Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda. Meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igyekezetére! Megírtam ezt a könyvet, mert tudom: a kudarcok ellenére szívünkben még él, nagyon is él a boldogság, a szeretet, az egészség vágya, és bennünk csak olyan dolog születhet meg, amit el is érhetünk!

Utat mutatok e könyvben. Nem mondom, hogy egyszerűen, Nem mondom, hogy könnyen járható. De járható! Hogy feleslegesen ne időzzünk Érdemes tudni honnan jövünk, Mitől ment el kedvünk. Tudni kell hol, milyen helyen vagyunk, Lényeges, el nem hanyagolható, hová tartunk. Töltse meg e három dolog markunk.

BEVEZETŐ Jó pár évvel ezelőtt megígértem ezt a könyvet, azonban megszületésé­ hez sokkal több időnek kellett eltelni, mint gondoltam. Sokkal nagyobb fába vágtam fejszémet, mint első és sokadik ránézésre tűnt. Egyedül kezdtem a munkát, de ahogyan kezdett határozott körvonalat ölteni, rá­ jöttem: segítségre van szükségem! Kiollózhattam volna az orvosi vonat­ kozásokat, használhattam volna a mások által leírtakat, azonban az nem az én tudásom! Azért kértem és fogadtam el a segítséget, hogy valódi tudást tükrözzek vissza a sorok között. Dr. Lózsa Albert barátommal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a betegséget - ezt az ezerarcú „dolgot" - más, eddig elkerült szemszögből is megvizsgáljuk, bemutassuk, ahogy mások előttünk ily módon még nem tették. Részletesebben, sokoldalúbban és lényegesen egyszerűbben fogjuk kielemezni a betegségeket eredményező testi-lelki okokat, és az ezekből „könnyen" kivezető utat, melyet minden ember elsajátíthat, megtalálhat. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, a többi rajtad áll. A gyógyuláshoz, gyógyulásodhoz azonban nagyon sok mindent fel kell adnod! Fel kell adni a betegséghez való ragaszkodást, ennek hajtogatá­ sát: beteg vagyok, beteg vagyok! Az élet minden területén fel kell adni ezt a megközelítést: valami ellen harcolunk! Ne harcoljunk a betegség, a lelki kín ellen, hiszen ennél nagyobb ragaszkodást el sem tudok képzelni! Harcolni csak akkor tu­ dunk, ha leállunk vele vitatkozni, de ekkor - eredményeinket tekintve egy centimétert sem haladunk előre! Persze, nyugodtan lehet harcolni a betegség ellen - szabad akaratunk megengedi -, de akkor ne csodálkoz­ zunk az elért eredményeken: olyan dolgot veszítünk cl, amire leginkább vágyunk. Tudod, a harc olyan tevékenység, mint amit nagyapám tett. Történt egy napon - valamikor régen - hogy ki akarta kergetni a birkát az istál­ lóból, de szerencsétlen pára nem értette, mit akar. Hogy nyomatékot adjon kifejezett kívánságának, a jószág háta mögé lépett, megfogta far­ kát, majd jólirányzott rúgásokkal próbálta jobb belátásra, előre haladásra bírni. Húzta hátra, ragaszkodott hozzá és közben azt akarta, menjen elő­ re! Előbb-utóbb elszakadt tőle szerencsétlen pára, de egy része nagy9

apám kezében maradt. Ennek egyenes következménye: le kellett vágni a szerencsétlen jószágot, és ő sem érezte magát valami fényesen! Teszünk mi is ilyen dolgokat nap mint nap! Igyekszünk elküldeni magunktól a nemkívánatos dolgokat, elveszítjük fejünket, önkontrolunkat és kétségbeesve fogjuk a farkát, el ne távolodjon tőlünk! Semmit sem tudunk feladni! Vannak élethelyzeteink, amikor képtele­ nekké válunk arra, hogy elengedjük a kezünkben lévő, nehezen megszer­ zett „vagyonkánkat". Gyakran az akaratos gyermekeket jellemzi ez a cselekvés. Bizony, néha, vagy nem is annyira ritkán, ránk, felnőttekre is jellemző tulajdonság! Tudjuk: nem jó ennyire ragaszkodni, tudjuk, hogy így minden kicsúszik kezünkből, mégis kétségbeesve szorongatjuk és csodálkozunk az eredményeken. Ekkor mi a teendő? Keresni, találni egy olyan célt, ami sokkal kívánatosabb annál, amit most szorongatunk. Jelen esetben sokminden volt nagyapám fejében, csak éppen megértés nem. Legyen bennünk megértés és fel sem merül ez az eszeveszett, pusztító indulat. Figyelmünket és minden erőnket olyan „harcra" fordítsuk, melyben nyugodt marad a lelkünk! Amikor valami ellen teszünk, ég bennünk a vágy eltiporni az ellenséget és közben tevékenységünk felemészti min­ den lehetséges erőforrásunkat, mellyel boldogságot, harmóniát, ezáltal egészséget teremthetnénk önmagunknak! Harcoljunk! - Valamiért! Valamiért harcolni, ez olyan dolog, ami mentes az összes negatív ér­ zelemtől, hiszen csak a tiszta, szent, önzetlen célok vannak előttünk. Ezek pedig jó érzéseket és bizonyosságokat növesztenek bensőnkben. Fel kell adni azt az elképzelést: jelenlegi betegségünk valamilyen elő­ ző életünkben elkövetett bűnünk következménye! Kereshetjük előző életünkben mostani balsorsunk gyökerét! Ez azon­ ban elhibázott lépés, hiszen ekkor nem teszünk mást, mint kibúvókat, indokokat keresünk! Igyekszünk megnyugtatni háborgó tudatunkat, lcl10

kiismeretünket. Megjegyzem, van ebben jó is, egyébként nem tennénk! (lásd még: tudat, félelem, szorongás fejezetnél). Cselekszünk, dé csele­ kedeteink kimerülnek a hibák kutatásában, s ezzel egyáltalán nem jutunk közelebb a megoldáshoz! Közelebb kerülünk, csak nem a megoldáshoz, a nyílt térhez, hanem a gödör, a kétségbeesés aljához! Hiába „tudjuk": bűnt követtünk el előző életünkben, általában nem emlékszünk rá! Ez így van jól! Azért születhetünk le újra, mert az elkövetett hibáink minden szinten emberin és istenin - megbocsátást nyertek! Csak azután születhetünk le újra, amikor lelkünk felszabadult az elkövetett bűnök, de inkább hibák terhe alól! Természetesen, amit eddig nem tanultunk meg, azt pótolni kell, de ez mentes ránkruházott terhektől! Olyan ez, mint pótvizsga: a tanár nem szigorúbb, a tananyag nem több és nem lesz nehezebb! Igaz, lelkileg sokkal nehezebbnek érezzük az elszenvedett sikertelenségek következtében. Sikertelenségnek tapasztaljuk, mert elfelejtjük: mégis itt vagyunk, és mégis mindent megteszünk a siker érdekében. Nézzünk szét alaposan, nézzünk szét nyugodtan, meg fogjuk lelni jelenlegi életünkben a kiváltó okot. Javaslom, elmélkedjünk együtt egy kicsit, a jelen életünkben keressük, találjuk meg, a betegséget kiváltó tényezőt! Nagyon sokan - én is - hisznek egy felsőbbrendű „valamiben", Istenben! Vajon, Ő milyen tulajdonságokkal bír? Mi, emberek akkor szoktuk dorgálni gyerekünket - hovatovább ku­ tyánkat - mikor elköveti azt a bizonyos helytelen cselekedetet, nem pe­ dig valamikor később, amikor már nem is emlékszik rá! így van? Termé­ szetesen normális körülmények között így történik, nem büntetjük, nem büntethetjük feleslegesen! Márpedig akkor büntetni, felelősségre vonni, amikor már nem emlékszik rá, teljesen értelmetlen. Kitűzött célját szin­ tén nem éri el, tehát nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy Szerető Iste­ nünk ilyet tenne! Szerinted okosabb-c, cmbcrscgcscbb-c ennél az a „valami" (Isten), ami­ ben hiszel? Akkor miért „büntetne" bennünket olyan betegséggel, melynek kiváltó oka rég feledésbe merült, megbocsátást nyert? Fel kell adni azon elképzelést, berögzült szokást, hogy másokkal ol­ dassuk meg gondjainkat, betegségeinket, gondolok itt orvosra, termé­ szetgyógyászra és Istenre egyaránt! Vegyük ki mi is a részünket saját gyógyulásunk folyamatából, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Akár
11

orvoshoz, akár természet-gyógyászhoz fordulunk betegségünkkel, ne­ künk legalább ugyanannyit kell tennünk, mint amennyit értünk tesznek! Változtassunk életmódunkon, evési szokásainkon, élethez való viszo­ nyunkon, de leginkább gondolkodásunkon, mert ebből következik az összes többi! Fel kell adni még egy fontos, lényeges dolgot: pótcselekvésekhez fo­ lyamodni! A betegség sem más, mint egy pótcselekvés, hiszen az egész­ séges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választunk! Itt csupán az életünk során kialakuló betegségekről beszélek! Se többről, se kevesebbről! A következőkben megteszünk minden tőlünk telhetőt, felvázoljuk a betegségek testi és szellemi kiváltó okait, a lehetséges megoldásokat. Ezek ismeretében nagyon jó eséllyel indulhatunk az egészség felé. Ne a csodát várd a könyvtől, akkor eleve kudarcra ítéled minden erő­ feszítésed! Tégy meg minden tőled telhetőt, akkor a csoda megtörténik életedben! Fordítva nem, csak így, ebben az esetben! Tegyél meg minden tőled telhetőt, és használj fel minden tudást, tapasz­ talatot, begyűjtött „apró" örömöt, sikerélményt! Tegyél „csodát", de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni! Segítő kezet nyújtunk, hogy kikerülj, kikerülhess a nehéz, megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekből. A gyógyítás korlátai A gyógyítás paradox fogalom, mint cselekvés egy lehetetlen, megva­ lósíthatatlan dolog! Nem lehet senkit sem akarata ellenére rákényszeríte­ ni a változásra! Természetesen elérhetünk átmeneti javulásokat, változá­ sokat, de tevékenységünk befejeztével újra jelentkezni fog a „lázadás" szelleme. A betegségek is „egy kicsit" hasonlatosak a különböző függő­ ségekhez, a beteg függ a szenvedését okozótól! Függ tőle, hiszen vala­ milyen szinten erre építi életét, erre alapozza döntéseit és érzéseit. Már­ pedig egy ilyen erős alapot ledönteni meglehetősen reménytelen feladat. Furcsán fog hangzani, de állapotában, betegségében van valami jó is. Van, amitől megvédi. Látszatbiztonságot ad a nagyon ingoványos lelki állapotában. Könnyen lehet: ezt nem fedezi fel, ez nem tudatosodik! 12

Ez az űr pedig az első adandó alkalommal átveszi a test és a tudat irányítását. mint a föld felszínén elvágott gyom. ugyan így nekünk is két dolog kell a változáshoz! Szükséges a kiinduló pont és szükséges az annyira áhított cél. megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól! Egyedül megszaba­ dulni azonban elég nehéz feladat. illetve az orvostudomány lehetőségei igen behatároltak ide sorolandók a további szereplők is -. mert valami nagyon hiányzott! Ha pedig még erről a gyenge pót­ lékról is lemond. való szavakat. mert nincs. amíg érzés. Először vizsgáljuk meg a kérdést orvosi szempontok alapján! Ne pusztán tőlük várjuk a gyógyulásunkat! Az orvosok. Nehéz feladat. kínzó űr marad a helyén. mint magunk előtt tolni. a csupán „rosszból" álló dolgait minek tartaná meg az ember? Egyrészt: régi. így mindkét tevékenység a célt szolgálja. Másrészt a gyógyulás korlátai nagyon hasonlatosak ahhoz. a csak rossz. Az első adandó alkalommal .az öröm hiányában . hogy valaki nem él vele. egyedül 13 . elnyűtt ruháinkat is addig őrizzük. érzelem. továbbra is függ tőle. új erőre kap. az első adandó alkalommal. Ez a két dolog szolgálja egyrészt az elengedést. Egy nagyon fontos dolgot tartsunk szem előtt. Megmarad. amikor egyszerre húzzuk és toljuk. de olvassuk el figyelmesen és felfedezzük benne az igaz. hiszen azért nyúlt a pótszerek után. tehát valami jó köt hozzá. amikor tudjuk: honnan hová megyünk. ami tovább fokozza hiányérzetét. Lényegesen könnyebb lesz elérni. valamint elegendő erőt ad a változáshoz. a betegség forrása megmarad. Könnyebb egy cérnaszálat magunk után húzni.visszaesik. a feladásra ítéltek könnyebb el­ engedését. amikor ideáli­ sak a „körülmények". így van ez a gyógyulás útjával is.Gondolkodjunk logikusan. de lelke mélyén a probléma. így kell történnie. kinőtt. amiért küzdjön és hiányzik a szabadulás tárgya iránt érzett olthatatlan szomj. Ahogyan a szemnek szüksége van a külső kontrollra . ami az alkohol és egyéb függőségek esetében fennáll: attól még.nem látja önmagát -. de még könnyebb a feladat. ez ennyit tesz: önállóan. Megszabadulva az érzelmi kötődés­ től. Lemondásával tünetileg megszabadul. hogy megköveznek. amiért könnyen lehet. egy hatalmas. s általa közelebb kerülünk a betegség-egészség meg­ értéséhez.

Vonjunk párhuzamot a betegség — házasság között! Jelentős sikereket érünk el azzal. mert az orvos valami ellen harcol. amit nem tudtunk hely­ rehozni. lehetőséget biztosít az egészség eléréséhez. továbbmegyek: szinte csak akkor lesz esélye a gyógyulásra. mert a beteg „köszöni. Harcolunk a bűnö­ zők. mint a gyógyító­ nak! Részt kell vállalnia. viszont a betegnek legalább akkora részt kell vállalnia. Azzal. Ez az iménti kijelentés vonatkozik az akut betegségekre is. mert kiveszi a baj forrását. a tolvajok. Mindazonáltal: azzal. Sőt. ugyanannyit tesz a gyógyulása érdekében. így találja meg örömét. még korántsem mondhatjuk. így válik részévé. Lehetőséget ad. Erről még később be­ szélünk. meggyógyul­ tunk. a harmonizálás tevékenységével is. így ébreszti öngyógyító erőit! S ami legalább ugyanennyire fontos: időt ad saját gyógyító. de ettől még milyen messze van a gyógyulás. sőt nagyon is lényeges! Sokszor ez a legnagyobb kincs! A fájdalomcsillapításkor jelentős előnyt kap a szervezet. azért. 14 . hogy megszabadulunk a betegségtől. nem ké­ ri".a beteg a tudatának. regeneráló folyamai beindulásához. sokkal jobbak lesznek esélyei. Harcol a betegség ellen. hiszen „csak" eldobtuk. Az orvos „nem képes" a gyógyításra. nem gátolja. még nem értük el az egészséget! Összességében elmondható: amennyiben a beteg tevékeny részt vállal a gyógyítás folyamatában. mint orvosa. de ezzel még nem érjük el a boldogságot. mert valamit elnyom. mikor „csak úgy" kapunk valamit. nem vonja el a gyógyuláshoz szükséges és elengedhetetlen erőforrásokat. szervezetének ellenére nem képesek a betegséget tartósan befolyásolni! Nem valósul meg valódi gyógyulás. amikor megszabadulunk rossz helyzetünktől. de ettől még milyen messze esik a jóléti társadalom! Lényeges harcolni. Miért is kell tennünk. amikor önmaga is tesz érte! Emlé­ kezzünk. de egy dolgot tartsunk szem előtt: lényegét tekintve az orvos és a gyógyszer alkalmat. melyet eltávolítanak. hogy meggyógyuljunk? Miért nem gyógyulunk „csak úgy magától"? Mert kialakult bennünk egy erős betegségtudat. mint amikor benne vagyunk mi is. hogy meg­ szabaduljon az esetleges gátló erőktől (lásd még: betegségtudat). idő hiányában helyrehozhatatlan beteg része. nem fogja le az immun­ rendszert. A műtéteknél a test nagyon leromlott. soha nem becsüljük meg annyira. Nem lekicsinylendő ez a terület. Nem mondhatjuk. a „csirkefogók" ellen. stb. hogy valami problémát okozó ré­ szünktől megszabadultunk. de ki kell egészíteni a gyógyítás.

a háborút addig lehet folytatni. az első adandó alkalommal megszabadul tőle! Megszabadul tőle. vége a harcnak.kidobja. megérti. a beteg felfedez valamit (most is legyen lényegtelen kinek a segítségével). vagy a billegő ágy lába alá tennéd. vagy. hogyan kerülhet ki belőle győztesen (most jön a lényeg). vonjunk párhuzamot a betegség és a háború között! Mi is történik egy háborúban? • A tessék-lássék háborúban vagy átütő sikereket érünk el. amíg van mivel. ahogy van . ami ugyanígy benne van a pakliban: veszítünk. folytatom a megkezdett gondolatmenetet! 15 . valami fontos dolgot. majd mindezekről „lemond­ va" a régi. de a lényegét tekintve azonos a probléma. majd az egészet . Amikor bármelyik elfogy. mint az előbb. aminek egyenes következménye volt a betegség. vagy állóháborúba ke­ veredünk. Megérti. Pl. Még mielőtt elhajítanád a könyvet a sarokba.: megtanulja. és elvileg (legalább) ugyanannyira képesek lehetnek a gyógyításra. elvehetjük a fajdalmait.úgy. Nézzük meg a problémát más szemszögből is. a beteg szabad akaratában! A szabad akarat jelen esetben ennyit tesz: tehetünk mi bármit. örömeit. mi történik az utánpótlásokkal? Tudod. de nekik is vannak korlátaik. miért következett be. • A totális háborúban már igen nagy eséllyel indulhatunk neki a harcnak.A természetgyógyászok sem képesek egyetlen betegséget sem meg­ gyógyítani (esetenként még Jézus is kérte az aktív részvételt). van miből erőt meríteni hozzá. hogyan érje el céljait. csak szellemi vonatkozásban. | beteg problémáját. és jó kilátásaink vannak. Holisztikusabban látják az embert. Korlátaik. mégpedig úgy. hogy ez nem is tudatosodik benne! Mondjuk. de ha a beteg nem érzi magáénak. „jól bevált" szokások alapján az ellenkező irányba indul el! Az ember sajátmagát sem képes meggyógyítani. Jelentős segítséget adhatnak hozzá. mert az ellenség gyenge (legyőzzük a betegséget). De vajon mi történik a hátor­ szágban. melyeket nem hághatnak át! Miben is rejlik ez a korlát? A szabad akaratban. de a betegnek legalább ekkora szerep jut! Az indokok ugyanazok. adhatunk erőt és energiát. ezáltal a régi beidegződések szerint viszonyul dolgaihoz.

vo­ natkozik ez a gyermeknemzéstől a gyógyulásig mindenre. használják őket valamilyen formában. hogy önmagában véve . akiben megbízik a beteg. Véleményem szerint teljesen mindegy. Összegzésképpen elmondható: bármi. akár meg is szakadha­ tunk. ha nem boldog! A boldogság hiánya elvezethet.az akut eseteket leszámítva .) és a lelki változást követő cselekvési. viszonyulási tényező sokkal nagyobb lehetőséget biztosít a kívánt cél. A szabad akaratát azonban ki kell egészíteni segítséggel. ki teszi. Fontos és lényeges szerepüket már az idők kezdete óta felfedezhetjük. melyek segítik a gyógyulási folya­ matot.Nem a gyógyulás lehetőségeiről beszéltem! Meg lehet gyógyulni és van gyógyulás! Ugyanúgy van gyógyulás. A gyógyuláshoz is két fél szükségeltetik! A betegség-egészség relációjában jelentős szerepet tölt be. Véleményem szerint e könyv tartalma is csak akkor teljes..a gyógyulás folyamatában! Mindenhez. mint a legkisebb maggal. stb. bármi ésszerű segíthet . „hiába" egészséges az ember. Tudod. még a legszentebb dolgainkhoz is két dolog szükséges. A gyógyhatású készítmények illetve gyógyszerek jelentőségét nem kívá­ nom és felesleges lenne vitatnom. bármi tör­ ténhet. tea. de legalábbis nem mond neki ellent.. hatásukra harmonizálódnak a szervezetben lezajlódé folyamatok. de elmaradt gyógyulás nem feltétlenül a szer hibája! Gondoljunk csak bele egy kicsit. úgy van ez. a lé­ nyeg: olyan személy segítsen. szellemünkre és fogadjuk meg azokat a tanácsokat. A szerek többsége hasznos és valóban gyógyító hatást fejt ki. sőt el is vezet a betegség kialakulásához! Fordítsuk meg az állítást és megkapjuk az egészséget! 16 Gyógyszer . ahogyan van betegség is.a gyógyszer nem mindig fejtheti ki a kívánt hatást. meg­ felelő légkörrel. Az annyira óhajtott. hogy kikeljen. Ez a kettő: a gyógyszer (gyógyhatású készítmény. illetve az egész környezeti légkör! Itt csupán azt hangsúlyozom.de csak segíthet . Tudod. hogy figyeljünk lelkünkre. és a „modern" orvoslásban. mennyire befolyásolja a test bioké­ miáját az adott lelkiállapot. Szerepe egyaránt figyelemre méltó a különböző népi. de amíg Ő nem akarja. feléledjen. hangulat. Sokat tehetünk azért. amikor ezeket a szereket figyelembe vesszük. a gyógyulás eléréséhez. akkor sem fog semmit sem tenni! Önszántából viszont. Be kell látnunk.

nyugodt. hogy szelektálni tudjuk a hasznosakat. de ahhoz. Le kell lassítani. izommunkánál. ahhoz. „Lassú" . és a belő­ lük felszabaduló energiát hasznosítjuk. pótolhatják a különböző természetes szerek. kell csendesedni. amikor életünk minden terüle­ tén megtaláljuk az örömteli cselekvést! A betegséget felfoghatjuk hiányként is. hogy az elégetett (megértett). hiszen nagyon jól tudjuk. ami biztosítja a test megfelelő. Szabadok pedig csak akkor tudunk lenni. határozott tűz szükségeltetik. ne égjen ki túl korán. nyugalomra van szüksé­ günk. vissza kell fogni magunkat. lassan lehet a szellem. az élethez szükség van a harmonikus belső tűzre. A cselekvés hiányaként! Csakhogy a testi hiányosságokat nagyon nehezen. ebben a szabadságban fogjuk meglelni azon erőinket. ami jól megmutatja az élet egysze­ rűségét. még­ pedig tudatosan tartóztatni magunkat. életkedvvel jellemezhető gyakorlati tudás! Ezt a tüzet nem pusztán képletesen és szellemi síkon értem. élvezni az . ám valóban erős. nagyobb igény­ bevételekkor szükséges a nagy lobogás. melyek szítják. Azt a hőmérsékletet.Találjuk meg életünkben a szabadságot. felhasznált ismeretanyagokból kialakul az életörömmel. növelik az öröm tüzét. Hasonlatosak vagyunk a tűzhöz! Szellemi oldalról közelítve a tűz jelentése és szerepe abban áll. feldolgozott. melyen energia folyamataink lezajlanak. pl. Fizikai síkon is. hogy a bennünk lévő anyagokat elégetjük. emésztésnél. Ezeket a testben keletkező „örömhiányokat" pótolják. optimális hőmérsékletét. és ki tudjuk válogatni a károsakat. lángolni tudjunk. Ez a gyakorlati életben így fest: fertőzések idején. a tudat oldaláról pótolni. hogy tökéletesen el tudjuk égetni a szervezetbe jutó anyago­ kat. úgy tu­ dunk erőt meríteni. Minden biológiai folyamatnál. ahhoz hogy a lehető legtökéletesebb legyen az immunrendsze­ rünk és ne „füstöljön". hogy később is lobog­ ni. Továbbá. Az ember.harmonikus .tűz: Ahhoz. mint tűz A testi-lelki betegségek kialakulását egy egyszerű példával tudom neked legkönnyebben elmagyarázni.

melyek teljesen „haszontalanok". nagyobb feladatokhoz elegendő hőt adjon! 18 . hogy nem szabad cselekedni! A tanulság minden esetben akkor jelent valódi tudást. mi a haszontalan és mi az. ami az indikátor (ami beindítja a folyamatokat). Felfedezzük: az életünk során tapasztaltakban . hogy mit nem szabad. hi­ szen testünk csak így fogja tudni. ahol nem vetett" Pl. mert általában azt szoktuk tudáson érteni. hogyan meríthetünk olyan dolgokból is tanulságot. szel­ lemi síkon pedig a tettvágyból keletkezik! Figyeld meg. belégzés biztosítja azt. ha azokat valóban tűzre is vetjük! Vagyis észrevesszük: van benne éghető anyag. olyan pénzt költesz. A válogatáshoz. olyan élelmiszert kívánsz feldolgozni. ami vonatkozik a szellemi síkra is. amit nem kerestél meg. stb. hogy minden cselekedet előtt. meg kell különböztetni a haszontalanoktól.: a tűz megéget Áltanulság: nem nyúlok hozzá. ellazulunk. mit nem. de csak abban az esetben. de ez még ke­ vés ahhoz. tapasztaltunk. Szükségünk van a tudatosságra. melyet hasz­ nunkra fordíthatunk! Nem feltétlenül azt.). nyugodt. ha már egyszer a tudatosság útját választottuk! A hőmérsékletet az elégetett. mint a fizikai világban: szükség van az éghető anyagra. mit hasznosítson. a megfelelő hőmérsékletre és az égést elősegítő levegő­ re! Éghető anyagot fizikai síkon a bevitt táplálék. „Ott is arat.. Fel kell ismerni a számunkra hasznosakat. valódi tudást merítünk! Azért beszélek valódi tudás­ ról. nem használom. amikor abban valami létező dolog rejlik! Képzeld el. szellemi síkon a ta­ pasztalatok biztosítják. hogy van bennük olyan információ. Itt is ugyanaz vonatkozik a tűzre..elért sikereket. leghétköznapibb. de ami belőle következik! Vagyis. hogy „szolgálatomba" állít­ sam! Az égést segítő levegő a helyes légzésből (mély. melyekre eddig nem volt szükség! A tűz ugyan ég. Amikor lecsendesedünk. Miszerint: tudást. szelektáláshoz pedig igen nagyon szükségünk van a mindig kéznél lévő tudatunkra. hasznosított „táplálék" biztosítja. hogy fellán­ goljon a tűz. amit nem ettél meg. mert megéget! Tanulság: hogyan kell hozzá viszonyulnom. mint a kovácstűzhelyben és felszabaduljanak azok a rejtett erők. erőt.legyenek azok a pillanatnyilag legroszszabbak -. hogy a nehezebb. legyen az a legegyszerűbb. mellyel később újralobbantjuk a lángot. akkor vesszük ma­ gunkhoz azt az erőt. ismeret. Ez a mély lélegzet. amit éreztünk. mély lé­ legzetet veszel.

A belőle készített termék tartalmazza a gyógynövény bioaktiv anyagait: szaponinokat . immunrendszer stb. az indiánok is ismerték és gyógyításra. Rákmegelőző.speciális cukrot. Csodatévő növényként tisztelték. stresszoldó. szükség van a nagyobb tűzre! Ég bennünk a tűz. hogy a betegségből egészséget kovácsoljunk. amiből (többek között) az immunrendsze­ rünk is táplálkozik! A test hiányzó anyagszükségletének kielégítésére igen alkalmas az aláb­ biakban jellemzett természetes kiegészítő! Golden Yacca PIus®: (bővebben az anyagcsere. Stresszvédő. Golden Yacca* felhasználási területei: Betegségmegelőző. Immunrendszer erősítő. valamint szellemi. A Golden Yacca sokoldalú étrend-kiegészítő. Egészségerősítő hatás. betegsé­ geik megelőzésére.) Már Amerika őslakói.és fizikai erőnlétük növelésére használták. de hogy az életünkben lévő dolgokból erős „szerszá­ mot" kovácsoljunk. az „Élet Fájá"-nak neve­ zett Yucca shidigera nevű örökzöld gyógynövényből állítják elő. majd cselekszünk! Az imént tárgyalt három dolog harmonikus jelenlététől. rákellenes. Az emberi szervezetben folyamatos oxidáció zajlik (belső tűz) ennek optimális beállítására megfelelő hatóanyagok állnak rendelkezésre. baktériumelle­ nes anyagokat és többek között a klorofillt.Ég bennünk a tűz. Rákoncentrálunk feladatunkra és a dacból merítve erőt felszítjuk a lán­ got. 19 . de ehhez szükségünk van a nagyobb lángolásra! A nagyobb tüzet pedig azzal tudjuk elérni. együttműködé­ séből alakul ki az a belső tűz. hogy „felszívjuk" magunkat. enzimeket.

de a betegség nem szükségszerűség! A betegségből kijőve lehet tanulni! Amikor benne vagyunk. Mit rontottunk. hegyen (jó kedvben). önváddal csak tovább tetézzük. most éppen hol tartózkodunk. hogy tovább rontja az egyébként is labilis idegállapotunkat. de akkor figye­ lembe kell vennünk az alábbi tényt is: semmi esélyünk sincs arra. melyek nélkülöznek mindenféle előítéletet. majd. hogy ez a folyamat pozitív változáson menjen keresztül! Vagyis. „arcait"! Fog­ lalkozzunk magunkkal egy kicsit másként is! A betegség. Volt időnk átértékelni életünk helyzeteit. csakis a tulajdonsága­ inkra. Ez az első hallásra merésznek tűnő kijelentés nem más. Hiszen a beteg­ ségnek van egy sokkal mélyebb értelme. akkor. ha félreér­ telmezzük a kialakult helyzetet. dicséretet. de ezzel is van egy igen nagy probléma. akkor nagy valószínűséggel az egészség­ re vonatkozó következtetés is tévesnek fog bizonyulni! Vehetjük a betegséget alapvetően rossznak. tehát van benne valami jó is! Minden dolognak két oldala. két megközelítése van. a hibáztatással. De csak mutat. a tanulság levonása határozottan re­ ménytelen feladat! „Először" jöjjünk ki. s csak is akkor térjünk vissza a tanulságokra! Másrészt: értelmetlen dolgok pedig nem léteznek és nem is létezhet­ nek. ami fölött gyakran elsikkadunk. Te se tedd ezt! Értelmezhetjük így is: 1.A betegségek kialakulása Vajon egyértelműen elmondhatjuk-e. amikor kinn vagyunk. és nyugalom költözik a szívünkbe. kijelenthetjük-e: a betegség rossz! Természetesen megközelíthetjük erről az oldalról is. mit hibáztunk el! Felfoghatjuk hibaként a betegség kialakulását. A betegség jelzi: szellemi erőink megcsappantak. fedezhetünk fel újra! A betegségből és nem általa! Beállíthatjuk szüksé­ gesnek. mint az idő! Sokan mondják: nincs idejük pihenni. völgy­ ben (depresszióban). de ebben az esetben el­ esünk egy sor olyan ismerettől. nem mond ítéletet. Ezt a lelkiismeret-furdalással. milyenségeinkre. nincs idejük önmagukra! A beteg­ ség alkalmat ad erre! Emlékezzünk rá: akkor mindig volt időnk magunk­ kal foglalkozni. rosszallást! Azt mutatja. s ez vonatkozik a betegségekre is. Az okok keresgélésére ráérünk majd 20 . van benne egy jelentős buktató! Ez a buktató pedig abban rejlik. melyet csak a betegségből tanulhatunk. mint figyelemfelhívó! Felhívja figyelmünket tulajdonságainkra! Figyelem: tulajdonságainkra.

ezt a lehetőségeinkhez mérten eltemetjük. a tan­ anyag elsajátítását! A tudás hiányának következtében kialakul egy belső űr . de ez a kettő összegződik és egy tiszta tudás marad. mint az iskola. Ismerjük erényeinket és hibáinkat. valódi tetteinket! 2. ami tőlünk függően kel új életre. de ez a rész. Minden beteg­ ség. melyiket kívánjuk választani. A vizsgán való elhasalásunk következményei igazán „csak" bennünk je­ lentenek nehézséget! A következő vizsga már nehezebb lesz. legyen szó egyszerű meghűlésről. ami elodáztatja velünk a vizsga letételét. legfájdal­ masabb testi kínokat okozó kórról. egyazon lelki konfliktusból fejlődik ki. és ez lesz a legnagyobb hátráltató erőnk! Felkészülésünk során alapul vesszük az előző sikerte­ lenséget. mintegy tényként. Nehezebb lesz. homlokegyenest másként tenni! Ebben a megközelítésben ugyanúgy benne van az ok ismerete. megelégszik a 21 . de ami ennél lényegesebb: kudarc­ élményünk rányomja bélyegét önbizalmunkra. tőlünk függetlenül igyekszik magába szívni a tudást.ahol semmi sincs . de annál lényegesen több is: benne van a megoldás. vagy a legkomolyabb. Mit kell másként. ahol vizsgákat kell tenni az elsajátított anyagból! Nem jelent különösebb problémát az esetleges bukásunk. csupán tünetet lehet behatárolni. vagy éppen ellenkezőleg határozott félelmet hoz létre (a félelmekről később). de az értelmezés végeredménye egészen más lesz. S ez feledteti. ahol fizikai elváltozást nem. egészen másként. Előbb-utóbb mindkettő ugyanoda vezet. amikor már túl vagyunk az egészen. egyazon „kis magból". és képesek vagyunk megpihenni. Ez a megközelítés lehető­ séget ad nekünk: úgy lábaljunk ki szorult helyzetünkből. amikor megszabadultunk a za­ varó érzelmektől. Mint az imént kiderült.akkor. ki­ törli a hibából eredő hátráltató érzelmeket. és kialakul bennünk egy indulat. Tudod olyan ez. Keressük meg az okot. Ez az üresség rendelkezik némi intelligenciával. vagyis meggyógyultunk és elfogulatlanul láthatjuk cselekedeteinket. ha nem találja meg a legjobbat. hiszen szigorodnak a feltételek. ugyanazt a dolgot lehet kétféleképpen értel­ mezni. vagy segíti. hogy köz­ ben megtartottuk minden értékes dolgunkat — ismerve hibáinkat. Döntsünk saját akaratunkból. de nem mindegy mennyi fájdalommal és szenvedéssel! Pszichoszomatikus betegségeknek nevezik azokat a betegségeket.

amelyek a meggyengült szervezetben képesek gyö­ keret ereszteni. olyan „légkört" teremteni. de va­ lamilyen „megfoghatatlan" okból mégis másként történik! 22 . Így van ez a betegségekkel is . eltünteti. és fejlődésnek indulni. Hoz­ záteszem. kórságot „elkaphatjuk". hogy felismerjük az ennyire mélyen lévő össze­ függéseket. vagy fel merjük vállalni! A megszületett probléma „öntudat­ ra ébred" és követi a maga sajátos evolúcióját! Itt szeretnék pontosítani. mind ugyanazon hiányosságból ered! Természetesen csak az eredetében mutat egyezést . így az egyiket megijeszti. és ebből az egyetlen dologból a lehető legszínesebb kavalkád keletkezett. növekedni. mélyül az űr. folyamatosan elhalnak. egyetlen fajta sejtből alakult ki.nem biztos. minden élő anyag egyetlen sejtből. annál súlyosabb betegség alakulhat ki. annál jobban növekszik. teremtménye! Testünk-lelkünk „földjétől. talajától" függ. a másikat inspirálja ugyanazon ese­ mény! Elméletileg bármelyik betegséget. de gyakor­ latilag csak azokat. Változott.gyengébb minőséggel is. melyik mag tud gyökeret verni. minden élő sejt egyetlen anyagból született meg. a személyiség! Ahány ember.valahol mélyen. Ez az űr azután magába szippantja. úgy a mag fejlődését is befolyásolja a környezet. Elvileg egészséges sejteknek kellene születniük. Ahogyan a gyermek fej­ lődésére is igen jelentős hatással van a környezet. ami aztán a legkülönfélébb változáson ment keresztül. jól eltemetve -. hiszen a mag nem ugyanaz lesz.nem úgy vettünk róla tudomást ezért nem volt lehetősége. annyiféleképpen reagál. Tudatunk eszméi és téveszméi alapján vezérli a szervezetünkben lezaj lódó folyamatokat. egyre több energiát von el a test többi részétől. melyekkei feltölthetnénk üres részeinket! Minél később sajátítjuk el a tananyagot. és helyettük újak születnek. Testünk minden sejtje cserélődik. az idők kezdetén. A mai tudomány kezdi elfogadni a tényt: valamikor nagyon régen. de ettől még a lényeg semmit sem változik: mag! Ez a mag a mi szervezetünk „termé­ se". melyben a „mag" képtelen gyökeret verni! Továbbá azokból a betegség csírákból lesz tényleges betegség. melyek befogadásra tudatunk alkalmassá tette tes­ tünket! Valamit nem tapasztalt meg . felemészti azon erőinket. Minél erősebb.

hogy igyekszik beszüntetni a mulatozást. fényes úttól és miért választja helyette a fájdalmasat? Szerintem nem önszántából! (ez a rész különösen a daganatok fejezetnél lesz fokozott jelentőségű). míg másra nem összpontosítunk! Csak akkor leszünk képesek „nem hagyni". ha hagyjuk! Mindaddig hagyjuk. ha mégis szerepe van a betegség és a gyógyulás folyamatában? Va­ jon mit veszíthetünk ezzel? Csak nyerhetünk! A betegségek megértésében jelentős szerepe van ennek: miért akar az a sejt más lenni! Miért tér el az egészséges. a gondolatok nagyon erősen befolyásolják a tudatot. míg meg nem adjuk a számára kedve­ sebbet! Gondoljunk bele: ha nem tudjuk. abban. melyre nem hivatalos. de valahogy a lényeg mellett mindig elmegyünk. de más legyen! S közben elmulasztunk egy roppant fontos dolgot: megtalálni örömünket. nem tesz­ nek mást. ami most van! A sejtjeink. Igaz.A betegségek megértésénél elkövetjük azt a hibát. Mindig mást akarunk. 23 . A tudatról. és nem akar egészségtelen lenni! 0 csupán boldog kíván lenni. hogy bajunk esik. gyakran elfelejtjük ezt. lé­ nyegtelen mi az. amit minden teremtett lélek Istené­ nek nevez. nem akar rossz. csak amit mi elmulasztottunk! Ahogyan rosszkedvünkben bennünket zavar a környezetünkben megmutatkozó vidámság. Természetes reakció. pedig ez áll legközelebb ahhoz a tökéletességhez. a tiszta emberi érzéseket. számításba veszi az adott körülménye­ ket! Valljuk be őszintén. hanem valami mást. melyek lelkünk megnyilvánulásai. hogy lebecsüljük. amit kap! Mindaddig a kézenfekvőből merít. még ha a megszokotthoz képest abnormális képet is mutatnak. majd azon keresztül a testet. a személyiségről már „sokat" tudunk. mi „tudatos" emberek. alulértékeljük a lélek szerepét! Figyelmen kívül hagyjuk az érzelmi té­ nyezőket. és kedve sincs hozzá. de ezzel csak nagyon kétes örömet szerez magának! Vala­ hogy így cselekszünk mi emberek! De azt mindenki beláthatja: ez nem egy tökéletes megoldás! Az érzelmek. Oly keveset tudunk erről a részünkről! Gondoljunk bele: mi van. A sejt nem akar más. de ha ismerjük a veszélyeket és a lehetőségeket. Lebecsüljük az emberi lelket. amikor egészen másra összpontosítunk! A tudat mindig abból merít. nyugodtan kiugrunk a ház tizedik emeletéről! A következmények könnyen beláthatóak. soha sem azt amink van. Ez a befolyásoló erő csak abban az esetben tud érvényre jutni. úgy a testünket is zavarni fogja a benne rejlő „buli". Lehet. két választásunk is van.

mi több. Amennyiben tisztában leszünk tudatunk működésével. nem lesz több levegője. a kínnal.nyitottá. betegséget teremtő gondolatokat nem tudod. hogy eldönthessük. nagy esélyünk lesz arra. tehát megszűnik. mágnessé válsz a betegségre! Elkerülni a sötét. és úgy erősödünk. a lényeg: nem esik bántódásunk. A betegség megszűnik magától! A betegségnek csak addig van értelme. Nem lesz több tápláléka. és a tudatban nyil­ vánulnak meg. az ebből fakadó erődet. a félelmekkel foglalkozol. betegség alakulását! 24 . értelmét veszti. Egészség . és nem is lehet! Mégis van megoldás! Keresd azokat az erőket. ha nincsenek fénnyel töltve . melyek felszabadítják a benned lakozó ISTENT! Elmondható: amíg a betegséggel. de lehet. és nem csupán megszűnnek. elmond­ hatjuk: változásaik eredményezik az egészség. hogy közben tanultunk is belőle. A betegségek először az érzelmekben jelentkeznek. nincs aki. Önmaga ellen fordul. a rabjuk vagy és nem is engednek ki markukból. mint a tüz. amíg felhívja figyelmedet. majd mentális síkon kezdenek testet ölteni! Összességében elmondható: amivel foglalkozol. addig (tetszik. ami leköti idődet. nem tetszik). de már akkor is. gondolatokat melyek örömmel. amíg tanulhatsz belőle. jó érzéssel töltenek el. fel­ emészti önmagát! Olyanná válik. melyet. így kell tennünk a betegségeinkkel is. Lényegtelen melyiket tesszük. amíg ezek töltik ki gondolataid. azzá válsz! Vagyis amíg érzéseid lekötik a sötét gondola­ tok. de végre elérjük az egészséget. ami tápláljon.betegség A testet. mit cselekszünk. vagyis meghasonlik.hogy nem ugrunk ki és helyünkön maradunk. amíg teljes figyelmed másra nem terelődik. Amikor megértetted gyengeségedet. és gondolataidat. érzéseket. szellemet és a lelket egy komplex egésznek véve. hogy ejtőernyővel ugrunk.

megalapozatlan és nagy valószínűséggel kudarcra lesz ítélve. Jelenét teljesen kitölti az a fájdalom. lehetőség van a magától való változásra! 25 . de lényegüket tekintve a tény változatlan marad: a hármasság harmóniája valamilyen formában felbomlott! Az egészséghez vezető úton bármelyik imént jelzett tényező változása hatással lesz a másik kettőre is. Egészen más végeredmény fog kijön­ ni. hogyan leszek boldog! Természetesen. és ebben az összeomlásban el­ veszhet a remény! Meg kell keresni. Ebben a kialakult helyzetben „elegendő" hagyni.) Különös tulajdonságokkal rendelkezik ez a képlet! Gondolkozzunk csak el. (Én rossz matematikus vagyok. kellemetlen állapot alakul ki: nem tett semmit annak érdekében. akik valamilyen formá­ ban tudatosan. hajlamát hármójuk viszonya hatá­ rozza meg. Az arány határozza meg. Következésképpen minden lé­ pése következetlen. választást. csak . megjelenés előtt álló könyvben). amit a sarokba szorítottság ébreszt fel. vajon hány ember akar szándékosan megbetegedni? Biztosan elenyésző azok száma. de az egészség csendes nyugalma gyak­ ran elvész tudatunkban. mégis megtörtént.Egy konkrét betegség kialakulását.reméli a kivezető utat.talán . hogy a végeredmény is változzon! Most annyira elfogult. Igaz más sem! Sok min­ den járt elméjében. Jelentéktelen. melyből nem látja. Más és más betegség alakul ki különböző helyeken. meg kell találni azt az utat. amelyiknél esély. azok pedig nem olvassák ezt a könyvet! Jelentős részük úgy lesz beteg. lehetséges a kiút. nem találja a kiutat. ele­ nyésző rész vágyik rá. mindhárom. milyen típusú kór alakul ki. milyen egészségesnek lenni! Emlékeink között könnyen felidézhető az átélt rossz és a boldog időszak. hogy eszébe sem jutott. szándékosan betegítik meg magukat. hogy beteg legyen. a benne lévő nem látja. Ez olyan konfliktust eredményez. Teljesen összeomolhat. nem szabad megváltoztatni a képletben szereplő egyik tényezőt sem). de ez kísértetiesen emlékeztet egy egyszerű megoldó képletre'. Egy furcsa. hogy képtelen objektíven látni önmagát. A betegség hasonlatossá válik egy csapdához (a csapda „természetéről" bővebben az Ébresztő című. imént jelzett szinten! Az egészség visszanyerését különösen megnehezíti: nem emlékszünk. hiszen lelke mélyén tudja: van. de biztosan nem elmélkedett ezen: hogyan tudok egészséges lenni. Fáj neki. hadd változzanak a dolgok (nem kell. Könnyen belátható a jelen esetre vonatkozó következmények végtelen sora.

akár többletbetegségről beszélünk. A gondolatoktól az érzéseken át eljutva egészen a vitaminokig és ásványi anyagokig. az csakis abban az esetben lehetsé­ ges. A minőség szintén háttérbe szorul. kínzó éh­ ségnél a minőségre nem fektetünk különösebb hangsúlyt és válogatás nélkül vágyakozunk minden elérhetőnek vélt táplálékra! Rosszul érezzük magunkat. hogyan. és túl nagy az üresség! Bonyolultabbá teszi a kérdés megválaszolását az anyagok sokfélesége. panganak és később lázadnak. amikor felidézünk egy roppant egyszerű. hiszen csak el kell fo26 . miért alakulnak ki az életünket befolyásoló elváltozások. feszültséget okoz. az egésztől rosszul vagyunk! Mindkettő problémát. Tartsunk szem előtt egy nagyon fontos tényezőt: mindét esetben. túl kevés hely ma­ rad a szabad mozgásra. amikor túl keveset. hétköznapi dolgot. Rosszul érezzük magunkat. Két alapvető ok lehetséges ebben az esetben: 1) Nem kap elegendő „tápanyagot". ha másból ugyanannyival több van.. Amikor túlesszük magunkat. vagy semmit sem fogyasz­ tunk. vagyis szerveze­ tünkből hiányzik a megfelelő mennyiségű táplálék. Könnyen érthetővé válik. amikor a szükséges mennyiségen felül veszünk magunkhoz ételt. vagyis az élethelyzetek meg nem élése. az étkezést. ezért az ott lévő szövetek életéhez szükséges feltételek nem teljesülnek és „sorvadásnak" indulnak. meg nem ta­ pasztalása! Itt elég egyszerű a feladat. A példa jói szemlélteti a kettő közötti jelentős eltérést. akkor túl kevés a tápanyag. mert arra ugyanúgy vonatkozik a bevitel el­ mulasztása. mégis jelentős különbséget tapasztalunk a két érzés között.A betegségek „csoportosítása": Igyekszem minél több megközelítésben bemutatni. ásványianyag-hiány stb. mert nem vitték be a szerve­ zetbe: vitamin-. de erről részletesebben az adott betegségeknél lesz szó! „Hiány": a szükséges anyagok. érzések nem jutnak el az adott területre. akár hiánybetegségről. Az első csoportosítás szerint beszélhetünk többlet. A valódi. amikor éhesek vagyunk. illetve hiány okozta betegségről. ha valamiből hiányunk van. fennáll a másik is.energiák. Jusson eszünkbe a szellemi oldal is. akkor túl kevés a hiány. Vagyis.

gátlás megakadályozza. gondolattal? Nem kell ah­ hoz külső segítség. de mégis elfogadjuk. sorsunkat. A minő­ séget azért emelem itt ki. tudatlanságaink. de azt nem képes feldolgozni. hasznosítani. hogy szeressenek!) Nem ismeri fel. hogy megrontsuk életünket. Vajon melyikünk képes arra. Tudatunk. Fertőző betegségek: Kialakulásukhoz két elem elengedhetetlenül szükséges: fertőző anyag. táplálására alkalmas gazdaszervezet. Többek között ez is oka a túlsúly kialakulásának. gyengébb minőség esetén lényegesen megemelkedik az elegendő mennyiség! Nem képes feldolgozni. Ha ez valahol beszűkül. gondolatot. Egy azonban bizonyos: minden esetben szellemi fertőződés következik be elsőként. világáról. hogy ráébredjen. Például: gyengeségeink. ami 27 . hogy számunkra helytelen. Ez az ellenkezés. hogy önmagát még véletlenül se fertőzze meg valamilyen szerencsétlen elképzeléssel. melyben víz áramlik. lustaságaink miatt elhiszünk egy olyan eszmét. nem jut hozzá. minősé­ gű anyagot. képesek vagyunk min­ dentől függetlenül elrontani kedvünket. Ugyanez történik az emberi szervezetben is. A felhalmozás egyik oka a félelem. mögötte pedig lecsökken a benne lévő anyag mennyisége. mert „rosszabb".gyasztani. életében mire van szüksége! „Többlet": az előzőekből következik. lel­ künk mélyén pedig ott munkálkodik az ellenkezés. mert így tűnik kényelmesebbnek. hogy a konkrét helyig eljusson a táplálék. mire van szüksége és nem is tesz semmit annak érdekében. amiről tudjuk. Fél: később már nem lesz. a szűkület előtt feltorlódik. A kialakult hiányból már könnyen ki lehet következtetni. mire van szükség! 2) A szervezetbe ugyan bevitték a szükséges mennyiségű. A földi élőlények közül csak az ember tud olyan képet festeni önmagáról. háborúskodás nagyon jelentősen fogja csökkenteni ellenálló képességün­ ket a fizikai világban lévő kórokozókkal szemben. (Nem érdemlem meg. de ezt a témát terveim szerint egy önálló könyvben fogom tárgyalni. A szellemi és a fizikai fertőző anyag egyaránt hatással van életritmusunkra. és a befogadására. hogy hasonlít és a két esemény mindig együtt jelentkezik! Képzelj el egy csővezetéket. meg kell tapasztalni a testi-szellemi táplálékot és a többi már a bensőnk dolga. mert valamilyen gát.

va­ lamint tudatosságunk alapján választunk. Meggyengül a test. A szellemi gyógyítás alapelvei 28 . A természetben és önmagunkban is megtalál­ hatók azok az erők. amikor határozottan meg­ gyengül hitünk valódi tudásunkban. És ez nem éppen mondható felszabadító érzésnek! Téves eszméink „kiváló" alkalmat. Most nézzük meg részleteiben! A fertőzést okozó organizmus: • Jelen van életünkben. nem választhatunk mást. álválságaink alkalmával. Élni. Semmi mást nem akarnak. A gondolatok. amikor az ellenkezőjéről még meg sem győződött. és ez a kép már akkor is elítélő. de ez a szervezet gyenge­ ségére vezethető vissza. mint a téves elképzelé­ seket. elképzelések szaka­ datlanul jelen vannak életünkben. „bármikor" megjelenhet! . csak szaporodni! „Eszükbe" sem jut elpusztítani a gazda­ testet. ami leginkább közel áll lelki álla­ potunkhoz. Lelki válságaink. Semmi alapja sincs. kiváló táptalajt szolgáltatnak a fertő­ zések terjedésének. s beállítottságunk. melyek tartást. Ez a biztos pont pedig az lesz. csak élni akarnak! Tetteik következménye végzetessé válhat. A fertőzést befogadó. Azok az alapok. akár egy kisebb­ rendűségi érzésről van szó. Akár egy jobb sorsra érdemes herpeszvírusról beszélünk. állapotunk. Az öröm tüze kialszik. Az em­ ber egyre kevésbé képes megélni az örömet. hiszen az a saját végzetüket is jelenti. hiszen élősködők szi­ polyozzák és elfogynak a felhalmozott tartalékok.nem létezik. „fontosabb" érdekek előtérbe helyezésének következménye­ ként meggyengül az immunrendszer. mert azt másoktól várja. melyek bármikor eluralkodhatnak rajtunk. • A téveszmékre való hallgatás következményeként meggyengülnek a komoly lelki alapok. ha már nincs erőnk. keresünk és találunk egy biztos pontot. Ha már nincs bátorságunk. biztonságot és ezáltal jelentős erőt képviselnek. tápláló test: • A más. hogy életét kiteljesítse. szaporodjon. Sajnos? Természetesen nem kapja meg (lásd még az örömöknél). • Csak arra vár.

(A nagy összegző. de közvetlenül csak itt okoz kellemetlenséget. Ez érvényes a legegyszerűbb meg­ hűlésektől kezdve a legbonyolultabb fertőző betegségeken keresztül az örökletes betegségekig bezárólag. lemondva a megoldás lehetőségéről. irányító. melyekben örömet. hogy a tudatnak semmi köze a kórhoz! A hétköznapi életet alapul véve. A láb gombásodik. Nem feltétlenül az egész. amire annyira vágyunk. félelmünk és türelmetlenségünk következtében az első tétova észlelés alapján ítélkezünk. Arról a megoldásról. . boldogságot és teljességet találunk. jól behatárolható betegségekre. Keresnünk kell a lehetőségeket! Figyelembe kell venni: talán van más tényező is. milyen lelki állapotban is voltunk a megelőző napokban! Röviden most csak ennyit: nem a legfényesebben! Szerintem könnyen felfedezhető: bizony a betegséget megelőző időszakban igen borús álla­ potban voltunk.a pszichés beidegződé­ sek. még nem von­ ható le az a végső következtetés. emlékezzünk. de részben elve­ szíthetjük a védekező képességet. 29 1) Tudat. reakciók.igaz nem is keresik . mint amikor például lábgomba alakul ki. az agyon keresztül.) Minden betegség a tudatban. ha úgy tetszik a szellemben (a tudat irá­ nyította részében) alakul ki. Az ekkor megjelenő „elkedvetlenedést" a betegség részletes ismertetésénél írtuk le. megfázunk és ráfogjuk a bacilusokra. majd innen kiindulva fejti ki hatását a testre. ami befolyásolja a testben lezajlódó folyamatokat! Az összes megbetegedésnek előzménye: valamilyen formában meg­ gyengül az immunrendszer. Amikor jönnek a náthás időszakok. és problémát okoz. viselkedési formák és betegség között! Amiért az első pillanatban nem látható az összefüggés. elemző. megértését és a gyógyítást. Lemondunk róla és elve­ szítjük a megfelelő körülményeket! Elveszítjük azokat a körülményeket. ezáltal nyitottá válunk bizonyos. De nem is lehetetlen köz­ vetlen kapcsolatot találni . Ebből az egyszerű példából elindulva haladjunk a mostani problémánk megoldása felé! A testben lezajlódó folyamatokat közvetve vagy közvetlenül a tudat vezérli az elmén. A probléma feltárását. Olyan ez. milyen könnyen kijelentünk bármit! Önteltségünk. minden esetben erről az oldalról is meg kell közelíteni! Nem minden esetben könnyű felfedezni.

hogy a változások maguktól. hogy olyan tudatot teremtsünk. nagyon közel kerülhetünk kitűzött célunkhoz. A láb csökkent tüze közvetlenül nem befolyásolja a többi testrészt. Igyekezhetünk megváltoztatni. hiszen nem tudjuk. és ebből már nagyon ele­ günk van. és meg fogja találni a megfelelő alkalmat! A kívánt eredmény elérésének mégis van lehetősége. míg a prob­ lémáktól mentesek vagyunk. olyan kórra leszünk hajlamosak. amikor tudomásunkra jut: van jobb. lehetetlenné válik a tudat vezérlése. Akkor tudatosodik a hiány. A test-szellem nem tapasztalta. a szerencsétlenségek megelőzé­ sére. amikor téged akarnak megváltoztatni! Folyton kere­ sed azt az alkalmas időt. igaz más oldalról kell megközelíteni a kérdést. A betegségek és a tudati hiányosságok kialakulását igyekezhetünk elkerülni. mi hiányzik életünkből. nem élte meg. Ám ezt el soha nem érhetjük. amilyen szempontból gyenge. de emlékezz. milyen ellenállást fejtesz ki. mert ott ép az immunrendszer. esetleg hiányos a tudásunk.Ettől még nem betegszik meg az egész test. igyekszik kibúj­ ni. örömtelien történjenek tudatunk­ ban! 30 . kibújhatsz a iga alól! Ugyanezt teszi a tudatunk (a testünk. de erre nem sok esélyünk van. de azok kudarcba fulladnak. mely tökéletes és problé­ máktól mentes. Akkor tudatosodik a hiány. hiszen a tudat is egészen másként működik. amikor másként cselekedhetsz. Erről bővebben később. így nagyon nehézzé. egészen addig. konkrét behatásunk nélkül. szellemünk). A megoldás ebben rejlik: hogyan cselekedjünk úgy. Mivel a tudat irányít. amikor már nyomaszt valami megmagyarázhatatlan érzés. Tehetünk erőfeszítéseket a betegségek. van teljesebb élet is! Nem tudjuk változtatni a tudatot! Változik magától! (csak adjunk neki lehetőséget!) Tehetünk jelentős erőfeszítéseket. hiszen a többi részre nem terjedhet át a fertőzés.

A legegyszerűbb út: hallgassunk tiszta. melyek szívünkben ébrednek! A tiszta érzések vannak annyira kellemesek. inkább semlegesen nézzük a tudatot. A tudatot hasonlítsuk a hegymászáshoz! A mászáson fogom szemléltetni a tudat szintjeinek működését. hogy a továbbiakban felmerülő problémákat megértsük! Lehetne még a jó és a rossz tulajdon­ ságok alapján megkülönböztetni. Itt található tudásunk azon eltemetett. mert teljesen kitölti a jó! Jól érzi magát! A tudat hármas felosztása: Természetesen a tudatot fel lehet osztani ennél jóval több részre is. továbbá azt is tudni fogjuk. tökéletesen feledteti. hogy minkét oldalt megértjük. hiszen fel sem merül­ het az ellenkezője. A tudatot most igyekszem a haladási. de javaslom elfogulatlanul. de az itt következő három elegendő alapot ad ahhoz. hová tartunk! Tudat-alatti: (múlt) Képzeld el. . melyet múltunkból hoztunk. mire támaszkodni. feledésre ítélt része. ami feledteti a rosszat! Feledteti. nyugodt érzéseinkre. többen másztok felfelé a hegyre és visszatekintesz az alattad levőkre. ami azt is feltételezi. így lesz mivel. fejlődési irány szerint bemutatni és megmagyarázni működési elvét. Miért van ez így? Mert a tudat képes átadni magát egy olyan felemelő „dolognak". Tőlük már nem kérsz tanácsot az általad már megtett útra vo­ natkozóan. hogy a tudatunkban elinduljanak és létrejöjjenek a gyógyuláshoz szükséges változások.

amit pedig felhasználhattunk volna életünk kiteljesítésére! Tehát nem azzal van a gond. de inkább te­ metője! Tudatunk e részével érdemes egy kicsit óvatosan bánni. hogy mások elvárásai szerint igyekszünk élni! A lelkiismeret azt jelenti.Bontsuk két részre a tudatalattit: 1) abból a múltunkból ered. Ezzel nem kívánok vitába szállni. melyben szerepelnek azok az alapvető vezérlő elvek. ami keresztül gázol mindenen és mindenkin. az életösztön azon része. mert nem ébresztettek bennünk jó érzéseket. Ennek egy része az az alap. Ezt az ismeretet lelkünk 32 . hogy valamit eltemetünk . Ez annyit tesz. óvatosan hall­ gatni rá. vagy csupán a legki­ sebb következményüket érezzük. testet öltött szellemet. hogy eltemettük . ami kikerülte eddigi figyelmünket! Azzal. mert ez így igaz! Csakhogy ennek az igazságnak van még néhány olyan vetü­ lete.részünkre megszűnik létezni. Akkor meg miből lesz a gátló konfliktus? Ebből: az eltemetettnek hitt dolgaink a mi részeink és rendelkeznek bizonyos fokú életképességgel. Újabb figyelmet és energiát emészt fel belő­ lünk. hogy továbbra is hatással lesznek ránk. Hogy ezeket a hatásokat elkerüljük. amelyek segítik a fejlődésben lévő. ha annyira jók? A hibák: Az elrejtések. abból a téveszméből gyökerezik. melyek igazáról nagyon szubjektíven győződtünk meg. Jellemzően azért kerültek eltemetésre. eltemetések: A pszichológiának egyik fő alapelve: problémáink az eltemetett. 2) jelenlegi életünkben „elkövetett" hibák gyűjteménye. hogy semmi másra nem marad időnk! Az elfojtások oka a lelki ismeretből. ha nem mi te­ mettük oda őket? Miért nem kerülnek felszínre. hogy minden teremtett lényben benne foglaltatik egy nagyon ősi etikai kódex. el­ fojtott dolgainkból keletkeznek. hiszen olyan ismeretek vannak itt. sőt nagyon is kellemetlen­ nek bizonyultak! Gondolkozzunk! Miért kerültek ezek az ismeretek olyan eldugott helyre.halott dolgokat el kell temetni . ez az igyekezetünk újabb és folyamatos energia befektetést igényel. amikor még „pusztán" ösztönlények vol­ tunk. a tudatos részünkbe.hanem.elvileg a probléma megoldódott .

hogy eltüntessük a nyilvánosság elől azon tulajdonságainkat.. élhetjük úgy a megtett utat. tanulva kikövetkezhetjük. pillanatnyi ismeret! Itt módunkban állhat „megváltoztatni" a múltat! Itt változik. Ez így van mindenki­ vel nincsenek kivételek! A „különbség" abban rejlik: nem mindenki és nem egyformán figyel. Sok kudarcban volt részünk. de észre kell venni ezt is: mégis. elemezzük azokat olyan szempontból. változhat a múltunk megítélése (leginkább magától). a lé­ nyeg: hányat javítottunk ki. de elrejtésük azt eredményezi.. ne­ hogy tudomást szerezzenek róla. de ez elmúlt és csak a sikerek ma­ radtak. de erről nem veszünk tudomást. létező dolgot szűrjünk le!) Pl. hogy csak az számít. mégpedig így: tudjuk. késztetni. hogy másként történjenek dolgaink! 33 . a dolgaink lecsúsztak irányításunk alól. cselekedeteinket. ott van az orrunk előtt! „Ne ítélj. melyeket még nem fed a feledés homálya. hogy mit lehet belőlük tanulni! (Csak pozitív. mit kell tennünk. hogy sokat hibáztunk. mit tettünk rosszul. rossz helyre tettük kezünket. hallgat ezekre a csendes sugallatokra! A megfelelési vágy (mivel nem saját magunknak kívánunk megfelel­ ni) fog sarkallni. melyeket rossznak hiszünk. de ez köztu­ dott tény. hogyan tudunk úgy cselekedni. tudjuk. Nézhetjük. hogy képtelenek leszünk megoldani a belőle származó konfliktusokat. helytelenül és ezekből merítve. pedig ott van bennünk egy másik érzés. Elrejtjük az általunk (mások által!) rossznak tartott jellemzőinket. eredmények: Az iméntiekből kitűnik: minden dolognak két oldala van. hányszor cselekedtünk helyesen! Tudatos-tudat: (jelen) Ez az objektív. melyik hibánkat hozzuk helyre! A végeredményt tekintve lényegtelen hányszor hibáztunk. Pedig a megoldás nincs messze. Az már kevésbé." Ebből egyenesen következik a megoldás (saját szempontjainkat szem előtt tartva): vegyük elő azon legfrissebb élményeinket.legmélyén vagy szívünk érzéseiben tapasztaljuk. hogy másként történ­ jenek ugyanazon dolgaink! Az erények. minden felmerülő akadály ellenére is eljutottunk idáig.

mint máso­ kat! Nem értették. A képzelet itt nem sokat segít. következtetései­ re! Ismernünk kell a jelen tiszta érzéseit. azon jövő felé. de mindenki ide igyekszik. a mászás megtételéhez. melyben már most is örömünket leljük! Betegség-tudat: Nagyon sok „gyógyító emberrel" találkoztam már. tudatosan vagy kevésbé tudatosan. hitet. aminek értelmét látjuk és szívünk legmélyén is valóságos. mit tettünk rosszul a múltban.Ismerjük. hasznos dolognak éljük meg. és ebből tapasztalatot merítve teljes mértékben oda tudunk figyelni a mostani cselekedeteinkre. tapasztalatainkra. Való­ ban értelmes célkitűzés. akik panaszkodtak: saját magukat nem tudják annyira. Amikor azt használjuk. miért van ez így! 34 . hiszen valamilyen szinten. nem értik. Tudat-feletti: (jövö) A hegycsúcs felé vezető úton merítünk erőt. melyekbe kapaszkodva egyre feljebb húzhatjuk magunkat. ha van „értelmes" célkitűzés. melyek a múltunkból követ­ keznek! A döntések: A helyes döntésekhez szükségünk van a tudat mindhárom részére! Ismernünk kell. tényleges lehetőségeit. Ez fog alapot szolgáltatni a jövőbeni terveinkhez. hogy az iménti kettőt ala­ pul véve haladni tudjunk a jövő felé. mint amikor lentről kinézzük azokat a fogódzókat. ezáltal bennünk a múltról alkotott véleményünk is megváltozik. bizalmat az út. alapoznunk kell a múlt tapasztalataira. Tudatunk ezen része leginkább Istenhez hasonlatos. Az utat pedig csak akkor lehet járni. hiszen gyakran tapasztalhatjuk: a való­ ság sok esetben eltér attól a képtől. amit látni szeretnénk! Alapozzunk azokra az élményeinkre. Éreznünk (nem tudnunk!) kell a vágyainkat. Olyan lesz ez. amit a múltból (tudat alattiból) merítettünk. olyan sikeresen kezelni. élő tudássá válik.

hogy ne emlékezzünk rá.me­ lyeknek üveg kémlelőnyílásán már bekukucskáltunk . hit képesség. Keressünk egy olyan megközelítést.s mögöttük fel­ sejlett a probléma megoldása.A válasz nagyon egyszerű és könnyen érthető. kérjünk segítséget. hiszen a körülöttünk lévő emberek alig várják. Képesek vagyunk elfeledni. betegek vagyunk! 35 . teljesen más irányba haladunk és a tudat másként fog viszonyulni hozzá! Másként viszonyul. de figyelmünket mégis a gyógyulás útjára tudjuk for­ dítani! Figyelmünket összpontosítsuk valami olyanra. hogy felfedezzük. ott van a tudat is: betegek va­ gyunk! Így elég nehézzé válik megoldani azokat a faladatokat. tehát legna­ gyobb segítője. hiába van bennünk a gyógyító erő. A ke­ zünkben vannak a kulcsok. a nálad lévő beteg a kezelésed. egyik kísérletünk sem jár sikerrel. minden figyelmével azokra a jó érzésekre tud összpontosítani. amikor ott van bennünk az ismeret: van problémánk. Kizökken az addigi kerékvágásból. melyek előttünk tornyosulnak. Az öngyógyításkor nem vesszünk igénybe külső segítséget. Ezek kinyithatják azokat az ajtókat . hogy segíthessenek! Összességében elmondható: tudatunkban megtalálható a jelenleg léte­ ző problémánk megoldásához szükséges összes út és lehetőség. Emlékeztetőül: a gyógyuláshoz vezető út első lépése. ami képes teljesen ki­ tölteni életünket. hogy felismerjük: betegek vagyunk! Fel kell ezt fedezni. az egészség medrébe terelődjön! Ebből a felismerésből adódnak a problémák. Te gyógyítasz). sőt lehetetlen úgy elfelejteni dolgokat. melyek teljesen feledtetik bajait. hiszen egyébként semmi esélyünk sem lesz életünket az egészség medrébe terelni. de akkor nem lesz bennünk a gyógyulás vágya és ezzel bezárult a kör. vagy hagyni. Nehéz. Ekkor hátat fordítottunk a betegségnek. vagy gondoskodásod hatásá­ ra kizökken az addigi gondolatmenetéből és figyelmén kívül fog esni a betegség. hiszen csak egy könnyed emlékezet marad meg: honnan in­ dultam! A tudat domináns célkitűzése a gyógyulás lesz! Ha más nincs. bevalljuk. továbbá ez az akadály kis munkával kiküszöbölhető! A kulcs a betegségtudatban van! A betegség egészséggé alakításának első lépése. Gondolj bele (mondjuk.

A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­ képződés. Gondolok itt a boldogság érzésére. ha abban a kitűzött célban tökéletesen. állandósult állapotot idézhetnek elő. öröm. Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­ mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni.ha valami másra gondolunk! 36 . jókedv). Utána azon gondolkodunk. Ekkor. A példát követve itt is párhuzamot vonunk. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt. a cél kitűzésének pillanatában — örömünket leljük! 2) Gondolatok . hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis.a tudat megnyilvánulásai olyképpen. ha huzamosabb ideig jelent­ keznek. hogy nem gondo­ lunk semmire . hátat fordítani. nyugodt érzéseinkre hallgatni és akkor.és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg. hogy felvetik a problémákat.A második lépés pedig. melyek az elmében megtalálhatók. aki képes nyugodtan dönteni. és ember legyen a talpán. Tükrözik azokat a dolgokat. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el. pánik. megtanuljuk helyesen alkalmazni. gondolataink bennünket fognak szolgálni. amíg megtanuljuk. Ez csak akkor lehet­ séges. lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv. Merjünk érzéseinkre. vajon helyesen cselekedtünk-e? A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében. a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. de sze­ rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. hogy csak a kitűzött cél lebeg a szemünk előtt. és az ellenkező irányba haladni úgy. értelmesen — már most. a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is. amelyek. közben és után más. Ezek azután ott ka­ varognak a fejünkben. tiszta. Mindaddig átok marad. hogyan lehet belőle úgy kitörni. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik.

tudást.Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­ juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­ gokkal rendelkeznek. mint a védőoltás. építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat. hogy egyre erősebb legyen. hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­ tésére. minden gondola­ tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet! 3) Tettek Tettek. minden diszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. mely önállóan képes dönteni. összeütköznek. Ezekre már lehet építeni. Amikor találkoznak. pedig csak beszélt róla. melyeket valóban megcselekedtünk! Láttam már néhány olyan embert. kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas. (Talán a valóságban is!) /Tönkremennek" gondolataink. rossz gondo­ latoktól! Minden jó. de a döntést. örömteli gondolatot. egyre dominánsabb legyen az a része. mivel a látszólag felépített világun­ kat látszólag tönkreteszi. mint aho­ gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. sok esetben káros. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. Így kell és lehet megszabadulni a sötét. melyek már mentesek minden érzelemtől. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép. a választást bízd szívedre. vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek. Mi ez a más? Tiszta érzést. kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. ennek kö­ vetkezménye az. mint az anyag-antianyag. Ekkor. Elkerülhetetlen. aki azt hitte cselekszik valamit. a cselekedetek elmaradtak! 37 . hogy elkedvetlenít. Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból? A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek. de helyettük kapunk valami mást. irányítani. hogy rossz gondolataink „keletkezzenek". ser­ kentik a tudatot.

az elveivel ellenkezőt —. megtapasztalt tulaj­ donságától függ. (Egyszer feltettem a kérdést: hogyan jössz ki abból a körből. hogy képes rá. de nem teszi. fizikai tett elmarad.Ismét térjünk vissza az előzőekben tárgyalt példához! A buktatók ebben rejlenek: az ember ismeri. egyszerre jelentkez­ nek. ami a legszerencsétlenebb! Tudatára. tudatunk milyenségétől. felvázolta a lehetséges megoldásokat. egészen mást tesz! Tudja. amit köréd rajzoltam? Erre sokminden történt: igen részletesen elmesélte. sőt valami . mert egyrészt. és az esetek többségében fel is őrlődik! Vagy cselekdjen ismeretei szerint. ha cselekszik megváltozott volna élete. • Ekkor legalább nem szenved annyira! Most nézzük meg másik megközelítésben: A tettek megnyilvánulásának . mit kellene tennie. hiányosságától és meglévő. hogy nem tett semmit pedig. másrészt tudja. ám értel­ metlen.két arca van. vágyaktól. mit kell tennie. vagy azt is felejtse el. me­ lyek szoros összefüggést mutatnak. A könnyebb érthetőség kedvéért most egy rövid időre válasszuk szét a test tetteit a lélek tetteitől. és csak együtt. Semmit sem tudunk megváltoztatni! Na jó.mint mindennek . azonban mindezt nem követte tett! Ott maradt a körben. ahol volt!) Ez az a „ cselekvés ". A konkrét. 38 . érzelmek­ től! Testünk minden cselekedete. beleértve a betegséget és a kívánalmakat. ismeri a tennivalókat. de csak a gondolatig jut el. mit kell megfogni. de inkább ennek következté­ ben megváltozik a test összes vele kapcsolatos reakciója is. mire kell támaszkodni. „Megváltoztatjuk" a tudatot és vele együtt. Ebben a kettősségben viszont könnyen felörlődhet. el kell ismernem. képesek vagyunk bármin változtatni! De fi­ gyelembe kell venni egy érdekes momentumot: az Úr tökéletesre terem­ tette a világot! Vitába lehetne szállni ezzel a megállapítással. mit kell megcselekedni. hangulatára (ez) igen erős befolyással lesz. A vitával egy centivel sem jutnánk közelebb az igazsághoz. vagyis a gondolatoktól.

mintegy fejben folytatjuk a Játszmát" és ez pontosan olyan. hogyan működik. mint a fizikaiak. ha pedig nem értjük. akkor az aura a szellemhez áll közelebb. Sokszor észre sem vesszük. Márpedig.: egés­ zség. könnyen elronthatjuk avatatlan kezünk munkájával! De nem is kell megváltoztatni! Nincs rá szükség! Van más megoldás. de az összes megnyilvánult dolog.Szellem.legfeljebb ezt nem fedezzük fel benne azt csak egyetlen irányba lehet változtatni! Dolgainknak vannak rossz oldalai is. vagyis 39 . vagy másként fogalmazva Test . tökéletlent adna ki keze közül. Márpedig a tökéletesen rosszat nem illik megváltoztatni! Le kell cserélni! Hagyni kell a természetes lecserélödés. elménkkel végigfuttatjuk az eseményeket. Fizikai szerveink.Lélek . minden figyelmünket fordítsuk rá (pl. mely tárolja a fordításhoz szükséges ismeretet. ha valami tökéletes . és a siker esélye a legnagyobb lesz. Azt nem vagyunk képesek megváltoztatni. amit csendes szívünk diktál! A kez­ det kezdetén kisebb feladatokban igyekezzünk ráhallgatni. élelmiszer. energiát! Ez a tolmács a tudat (lélek) és a test közötti kommunikációt segíti elő. stb.Fiú . hiszen nem is nagyon értjük.Futtassunk le egy gondolatmenetet: Istenünk tökéletes. márpedig akkor elég valószínűtlennek tűnik. Az aurát leginkább egy tolmácshoz lehetne hasonlítani. amivel nem tudjuk elrontani.Szentlélek. Tűzzük ki az elérendő célt. olyan. A betegségek kialakulásában a gondolati tettek ugyanolyan jelentő­ séggel bírnak. mégis „mi" úgy érezzük. egy nagyon finom anyagból keletkezett. öröm) és bár a tudat ugyan egy szemernyit sem változik. kiválasztódás folyama­ tát érvényesülni! Ebbe az állításba bele kell vonni a tudatunkat is. tárgy. mint az imént említett! Ennyi a teendőnk: csupán szívünk legtisztább érzései szerint kitűzött céljainkra figyeljünk és tegyük meg. valamikor régen szellemből. de azok is tökéletesek: tökéletesen rosszak. hogy selejtet. és ezek alap­ ján cselekedni! 4) Aura Vegyük alapul a Szent hármasságot: Atya . Természetesen ezek még ma is megőrizték régi tulajdonságaikat.

de erről majd később beszélek. A tisztaság. „lazább". a milyensége sokkal lényegesebb az egészség és betegség szempontjából! Sokan beleesünk abba a hibába. de a Lényeg (ami nem csak úgy néz ki. olyanná. de az) egy cseppet sem változik. ha csonkolódott a test. most csak a betegségek szempontjából elemzem. annyira „különböznek" egymástól. amiről eddig nagyon keveset szóltunk. de valami másból is állnak! Az aurát felfoghat­ juk egy öntudatra nem ébredt jelenségnek. A témáról bővebben olvashatsz a bővített kiadás40 . de leginkább lazasággal. légiesebb. A nagy dolgok jellemzője lehet: elveszhetnek benne az apró részletek. hiszen hosszú út vezet odáig. látszólag mellé­ kes körülményt: lényegében semmi sem változott! Sok lényeges dolog történhet életünkben. Még akkor is így van. következéskép­ pen sokkal könnyebben reagál az „Őt" ért hatásokra. Ezt elérhet­ jük. A siker kul­ csának nem biztos. melyen keresztül mindig. mintha fontos lenne. tudtunk. ezek a részletek könnyen kiválthatnak betegséget. hogy „rángatjuk" a vállunkat. hogy szükség van egy másik szervre is. rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal. Térjünk most vissza a fizikai testünkhöz. mint az aura. vérből állnak. A test és a lélek annyira más nyelvet beszélnek. hogy az aura méretei alapján akarunk levonni következtetéseket a testi tünetekkel kapcsolatban. A vállrángatás lényege: tapasztaljuk és megéljük a negatívumokat. Gon­ dolkozz el ezen a mondaton. mint szeretnénk.gyermekkorunkban még sajátságunk azzal. Szerveink nem csupán húsból. mert nagyon fontos! Amikor „rángatjuk" vállunkat (természetesen a jó értelembe vett rángatásról beszélek és nem a flegmatikusról!). hiszen lehetséges: nem funkcionál olyan mértékben. nem pedig fordít­ va! Az aura lényegesen könnyebb. A lazaságot újra felidézhetjük . megteremthetjük meditációval. hogy záloga a nagy méret. Nagyon fontos: a test alakul. nyitva marad Isteni csator­ nánk.nem csupán „anyagból". hogy kialakul­ jon a baleset. de (és itt jön a lényeg) figyelembe vesszük a következő fontos. az energiával feltöltöttség sokkal lényegesebb. minden energiát megkapunk az auránk tökéletes feltöltéséhez. (Az aurának van egy másik nagyon jelentős feladata is.) Az auráról is elmondható: a méret kevésbé fontos.

Tudom. hogyan lenne képes segíte­ ni. hiszen egyre inkább ez hiányzik életünkből.egészében átéljük.azért rejtő­ zik. mert nem veszünk róla tudomást! Ennek a mulasztásnak azután egyenes következménye: levertség. nem kell elkészíteni. Az öröm nem jön életünkbe csak úgy magától. éltetni lényünket? Úgy élteti. mint a belső tűz. Hiányzik életünkből. még a legrosszabbakban is. de gon­ doljunk bele: amikor el vagyunk keseredve. a kétségbeesésen és a betegségen. Ez a fény a nem más. Amikor elővesszük valamilyen jó tulajdonságunkat s hagyjuk kiteljesedni. miből lehet meríteni? Csakis egy létező.Spirituális Útmutató Szellemi Ván­ doroknak c. hadd jöjjön! Benne van minden létező. hogy kivezető utat mutasson. A lehetett volna rosszabb is már kivezető út! A fényt nyugodtan nevezhetjük világosságnak is. a betegség. vagy abban a pillanatban) nem tudunk viszonyulni. kifeje­ zésre juttatott öröm. Merítéssel növelhető. észrevételéhez. Minden emberben. tudatosan kell figyelnünk rá! Hogyan meríthetünk örömet a legnagyobb rosszból? A legsötétebbnek érzett kétségbeesésben gondoljunk erre: lehetett volna rosszabb is. az örömet észre kell vennünk. hogy nem hívja fel magára a figyelmet.han hamarosan újra megjelenő . Emlékezz csak. csak venni kell belőle. hagyással éleszthető fel ez a bel­ ső erő. teljes. a belső tűzből eredő átélt. Nem kell feléleszteni. feléled bennünk egy új erő: a fény. az örömben van mindennek az alapja! Még a SZERETETNEK is! Lényegi kérdés az öröm újrafelfede­ zése. átadjuk magunkat ennek a felemelő érzésnek. és hagyni. viszonyuljunk tehát a rosszhoz. minden teremtett dologban benne rejlik .dologban. 41 . első látásra gyenge vigasznak tűnik. beengedéséhez azonban szükségünk van a tudatosságra. már készen lévő dologból. s ebből elegendő kivenni részünket! Semmi más teendőnk nincs vele. mert csak akkor fedezzük fel. amikor él bennünk a megismerés vá­ gya . van-e kedvünk észrevenni a nagyszerűséget életünkben? Nincs! Viszonyít­ sunk. honnan. a butaságon. könyvemben! 5) Fény Különösen fog hangzani: merítéssel. fel vagyunk dúlva.és nélküle hogy tudatosodna bennünk. világosságnak mely átszűrődik a sötétségen. A jóhoz (most. hogy könnyebben kijöhessünk a nehézségekből. csak örülni! Nagyon fontos momentum az öröm.

az ellenkőzőét éri el! A betegséggel kapcsolatban a fény a kivezető út. hogy nem vágyik a tudatoso­ dásra. következésképpen minden erejét leköti. kíméletlen harcot folytatunk annak eldöntésére. Ezért lehetséges. sem önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni. a pozitív értelem.van segítség! -. hogy másban keressük „nyomorúságunk" forrását.a beteg sem minden esetben akar beteg lenni -. amikor valami meghatározhatatlan dolog hiányzik. Ezt a fényt kell most beengedni az életünkbe . a remény. a szenvedésen kívül. hogy ezzel szándékosan (!) mások életébe nem avatko­ zunk be! Olyan jellemzőkkel kell bírnia tetteinknek. mert a változtatás általában valamilven harccal történik. olyat. de megjósolható az eredmény: hatalmas erő és energia-befektetés mellett sorozatos kudarc és sikertelenség! Nagyon nehéz ezt belátni. mert abban az esetben zavar a külvilág. mégpedig úgy. Hadban állunk bensőnkkel. Környezet Hatásait. azzal. Azért mondok most pillanatnyit. hogy eljut mindenhová. teljesed­ jen a gyógyulás útja is. a harmó­ niához. de azzal. hogy nekünk pillanatnyilag legyen jó. hiszen valahol mélyen az emberi természet része az (és talán még könnyebbnek is tűnhet). és igen kemény. hogy falakat emeljen. ami minden tekintetben kielégíti e vágyunkat. nem mindig szándékosan teszi az ember . elzárkózik előle. azonban a célunkhoz. gátat szabjon a Szabadság­ nak. a csendhez egy lépéssel sem kerülünk közelebb! Más megoldást kell keresni. Megtehetjük. aminek kimenetele mindig kétséges! 42 . hogy „tudatosan" nem en­ ged utat a fénynek. Sem környezetünket. hogy környezetünk változzon is meg nem is. Tudom. 6). Bosszant. érezzük az űrt. amikor zavaróvá válik a sötétség és észleljük hiá­ nyát. és magát a környezetet is igyekezhetünk megváltoztatni. amikor belső világunkkal hadilábon állunk. idegesít a közvetlen.csak akkor érezzük. csakhogy az ember „tudattal" rendelkezik. hozzáállásainknak. mit is akarunk valójában. hogy van más megoldás is a betegségen. vagy tágabb környezetünk? Tennünk kell valamit. hogy érzésünk jelentős mértékben változzon. A Fény természete. éltető erejét mindenütt kifejti.

jelentőséggel bírnak. hagyjuk hadd vegyék el azokat. A titok nyitja a megismerésben rejlik! A megismeréshez pedig kell. eddig elfelejtett tényezőket is. amikor átéltük. A megismerés és az alkalmazás között hatalmas különbség van. amelyek nekik hasz­ nosak. Tegyünk mi is így környezetünkkel: vegyük ki belőle azokat a dolgo­ kat melyek számunkra jók. értelmüket. hanem a viszonyulásunkban! Nem teljes az ismeretünk. talán) van vagy létezik más megközelítés is az eddigieken kívül. hogy (eset­ leg. ahol van! Ezt természetesen csak akkor tudjuk tökéletesen megtenni. Cselekedjünk úgy. A többit hagyjuk ott. nem is bennünk. amikor rosszul érezzük ma­ gunkat. ha az otthagyottakat is megismerjük és megértjük jelentőségüket. mint a tiszta „tudatlan" gyermeki lelkek: tegyünk elébük mindenféle ételt. sokkal inkább a „hogyansága"! Még mielőtt a vegetáriusok eretneknek neveznének. Ez csupán ennyit jelent és egy betűvel sem többet! Teljes lesz tudásunk és ismeretünk ekkor: szívünkkel képesek vagyunk megkülönböztetni! Teremtsük meg. élesszük fel a megismerés vágyát. hogy mégis másként történjenek dolgaink! Döntéseinknél vegyünk figyelembe más. a haszontalanokat. 7) Étrend Bár nagyon fontos. hogy legyen bennünk a vágy. nem ismerjük életünknek és környezetünknek minden je­ lentősebb részletét. hogy a tudat jól vezérli az emésztő rendszert és az anyagcsere-folyamatokat! Az élelmi­ szerek rezgései közül csak azokat teszi magáévá. melyek valamilyen formában hasznosak. feleslegeseket pedig kiüríti! 43 . megértettük és tanultunk belőle. és ezt jól véssük észbe! Igazán akkor vagyunk képesek (maradék nélkül) lemondani egy dolog­ ról.AZOmban van lehetőségünk. nem a környezetünkben van a hiba. ami minden teremtett lélekre is vonatkozik és igaz! Tudod. gyorsan hozzáfű­ zöm: az egészséges és erős immunrendszer feltételezi. melyek szimpa­ tikusak és megláthatjuk. de nem annyira az étel milyensége határozza meg a betegség és az egészség közötti viszonyt. hogy tudjuk megkü­ lönböztetni a jót a rossztól! Fosszunk le róla minden sallangot és meg­ kapjuk azt. csak azt veszik magukhoz.

kudarcokra. mind az elhí­ zás. vagy a kóros soványság tekintetében). melyek homlokegyenest más mutatnak.önmagában .. károsakat! A helyes táplálkozáshoz szerintem ez is szükséges: olyan táplálékot is be kell vinni. érzéseinket. ahogyan a gon­ dolatok esetében. tudjuk: „az élet káros az egészségre"! Ha ismerjük gondolatainkat.és szerintünk esik jól -. . sőt megtehetünk min­ dent. ismerni fogjuk azt az utat. abban szervezetünk megtalálja a neki nélkülözhetetlen energiákat! Fontos. mert akármit cselekszünk.Teljesen mindegy. De. amikor arra serkentik a szervezetet.sajnos"(!) nem tudjuk megtenni. hogy mit eszünk. de más hatá­ sokkal együtt mindkét eset lehetséges! Az örömmel. hasznossá fog válni a szervezet számára! Általában véve ami jól esik . nem betegít meg. hogy az étrend . serkenti pangó részeinket! Pontosan olyan ez. Legyünk objektívek.nem gyógyít meg. de talán fontosabb: hogyan eszünk! 44 . aminek kö­ vetkeztében azok tiszta energiává alakulnak bennünk. az élet napos oldalának keresése. lehetőségeinket. hogy csak a számunkra kedves táplálékot vegyük magunkhoz: pl. mit eszik. a tiszta. úgy fog viszonyulni a test a fizikaihoz (és ez nagyon fontos mind a betegségek. Gondolok itt a pozitív gondolkodók esetében a negatív tapasztalatokra. amikor a természetes szelektálódáshoz szükség van a ragadozókra. Vagyis amikor tudatunk nyitott: úgy vezérli testünket. amerre menni kell. vagy a védőoltásokra. akárho­ gyan igyekszünk. csendes örömmel fogyasztott táplálék. tökéletesen táplál­ va az egészséget! Összegezve az imént kifejtett gondolatokat elmondhatom. ami stimulálja. mit fogyaszt. összeütközik bennünk a jó és a rossz étel. pozitív gondolkodás. álljon az bármiből. tapasztalatokkal. nem leszünk képesek elkerülni az összeütközést. a tudat által vezérelt szervezet úgyis megkülönbözteti és kiüríti a számára haszontalanokat. mint a védőoltás! Gondoljunk itt az állatvilágra. hogy önállóan megkülönböztesse a jót a rossztól! Most azonban térjünk vissza a hogyanság fogalomköréhez! A hogyanság alatt az ételhez való viszonyt értem! Hogyan viszonyul tudatunk az elfogyasztott szellemi és fizikai táplálékhoz? Ahogyan a szellemi táplálékhoz viszonyul a tudat. va­ gyis találkozni fogunk azokkal a gondolatokkal. Szellemi étrendünk tekintetében igyekezhetünk.

Hogyan tehetjük meg a legkönnyebben? Szívünkben. Lényünk egy része „pusztul". mely ott motoszkál bennünk. befoghatjuk ezt a szelet. hogy tudomást veszünk-e róla. amit befektethetünk az egészség eléré­ séhez!) 9) Elfogadás (Legtökéletesebben akkor tudom elfogadni az anyósomat. annál gyorsabban fejlő­ dik ki a kór. melyek a változás szelét hozzák. pl. vagy sem. hangsúlyozom: tudatosan. Minél jobban odafigyelünk a pozitív változásokra. hogy a fájdalomhoz másként viszonyulunk. Megtalálhatók bennünk azok az erők.8) Változás Szerepe igen meghatározó a betegség-gyógyulás folyamatában. míg ez az apró érzés mindent elsöprő elementáris erővé válik. szívünkkel érzékeljük ezeket. hogy a változásból kivegyük a számunkra hasznos tényezőket. egy apró vágy. Megelőzhetjük ezeket a nagyon a nagy fájdalmakat. A fizikai testünk is folyamatosan változik. annál gyorsabbá válik a gyógyulás folyamata. de ekkor a válto­ zás nagyon erős és sok fájdalommal jár. sejtjeink állandóan pusztulnak. Itt is lehetőségünk kínálkozik arra. hogy a kívánt cél felé repítsen. míg másik része ugyanekkor újjászületik. mint egy késztetés. Tudatosan. Természetesen jogunkban áll megvárni. az apró sikerekre. és közben új sej­ tek születnek.: a fájda­ lom jelentős erőket szabadít fel. és ez teljesen függet­ len attól. melyek elősegítik törekvéseinket. Életünk összes percében és pillanatában érnek bennünket olyan hatások. elmém minden figyelmével a lányára koncent­ rálok!) Szerepe a gyógyulásban és a betegségben igen jelentős szereppel bír! Miért? 45 . pontosan mi is ez? Könnyen érthető ez a folyamat mindkét irányban: Minél jobban érzékeljük a betegség jelenlétét. Olyan ez. amikor szí­ vem minden szeretetével. ugyanakkor nem ve­ szünk róluk tudomást. melyek megkönnyítik életünket az egés­ zséghez vezető úton. A változás az élet minden területén folyamatos. a változásokat nem! (Megjegyzem: az is nagy je­ lentőséggel bír.

Elfogadni minden külső. Történhet regenerálódás. akkor a beérkező anyagra. de ezek szorosan összefüggenek. illetve a gyógyulást is. nem nélkülözhetik egymást. de nem biztos.Elfogadni ezt: lehetséges a gyógyulás. Vagyis lehetségessé válik: nem fogadja be a léthez szükséges anyagokat. amikor tudatosan vagy tudattalanul segítséget ké­ rünk. a fizikai szinten pedig betegséghez vezet. segít. ezt felfogni. és ez csak annyit jelent. mondjuk a kórokozókat. Az elfogadás három lépése: . beteg. belső segítséget a gyógyuláshoz vezető úton. akkor nagyon valószínű. de szinte kivétel nélkül mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: hogyan működik a regenerálódás. mégpedig első lépésként (ha már beteg valaki). és befogadja. . hogy regenerálódási képességünk és ezzel az egészséget elérő ké­ pességünk a lehető legtökéletesebb legyen. hogy beteg! Nem többet és nem kevesebbet. ha pedig egy helyzetet nem ért. Miért? Mert a tudat nem képes elfogadni a beérkező ingereket és így képtelenné válik a feldolgozásra. továbbá a megértésre. hogy el tudjuk fo­ gadni az egészséget is. Továbbá bennünk van az a csodálatos öngyógyító képesség. az feltételezi azt. A tudatos elfogadásban van a kulcs. valószínűleg helytelenül fog rea­ gálni. . A tudós társa­ dalmat. Arra. hogy nem erőltet ránk semmit. a szervek újra képződése? Ez az öngyógyítási képesség az Isteni részünkben található és természetesen iste­ ni tulajdonságokkal is rendelkezik. két módunk van. mellyel valamilyen szinten minden teremtett élőlény rendelkezik.Mert a tudat szintjén jelentkező el nem fogadás depresszióhoz. A félreértések elkerülése érdekében tisztázom az alábbi kérdést: a beteg­ ség elfogadása még a véletlenül sem jelenti a következőt: beletörődni! Csupán ennyit tesz: most beteg vagyok! Nem többet és nem kevesebbet. helytelenül értelmez. Ez pedig azt jelenti. Ha el tudjuk fogadni a betegséget. hogy rosszul fog rá reagálni! Ha a test nem képes az elfogadásra. ami az élettől idegen. és ezt vegyük nagyon komolyan! 46 . legyen az tápanyag vagy valamilyen kórokozó. hogy kihasznál minden lehető­ séget.Elfogadni a betegséget.

A lényeget tekintve semmi eltérés nem tapasztalható. mondhatni. de legalábbis hasonlatos. Ekkor felfedezte az örömöt. ebbe az irányba halad min­ den teremtett dolog. énünket! 47 . több oldalról megközelítve kell gondolkodni! Figyelembe kell venni ezt is: ha van betegség. hogy a MI lényünk előbb-utóbb olyan tökéletes legyen. A robbanást. Használd a reményt. mi több. ami Lényünk ISTENI része! Sokan mondják: le kell győzni. van gyógyulás is. egy új Istenhez igyekszünk mindannyian! Eletünk során törekednünk kell arra. Ez. 10) A lélek ISTENI szikra. amit most nyújtunk neked. a bizo­ nyosságot és a hitedet. mely felé min­ dannyian igyekszünk. Az emberi életben növekszik. de már egy sokkal teljesebb felé. melyek benned ébrednek. Most lényünk azon részéről beszélek. lényünk azon része. Majd ezzel. az azt megelőző pillanatban átélte az elképzelhető legnagyobb fájdalmat. A fájdalom másik oldala a boldogság. tehát érzékelhetetlen. lényege tulajdonságában rejlik. Első lépés: felvetni a „talán"-1. Ez az erő tette lehetővé. értelmezhetetlen volt). a megosztást követő pillanatban megszületett a Szeretet (előtte nem nyilvánult meg. el kell tiporni „egónkat". Végül: fogadd el azt a segítséget. a határtalan boldogságot. igyekeznünk kell. tökéletes! A lelket a különböző vallások illetve irányzatok különbözőféleképpen értelmezik. mely rendelkezik az Ősi Tudással! Teljesen mindegy.Szabadabban. csupán másként nevezik. minek nevezzük. ahhoz. Nem mehetünk vissza az Ősi Istenhez. és csak ez számít! A lélek az Ősi fájdalomban születik. Ide. az immár a felszabadult erővel volt képes a világot megteremteni. Öröm felé igyekszik! Fájdalomban születtünk: amikor az Úr végtelen magányosságában megosztotta önmagát (ősrobbanás). továbbá azokat az erőket. hogy önma­ gát megtudta osztani. mely rendelkezik minden ősi tu­ dással.

mi értelme az egésznek? Az értelmetlen dolgok pedig nagyon rövid életűek! 48 . egyéb esetben a lélek (hatalmánál és erejénél fogva) helyre­ hozhatná azt. mint egy durcás kisgyermek. felnőtt emberek is ugyanezt tesszük. Ez valós fáj­ dalom. Mi értelme annak. és aztán visszarohanunk a biztonságosnak vélt helyre. nem csupán annak érezzük.. hogy csodákat tudunk tenni. hogy „Istenné" for­ málódjon! Figyeld meg jól az iménti mondatot! Az egónk döntéseink hatására változni. nem ismeri. kiűzünk magunk elé egy értelmes célt. hogy visszaszaladjon édesanyja szoknyájához. olyanná válik. Ha nincs bennünk szeretet. mi értelme. Visszarohanunk. de ez önmagában csak annyit ér. „okos". Mi. mely még nem tökéletes saját értékelésében. megtagadja az együttműködést! Tulajdonképpen erről a dacosságról beszélhetünk a betegségek kialaku­ lásakor is. amikor igyekszünk formálni. amit elrontottunk! Az ok. ez a fal pedig lehetetlenné teszi az erők szabad áramlását! A lelki fájdalmak is ugyanúgy léteznek. melyből bármikor (feltéve. amennyit szívünk szeretetétől vezérelve megcselekszünk. nem vállalja fel valódi érzéseit. hogy betegeket tudunk gyógyítani. fejlődni fog! Abban a pillanat­ ban. mi értelme. úgy viselkedik. Lelkünk az a részünk. ha nincs bennünk az öröm és a szeretet.. E részünk ugyan isteni tulajdonság­ gal rendelkezik. hogy világot tudunk teremteni és pusztítani. öröm. mely megakadályozza lelkünk fényének. mégis valamely furcsa oknál fogva lemondunk erről a tudásról. mint a testiek. hogy a lelki fájdalmat újra és újra átél­ jük.Én azt mondom: tanítani kell az egót (tudatosan). tehát már nem kel­ lene tapasztalnia! Illetve nem olyan formában. de közben tisztában vagyunk vele. ha van hozzá kedvünk) meríthetünk erőt életünk további részéhez. mint egy fal. gyógyító erejének meg­ nyilvánulását: a fájdalom! A fájdalom úgy viselkedik. ami a kis­ gyermeket is arra készteti. máshol kellene len­ nünk! Fájdalom lényünk azon részében jelentkezik. Lelkünk már tökéletesen ismeri e fogalmat. de mégis meg kell tennünk abból a belső indíttatásból. ahogyan mi emberek azt értelmezzük! Nem szükségszerű. Lelkünkben benne van a „minden-tudás".

Talán így lehetne definiálni: az energia Isten olyan megnyilvánulási for­ mája. a nagy tanuló! Gyakran keverednek a megfogalmazások. Mint ahogyan minden embernek más és más jelenti az igazi örömet. hogy valami egészen más jöjjön létre. amit felhasználhat a fejlődéséhez. minden egyes célhoz és gondolathoz más energia szükséges. hogy Istenünk megosztotta önmagát. ezért szükséges tisz­ tázni a részleteket. sokkal többnek kell majd lennie a fejlődésben lévő szellemnek! Valamikor régen. Mire megyünk (pusztán) a gondolat erejével. meghatározások és nem látjuk tisztán. Valami oka bizto­ san volt annak. mindegy hogyan nyilvánul meg. hogy erejét használhatjuk! Meg kell ismernünk ezeket az erőket. ami a lélek volt. a lényeg az. Mindegy minek nevezzük. eredendő tudására. Most legyen ennyi elég: állapota nem volt túl tökéletes! Tehát a szellemünknek is alapoznia kell régi. mint a benne lakozó lélek. melyet szabadon tudunk felhasználni céljaink elérésének érdeké­ ben. Egy új dolog szülessen. a feledésbe merült múltban megszületett lelkünk. Szellemünk lényünk azon része. de mindnek van egy közös vonása: mindegyik erőt ad.11) A szellem örök változó. mégpedig úgy. de annál. változnia kell. és szabad akaratot kapott! A szabad akarattal rendelkező részünk a szellem. Olyanná kíván válni. az örökkön formálódó. mely folyamatosan törekszik arra. de ennek az újnak a régire kell épül­ nie. úgy minden szervhez. ha be akarunk verni egy szöget a falba? De mire megyünk pusztán a fizikai erőre támaszkodva? Könnyen megjósolható az eredmény! 49 . hogy szabad akaratából csak azok legyenek. hogy azokat a legmegfelelőbb módon alkalmazhassuk. melyik részünk milyen célt szolgál. Szellemünk rendelkezésére áll egy igen komoly isme­ ret (a lelki ismeret). marad­ janak benne. hogy olyanná váljon. aki szabadságot. melyekből megszülethet az Új! 12) Az energia sok megnyilvánulási formával rendelkezhet.

mint az a közhiedelem sze­ rint szükséges! A hit csak akkor.13) Együttérzés A gyógyulásban betöltött szerepe abban áll. de számunkra ez teljesen ismeretlen. melyek a csikarást okozták. hogy természetes belső erőink nem élednek fel olyan mértékben. de ezzel az egészséghez még nem jutunk közelebb. ahogyan a két láb is együttműködik a cél elérése érdekében! A hit egy arra vonatkozó elképzelés.valóságnak. hogy komolyan vesszük a betegséget. Együttérzésünk alakítja ki azt az érzést. meg kell tapasztalnunk jelentősé­ günket és a betegséget. Az együttérzés nagyon távol áll a sajnálattól és a lekezeléstől! Az együttérzés egy nyugodt. Ereznünk kell saját fontosságunkat. addig nem számít kézzelfogható.elért . a hasmenésre: azzal. lehetséges hogy létezik. hogy bensőd visszanyerje a harmóniát! Miért fontos gyógyulásunkban az együttérzés? Mert ha nem érzünk (magunkkal) együtt. nem teljesedett be. legyőzted azokat. sőt valahol biztosan létezik. mellyel meg lehet teremteni az egészséget. elfogulatlan. amit kere­ sünk. idegen. békés. csak is abban az esetben segíti elő a gyógyulás folyamatát. megfoghatatlan képződmény! Amíg van hit. amíg hiszünk valamiben. legyen szó egészségről vagy megismerésről. Mégpedig a kettő­ nek ugyanúgy kell (együttműködni. vagy a legegyszerűbb cél elérésről! 14) Hit Hitünk tárgya. még semmit sem tettél azért. erre fel­ tétlenül szükségünk van! Nélküle soha meg nem lelhetjük azt. hogy sike50 . hogy látszólag legyőzzük. megtapasztalható . vagyis objektív képet mutat mindenről! Hogy úgy lássuk. úgy érzékeljük a dolgokat. ahogyan vannak. Harcolhatunk elvakultan a betegség ellen és lehetséges. Gondoljunk pl. ami még számunkra nem történt meg. nem fogjuk érezni a gyógyulás fontosságát és ekkor nyilvánvaló. de szem előtt tartjuk az egészség és a betegség „érdekeit" is. hogy megszabadulsz azoktól az anyagoktól. Ez az idea sem úgy kell a gyógyuláshoz. csupán vágyunk rá és hiszünk benne. amikor társul mellé a tudás is. melyek gon­ dot okoztak. hogy komolyan vegyük magunkat és problémáinkat.

de csak van! Rajtunk. tudjuk: van gyógyulás. a prob­ lémára. 51 . nem hiszi. Magja. mert átalakul valami egészen mássá. most nem tudom kézzel fogni! Most hiszed. következésképpen semmit sem ad (igaz semmit sem tagad meg). magasabbrendűvé. amikor hitünkkel foglalkozunk! Van benne jó és van benne rossz. mert reményt ad. ők tudnak. Tudod. a hit jó. amikor azt mondjuk: hiszünk ezt is jelenti: elmegyek minden konkrét. ami feleslegessé teszi a hitet. de megfelelő hozzáállással mindent meríthetünk belőle. vagy tudod? .rül! A lényege mindenképpen ez: most nincs itt. melyik arcát vesszük alapul! Javaslom. ami kinyitja előttünk az egészség teljességét. de rossz. A hit jó. mert re­ ményt ad a sötét kétségbeesésben! A hit rossz. az elért sikereket. Bennük még él az a természetes elfogadás. Hitünket felhasználhatjuk. van egészség! De csak van. hogy meggyógyul. azt az oldalát vedd alapul. a mi hozzáállásunkon múlik. Változtassunk ezen. amikor saját lábunk helyett a hitre támaszkodunk! Mindezeket vegyük figyelembe. nem gondolkodik rajta. orvosságot adnak nekik. Nekünk felnőtteknek. kielégítetlen vágyunkat. gyógyulásunkhoz miért van mégis szükség a hitre? Valahol nagyon mélyen eltemettük azt a természetes elfogadást. hogy olvasod ezt a könyvet. aminek „csak" a magja volt a hit. Ez természetszerűleg az adott témára. mert a gyertya fénye elaltatja a valódi fény. minden megtapasztalható mellett. amelyik fel­ szabadít! Nézzük meg a gyermeket: amikor orvoshoz viszik. de közben fává lett. Elfogadásból felnőttkorban már csak a rossz elfogadásának a természetessége maradt. de akkor már nem lehet többé hitnek ne­ vezni. felnőtt a hit és bizonyosság lett belőle. kiindulópontja volt a hit. Figyelmen kívül hagyom a jeleket. ébresszük fel a tudást. A hit jó. mégis az esetek jelentős többségében megtörténik a gyógyulás! Miért van ez így? A gyermekek nem hisznek.Elég egyértelmű a válasz. a világosság iránt érzett örök. a betegségre vonatkozik. gyertyát gyújt a sötétben. mert világosságot. amikor a legnagyobb bajban vagyunk.

hiszen csak ekkor nyílik lehetőség a másfajta nézőpont alapul vételére. Ha nem pihenünk. Talán nem lesz belőle probléma. Milyen nagy szó ez! Találjuk meg a lehetőséget és éljünk vele. de a lényeg: hite egész életét kitöltötte és már nem maradt ideje cselekedni! Csak várt és várta. hogy elfelejtett minden mást. Hitte: Isten segít.Tegyünk így mi is. hezi­ tálunk. Ami­ kor másra fordítjuk figyelmünket. ami feltételezi: később (talán) nem lesz belőle baj. nem létezett számára más. Igenis lesz! 52 . elengedni nyomasztóvá vált gondjainkat. és csak a tiszta lényeget fogjuk tapasztalni. A pihenést jellemzi. a tiszta gondolatokat. akár a gyógyuláshoz. a jó érzéseket. képzelődünk. hogy valóban kikapcsoljunk. Nézzük. Lehetőség. Cse­ lekedjünk! Ezt bizony gyakran elmulasztjuk! Gondolkodunk róla. Ekkor szakadunk ki érzelmeink erős kötelékéből. Megoldás. ami eddig befolyásolta tetteinket. ki hitében már odáig „fejlődött". gondolkodásunkat. azaz használjuk őket. csak a hite. Ez mind nagyon szép és jó. hogy szabadon választjuk. Vagyis amikor átadjuk magunkat a pihenés­ nek. az. melyekkel aztán élünk! Éljünk. meg­ szűnik nyomasztónak lenni. ami kizökkent a hétköz­ napok taposó malmából. a többi már csak rajtunk múlik. amikor megtaláljuk és használjuk azokat a lehetőségeket melyek általa kerülhetnek elénk az életben. akár a boldogság­ hoz. hogy a segítő kezet már el nem fogadhatta! A hit akkor nyer értelmet. sőt elengedhetet­ len. higgyünk. aminek hátat fordítottunk. de hite annyira kitöltötte. Emlékezz erre a lehetőségre a be­ tegségekkel kapcsolatban! 15) Pihenés Könnyen belátható és megérthető. és ezek alapján cselekedjünk. Fontos. A pihenés és a lustaság az érem két oldala. hogy helyette tegyenek. de a következő pillanatban vegyük észre a visszajelzéseket is. Ebben a helyzetben pedig könnyedén meglelhető a szükséges megoldás. mit is jelent a lustaság szó. hogy most egy olyan „munkát" végzünk. megszabadulunk eddigi előítéleteinktől. de inkább a fogalom: a lustaság egy olyan tevékenység. „Volt" nekem egy ismerősöm. he­ lyette éljenek. de közben továbbra is egyhelyben ülünk. szabadon dönthetünk arról. előbb vagy utóbb lustává válunk. mennyire fontos kiereszteni a fáradt gőzt.

hiszen nagymérvű agykárosodások esetén is más területek képesek átvenni feladatokat. érzékeli és átalakítja a kapott jeleket a fizikai test. Védelmét a csontos boltozat. A lehető legkisebb annak az esélye. és természetesen fordítva 53 . az idegingerületek lehetséges útja szinte csillagászati mértékkel mérhető. Mivel az imént említettek nem egy „nyelvet" beszélnek. melyeken nem kell sokat gondolkodni. illetve a szellem számára. hogy a lusta nem tesz semmit. mint egy rádió adó-vevő. ahol összefutnak a különböző pályák. nyúltagy a gerincvelővel együtt képezik a központi idegrendszert. A kéregállomány és az alatta fekvő. Tudatunk az agyhoz szellemi és fizi­ kai síkon egyaránt kapcsolódik. Dehogynem. valamint egy többrétegű burokrendszer biztosítja. kisagy. Az agyvelő hasonlóan működik. A tudat az agy sejtjein keresz­ tül adja át tájékoztatásait a testnek. tesz. Gondoljunk bele: igazából milyen ritkán fordul elő. A nagyagyhoz csatlakozó közti agy. E bonyolult domborzati térképre a tudomány már nagyjából felrajzolta azon központok területét melyekhez különböző tevékenysé­ geink köthetők.Itt nem beszélhetünk arról. hogy valami is változik életében. Ugyanakkor az is kiderült. amely mélyen az agykamrák falában lévő fonatokban termelődik. A nagyagy két féltekére oszlik s felszíni szürke állományát tekervények és barázdák szabdalják. hogy a szellemvilág hangjait halljuk. sokmilliárd idegsejt kapcso­ lata. csakhogy olyan dolgokat. pályákat tartalmazó velőállomány egy hihetetlenül összetett térháló láncolata. melyben az összeköttetések száma. Itt kerül feldolgozásra minden begyűjtött ismeret. fordítja az észleléseket a másiknak. hogy semmi sem rögzített egyértelműen. vagy érzékeljük. Lelki oldal: Agyunk idegközpont. AZ AGY Fizikai oldal: A központi idegrendszer a koponyaürben elhelyezkedő képződmény. Az agyburkok lemezei között az az agyfolyadék kering.

tudatos . Ilyenkor érdemes segítséget hívni. Önmagunkat vizsgálva nehéz feladat ezeket észlelni.: tompa fájdalom jellemezheti a területet. de volt (van) valamilyen „baja". amilyen a tudat. Tulajdonképpen egy (kétirányú) érzékelő. gondolatai. aminek eddig nem tulajdonítottunk jelentőséget. mely részünk szorul „fejlesztésre". szüksé­ ges egy különleges tudatállapot! Ugyanígy egy különleges . Röviden: a test olyanná válik. a hirtelen fellépő vagy folyamatosan jelentkező fájdalmas területekből könnyedén kikövetkeztethető az a lelki állapot. hogy ráébredjünk valójában. ami a tudat tulajdonságai. Minden felmerülő diszharmónia. E területek energiái leginkább a célok kitűzésében és ezek elérésében segítenek. kézzel fogható elváltozást. Csak ekkor tudjuk a dolgok valódi természetét megismerni! Érezhetjük az apró hiányosságokat. de nem feltétlenül önmagunkban. Itt elsősorban a tünetekről és azon diszharmóniákról beszélek. tapasztalásnál is elenged­ hetetlen a viszonyítás. Pl.állapotra van szükség. hogy a kapcsolat. A könnyebb megértéshez térképezzük fel az agy lelki jellemzőit. Ahhoz. Nincs mihez viszonyítani. amikor elzárkózik az örömet okozó helyzetei elől. diszharmóniákat. hiszen minden részhez. betegség a tudatból indul. A csakrák állapotából. vagy azokat megvalósítani.is igaz. átalakító szerv. mi zajlik az agyban. mi­ lyensége szerint. Homlok tájék: Jelentősége az akarattal. az akarat kinyilvánítással van kapcsolatban. Szoros összefüggésben van az akarat különböző megnyilvánulásaival. felfogjuk. amikor az ember tudata kissé beszűkül és nem képes önmaga elé célokat kítőzni. Ennek jelentősége akkor fog előtérbe kerülni. illetve meg nem nyilvánulásaival. ott ered gyökere. Márpedig az érzékelésnél. melyek még nem hoztak létre konkrét. területhez tartozik egy-egy jelentés. Tompaság és dekoncentráltság fogja jellemezni életét. hogy érzékelje egy „kívülálló" a bennünk lezajló folyamatokat. hogy érzé­ keljük. 54 . a valódi kapcsolat kialakuljon. amikor vizsgáljuk önmagunkat (másokat). hiszen önmagunkban (minden visszatükröződést nélkülözve) lehetetlen értelmezni tetteinket. érzései alapján átalakítja a fizikai létet. tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is.

mint hegymászóknak a kötél. amikor a beszűkült hozzáállás helyett a fokozott tevékenységet. érzelmet akar elérni. az agyban az ellenkező oldalon lesz. Tarkó: Azt és úgy érzi. és a betegség kialakulása. 55 .érzelmi . akarva-akaratlanul is figyelmen kívül hagyja. a csakra érzelmi (bal) oldala mutat beszűkü­ lést. Gyakran előfordul: görcsös igyekezetében. de ennek van egy másik vetülete is: nem vállalja fel az eset­ leges kritikákat. Homlok (jobb oldal): Ezen az oldalon az érzések jelentkeznek. erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat. Ennek következtében rájuk erőlteti akaratát.célok tisztázatlanok. Tehát ami a csakrában jobb oldalon jelentkezik. Szükséges ez a kapaszkodó.bizonytalan . az „benn" a testben már a jobb oldalon fog feltűnni. De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konf­ liktus támadt az érzésvilágában. stabilabbá teszi a cél felé haladást a nehézségek között. sokkal könnyebbé. Minden más megegyezik a jobboldal jellemzőivel.viszonyra vonatko­ zik.A célok kitűzésének és az elérésükhöz szükséges energia befektetésének jelentősége a kapaszkodóban van. a fokozott akaratot helyezi elő­ térbe. bizonytalanok. Homlok (baloldal): Fizikai dolgokra. úgy az is éppen fordítva tükrözi vissza a kívül megjelenő sajátossá­ gokat. Mindkét esetben előfordul a csakra deformálódása a lelki egyensúly megbomlása. valaki megpróbálja irányítása alá vonni gondolko­ dásmódját. valamit pedig szeretne elkerülni. az azokhoz való . hogy másoknak is vannak érdekeik. akkor az önmaga elé kitűzött . Tehát. A beteg valamilyen érzést. Pl. az álmodozást. amikor itt érzékelünk diszharmóniát. Az agynál illetve a fejnél figyelembe kell venni egy „furcsa" tulajdon­ ságot: miként a szemben illetve a fényképezőgépben fordított kép jelenik meg. Előfordulhat az ellenkezője is. hogy elérje kitűzött céljait.

Tarkó (baloldal): A ráhatás. Tarkó (jobb oldal): Az érzésekre. mely mellett megtalálható a biztos támasz tudata jelentős belső erőt képvisel. a segítség el nem fogadása takar egy bizonyos fajta hitetlenséget. a konfliktus fizikai eredetű.nem okozna különösebb problémát. feldolgozatlan.Nem néz szembe. félreértett dolgaiból ered.mások gondolata.mégis .önmagában . de . tünetet. de ezt most nem tartom idetartozónak. sem elfogadni nem képes a segítő kezet. vagy éppen ellenkezőleg: félreértelmezett. amikor sem kérni. Az anyagi világ megoldatlan. nem mer „konfrontálódni". viszonyulási sémát választja. nem fordul hátra. Hiszen nem képes elhinni: létezik számára segítség. A bezárkózásból fakadó segítségkérés elmulasztása. Fejtető: Az elszakadás. de „tudatosan" másik megoldási. az önállóság megtapasztalásából fakadó bizalom és odafordulás diszharmóniájára lehet következtetni az itt jelentkező műkö­ dési zavarokból. Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal. hogy megvizsgálja eddigi életét. nem mondja el . de tisztában van a valósággal! Ott bujkál benne a valóság érzése. Lehetne az ide vezető utat sokkal bővebben is értelmezni. fizikai léttel. akarata hatá­ rozottan érezteti hatását életében. anyagi segítségekhez való viszonya van olyan szakaszban. melyek gyakran a múltjában keresendők. a meg nem értés! Ez még .még saját magának sem! Fejtető (Baloldal): A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett. megtapasztalt fájdalmat. de elfogadja stb. 56 . de a kettősség tovább­ ra is fennáll! Szeretné. de nem teszi. érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás. Itt a konkrét kézzel fogható. El­ temetve ugyan. Felmerülő anyagi és érzelmi problémáit nem adja ki. szeretné elkerülni. az igaz érzés. Az önállóságban. Vagyis a konkrét. jellemezhető.

fájdalmában sebeit nyalogatja. anyagi dolgok meg nem értését képviseli. valóban úgy vannak-e dolgai. vagy gon­ dolat tölti ki életét. melyek gyötrik. könyvem részletesen tárgyalja) húzzuk ki a felgyülemlett feszültséget 57 . hogy figyelmesen kérdez­ zünk. mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem képes bejutni tudatába. a gyógyulás útja: Nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. hogy kizökkenjen az eddigi (rossz) hoz­ záállásából! Rossznak kell lennie ennek. sem kedve. és nem kap segítséget. csak egyetlen dolog. akadályai azok. Szeretném hangsúlyozni: neki ez a hozzáállás igen kényelmetlen! Halánték: A Baloldal a földi. Annyira gondolkozik rajta. nyomasztják.és meg nem nyilvánulásaira. Gondjai. hogy semmi másra nem marad ereje. illetve a beteg (önmagának) tegyen fel kérdéseket. Azonban szorosan idetartozik még: erősen gondolkodik a probléma lehetséges megoldásán. rányomják bé­ lyegüket minden érzelmi meg. mert más esetben ez nem okoz­ na lelki-testi diszharmóniát! Szellemi gyógyítása: Az „Élet Koronájából" (A Spirituális Útmutató Szellemi Vándoroknak c. A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értetlenségét jelzi. Érzelmileg erősen befolyásolt.Fejtető (jobb oldal): Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér. A továbbiak jelentése megegyezik az előzőekkel. mégpedig az alábbi témakörökben: Hogyan áll a segítség elfogadásához? Elfogadja-e a felé nyújtott segítő kezet? Ad-e segítséget (önzetlenül)? Az iménti kérdések célja a következő: kétség ébredjen benne. Érzéseiben. mint eddig értelmezte? Lehet-e más megoldás is? A legfontosabb része ezeknek. lelki konfliktusaiban (melyek jelentős hatást gyakorolnak rá). és ez annyira leköti erőit. Gyógyítása.

harmóniát teremtő erőkkel. (A régi orvosok különös elképzelése az volt. Valamint itt épül fel. ezek termelik a növekedési -. ez a vélemény még a XVIII. mint szenvedély vagy szokás. míg szúró érzést tapasztalunk a kezünkkel.és a simító mozgást mindaddig folytassuk. hogy ez a mirigy az agy­ ban működő szellemeket mintegy „leszűri". hogy tüszszentéskor az „egészségére!" felkiáltással kívánunk jót a másiknak. kisebb cseresznye vagy babszem nagyságú belső elválasztású mirigy. a pajzsmirigyserkentő. A lejátszódó folyamat: Tulajdonképpen nem veszünk ki semmit a betegből.és a mellékve­ sekéreg-serkentő hormon. Majd szívünkre koncentrálva töltsük fel azon szellemi erőkkel. továbbá az is. Majd a megtisztított helyre a biztonságosabb gyógyulás érdekében. Itt keletkezik továbbá a sárgatest serkentő hormon. Más néven agyfüggelék. ami megakadályozta a Fény szabad áramlá­ sát. AGYALAPI MIRIGY Fizikai jellemzők: Irányító szerepet tölt be. hogy gyorsabban emlékezzen a szervezet. Ugyanakkor a petesejt vagy a spermium fejlő­ dését is szabályozza. században is elterjedt volt. E helyen keletkezik a festékanyagokat tartalmazó sejteket. Erre vezethető viszsza a tubákolás. vezérli a szervezet hormonháztarását. az ösztrogénnek a kiválasztását segíti elő. Mun­ káját a Toboz-miriggyel együtt teljesíti. szoros összhangban. Hogy az orrfolyás az agyat tisztítja. de a simító moz­ gással feloldjuk azt a falat. majd így a rossz gondolatok orrváladék alakjában távoznak el. amely a női nemi hormonnak. feltöltjük a nyugalmat. amely a női és hím nemi hormonokat szabadítja fel.) Az agyfüggelék elülső lebenyében sajátos mirigysejtek foglalnak he­ lyet. amely az agyalapon a töröknyereg elnevezésű csontmélyedésben foglal helyet. melyekre szüksége van. a 58 . innen adagolódik az emlő fejlődését és a tejelválasztást serkentő hormon.

59 . A hormonok szintjének szabályozása a negatív visszacsatolás elvén működik. hanem a hypothalamuszban képződnek. pajzsmirigy. Ennek lényege a következő: amikor egy adott hormon szintje emelkedik. Ez a finom hullámzás tehát élettani jellegű. Tárolóhelye azon hormonoknak. melyek nem itt. Ha nem kapnak táplálékot. vagyis a tűzzel van szoros összefüggésben. Mikor ez utóbbi a normális alá süllyed. me­ lyek képessé teszik az adott szervek ellátását. amelyikkel összefüggésbe hozható a kialakult működési zavar. meg nem tapasztalása. tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete.pigmentsejteket serkentő hormon is. melyek mellé társulnak. Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem élése. Az agyfüggelék hátsó lebenye idegszövet jellegű. s az itt keletke­ ző vegyületeket agysejtekre gyakorolt hatásuk miatt nyugodtan nevez­ hetjük örömmolekuláknak. Ha fejünkben. Hihetetlenül bonyolult vezérlő működése az agyalapi mirigyet a többi belső elválasztása mirigy működésének karmesterévé teszi. hogyan várhatjuk el tőlük az optimális működést. mire az ellentétes irányú parancsot ad. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni: nem egyedül itt jelentke­ zik probléma! Így a megkeresendő viselkedési. továbbá a vérnyomást emelő és a vesében a vízkiürítést sza­ bályozó vegyületeket. mellékvese) nem kapnak táplálékot. Ennek tudomásulvételekor az agyalapi-mirigy újfent megnöveli a serkentőhormon mennyiségét. cselekvési módnál szá­ mításba kell venni azokat is. és egy életen keresztül tart. nem érezzük át elért sikereinket. ezek a szervek (pl. ez az esemény egy visszajelzés formájában feljut az agyalapi-mirigybe. Lelki jellemzők: (lásd még a kapcsolódó szerveknél) Az iménti alapján kiderült: a hormonokkal. egy ismételt. Ezáltal magának a célhormonnak szintje is csökkenni fog. vagyis a serkentőhormon szintjét le­ csökkenti. Végezetül az elülső lebeny felelős az ópiumszármazékokkal rokon endorfinok szintéziséért. Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal. Ezenkívül ez a terület szabadítja fel a terhes méh összehúzódásért felelős oxytocint. de ellentétes jellegű üzenet jut fel.

Ha baktérium idézi elő. hagyja abba a hiábavaló erőlködést és a túlzott alkalmazkodási vágyat! Ez így szép és egyszerű feladat! De megvalósítani lehetetlen! A gyulladás akkor fog csökkenni és megszűnni. de ettől függetlenül kifejti hatását. Ezt a kitörési vágyat tük­ rözi a gyulladás. Az emberi tudatot. elkezd lázadni. Amennyiben ezt a részt átfordítjuk a tágabban vett emberi környezetre. az sür­ gősen ellátandó. az intenzív betegellátás teljes fegyvertárát igénybe kell venni. valamint az ezek viszo­ nyából egyenesen következő identitást. szeret­ ne kitörni szorult. fejfájással.) Az ellentét sajátossága. energiákat.AGYHÁRTYAGYULLADÁS Fizikai jellemzők: Az egész központi idegrendszert egy sajátos. segítő anyagokat. tehát nem kerül be a „köztudatba". míg az agyhártya a szűken vett családot. akkor megrendül a látszólago­ san megszerzett biztonságérzet. Mindebből következik. akkor az agy az egyént (tudatot). Lelki jellemzői: Az agyat védő hártya. és keringés-összeomlás. óvja a világ „káros" tényezőitől. (Ebből tud a későbbiekben kialakulni a betegség. sokk. Jellemzője a hirtelen kezdet. Ezt gyorsan követi a vérnyomászuhanás. védi ezt a bonyolult idegközpontot. védi. s a közöttük lévő résrendszerben vér. Ez a mechanizmus rendelkezik mind­ két tulajdonsággal. s végül is gennyvérüségről beszélhetünk. illetve az egyént bonyolult én-védő mechanizmu­ sok óvják a nem kívánt hatásoktól. Az ént a családja veszi körül. hogy nem feltétlenül kerül felszínre a konfliktus. Amikor ebben a kör­ nyezetben valami ellentét formálódik ki. minden külső behatás ellen. hogy a gyógykezelés egy igen összetett és nehéz feladat. Ha az idegrendszer e területét fertőzés éri. és van gátló rész is. illetve agy víz áramlik folyamatosan. A beteg rosszul érzi magát a kialakult helyzetben. életet fenyegető állapotot jelent. hidegrázással. szűk környezetet mutatja. lelki erőket máshová irányítja át! 60 . betör az egész vérkeringésbe is. Azaz. van jó. A gyógyulás útja: Első nekifutásra azt is mondhatnánk: fejezze be a lázadozást. nyomasztó konfliktusaiból. háromrétegű burokrend­ szer fogja körül. amikor az égést tápláló.

a lényeg: ragaszkodik problémáihoz. hiszen félelmek. automatikusan kivonulunk a beteg területrő1 de ami a lényegesebb: egy konkrét j ó i behatárolható cél felé vesszük irányunkat! Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? A gyulladásnál. de lemondott róluk. Érfal-elfajulás (meszesedés) fog kialakulni annak következményeként. Annyira lemond. Tehát itt olyan élethelyzeteket kell megtalálni. A pépszerű anyag immár élettelennek mondható. fájdalmas út követ­ keztében lemond. Le­ het ez egy „apró" dolog. Ezt az utat választotta a további konfliktusok elkerülésére. és nem élte meg azo­ kat! AGYLÁGYULÁS Fizikai jellemzők: Ha az agyban vérkeringési. foszló állománnyal kitöltött üregek jönnek létre. mert nem enged szabad utat a kicsi. majd ez a rész sejtoldó enzi­ mek hatására ellágyul. az érintett területen az agyállomány körülirtan elhal. hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gondolkodásmódját illetően.lelki elégedetlenség. nem is létezik ez a képessége. 61 . ahol árnyékos. védett. ami a hordalékot mindig egy adott helyre rakja le. ahol csökken az áramlás. Természetesen olyan helyre. könnyen elengedhető indulatoknak. Igyekszik önmaga elöl is. kikerülte.Amikor átirányítjuk erőinket. aggodalmaskodások gyötrik. de értékeiről a hosszú. amik eddig is jelen voltak. mert már túl nagy benne a nyomás. s ezzel ellátási zavar keletkezik. lágy. hogy úgy hiszi. Igyekszik elkerülni az összeütközést. elrejtett terület található. a külvilág szeme elöl is elrejteni problémáit. lázadásnál mindig fellép egy bizonyos fokú . Lehet félelem és aggódás. és hasonlatosan viselkedik a folyóhoz. az ügy szempontjából lényeg­ telen mitől fél. Beszűkülnek az erek. ám roppant fontossággal és jelentőséggel bír a beteg számára. Lelki jellemzők: Értékes emberről van szó. Túl nagy a nyomás. Borsónyitói akár ökölnyi kiterjedésig változó.

akinek semmi sem sikerül. Ugyanakkor jelen van egy másik fajta bizonyosság is . nem terjed tovább. de a kockázat továbbra is fennállhat. tehát az fölöslegessé válik.hiszen az agyi katasztrófa környékén megteremtődnek azok a feltételek. (lásd még: agyvérzés) Körülírt. Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan megbomlik: eddigi képes­ ségei a feledés homályába vesznek.és teljes feladatokat átvállalni. mert már annyira megszokta szerencsétlenségét. élettelenné (halottá) vált dolgok pedig természetüknél fogva fokozatosan szétesnek. mert halmozódni szoktak a bajok. haszontalan dolgok a teremtett világban nem léteznek. Szerencsétlen. arra nincs szüksége. Igen erőssé válik benne a hit. A gyógyulás útja: Tornáztatás! 62 . tudja: igenis szerencsés! Akkor hol van a probléma? A konfliktus abban áll. amivel évek óta küszködik (lásd még agy). melyek előidézik az elhalást. Agyvérzés következtében is létrejöhet lágyulás . bomlásnak indulnak. hallás járás. hogy „ne kelljen" másként viszonyul­ ni. rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés. (A baj nem jár egyedül!) Amit nem használ . Márpedig ez a veszély igen jelentős.amennyiben a beteg túléli .az ember. Felállítja.vagy egészen másra használ . Az értelmetlen. amelyik alátámasztja jobbik oldalát. Tehát önszántából nem növekszik. jól behatárolható az a probléma. bizonyosság: ő szerencsétlen ember. Igyekszik pótolni az használhatatlan részeket. nem meri felvállalni lényének. Az agyunk (szervezetünk) is úgy működik. ezeket az akadályozó tényező­ ket saját maga állítja fel. mint az Élet: minden esetben utat tör(ne) magának! Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítani számára.másként nem okozna szenvedést a szerencsétlensége -. hogy továbbra is tökéletesen tudjon működni. képes rész. mint rög. elveszít bizonyos képességeket: lá­ tás.idővel .Vérrög. vagy ha mégis. stb.képes kiváltani. hogy nem ismeri. amennyiben ez az értékcsökkenés ki­ terjed életének más területeire is. rövid időn belül megszűnnek! A szükségtelenné. életének azon részét. Fontosnak tartom elmondani: az elhalt részeket az agy . Megjegyzem.

Lelki jellemzők: Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló működési rendel­ lenesség. heves félelem). amely jelentkez­ het csak éjszaka. mert őbenne már kialakult egy konkrét elképzelés). A vizelést kísérheti parancsoló vizelési inger. ki nem mondott dolgokra és érzelmileg nagyon erősen kötődnek szüleikhez (ez így ter­ mészetes). Érthető módon érzékenyen.félelmeket jelez.kérdéseket.fel nem térképezett. ha időt ha­ vunk a körülötte lévő területek többé-kevésbé helyettesíteni tudják a kiesett részeket. Ezáltal megbomlik lelki egyen­ súlya.vagy számára annak tűnő . Lásd még gyermekbetegségek! Az anyaméh közelsége és a gyermek fogékonysága következtében azo­ kat a kimondatlan szavakat. ami igen gyakran megbúvó . ha nem. nevetés. melyek így. ez jelen esetben lé­ nyegtelen. boldogító dolgokkal való foglalatoskodással erősíteni. utóbbit 3 éves koron túl tekintjük kórosnak. melyekről a gyermek előtt szó sem esett . így igyekeznek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre). azt hiszi. Mint tudjuk. s ez bekövetkezhet sajátos körülmé­ nyek között is (pl. Érzi a szülők között feszülő ellentmondásos .ép . be nem vallott . Előbbit általában 6. ami körülötte és persze benne zajlik.Lehetséges a tornáztatás. A „labilitásnak" köszönhetően félreérti a családi légkört. amikor a beteg nem tudja tartani vizeletét. túlreagálva válaszol minden diszharmóniára. Ha éjjeli bevizelés for­ májában nyilvánul meg. Oka: Ebben a korban még nagyon fogékonyak a szellemi. Tehát nekünk ezt kell elérni! ÁGYBAVIZELÉS Fizikai jellemzők: A vizelés akaratlagos szabályozásának hiánya. problémákat is érzi.amelyeket a szülők elhallgattak. támogatni lehet. tudat alatt megtapasztalja 63 . De a meglévő .részeket a megfelelő. habár az elhalt részeket mozgatni lehetetlen. indirekt módon nyilvánulnak meg. nem szeretik! (Ha szeretik. vagy nappal is. akkor a gyerekkori neurózis vezető tüne­ tének kell tekinteni. fel nem fe­ dezett.

Rákérdezésre nagy valószínű­ séggel ezt nem tudják megválaszolni. bajt érzékel. Különösen igaz ez. Mivel nem kerül felszínre. ha élete során volt egy olyan krízishelyzet. bizonyosságot tovább fokozza. Miért pont a mélyalvás állapotában következik be a nem kívánt ered­ mény? A mélyalvás a pihenés azon szakaszában következik be. de annak feltétele. Gyógymód: Csak a szülők tudják hatékonyan megszüntetni ezt az akadályt. A gyermekekben bennmaradó feszültség megakadályozza. Az idegőrlő feszültségeket az „elmondással" sokkal könnyebben lehet megoldani a veszekedéseket mellőzve. tudást. amit képtelen volt feldolgozni. elhallgatják. Az ágybavizeléssel magukra és a problémájukra „kívánják" felhívni figyelmet. Ennek következtében erre a nem tudatos élményre fog ala­ pozni. de a gyermek így érzi! Van más módja is a szabadulásnak. Gyakran a szülők közötti feszültségeket reagálja így le. Az eddig uralkodó feszültség távozik.a veszekedések felkavaró érzelmeit. Magyarul: úgy érzi. de ami ennél lényegesen fontosabb: így viszonyul szüleihez. és ezzel az ernyedtséggel van szoros összefüggésben az akaratlan vizelet­ ürítés. minden teremtett léleknél megfigyelhető: igyekszik szabadulni a kötelékektől. Nem feltétle­ nül ölt ez határozott formát. miután tisztázták érzéseiket gyerekük iránt. mely belül mun­ kálkodik. és mindent ezek szerint ítél meg. kívánságai vannak a gyermek képességeit illetően! Ezt az érzést. a feszültségektől. Természetes reakció. A gyermek feszültséget. 64 . amikor (burkolt vagy nyílt) konfliktus feszül közöttük. már­ pedig itt erről szó sincs! A felszín alatt megbúvó konfliktusokra a gyermek akkor lesz fokozottan érzékeny. az alváskor. a nem éber. hogy fel­ fogják életük pozitív megtapasztalásait. amikor ella­ zult fázisba kerül az ember. így könnyen azt a következtetést vonják le (akaratlanul) nem szeretik őket. hogy nem beszélnek róla. Igyekszik meg­ szabadulni az iránta támasztott követelmények súlya alól. ellazult állapotban fejt ki jelentősebb. hogy tudatosodjon a probléma. amikor az apá­ nak túlzott vágyai. Válasszák külön a munkahelyi és a családi problémákat. érzékelhető hatását (ágyba vizelés). nem szeretik szülei és ez az érzés akkor fokozódik leginkább.

amit a beteg jelentős erőfeszítések árán megvalósít. örömteli cél elvesztésétől való félelem. kettős látás. figyelmen kívül hagyva minden tényezőt. Lelki jellemzők: A görcs tulajdonképpen egy tömb. bele értve a visszavisszatérő hisztériás kitöréseket is. Bármely agyi verőér időleges összeszűkülése értelemszerűen a mögöttes. a nyugodt tettvágyat. Ennek a ragaszkodásnak a gyöke­ rei rendkívül sokrétűek lehetnek. (Erre gondoljanak: szívem minden szeretetét kiárasztom. tétovázások következtében elmulaszt megtenni. Egy olyan akarással. hogy semmi mással nem tud foglalkozni. ám az agy erei kevéssé képesek aktív összehúzódásra. sugározzák ki rá.Majd este. A lényeg ebben rejlik: elfelejtette. amikor a kicsi már elaludt (elalvás után 5-10 perccel) üljenek az ágya mellé. amit szintén nagy gondolkodások. amit irántad érzek). az agya úgy viselke­ dik. vagy akár egy szép. hiszen annyi mindenhez vagyunk képe­ sek görcsösen ragaszkodni! A ragaszkodás tárgyáról azt azonban tudni kell. melyet iránta éreznek. Néhány héten belül meg fog szűnni minden tünet. gondolkodásából. zsibbadás és gyengeség a ro­ ham formájában fellépő átmeneti vérellátási zavar jellemzői. csak ez lebeg a szeme előtt. Fizikai jellemzők: Az emberi agyon percenként 8 dl vér áramlik át. A görcsös akarásából. s a szeretetet. hogy fájdalmas! Fájdalmat ébreszt bennünk: a nyomasztó emlék. akadály.s szerencsére múló . és felcserélte egy görcsös akarással. Mi is rejlik lelki hátterében? A betegségnek két oka van. ragaszkodásból egyenesen kö­ vetkezik. mint egy felakadt lemez: csak ugyan azt szajkózza! 65 AGYÉRGÖRCS . amikor tűzön-vízen keresztül. Viszont embóliák.és beszédzavar. aggódás. Az „agyérgörcs" népszerű kife­ jezés. jelezve. hogy a milli­ árdnyi idegsejt energiaszükséglete igen magas. tudd min­ dazt. mely a keringési zavar okozta görcsös fájdalomra utalhat. élete során valahol elhagyta a lazasá­ got. Egyik. járás.tüneteket. Szé­ dülés-. ér­ szűkületek előidézhetnek ijesztő . általa ellátott terület oxigénhiányos állapotát fogja előidézni. a másik.

s így nem húzódhatnak össze aktív módon. de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik. az élettér beszűkítésébe 66 .a közhittel ellentétben . Élete behatárolttá vált. helyes cselekvéssel! Akkor. Itt is ezt kell tenni! AGYÉR-SZŰKÜLET Fizikai jellemzők: Az agyi keringés intelligens szépségét fentebb (agyvérzés) már leírtuk.az agyállományon belül futó ereknek nincsen beidegződésük. szorongásból születnek (lásd ott). S bár az érpályák bántalmát gyakran jelzi görcsös fejfájás ez nem „érgörcs"'. mert „valamilyen'' okból bebizonyította: másként nem élhet. Egy olyan nagy energiaigényű területen. amikor tudatoso­ dik. ennek fokozottan nagy (és rossz) jelentősége van. A verőerek falában zajló kóros folyamatok beszűkítik azok belvilágát. Egyrészt elfogadja ezt a tényt.Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki. súlyos áramlási za­ varokhoz fog vezetni. mi lesz azután. a világ nagyon szűk határok közé be. Gyógyulás: A görcsök természetéhez szorosan hozzá tartozik a másik oldal is: nagyon is tisztában van a helyes úttal. A bezártság. hanem a megromlott vérellátás követ­ kezménye. Az életkor előrehaladtával az érrendszer a „civilizált" embernél különös előszeretettel károsodik. mi okozza a problémát. Lelki jellemzők: Lényegében megegyeznek az egyéb területen bekövetkező szűküle­ tekkel (lásd ott)! A szűkületek minden esetben valamilyen félelemből. anyagcse­ rezavar alakul ki. A szűkület mögötti területen ugyanis oxigénhiány. hogy . s bárhol történjen is ez az elfajulás. a szorongatottság érzése következtében az egyén úgy véli. A rugal­ masságba fektethető erejét a távolságtartásba. mintegy parancsra. Tönkremenetelének legelterjedtebb formája az érelmeszesedés. Tudnunk kell. másrészt viszont harcol ellene. szeretné megoldani gondjait. mint az agy. amikor tisztázódik a görcs valódi kiváltó oka. már könnyű másik utat választani. fél.

lázongást fejt. a se­ besen romló tudatállapot tompulatba. gondolatot vagy élethelyzetet nem tud helyesen értel­ mezni és okulni belőle. pl. vérszegé­ nyek vagy panganak a fizikai síkon. alkohol szénmonoxid is kiválthatják. Tudatosan úgy viselkedik. amikor a tudatának egy része is beszűkül. bénulások és görcsök lépnek fel. kreativitását. fejez ki (lásd még gyulladás). Valamilyen célt.fekteti. Kimenete mindig igen kétséges. Azt az örömet. a szabad gondolkodás örömét. melyeknek a tudatban is beszűkül­ tek. Lelki háttere: A gyulladások az emberi szervezetben abban az esetben alakulnak ki. Kezelésében lényeges a koponyaűri nyomás csökkentése és a görcsro­ hamok kikapcsolása. leginkább vírusok vagy baktériumok az előidézői. A gyógyulás feltétele: elérni. a gondolkodás­ módban találjuk meg. hányások és igen rossz közérzet mellett a tarkó kötötté válik. de méreganyagok. AGYVELŐGYULLADÁS 67 . Azok a területek hidegek. Vagyis kezdi tudni: ez a védekezési.és probléma-feldolgozó képességét. ami felszabadítja! Fizikai jellemzők: Fertőzések következménye ez a kórkép is. kómába torkollik. összeütközés szük­ ségszerűsége ellen. A meghatározó okot. Ez a behatároltság be fogja árnyékolni a gondolkodás. amiből kialakult. „Harcát" azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázad (törekszik legyőzni). hogy beszűkítse gondolkodá­ sát. Lázad a kialakult élethelyzet. megtapasztalni a gondolkodás. Viharos kezdet és gyors lefolyás jellemzi e betegséget is. Láz. Az ellentétekből ered a gyulladás. Az új dolgok keresését felváltja az alkalmazkodás. mikor az valamilyen dologgal szemben ellenállást. a másikon pedig beletörődik. törvényszerű. Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor a legnagyobb az esély. visszahúzódási mód helyes.

ütésszerü erővel lesújtó agyi kórképet az igen gyors és látványos kezdet jellemzi. E bőséggel megáldott és biztonsággal megtervezett rendszer egyik katasztrofális történése az agyvérzés. és egyre nyomasztóbbá válva gyengítik az agyi erek ellenálló képességét. Az agyvérzés kezelése összetett. A beteg (vagy egészséges) erek valamilyen ok folytán megrepednek. intenzív ellátást igényel. ha az érintett személy az alábbi lelki tulajdonságokkal rendelkezik: . hogy a négy ellátó ér bármelyikének elzáródá­ sa után a többi még mindig képes az agy minden területének kielégítő vérellátást biztosítani. Természetesen a betegnek is részt kell vennie a gyógyulásban. Az egyik perc­ ben még éber. orientált. mozgékony ember a következő pillanatban már akár bénultan fekvő.legtöbbször hibás döntéseket hoz . Az „ISTENI" ujjal arra a területre sugározz erőt és energiát. Ennek olyan sajátos elágazódás-rendszere van. és a védekező mechanizmusok könnyebben kijavít­ ják ezt a gyengeséget.belefárad a próbálkozásba. Lelki jellemzők: Abban az esetben alakulhat ki.kettő elől. s a kitörő vér roncsolja az agyállományt. Az emberi agyon percenként több mint 3/4 liter vér áramlik át. s az agy­ alap közepén ezek egy artériás gyűrűt alkotnak. zavart tudatállapotú beteggé válik. Gyógyítása: Legjobb ezt a betegséget is megelőzni. Keringése és légzése percek alatt összeomolhat. hogy tökéletesen megoldja élethelyzeteit. hogy gondolkodásmódját helyes mederbe terelje. A meg nem oldott feszültségek folyamatosan halmozódnak az agyban és tudatban. Igen nagy és speciális anyagcsere-igényei vannak. s ennek megfelelően különleges érrendszer látja el. ahol kialakult a vérzés. Ez majd meg­ erősíti a sérült részt.AGYVÉRZÉS Fizikai jellemzői: Agyunk idegszövet. E heveny. Tisztítani és erősíteni kell az élet koronáját. 68 . A meggyengülés eredménye lesz azután a kialakuló beteg­ ség. kettő hátul -. őrlődik problémáin . A nyakban négy hatalmas verőértörzs emelkedik fel .rengeteget gondolkodik. törekednie kell.

annyira átéli. fáradékonyság. depresszió. Kivé­ telesen megengedve magunknak. ahol a későbbi védekezés. A vírus az általa megfertőzött sejt genetikai állomá­ nya felett már régen átvette az irányítást. hasznos ismeretekre és igye­ kezzen leszűrni mindazt. költőien azt kell mondanunk: e parányi támadó ördögi intelligenciával rendelkezik. A nyirokrendszerben megfertőzi a fehérvérsejteket. köhögés. amikor az első bizonytalan tünetek fellépnek. lehet nagyon erős. vagyis az emberi immunhiányt előidéző vírus. Orrfolyás. majd ezekben szaporodik. hogy lassan elhiszi. Okozója a HIV. Fizikai jellemzői: A betűszó „szerzett immunhiányos tünetcsoportot" jelent. de ez csak a látszat! Ezt a szerepet játssza. ha egy pozitív erőket sugárzó kispárnára fekteted. Sokéves lappangási idő következik ezután. Az újra és újra támadó fertőzések végül halálhoz vezetnek. lelentös segítséget nyújthat. hogy azon pihenjen (lásd még a könyv végén). Lelki oldal: (lásd még immun-. amelyeket egy sértetlen immun­ rendszer könnyedén leküzdene. A beteg lehet nagyon biztos a dolgában. S amint az immunrendszer tovább gyengül. úgy válik a beteg fogé­ konnyá olyan visszatérő betegségekre. amire szüksége van. nyirokrendszer és az érintett szervek) Albert kiválóan megfogalmazta a bizonytalanságot. Annyira belemerül. A beteg súlyos személyiség­ változáson megy át: koncentráló képessége lecsökken. Később a nyak. Éppen erről a bizonytalanságról szól a betegség. majd fogyás és éjjeli izzadások lépnek fel. he­ veny zavartság lép fel szakaszosan. lehet rop­ pant határozott. A „téveszme" kiteljesedésekor elveszíti természe69 AIDS . időszakos vagy állandósult láz kísértetében. pontosan ott kezd rombolni. szájpenész jelenhet meg. gyakran még önmaga előtt is. Gyengeség.T idatosan figyeljen a dolgokban rejlő jó. valóságnak gondolja. hogy egy pillatatra elszakadjunk a tu­ domány szigorú nyelvezetétől. hónalj és lágyék te­ rületén előtűnnek a duzzadt nyirokcsomók. a válasz kulcsa rejlik. mialatt az immunrendszer alattomban gyengül.

hogy szerepet játszik.illetve a lélek . nincs megelé­ gedve! Nincs megelégedve. A szervezet . melyeket fel lehet. beenged.tes bizalmatlanságát. nem tud beleszólni. elégedetlen ember. Ez az érzelmi eltolódás erősen gyengíti a lelki egyensúlyban rejtőző láthatatlan energiákat. és éppen azt nem veszi észre. és könnyebben eljutunk teljes értelmének megismeréséhez. Gyakran mindent elfogad. A „mindent elfogadni" elvben sokkal több bosszúságot fedez fel. nem mindent fertőzést „kap" meg mindenki! Látszólag egyforma. „gyengeségeit" is megmutatják.külső . amit szeretne elkerülni. tudatosan használt erőben van. Újra kell tanulni a védekezés örömét és emellett egy. A betegség évekig bujkálhat. ezzel igyekszik kompenzálni a benne rejlő elégedetlenséget. egyedülléttől. a tökéleteset. Szerepet kell játszania. oko­ san. 70 . Mivel figyelmét más köti le. Úgy viselkedik. másrészt sokáig titkolja valódi érzéseit. ezért a tudatának így kell kielégíteni szükségleteit. olyan értelmes célt kell találni. melyek „hibáit". Az imént mondtam. de játssza a megelégedettet. mert egyrészt nem egyik pillanatról a másikra omlik össze világa. ALKOHOLIZMUS Tisztázzuk a kérdést. A szervezet elveszíti a meglévő védekező működését. elalszik a figyelme.betegséget okozó vírusokra. mert abban az elutasításban nem találta meg örömét (már amennyiben ezt szokta tenni). Meg kell keresni a különbséget! Ez a különbség pedig a felhasznált. dühöng. Gyengül. mit is engedjen be a tudat vezérelte immun­ rendszer. melyekkel benn találkozott. mert fél az elutasítástól. mint a ha­ ragvó. és fel kell használni a gyógyulás útján. hiszen azokkal a tulajdonságokkal. hogy nem minden betegséget. hogy kellően megerősödjön az immunrendszer. Azokat. ami akkora erőt képes ébreszteni. Gyógyulás: Itt eszünkbe kell jutni annak a fontos emberi tulajdonságnak.megbomlott egyensúlya miatt a test maga is termelni fogja a különböző méreganyagokat. Elveszíti védekező képességét. és nyitottá válik a különböző . és haragvó pillanataiban igyekszik (nem szándékosan) elpusztítani a körülötte lévő dolgokat. mint örömöt. egyfajta tulajdonságokkal rendelkező emberek kö­ zül nem mindenki betegszik meg (lásd még fertőző betegségek). Azokat az érzéseket. mit is jelent ez! Bontsuk két részre ezt az összetett szót.

amikor a megértés.az alkohollal kívánnak feloldani.akár belső. már rég abbahagyta volna. de menjünk tovább! Sokakban. Sokunkkal előfordult már. Alkohol: Én mindig. akiknek volt már alkoholistákkal élménye. milyen hatása van az élő szervezetre? Ezt az anyagot általában fertőtlenítésre. A dolgok egy elv szerint működnek. hogy adott esetben az itallal enyhítettük fájdalmunkat vagy éppen fokoztuk örö­ münket. Amennyiben segíteni akarunk rajta. ha valamilyen „begyűrűzött" testi-lelki összeütközést nem képesek a saját erejükből megoldani. hogy minél több ismeret bejöhessen belső lényembe. Tehát merengtem. 71 . hogy minden felmerülő. és ez a vélemény igen elítélő. csak ezt hajtogatná: le tudok én szokni róla . hiszen akkor nyúlnak az alkohol után. figyelni. akár kívülről érkező . tehát valószínűleg a testünkre is ugyanaz érvényes. hogy valami más utat keresnének és találnának. meg kell értenünk. probiémát. nem kérne. Az alkoholhoz folyamodnak ahelyett. elkezdem az adott fogalmat szemlélni. a feloldás helyett választjuk az italt. Ha nem lenne benne semmi rossz. nagyon határo­ zott vélemény alakult ki róluk. zsíroldásra illetve bizonyos szennyeződések eltávolítására alkalmazzák. hogy neki ebben az állapotban van jó és rossz élménye! Ha nem lenne benne semmi jó. amivel az élet bizonyos helyzeteit igyekez­ ­­k megoldani. de sajnos ezzel a hozzáállással nem lehet segíteni a betegen. a gond akkor kezdődik. és nem fogadna el semmilyen segítséget. amikor valamit szeretnék teljesen feltérképezni. konfliktust . Hasonló a szerepe az emberi életben is.Izmus: Valamilyen irányzat. hagyom. mit is végez az alkohol. hanem egy igen hosszú folyamat eredménye. a feldolgozás. mire használjuk a fizikai vi­ lágban. elv. És ezzel még nincs semmi baj.ha akarok! A kezdet: Ez a függőség nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. Nem elhanyagolható a következő kérdés sem: miért fordul az ember alkoholhoz? Erre a kérdésre a választ szinte már meg is adtam az alkoholizmus je­ lentésével. Jelen esetben ez annyit tesz.

senki sem képes megérteni súlyos vívódásait (megjegyzem van benne valami igazság!). Ez a hangulat el fogja nyomni a kive­ zető út iránti vágyat. amely leginkább nyomasztja. (Amennyiben így áll hozzá. a problé­ máira senki sem figyel. képes megoldani gondjait. hogy képes kijönni. társát. a megvetendőt keresi és találja. hogy valóban figyel-e rá. ennek pedig egyenes következménye lesz: egyre kevésbé fogja . melyek enyhülést hoznának a fájdalom perceiben. majd szépen visszarántja. Magára marad. Figyel önmagára. a nyomasztó érzéseit nem képes kimutatni. Elpa­ naszolja „gondjait". melyek alátámasztják elveit. de ez leginkább panasz. Az alkoholfüggő egyre inkább magára marad.figyelembe venni életének örömteli pillanatait. Beszél ő. Az elnyomáshoz igen nagy testi-lelki erőre van szüksége. és ez által feloldani. Nem képes tudomást venni azon erőkről. és újra erősen markolja. mert „bonyolult" lelki folyamatok követ­ keztében a benn lévő feszültségek hatására . Panasz. amit fel kell oldania valami édesség­ gel. mi több magára hagyottnak érzi magát. sőt pontosan erről van szó: mintegy vizsgáztatja partne­ rét. Nézzünk meg egy szokványos esetet. de nem a valódi okokról — hiszen ahhoz nem érzi partnernek a vele lévőket —. Ehhez társul az elképzelés: őrá. ez az édesség pedig az alkohol cukortartalma. kiadni. Szinte teljesen mindegy. Egyre inkább megkeseredik élete. hogy egyedül vagy társsal él. hanem a felszínen lévőkről..) Beszél. meg fogja találni azokat az indokokat. egy idő után megtelik velük és megcsömörlik tőlük.gondjait. csakhogy egyféleképpen. Miután nem képes kinyilvánítani a benne munkálkodó erőket.mintegy megerősítésként érlelődik benne a bizonyosság: őt nem értik. ami még inkább rontja egyébként sem fényes hangulatát. úgy tűnhet. saját magának sem vallja be . ezáltal egyre csak „temeti" és egyre jobban elnyomja nehézségeit. Nem fi­ gyelnek rá.. „Furcsa" dolog ez.igazi . illetve nem arra a problémájára figyelnek.A beteg lelki tulajdonságai közé tartozik. akkor is elszige­ teltnek. hogy a gondjait.tudja . min­ dig a rosszat. A fontosabb viszont ez: saját magára sem figyel. melyekkel önmagának bebizonyítja: értelmetlen dolog beszélni. . magányosnak. ami hasonlatos a jojóhoz. vagy inkább annak tudatát. Ehhez az elképzeléshez azután megtalálja azon tetteket. ami egy családban megtörténik vagy történni szokott: valamilyen vélt vagy valós oknál fogva igen erő­ sen lecsökken az empatikus képesség.

! Ezekkel a kérdésekkel pont ellentétes hatást fogunk elérni. Amennyiben bármelyik fél nem mutat megfelelő hajlandóságot. Tudom. de gondoljunk bele jobban. és kívülről kell bevinnie a fűtőanyagot (tüzesvíz). hacsak nem az a célunk. Nem akar már új dolgokat tanulni. azt akarja. senki nem segíthet rajta! Pedig szó sincs arról. mert a beteg már nem hajlandó tudást. elve­ szítette hitét. Ennek egyenes következménye. hogy segítséget ker! Azt kívánja. hogy melyik született előbb. nem olyan egyértelműek a határok. hogy pangó vizek. a (házas) társ meg nem értése. ha azt mindannyian igye­ keznek megkeresni. vagy a konfliktus bennmaradása! Nem is ez a lényeg! Mi most azt keressük és találjuk meg. új ismeretet meríteni. ödémák fogják jellemezni. hogy helyette oldják meg problémáit és alátá­ masszák különös elképzeléseit! A lemondás oly mértékben fokozódik. az igyekezet halálra van ítélve. hogy végleg megfosszuk magunkat a harmónia megteremté­ sétől! Oka van az ivásnak! (Számára) nagyon jó oka van! 73 . Felszaporodik a víz. Kialszik a belső tűz. nem akar már kijönni. elmegy a kedve az egésztől. bosszant? Stb. Nem lehet . nagyon kellemetlen dolog együtt élni vele. hogy az adott. A kivezető út: Feltehetünk ilyen jellegű kérdéseket: Miért iszol? Miért nem hagyod abban? Mi idegesít. Elveszíti a reményt és a tűz kialvásával jelentkező víztöbblet bennragad.ráfogni lehet egyértelműen eldönteni. problémás terü­ leteken teljesen megbomlik az erők egyensúlya.Újra megfogja hiszen alátámasztja elképzelését: senki sem érti. amivel ki lehet jönni ebből a fáj­ dalmas csapdából! A kivezető utat csak akkor találhatja meg.

ami a sajátja! Van­ nak ilyenek! Vannak céljai. miközben pihenésre nem marad ideje. Folya­ matosan rosszul válaszol a létrejött nehéz helyzetekre. hogy egyáltalán válaszolnia. csak egyetlen szemszögből vizsgálja. olyan mélyre temette. túlzásba vitt reakciót váltja ki. mert jobbat nem talált! Azzal. Tulaj­ donképpen ez az allergiás tünet. tudata mélyén) nem lenne. akivel kapcsolatban kialakult a túlzott reakció. de már „lemondott" róla. mit. olyannyira. hogy azt hiszi. milyen élethelyzetet nem tud elviselni. hogy miért alakul így és hogyan lehet kijönni belőle. amiért érdemes küzdeni. hogy mindig ugyanazzal a problémával szükséges szembenéznie. hogy valamit tiltunk. fokozott. életéből? A kérdésekre adott válaszok szerint fog kialakulni az allergia.Kellő oka van az ivászatra (és ezt nagyon komolyan állítom). A teljes megértéshez okvetlenül fontos ez a néhány alapkérdés: kit.félreértel­ mezett . értelmezi.lelki összeütközés vezet. 74 . de nekünk azzal is törődnünk kell. A védekező rendszer meggyengülése a fáradtságban keresendő. ALLERGIÁK Lelki jellemzők: Orvosi szempontokat figyelembe véve az allergia kialakulásának egyik fő oka a meggyengült immunrendszerben keresendő. Ez egy olyan cél. de ez nem lesz a sajátja és nem is fogja magáénak érezni! Ha nem érzi sajátjának. nem érünk el (pozitív) sikert! Emlékezz: nem harcolunk semmi ellen. akkor meg minek küzdjön érte'. A legyengülést pedig a fásultság. hogy valami ellen lelkiismeretfurdalást igyekszünk ébreszteni. azzal. még az alkoholizmus ellen sem! Valamiért harcolunk. mert ha (lelke. Ez így igaz is. a személyes boldogságáért harcolhatunk. mert hosszabb idő elteltével belefárad. Adhatunk neki célt. már nem is létezik. elfogadni.' Tehát itt (is) olyan célt. Már az is akadá­ lyokba ütközik. reagálnia kell! Élethelyze­ teit. illetve azt a személyt. ami aztán felbukkanásakor ezt a hely­ telen. hogy erején felül teljesítve igyekszik kivetni szervezetéből. nem lenne oka az ivásra! Van célja. majd az ellenszegülés és végül a „felháborodás" követi. örömteli dolgot kell találni. Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett .

hogy félreismeri.Tejérzékenység: Fizikai oldal: Nyers vagy főtt tejfehérjék által kiváltott allergia. stb. munkára. illetve fél ismeretek alapján von le messzemenő következtetéseket. a gyermek kétségbe van esve. az anya kétségbe van esve. Ő másra vágyik. gondoskodását valaki másra. fordítja. ami tej érzékenységet eredményezhet. és általában a gyomor-bélrendszert érintik. hiszen az anya fél. Ez azonban nem csupán a képzelet szüleménye. az allergiás tünet kiváltója. a valóságban is így van. melyek alátámasztják (téves. hogy nem gondoskodik gyermekéről. Ez a mindkét oldalon jelent­ kező félelem fogja meggátolni a harmonikus kapcsolat kialakítását. 1. hogy anyja nem szereti. és másként szeretne kapni! Az anyáról kialakít egy nem túl ked­ vező képet: nem szereti. kötelességnek. kötelező feladat. Könnyen félreérthető ez a kije­ lentés! Itt nem arról van szó. és eddig egy gyermek született: A gyerek tudatában és tudatalattijában megjelenik ez az érzés: az édesanya mellőzi őt a szeretetével. az apára. a hangsúly a máson van! Mást. Majd megkeresi azokat a cselekedeteket. hogy édesanyja számára a róla való gondoskodás sok esetben nyűg. Tünetei különösen gyermekkorban súlyosak. de vér által közvetített formájukban súlyos bőrelváltozások és migrénes fejfájás is kialakulhat. szereti anyját! A „buta" elképzelések egyenes következménye. bár akkor megalapozottnak tűnő) elképzelését. 75 . Félelem alakul ki mindkét részről. Bármit is mondjon a „gyermek". olyannak amilyen. A szülők házasságban élnek. Lelki jellemzők: Minden esetben. hogy az apát nem képes maga mellett tartani. az anya-gyermek kapcsolatban van a meg nem értés. hogy gyermeke nem fogadja el. Több ok is lehetséges. nem szereti! A gyermek ezt az anyai tevékenységet úgy éli meg. Táplálkozásélettani szempontból az anyatej bioló­ giai fölénye a tehéntejjel szemben egyértelműen bizonyított. ezek azon­ ban csak látszólag vannak egymással ellentétben. mert összes törődését. a valóságban lényegé­ ben azonosak.

forduljon szeretettel. de jusson eszünkbe az is. amivel az anya táplálja. míg véglegesen nem tudatosodik benne ez az érzés. A gyógyulás ezután magától megtörténik. vagy sem születendő gyermekének. Más tekintetben ugyanaz vonatkozik rá. hogy (hite. 2. megértéssel. azonban ekkor a nagy igyekezetben elmulaszt tö­ rődni gyermekével. Az érzékeny. a gyermek hozzáállásán. Betegség. elfogadással gyermeke felé. lelki­ állapotán múlik. Rendezze saját érzéseit.: az anya nem tudja. hiszen mást és másként szeretne kapni! Ez kez­ detben az anyatejre. Természetesen a betegség mindaddig kiújulhat. Az előbbi esetek a születés után kialakult tej érzékenységekre vonatkoz­ nak. egyedül (gyerek nélkül) könnyebben találhatna magának partnert. nyitott gyermeklélek tapasztalja a közöttük lévő diszharmóni­ át. mint az előzőekben felvázoltak. Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni. 3. illetve ezzel hívja fel magára és a konfliktusra a figyelmet. 4. 76 . kialakul-e betegség. félelme szerint) a testvér kapja az eddigi szeretetet. amikor már nem képes kilépni az általa felállított hiedelemvi­ lágból. később minden tejalapú táplálékra kivetítődik. Ezenkívül az anyában mélyen ott bujkál az érzés. hogy próbál keresni magának egy társat.Erre a félelemre lesz reakció a tej érzékenység! A tejre. és allergiával válaszol. Értessük meg vele a kialakult helyzetet. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés. Egy dolgot minden esetben tartsunk szem előtt: beszélhetünk a szülő felelősségéről. Gyógyítás: Figyelmünket elsősorban a szülőre kell fordítanunk. Vele született érzékenység: Pl. vagyis amikor bekövesednek az álláspontok és „nem is akar" változást. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az iméntiekkel azzal a kitétellel. örüljön-e. akivel megoszthatja életét. allergiás.

házipor: A beteg tágabb környezetében keresendő az a dolog. szorongásos neurózisban és stressz hatására fordul elő leggyakrab­ ban. De lerontják az alvást testi betegségek. hogy a beteg önállóan legyen képes irányítani érzelmeit. Feszélyezi. Fizikai oldal: Az alvás egy periodikusan bekövetkező. mint az előzőeknél. E rendszer leggyakoribb zavara az álmatlanság. hogy az ellenérzést kiváltó gondo­ latokat ki kell szedni. Próbáljuk tudatosítani a mostani tulajdonságait. A nehéz elalvás és többszöri felébre­ dés panasza nőknél gyakoribb.Lisztérzékenység: Ugyanaz vonatkozik rá. mint a férfiaknál. aktív biológiai folya­ mat. csak az apával áll összefüggésben. feszélyezi. pollen. Az apával szemben van benne egy érzés. Az alvás-ébrenléti rendszer biológiai ritmusa az állatvilág­ ban is fellelhető. fájdalmak és izgató élvezeti szerek (tea. mely normális körülmények között a napszaki ingadozást követi. ami idegesíti. Elérendő a felüdülést és elkerülendő az álmos fáradtságot. nem is bosszantaná az apa hozzáállása! Gyógymód: Megegyezik az imént vázoltakkal. mert szereti! Ha nem szeretné. manapság felírt összes gyógyszermennyiségnek közel 20%-át az altatószerek teszik ki. s ennek ékes bizonyítéka. Gyógymód: Mindegyikre egyaránt vonatkozik. valamilyen el nem fogadáson alapszik. tehát biztosítandó a kellő mennyiségű és „minőségű" alvást: AZ OR77 ÁLMATLANSÁG . kávé) is. majd helyüket feltölteni pozitív megerősítésekkel. Az alvásidő lerövidülése vagy szaggatottsága depresszióban. ami kiváltja az allergiás tüneteket. Ez is mint az előzőek. hogy az „olcsó" „megoldást" keresendő.

tehát nem kerülnek felszínre e gondjaim. Azt is mondhatnám: •amiben szerepel ez a szó: nem (vagy bármely szinonimája). Ennek a feszült állapotnak lesz következménye a következő: olyan képeket vetít. A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat. hiszen van egy egész sor megoldásra. pozitív tanulságot vonjon le belőle. nem tanulság. Ez ennyit jelent: mindazon dolog. a tudat nem képes leállni. hogy másként közelítsünk életünkhöz és a benne lévő dolgokhoz. A közhittel ellentétben a „mit. feldolgozásra váró feladat és a megoldás érdekében semmit sem tett. hogy alvás közben illetve. De mint vélekedik az. olyan képeket elevenít meg. Az alvászavarok és az álmatlanság kialakulása azért lehetséges. Ezek között szerepelnek a félelmek.okolni kialakult konfliktusainkért! Ilyen esetekben 78 . melyektől nagyon szeretne elhatárolódni. Ez a nyomás az alapja a lelkiismeret-furdalásnak. ezért ez lesz a reakció: nem alszom.VOS ALTATÓSZERT RENDEL. Egy darabig így megy ez.: hogyan lehet elérni valamit. de hosszú távon nem tudjuk becsapni a természetet. nagy valószínűséggel rányomja bélyegét az éjszakánkra is. mégpedig úgy. A tanulság minden esetben valami pozitív . Többé-kevésbé köztudott dolog. amit napközben nem oldottunk meg. továbbra is „fel van húzva". nem tisztáztunk. mert „csak" azért harcolt. Az alvászavarok megértésének egyik lehetséges akadálya. Az alvás egy nyugodt szakaszában kerülnek felszínre a problémák (a beteg ezeket nem oldja fel). (Azonban tett valami egészen mást!) Azért mondom. hogy megértse. álmainkban tovább éljük a napközben tapasztaltakat. mert az elme.minden mást . hogy távol maradjanak tőle a zavaró gondolatok. hogy nem szabad" fogalomköre nem számít tanulságnak. aki e problémát másképpen közelíti meg? Lelki jellemzői: Kialakulásának több oka is lehetséges. és nem tudjuk becsapni önmagunkat sem! Előbb-utóbb „rávezetnek" minket arra.dolog. a napközben felgyülemlett feszültségek és az ezek következtében kialakuló „rossz helyen fekvés". hogy elkez­ dünk . mivel nyomasztóan hatnak rá.létező . pl. hogy a megoldás érdekében nem cselekedett.

Jelentése mindig attól függ. rosszindulatú bőr­ daganatoknak. 79 . Néha már születéskor jelen van. A megbocsátással növekszik benne a szeretet. Szerencsésebb dolog erre az apró jelre figyelni és hallgatni rá. avagy a szülőn és a gyermeken azonos helyen és azonos minőség­ ben jelenik meg: innen az anyajegy elnevezés.még saját magának is -. azonban negatív hatást csak akkor képesek kifejteni. ANYAJEGY Fizikai jellemzők: Bőrünk legismertebb jelensége. Bíznia kell saját erejében. A nehézség csupán ebben rejlik.szokott felszínre kerülni: rossz helyen fekszem. Lelki jelentése: Figyelmeztetések. Ezek valóban ott vannak. és tulajdonképpen a bőr jóindulatú daganatai. Alakja családi jelleggel halmozódást mutat. Ponto­ sabban a magunkkal hozott „tanulnivalóra" vonatkoznak. Ez a gyengéd segítség jelentős szerepet kaphat szellemünk. melyek az élet milyenségére mutatnak rá. Előemelkedő felszínükből gyakran vaskos szőrszálak állnak ki. ritkán egész testfelületeket elbontva az állati bőr küllemét kölcsönözhetik. leggyakoribb fejlődési rendelle­ nessége. hogy a test mely részén helyezkedik el. stb. és ez meghozza a békés. személyiségünk fejlődése során. E bőrelváltozások évtizedekig is nyugalomban maradhatnak. mert valamilyen földsugárzás fölött van az ágyam. nyugodt álmot. Számtalan formá­ ban és eltérő színben jelenhetnek meg. A környező bőr színétől barna vagy kék fes­ téktartalmuk miatt elütnek. hogy a betegnek elalvás előtt meg kell bocsátania mindenkinek . máskor csak évtizedek múltán tűnik elő. Ebben a lelki állapot­ ban aztán a környezet minden feszélyező ereje távol marad. ám nemritkán kiindulópontját képezhetik a valódi. mielőtt nyugovóra tér. a szeretettel pedig erősödik optimizmusa. amikor arra alkalmassá válik a személy! A gyógyulás útja: Meggyógyítása igen egyszerű.

vagy vitaminfelvétel esetén. majd az így nyert vegyületekben rejlő kémiai energiát hővé és mechanikai energiává fordítja át. Fizikai jellemzők: Az élő szervezetek által felhasznált energia végső soron a Napból származik.tüdőtájék: folyamatosan erőt kell gyűjteni. környezetének bizonyos forrásaiból meríti az anyagokat létfolyamatainak fenntartása érdekében. mellyel egyenértékű energiát juttat vissza az emberi test a külvilágba. amire vágyik. a szervezetben . s még ugyanakkor bizonyos anyagok elszállítása. A lebontó folyamatok által viszont vegyi energia keletkezik. az élet során soha le nem álló anyag. .: .és energiafolyamatot. Sőt tovább megyek: a helyes viszonyulás megtalálása nélkül nem leli meg boldogságát sem. Mind e felsorolt anyagcsere-folyamatok kétfélék: felépítő és lebontó jellegűek. különösen csökkent fehérje. aminek megtanulásáért leszületett a föld­ re. így egyidejűleg szállító folyamatok is zajlanak a szervezet egyes részei között.a szív tájékon megjelenő anyajegy figyelmeztet. ám az ember már jórészt áttételesen. és el kell azt fogadnia. hogy a sejtek belsejében állandó hőmérséklet és nyomás uralkodik. Egyik következménye. kiválasztása is folyamatosan megtörténik. Utóbbi nagy része hő. hogy létrehozzák a nagy. A felépítő kémiai reakciók energiát használnak fel ahhoz. Ezt a hihetetlenül összetett. s ilyen környezetben végez munkát az a kívülről fel­ vett szabadenergia.és annak minden egyes sejtjében végbemenő kémiai folyamatok összességét nevezzük anyagcserének. építőmunkához fogja felhasználni az ember. összetett molekulákat. Az anyagcsere-folyamatokat enzimek és hormonok szabályozzák. hogy meg tudja tenni min­ dazt. hogy életünkben elő­ térbe került a másokról való gondoskodás.Pl. Az anyajegyekből csak akkor keletkezik valamilyen betegség. elsősorban a táplálékhiány miatt. A felvett anyagokat ezernyi biokémiai folyamat során testünk a saját részére felhasználhatóvá alakítja. Az érintettnek figyelni kell a felé áradó gondoskodásra. s ezt ponto­ san az előbbi. E kémiai történésekben zavarok keletkezhetnek. ha az illető nem végzi azt a feladatot. 80 ANYAGCSERE .

kóros és káros fehérjék képződ(nek. A ragaszkodás megnyilvánulhat az ilyen „ártatlan" álarc mögött is: beteg vagyok és megindokolom miért! Történik velem valami kellemetlen. Lelki-szellemi szinten ugyanazok a folyamatok zajlanak. a hasznosítás. pontosan úgy viszonyulunk hozzá. és mennyire vagyunk képesek magunkhoz kötni. a cukorvízelés. rossz élmény. az enzimkárosodás egyik jele ilyenkor pl. Lelki oldalról megközelítve az anyagcsere kérdését szem előtt kell tartani egy roppant lényeges részletet! Ez a „részlet" pedig az ÉRTÉK! Az érték sokszor igen furcsa jellegzetességekkel bír! Első és sokadik ránézésre is azt mondjuk. de már a rossz hatásfokú zsírfelszívó­ dás is. és mintegy igazolás­ képpen bebizonyítom. melyen elindulva egy másik. hiszen nem kereste azt az utat. Az iménti okfejtések. A szénhidrát-anyagcsere egyik jellegzetes formája a cukorbetegség. amikor igyekszünk megfejteni a jellemzőket. a kóros zsírraktározás. boldog helyre juthatna. a vá­ lasztás. mint a számunkra fontos és ér­ tékes dolgokhoz! Gondoljunk csak bele mennyire szoktunk ragaszkodni az értékes dolgainkhoz. hogy másként nem is történhetett volna. de mindezekből még nem szokott következni a megol­ dás! Nem következik. Zsíranyagcsere-zavarokhoz vezet a fokozott zsírégetés. hogy amikor rossz. mint ami valóban lényeges. ezért könnyű dolgunk van akkor. indoklások igazak.A fehérje-anyagcsere zavarai enzimkárosodásokkal függenek össze (mivel az enzimek maguk is fehérjék) . Lelki jellemzők: Az anyagcsere vonatkozásában is igaz ez a megállapítás: „amint fenn. mint amikor feldobódottak vagyunk. s ezek le is rakódnak a szervezetben. Itt nem az általánosan elfogadott és értelme­ zett értékekről beszélek. mégis pontosan úgy viselkedünk vele. szorítani a kellemetlen dolgainkat. Térjünk vissza az anyagcserezavarok lelki jellemzőihez! A legsajáto­ sabb tulajdonság az értékeltolódás. A lelki-szellemi. egészen másként vélekedünk dolgainkról. lehangolt állapotban vagyunk. Ez röviden annyit tesz. hanem a személyre szabottakról! Azokról az . szelektálás és a megítélés jelentős mértékben függenek az aktuá­ lis lelki állapottól. érthetőek és még nagyon „sokmindenek". hasznosnak. ez nem az. Mást tart értékesnek. úgy lenn is". tudati folyamatok: a megértés.

kihangsúlyozva. zavar. Bármelyiket elhanyagoljuk. (A zsír sze­ repe az életfolyamatok tükrében: ebből az anyagból és ebben az anyag­ ban van a raktározás fő helye). lehetősége van.értékről.ő mást „tapasztal". A gyógyulás útjának elengedhetetlen része a méregtelenítés. amikkel építi életét. az ellenkező előjelüeket viszont beépíti! A zsír-anyagcsere (lásd még: alkoholizmus.azonos időben jelentkező ellentétes érzés miatt elmosódnak a határvonalak és a beteg kiüríti az értékeket (ezeket minősíti értéktelennek. a bőr-izzadás. az elfogadáshoz szükséges „hitét" . kifelejtjük vagy elmulasztjuk javítani. személyiségét. hogy a szer­ vezet saját maga képes regenerálódni. az jelentős hatással lesz a másikra is! Golden Yacca®: A szervezet bonyolult védekező-rendszeréből a máj méregtelenítő szerepét. Amikor a szervezetnek sikerül megszabadulnia felesleges és káros anyagoktól. a mélyben tudja. tüdők.elvesztette a megértéshez. A cukor vonatkozásában ugyanaz jellemző. az önértékelést mindenkinek önmagának. hiszen „szentül" meg van győződve. önmagában kell megtalálnia! Hiába mondjuk. hogy beinduljon saját természetes védekező és öngyógyító mechanizmusa. azzal a kitétellel. Ez azonban csak a felszín. Régi tapasztalat: könnyebb és olcsóbb a betegségeket megelőzni. használhatatlannak). a természetes kiválasztást. mint „hasznavehetetlent"! A zavar jellegzetességei . hogy bármennyire is igaz az állítás a betegségek 82 . amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni. a vesék. hiába bizonygatjuk az értékességére vonat­ kozó nézeteinket . amikből. és ez vonat­ kozik mindkét oldalra! Tehát ugyan annyira fontos lelkileg megtisztulni. helyesen cselekszik. rosszul cselekszik. hogy az örömmel kapcsolatban vannak értékeltolódások! (lásd: cukorbetegség). segítenünk. vala­ mint a tápcsatorna szerepét említem meg. A gyógyulás útja: Az értéket. Nem kívánja megőrizni. mint testileg. mert egyéb esetben nem keletkezne belőle betegség. megfelelő mód­ szerekkel. mint kezelni. A gének kódolt védekező és ön­ gyógyító tevékenységét kell támogatnunk. testsúly) esetében az alábbiak szerint alakul az értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni. Azt látni kell. Amiket aztán le­ bont életében.

mert életéből kimaradt az öröm és nyugalom megtapasztalása. De nem csak a máj munkáját könnyíti meg. és a bekerülteket pedig megköti. mind kiváltó okai lehetnek. Gyorsan akar megszabadulni . vagy gyulladtak.megelőzésének fontosságáról. Idő előtt igyekszik megsza­ badulni belső konfliktusaitól. ha már túl nagyok. Ha a zárógyűrűn kívül helyezkednek el. akkor műtét jön szóba. Igen fontos a végbélnyílás környezetének tisz­ tán tartása. A gyűjtőeres fonatok előemelkedve bedomborodnak a végbél űrterébe. Már a bélben megakadályozza számos káros anyag felszaporodását. helyileg kenőcsök és kúpok alkalma­ zása is mindig szóba jön. ahelyett. égő fájdalmat okozva. amikor a vénatágulat a végbél körül helyezkedik el. akkor külső aranyeres csomók­ ról van szó. pangás a visszerekben. hogy feldolgozta és megértette volna és hagyná. a mai életkörülmények között ez nem is olyan egyszerű feladat. ijesztő vérzést. hogy erején felül akarja teljesíteni a fejébe vett célokat. Ülő életmód. A dolgaitól való megszabadulás vágya olyan nagy benne. Ülő (gyógy)fürdők jótékonyak. hadd történjenek a dolgok a maguk természetességével. Az aranyeres csomók akkor okoznak panaszt.érthető módon -. (Nem feltétlenül tudatosodik ez a hiány. de egyébként nem lenne szük83 ARANYÉR . Egyik fő szerepe a méregtelenítés. Lelki tulajdonság: Legfőbb sajátossága: a nyugodt „hagyás" helyett választott erőltetés. melyekből türelmet meríthet. székrekedés. Ha mindezen eljárások hatástalanok. daganat vagy idült gyulladás. Másrészt hogyan tudnánk elkerülni azt. Fizikai jellemzői: A visszeresség (lásd ott) azon formája. Ezt a funkcióját segíti (hatékonyan) a Golden Yacca. A bélmozgások normalizálásá­ val a bélnyálkahártya felszívó és kiválasztó szerepe is gördülékenyebbé válik. aminek létezését sem sejtjük? De legyünk elég erősek és a betegségek elkerülnek „maguktól"! A máj biokémiai szempontból a szervezetünkbe jutó összes anyag átalakítását végzi. Székeléskor gyak­ ran megrepednek.

ami csökkenti a fel­ dolgozáshoz. a félelemre. de ez az erőlködés megjelenik életének minden (lelki) területén. felnőjön a feladat megoldásához. nem mozduló. és látszólag ellentétben van azzal a megállapítással. amitől minél előbb szabadulni kell. Igaz. attól igyekszünk minél előbb szabadulni. nem képes meg­ érteni vagy ami lényegesebb: másként értelmezi. A betegség kialakulásnak menete: Létrejön egy meg nem értés. (Pedig ez volt a célkitűzése. de a lényeg nem változik. „varázsütésre" rossznak. Elveszíti türelmét. akkor könnyebb és jobb lesz! Ezen lelki jellemzők összessége fogja kiváltani az aranyeret. újat nem kezdő helyzetből fakad az erőietetés szándéka. sőt elsősorban ott jelenik meg. megértéshez szükséges lazaságot. 84 . amikor az adott problémát (de inkább információt. tudattalanul tisztában van azzal: mit kellene tenni! Kialakulása a túlzásba vitt akaratra. iránytani. hogy fel­ töltődjön és megerősödjön. hiszen csak később lesz belőle probléma). hiszen lelke mélyén. Idegessé válik. Képes lenyelni.teljesen érthető módon. Ebből ered a gyulladás is. két cél van benne: akarom is meg nem is! A feszült állapot következtében csökken annak lehetősége. Természetes emberi reakció: amit nem tudunk kezelni. Az értetlenségből kialakul egy belső feszültség. hovatovább hibának érzékeli. képes megemészteni. Vagyis azt a dolgot. Furcsa paradoxon.ség az erőlködésre!) Itt elsősorban a székletürítésről beszélek. ebben az esetben nem minden következmény nélkül. valamint az ezekből egyenesen következő türelmetlenségre vezethető vissza. meg kell szabadulni nyomasztó dolgaitól. mellyel nem tud mit kezdeni. hogy a túlzott erőlködéssel van összefüggésben. ezáltal meg­ születik a félelem! Ennek sok oka lehet. A reménytelenségből következik egy bizonyos lelki fájdalom. A személy idő előtt kíván megszabadulni a felmerült ellentétektől . feldolgozni. reményét. ami azt „sugallja": minél előbb megszabadulni. PL: átélt egy csalódást.) Másként értelmezi. vagyis két fajta érzés. de legaláb­ bis hozzájárul kialakulásához. egy erős lelki megrázkódtatást. A feszültség minden esetben kettős tulajdonsággal rendelkezik. hogy ülő helyzetben (semmit sem cselekedve) is kialakulhat. Az ellentét azonban csak lát­ szólagos! Éppen az ülő. amiért már annyit tett. s csak ezután alakul ki a testben. érzi. de gyászát olyan hatalmasnak érzékeli.

s mint alapvető viselkedési mintát. Így az anyának kell erőltetni. Az anya szülésnél nem engedi. A születendő gyermek ismeri. érzéseket sugárzunk a gyennek és önmagunk felé. Fél a fájdalomtól. hogy az felér szüléssel. Ekkor vágy ébred benne majd arra. Ezt természetesen ráfoghatjuk a génekre és az öröklésre. felfedeztük a probléma. átültetve a köznapi életbe. ami nagyon is érthető. mégpedig azzal. hogy szeretetet és pozitív gondolatokat. határozzuk meg mitől tart ennyire. hogy a baba a saját életritmusában jöjjön a világra. hogy megszülessen. minden erejét ebbe az erőlködésbe fekteti. amikor valami egészen más tölti ki figyel­ münket! 85 . még születése előtt magára veszi azokat. A könnyű szülésre való felkészülést már a fogantatás utáni időben el kell kezdeni. Az anya szemszögéből: Vizsgáljuk meg a félelmek kiinduló pontját. Erőszakosan igyekszik minél előbbre hozni az eseményt. de jusson eszünkbe. mint szülei. A szülők vélt vagy valós létbizonytalansága tovább fokozza a visszatartó erőt. Kialszik a születési vágy. tulaj­ donságait. a szellem határozza meg az anyag működését. a szenvedéstől. melyek bizonyos fokú félelmet ébresztenek benne a világgal szemben. Ez is szülés. amitől most retteg! A gyógyulás útja: Amikor megismertük.Igyekszem megvilágítani ezt a kérdés egy másik megközelítésben is. csak egy kicsit másképp! A baba szemszögéből nézve: A terhesség ideje alatt olyan ingereket tapasztal. Olyanná lesz. de vegyük fi­ gyelembe: éppen ő teremtette meg azt. valamivel gyakorlatiasabb oldalról. Ez vonatkozik a férfiakra is! A férfiak is képesek erre: olyan hatalmas erőt fektetnek egy problémától való megszabadulásba. hátat kell neki fordítani! Ezt csak abban az esetben vagyunk képesek maradéktalanul végrehajtani. érzi és tudja a szüleiben rejlő gon­ dolatokat. Feleslegessé válik az erőltetés. érzelmi és testi szinten egyaránt. a tudat. a betegség kiváltó okát.

A varázsfát vérzés és gyulladáscsökkentő szerként 86 . Vérzéscsillapító.Jelen esetben azt a régen elfelejtett képességet kell újra „feléleszteni"' amikor . megvalósulni? A tudatos cselekvés mindig „sokkal nehezebb". Gyógyhatása: A varázsfát. mint gyógyszert nagyra értékelték az indiánok (akik köz­ tudottan tudnak „valamit" a gyógyítás művészetéről). idézd fel azt. Sokat javít a helyzeten az étkezési szokások megváltozása. horzsolásokra. amivel kapcsolatban nyugodtak. eséllyel tudj visszatérni az egészséges állapotba. Akkor fog valóban hatá­ sos lenni ez a lazaság. amivel kapcsolatban kialakult bennünk az a görcsös szabadulási vágy! Amikor hatalmába kerített az a szorító érzés. Elősegíti a nehezen gyógyuló sebek hámosodását. viszketéses panaszokat. hogy keresünk és találunk egy helyzetet. elengedés. Korábban a varázsfavíz a cserje vérzéscsillapító hatású levelének és gallyának főzete volt. mert ekkor valamit tenni kell és a dolgaink nem . Egyszerűvé tehetjük saját dogunkat azzal. Emlékezzünk arra a dologra. Varázsdió-krém®: Hatása és felhasználási területei: Csökkenti a visszér és az aranyér gyulladásos tüneteit. A varázsdió észak-amerikai gyógynövény.szabadon . emléket vagy bármi mást. fájó csuklóra. ami által nyugalom tölti el szíved. ami segíti az egészséges bélmű­ ködést és könnyebbé teszi az ürítést.csak úgy . Igyekezni kell olyan táplálékot magunkhoz venni. lazák tudunk lenni. Hogyan fog ez működni.maguktól változnak. amit megnyugtatónak érzékelsz. Ez még önmagában kevésnek fog bizonyulni. hogy könnyebben és nagyobb valószínűséggel. Enyhíti a végbéltáji égő. amikor képesek leszünk azt átültetni nehezebb helyzeteinkre. ennek alkoholos kivonatából készül a varázsdió krém. Sok törzs dörzsölte főzetét vágásokra. izmokra és hátakra. Ezek a lelki ráhangolódások jelentősen hozzásegítenek ahhoz.elengedő lelki állapotban vagyunk.

nem meri kikérni magának. amikor valamilyen külső inger. Mutatja azt a lelki beállítottságot. Pattanások keletkezni. valamint a vérbőséget csökkentő hatásával magyarázható a fájdalomcsillapító hatása. Összehúzó hatásuk miatt a véralvadás. Pl. ha megbomlik a két világ közötti egyensúly. Így konkrét betegségekről itt nem tudok beszélni. mennyisége). Elősegíti a gyógyulást. Vagyis: a benső énje ho­ gyan viszonyul dolgaihoz. amit a külvilág felé mutat. Ezzel. (az adott. Levelét és kérgét kiütések és égések elleni gyógyszerek készítéséhez használták. de ezt vala­ milyen oknál fogva. Gyulladásos gócok alakulnak ki abban az esetben. következtében ellenreakció lép fel és ezt a beteg nem tudja kifejezésre juttatni. 87 ARC . gyulladt duzzanatok! Hatásmechanizmusa: Legnagyobb százalékban cseranyagot tartalmaz. Tehát meggyorsul a hám regenerálódása. kicsapódás során hártyát hoznak létre. Gyógyászati alkalmazása külsőleg: Aranyér és visszérbántalmak. Csökkentik az erekből való vérkiáramlást és csökken az ödéma esélye. A cseranyagok olyan növényi eredetű vegyületek.: egy közelálló személy megbántotta. hogy az alvadék felszínén keletkező hártyával leváló beteg hámsejteket egészségesek pótolják. Lelki jellemzői: Az arcból illetve a rajta keletkező elváltozások jellegéből lehet követ­ keztetni a személy világához való viszonyára. milyen kép alakult ki benne a világról és ho­ gyan érzi magát benne. A gátolja a baktériumok szaporodását. tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás. kezelt területen beszűkítik a hajszálereket és így csökken a vérzések valószínűsége. milyen viselkedésformákat alakított ki.tartották nyílván. így csökkentik a hajszálerek és a sejtmembránok áteresztő képes­ ségét. csak jellegzetességek­ ről. amikor a lázadást választja a megértés helyett. melyek fehérjékkel csapadékot képeznek.

Rendszerint a többi orrmelléküregben is zajlik a gyulladásos folyamat egyidejűleg. A fájdalom lesugározhat a metsző. Savós gyulladásnál az arcüregben polipok jelennek meg. páros orrmelléküreg. és az idült folyamatokban is csaknem mindig van polipképződés. az agyhártyagyulladás fenye­ gető veszélyét idézve elő. Jóindulatú. Króni­ kus gyulladásnál viszont gyakran nem szerepel fájdalom. mely hajoláskor növekedhet. A felső szemhéj duzzanata kíséri. orrdugulás. Leggyakoribb az arcüreggyulladás. mint egy tartályban.és szemtáji fájdalom jellemzi. e kórképek veszedelmes szövőd­ ményei a tovaterjedő csontfolyamatok. amely a felső állcsont testében foglal helyet. már az aggyal határosan kis csontfülkék bonyolult rendszere helyezkedik el. Ezeken kívül a mélyben. Szerepük a hangadásban van: rezonátorként viselkednek. Rátörhetnek a szemüregre. A beteg érzi. hőemelkedés. savós váladék. mely fog eredetű is lehet. Az orrlégzés csökken. Súlyosabb esetben át kell öblíteni az üregeket és antibiotikumot kell alkalmazni. Súlyos esetben az orrváladék gennyes vagy véres lehet. Mivel a csontok mindig érintettek. Legerősebb a fájdalom heveny gyulladás esetén. fog eredetű gyulladásnál kifejezetten bűzös. Szintje van és löttyen. Tünetei a tompa fejfájás. esetleg genny szaporodik fel. vagy teljesen megszűnik. Egészséges körülmények között a melléküregek szellőzése rendben zajlik. vagy ha a többi melléküreg is érintett. A rosszindu88 . Az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregei közül legnagyobb a két homloküreg és a két arcüreg. fokozott orrváladék-képződés. e kamrákban gyulladásos folyamatok indulnak el.és szemfogakba.ARCÜREGGYULLADÁS Fizikai tünetei: Arcüregünk voltaképpen hatalmas. A homloküreg-gyulladást a homlok. mely lohasztó orrcseppekkel rendszerint sikerül. láz kísé­ retében. A finom szellőző rések elzáródnak. gennyes. ha fejét hirtelen hátraveti. Láz viszont csak súlyos esetben lép fel. A gyógyítás első teendője a váladéklefolyás biztosítása. tömör vagy szivacsos szerkezetű csontdaganatok gyakrabban a homloküregben képződnek. Az orrváladék bő. vagy a homlokcsontról a koponyaűr felé hatolnak. Gyulladásakor tompa fájdalom és az arc­ ban érzett feszítő érzés keletkezik. Ha azonban az orrváladék mennyisége megnő. légterük szintén az orrüreggel közlekedik.

melyek műtéti. ugyanakkor nagyon szeretné elmondani! Ezek az elvárások egyáltalán nem megalapozatlanok. amely szerint megnyilvánul a külvilág felé. mit tehet saját magáért. Nem ad hangot kívánságainak. összpontosítani! A saját örömét. ahol a dolgokat dédelgetjük. boldogságát kell megtalálni. hiszen egészen másra kell neki fi­ gyelni. tehát olyan helynek tekint­ hetjük. A beteg lelkiállapota az alábbiakat tükrözi: úgy érzi. amit magunknak sem adunk meg! Itt tehát erről van szó: a beteg figyelme arra fordul. ahol kialakulnak viszonyulásaink a külvilághoz. Ő is jelentős elvárásokkal van világához. érzéseinek. de figyelembe kell venni egy roppant fontos tényt: dőreség mástól várni. A gyulladás kialakulása: nem érzi magát annyira erősnek. hogy észre tudja venni a felé áramló figyelmet. megbecsülést! 8') . elismerjék anyagilag és érzelmileg egyaránt! Elvárásai jelen vannak.: szeressék. biztonságot nyújt „tulajdonosának". mondani! Az üreg az.latú daganatok a laphámrákok. Lelki tünetei: A betegség kialakulásának oka: elkezd lázadni egy olyan alapbeállítottsága ellen.és sugárkezelést igényel­ nek. és ez az elvárás nem egyezik a saját el­ képzeléseivel. de ezeknek nem ad hangot. világa jelentős elvárásokkal viszonyul hozzá. vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi. pl. hogy fi­ gyelmen kívül hagyja a vele szemben támasztott követelményeket. amit leginkább kendőzetlenül mutatunk a kül­ világ felé. hogy megfelelő helyen legyen képes felkészülni a válaszra! A betegség kialakulásához közvetve a külvilághoz fűződő viszony meg­ bomlása vezet (az imént vázolt szempontokat figyelembe véve). amit akarva vasgy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni. Per­ sze. hogy nem érzi magában az erőt. Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést a könnyebb ért­ hetőség érdekében! Az arc az a testfelület. hogy a környezeti hatá­ sok ne érjék közvetlenül a „személyt" és védelmet. amit nem kapott meg és figyelmén kívül esik. megbecsüljék. Ez az üreg min­ den tekintetben védelmet nyújt! Védelmet nyújt.

Ennek lesz következménye az adott területen a . A betegnek el kell indulnia egy úton. fájdalmát önma­ ga marcangolására fordítja! A szervezete ezt a gyulladásos folyamatot igyekszik kompenzálni. A gyógyulás útja: Harcolhatunk a gyulladásos folyamatok ellen. valóban jó. haragját. de nagyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki. 90 .látszólag ártalmatlan okok . . ahol megmarad (ellenőrizetten) a gyul­ ladás. jó érzésekkel van tele! Márpedig ezeknek a jó érzéseknek át tudja magát adni! A további teendő: végre mondja ki. mozgás. Ez a váladék viszont be fog sűrűsödni. mert egyre kevésbé képes a nyugodt. értékes tulajdonságokkal rendelkezik. Továb­ bá: a váladék besürűsödését elősegíti a növekvő gyulladás is.váltanak ki. semlegesítésére. Ezt a legkönnyebben így érheti el: kényelmesen leül és elmél­ kedik egy kicsit azon.váladékképződés. ellenőrizhetetlen gyulladás természetesen rossz!) Itt olyan megoldást kell keresni. melyeket felhasználhat a gyógyulás érdekében. huzat. melyet érintés. visszatükrözni a besűrűsödő. az öngyógyítást segíti elő. Mindent megtesz a góc. de akkor vegyük figye­ lembe az alábbi tényt is: oka. ami eljuttatja egy nyugodt. Ezt a lelki gátlást igyek­ szik leképezni. milyen jó.Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk. (A túl­ zott. mert nem enged szabad folyást érzéseinek. pró­ bálja eloltani a tüzet. átadja a helyét. gyulladásával járó kórkép. érzelmeinek. tehát értelme van a gyulladásnak! Oka. Nehezebben kap levegőt az orron keresztül. ami tiszta. a tűzfészek kiiktatására.foko­ zott . de a fizikai gyógyulás mellett elindul a lelki gyógyulás is. amely a gyógyulási folyamatot. evés stb. megragadó váladék. békés állapotba. csendes megújulásra. hogy az elégedetlenség átadja a helyét az elégedettségnek. illetve segítenek elő. dühét. hiszen olyan dologra figyel (teljes mértékben). A gyógyulá­ sát segíti. mire vágyik! ARCIDEGZSÁBA Fizikai tünetei: A háromosztatú ideg (ötödik agyideg) fájdalmával.

sok esetben titkolt félelem. ezért mások véleményét keresi (kell keresnie). az előre megalkotott ítéletekből kiala­ kul a félelem! Fél. mi lenne a helyes. a panasz-és tünetmentes időszakok rövidülnek és ritkulnak. A késszerü. halmo­ zódnak. hogyan cselekedjen. Ez még önmagában nem jelent betegséget kiváltó problémát! Azért születik ebből jelentős konfliktus. Ebből a döntésképtelenségből természetesen előbb-utóbb határozott belső konfliktus fog kialakulni és már ki is alakult! Egyenes következ­ ménye: kétségbe vonja értékeit és felnagyítja rossz (jellemzően . azzal együtt. „tudásában" olyan alapokra szorítkozik. mert kialakult benne egy igen erős. mely ro­ hamokban jelentkezik. hogy képes megcselekedni és mégsem teszi! Eb­ ből az „össze-vissza" érzelemből. belső megérzéseire többé már nem tud hallgatni. A betegség előrehaladásával a fájdalmas periódusok sűrűsödnek. mit mutasson.A kezdet hirtelen: villámszerű. hogy a külvilág felé melyik és milyen „arcát" mutassa. lándzsadöfés-jellegü fájdalom. A kétségek elvezetik ahhoz az álla­ pothoz. melyek általában kudarcokat tartalmaznak. az érintett arcfelét tenyerével fedi és próbálja rögzíteni. mert közben tisztában van a kivezető úttal. megfoghatatlannak és érthe­ tetlennek él meg. helyette inkább kibúvókat keres és talál arra. miköz­ ben figyelmen kívül hagyja értékeit. melyet többé nem képes irányítani. Lelki tulajdonság: Az arcidegzsába lelki oka: a beérkező változatos ingerek hatására nem tudja eldönteni. teljesen kicsúszik kezéből. „Saját szavaira". s a villámszerű fájdalmak közé állandósuló. a megoldás lehetőségével. melyben mindent bizonytalannak. hiszen ismeretei a világáról és önmagáról igen felszí­ nesek. hogy a beszéd újabb ro­ hamot váltson ki. miért is nem szabad megtenni. lüktető fájdalom támadásai miatt a beteg sápadt. Képtelen eldönteni. Az összeütközés ebből terme­ lődik ki: tudja. elhamarkodottak. Ismeretében. verejtékezik. tompa vagy égő fájdalomélmé­ nyek iktatódnak be. hogy azok elitélő hangsúlyától pedig retteg! 91 . Tudja. félreértettek. Nem cselek­ szik. Amikor aztán már képes eldönteni. megáll és nem cselekszi meg. A vívódásaiból kialakul egy (néha megfoghatatlan) kisebbrendűségi érzés. csökkentendő annak valószínűségét.csak általa rossznak tartott) tulajdonságait.

A kettőségek összeütközéséből keletkezik az arcizmok remegése. Csak saját elvárásai­ nak. hogyan értékelik tetteit. De egyszer kirobban! Fellázad az ellen. a rosszakat pedig igyekszik palástojni. csak nem merített belőle. ami benne van. de eddig elment mellette. valahol helyes és jó. amikor lelke legmélyén kezd tudatosodni: nem képes megfelelni mindenkinek. vajon elment-e élete szép pillanatai mellett? Melyeket megtapasztalt. Még nem jut el addig.. és nagyon nehe­ zen érheti el újra. Belső jó tulajdonságait a háttérbe szorítja. mint eddig gondoltad? Gondolkoztassuk el. Ezt termé­ szetesen nem úgy tudjuk elérni. ahogyan egy „normális ember" neki kezd! Nagyon is konkrét. hogy ön­ magával kapcsolatban ébredjen fel és ne mi (direkt módon) ébresszük! Kérdezzünk! Kérdezzük: . Másrészt van egy másfajta visszaigazolás! Ebben a két el­ lentétes érzésben könnyen elveszíti a belső harmóniáját. megingathatatlan gondolatai vannak önmagá­ ról. elnyomni azokat. Állandóan azt figyeli. cselekedjen. melyeket az idegek vezérelnek a kapott ingerek.valóban olyan szerencsétlen-e életed.Fél mások kimondott vagy kimondatlan véleményétől. személyiségének megnyilvánulásait. ahogy saját elképzelései szerint mutassa arcát. Ezt úgy kell elérni. felfogni! Nem képes magáévá tenni a mi elképzeléseinket. nem is engedi azokat felszínre jönni. gondol. megpróbálja visszaszoríta­ ni. Ekkor még nem mutatja a külvilág felé. a gyógyulás során pedig ez a harc megszűnik és átadja helyét a békének. A gyulladásos folyamat akkor indul meg. hogy amit tesz. Gyógyítása: Erősíteni kell az önbizalmát.. Később. Önmagában szembe kell néznie mindazzal a jóval. amit önmagáról megismert! Az első lépés: kétséget ébreszteni benne. hiszen teljesen csordultig van azzal. mert ez a kettősség megmarad. csupán saját magával vív elkeseredett (hiábavaló) harcot. és mi ne tetézzük ezt még a saját véleményünkkel! Úgy sem fogja megérteni. megélt. 92 . de már elégedetlen a mostani helyzetével. és a saját magába vetett hitét. hogy mindig mások kívánságait lesse és azok szerint éljen. információk függvényé­ ben! (Emlékezzünk: helytelenül értékeli az ingereket!) A kettősség eredete ebben rejlik: tudja.

s ennek eredménye a légutak hirtelen kialakuló. Lelki tünetei: Ez a tünet illetve a betegség minden esetben valamilyen elnyomásra. viszont egyedül remekül képesek dolgozni. a szellemi erőt. ismeretét. egy lelki ragaszkodás. szűkült tudati állapot van a háttérben. amit kellemetlennek. beszűkülésről beszélünk. terhesnek érez! Vagyis az elnyomás bizonyos megnyilvánulását tapasztalja. Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi. Fizikai tünetei: Valamilyen ingerre fokozott válasszal reagál a légcső és a hör­ gők rendszere. tevékenykedni és így a bennük rejlő kreativitás is 93 ASZTMA . A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt. A betegség rohamszerűen lép fel.és antiallergiás szerekkel. halálfélelem kíséretében. a másik kettőn is értelemszerűen jelentkezni fog. Megjegyzem: vezető (önálló) beosztásban nem nagyon állják/állnák meg helyüket. Az elnyomás lehet családi. és nem is jó nekik. illetve ennek lelki megfelelőjét. és úgy értékelik jelenlegi helyzetüket. ami megingatja világnézetét. fulladással. iskolai vagy munkahelyi eredetű. de megéri visszanyerni az elvesztett önbecsü­ lést. akik beosztotti viszonyban állnak. Mégpedig egy olyan dologhoz ragaszkodik a beteg. A beteg elkékül.Ez egy hosszú folyamat. elviselhetetlen lesz számára a fekvő testhelyzet. köhögéssel jár. mellkasi nyomásérzést eredményez. Mivel jelen esetben görcsről. súlyosan kimerül. hangos sípolással. heves szívdobogás. köptetökkel és a szívműködés támogatásával történik. hogy nem tehetik azt. amely nehézlégzést. az elnyomás érzetére utal. amire az asztmatikus roham a válaszreakció. de ami a legjellemzőbb: ha egyik helyen fellép. jelentős beszűkülése. ami­ hez kedvük van. verejtékezés­ sel. éli meg. Gyógykezelése: Nagyhatású hörgtágító.

hogy ők is képesek elérni kitűzött céljaikat. hogy teljesüljön a szabad akarata (természetesen csak az. feltalálók életének 94 .kezdetben kisebb.álljon ki az igaza mellett Gyerekeknél hagyjuk. ám a kisebbrendűségi érzés. hiszen lehetséges: csak a gyermek ér­ telmezi tévesen. az örömátélésre súlyosan csökken. Viselkedése bizarr. . s ezt közismerten jól jellemzi egyes művészek. Mindkét esetre ugyanaz a jellemző: rohamaival kívánja magára terelni a szülők. melyek kiváltják a rohamokat. követhetetlen. de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mélyben" megbúvó ellentéteket is. főnökök figyelmét. amelyiknek nincs visszafordíthatatlan következménye). érdeklődési köre beszűkül. környezet stb.a tüdőből és az éteri aurából az előző könyvben ismertetett módszerrel . hogy minden döntés az ő kezében van.húzd ki a blokkot. szabadságot! A gyógyulás: . melyek a szü­ lőknek fel sem tűnnek. hagyjanak neki szabad teret. AUTIZMUS Tünetei: Az egyre inkább befelé forduló. Továbbá nem kell feltétlenül a nézeteltéréseket keresni. Eleinte még figye­ lemmel követi a világ eseményeit. Ez a „beosztotti" viszony vonatkozik az élet minden területére: házasság. de legalábbis szórakozottnak mond­ ható.beszélgetéseitek során hívd fel figyelmét. de inkább másképpen figyeljenek rá. Kizárólag saját. hogy többet. . az önma­ gával való elégedetlenség elhatalmasodásával egyre inkább becsukódik. Ezek a konfliktusok lehetnek egészen aprók. A külvilágtól elzárkózik. Gyermekkorban: a kialakuló asztmatikus megbetegedések mögött elsősorban a családi körben vannak azok a tényezők. okolni. társak. . zárt világa foglalkoztatja.töltsd fel mindazzal az erővel. majd nagyobb dolgokban is kezdjen el önállóan dönteni . család. Erősítsék bizonyosságukat. amire szüksége van. iskola. egyre zárkózottabb személyiség ké­ pessége a kapcsolatteremtésre.felszínre kerülhet.

hogy távol tartja az esetleges pozitív behatásokat is. Pótcselekvés ez a javából! A külvilág helyett saját világa felé fordul! Gyógyítása: Mivel a saját tudatára. A lelki fájdalmak hatására a gyermek tudata visszahúzódik. a szere­ tetet. A saját tudatában elzárkózik minden elől. tehát a szülő és a gyó95 . érzékenyebb. aki örömmel ve­ gyes feldobódottsággal. könnyen kiborul! Minden esetben dühroha­ mot kap. már amennyire abból szüksége van. csak kívülről. Gondolkodjunk csak el: minden ember másként reagál ugyanarra az ingerre. többé nem figyel másra. csak önmagára. van. miközben melankólia-szerü állapotát indulatkitörések. agresszív megnyilvánulások "színezhetik". Szinte csak a saját maga kialakított világra összpontosít. elég labilis lesz. Lelki jellemzők: Az autizmus mögött valamilyen születés előtti lelki sérülés megráz­ kódtatás áll. főleg mivel az ilyen egyén nemegysze neurózisban. A beteg magára marad. van. amikor megpróbálják kizökkenteni ebből a számára kényelmes állapotból. a félelem visszahúzódást vált ki a gyermekben. esetleg narkománia vagy alkoho­ lizmus is fokozhatja. Elzárkózásának az is eredménye lesz. Az autista személyiség számára a kapcsolatteremtés hihetetlenül nagy nehézséget jelent. A sérülések félelmet. ami még az anyaméhben érte. Persze az imént említettek csak abban az esetben igazak. Érzékeli a szüleiben lezajlódó lelki folyamatokat. Mi­ vel egy féle ismeretet szerez a világról. van aki haraggal stb. Kialakul egy sajátságos világkép. lassan de biztosan elszigetelődik. aki félelemmel. megvédve magát a külső befolyásoló erőkkel szemben. és érdeklődési körének beszűkülését üldöztetéses téveszmék. gyógyító erejére a szó hagyományos értelmé­ ben nem (nagyon) lehet számítani.egy-egy időszaka. és sérüléseket okozhatnak neki. depresszióban is szenved. A fejlődő gyermeki lélek (bármennyire képtelenségnek tűnik is) az anyaméhben érzékeli a körülötte lévő világot. könnyen meg­ bomlik a kényes egyensúly. amikor a gyermek tudata sérü­ lékenyebb. az esetleges diszharmóniát. ami­ ből szinte mindent és mindenkit kirekeszt. A tapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szellemre.

gyító tud kezdetben segíteni. Lehet bármilyen a segítség, de egy dolgot szem előtt kell tartani: nagyon gyengéd legyen, valamilyen formában vegyen részt benne a gyermek! Ez a részvétel az érdeklődés! Érdeklődést kell ébreszteni! Ez most is jelen van, csupán nagyon a hát­ térbe szorult! Ott van, mert egyébként nem lennének dühkitörései! Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a szülők is tevékenyen részt vettek a betegség kialakulásában (ebben a kijelentésbe semmi esetre sem szabad többet beleérteni!). Tevékenyen részt kell vállalniuk! (azon kívül, hogy orvoshoz stb. fordulnak) jelentős szerepe van a „külső" segítség­ nek, mert velük szemben - a gyermekben - nem alakult ki ez az előíté­ let! Meg kell találni azt a „hangot", melyet nagyon szívesen fogad. Rendel­ kezik azzal a tulajdonsággal, mint a többi gyermek, tehát elfogad min­ den, számára kedves érzést.

Ez az érzés pedig a szeretet!
A szeretet meggyőzi! Mégpedig úgy, hogy semmit sem erőltet rá! Olyan ez, mint amikor egy vadat akarunk megszelídíteni: kitesszük elébe min­ denünket és hagyjuk; vegyen belőle, amikor szüksége van rá, amikor elég erősnek érzi magát! Tegyünk ki mindent elé és hagyjuk, hogy ön­ magától fedezze fel: a világ, melyet mutatunk számára, biztonságos. Az eljárás hasonlít az ágybavizelés gyógykezelésére (lásd még ott), a gyermek olyan állapotában kell rá hatni, amikor a legvékonyabb az a fal, ami elválasztja tudatát a külvilágtól: az elalvás utáni percek.

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK

Tünetei: Az immunitás az emberi szervezet leghatékonyabb védekező mecha­ nizmusa. Az ember tehát védett (vagy nem fogékony) a kórokozókkal és azok méreganyagaival szemben, s ez az állapot részben velünk születik, rész­ ben megszerezzük az életünk során. E feladatot a nyirokrendszer illetve annak sejtjei látják el, s ez a védelmi rendszer ismeri fel az idegen szer96

vet is (szervátültetéskor), amikor is - mint idegen - anyagot ki akarja lökni azt a befogadó szervezetből. Az immunrendszer tehát felismer. De meg is különböztet, hiszen normális körülmények között a szervezet SAJÁT élettani alkatelemei ellen nem termel ellenanyagokat, azokat megtűri. Ám ha valamilyen okból eredően ez a felismerő, megkülönböztető rend­ szer megzavarodik, megszűnik ez a természetes tűrés és autóimmun be­ tegség alakul ki, vagyis önmagára támadó, önpusztító jelenségek in­ dulnak el. A védelmi rendszer ellenségnek kezdi vélni a saját szervezetet, s annak anyagait támadóként könyveli el. Válaszul az immunrendszer tehát tá­ madásba lendül a test saját szövetei, sejtjei ellen, - kíméletlenül. Az autóimmun kórképek hosszú sora ismeretes, lényegük azonban min­ degyik esetben megegyezik a fent vázoltakkal. Ezért illetjük e folyama­ tokat egy másik névvel is: autoagressziós betegségek. Lelki jellemzők: Jelen esetben is a fizikai jellemzők nagyon hasonlatosak a lelkiekhez (sőt ugyanolyanok), hiszen emlékszünk rá, a tudat irányítja a testet! Csak azok alapján tudja végezni ezt a munkát, amit ismeretei szerint legjobb­ nak, leg optimálisabbnak vél! Sokszor vélhetjük, hogy azok alapján dönt, ami hiányzik belőle - emlékezz, hányszor igyekeztél azokra a tulajdon­ ságaidra alapozni, melyek hiányoztak, pl.: pénz, lehetőség, képesség stb. -, de ez másként van! Hiányosságai következtében „döntéseiből" lényeges részek maradnak ki, sikkadnak el, ezért jelentősen megnő a kockázat. Megnövekszik a hiba lehetősége. Keressük meg azokat a jellemzőket, melyekkel szemben (nem másokkal szemben) védekezik a szervezet és az azt irányító tudat. Nézzük meg, miben is áll a pótcselekvés! A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi ellenség" helyett saját magában keresi - találja - a rejtély, a probléma forrását. Már az is érdekes lelki jellegzetesség, hogy miért kell állandóan ellenséget keres­ nie! Ellenséget kell keresnie és találnia, mert semmi mást nem talál! Tehát nem leli föl önmagában az értéket! A betegség kulcsa: téveszmék! (Az itt szereplő fogalom nem tévesz­ tendő össze a klasszikus értelemben vett lelki betegségekkel!) Tudja ő,
97

hogy az eléképzelései félresikerültek, vagyis nem kellene harcolni az emberek és az elvek ellen, de úgy érzi, nem tehet mást! Ám a harc nem ilyen egyértelműen dönti el a kérdést, más ellen nem, tehát önmaga ellen kell bevetni fegyvereit. Olyan ez, mint a krimikben lévő fegyver: ha szerepet kapott, akkor el is kell sülnie! A beteg téves következtetéseket von le saját értékeit, értéktelenségeit illetően! Ebbe könnyen belejátszik, hogy figyelmen kívül hagyja a kül­ világ - pozitív - reagálásait, visszajelzéseit. Az egyoldalú „hallás" kö­ vetkeztében elkerülhetetlenül félreérti és elhárítja. Elhárító mechanizmu­ sait az egyedüllétig tökéletesíti! Az egyoldalú ismeret egyenes út a lelki­ testi egyensúly megomlásához, a tudat káros, kóros elváltozásához. Térjünk vissza egy kicsit a nagyon távoli múltba és bocsátkozzunk „feltételezésekbe"! Gondoljuk el: a Mindenható tökéletesre teremtette a világot és a benne lévő dolgokat. Ez nem feltételezés, ez így van! Ebből egyenesen következik: összes tulajdonságunk és az egész teremtett világ tökéletes. Minden a helyén van! Elismerem, elég ritkán vagyunk képesek objektíven értelmezni, és helyesen élni vele. így kijelenthető: jellemző tulajdonságaink is kerek egészek! Hogy ezt érezzük is, másként kell hozzáállni! Változtatni értelmetlen, hiszen a tökéletes dolog csak egyetlen irányba képes változni! Felmerül a kérdés: akkor hagyjuk, tűrjük rossz sorsunkat? Tudod, a tűrés azt jelenti, hogy csapdában van az ember, de legalábbis azt érzi! Természetesen ez a lényeg, hiszen érzéseink alapján cselek­ szünk. Az autoimmun betegségben is, mint más kórokban a miértek mellett meg kell keresni a hogyanokat is. Lényegesen könnyebb felismerni a gyógyulás lehetőségeit, amikor keressük megoldásokat is. Miért alakul ki? Egy első ránézésre teljesen „agyament" válasz: miért ne? Miért ne alakulna ki, amikor semmit sem teszünk annak érdekében, hogy másként történjenek dolgaink. Miért ne alakulna ki, amikor csak azért harcolunk, küzdünk, hogy valami ne történjen meg, csupán arra törekszünk, hogy valamit elkerüljünk! Azt, hogy valamit el is érjünk, már teljesen elfelejtjük! Miért történne másként, amikor a beteg nem, vagy rosszul megközelítve akar megérteni dolgokat, ha most egyáltalán beszélhetünk megértésről. Itt leginkább beletörődésről, behódolásról lehet és van szó! És ezt előbbutóbb elkerülhetetlenül felváltja a kitörés, a lázadás szelleme. Olyan ez, 98

mint a csapdába esett állat: kínjában önmaga ellen támad, pedig a probléma gyökere a csapda tulajdonságában rejlik. Hasonlóan cselekszik az autóimmun betegségekkel küszködő ember is! A bennünket ért ingerekre csak akkor tudunk megfelelően válaszolni, ha ismeriük annak minden - de legalábbis jelentős - részét. Pl.: az utcán látunk jönni egy embert, s ebből azt a következtetést vonjuk le: le fog ütni, meg fog támadni. Pedig erre semmilyen jel sem utal. A gyógyulás útja: A gyógyulás kulcsa ebben rejlik: felismerés! Felismerni hogy a harcokban, a háborúkban csak vesztesek vannak! Csak azok nyerhetnek, akik kimaradnak belőle. Így kell ezt a problémát is megközelíteni! Azért harcolunk, mert jobb megoldást a cél elérésének érdekében nem találtunk. Amikor ezt kijelentjük, az azt is jelenti, hogy van! Önmagunkban meg kell találni a nyugalmat, erőt adó tulajdonságokat! Amikor az öröm eltölt bennünket, boldogok vagyunk, eszünkbe sem jut a harc! Tehát a betegnek tudatossá kell tenni cselekedeteit és természetesen a gondolatait ahhoz, hogy el tudja dönteni, maga számára mi helyes és mi helytelen.

Fizikai jellemzők: A pajzsmirigy fokozott hormonelválasztásából eredő betegség. A megnövekedett hormonszint miatt fokozódnak a testben az égési folya­ matok, megemelkedik az alapanyagcsere, s természetesen mindezek miatt a testhőmérséklet. További tünetei az ingerlékenység, idegesség, kézremegés, fogyás, gyors szívverés, a nyirkos, verejtékes bőr. A szem­ golyó jellegzetesen előredülled. Bár a betegnek felfokozódik az étvágya, s többet is eszik, mégis fogy­ ni kezd. A pajzsmirigyben göbök keletkeznek, a szerv látható módon megduzzad. Gyógyítása jódkészítményekkel kísérelhető meg, de súlyosabb esetek­ ben a pajzsmirigy részleges vagy teljes kiirtása válhat szükségessé.
99

BASEDOW-kór

Lelki jellemzők: Mint már a könyv elején is beszéltem róla, a hormonok igen szoros összefüggést mutatnak a belső tűzzel. Oka van annak, hogy ezek a hormonok fokozottabban termelődnek a szervezetben. Ez az ok a tudatban található meg. Gondolkodjunk: a szer­ vezet számára a tűz az átalakítást is jelenti, azon anyagokét is, melyek károsak. (Az anyagcsere-folyamatokat részletesebben az adott fejezetben tárgyaljuk). Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, amit a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége előtt elhelyezkedő pajzs­ mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táp­ lálék. Kidülled a szem! Vajon miért, milyen lelki jellemzők miatt történik ez a furcsa jelenség? Igen egyszerű a válaszom. Amikor meglátunk egy olyan dolgot, ami erős érzéseket vált ki, akár jó, akár negatív értelemben, elkerekedik szemünk. Ugyanez történik a betegnél is! Már eddig jelentős mennyiségű (feldol­ gozatlan) információ halmozódott fel, így bármilyen új dolog kerül sze­ me elé, elkerekedik a szem. Kikerekedik, hiszen ott van az újabb feladat, s közben még az előzővel sem tudott mit kezdeni. Ez a jelenség aztán állandósul, és folyamatosan azt nézi, keresi (félelemmel telve várja), mikor érkezik a következő „sorscsapás". A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a be­ teg a felszaporodott indulattal nem tud mit kezdeni, így önmaga ellen fordul. Nem tud mit kezdeni kifejezésre váró indulataival, mert ehhez bátorság kellene, de ezeket az erőket az elfojtásra fordítja. Ez annyit tesz: amikor valami olyan inger éri, amit szeretne kiadni, kimutatni, inkább nyel egy nagyot és beletörődik helyzetébe. Vagyis nagyon szeretné ki­ mondani nyomasztó érzéseit, de attól fél, még jobban eltávolítja magától a szeretett személyeket. A feszültséget tovább fokozza: a belső (felhasz­ nálatlan) problémái következtében nem tud többé figyelni környezetére, amit ők úgy értelmeznek, hogy már nem figyel rájuk. A környezet, tehát mindent megtesz a figyelemfelkeltés érdekében. Ez természetesen még inkább fokozza az imént említett tüneteket. Remegni fog a keze, hiszen egyre kevésbé lesz benne bizonyosság, nyúljon érte avagy vesse el, legyen az bármi is. Következetlen lépések fogják jellemezni cselekedeteit. 100

Megemelkedik a testhőmérséklete, mert folyamatosan lázad, lázong a kialakult élethelyzet ellen, amit még az is tetéz, hogy tisztában van sajátságos helyzetével. Azonban ne menjünk el a láz, a hőmérséklet emelkedésében rejlő pozitív értékek mellett. A szervezet kompenzálni akarja, vissza kívánja nyerni az elvesztett harmóniát, megemeli a test hőmérsékletét, így óhajtja elérni a „méreganyagok" mielőbbi átalakítását. Jódkészítményeket említ az Albert, és ez nem véletlen. Az előzmé­ nyek ismeretében könnyen felfedezhetjük a jód fertőtlenítő szerepe és az indulatok, a kifejezésre nem juttatott indulatok közötti összefüggéseket. Jelentős szerep hárul a jódra, hiszen valamilyen módon el kell kezdeni a bennrekedt indulatok kitisztítását. Ennek a módszernek is megvannak a hiányosságai, hiszen a táplálékkal eddig is bevitte a jódot, a fertőtlenítő szereket, ismereteket, de nem tudott vele mit kezdeni.

Fizikai jellemzői: A bél cső alakú üregrendszer, melynek belvilága a test egészén térbelileg belül van ugyan, mégis szervezetünk számára ez külterület; egy külvilággal közlekedő tér, csatornarendszer, amelyben passzív és aktív módon kívülről érkezett anyagok áramlanak, haladnak tova. Ezt testünk valódi szöveti terétől egy jellegzetes sorompó választja el, egy sikamlós nedvvel bevont hámréteg, a nyálkahártya. Míg a nyálka a be­ lekben szállított anyag mozgását segíti elő, addig a hámréteg határt ké­ pez, amely nem ereszt át „senkit és semmit", tökéletes választófalat ké­ pez a kül- és a belvilág között. Ha ez a határ egészséges, rajta csak speciális anyagok juthatnak át egyik vagy másik irányban (ha tehát van „útlevelük" és azt a hámsejtek „kezelik" is). E jelenséget, ha befelé zajlik, felszívódásnak, ha kifelé, elválasztásnak nevezzük. Kevésbé költőien fogalmazva: a hámréteg egyik oldaláról a másikra történő bármilyen anyagtranszport csupán és csakis a sejten keresztül történhet. A hámsejtek közötti réseket ugyanis egy szoros összeköttetés, egy úgynevezett zárólánc-rendszer tökéletesen lezárja. A bélben az aktív felszívó működést a hámfelszín kesztyüujjszerű kitüremkedései végzik. Ezek a mikrobolyhok, melyek a felszívódási 101

BÉLPROBLÉMÁK

felszínt rendkívüli mértékben megnövelik. 1mm2 bélhámfelszínen száz­ millió mikroboholy üldögél. A vékonybél falának mirigyei és a hasnyálmirigy (lásd ott) termelik azon enzimek sokaságát, amelyek a táplálékot lebontják. Az emésztés során így nagyszámú, olyan egyszerűbb vegyület keletkezik, amelyet már a bélhám képes felszívni. E folyamatok csupán a vékonybél felső szakaszán játszódnak le. A távolabbi terület a vastagbél világa. Itt szá­ mos baktérium békés és hasznos együttlétben él testünkkel. Az immár emészthetetlen béltartalom egy részét még lebontják, s ezenközben Bvitaminokat termelnek számunkra. Lelki jellemzők: A belügyek! A feszívódás, feldolgozás és a dolgok (tapasztalatok) beépítése a szerve­ zetbe valamint a felesleg kiürítése. Jórészt mindenkinek a saját belügy­ ének számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket. Csak nagy vonalakban térek ki a bélszakaszok jelentésére, mert a könyv mérete nem teszi lehetővé a bővebb ismertetést, de remélem, kezdetnek elegendőnek bizonyul. Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel megközelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges élet­ erőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplá­ lékhoz való viszonyunkat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működé­ si zavarok, akkor zavar keletkezett a felfogásunkban. Vastagbél: a „finom" munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apró­ ságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik életünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részle­ tekkel. Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is szeretnénk megemésztésre félretenni, aminek hiábavalóságáról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy nem kellene „bespájzol­ ni", de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lázadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik, (lásd még vakbél­ gyulladás) Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tárolni kell azo­ kat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet! 102

I

ami az emésztéssel. míg ezek egyensúlyban vannak. Az éghető anyag jelen esetben az élelmiszer. borsó. hanem mindkettőben megtalálható a másik is. a bomlási.BÉLGÁZ Fizikai leírás: Lényegét tekintve gázelegy: több mint 60% -a lenyelt levegőből ered. ammónia. Elégtelen emésztés. A hőt a természetes hőháztartás biztosítja. vagy rosszak. Amikor valami új dologhoz fogunk. a hő. oxigén. mely táplálja. hasonlóképpen a máj-és epehólyag-betegségeket valamint az ideges állapotokat. és kb. kénhidrogén és merkaptán. Egészen addig. 103 . Lelki jellemzők: Természetes jelenség. hogyan. elősegíti a meg­ felelő égést. Emlékezzünk az általános iskolai tanulmányokra: az éghető anyag. A bélgáz fő összetevői: széndioxid. lenyelt élelmiszer elégetéséhez. hogy a dolgaink nem tisztán jók. Nézzük meg részleteiben. Tehát az égéstáplálás mellett a levegővel gyűjtünk „lelki erőt" a feladat elvégzéséhez. megemészté­ séhez (a könyv elején már szó esett róla) szükség van levegőre. nem okoz gondot a bélgáz. ká­ poszta. és a levegő. Mindannyian tudjuk: amikor valamilyen lelki jelenséget feldolgozunk. nitrogén. a levegő elengedhetetlenül szükséges. s ezt a has felfúvódása és teltségérzés kíséri. minden esetben egy mély lélegzetvétellel kezdünk hozzá. a bomlási folyamatokkal együtt jár. A fennmaradó rész a béltarta­ lom bakteriális erjedése során keletkezik. Bizonyos puf­ fasztó ételek hasonló állapotot idéznek elő. erjedési és rothadási folyamatok fokozó­ dása esetén a termelődő gázok mennyisége megnövekszik. lencse. fogunk benne olyan részt találni. A belek gyulladásos folyamatait is túlzott gázképződés és gyakori szél­ ürítés kíséri. 20% -ban a véráramból származik. arányuk megváltozik. egy ingert értékelünk. Ezen azt értem. miért keletkezik gáz! 1) Az elfogyasztott. így a bab. ami mulandó. hagyma. metán.

Elsősorban az izmok aktív mozgásképessége szűnik meg. hogy a beteg. „gyengeségei" következményeként visszatartja a fáradt gőzt. A háttérben álló ok ezerarcú: sérülések és mérgezések. hogy a dolgainkat meg kell emészteni (ez nem csupán a fizikai síkra vonatkozik). Részében és egészében az ember hiányt kezd szenvedni. elősegíti az emésztés. végtag aktív működő képessége ideiglenesen vagy véglegesen megszűnik. a belek vagy a gégeiz­ mok . amit a tüdővel lélegeztünk be. gyulladások és daganatok következménye mind lehet bénulás. Folyamatosan él bennünk. működések vesznek el. Az élethez hozzátartozik a tiszta levegő. de nézzük meg azt az oldalt is. és ez a hűdés elsődleges jelen­ sége. ezért e vezérlő elv kiesése az érintett területre bénítólag fog hatni. a húgyhólyag. így leállhat az ideg­ pályák ingerületet tovavezető képessége. bénulásról beszélünk. 3) Az erjedéses folyamat olyan. mint egy katalizátor. Következésképpen a belekben keletkező gázokkal kell helyettesíteni. 104 . mely katalizátorként működik. szövetrész. BÉNULÁSOK Fizikai jellemzők: Ha egy szerv. A vér juttatja el azt azt életerőt. S mivel testünk minden része beidegzésekkel bír. Úgy viselkedik. Bénulhatnak a szemmozgások. Eddig a természetes folyamatokról beszéltem. A megromlott folyamatok aztán további romlást idéznek elő. mintegy kisegítve. vagy a legkülönösebb kombinációkban. Az eredmény ugyanilyen tarka képet mutat: testünkben sokféle mozgás állhat le külön.2) A véráramból származó légnemű anyagok a vér könnyebb tisz­ tulását szolgálják elsősorban. bennünk kell hogy legyen. amikor a gázok már problémát okoznak. mindig tudjuk. Lényegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. s ezzel feladatok esnek ki.felsorolást az olvasó folytathatja -. De a másik szerepe sem elhanya­ golható! Testünknek van egy igen érdekes tulajdonsága: bizo­ nyos mértékben a környező szervek képesek átvenni a másik szerepét. Ezt a beteg nem érzékeli és csak részlegesen hasznosítja. tehát a vágy. helyettesítve azt. Arról van szó. a bomlás beindulását. mint a kenyérsütésnél a kovász. Külön.

mikor a légzőközpont néhány ezer idegsejtje nem ad többé parancsot arra. hiszen va­ lami olyan jöhet. hogy olyan dolgokkal foglalatoskodjon. hogy a tudat meg tudja teremteni. végső soron in­ nen indul. melynek révén jelentős mértékben változik az a körülmény. nem tesz saját érdekében semmit. utóbbiak pedig vérmérgezéshez vezethetnek. de nem biztos. amelyben lebénuljon a test. huzamosabb ideig kell a tuda­ tunkkal hallgatnunk: „bénák" vagyunk! Sokakban. de lehet huzamo­ sabb gondolkodásmód is. vagy ki tudja alakítani azt a szituációt. hogy megtalálja szabadságát. csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik. mikor az ember tehetetlennek érzi önmagát. amik kiszélesíthetik látókörét. Lelki jellemzői: Ahhoz. Ez lelki tapasztalatoktól függően lehet nagyon rövid idő. hiszen az egy nagyon „kockázatos" dolog. hogy eljut-e az adott területre. melyek teljesebbé tehetnék életét! Mindent megtesz. hiszen semmit sem tesz annak érdekében. Cselekszik ő. bi­ zonytalan. melyek látszólag semmi kockázattal nem járnak. hogy képtelen elérni dolgokat. ami még nem volt! A bénulások kiváltó tényezője az agyban keresendő. hogy mellkasunk kitáguljon. hogy meg van kötözve és nem képes megvalósítani semmit. csak éppen olyan dolgokat. Kimenetele kétes. sőt mindenkinek megfordul a fejében. Miért is ne. Ha az életet fenntartó központok bénulnak. ami kiala­ kult! 105 . az eredmény azonnali ha­ lál Ilyen a légzésbénulás. Itt van a központ. Elural­ kodik rajta a megkötözöttség érzése. Abban az esetben szokott előfordulni. sem kedve nem marad arra. tehát sem ideje. A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent megtesz.néldául a bénultan fekvő szélütött beteg testén hamarosan felfekvéses fekélyek alakulnak ki. tevé­ kenységi területét. A gyógyulás útja: Az iménti fejtegetésekből már körvonalazódik az a tevékenység. Nem tesz érte semmit. ide fut be minden inger.

hogy nem lesz elég ideje elmonda­ ni. hebegés. az ütemezésben vagy a szókap­ csolatokban alakulnak ki zavarok. ami az akkori közlési vágyát. Nem feltétlenül szándékos behatás volt ez (mondjuk.mely közlésre szolgál . hogy a gyermekkorban. Életének egy látszólag lezá­ rult szakaszában keresendő a kialakulás forrása. de annak élte meg. egy feldolgozatlan stressz. Természetes: nem lesz 106 BESZÉDZAVAROK . mert lelke világa kissé érzéke­ nyebb az átlagnál! Attól fél (nem feltétlenül tudatosan!).úgy sajátítjuk el. sokszor pedig onnan származtathatók a felnőttkori zavarok. mint tudja. mint például: agyvérzések. A beszéd zavarai sokszor a gyermekkor jelenségei. vagy érthe­ tetlenül gyors. A kapkodás idegessé. ezért megpróbálja minél gyorsabban kinyilvá­ nítani (amíg van rá módja). a szülei igyekeztek elnyomni). hogy a beteg szabadon kinyilvánítsa gondolatait. Ezek milyensége alapján a zavarok: dadogás. hangsúlyvilágában. nem szabadult fel súlyuk alól! Dadogás: Lelkében az alábbi tanulság szűrődött le: belé akarják fojtani közlen­ dőit! Élete során sok olyan behatás érte. skandálás. ami meggátolja.Tünetei: A hangelemek sorozatát . Nagyon fontos: a gyermekkori sérüléseket mind a mai napig nem dol­ gozta fel és nem tanult belőlük. hiszen sokkal gyorsabban „kell" elmondani. érzéseit. artikulált beszéd folyamatosságában. A tagolt. selypítés. hadaró beszéd. vontatott. raccsolás. sőt beszédképtelenség alakul ki akkor is. Ez lehet szülő-gyerek viszony. de a központi idegrendszert éri károsodás. ami a szívét nyomja. Nagyon valószínű. zavarttá teszi. Erőszakos behatásnak élte meg. a kezdő konfliktus bizo­ nyára a szülőknél keresendő. Beszédzavarok. vagy agysorvadás esetében. hogy mindkettő. meg­ nyilatkozását (erőszakosan) visszaszorította. de akár iskolai kudarc is. agydaganatok. „csupán" lelki zavarnak! Idegesség. tiszta. Lelki jellemzői: A szó szoros értelembe véve ez nem számít betegségnek. ha maga a hangképzés nem sérült. A legvalószínűbb azonban.

mit döntsön! Jelen esetben erről beszélhetünk: dönt. még akkor is. kinyilvánítja mondandóját. amit róla festettek stb. el-elakad.ideje gondosan képezni a szavakat. hogy egyáltalán most döntenie kell-e! Pótcselekvés: Hebegéssel. hogy nem tudja magát oly módon kifejezni. amikor nem tudja. de addig biztos támpontot lel benne!) 107 . szíve érzéseire figyelni. mint lecsende­ sedjen és megértse: most másra kívánnak figyelni! Hebegés: Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség! Tudásában. de az már kevésbé. csak akkor képes közlen­ dőjét kinyilatkoztatni. ha ezt az közvetlenül nem mu­ tatja meg. Közvetlenül nem. hogy így magára vonja környezete fokozott figyelmét. ahogyan szeretné! Pótcselekvés: Dadog. ha azt nagyon gyorsan teszi. de közvetve tapasztalható. és ez még feszültebbé te­ szi! A legfontosabb. Pótcselekvés: Inkább sietve elmondja. hogy akkor is dönteni akar. kinyilvánítják-e! Észre kell. ami ezt a zavart jellemzi: a télelem. Elvesztette türelmét. de még abban sem biztos. elhitte azt a képet. A gyógyulás útja: Rá kell ébrednie saját értékeire. kerüli el. hogy kialakuljon a vágy: megerősítse érzéseit. ez valahol „természetes".! Mindenkivel előfordul. észre fogja venni: hatással van környezetére. értékítéletében. észre kell vennie: figyelnek rá és ez teljesen független attól. megfogalmazott vágyaiban nagyon jól tükrö­ ződik: zűrzavar uralkodik benne! A bizonytalansághoz vezettek az alábbiak: elmulasztott figyelembe ven­ ni egy igen fontos részletet. Hadarás: Ezt hiszi: környezete csak akkor figyel rá. hogy nem képes (abban a pillanatban) dönteni. van hatása. mint cselekvéssel „küszöböli" ki. amíg más közbe nem vág. mondandóját! A gyógyulás útja: Sokat segít az egészséghez vezető úton: legalább egy dologban legyen biztos! (Majd az is elmúlik.

a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. Hiszen nem sokat tesz azért. névszerint: a) Duzzanat b) Bőrpír c) Melegség d) Fájdalom e) A működés megromlása Lelki jellemzők: A boka a lélek nyelvén a lépéseket. Az iméntiekkel ellentétben itt nem jellemző az idegi megterheltség! Ebben az esetben a lelkében. tiszták legyenek! Pótcselekvés: Selypít. Az ismert sérülések (zúzódás. raccsolás: Tisztázatlan érzések. törés. a tervek és az érzések tisztázásának erős megoldási vágya. a megnyilvánulásai egyértelműek. A lépések. Minden vizenyőnél. A gyógyulás útja: A tisztázás! Fizikai oldal: A bokaizület tulajdonképpen egytengelyű csuklóizület. melyeket megtett vagy szükséges megtenni és meglépni. szalagszakadás. melyet hatal­ mas erejű oldalszalagok rögzítenek. bevérzés) esetén az az öt jel ismerhető fel. hogy az élet tüze 108 BOKA . vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett be­ szédzavar. az imént felsorolt jellemzők sze­ rint azonosíthatók be: Duzzanat: Olyan dolgokat akar még egyszer megcselekedni.Selypítés. amely károsodás esetén az emberi test bármely más részén is kialakul. vérömlenynél közös jellemző. amit már nem kell. szellemében fennálló túlzott nyugalomról lehetne leginkább beszélni. mert ekkor nem alakulhatnak ki olyan könnyen a gondolatok. hogy az élete.

és ebben az állapotban könnyen gyökeret ver az alulértékelés! Az elért „sikertelenségeknél" jusson eszünkbe ez a perspektíva is: valószínű . majd. cselekedet. mit lépett meg. 109 . Fájdalom: Olyan megtett. lehet érzel­ mi. szívében van egy jelentős érzés. amit sikerként könyvelhet el. Továbbá: életének rengeteg részletét nem vagy helytelenül értelmezte.biztos -. mit tudok belőle tanulni? Sorra kell venni ezeket. hogy felmérjük helyzetünket és kialakul bennünk a szándék. mint a kudarcélmény. amiből egyenesen következik a ked­ vetlenség. Mégis meg fogja tenni. Így nem marad más.és belefárad. vagy meg-nem-tett lépést jelez. A gyógyulás: Megértéssel kell kezdeni: mit mutat. nem teljes energiabefektetéssel. hogy elérje kitűzött dolgait. tessék-lássék módon. Másrészt lelkében. benne rejlő lehetőséget és tulajdonságot. A fájdalom jellegzetessége az egyszerre jelentkező kettősség! Egyrészt tudja mit tett. hanem csak félgőzzel. akkor (ebből következően) az ellenkezőbe! Elindul (az általa is rossznak tartott irányba). mert másként ott marad és további problémákat eredményezhet a konfliktus! Sokszor már az is jelentős javulást idéz elő. Ez a kedvetlenség a lépésekben keresendő. ami lelkiismeretfurdalást okoz! A lelkiismeret-furdalás a másfajta érzésből ered. hogy megoldjuk. hiszen ott van a belső késztetés! Ez a kedvetlenség két. amikor felfedezzük: olyan célok után fut.diszharmonikussá válik.. Nem merítette ki az összes. Nem merítette ki belőle a jó élményeket. Szándék. Az ilyen cél felé vezető út elején. teljes szívvel kí­ vánta elérni céljait. közben. hiszen valamit tenni kell. valamint anyagi jellegű döntés. mit hibáztam! De ami ennél sokkal fontosabb. valamerre menni kell! Ha nem a helyes irányba. pontosabban semmit sem szeretne tenni annak érdekében. szorosan összefüggő eseményből ered: Kisebbrendűségi érzése könnyen érthetővé válik. Ez a fájdalom attól függően. (Bő­ vebben a lélek és a fájdalom fejezeteknél). Megoldjuk. de még a célnál sem fogja érezni az elvégzett munka teljességét! El. ami az ellenkezőjét sugallja.. hogy melyik bokán jelentkezik. ami nem ébreszt benne örömet.

és ez. Filozofálgathatunk rajta. csak azt nem. ami igen hatékonyan játszott közre figyelmetlenségem­ ben. Erre elmesélek egy nagyon rövid történetet: Egyszer valamikor. de az élet megmutatta. hiszen egyébként nem fektetnénk rá elegendő hangsúlyt. de lehet.fizikai . de figyelembe kell venni azt a lelki állapotot. lehangoló légkörben az én hangulatom is kezdett hasonlóvá válni.lépésre. érzésemet nem. Sok minden járt a fejemben. mendegéltem és nagyon el voltam gondolkodva. Még a lépéseimre sem! Minden másra figyeltem. mert fájdalmam következtében alig voltam képes visszamenni a pihenőbe! Ráfoghatjuk a rossz . hogy semmi másra nem tudtam figyelni. régen . s közben figyelünk minden apró részletre! Hogy ebben a történetben mi volt a pótcselekvés? Egy örömet okozó döntés helyett egy másikat választottam! A gyógyulás: Pihentetés. a közelmúltban meg is lépte! Megtette. hogy elmélkedjünk: helyre lehet. sertéstelepen dolgoztam. amit nagyon gyorsan helyre kell hozni! Természetesen ez is fájdalommal jár. de leginkább menekülési vágyamtól vezérelve „elhatá­ roztam". hogy időszerűtlen lépés volt. hogy lélek­ emelő látvány tárult szemem elé. pihenés. a lépésem kificamította bokámat. A környezetről sok mindent el lehetett mondani. így könnyen megjósolható volt. Ezt rögtön tudtam. Dac­ ból. Annyira lefoglalt. csak a konkrét lépéseimre nem. Mentem. fel sem merül bennünk a gondolkodás! Amikor tudjuk a helyes utat. és kell hozni elkövetett hibánkat! 110 . akkor biztosan állítható. Amikor meg vagyunk győződve valamely elképzelésünk helyességéről. megteszek egy igen nehéz. amit természetes módon akkor nem tudtam különösebben értékelni. az érzésekre nem maradt idő. nyomasztó lépést! Ez nagyon le­ foglalta gondolataimat. mert egészen mással törődtem én. ez olyan lépést volt. Ebben a büdös. előbbutóbb belelépek „valamibe"! Beleléptem. vagy helytelen érzelmi lépés volt-e (a bal lábammal zajlott ez a történet)! De ha ennyire lekötötte fi­ gyelmemet. egyszerűen haladunk.A legfontosabb: mindent helyre lehet hozni! Ficam: Egy rossz döntésre szánta el magát.egy „előző" életemben -. amit felhasználunk arra. vajon helyes. szabadulási.

helyrehoz­ ható. gyűrődés után az eredeti alakját visszanyeri. a szelektálás nél­ külözése komoly betegségek forrása lehet. a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma révén tápanyagraktárként szolgál. amely egyben védelmet szolgáltat a mélyebben fekvő képleteknek. ami hatalmas (általában rossz) változást hozott életébe! És ami megkülönbözteti a ficamtól. Kültakarónkat mindenütt finom szőrzet fedi . beengedő szerepet. Még mé­ lyebben.tenyerünk és talpunk ki­ vételével. tehát testünk hőháztartásának szabályozásában is lényeges szerepet játszik. A védelmi gátat jelentő felszíni hám nem áteresztő. válogatni kell közöttük. A bőrben helyezkednek el verejték. A válogatás.és faggyúmirigyeink. nyomás-. de az adott pillanatban helyrehozhatatlannak éljük meg! Fizikai jellemzők: Bőrünk a lestünket borító szövet. Az ingereket meg kell szűrni.Szellemi gyógyítás: Kezünkkel formáljunk csövet a boka körül. A fajdalomérzés. a hideg-meleg érzékelés. ami gátolja a helyreállást! Törés: Egyértelműen olyan elhibázott lépés. (Ez persze szellemi síkon is igaz. hőleadás. A mélyében elhelyezkedő rugalmas rostoknak köszönhetően a moz­ gást nem gátolja. Ezzel. Lelki tulajdonságok: A bőrt tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú falnak. A mélyebb réteg a festékanyagot termelő sejteket tartalmazza. koncentráljunk arra. Jusson eszünkbe: az immunrendszer (egyik) első 111 BŐRBETEGSÉGEK . nem en­ gedhetünk be minden ingert. Szükség van erre a falra (és nem csupán esztétikai. Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be védő. lásd aura). Súlyra és kiterjedésre nézve is a bőr testünk legnagyobb szerve. információt. rezgésvalamint viszketés-érzés szolgálatában áll a belé ágyazott sajátos idegvégződések segítségével. hogy most kihúzok belőle minden erőt. csomagolástechnikai szempontokból). s kiterjedt hajszálérhálózatával ugyanakkor a hőszigete­ lés. a tapintás.

érződik rajta. Nem érti: miért pont neki kell ilyen helyzeteket elviselni. Problémája van a körü­ lötte lévő világgal. elégeti a rendelkezésre álló erőket. vastagítja. hogy baja van. PL: a mindkét kézen megjelenő ekcéma jelzi. Ennek az oka: mivel szinte csak az irritáló dolgokat tapasztalja. így a számára káros dolgok szabadon beáramolhatnak. energiákat és átesik a másik oldalra! A beletörődő. amire igazán vágyik. a szükségtelene­ ket. ezért mást talál ki: körbeveszi őket. rányomják bélyegüket a környezet­ hez való megnyilvánulására. de nem képes teljes mértékben kilökni magából. Egyrészt nem kíván velük foglal­ kozni. de az igazi gondjait nem mondja el. hogy e két véglet 112 . Amennyiben össze­ vetjük a testrészek jelentéstartalmával. aki távol tartja magától (legalábbis igyekszik mindent megtenni. Érzi: ezek ellen semmit sem tehet. ami előbb vagy utóbb kifárasztja. Az ebből már egyenesen következik. esetleg károsakat kiengedje. ami a természetes védekezés és a beburkolódzás között van. melyekkel munkálkodni kell. Természetes. hogy így legyen) a külső ingereket. mikor az a kényes egyen­ súly felborul. melyeket „kénytelen" elviselni. Erősíti a bőrt. hogy az élethez szükséges dolgokat beengedje. megtudhatjuk a pontos kiváltó okot is. Másrészt. A környezetéből olyan ingerek érik. lelke mégis háborog rajta. hogy a levegővel együtt szilárd anyag is bekerül.bástyája a bőr! Vegyünk figyelembe egy másik tényezőt is: olyannak kell lennie. kóros elváltozás akkor alakul ki. másrészt elérhetetlennek tartja azt. Mitesszer: A bőrön lévő pórusokon keresztül lélegzik a test. kiürítse! Betegség. behatást. aki már nem tart távol semmilyen ingert. Így két alapvető típust lehet megkülönböztetni: A túlzottan védekezőt. kivetési vágyak tükröződnek a mitesszerekben. a bőr védekezik ezek ellen. nem fogja észrevenni az élete jobbik felét és kialakul benne egy nagyon erős elégedetlenség. hogy idegenkedik azoktól a dolgoktól. A tapasztalt dolgai szinte beleégnek. hogy több bajt ne okozhassanak! Apró meg nem értések.

kifakad. Pattanás: Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez. lega­ lábbis a külvilág felé ezt mutatja és amikor nem bírja tovább. hogy igen. ebben az esetben nem jellemző a lázadás. mit mond. és ezeket igyekszik minél gyorsabban megcáfolni. Cáfolni! Nem megérteni! Tanulni belőle. amikor ezt ta­ pasztalja (nem feltétlenül tudatosan): a problémákat úgy terhelték rá. általa! 113 . amikről azt hiszi. A pattanások megjelenését is vehetjük valamiféle eredménynek. ez hatá­ rozottan befolyásolja az egyén megnyilvánulásait. hogy valóban léteznek! Összességében elmondható: teljesen mindegy.jó" szemmel. hogy a bőr (természetesen a tudata is) elveszíti a tisztulási képességet. érik-e kritikák vagy nem. Mégis ráerőszakolják. Természetesen az imént felsorolt tulajdonságok csak azon időszakokra jellemző.között fog érzelmektől túlfűtötten ingadozni: követelőzés és a teljes viszszahúzódás. Természetes módon nem képes megszabadulni a felhalmozódott mérgektől! Tűr. feszültté teszi. kevésnek érzi magát ahhoz. ennek egyenes következménye. mit gondol róla a világ és saját tudatával harcolva érveket gyárt azok megcáfolására. hogy szembenézzen azokkal a dolgokkal. amikor a mitesszerek jelentkeznek. de itt már határozott lázadásról is szó van. sokáig tűr. hogy itt is az egyénnek a világhoz való viszonyában van a probléma gyökere. idegesíti. Arra összpontosít. hogy azok nem az övéi. A negatív benyomá­ sokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből. de ezt most inkább más! Lázad azon jellemzések ellen. feltételezi. A „két világ" közötti feszültségek idegeskedést eredményeznek. pattanásos területek. természetesen eredményte­ lenül. Elhelyezkedés szerinti jelentés: Háton: Itt akkor jönnek létre gyulladt. Kicsinek... sértődöttség. Az a „tény". melyektől borsó­ dzik a háta. Szorosan ide tartozik: itt. in­ kább a csendes beletörődés a mértékadó viselkedés! A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva kikövetkeztethető a helyes viselkedési minta. hogy nem néznek rá .

amikor a kör­ nyezetből azt a következtetést vonja le. Mottó: „Az élet rossz. melyek igen nagy terhet rónak rá. Hol van az ő helye? Zsíros bőr: Lelki jellemzői: Túlzottan fél a környezetétől.A gyógyulás útja: A megértés. Lelke lázong. hogy minél nehezebben lehessen rajtuk fogást találni! Miért igyekszik távol tartani a dolgokat? 114 . mint: „a világ el­ lenséges". Nem elképzelései szerint viszo­ nyulnak hozzá. „nem is történhet másként". hogy hogyan viszonyuljon hozzá. hiszen ebben a korban. Pubertáskorban nagyon gyakran fordul elő. de ezt nem igazán tudja megnyugtatóan kimutatni. hogy a külső. Combon: Azt érzi. ez nem az ő feladata lenne! Lázad. elvekről kell (akarata ellenére) gondoskodnia. következésképpen igyekszik minél sikamlósabbá válni. tehát igyekezzünk kicsúszni karmai közül"! Kemény az élete. hogyan szabaduljon tőlük. hogy más arcot kell mutatnia. nem is vonhatna le. rá akarnak erőszakolni olyan dolgokat. Konfliktusa van a gondoskodással! Érzi: olyan emberekről. zavaró „ingerek" könnyebben lecsússzanak róla és ő könnyedén kitérhessen a „viharok" elöl. hiszen tudja. Ebben a korban szembesül. problémája van családjával. Jelentős súlyokat visel és nem találja annak módját. melyek neki el­ lenszenvesek. fedezi fel milyen is a világ és azt. Miként egyes küzdősportokban felfedezhető: olajjal kenik testüket. mert életét csakis egyoldalúan értelmezte és más következtetést. hiszi. jól megalapozta eszméit! Sérülékenynek hiszi önmagát. időszakban alakul ki a világhoz való végleges viszony. hát még megoldani! Arcon: Ebben az esetben keletkeznek az imént említett tünetek. cselekvési formák kialakítása. a saját érzéseire való figyelés és az ezek szerinti viselkedési. Erre meg is talált minden indokot.

ráncosodni kezd. befolyásolni igyekszik életét (nem véletlenül. érzelmeik kielégítését helyezik előtérbe. belügyeibe. elfelejtették a gondoskodást. Vénnek. de legalábbis kellemetlenséget ébresztettek benne. hiszen eddigi „tapasztalatai" jól megmutatták: beletipornak érzéseibe. hogy kiszáradt. nagyon sokat harcolt mások ellen. 115 . Az ilyen ember már képtelen közel engedni környezetét. Másrészt szeretne közelebb kerülni önmagához. hiszen a víz hiánya miatt száradni. melyek fájdalmat. fel kell fedeznie.és megfáradt. melyeket másokkal szemben tapasztal. Harcolt. na­ gyon jó oka van ennek és ezt valahol érzi is). s ezt az érzést jeleníti meg a bőr. mások­ hoz pedig másként. A részletesebb megismeréshez idézzük fel a testrészek lelki jelentését! A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell találnia. Ez a két ellentétes érzés: vágy a közelségre és a közelség félelme állandó harcra serkenti (dühkitörések. hogy eddigi élete során képes volt különösebb erőfeszítések nélkül is megúszni a szorult helyzeteket. lényege­ sebb: saját magáról megfeledkezett gondoskodni! Valódi gondoskodásról beszélek! A száraz bőrű emberek hajlamosak erre: az igaz gondoskodás helyett az érzékeik. szabadságát. következésképpen (nem csak látszólag) megöregszik.Mert már így is tele van! Mivel? Rengeteg indulattal. akkor saját maga elveszne. hogy elmulasztották „meg­ öntözni". Eddig közel engedte az embereket. Mindenki irányítani. Ennél is fontosabb. de azt hiszi. kiégett! A kiszáradás annak következménye. sértődöttséggel és az ebből egyenesen következő félelemmel. és ez elől folyamatosan menekül. azt is mondhatom. igaz lényéhez. Száraz bőr: Testileg-lelkileg el. majd depreszszió). teljesen kimerül. elfárad. illetve azokat a dolgokat. Elveszítené egyéniségét. és ez rettentően kifárasztotta. fásultnak érzi magát.

Ha a felhám pigmentjei körülírt területen megfogyatkoznak. Ennek következtében kialakul szerveztében egy félelem. Vagyis többé már nem felel meg az elvárásoknak. Találd meg. Pótcselekvés: Megmar mindenkit. melyeken gondolkodnia kell! A gyógyulás útja: Fedezd fel betegséged forrását. A gyógyulás szolgálatába azért nem képes állítani tudását. Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással. kezén. (az albínó örökletes festékanyag-hiányban szenved . ugyanis addig sem kell olyan dolgokkal foglalkozni. mivel nehe­ zen cserélődik. vagy teljesen eltűnnek. belemar saját magába. majd egy hirtelen fordulattal. mennyi jó van ebben: közel engedni azokat. bőre sápadt.Nagyon fontos szerepet játszik a víz szállítja az ismereteket. akik gondos­ kodni szeretnének. az élet során különféle festékanyagok rakódnak le a sejtekben vagy a sejtközötti állományban. világos foltok keletkeznek. ebből következik: nehezen fogad be új dolgokat és nehe­ zen hasznosítja megszerzett életismeretét. szeme színe piros) Lelki tünetei: Az orvosi háttér mögött nagyon jelentős szerepet játszik ez a tény: az élete során kialakult pigmenthiány minden esetben összefüggésbe hoz­ ható egy nagyon erős lelki csalódással. mert folyton pótcselekvésekhez folya­ modik! Ez lehet pl.festenyzett.haja fehér. amikor igen határo­ zott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kapcsolatban és ezen elvárá­ sokat jó ideig teljesítette.úgymond . Merd felvállalni céljaid. Kötözködik. bizonyos fokú vissza­ húzódás. Ez figyelhető meg a hajlott korú emberek arcán. 116 . BŐRPIGMENT-HIÁNY Tünetei: A bőr . többek között tisztaságmánia is. közös életük más irányt vett.

hideghatás. hogy a csecsemőmirigy a korai gyerekkorban bekövetkezett súlyos lelki vagy testi megterhelések (éhezés. a szükséges erősséget. A bőr színének visszanyerése csak akkor lehetséges. Igyekszik bebizonyítani: ő másmilyen! Hogy valójában milyen. amikor tanult belőle. A pótcselekvés: Inkább visszahúzódik. fertőzés). jelentése a következő: abban a tekintetben kialakult egy erős távolságtartás. ugyanolyan kapcsolatokat igyekszik kialakítani. következtében rendellenesen gyorsan. és így biológiai ellenálló 117 CSECSEMŐMIRIGY . megerőltető testi munka. Tudjuk. S az így felnőtté váló ember szervezetének védekező folyamatai (im­ munrendszere) SOHA NEM ÉRI EL a kívánatos. sé­ rülékeny lelkületét nem mutatja meg. Nyirokszerv. kétlebenyü. rózsaszí­ nű szerv. Hosszadalmas.az immunrendszer része. amikor az ember lelkileg feldolgozta az őt ért sérülést. amikor a „problémás" személy­ nek teljes szívből képes megbocsátani! Ezt viszont akkor tudja megtenni. 5-10 éves korig még növekszik (mintegy kétszeresére). mint amiben csalódott. színtelenség. optimális szintet. elhú­ zódó folyamatra lehet és kell számítani. lapos. nem is ezek szerint cselekszik! A gyógyulás: Ebben az esetben elég nehéz helyrehozni a bőrt. hiszen valódi.amíg működik . az nem derül ki. és így . tehát amikor a színező­ anyag eltűnik. Tanult belőle és ezek után már másként viszonyul a külvilághoz! A külvilágról alkotott véleménye. a kívánt hatékonyságot. idő előtt fejlődik vissza. megértette az összes kiváltó tényezőt! Tünetei: Az elülső mellkasüregben helyezkedik el. megnyilvánulása akkor következik be. majd a serdülő­ kortól rohamos sorvadásnak indul.Bőrünk a külvilághoz való viszonyunkat tükrözi. hiszen ez az elváltozás „különö­ sebb" problémát nem okoz. s felnőttben már csak zsíros marad­ ványként lelhető fel. sebeit nyalogatja.

Ugyanígy. A gyermekkorban szerzett tapaszta­ latok fogják elsősorban befolyásolni. az ősbizalommal van szoros összefüggésben ez a szerv. A han­ gulatváltozások párhuzamosan hatnak a védekező mechanizmusra. határozza meg im­ munrendszerünk „tüzének" sebességét! IMMUNRENDSZERT SZABÁLYOZÓ. Ereznek ugyan „valamit" de nem tudják. mint örömforráshoz. A csecsemő-mirigy szerepe: felfogni.képessége csupán töredéke lesz annak. mennyire „hidegen hagy" a körülöttünk lévők hatása. az emberek­ hez és a világ dolgaihoz viszonyul. A szeretethez. mint a felnőttek. BEÁLLÍTÓ SZERV! Az optimális sebességgel. melyek alapján későbbi életében önmagához. csak gondolkodni. mi is veszi őket körül. Köztudott dolog. Könnyen beláthatjuk ennek életképességét. Azt is mondhatom: a csecsemőmirigy egy átalakító szerv. hogy az mi.sokkal nehezebben értik meg a sze­ retet nyelvét és azt. Akik gyermekkorukban „sérülést" szenvedtek korán fejlődött vissza ez a szervük . Alapvetően. Lelki jellemzői: A szeretettel. amikor békések és örömtelik vagyunk. mégpedig a tapasztaltakat átfordítja a szív nyelvére. ugyanilyen hatása van az örömnek is az immun­ rendszerre. Mennyivel könnyebben tudjuk feldolgozni. ami az életben maradáshoz szük­ séges. és elsősorban gyermekkorban alakulnak ki azok a visel­ kedésformák. meghatározni. kiárasztani a szeretetet és átalakí­ tani érthető nyelvre. a gyerekek sokkal elfogadóbbak. ami a szeretethez köti. ami igen erősen befo­ lyásolja az immunrendszert! Ugyanez igaz a hangulatokra is. Lényegét tekintve gyermekkorban fejlődik-alakul ki az a viszony. az optimális égéssel érhetjük el a maximális erőt. 118 I . természetesebbek. hogyan viszonyuljon a szeretethez. elmélked­ ni kell egy keveset. így nem is tudnak vele élni! A szeretet és a hozzá való viszonyunk szabályozza.

genny. Lelki tünetei: Olyan pszichés eredetű konfliktust takar. más esetekben viszont észrevétlen marad.). A tanulságokat elmulasztotta hasznosítani. Ez az a „hely". és a tudatalattijába kerül. 119 . csontban. Ez a kérdés. majd később megoldja. akkor az alábbi lelki jellegzetességek vannak jelen: talált. Úgy gondolja: ez (bármi legyen) számára nem jó! Pótcselekvés: Cisztákat hoz létre. melynek üregében folyadék (vér. Félretette és úgy gondolta. Bármely szervben előfordulhat. és azok szerint csele­ kedni. kockázatmentesebbnek tűnik. akár nagy számban (agyban. Tehát amikor itt keletkezik ciszta. megrepedhet. méhben stb. A méhben keletkező ciszták lelki oka a méh szellemi jelentésében található. s mivel nem tudatosodik. ami örömet ébreszthet benne. hogy egy bekövetkezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett személyben) nem került feldolgo­ zásra. és nem okoz panaszt vagy tünetet. pangó váladék. mert ez könnyebbnek. vesében. kapott egy dolgot. néhány példával igyekszem bemutatni a hozzá vezető folyamatot. így a szervezet immunrendszere nem ismeri fel. ahol a fogantatás után kifejlődik a magzat (!).CISZTA Fizikai leírás: Védőburokkal. vagy szilárd képletek (pl. savó). mulasztását viszont nem pótolta. növekedve teret foglal. probléma azonban megmarad. mint feldolgozni. melyet félretett (magába zárt) anélkül. jól körülhatárolt terület. erős fallal bíró tömlőszerű képlet. Ez a megoldatlan helyzet vezetett azután a ciszta keletkezéséhez. A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka. akár magányosan. daganat-sejtek) lehetnek. Ekkor a gyógyulás folyamatát még nem is említettem! A könnyebb érthetőség kedvéért. megérteni az élet dolgait. de nem hagyja növekedni. inkább magába fojtja. hogy megoldotta vagy feldolgozta volna. nyák. tehát nem is védekezik ellene.

amely .: nem örül a jó érzéseknek és örömet vált ki az.érzészavarokban. amivel megédesíthetné az életét. hogy a beteg rendezze végre magá­ ban a konfliktust. (Ekkor tulajdonképpen a beteg immunrend­ szerét. hogy a tudat és a szervezet nem találja meg azt a dolgot. szomjúságérzés. Gyermekkorban: A szülő és a gyermek között kialakuló konfliktus. Kezedet rakd a kérdéses terület fölé. melyek örömet okoznak. Majd gyakori és bő vizeletürítés. és felszívódjon. hogy az fel­ oldódjon. Önmagáról elfeledkezett valamilyen oknál fogva. A gyermekeknek is van szabad akaratuk. CUKORBETEGSÉG Fizikai tünetei: Leggyakoribb bevezető tünete a gyengeség és a fáradékonyság. és ez azt jelenti: saját maguk szeretnének olyan dolgokat cselekedni. hogy önállóan rendbejöjjön). ér­ zéskiesésekben nyilvánul meg. egyes esetekben kóros éhségérzet és túlzott evés mellett fellépő fogyás. pl. Jellemző a testszerte vagy gyakran a nemi szervek bőrén jelentkező visz­ ketés. Lássuk bővebben ezeket a kiváltó tényezőket.Gyógyítása: Beszélgetéssel vágyat ébresztünk. ismétlődő homályos látás. 120 . Természetesen egy feltételt tartsunk szem előtt: a tör­ ténetben szereplő mindkét félnek legyen megnyugtató a megoldás. A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben keresendő! Nem képes az ember „helyesen" értelmezni az életében bekövetkező örömteli pillanatokat. mi történik a testben. ami normális esetben bánatot okozna.főleg az alsó végtagokban . A betegség a szeretettel van összefüggésben. Ez abban áll. tudatát erősítjük. ami kiváltja ezt e beteg­ séget. Lelki háttere: Elöljáróban tisztázzuk. majd gondolj erre: A bennem rejlő erőt a cisztát körülvevő burokra sugárzom. Tulajdonképpen leáll a hasnyálmirigy harmonikus működése. majd idővel a perifériás idegpályák károsodása. de vizsgáljuk meg a miértet is.

hiszen elég mélyen beleivódott az elképzelés: értéktelen. idős korban már könnyen keletkeznek törések. A tudatban lévő lustaság kihat a hasnyálmirigy működésére (lustává teszi). amit neki szentel.Ezek a gyerekek nem saját maguknak teremtik meg az örömteli pillana­ tokat. nem érdemli meg a magával való foglalkozást. de úgy érzi ő. hanem készen kapják! A betegség kifejlődésével pedig egyre in­ kább így lesz. egyre több szeretetet (édességet) kapnak. Nem lesz egy egyszerű dolog. ami lelki szinten egy bizonyos lustaságot eredményez. úgy érzi. Fájdalom és sántítás alakul ki. figyelmet. főleg a combnyaknál. tehát egyre nehezebben tud mit kezdeni a cukorral (édességgel). CSÍPŐ Fizikai jellemzők: A kor előrehaladtával idült gyulladásos (kopásos és torzulásos) jelen­ ségek lépnek fel a csípőizületben. csak az elméjében. Nincs gyermeke: az utódok hiánya miatt azt képzeli: kimaradt minden öröm az életéből! Természetesen a hite és a valóság nem minden esetben fedik egymást. (Felritkulás kezdődik a csontfej szerkezetében és a medence ízvápájában is. és az izület mozgásai minden irányban beszűkülnek.) 121 . A gyógyulás útja nem nélkülözheti a saját örömöt. nem becsüli meg mindazt a gondoskodást. a tudatában és a szívében élnek. Leggyakrabban ezek a problémák. Felnőtt korban: Két lehetséges ok vezethet a betegég kialakulásához. nem szereti annyira. Míg fiatalabb korban a combcsont csak igen nagy erőbehatásra sérül. az örömöt. egy tőről fakadnak! Ezek az okok pedig a gyerekekhez való viszonyban keresendők: Van gyermeke. mint amenynyire ő teszi. de ezek nagyon szorosan összefüggenek. Újra kell tanulni az örömmegélő képességet. Gyermeki módon át kell adni magát a fel­ szabadult örömnek.

hogy másoknak (a sajátjánál) jobb életet teremtsen! A sok munka következtében elfárad. Mások örömével. melyek rajta kívül esnek. hogy történjen. Gyengeségnek éli meg és ezért rossznak. Észre kell vennie: követ el hibákat! Sokkal több van ebben. Mivel minden figyelmét erre for­ dítja. mint ebben: hibákat követ el! Látszólag a két mondat ugyanaz. miért is megy el jó tulajdonságai mellett: kicsinek.Lelki jellemzők: Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját világában nem leli örömét. életét a „kudarcokra" építi! Kudarcra épít. egy helyben to­ pog. Ennek következtében lelkiismeretfurdalása. figyelme elsiklik az elvégzett munka értékei felett! így kell. Komoly gondot okoz neki a megfelelő haladási sebesség. belső diszharmóniája lesz. Könnyen érthetővé vá­ lik. amikor egyre jobban meg akar felelni. de ez csak a látszat! Egészen más száj­ ízzel jön ki belőle az ember! Ennek a jelenlévő diszharmóniának lesz egyenes következménye: elve­ szíti. Utóbbi csak a ku­ darcokra. Önmagában ez még nem jelentené a betegségtünet létrejöttét. hogy inog az egész élete! Ezekhez az imént vázolt elvekhez erősen ragaszkodik. boldog­ ságával és boldogulásával tölti idejét. de ő ezekben a gyengeség jelét véli felfedezni. nehézségekre figyel. nem örül munkájának. kevésnek és vala­ hol értéktelennek tartja magát. természetes. tevékenységnek. hogy az esetek jelentős többségében az érintettek zuhanyozással tisztál­ kodnak! 122 . akiknek az életét mások szolgálata tölti ki. ezért ne is igye­ kezzünk meggyőzni őt! A további jellegzetessége ennek a betegségnek. csak ezekre alapozza értékelését. Hol nagyon gyorsan akar eljutni kitűzött céljához. hogyan is érthetné meg mások köszönetét! Csak azt tudjuk elis­ merésként értékelni. Mi más­ ra figyelne. kerülendőnek tartja. hiszen saját értékeit nem ismeri. egyre jobban akar megfelelni! Mereven ragaszkodik elképzeléséhez: az általa végzett mun­ ka értéktelen. megérteni. az egészsé­ ges ütem megtalálása. amit magunkban is megbecsülünk! Azok a dogok. haszontalan. sem kedve. Saját magára nem marad sem ideje. amit ők adnak. Általában ez azokra az emberekre jellem­ ző. Cselekedetei. kívül maradnak tudatán is. nem fogja érzékelni. de mereven ra­ gaszkodik ahhoz. elmulasztja észlelni sikereit. elfogadni azt a köszönetet. hol nem képes erőt venni magán és nem halad sehová. tapasztalatai szerint viszont minden esetben elköveti a hibákat.

Tussolnak. Cselekednie kell. kettős tudásból fakad! Ez a kettősség: tud­ ja. Természetesen sok örömteli dolog van életében. Csak azon dolgok ellen tud lázadni. kialakult hitrendszer. vagyis különböző elváltozások kelet­ keznek. Amikor valaki laza és „hajlékony". elengedve pi­ henjenek. Jelentős. Elvekhez való végletes ragaszkodás. hogy élete po­ zitív fordulatot vegyen. hiszen előbb vagy utóbb elfáradnak (összeesnek) és átesnek a „ló" másik oldalára: semmit sem tesznek saját érdekükben! Most nézzük meg a „különböző" okok miatt kialakuló fájdalmat! A fájdalom a kettős érzésből. Keménység. hogy kényelmesen. cse­ lekszik. A diszharmonikus mozgás azután kivetül a fizikai testre. lelke legmélyén érzi. mert nincs idejük arra. Fájdalmas dolog belátni. a lázongásban. de ezekről nem vesz tudomást. mit kell tennie. konkrét tetteket elfelejt megtenni. és ez konfliktust okoz. a sorok között olvasva kiderül. semmilyen nehézséget sem fog okozni a másként viszonyulás. de a sebesség helytelen. hiszen képes rá! Csípőizület-gyulladás: Létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek: Komoly. felháborodni. A gyógyulás útja: figyelmesen. de cselekvése kimerül a gon­ dolkodásban. ezért vagy nem érti. mely sok tulajdonsággal rendelkezik. me­ lyeket kötelességnek. hiszen ezt nem tekinti és lelki beállítottságának köszönhetően nem is érzi örömnek. csak éppen szabadsággal nem. hogy lehetne jobb is az élete. de egészen mást tesz. lelkében is rugalmasan áll hozzá dolgaihoz. tehát kötelező érvényűnek érez (szerinte nem lehet belőle kibújni). tudja a számára helyes utat és lázad a mostani sorsa ellen. Pedig élete tele van örömteli cselekedetekkel. ami megnyilvánul élete minden területén. másként döntés. átadják magukat a nyugodt ernyedtségnek! Mindig rohannak! Persze ennek meglesz az ellentéte is. mit kellene tenni. vagy elmegy a boldog pillanatok mellett. hogy belül. hasonlatossá válik az ember szellemiségéhez. mit kell másként szemlélni és cselekedni! 123 . A gyulladás annak lesz következménye. Lehetne jobb. Lázad és mégsem tesz annak érdekében. tapasztalja az igazságot.

124 . mert a megélhetéséhes kevés pénzt keres. amit pedig félrete­ szünk. amit a beteg érez. amilyen ő maga. az örömtelen küzdelmeit. Vagyis a megoldás helyett pótolni igyekszünk valami mással. Ez azt eredményezi. tehát igyekszik beletörődni. Kopás: Izületi kopás oka lehet a túlzott igénybevétel mellett az elmulasztott pihenés. Rosszul érzi magát a munkahelyén. Válságba kerül és el­ megy vásárolni. amikor kimutathatóan erősödnek az izmok. igyekszik magának bebizonyítani. hogy túlzásba visszük pihentetését. hogy tornagyakorlatokat végzünk. tehát kenni sem kell. hiszen amit kigondolunk. kímélni fogjuk. a feloldást. Amikor tehernek érzünk valamit. merev megközelítés egyenes úton vezet a harmónia meg­ bomlásához. Gondolhatunk a legegyszerűbb nyálképződéstől egészen a szellemi tor­ náig (azt gondoljuk. csak együttes jelenlétük váltja ki a tünetet. így idővel a test felveszi a tudat által közvetített formát. Másrészről: az ellenoldalt jobban terheljük. melyek örömet adnak. és kész tényként fogadja el a rossz sorsát. mint a másikat. hogy az anyagi javak hajszolásával elérheti a megoldást. hiszen tapasztalja: élete távol áll a tökéletestől! De miért is lesz ilyen? Elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát. érzünk. akkor lelki oldalról kell megkeresni azon eseményeket. nagyon is kézzelfogható tüneteket hoz létre. Ezek a kiváltó okok nagyon szorosan összefüggenek. Érzelmi válságait az anyaggal próbálja orvosolni. és sokkal kevésbé használjuk. de konkrét test­ mozgás nem történik). ami nem kizárólag testi jellegű. A nagyon nagy igénybevétel. Tehát pihentetni. Ezen azt a felfogást értem. valamint az izület gyengesége. azt anyagi oldalról kell orvosolnia. A gyógyulás útja: ha lelki baja van. vagyis valamelyik érzelem túlsúlyba kerüléséhez. a keserűségeit.Torzulás: Huzamosabb ideig tartó „torz" életfelfogás miatt a tudat olyanná teszi a csontokat. Az egyik oldalt jobban terheli. A nagyobb terhelés ebből a pótcselekvésből következik: Az anyagi gondjait érzelmi oldalról igyekszik megoldani. Ha anyagi jellegű konfliktusa van. A hosszú távú. arra „nincs" szükség. Bele is fog törni. akkor ez az érzés hasonlóképpen meg­ terheli a testet is.

A kivezető út: a cselekvések harmóniáját visszanyerni.végzünk. . Csonttö­ rés környezetében duzzanat. mikor életében hirtelen változások állnak be. ami tartja. értelmetlenné válik.Mivel kevésbé támaszkodunk rá. hogy abban találjuk meg a pihenés. de ezekről nem hajlandó vagy nem képes tudomást venni. Akkor válik hajlamossá a törésekre. a jól végzett munka örömét. Törések: Keletkezésükhöz az alábbi lelki jellemzők szükségesek: törést okozó szellemi megélések. tehát: meggyengül! A pótcselekvés ebben áll: a pihentetés helyett a másik oldalt vesszük igénybe! Ez korántsem jelenti a gyenge rész pihenését! Sokkal inkább ezt: az adott rész feleslegessé. valami jelentős dolog változik életében. amikor az ember helytelennek. amire alapozza életét. CSONTBETEGSÉGEK Lelki tünetei: Amire épít. TBC-s stb. biztosít egy bizonyos szintű keménységet! 125 . megtett lépését! (lásd még a csonttöréseknél) Fizikai tünetei: Sérüléseknél azonnali. melyek nagyon nagy hatással vannak sorsa alakulására.daganatos. Magyarán nem tesszük félre pihenés céljából. Általában akkor keletkeznek a törések. vérömleny keletkezik. nem kell olyan erősnek lennie. Nem tudja felfogni és megérteni azt a változást. amiben elfáradtunk. amikor az ember azt érzi. hanem valami mást megerőltetőt . végtagokat alkotó csontok sérülésekor az érintett terület mozgáskorlátozottá válik. vagy inkább újra használni úgy lehet. amit akarva vagy aka­ ratlanul ő idézett elő.csontel­ változásoknál később és fokozatosan kialakuló fájdalom. rossznak ítéli meg döntését. más .

A gazdag érzőideg-ellátottság következménye: az ütések.és ideg­ hálózattal rendelkezik. hogy mondjam: szükségszerű a törések létrejötte. A csontrendszerben kialakuló különböző elváltozások azon pótcselekvé­ seknek következményei. akkor meg­ bomlik az a kényes egyensúly. idegent kíván beépíteni. mely bő ér . sőt idegennek érzi ezeket az elveket! Idegennek. Nem tudja beépíteni életébe a tanultakat. mert azt a törést nem vette tudomásul. ad! Életében bekövetkezett egy jelentős törés. miért alakulnak ki törések. hogy helyettesíti. de ami nagyon fontos részlet: nem érzi sajátjának. cselekedeteiben (fizikai síkon) ez azért jelent meg. ismeret helyett valami mást. hogy ezt ész­ lelte és tudatosította volna. amikor a saját tapasztalat. valami sokkal teljesebbet hoz. használhatatlannak. Testi töréseknek szükségszerűen ki kell alakulni . melyek tudat alatt megkeserítik életét.A csont tulajdonképpen az. amire eddig tudott alapozni. Benne bőségesen húzódnak erek és érző idegek. Ha a csontrendszerben problémák alakulnak ki.hiszen csak ezt a nyelvet ismerjük . A törés fogja „megmutatni": a lelkében már valami nagyon régen eltörött és „kéne" (kell) már valami újat keresni és találni. mégis alapoz rá! Könnyen be­ látható. mert egyébként az ember nem venne tudomást életének nagyon fontos. 126 . de ahelyett. a régi beidegződések szerint próbálta folytat­ ni életritmusát! Tetteiben. tá­ maszkodik. De ez csupán látszat! Azt kell. Tehát elve­ szíti egészséges önértékelését. A porcos végek kivételével csontjaink külső felszínét rostos kötőszövetes hártya borítja. milyen lelki konfliktusokat képes ez létrehozni! Törés: Nehezen érthető.és a testnek a testen keresztül kell tanulnia. tudás. törések esetén fellépő fájdalom. s ez utóbbiaknak köszönhető a csontok közismert fájdalmassága ütések. és nem vonna maga után betegséget. arra igyekszik alapozni. CSONTHÁRTYA Fizikai tünetei: A csont külső felszínét körülvevő rostos burok. lénye­ ges részleteiről! Semmi sem irányítaná rá figyelmét azokra a konfliktu­ sokra. Ez még önmagában nem jelentene. amire az ember élete során építkezik. ami azon túlmenően. töré­ sek esetén.

Az ala­ pokat. ha a csonttörés ingere az újraképződés erőteljes folyamatát meg­ indítja. viszonyulási formát a világhoz. Egy csont vastagsága és nagysága adott határig és korig nő. 127 . Különös. ha egy csontot teljesen el is távolítunk. egy viselkedési. Pótcselekvése abban áll.ha csak egy mód van rá .Amint a fák törzsén és ágain a kéreg alatt a fatestet szaporodásra képes sejtekből álló palásszerü burkolat öleli körbe. Ezt köve­ tően egyensúlyi állapot áll be: az építő sejtek részben lebontó sejtekké alakulnak át. úgy rak rá rétegről rétegre haladva újabb és újabb csont­ állományt a csontfelszínre a csonthártya belső rétege. A környezetből. évente új faréteget. sőt erőltetett mozgáskor.igyekeznek azt sértetlenül hagyni. Ezért a csonthártyának „nagy becsülete van" a sebészek előtt. ismeret alapján alakítjuk a világban betöltött szerepünket. ami az alapokat adja. lusta és mozgáshiányos embernél történik. ami nagyon érzé­ kenyen érinti életünket.. Ha a csontot nagyjából nyugalomba helyezzük. ami erős hatással van életünk alakulására. a környezet által létrejött tudás. Lelki tünetei: Mindenki kialakít egy képet a körülötte lévő világról. s csontműtétek esetén .. E burkolat orsó alakú sejtjei végzik a csontképzést a csont növekedésének idején és ak­ kor is. Mégpedig életének azon részébe. hogy a kialakított. Mindannyian rendelkezünk egy olyan tulajdonsággal. Aktív. de megfelelő körülmények között. amint ez a tétlen. viszont a csonthártyát érintetlenül hagyjuk. amire az emberi tartást lehet felépíteni. az az egész csont újraképződését képes biztosítani. leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly. tehát terhe­ lésre viszont a csonthártya tevékenysége a csontépítés irányába tolódik el. mit építsen be életébe. ami szerint valaki eldönti. az év­ gyűrűt alkotva. fogy a csontunk. nő a csonthártya le­ építő tevékenysége.

megszűnik a betegsége. Céljait viszont azért „veszítette" el. Elismerem. ugyanis aki ilyen típusú problémával küszködik. Gondoljunk csak bele egy pillanatra. CSONTRITKULÁS 128 . Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt megelőzően vele együtt az énkép. mennyire fog változni az emberi tartásunk. Ebben a bi­ zonytalan helyzetben még inkább kiéleződnek a labilitást okozó (belső) konfliktusok. ha fizikai szinten figyelembe vesszük a hormo­ nok szerepét. melyek csupán tünetileg kezelik a problémát. Ami teljes mértékben igaz is. már nem . akikről eddig gondoskodott. Amennyiben ezt a célt valaki újra maga elé tűzi és elkezd „építkezni". hogy van még célja életének. hogy éjszaka erősebb. Az orvostársadalom véleménye szerint a tüneteknek a hormonháztar­ tás megváltozása az egyik kiváltó oka. életéből eltűntek az érté­ kek! Az anyagcsere folyamatok megbomlásának „feltétele". A betegség gyógyításában előszeretettel javasolnak külön­ böző vegyi anyagokat. a hormonok közrejátszanak a csontritkulásban. spontán csigolya. ami a változó kor velejárója. az elveszítette hitét abban. húzó csontfájdalomra jellemző. hogy eltűn­ jenek a kézzelfogható értékek. nem termelődnek csak úgy! Gyökerük a tudat beállítottságában van. amikor nem tudunk örülni életünk édes pillanatainak! Már nevében is benne van a lényeg: változó kor! Ebben a korban minden folyamatos átalakuláson megy át. az azt jelenti. lényege az anyagcserezavaron alapuló nagymérvű csontállomány. a csont a tartást jelenti. hiszen a hormonokat is vezérli valami. elmarad a menstruáció. A szaggató. Lelki tünetei: Mint az iméntikben kifejtettem.Fizikai tünetei: A közel panaszmentes állapottól a súlyos hátfájásig terjedő panaszok­ kal.úgy . a tudat). amikor csökken örömmegélő képességünk. a gyerekek kirepülnek. hogy az ember kezdi elveszíteni azt a tartást.veszteség. mint nappal. de nem ez a gyökere. amivel eddig rendelkezett.igénylik a figyelmet.és combnyaktörésekkel járó betegség. A beteg lelki szempontjából nézve is jelentős változások következnek.

akik szívvel-lélekkel azon vannak. és hasznavehetetlen. itt olyan helyeken. akkor elmondhatom. ami már régen elveszítette aktualitását. Ha a példánál maradunk. melyből viszont porcrák alakulhat ki. de a vitorláit leengedte. miért a múlt dolgai alapján kí­ vánja irányítani életvitelét? Mert a jelen rossz szájízt hozott létre. Ez annyit tesz. hogy azok. csöves csontokon jelenik meg. idősebb korban a sarokcsont hátsó felszínén nem túl ritka. CSONTKINÖVÉS Fizikai tünetei: Igen lassan növekvő. Szükség van azokra az anyagokra. 129 . támaszkodott kicsúsztak „irányítása" alól! Ezek a fix pontok csak látszólag annyira stabilak. Végsősoron azonban bármely csonton képződhet kinövés. amikből a szervezet képes felépíteni azt az erős rendszert. sőt még a horgonyt is kivetette. melynek . jóindulatú csontdaganat.Gyógyítása: A gyógyulás itt is az arany középúton érhető el legbiztonságosabban.szelét befoghatjuk a céljaink felé vezető vitorlásúton. átalakuláson megy át. A valóságban minden dolog folyamatos válto­ záson. bizonyítási vágy! Ezt a tenni akarást minden esetben kíséri egyfajta bekeményítési kényszer. melyekbe kapaszko­ dott. Fiatal korban a hosszú. előfordul az orrháton. A megfelelő motiváláshoz a célok ismeretén túl az örömre is szükségük van. Említésre méltó a csontos hal­ lójárat csontdaganata. mégpedig olyan jellemzőkkel rendelkező munkásokra. A csalódásának fő forrása abban van. Azonban szük­ ség van az építőmunkásokra. és a medencecsonton. Lelki tünetei: A fő konfliktus: csalódásnak felfogott. csontszerkezete normá­ lis. porcsapka borítja. hogy tökéletesítsék a művet. Felmerülhet a kérdés . hogy a csontkinövéssel küszködő ember egy nagyon nagy szelet szított.ügyesen. hogy egy „kissé" túlzásba viszi a dacosságot.merüljön fel -. lazán hozzáállva . így ez az ember. ahol szülési akadályt képezhet (ez ritka). amire már újra lehet támaszkodni. kudarcként értelmezett tapasz­ talatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás. Azt a dacot. olyan távoli múltba ka­ paszkodik.

A bizonytalanság helyébe (természetes emberi szükséglet) igyekszik minél rövidebb idő alatt új kapaszkodót keresni. Furcsa kettősség alakul ki: egyrészt, igyekszik ott maradni, ahol van, másrészt a lehető leggyor­ sabban szeretne (de inkább akar) elérni a kitűzött céljaihoz. Természetes, hogy gyorsan akar célba érni, hiszen lelke-tudata mélyén tudja, amit most művel, az nem jó, de tovább megyek: azt is tudja, mit kell tennie! Ezt azért merem kijelenteni, mert a betegség fájdalommal jár! Emlékez­ zünk: a fájdalom a két ismeret összeütközéséből születik, táplálkozik! A túlzott tenni akarás, olyan dolgokat is létre hoz, melyre semmi szük­ ség. Tisztában van vele, mit kellene tennie, de egészen mást fog megten­ ni, és ez konfliktust, fájdalmat eredményez. Fájdalom keletkezik, mert a létrehozott, megteremtett - új rész, csontkinövés - nyomni fogja a régi, jól működő részeket. Magyarul a most kialakuló célkitűzés nem illik bele jól működő dolgaiba. Fájdalom és börkeményedések jellemezhetik a csontkinövéseket, hi­ szen elveihez erősen ragaszkodik, és mindent megtesz azok védelmében. Megerősíti a határvédelmet - bőr - azon a területen, ahol konfliktusa van. De mint utaltam rá, ez az elképzelés nem túl szerencsés, és ezzel a ténnyel ő is tisztában van, ezért a keményedés fizikai létén túl is fájda­ lom keletkezik az adott területen. A gyógyulás útja: Mindenképpen szükséges felülvizsgálni, és átértékelni azon dolgait, amelyek felé igyekszik haladni! Pl.: a sarokcsonton keletkező kinövéssel rendelkezőnek meg kell gondolnia, miben akar ennyire a sarkára állni! Keresse meg, melyik élethelyzetben áll annyira a sarkára, hogy az már belső konfliktust okoz.

CSONTVELŐGYULLADÁS

Fizikai tünetei: Levertség, majd hidegrázás, láz. Az érintett csont érzékennyé és fáj­ dalmassá válik. Sokszor a tünetek bizonytalanok, elmosódottak. A betegség lényege: valamilyen sérülés következtében gennykeltő bakté­ riumok jutnak a velőűrbe. 130

Lelki jellemzői: (lásd még: csont, vér) A csontvelő lelki jelentéséhez eljuthatunk, ha összevetjük a vér, a csont és az immunrendszer tulajdonságaival. Röviden: A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut. A csont adja a rugalmas tartást. A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüggésben érthetjük meg igazán. Mi, emberek, előállítjuk vagy inkább megtaláljuk azon apró örömein­ ket, melyekkel elláthatjuk magunkat. Ezek az örömök táplálják vágyain­ kat, cselekedeteinket. Nélkülük nem sokáig létezhetne élet. A csontvelő jól elrejtett, biztonságos helyen tartózkodik, mintegy jelké­ pezve emberi tartásunk lényegét. Az emberi tulajdonságok úgyis mélyen, a közönség elől elrejtve léteznek. Igaz, ezeket néha még önmagunk elöl is eltitkoljuk. Ebben a titkolódzásban kimerülnek - vér - készleteink, azok a lehetősé­ gek, melyekkel újra és újra elölről kezdhetjük. Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra kész­ tet, hogy minél hamarabb odaérjünk. Félelem alakul ki: talán nem — vagy nagy nehézségek árán —jutunk el céljainkhoz. Ez a félelem előbb-utóbb annyira megerősödik, hogy felrúgjuk biztos tudásunkat, lemondunk minden biztos alapról. Erről az állapotról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy természetes! Nem természetes, tehát hatalmas indulatokat vált ki. Ezek­ ből az indulatokból már könnyen alakul ki olyan helyzet, amikor a test belekerül egy előre nem látott szituációba. Az irányítás kicsúszik ke­ zünkből és bekövetkezik egy baleset. Ebben - megrendült önbizalmában - könnyen nyitottá válik egy fertőzésre (lásd ott). Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és helyette valami mást választ. Valami olyat, amiért „nem kell" küzdeni.

131

DAGANATOK

Fizikai tünetei: A féktelenül, kontroll nélkül szaporodó ráksejtek beszürik a környe­ zetet, és áttétet adnak. A eredeti daganatos tömeg kizárólag ráksejtekből áll, s ettől nagyobb távolságra ép sejtek tartományát látjuk. A kettő kö­ zött pedig nincs éles határvonal az ép sejtek közé mintegy beáramlanak, a tumorsejtek, megszállják, beszürik a még egészséges tartományt (ezért nem tudja a sebész, hol vágjon). Tüneteket általában akkor észlelünk, ha már a daganatos folyamat előrehaladott állapotban van: Fokozódó gyengeség, étvágytalanság, fogyás, majd kóros soványág, szürke arcbőr, végtagi vizenyők, hőemelkedés, fájdalom, amely az elviselhetetlenségig fokozódhat és gyakran csak kábítószerekkel csillapítha­ tó. A daganatos gócokban, szövetekben másodlagosan szétesési, elhalási folyamatok, vérzések keletkezhetnek. A tudomány értetlenül áll azon jelenség előtt, hogy gyakran igen kis kiterjedésű, körülhatárolt és nem életfontos szervekben kialakuló daganat látványos gyorsasággal halálhoz vezet, bár még áttét sem mutatható ki. Máskor viszont az akár ökölnyi tömbökben összekapaszkodó daganatok elárasztják és szinte teljesen kitöltik a hasűrt, s ezzel a beteg képes éve­ kig élni, roppant szenvedések közepette. Lelki jellemzők: A rák egy „alattomos" betegség, nagyon sokáig bujkál, szinte csak akkor észleljük, amikor már annyira megerősödött, hogy lehetetlen elle­ ne harcolni. Megerősödött, és ez nagyon nehézzé teszi a gyógyulás útját. Adott a betegségtudat, a sok kudarc (amit hallott, tapasztalt, stb.), a harc valami ellen. A szó hagyományos értelmében szinte megvalósíthatatlan feladat leküzdeni a kórt! Más úton, beleértve a hagyományos orvoslást is elérhető közelségbe kerül a gyógyulás! Nem gyógyíthatatlan betegség! Gyógyítható! Ki lehet belőle gyógyulni! Meg van a gyógyulás lehetősége! Mivel „alattomos", sokáig megbúvó betegségről van szó, a tünetei, a lelki tünetei is igen összetettek és sok, de leginkább őszinte vizsgálódás­ ra van szükség! A felismerésen túl (habár ez az első), kell még a gyó­ gyulás vágya, miértje. Igazán akkor vagyunk képesek vágyni, amikor

ismerjük annak valódi értelmét: az nem lehet igazi értelme a gyógyulás­ nak, hogy valaki kedvéért tesszük, vagy mert nem akarunk betegek lenni. A következőkben szeretném bemutatni azt az utat és lelki jellegzetes­ ségeket, melyeket a daganatos beteg bejár a kór kifejlődéséig. Nézzük meg azok a pótcselekvéseket, melyek elvezetnek a tudat, az immunrend­ szer meggyengüléséhez. Ezeknek meg kell gyengülniük, mert más eset­ ben nem képes a tumor olyan gyorsasággal kifejlődni. 1. Az ember mások örömét keresi, szolgálja, így saját magára nem tud elegendő figyelmet fordítani. (Áldott jó ember, ezzel lehetne leginkább jellemezni, de ez csupán a felszín!) Azért keresi mások boldogságát és azért igyekszik mindent megtenni másokért, mert valakit boldogítani kell! Valakinek boldognak kell lenni, ha én nem, akkor valaki más! Saját örömébe vetett hite, reménye eltűnt (nem táplálta semmi). Közvetlenül nem szolgálja már saját felsza­ badult jó érzését. Erőt meríteni már nem tud abból, hogy folyton másoknak ad. 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni. Nincsenek sikerei, vagy legalábbis nem fogja érezni azokat. Se­ gítsége leggyakrabban nem segítség! Megoldja helyettük! Akkor érezhetjük a teljes örömet, amikor már az adás pillanatában telje­ sül minden vágyunk. Nem teljesülnek vágyaink, amikor azt várjuk, más adja meg nekünk, amit magunknak kell megtenni. A maga ér­ dekében semmit sem tesz, azt várja, úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan Ő viszonyul (helytelenül) másokhoz! 3. Titkolja: vannak vágyai az örömre, a boldogságra, de teljesen el­ nyomja ezeket a vágyakat és behelyettesíti más érzésekkel, más törekvésekkel. Ezek nem fogják kielégíteni vágyódásait és ez még jobban felerősíti az értéktelenség tévhitét. 4. A saját gondjait nem beszéli ki, helyette mások gondjait veszi ma­ gára, azokat sajátjaként kezeli. Mivel tudatába, szellemébe mélyen beivódik, bevésődik a probléma, valamint az ebből fakadó fájda­ lom, nem tudja, nem képes beengedni azt az éltető erőt, ami har­ móniát, ezáltal egészséget teremt benne. Mindenki lehet beteg, mindenkinek lehet problémája, csak neki nem, mindent és mindenkit maga elé helyez. Túlzásba esik, telje­ sen elfelejtkezik magáról. Mindig ő az utolsó a sorban és ez így nem mehet sokáig. 133

Lényegében ezek a lelki jellemzők fogják alkotni, kiváltani, hogy saját sejtjei nem kapják meg azt az éltető erőt (örömet, jókedvet, boldogsá­ got), amire szükségük van, így saját maguknak kell ezt beszerezni. Ez a beszerzés nem sokban fog különbözni a kizsákmányolástól, teljesen mindegy, milyen hatással van a gazdaszervezetre, a lényeg: nekik min­ denük meglegyen! Az embernek is szüksége van a pihenésre, a kikapcsolódásra a nehéz, fárasztó munka után. Csak így képes teljesíteni, csak így képes tökélete­ sen működni. Fizetnünk kell sejtjeinknek, amiért ilyen tökéletesen segítik életünket, részeinket. Amikor huzamosabb ideig nem fizetünk, „bér nélkül" marad­ nak, az elvégzett munka örömét nem tapasztalják, fellázadnak sanyarú sorsukon keseregve és megtagadják a munkát. Elzárkóznak előlünk és kialakítják a maguk sajátságosan ellenálló, ellenséges világát (daganat), ami nagyon hasonlatos egy gerillaháborúra. Tény, hogy a tudományos világ bebizonyította: naponta keletkeznek szervezetünkben ráksejtek, de azokat felismeri az immunrendszer, s így hathatósan védekezve megóvja az egészséget. Az immunrendszer csak akkor képes védelmébe venni az egészséges sejteket, amikor a tudatban is tisztázódott: mi számít jónak, követendőnek. A helyes következtetés egyik alapvető feltétele: a viszonyítás! Szervezetünk optimális működé­ séhez is elengedhetetlen, hogy legyen mihez viszonyítani. Tisztáztuk: mire van szükségünk, mitől kívánunk szabadulni! Tehát ezek a rákos sejtek rövid élettartammal rendelkeznek, mert sikerült (valami alapján) felismerni őket. Vannak olyan élethelyzeteink, amikor feléled bennünk a lázadás, a titkolózás szelleme, de nem talál, nem találhat megfelelő táptalajra, mert a többi sejt jól érzi magát. Jól érzi magát, mert örömöt kap, tehát öröm­ mel végzi munkáját, a rákos sejt pedig - mivel nem kap, nem talál támo­ gatást - elpusztul. El kell pusztulnia, hiszen az öröm „számára" ehetetlen táplálék, ellenséges környezet. Burjánzani, szaporodni csak akkor képesek ezek a rákos sejtek, ami­ kor a védekező mechanizmus nem ismeri fel őket - nincs hozzá sem kedve, sem ereje. Megfelelő „közösséget" találnak, ahol kölcsönösen védik, erősítik egymást. Itt aztán már ki tudnak alakítani egy olyan társa-

134

dalmát, melyben jól érzik magukat, hiszen hasonszőrűek veszik körül őket. Emlékezz, a testet a tudat vezérli, tehát az immunrendszert is! Miért van bennük az a vágy (a rákos sejtekben), hogy szaporodjanak? Mert a gazdaszervezet is ezt tanította: minél több, annál jobb (minél töb­ bet segítek, annál jobban érzem magam!). Következésképpen minél töb­ ben vagyunk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Továbbá, a tömeg­ ben rengeteg erő rejlik, a közösségi szellemben megfelelő támogatottsá­ got élveznek, otthonra találnak. A betegség kialakulásához (típusától függően) aránylag hosszú időnek kell eltelnie és az ember viselkedéséből elég jól felismerhetőek a meg­ előző jelek. Ennyi bevezetés után nézzük meg a konkrét okokat. A kór egy olyan lelki-fizikai konfliktus a múltjában és természetesen jelenében, melyről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni. így a meg­ oldásra halvány esélye sincs! Eltemetve, lelke legmélyén megbúvó problémái azonban szüntelen emésztik. Felemésztik azt az életerőt, amellyel a boldogságot, az egészséget érheti el. A fő kiváltó ok azonban ez: nem érti meg, nem hajlandó szükséges feladatként felfogni, neki is szüksége van arra a gondoskodásra, melyet másoknak, szeretteinek ad! A rákos sejtek tulajdonképpen „csak" figyelmeztetni kívánják „gazdájukat"(sajátságos nyelvezetükkel), hogy úgy oldják meg a kialakult konfliktust, hogy nekik is jó legyen, rájuk is fordítson megfelelő figyel­ met és gondoskodjon róluk is! A betegség és egy élethelyzet között most vonjunk párhuzamot: A rákos folyamat hasonlatos a forradalomhoz! Mese a forradalomról: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy közösség. Olyan nagy közösség volt ez, hogy hasonlatossá vált egy országhoz. Ebben a hatalmas országban élt egy igen magányos ember! 135

Élt, éldegélt saját kis világában, igazából nagyon keveset tudott önma­ gáról és a körülötte lévő hatalmasságokról, de nem is nagyon érdekelte milyen környezetben él. Egyetlen dolog, egyetlen cél lebegett szeme előtt: jól élni! Tudta, jobban is lehet élni, tudta, jobban is élhetne! Bármit is mondott környezete, valahol mélyen tisztában volt vele: sokkal többet akar. Többet akar, mert képes megvalósítani. Ez a kettősség: képes rá, és mégsem meri, nagyon elkeserítette. Fájt mindene, fájt élete. Életfilo­ zófiája, életszemlélete ennél tovább nem jutott. Miért is jutott volna, amikor egyedül volt és nem talált magának társat, aki segíthette,"pátyolgatta, tanítgatta volna. Nem tudta, nem is sejtette, mi hiányzik. Egy do­ logban volt csak bizonyos: valami nagyon nincs rendjén, valami nagyon hiányzik! Fájdalmában és nyomasztó hiányérzetével eltelve növekedett benne az elégedetlenség és egyszer elindult világot látni. Elindult, fel­ eszmélt és észrevette: vannak körülötte más sejtek is, akik nem figyelnek rá, nem segítik, s azt érezte, lenézik, sokkal kevesebb, értéktelenebb a többi sejtnél. Valamennyit beszélgetett társaival, de égető problémáit nem adta ki, hiszen nem talált megértésre. Ezért egyre inkább magába fordult. Első ijedtsége és megbántottsága hamar elmúlt, mert kifejezetten jó, megnyugtató ideológiát talált és ezzel megindokolta; miért nem fog beállni a többi közé. 0 nem lesz „Bólogató János", el fogja érni kitűzött céljait, kerül, amibe kerül. Visszahúzódott magányába, hogy megfelelő tervet eszeljen ki melynek segítségével elérheti a boldogságot. A boldog­ ságot, amit ő is megérdemel, a megbecsülést, az érvényesülést. Eközben az a hatalmas valami (test), - amit most nevezzünk államnak - határozottan el volt foglalva azzal, hogy ápolja külső kapcsolatait. Tö­ rődnie kellett a szomszédos államokkal, kiket nagyon szeretett és fontos­ nak tartotta figyelmüket, véleményüket és azt, hogy jó kép alakuljon ki róla. S amíg elfoglalta magát azzal, hogy a külvilág felé fordult, teljesen meg­ feledkezett állampolgárairól. Megfeledkezett róluk és már nem gondos­ kodott jólétükről. Elfogadta a látszat-jólétet, melyet beépített ügynökei jelentettek. Nem gondoskodott jó gazda módjára, a nép már csak azt tapasztalta: mindig, mindent tőle vesznek el, mindig neki kell szolgálnia, és cserébe nem kap semmit. Kezdetben csak egy-egy lázadó, elégedetlen személy termelődik ki, és ő előbb-utóbb kiáll az emberek elé és hangot ad nemtetszésének. Meg136

ez az út fogja a boldogságba vezetni az elégedetlen tömege­ ket! A kijelentéseket meghallgatják. a szervezet ellen vannak. semmi. hogy a daganatos sejtek a test. csatlakoznak hozzá. Feladataik be­ határolhatók. Ha a rákos sejteket nem hallgatnák meg az elégedettek. ennek lesz egyenes következménye az áttét. ahol azonos elveket vallók vannak. feladnák a renitenseket és a „belügyi csapatok" semle­ gesítenék őket. nem találná­ nak megértésre. ellenálló csoportokba szervezödnek. nem hallgatják meg kívánságaikat. egyre többen hirdetik az „igét". elégedetlen nép fellázad uralkodó osz­ tálya ellen. feloldhatatlan feszültséget eredményeznek. Tévedés lenne azt állítani. ahol forradalmi nézeteik megértésre találnak. (ez történne a normálisan működő immunrendszer eseté­ ben). „Ők" nem a gazda ellen jönnek létre! Ők csupán meg kívánják teremteni a saját otthonukat! Felmerül a kérdés: miért? Mert a jelenlegi rendszer számukra elviselhetetlen. mert fenntartják a látszatot: minden rendben! Ha kérdik mi bajuk. és jobbat nem látva egyetértenek vele. vágyaikat. Lassan belterjessé és elfajulttá válnak. A pótcselekvés itt ebben rejlik: a sejtek saját jólétük elérése helyett. a készet igyekeznek elra­ bolni! Miként a forradalomban. egyre gyorsabban növekednek. kifejezésre nem kerülő indulatok feszültséget. és egyre szervezettebbé válnak. nem sokat foglalkoznak a többiekkel és az uralkodó osztállyal. Nem fordítanak figyelmet rájuk. mert ha lelepleződnek. A szélsőségeseket letartóztatnák.győzi a hallgatóságot: csak az általa megtalált út az egyedüli helyes és követendő. cselekedeteit. a válaszuk egyszerű. elgondolkodnak. Biztonságban legyenek egy olyan közösségben. hogy a rendőrség (az immunrendszer) elől elbújva a lehető legnagyobb bizton­ ságban legyenek. Előbb-utóbb a megerősödött. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze"! 137 . Kifelé teljesen titokban tartják létezésüket. Ez szükséges. itt is illegalitásba vonulnak. most még könyörtelenül elbánhatnak velük. A csoportok nagyon jól szervezettek. A bennlévő. Lázadó sejtekbe. lázongásával felhívja figyelmét a kialakult válságos állapotra. eltávolítanák az egés­ zségesek közül. A sejtcsoportban a kialakult ideológia határozza meg a tagok „gondol­ kodásmódját". A fellázadt sejtek minden esetben a saját érdekeiket nézik. hogy a lehetőségekhez mérten jól érezzék magukat.

ugyanis a konfliktus lelki háttere változatlan marad. Ez történik a daganatok esetében is. becsapja a védekező mecha­ nizmust. Létrehoznak egy erős védvonalat. 138 . cse­ lekedett. „eszükbe" sem jut. hogy nem tökéletes. ahol a test figyelmezteti „tudatát" a vele kapcsolatos helytelen gondolkodásmódra. Tudja. A véren és a nyirokrendszeren keresztül nagy távolságra is eljuthatnak a lázadók és velük együtt a hírek is. melyek korántsem arattak osztatlan sikert. Nem nyújt tökéletes meg­ oldást. el kell szigetelődniük a „egészséges" társaiktól. kifelé azonban zavartalanul terjeszkedhetnek a fallal együtt. Ez a küzdelem önvédelem! Harccal.így a forradalmár sejtek is csak a saját érdekeit nézik. gyakran követel áldoza­ tokat. Jelen esetben ez a test szenvedése. tehát nem ismeri meg a „beteg" sejteket. hiszen egészen mással van elfoglalva. mert azt hiszi. Ez fal aztán teljesen elrejti a mögötte lévőket. mert az örömtelenségből fakadóan alig marad ereje másra. Saját fenntartásával. csak rosszabb jöhet. Az ember tudata nem ismeri fel az okot. mert azt hiszi: minden rendben van (csak az létezik. Gyökeret ver és a környező sejtek is hasonló elveket fognak vallani és természetesen lázadóvá válnak. A tudat azonban nem fogja fel ezt a tarthatatlan állapotot. tökéletesnek fogadja el helyzetét. A terjeszke­ dés akkor lehetséges. a lázongás „gondolata" eljut „mindenkihez" és előbb vagy utóbb termékeny talajra lel. „pótelismerésekkel". A szenvedés abból ered hogy képtelen megérteni és feldolgozni: olyan dolgokat cselekszik. drasztikus beavatkozással meg­ gyógyítani nehezen vagy inkább nem is lehet. mely leköti minden energiáját. de fél másként vélni. mi fog történni otthonukkal. hogy a sejtek lehető legjobban érezzék magukat. Fel sem merül benne: mi van. amit látok. melyek némi megnyugvást adnak hiányos állapotában. mely befelé teljesen zárt. ezért a test is hasonlóan vála­ szol. legyen az a legnemesebb is. mert el van foglalva azokkal az apró „pótörömökkel". De nem csak a közvetlen környezet fog így viselkedni. halála. Ennek következtében az immunrendszer tétlenül szemléli a szervezet fokozatos elsorvadását. A rákos sejtek körül kialakul egy egyirányú fal. amikor megerősödnek! A forradalmat felfoghatjuk így is: kétségbeesett segítségkérés! Mint minden harc. Ahhoz. ha mégis másként van? Nem kételkedik. és a tudat és a test továbbra sem ismeri fel a „lázadó" sejteket. amikor a környező sejtekben is megtalálható az elégedetlenség! Az információ áramlása semmilyen akadályba sem ütkö­ zik! A sejtek egymás közötti információcseréje következtében az elége­ detlenség.

most emlékezz vissza a gondolatoknál leírt jellegzetessé­ gekre! A „két fajta" gondolat kölcsönösen kioltja egymást. Ebben a könyvben szeretném elkerülni. vegyünk róluk tudomást. hozzáállásbeli tulajdonságok is. Saját érhálózatot. ami a szívün­ ket nyomja. Ami még nagyon fontos. Ha már kialakult a betegség. Kialakíta­ nak egy sajátságosan torz szeretetet.tapasztalok. legyen bátorságunk másoknak (vagy az érintett személynek. Megteremtik maguknak az infrastruktúrát. és egy egészen új dolog születik belőlük. amit nem látok az nincs is). lehetőségeink szerint OLDJUK MEG azokat. szerető emberek harcolnak egymás­ sal. de legalább törekedjünk rá. hogy azt ecseteljem. Céljuk a túlélés! Tulaj139 . sőt ki is alakít­ ják a maguk kis különálló világát. hogy céljuk a másik fél teljes megsemmisítése. mindenki igyekszik túlélni! Csak a legritkább esetben fordul elő. életviteli. nézzünk szembe bátran gondjainkkal. melyeken keresztül ellátják társadalmukat. utánpótlási vonalakat építenek ki. a megoldást a tudatban fogjuk megtalálni. mindenre kiterjedő út. mit nem lehet! Amit tenni lehet. Mindkettő metamorfózison megy keresztül. Időnként végezzünk ön­ elemzést. A daganaton belül lévő sejtek igyekeznek kialakítani. A frontvonal mindkét oldalán érző. Lázas szervezkedésük jele fizikai síkon. A gyógyulás útja: A rákot elkerülhetjük aránylag egyszerűen. amit tenni kell. melynek során változnak étkezési. és szinte csak így van esély (jó esély) a gyógyulásra. amikor csu­ pasz valójukban találkoznak. Önállóan képtelen korrigálni a hibát. akivel szemben létrejött a válság). hogy a daganatos csomó hőmérséklete magasabb környezeténél. és az idő rövidsége miatt a gyógyulás során figyelembe kell venni: önmagában egyetlen gyógymód sem nyújt­ hat teljes megoldást. Az összetett kiváltó tényezők. az egy ugyan olyan átfogó. így van. a teljes gyógyulás eléréséhez más megol­ dást is kell találni! Keresgéljünk tovább. csak gondoljunk a háborúzó felekre. melyben jól érzik magukat. gondolkodás­ beli. a melegséget. ezzel is helyettesítve az „anyai" gondoskodást. Ezt a tényt könnyen megérthetjük. elmondani. az egészség elérésére! Arra kérlek.

évvég­ re felszabadultan örülnek. amikor megszűnnek a téveszmék! A téveszmék megszűné­ séről csak ekkor beszélhetünk. Az emberek. harcolni fognak-e? Nem csökken-e a harci kedv. fel­ szabadító gondolatnak. Itt is érvénye­ sek az előzőekben leírtak: amikor felindult állapotban vagyunk. ha átadják helyüket valami örömteli. nem csökken-e a harcok intenzitása? Dehogynem! Amikor létrejön a béke. visszatérhetnek eddigi életükhöz. az eddigi ellenfelek kijönnek földalatti állá­ saikból és kezet fognak az ellenséggel. az édesség. nem szívesen öldöklik az ellent. A rákos sejteknek fogyaszthatatlan. mert a rákos sejt memb­ ránjának szerkezete eltér az egészséges sejtmembránétól. túlsúlyba kerülnek! Ezáltal is elősegítik a gyógyulást. de az egészséges sej­ tek megerősödnek.sejtjeink is hasonlóan. Mint a rák általános leírásánál már olvashattuk. ezért benne bármilyen térfo140 . a politika­ mentes emberek nem szeretik a háborút. amikor felfedezik: a túloldalon lévő lövészárokban is ugyano­ lyan emberek vannak. milyen nehezen tudjuk elfogadni a gyengédséget . Örülnek. Mivel a koponyaalap és a koponyaboltozat egy zárt. hogy ellenünk harcolnak! Viszont a harcot csak akkor képesek feladni . mégpedig egy nagyon is kegyetlen háborúnak.lázadó . egymás keblére borulnak. és kiváltó okai: Agydaganat Fizikai tünetei: A koponyaűrben térfoglaló folyamat zajlik. hogy végre-valahára visszatérhetnek szeretteikhez. nem táguló üreg. elvnek! A Yacca szaponin gátolja a rákos sejtek növekedését és életképessé­ gét. Ugyanígy a testünkben élő .sejtjeink sem örülnek annak. Itt is két ellentétes érdek csap össze! Vajon a háborúban. amikor a két oldal számára megszűnik a politikai nyomás.mind­ két oldalon -. ezért kézenfekvő terápiás ki­ egészítő ez a különleges cukor! A szaponin képes kiválasztani a rákos sejtet. Golden Yacca®: A konkrét daganatok. azono­ san reagálnak.donképpen a daganatot is felfoghatjuk háborúnak. Tehát a rákos sejtek számára fogyaszthatatlan tápanya­ got viszünk be. az öröm hiányzik leginkább a beteg életéből.

gondolkodik mások helyett. Életét kitölti a gondolat szolgasága. örömtelenségből igyekeznek szabadulni a rákos sejtek. céljai határozottan alárendeltek másoknak. Lelki jelentése: Gondolatai. mert „társaságban" jobban múlik az idő. Saját énjét kevésnek. Ebből a megkötözöttségböl. Közben nem marad ideje saját megoldandó feladataival tö­ rődni. mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat. torló­ dással járó keringési zavarok következménye koponyaürön belüli nyo­ másnövekedés. megszűnik önmagának keresni az elérendő célokat.vagy legalábbis azt az elképzelést hagyja érvényesülni -. előtérbe kerül a kiszolgálás. ebből rendre kima­ rad a saját magára fordított örömteli gondolkodás. növekvő daganatok. hányinger.. Minden teremtett igyekszik távol tartani magától a ma­ gányt. megoldásokat keres má­ sok helyett. vagyis szinte teljesen megszűnik a szabad akarat. gyorsan elhessegeti. Gyors szaporodásnak indulnak. fájdalom. még önmagának sem szí­ vesen vallja be. melyek kiteljesíthetik életét. nagyobb szükségük van. Szorosan idetartozik a miért. hányás. amikor saját magával nem foglalkozik. Mindezt a kinyilvánítás helyett titokban tartja. Kiszol­ gál minden kérést. érdemtelennek tartja. amikor mégis (nagy küszködés árán) beismeri. Termé­ szetesen ez abban az esetben lehetséges csak. látászavar.. Így lehet: 141 . következésképpen: keresi hasonló mentalitású társait! Konkrétabb jelentése attól függ. Miért igyekszik mások helyett élni? Mert azt hiszi . Vizenyő. célkitűzés. s ez így fog megnyil­ vánulni: a többiek nagyobb bajban vannak. ebből még nem következik egyenesen. de gondolatait egészen más tölti ki. így lesz tökéletes az élete. Fő tünetei: szédülés. Pótcselekvés: Gondolkodik. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gondolkodni pedig kell).! Ha ez teljes mértékben így is van.gat-növekedés életveszélyt jelent. mely részen alakult ki először. Mert valamilyen „furcsa" oknál fogva mindenkit maga elé sorol. hogy mindig mások a fontosabbak.

amennyiben nem tisztázza (önmagában) a világhoz való viszonyát.de nem meri felvállalni . a vágy ott van benne. megvalósításával van teljesen elfoglalva. Hátul keletkezik. mégpedig megnyug­ tatóan. kerüli a szembenézést a mögötte tornyosuló kritikákkal. A gyógyulás útja: Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos. Nyíltan nem. hogy igenis van egy olyan problémája.: képtelen felfogni. „Zsebből pénz adni csak úgy lehet. saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak. amikor megtörténik a felismerés. jelentős lépést tehet előre a gyógyulás útján. Felismeri. hogy abban felhőtlen öröme legyen! Nézzük mit is kell felismernie? Fel kell fedeznie.az agy jobb oldalán jelentkező daganat. miért ilyen az élete. hogy előtte megtöltöm"! . ha friss ismereteket szerez. Pl. Hangsúlyo­ zom: bármennyire is takargatja. Úgy. amit meg kell oldania. A másik társuló ok: érzésit. érzelmi konfliktusra. ami már megszületésének pilla. natában lelkiismeret furdalást okozott). A szolgaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival. tudja . de elviselhetet­ lennek tart minden irányítást. sem kedve.nagyon is szüksége van azokra az érzelmi sikerélmé­ nyekre. melyeket másoknak átadott! Baloldalon kialakuló daganat anyagi. s az idő teltével ez nem múlt ki. Elöl alakul ki daganat amikor. hogy szerettein csak úgy tud segíteni. értelmi jellegű. ha új dolgokat tapasztal. ugyanakkor mindez erősen foglalkoztatja. megérzésit mindig mások szolgálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje. amit a szőnyeg alá söpört (olyan célra vágyott.

Sajnos . Okai: A beszéddel. amit más fogyaszt el. és mások majd beszélnek helyette. így azt a következtetést vonta le. kommunikációval. reméli: eléri boldogságát úgy. de igazán hinni már nem meri.vagy szerencsére . vagyis ő beszél mások helyett. teljes mértékben mások töltik ki eletét és közben az önös érdekek elsikkadnak. Lelki jellemzői: Leginkább a beszéddel. mert neki csak a szükség maradt. csak má­ soknak ad tanácsot. mások problémáit igyekszik megrágni. pótcselekvései miatt önmagának nem. amire neki lenne szüksége. azt nem mi. a rágódással van szoros összefüggésben. reméli. megnyilvánulással kapcsolatosan az alábbiakat teszi: (emlékezzünk a történetre) felborul az egyensúly. illetve felesleges dolgokon rágódott. Csak lenne. hogy öröm nincs is. beteljesíteni azokat. természetesen hiába. Vagyis kifelé fordulóvá válik (ez még önmagában nem jelent problémát). de örömre mindenkinek szüksége van. Mások öröme mindig másoké marad. akkor lesz boldog. Félelmei ebből erednek: érzelmei. Persze reméli. kire vagy mire hallgasson. Hiszi. Hiszi.a világ nem így működik! A szájrák kialakulásának több oka lehetséges attól függően. hogy nagyon is tisztában van szükségleteivel.nem sikerült. az ezután sem fog. másoknak mond igazságokat. Elhitte. Ezért ezt a problémát elrejti önmaga elől. ha másokkal teszi azt. és rossz tanácsokat adott önmagának. kifekélyese­ dés bűzös lehelet és váladékürülés. megélt tapaszta­ latai szerint nem volt képes eldönteni. a megrágással. 143 Szájüregrák . milyen já­ rulékos betegségek társulnak hozzá. me­ lyekben nem talált örömet. de nem meri megtenni. az egyensúly a saját megértései és a megértetései között. A fő gond abban rejlik. hogy ami máskor . s ezt a másokon való segítésben reméli megtalálni. hanem más fogyasztotta el. hogy más adja meg neki. súlyos rágási és nyelési nehezítettség a vezető tünetek.Fizikai tünetei: A kialakuló rákos daganatok esetében fájdalom. Mégpedig: félelmei. vérzés.valamikor régen .

és rögtön valami értékeset kap. Emlékezzünk. Egyéb vonatkozás­ ban ugyanazt jelenti. de most jelen pillanatban jobb nincs. ossza meg másokkal! Fizikai tünetei: Állandósuló rekedtség. a hangképzés elvesztése (megné­ mul). amikor valaki nem akart valamiről lemondani. mint az előző! A gyógyulás útja: Az ember nem képes meghasonlani önmagával. A konkrét esetet alapul véve: csak akkor tud zsebéből pénzt kiadni. hogy men­ tesül az elvesztés (átmeneti) fájdalmától. lázas. nem képes mindent feladva hátat fordítani eddigi beidegződéseinek. hogy ne szerezne be egy sor fájdalmas tapasztalást Nem képes feladni viselkedési formáit. fekélyes szétesesi folyamatok indulnak el a gégében és környezetében.A táplálékfelvétellel kapcsolatos megbetegedések jellegzetessége hogy önmaga helyett is másokat lát el „táplálékkal". ez a jó korántsem tökéletes. fájdalom. hiszen egyébként nem okozna neki lelki vívódást). Ez annyit tesz: „mondjon" magának olyan igazsá­ got. amellyel örömmel tud táplálkozni. nyelési. mert azokban talál valami jót. A beteg fogy. és miután jól lakott. Legalábbis úgy nem tudja ezt megtenni. Igaz. viselkedési formáiról. de mégis talál valami sokkal jobbat! Hogyan érhetjük el ezt? Egyszerűen.és torokrák 144 . ragaszkodott hoz­ zá. életünk során már voltak olyan tapaszta­ lataink. Ezeket alapul véve kell megközelíteni a gyógyulás útját! Úgy kell elindulni. Gége. légzési nehézségek lépnek fel. hogy (látszólag) nem ad fel semmit. Vérzések. halálfélelem uralkodik rajta. ha előtte oda berakta (ezt nagyon jól tudja. Tegyünk elé egy sokkal értékesebbet (számára valódi értékkel bírót) és úgy mond le berögzült szokásairól.

mint amiről a fejezet elején beszéltem! 145 . Az egyoldalú látásmód következtében hiányozni fog a megértés. amit még önmaga előtt is rejteget. mint amikor mindent és mindenkit elfogadunk." Megjegyzem: az iménti viselkedésnek semmi köze az igazi elfoga­ dáshoz. szelektálás nélkül mindent lenyelünk. A megértésből lesz majd félreértés. az már rég nem az! . értéktelenebb vagyok". melyekre neki is ugyanolyan (ha nem nagyobb) szüksége van! Ez ennyit tesz: Kialszik benne az életöröm. „Elfogadom. hiszen amit az ember má­ soknak nyújt. ez a beletörődés tipikus esete! Elfogadni csak akkor vagyunk képesek. válogatás. hiszen nem foglalkozik azzal. titka. mert mindenkinek ez a véleménye: el kell fogadnom. a lelki tulajdonságokhoz tartozó sejtek nem kapják meg azt a gondoskodást és örömet amire szükségük van és fellázadnak. amilyen . nem juttatja saját magának! És ekkor olyan dolgokat. amit rejtegetni kell. A gyógyulás útja: Hasonlatos azokhoz a megoldásokhoz. Márpedig itt erről szó sincs! Nem beszélhetünk örömről.Elfogadom a másik embert olyannak. Mivel lelke legmélyén rejteget. az elfogadásban és az ebből fakadó erő és örömgyűjtés hiányában keresen­ dő! Olyan ez. elfogadom. mert én sokkal rosszabb. A félelem pedig olyan dolog. amikor birtokában vagyunk az öröm érzésének. amikor valami egészen mást helyezünk figyelmünk középpontjába! Tehát: mikor felmerül bennünk az elfogadás gondolata. érzé­ seket ad át. mert el kell fogadnom. csak éppen saját magunkkal szemben nem érvényesítjük ezt a remek tulajdonságot. mások elfogadása is megkérdőjelezhető! Másokkal úgy tudunk türelmesek lenni. Kialakul benne és megmerevedik az egyféle látásmód.ez általában nem a legjobb vélemény szokott lenni -. ebből már egyenesen következik a félelem.Lelki jellemzői: Fő rejtegetett konfliktusa. Mivel önmagára nem vonatkoztatja ezt az elfogadást. hogy ön­ magának is adjon.

akkor el kell gondolkodni azon. tetteivel igyekszik másokban . így természetesen nem tudja elfogadni mások köszönetét. értékességét. Tovább kell adni. a segítséget. testi örömöket általában önmagának könnyebben. A bal here a lelki oldalra. és amennyiben egyensúlyban van. Je­ lenti ez az elveket. hogy tudat alatt nagyon erősen él. amikor önmagának nem ad. létezik a fajfenntartás ösztöne.önmagának is juttatni. gyakrabban megadja. Alulértékeli ön­ nön fontosságát. csak éppen ö nem veszi észre a szépséget. vagy egyáltalán nem adják ki. Amikor tehát itt daganat keletkezik. mennyire és hogyan képes az „örömcsírákat" átadni! Érzéseivel. Ennek oka ismeretlen. Lelki jellemzői: A here az a hely. míg az öröm. minden­ kinek örömet szerez csodás teremtményeivel. mert a fizikai. Honnan is ismerné. vagy nehezebben tud kialakulni az öröm hiánya. az érzelmi világra vonatkozik és sokan ezt lényegesen nehezebben. mint a gondoskodó kertész esete: mindenre figyel.lehetőleg mindenkiben örömet ébreszteni. a magunkkal való jó viszony már sokkal gyengébben él bennünk. Sőt 146 . Aztán ezeket „átadja" önmagának. és áttételeket adnak a nyirokutak közvetítésével. a társas kapcsolat. ahol az „öröm" magjai „megteremnek". hiszen az számára ismeretlen fogalom. Olyan ez. Ez a visszafogottság. Hogy válaszoljak Albert kimondatlan kérdésére: azért nem a jobb herében jelentkezik a daganat. Ez abból is ered. A fizikai oldalon tehát nem. máshol kívánja elvetni az öröm magjait. a konkrét tanácsokat.nem tartja fontosnak . illetve át. ki kell nyilvánítani. más formái évekig is elhúzódhatnak. Jellemző elváltozás a here fájdalmatlan meg­ nagyobbodása. másoknak.Heredaganatok Fizikai jellemzői: Gyakran rosszindulatúak és gyors lefolyású betegség képében jelent­ keznek. hogy ezekből valami új dolog szülessen. amikor ezt nem tapasztalja meg? Számára az öröm forrása nem is fog létezni. Az esetek igen nagy százalékában érdekes módon a bal here érintett. de közben elfelejt . önmegtartóztatás saját magával szemben áll fenn.

az önelemzések során rá fog ébredni. Szeretném hangsúlyozni: ennek a kifogásnak nem örül. és más teremtsen belőle örömet. vajon kapunk-e érte cserébe vala­ mit. ha nem lenne. így van kifogás arra. Érzései átváltanak az ellen­ kező oldalra. miből fog adni? Természetesen ennek a cselekvésnek vagy inkább nem-cselekvésnek is megvan a jó oka. de ha a sajátja elfogy. mi értelme gyógyulásának? A miért soha nem lehet valaki más kedvéért. Fog ez menni abban a pillanatban. értékesnek tartja magát. és életben ma­ rad. A gyógyulás folyamatánál különösen fontos: miért gyógyuljon meg. Leginkább a szabadság. mit szeretne elérni. A beteg megszokta azt az elképzelést. a mozgás és a cselekvés szabadsága és az ebből egyenesen következő rugalmasság hiányzik életéből. Ereje van. Az okot pedig mindig képes megindokolni. Minden. hogy ne kelljen másként élni. ilyen cselekvést kényszernek érez. amit elérhetőnek tart. hogy jót és helyeset cselekedtünk. másnak. Éppen ez az a feltételes mód. egyéb esetben nem akarna meggyógyulni. Igyekszik örömet adni. amikor elég fontosnak. Szeret­ tein igazából csak azzal tud segíteni. boldogságot. amikor nem hisszük. A gyógyulás útja: Tudom. Felhőtlen önzetlenségen a következőket értem: azért adunk. Akkor kezdünk aggódni fizetségünkért. energiája. Ereje. mert eszünkbe sem jut azon gondolkodni. tevékenykedni. már nem lenne ereje szenvedni. akkor a szenvedésbe fektetett erőnek kell átfordulnia a meg­ felelő irányba. A beszélgetések.a betegség bebizonyította az ellenkezőjét -. valaki más miatt! Egyetlen értelmes cél jöhet számításba: saját maga! Ez csak akkor következhet be. amikor felébred valami vonzóbb! Olyan vágy. és ki fogja mon­ dani: mire vágyna. 147 . hogy úgy lesz tökéletes az élete . vagy már nem látna rá lehető­ séget. de kibúvó­ nak „megfelelőnek" tűnik. hogy meggyógyul. nehéz változni. nem tapasztalja meg (belőle hiányzik. valamint tudása megvan. Ha még tud szenvedni.elsősorban önmagára vonatkozik. másoknak adta) a felhőtlen önzetlenséget. sőt nyomasztja. amihez erőt kell gyűjtenie. hiszen nem merít. ha minden „magot" átad.

hogy valaha is kifejezze nagyfokú elégedetlenségét. éjjeli izzadások. hiszen a benn lévő.rövid időn belül kialakulhat az elégedetlenség. Kirobban. de nagyon is létező indulatokkal van szoros össze­ függésben. megnyilvánulások erősen visszafojtják an­ nak vágyát. önmaga ellen fordítja. hasonlóan fog járni. fogyás. Lelki jellemzői: (lásd még: immunrendszer. mégis megteszi. a külső-belső védekezéssel kapcsolatos viszonyulások harmóniájának határozott felbillenése. feje­ zeteknél) A belső tüz. amikor azok keletkeznek! Amennyiben másként cselekszik. hetek alatt végezhetnek a beteggel. térj egy kicsit vissza ahhoz a részhez. A nyirokrendszer egyes rosszindulatú folyamatai hihetetlenül gyors le­ folyásúak. és miért robbant ki az ellenforradalom? Ezek elemzésénél szorítkozzunk a „száraz" tényekre. a figyel­ men kívül hagyott megérzések elindíthatják a háborút. mint a biztonsági szelep eldu­ gulása után a kukta. Ennél a betegségnél különösen jellemző tulajdonság. A ki nem mutatott. amit a „mesében" írtam. indulatokat. önmaga ellen fordítja. mintegy önmagát hibáztatva. indulatot. melyeket kifelé kell mutatni. Egyre növekszik a belső nyomás és egy idő után az érzelmi megnyilvánulások kicsúsznak a keze közül. és megkapjuk a keresett válaszokat. miért törtek ki a népek közötti háborúk? Hogyan. Mint említettem. ami itt teljesen semleges tulajdonság­ ként van jelen (csak ebben az értelemben beszélek róla). egyszerre 148 Nyirokrák . bűnbaknak beállítva saját személyét! A gyógyulás útja: Akkor kell kimutatnia érzéseit. így az örömmegélő képessége határo­ zottan leromlik. Az eltitkol elégedetlenség.Fizikai tünetei: Elsőként fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodások észlelhetőek majd láz lép fel. A haragot. Csökkenni fog a tüz. Közben tisztában van cselekedetének reménytelenségével és értelmetlenségével.a feszültség jelenlétében . Emlékezzünk a történelemre! Hogyan. autoimmun betegségek és nyirokrendszer c. a számára is értel­ metlenül ható cselekedetek. Öröm hiányában . ki nem fejezett feszültséget okozó indulatok bennmaradtak. Javaslom. Azokat az érzéseket.

mivel szeretteit támogatja. Fokozódik a tüdőgyulladásra való haj­ lam. nem alakulna ki a kór! A gyógyulás útján egyetlen értelmes tanácsot mondhatok: mindazt az Isten adta képességet. mert ha másként értelmezné. Ijesztő és figyelmeztető tünet a vérköpés. amikor végre kimondja megfon­ tolt. így kiváló. Nyelvrák Lelki jellemzői: Lásd még: nyelv! A mondanivalójával vannak konfliktusai. Ebből aztán lelkiismeret-furdalása lesz és igyekszik elke­ rülni a hasonló eseményeket. helytálló segítséget képes adni.árad ki a felgyülemlett feszültség és olyanokat is megbánt. Véleményem szerint mindezekből már kikövetkeztethető a követendő út! Fedezze fel. Ezt egyféleképpen érheti el: elfojtja igazi érzéseit. életére már nem vonatkoztatja.nemritkán véres folyadékgyülem. milyen örömet tapasztal. főfájás.számomra . előtte jól megforgatja. hőemelkedés. megoldják. majd helyette is. akik ezt nem érdemlik meg.dőreségnek tűnik. nehézlégzés és mellkasi fájdalom. Viszont ezt a képességet önmagára. Természetesen a beteg számára is. ritkábban dobverőujjak kialakulása. azt reméli. Tőlük várni a felmentő sereget . tápláló tanácsot. ahogyan ő.ugyanúgy. (vízmell-vérmell) 149 . alkalmazza önmagára is! Tüdőrák (hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat) Fizikai tünetei: Eleinte a tünetek nem sajátosak: fogyás. Hátfájás. Gondoljunk bele egy rövid időre. íz­ lelgeti azt. súlyos fulladás előrehaladott állapotban. fel­ oldják kétségeit. szédülés. Áttételes tüdődaganatok esetében gyakori a mellkasi . akik keveseb­ bet tudnak. Azt hiszi. köhögés. végiggondolt sérelmeit. kiken segített? Azokon. levertség. Amikor másoknak ad éltető.

de nem is ez a lényeg. amiben él. Rejtve marad előle a változás valódi lényege. A változás nem jó és nem rossz. hogy itt az ideje a megújulás­ nak. jó mélyre temeti. A vágyban. Gyakran mondják. de ezt csak másoknál tudja elképzelni. itt az ideje az erőgyűjtésnek. A félelemben. Gondolok itt a táplálko­ zásra és a környezetre. hogy nekikezdjünk a legegyszerűbb feladat végrehajtásának. a változástól való félelemben. hanem az: mit hoz be­ lőle létre. de ha ez pótcselekvés és azért tesszük. 150 . hogy helyette ne kelljen semmit sem csinálni. Önmagára. de ezt jól elrejti. Mégsem „menekülnek" a rák elől. de legalábbis növeli a kialakulás veszélyét. s nem is tartja fontosnak. és ő maga vastag álarc mögé bújik. A dohányos éppen ezt teszi! Az már más kérdés. és ő nem érheti el. vagy reménytelen. de nem teszi. mi több nagyon egészségesen éltek. Miért dohányzik az ember? Ahhoz. mindig másokon segít. hogy az ember változtasson az életen. hogy az ember jobbá tegye a legszorosabban vett magánszfé­ ráját! Eltitkolja. hogy miből merít erőt a feladatai végrehajtásához. nem lesz belőle betegség. mi lesz a cél. hogy ezt kielégítse. venni kell egy mély lélegzetet. az újtól való félelemben. betegség forrása lehet. mit végez. lelke legmélyén tudja. hogy el tudjunk indulni valami felé vagy. Másrészt a tüdőrák azoknál is kialakul. de figyelembe kell még más jellemzőket is). hogy többek között a dohányzás is tüdőrákot okoz. mi tesszük azzá és a mi látásmódunktól függ. akik életükben soha nem do­ hányoztak. hiszen nem is marad rá ideje. hogy a változás nem jó. Vélt vagy valós tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut.Lelki jellemzői: Sejtései vannak. Illetve fontosnak tartja. hogyan értelmezzük. hogy az élethelyzet. következésképpen nem vállalja fel. saját életének örömtelibbé tételére nem fordít energiát. okozhat (van benne igazság. már nagyon nyomasztó és ideje lenne változtatni. Él a vágy. Valami másban van a megoldás kulcsa! Hol? A titkolózásban. Mivel min­ den emberben megvan a változás vágya. Ha stimulátorként fog hatni.

Állandóan készen áll a segítségre.A gyógyulás útja: Ebben a fejezet részben már számtalanszor utaltam rá: a daganatos beteg áldott jó ember! Azon képességeit. Úgy érzi. Márpedig. hidegrázás és a láz a bevezető tünete.) Fizikai tünetei: Közismerten alattomos betegség! Étvágytalanság. boldogságát. de ez soha nem következik be. indulatával. Rohamos állapotromlás mellett pár hónapon belül halál következik be. összetűzést el is egyenget. hogy minél töb­ ben legyenek. fájdalom a jobb felhasban. használja önmagára is. hogy önmaga tele marad idegességgel és ki nem fejezett indulattal. (Gyakran az epeutak is érintettek. hogy majd később. megoldja. hogy old­ ja. a saját gondjai a szőnyeg alá kerülnek. mindenki problémáját önmaga elé helyezi.a megtámadott erek miatt . amikor lesz rá ereje. nekik egyetlen cél lebeg a szemük előtt: jól érezni magukat és ez vonatkozik az összes da­ ganatos betegségre! 151 Epehólyag rák .vérhányás. és „meg­ érdemli". később epeútelzáródás miatt kialakuló sárgaság. Mindenkit. bármennyi konfliktust. A teremtett lélek keresi saját örömét. de önmagában nem alkalmazza ezt az iste­ nadta képességet. melyekkel lelket öntött másokba. bármennyit segít. „Természetes" következménye lesz tehát. „Eszükbe" sem jut bárkinek ártani. Egyedül. megoldja a feszültségeket. fogyás. Mivel a probléma feldolgozásának öröme nem élteti a test sejtjeit. magányosan rossz. hogy a másokban kialakult keserűséget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. kevés! Tehát még többet kell foglalkoznia mások haragjával. előbbutóbb fellázad a „gazda" bánásmódja ellen. így a sejtek is. Lelki jellemzői: (lásd még: epe) Életét arra teszi fel. mint minden do­ lognak értelme van! Még az indulatoknak is. Néha . tehát arra törekszenek.

Találjanak valamit (számukra értelmeset). hányingerek-hányások.vagy csak gondol rá -. Ők úgy érzik. anyagcsere) A máj végzi a szervezet méregtelenítési feladatának egy jelentős há­ nyadát. In­ kább mellébeszélnek és megindokolják: miért nem! Nehezen tudnak változni. fogyás. Igenis tenni kell azért. A senyvesztő. amit eddig tettek az emberekért. Ez azt jelenti. hogy ez reménytelen és hiába való cselekedet. ellenreakció (há­ nyinger) váltódik ki benne. Eletébe csak ezeket az ismereteket építi be. és végre hagyják: foglalkozzanak velük. meg nem bocsátás lakozik. ezért folyamatosan mások megoldatlan feladatai kötik le jelen­ tős idejét. hogy amikor újabb „is­ meretet" igyekszik bevinni . továbbá termeli az epét. étvágytalanság. Annyira telítődik a megemésztetlen élelemmel. hogy jól érezzék magukat. hogy már nagyon tele van! 152 . és rákos soványodás is kialakul az előrehaladott állapotban. esetleg sárgaság. és ennek egyenes következ­ ménye lesz a sikerek fel nem ismerése. amibe kapaszkodhatnak! Májrák Fizikai tünetei: A betegség lappangva fejlődik ki: gyengeség. Lelki tényező: (lásd még: máj. mivel a tü­ netek kialakulása után már nem sok ideje marad a változtatásra és a da­ ganatos betegek egyébként is nagyon nehezen változtatnak bármin. idült betegség képét látjuk. ami az emésztés elengedhetetlen felté­ tele.A gyógyulás útja: Jelen esetben a legcélravezetőbb megoldás a megelőzés. jobb bordaív alatti fájdalom. delírium és kóma társul. A betegek hagyják meghálálni mindazt. A betegben harag. Nem veszi tudomásul fel saját értékeit. Haspuffadás a hasűri folyadékgyülem miatt keletkezik. ehhez a végállapotban remegés.

vagy tudatosan nem fedezi fel. Hasi teltségérzet. hogy mások majd segíte­ nek az ő problémájában. pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni. A korai gyomorrák nem okoz panaszokat. hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasztott testi-szellemi táplálékot. az erőnlét romlása. szaggató fájdalom lép fel a felhas középső területében. viaszos bőr. és szu­ rok széklet jelentkeznek. hányás és hasi fájdalom a vezető tünetek. gyors fogyás.Fizikai tünetei: 40 év feletti betegeknél gyakori. feldolgozatlan dolgaiban segít. Bélrák 153 . s ezek megjelenése már előrehaladott állapotot jelent. szükségleteit nem ismeri. hányin­ ger. Majd étvágytalan­ ság. bizonytalan nyomásérzés. beesett orcák. böfögés. boldogságát abban reméli meglelni. étkezések utáni gyomorégés a bevezető tünetek. émelygés. Vastagbélrák esetén árulkodó jel a székelési szokások tartós megváltozá­ sa. következéskép­ pen: önmagát. vagy bélelzáródás jelzi a rákos elfajulást. éles. később hasmenések. Szédülés. a rákos senyvedés képe alakul ki. Örömét. Gyomorrák (Vékony-Vastag) Fizikai tünetei: Néha csak a hirtelen fellépő vérzés. hogy mások baját orvosolja. Miért? Egész életét arra tette fel. csontváz-szerű küllem: ez jellemző a végállapothoz közel járó betegre. fáradékonyság. Lelki oldala: Mindig mások megoldatlan. Ez nem fog bekövetkezni. Sá­ padt. vérhányás. Súlyos. fogyás. Látványos. hányinger.

aki csak halmozza az „értékeket".Lelki oldala: Ez nem csak azért van a szervezetben. Amit egész életében nem hasznosított. és lassan értékte­ lenné váló limlomokkal. csupán szeretteinek juttatja a nél­ külözhetetlen „táplálékot". Ebből csak mások húznak hasznot.káros dolgaiktól! 154 . kórosan felhalmozó emberre. Az egész élettere tele lesz a felhasználatlan. ami felszívja a tápanyagot. Lelki jellemzői: Amitől illene megszabadulni. hiszen nem lenne. fájdalom. haszontalanná vált . Szerepe tehát a felszívódásban van. hogy a helyet töltse. Ez nagyon hasonlatos ahhoz a gyűjtögető. de e nélkül lehetetlenné válna a táplálék hasznosítása. helyi duzzanat érzése. Végbélrák Fizikai tünetei: Vérzés. de azokat saját javára soha fel nem használja.most már . de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé. A fájdalomtól való félelem miatt a beteg székszorulásra válik hajlamos­ sá.

Lelki jellemzők: (lásd még csontrendszer) A csontrendszer az. A könyv elején már tárgyaltam. A kívülről jövő energiák csak „gyenge" pótszerek. amire építkezik a test. Miben nyilvánul meg ez a betegség? Nekünk embereknek életünk során a tapasztalatainkból erőt. Azzal elér­ ni. Attól pedig soha nem kaphatja meg a szükségleteit kielé­ gítő erőket. így feltételezhetjük: ezek a kövek sem túl tökéletesek. mozgathatónak. akkor a másokra való építésről.javára fordítani. A támogatás nem feltétlenül egy adott személy túlzott segítségét jelenti. E tulajdonságokat a beteg nem képes realizálni azon cselekvési mintázatok alapján. az érintett területen a csont duzza­ nata észlelhető. értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé. és ezt igyekszik mások . szomszédos izületek mozgáskorlátozottá válnak. hogy mindig másnak van kiszolgáltatva. Nem talál sikert saját értékrendjében! Igaz nem is kereste. olykor kéretlen támogatásról van szó. mert van egy kis sikerélmény. A daganatközeli. a fokozott. de jelentheti és jelenti egy eszme támogatását is. A külvilággal való foglalatoskodás apró sikereit előnyben részesíti.Csontrák Fizikai tünetei: Állandósuló csontfájdalom jellemzi. Igazi rugalmasságot a mozgás szabadságából lehet meríteni. lelki erő van. és ezek csak tovább fokozzák az adás vágyát. Figyelembe kell venni azokat az építőköveket. 155 . hiszen belülről semmit sem kap.csak mások . Itt spontán törések keletkezhetnek. A folyamatos megfelelési „kényszer" követ­ keztében figyelme elterelődik önmagáról. tartást kell merítenünk. mellyel most közelíti meg dolgait. Tovább fokozzák ezt a belső kény­ szert. Amikor annak rákos elfa­ julásáról beszélünk. Mivel beteg. melyekből élete össze­ áll. hogy egy jellegzetes viselkedési minta az élet minden apró részletére ki fog terjedni. de ugyanakkor szilárdnak kell lenni. megvalósíthatatlan vállalko­ zás! A betegben rengeteg erő. Ennek azonban mégis rugalmasnak. vagyis betegek.

Túlzásokba esünk és akkor is védekezünk. A félelem velejá­ rója az elfogultság. amikor félelmünktől vezérelve (lásd ott) harcolunk a bennünket fenyegető veszéllyel. bármikor megeshet. sokszor a pikkelysömörre vagy az ekcémára emlékeztető küllemmel. de lehet kék. amely színek meglepő változatosságát pro­ dukálja: a nyers hússzíntől a koromfeketéig a fehér minden árnyalata előfordulhat.A gyógyuláshoz és boldogsághoz a tartásban meglelt boldogságon keresztül vezet az út. következésképpen arra jut. Lelki jellemzői: (lásd még: bőr) E betegség a védekezéssel és a külvilág felé mutatott képpel kapcsolatos. Magányosan. Manapság egyre többet hallani a túlzásba vitt napozás káros. Legismertebb a melanoma. ezért a beteg valamilyen pótszer után néz! Ezt pedig nem másban. Nem fenyeget. esetleg rákkeltő hatásairól. másrészt arról kell szót ejteni. Védekezni valamivel szemben. a folyamatos védekezés közben el­ marad az utánpótlás beszerzése. Ebben talál némi örömet. amikor semmi sem fenyeget. hogyan viselkedik önmagával szemben a beteg. egy­ mástól nagyon távol eső fogalom. de alapul veszünk valami régi élményt. megjelenési formáik igen változatos képet mutatnak. a valóság mégis más. elfogultságunkban pedig gyakran esünk túlzásba. mint a minden-körülmények-között-másokatmegóvni című viselkedésben találja meg. vörös és piros is. vagy megvédeni magunkat: az két. de teljesen nem elégíti ki. s ennek alapján azt feltételezzük. bármikor újra meg­ történhet. Látszólag semmiben sem különbözik. hogy mit és hogyan mutat. Bőrrák Fizikai tünetei: A bör számos rosszindulatú daganatát ismerjük. vagy tömegesen jelenhetnek meg a rákos elváltozások. de ami a leglényegesebb. Egyrészt arról kell beszélnünk. Egy így van. hogy minél többet 156 . Akkor beszélhetünk védekezésről. Az elmaradt „bevételeket" pótolni kell.

segít, minél több embert minél jobban megvéd, annál jobban fogja magát érezni. Azt hiszi, ez a tevékenység kielégíti hiányosságait. Ebbe belefeledkezve önmaga lassan háttérbe szorul, és ez meggyőzi értéktelenségéről. A kör bezárul! A gyógyuláshoz vezető úton fel kell fedeznie, át kell élnie, és tudato­ sítania kell: távolságtartásában van jó is. A „megvédjük magunkat" jelentése: megóvunk valami értékeset, valami olyan értéket, ami valódi jelentőséggel bír. Óvja magát a gyógyulni vágyó, amennyiben éppen akkor ahhoz van kedve. Legalább annyi figyelmet fordítson önmagára, mint másokra. Újra vegye észre, mennyi öröm van életében.

Mellrák

Fizikai tünetei: Az érintett emlőben általában csomó tapintható. A mell fájdalmas, megkeményedik, megduzzad, vagy zsugorodik. Bőrpír, viszketés lép fel, az emlőbimbó váladékozik és kisebesedik. Az érintett oldali hónaljban képződhet duzzanat, karvizenyő vagy csontfájdalom jelzi az áttétet. Lelki jellemzői: Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, szeretteiért még ha megszakad is - bizony kevés. Nagyon elgondolkodtató tény, miszerint szinte minden mellrákos beteg­ nek volt abortusza, vetélése vagy egyéb módon vesztette el gyermekét, esetleg egyáltalán nem szült. A lényeg nem is az elvesztésben, mint konkrét tényben van, hanem a mikéntjében, vagyis az anya lelki hozzáállásában. Itt teljesen lényegte­ len, van-e kiről, van-e mivel gondoskodni — elégtelennek érzi azt, amit nyújt. Ennek következtében egyre kevesebb ideje marad önmagára. Csökken az örömmegélő képessége, és hiába nyilvánítják ki köszönetü­ ket gyermekei, nem fogja értékelni. Nem fogja, nem meri értékelni, hi­ szen „olyan keveset" tett értük, amiért nem érdemel köszönetet. Márpe­ dig - valahol - ezért dolgozott. Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egyenes követ­ kezménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit 157

igyekszik boldoggá tenni gondoskodásával, úgyis mondhatnám táplálá­ sával. Mindenki bajával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát. Könnyen megérthető és belátható a helyzet: ha én nem eszek, akkor előbb-utóbb másnak sem tudok adni. És kérdem én, hogyan adhatok másoknak szerető gondoskodást, amikor azt a szerető gondoskodást saját magamnak elmulasztom megadni? Ennek egyenes következménye lesz az a lelki beállítottság, hogy elveszti önmaga fontosságát, mindenkit maga elé helyez és csak az ő örömüket, keresi, szolgálja, de inkább azt mondanám, helyettük végzi el a feladato­ kat. A bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos. A jobb mell daganata a fizikai oldallal mutat szoros összefüggést, neve­ zetesen: anyagi javakkal való gondoskodás, stb. Az anya diszharmonikus kapcsolata ,,gyermekével"(!) gyakran méhdaganatot eredményez A gyógyulás útja: Mindenek előtt a megértést emelném ki. Meg kell értenie: magáról is gondoskodnia kell, hogy aztán másoknak is adhasson. Elég meghökkentő esemény lenne, ha a fiókáit tápláló madár csak a fiókákkal törődne? Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk, ha nem eszik ő is, ha nem gondoskodik önmagáról - ugyanannyit - elpusztul. Akkor képes feladatát teljesíteni, amikor önmagának is ad. Ezt a viselkedést kell átvenni a betegnek, és ekkor nem csupán jól fogja érezni magát, de jelentős esélyt kap a gyógyulásra!

(lásd még: méh) A beteg jellemző lelki állapota vagy inkább konfliktusa a születéssel, az új dolgok befogadásával, kihordásával, és új élet adásával kapcsola­ tos. A méh, ez a misztikus szerv képes egy olyan biztonságot adni, amit aztán egész életünk során keresünk. Ez a női szerv adja az örömteli biz­ tonságot, s ezt az Isten adta képességet szabadon meg kellene osztani az összes teremtett lélekkel! Csakhogy ebbe bele kell tartoznia önmagának is. 158

Méhrák

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad! Ezt alátámaszthatja: gyermeke nem fogadja el segítségét, mert mindig helyette akar megol­ dani dolgokat. Ezt természetesen nem látja. Csak annyit lát, hogy hiába segít, az soha nem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ezért egyre többet törődik vele, mire még inkább elutasítással válaszolnak. A beteg mit tehet? Egyre többet és többet ad! Elveszített egy gyermeket - haláleset, abortusz - és ez az élmény rá­ nyomja bélyegét tetteire. Hiábavaló kísérleteket tesz arra, hogy valami mást találjon, de közben az önvád, önsajnálat növekedik benne. Ennek következménye lesz: egyre kevésbé tud örömet átélni, és megkeseredik. Mindezek lényegét összegezve kijelenthető: saját maga szerint túl keveset ad, ezért egyre többet és többet ad magából, pedig már érzi tettei hiábavalóságát. Figyelme elsikkad sikerei, örömei felett és ebből önmagára nézve igen elmarasztaló véleményt formál. Vagyis: nem érdemli a magával való törődést! Ez így nem igaz, hiszen ez soha nem fogalmazódik meg! így viszont igaz: másokat szerettem, mindig, minden körülmények kö­ zött fontosabbak nálam. A gyógyulás útját azzal kell kezdeni, hogy kétséget ébreszt önmagá­ ban: mi van, ha másként is lehet szeretni, gondoskodni?

Prosztatarák

Fizikai tünetei: A rákos szövet beszűri a prosztatát, amely megnagyobbodik, keménynyé, göbössé válik, és a rajta keresztülfutó húgycsövet beszűkíti, vagy elzárja. Legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgős vizelési inger, illetve vizelési nehézség és vizeletelakadás. A vizelés nehezen indul, gyakran el is akad, az erőltetéstől vagy a rákos folyamat hólyagba való betörése miatt vérzés lép fel. Lelki jellemzők: (lásd még: prosztata) A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos feloldatlan, tisztá­ zatlan konfliktus! A teremtés mindenek fölötti vágya nincs összhangban megtapasztalásai­ val. A lehetőségekhez mérten örömet, jó tanácsot kíván adni, anélkül, 159

hogy mindezt önmagára is érvényesnek tartaná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való ötletet, tanácsot ad. Másokat lát el, mert - akár tudat alatt - lényegesen kevesebbnek érzi magát annál, hogy önmagával foglalkozzon. Felesleges dolognak tartja a magára pazarolt időt. Nagyon sokat szeretnék még erről a témáról elmondani, és valószínű­ leg folytatni is fogom, de a könyv terjedelme kompromisszumokra késztet. Viszont remélem, hogy az imént leírtak összessége jelentős se­ gítséget ad a rákbetegség megértéséhez. Ha pedig ismerjük azt, amitől igyekszünk megszabadulni, könnyebben megleljük a homlokegyenest ellenkező irányt.

Tünetek: Alacsony hangulati szint, amely az enyhe szomorúságtól az erős bűn­ tudat- és reménytelenségérzésig fokozódhat. Csökken vagy elvész az öröm átélő képessége, szorongás, ingerlékenység, aggódás jelentkezik. Koncentrációzavar, és kedvtelenség uralkodik el a betegen. Elvész az érdeklődés a világ dolgai iránt, elvész a szexuális érdeklődés is. A passzivitást néha súlyos izgalmi állapot váltja fel, esetenként tévesz­ mék alakulnak ki. Főfájás, alvászavar, étvágyromlás, testsúlycsökkenés kíséri. Depresszió­ ban nem ritka az öngyilkosságra való késztetés. Lelki oka: Nézzük meg azokat a körülményeket, melyek ebbe a lelki állapotba ,Juttatták" a beteget. Itt nagyon fontos az idézőjel, hiszen nem lehet kör­ vonalazni konkrét okot, mivel ebben az állapotában mindent bajnak és kiváló oknak fog megélni! Inkább azt keressük meg, azt igyekezzünk megtalálni, amit elmulasztott. Ugyanis az elmaradt, kimaradt dolgok a hiányok következtében alakulnak ki, még akkor is, amikor magát okolja egy elkövetett hibáért! Ebben rejlik az ok! Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehangolt állapo­ tot. Természetesen, amikor már mélyen benne van, nem fogja megtalál160

DEPRESSZIÓ

ni, ha meg tudná találni, már vége is lenne szenvedésének. Helyette in­ kább bűnbakot keres - rendszerint talál is - és arra fogja szenvedésének forrását. Másban keresi - találja - a hibát, mert azt hiszi: neki nem sza­ bad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell kerülnie! Túldimenzionálja a hibák jelentőségét, elméjében megmarad a kudarc élménye, és csak ez marad. Képtelenné válik előkeresni azon részeit, melyek jól, kiválóan meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Magya­ rul: sikerélményeit oly mélyre temeti, hogy képtelen észrevenni és él­ vezni azokat. (Nem is akarja megkeresni, mert akkor fel kell adni az eddigi „kényelmes" állapotot!) A depresszióra nagyon erősen érvényes az alábbi viselkedési forma: az okok keresése, a „bűnbak" felállítása, határozott körvonalazása. Ez annyit tesz, hogy (mintegy megnyugtatásként, kibúvóként) érveket keres és talál arra, élete miért marad ebben a kerékvágásban, ahelyett, hogy a kiutat, a boldogságot keresné! Beszélhetünk krónikus (orvosi szempontot alapul véve: csak ez sorol­ ható a betegség fogalmához) és átmeneti depresszióról, de a lényege mit sem változik, mindkettőhöz azonos utat kell bejárni! A krónikus és átmeneti - szinte mindenki átjut rajta és rövidebbhosszabb idő alatt megoldja - depresszió közötti eltérés abban áll, hogy az idült változatban szenvedő beteg már nem képes életét kezelni, irá­ nyítani, és elveszíti a teljes kontrollt! A körülmények okolása, a súlyos önvád csökkenti azon képességét, hogy felfedezze életének más aspektusait is. A mások okolása jelen eset­ ben (talán) segíthet a legnehezebb időszakban, lehet, hogy súlyosabb következményeket vonna maga után, ha másként tenné! Tegye ezt, mert másképpen, önmaga ellen fordul, de ne feledjük: ennél van jobb megol­ dás is! Mások okolása minden esetben pótcselekvés! Másokat okolunk, mert akkor semmi sem indokolja, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat és felnőjünk! Van ebben valami, de ez bizonyosan hátráltatja a gyógyu­ lást! A betegség kialakulásáért okolhatunk mást, avagy magunkat, de csak akkor vagyunk képesek változtatni rajta, ha másképp, más szemszögből figyeljük a problémát. A betegség kialakulásáért a lelki viszonyulás a „felelős", már amennyiben egyáltalán beszélhetünk róla, vagy van értel­ me a felelősségről beszélni! 161

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett: Miért van szomorú hangulata? Mert nem teremti meg a jó hangulatot! Miért nem teremt jó hangulatot? Mert érdemtelennek érzi magát! Miért tartja magát érdemtelennek? Mert nem kereste és találta meg saját értékeit! Miért nem találta meg értékeit? Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig! Minden teremtett lélek abból építkezik, amije van. Ha abból akar létre­ hozni egy „tökéletes" életet, ami nincs, csak depressziós, keserű létet tud megteremteni. Jellemző tulajdonság - a betegség előtti állapotra vonatkoztatva - az erős vágyak, a vágyódások jelenléte! Igen sok vágy él benne, de a megvalósítás helyett sokszor az várja el, hogy valaki más teremtse meg álmai tárgyát! (ő, megmarad a „puszta" vágyódásnál, sóvárgásnál!) Emlékezzünk: igazán csak saját - elért, meg­ valósított - céljainknak, munkánknak tudunk valóban örülni! Ez most nem az ajándékokra vonatkozik, az egészen más! Itt a munka, a teremtés, a tevékenység saját képességről beszélek! A mániákusságra való hajlam fog kialakulni azon egyszerű oknál fog­ va, hogy érzi, tudja, valamit tennie kell! A betegségével illetve a gyó­ gyulásával kapcsolatban azonban lépni nem tud. Nem képes a jó útra lépni és azon haladni, mert azzal kapcsolatban igen határozott, érzelmi­ leg erősen színezett elképzelése. Ezek az érzelmek pedig azt suttogják: nem kell, nem tudsz változtatni, minden így van jól stb.! A gyógyulás útja: A mély depresszióban lévő beteggel semmit sem tudunk kezdeni min­ daddig, míg megfelelő szakorvos kezelésbe nem vette és a szükséges terápiát meg nem határozta! Nagyon fontos részletek: - nem lehet kihagyni a beteget a gyógyulás folyamatából! Annyi min­ dennel tele van az elméje, annyi minden kavarog benne, hogy oda beten­ ni már semmit sem lehet! Tehát nem adunk neki ,jó" tanácsot, sőt sem­ milyen tanácsot nem adunk neki! Onnan, ahol sok van (jelen esetben 162

gond, probléma), csak elvenni szabad, mégpedig figyelembe véve ezt az alapvető elvet: mi nem vehetünk ki semmit akarata ellenére! Ezt pedig csakis így lehet elérni: ő saját maga teszi ki! - bármit is mondjon, vagy sugalljon: meg akar gyógyulni! Ha nem élne benne a gyógyulás, a boldogság vágya, vagy meg sem keres, vagy telje­ sen passzív veled szemben! Meg kíván gyógyulni, ki akar jönni a gödör­ ből, de értsük meg: neki ebben van jó is, van, ami biztonságot és valami­ féle örömet ad neki! Ha pusztán csak rossz lenne benne, már minden tőle telhetőt megtett volna gyógyulása érdekében! Kérdezni kell! Mégpedig úgy, hogy kérdéseink kétséget ébresszenek benne! Kétséget ébresszenek kérdéseink! A kétségnek az alábbi módon kell megnyilvánulnia: lazuljon fel az a szemlélet, miszerint annyira szerencsétlen! Pl.: valóban annyira rossz az életed? Stb. Feltétlenül fontos dolog, hogy aktívan részt vállaljon, figyeljen (pilla­ natnyi) életére, hogy észrevegye: képes megtapasztalni az örömet! Könnyebbé tehetjük a gyógyulás folyamatát egy nagyon egyszerű mó­ don: figyeltessük a jövőjét, mint jelent. Kösse le minden figyelmét a megálmodott, szebb jövő: pillanatnyi cé­ lunk most az, hogy elfordítsa tekintetét a keserű múltról!

DYSLEXIA

Tünetei: Az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer sérülése miatt. A térre és a saját testre vonatkozó orientáció egyik zavara: vagy a szem­ mozgásokat nem képes kontrollálni a beteg, vagy a tér egyik oldalát nem ismeri fel. Baloldali térfelismerési zavar esetén a gyermek nem a sor bal szélén, hanem ettől jobb felé kezdi el a sorok olvasását, és így az olvasottak értelmét teljesen összezavarja, holott a szavak és szókapcsolatok jelenté­ sével tisztában van. Lelki jellemzők: Olyan gyermekkori stressz, ami erősen befolyásolja, vagy befolyásolta a világáról kialakult képet. Egy lelki fájdalom miatt félelmei a külvilág163

nem tudja (pedig képes) összeegyez­ tetni érzéseit a tapasztalataival. ami tovább fokozza a már eddig is je­ lentős érzelmi válságot. Gon­ doljunk csak bele. hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni. Érzései. mi vezetett. 164 ÉGÉSEK . A koncentráló képessége (sok területen) meggyengül. hogy gyenge képességű gyermek­ ről van szó. Fizikai tünetei: Hőhatás. melyek feledtetik az elszenvedett feszült­ ségeket. vagy maró vegyi hatás által kiváltott gyulladás és különböző mélységig történő végleges szöveti elhalás jellemzi. de az égéseknek is van lelki jelentése. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt. az önkifejezés örömét. azt más terü­ leten bepótolja! Gyógyítása: Két fő feladat merül fel: 1) Stresszoldás. csont stb. vagyis elve­ szítette rugalmasságát a világ és önmaga dolgaival kapcsolatban. melyekkel felszabadulttá tehetné magát. ezért tanulságokat sértődöttségei (beszűkült látótere) szerint értékeli. milyen figyelmetlenség vezetett az égés bekövetkeztéhez. Négy fokozata van: 1) Bőrpír 2) Hólyagképződés 3) Mély bőrrétegek elhalása 4) Mély szövetek (izom. érzelmei erősen befolyásoltak (determináltak). amit az írás-olvasás területén elveszít. Fe­ szültség alakult és maradt benne. A betegség lényege. hogy felfedezi az írás. pl. hiszen.gal szemben felerősödnek. sugárzás. 2) Koncentrációs gyakorlatok. aminek elengedhetetlen feltétele és a leghatásosabb módja.) elhalása Jelentése: Elsőre furcsán hangozhat.

csupán eldöntöttük. hogy könnyebben fel lehessen fedezni a hiá­ nyosságokat! A lélek sokféleképpen beszél „nekünk". A lélek ilyenkor figyelmeztet.talajától. Az eltávolodások. hiányosságok kö­ vetkezményei. vagy meg fogják égetni. a valóságtól való elrugaszkodások.nem a belső énünk cselekszi velünk! Ez a történés annak következménye.realitás . hogy azt a nyelvet megértjük! Bizonytalan a megértés különösen akkor. hogy minden körülmények kö­ zött szeretné felhívni figyelmünket az elérendő feladatokra. minél inkább eltávolodott a . Bőrpír és hólyag képződik.direkt módon . a szellem. tuda­ tosító jel már a testet éri. és azzal határozottan hibát követtünk el! Persze itt mondhat165 . Ha szigorúan vesszük az alábbi eseményeket. de mindenképpen jelen vannak. amikor nem is figyelünk rá. amikor a belső szervek szenvednek égési sérülést. sőt egészen másra fordítjuk tekintetünket. elhatározott dolgot még nem cselekedtük meg. A lelkünk pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik. Az égések mértéke és a tanulási nehézség egyenes arányban áll. amikor a konkrét. de korántsem biztos. átértékelni cselekedeteinket. Minél nehezebben fedez fel. ezért a lélek olyan nyelvet választ. hogy egészen másra fektettünk hang­ súlyt. hogy ezt az eseményt . Tehát a bőr: az a részünk. eltekintve néhány kirívó eset­ től. amire már figyelünk. következ­ mény nem tudatosodott a személyben. hiszen könnyen megégethetjük magunkat vagy leéghetünk! Mély szöveti károsodás akkor alakul ki. Olyan dolog a kiváltó tényező. Melyek ezek a hiányosságok? Általában a bőrön keletkeznek az égések. ami a külvilággal érintkezik. amit megértünk és alkalmazni tudunk. tanul meg valamit. akkor az igazsághoz az is hozzátartozik. Sokáig nem hallgatunk az intő jelekre. ami a világban való megnyilvánulásunkat vagy akara­ tunkat tükrözi. a következő figyelmeztető. melyek megégették. mert halmozódnak a „büntetések"! Ide az igazán pontos kifejezés inkább ez: annál nagyobbat esik vissza. és hatást fejte­ nek ki életében! „Megpörkölődik" a lélek. hogy érdemes átgondolni. annál nagyobb lesz a megégés mértéke! Ennek így kell lennie.Mi váltja ki az égések bekövetkeztéhez „szükséges" figyelmetlenséget? Ebben az esetben olyan lelki okokat találhatunk. s mivel a fenti tény. amikor valamit megcsele­ kedtünk.

eszméletvesztésbe torkollik (torkollhat). az az. hogy az egyikben tudatoso­ dik a hiba (nem ég meg a teste). süllyedő vagy emelkedő jelleggel. láz. A szubjektív érzetnek azonban van objektív alapja.nánk azt is: sokan követnek el „végzetes" hibát és mégsem égnek össze. hogyan is néz ez ki a fizikai tünetek tükrében: Albert az or­ vostudomány álláspontját közli. Nézzük. félelem. a másikban nem (nem pörkölődik meg lelke). vagyis: hamis mozgásérzés keletkezik. A szédülés . A harmónia elsősorban a belső világban alakul ki. mérgek. bár az egyen­ súly érzésében ezeken kívül látási és tapintási érzetekre is szükség van. Ha a kérdéses személy nincs olyan hangulatban. hiszen hiába van a külvilágban békesség. amikor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban az emberben kialakult tudással. EGYENSÚLYZAVAROK Fizikai tünetei: Egyensúlyérző szervünket a belső fül ívjáratai képezik. alacsony vagy magas vérnyomás. mely összefüggésbe hozza a szédülést a fülön kívül más érzékszervekkel is. következésképpen a testének „kell" sérülni. forgó. Másképpen fogalmazva: egyensúlyzavarban szédülünk.vagy mozgás érzése. A szédülés abban az esetben alakulhat ki. Testén keresztül tudatosodik a megtett. Lelki jellemzők: (lásd még a fül és érintett szervek) Fül eredetű szédülés: a hallás harmóniájának elveszítése. Igaza van. gyorsulást és forgást. (ilyenkor nem a belső fül a beteg) . amikor nincs mozgás. vérzés és vérvesztés. alkohol.a szédülés.vagy az adott testmozgásra létrejövő mozgásérzés felfokozódik. Az egyensúlyérzés egy szubjektív érzet: érzünk nyugalmat. vagy meg nem tett lépés következménye. agyi keringési zavarok. Ez igaz! De ami megkülönbözteti a két dolgot. Szédülést idézhetnek elő más okok is: legyengültség. hogy érzékelje. 166 . tapasztalattal és elvárással. koponyasérülések. stb. amely a fül eredetű szédüléseknél hiányzik. . ájulásba. teljesen távol marad tőle és semmilyen (jótékony) hatás­ sal nem lesz rá.

saját tudására kellene hallgatni. A betegnek meg kell keresnie és meg kell találnia azokat az „apró". tudja. minden olyan inger. mint amennyit mondtam! Ez „csupán" annyit jelent. lelkiállapotra utal ez a betegség. Nagyszámú betegség gyakrabban fordul elő elhízott személyeknél: magasvérnyomás. Fizikai tünetei: Zsírszövet-feleslegben megnyilvánuló kórkép. Amikor másra kellene . szívkoszorúér-elfajulások. cukorbaj. ELHÍZÁS 167 . Enyhén labilis személyiségre. izületi. Tehát akinek egyensúlyzavarai alakulnak ki. mire. gene­ tikai és hormonális okok. saját magára hallgat. A labilis alatt nem kell és nem szabad többet érteni. Ennek a tétovaságnak lesz következménye az egyensúlyzavar. A lelki merevség pedig előbb-utóbb fásultsághoz.megfelelő formában . ami különbözik a benn lévőtől konf­ liktust hoz létre. ami a harmónia az egyensúly elvesztéséhez vezet. most másokra kellene figyelni. akkor másoktól várja a válaszokat. A lényeg: az észlelés létének milyensége. de lehet lát­ vány vagy annak hiánya és természetesen más érzet is. Merev világkép ki­ alakulásakor. Gyógyítása az iméntiekből már egyenesen következik. milyen formá­ ban alapozzon. Nem csupán a túlzott kalóriabevitel következménye (bár az is).hallgatnia. anyagcserezavarok állhatnak az elhízás hátte­ rében. de e helyett magára összpontosít! Amikor magára. vagy az inger hiánya okozza a szédülést.Dinamikus harmóniát kell minden teremtett léleknek kialakítania. abban felfedezhetők a lelki merevség tünetei. hiszen folyamatosan változik az egyén és a világ egyaránt. hogy érzi (valahol mélyen). A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamosan emelkednek. figyelmen kívül ha­ gyott szavakat. és még lehetne sorolni. melyek lelki-egyensúlyát erősítik.és lelki betegségek. hogy nem képes eldönteni. dep­ resszióhoz vezet. Ez lehet kimondott vagy ki nem mondott szó. Ezzel az a probléma.

de a szó szoros értelmében véve is igaz! Bevallom. célja­ inkból. vágyainkból. engem egy kicsit elgondolkodtatott.-nek nevezik. fájdalommal. de tovább megyek . éle­ lemnek nevezünk. Nagyon messze járunk az igazságtól. miért éppen elhízásnak és nem meghízásnak stb. de jusson eszünkbe. hogy megtalálja az annyira óhajtott boldogságot. Fizikai tünetei: Az epehólyag gyulladásai. teljességében foglalkozom egyik következő könyvemben. ami túlmutat annak pusztán fizikai jellegén! A szellemi táplálék az. érzi mit kellene tenni ahhoz." és ez nem csupán a szó átvitt. amit a hétköznapjaink során tápanyagnak. ami igen előrehaladott állapotban van. szellemi táplálékot illeti. Elhízás. Elmélkedjünk egy kicsit szaba­ don és gondoljunk bele: milyen megfoghatatlan.Lelki jellemzői: A földi és égi energiák egyensúlya megbomlik. hányinger168 EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK .. eltolódik a fizikai felé.. már ami a szeretetet és a gondoskodást. ahogy él. A kövér emberek gyűjtögető életmódot folytatnak. mert belül nem érzi helyesnek. fizikai étellel cseréli fel a szellemi táplálékot. hiszen nagyon sokmindentől eltávolodott az. A témával. minden fizikai dolognak van szellemi aspektusa is. ha úgy tetszik. daganatos megbete­ gedései a jobb felhasban okoznak panaszokat. Az édesség a sze­ retet földi megfelelője.ez még önmagában nem jelentene konfliktust -. kiteljesítő érzésekből meríthetne. amit tesz. Tudja. amit a tiszta. amit a gondolatainkból. hiszen ekkor az édességeket részesítené előnyben. Etellel. így min­ den étellel szellemi eledelt is viszünk be. sokkal bővebben. de leginkább az érzéseinkből merítve használunk szellemünk „etetésére". „Nem csak kenyérrel él az ember. amikor kizárólag a szeretetéhségre fogjuk a túlsúly kialakulá­ sát. Ez elsősorban a fizikai testet táplálja. aki ezzel a problémával küszködik. A táplálékot. A táplálékot két oldalról. tudja a helyes utat is. jó érzéseket képes ben­ nünk ébreszteni az elfogyasztott táplálék. Küsz­ ködik. két világból merítjük: A fizikai táplálék az. az epeutak szűkületei.

Lelki szinten mit is szoktunk keserűnek. A kő vagy daganat okozta epeútelzáródás klasszikus tünete minden esetben a sárgaság. Ezekkel a megjegyzésekkel egy rendkívüli dolgot fog cselekedni! Újra és újra előveszi. Az epeváladék egy nagyon keserű folyadék és itt a keserűségnek igen fontos szerepe van. hogy megemésszük azokat az ingereket. hogy fel lehessen dolgozni a szellemi táplálékot. epetúltengése van. „na ugye megmondtam. hányással. ugyanígy. 169 . melyek erőt adnak.rel. Ez a váladék bontja elemeire a bevitt táplálékot. elkerülendő jelentéstartalom­ mal bírnak. Lelki jellemzők: Az epe működését és szerepét megismerve könnyebbé válik a teljes lelki térkép megértése is. Az indula­ tok pedig a keserűségekből táplálkoznak. amikor mindkét „oldal" jelen van. elfojtja (elraktározza). mintegy elret­ tentő példát mutatva önmagának.. Csakhogy a teljes élethez. fizikai szinten értelmezve az epe tárolja az emésztéshez elenged­ hetetlen anyagokat. Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik." Orvosi. keserűségesnek nevezni? Azon dolgokat. Mit jelent ez az emésztés a feldolgozás szempontjából? Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egés­ zséges indulatra. Az epeváladék szerepe: benne találhatók azok az enzimek. melyek az elfogyasztott anyagok emésztését lehetővé teszik. ami erőt ad. mint nap megélünk.. amikor mindenben a keserűséget fedezi fel. ennek következménye az epekő. Az epés megjegyzéseit. lázzal járó kórképek. elszántságra. a tökéletes emésztéshez és meg­ értéshez csupán akkor juthatunk el. Ha epés megjegyzései vannak. Szellemi szinten az epében vannak azok az energiák. melyeket nap. melyek számunkra rossz.

saját EPEKŐ . görcsös jelleggel a jobb bordaív alatt. Abba a hitbe ringatja magát. hogy elkerülje a konfrontálódást. ha na­ gyon is tisztában van azzal a dologgal. az epe az emésztésben játszik jelentős szerepet. Emlékezz. és nyilvánvalóvá válik ennek gyökere. lesz amit hasznosít. alakul ki ez a betegség. Ha ezzel van probléma. Ez csak abban az esetben lehetséges .ugyanilyen . a belőle származó ismeretekbe nem hajlandó energiát fektetni. jellemzően) könnyebben kiadják magukból a fel­ gyülemlett feszültségeket. akkor egyenesen következik belőle: egy adott dolgot nem akar megemészteni! Az emésztésbe. (Termé­ szetesen. Minden igyekezetét és energiáját abban fekteti. összes energiáját ez köti le. sokkal inkább igyekez­ nek kikerülni az összeütközéseket. Lásd még: kőbetegségek! Lelki jellemzői: Valakire vagy valamire haragudott. más szükséges anyagokat pedig kiürít a szervezetéből! Lelki szinten is hasonló . A férfiak (alapvetően.) Ennek a „béketűrő". a szembekerülést. és a többire nem marad ereje. amikor nem elfogultak. hogy ez az elképzelés jó és tökéletes. A fájdalom gyakran a jobb lapocka területére. Vegyük figyelembe a férfi-nő közötti alapvető lelki különbözőségeket. A békülékeny alaphangnak köszön­ hetően egyszerűbben képesek megoldani a vitás helyzeteket.mu­ tatja. irányá­ ba sugárzik ki. pedig nem kellene.Fizikai tünetei: Rohamszerűen fellépő.betegség . pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene! Kialakított egy falat.események történnek! Látszólag különösnek tűnhet: a nők körében lényegesen gyakrabban fordul elő.mármint a nem akarás -. a dolgok másként vannak. melyet nem hajlandó semmilyen körül­ mények között sem lebontani vagy átlépni. rendkívül súlyos fájdalom. Ezzel szemben a nők lényegesen béketűrőbbek. amit nem akar. de mint a példa . Tehát romlik az anyagcseréje (lásd még anyagcsere). gondoskodó be­ állítottságnak van hátulütője is: kevésbé marad ideje önmagával.

és lemond a test irányításá­ ról. hirtelen izommerevedéssel. meg kell különböz­ tetnünk a veleszületettet az élet során kialakulttól. emberekhez való igazodás élete előrehaladtával aztán egyre inkább teret nyer. Mivel ez nem történt meg. majd a test egész izomzatára kiterjedő rángógörcsök lépnek fel. Tünetei: Azon kórképek összefoglaló neve. Sokszor azonban hosszas vizs­ gálódással sem lehet semmilyen okra fényt deríteni. A légzés leáll. Lelki jellemzői: A jelenlegi tudata. nyelvharapással.problémáival foglalkozni. de tudata még akár órákig is ködös marad­ hat. Ez a problémákhoz. A roham pár perc alatt lezajlik. így sokkal több . A rohamot néha figyelmeztető jelek előzik meg: fejfájás.kifejezésre nem jutott indulat marad benn. és a történtekre nem emlékszik. Két részre kell osztanunk a betegség jellemzését. lehangoltság. melynek során az ideg­ sejtekben elektromos kisülések sorozata zajlik le. A beteg visszanyeri eszméletét. de mégis van némi különbség! 171 EPILEPSZIA . A rohamot előidézheti alváshiány. érbetegség. amelyeket visszatérő görcsroha­ mok jellemeznek. A roham oka az agy átmeneti működészavara. A háttérben fennálló ok lehet régi koponya­ sérülés. alkoholfogyasztás vagy alkoholmeg­ vonás. és bármikor aktiválódhat.kellemetlen hatás következményeként a háttérbe húzódik. daganat. A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult lelki törés. A törést még most sem gyógyította be. érzelmi stressz-hatás. és jelentősen nő az epekő kialakulásának veszélye. személyisége időnként valamilyen . a beteg a földre zuhan. gyulladás. a kiváltó tényező folyamatosan jelen van. Bár ezeket nem lehet különválasztani. a vizelet és a széklet elengedésével. Az eszméletvesztés előre meg nem jósolható időpontban következik be. a viselkedés megváltozása.

ahol újra felfedezheti a hiányzó dolgait. hogy a gyer­ meknek gyengébb legyen a probléma-feldolgozó képessége. Nehéz megtalálni. Ezért olyan környezetet fog/kell választania. alátámasztja bontakozó személyiségét. nem az én területem. minthogy állandóan szembesüljön konfliktusaival 172 . A szülők feladata közé tartozik. Erre a problémára kiváló alkalmat kínál a gyermek betegsége. érdemes rajongani. aki felébresztheti szüleiben a megismerés vágyát és az ebből egyenesen következő megismerést. hogy megismerjék és felvállalják saját milyenségüket. melye­ kért érdemes küzdeni. A gyermek: A fejlődő tudatnak. Az ezoterikus szóhasználatban pedig: hasonló a hasonlót vonzza. hogy ezt a tanulási fázist igyekszik kikerülni! Inkább elmenekül valami biztonságosabbnak hitt világba. vagy másképpen: karma. Ennél a betegségnél arról van szó. hogy nem fordítanak rá olyan jellegű figyelmet. saját énjüket. A szülők: Nincsenek tisztában saját érzéseikkel. ezért nagyon bonyolult az életük és ezt még bonyolítani fogja gyermekük betegsége. melyek azok a dolgok. A genetikai részbe én nem kívánok beleszólni. amíg eléri azt a fejlettségi szintet. ha elkezdik más szem­ szögből is vizsgálni a családban kialakult légkört. tapasztalnia szükséges. amikor már véglegesen eggyé tud válni a teremtő végtelenséggel. A kellő gondoskodás elma­ radása az imént vázolt rendezetlen viszonyok egyenes következménye. Természetesen csak akkor. Ebből viszont még egy dolog fog következni: sok esetben a szabad aka­ ratot semmibe véve ráerőltetik akaratukat a gyermekre. amíg hasonlatossá válik a lélekhez. Vizsgáljuk meg a szellemi oldalait ennek a problémának. Ez pedig abból ered. hogy ki hova tartozik. A betegség kialakulásához azonban szükség van arra is. ami támo­ gatja. mert ezek nagy jelentőséggel bírnak. Nem tisztázzák érzéseiket. amit a genetikusok öröklődésnek neveznek. Nehéz felfedezni. A nagy játszmában a sérült gyermek az.A veleszületett epilepszia: Itt szükséges figyelembe venni a családi hátteret. saját identitásukkal és ebből fakadóan rengeteg feszültség van a családi légkörben.

Lelki jellemzői: Sérültség. Későbbi kialakulás: Emberi létünk során mindig alkalmunk és lehetőségünk van okolni a körülményeket. Meg kell találnia azokat az erős kapaszkodókat. melyek leginkább jellemzik az evési kény­ szerrel küszködő embert. a családban kialakult betegsége lesz az a hajtóerő. Ez a viselkedési forma így alakul ki: 173 . melyekre a nehéz. a sorsot és szüleinket. akikkel élve a lehető­ ségek szerint a lehető legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben tisztában lehet saját magával. amit felhasználhat a tökéletesség megteremtéséhez! Másként kell szemlélnie a világot! Ezt a másfajta szemléletet pedig csak egyetlen módon érheti el: észreveszi és alkalmazza azokat az információkat. nem törődve saját érzéseivel. melyekről eddig azt állította: nem léteznek. mint amit cselekszik. fokozott érzelmi sérülékenység és az ettől való félelem jel­ lemzi.Jelen esetben azokat a szülőket fogja „választani". E kóros „viselkedésre" jellemző. Egészen mást érez. Leggyakoribb belszervi következményei: (heveny) gyomortágulat és hasnyálmirigy-gyulladás. depresszió társul. önhánytatással. hashajtók szedésével. Fokozott feszültségben él. A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a biztos pont. Az életében. Ezek azok a tulajdonságok. Mindent és mindenkit meg kíván érteni. bizonytalan pillanatai­ ban támaszkodhat. hogy gyakran „ürítő" munkával társul. EVÉSKÉNYSZER Tünetei: Nagy mennyiségű étel időszakos. A leírt cselekvésekhez bűntudat. gátlástalan fogyasztását jelenti. rendszerint titokban. Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben.

Ezt a fizikai táp­ lálékban véli felfedezni egészen addig a pillanatig. Kétségbeesve keresi azt. sőt önmagának kell meg­ adnia. Ezek az értékek létezők. másrészt fél a teljesí­ téstől. sérülékenység. vagyis a megértés törekvése másokra irányul. mégpedig önmaga megértése! Végre fel kell vállalnia. míg ki nem elégítette vágyát. Ezekre az érzelmekre azután gyártani fog jól alátámasztott érveket! Képessé válik megindokolni az összes „rossz" tulajdonságát. Feszültsége abból fog keletkezni és táplálkozni. jelen lévők! Egyéb esetben nem ébresztenének 174 . Figyelmét azon dolgaira tudja for­ dítani. hiszen annyi megélt rossz tapasztalata van már. ami kielégítheti éhségérzetét. Összességében elmondható. Egyszerűvé teheti ezt az utat azzal. A vágy kielégítését követi a felismerés: ez sem az. Ezzel két legyet üt csapásra: 1) Teljes és tökéletes mértékben elfordul figyelme az eddig prob­ lémát okozó élethelyzetektől. önmagának is megadhatná. amire vágyott! Ebből következik az ürítési kényszer. melyben nem lesz meg a kívánt öröme és sikere. melyben rengeteg megértés és együttérzés van. szembe kell néznie a ténnyel. sokkal értékesebb. A gyógyulás útja: A megértés elengedhetetlenül fontos. alátámasztja: miért értéktelen és miért nem képes változtatni. me­ lyek megcáfolni látszanak a belső értékeket. megtapasztalni jó. majd sérülés. lényegtelennek tűnő dol­ gokban megtalálja értékeit. ami kialakult. A gyulladás oka pedig ez: lázad az érzés. hiszen nem azt vitte be. amit szeretett volna. amiből építhetné életét.Elmulasztja felfedezni. élethelyzet ellen. üresnek érzi magát. Hiányzik az a táplá­ lék. emberi tulajdonságait. hogy kicsi. Az elismerést hiábavaló­ an várja másoktól. A belső rossz tapasztalatok hatására elfordul önmagától. Egyrészt teljesíteni akar. Bővebben lásd még az anyagcsere folyamatok­ nál. mint eddig bemesélte magának. melyek értéket. hogy kialakul benne egy igen erős kettősség. örök emberi értéket képviselnek. sokkal több jó van benne. Az értékesség hiányának egyenes következménye a meggyengülés. A jó tapasztalatok hiányában előtérbe kerülnek azok az érzések.

hogy bizonytalanságai eredményeként igyek­ szik tudatosan bezárkózni. szív és vérnyomás c. vajon helyes lépéseket tesz-e meg.ereje a változás megengedéséhez. de ehhez szorosan hozzátartozik az érme másik oldala is: belefáradt a görcsösségbe! 175 ÉRBETEGSÉGEK . fejezeteknél) Az életünknek van egy természetes folyása. pang vagy meg is alvadhat az érpályán belül. szűkületével. Hibátlan érrendszer mellett ugyanígy kóros jelenségek lépnek fel. ha a keringető szív nem látja el tökéletesen feladatát. nagyon lazává vált.lega­ lábbis nem érzékelte . Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést. Egészen más hatás alatt lesz. Amikor megbomlik az áramlás kényes egyensúlya. Fizikai tünetei: Ismeretes az erek tágulatával. és képes lesz ezt az erőt hasznosan al­ kalmazni. Eltér a normálistól a vér áramlása. részleges és teljes elzáródásával kapcsolatos kórképek hosszú sora. de közben teljesül a másik oldal is: tudja. 2) Képes lesz erőt meríteni. Lelki tünetei: (lásd még: a keringés. lassul. és itt párhuzamot vonha­ tunk a természetben jelenlévő folyókkal. de már nem lesz annak hatása alatt. de inkább felborult az információk szabad cseréje. s ez az. amikor aggódás. ha megtagadja másoktól és önmagától a szeretetet.ilyen mértékű lelki fájdalmat! Eletét kitölti ez a tudat. hogy nem volt . hogy a keringés megromlik. így a vér számtalan feladatának egyikét sem képes ellátni. Betegsége éppen abból eredt. félelem tölti el. gyorsul. hogy problémákkal küszködik. megbomlott. megpróbál az előrehaladásból kitörni. Egy következ­ mény minden esetben közös. leállni. A láb visz előre (lásd még ott). Szívben keletkezik. szakadásával. Ami a legjellegzetesebb. Az érszűkületek A lábban alakul ki szűkület.

megakadályozza azok visszaszívódását. ehhez pedig a vérből von el koleszterint. magas vérnyomás. és a vírus szaporodását. 176 FÁJDALMAK . Ezzel arra készteti a májat. szembetegség stb. lelki feszültség. amikor a beteg elzárkózott bizonyos életet segítő emberek. A fájdalom tünet. vagy elvek elől. Golden Yacca* A Yucca-szaponinok természetes kortizonként is működhetnek. depresszió.) Sokszor az idült fejfájás oka migrén. jelzés.Elzáródás alakul ki. ezzel ezek hatékonyságukat növelik. élethelyzetek. Ha igen. Egy messzemenően szubjektív érzés. A Yucca-szaponinok fokozzák az immunrendszer működését azáltal. A szaponinok úgy csökkentik a vér koleszterinszintjét. így kevesebb rakódik le az érfalakon. sőt még a műveltség is. antibakteriális és rákellenes hatásuk van. hogy a T-limfociták (speciális fehérvérsejtek) érését segítik elő. koleszterinszint csökkentő. egyben egy végtelenül hasznos jel. A Yuccában lévő természetes antibakteriális anyagok hatásossága megegyezik a kémiai anyagokéval. Új felfedezés. Ez a molekula nem szívódik fel a belekből. akkor az ok rendkívül sokféle lehet (agydaganat. hogy új epét állítson elő. Gátolja a vírusnak a sejthez való tapadását. hogy a belek­ ben lévő koleszterinnel oldhatatlan komplex molekulát képeznek. gyulladás-és fájdalomcsökkentők. Fejfájás: A fejfájásban szenvedők többségében az orvos semmilyen szervi elté­ rést nem talál a háttérben. koponyaűri vérzés. a sejtekbe való behatolását. vészjelzés! A fájdalomérzést lelki és érzelmi tényezők éppúgy befolyásolják. arcüreggyulladás. és a széklettel kiürül. allergiaellenes. hogy a Yuccalevél proteinje erős vírusellenes hatású. mint a környezet. A szaponin leköti az epesavakat.

következésképpen rosszabb lesz közérzetük. A fájdalom az egyszerre jelenlévő. az elzárt területen pedig beindul egy „erjedési" folyamat. kialakul egy fal. berögzülni! Figyelmeztetés. ennek következmé­ nye lesz a feszültség és a hosszantartó feszültségből születik meg a fáj­ dalom. Tulajdonképpen ez a beszélgetés felfogható egy szüntelen viszonyítás­ nak is. (Ez olyan. a tökéletesség felé. ami leginkább hasonlatos Istenhez. hogy a megszületett gondokat kiadjuk és helyét valami jóval. Szerintük örülni kellene neki. ám ennek kór­ élettani alapja (ha van) teljesen ismeretlen az orvostudomány számára. Szerintem ez nem más. 177 . mint a lélegzés: kiadjuk az elhasznált levegőt. hogy fájdalom jó és ajándékként kell felfogni. tüsszentés és a nevetés. Lelki jellemzői: Egy olyan felhalmozódott dolog (szándékosan nem mondok problé­ mát). a hibák kijavítását és a jó tulajdonságokból való merítést! A fájdalom: a párbeszéd megszakadása! A természet megköveteli (és belső késztetést is érzünk erre). hogy lényünk „emberi" része egyre inkább közeledjen a teljesség.Súlyos fejfájást okozhat köhögés. ami kezd határozottan megkeményedni. Ez teszi lehetővé. hogy frisset szívjunk helyébe!) Amikor keresztbe teszünk a természet rendjének (nincs meg mindkét tevékenység). maradandóval töltsük ki. Lényünk egésze kommunikál tudatunkkal és ez a kommunikáció teszi lehetővé a hibák és erények felfedezését. Olvastam már arról. de a fal nem engedi. A fal mögött. A könyv elején már beszéltem erről és szerintem mindenki egyetért ve­ lem: az Istenhez igyekszünk! Lelkünk. de ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. terjeszkedne. ami „gázosodik". mint saját magunk becsapása. amire oda kell fordítani tekintetünket. Ezt azonban igen kevesen képesek meg­ tenni és ezek alapján élni. folyamatos kapcsolatban van tudatunkkal/szellemünkkel és folytonos párbeszéd történik közöttük.

A testi fájdalmak lelki hátterét mindig az adott betegséggel összefüggésben értelmezhetjük. az amputált végtag helyére vetített hallucinált fájdalmat. nem szabad szimulálásnak felfogni. mint hallu­ cináció!. Át kell érté­ kelni életét és most már arra kell összpontosítania. az aura megmarad. Igen súlyos.: viszketés: de nem tudja megvakarni. mely az elveszített végtag helyzetére. Ismere­ teinkben csak egy rész az. hogy valamit elveszített. A kivezető út: A megértés. hogy fizikai test részleges elvesztésével még a szellemi test. s ebbe kis híján beleőrül). melyet az auránk által. FANTOMFÁJDALOM Fizikai tünetei: Az orvostudomány a fantomfájdalmat úgy határozza meg. kínzó állapotként jellemezhető. sőt mozgatására is vonatkozik. Van azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: az ember képtelen feldolgozni a test egy részének elvesztését. fizikai) észleléseit és attól. és ott kerülnek kifejtésre. ami VAN! 178 . érzéseire (pl. ami érzékeli a múlt fájdalmas emlékeit. melyek biztos támpontot adnak a háborgó érzelmek között. akkor szokott leginkább fájni lelkünk. következtetés levonása az első és legfontosabb lépés a gyógyulás útján! Fel kell adni annak hajtogatását. A kivezető út: Hallgatni kell szívünk tiszta érzéseire. Tehát ugyanúgy valóság maradhat számunkra az érzékelés szempontjából. amikor nagyon is tisztában vagyunk a helyes úttal és mégis egészen mást cselekszünk. szellemünk fog fel. marad még egy jelentős rész. amit a fizikai testünk érzékel. Nem pszichotikus tünet. Lelki jellemzői: Természetes. azok minden esetben csendben elmondják.Emlékezzünk. Vegyük komolyan ezt a fájdalmat. merre van a kivezető út. Az agyunk és tudatunk feldolgozzák mindkét világ (szellemi. a másik még létezik. hiszen a beteg számára ez nagyon is valóságos érzés és ezt nem lehet. hogy egyik megszűnik. Megmutatják azokat a kapaszkodó­ kat. a feldolgozás és a tanulság.

Elveszik a részletekben. másrészt lelki hiányosság! Először vizsgáljuk meg. miért alakul ki vitaminhiány! A hiányosság oka nem feltétlenül abban van. hogy nem visz be ele­ gendő vitamint. melyek megadják életének savát-borsát. Amikor nagyon nyilvánvalóak a dolgok (nap­ sütés van). Az élet borúsabbra fordulásakor nem. mivel a látáshoz szükséges látóbíbor nevű anyagból nem áll elegendő mennyiség a szem rendelkezésére. 179 . vagy nagyon nehezen veszi észre a bajból kivezető utat. vagy szürkületi vakságnak is hívják. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket. Az esetek jelentős részében azonban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dolgozza fel a bevitt vitaminokat. ha csak ennyi a gond. mi­ előtt azok felszívódhatnának Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülményeket. vagy éppen kiüríti. beszűkülté vált. A nappali színlátás a betegnél zavartalan. néha tyúkvakságnak. azon könnyen lehet segíte­ ni. kiválóan észre vesz minden részletet és felfedezi az örömteli dolgokat is. hiszen. Szürkének éli meg az eseményeket. A lelki hiányosság ebből ered: egy kicsit merevvé. ennek lesz egyenes következménye. szürkének tapasztalja mindennapjait. Ám amikor nem annyira egyértelmű élete (szürkület). hogy lelke nem képes feltöltődni a mindig jelenlévő örömteli dolgokból! A kivezető út: Lazaság. ám félhomályhoz és sötéthez a szem nem képes alkalmazkodni. Lelki jellemzői: Egyrészt vitaminhiány. színtelennek.FARKASVAKSÁG Tünetei: Esti. már nem tud megkülönböztetni és összefolynak előtte a dolgai. A színek újrafelfedezése. ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet. esemé­ nyeket. En­ nek oka az A-vitamin hiánya.

vagy a nyiroksejtek száma kórosan megemelkedik. hogy a fehérvérsejtek.FEHÉRFOLYÁS Fizikai tünetei: A hüvelyből ürülő váladék kóros megszaporodása. vagy viharos lefolyású. Lelki oldala: Érzelmi konfliktus. vagy az öröm távoltartása. Ennek további következményei is lehetnek gyulladások.. ami egy szexuális megrázkódtatásból ered! A négy őselemet alapul véve könnyen érthetővé válik a folyadékürülés jelentősége. hogy a feles­ legessé vált folyadékot kiüríti. A belső nemi szervek gyulladása. a lázongás­ nak. ezáltal „lefojtja" a terület tüzét. A tüz színe a piros. Mivel ebből kevés van. gombás fertőzések stb. Az ember lelke legmélyén vágyik az örömre. harmóniába kerülni egymással.. Lehet ez egy abortusz és az újabb nem kívánt terhességtől való félelem. Pszichés oka lehet a szeretkezés alatt érzett fájdalom. csak ezt az orvostudomány nem ismeri el). vagy a félelem a nem kívánt teherbeesés miatt. ami melegágya a lázadásnak. sokszor azonban lelki okokra vezethető vissza (mint a fertőzések is. melyek közös jellemzője. A vérben és a csontvelőben felszaporodva torz sejtformák jönnek létre. könyv­ ben részletesen tárgyalom) Ezen erők mindig igyekeznek (mint minden teremtett dolog) egyensúlyba. 180 . A tűz (az öröm) csökkenését úgy kompenzálja a szervezet. az egyensúlyhoz kell a fehér színű folyadék ürülése. FEHÉRVÉRŰSÉG Fizikai oldal: Számos kórkép összefoglaló neve. tehát az elfojtással ki fog alakulni egy igen erős ellentét. Jelen esetben valamilyen érzelmi csalódás következtében igyekszik el­ határolni magát a további ilyen jellegű behatásoktól (védelmi falat épít)..(A Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. esetleg ellenérzés a partnerrel szemben. a normálisnak húsz-harmincszorosa is lehet. fertőzése állhat a háttérben. A betegség lehet idült.

rosszindulatú sejteket pusztítsák el. E vegyületek alkalmazása súlyos mellék­ hatásokkaljár.) Lelki jellegzetességei: (lásd még: daganat. hogy csupán a gyorsan szaporodó. mely a kó­ ros sejtformák elpusztítására irányul. s idevág Pósa Ferenc gondolata: egy háborúban csak vesztesek vannak. S bár nagyszámú ráksejtet elölnek. hőemelkedés. melyek felismerik a ráksejtet. Néha lá­ zak. általános gyengeség mellett a lép megnagyobbodását lehet észlelni. immunrendszer és vér) Felbomlik az éltetés és a védekezés kényes egyensúlya. és csak azt támadják meg. Bár a cél az. Daganatos betegségekben a nyugati gyógyászat gyakran kénytelen sejtmérgeket használni. az úgynevezett citosztatikumok. mégis: amit nyer az ember a vámon. csak az győz. Gyógykezelése: Vérátömlesztések. A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik. mely után még a milliónyi elölt sejt széthullásával keletkező bomláster­ mékkel is meg kell küzdenie. nyirok-. miközben védelmi rendszere ép sejtjeiből is jelentősen veszített. így a kezelés az ép. jókedvét háttérbe szorítja. Az orvostudo­ mány álma. Mindezen tünetek a csontvelő elégtelenségből következnek. A saját boldogítását. éjjeli izzadás. Heveny lefolyás esetén viszont már a korai fázisban vérzések lépnek fel testszerte. Mivel azonban a legmodernebb szerek sem igazán „válogatnak". a csont­ velő normál elemeit ugyanis a ráksejtek kiszorítják. elveszti a réven. a szer molekulái ehhez nem „elég okosak". normál sejtekben is pusztítást visz véghez. (E gyógykezelés háború a javából. fogyás. mint az előrefutás! 181 . mert lényegesen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés. hormonhatású készítmények adása (mellékvesekéreg-hormonok) és gyógyszeres kezelés. gyakran csontfájdalom kíséretében. A beteget a legkülönfélébb fertőzések támadják meg. a „hátra arc". Ezek a sejtek szaporodását gátló gyógyszerek. csontvelő-átültetés. legyengült beteget még inkább „padlóra küldi" egy ilyen infúzió-sorozat. s ezek száma kórosan lecsökken.A bevezető tünetek: fáradtság. hogy olyan anyagokat találjon. mivel a vörösvértestek is torzulnak. aki kimarad belőle. A rosszindulatú folyamatban szenvedő. Mindemellett valódi vérszegénység is kialakulhat.

súlyos esetben vérzéssel jár. túl sokáig küzdött az elérhetetlen boldogságért. A szervezet tulajdonképpen másolja a tudatot. trombózisát (lásd ott) kíséri fekélyképződés. csupán a harci dicső­ ség kétes öröme marad. túl sok mindenen kellett keresztül törnie. mert nincs rá szükség. melyek helyességéről nem győződött meg. Ha nem tud értelmes dolgot cselekedni. azonban elmulasztotta észrevenni. szurokszéklettel. Vagy meggyőző­ dött. akkor úgy fog viselkedni. égető fájdalom. a vérnek valamilyen célt kell szolgálnia. de nem volt elég türelme kivárni az eredményeket. hiszen annyi kudarc. Tenni azonban kell valamit. elkeseredésében gazdája ellen fordul. a test felületén pedig a rossz vérellátás miatt leginkább az alsó végtagok visszerességét. amelyet gyulladás és gennyesedés kísér. Belefáradt. Gyomorfekély esetében a meggyengült nyálkahártya megemésztődik. 182 . „agresszívvé" válik. -elválasztást szabályozó anyagokat. csak ezt „látja" egyedül értelmes feladatnak. Gyógykezelésében régóta alkalmaznak gyomorsavat lekötő szereket. rákos elfajulásra hajlamos. Gyakran indokolt a fekélyes terület műtéti eltávolítása. Nem tehet mást. súlyos esetben vérhányással. hogy magába tudjon kötni. gyakran hányinger. nyugtatókat. A beteg megtalálja a módját. A kudarcélményhez azért az is hozzátartozik. hányás kíséretében. Gyakori a patkóbél és a nyelőcső fekélybetegsége. Mivel a tudat önmaga ellen fordul. ha folyamatosan harcol. FEKÉLYEK Fizikai tünetei: Bőrön vagy belső szervek nyálkahártyáján kialakuló. és egyre kevésbé tudja értékelni az éle­ tet. a mélybe hatoló folytonossági hiány. a fehérvérsejtek sem tehetnek mást. és ebbe belefá­ radt. A gyomorfekély kiújulása. Továbbmegyek: előfordulhat. hogy mindent elért. Az iménti hatások megkeserítik. A panaszok és tünetek a felhas középső területén lépnek fel. követik gazdájukat. maró érzés formájában. sikertelenség volt osztályrésze. gyomormüködést. hogy saját ma­ gának bebizonyítsa: csak akkor lehet teljes az élete. hogy bizony olyan célok felé rohant. Háttérbe szorul a valódi öröm. néha roham­ szerűen.Érzései szerint túl sokáig haladt előre. mint a mesebeli dzsinn.

Elveszítik. ebben az eszeveszett harcban azok a területek. így az új sejtek csak a romokat tudják alapul venni. amikor tisztában van korlátaival. Ez még önmagában nem okozna betegséget. melyet élő mikroorganizmus (baktérium vagy vírus vagy egysejtű) okoz. Csupán akkor alakulhat ki. meggyengülnek. üszkösödések alakulnak ki agysérülés (agyvérzés. Izgatja. mert se megszabadulni. rossz színben tünte­ tik fel az ingereket és a beteg fokozott reakcióval. stb. következ­ ményük vérmérgezés. Az elhalt szövetekben fertőzések. A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e tapasztala­ tok alapján ítéli meg. hiszen a beteg az energiák jelen­ tős hányadát a hiábavaló. eszméletlenül fekvő betegek hátán. ezek a romok lesz­ nek a másolás alapjai. 183 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK . Fertőző betegség minden olyan kórkép. s a romokon nagyon nehezen elképzelhető áz egészséges születés esélye! Fizikai tünetei: A fertőzés: kórokozó élőlények vagy anyagok bejutása a szervezetbe.Felfekvéses fekélyek. hogy nem sikerül! Hogyan sikerülhetne. és teljesen elveszítik ellenálló. Ne nagyon csodálkozzunk azon a tényen. regenerálódó képességüket. nem képes megoldást találni. Lelki jellemzők: (lásd még az adott részeknél) A fekély lelki hátterében egy olyan hosszantartó folyamat zajlik. ha a behatoló képes is szaporodni az emberben. fokozott elkeseredés­ sel fordul ellenük. reménytelen háborúba fektette. de van egy igen jelentős részlet: tudja. Felborul a tűz-víz egyensúlya és kijelenthető: az összes létező energia harmóniája megbomlik.) miatt mozdulatlanul. gennyesedések lépnek fel. A fertőzés emberről emberre vagy állatról emberre terjedhet. ahol a csaták folynak. így. azokkal a korlátokkal melyeket önmagának teremtett. Ezek a besorolások helytelen. ami mintegy irritálja az adott területet. farán. láb­ ujjain. se megoldani nem képes. de mindezekre rácáfolva „mindent" megtesz a megnyugtató végeredmény érdekében.

melyek azok a dolgok. Szükséges felismerni elveinket. jelentősen eltérő vetületeket is találunk a hagyományosak mellett. helyességét. mikor nem vált ki bennem reakciót? Magam is kívánom. Lelki jellemzői: (Lásd még influenza. ezek nélkül nehezen jöhetne létre a fertőzés. hogy az orvoslás feladata valamilyen anyaggal elpusztítani a behatolt kórokozót. mikor fogadom el. hogy teljesebb képet kapjunk erről a témáról. Gondoljunk csak bele: a fertőzés is olyan. vannak olyan jellemzőkkel megáldottak. a fertőzés tényét nézzük meg más szemszögből is. Általánosságban úgy fogalmaz­ hatunk. hogy felismerje a behatolót. hogyan is viszonyul ez a problémánkhoz! Lelkünk ismeretéből merítve. kellemes lakhelyet biztosít a betolakodónak! Másrészről: nem minden kórokozó támad meg minden embert és élő­ lényt. mint egy tál étel. hepatitisz stb) A fertőző betegségekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kijelenteni azt az elhamarkodott véleményt.Az. ha ezek gyógykezeléséről van szó. bacilusok és különböző vírusok okozzák! Nem vitatom. mikor kerülöm el a fogyasztását. Könnyen lehetséges. részben genetikailag meghatározott. majd „legyártsa" az ellenanyagot. de figyelembe kell vennünk: kettőn áll a vásár! A fertőzést okozón kívül lenni kell egy olyan kör­ nyezetnek is. Nagyszámú fertőző betegség ismeretes. célok és ta­ pasztalatok adják azt a szellemi táplálékot. Tudnunk kell azonban. hogy más. miszerint ezeket a betegségeket bakté­ riumok. melyekre (jelenleg) építhetjük 184 . de nézzük. ami befogadja és szállást. érzés mibenlétét. Tudhatjuk. Ezek az érzések. éhes vagyok! Emlékezzünk: ez itt egy hasonlat. akik természetes védett­ séget élveznek a fertőzésekkel szemben. melyekért küzdhetünk. kívánom az ételt. vagyis egyetértek vele. minden eszme. amely elménk jóllakottságát biztosítja. mindent ehhez viszonyítunk. Mikor fogok enni abból az ételből. hogy valaki mennyire fogékony fertőző betegségek iránt. küzdenünk kell. hogy a kórokozók elpusztítását a szervezet ön­ maga is végzi: képes arra. A fertőzéseket.

életünket, szükségesek a vezérlő erők, melyek kijelölik, megvilágítják utunkat. Akkor fogok más eszmék, gondolatok iránt sóvárogni, amikor az enyémekről nem veszek tudomást. Vezérlő elvnek lennie kell (a sajátomat nem találom), tehát nyitottá teszem magam, hogy kívülről fogadjak egyet. Ezzel az elvvel, „pőreséggel" fog érkezni a fertőzés! A pótcselekvés ebben van: a saját elveim, érzéseim, látásmódjaim helyett valaki, valami másét próbálom magamévá tenni! Nem tudom, mit akarok! Nem tudom egyek, vagy ne egyek? Honnan is tudhatnám, amikor beidegződéseimnek köszönhetően nem merem beismerni, mire van szükségem, minek örülök! Csak a múltat tudhatjuk! A jövőt „csak" érezhetjük. Tehát ebben az esetben nem merek, nem hall­ gatok szívem tiszta, csendes érzéseire! Az érzések azok, melyek a tüzet, az ellenálló képességet adják. Immunrendszerem áll, nincs ami stimulálja! Mást kívánok enni! Másra vagyok éhes! Ez a legoptimálisabb, ekkor az elénk tálalt ételnek csak a jó oldalát fog­ juk értékelni (nem vesszük kísértésnek), és az felismerteti, mi a szívünk vágya. A fertőzések az életuntság megnyilvánulási formái! Ha az embernek nincsenek saját elméletei, hitei (ennek pedig lenni kell), nyitottá válik az uralkodó közhangulatokra. Pontosításra szorul az iménti kijelentés: van­ nak vezérlő elvei, de annyira nem vesz róluk tudomást, olyan mélyen eltemette azokat, hogy úgy látszik, eltűntek. Szükségünk van vezérelvek­ re, legyenek azok a legegyszerűbbek, de kellenek! Amennyiben nem a sajátunkat alkalmazzuk, kénytelenek vagyunk másokéhoz folyamodni! Ezt persze képtelenek vagyunk teljes mértékben magunkévá tenni, kö­ vetkezésképpen, nem tudunk belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem marad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet. OEzek a hangulatok, párhuzamot vonva, megegyeznek a fertőzést okozó kórokozókkal. Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az immunrendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, 185

csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és termé­ szetesen a test védekező képessége is. Ebben a környezetben már egészen könnyű dolga van a fertőzést okozó eszméknek, és egyéb vírusnak, baktériumnak! A gyógyulás útja: Amennyiben figyelmesen olvastuk a kiváltó tényezőket és azoknak homlokegyenest hátat fordítva az ellenkező irányba indulunk, megleljük a kivezető utat. Azt az utat, aminek egyenes következménye lesz a szel­ lemünk, lelkünk, immunrendszerünk megerősödése. Nagyon fontos: meg kell találni a miértet! Miért gyógyuljon meg!? Mi értelme a gyógyulásnak? Mi célt szolgál a gyógyulás? Mi értelme van új elveket találni? Az értelem megtalálása! Nem tudom és nem is akarom megmondani, meghatározni, mi az ér­ telme életednek, hiszen akkor valójában minden a régiben maradna. Azt viszont megmondhatom és megmondom, milyen tulajdonságokkal ren­ delkezik! 1. Építőnek, felszabadítónak érezzük már születésének pillanatában. 2. Megnyugtató, mégis rendkívüli erőt, tetterőt kölcsönöz. 3. Csak rólunk, nekünk szól! Természetesen ebben benne lesz a kül­ világ is, de most már önmagunkat is az előtérbe helyezzük. 4. Lehet pillanatnyi, de lehet hosszú távú cél is, a lényeg: miénk! Az elméletek mellett nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba is átültessük, megcselekedj ük. Érezzük át a felszabadító érzést, hagyjuk, hogy átjárja minden részünket, időzzünk el ebben a boldog pillanatban. A pillanatban, ami alapja lesz a hosszabb távnak!

Tünetei: Aránytalan és szubjektív válasz egy külső, kiváltó ingerre: ennek kö­ vetkeztében olyan viselkedésforma alakul ki, amely MEGGÁTOLJA A FÉLELMET KIVÁLTÓ INGER ELHÁRÍTÁSÁT. 186

FÉLELMEK

Viselkedésbeli megnyilvánulása sokféle lehet: futás, menekülés, szorult helyzetben támadás vagy agresszió, de lehet bénultság, megnémulás, következményében immár kimerültséggel, alvászavarral, rémálmokkal. A saját maga vagy a környezet által kínált megoldási lehetőségeket a félelem állapotában levő ember nem veszi észre, nem mérlegeli. (Féle­ lem esetén a kiváltó ok megállapítható, szorongásról akkor beszél a lélektan, amikor a kiváltó tényező nem határozható meg, DE EKKOR IS JELLEMZŐK A CÉLSZERŰ MEGOLDÁST MELLŐZŐ CSELEKE­ DETEK). Célszerű megoldást mellőző cselekvés: pl. mozitűz esetén való viselke­ désforma, (a vészcsengő hangjára felugró tömeg percek alatt elhagyhatná az égő mozitermet, ha rendezett sorokban, egyesével rohanna ki a vész­ kijáratokon. Mivel a tömeg mellőzi a célszerű megoldást, ezért rende­ zetlenül, beékelődik a kijáratba és bennégnek az emberek, holott egyen­ ként könnyedén és gyorsan kijuthattak volna). A félelem nem csak egy alkalmi reakció, hanem alkotórésze lehet az egyén létezési formájának, tudatos Én-képének. Lelki tünete: A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzelfogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasztalása, levont következtetése számít. A következtetések alapján levont viselkedési, viszonyulási for­ mák azok, amelyek számítanak. Fontos megjegyeznem, hogy a követ­ keztetéseket minden esetben a múltban történt negatív tapasztalat alapján vonjuk le. Természetesen csakis egyféle megközelítésben ismerjük meg és el az akkori történéseket. Vagyis minden dolgot rossznak, kudarcnak élünk meg és teljesen „lényegtelen" számunkra, volt-e benne pozitív tapasztalat. Márpedig az összes dolognak van jó oldala is. Ez a hozzáállás, megközelítés már jól megmutatja a jelenlegi lelki beál­ lítottságot, az értékrend változást, eltolódást. Az, hogy valamitől félünk, előbb-utóbb fokozódik, és rettegéssel tölt el. Már önmagában ez is problémát jelent, de ennél még erősebben jelenik meg, amikor belátjuk saját „dőreségünket"! A konfliktus egyrészt ebből ered: állandóan szembesülünk vele! Bármerre megyünk, bármerre fordítjuk tekintetünket, a félelmünk tárgya ott lesz előttünk, és rettegést ébreszt bennünk. A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy valahol benn tudjuk a kivezető utat, csak nem teszünk semmi gyakorlati lépést. Elju­ tunk a „kéne", „kellene" választóvizéhez, a cselekedet azonban elmarad. 187

Küzdhetünk a félelem ellen, ez pótcselekvésnek kitűnő, hiszen végére sohasem érünk, sőt egyre jobban elhisszük: félelmeinknek alapos oka van! Valóban alapos oka van, mert a visszafogott cselekvési erő követ­ keztében fél gőzzel dolgozunk a cél elérése érdekében, és ez könnyen kudarchoz vezet. (Az is igaz: nem vagyunk meggyőződve, hogy elér­ hetjük. Ez a téves hit az előzőekben vázoltakból következik). Valóban jó oka van (jó, számára meggyőző indokokat talál, amit való­ ságként fog fel), de ezzel nem jutunk közelebb a nyugodt, békés, kreatív élethez! Továbbá, ha valóság lenne, amit igyekszik bemesélni magának az ember, akkor nem szenvedne tőle. Ha szenved ettől a helyzettől, akkor ismeri a megoldást, illetve a megoldás lehetőségeit. A félelmek kialakulásának fő lelki oka: a kapkodás, az „idő szűke" következtében a meg nem ismerés, illetve a fél ismeret alapján leszűrt konzekvencia! Elethelyzeteiben valamit felfedezni, megérteni vélt, és igyekszik erre az ingatag alapra felépíteni életének következő szakaszát. Ezek az ismeretek általában nem rendelkeznek „pozitív" tartalommal, inkább ilyen jellegűek: mit nem szabad, hogyan nem szabad. A „tanulsá­ gok" negatív előjelűek, márpedig ezek nem lehetnek valódi tanulságok! A tanulság minden esetben: valami! Hogyan lehet mégis, hogy kell mégis elérni. Ezeknél a megállapításoknál alapul kell venni, hogy arra alapozzunk, illetve abból következtessünk, amit meg lehet tenni. A lényege: az ember megtapasztal egy élethelyzetet, ami érzelmei alapján, negatív befolyással bír! Ez valóság, tehát az adott körülmények között ez igaz és valóban megtörtént! Majd ebből úgy von le végső kö­ vetkeztetést, hogy az adott témát nem vizsgálta meg minden lehetséges oldalról! A kép, amit kialakított, félelmetes, igen csalóka, hiszen jelentős tényezők hiányoznak belőle! Hiányzik a megromlott lelki állapot kiváltó tényező és még egy nagyon fontos elem: mit tanulhat általa! Ezek hiányában készpénznek, evidensnek veszi: ezután már mindig így történik és másként nem is lehet. Mást el sem tud képzelni!!! A félelem azért ,jó" pótcselekvés, mert ekkor az adott személy mentesül a tanulás, a cselekvés és az önállóság terhe alól! Valamint megszabadul a döntések súlya alól. Természetes ezek az elkerült dolgok sokkal több fájdalmat okoznak így, de a beteg meggyőződhet saját „igazáról".

188

Szorongás és beletörődés fog kialakulni, mert úgy érzi, a külvilág, az események erősen befolyásolják életét, amibe neki semmi beleszólása sincs. Megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan dolgok hiányoznak. Olyan ez, mint, amikor valaki éhes és nem tudja pontosan, mi hiányzik. A szorongás is éppen erről az éhségről szól! Valami nagyon tápláló, éltető hiányzik életéből. A hiányérzete űrt hoz létre benne, és azt érzi, az egész világ rá akar borulni, az egész világ szorongatja. Furcsa tulajdonsággal bír ez az ür, hiszen valaminek lennie kell, ami megakadályozza, hogy ebbe az űrbe, ürességbe beáramoljon a fény, a nyugalom és az öröm! Valami van benn, valami benn maradt és ez nem más, mint a kifejezésre nem juttatott fe­ szültség, harag, düh. Fel kell vállalni ezeket az érzéseket, és akkor kiala­ kul belőlük egy igen erős indulat. Indulat, melyről most mint olyan do­ logról beszélek, aminek erejét befogva, megszelídítve kilendülhet szo­ rongatott helyzetéből. (A sarokba szorított állat is kifejezi agresszióját, és ki akar törni). A tudatosan vezérelt indulat olyan lesz, mint a kuktából folyamatosan kiengedett gőz. Gondoljunk bele, milyen hatalmas - indulatkitörés robbanás kíséretében kerül felszínre a benn rekedt gőz! Azokban a dolgokban, melyekben teljes az ismeretünk, természetes módon kialakul a fel szabadultság érzése. Megismerjük körülményeinket, felszabadulunk és ennek egyenes következményeként távol marad tőlünk a félelem. Közelítsük meg másik oldalról is: Tudunk-e félni az ismeretlentől? Nem! Csak az vált ki félelmet, csak attól tudunk rettegni, amit valamennyire ismerünk. A szorongás olyan, mint amikor bemegyünk egy omladozó házba, és a sok apró megérzésről nem veszünk tudomást —...az egész ránk borul. Valamilyen tudatossági szinten felmerül bennünk a veszély érzete, de nem engedjük felszínre törni. A gyanú árnyéka ott lebeg bennünk, és az egészre rányomja bélyegét. Kimehetnénk, megtalálhatnánk, de nem, mert hátha meg sem történik. Előtérbe kerül, fő viselkedési sémává vá­ lik a passzivitás, a regresszió, a visszahúzódás. Igyekszünk elkerülni a fájdalmat, de csak vele találkozunk, ez pedig alátámasztani látszik J o ­ gos" aggodalmunkat (a kör bezárul). Meglelhetjük a szabadulás útját, kijöhetünk, megismerhetjük az egészet! Kijöhetünk, megjavíthatjuk a
189

megroggyant falakat, de ehhez ismerettel, teljes ismerettel kell rendel­ keznünk, hogy dönteni tudjunk. Lényegét tekintve bármitől lehet rettegni. De a félelmek gyökere kö­ zös, bennünk van: nincs bátorságunk megismerni rettegésünk tárgyát. Igyekszünk menekülni előle, de az, folyton utolér, hatalmába kerít ben­ nünket. Pánik: szorosan kapcsolódik a félelemhez. A kettő gyakran együtt jelentkezik (erről bővebben a pánikbetegség címszó alatt)! A kivezető út: Látszólag legyőzhetők ezek a félelmek, a gyakorlatban azonban nem mindig, vagy nagyon ritkán vezetnek eredményre erőfeszítéseink. Meg lehet gyógyulni, ki lehet jönni, de másként kell megközelíteni a gyó­ gyulást. Ha valamink nincs - márpedig itt is erről szól a „mese" -, ha valami hiányzik életünkből, a hiányunk tárgyával azt pótolni lehetetlen! Márpe­ dig a félelmeknél pontosan erről van szó: hiány! Hiányzik életünkből, tudatunkból a tudás, az ismeret! A tudás és ismeret, aminek örülünk, aminek örömét képesek vagyunk megélni! Csak olyannal lehetséges pótolni, helyettesíteni hiányosságainkat, ami­ amink VAN! Van vágyunk az egészségre. A vággyal az a gond, hogy az sincs! Hiszen csak olyan dolgokra vagyunk képesek vágyni, ami - kézzel fog­ hatóan - hiányzik. Akkor kezdünk el vágyni a gyógyulásra, amikor már jobban unjuk, jobban nyomaszt benne maradni, mint kijönni, és akkor vágyunk, amikor már megvan bennünk a képesség és erő a megvalósí­ táshoz. A Lélekmelengető című könyvben írtam: nem kél szívedben olyan vágy, aminek megvalósításához ne lenne erőd! Mindenkiben van jó, mindenkiben van használható tudás, ismeret és élmény! Vitorláinkba ezeket kell és lehet befogni! Nagy hibát a félelmek legyőzése során követünk el. Le akarjuk győzni a félelmet, le akarjuk győzni magunkat, ez egy annyira értelmetlen, le­ hetetlen feladat! Háborúban még a győzteseknek is jelentős veszteségeik vannak! Győzhetünk önmagunk felett, csak ebben az a probléma, hogy akkor a vesztesek is mi magunk leszünk! Ez, szerintem elég szerencsét­ len megközelítése a nehézségnek! Ne háborúzzunk, még önmagunkkal
190

se! Keressünk más utat, egy olyan utat, amelyen nyomasztó dolgaink „maguktól" változnak! Életünk, dolgaink folyamatos változáson mennek keresztül, nekünk az a dolgunk, hogy hagyjuk fejlődjenek, növekedjenek szabadon! Ezt a hagyást (tökéletesen), csak egyféleképpen érhetjük el: egészen más dologra fordítjuk figyelmünket! Ennek elérésében (is) van jelentős sze­ repe a bennünk lévő jó tulajdonságoknak. Amikor ezekre figyelünk, megszabadulunk minden befolyásoló előítélettől, lazákká és olyanná válunk, ami kitűnő táptalajt teremt a változásra! Gondolkodjunk egy kicsit szabadon! Elmélkedj, emlékezz vissza egy olyan dologra, ami félelmetes érzést ébreszt, ébresztett benned. Most ugyanolyan rosszul érzed magad, mint amikor az esemény megtörtént. Mi történik? Miért van ez így? Amikor visszaemlékszünk, felidézzük azt a rossz emlékezetű eseményt, harcolunk ellene, lealacsonyodunk félelmünk tárgyához. Hasonlatossá válunk hozzá, és képtelenné válunk a megoldásra! A gondolkodásmód változtatása nem vezet, nem vezethet eredményhez! Szerencsére ez nem is sikerülhet. Bátorságot lehet és kell meríteni abból, hogy mégis képesek voltunk túlélni azt a szorongató helyzetet! Abban az esetben, ha elhatalmasodnak a félelmek, szorongások és kicsúszik kezünkből életünk fonala, feltétlenül forduljunk megfelelő szakorvoshoz!

Fizikai tünetei: A felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiba csapszerűen beékelve a csontoknál jóval keményebb képződmények, a fogak, felül és alul ívben egy - egy sort alkotnak. A tejfogazat 20, a maradandó pedig 32 fogból áll. A tejfogak a méhen kívüli életben, a 7. hónap után kezdenek áttörni, a maradandó fogak a fogváltás során, 6. és 24. életév között jönnek elő. 191

FOGAK

illetve a nyelőcsőbe.és ajakmozgások nem tud­ nak teljesen letisztítani az ételmaradékoktól. Lé­ nyegét tekintve azonban az a meghatározó.) betegsége. Természetesen rájuk is vonatkozik: ha jobban megválogatott. fizikai . hogy megoldanánk. lelki oldalon is ugyan azt a nagyon fontos funkciót töltik be. amit szeretnénk kivetni. menjünk sorba a folyamaton. hiszen táplálékainkat éppen ugyanannyira. ugyanúgy rágjuk meg. Minden dolgot le lehet nyelni rágás nél­ kül. gondoljunk csak bele.A fogszú a fog kemény szöveteinek (zománc. Ezek után már a belső szervek veszik át a szerepet. hogy olyat is lenyelünk. rágódás és az egészséges öntisztulás kényes egyensúlya. cement stb. túl sokáig rá­ gódunk anélkül. Az észrevett.nagy szá­ mú. (Itt is a szív érzéseit. és jellemzően a fog azon felszinein keletkezik. amikor felbomlik a rágás. vagy lenyelnénk táplálékokat. 192 . A fogak elváltozásai: Fogainkkal akkor kezdődnek a problémák. így is jelentős feladat hárul rájuk. Miután vágy éledt bennünk a „dolgok" megszerzésére. hogy a fogak szellemi. Beletörődhetünk abba.szellemi. vagyis amelyeket a rágás. felpuhul. A fogszuvasodásról . mint a fizikai síkon. milyen nehéz lehet lenyelni a kellően meg nem rágott problémáinkat! Javaslom. hogy azok jól előké­ szítve kerüljenek a gégébe. mint érzelmi ingereinket.melynek csak kései tünete a fájdalom . majd üreg képződik. a nyelv. Vonatkoztassunk el egy kicsit. sugallatait kell vezérlő elvnek venni!) Azokban a dolgokban. tehát meglátott és megszerzett táplálékok . melyektől igyekszünk szabadulni. szemünk érzé­ kelte és erős érzelem hatására képesek vagyunk minden megfontoltságot nélkülözve utána kapni és lenyelni. Itt a zománc elszíneződik.elsődleges aprítása. minden falattal elrágódhatunk a végtelenségig. könnyebben boldogulnak. Fogaink „foglalkoznak" az aprítással. amelyek nem „öntisztító" felületek. sokszor egymásnak ellentmondó elmélet szól! (fontos az ivóvíz op­ timális fluor-szintje) Lelki jellemzők: Könnyen belátható. hogy hasznosnak tartjuk-e abban a pillanatban vagy sem. jobban megrágott anyag jut el hozzájuk. Jól meg kell rágni dolgainkat.

a későbbiekben gyomor. de még valahol tudatosan is tisztában van azzal. melyre a rossz fog elhelyezkedése mutat rá.megnövekszik a torokbetegségek veszélye. mit teszünk! További fontos adalék. A lyukas fogak következő fázisa: fájdalom. csakhogy a rengeteg kudarcél­ mény következtében több sav képződik a száj üregében. illetve bélrendszeri gyengeségek következ­ nek. itt már konkretizálódni fog a rágódás tárgya! A fogak fokozott szuvasodása szoros összefüggést mutat a száj vérke­ ringésével. Ahogyan mi emberek képesek va­ gyunk belefáradni a felesleges. hanem épp ellenkezőleg! (lásd még: fájdalom) A következőkben a konkrét lelki vívódásokat tárgyalom. de nem a megoldás irányába. és a gyomor. hogy lelke mélyén.maradéktalanul . Egyre nagyobb lesz a ki lyukadás veszélye. ami jellemzi a fájdalmat. hogy a beteg képes legyen . amikor már igen határozottan figyelmeztet lelkünk által a fogunk: figyeljünk oda. és a normális vérkeringés szabályozza a helyes pH. esetenként értelmetlen munkába. . így ezek megbetegedése követ­ ni fogja a fogak állapotát.megszabadulni a rágódás tárgyától.Az „értelmetlen" használat következtében sokkal hamarabb haszná­ lódnak el. Ez így a gyógyulást is előidézhetné. fojtogató. Ezek a következményei a kellőképpen -jól . A savasodás. Minél többet „rágódunk" valamin. úgy fogaink is azonos módon fognak reagálni. rosszul megválasztott rágás következtében jóval na­ gyobb szerepet kap a gége. Az elmulasztott. a „belesavanyodás" eredményeként jobban terhelődik a fogzománc. és értelmezhetővé teszi azt.-értéket.meg nem rágott „táplá­ lékoknak". Akkor jelentkezik. Az alapjelentések után térjünk ki a részletekre. s lyukadnak ki fogaink. Az öntisztulási folyamatok harmonikus működésének elengedhetetlen felté­ tele. . annál fokozottabb lesz a vér keringé­ se. mert nem tesz semmit a harmónia eléréséért! Illetve tesz. mit kellene tennie! Csak kellene. 193 . majd a gyengeség halad egyre lejjebb. fullasztó érzések.

de nem csupán erről van szó. olyanná válik. Azon rágódik. akkor is megtalálja módját annak. hogy értelmezze. hogy belekössön saját döntésébe. hiszen. hogy „beleverje a csúfot". melyeket el kellene végeznie. megközelítési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a célkitűzések. mindig ugyanazon dolog körül járnak gondolatai. hogy addig „varázsoljuk" amíg újra egés­ zséges lesz a lyukas. A gyógyulás útja: Elméletileg elképzelhető. hanem gyötrődik azon is. Rágódik. hogyan véle­ kedik róla a külvilág. felesle­ gesen izgul a megoldás keresése helyett! Figyelmét és összes energi­ áját leköti. mert sohasem kezd bele! Ha valamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „beleharap". meg kéne tennie. bele kéne kezdeni. Jelen hozzáállásában. összerágja.értelmi) oldalra. szuvas fog. gyakran megoldhatatlannak tűnő problémák. melyen már nem lehet és nem is kell változtatni. Alsófogak: • A múlton rágódik (vesd össze az előzőekkel). hogyan vélekedik érzéseiről a külvilág. Fontos: nem tudja megoldani. az előzményeken. Elöl (metszőfogak): • Azokon a feladatokon őrlődik. földi élettel kapcsolatos dolgok. Azért írtam ennyi feltételes mó­ dot. Ez természetesen igaz mindkét (ér­ zelmi. A megoldások he­ lyett egyfajta önvád állandósul. de ez lehetetlen! A lyukas fog betömése a fogorvosra vár! Ebben az esetben a megelőzés a cél! 194 . miért ilyenek saját érzései. Jobboldal: • A konkrét fizikai. aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat. Az anyagi lét bizonytalanságai. mint egy megakadt lemez. kritikák. Minden szabad idejét a vívódás köti le. rágódik.Baloldal: • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik. Felsők: • A jövővel kapcsolatos nehéz. ill. melyeket felfedezni vél.

nem tapasztalta meg a belőlük következő örömöket és igyekszik elkerülni a következő konfliktus esélyét. Az imént ismertetettek fényében körvonalazódik lázadásának tárgya: neki kell azokkal a felmerülő dolgokkal foglalkoznia. FOGÍNYGYULLADÁS 195 . vérzékenységgel jár. Az elégtelen rágás valamilyen kudarcélmény hatására háttérbe szoruló optimális rágódás. Vadul. melyek a feladatok feldarabolásához szükségesek. miért pont velem történik? Miért pont nekem kell ezen rágódni? A fogíny védi azokat az emberi természetből fakadó alapokat. melyek biztos támaszt adnak a „feladatok" felosztásához. C-vitaminhiány illetve az elégtelen szájápolás. Lelki tünetei: (a gyulladás mindig valamilyen lázadást takar. Nem fűlik hozzá a foga. mert annyi sikertelenség volt osztályrésze! Pontosabban kiderül a lelki ok.Fizikai tünetei: Az íny a fogakat rögzítő fogágy védelmét szolgálja. amikor megtaláljuk azokat a tetteket. A fogíny azon „eszközeinket" védi. hogy teljesen felesleges volt. A szervezet emlékezik az átélt sikerélményekre. amihez nem fűlik a foga. Valójában azonban nem tanult. ész nélkül nekiesett megrágni. Oka a rágás hiánya mellett a fogkőképződés. a leküzdött gondokra és ennek alapján kidolgozza a legjobb stratégiát. sőt az íny ki is fekélyesedhet. amikor a környező fogak jelentésével is összevetjük Gyógyítása: A teljeskörü szájhigiénia biztosítása mellett akkor a legoptimálisabb a cselekvésünk. Olyan ez. felaprítani fela­ datait és a végén azt a következtetést vonta le. értelmetlen dolgokkal foglalta le energiáit. A fogmedret bo­ rító nyálkahártya gyulladása duzzanattal. fájdalommal. mint az im­ munitás. lásd még ott) Dilemmája: miért pont engem érnek ezek. melyek mellet eddig oly sikeresen elsiklottunk.

hogy tudjuk. meggyengülnek és közrejátszanak a gyökerek elváltozásában. Páros. amelynek közepén az állcsontba torkolló csatorna vonul végig. majd idegim­ pulzusokká a fül. hogy a fog a fogmederben rendkívül erősen legyen rögzítve. önbizalmunkat. hogyan rágjunk meg. A foggyökér lelki jelentése hitünkben. A hit. FOGGYÖKEREK Fizikai tünetei: A levegő hullámszerűen tovaterjedő periodikus sűrűsödése és ritkulása a hang. A zománcon áttörő szuvasodás a gyökérállományba hatol. a tudás megingása az észre nem vett (felaprított.Fizikai tünetei: A fognak a fogmederben ülő része a gyökér. mit dobjak ki és mit nyeljek le. Az úgynevezett cementállomány és gyökérhártya biztosítja. mit. „kiidegelik". Ez a félreértelmezés az önvádból. melyekre alapozzuk bátorságunkat. összetett érzékszervünk a hallást és az egyensú­ lyozást szolgálja. majd gyökértömés készül. Jó adag bizonyosság kell ahhoz. Lelki tünetei: A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik. Következménye: fájdalom az idegpálya gyulladása miatt. Gyógykezelése: Felfúrják. s ebben a fog táplálására szol­ gáló erek és idegek haladnak. Ezt a légrezgést alakítja át előbb folyadékrezgéssé. a saját maga oko­ lásából gyűjtenek erőt. részletezett) sike­ rekből táplálkoznak. Természetesen ezek az események a fogak általános jellemzésével meg­ egyező képet mutatnak. Vezérelveinknek megle­ hetősen szilárd tulajdonságokkal kell rendelkezniük. 196 FÜL ÉS BETEGSÉGEI . melyek meghatá­ rozzák ismereteink feldarabolásának elméleteit. mert másként fella­ zulnak. a tudásunkban. melyek alapelvet biztosítanak: mit rág­ jak meg. Tehát azokat a tulajdonságok.

összetett. További utakon az impulzusok az agykéregbe kerülnek. hártyás falú töm­ lőrendszer ül. Azon frekvencián. ember alkotta műszert. Bár embernél ez csökevényesebb. Ha a fej bármelyik síkban elmozdul. A hanginger erőssége a hártya kitérésének mértékében jelentkezik. Utóbbit a fülkürt köti össze a garattal. ami az irány­ hallást szolgálja. bonyolult domborzatával a fülkagyló övezi. Folyadékterekkel érintkező finom alaphártyáján futnak végig a hallócsontocskák által ide közvetített rezgéshullámok. A hang fizikai meghatározását fentebb már megadtuk. Kisebb. a halántékcsont szikla­ csonti részében foglal helyet a belsőfül. mint az állatoknál. Itt történik a két csigából befutó hanginger összehasonlítása. melyben egy még bonyolultabb. Képzeljünk el egy olyan voltmérőt. melyeket a hártyán üldögélő több tízezer szőrsejt alakít át idegimpulzus­ sá. Három. tömör csontpiramis mélyén. a csiga. zörejmentes erősítést tesz lehetővé. s ezekkel már nem a fülnek. Márpedig az em­ beri fúl 0 decibeltől 120 decibel hangerősségig terjedő átfogása lényegé­ ben ezt jelenti. ennek megfelelően legalább 2 ívjáratban 197 . mely az impulzusokat továbbadja a folyadékkal töltött belsőfülnek. De az élettani hangérzet s a lé­ lektani hangélmény más. hogy ez a berendezés károsodna. mellyel messze felülmúl minden létező. amellyel egymilliomod volt és egymillió volt egya­ ránt mérhető anélkül. melyre a fül a legérzékenyebb a hallásküszöb körül. mégis egy finom.A külsőfül tölcsérszerü vak járat. Egy háromoldalú. Kívül. elképzelhetetlenül kicsi a hártya mozgása. a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratból áll. így bizto­ sított a dobüreg szellőzése és nyomáskiegyenlítése. A belsőfülből a jelek a hallópályákon az agyi központokba jutnak. Ez a labirintus. mint a hidrogénatom átmérője (százmilliomod cm). és ez a kicsiny elmozdulás másodpercen­ ként 3000-szer is ismétlődik szabályosan. A belsőfúl másik része egy valóban útvesztőhöz hasonló. Lenyűgöző a fül hihetetlenül nagy amplitúdó-átfogása is. hanem a teljes embernek van dolga. Csontos üregrendszer. mely a légrezgéseket a középfülbe. Itt helyezkedik el a hallócsontocskák láncolata: egy feszes izületekkel egymáshoz rögzített közvetítő berendezés. ahol is a hangingerek feldolgozása és tárolása történik. a levegővel telt dobüregbe közvetíti. A külső hallójárat a dobhártyával végződik. egyensúly-érzékelő szervünk. egymásra merőleges. Egyik része egy felcsavarodott csontos cső.

vagyis a hártyás ívjárat-fallal szemben relative áramlás keletkezik. váladékozás a hallójáratból gyulladások esetén. Lelki tünetei: A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek melyeket akarva. sem kedve megtalálni azt. fájdalom. s egy jelsorozat tájékoztatja az idegrendszert a forgás terjedelméről. hogy egészen más köti le figyelmét! Ér­ deklődése arra összpontosul. és belső-fülben fellépő daganatos betegségek. A fülbetegség tünettana: általában viszketés. mit kellene tennie. va­ lamint a külső. akkor olyanokat kell meghallania. Ezekből az ismeretekből önmagára nézve kedvezőtlen tanulságot vont le. savós. ami igazán fontos és lényeges. véres. fülzúgás. a heveny középfülgyulladás. Röviden: gyógyszeres. siketség. a dobhártya átszúrásával a feszítő. Láz. melyek így vagy úgy segít­ ségére lehetnének életének. fülzsírdugó. feszélyezni fogják! (Fordítva is igaz! 198 . Ez ingerületet kelt a fal érzéksejtjeiben. gyulladásos eredetű váladék lebocsátása. vagy akaratlanul meghallott. antibiotikumok. de egészen mással tölti idejét! A tudás és az ezt követő tettek különbözősé­ ge feszélyezni fogja. amelyek idegesíteni. Gyógykezelése: Gyulladások esetén: gyulladásgátlók.a folyadék . súlyos esetben. „Rosszul" hallja meg a dolgokat és azokat helytelenül értelmezi! Nem hallja meg azokat az információkat. Leggyakoribb (és ezért legismertebb) betegségei a nagyothallás. el. A fáradtságnak köszönhetően a „könnyebb" utat választja: elzárkózik a további információk meghallga­ tásától! Hallani pedig szükséges! Ha nem hallja meg azt. műtéti út. hallásromlás. közép -. fülcsengés. amit hallani szeretne! így nem marad sem ideje.és megfárad. A „nem hallás" oka (mindig mindent meg­ hallunk. amire szüksége van. A konfliktus és a betegség ebből alakul ki: tudja. de nem tudatosodik). gennyes stb.helyben marad.tehetetlensége folytán . ha a folyamat rátör a koponyacsontra: műtét. irányáról és szöggyorsulásáról.

Egyszer. szava soha nem azt az annyira óhajtott szót hozza. vagy legalábbis nem úgy fognak megszűnni. figyelmén kívül esnek a kellemetlen ingerek!) Olyanokat tapasztal. Szeretnénk valamit elkerülni és eszünkbe sem jut a kitűzött cél. „Nem akarom hallani a kritikákat és azt akarom. félre-. mindig kudarc lesz része! A következő problémaforrás: ellenkező előjellel hallja. Végül. felborul a harmóniája és könnyen felborulhat vele együtt az egyensúlyérzete is. helytelenül értelmezett kijelentésekkel. mert csak egy kis töredéke jutott el tudatáig. hogy elérjük célunkat már egye­ nesen következik. ahogyan én elképzelem! A fülem fog bedugulni. Nem kellett sehova sem menni! Eletemből eltűntek azok a betegek. valamikor régen (amikor még nem volt autóm). ám egészen más formában. Azzal. Teljesült vágyam. hogy hallgassanak el a zavaró hangok! Nem a zavaró hangok. illetve huzamo­ sabb ideig ragaszkodva téves beidegződéseinkhez: a süketség. egyensúly-zavar. Egy fárasztó nap után ácsorogtam a buszmegállóban és kértem az égieket: tegyék meg. ami még kiválthatja a fúl problémáit: valamit nagyon meg akar hallani! Mivel csak részleges információkat ismer és fogad el. vonjon le belőle következtetéseket. ne kelljen busszal mennem! Olyan fáradt vagyok. Nem is juthat el több! Telve van a félreértett. oldják meg problé­ mámat! Segítettek! A betegekhez nem kellett többé busszal utazni. mint kívántam. félreértelmezi azon információkat. segítsenek rajtam.Amennyiben tudatosan figyel a számára fontos dolgokra. Ezek kö­ vetkezménye lesz a halláscsökkenés. tehát igyekszik valamilyen formában védekezni ellenük. Ehelyett mindenre figyel. hiszen ez egy gyengéd figyel­ meztetés is: (csökkent a hallása) koncentráljon már végre-valahára saját hangjára. akiket hosszú utazással érhettem volna el. busszal kö­ zelítettem meg a betegek lakását. melyek számára kellemetlenek. A halláscsökkenésnél is erről van szó. hogy elkerültük a kellemetlen behatásokat. vagy hallá­ som romlani! Számomra ekkor is megszűnnek a feszélyező hangok! Nézzünk meg egy másik vetületet is. csak önmagára nem! Mások hangja. 199 . melyek tudomására jutottak. Félreértelmezi. akkor távolmaradnak. hogy később mások felé is képes legyen megnyílni.

de a másik részünk önállóan kívánja azt felfedez­ ni.Lelki jellemzői: A zúgás oka a külső. Az erős visszhang a jelentős érzelmi reakciókat jelenti. tépelődést választja. mi az igazság! Kettős érzés ez. egyik oldalon lényünk egyik része várja. az egyértelműen rossz! Igyekszik gátat szabni. Ez a kettősség már képes kiváltani a fülcsengést. Lehet ez bármilyen dolog. hogy a „fülben" benne marad az elhangzott szó és ott erős visszhangot vált ki. de ezt úgy teszi. akkor fordítson neki hátat és induljon el az ellenkező irányba! Keressen. Magyarul saját magát igyekszik meggyőzni valaminek a helytállóságáról. de tudomást nem veszünk róla. gondolataiban. felháborodás és az ezekből következő háborúság! A megértés helyett az őrlődést.: nem használja ki a lehetőségeket. 200 Fülzúgás . szelektálni. A döntésig el sem jut az adott személy. Könnyen megjósol­ ható a vesztes kiléte. Csak eddig jut el. a jellemzője a fontos: csendes legyen! Fülcsengés: Őrangyalok figyelmeztetése azzal kapcsolatban. Találja meg azokat a biztos pontokat. még ott csengenek fülünkben az igazság szavai. óhajtja a kive­ zető út megmutatását. A fülzúgás lényege abban rejlik. A hátat fordítás helyett a győzködést választja. hogy minden ott zúg a fejében. amit tapasztalt. belső hallottakon való felzúdulás. ami a nyugalom szigetét tükrözi.. de találjon is egy olyan helyet életében. hogy az érem másik oldala! Valahol lelkünk mélyén keressük a tisztázatlan helyzeteink meg­ oldását. melyek jó érzéseket ébresztenek benne. Emlékezz.. zúg és zavaros egész világod! Vonatkozik ez a gondo­ latokra is! A kivezető út: Huszárosan meg kell cselekedni a következőt: tudja mi zavarja. Van ennek egy sokkal hétköznapibb értelmezése. várjuk: valaki mondja meg mi a feladatunk. nem enged szabad utat a hallot­ taknak. ami ugyanannyira igaz és csak annyiban különbözik. jelentése is. pl. amikor sok információ jut tudomásodra és még nem csende­ sedett le benned. amivel 1-2 órával korábban foglalkoztunk. Ott duruzsol a megoldás. gyakran ebbe a gyözködésbe saját maga is középpontba kerül.

Vagyis sokáig tudatosan vagy tudattalanul.nincs semmi veszély. hogy végre figyeljen saját igaz. A dugulás célja. ez lesz a zsír! A zsír kettős szerepe: távoltartás. Fülzsír: Az információt nem engedi tovább. de ezt tudnunk kell! Sőt tudnunk kell az ebből következőt is: biztonságban vagyunk. Dugulás: Védekező reakció.még ha ideiglenesen is. Az elzárkózást választja valamilyen okos tett. koncentráljunk a fülre és gondoljuk el: most kihúzzuk az ott keletkezett dugót! 201 . Nem engedi tovább. mert még az előzőek is ott csengenek . Lehet .megoldatlanul . szembe kell nézni önmagával! Mégpedig úgy. melyek veszélyt sugallnak. mint ami szívünk vágya! A kivezető út: Hasonlatos az eddig ismertetett vonatkozásokkal. befejezett. amikor nagyon sokáig áll fenn ez a paradoxon. a „feloldozáshoz" nem kap segítséget. hasznosítani a megszerzett. Dugulással védekezik az újabb információk ellen. belső hangjára. „sikeres" elzárkózás. dőreség lenne további életét olyan alapokra helyezni. A kivezető út: Elemezni eddigi ismereteit.Állandósulni akkor szokott. fájdalmasnak érzi azon dolgokat. hozzáállás helyett! Hogy bizonyos kellemetlen hangokat elkerüljön. de egészen másra figyelünk. ki kell rekeszteni . hogy a megoldáshoz. felhasználni. „Az egyik fülén be. mert sértőnek. Ha mással nem tud foglalkozni (csak a hallottakkal) dugó alakul ki.semmi sem fenyeget. az igazság szavaira! Lényeges tisztázni az eddigieket. megtapasztalt tudást! Szellemi síkon történő gyógyítása igen egyszerű. de itt másra konkrét dologra kell hallgatni! Hallgatni kell azokra az „apró" figyelmeztetésekre. melyek tudomására jutottak. melyekben nem lát tisztán és nem ismeri lényegüket.fülében. zökkenőmentessé tétel. a másikon ki". Tegyük a kérdéses terület fölé kezünket. lehet . ne szerezzen róla tudomást. Következésképpen kialakít egy természetes védekező mechanizmust. Ez a cselekvés fel fog vetni egy sokkal nehezebb feladatot.

főleg ha ezek kezelése késedelmes vagy nem teljes. hiszen az ember alapvetően társas lény. Azért zárkózik el a külvilág elől. Pusztító hatásúak az ipari zajok is. annak következ­ ményei igen súlyosak lesznek. mielőtt kialakult volna beszédkészsége. olyan folyamatok indulnak el. és hatása romboló. Ilyenkor a belsőfül (csiga) vagy a hallópálya károsodhat sérülés. Bármilyen károsodás. A halláscsökkenés egyenes arányban áll a tudatában 202 Halláscsökkenés. amely a hangvezető rendszert sújtja. amelyekről akar. most arról a lialláscsökkeiiésröi beszélek. zörej . amiben a szellem fejlő­ dik és tudni fogja a szükséges teendőket! Fizikai jellemzők: Az emberközi érintkezés eszköze egy adó-vevő rendszer. süketnéma lesz. hosszú ideig tartó külvilágtól való elzárkózási szándék eredménye. mert a ben­ sőjével is igen erőteljesen hadilábon áll. nagyothallásról beszélünk. önmagába fordul és dep­ resszió vagy agresszió fog elhatalmasodni rajta. halláscsökkenéshez vezet. Hangképeket utánozva tanulnak meg beszélni. Ezért ha valaki azt megelőzően veszíti el hallását. Az adórész a beszéd.) Ismeretes idegi eredetű hallásromlás is. (A fül számára még éppen elviselhető hang energiája két billiószorosa a még éppen meghallható hangnak. nagyothallás . ami fokozatosan (az élet során) alakul ki. Peremre szorult helyzete miatt fokozatosan visszavonul.érzékelése már fájdalmat okoz. Lelki jellemzők: A folyamatos. Ha a társalgási beszéd megértése nehézségbe ütközik. hogy csak azokról a dolgokról szerezzen tudomást.Ennek következménye lesz: a fizikai dugulás szellemi oka megszűnik és így meggyógyul. gyulladás vagy a gyakori meszesedési folyamatok miatt.és melléküregeinek.zene. elsősorban az orr. „Jó lehetőséget" nyújt arra. Itt. a ga­ ratnak és a középfülnek a gyulladásos elváltozásai révén. A nagyothalló vagy süket ember kiközösítődik a társadalomból. a vevőrész a hallás. E hihetetlenül széles tartomány felső határát túllépő zajszint . Károsodjon bármelyik is.

de nem ritka a társuló agyhártyagyulladás sem. és mintegy vezérlő mechanizmussá válik. ami aztán egész lényünkre hatással lesz. reakció ez. annál jelentősebb lesz a hallás csökkenése. Aspirin. A beteg gyengének. Szigorú pihenést. hogy a tökéletes ágynyugalom betartása esetén szövődmény csak igen ritkán lép fel. de „távolmaradtak" tőle a segítő. melyek érzései szerint még inkább gyengí­ tik! Egyre inkább elzárkózik {hátha megússza különösebb következmé­ nyek nélkül). fájdalmassá válik. 203 Fültőmirigy-gyulladás .lévő „zűr" nagyságával. minél nagyobb a fel nem dolgozott ismeretek halmaza. A fáradtság pedig eredményezheti a bezárkózást. A tapasztalat azt mutatja. A beteget el kell különíteni. Nem feltétlenül tudatos cselekvés. nőknél petefészekgyulladás léphet fel.. Láz. (Járványos fültőmirigy-gyulladás) MUMPSZ Fizikai jellemzői: Vírusos betegség. elesettség. örömteli szavak és ennek következtében elfáradt. bő folyadékbevitel. vagy egyáltalán nem. Megelőzése védőoltással lehetséges.) A hallott. fertőzések illetve fii!. ezért így kom­ penzálja a zavaró tényezőket. A nyálmirigyek. teljes fizikai nyugalom. egyik vagy mindkét oldalon. igen rossz közérzet mellett gyakori szövődményként férfiaknál here-. erőtlennek érzi magát. Kezelése: Tüneti. ágynyugalmat írunk elő. Természetes védekezés a hallottakkal kapcsolatban. Codein. és legfőképpen a fültőmirigyek érintettek. (Az USA-ban már van) Lelki jellemzői: (lásd még gyulladás. Egy olyan szisztémát. amely cseppfertőzés útján terjed. lázat és fájdalmat csillapítunk. Vitaminok.. (Lappangási ideje 14-21 nap) Utóbbi megduzzad. amelynek lefolyása azonban jóindulatú. vagy a hallani vélt szavakra kialakítunk egy viselkedési mintát. Tehát minél nagyobb a káosz.

melyek váladékoznak. mi az elhangzottakban az igazság? Meg kell találni benne a hasznos. Hátterében allergiás betegség áll. száraz. Fizikai jellemzői: Ez minden testfelületen előforduló ekcéma jellemző leírása. mert addigra már elég stabilnak hiszi személyiségét. pedig tudja . A felnőttek esetében azért lehet ennyire végzetes következménye. Kezelése: Gyógyszeres (helyileg és tablettásan) mellékvesekéreg . paszták. idült betegség. A zavaró.A fültő-mirigynek a hallottakkal szembeni természetes védekezésben van igen jelentős szerepe. na­ pozás. de ezeket a sérelmeket visszafojtja.nincs igaza! A gyógyulás útjának minden esetben keresztül kell mennie. hogy elmegy még a maradék életkedve is. 204 Fülekcéma í .hormon tar­ talmú készítményekkel. szigetekben durva. hogy egy olyan személy mondott juttatott kifejezésre valamit. tehát nagy jelentő­ séggel bírnak számára szavai. gennyes folya­ matok alakulhatnak ki. vagy UV . Ettől függetlenül mégis szükséges a harmonikus elzárkózás-beengedés. hogy életünkbe csak azokat a szavakat engedjük be. beépíthető ismereteket. az észleltek ellen lázad. el kell vezetnie a következő lépcsőfokhoz is: miben van nekem igazam. akinek véleményére nagyon ad. kifejezésre nem juttatja. megvastagodott. Könnyen belátható. milyen jelentősége van annak. összezavaró mondato­ kat esetenként ki kell rekeszteni. Ott munkálkodik benne. melyek va­ lamilyen módon segítségünkre vannak. viszketésgátló folyadékok stb.csak ezt tudja . ami határozottan befolyá­ solja énjét. A külső hallójárat (és esetleg a fülkagyló) bőrén zajló ekcémás folya­ matjellemzőén viszketéssel és váladékozássáVjáró. Krémek. Amikor viszont bekövetkezik egy ilyen családon belüli kritika. kvarcolás). kenőcsök.besugárzás. megtörténhet. Megbetegedése általában a családon belüli konfliktusban keresendő! A „családon" azt (is) értem. repedezett felszí­ nű bőrelváltozások keletkeznek. és (bármely bőrfelület ekcémás elváltozását jótékonyan gyógyítja a napfény. Foltokban. A hallottak.

csökken. majd ez az állapot kisebbrendűségi érzéshez. S a fentiek mellett a neurózis játszik szerepet abban. Fizikai tünetei: A női nemi érzelmi hidegsége. A beteg frigiditásának értelmezhetősége abban az esetben történhet meg. ha egy nő nem jut vagy juthat el a sze­ relmi feszültség és a velejáró öröm állapotába. túlzottan védekezik valamilyen külső hatás ellen ahelyett.) A háttérben álló okok gyakran a gyermekkorban. ha neki valamilyen 205 FRIGIDITÁS . Huzamosabb ideig. valamint szerelmi ismeretek hiányában. A gyógyulás útja: El kell jutni arra a szintre. amiben már képtelenné válik felfogni a környezet hatásait köz­ vetlen életére. akkor természetesnek te­ kinthető és csak időleges. melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól. A tapasztaltak hatására az adott területen kialszik az „élet tüze". még egyébként „harmonikus" párkapcsolat vagy rokonszenv esetén sem. az egészségesek pedig megváltoznak. Lelki tünetei: Egy dolgot mindjárt az elején tisztázni kell. a nevelésben kutatha­ tók fel. az önbi­ zalom érdekében. hogy másként tekintene rá és igyekezne megérteni az őt körül­ vevő világot. zavarok lépnek fel a saját értékrend­ jében. Mi­ vel nincs kéjérzés. Itt is egy túlzásba vitt válaszreakcióról van szó. de ezek alapján képes döntéseket hozni a megerősödés.Lelki jellemzők: Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr különböző elváltozásaival. Ennek eredménye. így a szeretkezéssel szemben ellenállás alakul ki. amikor is egy nő senkivel és semmi­ lyen körülmények között sem érez szexuális vágyat vagy izgalmat. hogy nem egészséges sejtek keletkeznek. melyen észreveszi és nem csak hogy észre veszi. depresszióhoz vezet. Elvesztette a megfelelő egyensúlyt. eltérnek az optimálistól. (Ha csak terhesség vagy szoptatás idején lép fel. illetve megváltozik az immunrendszer és a szervezet működése.

Ez a viselkedési séma. Mivel valaki mellett mégis ki kell állnia . Miért záródik el a csakra? Mi okozza a félelmeket és az elzárkózást? A nemi örömöktől való tartózkodás kialakulhat a partner durvasága. elítélő vélekedés nemiségéről.önmaga mellett nem -. ami a legjellemzőbb: mind egyszerre! Lassan körvonalazódik egy helytelen. hanem az élet minden területén jelentkezőkről is! Mivel a nemi örömökkel kapcsolatban határozottan elfogult. hogy közben teljesen lemond saját érdekeiről. vagy jelen esetben: voltak. csak partnerét tartja szem előtt. mire.fogalma van elérendő örömteli céljáról! Ha fogalma sincs arról. hogyan okozna ez problémát és hogyan talál­ hatná meg a kivezető utat? Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszer­ zésére. figyelmetlensége következtében is. valamilyen vágy elfojtása. mellyel könnyebben tudja újra megélni a lazaságot. A gyógyulás útja keresztül vezet az őszinteség rögös ösvényén. Először más örömöket kell megélnie. ha már van valamilyen fogalma róla. oly sokáig áll fenn. hogyan van rá szüksége? Nem szól. hogy nagyon szeretné elérni az öröm ilyen megnyilvánulási formáját is. továbbá félelem. könyvemben) a feldolgozatlan félelmek következtében. Csakhogy ebben az esetben meg kell vizsgálni: vajon miért nem szólt. ezek adni fognak egy szabadság érzést. negatív élmények. 206 . már nem hisz a sikerekben. mert már szólt! Igaz nem úgy. Úgyis lemondott már minden örömről. ami lehet lelkiismeret-furdalás. A félelmeket pedig megelőzik sorozatos kudarcok.mindenkinek fontos megfelelni -. Ennek következtében megbomlik az ideál is (viszony saját nemiségéhez. amikor kellett volna! Ezek alapján levonja a következtetést: így nem lehet megoldani! A megoldás keresése már kimarad életéből. Azaz már vannak pozitív tapasztalatai. és nem akkor. s közben már teljesen elfelejtette hol van saját érdeke. hogy életéből a szexuális öröm. így most végig megyünk az „elvesztés" és a „visszaszerzés" folyamatán. Csakra bezáródása: (bővebben a Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. Őszintén be kell azt is vallania. Mindenkinek meg kíván felelni . nem csupán a nemi élet gyönyöreiről mondott. Vagy. egy másik utat kell elkezdenie.

Albert olyan remekül jellemezte a szellemi. ellentétes érzésekből jönnek létre az elvál­ tozások. műtéti. A beteg „megnémul": képtelen a hangkép­ zésre. teljesen el is zárható. Kezelése: Gyógyszeres. Az jelentkezik itt. (Valójában a gége ALATT bemetszve a légcső felé nyitunk utat a levegőnek). melyek az elfogadással. A légúti és táplálkozási feladatokat összehangolja azáltal. GARAT Fizikai tünetei: A gége üreges. szellemi erők találhatók. idegentest (félrenyelés) esetében: gégemetszés. 207 GÉGE . hogy hang­ adásnál. Az egyszerre jelentkező. A részletesebb megismerés érdekében érdemes átnézni a kapcsolódó fejezeteket.Fizikai tünetei: A légző. torokgyík esetén végzetes kimenetelű fulladás alakulhat ki. Lelki tünetei: Itt olyan energiák. vagy beszéde suttogóvá válhat. vagy daganatos megbetegedései rckedtség. fájdalom. Gégegörcs. gégevizenyő. vagy le kellene nyelnie. Hisztériában. köhögési inger. veszettségnél hasonlóan a hangrés görcsös bezárulása okozhat katasztrófát. Gyulladásos. tetanuszban. légvételnél illetve nyelésnél a megfelelő utakat pontosan időzít­ ve szelepszerűen nyitja vagy zárja. lelki oldalt is. Belső tere jelentős alakváltozásokra képes. Lelki jellemzői: Nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. hangkeltő szerv. de nem tud.és tápcsatorna közös része. amit életében le kell. nehézlégzés kíséri. a „lenyeléssel" kapcsolatosak. illetve a hangszalagok feszülésétől függően változtatható magasságú hangok képzésére alkalmas. Elzáródás.

fehérvérsejtek tömegéből álló híg vagy sűrűnfolyó. a test még ép részébe nem szabad beengedni. s a gennyképződés a test bármely érintett területén (agy. a külvilág felé sipolyon keresztül törhet ki. Problémát. hanem beszűrődik a szövetek közé. gennyvérűség. ki kell azt lökni. amelyet már csak a hátramaradott „halottak" borítanak.) Fizikai tünetei: A genny bomló szöveti részekből. Gyógyítása: Gyógyszeres (antibiotikumok) Sebészeti úton megnyitjuk a tályogot. Nem odavaló. mint amikor találkozunk egy problémás helyzettel és lel­ künk mélyén tudjuk. Igen súlyos állapot.Lásd még a kapcsolódó részeknél. betegséget a túlzásba vitt védekezés fog okozni! Olyan ez. egyre jobban növekszik bennük a tettvágy! Hogy ez mi ellen irányul. nem vonulnak vissza. vérmérgezés. ami már tulajdonképpen nem is létezik. piszkos szürkés vagy sárgás. lecsapoljuk a gennyet. halál a következmény. miként a felbőszített állat teszi. hogy az eddig felvonultatott „seregek" belefárad­ nak az értelmetlen. Gennykeltő baktériumok idézik elő. de ehelyett azt benntartjuk. Szervezetünkben harc folyik. már lényegtelen! 208 GENNYESEDÉSEK . kilátástalan harcba! Megelégelik az értelmetlen küz­ delmet és előbb-utóbb gazdájuk ellen fordulnak. Egy helyben maradnak. Felfoghatjuk egy csatatérnek. Ha az érpályába tör. szétesett és élő baktériumokból. jó ürügyet szolgáltatva a további harcra! Állóháborúba bocsátkozunk egy olyan dolog ellen. hurut. elárasztva azokat. amikor a genny nem egy jól körülírt helyen gyűlik össze. és a harcoló felek elhul­ lott tetemeinek tömege. (pajzsmirigy. érezzük. Természetes.) történhet. tályogokban szaporodik fel. daganatok. és Basedow-kór stb. bűzös izzadmány. Lelki tünetei: (lásd még ciszta) A genny valahol egy egészen tökéletes dolog. Ezt a bomló részt el kell zárni. mandulák stb. Gyakran üregekben. a szervezet védekezése során keletkezik.

bő­ rünk. Zsigereink. majd állni és járni.és mozgató beidegződése szintenként szelvényezett. amikor nem találunk megfelelő ellenséget.lépnek ki (és be) az ideggyökerek. Biztos. ám ebből csak az első 24 valódi csigolya. tovább folytatjuk az árnyékharcot. mint amikor túl vagyunk valamin. Olyan ez. és a fent leírt szerkezetből következik. hogy ott van bennünk az ellenség. hát hol másutt lenne? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá! Fizikai oldal: A nyak és a törzs vázát. mozgató. ami már biztos. parancsokat hoznak a központokból és ingerek jeleit viszik fel oda. A felszabadult gondolkodás. Ezt a felesleges önmarcangolást veszik át sejtjeink. izmaink érző. A belsejében végigfutó zárt csatornában. normális vagy ideális esetben a súlyvonal előtti testterületek súlya megegyezik a mögöttes részek súlyával: egyensúly áll fenn. szimmetrikusan helyezkednek el két oldalt. rugószerűen görbült oszlop. Mindezek összegződéseként pedig egy rugószerű mozgás jön létre.Jó néhány esetben mi is ugyanígy önmagunk ellen fordulunk. annak megfelelően. az utolsó 9 (eset­ leg 10) olyan mértékben módosult. melyeket metsz a test súlyvonala.szinteket alkotva . hogy a benne induló gyulladások. érzések helyett azt választjuk. Amint a kisded megtanul ülni. Ebből. kapcsolatot hordoz a központi idegrendszer magasabb területei és az alacsonyabb szintek között. pusztulások vagy sérülések a támadás magasságától távo209 GERINCOSZLOP .és leszálló. 32-33 csigolyából te­ vődik össze.és oldalhajlás mellett és ezzel együtt képes a hossztengely körüli csavaró mozgásra. Több jellemző. A csigolyaközti lukakon a belőle kilépő és az oda belépő idegpályák szelvényezetten.és érző pályák ezrei húzódnak benne. a veleszületetten csu­ pán egy ívvel bíró gerincen újabb hajlatok keletkeznek és kialakul egy kétszeres S-alakban. természetes görbülete van. hiszen az előre-. hogy álcsigolyának tekintendő. s egyben a test csontos tengelyét képezi. A gerincvelő egy összekötő rendszer. Fel. A gerincoszlop mozgásai igen összetettek. ahogy a gerincvelőből 2 oldalt sorban . mint ujjnyi vastagságú hen­ geres test. hátra. amikor feszülünk az indulatoktól. helyezkedik el a gerincvelő. de azt hisszük még min­ dig ott van. Kínunkban saját magunkat marcangoljuk szét.

idegbecsípődése van! Látszólag sem­ mi köze nincs hozzá. ha elértem ezt. A gerinc mellett és benne az idegvezetékek. kóros hajlatok és púpok keletkezhetnek.labbi területek kiesését idézik elő. mit nem végzett még el. V Lelki tünetei: Terhek cipelése. emberi tartás. mégis különös kórképeket hozhat létre. amikor már nem bírják tovább! S ahogyan gyermekko­ romban tanultam: pihenésképpen valami mást kell csinálni! Amikor nem tesz semmit. akkor hagyják abba a munkát..ami termé­ szetesen nem várhat egy percet sem.. hogy mindig kevésnek érzékeli az 210 . nyugtató fürdés helyett. aminek még nincs itt az ideje. A gerincoszlop deformálódhat. ha­ nem a gerinc deformitása miatt bezáródó idegekben. amikor részben vagy jelentősen korlátozódik az ingerek szabad áramlása. akkor fekszenek le. Sok esetben nem is a belső „nemesebb" szervben keresendő a betegség. helyzete igen erősen befolyásolják a belső szervek működését is. információt kapnak normális működésükhöz. Ez a folytonos. bajok hordozása mellett az embernek nem marad ideje az elvégzett munkáját élvezni! Tipikus viszonyulás: majd örülök. hiszen olyan dolgokat is meg kíván oldani. a csigolyák állapota. Egy teljes harántsérülés (gerinctörés) például a sérülés helyétől lefelé mindkét oldalon teljes és maradandó érzéskiesést és bénulást okoz. torzulások. Ennek oka lelki hozzáállásban található: a tusolást előtérbe helyező em­ ber nehezen vagy egyáltalán nem képes a lazításra! Rájuk inkább az „ájulás" jellemző. Könnyen előfordul­ hat az alábbi eset: a nő azért nem esik teherbe. A gerinc elváltozásainak oka (röviden) a következőkben található: a pihenés. azért nem történik meg a fogantatás. a lazítás helyett az ember a folyamatos munkálkodást választja! Ez a munka sok esetben teljesen értelmetlen. mert . szaka­ datlan „munkakedv" abból merít erőt. Akkor ülnek le. akkor is dolgozik! Dolgozik. egyben a gerincvelőhöz kapcsolódó idegműködések egész sora károsodhat. bénulások. Személyes tapasztalatom: a gerincproblémával küszködő betegek igen jelentős része a tusolást választja az ellazító. Ezek sérülések (törések) következményei is lehetnek. mozgáskorlátozottság jöhet létre. Ezek a szervek az „idegelzáródás" miatt fulladoznak.szinte állandó . érzéski­ esések. hiszen azon jár az esze. különböző betegségek következtében ferdülések. vagy ha . sokkal kevesebb ingert. mit kell még elvégeznie .

azt figyeli. túl sok van rajtunk. de ez így ebben a formájában nem igaz. ami túlmutat a testi meg­ tisztuláson! Amikor fürdünk. hogy elhajoljon. A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell említenem a fürdés jelentőségét! A fürdést itt a tisztálkodás olyan szempontjából emelem ki. A betűinket is arra döntjük. az írásképre. ami­ kor eltávolodnak a hétköznapok meghatározó erői. Lehetőségünk van az ellazulásra.elvégzett munka minőségét és mennyiségét. amikor nem áll meg pihenni és értékelni sikereit!) A gerincprobléma ennek következménye. fájdalmakat (krízi­ seket) hoznak létre. és ez ki fog terjedni a fizikai testre is. Ha balra dől akkor érzelmi. ami arra ösztönzi. amikor már önmaga számára is nyilvánvalóvá válik a megfelelés vágyának kényszere! Ezek a belső konfliktusok előbb-utóbb Iázadozásokat (gyulladás). A gerincferdülés: (oldalnézetben van görbület) karmikus — az illető előző életében valakit becsapott — mondja. egy olyan ellazult állapotba kerülünk. és dolgainkat képesek vagyunk úgy látni. mi hajlítja az emberi gerincet szellemi szinten? A terhek! A terhek. lelki álla­ potára. aki képes mindenki kedvére tenni! Az elmaradt sikerélmények jelentős hatással lesznek tudatára. és még akkor is meg akar felelni. kilé­ pünk a hajtásból. Vajon mi okozza. melyek egyrészt erősítik ellenálló képességünket — megedzenek — másrészt. amikor túl sokáig. Az élet egészen más! A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra. Szorosan idetartozik még az alábbi is: magától semmi sem hajlik el! Lennie kell egy erőnek. mert azt nézi. ahogyan azok valójában vannak! Egyéb gerincbetegségek Most nézzük meg a „látványos". egy hatásnak. (Hogyan is érezhetné ele­ gendőnek. ha jobbra. mit mondanak róla az emberek. Görcsös területek alakulnak ki. mondhatná ezt a misztikus. nem szüle­ tett még meg az az ember. mit gondolnak. szemmel látható elváltozásokhoz tartozó lelki jellegzetességeket. értelmezni. serkenti. akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva". amelyik oldal leginkább hatással van életünkre. akkor me211 . Jól tudjuk. az elengedésre! Elengedjük a sikertelenségek érzetét.

saját vagy rátett. nem hogy nem szabadulunk meg. Görnyedt: Úgy érzi. Hajlamos arra. hogy mit nem akar! Nem mondott ellen. elhajlik.súlyokat. Példának ide lehetne hozni az anyagfáradást! (Minél kevesebbet pihen. akkor szabadulni szeretne és ebben az esetben össze kell vetni egyéb idevonatkozó feje­ zetekkel. minél kevesebbet törődnek vele. A balra görbülő gerinc jelzi az érzelmek. Önmagát becsapja. Állandósult teherviselés. melyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. Csak olyan dol­ got lehet rárakni. Amikor görbül. értékelés és ápolás hiányában a folyamatos terhelés következtében a nyomás enyhítésének céljából a gerinc és a tudat megpróbálkozik a túlterhelt részek tehermentesítésével (görbülés). annál hamarabb elfárad!) Mint az előzőekben már vázoltam. hiszen figyelmét és életét teljesen betölti a megszabadulás iránt érzett megvalósíthatatlan vágy. 212 . megváltozik a teher súlypontja és nem lesz anynyira nyomasztó. magára vett terhek.és tünetmentes. már nem is akar szabadulni tőle! Ez természetesen csak arra az esetre vonatkozik. Ha más testi tünet is jellemzi a beteget. olyan problémát vesz magára. sőt azt sem nyilvánította ki. A könyv több részében már kitértem rá: úgy.revséget. amikor probléma. fáradást okoznak bennünk. amit „ráraktak". A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos terheket jelenti. ami nem az övé. hogy ígéretével ellentétesen cselekedjen. Úgy tűnik. hogy valami ellen harcolunk.megoldatlan . beletörődést választja. Belerok­ kan azoknak a terheknek a cipelésébe. de egyre jobban belemélyedünk „ellensé­ günk" csapdájába! Összetett torzulások: Sok probléma nyomja. Nem is nagyon tehet mást. belekényszerítik. a pi­ henés. belekényszerült egy alázatos viselkedésbe. amit valahol ő is akart! Itt sem igazán számít. az érzések terén viselt felesle­ ges . mit akar! Púp: A görcsösséget.

Gerincmeszesedés: Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még az izületeknél). és a napozás is jótékony hatással van rá. Izzadást mérsékeljük. Ezek másodlagosan fertőződhetnek. Ezt az ellazulást akár egy nyugodt fürdéssel is el lehet érni! Fizikai tünetei: A gombák által okozott betegségek leginkább a bőrön zajló folyama­ tok (ritkábban a belső szervek gombás elváltozásai).az a mellette futó idegekre is befolyással van! Az ingerület-továbbítás rendellenes működése pedig hatással lesz a belső szervek működésére is! Tehát a belső szervek működési zavara sok esetben a gerinc elváltozásá­ ra vezethető vissza! A gyógyulás útjáról röviden annyit lehet és kell elmondani. foltos vagy hólyagos területek. Nagyon fontos: tartsunk szem előtt egy igen fontos. párás. ami kiváló táptalajt nyújt a gombáknak. csak ilyen területeken képes megtapadni és szaporodni. Már­ pedig a bőrön folyamatosan keletkezik olyan szerves anyag. nap­ fénytől védett helyeket kedveli. lábujjak között alakulnak ki. Lelki tünetei: A gomba egy olyan élő organizmus. ami a vizes. Tünetei a viszketés. hogy az előzőekben tárgyalt viselkedési mintákban meg kell találni a lazaságot.még ha nem is látványosan . a bőrt szárazon tartjuk. Gyógykezelése: gombaellenes vegyületekkel történik. Eletéhez a bomlásban lévő szerves anyagokból merít tápanyagot. A bőr felső (legkülső) rétegében a sejtek 213 GOMBA . lényeges kérdést: amennyiben a gerinc torzul . elszíneződött bőrelváltozások. testhajlatokban. gyűrű alakú vagy karéjos szegélyű. sötét. vagy verejtékes bőr felületén. A bőr gombás fertőzései legkönnyebben a nyirkos.

Érthető. Ha egy adott területen nem leljük örömünket. A kapott információk alapján aztán kiadja a megfelelő utasítást a javításra. illetve az adott terület hőháztartása. Ez azonban csak abban az esetben igaz. illetve a tudat végzi. és élettér keletkezik a gom­ bának! Pl. kialszik a tűz.: a katonaságnál nagyon gyakran előfordul a lábgomba. A gyógyulás útja: A legjobb. de ettől még nagyon közel áll a valósághoz! Teljesen természetes folyamat. emberben keletkezik gombás fertőzés! Mi az oka? A belső tüz. Az energiaellátást az agy. hogy mi­ lyen és mennyi ingert kap.a hagyományos mellett . hogyan. ha megkapja az ismeretet és rendelkezik a probléma felismerésének ké­ pességével. Ahol megtapad. Gondol­ kozz! Az előbbiekben leírtam. hogy éppen itt. illetve élni képes. leghatásosabb gyógyszer . ha nem tápláljuk (éghető anyaggal) a tüzet. de még másod­ jára is. attól függően. Ugyanígy működik az emberi szervezet is. Miért alszik ki? Miért ne! Első hallásra nagyon furcsának tűnhet ez a kijelentés. Tudatosodik benne milyensége. ebben a közegben keletkezik. hiszen az újoncnak nem sok kedve van ott lenni és ott „lépéseket tenni". mit kell elérni! 214 .az öröm! Az adott terület életörömének felélesztése és megélése. kedvünket -j— ami az élet tüzének éghető anyaga — akkor teljesen világossá válik.pusztulnak. Mégsem minden emberen. akkor előbb-utóbb kialszik és nem ad több meleget és fényt. azon a területen kialudt az élet tüze. és az elpusztult sejt jó tápanyagot biztosít ennek az organiz­ musnak. energia-ellátottsága csökken.

járandó úttal! Ez az erős konfliktus fogja eredményezni a görcsöket. hogy a gerincoszlop is összeroppanhat (tetanusz). (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentés­ tartalmával). hiszen rengeteg mindentől elesik. Fontos: a két ellentétes érzés. Mindent megtesz az egy helyben maradásért. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredmé­ nyeként nem képes felvállalni. amikor „megrémül". a megújulás e formáját. ami pl. görcsös akarás. hiszen a tudat másként nem akarja megérteni ezt a különös nyelvezetet. azt képzeli a be­ teg. csak a folytonos cselekvés. életbevágó meglépni valamit. Például a láb görcsös tüneteit okozza. Lelki tünetei: Hátterében felfedezhető a lelki merevség. lassan oldódik és elviselhetetlenségig fokozódó fájda­ lommal jár. A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés. Nincs más lehetősége. viszonyulási formának igaz a másik oldala is: „igyekezete" kiterjed az egy helyben állásra is! Vagyis görcsösen igyek­ szik .GÖRCS Fizikai tünetei: Kórosan felfokozott izomfeszüléssel járó állapot. késztetés közül nem tud választani. a görcs eredete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik. kövek idézhetnek elő.dacosan . amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás. epilepsziás rohamban figyelhető meg. gondolko­ dás ismerete. és egy sor kellemetlen cselekvésre kényszerül! Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él. Kétségbeesetten ragaszkodik eddigi vi­ selkedési szisztémájához. Hangsúlyozom: úgy ragaszkodik „elveihez". valami olyan dologra kényszeríti a természet. tehát nem érzi sajátjának. alóla nincs kibú­ vó. hogy közben tisztában van a helyette választandó. Ha pedig a feszülő izom ritmusosan váltakozva összehúzódik és ellazul.egy helyben maradni. ami megje­ lenik a fizikai testben is. 215 . A vázizomzatban kialakuló merevgörcs odáig fokozódhat. hogy azt érzi. menekvés. Abban a megfelelési vágyban. Üreges szervek falában fellépő görcsöt gyulladások. önmagától csak na­ gyon nehezen. Ez a „kényszer" kívülről érkezik. pedig szíve szerint menne! A menstruációs görcsökre is igaz. rángógörcsről beszélünk. neki nagyon fontos. de akar! Ennek a cselekvési.

képzelni. ő gondoskodik mindenkiről. hibás. és ez nem vé­ letlen! Fájdalmas szembesülni a ténnyel . A fájdalom ebben az esetben abból ered. a meg­ újulás folyamatát. hogy friss erővel tudja folytatni ezt a türelmes életet. melynek egyenes következménye lesz az iz­ mok merevsége. Vagyis éppen görcsös igyekezete. de nincs hozzá bátorsága (lásd még fájdalmak). belekényszerül egy olyan viselke­ dési formába. türelmes állapotából. sőt nagyon elhibázott.hiányzik a szervezetből (valójában fizi­ kai sóhiány is elő szokott fordulni). aminek az a következménye. Közben tudatában van fontosságának és el sem tudja . ahogyan az 216 .el sem meri . hiszen ilyenkor egy kisebb-nagyobb . Tudatában van — hangsúlyozom — nagyon is tisztában van elképze­ lése hiányosságával. értékelni és átértékelni jelenlegi helyzetét. amikor megáll pihenni.gondoskodása nélkül tovább mehet a családi élet! Felvesz. hogy amihez ennyire ragaszkodik mint kö­ vetendő elvhez. Az ásványi só . akik „nem képesek" lazítani. semmit sem úgy értékelünk. pihenni! Azt hiszik: nélkülük megáll.melyben úgy érzi. útja nem a kitűzött célja felé vezet! Fájdalmas dolog felfedezni. akkor végképp nem! A menstruációs szakaszok jelentik a nő életében a tisztulás. nem képes maradéktalanul megfelelni. Amikor elmegy az életkedvünk. nincs ami megízesíthetné szürke. sőt összeomlik világuk.. A görcsök általában fájdalommal együtt jelentkeznek. hogy az információk nem áramlanak a megfelelő minőségben és mennyiségben. gondolkodása és viselkedése távolítja el céljaitól. sokkal messzebbre fog jutni. a „régiből". elveszíti a boldog élethez szükséges rugalmasságot. mert másként nem okozna görcsös fájdalmat.jól összeállított" világ omlik össze.„szellemi só" . amikor pedig menstruál. Félelmetes dolog ezekkel szembesülni. Ez másként van! Sokkal többre. Ez a görcs azoknál jelenik meg. hogy nélküle . te­ remtő. amiben mindenkinek ő hordozza a terheit. hogy elérhetné. Ekkor átmenetileg kizökken az eddigi befogadó. hogy elérhető közelségben érzi kívánt céljait.fájdalmat okoz a felismerés és a be­ ismerés -. ízetlen életét. A test fájdalmában a lelki fájdalom a kiváltó tényező! Eletének sava­ borsa valahol elveszett. érzi. Mivel csupán egyetlen cél (egyféleképpen) lebeg szeme előtt.

Felnőtt szemmel nézve kialakíthatunk egy elhamarkodott és megalapo­ zatlan véleményt. elvetjük. melyhez kiválóan megfelel­ nek a gyógynövény-alapú készítmények.. hiszen mi felnőtté válásunk során elfelejtjük azt a természetes elfogadást. és hasznos valami: kidobjuk. konfliktusokat) is tapasztalja. stb. melyeket még ezen felül tapasztal. Ott megta­ lálhatók azok a tettek.van! Vagyis hiába jó. Nem tudja eldönteni. hogy jobban megértsük a probléma gyökerét és mibenlétét. a szülőknek. nem hasznosítja azt. amivel sokkal széleskörűbben. A test ugyanígy fog cselekedni! A tagadó. Ez a titok aztán kialakít benne egy hatalmas káoszt. csupán még nem sajátították el az általunk (felnőttek) tudásnak vélt anyagot! Éppen ez az 0 erényük. A kivezető út: A legfontosabb megfigyelni a szív tiszta érzéseit. vagy azoknak az érzéseknek. Induljunk el egy kicsit messzebbről. Legyen meg benne a vágy: tanuljon a körülötte lévő világ dolgaiból! Feltétlenül ide kell sorolni a megelőzés és a kezelés szempontjai között az adott területen végzett lazító masszázst. GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN 217 .) 7 éves kor előtt a betegség okát minden esetben a szülő-gyermek kap­ csolatban kell keresni. melyeket igyekeznek eltitkolni előle. melyek nyugalmat és teljességet adnak. Ez természetesen nem igaz. A gyermek sokoldalúbban érzékeli a világot és természetesen a benne lévő embereket.. melyik érzékszervének higgyen. miszerint a gyermekek tudatlanok. diszharmóniát. vágyait. színesebben érzékelhetjük a körülöttünk lévő világot. őszinteséget és nem utolsó sorban azt az érzé­ kenységet. a szervezet nem fogadja be. szülőket (!). (lásd még autizmus. A további görcsök jelentését össze kell vetni az adott szerv jelentésével. elvető lelki állapotban hiába visz be megfelelő mennyiségű ásványi anyagot. érzelme­ ket. ágybavizclcs. így azokat a dolgokat (érzéseket.

GYOMORFEKÉLY Fizikai tünetei: Képződésének oka . Lelki jellemzők: Az utóbbi időben az orvosi kutatások kimutattak egy baktériumot. sőt tökéletesen beleillik a képbe. fogyás. perforáció lép fel. szellemi tulajdonságok jellemzik a gyomorfekélyes embert. hányingerek. később már maró. Lényeges a gyomorfal (gyomornyálkahártya) szöveti ellenálló képességének meg­ gyengülése az emésztőnedvekkel szemben és a sósav túltermelődése. ami a feltételezések szerint közrejátszik a gyomorfekély kialakulásában. A fájdalom étkezésre vagy hányáskor enyhül. elzáródás. Bevezető tünetei az étvágytalanság.nincs ki­ elégítően tisztázva. Utóbbiak azonnali beavatkozást igénylő. Nézzük milyen lelki. Kezelése: Általában gyógyszeres.számos más betegséghez hasonlóan . Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt. Ez azonban semmit sem változtat a beteg lelki jellemzőin. A fekélybetegség kialakulásában régóta hangsúlyozzák az idegrendszer szerepét. hányások kíséretében fellépő felhasi fájdalom. és ezek minden esetben felborítják egyébként is labilis nyugalmát! 218 . a gyomor átfúródik. Műtéti megoldás akkor jön szóba. Ez a személy többnyire az anya. a kicsit és azt a szülőt. akihez legjobban kötődik. melynek következményeként has­ hártyagyulladás lép fel. a kóros lelki állapotok és a stressz jelentőségét. késszúráshoz hasonló érzés. életet fenyegető állapotok. elhamarkodottan von le végső következtetéseket.Gyógyítás: Mindig együtt kell kezelnünk a kél embert. még rosszabb esetben a fekély átrágja magát. ha vérzés. égető. Szövődményként vérzés is jelentkezhet.

amikor a csendes sza­ vakra van szükség és elfogadó. Nem tapasztalja az örömöt. és ez fizikai és szellemi szinten egyaránt izgatja a gyomorfalat. de lenyeli (mondjuk a sértéseket) és igyekszik magát túltenni (sikertelenül). Továbbá nagyon jellemző vonás: az igazi gondjait nem mondja el. és ezáltal az emésztő nedvek elválasztása megnövekszik. A rossz. nem tudja elfogadni. hogy megemésztctlen „anyag" van. Ha a gyomrával problémája van. és mégis ragaszkodik hozzájuk. Bár nagyon törekszik rá. A gyógyulás útjának minden körülmények között keresztül kell ve­ zetnie a megemésztett és így már értékké vált ismeretek hasznosításán. Tisztában van bosszantó körülményeivel. Ennek természetes követ­ kezménye lesz. akkor utasítást ad az emész­ tésre. valamit nem tud megemészteni. A fekély forrása lehet még. melyek valódi örömöt ébresztenek szí­ vében 219 . mivel rög­ eszméje: nem képes a váltásra. legyen szó akár fizikai. Az elfogyasztott testi és lelki táplálék szájban elkezdett emésztése a gyomorban folytatódik. efölötti bánatában folyamatosan emészti magát. amikor ki kellene törni. nem teljesen kielégítő emésztés következtében gyakran vese máj . hogy a megemésztett.Nem jellemzi a nyugalom. „Erőszakos". új. tehát ha a tudat azt ér­ zékeli. de általában rossz eszközöket vet be a cél érdekében. megemészteni. akár szellemi táplálékról. Végsősoron az agy/tudat vezérli az emésztést is. Emiatt nagyon sok lelki vívódásban van része. hasznosított tapaszta­ latait és az azokhoz vezető utat nem adta át. hogy idővel meggyengül és kifekélyesedik a gyomorfal. hanem évek hosszú sora alatt. jobb élet teremtésére. hogy önmagának sem lesz képes megadni az elért sikerek örömét.illetve epeproblémákkal küszködik és ezek következményeként kialakulhat hajhullás és különböző bőrbetegségek. Nem osztja meg másokkal és ennek egyenes következménye lesz. Azon dolgaira kell támaszkodni. A gyomorfekély nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. nem keres rá megoldást és természetesen semmilyen segítséget nem fogad el. Ha ritkán mégis elfogadja a támogatást. Eveken keresztül rágódik egyetlen problémán (ennek egyik következménye a fogak nagymértékű elvesztése). abból lelkiismereti gondjai tá­ madnak.

GYULLADÁSOK Fizikai tünetei: A gyulladás szöveti reakció. de a lélek. Célja és hatása: lokalizálás és védelem. inkább minden igyekezetét. válasz a kórokozók behatolására. hogy nem meri felvállalni lázadásait. amire figyelmet szentelünk. a testi fájdalom. Klinikai jellemzői: duzzanat. gyógyító FÉNY. vagy más (kémiai-fizikai) hatásokra. hogy fejeződjön valahol. hogy találjon egy olyan nyelvet. Lelki tünetei: Most általánosan beszélek a gyulladásokról. ezért ki kell. Mivel a lelkünk. testet öltésünkkor ezzel a törekvéssel tökéletesen egyetértettünk. melegség (helyi vagy általános hőjelenség!) fájdalom és működészavar. a harmónia felé terelgetni a lélek emberi oldalát. elégedetlenségeit. illetve a testben ez nem fejeződik ki. Továbbá leszületésünkkor. igyek­ szik figyelmeztetni. Mit értek titok alatt? Azt. vagyis titokban tartja a problémá­ kat. amikor kifejezzük fájdalmun­ kat és helyébe friss tudást. örömet viszünk be. mondjuk a folyadékokkal! 220 . erejét a leplezésre. a betegség az. az eltemetésre fordítja. Nem fejezi ki. ki kell. A gyulladás akkor kezd elcsendesedni. kipirulás. nem néz velük szembe. Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet. amire (végre) odafigyelünk. az Isteni Lélek igyekszik a tökéletesség. máshol pl. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek. A test. Amikor végre kifejeződik. vörösödés. Lázadások. következésképpen tudatosan nem is fejezi ki azokat. a konkrét betegségeknél bővebben is megtalálható a pontos jelentése. lehetőségünk van a kitörésre. lelki forrongások következménye a testi tünetként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulladásos folyamat. és ennek követ­ kezményeként leomlanak a gyógyulástól távoltartó falak. és szabadon beáramolhat életünkbe az éltető. a betegség alakjában. nem törekszik a konfliktus feloldására. ha a tudatban. vagy nem figye­ lünk rá. Tehát. a tudatunk nem lázad fel és nem tör ki. de mi a lélek nyelvét nem értjük. Igen ám.

problémáit. Lelki tünetei: Gyakran mondják az ideges. hogy a haj.nőkön is. idegeskedés előzi meg a gyakran (a feszültségből eredően) helytelen döntéseiket. továbbá.A folyadékoknak a gyulladásos betegségeknél a friss információkon túl fizikai síkon is fontos szerep jut. a csökkent pajzsmirigyműködésnek. a mellék­ vese-működés zavarait. 221 HAJHULLÁS .és szőrzetvesztés jellemző kísérője a rákos senyvedésnek. Lelkiekben zavarodottak. ezzel nem azt mondom. és figyelembe veszi életének napos oldalát is (mert vannak ilyenek). cukorbajnak. Fizikai tünetei: Az élettani hajváltás mértékét meghaladó hajvesztcség. csupán rengeteg té­ pelődés. Foltos kopas­ zságba vagy teljes hajvesztésbe torkollhat. Elmélkedik. ra­ dioaktív sugárzás a legismertebb előidéző okok. de fontos kiemelni. hogy igyekszik szembenézni konfliktust kiváltó helyze­ teivel. felborul az őselemek egyensúlya. Okai közé sorolhatjuk a hormonháztartás felborulását. A férfi nemi hormo­ nok jellegzetes kopaszságot okoznak . hormonhatású készítmények. Gyulladások. hiszen gyakran jelentkezik láz. A-vitamin. Felborul a szervezet harmóniája. néhány új és drága vegyület kísérleti szakaszban és hajátültetés. Kezelése: Az alapbetegség kezelése. habár nem ilyen látvá­ nyosan. melyért érdemes küzdeni. ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében. valamint gondolkodásával feléleszti természetes élni akarását és a pozitív vágyait. Gyógyulásában a betegnek tevékenyen részt kell vennie az orvosi keze­ lés mellett úgy. hirtelen haragú emberre: tépi a haját! Nos. fertőzések. Keressen egy elérendő célt. melynek következménye a folyadékvesztés. Emellett számos gyógyszer mellékhatásaként jelentkezik diffúz vagy foltos haj vesztés. de ezek mindannyian egy tőről erednek. legalább magának panaszolja el gondjait. amit minél hamarabb összhangba kell hozni. nem képesek nyugodtan döntéseket hozni. egyáltalán nem döntenek. a kiszáradás.

hiszen e kifejezés alatt a kontrolálatlan érzékeléseket értjük. bebeszélik önmaguknak: kevésbé értékesek. és ÉRZÉKI MINŐSÉGE kifejezett. amikor a beteg nem képes többé eldönteni. Minden mást. Váratla­ nul. hogy „a hallucináció sze­ mélyes valósága mások számára valótlan"! A gyakori akusztikus és op­ tikai „érzékcsalódások" mellett s többi érzékszerv területében is (szaglás. s e valóságclményt mellőző jelenség leggyakrabban elmebetegségekben fordul elő. Ez természetes módon vezet a hormonháztartás felbomlásához (kezdeti szakaszban ez nem minden esetben mutatható ki műszeresen. tapintás. A tudomány úgy. csak nem mindegy. hogy képtelen eldönteni . értelmezni. nem a szó legszo­ rosabb értelmében. ami 222 . Ér­ zetszerű élmény. mindenkinek vannak hallucinációi. és ennek a hatásnak a folyamatosan jelenlévő sikertelenség következmé­ nye.igaz nem is akarja -. Ha úgy vesszük. igaz. HALLUCINÁCIÓ Fizikai tünetei: Az orvostudomány szerint a hallucinációnak nincs valóságalapja. azzal az indoklással leplezi le. nem irányítható. Mind a „valóság". ennek az egyoldalú ismeretnek egyenes következménye: döntéseket.Mivel sokáig tart a döntés folyamata. melyik a való! Mi vezet ehhez az állapothoz? Erős és jelentős befelé fordulás. amely külső inger nélkül keletkezik. ami valamilyen lelki megrázkódtatás. hogy a tudat milyen állapotban van. így egy nagyon egysíkú megisme­ rés alakul ki. Igazán akkor lehet erről beszélni. A „beteg" (?) nem ismeri fel a hallucináció tényét. olyan átütő hatást fejtenek ki. melybe mindent képes belemagyarázni. Lelki jellemzők: Minden ilyen észlelésnek van valóság alapja. sőt tagadja azt. melyik észlelés igaz és melyik nem. orvosilag). Az elme folyamatosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket. konzekvenciákat csak egyféleképpen képes látni. el nem nyomható. mind az általa megéltek. hovatovább értéktelenek. de zavart állapotban ezek az ingerek összekeverednek. hívatlanul tör be a többi élmény közé. ereje meggyőző. íz érzékelés) felléphetnek ilyen élménnyel kísért jelenségek. A külső ingerek megszűnnek beáramlani a tudatba.

Mivel nem vizsgálják tapasztalatukat . A gyenge én pedig képtelen válogatni az ingerek között. melyek alátámasztják elképzeléseit. Márpedig a diszharmó­ nia kialakulása után már nagyon nehéz eldönteni. amit jelenlegi (földi) életükben nem lelnek meg. mellyel ki lehet tűnni mások előtt és természetesen ön­ maguk előtt is. minek következményeit az imént ecseteltem! Elveszítik realitás érzéküket. személyiséget építeni. a tudat alattiból! Az egészséges ember annyiban különbözik a betegtől. a puszta tapasztalás lesz a lényeg és nem ez: mire lehet használni. Mindezek egyenesen el­ vezetnek a lelki-tudati egyensúly elvesztéséhez. 223 .több szempontból is -. következésképpen a kialakuló én gyenge lesz.eltér a nagyon szűrt „tudástól". a visszaellenőrzés. hogy belemenjünk a szellemi világok jelentésébe. azt fogja beépíteni. érzékelnek. nem is történhetne másként. kialakul az egyoldalúság. amit látnak. jelentőségébe. ahogy gondolom. Megcsapja őket a hatalom szele. de természetesen bárkivel előfordulhat időlegesen vagy állandósulva. hogy erőt vesz magán és elkezd kételkedni! Vajon úgy van. Nem tisztem és szorosan nem is tartozik a könyv témájához. Gyakran tapasztalom ezt a lelki egyensúly-megbomlást különböző ezoterikával foglalkozó emberek körében is. ez nem feltétlenül az emberek feletti hatalmat je­ lenti. A gyenge alapokra nehéz. lehetetlen erős jellemet. ami fe­ lettébb érdekes. vagy létébe. hiszen hi­ ányzik egy nagyon fontos dolog: a gyakorlati megtapasztalás. Elfelejtik megvizsgálni: vajon mi értelme annak. A szellemi „dolgokkal" foglakozók körében azonban nagyon jelentős a kísértés. de ez is benne van. szétválasztani az „ér­ zékelt" két világot. a lehetőség! Hogy miért? Mert egy olyan világ kezd feltárulni előttük. Továbbá olyan dolgokat tapasztalnak. vagy mint a matematikában. ahol mindazt megtalálni remélik. Maga a szellemi látás. figyelmen kívül hagy. vagy lehet másként is? Ennyi bőven elég lehet a kettősség fenntartásához! De tér­ jünk vissza a különböző szellemi régiókkal foglalkozókhoz. Előkerülhetnek ezek a „hallucinációk" a meg nem valósított vágyaink temetőjéből.

hallási. felidegesítette. károsító hatású anyagok. központi idegrendszeri hatásra jön létre. érzelmi tényezők. hiszen rossz érzéseket ébresztett benne. tápláléktól. amikor az a beteg szándékaival megegyezik és tesz azért. 224 HÁNYINGER. HÁNYÁS . Hányást okozhatnak hasűri folyamatok (gyomor-bél). hogy kordában tartsa a tudatát. befogadott. vagy hányinger. de időköz­ ben ráébredt: neki ez nem kell. látási. Eredménye­ képpen a gyomortartalom a szájon át kiürül. A táplálék bevitel folyamatát nagy részben elvégezte. a gyomor lesüllyedésének érzésével jár. feldolgozni már nem képes és nem is akarja! A megértés és feldolgozás. Feszültsége. nyugodtnak — tapasztalja magát — léphet tovább. ami erősíti meggyengült énképét. Fizikai tünetei: Reflexfolyamat. vagy verejtékezéssel. hogy minél hamarabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától. de meg­ emészteni. Védelmi szerepe: a gyomorba került túlzott mennyiségű étel. Ekkor is szüksége van a megfelelő támogatottságra. szaglási ingerek. A hányást általában megelőző jellegzetes érzés illetve (tünetcsoport). Meg akar tőle szabadulni. felháborodást és görcsöt ébreszt benne. hogy ilyen helytelen döntést hozott. mérgek. Érdemes. az émelygés. Lelki jellemző: Azok a dolgok melyeket megrágott. A hányás központja az agyban van. sőt szükségszerű felkeresni a megfelelő szakorvosi rendelést. vagyis a tanulság helyett más.A kivezető út: Én igazán csak akkor tudok megoldást javasolni. amely sápadással. tünet együttes. Amikor már megfelelően erősnek. lenyelt. eltávolítása. talán könnyebbnek tűnő utat választ. megbotránkoztatta. ha a „kór" még nincs előrehaladott állapotban és elenyésző a hallucinációs folyamat. stb. és számos területről kaphat ingere­ ket. Természetesen az általam javasolt eljárás is csak akkor lehet hatásos. Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­ pasztalástól.

le­ nyeli a táplálékot (szellemit-fizikait egyaránt). mivel a hashártyalemezek közötti virtuális résben csekély mennyiségű kristálytiszta. A rossz általános közérzetet rövidesen súlyos elesettség követi: láz. majd a has felfúvódik és a bélműködés bénulás miatt leáll. hogy befogadja. életet fenyegető állapot lép fel. beavatkozás nélkül akár órák alatt halálhoz vezet. stb). Gyors lefolyású betegség. illetve olyan ingerek melyek ellenállást. A gyógyításban gyakran műtéthez kell folyamodni. hogyan viszonyulunk világunkhoz. Gyógykezelése: Azonnali műtét! Antibiotikumok. így a zsigerek egymáson akadálytalanul elcsúszhatnak. mely kómába torkollik. csak rajtunk áll. súlyos. így van ez a hányinger. gyak­ ran mondjuk: felfordult a gyomrom. Fizikai tünetei: Az emberi test legnagyobb kiterjedésű és felületű savós hártyája a hashártya. A has izomfala deszkakeménnyé válik. há­ nyinger és hányások mellett igen erős hasi fájdalom alakul ki. Gyulladásának oka: az egyébként steril hasürbe kórokozók jutnak. de gyorsan meggondolja magát és igyekszik minél hamarabb kivetni. Ez így is van a szó legszorosabb értelmében! Olyan benyomások értek. pl. keringés-légzés gyógyszeres támogatása (infúziók. Életünk során gyakran érnek bennünket kritikák. A beteg halottsápadt. a gyomor-bélrendszer átfúródása vagy elhalása következtében. tiszta savóshártya. ahogyan önmagunkkal szemben is reagálunk. majd fokozatosan sokkos állapot. A hasüreg falát bélelő és a hasűr és a medence egyes szerveit borító csillogó.Ami megkülönbözteti a hasmenéses tünetektől. Úgyis csak úgy tudunk viszonyulni a külvilághoz. végül a légzés és a keringés összeomlása halálhoz vezet. verejtékezik. tudatvesztés lép fel. Választhatunk különböző megoldások közül. melyek felborították eddigi cléképzelését a világról. felháborodást váltanak ki. hányás esetében is. erős antibiotikus 225 HASHÁRTYAGYULLADÁS . steril folyadék foglal helyet.

hasznosításhoz szükséges rugalmas bizton­ ságot szolgáltatja. vágyak egyre erősebbé.kezelés mellett a beteg nyugalmának biztosítására megengedettek a ká­ bító fájdalomcsillapítók is. felesleges tunyaságnak éli meg.tudat alatt . Erre azért kerül sor. feldolgozáshoz. Az elégedetlenség pedig türelmetlensé­ get. elégedetlenség vezet. úgy fog nőni a gyulladás. Nézzük meg. mert úgy érzi. A beteg megunja a nyugalmat.tisztában van és csendben működik benne. A gyógyulás útjának mindenképpen keresztül kell vezetnie az „idő­ szakításon". vagy nagyon kevés ideje marad a valóban fontosakra. A pihenés a feltöltődés időszakait elfecsérelt. ami fokozza az elégedetlenséget. de ettől függetlenül a vágy ott van. nyomasztóbbá válnak.csen­ desség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik. hiszen a páciens rendkívüli fájdalmakkal és halálfélelemmel küzd. milyen események vezettek a gyulladáshoz (lásd még gyulladás)! Sokáig birtokában volt ennek az állapotnak . anyagcseréhez . a türelmetlenség pedig merevséget. valaki vagy valami ráerőltette. tapasztalataira fordított időnek. keménységet eredményez. sőt növekedésnek indul.egészség -. Ezt segíti elő a hashártya. tudásá­ ra. 226 . Ahogyan az érzelmek „tombolása" erősödik. de aztán érték­ rendje lassan átalakult. Az optimális emésztéshez. mely az emésztéshez. védelmező teret alkot a „dolgozó" részben.könnyen belátható . Érzéketlenné válik rá vagyis egyre kevésbé tudja átélni. Ezek az apró ismeretek. a burok. mert energiáit „felesleges" dolgok megértésé­ re. lázadás esélye is. Betegsége kialakulásához egy belső dac. Eb­ ben a megmerevedett lelki állapotban meglehetősen érzéketlenné válik a nyugalmat adó érzésekre. Vagyis újra fel kell fedeznie: értelme van az életére. elvégzésére áldozza és ezzel párhuzamosan nem. Mindezekkel . Lelki jellemzői: A szeretet azon megjelenési formájával mutat összefüggést. kezdte figyelmen kívül hagyni a sikereket.

allergiák. mert nem hajlandó lecsendesedni. jelentős lépést tehet a szabadulás. A háborgás értelme abban rejlik. Jó dolog a háborgás. diéta. melyet fokozott bélmozgás kísér. de később igen! Az a tény. „Természetes" tünet. kevesebb kockázatot lát benne! Igaz. nyákos. Gyulladás oka: inkább lázad. most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről beszélünk. ha olyan dologgal szembesülünk. híg vagy pépes. koplalás. fel kellene használnia élete jobbá tételére. A hasmenéses széklet lehet vizes. ha nem követi a lecsendesedés és a cselekvés. indulatosak leszünk. lázong. gennyes. a kiadás után a feltöl­ tődésre). Pedig eb­ ben megtalálhatná a benne rejlő tudást. Tudását nem alkalmazza. mit kellene tennie.HASMENÉS Fizikai tünetei: Rendszerint többszöri. hogy megszabadul a fölös feszültségektől. lázadni. folyadékveszteséggel járó tünetegyüttes. semmi esélye sincs a változásra. ételmérgezés. stb. vagy fizikai jellegű). dühösek. Általában olyan dolog ellen lázad (szellemi. nem sok értelme van. de nem teszi. hasznos dolgot saját érdekében! Sokszor könnyebbnek tűnhet háborogni. sem mint tegyen valami értelmes. a beépítés szükségszerűsége mellett elsikkad. 227 . Gyógyítjuk a mögötte lévő betegséget (pl. lenyugodni. amit nem érzünk jogosnak. Éppen ezért lázad. véres. a nyugalom és a megértés felé. Tudja. Folyadékpótlás. vagy a bélfal gyulladásos állapota. híg székletürítéssel. Tudja: elég szeren­ csétlen dolog idegeskedni. Amikor ez a düh nem szabadul fel (tudatosan tehát nem törekszünk a megértésre. akkor a szervezet igyekszik minél előbb megszabadulni az „idegen" behatásoktól. hogy kudarcaiban van tanulság is. de mást választ. Okai: gyulladások. Kezelése: A hasmenés rendszerint tünet. de lelki állapotának következtében mást nem tehet! így kell hozzáállni: most nem. erjedéses vagy rothadásos jellegű. ideges állapotok. de önmagában. de természetesen vonatkozik az állandósultra is. amit meg kellene emésztenie. fertőzésben). nem tudatosodik benne. háborog. Azért igyekszik szabadulni (nem feltétlenül tudatosan) az őt ért ingerektől. Lelki tünetei: Itt.

ahogy van és ezen képtelenség változtatni. hovatovább boldogsággal vagyunk eltelve.Fontos tényező továbbá: részben már megemésztette. Mivel csak a zavaró. Akkor mi a teendő? Törődjünk bele. Bemere­ vedtek az elképzelései a világról és a benne lévő dolgokról. amikor valami egészen más tölti ki életünket. hogyan éljünk vele együtt? Sehogy! A kérdést. Amikor jó érzésekkel. lemond a hasznosakról is. és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el". mert valami egészen mást.inger . ingerlő értelmezés. és ott már nem marad elegendő hely. gyorsan meg kell szabadulnia a félig megemésztett. ki kell hagyni. egyenesen következik. megszabadulni a feszélyező dolgoktól! Ez a tevékenység nem egyszerű feladat. Vagyis a felszívódott „anyagokkal" sem tudja pótolni a veszteséget. hogy „elkerültük" a negatív élményeket. de még azt is megkockáztatom. terhe alól. Úgy tudunk . A gyógyulás: A feszültség kiadása. minden úgy rossz. Az allergia csupán annyiban különbözik az imént vázoltakkal. jót engedtünk be. félig feldolgozott. hogy a felfogása a megemésztésre váró dolgokat illetőn állandósult. hogy lehetetlen. de amikor figyelme másra terelődik: változnak dolgai! Mivel nem képes kezelni érzéseit — a körötte lévő. Nem kerülhet be. megélés marad tudatának felszínén.nem kerülhet be. Beletörődött: semmi sem változik. Valóban képtelenség. 228 . A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont. hasznosította az „elfogyasztott táplálékot". illetve a megoldást meg kell fordítani. félig megértett dolgaitól.elfogadni.tökéletesen . magáévá tette. Az irányítás hiánya szorongást ébreszt (lásd ott). rá hatást gyakorló emberekkel nem tud összhangba kerülni — és mégis ki kell egyenlíteni az energiákat. nyugalommal. megszabadulni egy adott problé­ ma súlya. hogyan fogadjuk el. sőt roppant nehéz. Ebben az esetben ugyanis semmi más .

Heveny hasi katasztrófa képében jelentkezik. e folyamat vészes kórjóslattal bír: legsúlyosabb formája. vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt. Lelki jellemzői: (lásd még: cukorbetegség) Az embernek alapvetően kétfajta „ételt" kell megemésztenie: úgymint a jókat . amely villámcsapásként sújt le a betegre. a heveny hasnyálmirigy-elhalás órák alatt vezethet halálhoz. me­ lyek az inzulint bocsátják a vérkeringésbe. hogy értelme legyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés. legtalálób­ ban a kutya nyelvéhez lehet hasonlítani. Külső és belső elválasztású mirigy. szeretetet. Okát néha nehéz felismerni. A szerv heveny gyul­ ladása nem ritka. övszerű felhasi fájdalommal és a sokk-hatás olyan elemi erejével.régiesen mondva „hasnyálat" . j ó és rosszindulatú daganatok egyaránt szerepelnek. határo­ zottsággal lehet megemészteni. Haránt fekve helyezkedik el a hasüreg hátsó falához tapadva a felső ágyékcsigolyák magasságában. hornionvegyület.édességeket. hosszúkás. ugyanis egyrészt felépítése nyál­ mirigyszerű: emésztőnedveket . dudoros felszínű képlet. Hogy a cukorforgalom (beépülés és mozgósítás) tökéletesen szabályo­ zott legyen.termel és juttat a bélbe (ugyanott. kiválasztását a máj végzi. 229 HASNYÁLMIRIGY . Másrészt szőlőfürtszerű szerkezetébe ágyazva kicsiny szigetek sokaságát tartalmazza. a hasnyálmirigy egy másik hormont is termel. Arasznyi. A hasnyálmirigyet érintő nagyszámú kórkép között gyulladások. nemegyszer alkohol vagy vírus által kiváltott izgalmi állapot. Ez utóbbi a glukagon.Fizikai jellemzők: Májunk mellett a másik nagy hasűri emésztő mirigy. ahol az epe is beomlik). mely a beteget a meg­ semmisülés érzetével söpri el. melynek hatá­ sa az inzulinéval ellentétes: vércukorszint-emelő és cukor-raktározást fokozó. Valóban. Az inzulin fehérje. megértés és tanulság! Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indulattal. E dolgaink megemésztését.keserűeket. hogy megnő a sejtek szénhidrát-felvétele a vér­ ből s így egyben cukorfelhasználásuk is. Kedv kell ahhoz. ami annyit jelent. feldolgozás. valamint a rosszakat . Hatására csökken a vércukor­ szint.

csigolyák törései. izom. betegségei).ideális tüzet növelik. gyakran feladja nekünk a leckét a szeretethez való helyes viszonyulás megtalálása. szabadságér­ zetünkre hatással lesznek. Van. Szúró. Segít azon táplálékainkat feldolgozni. hátul lép fel. Valljuk be őszintén. hátunkra veszünk. miért háborgatnak? Miért erőltetik ránk gondoskodásukat? Gyakran ezek az ingerek. epekő vagy epehólyag-gyulladás pedig jellemzően a jobb lapocka területébe küld kisugárzó fájdalmat. mérgelődéseket. feszültségeket ébresztenek bennünk és ebben az állapotban megbomlik a hasnyálmirigy egészsége is. Ezt a részt. Hátfájást okoznak a testtartással kapcsolatos hibák. gondolatok. E szervünk a szeretethez. ezt a tulajdonságot tükrözi a hasnyálmirigy. melyek az . megértés. Fizikai tünetei: A törzs hátulsó falának fájdalma az egyik leggyakoribb panasz. van. s az ezekkel gyakran társuló kínzó köhögés. Lelki oldal: Az imént felvázoltak látszólag igen változatos okra mutatnak rá.Vannak olyanok is. melyek a szeretettel. daganatok. mö­ götte számos betegség szerepelhet. a jó érzések­ kel kapcsolatosak. vagy a szívtájékról a bal lapockába sugárzik. az örömhöz való viszonyunkat alakítja ki. hogy nincs ellenünk a világ. mikor azt nem tudjuk megérteni. kezdeti tulajdonságaik azonosak. melyek egész életvitelünkre. hasító fájdalmat okoznak a hát területében a mellhártya (és tüdő) gyulladásos folyamatai. A szívbetegségekben a fájdalom gyakran a hátban. Ekkor olyan erők szabadulnak fel. 230 HÁT . amikor azt nem értjük. Gyakran olyan terheket is a vállunkra. amikor tisztázódik. azon­ ban gyökerük. együttér­ zés szükséges. melyekhez rengeteg szeretet.és idegfájdal­ mak s természetesen a sérülések (bordák. miért nem szeretnek. hogy semmit sem kívánnak ránk erőltetni. (lásd még gyulladások) A hasnyálmirigy termeli belső erőink azon részét. a porckorongok sérülései. Vagyis amikor megértjük. amiket cipelni értelmetlen dolog.

A gyógyulás feltétele lesz annak újrafelfedezése. értékelni. terhekre lesz befogadó.Azok a problémák. A hát merevedései illetve az itt tapasztalható méreglerakódások konkré­ tan tükrözik azt a lelki állapotot. így bármilyen sikert is ér el. torokpanaszok. Ezekből azt a követ­ keztetés vonja le. hogy valamilyen nyomasztó dolgot megoldjunk. hiszen nem tud mit kezdeni vele. és azt hiszi egyszer majd sikerül. további erőfeszítésekre készteti. amit elérhetünk. terhek mutatkoznak itt és okoznak különféle betegsé­ geket és fájdalmat. A terheket levetni pedig egyetlen módon lehet: leesnek azok maguktól. nem fogja észrevenni. azok értéktelenek maradnak. Az étvágytalanság azonban már ezt megelőzően is súlyos. örömteli célra koncentrálunk. Felmerül a kérdés: miért teszünk így? Furcsa dolog a vágy! Vágyunk arra. A láz és a hidegrázás gyors kezdetet jelent. figyelme már csak a gondokra. Mire odaér elveszíti a türelmét. nem vett tu­ domást róluk. Dac lesz benne. általános rossz közérzet. melyben rengeteg haragot él át a hordo­ zott terhek miatt. ami tovább sarkallja ebben a hiábavaló munkában. 231 . ami előtte van. amikor ténylegesen arra a közeli. Ha el is jut. amikor leveti magáról a felesleges terhe­ ket. akkor sikerül. Abból a kitűzött célból merítsen örömet. hogy valóban át tudja magát adni kitűzött céljainak. Oda viszont nem jut el. Nem fogja megoldani.és izületi fájdalmak. Mit tesz ilyenkor a „normális" em­ ber? Felveszi a hátára és cipeli. bizonytalan izom. Cipeli annak biztos tudatában. hogy semmi értelme. hogy csak akkor képes eljutni kitűzött céljaihoz. nátha. mert ahhoz az kellene. Esetleg azokat a terheket is hordozza. melyekkel a beteg nem nézett szembe. hányingerek. melyeket mások helyett magára vett. HEPATITIS Fizikai tünetei: A fertőző májgyulladás első tünetei: fáradékonyság. de közben bebizonyosodik: most nem vagyunk képesek szembefordulni vele és megoldani. hogy ha nagyobb erővel esik neki. hányások ala­ kulnak ki.

hogy nemi úton. vitaminok. A máj megduzzad. Egy olyan jellegűvel. Kevésbé gyakori. Példa erre a szervátültetés. megélt örömeiből nem merít. tehát amikor itt csapódik le a fertőzés. Terápia: Agynyugalom. Tehát egyrészt meggyengül: sikereiből. a megértés hiánya. A hepatitis főleg szájon keresztül terjed. diéta: fehérje tilalom. illetve a járulékos tünetek) A máj a szellemi mérgek. fertőző betegségek. Táplálja. melynek következtében csökken a belső tűz. Az imént felsoroltak vezetnek a fertőzés kialakulásához. vagy leginkább hasonlít a hiányzóhoz. A fertőzés létrejötte alapján lehet kikövetkeztetni lelki jelentését. mert . A bevezető tüneteket követő ötödik-tizedik napon megjelenik a sárgaság. gyengeség jön létre. a fizikai terhelés és az alkohol szigorú mellőzése. mert igyekszik kompenzál­ ni. ami hasonla­ tos. az elesett beteg elviselhetetlen fájdalmakat érez a jobb bordaiv alatt. vagy a vér által közvetítve. csak az el nem ért. de kap tőle „valamit". amire az embernek legin­ kább szüksége lenne! A lelki erőt! A szervezet befogadja a fertőző anyagot. feszülő. nem is annyira jót -. hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző betegsé­ gek befogadására és táplálására.Hasmenések lépnek fel. Nincs tisztában saját szexuális szokásaival. a belső öröm. a meglévők mellett nem áll ki. tapasztalatokból igen nehéz feladat bármit is meríteni! Azok csak elvenni tudnak! Mégpedig éppen azt veszik el. akkor annak jelentése a következő: gyengesé­ geinket kihasználva a fertőző anyag átveszi az irányítást. helyettesíteni a hiányzó részeket. Ezek­ ből pedig erőtlenség. fájdalmas. egy idegen anyag szerveztünkben éhen hal. tünetet még nem okoz. de a gyulladás ekkor még nem jött létre. Lelki oldal: (lásd még: máj. Az adott terület meggyengülé­ se pedig oda vezet. meg nem valósított vágyaiból! A nem létező dolgok­ ból. az indulatok átalakítását végzi. Ne felejtsük el. Ezeknek egyenes következménye lesz a feldolgozás-.ha nem is sokat. 232 { . cukorinfúziók. mellékvesekéreghormon­ tartalmú szerek (szteroidok). Különös tünet a dohányfüst-undor.

Annyira belefáradt már a hiábavaló próbálkozásokba . mit szeressek. Gyulladásai igen gyakran a mumpsz szövődményeként lépnek fel. Fizikai oldal: Gyulladásos folyamatai a mellékhere duzzanatával járnak. A beteg ráébred. Tehát tudja: elérheti. mit szerethetek. előtérben tartásá­ val. melyek mindig is ott voltak! Hormon készítmények. Vizenyő.A gyulladás akkor ölt testet. A lágyék érzékeny. melyek leginkább stimulálnák határozottságát. Ez lehet akár a sze­ xualitással kapcsolatos is. Ta­ lálja meg azokat az „apró" sikereket. Következménye lehet sterilitás. igen súlyos fájdalom. a fájdalom jellemzően fel és hátra a borda és a ge­ rincoszlop közötti szögletbe sugárzik. meg kell erősödnie. borogatás. mibe kell beletörődnöm. melyek kikapcsolják a tudatot. táplálékokat vonja meg magától. Antibiotikumok. Annyira lecsökkent a belső tűz. mit kell elviselnem. láz. Láz-fájdalomcsillapítók. az örömteli célok kitűzésével. Nézzük meg. amikor az ember tudata mélyén lassan megfogalmazódik a helyzet tarthatatlansága. Öröm nélkül. Cukorinfúzió. HERÉK . fel kell állnia.igaz ezek nem szívből jöttek -. milyen szerekkel kezelik a beteget! Pihenés. Meg kell találni (vannak ilye­ nek) azokat a foglalatoskodásokat. Azaz a beteg képes teljesen átadni magát annak a dolognak. a beteg ezt így éli meg). hidegrázás. hogy külső se­ gítséggel kell „szítani". (Bár ez így nem igaz. Gyógyítása: Szigorú pihenés. De hogyan is erősödhetne meg. Tarthatatlan ez az állapot: meg­ mondják nekem. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni az Albert által leírt gyógymódokat. Annyira hiányzik az életet megédesítő tapasztalás. elesettség a vezető tünetek. el kell indulnia saját útján. a kudarcokba. ágynyugalom. szabad akarat nélkül élni: ez következményekkel jár. amikor éppen azokat az inge­ reket.

és ekkor a kör bezárult. Nem szívesen fizet. Azt azonban képtelenség eldönteni. mert annyi csalódás érte már! Ezeken a csaló­ dásokon ne csodálkozzunk! Ennek így kell lennie! így kell történnie. hogyan adna belőle másnak? Ezt a diszharmonikus viselkedést a beteg kiterjeszti az élet minden területére! A férfi elsődleges. és vi­ szont. hiszen önmagának sem ad eleget belőle. ennek pedig egyenes következménye. Önmagának sem juttat örömteli gondo­ lataiból! Ha önmagának nem ad. Nem akar kiadni magából. partnere is hasonló típusú problémákkal fog küszködni. Ha pedig számára sem elegendő. a „magok" elvetése! Ez nem csupán a nemi dolgokra. ahogyan viszonyul a világhoz. vagy nem adta. akkor. úgy fog viszonyulni szűk környezetéhez. akkor válik a férfi hajla­ mossá a megbetegedésre.Lelki oldal: (lásd meg: heredaganat) A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés. az érezni fogja. meghatározó szerepe az aktivitás. nagyon távol lesz az igazi. Nem a kiváltó okot kell megkeresni! A gyógyulás útja pedig egy alapos beszélgetéssel kezdődik. Erre igen egyszerű a válasz „amilyen az adjon isten. hanem kötelességből adta. sajátossá­ gokkal rendelkezik! Megtalálhatók benne a női tulajdonságok is. (Most sem az egymás melletti elbeszélésről szólok!) 234 . Amennyiben házasságban. akkor. Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait". vagy az imént em­ lített „magot". önzetlen adástól! Akinek adott. de itt meg kell jegyeznem: a férfi nem kizárólag férfienergiákkal. amikor valamilyen tudást. hogy nem szívesen „fizet" érte. vagy valamilyen gátlás következté­ ben nem képes átadni. amit mégis ad belőle. Igaz ez fordítva is! Úgy fog viselkedni környezetével. és önmagához. tehát akinek adja azt sem fogja maradéktalanul ki­ elégíteni. ahogyan önmagával. de akkor beszélnünk kell az érme másik oldaláról is. hanem az élet minden területére vonatkozik! Természetesen. olyan a fogadj isten". Herebetegségek akkor kezdenek kialakulni. az öröm és a gondola­ tok átadása. melyik volt előbb: nem fogadták az adott örömöt. ismeretet nem akarja. Megbomlik a benne lakozó férfi és nő között lévő egészséges harmónia. vagy társas kapcsolatban él. nem önszántából.

amikor elgondolkodunk. mivel harcolni. Be­ tegséget csak akkor okoz. az eltérés csak látszólagos. vagy ne mondjam. de van olyan elmélet is. helyezze maga mellé! Kezelje környezetét ugyanolyan elbírálással. fizikai vagy kémiai inger. s ez könnyen ért­ hetővé válik. hogy a herpeszcs ajak. amely pontosan nem is azonosítható. tegyem. étert. de olyan inger is. Alkalmaznak bizonyos vírusellenes anyagokat. Lelki jellemzői: Fő problémája: mondjam. hogy maga elé. Hiszen ha nincs kivel. A tünetek között szerepel az égető érzés. mennyire érezzük égető szükségét a harmónia visszanyerésének. mert más esetben nem okozna ilyen jellegű konfliktust. Égetőek a beteg kialakult konfliktusai. Annyiban különbözik a két betegség. A betegség égető érzéssel kezdődik. mint önmagát. Tudnia kell. maga fölé helyezné környezetét. nem mint eddig! Fizikai tünetei: Nincs bizonyíték arra. Hatásos kezelés nem ismeretes. s ez lehet hőmérsékletváltozás. majd kicsiny hólyagocskák képződ­ nek.Ahelyett. illetve. Lelki gyökereik rendkívül hasonlatosak. Az ajakherpesz vissza-visszatérő herpeszvírus-fertőzések következ­ ménye. semmilyen módszer sem tűnik sikeres­ nek. ne te­ gyem!? A herpesznek két típusa ismeretes: az ajakon valamint a nemi szerve­ ken jelentkező. Ugyanúgy. ezek felszakadnak s végül pörkösödnek. ráébredünk. akkor maga a harc is értelmetlenné 235 HERPESZ . ahogyan az érem két oldala! Száj: az itt jelentkező tünetek akkor nyilvánulhatnak meg. amikor a kimondott vagy a ki nem mondott szavak legyengítik a terület immun­ rendszerét. és természetesen stresszhatás. valamint Cvitamint és helyileg kloroformot. kenőcsben. ha valamilyen egyensúly-eltolódás jön létre kiváltó tényezőként.és szájüreggyulladás ragályos lenne. melyekre tudja a helyes megol­ dást. miszerint a vírus az ajakhámban él.

védekezni a betegséggel szemben. melyeket (akár gondolatban is) szavakba öntött. rossz időben hangzottak el.ezen a területen . Ennek oka abban keresendő. ezért semmilyen tünetet sem okoz. de észlel­ hető hatást nem fejt ki (mások véleménye szerint szinte mindenkiben jelen van valamilyen formában). nézeteltérést pedig nem igyekszik tisztázni. ha ér­ zelmeit.válik. sokkal inkább vádak és olyan érzelmek. hogy az immunrendszere . amit mondani akart. az annak a jele. de elmaradt. Nem teremtődik olyan „termékeny föld". de ezek szinte minden esetben egyszerre jelentkeznek. érzéseit. ha harc van.mindkét ismeret jelen van! A kialakult helyzetben képtelen eldönteni. hiszen nem úgy. megerősödhet. A lényeg: a szavak alaptalanok. csupán az érem másik oldala! 236 . ismerethiány miatt nem képes fel­ ismerni. hogyan kellett volna. vagyis megakadályozza a vírus kifejlődését. és jelentős belső háborgást vonnak maguk után. sőt még az ellenkezőjével is. Miért bomlott meg az egyensúly? Két oka van. A szavak nem pusztán szavak voltak. amikor bizonyos dolgokat ki kellett volna mondani. élni képes. és valamilyen blokkolás. hanem valami egészen mást! Ezzel nagyon is tisztában van. melyben a vírus gyökeret ereszthet. hogy megbomlott az egyensúly. vagy sem! Ekkor már teljesen mindegy mit tett . akkor mindkét fél . és nem azt mondta. mert ott volt az ideje és a helye. hibát megengedhetetlen hibát követett el. Márpedig. melyekkel igyekezett elnyomni a másik szabad akaratát.a hallgató szemszögé­ ből . hiszen azt hiszi (tudja). Az ebből fakadó összeütközést. Nem igyekszik. A kimondott szavak következményeként akkor lesz herpesze. Lényegét tekintve ez semmiben sem különbözik az előzőektől.tökéletes. vagyis tudja mit. helyesen beszélt-e. Ha mégis jelentkezik a hatás. nem kellett volna kimondania! Nem kellett volna kimondani. Miért lesznek ilyen következmények? Mert nem volt alapjuk. de legalábbis rosszul megválasztottak. gondolatát.az előadó lelki állapota a döntő! Mit is jelent ez az égetés? A legtöbb emberben már jó ideje létezik a herpesz vírusa. A ki nem mondottak akkor okozzák a herpesz tüneteit.

A gyógyulás útja: A betegre jellemző a probléma benntartása! Ennek egyenes következménye lesz a feszültségek felszaporodása ezek kordában tartása jelentős erőket von el. A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. a rövidebb gyógyulási szakasz rövidebb lesz. nem másoknak kívánt fájdalmat okozni. igenis kellene! • A száj jobb oldalán: munkahelyi. és így is kialakul a herpesz). És ez jól van! Ebből a felismerésből következik: nem másokat akart megbántani.kevésbé hagy maradandó rossz emléket -. elfogadható mederben tartani feltoluló indulatait. Azzal a jelentős kitétellel. érzésekkel kapcsolatos dolgot mondott el. igyekszik meg­ szabadulni.A konkrét okokat a jelentkezésük helye alapján ismerhetjük és érthet­ jük meg: • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel. majd. Emellett a krém a megelőzésben is jelentős szerepet játszik. Sokáig benn tartja a nyomást. hogy a szexuális szo­ kásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konf­ liktusok. Ha a félelem csökken . mint az elzáródott biztonsági szelepű kukta. ugyanakkor semmilyen mellékhatásuk nincs. (a betegség kialakulá­ sához sok esetben nincs is szükség a félelmen kívül semmire. sebesítenek meg. az anyagi dolgokra vonatkozó sza­ vak jelenléte fedezhető fel. csak ontja magából. amit nem. vagyis sokkal kisebb az újra kialakulás veszélye! 237 . • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érintett. Ezt hirtelen kirobbanás követi. amit ne lehetne helyrehozni! A Fáma Antiherp ajakápoló krém hatóanyagai igen hatásosan kezelik a kialakult elváltozást. ami jelentő­ sen elősegíti a gyógyulást és a helyes megelőzést. Csökkenti a hólyagképződést és a felülfertőződést. A beteg úgy viselkedik. A természetes anyagokból álló krém elősegíti az egészséges állapot vissza­ nyerését. • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások. kit égetnek.: fizetésemelés fölösleges kérése. Csupán szabadulni szeretne! Nem követett el bűnt. Ekkor már nem képes megfelelő. olyan hibát. vagy éppen ellenkezőleg. a minél hamarabbi megsza­ badulás reményében „kiengedi" a felesleges gőzt. pl. Már nem nézi.

zavaros színű. úgynevezett „stop") a hólyag felett (húgyvezeték). mert igen nehéz. a hólyagfal megreped. hogy megvárunk egy bizonyos mennyiségű felgyü­ lemlett problémát. Az alhasi fájdalmat hideg­ rázás. bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia.vándorló. Lelki okai: (kapcsolódó fejezetek: kő. daganat.(húgyhólyag) Fizikai tünetei: Gyulladásos folyamatainál (a jól ismert „felfázás") a vizelési inger gyakorivá válik. amikor már lényeges feladatnak érezzük.akaratlanul hanem bizonyos idő elteltével ürülnek ki a szervezetből a felgyülemlett anyagok. kiürítésre váró anyagok átmeneti tárolásához való helytelen viszony következtében alakul ki. vese) A betegség mindkét síkon a „szennyező". nyugalomhoz szüksé­ ges lelki erő. Az életfolyamatok természetéhez tartozik. A sűrű inger mellett kismennyiségü. égető fájdalommal. Lefelé . Az elzáródás következménye vizeletpangás. gyulladás. émelygéssel. megértenie. és ha nem tud leürüli. Másrészt igazodik ahhoz a ritmushoz. daganat. elodázni a szabadulást. vagy alatt (húgycső) keletkezik. vagy túl világos. prosztata-túltengés. A tudásanyag. és csak akkor kezdünk szelektálni és üríteni. Benn kell tartani a kiszelektált ismere­ teket . akadályokba ütközik. vagy a hólyagban lévő kő. néha görccsel kísért vizeletürítés történik.anyagokat -. Ha akadály van (vizelet-elakadás. csípős érzéssel járó. feszélyezte. amitől megszabadul. valamint rákos folyamatok esetén egyértelműen kórjelzö a vérvizelés. meg tud­ tunk szabadulni! A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: elveszítette türelmét. Azért történik így. hogy megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól. hogy fel tudjuk fogni: megszabadultunk. Előfordulhat lázadás. A folyamatosan termelődő vizelet a hólyagot robbanásig feszíti. elesettséggel. mert nem tölthetjük minden időnket azzal.a veséből . Okai: kő. annyira nyomasztotta. 238 HÓLYAG . láz kísérheti. A szabad hasűrbe betörő vizelet hasi katasztrófát okoz. Elfogyott a várakozáshoz. hogy már „nincs ideje" tartalékolni. hogy nem azonnal . A vizelet sötét.

A kivezető út: Újra fel kell fedezni. hogy jól esett az étel vagy sokat ettünk. melyet a pozitív tapasztalatokkal kicserélhetünk. Fizikai jellemzők: Légzési zörej. annak hátsó széle lebegni kezd a garat hátsó fala és a nyelvgyök között. s rendszerint hanyatt fekvő helyzetben lép fel. pihentető ellazulás elé. A gát alapvető tulajdonságai közé tartozik a kordában. nem szaba­ dulhat meg. Olyan dolog ellen lehet küzdeni. A gátolt orrlégzés egyik jelensége. Ez ennyit tesz: a lázadásra csak akkor kerülhet sor.napközben . pl. Merjen beszélni problémáiról. a kilégzett levegő a lágyszájpad mögött az orr felé áramlik.Gyulladás keletkezik a hólyagban. hasznosat tanult megértett dolgaiból! Rá kell ébredni: a világ legtermészetesebb dolga kiadni a fe­ szültségeket. örömtelit. hogy valami jólesőt vettünk magunkhoz. feszült állapota­ inkban nem töltődünk fel minden szinten.szűk határok közé szorítja. olyan üresség. s így egy sajátos hangjelenség jön létre. A feszültségeket . Ha a száj zárt. amikor teljesen ellazulunk. pihenés alkalmával. ami jelentős hatást gyakorol ránk és elveszi erőinket. a mederben tartás. Nyitott szájnál azonban a kitóduló levegő egy része a szájüreg. amikor valami ellen kell harcolni. más része pedig az orrgarat felé áramlik. Ilyen áramlási viszonyok mel­ lett a lágyszájpad rezgésbe jön. mennyi jót. hogy üresség keletkezzen. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia. Bizonyos fokú bűntudatunk van attól. miért pont vele történnek ezek az ese­ mények! A gyulladást minden esetben megelőzi a terület kihűlése. mert a beteg azt érzi. égető problémáit. éltető erőt. csak így. Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt. Akkor kezdünk lázadni. Napközben. nem adhatja ki feszítő. Lelki oldala: Alvás. amikor egyrészt túlzásnak érezzük az elnyomást. másrészt amikor valamilyen elérhető cél kerül szemünk elé. Ez 239 HORKOLÁS . lelkiismeret furdalásunk van. amely alvó (esetleg eszméletlen) embernél észlelhető. szívjuk legin­ kább magunkba az új. tudatos. ezzel a cserével lehet elérni.

Oldódnának. szabadulást eredményez. hogy önmagát kell erősítenie. azaz lassú feloldódást. Bebizonyítja milyen erős. kibúvót szolgáltat arra. A gyógyulás útja keresztül fog vezetni azokon az apró örömökön. sikerélményeket tapasztalni? Azt a beteg nagyon is jól tudja! Elegendő felidézni szíve legrejtettebb vágyait.szakaszban képesek oldódni. lehetősége jobbá. Ez az önigazolás kiváló alkalmat. de a beteg ragaszkodást mutat. A beteg nagyon hosszú ideig tartó lecscngési folyamat részesévé válik. de bizonyos mértékig büszke bajaira! Büszkeség mutatkozik abban. (az elnevezés a görög „hormao = serkentek" szóból ered) Fizikai jellemzői: A szervezet egyes meghatározott sejtcsoportjai által termelt szerves vegyületek. kívánságait. Ezek a kö­ vetkezők: AGYALAPI MIRIGY. az élet nem engedi szabadon cselekedni.alvási . csak az ellazulási . melyek nyugalmat. Hogy miben lehet örömöket. a hasnyálmirigyben a LANGERHANS-szigetek. Annyi bizonytalanság tapasztalható nála. nyugodtabbá tenni életét. CSECSEMŐMIRIGY. A többi belső elválasztású mirigyre hatást gyakorló célhormonokat választ ki. A bonyolult rendszerben az agyalapi mirigy a „karmester". Keletkezésük helye a belső elválasztású mirigyek rendszere. sikerélményt ébresztenek a betegben. az élete behatárolt. Biztos pont lehet a „tény". hogy eközben az anyagcse­ rében közvetlenül nem vesznek részt. amelyek közvetlenül a véráramba jutva távolabb fekvő szer­ vek. TOBOZMIRIGY. és természetesen meg is kell őket valósítania. A nap­ közben felgyülemlett feszültségek nappal nem. s a nc240 HORMON . valamint a NEMI SZERVEK. majd azokkal szembesülnie kell. Ezek a mesterséges gátak fogják nyugodt légzését akadályozni. tehát a PETEFÉSZEK és a HERÉK. azaz meg­ mutatja: mindezt képes elviselni. MELLÉKPAJZS­ MIRIGY.lassú lefolyást. hogy szüksége van erre a „biz­ tos pontra". Miben mutatkozik meg ez? Elsőre furcsán hangozhat. MELLÉK­ VESE. szövetek működését szabályozzák úgy. feloldódnának ezek a nyo­ masztó problémák. hogy bebizo­ nyítsa: nincs ideje.

életkedvet. HÖRGHURUT Fizikai jellemzői: Tüdőfolyamat. Bízunk benne. a hörgők nyálkahártyájának gyulladása. hogy valamin változtatni kellene. és képesek leszünk azt átélni. esetleg csak hőemelkedés. köhögés. mellyel elérhető közelségbe kerülnek vágyaink beteljesülései. hidegrázás. Ezek az érzések adják azt a belső tüzet. Asztmás és allergiás állapotokban is felléphet. utóbbi igen komoly fulladá­ sos rohamokkal társul. Lelki jellemzői: (lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztása mirigyek) A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi. hogy azt kitűzött örömteli célt el tudjuk érni. gőzölések. Irritálja az a tudat. nehézlégzés. Fő tünetei: láz. Lelki oldala: (lásd még: tüdő. ágynyugalom. vagy izgató gázok belégzése is. női (és még sorolhatnám) hajtóerők.gatív visszacsatolás elve alapján serkenti vagy gátolja azok működését (lásd agyalapi mirigy). köhö­ géscsillapítók adása. légcső) Lázad azon erők ellen. mellkasi fájda­ lom. illetve erőt akar be­ lőle meríteni. amikor bizonyos dol­ gainkkal (vagy a velük való szoros kapcsolattal) megbomlik a helyes viszony. és a hajtóerőre. energiák egyensúlyához. melyeket magába lélegez. lázcsillapítás. köpetürítés. de még nincs bátorsága megtenni. 241 . Az igazi egyensúly kialakulásához szükség van a célok elérésébe vetett hitre. Gyógyítása: Antibiotikumok (ez az oki kezelés) és tüneti kezelésként köptetők. súlyos formáiban a kisebb hörgőket a váladék teljesen eltorlaszolhatja. a bizalomra. A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel. Fertőzések következményeként létrejövő légúti megbetegedés — de okozhatja egy­ szerűen meghűlés.

nekünk nagyon aktívan részt kell vennünk benne! Olyan légkört kell teremteni. mert lényegét tekintve az égvilágon semmit sem tesz! Semmi érdemlegeset. meghatározót nem cselek­ szik! Az alábbi okok hozzák létre: Nehezen tud dönteni! Nehezen tud zöld ágra vergődni. Ez. de ami ennél sokkal lényegesebb. az a tudás. továbbra is „rohan" valahová. A beteg azonban tovább dolgozik. Azért rohan. hogy az „értéktelenebbeknek" túlzott jelentőséget tulajdonít! Sokáig halogatja a döntő lépések megtételét! Az átgondolt. mert azt hiszi. Azért „választja" a lustaságot (persze ráfogja. Kezd ki­ fejlődni a betegség. reális vágyairól lemondva vegetál. ami valós. nem lát. amitől rögtön amnéziás lett és elfelejtette azon képességeit. de közben nagyon rosszul érzi magát! Nem gyűjt lelki erőt élete megváltoztatásához. amiért küzdhetne. nem talál megfelelő célt. hiszen valahol beépült hétköznapjai közé a lustaság. hogy nem értékeli saját képességeit a megfelelő módon. sőt elengedhetetlen a biztos pont. me­ lyekkel eddig élt! Elveszített valami fontosat és ez természetes vágyat ébreszt valami új után. Ahhoz. hogy majd megoldódik magá­ tól. képességeiről. tisztulás képessége. hogy nem. nem hagyja. tegyen érte! 242 . megélt tapasztalatokon alapszik! Amikor nem tud dönteni. csökken a regenerálódás. Vagy túl-. abban reménykedik.A betegég folyamata: • Kialszik a megújulás kedve. szíve sze­ rinti lépések helyett latolgat. A döntésekhez szükséges. a hagyás helyett a görcsös akarást választja. Azt akarja. hogy az életünk változásai elé került akadályok elhárulja­ nak! Mindent összevetve elmondható: sorsának alakulása kicsúszott keze közül. A légzőszervekben (és csak ott) meggyengül az immun­ rendszer. hogy az változzon! Az elengedés. hogy életünk „magától" vál­ tozzon. kibúvókat keres). • Erőiről. biztosak lehetünk benne. hogy akkor meg­ ússza az önálló cselekvést! Abban bízik. de inkább alul­ értékeli tulajdonságait. hogy in­ kább valaki más döntsön helyette (s ez irritálni fogja). hogy elérje. hogy erőt vegyen magán. Vágyat ébreszt és lázadni fog. Természetesen ennek egyenes következménye. Elodáz. mert valahol elveszítette azt a vágyat.a biztos pont a tudása.

Gyulladások. kifekélyesedések. Gyógyítása: Helyi és általános kezelés. elérhető dolgokat. melynek lényege a me­ dencefenék izomzatának hirtelen kialakuló görcsös állapota. Fizikai jellemzők: A húgyhólyag izmos falú tömlő. amely a vesék által kiválasztott vize­ letet tárolja. befoga­ dóképessége túllépheti a 6 litert. kényszer) következtében hüvelygörcs léphet fel. ezek gyógyításában kizárólag műtéti eljárás jön szóba. inkább csak idős korban fordul­ nak elő. 3dl. hihetetlenseg fiókjába tett közeli. gyakran viszketéssel. 243 HÜVELYBETEGSÉGEK . Lelki jellemzői: (lásd még: hólyag) HÚGYHÓLYAG Fizikai jellemzői: Gyulladásos folyamatait kórokozók idézhetik elő. Ám ha a vizeletvczetékben akadály keletkezik a tágulás folytán. Mindezt alhasi húzó érzés kísérheti. A hüvely rákos megbetegedései ritkák. hitét táplálják. a hüvelynyálkahártya élet­ képességének csökkenése. Normál befogadó képessége kb. Meg kell ezeket élni és a belőlük felszabaduló energia új. azzal a beteg tisztában van! Alapul kell venni azokat a lemondás. mely célzottan a fertőzés ellen irányul. ennek hátterében azonban mindig fellelhető a hü­ vely öntisztító képességének meggyengülése. harmonikus tüzet ébreszt. s ez vizeléskor még fokozódik. szégyen. baktériumok és gombák elsősorban. és időszakonként üríti. melyekre annyira vágyik. Hogy melyek ezek. amelyet égető fájdalom kísér. avagy lelki okok (félelem.A gyógyulás útján észre kell venni és értékelni szükséges az apró sikereket. melyek önbizalmát. ami a sze­ retkezést lehetetlenné teszi. Fő tünetei a folyás.

kellemetlen .Lelki háttere: (lásd még fehérfolyás) A női test felépítése az anatómiát is alapul véve arra teremtetett. A befogadás helye szellemi síkon is megegyezik a hüvellyel.túlmutatva az utódok létrehozá­ sán és a szexualitáson . meg­ oldása helyett a betegséget választja. a mostani tapasztalatokra. hanem valami régi. nem történik semmi. Ez az egyik hely. örömöket. A konkrét ok most lényegte­ len. átalakítva a gondoskodás.a lelki alapokra is. vagy azon érzelmeire. így világossá válhat. de ezt képes megérteni. melyek megcáfolni látszanak vágyait. és képes tanulni belőle. a nő pedig ezt alapul véve. Gyulladás alakul ki. Nem szeretné befogadni a férfit. befogadja a férfit és azt. a probléma megbeszélése. de megteszi. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a különböző megbete­ gedésekben. A tűz. Az egészséges befogadás. a figyelmes­ ség más megjelenési formáját tükrözi vissza. Megjegyzem a lázadás csak akkor alakul ki. de csak arra tud gondolni. mint immunrendszer. amit a férfi ad.helyzet ellen.és a megoldása és ezek alapján cselekszik. mintegy a teremtő. feldolgozni. melyek örömet. hi­ szen a testi betegségeket minden esetben megelőzi a lelki „elváltozás". hogy visszaállítja a har­ móniát. amikor konf­ liktus. hogy „dolgokat" befogadjon. a bekerülő „anyagok1' nem képesek káros hatást kifejteni. Ez szellemi-lelki síkon ennyit tesz: érik ugyan kellemetlenségek a „partnerrel" kapcsolatosan. de helyette egészen mást tesz. Védekezik. amikor lázad a kialakult . mégpedig úgy. hozhatnak életében! Ezekből az örömet okozó „dolgokból" aztán létrehoz egy egészen új „életet". A 244 . újat hoznak. miért éppen itt alakulnak ki betegségek. Befogadja az ismereteket. Ennek a ténynek lesz igen jelentős szerepe a gyógyulás folyamatában. vagyis tudatosodik a probléma . vagy épp ellenkezőleg. A férfi örömet ad neki. tudja a megoldást. A nő lelki jellegzetessége alapvetően a befogadó. amikor elméjével nem a jelen pillanatra. csak ez számít: tudása. vélt vagy valós sérelemre figyel. Görcsök alakulnak ki. amikor ismeri. hogy ne kelljen befogadnia semmit. Amíg a kapcsolat (ha van) olyan stádiumban van. figyelembe kell vennünk a lelki jelenségeket is. hiszen a szervezet felismeri azokat és védekezik ellenük. ahol a nő valamit befogad. feloldatlan probléma lép fel a férfi-nő kapcsolatban. Azon dolgokat. érzései ellenére cselekszik. Ez vonatkozik . hogy örömet talál benne. a helyzet kulcsa. Amikor tehát hüvelybeteg­ ségekről beszélünk.

a kedvesség. hogyan tehetjük könnyebbé a szervezet öngyógyító mechanizmusainak dolgát! Itt is ki kell emelni. IDEGRENDSZER Fizikai jellemzői: Idegszövetből felépülő szervrendszer. amely az érzékszervekkel együtt a külvilágban és a test belső környezetében uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni. amiként az ördögnek kerülendő a szentelt víz. a fizikai befogadáson.) Ez a jelenség itt is jelentős szerephez jut.és mozgatórendszert. az idegsejtek. hiszen másra sem tud koncentrálni. ezeken terjed a központból kifelé. Az öröm meg nem élésének képes­ sége életének minden területére hatással lesz. melyek háló­ zatokat. Emlékezzünk arra. Ez röviden ennyit tesz: erősen lecsökken az öröm megélő képessége. vagy görcsös tenni akarás jellemzi. elemezni. (Gyakran figyelhető meg az alábbi tevékenység: a szomorú. hogy elengedne! A gyógyulás útja: Nézzük meg. kellemetlen élményeire. túl lép. vagy oda 245 .kétségek megjelenésekor felidéződnek az átélt élmények. Az idegrendszer alapegységei a neuronok. a szellemi édesség). szeretetéhes ember az édességgel igyekszik kielégíteni hiányát a cukorbeteg nem képes örülni dolgainak. ahelyett. másreszt — a tudattal való összefüggés alapján — beszélünk szomatikus és vegetatív (a tudattói függetlenül működő) ideg­ rendszerről. melyek hatás­ sal lesznek jelenére. Lecsökken a jó tapasztalatok száma. és a létfenntartás szempontjából célszerű döntéseket képes hozni. túl halad magán az aktuson. Alaktani szempontból központi és környéki idegrendszerről beszé­ lünk. hogy örömtelenségről beszélhetünk az adott területen. mint az öröm. a szeretet forrását. Működése alapján pedig egyrészt megkülönböztetünk érző. pályákat alkotnak. Görcsös ragaszkodás. úgy ezeknek a baktériumoknak is használhatatlan a cukor. mint a rossz. (Amiként a „gonosz" ember nem érti a szeretetet.

kidomborodik. Isiász: A csigolyaközti porckorong elfajul. alól.befelé idegingerület formájában az információ. lásd ott) idegszálak pusztulnak. Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges életnek. A reszketés hátterében a félelem áll. A zsába ideggyulladás: baktériumuk méreganyagai. szétzilálódik. és nyomást gyakorol a megfelelő ideggyökre. figyelmeztetések érzékelése. A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a megfelelő reak­ ciók végrehajtásához adnak impulzust. hogy hol van a gyulladás. hogy nem marad ideje a feltöltődésre és a nyugalomra. mi ellen. hideg stb. Az ideggyulladáskor: fellázad a. Fizikai jellemzői: Legismertebb kórformák az arcidegzsába és az ülőidegzsába (isiász). Ez annyit jelent: oly sokáig ragaszkodik eszményeihez. Elzárkózik a zavaró ingerek elöl és ezt csak a csökkentett ingerbevitellel érheti el. amit a „körülmények" és önmaga hozott létre. fémmérgezések (ólom)..) Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma.(attól függ. szervezete által keltett. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet.. Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek. ellen. Mintegy elsorvasztja ér­ zékszerveit. sérül. kötöttek. Hirtelen kezdet jellemzi: deréktáji fájdalom lép fel. B1 és B 1 2 vitamin hiánya. cukorbetegség szerepel a hát­ térben leggyakrabban + fizikai behatások.. kémiai és/vagy elektro­ mos változások révén. Lelki oldal: Az érző oldal feladata az ember környezete. A deréktáji izmok fájdalmasak. ki akar bújni a. a beteg mozgá246 IDEGZSÁBA . alkohol. A „kötötte az ebet a karóhoz" viselkedés következménye. elképzeléseihez. sugárzott információk. mely lesugárzik az alsó végtagba.. Sorvadáskor az (szklerózis multiplex.

Sokszor műtétre kerül sor: a kidudorodott. melyekkel nincs megelégedve. elfajult porckorong-részt eltávolítjuk. majd már képtelen volt felegyenesedni.a megromlott közérzet. 247 IMPOTENCIA . B-vitaminok. Így a partnerkapcsolatban. melynek egyenes következménye: egyre kevésbé veszi észre az eredményeket és ezek a kielégítetlen vágyak fo­ kozni fogják az elégedetlenséget. köhögéskor vagy tüsszentés esetén elviselhetetlen.önkifejezési nehézségei támad­ tak. Fizikai jellemzői: A kielégüléshez vezető szeretkezésre való képtelenség a merevedés hiánya vagy részleges volta miatt. Az elégedetlenség és a kielégítetlen vágy szítja fel a lázadás szellemét. Me­ rev. óvatos. Harcol a zavaró tényezők ellen. A fájdalom és a gyulladás mindig féloldali.ahol jelentkezik . nincs belenyugodva. hanem valami. helyileg kenőcsök és lidocain befecskendezése. felegyenesedni képtelen. apróléptü járás. késszerű fájdalom vág derekába. hogy . Ez utóbbi pedig egyenesen elvezet a gyulladásos folyamatokhoz.az ember nem tudatosan rossz . Gyakran a beteg arról számol be. előrehajló testhelyzetet vesz fel járása nehezítetté válik.sában korlátozottá válik. diszharmonikusan él. valaki ellen harcol.ajánlott összevetni az adott testrészek jelentésével. Gyógyítása: Gyulladásgátlók. gyakran az alszárba. és ennek következ­ ménye lesz . izomlazító szerek. hajolni s főképp. Nem önmagáért. félelem a nagyobb moz­ dulatoktól gyorsan kialakul. Rosszul.különösebb terhelés nélkül lehajolt. Merev kényszertartás. jellemzően a jobb vagy a bal comb hátsó felén sugárzik lefelé. ám a kiújulás így is gyakori. fájdalomcsillapítás. Lelki oldala: Azon a területen . és e közben elmulasztja észre­ venni a sikereket. tehát harcol ellenük. Alapos vizsgálattal felderíthető. A gyulladás ott fog kialakulni. hogy a probléma hátterében lelki tényezők állnak. ahol a legégetőbb a probléma .

mást nem keres. Nagyon fontos. miként jutott idáig és. éppen azok mellett. filozofálgatni azon. melyből a társak is tanulhatnak. meríthetnek. a drogok és az alkohol élvezete. de annyira együtt jelentkeznek. szorongások. 248 . hogy nem meri elhinni. Ez a kerülés pontosan úgy fog viselkedni. Ezt természetszerűleg nem csupán a szexuális vágyra. a magas vérnyomás betegség és a kezelésére használt gyógyszerek. és a frigiditást is. Lehetne gondolkodni. de ezzel még nem kerülünk közelebb a megoldáshoz. hogy figyelmét a fájdalmas. hanem az egész életre vonatkoztatom. vagy a tetterő. a teljesítmény hanyatlása. Ilyenek a cukorbetegség. amely idevezet. Depresszió: (lásd még ott) Mint arról már szóltam. a nikotiniz­ mus. így is összegezhetnénk: a működési zavart. melyek táplálhatnák életkedvét. de inkább az a jellemző. A fájdalmat — hiszen oly sokat tapasztal belőle — igyekszik minden körülmények között elkerülni. hogy értelmetlen lenne bár­ melyiket kikiáltani bűnösnek. Ide sorolhatjuk nőknél a hüvelygörcsre való készséget. A pszichés eredetű impotencia mellett a tudomány számos organikus (szervi) elváltozást is felsorol. A továbbiakban részletesen tárgyaljuk azt az utat. félelmek és bűntudatok. hogy aki érintett. környezetének.házasságban felmerülő problémák. a frusztrációt a társa gerjeszti. elfogadni: bizony vannak értékei! Folyamatosan elmegy értékes dolgai mellett. belső tüzét! A sorozatos kudarcélmények. így nem is találhat mást-állandósítják sőt éltetik a fájdalmat. A különböző lelki okok. a depressziót kiváltó okok között elsődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak. vérszegénység és egy sor urológiai betegség is. hogyan jön ki belőle. balesetek. amelyek mint tényezők szerepelnek az impotencia kialakulásában. kudarcokkal teli dolgok kötik le. Kicsinek tartja magát. melyik is volt korábban: a szexuális vágy csökkenése. Lelki jellemzői: Kialudt a testi-szellemi vágy. de ide vezetnek a gerincvelősérülések. mindenféle pszichiátriai szer alkalmazása. teljesítési kényszert. a depresszió. Nem képes olyan dolgot adni partnerc­ nek.

Ha egyszer nem sikerül. érrendszer) A betegségek. és az esze. Ellenben másért. semmit sem tesz. a kudarcért sokkal többet. amikor megbomlik a harmónia az inge­ rek érzékelése és a válaszok között. Bár ez nem tudatos cselekvés. Érrendszeri eredet szerepel. Ezek a fellángolások pedig nem a lelke mélyéről gyöke­ reztek. melyen nem jut át semmilyen energia és másfajta tapasztalat. Előfordul.mint egy hatalmas. Mivel nem onnan indultak. az elnyo­ mott vágyak háttérbe szorításának következtében fellépő életerő-hiány okozza. Ebből az élményből aztán általános következtetéseket von le! Mivel csak féligmeddig ismeri a tünet kialakulásának körülményeit. Beszűkíti saját életterét. és így sikertelennek bizonyult. biztosan máskor sem fog! Annak érdekében. egy átmeneti működési. merevedési zavar. energia­ befektetéssel végezte azokat. Ezt pedig a feszültségek. elhamarkodottan félelmek jönnek létre — sokkal mélyebb érvényű tanulságot von le. amikor a beteg az eddig megtett. pillanatnyi fellobbanásai után ment. s ezt követően az érrend­ szer is szűkülni fog. Ellenben levonta az ellenkezőjét: tessék. miért fogja vissza magát és miért nem fektet be újabb energiákat. így nem is akkora kedvvel. hogy egy más fajta betegség fennállása miatt a szervezet annyira takarékoskodik az energiaforrásokkal. Ebből pedig azt a következtetést nem vonta le. már megint nem sikerült! Ezek után könnyen érthető. áthatolhatatlan fal. hogy nem vizsgálta meg szíve vágyát. Egyéb kórképek esetén Akkor is kialakulhat a csökkent teljesítőképesség. Hiszen sok esetben úgy kezdett új dolgokba. A rossz tapasztalatok kialakulásánál jelentős szerepet játszik az ilyen negatív élmény. Idegrendszeri eredet van jelen. létreho­ zott dolgaiban csalódott. a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy ma­ guktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó tényezőnek! Vegyük ezeket sorra. amikor a nemi szerv­ nek semmilyen elváltozása sem mutatható ki. sikerül. hogy: ha szívvel-lélekkel cselekszem. 249 . hogy ide már nem jut elegendő. Szervi okok: (lásd még idegrendszer. gerinc. hogy másként történjenek az események.

tágabb értelemben véve a szer­ vezet válaszát minden. Itt most lényegtelen az. önbizalmat biztosít. a szövetekbe hatoló idegen nagymolckulával szemben.fertőző betegsé­ geket okozó mikroorganizmusok vagy az ezek által termelt mérgek támadásának ellent tudunk állni. amit kitűzött önmaga elé. A külvilág ártalmai ellen való védettséget elsősorban a fizikai határ­ felületek biztosítják. bekebelezik a támadókat . Ezt testünk leghatásosabb védekező mechanizmusa hajtja végre. hogy az adott. Ez a siker nyugalmat. ami elengedhetetlen része a gyógyulásnak. Ekkor képes lesz feladni azt a téves elképzelést. s fehérvérsejtjei a beha­ tolás helyére sietve elpusztítják. Egy képesség. mellyel a kívülről betolakodó. azt hiszi. még annak árán is. ha már ugyan­ annyit önmagának is adott. kívánalmait tartsa elsőrendű feladatnak. erőt.) kíséretében. energiáját az alapbetegségre fordítja. Ám ha e védőgátakon valamely kórokozó mégis képes áthatolni. minden áron. akkor lép működésbe a szorosan vett immunrendszer. Fizikai jellemzők: Az immunitás védett állapotot jelent. Tehát mindenképpen .Ez leginkább akkor fordul elő. hogy elsősorban másoknak kell megfelelnie. így a bőr és a nyálkahártyák által termelt váladékok (pl. jelentősnek tapasztalja. gyomorsav. csak úgy lehet újra boldog. gennyedés. verejték. ő nagynak. Ennek a „belső" megfe­ lelési kényszernek köszönhetően csak a harc fog szeme előtt lebegni.a gyulladás jól ismert helyi tüneteinek (vérbőség.egyelőre . hogy lemond az összes öröméről. amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét. Hiszen úgyis csak akkor képes „megfelelni". Függőségek: (lásd még alkoholizmus) A gyógyulás útjának keresztül kell vezetnie azon felismeréseken. ha megoldotta ezt a roppant nehéz fela­ datot. megfelelő körülmények között teljesíteni tudja azt. epesavak) képesek a betolakodók megsemmi­ sítésére.a saját célkitűzéseit. stb. 250 IMMUNRENDSZER . melyekből kiderül: az ember igenis képes arra. hogy mekkora a probléma.

mint például a daganatsejtek.Ha ez a védelem sem bizonyul elegendőnek s a kórokozók inváziója fenyeget. akkor az immunrendszer a saját szövetekre fog támadni és autoimmun betegség alakul ki. A nyiroksejtek volta­ képpen fehérvérsejtek. baktériumok. még magasabb szintű rendszer lép működés­ be: a nyiroksejtek ellenanyagot termelő munkája. egésznek és kereknek érezzük. Erről védelmi rendszerek sokasága gondoskodik. akkor egy másik. Ninesen olyan fajidegen. a csontvelőben képződnek s a véráram útján jut­ nak el a nyirokszervekbe (nyirokcsomókba. A nyiroksejtek a sejthártyájukba beépített molekulák segítségével ismerik fel az idegen anyagokat. Ennek következtében békesség. amely ellen ne létezne megfelelő­ en felfegyverzett nyiroksejt. 251 . hogy az immunitás ezt jelenti: védettség. tapasztal­ juk a világot. s vele megegyező sejtek sokasága fogja előállítani a megfelelő ellenanyagot. megelégedett­ ség jár át bennünket. származzanak azok akár a külvilágból (mint pl. életet veszélyeztető nagy molekulájú anyag. A tűz egyen­ súlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer. de vész esetén osztódni kezd. Teljes mértékben egyet tudok vele érteni! Gondolkodjunk egy kicsit hangosan! Lelkileg mikor vagyunk a legbiz­ tonságosabb. Albert az imént azt fejtegette. ami pedig harmonizálja a belső tüzet. amikor az örömet meg­ éljük és megtapasztaljuk. melyek pontosan őrzik az idegen anyag felismeréséhez és felszámolásához szük­ séges korábbi információt. Ám ha e védekező mechanizmusok valamelyike meghibá­ sodik. nagymolekulák. ismételten vonjunk párhuzamot a testi és lelki jellegzetessé­ gek között. hiszen általa sokkal közelebb jutunk a kérdés megválaszolá­ sához. mely a testfolyadé­ kokban keringve pusztítja el a támadókat. legvédettebb állapotban? Amikor teljesen tökéletesnek. mandulákba. A támadás után emléknyom-tartó nyiroksejtek maradnak fenn. vírusok). Egy-egy nyiroksejt csak egyféle ellenanyagot képes termelni. Lelki oldal: Javaslom. Ez csak abban az esetben jön létre. Normális körülmények között az immunrendszer a szervezet saját alkotóelemeit nem támadja meg. akár magából a szerve­ zetből. lépbe). Mozgó­ sításuk innen történik.

hogy tudják. Az állam a megbecsülés. Ehhez a . A harci szellemnek. • Elegendő számú katona áll rendelkezésre a kijelölt helyőrségekben specializálódva egy-egy területre . fontos. És ezek a pozitív emlékek erőt. amikor a test.kellő harci szellemmel. kiegyensúlyozott háttérrel. a katonák jó lelki beállítottságának szükséges és elen­ gedhetetlen része. megfelelő légkört te­ remt és a „katonák" megszületnek „maguktól"! • Ők rendelkeznek azzal a megfelelő tudással és ismerettel. értékesség kinyilvánításával jó. Gondoljunk csak bele: a felszerelés. jó minőségű táplálék.Újra vonjunk párhuzamot az immunrendszer és például az állam kö­ zött. melynek alapján megkülönböztetik. mit szeretnénk elérni. Emlékszik hibáira. A célt pedig akkor tartják értelmesnek és követendőnek. vagy elalszik egészséges tettvágyuk. Ez csak akkor lehetséges. Ha nem érzik fontosságukat és megbecsültségüket. Ha az állam érzi katonái szükségszerűségét. megbecsüléshez szorosan hozzátartozik a kifejezésre juttatott meg­ becsülés: az állam megad nekik minden szükségeset. és mit kíván elkerülni.azokat nem osztja meg . de ami sokkal fontosabb: emlékszik arra. hogyan oldotta meg a problémákat. akkor lehetőséget biztosít. Ha tudjuk. hogy a védelmi rendszere a lehető legtökéletesebb legyen? • Megfelelő legyen a határvédelem a bőrön és a nyálkahártyán. egészséges önbizalommal rendelkezik. Az államnak tudnia kell. a lehetőség önmagában semmit. alkal­ mat teremt a megfelelő számú katona megszületéséhez. felismerik a veszélyes.akkor a katonáiban sem alakul ki fontosságuk. amennyire élnek vele. nem születik meg. illetve annyit ér. érzi az egészséges a veszélyeztetettséget. jelentő­ ségük tudata. ki nem illik oda. az állam jó. ismerniük kell a helyi lakosságot. A tudás azonban önmagá­ ban annyit ér. ha az állam őket partnernek tartja. Lelki oldalról megközelít­ ve: az önbizalom a megélt örömökből és a sikerélményekből táplál­ kozik. és tudjuk. akkor képesek vagyunk megteremteni az ideális helyzetet. Mi kell hozzá. neki mi az értékes. hogy értelmes cél érdekében harcoljanak. pihenési lehetőség formájában. mit szeretnénk el­ kerülni. felforgató eleme­ ket. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a viszonyítás képessé­ ge. Amikor lemond elért sikerei jelentőségéről . amennyit kifejezésre juttatnak belőle! 252 . önbizalmat adnak az elkövetkezendő kihívások megoldásához.

ép lé­ lek. jelenlegi erőnkhöz mérten támo­ gatjuk „harcoló alakulatainkat"! Támogatjuk azzal. de ami legalább ennyire fontos. hogy az iménti sorokat vonatkoztatni kell a saját éle­ tünkre. • Archívum —tudás —. teszi lehetővé. öröm! Golden Yacca: Állandó jellegű. Itt szintén előtérbe kerül az önbizalom és az imént vázolt tényezők. Szembefordul. elégedetlenség ütheti fel a fejét. élethelyzeteinkre. Ehhez a hathatós védekezéshez szükséges a megfelelő utánpótlás. (autoimmun betegség!) Lehetséges. hogy katonáit eljuttassa a veszélyeztetett területekre. amelyek egy része helyhez kötött. amelyből az állam elegendő szá­ mú/minőségű katonát képes mozgósítani. mérgeket. és fenntartója ellen fordul. A kudarcokat. a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben. Ép test. Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei. Ezt az utánpótlást biztosítja a Yacca. A gyógyulás útja: A legtöbb. hogy most megkeressük. sikertelenségeket. Itt kiemelem: emlékezni kell hibá­ inkra. amit tehetünk: erőnkhöz. hogy az útból eltakarítsa a ro­ mokat és az akadályozó tényezőket. felfalják a testidegen részeket (baktériumo­ kat). megtaláljuk. Ebből tudnak következtetéseket levonni az esetleges későbbi támadásokkal szemben. amelyek magukba kebelezik. megfelelő minőségű támogatottságot.• Szükséges a jó. • A kiváló infrastruktúra — a keringési rendszer —. aminek át tud­ juk magunkat adni. mint a fájdalmában ön­ magába harapó kutya. hogyan kell más­ ként cselekedni! Könnyen belátható: amennyiben a hadsereg nem kap elegendő mennyi­ ségű. a test felszínén. pl. 253 . és figyelmét az elérendő célra fordítsa. hogy olvasás közben nem sikerül párhuzamot vonni és megérteni: olvasd el az egész idevonatkozó részt! Az egészet látva meg­ érted az immunrendszer lényegét! Annyit kell tenni. és amit soha ne felejtsünk: hogyan fogunk. Ezek a falósejtek (fagociták). stabil hátország. ahol megőrzésre kerülnek az előző támadások jellegzetességei. az emésztőrendszerben. és a nyálkahártyák szintjén zajlik.

Fejfájás. orrdugulás. Gyógyításában elsőrendű az ágynyugalom. hányinger. A szerben lévő anyagok másként közelítik meg az immunrendszert.kihűlés'" előzi meg. mint (általában) az eddigiek. kínzó köhögésről pa­ naszkodik. továbbá a fájdalom.mintegy vezérkari főnök. Nézzük konkrétabban: kialakulásában nincs jelentősebb különbség a meghűlés és az influenza között. torokfájásról. hanem a szervezet természetes védekező rendszerét támogatják igen hatásosan. magas láz követi. Mindkettőt a . hiszen nem a kóros folyamatok ellen hat­ nak. addig az influenza esetében az ember a „hiányzó" belső érté­ keket igyekszik pótolni valamilyen külső „értékkel". de ez az állapot átmeneti. védő fehérvérsejtek) hatékonyságát. A beteg nátháról. vérbőek. mellkasi fájdalom lép fel. Csakhogy míg a meghűlés esetében a figyelem középpontjában marad a belső érték. izomfáj­ dalmak (főleg végtagfájdalmak) kíséretében órák alatt súlyos elesettség alakul ki. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet vállaló T-limfociták (spe­ ciális. gyulladások és más jellegű kórfolyamatok). fertőzést okozó vírusokkal szem­ ben nem tud és nem is akar védekezni. Lelki tünetei: (lásd még fertőző betegségek) A betegben kialvó életkedv oly mértékben csökkenti örömmegélő képességét. A szer hatására fokozottan képződnek a fertőzésekkel szemben védő T. száraz.és láz­ csillapítás. Az orca kipirul. kábultság. mely gyakran a szegy­ csont mögött jelentkezik. csak nem képes őket 254 INFLUENZA .más része a vérárammal és a nyirokkeringéssel vándorol a veszélyezte­ tett helyek felé (sérülések. Ez a befelé fordulás nem állandósul. valamint köhögéscsillapítók és bő folyadékbevitel. Fizikai jellemzői: Heveny. érését támogatja . s ezek hatékonyan gátolják a kóroko­ zók szaporodását és támogatják az immunrendszert. hogy a külvilágból érkező.. járványos fertőző betegség.és B-limfociták. Idézőjeleztem a hiányzó szót. Hasonlatos ez a depresszióhoz (lásd ott). A bevezető borzongást és rossz közérzetet hirtelen kitörő. a garat és a kötőhártyák belövelltek. hiszen valójában ott vannak ezek.

vizenyő. mozgatáskor finom sercegő hang hallató. A beteg csatornában szűkület keletkezik. s közben tisztában van annak hiábavalóságával! Eltérés mutatkozik a jókedvben is. ÍNHÜVELY 255 . Kész. súrló­ dás lép fel. gyulladásos felrakódások miatt dörzsölés. Ekkor még . nem veszi észre. A betegség rendszerint meg­ erőltető munkát követően alakul ki vagy finom kézmozdulatok igen nagyszámú megismétlése esetén.felfedezni! Azt hiszi. és nem is igaz! Érték és értéktelenség mindig egyenlő arányban töltik ki életünket. A kórkép gyakran támad a kézen.sok esetben . azt mutatja: van! A gyógyulás bekövetkezik „magától"! Pihenjünk meg és végre gon­ doskodjunk magunkról! Fizikai jellemzők: A végtagok hajlási helyein az inak leszorító szalagok alatt futnak. A meghűlésnél tisztában van rosszkedvével. tudja mi váltotta ki. gépírónőknél. Az előzményekben nem fertőzés szerepel. nyomásérzékenység kíséretében. ha nem látja. hogy nincsenek értékeink.azzal sincs tisztában: van-e valamilyen problémás élethelyzete. és az érintett rész mozgáskorlátozottá válik. Igaz. hogy a kialakított eszméje ellen fel fog lázadni. a száraz. Ez a helyettesítés pedig lehet akár az is. tényként fogadja cl: semmi baj! A betegség azonban mégis azt mondja. fe­ nyegetve ezzel pályafutásukat. Az ínhüvelygyulladás a megbetegedett terület fájdalmas duzzanatával jár. akkor nincsenek is! Nyilvánvaló. amivel helyettesíteni tudja. Ugyanez az influenzánál egészen másként fest. sokszor egészen más lelki állapotban vagyunk és nem vagyunk hajlandó­ ak ezt tudomásul venni. hogy magáénak tekinti a kialakult közhangulatot! Magáévá teszi. Nem egy természetes dolog azt hinni. és c területeken súrlódáscsökkentő alagutak veszik körül őket. gátolva. A beteg tisztában van azzal. csőszerű. mire van szüksége. könnyű elcsúszást biztosító hüvelyek. de inkább keres valamit. így zongoristáknál. tönkretéve az ujjak írnom mozgásait.

Lelki háttere: Ahhoz. hogy rugalmasságunkat. Ideges kapkodás. (izületi szalagok) Fizikai tünetei: Az ízület mozgékony csontösszeköttetés. hogy minél jobban markol valamit. A területbe gyulladásgátló injekciókat lehet befecskendezni. óvták rugalmasságát. Mindazonáltal azzal is tisztában kell lennünk. A szemben álló csontrésze­ ket (az izületi tokon kívül) hihetetlen erejű rostos kötegek. sőt minden parányi mozdulatot is. melyek eddig védték. melyen keresztül kijöhetünk az általunk felállított korlátok közül. biztonságban érezzük magunkat. Mindez gyulladást eredményez. milyen mozgásteret szeretnénk magunknak kialakítani. Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: bezárult körülötte a világ. A gyógyulást mindenképpen elősegíti. melyek között jól. és egyre több hibát követ el. Ismernünk kell azokat a természetes korlátokat. problémamegoldó képességét. Könnyen belátható. A hibák következtében okolni fog másokat. A behatároltság alatt az alábbiakat értem: tudnunk kell mekkora. Fel kell adnia. hiszen eddig az ellenkezőjére volt csak példa. annál többet fog. tetteseket keres felháborodásában. támogatja a pihenés! Ez fogja tudatosítani: sokkal több rugalmasság. hajlékonyságunkat megőrizzük. Minél hama­ rabb szabadulni kell belőle. és soha nem jutnánk el valódi céljainkhoz. Sebészeti úton kezelve bemetszéssel gyógyíthatjuk. eset­ leg növeljük. szükségünk van egy fajta határra. nyomasztó. Mennénk mindenfelé. görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember munkásságát.Gyógyítás: El kell tiltani a megerőltető munkát. korlátok ellen. s ami bennmaradt. hogy ez éppen vele történik meg. Bezárult. amikor feladja azt az elképzelést. evégett gipszben nyugalomba helyezzük a végtagot. Fellázad azon falak. hova vezetne az észnélküli szabadság. az út. merre van a menekülési útvonal. az izületi 256 ÍNSZALAGOK . szabadság lesz életében. kibúvókat.

a két csontvég mindig helyben marad. Ekkor bátran viseljük mások gondjait. mikor térjünk ki. izület. a fent leírt stabilitás megszűnik. hogy az ember bátran merjen térdre ereszkedni. nyavalyáit. visszanyeri eredeti alakját. Kitérünk az összeütközések elöl. hatalmas erő. Az ínszalagok állapota azt mutatja. lelki tartás kell ahhoz. hajlíthatóan összetartja az izületeket. stb. rögtön megtapasztaljuk a fizetséget is: az örömöt. mennyire van tudatában ez irányú képességeinek. mégis rugalmasan. tartsuk magunkat. Nekünk is hasonló módon kell viszonyulnunk. Amikor ez a feszes. tudva: bármikor felállhat. Az öröm pedig 257 .) Szorosan. így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság. és ilyenkor ráéb­ redhetünk valódi erőinkre. Mert mikor is esünk túlzásokba? Amikor attól félünk. A nagy szakítószilárdságú izületi szalagok az izület bármely állásában feszesek és annak mozgásaitól függetlenül is mindig feszesek maradnak. úgy megbomlik a test egyensúlya is. a haladás legnagyobb hatásfokának érdekében. Bizony.) Ha a szalagok megnyúlnak. így az ízületben a porcfelszínek mindig egy­ máshoz simulnak. rugalmasság kényes harmóni­ ája megbomlik. De nem jó a túlzott rugalmasság. jól kiszámított tartás. Az izületi szalagok sérüléséhez néha rendkívüli erőbehatás szükséges. Önszántából kitérni. mindig megmondja. és nem szerencsés a túlzott keménység sem! A gyógyulás elengedhetetlen feltétele az önbizalom helyes viszonyá­ nak helyreállítása. de amikor eláll a szél. vagy ahhoz közel erednek. miként a fa meghajlik a szélben. mivel többnyire az izület forgási tengelyében. bizony. Hallgatni kell a szívünkre. ficamról beszélünk. vagy épp ellenkezőleg. az izület ízvégei ily módon eltávolodnak egymástól. (Van. amelyik csak 500 kg terhelés felett szakad el. nem álljuk ki a próbát! Az életünk tele van kisebb-nagyobb próbatételekkel. Lelki oldala: (lásd még: ínhüvely.szalagok kapcsolják össze. megereszkedni. Igazából akkor vagyunk képesek önszántunkból meghajolni az élet meg­ próbáltatásaikor. amikor fel tudjuk vállalni feladatainkat. és továbbra is megőrizzük tartásun­ kat. Amikor szívünkre hallgatva cselek­ szünk.

Az idő múlásával aztán ez valóban beidegződéssé válik. kikapcsolódás. melyeket nem tart . Fokozott izommunka során az egyébként is keletkező anyagcseretermé­ kek kóros mértékben felszaporodnak. Lelki háttér: Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget. beszűkül az erre vonatkozó tudata és bemerevednek elképzelései. hogy az izom­ ban csontképzőkés indul meg.fontos. Az iménti hozzáállás következménye lesz. ami nagyon fontos része a tartás visszanyeré­ sének! Fizikai tünetei: Lehet az izom önálló gyulladásos folyamata. lelki erőt ad. hogy egyre kevésbé leli meg örömét munkájában. eközben a fájdalom miatt a kényszerű pihenés állapota következik. és „eltakarításuk" időt vesz igény­ be. Az izom megduzzad. amit aztán az „ájulás" követ. tetteiben és ezt újabb munkával igyekszik pó­ tolni. hanem a mennyiség számít. A vázizmokban zajló különös gyulladások egy része izomzúzódásokat. izomvérzéseket követően alakul ki. hangképzéskor fokozódó. Bemere258 IZOMGYULLADÁSOK . felhőszerű eloszlásban meszesedés kelet­ kezik. hogy a rendszeres pihenés. Az izomláz jelensége folyadék­ os sóveszteséggel és a tejsav felszaporodásával magyarázható. Mindent meg akar cselekedni. lazítás helyett a fokozott munkát. Már rég nem a minőség.azonnal erőt. álláspontjai. lényegbe vágó dolgokra nem. hogy „nincs ideje" pihenni.igazán .számára is . amikor megerőltető tevékenységet követően a pihentetett izmokban fájdalom lép fel. Ekkor megtörténhet. Nem valódi izomgyulladás. vagy nagyon ritkán szakít időt. Tehát nem teszi meg. Leginkább azokra a dolgokra vonatkozik ez.fontosnak. Ennek egyenes következménye és kísérő jelensége. a felfokozott életritmust választja. Ilyen pl. s benne csontszerkezet alakul ki. A berögzült szokások vonják maguk után az izmok merevségét. vagy valamely fertőző betegség részjelensége. hogy a valóban . Jellemző tulajdonsága. működésében korlátozott. a gégeizom gyulladása: nagyméretű rekedtséggel. súlyos fájdalommal jár. fájdalmassá válik.

melyek a szellemi síkon ugyan úgy jellemzik betegünket. amelyet fájdalom kísér. étvágytalanság. hanem a fürdéssel járó lazításról. hiszen a tudat nem ad utasítást az elernyedésre.vednek az izmok. Az izületek környéke megduzzad. A gyógyulás útja: Csekélységnek tűnhet amit javaslok. és mégsem leli meg örömét. pusztulásos folyamatok képviselik az izületekben zaj ló kórformákat. Izületi betegségek bevezető tünetcsoportja lehet (és kísérője is) az általá­ nos levertség. s az idült lefolyású. csontkinövések alakulnak ki. miközben az izületek széli részein csontcsipkék. s a kór kezdődhet hőemelkedéssel. merev területeken megbomlik a normális anyag­ csere és felszaporodnak a mérgek. hogyan lehetne boldogabbá tenni életét! Ezek a tudások. A ki­ alakuló „görcsökben". az hogy dolgozik. porcpusztulás történik. 259 . kikapcsolódásról! IZÜLETEK Fizikai jellemzők Gyulladásos vagy leépüléses. de fürödjön! Nem a tisztálkodásról beszélek (habár az sem árt ©). konfliktust ébresszenek és a már meglévőket fokozzák: hiszen egyszerre jelentkezik a probléma. ismeretek azonban önmagukban „csak" arra elegendők. változatos képű. a megoldása és az ellentétes cselekvés. reumás betegségek végállapo­ tában a valaha különálló részek merev összekapcsolódása. tudja. megtesz mindent. Fontos megjegyezni. néha lázzal. Könnyen elképzelhető és belátható. Az izületeket érintő. A mérgek. hogy problémát. az izületet alkotó csontok összenövése végérvényesen bekövetkezik. milyen nagyfokú lázadást szít ez az emberi szervezetben. fáradtság. mit kellene tenni. Persze nem feltétlenül. Az izületekben képviselt gazdag és változatos mozgásformák korláto­ zódnak. fölöttük a bőr piros. A kö­ vetkezmény egyre súlyosbodó működészavar. nagyszámú betegségben azonban közös vonások ismerhetők fel. és figyelembe venni az alábbi tényt: minden gyulladásos folyamatnál jelen van a helyes cselekvés ismerete! Tudja. beszűkülnek. melyek mindegyikre jellemzőek. Mik is ezek? A kudarc! A balsiker. igazak: lényegébén mindig porcelfajulás.

Hányszor volt már olyan. nincs tisztában valódi problémájával. hajlíthatóságát biztosítják. hogy közben semmi másra nem figyelünk. két ököllel törölgettük könynyeinket. Ez óhatatlanul is maga után vonja a vágyak el­ vesztését. meghajolni. lemerevednek az izületek. hogy elértük az annyira áhított célt és. tudatában rendre a kudarcok. Egészséges működésük elengedhe­ tetlen feltétele a dolgaink megértése. csak ezek tudatosodnak. de igen kétségessé és kétes érté­ kűvé teszik kívánalmainkat. Mindezekkel. Életunttá válik. Ha a vágyat elveszíti. de inkább feladását és a beletörődést. Visszahúzódóvá. Képes legyen elhajol­ ni. Tudjuk. Lehetséges egy feladatot úgy is megoldani. Lelki háttér: (lásd még: ínszalagok. és esetenként lehajolni. Emlékez­ zünk egy kicsit. nem is történhet ez másként. amikor az ember elveszíti a „rugalmasság" és a „keménység" kényes egyensúlyát! Ebben az elvesztésben jelentős szerepe van a megértésnek: (amiről itt nem be­ szélhetünk). Figyelmen kívül hagyunk minden intő je­ let. ami elvezet a szervezetben lévő anyagok egyensúlyá­ nak megbomlásához is. neki kell elviselnie. 260 . Az izületi problémák abban az esetben alakulnak ki. merevvé válik és már semmit sem akar elvégezni. sőt néha éppen nyugalomban fájdalom lép fel az érintett ízületben. vagy ezek nélkül is elérhetőek céljaink. melyekben mindig. a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elengedhetetlen tulajdonság a rugalmasság. neki kell engednie. járáskor. a negatív élmények kerülnek felszínre. minden segítő szándékot. A vese szerepe: (lásd még a vesénél) A vese harmonikus működésének függvénye a szervezetben lévő sók és ásványi anyagok jelenléte. fel nem dolgozás diszharmóniát okoz lelki szinten. tisztázása. minden adandó lehetőséget. hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagálni. élethelyzetekbe. Izületi probléma: Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba. mindent „neki kell" megoldania. A problémájával és annak miértjével.Mozgáskor. amikor célba értünk. Hiszen elméjében. csontrendszer) Az izületek az ember rugalmasságát. A meg nem értés. s a mozgások huzamos korlátozottsága következtében az izmok sorvadásnak indulnak. A kiválasztás folyamata igen határozott sze­ repet tölt be az izületek állapotában.

Ezt előbb-utóbb az izületei is tük­ rözni fogják. ezért legyünk velük belátóak és türel­ mesek. mert lelki fájdalom előzi meg. mint az az előzőekben körvonalazódott.mondanom sem kell -. távol áll a tökéletestől! Ízület fájdalmak Fáj. azok közül is előszeretettel a válltájékot. s ez nem túl kecsegtető! Olyan ez. 261 KAR . amit aztán az izületei tükröznek. hogy azok helyesek. És mindezzel tisztában van. mint azzal megoldani. és lényegtelen. mint a belterjes tenyészet. De jellemzően helytelenek. „Mozgásszabadságát" jóformán csak a törzs gá­ tolja. A meszesedés folyamata A sorozatos kudarcélmények hatására. hiszen azok a dolgok. mert fél­ reértik.Izületes emberrel nem lehet mindenről elbeszélgetni . ha izületi betegségek. elsősorban az úgynevezett reumás bántalmak támadják meg a kar izületeit. a problémamegoldás képességét és így nem marad más. melyek nem tükrözik a természet rugalmasságát. megoldási mód­ jaiban csak is egy fajta sémát követ. Fáj. Ebben a visszahúzó­ dó állapotban azután „csak" egy fajta inger éri . mert nem értik meg. mert félreérti önmagát. amije van. nem túl sze­ rencsések. vagy helytelenek. óhatatlanul is bekövetkezik az elfajulás! Lemerevednek a gondolatok. Azt azonban szeretném hangsúlyozni: nem érzi magát jól ebben az álla­ potban. Elveszíti a rugalmas gondolkodás. az pedig. Mereven ragaszkodik elveihez. Fásultabbá válik. „megbántódik" és visszahúzó­ dik a külvilág ingerei. nincs bátor­ sága másként vélekedni. sőt nagyon rosszul viseli. E nagymérvű mozgékonyság elsősorban akkor csökken. cselekedni! Fizikai jellemzők: A vállizülettől az ujjakig terjedő felső végtag a tér majdnem minden irányában mozgatható. visszahúzódó. és befolyásoló tényezői elöl.nem fecsegős típus. gyakran fásult.

ficamodás leggyakrabban a vállizületben történik. a háttérben egy sérült ember lakozik. Léte­ zik egy oxigénnel telítő kisvérkör. A lényegen azonban semmi sem változtat: végre vegye észre és értékelje képességeit . A vérkör emberben kettős. sérülései közismertek. A karban futó vér.az imént ismertetettek birtokában. Központi szerve s egyben elsőrendű aktív tényezője a szív. A gond itt kezdődik: lelkileg is határozottan megviseli és ennek következtében a fizikai létben nagyon nehezen boldogul. mozgáskorlátozottsággal. KERINGÉSI RENDSZER Fizikai jellemzők: A vérkeringés a véredények által alkotott zárt rendszerben történő. váll. fájdalmakat. meghatározott irányú véráramlás. A kar törései. Lelki oldal: (lásd még kéz. izmok illetve a jelentkező tünetek) Amit magához ölel. a kudarcok egy fajta .elítélő . hogy képes elengedni. melyek a felhőtlen öleléshez szükségesek.30 év felett az ínba és az izület környezetébe kalcium lerakódás indulhat meg. 8-as alakú pálya. illetve a saját elvei melletti ki nem állás jellemzi a beteget. Egy sérült ember. Tüle­ kedés. fájda­ lommal.értékelése követ­ keztében bizonytalanság és ebből fakadóan távolságtartás alakul ki. Hasonló elváltozások a könyökben és a csuklóban is előfordulhatnak. A gyógyulás folyamán figyelembe kell venni a tünetekhez tartozó utakat. ízület. amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem. Hiszen őszintén ölelni csak akkor képes az ember. ha tisztában van vágyaival és azzal is. Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket. A sikertelenségek. vagy általános betegségek részjelenségei. Tehát nem szabad alábecsülni az apró kellemetlenségeket. Ez még önmagában nem jelentene problémát. de minden esetben következmény a kar működésének meghibásodása. és a testet oxigénnel ellátó nagyvér262 . 40 év felett gyakori a vállizület környéki lágyrészek gyulladása.és nyirokerek valamint az idegpályák elváltozásai lehetnek önállóak. aki segítséget vár.

foglalko­ zását. Még a majmoknak is csupán horogszerű működéssel bíró kapasz­ kodó kezük van. nyirok. Lelki jellemzők: (lásd még vér. melyhez az emberi kéz fogható lenne. lelki és egészségi állapotát. markoló szerepre csupán az emberi kéz lépes. Hüvelykujjunk ugyanis két főtengely körül képes mozogni. érszűkület stb. A legkényesebb és legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is alkalmas testrészünk. hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást. illetve tőlük távo263 KÉZ .) A keringési rendszer annyira összetett. Taglejtéseivel a társalgás és szónoklás. lassúbb keringés is. ír és fest.és immunrendszer. hogy megértéséhez össze kell vetni más részeinkkel is. A ke­ ringés állandó az élet során. Vele az ember munkát végez. A keringő vér folyékony szövet. áldást és átkot képes osztani. Valódi fogó. s bármilyen zavara betegséghez vagy ka­ tasztrófához vezet. nemét. hangszert szólaltat meg. mely a nyirokcsomók által megszűrve végül csatlakozik a vér­ pályához a nyaki és a kulcscsont alatti gyűjtőér torkolatában. Mozdulatainak ha­ talma bámulatos. Van egy másik. ám egymástól mégis tökéletesen el­ különül. a tánc. Fizikai jellemzők: Nincs a természetben még egy olyan kifinomult alkotás. a színművészet és a harc­ művészet hatalmas eszköze. A keringés eljuttatja az örömet. Egy­ részt a tenyér síkjában a többi négy ujjhoz közelíthető. Célba juttatja a tápanyagokat és az oxi­ gént. Az ókori zsidóknál kozmikus szimbólum. elszállítja az anyagcsere bomlástermékeit és a széndioxidot. Az emberi arc mellett legkifejezőbb testrészünk. Öl és simogat. de minden más régi kultúra is ábrázolja isteni erők forrásaként. vérmérsékletét.kör. A sejtanyagcsere során leadott víz s a benne oldott anyagok (a szövetnedvből és a mechanikai mozgásból eredő nyomás hatására) a nyirokrendszerben áramlanak. Jelzi gazdá­ jának korát. ám a nyugalomban lévő kéz is árulkodik. E szövetnedv a nyirok. s e kettő a szívben találkozik. nyugalmat és tudást a szervezet minden részére.

A rajta keletkező görcsös folyamatok akkor jelentkeznek. akkor ugyanaz lesz az eredmény. mozgásában korlátozott lesz. legyenek azok jók-rosszak. Ha átesik a „ló" másik oldalára és görcsösen igyek­ szik szorítani. A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban található meg. kellemetlen­ nek érzi. mint aki azt a feladatot kapja. hogy kicsúszik keze közül a megfogott dolog. ujjai között szabadon kifo­ lyik a szállított víz. amikor lelkiekben is görcsösen ragasz­ kodik a megragadott dolgaihoz. hogy két kezében vigyen el minél több vizet.szorongatott tulajdonságaival. 264 . és mégsem kíván rajta változtatni. mulandó dolgokkal). nem engedi! Merevvé válik. amikor lelki rugalmasságát félretéve mindent egyféleképpen akar megoldani. hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá képes. A kéz betegségei minden esetben ezekhez köthetők (lásd még izületek)! Ezek a kórképek a pontosítások. fogni. Jelen esetben lényegtelen. Mit tesz erre? Egyre nagyobb erővel szorítja össze ujjait. másrészt olyasvalamit „tud". Jobb kéz: Fájdalmak jelentkeznek.lítható. amit semmilyen más szerv nem tud a világon: a többi ujjal szembe helyezhető. A kezek hideggé akkor válnak. jó vagy rossz. hiszen tele van a keze a régi. a társuló tünetek alapján kiválóan beazonosíthatóak. amikor „elmegy" az ember kedve attól. mindegy. mellyel a legtöbbet foghatja. Természetesen látja. illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni. Lelki jellemzők: A kéz lelki jellemzői közül a cselekvési szabadságot illetve korláto­ zottságot kell leginkább kiemelni. amikor szembesül bizonyos . s a benne lévő fo­ lyadék erre hogyan fog reagálni? Egyre gyorsabban illan el. melyeket görcsösen próbál megfogni. nem engedi. Elmondok erre egy rövid példát: a kézproblémával küszködő ember olyan. hogy világa szabadon változzon. a konkrét konfliktusok. A gyógyulás útján meg kell találnia azt a harmonikus fogást­ elengedést. Bal kéz: Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. Ha nagyon lazán tartja tenyereit.

hogy közben a szervezetnek van lehetősége tél­ használni a hormonális kiegyensúlyozás eltérő folyamatait. A kínzó fizikai és lelki tünetek évekig elhúzódhatnak.túl a fizikai változásokon . elsápadások. így kell viszonyulnia az életében fontos dolgokhoz: ha meg akarja tartani. meg kell fogni. Gyógyításában elsődleges (mindenféle kezelésben az!). mivel a hereműködés olyan lassan csökken. A férfi klimax nem jár ilyen viharos tünetekkel. melyek a megváltozott állapot­ hoz való alkalmazkodást elősegítik. sok nőn az „ajtóbecsapáspánik" (a német szakkifejezés szószerinti fordításban: a „redőny lehúzá­ sa" jobban visszaadja . 265 KLIMAX . fejfájások és hőhullámok. A szaporodásra. ve­ rejtékezés. Míg a nők egy része különösebb kellemetlenség nélkül jut át ebbe a korszakba. Mivel a nemi működés külső jelei visszavonulnak. A hormonkezelés igen gyors és látványos javu­ lást hoz. amely nem egyidejű és nem azonos jelentésű a havi vérzés megszűnésével . ami ennyire nagy hatást gyakorol az ember szervezetére. tudja. hogy nem egy kórfolyamat. van ideje igénybe venni azokat a lelki reakciókat. hagyni kell egy kis szabadsá­ got. Ezért bátorkodom egy kicsit gondolkodni azon. hogy beszél­ jünk a beteggel. Lelki jellemzők: Az iméntiekből is világosan kiderül. majd depresszió uralkodik cl. s a nő panaszai teljesen megszűnnek. szaporításra képes ivarérett korszak lezárulása mind­ két nemben.a lényege: vége mindennek -). hogy valaminek . addig sokuknál érzelmi-lelki tünetekkel áthatott panaszok sokasága lép az előtérbe: ingerlékenység. A kor előrehaladtával a petefészek illetve a herék működése lassan csökken. rugalmasságot is! Fizikai jellemzők: A változás ideje. hanem egy élettani változás zajlik le benne. zsibbadások és heves szívdobogásérzések.Ebből okulva.kell még lennie. de adni. hogy nem mindenkire ugyanúgy fejti ki hatását. kipirulás.kezdete pár évvel meg is előzi azt.

rövid belégzéssel kezdődik. Tehát bármily kellemetlen. Robbanásszerű kilégzés történik. teremtő erejét önmagára koncentrálja. feleslegessé válni. Ez az időszak. A légcsőben és a gége falában levő idegvégződé­ sek izgalmi állapota az agytörzsön keresztül váltja ki a reflexfolyamatot. Nélküle légúti elzáródás következtében fulladásos halál állna be. és ebből a csökkent. vagy inkább másfajta figyelemből az érintett azt a következtetés vonja le. Fizikai jellemzők: A légutakban felgyülemlő váladék vagy idegen anyag eltávolítása létfontosságú feladat. torokköszörüléssel rokon.éles határvonalakkal kijelölt . Vagyis a testi változásokat ugyanúgy kíséri a lelki változás is. hogy kezd értéktelenné. A folyamat gyors. Ezt követi egy nagy erejű kilégző mozdulat. és ezt a betegnek illene követni. melynek során a tüdőbeli nyomás jelentősen megnő. szerepe mégis végtelenül hasznos. kínzó köhögésnél a légutakban letapadt nyák nem tud felszakadni. Van ideges köhögés.a folyamattól függően 266 KÖHÖGÉS . s ekkor a gégefedő hirtelen kinyílik. míg a vál­ tozókor közeledtével a kifelé fordulást lassan fel kell váltania a befelé fordulásnak. majd a gégefedő bezá­ rul. Egyre kevesebbet kell táplálnia másokat. és ezzel párhuzamosan szük­ ségszerű.Az elveszettnek hitt nőiesség váltja ki ezt a pánikszerű jelenséget (lásd még: pánik). hogy figyelmét. míg az eltávolítandó anyag fel nem jut. az adakozás jellemzi. Száraz. A produktív köhögés viszont váladékürítéssel jár mely .annyi időt fordítson. amikor a gyermekek egyre kevesebb törődést igényelnek. mint másokra. sőt kínzó lehet a köhögés. A gyógyuláshoz. A hang­ súlyok elmozdulnak. Az aktív kort leginkább az adás. Eletünket feloszthatjuk különböző .legalább . A köhögés mindaddig ismétlődik.ciklu­ sokra. mely a krákogással. túl az érzékeny területen. illetve tünetek csökkenéséhez az alábbi változásokra van szükség: Saját magára . s az orkán sebességével kiáramló leve­ gő kifelé sodorja az ingerlő anyagot. Tipikus hangjelenség kíséri.

és erre még jelentősen rásegít: semmi másban nem leli sza­ badságát. felpuhítják.. Növekszik a vágy. Rossz. A kifejezésre juttatott változtatáskor kez­ dődik a köhögés. akár szöveti cafatokat. melyben rengeteg feldolgozatlan . Nyomasztó. ami remekül fogja szemléltetni a betegséghez . világában elnyomottnak.) Szükséges különválasztani a két köhögés típust. Lelki jellemzők: (lásd még hurut. háta mögött hagyhatná. kö­ högéseket. Kidobhatná. savós. Gátakat. Itt megemlítek egy rövid példát. nyomott hangulatai a változtatás elkerülhetetlensége következtében erősödnek.leginkább az allergiás tünetekhez hasonlatos (lásd még ott). sőt véres. nehezebben tud felszabadulni. gátoltabban kezd új dolgokba. letapadt váladékot oldják. a lelkiismeret is erre sarkallja.tünethez . míg a másikban csupán inger. Helyette marad az aggódás. érve­ ket hoz annak igazolására: tehetetlen vagyok! Meg fogja találni ezeket az indokokat. A váladékos köhögés egy olyan élethelyzetet jelent.lehet nyákos. gennyes. így meg­ könnyítik a köpet felszakadását. Fullasztónak érzi környezetét.szerintem . Aki tehát nyákot felköhögő tüneteket produkál: el­ kezdte kötelékeit lerázni. de egyiket sem teszi. de ön­ tisztító folyamat révén a köhögést magát felfüggeszteni tilos! A köptetők a szívós. eltávozását. 267 . Ennek következtében sokkal visszafogottabban. de ezek távolról sem nyugtatják meg. környezetében.vezető utat. a félelem.. bi­ zonytalan fizikai kiváltó tényező jelenlétét kell feltételezni. sokkal inkább betörik. Nem nyugodt. egyik esetben a vála­ dék felszakadása tapasztalható. Vegyük alapul a dohányzás következtében létrejövő lerakódásokat. Az allergia esetében egy megfoghatatlan. és ezek egyenes következménye: a visszafojtás.nyomasztó ismeret van.félretett . Kezelés: A köhögéscsillapítók szerepe a kínzó rohamok felfüggesztése. A száraz köhögés . Lelki oka is ilyen jellegű. daganatok széteső részeit is kiköhögheti a beteg. így egyre nagyobb lesz a szabadulás vágya. sokkal inkább beletörődő! A jelen lévő problémák előbb-utóbb fojtogatni fogják. mert ott van. mellőzöttnek érzi magát. de nem teszi. tudja. hogy valamit kezdeni kellene vele.

Dohányzik. ez az is jelenti.kedve van hozzá! Kezdetben elegendő gondolatban hozzákezdeni.pl.. mert addig sem kell friss levegőt szívnia! Dohányzik. hagyni kell. ami érthető és közel áll hozzá. A dohányzás pedig éppen erről a mély légzésről szól! Az ember azért kezd dohányozni. mert ez teljesíti a „mély levegő" utáni vá­ gyát. sem bátorsága. mire vágyik.. Ez nem támasztja alá. Olyan eszközhöz folyamodik. és a hagyás. füstös érzéseket. Játsszon el a gondolat­ tal: mi lenne ha. azokat másként tapasztalja! Önmagában a dohányzás nem jelentene problémát.Miért szokik rá valaki a dohányzásra? ˝E könyvben (a tüdőnél) már szóltam arról a jellemzőről. az eddig takargatott gát (elszakadásából még nem követ­ kezik a gyógyulás! Ennek elengedhetetlen része a helyettesítés! Mivel lehet helyettesíteni? Mindenképpen valami jóval! Tisztában van vele. és lerakódások kezdődnek. és nem is igazolja ezt a pótcselekvést. a megvalósítás eszményei ködösek. A szabadulás. Ezt minden köhögő em­ ber azzal segítheti elő. de ehhez nincs sem kedve. hogy minden tevékenység egy mély lélegzettel kezdődik.. hogy igen határozottan érlelődik a változtatás gondolata. mert érzi a valami újba kezdés szük­ ségszerűségét. aminek ki kell jönnie. Mivel itt köhögésről beszélünk. Ebben a lelki állapotban nehezen képes elfogadni az egyértelmű "dolgokat . sem elítélni! Az ember dohány­ zik. hogy „kiköhögi". hogy ezzel is elodázza a helyes úton való haladást. hiszen a benne lévő mérgek lehetnek stimuláló ha­ tásúak is. a téma körül járó gondolatai. Elméje. amikor . A gyógyulás útjához szorosan kapcsolódik a cselekvés. hadd jöjjön ki. a tüdő öntisztító képessége lecsökken -. biztos alapot nyújt a cselekvéshez! 268 . Hagyjuk. és akkor. dolgokat képes elfogadni.ő. Ennek a passzív beállítottságnak következménye lesz az adott terület pangása . valójában mi nyomasztja. de nekem nem tisztem sem alátámasztani. Ez az átható erő fogja táplálni a tetterőt. hozzá kell kezdeni! Természetesen úgy. Nincs mese. mit szeretne elérni. arról is szót kell ejteni. Ennek következtében tudata csak a homályos. de nem is képes a túl tiszta levegőt — mint tiszta ismeretet — elvi­ selni. alapot. hogy a feléledő jó érzés szétáradjon egész lényében.valóban . körvonalazatlanok.

Ez a szemhéj zárásával néhány másodpercenként megújul. Innen bonyolult csatornarendszer vezeti el a könnyet. ebbe a tevékenységbe kezd . továbbá sérülések és daganatok. ami tovább fokozza az égető érzést. Lecsökken a könny termelése. A szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja. akkor keménynek. 269 KÖNNYCSATORNA . A könnymirigyek ilyenkor túlműködnek. sós. majd a könnyvezetéken keresztül lejut az alsó orrjáratba. vakító fény. Lelki tünetei: A könny védő feladata könnyíti meg a szemet szúró észlelések kitörlését. izgató gázok. rettenthetetlennek fogják látni. A példa viszont azt mutatja. ha nem mutatja „gyengeségeit". és ennek kö­ vetkezményeként lázadás jön létre. hogy ne kelljen megmutatni gyengeségét. Könnvelvezető csatornarendszer: A szemhéjszél belső végén kezdődik. amikor a megjátszott keménység alá­ támasztására nem mutatja érzéseit. váltják ki. Zárt szemrés mellett a záródási vonal és a szem között könnyel teli rés alakul ki. gyulladások idézhetik elő a könnytermelés megszűnését. mert egyszerkétszer már átgyalogoltak rajta. megnő a könnyelválasztás. érzéketlennek tünteti fel magát a külvilág előtt. arcidegzsába.Fizikai jellemzők: Könnymirigy: a nyálkamirigyekkel rokon szerkezetű. baktériumellenes hatású folyadék. biztosítja a szem biológiai védelmét. Keménynek. A könnyezést érzelmi impulzusok.határozottan belefáradni.) A könny óvja a szaruhártyát a kiszáradástól. Erejét felemésztette az erős falak építgetése. Nem meri kimutatni. hideg szél stb. Rendellenes működés lelki hátterében azok az élethelyzetek állnak melyeket elsiratott vagy cl kellene siratni. nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett. idegentest. mely a könnytöm­ lőbe kerül. (Ha nem: a könny kicsordul. A könny víztiszta. Abban a hitben él. Kivezető csa­ tornái a kötőhártya felső áthajlásába nyílnak. Elzáródások. valamint gyulladások.

de érintett lehet a térd alatti lágyrész. mint a rossz gyerek . A kór hevenyen indul. ritkábban a könyök vagy a váll. amit nagyon szeretne elkerülni! A túlzott könnytermelés (allergia. s ezek . az őszi kikerics magjának hatóanyaga. 270 . Szeretné figyelmét másra fordítani. Még most is gyászol. Tudja. Körömszakadtáig ragaszkodik megszerzett javaihoz. s egy ponton támad. mikor követke­ zik olyan esemény. Leggyakrabban a nagyláb­ ujj első izületén.A könnycsatorna beszűkülése a félelemre. Élete rettegések között telik. Idő múltán azután súlyos működészavarok és torzulások alakulnak ki az izületekben. évekig is tünet. egy olyan dolog került szeme elé. irritálja. KÖRÖM KÖSZVÉNY Fizikai tünetei: A régiek által is már jól ismert betegség anyagcserezavar: a szervezet­ ben lévő húgysav kóros felszaporodásával jár. ami kielégíti szépérzékét.gyulladásos szöveti reakciót váltanak ki maguk körül. fordítsa tekintetét egy olyan dologra. Ez is egy bizonyíték: nem képes elsiratni. Gyógyításában a gyulladásgátlás és a mellékvesekéreg-hormonok adása mellett fő szerepet játszik az ősidők óta erős méregként ismert kolchicin. így keletke­ zik a köszvényes csomó. ha irritálja a szemét valami. régi. Ezt követően hónapokig. elveszett értékei iránt érzett hiányt még nem építette be életébe. A kikaparás művészete.csak azért is azt csinálja. hirtelen rohammal való kez­ det.és panaszmentes lehet a beteg. s az igen heves fájdalommal együtt magas láz lép fel. Jellemző az éjszakai. hogy za­ varja. sírjon. ami nagyon piszkálja. amit nem szabad. de helyette . de úgy viselkedik. A gyógyulás útjának el kell vezetni a harmóniához. a félelemből fakadó távol­ ságtartásra vezethető vissza.továbbra is azt lesi.fel­ háborodva .mint idegentes­ tek . ha azt érzi sírnia kell. lásd még ott) azt jelzi. attól fél. Következményesen a húgysav sói kristályok formájában rakódnak le. a boka.

mert nem képes eldönteni. miért pont ellene fogott össze a világ! A sok. Nem érti miért. befelé fordulóvá válik. Az emberi természet velejárója az értékek. Elveszíti a rugal­ masságból. In­ kább mások döntéseit teszi magáévá! Aztán .(bővebben a vese címszónál) Ismereteit rendszeresen rosszul értékeli. melyik elvéhez. pont vele történnek ezek az események. ezt a hangulatot kivetíti környezetére is. Valahol kisodró­ dott és a természetesség elveszett. kőbetegségek. Különös képességet fejleszt ki: mindenben képes észrevenni a rosszat. 271 . szakadatlan tépelődésnek hajhullás lesz a következménye. csak amikor ezeket meglelte. kutatása. lehet teljes.Lelki oldal: (lásd még vese. mert a tapasztalatai szerint az egész világ ellene van. Ez pedig gyakran „erőszakosságba" tor­ kollik. az értékek elvesztéséből kelet­ keznek. most segített. homokképződés. Izületi ödémák keletkeznek. gondolatához tartsa magát. az értékesség keresé­ se. Ezekből már elég nyilvánvaló: nehezen tud döntést hozni. A túlzásba vitt akarat kudarca előbb-utóbb fásulttá. A kezdeti szakaszban hízásra való hajlam alakul ki a megfelelő lelki táplálék hiányában. vagy. hogy most sikerült. Izületi. elkeseredni. A vesék elégtelen működése folytán lemerevednek az izületei. de biztos vannak hátsó szándékai. a hajlékonyságból eredő „konfliktusmentesség" örömeit. keményé te­ szi. lehet. Ezek a gyors változások a belső bizonytalanságából. A rossz alatt az alábbit értem: a végső következtetések negatív érzéseket. és másoknak is árthat.megtalálja benne a hátsó szándékot. (lásd még a testsúly fejezetnél) Gerinc és izületi fájdalmai vannak. Ezek az ismeretek a megértési. izületek) A köszvényes betegnek idegrendszeri problémái vannak. pillanatok alatt képes önmagába fordul­ ni. ami önmagának. és gondolati merevség jellemzi. így sok választása nem marad: igyek­ szik minél előbb elérni céljait. s ha mégis akkor általában helytelent. de máskor biztosan nem.úgyis . megállapításokat fognak tar­ talmazni. mert elveszíti életkedvét. feldolgozási korlátozottságból erednek. Pl. A köszvényben szenvedő embert az alábbi lelki tulajdonságok jellemzik: Érzelmeit gyorsan váltogatja. megmerevednek álláspontjai. Befelé fordul.

melynek következtében folyamatosan hízik. s kialakulásuk akkor indul meg. nyálmirigyek vezetékei. Anynyira nehezen vállalja fel „milyenségét". vesemedence. s veséi lassan felmondják a szolgála­ tot. húgyhólyag. Fel kell fedeznie. elveszíti maradék életkedvét. de sokan mellette vannak! Segítő erőnket most is nyújtsuk felé. Az epehólyag. hogy mit nem. annyira elvesztette hitét. míg nem látja be milyenségét.az emberek nemhogy nincsenek ellene. hiszen az önfejűség. Az ösztönös cselekvéshez szokott folyamodni az ember. belek mind-mind tartalmazhatnak követ. érdekein átgázolva akaratát ráerőlteti másokra. Üreges szervek váladékában képződnek. tettvágyát.. A kő keletkezésének egyik változata hasonlatos a drágagyöngy képző­ déséhez: parányi kőképző centrum jelenik meg.. az akaratosság magas fokán áll. szinte lehetetlen feladat meggyógyítani . Amint a kagyló esetében 272 . Érzelmeit mértéktelen húsevéssel igyekszik kiegyenlíteni.szeretettel tud változtatni életén! . hogy nem lehet megtenni! Arról szól: hogyan lehet mégis. amikor erre bizonyos kór­ folyamatok megteremtik a feltételeket. Majd felfedezve hibáit. hogy: . amikor tu­ datosan nem találja az örömteli helyzeteket. addig „gyógyíthatatlan". de előfordulhat a tüdők hörgői­ ben éppúgy.Két szélsőséges véglet között ingadozik. Eb­ ből a megállapításból viszont következik ez is: való problémáinak fel­ színre kerülése jelentős erőt ad a gyógyulás útján. a bennünk rejlő erőket (melyek harmóniát teremtenek) árasszuk ki rá! Kövek Fizikai jellemzői: A kinti világban fellelhető ásványok.de meg tud gyógyulni! -. A gyógyulás útja: Nagyon nehéz. Még mielőtt elfelejteném: nem arról szól ez a könyv. depresszióba esik. mint a visszerekben vagy az orrkagylók mélyén. Durván. kőzetek vagy kristályok rokonai felépülhetnek az emberi testen belül is. erőszakosan mások értékein. hogy ez nagyon megnehezíti az új befogadását.! Mindaddig.

egymáshoz csiszolódott felszínnel tö273 . mi­ vel útjuk során felszakíthatják a nyálkahártyát. súlyos hányások s a vizelet elakadása kíséri. az embernél is egy kicsiny. Véna-kő az erek öbleiben. Ezt sokszor haspuffadás. Néha csupán homokszemcsék alakulnak ki. epe) a rossz elfoiyás következtében besűrűsödik. Nyálkövek a nyálmirigyek kivezető csöveiben vagy a mirigytestben alakulnak ki. tüskés felszínű kőre. meszes burkolattal. s megint csak kristályosodási magok képződnek. Elmozdulásuk egyik biztos jele a vérvizelés. máskor akár diónyi. De a gyakori okok között szerepel az is. a kőbeteg orvosok beszámolói alapján . Amíg egy kő mozdu­ latlanul üldögél.egy homokszemcse tölti be ezt a szerepet. vándorlása viszont kőrohamot idéz elő. nem okoz panaszt. úgy mondják. oválisak. idegen kicsapódási felszín alakul ki idegentest. s egy a kicsapódáshoz ha­ sonló folyamat kezdődik el. s a fájdalomtűrő-képesség egyénenként is más és más. Veszélyt itt is ak­ kor jelentenek. almányi kőtömbök épülnek fel az évek hosszú során. A vakbélben. vagy elhalt sejtek formá­ jában.és mert csak morfiummal csillapít­ ható igazán -. Kerekek. A vesében különféle vegyi összetételű kövek alakulhatnak ki a vizelet összetételétől függően. Az epekövesség úgyszintén elviselhetetlen fájdalommal járó betegsé­ geink egyike lehet. néma. Az epeutakban vagy az epehólyagban a legkülönfé­ lébb színű és nagyságú kövek alakulhatnak ki. pira­ mis formájúak. ha elzárják az elvezető rendszert. A gyulladásos váladékok megzavarják ezeket. mire az izomfalával rámarkol a gyakran buzogány ala­ kú. A kismedence gyűjtőér-fonataiban gyakori. s akár borsónyi nagyságot is elérhetnek. Testüregeink élettani váladékainak stabilitásáról különleges elosztású. hogy az ember legnagyobb fájdalomélmé­ nye a vesegörcs. A bélsárkövek gyakran egy gyümölcsmag-középpontra épülnek fel. A benne oldott anyagok töménysége a pangás miatt megnő. a stabil állapot meg­ bomlik. ha az érintett testfolyadck (pl. Tudjuk. visszeres csomókban megalvadt vérben. féregnyúlványban s a vastagbél egyes területein lelhetők fel. Megmozdulása. A megmozduló kő ugyanis izgatja a vesemedencét vagy a húgyvezetéket. gyakran soklapú. hogy ennek élménye igen szubjektív. mikroszkopikus méretű részecskéket tartalmazó rendszerek gondoskod­ nak. A másik jel a fájdalom. Mindennek ellenére a megfigyelések. melybe idővel mészsók rakódnak le. vérrögből képződik.

és rögtön előkerülnek a konfliktusok.: nem képes megérteni. Határozottan állandósul egyfajta dac. mint a dacos gyermek. mindennapjait igen erősen befolyásolja. Pedig a tapasztalatban ez is benne van: képes vagyok kezelni az ellenem irányuló . hidegrázás. s az életveszélyt a hamarosan fellépő sárgaság (lásd ott) jelzi. hogy a követ okozó problémához ragasz­ kodik a „gazda". de kaparjuk meg egy kicsit a felszínt. aki ezt mondogatja: nem fáj. de meg nem szabadul tőle. A teljes kép érdekében érdemes feleleveníteni az adott szervek jelentéstartalmát. Félreteszi.melylyel nagyon is tisztában van . Az epehólyag olyan lehet. s közben . Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy problémát .belülről sír. mint a babzsák. amit sikeresen feloldott. míg más összetétel esetén a hegyi­ kristály keménységével vetekedhetnek. vagy egyetlen kőóriással. de az összes tanulsá­ got nem vette ki. Ezért az itt kiala­ kuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben. Felháborodás maradt lelkében. E képletek lágy tapintásúak is lehetnek. Vesekő: A megértéssel.negatív . de benne marad egy „tüsök". Ponto­ san úgy viselkedik a kő. Vagyis a belőle nyer­ hető lelki erőt nem használta fel. hiszen igazolódni látszanak azok az álláspontok. Lelki jellemzők: A fizikai jellegzetességeknél olyan jól. hogy alig szorul kiegészítésre.érzelmeket. Pl. és képes vagyok épen. sőt lel­ kileg növekedve kijönni belőle. Tanult belőle. konzervál. miért nincs pénze.megesen fordulnak elő. a feldolgozással kapcsolatos szerv. melyeket kialakított és fenntart. Fenyegető következ­ mény az epevezeték elzáródása. Például: volt egy igen súlyos konfliktu­ sa szüleivel.eltemet. A kődugasz mögött robbanásig feszül az epehólyag. mint a szőnyeg alá söpört szemét. mint a koleszterin-kő. Egy kicsit sarkos a hasonlat. Ragaszkodik hozzá. 274 . Látszólag minden a legnagyobb rendben. magáévá tette a feldolgozott problémákból eredő tanulságokat. amiért pont őt „találták meg". láz vezeti be a kórképet. miért nem szeretik? Bélsár-kő: Jórészt megemésztette. Tulajdonképpen elmondható. de úgy viszonyul a világhoz. Ott marad. benne akár 80-100 kővel. részletesen ki lett fejtve. Fájdalom.

és elvileg hasonló vázzal bír. fut és ugrik az ember s igen hosszú távokat képes gyalog megtenni különösebb megerőltetés nélkül.Epe-kő: lásd ott Fizikai jellemzők: Az alsó szabad végtag. A sarokcsont az első pillér. Két végtagjával jár.anatómi­ ai síkon „rokon"-nak mondott főemlősökkel. A csontok alkotta íveket szalagkészülékek tartják össze. Ennek az a titka. a négylábú pe­ dig billeghet. hogy képesek vagyunk a lépéshosszat megnövelni. A két ív közötti térben pedig egy harántboltozatos szerkezet épül fel. Ugyanakkor rugalmasságuk a rázkódásokat tompítja. hogy fel­ építésében és működésében az emberi láb is egy egyedülálló csoda. olyan roppant erővel. s innen két széttérő ív indul előre az első és ötödik lábközépcsont fejéig. érpályái és a talp izmai. s a mozdulatok tökéletes lendülete harmonikus szépséggel párosul. miszerint a kétlábú állvány felborul. látjuk. hogy ez az épít­ mény hihetetlen kezdősebességet tesz lehetővé. a második és harmadik pillérig. LÁB 275 . Összevetve más állatcsoportokkal. Együtt tekintve a combokkal és a lábszárral. s főként a velünk fizikai. kijelenthetjük. mint a kéz. vagy annak térden aluli része a köznyelvben a „láb". A határ a bokaizület. s így igen csekély ener­ gia-befektetéssel. hogy az egészséges láb nem deformálódik a test súlya alatt. és a boltozat alatt az összenyomástól védetten futnak a láb idegei. ezzel rögzül a lábszárhoz a láb. Hoz­ zá csak megközelítően is hasonló megoldás nem található az állatvilág­ ban. A mérnöki tudományokban járatlan ember is tisztában van azzal a statikai törvénnyel. S lábunk valóban a talpból előemelkedő három pillérre tá­ maszkodik. A hatalmas erők átvitele bámulatosan karcsú izmokba van tömörítve. Az egyetlen tökéletes alátámasztás ezen a földön három ponttal bír. ám valójában ez a lábszár vagy másképpen alszár alatti végtag­ terület. szinte észrevétlenül rovunk le nagy távolságokat.

míg a beteg a mozgás korlátozottságáról. aki köré egy falat rajzoltak és megkérték: mutassa meg. Csak akkor lesz be­ lőlük betegség. ha egyszerre vannak jelen! Márpedig mindig kéz a kéz­ benjárnak! A láb betegségeinél felbomlik a haladás harmóniája. melyeket nem kellene. teljesíthetővé válnak céljai. célja felé haladását. és elmulasztja a szükségeseket. Egyrészt energiát fektet azon lehetőségeinek felkutatására. az em­ ber megcselekszik olyan dolgokat. és éppen ebből fog kialakulni az összes lábbal kapcsolatos problémája! Hogy miért? Mert két végén égeti a . mennyi energiát. hogyan kell be­ lőle kijönni! Ő igen változatos megoldási lehetőségeket vetett fel . A döntések meghozatala utáni cselekvés. de ez a két ellentétes tevékenység nem zárja ki egymást.mi más következne be. Megmutatják: hogyan halad. elindulás legalább ugyanannyi­ ra lényege része életünknek. A láb különböző megbetegedéseivel küszködő. mit kellene tennie. és ezekből milyen konkrét örömet. Ez a tevékenység az önértékelés megbomlásából meríti erejét. melyekkel megoldhatóvá. de inkább nem cselekvés teljes mértékben felemészti a lábban rejlő mozgási energiákat. vagy éppen ellenkezőleg a túlreagálásról tesz tanú­ bizonyságot! „Különös" véletlen. Éppen ezért a szervi elváltozásokat mindig megelőzi az. mint a választás.Lelki jellemzői: Az egészséges láb a mozgás szabadságáról. miként halad el mellette a világ. hasonlóan jár mint az. amikor csak tessék-lássék módon „próbálkozik" . hogy visszatartsa magát! Ez a két . Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a problémák. anyagcse­ re-folyamatok egyensúlyának kibillenése (lásd még: anyagcsere). tapasztalatot merít. Egyre többet ül (kétségbeesve). és az annyira áhított bol­ dog élet! 276 . erőt fektet be cselekede­ teibe. Másrészt jelentős energiát kell fektetnie abba. tehetetle­ nül figyelve. de végül ott maradt a helyén! Tisztában van vele.merőben ellentétes . A valóság is ezt mutatja! A korlátozottság és a túlzott tettvágy egymással szoros összefüggésben vannak.mozgásszabadságának .cselekvés.gyertyáját.he­ lyességükről meggyőződött -. Ezt a mozgási energiát fordítsuk át egy nagyságrendekkel könnyebben értelmezhető fogalommá! A kudarcélmények hatására .teljes mértékben korlátozza saját mozgását.

amely kezelésre nehezen reagál. Fájdalmak keletkeznek. Az arra hajlammal is bíró ember lábát azután kiirthatatlan gombás folyamatok veszik birtokukba. az ujjak elhaló bőrének leválása. korlátozások állandósulnak. A másik . Az emberi bőrön megtelepedő gombáknak e homályos. rövid tünetmentes időszak után ismét felütheti fejét. Később a lábujjak közti áthajlás berepedezhet.és vesekáro­ sító mellékhatással bírnak. égető érzés kíséretében. 277 LÁBGOMBA . A gomba behatolhat a körmök alá. S bár a helyi kezelés alig rejt magában kockázatot. közben fényüket vesztik s piszkossárgán elszíneződnek. El tudná érni és ehhez megvan az összes feltétel! A gyógyulás útja: Aki egy kicsit is figyelmesen olvasta és él benne a vágy (márpedig él. Fáj a hiány. Lábunkat burkolatokban „hordjuk". elhúzódó bőrbetegség.önmagában nem mindig hatékony eszköz a gombák elűzésére: a fény és a láb szellőztetése. kifakadó és szivárgó hólyagos elváltozások je­ lentkeznek a talp bőrén. amikor ezek a megkötözöttségek. Ellenük a bőrgyógyász nagyhatású ké­ szítményeket vet be. rá fog jönni. a szájon át szedett gombaellenes gyógyszerek komoly máj. és reméli. mi a teendő! Fizikai jellemzői: Igen makacs. megtenni. bűzös szag kíséri. torz karomszerü képződményekké alakulnak át. nedves és fülledt környezet ideális légkört teremt. szúró. Mindezen jelenségeket rossz. Első tünete a viszketés. Fény és levegő nem jut el hozzá. hogy el tudná érni. Az orvos célja (mint minden kórokozó esetében): megölni a gombákat. amikor szembesül mindazzal a valósággal. mert másként ezt nem olvasná). „örök" homályban és sokszor nyirkos környezetben él e testrészünk. majd a helyzet to­ vábbi romlásával vörös. de közben szíve majd meg­ szakad. s azok megvastagodnak. mert tudja.Meszesedések lesznek megfigyelhetők. sem tesszük szabaddá: elfelejtettünk mezítláb járni. majd bőrpír keletkezik a lábujjak között. domború. melyet nincs bátorsága felvállalni. hámlás indul meg. Ha tehetnénk. s ha javul vagy gyógyul is.

aminek sem alapja. Az ott lévő levegő igen erős. átható szagot áraszt. Cselekednie kell. Térjünk vissza a láb gombás megbetegedéséhez. mások érdekében cselekedni! Ha nem cselekszik értelmes. milyen tulajdonságokkal rendelkező világban terem a gomba? Milyen helyet kedvel. lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki. lényeges dol­ gokat. ami jelzi: képtelen a megújulásra (lépések terén). mi kedvez életének? Sötét. ez azonban nagyon távol áll az igazságtól! 278 . nincs kedve semmi új dolgot cselekedni. Ennek egyenes következménye lesz: mi értelme ilyen dolgokba fektetni az energiát. nedves.Lelki tünetei: A gombásodás olyan helyen. elítélő kép. igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vágya. Elha­ markodottan. sem értelem nincs. labilisabbá teszi. tetterejé­ nek kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. hogy tett­ ereje pang. a különböző elválto­ zásokban és ennek jelentése: bizonytalanságának következményeként sok olyan cselekedete van. vagyis kialszik a belső tűz! A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlá­ sa. ahol meg­ bomlik a szervezet egészséges hőháztartása. hogy a többi őselem túlsúlyba kerül. az ettől eltérőben nem képes hosszabb ideig létezni. aminek szinonimája. nyirkos légkör teremtődik meg. ami kiváló táptalajt biztosít a gombának. Az eddig elhangzottak alapján kialakulhatott egy elmarasztaló. Elmélkedjünk egy kicsit! Milyen helyen. akkor minek legyen tűz a lábban? A tűz kialvása egy adott területen magával hozza. Pótcselekvés: A saját. mint őselem jelenik meg a kinövésekben. párás környezetben érzi jól magát. Hogy is van ez? Párás. akkor másoknak kell segíteni. Ez egyre kedvetlenebbé. a meghozott dönté­ seinek megvalósítását folyamatosan elodázza. nyomasztja a kialakult helyzet (tisztában van a lépéskényszerrel). A föld. Ha saját magát tekintve nem tevékeny. testrészen képes kialakulni. ami felettébb hasonla­ tos. megalapozatlanul tesz lépéseket: gyakran rosszul. fölösleges dolgokkal kell foglalkoznia. akkor lényegtelen. amiben nem leli örömét.

és így tovább. melyekben örömet talált! Végzett örömteli dolgokat. lélek) Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember. habszerű szövetekből áll. Az egymást kölcsönösen lerontó folyamatok efféle ördögi köre szerve­ zetünkben számos más helyen is megfigyelhető! Bonyolult szervrendszer. Miként a fizikai testet ellátja az élethez szükséges levegővel. de itt helyezkednek el a szaglást és a hangképzést szolgáló szervek is. Fizikai leírása: A mellűr két oldalát kitöltő páros légzőszervünk tompa kúp alakú. illetve in­ nen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anya­ gokat. Lelki jellemzői: (lásd még köhögés. A benne vonuló légutak ezer és ezer egyenrangú elágazással folytatódnak. a hólyagcsákban zajló szellőzésnek éppúgy. Orr-garat-gége-légcső-hörgőrendszer: ez az út a voltaképpeni gázcsere helyéig. s így a hörgők csőhá­ lózata megdöbbentően hasonlatos egy fához. az további kárt okoz az előzőben. sok jó cselekedetet tett meg. hihetetlenül vékony membránnal elválasztva). hogy az oxigénfelvétel és a széndioxid-leadás a tüdőben zavar­ mentesen történjen meg. talpalt mások érdeké­ ben. annak ágrendszeréhez. Bármelyik rendszer hibásodik is meg elsőként. hogy ezt érezte: ez természetes. Az egyre kisebb járatokban áramló levegő végül a parányi oldalkamrákhoz jut: a közel 350 millió léghólyagocska a gázcsere tulajdonképpeni helye. úgy 279 LÉGZŐRENDSZER . Könnyen belátható: itt egy folyadék és egy gázrendszer találkozik (egy egy sejtsorból álló. és ahhoz. kezébe vette. majd jó messzire eldobta! Le­ het. ennek nincs értéke stb. de nem maradt ideje saját magára és nem vette észre azon dolgait. mely ugyanakkor rövidesen maga után vonja a másik megromlását is. mint az itt futó vér áramlásának tökéletesnek kell lennie. nem érdemlem meg. amelyben beépített biztonsági berendezések sora gondoskodik a tüdőbe áramló levegő minőségéről és a légutak ön­ tisztulásáról.Rengeteg jó lépést. szivacsos tapintású. betegség jön létre.

Tüdősorvadás: Nem tud önbizalmat gyűjteni. mert a beteg nem akar megszabadulni elképzelései­ től. éppen ezért alakul ki a betegség. el kellene múlnia a betegségnek! A gyógyulás elengedhetetlen része azon célok kitűzése melyek való­ di örömöt. és nagyon is kifejtik hatásukat. melyekről nem vesz tudomást. amit már megismert és megszokott.a védekezés ered­ ményeként .felszínre törni. Felszaporodik a víz.a szellemet is ellátja a működéséhez elengedhetetlen új erővel és most itt mindegy. Azon­ ban ezekből csak a kudarc élményei maradtak meg. Eddig másoktól várta az elismeréseket. A tüdő: megújulása a tetterőnek. Tudom.a megújulás re­ ményéről. kevésnek érzi magát. Igyekeznek a. Tüdővizenyő: (lásd meg ödéma) Kedvetlenség jellemzi. de ha nem ezt tenné. erő­ sen hangzik a ragaszkodás szó. Visszafogja érzéseit. a betegnek most nincsenek húzó céljai. következésképpen . hogy az adott területen is kialszik az életkedv.le is mond . Valamikor régen erőt vett magán. kicsinek. hiszen a visszatartás­ hoz elhasznált erők hiánya fogja eredményezni a nem kívánt folyamatot. ragaszkodik ahhoz. erőt gyűjtött. melyekkel erősíteni kívánta ön­ bizalmát! Most azon dolgaival kell foglalkoznia. vágyait. hogy azok a visszafogott érzések. nem vesz erőt magán. 280 . hogy kimossa a felgyülemlett gátló tényezőket. A gyógyulás útján az iménti kijelentést kell alapul venni: visszafogja! Ez azt jelenti. az alapvető belső tűz. Ennek következtében lélekben kezd lemondani . és új értelmet adnak életének. mit ürítünk ki a környezetbe. majd cselekedett.túlsúlyba kerül a víz. melyek saját örömeit. hiszen nem mindig válogathatjuk meg. milyen levegőt szívunk be. Az már sokkal fontosabb. sikerélmé­ nyeit növelik. hogy ebből mit hasznosítunk. milyen tisztaságúval. ott vannak benne. A vizenyő alapvető feltétele.

hogy egy egészen más. Ugyanakkor a lép vérraktár is: nagy mennyiségű vért képes tárolni. majd szükség esetén visszaüríteni a keringésbe. de pusztán ezzel a ténnyel az orvostudomány még nem képes megmagyarázni azt a tapasztalatot. mással pedig nem tudja. és az egész élet során részt vesz a nyiroksejtek termelésében. mint a férfié. valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő. szükségessé válik a cseréje. A nő lépe mindig nagyobb. valaki más. Lelki oldal: A vér az információk megújulása. hogy egy női szervezet valóban sokkal jobban tűri a hirtelen vérveszteséget. Ennél elmésebben 281 . hogy a lép a szervezetbe került idegen anyagok elleni védelem egyik székhelye is. Igen lényeges a fentiek mellett. hogy erőt kell gyűjtenie. Ha balesetek következtében megreped. hogyan kell a „haszontalan" dolgokat úgy felhasználni. hasznos dolog szülessen belőle! Természetes. E szervet fontos feladatai ellenére sem tartja a tudomány nélkülözhetet­ lennek. értelmes. de kívülről érkezőnek tapasztalja. hordozója! Mi értelme lenne pusztán a temetőnek? A Teremtő jobb megoldást nem talált erre e problémára? Dehogynem! A lép csodálatosan példázza. a tűz és az összes elem szállítója. el kell távolítani. hiszen e dinnyeszelethez hasonló alakú nyirokszervben pusztulnak el a kiöregedett vörösvértestek.Tüdőgyulladás: Lázad a megújulás „kényszere" ellen! Azt érzi. hogy minden létező előbb vagy utóbb elfárad. akkor meg minek tegye meg? Tegye magáévá és meggyógyul! LÉP Fizikai jellemzői: Kissé költői módon a régi anatómusok a lépet a vörösvértestek teme­ tőjének nevezték és ez így igaz. nem magáénak! Ha nem az ő ötlete. s így súlyos vérzés forrá­ sává válik. Ilyenkor az immunrendszerben betöltött feladatait a nyirokszövet többi része átveszi. többé nem képes betölteni szerepét. átalakítani.

De ha nem örömmel vég­ zi. az alko­ holfogyasztás és a dohányzás. Lelki tünetei: Ahhoz. A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi. akkor minden rendben van és érzi. ami az el nem végzett feladatok „nyomásából" ered! 282 MAGASVÉRNYOMÁS . Felhasználni. hogy 140 és 85 Hgmm a „nor­ mális felső határa". ami cselekvésre ösztökéli.ám mindmáig egyben vitatott . egyre kedvetlenebb lesz és elhanyagolja a megoldásra váró dolgokat. (Hétköznapi életünkben is vannak már rá példák. A már fennálló magasvérnyomást viszont egyértelműen súlyosbítja a kövérség. melyeket meg kell oldani. hogy csak egyszer tudott valamit megtenni. valamint hormonális okok mellett a fokozott sóbevitelnek tulajdonítanak jelentős . mégpedig olyan nyomás. megtapasztalunk konfliktusokat. hogy lemásoljuk a természetet: hulladékhaszno­ sítás!) A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé. mégis azt mondjuk. A háttérben genetikai tényezők szerepelhetnek és idegrendszeri. tapasztalja az elvégzett munka örömét. Fizikai jellemzők: A megnövekedett vérnyomás a nagy vérkör verőeres rendszerének a normálisnál nagyobb nyomásértékeire vonatkozik. kell egy bizonyos mértékű nyomás. a szorongás vezet. Végsősoron a magas vérnyomás kialakulásához a félelem. A határértékek mindaddig vita tárgyát képezik és meghatározásuk szükségképpen bizonyos mértékig önkényes. újrahasz­ nosítani a már „értéktelenné" vált anyagot. Amikor az ember „időben" elvégzi feladatait. többször nem. akkor egyre tökéletlenebbül hajtja végre.szerepet. hogy az ember igazán tudjon teljesíteni. A lép kiszűri az életünkben keringő ismeretek közül a feleslegeseket és a tovább hasznosíthatóakat pedig tárolja. hogy megerősödve továbbléphessünk.nehezen lehetne elképzelni a feladat megoldását. Ez a nyomás a megoldásra váró feladat! Egész életünk erről szól: elénk kerülnek helyzetek.

szőlőcukrot. A kérdés itt ebből adódik: szellemi szinten. Fizikai jellemzők: A felhasban. ha ismerjük a testrészek szellemi jelentését. májdaganat) A „nagy" raktározó. emlékezni kell. meg­ tudhatjuk.Ebben az esetben is két részre kell bontani a betegség lelki tényezőit. kiválasztó.lényegében anyagcsere-szerv. erényeinkre. A szükségleteknek megfelelően képes raktározni és felszabadítani létfontosságú anyagokat. Lelki oldal: (lásd még: anyagcsere. mint csupán az epe termelése . Ekkor az embert különböző szorongások tartják gúzsba kötve. Működése messzemenően sokoldalúbb. El kell raktározni az ismereteket. meggondolatlanul adott ki magából. a keringő vér mennyiségét. epe. Csak ezek birtokában leszünk képesek a legideá­ lisabb megoldásokat megtalálni. Biokémiai útvonalakon zsírok. melyeket a beteg kapkodva. hasnyál-mirigy. hogy a következő alkalommal már képesek legyünk hibáinkból okulni. 283 MÁJ . Hogy melyek ezek. szabályozza a vérfestékek anyagcse­ réjét. lelki oldalon mit raktároz és alakit át? Mint tudjuk. a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el testünk legna­ gyobb mirigye. A mérgező anyagokat eltávolítja a keringésből. hogy megfelelő indulatunk .teljes mértékben pozitív értelemben véve -. hogy a jelenben valamint a jövőben képesek legyünk feldolgozni egy „anyagot". A kialakulás „másik" oka a szív túlzott működése. átalakító. ahhoz. hepatitis. sőt a magzati életben még vérképző szervként is működik. ami azokból az ér­ zelmekből keletkezett. felépítő és lebontó folyamatok ezrei zajlanak egyetlen sejtjén belül is. szándékunk legyen a cél sikeres eléréséhez. De melyek is ezek? A magas vérnyomás a beszűkült erek miatt alakul ki. és egyben méregteleníti is. bár ez csak látszólag kettő. vitaminokat. Ismerni és emlékezni kell hibáinkra. szénhidrátok és aminosavak átalakítását végzi. Véralvadási faktorokat épít fel. Másrészt el kell raktározni. tulajdonképpen egy megnyilvánulási formáról van szó.

nem törődnénk vele.vagy épp el­ lenkezőleg. mint kellene. ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait. Ha a máj nem különböztet meg. A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett folyamatnak az. Megbetegedései az indulatokból adódnak. mint ahogyan a máj zsugorodás. vagy egyáltalán nem hasznosítja azokat. a máj nem tud meg­ különböztetni.megnagyobbodás. Hagynánk mindent.most már —.számunkra . mit kell kiüríteni. de vagy rosszul. A zsugorodásnál a kiégés a jellemző.ami meg kellene tennie .jelen esetben . hogy az élet nehézségeit csak akkor vagyunk hajlandóak leküzdeni. Hogyan tudunk megszabadulni ezektől? Sehogy! 284 . lassan eluralkodna sorsunk felett. kerülje ezeket a konfrontálódásokat. Ha nem lenne benne semmi sem „kényszerítene" azok megoldására. vagy . Melyek vagy teljesen háttérbe szorultak . Feleslegesnek tartja . problémáit. Ha a tudat nem akar emlékezni. Ennek sajátossága. amikor robbanásszerűen kitört belőle és a felfokozott indulatok követ­ kezményeként nem talált megértésre. Eluralkodik. melynek birtokában van. ki nem mondott és így értelmetlen­ né vált erőbe. hogy sokkal intenzívebb hatást vált. tehát visszatért a problémája. A gyógyulás útja keresztül visz a méregtelenítésen. mert értelmetlennek tartja a beszédet. Elkerülni pedig . Azaz meg kell sza­ badulni a szellemi mérgektől is. ha abban .keserűség van.halogat és visszafojt. Ha kisebb a hely.elnyomtuk . nem raktároz el. mert csak akkor beszélt róla. Felhalmozódik benne egy csomó indulat . Bizony be kell látnunk. Nem talált megértésre. kevesebb probléma fér be. mit kell hasznosítani! A máj állapota szorosan összefügg a tudattal. a tudat sem lesz képes betölteni feladatát. pontosan lemásolják egy­ más viselkedését. Belefárad abba a sok felhalmozott. eluralkodtak rajtunk.A tárolt tudás alapján az ember képes megkülönböztetni mire van szük­ sége. Ez pedig azt sugallja: ne tegye.csak egyetlen módon lehet: a tároló helyet csökkenteni kell. hogy soha nem akkor és nem úgy hangzik cl. A máj termeli az epét. A felfokozott indulat másik sajá­ tossága.

Ez a páros szerv végzi az elsődleges szűrést. súlyos nyelési nehezítettség és magas láz kísére­ tében. Egy olyan kétség. amiből bármikor erőt. ismeretben létezik jó rész is! Itt az a feladat tárul elénk. kialakított képünket más­ ként is lássuk. meózást. Eldönti a bekerült fizikai. hogy az eddig megszerzett. mire van szüksége a testnek és a szellemnek. A rágás (gondolkodás. ugyanezen a területen súlyos védelmi zavar keletkezik. noha a szájüreg (a to­ rokkal és a garattal együtt) állandóan fertőzött területnek számít. és támaszt meríthe­ tünk. Súlyosabb esetben a mélyükön pangó váladékban gennykeltö kórokozók szaporodnak el és a mandulák gennyel telnek meg. Kezdetnek. elmélkedés). gyűrűszerűen körülölelve e két csatorna bejáratát. tudásban. ami serkenti. Nyiroktüszők halmazából nagy tö­ megek épülnek össze e helyen. így a behatolás helyszínén nyernek azonnali információt bármely baktériumról. Szellemi síkon eldöntik.Minden létező dologban. de esak kezdetnek elegendő ez is: lehetséges-e más értelmezés is? Első lépés . He­ veny gyulladásuk esetén duzzanat és vérbőség lép fel. hogy a szájsebek hihetetlenül gyors és jó gyógyulási hajlammal rendelkeznek. ami előre visz.minden betegségre vonatkozik . ízlelés (érzések elemzése) után a garatban lévő mandulák segítenek szelektálni.a pozitív kétkedés. meghatározni a szükséges reakciókat. rajzanak a nyiroksejtek hadai. szellemi anyaggal kapcsolatos teen­ dőket. A híres és hírhedett garatmandulák is óriási nyiroktüsző-halmazok. felszínükön pedig sárgásfehér genny­ csapok bukkannak elő. hogy ha az immunrendszer meggyengül. MANDULÁK Fizikai jellemzői: E szerveink a tápcsatorna és a légutak kapuját őrzik. Lelki jellemzői: A védekezés első vonala. A szervezetnek szüksége van valamilyen stimuláló anyagra. 285 . és ezen át oda-vissza vándorolnak. elődomborítva a nyálkahártyát. Ebből egyenesen következik. A bősé­ ges vérellátás mellett ez az oka annak.

de inkább a tétlenséget választja. de ebben nem mindig. de nincs más megol­ dása! Másrészt: senkit sem érdekel. az erőszakosság és a félelem buktatóin. amennyiben tudunk megkülönböztetni. mit kíván elérni! A részismeretek alapján meghozott döntések rendre rossz tapasztalatokat fognak szülni. tapasztalatok. Lázad. mit jelentenek ezek az erős kifejezések. Nézzük. de nyitottan viszonyulni az információkhoz. A rémület kialakulása előtt nézzük meg. Nem akarja. ő mit nem akar. növekedni benne. hogy tapasztalatot meríthessünk. Tudja. hogy a világ erre hogyan reagál. amikor „lenyeljük" a világ ránk vonatkozó megnyilvánulását. ezzel megakadályozva az észszerű cseleke­ deteket.éberen tartja az immunrendszert. az elnyomottságból felszaporodik az energia. mint a természe­ tes kétkedés. Félelem fog megszületni. mit kellene tenni. Reméli: megússza. sőt biztos. A hasznot viszont csak akkor vagyunk képesek értékelni. szükség van az elfogadásra. ami erő­ szakosan fog felszínre törni. Talán elmúlnak fölüle ezek a zavaró érzelmek. Kétkedve. ismeretekhez! Könnyen lehet. Ez az egyféle nézőpont pedig ez: én mit akarok! Az. hiszen döntés és elfogadás között meg kell találnia a harmóniát. Igyekszünk fejünket ho­ mokba dugva figyelmen kívül hagyni a gyengéd terelgető erőket. A tétlenségből. Válogatni kell. önsanyargató viselkedés velejárója lesz (a lelkiisme­ retre alapozva) a lázadás. ismereteket sze­ rezzünk. ami tovább fokozza a két iménti érzelmi állapotot! A természetellenes. s ez nem is történhet másként. Ebből a tevékenységből fakad azután a mandulák megbetegedése is. hogyan alakul ki a gyulladásos folyamat. Lustaság: az ember bedugja fejét a homokba. Az éberség nem más. Eletünk során ahhoz. hogy ő megőrzi eddig életét. így 286 . milyen pótcselekvé­ sek szükségesek a „kívánt" eredmény eléréséhez? A válogatás nélküli elfogadás vagyis jelen esetben beletörődés kialaku­ lásához keresztül kell menni a lustaság. csak ez számít. életének konzekvenciáit fél ismeretek alapján kívánja levonni. Nem dönt. mert csakis egy féleképpen igyekszünk szemlélni dol­ gainkat. úgy változnak dolgai. minden megismertben található számunkra hasznos is. mert valahol lelke mélyén érzi. mellékesnek tűnik. sőt nagyon sokszor egyáltalán nem leljük örömünket. életszemléletét. majd döntenek a feje fölött! Ez persze feszültséget ébreszt benne. Az elfogadásnak arra a formájára.

nevelheti. tehát meddővé válhat. legyen az szervi el­ változás avagy a lélekben keresendő ok. hiszen a bejövő információk. a megtermékenyítő erővel. de ugyanezt nem is csekély mértékben a pszichoszexuális zavarok is előidézhetik. Amikor a férfi nem vállalja fel a benne élő nőt. Mégpedig így: saját kezébe veszi az irányítást. Régebben csak a nőben kutatták az okot. és a nőkben is megta­ lálhatóak a férfi tulajdonságai. A torokban helyezkednek el. Hormonzava­ rok. amit a nő befogad és majdan táplálhatja. 287 . daganatok és idült mérgezések mind vezethetnek med­ dő állapothoz. gerinc. mely utóbbi ugyanolyan súllyal esik a latba. ha a nő az önmagában hordozott férfit akárcsak tudattalanul is megtagadja úgyszintén csökken a befogadóképessége. a teljes kép kialakításához szükségesnek tartom. min­ tegy őt téve felelőssé a meddőségért. legyen szó fizikai ételről vagy szellemi táplálékról. jelen ismereteink alapján azonban az esetek felében a férfi betegsége áll a háttérben. hogy távolabbról induljunk. csak valahogy másként mehet tovább élete. a döntések meghozatalát! A gyulladásos folyamatoknak következménye a mandulák megnagyob­ bodása.nem. milyen alapvető. Lelki jellemzők: (lásd még hüvely. és azt nem építi be szer­ vesen a férfiúi mivoltába. nemzőképtelenné válhat. klimax és hormonok) A betegség megértéséhez. méh és daganatai. A férfiak rendelkeznek egy olyan szellemi résszel mely női jellegzetességekkel bír. gyulladások. ősi tulajdonságokkal rendelkezik a férfi és a nő. a dolgok. a problémák sokasodása. A jellegzetességek össze­ mosódnak a kettősség következtében. MEDDŐSÉG Fizikai jellemzői: Ha az ivarszervek vagy a nemi szervek kivezető útjai súlyosan káro­ sodnak. A férfi rendelkezik a dominanciával. kölcsönösen segítik az élet alakulását. anyagok ott áramlanak keresztül. Tisztázzuk. az ember utódok létrehozására képtelenné válik. Ez a két ősi erő harmóniában él egymás­ sal. Hasonlóképpen.

míg a Nő nőiességének teljes tudatában van. Lelki jellemzői: (lásd a kapcsolódó részeket) Ez a csodálatos szerv is túlmutat a pusztán fizikai tulajdonságain és egy sokkal összetettebb jelentéssel bír. A belső üregét burkoló nyálkahártya 28 na­ ponként újul meg: vérzés és elhalás kíséretében leválik. az új dolgok létrehozásának boldogságát. Ezt természetesen minket síkon igaz. akkor (előtte és vele együtt) megjelenik a 288 . hiszen nem csak a testi behatolás miatt alakul ki a seb. Nem fogadja be a férfi megtermékenyítő erőit. ül a kismedence közepén. A születés misztériuma nem me­ rül ki „pusztán" a fogantatásban és a születésben. Amikor valaki a „szeretkezést" bántónak és fájdalmasnak érzi. Gyulladásos és daganatos elváltozásai jól ismertek. mely mint fordított körte. amikor a méhszáj nyálkahártyája meggyengül. azoknak nem biztosít termékeny talajt. mindezek harmóniája csorbát szenved. a gyengéd. Amikor az ember megtapasztalja a teremtés. erőszakosnak éli meg a „behatolásokat". majd újra kép­ ződik. Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik. seb képződik rajta anélkül. Fizikai síkon ennek egyenes következménye a meddőség. megvalósító. utóbbiak közül is a méhnyak és a méhszáj rákjai rettegett folyamatok a köztudatban is. nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. s a kettő együtt jelentkezik. hogy beforrna? A nő agresszívnek. MÉH Fizikai jellemzők: Tömör és erős izomfallal rendelkező szerv.A nő a befogadó. bár ez talán az élet egyik legnagyobb csodája. Es ami­ kor a meddősségről beszélünk. a teremtést kihordó. Az egyik ok: folyamatosan éri a testi-szellemi behatás: nem feltétlenül konkrét fizikai behatásra gondolok. Méhszájseb: Miért is tud kialakulni az a folyamat.

Egész pontosan ez az alábbiakat je­ lenti: attól függetlenül.keleten szinte ismeretlen.szellemi behatolástól való félelem. melyek örömet ébreszthetnének. Feladata az újszülött táplálása. És tudott. Elválasztó szervvé a női mell a terhesség során alakul idegrendszeri és hormonális parancsokra. hogy kijavítsa a hibát. mint az „őt" ért „sé­ relemmel". hogy történik-e tényleges behatolás. olyan szinten működni. Miért nem működi tökéletesen a védekező mechanizmus ezen a részen? Röviden válaszolva: elfáradt. a szoptatás titokzatos és bensőséges kapcsolatot teremt édesanya és kisded között. hogy megtörténik-e a behatolás fizikai szinten vagy sem. A táplálás. A másik oka pedig az. sem kedve megkeresni azokat a dolgokat. Ezt a test tényként éli meg és így is reagál rá. az elmében. Alakja és nagysága rendkívül változatos és műtétileg jól formálható. hogy a szervezet immunrendszere nem képes. amikor szoptatás során gennykeltő baktériumok jutnak be a mell állományába. Rákos elváltozásai esetén lelki katasztrófát okozó eltávolítása jelzi. Miért? Mert a tudat semmi mással nem tud foglalkozni. az elme megteremti a negatív él­ ményt. Gyakori betegsége az emlőgyulladás. Kialszik benne az öröm tüze és ennek egyenes következménye. Gondolatai telve vannak az emlékekkel és a jö­ vőtől való félelemmel. Fizikai jellemzők: A szépség és a nőiesség. belefáradt és nincs miből feltöltődnie. kettős domború kiemelkedés a mellkason. az anyaság és a nemiség eme szimbóluma hideg tudományossággal megfogalmazva páros mirigy. 289 MELL . a gondolatokban ugyanúgy lezajlik a folyamat. Magyarán: teljesen mindegy. erőszakkal. Nem marad sem ideje. hogy a steril. Rosszindulatú daganata a nyugati világban a leggyakoribb rákféleség . hogy ezen a területen. hogy e létfontosságúnak egyáltalán nem mondható szervünk mégis milyen hatalmas jelentőséggel bír. a szegycsont két oldalán. a fel nem dolgozott veszteséggel kapcsolatban gyengül a szervezet és a tudat ellenállóképessége.

természetesen a nőknél súlyozottabban. Lelki jellemzői: (lásd még daganatok) Itt természetesen nem csupán a női mellről beszélek. hiszen jelentésében lényegi különbség nincs. a célokért való kiállás. A körülötte lévő emberekkel. illetve a nagyon is anyagias támogatás (a pénz). To­ vábbá az egyensúly elvesztéséhez vezethet az is. másoknak gondoskodást. nem legtisztább érzései szerint nyújt át magának. azzal van szoros összefüggésben.enzimeket és immunanyagokat is tartalmazó anyatejet semmilyen más táplálék nem helyettesítheti. vagy nem úgy gondoskodik a nő. problémáikkal együttérzően foglalkozik és képességeihez mérten gondoskodást nyújt. Ezen ezt értem: nem szíve szerint cselekszik. az érzésekkel való táplálást jelképezi. hogy ezt az érzelmi gondoskodást ön­ magára is fordítania kell. vagy éppen nagyon előtérbe helyezi saját vágyainak kielégítését. Jobb mell: Inkább a fizikai oldalra vonatkozik. Erre példa a szoptatás. Bal mell: Az érzelmekkel. hanem a férfiéről is. Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás. mondjuk szeretne egy jó ruhát. és nem múlhatja felül újszülöttkorban. megvan rá a lehetősége. A bal mellel „ellentétben" a jobb mell jelentése már sokkal anyagiasab­ ban mutatja az embert. Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak. Jusson eszünkbe az a tény nem lehet eléggé hangsúlyozni -. gondoskodás. Ide tartozik az is. de meg kell világítani a fizikai világ (a megnyilvánult világ) oldaláról is. amikor túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. kebelre szorítás. Megbetegedés vagy figyelmeztető jel akkor alakul ki. de nem veszi meg. ahogy az ideális. Ragadjunk ki néhány betegséget 290 . amikor ez az egyensúly megbomlik. Az imént „pusztán" a szellemi oldalról közelítettem meg a mell kérdését. vagyis amikor nem. amikor önmagáról kellene gondoskodnia.

hogy felborul az a kényes egyensúly. Nem képes szembenézni önmagá­ val. hogy gondoskodhasson sze­ retteiről. 5g súlyúak és 2-3 cm-esek egyenként.). Összességében elmondható: a mellek betegségei.és zsírforgalmát. Jobb mellen megjelenő elváltozás: a fizikai táplálásra utal (főz. amelyek a szervezet só . Pedig épp arra vágyik.szerteágazó módon irányítják létfontosságú élet291 . Játszik. A velőállományban pedig az adrenalin és rokon vegyületei képződnek. Szembetűnően magas a kéregál­ lomány C-vitamin tartalma. A lelke legmélyén érzi. a másodlagos nemi jelleget szabályozzák. nem lesz betegségforrása. A probléma abban az esetben kezd testet ölteni.Sömör jelenik meg a mell alatt: táplálnia kellene a körülötte álló embe­ reket. mert önmagára elegendő figyelmet fordít és ennek kö­ vetkeztében a külvilág felé is odaadóan viselkedik (bár ezt nem szívesen vallja be). a „pőreség" érzéséből ered. de nem tud erőt venni magán. mert ez utóbbi cselekvés (szerinte) fájdalmas hatással lenne rá. Ám e csöppnyi szigetek . belső elválasztású mirigy. Először tehát gondoskodjon saját magáról. kb. ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van. mert belül egy sérült ember lakozik. Ha csupán nem szeret az ember másokkal törődni.melyek az agyalapi mirigy ve­ zénylete alatt állnak . háromrétegű kéregállomány termeli az úgynevezett kéreghormonokat. Ezért ki akarja rekeszteni a problémát.és vízháztartását. s emellett a gyulladásgátlásban igen nagy hatásúak. nem akar gondolkodni. aki fél az újabb kudarcoktól. a bal félhold alakú. A jobb oldali háromszögletű. hogy nem szeret másokról gondoskodni. működészavarai abban rejlenek. fehérje. hogy gondoskodnia kellene. A kén­ sárga metszlapú. amikor a külvilág felé azt mutatja. Ekkor betegség keletkezik. A fájdalom a kiszolgáltatottság. aztán tud a másik felé fordulni. Azonban ez nem több egy színjátéknál. nincs gond. Itt kell-elkezdeni. MELLÉKVESE Fizikai jellemzők: A két vese felső pólusán sapkaszerűen ülő páros szerv. Mellékveséink relatíve parányiak. pénzt ad kölcsön stb.

Fizikai tulajdonságok: A maximális kilégzési és belégzési állapot között nagy a térfogatkü­ lönbség. Gyógyítása: Adjunk a mi belső tüzünkből és a beteg újra találja meg azon vágyait. Termeli a szükséges hormonok egy részét. Pajzsmirigy-eltérések. a külső-belső problémák felismerését. mert ráksejtek árasztják el a mell­ hártyák felszínét -. ha gyulladás miatt ott savó jön létre.pl. Tényleges üreg a mellhártyák között csak akkor keletkezik. ha oda vér vagy genny tör be. mert elváltozásai már csak akkor mutathatók ki. Túlműködésük vagy csökkent aktivitásuk súlyos anyagcsere. ha levegő kerül be a tüdő vagy a mellkasfal sérülései következtében. amikor már sok bajt okozott.és hormonális zavarokat von maga után. hajolás során fokozódik. hogy a tüdő külső és a mellkas belső felszíne egymáson szabadon el­ csúszhasson.folyamataink százait. amelyhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyen alkalmazkodik és így kitölti a rendelkezésre álló teret. ez a 292 MELLHÁRTYA . szédülések kisérhetik. amely a lapszerinti szabad elcsúszást biztosítja. tüzet élesztenek benne. Előrehaladott gyulladásos folyamatoknál a mellhártya két lemeze he­ lyenként kisebb vagy nagyobb területen összetapadhat. késszerüen szúró fájdalom. egyik a tüdőt burkolja. A mellhártyagyulladas vezető tünete a heves. a mellűrt. átmeneti látászavarok. melyek valódi örömet. Ha folyadék gyülcmlik fel . Lelki jellemzők: Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel (saját tapasztalataim alapján). tüsszentés. a másik belülről borítja a mellüreget. vagy vér tör be („vizes" mellhártya és vérmell). közöttük pár cseppnyi kristálytiszta folyadék van. gyulladás esetén. vagy. mely köhögés. ezek adják a belső tüzet. feldolgozását. hajhullás. A két lemez egymásra siklik. amely két fénylő lemezből áll. ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességében. Ez biztosítja az erőt. Ezt szolgálja a mellhártya. De ehhez szükséges.

vizelési inger. mint a testi-lelki megújulásnak természetesnek és fo­ lyamatosnak kell lennie. Sokat segít. A migrénes látászavar fény-hallucinációkkal jár. gyakran menstruáció idején lép fel. Mi idézi elő e mélyen zajló drámai változásokat? A migrénes rohamokat gyakran váltja ki érzelmi. de érezzük a belülről fakadó szabadságot. különféle fájdalomcsillapítót vet be. s különös mó­ don. szemizombénulás. Átmeneti vakság.így pl. Gyógyításában. A kezelés ekkor mellkascsapolás. eszméletvesztés és tudatzavar is előfordul. homályos látás vagy fényiszony kíséri. A mellhártya segíti.és alkoholtartal­ mú italok fogyasztása. ha a beteget csendes. hogy nem érezzük kényszernek. Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tudatosan változnunk. hányás. leginkább a serdülőkorban vagy a felnőttkor elején. elsötétített szobában fektetjük le. fronthatás. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti törvényhez. Lelki jellemzői: (lásd még gyulladások. Fizikai jellemzői: Féloldali.tüdőt kívülről összenyomja és súlyos nehézlégzés. vagy legalábbis a tünetek enyhítésében az orvoslás nagyszámú. E félel­ metes tünetek hátterében a nyaki vagy agyalapi verőerek valamelyikében zajló kórfolyamat áll: érgörcsöt követő érfalvizenyő lép fel. esetenként bizonyos ételek . csillag. levegőt vennünk. MIGRÉN 293 . hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen. vagy heves lüktetéssel kísért értágulat. Nőknél gyakoribb. vagy fizikai stressz. lüktető. kimerültség. túl kevés (esetleg túl sok) alvás. cikkcakkos fényjelenségek vagy szabályos mértani alakzatok felvillanása. a kóros folyadékgyülem lebocsátása. vagy még tovább eltarthat. Émelygés. légzőrendszer) A légzésnek is.és szikralátás. fulladás lép fel. a csokoládé . amely rohamokban jelentkezik és órákig. úgymint fényfellobbanások.és hangingereit. elemi erejű fejfájás. kizárva a külvilág fény.

Ha kétoldalról összenyomjuk. Ez a ragaszkodás annyi erejét leköti. és mint fekete. melyek alátámasztják tehetetlen­ ségeit. vagy valakihez igen szorosan. Vajon mivel oldható fel ez az évek alatt jól megindokolt hozzáállás. Egyre inkább magára-maradottságot. Tudja. a nyugalmat. Könnyebbé teszi haladását. egyre kevésbé tud koncentrálni a nyuga­ lomra és egy felpörgetett állapotba kerül. A görcsökkel járó folyamatoknál az alábbi jellegzetesség áll a háttérben: valamihez. A gyógyulás. milyen cselek­ vés váltja ki az üresség érzését. Igazat kell adnunk néhány bőrgyógyász javaslatának. Ebből már kikövetkeztethető a célirányos cselekvés is. Minden­ napjai igen zavarosan telnek. Itt nem kell feltétlenül „valami rosszra" gondolni . valamilyen elvhez. az ismeretek gátolt áramlásának feloldásában van. MITESSZER Fizikai jellemzők: A faggyúmirigy kivezető szakaszában a mirigy pangó váladéka beszá­ rad. és ráadásul nagyon is tisztában van a megoldással. és talál.Lelki jellemzői: Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt alakulnak ki. s el­ fertőzve a területet gennyes pattanás alakul ki. minek szeretne hátat fordítani. mi. mákszemnyi pont tűnik fel az arcbőrön. ha tudja. vi­ selkedési szisztéma? A könyv elején már kitértem erre: semmin sem lehet változtatni.problémára vonatkozik. hadd változzon magától! A betegnek kell tudnia. csaknem erején felül ragaszkodik. fonálszerű zsíros törmelékként ürül ki. 294 . hogy köz­ ben már nem marad ideje az élet naposabb felével foglalkozni. a harmóniát teremtő tapasztalások. De ez is közrejátszhat. a teljes gyógyulás útja a feloldásban. ezáltal egy dugasz keletkezik. Piszok és por tapad bele. Gennykeltő baktériumok előszeretettel telepednek meg itt. miszerint a mitesszer gyógykezelésében leg­ hatékonyabb a rendszeresen használt csapvíz (!). de helyette kibúvókat és indokokat keres. Ebbe már nem férnek be az újabb ismeretek. Ez természe­ tesen csak az adott . Hagyni kell.feloldatlan . magányosságot érez.

teltségérzés kíséri. orrcseppek. mégpedig azért. Ez a két dolog szorosan összefügg és együtt jelentkezik. hogy ez a folya­ mat elakad. Másrészt érezzük. Előfordul. anyósra. Fizikai tünetei: (lásd még: arcüreg) Az orr (valamint az orr-melléküregek és az orrgaratüreg) nyálkahár­ tyájának hurutos lobja. Szellemi szinten tekintve jelentése és funkciója ugyanaz. esetleg gennyes vagy véres váladékcsorgás jelentkezik az orrnyílásokon. de mindezek semmit sem változtatnak azon. információ nem minden esetben nyeri el tetszésünket. Vízszerű. allergiát kiváltó anyagok. ha a naphoz hasonlítjuk az embert. gyulladásgátlók. Gyógyítás: Gyógyszeresen: C-vitamin. így ráfoghatjuk a szomszédra. tompa fájdalom. Az orrlégzés nehezí­ tetté válik. hogy megszabaduljon feleslegessé vált anyagaitól. valaki akadályozza megszaba­ dulásunkat. Lelki oldal: Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását és valószínűleg valahol igaz is lesz. vírusra. ezért szükséges a kiürítése. Pórusait arra is használja.Lelki jellemzői: (lásd még bőr) A bőr pórusain keresztül lélegzik és anyagcserét folytat. aminek közvetlen következménye a nátha vagy meghűlés. Indokolt esetben (ha baktériumok vannak jelen) antibiotikumok. savós-nyálkás. mert nincs bennünk elegendő erő. termé­ szetesség a kilökéshez. baktériumok. Egyet azonban tartsunk szem előtt: miért tudott „kihűlni"? Ebben az esetben talán a legszerencsésebb. Dugulás-érzés. Mikor fog kialudni a nap? 295 NÁTHA . Okai: vírusok. Vagyis valamilyen inger érte az imént említettektől. A külvilágból felvett tudásanyag. baktériumra. hogy a betegnek elment az életkedve.

A levegő: új erőket hoz. és így tovább.. NEMI SZERVEK Fizikai oldal: A fizikai lét íve behatárolt. Ha kevés bennünk a tűz. hogy az emberben is akkor alszik ki a belső tűz. A tűz: kordában tartja az energiákat. Bővebben olvasható erről a témáról a Spirituális útmutató szellemi ván­ doroknak c. ami­ kor hiányzik az égéshez szükséges „anyagok" valamelyike. Hiányában elesettség és fáradékonyság lép fel. mit talál. könyvemben. és kérdéseinkkel önmagát vezeti rá a megnyugtató megoldásra. 296 . ha kérdez­ zük. elégeti a mérgeket. Ebből következik. Beszélgessünk a beteggel. a lényeg: számára már most is örömet adjon. Utódokról kell tehát gondoskod­ nunk. vagy inkább örömet érezzen benne. vagy akár egy szeretett személy. magabiztosságot. ami örömmel és megelégedéssel tölti el! Ez lehet egy cél. A föld: adja a biztonságot. A gyógyulás útja: Keresni kell egy olyan dolgot.(Nagyon leegyszerűsítve!) Amikor felemésztett minden olyan anyagot. közvetíti a gondolatokat. A négy Őselemet alapul véve négy úton juthatunk el a náthához.. nemiség és szaporodás összefonódva lelhető fel az emberben. de még célravezetőbb megoldás. melegíti a vizet. Ezt önmaguktól is megtennék. véges. A szervezet az energiaminimumra törekszik és a harmóniára. vagyis ezek az elemek igyekeznek kiegyensúlyozni egymás hatását. s evégett nem. Férfi és nő pedig: társak. Teljesen mindegy. túlsúlyba kerül a víz eleme és folyni fog az orrunk. egy megtörtént esemény. amivel táplálhatja a tüzet. ám az „okos" ember folyton akadályokat gördít a termé­ szet folyamatai elé. a meg­ hűléshez: A viz: információt szállít.

befogad és még ennél is többet. az imént felsorol­ tak mind rossz „vért" szülnek. Ebből aztán azt az elhamarkodott tanulságot vonja le. s végül az Ő feladata a világra juttatás is. Könnyen megbillenhet az egyensúly a félreértések következtében. tesz: testén belül nem csu­ pán a megtermékenyítés zajlik le. Alkotói: a nyakcsigolyák. Lelki tünetei: (lásd még az adott betegségek tárgyalásánál) Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást. Ez az anatómia síkján leírva csatornák. Befogadás.és gerincvelői idegek. Ezért nem is fogja örömmel. A férfi alapszerep: az öröm adása. A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése. új tettek. 297 . átjuttat. nem jól adja stb. nyakizmok. Az ember azt hiszi. Röviden nézzük meg a konkrét bajokat. garat. A férfi ad: átad. akik kiegészítik egymást. Jobban nem részletezem. kedvvel. A lényeg azonban nem változik. nem elég értékes.Párok. babusgatás. életre keltés. NYAK Fizikai jellemzői: Fejünket a törzsünkkel összekötő szervünk. nyaki zsigerek. a fejbe felszálló és onnan alászálló erek valamint az agy. új gondolatok. önvád és visszahúzó­ dás! De a végtelenségig sorolhatnám még a különböző viselkedési min­ tázatok kialakulását. Az adott területen meggyengül az immun­ rendszer. mint a férfira. megfelelő tűzzel ellátni nemi szervét. mert egyrészt ugyanazok vonatkoznak rá. De ezt lehet általánosítani is: az adás! Önzetlen adás. másrészt alaposan tárgyalom a konkrét folyamtoknál. üregek és sejttermelő mirigyek bonyolult rendszerét jelenti. odaadás. a pajzsmirigy. mintegy életet adva neki. gége. akkor keresni kell valami mást és ez a más gyakran a belső vívódás. amit ad. hanem táplálás és védelem is a magzat teljes kifejlődéséig. légcső. Következésképpen az adott terület könnyebben betegszik meg. hogy cselekvésének semmi értelme. csökken a regenerálódó képesség. A nő fogad.

Lelki jellemzői: Erről itt csak általánosságban tudok beszélni. Felszínét különféle hám borítja. mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában. végül egy kétrétegű símaizomréteg következik. amikor elváltozások jelentkeznek! A másik oldal ennek az „ellenkezőjét" jelenti: kialakult benne egy igen erős csalódás. valóban cső alakú szakasza. a kinyílástól való félelem növekedett ki.de ez belülre is vonatko­ zik -jövő szurkálódások élét csökkenti (lásd még allergia). ebből félelem. ez a két ok azonban minden esetben együtt jelentkezik. és kü­ lönlegesen vastag nyálkahártyája durva vegyi-. esetenként túlreagálja dolgait. elvekhez való ragaszkodás. amely a nyálkahártya mozgatását végzi. a garat és a gyomor közötti összeköttetés. Síkosabbá teszi a szerveket. tovahaladó mozgásai hajtják lefelé a falatokat. Ez pedig a túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység. Hullámszerű. azaz túlzott érzékenységet mutat. ezáltal a kívülről . Természetes a túlzás csak arra az esetre igaz. azt jelenti. hogy a nyálkahártya szerepe a simulékonnyá. hiszen szervezetünkben számos helyen megtalálható. kötőszöveti részében jellegzetes mirigyek találhatók. síkossá tétel. Fizikai jellemzők: Emésztőrendszerünk ujjnyi vastagságú. hogy egyre kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez. Fokozott ingerlékenységet mutat. mechanikai. mely jórészt a mellűrben he­ lyezkedik el.Lelki jelentése: Problémák két okból fejlődhetnek ki. Amikor nyálkahártya probléma alakul ki.és hőhatáso298 NYELŐCSŐ . A lényegét tekintve azonban elmondható. NYÁLKAHÁRTYA Fizikai jellemzők: Üreges zsigereket bélelő háromrétegű hártya.

sem kedvünk a hasznosak. bizonyos határok között kell tartani. vagy le kell dolgoznia. Ha kettőzött körvonalú piros foltok tarkítják sár­ ga szegéllyel. térképnyelvről beszélünk. Nyelvünk elváltozása.és B-vitaminhiány esetén. időnk. fekete A.kat képes elviselni. Csak a csodálkozás marad: fáj a gyomrunk! Mindannyiunkban ott van a képesség. Fizikai jellemzői: A szájfenék hatalmas. De tartsuk szem előtt: ha sokáig csak rosszat nyelünk. idegesítő „táplálékainkat". Ezt kordában. Lelki jellemzői azok a hétköznapi meglátott. amikor górcső alá ve­ szünk egy itt jelentkező betegséget (lásd ott). konkrétabban akkor lehet elemezni. elszíneződése érzékeny. ellenérzéseinkről nem veszünk tudomást. áruló jelzője számos be­ tegségnek. a növé­ nyi rostok. vörös vagy málnaszínű skarlátban. a forró ételek és a maró hatású alkoholok és a fűszerek hosszú ideig „bűntelenül" nyelhetők le. melyek a tér mindhárom irányába képesek húzódni. „sző­ rös" gyomorhurutban. az örömteli táplálékok lenyelésére. hogy lenyeljünk olyan jellegű táplálékot. Nagyszámú izomkötegből tevődik össze. s a háttérben ilyenkor vérsze299 NYELV . Néha a csak többé-kevésbé megrágott falat. mely végül a gyomorba jut a kellő pillanatban ellazult gyomorkapun keresztül. Albert már utalt rá: bűntelenül lenyelhetünk dolgokat! Csak az Isten a megmondhatója. Akár fejjel lefelé való testhelyzetben is lefelé tolja a gyűrű alakban végigfutó összehúzódási hullám a falatot vagy kortyot. így például füstös vagy kormos a nyelv mérgezésekben. nem marad erőnk. befogadására! Bővebben. milyen extrém dolgokat vagyunk képesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszélyező. Természetes dolog. megfogott. s ennek a felépítésnek köszönheti a nyelv rendkívül sokoldalú mozgé­ konyságát. tömör kiemelkedése. dolgot mely nem hasznos. melyeket fel kell. megrágott és lenyelt tapasz­ talatok. hogy a számunkra nélkülözhetet­ lent lenyeljük.

ízét. melyik viselkedés okoz nagyobb örömet: a benntartás. hova­ tovább gyilkoló eszközzé nyelvünk. örömet meríthetünk már az elhatáro­ zásból is. mi jár kevesebb feszültséggel: benntartani vagy kimondani! Mérlegelni kell. a meg/kibeszélés harmóniája vagy diszharmóniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain. vagy az okos kifejezés! Nem lesz egyszerű feladat. amilyen tarka formában megjelentethetjük. annál inkább válik csípőssé. kimondhatjuk problémáinkat. félrehajlik a kö­ zépvonaltól.génység áll. Mérlegelni kell. veleszületetten. Egyre ritkábban tudunk örülni. A konkrétabb jelentéséhez hozzá kell illeszteni a mellette jelentkező elváltozásokat. Ezerarcú nyelvünk — más szervekkel együtt — a nyelést és a beszé­ det szolgálja. 300 . egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét. vírusos fertőzésekben hólyagocskák tömege borítja. szótlanab­ bak leszünk. mint a kígyóé. stb. Fedheti fehér vagy piszkossárga lepedék gyulladásokban. Gondolkodjunk egy kicsit! Hogyan változik megnyilvánulásaink hang­ neme a lelkünk állapotának függvényében? Szerintem könnyen belátható jellegzetességeket mutat: minél nyűgö­ sebbek. Gutaütések következményeként pedig félreáll. egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megta­ pasztalni az elénk kerülő „ízeket"! Nyelvünk elszíneződése hűen tükrözi mindazon színességét. értékelni és átértékelni kell a felgyülemlett érzéseket. felvágták. ERRE alapozva könnyebbé tehetjük lépéseinket. hogy mondanánk valamit. Lelki jellemzői: Az önkifejezés. Nem lehet csodálkozni azon.. Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt beszéd következtében egyre csendesebbek. a test kiszáradásakor (lázakban) pedig taplószerüvé válik. s nem véletlen. de erőt. Lehet lebenyes küllemű (szájüreg­ gyulladást követően) -. hogy erre vonatkozóan ezerféle szólás és mondás ismeretes. hogy belső állapotunkat jellemzi a nyelvük! A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező megállapításokkal: csípős a nyelve. A gyógyulás úján járva összegezni. és lehet hasadt a csúcsán.. minél feszültebbek vagyunk. Vagy éppen ellenkezőleg: beszélünk össze-vissza anélkül.

Nem tud védekezni az önbecsülését sértő hatások ellen: Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. émelygéssel. hogy ha felgyó­ gyul. Mandula: begyullad. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek. A nyirokrendszer információt szállít a vízen keresztül pl. belefárad. rázóhideggel kezdődik. században Itália földjén feltehetően az orbánc sújtott le. ahogy azok vannak. fellázad az ellen. Ám az orbánc ma is végződhet halállal. Az orrmandula megbetegedése eseten igyekszik elzárkózni az új gondo­ latoktól. kisebbrendűségi érzés ami ural­ kodói vágyaiból építkezik. Gégemetszés: nem tud lenyelni valamit. harag. éleshatárú foltként a bőr elődomboro­ dik a torzító vizenyőtől. ami nem kell neki. „behatások" ellen. A betegség hirtelen magas lázzal. így történt. 301 ORBÁNC . Fel nem dogozott kudarcok. ha nem kezeljük. akikhez nincs köze. Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. szomszédok. Véde­ kezés: másik irányú információ. pl. s ezt kö­ vetően a folyamat „útnak indul". energiát. ő maga is gyógyító lesz. amikor úgy fogadja cl a dolgokat. Magyar szentünkre a XIV. Fizikai jellemzői: A regiek által Szent Antal tüzeként emlegetett kór a múlt rettegett bőrbetegsége volt. A gyógyu­ lása akkor következik be. a gyógyszert.NYIROKRENDSZER Lelki jellemzői: Düh. hányással és ezzel párhuzamosan megjelenik az orbáncra jellemző elváltozás is: a behatolási kapu környékén vörös. melyek az önzéséből fakadnak. Lényege: gennykeltő baktériumok hatolnak a bőrbe. a meg nem értettség érzése. de hatásukra külö­ nös módon nem gennyes. akkor tett fogadalmat. stb. ha elege van a védekezésből. vallástól. amit lenyelt (gondolatok). igen rossz közérzettel. Uralkodási vágya olyanokra is kiterjed. A szülő ne erőszakolja rá az ételt. hanem savós izzadmány keletkezik. energia kiegyenlítődés.

ám nagy felületű orrjáratokban átáramló levegő felmelegszik és útja során egyben párával telítődik. Ezeknek nem kell feltétlenül felszínre kerülniük. Máskor a tűzszerüen. fénylő vörösen tovakúszó góc csak egy irányban terjed el. meg tudjuk fékezni. amit egy száraz erdő közepén gyújtunk. ez a tűz nem éppen az a tűz. ami segíte­ né az emberi szervezetet. mint a tábortűz. küllemét az egyénre oly jellemzővé tevő kiemelkedés. A modern nyugati or­ voslás viszont egyáltalán nem bízik e kór tisztító. A kiszáradt. megvalósítani leginkább a tűzzel és a bőrrel együtt lehet (lásd ott). hogy titokban vannak tartva ezek az elégedetlenségek. útját gyulladt nyirokércsíkok jelzik. tüzes erejében. Orbánc szavunk eredetileg is a tűzzel függ össze. Az itt beszívott levegőt az orrüregek megszűrik a portól. a csúcsa alatti kettős nyílás pedig a légutak kezdete. A gyógyulás útját megérteni. azaz tudatosodniuk. Olyan ez. Amerre elhalad. Azzal a tűzzel. s amelyet számos vidéken — noha nem Antal napkor — szertartásosan átugrottak. Fizikai jellemzői: Ha az emberi arcra tekintünk. Váza túlnyomó részben porcból áll. hogy annak jellegét döntően meghatározza egy kiszögellés. majd magára hagyjuk a szeles időben. gyulladás és a tüz) Mint az iméntiekből kiderült. és a testet antibiotikus szerekkel kezeli.Ez a folt aztán elindul: csipkézett nyúlványokkal elkezd szétáradni. s miközben mintegy körbevándorol a testen. megfásult testet könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzek. a mögöttes része gyógyul. lebegő növényi szálaktól. Lelki jellemzők: (lásd még bőr. csendben kialszik. És ugyanitt helyezkedik el értelemszerűen a szagió302 ORR . A szűk. amely a néphit szerint is megtisztít. De a jelen betegség esetében ez a tüz kicsúszott az irányítás alól. De ha látjuk. látjuk. koromtól. Tehát itt arról van szó. Amennyiben szerencsénk van. rovaroktól. pár nap alatt egész testtájakat borítva el. az orr.

a lelkiismeretfurdalásból keletkezik. Vagy nem bocsátott meg annak. mint fertőzéses nyálkahártyahurut. Megoldás: műtéti eltávolítás. Orrunk jól ismert. s csaknem állandó jellegű fejfájás. és a nagy nyomással ki­ áramló levegő a gyorsvonat sebességével sodorja kifelé az ingerlő anya­ got. melynek következtében nagy mennyiségű savós. amikor is kémiai vagy mechanikus ingert követően görcsös erejű kilég­ zés nyitja meg hirtelen az orr-garat nyílását. hogy szinte nem is igényel kü­ lönösebb kommentárt. a tüsszentés. Mivel ezzel szembe­ sül. amiért beleszólt. ORRPOLIP Fizikai jellemzői: Az orr-melléküregek idült gyulladása következtében a nyálkahártya elfajul. Lelki jellemzői: (lásd még az orrpolip. amikhez semmi köze. Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szaglóideg pályáján. Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki jelentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan magába szívni. mely nem más. légzészavarokat idéznek elő. jóindulatú kötőszövetes daganatok alakulnak ki. orrvérzés fejezeteket) Albert annyira jól jellemezte az orrot. vagy éppenséggel véres és gennyes váladék termelődik. 303 . Olyan külső dolgokkal foglalkozik. akinek az életébe akkor beleszólt.szervünk. eme létfontosságú jelzőrendszer. vizenyős. avagy maró gőzök. kártékony füstanyagok veszedelméről tájékoztat bennünket. Sokáig tartó: vagy lelkiismeret furdalása van. érzékelni az információkat. nyákos. Orrdugulást. fájdalom ébredhet benne. közönséges betegsége a nátha. mely illóanyagokról. Mindennapos jelenség a felső légutak védekező reflexe. A fájdalma a felismerésből. Ezek küllemükre nézve kocsányos vagy párnaszerűen kiemelkedő elváltozá­ sok. véres nyákos váladékozás kíséri őket.

hogy ez tulajdonképpen egy jóhiszeműen fel­ állított védő. mert nem talál. mert annyi kelle­ metlen tapasztalatot gyűjtött már be.Lelki jellemzői: A polipról elmondható. ismeretekből egyenesen következő nyugodt erő. ezért el fog esni egy sor örömtől és szabadságtól. sok­ kal nagyobb biztonságot ad. Gyermekeknél. vagy nem meri kimutatni. A fizikai jellegzetességek is azt támasztják alá. ami bátorságát teljesen elnyomta. A lázadását. Hogy melyek ezek? Az orr természetéhez tartozik a kiszagolás és az ezekből az informáci­ ókból. mely bizonyos betegségekben vérzésforrásként szerepel. stb. illetve arcüreg). hogy ne kelljen ilyen védő fa­ lakat emelnie! Megtalálja a szabadságot és egyre kisebb lesz a kiújulás veszélye! Fizikai jellemzők: Az orrsövény porcos részének nyálkahártyáján elhelyezkedő érfonatból ered leggyakrabban. hogy egy hosszantartó gyulladásos folyamat előzi meg a polip kialakulását (lásd még: gyulla­ dás. Ezt a falat állította a beteg a problémái útjába.aki meghallgatná. Újra meg kell találnia a szabad gondolkodás. a látszat! Látszatnak kell lennie. Természetesen ez az elzárkózás nem nevezhető egészségesnek. Nem képes kimutatni. lázongását nem tudja. Mert ez az elváltozás sokkal több jót. mint kellemetlenséget! Ez a jóság azonban csupán a felszín. óvó fal. olyan személyt .önma­ gában sem . Mindezeket figyelembe véve: a jótékony elzárkózás marad számára egyedüli megoldásnak. fiataloknál gyakran minden kimutatható ok 304 ORR VÉRZÉS . Ha a nyitottság helyett a strucc-politikát alkalmazza. a szabad légzés örömét! Ez az „apró" sikerélmény segíti szervezetét. hiszen lényeges dolgok kimaradnak életéből. más módot kell találnia! Nem tudja kiadni a lázadás okát. mert egyébként nem panaszkodna az orrdugulás­ ról.folyamatoknál meglehetősen nehéz dolga van a gyógyulásra vágyó embernek. ezért-hogy mégis megszabaduljon -. A gyógyulás útján éppen ezt kell újra felfedezni! Az ilyen -jóindulatú . a feszítő érzésről.

melyekből nem képes tudást. gyengének. hogy teljesen vérig lesz sértve! Azért folyamatos az ingerlés. Ezektől pedig szabadulni kell! A szabadulás.meggyengülnek az orrban lévő érfalak. tapasztalatot meríteni. Olyan célokat. Miért vérzik tehát? A megoldás a vér szerepében található meg. se fel nem dolgozza! Az irritáció lehetne „simán" orrfolyás. a beteg szó szerint elvérezhet az orrán keresztül. érzékelt. vagy rétegesen kitamponálva az orrüreget a vérzés megszüntethető. A tapasztalatok olyan mély hatást gyakorolnak érzékeny lelkivilágára. a „fejében tartja". 305 . de nem tud velük mit kezdeni. de máj betegségeket. Lelki jellemzői: Olyan dolgokba üti az orrát. Sőt ezek a megtapasztalások igen erős befolyással vannak rá. Mellőzöttnek. Ennek az lehet a következménye. mint háttérben álló ok. Mindezek belső konfliktusokat eredményeznek. és nem is adja ki azokat . mert azokat a tapasztalatokat. hogy inkább a „könnyebb" szabadulást választja. mérgezéseket is kísérhet orrvérzés. mely egyben az egész érrendszer súlyos károsodását is jelzi. Néha életveszélyt is jelenthet. Ezért azok irritálni fogják (fizikai síkon is) a nyálkahártyát. melyek . Igen erős szociális érzékenysége következtében megérzi azon dolgo­ kat. Jelen esetben viszont már annyira telve van ezekkel az ismeretekkel. Ez az esemény tulajdonképpen értelmezhető egyfajta figyelemfelhí­ vásnak is. Legközönségesebb oka azonban sérülés (ütés. A megrepedésre hajlamos orr-ereket a gégész kiirthatja. meg nem becsültnek érzi magát. melyeket megszerzett. olyan finom. Leggyakoribb a magasvérnyomás és az érelmeszesedés. vágyakat kell előtérbe engednie. hogy a folyamatos ingerek hatására mivel nem dolgozza fel. alig észrevehető dolgokat szimatol ki.kimondatlanul is . szúrás). feszélyezni fogják.elé kerülnek. és ezekkel nem tud mit kezdeni. gyógyulás útja nem nélkülözheti saját értékessége tudatának erősödését. magyarul: se le nem teszi. A konfliktusok pedig feszíteni.nélkül lép fel orrvérzés. ami kiegészíti fejtegetése­ met. (lásd még: vér) Milyen célt szolgál a vér? Szállítja az élethez szükséges éltető erőket. Van ennek egy másik megközelítési módja.

ha: vagy az érpályából való kiáramlás felfokozódik. bal szívfél elégtelensége esetén a kisvérkör területén. Len­ niük kell. A tűz kialvása annak lehet a következménye. vagy bennük torlasz képződik (trombózis. Ilyen életet fenyegető. mert másként nem élhetne a betegben ilyen elemi erővel a szabadság vágya! Fizikai jellemzők: Az emberi test súlyának 70%-a víz. akár pillanatok alatt kiáramló ödémák viszont allergiás eredetűek. Lelki jellemzői: A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúly­ ba került a víz. hajszálerek. nyirokerek és a sejtek falai alkotják. daganatos tömeg). A heveny. ÖDÉMA 306 . A határokat végte­ lenül finom hártyák. melyeken keresztül a nyomásbeli és koncentrációbeli eltérések vízván­ dorlással egyenlítődnek ki. valamint a szövetekben zajló kiáramlás és visszaszívódás normális körülmények között egyensúlyban van. melyek egymástól jól elhatárolódva úgynevezett folyadéktereket alkotnak. Okai: szűkülnek az erek. vagy a visszaszívódás folyamata lecsökken.melyeket eddig háttérbe szorított. másrészt rányomják bélyegüket a már meglévő tűzre. Ilyen célok tömegesen találhatók. Ez a folyadékmennyiség különféle töménységű sóoldatok formájában helyezkedik el. Ez a szöveti áramlás igen jelentős: egészséges embernél naponta 400-500 liternyi! Vizenyő (ödéma) akkor keletkezik. hogy van az emberben egy sor olyan ismeret. látványos katasztrófa pl. ami azután ott pang. s hasonló ok miatt lép fel vizenyő szívbetegek­ nél. Az eredmény: a szövetközi tér folyadéktartalma kórosan felszaporodik. a gégevizenyő. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elveszik az „égéshez" szükséges erőt. A folyadékfelvétel és -leadás. embólia. mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. a jobb szívfél elégtelen működése miatt a nagyvérkör.

akkor a beteg valamit nem ért és nem akar megérteni. Külön probléma a betegség lezajlása után akár évekig is fennálló. sávszerű ívek jönnek létre úgyszintén hólyagokkal teleszórva. A szakirodalom rengeteg anyagot sorol fel azzal a megjegyzéssel. ha fejen. Bár maga a bőrfolyamat egy-két hét alatt gyógyul. Lelki jellemzői: (lásd még: idegrendszer. duzzadt­ vörös alapon elhelyezkedő hólyagcsoportok alakulnak ki. Mivel az övsömör a mozgató idegeket is bántalmazza. de a mélyben min­ dig érintettek az ott vonuló idegek. vagy javulás ugyan jól elérhető. Megjelenésük előhírnöke a vonatkozó idegpálya éles. ám akiknél a szervezet védekező képessége meggyengült. (lásd még az alkohol. a megtámadott idegpályák fájdalmai még hónapokig fennállhatnak. címszó­ nál). Gyógyítása: A hólyagos területek ellátásában a szárító paszták és rázókeverékek általában jól beváltak. Ahol megjelenik. amely csak az egyik testfélre támad. a betegség heveny szakaszát követően átmeneti bénulások (pl.. alulműködés miatt). hogy „segíthet". nya­ kon vagy végtagon támad. bőr. egy vírusos eredetű fertőző be­ tegség. Az érintett területnek megfelelő nyirokcsomók duzzadtak és fájdalmasak. „de csak a betegek kis százalékánál". Normális immunrendszerü egyéneknél gyors javulás érhető el. B12-vitamint adunk. A szemre támadó herpesz pedig vaksághoz vezethet.Ha az ödémák vese eredetűek (leállás. hólyagok tömege borítja el a bőrt. Fizikai jellemzők: Más néven herpesz (herpes zooster). fennmaradó fájdalmak kezelése.. vagyis oldaliság jellemzi. gyulladás illetve herpesz) 307 ÖVSÖMÖR . nehéz megakadályozni az életet ve­ szélyeztető vírus terjedését. félövszerűen (és nem övszerűen!) húzódó. „csökkentheti" a fájdalmat. arcidegbénulás) is előfordulhatnak. elviselhetetlen fájdalma. Ha a törzs idegpályáinak lefutása mentén keletkezik. Az általános kezelésben az ismert fájdalomcsilla­ pítók mellett vírusellenes anyagokat.

A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok a dogok. Feladatuk az anyagcsere befolyásolása. A tapasztaltakat rendszerint . ha be is vallja. Tarthatatlan állapot. így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör! A gyógyulás útja keresztülvezet az őszinteségen! Kezdetnek annyi is elegendő. melyek a környezetből érik. Mikroszkóppal szemlélve a pajzsmirigy kicsiny tüszők sokaságából áll.sorra . A sok ellentétes érzés előbb-utóbb lelkiismeret-furdalást ébreszt. s ezt a sej308 PAJZSMIRIGY . Továbbá az önvallomás adja meg azt az erőt. így elevezése innen ered. akiket legjobban szeret. határozottan feszélyezik. Értelmezésé­ ben leginkább a szuverenitásába való beavatkozást tapasztalja.tévesen értelmezi. nem képes megtalálni a helyes viszonyt. akiket nagyon szeret. fokozott válaszreakcióra készteti.nekik . A beteget idegesítik ezek az ingerek. amitől leginkább fél: olya­ nokat bánt. ami a cselekvéshez szükséges. amely a gége és a légcső felső szakaszának két oldalán helyezkedik cl. így gyakran bekövetkezik az. Alakja a patkóra emlékeztet. Az indulataitól való szabadulás lehetővé teszi az objektív látás­ módot és ebben már felfedezi: hibát követett el. nem hajlandó helyreigazítani. Ebben az elhamarkodott cselekvésben nem képes figyelembe venni másokat. Miután kifejezésre juttatta nemtetszését. de mivel részben a pajzsporc mellett foglal helyet. sért meg.soha be nem vallaná. hogy azokon tölti ki bosszúját. belső elválasztású mirigy. Ez az erőszakosnak megélt inger türelmetlenségre. de ezt. melyben már képes felfedezni a már eddig is ott lévő viselkedési formákat. hogy ezt talán . Ezek sejtjei veszik fel a véráramból a jódot. Fizikai jellemzők: Kétlebenyes. hogy önmagának bevallja. lecsillapodik s elkezd gondol­ kodni. Nem képes ellene védekezni. A szabadulás egyik formája: fellázadni ellene! A lázadás azonban soha nem jelenti a hibák kijavítását! A lázadás csak a helyzet tarthatatlanságát jelzi. belsejükben pedig sűrű folyadék helyezkedik el: ebben raktározódnak a már „legyártott" (jód­ tartalmú) hormonok. Az igazsághoz tartozik. melytől igyekszik szabadulni. Az őszinteség óhatatlanul is magá­ val hozza a nyugalomnak azon fajtáját. mert nem tud velük mit kezdeni.

a levegő is.elfojtottak . Indulatot váltanak ki a látot­ tak. Ily módon van kulcs­ szerepük a gyermek növekedésében és fejlődésében. Ezzel a betegséggel küszködő emberek gyakran fojtogató érzést tapasz­ talnak. De ne szaladjunk ennyire előre. melyet nem juttattak kifejezésre . Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk ismeretet környezetünkről. Csernobil óta ezzel mintegy magába sűrítve rákos elfajulása lehetőségét. így a vizsgálati célból beadott jódizotóppal a pajzsmirigy működése kitűnően feltérképezhető. valósággal magukba szívják a keringésben megjelenő jódot. Mivel a tüszősejtek maradéktalanul." Gondolatainkat. Halmozzák az indulatokat és a tüszők pontosan követik a lelkiál309 . A testi folyamatokra pedig leginkább az elfogyasztott dolgok van­ nak hatással. értsük meg az egész fo­ lyamatot. E kó­ ros megnagyobbodást ijesztő méreteket is elérhet. Ellensúlyozandó a jódhiányt a pajzsmirigy megnagyobbodik. A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok következmé­ nye. hogy tegyék.vagy ellene. melyiket tesszük. Ezért az itt elhelyezkedő mirigynek. Egyiket a gégén. melyek szellemi visszamaradottsággal járnak. ezt kell.előbb-utóbb felszaporodik és haraggá. E hormonok csök­ kent jelenléte olyan kórképeket idéz elő. a tátottak határozzák meg. Ám e szervünk ugya­ nilyen mohósággal koncentrálja magába a radioaktív jódatomokat is. A betegség szempontjából teljesen min­ degy. amit aztán vagy megfogunk. a másikat a nyelőcsövön keresztül jut­ tatjuk szervezetünkbe. sőt elégtelenségét idézi elő.tek oxigénfogyasztásának szabályozásával érik el. Hiánya (vagy fo­ kozott bevitele) a pajzsmirigyműködés zavarát. Minden indulat. Lelki jelentés: „Csak az a tied. vagy nem. Jelen esetben ez a hatás indulatokat vált ki. mert más esetben nem harcolnánk. érzéseinket elsősorban a látvány. mint a véde­ kezés első vonalának jelentős szerep jut az egészség fenntartásában. amit megeszel. kirobbanó indulattá változik. nem küzdenénk érte . vagy nem. Az elfogyasztásba természetszerűleg beletartozik a táplá­ lék. A legjellemzőbb tulajdonság a harag. vagy megrá­ gunk és lenyelünk. mindkettő hatással lesz ránk. A jódot a táplálékkal vesszük fel környezetünkből. vizsgáljuk.

A tudat és gondolkozás világossága egyebekben tehát sértetlen. nem mást okolni! Egyszerűen ki-. A megfelelő védekezéshez szükség van egy olyan könnyen hozzáfér­ hető eszközre. hiszen anynyit tépelődik problémáin. elmondani! (lásd még Basedow-kór és a daganatok) P A R A N O I A (üldözési mánia) Orvosi leírás: Az érintett személyen lassan. mert nem találja az egyensúlyt. szédülést. Megduzzad. de jelentéktelen méltánytalanságokkal 310 . alattomosan uralkodik el egy téveszme­ rendszer. és megtartja a szükségteleneket. Látászavarokat. vagy megtörtént. hogy a káros hatásokból. amikor eltúlzódik a saját érdek. A válogatás az ilyen betegnél határozottan korlátozott. belefárad a folyamatos vizsgálódásba. Gondolkodjunk egy kicsit. Semle­ gesíteni kell. Érintetlen az intellektus és a szakmai tevékenység is. Ez előbb-utóbb tudatosodik benne. mert nem tudja. Olyan ingereket fog kidobni. Azt hiszi. az egész világ s benne minden ember ellene. Hajhullást.lapot változásait. mire használ­ juk a jódot? Elsősorban fertőtlenítésre. Ezt a szerepet tölti be a pajzsmirigy életében is. elem­ zésbe. vélt. Ismert a nagyzási paranoia. Albert említette a jód szerepét. mellyel a beérkező ingereket semlegesíteni lehet. Ennek hiányában könnyen elfárad. hiszen a megfe­ lelő választáshoz szükséges. illetve azon változatai. de mégis ott él benne a vágy: szeressék őt! Ez a kettőség aztán változatos tüneteket idéz elő. mire figyeljen és mit hagyjon figyelmen kívül! A gyógyulás feltétele a bennlevő indulatok kiadása! Nem másra borí­ tani. Ellene vannak. csakis ellene van. és tovább fokozó­ dik az eddig is meglévő feszültsége. kudarcokból képes legyen a legtöbb jót különválasztani. a félreértésekből. A legfontosabb tünetek az állandóan fennálló üldöztetéses téveszmék. elengedhetetlen feltétel a nyugalom. amely aztán tartóssá és befolyásolhatatlanná válik. A téveszme­ rendszeren kívül fekvő dolgokra vonatkozóan azonban változatlanul megmarad a helyes ítélet és kritikai készség. Az ember lelkileg kezd megtelni és ezt lemásolja a pajzsmirigy is. melyre szüksége van.

Lelki jellemzők: (lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. az megbot­ ránkoztatta és megrémítette. Az egyoldalú­ ság következtében a kiútkeresés . hogy ilyeneket lel­ jen. A jelenség tekintetében teljesen mindegy. Olyan megértést.szemben: a beteg ezeket súlyosan ítéli meg.fogadja el állapotát. nem szabad figyelni. akkor megteremti őket.véleménye szerint . figyelemnek minden esetben fordulnia kell vala­ mi felé. részeket) Vegyük komolyan a beteget és a betegséget! Számunkra értelmetlen. Igen határozottan kifelé fordul! Figyelme leginkább a külvilág ellen irá­ nyuló megjelenési formáit keresi. 311 . és ennek az egyoldalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a személyiség meggyengülése. Megszerzett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni. Ne csodálkozzunk rajta. A gyógyulás útja azzal kezdődhet. Vegyük figyelembe dolgait és mutassunk megértést. hogy az érintett nem rendelkezik beteg­ ségtudattal! Természetesnek . a házassági és a tartós kapcsola­ tok súlyosan károsodnak.bár rossznak . Kifelé fordul. figyeli. A meggyengült személyiség. mert amit benn talált. A benn lévőkre . mellyel képesek va­ gyunk pozitív irányt mutatni keserédes életében. ezért igyekszik megtalálni a kiutat. Talán a legfontosabb jelenség. és rendszerint meg is találja! Nézzük meg. és jelentős hatást gyakorolnak rá.nem lehet. ami a saját maga megítéléséből következne. úgyis fog keresni és találni alkalmat arra. Az Ő világában nagyon is ez a valóság! Tehát mi is így viszonyuljunk hozzá. a külvilágot lesi. miért is fordul ennyire kifelé? Az emberi tekintetnek. megfoghatatlan dolgai a számára . nem tudná elviselni a kritikai észrevételeket. léteznek-e az őt üldöző dolgok vagy sem. hogy felfedezi: valami nagyon nincs rendben! Talán ez a legnehezebb rész.nagyon is valósak. melyből új.még ha nem is léteznek . lélek már nem tudja.eleve ku­ darcra van ítélve! Ez a gyenge benső már nem képes elviselni az újabb megpróbáltatásokat. Ha mégsem utal semmi ezekre. Noha az intellektus sértetlen marad. csak így tartható fenn az a hajtóerő.és újabb energi­ ákat meríthet. s így fog ez a későbbiekben téveszmék keletkezéshez vezetni.az ismeretek hiányában .

mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket. mint sok más esetben ki kell cselezni az elménket: olyan dolgot kell cselekedni. 312 PATTANÁS .forduljunk szakorvoshoz!) Oly sokszor említettem már a boldogság megtalálását. genny) Mint tudjuk.de egyéb esetben is . tehát jót talált bennük. Itt is. melyekben csak ő tud segíteni. Itt is meg kell találni! Az elvesztett boldogsága az erő tudatában van. A felgyü­ lemlett genny spontán ürülhet. Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája tekinthető olyan­ nak. erőt adni. a bőr képviseli a test védekező mechanizmusának első vonalát. Gyakori fiatalokon a pubertáskor idején. Az el­ dugult faggyúmirigyben visszamaradt faggyútömeg körül gennykeltő baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamat keletkezik. A beteg elmondhatja: nincs ereje változni! Nézzük másként ezt a problémát! Ha van ereje fenntartani ezt az igen kellemetlen. Találni kell olyan elfog­ laltságokat. ehhez más­ ként kell hozzáállni. nőknél gyakran a menstruációt kíséri vagy előzi meg. akkor ahhoz is van ereje.hogy nem adja fel eszményeit. hiszen a beteg olyan sokszor beszélt már róla! Fizikai jellemzők: Szőrtüszőben. majd gombostűnyi heg marad vissza. faggyúmirigyben keletkező gennyes gyulladás. amikor a betegnek eszébe sem jut ellenkezni! (Ha már kicsúszott az irányítás a kezünkből . hogy engedje a változásokat! Igaz. Másrészt az adott testrésszel illetve a hozzá tartozó tulajdonsággal való konfliktus meg­ nyilvánulását jelenti. nyomasztó állapotot. Ezért az itt jelentkező gyulladásos folyamatokról elmondható: a bőr igyekszik magából kivetni a feszültséget okozó ingereket. Lelki jellemzői: (lásd még bőr. Azok rengeteg bajtól „megóvták". A pattanás letisztulása egyrészt a test méregtelenítése. Létezik ilyen cselekvés. ingereket.

illetve a leglényegesebb kérdés. Végül . szorongásrohamok jellemzik. amit feltehetünk! Hogy miért zárkózik el? Ez egy igen hosszú folyamat végső állomása. hogy eluralkodjon rajta egy beszűkülési szakasz. továbbá vi­ selkedésterápia. de sűrűn ismétlődő és kiszámíthatatlanul fellépő. pszichoterápia. Lelki jellemzői: A pánikbetegek lelki konfliktusát az alábbiakban lehet megtalálni: minden külső és belső dolog elől elzárkózik. A rettegést kísérő testi tünetek: heves szívdobogás. relaxáció.kivétel nélkül félelem alakul ki a szorongástól. esetleg hányás. gyomorgörcs. mely elindul az alulérté­ kelésből. így a benne lévő tűz. öröm lassan elcsendesedik. Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg. A betegség kiváltó okai: 1) A belső tűz kialvása 2) Levertség. főfájás. keresztül megy az értéktelenségen. s ez már mindennapos életvitelében súlyosan korlátozza. Ezek a fél­ ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta. továbbá remegés. Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél-ismeretek alapján történő döntésekre. Minden betegben . kedvtelenség állandósulása 3) Üresség — nyitottá válik a szomorúságra 313 . hasmenés. verítékezés. Kezelése: A depresszió és a szorongás oldása gyógyszeres úton.megtörtté.előbb vagy utóbb . gyakran tömegiszonnyal. hányinger. depressziós­ sá válik. szédülés. Most nézzük meg részleteiben! Hagyja. A miért nagyon fontos. nagy erejű szorongásállapotok.PÁNIKBETEGSÉG Tünetei: Rövid ideig fennálló. hiábavalóságon és eljut a kilátástalanságig. fulladásérzés a leggyako­ ribbak. A fenyegetettség-érzés jellemző. csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől.

érezze segítségünket. Ez így nagyon pongyola megfogalmazás. belőle a petesejt a hasüregbe kerül. A fény teljes kihunyását követően jelentkeznek a félelmekre utaló jelek. meleg figyelmünket A fájdalmak kivétele Feltöltés. de nagyon nehéz egyetlen mondatban összefoglalni ezt a csodát. félelmet okozó tényezőkre. akiben megrendül az önbiza­ lom. Gyógyítása: 1. Ez a 314 . A megbetegedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapot­ ban kevéssé. 3. 4.4) Az aura és a szellemiség meggyengülése 5) „Démoni" erők érkezése. akkor válik nyitottá a külső. Minden betegség valamilyen helytelen lelki tulajdonságból meríti a fennmaradásához szükséges erőt. vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. miközben maga is hormonális szabályozás és ideg­ rendszeri befolyás alatt áll. A borsónyi érett tüsző megreped. amely teljes méretét serdülő korban éri el. valamint saját hormonjá­ nak az elválasztása. Kéregállományában különböző érettségi állapotú tüszők helyezkednek el. Meg kell fogni a kezét. és a sugárzó szeretet. félelmek. Kialakulni csak abban a személyben tud. melyek nem mások. Minden betegség gyökere az emberi tudatban keresendő. A petefészek feladata tehát petesejttermelés. mint tüszőhámsejtekkel körülvett petesejtek. ahol az új dolgok táptalajának elenged­ hetetlenül szükséges „alapanyaga" születik. Amikor ez a fény kialszik. 2. szeretettel A belső tűz felélesztése PETEFÉSZEK Fizikai jellemzők: Mandula alakú páros szerv. pánik Az egészséges tudatú és egészséges testű emberből sugárzik az élet örömteli fénye. Lelki jelentése: A petefészek a test azon része.

ez így teljes mértékben megvalósíthatatlan feladat elé állítaná a beteget! Képtelenség lemondani erről a vágyról! Helyettesíteni viszont lehet. Mivel itt diszharmónia van. A csökkent öröm előidézi a felfázást. A petefészek a teremtés kiinduló pontja. A petefészek-gyulladás. hogy az adott területen megcsappan az életöröm.megfelelés értelmetlen vágyát! Fel kell adni. Csakhogy ez egyrészt lehetetlen és megvalósíthatatlan. Ekkor megtelik örömmel és képes nyugodtan viszonyulni életéhez. A gyógyulás útján járva el kell hagyni a másoknak való . feszélyezik.ismereteket. ami határozottan befolyásolja a hétköznapi létet. A felfázás és a gyulladás igen szorosan összefüggő tünet. A felfázás kialakulásához vezet. és másként cselekszik.lázadásainál . életének e területére lényegesen ke­ vesebb figyelmet szentel a beteg. mert értelmetlen és teljesíthetetlen! A fő konfliktus abban rejlik.esélyét. 315 . Unja már. bírjon olyan fontossággal. nagyon nehezen . melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni.jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. Tisztában van a helyes. idegesítik. mint a környe­ zete. Átmenetileg képtelen befogadni az örömet hozó . és akkor se­ gíti a gyógyulást. a saját maga iránt támasztott .örömteli . Legyen önmaga is lényeges. hogy másoknak kíván megfelelni. amiben van ereje másokkal foglalkozni. az adott szerv meghűlését. éppen ezért lázad a „rákényszerített" ellen. minek követ­ keztében elmegy a kedve az egésztől! A petefészek illetve környéke sokkal kevesebb „melegséget" kap.kerül olyan állapotba. Konfliktust idéznek elő. vagyis azok a „figyelmességek". mindig neki kell megalázkodni.kijelentés vonatkozik az élet összes területére. és azt hihetnénk. más­ részt értelmetlen! Tudom. Egy laza. és neki kell engedni. felfázás gyakran előforduló probléma. hogy mindig mindent neki kell elviselni.kívánalmak teljesítése nem okoz különösebb problémát. ideális állapotai közé! Előbb-utóbb fel fog lázadni ez ellen a természetellenes állapot ellen! A szerv gyulladásos folyamatainál .szüntelen . akkor következik be a gyógyulás. a kedvetlenség nem tartozik az ember természetes. és ez a nyugalom megteremti a gyógyulás -jelentős . járható úttal. nyugodt megfeleléssel. Az imént jelzett megfelelési vágy akkor kerül harmóniába.új . ha ezt feladja.vagy egyáltalán nem . A rosszkedv. amikor ezt saját magára is érvényesíti.

a saját ered­ ményei figyelmén kívül rekedtek. és nem vette komolyan. Erre azonban már nem kerül sor. Pillanatokra át kell adnia magát a felszabadultságnak. Rosszat kell. Problémái akkor kezdődnek. mert gá­ takat. szeretett volna életet adni egy új eszmének. kellemetlen tapasztalata volt. Félelmei abból erednek. vagy gyermeknek. melyek életében keletkeztek. melyek fokozzák szorongását. de partnere kinevette. kinevették. szeretne életet adni azoknak a dolgoknak. A megnyílási vágy csökkenése a kö­ vetkező eseményt vonja maga után: beszűkül a petevezeték. A lényegét tekintve: saját magát beszéli le a cselekvésről. kellemes. mert egyébként tényleg mindent megtenne a megvalósítás érdekében. melyekért rajongott. önmagának bebizonyítja. amikor valamilyen belső okból követke­ zően nem engedi szabadjára a benne rejtező. apró dolgokban kell újra felfedezni a szabadságot. hogy mások elismerésére. megvalósul az öröm születésének feltétele. de inkább monológ. hiszen úgysem hallja meg. A szorongás pedig a fizikai testben is realizálódni fog. Sokat gondolkodik. ennek így kell lennie! A gyógyulás felé haladva újra meg kell találnia értékeit! Nem lehet mindig másoktól várni a dicséretet. Mivel mások véleményére túlzott hangsúlyt fektetett. képzeletében lejátssza az esetleges beszélgetést. Szeretné létrehozni. helyesnek tartja elveit. ha nem tartja méltónak magát. panaszáradat „természetesen" rossz szájízt teremt. hogy kialakítson. A kinevetést nem a szó szo­ ros értelmében. hanem átvitt értelemben veszem. Saját magát alulértékeli és ennek egyenes következménye. sőt bele is tartozik az egész világ. de kifejezésre már nem meri juttatni.PETEVEZETÉK az út. amikor tisztában van saját igazá­ val. gátlásokat éleszt. Gyulladásba torkollik a félelem. meg nem értett ismeretek vannak jelen életé­ ben. elképzelésnek. feldolgozatlan. A meg nem értésbe beletartozhat. Lehet ez egy jó. Nem figyeltek rá. az „életbe kívánkozó" örö­ möket. Félelem. melyen keresztül eljut. melyekben fantáziát látott. mellőzték azon dolgait. Kicsi. hogy szeretette volna útjára engedni. állandó hatásnak könnyen lesz következménye a gyul­ ladás. Sok kudarca. figyelmére kell támaszkod­ nia. A folyamatos. de végül nem valósítja meg! A beszélgetés. a környezet minden résztvevője. meleg 316 .

Fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét. Értéktelennek. Lelki jellemzői: A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának disz­ harmóniája található. 317 PIKKELYSÖMÖR . amin ne léphetne fel. a lényeg. Gyógykezelésében elsődleges szerepet játszanak a kátránytartalmú kenő­ csök és a szalicilsav. hogy a bőrön is jelentkeznek ezek a kellemetlen tünetek. miért ilyen ellenséges a külvilággal szemben. elvetendőnek tartja tulajdonságait. vagy napozás! Bármi is legyen az. melynek genetikai háttere van. hogy bármilyen sikeres. majd a feltöltő­ dés hiányának folytatásaként belefárad mindenbe. A gyertyacsepp-szerű hámpikkelyeket lekaparva vérzések jelenhet­ nek meg. ha mindenkin keresztülgázol. nem lehet csodál­ kozni azon. ezekről nem vesz tudomást. hogy életét nem képes irányítani. Ritkán testhajlatban is kialakul. Általában véve enyhe viszketés kíséri. azt hiszi. Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem" a külvilág befolyásoló tényezőitől. A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket. Ezt átvette a kül­ világ és a benne lévő emberek. Ezüstös pikkellyel fedett élénkvörös foltok képezik az alapjelensé­ get. a tudat változásait. szeren­ csétlennek tartja magát és ennek egyenes következménye.sőt meg van róla győződve -. Ha a tudat ezeket érzékeli. melyeket elért. de a súlyos esetekben mellékvesekéreg-hormonok alkalmazása is szükségessé válhat. miért nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. csúnyának. térden és a hajas fejbőrön keletkezik. Tudjuk: a test követi a lélek. alulbecsüli értékeit. csak akkor lehet sikeres. így megérthetjük. meglehetősen gyakori bőrbetegség. Előszeretettel a végtagok feszítő oldalán könyökön. De hangsúlyozom ennek egyáltalán nem örül. idegessé válik. Azt hiszi . Figyelmen kívül hagyja azokat az ered­ ményeket. hogy csak arra fi­ gyeljen. bár nincs terület. Ebből következik. Rosszul érzi magát a bőrében.fürdő. ezeket érzi magáénak. Fizikai jellemzők: Idült. sőt lelki gondjai keletkeznek belőle. hogy feszülté.

Gyakoriak az orrban és az orrmelléküregben. Annak. nem mások rovására teszi! Fizikai jellemzők: E daganatok kezdetben lapos képletek. annak nem lesz soha pik­ kelysömöre.hite szerint . ahol a feladat: könyökön. Innen ered elnevezésük. Aki akaratosan keresztülviszi a szándékát. annak a szövetéből is állnak és általában nagyszámú mirigyet tartalmaznak. amivel nem nézett szembe: „énnekem ne mondjál te semmi jót!" A gyógyulás felé vezető úton újra kell tanulnia felfedezni azokat az ingereket. nyélszerü képletté. de amit növekszenek főleg a vastagbélben előfordulók -. melyek számára fontosak. amikor gondolkodásával. megoldási mec­ hanizmusával van konfliktusa. 318 POLIP . ezerszám lepve el a nyálkahártyát. A pikkelysömörös ember haragszik. rosszindulatúvá alakulnak át az idő múlásával. Ha hátul: az jelzi azt. Fejen. melyek ízesebbé. teret foglalnak el és könnyen véreznek. gégében. fejbőrön akkor lép fel. annak a hajas fejbőrén lép fel pikkelysömör. Akitől . de ezt nem teszi. megnyúlt kocsányos alakzattá változnak és rendsze­ rint csoportos megjelenésük a polip hullámzó karjainak látványát idézi. hogy harcolnia kell az érdekeiért. A beteg haragszik a világra. nyálkahártyából emelkednek elő. Ha a derékon van sömör: nem mer örülni.elvárják.Egy rövid kitérővel bemutatom más oldalról is a folyamatot. Gondolkodjunk! Hogyan védekezik az állatvilág? Páncélt képez. vagy ha teszi. A haj szerkezetnek nem sok köze van hozzá. teniszkönyöke lesz. Bárhol legyenek is. mondjuk. hogy önálló gondolatai legyenek. Növekedésük során hosszúkás. A sömör ott jön ki. az lelki konfliktust okoz. ha valakinek könyökölnie kellene. de nem teszi. Hám eredetűek. de nem könnyebbül meg. ahol tömegesen is megjelenhetnek. foglalkozzon olyan dolgokkal. utálja. A pikkelysömörös ember elpanaszkodja a nyűgét. Nem szereti magát. kedvesebbé teszik számára az életet. Mivel most hiányzik életéből a „só". a gyomorban. A polipok feltétlenül jóindulatú daganatok. húgyhólyagban. Vegye észre: amikor érdekeiért harcol. továbbá a méhben és a vastagbélben.

A porcszövetben erek nincsenek. Mennyi értelem van abban. gátlásból nyeri életéhez. de továbbra is fennállnak problémáink. nyugodt életre való képesség elvesztése. azok. Ha ezek hiányoznak. miért is zártuk magunkra azt az ajtót. melyeket önmagunk fölé emelve. A gyógyulás útján újra meg kell találnia azokat a sikerélményeket. melyek nyugalmat és megfontoltságot ébresztenek. vagy akkora elánnal. Itt nagyon változatos indokot lelhetünk. biztonságos! De ne felejtsük el. Vagy nem indul neki semminek. és csak azon ingerek érintenek. de ez mit sem változtat a hely­ zeten! A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megújulásra. hogy elzárkózunk. Bizony jó. A polipokat tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek is. behó­ dolhatunk neki. hogy mindent figyelmen kívül hagyva rohan célja felé. és ekkor nem is állunk olyan messze az igazságtól! Mindig találhatunk megfelelő indokokat. ha nem azért mert tudat alatt meg vagyunk rettenve! Persze megmagyarázhatjuk ugyan ki ne lenne képes megmagyarázni sanyarúságát -. Sokkal több figyel­ met kell fordítania a cselekedeteire. Több porcsejtet tartalmazó sejtfészekből áll. és szerkezetileg is több faj­ tája van.. Csak a nyugalmat adó élethelyzetekre fordítsa tekintetét. létéhez szükséges energiákat. Hangsúlyozom -jelen körülmények között . Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok. következésképpen viszszahúzódik. akkor távol maradnak a zavaró tényezők. amikor benn ülünk egy biztonságos. melyeket beengedünk.Lelki jellemzők: A polip egy teljesen jóindulatú butaságból.. tehát.nagyon is értelmes elváltozásról van szó. apró kis zsarnokokat. melyek elöl el kell zárkóznia. és nem jön többet elő! PORC Fizikai jellemzők: A csont fejlődési előfutára. akkor értelmét veszíti a polip. 319 . növekedése és anyagcseréje nem teljesen ismert. meleg szobában. túlzottan erős falat emelünk magunk köré? Milyen jó is az. egyik fajtája a támasztószöveteinek.

lángoló fájdalom lép fel. ha a kitüremkedő porckorong-rész éppen csak megérinti a gerincvelő ideggyökeit: villámszerű. harmóniája „véglegesen" megbomlik. számíthatunk a porc elváltozásaira.veszteségek nélkül -. Elég. melyen belül kocsonyás jellegű mag helyezkedik el. Kerületük rostos gyűrű. lumbágó-ról beszélünk. Kezelésében nagyhatá­ sú fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő jönnek szóba. melyik testrészen keletkezik. Ha a panaszok mérsékeltebben. 320 . E nagy ellenállású szerkezetben az életkor előrehaladtá­ val elfajulási. és ez az em­ ber egyik legáltalánosabban előforduló bántalma. és a lágyabb mag a meggyengült helyen a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomul. Mivel a porckorong-sérv leggyakoribb az ágyéki gerincszakaszon. ha kemény területen hanyatt fekve pihen a beteg. s ha kell. irányíthatatlanná vált érzés. cselekvés akkor válik érthető valósággá. Mivel a kór igen makacs. PORCKORONGSÉRV Fizikai jellemzők: A csigolyák leglényegesebb összeköttetései korongszerű. amikor megvizsgáljuk.Lelki jellemzők: Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni . rostos porc­ lemezek. de éveken keresztül fennállnak mint tompa derékfájások. Ez az isiász. s ekkor esetleg már csekély erőbehatásra is szét­ szakad. elfajult porcrészeket el kell távolítani. A betegséget a derékfájás összefoglaló nevével illetjük. rugalmasság kényes egyensúlya. vagy pedig könnyen kiújul. s az ágynyu­ galom akkor lehet hasznos. gyakran csak a sebészi beavatkozás jelenthet megoldást: a kipréselődött. így a kórképet a derékból a végtagok felé sugárzó óriás fájdalmak jellemzik. ha cselekedeteink mutatnak rugalmasságot. leépülési folyamatok indulnak el. Amikor a hajlíthatóság. melyek tüsszentésre. eltorzul. mozdulatra elviselhetetlenségig fokozódhatnak. Ez a túlzott. hajlíthatóságot. A korongot ölelő gyűrű meggyengül.

Ez a mozgósítás aztán elveszi. vagy helytelenül viszonyul hozzá. melyeket felélesztve. minél lejjebb vagyunk. E szelídgesztenyéhez hasonló alakú szerv a húgyhólyag alatt foglal helyet. elengedés teljes mértékben hiányzik életéből. Súlyos gáttáji fájdalom és láz kíséri. Túlzott merevség. és rohan a következő feladat felé. használva kikeveredhetünk égető problémáinkból. miszerint ide kellene támaszkodni. Persze ezek nem megoldások. mint a víz nyomása. hogy már fürödni sem marad ideje. Kapkodva tisztálkodik. vagyis merevség. felemészti a további mozgásokat. gyorsan letusol. A víznél is a fenéken tapasztalható a legnagyobb a felhajtó erő. Lelki jellemzői: A férfiúi énkép fontos része az öröm. a keleti jógát és a csakrákat alapul véve a gerinc alsó részén találha­ tók azon erőink. Ez a merevség. hogy aztán minél előbb visszatérhessen égető problémáinak megoldásához. PROSZTATA Fizikai jellemzők: Régi orvosi szóhasználattal dülmirigy. Váladéka a többi nemi mi­ rigy váladékával együtt az ondót képezi. Időskori megnagyobbodása beszűkíti a húgycsövet. s általában a súlyos vizeleti zavarok terelik rá a gyanút.Lelki jellemzők: (Lásd még sérv) Olyan ez. vagyis itt lesz a legnagyobb a problémák megoldásához felhasználható erő. Figyelembe kell venni a másik oldalt is. vizelet-elakadást okozva. hogy jelentős erőket. A tes­ tet. Rákos elváltozásai igen gyakori­ ak. Gyulladását baktériumok idézik elő. az új mag adásának képessége. A „letehetetlen" terhek annyira nyomasztják. sietség odáig fajulhat. ener­ giákat kell az elviselésükre mozgósítani. mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket. keménység túlzott gerincesség és a csak-az-elvekhez-való-ragaszkodás marad osztályrésze. Amikor ezzel az adománnyal nem él. sokkal inkább halmozások lesznek. esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. A daganat beszűri a környezetet és előszeretettel ad csontáttételt a medencébe és a csigolyákba. annál nagyobb. 321 . gyakori vizelési ingerrel. Az ellazulás.

vagy egyáltalán nem lehet szervi elváltozáshoz kötni. a lelki tartás bizonytalanságai okoz­ zák. ezáltal könnyebben megérthetjük mindazon kétségeket. A gerinc apró elmozdulásait a tartás. ezért következhet be a prosztata megnagyobbodása. A kor előrehaladtával egyre nagyobb lesz a betegség kialakulásának veszélye. Az ilyen jellegű problémával küszködő embernek erős érzéke van a mások örömét szolgálni. A bakteriális fertőzés esetében is fennáll az a roppant fontos tényező. csak valami mást. a felszíni dolgait adja át.elváltozások keletkeznek ebben a szervben. bizonytalanságait. fontos érzéseit nem. melyek rányomják bélyegüket életére és megnyil­ vánulásaira. amit nagyon nehezen. Nézzük meg a kialakulás menetét. hogyan vélekedik róla. A bölcsességét. Ez az értéktelenség aztán folyamatos elégedetlenséghez. Félni fog. mert egy különös közhangulat. A gerinc elmozdulása az ingeráramlás eltéréseit követi. valódi. Nem él létező képességével. a teremtés koronája. hogy ez a visszafogott. lehetőséget ad a baktériumok megtapadására. hogy alkalmasnak kell válni a befogadásra. Nem tudja.életerő. ami. 322 . mikor éri kritika. Ezt „természetesen" nem adja ki. Természetes dolog. gondolko­ dik. sokkal kevésbé fontosat.figyelmet fordítson környezetére! Mégpe­ dig másként. valami lényegtelent. a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! Ezek görcsö­ ket és az öröm tekintetében apró eltévelyedéseket eredményeznek. hogy . melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt. Ezek közé tartozik. A gyógyulás útján elindulva sok mindent kell újra felfedezni. mihez tartsa magát. mit szól a környezete. elképzelés szerint cselekszik. elégedetlenséget és ezek következtében erősen visszafogja az „adásait". mint eddig. hiszen ő az erős. majd lázongáshoz vezet.végre . gyulladást fog maga után vonni. tévedhetetlen férfi. hiszen a férfierő csökkenésével mindinkább értéktelennek érzi magát. Másrészt a fertőzést okozó élőlényeket is táplálni kell valamivel. és a lelke mélyén érzett hiány lázadást. Eddig ugyanis azt figyelte. és az elzárt terüle­ ten megcsappan az. de he­ lyette valami egészen mást tesz. Gyakran kezdődik ez a betegség bizonytalan derékfájdalommal. Lecsökken az immunrendszer aktivitása. Az imént említett téveszme hatására diszharmónia alakul ki. így felborul a kényes lelki egyensúly. A lázadás mindig magával hoz egyfajta dacot. Félni fog kiadni gyenge­ ségeit.

nem ébredne benne ekkora kielégítetlenség! REUMA Fizikai tünetek: A reumás izületi gyulladás ismeretlen eredetű idült gyulladásos meg­ betegedés. és mit kell megemészteni. mit fognak hozzá má­ sok szólni! Csak annyit mondok: helyes! Ha nem lenne helyes. fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben. s az összevisszaság görcsöket. mert bizonytalanság. a savóshártyán kicsiny gyulladásos burján323 .igen nagy szerepet játszik sportokban és az énekművészetben. Visszafogja magát. megvalósítandó feladatival. vissza­ tartja érzéseit. de röviden emlékezzünk viszsza: minden cselekvés előtt mély levegőt veszünk! A rekeszizom-problémával küszködő beteget az alábbi tulajdonság jellemzi: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához. Kettőzött kupola alakjában magasan felboltosul a mellkas terébe. minek kö­ vetkeztében nem képes kihúzni magát! Nézzük meg részleteiben a működési zavar kialakulását! Tudja. A rekesz a belégzés jelentős. kétség ébred ben­ ne: vajon helyes-e ezt megtennem. Lelki jellemzők: A tüdőnél és a légzésnél már tárgyaltuk.ellentétben a bordái vagy mellkasi légzéssel . Nem tudja miből. ami azt mond­ ja: nem szabad. amely a mellűrt a hasűrtől választja el. mely . aktív tényezője. mert kialakult benne egy félelem (lásd ott). Összekavarodnak benne az érzelmek.REKESZIZOM Fizikai jellemzői: Izmos lemez. Nem tudja szétválasztani a jelen­ ségeket. azonban a konkrét cse­ lekvés megkezdését folyton elodázza. de ezek helyett valami egészen mást fog cselekedni. visszafojtja érzéseit. mit fogok én. Ez az úgynevezett hasi légzés. Az izület mélyén. tisztában van elvégzendő. mikor kell és lehet erőt meríteni. Sugárirányú izomnyalábjainak összehúzódása­ kor a kupolák lelapulnak s a mellkas űrtere megnő. Visszafogja. s a benne lévő lehetőségek és tartalékok tudatos fejlesztése a hatha-jóga alapgyakorlataihoz tartozik.

Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden vál­ tozik. a csontvégek összekapaszkodnak. amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. végül a szalagokat és inakat is elpusztítja. hogy minél előbb tegyen valamit a megoldás érdekében. Arról nem beszélve. folyamatosan változik! így. itt is jellemző az alábbi tény: valahol. Lelki tulajdonságok: A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség. fogyással és igen bizony­ talan izületkörnyéki fájdalmakkal. 324 . Nézzük. de nem teszi meg a megfelelő lépéseket. azt a rugalmasságot. Az érintett izületek . Helyet pedig úgy tudunk teremteni. miért jár fájdalommal! Mint az összes betegségnél.leggyakrabban a kézujjak. lelke mélyén tudja. Bőralatti csomók keletkezhet­ nek a csontos kiemelkedések felett. melyeknek el kell múlniuk és vannak. A kór alattomosan indul: rossz közérzettel. más válik fontossá és más lényegtelenné. melyeknek meg kell születniük. főleg a fájda­ lomcsillapításban. Meleg. mert ehhez elengedhetetlenül szükség van a más szemszögre. hiszen telve van merev gondolatokkal. gondjainkat is kicsit másként kell és lehet megoldani. hogy bizonyos (terhes) dolgainkat nem igyekszünk fenntartani. amely azután rátámad a porcra. tehermentesítés és a speciális tornáztatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg félelmének és tehetetlensé­ gének oldására. Gyógyszeresen mindmáig az Aspirin a legjobban be­ vált szer reumás elváltozásokban. Ez a fájdalom fogja inspirálni. Ennek oka: elveszíti rugalmasságát. majd a csontra is. és mozdíthatatlanná válnak. hogy képes feladni eddig elképzeléseit és hajlandó beengedni valami újat — talán jobbat. mely arra késztetné. problémáinkat. hogy közben mi is változunk. a más megvilágításra. csukló. A megértés azért hiányzik belőle. ha van hozzá hely. A reumás emberből hiányzik az ehhez szükséges lazaság. Évek leforgása után aztán az izület eltorzul. el­ képzelésekkel és ezek megakadályozzák az „önfeledt" döntésben.és hideg kezelések jótékonyak. de természetesen egyéb gyulladás­ csökkentők alkalmazása is szóbajöhet. hanem elengedjük.megmerevednek. lökdösni a gyógyulás felé. kimar­ va azokat. Az önfeledt jelen esetben azt jelenti. ismeri a változtatás szükségességét. Új dolgok életünkben akkor tudnak keletkezni. Ez a kettősség váltja ki a fájdalmat. Gyógyításában a pihentetés. térd . Vannak dolgaink.zás keletkezik.

A sárga szín üzenet. ezért kapkodva. hogy színtelennek. hajhullás. kövek. Ha ennek szintje a vérben kórosan megemelkedik. Színt vált. Lelki tünetei: A fő jellegzetessége az a konfliktusa. hogy hol. tapasztalja színtelennek? 325 SÁRGASÁG . hideg időben izületi érzékenység. tetőtől talpig élénk kikericssárga lesz. emésztés) Vajon miért érzi. amikor a májsejtek tömeges pusztulását mérgek vagy vírusok okozzák. Végül oka lehet a sárgaságnak a vörösvértestek tömeges és hirtelen szét­ esése. A sárgaság tünet. sőt belső szervei is elszíneződnek. döntésképte­ lenség. vagy súlyos máj­ károsodás. kő vagy daganat által). sivárnak érzi életét. melyik helyen kelet­ keznek először az izületi bántalmak. A beteg külleme tehát drámai módon megváltozik. következmény. Elsőként a szem fehérjén észlelhető: a szaruhártya besárgul. Mik ezek? Veseproblémák. hosszantartó aggodalmaskodás. A konkrét értelmezés abból derül ki. Fizikai jellemzők: Az ember és a húsevő ragadozók legfőbb epefestéke a bilirubin. hogy a máj ezt már nem képes kiválasztani a vérsavóból. májzsugor. a felszaporodott epefesték ugyanis megfesti. alkohol. Hasonló májártalmat idéz elő az idült alkoholiz­ mus is. s ott ebből egy bomlási folyamat során olyan epefesték keletkezik. gyakran következményes sárgasággal. Oka az epeutak elzáródása (pl. Ilyenkor nagy mennyiségű vérfesték jut szabadon a keringésbe.Fontos megjegyeznem: a reumás izületi problémák nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. (lásd még: epe. elszínezi a szöveteket. sárgaságról beszélünk. majd a fo­ lyamat súlyosbodásával igen gyorsan kiterjed a színváltozás: a bőrbe rakódó festékanyag miatt a beteg megdöbbentő látványt nyújt. Vannak jelek a hajlamosságra. idegesen igyekszik színt vinni bele.

A gyógyulás útján haladva a legnagyobb ellenfél az idő. kicsinynek tartja magát. tehát még a tehetet­ lensége is fokozni fogja „irigységét". Nem is történhetne másként. de megfogni. Nem a szó hagyományos értelmé­ ben jelenik meg az irigység! Tehát nem az fogja bosszantani. majd az eredeti panaszok immár újakkal gyarapodva térnek vissza. Életéből valahol elvesztek az életörömöt hozó pillanatai. 326 SCLEROSIS MULTIPLEX . kedvetlenség igen erősen befolyásolja életkedvét. Bevezető tünetei nem jellegzetesek: zsibbadás. hogy egy tudatos lényről van szó. megenni. vizelési zavarok. hanem: neki miért nincs! Nem akar másnak rosszat. hanem valahová félreteszi. az ér­ zéskiesések és görcsös bénulások fokozódó rokkantsághoz vezetnek. gyengeség-érzés. hogy nekik van. hiszen már nagyon régen elveszítette az emésztés­ ből. A további látóideg sorvadás vakságba torkollik. skandáló jellegűvé válik. Elzárkózik. mert már érdemtelennek. egyensúlyzavar és végtag-bizonytalanság. növekvő izomfeszülés és izomgörcskészség lép fel fokozódó já­ rászavarral. közel kerül hozzá. Nagyon jellemző: elzárkózik a megoldások. A beteg beszéde furcsán elváltozik. magának szeretne adni! Nagy különbség! Az epeváladék nem tud természetes módon ürülni. Hiszen a felhalmozódott reménytelenség. Hasonló események történnek vele is. csak akkor lehet a diagnózist biztosan felállítani. csak számára megtapasztalhatatlanok. látásromlással. és általában minden elöl. mint a csacsi elé kötött répa. Pár hét után ezek a panaszok eltűnnek és több hónapos vagy éves tünetmentes időszak következik. nem akar el­ venni.Mert máshol. és csupán amikor teljességében bontakozott ki a kór klinikai képe. homályos látás. másnál egészen mást lát. a feldolgozásból eredő örömöket. magáévá tenni nem tudja. Fizikai jellemzők: Ismeretlen eredetű idegrendszeri megbetegedés. A gyengeség súlyos­ bodik. pontosabban ott vannak. Azzal a kitétellel. tehát a haragtól sem megbocsátással szabadul meg. amely előszeretettel fiatal felnőtteken támad. Olyan ez.

hogy azok a célok már most is örömet ébresztenek benne. „azt érzik feleslegesek". hogy hormonkészítmények­ kel igyekeznek helyrehozni a megbomlott egyensúlyt. Ezzel . leginkább a nagy agy féltekék fehérállományában gócok alakulnak ki. épp ezért számos elmélet létezik e kórképpel kapcsolatban.az elé kerülő ismereteket. melyekben szükséges megtalálni a biztos pontokat. hogy a folyamat hátterében vírus áll. Előfordul az a sajátságos helyzet. Mint mondottuk. ahol az idegpályák burka. és azt hajtogatja. semmi baja. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rejlenek. de ez még korántsem jelenti.kész tényként . visszatért ehhez a lelki beállítottsághoz: homokba dugja a fejét. Azokat a támponto­ kat. mely arra sarkall. hogy mindig újat keressen. amikor mintegy szemellenzősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja . És hogy mi igen? Ujabban azt feltételezik. hiszen lényegét tekintve semmi sem változott.eléri: megszűnik az a stimuláló erő. és érdemes alapozni. előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!) Az életcélok fokozatos és folyamatos elhalása jellemző a kialakulás fázisában. melyekre lehet. következésképpen satnyulásnak. Minden maradt a régiben. sorvadásnak indulnak. A központi idegrendszer különböző helyein. gátlásokat eredményez. Foko­ zott tünetekkel tér vissza a folyamat. a valóságban a beteg ellen fordul. Ez a „semmi baj" azonban egyáltalán nem különbözik a gyermeki dactól! A dacosság általában falakat. Lelki jellemzők: A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élethelyzetekkel. és ezeket rögtön követi a kedvetlenség és az életkedv kialvása. hogy nem autóimmun­ betegség és nem zsíranyagcsere-zavar.nem szándékosan . Az idegpályák szerepe háttérbe szorul. Ezt követi magának a pályának a pusztulása. pozitív irányba. A gyógyítást főleg mellékvesekéreg-hormonokkal kísérlik meg. A betegség későbbi szakaszában lehetséges az új célok kitűzé­ se . (Emlékezzünk: amikor sokáig a mellőzöttséget tapasztaljuk.ekkor csökkennek. a velőhüvely lebomlik. és azt emészti! (A tűz elakadását jelzi az is.) 327 . Helyesbítek: a folyamat kezdetén a tűz csak látszólag alszik ki. Annyit tudunk. megszűnnek a tünetek -.Az elváltozások az agy mélyében zajlanak. a betegség oka ismeretlen.

a here­ zacskóba száll le. Ezen keresztül esetleg visszahelyezhető. s a gerinccsator­ na felé kinyomódó belső mag a megfelelő ideggyököt érinteni fogja (lásd ott). Vala­ milyen konfliktus volt. miközben egy kiboltosult sérvtöm­ lőt alkotnak. hogy világra jöhessen. 328 SÉRV . Ennek olthatatlan vágya abból ered. Senki és semmi sem lehet olyan tökéletes. és kizáródik. Ebből a disz­ harmóniából a. Azt érzi. mint 150%-ot. Sérvkapu az a nyílás. Lelki jellemzők: Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. Általánosságban és leggyakrabban a hasűrből kinyomuló szervek helyelhagyásáról van szó. hogy fél. Gérincsérv keletkezésekor lényegében porckorongsérvről van szó: a korong rostos gyűrűje pusztulásnak indul. Ha nem. meggyengül. A túlzásba vitt tenni akarás következtében elmulaszt segítséget kérni kitűzött feladatai megvalósításához. Azt hiszi. nem engedik a dolgok természetes folyását. Köldöksérv esetén a köldökgyűrűn keresztül türemkedik elő a hasűr taralma. Ez korántsem jelenti az anya ellenszenvét gyermeke iránt! A félreértés könnyen kialakulhat akkor.Fizikai jellemzők: Valamely szerv vagy szervrészlet kinyomulása egy rendellenes nyílá­ son. van az anya-gyermek kapcsolatban. Ilyenkor a hasfal valamelyik gyenge pontján zsigerek nyomulnak ki a hasüregből. Ez természete­ sen egy csalóka ábránd. hogy a világra jöjjön. belek kinyomódása esetén bélel­ záródás következik be. rendszerint bélszakaszt tartalmazva. amelyen maga a sérv kilépett. A lágyéksérv a leggyakoribb. Ennek egyenes következménye: egyre inkább ragaszkodik a jelenlegi biztonságot nyújtó anyaméhhez. Fél kevesebbet teljesíteni. ezt a betegsége is megmutatja. lágyékcsatornán át csúszik ki a sérvtömlő.gyermek ezt a következtetést vonja le: nem hagyják. ha mindent ő old meg. akkor lesz tökéletes és boldog. nagyon akarják. ha szülést mesterségesen indítják be. mint amit ő megvalósít. Heresérvnél a sérvtömlő. a sérvtömlő tartalma elszorítás következtében elhal. Kideríthetjük a konkrét kudarcot is: Köldöksérv: Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie.

hiszen sérv alakult ki szervezetében. gerinces embernek. hogy emberként. daga­ natai. Az itt keletkező sérv jelentése az imént jelzett vágy erőn felüli akarása. s ezt a beteg. Ez egyensúlyozó szervünk megbetegedésé­ nek vezető tünete. a kéjes öröm megélé­ sével kapcsolatos. koponyasérülések. Gerincsérv: Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve. Heresérv: Kisebb rendűség érzéseit. A szédülés . látászavar. hogy önbizalmát visszanyerje. Míg saját magát el nem fogadja egyenes. koponyaalapi törések. Nőknél az öröm „habzsolása".vagy magasvérnyomás-betegség áll a háttérben. Lelki jellemzők: A nagy igyekezetben. Ez azonban sikertelen marad.a bizonytalansággal. felfokozott-nemi-teljesítő képességgel igyekszik palástolni. hogy az életben megállja a helyét. vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben.ha nem társul hozzá szervi elváltozás . hányinger járászavarok kísérik. elveszítette testi-lelki egyensúlyát. Még ebben a korban is igyekszik kötődni szüleihez. addig egyre jelentősebb teher nehezedik rá. Az agyi nyomásviszo­ nyok eltolódása hasonlóan vezet szédüléshez. Azonban úgy tűnik. eredménytelenül. Lágyéksérv: Az ágyék minden körülmények között az öröm. a célok. az önállóság helyett. férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező. 329 . Más utat kell keresnie. SZÉDÜLÉS Fizikai tünetek: Az objektív és szubjektív terviszonyok között eltérés keletkezik.A felnőttkorban kialakuló sérvnek is ugyanez az oka. Központi idegrendszeri okai: az agytörzs és a kisagy sérülései. ha alacsony. melybe előbb-utóbb „belerokkan''. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét. mint szédülést éli át. gerin­ ces emberként tisztelje környezete.

amely azután további ideges panaszokat okoz. Ennek egyik oka lehet. illetve elmarad. mint a daganatok és az egyéb okból fellépő bélszűkületek. Székrekedést okoz az elégtelen testmozgás. hosszú ágynyugalom. akkor megoldásként a hashajtás és a beöntés számos formája és módozata jöhet szóba. sűrűbben kellene végeznie. Ide vezet a székürítéstől való félelem is.) Ám. mert bizonytalan saját értékeit il­ letően. továbbá sok gyógyszer is. A gyógyulás akkor kezd megvalósulni. Mivel a széklet mennyiségében és a székelés gyakoriságában igen nagyok az egyéni különbségek. alacsony rosttartalmú ételek fogyasztása. SZÉKREKEDÉS 330 . Fizikai oldal: Ha a székletürítés a megszokottnál ritkábban történik. hogy az illető viselkedése a székelési szokására vonatkozó kívánalmait fejezi ki. hogy voltaképpen mi is a „normális" e tekintetben. hasi görcsöt. Úgy véli. vagy figyelmen kívül hagyjuk a székelési ingert: e helytelen cselekedetet többször megismé­ telve az inger meggyengül vagy egy időre ki is alszik. gyakran arról van szó. ha elnyomjuk. Végletes esetben bélsárkövek (lásd ott) képződnek s ezek bélelzáródást okozhatnak.: a kábító fájdalomcsillapítók és persze a komoly szervi elváltozások. vagy igen kemény és ürítése fájdalmas. székszorulásról beszélünk. így pl. akkor már valóban beszélhetünk szék­ szorulásról. (Ezért kell itt hangsúlyoznunk a viselkedés és a kívánalom szavakat. puffadást és étvágytalanságot. szájbűzt. ha például fájdalommal jár. s eközben az alsó szakaszokban felszaporodik a béltartalom. hogy közben ezzel nincs tisztában.Ez utóbbi olyan szempontból igaz. Mint utaltunk rá. Ha a beteg székrekedésre panaszkodik. Nincs tisztában érzéseivel vágyaival. ha a széklet napokat késlekedik és ennek oka ismeretlen. az ideges panaszok is idézhetnek elő székszorulást. rossz szájízt. így azt is nagyon nehéz meghatározni. Ha az utóbbi­ akat alapos vizsgálódás után kizártuk. amikor az eddig figyelmen kívül hagyott értékeit beépíti életébe.

míg a rostok többi része az azonos oldali látóközpontba jut. düh vagy ópium következtében. megértett és tanult belőlük. Elterjedt felfogás. melyek a döntő lépés után kerülnek sorra Fizikai jellemzői: Fényre fogékony látószervünk gömb alakú test. melyeket már feldolgozott. Nem akar szabadulni. retina. Az így keletkező hideg. Hátul. fordított képet a látóidegbe köz­ vetíti. SZEM 331 . a szemhéjak mozgásától és helyzetétől kapja. az indulatok kivetí­ tője. és nem akar. meleg vagy bársonyos tekintet függ még a szembogár állapotától is. vagy félelem hatására óriás pupillatágulat jön létre. pl. A lehetséges okok között szerepel: • tudat alatt fél. vagy látó­ hártya. mely a külső világról képet alkot és ezt az agyba továbbítja. jeges. amely a rajta képződött kicsiny. melyet a szem belnyomása feszesen tart. Ám a természettudomány kifejezéstelen gömbnek tekinti. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud. hogy a levont következtetések szerint cse­ lekedjen • tart a következményektől. mely végletesen összeszűkülhet. azoktól nem tud. hogy újabb dolgokat kell feldolgoznia • nehezen szánja rá magát. miszerint a szem a lelkiállapot. vagy nem akar szabadulni. Lelki jellemzők: A látási rendellenességek különbözőek: attól függően. átlép az ellenoldali agyféltekébe. hogy a szem kifejező erejét a körü­ lötte lévő arcredőktől. mert életében ez az egy pont biztos. Rostos burokban helyezkedik el. hogy mit lát.Lelki jellemzők: Azoktól a dolgoktól. Két szemünkből hátul kilépő két látóidegünk hátrafelé hatolva alkotja a látópályát: az alkotó idegrostok egy része kereszteződik. úgymond a lélek tükre. és úgy vélekedik. mit akar látni. a szem mélyén üldögél a fényérzékeny réteg. és mit nem szeretne látni.

Észrevétlenül hagyja az elkövet­ kezendő örömet. ami nincs. Ezt az utat azért választja. aki érzelmeiben csak közvetlen környe­ zetét figyeli. meglátni életében azt.) Lelki jellemzői: Jelentése: magával foglalkozzon.) Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja. a megnyugtatót! Ez -jelen pillanatban .illetve meg nem látásokkal" kap­ csolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként. rángás: valamilyen érzés. mint azt a szellemi fejlődése engedi. Jellemző lelki állapot: a létező (tulajdonságok) dolgok helyett olyanok után epedezik. Pedig abban sokkal több van. illetve a hozzá való vi­ szonyában található a probléma. Általában a partnerével. ha huzamosabb ideig van jelen. elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított érzések. Gondot okoz neki. hiszen egészen máshol keresi azt. bántja a szemét. feszültté teszi. nem látja a lelki fejlődését. és annak lehetősége. szíve sugallja. a közvetlen környezetére lát rá.Ezen az oldalon az érzelmi „meg. Nem látja meg másokban a segítő szándékot.így is van. de annyi bizonyos. és ameddig eképpen cselekszik. A jobb szem tekintetében ugyanezt mondhatom el. Fél észre­ venni az új érzelmi lehetőségeket. hogy csak közelre. Szúrás. hogy belőle erős reakciókat vált ki. ami idegessé. külső világát! Befelé forduló embert jellemez. Például társát másnak akarja látni (ér­ zelmi szinten) mint amilyen. érzésekben gaz­ dag élet reménye. érzelem szúrja. mert most már ideje lenne észrevenni. amit máshol keresett és keres most is. mint ahol érzése. mert már elveszítette türelmét. a megértés helyett a kötözködést. de kevésbé irritáló hatás is kiválthatja. Lehet ez bármilyen jellegű konfliktus. 332 . belső vádaskodást választja! Hamarabb akarja a célját elérni. (Messzire most nem lát. anyagi dolgokra vonatkoztatva! Bal szem: Rövidlátás (A kép a retina előtt képződik le. intim szférájában kell meglátnia a le­ hetőségeket. nem is lesz! A belső tulajdonságaira építheti fel jövőjét. Elfordul a jövőtől. hiányzik belőle a szép. azt hiszi már nem képes meglátni a jót. mint eddig hitte! Rövidlátás alakul ki. Igaz a fizikai.

Lelki állapotára leginkább jellemző tulaj­ donság: „elmenekül" a jelenből és helyette a jövőben igyekszik élni. a jövő érzelmi növekedéseit látja. elérhe­ tetlennek tűnik számára. de itt már az okok a konkrét fizikai világgal. Nehezen. sőt. elkerülendőnek érzi. ábrándozások. melyekre alapozhat! Tisztába kell tenni önmaga megítélését. Ezeket gyengeségnek. tisztában van azzal. közvetlen környezetén kívüli dolgokkal sokat foglalkozik. problémái tisztázatlanok ma­ radnak.Hiányos érzelmeit a távoli jövőben szeretné orvosolni. távoli célt tűz ki. hogy figyelmét az elérhetetlen messzeségben lévő dolgokra fordítja.azt keresi. hogy a jövőbeli érzéseit meglássa. tudja vannak benne. Távollátás: (a kép a retina mögött alakul ki. de inkább értékelését. vagy egyáltalán nem képes kitűzni és megcselekedni távoli célokat. olyan érzé­ sek. A tisztázatlanság kialakulásához jelentősen hozzájárul az aggó­ dás: mit talál önmagában? Azt hiszi. Aprólékosan végig kell elemeznie. soha nem azt látja meg. anyaggal kapcsolatosak. Fél attól. amit el kíván érni. se a rosszról.lehetőségeket.különös érzékkel . melyek feszélyezik. 333 . Önmagába nem néz. amit nem lát! E miatt az eltolódás miatt saját érzései. kutatja. bízva abban: magától megoldódik. Nincs kézzel fogható érzelmi célja. amikor önmagával sincs tisztában! Ennek a rendbe tételé­ re kiválóan alkalmas ez a típusú „fogyatékosság". nem látja a lelki fejlődését. és arra alapoz. kétségbeesések szintjén. Nem vesz tudomást a külvilágról. ami van. se a jóról. Belső diszharmóniája alól próbál kibújni azzal. A saját életének meglátása helyett inkább valami távoli jövőt. Soha nem azt nézi. Jobb szem: Rövidlátás: Lényegében megegyezik a bal szem jelentésével. de ez általában megma­ rad az ábrándok. Helyette . az ér­ zelmek tudatosítását távol tartja önmagától. Hogyan is lenne rá képes.) A távoli célkitűzéseket. vizsgálnia életét és most már a pótcselekvések helyett meg kell találni azokat az anyagi .eddig figyel­ men kívül hagyott . közvetlen környezetében lévő megoldásokat nem veszi észre. A testén. viszont a jelen­ ben.

ha már egyszer a jelennel nem törődik! Csak a távoli jövőre figyel. anyagi nehézségeit. a jelen minden nyomasztó gondja egy csapásra megoldódik (nem fog). problémamegoldó képességét. Lényege: a szemlencse zavarossá.Mindennel foglalkozik. csak belső dolgaival nem. de ez esetben a konkrét fizikai dolgokat. mint az ellenoldali szem. hogy természetes ve­ lejárója lesz a rendetlen. Fizikai oldal: A beteg mintha valamit folyni látna szeme előtt . Pedig nagyon ideje lenne odafigyelni jó tulajdonságaira. vagy ha mégis az nagyon elítélő. következésképpen kerülendő! Ellenben jövőjét aprólékosan eltervezi. El kell terveznie. Mindkét esetre egyaránt vonatkozik: a jelenből megpróbál menekülni a jövőbe. ha folytatja „struccpolitikáját". A jelen feladatait itt és most kell megnyugtatóan orvosolni. mert már nem hiszi. rendezetlen környezete. Leginkább vagyontárgyai fontossága kerül előtérbe. A szakmai előmenetel nem igazán érdekli. ne csak mással. Ami jelenében itt van. Gyakori cukorbetegeken a lencse táplálkozási zavara. hogy kitűzött céljait (ha egyáltalán vannak) el tudja érni! A testi. önmagára sem marad ele­ gendő ideje (majd lesz). a jelenét. orvosló megoldásokat másoktól reméli. Távollátás: (lásd még a bal szem) Magával is foglalkozzon.ez a betegség nevé­ nek (katarakta) arab értelmezése. Fi­ gyelmen kívül hagyja saját erejét. Természetesen a gyógyulásra. érelmeszesedéshez társuló hályogképződés. amire lehet építeni! Hasonló lelki tulajdonságokat jelent. csak ez az. Reméli. ami igazán számít. homályossá válik. ezek le is kötik min­ den figyelmét. Számos bőrbetegsé334 I Szürkehályog . közvetlen környezetét elsorvasztja! Figyelme annyira a távoli jövőbe koncentrálódik. Már pedig mégis ez az. az nem jó. Idevezet a lencse hámjának burjánzása is. anyagi lehetőségeket mulasztja el felfedezni.

hogy mindenki ellene van. tudati okai hasonlatosak az iméntihez. Ezen a különös függönyön keresztül igyekszik nézni. De erre csak úgy lesz képes. Javaslat: fedezze fel. melyeket eddig figyel­ men kívül hagyott. fájdalmas és belövellt lesz. időnként átjárható. másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje félretenni az előítéleteket. Bal szemnél: érzelmi dolgok. és érlenséget ébresztenek benne.ekcémát. hogy szeretik. hogy anyagi és szellemi tapasztalások elől el­ zárkózzon. szemet hunyni a számára kel­ lemetlen megtapasztalásoktól. A szemcsarnokok folyadékve­ zetése akadályozottá válik. látni életét. Él benne egy erős vágy. azok a tények legalábbis nem. és bizonyos fásultságból. életuntságból.get . a szemfenéken bevérzések keletkeznek. 335 . és úgy látni. ahogyan azok vannak. élethelyzetek meglátása elől zárkózik el. Zöldhályog: Fizikai jellemzők: Igen elterjedt szembetegség. páncélbőrűséget . érzékelni a dolgokat. „Lehúzza a rolót". Lelki jellemzők: Lelki. Észre kell venni: igenis szép és vannak értékei. Rosszindulatú formája rövid idő alatt vaksá­ got okoz. azonban itt a fal még képlékeny. Lelki oldal: Úgy érzi. Ettől persze semmi sem változik. Kialakulhat még lustaságból. El van saját bajaival foglalva. hogy észreveszi: önmagában is van szeretni való! Jobb szem: az anyagi dolgok tekintetében értendő a befelé figyelés. Egy azonban biztos: igyekszik elzárkózni.fokozó­ dás jellemző. melyek zavarják.is kísérhet szürkehályog képződése. A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önma­ gára. Falat épít önmaga elé (hályog). Az elszigetelődés az élet minden területére vonatkozik! Lassan kialakul benne egy érzés: mindenki és minden dolog ellene van. Csak néhány élethelyzet elöl menekül. A szemgolyó megkeményedik. pikkelysömört. amelyre kóros szembelnyomás.

melynek következtében erővel visszatartja érzéseit. hiszen annyi mindent elsiratott már! Belefáradt abba. Belülről. valóban ilyen kemény lenne. nem képes lemondani elképzeléseiről. mindent elsirasson és fájdalmat érezzen! Megkeményítette szívét. ami eltakarja a céljait. ez csak látszat. nem érzékenyül el. úgy ez a hályog állandósulhat. úgy ahogyan kell! Ez az erővel fenntartott dolog előbb-utóbb elvezet a lázadáshoz. lelke mélyén azonban na­ gyon is tisztában van érzéseivel. Lelki jelentése: A könnycsatorna beszűküléséhez vezet a túlzott önbizalom . vagyis a gyulladáshoz. hogy mindig. nem ereszkedik le másokhoz. Zöld hályog úszik a szemen: néha beúszik olyan probléma. kemény viselkedési mintát. ezért lázad! Ha nem lenne tisztában jelenlegi tulajdonságaival. Felvesz egy nagyon merev. Nem érzéke­ nyül el. Ha valóban így viszonyulna. melyen (hite szerint) nem juthat át semmilyen fáj­ dalmat okozó érzelem! Ez a tevékenység természetes módon „bosszút" fog állni. hiányzó dolgait. más! Pedig hagynia kell. Azt hiszi. lényeges dolgok fognak kívül rekedni és ezeket soha sem ta­ pasztalja meg! (Eletének pozitív változásai a hozzáállás változását köve­ tik!) Az imént vázolt lelki beállítottság egyenes következménye: az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani. az elmúlók helyébe nem jön új.illetve csak néhány dolgot akar másként (szűrőn keresztül) látni. Hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. nem lenne oka lázadni ellene! 336 Szemszárazság . mint az éghető anyag a tűzben.látszat maszkjának viselése. A lázadásban a szem úgy viselkedik. nem ereszkedik le másokhoz. történjen minden. Hangsúlyozom. ezért csak bizonyos élethelyzeteket nem akar meglátni. elveszíti nedvesség tartalmát! A könnycsatorna beszűkülését a védekező mechanizmus okozza: igyekszik meggátolni (gyulladás követ­ keztében) a kialakuló folyadék . nem alakulna ki ez a probléma! Képtelenné válik elsiratni elveszett. hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. felvértezte magát egy igen erős páncéllal. hoszszabb-rövidebb ideig. Amennyiben huzamosabban kitart aggodalma mellett.és információveszteséget! Az átélt fájdalmak. Ez a lelki sajátosság csak időszakonként tér vissza. kudarcok hatására felveszi a túlzott önbizalom csaló­ ka álarcát.

hiányozni fog belőle a tűz. vagyis idő előtt. még élve temeti el életének legszebb pillanatait! A „temetés" következtében. hogy az elfeledett dolgok elindítsanak bennünk egy folyamatot.A gyógyulás útja: Az iméntiekből egyenesen következik. a kötőhártya és a szivárványhártya gyulladásait is. lassú lélegzetvételek közepette! Aztán ébressze fel azt a nagyon mélyen lévő fájdalmat. Miért küzdjön!? Ha nem találja a miértre az értelmes választ. erős fény. mi alapján várja a sikert? 337 Könnyezés . Ha érzelmi impulzusok állnak a háttérben. szeles levegő. mély. de kíséri a szaruhártya. amikor korántsem jött el az ideje. hogy mentes minden érzelemtől. Ez az elérzékenyedés megnyitja a csatornákat és feloldja az eddigi gátakat. Fizikai jellemzők: Fokozott könnytermelés. ami ennyire be­ folyásolja életét. Nem merít lehetőségeiből és elveszíti életéből az értelmet. Mentes a túlzott érzelgősségtöl és csak egy nyugodt szemlélet marad benne. mert felszínre került a nyugalom. Hagyjuk. hogy milyen képességet kell újra feléleszteni. bántja a szemét! A másként való megközelítés. Bármely. ezért most úgy nézi. gyakran a sírás jelensége kíséri. ami előbb-utóbb megin­ dítja szívünket és elérzékenyülünk. másként érzékelés helyett inkább a lemondást. gázok. a szembe jutott idegentest előidézi. túlzott könnyelválasztáson alapuló jelenség. Lazítson. látja életét. A felébresztés nem jelent most semmilyen problémát. hogy figyelmét új lehetősé­ gekre terelje. mivel nem merítette ki a benne rejlő lehető­ ségeket. amit külső szemlélőként él meg! Felszínre kerülnek az eltemetett érzések. vagy hideg. Védekezési folyamat. Lelki háttere: (lásd még allergia) Valami nagyon is konkrét dolog szúrja. A tűz. Kiválthatják ezen kívül izgató gőzök. a bosszankodást választja! Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi.

de nagyon fontos ada­ lék. befolyásolni gyermekük életét! Nem szándékosan. de a hosszú távú céloknál már igen jelentős mértékben meghatározza a személy lehetőségeit. látásmód helyett igyekeznek valami szerintük helyeset adni gyermekük számára! Pl. aki gazdag. Ezért a szabadság széles láthatára tudatán kívül reked. és hátterében számos ok állhat. Hajlamos arra. de legalábbis nem sorolható a hagyo­ mányos értelemben vett betegségek közé! Ettől függetlenül igen megha­ tározó jelenléte. behatárolttá válik személyisége. Ez még önma­ gában nem jelent komoly problémát. szüleiről kialakult képet is. Nagyszámú formája ismert. sérülések. örök figyelmeztetés. legyen orvos. teljesebbé válik élete. ami lá­ tásmódjára vonatkozik. de azért felfedezhető és kimutatható: saját elképzeléseiket. szép. hogy tudatosan. Merevvé. Lelki jellemzők: Veleszületett. Amikor ezt lelki szinten is kijavítja. hogy tudata csupán egyetlen dologra legyen képes figyel­ ni. könnyebbé. ahogyan a szülők „akar­ ják"! Idézőjelbe tettem az akarják szót. mi az érdeke? A szabad gondolkodás.A gyógyulás útja: Megtalálni. okos és szereti). hanem szöget zár be. Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent. a szemmozgató izmok idegeinek gyulla­ dásai. megélni az örömet! Fizikai jellemzők: A szemek nézővonala nem párhuzamos. hogy vajon a gyermek mit kíván. ami nem feltétlenül szerencsés. szeresse a sárgabor­ sót stb. Vagyis a gyermek úgy fog fejlődni. Az ember könnyen egy kupacba veszi az érzelmi és az értelmi oldalt és csak a saját orráig lát (olyan párt vár. helyrehozza. agyi folyamatok. 338 Szemtengelyferdülés . agyhártya-gyulladás és mérgezések. gondolataikat tartják szem előtt. hiszen korántsem jelenti. és ebből kimarad az egyeztetés! A lelki egyeztetés. Ez a hajlamokat tükrözi. hogy a gyermek pontosan visszaadja a szüleivel. Ezt én nem tekintem betegségnek. magával hozott gyengéd. Legismer­ tebbek a szemizmok bénulásai. Nehezebben tud felszabadulni falai alól. szándékosan kívánják irányítani.

Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár. amiről van valami fogalmunk. a megvalósításról már nem is beszélve! Jobb szem befele néz: mereven ragaszkodik a saját érdekeihez. akiket és amiket meglátott. ennek a „szemérmességnek". hogy igyekszik nem tudomást venni a külvilág dolgairól. melyek hasznosak lennének számára! Jobb szem: szégyelli az anyagi kiadásait. figyelni és megvalósítani sem tudja. Csak azt vagyunk képesek megvalósítani. jelentősége megegyezik a bal szemével. ezért valami olyat választ. Ez az elzárkózás szintén gátolni fogja előmenetelét. csak arra nem. Közben pedig elmegy. amiket látott vagy látni vélt! Tovább menve. ami az orra előtt van. ami távol áll mostani jelenétől! 339 . Továbbiakban jelentése. hogy önmagáról már nem is vesz tudomást! A külvilágtól várja a segítséget. elzárkózásnak lesz következménye. Ezt csak így tudja elérni: lesüti szemét. figyelmen kívül hagyja a pillanat örömeit. Azon érdekeihez. ítélkezik azok felett. saját értékeit. Felfelé irányuló szemek: Valami megbotránkoztatta. ezért figyelmét következetesen igyekszik elfordítani." Bal szem: szégyelli azokat az érzelmi dolgokat. melyek az anyagi világgal vannak szoros összefüggésben. mintegy reménykedve: valaki segít fentről! Ez az elfordulás valamilyen ítélkezés következménye. el sem tudjuk képzelni. Vessük össze az iménti tünetekkel (összeálló szemek): itt arról van szó. Ez ennyit tesz: a saját értékei. új célokat kitűzni. jelentősége helyett a széles láthatáron ke­ resi. ingerek is. kevésbé vagy egyáltalán nem képes megújulni.Bal szem befelé néz: mereven ragaszkodik a saját érzelmeihez. A földön járás helyett igyekszik menekülni. elérni. Érzel­ mileg van behatárolva. Ha nem látjuk. külön a pénzt és az érzelmet. Tudattalanul — az ítélet velejárójaként — többre be­ csüli magát másoknál. az örömet és a bol­ dogságot. Szétálló szemek: mindenkire odafigyel. reméli bajai megoldását. így észrevétlenek ma­ radnak olyan dolgok. Külön választja a munkahelyet és a családot. hogy olyannyira jellemzi a szabadság.

elhelyez­ kedéstől függően). szem) ÁRPA Fizikai jellemzők: A szemhéj mirigyének tályogja. Lelki háttere: Érzelmi. Lelki jellegzetességek: (lásd még allergia. kedvetlen ember lakozik a táskás. vagy anyagi észlelés. 340 SZEMIZOM-SORVADÁS . Kivörösödés. gyulladás. bő könnyelválasztás mellett vizenyő és savós. Egy idő elteltével igyekszik ezt a kellemetlen élményt kilökni magából. esetleg gennyes vagy véres váladékképződés kíséri. Megfáradt. ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!). de ez a behatás beágyazódott. Fizikai jellemzők: A szemhéjak belső felszínét és a szemgolyó elülső részét borító átlát­ szó hártya idegen anyagok. Gyógykezelése a kiváltó októl függ. Elveszíti belső nyugalmát. KÖTŐHÁRTYA Fizikai jellemzők: A szemizom-rostok nagysága illetve száma csökken. ami szúrta a szemét (helytől. látott melyek bántották a szemét. kórokozók hatására izgalmi állapotba kerül. nyomasztja. E folyamat megnyilvánulása az árpa. Táskás szem: számára visszás dolgokat lát. örömét és tettvágyát. de már beletörődött. amennyiben a művelet sikertelen­ séggeljárt. tartósan megmaradt. kifárasztja. A belső vagy külső árpa esetén a kü­ lönféle típusú mirigyekben gennyes beolvadás jön létre.Táskás szem Olyan dolgokat tapasztalt. karikás szemek mögött.

úgy táncol. de tény: soha sem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket. Ezek a mozgást és irányulást végzik végtelen pontossággal. megfárad és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete értelmének keresését. ellátási zavar. kutatásába. mint a szemizom-gyulladás esetében) Lelki jellemzők: A szemizmok a szem forgatásán kívül segítenek a fókuszálásban is. észrevenné örömteli dol­ gait! Különös elképzelése: a világ úgy forog. Az ember fia belefáradt a mindig új dolgok. változó dolgokat. reményét. de nem vesz róla tudomást. lehetőségek keresésébe. vagyis képtelen hasz­ nosítani!) Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket. Mindkét oldali szemgolyóra 6-6 karcsú izom tapad. mert eddig csak a kudarcokat ta­ pasztalta. bénulása vagy gyulladása esetén a finom beállító. A sikerélmények valahogy távol maradtak tőle. Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett. saját köz­ pontja körül minden irányban szabadon forgatható. nem teljesül és a megértés helyett a lázongást. miszerint újra és újra keres­ ni. de biztosan megszűnnek! Fizikai tulajdonságai: A szemüregben egy gömbfelszínben ül a szemgolyó. hanem megfelelő idegberendezések összehangoló működése következtében tökéletes összerendezettségben van. kutatni kell a friss. Tudnunk kell ugyanis. értelmét veszíti. Lelki jellemzők: (Lásd még: gyulladás) Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen. (Észre veszi.Oka: vérkeringési. nem tudatosodik benne. Amikor feladja a megtalálás vágyát. ami eddig mindig új és újabb dolgokat „mutatott" neki.legfeljebb nem találtuk meg benne . Ez azért következhet be. (ugyanaz. finomsággal. ahogyan ő fü­ tyül. hogy megtalálná. Értelmét veszíti az a szemizom. Nem érti miért. Értelmetlen dolgok pedig nincsenek . háborgást választja! 341 SZEMIZOM-GYULLADÁS .ezért lassan. összehangolt szemmozgásokban zavar keletkezeik. hogy a két szem nem egymás­ tól függetlenül mozog. Bármelyikük sérülése. és itt. vagy pedig idegi sérülés.

(Minden létező dologban benne van! Nézzünk „más" szemmel. Azzal a kifogással. és így az belső konfliktust eredményez. és elsorvadnak. és megtaláljuk!) Az emberben a változástól való félelem lakozik. melyen elérhetjük a kívánt szabadságot. gyönyörködtető pillanatokat. esetleg lustának érzi magát a megfelelő lépések megtételéhez. de a tudatáig már nem jut el az információ. Vágyik ugyan erre. A lustaság és a félelem elegendő tényező a betegség alapjának kialakulá­ sához. gyulladásai látótérkiesésekhez. Arra. hogy nem vette őket észre. Lelki jellemzői: Észleli az új eseményeket. hogy nem találja azt. Lázadni fog. ami tudat alatt (ha már nem kívánja tudatosítani) működik és vezérli életünket. Ettől kezdve agypályaszerü a látópálya. Abban bízik. Röviden: tapasz­ talja az ingereket. ha elbújik. vagy teljes vaksághoz vezetnek. de fáradtnak. Ellustul észrevenni azokat a szépségeket. amikor ezt már (valahol) felismerte! LÁTÓIDEG Fizikai jellemzői: A szem hátsó pólusánál lép ki a szemgolyóból. fokozatosan felhagynak az ingerek szállításával. megússza. melyekért élni érdemes. de gyulladás csak akkor tud keletkezni. hogy mások is örömmel teljenek meg. de elfelejti. hogy szükség van rájuk. Ennek a konfliktusnak egyenes következménye a lázadás. hogy közben minden más kívül marad tekin­ tetén.Elfelejtett egy nagyon fontos tényezőt: oka van annak. Mivel az idegek nem érzékelik. hiszen mindenkinek van lelke. hogy örömében vele osztozzanak. A két idegpálya a ko­ ponyaüregbe való belépése után részlegesen kereszteződik. amire annyira vágyik. CSŐLÁTÁS 342 Fizikai jellemzők: . ezért nem is szükséges semmilyen válaszlépés. Minden más és mindenki más! Márpedig lelke legmélyén egészen másra vágyik. figyelmen kívül hagyja (tudat alatt). és mindenkinek van lelkiismerete. Olyan mederbe viszi. gyulladás lesz az út. ahol felismerhetjük valódi életünket és valódi céljainkat! A lázadás. Sérülései.

Márpedig ezek a válaszok hatá­ rozottan rossz érzésekkel töltik el. akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre. Olyan mér­ tékben korlátozza a térben való tájékozódását. rugalmasságot nem! A gyógyulás útja: Mindenek előtt a belső fájdalmat kell feloldani valamilyen pozitív megtapasztalással! Ilyen pedig van. Lelki jellemzők: Beszűkíti látásmódját. hogy ne kelljen meglátnia a körülötte lévő dol­ gokat. Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis" lelki állapot. ami annak köszönhető. feszélyezik! Erre nem talál megnyug­ tató megoldást.A látótér igen súlyos. hogy zavartalan nappali (szín)-látás mellett a szürkületi látás fogyatékossá válik a sötéthez való alkalmazkodás hiányos volta következtében. pusztulása áll. utóbbi ugyanis nélkülözhe­ tetlen a retinában zajló biokémiai folyamatokban. a tisztánlátás helyett elfo­ gadta azt a téves elképzelést. Lelki jellegzetességek: Jellemzője. életük rettegéssel telik. Erre azért van szükség. addig kell keresni. mert nem képes elviselni az „észrevétele­ ket" és a rájuk adott fokozott reakciókat. a látás. tehát nincs is! A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség. hogy az esti szürkületben jelentősen csökken tisztánlátása. csak a felszabadultságot. az érzékelés beszűkítésével oldja fel a feszültsé­ get! Nem látom. hogy a dolgok tisztázása. Tele vannak szorongással. melyek során a fény hatására elbomlott látóbíbor nevű vegyület sötétben illetve homályban újra képződik. A jelenség kialakulásában döntő szerepet játszik az A-vitamin hiánya. míg megtalálja! FARKASVAKSÁG Fizikai jellemzői: Más néven szürkületi vakság. Lényege. Háttérben a látóhár­ tya leépülése. hogy képtelen tisztázni élethelyzeteit! 343 . 5-10°-ra való beszűkülését jelenti. Mindent el lehet mon­ dani róluk. hogy még teljes látáséles­ ség mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthetjük.

Ez lehet színtévesztő látás. elengedhetetlen anyagokat. melyekhez erősen ragaszkodik. a zöldre. egyértelműnek tapasztalja a körülvevő dolgokat. Rengeteg apró. nem veszi fel a táplálékból azt a vitamin. A részleges színtévesztők viszont a kiegészítő színek egyikét szürkének látják. Amíg tisztának. akár kellemes. addig képes áttekinteni azokat. Ezt a megközelítést. a zöldet pedig a fehérrel té­ vesztik össze. 344 EGYÉB LÁTÁSZAVAROK . belső békéje biztosítva van.dolgokat. amikor a gyógyulás útját keressük: abban a reményben. Ezeket nem tudja támpontként alkalmazni. Ők a vörös. észre fog venni minden környező ingert. ami a szemnek szükséges az egészséges működéshez. ám igen lényeges részletet mulaszt el. apróságnak tartja. mert mentes azoktól az érzelmektől. a kékre. Ebből a nyugalomból ki fog zökkenni.látszólag lényegtelen . azt sem fogja észrevenni. Elfogulatlan. vagyis ismeri a kellemes és kellemetlen dolgok mi­ benlétét. s az ebben szenvedők bizonyos színekre kevésbé érzékenyek. Bezárkózik önmagába. Ezeket az információ­ kat tudja elemezni. Fizikai jellemzők: Itt beszélhetünk a rendellenes színlátásról. Tehát ebből kell kiindulni. vagyis (a szellem nem fogadja be az értékes dolgokat) a test sem fogja hasznosítani a számára (a szemen át bejutó) fontos. vagy amiben megkapaszkod­ hatna. csökkennek lehetőségei a tisztázásra. cselekvést fogja követni a test is. akár kellemetlen. továbbá az ibolyaszínt kékkel.Amíg nyugalma.és ásványianyag-mennyiséget. Röviden: képes megkülönböztetni és az ismeretei alapján képes helyesen dönteni. mert csekélység­ nek. Ez azért lesz alkalmas. a sárga. de amikor a lényeg kezd ködbe burkolózni. szürkülni. Gyógyítása: Meg kell keresni azokat az apró . a vörösre. melyekkel szemben teljesen elfogulatlan. elveszíti a fonalat. átláthatónak. ami kihúzhatná onnan. a zöld és a barna színeket egymással. hogy meg is találjuk. Mivel a tudatá­ val nem fogadja be az „élet sóját" a teste.

mielőtt bármit is mondott volna. Egy állandó baktériumflóra lakja e területet. Sokat rágódott. A szájüregbe nyílnak a nagy nyálmirigyek. Szerzett színlátási zavarok mérgezések és sugárhatások révén. résznél). és a pajzsmirigy diszharmonikus működcsével van összefüggésben. de ez esetben bizonyos idő múltán a színlátás is­ mét normálissá válhat. nyelv. fölötte a kemény -és lágyszájpad helyezkedik el. amely egyedülálló emberi sajátosság. ha mondott egyáltalán valamit. nyálkahártya. A megetetés eredményeként erősen lecsökken a 345 SZÁJ és BETEGSÉGEI . Lelki jelentései: (lásd még: fogak. Lelki jellemzők: Ez a kórkép mellékvesével. Olyan dolgot nyilvánított ki. a nyelv és a nyálmirigyek rosszindulatú elváltozásai. amikor azt érzi: megetették valamivel (amit nem érdemelt meg). aminek nem volt ott semmi keresnivalója. arcüreg) A rágódással és a beszéddel van szoros összefüggésben. olyan helyen és időben. avagy ritkább betegségek következ­ tében alakulhatnak ki. Ezek az állapotok általában veleszületettek. (lásd ott és a farkasvakság c. pontosan úgy. Fizikai jellemzők: A tápcsatorna kezdete. alatta egy izomrekesz. és a nem ritka szájüregi daganatok. Mindezen kórképek a velük járó fájdalommal együtt az étkezés (rágás és nyelés) és a beszéd súlyos gátlói. így a teljes színvakok számára csak a világos és sötét átmenetek léteznek. A szájüreget (bár a szó szoros értelmében nem üreg) borító nyálkahártya embernél a külső arcfelszínre kifordulva az ajakpírt alkotja. aho­ gyan egy normál látású ember egy fekete-fehér fényképről nyer színér­ zetet.A teljes színvakság a rendellenes színlátás legsúlyosabb válfaja. aggodalmaskodott. Betegségei közül a gyulla­ dásos folyamatok említendők. A fogsorok íve mögött a nyelv ül. Más az alkonyati vakság. mely esetben a színvakság csak szürkü­ letben következik be. Szájpenész akkor alakul ki. s ez esetben a színek egyáltalán nem érzékelhetők.

olyan tetteket hajtanak végre. milyen belső tulajdonságra fektessen nagyobb hangsúlyt. tömött és érdes göbök. Ugyan ez zajlik le az emberi szervezetben is. Lelki jellemzők: A szemölcs nem . körömágy mellett. tehát ebben található a kialakulás oka is. hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kiváltó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír! Aggodalomra semmi ok. hisz ez csupán javaslat: ebben az időszak­ ban mire. hogyan mű­ ködik az állatvilág! Amikor az állatokat valamilyen rémisztő. szokatlan. Makacsul és kiirthatatlanul képesek fennállni illetve hosszú idő múltán egyszerűen eltűnhetnek és nyom nélkül. A valóság persze mást mutat. A szemölcsök a „rendellenes" bőrszövetekből keletkeznek és ez már sokmindent elárul! (lásd még: bőr) A bőr egyik szerepe a védekezésben van. amit nem képes megfelelően kezelni. spontán gyó­ gyulnak.nem feltétlenül . megtett minden tőle telhetőt a feszültség megszüntetésére. leginkább kézen és lábon. Igyekszik távoltartani magától egy olyan behatást. Pl. Kóroktanunk­ ban vírus szerepel.. amikor a szemölcsök kialakulnak. sötét helyeket kedvelő penésznek.belső tűz intenzitása és remek táptalaj teremtőtik a vizes. melyek kölesnyi-borsónyi nagyságban jelennek meg. Leginkább egy allergiához tudom hasonlítani a szemölcsök megjelenését és ez nagyon közel áll a valósághoz! Gondoljunk csak bele. ami lehetőség szerint elriasztja támadójukat.. A pótcselekvés tehát ebben áll: a megértés vagy elfutás helyett a foko­ zott ellenérzéseit mutatja ki. avagy talpon okozva fájdalmat. a macskák szőrborzolása stb. nedves. mert ha más­ ként lenne. feszélyező inger éri. nem jönnének létre az imént említett bőrelváltozások.betegség! Elhelyezkedése a testen minden esetben. 346 SZEMÖLCS . Fizikai jellemzők: Piszkosszürke vagy testszínű. egy „előző életből" áthozott figyelmeztetés. kiemelkedő. Azt hiszi. Nagyon is idézőjeles ez az előző élet. Természetesen ezzel korántsem oldódnak meg a felmerült problémák.

anyajegyek azért van­ nak meg. Amennyiben konkrétabban szeretnéd tudni jelentésüket. de ha kéznél van egy éti csiga. 347 SZÍV . távolságtartás e módozata! A később megjelenő elváltozások jelentése: szüleivel való kapcsolatban. az is megteszi. A szívpitvarok és -kamrák falának körkörösen elhelyezkedő izomtömlő-rendszere meghatározott időrendben működik együtt idegrendszeri parancsra: felnőttnél átlagosan percenként 70-es frekvenciával. Ide lépnek be és innen erednek a nagyerek. s benne a saját koszorú­ érrendszer gazdag leágazásokkal. melyek kiváltják a védekezés ösztönét. csúcsi részt a szívkamrák alkotják.Egy rövid időre válasszuk szét a születéskor jelenlévőket a később kiala­ kulóktól! A gyermek születésekor jelen lévő szemölcsök. A kúpos. Négyrekeszes üregrendszerét hosszantilag sövény. nem túl szerencsések! Érdemes megkeresni a megoldást! A patikákban már kaphatók kiváló szemölcsellenes szerek. Kívül. harántirányban pedig billentyűk választják el. vesd össze a testrészek jelentésével. kúp avagy csepp alakú izmos falú tömlő. de hát miből nem alakulhat ki? Azért azok a lelki tulajdonságok. melyek az ellenreakciót szükségessé tették! A lényeg: a gyermek úgy érezte. szükséges és helyt álló a védekezés. nem tekintem betegségnek. bár lehet belőle. mint a csiga talpát. A kivezető út: Mint már említettem. a pitvarok és a kamrák határán a koszorúbarázda fut körbe. „futóművét" végig­ húzni a szemölcsön. amely a mellkasnak a tüdők által közrefo­ gott közbülső terében foglal helyet. mert embrió állapotban is jelen voltak azok a feltételek. környezetében vannak olyan jelentős elemek. melyek jellemzik. megnyilvánulások. Sőt! Ezzel semmi más dolgunk nincs. Figyelem: a csigával semmi mást nem kell tenni! Fizikai jellemzők: A vérkeringés elsőrendű aktív tényezője és központi szerve. Ezek az áramlások és nyomásváltozások hatására szelepszerűen nyílva és zá­ ródva biztosítják a szív szivattyúmunkáját.

Gondoljunk csak bele: milyen következményekkel jár az. a „karmester" vagy „lépéscsináló" az úgynevezett sinus-csomó. akkor életképesek. Lelki jellemzők: Megbetegedései a szeretettel. s meghatározott időrendben való egymás utáni és egymással összehangolt pulzációjukat egy ingerképző és ingervezető rendszer vezérli. ha két dologból épülnek fel. illetve igazítja a mindenkori élethelyzethez. Szívünk szüntelen dobog. mellyel a betegnek konfliktusa van. a szívhangok kísérik. hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki. és bár egy nap alatt közel 9000 liter vért keringet körbe. de ez nem igaz! A szívproblémával küszködő (is) életé­ nek összes területhez ugyan ígyfog viszonyulni! Ez első olvasatra mere­ deknek tűnhet. vagy csak egyetlen dolgot eszünk stb. eszmék. hasznosításával. Itt könnyen eshetünk abba a hibába. Vérkeringésünk elsőrendű aktív tényezője szívünk. És mindkét komponensből annyi van. de amikor mélyebben belemerülünk a témába. A parancs a pitvarok felöl érkezik. kinyilvánításával vannak szoros összefüggésben. s a lökés keltette szakaszos áramlást a rugalmas érrend­ szer ellensúlyozza. A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási formája határoz­ za meg. teszi folyamatossá. cselekedetek és még sorol­ hatnám mi minden. A pit­ varok és kamrák izomtömlő-rendszere külön-külön képes működésre. viszony sze348 . mégis mintegy öt órahoszszat pihen. amennyi a harmonikus működéshez. Működését jellegzetes zajok. létezéshez elengedhetetlen! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmó­ nia-megbomlásról beszélek. hogy kiemelünk egy-egy dolgot. Egy-egy összehúzódással 80 ml vért lök ki a nagyvérkör felé. ha csak belélegzünk. mid a kamrák ellazulnak. Az igazán maradandó gondolatok. cselekvés.A ritmikusan váltakozó telődés és kiürülés egy életen át zajlik. hiszen ekkor óhatatlanul ki­ alakul a (csak) egyfajta szemlélet. Túlzásokból erednek a fő hibaforrások. amikor kizárólag egyetlen elv. A tüdőnk által közrefogott közbülső térben a gátorban pulzál. sokkal világosabbá válik az összefüggés. ami már magában a gon­ dolkodásban is káros. mégis két összehúzódás között egy szem­ pillantásnyi időre mind a pitvarok. egy izomrostokkal átfont központ. a szeretet megélésével.

mert vagy nem vesz róla tudomást. Semmi másra nem marad ideje. Levonja a következtetést: nem szabad vágynia. hogy minden. • Végletesen. de ez csak akkor tud így alakulni. hiszen magamat sem sze­ retem! 349 . a probléma nem abban van. kifáradás. Pedig ezzel semmi gond sincs! A gond. mintegy feleslegessé téve a szeretetet. amibe már nem fér be . ezért szeretetét nem nyilvánítja ki mások felé. ezért azok megtapasztalásakor felad mindent és mindenkit. feledve a való­ ban fontosakat.. s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet. Nem fordít elegendő gondoskodást. amikor szük­ sége lenne rá. hanem: emellett elfelej­ tett másként is élni. labilissá válik. mi helyett? • Oly régóta vágyik olyan dolgok után. Ennek legjellemzőbb oka a lustaság. Ennek egyenes következmé­ nye lesz a „kiégés". szívszorító kudarcok nagyon zár­ kózottá teszik. hiszen én annyira vá­ gyom rá!" Persze nem tudja elfogadni a gondoskodást! Elméleteit olyan tökélyre fejlesztette. cselekedni. Tehát hangsúlyozom. ahol tüzet rakjon! Képetlen lesz megvalósítani. másrészt azt mondja: nem érdemlem meg. önzően „rajong" valami iránt. érdemtelennek tartja saját személyét. élete egyoldalúvá.rint hozzuk meg döntéscinket. melyekért lehet lángolni. ami­ ből. érezni! Most nézzük meg a kérdést bő­ vebben! • Zárkózottá válik. önző stb. hogy az ember utálkozik. az eseményben résztvevő kívánsá­ ga teljesüljön! A megélt fájdalmas. • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást. nem érdemli meg! Itt van a paradoxon: egy részt várja mások figyelmét. vagy egészen másfajta elképzelései vannak a szeretetről! Előfordul: kevésnek. képtelen lesz feléleszteni a tüzet. ellobbanás. mert valamilyen (általa megélt) dolgokban fájdal­ masan csalódott. miért. a konfliktus a „hogyannal" van! Mégpedig: ho­ gyan vágyjon úgy. A kérdés itt az.a vágyon kívül semmi és senki! • Csak mások szeretetét várja. mert túlzott elvárásai voltak azzal kapcsolatban. Ezek után. mert azt hiszi. mert nem lesz. (Ön­ maga felé meg minek tenné!!!) A megnyílás helyett a befelé fordu­ lást választja. ha lemond értékei megtalálásáról. hogy én bármit tennék!" „Minek is tenni. „talán meglelem boldogságom a nélkül is.

mit cselekszik: elégtelenül. A jobb pitvar falában helyezkedik el az a mintegy 8-10 mm hosszú.bár nagyon stabil. miszerint család­ tagjaitól. környezetétől sem fogadja el olyan őszintén. a szívizomzat egységes és azonos szerkezetet mutat. Ennyi bevezető után térjünk át a konkrétjói behatárolható betegségekre. Ez a sinus-csomó. nem teljes odaadással. hogyan szeret. és kevéssé mutatja ki környezete iránt. vannak olyan kis területei. ő a lépéscsináló. de mind között kétségkívül az a legcsodálatosabb. így 350 Szívritmus . Maga teremti meg a parancsokat saját maga számára. Azt mutatja meg. melyek a működés során inge­ rületet képesek előállítani. ahogyan azt adják. hogy ennek az izomszövetnek nincs szüksége idegi behatásra ahhoz. kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást. tovavezetni. nem szeret senkit. elterjedt angol nevén „pacemaker". mennyi benne a gondoskodás és hogyan viszonyul ezekhez. Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá. Bárhol is vizsgáljuk. a létrejött ingerületet az izomfalak tömegén belül izomsejt-kötegek vezetik tova. Szívelégtelenség Fizikai jellemzők: A szív izomzatának számos lenyűgöző tulajdonsága van. védett és kitartó . szivar vagy répa alakú képlet. mintegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyilvánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet. hogy mennyire. melynek titokzatos izomsejt-csoportja képes rendszeres parancsot adni az összehúzódásra. Karmesterként vezényli a szívet. mit tesz. de ezt felemásan viszi véghez.Ez az iménti négy állapot. valahogy más­ ként tesz! Mondjuk. Teljesen mindegy. hiba (?)egész jól jellemzi a betegség kiváltó gyökerét. Mégis. A percenként átlagosan hetvenszer megjelenő utasítás azután végigfut a szív egész munkaizomzatán. hogy ingerület képződjön benne.sok ponton és sokféleképpen meghibásodhat kártékony hatások következtében. A benne rejlő tiszta érzéseket belső aggódásai következtében nagyon ritkán. Ez a rendszer .

máskor képes tiszta szívből gyűlölködni. Felborult az adok-kapok harmóniája. Szívritmus zavar: Hol szeret. milyen tudat uralkodik. Hol ad. Az elmezavarok (nem) létére vonatkozó gondolattal analóg módon fogalmazom meg a kérdést: terhelt és hajszolt létünkben miért maradhat sértetlen a szívritmus? (vesd össze: nem az a kérdés. hol nem..ijesztő élmény. amit éppen tesz. Aki tapasztalta. miért bolondul meg ezer ember közül 23. kevésnek érzi azt. Lelki jellemzők: Az iméntiekből kiderül. hogy a szívnek. hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz. Retteg attól mi fog történni. A kérdés az: hogyan képes 977 épelméjű maradni?) A választ az olvasó­ ra bízom. hogy ez a stabil vezérlőrendszer.. Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent. követi a saját ritmusát. Hol elfogadja. amit iránta tanúsítanak. így ezt itt meg sem kísé­ reljük.beszélünk az ingerképzés. hol nem. a szív szavának nem lehet parancsolni. a lényeg csak ez: az élet és a sze­ retet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni. saját érzéseit. az ingervezetés zavarairól. hogy szembekerül mások érzéseivel. helytelennek. Szívszorulás (angina pectoris) 351 . milyen tudat vezérli. ha végre kimutatja a benne lakozó érzése­ ket. hol nem. mennyire erős. Egyszer szülői módon szeret. tudja: a mindennapokban. Hol kinyilvánítja. Egyik végletből a másikba zuhan. Érdemes elgondolkodni azon. a sokak által ismert. A ritmuszavarok ismertetése általánosságban is kötetekre rúgna. mely­ től létünk függ. Fél. Lényegtelen. Ami a legjellemzőbb: mindig rossznak. az életben egy-egy alkalommal szinte bárkinél fellépő „kihagyás" a szíven . hol nem.

megrepedése követi.már azt megelőzően . vagy embólia miatt történhet. (Másutt a testben ezt a fal elvékonyodása. majd annak csúcsa irányában leágaznak. A katasztrófát .szívünk az a szerv. Zsír.) Ha a koszorúverő­ erek pusztulása idáig jutott. A koszorúér-rendszer valamely (bármely) ágának hirtelen elzáró­ dása elsősorban trombózis. s az űrbe lemezek formájában bedómborodó képletekbe kalcium rakódik le.érintetté válik. A keresztmetszet tovább szűkül. Szívinfarktus 352 . koszorúalakban fonják körbe a szívet. szegycsont mögötti.a rugalmas szívfal egy adott területe . verej­ tékezés és halálfélelem kíséri. de főleg nehéz testi mun­ kásoknál. Pusztulásnak indulnak a benne rejlő rugalmas elemek. könnyen elzáródhatnak. mint amilyen a szívé. érdes. Az érfal lassan . mely soha többé nem lesz működképes. A szív­ izomzat folyamatos ellátását a szív saját érhálózata. (lásd ott). Az összehúzódásra képes. mint a tojáshéj. Az elzáródott érág által ellátott izomrész pár másodperc alatt körülirtan elhal. töredezett lesz.és szó szerint . A nagyobb területet érintő elhalás azonnali következménye a szív-sokk. Egymással való összeköt­ tetéseik száma sokkal gazdagabb sportolóknál.Fizikai jellemzők: Az emberi agy után . végezetül a legfinomabb erek merőlegesen hatolnak be az izomzat mélyébe. érfalfekély alakul ki. a koszorúerek ágrendszere biztosítja. végül az erek merev csővé válnak.és koleszte­ rin-származékok épülnek be az érfalba. „megnémul". A vaskos felrakodások leszakadhatnak. ami vérzéshez és halálhoz vezethet. vagy attól balra elhelyezkedő mellkasi fájdalom jelzi. Időben megkezdett kezelés nélkül ezek bármelyike is a beteg életet követelheti. ezért olyan szintű ellátottsági igény mellett. aktív szívizom . az érbelhártya pedig elveszti simaságát.vagy inkább mellett . Trombózis. a heveny szívelégtelenség és igen súlyos ritmuszavar. akiknél ebből következően jóval ritkább a szívinfarktus. kiboltosulása.heves.olyanná válik. Passzív lemezzé válik. heveny katasztrófa ala­ kul ki. mely­ nek energiaszükséglete állandóan rendkívül magas szinten áll. Sápadtság. Az így szabálytalanná váló felszínen azután már könnyen indul meg vérrögkép­ ződés. Ezek közvetlenül a kilépő főverőérből erednek két értörzzsel. elmeszesedése az érfal megvastagodásával kezdődik. s mint nevük jelzi. A koszorúerek elfajulása. a bel­ világ szűkülni kezd.

Vagyis helyrehozható. az Új Életé. konkrétabban is elmagyarázni.Lelki jellemzők: Fizikai oka a szívizom görcse. hiszen azt hisszük. Gondoljunk csak bele: amikor érzé­ seink nem találnak megfelelő partnerre. vagy kapjon szeretetet. hogy átjárja szívünk és minden más részünk. hogy majd kiugrik helyéről. Lelki. sokat lehet rajta javítani. hogy adjon. amit annyira hiányolunk. meleg érzés kell. hogy a szív melyik részén következett be. Még mielőtt rémületesnek. annyira tud dobogni. Ez a melegség az ÉLET melege. és talán az is. illetve ha már kialakult. csupán nem találta meg a helyes. az élet keletkezéséhez el­ engedhetetlen a melegség. de nem sikerül. majd megszakad a szívünk! Annyira tud fájni a reménytelenség. Ezt az állapotot meg lehet előzni. érzelmi oka pedig a következő: görcsösen fél. A beteg szívtelennek tűnhet önmaga és az emberek előtt. amikor nem kapjuk meg azt a gondoskodást. ezért igyekszem jobban. illetve az izom elhalása. elérni. hiszen a sorozatos megélt kudarcok hatására lemondunk arról. másként nem érhetjük el remélt cél­ jainkat. A benne lévő érzések felhalmozódnak és nem bírja tovább fenntartani a látszatot. Ennek lesz kö­ vetkezménye a szív izomzatának elhalása. Viszont a jótékony része jelentősen előtér­ be kerül és kifejti gyógyító hatását. Ez első olvasatra így kicsit talányosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. amit eddig elrontot­ tunk. önzetlen szeretettel. békés szeretet van. Nagyon való­ színű. hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. 353 . Pontosabban is behatárolhatjuk a kiváltó konfliktust. hevesen verni a szív. Megbomlott az a harmónia. kilátástalannak tűnne a helyzet. retteg attól. Mit kell ehhez tenni? Amikor szívünkben csendes. ami a szeretet adásából és elfogadásából adódik. egyre akaratosab­ ban igyekszünk kikényszeríteni. Mert mint tudjuk. jelenségek nem jelentkeznek. „Csak" egy nagyon kellemes. optimális viszonyulást a dolgaihoz. ha tudjuk. hogy valaha is sikerre visszük el­ képzeléseinket. Hosszú távon ezek a lángolások vala­ mint szorongások ( mert nincs harmónia a szívben) fogják előidézni a görcsösségeket. hogy kezdjük elveszíteni türelmünket (egyre görcsösebben). tisztázom: a szívinfarktusos ember is tele van tiszta. ezek a negatív érzések. ezeket azonban eltit­ kolja. A reménytelenségnek pedig az lesz a következménye.

Magyarul: miért adna bármit is az élet. Ezek a (berögzült) érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki benne. hogy nem kapja meg azt a szeretetet. A megoldás és a probléma kulcsa a megértésben található. meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte. úgy kell kierőszakolnia a tiszteletet. aki „kiváltja" a betegséget: miért is adna (a személy) szeretetet. Miért is lennének szép érzések életében. gondoskodását odaadni. azzal kiegészít­ ve. amit leginkább szeretne elérni. de eközben van benne egy korlát. neki mindenért sokat kell harcolnia. ebben a kettős érzésben könynyedén fel lehet őrlődni! Könnyen görcsössé.Most elemezzük a konkrét területek szerint. miért viselkedik így vele a világ. hogy jelen esetben a fizikai világgal van szoros összefüggésben. amikor a beteg éppen az ellenkező irányba halad. de ami biztosan állítható: ez valamilyen érzelmi konfliktus és ennek következtében jön létre a betegség. amikor minden igyekezetével éppen másfelé törekszik. ha azt teljes mértékben megleli az anyagi javak hajszolásá354 . azt a figyelmet. amikor oly sokszor megbántotta. Természetesen örömét nem leli ben­ ne. Nem tudatosan. melyet megérdemelne. illetve a benne lévő emberek. Jobb kamra érintettsége: Férfire. az anyagi javak folytonos keresése. „halottá" válhatnak érzé­ sei! A társ szempontjából nézve. miszerint: minek adjak én bármit. Miért is fog megkeseredni és miért vált ez kijelentés érzelmi válságokat? Szeretne szeretni és szeretné minden figyelmét. ami­ kor nem kapok érte cserébe semmit. de éppen azt tartja magától távol. Ez a fájdalom megkeseríti életét. Azt érzi. hiszen. hiszen a fő konfliktus ebben rejlik: nem érti. az odafigyelést. Nem szabad lebecsülni ezt a konfliktust. illetve anyagi jellegű konfliktusokra. Vizsgáljuk meg a kérdést mindét szemszögből (ezek nagyon szorosan összefüggenek) a teljesebb megértés érdekében: A beteg oldal azt mutatja. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. A jobboldali szívizom károsodást „kapó" ember főjellemvonása a hajtás. A halkamra oldalfalát érintő: A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre vezethető vissza.

mely lehet jó vagy kellemetlen. melyekkel szembekerül. bebizonyítani a maga igazát (többnyire majdnem teljes siker koronázza tevékenységét). következésképpen nem fenyegeti az in­ farktus veszélye. hogy feleslegessé váltak élete jelentőséggel bíró dolgai. mely a fizikai dolgokért küzdött. amikor a meg nem értéseiből fakadóan minden dologgal. értelmetlen dolgokat pedig minek tartson fönn. Természetesen itt is külön lehet választani az érzelmi oldalt az anyagitól. Miért? Mert a tudatban az a következtetés szűrődött le.ban. Soha nem biztos benne. Ennek alapja a ke­ ménység. Fájdalmai az aggódásaiból. fizikai dologgal. de ez a lényegen nem sokat változtat. hogy jók és igazak elfoga­ dott. reméli. amiért küzdött. kialakított dolgai. Hogyan is történhetne másként. 355 . hogy hozzá hasonlóvá váljon a test. ingerrel szemben előítélettel viseltetik. amikor pe­ dig eléri. Hátsófali érintettség: Egy érzéssel. fölöslegessé válik. hogy megszűnjön a különbözőségekből adódó belső feszültség. Még a segítő szándék mögött is hátsó gondolatokat gyanít. Görcsösen igyekszik megmagyarázni. Szívének azon része. el kívánt érni. amit el kíván. elfogadni. örömet lel benne. Ennek pedig az lesz az eredménye: a tudat a testnek kiadja a megfelelő utasításokat. mi vezet görcshöz és az izomzat el­ halásához. kritikával nem volt (és most sem) haj­ landó szembe nézni. Ebből már könnyen megérthetjük. akkor harmóniában van. valahol értelmetlenné vált. Konfliktusa ebben rejlik: azt hiszi. mégpedig azért mert megszokott egy életstílust. de mindig marad benne kétség. Elülsőfali károsodás: Csalódásai abból keletkeznek. megérteni. hiszen minden. Erre azért van szükség. értelmetlenné. de már „ismert". mindene lesz benne csak maradéktalan öröme nem. félelmeiből adódnak (ez a szívszorító félelem jelen van az imént vázoltaknál is). szeretni és megoldani.

Szívbillentyű zavarok Szelektál. összehangoltság szétszakad. külön világát. és ebben az összevisszaságban már lehetetlen el­ dönteni melyik a helyes és melyik a helytelen. Néhány embert szeret. ezek a mások feltéte­ lezett fenyegető viselkedésével kapcsolatosak. A személyiség szétesik. vagy ellenkezőleg: telített lehet gazdag téveszmés fantáziálásokkal. de ismételjük át egy kicsit. A beteg aktív elhárító intézkedéseket tesz. Összekeveredik a valóság a fantáziával. De a megbetegedés lényege mégis csak az egy­ szerre jelentkező kettősségben. de szeretném. fóliába csavarja magát a „halálsugarak" ellen. szegényes.: ajtót-ablakot bezár. elemzését végzi. (lásd még: autizmus) Lelki oldal: A szó szoros értelemben is erről a fogalomról van szó. Mi is az a tudat? Tudat az a részünk (énünk azon része). tanul és a tanultak alapján válaszreakciók­ ra ad utasítást. A tudat ketté válik és összekuszálódnak a benne lévő ismeretek. nagyon megválogatja kit szeressen. pl. az érzelmi élet és a magatartás közötti normális összefüggés. mely a külső és belső ingerek szelektálását. A gondolatok valószerűtlen és kényszerű fo­ lyamatai lassan elmossák az én és a világ határát. Önértékelése alacsony. Az ingereket rosszul vagy hiányosan szűri meg a beteg. másokat viszont gyűlöl. Elemezhetném ezt sokkal részletesebben is. s ennek eltűnésével a beteg a való világ helyett megteremti saját. A gondolkodás. a bizonytalanságban van. A tudatról már esett szó a könyv elején. felfegyverkezik. A kórképet mindig depresszió kíséri. de a bizarr gondolkodásmód nem zárja ki más vonatkozásban a logikus gondolkodást. A gondolati taralom lehet sivár. Fizikai oldal: Másnéven hasadásos elmezavar. Megjelennek a paranoid gondolkodásra jel­ lemző téveszme-rendszerek és téves elképzelések. ha megmarad­ nánk a lényegnél! 356 SCHIZOPRAENIA (tudathasadás) . Társas viselkedésében súlyosan zárkózott lesz. Örömátélése csökkent.

Ez a dolog pedig a szellemünk! Szellemünk az a részünk. TALP Lelki háttere: Megmutatja. amikor huzamosabb ideig (ez nagyon változó időtartamot jelent) nem foglalkozunk mással. 357 . Az. őrlődik a személy. ahogyan saját világában áll. hogyan állja meg helyet a fizikai és érzelmi világában. Anélkül. mit is tegyünk. s egy erős érzelmi megrázkódtatás után a tudat nem találja a helyét a világban. de a döntéseinket nem a tudatunk hozza meg. befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére. megtapasztaltunk. amikor sokáig nem tudjuk eldönteni. Fontos tisztáznunk: nem hoz döntéseket. csak egyetlen megoldásra váró feladattal. hogy lényegében bármi konkrétat cselekedne. mint egy rossz lemezjátszó. úgy a tudat is egy egész sor gondola­ tot szajkóz.Egyszerűsítsük le azon dolgainkat. Ebből a két alapelemből fog kialakulni az a tudás. melyeket szeretnénk megérteni. ami az ősi tudást . ezért minden körülvevő információt beenged. Kicsit furcsán hangzik. mert úgy viselkedik a tudat. A tudat életünk minden pillanatában rengeteg információt és ingert dolgoz fel és ezekre (szintjének megfelelően) kidolgozza a (szerinte) szükséges lépéseket. amin megakadt a tű és csak ugyanazt játssza. mellyel a jövőre alapozunk és ezt felhasználva teremtjük azt. Mint ahogyan a lemezjátszó sem csak egyetlen hangot ad ki. A gond ebben van: a betegnek több határozott elképzelése van a konf­ liktus megoldására és ezen . ugyanis a bonyolultságban azt veszítjük el. melyeket már megéltünk.ötvözi a jelen pillanattal. azt valami sokkal mélyebb „dolog" végzi. csak kidolgozza a lehetséges megoldásokat. A tudat végső soron azokat az információkat hozza bennünk felszínre.jó" verziók között morzsolódik. halad céljai felé.nevezhetjük tudattalan­ nak . A tudathasadás feltételei akkor kezdenek határozott körvonalat ölteni. A realitásérzék elvesztése. hanem egy dallamot. Ez azért történhet így. A tudattal akkor kezdenek problémák lenni. amit a leginkább keresünk: a lényeget.

és gyorsan. fájdalommal s a két csontdudor idült gyulladásával. amikor a meg­ fontoltság a fontos. melyekre gyorsabban kellene cselekedni. hogy az érzéseivel. elhamarkodottan tesz lépéseket olyan ügyekben. elfogulatlanság és a bizalomból fakadó csend. csak éppen a fizikai oldalról megköze­ lítve. illetve azok helyességével nincs teljesen tisztá­ ban. Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal! A bal lábon jelentkező problémás terület az jelzi. hogy a megtett érzelmi döntéseit. Ez pedig a meg nem ismerésből. amikor valamilyen dolog után (legyen szó anyagi dologról vagy érzelmiről). A túlterhelés oldalán jelentkezik a kórkép. A jobb talpon keletkező problémás területek jelentése mindig anyagi jellegű! Hasonló az iméntiekhez. Összességében: hiányzik belőle a helyes döntésekhez szükséges nyuga­ lom. diszharmóniát ébresztenek benne. Kétségei vannak. a kelleténél többet talpal. hogy élethely­ zeteit nem vizsgálja meg minden lehetséges szemszögből! Megértés akkor lesz benne. jól döntött. hogy lásson más szemével is! Bőrkeményedés például akkor keletkezik. ismételt fogó és markoló mozdulatok és az alkar csavaró mozgása következtében a felkarcsont külső vagy belső csontbütyök-nyúlványán súlyos nyomásérzékenység. jól cselekedett-e? Nehezen lép meg olyan érzésbeli dolgokat. melyek gyötrik. rossznak éli meg. a meg nem értésből merítkezik. TENISZKÖNYÖK Fizikai jellemzői: Az alkarizmok túlerőltetése. A miértre egyszerűnek tűnő válasz is van: csalódás! Csalódásai abból adódnak. amikor feléled benne az igyekezet arra. az érzelmi döntéseivel. fájdalom alakul ki. A meg-nem-értése abból adódik. Az alkarizmok idült feszülése következtében a csontbütykökön eredő hajlító és feszítő inak parányi méretű szakadásoka/ idéznek elő követ­ kezményes csonthártya izgalommal. lépéseit kudarcnak. középkorúakban. 358 .A talp felületén keletkező fájdalmas területekből következtetni lehet azokra a lelki problémákra.

hiszen ezek határozzák meg az ellenálló képességet.vagy él vele -. inkább kiegészíti azt. Lelki háttere: Fő konfliktus: harc. melyekkel nem tud eggyé válni. A fájdalom fel-vagy lesugárzik az izomhasba. Nem képes szívvel-lélekkel küzdeni! 359 . hanem ebben: nem érzi helyesnek! Helytelennek. dolgokat. me­ lyek közte és célja között állnak. Van ennek a kérdésnek másik megközelítési formája is. Ezt alapul véve már könnyen eljuthatunk a va­ lódi okhoz. Jelen esetben miben nyilvánul ez meg? Jelenlegi lelki beállítottsága azt mutatja (azt érzi).A könyök külső és belső csontbütykének fájdalmát a forgómozgás. Félre kell lökdösni azokat az embereket. Ez az eset: nem saját érdekeiért harcol. nyugalmas pólya felhelyezése. ami nem zárja ki az előzőt. Hiszen a legtöbb esetben együtt jelen­ nek meg. de mégis így kell tennie. de nem ilyen egyszerű és nem ennyire egyoldalú a problé­ ma. mint minden más esetben is. fájdalomcsillapító. Ez konfliktust okoz. feszítése fokozza. s a csukló ellenállással szemben történő hajlítása. de elege lett. amit (neki) el kell (kellene) kerülnie. Alapvetően nyugodt ember rejtőzik a „durva" felszín alatt. hogy erőszak található benne . neki mindenért kö­ nyökölnie kell. hiszen ebből már éppen elég (belső) konfliktusa támadt. úgy a test is követi a tudat minden apró rezdülését. laza cselekvés helyett! Nem elhanyagolható tényező a teniszkönyök kialakulásában a fizikai megerőltetés. de inkább olyannak érzi. csa­ varó mozdulat súlyosbítja. a lelki tényezőket. küzdelem. Miként az árnyék követi a test minden mozdulatát. Gyógykezelése: Pihentetés. ehelyett valami ellen! Nem har­ col saját érdekeiért. Ezért olyan dolgokat tűz ki maga elé. „erőszak" a nyugodt. és helyette inkább valami „célravezetőbbet" választott! A betegség nem abból adódik. Ez a kettősség fogja meggyengíteni fizikai testét. Figyelembe kell vennünk itt. mert tulajdonságai között nem szívesen tapasztalja az erőszak ilyen formáját. Helyileg: a gyulladt csontbütyök felületére gyulladáscsökkentő injekciók fecskendezése.

vagyis mindenkit maga elé enged. hogy a könyöknél. Lázadnak. mint akiben szakadások keletkez­ nek. csak éppen saját magával nem foglalkozik. mindenkinek kiharcol mindent. Lelki jelentése: A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős szereppel bír a térdelés. könyökben lévő szellemi erő (aura) csökken. erős szalag­ készülékek jelzik.Következésképpen az imént említett törtetés önmagával szemben nyilvánul meg. a ezt úgy éli meg. csak hagyni kell! Ezt pedig úgy tudjuk elérni. a behódolás kifejező­ dése. Alkotásában a comb— és a sípcsont. dolgai hadd változzanak „maguktól". Gyengül a lelki erő. s tér­ dünk színtere lehet számos különféle gyulladásos folyamatnak. a térdre ereszkedés. hiszen ez nem egy egészséges állapot! Nem túlzottan szerencsés az. sejtek gyulladá­ sos folyamatot produkálni. Mindkét dolog ahhoz vezet. a szárkapocscsont másodlagosan. melyekben örömet nem. A nagy csontvégek. hogy egészen másra össz­ pontosítunk! TÉRD Fizikai jellemzők: Az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépíté­ sű izülete. A szertartásokban betöltött szerepét dőreség lenne lealacsonyítaniAzért kapott jelentős szerepet a térd. amikor olyat és csakis olyan dol­ gokat cselekszik. Előbb-utóbb azonban beleun ebbe a tevékenységben és fellázad a sorsa (beállítottsága) ellen. Minden dolgunk képes változni. vagyis igyekszik kiszakítani magát ezekből az élethelyzetekből! A szellemi szakadások következménye lesz a szövetek szakadása. ekkor fognak a környező szövetek. térdre ereszkedés. Ráadásul térdünk nem védett lágyrészekkel . Elöl ágyazódik bele az izület tokjába a térdkalács. vagy lágyrészek. Sérülhetnek a csontok. mint a megalázkodás.eltérően sok más izületünktől. a térdizület szalagai. mert ez a test360 . ezáltal csökken azon a területen az ellenálló képes­ ség. csak fájdalmat tapasztal! A gyógyulás útja: Az előzőekből már egyenesen következik a megoldás is: hagyni kell. valamint a térdkalács vesz részt. hogy hatalmas erők hatnak erre az izületre.

sikertelenségnek élt meg. melyeket követünk? Természetesen nem mindig vagyunk képesek arra. itt is vizsgálnunk és elemeznünk kell a probléma kialakulásának két oldalát. hogy végre-valahára (akár egy rövid időre) feladja mindazon berögzült. merev ragaszkodását és erős akaratát. Vizsgálódjunk. ami eddig biztosította számunkra az egészséges alázatosságot. más erőket beengedni az eddigiek mellé. A térdre ereszkedés szerepe abban áll. Amikor vi­ szont ez külső erővé lép elő. ezért kialakul benne egy nem feltétlenül tuda­ tos dac. Könynyen elkerülhetik a találkozást. hanem folyamatosan közelednek felénk. A kitűzött céljaink a közhittel ellentétben nem állnak egy helyben. hogy el tudjunk csendesedni. milyen lelki diszharmóniát mu­ tatnak a térdben jelentkező elváltozások! Mint már ezelőtt minden esetben. Ennek szükségessége ebben rejlik: mindenki tévedhet. hogy meg tudjunk pihenni. addig a jelentése a jó érdekeket szolgálja. és nem nagyon akar felkelni. A megbomlott harmónia oka: sok olyan inger érte. míg ez a belső késztetés való­ ban bentről ered. kitartását elvei. céljai mellett. hogy amikor két dolog közeledik egymás felé. Mindaddig. Minden­ napjainkban is meg kell történnie. hogy akkor megállunk. minden dolog változik. Az alázatosság szerepe és fontossága abban áll. hogy valóban jó irányba haladunk. már biztos. a változásokat követni kell a cselekedeteknek is. ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elképzelései­ met és beengedek valami újat. hogy nem annyira szerencsés! A térdre ereszkedéshez azonban nem szükséges vallásos áhítat. legalábbis ezt tapasztalja. elmélkedjünk egy kicsit. Figyeljünk a beteg oldalára. Felülvizsgáljuk eddigi elképzeléseinket és meggyőződünk róla. hogy önszántunk­ ból megálljunk egy olyan úton. valóban jók azok az elvek. A dacosság következtében kezd felölteni egy olyan viselkedési 361 . Jól ismerjük azt a tényt. hogy elvakultan haladunk és megbomlik a harmónia. valamint a környezet reakcióira. Az a harmónia. melyről azt hisszük: jó! Ennek lesz kö­ vetkezménye. amit kudarcnak. és nem látják a egymást.helyzet. Az egyik konfliktus ebben rejlik: nem ereszkedik térdre. csendes elfogadást és az ezekből fakadó önbizalmat. ezt érzi. elmélkedünk és megvizsgáljuk környezetünk reakcióit. mert térdre akarják kényszeríteni. még ha bele is szakad! A másik konfliktus. sikerélményt. ezért talpon akar maradni. ami szorosan illeszkedik hozzá: térdre ereszkedik.

de mindannyiunknak ismerős. védve. Érzelmeit igyekszik állandósítani. vagy épp ellenkezőleg. mint a bal térdre.és nem is tud segítséget elfogadni. Az érzelmi változás helyett a merevséget. hogy minden segítő erőt nyűgnek. Ez attól függ. Vagyis képte­ len eldönteni. Már nem érzi megaláztatásnak. Ebből egyenesen következik. és egészen másként cselekszik. Ugyanaz vonatkozik rá. illetve a fizikai világhoz való viszonyrajellemző.formát. erősségeit. követendő út. A gyógyulás útja: Amit mindenképpen el kell érni: ne érezze magát térdre kényszerítve! Ezt pedig csak egyféleképpen lehet: megtalálja értékeit. még önma­ ga előtt is. TESTSZAG Fizikai jellemzők: Mirigyek ezrei öntik váladékukat a bőr felszínére. ápolva testünket. hogy az egészséges és tiszta bőrnek van egy jó illata. hogy segítséget kérjen . a ke­ ménység helyett a petyhüdtséget választja! A jobb térd pedig a fizikai dolgokat. Megalázkodik. amikor már az egész világ összeomlani látszik. mert tudja: bármikor felkel­ het. melyik a helyes. az nehezen fogalmazható meg. Ezen a családot vagy a tá­ gabb környezetet értem. A bal térd betegségei. erő­ szaknak fog megélni. tudata diktál! A térdre ereszkedés helye is fontos lehet. még akkor is hajthatatlan. mely nélkülöz minden lazaságot és csak recsegve-ropogva tud vagy mer térdre ereszkedni. tehát elítélendőnek tapasztal. 362 í . a konkrét anyagi megnyilvánulá­ sokat tükrözi. kerül minden változást.túl erősnek tartja magát ehhez . fájdalmai az érzelmi dolgokkal kapcsolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi formában. Ezek adnak akkora lelki erőt. mint. A térdre ereszkedés még azt is jelenti: elve­ szítette képességét arra. Ennek következménye. de ez a fizikai világra. hogy milyen. karbantartva. hogy mennyire súlyozódik a beteg életében a szűkebb és tágabb környezet. amit szíve. talpra állhat. mellyel már nem érzi kétségbeejtőnek a megalázkodást.

védő savköpenyt. Sokszor azonban nem a verejték lebontásából ered a bűzös izzadás. Arról a testszagról. vagy fémszaga van. Senki sem mentes a testszagoktól. idegesíti a személyt és a környezetét. alkoholfogyasztás. A verejtékkel kiválasztódó kémiai anyagok figyelemfelkeltő testszagot produkálnak. A túlzott. De akár normális. tisztálkodás híján elszaporodnak. terpentin-belégzés. jellemző. benzinmérgezés után szinte bűzlik az ember. Lelki háttér: A pótcselekvés ebben áll: „rossz" szagot teremt. vöröshagyma). hogy ezzel távol tart­ sa magától az „ellenséget"! Engem ez a tevékenység felettébb emlékeztet az állatvilágban is jelenlévő védekező mechanizmusra. Izzadásfokozó állapot az aggódás. rothasztó hatású baktériumok folyamatosan végzik lebontó munkájukat. Itt éldegélnek. verejtékmi­ rigyeink egyik fajtája pedig tejszerű. rettegés. következésképpen most csak arról az oldaláról beszélek. hogy testfelületünkön azok a dolgok tükröződnek. esetleg a patikai lemosószerek. illetve azon folyamatok következményei jelennek meg bőrünkön. a bőrünkön mindig jelenlévő. fájdalom. s a verejték lebontásából eredő testszag gyorsan kialakul. melyek rányomják bélyegüket a mindennapokra. me­ lyek belül zajlanak. macskagyökér vagy a B-vitaminok szaga. ám legjobb fegyver a rend­ szeres mosakodás. akár túlzott e váladékok mennyisége. 363 . aromás illata. A kétes értékű dezodorok virágkorát éljük. áruló jeleként számos betegségnek. elváltozások követ­ keztében jelentkezik.Faggyútermelő mirigyek bocsátják ki zsíros váladékukat. míg másik részük híg. lúgos vegyhatású folyadékot választ ki. rossz szagú kipárolgás mögötti lelki jellemzőket igyekszem megvilágosítani. egyedi illattal rendelke­ zünk. hanem eleve rossz szagú veríték választódik ki. A súlyos májbajban szenvedő betegnek édeskés. Továbbá ami különböző betegségek. Hormonjaink hatására pedig a faggyúmirigyek működése fokozódik. Fontos megérteni. ami zava­ róvá válik. savas váladékot termel. ami már zavarja. cukorbetegek bőre finoman acetonos lehet. Hasonló módon jelennek meg a növényi olajok (fokhagyma. Fokozottan ve­ rejtékezünk a leláztalanodás időszakában is.

ami rá­ nyomja bélyegét. rejtett félelmet takar illetve jelent. ha továbbra is ott marad a szenny. de nem csupán külsőleg. esetleg nyomasztó anyagokat (anyagcsere. A testi tisztálkodás mellett a lelki higiénia is fontos. Ennek több oka van. szorongások (lásd még félelem. de ezt a dühkitörést meg­ előzi a nem tudatos megszabadulás. hogy legyen. és ezeket időnként (a bio­ ritmus szerint) frissíti. Hiá­ ba tesszük tisztába testünket. A félelmek. A gyógyulás útja: Tisztába kell tenni magunkat! Gondoljunk csak bele: a gyermekeknél meglehetősen ritkán figyelhető meg a test ilyen jellegű kipárolgása. Nézzük. olyanná kell válnia. lásd még ott). A „rossz" testszag minden esetben valamilyen belső. mi okozhatja ezeket a túlzott reakciókat: Természetes folyamat. Ehhez szükséges a benn lévő anyagok és az ezekkel együtt járó információk cserélődése. harag nagyvalószínűséggel okozni fog valamilyen belső szervi megbetegedést. 364 . ez pedig a testszagban jelenik meg. melyen keresztül a folyadék és a levegő egy része frissül. hogy a szervezet igyekszik kiüríteni a benne lévő káros. felesleges.míg beléjük nem nevelik . Náluk a félelem . aki ilyen problémával küszködik. szoron­ gás. hanem belsőleg is. A rossz testszag megszüntetésének és az egészsé­ ges kipárolgás eléréséhez nem elegendő (de elengedhetetlen része) a megfelelő testi higiénia. Sőt tovább me­ gyek. Egyrészt a testnek is szüksége van a folyamatos ingergazdag környezetre.legapróbb jele sem fedez­ hető fel. annak olyan problémái ke­ letkeztek. Ebben a folyamatban részt vesz a bőr is. ami munkára inspirálja. de ez egy tudatosabb állapotban újra megteremtődik. pánik) előbb vagy utóbb kitörnek belőle. és szeretne megszabadulni.Következtetés: akinek ilyen bajai vannak. Másrészt a szervezet az anyagok egy részét tartalékolja. hiszen így képes tökéletesen működni. Ezt mi már el nem érhetjük. Az elfojtott düh. csak együttes alkalmazás lehet nagy valószínűséggel sikeres. mint a gyer­ mek. melyeket meg kell oldani. Tehát annak.

Feszülni kezdenek a végtag. majd a fo­ gak összepréselődnek a felfokozódott izomtónus miatt. de segíti. Ezt követően a nyak mered meg. illetve rángógörcse jellemez.Fontos figyelmeztetés: az antibakteriális anyagok a rossz szagot eredményező tényezők mellett a hasznos (a bőr szempontjából) létfon­ tosságú összetevőket is eltávolíthatják! Ebben az esetben érdemes megfontolni. nyugtalan. szerte e világon ott alusznak. A kórokozó spórái a talajban. A tetanusz-baktérium által termelt idegméreg okozta heveny mérgezés. 365 . Ragóizmaiban feszülést érez. és az arcizmok feszülő görcse széthúzott szájzugokkal és felhúzott szemöldökkel egy merev. hogy olyan megoldást találjunk. hogy . nyclési nehézsége van. Mint minden fertőző betegségnek. Méreganyaga a gerincvelői ideg-összeköttetéseket zavarja.és a törzsizmok. ser­ kenti a hasznosakat! A testszagok vonatkozásában is igaz a kijelentés: nem kell mindent elpusztítani ahhoz. a hasfal bekeményedik. melynek az a végzetes következménye lehet. hogy az izomtónus további növekedésével eltöri saját gerincét. a támadó ideális környezetre talál. a tetanusznak is van lappangási ideje: ez legkevesebb 5 nap. amiben mindkét feltétel teljesül: eltávolítja a károsakat.a megszabadulás mellett . A tünettan félelmetes: kezdetben a beteg fokozottan ingerlékeny.kellemes. mert a bacillus a levegő oxigénjével áthatott környezetben nem. ám az óriás hátizmok görcsös erejének túlsúlya ezt legyőzi. Ha tehát egy szúrt vagy vágott seb szájadéka bezárul. melyet a vázizomzat merev­ görcse. csak a szövetek mélyén uralkodó széndioxiddal dús közegben tud szaporodni. amikor onnan mély sebbe jutnak. TETANUSZ Fizikai jellemzők: Súlyos (de nem ragályos) fertőző betegség. Ébredésük akkor következik be. A mély. Ezt az állapotot viharos gyorsasággal követi az állkapocsmerevség. torz vigyorba fagyasztja az arcot. elfogad­ ható illatot érjünk el. nagy fedett sebzés azért lényeges. s a beteg teste elviselhetetlen fájdalmak közepette hídba feszül.

milyen folyadékot öntenek a szájába.és szakítószilárdsága is hihetetlenül nagy. valamint a megfelelő táptalaj. a védeke­ ző képesség csökkenése teszi lehetővé. és a gégegörcs beálltával együtt fulladásos halál következik be. TÖRÉSEK Fizikai oldal: Külső erőbehatása bármelyik csontunk folytonossága megszakadhat. Az éhező sem nézi. sőt. az idegen dolgokat befogadva bizonyta­ lanná válik élete. Gyógyítása összetett feladat.Mindezt a beteg tiszta. hogy törést szenvedjünk. a szomjazó sem azt figyeli. Gégemetszést. Csontritkulásban viszont elenyésző behatás is elegendő ahhoz. mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A legkisebb fény. hogy legyen. Albert említette: a világban a kórokozók ott vannak. mivel a csontok nyomási. hogy levegő jusson a behatolás területébe. Aki viszont túléli. és gyógyulásnak induljon. így a fertőzött sem azt nézte. mivel táplálta önmagát. Az orvos izomlazítókat. tehát a fertőzés kialakulásához szükség van arra az eseményre. mellyel bejut a kórokozó. éber tudattal éli át. Ehhez a gyengüléshez a megélt örömök. a sebet fel kell tárni. mint energiaforrások hiánya hozzájárul. milyen eszmékkel helyettesítette elve­ it. A gyengeséget kihasználva. ha valóban kialakul a tetanusz. Nem lehet megen­ gedni. A gyermekkorban adott védő­ oltásoknak nagy jelentősége van. vagy halkan letenni egy poharat. 366 . Végezetül a légzőizmok is sorra kerülnek: a beteg elkékül. Lelki jellemzők: ' Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről írtakat (bőveb­ ben lásd ott). ám ennek ellenére. a betegek fele ebbe belehal. annál a betegség nyomtalanul gyógyul. Ebben a gyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az ember az új dolgok befogadására. Egészséges csontozat mellett ez az erő nagy és gyors kell. mit adnak neki. nyugtató szereket rendel és a beteget ingerszegény környezetbe helyezi. hogy a seb bezáródjon. A megfelelő táptalajt a meggyengült immunrendszer (lásd ott).vagy hanghatásra további görcsfokozódás és rángógörcsök lépnek fel: elég egy lámpát felkapcsolni.

Lelki oldala: Emlékezzünk egy kicsit a könyv elején leírtakra: a tudat. A törés. lelkünk már régóta mondja a magáét. hogy valódi törés történt. vagy csak nagy fájdal­ mak árán lehet helyrehozni. egy pillanat alatt kialakul. esetleg kóros mozgathatóság jelenik meg: testünk ott hajlik. de annak élte meg. csupán a testrészek lelki jelentését kell ismernünk hozzá. Nem biztos. tehát ez annyit jelent. de erről nem vett tudomást. hogy felhívja figyelmünket arra. Ebből következik: tudatunk. egyáltalán nem biztos. mintha semmi sem történt volna. amit ismerünk. de ezt megelőzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le. mint önmaga. hogy nem is tudott az adott konfliktussal „dűlőre jutni". Olyan „hangon" mondja. Könnyedén megfejthető a konkrét. ezért olyan nyelvhez folyamo­ dik. Természetes következménye ennek. sőt úgy viselkedett. Olyannak. cselekedett. Törés keletkezett az ember életében. Töréseink lehetnek zártak. hogy nem volt képes kilábalni belőle. úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott. hasonlatosságára formálta a testet. Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt. mozdulat­ lanságra kényszerítjük a törvégeket s így elkezdődhet egy csöndes és hosszadalmas átépítő és felépítő folyamat. a szellem. olyanná teszi a testet.a sors is .A károsodás területe fájdalmas. a tudatban a tényleges fizikai törés előtt már kialakult egy szel­ lemi törés és ez a saját képére. Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg. Pl. amiben hatalmasat csaló­ dott és ez törést jelent életében. de nem értettük meg. amire felkapjuk a fejünket. Annyira leterhelte gondolatait.nem kifejezetten azért van. ekkor a vér­ vesztés és fertőzés következményeivel is számolnunk kell. A tudatunk. hogy (úgy érzi. ami nagyon megviselte és igénybe vette idegrend­ szerét. ahol nem volna szabad. ami kettétörte egész eddigi sorsát és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul! 367 . de nyíltak is. kiváltó ok. lelkünk .: Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt. duzzadt lesz. miként a villámlás. hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkező­ leg! Célja. milyenek vagyunk. és mit kell még elsajátítanunk. A gyógyítás alapelve a rögzítés: nyugalomba helyezzük. amit nem. hogy a szel­ lemben. recsegő-sercegő hangot adhat.

ahol beékelődik. előtte oszlopszerüen felszaporodhat a vérváladék. s ezzel a vér további útját teljesen elduga­ szolja. előtte és mögötte pedig megromlik a keringés. más esetben „csupán" morzsányi rög tapad az erfalhoz. Az ér ellátási területéhez tartozó szövetek azonnal elhal­ nak a hirtelen beállt oxigénhiányos állapot következtében. melyeket lelki válság előz meg. agyat. milyen lelki. Az. A vérkeringéssel tovasodródva előbb vagy utóbb szűkebb keresztmetszetű érbe fut bele. hogy létrehozzák a trombózisos folyamatot. hogyan előzhetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg a testet és a lelket. E vándorló alvadék okozta heveny katasztrófát nevezzük embóliának. vesét vagy tüdőt érintve gyorsan végzetessé válhat. tudati folyamatoknak kell lezajlani. TROMBÓZIS-EMBÓLIA Fizikai oldal: Vérünk normális körülmények között folyékony. s visszafordíthatatlan károsodást okoz. 368 .Tehát a törések következmények. A trombózis oka a véráram lelassulása. ugyanis az érfalhoz tapadó vérrög leszakadhat. Az orvos feladata: a vérrög oldása. Lassú. Ez az infark­ tus. mely szívet. Mint az előző esetekben is. ha megértjük a dolgok jelentőségét. de lényegét tekint­ ve nincs különbség. hogy megalvad a vér. Az elzáródás helyén ugyanis rövi­ desen gyulladás alakul ki. többféle okot rejthet. Lelki háttere: Nézzük. a vér fokozott alvadékonysága vagy érfal-sérülés. Ha érpályán belü] alvad meg. Az elzárt érhez tartozó mögöttes hálózatban egy csapásra megszű­ nik a keringés. mely hosszú kezelést jelent teljes ágynyugalom mellett. vérrög képződik. megértjük azt is. Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizonyos érte­ lemben vett lassúságban és az ebből következő fásultságban található meg. pangó a vérkeringés az adott területen. Ez torlaszt alkotva részlegesen vagy telje­ sen elzárhatja bármely erünket. Tömeges heveny sejthalál. kialakulni.

Ennek oka: elvesztette azt a „hevességet". ismeretek harmonikus áramlását.: lábtrombózis esetén a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló. Az egészséges tisztuláshoz és az egészséges áramláshoz szük­ séges a harmonikus (közepes) áramlási sebesség. megvastagszik. ezért ott lerakó­ dás. akkor gyorsan leszalad a víz és ottmarad a szenny. Ennek oka abban van. Az imént említett lelki okok miatt. de inkább egészséges életked­ vet. de csakis ott) ezáltal csökken az áramlási sebesség. akkor tudhatjuk. Egy adott (lassult sebességű) szakaszon a természetes vértisztulás folya­ mata . melyekkel ritmusosan tudta meglépni szükséges teendőit. hogy a visszér mutatja meg. Megoldás: a kettő között kell találni egy olyan lejtést. Leesik a vérnyomás.az érfal tisztulás is . hogy ilyen példát hozok. Az imént felsoroltakhoz még hozzátartozik a következő adalék.) A szennyvíz csatorna esete: ha túl nagy a csatorna lejtése (túl gyors a vér sebessége). Kitágul a beteg területen lévő erek fala. mégis leginkább a visszérre jellemző. mely biztosította az információk.lecsökken vagy megszűnik. hogyan viszonyulunk a testünkhöz. véralvadás következhet be. 369 . mert a vér nem megfelelő sebességgel áramlik. Pl. hajtotta. Lelassul. elveszíti rugalmasságát és elfárad. sőt fel vagyunk azon hábo­ rodva. késztető erői. érzéseinkhez. Amikor ez az ér kidagad. akkor még mielőtt lefolyna. mely fűtötte. illetve a kudarcnak megélt élethely­ zetek következtében csökken a tartása. illetve az erő. hogy valamilyen tulajdonsá­ gunkkal nagyon nem vagyunk megelégedve. „kinyúlik".: (talán kicsit erősnek tűnhet. amikor mindkét feltétel teljesül. leülepszik a sűrűbb rész. Ha túl kicsi a lejtés. Bár szinte minden érszakaszban előfordulhat trombózis. Mit is jelent ez érthetőbb nyelven? Pl. mert csökken az adott terület életkedve. mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait és egy idő után már nem is akarja megtenni a rá váró dolgokat. azt. Leesik a vér nyomása (ott.

Mivel e betegség ennyire nagy veszedelmet rejt magában. s belül pangás. az valójában nem a fentebb leírt vakbélnek hanem folytatásának. Előfordul az alábbi eset is: a felgyülemlett szilárd vagy megszilárdult. A megfelelő körülmények hatására ezek felszívódhatnak. vak csatornának a gyulladásos folyamata. Nevét alakjáról kapta. melyben tökéletesen működik minden. zsákutca. vakbélgyulladásnak nevez. E nyirokszövetet tartalmazó szerv rajtunk kívül csak az emberszabású majmokban lelhető fel. fertőzés és vizenyő lép fel.Ugyanígy kell eljárni a vérünkkel is. innen pedig rö­ vid úton halálhoz vezet. afféle oldalág. Tulajdonképpen a vastagbél kezdeti részének szaka­ sza. majd jobb oldali alhasi fájdalom. Ezt az eseményt nevezzük embóliának. Oka: eldugul. s a mélyben a lobos folyamat hamarosan gennyesen szétterjedő gyulladássá alakul. a vékonybél és a vastagbél találkozásának hatá­ rán közvetlenül a vékonybél beszájadzása után egy „oldaljárat" helyez­ kedik el: vakbelünk. mely kialakulásától. elzáródik. Émelygés. 370 . hidegrázás. meg kell találni azt az arany közép­ utat. hogy amit a laikus szóhasználat „vakbél"-nek. Ez a függelék. A „vakbélroham" látványos. Megoldása egyértelműen sebészi: a gyulladt nyúlványt eltávolítják. kezdeti tünete a hirtelen jelentkező köl­ dök körüli. e szűk. tisztességesen ezért így fogalmazhatunk: nem a „vakbélgyul­ ladást". első tüneteitől számítva alig pár óra leforgása alatt is katasztrófába torkollhat. vagy féregnyúlvány. hőemelkedés kíséri. de a vakbél a helyén marad. hanem már annak gyanúját kell megoperálnunk. A féregnyúlvány vékony belvilága tehát elzáró­ dik. eltűnhetnek. Gyulladása életet fenyegető. 6-8 cm hosszú vakon végződő nyúlványba. melynek alsó vége még tovább folytatódik egy ceruzavastagságú. VAKBÉL Fizikai oldal: A jobb csípőárokban. Tudnunk kell. alvadt anyag leszakad az ér faláról. nyomásnövekedéssel. viharos gyorsasággal lezajló folyamat. majd — ha nem avatkozunk be — a fé­ regnyúlvány falának átfúródása hashártyagyulladáshoz.

a féregnyúlvány. hogy kezünkkel a térnek szinte minden irá­ nyába elérhetünk akkor is. itt olyan megemésztett. kinek a terheit hor­ dozzuk. de nem is ez szokott begyulladni. A teher természetéhez tartozik. amire semmi szüksége nem volt. mely végül abban nyilvánul meg. csapottsága stb. hogy vállaink elől és hátul egy-egy ívet alkotnak. hogy lehet saját. A gyulladás akkor kezdődik. melyre semmi szüksége. Helyreállítására számos müfogás ismert. álló testhelyzetben vállunk szélessége. Vannak olyan dolgaink. ami nem vezet sehová. kinek a problémáit vettük vállainkra. hogy belőle ismeretet. vak zsák ez a képlet. afféle tartó. de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni". tudást merítsünk. illetve mások által felhalmozott megoldatlan feladat.és fűggesztőszerkezetet. VÁLLAK Fizikai jellemzők: E két testtájunkat együttesen szemlélve kitűnik. Legismertebb betegsége a ficam. A vállöv és a vállizület összeadott mozgásai biztosítják azt a csodálatosan nagy terjedelmű mozgékonyságot. Alkotói a kulcscsontok. je­ lentősen járul hozzá megjelenésünkhöz. amikor mintegy önmaga ellen lázadva ki akarja vetni a bennlevő tartalékait. ha törzsünk és derekunk mozdulatlanul ma­ rad. izületeivel és izmaival együtt szabatosan vállövnek ne­ vezünk. ame­ lyet csontjaival. Vak tasak. Ebben az esetben lényegtelen dolog arról beszélni. Egyenes. előre és lefelé csúszik. melyeket egy kis időre el kell raktároznunk. hogy nem tesszük le a nyomasztóvá. A beteg ugyanis olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni. amikor a felkarcsont feje (néha csupán egy jelentéktelen erőbehatás kö­ vetkeztében) az izületi tokon belül elmozdul.Lelki oldal: Bonyolult lelki háttere van. Összevetve a belek jelentésével. 371 . itt kapcsoló­ dik a szabad felső végtag. lapockák és a vállizületek. ter­ hessé vált „csomagokat". Lelki jelentés: E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit. Úgy is csak az számít. hanem a folytatása.

Tompa erőbehatásra bárhol keletkezhet. mert egyébként elveszítenénk fontosságunk tudatát. mikor nem tesszük le terheinket. Sikerélmény nélkül pedig hiányozni fog az erő. nemegyszer a koponyalapi törés fenyegető jeleként. van bátorságunk önmagunkkal foglalkozni. Erőt kell venni magunkon. addig magyarázzuk. Van bátorságunk felvenni mások problémáit. elmondhassák gondjaikat. körülírt gyülemet alkot. van bátorságunk letenni. mely jól körülhatárolt és jellegze­ tes elszíneződésü. lapszerűen elhelyezkedő. hogy a sajátunkkal nem foglalkozunk. melyet felhasználhatunk rugalmasságunkhoz. amikor a szemkö­ rüli lágyrészekbe a szemüveg alakjára emlékeztető bevérzés történik.. de nem arra. Viseljük mások terheit s közben vállunk annyira le van foglalva.Vállaink azt a célt szolgálják. nem lesz meg a sikerélményünk. Ezt addig fokozzuk. A gyógyulás útja a „nem"-mel kezdődik. Ez így van jól! De kérdeni én. Amit a vállunkra vettünk azt le is kell rakni! Természetesen vállunk a hordozásra teremtetett. Ezekből merített örömeink hiányában következnek be a különböző el­ változások. nincs lehe­ tőségünk levetkőzni azokat. Hírhedt for­ mája a monokli. ami nem a miénk! De. hogy a kétségbeesett emberek ráborulhas­ sanak. A részletesebb ismeretek érdekében össze kell vetni más fejezetekkel is. Mivel nem marad időnk magunkra. és hallgatni kell érzéseinkre. orvosi nevén „pápaszem-vérömleny". értelmes dolog-e mások helyett cipelni? A kérdésre válaszolva: időnként vállunkra kell venni azt is. hogy előbb-utóbb el is hisszük. hogy akkor is cipekedjünk. Ez utóbbi pedig felté­ telezi: van bátorság. rajta kisírhassák fájdalmaikat. és van bátorságunk félretenni problémáinkat. azok mindig gyengéden megsúgják.. 372 . mi a teendő. Nincs időnk. amikor az ellenkezik elveinkkel és érzéseinkkel! A váll problémái megjelennek. VÉRALÁFUTÁS Fizikai jellemzők: A bőr alá vagy a bőr rétegei közé kiömlött vér rétegesen.

Jelentését kezdjük ebből a szemszögből.hatás. a vérfesték bomlása során a kék. érdekütközések. vagy átmenetileg kép­ telen a megújulásra.az elvesztett öröm . vagyis az esemény töréstjelent sorsában. mintegy figyelemfel­ keltőként: valami fontosat most kiengedett életéből.esetleg külső . nem tudatosodnak és nem ezek alapján cselekszünk. hogy a véraláfutást megelőzi egy másik . zöld majd sárga elszíneződésű terület a duzzanattal együtt eltűnik. Ahogyan a kiömlött vérfestékek lebomlanak. Színezi és igyekszik megindokolni. hogy az adott terület­ tel megszakadt a megfelelő összeköttetés. különböző színekben pompáznak. sejtjeinket szolgálja: táp­ anyagokat és oxigént juttat hozzájuk s elszállítja tőlük a széndioxidot és 373 . hogy visszavonhatatlan ku­ darcként könyveli el a történteket. Előbb-utóbb ezek a nem különösebben súlyos behatások jelentő­ ségüket vesztik és meggyógyulnak maguktól. A gyógyulás útja ebben az esetben nem érdemel különösebb magya­ rázatot. Azok a nézetletérések. a háttérben maradnak. VÉRZÉS Fizikai jellemzők: Vérünk folyékony szövet.A kékeslila vagy feketés véraláfutások lassan felszívódnak. Lelki oldal: Az iméntiekből világosan kiderül. Pl. elveszett az egészségesség eszménye. kibúvókat keres. A kiömlött vér . szöveteinket. Ennek jellegzetessége (lásd ott).megalvad. melyek nem megfelelően kerül­ nek felszínre. mely az alvadásra képes vérsavóban úszó sejteket tartalmaz. Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is felfogható! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó. és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tudat). Vagyis. Az érfalak folytonosságának megváltozása jelenti. Szerveinket. úgy színezi át az idő múlásával a beteg a megtörtént eseményeket. mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét. egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő. miért is történtek meg vele ezek az ese­ mények.: vérvételnél.

Az ember össz-vérmennyisége a testsúly és még inkább a testfelület függvénye. gyulladások következtében. Feladatát csak az ereken belül képes ellátni az erre specializálódott vérsejtekkel. megre­ pedhetnek magas (vér)nyomás miatt. VÉR VÉRNYOMÁS Fizikai oldal: Keringő vérünk tökéletesen kitölti az érpálya belvilágát. Vörös színét egy nagy molekulájú. s az ömlenyek roncsolhatják a szöveteket (lásd: agyvérzés). Egy 70 kg-os felnőtt vére öt liter körül van. hosszantartó megnövekedését értjük magas-vérnyomáson. Általánosságban: a nagyvérkör verőereinek falára nehezedő nyomás kóros. s a beteg. A sejtek nem kapnak új alapanyagokat és nem megfelelő a bomlás­ termékek elszállítása sem. Benne van­ nak azok a létfontosságú elemek. van akkor megbomlik az a kényes egyensúly ami az egészséges ellátottság és az elhasználódott erők között van.és érrendszer bármely területén megnyílhatnak. máj. Fizikai ter374 . meggyengült érfalakon alat­ tomosan is átszivároghat az életet jelentő testnedvünk. ismert okai csupán az esetek 5%-át teszik ki. nyomásuk pedig további keringésromlást idéz elő. ugyanakkor lüktető. mely képes az oxigén felvételére és szállítására.az anyagcsere bomlástermékeit. Való­ ban fellelhető. Lelki oldal: (lásd még a lép. Már maga a „normális" vérnyomás is sok vitát előidéző fogalom. és statisztikailag meghatározott átlagértékeken alapul. vérzésről beszélünk. Ez a hemoglobin. fehérvérűség és a sárgaság címszónál) Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot. Ha a vér kilép az érpályából. Ereink a szív. melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez. kimaródhatnak fekély környezeté­ ben. de folyamatos áramlása közben az érfalra bizonyos oldalnyomást fejt ki. Amikor a betegnek vérproblémája. A szövetek közé hatoló vér teret foglal el. Külső erőbehatásra. vastartalmú szerves vegyületnek köszönheti.

gutaütés néven ismerjük. a vese zsugorodhat és elpusztul. békés és ismerős környezetben.és vese-eredetű magas vérnyomásról. sem rossz értelemben nem beszélek. izgalom. a nagyerek rugalmasságának csökkenése úgyszintén növeli. és tudunk szív. nyugalomban vagy pihe­ nés után ismételten 140/90 Hgmm-t mérünk vagy ennél többet. a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás. Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz. az érvágás életet mentő beavatkozás egy magas vérnyomás­ roham esetében.helés. Kiváltó okok: • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben. hogy a régi orvosok gondolkodásmódja a mai tudomány számára is elfogadott és használt: amiből sok van. zavartság lép fel. se száma a különféle úton és módon ható vérnyomáscsök­ kentő vegyületeknek. és ha ezt az értéket később és több alkalommal is ennyinek. hányás. Sajnálkozni pe­ dig akkor szokott az ember. Amikor ez a „nor­ mális" nyomás változáson megy át. dohányzás. félelem hatására a vérnyomás emelkedik. úgy hatással lesz a vér nyomásásra is. hosszú éveken át panaszmentes lehet valaki. Se szeri. erek repednek meg és ennek végzetes következményét agyvérzés. amikor a szeretetből. vagy efölöttinek ta­ láljuk. látászavar. Évek hosszú során azután káro­ sodik a látóhártya. Itt (de másutt is). Hirtelen nyomásnövekedés esetén émely­ gés. amikor van rajta egy bizonyos nyomás. 375 . ismertetésüket még csak meg sem kíséreljük. Ilyen állapotban jó közérzettel. amikor érzelmileg kifejezetten érintve van. abból el kell venni! S valóban. kábaság és még számtalan. Lelki oldal: Minden ember igazán akkor tud és képes teljesíteni. mintegy kifejezve sajnálatát. Ám megemlítjük. Ám az esetek 95%-ában nincs a háttérben fellelhető ok. Természetesen itt sem jó. széles egyéni váltakozásokkal. mint hajtóerőről. Ha nyugodt. a szív túlterhelődése miatt a szívizom elfajul és agyunk is károsodik. Előbb-utóbb azonban jelentkeznek a tünetek: reggeli tarkótáji fejfájás. csupán a nyomásról. úgy magasvérnyomás-betegségről beszélünk. elfogult és képtelen a valódi segítségre és annak elfogadására . továbbá lehet a háttérben hormonális zavar. aluszékonyság. tarka tünet és panasz.

Nem tudja. hogy minél többet tudjon ki­ hozni magából. hitünk stb. kivétel nélkül igaz): akkor számít betegségnek. Ugyanerről a jelenségről beszélhetünk itt is. Amíg van reményünk. • Hormonális eredet akkor keletkezik.. a valósággal. mi helyes. Arról van szó. ha egy elborul. amikor tisztában vagyok az igazsággal. a remény és a tudás „végleg" kicsúszott kezünkből. Márpedig a megértés abban áll. növekszik a nyomás. Mégpedig egy olyan dologra. de mégis valami egészen mást te­ szek. Gondoljunk egy pil­ lanatra az elszorított locsolócsőre. itt is igyekszem felderíteni. kerülendőnek tartunk! Nem. tehát növeli a nyomást. • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell megközelíte­ nünk: az első az adrenalin-növekedés. hogy nem szabad megtenni. Amennyiben valahol szűkület ala­ kul ki.• Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben. addig csupán átmeneti állapotról lehet szó. miért harcoljon. hogy az ismertet. Olyan ez. könnyen feldönti a mögötte állókat is. mint a dominó. Nem tudja és nem képes már eldönteni. Ismeretes: a baj nem jár egyedül. • Érszűkület. Mint a könyv többi részében. az érzelmi kötődés. Amikor ezek jelen van­ nak. a könnyebbnek hitt út (vak)reményében felcseréljük egy valami egészen másra. tudatunk legmélyén helytelennek. de valamikor régen. amikor még nem állandósultak a 376 . nyomás a meg nem értésből ered. azok tulajdonságairól különböző zárt rendszerekben. ezek az „okok" miért eredményezik a nyomás tartós meg­ változását. amikor a plusz fe­ szültség. Nézzük meg. csak egyféle következtetést vonhatunk le: mit nem. cselekszek? A betegségekről elmondható (ez mindegyikre. A másik oldal pedig a féle­ lem összeszorító görcsössége. és mi helyén való. és mi ellen küzdjön. vagy az. A megértés legnagyobb ellensége az elfogultság. de kérdem én: melyik fog jobban fájni: nem tudom. Albert erről nem beszélt. amikor a belső tűz harmóniája megbomlik. hogy valami pozi­ tívat értünk meg belőle. amit lelkünk. Az imént ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fognak je­ lentkezni. ami összehúzza az erek falait. azt hi­ szem az általános iskolában tanultam a folyadékok áramlásáról. és érthetővé tenni: ez is a pótcselekvés egyik megnyilvánulási formája. amikor az irányítás. úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása. csökken a szállított mennyiség. ó nem fog ez feltétlenül tudatosodni. hogy mi a bajom.

ezáltal az oxigénszállító képesség leromlik. valami okosat. Szükség van a megfelelő nyomásra. hogy valamit. VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS Fizikai jelentés: A véralvadás láncreakció. amiben éppen főznek valamit. gyógyuláshoz vezető utat. A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozi­ tív folyamatokat. tehát állandósultak az imént felsorolt kiváltó tényezők is. ezért nagyon visszafogott lesz. De ugyan ez fordítva is igaz lesz. állandósult a magas vérnyomás. mely akkor indul meg. Tehát. amikor már kialakult. Most arról az állapotról beszélünk. Igen sok vegyület egymásra hatásával le­ zajló folyamat. Vagy leengedjük a gőzt (lazítunk). Tehát a harc a pótcselekvés. Olyan ez. Ugyanígy életünkben is arra törekszünk. amiről tudjuk . lelkében igen kiterjedt harcot vív (ön­ maga ellen). amíg átmeneti feszültségről beszélünk. hogy valami másba lépünk. Azt érzi. kialakulhat a depresszióra való hajlam. életéből kimaradt a „fűszer". VÉRSZEGÉNYSÉG Lelki jellemzői: Meglévő képességeit. mégpedig úgy. A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva a kiváltó tényezők tulajdonságait könnyen felfe­ dezhetjük a kivezető. így egyre kevésbe képes sejtjeinek az egészséges élethez szükségeseket megadni. sorsszerű állapotába. de közben belül.tünetek. és amíg megnyugszunk. mint a kukta.és tesszünk is -. nem lesz betegség. pihentetővel foglalkozunk. vala­ mi mással. A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan. A vörösvértestek száma lecsökken (csökken a vastartalom). és ezt a nyomást nekünk tudatosan szabályozni kell. örömeit és az ezekből fakadó lehetőségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten. ha a vér az erekből a külvilágba 377 . vagy arrébb megyünk a tűztől (magunk mögött hagyjuk feszélyező tényezőinket). hogy kilépjünk belőle. valami boldogítót kifőzzünk.

fájó élményeknek. és nagyon nehezen békél meg. Vérzékenység lép fel C-vitaminhiányban. ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő! Mártírkodik mások előtt. rossz úton jár! Sze­ retne. a kifolyó vér útját elzárja. Ha az alvadékonyság csökkent. súlyos fertőzésekben. Eredménye: a folyékony vér kocsonyás halmazállapotúvá válik. Elveszítette.most is létező . de a körülmények „ellene" vannak. inkább előveszi. orrvérzések. de ami sokkal fontosabb: ezt a szerepet saját magának is eljátssza. Nem épít már falakat. vérzékenységről beszélünk. szerepe a javító szerepben játszódik le. Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sérülések alkal­ mával nehezen vagy egyáltalán nem képes a lenyugvásra. A kórosan elhúzódó véralvadást alvadásgyorsító gyógyszerekkel fo­ kozhatjuk. A véralvadási betegségek tünetei a vérvizelés. Az idők során képtelenné vált arra. amiben épít is falakat. benne egy fehérje-térháló képződik. A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot" és a „súlyos vérveszteséget" választja.középutat. bőr. A gyógyulás útja: Mindenképpen (újra) meg kell találnia a . érzi. hogy képes legyen hátat fordítani a rossz. kísérője lehet a fehérvérűségnek. de közben legbelül tudja. calcium szint csökkenés. Mivel a vérzés nem áll el — vagy csak órák múltán szűnik —. középutat! 378 .kerül. le is bontja a szükségtelenné váltakat és közben megleli a helyes. továbbra is megőrzi a sértődöttséget. vérszegénységnek. vérlemezek. mert már vannak rossz tapasztalatai: amit felépített elkezdett uralkodni rajta és többé nem volt képes kivonni magát a hatása alól. egy egyszerű foghúzást követően is elvérezhet a beteg. tehát megnyúlik a vérzési és az alvadási idő. és újra megforgatja magában az éles kést. védelmi folyamat elvérzés esetén. Vérzékenység: trombocita. Sebeink átlagos esetben pár percig véreznek.és gyomorvérzések. a jelentős veszteséget pedig csoportazonos vérkészítmény bevitelével ellensúlyozzuk. de inkább elfelejtette azon képességét. amivel falat. de csak szeretne változni. Lelki oldal: A vér azon része alakos elemi. védelmet (mégha ideiglenesen is) építsen magaköré. elfalazza.

a szabad gondolkodás öröm érzékelését! VESE Fizikai jellemzői: Testünk és a kinti világ. de túlszaporodott köztitermékeit (így a felesleges vizet is)..és sokszorozási elv néven illeti. Lelki jellemzők: A kiválasztás. ellenáramlási. következésképp a jelentése is ehhez kapcsolódik. annak alapján egy olyan kifinomult és mérhetetlenül bonyolult folyamat-lánc rajzolódik ki. Hogy fennállhasson egy stabil belső világ. A veseműködés jó néhány részlete még nem ismeretes. így a gyógyszereket. a hátsó hasfalon.a szabadság. a belső és a külső tényezők tengere folyama­ tos változásban van. Tehát kiválasztó szerv is. hogy ennek ismertetését még csak főbb vo­ násaiban sem kíséreljük meg. Fontos viszont. mégis.és nyomásviszo­ nyok változatlanok maradhassanak.és vízháztartást. hogy segít kifejleszteni . de ami már tudott. hogy a koncentrációból eredő térfogati. A kutató elme ezeket szűrési-. őrködve a folyadékterek felett szabályozza a só. 379 .Ebben az útkeresésben és találásban jelentős szerep jut a „külső" segít­ ségnek. aminek biztosan és végleg el kell távoznia: a vi­ zelet. Emellett eltávolítja az anyagcsere nemkívánatos végtermékeit és hasz­ nos. A vér átáramlása a vesén összetett idegrendszeri és hormonális szabályozás alatt áll. Finom szerke­ zetét több tízmillió hajszálérgomoly és bonyolult csövecskékből álló hajtűkanyar alkotja. hogy tudjuk: vesénk is gondolatok. elvek szerint épül fel és működik. a gerinc két oldalán helyezkedik el az utolsó háti és a két felső ágyéki csigolya magasságában. Páros szerv. Ezek alapján hozza létre e szerkezetében és működésében olyannyira összetett szervünk azt. testünk belső világának állandóságáról gondoskodik a vese. kiegyenlítődési-. az életfolyamatokhoz szükség van egy szél­ sőségektől mentes térségre.a már eddig is létező. melynek egyensúlyviszonyai ideális színteret biztosítsanak minden életfolyamat számára. továbbá az idegen anyagokat. Erről. vagy azok bomlástermékeit. a megértés szerve. A segítség leginkább abban áll.

. úgy ez történik szellemi. ismereteket válogat szét. amire szüksé­ ge van s azt hasznosítja.? Ez a másfajta megközelítés mindenképpen szükséges az elinduláshoz és ez fog alapot biztosítani a gyógyuláshoz. de ezek helyett . hogy képes legyen rá. ismeri. megérzéseire és tudására hallgatni és cselekedni. begubózik. amit remélt.talán. átélt érzelmek között ingadozik. Az „elhasználódott vizet" és a felhalmozódott mérgeket kiüríti a testből. Pontosabban: nem mer. Természetesen ezzel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is. amiben hitt. hogy a jobb oldal a fizikai. minden. mire is van szüksége. minden. mit szeressen. szétválasztja a hasznosakat az ártalmasoktól. kiegészítve azzal. A szervezetbe kerülő „vizet" tisztítja. lényeges dolgokat figyelmen kívül hagy.Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anyagok között különbséget tesz. Nem szelektál a dol­ gok között. A fő hangsúly ezen van: tudja. hiszen már régen nincs abban az állapotban. 380 . A megtapasztalt. amikor az érzéseiben lényegtelen dolgokra alapoz. Veseproblémák akkor jelentkeznek. és inkább beletörődik élethelyzeteibe. Bal vese: Betegségek. zavarok jelentkeznek. ha másként is történhetnek a dolgaim. lelki síkon is. Gyógyulás útja: Mindenképpen fontos: kezdjen cl gondolkodni! Kezdjen cl másként gondolkodni: mi van. Nem tudja eldönteni. megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól".valami egészen mást tesz! Kido­ bálja a hasznosakat és megtartja a haszontalanokat. Könnyen belátható a következmény: felborul egész élete. amikor az ember nem tudja eldönte­ ni. A sok keserű tapasztalat hatására visszavonul. kézzel fogható anyagi világgal kapcsolatos dolgokkal mutat szoros összefüggést! Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna. számára mi fontos Jobb vese: Lényegét tekintve a probléma ugyanaz. és mit vessen meg/ki. problémák. nincs bátorsága érzéseire. mi hasznos. Információkat. és mire nincs. kiválogatja mindazt.. szertefoszlik. Nehezére esik eldönteni. Nem elemez. mert könnyebbnek gondolja . mi jó. a konkrét.

A méregtelenítés: Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos méregtelenítésre. ezáltal csökken a sejtekre.Golden-Yacca* A Yucca-szaponinok jellemző kémiai szerkezetük és fizikai (fizikokémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesíté­ sét biztosítják. Szervezetünk fel van készülve arra. de csak nagyobb vízfelvétel esetében. Továbbá kedvezően irányítják a nátrium-kálium ürítés arányát. A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele. amelynek egyes szervezetlen sói. vagy a mélyben. Nemcsak vesénk. A méregtelenítés másik fázisa a kiválasztás fokozása. A vízhajtó hatású növényekre jellemző. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből. így az eddig oldatlan. a sokcisztás vesét százszámra boríthatják a félgömbszerűen előemelkedő. A Golden Yacca hatékonyan segíti a bélflóra-egyensúlyt! Ciszta: Fizikai jellemzők: Magányos vagy többszörös üregek a vesekéregben. hanem a bélnyálkahártyánk. de a Yucca-szaponinok jelenlétében igen. A Yucca-szaponinok a víz feszültségét csök­ kentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok oldódását. Hasonló a helyzet a magnéziumnál is. hogy az anyagcseretermék vagy a környezetből a szervezetbe jutott káros anyag oldódjék vízben. fénylő falú. Az emberiség már régen felismerte ennek fontosságát. de csak kisebb arányban okoznak káliumveszte­ séget. de távozhatnak különböző anyagcse­ re-termékek. 381 . élő szervezetekre gyakorolt „nyomás". a tok alatt. A betegség öröklött is lehet. ha azokat nem tudja normál a csatornákon keresztül kiüríteni. elsősorban húgysav. a bőrünk és részben a tüdőnk is felellős a kiválasztásért. például a keserű ásványvizekben lévő magnézium-szulfát gyakorlatilag nem szívódik fel. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. károsító anyagok kiürülhetnek a szervezetből. A verejtékkel elsősorban só ürül. a vesemedence falán. hogy növelik a nátriumürítés mértékét. A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet ürítését. Ez a helyzet a kalcium esetében. hogy a káros anyagoktól akkor is megszabaduljon.

kristályos folyadékot tartalmazó képletek. amit elzártunk. Fejlődési rendellenesség kö­ vetkeztében is kialakulhatnak ciszták és természetesen szerzettek is le­ hetnek. melyben (kezdet­ ben) víz. 382 . A vizelet véres. A fehérje-bomlástermékek viszszamaradva általános mérgezési tüneteket okoznak. Bár a beteg rend­ szerint panaszmentes. így a torzult. A ciszta egy nagyon konkrét dolog. hányó és zavart betegnél egy súlyos sejtanyagcsere-zavar képe bontakozik ki.szellemi síkon értelmezve . a vér vegyhatása savassá válik. Hoszszútávon a dialízis. Isme­ ret. Gyulladás: Fizikai jellemzők: A vesegyulladás igen sokarcú betegség. azaz . ne kelljen változtatni eddigi elképzeléseinken. derékfájás kíséri. amivel ugyan szembenézett. szabálytalan vesék működése fokozatosan romlik. A veseszövet pusztulásnak indulhat és vese­ elégtelenség alakul ki. lesoványodott. de a megoldását elodázta. A heveny gyulladást rossz közérzet. de lényegét tekintve változatlan. Elzártunk. félretette gondjait. a nitrogénvegyületek szintje a vérben megemelkedik. füstszínű és mennyisége megcsappan. hogy ne kelljen tudomást venni róla. verőeret vagy a húgyvezetéket.lásd vesezsugor) fejlődik ki. még a sebészeti beavatkozás is csupán akkor javallt. de lehet allergiás eredetű és végül fertőzések kö­ vetkeztében akár gennyes folyamatok is zajlanak a vesében. az alattomban zajló fehérjevizelés jelzi a kór meglétét. de aktív vesefolyamat. Az idült gyulladás lappangó. kávészerű. Érintettek lehetnek a gomolyok a vesekéregben. gyökeresen pedig a veseátültetés lehet a megoldás. ha a ciszta elnyom vagy elszorít valamit. urémia (húgyvérűség . A romlás előrehaladtával a vizeletképződés teljesen megszűn­ het. oldaltól függően változik jelentése. fejfájás. pl. magába zárta. felfogásunkon. mint egy burok. Keletkezésük oka ismeretlen és nincs sajátos gyógykezelés sem. Lelki jellemzői: A kialakulás helyétől. fallal vette körül.információ található. jelentőségét. hogy ne is lássa. A legyengült. és mindkét oldali vese érintett lehet. felfogta súlyát. azonos! Miről is van szó? A ciszta nem más. Azt is mondhatom.

A veseszövet pusztulását aztán egy másodlagosan fellépő. A végállapotban itt is húgyvé­ rííség uralkodik.s nem engedi ki. A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kapcsolatos. felszínüket dudorok és ék alakú süppedékek borít­ ják. megoldani. Ez az utóbbi fogalom egy tünetcsoportot takar: heveny és idült vese­ betegségek végállapotában látunk urémiát vagy azotémiát (régi magyar műszóval húgyvérűséget). s vagy ez. mint káros anyagcsere-termék. A testet elárasztó karbamidból ammónia szabadul fel. legyen az bármilyen. A megkisebbedett vesék végállapota ez. s ez. Vesezsugorhoz vezethet az anyagcserezavar is. tudatvesztés. a vese-verőerecskék meszesedése folytán kialakuló és veseelégtelenségbe torkolló kórfolyamat. Alulműködés Fizikai jellemzők: Egy magasvérnyomás-eredetű. a szívburkot. ami további romboló hatást fejt ki . viszszamarad. Egy belső önmérgeződés következik be. gör­ csökkel küzd. Szívelégtelenség alakul ki. vese-eredetű magasvérnyomás kíséri. Ez az ismeret.önmaga előtt talán még büszke is rá . vagy a súlyosbodó húgyvérűség vezet halálhoz. A fehérje-anyagcsere végtermékét. ami a köszvényhez (lásd ott) társul: a vese finom szerkezetében tömegesen lerakódó nátri­ um-urát kristályok gyulladást idéznek elő. ami fölött nem tud napirendre térni. a vizelettel távozó karbamidot (régiesen „hugyany") a már súlyosan károsodott ve­ sék nem képesek kiválasztani. Pangás.immár testszerte. Magába zárta a sérelmet . melynek végállomását a vese jellegzetes alakváltozása jelzi. agyvizenyő. 383 . A vizeletszagú beteg hányásokkal. majd kóma alakul ki. gyulladásba hozva a mély savóshártyákat. átitatva.Vesekő: Fizikai jellemzői: Lásd a kőképződés fejezetnél! Egy olyan — néha csak esetleges — sérelmet jelent. Zsugorodás. híg vizeletet választanak ki. pl. s ez által megszabadulni tőle. egy biztos pont az életében! A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar. s ebben az időszakban már igen sok.

A vesék lezáródnak. Amikor megfertőző­ dik ez a kiválasztó. A kevesebb energiából kisebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől. megértő szerv. Leggyakrabban fiata­ lokon keletkezik.Lelki jellemzők: A lustaságból. kishitűségböl eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra. akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi. a gennyről és a fertőző betegségekkel foglalkozó részek! A vese a feldolgozás. ami 384 VESE TBC . Fizikai jellemzők: A tuberkolózis idült. gyengeség. azáltal. Tehát ha a tudat lustálkodik. gennyvizelés. akkor az ember valakinek vagy vala­ minek az igen erős irányítása alá kerül. majd váratlanul jelentkező vérvizelések. a kiválasztás egyik szerve. Gyógyítás: Fel kel! adni a berögzült rossz szokásokat. hogy egészséges erőkkel látják el. Nevét onnan kapta. a felesleges takarékoskodást. A le­ csökkentett megértés következtében a vesék lényegesen kevesebb éltető erőt kapnak. Lelki jellemzők: Szorosan ehhez a témához tartoznak a veséről. vagy a tüdő felöl. Tünetei a láz. s az üregrendszeri pangás elpusztítja a vesekéreg fi­ nom felépítésű szűrőrendszerét. miközben gennyes zsákvese alakul ki. A tudat mindent megtesz az optimalizálásra. Ezt pedig csak az „elbocsájtások" árán érheti el a beteg szervezete. A kór elsődlegesen több helyen is befészkelheti magát a szervezetbe. Mégpedig olyan jellegű alá. hosszú lefolyású fertőző megbetegedés. hogy csökkenti a megértés vágyát. Idővel társfertőzések csatlakoznak az alapbetegséghez. Jelen esetben ez annyit tesz. hogy a gümőbaktérium által keltett szöveti elváltozások gyakorta körülírt csomók (latinul tuberculum = gümő) formájában je­ lentkeznek. vagy a csontrendszer már fennálló tbc-je következtében. Emlékezz: „a gyökér a tudatban keresendő". s kezdetben mindig csak az egyik vesét érinti. A vesét mindig másodlagosan támadja meg.

mely a vért a szív irá­ nyába visszaviszi. „Érthe­ tő" módon ezt választja. VISSZÉR Fizikai jellemzők: A visszér szorosan véve bármely olyan erünk. tehát neki már semmi tennivalója nincs! Ide tartozik még. mert abban reménykedik: most figyelnek rá. A laikus elnevezés közismerten a lábszár felszíni vé­ náinak jól látható rendellenességére.elhiszi —. a visszerességre és visszérgyulladásra utal: amikor a tágult. amint egyre inkább elfajul. A gyógyulás útja: Az önálló döntések elérésének legrövidebb és legoptimálisabb útja abban rejlik. hiábavalósá­ gaira. ahelyett. ha a mélyen futó vénák elzáródnak. hogyan viszo­ nyuljunk élethelyzeteinkhez! A beteg. elveszítsék eddigi rugalmasságukat? 385 . tapasztalati alapján képes megoldani. A folyamat során valamikor ráébred az elv hiányosságaira. hogy kitágul­ janak. és még örül is neki. Lelki jellemzők: Gondolkozzunk egy kicsit hangosan! Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni? Mi ösztönzi arra az ereket.meg kívánja határozni: hogyan értelmezzük dolgainkat. ami jelzi: magához kötötte ezt az elvet és beépítette. fáradtságérzés jár együtt. hogy megkeresné saját (örömteli) életszemléletét. gondoskodnak róla. mint jellegzetesség a szövetek csomósodása. Pedig tisztában volt vele és most is tudja: nem szíve szerint cselekszik. örömteli célok felé veszi irányát. alá­ veti magát mások irányításának. hogy a saját maga által kitűzött pozitív. Azt hiszi . Kezelése széles skálán mozog: a felpolcolástól és rugalmas harisnya viselésétől kezdve egészen a sebészeti beavatkozásig terjed. A kórképpel tompa fájdalom. A felszíni gyűjtőerek káros tágulásának leggyakoribb oka. külö­ nösen álló helyzetben. de mégis a „könnyebb" utat választja. hanem valaki más kedve szerint. Alszárvizenyő. felületes vénák kanyarosan futnak az alsó végtagon. felmerülő problé­ máit csak mások elképzelései. kifekélyesedés és sötét festenyzettség kíséri.

de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit. hogy a beteg a pihenés. hiszen folyamatos kudarcok érik. amilyennek. elképzelése386 . megélhetné a saját értékei által kiváltott örömöt. Jelen esetben a fáradást (mint már megszokhattad. Valahol mélyen tisztában van értékességével. az elengedés. A pótcselekvés abban áll. lelki oldalról köze­ lítem meg) a túlzott igények.. tapasztalatoktól és csak a saját gondolatait. Mivel önmagát „ilyennek" találja. félre-értékelésével kapcsolatos a lelki konfliktus. Azért a láb visszereiben jelentkeznek ezek a tünetek. mindegy mit cselekszel.nem marad ideje azokra a pillanatokra. hanem okol.szándékosan . így nem tudom elfogadni szavaidat. Nem fogadja el a testét. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve . Nem találja saját értéke­ it. Ha fájda­ lommal jár. a lazítás időszaka.a tudat is . hiszen problémám sokkal jelentősebb. az értékelés idejét is „aktív" munkálkodással kívánja helyettesíteni. de ez mentes és független a külső ingerektől. Igaza van! Ilyennek éli meg önmagát! De ezen kívül semmije sincs! Nincs öröme. melyek kiválóan bebizonyítják eddigi elképzeléseit.sokkal magasabbakra állítja. megvalósítani. én akkor is elégedetlen va­ gyok. vigasztalásaidat! Terhesség után visszeres láb jelentése: az elviselt terhek annyira rá­ nyomták bélyegüket. mint amit képes „lenne" elérni. mert a helytállásá­ val. hogy már nem tartja kívánatosnak magát. túlzott igényesség váltja ki. indokol és győzköd! Győzködi önmagát.Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás (ebbe beletartozik a fokozott igénybevétel és még nagyon sok minden) jeleként mutatják ezt a „tünetet". ezért pótcselekvéshez. érzéseit olyannak. de „nem hajlandó" számításba venni és ezekre alapozva élni. amikor felfedezhetné. mindegy. szépségével. de ennek ellen­ kezőjéről is meg van győződve! Az elvárásait . úgyis meg lesz győződve a maga igazáról. Ez az értéktelenség(érzés) aztán vonatkozik lelki és testi oldalra egyaránt. minthogy megérthetnéd. amit nem követ az elernyedés. akkor már régóta nem tartja szépnek magát. teljesen mindegy mit mon­ dunk neki ezzel kapcsolatban. nincs szabadsága és nincs harmóniája sem! Az elképzelései. mégpedig a helytállás értékelésével. az elégedet­ lenséghez folyamodik! Ez jó kifogás. gondolatai röviden összegezve így hangzanak: mind­ egy mit mondasz.

melynek egyenes következménye a gyulladás. Az „Isteni ujjunkkal" rajzoljunk egy cikk-cakk mintát az adott területre. hogyan fogadja el saját érzéseit. pótcselekvését a fizikai testtel. Addig folytatja ezt. (lásd még: fájdalom) Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból. Gyógymód: Tisztázzuk vele a probléma gyökerét. hogy hogyan viszo­ nyuljon ezekhez. amíg teljesen fel nem „fújja" elége­ detlenségeit. A külső kinézetével. elfogadást a fájó visszereire. a környező világot s a benne lévő dolgokat. gyulladás már előszobája a fájdalomnak. Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlensé­ gek. illetve. 387 .it „szajkózza". A lázadás. Jobb lábon: Konfliktusát. a fizikai világgal éli meg. a test megjelenésével nincs megelégedve. Sugároztassunk a szívéből megér­ tést.

Ezek rossz hatással lehetnek önbizalmára. amikor létrehoztam ezeket a termékeket. melyet a „vé­ letlen" folytán hoztam létre a betegek megsegítésére. mert ezt szokta meg. hogy a beteg nem szándékosan.A gyógyulás útjához jó segítséget nyújt az a két „termék". de ellenáll a gyógyulás folyamatának. melyek jelentős segítséget nyújtanak a gyógyulásban. beletörődött állapotába. visszahúzó hatását. környezetre gyakorolt hatásukat a MAGYAR ORSZÁ­ GOS RADIESZTÉZIAI TÁRSASÁG igazolta és annak AJÁNLÁ­ SÁVAL kerültek forgalomba. Gyakran tapasztalható. fokoza­ tosan visszaesnek. energiákat sugároz környe­ zetébe. Vagy a következő történik: a kezelések hullámhegye után lassan. A lepedő és a kispárna olyan szellemi erőket. Lehet csökkenteni a völgyek nyomasztó. . A gyógyító. Ebből a lehetőségből indultam ki. gyógyulás­ ba vetett hitére.

• Harmonizálja az aura és a csakrák működését. hogy a beteg mentálisan rege­ nerálódjon. pihenést. elköltözésen kívül is). melyek a szellemi harmóniát visszaállítják. jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb szellemi ellazulást. Létezik más megoldás (átrendezésen. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. Párnahuzat • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. • Sugárzott energiája segít abban. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. a Vízerek és más „káros" akadályozó erők ellen. hogy ott milyen erők. a Hartmann-rácsok. •melyek megnehezíthetik földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. erősíti a párnahuzat. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. Radiesztéták véleménye: amennyiben ezek a hatások huzamosabb ideig tartanak. pihenés). az ember nem tesz erőfeszíté­ seket. Ezt a megújító erőt fejleszti. szellemi energiák veszik körül. • Kellemes. Féle Párnahuzat .Az élet jelentős részét. ezért nagyon lényeges. annak következményei lehetnek a különböző testi-lelki beteg­ ségek kialakulásai. átjárja a belső megújító erő. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. ellazul a test és a szellem. Alvás közben működni kezdenek azok az erők.

6750 Algyö. Használati utasítás: Használata. az „energia tisztasá­ ga" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát).• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz tudati feloldódását. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja erejét! Anyaga: 100% pamut Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. 38. és nem kell újra és újra átrendezni a lakást. Aranyhíd u. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ:6302210000 . A párnahuzat által árasztott energia szintje.

illetve a párnahuzat. ezért nagyon lényeges.(160x210) Az élet jelentős részét. átjárja a belső megújító erő. Lepedő • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. pihenés). Ezt a megújító erőt fejleszti. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. a Vízerek és más „káros". akadályozó tényezők ellenében. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. . energiák veszik őket körül. • Kellemes jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb ellazu­ lást. amennyiben ezek a negatív hatások huzamosabb ideig érik az embert. Radiesztéták véleménye szerint. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. annak következménye lehet a külön­ böző testi-lelki betegségek kialakulása. ellazul a test és a szellem. nem tesz erőfeszítéseket az ember. erősíti a lepedő. elköltözésen kívül is) a Hartmann-rácsok. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. Létezik más megoldás (átrendezésen. melyek megnehezíthetik a földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. hogy ott milyen erők. pihenést. hogy a szervezet visszaállítsa a testi-lelki egyensúlyt. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. • Sugárzott energiája segít abban. melyek a testi­ lelki harmóniát visszaállítják.

és nem kell újra és újra átrendez­ ni a lakást. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ: 6302210000 A lepedő és kispárna megvásárolható a Paradigma-bolthálózat üzletei­ ben. • A lepedő által árasztott energia szintje. Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. az „energia tisztasága" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. . Használati utasítás: Használata.• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz feloldódását. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja eredményessé­ gét! Anyaga: 100% pamut.38. 6750 Algyő Aranyhíd u.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A GYÓGYÍTÁS KORLÁTAI GYÓGYSZER AZ EMBER.80 83 87 88 90 93 94 . MINT TŰZ A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA A SZELLEMI GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI AZ AGY AGYALAPI MIRIGY AGYHÁRTYAGYULLADÁS AGYLÁGYULÁS ÁGYBAVIZELÉS AGYÉRGÖRCS AGYÉR-SZŰKÜLET AGYVELŐGYULLADÁS AGYVÉRZÉS AIDS ALKOHOLIZMUS ALLERGIÁK ÁLMATLANSÁG ANYAJEGY ANYAGCSERE ARANYÉR ARC ARCÜREGGYULLADÁS ARCIDEGZSÁBA ASZTMA AUTIZMUS 9 12 16 17 20 28 53 58 60 61 63 65 66 67 68 69 70 74 77 79 .

ÉS KIVÁLTÓ OKAI: AGYDAGANAT SZÁJÜREGRÁK GÉGE-ÉS TOROKRÁK HEREDAGANATOK NYIROKRÁK NYELVRÁK TÜDŐRÁK EPEHÓLYAGRÁK MÁJRÁK 96 99 .AUTOIMMUN BETEGSÉGEK BASEDOW-KÓR BÉLPROBLÉMÁK BÉLGÁZ BÉNULÁSOK BESZÉDZAVAROK BOKA BŐRBETEGSÉGEK CSECSEMŐMIRIGY CISZTA CUKORBETEGSÉG CSÍPŐ CSONTBETEGSÉGEK CSONTHÁRTYA CSONTRITKULÁS CSONTKINÖVÉS CSONTVELŐGYULLADÁS DAGANATOK A KONKRÉT DAGANATOK.101 103 104 106 108 111 117 119 120 121 125 126 128 129 130 132 140 140 143 144 146 148 149 149 151 152 .

GYOMORRÁK BÉLRÁK VÉGBÉLRÁK CSONTRÁK BŐRRÁK MELLRÁK MÉHRÁK PROSZTATARÁK DEPRESSZIÓ DYSLEXIA ÉGÉSEK EGYENSÚLYZAVAROK ELHÍZÁS EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK EPEKŐ EPILEPSZIA EVÉSKÉNYSZER ÉRBETEGSÉGEK FÁJDALMAK FANTOMFÁJDALOM FARKASVAKSÁG FEHÉRFOLYÁS FEHÉRVÉRŰSÉG FEKÉLYEK FERTŐZŐBETEGSÉGEK FÉLELMEK FOGAK FOGÍNYGYULLADÁS 153 153 154 155 156 157 158 159 160 163 164 166 167 168 170 171 173 175 176 178 179 180 180 182 183 186 191 195 .

HÁNYÁS HASHÁRTYAGYULLADÁS HASMENÉS HASNYÁLMIRIGY HÁT HEPATITIS HERÉK HERPESZ HÓLYAG HORKOLÁS HORMON LLADÁS 195 196 202 203 204 205 207 207 208 209 213 215 217 218 220 221 222 224 225 227 229 230 231 233 235 238 239 240 ... NAGYOTHALLÁS FÜLTŐMIRIGY-GYI FÜLEKCÉMA.FOGGYÖKEREK FÜL ÉS BETEGSÉGEI HALLÁSCSÖKKENÉS.. FRIGIDITÁS GARAT GÉGE GENNYESEDÉSEK GERINCOSZLOP GOMBA GÖRCS GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN GYOMORFEKÉLY GYULLADÁSOK HAJHULLÁS HALLUCINÁCIÓ HÁNYINGER..

HÖRGHURUT HÚGYHÓLYAG HÜVELYBETEGSÉGEK IDEGRENDSZER IDEGZSÁBA IMPOTENCIA IMMUNRENDSZER INFLUENZA ÍNHÜYELY ÍNSZALAGOK IZOMGYULLADÁSOK IZÜLETEK KAR KERINGÉSI RENDSZER KÉZ KLIMAX KÖHÖGÉS KÖNNYCSATORNA KÖRÖM KÖSZVÉNY KÖVEK LÁB LÁBGOMBA LÉGZÖRENDSZER LÉP MAGASVÉRNYOMÁS MÁJ MANDULÁK 241 243 243 245 246 248 250 254 255 256 258 259 261 262 263 265 266 269 270 270 272 275 277 279 281 282 283 285 .

MEDDŐSÉG MÉH MELL MELLÉKVESE. MELLHÁRTYA MIGRÉN MITESSZER NÁTHA NEMI SZERVEK NYAK 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 NYÁLKAHÁRTYA NYELŐCSŐ NYELV NYIROKRENDSZER ORBÁNC ORR ORRPOLIP ORRVÉRZÉS ÖDÉMA ÖVSÖMÖR PAJZSMIRIGY PARANOIA (ÜLDÖZÉSI MÁNIA) PATTANÁS PÁNIKBETEGSÉG PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK PIKKELYSÖMÖR POLIP 298 298 299 301 301 302 303 304 306 307 308 310 312 313 314 316 317 318 .

326 328 329 330 331 334 335 336 337 338 340 340 340 340 341 342 342 343 344 345 346 347 ... SÁRGASÁG SCLEROSIS MULTIPLEX SÉRV SZÉDÜLÉS SZÉKREKEDÉS SZEM SZÜRKEHÁL ZÖLDHÁLYOG: SZEMSZÁRAZSÁG KÖNNYEZÉS SZEMTENGELYFERDÜLÉS TÁSKÁS SZEM KÖTŐHÁRTYA ÁRPA SZEMIZOM-SORVADÁS SZEMIZOM-GYULLADÁS LÁTÓIDEG CSŐLÁTÁS FARKASVAKSÁG EGYÉB LÁTÁSZAVAROK SZÁJ ÉS BETEGSÉGEI SZEMÖLCS SZÍV YOG 319 320 321 323 323 325 ..PORC PORCKORONGSÉRV PROSZTATA REKESZIZOM REUMA..

.377 377 379 383 384 385 388 ...TROMBÓZIS-EMBÓLIA VAKBÉL VÁLLAK VÉRALÁFUTÁS VÉRZÉS VÉR VÉRNYOMÁS VÉRSZEGÉNYSÉG VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS VESE VESEKŐ: VESE TBC VISSZÉR UTÓSZÓ 368 370 371 372 373 374 374 ..

SZÍVELÉGTELENSÉG SZÍVRITMUS SZÍVSZORULÁS (ANGINA PECTORIS) SZÍVINFARKTUS SZÍVBILLENTYŰ ZAVAROK SCHIZOPRAENIA (TUDATHASADÁS) TALP TENISZKÖNYÖK.... TÉRD TESTSZAG TETANUSZ TÖRÉSEK 350 350 351 352 356 356 357 358 360 362 365 366 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful