kihordásával, és új élet adásával kapcsola­ tos. A méh, ez a misztikus szerv képes egy olyan biztonságot adni, amit aztán egész életünk során keresünk. Ez a női szerv adja az örömteli biz­ tonságot, s ezt az Isten adta képességet szabadon meg kellene osztani az összes teremtett lélekkel! Csakhogy ebbe bele kell tartoznia önmagának is. 158

Méhrák

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad! Ezt alátámaszthatja: gyermeke nem fogadja el segítségét, mert mindig helyette akar megol­ dani dolgokat. Ezt természetesen nem látja. Csak annyit lát, hogy hiába segít, az soha nem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ezért egyre többet törődik vele, mire még inkább elutasítással válaszolnak. A beteg mit tehet? Egyre többet és többet ad! Elveszített egy gyermeket - haláleset, abortusz - és ez az élmény rá­ nyomja bélyegét tetteire. Hiábavaló kísérleteket tesz arra, hogy valami mást találjon, de közben az önvád, önsajnálat növekedik benne. Ennek következménye lesz: egyre kevésbé tud örömet átélni, és megkeseredik. Mindezek lényegét összegezve kijelenthető: saját maga szerint túl keveset ad, ezért egyre többet és többet ad magából, pedig már érzi tettei hiábavalóságát. Figyelme elsikkad sikerei, örömei felett és ebből önmagára nézve igen elmarasztaló véleményt formál. Vagyis: nem érdemli a magával való törődést! Ez így nem igaz, hiszen ez soha nem fogalmazódik meg! így viszont igaz: másokat szerettem, mindig, minden körülmények kö­ zött fontosabbak nálam. A gyógyulás útját azzal kell kezdeni, hogy kétséget ébreszt önmagá­ ban: mi van, ha másként is lehet szeretni, gondoskodni?

Prosztatarák

Fizikai tünetei: A rákos szövet beszűri a prosztatát, amely megnagyobbodik, keménynyé, göbössé válik, és a rajta keresztülfutó húgycsövet beszűkíti, vagy elzárja. Legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgős vizelési inger, illetve vizelési nehézség és vizeletelakadás. A vizelés nehezen indul, gyakran el is akad, az erőltetéstől vagy a rákos folyamat hólyagba való betörése miatt vérzés lép fel. Lelki jellemzők: (lásd még: prosztata) A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos feloldatlan, tisztá­ zatlan konfliktus! A teremtés mindenek fölötti vágya nincs összhangban megtapasztalásai­ val. A lehetőségekhez mérten örömet, jó tanácsot kíván adni, anélkül, 159

hogy mindezt önmagára is érvényesnek tartaná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való ötletet, tanácsot ad. Másokat lát el, mert - akár tudat alatt - lényegesen kevesebbnek érzi magát annál, hogy önmagával foglalkozzon. Felesleges dolognak tartja a magára pazarolt időt. Nagyon sokat szeretnék még erről a témáról elmondani, és valószínű­ leg folytatni is fogom, de a könyv terjedelme kompromisszumokra késztet. Viszont remélem, hogy az imént leírtak összessége jelentős se­ gítséget ad a rákbetegség megértéséhez. Ha pedig ismerjük azt, amitől igyekszünk megszabadulni, könnyebben megleljük a homlokegyenest ellenkező irányt.

Tünetek: Alacsony hangulati szint, amely az enyhe szomorúságtól az erős bűn­ tudat- és reménytelenségérzésig fokozódhat. Csökken vagy elvész az öröm átélő képessége, szorongás, ingerlékenység, aggódás jelentkezik. Koncentrációzavar, és kedvtelenség uralkodik el a betegen. Elvész az érdeklődés a világ dolgai iránt, elvész a szexuális érdeklődés is. A passzivitást néha súlyos izgalmi állapot váltja fel, esetenként tévesz­ mék alakulnak ki. Főfájás, alvászavar, étvágyromlás, testsúlycsökkenés kíséri. Depresszió­ ban nem ritka az öngyilkosságra való késztetés. Lelki oka: Nézzük meg azokat a körülményeket, melyek ebbe a lelki állapotba ,Juttatták" a beteget. Itt nagyon fontos az idézőjel, hiszen nem lehet kör­ vonalazni konkrét okot, mivel ebben az állapotában mindent bajnak és kiváló oknak fog megélni! Inkább azt keressük meg, azt igyekezzünk megtalálni, amit elmulasztott. Ugyanis az elmaradt, kimaradt dolgok a hiányok következtében alakulnak ki, még akkor is, amikor magát okolja egy elkövetett hibáért! Ebben rejlik az ok! Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehangolt állapo­ tot. Természetesen, amikor már mélyen benne van, nem fogja megtalál160

DEPRESSZIÓ

ni, ha meg tudná találni, már vége is lenne szenvedésének. Helyette in­ kább bűnbakot keres - rendszerint talál is - és arra fogja szenvedésének forrását. Másban keresi - találja - a hibát, mert azt hiszi: neki nem sza­ bad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell kerülnie! Túldimenzionálja a hibák jelentőségét, elméjében megmarad a kudarc élménye, és csak ez marad. Képtelenné válik előkeresni azon részeit, melyek jól, kiválóan meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Magya­ rul: sikerélményeit oly mélyre temeti, hogy képtelen észrevenni és él­ vezni azokat. (Nem is akarja megkeresni, mert akkor fel kell adni az eddigi „kényelmes" állapotot!) A depresszióra nagyon erősen érvényes az alábbi viselkedési forma: az okok keresése, a „bűnbak" felállítása, határozott körvonalazása. Ez annyit tesz, hogy (mintegy megnyugtatásként, kibúvóként) érveket keres és talál arra, élete miért marad ebben a kerékvágásban, ahelyett, hogy a kiutat, a boldogságot keresné! Beszélhetünk krónikus (orvosi szempontot alapul véve: csak ez sorol­ ható a betegség fogalmához) és átmeneti depresszióról, de a lényege mit sem változik, mindkettőhöz azonos utat kell bejárni! A krónikus és átmeneti - szinte mindenki átjut rajta és rövidebbhosszabb idő alatt megoldja - depresszió közötti eltérés abban áll, hogy az idült változatban szenvedő beteg már nem képes életét kezelni, irá­ nyítani, és elveszíti a teljes kontrollt! A körülmények okolása, a súlyos önvád csökkenti azon képességét, hogy felfedezze életének más aspektusait is. A mások okolása jelen eset­ ben (talán) segíthet a legnehezebb időszakban, lehet, hogy súlyosabb következményeket vonna maga után, ha másként tenné! Tegye ezt, mert másképpen, önmaga ellen fordul, de ne feledjük: ennél van jobb megol­ dás is! Mások okolása minden esetben pótcselekvés! Másokat okolunk, mert akkor semmi sem indokolja, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat és felnőjünk! Van ebben valami, de ez bizonyosan hátráltatja a gyógyu­ lást! A betegség kialakulásáért okolhatunk mást, avagy magunkat, de csak akkor vagyunk képesek változtatni rajta, ha másképp, más szemszögből figyeljük a problémát. A betegség kialakulásáért a lelki viszonyulás a „felelős", már amennyiben egyáltalán beszélhetünk róla, vagy van értel­ me a felelősségről beszélni! 161

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett: Miért van szomorú hangulata? Mert nem teremti meg a jó hangulatot! Miért nem teremt jó hangulatot? Mert érdemtelennek érzi magát! Miért tartja magát érdemtelennek? Mert nem kereste és találta meg saját értékeit! Miért nem találta meg értékeit? Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig! Minden teremtett lélek abból építkezik, amije van. Ha abból akar létre­ hozni egy „tökéletes" életet, ami nincs, csak depressziós, keserű létet tud megteremteni. Jellemző tulajdonság - a betegség előtti állapotra vonatkoztatva - az erős vágyak, a vágyódások jelenléte! Igen sok vágy él benne, de a megvalósítás helyett sokszor az várja el, hogy valaki más teremtse meg álmai tárgyát! (ő, megmarad a „puszta" vágyódásnál, sóvárgásnál!) Emlékezzünk: igazán csak saját - elért, meg­ valósított - céljainknak, munkánknak tudunk valóban örülni! Ez most nem az ajándékokra vonatkozik, az egészen más! Itt a munka, a teremtés, a tevékenység saját képességről beszélek! A mániákusságra való hajlam fog kialakulni azon egyszerű oknál fog­ va, hogy érzi, tudja, valamit tennie kell! A betegségével illetve a gyó­ gyulásával kapcsolatban azonban lépni nem tud. Nem képes a jó útra lépni és azon haladni, mert azzal kapcsolatban igen határozott, érzelmi­ leg erősen színezett elképzelése. Ezek az érzelmek pedig azt suttogják: nem kell, nem tudsz változtatni, minden így van jól stb.! A gyógyulás útja: A mély depresszióban lévő beteggel semmit sem tudunk kezdeni min­ daddig, míg megfelelő szakorvos kezelésbe nem vette és a szükséges terápiát meg nem határozta! Nagyon fontos részletek: - nem lehet kihagyni a beteget a gyógyulás folyamatából! Annyi min­ dennel tele van az elméje, annyi minden kavarog benne, hogy oda beten­ ni már semmit sem lehet! Tehát nem adunk neki ,jó" tanácsot, sőt sem­ milyen tanácsot nem adunk neki! Onnan, ahol sok van (jelen esetben 162

gond, probléma), csak elvenni szabad, mégpedig figyelembe véve ezt az alapvető elvet: mi nem vehetünk ki semmit akarata ellenére! Ezt pedig csakis így lehet elérni: ő saját maga teszi ki! - bármit is mondjon, vagy sugalljon: meg akar gyógyulni! Ha nem élne benne a gyógyulás, a boldogság vágya, vagy meg sem keres, vagy telje­ sen passzív veled szemben! Meg kíván gyógyulni, ki akar jönni a gödör­ ből, de értsük meg: neki ebben van jó is, van, ami biztonságot és valami­ féle örömet ad neki! Ha pusztán csak rossz lenne benne, már minden tőle telhetőt megtett volna gyógyulása érdekében! Kérdezni kell! Mégpedig úgy, hogy kérdéseink kétséget ébresszenek benne! Kétséget ébresszenek kérdéseink! A kétségnek az alábbi módon kell megnyilvánulnia: lazuljon fel az a szemlélet, miszerint annyira szerencsétlen! Pl.: valóban annyira rossz az életed? Stb. Feltétlenül fontos dolog, hogy aktívan részt vállaljon, figyeljen (pilla­ natnyi) életére, hogy észrevegye: képes megtapasztalni az örömet! Könnyebbé tehetjük a gyógyulás folyamatát egy nagyon egyszerű mó­ don: figyeltessük a jövőjét, mint jelent. Kösse le minden figyelmét a megálmodott, szebb jövő: pillanatnyi cé­ lunk most az, hogy elfordítsa tekintetét a keserű múltról!

DYSLEXIA

Tünetei: Az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer sérülése miatt. A térre és a saját testre vonatkozó orientáció egyik zavara: vagy a szem­ mozgásokat nem képes kontrollálni a beteg, vagy a tér egyik oldalát nem ismeri fel. Baloldali térfelismerési zavar esetén a gyermek nem a sor bal szélén, hanem ettől jobb felé kezdi el a sorok olvasását, és így az olvasottak értelmét teljesen összezavarja, holott a szavak és szókapcsolatok jelenté­ sével tisztában van. Lelki jellemzők: Olyan gyermekkori stressz, ami erősen befolyásolja, vagy befolyásolta a világáról kialakult képet. Egy lelki fájdalom miatt félelmei a külvilág163

ezért tanulságokat sértődöttségei (beszűkült látótere) szerint értékeli. mi vezetett. hogy gyenge képességű gyermek­ ről van szó. Fizikai tünetei: Hőhatás. vagy maró vegyi hatás által kiváltott gyulladás és különböző mélységig történő végleges szöveti elhalás jellemzi. Gon­ doljunk csak bele. milyen figyelmetlenség vezetett az égés bekövetkeztéhez. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt. A koncentráló képessége (sok területen) meggyengül. amit az írás-olvasás területén elveszít. hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni. pl. melyek feledtetik az elszenvedett feszült­ ségeket. melyekkel felszabadulttá tehetné magát. Négy fokozata van: 1) Bőrpír 2) Hólyagképződés 3) Mély bőrrétegek elhalása 4) Mély szövetek (izom.) elhalása Jelentése: Elsőre furcsán hangozhat. Érzései. A betegség lényege. 164 ÉGÉSEK .gal szemben felerősödnek. csont stb. vagyis elve­ szítette rugalmasságát a világ és önmaga dolgaival kapcsolatban. de az égéseknek is van lelki jelentése. hiszen. Fe­ szültség alakult és maradt benne. sugárzás. 2) Koncentrációs gyakorlatok. érzelmei erősen befolyásoltak (determináltak). az önkifejezés örömét. nem tudja (pedig képes) összeegyez­ tetni érzéseit a tapasztalataival. azt más terü­ leten bepótolja! Gyógyítása: Két fő feladat merül fel: 1) Stresszoldás. hogy felfedezi az írás. aminek elengedhetetlen feltétele és a leghatásosabb módja. ami tovább fokozza a már eddig is je­ lentős érzelmi válságot.

Minél nehezebben fedez fel. csupán eldöntöttük. A lélek ilyenkor figyelmeztet. a valóságtól való elrugaszkodások.talajától.direkt módon . hogy minden körülmények kö­ zött szeretné felhívni figyelmünket az elérendő feladatokra. amire már figyelünk. hogy azt a nyelvet megértjük! Bizonytalan a megértés különösen akkor. minél inkább eltávolodott a .Mi váltja ki az égések bekövetkeztéhez „szükséges" figyelmetlenséget? Ebben az esetben olyan lelki okokat találhatunk. átértékelni cselekedeteinket. hogy könnyebben fel lehessen fedezni a hiá­ nyosságokat! A lélek sokféleképpen beszél „nekünk". Tehát a bőr: az a részünk. hiányosságok kö­ vetkezményei. mert halmozódnak a „büntetések"! Ide az igazán pontos kifejezés inkább ez: annál nagyobbat esik vissza. vagy meg fogják égetni. és hatást fejte­ nek ki életében! „Megpörkölődik" a lélek. Melyek ezek a hiányosságok? Általában a bőrön keletkeznek az égések. hogy érdemes átgondolni. elhatározott dolgot még nem cselekedtük meg. s mivel a fenti tény. amikor nem is figyelünk rá. Bőrpír és hólyag képződik. Olyan dolog a kiváltó tényező. tanul meg valamit. de mindenképpen jelen vannak. amikor a belső szervek szenvednek égési sérülést. eltekintve néhány kirívó eset­ től. a szellem. akkor az igazsághoz az is hozzátartozik. amit megértünk és alkalmazni tudunk. hogy ezt az eseményt . annál nagyobb lesz a megégés mértéke! Ennek így kell lennie. Ha szigorúan vesszük az alábbi eseményeket. és azzal határozottan hibát követtünk el! Persze itt mondhat165 . sőt egészen másra fordítjuk tekintetünket. Az eltávolodások. a következő figyelmeztető.nem a belső énünk cselekszi velünk! Ez a történés annak következménye.realitás . melyek megégették. amikor a konkrét. ami a külvilággal érintkezik. Sokáig nem hallgatunk az intő jelekre. ami a világban való megnyilvánulásunkat vagy akara­ tunkat tükrözi. ezért a lélek olyan nyelvet választ. következ­ mény nem tudatosodott a személyben. A lelkünk pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik. amikor valamit megcsele­ kedtünk. Az égések mértéke és a tanulási nehézség egyenes arányban áll. hogy egészen másra fektettünk hang­ súlyt. de korántsem biztos. hiszen könnyen megégethetjük magunkat vagy leéghetünk! Mély szöveti károsodás akkor alakul ki. tuda­ tosító jel már a testet éri.

vagy az adott testmozgásra létrejövő mozgásérzés felfokozódik. tapasztalattal és elvárással. mérgek.vagy mozgás érzése. bár az egyen­ súly érzésében ezeken kívül látási és tapintási érzetekre is szükség van. . vagy meg nem tett lépés következménye. Ez igaz! De ami megkülönbözteti a két dolgot. A harmónia elsősorban a belső világban alakul ki. alkohol. teljesen távol marad tőle és semmilyen (jótékony) hatás­ sal nem lesz rá. amikor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban az emberben kialakult tudással. eszméletvesztésbe torkollik (torkollhat). A szédülés . következésképpen a testének „kell" sérülni. vagyis: hamis mozgásérzés keletkezik. amikor nincs mozgás. hiszen hiába van a külvilágban békesség. Másképpen fogalmazva: egyensúlyzavarban szédülünk. stb. (ilyenkor nem a belső fül a beteg) . süllyedő vagy emelkedő jelleggel. a másikban nem (nem pörkölődik meg lelke). mely összefüggésbe hozza a szédülést a fülön kívül más érzékszervekkel is. hogy az egyikben tudatoso­ dik a hiba (nem ég meg a teste). agyi keringési zavarok. A szédülés abban az esetben alakulhat ki. Lelki jellemzők: (lásd még a fül és érintett szervek) Fül eredetű szédülés: a hallás harmóniájának elveszítése. ájulásba. alacsony vagy magas vérnyomás. koponyasérülések. Az egyensúlyérzés egy szubjektív érzet: érzünk nyugalmat. félelem. vérzés és vérvesztés. 166 . Testén keresztül tudatosodik a megtett. Szédülést idézhetnek elő más okok is: legyengültség. Igaza van. A szubjektív érzetnek azonban van objektív alapja. gyorsulást és forgást. hogy érzékelje. hogyan is néz ez ki a fizikai tünetek tükrében: Albert az or­ vostudomány álláspontját közli. Nézzük.a szédülés. EGYENSÚLYZAVAROK Fizikai tünetei: Egyensúlyérző szervünket a belső fül ívjáratai képezik.nánk azt is: sokan követnek el „végzetes" hibát és mégsem égnek össze. az az. amely a fül eredetű szédüléseknél hiányzik. láz. forgó. Ha a kérdéses személy nincs olyan hangulatban.

Ezzel az a probléma. de lehet lát­ vány vagy annak hiánya és természetesen más érzet is. izületi. milyen formá­ ban alapozzon. tudja. lelkiállapotra utal ez a betegség. vagy az inger hiánya okozza a szédülést. anyagcserezavarok állhatnak az elhízás hátte­ rében. A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamosan emelkednek.hallgatnia. most másokra kellene figyelni. Enyhén labilis személyiségre. Merev világkép ki­ alakulásakor. hiszen folyamatosan változik az egyén és a világ egyaránt. dep­ resszióhoz vezet. minden olyan inger. szívkoszorúér-elfajulások.Dinamikus harmóniát kell minden teremtett léleknek kialakítania. akkor másoktól várja a válaszokat.megfelelő formában . Gyógyítása az iméntiekből már egyenesen következik. A lényeg: az észlelés létének milyensége. mint amennyit mondtam! Ez „csupán" annyit jelent. Nem csupán a túlzott kalóriabevitel következménye (bár az is).és lelki betegségek. hogy érzi (valahol mélyen). Fizikai tünetei: Zsírszövet-feleslegben megnyilvánuló kórkép. saját tudására kellene hallgatni. Ennek a tétovaságnak lesz következménye az egyensúlyzavar. A labilis alatt nem kell és nem szabad többet érteni. Ez lehet kimondott vagy ki nem mondott szó. Amikor másra kellene . Tehát akinek egyensúlyzavarai alakulnak ki. Nagyszámú betegség gyakrabban fordul elő elhízott személyeknél: magasvérnyomás. hogy nem képes eldönteni. cukorbaj. de e helyett magára összpontosít! Amikor magára. A lelki merevség pedig előbb-utóbb fásultsághoz. ami a harmónia az egyensúly elvesztéséhez vezet. gene­ tikai és hormonális okok. melyek lelki-egyensúlyát erősítik. ami különbözik a benn lévőtől konf­ liktust hoz létre. és még lehetne sorolni. abban felfedezhetők a lelki merevség tünetei. saját magára hallgat. figyelmen kívül ha­ gyott szavakat. ELHÍZÁS 167 . mire. A betegnek meg kell keresnie és meg kell találnia azokat az „apró".

teljességében foglalkozom egyik következő könyvemben.Lelki jellemzői: A földi és égi energiák egyensúlya megbomlik. már ami a szeretetet és a gondoskodást.. célja­ inkból. A témával. hiszen nagyon sokmindentől eltávolodott az. A kövér emberek gyűjtögető életmódot folytatnak. az epeutak szűkületei. Tudja. Nagyon messze járunk az igazságtól. hiszen ekkor az édességeket részesítené előnyben. daganatos megbete­ gedései a jobb felhasban okoznak panaszokat. eltolódik a fizikai felé." és ez nem csupán a szó átvitt.. kiteljesítő érzésekből meríthetne. ahogy él.ez még önmagában nem jelentene konfliktust -. amit tesz. minden fizikai dolognak van szellemi aspektusa is.-nek nevezik. éle­ lemnek nevezünk. ami túlmutat annak pusztán fizikai jellegén! A szellemi táplálék az. mert belül nem érzi helyesnek. fizikai étellel cseréli fel a szellemi táplálékot. fájdalommal. jó érzéseket képes ben­ nünk ébreszteni az elfogyasztott táplálék. Fizikai tünetei: Az epehólyag gyulladásai. aki ezzel a problémával küszködik. amit a tiszta. hogy megtalálja az annyira óhajtott boldogságot. de a szó szoros értelmében véve is igaz! Bevallom. engem egy kicsit elgondolkodtatott. tudja a helyes utat is. ami igen előrehaladott állapotban van. így min­ den étellel szellemi eledelt is viszünk be. Elhízás. miért éppen elhízásnak és nem meghízásnak stb. két világból merítjük: A fizikai táplálék az. A táplálékot két oldalról. amikor kizárólag a szeretetéhségre fogjuk a túlsúly kialakulá­ sát. „Nem csak kenyérrel él az ember. szellemi táplálékot illeti. Etellel. vágyainkból. amit a gondolatainkból. Az édesség a sze­ retet földi megfelelője. Elmélkedjünk egy kicsit szaba­ don és gondoljunk bele: milyen megfoghatatlan. de tovább megyek . sokkal bővebben. A táplálékot. de leginkább az érzéseinkből merítve használunk szellemünk „etetésére". amit a hétköznapjaink során tápanyagnak. érzi mit kellene tenni ahhoz. Ez elsősorban a fizikai testet táplálja. ha úgy tetszik. hányinger168 EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK . Küsz­ ködik. de jusson eszünkbe.

. elkerülendő jelentéstartalom­ mal bírnak. Ez a váladék bontja elemeire a bevitt táplálékot. A kő vagy daganat okozta epeútelzáródás klasszikus tünete minden esetben a sárgaság. Lelki jellemzők: Az epe működését és szerepét megismerve könnyebbé válik a teljes lelki térkép megértése is. Az epés megjegyzéseit. fizikai szinten értelmezve az epe tárolja az emésztéshez elenged­ hetetlen anyagokat. „na ugye megmondtam. Lelki szinten mit is szoktunk keserűnek. melyek erőt adnak. ennek következménye az epekő. keserűségesnek nevezni? Azon dolgokat. melyek az elfogyasztott anyagok emésztését lehetővé teszik. Az indula­ tok pedig a keserűségekből táplálkoznak. Ha epés megjegyzései vannak. amikor mindkét „oldal" jelen van. Ezekkel a megjegyzésekkel egy rendkívüli dolgot fog cselekedni! Újra és újra előveszi. mintegy elret­ tentő példát mutatva önmagának.. 169 .rel. lázzal járó kórképek. hogy fel lehessen dolgozni a szellemi táplálékot. ugyanígy." Orvosi. Az epeváladék szerepe: benne találhatók azok az enzimek. a tökéletes emésztéshez és meg­ értéshez csupán akkor juthatunk el. Szellemi szinten az epében vannak azok az energiák. hányással. amikor mindenben a keserűséget fedezi fel. ami erőt ad. melyek számunkra rossz. Csakhogy a teljes élethez. mint nap megélünk. epetúltengése van. melyeket nap. elszántságra. elfojtja (elraktározza). Mit jelent ez az emésztés a feldolgozás szempontjából? Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egés­ zséges indulatra. hogy megemésszük azokat az ingereket. Az epeváladék egy nagyon keserű folyadék és itt a keserűségnek igen fontos szerepe van. Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik.

sokkal inkább igyekez­ nek kikerülni az összeütközéseket. és nyilvánvalóvá válik ennek gyökere. Lásd még: kőbetegségek! Lelki jellemzői: Valakire vagy valamire haragudott. a belőle származó ismeretekbe nem hajlandó energiát fektetni. jellemzően) könnyebben kiadják magukból a fel­ gyülemlett feszültségeket. Abba a hitbe ringatja magát. Tehát romlik az anyagcseréje (lásd még anyagcsere). de mint a példa .események történnek! Látszólag különösnek tűnhet: a nők körében lényegesen gyakrabban fordul elő. hogy ez az elképzelés jó és tökéletes. más szükséges anyagokat pedig kiürít a szervezetéből! Lelki szinten is hasonló . lesz amit hasznosít.betegség .ugyanilyen . A békülékeny alaphangnak köszön­ hetően egyszerűbben képesek megoldani a vitás helyzeteket. (Termé­ szetesen. Ezzel szemben a nők lényegesen béketűrőbbek. irányá­ ba sugárzik ki. alakul ki ez a betegség. a szembekerülést. a dolgok másként vannak. ha na­ gyon is tisztában van azzal a dologgal. hogy elkerülje a konfrontálódást. amikor nem elfogultak. gondoskodó be­ állítottságnak van hátulütője is: kevésbé marad ideje önmagával. rendkívül súlyos fájdalom. akkor egyenesen következik belőle: egy adott dolgot nem akar megemészteni! Az emésztésbe. Minden igyekezetét és energiáját abban fekteti.) Ennek a „béketűrő". pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene! Kialakított egy falat. Vegyük figyelembe a férfi-nő közötti alapvető lelki különbözőségeket. amit nem akar. Ha ezzel van probléma. összes energiáját ez köti le.mármint a nem akarás -. pedig nem kellene. A fájdalom gyakran a jobb lapocka területére. melyet nem hajlandó semmilyen körül­ mények között sem lebontani vagy átlépni. és a többire nem marad ereje.Fizikai tünetei: Rohamszerűen fellépő. görcsös jelleggel a jobb bordaív alatt. saját EPEKŐ . az epe az emésztésben játszik jelentős szerepet. Emlékezz. A férfiak (alapvetően. Ez csak abban az esetben lehetséges .mu­ tatja.

Mivel ez nem történt meg. melynek során az ideg­ sejtekben elektromos kisülések sorozata zajlik le.kellemetlen hatás következményeként a háttérbe húzódik. érzelmi stressz-hatás. Ez a problémákhoz. meg kell különböz­ tetnünk a veleszületettet az élet során kialakulttól. a viselkedés megváltozása. nyelvharapással. de tudata még akár órákig is ködös marad­ hat. A légzés leáll. A rohamot előidézheti alváshiány. A törést még most sem gyógyította be. Lelki jellemzői: A jelenlegi tudata. és lemond a test irányításá­ ról. Sokszor azonban hosszas vizs­ gálódással sem lehet semmilyen okra fényt deríteni. Tünetei: Azon kórképek összefoglaló neve.problémáival foglalkozni. emberekhez való igazodás élete előrehaladtával aztán egyre inkább teret nyer. A rohamot néha figyelmeztető jelek előzik meg: fejfájás. de mégis van némi különbség! 171 EPILEPSZIA . hirtelen izommerevedéssel. daganat. A roham oka az agy átmeneti működészavara. személyisége időnként valamilyen . A roham pár perc alatt lezajlik.kifejezésre nem jutott indulat marad benn. a beteg a földre zuhan. így sokkal több . a vizelet és a széklet elengedésével. Bár ezeket nem lehet különválasztani. gyulladás. és jelentősen nő az epekő kialakulásának veszélye. A háttérben fennálló ok lehet régi koponya­ sérülés. lehangoltság. amelyeket visszatérő görcsroha­ mok jellemeznek. alkoholfogyasztás vagy alkoholmeg­ vonás. majd a test egész izomzatára kiterjedő rángógörcsök lépnek fel. a kiváltó tényező folyamatosan jelen van. A beteg visszanyeri eszméletét. Az eszméletvesztés előre meg nem jósolható időpontban következik be. A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult lelki törés. Két részre kell osztanunk a betegség jellemzését. és a történtekre nem emlékszik. és bármikor aktiválódhat. érbetegség.

A genetikai részbe én nem kívánok beleszólni.A veleszületett epilepszia: Itt szükséges figyelembe venni a családi hátteret. melye­ kért érdemes küzdeni. saját identitásukkal és ebből fakadóan rengeteg feszültség van a családi légkörben. amíg hasonlatossá válik a lélekhez. hogy ki hova tartozik. A kellő gondoskodás elma­ radása az imént vázolt rendezetlen viszonyok egyenes következménye. A nagy játszmában a sérült gyermek az. alátámasztja bontakozó személyiségét. Ez pedig abból ered. ahol újra felfedezheti a hiányzó dolgait. hogy nem fordítanak rá olyan jellegű figyelmet. Ezért olyan környezetet fog/kell választania. A gyermek: A fejlődő tudatnak. aki felébresztheti szüleiben a megismerés vágyát és az ebből egyenesen következő megismerést. Vizsgáljuk meg a szellemi oldalait ennek a problémának. vagy másképpen: karma. A szülők feladata közé tartozik. Erre a problémára kiváló alkalmat kínál a gyermek betegsége. ha elkezdik más szem­ szögből is vizsgálni a családban kialakult légkört. hogy ezt a tanulási fázist igyekszik kikerülni! Inkább elmenekül valami biztonságosabbnak hitt világba. amikor már véglegesen eggyé tud válni a teremtő végtelenséggel. hogy a gyer­ meknek gyengébb legyen a probléma-feldolgozó képessége. Nehéz megtalálni. nem az én területem. A betegség kialakulásához azonban szükség van arra is. ami támo­ gatja. Az ezoterikus szóhasználatban pedig: hasonló a hasonlót vonzza. Ennél a betegségnél arról van szó. Ebből viszont még egy dolog fog következni: sok esetben a szabad aka­ ratot semmibe véve ráerőltetik akaratukat a gyermekre. saját énjüket. érdemes rajongani. Nehéz felfedezni. A szülők: Nincsenek tisztában saját érzéseikkel. amíg eléri azt a fejlettségi szintet. ezért nagyon bonyolult az életük és ezt még bonyolítani fogja gyermekük betegsége. hogy megismerjék és felvállalják saját milyenségüket. mert ezek nagy jelentőséggel bírnak. tapasztalnia szükséges. Természetesen csak akkor. melyek azok a dolgok. minthogy állandóan szembesüljön konfliktusaival 172 . Nem tisztázzák érzéseiket. amit a genetikusok öröklődésnek neveznek.

Későbbi kialakulás: Emberi létünk során mindig alkalmunk és lehetőségünk van okolni a körülményeket. rendszerint titokban. A leírt cselekvésekhez bűntudat. amit felhasználhat a tökéletesség megteremtéséhez! Másként kell szemlélnie a világot! Ezt a másfajta szemléletet pedig csak egyetlen módon érheti el: észreveszi és alkalmazza azokat az információkat. gátlástalan fogyasztását jelenti. fokozott érzelmi sérülékenység és az ettől való félelem jel­ lemzi. a családban kialakult betegsége lesz az a hajtóerő. A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a biztos pont. Ezek azok a tulajdonságok. melyekre a nehéz. Ez a viselkedési forma így alakul ki: 173 . melyek leginkább jellemzik az evési kény­ szerrel küszködő embert. Lelki jellemzői: Sérültség. Leggyakoribb belszervi következményei: (heveny) gyomortágulat és hasnyálmirigy-gyulladás. Meg kell találnia azokat az erős kapaszkodókat. depresszió társul. Mindent és mindenkit meg kíván érteni. Fokozott feszültségben él. bizonytalan pillanatai­ ban támaszkodhat. akikkel élve a lehető­ ségek szerint a lehető legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben tisztában lehet saját magával. melyekről eddig azt állította: nem léteznek. a sorsot és szüleinket. Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben. E kóros „viselkedésre" jellemző. mint amit cselekszik. nem törődve saját érzéseivel.Jelen esetben azokat a szülőket fogja „választani". hogy gyakran „ürítő" munkával társul. hashajtók szedésével. EVÉSKÉNYSZER Tünetei: Nagy mennyiségű étel időszakos. Egészen mást érez. önhánytatással. Az életében.

A belső rossz tapasztalatok hatására elfordul önmagától. melyek értéket. sérülékenység. másrészt fél a teljesí­ téstől. megtapasztalni jó. Az elismerést hiábavaló­ an várja másoktól. ami kielégítheti éhségérzetét. Egyrészt teljesíteni akar. sokkal több jó van benne. önmagának is megadhatná. hogy kicsi. mégpedig önmaga megértése! Végre fel kell vállalnia. hiszen nem azt vitte be. szembe kell néznie a ténnyel. örök emberi értéket képviselnek. me­ lyek megcáfolni látszanak a belső értékeket. Bővebben lásd még az anyagcsere folyamatok­ nál. Az értékesség hiányának egyenes következménye a meggyengülés. amiből építhetné életét. A gyógyulás útja: A megértés elengedhetetlenül fontos. míg ki nem elégítette vágyát. majd sérülés. hiszen annyi megélt rossz tapasztalata van már. Ezzel két legyet üt csapásra: 1) Teljes és tökéletes mértékben elfordul figyelme az eddig prob­ lémát okozó élethelyzetektől. alátámasztja: miért értéktelen és miért nem képes változtatni. Hiányzik az a táplá­ lék. melyben rengeteg megértés és együttérzés van. mint eddig bemesélte magának. Ezt a fizikai táp­ lálékban véli felfedezni egészen addig a pillanatig. sokkal értékesebb. amire vágyott! Ebből következik az ürítési kényszer. hogy kialakul benne egy igen erős kettősség. jelen lévők! Egyéb esetben nem ébresztenének 174 . A gyulladás oka pedig ez: lázad az érzés. amit szeretett volna. melyben nem lesz meg a kívánt öröme és sikere. lényegtelennek tűnő dol­ gokban megtalálja értékeit.Elmulasztja felfedezni. Feszültsége abból fog keletkezni és táplálkozni. sőt önmagának kell meg­ adnia. Egyszerűvé teheti ezt az utat azzal. Összességében elmondható. A vágy kielégítését követi a felismerés: ez sem az. Figyelmét azon dolgaira tudja for­ dítani. ami kialakult. Ezek az értékek létezők. A jó tapasztalatok hiányában előtérbe kerülnek azok az érzések. üresnek érzi magát. emberi tulajdonságait. Ezekre az érzelmekre azután gyártani fog jól alátámasztott érveket! Képessé válik megindokolni az összes „rossz" tulajdonságát. vagyis a megértés törekvése másokra irányul. Kétségbeesve keresi azt. élethelyzet ellen.

részleges és teljes elzáródásával kapcsolatos kórképek hosszú sora. de inkább felborult az információk szabad cseréje. de ehhez szorosan hozzátartozik az érme másik oldala is: belefáradt a görcsösségbe! 175 ÉRBETEGSÉGEK . Betegsége éppen abból eredt. leállni. amikor aggódás. ha a keringető szív nem látja el tökéletesen feladatát. Eltér a normálistól a vér áramlása. de már nem lesz annak hatása alatt. és képes lesz ezt az erőt hasznosan al­ kalmazni. Amikor megbomlik az áramlás kényes egyensúlya. vajon helyes lépéseket tesz-e meg. megbomlott. pang vagy meg is alvadhat az érpályán belül. hogy problémákkal küszködik. fejezeteknél) Az életünknek van egy természetes folyása. s ez az. hogy nem volt . ha megtagadja másoktól és önmagától a szeretetet. nagyon lazává vált. gyorsul. Egészen más hatás alatt lesz. hogy a keringés megromlik. A láb visz előre (lásd még ott). Hibátlan érrendszer mellett ugyanígy kóros jelenségek lépnek fel. lassul. szakadásával.ilyen mértékű lelki fájdalmat! Eletét kitölti ez a tudat. hogy bizonytalanságai eredményeként igyek­ szik tudatosan bezárkózni. szűkületével. így a vér számtalan feladatának egyikét sem képes ellátni. Fizikai tünetei: Ismeretes az erek tágulatával.lega­ lábbis nem érzékelte . Lelki tünetei: (lásd még: a keringés. Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést. és itt párhuzamot vonha­ tunk a természetben jelenlévő folyókkal. Szívben keletkezik. félelem tölti el. 2) Képes lesz erőt meríteni. Ami a legjellegzetesebb. Az érszűkületek A lábban alakul ki szűkület. de közben teljesül a másik oldal is: tudja. Egy következ­ mény minden esetben közös.ereje a változás megengedéséhez. megpróbál az előrehaladásból kitörni. szív és vérnyomás c.

hogy új epét állítson elő. hogy a Yuccalevél proteinje erős vírusellenes hatású. és a széklettel kiürül. Új felfedezés. A Yucca-szaponinok fokozzák az immunrendszer működését azáltal. mint a környezet. vészjelzés! A fájdalomérzést lelki és érzelmi tényezők éppúgy befolyásolják. amikor a beteg elzárkózott bizonyos életet segítő emberek. koleszterinszint csökkentő. A szaponin leköti az epesavakat. A fájdalom tünet. magas vérnyomás. gyulladás-és fájdalomcsökkentők. élethelyzetek. Ha igen. 176 FÁJDALMAK . A szaponinok úgy csökkentik a vér koleszterinszintjét.Elzáródás alakul ki. allergiaellenes. egyben egy végtelenül hasznos jel. így kevesebb rakódik le az érfalakon. Egy messzemenően szubjektív érzés. szembetegség stb. lelki feszültség. depresszió. Golden Yacca* A Yucca-szaponinok természetes kortizonként is működhetnek. megakadályozza azok visszaszívódását. ezzel ezek hatékonyságukat növelik. koponyaűri vérzés. antibakteriális és rákellenes hatásuk van. a sejtekbe való behatolását. és a vírus szaporodását.) Sokszor az idült fejfájás oka migrén. sőt még a műveltség is. ehhez pedig a vérből von el koleszterint. A Yuccában lévő természetes antibakteriális anyagok hatásossága megegyezik a kémiai anyagokéval. Ez a molekula nem szívódik fel a belekből. Gátolja a vírusnak a sejthez való tapadását. hogy a belek­ ben lévő koleszterinnel oldhatatlan komplex molekulát képeznek. vagy elvek elől. akkor az ok rendkívül sokféle lehet (agydaganat. jelzés. hogy a T-limfociták (speciális fehérvérsejtek) érését segítik elő. Fejfájás: A fejfájásban szenvedők többségében az orvos semmilyen szervi elté­ rést nem talál a háttérben. arcüreggyulladás. Ezzel arra készteti a májat.

ám ennek kór­ élettani alapja (ha van) teljesen ismeretlen az orvostudomány számára. ami „gázosodik". Szerintem ez nem más. Ezt azonban igen kevesen képesek meg­ tenni és ezek alapján élni. Lényünk egésze kommunikál tudatunkkal és ez a kommunikáció teszi lehetővé a hibák és erények felfedezését. hogy a megszületett gondokat kiadjuk és helyét valami jóval. kialakul egy fal. mint saját magunk becsapása. tüsszentés és a nevetés. ami kezd határozottan megkeményedni. 177 . berögzülni! Figyelmeztetés. A fal mögött. de ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. A fájdalom az egyszerre jelenlévő. az elzárt területen pedig beindul egy „erjedési" folyamat. de a fal nem engedi. mint a lélegzés: kiadjuk az elhasznált levegőt. amire oda kell fordítani tekintetünket. Lelki jellemzői: Egy olyan felhalmozódott dolog (szándékosan nem mondok problé­ mát). következésképpen rosszabb lesz közérzetük. hogy lényünk „emberi" része egyre inkább közeledjen a teljesség. Szerintük örülni kellene neki. A könyv elején már beszéltem erről és szerintem mindenki egyetért ve­ lem: az Istenhez igyekszünk! Lelkünk. (Ez olyan. Olvastam már arról. maradandóval töltsük ki. ami leginkább hasonlatos Istenhez. hogy fájdalom jó és ajándékként kell felfogni. ennek következmé­ nye lesz a feszültség és a hosszantartó feszültségből születik meg a fáj­ dalom.Súlyos fejfájást okozhat köhögés. folyamatos kapcsolatban van tudatunkkal/szellemünkkel és folytonos párbeszéd történik közöttük. a tökéletesség felé. a hibák kijavítását és a jó tulajdonságokból való merítést! A fájdalom: a párbeszéd megszakadása! A természet megköveteli (és belső késztetést is érzünk erre). Tulajdonképpen ez a beszélgetés felfogható egy szüntelen viszonyítás­ nak is. hogy frisset szívjunk helyébe!) Amikor keresztbe teszünk a természet rendjének (nincs meg mindkét tevékenység). Ez teszi lehetővé. terjeszkedne.

azok minden esetben csendben elmondják. marad még egy jelentős rész. A testi fájdalmak lelki hátterét mindig az adott betegséggel összefüggésben értelmezhetjük. Át kell érté­ kelni életét és most már arra kell összpontosítania. Lelki jellemzői: Természetes. melyet az auránk által. hogy egyik megszűnik. mint hallu­ cináció!. Megmutatják azokat a kapaszkodó­ kat. hiszen a beteg számára ez nagyon is valóságos érzés és ezt nem lehet. az amputált végtag helyére vetített hallucinált fájdalmat. nem szabad szimulálásnak felfogni. akkor szokott leginkább fájni lelkünk. s ebbe kis híján beleőrül). sőt mozgatására is vonatkozik.Emlékezzünk. A kivezető út: Hallgatni kell szívünk tiszta érzéseire. érzéseire (pl. fizikai) észleléseit és attól. Nem pszichotikus tünet. kínzó állapotként jellemezhető. ami VAN! 178 . Ismere­ teinkben csak egy rész az. következtetés levonása az első és legfontosabb lépés a gyógyulás útján! Fel kell adni annak hajtogatását. A kivezető út: A megértés. mely az elveszített végtag helyzetére. melyek biztos támpontot adnak a háborgó érzelmek között. Van azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: az ember képtelen feldolgozni a test egy részének elvesztését. merre van a kivezető út. hogy valamit elveszített. Igen súlyos. hogy fizikai test részleges elvesztésével még a szellemi test. Az agyunk és tudatunk feldolgozzák mindkét világ (szellemi. a feldolgozás és a tanulság. az aura megmarad. amit a fizikai testünk érzékel. a másik még létezik. Vegyük komolyan ezt a fájdalmat. Tehát ugyanúgy valóság maradhat számunkra az érzékelés szempontjából. szellemünk fog fel.: viszketés: de nem tudja megvakarni. amikor nagyon is tisztában vagyunk a helyes úttal és mégis egészen mást cselekszünk. ami érzékeli a múlt fájdalmas emlékeit. FANTOMFÁJDALOM Fizikai tünetei: Az orvostudomány a fantomfájdalmat úgy határozza meg. és ott kerülnek kifejtésre.

Szürkének éli meg az eseményeket. hogy lelke nem képes feltöltődni a mindig jelenlévő örömteli dolgokból! A kivezető út: Lazaság. Amikor nagyon nyilvánvalóak a dolgok (nap­ sütés van). mivel a látáshoz szükséges látóbíbor nevű anyagból nem áll elegendő mennyiség a szem rendelkezésére. hiszen. szürkének tapasztalja mindennapjait. ennek lesz egyenes következménye. ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet. vagy nagyon nehezen veszi észre a bajból kivezető utat. néha tyúkvakságnak. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket. ha csak ennyi a gond. En­ nek oka az A-vitamin hiánya. 179 . melyek megadják életének savát-borsát. színtelennek. miért alakul ki vitaminhiány! A hiányosság oka nem feltétlenül abban van. vagy szürkületi vakságnak is hívják. kiválóan észre vesz minden részletet és felfedezi az örömteli dolgokat is. Az esetek jelentős részében azonban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dolgozza fel a bevitt vitaminokat. Ám amikor nem annyira egyértelmű élete (szürkület). Elveszik a részletekben. Lelki jellemzői: Egyrészt vitaminhiány. esemé­ nyeket. A színek újrafelfedezése. másrészt lelki hiányosság! Először vizsgáljuk meg. ám félhomályhoz és sötéthez a szem nem képes alkalmazkodni.FARKASVAKSÁG Tünetei: Esti. beszűkülté vált. már nem tud megkülönböztetni és összefolynak előtte a dolgai. A lelki hiányosság ebből ered: egy kicsit merevvé. Az élet borúsabbra fordulásakor nem. hogy nem visz be ele­ gendő vitamint. A nappali színlátás a betegnél zavartalan. mi­ előtt azok felszívódhatnának Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülményeket. azon könnyen lehet segíte­ ni. vagy éppen kiüríti.

FEHÉRFOLYÁS Fizikai tünetei: A hüvelyből ürülő váladék kóros megszaporodása. ami melegágya a lázadásnak.(A Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. csak ezt az orvostudomány nem ismeri el). az egyensúlyhoz kell a fehér színű folyadék ürülése. Pszichés oka lehet a szeretkezés alatt érzett fájdalom. Lelki oldala: Érzelmi konfliktus. A betegség lehet idült. esetleg ellenérzés a partnerrel szemben. Lehet ez egy abortusz és az újabb nem kívánt terhességtől való félelem. Mivel ebből kevés van. gombás fertőzések stb. vagy viharos lefolyású. ezáltal „lefojtja" a terület tüzét. tehát az elfojtással ki fog alakulni egy igen erős ellentét. melyek közös jellemzője. hogy a fehérvérsejtek. ami egy szexuális megrázkódtatásból ered! A négy őselemet alapul véve könnyen érthetővé válik a folyadékürülés jelentősége. A vérben és a csontvelőben felszaporodva torz sejtformák jönnek létre. a lázongás­ nak.. sokszor azonban lelki okokra vezethető vissza (mint a fertőzések is.. Jelen esetben valamilyen érzelmi csalódás következtében igyekszik el­ határolni magát a további ilyen jellegű behatásoktól (védelmi falat épít). vagy a félelem a nem kívánt teherbeesés miatt. könyv­ ben részletesen tárgyalom) Ezen erők mindig igyekeznek (mint minden teremtett dolog) egyensúlyba. A tüz színe a piros. 180 . FEHÉRVÉRŰSÉG Fizikai oldal: Számos kórkép összefoglaló neve. Ennek további következményei is lehetnek gyulladások. vagy a nyiroksejtek száma kórosan megemelkedik. harmóniába kerülni egymással. fertőzése állhat a háttérben. A belső nemi szervek gyulladása. hogy a feles­ legessé vált folyadékot kiüríti.. a normálisnak húsz-harmincszorosa is lehet. vagy az öröm távoltartása. A tűz (az öröm) csökkenését úgy kompenzálja a szervezet. Az ember lelke legmélyén vágyik az örömre.

mivel a vörösvértestek is torzulnak.A bevezető tünetek: fáradtság. Daganatos betegségekben a nyugati gyógyászat gyakran kénytelen sejtmérgeket használni. A rosszindulatú folyamatban szenvedő.) Lelki jellegzetességei: (lásd még: daganat. (E gyógykezelés háború a javából. normál sejtekben is pusztítást visz véghez. Mivel azonban a legmodernebb szerek sem igazán „válogatnak". Ezek a sejtek szaporodását gátló gyógyszerek. rosszindulatú sejteket pusztítsák el. legyengült beteget még inkább „padlóra küldi" egy ilyen infúzió-sorozat. Mindezen tünetek a csontvelő elégtelenségből következnek. a szer molekulái ehhez nem „elég okosak". aki kimarad belőle. S bár nagyszámú ráksejtet elölnek. és csak azt támadják meg. E vegyületek alkalmazása súlyos mellék­ hatásokkaljár. hormonhatású készítmények adása (mellékvesekéreg-hormonok) és gyógyszeres kezelés. hőemelkedés. A saját boldogítását. a csont­ velő normál elemeit ugyanis a ráksejtek kiszorítják. Gyógykezelése: Vérátömlesztések. elveszti a réven. mégis: amit nyer az ember a vámon. mint az előrefutás! 181 . fogyás. Az orvostudo­ mány álma. A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik. Heveny lefolyás esetén viszont már a korai fázisban vérzések lépnek fel testszerte. jókedvét háttérbe szorítja. az úgynevezett citosztatikumok. s ezek száma kórosan lecsökken. melyek felismerik a ráksejtet. a „hátra arc". így a kezelés az ép. Mindemellett valódi vérszegénység is kialakulhat. nyirok-. Néha lá­ zak. s idevág Pósa Ferenc gondolata: egy háborúban csak vesztesek vannak. gyakran csontfájdalom kíséretében. csontvelő-átültetés. hogy csupán a gyorsan szaporodó. immunrendszer és vér) Felbomlik az éltetés és a védekezés kényes egyensúlya. általános gyengeség mellett a lép megnagyobbodását lehet észlelni. Bár a cél az. hogy olyan anyagokat találjon. éjjeli izzadás. csak az győz. mely után még a milliónyi elölt sejt széthullásával keletkező bomláster­ mékkel is meg kell küzdenie. mert lényegesen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés. mely a kó­ ros sejtformák elpusztítására irányul. A beteget a legkülönfélébb fertőzések támadják meg. miközben védelmi rendszere ép sejtjeiből is jelentősen veszített.

szurokszéklettel. maró érzés formájában. FEKÉLYEK Fizikai tünetei: Bőrön vagy belső szervek nyálkahártyáján kialakuló. sikertelenség volt osztályrésze. trombózisát (lásd ott) kíséri fekélyképződés. súlyos esetben vérzéssel jár. Nem tehet mást. 182 . súlyos esetben vérhányással.Érzései szerint túl sokáig haladt előre. követik gazdájukat. Tenni azonban kell valamit. Gyakori a patkóbél és a nyelőcső fekélybetegsége. hogy bizony olyan célok felé rohant. Gyomorfekély esetében a meggyengült nyálkahártya megemésztődik. hányás kíséretében. a fehérvérsejtek sem tehetnek mást. és egyre kevésbé tudja értékelni az éle­ tet. gyomormüködést. gyakran hányinger. csak ezt „látja" egyedül értelmes feladatnak. Belefáradt. A kudarcélményhez azért az is hozzátartozik. túl sok mindenen kellett keresztül törnie. mert nincs rá szükség. a test felületén pedig a rossz vérellátás miatt leginkább az alsó végtagok visszerességét. és ebbe belefá­ radt. Az iménti hatások megkeserítik. de nem volt elég türelme kivárni az eredményeket. égető fájdalom. Háttérbe szorul a valódi öröm. a vérnek valamilyen célt kell szolgálnia. melyek helyességéről nem győződött meg. A gyomorfekély kiújulása. Vagy meggyőző­ dött. hiszen annyi kudarc. Továbbmegyek: előfordulhat. „agresszívvé" válik. nyugtatókat. hogy magába tudjon kötni. csupán a harci dicső­ ség kétes öröme marad. azonban elmulasztotta észrevenni. amelyet gyulladás és gennyesedés kísér. A szervezet tulajdonképpen másolja a tudatot. hogy mindent elért. Ha nem tud értelmes dolgot cselekedni. elkeseredésében gazdája ellen fordul. A beteg megtalálja a módját. mint a mesebeli dzsinn. túl sokáig küzdött az elérhetetlen boldogságért. akkor úgy fog viselkedni. Gyógykezelésében régóta alkalmaznak gyomorsavat lekötő szereket. hogy saját ma­ gának bebizonyítsa: csak akkor lehet teljes az élete. -elválasztást szabályozó anyagokat. Gyakran indokolt a fekélyes terület műtéti eltávolítása. néha roham­ szerűen. rákos elfajulásra hajlamos. a mélybe hatoló folytonossági hiány. Mivel a tudat önmaga ellen fordul. ha folyamatosan harcol. A panaszok és tünetek a felhas középső területén lépnek fel.

farán. de mindezekre rácáfolva „mindent" megtesz a megnyugtató végeredmény érdekében. ebben az eszeveszett harcban azok a területek. láb­ ujjain. de van egy igen jelentős részlet: tudja. üszkösödések alakulnak ki agysérülés (agyvérzés. ahol a csaták folynak. se megoldani nem képes. Csupán akkor alakulhat ki. így. amikor tisztában van korlátaival. rossz színben tünte­ tik fel az ingereket és a beteg fokozott reakcióval. azokkal a korlátokkal melyeket önmagának teremtett. reménytelen háborúba fektette. nem képes megoldást találni. s a romokon nagyon nehezen elképzelhető áz egészséges születés esélye! Fizikai tünetei: A fertőzés: kórokozó élőlények vagy anyagok bejutása a szervezetbe. Fertőző betegség minden olyan kórkép. A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e tapasztala­ tok alapján ítéli meg. következ­ ményük vérmérgezés. melyet élő mikroorganizmus (baktérium vagy vírus vagy egysejtű) okoz. 183 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK .) miatt mozdulatlanul. hogy nem sikerül! Hogyan sikerülhetne. Az elhalt szövetekben fertőzések. eszméletlenül fekvő betegek hátán. ami mintegy irritálja az adott területet. fokozott elkeseredés­ sel fordul ellenük. Ez még önmagában nem okozna betegséget. Ezek a besorolások helytelen. hiszen a beteg az energiák jelen­ tős hányadát a hiábavaló. Izgatja. Felborul a tűz-víz egyensúlya és kijelenthető: az összes létező energia harmóniája megbomlik. így az új sejtek csak a romokat tudják alapul venni. és teljesen elveszítik ellenálló. A fertőzés emberről emberre vagy állatról emberre terjedhet. regenerálódó képességüket. meggyengülnek. Lelki jellemzők: (lásd még az adott részeknél) A fekély lelki hátterében egy olyan hosszantartó folyamat zajlik. ezek a romok lesz­ nek a másolás alapjai. mert se megszabadulni. Elveszítik.Felfekvéses fekélyek. Ne nagyon csodálkozzunk azon a tényen. stb. gennyesedések lépnek fel. ha a behatoló képes is szaporodni az emberben.

Tudhatjuk. helyességét. de nézzük. Mikor fogok enni abból az ételből. mindent ehhez viszonyítunk. vagyis egyetértek vele. ha ezek gyógykezeléséről van szó. Szükséges felismerni elveinket. célok és ta­ pasztalatok adják azt a szellemi táplálékot. hogy a kórokozók elpusztítását a szervezet ön­ maga is végzi: képes arra. érzés mibenlétét. hogy más. küzdenünk kell. amely elménk jóllakottságát biztosítja. ezek nélkül nehezen jöhetne létre a fertőzés. majd „legyártsa" az ellenanyagot. Ezek az érzések. hogy felismerje a behatolót. Általánosságban úgy fogalmaz­ hatunk. Lelki jellemzői: (Lásd még influenza. a fertőzés tényét nézzük meg más szemszögből is. éhes vagyok! Emlékezzünk: ez itt egy hasonlat. mikor nem vált ki bennem reakciót? Magam is kívánom. Gondoljunk csak bele: a fertőzés is olyan. akik természetes védett­ séget élveznek a fertőzésekkel szemben. melyek azok a dolgok. minden eszme. bacilusok és különböző vírusok okozzák! Nem vitatom. mikor kerülöm el a fogyasztását. A fertőzéseket. hogy teljesebb képet kapjunk erről a témáról. melyekre (jelenleg) építhetjük 184 . hogyan is viszonyul ez a problémánkhoz! Lelkünk ismeretéből merítve. Könnyen lehetséges. részben genetikailag meghatározott. kívánom az ételt. jelentősen eltérő vetületeket is találunk a hagyományosak mellett. melyekért küzdhetünk. Tudnunk kell azonban. miszerint ezeket a betegségeket bakté­ riumok.Az. de figyelembe kell vennünk: kettőn áll a vásár! A fertőzést okozón kívül lenni kell egy olyan kör­ nyezetnek is. ami befogadja és szállást. mikor fogadom el. hepatitisz stb) A fertőző betegségekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kijelenteni azt az elhamarkodott véleményt. kellemes lakhelyet biztosít a betolakodónak! Másrészről: nem minden kórokozó támad meg minden embert és élő­ lényt. hogy az orvoslás feladata valamilyen anyaggal elpusztítani a behatolt kórokozót. hogy valaki mennyire fogékony fertőző betegségek iránt. Nagyszámú fertőző betegség ismeretes. mint egy tál étel. vannak olyan jellemzőkkel megáldottak.

életünket, szükségesek a vezérlő erők, melyek kijelölik, megvilágítják utunkat. Akkor fogok más eszmék, gondolatok iránt sóvárogni, amikor az enyémekről nem veszek tudomást. Vezérlő elvnek lennie kell (a sajátomat nem találom), tehát nyitottá teszem magam, hogy kívülről fogadjak egyet. Ezzel az elvvel, „pőreséggel" fog érkezni a fertőzés! A pótcselekvés ebben van: a saját elveim, érzéseim, látásmódjaim helyett valaki, valami másét próbálom magamévá tenni! Nem tudom, mit akarok! Nem tudom egyek, vagy ne egyek? Honnan is tudhatnám, amikor beidegződéseimnek köszönhetően nem merem beismerni, mire van szükségem, minek örülök! Csak a múltat tudhatjuk! A jövőt „csak" érezhetjük. Tehát ebben az esetben nem merek, nem hall­ gatok szívem tiszta, csendes érzéseire! Az érzések azok, melyek a tüzet, az ellenálló képességet adják. Immunrendszerem áll, nincs ami stimulálja! Mást kívánok enni! Másra vagyok éhes! Ez a legoptimálisabb, ekkor az elénk tálalt ételnek csak a jó oldalát fog­ juk értékelni (nem vesszük kísértésnek), és az felismerteti, mi a szívünk vágya. A fertőzések az életuntság megnyilvánulási formái! Ha az embernek nincsenek saját elméletei, hitei (ennek pedig lenni kell), nyitottá válik az uralkodó közhangulatokra. Pontosításra szorul az iménti kijelentés: van­ nak vezérlő elvei, de annyira nem vesz róluk tudomást, olyan mélyen eltemette azokat, hogy úgy látszik, eltűntek. Szükségünk van vezérelvek­ re, legyenek azok a legegyszerűbbek, de kellenek! Amennyiben nem a sajátunkat alkalmazzuk, kénytelenek vagyunk másokéhoz folyamodni! Ezt persze képtelenek vagyunk teljes mértékben magunkévá tenni, kö­ vetkezésképpen, nem tudunk belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem marad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet. OEzek a hangulatok, párhuzamot vonva, megegyeznek a fertőzést okozó kórokozókkal. Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az immunrendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, 185

csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és termé­ szetesen a test védekező képessége is. Ebben a környezetben már egészen könnyű dolga van a fertőzést okozó eszméknek, és egyéb vírusnak, baktériumnak! A gyógyulás útja: Amennyiben figyelmesen olvastuk a kiváltó tényezőket és azoknak homlokegyenest hátat fordítva az ellenkező irányba indulunk, megleljük a kivezető utat. Azt az utat, aminek egyenes következménye lesz a szel­ lemünk, lelkünk, immunrendszerünk megerősödése. Nagyon fontos: meg kell találni a miértet! Miért gyógyuljon meg!? Mi értelme a gyógyulásnak? Mi célt szolgál a gyógyulás? Mi értelme van új elveket találni? Az értelem megtalálása! Nem tudom és nem is akarom megmondani, meghatározni, mi az ér­ telme életednek, hiszen akkor valójában minden a régiben maradna. Azt viszont megmondhatom és megmondom, milyen tulajdonságokkal ren­ delkezik! 1. Építőnek, felszabadítónak érezzük már születésének pillanatában. 2. Megnyugtató, mégis rendkívüli erőt, tetterőt kölcsönöz. 3. Csak rólunk, nekünk szól! Természetesen ebben benne lesz a kül­ világ is, de most már önmagunkat is az előtérbe helyezzük. 4. Lehet pillanatnyi, de lehet hosszú távú cél is, a lényeg: miénk! Az elméletek mellett nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba is átültessük, megcselekedj ük. Érezzük át a felszabadító érzést, hagyjuk, hogy átjárja minden részünket, időzzünk el ebben a boldog pillanatban. A pillanatban, ami alapja lesz a hosszabb távnak!

Tünetei: Aránytalan és szubjektív válasz egy külső, kiváltó ingerre: ennek kö­ vetkeztében olyan viselkedésforma alakul ki, amely MEGGÁTOLJA A FÉLELMET KIVÁLTÓ INGER ELHÁRÍTÁSÁT. 186

FÉLELMEK

Viselkedésbeli megnyilvánulása sokféle lehet: futás, menekülés, szorult helyzetben támadás vagy agresszió, de lehet bénultság, megnémulás, következményében immár kimerültséggel, alvászavarral, rémálmokkal. A saját maga vagy a környezet által kínált megoldási lehetőségeket a félelem állapotában levő ember nem veszi észre, nem mérlegeli. (Féle­ lem esetén a kiváltó ok megállapítható, szorongásról akkor beszél a lélektan, amikor a kiváltó tényező nem határozható meg, DE EKKOR IS JELLEMZŐK A CÉLSZERŰ MEGOLDÁST MELLŐZŐ CSELEKE­ DETEK). Célszerű megoldást mellőző cselekvés: pl. mozitűz esetén való viselke­ désforma, (a vészcsengő hangjára felugró tömeg percek alatt elhagyhatná az égő mozitermet, ha rendezett sorokban, egyesével rohanna ki a vész­ kijáratokon. Mivel a tömeg mellőzi a célszerű megoldást, ezért rende­ zetlenül, beékelődik a kijáratba és bennégnek az emberek, holott egyen­ ként könnyedén és gyorsan kijuthattak volna). A félelem nem csak egy alkalmi reakció, hanem alkotórésze lehet az egyén létezési formájának, tudatos Én-képének. Lelki tünete: A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzelfogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasztalása, levont következtetése számít. A következtetések alapján levont viselkedési, viszonyulási for­ mák azok, amelyek számítanak. Fontos megjegyeznem, hogy a követ­ keztetéseket minden esetben a múltban történt negatív tapasztalat alapján vonjuk le. Természetesen csakis egyféle megközelítésben ismerjük meg és el az akkori történéseket. Vagyis minden dolgot rossznak, kudarcnak élünk meg és teljesen „lényegtelen" számunkra, volt-e benne pozitív tapasztalat. Márpedig az összes dolognak van jó oldala is. Ez a hozzáállás, megközelítés már jól megmutatja a jelenlegi lelki beál­ lítottságot, az értékrend változást, eltolódást. Az, hogy valamitől félünk, előbb-utóbb fokozódik, és rettegéssel tölt el. Már önmagában ez is problémát jelent, de ennél még erősebben jelenik meg, amikor belátjuk saját „dőreségünket"! A konfliktus egyrészt ebből ered: állandóan szembesülünk vele! Bármerre megyünk, bármerre fordítjuk tekintetünket, a félelmünk tárgya ott lesz előttünk, és rettegést ébreszt bennünk. A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy valahol benn tudjuk a kivezető utat, csak nem teszünk semmi gyakorlati lépést. Elju­ tunk a „kéne", „kellene" választóvizéhez, a cselekedet azonban elmarad. 187

Küzdhetünk a félelem ellen, ez pótcselekvésnek kitűnő, hiszen végére sohasem érünk, sőt egyre jobban elhisszük: félelmeinknek alapos oka van! Valóban alapos oka van, mert a visszafogott cselekvési erő követ­ keztében fél gőzzel dolgozunk a cél elérése érdekében, és ez könnyen kudarchoz vezet. (Az is igaz: nem vagyunk meggyőződve, hogy elér­ hetjük. Ez a téves hit az előzőekben vázoltakból következik). Valóban jó oka van (jó, számára meggyőző indokokat talál, amit való­ ságként fog fel), de ezzel nem jutunk közelebb a nyugodt, békés, kreatív élethez! Továbbá, ha valóság lenne, amit igyekszik bemesélni magának az ember, akkor nem szenvedne tőle. Ha szenved ettől a helyzettől, akkor ismeri a megoldást, illetve a megoldás lehetőségeit. A félelmek kialakulásának fő lelki oka: a kapkodás, az „idő szűke" következtében a meg nem ismerés, illetve a fél ismeret alapján leszűrt konzekvencia! Elethelyzeteiben valamit felfedezni, megérteni vélt, és igyekszik erre az ingatag alapra felépíteni életének következő szakaszát. Ezek az ismeretek általában nem rendelkeznek „pozitív" tartalommal, inkább ilyen jellegűek: mit nem szabad, hogyan nem szabad. A „tanulsá­ gok" negatív előjelűek, márpedig ezek nem lehetnek valódi tanulságok! A tanulság minden esetben: valami! Hogyan lehet mégis, hogy kell mégis elérni. Ezeknél a megállapításoknál alapul kell venni, hogy arra alapozzunk, illetve abból következtessünk, amit meg lehet tenni. A lényege: az ember megtapasztal egy élethelyzetet, ami érzelmei alapján, negatív befolyással bír! Ez valóság, tehát az adott körülmények között ez igaz és valóban megtörtént! Majd ebből úgy von le végső kö­ vetkeztetést, hogy az adott témát nem vizsgálta meg minden lehetséges oldalról! A kép, amit kialakított, félelmetes, igen csalóka, hiszen jelentős tényezők hiányoznak belőle! Hiányzik a megromlott lelki állapot kiváltó tényező és még egy nagyon fontos elem: mit tanulhat általa! Ezek hiányában készpénznek, evidensnek veszi: ezután már mindig így történik és másként nem is lehet. Mást el sem tud képzelni!!! A félelem azért ,jó" pótcselekvés, mert ekkor az adott személy mentesül a tanulás, a cselekvés és az önállóság terhe alól! Valamint megszabadul a döntések súlya alól. Természetes ezek az elkerült dolgok sokkal több fájdalmat okoznak így, de a beteg meggyőződhet saját „igazáról".

188

Szorongás és beletörődés fog kialakulni, mert úgy érzi, a külvilág, az események erősen befolyásolják életét, amibe neki semmi beleszólása sincs. Megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan dolgok hiányoznak. Olyan ez, mint, amikor valaki éhes és nem tudja pontosan, mi hiányzik. A szorongás is éppen erről az éhségről szól! Valami nagyon tápláló, éltető hiányzik életéből. A hiányérzete űrt hoz létre benne, és azt érzi, az egész világ rá akar borulni, az egész világ szorongatja. Furcsa tulajdonsággal bír ez az ür, hiszen valaminek lennie kell, ami megakadályozza, hogy ebbe az űrbe, ürességbe beáramoljon a fény, a nyugalom és az öröm! Valami van benn, valami benn maradt és ez nem más, mint a kifejezésre nem juttatott fe­ szültség, harag, düh. Fel kell vállalni ezeket az érzéseket, és akkor kiala­ kul belőlük egy igen erős indulat. Indulat, melyről most mint olyan do­ logról beszélek, aminek erejét befogva, megszelídítve kilendülhet szo­ rongatott helyzetéből. (A sarokba szorított állat is kifejezi agresszióját, és ki akar törni). A tudatosan vezérelt indulat olyan lesz, mint a kuktából folyamatosan kiengedett gőz. Gondoljunk bele, milyen hatalmas - indulatkitörés robbanás kíséretében kerül felszínre a benn rekedt gőz! Azokban a dolgokban, melyekben teljes az ismeretünk, természetes módon kialakul a fel szabadultság érzése. Megismerjük körülményeinket, felszabadulunk és ennek egyenes következményeként távol marad tőlünk a félelem. Közelítsük meg másik oldalról is: Tudunk-e félni az ismeretlentől? Nem! Csak az vált ki félelmet, csak attól tudunk rettegni, amit valamennyire ismerünk. A szorongás olyan, mint amikor bemegyünk egy omladozó házba, és a sok apró megérzésről nem veszünk tudomást —...az egész ránk borul. Valamilyen tudatossági szinten felmerül bennünk a veszély érzete, de nem engedjük felszínre törni. A gyanú árnyéka ott lebeg bennünk, és az egészre rányomja bélyegét. Kimehetnénk, megtalálhatnánk, de nem, mert hátha meg sem történik. Előtérbe kerül, fő viselkedési sémává vá­ lik a passzivitás, a regresszió, a visszahúzódás. Igyekszünk elkerülni a fájdalmat, de csak vele találkozunk, ez pedig alátámasztani látszik J o ­ gos" aggodalmunkat (a kör bezárul). Meglelhetjük a szabadulás útját, kijöhetünk, megismerhetjük az egészet! Kijöhetünk, megjavíthatjuk a
189

megroggyant falakat, de ehhez ismerettel, teljes ismerettel kell rendel­ keznünk, hogy dönteni tudjunk. Lényegét tekintve bármitől lehet rettegni. De a félelmek gyökere kö­ zös, bennünk van: nincs bátorságunk megismerni rettegésünk tárgyát. Igyekszünk menekülni előle, de az, folyton utolér, hatalmába kerít ben­ nünket. Pánik: szorosan kapcsolódik a félelemhez. A kettő gyakran együtt jelentkezik (erről bővebben a pánikbetegség címszó alatt)! A kivezető út: Látszólag legyőzhetők ezek a félelmek, a gyakorlatban azonban nem mindig, vagy nagyon ritkán vezetnek eredményre erőfeszítéseink. Meg lehet gyógyulni, ki lehet jönni, de másként kell megközelíteni a gyó­ gyulást. Ha valamink nincs - márpedig itt is erről szól a „mese" -, ha valami hiányzik életünkből, a hiányunk tárgyával azt pótolni lehetetlen! Márpe­ dig a félelmeknél pontosan erről van szó: hiány! Hiányzik életünkből, tudatunkból a tudás, az ismeret! A tudás és ismeret, aminek örülünk, aminek örömét képesek vagyunk megélni! Csak olyannal lehetséges pótolni, helyettesíteni hiányosságainkat, ami­ amink VAN! Van vágyunk az egészségre. A vággyal az a gond, hogy az sincs! Hiszen csak olyan dolgokra vagyunk képesek vágyni, ami - kézzel fog­ hatóan - hiányzik. Akkor kezdünk el vágyni a gyógyulásra, amikor már jobban unjuk, jobban nyomaszt benne maradni, mint kijönni, és akkor vágyunk, amikor már megvan bennünk a képesség és erő a megvalósí­ táshoz. A Lélekmelengető című könyvben írtam: nem kél szívedben olyan vágy, aminek megvalósításához ne lenne erőd! Mindenkiben van jó, mindenkiben van használható tudás, ismeret és élmény! Vitorláinkba ezeket kell és lehet befogni! Nagy hibát a félelmek legyőzése során követünk el. Le akarjuk győzni a félelmet, le akarjuk győzni magunkat, ez egy annyira értelmetlen, le­ hetetlen feladat! Háborúban még a győzteseknek is jelentős veszteségeik vannak! Győzhetünk önmagunk felett, csak ebben az a probléma, hogy akkor a vesztesek is mi magunk leszünk! Ez, szerintem elég szerencsét­ len megközelítése a nehézségnek! Ne háborúzzunk, még önmagunkkal
190

se! Keressünk más utat, egy olyan utat, amelyen nyomasztó dolgaink „maguktól" változnak! Életünk, dolgaink folyamatos változáson mennek keresztül, nekünk az a dolgunk, hogy hagyjuk fejlődjenek, növekedjenek szabadon! Ezt a hagyást (tökéletesen), csak egyféleképpen érhetjük el: egészen más dologra fordítjuk figyelmünket! Ennek elérésében (is) van jelentős sze­ repe a bennünk lévő jó tulajdonságoknak. Amikor ezekre figyelünk, megszabadulunk minden befolyásoló előítélettől, lazákká és olyanná válunk, ami kitűnő táptalajt teremt a változásra! Gondolkodjunk egy kicsit szabadon! Elmélkedj, emlékezz vissza egy olyan dologra, ami félelmetes érzést ébreszt, ébresztett benned. Most ugyanolyan rosszul érzed magad, mint amikor az esemény megtörtént. Mi történik? Miért van ez így? Amikor visszaemlékszünk, felidézzük azt a rossz emlékezetű eseményt, harcolunk ellene, lealacsonyodunk félelmünk tárgyához. Hasonlatossá válunk hozzá, és képtelenné válunk a megoldásra! A gondolkodásmód változtatása nem vezet, nem vezethet eredményhez! Szerencsére ez nem is sikerülhet. Bátorságot lehet és kell meríteni abból, hogy mégis képesek voltunk túlélni azt a szorongató helyzetet! Abban az esetben, ha elhatalmasodnak a félelmek, szorongások és kicsúszik kezünkből életünk fonala, feltétlenül forduljunk megfelelő szakorvoshoz!

Fizikai tünetei: A felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiba csapszerűen beékelve a csontoknál jóval keményebb képződmények, a fogak, felül és alul ívben egy - egy sort alkotnak. A tejfogazat 20, a maradandó pedig 32 fogból áll. A tejfogak a méhen kívüli életben, a 7. hónap után kezdenek áttörni, a maradandó fogak a fogváltás során, 6. és 24. életév között jönnek elő. 191

FOGAK

Itt a zománc elszíneződik. Beletörődhetünk abba. szemünk érzé­ kelte és erős érzelem hatására képesek vagyunk minden megfontoltságot nélkülözve utána kapni és lenyelni. hogy a fogak szellemi.A fogszú a fog kemény szöveteinek (zománc. és jellemzően a fog azon felszinein keletkezik. A fogak elváltozásai: Fogainkkal akkor kezdődnek a problémák. 192 . Vonatkoztassunk el egy kicsit. Természetesen rájuk is vonatkozik: ha jobban megválogatott. jobban megrágott anyag jut el hozzájuk.) betegsége. illetve a nyelőcsőbe. hogy azok jól előké­ szítve kerüljenek a gégébe. Ezek után már a belső szervek veszik át a szerepet.melynek csak kései tünete a fájdalom . (Itt is a szív érzéseit. Az észrevett. mint érzelmi ingereinket. A fogszuvasodásról . menjünk sorba a folyamaton. hogy olyat is lenyelünk. hiszen táplálékainkat éppen ugyanannyira. Minden dolgot le lehet nyelni rágás nél­ kül. a nyelv. Lé­ nyegét tekintve azonban az a meghatározó. cement stb. ugyanúgy rágjuk meg. majd üreg képződik. gondoljunk csak bele. felpuhul. amikor felbomlik a rágás. rágódás és az egészséges öntisztulás kényes egyensúlya. fizikai . hogy megoldanánk. amelyek nem „öntisztító" felületek. Jól meg kell rágni dolgainkat. túl sokáig rá­ gódunk anélkül. könnyebben boldogulnak. tehát meglátott és megszerzett táplálékok .és ajakmozgások nem tud­ nak teljesen letisztítani az ételmaradékoktól. mint a fizikai síkon. Miután vágy éledt bennünk a „dolgok" megszerzésére. sokszor egymásnak ellentmondó elmélet szól! (fontos az ivóvíz op­ timális fluor-szintje) Lelki jellemzők: Könnyen belátható. milyen nehéz lehet lenyelni a kellően meg nem rágott problémáinkat! Javaslom.elsődleges aprítása. sugallatait kell vezérlő elvnek venni!) Azokban a dolgokban. Fogaink „foglalkoznak" az aprítással. így is jelentős feladat hárul rájuk. minden falattal elrágódhatunk a végtelenségig. melyektől igyekszünk szabadulni. lelki oldalon is ugyan azt a nagyon fontos funkciót töltik be.nagy szá­ mú. amit szeretnénk kivetni. vagy lenyelnénk táplálékokat.szellemi. hogy hasznosnak tartjuk-e abban a pillanatban vagy sem. vagyis amelyeket a rágás.

. s lyukadnak ki fogaink. Ezek a következményei a kellőképpen -jól .-értéket. így ezek megbetegedése követ­ ni fogja a fogak állapotát. 193 . melyre a rossz fog elhelyezkedése mutat rá.Az „értelmetlen" használat következtében sokkal hamarabb haszná­ lódnak el.a későbbiekben gyomor. úgy fogaink is azonos módon fognak reagálni. amikor már igen határozottan figyelmeztet lelkünk által a fogunk: figyeljünk oda. esetenként értelmetlen munkába. fullasztó érzések. . Ahogyan mi emberek képesek va­ gyunk belefáradni a felesleges.megszabadulni a rágódás tárgyától. A lyukas fogak következő fázisa: fájdalom. és a normális vérkeringés szabályozza a helyes pH. és a gyomor. hanem épp ellenkezőleg! (lásd még: fájdalom) A következőkben a konkrét lelki vívódásokat tárgyalom. mit kellene tennie! Csak kellene. hogy lelke mélyén. Az öntisztulási folyamatok harmonikus működésének elengedhetetlen felté­ tele. majd a gyengeség halad egyre lejjebb. illetve bélrendszeri gyengeségek következ­ nek. mit teszünk! További fontos adalék.maradéktalanul . annál fokozottabb lesz a vér keringé­ se.megnövekszik a torokbetegségek veszélye. Egyre nagyobb lesz a ki lyukadás veszélye. de még valahol tudatosan is tisztában van azzal. Minél többet „rágódunk" valamin. Akkor jelentkezik. A savasodás. itt már konkretizálódni fog a rágódás tárgya! A fogak fokozott szuvasodása szoros összefüggést mutat a száj vérke­ ringésével. Az elmulasztott. fojtogató. hogy a beteg képes legyen .meg nem rágott „táplá­ lékoknak". csakhogy a rengeteg kudarcél­ mény következtében több sav képződik a száj üregében. rosszul megválasztott rágás következtében jóval na­ gyobb szerepet kap a gége. és értelmezhetővé teszi azt. ami jellemzi a fájdalmat. a „belesavanyodás" eredményeként jobban terhelődik a fogzománc. mert nem tesz semmit a harmónia eléréséért! Illetve tesz. de nem a megoldás irányába. Az alapjelentések után térjünk ki a részletekre. Ez így a gyógyulást is előidézhetné.

Minden szabad idejét a vívódás köti le. hogyan vélekedik érzéseiről a külvilág. kritikák. hogyan véle­ kedik róla a külvilág. meg kéne tennie. akkor is megtalálja módját annak. mindig ugyanazon dolog körül járnak gondolatai. ill. bele kéne kezdeni. felesle­ gesen izgul a megoldás keresése helyett! Figyelmét és összes energi­ áját leköti. Azért írtam ennyi feltételes mó­ dot. Az anyagi lét bizonytalanságai. mint egy megakadt lemez. gyakran megoldhatatlannak tűnő problémák. hogy „beleverje a csúfot". de nem csupán erről van szó. megközelítési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a célkitűzések. melyeket felfedezni vél. hiszen. hanem gyötrődik azon is.Baloldal: • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik. rágódik. hogy értelmezze. hogy addig „varázsoljuk" amíg újra egés­ zséges lesz a lyukas. Jelen hozzáállásában. A megoldások he­ lyett egyfajta önvád állandósul. hogy belekössön saját döntésébe. Elöl (metszőfogak): • Azokon a feladatokon őrlődik. melyeket el kellene végeznie. melyen már nem lehet és nem is kell változtatni. földi élettel kapcsolatos dolgok. Rágódik. Alsófogak: • A múlton rágódik (vesd össze az előzőekkel). Fontos: nem tudja megoldani. aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat. összerágja. Jobboldal: • A konkrét fizikai. miért ilyenek saját érzései. de ez lehetetlen! A lyukas fog betömése a fogorvosra vár! Ebben az esetben a megelőzés a cél! 194 . olyanná válik.értelmi) oldalra. Felsők: • A jövővel kapcsolatos nehéz. A gyógyulás útja: Elméletileg elképzelhető. mert sohasem kezd bele! Ha valamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „beleharap". Azon rágódik. szuvas fog. Ez természetesen igaz mindkét (ér­ zelmi. az előzményeken.

amikor a környező fogak jelentésével is összevetjük Gyógyítása: A teljeskörü szájhigiénia biztosítása mellett akkor a legoptimálisabb a cselekvésünk. felaprítani fela­ datait és a végén azt a következtetést vonta le. lásd még ott) Dilemmája: miért pont engem érnek ezek. miért pont velem történik? Miért pont nekem kell ezen rágódni? A fogíny védi azokat az emberi természetből fakadó alapokat. melyek a feladatok feldarabolásához szükségesek. Az elégtelen rágás valamilyen kudarcélmény hatására háttérbe szoruló optimális rágódás. A fogíny azon „eszközeinket" védi. értelmetlen dolgokkal foglalta le energiáit. Az imént ismertetettek fényében körvonalazódik lázadásának tárgya: neki kell azokkal a felmerülő dolgokkal foglalkoznia. fájdalommal. Valójában azonban nem tanult. amihez nem fűlik a foga. Vadul. mint az im­ munitás. vérzékenységgel jár. Olyan ez. Lelki tünetei: (a gyulladás mindig valamilyen lázadást takar. Oka a rágás hiánya mellett a fogkőképződés. sőt az íny ki is fekélyesedhet. hogy teljesen felesleges volt. ész nélkül nekiesett megrágni. A fogmedret bo­ rító nyálkahártya gyulladása duzzanattal. mert annyi sikertelenség volt osztályrésze! Pontosabban kiderül a lelki ok. C-vitaminhiány illetve az elégtelen szájápolás. A szervezet emlékezik az átélt sikerélményekre.Fizikai tünetei: Az íny a fogakat rögzítő fogágy védelmét szolgálja. Nem fűlik hozzá a foga. FOGÍNYGYULLADÁS 195 . nem tapasztalta meg a belőlük következő örömöket és igyekszik elkerülni a következő konfliktus esélyét. a leküzdött gondokra és ennek alapján kidolgozza a legjobb stratégiát. melyek mellet eddig oly sikeresen elsiklottunk. amikor megtaláljuk azokat a tetteket. melyek biztos támaszt adnak a „feladatok" felosztásához.

mit. hogy tudjuk. majd gyökértömés készül. A foggyökér lelki jelentése hitünkben. meggyengülnek és közrejátszanak a gyökerek elváltozásában. melyek meghatá­ rozzák ismereteink feldarabolásának elméleteit. melyekre alapozzuk bátorságunkat. Ezt a légrezgést alakítja át előbb folyadékrezgéssé. amelynek közepén az állcsontba torkolló csatorna vonul végig. Ez a félreértelmezés az önvádból. Következménye: fájdalom az idegpálya gyulladása miatt. összetett érzékszervünk a hallást és az egyensú­ lyozást szolgálja. s ebben a fog táplálására szol­ gáló erek és idegek haladnak. Tehát azokat a tulajdonságok. Az úgynevezett cementállomány és gyökérhártya biztosítja. Páros. mit dobjak ki és mit nyeljek le. a saját maga oko­ lásából gyűjtenek erőt. Jó adag bizonyosság kell ahhoz. a tudásunkban. Vezérelveinknek megle­ hetősen szilárd tulajdonságokkal kell rendelkezniük. melyek alapelvet biztosítanak: mit rág­ jak meg. A zománcon áttörő szuvasodás a gyökérállományba hatol. hogy a fog a fogmederben rendkívül erősen legyen rögzítve. önbizalmunkat. 196 FÜL ÉS BETEGSÉGEI . „kiidegelik". részletezett) sike­ rekből táplálkoznak. hogyan rágjunk meg. FOGGYÖKEREK Fizikai tünetei: A levegő hullámszerűen tovaterjedő periodikus sűrűsödése és ritkulása a hang. mert másként fella­ zulnak. majd idegim­ pulzusokká a fül. Természetesen ezek az események a fogak általános jellemzésével meg­ egyező képet mutatnak. a tudás megingása az észre nem vett (felaprított.Fizikai tünetei: A fognak a fogmederben ülő része a gyökér. Lelki tünetei: A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik. A hit. Gyógykezelése: Felfúrják.

Bár embernél ez csökevényesebb. mint a hidrogénatom átmérője (százmilliomod cm). amellyel egymilliomod volt és egymillió volt egya­ ránt mérhető anélkül. ami az irány­ hallást szolgálja. A hanginger erőssége a hártya kitérésének mértékében jelentkezik. összetett. tömör csontpiramis mélyén. a levegővel telt dobüregbe közvetíti. mely a légrezgéseket a középfülbe. melyre a fül a legérzékenyebb a hallásküszöb körül. Egy háromoldalú. mint az állatoknál. ahol is a hangingerek feldolgozása és tárolása történik. ennek megfelelően legalább 2 ívjáratban 197 . Képzeljünk el egy olyan voltmérőt. Ha a fej bármelyik síkban elmozdul. De az élettani hangérzet s a lé­ lektani hangélmény más. Márpedig az em­ beri fúl 0 decibeltől 120 decibel hangerősségig terjedő átfogása lényegé­ ben ezt jelenti. Azon frekvencián. hártyás falú töm­ lőrendszer ül. Három. mellyel messze felülmúl minden létező. melyeket a hártyán üldögélő több tízezer szőrsejt alakít át idegimpulzus­ sá. A belsőfúl másik része egy valóban útvesztőhöz hasonló. a csiga. a halántékcsont szikla­ csonti részében foglal helyet a belsőfül. melyben egy még bonyolultabb. Kisebb. elképzelhetetlenül kicsi a hártya mozgása. egymásra merőleges. és ez a kicsiny elmozdulás másodpercen­ ként 3000-szer is ismétlődik szabályosan. zörejmentes erősítést tesz lehetővé. Itt történik a két csigából befutó hanginger összehasonlítása. A belsőfülből a jelek a hallópályákon az agyi központokba jutnak. hanem a teljes embernek van dolga. Utóbbit a fülkürt köti össze a garattal. Folyadékterekkel érintkező finom alaphártyáján futnak végig a hallócsontocskák által ide közvetített rezgéshullámok. a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratból áll. Itt helyezkedik el a hallócsontocskák láncolata: egy feszes izületekkel egymáshoz rögzített közvetítő berendezés. ember alkotta műszert. hogy ez a berendezés károsodna. bonyolult domborzatával a fülkagyló övezi. Lenyűgöző a fül hihetetlenül nagy amplitúdó-átfogása is. mégis egy finom. További utakon az impulzusok az agykéregbe kerülnek. A külső hallójárat a dobhártyával végződik. mely az impulzusokat továbbadja a folyadékkal töltött belsőfülnek. Csontos üregrendszer. Kívül. egyensúly-érzékelő szervünk. így bizto­ sított a dobüreg szellőzése és nyomáskiegyenlítése. A hang fizikai meghatározását fentebb már megadtuk. s ezekkel már nem a fülnek. Egyik része egy felcsavarodott csontos cső.A külsőfül tölcsérszerü vak járat. Ez a labirintus.

A fáradtságnak köszönhetően a „könnyebb" utat választja: elzárkózik a további információk meghallga­ tásától! Hallani pedig szükséges! Ha nem hallja meg azt. Ezekből az ismeretekből önmagára nézve kedvezőtlen tanulságot vont le. sem kedve megtalálni azt. A konfliktus és a betegség ebből alakul ki: tudja. ha a folyamat rátör a koponyacsontra: műtét. Ez ingerületet kelt a fal érzéksejtjeiben. a heveny középfülgyulladás. hallásromlás.és megfárad. fülzsírdugó. A fülbetegség tünettana: általában viszketés. de nem tudatosodik). antibiotikumok.a folyadék . Röviden: gyógyszeres. fájdalom. gyulladásos eredetű váladék lebocsátása. de egészen mással tölti idejét! A tudás és az ezt követő tettek különbözősé­ ge feszélyezni fogja. a dobhártya átszúrásával a feszítő. savós. melyek így vagy úgy segít­ ségére lehetnének életének. amire szüksége van. váladékozás a hallójáratból gyulladások esetén. Láz. közép -. irányáról és szöggyorsulásáról. műtéti út. „Rosszul" hallja meg a dolgokat és azokat helytelenül értelmezi! Nem hallja meg azokat az információkat. amelyek idegesíteni. vagyis a hártyás ívjárat-fallal szemben relative áramlás keletkezik. el. feszélyezni fogják! (Fordítva is igaz! 198 . ami igazán fontos és lényeges. Lelki tünetei: A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek melyeket akarva. fülzúgás.helyben marad. vagy akaratlanul meghallott. A „nem hallás" oka (mindig mindent meg­ hallunk. fülcsengés. és belső-fülben fellépő daganatos betegségek. Gyógykezelése: Gyulladások esetén: gyulladásgátlók. mit kellene tennie. va­ lamint a külső. s egy jelsorozat tájékoztatja az idegrendszert a forgás terjedelméről. véres. súlyos esetben. akkor olyanokat kell meghallania. hogy egészen más köti le figyelmét! Ér­ deklődése arra összpontosul. amit hallani szeretne! így nem marad sem ideje. siketség.tehetetlensége folytán . gennyes stb. Leggyakoribb (és ezért legismertebb) betegségei a nagyothallás.

illetve huzamo­ sabb ideig ragaszkodva téves beidegződéseinkhez: a süketség. oldják meg problé­ mámat! Segítettek! A betegekhez nem kellett többé busszal utazni. melyek számára kellemetlenek. Nem kellett sehova sem menni! Eletemből eltűntek azok a betegek. segítsenek rajtam. helytelenül értelmezett kijelentésekkel. akkor távolmaradnak. vagy hallá­ som romlani! Számomra ekkor is megszűnnek a feszélyező hangok! Nézzünk meg egy másik vetületet is. vonjon le belőle következtetéseket. egyensúly-zavar. félre-. valamikor régen (amikor még nem volt autóm). csak önmagára nem! Mások hangja. busszal kö­ zelítettem meg a betegek lakását. hogy elkerültük a kellemetlen behatásokat. hogy később mások felé is képes legyen megnyílni. Egyszer. ahogyan én elképzelem! A fülem fog bedugulni. mint kívántam. Végül. 199 . mindig kudarc lesz része! A következő problémaforrás: ellenkező előjellel hallja. melyek tudomására jutottak. Félreértelmezi. mert csak egy kis töredéke jutott el tudatáig. Azzal. „Nem akarom hallani a kritikákat és azt akarom. ami még kiválthatja a fúl problémáit: valamit nagyon meg akar hallani! Mivel csak részleges információkat ismer és fogad el. tehát igyekszik valamilyen formában védekezni ellenük. félreértelmezi azon információkat. Teljesült vágyam. ám egészen más formában. Ezek kö­ vetkezménye lesz a halláscsökkenés. hogy hallgassanak el a zavaró hangok! Nem a zavaró hangok. akiket hosszú utazással érhettem volna el. Nem is juthat el több! Telve van a félreértett. A halláscsökkenésnél is erről van szó. Egy fárasztó nap után ácsorogtam a buszmegállóban és kértem az égieket: tegyék meg. Ehelyett mindenre figyel. ne kelljen busszal mennem! Olyan fáradt vagyok. Szeretnénk valamit elkerülni és eszünkbe sem jut a kitűzött cél. vagy legalábbis nem úgy fognak megszűnni. szava soha nem azt az annyira óhajtott szót hozza. felborul a harmóniája és könnyen felborulhat vele együtt az egyensúlyérzete is. hogy elérjük célunkat már egye­ nesen következik. hiszen ez egy gyengéd figyel­ meztetés is: (csökkent a hallása) koncentráljon már végre-valahára saját hangjára. figyelmén kívül esnek a kellemetlen ingerek!) Olyanokat tapasztal.Amennyiben tudatosan figyel a számára fontos dolgokra.

pl. az egyértelműen rossz! Igyekszik gátat szabni. A döntésig el sem jut az adott személy. A hátat fordítás helyett a győzködést választja. hogy az érem másik oldala! Valahol lelkünk mélyén keressük a tisztázatlan helyzeteink meg­ oldását. szelektálni. Találja meg azokat a biztos pontokat. de tudomást nem veszünk róla. ami ugyanannyira igaz és csak annyiban különbözik. zúg és zavaros egész világod! Vonatkozik ez a gondo­ latokra is! A kivezető út: Huszárosan meg kell cselekedni a következőt: tudja mi zavarja. nem enged szabad utat a hallot­ taknak. Van ennek egy sokkal hétköznapibb értelmezése. tépelődést választja. Az erős visszhang a jelentős érzelmi reakciókat jelenti. Lehet ez bármilyen dolog. hogy a „fülben" benne marad az elhangzott szó és ott erős visszhangot vált ki. de ezt úgy teszi. akkor fordítson neki hátat és induljon el az ellenkező irányba! Keressen. 200 Fülzúgás . óhajtja a kive­ zető út megmutatását.. ami a nyugalom szigetét tükrözi. jelentése is. még ott csengenek fülünkben az igazság szavai. Ott duruzsol a megoldás. belső hallottakon való felzúdulás. Ez a kettősség már képes kiváltani a fülcsengést. gondolataiban. hogy minden ott zúg a fejében. Csak eddig jut el. amikor sok információ jut tudomásodra és még nem csende­ sedett le benned. amit tapasztalt. mi az igazság! Kettős érzés ez.. amivel 1-2 órával korábban foglalkoztunk. de a másik részünk önállóan kívánja azt felfedez­ ni. egyik oldalon lényünk egyik része várja. várjuk: valaki mondja meg mi a feladatunk.Lelki jellemzői: A zúgás oka a külső. Könnyen megjósol­ ható a vesztes kiléte. melyek jó érzéseket ébresztenek benne. felháborodás és az ezekből következő háborúság! A megértés helyett az őrlődést. de találjon is egy olyan helyet életében. gyakran ebbe a gyözködésbe saját maga is középpontba kerül. a jellemzője a fontos: csendes legyen! Fülcsengés: Őrangyalok figyelmeztetése azzal kapcsolatban. Magyarul saját magát igyekszik meggyőzni valaminek a helytállóságáról. Emlékezz. A fülzúgás lényege abban rejlik.: nem használja ki a lehetőségeket.

lehet . koncentráljunk a fülre és gondoljuk el: most kihúzzuk az ott keletkezett dugót! 201 . A dugulás célja. dőreség lenne további életét olyan alapokra helyezni. megtapasztalt tudást! Szellemi síkon történő gyógyítása igen egyszerű. „sikeres" elzárkózás. Ha mással nem tud foglalkozni (csak a hallottakkal) dugó alakul ki. „Az egyik fülén be.Állandósulni akkor szokott.fülében. melyek veszélyt sugallnak.nincs semmi veszély. ki kell rekeszteni . a másikon ki". de itt másra konkrét dologra kell hallgatni! Hallgatni kell azokra az „apró" figyelmeztetésekre. amikor nagyon sokáig áll fenn ez a paradoxon.megoldatlanul .semmi sem fenyeget. mert még az előzőek is ott csengenek . fájdalmasnak érzi azon dolgokat. Nem engedi tovább. hozzáállás helyett! Hogy bizonyos kellemetlen hangokat elkerüljön.még ha ideiglenesen is. zökkenőmentessé tétel. a „feloldozáshoz" nem kap segítséget. de ezt tudnunk kell! Sőt tudnunk kell az ebből következőt is: biztonságban vagyunk. Dugulással védekezik az újabb információk ellen. szembe kell nézni önmagával! Mégpedig úgy. hasznosítani a megszerzett. Ez a cselekvés fel fog vetni egy sokkal nehezebb feladatot. ez lesz a zsír! A zsír kettős szerepe: távoltartás. Dugulás: Védekező reakció. Az elzárkózást választja valamilyen okos tett. melyekben nem lát tisztán és nem ismeri lényegüket. hogy a megoldáshoz. Lehet . belső hangjára. de egészen másra figyelünk. befejezett. az igazság szavaira! Lényeges tisztázni az eddigieket. mint ami szívünk vágya! A kivezető út: Hasonlatos az eddig ismertetett vonatkozásokkal. mert sértőnek. Fülzsír: Az információt nem engedi tovább. ne szerezzen róla tudomást. hogy végre figyeljen saját igaz. A kivezető út: Elemezni eddigi ismereteit. felhasználni. Vagyis sokáig tudatosan vagy tudattalanul. Tegyük a kérdéses terület fölé kezünket. melyek tudomására jutottak. Következésképpen kialakít egy természetes védekező mechanizmust.

főleg ha ezek kezelése késedelmes vagy nem teljes. és hatása romboló. amelyekről akar. Bármilyen károsodás.érzékelése már fájdalmat okoz. amiben a szellem fejlő­ dik és tudni fogja a szükséges teendőket! Fizikai jellemzők: Az emberközi érintkezés eszköze egy adó-vevő rendszer. olyan folyamatok indulnak el. Ezért ha valaki azt megelőzően veszíti el hallását. gyulladás vagy a gyakori meszesedési folyamatok miatt. Hangképeket utánozva tanulnak meg beszélni. A halláscsökkenés egyenes arányban áll a tudatában 202 Halláscsökkenés. Itt. Pusztító hatásúak az ipari zajok is. hogy csak azokról a dolgokról szerezzen tudomást. hosszú ideig tartó külvilágtól való elzárkózási szándék eredménye. mert a ben­ sőjével is igen erőteljesen hadilábon áll. (A fül számára még éppen elviselhető hang energiája két billiószorosa a még éppen meghallható hangnak. elsősorban az orr. Az adórész a beszéd. Ha a társalgási beszéd megértése nehézségbe ütközik. halláscsökkenéshez vezet. a vevőrész a hallás. hiszen az ember alapvetően társas lény. a ga­ ratnak és a középfülnek a gyulladásos elváltozásai révén. Peremre szorult helyzete miatt fokozatosan visszavonul. Ilyenkor a belsőfül (csiga) vagy a hallópálya károsodhat sérülés. ami fokozatosan (az élet során) alakul ki. zörej . nagyothallásról beszélünk. süketnéma lesz.Ennek következménye lesz: a fizikai dugulás szellemi oka megszűnik és így meggyógyul. A nagyothalló vagy süket ember kiközösítődik a társadalomból. „Jó lehetőséget" nyújt arra. Károsodjon bármelyik is. önmagába fordul és dep­ resszió vagy agresszió fog elhatalmasodni rajta. E hihetetlenül széles tartomány felső határát túllépő zajszint . annak következ­ ményei igen súlyosak lesznek.és melléküregeinek. amely a hangvezető rendszert sújtja. Azért zárkózik el a külvilág elől. Lelki jellemzők: A folyamatos. most arról a lialláscsökkeiiésröi beszélek.) Ismeretes idegi eredetű hallásromlás is.zene. mielőtt kialakult volna beszédkészsége. nagyothallás .

hogy a tökéletes ágynyugalom betartása esetén szövődmény csak igen ritkán lép fel.) A hallott. A beteg gyengének. elesettség. de nem ritka a társuló agyhártyagyulladás sem. Kezelése: Tüneti. Aspirin. nőknél petefészekgyulladás léphet fel. Láz. 203 Fültőmirigy-gyulladás . és legfőképpen a fültőmirigyek érintettek. Szigorú pihenést. reakció ez.lévő „zűr" nagyságával.. A fáradtság pedig eredményezheti a bezárkózást. egyik vagy mindkét oldalon. vagy a hallani vélt szavakra kialakítunk egy viselkedési mintát. Codein. (Lappangási ideje 14-21 nap) Utóbbi megduzzad. A nyálmirigyek. Megelőzése védőoltással lehetséges. fájdalmassá válik. fertőzések illetve fii!. örömteli szavak és ennek következtében elfáradt. annál jelentősebb lesz a hallás csökkenése.. teljes fizikai nyugalom. bő folyadékbevitel. igen rossz közérzet mellett gyakori szövődményként férfiaknál here-. de „távolmaradtak" tőle a segítő. melyek érzései szerint még inkább gyengí­ tik! Egyre inkább elzárkózik {hátha megússza különösebb következmé­ nyek nélkül). (Az USA-ban már van) Lelki jellemzői: (lásd még gyulladás. amelynek lefolyása azonban jóindulatú. minél nagyobb a fel nem dolgozott ismeretek halmaza. Természetes védekezés a hallottakkal kapcsolatban. és mintegy vezérlő mechanizmussá válik. vagy egyáltalán nem. lázat és fájdalmat csillapítunk. ezért így kom­ penzálja a zavaró tényezőket. ágynyugalmat írunk elő. Tehát minél nagyobb a káosz. Vitaminok. Egy olyan szisztémát. Nem feltétlenül tudatos cselekvés. erőtlennek érzi magát. amely cseppfertőzés útján terjed. A tapasztalat azt mutatja. A beteget el kell különíteni. (Járványos fültőmirigy-gyulladás) MUMPSZ Fizikai jellemzői: Vírusos betegség. ami aztán egész lényünkre hatással lesz.

idült betegség. hogy életünkbe csak azokat a szavakat engedjük be.hormon tar­ talmú készítményekkel. paszták. de ezeket a sérelmeket visszafojtja. Könnyen belátható. és (bármely bőrfelület ekcémás elváltozását jótékonyan gyógyítja a napfény. szigetekben durva. Amikor viszont bekövetkezik egy ilyen családon belüli kritika. Fizikai jellemzői: Ez minden testfelületen előforduló ekcéma jellemző leírása. hogy elmegy még a maradék életkedve is. 204 Fülekcéma í . kenőcsök.besugárzás. Foltokban. milyen jelentősége van annak.A fültő-mirigynek a hallottakkal szembeni természetes védekezésben van igen jelentős szerepe. melyek váladékoznak.nincs igaza! A gyógyulás útjának minden esetben keresztül kell mennie. A zavaró. akinek véleményére nagyon ad. Kezelése: Gyógyszeres (helyileg és tablettásan) mellékvesekéreg . el kell vezetnie a következő lépcsőfokhoz is: miben van nekem igazam. viszketésgátló folyadékok stb. na­ pozás. összezavaró mondato­ kat esetenként ki kell rekeszteni. mert addigra már elég stabilnak hiszi személyiségét. Ott munkálkodik benne. Hátterében allergiás betegség áll. beépíthető ismereteket.csak ezt tudja . melyek va­ lamilyen módon segítségünkre vannak. tehát nagy jelentő­ séggel bírnak számára szavai. repedezett felszí­ nű bőrelváltozások keletkeznek. Megbetegedése általában a családon belüli konfliktusban keresendő! A „családon" azt (is) értem. Ettől függetlenül mégis szükséges a harmonikus elzárkózás-beengedés. A külső hallójárat (és esetleg a fülkagyló) bőrén zajló ekcémás folya­ matjellemzőén viszketéssel és váladékozássáVjáró. megvastagodott. mi az elhangzottakban az igazság? Meg kell találni benne a hasznos. pedig tudja . ami határozottan befolyá­ solja énjét. Krémek. az észleltek ellen lázad. A hallottak. száraz. gennyes folya­ matok alakulhatnak ki. kifejezésre nem juttatja. megtörténhet. A felnőttek esetében azért lehet ennyire végzetes következménye. hogy egy olyan személy mondott juttatott kifejezésre valamit. vagy UV . kvarcolás).

akkor természetesnek te­ kinthető és csak időleges.Lelki jellemzők: Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr különböző elváltozásaival. melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól. illetve megváltozik az immunrendszer és a szervezet működése. (Ha csak terhesség vagy szoptatás idején lép fel. Lelki tünetei: Egy dolgot mindjárt az elején tisztázni kell. melyen észreveszi és nem csak hogy észre veszi. S a fentiek mellett a neurózis játszik szerepet abban. Mi­ vel nincs kéjérzés. az önbi­ zalom érdekében. A gyógyulás útja: El kell jutni arra a szintre. az egészségesek pedig megváltoznak. A tapasztaltak hatására az adott területen kialszik az „élet tüze". hogy másként tekintene rá és igyekezne megérteni az őt körül­ vevő világot. Itt is egy túlzásba vitt válaszreakcióról van szó. depresszióhoz vezet. Elvesztette a megfelelő egyensúlyt. Huzamosabb ideig. ha neki valamilyen 205 FRIGIDITÁS . a nevelésben kutatha­ tók fel. így a szeretkezéssel szemben ellenállás alakul ki. még egyébként „harmonikus" párkapcsolat vagy rokonszenv esetén sem. hogy nem egészséges sejtek keletkeznek. amiben már képtelenné válik felfogni a környezet hatásait köz­ vetlen életére. valamint szerelmi ismeretek hiányában. eltérnek az optimálistól. de ezek alapján képes döntéseket hozni a megerősödés.) A háttérben álló okok gyakran a gyermekkorban. majd ez az állapot kisebbrendűségi érzéshez. Ennek eredménye. Fizikai tünetei: A női nemi érzelmi hidegsége. túlzottan védekezik valamilyen külső hatás ellen ahelyett. amikor is egy nő senkivel és semmi­ lyen körülmények között sem érez szexuális vágyat vagy izgalmat. zavarok lépnek fel a saját értékrend­ jében. csökken. ha egy nő nem jut vagy juthat el a sze­ relmi feszültség és a velejáró öröm állapotába. A beteg frigiditásának értelmezhetősége abban az esetben történhet meg.

oly sokáig áll fenn. Csakhogy ebben az esetben meg kell vizsgálni: vajon miért nem szólt. ezek adni fognak egy szabadság érzést. továbbá félelem. hogyan okozna ez problémát és hogyan talál­ hatná meg a kivezető utat? Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszer­ zésére. ami a legjellemzőbb: mind egyszerre! Lassan körvonalazódik egy helytelen. figyelmetlensége következtében is. s közben már teljesen elfelejtette hol van saját érdeke. mellyel könnyebben tudja újra megélni a lazaságot. nem csupán a nemi élet gyönyöreiről mondott. Őszintén be kell azt is vallania. Először más örömöket kell megélnie. hogy életéből a szexuális öröm. elítélő vélekedés nemiségéről. amikor kellett volna! Ezek alapján levonja a következtetést: így nem lehet megoldani! A megoldás keresése már kimarad életéből. negatív élmények. Csakra bezáródása: (bővebben a Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. egy másik utat kell elkezdenie. és nem akkor. 206 . hogy közben teljesen lemond saját érdekeiről. Miért záródik el a csakra? Mi okozza a félelmeket és az elzárkózást? A nemi örömöktől való tartózkodás kialakulhat a partner durvasága. ha már van valamilyen fogalma róla. ami lehet lelkiismeret-furdalás. Azaz már vannak pozitív tapasztalatai.mindenkinek fontos megfelelni -. valamilyen vágy elfojtása. Mindenkinek meg kíván felelni . hogy nagyon szeretné elérni az öröm ilyen megnyilvánulási formáját is. Ennek következtében megbomlik az ideál is (viszony saját nemiségéhez. Vagy. mert már szólt! Igaz nem úgy. csak partnerét tartja szem előtt. így most végig megyünk az „elvesztés" és a „visszaszerzés" folyamatán. Úgyis lemondott már minden örömről. Mivel valaki mellett mégis ki kell állnia . A félelmeket pedig megelőzik sorozatos kudarcok. Ez a viselkedési séma. A gyógyulás útja keresztül vezet az őszinteség rögös ösvényén. hanem az élet minden területén jelentkezőkről is! Mivel a nemi örömökkel kapcsolatban határozottan elfogult. már nem hisz a sikerekben.önmaga mellett nem -. mire.fogalma van elérendő örömteli céljáról! Ha fogalma sincs arról. könyvemben) a feldolgozatlan félelmek következtében. vagy jelen esetben: voltak. hogyan van rá szüksége? Nem szól.

207 GÉGE . torokgyík esetén végzetes kimenetelű fulladás alakulhat ki. Elzáródás. de nem tud. Kezelése: Gyógyszeres. illetve a hangszalagok feszülésétől függően változtatható magasságú hangok képzésére alkalmas. teljesen el is zárható. Albert olyan remekül jellemezte a szellemi. hangkeltő szerv. köhögési inger. Hisztériában. Gégegörcs. idegentest (félrenyelés) esetében: gégemetszés. A légúti és táplálkozási feladatokat összehangolja azáltal. fájdalom. vagy beszéde suttogóvá válhat. veszettségnél hasonlóan a hangrés görcsös bezárulása okozhat katasztrófát.és tápcsatorna közös része. légvételnél illetve nyelésnél a megfelelő utakat pontosan időzít­ ve szelepszerűen nyitja vagy zárja. Gyulladásos. A részletesebb megismerés érdekében érdemes átnézni a kapcsolódó fejezeteket. amit életében le kell. Az jelentkezik itt. Lelki tünetei: Itt olyan energiák. vagy daganatos megbetegedései rckedtség. melyek az elfogadással. Belső tere jelentős alakváltozásokra képes. Lelki jellemzői: Nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. hogy hang­ adásnál. (Valójában a gége ALATT bemetszve a légcső felé nyitunk utat a levegőnek). a „lenyeléssel" kapcsolatosak. szellemi erők találhatók. ellentétes érzésekből jönnek létre az elvál­ tozások. tetanuszban. gégevizenyő. A beteg „megnémul": képtelen a hangkép­ zésre. lelki oldalt is. műtéti. nehézlégzés kíséri. GARAT Fizikai tünetei: A gége üreges.Fizikai tünetei: A légző. vagy le kellene nyelnie. Az egyszerre jelentkező.

elárasztva azokat. érezzük. hurut. bűzös izzadmány. fehérvérsejtek tömegéből álló híg vagy sűrűnfolyó. Nem odavaló. Felfoghatjuk egy csatatérnek. szétesett és élő baktériumokból. Problémát. (pajzsmirigy. Ha az érpályába tör. s a gennyképződés a test bármely érintett területén (agy. hogy az eddig felvonultatott „seregek" belefárad­ nak az értelmetlen. nem vonulnak vissza.) történhet. kilátástalan harcba! Megelégelik az értelmetlen küz­ delmet és előbb-utóbb gazdájuk ellen fordulnak. gennyvérűség. piszkos szürkés vagy sárgás. és a harcoló felek elhul­ lott tetemeinek tömege. miként a felbőszített állat teszi. ki kell azt lökni. Gennykeltő baktériumok idézik elő. Gyakran üregekben. a szervezet védekezése során keletkezik. Lelki tünetei: (lásd még ciszta) A genny valahol egy egészen tökéletes dolog. már lényegtelen! 208 GENNYESEDÉSEK . amikor a genny nem egy jól körülírt helyen gyűlik össze. és Basedow-kór stb. halál a következmény. betegséget a túlzásba vitt védekezés fog okozni! Olyan ez. egyre jobban növekszik bennük a tettvágy! Hogy ez mi ellen irányul. vérmérgezés. hanem beszűrődik a szövetek közé. Természetes. Szervezetünkben harc folyik.) Fizikai tünetei: A genny bomló szöveti részekből.Lásd még a kapcsolódó részeknél. Ezt a bomló részt el kell zárni. Egy helyben maradnak. Gyógyítása: Gyógyszeres (antibiotikumok) Sebészeti úton megnyitjuk a tályogot. a test még ép részébe nem szabad beengedni. mint amikor találkozunk egy problémás helyzettel és lel­ künk mélyén tudjuk. amelyet már csak a hátramaradott „halottak" borítanak. mandulák stb. jó ürügyet szolgáltatva a további harcra! Állóháborúba bocsátkozunk egy olyan dolog ellen. tályogokban szaporodik fel. a külvilág felé sipolyon keresztül törhet ki. Igen súlyos állapot. ami már tulajdonképpen nem is létezik. daganatok. de ehelyett azt benntartjuk. lecsapoljuk a gennyet.

ám ebből csak az első 24 valódi csigolya. Mindezek összegződéseként pedig egy rugószerű mozgás jön létre. és a fent leírt szerkezetből következik. annak megfelelően.szinteket alkotva . A felszabadult gondolkodás. melyeket metsz a test súlyvonala. mint amikor túl vagyunk valamin. de azt hisszük még min­ dig ott van. pusztulások vagy sérülések a támadás magasságától távo209 GERINCOSZLOP . A belsejében végigfutó zárt csatornában. ami már biztos. szimmetrikusan helyezkednek el két oldalt. 32-33 csigolyából te­ vődik össze. kapcsolatot hordoz a központi idegrendszer magasabb területei és az alacsonyabb szintek között. bő­ rünk. Ebből. mozgató. természetes görbülete van. hogy ott van bennünk az ellenség. majd állni és járni. Kínunkban saját magunkat marcangoljuk szét. helyezkedik el a gerincvelő. a veleszületetten csu­ pán egy ívvel bíró gerincen újabb hajlatok keletkeznek és kialakul egy kétszeres S-alakban.és oldalhajlás mellett és ezzel együtt képes a hossztengely körüli csavaró mozgásra. hátra.Jó néhány esetben mi is ugyanígy önmagunk ellen fordulunk. Zsigereink. parancsokat hoznak a központokból és ingerek jeleit viszik fel oda. A gerincvelő egy összekötő rendszer. hiszen az előre-.és érző pályák ezrei húzódnak benne. izmaink érző. tovább folytatjuk az árnyékharcot. Biztos. A csigolyaközti lukakon a belőle kilépő és az oda belépő idegpályák szelvényezetten.lépnek ki (és be) az ideggyökerek. Olyan ez. normális vagy ideális esetben a súlyvonal előtti testterületek súlya megegyezik a mögöttes részek súlyával: egyensúly áll fenn.és mozgató beidegződése szintenként szelvényezett. érzések helyett azt választjuk. hogy álcsigolyának tekintendő. hogy a benne induló gyulladások. rugószerűen görbült oszlop.és leszálló. s egyben a test csontos tengelyét képezi. Ezt a felesleges önmarcangolást veszik át sejtjeink. amikor nem találunk megfelelő ellenséget. amikor feszülünk az indulatoktól. Amint a kisded megtanul ülni. A gerincoszlop mozgásai igen összetettek. ahogy a gerincvelőből 2 oldalt sorban . mint ujjnyi vastagságú hen­ geres test. hát hol másutt lenne? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá! Fizikai oldal: A nyak és a törzs vázát. Több jellemző. Fel. az utolsó 9 (eset­ leg 10) olyan mértékben módosult.

Akkor ülnek le. A gerinc elváltozásainak oka (röviden) a következőkben található: a pihenés. bajok hordozása mellett az embernek nem marad ideje az elvégzett munkáját élvezni! Tipikus viszonyulás: majd örülök. ha­ nem a gerinc deformitása miatt bezáródó idegekben. a csigolyák állapota. hiszen azon jár az esze. Ezek a szervek az „idegelzáródás" miatt fulladoznak. a lazítás helyett az ember a folyamatos munkálkodást választja! Ez a munka sok esetben teljesen értelmetlen. A gerincoszlop deformálódhat. mit nem végzett még el. akkor hagyják abba a munkát.idegbecsípődése van! Látszólag sem­ mi köze nincs hozzá. amikor részben vagy jelentősen korlátozódik az ingerek szabad áramlása. akkor fekszenek le. torzulások. V Lelki tünetei: Terhek cipelése. azért nem történik meg a fogantatás.szinte állandó . bénulások. amikor már nem bírják tovább! S ahogyan gyermekko­ romban tanultam: pihenésképpen valami mást kell csinálni! Amikor nem tesz semmit. hogy mindig kevésnek érzékeli az 210 . ha elértem ezt. akkor is dolgozik! Dolgozik. mégis különös kórképeket hozhat létre. mert . A gerinc mellett és benne az idegvezetékek. helyzete igen erősen befolyásolják a belső szervek működését is. nyugtató fürdés helyett. különböző betegségek következtében ferdülések. Személyes tapasztalatom: a gerincproblémával küszködő betegek igen jelentős része a tusolást választja az ellazító. Ezek sérülések (törések) következményei is lehetnek. Egy teljes harántsérülés (gerinctörés) például a sérülés helyétől lefelé mindkét oldalon teljes és maradandó érzéskiesést és bénulást okoz. emberi tartás.. mit kell még elvégeznie .. vagy ha . Sok esetben nem is a belső „nemesebb" szervben keresendő a betegség. sokkal kevesebb ingert. aminek még nincs itt az ideje. Ez a folytonos.labbi területek kiesését idézik elő. egyben a gerincvelőhöz kapcsolódó idegműködések egész sora károsodhat.ami termé­ szetesen nem várhat egy percet sem. kóros hajlatok és púpok keletkezhetnek. hiszen olyan dolgokat is meg kíván oldani. információt kapnak normális működésükhöz. mozgáskorlátozottság jöhet létre. szaka­ datlan „munkakedv" abból merít erőt. Ennek oka lelki hozzáállásban található: a tusolást előtérbe helyező em­ ber nehezen vagy egyáltalán nem képes a lazításra! Rájuk inkább az „ájulás" jellemző. Könnyen előfordul­ hat az alábbi eset: a nő azért nem esik teherbe. érzéski­ esések.

mert azt nézi. serkenti. szemmel látható elváltozásokhoz tartozó lelki jellegzetességeket. és ez ki fog terjedni a fizikai testre is. az írásképre. egy olyan ellazult állapotba kerülünk. mit gondolnak. aki képes mindenki kedvére tenni! Az elmaradt sikerélmények jelentős hatással lesznek tudatára. kilé­ pünk a hajtásból. akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva". Az élet egészen más! A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra. amikor nem áll meg pihenni és értékelni sikereit!) A gerincprobléma ennek következménye. de ez így ebben a formájában nem igaz. nem szüle­ tett még meg az az ember. ami túlmutat a testi meg­ tisztuláson! Amikor fürdünk. ami­ kor eltávolodnak a hétköznapok meghatározó erői. fájdalmakat (krízi­ seket) hoznak létre.elvégzett munka minőségét és mennyiségét. amikor túl sokáig. Vajon mi okozza. A gerincferdülés: (oldalnézetben van görbület) karmikus — az illető előző életében valakit becsapott — mondja. Görcsös területek alakulnak ki. amikor már önmaga számára is nyilvánvalóvá válik a megfelelés vágyának kényszere! Ezek a belső konfliktusok előbb-utóbb Iázadozásokat (gyulladás). túl sok van rajtunk. Ha balra dől akkor érzelmi. és dolgainkat képesek vagyunk úgy látni. egy hatásnak. értelmezni. mit mondanak róla az emberek. (Hogyan is érezhetné ele­ gendőnek. Szorosan idetartozik még az alábbi is: magától semmi sem hajlik el! Lennie kell egy erőnek. mi hajlítja az emberi gerincet szellemi szinten? A terhek! A terhek. mondhatná ezt a misztikus. A betűinket is arra döntjük. Jól tudjuk. lelki álla­ potára. azt figyeli. ha jobbra. akkor me211 . ami arra ösztönzi. és még akkor is meg akar felelni. ahogyan azok valójában vannak! Egyéb gerincbetegségek Most nézzük meg a „látványos". Lehetőségünk van az ellazulásra. hogy elhajoljon. az elengedésre! Elengedjük a sikertelenségek érzetét. melyek egyrészt erősítik ellenálló képességünket — megedzenek — másrészt. amelyik oldal leginkább hatással van életünkre. A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell említenem a fürdés jelentőségét! A fürdést itt a tisztálkodás olyan szempontjából emelem ki.

A könyv több részében már kitértem rá: úgy. Önmagát becsapja. de egyre jobban belemélyedünk „ellensé­ günk" csapdájába! Összetett torzulások: Sok probléma nyomja.súlyokat. olyan problémát vesz magára. Állandósult teherviselés. elhajlik.megoldatlan . Belerok­ kan azoknak a terheknek a cipelésébe. belekényszerítik. belekényszerült egy alázatos viselkedésbe. sőt azt sem nyilvánította ki. Ha más testi tünet is jellemzi a beteget. saját vagy rátett. Nem is nagyon tehet mást. 212 . hogy valami ellen harcolunk. akkor szabadulni szeretne és ebben az esetben össze kell vetni egyéb idevonatkozó feje­ zetekkel. értékelés és ápolás hiányában a folyamatos terhelés következtében a nyomás enyhítésének céljából a gerinc és a tudat megpróbálkozik a túlterhelt részek tehermentesítésével (görbülés). hogy mit nem akar! Nem mondott ellen. Görnyedt: Úgy érzi.revséget. hogy ígéretével ellentétesen cselekedjen. amit „ráraktak". A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos terheket jelenti. melyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. ami nem az övé.és tünetmentes. a pi­ henés. az érzések terén viselt felesle­ ges . amit valahol ő is akart! Itt sem igazán számít. hiszen figyelmét és életét teljesen betölti a megszabadulás iránt érzett megvalósíthatatlan vágy. annál hamarabb elfárad!) Mint az előzőekben már vázoltam. nem hogy nem szabadulunk meg. beletörődést választja. amikor probléma. Úgy tűnik. Hajlamos arra. már nem is akar szabadulni tőle! Ez természetesen csak arra az esetre vonatkozik. Amikor görbül. Példának ide lehetne hozni az anyagfáradást! (Minél kevesebbet pihen. A balra görbülő gerinc jelzi az érzelmek. minél kevesebbet törődnek vele. magára vett terhek. Csak olyan dol­ got lehet rárakni. mit akar! Púp: A görcsösséget. fáradást okoznak bennünk. megváltozik a teher súlypontja és nem lesz anynyira nyomasztó.

Izzadást mérsékeljük. Eletéhez a bomlásban lévő szerves anyagokból merít tápanyagot.még ha nem is látványosan . testhajlatokban. csak ilyen területeken képes megtapadni és szaporodni. ami a vizes. Ezt az ellazulást akár egy nyugodt fürdéssel is el lehet érni! Fizikai tünetei: A gombák által okozott betegségek leginkább a bőrön zajló folyama­ tok (ritkábban a belső szervek gombás elváltozásai). foltos vagy hólyagos területek. Már­ pedig a bőrön folyamatosan keletkezik olyan szerves anyag. elszíneződött bőrelváltozások. sötét. A bőr gombás fertőzései legkönnyebben a nyirkos. gyűrű alakú vagy karéjos szegélyű. lábujjak között alakulnak ki. lényeges kérdést: amennyiben a gerinc torzul .az a mellette futó idegekre is befolyással van! Az ingerület-továbbítás rendellenes működése pedig hatással lesz a belső szervek működésére is! Tehát a belső szervek működési zavara sok esetben a gerinc elváltozásá­ ra vezethető vissza! A gyógyulás útjáról röviden annyit lehet és kell elmondani. és a napozás is jótékony hatással van rá. vagy verejtékes bőr felületén. nap­ fénytől védett helyeket kedveli. Gyógykezelése: gombaellenes vegyületekkel történik. hogy az előzőekben tárgyalt viselkedési mintákban meg kell találni a lazaságot. Tünetei a viszketés. A bőr felső (legkülső) rétegében a sejtek 213 GOMBA . Nagyon fontos: tartsunk szem előtt egy igen fontos.Gerincmeszesedés: Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még az izületeknél). Ezek másodlagosan fertőződhetnek. ami kiváló táptalajt nyújt a gombáknak. párás. a bőrt szárazon tartjuk. Lelki tünetei: A gomba egy olyan élő organizmus.

Gondol­ kozz! Az előbbiekben leírtam.: a katonaságnál nagyon gyakran előfordul a lábgomba. A gyógyulás útja: A legjobb. Az energiaellátást az agy. Tudatosodik benne milyensége. hiszen az újoncnak nem sok kedve van ott lenni és ott „lépéseket tenni". Mégsem minden emberen.pusztulnak. Ez azonban csak abban az esetben igaz. emberben keletkezik gombás fertőzés! Mi az oka? A belső tüz. illetve a tudat végzi. illetve élni képes. hogyan. illetve az adott terület hőháztartása. és az elpusztult sejt jó tápanyagot biztosít ennek az organiz­ musnak. ha megkapja az ismeretet és rendelkezik a probléma felismerésének ké­ pességével. Ugyanígy működik az emberi szervezet is. hogy mi­ lyen és mennyi ingert kap. de ettől még nagyon közel áll a valósághoz! Teljesen természetes folyamat. mit kell elérni! 214 . de még másod­ jára is. akkor előbb-utóbb kialszik és nem ad több meleget és fényt. azon a területen kialudt az élet tüze. kedvünket -j— ami az élet tüzének éghető anyaga — akkor teljesen világossá válik. és élettér keletkezik a gom­ bának! Pl. attól függően. ebben a közegben keletkezik. Ahol megtapad.a hagyományos mellett . Miért alszik ki? Miért ne! Első hallásra nagyon furcsának tűnhet ez a kijelentés. Érthető. leghatásosabb gyógyszer .az öröm! Az adott terület életörömének felélesztése és megélése. ha nem tápláljuk (éghető anyaggal) a tüzet. hogy éppen itt. A kapott információk alapján aztán kiadja a megfelelő utasítást a javításra. kialszik a tűz. Ha egy adott területen nem leljük örömünket. energia-ellátottsága csökken.

a megújulás e formáját. Például a láb görcsös tüneteit okozza. csak a folytonos cselekvés. hogy a gerincoszlop is összeroppanhat (tetanusz). gondolko­ dás ismerete. késztetés közül nem tud választani. Abban a megfelelési vágyban. Üreges szervek falában fellépő görcsöt gyulladások. járandó úttal! Ez az erős konfliktus fogja eredményezni a görcsöket. neki nagyon fontos.dacosan . viszonyulási formának igaz a másik oldala is: „igyekezete" kiterjed az egy helyben állásra is! Vagyis görcsösen igyek­ szik . Kétségbeesetten ragaszkodik eddigi vi­ selkedési szisztémájához. tehát nem érzi sajátjának. A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés. rángógörcsről beszélünk. Mindent megtesz az egy helyben maradásért. azt képzeli a be­ teg. önmagától csak na­ gyon nehezen. alóla nincs kibú­ vó. hiszen a tudat másként nem akarja megérteni ezt a különös nyelvezetet. Hangsúlyozom: úgy ragaszkodik „elveihez". hogy közben tisztában van a helyette választandó. hogy azt érzi. amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás. amikor „megrémül". Nincs más lehetősége.GÖRCS Fizikai tünetei: Kórosan felfokozott izomfeszüléssel járó állapot. Fontos: a két ellentétes érzés. hiszen rengeteg mindentől elesik. lassan oldódik és elviselhetetlenségig fokozódó fájda­ lommal jár. Ez a „kényszer" kívülről érkezik. de akar! Ennek a cselekvési. pedig szíve szerint menne! A menstruációs görcsökre is igaz. Ha pedig a feszülő izom ritmusosan váltakozva összehúzódik és ellazul. (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentés­ tartalmával). görcsös akarás. Lelki tünetei: Hátterében felfedezhető a lelki merevség. menekvés. A vázizomzatban kialakuló merevgörcs odáig fokozódhat. epilepsziás rohamban figyelhető meg. kövek idézhetnek elő. a görcs eredete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik.egy helyben maradni. és egy sor kellemetlen cselekvésre kényszerül! Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él. 215 . ami megje­ lenik a fizikai testben is. életbevágó meglépni valamit. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredmé­ nyeként nem képes felvállalni. ami pl. valami olyan dologra kényszeríti a természet.

Vagyis éppen görcsös igyekezete. belekényszerül egy olyan viselke­ dési formába.fájdalmat okoz a felismerés és a be­ ismerés -. te­ remtő. akik „nem képesek" lazítani. hiszen ilyenkor egy kisebb-nagyobb . hogy friss erővel tudja folytatni ezt a türelmes életet. amiben mindenkinek ő hordozza a terheit. értékelni és átértékelni jelenlegi helyzetét. nem képes maradéktalanul megfelelni. és ez nem vé­ letlen! Fájdalmas szembesülni a ténnyel . ahogyan az 216 . Mivel csupán egyetlen cél (egyféleképpen) lebeg szeme előtt. A test fájdalmában a lelki fájdalom a kiváltó tényező! Eletének sava­ borsa valahol elveszett. útja nem a kitűzött célja felé vezet! Fájdalmas dolog felfedezni. hogy elérhetné. melynek egyenes következménye lesz az iz­ mok merevsége. akkor végképp nem! A menstruációs szakaszok jelentik a nő életében a tisztulás.gondoskodása nélkül tovább mehet a családi élet! Felvesz. A görcsök általában fájdalommal együtt jelentkeznek. de nincs hozzá bátorsága (lásd még fájdalmak).. a „régiből".jól összeállított" világ omlik össze. hogy elérhető közelségben érzi kívánt céljait. nincs ami megízesíthetné szürke. hogy nélküle . Amikor elmegy az életkedvünk. érzi. semmit sem úgy értékelünk. sokkal messzebbre fog jutni. hogy amihez ennyire ragaszkodik mint kö­ vetendő elvhez. Az ásványi só . a meg­ újulás folyamatát. sőt nagyon elhibázott.„szellemi só" . A fájdalom ebben az esetben abból ered. Ekkor átmenetileg kizökken az eddigi befogadó. türelmes állapotából. hibás. Ez a görcs azoknál jelenik meg.képzelni.melyben úgy érzi.hiányzik a szervezetből (valójában fizi­ kai sóhiány is elő szokott fordulni). amikor pedig menstruál. Tudatában van — hangsúlyozom — nagyon is tisztában van elképze­ lése hiányosságával. amikor megáll pihenni.el sem meri . aminek az a következménye. ő gondoskodik mindenkiről. mert másként nem okozna görcsös fájdalmat. sőt összeomlik világuk. pihenni! Azt hiszik: nélkülük megáll. hogy az információk nem áramlanak a megfelelő minőségben és mennyiségben. Közben tudatában van fontosságának és el sem tudja . Félelmetes dolog ezekkel szembesülni. gondolkodása és viselkedése távolítja el céljaitól. Ez másként van! Sokkal többre. elveszíti a boldog élethez szükséges rugalmasságot. ízetlen életét.

A kivezető út: A legfontosabb megfigyelni a szív tiszta érzéseit. hiszen mi felnőtté válásunk során elfelejtjük azt a természetes elfogadást. melyhez kiválóan megfelel­ nek a gyógynövény-alapú készítmények.van! Vagyis hiába jó. Felnőtt szemmel nézve kialakíthatunk egy elhamarkodott és megalapo­ zatlan véleményt. vagy azoknak az érzéseknek. miszerint a gyermekek tudatlanok. stb. Ez természetesen nem igaz. melyek nyugalmat és teljességet adnak. nem hasznosítja azt. amivel sokkal széleskörűbben. így azokat a dolgokat (érzéseket. Ott megta­ lálhatók azok a tettek. konfliktusokat) is tapasztalja. a szülőknek. Legyen meg benne a vágy: tanuljon a körülötte lévő világ dolgaiból! Feltétlenül ide kell sorolni a megelőzés és a kezelés szempontjai között az adott területen végzett lazító masszázst. diszharmóniát. a szervezet nem fogadja be. Nem tudja eldönteni. A gyermek sokoldalúbban érzékeli a világot és természetesen a benne lévő embereket. GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN 217 . és hasznos valami: kidobjuk. A további görcsök jelentését össze kell vetni az adott szerv jelentésével. hogy jobban megértsük a probléma gyökerét és mibenlétét. érzelme­ ket. vágyait. elvetjük. melyik érzékszervének higgyen.. csupán még nem sajátították el az általunk (felnőttek) tudásnak vélt anyagot! Éppen ez az 0 erényük.. A test ugyanígy fog cselekedni! A tagadó. ágybavizclcs. elvető lelki állapotban hiába visz be megfelelő mennyiségű ásványi anyagot. színesebben érzékelhetjük a körülöttünk lévő világot. Induljunk el egy kicsit messzebbről. melyeket igyekeznek eltitkolni előle.) 7 éves kor előtt a betegség okát minden esetben a szülő-gyermek kap­ csolatban kell keresni. melyeket még ezen felül tapasztal. (lásd még autizmus. őszinteséget és nem utolsó sorban azt az érzé­ kenységet. szülőket (!). Ez a titok aztán kialakít benne egy hatalmas káoszt.

nincs ki­ elégítően tisztázva. Utóbbiak azonnali beavatkozást igénylő. és ezek minden esetben felborítják egyébként is labilis nyugalmát! 218 . A fájdalom étkezésre vagy hányáskor enyhül. hányások kíséretében fellépő felhasi fájdalom. fogyás. a kicsit és azt a szülőt. Bevezető tünetei az étvágytalanság. égető. Szövődményként vérzés is jelentkezhet.Gyógyítás: Mindig együtt kell kezelnünk a kél embert. melynek következményeként has­ hártyagyulladás lép fel. elzáródás. akihez legjobban kötődik. Nézzük milyen lelki. késszúráshoz hasonló érzés. ami a feltételezések szerint közrejátszik a gyomorfekély kialakulásában. Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt. még rosszabb esetben a fekély átrágja magát. életet fenyegető állapotok. Lelki jellemzők: Az utóbbi időben az orvosi kutatások kimutattak egy baktériumot. szellemi tulajdonságok jellemzik a gyomorfekélyes embert. a kóros lelki állapotok és a stressz jelentőségét. A fekélybetegség kialakulásában régóta hangsúlyozzák az idegrendszer szerepét. hányingerek. Műtéti megoldás akkor jön szóba. GYOMORFEKÉLY Fizikai tünetei: Képződésének oka . ha vérzés. Kezelése: Általában gyógyszeres. Ez azonban semmit sem változtat a beteg lelki jellemzőin. a gyomor átfúródik. perforáció lép fel. elhamarkodottan von le végső következtetéseket. Lényeges a gyomorfal (gyomornyálkahártya) szöveti ellenálló képességének meg­ gyengülése az emésztőnedvekkel szemben és a sósav túltermelődése.számos más betegséghez hasonlóan . sőt tökéletesen beleillik a képbe. később már maró. Ez a személy többnyire az anya.

Az elfogyasztott testi és lelki táplálék szájban elkezdett emésztése a gyomorban folytatódik. nem keres rá megoldást és természetesen semmilyen segítséget nem fogad el. nem teljesen kielégítő emésztés következtében gyakran vese máj . A fekély forrása lehet még. hanem évek hosszú sora alatt. hasznosított tapaszta­ latait és az azokhoz vezető utat nem adta át. és ez fizikai és szellemi szinten egyaránt izgatja a gyomorfalat.illetve epeproblémákkal küszködik és ezek következményeként kialakulhat hajhullás és különböző bőrbetegségek. amikor a csendes sza­ vakra van szükség és elfogadó. új. Emiatt nagyon sok lelki vívódásban van része. Ha a gyomrával problémája van. Eveken keresztül rágódik egyetlen problémán (ennek egyik következménye a fogak nagymértékű elvesztése). A rossz. jobb élet teremtésére. „Erőszakos". de lenyeli (mondjuk a sértéseket) és igyekszik magát túltenni (sikertelenül). és mégis ragaszkodik hozzájuk. amikor ki kellene törni. hogy idővel meggyengül és kifekélyesedik a gyomorfal.Nem jellemzi a nyugalom. melyek valódi örömöt ébresztenek szí­ vében 219 . és ezáltal az emésztő nedvek elválasztása megnövekszik. Ha ritkán mégis elfogadja a támogatást. hogy a megemésztett. tehát ha a tudat azt ér­ zékeli. legyen szó akár fizikai. akkor utasítást ad az emész­ tésre. nem tudja elfogadni. Bár nagyon törekszik rá. de általában rossz eszközöket vet be a cél érdekében. Végsősoron az agy/tudat vezérli az emésztést is. abból lelkiismereti gondjai tá­ madnak. mivel rög­ eszméje: nem képes a váltásra. akár szellemi táplálékról. hogy megemésztctlen „anyag" van. A gyógyulás útjának minden körülmények között keresztül kell ve­ zetnie a megemésztett és így már értékké vált ismeretek hasznosításán. Nem tapasztalja az örömöt. Ennek természetes követ­ kezménye lesz. Azon dolgaira kell támaszkodni. megemészteni. Továbbá nagyon jellemző vonás: az igazi gondjait nem mondja el. Nem osztja meg másokkal és ennek egyenes következménye lesz. valamit nem tud megemészteni. Tisztában van bosszantó körülményeivel. A gyomorfekély nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. hogy önmagának sem lesz képes megadni az elért sikerek örömét. efölötti bánatában folyamatosan emészti magát.

ezért ki kell. A gyulladás akkor kezd elcsendesedni. de mi a lélek nyelvét nem értjük. Klinikai jellemzői: duzzanat. és szabadon beáramolhat életünkbe az éltető. Nem fejezi ki. az Isteni Lélek igyekszik a tökéletesség. kipirulás. következésképpen tudatosan nem is fejezi ki azokat. amikor kifejezzük fájdalmun­ kat és helyébe friss tudást. Amikor végre kifejeződik. igyek­ szik figyelmeztetni.GYULLADÁSOK Fizikai tünetei: A gyulladás szöveti reakció. az eltemetésre fordítja. válasz a kórokozók behatolására. vörösödés. amire figyelmet szentelünk. mondjuk a folyadékokkal! 220 . amire (végre) odafigyelünk. a betegség alakjában. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek. erejét a leplezésre. melegség (helyi vagy általános hőjelenség!) fájdalom és működészavar. hogy találjon egy olyan nyelvet. Igen ám. nem néz velük szembe. a konkrét betegségeknél bővebben is megtalálható a pontos jelentése. nem törekszik a konfliktus feloldására. a betegség az. hogy nem meri felvállalni lázadásait. Tehát. vagy más (kémiai-fizikai) hatásokra. és ennek követ­ kezményeként leomlanak a gyógyulástól távoltartó falak. lelki forrongások következménye a testi tünetként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulladásos folyamat. a harmónia felé terelgetni a lélek emberi oldalát. Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet. Mivel a lelkünk. ki kell. Lázadások. máshol pl. testet öltésünkkor ezzel a törekvéssel tökéletesen egyetértettünk. elégedetlenségeit. lehetőségünk van a kitörésre. illetve a testben ez nem fejeződik ki. hogy fejeződjön valahol. inkább minden igyekezetét. A test. vagy nem figye­ lünk rá. de a lélek. a tudatunk nem lázad fel és nem tör ki. vagyis titokban tartja a problémá­ kat. a testi fájdalom. Továbbá leszületésünkkor. örömet viszünk be. Célja és hatása: lokalizálás és védelem. Mit értek titok alatt? Azt. gyógyító FÉNY. ha a tudatban. Lelki tünetei: Most általánosan beszélek a gyulladásokról.

de fontos kiemelni. ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében. Foltos kopas­ zságba vagy teljes hajvesztésbe torkollhat. melyért érdemes küzdeni. 221 HAJHULLÁS . A férfi nemi hormo­ nok jellegzetes kopaszságot okoznak . legalább magának panaszolja el gondjait. és figyelembe veszi életének napos oldalát is (mert vannak ilyenek). néhány új és drága vegyület kísérleti szakaszban és hajátültetés. egyáltalán nem döntenek. hogy igyekszik szembenézni konfliktust kiváltó helyze­ teivel. fertőzések. felborul az őselemek egyensúlya. ra­ dioaktív sugárzás a legismertebb előidéző okok. Kezelése: Az alapbetegség kezelése. Felborul a szervezet harmóniája. hormonhatású készítmények. továbbá. amit minél hamarabb összhangba kell hozni. melynek következménye a folyadékvesztés. cukorbajnak. Okai közé sorolhatjuk a hormonháztartás felborulását. Emellett számos gyógyszer mellékhatásaként jelentkezik diffúz vagy foltos haj vesztés.A folyadékoknak a gyulladásos betegségeknél a friss információkon túl fizikai síkon is fontos szerep jut. nem képesek nyugodtan döntéseket hozni. habár nem ilyen látvá­ nyosan.nőkön is. Lelki tünetei: Gyakran mondják az ideges. de ezek mindannyian egy tőről erednek. Gyulladások. hirtelen haragú emberre: tépi a haját! Nos. A-vitamin. idegeskedés előzi meg a gyakran (a feszültségből eredően) helytelen döntéseiket. Fizikai tünetei: Az élettani hajváltás mértékét meghaladó hajvesztcség. Gyógyulásában a betegnek tevékenyen részt kell vennie az orvosi keze­ lés mellett úgy. hiszen gyakran jelentkezik láz. a mellék­ vese-működés zavarait.és szőrzetvesztés jellemző kísérője a rákos senyvedésnek. csupán rengeteg té­ pelődés. valamint gondolkodásával feléleszti természetes élni akarását és a pozitív vágyait. a kiszáradás. Elmélkedik. ezzel nem azt mondom. Lelkiekben zavarodottak. a csökkent pajzsmirigyműködésnek. problémáit. hogy a haj. Keressen egy elérendő célt.

így egy nagyon egysíkú megisme­ rés alakul ki. Igazán akkor lehet erről beszélni.igaz nem is akarja -. értelmezni. íz érzékelés) felléphetnek ilyen élménnyel kísért jelenségek. ami 222 . Minden mást. melyik észlelés igaz és melyik nem. és ÉRZÉKI MINŐSÉGE kifejezett. konzekvenciákat csak egyféleképpen képes látni. amikor a beteg nem képes többé eldönteni. csak nem mindegy. amely külső inger nélkül keletkezik. sőt tagadja azt. melybe mindent képes belemagyarázni. olyan átütő hatást fejtenek ki.Mivel sokáig tart a döntés folyamata. nem irányítható. hogy képtelen eldönteni . A tudomány úgy. Ér­ zetszerű élmény. ami valamilyen lelki megrázkódtatás. nem a szó legszo­ rosabb értelmében. s e valóságclményt mellőző jelenség leggyakrabban elmebetegségekben fordul elő. de zavart állapotban ezek az ingerek összekeverednek. Ha úgy vesszük. hovatovább értéktelenek. ennek az egyoldalú ismeretnek egyenes következménye: döntéseket. melyik a való! Mi vezet ehhez az állapothoz? Erős és jelentős befelé fordulás. A „beteg" (?) nem ismeri fel a hallucináció tényét. A külső ingerek megszűnnek beáramlani a tudatba. Mind a „valóság". orvosilag). azzal az indoklással leplezi le. Váratla­ nul. és ennek a hatásnak a folyamatosan jelenlévő sikertelenség következmé­ nye. Lelki jellemzők: Minden ilyen észlelésnek van valóság alapja. bebeszélik önmaguknak: kevésbé értékesek. hogy a tudat milyen állapotban van. tapintás. el nem nyomható. hogy „a hallucináció sze­ mélyes valósága mások számára valótlan"! A gyakori akusztikus és op­ tikai „érzékcsalódások" mellett s többi érzékszerv területében is (szaglás. mind az általa megéltek. hiszen e kifejezés alatt a kontrolálatlan érzékeléseket értjük. HALLUCINÁCIÓ Fizikai tünetei: Az orvostudomány szerint a hallucinációnak nincs valóságalapja. Az elme folyamatosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket. igaz. ereje meggyőző. hívatlanul tör be a többi élmény közé. Ez természetes módon vezet a hormonháztartás felbomlásához (kezdeti szakaszban ez nem minden esetben mutatható ki műszeresen. mindenkinek vannak hallucinációi.

Mivel nem vizsgálják tapasztalatukat . Maga a szellemi látás. amit jelenlegi (földi) életükben nem lelnek meg. ahogy gondolom. ez nem feltétlenül az emberek feletti hatalmat je­ lenti. minek következményeit az imént ecseteltem! Elveszítik realitás érzéküket. szétválasztani az „ér­ zékelt" két világot. a puszta tapasztalás lesz a lényeg és nem ez: mire lehet használni. vagy mint a matematikában. hogy belemenjünk a szellemi világok jelentésébe. de ez is benne van. kialakul az egyoldalúság. következésképpen a kialakuló én gyenge lesz. Mindezek egyenesen el­ vezetnek a lelki-tudati egyensúly elvesztéséhez. de természetesen bárkivel előfordulhat időlegesen vagy állandósulva. A gyenge alapokra nehéz. Márpedig a diszharmó­ nia kialakulása után már nagyon nehéz eldönteni. melyek alátámasztják elképzeléseit. azt fogja beépíteni. Elfelejtik megvizsgálni: vajon mi értelme annak. figyelmen kívül hagy. Megcsapja őket a hatalom szele. a visszaellenőrzés. a tudat alattiból! Az egészséges ember annyiban különbözik a betegtől. személyiséget építeni. amit látnak. Előkerülhetnek ezek a „hallucinációk" a meg nem valósított vágyaink temetőjéből. hogy erőt vesz magán és elkezd kételkedni! Vajon úgy van. ami fe­ lettébb érdekes. A szellemi „dolgokkal" foglakozók körében azonban nagyon jelentős a kísértés. ahol mindazt megtalálni remélik. vagy létébe.több szempontból is -. vagy lehet másként is? Ennyi bőven elég lehet a kettősség fenntartásához! De tér­ jünk vissza a különböző szellemi régiókkal foglalkozókhoz. hiszen hi­ ányzik egy nagyon fontos dolog: a gyakorlati megtapasztalás. jelentőségébe. Továbbá olyan dolgokat tapasztalnak. mellyel ki lehet tűnni mások előtt és természetesen ön­ maguk előtt is. érzékelnek. 223 . a lehetőség! Hogy miért? Mert egy olyan világ kezd feltárulni előttük. lehetetlen erős jellemet.eltér a nagyon szűrt „tudástól". nem is történhetne másként. A gyenge én pedig képtelen válogatni az ingerek között. Gyakran tapasztalom ezt a lelki egyensúly-megbomlást különböző ezoterikával foglalkozó emberek körében is. Nem tisztem és szorosan nem is tartozik a könyv témájához.

felidegesítette. károsító hatású anyagok. 224 HÁNYINGER. vagy hányinger. befogadott. Lelki jellemző: Azok a dolgok melyeket megrágott. hiszen rossz érzéseket ébresztett benne. a gyomor lesüllyedésének érzésével jár. ha a „kór" még nincs előrehaladott állapotban és elenyésző a hallucinációs folyamat. hallási. hogy minél hamarabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától. de időköz­ ben ráébredt: neki ez nem kell. Ekkor is szüksége van a megfelelő támogatottságra. amely sápadással. hogy ilyen helytelen döntést hozott. Fizikai tünetei: Reflexfolyamat. A hányást általában megelőző jellegzetes érzés illetve (tünetcsoport). tünet együttes. mérgek. HÁNYÁS . hogy kordában tartsa a tudatát. feldolgozni már nem képes és nem is akarja! A megértés és feldolgozás. felháborodást és görcsöt ébreszt benne. A táplálék bevitel folyamatát nagy részben elvégezte. sőt szükségszerű felkeresni a megfelelő szakorvosi rendelést. szaglási ingerek. és számos területről kaphat ingere­ ket. amikor az a beteg szándékaival megegyezik és tesz azért. vagy verejtékezéssel. Természetesen az általam javasolt eljárás is csak akkor lehet hatásos. Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­ pasztalástól. ami erősíti meggyengült énképét. talán könnyebbnek tűnő utat választ. A hányás központja az agyban van. vagyis a tanulság helyett más. megbotránkoztatta. Meg akar tőle szabadulni. stb. érzelmi tényezők. de meg­ emészteni. lenyelt. Amikor már megfelelően erősnek. központi idegrendszeri hatásra jön létre. Érdemes. Védelmi szerepe: a gyomorba került túlzott mennyiségű étel.A kivezető út: Én igazán csak akkor tudok megoldást javasolni. Eredménye­ képpen a gyomortartalom a szájon át kiürül. látási. Hányást okozhatnak hasűri folyamatok (gyomor-bél). az émelygés. nyugodtnak — tapasztalja magát — léphet tovább. Feszültsége. tápláléktól. eltávolítása.

hányás esetében is. A has izomfala deszkakeménnyé válik. Életünk során gyakran érnek bennünket kritikák. A beteg halottsápadt. illetve olyan ingerek melyek ellenállást. a gyomor-bélrendszer átfúródása vagy elhalása következtében. le­ nyeli a táplálékot (szellemit-fizikait egyaránt). A gyógyításban gyakran műtéthez kell folyamodni. stb).Ami megkülönbözteti a hasmenéses tünetektől. csak rajtunk áll. mivel a hashártyalemezek közötti virtuális résben csekély mennyiségű kristálytiszta. Gyors lefolyású betegség. felháborodást váltanak ki. beavatkozás nélkül akár órák alatt halálhoz vezet. tiszta savóshártya. majd fokozatosan sokkos állapot. gyak­ ran mondjuk: felfordult a gyomrom. erős antibiotikus 225 HASHÁRTYAGYULLADÁS . melyek felborították eddigi cléképzelését a világról. így a zsigerek egymáson akadálytalanul elcsúszhatnak. hogy befogadja. Ez így is van a szó legszorosabb értelmében! Olyan benyomások értek. Gyógykezelése: Azonnali műtét! Antibiotikumok. steril folyadék foglal helyet. pl. mely kómába torkollik. Úgyis csak úgy tudunk viszonyulni a külvilághoz. A hasüreg falát bélelő és a hasűr és a medence egyes szerveit borító csillogó. Fizikai tünetei: Az emberi test legnagyobb kiterjedésű és felületű savós hártyája a hashártya. végül a légzés és a keringés összeomlása halálhoz vezet. A rossz általános közérzetet rövidesen súlyos elesettség követi: láz. verejtékezik. így van ez a hányinger. Gyulladásának oka: az egyébként steril hasürbe kórokozók jutnak. ahogyan önmagunkkal szemben is reagálunk. hogyan viszonyulunk világunkhoz. tudatvesztés lép fel. há­ nyinger és hányások mellett igen erős hasi fájdalom alakul ki. Választhatunk különböző megoldások közül. de gyorsan meggondolja magát és igyekszik minél hamarabb kivetni. majd a has felfúvódik és a bélműködés bénulás miatt leáll. életet fenyegető állapot lép fel. keringés-légzés gyógyszeres támogatása (infúziók. súlyos.

de ettől függetlenül a vágy ott van. tapasztalataira fordított időnek. mely az emésztéshez.tudat alatt . védelmező teret alkot a „dolgozó" részben. Erre azért kerül sor. lázadás esélye is. A gyógyulás útjának mindenképpen keresztül kell vezetnie az „idő­ szakításon". tudásá­ ra.kezelés mellett a beteg nyugalmának biztosítására megengedettek a ká­ bító fájdalomcsillapítók is. 226 . feldolgozáshoz. Eb­ ben a megmerevedett lelki állapotban meglehetősen érzéketlenné válik a nyugalmat adó érzésekre. valaki vagy valami ráerőltette.tisztában van és csendben működik benne. Nézzük meg. Vagyis újra fel kell fedeznie: értelme van az életére. vágyak egyre erősebbé. vagy nagyon kevés ideje marad a valóban fontosakra. Érzéketlenné válik rá vagyis egyre kevésbé tudja átélni. ami fokozza az elégedetlenséget. Az optimális emésztéshez. felesleges tunyaságnak éli meg. kezdte figyelmen kívül hagyni a sikereket. Betegsége kialakulásához egy belső dac. sőt növekedésnek indul. de aztán érték­ rendje lassan átalakult. nyomasztóbbá válnak. Az elégedetlenség pedig türelmetlensé­ get.könnyen belátható .egészség -. úgy fog nőni a gyulladás. Ezek az apró ismeretek. A beteg megunja a nyugalmat. mert energiáit „felesleges" dolgok megértésé­ re. hiszen a páciens rendkívüli fájdalmakkal és halálfélelemmel küzd. keménységet eredményez. A pihenés a feltöltődés időszakait elfecsérelt. Lelki jellemzői: A szeretet azon megjelenési formájával mutat összefüggést. a burok. milyen események vezettek a gyulladáshoz (lásd még gyulladás)! Sokáig birtokában volt ennek az állapotnak . anyagcseréhez . Ezt segíti elő a hashártya. Ahogyan az érzelmek „tombolása" erősödik. hasznosításhoz szükséges rugalmas bizton­ ságot szolgáltatja. Mindezekkel . a türelmetlenség pedig merevséget.csen­ desség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik. mert úgy érzi. elvégzésére áldozza és ezzel párhuzamosan nem. elégedetlenség vezet.

A háborgás értelme abban rejlik. ha nem követi a lecsendesedés és a cselekvés. véres. hogy kudarcaiban van tanulság is. híg székletürítéssel. de természetesen vonatkozik az állandósultra is. semmi esélye sincs a változásra. koplalás. fel kellene használnia élete jobbá tételére. sem mint tegyen valami értelmes. folyadékveszteséggel járó tünetegyüttes. Kezelése: A hasmenés rendszerint tünet. Okai: gyulladások. akkor a szervezet igyekszik minél előbb megszabadulni az „idegen" behatásoktól. de mást választ. most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről beszélünk. „Természetes" tünet. melyet fokozott bélmozgás kísér. Folyadékpótlás. Azért igyekszik szabadulni (nem feltétlenül tudatosan) az őt ért ingerektől. a beépítés szükségszerűsége mellett elsikkad. de lelki állapotának következtében mást nem tehet! így kell hozzáállni: most nem. a nyugalom és a megértés felé. Tudja: elég szeren­ csétlen dolog idegeskedni. vagy a bélfal gyulladásos állapota. erjedéses vagy rothadásos jellegű. Tudja. amit nem érzünk jogosnak. jelentős lépést tehet a szabadulás. Lelki tünetei: Itt. hasznos dolgot saját érdekében! Sokszor könnyebbnek tűnhet háborogni. Jó dolog a háborgás. vagy fizikai jellegű).HASMENÉS Fizikai tünetei: Rendszerint többszöri. Éppen ezért lázad. lázadni. dühösek. gennyes. hogy megszabadul a fölös feszültségektől. kevesebb kockázatot lát benne! Igaz. ha olyan dologgal szembesülünk. ételmérgezés. Általában olyan dolog ellen lázad (szellemi. nem tudatosodik benne. a kiadás után a feltöl­ tődésre). de később igen! Az a tény. nem sok értelme van. háborog. amit meg kellene emésztenie. 227 . diéta. Tudását nem alkalmazza. indulatosak leszünk. Pedig eb­ ben megtalálhatná a benne rejlő tudást. mert nem hajlandó lecsendesedni. stb. de önmagában. Amikor ez a düh nem szabadul fel (tudatosan tehát nem törekszünk a megértésre. ideges állapotok. Gyulladás oka: inkább lázad. híg vagy pépes. nyákos. A hasmenéses széklet lehet vizes. fertőzésben). lenyugodni. Gyógyítjuk a mögötte lévő betegséget (pl. lázong. mit kellene tennie. de nem teszi. allergiák.

Mivel csak a zavaró. ingerlő értelmezés. nyugalommal. Akkor mi a teendő? Törődjünk bele. magáévá tette. de még azt is megkockáztatom. Bemere­ vedtek az elképzelései a világról és a benne lévő dolgokról. Az irányítás hiánya szorongást ébreszt (lásd ott). Amikor jó érzésekkel. megszabadulni a feszélyező dolgoktól! Ez a tevékenység nem egyszerű feladat.inger . illetve a megoldást meg kell fordítani. rá hatást gyakorló emberekkel nem tud összhangba kerülni — és mégis ki kell egyenlíteni az energiákat. de amikor figyelme másra terelődik: változnak dolgai! Mivel nem képes kezelni érzéseit — a körötte lévő.nem kerülhet be. 228 . Beletörődött: semmi sem változik.Fontos tényező továbbá: részben már megemésztette. minden úgy rossz. ahogy van és ezen képtelenség változtatni. megszabadulni egy adott problé­ ma súlya. mert valami egészen mást. terhe alól. félig feldolgozott. Nem kerülhet be. gyorsan meg kell szabadulnia a félig megemésztett. hogy a felfogása a megemésztésre váró dolgokat illetőn állandósult. ki kell hagyni. Vagyis a felszívódott „anyagokkal" sem tudja pótolni a veszteséget. és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el". jót engedtünk be. hovatovább boldogsággal vagyunk eltelve. egyenesen következik. hogy lehetetlen. hasznosította az „elfogyasztott táplálékot".elfogadni. Az allergia csupán annyiban különbözik az imént vázoltakkal. hogyan fogadjuk el. félig megértett dolgaitól. sőt roppant nehéz. lemond a hasznosakról is. megélés marad tudatának felszínén. amikor valami egészen más tölti ki életünket. hogyan éljünk vele együtt? Sehogy! A kérdést. A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont. Ebben az esetben ugyanis semmi más . és ott már nem marad elegendő hely. hogy „elkerültük" a negatív élményeket. Úgy tudunk .tökéletesen . A gyógyulás: A feszültség kiadása. Valóban képtelenség.

Okát néha nehéz felismerni. hogy megnő a sejtek szénhidrát-felvétele a vér­ ből s így egyben cukorfelhasználásuk is. hosszúkás. ami annyit jelent. mely a beteget a meg­ semmisülés érzetével söpri el. Kedv kell ahhoz. ahol az epe is beomlik). megértés és tanulság! Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indulattal. hogy értelme legyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés. Másrészt szőlőfürtszerű szerkezetébe ágyazva kicsiny szigetek sokaságát tartalmazza. nemegyszer alkohol vagy vírus által kiváltott izgalmi állapot. amely villámcsapásként sújt le a betegre. valamint a rosszakat . Haránt fekve helyezkedik el a hasüreg hátsó falához tapadva a felső ágyékcsigolyák magasságában. me­ lyek az inzulint bocsátják a vérkeringésbe. vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt.édességeket. dudoros felszínű képlet. e folyamat vészes kórjóslattal bír: legsúlyosabb formája. Hatására csökken a vércukor­ szint. A hasnyálmirigyet érintő nagyszámú kórkép között gyulladások. Heveny hasi katasztrófa képében jelentkezik. melynek hatá­ sa az inzulinéval ellentétes: vércukorszint-emelő és cukor-raktározást fokozó. E dolgaink megemésztését. Az inzulin fehérje.keserűeket. Hogy a cukorforgalom (beépülés és mozgósítás) tökéletesen szabályo­ zott legyen. 229 HASNYÁLMIRIGY . Külső és belső elválasztású mirigy. övszerű felhasi fájdalommal és a sokk-hatás olyan elemi erejével. Valóban.termel és juttat a bélbe (ugyanott. a heveny hasnyálmirigy-elhalás órák alatt vezethet halálhoz. legtalálób­ ban a kutya nyelvéhez lehet hasonlítani.régiesen mondva „hasnyálat" . a hasnyálmirigy egy másik hormont is termel. határo­ zottsággal lehet megemészteni. feldolgozás. Arasznyi. j ó és rosszindulatú daganatok egyaránt szerepelnek. A szerv heveny gyul­ ladása nem ritka. hornionvegyület. Ez utóbbi a glukagon. kiválasztását a máj végzi. szeretetet.Fizikai jellemzők: Májunk mellett a másik nagy hasűri emésztő mirigy. ugyanis egyrészt felépítése nyál­ mirigyszerű: emésztőnedveket . Lelki jellemzői: (lásd még: cukorbetegség) Az embernek alapvetően kétfajta „ételt" kell megemésztenie: úgymint a jókat .

Ezt a részt. feszültségeket ébresztenek bennünk és ebben az állapotban megbomlik a hasnyálmirigy egészsége is. daganatok. (lásd még gyulladások) A hasnyálmirigy termeli belső erőink azon részét.ideális tüzet növelik. Lelki oldal: Az imént felvázoltak látszólag igen változatos okra mutatnak rá. vagy a szívtájékról a bal lapockába sugárzik. Segít azon táplálékainkat feldolgozni. megértés. gondolatok. mérgelődéseket. Valljuk be őszintén. Van. epekő vagy epehólyag-gyulladás pedig jellemzően a jobb lapocka területébe küld kisugárzó fájdalmat. 230 HÁT . izom. van. Vagyis amikor megértjük.és idegfájdal­ mak s természetesen a sérülések (bordák. hátunkra veszünk. Fizikai tünetei: A törzs hátulsó falának fájdalma az egyik leggyakoribb panasz. mikor azt nem tudjuk megérteni. mö­ götte számos betegség szerepelhet. hasító fájdalmat okoznak a hát területében a mellhártya (és tüdő) gyulladásos folyamatai. azon­ ban gyökerük. s az ezekkel gyakran társuló kínzó köhögés. a jó érzések­ kel kapcsolatosak. Gyakran olyan terheket is a vállunkra. hogy semmit sem kívánnak ránk erőltetni. miért nem szeretnek. kezdeti tulajdonságaik azonosak. melyek a szeretettel. miért háborgatnak? Miért erőltetik ránk gondoskodásukat? Gyakran ezek az ingerek. Szúró. csigolyák törései. E szervünk a szeretethez. melyek egész életvitelünkre. Hátfájást okoznak a testtartással kapcsolatos hibák. amikor tisztázódik. szabadságér­ zetünkre hatással lesznek. Ekkor olyan erők szabadulnak fel. a porckorongok sérülései. amikor azt nem értjük. az örömhöz való viszonyunkat alakítja ki.Vannak olyanok is. melyek az . amiket cipelni értelmetlen dolog. hátul lép fel. betegségei). A szívbetegségekben a fájdalom gyakran a hátban. gyakran feladja nekünk a leckét a szeretethez való helyes viszonyulás megtalálása. melyekhez rengeteg szeretet. ezt a tulajdonságot tükrözi a hasnyálmirigy. hogy nincs ellenünk a világ. együttér­ zés szükséges.

melyekkel a beteg nem nézett szembe. nem vett tu­ domást róluk. Az étvágytalanság azonban már ezt megelőzően is súlyos. azok értéktelenek maradnak. Ha el is jut. bizonytalan izom. Cipeli annak biztos tudatában. így bármilyen sikert is ér el. Oda viszont nem jut el. hogy csak akkor képes eljutni kitűzött céljaihoz. Felmerül a kérdés: miért teszünk így? Furcsa dolog a vágy! Vágyunk arra. ami tovább sarkallja ebben a hiábavaló munkában. és azt hiszi egyszer majd sikerül. Abból a kitűzött célból merítsen örömet. de közben bebizonyosodik: most nem vagyunk képesek szembefordulni vele és megoldani. hogy valamilyen nyomasztó dolgot megoldjunk. hogy valóban át tudja magát adni kitűzött céljainak. örömteli célra koncentrálunk. torokpanaszok. Nem fogja megoldani.Azok a problémák. Ezekből azt a követ­ keztetés vonja le. A hát merevedései illetve az itt tapasztalható méreglerakódások konkré­ tan tükrözik azt a lelki állapotot. hogy ha nagyobb erővel esik neki. hányingerek. figyelme már csak a gondokra. terhekre lesz befogadó. akkor sikerül.és izületi fájdalmak. Mit tesz ilyenkor a „normális" em­ ber? Felveszi a hátára és cipeli. Mire odaér elveszíti a türelmét. amikor leveti magáról a felesleges terhe­ ket. HEPATITIS Fizikai tünetei: A fertőző májgyulladás első tünetei: fáradékonyság. A láz és a hidegrázás gyors kezdetet jelent. Esetleg azokat a terheket is hordozza. ami előtte van. melyben rengeteg haragot él át a hordo­ zott terhek miatt. 231 . nem fogja észrevenni. A gyógyulás feltétele lesz annak újrafelfedezése. hiszen nem tud mit kezdeni vele. terhek mutatkoznak itt és okoznak különféle betegsé­ geket és fájdalmat. további erőfeszítésekre készteti. Dac lesz benne. A terheket levetni pedig egyetlen módon lehet: leesnek azok maguktól. általános rossz közérzet. amikor ténylegesen arra a közeli. hogy semmi értelme. mert ahhoz az kellene. melyeket mások helyett magára vett. hányások ala­ kulnak ki. értékelni. nátha. amit elérhetünk.

meg nem valósított vágyaiból! A nem létező dolgok­ ból. Kevésbé gyakori. illetve a járulékos tünetek) A máj a szellemi mérgek. a fizikai terhelés és az alkohol szigorú mellőzése. fertőző betegségek. de kap tőle „valamit". Az adott terület meggyengülé­ se pedig oda vezet. A hepatitis főleg szájon keresztül terjed. 232 { . a meglévők mellett nem áll ki. tünetet még nem okoz. Ne felejtsük el. mert . a megértés hiánya. feszülő. A fertőzés létrejötte alapján lehet kikövetkeztetni lelki jelentését. nem is annyira jót -. vitaminok. akkor annak jelentése a következő: gyengesé­ geinket kihasználva a fertőző anyag átveszi az irányítást. megélt örömeiből nem merít.ha nem is sokat. helyettesíteni a hiányzó részeket. mert igyekszik kompenzál­ ni. melynek következtében csökken a belső tűz. vagy a vér által közvetítve. de a gyulladás ekkor még nem jött létre. A bevezető tüneteket követő ötödik-tizedik napon megjelenik a sárgaság. Nincs tisztában saját szexuális szokásaival. Lelki oldal: (lásd még: máj. az indulatok átalakítását végzi. fájdalmas. tehát amikor itt csapódik le a fertőzés. Példa erre a szervátültetés. Terápia: Agynyugalom. Az imént felsoroltak vezetnek a fertőzés kialakulásához. A máj megduzzad. Tehát egyrészt meggyengül: sikereiből. egy idegen anyag szerveztünkben éhen hal. mellékvesekéreghormon­ tartalmú szerek (szteroidok). Ezeknek egyenes következménye lesz a feldolgozás-. Ezek­ ből pedig erőtlenség. Táplálja. cukorinfúziók. ami hasonla­ tos. a belső öröm. csak az el nem ért. tapasztalatokból igen nehéz feladat bármit is meríteni! Azok csak elvenni tudnak! Mégpedig éppen azt veszik el. Különös tünet a dohányfüst-undor. diéta: fehérje tilalom. az elesett beteg elviselhetetlen fájdalmakat érez a jobb bordaiv alatt. amire az embernek legin­ kább szüksége lenne! A lelki erőt! A szervezet befogadja a fertőző anyagot. vagy leginkább hasonlít a hiányzóhoz. Egy olyan jellegűvel.Hasmenések lépnek fel. gyengeség jön létre. hogy nemi úton. hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző betegsé­ gek befogadására és táplálására.

Ez lehet akár a sze­ xualitással kapcsolatos is. az örömteli célok kitűzésével. amikor az ember tudata mélyén lassan megfogalmazódik a helyzet tarthatatlansága. mibe kell beletörődnöm. Azaz a beteg képes teljesen átadni magát annak a dolognak. Annyira lecsökkent a belső tűz. mit kell elviselnem. A lágyék érzékeny. Gyulladásai igen gyakran a mumpsz szövődményeként lépnek fel. szabad akarat nélkül élni: ez következményekkel jár. melyek mindig is ott voltak! Hormon készítmények. hogy külső se­ gítséggel kell „szítani". előtérben tartásá­ val. igen súlyos fájdalom. Láz-fájdalomcsillapítók. Annyira belefáradt már a hiábavaló próbálkozásokba . A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni az Albert által leírt gyógymódokat. elesettség a vezető tünetek. hidegrázás. a beteg ezt így éli meg). Annyira hiányzik az életet megédesítő tapasztalás. a fájdalom jellemzően fel és hátra a borda és a ge­ rincoszlop közötti szögletbe sugárzik. Ta­ lálja meg azokat az „apró" sikereket. meg kell erősödnie. (Bár ez így nem igaz. milyen szerekkel kezelik a beteget! Pihenés. melyek kikapcsolják a tudatot. mit szeressek. Öröm nélkül. a kudarcokba. táplálékokat vonja meg magától. A beteg ráébred. Meg kell találni (vannak ilye­ nek) azokat a foglalatoskodásokat.A gyulladás akkor ölt testet. Következménye lehet sterilitás. Nézzük meg. fel kell állnia. amikor éppen azokat az inge­ reket. ágynyugalom. HERÉK .igaz ezek nem szívből jöttek -. De hogyan is erősödhetne meg. láz. Fizikai oldal: Gyulladásos folyamatai a mellékhere duzzanatával járnak. melyek leginkább stimulálnák határozottságát. el kell indulnia saját útján. Vizenyő. mit szerethetek. Antibiotikumok. Tarthatatlan ez az állapot: meg­ mondják nekem. Cukorinfúzió. Gyógyítása: Szigorú pihenés. borogatás. Tehát tudja: elérheti.

Nem akar kiadni magából. olyan a fogadj isten".Lelki oldal: (lásd meg: heredaganat) A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés. sajátossá­ gokkal rendelkezik! Megtalálhatók benne a női tulajdonságok is. melyik volt előbb: nem fogadták az adott örömöt. Erre igen egyszerű a válasz „amilyen az adjon isten. Igaz ez fordítva is! Úgy fog viselkedni környezetével. Ha pedig számára sem elegendő. hogy nem szívesen „fizet" érte. Herebetegségek akkor kezdenek kialakulni. és vi­ szont. partnere is hasonló típusú problémákkal fog küszködni. hanem az élet minden területére vonatkozik! Természetesen. hanem kötelességből adta. de akkor beszélnünk kell az érme másik oldaláról is. tehát akinek adja azt sem fogja maradéktalanul ki­ elégíteni. önzetlen adástól! Akinek adott. akkor. hogyan adna belőle másnak? Ezt a diszharmonikus viselkedést a beteg kiterjeszti az élet minden területére! A férfi elsődleges. Azt azonban képtelenség eldönteni. a „magok" elvetése! Ez nem csupán a nemi dolgokra. akkor válik a férfi hajla­ mossá a megbetegedésre. Nem szívesen fizet. ahogyan viszonyul a világhoz. ahogyan önmagával. amit mégis ad belőle. amikor valamilyen tudást. de itt meg kell jegyeznem: a férfi nem kizárólag férfienergiákkal. nagyon távol lesz az igazi. Amennyiben házasságban. Nem a kiváltó okot kell megkeresni! A gyógyulás útja pedig egy alapos beszélgetéssel kezdődik. Önmagának sem juttat örömteli gondo­ lataiból! Ha önmagának nem ad. (Most sem az egymás melletti elbeszélésről szólok!) 234 . és önmagához. Megbomlik a benne lakozó férfi és nő között lévő egészséges harmónia. vagy az imént em­ lített „magot". ennek pedig egyenes következménye. az érezni fogja. meghatározó szerepe az aktivitás. úgy fog viszonyulni szűk környezetéhez. akkor. nem önszántából. vagy valamilyen gátlás következté­ ben nem képes átadni. vagy nem adta. mert annyi csalódás érte már! Ezeken a csaló­ dásokon ne csodálkozzunk! Ennek így kell lennie! így kell történnie. hiszen önmagának sem ad eleget belőle. az öröm és a gondola­ tok átadása. Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait". vagy társas kapcsolatban él. és ekkor a kör bezárult. ismeretet nem akarja.

illetve. helyezze maga mellé! Kezelje környezetét ugyanolyan elbírálással. hogy maga elé. ha valamilyen egyensúly-eltolódás jön létre kiváltó tényezőként. Annyiban különbözik a két betegség. ne te­ gyem!? A herpesznek két típusa ismeretes: az ajakon valamint a nemi szerve­ ken jelentkező. semmilyen módszer sem tűnik sikeres­ nek. amely pontosan nem is azonosítható. Alkalmaznak bizonyos vírusellenes anyagokat. nem mint eddig! Fizikai tünetei: Nincs bizonyíték arra. Be­ tegséget csak akkor okoz. melyekre tudja a helyes megol­ dást. hogy a herpeszcs ajak. Hiszen ha nincs kivel. maga fölé helyezné környezetét. Tudnia kell. az eltérés csak látszólagos. valamint Cvitamint és helyileg kloroformot. Lelki gyökereik rendkívül hasonlatosak. és természetesen stresszhatás. mivel harcolni. A betegség égető érzéssel kezdődik. miszerint a vírus az ajakhámban él.Ahelyett. kenőcsben. tegyem. étert. majd kicsiny hólyagocskák képződ­ nek. fizikai vagy kémiai inger. amikor elgondolkodunk.és szájüreggyulladás ragályos lenne. amikor a kimondott vagy a ki nem mondott szavak legyengítik a terület immun­ rendszerét. Lelki jellemzői: Fő problémája: mondjam. s ez könnyen ért­ hetővé válik. s ez lehet hőmérsékletváltozás. vagy ne mondjam. mert más esetben nem okozna ilyen jellegű konfliktust. Ugyanúgy. Hatásos kezelés nem ismeretes. akkor maga a harc is értelmetlenné 235 HERPESZ . de olyan inger is. A tünetek között szerepel az égető érzés. Az ajakherpesz vissza-visszatérő herpeszvírus-fertőzések következ­ ménye. ahogyan az érem két oldala! Száj: az itt jelentkező tünetek akkor nyilvánulhatnak meg. mint önmagát. ezek felszakadnak s végül pörkösödnek. ráébredünk. de van olyan elmélet is. mennyire érezzük égető szükségét a harmónia visszanyerésének. Égetőek a beteg kialakult konfliktusai.

hiszen nem úgy. melyben a vírus gyökeret ereszthet. rossz időben hangzottak el. csupán az érem másik oldala! 236 . ezért semmilyen tünetet sem okoz. mert ott volt az ideje és a helye. nézeteltérést pedig nem igyekszik tisztázni.válik. Márpedig. de legalábbis rosszul megválasztottak. A szavak nem pusztán szavak voltak. melyeket (akár gondolatban is) szavakba öntött.tökéletes. Nem igyekszik. hogy megbomlott az egyensúly. hogyan kellett volna. védekezni a betegséggel szemben. sokkal inkább vádak és olyan érzelmek. Ennek oka abban keresendő. és nem azt mondta. ha harc van. A kimondott szavak következményeként akkor lesz herpesze. de észlel­ hető hatást nem fejt ki (mások véleménye szerint szinte mindenkiben jelen van valamilyen formában). és valamilyen blokkolás. Ha mégis jelentkezik a hatás. hanem valami egészen mást! Ezzel nagyon is tisztában van. Nem teremtődik olyan „termékeny föld". A lényeg: a szavak alaptalanok. Lényegét tekintve ez semmiben sem különbözik az előzőektől.mindkét ismeret jelen van! A kialakult helyzetben képtelen eldönteni. de ezek szinte minden esetben egyszerre jelentkeznek. amikor bizonyos dolgokat ki kellett volna mondani. Miért lesznek ilyen következmények? Mert nem volt alapjuk. és jelentős belső háborgást vonnak maguk után. ha ér­ zelmeit. hogy az immunrendszere . élni képes. A ki nem mondottak akkor okozzák a herpesz tüneteit. hiszen azt hiszi (tudja). vagy sem! Ekkor már teljesen mindegy mit tett . megerősödhet.ezen a területen . melyekkel igyekezett elnyomni a másik szabad akaratát. vagyis tudja mit. akkor mindkét fél . nem kellett volna kimondania! Nem kellett volna kimondani. érzéseit. Az ebből fakadó összeütközést. Miért bomlott meg az egyensúly? Két oka van. amit mondani akart.az előadó lelki állapota a döntő! Mit is jelent ez az égetés? A legtöbb emberben már jó ideje létezik a herpesz vírusa. vagyis megakadályozza a vírus kifejlődését. sőt még az ellenkezőjével is. az annak a jele. hibát megengedhetetlen hibát követett el. gondolatát. de elmaradt. helyesen beszélt-e.a hallgató szemszögé­ ből . ismerethiány miatt nem képes fel­ ismerni.

A gyógyulás útja: A betegre jellemző a probléma benntartása! Ennek egyenes következménye lesz a feszültségek felszaporodása ezek kordában tartása jelentős erőket von el. Ekkor már nem képes megfelelő. amit ne lehetne helyrehozni! A Fáma Antiherp ajakápoló krém hatóanyagai igen hatásosan kezelik a kialakult elváltozást. érzésekkel kapcsolatos dolgot mondott el. sebesítenek meg. • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érintett. Azzal a jelentős kitétellel. mint az elzáródott biztonsági szelepű kukta. ugyanakkor semmilyen mellékhatásuk nincs. Csupán szabadulni szeretne! Nem követett el bűnt. amit nem. az anyagi dolgokra vonatkozó sza­ vak jelenléte fedezhető fel. igenis kellene! • A száj jobb oldalán: munkahelyi. nem másoknak kívánt fájdalmat okozni. A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. Sokáig benn tartja a nyomást.A konkrét okokat a jelentkezésük helye alapján ismerhetjük és érthet­ jük meg: • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel. csak ontja magából. A beteg úgy viselkedik. Csökkenti a hólyagképződést és a felülfertőződést. hogy a szexuális szo­ kásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konf­ liktusok. és így is kialakul a herpesz). A természetes anyagokból álló krém elősegíti az egészséges állapot vissza­ nyerését. Ezt hirtelen kirobbanás követi. Már nem nézi. vagy éppen ellenkezőleg. igyekszik meg­ szabadulni. És ez jól van! Ebből a felismerésből következik: nem másokat akart megbántani. ami jelentő­ sen elősegíti a gyógyulást és a helyes megelőzést. (a betegség kialakulá­ sához sok esetben nincs is szükség a félelmen kívül semmire. a rövidebb gyógyulási szakasz rövidebb lesz. Ha a félelem csökken . • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások. pl. kit égetnek. elfogadható mederben tartani feltoluló indulatait. olyan hibát.: fizetésemelés fölösleges kérése.kevésbé hagy maradandó rossz emléket -. majd. Emellett a krém a megelőzésben is jelentős szerepet játszik. vagyis sokkal kisebb az újra kialakulás veszélye! 237 . a minél hamarabbi megsza­ badulás reményében „kiengedi" a felesleges gőzt.

mert nem tölthetjük minden időnket azzal. A vizelet sötét. daganat. Okai: kő. vese) A betegség mindkét síkon a „szennyező". Benn kell tartani a kiszelektált ismere­ teket . Az életfolyamatok természetéhez tartozik.(húgyhólyag) Fizikai tünetei: Gyulladásos folyamatainál (a jól ismert „felfázás") a vizelési inger gyakorivá válik. elesettséggel. feszélyezte. néha görccsel kísért vizeletürítés történik. és csak akkor kezdünk szelektálni és üríteni. meg tud­ tunk szabadulni! A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: elveszítette türelmét. a hólyagfal megreped. hogy nem azonnal . mert igen nehéz. és ha nem tud leürüli. Az alhasi fájdalmat hideg­ rázás. A folyamatosan termelődő vizelet a hólyagot robbanásig feszíti. Elfogyott a várakozáshoz. elodázni a szabadulást. nyugalomhoz szüksé­ ges lelki erő. amitől megszabadul. émelygéssel. A tudásanyag. megértenie.anyagokat -. annyira nyomasztotta.a veséből . Ha akadály van (vizelet-elakadás. hogy már „nincs ideje" tartalékolni. gyulladás. zavaros színű.vándorló. égető fájdalommal. 238 HÓLYAG . daganat. Másrészt igazodik ahhoz a ritmushoz. prosztata-túltengés. hogy fel tudjuk fogni: megszabadultunk. kiürítésre váró anyagok átmeneti tárolásához való helytelen viszony következtében alakul ki. Lefelé .akaratlanul hanem bizonyos idő elteltével ürülnek ki a szervezetből a felgyülemlett anyagok. csípős érzéssel járó. láz kísérheti. akadályokba ütközik. Az elzáródás következménye vizeletpangás. Lelki okai: (kapcsolódó fejezetek: kő. A szabad hasűrbe betörő vizelet hasi katasztrófát okoz. Azért történik így. hogy megvárunk egy bizonyos mennyiségű felgyü­ lemlett problémát. bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia. A sűrű inger mellett kismennyiségü. vagy alatt (húgycső) keletkezik. hogy megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól. vagy túl világos. úgynevezett „stop") a hólyag felett (húgyvezeték). valamint rákos folyamatok esetén egyértelműen kórjelzö a vérvizelés. vagy a hólyagban lévő kő. amikor már lényeges feladatnak érezzük. Előfordulhat lázadás.

szűk határok közé szorítja. A gát alapvető tulajdonságai közé tartozik a kordában. nem adhatja ki feszítő. Lelki oldala: Alvás.napközben . éltető erőt. hasznosat tanult megértett dolgaiból! Rá kell ébredni: a világ legtermészetesebb dolga kiadni a fe­ szültségeket.Gyulladás keletkezik a hólyagban. feszült állapota­ inkban nem töltődünk fel minden szinten. annak hátsó széle lebegni kezd a garat hátsó fala és a nyelvgyök között. pihentető ellazulás elé. A kivezető út: Újra fel kell fedezni. pl. másrészt amikor valamilyen elérhető cél kerül szemünk elé. hogy üresség keletkezzen. olyan üresség. Merjen beszélni problémáiról. a mederben tartás. tudatos. lelkiismeret furdalásunk van. Ez ennyit tesz: a lázadásra csak akkor kerülhet sor. hogy valami jólesőt vettünk magunkhoz. hogy jól esett az étel vagy sokat ettünk. nem szaba­ dulhat meg. amely alvó (esetleg eszméletlen) embernél észlelhető. s rendszerint hanyatt fekvő helyzetben lép fel. csak így. amikor valami ellen kell harcolni. ami jelentős hatást gyakorol ránk és elveszi erőinket. Fizikai jellemzők: Légzési zörej. a kilégzett levegő a lágyszájpad mögött az orr felé áramlik. miért pont vele történnek ezek az ese­ mények! A gyulladást minden esetben megelőzi a terület kihűlése. Akkor kezdünk lázadni. Olyan dolog ellen lehet küzdeni. Nyitott szájnál azonban a kitóduló levegő egy része a szájüreg. Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt. Ilyen áramlási viszonyok mel­ lett a lágyszájpad rezgésbe jön. szívjuk legin­ kább magunkba az új. mert a beteg azt érzi. amikor egyrészt túlzásnak érezzük az elnyomást. melyet a pozitív tapasztalatokkal kicserélhetünk. amikor teljesen ellazulunk. Ha a száj zárt. ezzel a cserével lehet elérni. pihenés alkalmával. Bizonyos fokú bűntudatunk van attól. A feszültségeket . s így egy sajátos hangjelenség jön létre. égető problémáit. más része pedig az orrgarat felé áramlik. örömtelit. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia. Ez 239 HORKOLÁS . Napközben. mennyi jót. A gátolt orrlégzés egyik jelensége.

a hasnyálmirigyben a LANGERHANS-szigetek. Miben mutatkozik meg ez? Elsőre furcsán hangozhat. tehát a PETEFÉSZEK és a HERÉK. de a beteg ragaszkodást mutat. szövetek működését szabályozzák úgy. valamint a NEMI SZERVEK. Hogy miben lehet örömöket. Bebizonyítja milyen erős. Oldódnának.lassú lefolyást. A gyógyulás útja keresztül fog vezetni azokon az apró örömökön. amelyek közvetlenül a véráramba jutva távolabb fekvő szer­ vek. kívánságait. szabadulást eredményez. CSECSEMŐMIRIGY. sikerélményt ébresztenek a betegben. hogy bebizo­ nyítsa: nincs ideje.alvási . TOBOZMIRIGY. A beteg nagyon hosszú ideig tartó lecscngési folyamat részesévé válik. Keletkezésük helye a belső elválasztású mirigyek rendszere. az élet nem engedi szabadon cselekedni.szakaszban képesek oldódni. nyugodtabbá tenni életét. hogy önmagát kell erősítenie. hogy eközben az anyagcse­ rében közvetlenül nem vesznek részt. A bonyolult rendszerben az agyalapi mirigy a „karmester". hogy szüksége van erre a „biz­ tos pontra". s a nc240 HORMON . kibúvót szolgáltat arra. csak az ellazulási . és természetesen meg is kell őket valósítania. A nap­ közben felgyülemlett feszültségek nappal nem. de bizonyos mértékig büszke bajaira! Büszkeség mutatkozik abban. az élete behatárolt. majd azokkal szembesülnie kell. azaz meg­ mutatja: mindezt képes elviselni. lehetősége jobbá. Ezek a kö­ vetkezők: AGYALAPI MIRIGY. (az elnevezés a görög „hormao = serkentek" szóból ered) Fizikai jellemzői: A szervezet egyes meghatározott sejtcsoportjai által termelt szerves vegyületek. Biztos pont lehet a „tény". azaz lassú feloldódást. MELLÉK­ VESE. Ez az önigazolás kiváló alkalmat. Ezek a mesterséges gátak fogják nyugodt légzését akadályozni. MELLÉKPAJZS­ MIRIGY. sikerélményeket tapasztalni? Azt a beteg nagyon is jól tudja! Elegendő felidézni szíve legrejtettebb vágyait. A többi belső elválasztású mirigyre hatást gyakorló célhormonokat választ ki. feloldódnának ezek a nyo­ masztó problémák. Annyi bizonytalanság tapasztalható nála. melyek nyugalmat.

241 . Az igazi egyensúly kialakulásához szükség van a célok elérésébe vetett hitre. és képesek leszünk azt átélni. ágynyugalom. női (és még sorolhatnám) hajtóerők. Fő tünetei: láz. hidegrázás. Lelki oldala: (lásd még: tüdő. mellyel elérhető közelségbe kerülnek vágyaink beteljesülései. Asztmás és allergiás állapotokban is felléphet. Fertőzések következményeként létrejövő légúti megbetegedés — de okozhatja egy­ szerűen meghűlés. és a hajtóerőre.gatív visszacsatolás elve alapján serkenti vagy gátolja azok működését (lásd agyalapi mirigy). Lelki jellemzői: (lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztása mirigyek) A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi. légcső) Lázad azon erők ellen. A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel. hogy azt kitűzött örömteli célt el tudjuk érni. esetleg csak hőemelkedés. nehézlégzés. életkedvet. Irritálja az a tudat. Bízunk benne. gőzölések. amikor bizonyos dol­ gainkkal (vagy a velük való szoros kapcsolattal) megbomlik a helyes viszony. hogy valamin változtatni kellene. melyeket magába lélegez. köhö­ géscsillapítók adása. lázcsillapítás. Gyógyítása: Antibiotikumok (ez az oki kezelés) és tüneti kezelésként köptetők. a hörgők nyálkahártyájának gyulladása. utóbbi igen komoly fulladá­ sos rohamokkal társul. köpetürítés. de még nincs bátorsága megtenni. energiák egyensúlyához. köhögés. súlyos formáiban a kisebb hörgőket a váladék teljesen eltorlaszolhatja. HÖRGHURUT Fizikai jellemzői: Tüdőfolyamat. a bizalomra. vagy izgató gázok belégzése is. illetve erőt akar be­ lőle meríteni. Ezek az érzések adják azt a belső tüzet. mellkasi fájda­ lom.

csökken a regenerálódás. reális vágyairól lemondva vegetál.A betegég folyamata: • Kialszik a megújulás kedve. hogy majd megoldódik magá­ tól. Vágyat ébreszt és lázadni fog. A beteg azonban tovább dolgozik. megélt tapasztalatokon alapszik! Amikor nem tud dönteni. nem lát. Elodáz. Azért rohan. A döntésekhez szükséges. de közben nagyon rosszul érzi magát! Nem gyűjt lelki erőt élete megváltoztatásához. nekünk nagyon aktívan részt kell vennünk benne! Olyan légkört kell teremteni. amitől rögtön amnéziás lett és elfelejtette azon képességeit. A légzőszervekben (és csak ott) meggyengül az immun­ rendszer.a biztos pont a tudása. amiért küzdhetne. Ez. abban reménykedik. • Erőiről. Természetesen ennek egyenes következménye. mert lényegét tekintve az égvilágon semmit sem tesz! Semmi érdemlegeset. me­ lyekkel eddig élt! Elveszített valami fontosat és ez természetes vágyat ébreszt valami új után. az a tudás. de inkább alul­ értékeli tulajdonságait. továbbra is „rohan" valahová. kibúvókat keres). tegyen érte! 242 . sőt elengedhetetlen a biztos pont. mert valahol elveszítette azt a vágyat. Vagy túl-. hiszen valahol beépült hétköznapjai közé a lustaság. ami valós. Azért „választja" a lustaságot (persze ráfogja. hogy elérje. Azt akarja. mert azt hiszi. nem talál megfelelő célt. hogy erőt vegyen magán. biztosak lehetünk benne. hogy az változzon! Az elengedés. tisztulás képessége. hogy nem. képességeiről. hogy akkor meg­ ússza az önálló cselekvést! Abban bízik. nem hagyja. a hagyás helyett a görcsös akarást választja. hogy in­ kább valaki más döntsön helyette (s ez irritálni fogja). hogy nem értékeli saját képességeit a megfelelő módon. hogy az életünk változásai elé került akadályok elhárulja­ nak! Mindent összevetve elmondható: sorsának alakulása kicsúszott keze közül. Ahhoz. szíve sze­ rinti lépések helyett latolgat. de ami ennél sokkal lényegesebb. hogy az „értéktelenebbeknek" túlzott jelentőséget tulajdonít! Sokáig halogatja a döntő lépések megtételét! Az átgondolt. hogy életünk „magától" vál­ tozzon. Kezd ki­ fejlődni a betegség. meghatározót nem cselek­ szik! Az alábbi okok hozzák létre: Nehezen tud dönteni! Nehezen tud zöld ágra vergődni.

amely a vesék által kiválasztott vize­ letet tárolja. harmonikus tüzet ébreszt. inkább csak idős korban fordul­ nak elő. ezek gyógyításában kizárólag műtéti eljárás jön szóba. hitét táplálják.A gyógyulás útján észre kell venni és értékelni szükséges az apró sikereket. mely célzottan a fertőzés ellen irányul. melynek lényege a me­ dencefenék izomzatának hirtelen kialakuló görcsös állapota. A hüvely rákos megbetegedései ritkák. azzal a beteg tisztában van! Alapul kell venni azokat a lemondás. melyekre annyira vágyik. kényszer) következtében hüvelygörcs léphet fel. 3dl. melyek önbizalmát. Ám ha a vizeletvczetékben akadály keletkezik a tágulás folytán. Meg kell ezeket élni és a belőlük felszabaduló energia új. szégyen. kifekélyesedések. 243 HÜVELYBETEGSÉGEK . gyakran viszketéssel. Gyógyítása: Helyi és általános kezelés. Fő tünetei a folyás. Lelki jellemzői: (lásd még: hólyag) HÚGYHÓLYAG Fizikai jellemzői: Gyulladásos folyamatait kórokozók idézhetik elő. Mindezt alhasi húzó érzés kísérheti. amelyet égető fájdalom kísér. Fizikai jellemzők: A húgyhólyag izmos falú tömlő. hihetetlenseg fiókjába tett közeli. Hogy melyek ezek. s ez vizeléskor még fokozódik. elérhető dolgokat. baktériumok és gombák elsősorban. ami a sze­ retkezést lehetetlenné teszi. és időszakonként üríti. ennek hátterében azonban mindig fellelhető a hü­ vely öntisztító képességének meggyengülése. Normál befogadó képessége kb. befoga­ dóképessége túllépheti a 6 litert. Gyulladások. avagy lelki okok (félelem. a hüvelynyálkahártya élet­ képességének csökkenése.

A nő lelki jellegzetessége alapvetően a befogadó. Ennek a ténynek lesz igen jelentős szerepe a gyógyulás folyamatában. Gyulladás alakul ki. A konkrét ok most lényegte­ len. feloldatlan probléma lép fel a férfi-nő kapcsolatban. Megjegyzem a lázadás csak akkor alakul ki. A férfi örömet ad neki. Ez az egyik hely. a mostani tapasztalatokra.helyzet ellen. örömöket. vagyis tudatosodik a probléma . A tűz. a helyzet kulcsa. Ez szellemi-lelki síkon ennyit tesz: érik ugyan kellemetlenségek a „partnerrel" kapcsolatosan. A befogadás helye szellemi síkon is megegyezik a hüvellyel. így világossá válhat. amikor elméjével nem a jelen pillanatra.és a megoldása és ezek alapján cselekszik. Amíg a kapcsolat (ha van) olyan stádiumban van. érzései ellenére cselekszik. Befogadja az ismereteket. mintegy a teremtő. de csak arra tud gondolni. csak ez számít: tudása. újat hoznak. a probléma megbeszélése. de helyette egészen mást tesz. hogy örömet talál benne. vagy azon érzelmeire. ahol a nő valamit befogad. Védekezik. tudja a megoldást.a lelki alapokra is. hozhatnak életében! Ezekből az örömet okozó „dolgokból" aztán létrehoz egy egészen új „életet". amikor konf­ liktus. a figyelmes­ ség más megjelenési formáját tükrözi vissza. nem történik semmi.Lelki háttere: (lásd még fehérfolyás) A női test felépítése az anatómiát is alapul véve arra teremtetett. miért éppen itt alakulnak ki betegségek. hiszen a szervezet felismeri azokat és védekezik ellenük. feldolgozni. a nő pedig ezt alapul véve. amikor lázad a kialakult . amit a férfi ad. amikor ismeri. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a különböző megbete­ gedésekben. a bekerülő „anyagok1' nem képesek káros hatást kifejteni. vagy épp ellenkezőleg. melyek örömet. hogy „dolgokat" befogadjon. Görcsök alakulnak ki. A 244 . Amikor tehát hüvelybeteg­ ségekről beszélünk. mégpedig úgy. és képes tanulni belőle. Nem szeretné befogadni a férfit. mint immunrendszer. hogy visszaállítja a har­ móniát. vélt vagy valós sérelemre figyel. de ezt képes megérteni. de megteszi.túlmutatva az utódok létrehozá­ sán és a szexualitáson . átalakítva a gondoskodás. meg­ oldása helyett a betegséget választja. befogadja a férfit és azt. hogy ne kelljen befogadnia semmit. figyelembe kell vennünk a lelki jelenségeket is. Azon dolgokat.kellemetlen . Ez vonatkozik . melyek megcáfolni látszanak vágyait. hanem valami régi. hi­ szen a testi betegségeket minden esetben megelőzi a lelki „elváltozás". Az egészséges befogadás.

Az öröm meg nem élésének képes­ sége életének minden területére hatással lesz. elemezni. kellemetlen élményeire. amely az érzékszervekkel együtt a külvilágban és a test belső környezetében uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni. túl halad magán az aktuson. a fizikai befogadáson. a szellemi édesség). Működése alapján pedig egyrészt megkülönböztetünk érző. melyek háló­ zatokat. (Amiként a „gonosz" ember nem érti a szeretetet. a szeretet forrását. (Gyakran figyelhető meg az alábbi tevékenység: a szomorú. túl lép. Alaktani szempontból központi és környéki idegrendszerről beszé­ lünk. Görcsös ragaszkodás. hogyan tehetjük könnyebbé a szervezet öngyógyító mechanizmusainak dolgát! Itt is ki kell emelni. ahelyett. mint a rossz.kétségek megjelenésekor felidéződnek az átélt élmények. ezeken terjed a központból kifelé. másreszt — a tudattal való összefüggés alapján — beszélünk szomatikus és vegetatív (a tudattói függetlenül működő) ideg­ rendszerről.és mozgatórendszert. Az idegrendszer alapegységei a neuronok. vagy görcsös tenni akarás jellemzi. hogy örömtelenségről beszélhetünk az adott területen. és a létfenntartás szempontjából célszerű döntéseket képes hozni. IDEGRENDSZER Fizikai jellemzői: Idegszövetből felépülő szervrendszer. vagy oda 245 . Lecsökken a jó tapasztalatok száma.) Ez a jelenség itt is jelentős szerephez jut. a kedvesség. úgy ezeknek a baktériumoknak is használhatatlan a cukor. szeretetéhes ember az édességgel igyekszik kielégíteni hiányát a cukorbeteg nem képes örülni dolgainak. mint az öröm. hogy elengedne! A gyógyulás útja: Nézzük meg. az idegsejtek. hiszen másra sem tud koncentrálni. Emlékezzünk arra. amiként az ördögnek kerülendő a szentelt víz. melyek hatás­ sal lesznek jelenére. pályákat alkotnak. Ez röviden ennyit tesz: erősen lecsökken az öröm megélő képessége.

Isiász: A csigolyaközti porckorong elfajul. alkohol. A reszketés hátterében a félelem áll. Az ideggyulladáskor: fellázad a. Elzárkózik a zavaró ingerek elöl és ezt csak a csökkentett ingerbevitellel érheti el. Sorvadáskor az (szklerózis multiplex. szétzilálódik. mely lesugárzik az alsó végtagba. cukorbetegség szerepel a hát­ térben leggyakrabban + fizikai behatások. kidomborodik. A zsába ideggyulladás: baktériumuk méreganyagai. Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek. mi ellen. hogy nem marad ideje a feltöltődésre és a nyugalomra. Hirtelen kezdet jellemzi: deréktáji fájdalom lép fel. B1 és B 1 2 vitamin hiánya. elképzeléseihez.(attól függ.. kötöttek. figyelmeztetések érzékelése. lásd ott) idegszálak pusztulnak. hideg stb. kémiai és/vagy elektro­ mos változások révén. A deréktáji izmok fájdalmasak. fémmérgezések (ólom).. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet. A „kötötte az ebet a karóhoz" viselkedés következménye. Mintegy elsorvasztja ér­ zékszerveit. sugárzott információk. Ez annyit jelent: oly sokáig ragaszkodik eszményeihez. és nyomást gyakorol a megfelelő ideggyökre. hogy hol van a gyulladás. szervezete által keltett. amit a „körülmények" és önmaga hozott létre. Lelki oldal: Az érző oldal feladata az ember környezete. ellen. ki akar bújni a..befelé idegingerület formájában az információ. a beteg mozgá246 IDEGZSÁBA . Fizikai jellemzői: Legismertebb kórformák az arcidegzsába és az ülőidegzsába (isiász).. Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges életnek.) Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma. sérül. A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a megfelelő reak­ ciók végrehajtásához adnak impulzust. alól.

sában korlátozottá válik. Az elégedetlenség és a kielégítetlen vágy szítja fel a lázadás szellemét.önkifejezési nehézségei támad­ tak. hogy a probléma hátterében lelki tényezők állnak. Me­ rev. félelem a nagyobb moz­ dulatoktól gyorsan kialakul. és ennek következ­ ménye lesz . elfajult porckorong-részt eltávolítjuk. B-vitaminok. Így a partnerkapcsolatban. tehát harcol ellenük. 247 IMPOTENCIA . késszerű fájdalom vág derekába. ahol a legégetőbb a probléma . ám a kiújulás így is gyakori. izomlazító szerek. jellemzően a jobb vagy a bal comb hátsó felén sugárzik lefelé. köhögéskor vagy tüsszentés esetén elviselhetetlen. hajolni s főképp. Merev kényszertartás. fájdalomcsillapítás. Lelki oldala: Azon a területen .a megromlott közérzet. melynek egyenes következménye: egyre kevésbé veszi észre az eredményeket és ezek a kielégítetlen vágyak fo­ kozni fogják az elégedetlenséget. melyekkel nincs megelégedve.ahol jelentkezik . Harcol a zavaró tényezők ellen. felegyenesedni képtelen.az ember nem tudatosan rossz . A fájdalom és a gyulladás mindig féloldali.különösebb terhelés nélkül lehajolt. hanem valami. majd már képtelen volt felegyenesedni.ajánlott összevetni az adott testrészek jelentésével. A gyulladás ott fog kialakulni. valaki ellen harcol. Rosszul. hogy . apróléptü járás. helyileg kenőcsök és lidocain befecskendezése. Fizikai jellemzői: A kielégüléshez vezető szeretkezésre való képtelenség a merevedés hiánya vagy részleges volta miatt. előrehajló testhelyzetet vesz fel járása nehezítetté válik. Nem önmagáért. Gyakran a beteg arról számol be. Gyógyítása: Gyulladásgátlók. Alapos vizsgálattal felderíthető. Sokszor műtétre kerül sor: a kidudorodott. nincs belenyugodva. óvatos. és e közben elmulasztja észre­ venni a sikereket. gyakran az alszárba. Ez utóbbi pedig egyenesen elvezet a gyulladásos folyamatokhoz. diszharmonikusan él.

így nem is találhat mást-állandósítják sőt éltetik a fájdalmat. vagy a tetterő. meríthetnek. A különböző lelki okok. Ide sorolhatjuk nőknél a hüvelygörcsre való készséget. a frusztrációt a társa gerjeszti. balesetek. de inkább az a jellemző. Depresszió: (lásd még ott) Mint arról már szóltam. Ez a kerülés pontosan úgy fog viselkedni. hogy aki érintett. a drogok és az alkohol élvezete. Lelki jellemzői: Kialudt a testi-szellemi vágy. Nem képes olyan dolgot adni partnerc­ nek. a teljesítmény hanyatlása. félelmek és bűntudatok. Ezt természetszerűleg nem csupán a szexuális vágyra. szorongások. teljesítési kényszert. hogyan jön ki belőle. a nikotiniz­ mus. éppen azok mellett. kudarcokkal teli dolgok kötik le. a magas vérnyomás betegség és a kezelésére használt gyógyszerek.házasságban felmerülő problémák. a depressziót kiváltó okok között elsődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak. hogy nem meri elhinni. de ezzel még nem kerülünk közelebb a megoldáshoz. melyik is volt korábban: a szexuális vágy csökkenése. elfogadni: bizony vannak értékei! Folyamatosan elmegy értékes dolgai mellett. Nagyon fontos. Kicsinek tartja magát. amely idevezet. miként jutott idáig és. melyek táplálhatnák életkedvét. a depresszió. amelyek mint tényezők szerepelnek az impotencia kialakulásában. hogy figyelmét a fájdalmas. hogy értelmetlen lenne bár­ melyiket kikiáltani bűnösnek. melyből a társak is tanulhatnak. A pszichés eredetű impotencia mellett a tudomány számos organikus (szervi) elváltozást is felsorol. de ide vezetnek a gerincvelősérülések. filozofálgatni azon.mást nem keres. 248 . Lehetne gondolkodni. Ilyenek a cukorbetegség. környezetének. és a frigiditást is. hanem az egész életre vonatkoztatom. A továbbiakban részletesen tárgyaljuk azt az utat. de annyira együtt jelentkeznek. belső tüzét! A sorozatos kudarcélmények. így is összegezhetnénk: a működési zavart. A fájdalmat — hiszen oly sokat tapasztal belőle — igyekszik minden körülmények között elkerülni. mindenféle pszichiátriai szer alkalmazása. vérszegénység és egy sor urológiai betegség is.

amikor a nemi szerv­ nek semmilyen elváltozása sem mutatható ki. egy átmeneti működési. a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy ma­ guktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó tényezőnek! Vegyük ezeket sorra. 249 . és így sikertelennek bizonyult. sikerül. Ellenben levonta az ellenkezőjét: tessék. merevedési zavar. amikor megbomlik a harmónia az inge­ rek érzékelése és a válaszok között. és az esze. Ezt pedig a feszültségek. melyen nem jut át semmilyen energia és másfajta tapasztalat. elhamarkodottan félelmek jönnek létre — sokkal mélyebb érvényű tanulságot von le. s ezt követően az érrend­ szer is szűkülni fog. Ebből az élményből aztán általános következtetéseket von le! Mivel csak féligmeddig ismeri a tünet kialakulásának körülményeit. hogy nem vizsgálta meg szíve vágyát. már megint nem sikerült! Ezek után könnyen érthető.mint egy hatalmas. érrendszer) A betegségek. pillanatnyi fellobbanásai után ment. Szervi okok: (lásd még idegrendszer. az elnyo­ mott vágyak háttérbe szorításának következtében fellépő életerő-hiány okozza. a kudarcért sokkal többet. energia­ befektetéssel végezte azokat. Érrendszeri eredet szerepel. létreho­ zott dolgaiban csalódott. Bár ez nem tudatos cselekvés. hogy másként történjenek az események. semmit sem tesz. áthatolhatatlan fal. Egyéb kórképek esetén Akkor is kialakulhat a csökkent teljesítőképesség. A rossz tapasztalatok kialakulásánál jelentős szerepet játszik az ilyen negatív élmény. amikor a beteg az eddig megtett. miért fogja vissza magát és miért nem fektet be újabb energiákat. biztosan máskor sem fog! Annak érdekében. hogy ide már nem jut elegendő. így nem is akkora kedvvel. hogy egy más fajta betegség fennállása miatt a szervezet annyira takarékoskodik az energiaforrásokkal. gerinc. hogy: ha szívvel-lélekkel cselekszem. Ezek a fellángolások pedig nem a lelke mélyéről gyöke­ reztek. Hiszen sok esetben úgy kezdett új dolgokba. Előfordul. Beszűkíti saját életterét. Ellenben másért. Ha egyszer nem sikerül. Ebből pedig azt a következtetést nem vonta le. Mivel nem onnan indultak. Idegrendszeri eredet van jelen.

mellyel a kívülről betolakodó. a szövetekbe hatoló idegen nagymolckulával szemben. Ezt testünk leghatásosabb védekező mechanizmusa hajtja végre. minden áron. stb. melyekből kiderül: az ember igenis képes arra. kívánalmait tartsa elsőrendű feladatnak. Ez a siker nyugalmat. epesavak) képesek a betolakodók megsemmi­ sítésére. Ám ha e védőgátakon valamely kórokozó mégis képes áthatolni. hogy lemond az összes öröméről. ami elengedhetetlen része a gyógyulásnak. azt hiszi. Itt most lényegtelen az.a saját célkitűzéseit. hogy az adott. Hiszen úgyis csak akkor képes „megfelelni". A külvilág ártalmai ellen való védettséget elsősorban a fizikai határ­ felületek biztosítják. amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét. amit kitűzött önmaga elé. hogy elsősorban másoknak kell megfelelnie. gennyedés. megfelelő körülmények között teljesíteni tudja azt. s fehérvérsejtjei a beha­ tolás helyére sietve elpusztítják.fertőző betegsé­ geket okozó mikroorganizmusok vagy az ezek által termelt mérgek támadásának ellent tudunk állni. Egy képesség. Függőségek: (lásd még alkoholizmus) A gyógyulás útjának keresztül kell vezetnie azon felismeréseken.egyelőre . önbizalmat biztosít. jelentősnek tapasztalja. ha megoldotta ezt a roppant nehéz fela­ datot. ha már ugyan­ annyit önmagának is adott. bekebelezik a támadókat . csak úgy lehet újra boldog. energiáját az alapbetegségre fordítja.a gyulladás jól ismert helyi tüneteinek (vérbőség. így a bőr és a nyálkahártyák által termelt váladékok (pl. gyomorsav. 250 IMMUNRENDSZER . erőt. hogy mekkora a probléma.) kíséretében. akkor lép működésbe a szorosan vett immunrendszer. Ekkor képes lesz feladni azt a téves elképzelést. Tehát mindenképpen . Ennek a „belső" megfe­ lelési kényszernek köszönhetően csak a harc fog szeme előtt lebegni.Ez leginkább akkor fordul elő. tágabb értelemben véve a szer­ vezet válaszát minden. ő nagynak. Fizikai jellemzők: Az immunitás védett állapotot jelent. verejték. még annak árán is.

hiszen általa sokkal közelebb jutunk a kérdés megválaszolá­ sához. A nyiroksejtek a sejthártyájukba beépített molekulák segítségével ismerik fel az idegen anyagokat. amely ellen ne létezne megfelelő­ en felfegyverzett nyiroksejt. hogy az immunitás ezt jelenti: védettség. a csontvelőben képződnek s a véráram útján jut­ nak el a nyirokszervekbe (nyirokcsomókba. s vele megegyező sejtek sokasága fogja előállítani a megfelelő ellenanyagot. Lelki oldal: Javaslom. Teljes mértékben egyet tudok vele érteni! Gondolkodjunk egy kicsit hangosan! Lelkileg mikor vagyunk a legbiz­ tonságosabb. Albert az imént azt fejtegette. Normális körülmények között az immunrendszer a szervezet saját alkotóelemeit nem támadja meg. Ninesen olyan fajidegen. Ez csak abban az esetben jön létre. ismételten vonjunk párhuzamot a testi és lelki jellegzetessé­ gek között.Ha ez a védelem sem bizonyul elegendőnek s a kórokozók inváziója fenyeget. A tűz egyen­ súlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer. megelégedett­ ség jár át bennünket. Ám ha e védekező mechanizmusok valamelyike meghibá­ sodik. ami pedig harmonizálja a belső tüzet. melyek pontosan őrzik az idegen anyag felismeréséhez és felszámolásához szük­ séges korábbi információt. nagymolekulák. legvédettebb állapotban? Amikor teljesen tökéletesnek. akár magából a szerve­ zetből. lépbe). de vész esetén osztódni kezd. 251 . amikor az örömet meg­ éljük és megtapasztaljuk. Erről védelmi rendszerek sokasága gondoskodik. származzanak azok akár a külvilágból (mint pl. baktériumok. tapasztal­ juk a világot. vírusok). egésznek és kereknek érezzük. mely a testfolyadé­ kokban keringve pusztítja el a támadókat. Egy-egy nyiroksejt csak egyféle ellenanyagot képes termelni. Mozgó­ sításuk innen történik. akkor egy másik. még magasabb szintű rendszer lép működés­ be: a nyiroksejtek ellenanyagot termelő munkája. A támadás után emléknyom-tartó nyiroksejtek maradnak fenn. A nyiroksejtek volta­ képpen fehérvérsejtek. Ennek következtében békesség. mint például a daganatsejtek. mandulákba. akkor az immunrendszer a saját szövetekre fog támadni és autoimmun betegség alakul ki. életet veszélyeztető nagy molekulájú anyag.

• Elegendő számú katona áll rendelkezésre a kijelölt helyőrségekben specializálódva egy-egy területre . Lelki oldalról megközelít­ ve: az önbizalom a megélt örömökből és a sikerélményekből táplál­ kozik.kellő harci szellemmel.azokat nem osztja meg . melynek alapján megkülönböztetik. Amikor lemond elért sikerei jelentőségéről . ha az állam őket partnernek tartja. neki mi az értékes. A harci szellemnek. a lehetőség önmagában semmit. jelentő­ ségük tudata. mit szeretnénk el­ kerülni. akkor lehetőséget biztosít. felforgató eleme­ ket. Ha nem érzik fontosságukat és megbecsültségüket. Emlékszik hibáira. megbecsüléshez szorosan hozzátartozik a kifejezésre juttatott meg­ becsülés: az állam megad nekik minden szükségeset. És ezek a pozitív emlékek erőt. Ehhez a . pihenési lehetőség formájában. a katonák jó lelki beállítottságának szükséges és elen­ gedhetetlen része. értékesség kinyilvánításával jó. felismerik a veszélyes. amennyit kifejezésre juttatnak belőle! 252 .akkor a katonáiban sem alakul ki fontosságuk. Ez csak akkor lehetséges. amikor a test. Ha tudjuk. megfelelő légkört te­ remt és a „katonák" megszületnek „maguktól"! • Ők rendelkeznek azzal a megfelelő tudással és ismerettel. Az államnak tudnia kell. önbizalmat adnak az elkövetkezendő kihívások megoldásához. hogy a védelmi rendszere a lehető legtökéletesebb legyen? • Megfelelő legyen a határvédelem a bőrön és a nyálkahártyán. mit szeretnénk elérni. Ha az állam érzi katonái szükségszerűségét. A tudás azonban önmagá­ ban annyit ér. fontos. Gondoljunk csak bele: a felszerelés. érzi az egészséges a veszélyeztetettséget. hogy értelmes cél érdekében harcoljanak. ki nem illik oda. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a viszonyítás képessé­ ge. de ami sokkal fontosabb: emlékszik arra. akkor képesek vagyunk megteremteni az ideális helyzetet.Újra vonjunk párhuzamot az immunrendszer és például az állam kö­ zött. az állam jó. A célt pedig akkor tartják értelmesnek és követendőnek. és mit kíván elkerülni. hogy tudják. alkal­ mat teremt a megfelelő számú katona megszületéséhez. illetve annyit ér. hogyan oldotta meg a problémákat. amennyire élnek vele. nem születik meg. Az állam a megbecsülés. Mi kell hozzá. és tudjuk. vagy elalszik egészséges tettvágyuk. egészséges önbizalommal rendelkezik. jó minőségű táplálék. ismerniük kell a helyi lakosságot. kiegyensúlyozott háttérrel.

a test felszínén. jelenlegi erőnkhöz mérten támo­ gatjuk „harcoló alakulatainkat"! Támogatjuk azzal. amelyek egy része helyhez kötött. Ezt az utánpótlást biztosítja a Yacca. de ami legalább ennyire fontos. (autoimmun betegség!) Lehetséges. hogy most megkeressük. • A kiváló infrastruktúra — a keringési rendszer —. pl. hogy az iménti sorokat vonatkoztatni kell a saját éle­ tünkre. amit tehetünk: erőnkhöz. és a nyálkahártyák szintjén zajlik. stabil hátország. Itt kiemelem: emlékezni kell hibá­ inkra. Szembefordul. élethelyzeteinkre. hogy olvasás közben nem sikerül párhuzamot vonni és megérteni: olvasd el az egész idevonatkozó részt! Az egészet látva meg­ érted az immunrendszer lényegét! Annyit kell tenni.• Szükséges a jó. Ehhez a hathatós védekezéshez szükséges a megfelelő utánpótlás. A kudarcokat. és amit soha ne felejtsünk: hogyan fogunk. ahol megőrzésre kerülnek az előző támadások jellegzetességei. hogyan kell más­ ként cselekedni! Könnyen belátható: amennyiben a hadsereg nem kap elegendő mennyi­ ségű. Ezek a falósejtek (fagociták). 253 . • Archívum —tudás —. amelyből az állam elegendő szá­ mú/minőségű katonát képes mozgósítani. mérgeket. és fenntartója ellen fordul. ép lé­ lek. amelyek magukba kebelezik. az emésztőrendszerben. és figyelmét az elérendő célra fordítsa. Itt szintén előtérbe kerül az önbizalom és az imént vázolt tényezők. teszi lehetővé. elégedetlenség ütheti fel a fejét. mint a fájdalmában ön­ magába harapó kutya. öröm! Golden Yacca: Állandó jellegű. Ebből tudnak következtetéseket levonni az esetleges későbbi támadásokkal szemben. Ép test. A gyógyulás útja: A legtöbb. hogy katonáit eljuttassa a veszélyeztetett területekre. megtaláljuk. felfalják a testidegen részeket (baktériumo­ kat). sikertelenségeket. aminek át tud­ juk magunkat adni. megfelelő minőségű támogatottságot. a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben. hogy az útból eltakarítsa a ro­ mokat és az akadályozó tényezőket. Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei.

Idézőjeleztem a hiányzó szót. mely gyakran a szegy­ csont mögött jelentkezik. A bevezető borzongást és rossz közérzetet hirtelen kitörő. izomfáj­ dalmak (főleg végtagfájdalmak) kíséretében órák alatt súlyos elesettség alakul ki. vérbőek. mellkasi fájdalom lép fel. fertőzést okozó vírusokkal szem­ ben nem tud és nem is akar védekezni. mint (általában) az eddigiek. addig az influenza esetében az ember a „hiányzó" belső érté­ keket igyekszik pótolni valamilyen külső „értékkel". Ez a befelé fordulás nem állandósul. A szerben lévő anyagok másként közelítik meg az immunrendszert.és B-limfociták.kihűlés'" előzi meg. torokfájásról. magas láz követi. Csakhogy míg a meghűlés esetében a figyelem középpontjában marad a belső érték. valamint köhögéscsillapítók és bő folyadékbevitel. csak nem képes őket 254 INFLUENZA . hogy a külvilágból érkező.. kábultság. A szer hatására fokozottan képződnek a fertőzésekkel szemben védő T. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet vállaló T-limfociták (spe­ ciális. s ezek hatékonyan gátolják a kóroko­ zók szaporodását és támogatják az immunrendszert. hiszen nem a kóros folyamatok ellen hat­ nak. Gyógyításában elsőrendű az ágynyugalom. hányinger. Fizikai jellemzői: Heveny. Fejfájás.más része a vérárammal és a nyirokkeringéssel vándorol a veszélyezte­ tett helyek felé (sérülések. orrdugulás. Nézzük konkrétabban: kialakulásában nincs jelentősebb különbség a meghűlés és az influenza között. Hasonlatos ez a depresszióhoz (lásd ott). Lelki tünetei: (lásd még fertőző betegségek) A betegben kialvó életkedv oly mértékben csökkenti örömmegélő képességét. hiszen valójában ott vannak ezek. gyulladások és más jellegű kórfolyamatok). a garat és a kötőhártyák belövelltek.mintegy vezérkari főnök. kínzó köhögésről pa­ naszkodik. Mindkettőt a . Az orca kipirul. járványos fertőző betegség. hanem a szervezet természetes védekező rendszerét támogatják igen hatásosan. továbbá a fájdalom. védő fehérvérsejtek) hatékonyságát.és láz­ csillapítás. érését támogatja . száraz. A beteg nátháról. de ez az állapot átmeneti.

Ez a helyettesítés pedig lehet akár az is. Ugyanez az influenzánál egészen másként fest. mire van szüksége. és nem is igaz! Érték és értéktelenség mindig egyenlő arányban töltik ki életünket. sokszor egészen más lelki állapotban vagyunk és nem vagyunk hajlandó­ ak ezt tudomásul venni. akkor nincsenek is! Nyilvánvaló. súrló­ dás lép fel. Ekkor még . csőszerű. Az ínhüvelygyulladás a megbetegedett terület fájdalmas duzzanatával jár. A kórkép gyakran támad a kézen. de inkább keres valamit. könnyű elcsúszást biztosító hüvelyek. Kész. vizenyő. Az előzményekben nem fertőzés szerepel. Igaz. és c területeken súrlódáscsökkentő alagutak veszik körül őket. hogy magáénak tekinti a kialakult közhangulatot! Magáévá teszi. gépírónőknél.azzal sincs tisztában: van-e valamilyen problémás élethelyzete. gátolva. tudja mi váltotta ki. mozgatáskor finom sercegő hang hallató. A beteg tisztában van azzal. tönkretéve az ujjak írnom mozgásait. a száraz. ha nem látja. amivel helyettesíteni tudja. hogy nincsenek értékeink. így zongoristáknál. hogy a kialakított eszméje ellen fel fog lázadni. nyomásérzékenység kíséretében. tényként fogadja cl: semmi baj! A betegség azonban mégis azt mondja. Nem egy természetes dolog azt hinni. gyulladásos felrakódások miatt dörzsölés. nem veszi észre. ÍNHÜVELY 255 . s közben tisztában van annak hiábavalóságával! Eltérés mutatkozik a jókedvben is. fe­ nyegetve ezzel pályafutásukat. és az érintett rész mozgáskorlátozottá válik. A beteg csatornában szűkület keletkezik. A betegség rendszerint meg­ erőltető munkát követően alakul ki vagy finom kézmozdulatok igen nagyszámú megismétlése esetén. A meghűlésnél tisztában van rosszkedvével.sok esetben . azt mutatja: van! A gyógyulás bekövetkezik „magától"! Pihenjünk meg és végre gon­ doskodjunk magunkról! Fizikai jellemzők: A végtagok hajlási helyein az inak leszorító szalagok alatt futnak.felfedezni! Azt hiszi.

kibúvókat. eset­ leg növeljük. hiszen eddig az ellenkezőjére volt csak példa. A hibák következtében okolni fog másokat. Ismernünk kell azokat a természetes korlátokat. melyek eddig védték. merre van a menekülési útvonal. Sebészeti úton kezelve bemetszéssel gyógyíthatjuk. görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember munkásságát. Lelki háttere: Ahhoz. A területbe gyulladásgátló injekciókat lehet befecskendezni.Gyógyítás: El kell tiltani a megerőltető munkát. A szemben álló csontrésze­ ket (az izületi tokon kívül) hihetetlen erejű rostos kötegek. hogy rugalmasságunkat. Mindez gyulladást eredményez. A gyógyulást mindenképpen elősegíti. hova vezetne az észnélküli szabadság. szükségünk van egy fajta határra. nyomasztó. hajlékonyságunkat megőrizzük. A behatároltság alatt az alábbiakat értem: tudnunk kell mekkora. támogatja a pihenés! Ez fogja tudatosítani: sokkal több rugalmasság. problémamegoldó képességét. szabadság lesz életében. Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: bezárult körülötte a világ. Mindazonáltal azzal is tisztában kell lennünk. melyek között jól. Ideges kapkodás. Fellázad azon falak. tetteseket keres felháborodásában. melyen keresztül kijöhetünk az általunk felállított korlátok közül. Fel kell adnia. Mennénk mindenfelé. az izületi 256 ÍNSZALAGOK . korlátok ellen. az út. evégett gipszben nyugalomba helyezzük a végtagot. Minél hama­ rabb szabadulni kell belőle. s ami bennmaradt. Könnyen belátható. annál többet fog. milyen mozgásteret szeretnénk magunknak kialakítani. hogy minél jobban markol valamit. Bezárult. (izületi szalagok) Fizikai tünetei: Az ízület mozgékony csontösszeköttetés. és soha nem jutnánk el valódi céljainkhoz. és egyre több hibát követ el. sőt minden parányi mozdulatot is. óvták rugalmasságát. biztonságban érezzük magunkat. hogy ez éppen vele történik meg. amikor feladja azt az elképzelést.

Bizony. De nem jó a túlzott rugalmasság.) Szorosan. rugalmasság kényes harmóni­ ája megbomlik. nem álljuk ki a próbát! Az életünk tele van kisebb-nagyobb próbatételekkel. nyavalyáit. mindig megmondja. Kitérünk az összeütközések elöl. Mert mikor is esünk túlzásokba? Amikor attól félünk. a két csontvég mindig helyben marad. mikor térjünk ki. Az öröm pedig 257 . és nem szerencsés a túlzott keménység sem! A gyógyulás elengedhetetlen feltétele az önbizalom helyes viszonyá­ nak helyreállítása. és ilyenkor ráéb­ redhetünk valódi erőinkre. a fent leírt stabilitás megszűnik. izület.szalagok kapcsolják össze. A nagy szakítószilárdságú izületi szalagok az izület bármely állásában feszesek és annak mozgásaitól függetlenül is mindig feszesek maradnak. vagy ahhoz közel erednek. tartsuk magunkat. tudva: bármikor felállhat. stb. ficamról beszélünk. jól kiszámított tartás. így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság. hajlíthatóan összetartja az izületeket. Igazából akkor vagyunk képesek önszántunkból meghajolni az élet meg­ próbáltatásaikor. de amikor eláll a szél. amelyik csak 500 kg terhelés felett szakad el. rögtön megtapasztaljuk a fizetséget is: az örömöt. mennyire van tudatában ez irányú képességeinek. visszanyeri eredeti alakját. úgy megbomlik a test egyensúlya is. lelki tartás kell ahhoz. mivel többnyire az izület forgási tengelyében. így az ízületben a porcfelszínek mindig egy­ máshoz simulnak.) Ha a szalagok megnyúlnak. hogy az ember bátran merjen térdre ereszkedni. az izület ízvégei ily módon eltávolodnak egymástól. (Van. hatalmas erő. vagy épp ellenkezőleg. mégis rugalmasan. Az ínszalagok állapota azt mutatja. Hallgatni kell a szívünkre. a haladás legnagyobb hatásfokának érdekében. Amikor szívünkre hallgatva cselek­ szünk. Önszántából kitérni. és továbbra is megőrizzük tartásun­ kat. amikor fel tudjuk vállalni feladatainkat. Ekkor bátran viseljük mások gondjait. Amikor ez a feszes. bizony. megereszkedni. Az izületi szalagok sérüléséhez néha rendkívüli erőbehatás szükséges. miként a fa meghajlik a szélben. Nekünk is hasonló módon kell viszonyulnunk. Lelki oldala: (lásd még: ínhüvely.

számára is . hogy a rendszeres pihenés. hogy „nincs ideje" pihenni. Bemere258 IZOMGYULLADÁSOK . hanem a mennyiség számít. Az izom megduzzad.azonnal erőt. tetteiben és ezt újabb munkával igyekszik pó­ tolni. Már rég nem a minőség. lényegbe vágó dolgokra nem. A vázizmokban zajló különös gyulladások egy része izomzúzódásokat. Ennek egyenes következménye és kísérő jelensége.fontos. Nem valódi izomgyulladás. a gégeizom gyulladása: nagyméretű rekedtséggel. Az izomláz jelensége folyadék­ os sóveszteséggel és a tejsav felszaporodásával magyarázható. Lelki háttér: Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget. A berögzült szokások vonják maguk után az izmok merevségét. beszűkül az erre vonatkozó tudata és bemerevednek elképzelései. Fokozott izommunka során az egyébként is keletkező anyagcseretermé­ kek kóros mértékben felszaporodnak. kikapcsolódás. izomvérzéseket követően alakul ki. ami nagyon fontos része a tartás visszanyeré­ sének! Fizikai tünetei: Lehet az izom önálló gyulladásos folyamata.fontosnak. lazítás helyett a fokozott munkát. vagy nagyon ritkán szakít időt. hogy az izom­ ban csontképzőkés indul meg. lelki erőt ad. Az iménti hozzáállás következménye lesz.igazán . hogy egyre kevésbé leli meg örömét munkájában. súlyos fájdalommal jár. Mindent meg akar cselekedni. hogy a valóban . a felfokozott életritmust választja. hangképzéskor fokozódó. Ilyen pl. eközben a fájdalom miatt a kényszerű pihenés állapota következik. álláspontjai. felhőszerű eloszlásban meszesedés kelet­ kezik. Az idő múlásával aztán ez valóban beidegződéssé válik. amikor megerőltető tevékenységet követően a pihentetett izmokban fájdalom lép fel. s benne csontszerkezet alakul ki. fájdalmassá válik. amit aztán az „ájulás" követ. működésében korlátozott. és „eltakarításuk" időt vesz igény­ be. Ekkor megtörténhet. vagy valamely fertőző betegség részjelensége. melyeket nem tart . Leginkább azokra a dolgokra vonatkozik ez. Tehát nem teszi meg. Jellemző tulajdonsága.

konfliktust ébresszenek és a már meglévőket fokozzák: hiszen egyszerre jelentkezik a probléma. nagyszámú betegségben azonban közös vonások ismerhetők fel. melyek mindegyikre jellemzőek. A mérgek. reumás betegségek végállapo­ tában a valaha különálló részek merev összekapcsolódása. melyek a szellemi síkon ugyan úgy jellemzik betegünket. A gyógyulás útja: Csekélységnek tűnhet amit javaslok. pusztulásos folyamatok képviselik az izületekben zaj ló kórformákat. hiszen a tudat nem ad utasítást az elernyedésre. Mik is ezek? A kudarc! A balsiker. kikapcsolódásról! IZÜLETEK Fizikai jellemzők Gyulladásos vagy leépüléses. tudja. és mégsem leli meg örömét. beszűkülnek. fölöttük a bőr piros. az izületet alkotó csontok összenövése végérvényesen bekövetkezik. fáradtság. Izületi betegségek bevezető tünetcsoportja lehet (és kísérője is) az általá­ nos levertség. porcpusztulás történik. megtesz mindent. mit kellene tenni. 259 . hogyan lehetne boldogabbá tenni életét! Ezek a tudások. A kö­ vetkezmény egyre súlyosbodó működészavar. amelyet fájdalom kísér. milyen nagyfokú lázadást szít ez az emberi szervezetben. Az izületekben képviselt gazdag és változatos mozgásformák korláto­ zódnak. az hogy dolgozik. s az idült lefolyású. ismeretek azonban önmagukban „csak" arra elegendők. változatos képű. hanem a fürdéssel járó lazításról. Az izületeket érintő. étvágytalanság. hogy problémát. Könnyen elképzelhető és belátható. a megoldása és az ellentétes cselekvés.vednek az izmok. és figyelembe venni az alábbi tényt: minden gyulladásos folyamatnál jelen van a helyes cselekvés ismerete! Tudja. Az izületek környéke megduzzad. csontkinövések alakulnak ki. Persze nem feltétlenül. miközben az izületek széli részein csontcsipkék. s a kór kezdődhet hőemelkedéssel. merev területeken megbomlik a normális anyag­ csere és felszaporodnak a mérgek. Fontos megjegyezni. néha lázzal. A ki­ alakuló „görcsökben". igazak: lényegébén mindig porcelfajulás. de fürödjön! Nem a tisztálkodásról beszélek (habár az sem árt ©).

minden adandó lehetőséget. minden segítő szándékot. tisztázása. fel nem dolgozás diszharmóniát okoz lelki szinten. sőt néha éppen nyugalomban fájdalom lép fel az érintett ízületben. Visszahúzódóvá. neki kell elviselnie. Életunttá válik. lemerevednek az izületek. A kiválasztás folyamata igen határozott sze­ repet tölt be az izületek állapotában. neki kell engednie. hogy közben semmi másra nem figyelünk. A problémájával és annak miértjével. hajlíthatóságát biztosítják.Mozgáskor. mindent „neki kell" megoldania. a negatív élmények kerülnek felszínre. Ha a vágyat elveszíti. de igen kétségessé és kétes érté­ kűvé teszik kívánalmainkat. Mindezekkel. tudatában rendre a kudarcok. Figyelmen kívül hagyunk minden intő je­ let. amikor célba értünk. Tudjuk. amikor az ember elveszíti a „rugalmasság" és a „keménység" kényes egyensúlyát! Ebben az elvesztésben jelentős szerepe van a megértésnek: (amiről itt nem be­ szélhetünk). élethelyzetekbe. A meg nem értés. merevvé válik és már semmit sem akar elvégezni. csontrendszer) Az izületek az ember rugalmasságát. a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elengedhetetlen tulajdonság a rugalmasság. meghajolni. Egészséges működésük elengedhe­ tetlen feltétele a dolgaink megértése. s a mozgások huzamos korlátozottsága következtében az izmok sorvadásnak indulnak. vagy ezek nélkül is elérhetőek céljaink. és esetenként lehajolni. nem is történhet ez másként. Lelki háttér: (lásd még: ínszalagok. hogy elértük az annyira áhított célt és. 260 . Lehetséges egy feladatot úgy is megoldani. két ököllel törölgettük könynyeinket. Hiszen elméjében. ami elvezet a szervezetben lévő anyagok egyensúlyá­ nak megbomlásához is. melyekben mindig. nincs tisztában valódi problémájával. Képes legyen elhajol­ ni. A vese szerepe: (lásd még a vesénél) A vese harmonikus működésének függvénye a szervezetben lévő sók és ásványi anyagok jelenléte. járáskor. Emlékez­ zünk egy kicsit. Izületi probléma: Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba. csak ezek tudatosodnak. Ez óhatatlanul is maga után vonja a vágyak el­ vesztését. Az izületi problémák abban az esetben alakulnak ki. de inkább feladását és a beletörődést. hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagálni. Hányszor volt már olyan.

és lényegtelen. mint az az előzőekben körvonalazódott. nincs bátor­ sága másként vélekedni. vagy helytelenek. s ez nem túl kecsegtető! Olyan ez. óhatatlanul is bekövetkezik az elfajulás! Lemerevednek a gondolatok. Fáj. hogy azok helyesek. ezért legyünk velük belátóak és türel­ mesek. A meszesedés folyamata A sorozatos kudarcélmények hatására. 261 KAR . Fásultabbá válik. ha izületi betegségek. E nagymérvű mozgékonyság elsősorban akkor csökken. amije van. nem túl sze­ rencsések. Azt azonban szeretném hangsúlyozni: nem érzi magát jól ebben az álla­ potban. elsősorban az úgynevezett reumás bántalmak támadják meg a kar izületeit. mert félreérti önmagát. Ezt előbb-utóbb az izületei is tük­ rözni fogják. azok közül is előszeretettel a válltájékot. a problémamegoldás képességét és így nem marad más.nem fecsegős típus. és befolyásoló tényezői elöl. Elveszíti a rugalmas gondolkodás. mert nem értik meg. távol áll a tökéletestől! Ízület fájdalmak Fáj. Mereven ragaszkodik elveihez. amit aztán az izületei tükröznek. „Mozgásszabadságát" jóformán csak a törzs gá­ tolja. mint a belterjes tenyészet. visszahúzódó. gyakran fásult. megoldási mód­ jaiban csak is egy fajta sémát követ. hiszen azok a dolgok. mert fél­ reértik. De jellemzően helytelenek. melyek nem tükrözik a természet rugalmasságát.mondanom sem kell -. mint azzal megoldani. cselekedni! Fizikai jellemzők: A vállizülettől az ujjakig terjedő felső végtag a tér majdnem minden irányában mozgatható. mert lelki fájdalom előzi meg.Izületes emberrel nem lehet mindenről elbeszélgetni . az pedig. Ebben a visszahúzó­ dó állapotban azután „csak" egy fajta inger éri . És mindezzel tisztában van. sőt nagyon rosszul viseli. „megbántódik" és visszahúzó­ dik a külvilág ingerei.

ficamodás leggyakrabban a vállizületben történik. A gond itt kezdődik: lelkileg is határozottan megviseli és ennek következtében a fizikai létben nagyon nehezen boldogul. Léte­ zik egy oxigénnel telítő kisvérkör. Központi szerve s egyben elsőrendű aktív tényezője a szív. Lelki oldal: (lásd még kéz. A sikertelenségek. Tehát nem szabad alábecsülni az apró kellemetlenségeket. meghatározott irányú véráramlás. 40 év felett gyakori a vállizület környéki lágyrészek gyulladása.és nyirokerek valamint az idegpályák elváltozásai lehetnek önállóak. Hiszen őszintén ölelni csak akkor képes az ember. ízület. hogy képes elengedni. 8-as alakú pálya. vagy általános betegségek részjelenségei.30 év felett az ínba és az izület környezetébe kalcium lerakódás indulhat meg. ha tisztában van vágyaival és azzal is. és a testet oxigénnel ellátó nagyvér262 . A kar törései. Ez még önmagában nem jelentene problémát. a kudarcok egy fajta . A lényegen azonban semmi sem változtat: végre vegye észre és értékelje képességeit . KERINGÉSI RENDSZER Fizikai jellemzők: A vérkeringés a véredények által alkotott zárt rendszerben történő. Egy sérült ember. izmok illetve a jelentkező tünetek) Amit magához ölel. fájda­ lommal.elítélő . Hasonló elváltozások a könyökben és a csuklóban is előfordulhatnak. de minden esetben következmény a kar működésének meghibásodása. melyek a felhőtlen öleléshez szükségesek. a háttérben egy sérült ember lakozik. Tüle­ kedés. A gyógyulás folyamán figyelembe kell venni a tünetekhez tartozó utakat. váll. amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem. mozgáskorlátozottsággal. Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket. A karban futó vér. sérülései közismertek. aki segítséget vár.értékelése követ­ keztében bizonytalanság és ebből fakadóan távolságtartás alakul ki. A vérkör emberben kettős. illetve a saját elvei melletti ki nem állás jellemzi a beteget. fájdalmakat.az imént ismertetettek birtokában.

illetve tőlük távo263 KÉZ . érszűkület stb. foglalko­ zását. Az emberi arc mellett legkifejezőbb testrészünk. Célba juttatja a tápanyagokat és az oxi­ gént. Még a majmoknak is csupán horogszerű működéssel bíró kapasz­ kodó kezük van. Mozdulatainak ha­ talma bámulatos. Egy­ részt a tenyér síkjában a többi négy ujjhoz közelíthető. Lelki jellemzők: (lásd még vér. melyhez az emberi kéz fogható lenne. ám a nyugalomban lévő kéz is árulkodik. lelki és egészségi állapotát. Taglejtéseivel a társalgás és szónoklás. Vele az ember munkát végez. A legkényesebb és legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is alkalmas testrészünk. hogy megértéséhez össze kell vetni más részeinkkel is. a színművészet és a harc­ művészet hatalmas eszköze. s bármilyen zavara betegséghez vagy ka­ tasztrófához vezet.és immunrendszer. nemét. Öl és simogat. Az ókori zsidóknál kozmikus szimbólum. a tánc. hangszert szólaltat meg. lassúbb keringés is. markoló szerepre csupán az emberi kéz lépes. elszállítja az anyagcsere bomlástermékeit és a széndioxidot. ír és fest. A sejtanyagcsere során leadott víz s a benne oldott anyagok (a szövetnedvből és a mechanikai mozgásból eredő nyomás hatására) a nyirokrendszerben áramlanak.) A keringési rendszer annyira összetett. Hüvelykujjunk ugyanis két főtengely körül képes mozogni. A keringő vér folyékony szövet. A ke­ ringés állandó az élet során. mely a nyirokcsomók által megszűrve végül csatlakozik a vér­ pályához a nyaki és a kulcscsont alatti gyűjtőér torkolatában.kör. nyugalmat és tudást a szervezet minden részére. de minden más régi kultúra is ábrázolja isteni erők forrásaként. hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást. s e kettő a szívben találkozik. ám egymástól mégis tökéletesen el­ különül. E szövetnedv a nyirok. áldást és átkot képes osztani. nyirok. Valódi fogó. Van egy másik. vérmérsékletét. A keringés eljuttatja az örömet. Fizikai jellemzők: Nincs a természetben még egy olyan kifinomult alkotás. Jelzi gazdá­ jának korát.

A kezek hideggé akkor válnak.lítható. hogy világa szabadon változzon. amit semmilyen más szerv nem tud a világon: a többi ujjal szembe helyezhető. amikor lelkiekben is görcsösen ragasz­ kodik a megragadott dolgaihoz. hogy két kezében vigyen el minél több vizet. A rajta keletkező görcsös folyamatok akkor jelentkeznek. Ha átesik a „ló" másik oldalára és görcsösen igyek­ szik szorítani. ujjai között szabadon kifo­ lyik a szállított víz. melyeket görcsösen próbál megfogni. hogy kicsúszik keze közül a megfogott dolog. Mit tesz erre? Egyre nagyobb erővel szorítja össze ujjait. hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá képes. Jelen esetben lényegtelen. mellyel a legtöbbet foghatja. Lelki jellemzők: A kéz lelki jellemzői közül a cselekvési szabadságot illetve korláto­ zottságot kell leginkább kiemelni. legyenek azok jók-rosszak. akkor ugyanaz lesz az eredmény. Jobb kéz: Fájdalmak jelentkeznek. jó vagy rossz. Természetesen látja. amikor lelki rugalmasságát félretéve mindent egyféleképpen akar megoldani. A kéz betegségei minden esetben ezekhez köthetők (lásd még izületek)! Ezek a kórképek a pontosítások. nem engedi. mindegy. fogni. mint aki azt a feladatot kapja. 264 . másrészt olyasvalamit „tud". és mégsem kíván rajta változtatni. Elmondok erre egy rövid példát: a kézproblémával küszködő ember olyan. nem engedi! Merevvé válik. Ha nagyon lazán tartja tenyereit. hiszen tele van a keze a régi. s a benne lévő fo­ lyadék erre hogyan fog reagálni? Egyre gyorsabban illan el. mulandó dolgokkal). mozgásában korlátozott lesz. A gyógyulás útján meg kell találnia azt a harmonikus fogást­ elengedést. amikor szembesül bizonyos .szorongatott tulajdonságaival. kellemetlen­ nek érzi. a társuló tünetek alapján kiválóan beazonosíthatóak. Bal kéz: Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. a konkrét konfliktusok. amikor „elmegy" az ember kedve attól. A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban található meg. illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni.

hogy valaminek .kell még lennie.túl a fizikai változásokon . Míg a nők egy része különösebb kellemetlenség nélkül jut át ebbe a korszakba. Lelki jellemzők: Az iméntiekből is világosan kiderül. szaporításra képes ivarérett korszak lezárulása mind­ két nemben. ve­ rejtékezés. sok nőn az „ajtóbecsapáspánik" (a német szakkifejezés szószerinti fordításban: a „redőny lehúzá­ sa" jobban visszaadja .a lényege: vége mindennek -). addig sokuknál érzelmi-lelki tünetekkel áthatott panaszok sokasága lép az előtérbe: ingerlékenység. A hormonkezelés igen gyors és látványos javu­ lást hoz. hogy beszél­ jünk a beteggel. Ezért bátorkodom egy kicsit gondolkodni azon. hogy nem egy kórfolyamat. melyek a megváltozott állapot­ hoz való alkalmazkodást elősegítik. A kínzó fizikai és lelki tünetek évekig elhúzódhatnak.Ebből okulva. meg kell fogni. hogy közben a szervezetnek van lehetősége tél­ használni a hormonális kiegyensúlyozás eltérő folyamatait. hanem egy élettani változás zajlik le benne. Mivel a nemi működés külső jelei visszavonulnak. A férfi klimax nem jár ilyen viharos tünetekkel. van ideje igénybe venni azokat a lelki reakciókat. majd depresszió uralkodik cl. ami ennyire nagy hatást gyakorol az ember szervezetére. A kor előrehaladtával a petefészek illetve a herék működése lassan csökken. így kell viszonyulnia az életében fontos dolgokhoz: ha meg akarja tartani.kezdete pár évvel meg is előzi azt. tudja. rugalmasságot is! Fizikai jellemzők: A változás ideje. hagyni kell egy kis szabadsá­ got. fejfájások és hőhullámok. amely nem egyidejű és nem azonos jelentésű a havi vérzés megszűnésével . hogy nem mindenkire ugyanúgy fejti ki hatását. zsibbadások és heves szívdobogásérzések. kipirulás. 265 KLIMAX . de adni. elsápadások. A szaporodásra. Gyógyításában elsődleges (mindenféle kezelésben az!). mivel a hereműködés olyan lassan csökken. s a nő panaszai teljesen megszűnnek.

az adakozás jellemzi. Száraz. vagy inkább másfajta figyelemből az érintett azt a következtetés vonja le. Nélküle légúti elzáródás következtében fulladásos halál állna be. hogy figyelmét. Ezt követi egy nagy erejű kilégző mozdulat. s az orkán sebességével kiáramló leve­ gő kifelé sodorja az ingerlő anyagot. A folyamat gyors. Tehát bármily kellemetlen. mely a krákogással. Van ideges köhögés. rövid belégzéssel kezdődik. és ezt a betegnek illene követni. A gyógyuláshoz. majd a gégefedő bezá­ rul.ciklu­ sokra. teremtő erejét önmagára koncentrálja. amikor a gyermekek egyre kevesebb törődést igényelnek.éles határvonalakkal kijelölt . melynek során a tüdőbeli nyomás jelentősen megnő. A köhögés mindaddig ismétlődik. kínzó köhögésnél a légutakban letapadt nyák nem tud felszakadni.legalább . A hang­ súlyok elmozdulnak.Az elveszettnek hitt nőiesség váltja ki ezt a pánikszerű jelenséget (lásd még: pánik). hogy kezd értéktelenné.annyi időt fordítson. Az aktív kort leginkább az adás. Eletünket feloszthatjuk különböző . feleslegessé válni. Egyre kevesebbet kell táplálnia másokat. sőt kínzó lehet a köhögés. míg a vál­ tozókor közeledtével a kifelé fordulást lassan fel kell váltania a befelé fordulásnak. és ezzel párhuzamosan szük­ ségszerű. míg az eltávolítandó anyag fel nem jut. mint másokra. s ekkor a gégefedő hirtelen kinyílik.a folyamattól függően 266 KÖHÖGÉS . túl az érzékeny területen. és ebből a csökkent. szerepe mégis végtelenül hasznos. A produktív köhögés viszont váladékürítéssel jár mely . illetve tünetek csökkenéséhez az alábbi változásokra van szükség: Saját magára . torokköszörüléssel rokon. Robbanásszerű kilégzés történik. Tipikus hangjelenség kíséri. Ez az időszak. Fizikai jellemzők: A légutakban felgyülemlő váladék vagy idegen anyag eltávolítása létfontosságú feladat. Vagyis a testi változásokat ugyanúgy kíséri a lelki változás is. A légcsőben és a gége falában levő idegvégződé­ sek izgalmi állapota az agytörzsön keresztül váltja ki a reflexfolyamatot.

Nem nyugodt. egyik esetben a vála­ dék felszakadása tapasztalható. A kifejezésre juttatott változtatáskor kez­ dődik a köhögés. Lelki jellemzők: (lásd még hurut.. így egyre nagyobb lesz a szabadulás vágya. környezetében. a félelem.lehet nyákos. Gátakat. hogy valamit kezdeni kellene vele.szerintem . Fullasztónak érzi környezetét. de egyiket sem teszi. sőt véres. savós. A váladékos köhögés egy olyan élethelyzetet jelent. de ön­ tisztító folyamat révén a köhögést magát felfüggeszteni tilos! A köptetők a szívós. mellőzöttnek érzi magát. Helyette marad az aggódás. melyben rengeteg feldolgozatlan . Növekszik a vágy. Nyomasztó. és ezek egyenes következménye: a visszafojtás.nyomasztó ismeret van. kö­ högéseket. a lelkiismeret is erre sarkallja. Kidobhatná. Lelki oka is ilyen jellegű. Az allergia esetében egy megfoghatatlan.félretett . sokkal inkább beletörődő! A jelen lévő problémák előbb-utóbb fojtogatni fogják. eltávozását. ami remekül fogja szemléltetni a betegséghez . Kezelés: A köhögéscsillapítók szerepe a kínzó rohamok felfüggesztése. gátoltabban kezd új dolgokba. Ennek következtében sokkal visszafogottabban. így meg­ könnyítik a köpet felszakadását. de ezek távolról sem nyugtatják meg. nyomott hangulatai a változtatás elkerülhetetlensége következtében erősödnek. 267 . Itt megemlítek egy rövid példát. felpuhítják. akár szöveti cafatokat.) Szükséges különválasztani a két köhögés típust. sokkal inkább betörik. tudja. világában elnyomottnak. gennyes.. daganatok széteső részeit is kiköhögheti a beteg.leginkább az allergiás tünetekhez hasonlatos (lásd még ott). Rossz. Vegyük alapul a dohányzás következtében létrejövő lerakódásokat. érve­ ket hoz annak igazolására: tehetetlen vagyok! Meg fogja találni ezeket az indokokat. háta mögött hagyhatná. és erre még jelentősen rásegít: semmi másban nem leli sza­ badságát. A száraz köhögés . míg a másikban csupán inger. bi­ zonytalan fizikai kiváltó tényező jelenlétét kell feltételezni. Aki tehát nyákot felköhögő tüneteket produkál: el­ kezdte kötelékeit lerázni.vezető utat.tünethez . nehezebben tud felszabadulni. de nem teszi. letapadt váladékot oldják. mert ott van.

hogy igen határozottan érlelődik a változtatás gondolata. a megvalósítás eszményei ködösek. hagyni kell. sem elítélni! Az ember dohány­ zik. valójában mi nyomasztja. hiszen a benne lévő mérgek lehetnek stimuláló ha­ tásúak is. aminek ki kell jönnie. A dohányzás pedig éppen erről a mély légzésről szól! Az ember azért kezd dohányozni. és a hagyás. hogy minden tevékenység egy mély lélegzettel kezdődik. ez az is jelenti.. amikor . alapot. arról is szót kell ejteni. a tüdő öntisztító képessége lecsökken -.ő. Játsszon el a gondolat­ tal: mi lenne ha. a téma körül járó gondolatai. mert ez teljesíti a „mély levegő" utáni vá­ gyát. dolgokat képes elfogadni.pl. mert érzi a valami újba kezdés szük­ ségszerűségét. Ennek következtében tudata csak a homályos. Mivel itt köhögésről beszélünk. Nincs mese. Dohányzik. Elméje. hadd jöjjön ki. és akkor. biztos alapot nyújt a cselekvéshez! 268 . de nekem nem tisztem sem alátámasztani. Ennek a passzív beállítottságnak következménye lesz az adott terület pangása . Hagyjuk.. de nem is képes a túl tiszta levegőt — mint tiszta ismeretet — elvi­ selni. hozzá kell kezdeni! Természetesen úgy.kedve van hozzá! Kezdetben elegendő gondolatban hozzákezdeni.Miért szokik rá valaki a dohányzásra? ˝E könyvben (a tüdőnél) már szóltam arról a jellemzőről. hogy ezzel is elodázza a helyes úton való haladást. Olyan eszközhöz folyamodik.valóban . körvonalazatlanok. Ebben a lelki állapotban nehezen képes elfogadni az egyértelmű "dolgokat . Ezt minden köhögő em­ ber azzal segítheti elő. azokat másként tapasztalja! Önmagában a dohányzás nem jelentene problémát. mire vágyik. mit szeretne elérni. A gyógyulás útjához szorosan kapcsolódik a cselekvés.. Ez az átható erő fogja táplálni a tetterőt. és nem is igazolja ezt a pótcselekvést. Ez nem támasztja alá. ami érthető és közel áll hozzá. sem bátorsága. de ehhez nincs sem kedve. hogy a feléledő jó érzés szétáradjon egész lényében. és lerakódások kezdődnek. mert addig sem kell friss levegőt szívnia! Dohányzik. füstös érzéseket. hogy „kiköhögi". az eddig takargatott gát (elszakadásából még nem követ­ kezik a gyógyulás! Ennek elengedhetetlen része a helyettesítés! Mivel lehet helyettesíteni? Mindenképpen valami jóval! Tisztában van vele. A szabadulás.

Fizikai jellemzők: Könnymirigy: a nyálkamirigyekkel rokon szerkezetű. ha nem mutatja „gyengeségeit".) A könny óvja a szaruhártyát a kiszáradástól. biztosítja a szem biológiai védelmét. A könny víztiszta. megnő a könnyelválasztás. akkor keménynek. Lecsökken a könny termelése. Zárt szemrés mellett a záródási vonal és a szem között könnyel teli rés alakul ki. gyulladások idézhetik elő a könnytermelés megszűnését. A szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja. Ez a szemhéj zárásával néhány másodpercenként megújul. A könnyezést érzelmi impulzusok. arcidegzsába. Erejét felemésztette az erős falak építgetése. hideg szél stb. izgató gázok. A könnymirigyek ilyenkor túlműködnek. mert egyszerkétszer már átgyalogoltak rajta. Keménynek. (Ha nem: a könny kicsordul. Abban a hitben él. Nem meri kimutatni. baktériumellenes hatású folyadék. amikor a megjátszott keménység alá­ támasztására nem mutatja érzéseit. ami tovább fokozza az égető érzést. rettenthetetlennek fogják látni. és ennek kö­ vetkezményeként lázadás jön létre. Kivezető csa­ tornái a kötőhártya felső áthajlásába nyílnak. A példa viszont azt mutatja. Elzáródások. érzéketlennek tünteti fel magát a külvilág előtt. vakító fény. Lelki tünetei: A könny védő feladata könnyíti meg a szemet szúró észlelések kitörlését. ebbe a tevékenységbe kezd . majd a könnyvezetéken keresztül lejut az alsó orrjáratba. sós. hogy ne kelljen megmutatni gyengeségét. váltják ki. továbbá sérülések és daganatok. idegentest. Rendellenes működés lelki hátterében azok az élethelyzetek állnak melyeket elsiratott vagy cl kellene siratni. valamint gyulladások. mely a könnytöm­ lőbe kerül. 269 KÖNNYCSATORNA . Könnvelvezető csatornarendszer: A szemhéjszél belső végén kezdődik. nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett. Innen bonyolult csatornarendszer vezeti el a könnyet.határozottan belefáradni.

hogy za­ varja.csak azért is azt csinálja.gyulladásos szöveti reakciót váltanak ki maguk körül. a boka. irritálja. amit nem szabad.fel­ háborodva . Szeretné figyelmét másra fordítani. ami kielégíti szépérzékét. de érintett lehet a térd alatti lágyrész. s egy ponton támad. hirtelen rohammal való kez­ det. A kikaparás művészete. ami nagyon piszkálja. Leggyakrabban a nagyláb­ ujj első izületén. Ez is egy bizonyíték: nem képes elsiratni. 270 . mikor követke­ zik olyan esemény. KÖRÖM KÖSZVÉNY Fizikai tünetei: A régiek által is már jól ismert betegség anyagcserezavar: a szervezet­ ben lévő húgysav kóros felszaporodásával jár. régi. évekig is tünet. lásd még ott) azt jelzi. A gyógyulás útjának el kell vezetni a harmóniához. amit nagyon szeretne elkerülni! A túlzott könnytermelés (allergia. az őszi kikerics magjának hatóanyaga. a félelemből fakadó távol­ ságtartásra vezethető vissza. Ezt követően hónapokig. Idő múltán azután súlyos működészavarok és torzulások alakulnak ki az izületekben. ha azt érzi sírnia kell. mint a rossz gyerek . ha irritálja a szemét valami. egy olyan dolog került szeme elé. attól fél. Tudja. Élete rettegések között telik.és panaszmentes lehet a beteg.továbbra is azt lesi. de úgy viselkedik.A könnycsatorna beszűkülése a félelemre.mint idegentes­ tek . Gyógyításában a gyulladásgátlás és a mellékvesekéreg-hormonok adása mellett fő szerepet játszik az ősidők óta erős méregként ismert kolchicin. Jellemző az éjszakai. s ezek . Még most is gyászol. sírjon. de helyette . A kór hevenyen indul. Következményesen a húgysav sói kristályok formájában rakódnak le. elveszett értékei iránt érzett hiányt még nem építette be életébe. így keletke­ zik a köszvényes csomó. ritkábban a könyök vagy a váll. Körömszakadtáig ragaszkodik megszerzett javaihoz. fordítsa tekintetét egy olyan dologra. s az igen heves fájdalommal együtt magas láz lép fel.

Ez pedig gyakran „erőszakosságba" tor­ kollik. de biztos vannak hátsó szándékai. csak amikor ezeket meglelte. és másoknak is árthat. és gondolati merevség jellemzi. keményé te­ szi. most segített. izületek) A köszvényes betegnek idegrendszeri problémái vannak.megtalálja benne a hátsó szándékot. ami önmagának. de máskor biztosan nem. szakadatlan tépelődésnek hajhullás lesz a következménye. A vesék elégtelen működése folytán lemerevednek az izületei. A rossz alatt az alábbit értem: a végső következtetések negatív érzéseket. In­ kább mások döntéseit teszi magáévá! Aztán . A túlzásba vitt akarat kudarca előbb-utóbb fásulttá. Az emberi természet velejárója az értékek. megállapításokat fognak tar­ talmazni. homokképződés. ezt a hangulatot kivetíti környezetére is. feldolgozási korlátozottságból erednek. vagy. hogy most sikerült. A kezdeti szakaszban hízásra való hajlam alakul ki a megfelelő lelki táplálék hiányában. Ezek az ismeretek a megértési. s ha mégis akkor általában helytelent. így sok választása nem marad: igyek­ szik minél előbb elérni céljait. mert nem képes eldönteni. (lásd még a testsúly fejezetnél) Gerinc és izületi fájdalmai vannak. Pl. Izületi ödémák keletkeznek. lehet. kutatása.úgyis . Izületi. pont vele történnek ezek az események. kőbetegségek. Különös képességet fejleszt ki: mindenben képes észrevenni a rosszat. gondolatához tartsa magát. melyik elvéhez. mert elveszíti életkedvét. Valahol kisodró­ dott és a természetesség elveszett. Ezek a gyors változások a belső bizonytalanságából. Ezekből már elég nyilvánvaló: nehezen tud döntést hozni. 271 . A köszvényben szenvedő embert az alábbi lelki tulajdonságok jellemzik: Érzelmeit gyorsan váltogatja. miért pont ellene fogott össze a világ! A sok. a hajlékonyságból eredő „konfliktusmentesség" örömeit. Nem érti miért.Lelki oldal: (lásd még vese. az értékesség keresé­ se. elkeseredni. pillanatok alatt képes önmagába fordul­ ni. mert a tapasztalatai szerint az egész világ ellene van. az értékek elvesztéséből kelet­ keznek. lehet teljes. megmerevednek álláspontjai. Elveszíti a rugal­ masságból. befelé fordulóvá válik. Befelé fordul.(bővebben a vese címszónál) Ismereteit rendszeresen rosszul értékeli.

hogy nem lehet megtenni! Arról szól: hogyan lehet mégis. addig „gyógyíthatatlan". Majd felfedezve hibáit. A kő keletkezésének egyik változata hasonlatos a drágagyöngy képző­ déséhez: parányi kőképző centrum jelenik meg.Két szélsőséges véglet között ingadozik. tettvágyát. Amint a kagyló esetében 272 . Üreges szervek váladékában képződnek. de sokan mellette vannak! Segítő erőnket most is nyújtsuk felé. az akaratosság magas fokán áll. elveszíti maradék életkedvét. hiszen az önfejűség. Még mielőtt elfelejteném: nem arról szól ez a könyv. mint a visszerekben vagy az orrkagylók mélyén. Durván. húgyhólyag. erőszakosan mások értékein.. amikor tu­ datosan nem találja az örömteli helyzeteket.! Mindaddig. Az epehólyag. érdekein átgázolva akaratát ráerőlteti másokra. vesemedence. depresszióba esik. annyira elvesztette hitét. míg nem látja be milyenségét. A gyógyulás útja: Nagyon nehéz. Fel kell fedeznie. Érzelmeit mértéktelen húsevéssel igyekszik kiegyenlíteni. hogy ez nagyon megnehezíti az új befogadását.az emberek nemhogy nincsenek ellene. Az ösztönös cselekvéshez szokott folyamodni az ember. belek mind-mind tartalmazhatnak követ.szeretettel tud változtatni életén! . melynek következtében folyamatosan hízik. de előfordulhat a tüdők hörgői­ ben éppúgy. nyálmirigyek vezetékei. Anynyira nehezen vállalja fel „milyenségét". amikor erre bizonyos kór­ folyamatok megteremtik a feltételeket.. kőzetek vagy kristályok rokonai felépülhetnek az emberi testen belül is. Eb­ ből a megállapításból viszont következik ez is: való problémáinak fel­ színre kerülése jelentős erőt ad a gyógyulás útján. s kialakulásuk akkor indul meg. szinte lehetetlen feladat meggyógyítani . hogy: . a bennünk rejlő erőket (melyek harmóniát teremtenek) árasszuk ki rá! Kövek Fizikai jellemzői: A kinti világban fellelhető ásványok. hogy mit nem.de meg tud gyógyulni! -. s veséi lassan felmondják a szolgála­ tot.

ha elzárják az elvezető rendszert. hogy az ember legnagyobb fájdalomélmé­ nye a vesegörcs. úgy mondják. Az epeutakban vagy az epehólyagban a legkülönfé­ lébb színű és nagyságú kövek alakulhatnak ki. Ezt sokszor haspuffadás. Elmozdulásuk egyik biztos jele a vérvizelés. Az epekövesség úgyszintén elviselhetetlen fájdalommal járó betegsé­ geink egyike lehet. Nyálkövek a nyálmirigyek kivezető csöveiben vagy a mirigytestben alakulnak ki. almányi kőtömbök épülnek fel az évek hosszú során. Amíg egy kő mozdu­ latlanul üldögél. Mindennek ellenére a megfigyelések. A benne oldott anyagok töménysége a pangás miatt megnő. vérrögből képződik. Megmozdulása. meszes burkolattal. A megmozduló kő ugyanis izgatja a vesemedencét vagy a húgyvezetéket. idegen kicsapódási felszín alakul ki idegentest.és mert csak morfiummal csillapít­ ható igazán -. s akár borsónyi nagyságot is elérhetnek. Néha csupán homokszemcsék alakulnak ki. Veszélyt itt is ak­ kor jelentenek. De a gyakori okok között szerepel az is. oválisak. mi­ vel útjuk során felszakíthatják a nyálkahártyát. Tudjuk. féregnyúlványban s a vastagbél egyes területein lelhetők fel. A másik jel a fájdalom. A vakbélben. s megint csak kristályosodási magok képződnek. visszeres csomókban megalvadt vérben. epe) a rossz elfoiyás következtében besűrűsödik. pira­ mis formájúak. egymáshoz csiszolódott felszínnel tö273 . tüskés felszínű kőre. gyakran soklapú. a kőbeteg orvosok beszámolói alapján . súlyos hányások s a vizelet elakadása kíséri. a stabil állapot meg­ bomlik. A gyulladásos váladékok megzavarják ezeket. néma. mire az izomfalával rámarkol a gyakran buzogány ala­ kú. Testüregeink élettani váladékainak stabilitásáról különleges elosztású. hogy ennek élménye igen szubjektív. nem okoz panaszt.egy homokszemcse tölti be ezt a szerepet. s a fájdalomtűrő-képesség egyénenként is más és más. vagy elhalt sejtek formá­ jában. melybe idővel mészsók rakódnak le. vándorlása viszont kőrohamot idéz elő. az embernél is egy kicsiny. ha az érintett testfolyadck (pl. Kerekek. máskor akár diónyi. A vesében különféle vegyi összetételű kövek alakulhatnak ki a vizelet összetételétől függően. mikroszkopikus méretű részecskéket tartalmazó rendszerek gondoskod­ nak. s egy a kicsapódáshoz ha­ sonló folyamat kezdődik el. A kismedence gyűjtőér-fonataiban gyakori. A bélsárkövek gyakran egy gyümölcsmag-középpontra épülnek fel. Véna-kő az erek öbleiben.

Vagyis a belőle nyer­ hető lelki erőt nem használta fel. mint a szőnyeg alá söpört szemét.negatív . Egy kicsit sarkos a hasonlat. de meg nem szabadul tőle. Felháborodás maradt lelkében. aki ezt mondogatja: nem fáj. sőt lel­ kileg növekedve kijönni belőle. Határozottan állandósul egyfajta dac.: nem képes megérteni. Tanult belőle. amit sikeresen feloldott. hiszen igazolódni látszanak azok az álláspontok. de benne marad egy „tüsök". A kődugasz mögött robbanásig feszül az epehólyag. mint a koleszterin-kő. Például: volt egy igen súlyos konfliktu­ sa szüleivel. hogy a követ okozó problémához ragasz­ kodik a „gazda". mindennapjait igen erősen befolyásolja. a feldolgozással kapcsolatos szerv.melylyel nagyon is tisztában van . miért nem szeretik? Bélsár-kő: Jórészt megemésztette. E képletek lágy tapintásúak is lehetnek.eltemet. mint a babzsák. míg más összetétel esetén a hegyi­ kristály keménységével vetekedhetnek. Látszólag minden a legnagyobb rendben. magáévá tette a feldolgozott problémákból eredő tanulságokat.megesen fordulnak elő. mint a dacos gyermek. Fenyegető következ­ mény az epevezeték elzáródása. 274 .érzelmeket. vagy egyetlen kőóriással. de az összes tanulsá­ got nem vette ki. részletesen ki lett fejtve. Fájdalom. Pedig a tapasztalatban ez is benne van: képes vagyok kezelni az ellenem irányuló . Lelki jellemzők: A fizikai jellegzetességeknél olyan jól. melyeket kialakított és fenntart. amiért pont őt „találták meg". Ponto­ san úgy viselkedik a kő. Ott marad. Ragaszkodik hozzá. láz vezeti be a kórképet. Tulajdonképpen elmondható. s az életveszélyt a hamarosan fellépő sárgaság (lásd ott) jelzi. A teljes kép érdekében érdemes feleleveníteni az adott szervek jelentéstartalmát. hogy alig szorul kiegészítésre. Félreteszi. s közben . Az epehólyag olyan lehet. miért nincs pénze. benne akár 80-100 kővel. hidegrázás. és képes vagyok épen.belülről sír. de úgy viszonyul a világhoz. Pl. konzervál. Vesekő: A megértéssel. Ezért az itt kiala­ kuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben. Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy problémát . és rögtön előkerülnek a konfliktusok. de kaparjuk meg egy kicsit a felszínt.

Két végtagjával jár. és elvileg hasonló vázzal bír. a második és harmadik pillérig. s így igen csekély ener­ gia-befektetéssel. A határ a bokaizület. Ugyanakkor rugalmasságuk a rázkódásokat tompítja. S lábunk valóban a talpból előemelkedő három pillérre tá­ maszkodik. hogy az egészséges láb nem deformálódik a test súlya alatt. LÁB 275 . ezzel rögzül a lábszárhoz a láb. miszerint a kétlábú állvány felborul. A két ív közötti térben pedig egy harántboltozatos szerkezet épül fel.Epe-kő: lásd ott Fizikai jellemzők: Az alsó szabad végtag. Ennek az a titka. ám valójában ez a lábszár vagy másképpen alszár alatti végtag­ terület. Az egyetlen tökéletes alátámasztás ezen a földön három ponttal bír. szinte észrevétlenül rovunk le nagy távolságokat. A sarokcsont az első pillér. a négylábú pe­ dig billeghet. vagy annak térden aluli része a köznyelvben a „láb". A csontok alkotta íveket szalagkészülékek tartják össze. Összevetve más állatcsoportokkal. és a boltozat alatt az összenyomástól védetten futnak a láb idegei. érpályái és a talp izmai. hogy képesek vagyunk a lépéshosszat megnövelni. s főként a velünk fizikai. hogy ez az épít­ mény hihetetlen kezdősebességet tesz lehetővé. Együtt tekintve a combokkal és a lábszárral. s a mozdulatok tökéletes lendülete harmonikus szépséggel párosul. Hoz­ zá csak megközelítően is hasonló megoldás nem található az állatvilág­ ban. kijelenthetjük. fut és ugrik az ember s igen hosszú távokat képes gyalog megtenni különösebb megerőltetés nélkül. olyan roppant erővel.anatómi­ ai síkon „rokon"-nak mondott főemlősökkel. hogy fel­ építésében és működésében az emberi láb is egy egyedülálló csoda. A hatalmas erők átvitele bámulatosan karcsú izmokba van tömörítve. s innen két széttérő ív indul előre az első és ötödik lábközépcsont fejéig. látjuk. mint a kéz. A mérnöki tudományokban járatlan ember is tisztában van azzal a statikai törvénnyel.

amikor csak tessék-lássék módon „próbálkozik" .merőben ellentétes . és az annyira áhított bol­ dog élet! 276 . Éppen ezért a szervi elváltozásokat mindig megelőzi az. vagy éppen ellenkezőleg a túlreagálásról tesz tanú­ bizonyságot! „Különös" véletlen.cselekvés. melyeket nem kellene. Ezt a mozgási energiát fordítsuk át egy nagyságrendekkel könnyebben értelmezhető fogalommá! A kudarcélmények hatására . A döntések meghozatala utáni cselekvés. mint a választás.mi más következne be. hogy visszatartsa magát! Ez a két . anyagcse­ re-folyamatok egyensúlyának kibillenése (lásd még: anyagcsere). aki köré egy falat rajzoltak és megkérték: mutassa meg. mennyi energiát. de ez a két ellentétes tevékenység nem zárja ki egymást. melyekkel megoldhatóvá.Lelki jellemzői: Az egészséges láb a mozgás szabadságáról. míg a beteg a mozgás korlátozottságáról.gyertyáját. de inkább nem cselekvés teljes mértékben felemészti a lábban rejlő mozgási energiákat. Egyrészt energiát fektet azon lehetőségeinek felkutatására. tapasztalatot merít. Megmutatják: hogyan halad. és ezekből milyen konkrét örömet. mit kellene tennie. elindulás legalább ugyanannyi­ ra lényege része életünknek.teljes mértékben korlátozza saját mozgását.he­ lyességükről meggyőződött -. miként halad el mellette a világ. de végül ott maradt a helyén! Tisztában van vele. ha egyszerre vannak jelen! Márpedig mindig kéz a kéz­ benjárnak! A láb betegségeinél felbomlik a haladás harmóniája. tehetetle­ nül figyelve. erőt fektet be cselekede­ teibe. A valóság is ezt mutatja! A korlátozottság és a túlzott tettvágy egymással szoros összefüggésben vannak. Másrészt jelentős energiát kell fektetnie abba. hogyan kell be­ lőle kijönni! Ő igen változatos megoldási lehetőségeket vetett fel . az em­ ber megcselekszik olyan dolgokat. Ez a tevékenység az önértékelés megbomlásából meríti erejét. és éppen ebből fog kialakulni az összes lábbal kapcsolatos problémája! Hogy miért? Mert két végén égeti a .mozgásszabadságának . Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a problémák. Egyre többet ül (kétségbeesve). célja felé haladását. teljesíthetővé válnak céljai. Csak akkor lesz be­ lőlük betegség. A láb különböző megbetegedéseivel küszködő. hasonlóan jár mint az. és elmulasztja a szükségeseket.

domború. hogy el tudná érni. Első tünete a viszketés. bűzös szag kíséri. s ha javul vagy gyógyul is. amely kezelésre nehezen reagál. a szájon át szedett gombaellenes gyógyszerek komoly máj. torz karomszerü képződményekké alakulnak át. rövid tünetmentes időszak után ismét felütheti fejét. amikor szembesül mindazzal a valósággal. sem tesszük szabaddá: elfelejtettünk mezítláb járni. „örök" homályban és sokszor nyirkos környezetben él e testrészünk. amikor ezek a megkötözöttségek. kifakadó és szivárgó hólyagos elváltozások je­ lentkeznek a talp bőrén. Fájdalmak keletkeznek. Mindezen jelenségeket rossz. Az emberi bőrön megtelepedő gombáknak e homályos. megtenni. A gomba behatolhat a körmök alá. korlátozások állandósulnak. elhúzódó bőrbetegség. égető érzés kíséretében. El tudná érni és ehhez megvan az összes feltétel! A gyógyulás útja: Aki egy kicsit is figyelmesen olvasta és él benne a vágy (márpedig él. Az arra hajlammal is bíró ember lábát azután kiirthatatlan gombás folyamatok veszik birtokukba. rá fog jönni. hámlás indul meg. majd bőrpír keletkezik a lábujjak között.Meszesedések lesznek megfigyelhetők. mert másként ezt nem olvasná). Lábunkat burkolatokban „hordjuk".önmagában nem mindig hatékony eszköz a gombák elűzésére: a fény és a láb szellőztetése. Fáj a hiány. Fény és levegő nem jut el hozzá.és vesekáro­ sító mellékhatással bírnak. és reméli. közben fényüket vesztik s piszkossárgán elszíneződnek. A másik . mert tudja. Ha tehetnénk. s azok megvastagodnak. nedves és fülledt környezet ideális légkört teremt. az ujjak elhaló bőrének leválása. de közben szíve majd meg­ szakad. melyet nincs bátorsága felvállalni. szúró. majd a helyzet to­ vábbi romlásával vörös. mi a teendő! Fizikai jellemzői: Igen makacs. 277 LÁBGOMBA . Később a lábujjak közti áthajlás berepedezhet. Ellenük a bőrgyógyász nagyhatású ké­ szítményeket vet be. S bár a helyi kezelés alig rejt magában kockázatot. Az orvos célja (mint minden kórokozó esetében): megölni a gombákat.

mint őselem jelenik meg a kinövésekben. akkor másoknak kell segíteni. ami kiváló táptalajt biztosít a gombának. megalapozatlanul tesz lépéseket: gyakran rosszul. nyomasztja a kialakult helyzet (tisztában van a lépéskényszerrel). nincs kedve semmi új dolgot cselekedni. hogy a többi őselem túlsúlyba kerül. akkor lényegtelen. Ez egyre kedvetlenebbé.Lelki tünetei: A gombásodás olyan helyen. nedves. Az ott lévő levegő igen erős. sem értelem nincs. hogy tett­ ereje pang. testrészen képes kialakulni. Ennek egyenes következménye lesz: mi értelme ilyen dolgokba fektetni az energiát. akkor minek legyen tűz a lábban? A tűz kialvása egy adott területen magával hozza. lényeges dol­ gokat. átható szagot áraszt. Elha­ markodottan. vagyis kialszik a belső tűz! A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlá­ sa. Ha saját magát tekintve nem tevékeny. ez azonban nagyon távol áll az igazságtól! 278 . aminek szinonimája. mi kedvez életének? Sötét. fölösleges dolgokkal kell foglalkoznia. párás környezetben érzi jól magát. amiben nem leli örömét. igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vágya. aminek sem alapja. ami felettébb hasonla­ tos. ahol meg­ bomlik a szervezet egészséges hőháztartása. labilisabbá teszi. Az eddig elhangzottak alapján kialakulhatott egy elmarasztaló. milyen tulajdonságokkal rendelkező világban terem a gomba? Milyen helyet kedvel. a különböző elválto­ zásokban és ennek jelentése: bizonytalanságának következményeként sok olyan cselekedete van. Térjünk vissza a láb gombás megbetegedéséhez. A föld. a meghozott dönté­ seinek megvalósítását folyamatosan elodázza. tetterejé­ nek kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. az ettől eltérőben nem képes hosszabb ideig létezni. mások érdekében cselekedni! Ha nem cselekszik értelmes. Pótcselekvés: A saját. nyirkos légkör teremtődik meg. Hogy is van ez? Párás. lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki. elítélő kép. Elmélkedjünk egy kicsit! Milyen helyen. Cselekednie kell. ami jelzi: képtelen a megújulásra (lépések terén).

annak ágrendszeréhez. amelyben beépített biztonsági berendezések sora gondoskodik a tüdőbe áramló levegő minőségéről és a légutak ön­ tisztulásáról.Rengeteg jó lépést. habszerű szövetekből áll. a hólyagcsákban zajló szellőzésnek éppúgy. Lelki jellemzői: (lásd még köhögés. illetve in­ nen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anya­ gokat. melyekben örömet talált! Végzett örömteli dolgokat. A benne vonuló légutak ezer és ezer egyenrangú elágazással folytatódnak. nem érdemlem meg. majd jó messzire eldobta! Le­ het. Miként a fizikai testet ellátja az élethez szükséges levegővel. betegség jön létre. mely ugyanakkor rövidesen maga után vonja a másik megromlását is. hogy ezt érezte: ez természetes. szivacsos tapintású. Bármelyik rendszer hibásodik is meg elsőként. kezébe vette. Az egyre kisebb járatokban áramló levegő végül a parányi oldalkamrákhoz jut: a közel 350 millió léghólyagocska a gázcsere tulajdonképpeni helye. és ahhoz. úgy 279 LÉGZŐRENDSZER . sok jó cselekedetet tett meg. Az egymást kölcsönösen lerontó folyamatok efféle ördögi köre szerve­ zetünkben számos más helyen is megfigyelhető! Bonyolult szervrendszer. és így tovább. az további kárt okoz az előzőben. mint az itt futó vér áramlásának tökéletesnek kell lennie. ennek nincs értéke stb. Könnyen belátható: itt egy folyadék és egy gázrendszer találkozik (egy egy sejtsorból álló. lélek) Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember. Fizikai leírása: A mellűr két oldalát kitöltő páros légzőszervünk tompa kúp alakú. de nem maradt ideje saját magára és nem vette észre azon dolgait. talpalt mások érdeké­ ben. s így a hörgők csőhá­ lózata megdöbbentően hasonlatos egy fához. hihetetlenül vékony membránnal elválasztva). Orr-garat-gége-légcső-hörgőrendszer: ez az út a voltaképpeni gázcsere helyéig. de itt helyezkednek el a szaglást és a hangképzést szolgáló szervek is. hogy az oxigénfelvétel és a széndioxid-leadás a tüdőben zavar­ mentesen történjen meg.

az alapvető belső tűz. A gyógyulás útján az iménti kijelentést kell alapul venni: visszafogja! Ez azt jelenti. erőt gyűjtött.felszínre törni. amit már megismert és megszokott. Igyekeznek a. de ha nem ezt tenné. hogy az adott területen is kialszik az életkedv. mit ürítünk ki a környezetbe. Visszafogja érzéseit. Ennek következtében lélekben kezd lemondani .túlsúlyba kerül a víz. Eddig másoktól várta az elismeréseket. vágyait. hiszen a visszatartás­ hoz elhasznált erők hiánya fogja eredményezni a nem kívánt folyamatot. ott vannak benne. következésképpen . Az már sokkal fontosabb. el kellene múlnia a betegségnek! A gyógyulás elengedhetetlen része azon célok kitűzése melyek való­ di örömöt. mert a beteg nem akar megszabadulni elképzelései­ től. melyekkel erősíteni kívánta ön­ bizalmát! Most azon dolgaival kell foglalkoznia. melyekről nem vesz tudomást. és új értelmet adnak életének. hogy azok a visszafogott érzések.a védekezés ered­ ményeként . sikerélmé­ nyeit növelik. és nagyon is kifejtik hatásukat. Tudom. hogy kimossa a felgyülemlett gátló tényezőket. A vizenyő alapvető feltétele. Tüdősorvadás: Nem tud önbizalmat gyűjteni. Tüdővizenyő: (lásd meg ödéma) Kedvetlenség jellemzi. milyen tisztaságúval. éppen ezért alakul ki a betegség.a szellemet is ellátja a működéséhez elengedhetetlen új erővel és most itt mindegy. hogy ebből mit hasznosítunk. Felszaporodik a víz. melyek saját örömeit. milyen levegőt szívunk be. A tüdő: megújulása a tetterőnek. nem vesz erőt magán. 280 . Valamikor régen erőt vett magán. majd cselekedett.le is mond . hiszen nem mindig válogathatjuk meg. kicsinek. ragaszkodik ahhoz.a megújulás re­ ményéről. erő­ sen hangzik a ragaszkodás szó. a betegnek most nincsenek húzó céljai. kevésnek érzi magát. Azon­ ban ezekből csak a kudarc élményei maradtak meg.

hogy egy női szervezet valóban sokkal jobban tűri a hirtelen vérveszteséget. Ilyenkor az immunrendszerben betöltött feladatait a nyirokszövet többi része átveszi. hogy minden létező előbb vagy utóbb elfárad. Ennél elmésebben 281 . de pusztán ezzel a ténnyel az orvostudomány még nem képes megmagyarázni azt a tapasztalatot. és az egész élet során részt vesz a nyiroksejtek termelésében. hogy erőt kell gyűjtenie. akkor meg minek tegye meg? Tegye magáévá és meggyógyul! LÉP Fizikai jellemzői: Kissé költői módon a régi anatómusok a lépet a vörösvértestek teme­ tőjének nevezték és ez így igaz. értelmes. hogy a lép a szervezetbe került idegen anyagok elleni védelem egyik székhelye is. majd szükség esetén visszaüríteni a keringésbe. valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő. a tűz és az összes elem szállítója. átalakítani. nem magáénak! Ha nem az ő ötlete.Tüdőgyulladás: Lázad a megújulás „kényszere" ellen! Azt érzi. Igen lényeges a fentiek mellett. Lelki oldal: A vér az információk megújulása. s így súlyos vérzés forrá­ sává válik. mással pedig nem tudja. hasznos dolog szülessen belőle! Természetes. hogyan kell a „haszontalan" dolgokat úgy felhasználni. többé nem képes betölteni szerepét. valaki más. Ugyanakkor a lép vérraktár is: nagy mennyiségű vért képes tárolni. E szervet fontos feladatai ellenére sem tartja a tudomány nélkülözhetet­ lennek. mint a férfié. hordozója! Mi értelme lenne pusztán a temetőnek? A Teremtő jobb megoldást nem talált erre e problémára? Dehogynem! A lép csodálatosan példázza. A nő lépe mindig nagyobb. el kell távolítani. szükségessé válik a cseréje. hiszen e dinnyeszelethez hasonló alakú nyirokszervben pusztulnak el a kiöregedett vörösvértestek. Ha balesetek következtében megreped. hogy egy egészen más. de kívülről érkezőnek tapasztalja.

akkor minden rendben van és érzi.ám mindmáig egyben vitatott . (Hétköznapi életünkben is vannak már rá példák. az alko­ holfogyasztás és a dohányzás. A már fennálló magasvérnyomást viszont egyértelműen súlyosbítja a kövérség. A lép kiszűri az életünkben keringő ismeretek közül a feleslegeseket és a tovább hasznosíthatóakat pedig tárolja. kell egy bizonyos mértékű nyomás. hogy megerősödve továbbléphessünk.szerepet. ami az el nem végzett feladatok „nyomásából" ered! 282 MAGASVÉRNYOMÁS . egyre kedvetlenebb lesz és elhanyagolja a megoldásra váró dolgokat. Amikor az ember „időben" elvégzi feladatait. tapasztalja az elvégzett munka örömét. többször nem. De ha nem örömmel vég­ zi. A háttérben genetikai tényezők szerepelhetnek és idegrendszeri. ami cselekvésre ösztökéli. újrahasz­ nosítani a már „értéktelenné" vált anyagot. Lelki tünetei: Ahhoz. valamint hormonális okok mellett a fokozott sóbevitelnek tulajdonítanak jelentős . melyeket meg kell oldani. a szorongás vezet. A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi. Fizikai jellemzők: A megnövekedett vérnyomás a nagy vérkör verőeres rendszerének a normálisnál nagyobb nyomásértékeire vonatkozik. Végsősoron a magas vérnyomás kialakulásához a félelem. Ez a nyomás a megoldásra váró feladat! Egész életünk erről szól: elénk kerülnek helyzetek. mégpedig olyan nyomás. mégis azt mondjuk. hogy lemásoljuk a természetet: hulladékhaszno­ sítás!) A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé. Felhasználni. megtapasztalunk konfliktusokat. hogy 140 és 85 Hgmm a „nor­ mális felső határa". hogy az ember igazán tudjon teljesíteni. akkor egyre tökéletlenebbül hajtja végre.nehezen lehetne elképzelni a feladat megoldását. hogy csak egyszer tudott valamit megtenni. A határértékek mindaddig vita tárgyát képezik és meghatározásuk szükségképpen bizonyos mértékig önkényes.

és egyben méregteleníti is. meggondolatlanul adott ki magából. ha ismerjük a testrészek szellemi jelentését. 283 MÁJ . Csak ezek birtokában leszünk képesek a legideá­ lisabb megoldásokat megtalálni. mint csupán az epe termelése . Másrészt el kell raktározni. szőlőcukrot. A kialakulás „másik" oka a szív túlzott működése. hogy a jelenben valamint a jövőben képesek legyünk feldolgozni egy „anyagot".teljes mértékben pozitív értelemben véve -. hasnyál-mirigy. a keringő vér mennyiségét. a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el testünk legna­ gyobb mirigye. tulajdonképpen egy megnyilvánulási formáról van szó. El kell raktározni az ismereteket. Ismerni és emlékezni kell hibáinkra.lényegében anyagcsere-szerv. hogy a következő alkalommal már képesek legyünk hibáinkból okulni. lelki oldalon mit raktároz és alakit át? Mint tudjuk. felépítő és lebontó folyamatok ezrei zajlanak egyetlen sejtjén belül is. Ekkor az embert különböző szorongások tartják gúzsba kötve. A kérdés itt ebből adódik: szellemi szinten.Ebben az esetben is két részre kell bontani a betegség lelki tényezőit. sőt a magzati életben még vérképző szervként is működik. Lelki oldal: (lásd még: anyagcsere. Véralvadási faktorokat épít fel. ahhoz. hepatitis. átalakító. melyeket a beteg kapkodva. szabályozza a vérfestékek anyagcse­ réjét. ami azokból az ér­ zelmekből keletkezett. De melyek is ezek? A magas vérnyomás a beszűkült erek miatt alakul ki. szénhidrátok és aminosavak átalakítását végzi. Biokémiai útvonalakon zsírok. Hogy melyek ezek. Fizikai jellemzők: A felhasban. kiválasztó. vitaminokat. A mérgező anyagokat eltávolítja a keringésből. meg­ tudhatjuk. erényeinkre. emlékezni kell. A szükségleteknek megfelelően képes raktározni és felszabadítani létfontosságú anyagokat. Működése messzemenően sokoldalúbb. epe. májdaganat) A „nagy" raktározó. szándékunk legyen a cél sikeres eléréséhez. bár ez csak látszólag kettő. hogy megfelelő indulatunk .

Belefárad abba a sok felhalmozott. a máj nem tud meg­ különböztetni. Ha kisebb a hely. lassan eluralkodna sorsunk felett. nem raktároz el. Ha nem lenne benne semmi sem „kényszerítene" azok megoldására. melynek birtokában van. mert csak akkor beszélt róla. vagy egyáltalán nem hasznosítja azokat. hogy soha nem akkor és nem úgy hangzik cl.megnagyobbodás. A máj termeli az epét. kevesebb probléma fér be. mint kellene. A zsugorodásnál a kiégés a jellemző. Hagynánk mindent. Feleslegesnek tartja .keserűség van. tehát visszatért a problémája. ki nem mondott és így értelmetlen­ né vált erőbe. Azaz meg kell sza­ badulni a szellemi mérgektől is. Eluralkodik. hogy sokkal intenzívebb hatást vált. ha abban . de vagy rosszul. Bizony be kell látnunk.most már —. mint ahogyan a máj zsugorodás. a tudat sem lesz képes betölteni feladatát. amikor robbanásszerűen kitört belőle és a felfokozott indulatok követ­ kezményeként nem talált megértésre. pontosan lemásolják egy­ más viselkedését. mit kell kiüríteni. hogy az élet nehézségeit csak akkor vagyunk hajlandóak leküzdeni.elnyomtuk .A tárolt tudás alapján az ember képes megkülönböztetni mire van szük­ sége. Ha a máj nem különböztet meg. vagy . Ha a tudat nem akar emlékezni. A gyógyulás útja keresztül visz a méregtelenítésen. Elkerülni pedig . kerülje ezeket a konfrontálódásokat. Ennek sajátossága. Megbetegedései az indulatokból adódnak. ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait.vagy épp el­ lenkezőleg. A felfokozott indulat másik sajá­ tossága.jelen esetben . Felhalmozódik benne egy csomó indulat .számunkra . nem törődnénk vele. Nem talált megértésre.csak egyetlen módon lehet: a tároló helyet csökkenteni kell. Melyek vagy teljesen háttérbe szorultak . Hogyan tudunk megszabadulni ezektől? Sehogy! 284 .ami meg kellene tennie . A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett folyamatnak az. Ez pedig azt sugallja: ne tegye. mert értelmetlennek tartja a beszédet. mit kell hasznosítani! A máj állapota szorosan összefügg a tudattal. eluralkodtak rajtunk. problémáit.halogat és visszafojt.

kialakított képünket más­ ként is lássuk. ismeretben létezik jó rész is! Itt az a feladat tárul elénk. gyűrűszerűen körülölelve e két csatorna bejáratát. szellemi anyaggal kapcsolatos teen­ dőket. ízlelés (érzések elemzése) után a garatban lévő mandulák segítenek szelektálni. meózást. A rágás (gondolkodás. A bősé­ ges vérellátás mellett ez az oka annak. Ez a páros szerv végzi az elsődleges szűrést.minden betegségre vonatkozik . Szellemi síkon eldöntik. He­ veny gyulladásuk esetén duzzanat és vérbőség lép fel. A szervezetnek szüksége van valamilyen stimuláló anyagra. hogy az eddig megszerzett. Ebből egyenesen következik. 285 . elődomborítva a nyálkahártyát. ugyanezen a területen súlyos védelmi zavar keletkezik. Eldönti a bekerült fizikai. tudásban. hogy a szájsebek hihetetlenül gyors és jó gyógyulási hajlammal rendelkeznek. de esak kezdetnek elegendő ez is: lehetséges-e más értelmezés is? Első lépés . Kezdetnek. hogy ha az immunrendszer meggyengül. mire van szüksége a testnek és a szellemnek. Lelki jellemzői: A védekezés első vonala. Egy olyan kétség. A híres és hírhedett garatmandulák is óriási nyiroktüsző-halmazok. rajzanak a nyiroksejtek hadai. ami előre visz.Minden létező dologban. súlyos nyelési nehezítettség és magas láz kísére­ tében. meghatározni a szükséges reakciókat. felszínükön pedig sárgásfehér genny­ csapok bukkannak elő.a pozitív kétkedés. és ezen át oda-vissza vándorolnak. Súlyosabb esetben a mélyükön pangó váladékban gennykeltö kórokozók szaporodnak el és a mandulák gennyel telnek meg. így a behatolás helyszínén nyernek azonnali információt bármely baktériumról. amiből bármikor erőt. ami serkenti. Nyiroktüszők halmazából nagy tö­ megek épülnek össze e helyen. és támaszt meríthe­ tünk. noha a szájüreg (a to­ rokkal és a garattal együtt) állandóan fertőzött területnek számít. elmélkedés). MANDULÁK Fizikai jellemzői: E szerveink a tápcsatorna és a légutak kapuját őrzik.

így 286 .éberen tartja az immunrendszert. hiszen döntés és elfogadás között meg kell találnia a harmóniát. mert csakis egy féleképpen igyekszünk szemlélni dol­ gainkat. s ez nem is történhet másként. hogy tapasztalatot meríthessünk. majd döntenek a feje fölött! Ez persze feszültséget ébreszt benne. Nézzük. Reméli: megússza. ami erő­ szakosan fog felszínre törni. életszemléletét. sőt nagyon sokszor egyáltalán nem leljük örömünket. hogyan alakul ki a gyulladásos folyamat. sőt biztos. ismereteket sze­ rezzünk. de nincs más megol­ dása! Másrészt: senkit sem érdekel. az elnyomottságból felszaporodik az energia. hogy ő megőrzi eddig életét. tapasztalatok. amikor „lenyeljük" a világ ránk vonatkozó megnyilvánulását. mit kíván elérni! A részismeretek alapján meghozott döntések rendre rossz tapasztalatokat fognak szülni. minden megismertben található számunkra hasznos is. ezzel megakadályozva az észszerű cseleke­ deteket. mit kellene tenni. Az elfogadásnak arra a formájára. Válogatni kell. életének konzekvenciáit fél ismeretek alapján kívánja levonni. ő mit nem akar. Igyekszünk fejünket ho­ mokba dugva figyelmen kívül hagyni a gyengéd terelgető erőket. amennyiben tudunk megkülönböztetni. mit jelentenek ezek az erős kifejezések. Az éberség nem más. Kétkedve. Nem akarja. mert valahol lelke mélyén érzi. önsanyargató viselkedés velejárója lesz (a lelkiisme­ retre alapozva) a lázadás. Ez az egyféle nézőpont pedig ez: én mit akarok! Az. A hasznot viszont csak akkor vagyunk képesek értékelni. Ebből a tevékenységből fakad azután a mandulák megbetegedése is. milyen pótcselekvé­ sek szükségesek a „kívánt" eredmény eléréséhez? A válogatás nélküli elfogadás vagyis jelen esetben beletörődés kialaku­ lásához keresztül kell menni a lustaság. mellékesnek tűnik. hogy a világ erre hogyan reagál. Talán elmúlnak fölüle ezek a zavaró érzelmek. ami tovább fokozza a két iménti érzelmi állapotot! A természetellenes. Félelem fog megszületni. csak ez számít. de ebben nem mindig. de nyitottan viszonyulni az információkhoz. Tudja. Nem dönt. ismeretekhez! Könnyen lehet. növekedni benne. szükség van az elfogadásra. Eletünk során ahhoz. úgy változnak dolgai. Lustaság: az ember bedugja fejét a homokba. mint a természe­ tes kétkedés. A tétlenségből. A rémület kialakulása előtt nézzük meg. de inkább a tétlenséget választja. az erőszakosság és a félelem buktatóin. Lázad.

klimax és hormonok) A betegség megértéséhez. anyagok ott áramlanak keresztül. jelen ismereteink alapján azonban az esetek felében a férfi betegsége áll a háttérben. a teljes kép kialakításához szükségesnek tartom. MEDDŐSÉG Fizikai jellemzői: Ha az ivarszervek vagy a nemi szervek kivezető útjai súlyosan káro­ sodnak. gyulladások. és a nőkben is megta­ lálhatóak a férfi tulajdonságai. A torokban helyezkednek el. nemzőképtelenné válhat. nevelheti. 287 . a megtermékenyítő erővel. A férfi rendelkezik a dominanciával. min­ tegy őt téve felelőssé a meddőségért. A férfiak rendelkeznek egy olyan szellemi résszel mely női jellegzetességekkel bír. ősi tulajdonságokkal rendelkezik a férfi és a nő. milyen alapvető. Lelki jellemzők: (lásd még hüvely. Ez a két ősi erő harmóniában él egymás­ sal. kölcsönösen segítik az élet alakulását. legyen az szervi el­ változás avagy a lélekben keresendő ok. Régebben csak a nőben kutatták az okot. méh és daganatai. mely utóbbi ugyanolyan súllyal esik a latba. Tisztázzuk. Hormonzava­ rok. a döntések meghozatalát! A gyulladásos folyamatoknak következménye a mandulák megnagyob­ bodása. hiszen a bejövő információk. a problémák sokasodása. Hasonlóképpen. tehát meddővé válhat. az ember utódok létrehozására képtelenné válik. daganatok és idült mérgezések mind vezethetnek med­ dő állapothoz. A jellegzetességek össze­ mosódnak a kettősség következtében. legyen szó fizikai ételről vagy szellemi táplálékról.nem. csak valahogy másként mehet tovább élete. Mégpedig így: saját kezébe veszi az irányítást. amit a nő befogad és majdan táplálhatja. ha a nő az önmagában hordozott férfit akárcsak tudattalanul is megtagadja úgyszintén csökken a befogadóképessége. gerinc. hogy távolabbról induljunk. a dolgok. és azt nem építi be szer­ vesen a férfiúi mivoltába. de ugyanezt nem is csekély mértékben a pszichoszexuális zavarok is előidézhetik. Amikor a férfi nem vállalja fel a benne élő nőt.

Nem fogadja be a férfi megtermékenyítő erőit. akkor (előtte és vele együtt) megjelenik a 288 .A nő a befogadó. az új dolgok létrehozásának boldogságát. Amikor az ember megtapasztalja a teremtés. Amikor valaki a „szeretkezést" bántónak és fájdalmasnak érzi. mely mint fordított körte. a teremtést kihordó. Lelki jellemzői: (lásd a kapcsolódó részeket) Ez a csodálatos szerv is túlmutat a pusztán fizikai tulajdonságain és egy sokkal összetettebb jelentéssel bír. azoknak nem biztosít termékeny talajt. mindezek harmóniája csorbát szenved. Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik. nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. erőszakosnak éli meg a „behatolásokat". utóbbiak közül is a méhnyak és a méhszáj rákjai rettegett folyamatok a köztudatban is. bár ez talán az élet egyik legnagyobb csodája. Fizikai síkon ennek egyenes következménye a meddőség. s a kettő együtt jelentkezik. Ezt természetesen minket síkon igaz. A belső üregét burkoló nyálkahártya 28 na­ ponként újul meg: vérzés és elhalás kíséretében leválik. hiszen nem csak a testi behatolás miatt alakul ki a seb. hogy beforrna? A nő agresszívnek. megvalósító. Es ami­ kor a meddősségről beszélünk. Az egyik ok: folyamatosan éri a testi-szellemi behatás: nem feltétlenül konkrét fizikai behatásra gondolok. MÉH Fizikai jellemzők: Tömör és erős izomfallal rendelkező szerv. míg a Nő nőiességének teljes tudatában van. amikor a méhszáj nyálkahártyája meggyengül. Méhszájseb: Miért is tud kialakulni az a folyamat. a gyengéd. seb képződik rajta anélkül. majd újra kép­ ződik. A születés misztériuma nem me­ rül ki „pusztán" a fogantatásban és a születésben. Gyulladásos és daganatos elváltozásai jól ismertek. ül a kismedence közepén.

Nem marad sem ideje. Alakja és nagysága rendkívül változatos és műtétileg jól formálható. olyan szinten működni. a gondolatokban ugyanúgy lezajlik a folyamat. Elválasztó szervvé a női mell a terhesség során alakul idegrendszeri és hormonális parancsokra. mint az „őt" ért „sé­ relemmel". hogy e létfontosságúnak egyáltalán nem mondható szervünk mégis milyen hatalmas jelentőséggel bír. hogy megtörténik-e a behatolás fizikai szinten vagy sem. Fizikai jellemzők: A szépség és a nőiesség. melyek örömet ébreszthetnének. Ezt a test tényként éli meg és így is reagál rá. Gondolatai telve vannak az emlékekkel és a jö­ vőtől való félelemmel. belefáradt és nincs miből feltöltődnie. 289 MELL . Rákos elváltozásai esetén lelki katasztrófát okozó eltávolítása jelzi. hogy a szervezet immunrendszere nem képes.keleten szinte ismeretlen. Gyakori betegsége az emlőgyulladás. sem kedve megkeresni azokat a dolgokat. hogy kijavítsa a hibát. a szegycsont két oldalán. a szoptatás titokzatos és bensőséges kapcsolatot teremt édesanya és kisded között. az anyaság és a nemiség eme szimbóluma hideg tudományossággal megfogalmazva páros mirigy. hogy a steril. amikor szoptatás során gennykeltő baktériumok jutnak be a mell állományába. hogy ezen a területen. a fel nem dolgozott veszteséggel kapcsolatban gyengül a szervezet és a tudat ellenállóképessége. Rosszindulatú daganata a nyugati világban a leggyakoribb rákféleség .szellemi behatolástól való félelem. az elmében. Magyarán: teljesen mindegy. És tudott. A táplálás. Feladata az újszülött táplálása. Egész pontosan ez az alábbiakat je­ lenti: attól függetlenül. az elme megteremti a negatív él­ ményt. A másik oka pedig az. Miért? Mert a tudat semmi mással nem tud foglalkozni. Miért nem működi tökéletesen a védekező mechanizmus ezen a részen? Röviden válaszolva: elfáradt. kettős domború kiemelkedés a mellkason. erőszakkal. hogy történik-e tényleges behatolás. Kialszik benne az öröm tüze és ennek egyenes következménye.

és nem múlhatja felül újszülöttkorban. Jobb mell: Inkább a fizikai oldalra vonatkozik. vagyis amikor nem. vagy éppen nagyon előtérbe helyezi saját vágyainak kielégítését. A bal mellel „ellentétben" a jobb mell jelentése már sokkal anyagiasab­ ban mutatja az embert. A körülötte lévő emberekkel. hanem a férfiéről is. Ragadjunk ki néhány betegséget 290 . illetve a nagyon is anyagias támogatás (a pénz). Megbetegedés vagy figyelmeztető jel akkor alakul ki.enzimeket és immunanyagokat is tartalmazó anyatejet semmilyen más táplálék nem helyettesítheti. amikor önmagáról kellene gondoskodnia. hiszen jelentésében lényegi különbség nincs. Az imént „pusztán" a szellemi oldalról közelítettem meg a mell kérdését. vagy nem úgy gondoskodik a nő. Erre példa a szoptatás. Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak. de meg kell világítani a fizikai világ (a megnyilvánult világ) oldaláról is. Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás. problémáikkal együttérzően foglalkozik és képességeihez mérten gondoskodást nyújt. Ide tartozik az is. de nem veszi meg. mondjuk szeretne egy jó ruhát. hogy ezt az érzelmi gondoskodást ön­ magára is fordítania kell. az érzésekkel való táplálást jelképezi. ahogy az ideális. amikor ez az egyensúly megbomlik. Jusson eszünkbe az a tény nem lehet eléggé hangsúlyozni -. To­ vábbá az egyensúly elvesztéséhez vezethet az is. nem legtisztább érzései szerint nyújt át magának. Lelki jellemzői: (lásd még daganatok) Itt természetesen nem csupán a női mellről beszélek. amikor túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. Ezen ezt értem: nem szíve szerint cselekszik. másoknak gondoskodást. természetesen a nőknél súlyozottabban. megvan rá a lehetősége. a célokért való kiállás. azzal van szoros összefüggésben. Bal mell: Az érzelmekkel. kebelre szorítás. gondoskodás.

A velőállományban pedig az adrenalin és rokon vegyületei képződnek. nem lesz betegségforrása. fehérje. Ha csupán nem szeret az ember másokkal törődni. nincs gond. A probléma abban az esetben kezd testet ölteni. 5g súlyúak és 2-3 cm-esek egyenként. s emellett a gyulladásgátlásban igen nagy hatásúak. A lelke legmélyén érzi.és zsírforgalmát. kb. hogy nem szeret másokról gondoskodni. háromrétegű kéregállomány termeli az úgynevezett kéreghormonokat. Jobb mellen megjelenő elváltozás: a fizikai táplálásra utal (főz. Ezért ki akarja rekeszteni a problémát. a „pőreség" érzéséből ered. MELLÉKVESE Fizikai jellemzők: A két vese felső pólusán sapkaszerűen ülő páros szerv. aki fél az újabb kudarcoktól. mert önmagára elegendő figyelmet fordít és ennek kö­ vetkeztében a külvilág felé is odaadóan viselkedik (bár ezt nem szívesen vallja be). hogy gondoskodhasson sze­ retteiről. amikor a külvilág felé azt mutatja. működészavarai abban rejlenek. nem akar gondolkodni. A kén­ sárga metszlapú. Ekkor betegség keletkezik. Először tehát gondoskodjon saját magáról.Sömör jelenik meg a mell alatt: táplálnia kellene a körülötte álló embe­ reket.és vízháztartását. hogy felborul az a kényes egyensúly. A fájdalom a kiszolgáltatottság. Ám e csöppnyi szigetek . aztán tud a másik felé fordulni. Itt kell-elkezdeni.szerteágazó módon irányítják létfontosságú élet291 . a bal félhold alakú. amelyek a szervezet só . A jobb oldali háromszögletű. Mellékveséink relatíve parányiak. mert ez utóbbi cselekvés (szerinte) fájdalmas hatással lenne rá. belső elválasztású mirigy. ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van. de nem tud erőt venni magán. Szembetűnően magas a kéregál­ lomány C-vitamin tartalma. a másodlagos nemi jelleget szabályozzák. Pedig épp arra vágyik.). Játszik. Nem képes szembenézni önmagá­ val. mert belül egy sérült ember lakozik. Azonban ez nem több egy színjátéknál. Összességében elmondható: a mellek betegségei. pénzt ad kölcsön stb.melyek az agyalapi mirigy ve­ zénylete alatt állnak . hogy gondoskodnia kellene.

késszerüen szúró fájdalom. Ezt szolgálja a mellhártya. szédülések kisérhetik. amelyhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyen alkalmazkodik és így kitölti a rendelkezésre álló teret. ezek adják a belső tüzet. egyik a tüdőt burkolja. feldolgozását. közöttük pár cseppnyi kristálytiszta folyadék van. A mellhártyagyulladas vezető tünete a heves. a mellűrt. tüsszentés. hajhullás. Pajzsmirigy-eltérések. Ha folyadék gyülcmlik fel . átmeneti látászavarok. Termeli a szükséges hormonok egy részét. ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességében. hogy a tüdő külső és a mellkas belső felszíne egymáson szabadon el­ csúszhasson. mert ráksejtek árasztják el a mell­ hártyák felszínét -. tüzet élesztenek benne. ha oda vér vagy genny tör be. ez a 292 MELLHÁRTYA .pl. Fizikai tulajdonságok: A maximális kilégzési és belégzési állapot között nagy a térfogatkü­ lönbség. Tényleges üreg a mellhártyák között csak akkor keletkezik.folyamataink százait. melyek valódi örömet. ha gyulladás miatt ott savó jön létre. a külső-belső problémák felismerését. mely köhögés. Ez biztosítja az erőt. Gyógyítása: Adjunk a mi belső tüzünkből és a beteg újra találja meg azon vágyait. Túlműködésük vagy csökkent aktivitásuk súlyos anyagcsere.és hormonális zavarokat von maga után. mert elváltozásai már csak akkor mutathatók ki. gyulladás esetén. ha levegő kerül be a tüdő vagy a mellkasfal sérülései következtében. Lelki jellemzők: Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel (saját tapasztalataim alapján). Előrehaladott gyulladásos folyamatoknál a mellhártya két lemeze he­ lyenként kisebb vagy nagyobb területen összetapadhat. De ehhez szükséges. hajolás során fokozódik. a másik belülről borítja a mellüreget. amikor már sok bajt okozott. A két lemez egymásra siklik. amely a lapszerinti szabad elcsúszást biztosítja. amely két fénylő lemezből áll. vagy vér tör be („vizes" mellhártya és vérmell). vagy.

Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tudatosan változnunk. vagy heves lüktetéssel kísért értágulat. Gyógyításában.és hangingereit. elemi erejű fejfájás. Lelki jellemzői: (lásd még gyulladások. esetenként bizonyos ételek .és szikralátás. E félel­ metes tünetek hátterében a nyaki vagy agyalapi verőerek valamelyikében zajló kórfolyamat áll: érgörcsöt követő érfalvizenyő lép fel. a kóros folyadékgyülem lebocsátása. légzőrendszer) A légzésnek is. Émelygés. lüktető. túl kevés (esetleg túl sok) alvás. mint a testi-lelki megújulásnak természetesnek és fo­ lyamatosnak kell lennie. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti törvényhez. amely rohamokban jelentkezik és órákig. de érezzük a belülről fakadó szabadságot. Mi idézi elő e mélyen zajló drámai változásokat? A migrénes rohamokat gyakran váltja ki érzelmi. hogy nem érezzük kényszernek. a csokoládé . vagy fizikai stressz. A kezelés ekkor mellkascsapolás. különféle fájdalomcsillapítót vet be. A mellhártya segíti.így pl. Fizikai jellemzői: Féloldali. fronthatás.és alkoholtartal­ mú italok fogyasztása. vagy legalábbis a tünetek enyhítésében az orvoslás nagyszámú. Nőknél gyakoribb. úgymint fényfellobbanások. ha a beteget csendes. A migrénes látászavar fény-hallucinációkkal jár. leginkább a serdülőkorban vagy a felnőttkor elején. MIGRÉN 293 . cikkcakkos fényjelenségek vagy szabályos mértani alakzatok felvillanása. kizárva a külvilág fény. hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen. vizelési inger. fulladás lép fel. homályos látás vagy fényiszony kíséri. elsötétített szobában fektetjük le. hányás. kimerültség. Átmeneti vakság. eszméletvesztés és tudatzavar is előfordul. szemizombénulás. vagy még tovább eltarthat.tüdőt kívülről összenyomja és súlyos nehézlégzés. Sokat segít. csillag. gyakran menstruáció idején lép fel. s különös mó­ don. levegőt vennünk.

Gennykeltő baktériumok előszeretettel telepednek meg itt. mi. milyen cselek­ vés váltja ki az üresség érzését. az ismeretek gátolt áramlásának feloldásában van. csaknem erején felül ragaszkodik. melyek alátámasztják tehetetlen­ ségeit. vagy valakihez igen szorosan. fonálszerű zsíros törmelékként ürül ki. a nyugalmat. Egyre inkább magára-maradottságot. de helyette kibúvókat és indokokat keres. Tudja. miszerint a mitesszer gyógykezelésében leg­ hatékonyabb a rendszeresen használt csapvíz (!). Igazat kell adnunk néhány bőrgyógyász javaslatának. 294 . Minden­ napjai igen zavarosan telnek. valamilyen elvhez. s el­ fertőzve a területet gennyes pattanás alakul ki. és ráadásul nagyon is tisztában van a megoldással. a harmóniát teremtő tapasztalások. Könnyebbé teszi haladását. A görcsökkel járó folyamatoknál az alábbi jellegzetesség áll a háttérben: valamihez. Ha kétoldalról összenyomjuk. minek szeretne hátat fordítani. hogy köz­ ben már nem marad ideje az élet naposabb felével foglalkozni. Ez természe­ tesen csak az adott . a teljes gyógyulás útja a feloldásban. De ez is közrejátszhat. Hagyni kell.Lelki jellemzői: Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt alakulnak ki. ezáltal egy dugasz keletkezik. és talál.problémára vonatkozik. A gyógyulás. egyre kevésbé tud koncentrálni a nyuga­ lomra és egy felpörgetett állapotba kerül. Itt nem kell feltétlenül „valami rosszra" gondolni . Ez a ragaszkodás annyi erejét leköti. Ebbe már nem férnek be az újabb ismeretek. MITESSZER Fizikai jellemzők: A faggyúmirigy kivezető szakaszában a mirigy pangó váladéka beszá­ rad. Vajon mivel oldható fel ez az évek alatt jól megindokolt hozzáállás. vi­ selkedési szisztéma? A könyv elején már kitértem erre: semmin sem lehet változtatni. mákszemnyi pont tűnik fel az arcbőrön. magányosságot érez. Piszok és por tapad bele. hadd változzon magától! A betegnek kell tudnia. ha tudja. Ebből már kikövetkeztethető a célirányos cselekvés is. és mint fekete.feloldatlan .

hogy megszabaduljon feleslegessé vált anyagaitól. teltségérzés kíséri. baktériumok. Okai: vírusok. Egyet azonban tartsunk szem előtt: miért tudott „kihűlni"? Ebben az esetben talán a legszerencsésebb. Vagyis valamilyen inger érte az imént említettektől. de mindezek semmit sem változtatnak azon.Lelki jellemzői: (lásd még bőr) A bőr pórusain keresztül lélegzik és anyagcserét folytat. gyulladásgátlók. termé­ szetesség a kilökéshez. A külvilágból felvett tudásanyag. Indokolt esetben (ha baktériumok vannak jelen) antibiotikumok. Előfordul. savós-nyálkás. Dugulás-érzés. Lelki oldal: Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását és valószínűleg valahol igaz is lesz. Vízszerű. mégpedig azért. Gyógyítás: Gyógyszeresen: C-vitamin. mert nincs bennünk elegendő erő. Pórusait arra is használja. aminek közvetlen következménye a nátha vagy meghűlés. Fizikai tünetei: (lásd még: arcüreg) Az orr (valamint az orr-melléküregek és az orrgaratüreg) nyálkahár­ tyájának hurutos lobja. Másrészt érezzük. ha a naphoz hasonlítjuk az embert. esetleg gennyes vagy véres váladékcsorgás jelentkezik az orrnyílásokon. anyósra. így ráfoghatjuk a szomszédra. hogy a betegnek elment az életkedve. vírusra. Ez a két dolog szorosan összefügg és együtt jelentkezik. valaki akadályozza megszaba­ dulásunkat. Mikor fog kialudni a nap? 295 NÁTHA . Az orrlégzés nehezí­ tetté válik. tompa fájdalom. Szellemi szinten tekintve jelentése és funkciója ugyanaz. allergiát kiváltó anyagok. ezért szükséges a kiürítése. orrcseppek. hogy ez a folya­ mat elakad. baktériumra. információ nem minden esetben nyeri el tetszésünket.

s evégett nem. túlsúlyba kerül a víz eleme és folyni fog az orrunk. melegíti a vizet. 296 . ha kérdez­ zük. mit talál. vagyis ezek az elemek igyekeznek kiegyensúlyozni egymás hatását. közvetíti a gondolatokat. ami­ kor hiányzik az égéshez szükséges „anyagok" valamelyike. és kérdéseinkkel önmagát vezeti rá a megnyugtató megoldásra. Utódokról kell tehát gondoskod­ nunk. elégeti a mérgeket. Bővebben olvasható erről a témáról a Spirituális útmutató szellemi ván­ doroknak c.(Nagyon leegyszerűsítve!) Amikor felemésztett minden olyan anyagot. ám az „okos" ember folyton akadályokat gördít a termé­ szet folyamatai elé.. Férfi és nő pedig: társak. Ha kevés bennünk a tűz. hogy az emberben is akkor alszik ki a belső tűz. A gyógyulás útja: Keresni kell egy olyan dolgot. Ezt önmaguktól is megtennék. vagy inkább örömet érezzen benne. egy megtörtént esemény. A tűz: kordában tartja az energiákat. Teljesen mindegy. Beszélgessünk a beteggel. magabiztosságot. könyvemben. Ebből következik. NEMI SZERVEK Fizikai oldal: A fizikai lét íve behatárolt.. vagy akár egy szeretett személy. Hiányában elesettség és fáradékonyság lép fel. és így tovább. A szervezet az energiaminimumra törekszik és a harmóniára. A föld: adja a biztonságot. A levegő: új erőket hoz. de még célravezetőbb megoldás. a lényeg: számára már most is örömet adjon. nemiség és szaporodás összefonódva lelhető fel az emberben. A négy Őselemet alapul véve négy úton juthatunk el a náthához. a meg­ hűléshez: A viz: információt szállít. ami örömmel és megelégedéssel tölti el! Ez lehet egy cél. amivel táplálhatja a tüzet. véges.

az imént felsorol­ tak mind rossz „vért" szülnek. nyakizmok. Ebből aztán azt az elhamarkodott tanulságot vonja le. Az adott területen meggyengül az immun­ rendszer. befogad és még ennél is többet. új tettek. a pajzsmirigy. akik kiegészítik egymást. Könnyen megbillenhet az egyensúly a félreértések következtében.és gerincvelői idegek. A férfi alapszerep: az öröm adása. gége. odaadás. hogy cselekvésének semmi értelme. De ezt lehet általánosítani is: az adás! Önzetlen adás. s végül az Ő feladata a világra juttatás is. Jobban nem részletezem. A lényeg azonban nem változik. új gondolatok. A férfi ad: átad. A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése. átjuttat. életre keltés. nyaki zsigerek. üregek és sejttermelő mirigyek bonyolult rendszerét jelenti. nem jól adja stb. mintegy életet adva neki. Befogadás. Alkotói: a nyakcsigolyák. hanem táplálás és védelem is a magzat teljes kifejlődéséig. mert egyrészt ugyanazok vonatkoznak rá. Következésképpen az adott terület könnyebben betegszik meg. Röviden nézzük meg a konkrét bajokat. megfelelő tűzzel ellátni nemi szervét.Párok. mint a férfira. csökken a regenerálódó képesség. másrészt alaposan tárgyalom a konkrét folyamtoknál. garat. Lelki tünetei: (lásd még az adott betegségek tárgyalásánál) Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást. kedvvel. amit ad. NYAK Fizikai jellemzői: Fejünket a törzsünkkel összekötő szervünk. légcső. Ezért nem is fogja örömmel. 297 . önvád és visszahúzó­ dás! De a végtelenségig sorolhatnám még a különböző viselkedési min­ tázatok kialakulását. babusgatás. nem elég értékes. akkor keresni kell valami mást és ez a más gyakran a belső vívódás. a fejbe felszálló és onnan alászálló erek valamint az agy. Ez az anatómia síkján leírva csatornák. A nő fogad. Az ember azt hiszi. tesz: testén belül nem csu­ pán a megtermékenyítés zajlik le.

azaz túlzott érzékenységet mutat. mechanikai. a garat és a gyomor közötti összeköttetés. elvekhez való ragaszkodás. Ez pedig a túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység.és hőhatáso298 NYELŐCSŐ . a kinyílástól való félelem növekedett ki. mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában. esetenként túlreagálja dolgait.Lelki jelentése: Problémák két okból fejlődhetnek ki. Amikor nyálkahártya probléma alakul ki. ebből félelem. valóban cső alakú szakasza. végül egy kétrétegű símaizomréteg következik. Felszínét különféle hám borítja. kötőszöveti részében jellegzetes mirigyek találhatók. NYÁLKAHÁRTYA Fizikai jellemzők: Üreges zsigereket bélelő háromrétegű hártya. amely a nyálkahártya mozgatását végzi. Természetes a túlzás csak arra az esetre igaz. hogy a nyálkahártya szerepe a simulékonnyá. Fizikai jellemzők: Emésztőrendszerünk ujjnyi vastagságú.de ez belülre is vonatko­ zik -jövő szurkálódások élét csökkenti (lásd még allergia). ezáltal a kívülről . síkossá tétel. Síkosabbá teszi a szerveket. hiszen szervezetünkben számos helyen megtalálható. tovahaladó mozgásai hajtják lefelé a falatokat. mely jórészt a mellűrben he­ lyezkedik el. Hullámszerű. Lelki jellemzői: Erről itt csak általánosságban tudok beszélni. ez a két ok azonban minden esetben együtt jelentkezik. hogy egyre kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez. és kü­ lönlegesen vastag nyálkahártyája durva vegyi-. Fokozott ingerlékenységet mutat. amikor elváltozások jelentkeznek! A másik oldal ennek az „ellenkezőjét" jelenti: kialakult benne egy igen erős csalódás. azt jelenti. A lényegét tekintve azonban elmondható.

idegesítő „táplálékainkat". dolgot mely nem hasznos. megrágott és lenyelt tapasz­ talatok. Ha kettőzött körvonalú piros foltok tarkítják sár­ ga szegéllyel. Akár fejjel lefelé való testhelyzetben is lefelé tolja a gyűrű alakban végigfutó összehúzódási hullám a falatot vagy kortyot.kat képes elviselni. így például füstös vagy kormos a nyelv mérgezésekben. melyek a tér mindhárom irányába képesek húzódni. elszíneződése érzékeny. a növé­ nyi rostok. Fizikai jellemzői: A szájfenék hatalmas. konkrétabban akkor lehet elemezni. Csak a csodálkozás marad: fáj a gyomrunk! Mindannyiunkban ott van a képesség. Nagyszámú izomkötegből tevődik össze. bizonyos határok között kell tartani. az örömteli táplálékok lenyelésére. a forró ételek és a maró hatású alkoholok és a fűszerek hosszú ideig „bűntelenül" nyelhetők le. vagy le kell dolgoznia. tömör kiemelkedése. mely végül a gyomorba jut a kellő pillanatban ellazult gyomorkapun keresztül.és B-vitaminhiány esetén. hogy lenyeljünk olyan jellegű táplálékot. Természetes dolog. áruló jelzője számos be­ tegségnek. melyeket fel kell. vörös vagy málnaszínű skarlátban. Ezt kordában. Albert már utalt rá: bűntelenül lenyelhetünk dolgokat! Csak az Isten a megmondhatója. nem marad erőnk. hogy a számunkra nélkülözhetet­ lent lenyeljük. Néha a csak többé-kevésbé megrágott falat. fekete A. befogadására! Bővebben. sem kedvünk a hasznosak. s a háttérben ilyenkor vérsze299 NYELV . milyen extrém dolgokat vagyunk képesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszélyező. ellenérzéseinkről nem veszünk tudomást. Lelki jellemzői azok a hétköznapi meglátott. megfogott. Nyelvünk elváltozása. időnk. s ennek a felépítésnek köszönheti a nyelv rendkívül sokoldalú mozgé­ konyságát. „sző­ rös" gyomorhurutban. De tartsuk szem előtt: ha sokáig csak rosszat nyelünk. térképnyelvről beszélünk. amikor górcső alá ve­ szünk egy itt jelentkező betegséget (lásd ott).

Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt beszéd következtében egyre csendesebbek. a test kiszáradásakor (lázakban) pedig taplószerüvé válik. A gyógyulás úján járva összegezni. félrehajlik a kö­ zépvonaltól. felvágták. Nem lehet csodálkozni azon. ízét. egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megta­ pasztalni az elénk kerülő „ízeket"! Nyelvünk elszíneződése hűen tükrözi mindazon színességét. és lehet hasadt a csúcsán. kimondhatjuk problémáinkat.. a meg/kibeszélés harmóniája vagy diszharmóniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain. mint a kígyóé. mi jár kevesebb feszültséggel: benntartani vagy kimondani! Mérlegelni kell. Gutaütések következményeként pedig félreáll. ERRE alapozva könnyebbé tehetjük lépéseinket. hova­ tovább gyilkoló eszközzé nyelvünk. Gondolkodjunk egy kicsit! Hogyan változik megnyilvánulásaink hang­ neme a lelkünk állapotának függvényében? Szerintem könnyen belátható jellegzetességeket mutat: minél nyűgö­ sebbek. A konkrétabb jelentéséhez hozzá kell illeszteni a mellette jelentkező elváltozásokat. egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét. vagy az okos kifejezés! Nem lesz egyszerű feladat. Fedheti fehér vagy piszkossárga lepedék gyulladásokban. hogy mondanánk valamit. értékelni és átértékelni kell a felgyülemlett érzéseket. Ezerarcú nyelvünk — más szervekkel együtt — a nyelést és a beszé­ det szolgálja. hogy belső állapotunkat jellemzi a nyelvük! A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező megállapításokkal: csípős a nyelve. Lehet lebenyes küllemű (szájüreg­ gyulladást követően) -. hogy erre vonatkozóan ezerféle szólás és mondás ismeretes. minél feszültebbek vagyunk.génység áll. Mérlegelni kell. annál inkább válik csípőssé.. s nem véletlen. Egyre ritkábban tudunk örülni. stb. veleszületetten. 300 . örömet meríthetünk már az elhatáro­ zásból is. Lelki jellemzői: Az önkifejezés. de erőt. Vagy éppen ellenkezőleg: beszélünk össze-vissza anélkül. melyik viselkedés okoz nagyobb örömet: a benntartás. vírusos fertőzésekben hólyagocskák tömege borítja. amilyen tarka formában megjelentethetjük. szótlanab­ bak leszünk.

kisebbrendűségi érzés ami ural­ kodói vágyaiból építkezik. éleshatárú foltként a bőr elődomboro­ dik a torzító vizenyőtől. de hatásukra külö­ nös módon nem gennyes. akkor tett fogadalmat. Mandula: begyullad. ha elege van a védekezésből. A betegség hirtelen magas lázzal. pl. hányással és ezzel párhuzamosan megjelenik az orbáncra jellemző elváltozás is: a behatolási kapu környékén vörös. Gégemetszés: nem tud lenyelni valamit. amit lenyelt (gondolatok). vallástól. belefárad. A gyógyu­ lása akkor következik be. ahogy azok vannak. A nyirokrendszer információt szállít a vízen keresztül pl. amikor úgy fogadja cl a dolgokat. Lényege: gennykeltő baktériumok hatolnak a bőrbe. a meg nem értettség érzése. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek. igen rossz közérzettel. energiát. ha nem kezeljük. akikhez nincs köze. században Itália földjén feltehetően az orbánc sújtott le. s ezt kö­ vetően a folyamat „útnak indul". fellázad az ellen. szomszédok. ami nem kell neki. Fel nem dogozott kudarcok. Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. hogy ha felgyó­ gyul. A szülő ne erőszakolja rá az ételt. a gyógyszert. stb.NYIROKRENDSZER Lelki jellemzői: Düh. „behatások" ellen. Véde­ kezés: másik irányú információ. ő maga is gyógyító lesz. émelygéssel. 301 ORBÁNC . Fizikai jellemzői: A regiek által Szent Antal tüzeként emlegetett kór a múlt rettegett bőrbetegsége volt. Ám az orbánc ma is végződhet halállal. energia kiegyenlítődés. hanem savós izzadmány keletkezik. Nem tud védekezni az önbecsülését sértő hatások ellen: Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. harag. Uralkodási vágya olyanokra is kiterjed. így történt. Az orrmandula megbetegedése eseten igyekszik elzárkózni az új gondo­ latoktól. rázóhideggel kezdődik. Magyar szentünkre a XIV. melyek az önzéséből fakadnak.

Ez a folt aztán elindul: csipkézett nyúlványokkal elkezd szétáradni. Amerre elhalad. a mögöttes része gyógyul. Az itt beszívott levegőt az orrüregek megszűrik a portól. tüzes erejében. megfásult testet könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzek. Amennyiben szerencsénk van. a csúcsa alatti kettős nyílás pedig a légutak kezdete. Ezeknek nem kell feltétlenül felszínre kerülniük. De ha látjuk. Máskor a tűzszerüen. ami segíte­ né az emberi szervezetet. s amelyet számos vidéken — noha nem Antal napkor — szertartásosan átugrottak. csendben kialszik. és a testet antibiotikus szerekkel kezeli. rovaroktól. mint a tábortűz. A modern nyugati or­ voslás viszont egyáltalán nem bízik e kór tisztító. A gyógyulás útját megérteni. Lelki jellemzők: (lásd még bőr. De a jelen betegség esetében ez a tüz kicsúszott az irányítás alól. majd magára hagyjuk a szeles időben. ám nagy felületű orrjáratokban átáramló levegő felmelegszik és útja során egyben párával telítődik. Olyan ez. Tehát itt arról van szó. Fizikai jellemzői: Ha az emberi arcra tekintünk. azaz tudatosodniuk. amely a néphit szerint is megtisztít. koromtól. meg tudjuk fékezni. A szűk. Váza túlnyomó részben porcból áll. az orr. És ugyanitt helyezkedik el értelemszerűen a szagió302 ORR . látjuk. amit egy száraz erdő közepén gyújtunk. hogy annak jellegét döntően meghatározza egy kiszögellés. pár nap alatt egész testtájakat borítva el. küllemét az egyénre oly jellemzővé tevő kiemelkedés. lebegő növényi szálaktól. ez a tűz nem éppen az a tűz. A kiszáradt. megvalósítani leginkább a tűzzel és a bőrrel együtt lehet (lásd ott). fénylő vörösen tovakúszó góc csak egy irányban terjed el. gyulladás és a tüz) Mint az iméntiekből kiderült. s miközben mintegy körbevándorol a testen. hogy titokban vannak tartva ezek az elégedetlenségek. Orbánc szavunk eredetileg is a tűzzel függ össze. Azzal a tűzzel. útját gyulladt nyirokércsíkok jelzik.

mely nem más. Mivel ezzel szembe­ sül. 303 . orrvérzés fejezeteket) Albert annyira jól jellemezte az orrot. közönséges betegsége a nátha. Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. Orrdugulást. Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szaglóideg pályáján. a lelkiismeretfurdalásból keletkezik. Sokáig tartó: vagy lelkiismeret furdalása van. akinek az életébe akkor beleszólt. Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki jelentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan magába szívni. érzékelni az információkat. avagy maró gőzök.szervünk. és a nagy nyomással ki­ áramló levegő a gyorsvonat sebességével sodorja kifelé az ingerlő anya­ got. Olyan külső dolgokkal foglalkozik. Orrunk jól ismert. fájdalom ébredhet benne. s csaknem állandó jellegű fejfájás. vagy éppenséggel véres és gennyes váladék termelődik. Mindennapos jelenség a felső légutak védekező reflexe. véres nyákos váladékozás kíséri őket. mint fertőzéses nyálkahártyahurut. hogy szinte nem is igényel kü­ lönösebb kommentárt. jóindulatú kötőszövetes daganatok alakulnak ki. A fájdalma a felismerésből. Vagy nem bocsátott meg annak. Megoldás: műtéti eltávolítás. Lelki jellemzői: (lásd még az orrpolip. Ezek küllemükre nézve kocsányos vagy párnaszerűen kiemelkedő elváltozá­ sok. melynek következtében nagy mennyiségű savós. amiért beleszólt. kártékony füstanyagok veszedelméről tájékoztat bennünket. eme létfontosságú jelzőrendszer. amikor is kémiai vagy mechanikus ingert követően görcsös erejű kilég­ zés nyitja meg hirtelen az orr-garat nyílását. amikhez semmi köze. a tüsszentés. nyákos. ORRPOLIP Fizikai jellemzői: Az orr-melléküregek idült gyulladása következtében a nyálkahártya elfajul. mely illóanyagokról. légzészavarokat idéznek elő. vizenyős.

sok­ kal nagyobb biztonságot ad.önma­ gában sem . ezért-hogy mégis megszabaduljon -. mely bizonyos betegségekben vérzésforrásként szerepel. Hogy melyek ezek? Az orr természetéhez tartozik a kiszagolás és az ezekből az informáci­ ókból. ami bátorságát teljesen elnyomta. fiataloknál gyakran minden kimutatható ok 304 ORR VÉRZÉS . Mindezeket figyelembe véve: a jótékony elzárkózás marad számára egyedüli megoldásnak. hogy egy hosszantartó gyulladásos folyamat előzi meg a polip kialakulását (lásd még: gyulla­ dás.folyamatoknál meglehetősen nehéz dolga van a gyógyulásra vágyó embernek. Ezt a falat állította a beteg a problémái útjába. Természetesen ez az elzárkózás nem nevezhető egészségesnek. a látszat! Látszatnak kell lennie. Ha a nyitottság helyett a strucc-politikát alkalmazza. A lázadását. Mert ez az elváltozás sokkal több jót. hiszen lényeges dolgok kimaradnak életéből. mert annyi kelle­ metlen tapasztalatot gyűjtött már be. Gyermekeknél. A fizikai jellegzetességek is azt támasztják alá. vagy nem meri kimutatni. A gyógyulás útján éppen ezt kell újra felfedezni! Az ilyen -jóindulatú . mint kellemetlenséget! Ez a jóság azonban csupán a felszín. más módot kell találnia! Nem tudja kiadni a lázadás okát. hogy ne kelljen ilyen védő fa­ lakat emelnie! Megtalálja a szabadságot és egyre kisebb lesz a kiújulás veszélye! Fizikai jellemzők: Az orrsövény porcos részének nyálkahártyáján elhelyezkedő érfonatból ered leggyakrabban. Nem képes kimutatni.aki meghallgatná. óvó fal.Lelki jellemzői: A polipról elmondható. lázongását nem tudja. illetve arcüreg). mert egyébként nem panaszkodna az orrdugulás­ ról. hogy ez tulajdonképpen egy jóhiszeműen fel­ állított védő. a feszítő érzésről. Újra meg kell találnia a szabad gondolkodás. ezért el fog esni egy sor örömtől és szabadságtól. a szabad légzés örömét! Ez az „apró" sikerélmény segíti szervezetét. mert nem talál. olyan személyt . ismeretekből egyenesen következő nyugodt erő. stb.

Igen erős szociális érzékenysége következtében megérzi azon dolgo­ kat. meg nem becsültnek érzi magát. melyeket megszerzett. Ezektől pedig szabadulni kell! A szabadulás. Ennek az lehet a következménye. de nem tud velük mit kezdeni. feszélyezni fogják. Olyan célokat. a „fejében tartja". ami kiegészíti fejtegetése­ met. Jelen esetben viszont már annyira telve van ezekkel az ismeretekkel. mérgezéseket is kísérhet orrvérzés. mint háttérben álló ok. hogy inkább a „könnyebb" szabadulást választja. de máj betegségeket. se fel nem dolgozza! Az irritáció lehetne „simán" orrfolyás.kimondatlanul is . melyek . és nem is adja ki azokat . alig észrevehető dolgokat szimatol ki. hogy a folyamatos ingerek hatására mivel nem dolgozza fel. mert azokat a tapasztalatokat.elé kerülnek. 305 . gyengének. Van ennek egy másik megközelítési módja. és ezekkel nem tud mit kezdeni. Néha életveszélyt is jelenthet. vagy rétegesen kitamponálva az orrüreget a vérzés megszüntethető. vágyakat kell előtérbe engednie. Ez az esemény tulajdonképpen értelmezhető egyfajta figyelemfelhí­ vásnak is.nélkül lép fel orrvérzés. hogy teljesen vérig lesz sértve! Azért folyamatos az ingerlés. szúrás). Sőt ezek a megtapasztalások igen erős befolyással vannak rá. Ezért azok irritálni fogják (fizikai síkon is) a nyálkahártyát. Mindezek belső konfliktusokat eredményeznek. mely egyben az egész érrendszer súlyos károsodását is jelzi. érzékelt. melyekből nem képes tudást. Miért vérzik tehát? A megoldás a vér szerepében található meg. a beteg szó szerint elvérezhet az orrán keresztül. Leggyakoribb a magasvérnyomás és az érelmeszesedés. A megrepedésre hajlamos orr-ereket a gégész kiirthatja. Mellőzöttnek. (lásd még: vér) Milyen célt szolgál a vér? Szállítja az élethez szükséges éltető erőket.meggyengülnek az orrban lévő érfalak. tapasztalatot meríteni. Lelki jellemzői: Olyan dolgokba üti az orrát. Legközönségesebb oka azonban sérülés (ütés. gyógyulás útja nem nélkülözheti saját értékessége tudatának erősödését. A tapasztalatok olyan mély hatást gyakorolnak érzékeny lelkivilágára. A konfliktusok pedig feszíteni. magyarul: se le nem teszi. olyan finom.

a gégevizenyő. valamint a szövetekben zajló kiáramlás és visszaszívódás normális körülmények között egyensúlyban van. s hasonló ok miatt lép fel vizenyő szívbetegek­ nél. hajszálerek. embólia. Len­ niük kell. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elveszik az „égéshez" szükséges erőt. vagy a visszaszívódás folyamata lecsökken. Ilyen életet fenyegető. A tűz kialvása annak lehet a következménye. daganatos tömeg). melyek egymástól jól elhatárolódva úgynevezett folyadéktereket alkotnak. mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. ha: vagy az érpályából való kiáramlás felfokozódik. mert másként nem élhetne a betegben ilyen elemi erővel a szabadság vágya! Fizikai jellemzők: Az emberi test súlyának 70%-a víz. ami azután ott pang.melyeket eddig háttérbe szorított. hogy van az emberben egy sor olyan ismeret. Ez a folyadékmennyiség különféle töménységű sóoldatok formájában helyezkedik el. Az eredmény: a szövetközi tér folyadéktartalma kórosan felszaporodik. vagy bennük torlasz képződik (trombózis. Ilyen célok tömegesen találhatók. nyirokerek és a sejtek falai alkotják. bal szívfél elégtelensége esetén a kisvérkör területén. melyeken keresztül a nyomásbeli és koncentrációbeli eltérések vízván­ dorlással egyenlítődnek ki. Okai: szűkülnek az erek. másrészt rányomják bélyegüket a már meglévő tűzre. ÖDÉMA 306 . Ez a szöveti áramlás igen jelentős: egészséges embernél naponta 400-500 liternyi! Vizenyő (ödéma) akkor keletkezik. akár pillanatok alatt kiáramló ödémák viszont allergiás eredetűek. A folyadékfelvétel és -leadás. A határokat végte­ lenül finom hártyák. a jobb szívfél elégtelen működése miatt a nagyvérkör. Lelki jellemzői: A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúly­ ba került a víz. látványos katasztrófa pl. A heveny.

nehéz megakadályozni az életet ve­ szélyeztető vírus terjedését. hólyagok tömege borítja el a bőrt.Ha az ödémák vese eredetűek (leállás. arcidegbénulás) is előfordulhatnak. (lásd még az alkohol. ám akiknél a szervezet védekező képessége meggyengült. Gyógyítása: A hólyagos területek ellátásában a szárító paszták és rázókeverékek általában jól beváltak. Az általános kezelésben az ismert fájdalomcsilla­ pítók mellett vírusellenes anyagokat. de a mélyben min­ dig érintettek az ott vonuló idegek. hogy „segíthet". alulműködés miatt). Megjelenésük előhírnöke a vonatkozó idegpálya éles. „de csak a betegek kis százalékánál". A szakirodalom rengeteg anyagot sorol fel azzal a megjegyzéssel.. A szemre támadó herpesz pedig vaksághoz vezethet. akkor a beteg valamit nem ért és nem akar megérteni. amely csak az egyik testfélre támad. Normális immunrendszerü egyéneknél gyors javulás érhető el. Ha a törzs idegpályáinak lefutása mentén keletkezik. B12-vitamint adunk. Fizikai jellemzők: Más néven herpesz (herpes zooster). gyulladás illetve herpesz) 307 ÖVSÖMÖR . Ahol megjelenik. Bár maga a bőrfolyamat egy-két hét alatt gyógyul. sávszerű ívek jönnek létre úgyszintén hólyagokkal teleszórva. duzzadt­ vörös alapon elhelyezkedő hólyagcsoportok alakulnak ki. nya­ kon vagy végtagon támad. Külön probléma a betegség lezajlása után akár évekig is fennálló. Az érintett területnek megfelelő nyirokcsomók duzzadtak és fájdalmasak. ha fejen. egy vírusos eredetű fertőző be­ tegség. bőr. a megtámadott idegpályák fájdalmai még hónapokig fennállhatnak. elviselhetetlen fájdalma. a betegség heveny szakaszát követően átmeneti bénulások (pl. címszó­ nál). vagy javulás ugyan jól elérhető. vagyis oldaliság jellemzi.. Mivel az övsömör a mozgató idegeket is bántalmazza. „csökkentheti" a fájdalmat. Lelki jellemzői: (lásd még: idegrendszer. félövszerűen (és nem övszerűen!) húzódó. fennmaradó fájdalmak kezelése.

A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok a dogok. sért meg. ami a cselekvéshez szükséges. amitől leginkább fél: olya­ nokat bánt. Fizikai jellemzők: Kétlebenyes. belső elválasztású mirigy. így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör! A gyógyulás útja keresztülvezet az őszinteségen! Kezdetnek annyi is elegendő. Továbbá az önvallomás adja meg azt az erőt. melyek a környezetből érik. Feladatuk az anyagcsere befolyásolása.soha be nem vallaná. de mivel részben a pajzsporc mellett foglal helyet. Ez az erőszakosnak megélt inger türelmetlenségre. A tapasztaltakat rendszerint . s ezt a sej308 PAJZSMIRIGY . ha be is vallja. hogy ezt talán . Értelmezésé­ ben leginkább a szuverenitásába való beavatkozást tapasztalja. így elevezése innen ered. nem hajlandó helyreigazítani. A szabadulás egyik formája: fellázadni ellene! A lázadás azonban soha nem jelenti a hibák kijavítását! A lázadás csak a helyzet tarthatatlanságát jelzi. hogy önmagának bevallja. Ezek sejtjei veszik fel a véráramból a jódot. Nem képes ellene védekezni. Alakja a patkóra emlékeztet. hogy azokon tölti ki bosszúját. mert nem tud velük mit kezdeni. Tarthatatlan állapot.tévesen értelmezi.nekik . így gyakran bekövetkezik az. melyben már képes felfedezni a már eddig is ott lévő viselkedési formákat. határozottan feszélyezik. belsejükben pedig sűrű folyadék helyezkedik el: ebben raktározódnak a már „legyártott" (jód­ tartalmú) hormonok. de ezt. lecsillapodik s elkezd gondol­ kodni. Mikroszkóppal szemlélve a pajzsmirigy kicsiny tüszők sokaságából áll. Miután kifejezésre juttatta nemtetszését.sorra . akiket legjobban szeret. A sok ellentétes érzés előbb-utóbb lelkiismeret-furdalást ébreszt. A beteget idegesítik ezek az ingerek. akiket nagyon szeret. melytől igyekszik szabadulni. Ebben az elhamarkodott cselekvésben nem képes figyelembe venni másokat. nem képes megtalálni a helyes viszonyt. fokozott válaszreakcióra készteti. Az őszinteség óhatatlanul is magá­ val hozza a nyugalomnak azon fajtáját. amely a gége és a légcső felső szakaszának két oldalán helyezkedik cl. Az indulataitól való szabadulás lehetővé teszi az objektív látás­ módot és ebben már felfedezi: hibát követett el. Az igazsághoz tartozik.

Halmozzák az indulatokat és a tüszők pontosan követik a lelkiál309 . valósággal magukba szívják a keringésben megjelenő jódot. Hiánya (vagy fo­ kozott bevitele) a pajzsmirigyműködés zavarát. értsük meg az egész fo­ lyamatot. érzéseinket elsősorban a látvány. A testi folyamatokra pedig leginkább az elfogyasztott dolgok van­ nak hatással. melyek szellemi visszamaradottsággal járnak. a levegő is. vagy megrá­ gunk és lenyelünk. Ily módon van kulcs­ szerepük a gyermek növekedésében és fejlődésében. melyiket tesszük. melyet nem juttattak kifejezésre . a tátottak határozzák meg. De ne szaladjunk ennyire előre. amit megeszel. Indulatot váltanak ki a látot­ tak. Egyiket a gégén. Lelki jelentés: „Csak az a tied. Jelen esetben ez a hatás indulatokat vált ki. Ellensúlyozandó a jódhiányt a pajzsmirigy megnagyobbodik.előbb-utóbb felszaporodik és haraggá. mint a véde­ kezés első vonalának jelentős szerep jut az egészség fenntartásában. vagy nem. amit aztán vagy megfogunk. mert más esetben nem harcolnánk. Minden indulat. E hormonok csök­ kent jelenléte olyan kórképeket idéz elő. nem küzdenénk érte . kirobbanó indulattá változik.vagy ellene. Ezért az itt elhelyezkedő mirigynek. a másikat a nyelőcsövön keresztül jut­ tatjuk szervezetünkbe. Csernobil óta ezzel mintegy magába sűrítve rákos elfajulása lehetőségét. A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok következmé­ nye. Ezzel a betegséggel küszködő emberek gyakran fojtogató érzést tapasz­ talnak. hogy tegyék. Ám e szervünk ugya­ nilyen mohósággal koncentrálja magába a radioaktív jódatomokat is. A legjellemzőbb tulajdonság a harag. A jódot a táplálékkal vesszük fel környezetünkből. sőt elégtelenségét idézi elő.tek oxigénfogyasztásának szabályozásával érik el.elfojtottak . A betegség szempontjából teljesen min­ degy. Mivel a tüszősejtek maradéktalanul. vagy nem." Gondolatainkat. Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk ismeretet környezetünkről. mindkettő hatással lesz ránk. E kó­ ros megnagyobbodást ijesztő méreteket is elérhet. így a vizsgálati célból beadott jódizotóppal a pajzsmirigy működése kitűnően feltérképezhető. vizsgáljuk. ezt kell. Az elfogyasztásba természetszerűleg beletartozik a táplá­ lék.

Azt hiszi. de jelentéktelen méltánytalanságokkal 310 . Az ember lelkileg kezd megtelni és ezt lemásolja a pajzsmirigy is. hiszen anynyit tépelődik problémáin. Ellene vannak. melyre szüksége van. Gondolkodjunk egy kicsit. nem mást okolni! Egyszerűen ki-. illetve azon változatai. elem­ zésbe. vagy megtörtént. Ez előbb-utóbb tudatosodik benne.lapot változásait. A tudat és gondolkozás világossága egyebekben tehát sértetlen. és megtartja a szükségteleneket. A megfelelő védekezéshez szükség van egy olyan könnyen hozzáfér­ hető eszközre. Ismert a nagyzási paranoia. Ezt a szerepet tölti be a pajzsmirigy életében is. hogy a káros hatásokból. de mégis ott él benne a vágy: szeressék őt! Ez a kettőség aztán változatos tüneteket idéz elő. belefárad a folyamatos vizsgálódásba. Ennek hiányában könnyen elfárad. A válogatás az ilyen betegnél határozottan korlátozott. amikor eltúlzódik a saját érdek. amely aztán tartóssá és befolyásolhatatlanná válik. mert nem találja az egyensúlyt. vélt. Olyan ingereket fog kidobni. Érintetlen az intellektus és a szakmai tevékenység is. elengedhetetlen feltétel a nyugalom. alattomosan uralkodik el egy téveszme­ rendszer. csakis ellene van. Látászavarokat. A legfontosabb tünetek az állandóan fennálló üldöztetéses téveszmék. a félreértésekből. A téveszme­ rendszeren kívül fekvő dolgokra vonatkozóan azonban változatlanul megmarad a helyes ítélet és kritikai készség. mert nem tudja. elmondani! (lásd még Basedow-kór és a daganatok) P A R A N O I A (üldözési mánia) Orvosi leírás: Az érintett személyen lassan. és tovább fokozó­ dik az eddig is meglévő feszültsége. Megduzzad. mire figyeljen és mit hagyjon figyelmen kívül! A gyógyulás feltétele a bennlevő indulatok kiadása! Nem másra borí­ tani. mire használ­ juk a jódot? Elsősorban fertőtlenítésre. hiszen a megfe­ lelő választáshoz szükséges. az egész világ s benne minden ember ellene. szédülést. Albert említette a jód szerepét. kudarcokból képes legyen a legtöbb jót különválasztani. Hajhullást. mellyel a beérkező ingereket semlegesíteni lehet. Semle­ gesíteni kell.

megfoghatatlan dolgai a számára . Az Ő világában nagyon is ez a valóság! Tehát mi is így viszonyuljunk hozzá.fogadja el állapotát.szemben: a beteg ezeket súlyosan ítéli meg. Lelki jellemzők: (lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. figyeli.nem lehet. Talán a legfontosabb jelenség. figyelemnek minden esetben fordulnia kell vala­ mi felé. ezért igyekszik megtalálni a kiutat. Noha az intellektus sértetlen marad. és ennek az egyoldalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a személyiség meggyengülése. akkor megteremti őket. Vegyük figyelembe dolgait és mutassunk megértést. nem tudná elviselni a kritikai észrevételeket. és rendszerint meg is találja! Nézzük meg. Ha mégsem utal semmi ezekre.véleménye szerint .nagyon is valósak. Kifelé fordul. A benn lévőkre . ami a saját maga megítéléséből következne. Ne csodálkozzunk rajta. 311 . A gyógyulás útja azzal kezdődhet. A jelenség tekintetében teljesen mindegy. és jelentős hatást gyakorolnak rá. mert amit benn talált. léteznek-e az őt üldöző dolgok vagy sem. csak így tartható fenn az a hajtóerő. Megszerzett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni.eleve ku­ darcra van ítélve! Ez a gyenge benső már nem képes elviselni az újabb megpróbáltatásokat. A meggyengült személyiség. úgyis fog keresni és találni alkalmat arra. nem szabad figyelni. Az egyoldalú­ ság következtében a kiútkeresés . a házassági és a tartós kapcsola­ tok súlyosan károsodnak. Olyan megértést.és újabb energi­ ákat meríthet. hogy felfedezi: valami nagyon nincs rendben! Talán ez a legnehezebb rész. mellyel képesek va­ gyunk pozitív irányt mutatni keserédes életében. a külvilágot lesi. hogy az érintett nem rendelkezik beteg­ ségtudattal! Természetesnek . az megbot­ ránkoztatta és megrémítette. lélek már nem tudja. Igen határozottan kifelé fordul! Figyelme leginkább a külvilág ellen irá­ nyuló megjelenési formáit keresi. részeket) Vegyük komolyan a beteget és a betegséget! Számunkra értelmetlen.még ha nem is léteznek .az ismeretek hiányában . s így fog ez a későbbiekben téveszmék keletkezéshez vezetni. miért is fordul ennyire kifelé? Az emberi tekintetnek. melyből új. hogy ilyeneket lel­ jen.bár rossznak .

mint sok más esetben ki kell cselezni az elménket: olyan dolgot kell cselekedni. Itt is meg kell találni! Az elvesztett boldogsága az erő tudatában van. amikor a betegnek eszébe sem jut ellenkezni! (Ha már kicsúszott az irányítás a kezünkből .de egyéb esetben is . A felgyü­ lemlett genny spontán ürülhet. a bőr képviseli a test védekező mechanizmusának első vonalát. Létezik ilyen cselekvés.forduljunk szakorvoshoz!) Oly sokszor említettem már a boldogság megtalálását. Gyakori fiatalokon a pubertáskor idején. Az el­ dugult faggyúmirigyben visszamaradt faggyútömeg körül gennykeltő baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamat keletkezik. melyekben csak ő tud segíteni. Itt is. erőt adni. Ezért az itt jelentkező gyulladásos folyamatokról elmondható: a bőr igyekszik magából kivetni a feszültséget okozó ingereket. Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája tekinthető olyan­ nak. tehát jót talált bennük. nyomasztó állapotot. hogy engedje a változásokat! Igaz. 312 PATTANÁS . akkor ahhoz is van ereje. faggyúmirigyben keletkező gennyes gyulladás. genny) Mint tudjuk. majd gombostűnyi heg marad vissza. ingereket. Azok rengeteg bajtól „megóvták".hogy nem adja fel eszményeit. mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket. ehhez más­ ként kell hozzáállni. A beteg elmondhatja: nincs ereje változni! Nézzük másként ezt a problémát! Ha van ereje fenntartani ezt az igen kellemetlen. hiszen a beteg olyan sokszor beszélt már róla! Fizikai jellemzők: Szőrtüszőben. Lelki jellemzői: (lásd még bőr. A pattanás letisztulása egyrészt a test méregtelenítése. Másrészt az adott testrésszel illetve a hozzá tartozó tulajdonsággal való konfliktus meg­ nyilvánulását jelenti. nőknél gyakran a menstruációt kíséri vagy előzi meg. Találni kell olyan elfog­ laltságokat.

amit feltehetünk! Hogy miért zárkózik el? Ez egy igen hosszú folyamat végső állomása. de sűrűn ismétlődő és kiszámíthatatlanul fellépő. mely elindul az alulérté­ kelésből. A miért nagyon fontos. s ez már mindennapos életvitelében súlyosan korlátozza. hogy eluralkodjon rajta egy beszűkülési szakasz. Most nézzük meg részleteiben! Hagyja. főfájás. továbbá remegés. öröm lassan elcsendesedik. Kezelése: A depresszió és a szorongás oldása gyógyszeres úton.kivétel nélkül félelem alakul ki a szorongástól. gyomorgörcs. nagy erejű szorongásállapotok. szédülés. gyakran tömegiszonnyal. pszichoterápia.PÁNIKBETEGSÉG Tünetei: Rövid ideig fennálló. Végül . depressziós­ sá válik. Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg. relaxáció. esetleg hányás.előbb vagy utóbb . továbbá vi­ selkedésterápia. A rettegést kísérő testi tünetek: heves szívdobogás. A betegség kiváltó okai: 1) A belső tűz kialvása 2) Levertség. illetve a leglényegesebb kérdés. hányinger. így a benne lévő tűz. fulladásérzés a leggyako­ ribbak. keresztül megy az értéktelenségen. Minden betegben . verítékezés. csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől. Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél-ismeretek alapján történő döntésekre. hasmenés. Ezek a fél­ ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta. kedvtelenség állandósulása 3) Üresség — nyitottá válik a szomorúságra 313 .megtörtté. Lelki jellemzői: A pánikbetegek lelki konfliktusát az alábbiakban lehet megtalálni: minden külső és belső dolog elől elzárkózik. szorongásrohamok jellemzik. hiábavalóságon és eljut a kilátástalanságig. A fenyegetettség-érzés jellemző.

Gyógyítása: 1. Lelki jelentése: A petefészek a test azon része. akiben megrendül az önbiza­ lom. mint tüszőhámsejtekkel körülvett petesejtek. félelmek. Minden betegség valamilyen helytelen lelki tulajdonságból meríti a fennmaradásához szükséges erőt. belőle a petesejt a hasüregbe kerül. Amikor ez a fény kialszik. Minden betegség gyökere az emberi tudatban keresendő. ahol az új dolgok táptalajának elenged­ hetetlenül szükséges „alapanyaga" születik. melyek nem mások. meleg figyelmünket A fájdalmak kivétele Feltöltés. 2. A megbetegedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapot­ ban kevéssé. Kialakulni csak abban a személyben tud. Kéregállományában különböző érettségi állapotú tüszők helyezkednek el. és a sugárzó szeretet. miközben maga is hormonális szabályozás és ideg­ rendszeri befolyás alatt áll. A borsónyi érett tüsző megreped. vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. A fény teljes kihunyását követően jelentkeznek a félelmekre utaló jelek. Ez így nagyon pongyola megfogalmazás. 3. szeretettel A belső tűz felélesztése PETEFÉSZEK Fizikai jellemzők: Mandula alakú páros szerv. de nagyon nehéz egyetlen mondatban összefoglalni ezt a csodát. valamint saját hormonjá­ nak az elválasztása. akkor válik nyitottá a külső. érezze segítségünket. A petefészek feladata tehát petesejttermelés. 4. pánik Az egészséges tudatú és egészséges testű emberből sugárzik az élet örömteli fénye. Meg kell fogni a kezét. amely teljes méretét serdülő korban éri el. félelmet okozó tényezőkre. Ez a 314 .4) Az aura és a szellemiség meggyengülése 5) „Démoni" erők érkezése.

életének e területére lényegesen ke­ vesebb figyelmet szentel a beteg. A gyógyulás útján járva el kell hagyni a másoknak való . és akkor se­ gíti a gyógyulást. A petefészek a teremtés kiinduló pontja.lázadásainál . ha ezt feladja. Legyen önmaga is lényeges. bírjon olyan fontossággal.vagy egyáltalán nem . a kedvetlenség nem tartozik az ember természetes. Konfliktust idéznek elő.kívánalmak teljesítése nem okoz különösebb problémát. melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni. 315 . vagyis azok a „figyelmességek". járható úttal. és ez a nyugalom megteremti a gyógyulás -jelentős . nyugodt megfeleléssel. ez így teljes mértékben megvalósíthatatlan feladat elé állítaná a beteget! Képtelenség lemondani erről a vágyról! Helyettesíteni viszont lehet. mert értelmetlen és teljesíthetetlen! A fő konfliktus abban rejlik. éppen ezért lázad a „rákényszerített" ellen. A petefészek-gyulladás.kerül olyan állapotba. Ekkor megtelik örömmel és képes nyugodtan viszonyulni életéhez. Tisztában van a helyes. a saját maga iránt támasztott . és azt hihetnénk. A felfázás és a gyulladás igen szorosan összefüggő tünet. A felfázás kialakulásához vezet. és másként cselekszik. idegesítik. az adott szerv meghűlését. mint a környe­ zete. felfázás gyakran előforduló probléma. hogy mindig mindent neki kell elviselni. ideális állapotai közé! Előbb-utóbb fel fog lázadni ez ellen a természetellenes állapot ellen! A szerv gyulladásos folyamatainál . Csakhogy ez egyrészt lehetetlen és megvalósíthatatlan. A csökkent öröm előidézi a felfázást. amikor ezt saját magára is érvényesíti.jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. mindig neki kell megalázkodni.örömteli . amiben van ereje másokkal foglalkozni. Átmenetileg képtelen befogadni az örömet hozó . feszélyezik. minek követ­ keztében elmegy a kedve az egésztől! A petefészek illetve környéke sokkal kevesebb „melegséget" kap. és neki kell engedni. Mivel itt diszharmónia van. A rosszkedv. Az imént jelzett megfelelési vágy akkor kerül harmóniába.megfelelés értelmetlen vágyát! Fel kell adni. hogy az adott területen megcsappan az életöröm.esélyét. nagyon nehezen . más­ részt értelmetlen! Tudom. ami határozottan befolyásolja a hétköznapi létet. Unja már.kijelentés vonatkozik az élet összes területére.ismereteket. hogy másoknak kíván megfelelni.szüntelen . akkor következik be a gyógyulás.új . Egy laza.

hiszen úgysem hallja meg. megvalósul az öröm születésének feltétele. melyekért rajongott. A kinevetést nem a szó szo­ ros értelmében. képzeletében lejátssza az esetleges beszélgetést. Gyulladásba torkollik a félelem. Félelmei abból erednek. vagy gyermeknek. de végül nem valósítja meg! A beszélgetés. ennek így kell lennie! A gyógyulás felé haladva újra meg kell találnia értékeit! Nem lehet mindig másoktól várni a dicséretet. A szorongás pedig a fizikai testben is realizálódni fog. mert gá­ takat. amikor tisztában van saját igazá­ val. A folyamatos. önmagának bebizonyítja. de kifejezésre már nem meri juttatni. hogy mások elismerésére. Problémái akkor kezdődnek. Sok kudarca. kinevették. Lehet ez egy jó. elképzelésnek. kellemes. de partnere kinevette. a környezet minden résztvevője. Kicsi. gátlásokat éleszt. Pillanatokra át kell adnia magát a felszabadultságnak. Félelem. Saját magát alulértékeli és ennek egyenes következménye.PETEVEZETÉK az út. Nem figyeltek rá. A lényegét tekintve: saját magát beszéli le a cselekvésről. helyesnek tartja elveit. Szeretné létrehozni. kellemetlen tapasztalata volt. mellőzték azon dolgait. amikor valamilyen belső okból követke­ zően nem engedi szabadjára a benne rejtező. A meg nem értésbe beletartozhat. figyelmére kell támaszkod­ nia. és nem vette komolyan. Erre azonban már nem kerül sor. meleg 316 . meg nem értett ismeretek vannak jelen életé­ ben. melyek életében keletkeztek. Sokat gondolkodik. de inkább monológ. melyen keresztül eljut. az „életbe kívánkozó" örö­ möket. panaszáradat „természetesen" rossz szájízt teremt. hogy kialakítson. apró dolgokban kell újra felfedezni a szabadságot. melyekben fantáziát látott. mert egyébként tényleg mindent megtenne a megvalósítás érdekében. hogy szeretette volna útjára engedni. A megnyílási vágy csökkenése a kö­ vetkező eseményt vonja maga után: beszűkül a petevezeték. Mivel mások véleményére túlzott hangsúlyt fektetett. melyek fokozzák szorongását. állandó hatásnak könnyen lesz következménye a gyul­ ladás. sőt bele is tartozik az egész világ. hanem átvitt értelemben veszem. szeretne életet adni azoknak a dolgoknak. szeretett volna életet adni egy új eszmének. ha nem tartja méltónak magát. a saját ered­ ményei figyelmén kívül rekedtek. Rosszat kell. feldolgozatlan.

vagy napozás! Bármi is legyen az. Értéktelennek. így megérthetjük. Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem" a külvilág befolyásoló tényezőitől. Azt hiszi . alulbecsüli értékeit. Ezüstös pikkellyel fedett élénkvörös foltok képezik az alapjelensé­ get. Lelki jellemzői: A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának disz­ harmóniája található. térden és a hajas fejbőrön keletkezik. De hangsúlyozom ennek egyáltalán nem örül. hogy feszülté. a tudat változásait. Ebből következik. Fizikai jellemzők: Idült. hogy csak arra fi­ gyeljen. de a súlyos esetekben mellékvesekéreg-hormonok alkalmazása is szükségessé válhat. Ritkán testhajlatban is kialakul. ezekről nem vesz tudomást. Ha a tudat ezeket érzékeli. a lényeg. miért ilyen ellenséges a külvilággal szemben. Általában véve enyhe viszketés kíséri. melynek genetikai háttere van. meglehetősen gyakori bőrbetegség. bár nincs terület. Tudjuk: a test követi a lélek. csak akkor lehet sikeres. Előszeretettel a végtagok feszítő oldalán könyökön. Ezt átvette a kül­ világ és a benne lévő emberek. Fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét. miért nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. amin ne léphetne fel. A gyertyacsepp-szerű hámpikkelyeket lekaparva vérzések jelenhet­ nek meg. elvetendőnek tartja tulajdonságait. melyeket elért. Figyelmen kívül hagyja azokat az ered­ ményeket. majd a feltöltő­ dés hiányának folytatásaként belefárad mindenbe. ezeket érzi magáénak. A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket. idegessé válik.fürdő. Rosszul érzi magát a bőrében. szeren­ csétlennek tartja magát és ennek egyenes következménye. sőt lelki gondjai keletkeznek belőle. hogy bármilyen sikeres. hogy a bőrön is jelentkeznek ezek a kellemetlen tünetek. nem lehet csodál­ kozni azon. Gyógykezelésében elsődleges szerepet játszanak a kátránytartalmú kenő­ csök és a szalicilsav. csúnyának. 317 PIKKELYSÖMÖR . hogy életét nem képes irányítani. ha mindenkin keresztülgázol.sőt meg van róla győződve -. azt hiszi.

Gondolkodjunk! Hogyan védekezik az állatvilág? Páncélt képez. melyek ízesebbé. annak a hajas fejbőrén lép fel pikkelysömör. A sömör ott jön ki. Vegye észre: amikor érdekeiért harcol. kedvesebbé teszik számára az életet. de nem könnyebbül meg. ezerszám lepve el a nyálkahártyát. A haj szerkezetnek nem sok köze van hozzá. Gyakoriak az orrban és az orrmelléküregben. hogy harcolnia kell az érdekeiért. de ezt nem teszi. teniszkönyöke lesz. mondjuk. nem mások rovására teszi! Fizikai jellemzők: E daganatok kezdetben lapos képletek. Akitől . a gyomorban. Ha a derékon van sömör: nem mer örülni. de amit növekszenek főleg a vastagbélben előfordulók -. nyélszerü képletté. továbbá a méhben és a vastagbélben.hite szerint . ha valakinek könyökölnie kellene. Nem szereti magát. Innen ered elnevezésük. Növekedésük során hosszúkás. Aki akaratosan keresztülviszi a szándékát. utálja. A beteg haragszik a világra. Bárhol legyenek is. nyálkahártyából emelkednek elő. 318 POLIP . Fejen. A pikkelysömörös ember haragszik. Mivel most hiányzik életéből a „só". gégében. annak nem lesz soha pik­ kelysömöre. melyek számára fontosak. ahol tömegesen is megjelenhetnek. húgyhólyagban. rosszindulatúvá alakulnak át az idő múlásával. hogy önálló gondolatai legyenek. megnyúlt kocsányos alakzattá változnak és rendsze­ rint csoportos megjelenésük a polip hullámzó karjainak látványát idézi. ahol a feladat: könyökön. Annak.elvárják. teret foglalnak el és könnyen véreznek. az lelki konfliktust okoz. amivel nem nézett szembe: „énnekem ne mondjál te semmi jót!" A gyógyulás felé vezető úton újra kell tanulnia felfedezni azokat az ingereket. megoldási mec­ hanizmusával van konfliktusa. amikor gondolkodásával. A polipok feltétlenül jóindulatú daganatok. Ha hátul: az jelzi azt. foglalkozzon olyan dolgokkal. de nem teszi. fejbőrön akkor lép fel.Egy rövid kitérővel bemutatom más oldalról is a folyamatot. A pikkelysömörös ember elpanaszkodja a nyűgét. vagy ha teszi. Hám eredetűek. annak a szövetéből is állnak és általában nagyszámú mirigyet tartalmaznak.

Sokkal több figyel­ met kell fordítania a cselekedeteire. egyik fajtája a támasztószöveteinek. biztonságos! De ne felejtsük el. 319 . de ez mit sem változtat a hely­ zeten! A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megújulásra. meleg szobában. melyek elöl el kell zárkóznia. hogy elzárkózunk. melyeket beengedünk. tehát. Ha ezek hiányoznak. akkor értelmét veszíti a polip. és nem jön többet elő! PORC Fizikai jellemzők: A csont fejlődési előfutára. túlzottan erős falat emelünk magunk köré? Milyen jó is az.. hogy mindent figyelmen kívül hagyva rohan célja felé. Vagy nem indul neki semminek. következésképpen viszszahúzódik. A porcszövetben erek nincsenek. Itt nagyon változatos indokot lelhetünk. gátlásból nyeri életéhez. azok. de továbbra is fennállnak problémáink.nagyon is értelmes elváltozásról van szó. Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok. és csak azon ingerek érintenek.. A polipokat tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek is. Mennyi értelem van abban. nyugodt életre való képesség elvesztése. vagy akkora elánnal. behó­ dolhatunk neki. Csak a nyugalmat adó élethelyzetekre fordítsa tekintetét. apró kis zsarnokokat. melyek nyugalmat és megfontoltságot ébresztenek. amikor benn ülünk egy biztonságos. és szerkezetileg is több faj­ tája van.Lelki jellemzők: A polip egy teljesen jóindulatú butaságból. ha nem azért mert tudat alatt meg vagyunk rettenve! Persze megmagyarázhatjuk ugyan ki ne lenne képes megmagyarázni sanyarúságát -. akkor távol maradnak a zavaró tényezők. Bizony jó. létéhez szükséges energiákat. és ekkor nem is állunk olyan messze az igazságtól! Mindig találhatunk megfelelő indokokat. miért is zártuk magunkra azt az ajtót. Több porcsejtet tartalmazó sejtfészekből áll. melyeket önmagunk fölé emelve. A gyógyulás útján újra meg kell találnia azokat a sikerélményeket. növekedése és anyagcseréje nem teljesen ismert. Hangsúlyozom -jelen körülmények között .

Kezelésében nagyhatá­ sú fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő jönnek szóba. mozdulatra elviselhetetlenségig fokozódhatnak. és ez az em­ ber egyik legáltalánosabban előforduló bántalma. leépülési folyamatok indulnak el.Lelki jellemzők: Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni . amikor megvizsgáljuk. ha kemény területen hanyatt fekve pihen a beteg. Amikor a hajlíthatóság. Ez az isiász. számíthatunk a porc elváltozásaira. harmóniája „véglegesen" megbomlik. Mivel a porckorong-sérv leggyakoribb az ágyéki gerincszakaszon. de éveken keresztül fennállnak mint tompa derékfájások. ha a kitüremkedő porckorong-rész éppen csak megérinti a gerincvelő ideggyökeit: villámszerű. és a lágyabb mag a meggyengült helyen a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomul. Elég. s az ágynyu­ galom akkor lehet hasznos. eltorzul. gyakran csak a sebészi beavatkozás jelenthet megoldást: a kipréselődött. 320 . rostos porc­ lemezek. A korongot ölelő gyűrű meggyengül. Ha a panaszok mérsékeltebben. cselekvés akkor válik érthető valósággá. Ez a túlzott. melyen belül kocsonyás jellegű mag helyezkedik el. Mivel a kór igen makacs. s ha kell. Kerületük rostos gyűrű. lumbágó-ról beszélünk. vagy pedig könnyen kiújul. s ekkor esetleg már csekély erőbehatásra is szét­ szakad. elfajult porcrészeket el kell távolítani. A betegséget a derékfájás összefoglaló nevével illetjük.veszteségek nélkül -. irányíthatatlanná vált érzés. rugalmasság kényes egyensúlya. melyik testrészen keletkezik. így a kórképet a derékból a végtagok felé sugárzó óriás fájdalmak jellemzik. melyek tüsszentésre. E nagy ellenállású szerkezetben az életkor előrehaladtá­ val elfajulási. lángoló fájdalom lép fel. hajlíthatóságot. PORCKORONGSÉRV Fizikai jellemzők: A csigolyák leglényegesebb összeköttetései korongszerű. ha cselekedeteink mutatnak rugalmasságot.

Ez a mozgósítás aztán elveszi. esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. Gyulladását baktériumok idézik elő. a keleti jógát és a csakrákat alapul véve a gerinc alsó részén találha­ tók azon erőink. gyorsan letusol. vagy helytelenül viszonyul hozzá. használva kikeveredhetünk égető problémáinkból. A tes­ tet. Súlyos gáttáji fájdalom és láz kíséri. hogy már fürödni sem marad ideje. gyakori vizelési ingerrel. felemészti a további mozgásokat.Lelki jellemzők: (Lásd még sérv) Olyan ez. vagyis itt lesz a legnagyobb a problémák megoldásához felhasználható erő. az új mag adásának képessége. elengedés teljes mértékben hiányzik életéből. Túlzott merevség. sokkal inkább halmozások lesznek. Rákos elváltozásai igen gyakori­ ak. vagyis merevség. annál nagyobb. miszerint ide kellene támaszkodni. Kapkodva tisztálkodik. melyeket felélesztve. A daganat beszűri a környezetet és előszeretettel ad csontáttételt a medencébe és a csigolyákba. A víznél is a fenéken tapasztalható a legnagyobb a felhajtó erő. hogy jelentős erőket. Az ellazulás. minél lejjebb vagyunk. A „letehetetlen" terhek annyira nyomasztják. Amikor ezzel az adománnyal nem él. ener­ giákat kell az elviselésükre mozgósítani. hogy aztán minél előbb visszatérhessen égető problémáinak megoldásához. E szelídgesztenyéhez hasonló alakú szerv a húgyhólyag alatt foglal helyet. Persze ezek nem megoldások. Időskori megnagyobbodása beszűkíti a húgycsövet. mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket. sietség odáig fajulhat. vizelet-elakadást okozva. keménység túlzott gerincesség és a csak-az-elvekhez-való-ragaszkodás marad osztályrésze. PROSZTATA Fizikai jellemzők: Régi orvosi szóhasználattal dülmirigy. Ez a merevség. 321 . Váladéka a többi nemi mi­ rigy váladékával együtt az ondót képezi. Figyelembe kell venni a másik oldalt is. Lelki jellemzői: A férfiúi énkép fontos része az öröm. mint a víz nyomása. és rohan a következő feladat felé. s általában a súlyos vizeleti zavarok terelik rá a gyanút.

a lelki tartás bizonytalanságai okoz­ zák. mert egy különös közhangulat. 322 . lehetőséget ad a baktériumok megtapadására. A bölcsességét. Félni fog. valódi. vagy egyáltalán nem lehet szervi elváltozáshoz kötni. Nézzük meg a kialakulás menetét. Természetes dolog. elképzelés szerint cselekszik. hogy . hogy alkalmasnak kell válni a befogadásra. mit szól a környezete.végre . Lecsökken az immunrendszer aktivitása. hogyan vélekedik róla. A gerinc apró elmozdulásait a tartás. csak valami mást.elváltozások keletkeznek ebben a szervben. Az ilyen jellegű problémával küszködő embernek erős érzéke van a mások örömét szolgálni. de he­ lyette valami egészen mást tesz. Eddig ugyanis azt figyelte.életerő. hiszen a férfierő csökkenésével mindinkább értéktelennek érzi magát. Nem tudja. fontos érzéseit nem. bizonytalanságait. hogy ez a visszafogott. és az elzárt terüle­ ten megcsappan az. majd lázongáshoz vezet. Az imént említett téveszme hatására diszharmónia alakul ki. ami. és a lelke mélyén érzett hiány lázadást. sokkal kevésbé fontosat. A kor előrehaladtával egyre nagyobb lesz a betegség kialakulásának veszélye. amit nagyon nehezen. gondolko­ dik. A gyógyulás útján elindulva sok mindent kell újra felfedezni. A gerinc elmozdulása az ingeráramlás eltéréseit követi. elégedetlenséget és ezek következtében erősen visszafogja az „adásait". Ezek közé tartozik. gyulladást fog maga után vonni. valami lényegtelent. hiszen ő az erős. melyek rányomják bélyegüket életére és megnyil­ vánulásaira. mint eddig. így felborul a kényes lelki egyensúly.figyelmet fordítson környezetére! Mégpe­ dig másként. mihez tartsa magát. Gyakran kezdődik ez a betegség bizonytalan derékfájdalommal. A lázadás mindig magával hoz egyfajta dacot. ezáltal könnyebben megérthetjük mindazon kétségeket. A bakteriális fertőzés esetében is fennáll az a roppant fontos tényező. melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt. tévedhetetlen férfi. Félni fog kiadni gyenge­ ségeit. mikor éri kritika. a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! Ezek görcsö­ ket és az öröm tekintetében apró eltévelyedéseket eredményeznek. ezért következhet be a prosztata megnagyobbodása. Másrészt a fertőzést okozó élőlényeket is táplálni kell valamivel. Ez az értéktelenség aztán folyamatos elégedetlenséghez. a felszíni dolgait adja át. a teremtés koronája. Ezt „természetesen" nem adja ki. Nem él létező képességével.

tisztában van elvégzendő. nem ébredne benne ekkora kielégítetlenség! REUMA Fizikai tünetek: A reumás izületi gyulladás ismeretlen eredetű idült gyulladásos meg­ betegedés. Nem tudja miből. Visszafogja magát. de röviden emlékezzünk viszsza: minden cselekvés előtt mély levegőt veszünk! A rekeszizom-problémával küszködő beteget az alábbi tulajdonság jellemzi: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához. Ez az úgynevezett hasi légzés. mit fognak hozzá má­ sok szólni! Csak annyit mondok: helyes! Ha nem lenne helyes. s az összevisszaság görcsöket.igen nagy szerepet játszik sportokban és az énekművészetben. kétség ébred ben­ ne: vajon helyes-e ezt megtennem. ami azt mond­ ja: nem szabad. A rekesz a belégzés jelentős. és mit kell megemészteni. visszafojtja érzéseit. mikor kell és lehet erőt meríteni. mert bizonytalanság. Lelki jellemzők: A tüdőnél és a légzésnél már tárgyaltuk. mely .ellentétben a bordái vagy mellkasi légzéssel . minek kö­ vetkeztében nem képes kihúzni magát! Nézzük meg részleteiben a működési zavar kialakulását! Tudja. s a benne lévő lehetőségek és tartalékok tudatos fejlesztése a hatha-jóga alapgyakorlataihoz tartozik. Sugárirányú izomnyalábjainak összehúzódása­ kor a kupolák lelapulnak s a mellkas űrtere megnő.REKESZIZOM Fizikai jellemzői: Izmos lemez. Visszafogja. Nem tudja szétválasztani a jelen­ ségeket. Az izület mélyén. mit fogok én. amely a mellűrt a hasűrtől választja el. de ezek helyett valami egészen mást fog cselekedni. vissza­ tartja érzéseit. a savóshártyán kicsiny gyulladásos burján323 . Kettőzött kupola alakjában magasan felboltosul a mellkas terébe. aktív tényezője. Összekavarodnak benne az érzelmek. fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben. mert kialakult benne egy félelem (lásd ott). megvalósítandó feladatival. azonban a konkrét cse­ lekvés megkezdését folyton elodázza.

főleg a fájda­ lomcsillapításban. hogy közben mi is változunk.zás keletkezik. A kór alattomosan indul: rossz közérzettel. majd a csontra is. Helyet pedig úgy tudunk teremteni. Gyógyításában a pihentetés. ismeri a változtatás szükségességét. amely azután rátámad a porcra. A megértés azért hiányzik belőle. el­ képzelésekkel és ezek megakadályozzák az „önfeledt" döntésben. Évek leforgása után aztán az izület eltorzul. hanem elengedjük. kimar­ va azokat. tehermentesítés és a speciális tornáztatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg félelmének és tehetetlensé­ gének oldására. azt a rugalmasságot. Ennek oka: elveszíti rugalmasságát. hogy minél előbb tegyen valamit a megoldás érdekében. melyeknek el kell múlniuk és vannak. Nézzük. fogyással és igen bizony­ talan izületkörnyéki fájdalmakkal. és mozdíthatatlanná válnak. miért jár fájdalommal! Mint az összes betegségnél. ha van hozzá hely.leggyakrabban a kézujjak. problémáinkat. mely arra késztetné. Új dolgok életünkben akkor tudnak keletkezni. Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden vál­ tozik. lelke mélyén tudja. más válik fontossá és más lényegtelenné. csukló. Meleg.megmerevednek. Az érintett izületek . Vannak dolgaink. Ez a fájdalom fogja inspirálni. a más megvilágításra. hogy képes feladni eddig elképzeléseit és hajlandó beengedni valami újat — talán jobbat. melyeknek meg kell születniük. Lelki tulajdonságok: A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség. Az önfeledt jelen esetben azt jelenti. folyamatosan változik! így. végül a szalagokat és inakat is elpusztítja. de természetesen egyéb gyulladás­ csökkentők alkalmazása is szóbajöhet. a csontvégek összekapaszkodnak. hiszen telve van merev gondolatokkal. Gyógyszeresen mindmáig az Aspirin a legjobban be­ vált szer reumás elváltozásokban. hogy bizonyos (terhes) dolgainkat nem igyekszünk fenntartani. Ez a kettősség váltja ki a fájdalmat. Bőralatti csomók keletkezhet­ nek a csontos kiemelkedések felett. de nem teszi meg a megfelelő lépéseket. itt is jellemző az alábbi tény: valahol. A reumás emberből hiányzik az ehhez szükséges lazaság. 324 . térd . Arról nem beszélve. gondjainkat is kicsit másként kell és lehet megoldani. mert ehhez elengedhetetlenül szükség van a más szemszögre.és hideg kezelések jótékonyak. amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. lökdösni a gyógyulás felé.

ezért kapkodva. sárgaságról beszélünk. a felszaporodott epefesték ugyanis megfesti. hosszantartó aggodalmaskodás. Hasonló májártalmat idéz elő az idült alkoholiz­ mus is. s ott ebből egy bomlási folyamat során olyan epefesték keletkezik. A beteg külleme tehát drámai módon megváltozik. majd a fo­ lyamat súlyosbodásával igen gyorsan kiterjed a színváltozás: a bőrbe rakódó festékanyag miatt a beteg megdöbbentő látványt nyújt. sőt belső szervei is elszíneződnek. hogy hol. kövek. döntésképte­ lenség. gyakran következményes sárgasággal. amikor a májsejtek tömeges pusztulását mérgek vagy vírusok okozzák. Elsőként a szem fehérjén észlelhető: a szaruhártya besárgul. vagy súlyos máj­ károsodás. tetőtől talpig élénk kikericssárga lesz. A sárga szín üzenet. Színt vált.Fontos megjegyeznem: a reumás izületi problémák nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. hideg időben izületi érzékenység. Végül oka lehet a sárgaságnak a vörösvértestek tömeges és hirtelen szét­ esése. Ha ennek szintje a vérben kórosan megemelkedik. Oka az epeutak elzáródása (pl. melyik helyen kelet­ keznek először az izületi bántalmak. kő vagy daganat által). Fizikai jellemzők: Az ember és a húsevő ragadozók legfőbb epefestéke a bilirubin. A konkrét értelmezés abból derül ki. Vannak jelek a hajlamosságra. Mik ezek? Veseproblémák. Lelki tünetei: A fő jellegzetessége az a konfliktusa. májzsugor. idegesen igyekszik színt vinni bele. Ilyenkor nagy mennyiségű vérfesték jut szabadon a keringésbe. hajhullás. elszínezi a szöveteket. következmény. A sárgaság tünet. alkohol. sivárnak érzi életét. hogy színtelennek. hogy a máj ezt már nem képes kiválasztani a vérsavóból. (lásd még: epe. emésztés) Vajon miért érzi. tapasztalja színtelennek? 325 SÁRGASÁG .

hiszen már nagyon régen elveszítette az emésztés­ ből. növekvő izomfeszülés és izomgörcskészség lép fel fokozódó já­ rászavarral. hogy egy tudatos lényről van szó. magáévá tenni nem tudja. tehát még a tehetet­ lensége is fokozni fogja „irigységét". közel kerül hozzá. Nem a szó hagyományos értelmé­ ben jelenik meg az irigység! Tehát nem az fogja bosszantani. csak akkor lehet a diagnózist biztosan felállítani. mert már érdemtelennek. Fizikai jellemzők: Ismeretlen eredetű idegrendszeri megbetegedés. és általában minden elöl. homályos látás. megenni. látásromlással. hanem valahová félreteszi. kedvetlenség igen erősen befolyásolja életkedvét. de megfogni. másnál egészen mást lát.Mert máshol. és csupán amikor teljességében bontakozott ki a kór klinikai képe. kicsinynek tartja magát. Nagyon jellemző: elzárkózik a megoldások. Nem is történhetne másként. egyensúlyzavar és végtag-bizonytalanság. Olyan ez. majd az eredeti panaszok immár újakkal gyarapodva térnek vissza. tehát a haragtól sem megbocsátással szabadul meg. pontosabban ott vannak. mint a csacsi elé kötött répa. amely előszeretettel fiatal felnőtteken támad. a feldolgozásból eredő örömöket. Elzárkózik. gyengeség-érzés. A gyógyulás útján haladva a legnagyobb ellenfél az idő. Hiszen a felhalmozódott reménytelenség. hogy nekik van. 326 SCLEROSIS MULTIPLEX . vizelési zavarok. Bevezető tünetei nem jellegzetesek: zsibbadás. A további látóideg sorvadás vakságba torkollik. Azzal a kitétellel. csak számára megtapasztalhatatlanok. Pár hét után ezek a panaszok eltűnnek és több hónapos vagy éves tünetmentes időszak következik. az ér­ zéskiesések és görcsös bénulások fokozódó rokkantsághoz vezetnek. A gyengeség súlyos­ bodik. Életéből valahol elvesztek az életörömöt hozó pillanatai. A beteg beszéde furcsán elváltozik. hanem: neki miért nincs! Nem akar másnak rosszat. nem akar el­ venni. skandáló jellegűvé válik. Hasonló események történnek vele is. magának szeretne adni! Nagy különbség! Az epeváladék nem tud természetes módon ürülni.

előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!) Az életcélok fokozatos és folyamatos elhalása jellemző a kialakulás fázisában. és érdemes alapozni. semmi baja. leginkább a nagy agy féltekék fehérállományában gócok alakulnak ki. Ez a „semmi baj" azonban egyáltalán nem különbözik a gyermeki dactól! A dacosság általában falakat.nem szándékosan . A gyógyítást főleg mellékvesekéreg-hormonokkal kísérlik meg. melyekre lehet. melyekben szükséges megtalálni a biztos pontokat.az elé kerülő ismereteket. ahol az idegpályák burka. a betegség oka ismeretlen. Előfordul az a sajátságos helyzet. és ezeket rögtön követi a kedvetlenség és az életkedv kialvása. de ez még korántsem jelenti. pozitív irányba.) 327 . épp ezért számos elmélet létezik e kórképpel kapcsolatban. Minden maradt a régiben. Lelki jellemzők: A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élethelyzetekkel. sorvadásnak indulnak. visszatért ehhez a lelki beállítottsághoz: homokba dugja a fejét.ekkor csökkennek.Az elváltozások az agy mélyében zajlanak. hogy nem autóimmun­ betegség és nem zsíranyagcsere-zavar. Foko­ zott tünetekkel tér vissza a folyamat. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rejlenek. hiszen lényegét tekintve semmi sem változott. Ezzel . megszűnnek a tünetek -. hogy hormonkészítmények­ kel igyekeznek helyrehozni a megbomlott egyensúlyt. és azt emészti! (A tűz elakadását jelzi az is. Mint mondottuk.kész tényként . hogy azok a célok már most is örömet ébresztenek benne. a velőhüvely lebomlik. amikor mintegy szemellenzősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja . Annyit tudunk. hogy mindig újat keressen. Az idegpályák szerepe háttérbe szorul. gátlásokat eredményez. következésképpen satnyulásnak. És hogy mi igen? Ujabban azt feltételezik. mely arra sarkall. hogy a folyamat hátterében vírus áll. A betegség későbbi szakaszában lehetséges az új célok kitűzé­ se . a valóságban a beteg ellen fordul.eléri: megszűnik az a stimuláló erő. A központi idegrendszer különböző helyein. „azt érzik feleslegesek". Azokat a támponto­ kat. Helyesbítek: a folyamat kezdetén a tűz csak látszólag alszik ki. (Emlékezzünk: amikor sokáig a mellőzöttséget tapasztaljuk. Ezt követi magának a pályának a pusztulása. és azt hajtogatja.

Sérvkapu az a nyílás. Ennek egyenes következménye: egyre inkább ragaszkodik a jelenlegi biztonságot nyújtó anyaméhhez.gyermek ezt a következtetést vonja le: nem hagyják.Fizikai jellemzők: Valamely szerv vagy szervrészlet kinyomulása egy rendellenes nyílá­ son. rendszerint bélszakaszt tartalmazva. Ez természete­ sen egy csalóka ábránd. Kideríthetjük a konkrét kudarcot is: Köldöksérv: Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie. Ez korántsem jelenti az anya ellenszenvét gyermeke iránt! A félreértés könnyen kialakulhat akkor. és kizáródik. Azt hiszi. A túlzásba vitt tenni akarás következtében elmulaszt segítséget kérni kitűzött feladatai megvalósításához. Ha nem. Általánosságban és leggyakrabban a hasűrből kinyomuló szervek helyelhagyásáról van szó. Köldöksérv esetén a köldökgyűrűn keresztül türemkedik elő a hasűr taralma. a sérvtömlő tartalma elszorítás következtében elhal. ha szülést mesterségesen indítják be. akkor lesz tökéletes és boldog. Azt érzi. miközben egy kiboltosult sérvtöm­ lőt alkotnak. Vala­ milyen konfliktus volt. Fél kevesebbet teljesíteni. mint amit ő megvalósít. Lelki jellemzők: Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. amelyen maga a sérv kilépett. 328 SÉRV . meggyengül. Gérincsérv keletkezésekor lényegében porckorongsérvről van szó: a korong rostos gyűrűje pusztulásnak indul. hogy fél. a here­ zacskóba száll le. hogy a világra jöjjön. ha mindent ő old meg. Ilyenkor a hasfal valamelyik gyenge pontján zsigerek nyomulnak ki a hasüregből. Ebből a disz­ harmóniából a. A lágyéksérv a leggyakoribb. hogy világra jöhessen. Ezen keresztül esetleg visszahelyezhető. nem engedik a dolgok természetes folyását. nagyon akarják. Heresérvnél a sérvtömlő. belek kinyomódása esetén bélel­ záródás következik be. mint 150%-ot. ezt a betegsége is megmutatja. lágyékcsatornán át csúszik ki a sérvtömlő. s a gerinccsator­ na felé kinyomódó belső mag a megfelelő ideggyököt érinteni fogja (lásd ott). Ennek olthatatlan vágya abból ered. Senki és semmi sem lehet olyan tökéletes. van az anya-gyermek kapcsolatban.

látászavar. hányinger járászavarok kísérik. SZÉDÜLÉS Fizikai tünetek: Az objektív és szubjektív terviszonyok között eltérés keletkezik. hogy emberként. Még ebben a korban is igyekszik kötődni szüleihez. Míg saját magát el nem fogadja egyenes. melybe előbb-utóbb „belerokkan''. koponyasérülések. eredménytelenül. mint szédülést éli át. Más utat kell keresnie.ha nem társul hozzá szervi elváltozás . a kéjes öröm megélé­ sével kapcsolatos. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét. Központi idegrendszeri okai: az agytörzs és a kisagy sérülései. koponyaalapi törések. hogy az életben megállja a helyét. Gerincsérv: Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve. Az itt keletkező sérv jelentése az imént jelzett vágy erőn felüli akarása. Azonban úgy tűnik. Nőknél az öröm „habzsolása". Ez azonban sikertelen marad. Az agyi nyomásviszo­ nyok eltolódása hasonlóan vezet szédüléshez. daga­ natai. 329 . addig egyre jelentősebb teher nehezedik rá. A szédülés . hogy önbizalmát visszanyerje. a célok. férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező. gerinces embernek.a bizonytalansággal. Ez egyensúlyozó szervünk megbetegedésé­ nek vezető tünete. az önállóság helyett.vagy magasvérnyomás-betegség áll a háttérben. Heresérv: Kisebb rendűség érzéseit. gerin­ ces emberként tisztelje környezete. elveszítette testi-lelki egyensúlyát.A felnőttkorban kialakuló sérvnek is ugyanez az oka. s ezt a beteg. felfokozott-nemi-teljesítő képességgel igyekszik palástolni. ha alacsony. vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben. hiszen sérv alakult ki szervezetében. Lelki jellemzők: A nagy igyekezetben. Lágyéksérv: Az ágyék minden körülmények között az öröm.

gyakran arról van szó. (Ezért kell itt hangsúlyoznunk a viselkedés és a kívánalom szavakat. hogy voltaképpen mi is a „normális" e tekintetben. Ha az utóbbi­ akat alapos vizsgálódás után kizártuk. így pl. mint a daganatok és az egyéb okból fellépő bélszűkületek. szájbűzt. s eközben az alsó szakaszokban felszaporodik a béltartalom. Mivel a széklet mennyiségében és a székelés gyakoriságában igen nagyok az egyéni különbségek. puffadást és étvágytalanságot. Fizikai oldal: Ha a székletürítés a megszokottnál ritkábban történik. akkor megoldásként a hashajtás és a beöntés számos formája és módozata jöhet szóba. így azt is nagyon nehéz meghatározni. vagy igen kemény és ürítése fájdalmas. hogy az illető viselkedése a székelési szokására vonatkozó kívánalmait fejezi ki. illetve elmarad. SZÉKREKEDÉS 330 . Mint utaltunk rá. Székrekedést okoz az elégtelen testmozgás. Ha a beteg székrekedésre panaszkodik. hogy közben ezzel nincs tisztában. sűrűbben kellene végeznie.) Ám. Nincs tisztában érzéseivel vágyaival. hosszú ágynyugalom. alacsony rosttartalmú ételek fogyasztása. továbbá sok gyógyszer is. hasi görcsöt. ha a széklet napokat késlekedik és ennek oka ismeretlen. mert bizonytalan saját értékeit il­ letően. akkor már valóban beszélhetünk szék­ szorulásról. A gyógyulás akkor kezd megvalósulni. Úgy véli. ha elnyomjuk. az ideges panaszok is idézhetnek elő székszorulást. ha például fájdalommal jár. vagy figyelmen kívül hagyjuk a székelési ingert: e helytelen cselekedetet többször megismé­ telve az inger meggyengül vagy egy időre ki is alszik. Végletes esetben bélsárkövek (lásd ott) képződnek s ezek bélelzáródást okozhatnak. rossz szájízt. amely azután további ideges panaszokat okoz. Ide vezet a székürítéstől való félelem is.Ez utóbbi olyan szempontból igaz. amikor az eddig figyelmen kívül hagyott értékeit beépíti életébe.: a kábító fájdalomcsillapítók és persze a komoly szervi elváltozások. székszorulásról beszélünk. Ennek egyik oka lehet.

és nem akar. azoktól nem tud. melyeket már feldolgozott. hogy a levont következtetések szerint cse­ lekedjen • tart a következményektől. az indulatok kivetí­ tője.Lelki jellemzők: Azoktól a dolgoktól. megértett és tanult belőlük. Lelki jellemzők: A látási rendellenességek különbözőek: attól függően. Nem akar szabadulni. jeges. míg a rostok többi része az azonos oldali látóközpontba jut. hogy a szem kifejező erejét a körü­ lötte lévő arcredőktől. a szemhéjak mozgásától és helyzetétől kapja. úgymond a lélek tükre. Elterjedt felfogás. és mit nem szeretne látni. átlép az ellenoldali agyféltekébe. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud. a szem mélyén üldögél a fényérzékeny réteg. és úgy vélekedik. vagy látó­ hártya. mely végletesen összeszűkülhet. mely a külső világról képet alkot és ezt az agyba továbbítja. A lehetséges okok között szerepel: • tudat alatt fél. Rostos burokban helyezkedik el. SZEM 331 . pl. Az így keletkező hideg. Hátul. melyet a szem belnyomása feszesen tart. miszerint a szem a lelkiállapot. Két szemünkből hátul kilépő két látóidegünk hátrafelé hatolva alkotja a látópályát: az alkotó idegrostok egy része kereszteződik. vagy félelem hatására óriás pupillatágulat jön létre. vagy nem akar szabadulni. meleg vagy bársonyos tekintet függ még a szembogár állapotától is. retina. mit akar látni. düh vagy ópium következtében. Ám a természettudomány kifejezéstelen gömbnek tekinti. hogy újabb dolgokat kell feldolgoznia • nehezen szánja rá magát. fordított képet a látóidegbe köz­ vetíti. amely a rajta képződött kicsiny. mert életében ez az egy pont biztos. melyek a döntő lépés után kerülnek sorra Fizikai jellemzői: Fényre fogékony látószervünk gömb alakú test. hogy mit lát.

mert most már ideje lenne észrevenni. ha huzamosabb ideig van jelen. de kevésbé irritáló hatás is kiválthatja. a közvetlen környezetére lát rá. ami idegessé. hiszen egészen máshol keresi azt. intim szférájában kell meglátnia a le­ hetőségeket. Elfordul a jövőtől. Pedig abban sokkal több van. azt hiszi már nem képes meglátni a jót. mint ahol érzése. anyagi dolgokra vonatkoztatva! Bal szem: Rövidlátás (A kép a retina előtt képződik le. Általában a partnerével. Gondot okoz neki.illetve meg nem látásokkal" kap­ csolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként. hiányzik belőle a szép. Nem látja meg másokban a segítő szándékot. Igaz a fizikai.így is van. nem is lesz! A belső tulajdonságaira építheti fel jövőjét. elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított érzések. Fél észre­ venni az új érzelmi lehetőségeket. hogy belőle erős reakciókat vált ki. nem látja a lelki fejlődését. hogy csak közelre. meglátni életében azt. Lehet ez bármilyen jellegű konfliktus. érzelem szúrja. 332 . amit máshol keresett és keres most is. mint azt a szellemi fejlődése engedi. A jobb szem tekintetében ugyanezt mondhatom el. belső vádaskodást választja! Hamarabb akarja a célját elérni. mint eddig hitte! Rövidlátás alakul ki. a megértés helyett a kötözködést. feszültté teszi. külső világát! Befelé forduló embert jellemez. mert már elveszítette türelmét. a megnyugtatót! Ez -jelen pillanatban .) Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja. és annak lehetősége. ami nincs.Ezen az oldalon az érzelmi „meg. de annyi bizonyos. rángás: valamilyen érzés. Észrevétlenül hagyja az elkövet­ kezendő örömet. és ameddig eképpen cselekszik. szíve sugallja. (Messzire most nem lát. Jellemző lelki állapot: a létező (tulajdonságok) dolgok helyett olyanok után epedezik.) Lelki jellemzői: Jelentése: magával foglalkozzon. illetve a hozzá való vi­ szonyában található a probléma. érzésekben gaz­ dag élet reménye. aki érzelmeiben csak közvetlen környe­ zetét figyeli. bántja a szemét. Például társát másnak akarja látni (ér­ zelmi szinten) mint amilyen. Szúrás. Ezt az utat azért választja.

amit nem lát! E miatt az eltolódás miatt saját érzései. Nincs kézzel fogható érzelmi célja. nem látja a lelki fejlődését. Nehezen. tisztában van azzal.eddig figyel­ men kívül hagyott . de ez általában megma­ rad az ábrándok. Soha nem azt nézi. 333 . Lelki állapotára leginkább jellemző tulaj­ donság: „elmenekül" a jelenből és helyette a jövőben igyekszik élni. elérhe­ tetlennek tűnik számára. Belső diszharmóniája alól próbál kibújni azzal. Helyette . vagy egyáltalán nem képes kitűzni és megcselekedni távoli célokat. olyan érzé­ sek. elkerülendőnek érzi. se a jóról. sőt. problémái tisztázatlanok ma­ radnak. hogy figyelmét az elérhetetlen messzeségben lévő dolgokra fordítja. A tisztázatlanság kialakulásához jelentősen hozzájárul az aggó­ dás: mit talál önmagában? Azt hiszi. Aprólékosan végig kell elemeznie. Hogyan is lenne rá képes. bízva abban: magától megoldódik. távoli célt tűz ki.) A távoli célkitűzéseket.Hiányos érzelmeit a távoli jövőben szeretné orvosolni.különös érzékkel . A testén. Nem vesz tudomást a külvilágról. kutatja. ábrándozások. Távollátás: (a kép a retina mögött alakul ki. melyek feszélyezik. közvetlen környezetében lévő megoldásokat nem veszi észre. ami van. Jobb szem: Rövidlátás: Lényegében megegyezik a bal szem jelentésével. anyaggal kapcsolatosak. melyekre alapozhat! Tisztába kell tenni önmaga megítélését. Fél attól. közvetlen környezetén kívüli dolgokkal sokat foglalkozik. hogy a jövőbeli érzéseit meglássa. se a rosszról. amit el kíván érni. de itt már az okok a konkrét fizikai világgal. tudja vannak benne. amikor önmagával sincs tisztában! Ennek a rendbe tételé­ re kiválóan alkalmas ez a típusú „fogyatékosság". de inkább értékelését. A saját életének meglátása helyett inkább valami távoli jövőt. a jövő érzelmi növekedéseit látja. az ér­ zelmek tudatosítását távol tartja önmagától.lehetőségeket. soha nem azt látja meg.azt keresi. és arra alapoz. kétségbeesések szintjén. Önmagába nem néz. viszont a jelen­ ben. vizsgálnia életét és most már a pótcselekvések helyett meg kell találni azokat az anyagi . Ezeket gyengeségnek.

ha már egyszer a jelennel nem törődik! Csak a távoli jövőre figyel. a jelen minden nyomasztó gondja egy csapásra megoldódik (nem fog). Már pedig mégis ez az. Természetesen a gyógyulásra. orvosló megoldásokat másoktól reméli. anyagi lehetőségeket mulasztja el felfedezni. Idevezet a lencse hámjának burjánzása is. El kell terveznie. érelmeszesedéshez társuló hályogképződés. az nem jó. amire lehet építeni! Hasonló lelki tulajdonságokat jelent. önmagára sem marad ele­ gendő ideje (majd lesz). ha folytatja „struccpolitikáját". A szakmai előmenetel nem igazán érdekli. hogy kitűzött céljait (ha egyáltalán vannak) el tudja érni! A testi. A jelen feladatait itt és most kell megnyugtatóan orvosolni. ne csak mással.ez a betegség nevé­ nek (katarakta) arab értelmezése. Pedig nagyon ideje lenne odafigyelni jó tulajdonságaira. csak belső dolgaival nem. ami igazán számít. Számos bőrbetegsé334 I Szürkehályog . közvetlen környezetét elsorvasztja! Figyelme annyira a távoli jövőbe koncentrálódik. Reméli. Mindkét esetre egyaránt vonatkozik: a jelenből megpróbál menekülni a jövőbe. rendezetlen környezete. vagy ha mégis az nagyon elítélő. problémamegoldó képességét. anyagi nehézségeit. ezek le is kötik min­ den figyelmét. Fizikai oldal: A beteg mintha valamit folyni látna szeme előtt . Távollátás: (lásd még a bal szem) Magával is foglalkozzon. hogy természetes ve­ lejárója lesz a rendetlen. mint az ellenoldali szem. de ez esetben a konkrét fizikai dolgokat.Mindennel foglalkozik. Gyakori cukorbetegeken a lencse táplálkozási zavara. a jelenét. mert már nem hiszi. következésképpen kerülendő! Ellenben jövőjét aprólékosan eltervezi. Leginkább vagyontárgyai fontossága kerül előtérbe. Ami jelenében itt van. homályossá válik. Fi­ gyelmen kívül hagyja saját erejét. Lényege: a szemlencse zavarossá. csak ez az.

A szemgolyó megkeményedik. időnként átjárható. és érlenséget ébresztenek benne. Észre kell venni: igenis szép és vannak értékei. tudati okai hasonlatosak az iméntihez.get . Kialakulhat még lustaságból. és úgy látni. a szemfenéken bevérzések keletkeznek. Egy azonban biztos: igyekszik elzárkózni. látni életét.is kísérhet szürkehályog képződése. Lelki jellemzők: Lelki. „Lehúzza a rolót". Él benne egy erős vágy. élethelyzetek meglátása elől zárkózik el. azok a tények legalábbis nem. hogy anyagi és szellemi tapasztalások elől el­ zárkózzon. Zöldhályog: Fizikai jellemzők: Igen elterjedt szembetegség. hogy szeretik. El van saját bajaival foglalva. Bal szemnél: érzelmi dolgok. és bizonyos fásultságból. ahogyan azok vannak. Lelki oldal: Úgy érzi. Az elszigetelődés az élet minden területére vonatkozik! Lassan kialakul benne egy érzés: mindenki és minden dolog ellene van. páncélbőrűséget . A szemcsarnokok folyadékve­ zetése akadályozottá válik. azonban itt a fal még képlékeny. melyeket eddig figyel­ men kívül hagyott. másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje félretenni az előítéleteket.ekcémát. Ettől persze semmi sem változik. Javaslat: fedezze fel. Falat épít önmaga elé (hályog). De erre csak úgy lesz képes. érzékelni a dolgokat. életuntságból. hogy észreveszi: önmagában is van szeretni való! Jobb szem: az anyagi dolgok tekintetében értendő a befelé figyelés. pikkelysömört. hogy mindenki ellene van.fokozó­ dás jellemző. melyek zavarják. amelyre kóros szembelnyomás. szemet hunyni a számára kel­ lemetlen megtapasztalásoktól. A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önma­ gára. Csak néhány élethelyzet elöl menekül. Ezen a különös függönyön keresztül igyekszik nézni. Rosszindulatú formája rövid idő alatt vaksá­ got okoz. 335 . fájdalmas és belövellt lesz.

ezért lázad! Ha nem lenne tisztában jelenlegi tulajdonságaival. mindent elsirasson és fájdalmat érezzen! Megkeményítette szívét. valóban ilyen kemény lenne. Hangsúlyozom. hogy mindig. Nem érzéke­ nyül el. történjen minden. kudarcok hatására felveszi a túlzott önbizalom csaló­ ka álarcát. felvértezte magát egy igen erős páncéllal. vagyis a gyulladáshoz. Ha valóban így viszonyulna.illetve csak néhány dolgot akar másként (szűrőn keresztül) látni. nem alakulna ki ez a probléma! Képtelenné válik elsiratni elveszett. A lázadásban a szem úgy viselkedik. melynek következtében erővel visszatartja érzéseit. lényeges dolgok fognak kívül rekedni és ezeket soha sem ta­ pasztalja meg! (Eletének pozitív változásai a hozzáállás változását köve­ tik!) Az imént vázolt lelki beállítottság egyenes következménye: az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani.látszat maszkjának viselése. Azt hiszi. ami eltakarja a céljait. ez csak látszat. nem érzékenyül el. mint az éghető anyag a tűzben. elveszíti nedvesség tartalmát! A könnycsatorna beszűkülését a védekező mechanizmus okozza: igyekszik meggátolni (gyulladás követ­ keztében) a kialakuló folyadék . úgy ahogyan kell! Ez az erővel fenntartott dolog előbb-utóbb elvezet a lázadáshoz. Belülről. nem képes lemondani elképzeléseiről. Ez a lelki sajátosság csak időszakonként tér vissza. nem ereszkedik le másokhoz. Hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. hiszen annyi mindent elsiratott már! Belefáradt abba. Zöld hályog úszik a szemen: néha beúszik olyan probléma. hoszszabb-rövidebb ideig. úgy ez a hályog állandósulhat. lelke mélyén azonban na­ gyon is tisztában van érzéseivel.és információveszteséget! Az átélt fájdalmak. Felvesz egy nagyon merev. nem lenne oka lázadni ellene! 336 Szemszárazság . hiányzó dolgait. más! Pedig hagynia kell. Amennyiben huzamosabban kitart aggodalma mellett. hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. kemény viselkedési mintát. az elmúlók helyébe nem jön új. melyen (hite szerint) nem juthat át semmilyen fáj­ dalmat okozó érzelem! Ez a tevékenység természetes módon „bosszút" fog állni. Lelki jelentése: A könnycsatorna beszűküléséhez vezet a túlzott önbizalom . ezért csak bizonyos élethelyzeteket nem akar meglátni. nem ereszkedik le másokhoz.

A tűz. ezért most úgy nézi. amikor korántsem jött el az ideje. gázok. amit külső szemlélőként él meg! Felszínre kerülnek az eltemetett érzések. hogy mentes minden érzelemtől. lassú lélegzetvételek közepette! Aztán ébressze fel azt a nagyon mélyen lévő fájdalmat. a bosszankodást választja! Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi. ami előbb-utóbb megin­ dítja szívünket és elérzékenyülünk. Ez az elérzékenyedés megnyitja a csatornákat és feloldja az eddigi gátakat. hogy az elfeledett dolgok elindítsanak bennünk egy folyamatot. Hagyjuk. látja életét. gyakran a sírás jelensége kíséri. még élve temeti el életének legszebb pillanatait! A „temetés" következtében. a kötőhártya és a szivárványhártya gyulladásait is. bántja a szemét! A másként való megközelítés. Védekezési folyamat. mert felszínre került a nyugalom. hogy milyen képességet kell újra feléleszteni. mi alapján várja a sikert? 337 Könnyezés . másként érzékelés helyett inkább a lemondást. Kiválthatják ezen kívül izgató gőzök. túlzott könnyelválasztáson alapuló jelenség. Mentes a túlzott érzelgősségtöl és csak egy nyugodt szemlélet marad benne. Lazítson. szeles levegő. Miért küzdjön!? Ha nem találja a miértre az értelmes választ. ami ennyire be­ folyásolja életét. A felébresztés nem jelent most semmilyen problémát. Fizikai jellemzők: Fokozott könnytermelés. mély. a szembe jutott idegentest előidézi. Bármely.A gyógyulás útja: Az iméntiekből egyenesen következik. hogy figyelmét új lehetősé­ gekre terelje. vagy hideg. vagyis idő előtt. mivel nem merítette ki a benne rejlő lehető­ ségeket. Ha érzelmi impulzusok állnak a háttérben. Nem merít lehetőségeiből és elveszíti életéből az értelmet. de kíséri a szaruhártya. erős fény. Lelki háttere: (lásd még allergia) Valami nagyon is konkrét dolog szúrja. hiányozni fog belőle a tűz.

aki gazdag. hogy tudata csupán egyetlen dologra legyen képes figyel­ ni. Ezt én nem tekintem betegségnek. ami nem feltétlenül szerencsés. de a hosszú távú céloknál már igen jelentős mértékben meghatározza a személy lehetőségeit. hogy tudatosan. gondolataikat tartják szem előtt. hogy a gyermek pontosan visszaadja a szüleivel. mi az érdeke? A szabad gondolkodás. szeresse a sárgabor­ sót stb. megélni az örömet! Fizikai jellemzők: A szemek nézővonala nem párhuzamos. sérülések. Merevvé. ami lá­ tásmódjára vonatkozik. agyhártya-gyulladás és mérgezések. szép. Ez a hajlamokat tükrözi. Legismer­ tebbek a szemizmok bénulásai. magával hozott gyengéd. hogy vajon a gyermek mit kíván. de nagyon fontos ada­ lék. 338 Szemtengelyferdülés . szándékosan kívánják irányítani. Lelki jellemzők: Veleszületett. a szemmozgató izmok idegeinek gyulla­ dásai. Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent. és hátterében számos ok állhat. Ezért a szabadság széles láthatára tudatán kívül reked. okos és szereti). Nagyszámú formája ismert. Hajlamos arra. szüleiről kialakult képet is. agyi folyamatok. de legalábbis nem sorolható a hagyo­ mányos értelemben vett betegségek közé! Ettől függetlenül igen megha­ tározó jelenléte. teljesebbé válik élete. Amikor ezt lelki szinten is kijavítja. hanem szöget zár be. látásmód helyett igyekeznek valami szerintük helyeset adni gyermekük számára! Pl. Ez még önma­ gában nem jelent komoly problémát. de azért felfedezhető és kimutatható: saját elképzeléseiket. Vagyis a gyermek úgy fog fejlődni. behatárolttá válik személyisége. Nehezebben tud felszabadulni falai alól. ahogyan a szülők „akar­ ják"! Idézőjelbe tettem az akarják szót.A gyógyulás útja: Megtalálni. Az ember könnyen egy kupacba veszi az érzelmi és az értelmi oldalt és csak a saját orráig lát (olyan párt vár. könnyebbé. hiszen korántsem jelenti. helyrehozza. örök figyelmeztetés. és ebből kimarad az egyeztetés! A lelki egyeztetés. befolyásolni gyermekük életét! Nem szándékosan. legyen orvos.

külön a pénzt és az érzelmet. melyek az anyagi világgal vannak szoros összefüggésben. ezért figyelmét következetesen igyekszik elfordítani. amiket látott vagy látni vélt! Tovább menve. reméli bajai megoldását. Azon érdekeihez. Felfelé irányuló szemek: Valami megbotránkoztatta. mintegy reménykedve: valaki segít fentről! Ez az elfordulás valamilyen ítélkezés következménye. ezért valami olyat választ. Továbbiakban jelentése. Tudattalanul — az ítélet velejárójaként — többre be­ csüli magát másoknál. Érzel­ mileg van behatárolva. Szétálló szemek: mindenkire odafigyel. így észrevétlenek ma­ radnak olyan dolgok. a megvalósításról már nem is beszélve! Jobb szem befele néz: mereven ragaszkodik a saját érdekeihez. Ezt csak így tudja elérni: lesüti szemét. kevésbé vagy egyáltalán nem képes megújulni. hogy igyekszik nem tudomást venni a külvilág dolgairól. Közben pedig elmegy. ami az orra előtt van. elérni. hogy olyannyira jellemzi a szabadság. amiről van valami fogalmunk. jelentősége megegyezik a bal szemével. Ez ennyit tesz: a saját értékei. saját értékeit. figyelni és megvalósítani sem tudja. ítélkezik azok felett. Csak azt vagyunk képesek megvalósítani. melyek hasznosak lennének számára! Jobb szem: szégyelli az anyagi kiadásait. el sem tudjuk képzelni. Ha nem látjuk.Bal szem befelé néz: mereven ragaszkodik a saját érzelmeihez. jelentősége helyett a széles láthatáron ke­ resi. új célokat kitűzni. elzárkózásnak lesz következménye. Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár. ingerek is. csak arra nem." Bal szem: szégyelli azokat az érzelmi dolgokat. A földön járás helyett igyekszik menekülni. figyelmen kívül hagyja a pillanat örömeit. Ez az elzárkózás szintén gátolni fogja előmenetelét. ami távol áll mostani jelenétől! 339 . Külön választja a munkahelyet és a családot. Vessük össze az iménti tünetekkel (összeálló szemek): itt arról van szó. ennek a „szemérmességnek". az örömet és a bol­ dogságot. hogy önmagáról már nem is vesz tudomást! A külvilágtól várja a segítséget. akiket és amiket meglátott.

kifárasztja. vagy anyagi észlelés. Gyógykezelése a kiváltó októl függ. ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!). 340 SZEMIZOM-SORVADÁS . Lelki háttere: Érzelmi. örömét és tettvágyát. amennyiben a művelet sikertelen­ séggeljárt. kórokozók hatására izgalmi állapotba kerül. karikás szemek mögött. Egy idő elteltével igyekszik ezt a kellemetlen élményt kilökni magából. elhelyez­ kedéstől függően). ami szúrta a szemét (helytől. KÖTŐHÁRTYA Fizikai jellemzők: A szemizom-rostok nagysága illetve száma csökken. de ez a behatás beágyazódott. esetleg gennyes vagy véres váladékképződés kíséri. szem) ÁRPA Fizikai jellemzők: A szemhéj mirigyének tályogja. látott melyek bántották a szemét. Fizikai jellemzők: A szemhéjak belső felszínét és a szemgolyó elülső részét borító átlát­ szó hártya idegen anyagok. nyomasztja. kedvetlen ember lakozik a táskás. bő könnyelválasztás mellett vizenyő és savós. E folyamat megnyilvánulása az árpa. Táskás szem: számára visszás dolgokat lát. de már beletörődött. tartósan megmaradt. Kivörösödés. A belső vagy külső árpa esetén a kü­ lönféle típusú mirigyekben gennyes beolvadás jön létre. Elveszíti belső nyugalmát.Táskás szem Olyan dolgokat tapasztalt. gyulladás. Lelki jellegzetességek: (lásd még allergia. Megfáradt.

hanem megfelelő idegberendezések összehangoló működése következtében tökéletes összerendezettségben van. reményét. Értelmetlen dolgok pedig nincsenek . mint a szemizom-gyulladás esetében) Lelki jellemzők: A szemizmok a szem forgatásán kívül segítenek a fókuszálásban is. Mindkét oldali szemgolyóra 6-6 karcsú izom tapad.Oka: vérkeringési. nem teljesül és a megértés helyett a lázongást. de biztosan megszűnnek! Fizikai tulajdonságai: A szemüregben egy gömbfelszínben ül a szemgolyó. vagyis képtelen hasz­ nosítani!) Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket. észrevenné örömteli dol­ gait! Különös elképzelése: a világ úgy forog. Bármelyikük sérülése.ezért lassan. ahogyan ő fü­ tyül. hogy a két szem nem egymás­ tól függetlenül mozog. ami eddig mindig új és újabb dolgokat „mutatott" neki. úgy táncol. A sikerélmények valahogy távol maradtak tőle. Ezek a mozgást és irányulást végzik végtelen pontossággal. kutatni kell a friss. hogy megtalálná. és itt. Amikor feladja a megtalálás vágyát. megfárad és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete értelmének keresését. összehangolt szemmozgásokban zavar keletkezeik. lehetőségek keresésébe. értelmét veszíti. bénulása vagy gyulladása esetén a finom beállító. (Észre veszi. vagy pedig idegi sérülés. Nem érti miért. mert eddig csak a kudarcokat ta­ pasztalta. miszerint újra és újra keres­ ni. Tudnunk kell ugyanis. finomsággal. saját köz­ pontja körül minden irányban szabadon forgatható. változó dolgokat. Értelmét veszíti az a szemizom. de nem vesz róla tudomást.legfeljebb nem találtuk meg benne . ellátási zavar. nem tudatosodik benne. háborgást választja! 341 SZEMIZOM-GYULLADÁS . (ugyanaz. kutatásába. de tény: soha sem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket. Lelki jellemzők: (Lásd még: gyulladás) Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen. Az ember fia belefáradt a mindig új dolgok. Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett. Ez azért következhet be.

hogy örömében vele osztozzanak.Elfelejtett egy nagyon fontos tényezőt: oka van annak. Ettől kezdve agypályaszerü a látópálya. ezért nem is szükséges semmilyen válaszlépés. de gyulladás csak akkor tud keletkezni. ami tudat alatt (ha már nem kívánja tudatosítani) működik és vezérli életünket. hogy nem találja azt. de a tudatáig már nem jut el az információ. (Minden létező dologban benne van! Nézzünk „más" szemmel. Lelki jellemzői: Észleli az új eseményeket. hogy közben minden más kívül marad tekin­ tetén. és elsorvadnak. Arra. ha elbújik. Azzal a kifogással. vagy teljes vaksághoz vezetnek. Ellustul észrevenni azokat a szépségeket. gyönyörködtető pillanatokat. és így az belső konfliktust eredményez. de elfelejti. A lustaság és a félelem elegendő tényező a betegség alapjának kialakulá­ sához. és mindenkinek van lelkiismerete. hiszen mindenkinek van lelke. hogy mások is örömmel teljenek meg. melyen elérhetjük a kívánt szabadságot. A két idegpálya a ko­ ponyaüregbe való belépése után részlegesen kereszteződik. Ennek a konfliktusnak egyenes következménye a lázadás. megússza. fokozatosan felhagynak az ingerek szállításával. melyekért élni érdemes. hogy nem vette őket észre. Abban bízik. amikor ezt már (valahol) felismerte! LÁTÓIDEG Fizikai jellemzői: A szem hátsó pólusánál lép ki a szemgolyóból. amire annyira vágyik. de fáradtnak. Vágyik ugyan erre. Minden más és mindenki más! Márpedig lelke legmélyén egészen másra vágyik. Mivel az idegek nem érzékelik. figyelmen kívül hagyja (tudat alatt). esetleg lustának érzi magát a megfelelő lépések megtételéhez. hogy szükség van rájuk. ahol felismerhetjük valódi életünket és valódi céljainkat! A lázadás. Röviden: tapasz­ talja az ingereket. CSŐLÁTÁS 342 Fizikai jellemzők: . gyulladás lesz az út. gyulladásai látótérkiesésekhez. és megtaláljuk!) Az emberben a változástól való félelem lakozik. Lázadni fog. Sérülései. Olyan mederbe viszi.

hogy még teljes látáséles­ ség mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthetjük. a látás. hogy a dolgok tisztázása. Lelki jellemzők: Beszűkíti látásmódját. utóbbi ugyanis nélkülözhe­ tetlen a retinában zajló biokémiai folyamatokban. hogy zavartalan nappali (szín)-látás mellett a szürkületi látás fogyatékossá válik a sötéthez való alkalmazkodás hiányos volta következtében. tehát nincs is! A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség. feszélyezik! Erre nem talál megnyug­ tató megoldást. hogy ne kelljen meglátnia a körülötte lévő dol­ gokat. A jelenség kialakulásában döntő szerepet játszik az A-vitamin hiánya. Lényege. hogy képtelen tisztázni élethelyzeteit! 343 . pusztulása áll. Márpedig ezek a válaszok hatá­ rozottan rossz érzésekkel töltik el. az érzékelés beszűkítésével oldja fel a feszültsé­ get! Nem látom. Olyan mér­ tékben korlátozza a térben való tájékozódását. Lelki jellegzetességek: Jellemzője. életük rettegéssel telik. Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis" lelki állapot. addig kell keresni. míg megtalálja! FARKASVAKSÁG Fizikai jellemzői: Más néven szürkületi vakság. melyek során a fény hatására elbomlott látóbíbor nevű vegyület sötétben illetve homályban újra képződik. Mindent el lehet mon­ dani róluk. Tele vannak szorongással. Erre azért van szükség. akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre. 5-10°-ra való beszűkülését jelenti.A látótér igen súlyos. mert nem képes elviselni az „észrevétele­ ket" és a rájuk adott fokozott reakciókat. Háttérben a látóhár­ tya leépülése. ami annak köszönhető. hogy az esti szürkületben jelentősen csökken tisztánlátása. rugalmasságot nem! A gyógyulás útja: Mindenek előtt a belső fájdalmat kell feloldani valamilyen pozitív megtapasztalással! Ilyen pedig van. csak a felszabadultságot. a tisztánlátás helyett elfo­ gadta azt a téves elképzelést.

vagyis ismeri a kellemes és kellemetlen dolgok mi­ benlétét. Mivel a tudatá­ val nem fogadja be az „élet sóját" a teste. Ez azért lesz alkalmas. a sárga. cselekvést fogja követni a test is. Elfogulatlan. 344 EGYÉB LÁTÁSZAVAROK . Amíg tisztának.és ásványianyag-mennyiséget. Bezárkózik önmagába. A részleges színtévesztők viszont a kiegészítő színek egyikét szürkének látják. Ezt a megközelítést. átláthatónak. észre fog venni minden környező ingert. vagyis (a szellem nem fogadja be az értékes dolgokat) a test sem fogja hasznosítani a számára (a szemen át bejutó) fontos. Tehát ebből kell kiindulni. ám igen lényeges részletet mulaszt el. a zöld és a barna színeket egymással. elengedhetetlen anyagokat. azt sem fogja észrevenni. továbbá az ibolyaszínt kékkel. vagy amiben megkapaszkod­ hatna. Rengeteg apró. Röviden: képes megkülönböztetni és az ismeretei alapján képes helyesen dönteni. de amikor a lényeg kezd ködbe burkolózni. a vörösre. Gyógyítása: Meg kell keresni azokat az apró . ami kihúzhatná onnan. Ezeket az információ­ kat tudja elemezni. Ez lehet színtévesztő látás. csökkennek lehetőségei a tisztázásra. a zöldre. a kékre. addig képes áttekinteni azokat. egyértelműnek tapasztalja a körülvevő dolgokat. akár kellemetlen.dolgokat. Fizikai jellemzők: Itt beszélhetünk a rendellenes színlátásról. elveszíti a fonalat. nem veszi fel a táplálékból azt a vitamin. szürkülni. s az ebben szenvedők bizonyos színekre kevésbé érzékenyek. mert csekélység­ nek. Ezeket nem tudja támpontként alkalmazni. mert mentes azoktól az érzelmektől.látszólag lényegtelen . amikor a gyógyulás útját keressük: abban a reményben. ami a szemnek szükséges az egészséges működéshez. Ebből a nyugalomból ki fog zökkenni. apróságnak tartja. melyekkel szemben teljesen elfogulatlan. Ők a vörös. akár kellemes.Amíg nyugalma. a zöldet pedig a fehérrel té­ vesztik össze. hogy meg is találjuk. belső békéje biztosítva van. melyekhez erősen ragaszkodik.

résznél). mielőtt bármit is mondott volna. ha mondott egyáltalán valamit. Lelki jelentései: (lásd még: fogak. és a pajzsmirigy diszharmonikus működcsével van összefüggésben. Szájpenész akkor alakul ki. Fizikai jellemzők: A tápcsatorna kezdete. Olyan dolgot nyilvánított ki. de ez esetben bizonyos idő múltán a színlátás is­ mét normálissá válhat. A megetetés eredményeként erősen lecsökken a 345 SZÁJ és BETEGSÉGEI . aminek nem volt ott semmi keresnivalója. a nyelv és a nyálmirigyek rosszindulatú elváltozásai. Mindezen kórképek a velük járó fájdalommal együtt az étkezés (rágás és nyelés) és a beszéd súlyos gátlói. s ez esetben a színek egyáltalán nem érzékelhetők. olyan helyen és időben.A teljes színvakság a rendellenes színlátás legsúlyosabb válfaja. (lásd ott és a farkasvakság c. alatta egy izomrekesz. Sokat rágódott. nyálkahártya. így a teljes színvakok számára csak a világos és sötét átmenetek léteznek. Lelki jellemzők: Ez a kórkép mellékvesével. avagy ritkább betegségek következ­ tében alakulhatnak ki. Betegségei közül a gyulla­ dásos folyamatok említendők. A szájüreget (bár a szó szoros értelmében nem üreg) borító nyálkahártya embernél a külső arcfelszínre kifordulva az ajakpírt alkotja. Szerzett színlátási zavarok mérgezések és sugárhatások révén. fölötte a kemény -és lágyszájpad helyezkedik el. Más az alkonyati vakság. A fogsorok íve mögött a nyelv ül. arcüreg) A rágódással és a beszéddel van szoros összefüggésben. és a nem ritka szájüregi daganatok. nyelv. pontosan úgy. Egy állandó baktériumflóra lakja e területet. A szájüregbe nyílnak a nagy nyálmirigyek. aggodalmaskodott. mely esetben a színvakság csak szürkü­ letben következik be. amely egyedülálló emberi sajátosság. amikor azt érzi: megetették valamivel (amit nem érdemelt meg). aho­ gyan egy normál látású ember egy fekete-fehér fényképről nyer színér­ zetet. Ezek az állapotok általában veleszületettek.

melyek kölesnyi-borsónyi nagyságban jelennek meg. olyan tetteket hajtanak végre. körömágy mellett. Leginkább egy allergiához tudom hasonlítani a szemölcsök megjelenését és ez nagyon közel áll a valósághoz! Gondoljunk csak bele. Igyekszik távoltartani magától egy olyan behatást. Ugyan ez zajlik le az emberi szervezetben is. nedves. ami lehetőség szerint elriasztja támadójukat. Makacsul és kiirthatatlanul képesek fennállni illetve hosszú idő múltán egyszerűen eltűnhetnek és nyom nélkül. mert ha más­ ként lenne. hisz ez csupán javaslat: ebben az időszak­ ban mire. tehát ebben található a kialakulás oka is. milyen belső tulajdonságra fektessen nagyobb hangsúlyt. nem jönnének létre az imént említett bőrelváltozások.betegség! Elhelyezkedése a testen minden esetben. avagy talpon okozva fájdalmat. Azt hiszi. Lelki jellemzők: A szemölcs nem . 346 SZEMÖLCS . kiemelkedő. egy „előző életből" áthozott figyelmeztetés.nem feltétlenül . spontán gyó­ gyulnak. megtett minden tőle telhetőt a feszültség megszüntetésére. leginkább kézen és lábon. A szemölcsök a „rendellenes" bőrszövetekből keletkeznek és ez már sokmindent elárul! (lásd még: bőr) A bőr egyik szerepe a védekezésben van. feszélyező inger éri. amikor a szemölcsök kialakulnak. A pótcselekvés tehát ebben áll: a megértés vagy elfutás helyett a foko­ zott ellenérzéseit mutatja ki.. hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kiváltó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír! Aggodalomra semmi ok. A valóság persze mást mutat. szokatlan. a macskák szőrborzolása stb. Kóroktanunk­ ban vírus szerepel.belső tűz intenzitása és remek táptalaj teremtőtik a vizes. amit nem képes megfelelően kezelni.. tömött és érdes göbök. Természetesen ezzel korántsem oldódnak meg a felmerült problémák. sötét helyeket kedvelő penésznek. hogyan mű­ ködik az állatvilág! Amikor az állatokat valamilyen rémisztő. Fizikai jellemzők: Piszkosszürke vagy testszínű. Pl. Nagyon is idézőjeles ez az előző élet.

bár lehet belőle. A kúpos. A szívpitvarok és -kamrák falának körkörösen elhelyezkedő izomtömlő-rendszere meghatározott időrendben működik együtt idegrendszeri parancsra: felnőttnél átlagosan percenként 70-es frekvenciával. amely a mellkasnak a tüdők által közrefo­ gott közbülső terében foglal helyet. mert embrió állapotban is jelen voltak azok a feltételek. s benne a saját koszorú­ érrendszer gazdag leágazásokkal. kúp avagy csepp alakú izmos falú tömlő. melyek kiváltják a védekezés ösztönét. melyek jellemzik. Figyelem: a csigával semmi mást nem kell tenni! Fizikai jellemzők: A vérkeringés elsőrendű aktív tényezője és központi szerve. Sőt! Ezzel semmi más dolgunk nincs. Kívül. Amennyiben konkrétabban szeretnéd tudni jelentésüket. A kivezető út: Mint már említettem. szükséges és helyt álló a védekezés. környezetében vannak olyan jelentős elemek. vesd össze a testrészek jelentésével. nem túl szerencsések! Érdemes megkeresni a megoldást! A patikákban már kaphatók kiváló szemölcsellenes szerek. nem tekintem betegségnek. Ide lépnek be és innen erednek a nagyerek.Egy rövid időre válasszuk szét a születéskor jelenlévőket a később kiala­ kulóktól! A gyermek születésekor jelen lévő szemölcsök. de hát miből nem alakulhat ki? Azért azok a lelki tulajdonságok. melyek az ellenreakciót szükségessé tették! A lényeg: a gyermek úgy érezte. megnyilvánulások. a pitvarok és a kamrák határán a koszorúbarázda fut körbe. csúcsi részt a szívkamrák alkotják. Négyrekeszes üregrendszerét hosszantilag sövény. anyajegyek azért van­ nak meg. de ha kéznél van egy éti csiga. Ezek az áramlások és nyomásváltozások hatására szelepszerűen nyílva és zá­ ródva biztosítják a szív szivattyúmunkáját. „futóművét" végig­ húzni a szemölcsön. az is megteszi. harántirányban pedig billentyűk választják el. 347 SZÍV . távolságtartás e módozata! A később megjelenő elváltozások jelentése: szüleivel való kapcsolatban. mint a csiga talpát.

hasznosításával. Működését jellegzetes zajok. hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki. a „karmester" vagy „lépéscsináló" az úgynevezett sinus-csomó. létezéshez elengedhetetlen! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmó­ nia-megbomlásról beszélek. A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási formája határoz­ za meg. sokkal világosabbá válik az összefüggés. mid a kamrák ellazulnak. a szívhangok kísérik.A ritmikusan váltakozó telődés és kiürülés egy életen át zajlik. hiszen ekkor óhatatlanul ki­ alakul a (csak) egyfajta szemlélet. ha két dologból épülnek fel. egy izomrostokkal átfont központ. teszi folyamatossá. de ez nem igaz! A szívproblémával küszködő (is) életé­ nek összes területhez ugyan ígyfog viszonyulni! Ez első olvasatra mere­ deknek tűnhet. És mindkét komponensből annyi van. A pit­ varok és kamrák izomtömlő-rendszere külön-külön képes működésre. és bár egy nap alatt közel 9000 liter vért keringet körbe. hogy kiemelünk egy-egy dolgot. A parancs a pitvarok felöl érkezik. Túlzásokból erednek a fő hibaforrások. eszmék. ha csak belélegzünk. kinyilvánításával vannak szoros összefüggésben. Vérkeringésünk elsőrendű aktív tényezője szívünk. Lelki jellemzők: Megbetegedései a szeretettel. illetve igazítja a mindenkori élethelyzethez. a szeretet megélésével. mégis mintegy öt órahoszszat pihen. viszony sze348 . ami már magában a gon­ dolkodásban is káros. mellyel a betegnek konfliktusa van. de amikor mélyebben belemerülünk a témába. amennyi a harmonikus működéshez. Itt könnyen eshetünk abba a hibába. mégis két összehúzódás között egy szem­ pillantásnyi időre mind a pitvarok. s a lökés keltette szakaszos áramlást a rugalmas érrend­ szer ellensúlyozza. A tüdőnk által közrefogott közbülső térben a gátorban pulzál. s meghatározott időrendben való egymás utáni és egymással összehangolt pulzációjukat egy ingerképző és ingervezető rendszer vezérli. amikor kizárólag egyetlen elv. akkor életképesek. vagy csak egyetlen dolgot eszünk stb. Szívünk szüntelen dobog. Egy-egy összehúzódással 80 ml vért lök ki a nagyvérkör felé. cselekedetek és még sorol­ hatnám mi minden. cselekvés. Gondoljunk csak bele: milyen következményekkel jár az. Az igazán maradandó gondolatok.

amibe már nem fér be . ami­ ből. ezért azok megtapasztalásakor felad mindent és mindenkit. miért. labilissá válik. mert valamilyen (általa megélt) dolgokban fájdal­ masan csalódott. A kérdés itt az. hanem: emellett elfelej­ tett másként is élni. • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást. mert azt hiszi. ellobbanás. szívszorító kudarcok nagyon zár­ kózottá teszik. Semmi másra nem marad ideje. az eseményben résztvevő kívánsá­ ga teljesüljön! A megélt fájdalmas. érdemtelennek tartja saját személyét. amikor szük­ sége lenne rá. nem érdemli meg! Itt van a paradoxon: egy részt várja mások figyelmét. ha lemond értékei megtalálásáról. mert nem lesz. ahol tüzet rakjon! Képetlen lesz megvalósítani. Ennek egyenes következmé­ nye lesz a „kiégés".a vágyon kívül semmi és senki! • Csak mások szeretetét várja. ezért szeretetét nem nyilvánítja ki mások felé. (Ön­ maga felé meg minek tenné!!!) A megnyílás helyett a befelé fordu­ lást választja. Nem fordít elegendő gondoskodást. feledve a való­ ban fontosakat. Levonja a következtetést: nem szabad vágynia. vagy egészen másfajta elképzelései vannak a szeretetről! Előfordul: kevésnek. a konfliktus a „hogyannal" van! Mégpedig: ho­ gyan vágyjon úgy. mert túlzott elvárásai voltak azzal kapcsolatban. „talán meglelem boldogságom a nélkül is. önző stb. Tehát hangsúlyozom. Pedig ezzel semmi gond sincs! A gond.rint hozzuk meg döntéscinket. • Végletesen. érezni! Most nézzük meg a kérdést bő­ vebben! • Zárkózottá válik. a probléma nem abban van. melyekért lehet lángolni. hiszen én annyira vá­ gyom rá!" Persze nem tudja elfogadni a gondoskodást! Elméleteit olyan tökélyre fejlesztette. élete egyoldalúvá. önzően „rajong" valami iránt. hiszen magamat sem sze­ retem! 349 . cselekedni. de ez csak akkor tud így alakulni. mintegy feleslegessé téve a szeretetet.. másrészt azt mondja: nem érdemlem meg. mert vagy nem vesz róla tudomást. mi helyett? • Oly régóta vágyik olyan dolgok után. képtelen lesz feléleszteni a tüzet. s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet. hogy az ember utálkozik. Ezek után. hogy én bármit tennék!" „Minek is tenni. hogy minden. Ennek legjellemzőbb oka a lustaság. kifáradás.

valahogy más­ ként tesz! Mondjuk. A percenként átlagosan hetvenszer megjelenő utasítás azután végigfut a szív egész munkaizomzatán. Karmesterként vezényli a szívet. melyek a működés során inge­ rületet képesek előállítani. mintegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyilvánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet. a létrejött ingerületet az izomfalak tömegén belül izomsejt-kötegek vezetik tova. de ezt felemásan viszi véghez. A benne rejlő tiszta érzéseket belső aggódásai következtében nagyon ritkán. hiba (?)egész jól jellemzi a betegség kiváltó gyökerét. Teljesen mindegy. a szívizomzat egységes és azonos szerkezetet mutat. hogyan szeret. Maga teremti meg a parancsokat saját maga számára. tovavezetni. Ez a rendszer . melynek titokzatos izomsejt-csoportja képes rendszeres parancsot adni az összehúzódásra.Ez az iménti négy állapot. Ennyi bevezető után térjünk át a konkrétjói behatárolható betegségekre. nem szeret senkit. Szívelégtelenség Fizikai jellemzők: A szív izomzatának számos lenyűgöző tulajdonsága van. elterjedt angol nevén „pacemaker". mit tesz. szivar vagy répa alakú képlet.bár nagyon stabil. védett és kitartó . vannak olyan kis területei. Azt mutatja meg. hogy ingerület képződjön benne. mit cselekszik: elégtelenül. környezetétől sem fogadja el olyan őszintén. nem teljes odaadással. kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást. ő a lépéscsináló. miszerint család­ tagjaitól. hogy ennek az izomszövetnek nincs szüksége idegi behatásra ahhoz. hogy mennyire. A jobb pitvar falában helyezkedik el az a mintegy 8-10 mm hosszú. ahogyan azt adják. Mégis. és kevéssé mutatja ki környezete iránt.sok ponton és sokféleképpen meghibásodhat kártékony hatások következtében. így 350 Szívritmus . Ez a sinus-csomó. Bárhol is vizsgáljuk. Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá. mennyi benne a gondoskodás és hogyan viszonyul ezekhez. de mind között kétségkívül az a legcsodálatosabb.

hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz. követi a saját ritmusát. Hol elfogadja. tudja: a mindennapokban. kevésnek érzi azt. amit iránta tanúsítanak. Retteg attól mi fog történni. mennyire erős. amit éppen tesz. Egyszer szülői módon szeret. milyen tudat uralkodik. hogy a szívnek. A kérdés az: hogyan képes 977 épelméjű maradni?) A választ az olvasó­ ra bízom. máskor képes tiszta szívből gyűlölködni. Hol ad. Hol kinyilvánítja. hogy szembekerül mások érzéseivel. Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent. Lényegtelen. helytelennek. Felborult az adok-kapok harmóniája. Szívszorulás (angina pectoris) 351 .. a szív szavának nem lehet parancsolni. így ezt itt meg sem kísé­ reljük. az életben egy-egy alkalommal szinte bárkinél fellépő „kihagyás" a szíven . az ingervezetés zavarairól. hol nem. a lényeg csak ez: az élet és a sze­ retet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni. mely­ től létünk függ. hol nem. Szívritmus zavar: Hol szeret. Egyik végletből a másikba zuhan.beszélünk az ingerképzés. hol nem. ha végre kimutatja a benne lakozó érzése­ ket. hogy ez a stabil vezérlőrendszer. A ritmuszavarok ismertetése általánosságban is kötetekre rúgna. Érdemes elgondolkodni azon. Aki tapasztalta. saját érzéseit. hol nem. miért bolondul meg ezer ember közül 23. Az elmezavarok (nem) létére vonatkozó gondolattal analóg módon fogalmazom meg a kérdést: terhelt és hajszolt létünkben miért maradhat sértetlen a szívritmus? (vesd össze: nem az a kérdés.ijesztő élmény. milyen tudat vezérli. Fél. Ami a legjellemzőbb: mindig rossznak. a sokak által ismert.. Lelki jellemzők: Az iméntiekből kiderül.

A szív­ izomzat folyamatos ellátását a szív saját érhálózata. „megnémul". A koszorúerek elfajulása. töredezett lesz. A koszorúér-rendszer valamely (bármely) ágának hirtelen elzáró­ dása elsősorban trombózis. A katasztrófát .és koleszte­ rin-származékok épülnek be az érfalba. könnyen elzáródhatnak.heves. Az így szabálytalanná váló felszínen azután már könnyen indul meg vérrögkép­ ződés. A keresztmetszet tovább szűkül. a bel­ világ szűkülni kezd. mely soha többé nem lesz működképes. a heveny szívelégtelenség és igen súlyos ritmuszavar. elmeszesedése az érfal megvastagodásával kezdődik. aktív szívizom . érfalfekély alakul ki.vagy inkább mellett . heveny katasztrófa ala­ kul ki. verej­ tékezés és halálfélelem kíséri. szegycsont mögötti. mint amilyen a szívé. de főleg nehéz testi mun­ kásoknál. megrepedése követi. Szívinfarktus 352 . A nagyobb területet érintő elhalás azonnali következménye a szív-sokk. a koszorúerek ágrendszere biztosítja. (lásd ott). Passzív lemezzé válik. kiboltosulása. Zsír. ezért olyan szintű ellátottsági igény mellett. koszorúalakban fonják körbe a szívet. az érbelhártya pedig elveszti simaságát. Időben megkezdett kezelés nélkül ezek bármelyike is a beteg életet követelheti. végezetül a legfinomabb erek merőlegesen hatolnak be az izomzat mélyébe.érintetté válik.és szó szerint . érdes. Trombózis.Fizikai jellemzők: Az emberi agy után . mint a tojáshéj. akiknél ebből következően jóval ritkább a szívinfarktus. vagy embólia miatt történhet.) Ha a koszorúverő­ erek pusztulása idáig jutott. ami vérzéshez és halálhoz vezethet. Pusztulásnak indulnak a benne rejlő rugalmas elemek. s az űrbe lemezek formájában bedómborodó képletekbe kalcium rakódik le. A vaskos felrakodások leszakadhatnak. (Másutt a testben ezt a fal elvékonyodása. Az összehúzódásra képes. s mint nevük jelzi. Az érfal lassan .a rugalmas szívfal egy adott területe . Az elzáródott érág által ellátott izomrész pár másodperc alatt körülirtan elhal.olyanná válik. Ezek közvetlenül a kilépő főverőérből erednek két értörzzsel. vagy attól balra elhelyezkedő mellkasi fájdalom jelzi. mely­ nek energiaszükséglete állandóan rendkívül magas szinten áll. végül az erek merev csővé válnak.szívünk az a szerv. majd annak csúcsa irányában leágaznak. Egymással való összeköt­ tetéseik száma sokkal gazdagabb sportolóknál.már azt megelőzően . Sápadtság.

annyira tud dobogni. Ez első olvasatra így kicsit talányosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. de nem sikerül. hogy a szív melyik részén következett be. A beteg szívtelennek tűnhet önmaga és az emberek előtt. hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. Viszont a jótékony része jelentősen előtér­ be kerül és kifejti gyógyító hatását. Pontosabban is behatárolhatjuk a kiváltó konfliktust. hogy kezdjük elveszíteni türelmünket (egyre görcsösebben). A reménytelenségnek pedig az lesz a következménye. egyre akaratosab­ ban igyekszünk kikényszeríteni. ha tudjuk. amit annyira hiányolunk. Még mielőtt rémületesnek. 353 . csupán nem találta meg a helyes. az élet keletkezéséhez el­ engedhetetlen a melegség. ezeket azonban eltit­ kolja. kilátástalannak tűnne a helyzet. A benne lévő érzések felhalmozódnak és nem bírja tovább fenntartani a látszatot. Mit kell ehhez tenni? Amikor szívünkben csendes. majd megszakad a szívünk! Annyira tud fájni a reménytelenség. ami a szeretet adásából és elfogadásából adódik. vagy kapjon szeretetet. másként nem érhetjük el remélt cél­ jainkat. Ennek lesz kö­ vetkezménye a szív izomzatának elhalása. Ez a melegség az ÉLET melege. hogy adjon. hiszen a sorozatos megélt kudarcok hatására lemondunk arról. hogy valaha is sikerre visszük el­ képzeléseinket. jelenségek nem jelentkeznek. retteg attól. Gondoljunk csak bele: amikor érzé­ seink nem találnak megfelelő partnerre. Lelki. Ezt az állapotot meg lehet előzni. ezek a negatív érzések. amit eddig elrontot­ tunk. hogy átjárja szívünk és minden más részünk. optimális viszonyulást a dolgaihoz. békés szeretet van. Hosszú távon ezek a lángolások vala­ mint szorongások ( mert nincs harmónia a szívben) fogják előidézni a görcsösségeket. amikor nem kapjuk meg azt a gondoskodást. Mert mint tudjuk. „Csak" egy nagyon kellemes. elérni. sokat lehet rajta javítani. meleg érzés kell. az Új Életé. Megbomlott az a harmónia. tisztázom: a szívinfarktusos ember is tele van tiszta. önzetlen szeretettel. hiszen azt hisszük. Vagyis helyrehozható. illetve ha már kialakult. ezért igyekszem jobban. hevesen verni a szív. konkrétabban is elmagyarázni. Nagyon való­ színű. illetve az izom elhalása.Lelki jellemzők: Fizikai oka a szívizom görcse. és talán az is. hogy majd kiugrik helyéről. érzelmi oka pedig a következő: görcsösen fél.

melyet megérdemelne. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. Magyarul: miért adna bármit is az élet. illetve anyagi jellegű konfliktusokra. Természetesen örömét nem leli ben­ ne. ebben a kettős érzésben könynyedén fel lehet őrlődni! Könnyen görcsössé. Nem szabad lebecsülni ezt a konfliktust. az odafigyelést. de éppen azt tartja magától távol. Nem tudatosan.Most elemezzük a konkrét területek szerint. azt a figyelmet. Ezek a (berögzült) érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki benne. miszerint: minek adjak én bármit. aki „kiváltja" a betegséget: miért is adna (a személy) szeretetet. A jobboldali szívizom károsodást „kapó" ember főjellemvonása a hajtás. Vizsgáljuk meg a kérdést mindét szemszögből (ezek nagyon szorosan összefüggenek) a teljesebb megértés érdekében: A beteg oldal azt mutatja. Miért is fog megkeseredni és miért vált ez kijelentés érzelmi válságokat? Szeretne szeretni és szeretné minden figyelmét. az anyagi javak folytonos keresése. Azt érzi. meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte. hiszen a fő konfliktus ebben rejlik: nem érti. hiszen. gondoskodását odaadni. ha azt teljes mértékben megleli az anyagi javak hajszolásá354 . ami­ kor nem kapok érte cserébe semmit. úgy kell kierőszakolnia a tiszteletet. Ez a fájdalom megkeseríti életét. de eközben van benne egy korlát. hogy nem kapja meg azt a szeretetet. hogy jelen esetben a fizikai világgal van szoros összefüggésben. azzal kiegészít­ ve. A halkamra oldalfalát érintő: A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre vezethető vissza. „halottá" válhatnak érzé­ sei! A társ szempontjából nézve. A megoldás és a probléma kulcsa a megértésben található. Miért is lennének szép érzések életében. amikor oly sokszor megbántotta. miért viselkedik így vele a világ. amit leginkább szeretne elérni. amikor a beteg éppen az ellenkező irányba halad. de ami biztosan állítható: ez valamilyen érzelmi konfliktus és ennek következtében jön létre a betegség. neki mindenért sokat kell harcolnia. illetve a benne lévő emberek. amikor minden igyekezetével éppen másfelé törekszik. Jobb kamra érintettsége: Férfire.

Erre azért van szükség. Szívének azon része. szeretni és megoldani. hiszen minden. mindene lesz benne csak maradéktalan öröme nem. de már „ismert". Hogyan is történhetne másként. félelmeiből adódnak (ez a szívszorító félelem jelen van az imént vázoltaknál is).ban. fizikai dologgal. mégpedig azért mert megszokott egy életstílust. hogy hozzá hasonlóvá váljon a test. Ennek pedig az lesz az eredménye: a tudat a testnek kiadja a megfelelő utasításokat. elfogadni. mely a fizikai dolgokért küzdött. megérteni. ingerrel szemben előítélettel viseltetik. kritikával nem volt (és most sem) haj­ landó szembe nézni. Még a segítő szándék mögött is hátsó gondolatokat gyanít. amiért küzdött. amikor a meg nem értéseiből fakadóan minden dologgal. fölöslegessé válik. akkor harmóniában van. Fájdalmai az aggódásaiból. Ennek alapja a ke­ ménység. Konfliktusa ebben rejlik: azt hiszi. kialakított dolgai. el kívánt érni. örömet lel benne. de ez a lényegen nem sokat változtat. bebizonyítani a maga igazát (többnyire majdnem teljes siker koronázza tevékenységét). Görcsösen igyekszik megmagyarázni. mely lehet jó vagy kellemetlen. Miért? Mert a tudatban az a következtetés szűrődött le. következésképpen nem fenyegeti az in­ farktus veszélye. amikor pe­ dig eléri. valahol értelmetlenné vált. mi vezet görcshöz és az izomzat el­ halásához. hogy feleslegessé váltak élete jelentőséggel bíró dolgai. Elülsőfali károsodás: Csalódásai abból keletkeznek. melyekkel szembekerül. értelmetlenné. Soha nem biztos benne. Hátsófali érintettség: Egy érzéssel. reméli. értelmetlen dolgokat pedig minek tartson fönn. hogy megszűnjön a különbözőségekből adódó belső feszültség. Természetesen itt is külön lehet választani az érzelmi oldalt az anyagitól. hogy jók és igazak elfoga­ dott. Ebből már könnyen megérthetjük. de mindig marad benne kétség. 355 . amit el kíván.

Örömátélése csökkent. A beteg aktív elhárító intézkedéseket tesz. Önértékelése alacsony. Társas viselkedésében súlyosan zárkózott lesz. Megjelennek a paranoid gondolkodásra jel­ lemző téveszme-rendszerek és téves elképzelések. A kórképet mindig depresszió kíséri. összehangoltság szétszakad. pl. A gondolatok valószerűtlen és kényszerű fo­ lyamatai lassan elmossák az én és a világ határát.: ajtót-ablakot bezár. s ennek eltűnésével a beteg a való világ helyett megteremti saját. (lásd még: autizmus) Lelki oldal: A szó szoros értelemben is erről a fogalomról van szó. szegényes. fóliába csavarja magát a „halálsugarak" ellen. ha megmarad­ nánk a lényegnél! 356 SCHIZOPRAENIA (tudathasadás) . Az ingereket rosszul vagy hiányosan szűri meg a beteg. Néhány embert szeret. Fizikai oldal: Másnéven hasadásos elmezavar. másokat viszont gyűlöl. ezek a mások feltéte­ lezett fenyegető viselkedésével kapcsolatosak. Összekeveredik a valóság a fantáziával. és ebben az összevisszaságban már lehetetlen el­ dönteni melyik a helyes és melyik a helytelen. Mi is az a tudat? Tudat az a részünk (énünk azon része). A gondolkodás. nagyon megválogatja kit szeressen. mely a külső és belső ingerek szelektálását. vagy ellenkezőleg: telített lehet gazdag téveszmés fantáziálásokkal. A tudatról már esett szó a könyv elején. elemzését végzi. az érzelmi élet és a magatartás közötti normális összefüggés. de a bizarr gondolkodásmód nem zárja ki más vonatkozásban a logikus gondolkodást. külön világát. felfegyverkezik. de ismételjük át egy kicsit.Szívbillentyű zavarok Szelektál. A tudat ketté válik és összekuszálódnak a benne lévő ismeretek. a bizonytalanságban van. Elemezhetném ezt sokkal részletesebben is. A gondolati taralom lehet sivár. De a megbetegedés lényege mégis csak az egy­ szerre jelentkező kettősségben. A személyiség szétesik. tanul és a tanultak alapján válaszreakciók­ ra ad utasítást. de szeretném.

melyeket már megéltünk. csak egyetlen megoldásra váró feladattal. A tudattal akkor kezdenek problémák lenni. ami az ősi tudást . A gond ebben van: a betegnek több határozott elképzelése van a konf­ liktus megoldására és ezen . Anélkül. Ez azért történhet így. ugyanis a bonyolultságban azt veszítjük el. csak kidolgozza a lehetséges megoldásokat. mit is tegyünk. A tudat végső soron azokat az információkat hozza bennünk felszínre. amin megakadt a tű és csak ugyanazt játssza. Fontos tisztáznunk: nem hoz döntéseket. melyeket szeretnénk megérteni. halad céljai felé. hanem egy dallamot. befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére. mert úgy viselkedik a tudat.Egyszerűsítsük le azon dolgainkat. hogy lényegében bármi konkrétat cselekedne. amikor huzamosabb ideig (ez nagyon változó időtartamot jelent) nem foglalkozunk mással.nevezhetjük tudattalan­ nak . Ez a dolog pedig a szellemünk! Szellemünk az a részünk. amikor sokáig nem tudjuk eldönteni. s egy erős érzelmi megrázkódtatás után a tudat nem találja a helyét a világban. TALP Lelki háttere: Megmutatja. 357 . úgy a tudat is egy egész sor gondola­ tot szajkóz. amit a leginkább keresünk: a lényeget. ezért minden körülvevő információt beenged. ahogyan saját világában áll.ötvözi a jelen pillanattal. azt valami sokkal mélyebb „dolog" végzi. hogyan állja meg helyet a fizikai és érzelmi világában. Ebből a két alapelemből fog kialakulni az a tudás. megtapasztaltunk. Kicsit furcsán hangzik. Az. őrlődik a személy. A tudat életünk minden pillanatában rengeteg információt és ingert dolgoz fel és ezekre (szintjének megfelelően) kidolgozza a (szerinte) szükséges lépéseket. de a döntéseinket nem a tudatunk hozza meg. mellyel a jövőre alapozunk és ezt felhasználva teremtjük azt. A realitásérzék elvesztése.jó" verziók között morzsolódik. mint egy rossz lemezjátszó. Mint ahogyan a lemezjátszó sem csak egyetlen hangot ad ki. A tudathasadás feltételei akkor kezdenek határozott körvonalat ölteni.

amikor feléled benne az igyekezet arra. amikor a meg­ fontoltság a fontos. A túlterhelés oldalán jelentkezik a kórkép. fájdalommal s a két csontdudor idült gyulladásával. az érzelmi döntéseivel. 358 . elfogulatlanság és a bizalomból fakadó csend. elhamarkodottan tesz lépéseket olyan ügyekben. és gyorsan. Összességében: hiányzik belőle a helyes döntésekhez szükséges nyuga­ lom. A jobb talpon keletkező problémás területek jelentése mindig anyagi jellegű! Hasonló az iméntiekhez. hogy a megtett érzelmi döntéseit. TENISZKÖNYÖK Fizikai jellemzői: Az alkarizmok túlerőltetése. Az alkarizmok idült feszülése következtében a csontbütykökön eredő hajlító és feszítő inak parányi méretű szakadásoka/ idéznek elő követ­ kezményes csonthártya izgalommal. amikor valamilyen dolog után (legyen szó anyagi dologról vagy érzelmiről). rossznak éli meg. hogy élethely­ zeteit nem vizsgálja meg minden lehetséges szemszögből! Megértés akkor lesz benne. illetve azok helyességével nincs teljesen tisztá­ ban. A meg-nem-értése abból adódik. A miértre egyszerűnek tűnő válasz is van: csalódás! Csalódásai abból adódnak. diszharmóniát ébresztenek benne. hogy lásson más szemével is! Bőrkeményedés például akkor keletkezik. melyek gyötrik. Kétségei vannak.A talp felületén keletkező fájdalmas területekből következtetni lehet azokra a lelki problémákra. hogy az érzéseivel. a meg nem értésből merítkezik. Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal! A bal lábon jelentkező problémás terület az jelzi. melyekre gyorsabban kellene cselekedni. lépéseit kudarcnak. jól cselekedett-e? Nehezen lép meg olyan érzésbeli dolgokat. ismételt fogó és markoló mozdulatok és az alkar csavaró mozgása következtében a felkarcsont külső vagy belső csontbütyök-nyúlványán súlyos nyomásérzékenység. jól döntött. a kelleténél többet talpal. csak éppen a fizikai oldalról megköze­ lítve. fájdalom alakul ki. középkorúakban. Ez pedig a meg nem ismerésből.

A fájdalom fel-vagy lesugárzik az izomhasba. Ez az eset: nem saját érdekeiért harcol. Gyógykezelése: Pihentetés. hiszen ebből már éppen elég (belső) konfliktusa támadt. Hiszen a legtöbb esetben együtt jelen­ nek meg. ehelyett valami ellen! Nem har­ col saját érdekeiért. hiszen ezek határozzák meg az ellenálló képességet. Van ennek a kérdésnek másik megközelítési formája is. nyugalmas pólya felhelyezése. laza cselekvés helyett! Nem elhanyagolható tényező a teniszkönyök kialakulásában a fizikai megerőltetés. ami nem zárja ki az előzőt. Lelki háttere: Fő konfliktus: harc. úgy a test is követi a tudat minden apró rezdülését. de elege lett. de nem ilyen egyszerű és nem ennyire egyoldalú a problé­ ma. Ez a kettősség fogja meggyengíteni fizikai testét. küzdelem. hogy erőszak található benne . me­ lyek közte és célja között állnak. inkább kiegészíti azt. a lelki tényezőket. Nem képes szívvel-lélekkel küzdeni! 359 . hanem ebben: nem érzi helyesnek! Helytelennek. csa­ varó mozdulat súlyosbítja. de inkább olyannak érzi. amit (neki) el kell (kellene) kerülnie. Ez konfliktust okoz. Ezért olyan dolgokat tűz ki maga elé. dolgokat. Miként az árnyék követi a test minden mozdulatát. Ezt alapul véve már könnyen eljuthatunk a va­ lódi okhoz. feszítése fokozza. Figyelembe kell vennünk itt. Helyileg: a gyulladt csontbütyök felületére gyulladáscsökkentő injekciók fecskendezése. „erőszak" a nyugodt. de mégis így kell tennie. melyekkel nem tud eggyé válni.A könyök külső és belső csontbütykének fájdalmát a forgómozgás.vagy él vele -. s a csukló ellenállással szemben történő hajlítása. neki mindenért kö­ nyökölnie kell. Jelen esetben miben nyilvánul ez meg? Jelenlegi lelki beállítottsága azt mutatja (azt érzi). mint minden más esetben is. és helyette inkább valami „célravezetőbbet" választott! A betegség nem abból adódik. Félre kell lökdösni azokat az embereket. fájdalomcsillapító. mert tulajdonságai között nem szívesen tapasztalja az erőszak ilyen formáját. Alapvetően nyugodt ember rejtőzik a „durva" felszín alatt.

csak éppen saját magával nem foglalkozik. a behódolás kifejező­ dése. Sérülhetnek a csontok. Gyengül a lelki erő. mint akiben szakadások keletkez­ nek. ekkor fognak a környező szövetek. erős szalag­ készülékek jelzik. könyökben lévő szellemi erő (aura) csökken. mert ez a test360 . valamint a térdkalács vesz részt. dolgai hadd változzanak „maguktól". melyekben örömet nem. hiszen ez nem egy egészséges állapot! Nem túlzottan szerencsés az. a szárkapocscsont másodlagosan. a ezt úgy éli meg. s tér­ dünk színtere lehet számos különféle gyulladásos folyamatnak. mint a megalázkodás. vagyis mindenkit maga elé enged. hogy hatalmas erők hatnak erre az izületre. térdre ereszkedés. A nagy csontvégek. a térdizület szalagai.Következésképpen az imént említett törtetés önmagával szemben nyilvánul meg. hogy a könyöknél. amikor olyat és csakis olyan dol­ gokat cselekszik. vagyis igyekszik kiszakítani magát ezekből az élethelyzetekből! A szellemi szakadások következménye lesz a szövetek szakadása. Ráadásul térdünk nem védett lágyrészekkel . mindenkinek kiharcol mindent. Minden dolgunk képes változni. Elöl ágyazódik bele az izület tokjába a térdkalács. Alkotásában a comb— és a sípcsont. ezáltal csökken azon a területen az ellenálló képes­ ség. csak fájdalmat tapasztal! A gyógyulás útja: Az előzőekből már egyenesen következik a megoldás is: hagyni kell. A szertartásokban betöltött szerepét dőreség lenne lealacsonyítaniAzért kapott jelentős szerepet a térd.eltérően sok más izületünktől. Mindkét dolog ahhoz vezet. a térdre ereszkedés. sejtek gyulladá­ sos folyamatot produkálni. csak hagyni kell! Ezt pedig úgy tudjuk elérni. Lelki jelentése: A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős szereppel bír a térdelés. hogy egészen másra össz­ pontosítunk! TÉRD Fizikai jellemzők: Az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépíté­ sű izülete. Lázadnak. Előbb-utóbb azonban beleun ebbe a tevékenységben és fellázad a sorsa (beállítottsága) ellen. vagy lágyrészek.

ezért talpon akar maradni. hanem folyamatosan közelednek felénk. csendes elfogadást és az ezekből fakadó önbizalmat. merev ragaszkodását és erős akaratát. hogy amikor két dolog közeledik egymás felé. Ennek szükségessége ebben rejlik: mindenki tévedhet. hogy meg tudjunk pihenni. más erőket beengedni az eddigiek mellé. míg ez a belső késztetés való­ ban bentről ered. legalábbis ezt tapasztalja. valóban jók azok az elvek. kitartását elvei. valamint a környezet reakcióira. Amikor vi­ szont ez külső erővé lép elő. sikertelenségnek élt meg. mert térdre akarják kényszeríteni. hogy önszántunk­ ból megálljunk egy olyan úton. Felülvizsgáljuk eddigi elképzeléseinket és meggyőződünk róla. és nem nagyon akar felkelni. hogy végre-valahára (akár egy rövid időre) feladja mindazon berögzült. Az alázatosság szerepe és fontossága abban áll. már biztos. ami eddig biztosította számunkra az egészséges alázatosságot. minden dolog változik. hogy nem annyira szerencsés! A térdre ereszkedéshez azonban nem szükséges vallásos áhítat. A térdre ereszkedés szerepe abban áll. A dacosság következtében kezd felölteni egy olyan viselkedési 361 . hogy elvakultan haladunk és megbomlik a harmónia. Mindaddig. ami szorosan illeszkedik hozzá: térdre ereszkedik. és nem látják a egymást. a változásokat követni kell a cselekedeteknek is. milyen lelki diszharmóniát mu­ tatnak a térdben jelentkező elváltozások! Mint már ezelőtt minden esetben. sikerélményt. ezt érzi. Könynyen elkerülhetik a találkozást. Az a harmónia. elmélkedünk és megvizsgáljuk környezetünk reakcióit. ezért kialakul benne egy nem feltétlenül tuda­ tos dac. céljai mellett. Minden­ napjainkban is meg kell történnie. ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elképzelései­ met és beengedek valami újat. hogy akkor megállunk. hogy el tudjunk csendesedni. melyről azt hisszük: jó! Ennek lesz kö­ vetkezménye. A kitűzött céljaink a közhittel ellentétben nem állnak egy helyben. A megbomlott harmónia oka: sok olyan inger érte.helyzet. itt is vizsgálnunk és elemeznünk kell a probléma kialakulásának két oldalát. Vizsgálódjunk. Jól ismerjük azt a tényt. melyeket követünk? Természetesen nem mindig vagyunk képesek arra. Figyeljünk a beteg oldalára. Az egyik konfliktus ebben rejlik: nem ereszkedik térdre. elmélkedjünk egy kicsit. amit kudarcnak. még ha bele is szakad! A másik konfliktus. addig a jelentése a jó érdekeket szolgálja. hogy valóban jó irányba haladunk.

védve. a konkrét anyagi megnyilvánulá­ sokat tükrözi. Ezen a családot vagy a tá­ gabb környezetet értem. vagy épp ellenkezőleg. Vagyis képte­ len eldönteni. hogy milyen. mert tudja: bármikor felkel­ het. de ez a fizikai világra. Már nem érzi megaláztatásnak. melyik a helyes. hogy segítséget kérjen .és nem is tud segítséget elfogadni. Megalázkodik. Érzelmeit igyekszik állandósítani. kerül minden változást. amikor már az egész világ összeomlani látszik. ápolva testünket. még önma­ ga előtt is. Ezek adnak akkora lelki erőt. A térdre ereszkedés még azt is jelenti: elve­ szítette képességét arra.túl erősnek tartja magát ehhez . mint. Ugyanaz vonatkozik rá. fájdalmai az érzelmi dolgokkal kapcsolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi formában. TESTSZAG Fizikai jellemzők: Mirigyek ezrei öntik váladékukat a bőr felszínére. Ebből egyenesen következik. mely nélkülöz minden lazaságot és csak recsegve-ropogva tud vagy mer térdre ereszkedni. és egészen másként cselekszik. tehát elítélendőnek tapasztal. karbantartva. Ennek következménye. hogy minden segítő erőt nyűgnek.formát. de mindannyiunknak ismerős. Az érzelmi változás helyett a merevséget. hogy mennyire súlyozódik a beteg életében a szűkebb és tágabb környezet. tudata diktál! A térdre ereszkedés helye is fontos lehet. illetve a fizikai világhoz való viszonyrajellemző. hogy az egészséges és tiszta bőrnek van egy jó illata. erősségeit. talpra állhat. erő­ szaknak fog megélni. amit szíve. mint a bal térdre. 362 í . Ez attól függ. a ke­ ménység helyett a petyhüdtséget választja! A jobb térd pedig a fizikai dolgokat. A gyógyulás útja: Amit mindenképpen el kell érni: ne érezze magát térdre kényszerítve! Ezt pedig csak egyféleképpen lehet: megtalálja értékeit. A bal térd betegségei. mellyel már nem érzi kétségbeejtőnek a megalázkodást. követendő út. még akkor is hajthatatlan. az nehezen fogalmazható meg.

lúgos vegyhatású folyadékot választ ki. míg másik részük híg.Faggyútermelő mirigyek bocsátják ki zsíros váladékukat. tisztálkodás híján elszaporodnak. ám legjobb fegyver a rend­ szeres mosakodás. egyedi illattal rendelke­ zünk. A kétes értékű dezodorok virágkorát éljük. illetve azon folyamatok következményei jelennek meg bőrünkön. hanem eleve rossz szagú veríték választódik ki. Továbbá ami különböző betegségek. cukorbetegek bőre finoman acetonos lehet. következésképpen most csak arról az oldaláról beszélek. aromás illata. rettegés. hogy testfelületünkön azok a dolgok tükröződnek. akár túlzott e váladékok mennyisége. a bőrünkön mindig jelenlévő. savas váladékot termel. Izzadásfokozó állapot az aggódás. hogy ezzel távol tart­ sa magától az „ellenséget"! Engem ez a tevékenység felettébb emlékeztet az állatvilágban is jelenlévő védekező mechanizmusra. 363 . benzinmérgezés után szinte bűzlik az ember. vagy fémszaga van. A verejtékkel kiválasztódó kémiai anyagok figyelemfelkeltő testszagot produkálnak. Arról a testszagról. Fontos megérteni. melyek rányomják bélyegüket a mindennapokra. védő savköpenyt. esetleg a patikai lemosószerek. rossz szagú kipárolgás mögötti lelki jellemzőket igyekszem megvilágosítani. verejtékmi­ rigyeink egyik fajtája pedig tejszerű. me­ lyek belül zajlanak. s a verejték lebontásából eredő testszag gyorsan kialakul. Itt éldegélnek. jellemző. vöröshagyma). Hasonló módon jelennek meg a növényi olajok (fokhagyma. fájdalom. ami már zavarja. Hormonjaink hatására pedig a faggyúmirigyek működése fokozódik. De akár normális. elváltozások követ­ keztében jelentkezik. áruló jeleként számos betegségnek. alkoholfogyasztás. Lelki háttér: A pótcselekvés ebben áll: „rossz" szagot teremt. rothasztó hatású baktériumok folyamatosan végzik lebontó munkájukat. Senki sem mentes a testszagoktól. Sokszor azonban nem a verejték lebontásából ered a bűzös izzadás. Fokozottan ve­ rejtékezünk a leláztalanodás időszakában is. ami zava­ róvá válik. idegesíti a személyt és a környezetét. A túlzott. terpentin-belégzés. A súlyos májbajban szenvedő betegnek édeskés. macskagyökér vagy a B-vitaminok szaga.

A gyógyulás útja: Tisztába kell tenni magunkat! Gondoljunk csak bele: a gyermekeknél meglehetősen ritkán figyelhető meg a test ilyen jellegű kipárolgása. de ezt a dühkitörést meg­ előzi a nem tudatos megszabadulás. hogy legyen. Sőt tovább me­ gyek. mint a gyer­ mek. de ez egy tudatosabb állapotban újra megteremtődik. hiszen így képes tökéletesen működni. olyanná kell válnia. Tehát annak. hanem belsőleg is. A testi tisztálkodás mellett a lelki higiénia is fontos. Ennek több oka van. aki ilyen problémával küszködik. pánik) előbb vagy utóbb kitörnek belőle. Ehhez szükséges a benn lévő anyagok és az ezekkel együtt járó információk cserélődése. 364 . felesleges. rejtett félelmet takar illetve jelent. szoron­ gás. ami munkára inspirálja. A „rossz" testszag minden esetben valamilyen belső. ami rá­ nyomja bélyegét. A félelmek. Hiá­ ba tesszük tisztába testünket. Az elfojtott düh. Ezt mi már el nem érhetjük. hogy a szervezet igyekszik kiüríteni a benne lévő káros. ez pedig a testszagban jelenik meg. mi okozhatja ezeket a túlzott reakciókat: Természetes folyamat. melyeket meg kell oldani. csak együttes alkalmazás lehet nagy valószínűséggel sikeres. de nem csupán külsőleg. Nézzük. annak olyan problémái ke­ letkeztek.míg beléjük nem nevelik . lásd még ott). harag nagyvalószínűséggel okozni fog valamilyen belső szervi megbetegedést. Egyrészt a testnek is szüksége van a folyamatos ingergazdag környezetre. Másrészt a szervezet az anyagok egy részét tartalékolja. Ebben a folyamatban részt vesz a bőr is. és szeretne megszabadulni. és ezeket időnként (a bio­ ritmus szerint) frissíti.Következtetés: akinek ilyen bajai vannak. esetleg nyomasztó anyagokat (anyagcsere. ha továbbra is ott marad a szenny.legapróbb jele sem fedez­ hető fel. melyen keresztül a folyadék és a levegő egy része frissül. Náluk a félelem . A rossz testszag megszüntetésének és az egészsé­ ges kipárolgás eléréséhez nem elegendő (de elengedhetetlen része) a megfelelő testi higiénia. szorongások (lásd még félelem.

amikor onnan mély sebbe jutnak.kellemes. és az arcizmok feszülő görcse széthúzott szájzugokkal és felhúzott szemöldökkel egy merev. a hasfal bekeményedik. ám az óriás hátizmok görcsös erejének túlsúlya ezt legyőzi. hogy . ser­ kenti a hasznosakat! A testszagok vonatkozásában is igaz a kijelentés: nem kell mindent elpusztítani ahhoz. szerte e világon ott alusznak. Méreganyaga a gerincvelői ideg-összeköttetéseket zavarja. illetve rángógörcse jellemez. a támadó ideális környezetre talál. TETANUSZ Fizikai jellemzők: Súlyos (de nem ragályos) fertőző betegség. Ezt követően a nyak mered meg. torz vigyorba fagyasztja az arcot. melyet a vázizomzat merev­ görcse. A mély.Fontos figyelmeztetés: az antibakteriális anyagok a rossz szagot eredményező tényezők mellett a hasznos (a bőr szempontjából) létfon­ tosságú összetevőket is eltávolíthatják! Ebben az esetben érdemes megfontolni. Ezt az állapotot viharos gyorsasággal követi az állkapocsmerevség. nagy fedett sebzés azért lényeges. majd a fo­ gak összepréselődnek a felfokozódott izomtónus miatt. mert a bacillus a levegő oxigénjével áthatott környezetben nem. elfogad­ ható illatot érjünk el. A tetanusz-baktérium által termelt idegméreg okozta heveny mérgezés. Ha tehát egy szúrt vagy vágott seb szájadéka bezárul. de segíti. a tetanusznak is van lappangási ideje: ez legkevesebb 5 nap. A kórokozó spórái a talajban. s a beteg teste elviselhetetlen fájdalmak közepette hídba feszül. amiben mindkét feltétel teljesül: eltávolítja a károsakat. hogy olyan megoldást találjunk. Mint minden fertőző betegségnek. csak a szövetek mélyén uralkodó széndioxiddal dús közegben tud szaporodni. melynek az a végzetes következménye lehet.a megszabadulás mellett . nyclési nehézsége van. Feszülni kezdenek a végtag. nyugtalan. hogy az izomtónus további növekedésével eltöri saját gerincét. Ébredésük akkor következik be.és a törzsizmok. Ragóizmaiban feszülést érez. A tünettan félelmetes: kezdetben a beteg fokozottan ingerlékeny. 365 .

hogy legyen. sőt. vagy halkan letenni egy poharat. mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. a védeke­ ző képesség csökkenése teszi lehetővé.vagy hanghatásra további görcsfokozódás és rángógörcsök lépnek fel: elég egy lámpát felkapcsolni. milyen folyadékot öntenek a szájába. mivel táplálta önmagát. a sebet fel kell tárni. Ehhez a gyengüléshez a megélt örömök. milyen eszmékkel helyettesítette elve­ it. A megfelelő táptalajt a meggyengült immunrendszer (lásd ott). éber tudattal éli át. mivel a csontok nyomási. hogy levegő jusson a behatolás területébe. valamint a megfelelő táptalaj.Mindezt a beteg tiszta. A gyengeséget kihasználva. ha valóban kialakul a tetanusz. a szomjazó sem azt figyeli. Gyógyítása összetett feladat. A gyermekkorban adott védő­ oltásoknak nagy jelentősége van. Az éhező sem nézi. hogy a seb bezáródjon. nyugtató szereket rendel és a beteget ingerszegény környezetbe helyezi. Nem lehet megen­ gedni. Csontritkulásban viszont elenyésző behatás is elegendő ahhoz. Gégemetszést. hogy törést szenvedjünk. a betegek fele ebbe belehal. ám ennek ellenére. Lelki jellemzők: ' Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről írtakat (bőveb­ ben lásd ott). az idegen dolgokat befogadva bizonyta­ lanná válik élete. annál a betegség nyomtalanul gyógyul. mint energiaforrások hiánya hozzájárul. Ebben a gyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az ember az új dolgok befogadására. és a gégegörcs beálltával együtt fulladásos halál következik be.és szakítószilárdsága is hihetetlenül nagy. tehát a fertőzés kialakulásához szükség van arra az eseményre. Egészséges csontozat mellett ez az erő nagy és gyors kell. Aki viszont túléli. 366 . A legkisebb fény. így a fertőzött sem azt nézte. mellyel bejut a kórokozó. Albert említette: a világban a kórokozók ott vannak. Az orvos izomlazítókat. mit adnak neki. és gyógyulásnak induljon. Végezetül a légzőizmok is sorra kerülnek: a beteg elkékül. TÖRÉSEK Fizikai oldal: Külső erőbehatása bármelyik csontunk folytonossága megszakadhat.

: Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt. ami kettétörte egész eddigi sorsát és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul! 367 . mozdulat­ lanságra kényszerítjük a törvégeket s így elkezdődhet egy csöndes és hosszadalmas átépítő és felépítő folyamat. Töréseink lehetnek zártak. hogy a szel­ lemben. lelkünk . de nyíltak is. ami nagyon megviselte és igénybe vette idegrend­ szerét. olyanná teszi a testet. vagy csak nagy fájdal­ mak árán lehet helyrehozni.A károsodás területe fájdalmas. A törés. kiváltó ok. Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt. amit nem. a szellem. duzzadt lesz. hogy nem volt képes kilábalni belőle. sőt úgy viselkedett. hogy (úgy érzi.nem kifejezetten azért van. mintha semmi sem történt volna. Ebből következik: tudatunk. Lelki oldala: Emlékezzünk egy kicsit a könyv elején leírtakra: a tudat. Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg. amit ismerünk.a sors is . milyenek vagyunk. mint önmaga. de annak élte meg. hogy valódi törés történt. Olyan „hangon" mondja. de nem értettük meg. csupán a testrészek lelki jelentését kell ismernünk hozzá. hogy felhívja figyelmünket arra. Természetes következménye ennek. Nem biztos. egyáltalán nem biztos. amire felkapjuk a fejünket. ahol nem volna szabad. Törés keletkezett az ember életében. de ezt megelőzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le. ekkor a vér­ vesztés és fertőzés következményeivel is számolnunk kell. Annyira leterhelte gondolatait. ezért olyan nyelvhez folyamo­ dik. de erről nem vett tudomást. Pl. egy pillanat alatt kialakul. Könnyedén megfejthető a konkrét. Olyannak. cselekedett. a tudatban a tényleges fizikai törés előtt már kialakult egy szel­ lemi törés és ez a saját képére. lelkünk már régóta mondja a magáét. miként a villámlás. tehát ez annyit jelent. amiben hatalmasat csaló­ dott és ez törést jelent életében. hasonlatosságára formálta a testet. és mit kell még elsajátítanunk. hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkező­ leg! Célja. A gyógyítás alapelve a rögzítés: nyugalomba helyezzük. hogy nem is tudott az adott konfliktussal „dűlőre jutni". esetleg kóros mozgathatóság jelenik meg: testünk ott hajlik. recsegő-sercegő hangot adhat. úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott. A tudatunk.

A trombózis oka a véráram lelassulása. ugyanis az érfalhoz tapadó vérrög leszakadhat.Tehát a törések következmények. a vér fokozott alvadékonysága vagy érfal-sérülés. hogyan előzhetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg a testet és a lelket. Az ér ellátási területéhez tartozó szövetek azonnal elhal­ nak a hirtelen beállt oxigénhiányos állapot következtében. megértjük azt is. tudati folyamatoknak kell lezajlani. vérrög képződik. pangó a vérkeringés az adott területen. A vérkeringéssel tovasodródva előbb vagy utóbb szűkebb keresztmetszetű érbe fut bele. Lassú. ha megértjük a dolgok jelentőségét. hogy létrehozzák a trombózisos folyamatot. Az elzáródás helyén ugyanis rövi­ desen gyulladás alakul ki. kialakulni. mely szívet. többféle okot rejthet. Ha érpályán belü] alvad meg. TROMBÓZIS-EMBÓLIA Fizikai oldal: Vérünk normális körülmények között folyékony. s visszafordíthatatlan károsodást okoz. Ez az infark­ tus. Az. agyat. mely hosszú kezelést jelent teljes ágynyugalom mellett. előtte és mögötte pedig megromlik a keringés. milyen lelki. s ezzel a vér további útját teljesen elduga­ szolja. de lényegét tekint­ ve nincs különbség. más esetben „csupán" morzsányi rög tapad az erfalhoz. Mint az előző esetekben is. E vándorló alvadék okozta heveny katasztrófát nevezzük embóliának. előtte oszlopszerüen felszaporodhat a vérváladék. 368 . Ez torlaszt alkotva részlegesen vagy telje­ sen elzárhatja bármely erünket. Az elzárt érhez tartozó mögöttes hálózatban egy csapásra megszű­ nik a keringés. Az orvos feladata: a vérrög oldása. melyeket lelki válság előz meg. vesét vagy tüdőt érintve gyorsan végzetessé válhat. ahol beékelődik. hogy megalvad a vér. Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizonyos érte­ lemben vett lassúságban és az ebből következő fásultságban található meg. Lelki háttere: Nézzük. Tömeges heveny sejthalál.

Az egészséges tisztuláshoz és az egészséges áramláshoz szük­ séges a harmonikus (közepes) áramlási sebesség. mert csökken az adott terület életkedve.: (talán kicsit erősnek tűnhet. sőt fel vagyunk azon hábo­ rodva. mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait és egy idő után már nem is akarja megtenni a rá váró dolgokat. mely fűtötte. Kitágul a beteg területen lévő erek fala.) A szennyvíz csatorna esete: ha túl nagy a csatorna lejtése (túl gyors a vér sebessége). amikor mindkét feltétel teljesül. ismeretek harmonikus áramlását. Ha túl kicsi a lejtés. Az imént felsoroltakhoz még hozzátartozik a következő adalék. illetve az erő.: lábtrombózis esetén a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló. Ennek oka abban van. Egy adott (lassult sebességű) szakaszon a természetes vértisztulás folya­ mata . hogy a visszér mutatja meg. Leesik a vérnyomás. Az imént említett lelki okok miatt. akkor még mielőtt lefolyna. de inkább egészséges életked­ vet. „kinyúlik". késztető erői. ezért ott lerakó­ dás. Lelassul. Leesik a vér nyomása (ott.az érfal tisztulás is . megvastagszik. érzéseinkhez. hogy valamilyen tulajdonsá­ gunkkal nagyon nem vagyunk megelégedve. hogy ilyen példát hozok. véralvadás következhet be. Megoldás: a kettő között kell találni egy olyan lejtést. azt.Ennek oka: elvesztette azt a „hevességet". hogyan viszonyulunk a testünkhöz. leülepszik a sűrűbb rész. 369 . mégis leginkább a visszérre jellemző. akkor tudhatjuk. de csakis ott) ezáltal csökken az áramlási sebesség. illetve a kudarcnak megélt élethely­ zetek következtében csökken a tartása. Pl. elveszíti rugalmasságát és elfárad. hajtotta. Mit is jelent ez érthetőbb nyelven? Pl. akkor gyorsan leszalad a víz és ottmarad a szenny. mert a vér nem megfelelő sebességgel áramlik. Bár szinte minden érszakaszban előfordulhat trombózis.lecsökken vagy megszűnik. melyekkel ritmusosan tudta meglépni szükséges teendőit. mely biztosította az információk. Amikor ez az ér kidagad.

Tulajdonképpen a vastagbél kezdeti részének szaka­ sza. Előfordul az alábbi eset is: a felgyülemlett szilárd vagy megszilárdult. vakbélgyulladásnak nevez. 6-8 cm hosszú vakon végződő nyúlványba. a vékonybél és a vastagbél találkozásának hatá­ rán közvetlenül a vékonybél beszájadzása után egy „oldaljárat" helyez­ kedik el: vakbelünk. E nyirokszövetet tartalmazó szerv rajtunk kívül csak az emberszabású majmokban lelhető fel. A féregnyúlvány vékony belvilága tehát elzáró­ dik. 370 . Émelygés. Ezt az eseményt nevezzük embóliának. Nevét alakjáról kapta. kezdeti tünete a hirtelen jelentkező köl­ dök körüli. hőemelkedés kíséri. zsákutca. tisztességesen ezért így fogalmazhatunk: nem a „vakbélgyul­ ladást". viharos gyorsasággal lezajló folyamat. elzáródik. fertőzés és vizenyő lép fel. melyben tökéletesen működik minden. Oka: eldugul. hogy amit a laikus szóhasználat „vakbél"-nek. Ez a függelék. nyomásnövekedéssel. Mivel e betegség ennyire nagy veszedelmet rejt magában. afféle oldalág.Ugyanígy kell eljárni a vérünkkel is. hanem már annak gyanúját kell megoperálnunk. első tüneteitől számítva alig pár óra leforgása alatt is katasztrófába torkollhat. mely kialakulásától. hidegrázás. e szűk. Megoldása egyértelműen sebészi: a gyulladt nyúlványt eltávolítják. eltűnhetnek. melynek alsó vége még tovább folytatódik egy ceruzavastagságú. meg kell találni azt az arany közép­ utat. majd jobb oldali alhasi fájdalom. de a vakbél a helyén marad. Tudnunk kell. alvadt anyag leszakad az ér faláról. A „vakbélroham" látványos. A megfelelő körülmények hatására ezek felszívódhatnak. s belül pangás. s a mélyben a lobos folyamat hamarosan gennyesen szétterjedő gyulladássá alakul. vak csatornának a gyulladásos folyamata. innen pedig rö­ vid úton halálhoz vezet. majd — ha nem avatkozunk be — a fé­ regnyúlvány falának átfúródása hashártyagyulladáshoz. vagy féregnyúlvány. az valójában nem a fentebb leírt vakbélnek hanem folytatásának. VAKBÉL Fizikai oldal: A jobb csípőárokban. Gyulladása életet fenyegető.

kinek a problémáit vettük vállainkra. melyre semmi szüksége. amire semmi szüksége nem volt. amikor a felkarcsont feje (néha csupán egy jelentéktelen erőbehatás kö­ vetkeztében) az izületi tokon belül elmozdul. Úgy is csak az számít. A teher természetéhez tartozik. itt kapcsoló­ dik a szabad felső végtag. álló testhelyzetben vállunk szélessége. de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni". de nem is ez szokott begyulladni.és fűggesztőszerkezetet. csapottsága stb. A beteg ugyanis olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni. hogy nem tesszük le a nyomasztóvá. lapockák és a vállizületek. afféle tartó. ami nem vezet sehová. Vak tasak. VÁLLAK Fizikai jellemzők: E két testtájunkat együttesen szemlélve kitűnik. tudást merítsünk. hogy vállaink elől és hátul egy-egy ívet alkotnak. A vállöv és a vállizület összeadott mozgásai biztosítják azt a csodálatosan nagy terjedelmű mozgékonyságot. Alkotói a kulcscsontok. Összevetve a belek jelentésével. vak zsák ez a képlet. je­ lentősen járul hozzá megjelenésünkhöz. mely végül abban nyilvánul meg. itt olyan megemésztett.Lelki oldal: Bonyolult lelki háttere van. ter­ hessé vált „csomagokat". 371 . Helyreállítására számos müfogás ismert. ha törzsünk és derekunk mozdulatlanul ma­ rad. előre és lefelé csúszik. Lelki jelentés: E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit. hogy lehet saját. amikor mintegy önmaga ellen lázadva ki akarja vetni a bennlevő tartalékait. A gyulladás akkor kezdődik. kinek a terheit hor­ dozzuk. Egyenes. hogy kezünkkel a térnek szinte minden irá­ nyába elérhetünk akkor is. Ebben az esetben lényegtelen dolog arról beszélni. hogy belőle ismeretet. melyeket egy kis időre el kell raktároznunk. izületeivel és izmaival együtt szabatosan vállövnek ne­ vezünk. Vannak olyan dolgaink. ame­ lyet csontjaival. Legismertebb betegsége a ficam. a féregnyúlvány. illetve mások által felhalmozott megoldatlan feladat. hanem a folytatása.

. lapszerűen elhelyezkedő. hogy akkor is cipekedjünk. Ezt addig fokozzuk. amikor az ellenkezik elveinkkel és érzéseinkkel! A váll problémái megjelennek. elmondhassák gondjaikat. van bátorságunk letenni. van bátorságunk önmagunkkal foglalkozni. Erőt kell venni magunkon. amikor a szemkö­ rüli lágyrészekbe a szemüveg alakjára emlékeztető bevérzés történik. és van bátorságunk félretenni problémáinkat. hogy a sajátunkkal nem foglalkozunk. VÉRALÁFUTÁS Fizikai jellemzők: A bőr alá vagy a bőr rétegei közé kiömlött vér rétegesen. mi a teendő. azok mindig gyengéden megsúgják. addig magyarázzuk. Van bátorságunk felvenni mások problémáit. rajta kisírhassák fájdalmaikat. A gyógyulás útja a „nem"-mel kezdődik. nincs lehe­ tőségünk levetkőzni azokat. mely jól körülhatárolt és jellegze­ tes elszíneződésü. nemegyszer a koponyalapi törés fenyegető jeleként. melyet felhasználhatunk rugalmasságunkhoz.. Ez így van jól! De kérdeni én. értelmes dolog-e mások helyett cipelni? A kérdésre válaszolva: időnként vállunkra kell venni azt is. Ezekből merített örömeink hiányában következnek be a különböző el­ változások. Hírhedt for­ mája a monokli. Ez utóbbi pedig felté­ telezi: van bátorság. mikor nem tesszük le terheinket. de nem arra.Vállaink azt a célt szolgálják. hogy előbb-utóbb el is hisszük. Viseljük mások terheit s közben vállunk annyira le van foglalva. és hallgatni kell érzéseinkre. körülírt gyülemet alkot. Sikerélmény nélkül pedig hiányozni fog az erő. Nincs időnk. ami nem a miénk! De. hogy a kétségbeesett emberek ráborulhas­ sanak. 372 . nem lesz meg a sikerélményünk. Amit a vállunkra vettünk azt le is kell rakni! Természetesen vállunk a hordozásra teremtetett. Tompa erőbehatásra bárhol keletkezhet. mert egyébként elveszítenénk fontosságunk tudatát. Mivel nem marad időnk magunkra. A részletesebb ismeretek érdekében össze kell vetni más fejezetekkel is. orvosi nevén „pápaszem-vérömleny".

Lelki oldal: Az iméntiekből világosan kiderül. hogy az adott terület­ tel megszakadt a megfelelő összeköttetés. érdekütközések. Színezi és igyekszik megindokolni. Ennek jellegzetessége (lásd ott).hatás. A kiömlött vér . Az érfalak folytonosságának megváltozása jelenti. egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő.esetleg külső . különböző színekben pompáznak.A kékeslila vagy feketés véraláfutások lassan felszívódnak.megalvad.az elvesztett öröm . mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét. hogy a véraláfutást megelőzi egy másik . Azok a nézetletérések. VÉRZÉS Fizikai jellemzők: Vérünk folyékony szövet. sejtjeinket szolgálja: táp­ anyagokat és oxigént juttat hozzájuk s elszállítja tőlük a széndioxidot és 373 . vagy átmenetileg kép­ telen a megújulásra. Ahogyan a kiömlött vérfestékek lebomlanak. Vagyis.: vérvételnél. úgy színezi át az idő múlásával a beteg a megtörtént eseményeket. Szerveinket. mely az alvadásra képes vérsavóban úszó sejteket tartalmaz. és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tudat). nem tudatosodnak és nem ezek alapján cselekszünk. Jelentését kezdjük ebből a szemszögből. kibúvókat keres. melyek nem megfelelően kerül­ nek felszínre. Pl. mintegy figyelemfel­ keltőként: valami fontosat most kiengedett életéből. elveszett az egészségesség eszménye. zöld majd sárga elszíneződésű terület a duzzanattal együtt eltűnik. Előbb-utóbb ezek a nem különösebben súlyos behatások jelentő­ ségüket vesztik és meggyógyulnak maguktól. A gyógyulás útja ebben az esetben nem érdemel különösebb magya­ rázatot. szöveteinket. Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is felfogható! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó. hogy visszavonhatatlan ku­ darcként könyveli el a történteket. a vérfesték bomlása során a kék. a háttérben maradnak. vagyis az esemény töréstjelent sorsában. miért is történtek meg vele ezek az ese­ mények.

ugyanakkor lüktető. és statisztikailag meghatározott átlagértékeken alapul. Külső erőbehatásra. gyulladások következtében. A sejtek nem kapnak új alapanyagokat és nem megfelelő a bomlás­ termékek elszállítása sem. vastartalmú szerves vegyületnek köszönheti. vérzésről beszélünk. van akkor megbomlik az a kényes egyensúly ami az egészséges ellátottság és az elhasználódott erők között van. mely képes az oxigén felvételére és szállítására.az anyagcsere bomlástermékeit. Az ember össz-vérmennyisége a testsúly és még inkább a testfelület függvénye. fehérvérűség és a sárgaság címszónál) Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot. Való­ ban fellelhető. ismert okai csupán az esetek 5%-át teszik ki. s az ömlenyek roncsolhatják a szöveteket (lásd: agyvérzés). kimaródhatnak fekély környezeté­ ben. megre­ pedhetnek magas (vér)nyomás miatt.és érrendszer bármely területén megnyílhatnak. Ha a vér kilép az érpályából. s a beteg. de folyamatos áramlása közben az érfalra bizonyos oldalnyomást fejt ki. Fizikai ter374 . Ez a hemoglobin. hosszantartó megnövekedését értjük magas-vérnyomáson. meggyengült érfalakon alat­ tomosan is átszivároghat az életet jelentő testnedvünk. VÉR VÉRNYOMÁS Fizikai oldal: Keringő vérünk tökéletesen kitölti az érpálya belvilágát. Egy 70 kg-os felnőtt vére öt liter körül van. A szövetek közé hatoló vér teret foglal el. Feladatát csak az ereken belül képes ellátni az erre specializálódott vérsejtekkel. Általánosságban: a nagyvérkör verőereinek falára nehezedő nyomás kóros. Ereink a szív. melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez. nyomásuk pedig további keringésromlást idéz elő. Amikor a betegnek vérproblémája. Vörös színét egy nagy molekulájú. Lelki oldal: (lásd még a lép. máj. Már maga a „normális" vérnyomás is sok vitát előidéző fogalom. Benne van­ nak azok a létfontosságú elemek.

375 . Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz. nyugalomban vagy pihe­ nés után ismételten 140/90 Hgmm-t mérünk vagy ennél többet. Lelki oldal: Minden ember igazán akkor tud és képes teljesíteni. se száma a különféle úton és módon ható vérnyomáscsök­ kentő vegyületeknek. csupán a nyomásról. gutaütés néven ismerjük. Ám az esetek 95%-ában nincs a háttérben fellelhető ok. mint hajtóerőről. ismertetésüket még csak meg sem kíséreljük. Ilyen állapotban jó közérzettel. elfogult és képtelen a valódi segítségre és annak elfogadására . amikor a szeretetből. erek repednek meg és ennek végzetes következményét agyvérzés. Amikor ez a „nor­ mális" nyomás változáson megy át. Hirtelen nyomásnövekedés esetén émely­ gés. sem rossz értelemben nem beszélek. Sajnálkozni pe­ dig akkor szokott az ember. zavartság lép fel. Ám megemlítjük. és tudunk szív. úgy magasvérnyomás-betegségről beszélünk. a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás. és ha ezt az értéket később és több alkalommal is ennyinek. széles egyéni váltakozásokkal. Ha nyugodt. hányás. Se szeri. Itt (de másutt is). Évek hosszú során azután káro­ sodik a látóhártya. vagy efölöttinek ta­ láljuk. tarka tünet és panasz. izgalom. Előbb-utóbb azonban jelentkeznek a tünetek: reggeli tarkótáji fejfájás. dohányzás. Kiváltó okok: • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben. hogy a régi orvosok gondolkodásmódja a mai tudomány számára is elfogadott és használt: amiből sok van. az érvágás életet mentő beavatkozás egy magas vérnyomás­ roham esetében.és vese-eredetű magas vérnyomásról.helés. aluszékonyság. látászavar. amikor érzelmileg kifejezetten érintve van. hosszú éveken át panaszmentes lehet valaki. félelem hatására a vérnyomás emelkedik. a vese zsugorodhat és elpusztul. békés és ismerős környezetben. úgy hatással lesz a vér nyomásásra is. mintegy kifejezve sajnálatát. abból el kell venni! S valóban. amikor van rajta egy bizonyos nyomás. a szív túlterhelődése miatt a szívizom elfajul és agyunk is károsodik. kábaság és még számtalan. továbbá lehet a háttérben hormonális zavar. Természetesen itt sem jó. a nagyerek rugalmasságának csökkenése úgyszintén növeli.

Nézzük meg. amit lelkünk. Ismeretes: a baj nem jár egyedül. Ugyanerről a jelenségről beszélhetünk itt is. mi helyes. Olyan ez. cselekszek? A betegségekről elmondható (ez mindegyikre. a könnyebbnek hitt út (vak)reményében felcseréljük egy valami egészen másra. növekszik a nyomás. amikor tisztában vagyok az igazsággal. Albert erről nem beszélt. • Hormonális eredet akkor keletkezik. és mi ellen küzdjön. azok tulajdonságairól különböző zárt rendszerekben. az érzelmi kötődés. csökken a szállított mennyiség. itt is igyekszem felderíteni. amikor még nem állandósultak a 376 . hogy nem szabad megtenni. kerülendőnek tartunk! Nem.. hogy minél többet tudjon ki­ hozni magából. A megértés legnagyobb ellensége az elfogultság. ó nem fog ez feltétlenül tudatosodni. addig csupán átmeneti állapotról lehet szó. Mégpedig egy olyan dologra. hogy az ismertet. A másik oldal pedig a féle­ lem összeszorító görcsössége. Az imént ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fognak je­ lentkezni. úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása. amikor a belső tűz harmóniája megbomlik. amikor a plusz fe­ szültség. és mi helyén való. Arról van szó. • Érszűkület. • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell megközelíte­ nünk: az első az adrenalin-növekedés. csak egyféle következtetést vonhatunk le: mit nem. Nem tudja. vagy az. Nem tudja és nem képes már eldönteni. amikor az irányítás. azt hi­ szem az általános iskolában tanultam a folyadékok áramlásáról. hogy valami pozi­ tívat értünk meg belőle. hitünk stb. tehát növeli a nyomást. tudatunk legmélyén helytelennek. Amikor ezek jelen van­ nak. nyomás a meg nem értésből ered. de kérdem én: melyik fog jobban fájni: nem tudom. Gondoljunk egy pil­ lanatra az elszorított locsolócsőre. a valósággal. kivétel nélkül igaz): akkor számít betegségnek. Amennyiben valahol szűkület ala­ kul ki.• Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben. mint a dominó. hogy mi a bajom. könnyen feldönti a mögötte állókat is. de valamikor régen. ha egy elborul. a remény és a tudás „végleg" kicsúszott kezünkből. ezek az „okok" miért eredményezik a nyomás tartós meg­ változását. miért harcoljon. Amíg van reményünk. és érthetővé tenni: ez is a pótcselekvés egyik megnyilvánulási formája. de mégis valami egészen mást te­ szek. Mint a könyv többi részében. Márpedig a megértés abban áll. ami összehúzza az erek falait.

hogy valamit. valami okosat. Olyan ez. kialakulhat a depresszióra való hajlam. de közben belül. A vörösvértestek száma lecsökken (csökken a vastartalom). hogy kilépjünk belőle. A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan. Ugyanígy életünkben is arra törekszünk. amíg átmeneti feszültségről beszélünk. A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozi­ tív folyamatokat. Tehát a harc a pótcselekvés. valami boldogítót kifőzzünk. és amíg megnyugszunk. amiben éppen főznek valamit. vagy arrébb megyünk a tűztől (magunk mögött hagyjuk feszélyező tényezőinket). és ezt a nyomást nekünk tudatosan szabályozni kell. Most arról az állapotról beszélünk. örömeit és az ezekből fakadó lehetőségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten. pihentetővel foglalkozunk. VÉRSZEGÉNYSÉG Lelki jellemzői: Meglévő képességeit. mégpedig úgy. így egyre kevésbe képes sejtjeinek az egészséges élethez szükségeseket megadni. A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva a kiváltó tényezők tulajdonságait könnyen felfe­ dezhetjük a kivezető. Azt érzi. ezért nagyon visszafogott lesz. Tehát. mely akkor indul meg. mint a kukta. tehát állandósultak az imént felsorolt kiváltó tényezők is. Vagy leengedjük a gőzt (lazítunk). sorsszerű állapotába. amiről tudjuk . Igen sok vegyület egymásra hatásával le­ zajló folyamat. VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS Fizikai jelentés: A véralvadás láncreakció. életéből kimaradt a „fűszer". amikor már kialakult. De ugyan ez fordítva is igaz lesz. nem lesz betegség. állandósult a magas vérnyomás. vala­ mi mással. ezáltal az oxigénszállító képesség leromlik. ha a vér az erekből a külvilágba 377 . Szükség van a megfelelő nyomásra.és tesszünk is -. lelkében igen kiterjedt harcot vív (ön­ maga ellen). hogy valami másba lépünk. gyógyuláshoz vezető utat.tünetek.

Vérzékenység lép fel C-vitaminhiányban. de közben legbelül tudja. Mivel a vérzés nem áll el — vagy csak órák múltán szűnik —. Eredménye: a folyékony vér kocsonyás halmazállapotúvá válik. védelmi folyamat elvérzés esetén. és újra megforgatja magában az éles kést. benne egy fehérje-térháló képződik. vérzékenységről beszélünk. Az idők során képtelenné vált arra. hogy képes legyen hátat fordítani a rossz. vérlemezek.és gyomorvérzések. amivel falat. rossz úton jár! Sze­ retne. kísérője lehet a fehérvérűségnek. de ami sokkal fontosabb: ezt a szerepet saját magának is eljátssza.most is létező . érzi. súlyos fertőzésekben. fájó élményeknek. amiben épít is falakat. Lelki oldal: A vér azon része alakos elemi. de inkább elfelejtette azon képességét. inkább előveszi. tehát megnyúlik a vérzési és az alvadási idő.középutat. Nem épít már falakat. calcium szint csökkenés. A véralvadási betegségek tünetei a vérvizelés. a kifolyó vér útját elzárja.kerül. Sebeink átlagos esetben pár percig véreznek. a jelentős veszteséget pedig csoportazonos vérkészítmény bevitelével ellensúlyozzuk. de a körülmények „ellene" vannak. továbbra is megőrzi a sértődöttséget. bőr. A gyógyulás útja: Mindenképpen (újra) meg kell találnia a . ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő! Mártírkodik mások előtt. le is bontja a szükségtelenné váltakat és közben megleli a helyes. mert már vannak rossz tapasztalatai: amit felépített elkezdett uralkodni rajta és többé nem volt képes kivonni magát a hatása alól. egy egyszerű foghúzást követően is elvérezhet a beteg. A kórosan elhúzódó véralvadást alvadásgyorsító gyógyszerekkel fo­ kozhatjuk. Vérzékenység: trombocita. védelmet (mégha ideiglenesen is) építsen magaköré. és nagyon nehezen békél meg. orrvérzések. Elveszítette. de csak szeretne változni. vérszegénységnek. szerepe a javító szerepben játszódik le. A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot" és a „súlyos vérveszteséget" választja. Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sérülések alkal­ mával nehezen vagy egyáltalán nem képes a lenyugvásra. elfalazza. Ha az alvadékonyság csökkent. középutat! 378 .

Finom szerke­ zetét több tízmillió hajszálérgomoly és bonyolult csövecskékből álló hajtűkanyar alkotja. aminek biztosan és végleg el kell távoznia: a vi­ zelet. Lelki jellemzők: A kiválasztás. a szabad gondolkodás öröm érzékelését! VESE Fizikai jellemzői: Testünk és a kinti világ. mégis. Fontos viszont. kiegyenlítődési-..a már eddig is létező. testünk belső világának állandóságáról gondoskodik a vese. a hátsó hasfalon. melynek egyensúlyviszonyai ideális színteret biztosítsanak minden életfolyamat számára. a belső és a külső tényezők tengere folyama­ tos változásban van. Ezek alapján hozza létre e szerkezetében és működésében olyannyira összetett szervünk azt. annak alapján egy olyan kifinomult és mérhetetlenül bonyolult folyamat-lánc rajzolódik ki. A segítség leginkább abban áll. de túlszaporodott köztitermékeit (így a felesleges vizet is). következésképp a jelentése is ehhez kapcsolódik. ellenáramlási. de ami már tudott. A vér átáramlása a vesén összetett idegrendszeri és hormonális szabályozás alatt áll. Páros szerv. A kutató elme ezeket szűrési-. A veseműködés jó néhány részlete még nem ismeretes. hogy tudjuk: vesénk is gondolatok. az életfolyamatokhoz szükség van egy szél­ sőségektől mentes térségre. 379 . Tehát kiválasztó szerv is. hogy ennek ismertetését még csak főbb vo­ násaiban sem kíséreljük meg. a megértés szerve. hogy segít kifejleszteni . elvek szerint épül fel és működik.és vízháztartást. Hogy fennállhasson egy stabil belső világ.és nyomásviszo­ nyok változatlanok maradhassanak. a gerinc két oldalán helyezkedik el az utolsó háti és a két felső ágyéki csigolya magasságában. továbbá az idegen anyagokat.a szabadság. hogy a koncentrációból eredő térfogati. Emellett eltávolítja az anyagcsere nemkívánatos végtermékeit és hasz­ nos.Ebben az útkeresésben és találásban jelentős szerep jut a „külső" segít­ ségnek. őrködve a folyadékterek felett szabályozza a só.és sokszorozási elv néven illeti. így a gyógyszereket. vagy azok bomlástermékeit. Erről.

A fő hangsúly ezen van: tudja. mert könnyebbnek gondolja . amikor az ember nem tudja eldönte­ ni. szétválasztja a hasznosakat az ártalmasoktól. Veseproblémák akkor jelentkeznek.valami egészen mást tesz! Kido­ bálja a hasznosakat és megtartja a haszontalanokat. hogy képes legyen rá. és inkább beletörődik élethelyzeteibe.talán.Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anyagok között különbséget tesz. és mire nincs. amit remélt. kézzel fogható anyagi világgal kapcsolatos dolgokkal mutat szoros összefüggést! Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna. problémák.. mi hasznos. kiegészítve azzal. Az „elhasználódott vizet" és a felhalmozódott mérgeket kiüríti a testből. Nem szelektál a dol­ gok között. 380 . mi jó. amikor az érzéseiben lényegtelen dolgokra alapoz. A sok keserű tapasztalat hatására visszavonul. ismereteket válogat szét. átélt érzelmek között ingadozik. ismeri. zavarok jelentkeznek. A megtapasztalt. begubózik. számára mi fontos Jobb vese: Lényegét tekintve a probléma ugyanaz. a konkrét. úgy ez történik szellemi. Nem tudja eldönteni. mit szeressen. megérzéseire és tudására hallgatni és cselekedni. Könnyen belátható a következmény: felborul egész élete. minden. Természetesen ezzel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is.. amiben hitt. ha másként is történhetnek a dolgaim. Nem elemez. amire szüksé­ ge van s azt hasznosítja. nincs bátorsága érzéseire. hogy a jobb oldal a fizikai. Gyógyulás útja: Mindenképpen fontos: kezdjen cl gondolkodni! Kezdjen cl másként gondolkodni: mi van. megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól". lelki síkon is. hiszen már régen nincs abban az állapotban. mire is van szüksége. minden. Bal vese: Betegségek. de ezek helyett . és mit vessen meg/ki. lényeges dolgokat figyelmen kívül hagy. kiválogatja mindazt. Nehezére esik eldönteni.? Ez a másfajta megközelítés mindenképpen szükséges az elinduláshoz és ez fog alapot biztosítani a gyógyuláshoz. Információkat. Pontosabban: nem mer. szertefoszlik. A szervezetbe kerülő „vizet" tisztítja.

A Golden Yacca hatékonyan segíti a bélflóra-egyensúlyt! Ciszta: Fizikai jellemzők: Magányos vagy többszörös üregek a vesekéregben. a sokcisztás vesét százszámra boríthatják a félgömbszerűen előemelkedő. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. de csak kisebb arányban okoznak káliumveszte­ séget. A méregtelenítés: Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos méregtelenítésre. 381 . A méregtelenítés másik fázisa a kiválasztás fokozása. Nemcsak vesénk. így az eddig oldatlan. de csak nagyobb vízfelvétel esetében. elsősorban húgysav. A verejtékkel elsősorban só ürül. hanem a bélnyálkahártyánk. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből. hogy az anyagcseretermék vagy a környezetből a szervezetbe jutott káros anyag oldódjék vízben. Szervezetünk fel van készülve arra. hogy növelik a nátriumürítés mértékét. ezáltal csökken a sejtekre. hogy a káros anyagoktól akkor is megszabaduljon. Ez a helyzet a kalcium esetében. A betegség öröklött is lehet. Továbbá kedvezően irányítják a nátrium-kálium ürítés arányát. Hasonló a helyzet a magnéziumnál is. Az emberiség már régen felismerte ennek fontosságát. a tok alatt. vagy a mélyben. a bőrünk és részben a tüdőnk is felellős a kiválasztásért. például a keserű ásványvizekben lévő magnézium-szulfát gyakorlatilag nem szívódik fel. ha azokat nem tudja normál a csatornákon keresztül kiüríteni. károsító anyagok kiürülhetnek a szervezetből. a vesemedence falán. A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet ürítését. amelynek egyes szervezetlen sói. de a Yucca-szaponinok jelenlétében igen. fénylő falú.Golden-Yacca* A Yucca-szaponinok jellemző kémiai szerkezetük és fizikai (fizikokémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesíté­ sét biztosítják. de távozhatnak különböző anyagcse­ re-termékek. A Yucca-szaponinok a víz feszültségét csök­ kentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok oldódását. élő szervezetekre gyakorolt „nyomás". A vízhajtó hatású növényekre jellemző. A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele.

felfogásunkon. urémia (húgyvérűség . Érintettek lehetnek a gomolyok a vesekéregben. pl. Az idült gyulladás lappangó. füstszínű és mennyisége megcsappan. A legyengült.információ található. még a sebészeti beavatkozás is csupán akkor javallt. lesoványodott. szabálytalan vesék működése fokozatosan romlik. ha a ciszta elnyom vagy elszorít valamit. hányó és zavart betegnél egy súlyos sejtanyagcsere-zavar képe bontakozik ki. A vizelet véres. verőeret vagy a húgyvezetéket. magába zárta. Fejlődési rendellenesség kö­ vetkeztében is kialakulhatnak ciszták és természetesen szerzettek is le­ hetnek. felfogta súlyát. A heveny gyulladást rossz közérzet.kristályos folyadékot tartalmazó képletek. így a torzult. de lehet allergiás eredetű és végül fertőzések kö­ vetkeztében akár gennyes folyamatok is zajlanak a vesében. Bár a beteg rend­ szerint panaszmentes. Gyulladás: Fizikai jellemzők: A vesegyulladás igen sokarcú betegség. fejfájás. A ciszta egy nagyon konkrét dolog. fallal vette körül. a vér vegyhatása savassá válik. a nitrogénvegyületek szintje a vérben megemelkedik. Keletkezésük oka ismeretlen és nincs sajátos gyógykezelés sem. azaz . Lelki jellemzői: A kialakulás helyétől.lásd vesezsugor) fejlődik ki. az alattomban zajló fehérjevizelés jelzi a kór meglétét. melyben (kezdet­ ben) víz. A veseszövet pusztulásnak indulhat és vese­ elégtelenség alakul ki. kávészerű. derékfájás kíséri. Azt is mondhatom. oldaltól függően változik jelentése. 382 . félretette gondjait. ne kelljen változtatni eddigi elképzeléseinken. és mindkét oldali vese érintett lehet. jelentőségét. azonos! Miről is van szó? A ciszta nem más. Hoszszútávon a dialízis. hogy ne kelljen tudomást venni róla. mint egy burok. A romlás előrehaladtával a vizeletképződés teljesen megszűn­ het. de a megoldását elodázta. hogy ne is lássa. A fehérje-bomlástermékek viszszamaradva általános mérgezési tüneteket okoznak. de aktív vesefolyamat.szellemi síkon értelmezve . Isme­ ret. Elzártunk. amit elzártunk. amivel ugyan szembenézett. gyökeresen pedig a veseátültetés lehet a megoldás. de lényegét tekintve változatlan.

a vese-verőerecskék meszesedése folytán kialakuló és veseelégtelenségbe torkolló kórfolyamat. agyvizenyő. tudatvesztés.önmaga előtt talán még büszke is rá .s nem engedi ki. A vizeletszagú beteg hányásokkal. ami a köszvényhez (lásd ott) társul: a vese finom szerkezetében tömegesen lerakódó nátri­ um-urát kristályok gyulladást idéznek elő. viszszamarad. A testet elárasztó karbamidból ammónia szabadul fel. híg vizeletet választanak ki. gör­ csökkel küzd. A veseszövet pusztulását aztán egy másodlagosan fellépő. Vesezsugorhoz vezethet az anyagcserezavar is. Ez az ismeret. A végállapotban itt is húgyvé­ rííség uralkodik. melynek végállomását a vese jellegzetes alakváltozása jelzi. pl. megoldani.Vesekő: Fizikai jellemzői: Lásd a kőképződés fejezetnél! Egy olyan — néha csak esetleges — sérelmet jelent. átitatva. Szívelégtelenség alakul ki. A fehérje-anyagcsere végtermékét. Ez az utóbbi fogalom egy tünetcsoportot takar: heveny és idült vese­ betegségek végállapotában látunk urémiát vagy azotémiát (régi magyar műszóval húgyvérűséget). felszínüket dudorok és ék alakú süppedékek borít­ ják. A megkisebbedett vesék végállapota ez. ami fölött nem tud napirendre térni. s ez által megszabadulni tőle. s ez. A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kapcsolatos. Alulműködés Fizikai jellemzők: Egy magasvérnyomás-eredetű. majd kóma alakul ki. mint káros anyagcsere-termék. s ebben az időszakban már igen sok. vagy a súlyosbodó húgyvérűség vezet halálhoz. ami további romboló hatást fejt ki . s vagy ez. egy biztos pont az életében! A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar. gyulladásba hozva a mély savóshártyákat. Magába zárta a sérelmet . legyen az bármilyen. 383 . Egy belső önmérgeződés következik be. Zsugorodás.immár testszerte. Pangás. a vizelettel távozó karbamidot (régiesen „hugyany") a már súlyosan károsodott ve­ sék nem képesek kiválasztani. vese-eredetű magasvérnyomás kíséri. a szívburkot.

A vesét mindig másodlagosan támadja meg. hogy egészséges erőkkel látják el. Gyógyítás: Fel kel! adni a berögzült rossz szokásokat. vagy a csontrendszer már fennálló tbc-je következtében. Mégpedig olyan jellegű alá. s az üregrendszeri pangás elpusztítja a vesekéreg fi­ nom felépítésű szűrőrendszerét. kishitűségböl eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra. Idővel társfertőzések csatlakoznak az alapbetegséghez. akkor az ember valakinek vagy vala­ minek az igen erős irányítása alá kerül. Ezt pedig csak az „elbocsájtások" árán érheti el a beteg szervezete. hogy a gümőbaktérium által keltett szöveti elváltozások gyakorta körülírt csomók (latinul tuberculum = gümő) formájában je­ lentkeznek. A vesék lezáródnak. a kiválasztás egyik szerve. a gennyről és a fertőző betegségekkel foglalkozó részek! A vese a feldolgozás. ami 384 VESE TBC . miközben gennyes zsákvese alakul ki. A le­ csökkentett megértés következtében a vesék lényegesen kevesebb éltető erőt kapnak. A kór elsődlegesen több helyen is befészkelheti magát a szervezetbe. Lelki jellemzők: Szorosan ehhez a témához tartoznak a veséről. Amikor megfertőző­ dik ez a kiválasztó. majd váratlanul jelentkező vérvizelések.Lelki jellemzők: A lustaságból. Emlékezz: „a gyökér a tudatban keresendő". Fizikai jellemzők: A tuberkolózis idült. hosszú lefolyású fertőző megbetegedés. Jelen esetben ez annyit tesz. A kevesebb energiából kisebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől. hogy csökkenti a megértés vágyát. Nevét onnan kapta. gyengeség. Tehát ha a tudat lustálkodik. gennyvizelés. vagy a tüdő felöl. a felesleges takarékoskodást. megértő szerv. Leggyakrabban fiata­ lokon keletkezik. azáltal. s kezdetben mindig csak az egyik vesét érinti. Tünetei a láz. akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi. A tudat mindent megtesz az optimalizálásra.

A kórképpel tompa fájdalom. A felszíni gyűjtőerek káros tágulásának leggyakoribb oka. Lelki jellemzők: Gondolkozzunk egy kicsit hangosan! Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni? Mi ösztönzi arra az ereket. fáradtságérzés jár együtt. de mégis a „könnyebb" utat választja. „Érthe­ tő" módon ezt választja. hogyan viszo­ nyuljunk élethelyzeteinkhez! A beteg.elhiszi —. tapasztalati alapján képes megoldani. mely a vért a szív irá­ nyába visszaviszi. gondoskodnak róla. ha a mélyen futó vénák elzáródnak. ahelyett. hiábavalósá­ gaira. A folyamat során valamikor ráébred az elv hiányosságaira. elveszítsék eddigi rugalmasságukat? 385 . Alszárvizenyő. és még örül is neki. kifekélyesedés és sötét festenyzettség kíséri.meg kívánja határozni: hogyan értelmezzük dolgainkat. Azt hiszi . mint jellegzetesség a szövetek csomósodása. hogy megkeresné saját (örömteli) életszemléletét. mert abban reménykedik: most figyelnek rá. külö­ nösen álló helyzetben. amint egyre inkább elfajul. a visszerességre és visszérgyulladásra utal: amikor a tágult. hogy kitágul­ janak. örömteli célok felé veszi irányát. Pedig tisztában volt vele és most is tudja: nem szíve szerint cselekszik. A gyógyulás útja: Az önálló döntések elérésének legrövidebb és legoptimálisabb útja abban rejlik. VISSZÉR Fizikai jellemzők: A visszér szorosan véve bármely olyan erünk. felmerülő problé­ máit csak mások elképzelései. hanem valaki más kedve szerint. hogy a saját maga által kitűzött pozitív. tehát neki már semmi tennivalója nincs! Ide tartozik még. felületes vénák kanyarosan futnak az alsó végtagon. alá­ veti magát mások irányításának. ami jelzi: magához kötötte ezt az elvet és beépítette. A laikus elnevezés közismerten a lábszár felszíni vé­ náinak jól látható rendellenességére. Kezelése széles skálán mozog: a felpolcolástól és rugalmas harisnya viselésétől kezdve egészen a sebészeti beavatkozásig terjed.

Igaza van! Ilyennek éli meg önmagát! De ezen kívül semmije sincs! Nincs öröme. Nem találja saját értéke­ it. az elégedet­ lenséghez folyamodik! Ez jó kifogás. az elengedés. nincs szabadsága és nincs harmóniája sem! Az elképzelései. mindegy mit cselekszel. érzéseit olyannak. Nem fogadja el a testét. de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit. hogy a beteg a pihenés. megélhetné a saját értékei által kiváltott örömöt. megvalósítani.Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás (ebbe beletartozik a fokozott igénybevétel és még nagyon sok minden) jeleként mutatják ezt a „tünetet". vigasztalásaidat! Terhesség után visszeres láb jelentése: az elviselt terhek annyira rá­ nyomták bélyegüket. Jelen esetben a fáradást (mint már megszokhattad. félre-értékelésével kapcsolatos a lelki konfliktus. hogy már nem tartja kívánatosnak magát. de ennek ellen­ kezőjéről is meg van győződve! Az elvárásait . amit nem követ az elernyedés. mégpedig a helytállás értékelésével. de ez mentes és független a külső ingerektől. így nem tudom elfogadni szavaidat. amilyennek. Ez az értéktelenség(érzés) aztán vonatkozik lelki és testi oldalra egyaránt. de „nem hajlandó" számításba venni és ezekre alapozva élni. Azért a láb visszereiben jelentkeznek ezek a tünetek. hanem okol. Valahol mélyen tisztában van értékességével.. a lazítás időszaka.szándékosan . Ha fájda­ lommal jár. szépségével. ezért pótcselekvéshez.a tudat is . amikor felfedezhetné. én akkor is elégedetlen va­ gyok. hiszen problémám sokkal jelentősebb. melyek kiválóan bebizonyítják eddigi elképzeléseit. teljesen mindegy mit mon­ dunk neki ezzel kapcsolatban.nem marad ideje azokra a pillanatokra. elképzelése386 . A pótcselekvés abban áll. indokol és győzköd! Győzködi önmagát. Mivel önmagát „ilyennek" találja. minthogy megérthetnéd.sokkal magasabbakra állítja. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve . túlzott igényesség váltja ki. mint amit képes „lenne" elérni. hiszen folyamatos kudarcok érik. mindegy. akkor már régóta nem tartja szépnek magát. lelki oldalról köze­ lítem meg) a túlzott igények. mert a helytállásá­ val. az értékelés idejét is „aktív" munkálkodással kívánja helyettesíteni. gondolatai röviden összegezve így hangzanak: mind­ egy mit mondasz. úgyis meg lesz győződve a maga igazáról. tapasztalatoktól és csak a saját gondolatait.

A lázadás. 387 . Az „Isteni ujjunkkal" rajzoljunk egy cikk-cakk mintát az adott területre. Gyógymód: Tisztázzuk vele a probléma gyökerét. hogy hogyan viszo­ nyuljon ezekhez. illetve. Addig folytatja ezt. elfogadást a fájó visszereire. melynek egyenes következménye a gyulladás. a test megjelenésével nincs megelégedve.it „szajkózza". A külső kinézetével. (lásd még: fájdalom) Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból. hogyan fogadja el saját érzéseit. Sugároztassunk a szívéből megér­ tést. amíg teljesen fel nem „fújja" elége­ detlenségeit. pótcselekvését a fizikai testtel. a környező világot s a benne lévő dolgokat. Jobb lábon: Konfliktusát. gyulladás már előszobája a fájdalomnak. Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlensé­ gek. a fizikai világgal éli meg.

Lehet csökkenteni a völgyek nyomasztó. . Vagy a következő történik: a kezelések hullámhegye után lassan. A gyógyító. környezetre gyakorolt hatásukat a MAGYAR ORSZÁ­ GOS RADIESZTÉZIAI TÁRSASÁG igazolta és annak AJÁNLÁ­ SÁVAL kerültek forgalomba. visszahúzó hatását. energiákat sugároz környe­ zetébe. de ellenáll a gyógyulás folyamatának. A lepedő és a kispárna olyan szellemi erőket. melyek jelentős segítséget nyújtanak a gyógyulásban. Ezek rossz hatással lehetnek önbizalmára. mert ezt szokta meg. gyógyulás­ ba vetett hitére. fokoza­ tosan visszaesnek.A gyógyulás útjához jó segítséget nyújt az a két „termék". hogy a beteg nem szándékosan. amikor létrehoztam ezeket a termékeket. Gyakran tapasztalható. Ebből a lehetőségből indultam ki. beletörődött állapotába. melyet a „vé­ letlen" folytán hoztam létre a betegek megsegítésére.

a Vízerek és más „káros" akadályozó erők ellen. az ember nem tesz erőfeszíté­ seket. Féle Párnahuzat . annak következményei lehetnek a különböző testi-lelki beteg­ ségek kialakulásai. a Hartmann-rácsok. erősíti a párnahuzat. elköltözésen kívül is). ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. Létezik más megoldás (átrendezésen. átjárja a belső megújító erő. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. Radiesztéták véleménye: amennyiben ezek a hatások huzamosabb ideig tartanak. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. Párnahuzat • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. pihenést. • Sugárzott energiája segít abban. ellazul a test és a szellem. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. hogy a beteg mentálisan rege­ nerálódjon. • Kellemes. pihenés). Ezt a megújító erőt fejleszti. hogy ott milyen erők. •melyek megnehezíthetik földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. ezért nagyon lényeges.Az élet jelentős részét. jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb szellemi ellazulást. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. melyek a szellemi harmóniát visszaállítják. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. szellemi energiák veszik körül.

6750 Algyö. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ:6302210000 . az „energia tisztasá­ ga" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). Aranyhíd u.• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz tudati feloldódását. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. és nem kell újra és újra átrendezni a lakást. 38. A párnahuzat által árasztott energia szintje. Használati utasítás: Használata. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja erejét! Anyaga: 100% pamut Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt.

Ezt a megújító erőt fejleszti. illetve a párnahuzat. Lepedő • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. nem tesz erőfeszítéseket az ember. átjárja a belső megújító erő. hogy ott milyen erők. annak következménye lehet a külön­ böző testi-lelki betegségek kialakulása. pihenést. melyek megnehezíthetik a földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. elköltözésen kívül is) a Hartmann-rácsok. a Vízerek és más „káros". Létezik más megoldás (átrendezésen. pihenés). akadályozó tényezők ellenében. amennyiben ezek a negatív hatások huzamosabb ideig érik az embert. melyek a testi­ lelki harmóniát visszaállítják. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. energiák veszik őket körül. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. hogy a szervezet visszaállítsa a testi-lelki egyensúlyt. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. • Kellemes jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb ellazu­ lást. ezért nagyon lényeges. Radiesztéták véleménye szerint. ellazul a test és a szellem.(160x210) Az élet jelentős részét. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. . • Sugárzott energiája segít abban. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. erősíti a lepedő.

. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel.• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz feloldódását. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ: 6302210000 A lepedő és kispárna megvásárolható a Paradigma-bolthálózat üzletei­ ben.38. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja eredményessé­ gét! Anyaga: 100% pamut. 6750 Algyő Aranyhíd u. Használati utasítás: Használata. • A lepedő által árasztott energia szintje. az „energia tisztasága" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. és nem kell újra és újra átrendez­ ni a lakást.

80 83 87 88 90 93 94 .TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A GYÓGYÍTÁS KORLÁTAI GYÓGYSZER AZ EMBER. MINT TŰZ A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA A SZELLEMI GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI AZ AGY AGYALAPI MIRIGY AGYHÁRTYAGYULLADÁS AGYLÁGYULÁS ÁGYBAVIZELÉS AGYÉRGÖRCS AGYÉR-SZŰKÜLET AGYVELŐGYULLADÁS AGYVÉRZÉS AIDS ALKOHOLIZMUS ALLERGIÁK ÁLMATLANSÁG ANYAJEGY ANYAGCSERE ARANYÉR ARC ARCÜREGGYULLADÁS ARCIDEGZSÁBA ASZTMA AUTIZMUS 9 12 16 17 20 28 53 58 60 61 63 65 66 67 68 69 70 74 77 79 .

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK BASEDOW-KÓR BÉLPROBLÉMÁK BÉLGÁZ BÉNULÁSOK BESZÉDZAVAROK BOKA BŐRBETEGSÉGEK CSECSEMŐMIRIGY CISZTA CUKORBETEGSÉG CSÍPŐ CSONTBETEGSÉGEK CSONTHÁRTYA CSONTRITKULÁS CSONTKINÖVÉS CSONTVELŐGYULLADÁS DAGANATOK A KONKRÉT DAGANATOK.101 103 104 106 108 111 117 119 120 121 125 126 128 129 130 132 140 140 143 144 146 148 149 149 151 152 . ÉS KIVÁLTÓ OKAI: AGYDAGANAT SZÁJÜREGRÁK GÉGE-ÉS TOROKRÁK HEREDAGANATOK NYIROKRÁK NYELVRÁK TÜDŐRÁK EPEHÓLYAGRÁK MÁJRÁK 96 99 .

GYOMORRÁK BÉLRÁK VÉGBÉLRÁK CSONTRÁK BŐRRÁK MELLRÁK MÉHRÁK PROSZTATARÁK DEPRESSZIÓ DYSLEXIA ÉGÉSEK EGYENSÚLYZAVAROK ELHÍZÁS EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK EPEKŐ EPILEPSZIA EVÉSKÉNYSZER ÉRBETEGSÉGEK FÁJDALMAK FANTOMFÁJDALOM FARKASVAKSÁG FEHÉRFOLYÁS FEHÉRVÉRŰSÉG FEKÉLYEK FERTŐZŐBETEGSÉGEK FÉLELMEK FOGAK FOGÍNYGYULLADÁS 153 153 154 155 156 157 158 159 160 163 164 166 167 168 170 171 173 175 176 178 179 180 180 182 183 186 191 195 .

. NAGYOTHALLÁS FÜLTŐMIRIGY-GYI FÜLEKCÉMA.FOGGYÖKEREK FÜL ÉS BETEGSÉGEI HALLÁSCSÖKKENÉS... HÁNYÁS HASHÁRTYAGYULLADÁS HASMENÉS HASNYÁLMIRIGY HÁT HEPATITIS HERÉK HERPESZ HÓLYAG HORKOLÁS HORMON LLADÁS 195 196 202 203 204 205 207 207 208 209 213 215 217 218 220 221 222 224 225 227 229 230 231 233 235 238 239 240 . FRIGIDITÁS GARAT GÉGE GENNYESEDÉSEK GERINCOSZLOP GOMBA GÖRCS GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN GYOMORFEKÉLY GYULLADÁSOK HAJHULLÁS HALLUCINÁCIÓ HÁNYINGER..

HÖRGHURUT HÚGYHÓLYAG HÜVELYBETEGSÉGEK IDEGRENDSZER IDEGZSÁBA IMPOTENCIA IMMUNRENDSZER INFLUENZA ÍNHÜYELY ÍNSZALAGOK IZOMGYULLADÁSOK IZÜLETEK KAR KERINGÉSI RENDSZER KÉZ KLIMAX KÖHÖGÉS KÖNNYCSATORNA KÖRÖM KÖSZVÉNY KÖVEK LÁB LÁBGOMBA LÉGZÖRENDSZER LÉP MAGASVÉRNYOMÁS MÁJ MANDULÁK 241 243 243 245 246 248 250 254 255 256 258 259 261 262 263 265 266 269 270 270 272 275 277 279 281 282 283 285 .

MEDDŐSÉG MÉH MELL MELLÉKVESE. MELLHÁRTYA MIGRÉN MITESSZER NÁTHA NEMI SZERVEK NYAK 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 NYÁLKAHÁRTYA NYELŐCSŐ NYELV NYIROKRENDSZER ORBÁNC ORR ORRPOLIP ORRVÉRZÉS ÖDÉMA ÖVSÖMÖR PAJZSMIRIGY PARANOIA (ÜLDÖZÉSI MÁNIA) PATTANÁS PÁNIKBETEGSÉG PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK PIKKELYSÖMÖR POLIP 298 298 299 301 301 302 303 304 306 307 308 310 312 313 314 316 317 318 .

. SÁRGASÁG SCLEROSIS MULTIPLEX SÉRV SZÉDÜLÉS SZÉKREKEDÉS SZEM SZÜRKEHÁL ZÖLDHÁLYOG: SZEMSZÁRAZSÁG KÖNNYEZÉS SZEMTENGELYFERDÜLÉS TÁSKÁS SZEM KÖTŐHÁRTYA ÁRPA SZEMIZOM-SORVADÁS SZEMIZOM-GYULLADÁS LÁTÓIDEG CSŐLÁTÁS FARKASVAKSÁG EGYÉB LÁTÁSZAVAROK SZÁJ ÉS BETEGSÉGEI SZEMÖLCS SZÍV YOG 319 320 321 323 323 325 .326 328 329 330 331 334 335 336 337 338 340 340 340 340 341 342 342 343 344 345 346 347 ...PORC PORCKORONGSÉRV PROSZTATA REKESZIZOM REUMA..

...377 377 379 383 384 385 388 ..TROMBÓZIS-EMBÓLIA VAKBÉL VÁLLAK VÉRALÁFUTÁS VÉRZÉS VÉR VÉRNYOMÁS VÉRSZEGÉNYSÉG VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS VESE VESEKŐ: VESE TBC VISSZÉR UTÓSZÓ 368 370 371 372 373 374 374 .

SZÍVELÉGTELENSÉG SZÍVRITMUS SZÍVSZORULÁS (ANGINA PECTORIS) SZÍVINFARKTUS SZÍVBILLENTYŰ ZAVAROK SCHIZOPRAENIA (TUDATHASADÁS) TALP TENISZKÖNYÖK.. TÉRD TESTSZAG TETANUSZ TÖRÉSEK 350 350 351 352 356 356 357 358 360 362 365 366 ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful