Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda. Meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igyekezetére! Megírtam ezt a könyvet, mert tudom: a kudarcok ellenére szívünkben még él, nagyon is él a boldogság, a szeretet, az egészség vágya, és bennünk csak olyan dolog születhet meg, amit el is érhetünk!

Utat mutatok e könyvben. Nem mondom, hogy egyszerűen, Nem mondom, hogy könnyen járható. De járható! Hogy feleslegesen ne időzzünk Érdemes tudni honnan jövünk, Mitől ment el kedvünk. Tudni kell hol, milyen helyen vagyunk, Lényeges, el nem hanyagolható, hová tartunk. Töltse meg e három dolog markunk.

BEVEZETŐ Jó pár évvel ezelőtt megígértem ezt a könyvet, azonban megszületésé­ hez sokkal több időnek kellett eltelni, mint gondoltam. Sokkal nagyobb fába vágtam fejszémet, mint első és sokadik ránézésre tűnt. Egyedül kezdtem a munkát, de ahogyan kezdett határozott körvonalat ölteni, rá­ jöttem: segítségre van szükségem! Kiollózhattam volna az orvosi vonat­ kozásokat, használhattam volna a mások által leírtakat, azonban az nem az én tudásom! Azért kértem és fogadtam el a segítséget, hogy valódi tudást tükrözzek vissza a sorok között. Dr. Lózsa Albert barátommal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a betegséget - ezt az ezerarcú „dolgot" - más, eddig elkerült szemszögből is megvizsgáljuk, bemutassuk, ahogy mások előttünk ily módon még nem tették. Részletesebben, sokoldalúbban és lényegesen egyszerűbben fogjuk kielemezni a betegségeket eredményező testi-lelki okokat, és az ezekből „könnyen" kivezető utat, melyet minden ember elsajátíthat, megtalálhat. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, a többi rajtad áll. A gyógyuláshoz, gyógyulásodhoz azonban nagyon sok mindent fel kell adnod! Fel kell adni a betegséghez való ragaszkodást, ennek hajtogatá­ sát: beteg vagyok, beteg vagyok! Az élet minden területén fel kell adni ezt a megközelítést: valami ellen harcolunk! Ne harcoljunk a betegség, a lelki kín ellen, hiszen ennél nagyobb ragaszkodást el sem tudok képzelni! Harcolni csak akkor tu­ dunk, ha leállunk vele vitatkozni, de ekkor - eredményeinket tekintve egy centimétert sem haladunk előre! Persze, nyugodtan lehet harcolni a betegség ellen - szabad akaratunk megengedi -, de akkor ne csodálkoz­ zunk az elért eredményeken: olyan dolgot veszítünk cl, amire leginkább vágyunk. Tudod, a harc olyan tevékenység, mint amit nagyapám tett. Történt egy napon - valamikor régen - hogy ki akarta kergetni a birkát az istál­ lóból, de szerencsétlen pára nem értette, mit akar. Hogy nyomatékot adjon kifejezett kívánságának, a jószág háta mögé lépett, megfogta far­ kát, majd jólirányzott rúgásokkal próbálta jobb belátásra, előre haladásra bírni. Húzta hátra, ragaszkodott hozzá és közben azt akarta, menjen elő­ re! Előbb-utóbb elszakadt tőle szerencsétlen pára, de egy része nagy9

apám kezében maradt. Ennek egyenes következménye: le kellett vágni a szerencsétlen jószágot, és ő sem érezte magát valami fényesen! Teszünk mi is ilyen dolgokat nap mint nap! Igyekszünk elküldeni magunktól a nemkívánatos dolgokat, elveszítjük fejünket, önkontrolunkat és kétségbeesve fogjuk a farkát, el ne távolodjon tőlünk! Semmit sem tudunk feladni! Vannak élethelyzeteink, amikor képtele­ nekké válunk arra, hogy elengedjük a kezünkben lévő, nehezen megszer­ zett „vagyonkánkat". Gyakran az akaratos gyermekeket jellemzi ez a cselekvés. Bizony, néha, vagy nem is annyira ritkán, ránk, felnőttekre is jellemző tulajdonság! Tudjuk: nem jó ennyire ragaszkodni, tudjuk, hogy így minden kicsúszik kezünkből, mégis kétségbeesve szorongatjuk és csodálkozunk az eredményeken. Ekkor mi a teendő? Keresni, találni egy olyan célt, ami sokkal kívánatosabb annál, amit most szorongatunk. Jelen esetben sokminden volt nagyapám fejében, csak éppen megértés nem. Legyen bennünk megértés és fel sem merül ez az eszeveszett, pusztító indulat. Figyelmünket és minden erőnket olyan „harcra" fordítsuk, melyben nyugodt marad a lelkünk! Amikor valami ellen teszünk, ég bennünk a vágy eltiporni az ellenséget és közben tevékenységünk felemészti min­ den lehetséges erőforrásunkat, mellyel boldogságot, harmóniát, ezáltal egészséget teremthetnénk önmagunknak! Harcoljunk! - Valamiért! Valamiért harcolni, ez olyan dolog, ami mentes az összes negatív ér­ zelemtől, hiszen csak a tiszta, szent, önzetlen célok vannak előttünk. Ezek pedig jó érzéseket és bizonyosságokat növesztenek bensőnkben. Fel kell adni azt az elképzelést: jelenlegi betegségünk valamilyen elő­ ző életünkben elkövetett bűnünk következménye! Kereshetjük előző életünkben mostani balsorsunk gyökerét! Ez azon­ ban elhibázott lépés, hiszen ekkor nem teszünk mást, mint kibúvókat, indokokat keresünk! Igyekszünk megnyugtatni háborgó tudatunkat, lcl10

kiismeretünket. Megjegyzem, van ebben jó is, egyébként nem tennénk! (lásd még: tudat, félelem, szorongás fejezetnél). Cselekszünk, dé csele­ kedeteink kimerülnek a hibák kutatásában, s ezzel egyáltalán nem jutunk közelebb a megoldáshoz! Közelebb kerülünk, csak nem a megoldáshoz, a nyílt térhez, hanem a gödör, a kétségbeesés aljához! Hiába „tudjuk": bűnt követtünk el előző életünkben, általában nem emlékszünk rá! Ez így van jól! Azért születhetünk le újra, mert az elkövetett hibáink minden szinten emberin és istenin - megbocsátást nyertek! Csak azután születhetünk le újra, amikor lelkünk felszabadult az elkövetett bűnök, de inkább hibák terhe alól! Természetesen, amit eddig nem tanultunk meg, azt pótolni kell, de ez mentes ránkruházott terhektől! Olyan ez, mint pótvizsga: a tanár nem szigorúbb, a tananyag nem több és nem lesz nehezebb! Igaz, lelkileg sokkal nehezebbnek érezzük az elszenvedett sikertelenségek következtében. Sikertelenségnek tapasztaljuk, mert elfelejtjük: mégis itt vagyunk, és mégis mindent megteszünk a siker érdekében. Nézzünk szét alaposan, nézzünk szét nyugodtan, meg fogjuk lelni jelenlegi életünkben a kiváltó okot. Javaslom, elmélkedjünk együtt egy kicsit, a jelen életünkben keressük, találjuk meg, a betegséget kiváltó tényezőt! Nagyon sokan - én is - hisznek egy felsőbbrendű „valamiben", Istenben! Vajon, Ő milyen tulajdonságokkal bír? Mi, emberek akkor szoktuk dorgálni gyerekünket - hovatovább ku­ tyánkat - mikor elköveti azt a bizonyos helytelen cselekedetet, nem pe­ dig valamikor később, amikor már nem is emlékszik rá! így van? Termé­ szetesen normális körülmények között így történik, nem büntetjük, nem büntethetjük feleslegesen! Márpedig akkor büntetni, felelősségre vonni, amikor már nem emlékszik rá, teljesen értelmetlen. Kitűzött célját szin­ tén nem éri el, tehát nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy Szerető Iste­ nünk ilyet tenne! Szerinted okosabb-c, cmbcrscgcscbb-c ennél az a „valami" (Isten), ami­ ben hiszel? Akkor miért „büntetne" bennünket olyan betegséggel, melynek kiváltó oka rég feledésbe merült, megbocsátást nyert? Fel kell adni azon elképzelést, berögzült szokást, hogy másokkal ol­ dassuk meg gondjainkat, betegségeinket, gondolok itt orvosra, termé­ szetgyógyászra és Istenre egyaránt! Vegyük ki mi is a részünket saját gyógyulásunk folyamatából, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Akár
11

orvoshoz, akár természet-gyógyászhoz fordulunk betegségünkkel, ne­ künk legalább ugyanannyit kell tennünk, mint amennyit értünk tesznek! Változtassunk életmódunkon, evési szokásainkon, élethez való viszo­ nyunkon, de leginkább gondolkodásunkon, mert ebből következik az összes többi! Fel kell adni még egy fontos, lényeges dolgot: pótcselekvésekhez fo­ lyamodni! A betegség sem más, mint egy pótcselekvés, hiszen az egész­ séges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választunk! Itt csupán az életünk során kialakuló betegségekről beszélek! Se többről, se kevesebbről! A következőkben megteszünk minden tőlünk telhetőt, felvázoljuk a betegségek testi és szellemi kiváltó okait, a lehetséges megoldásokat. Ezek ismeretében nagyon jó eséllyel indulhatunk az egészség felé. Ne a csodát várd a könyvtől, akkor eleve kudarcra ítéled minden erő­ feszítésed! Tégy meg minden tőled telhetőt, akkor a csoda megtörténik életedben! Fordítva nem, csak így, ebben az esetben! Tegyél meg minden tőled telhetőt, és használj fel minden tudást, tapasz­ talatot, begyűjtött „apró" örömöt, sikerélményt! Tegyél „csodát", de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni! Segítő kezet nyújtunk, hogy kikerülj, kikerülhess a nehéz, megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekből. A gyógyítás korlátai A gyógyítás paradox fogalom, mint cselekvés egy lehetetlen, megva­ lósíthatatlan dolog! Nem lehet senkit sem akarata ellenére rákényszeríte­ ni a változásra! Természetesen elérhetünk átmeneti javulásokat, változá­ sokat, de tevékenységünk befejeztével újra jelentkezni fog a „lázadás" szelleme. A betegségek is „egy kicsit" hasonlatosak a különböző függő­ ségekhez, a beteg függ a szenvedését okozótól! Függ tőle, hiszen vala­ milyen szinten erre építi életét, erre alapozza döntéseit és érzéseit. Már­ pedig egy ilyen erős alapot ledönteni meglehetősen reménytelen feladat. Furcsán fog hangzani, de állapotában, betegségében van valami jó is. Van, amitől megvédi. Látszatbiztonságot ad a nagyon ingoványos lelki állapotában. Könnyen lehet: ezt nem fedezi fel, ez nem tudatosodik! 12

visszaesik. valamint elegendő erőt ad a változáshoz. hiszen azért nyúlt a pótszerek után. Először vizsgáljuk meg a kérdést orvosi szempontok alapján! Ne pusztán tőlük várjuk a gyógyulásunkat! Az orvosok. amiért könnyen lehet. továbbra is függ tőle. mint magunk előtt tolni. Nehéz feladat. a csupán „rosszból" álló dolgait minek tartaná meg az ember? Egyrészt: régi. Az első adandó alkalommal . amiért küzdjön és hiányzik a szabadulás tárgya iránt érzett olthatatlan szomj. egyedül 13 . illetve az orvostudomány lehetőségei igen behatároltak ide sorolandók a további szereplők is -.az öröm hiányában . mert valami nagyon hiányzott! Ha pedig még erről a gyenge pót­ lékról is lemond. ami tovább fokozza hiányérzetét. de lelke mélyén a probléma. amikor tudjuk: honnan hová megyünk. az első adandó alkalommal. megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól! Egyedül megszaba­ dulni azonban elég nehéz feladat. így mindkét tevékenység a célt szolgálja. érzelem. ami az alkohol és egyéb függőségek esetében fennáll: attól még.nem látja önmagát -. a feladásra ítéltek könnyebb el­ engedését. mert nincs. Lemondásával tünetileg megszabadul. a betegség forrása megmarad. Ahogyan a szemnek szüksége van a külső kontrollra . amikor egyszerre húzzuk és toljuk. elnyűtt ruháinkat is addig őrizzük. ez ennyit tesz: önállóan. de olvassuk el figyelmesen és felfedezzük benne az igaz. hogy megköveznek. Másrészt a gyógyulás korlátai nagyon hasonlatosak ahhoz. új erőre kap. s általa közelebb kerülünk a betegség-egészség meg­ értéséhez. így kell történnie. Könnyebb egy cérnaszálat magunk után húzni. amikor ideáli­ sak a „körülmények". Ez az űr pedig az első adandó alkalommal átveszi a test és a tudat irányítását. Ez a két dolog szolgálja egyrészt az elengedést. hogy valaki nem él vele. a csak rossz. Megszabadulva az érzelmi kötődés­ től. való szavakat. Egy nagyon fontos dolgot tartsunk szem előtt. ugyan így nekünk is két dolog kell a változáshoz! Szükséges a kiinduló pont és szükséges az annyira áhított cél. mint a föld felszínén elvágott gyom. Megmarad. Lényegesen könnyebb lesz elérni. amíg érzés. kínzó űr marad a helyén. így van ez a gyógyulás útjával is.Gondolkodjunk logikusan. egy hatalmas. de még könnyebb a feladat. tehát valami jó köt hozzá. kinőtt.

sokkal jobbak lesznek esélyei. Az orvos „nem képes" a gyógyításra. mint amikor benne vagyunk mi is. mert kiveszi a baj forrását. a harmonizálás tevékenységével is. Erről még később be­ szélünk. meggyógyul­ tunk. Vonjunk párhuzamot a betegség — házasság között! Jelentős sikereket érünk el azzal. viszont a betegnek legalább akkora részt kell vállalnia. de ettől még milyen messze esik a jóléti társadalom! Lényeges harcolni. 14 . mint a gyógyító­ nak! Részt kell vállalnia. így találja meg örömét. a tolvajok. mert a beteg „köszöni. amikor önmaga is tesz érte! Emlé­ kezzünk. Nem lekicsinylendő ez a terület. de ki kell egészíteni a gyógyítás. amikor megszabadulunk rossz helyzetünktől. Lehetőséget ad. ugyanannyit tesz a gyógyulása érdekében. Sőt. Miért is kell tennünk. regeneráló folyamai beindulásához. de ettől még milyen messze van a gyógyulás. a „csirkefogók" ellen. nem fogja le az immun­ rendszert. Harcol a betegség ellen. még korántsem mondhatjuk. A műtéteknél a test nagyon leromlott. hogy meg­ szabaduljon az esetleges gátló erőktől (lásd még: betegségtudat). de egy dolgot tartsunk szem előtt: lényegét tekintve az orvos és a gyógyszer alkalmat. sőt nagyon is lényeges! Sokszor ez a legnagyobb kincs! A fájdalomcsillapításkor jelentős előnyt kap a szervezet. még nem értük el az egészséget! Összességében elmondható: amennyiben a beteg tevékeny részt vállal a gyógyítás folyamatában. nem ké­ ri". így ébreszti öngyógyító erőit! S ami legalább ugyanennyire fontos: időt ad saját gyógyító. mert az orvos valami ellen harcol. hiszen „csak" eldobtuk. idő hiányában helyrehozhatatlan beteg része. továbbmegyek: szinte csak akkor lesz esélye a gyógyulásra. mint orvosa.a beteg a tudatának. szervezetének ellenére nem képesek a betegséget tartósan befolyásolni! Nem valósul meg valódi gyógyulás. Mindazonáltal: azzal. Ez az iménti kijelentés vonatkozik az akut betegségekre is. soha nem becsüljük meg annyira. azért. amit nem tudtunk hely­ rehozni. mert valamit elnyom. nem gátolja. hogy valami problémát okozó ré­ szünktől megszabadultunk. hogy megszabadulunk a betegségtől. Nem mondhatjuk. melyet eltávolítanak. mikor „csak úgy" kapunk valamit. hogy meggyógyuljunk? Miért nem gyógyulunk „csak úgy magától"? Mert kialakult bennünk egy erős betegségtudat. így válik részévé. Harcolunk a bűnö­ zők. Azzal. nem vonja el a gyógyuláshoz szükséges és elengedhetetlen erőforrásokat. lehetőséget biztosít az egészség eléréséhez. de ezzel még nem érjük el a boldogságot. stb.

mert az ellenség gyenge (legyőzzük a betegséget).úgy. de a betegnek legalább ekkora szerep jut! Az indokok ugyanazok. ami ugyanígy benne van a pakliban: veszítünk. megérti. ahogy van . | beteg problémáját.kidobja. hogyan érje el céljait. aminek egyenes következménye volt a betegség. Korlátaik. hogy ez nem is tudatosodik benne! Mondjuk. csak szellemi vonatkozásban. „jól bevált" szokások alapján az ellenkező irányba indul el! Az ember sajátmagát sem képes meggyógyítani. folytatom a megkezdett gondolatmenetet! 15 . adhatunk erőt és energiát. mint az előbb. a beteg felfedez valamit (most is legyen lényegtelen kinek a segítségével). van miből erőt meríteni hozzá. majd mindezekről „lemond­ va" a régi. elvehetjük a fajdalmait. Pl. vége a harcnak.A természetgyógyászok sem képesek egyetlen betegséget sem meg­ gyógyítani (esetenként még Jézus is kérte az aktív részvételt). vagy állóháborúba ke­ veredünk. a beteg szabad akaratában! A szabad akarat jelen esetben ennyit tesz: tehetünk mi bármit. és elvileg (legalább) ugyanannyira képesek lehetnek a gyógyításra.: megtanulja. melyeket nem hághatnak át! Miben is rejlik ez a korlát? A szabad akaratban. vagy. örömeit. mégpedig úgy. majd az egészet . Holisztikusabban látják az embert. valami fontos dolgot. De vajon mi történik a hátor­ szágban. az első adandó alkalommal megszabadul tőle! Megszabadul tőle. • A totális háborúban már igen nagy eséllyel indulhatunk neki a harcnak. ezáltal a régi beidegződések szerint viszonyul dolgaihoz. vagy a billegő ágy lába alá tennéd. Nézzük meg a problémát más szemszögből is. hogyan kerülhet ki belőle győztesen (most jön a lényeg). vonjunk párhuzamot a betegség és a háború között! Mi is történik egy háborúban? • A tessék-lássék háborúban vagy átütő sikereket érünk el. miért következett be. amíg van mivel. de nekik is vannak korlátaik. mi történik az utánpótlásokkal? Tudod. Megérti. a háborút addig lehet folytatni. de a lényegét tekintve azonos a probléma. Még mielőtt elhajítanád a könyvet a sarokba. Amikor bármelyik elfogy. és jó kilátásaink vannak. de ha a beteg nem érzi magáénak. Jelentős segítséget adhatnak hozzá.

sőt el is vezet a betegség kialakulásához! Fordítsuk meg az állítást és megkapjuk az egészséget! 16 Gyógyszer . Sokat tehetünk azért. ahogyan van betegség is. A gyógyhatású készítmények illetve gyógyszerek jelentőségét nem kívá­ nom és felesleges lenne vitatnom. hogy kikeljen. de elmaradt gyógyulás nem feltétlenül a szer hibája! Gondoljunk csak bele egy kicsit. ki teszi. Véleményem szerint e könyv tartalma is csak akkor teljes. A szabad akaratát azonban ki kell egészíteni segítséggel. vo­ natkozik ez a gyermeknemzéstől a gyógyulásig mindenre. feléledjen. Fontos és lényeges szerepüket már az idők kezdete óta felfedezhetjük. melyek segítik a gyógyulási folya­ matot.) és a lelki változást követő cselekvési. A gyógyuláshoz is két fél szükségeltetik! A betegség-egészség relációjában jelentős szerepet tölt be. Be kell látnunk. viszonyulási tényező sokkal nagyobb lehetőséget biztosít a kívánt cél. használják őket valamilyen formában. hangulat. bármi ésszerű segíthet . stb.Nem a gyógyulás lehetőségeiről beszéltem! Meg lehet gyógyulni és van gyógyulás! Ugyanúgy van gyógyulás.. Szerepe egyaránt figyelemre méltó a különböző népi. mint a legkisebb maggal. A szerek többsége hasznos és valóban gyógyító hatást fejt ki.. akkor sem fog semmit sem tenni! Önszántából viszont. akiben megbízik a beteg. Tudod. a gyógyulás eléréséhez. hogy figyeljünk lelkünkre.a gyógyulás folyamatában! Mindenhez. de amíg Ő nem akarja. Ez a kettő: a gyógyszer (gyógyhatású készítmény. amikor ezeket a szereket figyelembe vesszük. úgy van ez.az akut eseteket leszámítva . bármi tör­ ténhet. szellemünkre és fogadjuk meg azokat a tanácsokat. hatásukra harmonizálódnak a szervezetben lezajlódé folyamatok. de legalábbis nem mond neki ellent. a lé­ nyeg: olyan személy segítsen. még a legszentebb dolgainkhoz is két dolog szükséges. akár meg is szakadha­ tunk. tea. Az annyira óhajtott. ha nem boldog! A boldogság hiánya elvezethet. hogy önmagában véve . „hiába" egészséges az ember.de csak segíthet . Összegzésképpen elmondható: bármi. Tudod.a gyógyszer nem mindig fejtheti ki a kívánt hatást. mennyire befolyásolja a test bioké­ miáját az adott lelkiállapot. Véleményem szerint teljesen mindegy. illetve az egész környezeti légkör! Itt csupán azt hangsúlyozom. meg­ felelő légkörrel. és a „modern" orvoslásban.

amikor életünk minden terüle­ tén megtaláljuk az örömteli cselekvést! A betegséget felfoghatjuk hiányként is. úgy tu­ dunk erőt meríteni. ahhoz. nagyobb igény­ bevételekkor szükséges a nagy lobogás. optimális hőmérsékletét. kell csendesedni. ahhoz hogy a lehető legtökéletesebb legyen az immunrendsze­ rünk és ne „füstöljön". az élethez szükség van a harmonikus belső tűzre. hogy a bennünk lévő anyagokat elégetjük. ami biztosítja a test megfelelő. „Lassú" . mint tűz A testi-lelki betegségek kialakulását egy egyszerű példával tudom neked legkönnyebben elmagyarázni. Ezeket a testben keletkező „örömhiányokat" pótolják. ne égjen ki túl korán. hogy szelektálni tudjuk a hasznosakat. feldolgozott. Szabadok pedig csak akkor tudunk lenni. Fizikai síkon is. melyen energia folyamataink lezajlanak. nyugodt. életkedvvel jellemezhető gyakorlati tudás! Ezt a tüzet nem pusztán képletesen és szellemi síkon értem.Találjuk meg életünkben a szabadságot. élvezni az .tűz: Ahhoz. hogy később is lobog­ ni. melyek szítják. Az ember. és ki tudjuk válogatni a károsakat. lángolni tudjunk. hogy tökéletesen el tudjuk égetni a szervezetbe jutó anyago­ kat. vissza kell fogni magunkat. hiszen nagyon jól tudjuk. Ez a gyakorlati életben így fest: fertőzések idején. Minden biológiai folyamatnál. izommunkánál. emésztésnél. hogy az elégetett (megértett). felhasznált ismeretanyagokból kialakul az életörömmel. Továbbá. pl. még­ pedig tudatosan tartóztatni magunkat. és a belő­ lük felszabaduló energiát hasznosítjuk. ám valóban erős. növelik az öröm tüzét.harmonikus . Azt a hőmérsékletet. pótolhatják a különböző természetes szerek. A cselekvés hiányaként! Csakhogy a testi hiányosságokat nagyon nehezen. de ahhoz. ami jól megmutatja az élet egysze­ rűségét. ebben a szabadságban fogjuk meglelni azon erőinket. határozott tűz szükségeltetik. Hasonlatosak vagyunk a tűzhöz! Szellemi oldalról közelítve a tűz jelentése és szerepe abban áll. a tudat oldaláról pótolni. nyugalomra van szüksé­ günk. lassan lehet a szellem. Le kell lassítani.

Amikor lecsendesedünk. mit hasznosítson. szelektáláshoz pedig igen nagyon szükségünk van a mindig kéznél lévő tudatunkra. a megfelelő hőmérsékletre és az égést elősegítő levegő­ re! Éghető anyagot fizikai síkon a bevitt táplálék. melyekre eddig nem volt szükség! A tűz ugyan ég. amit éreztünk. tapasztaltunk. hogy mit nem szabad.: a tűz megéget Áltanulság: nem nyúlok hozzá. hi­ szen testünk csak így fogja tudni. szellemi síkon a ta­ pasztalatok biztosítják. A válogatáshoz. hasznosított „táplálék" biztosítja. leghétköznapibb. nyugodt. ismeret. de csak abban az esetben. melyek teljesen „haszontalanok". hogy fellán­ goljon a tűz. melyet hasz­ nunkra fordíthatunk! Nem feltétlenül azt. mit nem. hogy nem szabad cselekedni! A tanulság minden esetben akkor jelent valódi tudást. Miszerint: tudást. Felfedezzük: az életünk során tapasztaltakban . belégzés biztosítja azt. ellazulunk. Szükségünk van a tudatosságra. mély lé­ legzetet veszel. ami vonatkozik a szellemi síkra is.. ami az indikátor (ami beindítja a folyamatokat). mert általában azt szoktuk tudáson érteni. mi a haszontalan és mi az. mint a kovácstűzhelyben és felszabaduljanak azok a rejtett erők. nem használom. de ami belőle következik! Vagyis. mint a fizikai világban: szükség van az éghető anyagra. hogy minden cselekedet előtt. meg kell különböztetni a haszontalanoktól.elért sikereket. hogy „szolgálatomba" állít­ sam! Az égést segítő levegő a helyes légzésből (mély.). Ez a mély lélegzet. „Ott is arat. Fel kell ismerni a számunkra hasznosakat. de ez még ke­ vés ahhoz. valódi tudást merítünk! Azért beszélek valódi tudás­ ról. amit nem kerestél meg. nagyobb feladatokhoz elegendő hőt adjon! 18 . erőt. hogy van bennük olyan információ. szel­ lemi síkon pedig a tettvágyból keletkezik! Figyeld meg. amikor abban valami létező dolog rejlik! Képzeld el. olyan élelmiszert kívánsz feldolgozni. stb. ahol nem vetett" Pl. hogy a nehezebb. legyen az a legegyszerűbb. ha már egyszer a tudatosság útját választottuk! A hőmérsékletet az elégetett. hogyan meríthetünk olyan dolgokból is tanulságot. ha azokat valóban tűzre is vetjük! Vagyis észrevesszük: van benne éghető anyag. amit nem ettél meg.. akkor vesszük ma­ gunkhoz azt az erőt. Itt is ugyanaz vonatkozik a tűzre. mert megéget! Tanulság: hogyan kell hozzá viszonyulnom. mellyel később újralobbantjuk a lángot.legyenek azok a pillanatnyilag legroszszabbak -. olyan pénzt költesz.

hogy „felszívjuk" magunkat. de ehhez szükségünk van a nagyobb lángolásra! A nagyobb tüzet pedig azzal tudjuk elérni. Csodatévő növényként tisztelték. baktériumelle­ nes anyagokat és többek között a klorofillt. rákellenes. de hogy az életünkben lévő dolgokból erős „szerszá­ mot" kovácsoljunk. hogy a betegségből egészséget kovácsoljunk. Stresszvédő. Az emberi szervezetben folyamatos oxidáció zajlik (belső tűz) ennek optimális beállítására megfelelő hatóanyagok állnak rendelkezésre. 19 . stresszoldó. A Golden Yacca sokoldalú étrend-kiegészítő. az „Élet Fájá"-nak neve­ zett Yucca shidigera nevű örökzöld gyógynövényből állítják elő. Rákmegelőző. az indiánok is ismerték és gyógyításra. együttműködé­ séből alakul ki az a belső tűz. valamint szellemi. Egészségerősítő hatás.speciális cukrot.Ég bennünk a tűz. Golden Yacca* felhasználási területei: Betegségmegelőző. szükség van a nagyobb tűzre! Ég bennünk a tűz. A belőle készített termék tartalmazza a gyógynövény bioaktiv anyagait: szaponinokat . amiből (többek között) az immunrendsze­ rünk is táplálkozik! A test hiányzó anyagszükségletének kielégítésére igen alkalmas az aláb­ biakban jellemzett természetes kiegészítő! Golden Yacca PIus®: (bővebben az anyagcsere. majd cselekszünk! Az imént tárgyalt három dolog harmonikus jelenlététől. immunrendszer stb. betegsé­ geik megelőzésére. Immunrendszer erősítő. enzimeket. Rákoncentrálunk feladatunkra és a dacból merítve erőt felszítjuk a lán­ got.és fizikai erőnlétük növelésére használták.) Már Amerika őslakói.

Te se tedd ezt! Értelmezhetjük így is: 1. de ezzel is van egy igen nagy probléma. Volt időnk átértékelni életünk helyzeteit. melyek nélkülöznek mindenféle előítéletet. nem mond ítéletet. melyet csak a betegségből tanulhatunk. mint figyelemfelhívó! Felhívja figyelmünket tulajdonságainkra! Figyelem: tulajdonságainkra. s csak is akkor térjünk vissza a tanulságokra! Másrészt: értelmetlen dolgok pedig nem léteznek és nem is létezhet­ nek. mint az idő! Sokan mondják: nincs idejük pihenni. s ez vonatkozik a betegségekre is. és nyugalom költözik a szívünkbe. van benne egy jelentős buktató! Ez a buktató pedig abban rejlik.A betegségek kialakulása Vajon egyértelműen elmondhatjuk-e. majd. a tanulság levonása határozottan re­ ménytelen feladat! „Először" jöjjünk ki. akkor nagy valószínűséggel az egészség­ re vonatkozó következtetés is tévesnek fog bizonyulni! Vehetjük a betegséget alapvetően rossznak. fedezhetünk fel újra! A betegségből és nem általa! Beállíthatjuk szüksé­ gesnek. amikor kinn vagyunk. Ezt a lelkiismeret-furdalással. nincs idejük önmagukra! A beteg­ ség alkalmat ad erre! Emlékezzünk rá: akkor mindig volt időnk magunk­ kal foglalkozni. Hiszen a beteg­ ségnek van egy sokkal mélyebb értelme. ami fölött gyakran elsikkadunk. Az okok keresgélésére ráérünk majd 20 . De csak mutat. hogy ez a folyamat pozitív változáson menjen keresztül! Vagyis. de akkor figye­ lembe kell vennünk az alábbi tényt is: semmi esélyünk sincs arra. Mit rontottunk. csakis a tulajdonsága­ inkra. ha félreér­ telmezzük a kialakult helyzetet. tehát van benne valami jó is! Minden dolognak két oldala. dicséretet. a hibáztatással. „arcait"! Fog­ lalkozzunk magunkkal egy kicsit másként is! A betegség. kijelenthetjük-e: a betegség rossz! Természetesen megközelíthetjük erről az oldalról is. most éppen hol tartózkodunk. milyenségeinkre. de a betegség nem szükségszerűség! A betegségből kijőve lehet tanulni! Amikor benne vagyunk. völgy­ ben (depresszióban). Ez az első hallásra merésznek tűnő kijelentés nem más. A betegség jelzi: szellemi erőink megcsappantak. hogy tovább rontja az egyébként is labilis idegállapotunkat. rosszallást! Azt mutatja. akkor. mit hibáztunk el! Felfoghatjuk hibaként a betegség kialakulását. de ebben az esetben el­ esünk egy sor olyan ismerettől. önváddal csak tovább tetézzük. két megközelítése van. hegyen (jó kedvben).

és ez lesz a legnagyobb hátráltató erőnk! Felkészülésünk során alapul vesszük az előző sikerte­ lenséget. Nehezebb lesz. vagy a legkomolyabb. legyen szó egyszerű meghűlésről. valódi tetteinket! 2. megelégszik a 21 . amikor megszabadultunk a za­ varó érzelmektől. A vizsgán való elhasalásunk következményei igazán „csak" bennünk je­ lentenek nehézséget! A következő vizsga már nehezebb lesz. vagy segíti. ami tőlünk függően kel új életre. homlokegyenest másként tenni! Ebben a megközelítésben ugyanúgy benne van az ok ismerete. Minden beteg­ ség. Tudod olyan ez. mint az iskola. S ez feledteti. Mint az imént kiderült. és képesek vagyunk megpihenni. Ez a megközelítés lehető­ séget ad nekünk: úgy lábaljunk ki szorult helyzetünkből. ha nem találja meg a legjobbat. de az értelmezés végeredménye egészen más lesz. vagy éppen ellenkezőleg határozott félelmet hoz létre (a félelmekről később). de ami ennél lényegesebb: kudarc­ élményünk rányomja bélyegét önbizalmunkra. Döntsünk saját akaratunkból.ahol semmi sincs . de annál lényegesen több is: benne van a megoldás. melyiket kívánjuk választani. de ez a kettő összegződik és egy tiszta tudás marad. ami elodáztatja velünk a vizsga letételét. a tan­ anyag elsajátítását! A tudás hiányának következtében kialakul egy belső űr . ahol vizsgákat kell tenni az elsajátított anyagból! Nem jelent különösebb problémát az esetleges bukásunk. ahol fizikai elváltozást nem. Keressük meg az okot. és kialakul bennünk egy indulat. Ez az üresség rendelkezik némi intelligenciával. de ez a rész. ugyanazt a dolgot lehet kétféleképpen értel­ mezni. ki­ törli a hibából eredő hátráltató érzelmeket. Előbb-utóbb mindkettő ugyanoda vezet. legfájdal­ masabb testi kínokat okozó kórról. mintegy tényként.akkor. tőlünk függetlenül igyekszik magába szívni a tudást. csupán tünetet lehet behatárolni.ezt a lehetőségeinkhez mérten eltemetjük. hiszen szigorodnak a feltételek. hogy köz­ ben megtartottuk minden értékes dolgunkat — ismerve hibáinkat. amikor már túl vagyunk az egészen. Mit kell másként. vagyis meggyógyultunk és elfogulatlanul láthatjuk cselekedeteinket. egyazon lelki konfliktusból fejlődik ki. egyazon „kis magból". Ismerjük erényeinket és hibáinkat. de nem mindegy mennyi fájdalommal és szenvedéssel! Pszichoszomatikus betegségeknek nevezik azokat a betegségeket. egészen másként.

gyengébb minőséggel is. úgy a mag fejlődését is befolyásolja a környezet.valahol mélyen. felemészti azon erőinket. A mai tudomány kezdi elfogadni a tényt: valamikor nagyon régen. vagy fel merjük vállalni! A megszületett probléma „öntudat­ ra ébred" és követi a maga sajátos evolúcióját! Itt szeretnék pontosítani. annál súlyosabb betegség alakulhat ki. teremtménye! Testünk-lelkünk „földjétől. melyekkei feltölthetnénk üres részeinket! Minél később sajátítjuk el a tananyagot. így az egyiket megijeszti. jól eltemetve -. a másikat inspirálja ugyanazon ese­ mény! Elméletileg bármelyik betegséget. hogy felismerjük az ennyire mélyen lévő össze­ függéseket. a személyiség! Ahány ember.nem úgy vettünk róla tudomást ezért nem volt lehetősége. és fejlődésnek indulni. mélyül az űr. melyben a „mag" képtelen gyökeret verni! Továbbá azokból a betegség csírákból lesz tényleges betegség. de ettől még a lényeg semmit sem változik: mag! Ez a mag a mi szervezetünk „termé­ se". Hoz­ záteszem. egyetlen fajta sejtből alakult ki. és ebből az egyetlen dologból a lehető legszínesebb kavalkád keletkezett. ami aztán a legkülönfélébb változáson ment keresztül. Tudatunk eszméi és téveszméi alapján vezérli a szervezetünkben lezaj lódó folyamatokat. annál jobban növekszik. eltünteti. olyan „légkört" teremteni. de va­ lamilyen „megfoghatatlan" okból mégis másként történik! 22 . Így van ez a betegségekkel is . minden élő anyag egyetlen sejtből. és helyettük újak születnek. talajától" függ. Testünk minden sejtje cserélődik. Ahogyan a gyermek fej­ lődésére is igen jelentős hatással van a környezet. mind ugyanazon hiányosságból ered! Természetesen csak az eredetében mutat egyezést . melyik mag tud gyökeret verni.nem biztos. melyek befogadásra tudatunk alkalmassá tette tes­ tünket! Valamit nem tapasztalt meg . minden élő sejt egyetlen anyagból született meg. amelyek a meggyengült szervezetben képesek gyö­ keret ereszteni. folyamatosan elhalnak. annyiféleképpen reagál. egyre több energiát von el a test többi részétől. kórságot „elkaphatjuk". Minél erősebb. hiszen a mag nem ugyanaz lesz. Változott. az idők kezdetén. növekedni. Elvileg egészséges sejteknek kellene születniük. de gyakor­ latilag csak azokat. Ez az űr azután magába szippantja.

lé­ nyegtelen mi az. Igaz. Oly keveset tudunk erről a részünkről! Gondoljunk bele: mi van. hogy bajunk esik. csak amit mi elmulasztottunk! Ahogyan rosszkedvünkben bennünket zavar a környezetünkben megmutatkozó vidámság. úgy a testünket is zavarni fogja a benne rejlő „buli". de más legyen! S közben elmulasztunk egy roppant fontos dolgot: megtalálni örömünket. mi „tudatos" emberek. Lehet. A tudatról. 23 . míg másra nem összpontosítunk! Csak akkor leszünk képesek „nem hagyni". amikor egészen másra összpontosítunk! A tudat mindig abból merít. melyre nem hivatalos. a tiszta emberi érzéseket. még ha a megszokotthoz képest abnormális képet is mutatnak. alulértékeljük a lélek szerepét! Figyelmen kívül hagyjuk az érzelmi té­ nyezőket. és kedve sincs hozzá. két választásunk is van. majd azon keresztül a testet. ha hagyjuk! Mindaddig hagyjuk. pedig ez áll legközelebb ahhoz a tökéletességhez. melyek lelkünk megnyilvánulásai. amit kap! Mindaddig a kézenfekvőből merít. de ha ismerjük a veszélyeket és a lehetőségeket. nem akar rossz. Ez a befolyásoló erő csak abban az esetben tud érvényre jutni. a gondolatok nagyon erősen befolyásolják a tudatot. nem tesz­ nek mást. hogy igyekszik beszüntetni a mulatozást. gyakran elfelejtjük ezt. ami most van! A sejtjeink. hogy lebecsüljük. soha sem azt amink van.A betegségek megértésénél elkövetjük azt a hibát. és nem akar egészségtelen lenni! 0 csupán boldog kíván lenni. Lebecsüljük az emberi lelket. A sejt nem akar más. ha mégis szerepe van a betegség és a gyógyulás folyamatában? Va­ jon mit veszíthetünk ezzel? Csak nyerhetünk! A betegségek megértésében jelentős szerepe van ennek: miért akar az a sejt más lenni! Miért tér el az egészséges. hanem valami mást. Természetes reakció. amit minden teremtett lélek Istené­ nek nevez. a személyiségről már „sokat" tudunk. de ezzel csak nagyon kétes örömet szerez magának! Vala­ hogy így cselekszünk mi emberek! De azt mindenki beláthatja: ez nem egy tökéletes megoldás! Az érzelmek. nyugodtan kiugrunk a ház tizedik emeletéről! A következmények könnyen beláthatóak. számításba veszi az adott körülménye­ ket! Valljuk be őszintén. míg meg nem adjuk a számára kedve­ sebbet! Gondoljunk bele: ha nem tudjuk. Mindig mást akarunk. fényes úttól és miért választja helyette a fájdalmasat? Szerintem nem önszántából! (ez a rész különösen a daganatok fejezetnél lesz fokozott jelentőségű). abban. de valahogy a lényeg mellett mindig elmegyünk.

melyek felszabadítják a benned lakozó ISTENT! Elmondható: amíg a betegséggel. és a tudatban nyil­ vánulnak meg. Nem lesz több tápláléka. ami tápláljon. elmond­ hatjuk: változásaik eredményezik az egészség. Önmaga ellen fordul. nem lesz több levegője. és gondolataidat. és úgy erősödünk. értelmét veszti.betegség A testet. hogy ejtőernyővel ugrunk. mi több. de lehet. a kínnal. ha nincsenek fénnyel töltve . Lényegtelen melyiket tesszük. betegség alakulását! 24 . és nem csupán megszűnnek. így kell tennünk a betegségeinkkel is. nem tetszik). A betegségek először az érzelmekben jelentkeznek. érzéseket. Egészség . nincs aki. amíg felhívja figyelmedet. vagyis meghasonlik. amíg tanulhatsz belőle. szellemet és a lelket egy komplex egésznek véve.hogy nem ugrunk ki és helyünkön maradunk. hogy eldönthessük. mágnessé válsz a betegségre! Elkerülni a sötét. nagy esélyünk lesz arra. Amennyiben tisztában leszünk tudatunk működésével. de már akkor is. jó érzéssel töltenek el. az ebből fakadó erődet. mint a tüz. A betegség megszűnik magától! A betegségnek csak addig van értelme. melyet. amíg teljes figyelmed másra nem terelődik. amíg ezek töltik ki gondolataid.nyitottá. betegséget teremtő gondolatokat nem tudod. a lényeg: nem esik bántódásunk. ami leköti idődet. és nem is lehet! Mégis van megoldás! Keresd azokat az erőket. de végre elérjük az egészséget. mit cselekszünk. azzá válsz! Vagyis amíg érzéseid lekötik a sötét gondola­ tok. Amikor megértetted gyengeségedet. addig (tetszik. hogy közben tanultunk is belőle. tehát megszűnik. gondolatokat melyek örömmel. a rabjuk vagy és nem is engednek ki markukból. a félelmekkel foglalkozol. fel­ emészti önmagát! Olyanná válik. majd mentális síkon kezdenek testet ölteni! Összességében elmondható: amivel foglalkozol.

Ez olyan konfliktust eredményez. Következésképpen minden lé­ pése következetlen. szándékosan betegítik meg magukat. de az egészség csendes nyugalma gyak­ ran elvész tudatunkban. hogy képtelen objektíven látni önmagát. de lényegüket tekintve a tény változatlan marad: a hármasság harmóniája valamilyen formában felbomlott! Az egészséghez vezető úton bármelyik imént jelzett tényező változása hatással lesz a másik kettőre is. de biztosan nem elmélkedett ezen: hogyan tudok egészséges lenni.talán . Ebben a kialakult helyzetben „elegendő" hagyni. megjelenés előtt álló könyvben). imént jelzett szinten! Az egészség visszanyerését különösen megnehezíti: nem emlékszünk. mindhárom. vajon hány ember akar szándékosan megbetegedni? Biztosan elenyésző azok száma. hajlamát hármójuk viszonya hatá­ rozza meg. Könnyen belátható a jelen esetre vonatkozó következmények végtelen sora. azok pedig nem olvassák ezt a könyvet! Jelentős részük úgy lesz beteg. választást. Az arány határozza meg. lehetséges a kiút. akik valamilyen formá­ ban tudatosan. milyen egészségesnek lenni! Emlékeink között könnyen felidézhető az átélt rossz és a boldog időszak. Jelenét teljesen kitölti az a fájdalom. nem szabad megváltoztatni a képletben szereplő egyik tényezőt sem). a benne lévő nem látja. Teljesen összeomolhat. A betegség hasonlatossá válik egy csapdához (a csapda „természetéről" bővebben az Ébresztő című. de ez kísértetiesen emlékeztet egy egyszerű megoldó képletre'. és ebben az összeomlásban el­ veszhet a remény! Meg kell keresni. hogy a végeredmény is változzon! Most annyira elfogult. hadd változzanak a dolgok (nem kell. ele­ nyésző rész vágyik rá. Más és más betegség alakul ki különböző helyeken. csak . (Én rossz matematikus vagyok. hogy eszébe sem jutott. hogyan leszek boldog! Természetesen. lehetőség van a magától való változásra! 25 . Egészen más végeredmény fog kijön­ ni.Egy konkrét betegség kialakulását. Jelentéktelen. nem találja a kiutat. Igaz más sem! Sok min­ den járt elméjében. amit a sarokba szorítottság ébreszt fel. melyből nem látja.) Különös tulajdonságokkal rendelkezik ez a képlet! Gondolkozzunk csak el. hiszen lelke mélyén tudja: van. milyen típusú kór alakul ki. kellemetlen állapot alakul ki: nem tett semmit annak érdekében.reméli a kivezető utat. megalapozatlan és nagy valószínűséggel kudarcra lesz ítélve. Egy furcsa. meg kell találni azt az utat. mégis megtörtént. Fáj neki. hogy beteg legyen. amelyiknél esély.

Vagyis. A gondolatoktól az érzéseken át eljutva egészen a vitaminokig és ásványi anyagokig. amikor felidézünk egy roppant egyszerű. panganak és később lázadnak. hétköznapi dolgot. amikor a szükséges mennyiségen felül veszünk magunkhoz ételt. mégis jelentős különbséget tapasztalunk a két érzés között. ha valamiből hiányunk van. vagyis az élethelyzetek meg nem élése. vagy semmit sem fogyasz­ tunk. feszültséget okoz. hogyan. A valódi. amikor túl keveset. amikor éhesek vagyunk. Két alapvető ok lehetséges ebben az esetben: 1) Nem kap elegendő „tápanyagot". ezért az ott lévő szövetek életéhez szükséges feltételek nem teljesülnek és „sorvadásnak" indulnak. Jusson eszünkbe a szellemi oldal is. ha másból ugyanannyival több van. és túl nagy az üresség! Bonyolultabbá teszi a kérdés megválaszolását az anyagok sokfélesége. az csakis abban az esetben lehetsé­ ges. Amikor túlesszük magunkat. meg nem ta­ pasztalása! Itt elég egyszerű a feladat..energiák. vagyis szerveze­ tünkből hiányzik a megfelelő mennyiségű táplálék. érzések nem jutnak el az adott területre. az egésztől rosszul vagyunk! Mindkettő problémát. A minőség szintén háttérbe szorul. akár hiánybetegségről. mert arra ugyanúgy vonatkozik a bevitel el­ mulasztása. Rosszul érezzük magunkat.A betegségek „csoportosítása": Igyekszem minél több megközelítésben bemutatni. akkor túl kevés a hiány. mert nem vitték be a szerve­ zetbe: vitamin-. Tartsunk szem előtt egy nagyon fontos tényezőt: mindét esetben. fennáll a másik is. az étkezést. akkor túl kevés a tápanyag. túl kevés hely ma­ rad a szabad mozgásra. hiszen csak el kell fo26 . kínzó éh­ ségnél a minőségre nem fektetünk különösebb hangsúlyt és válogatás nélkül vágyakozunk minden elérhetőnek vélt táplálékra! Rosszul érezzük magunkat. de erről részletesebben az adott betegségeknél lesz szó! „Hiány": a szükséges anyagok. illetve hiány okozta betegségről. A példa jói szemlélteti a kettő közötti jelentős eltérést. akár többletbetegségről beszélünk. Könnyen érthetővé válik. miért alakulnak ki az életünket befolyásoló elváltozások. Az első csoportosítás szerint beszélhetünk többlet. ásványianyag-hiány stb.

A szellemi és a fizikai fertőző anyag egyaránt hatással van életritmusunkra. mert „rosszabb".gyasztani. A felhalmozás egyik oka a félelem. Ha ez valahol beszűkül. Ugyanez történik az emberi szervezetben is. a szűkület előtt feltorlódik. hogy számunkra helytelen. mire van szüksége és nem is tesz semmit annak érdekében. melyben víz áramlik. mert valamilyen gát. hogy megrontsuk életünket. hogy szeressenek!) Nem ismeri fel. A földi élőlények közül csak az ember tud olyan képet festeni önmagáról. A minő­ séget azért emelem itt ki. mögötte pedig lecsökken a benne lévő anyag mennyisége. gondolattal? Nem kell ah­ hoz külső segítség. táplálására alkalmas gazdaszervezet. minősé­ gű anyagot. Egy azonban bizonyos: minden esetben szellemi fertőződés következik be elsőként. képesek vagyunk min­ dentől függetlenül elrontani kedvünket. gátlás megakadályozza. (Nem érdemlem meg. Ez az ellenkezés. de ezt a témát terveim szerint egy önálló könyvben fogom tárgyalni. mire van szükség! 2) A szervezetbe ugyan bevitték a szükséges mennyiségű. Fél: később már nem lesz. Fertőző betegségek: Kialakulásukhoz két elem elengedhetetlenül szükséges: fertőző anyag. A kialakult hiányból már könnyen ki lehet következtetni. és a befogadására. lustaságaink miatt elhiszünk egy olyan eszmét. háborúskodás nagyon jelentősen fogja csökkenteni ellenálló képességün­ ket a fizikai világban lévő kórokozókkal szemben. mert így tűnik kényelmesebbnek. hasznosítani. hogy hasonlít és a két esemény mindig együtt jelentkezik! Képzelj el egy csővezetéket. életében mire van szüksége! „Többlet": az előzőekből következik. Vajon melyikünk képes arra. lel­ künk mélyén pedig ott munkálkodik az ellenkezés. Például: gyengeségeink. gyengébb minőség esetén lényegesen megemelkedik az elegendő mennyiség! Nem képes feldolgozni. de mégis elfogadjuk. de azt nem képes feldolgozni. hogy a konkrét helyig eljusson a táplálék. amiről tudjuk. gondolatot. tudatlanságaink. hogy ráébredjen. sorsunkat. világáról. nem jut hozzá. meg kell tapasztalni a testi-szellemi táplálékot és a többi már a bensőnk dolga. hogy önmagát még véletlenül se fertőzze meg valamilyen szerencsétlen elképzeléssel. Többek között ez is oka a túlsúly kialakulásának. ami 27 . Tudatunk.

hiszen élősködők szi­ polyozzák és elfogynak a felhalmozott tartalékok. „bármikor" megjelenhet! . A fertőzést befogadó. tápláló test: • A más. s beállítottságunk. „fontosabb" érdekek előtérbe helyezésének következménye­ ként meggyengül az immunrendszer. És ez nem éppen mondható felszabadító érzésnek! Téves eszméink „kiváló" alkalmat. Az em­ ber egyre kevésbé képes megélni az örömet. álválságaink alkalmával. állapotunk. csak élni akarnak! Tetteik következménye végzetessé válhat. hiszen az a saját végzetüket is jelenti. kiváló táptalajt szolgáltatnak a fertő­ zések terjedésének. va­ lamint tudatosságunk alapján választunk. akár egy kisebb­ rendűségi érzésről van szó. Akár egy jobb sorsra érdemes herpeszvírusról beszélünk. Ha már nincs bátorságunk. mint a téves elképzelé­ seket. Meggyengül a test. • Csak arra vár. • A téveszmékre való hallgatás következményeként meggyengülnek a komoly lelki alapok. ha már nincs erőnk. elképzelések szaka­ datlanul jelen vannak életünkben. csak szaporodni! „Eszükbe" sem jut elpusztítani a gazda­ testet. biztonságot és ezáltal jelentős erőt képviselnek. keresünk és találunk egy biztos pontot. Semmi alapja sincs. és ez a kép már akkor is elítélő. Most nézzük meg részleteiben! A fertőzést okozó organizmus: • Jelen van életünkben. melyek tartást. A szellemi gyógyítás alapelvei 28 . Semmi mást nem akarnak. Azok az alapok. ami leginkább közel áll lelki álla­ potunkhoz. Az öröm tüze kialszik. Sajnos? Természetesen nem kapja meg (lásd még az örömöknél). Ez a biztos pont pedig az lesz. A gondolatok. melyek bármikor eluralkodhatnak rajtunk.nem létezik. amikor az ellenkezőjéről még meg sem győződött. nem választhatunk mást. Élni. Lelki válságaink. A természetben és önmagunkban is megtalál­ hatók azok az erők. amikor határozottan meg­ gyengül hitünk valódi tudásunkban. mert azt másoktól várja. hogy életét kiteljesítse. szaporodjon. de ez a szervezet gyenge­ ségére vezethető vissza.

az agyon keresztül. Keresnünk kell a lehetőségeket! Figyelembe kell venni: talán van más tényező is. Az ekkor megjelenő „elkedvetlenedést" a betegség részletes ismertetésénél írtuk le. A láb gombásodik. 29 1) Tudat. amire annyira vágyunk. még nem von­ ható le az a végső következtetés. Arról a megoldásról. A probléma feltárását. emlékezzünk. félelmünk és türelmetlenségünk következtében az első tétova észlelés alapján ítélkezünk. Olyan ez. lemondva a megoldás lehetőségéről. . ha úgy tetszik a szellemben (a tudat irá­ nyította részében) alakul ki.(A nagy összegző. ezáltal nyitottá válunk bizonyos. de közvetlenül csak itt okoz kellemetlenséget. majd innen kiindulva fejti ki hatását a testre. reakciók. boldogságot és teljességet találunk. és problémát okoz. Ebből az egyszerű példából elindulva haladjunk a mostani problémánk megoldása felé! A testben lezajlódó folyamatokat közvetve vagy közvetlenül a tudat vezérli az elmén. milyen lelki állapotban is voltunk a megelőző napokban! Röviden most csak ennyit: nem a legfényesebben! Szerintem könnyen felfedezhető: bizony a betegséget megelőző időszakban igen borús álla­ potban voltunk.a pszichés beidegződé­ sek. milyen könnyen kijelentünk bármit! Önteltségünk. jól behatárolható betegségekre. ami befolyásolja a testben lezajlódó folyamatokat! Az összes megbetegedésnek előzménye: valamilyen formában meg­ gyengül az immunrendszer. elemző. minden esetben erről az oldalról is meg kell közelíteni! Nem minden esetben könnyű felfedezni. de részben elve­ szíthetjük a védekező képességet. melyekben örömet. irányító.igaz nem is keresik . mint amikor például lábgomba alakul ki. megértését és a gyógyítást. Amikor jönnek a náthás időszakok. Nem feltétlenül az egész.) Minden betegség a tudatban. megfázunk és ráfogjuk a bacilusokra. De nem is lehetetlen köz­ vetlen kapcsolatot találni . Ez érvényes a legegyszerűbb meg­ hűlésektől kezdve a legbonyolultabb fertőző betegségeken keresztül az örökletes betegségekig bezárólag. viselkedési formák és betegség között! Amiért az első pillanatban nem látható az összefüggés. Lemondunk róla és elve­ szítjük a megfelelő körülményeket! Elveszítjük azokat a körülményeket. hogy a tudatnak semmi köze a kórhoz! A hétköznapi életet alapul véve.

milyen ellenállást fejtesz ki. de erre nem sok esélyünk van. Erről bővebben később. de azok kudarcba fulladnak. nagyon közel kerülhetünk kitűzött célunkhoz. így nagyon nehézzé. amikor másként cselekedhetsz. konkrét behatásunk nélkül. a szerencsétlenségek megelőzé­ sére. olyan kórra leszünk hajlamosak. hogy olyan tudatot teremtsünk. mi hiányzik életünkből. mely tökéletes és problé­ máktól mentes. de emlékezz. amikor tudomásunkra jut: van jobb.Ettől még nem betegszik meg az egész test. amikor már nyomaszt valami megmagyarázhatatlan érzés. kibújhatsz a iga alól! Ugyanezt teszi a tudatunk (a testünk. A test-szellem nem tapasztalta. esetleg hiányos a tudásunk. igyekszik kibúj­ ni. igaz más oldalról kell megközelíteni a kérdést. Mivel a tudat irányít. Ám ezt el soha nem érhetjük. A megoldás ebben rejlik: hogyan cselekedjünk úgy. örömtelien történjenek tudatunk­ ban! 30 . A láb csökkent tüze közvetlenül nem befolyásolja a többi testrészt. nem élte meg. hiszen a tudat is egészen másként működik. Igyekezhetünk megváltoztatni. van teljesebb élet is! Nem tudjuk változtatni a tudatot! Változik magától! (csak adjunk neki lehetőséget!) Tehetünk jelentős erőfeszítéseket. és meg fogja találni a megfelelő alkalmat! A kívánt eredmény elérésének mégis van lehetősége. és ebből már nagyon ele­ günk van. amikor téged akarnak megváltoztatni! Folyton kere­ sed azt az alkalmas időt. egészen addig. szellemünk). Akkor tudatosodik a hiány. lehetetlenné válik a tudat vezérlése. Tehetünk erőfeszítéseket a betegségek. hiszen nem tudjuk. hiszen a többi részre nem terjedhet át a fertőzés. míg a prob­ lémáktól mentesek vagyunk. amilyen szempontból gyenge. Akkor tudatosodik a hiány. hogy a változások maguktól. mert ott ép az immunrendszer. A betegségek és a tudati hiányosságok kialakulását igyekezhetünk elkerülni.

de javaslom elfogulatlanul. fejlődési irány szerint bemutatni és megmagyarázni működési elvét. többen másztok felfelé a hegyre és visszatekintesz az alattad levőkre. hogy minkét oldalt megértjük. A tudatot most igyekszem a haladási. inkább semlegesen nézzük a tudatot. mire támaszkodni. .A legegyszerűbb út: hallgassunk tiszta. nyugodt érzéseinkre. ami feledteti a rosszat! Feledteti. így lesz mivel. feledésre ítélt része. hogy a továbbiakban felmerülő problémákat megértsük! Lehetne még a jó és a rossz tulajdon­ ságok alapján megkülönböztetni. de az itt következő három elegendő alapot ad ahhoz. tökéletesen feledteti. A tudatot hasonlítsuk a hegymászáshoz! A mászáson fogom szemléltetni a tudat szintjeinek működését. Itt található tudásunk azon eltemetett. hiszen fel sem merül­ het az ellenkezője. melyet múltunkból hoztunk. ami azt is feltételezi. hová tartunk! Tudat-alatti: (múlt) Képzeld el. Miért van ez így? Mert a tudat képes átadni magát egy olyan felemelő „dolognak". melyek szívünkben ébrednek! A tiszta érzések vannak annyira kellemesek. Tőlük már nem kérsz tanácsot az általad már megtett útra vo­ natkozóan. mert teljesen kitölti a jó! Jól érzi magát! A tudat hármas felosztása: Természetesen a tudatot fel lehet osztani ennél jóval több részre is. továbbá azt is tudni fogjuk. hogy a tudatunkban elinduljanak és létrejöjjenek a gyógyuláshoz szükséges változások.

Újabb figyelmet és energiát emészt fel belő­ lünk. 2) jelenlegi életünkben „elkövetett" hibák gyűjteménye. hiszen olyan ismeretek vannak itt. hogy semmi másra nem marad időnk! Az elfojtások oka a lelki ismeretből. melyben szerepelnek azok az alapvető vezérlő elvek. sőt nagyon is kellemetlen­ nek bizonyultak! Gondolkozzunk! Miért kerültek ezek az ismeretek olyan eldugott helyre. ez az igyekezetünk újabb és folyamatos energia befektetést igényel. amit pedig felhasználhattunk volna életünk kiteljesítésére! Tehát nem azzal van a gond. de inkább te­ metője! Tudatunk e részével érdemes egy kicsit óvatosan bánni. eltemetések: A pszichológiának egyik fő alapelve: problémáink az eltemetett. Ennek egy része az az alap. Ez annyit tesz. amelyek segítik a fejlődésben lévő. mert nem ébresztettek bennünk jó érzéseket.halott dolgokat el kell temetni . testet öltött szellemet. mert ez így igaz! Csakhogy ennek az igazságnak van még néhány olyan vetü­ lete. vagy csupán a legki­ sebb következményüket érezzük. melyek igazáról nagyon szubjektíven győződtünk meg. hogy továbbra is hatással lesznek ránk. hogy mások elvárásai szerint igyekszünk élni! A lelkiismeret azt jelenti. Akkor meg miből lesz a gátló konfliktus? Ebből: az eltemetettnek hitt dolgaink a mi részeink és rendelkeznek bizonyos fokú életképességgel. amikor még „pusztán" ösztönlények vol­ tunk. hogy valamit eltemetünk . el­ fojtott dolgainkból keletkeznek. a tudatos részünkbe.elvileg a probléma megoldódott . ha nem mi te­ mettük oda őket? Miért nem kerülnek felszínre. Jellemzően azért kerültek eltemetésre. ami keresztül gázol mindenen és mindenkin. ha annyira jók? A hibák: Az elrejtések. Ezzel nem kívánok vitába szállni. óvatosan hall­ gatni rá.Bontsuk két részre a tudatalattit: 1) abból a múltunkból ered. abból a téveszméből gyökerezik. ami kikerülte eddigi figyelmünket! Azzal. az életösztön azon része.részünkre megszűnik létezni. Ezt az ismeretet lelkünk 32 . Hogy ezeket a hatásokat elkerüljük.hanem. hogy minden teremtett lényben benne foglaltatik egy nagyon ősi etikai kódex. hogy eltemettük .

hogy mit lehet belőlük tanulni! (Csak pozitív. ott van az orrunk előtt! „Ne ítélj. melyik hibánkat hozzuk helyre! A végeredményt tekintve lényegtelen hányszor hibáztunk. pedig ott van bennünk egy másik érzés. minden felmerülő akadály ellenére is eljutottunk idáig. Pedig a megoldás nincs messze. élhetjük úgy a megtett utat. eredmények: Az iméntiekből kitűnik: minden dolognak két oldala van. melyeket rossznak hiszünk." Ebből egyenesen következik a megoldás (saját szempontjainkat szem előtt tartva): vegyük elő azon legfrissebb élményeinket. hogy másként történjenek dolgaink! 33 . hogy képtelenek leszünk megoldani a belőle származó konfliktusokat. tanulva kikövetkezhetjük. hogy csak az számít. késztetni. Sok kudarcban volt részünk. mégpedig így: tudjuk.. hogy eltüntessük a nyilvánosság elől azon tulajdonságainkat. Nézhetjük. de elrejtésük azt eredményezi. pillanatnyi ismeret! Itt módunkban állhat „megváltoztatni" a múltat! Itt változik. ne­ hogy tudomást szerezzenek róla. hogy sokat hibáztunk. változhat a múltunk megítélése (leginkább magától). hogy másként történ­ jenek ugyanazon dolgaink! Az erények. cselekedeteinket. a dolgaink lecsúsztak irányításunk alól. Az már kevésbé. rossz helyre tettük kezünket. helytelenül és ezekből merítve. létező dolgot szűrjünk le!) Pl. de ez elmúlt és csak a sikerek ma­ radtak. hányszor cselekedtünk helyesen! Tudatos-tudat: (jelen) Ez az objektív. Elrejtjük az általunk (mások által!) rossznak tartott jellemzőinket. hallgat ezekre a csendes sugallatokra! A megfelelési vágy (mivel nem saját magunknak kívánunk megfelel­ ni) fog sarkallni. mit tettünk rosszul. a lé­ nyeg: hányat javítottunk ki. mit kell tennünk. elemezzük azokat olyan szempontból. de észre kell venni ezt is: mégis. melyeket még nem fed a feledés homálya. tudjuk. Ez így van mindenki­ vel nincsenek kivételek! A „különbség" abban rejlik: nem mindenki és nem egyformán figyel. de erről nem veszünk tudomást. hogyan tudunk úgy cselekedni. de ez köztu­ dott tény..legmélyén vagy szívünk érzéseiben tapasztaljuk.

hiszen gyakran tapasztalhatjuk: a való­ ság sok esetben eltér attól a képtől. Amikor azt használjuk. Éreznünk (nem tudnunk!) kell a vágyainkat. melyben már most is örömünket leljük! Betegség-tudat: Nagyon sok „gyógyító emberrel" találkoztam már. tényleges lehetőségeit. nem értik. melyek a múltunkból követ­ keznek! A döntések: A helyes döntésekhez szükségünk van a tudat mindhárom részére! Ismernünk kell. hiszen valamilyen szinten. és ebből tapasztalatot merítve teljes mértékben oda tudunk figyelni a mostani cselekedeteinkre. alapoznunk kell a múlt tapasztalataira. mint amikor lentről kinézzük azokat a fogódzókat. mit tettünk rosszul a múltban. élő tudássá válik. miért van ez így! 34 . ha van „értelmes" célkitűzés. ezáltal bennünk a múltról alkotott véleményünk is megváltozik. a mászás megtételéhez. A képzelet itt nem sokat segít. hasznos dolognak éljük meg. Ez fog alapot szolgáltatni a jövőbeni terveinkhez. amit látni szeretnénk! Alapozzunk azokra az élményeinkre. bizalmat az út. Az utat pedig csak akkor lehet járni. hogy az iménti kettőt ala­ pul véve haladni tudjunk a jövő felé. hitet. de mindenki ide igyekszik. Tudatunk ezen része leginkább Istenhez hasonlatos.Ismerjük. azon jövő felé. akik panaszkodtak: saját magukat nem tudják annyira. mint máso­ kat! Nem értették. tapasztalatainkra. következtetései­ re! Ismernünk kell a jelen tiszta érzéseit. Olyan lesz ez. olyan sikeresen kezelni. amit a múltból (tudat alattiból) merítettünk. tudatosan vagy kevésbé tudatosan. Való­ ban értelmes célkitűzés. aminek értelmét látjuk és szívünk legmélyén is valóságos. melyekbe kapaszkodva egyre feljebb húzhatjuk magunkat. Tudat-feletti: (jövö) A hegycsúcs felé vezető úton merítünk erőt.

hogy ne emlékezzünk rá. ami képes teljesen ki­ tölteni életünket. ott van a tudat is: betegek va­ gyunk! Így elég nehézzé válik megoldani azokat a faladatokat. A ke­ zünkben vannak a kulcsok. Nehéz. Ekkor hátat fordítottunk a betegségnek. továbbá ez az akadály kis munkával kiküszöbölhető! A kulcs a betegségtudatban van! A betegség egészséggé alakításának első lépése. egyik kísérletünk sem jár sikerrel. hiszen egyébként semmi esélyünk sem lesz életünket az egészség medrébe terelni. hogy segíthessenek! Összességében elmondható: tudatunkban megtalálható a jelenleg léte­ ző problémánk megoldásához szükséges összes út és lehetőség. teljesen más irányba haladunk és a tudat másként fog viszonyulni hozzá! Másként viszonyul. hiába van bennünk a gyógyító erő. tehát legna­ gyobb segítője. minden figyelmével azokra a jó érzésekre tud összpontosítani. Te gyógyítasz). hit képesség. de akkor nem lesz bennünk a gyógyulás vágya és ezzel bezárult a kör. az egészség medrébe terelődjön! Ebből a felismerésből adódnak a problémák. hiszen a körülöttünk lévő emberek alig várják. vagy hagyni. hogy felfedezzük. amikor ott van bennünk az ismeret: van problémánk. de figyelmünket mégis a gyógyulás útjára tudjuk for­ dítani! Figyelmünket összpontosítsuk valami olyanra. Kizökken az addigi kerékvágásból. sőt lehetetlen úgy elfelejteni dolgokat. vagy gondoskodásod hatásá­ ra kizökken az addigi gondolatmenetéből és figyelmén kívül fog esni a betegség. kérjünk segítséget. melyek előttünk tornyosulnak. a nálad lévő beteg a kezelésed. bevalljuk. Képesek vagyunk elfeledni.s mögöttük fel­ sejlett a probléma megoldása. Az öngyógyításkor nem vesszünk igénybe külső segítséget. betegek vagyunk! 35 . Gondolj bele (mondjuk.A válasz nagyon egyszerű és könnyen érthető. Ezek kinyithatják azokat az ajtókat . Keressünk egy olyan megközelítést. Emlékeztetőül: a gyógyuláshoz vezető út első lépése.me­ lyeknek üveg kémlelőnyílásán már bekukucskáltunk . hogy felismerjük: betegek vagyunk! Fel kell ezt fedezni. hiszen csak egy könnyed emlékezet marad meg: honnan in­ dultam! A tudat domináns célkitűzése a gyógyulás lesz! Ha más nincs. melyek teljesen feledtetik bajait.

és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg. és ember legyen a talpán. amíg megtanuljuk. jókedv). tiszta. Ezek azután ott ka­ varognak a fejünkben. amelyek. Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­ mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni. és az ellenkező irányba haladni úgy. hogyan lehet belőle úgy kitörni. aki képes nyugodtan dönteni. vajon helyesen cselekedtünk-e? A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében. Tükrözik azokat a dolgokat. ha huzamosabb ideig jelent­ keznek.ha valami másra gondolunk! 36 . gondolataink bennünket fognak szolgálni. a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is. Mindaddig átok marad. állandósult állapotot idézhetnek elő. ha abban a kitűzött célban tökéletesen. hogy csak a kitűzött cél lebeg a szemünk előtt. de sze­ rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. hogy nem gondo­ lunk semmire . megtanuljuk helyesen alkalmazni.A második lépés pedig. Utána azon gondolkodunk. A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­ képződés. A példát követve itt is párhuzamot vonunk. a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. hátat fordítani. öröm.a tudat megnyilvánulásai olyképpen. pánik. Ez csak akkor lehet­ séges. melyek az elmében megtalálhatók. a cél kitűzésének pillanatában — örömünket leljük! 2) Gondolatok . lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt. közben és után más. hogy felvetik a problémákat. nyugodt érzéseinkre hallgatni és akkor. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el. Gondolok itt a boldogság érzésére. értelmesen — már most. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik. hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis. Merjünk érzéseinkre. Ekkor.

Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból? A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek. a cselekedetek elmaradtak! 37 . rossz gondo­ latoktól! Minden jó. hogy egyre erősebb legyen. építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat. (Talán a valóságban is!) /Tönkremennek" gondolataink. pedig csak beszélt róla. hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­ tésére. melyeket valóban megcselekedtünk! Láttam már néhány olyan embert. Így kell és lehet megszabadulni a sötét. irányítani. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép. de helyettük kapunk valami mást. kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. mint aho­ gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. melyek már mentesek minden érzelemtől. de a döntést. sok esetben káros. összeütköznek. mivel a látszólag felépített világun­ kat látszólag tönkreteszi. aki azt hitte cselekszik valamit. Mi ez a más? Tiszta érzést. Ekkor. kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas. hogy rossz gondolataink „keletkezzenek". ser­ kentik a tudatot. Ezekre már lehet építeni. mint a védőoltás. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. mely önállóan képes dönteni. minden gondola­ tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet! 3) Tettek Tettek. egyre dominánsabb legyen az a része. mint az anyag-antianyag.Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­ juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­ gokkal rendelkeznek. Elkerülhetetlen. minden diszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. hogy elkedvetlenít. vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek. örömteli gondolatot. Amikor találkoznak. ennek kö­ vetkezménye az. a választást bízd szívedre. tudást.

me­ lyek szoros összefüggést mutatnak. „Megváltoztatjuk" a tudatot és vele együtt. azonban mindezt nem követte tett! Ott maradt a körben. de nem teszi. mit kell megcselekedni.Ismét térjünk vissza az előzőekben tárgyalt példához! A buktatók ebben rejlenek: az ember ismeri. és az esetek többségében fel is őrlődik! Vagy cselekdjen ismeretei szerint. ám értel­ metlen. A konkrét. ismeri a tennivalókat. mit kell megfogni. mit kellene tennie. beleértve a betegséget és a kívánalmakat. amit köréd rajzoltam? Erre sokminden történt: igen részletesen elmesélte. egyszerre jelentkez­ nek. 38 . A könnyebb érthetőség kedvéért most egy rövid időre válasszuk szét a test tetteit a lélek tetteitől. fizikai tett elmarad. vagy azt is felejtse el. ami a legszerencsétlenebb! Tudatára. Ebben a kettősségben viszont könnyen felörlődhet.mint mindennek . hangulatára (ez) igen erős befolyással lesz. vágyaktól. mit kell tennie. mire kell támaszkodni. érzelmek­ től! Testünk minden cselekedete. képesek vagyunk bármin változtatni! De fi­ gyelembe kell venni egy érdekes momentumot: az Úr tökéletesre terem­ tette a világot! Vitába lehetne szállni ezzel a megállapítással. hogy nem tett semmit pedig. Semmit sem tudunk megváltoztatni! Na jó. felvázolta a lehetséges megoldásokat. mert egyrészt. megtapasztalt tulaj­ donságától függ. hogy képes rá. sőt valami .az elveivel ellenkezőt —. másrészt tudja. és csak együtt. ahol volt!) Ez az a „ cselekvés ". • Ekkor legalább nem szenved annyira! Most nézzük meg másik megközelítésben: A tettek megnyilvánulásának . egészen mást tesz! Tudja. de inkább ennek következté­ ben megváltozik a test összes vele kapcsolatos reakciója is. ha cselekszik megváltozott volna élete. A vitával egy centivel sem jutnánk közelebb az igazsághoz. de csak a gondolatig jut el.két arca van. (Egyszer feltettem a kérdést: hogyan jössz ki abból a körből. el kell ismernem. hiányosságától és meglévő. tudatunk milyenségétől. vagyis a gondolatoktól.

Márpedig a tökéletesen rosszat nem illik megváltoztatni! Le kell cserélni! Hagyni kell a természetes lecserélödés. Azt nem vagyunk képesek megváltoztatni. Természetesen ezek még ma is megőrizték régi tulajdonságaikat. és a siker esélye a legnagyobb lesz. minden figyelmünket fordítsuk rá (pl.Szellem. mintegy fejben folytatjuk a Játszmát" és ez pontosan olyan. Fizikai szerveink. de azok is tökéletesek: tökéletesen rosszak.Lélek . tökéletlent adna ki keze közül.Fiú . ha valami tökéletes . tárgy. Az aurát leginkább egy tolmácshoz lehetne hasonlítani. elménkkel végigfuttatjuk az eseményeket. akkor az aura a szellemhez áll közelebb. könnyen elronthatjuk avatatlan kezünk munkájával! De nem is kell megváltoztatni! Nincs rá szükség! Van más megoldás. ha pedig nem értjük. amit csendes szívünk diktál! A kez­ det kezdetén kisebb feladatokban igyekezzünk ráhallgatni. és ezek alap­ ján cselekedni! 4) Aura Vegyük alapul a Szent hármasságot: Atya . Sokszor észre sem vesszük. mint a fizikaiak. energiát! Ez a tolmács a tudat (lélek) és a test közötti kommunikációt segíti elő.Futtassunk le egy gondolatmenetet: Istenünk tökéletes. valamikor régen szellemből. egy nagyon finom anyagból keletkezett. hogyan működik. Tűzzük ki az elérendő célt. márpedig akkor elég valószínűtlennek tűnik. öröm) és bár a tudat ugyan egy szemernyit sem változik. élelmiszer. vagyis 39 . de az összes megnyilvánult dolog. hogy selejtet.Szentlélek.: egés­ zség. Márpedig. stb. kiválasztódás folyama­ tát érvényesülni! Ebbe az állításba bele kell vonni a tudatunkat is. mégis „mi" úgy érezzük. amivel nem tudjuk elrontani. hiszen nem is nagyon értjük. mely tárolja a fordításhoz szükséges ismeretet. A betegségek kialakulásában a gondolati tettek ugyanolyan jelentő­ séggel bírnak.legfeljebb ezt nem fedezzük fel benne azt csak egyetlen irányba lehet változtatni! Dolgainknak vannak rossz oldalai is. vagy másként fogalmazva Test . mint az imént említett! Ennyi a teendőnk: csupán szívünk legtisztább érzései szerint kitűzött céljainkra figyeljünk és tegyük meg. olyan.

az energiával feltöltöttség sokkal lényegesebb. Gon­ dolkozz el ezen a mondaton. légiesebb. ha csonkolódott a test. most csak a betegségek szempontjából elemzem. annyira „különböznek" egymástól. Szerveink nem csupán húsból. „lazább". rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal. A tisztaság. Térjünk most vissza a fizikai testünkhöz.gyermekkorunkban még sajátságunk azzal. Ezt elérhet­ jük. hogy szükség van egy másik szervre is. mert nagyon fontos! Amikor „rángatjuk" vállunkat (természetesen a jó értelembe vett rángatásról beszélek és nem a flegmatikusról!). mintha fontos lenne. hogy kialakul­ jon a baleset. amiről eddig nagyon keveset szóltunk. A lazaságot újra felidézhetjük . de valami másból is állnak! Az aurát felfoghat­ juk egy öntudatra nem ébredt jelenségnek. minden energiát megkapunk az auránk tökéletes feltöltéséhez. vérből állnak. A test és a lélek annyira más nyelvet beszélnek. olyanná. hiszen hosszú út vezet odáig. a milyensége sokkal lényegesebb az egészség és betegség szempontjából! Sokan beleesünk abba a hibába. Még akkor is így van. A témáról bővebben olvashatsz a bővített kiadás40 . A siker kul­ csának nem biztos. mint az aura. nyitva marad Isteni csator­ nánk. de (és itt jön a lényeg) figyelembe vesszük a következő fontos. hogy záloga a nagy méret. A vállrángatás lényege: tapasztaljuk és megéljük a negatívumokat. de erről majd később beszélek. (Az aurának van egy másik nagyon jelentős feladata is. de az) egy cseppet sem változik.) Az auráról is elmondható: a méret kevésbé fontos. hogy az aura méretei alapján akarunk levonni következtetéseket a testi tünetekkel kapcsolatban. mint szeretnénk. de a Lényeg (ami nem csak úgy néz ki. megteremthetjük meditációval. tudtunk. A nagy dolgok jellemzője lehet: elveszhetnek benne az apró részletek.nem csupán „anyagból". melyen keresztül mindig. Nagyon fontos: a test alakul. ezek a részletek könnyen kiválthatnak betegséget. hiszen lehetséges: nem funkcionál olyan mértékben. következéskép­ pen sokkal könnyebben reagál az „Őt" ért hatásokra. de leginkább lazasággal. hogy „rángatjuk" a vállunkat. nem pedig fordít­ va! Az aura lényegesen könnyebb. látszólag mellé­ kes körülményt: lényegében semmi sem változott! Sok lényeges dolog történhet életünkben.

Emlékezz csak. Merítéssel növelhető.dologban. s ebből elegendő kivenni részünket! Semmi más teendőnk nincs vele. beengedéséhez azonban szükségünk van a tudatosságra. vagy abban a pillanatban) nem tudunk viszonyulni. Minden emberben.Spirituális Útmutató Szellemi Ván­ doroknak c. átadjuk magunkat ennek a felemelő érzésnek. amikor él bennünk a megismerés vá­ gya .egészében átéljük. tudatosan kell figyelnünk rá! Hogyan meríthetünk örömet a legnagyobb rosszból? A legsötétebbnek érzett kétségbeesésben gondoljunk erre: lehetett volna rosszabb is.han hamarosan újra megjelenő . hogy nem hívja fel magára a figyelmet.és nélküle hogy tudatosodna bennünk. Nem kell feléleszteni. csak örülni! Nagyon fontos momentum az öröm. éltetni lényünket? Úgy élteti. a kétségbeesésen és a betegségen. hogy könnyebben kijöhessünk a nehézségekből. Tudom. A jóhoz (most. az örömben van mindennek az alapja! Még a SZERETETNEK is! Lényegi kérdés az öröm újrafelfede­ zése. 41 . kifeje­ zésre juttatott öröm. van-e kedvünk észrevenni a nagyszerűséget életünkben? Nincs! Viszonyít­ sunk. és hagyni. hogy kivezető utat mutasson. Hiányzik életünkből. miből lehet meríteni? Csakis egy létező. a butaságon. Ez a fény a nem más. hadd jöjjön! Benne van minden létező. feléled bennünk egy új erő: a fény. még a legrosszabbakban is. Az öröm nem jön életünkbe csak úgy magától. mert nem veszünk róla tudomást! Ennek a mulasztásnak azután egyenes következménye: levertség. a belső tűzből eredő átélt.azért rejtő­ zik. csak venni kell belőle. teljes. de gon­ doljunk bele: amikor el vagyunk keseredve. nem kell elkészíteni. honnan. első látásra gyenge vigasznak tűnik. könyvemben! 5) Fény Különösen fog hangzani: merítéssel. hogyan lenne képes segíte­ ni. fel vagyunk dúlva. Amikor elővesszük valamilyen jó tulajdonságunkat s hagyjuk kiteljesedni. mert csak akkor fedezzük fel. a betegség. már készen lévő dologból. világosságnak mely átszűrődik a sötétségen. az örömet észre kell vennünk. minden teremtett dologban benne rejlik . mint a belső tűz. hiszen egyre inkább ez hiányzik életünkből. hagyással éleszthető fel ez a bel­ ső erő. viszonyuljunk tehát a rosszhoz. észrevételéhez. A lehetett volna rosszabb is már kivezető út! A fényt nyugodtan nevezhetjük világosságnak is.

a csendhez egy lépéssel sem kerülünk közelebb! Más megoldást kell keresni. Ezt a fényt kell most beengedni az életünkbe . kíméletlen harcot folytatunk annak eldöntésére. hogy falakat emeljen. hogy eljut mindenhová. a szenvedésen kívül. hozzáállásainknak. hogy érzésünk jelentős mértékben változzon. következésképpen minden erejét leköti. idegesít a közvetlen. Azért mondok most pillanatnyit. aminek kimenetele mindig kétséges! 42 . Környezet Hatásait. csakhogy az ember „tudattal" rendelkezik. vagy tágabb környezetünk? Tennünk kell valamit. Bosszant. mit is akarunk valójában. amikor belső világunkkal hadilábon állunk.van segítség! -. hogy nekünk pillanatnyilag legyen jó. olyat. amikor zavaróvá válik a sötétség és észleljük hiá­ nyát. az ellenkőzőét éri el! A betegséggel kapcsolatban a fény a kivezető út. a harmó­ niához. mert a változtatás általában valamilven harccal történik. Hadban állunk bensőnkkel. éltető erejét mindenütt kifejti. hogy környezetünk változzon is meg nem is. elzárkózik előle. Ezért lehetséges. a remény. amikor valami meghatározhatatlan dolog hiányzik. azzal. és magát a környezetet is igyekezhetünk megváltoztatni. de megjósolható az eredmény: hatalmas erő és energia-befektetés mellett sorozatos kudarc és sikertelenség! Nagyon nehéz ezt belátni. mégpedig úgy. sem önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni.csak akkor érezzük. teljesed­ jen a gyógyulás útja is. hogy van más megoldás is a betegségen. A Fény természete. hogy nem vágyik a tudatoso­ dásra. Megtehetjük. Sem környezetünket. azonban a célunkhoz. 6). de azzal. hogy ezzel szándékosan (!) mások életébe nem avatko­ zunk be! Olyan jellemzőkkel kell bírnia tetteinknek. nem mindig szándékosan teszi az ember . hogy „tudatosan" nem en­ ged utat a fénynek. hiszen valahol mélyen az emberi természet része az (és talán még könnyebbnek is tűnhet). Tudom. mert abban az esetben zavar a külvilág. ami minden tekintetben kielégíti e vágyunkat. hogy másban keressük „nyomorúságunk" forrását. és igen kemény. a pozitív értelem.a beteg sem minden esetben akar beteg lenni -. gátat szabjon a Szabadság­ nak. érezzük az űrt.

amikor átéltük. Tegyünk mi is így környezetünkkel: vegyük ki belőle azokat a dolgo­ kat melyek számunkra jók.AZOmban van lehetőségünk. hagyjuk hadd vegyék el azokat. amikor rosszul érezzük ma­ gunkat. melyek valamilyen formában hasznosak. ha az otthagyottakat is megismerjük és megértjük jelentőségüket. melyek szimpa­ tikusak és megláthatjuk. sokkal inkább a „hogyansága"! Még mielőtt a vegetáriusok eretneknek neveznének. A titok nyitja a megismerésben rejlik! A megismeréshez pedig kell. 7) Étrend Bár nagyon fontos. hanem a viszonyulásunkban! Nem teljes az ismeretünk. amelyek nekik hasz­ nosak. mint a tiszta „tudatlan" gyermeki lelkek: tegyünk elébük mindenféle ételt. ahol van! Ezt természetesen csak akkor tudjuk tökéletesen megtenni. nem a környezetünkben van a hiba. nem ismerjük életünknek és környezetünknek minden je­ lentősebb részletét. a haszontalanokat. talán) van vagy létezik más megközelítés is az eddigieken kívül. Cselekedjünk úgy. gyorsan hozzáfű­ zöm: az egészséges és erős immunrendszer feltételezi. csak azt veszik magukhoz. és ezt jól véssük észbe! Igazán akkor vagyunk képesek (maradék nélkül) lemondani egy dolog­ ról. hogy (eset­ leg. feleslegeseket pedig kiüríti! 43 . hogy tudjuk megkü­ lönböztetni a jót a rossztól! Fosszunk le róla minden sallangot és meg­ kapjuk azt. nem is bennünk. Ez csupán ennyit jelent és egy betűvel sem többet! Teljes lesz tudásunk és ismeretünk ekkor: szívünkkel képesek vagyunk megkülönböztetni! Teremtsük meg. de nem annyira az étel milyensége határozza meg a betegség és az egészség közötti viszonyt. A megismerés és az alkalmazás között hatalmas különbség van. hogy mégis másként történjenek dolgaink! Döntéseinknél vegyünk figyelembe más. A többit hagyjuk ott. megértettük és tanultunk belőle. hogy legyen bennünk a vágy. ami minden teremtett lélekre is vonatkozik és igaz! Tudod. jelentőséggel bírnak. élesszük fel a megismerés vágyát. értelmüket. eddig elfelejtett tényezőket is. hogy a tudat jól vezérli az emésztő rendszert és az anyagcsere-folyamatokat! Az élelmi­ szerek rezgései közül csak azokat teszi magáévá.

mit fogyaszt. ami stimulálja. csendes örömmel fogyasztott táplálék. abban szervezetünk megtalálja a neki nélkülözhetetlen energiákat! Fontos. De. mit eszik. Legyünk objektívek.és szerintünk esik jól -. mind az elhí­ zás.. vagy a védőoltásokra. melyek homlokegyenest más mutatnak. nem betegít meg. hasznossá fog válni a szervezet számára! Általában véve ami jól esik . hogy az étrend . amikor a természetes szelektálódáshoz szükség van a ragadozókra. a tiszta. tudjuk: „az élet káros az egészségre"! Ha ismerjük gondolatainkat. de talán fontosabb: hogyan eszünk! 44 . lehetőségeinket. hogy önállóan megkülönböztesse a jót a rossztól! Most azonban térjünk vissza a hogyanság fogalomköréhez! A hogyanság alatt az ételhez való viszonyt értem! Hogyan viszonyul tudatunk az elfogyasztott szellemi és fizikai táplálékhoz? Ahogyan a szellemi táplálékhoz viszonyul a tudat. összeütközik bennünk a jó és a rossz étel. mert akármit cselekszünk. tapasztalatokkal. amikor arra serkentik a szervezetet.sajnos"(!) nem tudjuk megtenni.önmagában . ahogyan a gon­ dolatok esetében. Vagyis amikor tudatunk nyitott: úgy vezérli testünket. károsakat! A helyes táplálkozáshoz szerintem ez is szükséges: olyan táplálékot is be kell vinni. nem leszünk képesek elkerülni az összeütközést.nem gyógyít meg. mint a védőoltás! Gondoljunk itt az állatvilágra. Gondolok itt a pozitív gondolkodók esetében a negatív tapasztalatokra. álljon az bármiből. a tudat által vezérelt szervezet úgyis megkülönbözteti és kiüríti a számára haszontalanokat. akárho­ gyan igyekszünk.Teljesen mindegy. vagy a kóros soványság tekintetében). amerre menni kell. . az élet napos oldalának keresése. hogy mit eszünk. érzéseinket. kudarcokra. úgy fog viszonyulni a test a fizikaihoz (és ez nagyon fontos mind a betegségek. Szellemi étrendünk tekintetében igyekezhetünk. pozitív gondolkodás. hogy csak a számunkra kedves táplálékot vegyük magunkhoz: pl. sőt megtehetünk min­ dent. serkenti pangó részeinket! Pontosan olyan ez. ismerni fogjuk azt az utat. de más hatá­ sokkal együtt mindkét eset lehetséges! Az örömmel. va­ gyis találkozni fogunk azokkal a gondolatokkal. aminek kö­ vetkeztében azok tiszta energiává alakulnak bennünk. tökéletesen táplál­ va az egészséget! Összegezve az imént kifejtett gondolatokat elmondhatom.

egy apró vágy. Minél jobban odafigyelünk a pozitív változásokra. melyek elősegítik törekvéseinket. mely ott motoszkál bennünk. Megtalálhatók bennünk azok az erők. a változásokat nem! (Megjegyzem: az is nagy je­ lentőséggel bír. pl. befoghatjuk ezt a szelet. amikor szí­ vem minden szeretetével. mint egy késztetés. hogy a kívánt cél felé repítsen. pontosan mi is ez? Könnyen érthető ez a folyamat mindkét irányban: Minél jobban érzékeljük a betegség jelenlétét. Hogyan tehetjük meg a legkönnyebben? Szívünkben.: a fájda­ lom jelentős erőket szabadít fel. Itt is lehetőségünk kínálkozik arra. az apró sikerekre. melyek a változás szelét hozzák. Lényünk egy része „pusztul". Megelőzhetjük ezeket a nagyon a nagy fájdalmakat. szívünkkel érzékeljük ezeket. Tudatosan. vagy sem. hangsúlyozom: tudatosan. amit befektethetünk az egészség eléré­ séhez!) 9) Elfogadás (Legtökéletesebben akkor tudom elfogadni az anyósomat. hogy a fájdalomhoz másként viszonyulunk.8) Változás Szerepe igen meghatározó a betegség-gyógyulás folyamatában. Olyan ez. és ez teljesen függet­ len attól. hogy a változásból kivegyük a számunkra hasznos tényezőket. A változás az élet minden területén folyamatos. ugyanakkor nem ve­ szünk róluk tudomást. hogy tudomást veszünk-e róla. Életünk összes percében és pillanatában érnek bennünket olyan hatások. annál gyorsabban fejlő­ dik ki a kór. annál gyorsabbá válik a gyógyulás folyamata. és közben új sej­ tek születnek. míg másik része ugyanekkor újjászületik. de ekkor a válto­ zás nagyon erős és sok fájdalommal jár. sejtjeink állandóan pusztulnak. A fizikai testünk is folyamatosan változik. Természetesen jogunkban áll megvárni. elmém minden figyelmével a lányára koncent­ rálok!) Szerepe a gyógyulásban és a betegségben igen jelentős szereppel bír! Miért? 45 . melyek megkönnyítik életünket az egés­ zséghez vezető úton. míg ez az apró érzés mindent elsöprő elementáris erővé válik.

Vagyis lehetségessé válik: nem fogadja be a léthez szükséges anyagokat.Mert a tudat szintjén jelentkező el nem fogadás depresszióhoz. mellyel valamilyen szinten minden teremtett élőlény rendelkezik. valószínűleg helytelenül fog rea­ gálni. helytelenül értelmez. a fizikai szinten pedig betegséghez vezet. Történhet regenerálódás. ezt felfogni. Az elfogadás három lépése: . továbbá a megértésre. A félreértések elkerülése érdekében tisztázom az alábbi kérdést: a beteg­ ség elfogadása még a véletlenül sem jelenti a következőt: beletörődni! Csupán ennyit tesz: most beteg vagyok! Nem többet és nem kevesebbet. de nem biztos. . A tudós társa­ dalmat. két módunk van. beteg.Elfogadni a betegséget. mégpedig első lépésként (ha már beteg valaki).Elfogadni ezt: lehetséges a gyógyulás. Miért? Mert a tudat nem képes elfogadni a beérkező ingereket és így képtelenné válik a feldolgozásra. de ezek szorosan összefüggenek. hogy rosszul fog rá reagálni! Ha a test nem képes az elfogadásra. Ha el tudjuk fogadni a betegséget. illetve a gyógyulást is. segít. Továbbá bennünk van az a csodálatos öngyógyító képesség. hogy nem erőltet ránk semmit. hogy beteg! Nem többet és nem kevesebbet. és ezt vegyük nagyon komolyan! 46 . belső segítséget a gyógyuláshoz vezető úton. A tudatos elfogadásban van a kulcs. hogy kihasznál minden lehető­ séget. akkor nagyon valószínű. nem nélkülözhetik egymást. de szinte kivétel nélkül mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: hogyan működik a regenerálódás. amikor tudatosan vagy tudattalanul segítséget ké­ rünk. és befogadja. hogy regenerálódási képességünk és ezzel az egészséget elérő ké­ pességünk a lehető legtökéletesebb legyen. ha pedig egy helyzetet nem ért. mondjuk a kórokozókat. akkor a beérkező anyagra. . hogy el tudjuk fo­ gadni az egészséget is. és ez csak annyit jelent.Elfogadni minden külső. ami az élettől idegen. Arra. az feltételezi azt. a szervek újra képződése? Ez az öngyógyítási képesség az Isteni részünkben található és természetesen iste­ ni tulajdonságokkal is rendelkezik. legyen az tápanyag vagy valamilyen kórokozó. Ez pedig azt jelenti.

Ekkor felfedezte az örömöt. Ez az erő tette lehetővé. egy új Istenhez igyekszünk mindannyian! Eletünk során törekednünk kell arra. a megosztást követő pillanatban megszületett a Szeretet (előtte nem nyilvánult meg. Az emberi életben növekszik. mondhatni. a bizo­ nyosságot és a hitedet. 10) A lélek ISTENI szikra. Majd ezzel. a határtalan boldogságot. hogy a MI lényünk előbb-utóbb olyan tökéletes legyen. ahhoz. de legalábbis hasonlatos. mely felé min­ dannyian igyekszünk. Ide. ami Lényünk ISTENI része! Sokan mondják: le kell győzni. Most lényünk azon részéről beszélek. értelmezhetetlen volt). mi több. mely rendelkezik minden ősi tu­ dással. Használd a reményt. igyekeznünk kell.Szabadabban. hogy önma­ gát megtudta osztani. de már egy sokkal teljesebb felé. melyek benned ébrednek. és csak ez számít! A lélek az Ősi fájdalomban születik. énünket! 47 . lényünk azon része. amit most nyújtunk neked. Ez. továbbá azokat az erőket. ebbe az irányba halad min­ den teremtett dolog. az immár a felszabadult erővel volt képes a világot megteremteni. tökéletes! A lelket a különböző vallások illetve irányzatok különbözőféleképpen értelmezik. el kell tiporni „egónkat". van gyógyulás is. az azt megelőző pillanatban átélte az elképzelhető legnagyobb fájdalmat. Öröm felé igyekszik! Fájdalomban születtünk: amikor az Úr végtelen magányosságában megosztotta önmagát (ősrobbanás). Végül: fogadd el azt a segítséget. Első lépés: felvetni a „talán"-1. Nem mehetünk vissza az Ősi Istenhez. minek nevezzük. mely rendelkezik az Ősi Tudással! Teljesen mindegy. több oldalról megközelítve kell gondolkodni! Figyelembe kell venni ezt is: ha van betegség. A lényeget tekintve semmi eltérés nem tapasztalható. csupán másként nevezik. lényege tulajdonságában rejlik. tehát érzékelhetetlen. A fájdalom másik oldala a boldogság. A robbanást.

ez a fal pedig lehetetlenné teszi az erők szabad áramlását! A lelki fájdalmak is ugyanúgy léteznek. egyéb esetben a lélek (hatalmánál és erejénél fogva) helyre­ hozhatná azt. mint egy durcás kisgyermek. E részünk ugyan isteni tulajdonság­ gal rendelkezik. mint a testiek. Lelkünkben benne van a „minden-tudás". nem ismeri. nem vállalja fel valódi érzéseit. Visszarohanunk. nem csupán annak érezzük. hogy csodákat tudunk tenni. tehát már nem kel­ lene tapasztalnia! Illetve nem olyan formában. mégis valamely furcsa oknál fogva lemondunk erről a tudásról. mi értelme. ahogyan mi emberek azt értelmezzük! Nem szükségszerű. de közben tisztában vagyunk vele. „okos". úgy viselkedik. amit elrontottunk! Az ok. gyógyító erejének meg­ nyilvánulását: a fájdalom! A fájdalom úgy viselkedik. hogy „Istenné" for­ málódjon! Figyeld meg jól az iménti mondatot! Az egónk döntéseink hatására változni. olyanná válik. máshol kellene len­ nünk! Fájdalom lényünk azon részében jelentkezik. öröm. kiűzünk magunk elé egy értelmes célt. megtagadja az együttműködést! Tulajdonképpen erről a dacosságról beszélhetünk a betegségek kialaku­ lásakor is. Mi. Mi értelme annak.. ha van hozzá kedvünk) meríthetünk erőt életünk további részéhez. hogy visszaszaladjon édesanyja szoknyájához.. Ha nincs bennünk szeretet. felnőtt emberek is ugyanezt tesszük. mi értelme az egésznek? Az értelmetlen dolgok pedig nagyon rövid életűek! 48 . mi értelme. amikor igyekszünk formálni. ha nincs bennünk az öröm és a szeretet. és aztán visszarohanunk a biztonságosnak vélt helyre. mely megakadályozza lelkünk fényének. hogy világot tudunk teremteni és pusztítani. Ez valós fáj­ dalom.Én azt mondom: tanítani kell az egót (tudatosan). fejlődni fog! Abban a pillanat­ ban. de mégis meg kell tennünk abból a belső indíttatásból. Lelkünk már tökéletesen ismeri e fogalmat. de ez önmagában csak annyit ér. mint egy fal. melyből bármikor (feltéve. amennyit szívünk szeretetétől vezérelve megcselekszünk. hogy a lelki fájdalmat újra és újra átél­ jük. Lelkünk az a részünk. ami a kis­ gyermeket is arra készteti. mely még nem tökéletes saját értékelésében. hogy betegeket tudunk gyógyítani.

mégpedig úgy. ha be akarunk verni egy szöget a falba? De mire megyünk pusztán a fizikai erőre támaszkodva? Könnyen megjósolható az eredmény! 49 . változnia kell. amit felhasználhat a fejlődéséhez. hogy valami egészen más jöjjön létre. Valami oka bizto­ san volt annak. hogy azokat a legmegfelelőbb módon alkalmazhassuk. és szabad akaratot kapott! A szabad akarattal rendelkező részünk a szellem. mint a benne lakozó lélek. a lényeg az. hogy szabad akaratából csak azok legyenek. melyik részünk milyen célt szolgál. Olyanná kíván válni. de mindnek van egy közös vonása: mindegyik erőt ad. Talán így lehetne definiálni: az energia Isten olyan megnyilvánulási for­ mája. aki szabadságot. Most legyen ennyi elég: állapota nem volt túl tökéletes! Tehát a szellemünknek is alapoznia kell régi. de annál. hogy Istenünk megosztotta önmagát. ezért szükséges tisz­ tázni a részleteket. mindegy hogyan nyilvánul meg. Egy új dolog szülessen. Mindegy minek nevezzük. mely folyamatosan törekszik arra. melyekből megszülethet az Új! 12) Az energia sok megnyilvánulási formával rendelkezhet. hogy erejét használhatjuk! Meg kell ismernünk ezeket az erőket. Szellemünk rendelkezésére áll egy igen komoly isme­ ret (a lelki ismeret). eredendő tudására. minden egyes célhoz és gondolathoz más energia szükséges. Mint ahogyan minden embernek más és más jelenti az igazi örömet. Mire megyünk (pusztán) a gondolat erejével. ami a lélek volt. marad­ janak benne. Szellemünk lényünk azon része. meghatározások és nem látjuk tisztán.11) A szellem örök változó. úgy minden szervhez. de ennek az újnak a régire kell épül­ nie. hogy olyanná váljon. sokkal többnek kell majd lennie a fejlődésben lévő szellemnek! Valamikor régen. az örökkön formálódó. melyet szabadon tudunk felhasználni céljaink elérésének érdeké­ ben. a nagy tanuló! Gyakran keverednek a megfogalmazások. a feledésbe merült múltban megszületett lelkünk.

úgy érzékeljük a dolgokat. erre fel­ tétlenül szükségünk van! Nélküle soha meg nem lelhetjük azt. Ez az idea sem úgy kell a gyógyuláshoz. a hasmenésre: azzal.13) Együttérzés A gyógyulásban betöltött szerepe abban áll. csupán vágyunk rá és hiszünk benne. ahogyan vannak. hogy természetes belső erőink nem élednek fel olyan mértékben. elfogulatlan.valóságnak. legyen szó egészségről vagy megismerésről. de ezzel az egészséghez még nem jutunk közelebb. meg kell tapasztalnunk jelentősé­ günket és a betegséget. amikor társul mellé a tudás is. hogy látszólag legyőzzük. mint az a közhiedelem sze­ rint szükséges! A hit csak akkor. Együttérzésünk alakítja ki azt az érzést. addig nem számít kézzelfogható. melyek gon­ dot okoztak. hogy sike50 . hogy komolyan vesszük a betegséget. Az együttérzés nagyon távol áll a sajnálattól és a lekezeléstől! Az együttérzés egy nyugodt. békés. Ereznünk kell saját fontosságunkat. ahogyan a két láb is együttműködik a cél elérése érdekében! A hit egy arra vonatkozó elképzelés. nem fogjuk érezni a gyógyulás fontosságát és ekkor nyilvánvaló. vagy a legegyszerűbb cél elérésről! 14) Hit Hitünk tárgya. vagyis objektív képet mutat mindenről! Hogy úgy lássuk. hogy megszabadulsz azoktól az anyagoktól. még semmit sem tettél azért. lehetséges hogy létezik. hogy komolyan vegyük magunkat és problémáinkat. Harcolhatunk elvakultan a betegség ellen és lehetséges. Gondoljunk pl. megfoghatatlan képződmény! Amíg van hit. melyek a csikarást okozták. csak is abban az esetben segíti elő a gyógyulás folyamatát. idegen. nem teljesedett be. amíg hiszünk valamiben. mellyel meg lehet teremteni az egészséget. Mégpedig a kettő­ nek ugyanúgy kell (együttműködni. de szem előtt tartjuk az egészség és a betegség „érdekeit" is. ami még számunkra nem történt meg. de számunkra ez teljesen ismeretlen. hogy bensőd visszanyerje a harmóniát! Miért fontos gyógyulásunkban az együttérzés? Mert ha nem érzünk (magunkkal) együtt. amit kere­ sünk. sőt valahol biztosan létezik. megtapasztalható .elért . legyőzted azokat.

nem hiszi. a mi hozzáállásunkon múlik. orvosságot adnak nekik. Nekünk felnőtteknek. Ez természetszerűleg az adott témára. Változtassunk ezen. de akkor már nem lehet többé hitnek ne­ vezni. 51 .rül! A lényege mindenképpen ez: most nincs itt. gyógyulásunkhoz miért van mégis szükség a hitre? Valahol nagyon mélyen eltemettük azt a természetes elfogadást. tudjuk: van gyógyulás. Figyelmen kívül hagyom a jeleket. mert átalakul valami egészen mássá. Tudod. mert világosságot. melyik arcát vesszük alapul! Javaslom. kiindulópontja volt a hit. felnőtt a hit és bizonyosság lett belőle. mert re­ ményt ad a sötét kétségbeesésben! A hit rossz. vagy tudod? . a betegségre vonatkozik. de rossz. mert a gyertya fénye elaltatja a valódi fény. gyertyát gyújt a sötétben. a világosság iránt érzett örök. ébresszük fel a tudást. Magja.Elég egyértelmű a válasz. ami kinyitja előttünk az egészség teljességét. Bennük még él az a természetes elfogadás. Elfogadásból felnőttkorban már csak a rossz elfogadásának a természetessége maradt. az elért sikereket. Hitünket felhasználhatjuk. magasabbrendűvé. de csak van! Rajtunk. nem gondolkodik rajta. amelyik fel­ szabadít! Nézzük meg a gyermeket: amikor orvoshoz viszik. ők tudnak. ami feleslegessé teszi a hitet. a hit jó. aminek „csak" a magja volt a hit. amikor a legnagyobb bajban vagyunk. A hit jó. következésképpen semmit sem ad (igaz semmit sem tagad meg). amikor azt mondjuk: hiszünk ezt is jelenti: elmegyek minden konkrét. A hit jó. azt az oldalát vedd alapul. minden megtapasztalható mellett. hogy olvasod ezt a könyvet. kielégítetlen vágyunkat. amikor saját lábunk helyett a hitre támaszkodunk! Mindezeket vegyük figyelembe. a prob­ lémára. de közben fává lett. de megfelelő hozzáállással mindent meríthetünk belőle. mégis az esetek jelentős többségében megtörténik a gyógyulás! Miért van ez így? A gyermekek nem hisznek. most nem tudom kézzel fogni! Most hiszed. hogy meggyógyul. mert reményt ad. amikor hitünkkel foglalkozunk! Van benne jó és van benne rossz. van egészség! De csak van.

he­ lyette éljenek. de közben továbbra is egyhelyben ülünk. Talán nem lesz belőle probléma. A pihenés és a lustaság az érem két oldala. Nézzük. hogy a segítő kezet már el nem fogadhatta! A hit akkor nyer értelmet. Vagyis amikor átadjuk magunkat a pihenés­ nek. Megoldás. ami feltételezi: később (talán) nem lesz belőle baj. higgyünk. és csak a tiszta lényeget fogjuk tapasztalni. hogy elfelejtett minden mást. elengedni nyomasztóvá vált gondjainkat. Igenis lesz! 52 . Ami­ kor másra fordítjuk figyelmünket. de a következő pillanatban vegyük észre a visszajelzéseket is. Ha nem pihenünk. hogy most egy olyan „munkát" végzünk. ki hitében már odáig „fejlődött". meg­ szűnik nyomasztónak lenni. hogy szabadon választjuk. melyekkel aztán élünk! Éljünk. megszabadulunk eddigi előítéleteinktől. aminek hátat fordítottunk. ami eddig befolyásolta tetteinket. Fontos. de hite annyira kitöltötte. hogy valóban kikapcsoljunk. de a lényeg: hite egész életét kitöltötte és már nem maradt ideje cselekedni! Csak várt és várta. A pihenést jellemzi. azaz használjuk őket. „Volt" nekem egy ismerősöm. előbb vagy utóbb lustává válunk. sőt elengedhetet­ len. Ez mind nagyon szép és jó. Ebben a helyzetben pedig könnyedén meglelhető a szükséges megoldás. hogy helyette tegyenek. Hitte: Isten segít. csak a hite. szabadon dönthetünk arról. a jó érzéseket. gondolkodásunkat. és ezek alapján cselekedjünk. hiszen csak ekkor nyílik lehetőség a másfajta nézőpont alapul vételére. Ekkor szakadunk ki érzelmeink erős kötelékéből. hezi­ tálunk. Cse­ lekedjünk! Ezt bizony gyakran elmulasztjuk! Gondolkodunk róla. akár a gyógyuláshoz. de inkább a fogalom: a lustaság egy olyan tevékenység. Emlékezz erre a lehetőségre a be­ tegségekkel kapcsolatban! 15) Pihenés Könnyen belátható és megérthető. Lehetőség. nem létezett számára más. Milyen nagy szó ez! Találjuk meg a lehetőséget és éljünk vele. ami kizökkent a hétköz­ napok taposó malmából. akár a boldogság­ hoz. az. amikor megtaláljuk és használjuk azokat a lehetőségeket melyek általa kerülhetnek elénk az életben. a tiszta gondolatokat. a többi már csak rajtunk múlik. képzelődünk. mennyire fontos kiereszteni a fáradt gőzt.Tegyünk így mi is. mit is jelent a lustaság szó.

A kéregállomány és az alatta fekvő. pályákat tartalmazó velőállomány egy hihetetlenül összetett térháló láncolata. hogy a szellemvilág hangjait halljuk. Az agyvelő hasonlóan működik. Dehogynem. melyeken nem kell sokat gondolkodni. az idegingerületek lehetséges útja szinte csillagászati mértékkel mérhető. vagy érzékeljük. A nagyagyhoz csatlakozó közti agy. illetve a szellem számára. ahol összefutnak a különböző pályák. Az agyburkok lemezei között az az agyfolyadék kering. és természetesen fordítva 53 . fordítja az észleléseket a másiknak. Gondoljunk bele: igazából milyen ritkán fordul elő. hogy semmi sem rögzített egyértelműen. E bonyolult domborzati térképre a tudomány már nagyjából felrajzolta azon központok területét melyekhez különböző tevékenysé­ geink köthetők. mint egy rádió adó-vevő. melyben az összeköttetések száma. sokmilliárd idegsejt kapcso­ lata. A tudat az agy sejtjein keresz­ tül adja át tájékoztatásait a testnek. AZ AGY Fizikai oldal: A központi idegrendszer a koponyaürben elhelyezkedő képződmény. csakhogy olyan dolgokat. valamint egy többrétegű burokrendszer biztosítja. hogy a lusta nem tesz semmit. amely mélyen az agykamrák falában lévő fonatokban termelődik. Mivel az imént említettek nem egy „nyelvet" beszélnek. A nagyagy két féltekére oszlik s felszíni szürke állományát tekervények és barázdák szabdalják. tesz. nyúltagy a gerincvelővel együtt képezik a központi idegrendszert. Védelmét a csontos boltozat. Lelki oldal: Agyunk idegközpont. érzékeli és átalakítja a kapott jeleket a fizikai test. Tudatunk az agyhoz szellemi és fizi­ kai síkon egyaránt kapcsolódik. kisagy. hogy valami is változik életében. Itt kerül feldolgozásra minden begyűjtött ismeret. A lehető legkisebb annak az esélye. Ugyanakkor az is kiderült.Itt nem beszélhetünk arról. hiszen nagymérvű agykárosodások esetén is más területek képesek átvenni feladatokat.

54 . amikor elzárkózik az örömet okozó helyzetei elől. Röviden: a test olyanná válik. melyek még nem hoztak létre konkrét. a valódi kapcsolat kialakuljon. de nem feltétlenül önmagunkban.: tompa fájdalom jellemezheti a területet. Ennek jelentősége akkor fog előtérbe kerülni. mely részünk szorul „fejlesztésre". aminek eddig nem tulajdonítottunk jelentőséget. kézzel fogható elváltozást. tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is. az akarat kinyilvánítással van kapcsolatban. hogy a kapcsolat. felfogjuk. ott ered gyökere.tudatos . diszharmóniákat. mi­ lyensége szerint. területhez tartozik egy-egy jelentés. hogy érzékelje egy „kívülálló" a bennünk lezajló folyamatokat. hiszen önmagunkban (minden visszatükröződést nélkülözve) lehetetlen értelmezni tetteinket. A csakrák állapotából. szüksé­ ges egy különleges tudatállapot! Ugyanígy egy különleges . Tompaság és dekoncentráltság fogja jellemezni életét. tapasztalásnál is elenged­ hetetlen a viszonyítás. Ilyenkor érdemes segítséget hívni. ami a tudat tulajdonságai. Nincs mihez viszonyítani. vagy azokat megvalósítani. mi zajlik az agyban. Pl. Önmagunkat vizsgálva nehéz feladat ezeket észlelni. Csak ekkor tudjuk a dolgok valódi természetét megismerni! Érezhetjük az apró hiányosságokat. a hirtelen fellépő vagy folyamatosan jelentkező fájdalmas területekből könnyedén kikövetkeztethető az a lelki állapot. hogy ráébredjünk valójában. de volt (van) valamilyen „baja". amikor az ember tudata kissé beszűkül és nem képes önmaga elé célokat kítőzni. Itt elsősorban a tünetekről és azon diszharmóniákról beszélek. E területek energiái leginkább a célok kitűzésében és ezek elérésében segítenek. Homlok tájék: Jelentősége az akarattal. amikor vizsgáljuk önmagunkat (másokat). illetve meg nem nyilvánulásaival. Tulajdonképpen egy (kétirányú) érzékelő. Szoros összefüggésben van az akarat különböző megnyilvánulásaival. betegség a tudatból indul.is igaz. hogy érzé­ keljük. gondolatai. Márpedig az érzékelésnél. Ahhoz. érzései alapján átalakítja a fizikai létet. átalakító szerv. hiszen minden részhez. Minden felmerülő diszharmónia. A könnyebb megértéshez térképezzük fel az agy lelki jellemzőit.állapotra van szükség. amilyen a tudat.

érzelmi . Az agynál illetve a fejnél figyelembe kell venni egy „furcsa" tulajdon­ ságot: miként a szemben illetve a fényképezőgépben fordított kép jelenik meg. Tehát ami a csakrában jobb oldalon jelentkezik. úgy az is éppen fordítva tükrözi vissza a kívül megjelenő sajátossá­ gokat. az „benn" a testben már a jobb oldalon fog feltűnni. akarva-akaratlanul is figyelmen kívül hagyja. az agyban az ellenkező oldalon lesz. 55 . de ennek van egy másik vetülete is: nem vállalja fel az eset­ leges kritikákat.A célok kitűzésének és az elérésükhöz szükséges energia befektetésének jelentősége a kapaszkodóban van. Minden más megegyezik a jobboldal jellemzőivel. az álmodozást. valaki megpróbálja irányítása alá vonni gondolko­ dásmódját. erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat. amikor a beszűkült hozzáállás helyett a fokozott tevékenységet. Tarkó: Azt és úgy érzi. hogy másoknak is vannak érdekeik. Tehát. hogy elérje kitűzött céljait. valamit pedig szeretne elkerülni. a csakra érzelmi (bal) oldala mutat beszűkü­ lést. A beteg valamilyen érzést. akkor az önmaga elé kitűzött . az azokhoz való .bizonytalan . és a betegség kialakulása. mint hegymászóknak a kötél. Előfordulhat az ellenkezője is. Homlok (baloldal): Fizikai dolgokra.viszonyra vonatko­ zik. Ennek következtében rájuk erőlteti akaratát. Homlok (jobb oldal): Ezen az oldalon az érzések jelentkeznek. Szükséges ez a kapaszkodó. a fokozott akaratot helyezi elő­ térbe. amikor itt érzékelünk diszharmóniát. érzelmet akar elérni.célok tisztázatlanok. sokkal könnyebbé. Mindkét esetben előfordul a csakra deformálódása a lelki egyensúly megbomlása. bizonytalanok. Pl. De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konf­ liktus támadt az érzésvilágában. stabilabbá teszi a cél felé haladást a nehézségek között. Gyakran előfordul: görcsös igyekezetében.

sem elfogadni nem képes a segítő kezet. A bezárkózásból fakadó segítségkérés elmulasztása.Nem néz szembe. Tarkó (jobb oldal): Az érzésekre. Itt a konkrét kézzel fogható. a segítség el nem fogadása takar egy bizonyos fajta hitetlenséget.még saját magának sem! Fejtető (Baloldal): A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett. akarata hatá­ rozottan érezteti hatását életében. tünetet. anyagi segítségekhez való viszonya van olyan szakaszban. Lehetne az ide vezető utat sokkal bővebben is értelmezni. Felmerülő anyagi és érzelmi problémáit nem adja ki. El­ temetve ugyan. 56 . az igaz érzés. Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal. de a kettősség tovább­ ra is fennáll! Szeretné. de elfogadja stb.nem okozna különösebb problémát. de nem teszi. mely mellett megtalálható a biztos támasz tudata jelentős belső erőt képvisel. megtapasztalt fájdalmat. az önállóság megtapasztalásából fakadó bizalom és odafordulás diszharmóniájára lehet következtetni az itt jelentkező műkö­ dési zavarokból. vagy éppen ellenkezőleg: félreértelmezett. de „tudatosan" másik megoldási. de . érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás.mégis . Tarkó (baloldal): A ráhatás. viszonyulási sémát választja. Hiszen nem képes elhinni: létezik számára segítség.önmagában . de ezt most nem tartom idetartozónak. Az önállóságban. a konfliktus fizikai eredetű. melyek gyakran a múltjában keresendők.mások gondolata. nem mondja el . feldolgozatlan. félreértett dolgaiból ered. szeretné elkerülni. Vagyis a konkrét. a meg nem értés! Ez még . nem fordul hátra. de tisztában van a valósággal! Ott bujkál benne a valóság érzése. jellemezhető. Fejtető: Az elszakadás. amikor sem kérni. fizikai léttel. Az anyagi világ megoldatlan. nem mer „konfrontálódni". hogy megvizsgálja eddigi életét.

és ez annyira leköti erőit. Szeretném hangsúlyozni: neki ez a hozzáállás igen kényelmetlen! Halánték: A Baloldal a földi. csak egyetlen dolog. mégpedig az alábbi témakörökben: Hogyan áll a segítség elfogadásához? Elfogadja-e a felé nyújtott segítő kezet? Ad-e segítséget (önzetlenül)? Az iménti kérdések célja a következő: kétség ébredjen benne. a gyógyulás útja: Nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. akadályai azok. Érzelmileg erősen befolyásolt. mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem képes bejutni tudatába. mint eddig értelmezte? Lehet-e más megoldás is? A legfontosabb része ezeknek. mert más esetben ez nem okoz­ na lelki-testi diszharmóniát! Szellemi gyógyítása: Az „Élet Koronájából" (A Spirituális Útmutató Szellemi Vándoroknak c. Gyógyítása. fájdalmában sebeit nyalogatja. Annyira gondolkozik rajta. és nem kap segítséget. sem kedve. illetve a beteg (önmagának) tegyen fel kérdéseket. lelki konfliktusaiban (melyek jelentős hatást gyakorolnak rá).Fejtető (jobb oldal): Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér. Érzéseiben. valóban úgy vannak-e dolgai. A továbbiak jelentése megegyezik az előzőekkel. Gondjai.és meg nem nyilvánulásaira. vagy gon­ dolat tölti ki életét. hogy figyelmesen kérdez­ zünk. melyek gyötrik. könyvem részletesen tárgyalja) húzzuk ki a felgyülemlett feszültséget 57 . A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értetlenségét jelzi. rányomják bé­ lyegüket minden érzelmi meg. nyomasztják. Azonban szorosan idetartozik még: erősen gondolkodik a probléma lehetséges megoldásán. anyagi dolgok meg nem értését képviseli. hogy semmi másra nem marad ereje. hogy kizökkenjen az eddigi (rossz) hoz­ záállásából! Rossznak kell lennie ennek.

kisebb cseresznye vagy babszem nagyságú belső elválasztású mirigy. harmóniát teremtő erőkkel. Más néven agyfüggelék. (A régi orvosok különös elképzelése az volt. Erre vezethető viszsza a tubákolás. hogy tüszszentéskor az „egészségére!" felkiáltással kívánunk jót a másiknak. feltöltjük a nyugalmat.és a simító mozgást mindaddig folytassuk. Mun­ káját a Toboz-miriggyel együtt teljesíti.és a mellékve­ sekéreg-serkentő hormon.) Az agyfüggelék elülső lebenyében sajátos mirigysejtek foglalnak he­ lyet. az ösztrogénnek a kiválasztását segíti elő. Itt keletkezik továbbá a sárgatest serkentő hormon. ez a vélemény még a XVIII. AGYALAPI MIRIGY Fizikai jellemzők: Irányító szerepet tölt be. ezek termelik a növekedési -. amely a női és hím nemi hormonokat szabadítja fel. A lejátszódó folyamat: Tulajdonképpen nem veszünk ki semmit a betegből. amely az agyalapon a töröknyereg elnevezésű csontmélyedésben foglal helyet. Hogy az orrfolyás az agyat tisztítja. Ugyanakkor a petesejt vagy a spermium fejlő­ dését is szabályozza. míg szúró érzést tapasztalunk a kezünkkel. szoros összhangban. vezérli a szervezet hormonháztarását. amely a női nemi hormonnak. Majd a megtisztított helyre a biztonságosabb gyógyulás érdekében. melyekre szüksége van. ami megakadályozta a Fény szabad áramlá­ sát. továbbá az is. hogy ez a mirigy az agy­ ban működő szellemeket mintegy „leszűri". mint szenvedély vagy szokás. innen adagolódik az emlő fejlődését és a tejelválasztást serkentő hormon. Valamint itt épül fel. majd így a rossz gondolatok orrváladék alakjában távoznak el. században is elterjedt volt. hogy gyorsabban emlékezzen a szervezet. a 58 . Majd szívünkre koncentrálva töltsük fel azon szellemi erőkkel. a pajzsmirigyserkentő. de a simító moz­ gással feloldjuk azt a falat. E helyen keletkezik a festékanyagokat tartalmazó sejteket.

Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem élése. pajzsmirigy. de ellentétes jellegű üzenet jut fel. vagyis a serkentőhormon szintjét le­ csökkenti. vagyis a tűzzel van szoros összefüggésben. továbbá a vérnyomást emelő és a vesében a vízkiürítést sza­ bályozó vegyületeket. mellékvese) nem kapnak táplálékot. Ennek tudomásulvételekor az agyalapi-mirigy újfent megnöveli a serkentőhormon mennyiségét. cselekvési módnál szá­ mításba kell venni azokat is. melyek mellé társulnak. A hormonok szintjének szabályozása a negatív visszacsatolás elvén működik. meg nem tapasztalása. hanem a hypothalamuszban képződnek. és egy életen keresztül tart. melyek nem itt. Az agyfüggelék hátsó lebenye idegszövet jellegű. me­ lyek képessé teszik az adott szervek ellátását. ezek a szervek (pl. nem érezzük át elért sikereinket. Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal. Tárolóhelye azon hormonoknak. Mikor ez utóbbi a normális alá süllyed. egy ismételt. Ennek lényege a következő: amikor egy adott hormon szintje emelkedik. Hihetetlenül bonyolult vezérlő működése az agyalapi mirigyet a többi belső elválasztása mirigy működésének karmesterévé teszi. Lelki jellemzők: (lásd még a kapcsolódó szerveknél) Az iménti alapján kiderült: a hormonokkal. amelyikkel összefüggésbe hozható a kialakult működési zavar. Ez a finom hullámzás tehát élettani jellegű. Ha fejünkben.pigmentsejteket serkentő hormon is. ez az esemény egy visszajelzés formájában feljut az agyalapi-mirigybe. 59 . A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni: nem egyedül itt jelentke­ zik probléma! Így a megkeresendő viselkedési. Ezenkívül ez a terület szabadítja fel a terhes méh összehúzódásért felelős oxytocint. Ezáltal magának a célhormonnak szintje is csökkenni fog. mire az ellentétes irányú parancsot ad. s az itt keletke­ ző vegyületeket agysejtekre gyakorolt hatásuk miatt nyugodtan nevez­ hetjük örömmolekuláknak. tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete. Végezetül az elülső lebeny felelős az ópiumszármazékokkal rokon endorfinok szintéziséért. hogyan várhatjuk el tőlük az optimális működést. Ha nem kapnak táplálékot.

A gyógyulás útja: Első nekifutásra azt is mondhatnánk: fejezze be a lázadozást.) Az ellentét sajátossága. Ez a mechanizmus rendelkezik mind­ két tulajdonsággal. elkezd lázadni. A beteg rosszul érzi magát a kialakult helyzetben. illetve az egyént bonyolult én-védő mechanizmu­ sok óvják a nem kívánt hatásoktól. Mindebből következik. védi. hagyja abba a hiábavaló erőlködést és a túlzott alkalmazkodási vágyat! Ez így szép és egyszerű feladat! De megvalósítani lehetetlen! A gyulladás akkor fog csökkenni és megszűnni. védi ezt a bonyolult idegközpontot. betör az egész vérkeringésbe is. hogy nem feltétlenül kerül felszínre a konfliktus. de ettől függetlenül kifejti hatását. valamint az ezek viszo­ nyából egyenesen következő identitást.AGYHÁRTYAGYULLADÁS Fizikai jellemzők: Az egész központi idegrendszert egy sajátos. Ha az idegrendszer e területét fertőzés éri. Jellemzője a hirtelen kezdet. szűk környezetet mutatja. s végül is gennyvérüségről beszélhetünk. Lelki jellemzői: Az agyat védő hártya. az sür­ gősen ellátandó. az intenzív betegellátás teljes fegyvertárát igénybe kell venni. s a közöttük lévő résrendszerben vér. Amennyiben ezt a részt átfordítjuk a tágabban vett emberi környezetre. energiákat. Ezt a kitörési vágyat tük­ rözi a gyulladás. óvja a világ „káros" tényezőitől. minden külső behatás ellen. sokk. háromrétegű burokrend­ szer fogja körül. van jó. akkor megrendül a látszólago­ san megszerzett biztonságérzet. Az emberi tudatot. hidegrázással. akkor az agy az egyént (tudatot). fejfájással. lelki erőket máshová irányítja át! 60 . hogy a gyógykezelés egy igen összetett és nehéz feladat. Azaz. (Ebből tud a későbbiekben kialakulni a betegség. illetve agy víz áramlik folyamatosan. Az ént a családja veszi körül. Ezt gyorsan követi a vérnyomászuhanás. Ha baktérium idézi elő. Amikor ebben a kör­ nyezetben valami ellentét formálódik ki. szeret­ ne kitörni szorult. és van gátló rész is. míg az agyhártya a szűken vett családot. amikor az égést tápláló. és keringés-összeomlás. tehát nem kerül be a „köztudatba". nyomasztó konfliktusaiból. segítő anyagokat. életet fenyegető állapotot jelent.

amik eddig is jelen voltak. ahol csökken az áramlás. foszló állománnyal kitöltött üregek jönnek létre. Beszűkülnek az erek. aggodalmaskodások gyötrik. A pépszerű anyag immár élettelennek mondható. elrejtett terület található. védett. nem is létezik ez a képessége. hiszen félelmek. majd ez a rész sejtoldó enzi­ mek hatására ellágyul. az érintett területen az agyállomány körülirtan elhal. kikerülte. Érfal-elfajulás (meszesedés) fog kialakulni annak következményeként. mert nem enged szabad utat a kicsi. Annyira lemond. de értékeiről a hosszú. Tehát itt olyan élethelyzeteket kell megtalálni. Természetesen olyan helyre. lágy. ami a hordalékot mindig egy adott helyre rakja le. Borsónyitói akár ökölnyi kiterjedésig változó.lelki elégedetlenség. Igyekszik elkerülni az összeütközést. ahol árnyékos. s ezzel ellátási zavar keletkezik. az ügy szempontjából lényeg­ telen mitől fél.Amikor átirányítjuk erőinket. Le­ het ez egy „apró" dolog. és nem élte meg azo­ kat! AGYLÁGYULÁS Fizikai jellemzők: Ha az agyban vérkeringési. mert már túl nagy benne a nyomás. és hasonlatosan viselkedik a folyóhoz. de lemondott róluk. Igyekszik önmaga elöl is. ám roppant fontossággal és jelentőséggel bír a beteg számára. hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gondolkodásmódját illetően. Túl nagy a nyomás. a lényeg: ragaszkodik problémáihoz. lázadásnál mindig fellép egy bizonyos fokú . fájdalmas út követ­ keztében lemond. Lelki jellemzők: Értékes emberről van szó. hogy úgy hiszi. automatikusan kivonulunk a beteg területrő1 de ami a lényegesebb: egy konkrét j ó i behatárolható cél felé vesszük irányunkat! Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? A gyulladásnál. Lehet félelem és aggódás. 61 . a külvilág szeme elöl is elrejteni problémáit. könnyen elengedhető indulatoknak. Ezt az utat választotta a további konfliktusok elkerülésére.

hogy nem ismeri.idővel . Megjegyzem. (lásd még: agyvérzés) Körülírt. stb. arra nincs szüksége. (A baj nem jár egyedül!) Amit nem használ . hogy továbbra is tökéletesen tudjon működni. bizonyosság: ő szerencsétlen ember. Ugyanakkor jelen van egy másik fajta bizonyosság is . bomlásnak indulnak. Felállítja.Vérrög. de a kockázat továbbra is fennállhat. ezeket az akadályozó tényező­ ket saját maga állítja fel. haszontalan dolgok a teremtett világban nem léteznek. élettelenné (halottá) vált dolgok pedig természetüknél fogva fokozatosan szétesnek. melyek előidézik az elhalást.vagy egészen másra használ . Szerencsétlen. mint az Élet: minden esetben utat tör(ne) magának! Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítani számára. hallás járás. mert már annyira megszokta szerencsétlenségét. életének azon részét. tehát az fölöslegessé válik. hogy „ne kelljen" másként viszonyul­ ni. mert halmozódni szoktak a bajok. akinek semmi sem sikerül. Tehát önszántából nem növekszik. rövid időn belül megszűnnek! A szükségtelenné. Márpedig ez a veszély igen jelentős. Igyekszik pótolni az használhatatlan részeket.hiszen az agyi katasztrófa környékén megteremtődnek azok a feltételek. Az agyunk (szervezetünk) is úgy működik. képes rész. jól behatárolható az a probléma. tudja: igenis szerencsés! Akkor hol van a probléma? A konfliktus abban áll. mint rög.és teljes feladatokat átvállalni. nem terjed tovább. Igen erőssé válik benne a hit.az ember. Agyvérzés következtében is létrejöhet lágyulás . Az értelmetlen. amivel évek óta küszködik (lásd még agy). nem meri felvállalni lényének.amennyiben a beteg túléli . Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan megbomlik: eddigi képes­ ségei a feledés homályába vesznek. vagy ha mégis. amennyiben ez az értékcsökkenés ki­ terjed életének más területeire is. Fontosnak tartom elmondani: az elhalt részeket az agy .képes kiváltani. elveszít bizonyos képességeket: lá­ tás. A gyógyulás útja: Tornáztatás! 62 . amelyik alátámasztja jobbik oldalát. rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés.másként nem okozna szenvedést a szerencsétlensége -.

vagy számára annak tűnő . boldogító dolgokkal való foglalatoskodással erősíteni. fel nem fe­ dezett. utóbbit 3 éves koron túl tekintjük kórosnak. De a meglévő . A „labilitásnak" köszönhetően félreérti a családi légkört. Lelki jellemzők: Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló működési rendel­ lenesség.amelyeket a szülők elhallgattak. túlreagálva válaszol minden diszharmóniára. tudat alatt megtapasztalja 63 . amikor a beteg nem tudja tartani vizeletét. be nem vallott . mert őbenne már kialakult egy konkrét elképzelés). habár az elhalt részeket mozgatni lehetetlen. ami igen gyakran megbúvó . Érzi a szülők között feszülő ellentmondásos . Lásd még gyermekbetegségek! Az anyaméh közelsége és a gyermek fogékonysága következtében azo­ kat a kimondatlan szavakat. problémákat is érzi.fel nem térképezett. s ez bekövetkezhet sajátos körülmé­ nyek között is (pl. Tehát nekünk ezt kell elérni! ÁGYBAVIZELÉS Fizikai jellemzők: A vizelés akaratlagos szabályozásának hiánya. nem szeretik! (Ha szeretik.ép . Előbbit általában 6. Ha éjjeli bevizelés for­ májában nyilvánul meg.félelmeket jelez. ha nem. Érthető módon érzékenyen.Lehetséges a tornáztatás. ez jelen esetben lé­ nyegtelen. A vizelést kísérheti parancsoló vizelési inger. akkor a gyerekkori neurózis vezető tüne­ tének kell tekinteni. azt hiszi. nevetés. melyek így. Oka: Ebben a korban még nagyon fogékonyak a szellemi. ami körülötte és persze benne zajlik. heves félelem).kérdéseket. Ezáltal megbomlik lelki egyen­ súlya. vagy nappal is. ki nem mondott dolgokra és érzelmileg nagyon erősen kötődnek szüleikhez (ez így ter­ mészetes). Mint tudjuk.részeket a megfelelő. ha időt ha­ vunk a körülötte lévő területek többé-kevésbé helyettesíteni tudják a kiesett részeket. támogatni lehet. indirekt módon nyilvánulnak meg. így igyekeznek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre). melyekről a gyermek előtt szó sem esett . amely jelentkez­ het csak éjszaka.

a veszekedések felkavaró érzelmeit. a feszültségektől. bizonyosságot tovább fokozza. így könnyen azt a következtetést vonják le (akaratlanul) nem szeretik őket. Ennek következtében erre a nem tudatos élményre fog ala­ pozni. Mivel nem kerül felszínre. amikor ella­ zult fázisba kerül az ember. az alváskor. bajt érzékel. Az ágybavizeléssel magukra és a problémájukra „kívánják" felhívni figyelmet. Nem feltétle­ nül ölt ez határozott formát. és mindent ezek szerint ítél meg. a nem éber. amikor az apá­ nak túlzott vágyai. ellazult állapotban fejt ki jelentősebb. Gyakran a szülők közötti feszültségeket reagálja így le. mely belül mun­ kálkodik. érzékelhető hatását (ágyba vizelés). és ezzel az ernyedtséggel van szoros összefüggésben az akaratlan vizelet­ ürítés. ha élete során volt egy olyan krízishelyzet. A gyermekekben bennmaradó feszültség megakadályozza. hogy nem beszélnek róla. nem szeretik szülei és ez az érzés akkor fokozódik leginkább. miután tisztázták érzéseiket gyerekük iránt. már­ pedig itt erről szó sincs! A felszín alatt megbúvó konfliktusokra a gyermek akkor lesz fokozottan érzékeny. Igyekszik meg­ szabadulni az iránta támasztott követelmények súlya alól. Miért pont a mélyalvás állapotában következik be a nem kívánt ered­ mény? A mélyalvás a pihenés azon szakaszában következik be. Különösen igaz ez. Válasszák külön a munkahelyi és a családi problémákat. Rákérdezésre nagy valószínű­ séggel ezt nem tudják megválaszolni. Az eddig uralkodó feszültség távozik. de ami ennél lényegesen fontosabb: így viszonyul szüleihez. amikor (burkolt vagy nyílt) konfliktus feszül közöttük. Az idegőrlő feszültségeket az „elmondással" sokkal könnyebben lehet megoldani a veszekedéseket mellőzve. 64 . Magyarul: úgy érzi. amit képtelen volt feldolgozni. hogy tudatosodjon a probléma. de annak feltétele. A gyermek feszültséget. Természetes reakció. hogy fel­ fogják életük pozitív megtapasztalásait. Gyógymód: Csak a szülők tudják hatékonyan megszüntetni ezt az akadályt. elhallgatják. minden teremtett léleknél megfigyelhető: igyekszik szabadulni a kötelékektől. de a gyermek így érzi! Van más módja is a szabadulásnak. kívánságai vannak a gyermek képességeit illetően! Ezt az érzést. tudást.

és felcserélte egy görcsös akarással. hogy a milli­ árdnyi idegsejt energiaszükséglete igen magas. Bármely agyi verőér időleges összeszűkülése értelemszerűen a mögöttes. az agya úgy viselke­ dik. járás. élete során valahol elhagyta a lazasá­ got. kettős látás. gondolkodásából.s szerencsére múló . tétovázások következtében elmulaszt megtenni. örömteli cél elvesztésétől való félelem. Szé­ dülés-. a másik. Egyik.tüneteket. akadály. amit a beteg jelentős erőfeszítések árán megvalósít. figyelmen kívül hagyva minden tényezőt.Majd este. mint egy felakadt lemez: csak ugyan azt szajkózza! 65 AGYÉRGÖRCS . zsibbadás és gyengeség a ro­ ham formájában fellépő átmeneti vérellátási zavar jellemzői. csak ez lebeg a szeme előtt. s a szeretetet. ér­ szűkületek előidézhetnek ijesztő . A lényeg ebben rejlik: elfelejtette. mely a keringési zavar okozta görcsös fájdalomra utalhat. ragaszkodásból egyenesen kö­ vetkezik. sugározzák ki rá. a nyugodt tettvágyat. Fizikai jellemzők: Az emberi agyon percenként 8 dl vér áramlik át. hogy fájdalmas! Fájdalmat ébreszt bennünk: a nyomasztó emlék. hiszen annyi mindenhez vagyunk képe­ sek görcsösen ragaszkodni! A ragaszkodás tárgyáról azt azonban tudni kell. Az „agyérgörcs" népszerű kife­ jezés. tudd min­ dazt. általa ellátott terület oxigénhiányos állapotát fogja előidézni. amikor tűzön-vízen keresztül.és beszédzavar. Viszont embóliák. bele értve a visszavisszatérő hisztériás kitöréseket is. amit irántad érzek). Egy olyan akarással. Ennek a ragaszkodásnak a gyöke­ rei rendkívül sokrétűek lehetnek. jelezve. melyet iránta éreznek. amit szintén nagy gondolkodások. (Erre gondoljanak: szívem minden szeretetét kiárasztom. hogy semmi mással nem tud foglalkozni. ám az agy erei kevéssé képesek aktív összehúzódásra. amikor a kicsi már elaludt (elalvás után 5-10 perccel) üljenek az ágya mellé. Lelki jellemzők: A görcs tulajdonképpen egy tömb. A görcsös akarásából. aggódás. Néhány héten belül meg fog szűnni minden tünet. vagy akár egy szép. Mi is rejlik lelki hátterében? A betegségnek két oka van.

helyes cselekvéssel! Akkor. Az életkor előrehaladtával az érrendszer a „civilizált" embernél különös előszeretettel károsodik. az élettér beszűkítésébe 66 .Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki. mi lesz azután. Egy olyan nagy energiaigényű területen. már könnyű másik utat választani. szorongásból születnek (lásd ott). Tönkremenetelének legelterjedtebb formája az érelmeszesedés. amikor tisztázódik a görcs valódi kiváltó oka. A rugal­ masságba fektethető erejét a távolságtartásba. anyagcse­ rezavar alakul ki.a közhittel ellentétben . s bárhol történjen is ez az elfajulás. Élete behatárolttá vált. mert „valamilyen'' okból bebizonyította: másként nem élhet. Egyrészt elfogadja ezt a tényt. Gyógyulás: A görcsök természetéhez szorosan hozzá tartozik a másik oldal is: nagyon is tisztában van a helyes úttal. Itt is ezt kell tenni! AGYÉR-SZŰKÜLET Fizikai jellemzők: Az agyi keringés intelligens szépségét fentebb (agyvérzés) már leírtuk. hanem a megromlott vérellátás követ­ kezménye. amikor tudatoso­ dik. másrészt viszont harcol ellene. súlyos áramlási za­ varokhoz fog vezetni. de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik. szeretné megoldani gondjait.az agyállományon belül futó ereknek nincsen beidegződésük. mint az agy. A bezártság. hogy . Lelki jellemzők: Lényegében megegyeznek az egyéb területen bekövetkező szűküle­ tekkel (lásd ott)! A szűkületek minden esetben valamilyen félelemből. Tudnunk kell. ennek fokozottan nagy (és rossz) jelentősége van. s így nem húzódhatnak össze aktív módon. mintegy parancsra. a szorongatottság érzése következtében az egyén úgy véli. fél. A szűkület mögötti területen ugyanis oxigénhiány. S bár az érpályák bántalmát gyakran jelzi görcsös fejfájás ez nem „érgörcs"'. a világ nagyon szűk határok közé be. mi okozza a problémát. A verőerek falában zajló kóros folyamatok beszűkítik azok belvilágát.

összeütközés szük­ ségszerűsége ellen. pl. Azt az örömet. Ez a behatároltság be fogja árnyékolni a gondolkodás. Valamilyen célt. hogy beszűkítse gondolkodá­ sát. kreativitását. A meghatározó okot. megtapasztalni a gondolkodás. A gyógyulás feltétele: elérni. Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor a legnagyobb az esély. bénulások és görcsök lépnek fel. de méreganyagok. Láz. melyeknek a tudatban is beszűkül­ tek. amikor a tudatának egy része is beszűkül. Lelki háttere: A gyulladások az emberi szervezetben abban az esetben alakulnak ki. a másikon pedig beletörődik. AGYVELŐGYULLADÁS 67 . Viharos kezdet és gyors lefolyás jellemzi e betegséget is. „Harcát" azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázad (törekszik legyőzni). Kimenete mindig igen kétséges. Lázad a kialakult élethelyzet. amiből kialakult. lázongást fejt.fekteti. gondolatot vagy élethelyzetet nem tud helyesen értel­ mezni és okulni belőle. kómába torkollik. alkohol szénmonoxid is kiválthatják.és probléma-feldolgozó képességét. mikor az valamilyen dologgal szemben ellenállást. fejez ki (lásd még gyulladás). Kezelésében lényeges a koponyaűri nyomás csökkentése és a görcsro­ hamok kikapcsolása. a se­ besen romló tudatállapot tompulatba. leginkább vírusok vagy baktériumok az előidézői. a gondolkodás­ módban találjuk meg. törvényszerű. a szabad gondolkodás örömét. hányások és igen rossz közérzet mellett a tarkó kötötté válik. Vagyis kezdi tudni: ez a védekezési. ami felszabadítja! Fizikai jellemzők: Fertőzések következménye ez a kórkép is. Azok a területek hidegek. visszahúzódási mód helyes. vérszegé­ nyek vagy panganak a fizikai síkon. Tudatosan úgy viselkedik. Az ellentétekből ered a gyulladás. Az új dolgok keresését felváltja az alkalmazkodás.

őrlődik problémáin . Természetesen a betegnek is részt kell vennie a gyógyulásban. intenzív ellátást igényel. Az agyvérzés kezelése összetett. hogy gondolkodásmódját helyes mederbe terelje.legtöbbször hibás döntéseket hoz . s a kitörő vér roncsolja az agyállományt. ahol kialakult a vérzés. és a védekező mechanizmusok könnyebben kijavít­ ják ezt a gyengeséget. Az „ISTENI" ujjal arra a területre sugározz erőt és energiát. A beteg (vagy egészséges) erek valamilyen ok folytán megrepednek. mozgékony ember a következő pillanatban már akár bénultan fekvő. Az egyik perc­ ben még éber. Lelki jellemzők: Abban az esetben alakulhat ki. Az emberi agyon percenként több mint 3/4 liter vér áramlik át. és egyre nyomasztóbbá válva gyengítik az agyi erek ellenálló képességét.AGYVÉRZÉS Fizikai jellemzői: Agyunk idegszövet. A meggyengülés eredménye lesz azután a kialakuló beteg­ ség. s az agy­ alap közepén ezek egy artériás gyűrűt alkotnak. Igen nagy és speciális anyagcsere-igényei vannak. kettő hátul -. orientált. A meg nem oldott feszültségek folyamatosan halmozódnak az agyban és tudatban. E bőséggel megáldott és biztonsággal megtervezett rendszer egyik katasztrofális történése az agyvérzés. s ennek megfelelően különleges érrendszer látja el. 68 . Keringése és légzése percek alatt összeomolhat. Gyógyítása: Legjobb ezt a betegséget is megelőzni.rengeteget gondolkodik.kettő elől. Ennek olyan sajátos elágazódás-rendszere van. ütésszerü erővel lesújtó agyi kórképet az igen gyors és látványos kezdet jellemzi. Tisztítani és erősíteni kell az élet koronáját. zavart tudatállapotú beteggé válik. törekednie kell. A nyakban négy hatalmas verőértörzs emelkedik fel . ha az érintett személy az alábbi lelki tulajdonságokkal rendelkezik: . Ez majd meg­ erősíti a sérült részt. E heveny.belefárad a próbálkozásba. hogy a négy ellátó ér bármelyikének elzáródá­ sa után a többi még mindig képes az agy minden területének kielégítő vérellátást biztosítani. hogy tökéletesen megoldja élethelyzeteit.

he­ veny zavartság lép fel szakaszosan. Éppen erről a bizonytalanságról szól a betegség. Kivé­ telesen megengedve magunknak. lelentös segítséget nyújthat. mialatt az immunrendszer alattomban gyengül. A nyirokrendszerben megfertőzi a fehérvérsejteket. valóságnak gondolja. köhögés. hónalj és lágyék te­ rületén előtűnnek a duzzadt nyirokcsomók. de ez csak a látszat! Ezt a szerepet játssza. időszakos vagy állandósult láz kísértetében. hogy azon pihenjen (lásd még a könyv végén). nyirokrendszer és az érintett szervek) Albert kiválóan megfogalmazta a bizonytalanságot. Később a nyak. amire szüksége van. annyira átéli. vagyis az emberi immunhiányt előidéző vírus. amikor az első bizonytalan tünetek fellépnek. fáradékonyság. Annyira belemerül. költőien azt kell mondanunk: e parányi támadó ördögi intelligenciával rendelkezik. Gyengeség. hogy lassan elhiszi. Lelki oldal: (lásd még immun-. szájpenész jelenhet meg. a válasz kulcsa rejlik. amelyeket egy sértetlen immun­ rendszer könnyedén leküzdene. Orrfolyás. lehet nagyon erős. A beteg lehet nagyon biztos a dolgában. hasznos ismeretekre és igye­ kezzen leszűrni mindazt. A beteg súlyos személyiség­ változáson megy át: koncentráló képessége lecsökken. A vírus az általa megfertőzött sejt genetikai állomá­ nya felett már régen átvette az irányítást. Okozója a HIV. ha egy pozitív erőket sugárzó kispárnára fekteted. lehet rop­ pant határozott. gyakran még önmaga előtt is. ahol a későbbi védekezés. Fizikai jellemzői: A betűszó „szerzett immunhiányos tünetcsoportot" jelent. A „téveszme" kiteljesedésekor elveszíti természe69 AIDS . majd fogyás és éjjeli izzadások lépnek fel.T idatosan figyeljen a dolgokban rejlő jó. majd ezekben szaporodik. hogy egy pillatatra elszakadjunk a tu­ domány szigorú nyelvezetétől. Az újra és újra támadó fertőzések végül halálhoz vezetnek. pontosan ott kezd rombolni. Sokéves lappangási idő következik ezután. S amint az immunrendszer tovább gyengül. depresszió. úgy válik a beteg fogé­ konnyá olyan visszatérő betegségekre.

mit is jelent ez! Bontsuk két részre ezt az összetett szót.betegséget okozó vírusokra. hogy szerepet játszik. mert egyrészt nem egyik pillanatról a másikra omlik össze világa. Meg kell keresni a különbséget! Ez a különbség pedig a felhasznált.megbomlott egyensúlya miatt a test maga is termelni fogja a különböző méreganyagokat. mint örömöt.külső . hogy nem minden betegséget. melyek „hibáit". nincs megelé­ gedve! Nincs megelégedve. egyedülléttől. ALKOHOLIZMUS Tisztázzuk a kérdést. hiszen azokkal a tulajdonságokkal. elégedetlen ember. mint a ha­ ragvó. Úgy viselkedik. Újra kell tanulni a védekezés örömét és emellett egy. Azokat. Gyógyulás: Itt eszünkbe kell jutni annak a fontos emberi tulajdonságnak. Mivel figyelmét más köti le. ami akkora erőt képes ébreszteni. nem mindent fertőzést „kap" meg mindenki! Látszólag egyforma. és fel kell használni a gyógyulás útján. Ez az érzelmi eltolódás erősen gyengíti a lelki egyensúlyban rejtőző láthatatlan energiákat. mert abban az elutasításban nem találta meg örömét (már amennyiben ezt szokta tenni). ezért a tudatának így kell kielégíteni szükségleteit. egyfajta tulajdonságokkal rendelkező emberek kö­ zül nem mindenki betegszik meg (lásd még fertőző betegségek). és könnyebben eljutunk teljes értelmének megismeréséhez. beenged. Szerepet kell játszania. mert fél az elutasítástól. melyekkel benn találkozott. és haragvó pillanataiban igyekszik (nem szándékosan) elpusztítani a körülötte lévő dolgokat. A betegség évekig bujkálhat. Gyengül. elalszik a figyelme. nem tud beleszólni. oko­ san. Az imént mondtam. de játssza a megelégedettet.illetve a lélek . Gyakran mindent elfogad. másrészt sokáig titkolja valódi érzéseit. 70 . melyeket fel lehet. Elveszíti védekező képességét. A „mindent elfogadni" elvben sokkal több bosszúságot fedez fel. A szervezet elveszíti a meglévő védekező működését. Azokat az érzéseket. „gyengeségeit" is megmutatják. olyan értelmes célt kell találni.tes bizalmatlanságát. a tökéleteset. ezzel igyekszik kompenzálni a benne rejlő elégedetlenséget. tudatosan használt erőben van. és nyitottá válik a különböző . dühöng. mit is engedjen be a tudat vezérelte immun­ rendszer. amit szeretne elkerülni. hogy kellően megerősödjön az immunrendszer. A szervezet . és éppen azt nem veszi észre.

Jelen esetben ez annyit tesz. meg kell értenünk. de sajnos ezzel a hozzáállással nem lehet segíteni a betegen. ha valamilyen „begyűrűzött" testi-lelki összeütközést nem képesek a saját erejükből megoldani. a gond akkor kezdődik. Nem elhanyagolható a következő kérdés sem: miért fordul az ember alkoholhoz? Erre a kérdésre a választ szinte már meg is adtam az alkoholizmus je­ lentésével. Amennyiben segíteni akarunk rajta. hogy adott esetben az itallal enyhítettük fájdalmunkat vagy éppen fokoztuk örö­ münket. hogy minden felmerülő. hogy neki ebben az állapotban van jó és rossz élménye! Ha nem lenne benne semmi jó.Izmus: Valamilyen irányzat. de menjünk tovább! Sokakban. amikor a megértés. hanem egy igen hosszú folyamat eredménye. amivel az élet bizonyos helyzeteit igyekez­ ­­k megoldani. hagyom.akár belső. zsíroldásra illetve bizonyos szennyeződések eltávolítására alkalmazzák. konfliktust . Ha nem lenne benne semmi rossz. elv.az alkohollal kívánnak feloldani. 71 . csak ezt hajtogatná: le tudok én szokni róla . tehát valószínűleg a testünkre is ugyanaz érvényes. akár kívülről érkező . hogy valami más utat keresnének és találnának. figyelni. amikor valamit szeretnék teljesen feltérképezni. milyen hatása van az élő szervezetre? Ezt az anyagot általában fertőtlenítésre. nagyon határo­ zott vélemény alakult ki róluk. Hasonló a szerepe az emberi életben is. Az alkoholhoz folyamodnak ahelyett. mire használjuk a fizikai vi­ lágban. Sokunkkal előfordult már. hiszen akkor nyúlnak az alkohol után. És ezzel még nincs semmi baj. már rég abbahagyta volna. és ez a vélemény igen elítélő. és nem fogadna el semmilyen segítséget.ha akarok! A kezdet: Ez a függőség nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. a feldolgozás. Tehát merengtem. elkezdem az adott fogalmat szemlélni. probiémát. mit is végez az alkohol. A dolgok egy elv szerint működnek. Alkohol: Én mindig. hogy minél több ismeret bejöhessen belső lényembe. akiknek volt már alkoholistákkal élménye. nem kérne. a feloldás helyett választjuk az italt.

Az elnyomáshoz igen nagy testi-lelki erőre van szüksége. sőt pontosan erről van szó: mintegy vizsgáztatja partne­ rét. ezáltal egyre csak „temeti" és egyre jobban elnyomja nehézségeit. Figyel önmagára. Ez a hangulat el fogja nyomni a kive­ zető út iránti vágyat. ami még inkább rontja egyébként sem fényes hangulatát. ami egy családban megtörténik vagy történni szokott: valamilyen vélt vagy valós oknál fogva igen erő­ sen lecsökken az empatikus képesség. a problé­ máira senki sem figyel. Elpa­ naszolja „gondjait". a megvetendőt keresi és találja. mi több magára hagyottnak érzi magát. A fontosabb viszont ez: saját magára sem figyel.. ez az édesség pedig az alkohol cukortartalma. meg fogja találni azokat az indokokat. Az alkoholfüggő egyre inkább magára marad. és ez által feloldani. hogy egyedül vagy társsal él. de nem a valódi okokról — hiszen ahhoz nem érzi partnernek a vele lévőket —. ennek pedig egyenes következménye lesz: egyre kevésbé fogja . melyek enyhülést hoznának a fájdalom perceiben. (Amennyiben így áll hozzá. hogy képes kijönni. a nyomasztó érzéseit nem képes kimutatni. Nem fi­ gyelnek rá. vagy inkább annak tudatát.gondjait. Ehhez társul az elképzelés: őrá. hanem a felszínen lévőkről. amit fel kell oldania valami édesség­ gel. Beszél ő. hogy valóban figyel-e rá. de ez leginkább panasz. min­ dig a rosszat. majd szépen visszarántja. melyekkel önmagának bebizonyítja: értelmetlen dolog beszélni. társát. képes megoldani gondjait.figyelembe venni életének örömteli pillanatait.tudja . mert „bonyolult" lelki folyamatok követ­ keztében a benn lévő feszültségek hatására . Nem képes tudomást venni azon erőkről. Nézzünk meg egy szokványos esetet. illetve nem arra a problémájára figyelnek. Panasz.igazi .mintegy megerősítésként érlelődik benne a bizonyosság: őt nem értik. csakhogy egyféleképpen. Magára marad. . Egyre inkább megkeseredik élete. magányosnak. amely leginkább nyomasztja. Miután nem képes kinyilvánítani a benne munkálkodó erőket.A beteg lelki tulajdonságai közé tartozik. kiadni. és újra erősen markolja. saját magának sem vallja be . egy idő után megtelik velük és megcsömörlik tőlük. ami hasonlatos a jojóhoz. akkor is elszige­ teltnek.. hogy a gondjait.) Beszél. senki sem képes megérteni súlyos vívódásait (megjegyzem van benne valami igazság!). melyek alátámasztják elveit. Szinte teljesen mindegy. úgy tűnhet. „Furcsa" dolog ez. Ehhez az elképzeléshez azután megtalálja azon tetteket.

Elveszíti a reményt és a tűz kialvásával jelentkező víztöbblet bennragad. Amennyiben bármelyik fél nem mutat megfelelő hajlandóságot.! Ezekkel a kérdésekkel pont ellentétes hatást fogunk elérni. bosszant? Stb. senki nem segíthet rajta! Pedig szó sincs arról. elmegy a kedve az egésztől. ha azt mindannyian igye­ keznek megkeresni. azt akarja. hogy segítséget ker! Azt kívánja. A kivezető út: Feltehetünk ilyen jellegű kérdéseket: Miért iszol? Miért nem hagyod abban? Mi idegesít. hogy helyette oldják meg problémáit és alátá­ masszák különös elképzeléseit! A lemondás oly mértékben fokozódik. Kialszik a belső tűz. nagyon kellemetlen dolog együtt élni vele. Nem lehet . Felszaporodik a víz. mert a beteg már nem hajlandó tudást. elve­ szítette hitét. nem olyan egyértelműek a határok. a (házas) társ meg nem értése. az igyekezet halálra van ítélve. és kívülről kell bevinnie a fűtőanyagot (tüzesvíz). amivel ki lehet jönni ebből a fáj­ dalmas csapdából! A kivezető utat csak akkor találhatja meg. de gondoljunk bele jobban. Ennek egyenes következménye.Újra megfogja hiszen alátámasztja elképzelését: senki sem érti. Nem akar már új dolgokat tanulni.ráfogni lehet egyértelműen eldönteni. vagy a konfliktus bennmaradása! Nem is ez a lényeg! Mi most azt keressük és találjuk meg. hogy pangó vizek. hogy az adott. problémás terü­ leteken teljesen megbomlik az erők egyensúlya. ödémák fogják jellemezni. nem akar már kijönni. új ismeretet meríteni. hacsak nem az a célunk. hogy végleg megfosszuk magunkat a harmónia megteremté­ sétől! Oka van az ivásnak! (Számára) nagyon jó oka van! 73 . hogy melyik született előbb. Tudom.

mert hosszabb idő elteltével belefárad. mit. ami a sajátja! Van­ nak ilyenek! Vannak céljai. de már „lemondott" róla. Ez így igaz is. de nekünk azzal is törődnünk kell. hogy mindig ugyanazzal a problémával szükséges szembenéznie. Ez egy olyan cél. de ez nem lesz a sajátja és nem is fogja magáénak érezni! Ha nem érzi sajátjának.' Tehát itt (is) olyan célt. Adhatunk neki célt. Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett . már nem is létezik. hogy erején felül teljesítve igyekszik kivetni szervezetéből. milyen élethelyzetet nem tud elviselni. miközben pihenésre nem marad ideje. a személyes boldogságáért harcolhatunk. mert ha (lelke. hogy valami ellen lelkiismeretfurdalást igyekszünk ébreszteni. tudata mélyén) nem lenne. ami aztán felbukkanásakor ezt a hely­ telen. amiért érdemes küzdeni. hogy egyáltalán válaszolnia. olyannyira. akkor meg minek küzdjön érte'. mert jobbat nem talált! Azzal. azzal. Folya­ matosan rosszul válaszol a létrejött nehéz helyzetekre. életéből? A kérdésekre adott válaszok szerint fog kialakulni az allergia. elfogadni.félreértel­ mezett . illetve azt a személyt. hogy miért alakul így és hogyan lehet kijönni belőle. akivel kapcsolatban kialakult a túlzott reakció. A legyengülést pedig a fásultság.lelki összeütközés vezet. csak egyetlen szemszögből vizsgálja. értelmezi. 74 . olyan mélyre temette. ALLERGIÁK Lelki jellemzők: Orvosi szempontokat figyelembe véve az allergia kialakulásának egyik fő oka a meggyengült immunrendszerben keresendő. túlzásba vitt reakciót váltja ki. nem érünk el (pozitív) sikert! Emlékezz: nem harcolunk semmi ellen.Kellő oka van az ivászatra (és ezt nagyon komolyan állítom). Tulaj­ donképpen ez az allergiás tünet. hogy azt hiszi. majd az ellenszegülés és végül a „felháborodás" követi. A teljes megértéshez okvetlenül fontos ez a néhány alapkérdés: kit. örömteli dolgot kell találni. még az alkoholizmus ellen sem! Valamiért harcolunk. reagálnia kell! Élethelyze­ teit. A védekező rendszer meggyengülése a fáradtságban keresendő. nem lenne oka az ivásra! Van célja. fokozott. hogy valamit tiltunk. Már az is akadá­ lyokba ütközik.

hogy nem gondoskodik gyermekéről. az apára. bár akkor megalapozottnak tűnő) elképzelését. és általában a gyomor-bélrendszert érintik. kötelező feladat. 1. Könnyen félreérthető ez a kije­ lentés! Itt nem arról van szó. nem szereti! A gyermek ezt az anyai tevékenységet úgy éli meg. 75 . olyannak amilyen. gondoskodását valaki másra. ami tej érzékenységet eredményezhet. és eddig egy gyermek született: A gyerek tudatában és tudatalattijában megjelenik ez az érzés: az édesanya mellőzi őt a szeretetével. melyek alátámasztják (téves. az anya kétségbe van esve. Majd megkeresi azokat a cselekedeteket. Tünetei különösen gyermekkorban súlyosak. Ez azonban nem csupán a képzelet szüleménye. Táplálkozásélettani szempontból az anyatej bioló­ giai fölénye a tehéntejjel szemben egyértelműen bizonyított. az allergiás tünet kiváltója. hogy gyermeke nem fogadja el. Ő másra vágyik. Félelem alakul ki mindkét részről. mert összes törődését. hogy félreismeri. ezek azon­ ban csak látszólag vannak egymással ellentétben. illetve fél ismeretek alapján von le messzemenő következtetéseket. Bármit is mondjon a „gyermek". fordítja. és másként szeretne kapni! Az anyáról kialakít egy nem túl ked­ vező képet: nem szereti. az anya-gyermek kapcsolatban van a meg nem értés. stb. de vér által közvetített formájukban súlyos bőrelváltozások és migrénes fejfájás is kialakulhat. a gyermek kétségbe van esve. kötelességnek. hogy anyja nem szereti. hogy az apát nem képes maga mellett tartani. Több ok is lehetséges. szereti anyját! A „buta" elképzelések egyenes következménye. A szülők házasságban élnek. hiszen az anya fél. a valóságban is így van. Lelki jellemzők: Minden esetben. hogy édesanyja számára a róla való gondoskodás sok esetben nyűg. Ez a mindkét oldalon jelent­ kező félelem fogja meggátolni a harmonikus kapcsolat kialakítását. a hangsúly a máson van! Mást.Tejérzékenység: Fizikai oldal: Nyers vagy főtt tejfehérjék által kiváltott allergia. munkára. a valóságban lényegé­ ben azonosak.

illetve ezzel hívja fel magára és a konfliktusra a figyelmet. és allergiával válaszol. de jusson eszünkbe az is. Rendezze saját érzéseit. hogy próbál keresni magának egy társat. 2. hiszen mást és másként szeretne kapni! Ez kez­ detben az anyatejre. 4. vagy sem születendő gyermekének. a gyermek hozzáállásán. megértéssel. Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni.Erre a félelemre lesz reakció a tej érzékenység! A tejre. nyitott gyermeklélek tapasztalja a közöttük lévő diszharmóni­ át. Betegség. lelki­ állapotán múlik. Az előbbi esetek a születés után kialakult tej érzékenységekre vonatkoz­ nak. később minden tejalapú táplálékra kivetítődik. Vele született érzékenység: Pl. forduljon szeretettel. Természetesen a betegség mindaddig kiújulhat. 76 . elfogadással gyermeke felé. mint az előzőekben felvázoltak.: az anya nem tudja. amivel az anya táplálja. hogy (hite. vagyis amikor bekövesednek az álláspontok és „nem is akar" változást. Más tekintetben ugyanaz vonatkozik rá. kialakul-e betegség. egyedül (gyerek nélkül) könnyebben találhatna magának partnert. amikor már nem képes kilépni az általa felállított hiedelemvi­ lágból. Gyógyítás: Figyelmünket elsősorban a szülőre kell fordítanunk. Egy dolgot minden esetben tartsunk szem előtt: beszélhetünk a szülő felelősségéről. allergiás. örüljön-e. míg véglegesen nem tudatosodik benne ez az érzés. Ezenkívül az anyában mélyen ott bujkál az érzés. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az iméntiekkel azzal a kitétellel. akivel megoszthatja életét. Az érzékeny. azonban ekkor a nagy igyekezetben elmulaszt tö­ rődni gyermekével. 3. A gyógyulás ezután magától megtörténik. félelme szerint) a testvér kapja az eddigi szeretetet. Értessük meg vele a kialakult helyzetet. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés.

Gyógymód: Mindegyikre egyaránt vonatkozik. fájdalmak és izgató élvezeti szerek (tea. Ez is mint az előzőek. De lerontják az alvást testi betegségek. Próbáljuk tudatosítani a mostani tulajdonságait. Feszélyezi. A nehéz elalvás és többszöri felébre­ dés panasza nőknél gyakoribb. E rendszer leggyakoribb zavara az álmatlanság. aktív biológiai folya­ mat. mint a férfiaknál. s ennek ékes bizonyítéka. hogy az „olcsó" „megoldást" keresendő. Fizikai oldal: Az alvás egy periodikusan bekövetkező. csak az apával áll összefüggésben. szorongásos neurózisban és stressz hatására fordul elő leggyakrab­ ban. mely normális körülmények között a napszaki ingadozást követi. ami idegesíti. nem is bosszantaná az apa hozzáállása! Gyógymód: Megegyezik az imént vázoltakkal. manapság felírt összes gyógyszermennyiségnek közel 20%-át az altatószerek teszik ki. majd helyüket feltölteni pozitív megerősítésekkel. Az alvásidő lerövidülése vagy szaggatottsága depresszióban. mint az előzőeknél. pollen. házipor: A beteg tágabb környezetében keresendő az a dolog. ami kiváltja az allergiás tüneteket. Elérendő a felüdülést és elkerülendő az álmos fáradtságot.Lisztérzékenység: Ugyanaz vonatkozik rá. hogy a beteg önállóan legyen képes irányítani érzelmeit. valamilyen el nem fogadáson alapszik. Az apával szemben van benne egy érzés. Az alvás-ébrenléti rendszer biológiai ritmusa az állatvilág­ ban is fellelhető. kávé) is. hogy az ellenérzést kiváltó gondo­ latokat ki kell szedni. tehát biztosítandó a kellő mennyiségű és „minőségű" alvást: AZ OR77 ÁLMATLANSÁG . mert szereti! Ha nem szeretné. feszélyezi.

Ez ennyit jelent: mindazon dolog. Ennek a feszült állapotnak lesz következménye a következő: olyan képeket vetít. ezért ez lesz a reakció: nem alszom. De mint vélekedik az.dolog. továbbra is „fel van húzva". hogy elkez­ dünk . feldolgozásra váró feladat és a megoldás érdekében semmit sem tett. mert „csak" azért harcolt. pl. pozitív tanulságot vonjon le belőle. A közhittel ellentétben a „mit.létező . de hosszú távon nem tudjuk becsapni a természetet. olyan képeket elevenít meg. melyektől nagyon szeretne elhatárolódni. Ezek között szerepelnek a félelmek. Az alvászavarok és az álmatlanság kialakulása azért lehetséges. hogy megértse. hogy nem szabad" fogalomköre nem számít tanulságnak. hogy távol maradjanak tőle a zavaró gondolatok. mégpedig úgy. a tudat nem képes leállni. mivel nyomasztóan hatnak rá. Ez a nyomás az alapja a lelkiismeret-furdalásnak. nagy valószínűséggel rányomja bélyegét az éjszakánkra is. A tanulság minden esetben valami pozitív . tehát nem kerülnek felszínre e gondjaim. hiszen van egy egész sor megoldásra.okolni kialakult konfliktusainkért! Ilyen esetekben 78 . Azt is mondhatnám: •amiben szerepel ez a szó: nem (vagy bármely szinonimája).VOS ALTATÓSZERT RENDEL. hogy a megoldás érdekében nem cselekedett. hogy másként közelítsünk életünkhöz és a benne lévő dolgokhoz.minden mást . mert az elme.: hogyan lehet elérni valamit. és nem tudjuk becsapni önmagunkat sem! Előbb-utóbb „rávezetnek" minket arra. hogy alvás közben illetve. Az alvás egy nyugodt szakaszában kerülnek felszínre a problémák (a beteg ezeket nem oldja fel). nem tanulság. (Azonban tett valami egészen mást!) Azért mondom. nem tisztáztunk. a napközben felgyülemlett feszültségek és az ezek következtében kialakuló „rossz helyen fekvés". Az alvászavarok megértésének egyik lehetséges akadálya. aki e problémát másképpen közelíti meg? Lelki jellemzői: Kialakulásának több oka is lehetséges. A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat. Egy darabig így megy ez. amit napközben nem oldottunk meg. álmainkban tovább éljük a napközben tapasztaltakat. Többé-kevésbé köztudott dolog.

Alakja családi jelleggel halmozódást mutat. E bőrelváltozások évtizedekig is nyugalomban maradhatnak. mielőtt nyugovóra tér. 79 . Lelki jelentése: Figyelmeztetések. Ebben a lelki állapot­ ban aztán a környezet minden feszélyező ereje távol marad. személyiségünk fejlődése során. melyek az élet milyenségére mutatnak rá. Szerencsésebb dolog erre az apró jelre figyelni és hallgatni rá. amikor arra alkalmassá válik a személy! A gyógyulás útja: Meggyógyítása igen egyszerű. rosszindulatú bőr­ daganatoknak. Bíznia kell saját erejében. Néha már születéskor jelen van. nyugodt álmot. avagy a szülőn és a gyermeken azonos helyen és azonos minőség­ ben jelenik meg: innen az anyajegy elnevezés. ritkán egész testfelületeket elbontva az állati bőr küllemét kölcsönözhetik.még saját magának is -. Előemelkedő felszínükből gyakran vaskos szőrszálak állnak ki. máskor csak évtizedek múltán tűnik elő. A megbocsátással növekszik benne a szeretet. ám nemritkán kiindulópontját képezhetik a valódi. mert valamilyen földsugárzás fölött van az ágyam. ANYAJEGY Fizikai jellemzők: Bőrünk legismertebb jelensége. és tulajdonképpen a bőr jóindulatú daganatai. hogy a test mely részén helyezkedik el. és ez meghozza a békés. a szeretettel pedig erősödik optimizmusa. azonban negatív hatást csak akkor képesek kifejteni. Jelentése mindig attól függ. stb. leggyakoribb fejlődési rendelle­ nessége. Ez a gyengéd segítség jelentős szerepet kaphat szellemünk. A környező bőr színétől barna vagy kék fes­ téktartalmuk miatt elütnek. Ezek valóban ott vannak. Ponto­ sabban a magunkkal hozott „tanulnivalóra" vonatkoznak.szokott felszínre kerülni: rossz helyen fekszem. hogy a betegnek elalvás előtt meg kell bocsátania mindenkinek . Számtalan formá­ ban és eltérő színben jelenhetnek meg. A nehézség csupán ebben rejlik.

tüdőtájék: folyamatosan erőt kell gyűjteni. A lebontó folyamatok által viszont vegyi energia keletkezik. Az érintettnek figyelni kell a felé áradó gondoskodásra. E kémiai történésekben zavarok keletkezhetnek. így egyidejűleg szállító folyamatok is zajlanak a szervezet egyes részei között.és annak minden egyes sejtjében végbemenő kémiai folyamatok összességét nevezzük anyagcserének. Az anyajegyekből csak akkor keletkezik valamilyen betegség.és energiafolyamatot. 80 ANYAGCSERE . az élet során soha le nem álló anyag. különösen csökkent fehérje. összetett molekulákat. A felépítő kémiai reakciók energiát használnak fel ahhoz. építőmunkához fogja felhasználni az ember. majd az így nyert vegyületekben rejlő kémiai energiát hővé és mechanikai energiává fordítja át. hogy a sejtek belsejében állandó hőmérséklet és nyomás uralkodik. ha az illető nem végzi azt a feladatot. s még ugyanakkor bizonyos anyagok elszállítása. hogy létrehozzák a nagy. Mind e felsorolt anyagcsere-folyamatok kétfélék: felépítő és lebontó jellegűek. Sőt tovább megyek: a helyes viszonyulás megtalálása nélkül nem leli meg boldogságát sem. amire vágyik. aminek megtanulásáért leszületett a föld­ re.Pl. elsősorban a táplálékhiány miatt. Az anyagcsere-folyamatokat enzimek és hormonok szabályozzák.: . hogy meg tudja tenni min­ dazt. Fizikai jellemzők: Az élő szervezetek által felhasznált energia végső soron a Napból származik. s ezt ponto­ san az előbbi. mellyel egyenértékű energiát juttat vissza az emberi test a külvilágba. . Utóbbi nagy része hő. a szervezetben . kiválasztása is folyamatosan megtörténik. Ezt a hihetetlenül összetett. környezetének bizonyos forrásaiból meríti az anyagokat létfolyamatainak fenntartása érdekében. A felvett anyagokat ezernyi biokémiai folyamat során testünk a saját részére felhasználhatóvá alakítja.a szív tájékon megjelenő anyajegy figyelmeztet. ám az ember már jórészt áttételesen.vagy vitaminfelvétel esetén. Egyik következménye. és el kell azt fogadnia. s ilyen környezetben végez munkát az a kívülről fel­ vett szabadenergia. hogy életünkben elő­ térbe került a másokról való gondoskodás.

Lelki jellemzők: Az anyagcsere vonatkozásában is igaz ez a megállapítás: „amint fenn. hiszen nem kereste azt az utat. szorítani a kellemetlen dolgainkat. mint a számunkra fontos és ér­ tékes dolgokhoz! Gondoljunk csak bele mennyire szoktunk ragaszkodni az értékes dolgainkhoz. a kóros zsírraktározás. mint ami valóban lényeges. Lelki oldalról megközelítve az anyagcsere kérdését szem előtt kell tartani egy roppant lényeges részletet! Ez a „részlet" pedig az ÉRTÉK! Az érték sokszor igen furcsa jellegzetességekkel bír! Első és sokadik ránézésre is azt mondjuk. lehangolt állapotban vagyunk. A ragaszkodás megnyilvánulhat az ilyen „ártatlan" álarc mögött is: beteg vagyok és megindokolom miért! Történik velem valami kellemetlen. hogy másként nem is történhetett volna. az enzimkárosodás egyik jele ilyenkor pl.kóros és káros fehérjék képződ(nek. boldog helyre juthatna. érthetőek és még nagyon „sokmindenek". és mennyire vagyunk képesek magunkhoz kötni. a vá­ lasztás. Az iménti okfejtések. szelektálás és a megítélés jelentős mértékben függenek az aktuá­ lis lelki állapottól. hanem a személyre szabottakról! Azokról az . tudati folyamatok: a megértés. mégis pontosan úgy viselkedünk vele. amikor igyekszünk megfejteni a jellemzőket. pontosan úgy viszonyulunk hozzá. Ez röviden annyit tesz. A szénhidrát-anyagcsere egyik jellegzetes formája a cukorbetegség. melyen elindulva egy másik. mint amikor feldobódottak vagyunk. A lelki-szellemi. Zsíranyagcsere-zavarokhoz vezet a fokozott zsírégetés. úgy lenn is". a cukorvízelés.A fehérje-anyagcsere zavarai enzimkárosodásokkal függenek össze (mivel az enzimek maguk is fehérjék) . egészen másként vélekedünk dolgainkról. de mindezekből még nem szokott következni a megol­ dás! Nem következik. Itt nem az általánosan elfogadott és értelme­ zett értékekről beszélek. ezért könnyű dolgunk van akkor. de már a rossz hatásfokú zsírfelszívó­ dás is. Térjünk vissza az anyagcserezavarok lelki jellemzőihez! A legsajáto­ sabb tulajdonság az értékeltolódás. hasznosnak. ez nem az. Mást tart értékesnek. a hasznosítás. indoklások igazak. s ezek le is rakódnak a szervezetben. Lelki-szellemi szinten ugyanazok a folyamatok zajlanak. hogy amikor rossz. és mintegy igazolás­ képpen bebizonyítom. rossz élmény.

a mélyben tudja. Régi tapasztalat: könnyebb és olcsóbb a betegségeket megelőzni. segítenünk. testsúly) esetében az alábbiak szerint alakul az értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni. A gének kódolt védekező és ön­ gyógyító tevékenységét kell támogatnunk. amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni. hogy a szer­ vezet saját maga képes regenerálódni. (A zsír sze­ repe az életfolyamatok tükrében: ebből az anyagból és ebben az anyag­ ban van a raktározás fő helye). a természetes kiválasztást. az elfogadáshoz szükséges „hitét" . személyiségét. használhatatlannak). az jelentős hatással lesz a másikra is! Golden Yacca®: A szervezet bonyolult védekező-rendszeréből a máj méregtelenítő szerepét. megfelelő mód­ szerekkel. kifelejtjük vagy elmulasztjuk javítani. mint kezelni. azzal a kitétellel. a bőr-izzadás. hogy beinduljon saját természetes védekező és öngyógyító mechanizmusa. mert egyéb esetben nem keletkezne belőle betegség. hogy az örömmel kapcsolatban vannak értékeltolódások! (lásd: cukorbetegség). az ellenkező előjelüeket viszont beépíti! A zsír-anyagcsere (lásd még: alkoholizmus. hogy bármennyire is igaz az állítás a betegségek 82 . Bármelyiket elhanyagoljuk. hiába bizonygatjuk az értékességére vonat­ kozó nézeteinket .elvesztette a megértéshez.értékről. kihangsúlyozva. önmagában kell megtalálnia! Hiába mondjuk. a vesék. amikkel építi életét. mint „hasznavehetetlent"! A zavar jellegzetességei . hiszen „szentül" meg van győződve. az önértékelést mindenkinek önmagának.azonos időben jelentkező ellentétes érzés miatt elmosódnak a határvonalak és a beteg kiüríti az értékeket (ezeket minősíti értéktelennek. Amikor a szervezetnek sikerül megszabadulnia felesleges és káros anyagoktól. Ez azonban csak a felszín. Azt látni kell. tüdők. A cukor vonatkozásában ugyanaz jellemző. Nem kívánja megőrizni. lehetősége van.ő mást „tapasztal". A gyógyulás útjának elengedhetetlen része a méregtelenítés. A gyógyulás útja: Az értéket. Amiket aztán le­ bont életében. mint testileg. és ez vonat­ kozik mindkét oldalra! Tehát ugyan annyira fontos lelkileg megtisztulni. amikből. helyesen cselekszik. rosszul cselekszik. zavar. vala­ mint a tápcsatorna szerepét említem meg.

Másrészt hogyan tudnánk elkerülni azt. pangás a visszerekben. Az aranyeres csomók akkor okoznak panaszt. Igen fontos a végbélnyílás környezetének tisz­ tán tartása. melyekből türelmet meríthet. A gyűjtőeres fonatok előemelkedve bedomborodnak a végbél űrterébe. égő fájdalmat okozva. aminek létezését sem sejtjük? De legyünk elég erősek és a betegségek elkerülnek „maguktól"! A máj biokémiai szempontból a szervezetünkbe jutó összes anyag átalakítását végzi. hogy erején felül akarja teljesíteni a fejébe vett célokat. amikor a vénatágulat a végbél körül helyezkedik el. ahelyett. A dolgaitól való megszabadulás vágya olyan nagy benne. mert életéből kimaradt az öröm és nyugalom megtapasztalása. de egyébként nem lenne szük83 ARANYÉR . és a bekerülteket pedig megköti. akkor külső aranyeres csomók­ ról van szó. Idő előtt igyekszik megsza­ badulni belső konfliktusaitól. Ülő (gyógy)fürdők jótékonyak. Ezt a funkcióját segíti (hatékonyan) a Golden Yacca. daganat vagy idült gyulladás. székrekedés. helyileg kenőcsök és kúpok alkalma­ zása is mindig szóba jön.megelőzésének fontosságáról. hadd történjenek a dolgok a maguk természetességével. ijesztő vérzést. Székeléskor gyak­ ran megrepednek. (Nem feltétlenül tudatosodik ez a hiány. vagy gyulladtak. akkor műtét jön szóba. Gyorsan akar megszabadulni . ha már túl nagyok. hogy feldolgozta és megértette volna és hagyná. Ülő életmód. Ha a zárógyűrűn kívül helyezkednek el. Egyik fő szerepe a méregtelenítés. a mai életkörülmények között ez nem is olyan egyszerű feladat. Fizikai jellemzői: A visszeresség (lásd ott) azon formája. A bélmozgások normalizálásá­ val a bélnyálkahártya felszívó és kiválasztó szerepe is gördülékenyebbé válik. Ha mindezen eljárások hatástalanok. mind kiváltó okai lehetnek. De nem csak a máj munkáját könnyíti meg.érthető módon -. Már a bélben megakadályozza számos káros anyag felszaporodását. Lelki tulajdonság: Legfőbb sajátossága: a nyugodt „hagyás" helyett választott erőltetés.

érzi. de legaláb­ bis hozzájárul kialakulásához. A feszültség minden esetben kettős tulajdonsággal rendelkezik. „varázsütésre" rossznak. a félelemre.ség az erőlködésre!) Itt elsősorban a székletürítésről beszélek. hogy a túlzott erőlködéssel van összefüggésben. Az értetlenségből kialakul egy belső feszültség. újat nem kezdő helyzetből fakad az erőietetés szándéka. meg kell szabadulni nyomasztó dolgaitól. valamint az ezekből egyenesen következő türelmetlenségre vezethető vissza. PL: átélt egy csalódást. Képes lenyelni. reményét. Igaz. feldolgozni. mellyel nem tud mit kezdeni.teljesen érthető módon. Elveszíti türelmét. megértéshez szükséges lazaságot. tudattalanul tisztában van azzal: mit kellene tenni! Kialakulása a túlzásba vitt akaratra. Az ellentét azonban csak lát­ szólagos! Éppen az ülő. hovatovább hibának érzékeli. A reménytelenségből következik egy bizonyos lelki fájdalom. nem mozduló. de a lényeg nem változik. egy erős lelki megrázkódtatást. sőt elsősorban ott jelenik meg. iránytani. Furcsa paradoxon. és látszólag ellentétben van azzal a megállapítással. képes megemészteni. A betegség kialakulásnak menete: Létrejön egy meg nem értés. hogy ülő helyzetben (semmit sem cselekedve) is kialakulhat. Idegessé válik. két cél van benne: akarom is meg nem is! A feszült állapot következtében csökken annak lehetősége. amiért már annyit tett. akkor könnyebb és jobb lesz! Ezen lelki jellemzők összessége fogja kiváltani az aranyeret. Természetes emberi reakció: amit nem tudunk kezelni. de gyászát olyan hatalmasnak érzékeli. 84 . Vagyis azt a dolgot. hogy fel­ töltődjön és megerősödjön. Ebből ered a gyulladás is. ezáltal meg­ születik a félelem! Ennek sok oka lehet. s csak ezután alakul ki a testben. ebben az esetben nem minden következmény nélkül. hiszen csak később lesz belőle probléma). A személy idő előtt kíván megszabadulni a felmerült ellentétektől . felnőjön a feladat megoldásához. vagyis két fajta érzés. ami azt „sugallja": minél előbb megszabadulni. de ez az erőlködés megjelenik életének minden (lelki) területén.) Másként értelmezi. hiszen lelke mélyén. (Pedig ez volt a célkitűzése. ami csökkenti a fel­ dolgozáshoz. attól igyekszünk minél előbb szabadulni. amitől minél előbb szabadulni kell. amikor az adott problémát (de inkább információt. nem képes meg­ érteni vagy ami lényegesebb: másként értelmezi.

hogy a baba a saját életritmusában jöjjön a világra. Ekkor vágy ébred benne majd arra. Kialszik a születési vágy. s mint alapvető viselkedési mintát. Erőszakosan igyekszik minél előbbre hozni az eseményt. hogy megszülessen. érzelmi és testi szinten egyaránt. A születendő gyermek ismeri. melyek bizonyos fokú félelmet ébresztenek benne a világgal szemben. csak egy kicsit másképp! A baba szemszögéből nézve: A terhesség ideje alatt olyan ingereket tapasztal. Ez vonatkozik a férfiakra is! A férfiak is képesek erre: olyan hatalmas erőt fektetnek egy problémától való megszabadulásba. még születése előtt magára veszi azokat. felfedeztük a probléma. Fél a fájdalomtól. de jusson eszünkbe. amitől most retteg! A gyógyulás útja: Amikor megismertük. hogy szeretetet és pozitív gondolatokat. a tudat. minden erejét ebbe az erőlködésbe fekteti. átültetve a köznapi életbe. ami nagyon is érthető. valamivel gyakorlatiasabb oldalról. Így az anyának kell erőltetni. amikor valami egészen más tölti ki figyel­ münket! 85 . hátat kell neki fordítani! Ezt csak abban az esetben vagyunk képesek maradéktalanul végrehajtani. hogy az felér szüléssel. mégpedig azzal. a szellem határozza meg az anyag működését.Igyekszem megvilágítani ezt a kérdés egy másik megközelítésben is. határozzuk meg mitől tart ennyire. Olyanná lesz. Ez is szülés. Feleslegessé válik az erőltetés. de vegyük fi­ gyelembe: éppen ő teremtette meg azt. Az anya szülésnél nem engedi. mint szülei. érzi és tudja a szüleiben rejlő gon­ dolatokat. Az anya szemszögéből: Vizsgáljuk meg a félelmek kiinduló pontját. a betegség kiváltó okát. A könnyű szülésre való felkészülést már a fogantatás utáni időben el kell kezdeni. a szenvedéstől. tulaj­ donságait. érzéseket sugárzunk a gyennek és önmagunk felé. A szülők vélt vagy valós létbizonytalansága tovább fokozza a visszatartó erőt. Ezt természetesen ráfoghatjuk a génekre és az öröklésre.

horzsolásokra. Varázsdió-krém®: Hatása és felhasználási területei: Csökkenti a visszér és az aranyér gyulladásos tüneteit. emléket vagy bármi mást. Egyszerűvé tehetjük saját dogunkat azzal. Gyógyhatása: A varázsfát. Elősegíti a nehezen gyógyuló sebek hámosodását. Sok törzs dörzsölte főzetét vágásokra. amivel kapcsolatban kialakult bennünk az a görcsös szabadulási vágy! Amikor hatalmába kerített az a szorító érzés. ami segíti az egészséges bélmű­ ködést és könnyebbé teszi az ürítést. ami által nyugalom tölti el szíved. Korábban a varázsfavíz a cserje vérzéscsillapító hatású levelének és gallyának főzete volt. amikor képesek leszünk azt átültetni nehezebb helyzeteinkre. Hogyan fog ez működni.szabadon . eséllyel tudj visszatérni az egészséges állapotba. Ez még önmagában kevésnek fog bizonyulni. mint gyógyszert nagyra értékelték az indiánok (akik köz­ tudottan tudnak „valamit" a gyógyítás művészetéről).maguktól változnak. elengedés. Akkor fog valóban hatá­ sos lenni ez a lazaság. megvalósulni? A tudatos cselekvés mindig „sokkal nehezebb". hogy keresünk és találunk egy helyzetet. Ezek a lelki ráhangolódások jelentősen hozzásegítenek ahhoz. Emlékezzünk arra a dologra. amit megnyugtatónak érzékelsz. ennek alkoholos kivonatából készül a varázsdió krém. izmokra és hátakra. hogy könnyebben és nagyobb valószínűséggel. Sokat javít a helyzeten az étkezési szokások megváltozása. amivel kapcsolatban nyugodtak. lazák tudunk lenni. A varázsdió észak-amerikai gyógynövény. fájó csuklóra.csak úgy . idézd fel azt.elengedő lelki állapotban vagyunk. Igyekezni kell olyan táplálékot magunkhoz venni. A varázsfát vérzés és gyulladáscsökkentő szerként 86 . Enyhíti a végbéltáji égő.Jelen esetben azt a régen elfelejtett képességet kell újra „feléleszteni"' amikor . mert ekkor valamit tenni kell és a dolgaink nem . viszketéses panaszokat. Vérzéscsillapító.

nem meri kikérni magának. kezelt területen beszűkítik a hajszálereket és így csökken a vérzések valószínűsége. A gátolja a baktériumok szaporodását. Így konkrét betegségekről itt nem tudok beszélni. Tehát meggyorsul a hám regenerálódása. milyen kép alakult ki benne a világról és ho­ gyan érzi magát benne. ha megbomlik a két világ közötti egyensúly. gyulladt duzzanatok! Hatásmechanizmusa: Legnagyobb százalékban cseranyagot tartalmaz. (az adott. Elősegíti a gyógyulást. melyek fehérjékkel csapadékot képeznek. Mutatja azt a lelki beállítottságot. valamint a vérbőséget csökkentő hatásával magyarázható a fájdalomcsillapító hatása. A cseranyagok olyan növényi eredetű vegyületek. milyen viselkedésformákat alakított ki. amikor a lázadást választja a megértés helyett. Pl. de ezt vala­ milyen oknál fogva. Gyulladásos gócok alakulnak ki abban az esetben. kicsapódás során hártyát hoznak létre. hogy az alvadék felszínén keletkező hártyával leváló beteg hámsejteket egészségesek pótolják. Vagyis: a benső énje ho­ gyan viszonyul dolgaihoz. amikor valamilyen külső inger. Pattanások keletkezni. Gyógyászati alkalmazása külsőleg: Aranyér és visszérbántalmak.: egy közelálló személy megbántotta. Levelét és kérgét kiütések és égések elleni gyógyszerek készítéséhez használták. Lelki jellemzői: Az arcból illetve a rajta keletkező elváltozások jellegéből lehet követ­ keztetni a személy világához való viszonyára. így csökkentik a hajszálerek és a sejtmembránok áteresztő képes­ ségét. Összehúzó hatásuk miatt a véralvadás. csak jellegzetességek­ ről. Csökkentik az erekből való vérkiáramlást és csökken az ödéma esélye. következtében ellenreakció lép fel és ezt a beteg nem tudja kifejezésre juttatni. amit a külvilág felé mutat. tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás. mennyisége). Ezzel.tartották nyílván. 87 ARC .

mely hajoláskor növekedhet. láz kísé­ retében. A homloküreg-gyulladást a homlok. Rendszerint a többi orrmelléküregben is zajlik a gyulladásos folyamat egyidejűleg. vagy teljesen megszűnik. mely fog eredetű is lehet. orrdugulás. gennyes. A rosszindu88 . Az orrlégzés csökken. páros orrmelléküreg. tömör vagy szivacsos szerkezetű csontdaganatok gyakrabban a homloküregben képződnek. A felső szemhéj duzzanata kíséri. Savós gyulladásnál az arcüregben polipok jelennek meg. már az aggyal határosan kis csontfülkék bonyolult rendszere helyezkedik el. Tünetei a tompa fejfájás. Mivel a csontok mindig érintettek. Az orrváladék bő. Szintje van és löttyen. savós váladék. Súlyos esetben az orrváladék gennyes vagy véres lehet. e kamrákban gyulladásos folyamatok indulnak el. Rátörhetnek a szemüregre. mint egy tartályban. vagy a homlokcsontról a koponyaűr felé hatolnak. Jóindulatú. A finom szellőző rések elzáródnak. amely a felső állcsont testében foglal helyet. és az idült folyamatokban is csaknem mindig van polipképződés. mely lohasztó orrcseppekkel rendszerint sikerül. Láz viszont csak súlyos esetben lép fel. A beteg érzi. A gyógyítás első teendője a váladéklefolyás biztosítása.ARCÜREGGYULLADÁS Fizikai tünetei: Arcüregünk voltaképpen hatalmas. e kórképek veszedelmes szövőd­ ményei a tovaterjedő csontfolyamatok. ha fejét hirtelen hátraveti. Legerősebb a fájdalom heveny gyulladás esetén. Egészséges körülmények között a melléküregek szellőzése rendben zajlik. Leggyakoribb az arcüreggyulladás. Szerepük a hangadásban van: rezonátorként viselkednek. Ezeken kívül a mélyben. esetleg genny szaporodik fel. fokozott orrváladék-képződés.és szemtáji fájdalom jellemzi. hőemelkedés. fog eredetű gyulladásnál kifejezetten bűzös. Gyulladásakor tompa fájdalom és az arc­ ban érzett feszítő érzés keletkezik.és szemfogakba. A fájdalom lesugározhat a metsző. vagy ha a többi melléküreg is érintett. Súlyosabb esetben át kell öblíteni az üregeket és antibiotikumot kell alkalmazni. Az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregei közül legnagyobb a két homloküreg és a két arcüreg. Ha azonban az orrváladék mennyisége megnő. légterük szintén az orrüreggel közlekedik. Króni­ kus gyulladásnál viszont gyakran nem szerepel fájdalom. az agyhártyagyulladás fenye­ gető veszélyét idézve elő.

A beteg lelkiállapota az alábbiakat tükrözi: úgy érzi. hiszen egészen másra kell neki fi­ gyelni. amit nem kapott meg és figyelmén kívül esik. és ez az elvárás nem egyezik a saját el­ képzeléseivel. de ezeknek nem ad hangot. érzéseinek. hogy megfelelő helyen legyen képes felkészülni a válaszra! A betegség kialakulásához közvetve a külvilághoz fűződő viszony meg­ bomlása vezet (az imént vázolt szempontokat figyelembe véve). Ez az üreg min­ den tekintetben védelmet nyújt! Védelmet nyújt.latú daganatok a laphámrákok. melyek műtéti. tehát olyan helynek tekint­ hetjük. amit akarva vasgy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni. biztonságot nyújt „tulajdonosának". összpontosítani! A saját örömét. elismerjék anyagilag és érzelmileg egyaránt! Elvárásai jelen vannak. mit tehet saját magáért. pl. hogy észre tudja venni a felé áramló figyelmet. Nem ad hangot kívánságainak. amit magunknak sem adunk meg! Itt tehát erről van szó: a beteg figyelme arra fordul. világa jelentős elvárásokkal viszonyul hozzá. de figyelembe kell venni egy roppant fontos tényt: dőreség mástól várni. mondani! Az üreg az. Ő is jelentős elvárásokkal van világához. amit leginkább kendőzetlenül mutatunk a kül­ világ felé. vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi. amely szerint megnyilvánul a külvilág felé.: szeressék. hogy nem érzi magában az erőt. ahol a dolgokat dédelgetjük. ahol kialakulnak viszonyulásaink a külvilághoz. boldogságát kell megtalálni. Per­ sze.és sugárkezelést igényel­ nek. hogy a környezeti hatá­ sok ne érjék közvetlenül a „személyt" és védelmet. megbecsülést! 8') . hogy fi­ gyelmen kívül hagyja a vele szemben támasztott követelményeket. A gyulladás kialakulása: nem érzi magát annyira erősnek. ugyanakkor nagyon szeretné elmondani! Ezek az elvárások egyáltalán nem megalapozatlanok. Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést a könnyebb ért­ hetőség érdekében! Az arc az a testfelület. megbecsüljék. Lelki tünetei: A betegség kialakulásának oka: elkezd lázadni egy olyan alapbeállítottsága ellen.

a tűzfészek kiiktatására. Mindent megtesz a góc. ellenőrizhetetlen gyulladás természetesen rossz!) Itt olyan megoldást kell keresni. átadja a helyét. ami tiszta. Ennek lesz következménye az adott területen a . mert nem enged szabad folyást érzéseinek. de a fizikai gyógyulás mellett elindul a lelki gyógyulás is. érzelmeinek. jó érzésekkel van tele! Márpedig ezeknek a jó érzéseknek át tudja magát adni! A további teendő: végre mondja ki. mozgás. illetve segítenek elő.foko­ zott . mire vágyik! ARCIDEGZSÁBA Fizikai tünetei: A háromosztatú ideg (ötödik agyideg) fájdalmával. Ezt a lelki gátlást igyek­ szik leképezni. A gyógyulás útja: Harcolhatunk a gyulladásos folyamatok ellen. gyulladásával járó kórkép. A betegnek el kell indulnia egy úton. Továb­ bá: a váladék besürűsödését elősegíti a növekvő gyulladás is. huzat. megragadó váladék. értékes tulajdonságokkal rendelkezik. A gyógyulá­ sát segíti. ami eljuttatja egy nyugodt. Ezt a legkönnyebben így érheti el: kényelmesen leül és elmél­ kedik egy kicsit azon. Nehezebben kap levegőt az orron keresztül. milyen jó.Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk. hiszen olyan dologra figyel (teljes mértékben). semlegesítésére.váladékképződés. visszatükrözni a besűrűsödő.váltanak ki. tehát értelme van a gyulladásnak! Oka. dühét. haragját. 90 . amely a gyógyulási folyamatot. Ez a váladék viszont be fog sűrűsödni. (A túl­ zott. pró­ bálja eloltani a tüzet. békés állapotba. valóban jó. . fájdalmát önma­ ga marcangolására fordítja! A szervezete ezt a gyulladásos folyamatot igyekszik kompenzálni. hogy az elégedetlenség átadja a helyét az elégedettségnek. mert egyre kevésbé képes a nyugodt. ahol megmarad (ellenőrizetten) a gyul­ ladás. de akkor vegyük figye­ lembe az alábbi tényt is: oka. csendes megújulásra. melyeket felhasználhat a gyógyulás érdekében. evés stb.látszólag ártalmatlan okok . az öngyógyítást segíti elő. melyet érintés. de nagyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki.

félreértettek. mely ro­ hamokban jelentkezik. A vívódásaiból kialakul egy (néha megfoghatatlan) kisebbrendűségi érzés. hogy a külvilág felé melyik és milyen „arcát" mutassa. ezért mások véleményét keresi (kell keresnie). az előre megalkotott ítéletekből kiala­ kul a félelem! Fél. sok esetben titkolt félelem. hogy képes megcselekedni és mégsem teszi! Eb­ ből az „össze-vissza" érzelemből. Amikor aztán már képes eldönteni. melyek általában kudarcokat tartalmaznak. Ismeretében. lándzsadöfés-jellegü fájdalom. hiszen ismeretei a világáról és önmagáról igen felszí­ nesek. azzal együtt. a megoldás lehetőségével. A kétségek elvezetik ahhoz az álla­ pothoz. mert kialakult benne egy igen erős. „tudásában" olyan alapokra szorítkozik. mit mutasson. hogy a beszéd újabb ro­ hamot váltson ki.csak általa rossznak tartott) tulajdonságait. belső megérzéseire többé már nem tud hallgatni. hogy azok elitélő hangsúlyától pedig retteg! 91 . A késszerü. teljesen kicsúszik kezéből. az érintett arcfelét tenyerével fedi és próbálja rögzíteni. miköz­ ben figyelmen kívül hagyja értékeit. miért is nem szabad megtenni. Ez még önmagában nem jelent betegséget kiváltó problémát! Azért születik ebből jelentős konfliktus. a panasz-és tünetmentes időszakok rövidülnek és ritkulnak. lüktető fájdalom támadásai miatt a beteg sápadt. Az összeütközés ebből terme­ lődik ki: tudja. csökkentendő annak valószínűségét. Lelki tulajdonság: Az arcidegzsába lelki oka: a beérkező változatos ingerek hatására nem tudja eldönteni. Ebből a döntésképtelenségből természetesen előbb-utóbb határozott belső konfliktus fog kialakulni és már ki is alakult! Egyenes következ­ ménye: kétségbe vonja értékeit és felnagyítja rossz (jellemzően . tompa vagy égő fájdalomélmé­ nyek iktatódnak be. verejtékezik. mi lenne a helyes. megfoghatatlannak és érthe­ tetlennek él meg. halmo­ zódnak. s a villámszerű fájdalmak közé állandósuló. megáll és nem cselekszi meg. hogyan cselekedjen. elhamarkodottak. A betegség előrehaladásával a fájdalmas periódusok sűrűsödnek. „Saját szavaira". Képtelen eldönteni. Tudja. melyben mindent bizonytalannak. mert közben tisztában van a kivezető úttal.A kezdet hirtelen: villámszerű. Nem cselek­ szik. melyet többé nem képes irányítani. helyette inkább kibúvókat keres és talál arra.

hogy mindig mások kívánságait lesse és azok szerint éljen. megpróbálja visszaszoríta­ ni.Fél mások kimondott vagy kimondatlan véleményétől. A kettőségek összeütközéséből keletkezik az arcizmok remegése. Később. Önmagában szembe kell néznie mindazzal a jóval. nem is engedi azokat felszínre jönni.valóban olyan szerencsétlen-e életed. megélt. ami benne van. hogy amit tesz. gondol. hiszen teljesen csordultig van azzal. személyiségének megnyilvánulásait. és mi ne tetézzük ezt még a saját véleményünkkel! Úgy sem fogja megérteni. de már elégedetlen a mostani helyzetével. Gyógyítása: Erősíteni kell az önbizalmát. a rosszakat pedig igyekszik palástojni. Állandóan azt figyeli. csak nem merített belőle. amikor lelke legmélyén kezd tudatosodni: nem képes megfelelni mindenkinek. valahol helyes és jó. Ezt úgy kell elérni. Másrészt van egy másfajta visszaigazolás! Ebben a két el­ lentétes érzésben könnyen elveszíti a belső harmóniáját. Belső jó tulajdonságait a háttérbe szorítja.. felfogni! Nem képes magáévá tenni a mi elképzeléseinket. és nagyon nehe­ zen érheti el újra. mint eddig gondoltad? Gondolkoztassuk el.. amit önmagáról megismert! Az első lépés: kétséget ébreszteni benne. 92 . de eddig elment mellette. hogy ön­ magával kapcsolatban ébredjen fel és ne mi (direkt módon) ébresszük! Kérdezzünk! Kérdezzük: . ahogyan egy „normális ember" neki kezd! Nagyon is konkrét. információk függvényé­ ben! (Emlékezzünk: helytelenül értékeli az ingereket!) A kettősség eredete ebben rejlik: tudja. melyeket az idegek vezérelnek a kapott ingerek. De egyszer kirobban! Fellázad az ellen. mert ez a kettősség megmarad. A gyulladásos folyamat akkor indul meg. a gyógyulás során pedig ez a harc megszűnik és átadja helyét a békének. Még nem jut el addig. elnyomni azokat. hogyan értékelik tetteit. vajon elment-e élete szép pillanatai mellett? Melyeket megtapasztalt. és a saját magába vetett hitét. csupán saját magával vív elkeseredett (hiábavaló) harcot. cselekedjen. ahogy saját elképzelései szerint mutassa arcát. Csak saját elvárásai­ nak. megingathatatlan gondolatai vannak önmagá­ ról. Ekkor még nem mutatja a külvilág felé. Ezt termé­ szetesen nem úgy tudjuk elérni.

szűkült tudati állapot van a háttérben. Megjegyzem: vezető (önálló) beosztásban nem nagyon állják/állnák meg helyüket. köptetökkel és a szívműködés támogatásával történik. ami­ hez kedvük van. viszont egyedül remekül képesek dolgozni. terhesnek érez! Vagyis az elnyomás bizonyos megnyilvánulását tapasztalja. egy lelki ragaszkodás. A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt. elviselhetetlen lesz számára a fekvő testhelyzet. beszűkülésről beszélünk. az elnyomás érzetére utal. de ami a legjellemzőbb: ha egyik helyen fellép. Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi. verejtékezés­ sel. illetve ennek lelki megfelelőjét. jelentős beszűkülése. ami megingatja világnézetét. heves szívdobogás. amit kellemetlennek. a szellemi erőt. hangos sípolással. de megéri visszanyerni az elvesztett önbecsü­ lést. súlyosan kimerül. Az elnyomás lehet családi. Mégpedig egy olyan dologhoz ragaszkodik a beteg. mellkasi nyomásérzést eredményez.Ez egy hosszú folyamat. hogy nem tehetik azt. köhögéssel jár. Fizikai tünetei: Valamilyen ingerre fokozott válasszal reagál a légcső és a hör­ gők rendszere. Lelki tünetei: Ez a tünet illetve a betegség minden esetben valamilyen elnyomásra. tevékenykedni és így a bennük rejlő kreativitás is 93 ASZTMA .és antiallergiás szerekkel. és úgy értékelik jelenlegi helyzetüket. a másik kettőn is értelemszerűen jelentkezni fog. éli meg. iskolai vagy munkahelyi eredetű. amire az asztmatikus roham a válaszreakció. akik beosztotti viszonyban állnak. A beteg elkékül. fulladással. halálfélelem kíséretében. Gyógykezelése: Nagyhatású hörgtágító. Mivel jelen esetben görcsről. A betegség rohamszerűen lép fel. és nem is jó nekik. amely nehézlégzést. s ennek eredménye a légutak hirtelen kialakuló. ismeretét.

s ezt közismerten jól jellemzi egyes művészek. melyek kiváltják a rohamokat.felszínre kerülhet. majd nagyobb dolgokban is kezdjen el önállóan dönteni .a tüdőből és az éteri aurából az előző könyvben ismertetett módszerrel . főnökök figyelmét. Ezek a konfliktusok lehetnek egészen aprók. . hogy ők is képesek elérni kitűzött céljaikat. ám a kisebbrendűségi érzés. érdeklődési köre beszűkül.beszélgetéseitek során hívd fel figyelmét. de inkább másképpen figyeljenek rá. amelyiknek nincs visszafordíthatatlan következménye). feltalálók életének 94 .álljon ki az igaza mellett Gyerekeknél hagyjuk. az örömátélésre súlyosan csökken. Ez a „beosztotti" viszony vonatkozik az élet minden területére: házasság. iskola. de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mélyben" megbúvó ellentéteket is. Továbbá nem kell feltétlenül a nézeteltéréseket keresni. A külvilágtól elzárkózik. okolni. AUTIZMUS Tünetei: Az egyre inkább befelé forduló. . követhetetlen. Kizárólag saját.húzd ki a blokkot. szabadságot! A gyógyulás: . hogy többet. környezet stb. egyre zárkózottabb személyiség ké­ pessége a kapcsolatteremtésre. társak. zárt világa foglalkoztatja.kezdetben kisebb. család. hogy minden döntés az ő kezében van. Eleinte még figye­ lemmel követi a világ eseményeit. Viselkedése bizarr. melyek a szü­ lőknek fel sem tűnnek. hogy teljesüljön a szabad akarata (természetesen csak az. .töltsd fel mindazzal az erővel. de legalábbis szórakozottnak mond­ ható. Erősítsék bizonyosságukat. Gyermekkorban: a kialakuló asztmatikus megbetegedések mögött elsősorban a családi körben vannak azok a tényezők. Mindkét esetre ugyanaz a jellemző: rohamaival kívánja magára terelni a szülők. hiszen lehetséges: csak a gyermek ér­ telmezi tévesen. amire szüksége van. az önma­ gával való elégedetlenség elhatalmasodásával egyre inkább becsukódik. hagyjanak neki szabad teret.

Mi­ vel egy féle ismeretet szerez a világról. és érdeklődési körének beszűkülését üldöztetéses téveszmék.egy-egy időszaka. amikor a gyermek tudata sérü­ lékenyebb. ami még az anyaméhben érte. csak kívülről. a szere­ tetet. tehát a szülő és a gyó95 . A sérülések félelmet. miközben melankólia-szerü állapotát indulatkitörések. aki örömmel ve­ gyes feldobódottsággal. Szinte csak a saját maga kialakított világra összpontosít. A saját tudatában elzárkózik minden elől. esetleg narkománia vagy alkoho­ lizmus is fokozhatja. A lelki fájdalmak hatására a gyermek tudata visszahúzódik. Az autista személyiség számára a kapcsolatteremtés hihetetlenül nagy nehézséget jelent. Érzékeli a szüleiben lezajlódó lelki folyamatokat. amikor megpróbálják kizökkenteni ebből a számára kényelmes állapotból. A tapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szellemre. ami­ ből szinte mindent és mindenkit kirekeszt. hogy távol tartja az esetleges pozitív behatásokat is. Kialakul egy sajátságos világkép. Pótcselekvés ez a javából! A külvilág helyett saját világa felé fordul! Gyógyítása: Mivel a saját tudatára. depresszióban is szenved. aki félelemmel. a félelem visszahúzódást vált ki a gyermekben. könnyen kiborul! Minden esetben dühroha­ mot kap. már amennyire abból szüksége van. van aki haraggal stb. többé nem figyel másra. és sérüléseket okozhatnak neki. lassan de biztosan elszigetelődik. A beteg magára marad. érzékenyebb. könnyen meg­ bomlik a kényes egyensúly. van. agresszív megnyilvánulások "színezhetik". megvédve magát a külső befolyásoló erőkkel szemben. Persze az imént említettek csak abban az esetben igazak. elég labilis lesz. Elzárkózásának az is eredménye lesz. Gondolkodjunk csak el: minden ember másként reagál ugyanarra az ingerre. csak önmagára. főleg mivel az ilyen egyén nemegysze neurózisban. A fejlődő gyermeki lélek (bármennyire képtelenségnek tűnik is) az anyaméhben érzékeli a körülötte lévő világot. van. Lelki jellemzők: Az autizmus mögött valamilyen születés előtti lelki sérülés megráz­ kódtatás áll. az esetleges diszharmóniát. gyógyító erejére a szó hagyományos értelmé­ ben nem (nagyon) lehet számítani.

gyító tud kezdetben segíteni. Lehet bármilyen a segítség, de egy dolgot szem előtt kell tartani: nagyon gyengéd legyen, valamilyen formában vegyen részt benne a gyermek! Ez a részvétel az érdeklődés! Érdeklődést kell ébreszteni! Ez most is jelen van, csupán nagyon a hát­ térbe szorult! Ott van, mert egyébként nem lennének dühkitörései! Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a szülők is tevékenyen részt vettek a betegség kialakulásában (ebben a kijelentésbe semmi esetre sem szabad többet beleérteni!). Tevékenyen részt kell vállalniuk! (azon kívül, hogy orvoshoz stb. fordulnak) jelentős szerepe van a „külső" segítség­ nek, mert velük szemben - a gyermekben - nem alakult ki ez az előíté­ let! Meg kell találni azt a „hangot", melyet nagyon szívesen fogad. Rendel­ kezik azzal a tulajdonsággal, mint a többi gyermek, tehát elfogad min­ den, számára kedves érzést.

Ez az érzés pedig a szeretet!
A szeretet meggyőzi! Mégpedig úgy, hogy semmit sem erőltet rá! Olyan ez, mint amikor egy vadat akarunk megszelídíteni: kitesszük elébe min­ denünket és hagyjuk; vegyen belőle, amikor szüksége van rá, amikor elég erősnek érzi magát! Tegyünk ki mindent elé és hagyjuk, hogy ön­ magától fedezze fel: a világ, melyet mutatunk számára, biztonságos. Az eljárás hasonlít az ágybavizelés gyógykezelésére (lásd még ott), a gyermek olyan állapotában kell rá hatni, amikor a legvékonyabb az a fal, ami elválasztja tudatát a külvilágtól: az elalvás utáni percek.

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK

Tünetei: Az immunitás az emberi szervezet leghatékonyabb védekező mecha­ nizmusa. Az ember tehát védett (vagy nem fogékony) a kórokozókkal és azok méreganyagaival szemben, s ez az állapot részben velünk születik, rész­ ben megszerezzük az életünk során. E feladatot a nyirokrendszer illetve annak sejtjei látják el, s ez a védelmi rendszer ismeri fel az idegen szer96

vet is (szervátültetéskor), amikor is - mint idegen - anyagot ki akarja lökni azt a befogadó szervezetből. Az immunrendszer tehát felismer. De meg is különböztet, hiszen normális körülmények között a szervezet SAJÁT élettani alkatelemei ellen nem termel ellenanyagokat, azokat megtűri. Ám ha valamilyen okból eredően ez a felismerő, megkülönböztető rend­ szer megzavarodik, megszűnik ez a természetes tűrés és autóimmun be­ tegség alakul ki, vagyis önmagára támadó, önpusztító jelenségek in­ dulnak el. A védelmi rendszer ellenségnek kezdi vélni a saját szervezetet, s annak anyagait támadóként könyveli el. Válaszul az immunrendszer tehát tá­ madásba lendül a test saját szövetei, sejtjei ellen, - kíméletlenül. Az autóimmun kórképek hosszú sora ismeretes, lényegük azonban min­ degyik esetben megegyezik a fent vázoltakkal. Ezért illetjük e folyama­ tokat egy másik névvel is: autoagressziós betegségek. Lelki jellemzők: Jelen esetben is a fizikai jellemzők nagyon hasonlatosak a lelkiekhez (sőt ugyanolyanok), hiszen emlékszünk rá, a tudat irányítja a testet! Csak azok alapján tudja végezni ezt a munkát, amit ismeretei szerint legjobb­ nak, leg optimálisabbnak vél! Sokszor vélhetjük, hogy azok alapján dönt, ami hiányzik belőle - emlékezz, hányszor igyekeztél azokra a tulajdon­ ságaidra alapozni, melyek hiányoztak, pl.: pénz, lehetőség, képesség stb. -, de ez másként van! Hiányosságai következtében „döntéseiből" lényeges részek maradnak ki, sikkadnak el, ezért jelentősen megnő a kockázat. Megnövekszik a hiba lehetősége. Keressük meg azokat a jellemzőket, melyekkel szemben (nem másokkal szemben) védekezik a szervezet és az azt irányító tudat. Nézzük meg, miben is áll a pótcselekvés! A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi ellenség" helyett saját magában keresi - találja - a rejtély, a probléma forrását. Már az is érdekes lelki jellegzetesség, hogy miért kell állandóan ellenséget keres­ nie! Ellenséget kell keresnie és találnia, mert semmi mást nem talál! Tehát nem leli föl önmagában az értéket! A betegség kulcsa: téveszmék! (Az itt szereplő fogalom nem tévesz­ tendő össze a klasszikus értelemben vett lelki betegségekkel!) Tudja ő,
97

hogy az eléképzelései félresikerültek, vagyis nem kellene harcolni az emberek és az elvek ellen, de úgy érzi, nem tehet mást! Ám a harc nem ilyen egyértelműen dönti el a kérdést, más ellen nem, tehát önmaga ellen kell bevetni fegyvereit. Olyan ez, mint a krimikben lévő fegyver: ha szerepet kapott, akkor el is kell sülnie! A beteg téves következtetéseket von le saját értékeit, értéktelenségeit illetően! Ebbe könnyen belejátszik, hogy figyelmen kívül hagyja a kül­ világ - pozitív - reagálásait, visszajelzéseit. Az egyoldalú „hallás" kö­ vetkeztében elkerülhetetlenül félreérti és elhárítja. Elhárító mechanizmu­ sait az egyedüllétig tökéletesíti! Az egyoldalú ismeret egyenes út a lelki­ testi egyensúly megomlásához, a tudat káros, kóros elváltozásához. Térjünk vissza egy kicsit a nagyon távoli múltba és bocsátkozzunk „feltételezésekbe"! Gondoljuk el: a Mindenható tökéletesre teremtette a világot és a benne lévő dolgokat. Ez nem feltételezés, ez így van! Ebből egyenesen következik: összes tulajdonságunk és az egész teremtett világ tökéletes. Minden a helyén van! Elismerem, elég ritkán vagyunk képesek objektíven értelmezni, és helyesen élni vele. így kijelenthető: jellemző tulajdonságaink is kerek egészek! Hogy ezt érezzük is, másként kell hozzáállni! Változtatni értelmetlen, hiszen a tökéletes dolog csak egyetlen irányba képes változni! Felmerül a kérdés: akkor hagyjuk, tűrjük rossz sorsunkat? Tudod, a tűrés azt jelenti, hogy csapdában van az ember, de legalábbis azt érzi! Természetesen ez a lényeg, hiszen érzéseink alapján cselek­ szünk. Az autoimmun betegségben is, mint más kórokban a miértek mellett meg kell keresni a hogyanokat is. Lényegesen könnyebb felismerni a gyógyulás lehetőségeit, amikor keressük megoldásokat is. Miért alakul ki? Egy első ránézésre teljesen „agyament" válasz: miért ne? Miért ne alakulna ki, amikor semmit sem teszünk annak érdekében, hogy másként történjenek dolgaink. Miért ne alakulna ki, amikor csak azért harcolunk, küzdünk, hogy valami ne történjen meg, csupán arra törekszünk, hogy valamit elkerüljünk! Azt, hogy valamit el is érjünk, már teljesen elfelejtjük! Miért történne másként, amikor a beteg nem, vagy rosszul megközelítve akar megérteni dolgokat, ha most egyáltalán beszélhetünk megértésről. Itt leginkább beletörődésről, behódolásról lehet és van szó! És ezt előbbutóbb elkerülhetetlenül felváltja a kitörés, a lázadás szelleme. Olyan ez, 98

mint a csapdába esett állat: kínjában önmaga ellen támad, pedig a probléma gyökere a csapda tulajdonságában rejlik. Hasonlóan cselekszik az autóimmun betegségekkel küszködő ember is! A bennünket ért ingerekre csak akkor tudunk megfelelően válaszolni, ha ismeriük annak minden - de legalábbis jelentős - részét. Pl.: az utcán látunk jönni egy embert, s ebből azt a következtetést vonjuk le: le fog ütni, meg fog támadni. Pedig erre semmilyen jel sem utal. A gyógyulás útja: A gyógyulás kulcsa ebben rejlik: felismerés! Felismerni hogy a harcokban, a háborúkban csak vesztesek vannak! Csak azok nyerhetnek, akik kimaradnak belőle. Így kell ezt a problémát is megközelíteni! Azért harcolunk, mert jobb megoldást a cél elérésének érdekében nem találtunk. Amikor ezt kijelentjük, az azt is jelenti, hogy van! Önmagunkban meg kell találni a nyugalmat, erőt adó tulajdonságokat! Amikor az öröm eltölt bennünket, boldogok vagyunk, eszünkbe sem jut a harc! Tehát a betegnek tudatossá kell tenni cselekedeteit és természetesen a gondolatait ahhoz, hogy el tudja dönteni, maga számára mi helyes és mi helytelen.

Fizikai jellemzők: A pajzsmirigy fokozott hormonelválasztásából eredő betegség. A megnövekedett hormonszint miatt fokozódnak a testben az égési folya­ matok, megemelkedik az alapanyagcsere, s természetesen mindezek miatt a testhőmérséklet. További tünetei az ingerlékenység, idegesség, kézremegés, fogyás, gyors szívverés, a nyirkos, verejtékes bőr. A szem­ golyó jellegzetesen előredülled. Bár a betegnek felfokozódik az étvágya, s többet is eszik, mégis fogy­ ni kezd. A pajzsmirigyben göbök keletkeznek, a szerv látható módon megduzzad. Gyógyítása jódkészítményekkel kísérelhető meg, de súlyosabb esetek­ ben a pajzsmirigy részleges vagy teljes kiirtása válhat szükségessé.
99

BASEDOW-kór

Lelki jellemzők: Mint már a könyv elején is beszéltem róla, a hormonok igen szoros összefüggést mutatnak a belső tűzzel. Oka van annak, hogy ezek a hormonok fokozottabban termelődnek a szervezetben. Ez az ok a tudatban található meg. Gondolkodjunk: a szer­ vezet számára a tűz az átalakítást is jelenti, azon anyagokét is, melyek károsak. (Az anyagcsere-folyamatokat részletesebben az adott fejezetben tárgyaljuk). Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, amit a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége előtt elhelyezkedő pajzs­ mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táp­ lálék. Kidülled a szem! Vajon miért, milyen lelki jellemzők miatt történik ez a furcsa jelenség? Igen egyszerű a válaszom. Amikor meglátunk egy olyan dolgot, ami erős érzéseket vált ki, akár jó, akár negatív értelemben, elkerekedik szemünk. Ugyanez történik a betegnél is! Már eddig jelentős mennyiségű (feldol­ gozatlan) információ halmozódott fel, így bármilyen új dolog kerül sze­ me elé, elkerekedik a szem. Kikerekedik, hiszen ott van az újabb feladat, s közben még az előzővel sem tudott mit kezdeni. Ez a jelenség aztán állandósul, és folyamatosan azt nézi, keresi (félelemmel telve várja), mikor érkezik a következő „sorscsapás". A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a be­ teg a felszaporodott indulattal nem tud mit kezdeni, így önmaga ellen fordul. Nem tud mit kezdeni kifejezésre váró indulataival, mert ehhez bátorság kellene, de ezeket az erőket az elfojtásra fordítja. Ez annyit tesz: amikor valami olyan inger éri, amit szeretne kiadni, kimutatni, inkább nyel egy nagyot és beletörődik helyzetébe. Vagyis nagyon szeretné ki­ mondani nyomasztó érzéseit, de attól fél, még jobban eltávolítja magától a szeretett személyeket. A feszültséget tovább fokozza: a belső (felhasz­ nálatlan) problémái következtében nem tud többé figyelni környezetére, amit ők úgy értelmeznek, hogy már nem figyel rájuk. A környezet, tehát mindent megtesz a figyelemfelkeltés érdekében. Ez természetesen még inkább fokozza az imént említett tüneteket. Remegni fog a keze, hiszen egyre kevésbé lesz benne bizonyosság, nyúljon érte avagy vesse el, legyen az bármi is. Következetlen lépések fogják jellemezni cselekedeteit. 100

Megemelkedik a testhőmérséklete, mert folyamatosan lázad, lázong a kialakult élethelyzet ellen, amit még az is tetéz, hogy tisztában van sajátságos helyzetével. Azonban ne menjünk el a láz, a hőmérséklet emelkedésében rejlő pozitív értékek mellett. A szervezet kompenzálni akarja, vissza kívánja nyerni az elvesztett harmóniát, megemeli a test hőmérsékletét, így óhajtja elérni a „méreganyagok" mielőbbi átalakítását. Jódkészítményeket említ az Albert, és ez nem véletlen. Az előzmé­ nyek ismeretében könnyen felfedezhetjük a jód fertőtlenítő szerepe és az indulatok, a kifejezésre nem juttatott indulatok közötti összefüggéseket. Jelentős szerep hárul a jódra, hiszen valamilyen módon el kell kezdeni a bennrekedt indulatok kitisztítását. Ennek a módszernek is megvannak a hiányosságai, hiszen a táplálékkal eddig is bevitte a jódot, a fertőtlenítő szereket, ismereteket, de nem tudott vele mit kezdeni.

Fizikai jellemzői: A bél cső alakú üregrendszer, melynek belvilága a test egészén térbelileg belül van ugyan, mégis szervezetünk számára ez külterület; egy külvilággal közlekedő tér, csatornarendszer, amelyben passzív és aktív módon kívülről érkezett anyagok áramlanak, haladnak tova. Ezt testünk valódi szöveti terétől egy jellegzetes sorompó választja el, egy sikamlós nedvvel bevont hámréteg, a nyálkahártya. Míg a nyálka a be­ lekben szállított anyag mozgását segíti elő, addig a hámréteg határt ké­ pez, amely nem ereszt át „senkit és semmit", tökéletes választófalat ké­ pez a kül- és a belvilág között. Ha ez a határ egészséges, rajta csak speciális anyagok juthatnak át egyik vagy másik irányban (ha tehát van „útlevelük" és azt a hámsejtek „kezelik" is). E jelenséget, ha befelé zajlik, felszívódásnak, ha kifelé, elválasztásnak nevezzük. Kevésbé költőien fogalmazva: a hámréteg egyik oldaláról a másikra történő bármilyen anyagtranszport csupán és csakis a sejten keresztül történhet. A hámsejtek közötti réseket ugyanis egy szoros összeköttetés, egy úgynevezett zárólánc-rendszer tökéletesen lezárja. A bélben az aktív felszívó működést a hámfelszín kesztyüujjszerű kitüremkedései végzik. Ezek a mikrobolyhok, melyek a felszívódási 101

BÉLPROBLÉMÁK

felszínt rendkívüli mértékben megnövelik. 1mm2 bélhámfelszínen száz­ millió mikroboholy üldögél. A vékonybél falának mirigyei és a hasnyálmirigy (lásd ott) termelik azon enzimek sokaságát, amelyek a táplálékot lebontják. Az emésztés során így nagyszámú, olyan egyszerűbb vegyület keletkezik, amelyet már a bélhám képes felszívni. E folyamatok csupán a vékonybél felső szakaszán játszódnak le. A távolabbi terület a vastagbél világa. Itt szá­ mos baktérium békés és hasznos együttlétben él testünkkel. Az immár emészthetetlen béltartalom egy részét még lebontják, s ezenközben Bvitaminokat termelnek számunkra. Lelki jellemzők: A belügyek! A feszívódás, feldolgozás és a dolgok (tapasztalatok) beépítése a szerve­ zetbe valamint a felesleg kiürítése. Jórészt mindenkinek a saját belügy­ ének számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket. Csak nagy vonalakban térek ki a bélszakaszok jelentésére, mert a könyv mérete nem teszi lehetővé a bővebb ismertetést, de remélem, kezdetnek elegendőnek bizonyul. Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel megközelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges élet­ erőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplá­ lékhoz való viszonyunkat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működé­ si zavarok, akkor zavar keletkezett a felfogásunkban. Vastagbél: a „finom" munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apró­ ságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik életünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részle­ tekkel. Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is szeretnénk megemésztésre félretenni, aminek hiábavalóságáról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy nem kellene „bespájzol­ ni", de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lázadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik, (lásd még vakbél­ gyulladás) Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tárolni kell azo­ kat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet! 102

I

elősegíti a meg­ felelő égést. vagy rosszak. kénhidrogén és merkaptán. ami az emésztéssel. és kb. Lelki jellemzők: Természetes jelenség. hogy a dolgaink nem tisztán jók. Bizonyos puf­ fasztó ételek hasonló állapotot idéznek elő. míg ezek egyensúlyban vannak. Nézzük meg részleteiben. hogyan. mely táplálja. ká­ poszta. hanem mindkettőben megtalálható a másik is. megemészté­ séhez (a könyv elején már szó esett róla) szükség van levegőre. a levegő elengedhetetlenül szükséges.BÉLGÁZ Fizikai leírás: Lényegét tekintve gázelegy: több mint 60% -a lenyelt levegőből ered. A bélgáz fő összetevői: széndioxid. nitrogén. minden esetben egy mély lélegzetvétellel kezdünk hozzá. Az éghető anyag jelen esetben az élelmiszer. s ezt a has felfúvódása és teltségérzés kíséri. 20% -ban a véráramból származik. lencse. erjedési és rothadási folyamatok fokozó­ dása esetén a termelődő gázok mennyisége megnövekszik. 103 . Egészen addig. Mindannyian tudjuk: amikor valamilyen lelki jelenséget feldolgozunk. Emlékezzünk az általános iskolai tanulmányokra: az éghető anyag. Tehát az égéstáplálás mellett a levegővel gyűjtünk „lelki erőt" a feladat elvégzéséhez. a bomlási folyamatokkal együtt jár. ami mulandó. lenyelt élelmiszer elégetéséhez. és a levegő. nem okoz gondot a bélgáz. borsó. Elégtelen emésztés. a hő. Ezen azt értem. a bomlási. fogunk benne olyan részt találni. metán. Amikor valami új dologhoz fogunk. hasonlóképpen a máj-és epehólyag-betegségeket valamint az ideges állapotokat. A fennmaradó rész a béltarta­ lom bakteriális erjedése során keletkezik. A belek gyulladásos folyamatait is túlzott gázképződés és gyakori szél­ ürítés kíséri. ammónia. így a bab. arányuk megváltozik. egy ingert értékelünk. A hőt a természetes hőháztartás biztosítja. miért keletkezik gáz! 1) Az elfogyasztott. oxigén. hagyma.

Ezt a beteg nem érzékeli és csak részlegesen hasznosítja. s ezzel feladatok esnek ki. Lényegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. mely katalizátorként működik. de nézzük meg azt az oldalt is. Folyamatosan él bennünk. Az eredmény ugyanilyen tarka képet mutat: testünkben sokféle mozgás állhat le külön. mindig tudjuk. működések vesznek el. és ez a hűdés elsődleges jelen­ sége. szövetrész. 104 . bénulásról beszélünk. A vér juttatja el azt azt életerőt. a húgyhólyag. Eddig a természetes folyamatokról beszéltem. mint a kenyérsütésnél a kovász.2) A véráramból származó légnemű anyagok a vér könnyebb tisz­ tulását szolgálják elsősorban. A megromlott folyamatok aztán további romlást idéznek elő. A háttérben álló ok ezerarcú: sérülések és mérgezések. S mivel testünk minden része beidegzésekkel bír. helyettesítve azt. Bénulhatnak a szemmozgások. bennünk kell hogy legyen. Arról van szó. Úgy viselkedik. Külön. végtag aktív működő képessége ideiglenesen vagy véglegesen megszűnik. „gyengeségei" következményeként visszatartja a fáradt gőzt. amikor a gázok már problémát okoznak. hogy a beteg. De a másik szerepe sem elhanya­ golható! Testünknek van egy igen érdekes tulajdonsága: bizo­ nyos mértékben a környező szervek képesek átvenni a másik szerepét. hogy a dolgainkat meg kell emészteni (ez nem csupán a fizikai síkra vonatkozik). 3) Az erjedéses folyamat olyan. mint egy katalizátor. elősegíti az emésztés. Elsősorban az izmok aktív mozgásképessége szűnik meg. ezért e vezérlő elv kiesése az érintett területre bénítólag fog hatni. vagy a legkülönösebb kombinációkban. amit a tüdővel lélegeztünk be. BÉNULÁSOK Fizikai jellemzők: Ha egy szerv. Részében és egészében az ember hiányt kezd szenvedni. mintegy kisegítve. Az élethez hozzátartozik a tiszta levegő.felsorolást az olvasó folytathatja -. a bomlás beindulását. gyulladások és daganatok következménye mind lehet bénulás. a belek vagy a gégeiz­ mok . így leállhat az ideg­ pályák ingerületet tovavezető képessége. tehát a vágy. Következésképpen a belekben keletkező gázokkal kell helyettesíteni.

hiszen va­ lami olyan jöhet. Elural­ kodik rajta a megkötözöttség érzése. hiszen semmit sem tesz annak érdekében. hogy eljut-e az adott területre. sőt mindenkinek megfordul a fejében. hogy meg van kötözve és nem képes megvalósítani semmit. hogy megtalálja szabadságát. A gyógyulás útja: Az iménti fejtegetésekből már körvonalazódik az a tevékenység. csak éppen olyan dolgokat. hogy mellkasunk kitáguljon. Ha az életet fenntartó központok bénulnak. hogy képtelen elérni dolgokat. nem tesz saját érdekében semmit. melyek látszólag semmi kockázattal nem járnak. Abban az esetben szokott előfordulni. bi­ zonytalan. csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik. mikor a légzőközpont néhány ezer idegsejtje nem ad többé parancsot arra. utóbbiak pedig vérmérgezéshez vezethetnek. hogy olyan dolgokkal foglalatoskodjon. Nem tesz érte semmit. hiszen az egy nagyon „kockázatos" dolog. ami még nem volt! A bénulások kiváltó tényezője az agyban keresendő. az eredmény azonnali ha­ lál Ilyen a légzésbénulás. de nem biztos. Kimenetele kétes. tehát sem ideje. Lelki jellemzői: Ahhoz. ide fut be minden inger. vagy ki tudja alakítani azt a szituációt. Ez lelki tapasztalatoktól függően lehet nagyon rövid idő. hogy a tudat meg tudja teremteni. de lehet huzamo­ sabb gondolkodásmód is. tevé­ kenységi területét. mikor az ember tehetetlennek érzi önmagát. A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent megtesz. ami kiala­ kult! 105 .néldául a bénultan fekvő szélütött beteg testén hamarosan felfekvéses fekélyek alakulnak ki. végső soron in­ nen indul. huzamosabb ideig kell a tuda­ tunkkal hallgatnunk: „bénák" vagyunk! Sokakban. Itt van a központ. melynek révén jelentős mértékben változik az a körülmény. amelyben lebénuljon a test. melyek teljesebbé tehetnék életét! Mindent megtesz. Miért is ne. Cselekszik ő. sem kedve nem marad arra. amik kiszélesíthetik látókörét.

egy feldolgozatlan stressz. tiszta. a szülei igyekeztek elnyomni). érzéseit. hiszen sokkal gyorsabban „kell" elmondani.mely közlésre szolgál . Életének egy látszólag lezá­ rult szakaszában keresendő a kialakulás forrása. hogy nem lesz elég ideje elmonda­ ni. vagy érthe­ tetlenül gyors. de annak élte meg. selypítés. ha maga a hangképzés nem sérült. mint például: agyvérzések.úgy sajátítjuk el. Nagyon valószínű. ezért megpróbálja minél gyorsabban kinyilvá­ nítani (amíg van rá módja). Ezek milyensége alapján a zavarok: dadogás. nem szabadult fel súlyuk alól! Dadogás: Lelkében az alábbi tanulság szűrődött le: belé akarják fojtani közlen­ dőit! Élete során sok olyan behatás érte. Természetes: nem lesz 106 BESZÉDZAVAROK . Nagyon fontos: a gyermekkori sérüléseket mind a mai napig nem dol­ gozta fel és nem tanult belőlük. „csupán" lelki zavarnak! Idegesség. mert lelke világa kissé érzéke­ nyebb az átlagnál! Attól fél (nem feltétlenül tudatosan!). raccsolás. A beszéd zavarai sokszor a gyermekkor jelenségei. artikulált beszéd folyamatosságában. Nem feltétlenül szándékos behatás volt ez (mondjuk. agydaganatok. hebegés. ami az akkori közlési vágyát. skandálás. A tagolt. zavarttá teszi. Ez lehet szülő-gyerek viszony. ami a szívét nyomja. hogy a gyermekkorban. hadaró beszéd. A kapkodás idegessé. Beszédzavarok. mint tudja. de a központi idegrendszert éri károsodás. Lelki jellemzői: A szó szoros értelembe véve ez nem számít betegségnek. sokszor pedig onnan származtathatók a felnőttkori zavarok. Erőszakos behatásnak élte meg. hangsúlyvilágában. vontatott.Tünetei: A hangelemek sorozatát . hogy a beteg szabadon kinyilvánítsa gondolatait. sőt beszédképtelenség alakul ki akkor is. hogy mindkettő. ami meggátolja. a kezdő konfliktus bizo­ nyára a szülőknél keresendő. meg­ nyilatkozását (erőszakosan) visszaszorította. vagy agysorvadás esetében. A legvalószínűbb azonban. az ütemezésben vagy a szókap­ csolatokban alakulnak ki zavarok. de akár iskolai kudarc is.

ideje gondosan képezni a szavakat. el-elakad. ez valahol „természetes". amikor nem tudja. ha ezt az közvetlenül nem mu­ tatja meg. megfogalmazott vágyaiban nagyon jól tükrö­ ződik: zűrzavar uralkodik benne! A bizonytalansághoz vezettek az alábbiak: elmulasztott figyelembe ven­ ni egy igen fontos részletet. kinyilvánítja mondandóját. Hadarás: Ezt hiszi: környezete csak akkor figyel rá. ha azt nagyon gyorsan teszi. amíg más közbe nem vág. hogy kialakuljon a vágy: megerősítse érzéseit. még akkor is. de az már kevésbé. mint cselekvéssel „küszöböli" ki. értékítéletében. Pótcselekvés: Inkább sietve elmondja. kinyilvánítják-e! Észre kell. észre fogja venni: hatással van környezetére. amit róla festettek stb. hogy nem tudja magát oly módon kifejezni. A gyógyulás útja: Rá kell ébrednie saját értékeire. de még abban sem biztos. hogy egyáltalán most döntenie kell-e! Pótcselekvés: Hebegéssel. és ez még feszültebbé te­ szi! A legfontosabb. észre kell vennie: figyelnek rá és ez teljesen független attól. mit döntsön! Jelen esetben erről beszélhetünk: dönt. hogy nem képes (abban a pillanatban) dönteni. kerüli el. de közvetve tapasztalható. mint lecsende­ sedjen és megértse: most másra kívánnak figyelni! Hebegés: Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség! Tudásában. elhitte azt a képet. csak akkor képes közlen­ dőjét kinyilatkoztatni. Közvetlenül nem. Elvesztette türelmét. ahogyan szeretné! Pótcselekvés: Dadog. hogy így magára vonja környezete fokozott figyelmét. hogy akkor is dönteni akar.! Mindenkivel előfordul. ami ezt a zavart jellemzi: a télelem. van hatása. szíve érzéseire figyelni. de addig biztos támpontot lel benne!) 107 . mondandóját! A gyógyulás útja: Sokat segít az egészséghez vezető úton: legalább egy dologban legyen biztos! (Majd az is elmúlik.

az imént felsorolt jellemzők sze­ rint azonosíthatók be: Duzzanat: Olyan dolgokat akar még egyszer megcselekedni. bevérzés) esetén az az öt jel ismerhető fel. A gyógyulás útja: A tisztázás! Fizikai oldal: A bokaizület tulajdonképpen egytengelyű csuklóizület. Az iméntiekkel ellentétben itt nem jellemző az idegi megterheltség! Ebben az esetben a lelkében. névszerint: a) Duzzanat b) Bőrpír c) Melegség d) Fájdalom e) A működés megromlása Lelki jellemzők: A boka a lélek nyelvén a lépéseket. A lépések. törés. a megnyilvánulásai egyértelműek. Minden vizenyőnél. raccsolás: Tisztázatlan érzések. vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett be­ szédzavar. melyeket megtett vagy szükséges megtenni és meglépni. szellemében fennálló túlzott nyugalomról lehetne leginkább beszélni. Hiszen nem sokat tesz azért. hogy az élet tüze 108 BOKA . hogy az élete. melyet hatal­ mas erejű oldalszalagok rögzítenek. tiszták legyenek! Pótcselekvés: Selypít.Selypítés. amely károsodás esetén az emberi test bármely más részén is kialakul. amit már nem kell. mert ekkor nem alakulhatnak ki olyan könnyen a gondolatok. a tervek és az érzések tisztázásának erős megoldási vágya. a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. vérömlenynél közös jellemző. szalagszakadás. Az ismert sérülések (zúzódás.

majd. hogy elérje kitűzött dolgait. nem teljes energiabefektetéssel. mit hibáztam! De ami ennél sokkal fontosabb. mit tudok belőle tanulni? Sorra kell venni ezeket. pontosabban semmit sem szeretne tenni annak érdekében. amikor felfedezzük: olyan célok után fut. benne rejlő lehetőséget és tulajdonságot.. valamerre menni kell! Ha nem a helyes irányba. mint a kudarcélmény. valamint anyagi jellegű döntés. hogy megoldjuk. Ez a fájdalom attól függően. 109 . ami lelkiismeretfurdalást okoz! A lelkiismeret-furdalás a másfajta érzésből ered. hogy felmérjük helyzetünket és kialakul bennünk a szándék. Mégis meg fogja tenni.. lehet érzel­ mi. cselekedet. A gyógyulás: Megértéssel kell kezdeni: mit mutat. szorosan összefüggő eseményből ered: Kisebbrendűségi érzése könnyen érthetővé válik. amit sikerként könyvelhet el. akkor (ebből következően) az ellenkezőbe! Elindul (az általa is rossznak tartott irányba). Másrészt lelkében. Szándék. tessék-lássék módon. amiből egyenesen következik a ked­ vetlenség. (Bő­ vebben a lélek és a fájdalom fejezeteknél). ami nem ébreszt benne örömet. hogy melyik bokán jelentkezik. vagy meg-nem-tett lépést jelez.biztos -. közben. A fájdalom jellegzetessége az egyszerre jelentkező kettősség! Egyrészt tudja mit tett. hiszen ott van a belső késztetés! Ez a kedvetlenség két. mert másként ott marad és további problémákat eredményezhet a konfliktus! Sokszor már az is jelentős javulást idéz elő. Megoldjuk. Így nem marad más. ami az ellenkezőjét sugallja. teljes szívvel kí­ vánta elérni céljait. mit lépett meg. Ez a kedvetlenség a lépésekben keresendő. hiszen valamit tenni kell. Továbbá: életének rengeteg részletét nem vagy helytelenül értelmezte. szívében van egy jelentős érzés. hanem csak félgőzzel.és belefárad.diszharmonikussá válik. Nem merítette ki az összes. Fájdalom: Olyan megtett. Nem merítette ki belőle a jó élményeket. Az ilyen cél felé vezető út elején. de még a célnál sem fogja érezni az elvégzett munka teljességét! El. és ebben az állapotban könnyen gyökeret ver az alulértékelés! Az elért „sikertelenségeknél" jusson eszünkbe ez a perspektíva is: valószínű .

hogy időszerűtlen lépés volt. pihenés. az érzésekre nem maradt idő. amit természetes módon akkor nem tudtam különösebben értékelni. s közben figyelünk minden apró részletre! Hogy ebben a történetben mi volt a pótcselekvés? Egy örömet okozó döntés helyett egy másikat választottam! A gyógyulás: Pihentetés. akkor biztosan állítható. Mentem. lehangoló légkörben az én hangulatom is kezdett hasonlóvá válni. vagy helytelen érzelmi lépés volt-e (a bal lábammal zajlott ez a történet)! De ha ennyire lekötötte fi­ gyelmemet. előbbutóbb belelépek „valamibe"! Beleléptem. Filozofálgathatunk rajta. mert egészen mással törődtem én. Annyira lefoglalt. a közelmúltban meg is lépte! Megtette.fizikai . egyszerűen haladunk. de az élet megmutatta. csak a konkrét lépéseimre nem.egy „előző" életemben -. Erre elmesélek egy nagyon rövid történetet: Egyszer valamikor. megteszek egy igen nehéz. szabadulási. Ebben a büdös. de lehet. érzésemet nem. sertéstelepen dolgoztam. amit nagyon gyorsan helyre kell hozni! Természetesen ez is fájdalommal jár. ami igen hatékonyan játszott közre figyelmetlenségem­ ben. hogy semmi másra nem tudtam figyelni. vajon helyes. hogy elmélkedjünk: helyre lehet. Amikor meg vagyunk győződve valamely elképzelésünk helyességéről. és kell hozni elkövetett hibánkat! 110 .lépésre. Ezt rögtön tudtam. ez olyan lépést volt. Sok minden járt a fejemben. de leginkább menekülési vágyamtól vezérelve „elhatá­ roztam". és ez. A környezetről sok mindent el lehetett mondani. de figyelembe kell venni azt a lelki állapotot. Még a lépéseimre sem! Minden másra figyeltem.A legfontosabb: mindent helyre lehet hozni! Ficam: Egy rossz döntésre szánta el magát. mendegéltem és nagyon el voltam gondolkodva. hogy lélek­ emelő látvány tárult szemem elé. nyomasztó lépést! Ez nagyon le­ foglalta gondolataimat. Dac­ ból. csak azt nem. hiszen egyébként nem fektetnénk rá elegendő hangsúlyt. régen . amit felhasználunk arra. így könnyen megjósolható volt. mert fájdalmam következtében alig voltam képes visszamenni a pihenőbe! Ráfoghatjuk a rossz . fel sem merül bennünk a gondolkodás! Amikor tudjuk a helyes utat. a lépésem kificamította bokámat.

ami gátolja a helyreállást! Törés: Egyértelműen olyan elhibázott lépés. Ezzel. a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma révén tápanyagraktárként szolgál. gyűrődés után az eredeti alakját visszanyeri. a szelektálás nél­ külözése komoly betegségek forrása lehet. nyomás-. beengedő szerepet. s kiterjedt hajszálérhálózatával ugyanakkor a hőszigete­ lés. lásd aura). de az adott pillanatban helyrehozhatatlannak éljük meg! Fizikai jellemzők: Bőrünk a lestünket borító szövet. A mélyebb réteg a festékanyagot termelő sejteket tartalmazza. helyrehoz­ ható. rezgésvalamint viszketés-érzés szolgálatában áll a belé ágyazott sajátos idegvégződések segítségével. (Ez persze szellemi síkon is igaz. információt. Még mé­ lyebben. amely egyben védelmet szolgáltat a mélyebben fekvő képleteknek. Jusson eszünkbe: az immunrendszer (egyik) első 111 BŐRBETEGSÉGEK . tehát testünk hőháztartásának szabályozásában is lényeges szerepet játszik. hogy most kihúzok belőle minden erőt. Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be védő. hőleadás. Az ingereket meg kell szűrni. nem en­ gedhetünk be minden ingert. koncentráljunk arra.Szellemi gyógyítás: Kezünkkel formáljunk csövet a boka körül. csomagolástechnikai szempontokból). Súlyra és kiterjedésre nézve is a bőr testünk legnagyobb szerve. ami hatalmas (általában rossz) változást hozott életébe! És ami megkülönbözteti a ficamtól.tenyerünk és talpunk ki­ vételével. A védelmi gátat jelentő felszíni hám nem áteresztő. a tapintás. A mélyében elhelyezkedő rugalmas rostoknak köszönhetően a moz­ gást nem gátolja. válogatni kell közöttük. A fajdalomérzés. Lelki tulajdonságok: A bőrt tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú falnak. Szükség van erre a falra (és nem csupán esztétikai. A bőrben helyezkednek el verejték.és faggyúmirigyeink. A válogatás. Kültakarónkat mindenütt finom szőrzet fedi . a hideg-meleg érzékelés.

Érzi: ezek ellen semmit sem tehet. aki távol tartja magától (legalábbis igyekszik mindent megtenni. Így két alapvető típust lehet megkülönböztetni: A túlzottan védekezőt. Másrészt. Mitesszer: A bőrön lévő pórusokon keresztül lélegzik a test. másrészt elérhetetlennek tartja azt. így a számára káros dolgok szabadon beáramolhatnak. amire igazán vágyik. hogy baja van. mikor az a kényes egyen­ súly felborul. Amennyiben össze­ vetjük a testrészek jelentéstartalmával. esetleg károsakat kiengedje. Ennek az oka: mivel szinte csak az irritáló dolgokat tapasztalja. energiákat és átesik a másik oldalra! A beletörődő. hogy a levegővel együtt szilárd anyag is bekerül. hogy így legyen) a külső ingereket. a bőr védekezik ezek ellen. nem fogja észrevenni az élete jobbik felét és kialakul benne egy nagyon erős elégedetlenség. hogy e két véglet 112 . ami a természetes védekezés és a beburkolódzás között van. Egyrészt nem kíván velük foglal­ kozni. de az igazi gondjait nem mondja el. melyeket „kénytelen" elviselni. ezért mást talál ki: körbeveszi őket. megtudhatjuk a pontos kiváltó okot is. hogy idegenkedik azoktól a dolgoktól. hogy az élethez szükséges dolgokat beengedje. elégeti a rendelkezésre álló erőket. Nem érti: miért pont neki kell ilyen helyzeteket elviselni. behatást. ami előbb vagy utóbb kifárasztja. hogy több bajt ne okozhassanak! Apró meg nem értések. PL: a mindkét kézen megjelenő ekcéma jelzi. kivetési vágyak tükröződnek a mitesszerekben. Az ebből már egyenesen következik. Természetes. aki már nem tart távol semmilyen ingert. A környezetéből olyan ingerek érik. érződik rajta. a szükségtelene­ ket.bástyája a bőr! Vegyünk figyelembe egy másik tényezőt is: olyannak kell lennie. melyekkel munkálkodni kell. kiürítse! Betegség. vastagítja. A tapasztalt dolgai szinte beleégnek. Erősíti a bőrt. lelke mégis háborog rajta. kóros elváltozás akkor alakul ki. de nem képes teljes mértékben kilökni magából. Problémája van a körü­ lötte lévő világgal. rányomják bélyegüket a környezet­ hez való megnyilvánulására.

természetesen eredményte­ lenül. sokáig tűr. általa! 113 . hogy szembenézzen azokkal a dolgokkal. Kicsinek. Mégis ráerőszakolják. melyektől borsó­ dzik a háta. Természetesen az imént felsorolt tulajdonságok csak azon időszakokra jellemző. Pattanás: Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez. de itt már határozott lázadásról is szó van. A pattanások megjelenését is vehetjük valamiféle eredménynek.. A negatív benyomá­ sokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből. sértődöttség. hogy itt is az egyénnek a világhoz való viszonyában van a probléma gyökere. ennek egyenes következménye. lega­ lábbis a külvilág felé ezt mutatja és amikor nem bírja tovább. Természetes módon nem képes megszabadulni a felhalmozódott mérgektől! Tűr. ez hatá­ rozottan befolyásolja az egyén megnyilvánulásait.jó" szemmel. érik-e kritikák vagy nem. A „két világ" közötti feszültségek idegeskedést eredményeznek. feszültté teszi. feltételezi. Elhelyezkedés szerinti jelentés: Háton: Itt akkor jönnek létre gyulladt. hogy azok nem az övéi. amikről azt hiszi. hogy a bőr (természetesen a tudata is) elveszíti a tisztulási képességet. in­ kább a csendes beletörődés a mértékadó viselkedés! A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva kikövetkeztethető a helyes viselkedési minta. hogy valóban léteznek! Összességében elmondható: teljesen mindegy. amikor a mitesszerek jelentkeznek. Az a „tény". Cáfolni! Nem megérteni! Tanulni belőle. de ezt most inkább más! Lázad azon jellemzések ellen. ebben az esetben nem jellemző a lázadás. hogy nem néznek rá . és ezeket igyekszik minél gyorsabban megcáfolni. Arra összpontosít. amikor ezt ta­ pasztalja (nem feltétlenül tudatosan): a problémákat úgy terhelték rá.között fog érzelmektől túlfűtötten ingadozni: követelőzés és a teljes viszszahúzódás. Szorosan ide tartozik: itt. mit gondol róla a világ és saját tudatával harcolva érveket gyárt azok megcáfolására. hogy igen. kifakad. kevésnek érzi magát ahhoz. mit mond.. pattanásos területek. idegesíti.

Combon: Azt érzi. hogy más arcot kell mutatnia. jól megalapozta eszméit! Sérülékenynek hiszi önmagát. Konfliktusa van a gondoskodással! Érzi: olyan emberekről. „nem is történhet másként". hogy hogyan viszonyuljon hozzá. hogy a külső. tehát igyekezzünk kicsúszni karmai közül"! Kemény az élete. fedezi fel milyen is a világ és azt. hiszen ebben a korban.A gyógyulás útja: A megértés. Ebben a korban szembesül. de ezt nem igazán tudja megnyugtatóan kimutatni. a saját érzéseire való figyelés és az ezek szerinti viselkedési. problémája van családjával. hiszen tudja. hiszi. Pubertáskorban nagyon gyakran fordul elő. amikor a kör­ nyezetből azt a következtetést vonja le. melyek igen nagy terhet rónak rá. rá akarnak erőszakolni olyan dolgokat. Erre meg is talált minden indokot. elvekről kell (akarata ellenére) gondoskodnia. hát még megoldani! Arcon: Ebben az esetben keletkeznek az imént említett tünetek. Jelentős súlyokat visel és nem találja annak módját. cselekvési formák kialakítása. Hol van az ő helye? Zsíros bőr: Lelki jellemzői: Túlzottan fél a környezetétől. Lelke lázong. melyek neki el­ lenszenvesek. időszakban alakul ki a világhoz való végleges viszony. nem is vonhatna le. hogy minél nehezebben lehessen rajtuk fogást találni! Miért igyekszik távol tartani a dolgokat? 114 . hogyan szabaduljon tőlük. következésképpen igyekszik minél sikamlósabbá válni. Mottó: „Az élet rossz. Nem elképzelései szerint viszo­ nyulnak hozzá. mert életét csakis egyoldalúan értelmezte és más következtetést. ez nem az ő feladata lenne! Lázad. zavaró „ingerek" könnyebben lecsússzanak róla és ő könnyedén kitérhessen a „viharok" elöl. Miként egyes küzdősportokban felfedezhető: olajjal kenik testüket. mint: „a világ el­ lenséges".

Száraz bőr: Testileg-lelkileg el. belügyeibe. akkor saját maga elveszne. melyeket másokkal szemben tapasztal.Mert már így is tele van! Mivel? Rengeteg indulattal. ráncosodni kezd. elfárad. elfelejtették a gondoskodást. melyek fájdalmat. A részletesebb megismeréshez idézzük fel a testrészek lelki jelentését! A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell találnia. következésképpen (nem csak látszólag) megöregszik. fel kell fedeznie.és megfáradt. majd depreszszió). Elveszítené egyéniségét. érzelmeik kielégítését helyezik előtérbe. hogy eddigi élete során képes volt különösebb erőfeszítések nélkül is megúszni a szorult helyzeteket. s ezt az érzést jeleníti meg a bőr. és ez rettentően kifárasztotta. hiszen a víz hiánya miatt száradni. Másrészt szeretne közelebb kerülni önmagához. azt is mondhatom. Harcolt. Mindenki irányítani. 115 . hogy kiszáradt. Ennél is fontosabb. szabadságát. kiégett! A kiszáradás annak következménye. lényege­ sebb: saját magáról megfeledkezett gondoskodni! Valódi gondoskodásról beszélek! A száraz bőrű emberek hajlamosak erre: az igaz gondoskodás helyett az érzékeik. teljesen kimerül. igaz lényéhez. Ez a két ellentétes érzés: vágy a közelségre és a közelség félelme állandó harcra serkenti (dühkitörések. nagyon sokat harcolt mások ellen. na­ gyon jó oka van ennek és ezt valahol érzi is). befolyásolni igyekszik életét (nem véletlenül. hiszen eddigi „tapasztalatai" jól megmutatták: beletipornak érzéseibe. fásultnak érzi magát. hogy elmulasztották „meg­ öntözni". de legalábbis kellemetlenséget ébresztettek benne. sértődöttséggel és az ebből egyenesen következő félelemmel. de azt hiszi. illetve azokat a dolgokat. Az ilyen ember már képtelen közel engedni környezetét. Vénnek. és ez elől folyamatosan menekül. Eddig közel engedte az embereket. mások­ hoz pedig másként.

közös életük más irányt vett. bizonyos fokú vissza­ húzódás. szeme színe piros) Lelki tünetei: Az orvosi háttér mögött nagyon jelentős szerepet játszik ez a tény: az élete során kialakult pigmenthiány minden esetben összefüggésbe hoz­ ható egy nagyon erős lelki csalódással. mivel nehe­ zen cserélődik. akik gondos­ kodni szeretnének. 116 .úgymond . kezén. mennyi jó van ebben: közel engedni azokat. ebből következik: nehezen fogad be új dolgokat és nehe­ zen hasznosítja megszerzett életismeretét. belemar saját magába. melyeken gondolkodnia kell! A gyógyulás útja: Fedezd fel betegséged forrását. amikor igen határo­ zott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kapcsolatban és ezen elvárá­ sokat jó ideig teljesítette. az élet során különféle festékanyagok rakódnak le a sejtekben vagy a sejtközötti állományban.festenyzett. Kötözködik. (az albínó örökletes festékanyag-hiányban szenved . Ez figyelhető meg a hajlott korú emberek arcán. ugyanis addig sem kell olyan dolgokkal foglalkozni. Találd meg. világos foltok keletkeznek. többek között tisztaságmánia is. BŐRPIGMENT-HIÁNY Tünetei: A bőr . majd egy hirtelen fordulattal. vagy teljesen eltűnnek.Nagyon fontos szerepet játszik a víz szállítja az ismereteket.haja fehér. mert folyton pótcselekvésekhez folya­ modik! Ez lehet pl. Ha a felhám pigmentjei körülírt területen megfogyatkoznak. Pótcselekvés: Megmar mindenkit. A gyógyulás szolgálatába azért nem képes állítani tudását. bőre sápadt. Vagyis többé már nem felel meg az elvárásoknak. Ennek következtében kialakul szerveztében egy félelem. Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással. Merd felvállalni céljaid.

következtében rendellenesen gyorsan. hiszen ez az elváltozás „különö­ sebb" problémát nem okoz. elhú­ zódó folyamatra lehet és kell számítani.amíg működik . amikor az ember lelkileg feldolgozta az őt ért sérülést. Tanult belőle és ezek után már másként viszonyul a külvilághoz! A külvilágról alkotott véleménye. amikor a „problémás" személy­ nek teljes szívből képes megbocsátani! Ezt viszont akkor tudja megtenni. optimális szintet. majd a serdülő­ kortól rohamos sorvadásnak indul. hideghatás. Igyekszik bebizonyítani: ő másmilyen! Hogy valójában milyen. S az így felnőtté váló ember szervezetének védekező folyamatai (im­ munrendszere) SOHA NEM ÉRI EL a kívánatos. kétlebenyü. ugyanolyan kapcsolatokat igyekszik kialakítani. jelentése a következő: abban a tekintetben kialakult egy erős távolságtartás. nem is ezek szerint cselekszik! A gyógyulás: Ebben az esetben elég nehéz helyrehozni a bőrt. hogy a csecsemőmirigy a korai gyerekkorban bekövetkezett súlyos lelki vagy testi megterhelések (éhezés. megnyilvánulása akkor következik be. A pótcselekvés: Inkább visszahúzódik. sebeit nyalogatja. Nyirokszerv. rózsaszí­ nű szerv. hiszen valódi. színtelenség. idő előtt fejlődik vissza. és így biológiai ellenálló 117 CSECSEMŐMIRIGY . tehát amikor a színező­ anyag eltűnik.az immunrendszer része. megértette az összes kiváltó tényezőt! Tünetei: Az elülső mellkasüregben helyezkedik el. Hosszadalmas. mint amiben csalódott. amikor tanult belőle. a szükséges erősséget. az nem derül ki. és így . A bőr színének visszanyerése csak akkor lehetséges. megerőltető testi munka. 5-10 éves korig még növekszik (mintegy kétszeresére). fertőzés). s felnőttben már csak zsíros marad­ ványként lelhető fel. Tudjuk.Bőrünk a külvilághoz való viszonyunkat tükrözi. sé­ rülékeny lelkületét nem mutatja meg. a kívánt hatékonyságot. lapos.

hogyan viszonyuljon a szeretethez. A szeretethez. Ugyanígy. Lényegét tekintve gyermekkorban fejlődik-alakul ki az a viszony. elmélked­ ni kell egy keveset. A han­ gulatváltozások párhuzamosan hatnak a védekező mechanizmusra. kiárasztani a szeretetet és átalakí­ tani érthető nyelvre. Ereznek ugyan „valamit" de nem tudják. mi is veszi őket körül. melyek alapján későbbi életében önmagához. meghatározni. a gyerekek sokkal elfogadóbbak. ami az életben maradáshoz szük­ séges.sokkal nehezebben értik meg a sze­ retet nyelvét és azt. hogy az mi. A gyermekkorban szerzett tapaszta­ latok fogják elsősorban befolyásolni. mégpedig a tapasztaltakat átfordítja a szív nyelvére. Akik gyermekkorukban „sérülést" szenvedtek korán fejlődött vissza ez a szervük . így nem is tudnak vele élni! A szeretet és a hozzá való viszonyunk szabályozza. mennyire „hidegen hagy" a körülöttünk lévők hatása. Mennyivel könnyebben tudjuk feldolgozni. az optimális égéssel érhetjük el a maximális erőt. határozza meg im­ munrendszerünk „tüzének" sebességét! IMMUNRENDSZERT SZABÁLYOZÓ. A csecsemő-mirigy szerepe: felfogni. Köztudott dolog. és elsősorban gyermekkorban alakulnak ki azok a visel­ kedésformák. az ősbizalommal van szoros összefüggésben ez a szerv.képessége csupán töredéke lesz annak. mint örömforráshoz. az emberek­ hez és a világ dolgaihoz viszonyul. mint a felnőttek. Azt is mondhatom: a csecsemőmirigy egy átalakító szerv. Alapvetően. ami igen erősen befo­ lyásolja az immunrendszert! Ugyanez igaz a hangulatokra is. amikor békések és örömtelik vagyunk. ami a szeretethez köti. csak gondolkodni. természetesebbek. BEÁLLÍTÓ SZERV! Az optimális sebességgel. ugyanilyen hatása van az örömnek is az immun­ rendszerre. Lelki jellemzői: A szeretettel. 118 I . Könnyen beláthatjuk ennek életképességét.

és azok szerint csele­ kedni. csontban. növekedve teret foglal. Félretette és úgy gondolta. Úgy gondolja: ez (bármi legyen) számára nem jó! Pótcselekvés: Cisztákat hoz létre. genny. de nem hagyja növekedni. melyet félretett (magába zárt) anélkül. 119 . kockázatmentesebbnek tűnik. A méhben keletkező ciszták lelki oka a méh szellemi jelentésében található. akár magányosan. mint feldolgozni. majd később megoldja. kapott egy dolgot. Ez a kérdés. és a tudatalattijába kerül. A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka. mulasztását viszont nem pótolta.). A tanulságokat elmulasztotta hasznosítani. Bármely szervben előfordulhat. méhben stb. mert ez könnyebbnek. vesében. megérteni az élet dolgait. hogy megoldotta vagy feldolgozta volna. megrepedhet. tehát nem is védekezik ellene. vagy szilárd képletek (pl. nyák. inkább magába fojtja. Ez a megoldatlan helyzet vezetett azután a ciszta keletkezéséhez. hogy egy bekövetkezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett személyben) nem került feldolgo­ zásra. Ez az a „hely". Lelki tünetei: Olyan pszichés eredetű konfliktust takar. néhány példával igyekszem bemutatni a hozzá vezető folyamatot. probléma azonban megmarad. s mivel nem tudatosodik. így a szervezet immunrendszere nem ismeri fel. és nem okoz panaszt vagy tünetet. akár nagy számban (agyban. Tehát amikor itt keletkezik ciszta.CISZTA Fizikai leírás: Védőburokkal. ami örömet ébreszthet benne. más esetekben viszont észrevétlen marad. melynek üregében folyadék (vér. erős fallal bíró tömlőszerű képlet. akkor az alábbi lelki jellegzetességek vannak jelen: talált. daganat-sejtek) lehetnek. jól körülhatárolt terület. ahol a fogantatás után kifejlődik a magzat (!). pangó váladék. savó). Ekkor a gyógyulás folyamatát még nem is említettem! A könnyebb érthetőség kedvéért.

pl. (Ekkor tulajdonképpen a beteg immunrend­ szerét. hogy az fel­ oldódjon. ami kiváltja ezt e beteg­ séget. A betegség a szeretettel van összefüggésben.érzészavarokban. hogy a tudat és a szervezet nem találja meg azt a dolgot. és ez azt jelenti: saját maguk szeretnének olyan dolgokat cselekedni. mi történik a testben. Önmagáról elfeledkezett valamilyen oknál fogva. ismétlődő homályos látás. szomjúságérzés. CUKORBETEGSÉG Fizikai tünetei: Leggyakoribb bevezető tünete a gyengeség és a fáradékonyság. és felszívódjon. 120 . Lelki háttere: Elöljáróban tisztázzuk. tudatát erősítjük. melyek örömet okoznak. Majd gyakori és bő vizeletürítés. ami normális esetben bánatot okozna. Ez abban áll.: nem örül a jó érzéseknek és örömet vált ki az. hogy önállóan rendbejöjjön). ér­ zéskiesésekben nyilvánul meg. majd idővel a perifériás idegpályák károsodása. egyes esetekben kóros éhségérzet és túlzott evés mellett fellépő fogyás.főleg az alsó végtagokban . Kezedet rakd a kérdéses terület fölé. A gyermekeknek is van szabad akaratuk.Gyógyítása: Beszélgetéssel vágyat ébresztünk. majd gondolj erre: A bennem rejlő erőt a cisztát körülvevő burokra sugárzom. amely . Természetesen egy feltételt tartsunk szem előtt: a tör­ ténetben szereplő mindkét félnek legyen megnyugtató a megoldás. hogy a beteg rendezze végre magá­ ban a konfliktust. amivel megédesíthetné az életét. Jellemző a testszerte vagy gyakran a nemi szervek bőrén jelentkező visz­ ketés. Tulajdonképpen leáll a hasnyálmirigy harmonikus működése. de vizsgáljuk meg a miértet is. A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben keresendő! Nem képes az ember „helyesen" értelmezni az életében bekövetkező örömteli pillanatokat. Lássuk bővebben ezeket a kiváltó tényezőket. Gyermekkorban: A szülő és a gyermek között kialakuló konfliktus.

az örömöt. mint amenynyire ő teszi. Nem lesz egy egyszerű dolog. A gyógyulás útja nem nélkülözheti a saját örömöt. A tudatban lévő lustaság kihat a hasnyálmirigy működésére (lustává teszi). (Felritkulás kezdődik a csontfej szerkezetében és a medence ízvápájában is. és az izület mozgásai minden irányban beszűkülnek. Újra kell tanulni az örömmegélő képességet. Míg fiatalabb korban a combcsont csak igen nagy erőbehatásra sérül. a tudatában és a szívében élnek. hiszen elég mélyen beleivódott az elképzelés: értéktelen. nem becsüli meg mindazt a gondoskodást. főleg a combnyaknál. hanem készen kapják! A betegség kifejlődésével pedig egyre in­ kább így lesz. nem szereti annyira. Felnőtt korban: Két lehetséges ok vezethet a betegég kialakulásához. tehát egyre nehezebben tud mit kezdeni a cukorral (édességgel). idős korban már könnyen keletkeznek törések. egyre több szeretetet (édességet) kapnak. nem érdemli meg a magával való foglalkozást. amit neki szentel. Leggyakrabban ezek a problémák.) 121 . Fájdalom és sántítás alakul ki. de úgy érzi ő.Ezek a gyerekek nem saját maguknak teremtik meg az örömteli pillana­ tokat. egy tőről fakadnak! Ezek az okok pedig a gyerekekhez való viszonyban keresendők: Van gyermeke. Nincs gyermeke: az utódok hiánya miatt azt képzeli: kimaradt minden öröm az életéből! Természetesen a hite és a valóság nem minden esetben fedik egymást. figyelmet. csak az elméjében. ami lelki szinten egy bizonyos lustaságot eredményez. Gyermeki módon át kell adni magát a fel­ szabadult örömnek. úgy érzi. CSÍPŐ Fizikai jellemzők: A kor előrehaladtával idült gyulladásos (kopásos és torzulásos) jelen­ ségek lépnek fel a csípőizületben. de ezek nagyon szorosan összefüggenek.

hogyan is érthetné meg mások köszönetét! Csak azt tudjuk elis­ merésként értékelni. mint ebben: hibákat követ el! Látszólag a két mondat ugyanaz. miért is megy el jó tulajdonságai mellett: kicsinek. Saját magára nem marad sem ideje. Mivel minden figyelmét erre for­ dítja. Cselekedetei. tapasztalatai szerint viszont minden esetben elköveti a hibákat. megérteni. belső diszharmóniája lesz. hiszen saját értékeit nem ismeri. természetes. életét a „kudarcokra" építi! Kudarcra épít. az egészsé­ ges ütem megtalálása. amikor egyre jobban meg akar felelni. Önmagában ez még nem jelentené a betegségtünet létrejöttét. egyre jobban akar megfelelni! Mereven ragaszkodik elképzeléséhez: az általa végzett mun­ ka értéktelen. csak ezekre alapozza értékelését. hogy másoknak (a sajátjánál) jobb életet teremtsen! A sok munka következtében elfárad. nem örül munkájának. sem kedve. akiknek az életét mások szolgálata tölti ki. kerülendőnek tartja. kívül maradnak tudatán is. amit magunkban is megbecsülünk! Azok a dogok. de mereven ra­ gaszkodik ahhoz. Komoly gondot okoz neki a megfelelő haladási sebesség. Utóbbi csak a ku­ darcokra. melyek rajta kívül esnek. tevékenységnek. Észre kell vennie: követ el hibákat! Sokkal több van ebben. elfogadni azt a köszönetet. Gyengeségnek éli meg és ezért rossznak. Mások örömével. Általában ez azokra az emberekre jellem­ ző.Lelki jellemzők: Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját világában nem leli örömét. elmulasztja észlelni sikereit. hogy inog az egész élete! Ezekhez az imént vázolt elvekhez erősen ragaszkodik. Mi más­ ra figyelne. figyelme elsiklik az elvégzett munka értékei felett! így kell. de ő ezekben a gyengeség jelét véli felfedezni. egy helyben to­ pog. Hol nagyon gyorsan akar eljutni kitűzött céljához. amit ők adnak. de ez csak a látszat! Egészen más száj­ ízzel jön ki belőle az ember! Ennek a jelenlévő diszharmóniának lesz egyenes következménye: elve­ szíti. ezért ne is igye­ kezzünk meggyőzni őt! A további jellegzetessége ennek a betegségnek. Ennek következtében lelkiismeretfurdalása. haszontalan. hol nem képes erőt venni magán és nem halad sehová. kevésnek és vala­ hol értéktelennek tartja magát. nehézségekre figyel. hogy az esetek jelentős többségében az érintettek zuhanyozással tisztál­ kodnak! 122 . nem fogja érzékelni. Könnyen érthetővé vá­ lik. hogy történjen. boldog­ ságával és boldogulásával tölti idejét.

átadják magukat a nyugodt ernyedtségnek! Mindig rohannak! Persze ennek meglesz az ellentéte is. vagy elmegy a boldog pillanatok mellett. mit kell tennie. Fájdalmas dolog belátni. elengedve pi­ henjenek. de a sebesség helytelen. tapasztalja az igazságot. hogy lehetne jobb is az élete. vagyis különböző elváltozások kelet­ keznek. Cselekednie kell. semmilyen nehézséget sem fog okozni a másként viszonyulás. de egészen mást tesz. hogy kényelmesen. kialakult hitrendszer. hiszen előbb vagy utóbb elfáradnak (összeesnek) és átesnek a „ló" másik oldalára: semmit sem tesznek saját érdekükben! Most nézzük meg a „különböző" okok miatt kialakuló fájdalmat! A fájdalom a kettős érzésből. Amikor valaki laza és „hajlékony".Tussolnak. Lehetne jobb. Természetesen sok örömteli dolog van életében. A gyógyulás útja: figyelmesen. A gyulladás annak lesz következménye. hogy belül. me­ lyeket kötelességnek. tehát kötelező érvényűnek érez (szerinte nem lehet belőle kibújni). cse­ lekszik. csak éppen szabadsággal nem. Jelentős. hiszen ezt nem tekinti és lelki beállítottságának köszönhetően nem is érzi örömnek. kettős tudásból fakad! Ez a kettősség: tud­ ja. a lázongásban. hasonlatossá válik az ember szellemiségéhez. Pedig élete tele van örömteli cselekedetekkel. ami megnyilvánul élete minden területén. lelke legmélyén érzi. hiszen képes rá! Csípőizület-gyulladás: Létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek: Komoly. felháborodni. konkrét tetteket elfelejt megtenni. tudja a számára helyes utat és lázad a mostani sorsa ellen. Keménység. mit kellene tenni. A diszharmonikus mozgás azután kivetül a fizikai testre. de ezekről nem vesz tudomást. mit kell másként szemlélni és cselekedni! 123 . Csak azon dolgok ellen tud lázadni. lelkében is rugalmasan áll hozzá dolgaihoz. mert nincs idejük arra. másként döntés. hogy élete po­ zitív fordulatot vegyen. és ez konfliktust okoz. de cselekvése kimerül a gon­ dolkodásban. Lázad és mégsem tesz annak érdekében. a sorok között olvasva kiderül. Elvekhez való végletes ragaszkodás. mely sok tulajdonsággal rendelkezik. ezért vagy nem érti.

akkor lelki oldalról kell megkeresni azon eseményeket. A nagyon nagy igénybevétel. Ez azt eredményezi. csak együttes jelenlétük váltja ki a tünetet. amikor kimutathatóan erősödnek az izmok.Torzulás: Huzamosabb ideig tartó „torz" életfelfogás miatt a tudat olyanná teszi a csontokat. hiszen amit kigondolunk. akkor ez az érzés hasonlóképpen meg­ terheli a testet is. merev megközelítés egyenes úton vezet a harmónia meg­ bomlásához. amilyen ő maga. így idővel a test felveszi a tudat által közvetített formát. Az egyik oldalt jobban terheli. Tehát pihentetni. ami nem kizárólag testi jellegű. valamint az izület gyengesége. Amikor tehernek érzünk valamit. és sokkal kevésbé használjuk. A gyógyulás útja: ha lelki baja van. Gondolhatunk a legegyszerűbb nyálképződéstől egészen a szellemi tor­ náig (azt gondoljuk. a feloldást. kímélni fogjuk. de konkrét test­ mozgás nem történik). és kész tényként fogadja el a rossz sorsát. Másrészről: az ellenoldalt jobban terheljük. tehát igyekszik beletörődni. hogy tornagyakorlatokat végzünk. Ezen azt a felfogást értem. melyek örömet adnak. Vagyis a megoldás helyett pótolni igyekszünk valami mással. vagyis valamelyik érzelem túlsúlyba kerüléséhez. azt anyagi oldalról kell orvosolnia. amit pedig félrete­ szünk. az örömtelen küzdelmeit. igyekszik magának bebizonyítani. mint a másikat. hogy az anyagi javak hajszolásával elérheti a megoldást. tehát kenni sem kell. érzünk. hogy túlzásba visszük pihentetését. Ha anyagi jellegű konfliktusa van. Érzelmi válságait az anyaggal próbálja orvosolni. arra „nincs" szükség. mert a megélhetéséhes kevés pénzt keres. 124 . A hosszú távú. amit a beteg érez. Válságba kerül és el­ megy vásárolni. Rosszul érzi magát a munkahelyén. Ezek a kiváltó okok nagyon szorosan összefüggenek. a keserűségeit. nagyon is kézzelfogható tüneteket hoz létre. hiszen tapasztalja: élete távol áll a tökéletestől! De miért is lesz ilyen? Elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát. A nagyobb terhelés ebből a pótcselekvésből következik: Az anyagi gondjait érzelmi oldalról igyekszik megoldani. Kopás: Izületi kopás oka lehet a túlzott igénybevétel mellett az elmulasztott pihenés. Bele is fog törni.

Akkor válik hajlamossá a törésekre. amire alapozza életét.csontel­ változásoknál később és fokozatosan kialakuló fájdalom. vérömleny keletkezik. Nem tudja felfogni és megérteni azt a változást. melyek nagyon nagy hatással vannak sorsa alakulására. Magyarán nem tesszük félre pihenés céljából. megtett lépését! (lásd még a csonttöréseknél) Fizikai tünetei: Sérüléseknél azonnali.Mivel kevésbé támaszkodunk rá. TBC-s stb. Csonttö­ rés környezetében duzzanat. rossznak ítéli meg döntését. de ezekről nem hajlandó vagy nem képes tudomást venni. A kivezető út: a cselekvések harmóniáját visszanyerni.végzünk.daganatos. CSONTBETEGSÉGEK Lelki tünetei: Amire épít. nem kell olyan erősnek lennie. biztosít egy bizonyos szintű keménységet! 125 . . amikor az ember helytelennek. valami jelentős dolog változik életében. Általában akkor keletkeznek a törések. hogy abban találjuk meg a pihenés. végtagokat alkotó csontok sérülésekor az érintett terület mozgáskorlátozottá válik. amiben elfáradtunk. amit akarva vagy aka­ ratlanul ő idézett elő. vagy inkább újra használni úgy lehet. tehát: meggyengül! A pótcselekvés ebben áll: a pihentetés helyett a másik oldalt vesszük igénybe! Ez korántsem jelenti a gyenge rész pihenését! Sokkal inkább ezt: az adott rész feleslegessé. értelmetlenné válik. más . Törések: Keletkezésükhöz az alábbi lelki jellemzők szükségesek: törést okozó szellemi megélések. hanem valami mást megerőltetőt . mikor életében hirtelen változások állnak be. a jól végzett munka örömét. ami tartja. amikor az ember azt érzi.

és nem vonna maga után betegséget. arra igyekszik alapozni. de ami nagyon fontos részlet: nem érzi sajátjának. idegent kíván beépíteni. tá­ maszkodik. sőt idegennek érzi ezeket az elveket! Idegennek.és ideg­ hálózattal rendelkezik. a régi beidegződések szerint próbálta folytat­ ni életritmusát! Tetteiben. Nem tudja beépíteni életébe a tanultakat. A törés fogja „megmutatni": a lelkében már valami nagyon régen eltörött és „kéne" (kell) már valami újat keresni és találni. amire az ember élete során építkezik. hogy ezt ész­ lelte és tudatosította volna. mert egyébként az ember nem venne tudomást életének nagyon fontos. De ez csupán látszat! Azt kell. Ez még önmagában nem jelentene. lénye­ ges részleteiről! Semmi sem irányítaná rá figyelmét azokra a konfliktu­ sokra. A csontrendszerben kialakuló különböző elváltozások azon pótcselekvé­ seknek következményei. akkor meg­ bomlik az a kényes egyensúly. tudás. hogy mondjam: szükségszerű a törések létrejötte. de ahelyett. törések esetén fellépő fájdalom. Testi töréseknek szükségszerűen ki kell alakulni .A csont tulajdonképpen az. töré­ sek esetén. amire eddig tudott alapozni. 126 . hogy helyettesíti. A porcos végek kivételével csontjaink külső felszínét rostos kötőszövetes hártya borítja. Benne bőségesen húzódnak erek és érző idegek. cselekedeteiben (fizikai síkon) ez azért jelent meg. s ez utóbbiaknak köszönhető a csontok közismert fájdalmassága ütések. melyek tudat alatt megkeserítik életét. ismeret helyett valami mást. milyen lelki konfliktusokat képes ez létrehozni! Törés: Nehezen érthető. Ha a csontrendszerben problémák alakulnak ki.és a testnek a testen keresztül kell tanulnia. mégis alapoz rá! Könnyen be­ látható. mely bő ér . használhatatlannak. ami azon túlmenően. valami sokkal teljesebbet hoz.hiszen csak ezt a nyelvet ismerjük . CSONTHÁRTYA Fizikai tünetei: A csont külső felszínét körülvevő rostos burok. mert azt a törést nem vette tudomásul. Tehát elve­ szíti egészséges önértékelését. miért alakulnak ki törések. ad! Életében bekövetkezett egy jelentős törés. amikor a saját tapasztalat. A gazdag érzőideg-ellátottság következménye: az ütések.

nő a csonthártya le­ építő tevékenysége. ha a csonttörés ingere az újraképződés erőteljes folyamatát meg­ indítja. ami az alapokat adja. Lelki tünetei: Mindenki kialakít egy képet a körülötte lévő világról. leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly. Ha a csontot nagyjából nyugalomba helyezzük.. tehát terhe­ lésre viszont a csonthártya tevékenysége a csontépítés irányába tolódik el. mit építsen be életébe. Mindannyian rendelkezünk egy olyan tulajdonsággal. Aktív.igyekeznek azt sértetlenül hagyni. viszonyulási formát a világhoz. Egy csont vastagsága és nagysága adott határig és korig nő. viszont a csonthártyát érintetlenül hagyjuk. Ezt köve­ tően egyensúlyi állapot áll be: az építő sejtek részben lebontó sejtekké alakulnak át. ami nagyon érzé­ kenyen érinti életünket. Az ala­ pokat. sőt erőltetett mozgáskor. de megfelelő körülmények között. ami szerint valaki eldönti. Különös. s csontműtétek esetén . egy viselkedési. hogy a kialakított. úgy rak rá rétegről rétegre haladva újabb és újabb csont­ állományt a csontfelszínre a csonthártya belső rétege. az az egész csont újraképződését képes biztosítani. amint ez a tétlen. ami erős hatással van életünk alakulására. lusta és mozgáshiányos embernél történik. az év­ gyűrűt alkotva.Amint a fák törzsén és ágain a kéreg alatt a fatestet szaporodásra képes sejtekből álló palásszerü burkolat öleli körbe.ha csak egy mód van rá . 127 . ismeret alapján alakítjuk a világban betöltött szerepünket. ha egy csontot teljesen el is távolítunk. Ezért a csonthártyának „nagy becsülete van" a sebészek előtt. A környezetből. évente új faréteget.. Pótcselekvése abban áll. a környezet által létrejött tudás. Mégpedig életének azon részébe. fogy a csontunk. amire az emberi tartást lehet felépíteni. E burkolat orsó alakú sejtjei végzik a csontképzést a csont növekedésének idején és ak­ kor is.

CSONTRITKULÁS 128 . ugyanis aki ilyen típusú problémával küszködik. akikről eddig gondoskodott. Amennyiben ezt a célt valaki újra maga elé tűzi és elkezd „építkezni". Az orvostársadalom véleménye szerint a tüneteknek a hormonháztar­ tás megváltozása az egyik kiváltó oka. életéből eltűntek az érté­ kek! Az anyagcsere folyamatok megbomlásának „feltétele". húzó csontfájdalomra jellemző. A szaggató. a gyerekek kirepülnek. mennyire fog változni az emberi tartásunk. ami a változó kor velejárója. spontán csigolya. amikor csökken örömmegélő képességünk. Lelki tünetei: Mint az iméntikben kifejtettem. hogy eltűn­ jenek a kézzelfogható értékek. de nem ez a gyökere.Fizikai tünetei: A közel panaszmentes állapottól a súlyos hátfájásig terjedő panaszok­ kal. amivel eddig rendelkezett. ha fizikai szinten figyelembe vesszük a hormo­ nok szerepét. A betegség gyógyításában előszeretettel javasolnak külön­ böző vegyi anyagokat. az azt jelenti. Céljait viszont azért „veszítette" el. az elveszítette hitét abban. Elismerem. hogy éjszaka erősebb.és combnyaktörésekkel járó betegség. hogy az ember kezdi elveszíteni azt a tartást. már nem . Gondoljunk csak bele egy pillanatra. Ami teljes mértékben igaz is. nem termelődnek csak úgy! Gyökerük a tudat beállítottságában van.veszteség. hiszen a hormonokat is vezérli valami. Ebben a bi­ zonytalan helyzetben még inkább kiéleződnek a labilitást okozó (belső) konfliktusok.úgy . mint nappal. lényege az anyagcserezavaron alapuló nagymérvű csontállomány. hogy van még célja életének. a csont a tartást jelenti. megszűnik a betegsége. A beteg lelki szempontjából nézve is jelentős változások következnek. a tudat). Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt megelőzően vele együtt az énkép. amikor nem tudunk örülni életünk édes pillanatainak! Már nevében is benne van a lényeg: változó kor! Ebben a korban minden folyamatos átalakuláson megy át.igénylik a figyelmet. a hormonok közrejátszanak a csontritkulásban. elmarad a menstruáció. melyek csupán tünetileg kezelik a problémát.

csöves csontokon jelenik meg. 129 . csontszerkezete normá­ lis. A valóságban minden dolog folyamatos válto­ záson.merüljön fel -. mégpedig olyan jellemzőkkel rendelkező munkásokra. akkor elmondhatom. melyekbe kapaszko­ dott. előfordul az orrháton. A megfelelő motiváláshoz a célok ismeretén túl az örömre is szükségük van. Lelki tünetei: A fő konfliktus: csalódásnak felfogott. így ez az ember.ügyesen.Gyógyítása: A gyógyulás itt is az arany középúton érhető el legbiztonságosabban. és hasznavehetetlen. amikből a szervezet képes felépíteni azt az erős rendszert. Említésre méltó a csontos hal­ lójárat csontdaganata. Fiatal korban a hosszú. olyan távoli múltba ka­ paszkodik. itt olyan helyeken. hogy a csontkinövéssel küszködő ember egy nagyon nagy szelet szított. Felmerülhet a kérdés . és a medencecsonton. hogy tökéletesítsék a művet. akik szívvel-lélekkel azon vannak. Azt a dacot. Azonban szük­ ség van az építőmunkásokra. Ha a példánál maradunk. de a vitorláit leengedte. lazán hozzáállva . miért a múlt dolgai alapján kí­ vánja irányítani életvitelét? Mert a jelen rossz szájízt hozott létre. hogy azok. átalakuláson megy át. jóindulatú csontdaganat. Ez annyit tesz. CSONTKINÖVÉS Fizikai tünetei: Igen lassan növekvő. idősebb korban a sarokcsont hátsó felszínén nem túl ritka. kudarcként értelmezett tapasz­ talatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás. ami már régen elveszítette aktualitását. Szükség van azokra az anyagokra. támaszkodott kicsúsztak „irányítása" alól! Ezek a fix pontok csak látszólag annyira stabilak. hogy egy „kissé" túlzásba viszi a dacosságot. porcsapka borítja. melynek . sőt még a horgonyt is kivetette. amire már újra lehet támaszkodni. Végsősoron azonban bármely csonton képződhet kinövés. ahol szülési akadályt képezhet (ez ritka). bizonyítási vágy! Ezt a tenni akarást minden esetben kíséri egyfajta bekeményítési kényszer. A csalódásának fő forrása abban van. melyből viszont porcrák alakulhat ki.szelét befoghatjuk a céljaink felé vezető vitorlásúton.

A bizonytalanság helyébe (természetes emberi szükséglet) igyekszik minél rövidebb idő alatt új kapaszkodót keresni. Furcsa kettősség alakul ki: egyrészt, igyekszik ott maradni, ahol van, másrészt a lehető leggyor­ sabban szeretne (de inkább akar) elérni a kitűzött céljaihoz. Természetes, hogy gyorsan akar célba érni, hiszen lelke-tudata mélyén tudja, amit most művel, az nem jó, de tovább megyek: azt is tudja, mit kell tennie! Ezt azért merem kijelenteni, mert a betegség fájdalommal jár! Emlékez­ zünk: a fájdalom a két ismeret összeütközéséből születik, táplálkozik! A túlzott tenni akarás, olyan dolgokat is létre hoz, melyre semmi szük­ ség. Tisztában van vele, mit kellene tennie, de egészen mást fog megten­ ni, és ez konfliktust, fájdalmat eredményez. Fájdalom keletkezik, mert a létrehozott, megteremtett - új rész, csontkinövés - nyomni fogja a régi, jól működő részeket. Magyarul a most kialakuló célkitűzés nem illik bele jól működő dolgaiba. Fájdalom és börkeményedések jellemezhetik a csontkinövéseket, hi­ szen elveihez erősen ragaszkodik, és mindent megtesz azok védelmében. Megerősíti a határvédelmet - bőr - azon a területen, ahol konfliktusa van. De mint utaltam rá, ez az elképzelés nem túl szerencsés, és ezzel a ténnyel ő is tisztában van, ezért a keményedés fizikai létén túl is fájda­ lom keletkezik az adott területen. A gyógyulás útja: Mindenképpen szükséges felülvizsgálni, és átértékelni azon dolgait, amelyek felé igyekszik haladni! Pl.: a sarokcsonton keletkező kinövéssel rendelkezőnek meg kell gondolnia, miben akar ennyire a sarkára állni! Keresse meg, melyik élethelyzetben áll annyira a sarkára, hogy az már belső konfliktust okoz.

CSONTVELŐGYULLADÁS

Fizikai tünetei: Levertség, majd hidegrázás, láz. Az érintett csont érzékennyé és fáj­ dalmassá válik. Sokszor a tünetek bizonytalanok, elmosódottak. A betegség lényege: valamilyen sérülés következtében gennykeltő bakté­ riumok jutnak a velőűrbe. 130

Lelki jellemzői: (lásd még: csont, vér) A csontvelő lelki jelentéséhez eljuthatunk, ha összevetjük a vér, a csont és az immunrendszer tulajdonságaival. Röviden: A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut. A csont adja a rugalmas tartást. A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüggésben érthetjük meg igazán. Mi, emberek, előállítjuk vagy inkább megtaláljuk azon apró örömein­ ket, melyekkel elláthatjuk magunkat. Ezek az örömök táplálják vágyain­ kat, cselekedeteinket. Nélkülük nem sokáig létezhetne élet. A csontvelő jól elrejtett, biztonságos helyen tartózkodik, mintegy jelké­ pezve emberi tartásunk lényegét. Az emberi tulajdonságok úgyis mélyen, a közönség elől elrejtve léteznek. Igaz, ezeket néha még önmagunk elöl is eltitkoljuk. Ebben a titkolódzásban kimerülnek - vér - készleteink, azok a lehetősé­ gek, melyekkel újra és újra elölről kezdhetjük. Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra kész­ tet, hogy minél hamarabb odaérjünk. Félelem alakul ki: talán nem — vagy nagy nehézségek árán —jutunk el céljainkhoz. Ez a félelem előbb-utóbb annyira megerősödik, hogy felrúgjuk biztos tudásunkat, lemondunk minden biztos alapról. Erről az állapotról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy természetes! Nem természetes, tehát hatalmas indulatokat vált ki. Ezek­ ből az indulatokból már könnyen alakul ki olyan helyzet, amikor a test belekerül egy előre nem látott szituációba. Az irányítás kicsúszik ke­ zünkből és bekövetkezik egy baleset. Ebben - megrendült önbizalmában - könnyen nyitottá válik egy fertőzésre (lásd ott). Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és helyette valami mást választ. Valami olyat, amiért „nem kell" küzdeni.

131

DAGANATOK

Fizikai tünetei: A féktelenül, kontroll nélkül szaporodó ráksejtek beszürik a környe­ zetet, és áttétet adnak. A eredeti daganatos tömeg kizárólag ráksejtekből áll, s ettől nagyobb távolságra ép sejtek tartományát látjuk. A kettő kö­ zött pedig nincs éles határvonal az ép sejtek közé mintegy beáramlanak, a tumorsejtek, megszállják, beszürik a még egészséges tartományt (ezért nem tudja a sebész, hol vágjon). Tüneteket általában akkor észlelünk, ha már a daganatos folyamat előrehaladott állapotban van: Fokozódó gyengeség, étvágytalanság, fogyás, majd kóros soványág, szürke arcbőr, végtagi vizenyők, hőemelkedés, fájdalom, amely az elviselhetetlenségig fokozódhat és gyakran csak kábítószerekkel csillapítha­ tó. A daganatos gócokban, szövetekben másodlagosan szétesési, elhalási folyamatok, vérzések keletkezhetnek. A tudomány értetlenül áll azon jelenség előtt, hogy gyakran igen kis kiterjedésű, körülhatárolt és nem életfontos szervekben kialakuló daganat látványos gyorsasággal halálhoz vezet, bár még áttét sem mutatható ki. Máskor viszont az akár ökölnyi tömbökben összekapaszkodó daganatok elárasztják és szinte teljesen kitöltik a hasűrt, s ezzel a beteg képes éve­ kig élni, roppant szenvedések közepette. Lelki jellemzők: A rák egy „alattomos" betegség, nagyon sokáig bujkál, szinte csak akkor észleljük, amikor már annyira megerősödött, hogy lehetetlen elle­ ne harcolni. Megerősödött, és ez nagyon nehézzé teszi a gyógyulás útját. Adott a betegségtudat, a sok kudarc (amit hallott, tapasztalt, stb.), a harc valami ellen. A szó hagyományos értelmében szinte megvalósíthatatlan feladat leküzdeni a kórt! Más úton, beleértve a hagyományos orvoslást is elérhető közelségbe kerül a gyógyulás! Nem gyógyíthatatlan betegség! Gyógyítható! Ki lehet belőle gyógyulni! Meg van a gyógyulás lehetősége! Mivel „alattomos", sokáig megbúvó betegségről van szó, a tünetei, a lelki tünetei is igen összetettek és sok, de leginkább őszinte vizsgálódás­ ra van szükség! A felismerésen túl (habár ez az első), kell még a gyó­ gyulás vágya, miértje. Igazán akkor vagyunk képesek vágyni, amikor

ismerjük annak valódi értelmét: az nem lehet igazi értelme a gyógyulás­ nak, hogy valaki kedvéért tesszük, vagy mert nem akarunk betegek lenni. A következőkben szeretném bemutatni azt az utat és lelki jellegzetes­ ségeket, melyeket a daganatos beteg bejár a kór kifejlődéséig. Nézzük meg azok a pótcselekvéseket, melyek elvezetnek a tudat, az immunrend­ szer meggyengüléséhez. Ezeknek meg kell gyengülniük, mert más eset­ ben nem képes a tumor olyan gyorsasággal kifejlődni. 1. Az ember mások örömét keresi, szolgálja, így saját magára nem tud elegendő figyelmet fordítani. (Áldott jó ember, ezzel lehetne leginkább jellemezni, de ez csupán a felszín!) Azért keresi mások boldogságát és azért igyekszik mindent megtenni másokért, mert valakit boldogítani kell! Valakinek boldognak kell lenni, ha én nem, akkor valaki más! Saját örömébe vetett hite, reménye eltűnt (nem táplálta semmi). Közvetlenül nem szolgálja már saját felsza­ badult jó érzését. Erőt meríteni már nem tud abból, hogy folyton másoknak ad. 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni. Nincsenek sikerei, vagy legalábbis nem fogja érezni azokat. Se­ gítsége leggyakrabban nem segítség! Megoldja helyettük! Akkor érezhetjük a teljes örömet, amikor már az adás pillanatában telje­ sül minden vágyunk. Nem teljesülnek vágyaink, amikor azt várjuk, más adja meg nekünk, amit magunknak kell megtenni. A maga ér­ dekében semmit sem tesz, azt várja, úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan Ő viszonyul (helytelenül) másokhoz! 3. Titkolja: vannak vágyai az örömre, a boldogságra, de teljesen el­ nyomja ezeket a vágyakat és behelyettesíti más érzésekkel, más törekvésekkel. Ezek nem fogják kielégíteni vágyódásait és ez még jobban felerősíti az értéktelenség tévhitét. 4. A saját gondjait nem beszéli ki, helyette mások gondjait veszi ma­ gára, azokat sajátjaként kezeli. Mivel tudatába, szellemébe mélyen beivódik, bevésődik a probléma, valamint az ebből fakadó fájda­ lom, nem tudja, nem képes beengedni azt az éltető erőt, ami har­ móniát, ezáltal egészséget teremt benne. Mindenki lehet beteg, mindenkinek lehet problémája, csak neki nem, mindent és mindenkit maga elé helyez. Túlzásba esik, telje­ sen elfelejtkezik magáról. Mindig ő az utolsó a sorban és ez így nem mehet sokáig. 133

Lényegében ezek a lelki jellemzők fogják alkotni, kiváltani, hogy saját sejtjei nem kapják meg azt az éltető erőt (örömet, jókedvet, boldogsá­ got), amire szükségük van, így saját maguknak kell ezt beszerezni. Ez a beszerzés nem sokban fog különbözni a kizsákmányolástól, teljesen mindegy, milyen hatással van a gazdaszervezetre, a lényeg: nekik min­ denük meglegyen! Az embernek is szüksége van a pihenésre, a kikapcsolódásra a nehéz, fárasztó munka után. Csak így képes teljesíteni, csak így képes tökélete­ sen működni. Fizetnünk kell sejtjeinknek, amiért ilyen tökéletesen segítik életünket, részeinket. Amikor huzamosabb ideig nem fizetünk, „bér nélkül" marad­ nak, az elvégzett munka örömét nem tapasztalják, fellázadnak sanyarú sorsukon keseregve és megtagadják a munkát. Elzárkóznak előlünk és kialakítják a maguk sajátságosan ellenálló, ellenséges világát (daganat), ami nagyon hasonlatos egy gerillaháborúra. Tény, hogy a tudományos világ bebizonyította: naponta keletkeznek szervezetünkben ráksejtek, de azokat felismeri az immunrendszer, s így hathatósan védekezve megóvja az egészséget. Az immunrendszer csak akkor képes védelmébe venni az egészséges sejteket, amikor a tudatban is tisztázódott: mi számít jónak, követendőnek. A helyes következtetés egyik alapvető feltétele: a viszonyítás! Szervezetünk optimális működé­ séhez is elengedhetetlen, hogy legyen mihez viszonyítani. Tisztáztuk: mire van szükségünk, mitől kívánunk szabadulni! Tehát ezek a rákos sejtek rövid élettartammal rendelkeznek, mert sikerült (valami alapján) felismerni őket. Vannak olyan élethelyzeteink, amikor feléled bennünk a lázadás, a titkolózás szelleme, de nem talál, nem találhat megfelelő táptalajra, mert a többi sejt jól érzi magát. Jól érzi magát, mert örömöt kap, tehát öröm­ mel végzi munkáját, a rákos sejt pedig - mivel nem kap, nem talál támo­ gatást - elpusztul. El kell pusztulnia, hiszen az öröm „számára" ehetetlen táplálék, ellenséges környezet. Burjánzani, szaporodni csak akkor képesek ezek a rákos sejtek, ami­ kor a védekező mechanizmus nem ismeri fel őket - nincs hozzá sem kedve, sem ereje. Megfelelő „közösséget" találnak, ahol kölcsönösen védik, erősítik egymást. Itt aztán már ki tudnak alakítani egy olyan társa-

134

dalmát, melyben jól érzik magukat, hiszen hasonszőrűek veszik körül őket. Emlékezz, a testet a tudat vezérli, tehát az immunrendszert is! Miért van bennük az a vágy (a rákos sejtekben), hogy szaporodjanak? Mert a gazdaszervezet is ezt tanította: minél több, annál jobb (minél töb­ bet segítek, annál jobban érzem magam!). Következésképpen minél töb­ ben vagyunk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Továbbá, a tömeg­ ben rengeteg erő rejlik, a közösségi szellemben megfelelő támogatottsá­ got élveznek, otthonra találnak. A betegség kialakulásához (típusától függően) aránylag hosszú időnek kell eltelnie és az ember viselkedéséből elég jól felismerhetőek a meg­ előző jelek. Ennyi bevezetés után nézzük meg a konkrét okokat. A kór egy olyan lelki-fizikai konfliktus a múltjában és természetesen jelenében, melyről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni. így a meg­ oldásra halvány esélye sincs! Eltemetve, lelke legmélyén megbúvó problémái azonban szüntelen emésztik. Felemésztik azt az életerőt, amellyel a boldogságot, az egészséget érheti el. A fő kiváltó ok azonban ez: nem érti meg, nem hajlandó szükséges feladatként felfogni, neki is szüksége van arra a gondoskodásra, melyet másoknak, szeretteinek ad! A rákos sejtek tulajdonképpen „csak" figyelmeztetni kívánják „gazdájukat"(sajátságos nyelvezetükkel), hogy úgy oldják meg a kialakult konfliktust, hogy nekik is jó legyen, rájuk is fordítson megfelelő figyel­ met és gondoskodjon róluk is! A betegség és egy élethelyzet között most vonjunk párhuzamot: A rákos folyamat hasonlatos a forradalomhoz! Mese a forradalomról: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy közösség. Olyan nagy közösség volt ez, hogy hasonlatossá vált egy országhoz. Ebben a hatalmas országban élt egy igen magányos ember! 135

Élt, éldegélt saját kis világában, igazából nagyon keveset tudott önma­ gáról és a körülötte lévő hatalmasságokról, de nem is nagyon érdekelte milyen környezetben él. Egyetlen dolog, egyetlen cél lebegett szeme előtt: jól élni! Tudta, jobban is lehet élni, tudta, jobban is élhetne! Bármit is mondott környezete, valahol mélyen tisztában volt vele: sokkal többet akar. Többet akar, mert képes megvalósítani. Ez a kettősség: képes rá, és mégsem meri, nagyon elkeserítette. Fájt mindene, fájt élete. Életfilo­ zófiája, életszemlélete ennél tovább nem jutott. Miért is jutott volna, amikor egyedül volt és nem talált magának társat, aki segíthette,"pátyolgatta, tanítgatta volna. Nem tudta, nem is sejtette, mi hiányzik. Egy do­ logban volt csak bizonyos: valami nagyon nincs rendjén, valami nagyon hiányzik! Fájdalmában és nyomasztó hiányérzetével eltelve növekedett benne az elégedetlenség és egyszer elindult világot látni. Elindult, fel­ eszmélt és észrevette: vannak körülötte más sejtek is, akik nem figyelnek rá, nem segítik, s azt érezte, lenézik, sokkal kevesebb, értéktelenebb a többi sejtnél. Valamennyit beszélgetett társaival, de égető problémáit nem adta ki, hiszen nem talált megértésre. Ezért egyre inkább magába fordult. Első ijedtsége és megbántottsága hamar elmúlt, mert kifejezetten jó, megnyugtató ideológiát talált és ezzel megindokolta; miért nem fog beállni a többi közé. 0 nem lesz „Bólogató János", el fogja érni kitűzött céljait, kerül, amibe kerül. Visszahúzódott magányába, hogy megfelelő tervet eszeljen ki melynek segítségével elérheti a boldogságot. A boldog­ ságot, amit ő is megérdemel, a megbecsülést, az érvényesülést. Eközben az a hatalmas valami (test), - amit most nevezzünk államnak - határozottan el volt foglalva azzal, hogy ápolja külső kapcsolatait. Tö­ rődnie kellett a szomszédos államokkal, kiket nagyon szeretett és fontos­ nak tartotta figyelmüket, véleményüket és azt, hogy jó kép alakuljon ki róla. S amíg elfoglalta magát azzal, hogy a külvilág felé fordult, teljesen meg­ feledkezett állampolgárairól. Megfeledkezett róluk és már nem gondos­ kodott jólétükről. Elfogadta a látszat-jólétet, melyet beépített ügynökei jelentettek. Nem gondoskodott jó gazda módjára, a nép már csak azt tapasztalta: mindig, mindent tőle vesznek el, mindig neki kell szolgálnia, és cserébe nem kap semmit. Kezdetben csak egy-egy lázadó, elégedetlen személy termelődik ki, és ő előbb-utóbb kiáll az emberek elé és hangot ad nemtetszésének. Meg136

ahol forradalmi nézeteik megértésre találnak. ez az út fogja a boldogságba vezetni az elégedetlen tömege­ ket! A kijelentéseket meghallgatják. egyre gyorsabban növekednek. ennek lesz egyenes következménye az áttét. nem sokat foglalkoznak a többiekkel és az uralkodó osztállyal. hogy a daganatos sejtek a test. Lassan belterjessé és elfajulttá válnak. A sejtcsoportban a kialakult ideológia határozza meg a tagok „gondol­ kodásmódját". Biztonságban legyenek egy olyan közösségben. vágyaikat. A csoportok nagyon jól szervezettek. „Ők" nem a gazda ellen jönnek létre! Ők csupán meg kívánják teremteni a saját otthonukat! Felmerül a kérdés: miért? Mert a jelenlegi rendszer számukra elviselhetetlen. Ez szükséges. A szélsőségeseket letartóztatnák. eltávolítanák az egés­ zségesek közül. mert fenntartják a látszatot: minden rendben! Ha kérdik mi bajuk. nem hallgatják meg kívánságaikat. hogy a rendőrség (az immunrendszer) elől elbújva a lehető legnagyobb bizton­ ságban legyenek. feloldhatatlan feszültséget eredményeznek. A bennlévő. Tévedés lenne azt állítani. lázongásával felhívja figyelmét a kialakult válságos állapotra. Lázadó sejtekbe. Előbb-utóbb a megerősödött. Ha a rákos sejteket nem hallgatnák meg az elégedettek. feladnák a renitenseket és a „belügyi csapatok" semle­ gesítenék őket. A fellázadt sejtek minden esetben a saját érdekeiket nézik. (ez történne a normálisan működő immunrendszer eseté­ ben). csatlakoznak hozzá. Kifelé teljesen titokban tartják létezésüket. és egyre szervezettebbé válnak. Nem fordítanak figyelmet rájuk. egyre többen hirdetik az „igét". „Minden szentnek maga felé hajlik a keze"! 137 . a szervezet ellen vannak. Feladataik be­ határolhatók. itt is illegalitásba vonulnak.győzi a hallgatóságot: csak az általa megtalált út az egyedüli helyes és követendő. nem találná­ nak megértésre. A pótcselekvés itt ebben rejlik: a sejtek saját jólétük elérése helyett. semmi. kifejezésre nem kerülő indulatok feszültséget. elégedetlen nép fellázad uralkodó osz­ tálya ellen. ellenálló csoportokba szervezödnek. a készet igyekeznek elra­ bolni! Miként a forradalomban. mert ha lelepleződnek. ahol azonos elveket vallók vannak. hogy a lehetőségekhez mérten jól érezzék magukat. cselekedeteit. elgondolkodnak. most még könyörtelenül elbánhatnak velük. és jobbat nem látva egyetértenek vele. a válaszuk egyszerű.

mert azt hiszi. ahol a test figyelmezteti „tudatát" a vele kapcsolatos helytelen gondolkodásmódra. és a tudat és a test továbbra sem ismeri fel a „lázadó" sejteket. Fel sem merül benne: mi van. Ez fal aztán teljesen elrejti a mögötte lévőket. „pótelismerésekkel". hiszen egészen mással van elfoglalva. de fél másként vélni. mert el van foglalva azokkal az apró „pótörömökkel". Az ember tudata nem ismeri fel az okot. Ez történik a daganatok esetében is. a lázongás „gondolata" eljut „mindenkihez" és előbb vagy utóbb termékeny talajra lel. „eszükbe" sem jut. A rákos sejtek körül kialakul egy egyirányú fal. De nem csak a közvetlen környezet fog így viselkedni. halála. mely befelé teljesen zárt. csak rosszabb jöhet. mert azt hiszi: minden rendben van (csak az létezik. amikor megerősödnek! A forradalmat felfoghatjuk így is: kétségbeesett segítségkérés! Mint minden harc. kifelé azonban zavartalanul terjeszkedhetnek a fallal együtt. Jelen esetben ez a test szenvedése. Nem nyújt tökéletes meg­ oldást. Létrehoznak egy erős védvonalat. A véren és a nyirokrendszeren keresztül nagy távolságra is eljuthatnak a lázadók és velük együtt a hírek is. ha mégis másként van? Nem kételkedik. amikor a környező sejtekben is megtalálható az elégedetlenség! Az információ áramlása semmilyen akadályba sem ütkö­ zik! A sejtek egymás közötti információcseréje következtében az elége­ detlenség. A terjeszke­ dés akkor lehetséges. Ez a küzdelem önvédelem! Harccal. tökéletesnek fogadja el helyzetét. mert az örömtelenségből fakadóan alig marad ereje másra. mely leköti minden energiáját. tehát nem ismeri meg a „beteg" sejteket. 138 . Ennek következtében az immunrendszer tétlenül szemléli a szervezet fokozatos elsorvadását. Ahhoz. cse­ lekedett. amit látok. A tudat azonban nem fogja fel ezt a tarthatatlan állapotot. ugyanis a konfliktus lelki háttere változatlan marad. ezért a test is hasonlóan vála­ szol. A szenvedés abból ered hogy képtelen megérteni és feldolgozni: olyan dolgokat cselekszik. hogy a sejtek lehető legjobban érezzék magukat.így a forradalmár sejtek is csak a saját érdekeit nézik. melyek némi megnyugvást adnak hiányos állapotában. Tudja. Saját fenntartásával. el kell szigetelődniük a „egészséges" társaiktól. Gyökeret ver és a környező sejtek is hasonló elveket fognak vallani és természetesen lázadóvá válnak. melyek korántsem arattak osztatlan sikert. hogy nem tökéletes. becsapja a védekező mecha­ nizmust. drasztikus beavatkozással meg­ gyógyítani nehezen vagy inkább nem is lehet. legyen az a legnemesebb is. mi fog történni otthonukkal. gyakran követel áldoza­ tokat.

a melegséget. és az idő rövidsége miatt a gyógyulás során figyelembe kell venni: önmagában egyetlen gyógymód sem nyújt­ hat teljes megoldást. A frontvonal mindkét oldalán érző. melyeken keresztül ellátják társadalmukat. hogy azt ecseteljem. Önállóan képtelen korrigálni a hibát. életviteli. az egy ugyan olyan átfogó. elmondani. de legalább törekedjünk rá. a teljes gyógyulás eléréséhez más megol­ dást is kell találni! Keresgéljünk tovább. mindenre kiterjedő út. és egy egészen új dolog születik belőlük. ami a szívün­ ket nyomja. amikor csu­ pasz valójukban találkoznak.tapasztalok. szerető emberek harcolnak egymás­ sal. sőt ki is alakít­ ják a maguk kis különálló világát. a megoldást a tudatban fogjuk megtalálni. hozzáállásbeli tulajdonságok is. így van. amit tenni kell. A daganaton belül lévő sejtek igyekeznek kialakítani. most emlékezz vissza a gondolatoknál leírt jellegzetessé­ gekre! A „két fajta" gondolat kölcsönösen kioltja egymást. Saját érhálózatot. Mindkettő metamorfózison megy keresztül. ezzel is helyettesítve az „anyai" gondoskodást. mit nem lehet! Amit tenni lehet. hogy céljuk a másik fél teljes megsemmisítése. legyen bátorságunk másoknak (vagy az érintett személynek. hogy a daganatos csomó hőmérséklete magasabb környezeténél. Kialakíta­ nak egy sajátságosan torz szeretetet. az egészség elérésére! Arra kérlek. Ezt a tényt könnyen megérthetjük. nézzünk szembe bátran gondjainkkal. Időnként végezzünk ön­ elemzést. utánpótlási vonalakat építenek ki. Ebben a könyvben szeretném elkerülni. melyben jól érzik magukat. Ami még nagyon fontos. amit nem látok az nincs is). A gyógyulás útja: A rákot elkerülhetjük aránylag egyszerűen. vegyünk róluk tudomást. és szinte csak így van esély (jó esély) a gyógyulásra. Céljuk a túlélés! Tulaj139 . gondolkodás­ beli. lehetőségeink szerint OLDJUK MEG azokat. melynek során változnak étkezési. akivel szemben létrejött a válság). Ha már kialakult a betegség. Az összetett kiváltó tényezők. csak gondoljunk a háborúzó felekre. Megteremtik maguknak az infrastruktúrát. mindenki igyekszik túlélni! Csak a legritkább esetben fordul elő. Lázas szervezkedésük jele fizikai síkon.

amikor a két oldal számára megszűnik a politikai nyomás. hogy ellenünk harcolnak! Viszont a harcot csak akkor képesek feladni . az édesség.donképpen a daganatot is felfoghatjuk háborúnak. amikor felfedezik: a túloldalon lévő lövészárokban is ugyano­ lyan emberek vannak. Az emberek. Itt is két ellentétes érdek csap össze! Vajon a háborúban. az eddigi ellenfelek kijönnek földalatti állá­ saikból és kezet fognak az ellenséggel. A rákos sejteknek fogyaszthatatlan. fel­ szabadító gondolatnak. nem táguló üreg. túlsúlyba kerülnek! Ezáltal is elősegítik a gyógyulást. és kiváltó okai: Agydaganat Fizikai tünetei: A koponyaűrben térfoglaló folyamat zajlik. milyen nehezen tudjuk elfogadni a gyengédséget . harcolni fognak-e? Nem csökken-e a harci kedv.mind­ két oldalon -. Golden Yacca®: A konkrét daganatok.sejtjeink is hasonlóan. amikor megszűnnek a téveszmék! A téveszmék megszűné­ séről csak ekkor beszélhetünk. egymás keblére borulnak. nem csökken-e a harcok intenzitása? Dehogynem! Amikor létrejön a béke. Örülnek. ezért kézenfekvő terápiás ki­ egészítő ez a különleges cukor! A szaponin képes kiválasztani a rákos sejtet. azono­ san reagálnak. ezért benne bármilyen térfo140 . Mivel a koponyaalap és a koponyaboltozat egy zárt. a politika­ mentes emberek nem szeretik a háborút. nem szívesen öldöklik az ellent. ha átadják helyüket valami örömteli. az öröm hiányzik leginkább a beteg életéből.lázadó . Mint a rák általános leírásánál már olvashattuk. Itt is érvénye­ sek az előzőekben leírtak: amikor felindult állapotban vagyunk.sejtjeink sem örülnek annak. de az egészséges sej­ tek megerősödnek. Ugyanígy a testünkben élő . mert a rákos sejt memb­ ránjának szerkezete eltér az egészséges sejtmembránétól. hogy végre-valahára visszatérhetnek szeretteikhez. évvég­ re felszabadultan örülnek. Tehát a rákos sejtek számára fogyaszthatatlan tápanya­ got viszünk be. elvnek! A Yacca szaponin gátolja a rákos sejtek növekedését és életképessé­ gét. visszatérhetnek eddigi életükhöz. mégpedig egy nagyon is kegyetlen háborúnak.

következésképpen: keresi hasonló mentalitású társait! Konkrétabb jelentése attól függ. Szorosan idetartozik a miért. fájdalom. Mindezt a kinyilvánítás helyett titokban tartja. hogy mindig mások a fontosabbak. így lesz tökéletes az élete. Így lehet: 141 . Életét kitölti a gondolat szolgasága. Termé­ szetesen ez abban az esetben lehetséges csak. gyorsan elhessegeti. mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat.gat-növekedés életveszélyt jelent. céljai határozottan alárendeltek másoknak. mert „társaságban" jobban múlik az idő. Közben nem marad ideje saját megoldandó feladataival tö­ rődni. Mert valamilyen „furcsa" oknál fogva mindenkit maga elé sorol. ebből még nem következik egyenesen. Pótcselekvés: Gondolkodik. megoldásokat keres má­ sok helyett. Gyors szaporodásnak indulnak. növekvő daganatok. Minden teremtett igyekszik távol tartani magától a ma­ gányt. Lelki jelentése: Gondolatai. de gondolatait egészen más tölti ki. Vizenyő. amikor saját magával nem foglalkozik. melyek kiteljesíthetik életét. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gondolkodni pedig kell). látászavar. megszűnik önmagának keresni az elérendő célokat. Miért igyekszik mások helyett élni? Mert azt hiszi .! Ha ez teljes mértékben így is van. hányinger. s ez így fog megnyil­ vánulni: a többiek nagyobb bajban vannak. Saját énjét kevésnek. gondolkodik mások helyett. érdemtelennek tartja. ebből rendre kima­ rad a saját magára fordított örömteli gondolkodás.. örömtelenségből igyekeznek szabadulni a rákos sejtek. még önmagának sem szí­ vesen vallja be. Fő tünetei: szédülés. mely részen alakult ki először. előtérbe kerül a kiszolgálás. vagyis szinte teljesen megszűnik a szabad akarat.vagy legalábbis azt az elképzelést hagyja érvényesülni -. Ebből a megkötözöttségböl. torló­ dással járó keringési zavarok következménye koponyaürön belüli nyo­ másnövekedés. nagyobb szükségük van. amikor mégis (nagy küszködés árán) beismeri.. hányás. célkitűzés. Kiszol­ gál minden kérést.

értelmi jellegű. hogy előtte megtöltöm"! . hogy szerettein csak úgy tud segíteni. amit meg kell oldania. megvalósításával van teljesen elfoglalva. A szolgaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival. ha új dolgokat tapasztal. érzelmi konfliktusra. amikor megtörténik a felismerés. hogy abban felhőtlen öröme legyen! Nézzük mit is kell felismernie? Fel kell fedeznie. jelentős lépést tehet előre a gyógyulás útján. hogy igenis van egy olyan problémája.nagyon is szüksége van azokra az érzelmi sikerélmé­ nyekre. Úgy. saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak. sem kedve. ami már megszületésének pilla. megérzésit mindig mások szolgálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje. A másik társuló ok: érzésit. „Zsebből pénz adni csak úgy lehet. Elöl alakul ki daganat amikor. amit a szőnyeg alá söpört (olyan célra vágyott. mégpedig megnyug­ tatóan. tudja . a vágy ott van benne. melyeket másoknak átadott! Baloldalon kialakuló daganat anyagi. s az idő teltével ez nem múlt ki. A gyógyulás útja: Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos. natában lelkiismeret furdalást okozott).de nem meri felvállalni . Felismeri.: képtelen felfogni. de elviselhetet­ lennek tart minden irányítást. miért ilyen az élete. kerüli a szembenézést a mögötte tornyosuló kritikákkal. ugyanakkor mindez erősen foglalkoztatja. amennyiben nem tisztázza (önmagában) a világhoz való viszonyát. Nyíltan nem.az agy jobb oldalán jelentkező daganat. ha friss ismereteket szerez. Pl. Hátul keletkezik. Hangsúlyo­ zom: bármennyire is takargatja.

hanem más fogyasztotta el. Lelki jellemzői: Leginkább a beszéddel. Félelmei ebből erednek: érzelmei. Mégpedig: félelmei. Hiszi. reméli: eléri boldogságát úgy. az ezután sem fog. hogy más adja meg neki. ha másokkal teszi azt. Okai: A beszéddel. beteljesíteni azokat. akkor lesz boldog. reméli. természetesen hiába. az egyensúly a saját megértései és a megértetései között. a rágódással van szoros összefüggésben. és mások majd beszélnek helyette. de nem meri megtenni. de örömre mindenkinek szüksége van. s ezt a másokon való segítésben reméli megtalálni. kommunikációval.a világ nem így működik! A szájrák kialakulásának több oka lehetséges attól függően. milyen já­ rulékos betegségek társulnak hozzá. me­ lyekben nem talált örömet. Ezért ezt a problémát elrejti önmaga elől. 143 Szájüregrák . a megrágással. Elhitte.valamikor régen . súlyos rágási és nyelési nehezítettség a vezető tünetek. így azt a következtetést vonta le. de igazán hinni már nem meri. pótcselekvései miatt önmagának nem. azt nem mi. Csak lenne. mások problémáit igyekszik megrágni. vagyis ő beszél mások helyett. amit más fogyaszt el. mert neki csak a szükség maradt.Fizikai tünetei: A kialakuló rákos daganatok esetében fájdalom. amire neki lenne szüksége. hogy nagyon is tisztában van szükségleteivel. illetve felesleges dolgokon rágódott. másoknak mond igazságokat. csak má­ soknak ad tanácsot. hogy ami máskor . kire vagy mire hallgasson. Mások öröme mindig másoké marad. Hiszi.vagy szerencsére . Sajnos . A fő gond abban rejlik.nem sikerült. megnyilvánulással kapcsolatosan az alábbiakat teszi: (emlékezzünk a történetre) felborul az egyensúly. kifekélyese­ dés bűzös lehelet és váladékürülés. teljes mértékben mások töltik ki eletét és közben az önös érdekek elsikkadnak. Vagyis kifelé fordulóvá válik (ez még önmagában nem jelent problémát). hogy öröm nincs is. vérzés. megélt tapaszta­ latai szerint nem volt képes eldönteni. és rossz tanácsokat adott önmagának. Persze reméli.

amikor valaki nem akart valamiről lemondani. a hangképzés elvesztése (megné­ mul). A konkrét esetet alapul véve: csak akkor tud zsebéből pénzt kiadni.A táplálékfelvétellel kapcsolatos megbetegedések jellegzetessége hogy önmaga helyett is másokat lát el „táplálékkal". Tegyünk elé egy sokkal értékesebbet (számára valódi értékkel bírót) és úgy mond le berögzült szokásairól. halálfélelem uralkodik rajta. hogy ne szerezne be egy sor fájdalmas tapasztalást Nem képes feladni viselkedési formáit. amellyel örömmel tud táplálkozni. ha előtte oda berakta (ezt nagyon jól tudja. fekélyes szétesesi folyamatok indulnak el a gégében és környezetében. de mégis talál valami sokkal jobbat! Hogyan érhetjük el ezt? Egyszerűen. nem képes mindent feladva hátat fordítani eddigi beidegződéseinek. és rögtön valami értékeset kap. Ezeket alapul véve kell megközelíteni a gyógyulás útját! Úgy kell elindulni. hogy men­ tesül az elvesztés (átmeneti) fájdalmától. hiszen egyébként nem okozna neki lelki vívódást). viselkedési formáiról. ossza meg másokkal! Fizikai tünetei: Állandósuló rekedtség. mint az előző! A gyógyulás útja: Az ember nem képes meghasonlani önmagával. és miután jól lakott. életünk során már voltak olyan tapaszta­ lataink. mert azokban talál valami jót. Legalábbis úgy nem tudja ezt megtenni. Gége. Emlékezzünk. légzési nehézségek lépnek fel. hogy (látszólag) nem ad fel semmit. ez a jó korántsem tökéletes. Egyéb vonatkozás­ ban ugyanazt jelenti. fájdalom. de most jelen pillanatban jobb nincs.és torokrák 144 . lázas. Ez annyit tesz: „mondjon" magának olyan igazsá­ got. ragaszkodott hoz­ zá. Igaz. Vérzések. A beteg fogy. nyelési.

amit még önmaga előtt is rejteget. mert el kell fogadnom. melyekre neki is ugyanolyan (ha nem nagyobb) szüksége van! Ez ennyit tesz: Kialszik benne az életöröm. nem juttatja saját magának! És ekkor olyan dolgokat.Lelki jellemzői: Fő rejtegetett konfliktusa. Mivel lelke legmélyén rejteget. amit rejtegetni kell. hiszen amit az ember má­ soknak nyújt. az elfogadásban és az ebből fakadó erő és örömgyűjtés hiányában keresen­ dő! Olyan ez. mert mindenkinek ez a véleménye: el kell fogadnom.Elfogadom a másik embert olyannak. ebből már egyenesen következik a félelem." Megjegyzem: az iménti viselkedésnek semmi köze az igazi elfoga­ dáshoz. ez a beletörődés tipikus esete! Elfogadni csak akkor vagyunk képesek. csak éppen saját magunkkal szemben nem érvényesítjük ezt a remek tulajdonságot. mint amikor mindent és mindenkit elfogadunk. értéktelenebb vagyok". mint amiről a fejezet elején beszéltem! 145 . Az egyoldalú látásmód következtében hiányozni fog a megértés. amikor valami egészen mást helyezünk figyelmünk középpontjába! Tehát: mikor felmerül bennünk az elfogadás gondolata. titka. válogatás. Márpedig itt erről szó sincs! Nem beszélhetünk örömről. A félelem pedig olyan dolog. A megértésből lesz majd félreértés. Kialakul benne és megmerevedik az egyféle látásmód. a lelki tulajdonságokhoz tartozó sejtek nem kapják meg azt a gondoskodást és örömet amire szükségük van és fellázadnak.ez általában nem a legjobb vélemény szokott lenni -. Mivel önmagára nem vonatkoztatja ezt az elfogadást. szelektálás nélkül mindent lenyelünk. hogy ön­ magának is adjon. amikor birtokában vagyunk az öröm érzésének. amilyen . A gyógyulás útja: Hasonlatos azokhoz a megoldásokhoz. elfogadom. mert én sokkal rosszabb. érzé­ seket ad át. az már rég nem az! . „Elfogadom. mások elfogadása is megkérdőjelezhető! Másokkal úgy tudunk türelmesek lenni. hiszen nem foglalkozik azzal.

lehetőleg mindenkiben örömet ébreszteni. Hogy válaszoljak Albert kimondatlan kérdésére: azért nem a jobb herében jelentkezik a daganat. Sőt 146 . és amennyiben egyensúlyban van. míg az öröm. ki kell nyilvánítani. amikor önmagának nem ad. az érzelmi világra vonatkozik és sokan ezt lényegesen nehezebben. akkor el kell gondolkodni azon. Tovább kell adni. önmegtartóztatás saját magával szemben áll fenn. amikor ezt nem tapasztalja meg? Számára az öröm forrása nem is fog létezni.önmagának is juttatni. létezik a fajfenntartás ösztöne. hogy tudat alatt nagyon erősen él. de közben elfelejt . ahol az „öröm" magjai „megteremnek". A bal here a lelki oldalra. mint a gondoskodó kertész esete: mindenre figyel. Olyan ez. Jellemző elváltozás a here fájdalmatlan meg­ nagyobbodása. Amikor tehát itt daganat keletkezik. gyakrabban megadja. értékességét. a magunkkal való jó viszony már sokkal gyengébben él bennünk. minden­ kinek örömet szerez csodás teremtményeivel. mennyire és hogyan képes az „örömcsírákat" átadni! Érzéseivel.nem tartja fontosnak . másoknak. Lelki jellemzői: A here az a hely. Aztán ezeket „átadja" önmagának. testi örömöket általában önmagának könnyebben. a segítséget. illetve át. Ez abból is ered. más formái évekig is elhúzódhatnak. hiszen az számára ismeretlen fogalom. Honnan is ismerné.Heredaganatok Fizikai jellemzői: Gyakran rosszindulatúak és gyors lefolyású betegség képében jelent­ keznek. tetteivel igyekszik másokban . A fizikai oldalon tehát nem. Ennek oka ismeretlen. máshol kívánja elvetni az öröm magjait. Alulértékeli ön­ nön fontosságát. és áttételeket adnak a nyirokutak közvetítésével. Je­ lenti ez az elveket. így természetesen nem tudja elfogadni mások köszönetét. vagy egyáltalán nem adják ki. Az esetek igen nagy százalékában érdekes módon a bal here érintett. hogy ezekből valami új dolog szülessen. a társas kapcsolat. vagy nehezebben tud kialakulni az öröm hiánya. Ez a visszafogottság. mert a fizikai. csak éppen ö nem veszi észre a szépséget. a konkrét tanácsokat.

vagy már nem látna rá lehető­ séget.elsősorban önmagára vonatkozik. a mozgás és a cselekvés szabadsága és az ebből egyenesen következő rugalmasság hiányzik életéből. Ereje van. Felhőtlen önzetlenségen a következőket értem: azért adunk. A beszélgetések. és életben ma­ rad. valaki más miatt! Egyetlen értelmes cél jöhet számításba: saját maga! Ez csak akkor következhet be. hogy jót és helyeset cselekedtünk. Éppen ez az a feltételes mód. már nem lenne ereje szenvedni. amit elérhetőnek tart. Szeret­ tein igazából csak azzal tud segíteni. energiája. nem tapasztalja meg (belőle hiányzik. Ereje. Ha még tud szenvedni. értékesnek tartja magát. de ha a sajátja elfogy. mit szeretne elérni. másnak. miből fog adni? Természetesen ennek a cselekvésnek vagy inkább nem-cselekvésnek is megvan a jó oka. nehéz változni. A gyógyulás folyamatánál különösen fontos: miért gyógyuljon meg. mert eszünkbe sem jut azon gondolkodni. amihez erőt kell gyűjtenie. Érzései átváltanak az ellen­ kező oldalra. amikor nem hisszük. Igyekszik örömet adni. ha nem lenne. Leginkább a szabadság. Akkor kezdünk aggódni fizetségünkért. hiszen nem merít. ilyen cselekvést kényszernek érez. akkor a szenvedésbe fektetett erőnek kell átfordulnia a meg­ felelő irányba. hogy úgy lesz tökéletes az élete . Fog ez menni abban a pillanatban. ha minden „magot" átad. mi értelme gyógyulásának? A miért soha nem lehet valaki más kedvéért. Szeretném hangsúlyozni: ennek a kifogásnak nem örül. másoknak adta) a felhőtlen önzetlenséget. A beteg megszokta azt az elképzelést. amikor elég fontosnak. vajon kapunk-e érte cserébe vala­ mit. de kibúvó­ nak „megfelelőnek" tűnik. boldogságot. sőt nyomasztja. és ki fogja mon­ dani: mire vágyna. Az okot pedig mindig képes megindokolni. hogy meggyógyul. így van kifogás arra. hogy ne kelljen másként élni. amikor felébred valami vonzóbb! Olyan vágy.a betegség bebizonyította az ellenkezőjét -. és más teremtsen belőle örömet. Minden. tevékenykedni. valamint tudása megvan. A gyógyulás útja: Tudom. 147 . egyéb esetben nem akarna meggyógyulni. az önelemzések során rá fog ébredni.

Csökkenni fog a tüz. önmaga ellen fordítja. amit a „mesében" írtam. így az örömmegélő képessége határo­ zottan leromlik. bűnbaknak beállítva saját személyét! A gyógyulás útja: Akkor kell kimutatnia érzéseit. Azokat az érzéseket. mégis megteszi. amikor azok keletkeznek! Amennyiben másként cselekszik. hiszen a benn lévő.Fizikai tünetei: Elsőként fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodások észlelhetőek majd láz lép fel. autoimmun betegségek és nyirokrendszer c. mint a biztonsági szelep eldu­ gulása után a kukta. Javaslom. a számára is értel­ metlenül ható cselekedetek. melyeket kifelé kell mutatni. a figyel­ men kívül hagyott megérzések elindíthatják a háborút. hetek alatt végezhetnek a beteggel. Az eltitkol elégedetlenség. miért törtek ki a népek közötti háborúk? Hogyan. Lelki jellemzői: (lásd még: immunrendszer. a külső-belső védekezéssel kapcsolatos viszonyulások harmóniájának határozott felbillenése. ki nem fejezett feszültséget okozó indulatok bennmaradtak. Emlékezzünk a történelemre! Hogyan. hasonlóan fog járni. és miért robbant ki az ellenforradalom? Ezek elemzésénél szorítkozzunk a „száraz" tényekre. A ki nem mutatott. indulatokat. feje­ zeteknél) A belső tüz. Mint említettem. Kirobban. egyszerre 148 Nyirokrák . térj egy kicsit vissza ahhoz a részhez. Közben tisztában van cselekedetének reménytelenségével és értelmetlenségével.rövid időn belül kialakulhat az elégedetlenség.a feszültség jelenlétében . és megkapjuk a keresett válaszokat. önmaga ellen fordítja. hogy valaha is kifejezze nagyfokú elégedetlenségét. fogyás. A nyirokrendszer egyes rosszindulatú folyamatai hihetetlenül gyors le­ folyásúak. de nagyon is létező indulatokkal van szoros össze­ függésben. Öröm hiányában . mintegy önmagát hibáztatva. indulatot. megnyilvánulások erősen visszafojtják an­ nak vágyát. ami itt teljesen semleges tulajdonság­ ként van jelen (csak ebben az értelemben beszélek róla). éjjeli izzadások. A haragot. Ennél a betegségnél különösen jellemző tulajdonság. Egyre növekszik a belső nyomás és egy idő után az érzelmi megnyilvánulások kicsúsznak a keze közül.

Természetesen a beteg számára is. amikor végre kimondja megfon­ tolt. végiggondolt sérelmeit. Ezt egyféleképpen érheti el: elfojtja igazi érzéseit. hőemelkedés.nemritkán véres folyadékgyülem. Hátfájás.számomra . akik keveseb­ bet tudnak. azt reméli. előtte jól megforgatja. levertség. Fokozódik a tüdőgyulladásra való haj­ lam. Ijesztő és figyelmeztető tünet a vérköpés. így kiváló. akik ezt nem érdemlik meg. nehézlégzés és mellkasi fájdalom. Tőlük várni a felmentő sereget . majd helyette is. Véleményem szerint mindezekből már kikövetkeztethető a követendő út! Fedezze fel. íz­ lelgeti azt. Amikor másoknak ad éltető. Gondoljunk bele egy rövid időre. ritkábban dobverőujjak kialakulása. alkalmazza önmagára is! Tüdőrák (hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat) Fizikai tünetei: Eleinte a tünetek nem sajátosak: fogyás. Viszont ezt a képességet önmagára. megoldják.árad ki a felgyülemlett feszültség és olyanokat is megbánt. mert ha másként értelmezné. milyen örömet tapasztal. tápláló tanácsot. Azt hiszi. fel­ oldják kétségeit. helytálló segítséget képes adni. főfájás. Áttételes tüdődaganatok esetében gyakori a mellkasi . köhögés. mivel szeretteit támogatja. szédülés.dőreségnek tűnik. nem alakulna ki a kór! A gyógyulás útján egyetlen értelmes tanácsot mondhatok: mindazt az Isten adta képességet. életére már nem vonatkoztatja. Nyelvrák Lelki jellemzői: Lásd még: nyelv! A mondanivalójával vannak konfliktusai. súlyos fulladás előrehaladott állapotban. Ebből aztán lelkiismeret-furdalása lesz és igyekszik elke­ rülni a hasonló eseményeket.ugyanúgy. ahogyan ő. (vízmell-vérmell) 149 . kiken segített? Azokon.

Illetve fontosnak tartja. az újtól való félelemben. A vágyban. Ha stimulátorként fog hatni. hogy az ember változtasson az életen. mit végez. nem lesz belőle betegség. venni kell egy mély lélegzetet. mi több nagyon egészségesen éltek. A félelemben. hogy helyette ne kelljen semmit sem csinálni. hogy miből merít erőt a feladatai végrehajtásához. hanem az: mit hoz be­ lőle létre. mi tesszük azzá és a mi látásmódunktól függ. hogy az ember jobbá tegye a legszorosabban vett magánszfé­ ráját! Eltitkolja. Gyakran mondják. lelke legmélyén tudja. hogy többek között a dohányzás is tüdőrákot okoz. hogy el tudjunk indulni valami felé vagy. de legalábbis növeli a kialakulás veszélyét. de figyelembe kell még más jellemzőket is). Miért dohányzik az ember? Ahhoz. itt az ideje az erőgyűjtésnek. Önmagára. mi lesz a cél. hogy a változás nem jó. Mivel min­ den emberben megvan a változás vágya. de ezt jól elrejti. hiszen nem is marad rá ideje. A változás nem jó és nem rossz. és ő nem érheti el. mindig másokon segít. hogy az élethelyzet. de ha ez pótcselekvés és azért tesszük. Valami másban van a megoldás kulcsa! Hol? A titkolózásban. következésképpen nem vállalja fel. Másrészt a tüdőrák azoknál is kialakul. hogy ezt kielégítse.Lelki jellemzői: Sejtései vannak. hogy itt az ideje a megújulás­ nak. hogyan értelmezzük. s nem is tartja fontosnak. A dohányos éppen ezt teszi! Az már más kérdés. Vélt vagy valós tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut. 150 . Él a vágy. Mégsem „menekülnek" a rák elől. akik életükben soha nem do­ hányoztak. hogy nekikezdjünk a legegyszerűbb feladat végrehajtásának. jó mélyre temeti. okozhat (van benne igazság. vagy reménytelen. de ezt csak másoknál tudja elképzelni. amiben él. már nagyon nyomasztó és ideje lenne változtatni. saját életének örömtelibbé tételére nem fordít energiát. betegség forrása lehet. Rejtve marad előle a változás valódi lényege. Gondolok itt a táplálko­ zásra és a környezetre. és ő maga vastag álarc mögé bújik. a változástól való félelemben. de nem teszi. de nem is ez a lényeg.

A teremtett lélek keresi saját örömét. tehát arra törekszenek. de ez soha nem következik be. összetűzést el is egyenget. bármennyit segít. használja önmagára is. megoldja. Lelki jellemzői: (lásd még: epe) Életét arra teszi fel. Mivel a probléma feldolgozásának öröme nem élteti a test sejtjeit. hidegrázás és a láz a bevezető tünete. hogy önmaga tele marad idegességgel és ki nem fejezett indulattal. mindenki problémáját önmaga elé helyezi. fájdalom a jobb felhasban. fogyás. de önmagában nem alkalmazza ezt az iste­ nadta képességet. a saját gondjai a szőnyeg alá kerülnek. hogy old­ ja. nekik egyetlen cél lebeg a szemük előtt: jól érezni magukat és ez vonatkozik az összes da­ ganatos betegségre! 151 Epehólyag rák .A gyógyulás útja: Ebben a fejezet részben már számtalanszor utaltam rá: a daganatos beteg áldott jó ember! Azon képességeit. hogy majd később. és „meg­ érdemli". amikor lesz rá ereje. bármennyi konfliktust. Állandóan készen áll a segítségre.) Fizikai tünetei: Közismerten alattomos betegség! Étvágytalanság.a megtámadott erek miatt . (Gyakran az epeutak is érintettek. „Eszükbe" sem jut bárkinek ártani. megoldja a feszültségeket. így a sejtek is. előbbutóbb fellázad a „gazda" bánásmódja ellen.vérhányás. mint minden do­ lognak értelme van! Még az indulatoknak is. hogy minél töb­ ben legyenek. később epeútelzáródás miatt kialakuló sárgaság. hogy a másokban kialakult keserűséget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. Úgy érzi. melyekkel lelket öntött másokba. Egyedül. boldogságát. Márpedig. kevés! Tehát még többet kell foglalkoznia mások haragjával. „Természetes" következménye lesz tehát. Néha . indulatával. magányosan rossz. Mindenkit. Rohamos állapotromlás mellett pár hónapon belül halál következik be.

A betegben harag. továbbá termeli az epét. In­ kább mellébeszélnek és megindokolják: miért nem! Nehezen tudnak változni. Nem veszi tudomásul fel saját értékeit. Igenis tenni kell azért. hányingerek-hányások. étvágytalanság. Annyira telítődik a megemésztetlen élelemmel. ezért folyamatosan mások megoldatlan feladatai kötik le jelen­ tős idejét.A gyógyulás útja: Jelen esetben a legcélravezetőbb megoldás a megelőzés. Eletébe csak ezeket az ismereteket építi be. Ez azt jelenti. Lelki tényező: (lásd még: máj. hogy jól érezzék magukat. amit eddig tettek az emberekért. ellenreakció (há­ nyinger) váltódik ki benne. idült betegség képét látjuk. amibe kapaszkodhatnak! Májrák Fizikai tünetei: A betegség lappangva fejlődik ki: gyengeség. hogy már nagyon tele van! 152 . jobb bordaív alatti fájdalom. hogy ez reménytelen és hiába való cselekedet. Találjanak valamit (számukra értelmeset). hogy amikor újabb „is­ meretet" igyekszik bevinni . és végre hagyják: foglalkozzanak velük. delírium és kóma társul. A betegek hagyják meghálálni mindazt. Ők úgy érzik. anyagcsere) A máj végzi a szervezet méregtelenítési feladatának egy jelentős há­ nyadát. Haspuffadás a hasűri folyadékgyülem miatt keletkezik. esetleg sárgaság. fogyás. és ennek egyenes következ­ ménye lesz a sikerek fel nem ismerése. ehhez a végállapotban remegés. meg nem bocsátás lakozik. mivel a tü­ netek kialakulása után már nem sok ideje marad a változtatásra és a da­ ganatos betegek egyébként is nagyon nehezen változtatnak bármin. és rákos soványodás is kialakul az előrehaladott állapotban. A senyvesztő. ami az emésztés elengedhetetlen felté­ tele.vagy csak gondol rá -.

gyors fogyás. hányinger. Szédülés. böfögés. viaszos bőr. Örömét. fáradékonyság. beesett orcák. pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni. csontváz-szerű küllem: ez jellemző a végállapothoz közel járó betegre. később hasmenések. A korai gyomorrák nem okoz panaszokat. boldogságát abban reméli meglelni. hányás és hasi fájdalom a vezető tünetek. a rákos senyvedés képe alakul ki. Gyomorrák (Vékony-Vastag) Fizikai tünetei: Néha csak a hirtelen fellépő vérzés. émelygés. éles. és szu­ rok széklet jelentkeznek. szükségleteit nem ismeri. vagy bélelzáródás jelzi a rákos elfajulást.Fizikai tünetei: 40 év feletti betegeknél gyakori. szaggató fájdalom lép fel a felhas középső területében. Vastagbélrák esetén árulkodó jel a székelési szokások tartós megváltozá­ sa. Majd étvágytalan­ ság. Hasi teltségérzet. bizonytalan nyomásérzés. Miért? Egész életét arra tette fel. fogyás. Ez nem fog bekövetkezni. vagy tudatosan nem fedezi fel. következéskép­ pen: önmagát. Súlyos. feldolgozatlan dolgaiban segít. s ezek megjelenése már előrehaladott állapotot jelent. hogy mások majd segíte­ nek az ő problémájában. Sá­ padt. Látványos. Lelki oldala: Mindig mások megoldatlan. vérhányás. étkezések utáni gyomorégés a bevezető tünetek. hogy mások baját orvosolja. Bélrák 153 . hányin­ ger. az erőnlét romlása. hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasztott testi-szellemi táplálékot.

kórosan felhalmozó emberre. csupán szeretteinek juttatja a nél­ külözhetetlen „táplálékot". aki csak halmozza az „értékeket". Amit egész életében nem hasznosított. Végbélrák Fizikai tünetei: Vérzés.Lelki oldala: Ez nem csak azért van a szervezetben. Az egész élettere tele lesz a felhasználatlan. haszontalanná vált . Ebből csak mások húznak hasznot. Lelki jellemzői: Amitől illene megszabadulni. de azokat saját javára soha fel nem használja.káros dolgaiktól! 154 . ami felszívja a tápanyagot.most már . hogy a helyet töltse. de e nélkül lehetetlenné válna a táplálék hasznosítása. Ez nagyon hasonlatos ahhoz a gyűjtögető. és lassan értékte­ lenné váló limlomokkal. Szerepe tehát a felszívódásban van. A fájdalomtól való félelem miatt a beteg székszorulásra válik hajlamos­ sá. hiszen nem lenne. de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé. helyi duzzanat érzése. fájdalom.

E tulajdonságokat a beteg nem képes realizálni azon cselekvési mintázatok alapján. Nem talál sikert saját értékrendjében! Igaz nem is kereste. Mivel beteg. és ezt igyekszik mások . de jelentheti és jelenti egy eszme támogatását is. A könyv elején már tárgyaltam. akkor a másokra való építésről.csak mások . Miben nyilvánul meg ez a betegség? Nekünk embereknek életünk során a tapasztalatainkból erőt. de ugyanakkor szilárdnak kell lenni. olykor kéretlen támogatásról van szó. 155 . A daganatközeli. megvalósíthatatlan vállalko­ zás! A betegben rengeteg erő. hiszen belülről semmit sem kap. lelki erő van. mellyel most közelíti meg dolgait. az érintett területen a csont duzza­ nata észlelhető. mert van egy kis sikerélmény. mozgathatónak. melyekből élete össze­ áll. A folyamatos megfelelési „kényszer" követ­ keztében figyelme elterelődik önmagáról. hogy egy jellegzetes viselkedési minta az élet minden apró részletére ki fog terjedni. Igazi rugalmasságot a mozgás szabadságából lehet meríteni. Tovább fokozzák ezt a belső kény­ szert. Itt spontán törések keletkezhetnek.Csontrák Fizikai tünetei: Állandósuló csontfájdalom jellemzi. a fokozott. Lelki jellemzők: (lásd még csontrendszer) A csontrendszer az. tartást kell merítenünk. A kívülről jövő energiák csak „gyenge" pótszerek. A külvilággal való foglalatoskodás apró sikereit előnyben részesíti. hogy mindig másnak van kiszolgáltatva. Ennek azonban mégis rugalmasnak. A támogatás nem feltétlenül egy adott személy túlzott segítségét jelenti.javára fordítani. Azzal elér­ ni. így feltételezhetjük: ezek a kövek sem túl tökéletesek. szomszédos izületek mozgáskorlátozottá válnak. vagyis betegek. Attól pedig soha nem kaphatja meg a szükségleteit kielé­ gítő erőket. Figyelembe kell venni azokat az építőköveket. Amikor annak rákos elfa­ julásáról beszélünk. amire építkezik a test. és ezek csak tovább fokozzák az adás vágyát. értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé.

Legismertebb a melanoma. Magányosan. bármikor megeshet. Túlzásokba esünk és akkor is védekezünk. vörös és piros is. Akkor beszélhetünk védekezésről. másrészt arról kell szót ejteni. amikor félelmünktől vezérelve (lásd ott) harcolunk a bennünket fenyegető veszéllyel. de teljesen nem elégíti ki. Lelki jellemzői: (lásd még: bőr) E betegség a védekezéssel és a külvilág felé mutatott képpel kapcsolatos. a valóság mégis más. elfogultságunkban pedig gyakran esünk túlzásba. mint a minden-körülmények-között-másokatmegóvni című viselkedésben találja meg. Védekezni valamivel szemben. Az elmaradt „bevételeket" pótolni kell. Egyrészt arról kell beszélnünk. amely színek meglepő változatosságát pro­ dukálja: a nyers hússzíntől a koromfeketéig a fehér minden árnyalata előfordulhat. hogyan viselkedik önmagával szemben a beteg. ezért a beteg valamilyen pótszer után néz! Ezt pedig nem másban. bármikor újra meg­ történhet. de ami a leglényegesebb. hogy mit és hogyan mutat. Nem fenyeget. Manapság egyre többet hallani a túlzásba vitt napozás káros. a folyamatos védekezés közben el­ marad az utánpótlás beszerzése. A félelem velejá­ rója az elfogultság. esetleg rákkeltő hatásairól. vagy tömegesen jelenhetnek meg a rákos elváltozások. Bőrrák Fizikai tünetei: A bör számos rosszindulatú daganatát ismerjük. megjelenési formáik igen változatos képet mutatnak. vagy megvédeni magunkat: az két. következésképpen arra jut.A gyógyuláshoz és boldogsághoz a tartásban meglelt boldogságon keresztül vezet az út. sokszor a pikkelysömörre vagy az ekcémára emlékeztető küllemmel. s ennek alapján azt feltételezzük. de alapul veszünk valami régi élményt. hogy minél többet 156 . Ebben talál némi örömet. Látszólag semmiben sem különbözik. amikor semmi sem fenyeget. egy­ mástól nagyon távol eső fogalom. Egy így van. de lehet kék.

segít, minél több embert minél jobban megvéd, annál jobban fogja magát érezni. Azt hiszi, ez a tevékenység kielégíti hiányosságait. Ebbe belefeledkezve önmaga lassan háttérbe szorul, és ez meggyőzi értéktelenségéről. A kör bezárul! A gyógyuláshoz vezető úton fel kell fedeznie, át kell élnie, és tudato­ sítania kell: távolságtartásában van jó is. A „megvédjük magunkat" jelentése: megóvunk valami értékeset, valami olyan értéket, ami valódi jelentőséggel bír. Óvja magát a gyógyulni vágyó, amennyiben éppen akkor ahhoz van kedve. Legalább annyi figyelmet fordítson önmagára, mint másokra. Újra vegye észre, mennyi öröm van életében.

Mellrák

Fizikai tünetei: Az érintett emlőben általában csomó tapintható. A mell fájdalmas, megkeményedik, megduzzad, vagy zsugorodik. Bőrpír, viszketés lép fel, az emlőbimbó váladékozik és kisebesedik. Az érintett oldali hónaljban képződhet duzzanat, karvizenyő vagy csontfájdalom jelzi az áttétet. Lelki jellemzői: Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, szeretteiért még ha megszakad is - bizony kevés. Nagyon elgondolkodtató tény, miszerint szinte minden mellrákos beteg­ nek volt abortusza, vetélése vagy egyéb módon vesztette el gyermekét, esetleg egyáltalán nem szült. A lényeg nem is az elvesztésben, mint konkrét tényben van, hanem a mikéntjében, vagyis az anya lelki hozzáállásában. Itt teljesen lényegte­ len, van-e kiről, van-e mivel gondoskodni — elégtelennek érzi azt, amit nyújt. Ennek következtében egyre kevesebb ideje marad önmagára. Csökken az örömmegélő képessége, és hiába nyilvánítják ki köszönetü­ ket gyermekei, nem fogja értékelni. Nem fogja, nem meri értékelni, hi­ szen „olyan keveset" tett értük, amiért nem érdemel köszönetet. Márpe­ dig - valahol - ezért dolgozott. Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egyenes követ­ kezménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit 157

igyekszik boldoggá tenni gondoskodásával, úgyis mondhatnám táplálá­ sával. Mindenki bajával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát. Könnyen megérthető és belátható a helyzet: ha én nem eszek, akkor előbb-utóbb másnak sem tudok adni. És kérdem én, hogyan adhatok másoknak szerető gondoskodást, amikor azt a szerető gondoskodást saját magamnak elmulasztom megadni? Ennek egyenes következménye lesz az a lelki beállítottság, hogy elveszti önmaga fontosságát, mindenkit maga elé helyez és csak az ő örömüket, keresi, szolgálja, de inkább azt mondanám, helyettük végzi el a feladato­ kat. A bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos. A jobb mell daganata a fizikai oldallal mutat szoros összefüggést, neve­ zetesen: anyagi javakkal való gondoskodás, stb. Az anya diszharmonikus kapcsolata ,,gyermekével"(!) gyakran méhdaganatot eredményez A gyógyulás útja: Mindenek előtt a megértést emelném ki. Meg kell értenie: magáról is gondoskodnia kell, hogy aztán másoknak is adhasson. Elég meghökkentő esemény lenne, ha a fiókáit tápláló madár csak a fiókákkal törődne? Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk, ha nem eszik ő is, ha nem gondoskodik önmagáról - ugyanannyit - elpusztul. Akkor képes feladatát teljesíteni, amikor önmagának is ad. Ezt a viselkedést kell átvenni a betegnek, és ekkor nem csupán jól fogja érezni magát, de jelentős esélyt kap a gyógyulásra!

(lásd még: méh) A beteg jellemző lelki állapota vagy inkább konfliktusa a születéssel, az új dolgok befogadásával, kihordásával, és új élet adásával kapcsola­ tos. A méh, ez a misztikus szerv képes egy olyan biztonságot adni, amit aztán egész életünk során keresünk. Ez a női szerv adja az örömteli biz­ tonságot, s ezt az Isten adta képességet szabadon meg kellene osztani az összes teremtett lélekkel! Csakhogy ebbe bele kell tartoznia önmagának is. 158

Méhrák

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad! Ezt alátámaszthatja: gyermeke nem fogadja el segítségét, mert mindig helyette akar megol­ dani dolgokat. Ezt természetesen nem látja. Csak annyit lát, hogy hiába segít, az soha nem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ezért egyre többet törődik vele, mire még inkább elutasítással válaszolnak. A beteg mit tehet? Egyre többet és többet ad! Elveszített egy gyermeket - haláleset, abortusz - és ez az élmény rá­ nyomja bélyegét tetteire. Hiábavaló kísérleteket tesz arra, hogy valami mást találjon, de közben az önvád, önsajnálat növekedik benne. Ennek következménye lesz: egyre kevésbé tud örömet átélni, és megkeseredik. Mindezek lényegét összegezve kijelenthető: saját maga szerint túl keveset ad, ezért egyre többet és többet ad magából, pedig már érzi tettei hiábavalóságát. Figyelme elsikkad sikerei, örömei felett és ebből önmagára nézve igen elmarasztaló véleményt formál. Vagyis: nem érdemli a magával való törődést! Ez így nem igaz, hiszen ez soha nem fogalmazódik meg! így viszont igaz: másokat szerettem, mindig, minden körülmények kö­ zött fontosabbak nálam. A gyógyulás útját azzal kell kezdeni, hogy kétséget ébreszt önmagá­ ban: mi van, ha másként is lehet szeretni, gondoskodni?

Prosztatarák

Fizikai tünetei: A rákos szövet beszűri a prosztatát, amely megnagyobbodik, keménynyé, göbössé válik, és a rajta keresztülfutó húgycsövet beszűkíti, vagy elzárja. Legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgős vizelési inger, illetve vizelési nehézség és vizeletelakadás. A vizelés nehezen indul, gyakran el is akad, az erőltetéstől vagy a rákos folyamat hólyagba való betörése miatt vérzés lép fel. Lelki jellemzők: (lásd még: prosztata) A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos feloldatlan, tisztá­ zatlan konfliktus! A teremtés mindenek fölötti vágya nincs összhangban megtapasztalásai­ val. A lehetőségekhez mérten örömet, jó tanácsot kíván adni, anélkül, 159

hogy mindezt önmagára is érvényesnek tartaná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való ötletet, tanácsot ad. Másokat lát el, mert - akár tudat alatt - lényegesen kevesebbnek érzi magát annál, hogy önmagával foglalkozzon. Felesleges dolognak tartja a magára pazarolt időt. Nagyon sokat szeretnék még erről a témáról elmondani, és valószínű­ leg folytatni is fogom, de a könyv terjedelme kompromisszumokra késztet. Viszont remélem, hogy az imént leírtak összessége jelentős se­ gítséget ad a rákbetegség megértéséhez. Ha pedig ismerjük azt, amitől igyekszünk megszabadulni, könnyebben megleljük a homlokegyenest ellenkező irányt.

Tünetek: Alacsony hangulati szint, amely az enyhe szomorúságtól az erős bűn­ tudat- és reménytelenségérzésig fokozódhat. Csökken vagy elvész az öröm átélő képessége, szorongás, ingerlékenység, aggódás jelentkezik. Koncentrációzavar, és kedvtelenség uralkodik el a betegen. Elvész az érdeklődés a világ dolgai iránt, elvész a szexuális érdeklődés is. A passzivitást néha súlyos izgalmi állapot váltja fel, esetenként tévesz­ mék alakulnak ki. Főfájás, alvászavar, étvágyromlás, testsúlycsökkenés kíséri. Depresszió­ ban nem ritka az öngyilkosságra való késztetés. Lelki oka: Nézzük meg azokat a körülményeket, melyek ebbe a lelki állapotba ,Juttatták" a beteget. Itt nagyon fontos az idézőjel, hiszen nem lehet kör­ vonalazni konkrét okot, mivel ebben az állapotában mindent bajnak és kiváló oknak fog megélni! Inkább azt keressük meg, azt igyekezzünk megtalálni, amit elmulasztott. Ugyanis az elmaradt, kimaradt dolgok a hiányok következtében alakulnak ki, még akkor is, amikor magát okolja egy elkövetett hibáért! Ebben rejlik az ok! Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehangolt állapo­ tot. Természetesen, amikor már mélyen benne van, nem fogja megtalál160

DEPRESSZIÓ

ni, ha meg tudná találni, már vége is lenne szenvedésének. Helyette in­ kább bűnbakot keres - rendszerint talál is - és arra fogja szenvedésének forrását. Másban keresi - találja - a hibát, mert azt hiszi: neki nem sza­ bad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell kerülnie! Túldimenzionálja a hibák jelentőségét, elméjében megmarad a kudarc élménye, és csak ez marad. Képtelenné válik előkeresni azon részeit, melyek jól, kiválóan meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Magya­ rul: sikerélményeit oly mélyre temeti, hogy képtelen észrevenni és él­ vezni azokat. (Nem is akarja megkeresni, mert akkor fel kell adni az eddigi „kényelmes" állapotot!) A depresszióra nagyon erősen érvényes az alábbi viselkedési forma: az okok keresése, a „bűnbak" felállítása, határozott körvonalazása. Ez annyit tesz, hogy (mintegy megnyugtatásként, kibúvóként) érveket keres és talál arra, élete miért marad ebben a kerékvágásban, ahelyett, hogy a kiutat, a boldogságot keresné! Beszélhetünk krónikus (orvosi szempontot alapul véve: csak ez sorol­ ható a betegség fogalmához) és átmeneti depresszióról, de a lényege mit sem változik, mindkettőhöz azonos utat kell bejárni! A krónikus és átmeneti - szinte mindenki átjut rajta és rövidebbhosszabb idő alatt megoldja - depresszió közötti eltérés abban áll, hogy az idült változatban szenvedő beteg már nem képes életét kezelni, irá­ nyítani, és elveszíti a teljes kontrollt! A körülmények okolása, a súlyos önvád csökkenti azon képességét, hogy felfedezze életének más aspektusait is. A mások okolása jelen eset­ ben (talán) segíthet a legnehezebb időszakban, lehet, hogy súlyosabb következményeket vonna maga után, ha másként tenné! Tegye ezt, mert másképpen, önmaga ellen fordul, de ne feledjük: ennél van jobb megol­ dás is! Mások okolása minden esetben pótcselekvés! Másokat okolunk, mert akkor semmi sem indokolja, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat és felnőjünk! Van ebben valami, de ez bizonyosan hátráltatja a gyógyu­ lást! A betegség kialakulásáért okolhatunk mást, avagy magunkat, de csak akkor vagyunk képesek változtatni rajta, ha másképp, más szemszögből figyeljük a problémát. A betegség kialakulásáért a lelki viszonyulás a „felelős", már amennyiben egyáltalán beszélhetünk róla, vagy van értel­ me a felelősségről beszélni! 161

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett: Miért van szomorú hangulata? Mert nem teremti meg a jó hangulatot! Miért nem teremt jó hangulatot? Mert érdemtelennek érzi magát! Miért tartja magát érdemtelennek? Mert nem kereste és találta meg saját értékeit! Miért nem találta meg értékeit? Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig! Minden teremtett lélek abból építkezik, amije van. Ha abból akar létre­ hozni egy „tökéletes" életet, ami nincs, csak depressziós, keserű létet tud megteremteni. Jellemző tulajdonság - a betegség előtti állapotra vonatkoztatva - az erős vágyak, a vágyódások jelenléte! Igen sok vágy él benne, de a megvalósítás helyett sokszor az várja el, hogy valaki más teremtse meg álmai tárgyát! (ő, megmarad a „puszta" vágyódásnál, sóvárgásnál!) Emlékezzünk: igazán csak saját - elért, meg­ valósított - céljainknak, munkánknak tudunk valóban örülni! Ez most nem az ajándékokra vonatkozik, az egészen más! Itt a munka, a teremtés, a tevékenység saját képességről beszélek! A mániákusságra való hajlam fog kialakulni azon egyszerű oknál fog­ va, hogy érzi, tudja, valamit tennie kell! A betegségével illetve a gyó­ gyulásával kapcsolatban azonban lépni nem tud. Nem képes a jó útra lépni és azon haladni, mert azzal kapcsolatban igen határozott, érzelmi­ leg erősen színezett elképzelése. Ezek az érzelmek pedig azt suttogják: nem kell, nem tudsz változtatni, minden így van jól stb.! A gyógyulás útja: A mély depresszióban lévő beteggel semmit sem tudunk kezdeni min­ daddig, míg megfelelő szakorvos kezelésbe nem vette és a szükséges terápiát meg nem határozta! Nagyon fontos részletek: - nem lehet kihagyni a beteget a gyógyulás folyamatából! Annyi min­ dennel tele van az elméje, annyi minden kavarog benne, hogy oda beten­ ni már semmit sem lehet! Tehát nem adunk neki ,jó" tanácsot, sőt sem­ milyen tanácsot nem adunk neki! Onnan, ahol sok van (jelen esetben 162

gond, probléma), csak elvenni szabad, mégpedig figyelembe véve ezt az alapvető elvet: mi nem vehetünk ki semmit akarata ellenére! Ezt pedig csakis így lehet elérni: ő saját maga teszi ki! - bármit is mondjon, vagy sugalljon: meg akar gyógyulni! Ha nem élne benne a gyógyulás, a boldogság vágya, vagy meg sem keres, vagy telje­ sen passzív veled szemben! Meg kíván gyógyulni, ki akar jönni a gödör­ ből, de értsük meg: neki ebben van jó is, van, ami biztonságot és valami­ féle örömet ad neki! Ha pusztán csak rossz lenne benne, már minden tőle telhetőt megtett volna gyógyulása érdekében! Kérdezni kell! Mégpedig úgy, hogy kérdéseink kétséget ébresszenek benne! Kétséget ébresszenek kérdéseink! A kétségnek az alábbi módon kell megnyilvánulnia: lazuljon fel az a szemlélet, miszerint annyira szerencsétlen! Pl.: valóban annyira rossz az életed? Stb. Feltétlenül fontos dolog, hogy aktívan részt vállaljon, figyeljen (pilla­ natnyi) életére, hogy észrevegye: képes megtapasztalni az örömet! Könnyebbé tehetjük a gyógyulás folyamatát egy nagyon egyszerű mó­ don: figyeltessük a jövőjét, mint jelent. Kösse le minden figyelmét a megálmodott, szebb jövő: pillanatnyi cé­ lunk most az, hogy elfordítsa tekintetét a keserű múltról!

DYSLEXIA

Tünetei: Az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer sérülése miatt. A térre és a saját testre vonatkozó orientáció egyik zavara: vagy a szem­ mozgásokat nem képes kontrollálni a beteg, vagy a tér egyik oldalát nem ismeri fel. Baloldali térfelismerési zavar esetén a gyermek nem a sor bal szélén, hanem ettől jobb felé kezdi el a sorok olvasását, és így az olvasottak értelmét teljesen összezavarja, holott a szavak és szókapcsolatok jelenté­ sével tisztában van. Lelki jellemzők: Olyan gyermekkori stressz, ami erősen befolyásolja, vagy befolyásolta a világáról kialakult képet. Egy lelki fájdalom miatt félelmei a külvilág163

Négy fokozata van: 1) Bőrpír 2) Hólyagképződés 3) Mély bőrrétegek elhalása 4) Mély szövetek (izom.gal szemben felerősödnek. 164 ÉGÉSEK . sugárzás. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt. Fizikai tünetei: Hőhatás. 2) Koncentrációs gyakorlatok. az önkifejezés örömét. A betegség lényege. nem tudja (pedig képes) összeegyez­ tetni érzéseit a tapasztalataival. Érzései. A koncentráló képessége (sok területen) meggyengül. azt más terü­ leten bepótolja! Gyógyítása: Két fő feladat merül fel: 1) Stresszoldás. hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni. aminek elengedhetetlen feltétele és a leghatásosabb módja.) elhalása Jelentése: Elsőre furcsán hangozhat. pl. melyek feledtetik az elszenvedett feszült­ ségeket. vagyis elve­ szítette rugalmasságát a világ és önmaga dolgaival kapcsolatban. mi vezetett. hogy felfedezi az írás. hiszen. vagy maró vegyi hatás által kiváltott gyulladás és különböző mélységig történő végleges szöveti elhalás jellemzi. Fe­ szültség alakult és maradt benne. ezért tanulságokat sértődöttségei (beszűkült látótere) szerint értékeli. milyen figyelmetlenség vezetett az égés bekövetkeztéhez. csont stb. érzelmei erősen befolyásoltak (determináltak). hogy gyenge képességű gyermek­ ről van szó. Gon­ doljunk csak bele. de az égéseknek is van lelki jelentése. ami tovább fokozza a már eddig is je­ lentős érzelmi válságot. amit az írás-olvasás területén elveszít. melyekkel felszabadulttá tehetné magát.

amikor a belső szervek szenvednek égési sérülést. mert halmozódnak a „büntetések"! Ide az igazán pontos kifejezés inkább ez: annál nagyobbat esik vissza. s mivel a fenti tény. ami a külvilággal érintkezik.Mi váltja ki az égések bekövetkeztéhez „szükséges" figyelmetlenséget? Ebben az esetben olyan lelki okokat találhatunk. és azzal határozottan hibát követtünk el! Persze itt mondhat165 . következ­ mény nem tudatosodott a személyben. átértékelni cselekedeteinket. de korántsem biztos. Melyek ezek a hiányosságok? Általában a bőrön keletkeznek az égések. tanul meg valamit. tuda­ tosító jel már a testet éri. vagy meg fogják égetni. sőt egészen másra fordítjuk tekintetünket. a valóságtól való elrugaszkodások. hogy ezt az eseményt . amit megértünk és alkalmazni tudunk. melyek megégették. hogy könnyebben fel lehessen fedezni a hiá­ nyosságokat! A lélek sokféleképpen beszél „nekünk". elhatározott dolgot még nem cselekedtük meg. amire már figyelünk. a következő figyelmeztető. Sokáig nem hallgatunk az intő jelekre. Ha szigorúan vesszük az alábbi eseményeket. hiányosságok kö­ vetkezményei. Tehát a bőr: az a részünk. amikor nem is figyelünk rá. csupán eldöntöttük. hogy érdemes átgondolni. hogy azt a nyelvet megértjük! Bizonytalan a megértés különösen akkor. ami a világban való megnyilvánulásunkat vagy akara­ tunkat tükrözi. Az eltávolodások. akkor az igazsághoz az is hozzátartozik. eltekintve néhány kirívó eset­ től.direkt módon . annál nagyobb lesz a megégés mértéke! Ennek így kell lennie.talajától. Minél nehezebben fedez fel. hogy minden körülmények kö­ zött szeretné felhívni figyelmünket az elérendő feladatokra. amikor valamit megcsele­ kedtünk. Bőrpír és hólyag képződik.realitás . ezért a lélek olyan nyelvet választ. A lélek ilyenkor figyelmeztet. minél inkább eltávolodott a . de mindenképpen jelen vannak.nem a belső énünk cselekszi velünk! Ez a történés annak következménye. A lelkünk pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik. a szellem. és hatást fejte­ nek ki életében! „Megpörkölődik" a lélek. hogy egészen másra fektettünk hang­ súlyt. amikor a konkrét. hiszen könnyen megégethetjük magunkat vagy leéghetünk! Mély szöveti károsodás akkor alakul ki. Az égések mértéke és a tanulási nehézség egyenes arányban áll. Olyan dolog a kiváltó tényező.

félelem. ájulásba. Az egyensúlyérzés egy szubjektív érzet: érzünk nyugalmat. láz. hiszen hiába van a külvilágban békesség. (ilyenkor nem a belső fül a beteg) . hogyan is néz ez ki a fizikai tünetek tükrében: Albert az or­ vostudomány álláspontját közli. Szédülést idézhetnek elő más okok is: legyengültség. alkohol. az az. koponyasérülések. hogy az egyikben tudatoso­ dik a hiba (nem ég meg a teste). mely összefüggésbe hozza a szédülést a fülön kívül más érzékszervekkel is. vagyis: hamis mozgásérzés keletkezik. alacsony vagy magas vérnyomás. Testén keresztül tudatosodik a megtett. gyorsulást és forgást. amikor nincs mozgás. Ha a kérdéses személy nincs olyan hangulatban. következésképpen a testének „kell" sérülni. A szubjektív érzetnek azonban van objektív alapja. mérgek. Nézzük. agyi keringési zavarok.nánk azt is: sokan követnek el „végzetes" hibát és mégsem égnek össze. A szédülés . Lelki jellemzők: (lásd még a fül és érintett szervek) Fül eredetű szédülés: a hallás harmóniájának elveszítése. . amikor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban az emberben kialakult tudással. a másikban nem (nem pörkölődik meg lelke). süllyedő vagy emelkedő jelleggel. amely a fül eredetű szédüléseknél hiányzik.vagy az adott testmozgásra létrejövő mozgásérzés felfokozódik. vérzés és vérvesztés.vagy mozgás érzése. vagy meg nem tett lépés következménye. eszméletvesztésbe torkollik (torkollhat). Másképpen fogalmazva: egyensúlyzavarban szédülünk. bár az egyen­ súly érzésében ezeken kívül látási és tapintási érzetekre is szükség van.a szédülés. teljesen távol marad tőle és semmilyen (jótékony) hatás­ sal nem lesz rá. EGYENSÚLYZAVAROK Fizikai tünetei: Egyensúlyérző szervünket a belső fül ívjáratai képezik. stb. Ez igaz! De ami megkülönbözteti a két dolgot. 166 . tapasztalattal és elvárással. A szédülés abban az esetben alakulhat ki. A harmónia elsősorban a belső világban alakul ki. Igaza van. forgó. hogy érzékelje.

akkor másoktól várja a válaszokat. melyek lelki-egyensúlyát erősítik. hiszen folyamatosan változik az egyén és a világ egyaránt. A lényeg: az észlelés létének milyensége. Fizikai tünetei: Zsírszövet-feleslegben megnyilvánuló kórkép. Ez lehet kimondott vagy ki nem mondott szó. Ennek a tétovaságnak lesz következménye az egyensúlyzavar.és lelki betegségek. tudja. dep­ resszióhoz vezet. anyagcserezavarok állhatnak az elhízás hátte­ rében. ELHÍZÁS 167 . vagy az inger hiánya okozza a szédülést. és még lehetne sorolni. Nagyszámú betegség gyakrabban fordul elő elhízott személyeknél: magasvérnyomás. ami különbözik a benn lévőtől konf­ liktust hoz létre. most másokra kellene figyelni. saját tudására kellene hallgatni. A labilis alatt nem kell és nem szabad többet érteni. saját magára hallgat. gene­ tikai és hormonális okok. cukorbaj.hallgatnia. izületi. Amikor másra kellene . de lehet lát­ vány vagy annak hiánya és természetesen más érzet is. abban felfedezhetők a lelki merevség tünetei.megfelelő formában . minden olyan inger. lelkiállapotra utal ez a betegség. Ezzel az a probléma. Tehát akinek egyensúlyzavarai alakulnak ki. A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamosan emelkednek. figyelmen kívül ha­ gyott szavakat. Gyógyítása az iméntiekből már egyenesen következik. de e helyett magára összpontosít! Amikor magára. Merev világkép ki­ alakulásakor. mire. hogy érzi (valahol mélyen). A lelki merevség pedig előbb-utóbb fásultsághoz. A betegnek meg kell keresnie és meg kell találnia azokat az „apró". mint amennyit mondtam! Ez „csupán" annyit jelent. Enyhén labilis személyiségre. milyen formá­ ban alapozzon. ami a harmónia az egyensúly elvesztéséhez vezet.Dinamikus harmóniát kell minden teremtett léleknek kialakítania. szívkoszorúér-elfajulások. hogy nem képes eldönteni. Nem csupán a túlzott kalóriabevitel következménye (bár az is).

éle­ lemnek nevezünk. fájdalommal. érzi mit kellene tenni ahhoz. hogy megtalálja az annyira óhajtott boldogságot. hiszen nagyon sokmindentől eltávolodott az. amit a tiszta. fizikai étellel cseréli fel a szellemi táplálékot. tudja a helyes utat is. „Nem csak kenyérrel él az ember. minden fizikai dolognak van szellemi aspektusa is. már ami a szeretetet és a gondoskodást. A táplálékot. teljességében foglalkozom egyik következő könyvemben. hányinger168 EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK .. Elmélkedjünk egy kicsit szaba­ don és gondoljunk bele: milyen megfoghatatlan. Etellel. szellemi táplálékot illeti. amit tesz. de tovább megyek . Ez elsősorban a fizikai testet táplálja. Fizikai tünetei: Az epehólyag gyulladásai. amikor kizárólag a szeretetéhségre fogjuk a túlsúly kialakulá­ sát. ami igen előrehaladott állapotban van.Lelki jellemzői: A földi és égi energiák egyensúlya megbomlik. sokkal bővebben. ahogy él. ami túlmutat annak pusztán fizikai jellegén! A szellemi táplálék az. jó érzéseket képes ben­ nünk ébreszteni az elfogyasztott táplálék. A témával. Nagyon messze járunk az igazságtól. Az édesség a sze­ retet földi megfelelője. vágyainkból.. két világból merítjük: A fizikai táplálék az.ez még önmagában nem jelentene konfliktust -. hiszen ekkor az édességeket részesítené előnyben. A táplálékot két oldalról. amit a gondolatainkból. daganatos megbete­ gedései a jobb felhasban okoznak panaszokat. eltolódik a fizikai felé. így min­ den étellel szellemi eledelt is viszünk be. de a szó szoros értelmében véve is igaz! Bevallom. Elhízás. engem egy kicsit elgondolkodtatott. aki ezzel a problémával küszködik. de jusson eszünkbe.-nek nevezik. A kövér emberek gyűjtögető életmódot folytatnak. kiteljesítő érzésekből meríthetne." és ez nem csupán a szó átvitt. célja­ inkból. ha úgy tetszik. Tudja. amit a hétköznapjaink során tápanyagnak. mert belül nem érzi helyesnek. az epeutak szűkületei. miért éppen elhízásnak és nem meghízásnak stb. de leginkább az érzéseinkből merítve használunk szellemünk „etetésére". Küsz­ ködik.

ennek következménye az epekő. melyeket nap. A kő vagy daganat okozta epeútelzáródás klasszikus tünete minden esetben a sárgaság. lázzal járó kórképek. mintegy elret­ tentő példát mutatva önmagának. Ez a váladék bontja elemeire a bevitt táplálékot. ugyanígy. melyek számunkra rossz. Mit jelent ez az emésztés a feldolgozás szempontjából? Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egés­ zséges indulatra. hányással. epetúltengése van.. „na ugye megmondtam. mint nap megélünk. Ha epés megjegyzései vannak. Csakhogy a teljes élethez.. Az epeváladék egy nagyon keserű folyadék és itt a keserűségnek igen fontos szerepe van." Orvosi. fizikai szinten értelmezve az epe tárolja az emésztéshez elenged­ hetetlen anyagokat. elkerülendő jelentéstartalom­ mal bírnak. amikor mindenben a keserűséget fedezi fel. amikor mindkét „oldal" jelen van. hogy fel lehessen dolgozni a szellemi táplálékot. 169 . Az indula­ tok pedig a keserűségekből táplálkoznak. Az epeváladék szerepe: benne találhatók azok az enzimek. ami erőt ad. Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik. Lelki szinten mit is szoktunk keserűnek. Lelki jellemzők: Az epe működését és szerepét megismerve könnyebbé válik a teljes lelki térkép megértése is. melyek erőt adnak. Szellemi szinten az epében vannak azok az energiák. elszántságra. Az epés megjegyzéseit. melyek az elfogyasztott anyagok emésztését lehetővé teszik. keserűségesnek nevezni? Azon dolgokat. a tökéletes emésztéshez és meg­ értéshez csupán akkor juthatunk el. hogy megemésszük azokat az ingereket. Ezekkel a megjegyzésekkel egy rendkívüli dolgot fog cselekedni! Újra és újra előveszi.rel. elfojtja (elraktározza).

rendkívül súlyos fájdalom. a belőle származó ismeretekbe nem hajlandó energiát fektetni. jellemzően) könnyebben kiadják magukból a fel­ gyülemlett feszültségeket. alakul ki ez a betegség. A férfiak (alapvetően. más szükséges anyagokat pedig kiürít a szervezetéből! Lelki szinten is hasonló . Ha ezzel van probléma. az epe az emésztésben játszik jelentős szerepet. pedig nem kellene.események történnek! Látszólag különösnek tűnhet: a nők körében lényegesen gyakrabban fordul elő. melyet nem hajlandó semmilyen körül­ mények között sem lebontani vagy átlépni. A békülékeny alaphangnak köszön­ hetően egyszerűbben képesek megoldani a vitás helyzeteket.betegség . görcsös jelleggel a jobb bordaív alatt. akkor egyenesen következik belőle: egy adott dolgot nem akar megemészteni! Az emésztésbe. Abba a hitbe ringatja magát. amit nem akar. saját EPEKŐ . hogy ez az elképzelés jó és tökéletes.Fizikai tünetei: Rohamszerűen fellépő. Lásd még: kőbetegségek! Lelki jellemzői: Valakire vagy valamire haragudott. pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene! Kialakított egy falat. A fájdalom gyakran a jobb lapocka területére. de mint a példa .) Ennek a „béketűrő". ha na­ gyon is tisztában van azzal a dologgal. Minden igyekezetét és energiáját abban fekteti. Ezzel szemben a nők lényegesen béketűrőbbek. és a többire nem marad ereje. irányá­ ba sugárzik ki. amikor nem elfogultak. Ez csak abban az esetben lehetséges . összes energiáját ez köti le. Tehát romlik az anyagcseréje (lásd még anyagcsere).mármint a nem akarás -. a dolgok másként vannak. Emlékezz. és nyilvánvalóvá válik ennek gyökere.ugyanilyen . (Termé­ szetesen.mu­ tatja. sokkal inkább igyekez­ nek kikerülni az összeütközéseket. hogy elkerülje a konfrontálódást. a szembekerülést. gondoskodó be­ állítottságnak van hátulütője is: kevésbé marad ideje önmagával. Vegyük figyelembe a férfi-nő közötti alapvető lelki különbözőségeket. lesz amit hasznosít.

A törést még most sem gyógyította be. de mégis van némi különbség! 171 EPILEPSZIA . érbetegség. Mivel ez nem történt meg. Bár ezeket nem lehet különválasztani. de tudata még akár órákig is ködös marad­ hat. A rohamot előidézheti alváshiány. Sokszor azonban hosszas vizs­ gálódással sem lehet semmilyen okra fényt deríteni. A roham oka az agy átmeneti működészavara. személyisége időnként valamilyen . A háttérben fennálló ok lehet régi koponya­ sérülés. így sokkal több . A beteg visszanyeri eszméletét. daganat. A rohamot néha figyelmeztető jelek előzik meg: fejfájás. melynek során az ideg­ sejtekben elektromos kisülések sorozata zajlik le. és jelentősen nő az epekő kialakulásának veszélye. hirtelen izommerevedéssel. és bármikor aktiválódhat.problémáival foglalkozni. Ez a problémákhoz. A légzés leáll. alkoholfogyasztás vagy alkoholmeg­ vonás. a kiváltó tényező folyamatosan jelen van. és a történtekre nem emlékszik. emberekhez való igazodás élete előrehaladtával aztán egyre inkább teret nyer. Két részre kell osztanunk a betegség jellemzését. Lelki jellemzői: A jelenlegi tudata. gyulladás. A roham pár perc alatt lezajlik. meg kell különböz­ tetnünk a veleszületettet az élet során kialakulttól. Az eszméletvesztés előre meg nem jósolható időpontban következik be. A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult lelki törés. majd a test egész izomzatára kiterjedő rángógörcsök lépnek fel. lehangoltság. és lemond a test irányításá­ ról. a vizelet és a széklet elengedésével. amelyeket visszatérő görcsroha­ mok jellemeznek. érzelmi stressz-hatás. a viselkedés megváltozása. Tünetei: Azon kórképek összefoglaló neve.kellemetlen hatás következményeként a háttérbe húzódik. a beteg a földre zuhan.kifejezésre nem jutott indulat marad benn. nyelvharapással.

hogy nem fordítanak rá olyan jellegű figyelmet. A gyermek: A fejlődő tudatnak. mert ezek nagy jelentőséggel bírnak. Ez pedig abból ered. Erre a problémára kiváló alkalmat kínál a gyermek betegsége. hogy a gyer­ meknek gyengébb legyen a probléma-feldolgozó képessége. amikor már véglegesen eggyé tud válni a teremtő végtelenséggel. minthogy állandóan szembesüljön konfliktusaival 172 . ezért nagyon bonyolult az életük és ezt még bonyolítani fogja gyermekük betegsége. amíg hasonlatossá válik a lélekhez. tapasztalnia szükséges. ha elkezdik más szem­ szögből is vizsgálni a családban kialakult légkört. saját énjüket. ami támo­ gatja. vagy másképpen: karma. hogy ki hova tartozik. Természetesen csak akkor. Nem tisztázzák érzéseiket. ahol újra felfedezheti a hiányzó dolgait. érdemes rajongani. melye­ kért érdemes küzdeni. nem az én területem. A nagy játszmában a sérült gyermek az. A kellő gondoskodás elma­ radása az imént vázolt rendezetlen viszonyok egyenes következménye. amíg eléri azt a fejlettségi szintet. alátámasztja bontakozó személyiségét. amit a genetikusok öröklődésnek neveznek. A betegség kialakulásához azonban szükség van arra is. hogy megismerjék és felvállalják saját milyenségüket. Vizsgáljuk meg a szellemi oldalait ennek a problémának.A veleszületett epilepszia: Itt szükséges figyelembe venni a családi hátteret. saját identitásukkal és ebből fakadóan rengeteg feszültség van a családi légkörben. Nehéz megtalálni. hogy ezt a tanulási fázist igyekszik kikerülni! Inkább elmenekül valami biztonságosabbnak hitt világba. Ennél a betegségnél arról van szó. A szülők feladata közé tartozik. Nehéz felfedezni. aki felébresztheti szüleiben a megismerés vágyát és az ebből egyenesen következő megismerést. Az ezoterikus szóhasználatban pedig: hasonló a hasonlót vonzza. Ebből viszont még egy dolog fog következni: sok esetben a szabad aka­ ratot semmibe véve ráerőltetik akaratukat a gyermekre. melyek azok a dolgok. A genetikai részbe én nem kívánok beleszólni. A szülők: Nincsenek tisztában saját érzéseikkel. Ezért olyan környezetet fog/kell választania.

Lelki jellemzői: Sérültség. Meg kell találnia azokat az erős kapaszkodókat. bizonytalan pillanatai­ ban támaszkodhat. önhánytatással. amit felhasználhat a tökéletesség megteremtéséhez! Másként kell szemlélnie a világot! Ezt a másfajta szemléletet pedig csak egyetlen módon érheti el: észreveszi és alkalmazza azokat az információkat. Leggyakoribb belszervi következményei: (heveny) gyomortágulat és hasnyálmirigy-gyulladás. melyekről eddig azt állította: nem léteznek. hashajtók szedésével. hogy gyakran „ürítő" munkával társul. a sorsot és szüleinket.Jelen esetben azokat a szülőket fogja „választani". Egészen mást érez. A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a biztos pont. Mindent és mindenkit meg kíván érteni. gátlástalan fogyasztását jelenti. fokozott érzelmi sérülékenység és az ettől való félelem jel­ lemzi. melyek leginkább jellemzik az evési kény­ szerrel küszködő embert. Későbbi kialakulás: Emberi létünk során mindig alkalmunk és lehetőségünk van okolni a körülményeket. nem törődve saját érzéseivel. Fokozott feszültségben él. A leírt cselekvésekhez bűntudat. Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben. E kóros „viselkedésre" jellemző. akikkel élve a lehető­ ségek szerint a lehető legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben tisztában lehet saját magával. Ezek azok a tulajdonságok. a családban kialakult betegsége lesz az a hajtóerő. melyekre a nehéz. mint amit cselekszik. Az életében. depresszió társul. Ez a viselkedési forma így alakul ki: 173 . EVÉSKÉNYSZER Tünetei: Nagy mennyiségű étel időszakos. rendszerint titokban.

másrészt fél a teljesí­ téstől. Egyrészt teljesíteni akar. Az elismerést hiábavaló­ an várja másoktól. Ezzel két legyet üt csapásra: 1) Teljes és tökéletes mértékben elfordul figyelme az eddig prob­ lémát okozó élethelyzetektől. ami kielégítheti éhségérzetét. hiszen annyi megélt rossz tapasztalata van már. jelen lévők! Egyéb esetben nem ébresztenének 174 . sokkal több jó van benne. hogy kicsi. alátámasztja: miért értéktelen és miért nem képes változtatni. mint eddig bemesélte magának. sokkal értékesebb. Ezek az értékek létezők. szembe kell néznie a ténnyel. sérülékenység. megtapasztalni jó. Összességében elmondható. sőt önmagának kell meg­ adnia. Ezt a fizikai táp­ lálékban véli felfedezni egészen addig a pillanatig. amit szeretett volna. ami kialakult. míg ki nem elégítette vágyát. melyben nem lesz meg a kívánt öröme és sikere. A belső rossz tapasztalatok hatására elfordul önmagától. Az értékesség hiányának egyenes következménye a meggyengülés. A vágy kielégítését követi a felismerés: ez sem az. me­ lyek megcáfolni látszanak a belső értékeket. vagyis a megértés törekvése másokra irányul.Elmulasztja felfedezni. emberi tulajdonságait. hogy kialakul benne egy igen erős kettősség. örök emberi értéket képviselnek. élethelyzet ellen. Bővebben lásd még az anyagcsere folyamatok­ nál. hiszen nem azt vitte be. A jó tapasztalatok hiányában előtérbe kerülnek azok az érzések. amire vágyott! Ebből következik az ürítési kényszer. Ezekre az érzelmekre azután gyártani fog jól alátámasztott érveket! Képessé válik megindokolni az összes „rossz" tulajdonságát. melyek értéket. A gyógyulás útja: A megértés elengedhetetlenül fontos. üresnek érzi magát. A gyulladás oka pedig ez: lázad az érzés. Kétségbeesve keresi azt. Figyelmét azon dolgaira tudja for­ dítani. amiből építhetné életét. majd sérülés. Feszültsége abból fog keletkezni és táplálkozni. önmagának is megadhatná. Hiányzik az a táplá­ lék. melyben rengeteg megértés és együttérzés van. mégpedig önmaga megértése! Végre fel kell vállalnia. Egyszerűvé teheti ezt az utat azzal. lényegtelennek tűnő dol­ gokban megtalálja értékeit.

ilyen mértékű lelki fájdalmat! Eletét kitölti ez a tudat. A láb visz előre (lásd még ott). ha a keringető szív nem látja el tökéletesen feladatát. szűkületével. pang vagy meg is alvadhat az érpályán belül. lassul. nagyon lazává vált.lega­ lábbis nem érzékelte . hogy bizonytalanságai eredményeként igyek­ szik tudatosan bezárkózni. és képes lesz ezt az erőt hasznosan al­ kalmazni. de inkább felborult az információk szabad cseréje. hogy a keringés megromlik. Eltér a normálistól a vér áramlása. félelem tölti el.ereje a változás megengedéséhez. Amikor megbomlik az áramlás kényes egyensúlya. de közben teljesül a másik oldal is: tudja. Ami a legjellegzetesebb. amikor aggódás. szív és vérnyomás c. hogy nem volt . Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést. gyorsul. Egy következ­ mény minden esetben közös. 2) Képes lesz erőt meríteni. vajon helyes lépéseket tesz-e meg. ha megtagadja másoktól és önmagától a szeretetet. Fizikai tünetei: Ismeretes az erek tágulatával. így a vér számtalan feladatának egyikét sem képes ellátni. Betegsége éppen abból eredt. fejezeteknél) Az életünknek van egy természetes folyása. de már nem lesz annak hatása alatt. s ez az. hogy problémákkal küszködik. de ehhez szorosan hozzátartozik az érme másik oldala is: belefáradt a görcsösségbe! 175 ÉRBETEGSÉGEK . megbomlott. Lelki tünetei: (lásd még: a keringés. Hibátlan érrendszer mellett ugyanígy kóros jelenségek lépnek fel. Egészen más hatás alatt lesz. szakadásával. Szívben keletkezik. leállni. részleges és teljes elzáródásával kapcsolatos kórképek hosszú sora. és itt párhuzamot vonha­ tunk a természetben jelenlévő folyókkal. megpróbál az előrehaladásból kitörni. Az érszűkületek A lábban alakul ki szűkület.

megakadályozza azok visszaszívódását.) Sokszor az idült fejfájás oka migrén. és a széklettel kiürül. Új felfedezés. gyulladás-és fájdalomcsökkentők. Fejfájás: A fejfájásban szenvedők többségében az orvos semmilyen szervi elté­ rést nem talál a háttérben. A szaponinok úgy csökkentik a vér koleszterinszintjét. lelki feszültség. koleszterinszint csökkentő. akkor az ok rendkívül sokféle lehet (agydaganat. hogy a Yuccalevél proteinje erős vírusellenes hatású. depresszió. élethelyzetek. 176 FÁJDALMAK . koponyaűri vérzés. sőt még a műveltség is. allergiaellenes. hogy a T-limfociták (speciális fehérvérsejtek) érését segítik elő. ehhez pedig a vérből von el koleszterint. mint a környezet. a sejtekbe való behatolását. Ez a molekula nem szívódik fel a belekből. szembetegség stb. így kevesebb rakódik le az érfalakon. Ha igen. Gátolja a vírusnak a sejthez való tapadását. egyben egy végtelenül hasznos jel. A szaponin leköti az epesavakat. hogy új epét állítson elő. A Yucca-szaponinok fokozzák az immunrendszer működését azáltal. A fájdalom tünet. ezzel ezek hatékonyságukat növelik. Ezzel arra készteti a májat. arcüreggyulladás. Golden Yacca* A Yucca-szaponinok természetes kortizonként is működhetnek. jelzés. és a vírus szaporodását. Egy messzemenően szubjektív érzés. vagy elvek elől. vészjelzés! A fájdalomérzést lelki és érzelmi tényezők éppúgy befolyásolják. magas vérnyomás. antibakteriális és rákellenes hatásuk van. hogy a belek­ ben lévő koleszterinnel oldhatatlan komplex molekulát képeznek. A Yuccában lévő természetes antibakteriális anyagok hatásossága megegyezik a kémiai anyagokéval. amikor a beteg elzárkózott bizonyos életet segítő emberek.Elzáródás alakul ki.

A fájdalom az egyszerre jelenlévő. hogy frisset szívjunk helyébe!) Amikor keresztbe teszünk a természet rendjének (nincs meg mindkét tevékenység). folyamatos kapcsolatban van tudatunkkal/szellemünkkel és folytonos párbeszéd történik közöttük. kialakul egy fal. tüsszentés és a nevetés. de ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. (Ez olyan. hogy a megszületett gondokat kiadjuk és helyét valami jóval. Ez teszi lehetővé. Tulajdonképpen ez a beszélgetés felfogható egy szüntelen viszonyítás­ nak is. maradandóval töltsük ki. a hibák kijavítását és a jó tulajdonságokból való merítést! A fájdalom: a párbeszéd megszakadása! A természet megköveteli (és belső késztetést is érzünk erre). következésképpen rosszabb lesz közérzetük. berögzülni! Figyelmeztetés. Szerintem ez nem más. Lelki jellemzői: Egy olyan felhalmozódott dolog (szándékosan nem mondok problé­ mát). amire oda kell fordítani tekintetünket. 177 . mint a lélegzés: kiadjuk az elhasznált levegőt. Szerintük örülni kellene neki. mint saját magunk becsapása. A könyv elején már beszéltem erről és szerintem mindenki egyetért ve­ lem: az Istenhez igyekszünk! Lelkünk. hogy fájdalom jó és ajándékként kell felfogni. hogy lényünk „emberi" része egyre inkább közeledjen a teljesség. ami „gázosodik".Súlyos fejfájást okozhat köhögés. ennek következmé­ nye lesz a feszültség és a hosszantartó feszültségből születik meg a fáj­ dalom. Lényünk egésze kommunikál tudatunkkal és ez a kommunikáció teszi lehetővé a hibák és erények felfedezését. ami leginkább hasonlatos Istenhez. de a fal nem engedi. Olvastam már arról. a tökéletesség felé. ami kezd határozottan megkeményedni. az elzárt területen pedig beindul egy „erjedési" folyamat. ám ennek kór­ élettani alapja (ha van) teljesen ismeretlen az orvostudomány számára. terjeszkedne. Ezt azonban igen kevesen képesek meg­ tenni és ezek alapján élni. A fal mögött.

következtetés levonása az első és legfontosabb lépés a gyógyulás útján! Fel kell adni annak hajtogatását. azok minden esetben csendben elmondják. Át kell érté­ kelni életét és most már arra kell összpontosítania. az amputált végtag helyére vetített hallucinált fájdalmat. amit a fizikai testünk érzékel. Megmutatják azokat a kapaszkodó­ kat. amikor nagyon is tisztában vagyunk a helyes úttal és mégis egészen mást cselekszünk. az aura megmarad. ami érzékeli a múlt fájdalmas emlékeit. a feldolgozás és a tanulság. Van azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: az ember képtelen feldolgozni a test egy részének elvesztését. hiszen a beteg számára ez nagyon is valóságos érzés és ezt nem lehet.Emlékezzünk. érzéseire (pl. marad még egy jelentős rész.: viszketés: de nem tudja megvakarni. sőt mozgatására is vonatkozik. hogy valamit elveszített. Nem pszichotikus tünet. A kivezető út: Hallgatni kell szívünk tiszta érzéseire. akkor szokott leginkább fájni lelkünk. Tehát ugyanúgy valóság maradhat számunkra az érzékelés szempontjából. A testi fájdalmak lelki hátterét mindig az adott betegséggel összefüggésben értelmezhetjük. FANTOMFÁJDALOM Fizikai tünetei: Az orvostudomány a fantomfájdalmat úgy határozza meg. fizikai) észleléseit és attól. mint hallu­ cináció!. szellemünk fog fel. mely az elveszített végtag helyzetére. hogy fizikai test részleges elvesztésével még a szellemi test. és ott kerülnek kifejtésre. hogy egyik megszűnik. kínzó állapotként jellemezhető. Vegyük komolyan ezt a fájdalmat. Igen súlyos. merre van a kivezető út. Lelki jellemzői: Természetes. a másik még létezik. s ebbe kis híján beleőrül). melyek biztos támpontot adnak a háborgó érzelmek között. melyet az auránk által. nem szabad szimulálásnak felfogni. Az agyunk és tudatunk feldolgozzák mindkét világ (szellemi. Ismere­ teinkben csak egy rész az. ami VAN! 178 . A kivezető út: A megértés.

melyek megadják életének savát-borsát. Szürkének éli meg az eseményeket. Ám amikor nem annyira egyértelmű élete (szürkület). Az élet borúsabbra fordulásakor nem. mi­ előtt azok felszívódhatnának Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülményeket. hiszen. A lelki hiányosság ebből ered: egy kicsit merevvé. néha tyúkvakságnak. 179 .FARKASVAKSÁG Tünetei: Esti. már nem tud megkülönböztetni és összefolynak előtte a dolgai. A nappali színlátás a betegnél zavartalan. azon könnyen lehet segíte­ ni. kiválóan észre vesz minden részletet és felfedezi az örömteli dolgokat is. mivel a látáshoz szükséges látóbíbor nevű anyagból nem áll elegendő mennyiség a szem rendelkezésére. szürkének tapasztalja mindennapjait. hogy nem visz be ele­ gendő vitamint. ennek lesz egyenes következménye. hogy lelke nem képes feltöltődni a mindig jelenlévő örömteli dolgokból! A kivezető út: Lazaság. ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet. Lelki jellemzői: Egyrészt vitaminhiány. másrészt lelki hiányosság! Először vizsgáljuk meg. A színek újrafelfedezése. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket. Amikor nagyon nyilvánvalóak a dolgok (nap­ sütés van). Az esetek jelentős részében azonban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dolgozza fel a bevitt vitaminokat. ha csak ennyi a gond. miért alakul ki vitaminhiány! A hiányosság oka nem feltétlenül abban van. esemé­ nyeket. beszűkülté vált. vagy szürkületi vakságnak is hívják. Elveszik a részletekben. színtelennek. vagy nagyon nehezen veszi észre a bajból kivezető utat. En­ nek oka az A-vitamin hiánya. vagy éppen kiüríti. ám félhomályhoz és sötéthez a szem nem képes alkalmazkodni.

a lázongás­ nak. A tüz színe a piros. 180 . A belső nemi szervek gyulladása. ezáltal „lefojtja" a terület tüzét. az egyensúlyhoz kell a fehér színű folyadék ürülése. vagy a félelem a nem kívánt teherbeesés miatt. fertőzése állhat a háttérben. Az ember lelke legmélyén vágyik az örömre. FEHÉRVÉRŰSÉG Fizikai oldal: Számos kórkép összefoglaló neve. melyek közös jellemzője. gombás fertőzések stb. vagy viharos lefolyású. könyv­ ben részletesen tárgyalom) Ezen erők mindig igyekeznek (mint minden teremtett dolog) egyensúlyba. Lehet ez egy abortusz és az újabb nem kívánt terhességtől való félelem. hogy a fehérvérsejtek. a normálisnak húsz-harmincszorosa is lehet. ami melegágya a lázadásnak.. Mivel ebből kevés van. A vérben és a csontvelőben felszaporodva torz sejtformák jönnek létre. vagy az öröm távoltartása. harmóniába kerülni egymással. ami egy szexuális megrázkódtatásból ered! A négy őselemet alapul véve könnyen érthetővé válik a folyadékürülés jelentősége.. A betegség lehet idült. sokszor azonban lelki okokra vezethető vissza (mint a fertőzések is. tehát az elfojtással ki fog alakulni egy igen erős ellentét. hogy a feles­ legessé vált folyadékot kiüríti. esetleg ellenérzés a partnerrel szemben. vagy a nyiroksejtek száma kórosan megemelkedik. csak ezt az orvostudomány nem ismeri el). Ennek további következményei is lehetnek gyulladások. Pszichés oka lehet a szeretkezés alatt érzett fájdalom.. Jelen esetben valamilyen érzelmi csalódás következtében igyekszik el­ határolni magát a további ilyen jellegű behatásoktól (védelmi falat épít). Lelki oldala: Érzelmi konfliktus.FEHÉRFOLYÁS Fizikai tünetei: A hüvelyből ürülő váladék kóros megszaporodása.(A Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. A tűz (az öröm) csökkenését úgy kompenzálja a szervezet.

mert lényegesen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés.) Lelki jellegzetességei: (lásd még: daganat. és csak azt támadják meg. csak az győz. mégis: amit nyer az ember a vámon. Mindezen tünetek a csontvelő elégtelenségből következnek. A saját boldogítását. általános gyengeség mellett a lép megnagyobbodását lehet észlelni. Ezek a sejtek szaporodását gátló gyógyszerek. normál sejtekben is pusztítást visz véghez. rosszindulatú sejteket pusztítsák el. éjjeli izzadás. melyek felismerik a ráksejtet. Mindemellett valódi vérszegénység is kialakulhat. Mivel azonban a legmodernebb szerek sem igazán „válogatnak". (E gyógykezelés háború a javából. s idevág Pósa Ferenc gondolata: egy háborúban csak vesztesek vannak. Néha lá­ zak. nyirok-. s ezek száma kórosan lecsökken. Gyógykezelése: Vérátömlesztések. mint az előrefutás! 181 . Heveny lefolyás esetén viszont már a korai fázisban vérzések lépnek fel testszerte. legyengült beteget még inkább „padlóra küldi" egy ilyen infúzió-sorozat. A beteget a legkülönfélébb fertőzések támadják meg. hogy csupán a gyorsan szaporodó. fogyás. mivel a vörösvértestek is torzulnak. A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik. a csont­ velő normál elemeit ugyanis a ráksejtek kiszorítják. jókedvét háttérbe szorítja. csontvelő-átültetés. gyakran csontfájdalom kíséretében. S bár nagyszámú ráksejtet elölnek. a „hátra arc". a szer molekulái ehhez nem „elég okosak". Daganatos betegségekben a nyugati gyógyászat gyakran kénytelen sejtmérgeket használni. E vegyületek alkalmazása súlyos mellék­ hatásokkaljár. hormonhatású készítmények adása (mellékvesekéreg-hormonok) és gyógyszeres kezelés. Az orvostudo­ mány álma. hogy olyan anyagokat találjon. elveszti a réven. hőemelkedés. aki kimarad belőle. az úgynevezett citosztatikumok. Bár a cél az. immunrendszer és vér) Felbomlik az éltetés és a védekezés kényes egyensúlya. mely a kó­ ros sejtformák elpusztítására irányul. így a kezelés az ép. A rosszindulatú folyamatban szenvedő. mely után még a milliónyi elölt sejt széthullásával keletkező bomláster­ mékkel is meg kell küzdenie. miközben védelmi rendszere ép sejtjeiből is jelentősen veszített.A bevezető tünetek: fáradtság.

azonban elmulasztotta észrevenni. melyek helyességéről nem győződött meg. hányás kíséretében. akkor úgy fog viselkedni. Továbbmegyek: előfordulhat. A panaszok és tünetek a felhas középső területén lépnek fel. túl sok mindenen kellett keresztül törnie. égető fájdalom. Mivel a tudat önmaga ellen fordul. rákos elfajulásra hajlamos. súlyos esetben vérzéssel jár. Tenni azonban kell valamit. A kudarcélményhez azért az is hozzátartozik. és egyre kevésbé tudja értékelni az éle­ tet. csupán a harci dicső­ ség kétes öröme marad. Vagy meggyőző­ dött. FEKÉLYEK Fizikai tünetei: Bőrön vagy belső szervek nyálkahártyáján kialakuló. Nem tehet mást. Az iménti hatások megkeserítik. nyugtatókat. „agresszívvé" válik. -elválasztást szabályozó anyagokat. Ha nem tud értelmes dolgot cselekedni. hogy mindent elért. néha roham­ szerűen. ha folyamatosan harcol. trombózisát (lásd ott) kíséri fekélyképződés. A gyomorfekély kiújulása. a mélybe hatoló folytonossági hiány. Háttérbe szorul a valódi öröm. mert nincs rá szükség. sikertelenség volt osztályrésze. Gyógykezelésében régóta alkalmaznak gyomorsavat lekötő szereket. szurokszéklettel. Belefáradt. gyomormüködést. hogy magába tudjon kötni. a fehérvérsejtek sem tehetnek mást. A szervezet tulajdonképpen másolja a tudatot. maró érzés formájában. amelyet gyulladás és gennyesedés kísér. követik gazdájukat. túl sokáig küzdött az elérhetetlen boldogságért. hogy saját ma­ gának bebizonyítsa: csak akkor lehet teljes az élete. A beteg megtalálja a módját. Gyakori a patkóbél és a nyelőcső fekélybetegsége. 182 . mint a mesebeli dzsinn. a test felületén pedig a rossz vérellátás miatt leginkább az alsó végtagok visszerességét. súlyos esetben vérhányással. a vérnek valamilyen célt kell szolgálnia. elkeseredésében gazdája ellen fordul. csak ezt „látja" egyedül értelmes feladatnak. Gyakran indokolt a fekélyes terület műtéti eltávolítása. gyakran hányinger. és ebbe belefá­ radt. hiszen annyi kudarc.Érzései szerint túl sokáig haladt előre. Gyomorfekély esetében a meggyengült nyálkahártya megemésztődik. hogy bizony olyan célok felé rohant. de nem volt elég türelme kivárni az eredményeket.

Felborul a tűz-víz egyensúlya és kijelenthető: az összes létező energia harmóniája megbomlik. meggyengülnek. Csupán akkor alakulhat ki. hogy nem sikerül! Hogyan sikerülhetne. ha a behatoló képes is szaporodni az emberben. üszkösödések alakulnak ki agysérülés (agyvérzés. amikor tisztában van korlátaival. melyet élő mikroorganizmus (baktérium vagy vírus vagy egysejtű) okoz. így az új sejtek csak a romokat tudják alapul venni. A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e tapasztala­ tok alapján ítéli meg. se megoldani nem képes. Fertőző betegség minden olyan kórkép. következ­ ményük vérmérgezés. regenerálódó képességüket. így. s a romokon nagyon nehezen elképzelhető áz egészséges születés esélye! Fizikai tünetei: A fertőzés: kórokozó élőlények vagy anyagok bejutása a szervezetbe. A fertőzés emberről emberre vagy állatról emberre terjedhet. fokozott elkeseredés­ sel fordul ellenük. de mindezekre rácáfolva „mindent" megtesz a megnyugtató végeredmény érdekében. mert se megszabadulni. Izgatja. Ne nagyon csodálkozzunk azon a tényen. rossz színben tünte­ tik fel az ingereket és a beteg fokozott reakcióval. nem képes megoldást találni. reménytelen háborúba fektette. Ezek a besorolások helytelen. Ez még önmagában nem okozna betegséget. gennyesedések lépnek fel. Elveszítik. és teljesen elveszítik ellenálló. ami mintegy irritálja az adott területet. Lelki jellemzők: (lásd még az adott részeknél) A fekély lelki hátterében egy olyan hosszantartó folyamat zajlik. 183 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK . de van egy igen jelentős részlet: tudja. stb. ahol a csaták folynak. hiszen a beteg az energiák jelen­ tős hányadát a hiábavaló. farán. eszméletlenül fekvő betegek hátán. Az elhalt szövetekben fertőzések. azokkal a korlátokkal melyeket önmagának teremtett. ezek a romok lesz­ nek a másolás alapjai. láb­ ujjain. ebben az eszeveszett harcban azok a területek.) miatt mozdulatlanul.Felfekvéses fekélyek.

hogy teljesebb képet kapjunk erről a témáról.Az. vannak olyan jellemzőkkel megáldottak. mindent ehhez viszonyítunk. helyességét. hogyan is viszonyul ez a problémánkhoz! Lelkünk ismeretéből merítve. mikor kerülöm el a fogyasztását. melyekért küzdhetünk. ami befogadja és szállást. ha ezek gyógykezeléséről van szó. mint egy tál étel. Ezek az érzések. majd „legyártsa" az ellenanyagot. kívánom az ételt. Lelki jellemzői: (Lásd még influenza. amely elménk jóllakottságát biztosítja. Nagyszámú fertőző betegség ismeretes. Mikor fogok enni abból az ételből. hogy felismerje a behatolót. Tudnunk kell azonban. Tudhatjuk. melyek azok a dolgok. küzdenünk kell. hepatitisz stb) A fertőző betegségekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kijelenteni azt az elhamarkodott véleményt. mikor fogadom el. miszerint ezeket a betegségeket bakté­ riumok. mikor nem vált ki bennem reakciót? Magam is kívánom. de figyelembe kell vennünk: kettőn áll a vásár! A fertőzést okozón kívül lenni kell egy olyan kör­ nyezetnek is. hogy más. akik természetes védett­ séget élveznek a fertőzésekkel szemben. ezek nélkül nehezen jöhetne létre a fertőzés. hogy valaki mennyire fogékony fertőző betegségek iránt. éhes vagyok! Emlékezzünk: ez itt egy hasonlat. jelentősen eltérő vetületeket is találunk a hagyományosak mellett. Általánosságban úgy fogalmaz­ hatunk. Könnyen lehetséges. érzés mibenlétét. hogy az orvoslás feladata valamilyen anyaggal elpusztítani a behatolt kórokozót. részben genetikailag meghatározott. hogy a kórokozók elpusztítását a szervezet ön­ maga is végzi: képes arra. Szükséges felismerni elveinket. kellemes lakhelyet biztosít a betolakodónak! Másrészről: nem minden kórokozó támad meg minden embert és élő­ lényt. vagyis egyetértek vele. a fertőzés tényét nézzük meg más szemszögből is. A fertőzéseket. Gondoljunk csak bele: a fertőzés is olyan. de nézzük. melyekre (jelenleg) építhetjük 184 . minden eszme. bacilusok és különböző vírusok okozzák! Nem vitatom. célok és ta­ pasztalatok adják azt a szellemi táplálékot.

életünket, szükségesek a vezérlő erők, melyek kijelölik, megvilágítják utunkat. Akkor fogok más eszmék, gondolatok iránt sóvárogni, amikor az enyémekről nem veszek tudomást. Vezérlő elvnek lennie kell (a sajátomat nem találom), tehát nyitottá teszem magam, hogy kívülről fogadjak egyet. Ezzel az elvvel, „pőreséggel" fog érkezni a fertőzés! A pótcselekvés ebben van: a saját elveim, érzéseim, látásmódjaim helyett valaki, valami másét próbálom magamévá tenni! Nem tudom, mit akarok! Nem tudom egyek, vagy ne egyek? Honnan is tudhatnám, amikor beidegződéseimnek köszönhetően nem merem beismerni, mire van szükségem, minek örülök! Csak a múltat tudhatjuk! A jövőt „csak" érezhetjük. Tehát ebben az esetben nem merek, nem hall­ gatok szívem tiszta, csendes érzéseire! Az érzések azok, melyek a tüzet, az ellenálló képességet adják. Immunrendszerem áll, nincs ami stimulálja! Mást kívánok enni! Másra vagyok éhes! Ez a legoptimálisabb, ekkor az elénk tálalt ételnek csak a jó oldalát fog­ juk értékelni (nem vesszük kísértésnek), és az felismerteti, mi a szívünk vágya. A fertőzések az életuntság megnyilvánulási formái! Ha az embernek nincsenek saját elméletei, hitei (ennek pedig lenni kell), nyitottá válik az uralkodó közhangulatokra. Pontosításra szorul az iménti kijelentés: van­ nak vezérlő elvei, de annyira nem vesz róluk tudomást, olyan mélyen eltemette azokat, hogy úgy látszik, eltűntek. Szükségünk van vezérelvek­ re, legyenek azok a legegyszerűbbek, de kellenek! Amennyiben nem a sajátunkat alkalmazzuk, kénytelenek vagyunk másokéhoz folyamodni! Ezt persze képtelenek vagyunk teljes mértékben magunkévá tenni, kö­ vetkezésképpen, nem tudunk belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem marad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet. OEzek a hangulatok, párhuzamot vonva, megegyeznek a fertőzést okozó kórokozókkal. Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az immunrendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, 185

csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és termé­ szetesen a test védekező képessége is. Ebben a környezetben már egészen könnyű dolga van a fertőzést okozó eszméknek, és egyéb vírusnak, baktériumnak! A gyógyulás útja: Amennyiben figyelmesen olvastuk a kiváltó tényezőket és azoknak homlokegyenest hátat fordítva az ellenkező irányba indulunk, megleljük a kivezető utat. Azt az utat, aminek egyenes következménye lesz a szel­ lemünk, lelkünk, immunrendszerünk megerősödése. Nagyon fontos: meg kell találni a miértet! Miért gyógyuljon meg!? Mi értelme a gyógyulásnak? Mi célt szolgál a gyógyulás? Mi értelme van új elveket találni? Az értelem megtalálása! Nem tudom és nem is akarom megmondani, meghatározni, mi az ér­ telme életednek, hiszen akkor valójában minden a régiben maradna. Azt viszont megmondhatom és megmondom, milyen tulajdonságokkal ren­ delkezik! 1. Építőnek, felszabadítónak érezzük már születésének pillanatában. 2. Megnyugtató, mégis rendkívüli erőt, tetterőt kölcsönöz. 3. Csak rólunk, nekünk szól! Természetesen ebben benne lesz a kül­ világ is, de most már önmagunkat is az előtérbe helyezzük. 4. Lehet pillanatnyi, de lehet hosszú távú cél is, a lényeg: miénk! Az elméletek mellett nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba is átültessük, megcselekedj ük. Érezzük át a felszabadító érzést, hagyjuk, hogy átjárja minden részünket, időzzünk el ebben a boldog pillanatban. A pillanatban, ami alapja lesz a hosszabb távnak!

Tünetei: Aránytalan és szubjektív válasz egy külső, kiváltó ingerre: ennek kö­ vetkeztében olyan viselkedésforma alakul ki, amely MEGGÁTOLJA A FÉLELMET KIVÁLTÓ INGER ELHÁRÍTÁSÁT. 186

FÉLELMEK

Viselkedésbeli megnyilvánulása sokféle lehet: futás, menekülés, szorult helyzetben támadás vagy agresszió, de lehet bénultság, megnémulás, következményében immár kimerültséggel, alvászavarral, rémálmokkal. A saját maga vagy a környezet által kínált megoldási lehetőségeket a félelem állapotában levő ember nem veszi észre, nem mérlegeli. (Féle­ lem esetén a kiváltó ok megállapítható, szorongásról akkor beszél a lélektan, amikor a kiváltó tényező nem határozható meg, DE EKKOR IS JELLEMZŐK A CÉLSZERŰ MEGOLDÁST MELLŐZŐ CSELEKE­ DETEK). Célszerű megoldást mellőző cselekvés: pl. mozitűz esetén való viselke­ désforma, (a vészcsengő hangjára felugró tömeg percek alatt elhagyhatná az égő mozitermet, ha rendezett sorokban, egyesével rohanna ki a vész­ kijáratokon. Mivel a tömeg mellőzi a célszerű megoldást, ezért rende­ zetlenül, beékelődik a kijáratba és bennégnek az emberek, holott egyen­ ként könnyedén és gyorsan kijuthattak volna). A félelem nem csak egy alkalmi reakció, hanem alkotórésze lehet az egyén létezési formájának, tudatos Én-képének. Lelki tünete: A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzelfogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasztalása, levont következtetése számít. A következtetések alapján levont viselkedési, viszonyulási for­ mák azok, amelyek számítanak. Fontos megjegyeznem, hogy a követ­ keztetéseket minden esetben a múltban történt negatív tapasztalat alapján vonjuk le. Természetesen csakis egyféle megközelítésben ismerjük meg és el az akkori történéseket. Vagyis minden dolgot rossznak, kudarcnak élünk meg és teljesen „lényegtelen" számunkra, volt-e benne pozitív tapasztalat. Márpedig az összes dolognak van jó oldala is. Ez a hozzáállás, megközelítés már jól megmutatja a jelenlegi lelki beál­ lítottságot, az értékrend változást, eltolódást. Az, hogy valamitől félünk, előbb-utóbb fokozódik, és rettegéssel tölt el. Már önmagában ez is problémát jelent, de ennél még erősebben jelenik meg, amikor belátjuk saját „dőreségünket"! A konfliktus egyrészt ebből ered: állandóan szembesülünk vele! Bármerre megyünk, bármerre fordítjuk tekintetünket, a félelmünk tárgya ott lesz előttünk, és rettegést ébreszt bennünk. A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy valahol benn tudjuk a kivezető utat, csak nem teszünk semmi gyakorlati lépést. Elju­ tunk a „kéne", „kellene" választóvizéhez, a cselekedet azonban elmarad. 187

Küzdhetünk a félelem ellen, ez pótcselekvésnek kitűnő, hiszen végére sohasem érünk, sőt egyre jobban elhisszük: félelmeinknek alapos oka van! Valóban alapos oka van, mert a visszafogott cselekvési erő követ­ keztében fél gőzzel dolgozunk a cél elérése érdekében, és ez könnyen kudarchoz vezet. (Az is igaz: nem vagyunk meggyőződve, hogy elér­ hetjük. Ez a téves hit az előzőekben vázoltakból következik). Valóban jó oka van (jó, számára meggyőző indokokat talál, amit való­ ságként fog fel), de ezzel nem jutunk közelebb a nyugodt, békés, kreatív élethez! Továbbá, ha valóság lenne, amit igyekszik bemesélni magának az ember, akkor nem szenvedne tőle. Ha szenved ettől a helyzettől, akkor ismeri a megoldást, illetve a megoldás lehetőségeit. A félelmek kialakulásának fő lelki oka: a kapkodás, az „idő szűke" következtében a meg nem ismerés, illetve a fél ismeret alapján leszűrt konzekvencia! Elethelyzeteiben valamit felfedezni, megérteni vélt, és igyekszik erre az ingatag alapra felépíteni életének következő szakaszát. Ezek az ismeretek általában nem rendelkeznek „pozitív" tartalommal, inkább ilyen jellegűek: mit nem szabad, hogyan nem szabad. A „tanulsá­ gok" negatív előjelűek, márpedig ezek nem lehetnek valódi tanulságok! A tanulság minden esetben: valami! Hogyan lehet mégis, hogy kell mégis elérni. Ezeknél a megállapításoknál alapul kell venni, hogy arra alapozzunk, illetve abból következtessünk, amit meg lehet tenni. A lényege: az ember megtapasztal egy élethelyzetet, ami érzelmei alapján, negatív befolyással bír! Ez valóság, tehát az adott körülmények között ez igaz és valóban megtörtént! Majd ebből úgy von le végső kö­ vetkeztetést, hogy az adott témát nem vizsgálta meg minden lehetséges oldalról! A kép, amit kialakított, félelmetes, igen csalóka, hiszen jelentős tényezők hiányoznak belőle! Hiányzik a megromlott lelki állapot kiváltó tényező és még egy nagyon fontos elem: mit tanulhat általa! Ezek hiányában készpénznek, evidensnek veszi: ezután már mindig így történik és másként nem is lehet. Mást el sem tud képzelni!!! A félelem azért ,jó" pótcselekvés, mert ekkor az adott személy mentesül a tanulás, a cselekvés és az önállóság terhe alól! Valamint megszabadul a döntések súlya alól. Természetes ezek az elkerült dolgok sokkal több fájdalmat okoznak így, de a beteg meggyőződhet saját „igazáról".

188

Szorongás és beletörődés fog kialakulni, mert úgy érzi, a külvilág, az események erősen befolyásolják életét, amibe neki semmi beleszólása sincs. Megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan dolgok hiányoznak. Olyan ez, mint, amikor valaki éhes és nem tudja pontosan, mi hiányzik. A szorongás is éppen erről az éhségről szól! Valami nagyon tápláló, éltető hiányzik életéből. A hiányérzete űrt hoz létre benne, és azt érzi, az egész világ rá akar borulni, az egész világ szorongatja. Furcsa tulajdonsággal bír ez az ür, hiszen valaminek lennie kell, ami megakadályozza, hogy ebbe az űrbe, ürességbe beáramoljon a fény, a nyugalom és az öröm! Valami van benn, valami benn maradt és ez nem más, mint a kifejezésre nem juttatott fe­ szültség, harag, düh. Fel kell vállalni ezeket az érzéseket, és akkor kiala­ kul belőlük egy igen erős indulat. Indulat, melyről most mint olyan do­ logról beszélek, aminek erejét befogva, megszelídítve kilendülhet szo­ rongatott helyzetéből. (A sarokba szorított állat is kifejezi agresszióját, és ki akar törni). A tudatosan vezérelt indulat olyan lesz, mint a kuktából folyamatosan kiengedett gőz. Gondoljunk bele, milyen hatalmas - indulatkitörés robbanás kíséretében kerül felszínre a benn rekedt gőz! Azokban a dolgokban, melyekben teljes az ismeretünk, természetes módon kialakul a fel szabadultság érzése. Megismerjük körülményeinket, felszabadulunk és ennek egyenes következményeként távol marad tőlünk a félelem. Közelítsük meg másik oldalról is: Tudunk-e félni az ismeretlentől? Nem! Csak az vált ki félelmet, csak attól tudunk rettegni, amit valamennyire ismerünk. A szorongás olyan, mint amikor bemegyünk egy omladozó házba, és a sok apró megérzésről nem veszünk tudomást —...az egész ránk borul. Valamilyen tudatossági szinten felmerül bennünk a veszély érzete, de nem engedjük felszínre törni. A gyanú árnyéka ott lebeg bennünk, és az egészre rányomja bélyegét. Kimehetnénk, megtalálhatnánk, de nem, mert hátha meg sem történik. Előtérbe kerül, fő viselkedési sémává vá­ lik a passzivitás, a regresszió, a visszahúzódás. Igyekszünk elkerülni a fájdalmat, de csak vele találkozunk, ez pedig alátámasztani látszik J o ­ gos" aggodalmunkat (a kör bezárul). Meglelhetjük a szabadulás útját, kijöhetünk, megismerhetjük az egészet! Kijöhetünk, megjavíthatjuk a
189

megroggyant falakat, de ehhez ismerettel, teljes ismerettel kell rendel­ keznünk, hogy dönteni tudjunk. Lényegét tekintve bármitől lehet rettegni. De a félelmek gyökere kö­ zös, bennünk van: nincs bátorságunk megismerni rettegésünk tárgyát. Igyekszünk menekülni előle, de az, folyton utolér, hatalmába kerít ben­ nünket. Pánik: szorosan kapcsolódik a félelemhez. A kettő gyakran együtt jelentkezik (erről bővebben a pánikbetegség címszó alatt)! A kivezető út: Látszólag legyőzhetők ezek a félelmek, a gyakorlatban azonban nem mindig, vagy nagyon ritkán vezetnek eredményre erőfeszítéseink. Meg lehet gyógyulni, ki lehet jönni, de másként kell megközelíteni a gyó­ gyulást. Ha valamink nincs - márpedig itt is erről szól a „mese" -, ha valami hiányzik életünkből, a hiányunk tárgyával azt pótolni lehetetlen! Márpe­ dig a félelmeknél pontosan erről van szó: hiány! Hiányzik életünkből, tudatunkból a tudás, az ismeret! A tudás és ismeret, aminek örülünk, aminek örömét képesek vagyunk megélni! Csak olyannal lehetséges pótolni, helyettesíteni hiányosságainkat, ami­ amink VAN! Van vágyunk az egészségre. A vággyal az a gond, hogy az sincs! Hiszen csak olyan dolgokra vagyunk képesek vágyni, ami - kézzel fog­ hatóan - hiányzik. Akkor kezdünk el vágyni a gyógyulásra, amikor már jobban unjuk, jobban nyomaszt benne maradni, mint kijönni, és akkor vágyunk, amikor már megvan bennünk a képesség és erő a megvalósí­ táshoz. A Lélekmelengető című könyvben írtam: nem kél szívedben olyan vágy, aminek megvalósításához ne lenne erőd! Mindenkiben van jó, mindenkiben van használható tudás, ismeret és élmény! Vitorláinkba ezeket kell és lehet befogni! Nagy hibát a félelmek legyőzése során követünk el. Le akarjuk győzni a félelmet, le akarjuk győzni magunkat, ez egy annyira értelmetlen, le­ hetetlen feladat! Háborúban még a győzteseknek is jelentős veszteségeik vannak! Győzhetünk önmagunk felett, csak ebben az a probléma, hogy akkor a vesztesek is mi magunk leszünk! Ez, szerintem elég szerencsét­ len megközelítése a nehézségnek! Ne háborúzzunk, még önmagunkkal
190

se! Keressünk más utat, egy olyan utat, amelyen nyomasztó dolgaink „maguktól" változnak! Életünk, dolgaink folyamatos változáson mennek keresztül, nekünk az a dolgunk, hogy hagyjuk fejlődjenek, növekedjenek szabadon! Ezt a hagyást (tökéletesen), csak egyféleképpen érhetjük el: egészen más dologra fordítjuk figyelmünket! Ennek elérésében (is) van jelentős sze­ repe a bennünk lévő jó tulajdonságoknak. Amikor ezekre figyelünk, megszabadulunk minden befolyásoló előítélettől, lazákká és olyanná válunk, ami kitűnő táptalajt teremt a változásra! Gondolkodjunk egy kicsit szabadon! Elmélkedj, emlékezz vissza egy olyan dologra, ami félelmetes érzést ébreszt, ébresztett benned. Most ugyanolyan rosszul érzed magad, mint amikor az esemény megtörtént. Mi történik? Miért van ez így? Amikor visszaemlékszünk, felidézzük azt a rossz emlékezetű eseményt, harcolunk ellene, lealacsonyodunk félelmünk tárgyához. Hasonlatossá válunk hozzá, és képtelenné válunk a megoldásra! A gondolkodásmód változtatása nem vezet, nem vezethet eredményhez! Szerencsére ez nem is sikerülhet. Bátorságot lehet és kell meríteni abból, hogy mégis képesek voltunk túlélni azt a szorongató helyzetet! Abban az esetben, ha elhatalmasodnak a félelmek, szorongások és kicsúszik kezünkből életünk fonala, feltétlenül forduljunk megfelelő szakorvoshoz!

Fizikai tünetei: A felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiba csapszerűen beékelve a csontoknál jóval keményebb képződmények, a fogak, felül és alul ívben egy - egy sort alkotnak. A tejfogazat 20, a maradandó pedig 32 fogból áll. A tejfogak a méhen kívüli életben, a 7. hónap után kezdenek áttörni, a maradandó fogak a fogváltás során, 6. és 24. életév között jönnek elő. 191

FOGAK

és ajakmozgások nem tud­ nak teljesen letisztítani az ételmaradékoktól. Az észrevett. Lé­ nyegét tekintve azonban az a meghatározó. így is jelentős feladat hárul rájuk. amikor felbomlik a rágás. Beletörődhetünk abba. hiszen táplálékainkat éppen ugyanannyira. sugallatait kell vezérlő elvnek venni!) Azokban a dolgokban. könnyebben boldogulnak. amit szeretnénk kivetni. A fogak elváltozásai: Fogainkkal akkor kezdődnek a problémák. és jellemzően a fog azon felszinein keletkezik. a nyelv. gondoljunk csak bele. mint a fizikai síkon. jobban megrágott anyag jut el hozzájuk. Minden dolgot le lehet nyelni rágás nél­ kül. hogy azok jól előké­ szítve kerüljenek a gégébe. Ezek után már a belső szervek veszik át a szerepet. melyektől igyekszünk szabadulni. amelyek nem „öntisztító" felületek. Miután vágy éledt bennünk a „dolgok" megszerzésére. fizikai . Jól meg kell rágni dolgainkat. milyen nehéz lehet lenyelni a kellően meg nem rágott problémáinkat! Javaslom. vagyis amelyeket a rágás. minden falattal elrágódhatunk a végtelenségig.) betegsége. hogy olyat is lenyelünk. hogy a fogak szellemi. rágódás és az egészséges öntisztulás kényes egyensúlya. mint érzelmi ingereinket. szemünk érzé­ kelte és erős érzelem hatására képesek vagyunk minden megfontoltságot nélkülözve utána kapni és lenyelni. tehát meglátott és megszerzett táplálékok . majd üreg képződik.melynek csak kései tünete a fájdalom . cement stb. lelki oldalon is ugyan azt a nagyon fontos funkciót töltik be.nagy szá­ mú. sokszor egymásnak ellentmondó elmélet szól! (fontos az ivóvíz op­ timális fluor-szintje) Lelki jellemzők: Könnyen belátható. A fogszuvasodásról .A fogszú a fog kemény szöveteinek (zománc. hogy megoldanánk. vagy lenyelnénk táplálékokat. 192 . ugyanúgy rágjuk meg. Természetesen rájuk is vonatkozik: ha jobban megválogatott. (Itt is a szív érzéseit.szellemi. felpuhul. Itt a zománc elszíneződik. túl sokáig rá­ gódunk anélkül. Vonatkoztassunk el egy kicsit. Fogaink „foglalkoznak" az aprítással. menjünk sorba a folyamaton.elsődleges aprítása. illetve a nyelőcsőbe. hogy hasznosnak tartjuk-e abban a pillanatban vagy sem.

és a normális vérkeringés szabályozza a helyes pH. Minél többet „rágódunk" valamin.maradéktalanul . de még valahol tudatosan is tisztában van azzal. melyre a rossz fog elhelyezkedése mutat rá. és értelmezhetővé teszi azt. Egyre nagyobb lesz a ki lyukadás veszélye. fullasztó érzések. Az öntisztulási folyamatok harmonikus működésének elengedhetetlen felté­ tele. mert nem tesz semmit a harmónia eléréséért! Illetve tesz. úgy fogaink is azonos módon fognak reagálni. de nem a megoldás irányába. ami jellemzi a fájdalmat. hogy a beteg képes legyen . hanem épp ellenkezőleg! (lásd még: fájdalom) A következőkben a konkrét lelki vívódásokat tárgyalom. esetenként értelmetlen munkába.-értéket. Ez így a gyógyulást is előidézhetné. illetve bélrendszeri gyengeségek következ­ nek. . Ezek a következményei a kellőképpen -jól . így ezek megbetegedése követ­ ni fogja a fogak állapotát.megnövekszik a torokbetegségek veszélye. Akkor jelentkezik. . Az elmulasztott. annál fokozottabb lesz a vér keringé­ se. a „belesavanyodás" eredményeként jobban terhelődik a fogzománc.Az „értelmetlen" használat következtében sokkal hamarabb haszná­ lódnak el. rosszul megválasztott rágás következtében jóval na­ gyobb szerepet kap a gége. mit teszünk! További fontos adalék. és a gyomor. Ahogyan mi emberek képesek va­ gyunk belefáradni a felesleges. majd a gyengeség halad egyre lejjebb. hogy lelke mélyén.meg nem rágott „táplá­ lékoknak". Az alapjelentések után térjünk ki a részletekre.a későbbiekben gyomor. A savasodás. fojtogató.megszabadulni a rágódás tárgyától. 193 . A lyukas fogak következő fázisa: fájdalom. amikor már igen határozottan figyelmeztet lelkünk által a fogunk: figyeljünk oda. itt már konkretizálódni fog a rágódás tárgya! A fogak fokozott szuvasodása szoros összefüggést mutat a száj vérke­ ringésével. csakhogy a rengeteg kudarcél­ mény következtében több sav képződik a száj üregében. mit kellene tennie! Csak kellene. s lyukadnak ki fogaink.

hanem gyötrődik azon is. hogy értelmezze. rágódik. meg kéne tennie. felesle­ gesen izgul a megoldás keresése helyett! Figyelmét és összes energi­ áját leköti. az előzményeken. Jobboldal: • A konkrét fizikai. A gyógyulás útja: Elméletileg elképzelhető. Minden szabad idejét a vívódás köti le. Felsők: • A jövővel kapcsolatos nehéz. Azért írtam ennyi feltételes mó­ dot. Ez természetesen igaz mindkét (ér­ zelmi. melyeket el kellene végeznie. hogy belekössön saját döntésébe. ill. Jelen hozzáállásában. Elöl (metszőfogak): • Azokon a feladatokon őrlődik. mindig ugyanazon dolog körül járnak gondolatai. összerágja. akkor is megtalálja módját annak. hogyan véle­ kedik róla a külvilág. olyanná válik. földi élettel kapcsolatos dolgok. gyakran megoldhatatlannak tűnő problémák. bele kéne kezdeni. aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat. Fontos: nem tudja megoldani.Baloldal: • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik. melyeket felfedezni vél. mert sohasem kezd bele! Ha valamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „beleharap". melyen már nem lehet és nem is kell változtatni. Alsófogak: • A múlton rágódik (vesd össze az előzőekkel). hogy „beleverje a csúfot". megközelítési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a célkitűzések. mint egy megakadt lemez. Azon rágódik. hogy addig „varázsoljuk" amíg újra egés­ zséges lesz a lyukas. A megoldások he­ lyett egyfajta önvád állandósul. hogyan vélekedik érzéseiről a külvilág. de nem csupán erről van szó.értelmi) oldalra. Rágódik. de ez lehetetlen! A lyukas fog betömése a fogorvosra vár! Ebben az esetben a megelőzés a cél! 194 . Az anyagi lét bizonytalanságai. kritikák. szuvas fog. miért ilyenek saját érzései. hiszen.

A fogmedret bo­ rító nyálkahártya gyulladása duzzanattal. A szervezet emlékezik az átélt sikerélményekre. nem tapasztalta meg a belőlük következő örömöket és igyekszik elkerülni a következő konfliktus esélyét. felaprítani fela­ datait és a végén azt a következtetést vonta le. miért pont velem történik? Miért pont nekem kell ezen rágódni? A fogíny védi azokat az emberi természetből fakadó alapokat. értelmetlen dolgokkal foglalta le energiáit. sőt az íny ki is fekélyesedhet. mint az im­ munitás. Olyan ez. A fogíny azon „eszközeinket" védi. lásd még ott) Dilemmája: miért pont engem érnek ezek. melyek a feladatok feldarabolásához szükségesek. mert annyi sikertelenség volt osztályrésze! Pontosabban kiderül a lelki ok. melyek biztos támaszt adnak a „feladatok" felosztásához. Nem fűlik hozzá a foga. fájdalommal. Az elégtelen rágás valamilyen kudarcélmény hatására háttérbe szoruló optimális rágódás. C-vitaminhiány illetve az elégtelen szájápolás.Fizikai tünetei: Az íny a fogakat rögzítő fogágy védelmét szolgálja. hogy teljesen felesleges volt. Az imént ismertetettek fényében körvonalazódik lázadásának tárgya: neki kell azokkal a felmerülő dolgokkal foglalkoznia. amikor a környező fogak jelentésével is összevetjük Gyógyítása: A teljeskörü szájhigiénia biztosítása mellett akkor a legoptimálisabb a cselekvésünk. amikor megtaláljuk azokat a tetteket. Lelki tünetei: (a gyulladás mindig valamilyen lázadást takar. vérzékenységgel jár. Oka a rágás hiánya mellett a fogkőképződés. amihez nem fűlik a foga. Vadul. a leküzdött gondokra és ennek alapján kidolgozza a legjobb stratégiát. FOGÍNYGYULLADÁS 195 . Valójában azonban nem tanult. melyek mellet eddig oly sikeresen elsiklottunk. ész nélkül nekiesett megrágni.

a tudásunkban. 196 FÜL ÉS BETEGSÉGEI . Páros. összetett érzékszervünk a hallást és az egyensú­ lyozást szolgálja. a tudás megingása az észre nem vett (felaprított. Lelki tünetei: A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik. melyek meghatá­ rozzák ismereteink feldarabolásának elméleteit. „kiidegelik". amelynek közepén az állcsontba torkolló csatorna vonul végig. melyek alapelvet biztosítanak: mit rág­ jak meg. melyekre alapozzuk bátorságunkat. a saját maga oko­ lásából gyűjtenek erőt. mert másként fella­ zulnak. meggyengülnek és közrejátszanak a gyökerek elváltozásában. majd gyökértömés készül. Gyógykezelése: Felfúrják. Jó adag bizonyosság kell ahhoz. FOGGYÖKEREK Fizikai tünetei: A levegő hullámszerűen tovaterjedő periodikus sűrűsödése és ritkulása a hang. részletezett) sike­ rekből táplálkoznak. Tehát azokat a tulajdonságok. A zománcon áttörő szuvasodás a gyökérállományba hatol. mit dobjak ki és mit nyeljek le. s ebben a fog táplálására szol­ gáló erek és idegek haladnak. Ez a félreértelmezés az önvádból. Ezt a légrezgést alakítja át előbb folyadékrezgéssé. A hit. A foggyökér lelki jelentése hitünkben. Vezérelveinknek megle­ hetősen szilárd tulajdonságokkal kell rendelkezniük. hogy tudjuk. önbizalmunkat. hogy a fog a fogmederben rendkívül erősen legyen rögzítve.Fizikai tünetei: A fognak a fogmederben ülő része a gyökér. mit. majd idegim­ pulzusokká a fül. Következménye: fájdalom az idegpálya gyulladása miatt. Természetesen ezek az események a fogak általános jellemzésével meg­ egyező képet mutatnak. hogyan rágjunk meg. Az úgynevezett cementállomány és gyökérhártya biztosítja.

amellyel egymilliomod volt és egymillió volt egya­ ránt mérhető anélkül. a csiga. melyben egy még bonyolultabb. zörejmentes erősítést tesz lehetővé. s ezekkel már nem a fülnek. melyre a fül a legérzékenyebb a hallásküszöb körül. ember alkotta műszert. egymásra merőleges. Folyadékterekkel érintkező finom alaphártyáján futnak végig a hallócsontocskák által ide közvetített rezgéshullámok. így bizto­ sított a dobüreg szellőzése és nyomáskiegyenlítése. mellyel messze felülmúl minden létező. A hanginger erőssége a hártya kitérésének mértékében jelentkezik. Ez a labirintus. elképzelhetetlenül kicsi a hártya mozgása. Lenyűgöző a fül hihetetlenül nagy amplitúdó-átfogása is. A külső hallójárat a dobhártyával végződik. a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratból áll. Bár embernél ez csökevényesebb. és ez a kicsiny elmozdulás másodpercen­ ként 3000-szer is ismétlődik szabályosan. Kisebb. mint az állatoknál.A külsőfül tölcsérszerü vak járat. Három. egyensúly-érzékelő szervünk. A belsőfülből a jelek a hallópályákon az agyi központokba jutnak. a levegővel telt dobüregbe közvetíti. Itt történik a két csigából befutó hanginger összehasonlítása. További utakon az impulzusok az agykéregbe kerülnek. Egy háromoldalú. mégis egy finom. A belsőfúl másik része egy valóban útvesztőhöz hasonló. Azon frekvencián. Képzeljünk el egy olyan voltmérőt. hanem a teljes embernek van dolga. Egyik része egy felcsavarodott csontos cső. mely az impulzusokat továbbadja a folyadékkal töltött belsőfülnek. mely a légrezgéseket a középfülbe. ami az irány­ hallást szolgálja. Kívül. Márpedig az em­ beri fúl 0 decibeltől 120 decibel hangerősségig terjedő átfogása lényegé­ ben ezt jelenti. ennek megfelelően legalább 2 ívjáratban 197 . ahol is a hangingerek feldolgozása és tárolása történik. A hang fizikai meghatározását fentebb már megadtuk. a halántékcsont szikla­ csonti részében foglal helyet a belsőfül. melyeket a hártyán üldögélő több tízezer szőrsejt alakít át idegimpulzus­ sá. bonyolult domborzatával a fülkagyló övezi. hártyás falú töm­ lőrendszer ül. Ha a fej bármelyik síkban elmozdul. Itt helyezkedik el a hallócsontocskák láncolata: egy feszes izületekkel egymáshoz rögzített közvetítő berendezés. hogy ez a berendezés károsodna. Csontos üregrendszer. De az élettani hangérzet s a lé­ lektani hangélmény más. tömör csontpiramis mélyén. összetett. mint a hidrogénatom átmérője (százmilliomod cm). Utóbbit a fülkürt köti össze a garattal.

amelyek idegesíteni. amire szüksége van. vagy akaratlanul meghallott. a heveny középfülgyulladás. A konfliktus és a betegség ebből alakul ki: tudja. el. fülzsírdugó. Leggyakoribb (és ezért legismertebb) betegségei a nagyothallás. hallásromlás. siketség. fülzúgás. s egy jelsorozat tájékoztatja az idegrendszert a forgás terjedelméről. de egészen mással tölti idejét! A tudás és az ezt követő tettek különbözősé­ ge feszélyezni fogja. közép -. melyek így vagy úgy segít­ ségére lehetnének életének. Gyógykezelése: Gyulladások esetén: gyulladásgátlók. mit kellene tennie. a dobhártya átszúrásával a feszítő.helyben marad. amit hallani szeretne! így nem marad sem ideje. gennyes stb. Ezekből az ismeretekből önmagára nézve kedvezőtlen tanulságot vont le. fájdalom. A „nem hallás" oka (mindig mindent meg­ hallunk.tehetetlensége folytán . va­ lamint a külső. fülcsengés. ami igazán fontos és lényeges. feszélyezni fogják! (Fordítva is igaz! 198 . hogy egészen más köti le figyelmét! Ér­ deklődése arra összpontosul. vagyis a hártyás ívjárat-fallal szemben relative áramlás keletkezik.és megfárad. savós. antibiotikumok. irányáról és szöggyorsulásáról. gyulladásos eredetű váladék lebocsátása. Ez ingerületet kelt a fal érzéksejtjeiben. Lelki tünetei: A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek melyeket akarva. Röviden: gyógyszeres. de nem tudatosodik). „Rosszul" hallja meg a dolgokat és azokat helytelenül értelmezi! Nem hallja meg azokat az információkat. véres. A fülbetegség tünettana: általában viszketés. Láz.a folyadék . súlyos esetben. és belső-fülben fellépő daganatos betegségek. akkor olyanokat kell meghallania. sem kedve megtalálni azt. ha a folyamat rátör a koponyacsontra: műtét. műtéti út. váladékozás a hallójáratból gyulladások esetén. A fáradtságnak köszönhetően a „könnyebb" utat választja: elzárkózik a további információk meghallga­ tásától! Hallani pedig szükséges! Ha nem hallja meg azt.

tehát igyekszik valamilyen formában védekezni ellenük. segítsenek rajtam. akkor távolmaradnak. mert csak egy kis töredéke jutott el tudatáig.Amennyiben tudatosan figyel a számára fontos dolgokra. felborul a harmóniája és könnyen felborulhat vele együtt az egyensúlyérzete is. Ezek kö­ vetkezménye lesz a halláscsökkenés. vagy legalábbis nem úgy fognak megszűnni. akiket hosszú utazással érhettem volna el. A halláscsökkenésnél is erről van szó. Egyszer. Nem kellett sehova sem menni! Eletemből eltűntek azok a betegek. Félreértelmezi. 199 . melyek számára kellemetlenek. ám egészen más formában. Azzal. hogy később mások felé is képes legyen megnyílni. Végül. Teljesült vágyam. szava soha nem azt az annyira óhajtott szót hozza. Nem is juthat el több! Telve van a félreértett. melyek tudomására jutottak. „Nem akarom hallani a kritikákat és azt akarom. ne kelljen busszal mennem! Olyan fáradt vagyok. ahogyan én elképzelem! A fülem fog bedugulni. félreértelmezi azon információkat. hogy elkerültük a kellemetlen behatásokat. helytelenül értelmezett kijelentésekkel. félre-. egyensúly-zavar. csak önmagára nem! Mások hangja. hiszen ez egy gyengéd figyel­ meztetés is: (csökkent a hallása) koncentráljon már végre-valahára saját hangjára. Szeretnénk valamit elkerülni és eszünkbe sem jut a kitűzött cél. oldják meg problé­ mámat! Segítettek! A betegekhez nem kellett többé busszal utazni. mint kívántam. valamikor régen (amikor még nem volt autóm). vonjon le belőle következtetéseket. Egy fárasztó nap után ácsorogtam a buszmegállóban és kértem az égieket: tegyék meg. mindig kudarc lesz része! A következő problémaforrás: ellenkező előjellel hallja. busszal kö­ zelítettem meg a betegek lakását. ami még kiválthatja a fúl problémáit: valamit nagyon meg akar hallani! Mivel csak részleges információkat ismer és fogad el. Ehelyett mindenre figyel. hogy elérjük célunkat már egye­ nesen következik. vagy hallá­ som romlani! Számomra ekkor is megszűnnek a feszélyező hangok! Nézzünk meg egy másik vetületet is. hogy hallgassanak el a zavaró hangok! Nem a zavaró hangok. figyelmén kívül esnek a kellemetlen ingerek!) Olyanokat tapasztal. illetve huzamo­ sabb ideig ragaszkodva téves beidegződéseinkhez: a süketség.

Az erős visszhang a jelentős érzelmi reakciókat jelenti. egyik oldalon lényünk egyik része várja. de tudomást nem veszünk róla. belső hallottakon való felzúdulás. Könnyen megjósol­ ható a vesztes kiléte... az egyértelműen rossz! Igyekszik gátat szabni. várjuk: valaki mondja meg mi a feladatunk. tépelődést választja. szelektálni. amit tapasztalt. mi az igazság! Kettős érzés ez. jelentése is. hogy minden ott zúg a fejében. de ezt úgy teszi. nem enged szabad utat a hallot­ taknak. gyakran ebbe a gyözködésbe saját maga is középpontba kerül. A döntésig el sem jut az adott személy. Lehet ez bármilyen dolog. de a másik részünk önállóan kívánja azt felfedez­ ni. hogy az érem másik oldala! Valahol lelkünk mélyén keressük a tisztázatlan helyzeteink meg­ oldását. felháborodás és az ezekből következő háborúság! A megértés helyett az őrlődést.: nem használja ki a lehetőségeket. Ott duruzsol a megoldás. A hátat fordítás helyett a győzködést választja. zúg és zavaros egész világod! Vonatkozik ez a gondo­ latokra is! A kivezető út: Huszárosan meg kell cselekedni a következőt: tudja mi zavarja. Emlékezz. óhajtja a kive­ zető út megmutatását. Van ennek egy sokkal hétköznapibb értelmezése. akkor fordítson neki hátat és induljon el az ellenkező irányba! Keressen. gondolataiban. pl. 200 Fülzúgás . amivel 1-2 órával korábban foglalkoztunk. de találjon is egy olyan helyet életében. Találja meg azokat a biztos pontokat. a jellemzője a fontos: csendes legyen! Fülcsengés: Őrangyalok figyelmeztetése azzal kapcsolatban.Lelki jellemzői: A zúgás oka a külső. melyek jó érzéseket ébresztenek benne. ami a nyugalom szigetét tükrözi. amikor sok információ jut tudomásodra és még nem csende­ sedett le benned. A fülzúgás lényege abban rejlik. Csak eddig jut el. Magyarul saját magát igyekszik meggyőzni valaminek a helytállóságáról. még ott csengenek fülünkben az igazság szavai. hogy a „fülben" benne marad az elhangzott szó és ott erős visszhangot vált ki. Ez a kettősség már képes kiváltani a fülcsengést. ami ugyanannyira igaz és csak annyiban különbözik.

az igazság szavaira! Lényeges tisztázni az eddigieket. Ha mással nem tud foglalkozni (csak a hallottakkal) dugó alakul ki. dőreség lenne további életét olyan alapokra helyezni. Dugulás: Védekező reakció. melyek veszélyt sugallnak. felhasználni. Dugulással védekezik az újabb információk ellen. Következésképpen kialakít egy természetes védekező mechanizmust. zökkenőmentessé tétel. melyekben nem lát tisztán és nem ismeri lényegüket. szembe kell nézni önmagával! Mégpedig úgy. mint ami szívünk vágya! A kivezető út: Hasonlatos az eddig ismertetett vonatkozásokkal. melyek tudomására jutottak.Állandósulni akkor szokott. mert sértőnek. a „feloldozáshoz" nem kap segítséget. amikor nagyon sokáig áll fenn ez a paradoxon. ne szerezzen róla tudomást. Az elzárkózást választja valamilyen okos tett. belső hangjára. Fülzsír: Az információt nem engedi tovább. lehet . Lehet . A kivezető út: Elemezni eddigi ismereteit. hozzáállás helyett! Hogy bizonyos kellemetlen hangokat elkerüljön. A dugulás célja. „Az egyik fülén be.nincs semmi veszély. Vagyis sokáig tudatosan vagy tudattalanul.megoldatlanul . „sikeres" elzárkózás. de itt másra konkrét dologra kell hallgatni! Hallgatni kell azokra az „apró" figyelmeztetésekre. fájdalmasnak érzi azon dolgokat. ez lesz a zsír! A zsír kettős szerepe: távoltartás. de egészen másra figyelünk. Ez a cselekvés fel fog vetni egy sokkal nehezebb feladatot. a másikon ki".még ha ideiglenesen is. hasznosítani a megszerzett. koncentráljunk a fülre és gondoljuk el: most kihúzzuk az ott keletkezett dugót! 201 . befejezett.semmi sem fenyeget. Nem engedi tovább. ki kell rekeszteni . Tegyük a kérdéses terület fölé kezünket. hogy a megoldáshoz. mert még az előzőek is ott csengenek . hogy végre figyeljen saját igaz.fülében. de ezt tudnunk kell! Sőt tudnunk kell az ebből következőt is: biztonságban vagyunk. megtapasztalt tudást! Szellemi síkon történő gyógyítása igen egyszerű.

mert a ben­ sőjével is igen erőteljesen hadilábon áll. hiszen az ember alapvetően társas lény.zene. elsősorban az orr. Itt. a ga­ ratnak és a középfülnek a gyulladásos elváltozásai révén. amely a hangvezető rendszert sújtja. nagyothallás .érzékelése már fájdalmat okoz. hogy csak azokról a dolgokról szerezzen tudomást. hosszú ideig tartó külvilágtól való elzárkózási szándék eredménye.és melléküregeinek. a vevőrész a hallás. ami fokozatosan (az élet során) alakul ki. „Jó lehetőséget" nyújt arra. A halláscsökkenés egyenes arányban áll a tudatában 202 Halláscsökkenés. Ezért ha valaki azt megelőzően veszíti el hallását. gyulladás vagy a gyakori meszesedési folyamatok miatt. Peremre szorult helyzete miatt fokozatosan visszavonul. Hangképeket utánozva tanulnak meg beszélni. mielőtt kialakult volna beszédkészsége. zörej . nagyothallásról beszélünk. halláscsökkenéshez vezet. (A fül számára még éppen elviselhető hang energiája két billiószorosa a még éppen meghallható hangnak. A nagyothalló vagy süket ember kiközösítődik a társadalomból. Az adórész a beszéd. amiben a szellem fejlő­ dik és tudni fogja a szükséges teendőket! Fizikai jellemzők: Az emberközi érintkezés eszköze egy adó-vevő rendszer.Ennek következménye lesz: a fizikai dugulás szellemi oka megszűnik és így meggyógyul. annak következ­ ményei igen súlyosak lesznek. süketnéma lesz. amelyekről akar. Ilyenkor a belsőfül (csiga) vagy a hallópálya károsodhat sérülés. Ha a társalgási beszéd megértése nehézségbe ütközik. Azért zárkózik el a külvilág elől. olyan folyamatok indulnak el. most arról a lialláscsökkeiiésröi beszélek. Lelki jellemzők: A folyamatos. önmagába fordul és dep­ resszió vagy agresszió fog elhatalmasodni rajta. E hihetetlenül széles tartomány felső határát túllépő zajszint . főleg ha ezek kezelése késedelmes vagy nem teljes. Bármilyen károsodás. és hatása romboló.) Ismeretes idegi eredetű hallásromlás is. Károsodjon bármelyik is. Pusztító hatásúak az ipari zajok is.

melyek érzései szerint még inkább gyengí­ tik! Egyre inkább elzárkózik {hátha megússza különösebb következmé­ nyek nélkül). ami aztán egész lényünkre hatással lesz. A tapasztalat azt mutatja. minél nagyobb a fel nem dolgozott ismeretek halmaza. vagy a hallani vélt szavakra kialakítunk egy viselkedési mintát. Kezelése: Tüneti. igen rossz közérzet mellett gyakori szövődményként férfiaknál here-. A fáradtság pedig eredményezheti a bezárkózást. örömteli szavak és ennek következtében elfáradt. A beteget el kell különíteni. Codein. (Lappangási ideje 14-21 nap) Utóbbi megduzzad. Természetes védekezés a hallottakkal kapcsolatban. nőknél petefészekgyulladás léphet fel.. Szigorú pihenést. Nem feltétlenül tudatos cselekvés. erőtlennek érzi magát. (Az USA-ban már van) Lelki jellemzői: (lásd még gyulladás. elesettség. Vitaminok. Tehát minél nagyobb a káosz. vagy egyáltalán nem. A nyálmirigyek. A beteg gyengének. annál jelentősebb lesz a hallás csökkenése. ágynyugalmat írunk elő. fertőzések illetve fii!.lévő „zűr" nagyságával. amelynek lefolyása azonban jóindulatú. fájdalmassá válik. és mintegy vezérlő mechanizmussá válik. lázat és fájdalmat csillapítunk. reakció ez. ezért így kom­ penzálja a zavaró tényezőket. Láz. bő folyadékbevitel.. amely cseppfertőzés útján terjed. Egy olyan szisztémát. (Járványos fültőmirigy-gyulladás) MUMPSZ Fizikai jellemzői: Vírusos betegség.) A hallott. de nem ritka a társuló agyhártyagyulladás sem. és legfőképpen a fültőmirigyek érintettek. hogy a tökéletes ágynyugalom betartása esetén szövődmény csak igen ritkán lép fel. teljes fizikai nyugalom. de „távolmaradtak" tőle a segítő. Aspirin. 203 Fültőmirigy-gyulladás . egyik vagy mindkét oldalon. Megelőzése védőoltással lehetséges.

A hallottak. beépíthető ismereteket. megtörténhet. repedezett felszí­ nű bőrelváltozások keletkeznek. kifejezésre nem juttatja. gennyes folya­ matok alakulhatnak ki. tehát nagy jelentő­ séggel bírnak számára szavai. viszketésgátló folyadékok stb. Amikor viszont bekövetkezik egy ilyen családon belüli kritika. mi az elhangzottakban az igazság? Meg kell találni benne a hasznos. Foltokban. Könnyen belátható. hogy elmegy még a maradék életkedve is. és (bármely bőrfelület ekcémás elváltozását jótékonyan gyógyítja a napfény. milyen jelentősége van annak.A fültő-mirigynek a hallottakkal szembeni természetes védekezésben van igen jelentős szerepe. pedig tudja . Ettől függetlenül mégis szükséges a harmonikus elzárkózás-beengedés. Megbetegedése általában a családon belüli konfliktusban keresendő! A „családon" azt (is) értem. hogy egy olyan személy mondott juttatott kifejezésre valamit. el kell vezetnie a következő lépcsőfokhoz is: miben van nekem igazam.besugárzás. ami határozottan befolyá­ solja énjét. szigetekben durva. Hátterében allergiás betegség áll. melyek va­ lamilyen módon segítségünkre vannak. paszták. Fizikai jellemzői: Ez minden testfelületen előforduló ekcéma jellemző leírása. na­ pozás. Krémek. vagy UV . kenőcsök. A külső hallójárat (és esetleg a fülkagyló) bőrén zajló ekcémás folya­ matjellemzőén viszketéssel és váladékozássáVjáró. melyek váladékoznak. de ezeket a sérelmeket visszafojtja. A zavaró.csak ezt tudja . A felnőttek esetében azért lehet ennyire végzetes következménye.hormon tar­ talmú készítményekkel. megvastagodott. kvarcolás). összezavaró mondato­ kat esetenként ki kell rekeszteni. akinek véleményére nagyon ad. mert addigra már elég stabilnak hiszi személyiségét.nincs igaza! A gyógyulás útjának minden esetben keresztül kell mennie. Kezelése: Gyógyszeres (helyileg és tablettásan) mellékvesekéreg . hogy életünkbe csak azokat a szavakat engedjük be. száraz. az észleltek ellen lázad. idült betegség. Ott munkálkodik benne. 204 Fülekcéma í .

Lelki tünetei: Egy dolgot mindjárt az elején tisztázni kell. Fizikai tünetei: A női nemi érzelmi hidegsége. A gyógyulás útja: El kell jutni arra a szintre. csökken. az egészségesek pedig megváltoznak. valamint szerelmi ismeretek hiányában. amikor is egy nő senkivel és semmi­ lyen körülmények között sem érez szexuális vágyat vagy izgalmat. Huzamosabb ideig. eltérnek az optimálistól. A tapasztaltak hatására az adott területen kialszik az „élet tüze". melyen észreveszi és nem csak hogy észre veszi. Itt is egy túlzásba vitt válaszreakcióról van szó.) A háttérben álló okok gyakran a gyermekkorban. de ezek alapján képes döntéseket hozni a megerősödés. ha egy nő nem jut vagy juthat el a sze­ relmi feszültség és a velejáró öröm állapotába. Elvesztette a megfelelő egyensúlyt. zavarok lépnek fel a saját értékrend­ jében. ha neki valamilyen 205 FRIGIDITÁS . amiben már képtelenné válik felfogni a környezet hatásait köz­ vetlen életére. A beteg frigiditásának értelmezhetősége abban az esetben történhet meg. hogy másként tekintene rá és igyekezne megérteni az őt körül­ vevő világot. az önbi­ zalom érdekében. hogy nem egészséges sejtek keletkeznek. melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól. a nevelésben kutatha­ tók fel.Lelki jellemzők: Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr különböző elváltozásaival. akkor természetesnek te­ kinthető és csak időleges. így a szeretkezéssel szemben ellenállás alakul ki. Ennek eredménye. majd ez az állapot kisebbrendűségi érzéshez. Mi­ vel nincs kéjérzés. illetve megváltozik az immunrendszer és a szervezet működése. még egyébként „harmonikus" párkapcsolat vagy rokonszenv esetén sem. S a fentiek mellett a neurózis játszik szerepet abban. túlzottan védekezik valamilyen külső hatás ellen ahelyett. depresszióhoz vezet. (Ha csak terhesség vagy szoptatás idején lép fel.

fogalma van elérendő örömteli céljáról! Ha fogalma sincs arról. és nem akkor. mire. Mindenkinek meg kíván felelni . valamilyen vágy elfojtása.önmaga mellett nem -. hanem az élet minden területén jelentkezőkről is! Mivel a nemi örömökkel kapcsolatban határozottan elfogult. figyelmetlensége következtében is. Ennek következtében megbomlik az ideál is (viszony saját nemiségéhez. negatív élmények. könyvemben) a feldolgozatlan félelmek következtében. ami a legjellemzőbb: mind egyszerre! Lassan körvonalazódik egy helytelen. csak partnerét tartja szem előtt. ezek adni fognak egy szabadság érzést. A félelmeket pedig megelőzik sorozatos kudarcok.mindenkinek fontos megfelelni -. Őszintén be kell azt is vallania. 206 . hogy nagyon szeretné elérni az öröm ilyen megnyilvánulási formáját is. továbbá félelem. Mivel valaki mellett mégis ki kell állnia . hogyan van rá szüksége? Nem szól. Csakra bezáródása: (bővebben a Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. mert már szólt! Igaz nem úgy. hogy közben teljesen lemond saját érdekeiről. nem csupán a nemi élet gyönyöreiről mondott. Azaz már vannak pozitív tapasztalatai. Először más örömöket kell megélnie. amikor kellett volna! Ezek alapján levonja a következtetést: így nem lehet megoldani! A megoldás keresése már kimarad életéből. Úgyis lemondott már minden örömről. egy másik utat kell elkezdenie. mellyel könnyebben tudja újra megélni a lazaságot. ha már van valamilyen fogalma róla. Miért záródik el a csakra? Mi okozza a félelmeket és az elzárkózást? A nemi örömöktől való tartózkodás kialakulhat a partner durvasága. oly sokáig áll fenn. Vagy. A gyógyulás útja keresztül vezet az őszinteség rögös ösvényén. elítélő vélekedés nemiségéről. hogyan okozna ez problémát és hogyan talál­ hatná meg a kivezető utat? Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszer­ zésére. s közben már teljesen elfelejtette hol van saját érdeke. vagy jelen esetben: voltak. már nem hisz a sikerekben. hogy életéből a szexuális öröm. ami lehet lelkiismeret-furdalás. így most végig megyünk az „elvesztés" és a „visszaszerzés" folyamatán. Ez a viselkedési séma. Csakhogy ebben az esetben meg kell vizsgálni: vajon miért nem szólt.

Fizikai tünetei: A légző. műtéti. 207 GÉGE . szellemi erők találhatók. tetanuszban. Kezelése: Gyógyszeres. gégevizenyő. a „lenyeléssel" kapcsolatosak. A légúti és táplálkozási feladatokat összehangolja azáltal. lelki oldalt is. illetve a hangszalagok feszülésétől függően változtatható magasságú hangok képzésére alkalmas. hogy hang­ adásnál. Albert olyan remekül jellemezte a szellemi. légvételnél illetve nyelésnél a megfelelő utakat pontosan időzít­ ve szelepszerűen nyitja vagy zárja. ellentétes érzésekből jönnek létre az elvál­ tozások. köhögési inger. Lelki tünetei: Itt olyan energiák. Az jelentkezik itt. vagy le kellene nyelnie. A részletesebb megismerés érdekében érdemes átnézni a kapcsolódó fejezeteket. Hisztériában. Gyulladásos. Gégegörcs. idegentest (félrenyelés) esetében: gégemetszés. de nem tud.és tápcsatorna közös része. Az egyszerre jelentkező. hangkeltő szerv. melyek az elfogadással. (Valójában a gége ALATT bemetszve a légcső felé nyitunk utat a levegőnek). teljesen el is zárható. GARAT Fizikai tünetei: A gége üreges. A beteg „megnémul": képtelen a hangkép­ zésre. Belső tere jelentős alakváltozásokra képes. vagy beszéde suttogóvá válhat. veszettségnél hasonlóan a hangrés görcsös bezárulása okozhat katasztrófát. vagy daganatos megbetegedései rckedtség. torokgyík esetén végzetes kimenetelű fulladás alakulhat ki. Lelki jellemzői: Nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. Elzáródás. amit életében le kell. nehézlégzés kíséri. fájdalom.

bűzös izzadmány. Ezt a bomló részt el kell zárni. egyre jobban növekszik bennük a tettvágy! Hogy ez mi ellen irányul. Természetes. halál a következmény. amikor a genny nem egy jól körülírt helyen gyűlik össze. daganatok.) történhet.) Fizikai tünetei: A genny bomló szöveti részekből. fehérvérsejtek tömegéből álló híg vagy sűrűnfolyó. (pajzsmirigy. nem vonulnak vissza. Lelki tünetei: (lásd még ciszta) A genny valahol egy egészen tökéletes dolog. hogy az eddig felvonultatott „seregek" belefárad­ nak az értelmetlen. gennyvérűség. Egy helyben maradnak. jó ürügyet szolgáltatva a további harcra! Állóháborúba bocsátkozunk egy olyan dolog ellen. Ha az érpályába tör. Gyakran üregekben. már lényegtelen! 208 GENNYESEDÉSEK . hurut. Gennykeltő baktériumok idézik elő. hanem beszűrődik a szövetek közé. mint amikor találkozunk egy problémás helyzettel és lel­ künk mélyén tudjuk. és Basedow-kór stb. kilátástalan harcba! Megelégelik az értelmetlen küz­ delmet és előbb-utóbb gazdájuk ellen fordulnak. elárasztva azokat. a külvilág felé sipolyon keresztül törhet ki. tályogokban szaporodik fel. Problémát. miként a felbőszített állat teszi. de ehelyett azt benntartjuk. Nem odavaló. vérmérgezés. ki kell azt lökni. amelyet már csak a hátramaradott „halottak" borítanak. érezzük. Gyógyítása: Gyógyszeres (antibiotikumok) Sebészeti úton megnyitjuk a tályogot. Szervezetünkben harc folyik. és a harcoló felek elhul­ lott tetemeinek tömege. Felfoghatjuk egy csatatérnek. a szervezet védekezése során keletkezik.Lásd még a kapcsolódó részeknél. s a gennyképződés a test bármely érintett területén (agy. Igen súlyos állapot. ami már tulajdonképpen nem is létezik. mandulák stb. piszkos szürkés vagy sárgás. lecsapoljuk a gennyet. a test még ép részébe nem szabad beengedni. betegséget a túlzásba vitt védekezés fog okozni! Olyan ez. szétesett és élő baktériumokból.

annak megfelelően. amikor feszülünk az indulatoktól. mozgató. mint ujjnyi vastagságú hen­ geres test.és oldalhajlás mellett és ezzel együtt képes a hossztengely körüli csavaró mozgásra. normális vagy ideális esetben a súlyvonal előtti testterületek súlya megegyezik a mögöttes részek súlyával: egyensúly áll fenn. Mindezek összegződéseként pedig egy rugószerű mozgás jön létre. Biztos. A gerincvelő egy összekötő rendszer. s egyben a test csontos tengelyét képezi. amikor nem találunk megfelelő ellenséget. pusztulások vagy sérülések a támadás magasságától távo209 GERINCOSZLOP . de azt hisszük még min­ dig ott van.szinteket alkotva . hogy ott van bennünk az ellenség. majd állni és járni. természetes görbülete van. szimmetrikusan helyezkednek el két oldalt. hátra. Olyan ez.és érző pályák ezrei húzódnak benne. A belsejében végigfutó zárt csatornában.és leszálló.és mozgató beidegződése szintenként szelvényezett. parancsokat hoznak a központokból és ingerek jeleit viszik fel oda. kapcsolatot hordoz a központi idegrendszer magasabb területei és az alacsonyabb szintek között. helyezkedik el a gerincvelő. Ezt a felesleges önmarcangolást veszik át sejtjeink. bő­ rünk. Több jellemző. hogy a benne induló gyulladások. Amint a kisded megtanul ülni. hiszen az előre-. A csigolyaközti lukakon a belőle kilépő és az oda belépő idegpályák szelvényezetten. ám ebből csak az első 24 valódi csigolya. az utolsó 9 (eset­ leg 10) olyan mértékben módosult. mint amikor túl vagyunk valamin. hát hol másutt lenne? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá! Fizikai oldal: A nyak és a törzs vázát. A gerincoszlop mozgásai igen összetettek. Kínunkban saját magunkat marcangoljuk szét. és a fent leírt szerkezetből következik. érzések helyett azt választjuk. hogy álcsigolyának tekintendő.Jó néhány esetben mi is ugyanígy önmagunk ellen fordulunk. a veleszületetten csu­ pán egy ívvel bíró gerincen újabb hajlatok keletkeznek és kialakul egy kétszeres S-alakban. izmaink érző. ami már biztos. Zsigereink.lépnek ki (és be) az ideggyökerek. ahogy a gerincvelőből 2 oldalt sorban . tovább folytatjuk az árnyékharcot. melyeket metsz a test súlyvonala. Ebből. Fel. 32-33 csigolyából te­ vődik össze. A felszabadult gondolkodás. rugószerűen görbült oszlop.

Akkor ülnek le. mégis különös kórképeket hozhat létre. Sok esetben nem is a belső „nemesebb" szervben keresendő a betegség. bajok hordozása mellett az embernek nem marad ideje az elvégzett munkáját élvezni! Tipikus viszonyulás: majd örülök. V Lelki tünetei: Terhek cipelése. érzéski­ esések. hogy mindig kevésnek érzékeli az 210 . ha­ nem a gerinc deformitása miatt bezáródó idegekben.labbi területek kiesését idézik elő. Ezek a szervek az „idegelzáródás" miatt fulladoznak. információt kapnak normális működésükhöz. Könnyen előfordul­ hat az alábbi eset: a nő azért nem esik teherbe. amikor részben vagy jelentősen korlátozódik az ingerek szabad áramlása. sokkal kevesebb ingert. azért nem történik meg a fogantatás. nyugtató fürdés helyett. helyzete igen erősen befolyásolják a belső szervek működését is. hiszen azon jár az esze. mit nem végzett még el.szinte állandó . Ezek sérülések (törések) következményei is lehetnek.. akkor fekszenek le. A gerinc mellett és benne az idegvezetékek. A gerinc elváltozásainak oka (röviden) a következőkben található: a pihenés. bénulások.idegbecsípődése van! Látszólag sem­ mi köze nincs hozzá.. mert . vagy ha . amikor már nem bírják tovább! S ahogyan gyermekko­ romban tanultam: pihenésképpen valami mást kell csinálni! Amikor nem tesz semmit. akkor is dolgozik! Dolgozik. hiszen olyan dolgokat is meg kíván oldani. A gerincoszlop deformálódhat. aminek még nincs itt az ideje. a lazítás helyett az ember a folyamatos munkálkodást választja! Ez a munka sok esetben teljesen értelmetlen. egyben a gerincvelőhöz kapcsolódó idegműködések egész sora károsodhat. Személyes tapasztalatom: a gerincproblémával küszködő betegek igen jelentős része a tusolást választja az ellazító. Ennek oka lelki hozzáállásban található: a tusolást előtérbe helyező em­ ber nehezen vagy egyáltalán nem képes a lazításra! Rájuk inkább az „ájulás" jellemző. akkor hagyják abba a munkát. különböző betegségek következtében ferdülések. mozgáskorlátozottság jöhet létre.ami termé­ szetesen nem várhat egy percet sem. Egy teljes harántsérülés (gerinctörés) például a sérülés helyétől lefelé mindkét oldalon teljes és maradandó érzéskiesést és bénulást okoz. ha elértem ezt. Ez a folytonos. kóros hajlatok és púpok keletkezhetnek. torzulások. szaka­ datlan „munkakedv" abból merít erőt. emberi tartás. mit kell még elvégeznie . a csigolyák állapota.

lelki álla­ potára. A betűinket is arra döntjük. amikor már önmaga számára is nyilvánvalóvá válik a megfelelés vágyának kényszere! Ezek a belső konfliktusok előbb-utóbb Iázadozásokat (gyulladás). amikor nem áll meg pihenni és értékelni sikereit!) A gerincprobléma ennek következménye. kilé­ pünk a hajtásból. fájdalmakat (krízi­ seket) hoznak létre. az elengedésre! Elengedjük a sikertelenségek érzetét. aki képes mindenki kedvére tenni! Az elmaradt sikerélmények jelentős hatással lesznek tudatára. túl sok van rajtunk. egy olyan ellazult állapotba kerülünk. szemmel látható elváltozásokhoz tartozó lelki jellegzetességeket. Görcsös területek alakulnak ki. Jól tudjuk. mit gondolnak. Lehetőségünk van az ellazulásra. Ha balra dől akkor érzelmi.elvégzett munka minőségét és mennyiségét. értelmezni. az írásképre. de ez így ebben a formájában nem igaz. A gerincferdülés: (oldalnézetben van görbület) karmikus — az illető előző életében valakit becsapott — mondja. serkenti. nem szüle­ tett még meg az az ember. és ez ki fog terjedni a fizikai testre is. (Hogyan is érezhetné ele­ gendőnek. és még akkor is meg akar felelni. azt figyeli. akkor me211 . hogy elhajoljon. mondhatná ezt a misztikus. ami túlmutat a testi meg­ tisztuláson! Amikor fürdünk. amelyik oldal leginkább hatással van életünkre. A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell említenem a fürdés jelentőségét! A fürdést itt a tisztálkodás olyan szempontjából emelem ki. ami­ kor eltávolodnak a hétköznapok meghatározó erői. mert azt nézi. akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva". Az élet egészen más! A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra. ha jobbra. mi hajlítja az emberi gerincet szellemi szinten? A terhek! A terhek. mit mondanak róla az emberek. Vajon mi okozza. melyek egyrészt erősítik ellenálló képességünket — megedzenek — másrészt. Szorosan idetartozik még az alábbi is: magától semmi sem hajlik el! Lennie kell egy erőnek. ami arra ösztönzi. és dolgainkat képesek vagyunk úgy látni. ahogyan azok valójában vannak! Egyéb gerincbetegségek Most nézzük meg a „látványos". amikor túl sokáig. egy hatásnak.

nem hogy nem szabadulunk meg. hiszen figyelmét és életét teljesen betölti a megszabadulás iránt érzett megvalósíthatatlan vágy. minél kevesebbet törődnek vele. a pi­ henés. Példának ide lehetne hozni az anyagfáradást! (Minél kevesebbet pihen. saját vagy rátett. de egyre jobban belemélyedünk „ellensé­ günk" csapdájába! Összetett torzulások: Sok probléma nyomja. Belerok­ kan azoknak a terheknek a cipelésébe. belekényszerítik. az érzések terén viselt felesle­ ges . amit valahol ő is akart! Itt sem igazán számít. annál hamarabb elfárad!) Mint az előzőekben már vázoltam. fáradást okoznak bennünk. sőt azt sem nyilvánította ki. elhajlik.és tünetmentes. hogy valami ellen harcolunk. hogy mit nem akar! Nem mondott ellen. melyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. Csak olyan dol­ got lehet rárakni. Úgy tűnik. megváltozik a teher súlypontja és nem lesz anynyira nyomasztó. amikor probléma. Ha más testi tünet is jellemzi a beteget. A könyv több részében már kitértem rá: úgy. már nem is akar szabadulni tőle! Ez természetesen csak arra az esetre vonatkozik. amit „ráraktak". Önmagát becsapja. Állandósult teherviselés.súlyokat. Hajlamos arra. Nem is nagyon tehet mást. olyan problémát vesz magára. A balra görbülő gerinc jelzi az érzelmek.revséget. akkor szabadulni szeretne és ebben az esetben össze kell vetni egyéb idevonatkozó feje­ zetekkel.megoldatlan . értékelés és ápolás hiányában a folyamatos terhelés következtében a nyomás enyhítésének céljából a gerinc és a tudat megpróbálkozik a túlterhelt részek tehermentesítésével (görbülés). Görnyedt: Úgy érzi. hogy ígéretével ellentétesen cselekedjen. magára vett terhek. ami nem az övé. 212 . A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos terheket jelenti. beletörődést választja. Amikor görbül. belekényszerült egy alázatos viselkedésbe. mit akar! Púp: A görcsösséget.

nap­ fénytől védett helyeket kedveli. és a napozás is jótékony hatással van rá. foltos vagy hólyagos területek. ami a vizes. csak ilyen területeken képes megtapadni és szaporodni. lábujjak között alakulnak ki. sötét. Ezt az ellazulást akár egy nyugodt fürdéssel is el lehet érni! Fizikai tünetei: A gombák által okozott betegségek leginkább a bőrön zajló folyama­ tok (ritkábban a belső szervek gombás elváltozásai). elszíneződött bőrelváltozások. Nagyon fontos: tartsunk szem előtt egy igen fontos. testhajlatokban. A bőr felső (legkülső) rétegében a sejtek 213 GOMBA .még ha nem is látványosan . hogy az előzőekben tárgyalt viselkedési mintákban meg kell találni a lazaságot. Tünetei a viszketés. párás. gyűrű alakú vagy karéjos szegélyű. Eletéhez a bomlásban lévő szerves anyagokból merít tápanyagot. a bőrt szárazon tartjuk. ami kiváló táptalajt nyújt a gombáknak. Lelki tünetei: A gomba egy olyan élő organizmus. A bőr gombás fertőzései legkönnyebben a nyirkos. vagy verejtékes bőr felületén. Gyógykezelése: gombaellenes vegyületekkel történik.az a mellette futó idegekre is befolyással van! Az ingerület-továbbítás rendellenes működése pedig hatással lesz a belső szervek működésére is! Tehát a belső szervek működési zavara sok esetben a gerinc elváltozásá­ ra vezethető vissza! A gyógyulás útjáról röviden annyit lehet és kell elmondani. Ezek másodlagosan fertőződhetnek. lényeges kérdést: amennyiben a gerinc torzul . Már­ pedig a bőrön folyamatosan keletkezik olyan szerves anyag. Izzadást mérsékeljük.Gerincmeszesedés: Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még az izületeknél).

A gyógyulás útja: A legjobb. leghatásosabb gyógyszer . mit kell elérni! 214 . ebben a közegben keletkezik. Ez azonban csak abban az esetben igaz. kialszik a tűz. illetve a tudat végzi.a hagyományos mellett .az öröm! Az adott terület életörömének felélesztése és megélése. energia-ellátottsága csökken. Érthető. Ugyanígy működik az emberi szervezet is. Miért alszik ki? Miért ne! Első hallásra nagyon furcsának tűnhet ez a kijelentés. akkor előbb-utóbb kialszik és nem ad több meleget és fényt. és az elpusztult sejt jó tápanyagot biztosít ennek az organiz­ musnak. hiszen az újoncnak nem sok kedve van ott lenni és ott „lépéseket tenni". Mégsem minden emberen. hogy mi­ lyen és mennyi ingert kap. attól függően. emberben keletkezik gombás fertőzés! Mi az oka? A belső tüz. hogy éppen itt.pusztulnak. A kapott információk alapján aztán kiadja a megfelelő utasítást a javításra. Az energiaellátást az agy. és élettér keletkezik a gom­ bának! Pl.: a katonaságnál nagyon gyakran előfordul a lábgomba. Tudatosodik benne milyensége. azon a területen kialudt az élet tüze. illetve élni képes. de még másod­ jára is. ha nem tápláljuk (éghető anyaggal) a tüzet. de ettől még nagyon közel áll a valósághoz! Teljesen természetes folyamat. illetve az adott terület hőháztartása. hogyan. Ahol megtapad. ha megkapja az ismeretet és rendelkezik a probléma felismerésének ké­ pességével. Ha egy adott területen nem leljük örömünket. Gondol­ kozz! Az előbbiekben leírtam. kedvünket -j— ami az élet tüzének éghető anyaga — akkor teljesen világossá válik.

Ha pedig a feszülő izom ritmusosan váltakozva összehúzódik és ellazul. és egy sor kellemetlen cselekvésre kényszerül! Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él. Ez a „kényszer" kívülről érkezik. Mindent megtesz az egy helyben maradásért. epilepsziás rohamban figyelhető meg. ami megje­ lenik a fizikai testben is. azt képzeli a be­ teg. késztetés közül nem tud választani. Abban a megfelelési vágyban.GÖRCS Fizikai tünetei: Kórosan felfokozott izomfeszüléssel járó állapot. tehát nem érzi sajátjának. kövek idézhetnek elő. csak a folytonos cselekvés. de akar! Ennek a cselekvési. Nincs más lehetősége. Hangsúlyozom: úgy ragaszkodik „elveihez". Lelki tünetei: Hátterében felfedezhető a lelki merevség. Például a láb görcsös tüneteit okozza. életbevágó meglépni valamit. hiszen rengeteg mindentől elesik. hogy a gerincoszlop is összeroppanhat (tetanusz). Fontos: a két ellentétes érzés. alóla nincs kibú­ vó. járandó úttal! Ez az erős konfliktus fogja eredményezni a görcsöket. lassan oldódik és elviselhetetlenségig fokozódó fájda­ lommal jár. A vázizomzatban kialakuló merevgörcs odáig fokozódhat. görcsös akarás. menekvés. a görcs eredete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik. hiszen a tudat másként nem akarja megérteni ezt a különös nyelvezetet.egy helyben maradni. A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés. valami olyan dologra kényszeríti a természet. hogy közben tisztában van a helyette választandó. önmagától csak na­ gyon nehezen. rángógörcsről beszélünk. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredmé­ nyeként nem képes felvállalni.dacosan . pedig szíve szerint menne! A menstruációs görcsökre is igaz. amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás. Üreges szervek falában fellépő görcsöt gyulladások. a megújulás e formáját. (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentés­ tartalmával). ami pl. hogy azt érzi. viszonyulási formának igaz a másik oldala is: „igyekezete" kiterjed az egy helyben állásra is! Vagyis görcsösen igyek­ szik . Kétségbeesetten ragaszkodik eddigi vi­ selkedési szisztémájához. 215 . amikor „megrémül". neki nagyon fontos. gondolko­ dás ismerete.

„szellemi só" . ízetlen életét.melyben úgy érzi. hogy elérhetné.el sem meri .gondoskodása nélkül tovább mehet a családi élet! Felvesz. nem képes maradéktalanul megfelelni. amikor pedig menstruál. Az ásványi só . A test fájdalmában a lelki fájdalom a kiváltó tényező! Eletének sava­ borsa valahol elveszett. akik „nem képesek" lazítani. ahogyan az 216 . hogy nélküle . amiben mindenkinek ő hordozza a terheit. de nincs hozzá bátorsága (lásd még fájdalmak). Félelmetes dolog ezekkel szembesülni. Ez másként van! Sokkal többre. Közben tudatában van fontosságának és el sem tudja . Mivel csupán egyetlen cél (egyféleképpen) lebeg szeme előtt. aminek az a következménye. amikor megáll pihenni. és ez nem vé­ letlen! Fájdalmas szembesülni a ténnyel . melynek egyenes következménye lesz az iz­ mok merevsége. Amikor elmegy az életkedvünk. A fájdalom ebben az esetben abból ered. hogy friss erővel tudja folytatni ezt a türelmes életet. hogy amihez ennyire ragaszkodik mint kö­ vetendő elvhez.fájdalmat okoz a felismerés és a be­ ismerés -.képzelni. hogy elérhető közelségben érzi kívánt céljait. Ez a görcs azoknál jelenik meg. Vagyis éppen görcsös igyekezete. gondolkodása és viselkedése távolítja el céljaitól. a meg­ újulás folyamatát.hiányzik a szervezetből (valójában fizi­ kai sóhiány is elő szokott fordulni). sokkal messzebbre fog jutni. Ekkor átmenetileg kizökken az eddigi befogadó. érzi. ő gondoskodik mindenkiről. Tudatában van — hangsúlyozom — nagyon is tisztában van elképze­ lése hiányosságával. értékelni és átértékelni jelenlegi helyzetét. hibás. A görcsök általában fájdalommal együtt jelentkeznek. hiszen ilyenkor egy kisebb-nagyobb . sőt összeomlik világuk.jól összeállított" világ omlik össze. útja nem a kitűzött célja felé vezet! Fájdalmas dolog felfedezni. te­ remtő. semmit sem úgy értékelünk. hogy az információk nem áramlanak a megfelelő minőségben és mennyiségben. nincs ami megízesíthetné szürke. türelmes állapotából. sőt nagyon elhibázott. akkor végképp nem! A menstruációs szakaszok jelentik a nő életében a tisztulás. pihenni! Azt hiszik: nélkülük megáll. a „régiből". belekényszerül egy olyan viselke­ dési formába. mert másként nem okozna görcsös fájdalmat.. elveszíti a boldog élethez szükséges rugalmasságot.

és hasznos valami: kidobjuk. GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN 217 . amivel sokkal széleskörűbben. melyeket még ezen felül tapasztal. stb. érzelme­ ket. A gyermek sokoldalúbban érzékeli a világot és természetesen a benne lévő embereket. a szülőknek. őszinteséget és nem utolsó sorban azt az érzé­ kenységet. nem hasznosítja azt. Nem tudja eldönteni.. diszharmóniát. A további görcsök jelentését össze kell vetni az adott szerv jelentésével. hiszen mi felnőtté válásunk során elfelejtjük azt a természetes elfogadást. A kivezető út: A legfontosabb megfigyelni a szív tiszta érzéseit. miszerint a gyermekek tudatlanok. melyek nyugalmat és teljességet adnak. így azokat a dolgokat (érzéseket. színesebben érzékelhetjük a körülöttünk lévő világot. Ez a titok aztán kialakít benne egy hatalmas káoszt. melyeket igyekeznek eltitkolni előle. Ez természetesen nem igaz. elvetjük. ágybavizclcs. a szervezet nem fogadja be. csupán még nem sajátították el az általunk (felnőttek) tudásnak vélt anyagot! Éppen ez az 0 erényük. melyik érzékszervének higgyen. elvető lelki állapotban hiába visz be megfelelő mennyiségű ásványi anyagot. Felnőtt szemmel nézve kialakíthatunk egy elhamarkodott és megalapo­ zatlan véleményt. vágyait. hogy jobban megértsük a probléma gyökerét és mibenlétét.) 7 éves kor előtt a betegség okát minden esetben a szülő-gyermek kap­ csolatban kell keresni. szülőket (!). A test ugyanígy fog cselekedni! A tagadó. melyhez kiválóan megfelel­ nek a gyógynövény-alapú készítmények. (lásd még autizmus.van! Vagyis hiába jó.. Ott megta­ lálhatók azok a tettek. Legyen meg benne a vágy: tanuljon a körülötte lévő világ dolgaiból! Feltétlenül ide kell sorolni a megelőzés és a kezelés szempontjai között az adott területen végzett lazító masszázst. konfliktusokat) is tapasztalja. vagy azoknak az érzéseknek. Induljunk el egy kicsit messzebbről.

Utóbbiak azonnali beavatkozást igénylő. Ez azonban semmit sem változtat a beteg lelki jellemzőin. fogyás. hányások kíséretében fellépő felhasi fájdalom. Bevezető tünetei az étvágytalanság.nincs ki­ elégítően tisztázva. életet fenyegető állapotok. még rosszabb esetben a fekély átrágja magát. égető. ha vérzés. Szövődményként vérzés is jelentkezhet. szellemi tulajdonságok jellemzik a gyomorfekélyes embert. elhamarkodottan von le végső következtetéseket. Kezelése: Általában gyógyszeres. később már maró. és ezek minden esetben felborítják egyébként is labilis nyugalmát! 218 . A fájdalom étkezésre vagy hányáskor enyhül. sőt tökéletesen beleillik a képbe. melynek következményeként has­ hártyagyulladás lép fel. a kóros lelki állapotok és a stressz jelentőségét.számos más betegséghez hasonlóan . Ez a személy többnyire az anya. Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt. A fekélybetegség kialakulásában régóta hangsúlyozzák az idegrendszer szerepét. ami a feltételezések szerint közrejátszik a gyomorfekély kialakulásában. a kicsit és azt a szülőt. elzáródás. késszúráshoz hasonló érzés. Műtéti megoldás akkor jön szóba. hányingerek. Nézzük milyen lelki.Gyógyítás: Mindig együtt kell kezelnünk a kél embert. perforáció lép fel. GYOMORFEKÉLY Fizikai tünetei: Képződésének oka . Lelki jellemzők: Az utóbbi időben az orvosi kutatások kimutattak egy baktériumot. a gyomor átfúródik. akihez legjobban kötődik. Lényeges a gyomorfal (gyomornyálkahártya) szöveti ellenálló képességének meg­ gyengülése az emésztőnedvekkel szemben és a sósav túltermelődése.

Továbbá nagyon jellemző vonás: az igazi gondjait nem mondja el. megemészteni. Tisztában van bosszantó körülményeivel. hanem évek hosszú sora alatt. de általában rossz eszközöket vet be a cél érdekében. valamit nem tud megemészteni. és mégis ragaszkodik hozzájuk. Nem osztja meg másokkal és ennek egyenes következménye lesz. új.Nem jellemzi a nyugalom. Ha ritkán mégis elfogadja a támogatást. nem keres rá megoldást és természetesen semmilyen segítséget nem fogad el. de lenyeli (mondjuk a sértéseket) és igyekszik magát túltenni (sikertelenül). hogy a megemésztett. akár szellemi táplálékról. mivel rög­ eszméje: nem képes a váltásra. legyen szó akár fizikai. és ezáltal az emésztő nedvek elválasztása megnövekszik. nem teljesen kielégítő emésztés következtében gyakran vese máj . hasznosított tapaszta­ latait és az azokhoz vezető utat nem adta át. Emiatt nagyon sok lelki vívódásban van része. Nem tapasztalja az örömöt. akkor utasítást ad az emész­ tésre. nem tudja elfogadni. Eveken keresztül rágódik egyetlen problémán (ennek egyik következménye a fogak nagymértékű elvesztése). A gyomorfekély nem egyik pillanatról a másikra alakul ki.illetve epeproblémákkal küszködik és ezek következményeként kialakulhat hajhullás és különböző bőrbetegségek. melyek valódi örömöt ébresztenek szí­ vében 219 . Bár nagyon törekszik rá. jobb élet teremtésére. abból lelkiismereti gondjai tá­ madnak. A fekély forrása lehet még. „Erőszakos". Az elfogyasztott testi és lelki táplálék szájban elkezdett emésztése a gyomorban folytatódik. Ennek természetes követ­ kezménye lesz. Azon dolgaira kell támaszkodni. hogy idővel meggyengül és kifekélyesedik a gyomorfal. hogy megemésztctlen „anyag" van. Ha a gyomrával problémája van. amikor a csendes sza­ vakra van szükség és elfogadó. Végsősoron az agy/tudat vezérli az emésztést is. A rossz. A gyógyulás útjának minden körülmények között keresztül kell ve­ zetnie a megemésztett és így már értékké vált ismeretek hasznosításán. amikor ki kellene törni. és ez fizikai és szellemi szinten egyaránt izgatja a gyomorfalat. efölötti bánatában folyamatosan emészti magát. tehát ha a tudat azt ér­ zékeli. hogy önmagának sem lesz képes megadni az elért sikerek örömét.

GYULLADÁSOK Fizikai tünetei: A gyulladás szöveti reakció. ezért ki kell. inkább minden igyekezetét. örömet viszünk be. és szabadon beáramolhat életünkbe az éltető. gyógyító FÉNY. Lelki tünetei: Most általánosan beszélek a gyulladásokról. vagy más (kémiai-fizikai) hatásokra. Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet. lehetőségünk van a kitörésre. Célja és hatása: lokalizálás és védelem. ki kell. ha a tudatban. nem törekszik a konfliktus feloldására. vagy nem figye­ lünk rá. következésképpen tudatosan nem is fejezi ki azokat. Továbbá leszületésünkkor. Lázadások. Igen ám. válasz a kórokozók behatolására. a testi fájdalom. és ennek követ­ kezményeként leomlanak a gyógyulástól távoltartó falak. kipirulás. hogy fejeződjön valahol. a harmónia felé terelgetni a lélek emberi oldalát. máshol pl. a betegség az. a tudatunk nem lázad fel és nem tör ki. de mi a lélek nyelvét nem értjük. A test. Tehát. amire figyelmet szentelünk. vagyis titokban tartja a problémá­ kat. Klinikai jellemzői: duzzanat. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek. az eltemetésre fordítja. testet öltésünkkor ezzel a törekvéssel tökéletesen egyetértettünk. amire (végre) odafigyelünk. A gyulladás akkor kezd elcsendesedni. melegség (helyi vagy általános hőjelenség!) fájdalom és működészavar. hogy találjon egy olyan nyelvet. vörösödés. nem néz velük szembe. Mivel a lelkünk. lelki forrongások következménye a testi tünetként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulladásos folyamat. Mit értek titok alatt? Azt. a konkrét betegségeknél bővebben is megtalálható a pontos jelentése. hogy nem meri felvállalni lázadásait. amikor kifejezzük fájdalmun­ kat és helyébe friss tudást. illetve a testben ez nem fejeződik ki. Amikor végre kifejeződik. erejét a leplezésre. Nem fejezi ki. de a lélek. a betegség alakjában. elégedetlenségeit. igyek­ szik figyelmeztetni. mondjuk a folyadékokkal! 220 . az Isteni Lélek igyekszik a tökéletesség.

melyért érdemes küzdeni. Lelki tünetei: Gyakran mondják az ideges. fertőzések. problémáit. hormonhatású készítmények. csupán rengeteg té­ pelődés. hogy igyekszik szembenézni konfliktust kiváltó helyze­ teivel. cukorbajnak. Emellett számos gyógyszer mellékhatásaként jelentkezik diffúz vagy foltos haj vesztés. A-vitamin. de ezek mindannyian egy tőről erednek. hirtelen haragú emberre: tépi a haját! Nos. Lelkiekben zavarodottak. Foltos kopas­ zságba vagy teljes hajvesztésbe torkollhat. a kiszáradás. ra­ dioaktív sugárzás a legismertebb előidéző okok. felborul az őselemek egyensúlya. Gyógyulásában a betegnek tevékenyen részt kell vennie az orvosi keze­ lés mellett úgy. valamint gondolkodásával feléleszti természetes élni akarását és a pozitív vágyait. amit minél hamarabb összhangba kell hozni.nőkön is. legalább magának panaszolja el gondjait. továbbá. idegeskedés előzi meg a gyakran (a feszültségből eredően) helytelen döntéseiket. Fizikai tünetei: Az élettani hajváltás mértékét meghaladó hajvesztcség. habár nem ilyen látvá­ nyosan. hogy a haj. 221 HAJHULLÁS . de fontos kiemelni. ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében. Elmélkedik. néhány új és drága vegyület kísérleti szakaszban és hajátültetés. melynek következménye a folyadékvesztés. A férfi nemi hormo­ nok jellegzetes kopaszságot okoznak . Kezelése: Az alapbetegség kezelése. a mellék­ vese-működés zavarait. Felborul a szervezet harmóniája. hiszen gyakran jelentkezik láz. és figyelembe veszi életének napos oldalát is (mert vannak ilyenek). Keressen egy elérendő célt. egyáltalán nem döntenek. Okai közé sorolhatjuk a hormonháztartás felborulását. ezzel nem azt mondom. a csökkent pajzsmirigyműködésnek. Gyulladások.A folyadékoknak a gyulladásos betegségeknél a friss információkon túl fizikai síkon is fontos szerep jut. nem képesek nyugodtan döntéseket hozni.és szőrzetvesztés jellemző kísérője a rákos senyvedésnek.

melyik észlelés igaz és melyik nem. csak nem mindegy. íz érzékelés) felléphetnek ilyen élménnyel kísért jelenségek. orvosilag). amely külső inger nélkül keletkezik. el nem nyomható. és ennek a hatásnak a folyamatosan jelenlévő sikertelenség következmé­ nye.igaz nem is akarja -. A tudomány úgy. A „beteg" (?) nem ismeri fel a hallucináció tényét. A külső ingerek megszűnnek beáramlani a tudatba. bebeszélik önmaguknak: kevésbé értékesek. Igazán akkor lehet erről beszélni. Ha úgy vesszük. olyan átütő hatást fejtenek ki. HALLUCINÁCIÓ Fizikai tünetei: Az orvostudomány szerint a hallucinációnak nincs valóságalapja. Az elme folyamatosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket. hovatovább értéktelenek. ereje meggyőző. nem irányítható. és ÉRZÉKI MINŐSÉGE kifejezett. ennek az egyoldalú ismeretnek egyenes következménye: döntéseket. de zavart állapotban ezek az ingerek összekeverednek. Mind a „valóság". tapintás. hívatlanul tör be a többi élmény közé. konzekvenciákat csak egyféleképpen képes látni. Minden mást. igaz. sőt tagadja azt.Mivel sokáig tart a döntés folyamata. s e valóságclményt mellőző jelenség leggyakrabban elmebetegségekben fordul elő. így egy nagyon egysíkú megisme­ rés alakul ki. melyik a való! Mi vezet ehhez az állapothoz? Erős és jelentős befelé fordulás. ami 222 . azzal az indoklással leplezi le. mindenkinek vannak hallucinációi. Ér­ zetszerű élmény. Váratla­ nul. Lelki jellemzők: Minden ilyen észlelésnek van valóság alapja. hogy a tudat milyen állapotban van. értelmezni. ami valamilyen lelki megrázkódtatás. Ez természetes módon vezet a hormonháztartás felbomlásához (kezdeti szakaszban ez nem minden esetben mutatható ki műszeresen. hogy képtelen eldönteni . melybe mindent képes belemagyarázni. nem a szó legszo­ rosabb értelmében. hiszen e kifejezés alatt a kontrolálatlan érzékeléseket értjük. hogy „a hallucináció sze­ mélyes valósága mások számára valótlan"! A gyakori akusztikus és op­ tikai „érzékcsalódások" mellett s többi érzékszerv területében is (szaglás. mind az általa megéltek. amikor a beteg nem képes többé eldönteni.

Előkerülhetnek ezek a „hallucinációk" a meg nem valósított vágyaink temetőjéből. szétválasztani az „ér­ zékelt" két világot. de természetesen bárkivel előfordulhat időlegesen vagy állandósulva. A gyenge alapokra nehéz. hogy belemenjünk a szellemi világok jelentésébe. Mindezek egyenesen el­ vezetnek a lelki-tudati egyensúly elvesztéséhez. A gyenge én pedig képtelen válogatni az ingerek között. azt fogja beépíteni. vagy lehet másként is? Ennyi bőven elég lehet a kettősség fenntartásához! De tér­ jünk vissza a különböző szellemi régiókkal foglalkozókhoz. érzékelnek. amit látnak. Mivel nem vizsgálják tapasztalatukat . mellyel ki lehet tűnni mások előtt és természetesen ön­ maguk előtt is. ez nem feltétlenül az emberek feletti hatalmat je­ lenti. nem is történhetne másként. ahogy gondolom. Továbbá olyan dolgokat tapasztalnak. ahol mindazt megtalálni remélik. A szellemi „dolgokkal" foglakozók körében azonban nagyon jelentős a kísértés. vagy mint a matematikában. a visszaellenőrzés. a lehetőség! Hogy miért? Mert egy olyan világ kezd feltárulni előttük. amit jelenlegi (földi) életükben nem lelnek meg. jelentőségébe. következésképpen a kialakuló én gyenge lesz. minek következményeit az imént ecseteltem! Elveszítik realitás érzéküket. kialakul az egyoldalúság. Gyakran tapasztalom ezt a lelki egyensúly-megbomlást különböző ezoterikával foglalkozó emberek körében is. figyelmen kívül hagy. ami fe­ lettébb érdekes. Márpedig a diszharmó­ nia kialakulása után már nagyon nehéz eldönteni. hiszen hi­ ányzik egy nagyon fontos dolog: a gyakorlati megtapasztalás. a tudat alattiból! Az egészséges ember annyiban különbözik a betegtől. Elfelejtik megvizsgálni: vajon mi értelme annak.több szempontból is -. Megcsapja őket a hatalom szele. személyiséget építeni.eltér a nagyon szűrt „tudástól". lehetetlen erős jellemet. melyek alátámasztják elképzeléseit. de ez is benne van. a puszta tapasztalás lesz a lényeg és nem ez: mire lehet használni. vagy létébe. hogy erőt vesz magán és elkezd kételkedni! Vajon úgy van. 223 . Maga a szellemi látás. Nem tisztem és szorosan nem is tartozik a könyv témájához.

mérgek. de meg­ emészteni. eltávolítása. felidegesítette. szaglási ingerek. és számos területről kaphat ingere­ ket. amely sápadással. Feszültsége. talán könnyebbnek tűnő utat választ. tünet együttes. Meg akar tőle szabadulni. HÁNYÁS . hogy minél hamarabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától. hiszen rossz érzéseket ébresztett benne. felháborodást és görcsöt ébreszt benne.A kivezető út: Én igazán csak akkor tudok megoldást javasolni. de időköz­ ben ráébredt: neki ez nem kell. központi idegrendszeri hatásra jön létre. tápláléktól. Fizikai tünetei: Reflexfolyamat. a gyomor lesüllyedésének érzésével jár. Védelmi szerepe: a gyomorba került túlzott mennyiségű étel. Lelki jellemző: Azok a dolgok melyeket megrágott. Ekkor is szüksége van a megfelelő támogatottságra. Érdemes. Természetesen az általam javasolt eljárás is csak akkor lehet hatásos. vagyis a tanulság helyett más. az émelygés. látási. amikor az a beteg szándékaival megegyezik és tesz azért. Amikor már megfelelően erősnek. A hányás központja az agyban van. ha a „kór" még nincs előrehaladott állapotban és elenyésző a hallucinációs folyamat. hallási. lenyelt. nyugodtnak — tapasztalja magát — léphet tovább. 224 HÁNYINGER. stb. érzelmi tényezők. feldolgozni már nem képes és nem is akarja! A megértés és feldolgozás. Hányást okozhatnak hasűri folyamatok (gyomor-bél). Eredménye­ képpen a gyomortartalom a szájon át kiürül. megbotránkoztatta. vagy hányinger. hogy ilyen helytelen döntést hozott. sőt szükségszerű felkeresni a megfelelő szakorvosi rendelést. vagy verejtékezéssel. károsító hatású anyagok. hogy kordában tartsa a tudatát. Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­ pasztalástól. A táplálék bevitel folyamatát nagy részben elvégezte. A hányást általában megelőző jellegzetes érzés illetve (tünetcsoport). ami erősíti meggyengült énképét. befogadott.

Gyógykezelése: Azonnali műtét! Antibiotikumok. hányás esetében is. ahogyan önmagunkkal szemben is reagálunk. súlyos. Úgyis csak úgy tudunk viszonyulni a külvilághoz. így a zsigerek egymáson akadálytalanul elcsúszhatnak. tudatvesztés lép fel. gyak­ ran mondjuk: felfordult a gyomrom. steril folyadék foglal helyet. A has izomfala deszkakeménnyé válik. Gyulladásának oka: az egyébként steril hasürbe kórokozók jutnak.Ami megkülönbözteti a hasmenéses tünetektől. csak rajtunk áll. majd fokozatosan sokkos állapot. A hasüreg falát bélelő és a hasűr és a medence egyes szerveit borító csillogó. erős antibiotikus 225 HASHÁRTYAGYULLADÁS . tiszta savóshártya. felháborodást váltanak ki. stb). mely kómába torkollik. Életünk során gyakran érnek bennünket kritikák. A gyógyításban gyakran műtéthez kell folyamodni. A beteg halottsápadt. hogy befogadja. keringés-légzés gyógyszeres támogatása (infúziók. végül a légzés és a keringés összeomlása halálhoz vezet. le­ nyeli a táplálékot (szellemit-fizikait egyaránt). a gyomor-bélrendszer átfúródása vagy elhalása következtében. hogyan viszonyulunk világunkhoz. majd a has felfúvódik és a bélműködés bénulás miatt leáll. melyek felborították eddigi cléképzelését a világról. A rossz általános közérzetet rövidesen súlyos elesettség követi: láz. Gyors lefolyású betegség. há­ nyinger és hányások mellett igen erős hasi fájdalom alakul ki. de gyorsan meggondolja magát és igyekszik minél hamarabb kivetni. mivel a hashártyalemezek közötti virtuális résben csekély mennyiségű kristálytiszta. illetve olyan ingerek melyek ellenállást. így van ez a hányinger. beavatkozás nélkül akár órák alatt halálhoz vezet. Fizikai tünetei: Az emberi test legnagyobb kiterjedésű és felületű savós hártyája a hashártya. pl. verejtékezik. Választhatunk különböző megoldások közül. életet fenyegető állapot lép fel. Ez így is van a szó legszorosabb értelmében! Olyan benyomások értek.

elégedetlenség vezet. Mindezekkel . Az elégedetlenség pedig türelmetlensé­ get. milyen események vezettek a gyulladáshoz (lásd még gyulladás)! Sokáig birtokában volt ennek az állapotnak . A beteg megunja a nyugalmat.kezelés mellett a beteg nyugalmának biztosítására megengedettek a ká­ bító fájdalomcsillapítók is.tisztában van és csendben működik benne. Nézzük meg. a burok.egészség -. valaki vagy valami ráerőltette.könnyen belátható . ami fokozza az elégedetlenséget. Vagyis újra fel kell fedeznie: értelme van az életére. úgy fog nőni a gyulladás. tudásá­ ra. hiszen a páciens rendkívüli fájdalmakkal és halálfélelemmel küzd. vágyak egyre erősebbé. Lelki jellemzői: A szeretet azon megjelenési formájával mutat összefüggést. A pihenés a feltöltődés időszakait elfecsérelt. védelmező teret alkot a „dolgozó" részben. a türelmetlenség pedig merevséget. elvégzésére áldozza és ezzel párhuzamosan nem.tudat alatt . Ezt segíti elő a hashártya. 226 . mert energiáit „felesleges" dolgok megértésé­ re. lázadás esélye is. keménységet eredményez. Ahogyan az érzelmek „tombolása" erősödik. nyomasztóbbá válnak. anyagcseréhez . de ettől függetlenül a vágy ott van.csen­ desség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik. Az optimális emésztéshez. A gyógyulás útjának mindenképpen keresztül kell vezetnie az „idő­ szakításon". feldolgozáshoz. Erre azért kerül sor. vagy nagyon kevés ideje marad a valóban fontosakra. Érzéketlenné válik rá vagyis egyre kevésbé tudja átélni. mely az emésztéshez. kezdte figyelmen kívül hagyni a sikereket. Eb­ ben a megmerevedett lelki állapotban meglehetősen érzéketlenné válik a nyugalmat adó érzésekre. mert úgy érzi. felesleges tunyaságnak éli meg. tapasztalataira fordított időnek. sőt növekedésnek indul. Ezek az apró ismeretek. hasznosításhoz szükséges rugalmas bizton­ ságot szolgáltatja. de aztán érték­ rendje lassan átalakult. Betegsége kialakulásához egy belső dac.

Amikor ez a düh nem szabadul fel (tudatosan tehát nem törekszünk a megértésre. Lelki tünetei: Itt. akkor a szervezet igyekszik minél előbb megszabadulni az „idegen" behatásoktól. hogy kudarcaiban van tanulság is. Tudja: elég szeren­ csétlen dolog idegeskedni. a kiadás után a feltöl­ tődésre). lázong. háborog. melyet fokozott bélmozgás kísér. 227 . dühösek. a beépítés szükségszerűsége mellett elsikkad. nyákos. vagy fizikai jellegű). híg székletürítéssel. de mást választ. Gyógyítjuk a mögötte lévő betegséget (pl. ideges állapotok. A háborgás értelme abban rejlik. amit nem érzünk jogosnak.HASMENÉS Fizikai tünetei: Rendszerint többszöri. Okai: gyulladások. allergiák. Pedig eb­ ben megtalálhatná a benne rejlő tudást. most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről beszélünk. koplalás. semmi esélye sincs a változásra. a nyugalom és a megértés felé. gennyes. folyadékveszteséggel járó tünetegyüttes. de önmagában. de természetesen vonatkozik az állandósultra is. de később igen! Az a tény. de lelki állapotának következtében mást nem tehet! így kell hozzáállni: most nem. de nem teszi. hogy megszabadul a fölös feszültségektől. Tudását nem alkalmazza. Kezelése: A hasmenés rendszerint tünet. nem sok értelme van. ételmérgezés. kevesebb kockázatot lát benne! Igaz. Általában olyan dolog ellen lázad (szellemi. erjedéses vagy rothadásos jellegű. indulatosak leszünk. fel kellene használnia élete jobbá tételére. Azért igyekszik szabadulni (nem feltétlenül tudatosan) az őt ért ingerektől. vagy a bélfal gyulladásos állapota. Folyadékpótlás. fertőzésben). lázadni. mert nem hajlandó lecsendesedni. stb. sem mint tegyen valami értelmes. Gyulladás oka: inkább lázad. ha nem követi a lecsendesedés és a cselekvés. lenyugodni. mit kellene tennie. nem tudatosodik benne. „Természetes" tünet. jelentős lépést tehet a szabadulás. amit meg kellene emésztenie. hasznos dolgot saját érdekében! Sokszor könnyebbnek tűnhet háborogni. diéta. A hasmenéses széklet lehet vizes. ha olyan dologgal szembesülünk. Éppen ezért lázad. Jó dolog a háborgás. Tudja. véres. híg vagy pépes.

A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont. de még azt is megkockáztatom. egyenesen következik. amikor valami egészen más tölti ki életünket. A gyógyulás: A feszültség kiadása. és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el". de amikor figyelme másra terelődik: változnak dolgai! Mivel nem képes kezelni érzéseit — a körötte lévő. jót engedtünk be.Fontos tényező továbbá: részben már megemésztette. Valóban képtelenség. félig feldolgozott. gyorsan meg kell szabadulnia a félig megemésztett.nem kerülhet be. mert valami egészen mást. Mivel csak a zavaró. sőt roppant nehéz. hogy lehetetlen. hogyan fogadjuk el. Úgy tudunk . lemond a hasznosakról is. Az allergia csupán annyiban különbözik az imént vázoltakkal. minden úgy rossz. hogy „elkerültük" a negatív élményeket. rá hatást gyakorló emberekkel nem tud összhangba kerülni — és mégis ki kell egyenlíteni az energiákat. hasznosította az „elfogyasztott táplálékot". Amikor jó érzésekkel.tökéletesen . magáévá tette. hovatovább boldogsággal vagyunk eltelve. ki kell hagyni. Ebben az esetben ugyanis semmi más . ahogy van és ezen képtelenség változtatni. félig megértett dolgaitól. hogy a felfogása a megemésztésre váró dolgokat illetőn állandósult. Nem kerülhet be. Bemere­ vedtek az elképzelései a világról és a benne lévő dolgokról. megszabadulni egy adott problé­ ma súlya. hogyan éljünk vele együtt? Sehogy! A kérdést.elfogadni. Az irányítás hiánya szorongást ébreszt (lásd ott). Beletörődött: semmi sem változik.inger . illetve a megoldást meg kell fordítani. 228 . megélés marad tudatának felszínén. Vagyis a felszívódott „anyagokkal" sem tudja pótolni a veszteséget. és ott már nem marad elegendő hely. terhe alól. Akkor mi a teendő? Törődjünk bele. nyugalommal. ingerlő értelmezés. megszabadulni a feszélyező dolgoktól! Ez a tevékenység nem egyszerű feladat.

229 HASNYÁLMIRIGY . Kedv kell ahhoz. övszerű felhasi fájdalommal és a sokk-hatás olyan elemi erejével. ahol az epe is beomlik). amely villámcsapásként sújt le a betegre. megértés és tanulság! Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indulattal. hosszúkás. hornionvegyület. ugyanis egyrészt felépítése nyál­ mirigyszerű: emésztőnedveket .régiesen mondva „hasnyálat" . Lelki jellemzői: (lásd még: cukorbetegség) Az embernek alapvetően kétfajta „ételt" kell megemésztenie: úgymint a jókat . ami annyit jelent. Másrészt szőlőfürtszerű szerkezetébe ágyazva kicsiny szigetek sokaságát tartalmazza. legtalálób­ ban a kutya nyelvéhez lehet hasonlítani. melynek hatá­ sa az inzulinéval ellentétes: vércukorszint-emelő és cukor-raktározást fokozó. Külső és belső elválasztású mirigy. határo­ zottsággal lehet megemészteni. a hasnyálmirigy egy másik hormont is termel. kiválasztását a máj végzi. valamint a rosszakat . hogy megnő a sejtek szénhidrát-felvétele a vér­ ből s így egyben cukorfelhasználásuk is. Valóban. Ez utóbbi a glukagon.édességeket. vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt. a heveny hasnyálmirigy-elhalás órák alatt vezethet halálhoz. Hogy a cukorforgalom (beépülés és mozgósítás) tökéletesen szabályo­ zott legyen.termel és juttat a bélbe (ugyanott. mely a beteget a meg­ semmisülés érzetével söpri el. Haránt fekve helyezkedik el a hasüreg hátsó falához tapadva a felső ágyékcsigolyák magasságában. feldolgozás. Okát néha nehéz felismerni. me­ lyek az inzulint bocsátják a vérkeringésbe. Hatására csökken a vércukor­ szint. dudoros felszínű képlet. E dolgaink megemésztését. j ó és rosszindulatú daganatok egyaránt szerepelnek. hogy értelme legyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés. nemegyszer alkohol vagy vírus által kiváltott izgalmi állapot. Arasznyi. A hasnyálmirigyet érintő nagyszámú kórkép között gyulladások. Heveny hasi katasztrófa képében jelentkezik. Az inzulin fehérje. szeretetet.keserűeket. A szerv heveny gyul­ ladása nem ritka. e folyamat vészes kórjóslattal bír: legsúlyosabb formája.Fizikai jellemzők: Májunk mellett a másik nagy hasűri emésztő mirigy.

Vagyis amikor megértjük. hátul lép fel. s az ezekkel gyakran társuló kínzó köhögés. (lásd még gyulladások) A hasnyálmirigy termeli belső erőink azon részét. kezdeti tulajdonságaik azonosak. csigolyák törései. hátunkra veszünk. A szívbetegségekben a fájdalom gyakran a hátban. hogy nincs ellenünk a világ. miért háborgatnak? Miért erőltetik ránk gondoskodásukat? Gyakran ezek az ingerek. van.és idegfájdal­ mak s természetesen a sérülések (bordák. 230 HÁT . melyekhez rengeteg szeretet. amikor tisztázódik. amiket cipelni értelmetlen dolog. vagy a szívtájékról a bal lapockába sugárzik. a jó érzések­ kel kapcsolatosak. mérgelődéseket. azon­ ban gyökerük. mikor azt nem tudjuk megérteni. melyek egész életvitelünkre. gyakran feladja nekünk a leckét a szeretethez való helyes viszonyulás megtalálása. Segít azon táplálékainkat feldolgozni. izom. melyek a szeretettel. Szúró. szabadságér­ zetünkre hatással lesznek. Ekkor olyan erők szabadulnak fel. Valljuk be őszintén. miért nem szeretnek. gondolatok. Gyakran olyan terheket is a vállunkra. együttér­ zés szükséges. megértés. betegségei). mö­ götte számos betegség szerepelhet. melyek az . a porckorongok sérülései. Ezt a részt. az örömhöz való viszonyunkat alakítja ki.Vannak olyanok is. epekő vagy epehólyag-gyulladás pedig jellemzően a jobb lapocka területébe küld kisugárzó fájdalmat. amikor azt nem értjük. hogy semmit sem kívánnak ránk erőltetni.ideális tüzet növelik. daganatok. hasító fájdalmat okoznak a hát területében a mellhártya (és tüdő) gyulladásos folyamatai. Hátfájást okoznak a testtartással kapcsolatos hibák. ezt a tulajdonságot tükrözi a hasnyálmirigy. Fizikai tünetei: A törzs hátulsó falának fájdalma az egyik leggyakoribb panasz. feszültségeket ébresztenek bennünk és ebben az állapotban megbomlik a hasnyálmirigy egészsége is. Van. Lelki oldal: Az imént felvázoltak látszólag igen változatos okra mutatnak rá. E szervünk a szeretethez.

örömteli célra koncentrálunk. figyelme már csak a gondokra. A hát merevedései illetve az itt tapasztalható méreglerakódások konkré­ tan tükrözik azt a lelki állapotot. hogy semmi értelme. de közben bebizonyosodik: most nem vagyunk képesek szembefordulni vele és megoldani. azok értéktelenek maradnak. terhekre lesz befogadó. általános rossz közérzet. amikor ténylegesen arra a közeli. Az étvágytalanság azonban már ezt megelőzően is súlyos. Dac lesz benne. és azt hiszi egyszer majd sikerül. nem fogja észrevenni. nem vett tu­ domást róluk. bizonytalan izom. amikor leveti magáról a felesleges terhe­ ket. Felmerül a kérdés: miért teszünk így? Furcsa dolog a vágy! Vágyunk arra. további erőfeszítésekre készteti. Oda viszont nem jut el. hogy ha nagyobb erővel esik neki. hogy csak akkor képes eljutni kitűzött céljaihoz. A láz és a hidegrázás gyors kezdetet jelent. mert ahhoz az kellene. terhek mutatkoznak itt és okoznak különféle betegsé­ geket és fájdalmat. Ha el is jut. Ezekből azt a követ­ keztetés vonja le. hiszen nem tud mit kezdeni vele.Azok a problémák. Mire odaér elveszíti a türelmét. hogy valamilyen nyomasztó dolgot megoldjunk. HEPATITIS Fizikai tünetei: A fertőző májgyulladás első tünetei: fáradékonyság. ami előtte van. Nem fogja megoldani. Cipeli annak biztos tudatában. Mit tesz ilyenkor a „normális" em­ ber? Felveszi a hátára és cipeli. akkor sikerül. torokpanaszok. így bármilyen sikert is ér el.és izületi fájdalmak. melyekkel a beteg nem nézett szembe. nátha. A gyógyulás feltétele lesz annak újrafelfedezése. Abból a kitűzött célból merítsen örömet. 231 . melyeket mások helyett magára vett. hányingerek. hogy valóban át tudja magát adni kitűzött céljainak. A terheket levetni pedig egyetlen módon lehet: leesnek azok maguktól. hányások ala­ kulnak ki. Esetleg azokat a terheket is hordozza. melyben rengeteg haragot él át a hordo­ zott terhek miatt. amit elérhetünk. ami tovább sarkallja ebben a hiábavaló munkában. értékelni.

egy idegen anyag szerveztünkben éhen hal.Hasmenések lépnek fel. de kap tőle „valamit". Kevésbé gyakori. a fizikai terhelés és az alkohol szigorú mellőzése. Táplálja. vagy a vér által közvetítve. csak az el nem ért. a belső öröm. helyettesíteni a hiányzó részeket. Ezeknek egyenes következménye lesz a feldolgozás-.ha nem is sokat. mert . cukorinfúziók. Tehát egyrészt meggyengül: sikereiből. de a gyulladás ekkor még nem jött létre. tünetet még nem okoz. mellékvesekéreghormon­ tartalmú szerek (szteroidok). Példa erre a szervátültetés. Egy olyan jellegűvel. hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző betegsé­ gek befogadására és táplálására. vagy leginkább hasonlít a hiányzóhoz. A hepatitis főleg szájon keresztül terjed. az elesett beteg elviselhetetlen fájdalmakat érez a jobb bordaiv alatt. Az imént felsoroltak vezetnek a fertőzés kialakulásához. a megértés hiánya. akkor annak jelentése a következő: gyengesé­ geinket kihasználva a fertőző anyag átveszi az irányítást. A máj megduzzad. Az adott terület meggyengülé­ se pedig oda vezet. Ne felejtsük el. diéta: fehérje tilalom. Ezek­ ből pedig erőtlenség. mert igyekszik kompenzál­ ni. ami hasonla­ tos. 232 { . fájdalmas. hogy nemi úton. Különös tünet a dohányfüst-undor. Terápia: Agynyugalom. illetve a járulékos tünetek) A máj a szellemi mérgek. megélt örömeiből nem merít. tapasztalatokból igen nehéz feladat bármit is meríteni! Azok csak elvenni tudnak! Mégpedig éppen azt veszik el. A fertőzés létrejötte alapján lehet kikövetkeztetni lelki jelentését. vitaminok. tehát amikor itt csapódik le a fertőzés. A bevezető tüneteket követő ötödik-tizedik napon megjelenik a sárgaság. feszülő. fertőző betegségek. amire az embernek legin­ kább szüksége lenne! A lelki erőt! A szervezet befogadja a fertőző anyagot. meg nem valósított vágyaiból! A nem létező dolgok­ ból. a meglévők mellett nem áll ki. Nincs tisztában saját szexuális szokásaival. gyengeség jön létre. az indulatok átalakítását végzi. melynek következtében csökken a belső tűz. nem is annyira jót -. Lelki oldal: (lásd még: máj.

A gyulladás akkor ölt testet. el kell indulnia saját útján. Gyulladásai igen gyakran a mumpsz szövődményeként lépnek fel. Fizikai oldal: Gyulladásos folyamatai a mellékhere duzzanatával járnak. A beteg ráébred. Ez lehet akár a sze­ xualitással kapcsolatos is. mit szerethetek. elesettség a vezető tünetek. a fájdalom jellemzően fel és hátra a borda és a ge­ rincoszlop közötti szögletbe sugárzik. hogy külső se­ gítséggel kell „szítani". láz. mibe kell beletörődnöm. a beteg ezt így éli meg). a kudarcokba. Annyira lecsökkent a belső tűz. Meg kell találni (vannak ilye­ nek) azokat a foglalatoskodásokat. mit szeressek. Annyira belefáradt már a hiábavaló próbálkozásokba . A lágyék érzékeny. igen súlyos fájdalom.igaz ezek nem szívből jöttek -. hidegrázás. Nézzük meg. melyek leginkább stimulálnák határozottságát. Tehát tudja: elérheti. Láz-fájdalomcsillapítók. Vizenyő. borogatás. fel kell állnia. melyek kikapcsolják a tudatot. milyen szerekkel kezelik a beteget! Pihenés. melyek mindig is ott voltak! Hormon készítmények. ágynyugalom. táplálékokat vonja meg magától. meg kell erősödnie. az örömteli célok kitűzésével. Tarthatatlan ez az állapot: meg­ mondják nekem. HERÉK . Azaz a beteg képes teljesen átadni magát annak a dolognak. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni az Albert által leírt gyógymódokat. szabad akarat nélkül élni: ez következményekkel jár. Következménye lehet sterilitás. mit kell elviselnem. De hogyan is erősödhetne meg. Gyógyítása: Szigorú pihenés. amikor az ember tudata mélyén lassan megfogalmazódik a helyzet tarthatatlansága. Cukorinfúzió. (Bár ez így nem igaz. Annyira hiányzik az életet megédesítő tapasztalás. előtérben tartásá­ val. Antibiotikumok. Öröm nélkül. Ta­ lálja meg azokat az „apró" sikereket. amikor éppen azokat az inge­ reket.

ennek pedig egyenes következménye. akkor válik a férfi hajla­ mossá a megbetegedésre. partnere is hasonló típusú problémákkal fog küszködni. az öröm és a gondola­ tok átadása. a „magok" elvetése! Ez nem csupán a nemi dolgokra. ahogyan önmagával. meghatározó szerepe az aktivitás. úgy fog viszonyulni szűk környezetéhez. Önmagának sem juttat örömteli gondo­ lataiból! Ha önmagának nem ad. ismeretet nem akarja. önzetlen adástól! Akinek adott. Megbomlik a benne lakozó férfi és nő között lévő egészséges harmónia. és vi­ szont. vagy nem adta. Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait". melyik volt előbb: nem fogadták az adott örömöt. de akkor beszélnünk kell az érme másik oldaláról is. Erre igen egyszerű a válasz „amilyen az adjon isten. Nem akar kiadni magából. sajátossá­ gokkal rendelkezik! Megtalálhatók benne a női tulajdonságok is. ahogyan viszonyul a világhoz. vagy társas kapcsolatban él. amit mégis ad belőle. és ekkor a kör bezárult. tehát akinek adja azt sem fogja maradéktalanul ki­ elégíteni. hogy nem szívesen „fizet" érte. (Most sem az egymás melletti elbeszélésről szólok!) 234 . hogyan adna belőle másnak? Ezt a diszharmonikus viselkedést a beteg kiterjeszti az élet minden területére! A férfi elsődleges. Igaz ez fordítva is! Úgy fog viselkedni környezetével. Ha pedig számára sem elegendő. nagyon távol lesz az igazi. hanem az élet minden területére vonatkozik! Természetesen. vagy az imént em­ lített „magot". olyan a fogadj isten". Nem szívesen fizet. Azt azonban képtelenség eldönteni. Herebetegségek akkor kezdenek kialakulni. vagy valamilyen gátlás következté­ ben nem képes átadni. hanem kötelességből adta. nem önszántából. de itt meg kell jegyeznem: a férfi nem kizárólag férfienergiákkal. Amennyiben házasságban. és önmagához.Lelki oldal: (lásd meg: heredaganat) A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés. amikor valamilyen tudást. Nem a kiváltó okot kell megkeresni! A gyógyulás útja pedig egy alapos beszélgetéssel kezdődik. az érezni fogja. mert annyi csalódás érte már! Ezeken a csaló­ dásokon ne csodálkozzunk! Ennek így kell lennie! így kell történnie. hiszen önmagának sem ad eleget belőle. akkor. akkor.

ne te­ gyem!? A herpesznek két típusa ismeretes: az ajakon valamint a nemi szerve­ ken jelentkező. mert más esetben nem okozna ilyen jellegű konfliktust. kenőcsben. hogy maga elé. maga fölé helyezné környezetét. mennyire érezzük égető szükségét a harmónia visszanyerésének. fizikai vagy kémiai inger. Lelki gyökereik rendkívül hasonlatosak. Az ajakherpesz vissza-visszatérő herpeszvírus-fertőzések következ­ ménye. ahogyan az érem két oldala! Száj: az itt jelentkező tünetek akkor nyilvánulhatnak meg. tegyem. amikor a kimondott vagy a ki nem mondott szavak legyengítik a terület immun­ rendszerét. és természetesen stresszhatás.és szájüreggyulladás ragályos lenne. s ez könnyen ért­ hetővé válik. s ez lehet hőmérsékletváltozás. de olyan inger is. miszerint a vírus az ajakhámban él. A tünetek között szerepel az égető érzés. vagy ne mondjam. az eltérés csak látszólagos. étert. semmilyen módszer sem tűnik sikeres­ nek. valamint Cvitamint és helyileg kloroformot. hogy a herpeszcs ajak. Alkalmaznak bizonyos vírusellenes anyagokat. ráébredünk. akkor maga a harc is értelmetlenné 235 HERPESZ . Égetőek a beteg kialakult konfliktusai. Lelki jellemzői: Fő problémája: mondjam. majd kicsiny hólyagocskák képződ­ nek. Ugyanúgy. amikor elgondolkodunk. Hiszen ha nincs kivel. ha valamilyen egyensúly-eltolódás jön létre kiváltó tényezőként. mivel harcolni. illetve. de van olyan elmélet is.Ahelyett. nem mint eddig! Fizikai tünetei: Nincs bizonyíték arra. mint önmagát. A betegség égető érzéssel kezdődik. Annyiban különbözik a két betegség. ezek felszakadnak s végül pörkösödnek. melyekre tudja a helyes megol­ dást. helyezze maga mellé! Kezelje környezetét ugyanolyan elbírálással. Hatásos kezelés nem ismeretes. amely pontosan nem is azonosítható. Be­ tegséget csak akkor okoz. Tudnia kell.

A kimondott szavak következményeként akkor lesz herpesze.az előadó lelki állapota a döntő! Mit is jelent ez az égetés? A legtöbb emberben már jó ideje létezik a herpesz vírusa. és nem azt mondta. védekezni a betegséggel szemben. és valamilyen blokkolás. de elmaradt. gondolatát. melyeket (akár gondolatban is) szavakba öntött. hanem valami egészen mást! Ezzel nagyon is tisztában van. nem kellett volna kimondania! Nem kellett volna kimondani.ezen a területen . mert ott volt az ideje és a helye. A ki nem mondottak akkor okozzák a herpesz tüneteit. Nem igyekszik. ezért semmilyen tünetet sem okoz. Márpedig. Ennek oka abban keresendő. Miért bomlott meg az egyensúly? Két oka van. élni képes. Miért lesznek ilyen következmények? Mert nem volt alapjuk. sőt még az ellenkezőjével is. és jelentős belső háborgást vonnak maguk után.válik. de legalábbis rosszul megválasztottak. Az ebből fakadó összeütközést. Lényegét tekintve ez semmiben sem különbözik az előzőektől. amikor bizonyos dolgokat ki kellett volna mondani.tökéletes. amit mondani akart. az annak a jele. Ha mégis jelentkezik a hatás. hibát megengedhetetlen hibát követett el. megerősödhet. rossz időben hangzottak el. hiszen nem úgy. érzéseit. melyben a vírus gyökeret ereszthet. hogy megbomlott az egyensúly.a hallgató szemszögé­ ből . sokkal inkább vádak és olyan érzelmek. de ezek szinte minden esetben egyszerre jelentkeznek. vagy sem! Ekkor már teljesen mindegy mit tett . ha ér­ zelmeit. hogyan kellett volna. nézeteltérést pedig nem igyekszik tisztázni. A lényeg: a szavak alaptalanok. hogy az immunrendszere . hiszen azt hiszi (tudja). helyesen beszélt-e.mindkét ismeret jelen van! A kialakult helyzetben képtelen eldönteni. Nem teremtődik olyan „termékeny föld". ismerethiány miatt nem képes fel­ ismerni. vagyis megakadályozza a vírus kifejlődését. ha harc van. A szavak nem pusztán szavak voltak. vagyis tudja mit. melyekkel igyekezett elnyomni a másik szabad akaratát. akkor mindkét fél . csupán az érem másik oldala! 236 . de észlel­ hető hatást nem fejt ki (mások véleménye szerint szinte mindenkiben jelen van valamilyen formában).

csak ontja magából.kevésbé hagy maradandó rossz emléket -.A konkrét okokat a jelentkezésük helye alapján ismerhetjük és érthet­ jük meg: • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel. ami jelentő­ sen elősegíti a gyógyulást és a helyes megelőzést. A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. igenis kellene! • A száj jobb oldalán: munkahelyi. sebesítenek meg. kit égetnek. A beteg úgy viselkedik. amit nem. (a betegség kialakulá­ sához sok esetben nincs is szükség a félelmen kívül semmire. Ekkor már nem képes megfelelő. Csökkenti a hólyagképződést és a felülfertőződést. Ezt hirtelen kirobbanás követi. Emellett a krém a megelőzésben is jelentős szerepet játszik. Sokáig benn tartja a nyomást. hogy a szexuális szo­ kásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konf­ liktusok. a minél hamarabbi megsza­ badulás reményében „kiengedi" a felesleges gőzt. amit ne lehetne helyrehozni! A Fáma Antiherp ajakápoló krém hatóanyagai igen hatásosan kezelik a kialakult elváltozást.: fizetésemelés fölösleges kérése. Azzal a jelentős kitétellel. ugyanakkor semmilyen mellékhatásuk nincs. a rövidebb gyógyulási szakasz rövidebb lesz. pl. majd. vagy éppen ellenkezőleg. És ez jól van! Ebből a felismerésből következik: nem másokat akart megbántani. igyekszik meg­ szabadulni. Csupán szabadulni szeretne! Nem követett el bűnt. • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érintett. Már nem nézi. • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások. Ha a félelem csökken . vagyis sokkal kisebb az újra kialakulás veszélye! 237 . A természetes anyagokból álló krém elősegíti az egészséges állapot vissza­ nyerését. A gyógyulás útja: A betegre jellemző a probléma benntartása! Ennek egyenes következménye lesz a feszültségek felszaporodása ezek kordában tartása jelentős erőket von el. elfogadható mederben tartani feltoluló indulatait. olyan hibát. nem másoknak kívánt fájdalmat okozni. mint az elzáródott biztonsági szelepű kukta. az anyagi dolgokra vonatkozó sza­ vak jelenléte fedezhető fel. érzésekkel kapcsolatos dolgot mondott el. és így is kialakul a herpesz).

Az életfolyamatok természetéhez tartozik. Az elzáródás következménye vizeletpangás. megértenie. A folyamatosan termelődő vizelet a hólyagot robbanásig feszíti. vagy alatt (húgycső) keletkezik. vagy túl világos. Ha akadály van (vizelet-elakadás. prosztata-túltengés. daganat. bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia. A vizelet sötét. A sűrű inger mellett kismennyiségü. vese) A betegség mindkét síkon a „szennyező". kiürítésre váró anyagok átmeneti tárolásához való helytelen viszony következtében alakul ki. Okai: kő. vagy a hólyagban lévő kő. Lefelé . daganat. csípős érzéssel járó.vándorló. hogy megvárunk egy bizonyos mennyiségű felgyü­ lemlett problémát. hogy megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól. Benn kell tartani a kiszelektált ismere­ teket . és ha nem tud leürüli. mert nem tölthetjük minden időnket azzal. elodázni a szabadulást. Előfordulhat lázadás. A szabad hasűrbe betörő vizelet hasi katasztrófát okoz. mert igen nehéz. Másrészt igazodik ahhoz a ritmushoz. émelygéssel. gyulladás. amitől megszabadul. Azért történik így. feszélyezte. 238 HÓLYAG . hogy nem azonnal . a hólyagfal megreped. láz kísérheti. hogy fel tudjuk fogni: megszabadultunk. néha görccsel kísért vizeletürítés történik. valamint rákos folyamatok esetén egyértelműen kórjelzö a vérvizelés. amikor már lényeges feladatnak érezzük. hogy már „nincs ideje" tartalékolni. égető fájdalommal.(húgyhólyag) Fizikai tünetei: Gyulladásos folyamatainál (a jól ismert „felfázás") a vizelési inger gyakorivá válik. Lelki okai: (kapcsolódó fejezetek: kő. zavaros színű. annyira nyomasztotta. Elfogyott a várakozáshoz. és csak akkor kezdünk szelektálni és üríteni. úgynevezett „stop") a hólyag felett (húgyvezeték). meg tud­ tunk szabadulni! A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: elveszítette türelmét. elesettséggel.anyagokat -. A tudásanyag. akadályokba ütközik.a veséből . nyugalomhoz szüksé­ ges lelki erő.akaratlanul hanem bizonyos idő elteltével ürülnek ki a szervezetből a felgyülemlett anyagok. Az alhasi fájdalmat hideg­ rázás.

hogy jól esett az étel vagy sokat ettünk. amikor egyrészt túlzásnak érezzük az elnyomást. Merjen beszélni problémáiról. nem szaba­ dulhat meg. amely alvó (esetleg eszméletlen) embernél észlelhető. a kilégzett levegő a lágyszájpad mögött az orr felé áramlik.Gyulladás keletkezik a hólyagban. melyet a pozitív tapasztalatokkal kicserélhetünk. Olyan dolog ellen lehet küzdeni. másrészt amikor valamilyen elérhető cél kerül szemünk elé. amikor teljesen ellazulunk. miért pont vele történnek ezek az ese­ mények! A gyulladást minden esetben megelőzi a terület kihűlése. ami jelentős hatást gyakorol ránk és elveszi erőinket. Bizonyos fokú bűntudatunk van attól. hasznosat tanult megértett dolgaiból! Rá kell ébredni: a világ legtermészetesebb dolga kiadni a fe­ szültségeket. Nyitott szájnál azonban a kitóduló levegő egy része a szájüreg. örömtelit. pl. Ez 239 HORKOLÁS . a mederben tartás. s így egy sajátos hangjelenség jön létre. tudatos. s rendszerint hanyatt fekvő helyzetben lép fel. A feszültségeket . éltető erőt. csak így. olyan üresség. Ilyen áramlási viszonyok mel­ lett a lágyszájpad rezgésbe jön. ezzel a cserével lehet elérni. mert a beteg azt érzi. pihenés alkalmával. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia. égető problémáit. Ez ennyit tesz: a lázadásra csak akkor kerülhet sor. Napközben. hogy üresség keletkezzen. feszült állapota­ inkban nem töltődünk fel minden szinten.szűk határok közé szorítja. nem adhatja ki feszítő.napközben . szívjuk legin­ kább magunkba az új. A gát alapvető tulajdonságai közé tartozik a kordában. Ha a száj zárt. Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt. Fizikai jellemzők: Légzési zörej. mennyi jót. lelkiismeret furdalásunk van. pihentető ellazulás elé. hogy valami jólesőt vettünk magunkhoz. Akkor kezdünk lázadni. Lelki oldala: Alvás. más része pedig az orrgarat felé áramlik. A kivezető út: Újra fel kell fedezni. annak hátsó széle lebegni kezd a garat hátsó fala és a nyelvgyök között. A gátolt orrlégzés egyik jelensége. amikor valami ellen kell harcolni.

az élet nem engedi szabadon cselekedni. Bebizonyítja milyen erős. szabadulást eredményez. Ezek a mesterséges gátak fogják nyugodt légzését akadályozni. az élete behatárolt. kibúvót szolgáltat arra. csak az ellazulási . A nap­ közben felgyülemlett feszültségek nappal nem. Annyi bizonytalanság tapasztalható nála.lassú lefolyást. valamint a NEMI SZERVEK. kívánságait. Biztos pont lehet a „tény". Oldódnának. feloldódnának ezek a nyo­ masztó problémák. A többi belső elválasztású mirigyre hatást gyakorló célhormonokat választ ki. Ez az önigazolás kiváló alkalmat. hogy önmagát kell erősítenie. nyugodtabbá tenni életét. sikerélményt ébresztenek a betegben. hogy bebizo­ nyítsa: nincs ideje. CSECSEMŐMIRIGY. majd azokkal szembesülnie kell. (az elnevezés a görög „hormao = serkentek" szóból ered) Fizikai jellemzői: A szervezet egyes meghatározott sejtcsoportjai által termelt szerves vegyületek.szakaszban képesek oldódni. TOBOZMIRIGY. szövetek működését szabályozzák úgy. de a beteg ragaszkodást mutat. és természetesen meg is kell őket valósítania. MELLÉKPAJZS­ MIRIGY. azaz meg­ mutatja: mindezt képes elviselni. Ezek a kö­ vetkezők: AGYALAPI MIRIGY. amelyek közvetlenül a véráramba jutva távolabb fekvő szer­ vek. de bizonyos mértékig büszke bajaira! Büszkeség mutatkozik abban. lehetősége jobbá. Hogy miben lehet örömöket. hogy szüksége van erre a „biz­ tos pontra".alvási . MELLÉK­ VESE. A beteg nagyon hosszú ideig tartó lecscngési folyamat részesévé válik. sikerélményeket tapasztalni? Azt a beteg nagyon is jól tudja! Elegendő felidézni szíve legrejtettebb vágyait. A gyógyulás útja keresztül fog vezetni azokon az apró örömökön. Keletkezésük helye a belső elválasztású mirigyek rendszere. melyek nyugalmat. A bonyolult rendszerben az agyalapi mirigy a „karmester". a hasnyálmirigyben a LANGERHANS-szigetek. Miben mutatkozik meg ez? Elsőre furcsán hangozhat. s a nc240 HORMON . azaz lassú feloldódást. tehát a PETEFÉSZEK és a HERÉK. hogy eközben az anyagcse­ rében közvetlenül nem vesznek részt.

energiák egyensúlyához. Gyógyítása: Antibiotikumok (ez az oki kezelés) és tüneti kezelésként köptetők. ágynyugalom. Az igazi egyensúly kialakulásához szükség van a célok elérésébe vetett hitre. hidegrázás. Ezek az érzések adják azt a belső tüzet. gőzölések. Bízunk benne. HÖRGHURUT Fizikai jellemzői: Tüdőfolyamat. és a hajtóerőre. életkedvet. A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel. köpetürítés. és képesek leszünk azt átélni. utóbbi igen komoly fulladá­ sos rohamokkal társul. Lelki oldala: (lásd még: tüdő. Fő tünetei: láz. női (és még sorolhatnám) hajtóerők. mellyel elérhető közelségbe kerülnek vágyaink beteljesülései. vagy izgató gázok belégzése is. köhö­ géscsillapítók adása. lázcsillapítás. de még nincs bátorsága megtenni. hogy azt kitűzött örömteli célt el tudjuk érni. mellkasi fájda­ lom. Asztmás és allergiás állapotokban is felléphet. légcső) Lázad azon erők ellen.gatív visszacsatolás elve alapján serkenti vagy gátolja azok működését (lásd agyalapi mirigy). melyeket magába lélegez. súlyos formáiban a kisebb hörgőket a váladék teljesen eltorlaszolhatja. hogy valamin változtatni kellene. esetleg csak hőemelkedés. illetve erőt akar be­ lőle meríteni. a hörgők nyálkahártyájának gyulladása. a bizalomra. Irritálja az a tudat. amikor bizonyos dol­ gainkkal (vagy a velük való szoros kapcsolattal) megbomlik a helyes viszony. nehézlégzés. 241 . Fertőzések következményeként létrejövő légúti megbetegedés — de okozhatja egy­ szerűen meghűlés. Lelki jellemzői: (lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztása mirigyek) A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi. köhögés.

de ami ennél sokkal lényegesebb. nem talál megfelelő célt. továbbra is „rohan" valahová. abban reménykedik. Természetesen ennek egyenes következménye. Azt akarja. ami valós. A beteg azonban tovább dolgozik. me­ lyekkel eddig élt! Elveszített valami fontosat és ez természetes vágyat ébreszt valami új után. sőt elengedhetetlen a biztos pont. képességeiről. Azért „választja" a lustaságot (persze ráfogja. reális vágyairól lemondva vegetál. mert azt hiszi. Vágyat ébreszt és lázadni fog. tisztulás képessége. meghatározót nem cselek­ szik! Az alábbi okok hozzák létre: Nehezen tud dönteni! Nehezen tud zöld ágra vergődni. kibúvókat keres). hogy nem. hogy nem értékeli saját képességeit a megfelelő módon. mert valahol elveszítette azt a vágyat. hiszen valahol beépült hétköznapjai közé a lustaság. hogy erőt vegyen magán.a biztos pont a tudása. de közben nagyon rosszul érzi magát! Nem gyűjt lelki erőt élete megváltoztatásához. szíve sze­ rinti lépések helyett latolgat. nekünk nagyon aktívan részt kell vennünk benne! Olyan légkört kell teremteni. Ez. hogy elérje. Vagy túl-. amitől rögtön amnéziás lett és elfelejtette azon képességeit. az a tudás. hogy az változzon! Az elengedés. a hagyás helyett a görcsös akarást választja. A döntésekhez szükséges. biztosak lehetünk benne. hogy akkor meg­ ússza az önálló cselekvést! Abban bízik. nem lát. Azért rohan. hogy in­ kább valaki más döntsön helyette (s ez irritálni fogja). hogy az életünk változásai elé került akadályok elhárulja­ nak! Mindent összevetve elmondható: sorsának alakulása kicsúszott keze közül. A légzőszervekben (és csak ott) meggyengül az immun­ rendszer. de inkább alul­ értékeli tulajdonságait. mert lényegét tekintve az égvilágon semmit sem tesz! Semmi érdemlegeset. Elodáz.A betegég folyamata: • Kialszik a megújulás kedve. hogy életünk „magától" vál­ tozzon. tegyen érte! 242 . hogy az „értéktelenebbeknek" túlzott jelentőséget tulajdonít! Sokáig halogatja a döntő lépések megtételét! Az átgondolt. hogy majd megoldódik magá­ tól. csökken a regenerálódás. megélt tapasztalatokon alapszik! Amikor nem tud dönteni. nem hagyja. • Erőiről. amiért küzdhetne. Ahhoz. Kezd ki­ fejlődni a betegség.

Gyulladások. 243 HÜVELYBETEGSÉGEK . baktériumok és gombák elsősorban. kényszer) következtében hüvelygörcs léphet fel. elérhető dolgokat. kifekélyesedések. Hogy melyek ezek. azzal a beteg tisztában van! Alapul kell venni azokat a lemondás. Gyógyítása: Helyi és általános kezelés. harmonikus tüzet ébreszt. Lelki jellemzői: (lásd még: hólyag) HÚGYHÓLYAG Fizikai jellemzői: Gyulladásos folyamatait kórokozók idézhetik elő. inkább csak idős korban fordul­ nak elő. mely célzottan a fertőzés ellen irányul. Mindezt alhasi húzó érzés kísérheti. Fő tünetei a folyás. amelyet égető fájdalom kísér. ennek hátterében azonban mindig fellelhető a hü­ vely öntisztító képességének meggyengülése. A hüvely rákos megbetegedései ritkák. melynek lényege a me­ dencefenék izomzatának hirtelen kialakuló görcsös állapota. avagy lelki okok (félelem. és időszakonként üríti. s ez vizeléskor még fokozódik. Ám ha a vizeletvczetékben akadály keletkezik a tágulás folytán. a hüvelynyálkahártya élet­ képességének csökkenése. hitét táplálják.A gyógyulás útján észre kell venni és értékelni szükséges az apró sikereket. 3dl. melyekre annyira vágyik. szégyen. ezek gyógyításában kizárólag műtéti eljárás jön szóba. Normál befogadó képessége kb. gyakran viszketéssel. befoga­ dóképessége túllépheti a 6 litert. melyek önbizalmát. Fizikai jellemzők: A húgyhólyag izmos falú tömlő. ami a sze­ retkezést lehetetlenné teszi. Meg kell ezeket élni és a belőlük felszabaduló energia új. amely a vesék által kiválasztott vize­ letet tárolja. hihetetlenseg fiókjába tett közeli.

helyzet ellen.kellemetlen . feldolgozni. a nő pedig ezt alapul véve. Ez az egyik hely. amikor elméjével nem a jelen pillanatra. Nem szeretné befogadni a férfit. melyek örömet. hogy visszaállítja a har­ móniát. hanem valami régi. Befogadja az ismereteket. A tűz. Ez szellemi-lelki síkon ennyit tesz: érik ugyan kellemetlenségek a „partnerrel" kapcsolatosan. a helyzet kulcsa. a probléma megbeszélése. Megjegyzem a lázadás csak akkor alakul ki. a mostani tapasztalatokra. A befogadás helye szellemi síkon is megegyezik a hüvellyel. meg­ oldása helyett a betegséget választja. hozhatnak életében! Ezekből az örömet okozó „dolgokból" aztán létrehoz egy egészen új „életet". Amikor tehát hüvelybeteg­ ségekről beszélünk. A férfi örömet ad neki. Azon dolgokat. és képes tanulni belőle. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a különböző megbete­ gedésekben. miért éppen itt alakulnak ki betegségek. a bekerülő „anyagok1' nem képesek káros hatást kifejteni. ahol a nő valamit befogad. vagy épp ellenkezőleg. melyek megcáfolni látszanak vágyait. Amíg a kapcsolat (ha van) olyan stádiumban van. vagyis tudatosodik a probléma .és a megoldása és ezek alapján cselekszik. figyelembe kell vennünk a lelki jelenségeket is. hogy örömet talál benne. amit a férfi ad. újat hoznak.a lelki alapokra is. tudja a megoldást. átalakítva a gondoskodás. csak ez számít: tudása. Ez vonatkozik . Gyulladás alakul ki. de megteszi. örömöket. de helyette egészen mást tesz. Ennek a ténynek lesz igen jelentős szerepe a gyógyulás folyamatában. feloldatlan probléma lép fel a férfi-nő kapcsolatban. érzései ellenére cselekszik.túlmutatva az utódok létrehozá­ sán és a szexualitáson . amikor ismeri. A konkrét ok most lényegte­ len. A 244 . mintegy a teremtő. hogy ne kelljen befogadnia semmit. így világossá válhat. de ezt képes megérteni. nem történik semmi. amikor lázad a kialakult . mégpedig úgy. Az egészséges befogadás. Görcsök alakulnak ki. vélt vagy valós sérelemre figyel.Lelki háttere: (lásd még fehérfolyás) A női test felépítése az anatómiát is alapul véve arra teremtetett. hogy „dolgokat" befogadjon. de csak arra tud gondolni. vagy azon érzelmeire. mint immunrendszer. hiszen a szervezet felismeri azokat és védekezik ellenük. befogadja a férfit és azt. hi­ szen a testi betegségeket minden esetben megelőzi a lelki „elváltozás". Védekezik. A nő lelki jellegzetessége alapvetően a befogadó. amikor konf­ liktus. a figyelmes­ ség más megjelenési formáját tükrözi vissza.

Az idegrendszer alapegységei a neuronok. hiszen másra sem tud koncentrálni.és mozgatórendszert. melyek háló­ zatokat. ezeken terjed a központból kifelé. a fizikai befogadáson. a szeretet forrását. túl halad magán az aktuson. mint a rossz. másreszt — a tudattal való összefüggés alapján — beszélünk szomatikus és vegetatív (a tudattói függetlenül működő) ideg­ rendszerről. szeretetéhes ember az édességgel igyekszik kielégíteni hiányát a cukorbeteg nem képes örülni dolgainak. kellemetlen élményeire. hogyan tehetjük könnyebbé a szervezet öngyógyító mechanizmusainak dolgát! Itt is ki kell emelni. ahelyett. Az öröm meg nem élésének képes­ sége életének minden területére hatással lesz. az idegsejtek. amiként az ördögnek kerülendő a szentelt víz. Ez röviden ennyit tesz: erősen lecsökken az öröm megélő képessége.kétségek megjelenésekor felidéződnek az átélt élmények. vagy görcsös tenni akarás jellemzi. IDEGRENDSZER Fizikai jellemzői: Idegszövetből felépülő szervrendszer. Görcsös ragaszkodás. mint az öröm. és a létfenntartás szempontjából célszerű döntéseket képes hozni. pályákat alkotnak. elemezni. túl lép. Emlékezzünk arra. (Amiként a „gonosz" ember nem érti a szeretetet. Lecsökken a jó tapasztalatok száma. a szellemi édesség). Alaktani szempontból központi és környéki idegrendszerről beszé­ lünk. (Gyakran figyelhető meg az alábbi tevékenység: a szomorú. melyek hatás­ sal lesznek jelenére. vagy oda 245 . a kedvesség.) Ez a jelenség itt is jelentős szerephez jut. úgy ezeknek a baktériumoknak is használhatatlan a cukor. hogy elengedne! A gyógyulás útja: Nézzük meg. hogy örömtelenségről beszélhetünk az adott területen. Működése alapján pedig egyrészt megkülönböztetünk érző. amely az érzékszervekkel együtt a külvilágban és a test belső környezetében uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni.

A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a megfelelő reak­ ciók végrehajtásához adnak impulzust. kidomborodik. szétzilálódik. hogy nem marad ideje a feltöltődésre és a nyugalomra. szervezete által keltett.) Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma. és nyomást gyakorol a megfelelő ideggyökre. figyelmeztetések érzékelése. sérül. a beteg mozgá246 IDEGZSÁBA . A „kötötte az ebet a karóhoz" viselkedés következménye. Hirtelen kezdet jellemzi: deréktáji fájdalom lép fel.. A reszketés hátterében a félelem áll. fémmérgezések (ólom). Mintegy elsorvasztja ér­ zékszerveit. kémiai és/vagy elektro­ mos változások révén. Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges életnek. Ez annyit jelent: oly sokáig ragaszkodik eszményeihez. Sorvadáskor az (szklerózis multiplex.. cukorbetegség szerepel a hát­ térben leggyakrabban + fizikai behatások. A zsába ideggyulladás: baktériumuk méreganyagai.befelé idegingerület formájában az információ. alkohol. Isiász: A csigolyaközti porckorong elfajul. Az ideggyulladáskor: fellázad a. amit a „körülmények" és önmaga hozott létre. ki akar bújni a.. alól. Elzárkózik a zavaró ingerek elöl és ezt csak a csökkentett ingerbevitellel érheti el. Fizikai jellemzői: Legismertebb kórformák az arcidegzsába és az ülőidegzsába (isiász). ellen. elképzeléseihez. A deréktáji izmok fájdalmasak. hideg stb. mely lesugárzik az alsó végtagba. hogy hol van a gyulladás.. Lelki oldal: Az érző oldal feladata az ember környezete. Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek. mi ellen. sugárzott információk. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet. kötöttek.(attól függ. lásd ott) idegszálak pusztulnak. B1 és B 1 2 vitamin hiánya.

majd már képtelen volt felegyenesedni. Me­ rev. hajolni s főképp. helyileg kenőcsök és lidocain befecskendezése. melyekkel nincs megelégedve. jellemzően a jobb vagy a bal comb hátsó felén sugárzik lefelé. Fizikai jellemzői: A kielégüléshez vezető szeretkezésre való képtelenség a merevedés hiánya vagy részleges volta miatt. Merev kényszertartás. és e közben elmulasztja észre­ venni a sikereket. A fájdalom és a gyulladás mindig féloldali. ahol a legégetőbb a probléma . hogy a probléma hátterében lelki tényezők állnak. óvatos. hogy .a megromlott közérzet. felegyenesedni képtelen.önkifejezési nehézségei támad­ tak. nincs belenyugodva. Gyakran a beteg arról számol be. B-vitaminok. késszerű fájdalom vág derekába. és ennek következ­ ménye lesz . A gyulladás ott fog kialakulni. Gyógyítása: Gyulladásgátlók. melynek egyenes következménye: egyre kevésbé veszi észre az eredményeket és ezek a kielégítetlen vágyak fo­ kozni fogják az elégedetlenséget. Így a partnerkapcsolatban. Alapos vizsgálattal felderíthető. félelem a nagyobb moz­ dulatoktól gyorsan kialakul. Harcol a zavaró tényezők ellen. tehát harcol ellenük. Lelki oldala: Azon a területen . elfajult porckorong-részt eltávolítjuk.az ember nem tudatosan rossz .ahol jelentkezik . köhögéskor vagy tüsszentés esetén elviselhetetlen. Ez utóbbi pedig egyenesen elvezet a gyulladásos folyamatokhoz. diszharmonikusan él. Nem önmagáért. gyakran az alszárba.ajánlott összevetni az adott testrészek jelentésével. ám a kiújulás így is gyakori. 247 IMPOTENCIA . előrehajló testhelyzetet vesz fel járása nehezítetté válik. apróléptü járás. hanem valami. Rosszul.különösebb terhelés nélkül lehajolt. Sokszor műtétre kerül sor: a kidudorodott. Az elégedetlenség és a kielégítetlen vágy szítja fel a lázadás szellemét. fájdalomcsillapítás.sában korlátozottá válik. izomlazító szerek. valaki ellen harcol.

mást nem keres. Kicsinek tartja magát. A továbbiakban részletesen tárgyaljuk azt az utat. de annyira együtt jelentkeznek. melyek táplálhatnák életkedvét. félelmek és bűntudatok. így nem is találhat mást-állandósítják sőt éltetik a fájdalmat. a drogok és az alkohol élvezete.házasságban felmerülő problémák. hogy értelmetlen lenne bár­ melyiket kikiáltani bűnösnek. Depresszió: (lásd még ott) Mint arról már szóltam. kudarcokkal teli dolgok kötik le. A pszichés eredetű impotencia mellett a tudomány számos organikus (szervi) elváltozást is felsorol. A különböző lelki okok. a depressziót kiváltó okok között elsődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak. melyik is volt korábban: a szexuális vágy csökkenése. balesetek. Nagyon fontos. elfogadni: bizony vannak értékei! Folyamatosan elmegy értékes dolgai mellett. hanem az egész életre vonatkoztatom. A fájdalmat — hiszen oly sokat tapasztal belőle — igyekszik minden körülmények között elkerülni. de ezzel még nem kerülünk közelebb a megoldáshoz. a magas vérnyomás betegség és a kezelésére használt gyógyszerek. Nem képes olyan dolgot adni partnerc­ nek. hogyan jön ki belőle. 248 . amelyek mint tényezők szerepelnek az impotencia kialakulásában. belső tüzét! A sorozatos kudarcélmények. így is összegezhetnénk: a működési zavart. a nikotiniz­ mus. teljesítési kényszert. Lehetne gondolkodni. de inkább az a jellemző. a frusztrációt a társa gerjeszti. vagy a tetterő. vérszegénység és egy sor urológiai betegség is. és a frigiditást is. Ide sorolhatjuk nőknél a hüvelygörcsre való készséget. hogy nem meri elhinni. hogy aki érintett. a depresszió. a teljesítmény hanyatlása. miként jutott idáig és. Ez a kerülés pontosan úgy fog viselkedni. Lelki jellemzői: Kialudt a testi-szellemi vágy. amely idevezet. Ilyenek a cukorbetegség. Ezt természetszerűleg nem csupán a szexuális vágyra. filozofálgatni azon. melyből a társak is tanulhatnak. meríthetnek. de ide vezetnek a gerincvelősérülések. hogy figyelmét a fájdalmas. mindenféle pszichiátriai szer alkalmazása. szorongások. környezetének. éppen azok mellett.

a kudarcért sokkal többet. Ellenben levonta az ellenkezőjét: tessék. pillanatnyi fellobbanásai után ment. miért fogja vissza magát és miért nem fektet be újabb energiákat. Ha egyszer nem sikerül. semmit sem tesz. egy átmeneti működési. a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy ma­ guktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó tényezőnek! Vegyük ezeket sorra. 249 . hogy másként történjenek az események. az elnyo­ mott vágyak háttérbe szorításának következtében fellépő életerő-hiány okozza. érrendszer) A betegségek. és az esze. Beszűkíti saját életterét. Előfordul. Érrendszeri eredet szerepel. Ezt pedig a feszültségek. sikerül. gerinc. A rossz tapasztalatok kialakulásánál jelentős szerepet játszik az ilyen negatív élmény. létreho­ zott dolgaiban csalódott. amikor megbomlik a harmónia az inge­ rek érzékelése és a válaszok között. s ezt követően az érrend­ szer is szűkülni fog. Mivel nem onnan indultak. áthatolhatatlan fal. hogy egy más fajta betegség fennállása miatt a szervezet annyira takarékoskodik az energiaforrásokkal. melyen nem jut át semmilyen energia és másfajta tapasztalat. hogy ide már nem jut elegendő. biztosan máskor sem fog! Annak érdekében. Egyéb kórképek esetén Akkor is kialakulhat a csökkent teljesítőképesség. már megint nem sikerült! Ezek után könnyen érthető. Bár ez nem tudatos cselekvés. energia­ befektetéssel végezte azokat. merevedési zavar. Szervi okok: (lásd még idegrendszer. és így sikertelennek bizonyult. hogy nem vizsgálta meg szíve vágyát. Ebből pedig azt a következtetést nem vonta le. amikor a beteg az eddig megtett. elhamarkodottan félelmek jönnek létre — sokkal mélyebb érvényű tanulságot von le. amikor a nemi szerv­ nek semmilyen elváltozása sem mutatható ki. hogy: ha szívvel-lélekkel cselekszem. Idegrendszeri eredet van jelen. Ellenben másért. Hiszen sok esetben úgy kezdett új dolgokba. Ebből az élményből aztán általános következtetéseket von le! Mivel csak féligmeddig ismeri a tünet kialakulásának körülményeit. Ezek a fellángolások pedig nem a lelke mélyéről gyöke­ reztek.mint egy hatalmas. így nem is akkora kedvvel.

Ennek a „belső" megfe­ lelési kényszernek köszönhetően csak a harc fog szeme előtt lebegni.Ez leginkább akkor fordul elő. még annak árán is. ő nagynak. Függőségek: (lásd még alkoholizmus) A gyógyulás útjának keresztül kell vezetnie azon felismeréseken. gennyedés. hogy lemond az összes öröméről. melyekből kiderül: az ember igenis képes arra. minden áron. azt hiszi. erőt. ha már ugyan­ annyit önmagának is adott. jelentősnek tapasztalja.fertőző betegsé­ geket okozó mikroorganizmusok vagy az ezek által termelt mérgek támadásának ellent tudunk állni. Ezt testünk leghatásosabb védekező mechanizmusa hajtja végre. megfelelő körülmények között teljesíteni tudja azt. bekebelezik a támadókat . Tehát mindenképpen . A külvilág ártalmai ellen való védettséget elsősorban a fizikai határ­ felületek biztosítják. amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét. a szövetekbe hatoló idegen nagymolckulával szemben. stb. ami elengedhetetlen része a gyógyulásnak. Ám ha e védőgátakon valamely kórokozó mégis képes áthatolni. ha megoldotta ezt a roppant nehéz fela­ datot. tágabb értelemben véve a szer­ vezet válaszát minden. csak úgy lehet újra boldog. Egy képesség. gyomorsav. verejték. így a bőr és a nyálkahártyák által termelt váladékok (pl. önbizalmat biztosít. hogy elsősorban másoknak kell megfelelnie.egyelőre . epesavak) képesek a betolakodók megsemmi­ sítésére. hogy az adott.) kíséretében. kívánalmait tartsa elsőrendű feladatnak. mellyel a kívülről betolakodó. amit kitűzött önmaga elé. Hiszen úgyis csak akkor képes „megfelelni". Itt most lényegtelen az.a saját célkitűzéseit. Ekkor képes lesz feladni azt a téves elképzelést. s fehérvérsejtjei a beha­ tolás helyére sietve elpusztítják. 250 IMMUNRENDSZER . hogy mekkora a probléma. energiáját az alapbetegségre fordítja. Fizikai jellemzők: Az immunitás védett állapotot jelent.a gyulladás jól ismert helyi tüneteinek (vérbőség. akkor lép működésbe a szorosan vett immunrendszer. Ez a siker nyugalmat.

akkor az immunrendszer a saját szövetekre fog támadni és autoimmun betegség alakul ki.Ha ez a védelem sem bizonyul elegendőnek s a kórokozók inváziója fenyeget. Ez csak abban az esetben jön létre. egésznek és kereknek érezzük. akkor egy másik. Erről védelmi rendszerek sokasága gondoskodik. tapasztal­ juk a világot. A nyiroksejtek volta­ képpen fehérvérsejtek. nagymolekulák. Normális körülmények között az immunrendszer a szervezet saját alkotóelemeit nem támadja meg. a csontvelőben képződnek s a véráram útján jut­ nak el a nyirokszervekbe (nyirokcsomókba. A nyiroksejtek a sejthártyájukba beépített molekulák segítségével ismerik fel az idegen anyagokat. legvédettebb állapotban? Amikor teljesen tökéletesnek. Mozgó­ sításuk innen történik. mandulákba. lépbe). Albert az imént azt fejtegette. akár magából a szerve­ zetből. életet veszélyeztető nagy molekulájú anyag. még magasabb szintű rendszer lép működés­ be: a nyiroksejtek ellenanyagot termelő munkája. ismételten vonjunk párhuzamot a testi és lelki jellegzetessé­ gek között. Ninesen olyan fajidegen. Egy-egy nyiroksejt csak egyféle ellenanyagot képes termelni. amely ellen ne létezne megfelelő­ en felfegyverzett nyiroksejt. A támadás után emléknyom-tartó nyiroksejtek maradnak fenn. 251 . mely a testfolyadé­ kokban keringve pusztítja el a támadókat. Ám ha e védekező mechanizmusok valamelyike meghibá­ sodik. hiszen általa sokkal közelebb jutunk a kérdés megválaszolá­ sához. A tűz egyen­ súlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer. megelégedett­ ség jár át bennünket. s vele megegyező sejtek sokasága fogja előállítani a megfelelő ellenanyagot. hogy az immunitás ezt jelenti: védettség. amikor az örömet meg­ éljük és megtapasztaljuk. de vész esetén osztódni kezd. Lelki oldal: Javaslom. Teljes mértékben egyet tudok vele érteni! Gondolkodjunk egy kicsit hangosan! Lelkileg mikor vagyunk a legbiz­ tonságosabb. baktériumok. származzanak azok akár a külvilágból (mint pl. mint például a daganatsejtek. ami pedig harmonizálja a belső tüzet. melyek pontosan őrzik az idegen anyag felismeréséhez és felszámolásához szük­ séges korábbi információt. vírusok). Ennek következtében békesség.

jelentő­ ségük tudata. ki nem illik oda. És ezek a pozitív emlékek erőt. Ez csak akkor lehetséges. nem születik meg. pihenési lehetőség formájában.azokat nem osztja meg . melynek alapján megkülönböztetik. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a viszonyítás képessé­ ge. fontos. önbizalmat adnak az elkövetkezendő kihívások megoldásához. ha az állam őket partnernek tartja. felismerik a veszélyes. ismerniük kell a helyi lakosságot.akkor a katonáiban sem alakul ki fontosságuk. neki mi az értékes. és tudjuk. Mi kell hozzá. akkor lehetőséget biztosít. Az állam a megbecsülés. mit szeretnénk elérni. amennyit kifejezésre juttatnak belőle! 252 . vagy elalszik egészséges tettvágyuk. Lelki oldalról megközelít­ ve: az önbizalom a megélt örömökből és a sikerélményekből táplál­ kozik. • Elegendő számú katona áll rendelkezésre a kijelölt helyőrségekben specializálódva egy-egy területre . Ha az állam érzi katonái szükségszerűségét. Az államnak tudnia kell. Amikor lemond elért sikerei jelentőségéről . megfelelő légkört te­ remt és a „katonák" megszületnek „maguktól"! • Ők rendelkeznek azzal a megfelelő tudással és ismerettel. a katonák jó lelki beállítottságának szükséges és elen­ gedhetetlen része. akkor képesek vagyunk megteremteni az ideális helyzetet. A harci szellemnek. Ha nem érzik fontosságukat és megbecsültségüket. egészséges önbizalommal rendelkezik. de ami sokkal fontosabb: emlékszik arra. hogy tudják. megbecsüléshez szorosan hozzátartozik a kifejezésre juttatott meg­ becsülés: az állam megad nekik minden szükségeset.Újra vonjunk párhuzamot az immunrendszer és például az állam kö­ zött. értékesség kinyilvánításával jó. mit szeretnénk el­ kerülni. illetve annyit ér. felforgató eleme­ ket. az állam jó. amennyire élnek vele. hogy értelmes cél érdekében harcoljanak. Ha tudjuk. érzi az egészséges a veszélyeztetettséget. a lehetőség önmagában semmit. kiegyensúlyozott háttérrel. jó minőségű táplálék. alkal­ mat teremt a megfelelő számú katona megszületéséhez. Gondoljunk csak bele: a felszerelés. A célt pedig akkor tartják értelmesnek és követendőnek. amikor a test. hogyan oldotta meg a problémákat. és mit kíván elkerülni.kellő harci szellemmel. Emlékszik hibáira. A tudás azonban önmagá­ ban annyit ér. Ehhez a . hogy a védelmi rendszere a lehető legtökéletesebb legyen? • Megfelelő legyen a határvédelem a bőrön és a nyálkahártyán.

Ebből tudnak következtetéseket levonni az esetleges későbbi támadásokkal szemben. a test felszínén. megfelelő minőségű támogatottságot. és figyelmét az elérendő célra fordítsa. Ezek a falósejtek (fagociták). mint a fájdalmában ön­ magába harapó kutya. hogy most megkeressük. (autoimmun betegség!) Lehetséges. Ehhez a hathatós védekezéshez szükséges a megfelelő utánpótlás. A gyógyulás útja: A legtöbb. hogy az útból eltakarítsa a ro­ mokat és az akadályozó tényezőket. elégedetlenség ütheti fel a fejét. és a nyálkahártyák szintjén zajlik. hogyan kell más­ ként cselekedni! Könnyen belátható: amennyiben a hadsereg nem kap elegendő mennyi­ ségű. pl. ahol megőrzésre kerülnek az előző támadások jellegzetességei. 253 . élethelyzeteinkre. felfalják a testidegen részeket (baktériumo­ kat). A kudarcokat. stabil hátország. jelenlegi erőnkhöz mérten támo­ gatjuk „harcoló alakulatainkat"! Támogatjuk azzal. Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei. Itt kiemelem: emlékezni kell hibá­ inkra. aminek át tud­ juk magunkat adni. hogy katonáit eljuttassa a veszélyeztetett területekre. amelyből az állam elegendő szá­ mú/minőségű katonát képes mozgósítani. sikertelenségeket. és amit soha ne felejtsünk: hogyan fogunk. amelyek magukba kebelezik. teszi lehetővé. mérgeket. de ami legalább ennyire fontos.• Szükséges a jó. hogy az iménti sorokat vonatkoztatni kell a saját éle­ tünkre. Ezt az utánpótlást biztosítja a Yacca. • A kiváló infrastruktúra — a keringési rendszer —. Szembefordul. öröm! Golden Yacca: Állandó jellegű. megtaláljuk. az emésztőrendszerben. ép lé­ lek. Itt szintén előtérbe kerül az önbizalom és az imént vázolt tényezők. Ép test. amelyek egy része helyhez kötött. amit tehetünk: erőnkhöz. és fenntartója ellen fordul. a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben. hogy olvasás közben nem sikerül párhuzamot vonni és megérteni: olvasd el az egész idevonatkozó részt! Az egészet látva meg­ érted az immunrendszer lényegét! Annyit kell tenni. • Archívum —tudás —.

mintegy vezérkari főnök. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet vállaló T-limfociták (spe­ ciális. A szer hatására fokozottan képződnek a fertőzésekkel szemben védő T. hiszen nem a kóros folyamatok ellen hat­ nak. csak nem képes őket 254 INFLUENZA . izomfáj­ dalmak (főleg végtagfájdalmak) kíséretében órák alatt súlyos elesettség alakul ki. Az orca kipirul. gyulladások és más jellegű kórfolyamatok). Idézőjeleztem a hiányzó szót. A beteg nátháról. A szerben lévő anyagok másként közelítik meg az immunrendszert. a garat és a kötőhártyák belövelltek. hogy a külvilágból érkező. továbbá a fájdalom. Hasonlatos ez a depresszióhoz (lásd ott). A bevezető borzongást és rossz közérzetet hirtelen kitörő.és B-limfociták. hanem a szervezet természetes védekező rendszerét támogatják igen hatásosan. Csakhogy míg a meghűlés esetében a figyelem középpontjában marad a belső érték. Ez a befelé fordulás nem állandósul. magas láz követi. Lelki tünetei: (lásd még fertőző betegségek) A betegben kialvó életkedv oly mértékben csökkenti örömmegélő képességét.. kínzó köhögésről pa­ naszkodik. orrdugulás.és láz­ csillapítás. de ez az állapot átmeneti. száraz. mely gyakran a szegy­ csont mögött jelentkezik. valamint köhögéscsillapítók és bő folyadékbevitel. hiszen valójában ott vannak ezek. Gyógyításában elsőrendű az ágynyugalom. torokfájásról. érését támogatja . kábultság.más része a vérárammal és a nyirokkeringéssel vándorol a veszélyezte­ tett helyek felé (sérülések. Fejfájás. addig az influenza esetében az ember a „hiányzó" belső érté­ keket igyekszik pótolni valamilyen külső „értékkel". hányinger. járványos fertőző betegség. mint (általában) az eddigiek. Mindkettőt a . védő fehérvérsejtek) hatékonyságát. mellkasi fájdalom lép fel. Fizikai jellemzői: Heveny. vérbőek.kihűlés'" előzi meg. s ezek hatékonyan gátolják a kóroko­ zók szaporodását és támogatják az immunrendszert. Nézzük konkrétabban: kialakulásában nincs jelentősebb különbség a meghűlés és az influenza között. fertőzést okozó vírusokkal szem­ ben nem tud és nem is akar védekezni.

mire van szüksége. tönkretéve az ujjak írnom mozgásait. ÍNHÜVELY 255 . A beteg csatornában szűkület keletkezik.azzal sincs tisztában: van-e valamilyen problémás élethelyzete. A kórkép gyakran támad a kézen. gyulladásos felrakódások miatt dörzsölés. Az előzményekben nem fertőzés szerepel. a száraz. sokszor egészen más lelki állapotban vagyunk és nem vagyunk hajlandó­ ak ezt tudomásul venni. könnyű elcsúszást biztosító hüvelyek. hogy magáénak tekinti a kialakult közhangulatot! Magáévá teszi. Ekkor még . mozgatáskor finom sercegő hang hallató. tudja mi váltotta ki. akkor nincsenek is! Nyilvánvaló. és c területeken súrlódáscsökkentő alagutak veszik körül őket. A beteg tisztában van azzal. Ez a helyettesítés pedig lehet akár az is. A meghűlésnél tisztában van rosszkedvével. Nem egy természetes dolog azt hinni. fe­ nyegetve ezzel pályafutásukat. nem veszi észre. csőszerű. s közben tisztában van annak hiábavalóságával! Eltérés mutatkozik a jókedvben is. és az érintett rész mozgáskorlátozottá válik. Kész. és nem is igaz! Érték és értéktelenség mindig egyenlő arányban töltik ki életünket. gátolva. ha nem látja. így zongoristáknál. Igaz. Az ínhüvelygyulladás a megbetegedett terület fájdalmas duzzanatával jár.felfedezni! Azt hiszi. gépírónőknél. hogy nincsenek értékeink. azt mutatja: van! A gyógyulás bekövetkezik „magától"! Pihenjünk meg és végre gon­ doskodjunk magunkról! Fizikai jellemzők: A végtagok hajlási helyein az inak leszorító szalagok alatt futnak. amivel helyettesíteni tudja. de inkább keres valamit. tényként fogadja cl: semmi baj! A betegség azonban mégis azt mondja.sok esetben . hogy a kialakított eszméje ellen fel fog lázadni. Ugyanez az influenzánál egészen másként fest. vizenyő. A betegség rendszerint meg­ erőltető munkát követően alakul ki vagy finom kézmozdulatok igen nagyszámú megismétlése esetén. nyomásérzékenység kíséretében. súrló­ dás lép fel.

az izületi 256 ÍNSZALAGOK . eset­ leg növeljük. Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: bezárult körülötte a világ. tetteseket keres felháborodásában. annál többet fog. szükségünk van egy fajta határra. melyek eddig védték. A gyógyulást mindenképpen elősegíti. amikor feladja azt az elképzelést. A területbe gyulladásgátló injekciókat lehet befecskendezni. Minél hama­ rabb szabadulni kell belőle. milyen mozgásteret szeretnénk magunknak kialakítani. támogatja a pihenés! Ez fogja tudatosítani: sokkal több rugalmasság. nyomasztó. Mennénk mindenfelé. Fellázad azon falak. hiszen eddig az ellenkezőjére volt csak példa. Lelki háttere: Ahhoz. Bezárult. Ismernünk kell azokat a természetes korlátokat. Fel kell adnia. (izületi szalagok) Fizikai tünetei: Az ízület mozgékony csontösszeköttetés. sőt minden parányi mozdulatot is. Mindez gyulladást eredményez. szabadság lesz életében. Ideges kapkodás. és egyre több hibát követ el. A hibák következtében okolni fog másokat. és soha nem jutnánk el valódi céljainkhoz. Mindazonáltal azzal is tisztában kell lennünk. hogy ez éppen vele történik meg. A behatároltság alatt az alábbiakat értem: tudnunk kell mekkora. A szemben álló csontrésze­ ket (az izületi tokon kívül) hihetetlen erejű rostos kötegek. melyen keresztül kijöhetünk az általunk felállított korlátok közül. görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember munkásságát. Sebészeti úton kezelve bemetszéssel gyógyíthatjuk. biztonságban érezzük magunkat. korlátok ellen. óvták rugalmasságát. problémamegoldó képességét. hajlékonyságunkat megőrizzük. hogy rugalmasságunkat. s ami bennmaradt.Gyógyítás: El kell tiltani a megerőltető munkát. evégett gipszben nyugalomba helyezzük a végtagot. kibúvókat. Könnyen belátható. melyek között jól. merre van a menekülési útvonal. hova vezetne az észnélküli szabadság. hogy minél jobban markol valamit. az út.

és ilyenkor ráéb­ redhetünk valódi erőinkre. Hallgatni kell a szívünkre. nyavalyáit. mindig megmondja. amikor fel tudjuk vállalni feladatainkat. de amikor eláll a szél. visszanyeri eredeti alakját. Az öröm pedig 257 . megereszkedni. mennyire van tudatában ez irányú képességeinek. hajlíthatóan összetartja az izületeket. miként a fa meghajlik a szélben. amelyik csak 500 kg terhelés felett szakad el. De nem jó a túlzott rugalmasság. tartsuk magunkat. hogy az ember bátran merjen térdre ereszkedni. Az izületi szalagok sérüléséhez néha rendkívüli erőbehatás szükséges. izület. Ekkor bátran viseljük mások gondjait. Mert mikor is esünk túlzásokba? Amikor attól félünk. A nagy szakítószilárdságú izületi szalagok az izület bármely állásában feszesek és annak mozgásaitól függetlenül is mindig feszesek maradnak. az izület ízvégei ily módon eltávolodnak egymástól. úgy megbomlik a test egyensúlya is. és nem szerencsés a túlzott keménység sem! A gyógyulás elengedhetetlen feltétele az önbizalom helyes viszonyá­ nak helyreállítása. Igazából akkor vagyunk képesek önszántunkból meghajolni az élet meg­ próbáltatásaikor. tudva: bármikor felállhat. mivel többnyire az izület forgási tengelyében. nem álljuk ki a próbát! Az életünk tele van kisebb-nagyobb próbatételekkel. Bizony. Önszántából kitérni. jól kiszámított tartás. rögtön megtapasztaljuk a fizetséget is: az örömöt. Nekünk is hasonló módon kell viszonyulnunk. stb. (Van. Lelki oldala: (lásd még: ínhüvely. a haladás legnagyobb hatásfokának érdekében. így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság. vagy ahhoz közel erednek. Amikor ez a feszes. lelki tartás kell ahhoz. a fent leírt stabilitás megszűnik.) Ha a szalagok megnyúlnak. ficamról beszélünk. és továbbra is megőrizzük tartásun­ kat. hatalmas erő.szalagok kapcsolják össze. Amikor szívünkre hallgatva cselek­ szünk. mikor térjünk ki. rugalmasság kényes harmóni­ ája megbomlik. vagy épp ellenkezőleg. Az ínszalagok állapota azt mutatja. a két csontvég mindig helyben marad.) Szorosan. Kitérünk az összeütközések elöl. így az ízületben a porcfelszínek mindig egy­ máshoz simulnak. mégis rugalmasan. bizony.

Ilyen pl. kikapcsolódás. s benne csontszerkezet alakul ki. tetteiben és ezt újabb munkával igyekszik pó­ tolni. Jellemző tulajdonsága. A vázizmokban zajló különös gyulladások egy része izomzúzódásokat. Tehát nem teszi meg.számára is . lényegbe vágó dolgokra nem. hogy egyre kevésbé leli meg örömét munkájában. Lelki háttér: Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget. Az izom megduzzad. Az iménti hozzáállás következménye lesz. beszűkül az erre vonatkozó tudata és bemerevednek elképzelései. hogy a rendszeres pihenés. működésében korlátozott. és „eltakarításuk" időt vesz igény­ be. izomvérzéseket követően alakul ki. vagy valamely fertőző betegség részjelensége. Az izomláz jelensége folyadék­ os sóveszteséggel és a tejsav felszaporodásával magyarázható. amikor megerőltető tevékenységet követően a pihentetett izmokban fájdalom lép fel. vagy nagyon ritkán szakít időt. Ennek egyenes következménye és kísérő jelensége. amit aztán az „ájulás" követ. ami nagyon fontos része a tartás visszanyeré­ sének! Fizikai tünetei: Lehet az izom önálló gyulladásos folyamata. fájdalmassá válik. lelki erőt ad. a felfokozott életritmust választja. Mindent meg akar cselekedni. Nem valódi izomgyulladás. hangképzéskor fokozódó.igazán . Már rég nem a minőség. Bemere258 IZOMGYULLADÁSOK . álláspontjai.fontos. a gégeizom gyulladása: nagyméretű rekedtséggel. Az idő múlásával aztán ez valóban beidegződéssé válik. lazítás helyett a fokozott munkát. Ekkor megtörténhet.azonnal erőt. hogy az izom­ ban csontképzőkés indul meg. felhőszerű eloszlásban meszesedés kelet­ kezik. hogy „nincs ideje" pihenni. súlyos fájdalommal jár. Leginkább azokra a dolgokra vonatkozik ez. Fokozott izommunka során az egyébként is keletkező anyagcseretermé­ kek kóros mértékben felszaporodnak. hogy a valóban . A berögzült szokások vonják maguk után az izmok merevségét.fontosnak. melyeket nem tart . eközben a fájdalom miatt a kényszerű pihenés állapota következik. hanem a mennyiség számít.

melyek a szellemi síkon ugyan úgy jellemzik betegünket. és mégsem leli meg örömét. s az idült lefolyású. Izületi betegségek bevezető tünetcsoportja lehet (és kísérője is) az általá­ nos levertség. hanem a fürdéssel járó lazításról. pusztulásos folyamatok képviselik az izületekben zaj ló kórformákat. miközben az izületek széli részein csontcsipkék. 259 . Fontos megjegyezni. hiszen a tudat nem ad utasítást az elernyedésre. beszűkülnek. Az izületekben képviselt gazdag és változatos mozgásformák korláto­ zódnak. milyen nagyfokú lázadást szít ez az emberi szervezetben. változatos képű. Könnyen elképzelhető és belátható. A ki­ alakuló „görcsökben". porcpusztulás történik. merev területeken megbomlik a normális anyag­ csere és felszaporodnak a mérgek. az hogy dolgozik. melyek mindegyikre jellemzőek. az izületet alkotó csontok összenövése végérvényesen bekövetkezik. A kö­ vetkezmény egyre súlyosbodó működészavar. étvágytalanság.vednek az izmok. konfliktust ébresszenek és a már meglévőket fokozzák: hiszen egyszerre jelentkezik a probléma. de fürödjön! Nem a tisztálkodásról beszélek (habár az sem árt ©). megtesz mindent. reumás betegségek végállapo­ tában a valaha különálló részek merev összekapcsolódása. igazak: lényegébén mindig porcelfajulás. hogyan lehetne boldogabbá tenni életét! Ezek a tudások. s a kór kezdődhet hőemelkedéssel. fölöttük a bőr piros. A gyógyulás útja: Csekélységnek tűnhet amit javaslok. amelyet fájdalom kísér. mit kellene tenni. csontkinövések alakulnak ki. ismeretek azonban önmagukban „csak" arra elegendők. Az izületek környéke megduzzad. Persze nem feltétlenül. néha lázzal. nagyszámú betegségben azonban közös vonások ismerhetők fel. kikapcsolódásról! IZÜLETEK Fizikai jellemzők Gyulladásos vagy leépüléses. Az izületeket érintő. és figyelembe venni az alábbi tényt: minden gyulladásos folyamatnál jelen van a helyes cselekvés ismerete! Tudja. A mérgek. hogy problémát. fáradtság. Mik is ezek? A kudarc! A balsiker. tudja. a megoldása és az ellentétes cselekvés.

neki kell engednie. hogy közben semmi másra nem figyelünk. sőt néha éppen nyugalomban fájdalom lép fel az érintett ízületben. Ha a vágyat elveszíti. hajlíthatóságát biztosítják. Egészséges működésük elengedhe­ tetlen feltétele a dolgaink megértése. Az izületi problémák abban az esetben alakulnak ki. csak ezek tudatosodnak. melyekben mindig. A meg nem értés. élethelyzetekbe. fel nem dolgozás diszharmóniát okoz lelki szinten. és esetenként lehajolni. két ököllel törölgettük könynyeinket. Visszahúzódóvá. amikor az ember elveszíti a „rugalmasság" és a „keménység" kényes egyensúlyát! Ebben az elvesztésben jelentős szerepe van a megértésnek: (amiről itt nem be­ szélhetünk). Izületi probléma: Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba. Képes legyen elhajol­ ni. Hányszor volt már olyan. lemerevednek az izületek. hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagálni. ami elvezet a szervezetben lévő anyagok egyensúlyá­ nak megbomlásához is. Mindezekkel. mindent „neki kell" megoldania. minden adandó lehetőséget. Ez óhatatlanul is maga után vonja a vágyak el­ vesztését. a negatív élmények kerülnek felszínre. Lelki háttér: (lásd még: ínszalagok. Lehetséges egy feladatot úgy is megoldani. amikor célba értünk. hogy elértük az annyira áhított célt és. nincs tisztában valódi problémájával. 260 . de igen kétségessé és kétes érté­ kűvé teszik kívánalmainkat. Emlékez­ zünk egy kicsit. csontrendszer) Az izületek az ember rugalmasságát. s a mozgások huzamos korlátozottsága következtében az izmok sorvadásnak indulnak. neki kell elviselnie. nem is történhet ez másként. Hiszen elméjében. Tudjuk. Életunttá válik. vagy ezek nélkül is elérhetőek céljaink. A vese szerepe: (lásd még a vesénél) A vese harmonikus működésének függvénye a szervezetben lévő sók és ásványi anyagok jelenléte. tudatában rendre a kudarcok. a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elengedhetetlen tulajdonság a rugalmasság. minden segítő szándékot. A problémájával és annak miértjével. merevvé válik és már semmit sem akar elvégezni.Mozgáskor. tisztázása. Figyelmen kívül hagyunk minden intő je­ let. járáskor. de inkább feladását és a beletörődést. A kiválasztás folyamata igen határozott sze­ repet tölt be az izületek állapotában. meghajolni.

mert lelki fájdalom előzi meg.nem fecsegős típus. A meszesedés folyamata A sorozatos kudarcélmények hatására. s ez nem túl kecsegtető! Olyan ez. De jellemzően helytelenek. nincs bátor­ sága másként vélekedni. Azt azonban szeretném hangsúlyozni: nem érzi magát jól ebben az álla­ potban. Elveszíti a rugalmas gondolkodás. 261 KAR . megoldási mód­ jaiban csak is egy fajta sémát követ. és befolyásoló tényezői elöl. visszahúzódó. és lényegtelen. Ebben a visszahúzó­ dó állapotban azután „csak" egy fajta inger éri . az pedig. hogy azok helyesek. mert fél­ reértik. „Mozgásszabadságát" jóformán csak a törzs gá­ tolja. mint az az előzőekben körvonalazódott. mint a belterjes tenyészet. melyek nem tükrözik a természet rugalmasságát. vagy helytelenek.Izületes emberrel nem lehet mindenről elbeszélgetni . mert félreérti önmagát. elsősorban az úgynevezett reumás bántalmak támadják meg a kar izületeit. És mindezzel tisztában van. azok közül is előszeretettel a válltájékot. mert nem értik meg. cselekedni! Fizikai jellemzők: A vállizülettől az ujjakig terjedő felső végtag a tér majdnem minden irányában mozgatható. hiszen azok a dolgok. amit aztán az izületei tükröznek. ha izületi betegségek. mint azzal megoldani. távol áll a tökéletestől! Ízület fájdalmak Fáj. E nagymérvű mozgékonyság elsősorban akkor csökken. „megbántódik" és visszahúzó­ dik a külvilág ingerei. ezért legyünk velük belátóak és türel­ mesek. a problémamegoldás képességét és így nem marad más. amije van. sőt nagyon rosszul viseli. Fáj. Fásultabbá válik. Mereven ragaszkodik elveihez. gyakran fásult. óhatatlanul is bekövetkezik az elfajulás! Lemerevednek a gondolatok.mondanom sem kell -. Ezt előbb-utóbb az izületei is tük­ rözni fogják. nem túl sze­ rencsések.

30 év felett az ínba és az izület környezetébe kalcium lerakódás indulhat meg. Központi szerve s egyben elsőrendű aktív tényezője a szív. a háttérben egy sérült ember lakozik.értékelése követ­ keztében bizonytalanság és ebből fakadóan távolságtartás alakul ki. A gond itt kezdődik: lelkileg is határozottan megviseli és ennek következtében a fizikai létben nagyon nehezen boldogul. mozgáskorlátozottsággal. Léte­ zik egy oxigénnel telítő kisvérkör. Tüle­ kedés. Lelki oldal: (lásd még kéz. melyek a felhőtlen öleléshez szükségesek. Tehát nem szabad alábecsülni az apró kellemetlenségeket. 40 év felett gyakori a vállizület környéki lágyrészek gyulladása. A kar törései. KERINGÉSI RENDSZER Fizikai jellemzők: A vérkeringés a véredények által alkotott zárt rendszerben történő. fájda­ lommal. A lényegen azonban semmi sem változtat: végre vegye észre és értékelje képességeit . Ez még önmagában nem jelentene problémát. ficamodás leggyakrabban a vállizületben történik. vagy általános betegségek részjelenségei. ha tisztában van vágyaival és azzal is. illetve a saját elvei melletti ki nem állás jellemzi a beteget. A gyógyulás folyamán figyelembe kell venni a tünetekhez tartozó utakat. sérülései közismertek. A sikertelenségek. aki segítséget vár. Egy sérült ember. de minden esetben következmény a kar működésének meghibásodása. váll. Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket. izmok illetve a jelentkező tünetek) Amit magához ölel. és a testet oxigénnel ellátó nagyvér262 . A vérkör emberben kettős. Hasonló elváltozások a könyökben és a csuklóban is előfordulhatnak. A karban futó vér. amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem.és nyirokerek valamint az idegpályák elváltozásai lehetnek önállóak. meghatározott irányú véráramlás. Hiszen őszintén ölelni csak akkor képes az ember. hogy képes elengedni. ízület.elítélő . fájdalmakat.az imént ismertetettek birtokában. a kudarcok egy fajta . 8-as alakú pálya.

ír és fest. Taglejtéseivel a társalgás és szónoklás.) A keringési rendszer annyira összetett. A sejtanyagcsere során leadott víz s a benne oldott anyagok (a szövetnedvből és a mechanikai mozgásból eredő nyomás hatására) a nyirokrendszerben áramlanak. érszűkület stb. Jelzi gazdá­ jának korát. Öl és simogat. Az emberi arc mellett legkifejezőbb testrészünk. Valódi fogó. A ke­ ringés állandó az élet során. Lelki jellemzők: (lásd még vér. s bármilyen zavara betegséghez vagy ka­ tasztrófához vezet. Egy­ részt a tenyér síkjában a többi négy ujjhoz közelíthető. áldást és átkot képes osztani. Van egy másik. A keringés eljuttatja az örömet. hangszert szólaltat meg. a tánc. hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást. melyhez az emberi kéz fogható lenne. vérmérsékletét.és immunrendszer. foglalko­ zását. Vele az ember munkát végez. hogy megértéséhez össze kell vetni más részeinkkel is. de minden más régi kultúra is ábrázolja isteni erők forrásaként. A legkényesebb és legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is alkalmas testrészünk. E szövetnedv a nyirok. A keringő vér folyékony szövet. lassúbb keringés is. Még a majmoknak is csupán horogszerű működéssel bíró kapasz­ kodó kezük van. ám egymástól mégis tökéletesen el­ különül. nyugalmat és tudást a szervezet minden részére. Hüvelykujjunk ugyanis két főtengely körül képes mozogni. markoló szerepre csupán az emberi kéz lépes. a színművészet és a harc­ művészet hatalmas eszköze. Célba juttatja a tápanyagokat és az oxi­ gént. lelki és egészségi állapotát. Fizikai jellemzők: Nincs a természetben még egy olyan kifinomult alkotás. Mozdulatainak ha­ talma bámulatos. nemét. s e kettő a szívben találkozik. nyirok. mely a nyirokcsomók által megszűrve végül csatlakozik a vér­ pályához a nyaki és a kulcscsont alatti gyűjtőér torkolatában. Az ókori zsidóknál kozmikus szimbólum. ám a nyugalomban lévő kéz is árulkodik. illetve tőlük távo263 KÉZ . elszállítja az anyagcsere bomlástermékeit és a széndioxidot.kör.

nem engedi! Merevvé válik. a társuló tünetek alapján kiválóan beazonosíthatóak. hogy világa szabadon változzon. mellyel a legtöbbet foghatja. melyeket görcsösen próbál megfogni. mulandó dolgokkal). mint aki azt a feladatot kapja. Természetesen látja. illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni. A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban található meg. s a benne lévő fo­ lyadék erre hogyan fog reagálni? Egyre gyorsabban illan el.lítható. amikor lelki rugalmasságát félretéve mindent egyféleképpen akar megoldani. amikor szembesül bizonyos . jó vagy rossz. Lelki jellemzők: A kéz lelki jellemzői közül a cselekvési szabadságot illetve korláto­ zottságot kell leginkább kiemelni. legyenek azok jók-rosszak. másrészt olyasvalamit „tud". Ha átesik a „ló" másik oldalára és görcsösen igyek­ szik szorítani. Ha nagyon lazán tartja tenyereit. Elmondok erre egy rövid példát: a kézproblémával küszködő ember olyan. A gyógyulás útján meg kell találnia azt a harmonikus fogást­ elengedést. kellemetlen­ nek érzi. nem engedi. A kéz betegségei minden esetben ezekhez köthetők (lásd még izületek)! Ezek a kórképek a pontosítások. Mit tesz erre? Egyre nagyobb erővel szorítja össze ujjait. akkor ugyanaz lesz az eredmény. fogni. hiszen tele van a keze a régi. 264 . hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá képes. amit semmilyen más szerv nem tud a világon: a többi ujjal szembe helyezhető. és mégsem kíván rajta változtatni. ujjai között szabadon kifo­ lyik a szállított víz. Jobb kéz: Fájdalmak jelentkeznek. mindegy. Jelen esetben lényegtelen.szorongatott tulajdonságaival. hogy kicsúszik keze közül a megfogott dolog. hogy két kezében vigyen el minél több vizet. mozgásában korlátozott lesz. A kezek hideggé akkor válnak. Bal kéz: Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. a konkrét konfliktusok. amikor „elmegy" az ember kedve attól. A rajta keletkező görcsös folyamatok akkor jelentkeznek. amikor lelkiekben is görcsösen ragasz­ kodik a megragadott dolgaihoz.

A kor előrehaladtával a petefészek illetve a herék működése lassan csökken. zsibbadások és heves szívdobogásérzések.Ebből okulva. Ezért bátorkodom egy kicsit gondolkodni azon. Míg a nők egy része különösebb kellemetlenség nélkül jut át ebbe a korszakba. amely nem egyidejű és nem azonos jelentésű a havi vérzés megszűnésével . hogy nem mindenkire ugyanúgy fejti ki hatását. ami ennyire nagy hatást gyakorol az ember szervezetére. addig sokuknál érzelmi-lelki tünetekkel áthatott panaszok sokasága lép az előtérbe: ingerlékenység. rugalmasságot is! Fizikai jellemzők: A változás ideje. ve­ rejtékezés. fejfájások és hőhullámok. kipirulás.kezdete pár évvel meg is előzi azt. így kell viszonyulnia az életében fontos dolgokhoz: ha meg akarja tartani. elsápadások. hanem egy élettani változás zajlik le benne. A kínzó fizikai és lelki tünetek évekig elhúzódhatnak. hagyni kell egy kis szabadsá­ got. melyek a megváltozott állapot­ hoz való alkalmazkodást elősegítik. hogy nem egy kórfolyamat. hogy közben a szervezetnek van lehetősége tél­ használni a hormonális kiegyensúlyozás eltérő folyamatait. s a nő panaszai teljesen megszűnnek.a lényege: vége mindennek -). de adni. mivel a hereműködés olyan lassan csökken. hogy valaminek . tudja. meg kell fogni. A férfi klimax nem jár ilyen viharos tünetekkel. van ideje igénybe venni azokat a lelki reakciókat. Lelki jellemzők: Az iméntiekből is világosan kiderül. A hormonkezelés igen gyors és látványos javu­ lást hoz.kell még lennie. szaporításra képes ivarérett korszak lezárulása mind­ két nemben. Gyógyításában elsődleges (mindenféle kezelésben az!). sok nőn az „ajtóbecsapáspánik" (a német szakkifejezés szószerinti fordításban: a „redőny lehúzá­ sa" jobban visszaadja . majd depresszió uralkodik cl.túl a fizikai változásokon . hogy beszél­ jünk a beteggel. 265 KLIMAX . Mivel a nemi működés külső jelei visszavonulnak. A szaporodásra.

kínzó köhögésnél a légutakban letapadt nyák nem tud felszakadni.legalább . A légcsőben és a gége falában levő idegvégződé­ sek izgalmi állapota az agytörzsön keresztül váltja ki a reflexfolyamatot. mint másokra. Robbanásszerű kilégzés történik. s ekkor a gégefedő hirtelen kinyílik. A folyamat gyors. és ezt a betegnek illene követni. A gyógyuláshoz. melynek során a tüdőbeli nyomás jelentősen megnő. A produktív köhögés viszont váladékürítéssel jár mely . és ezzel párhuzamosan szük­ ségszerű. s az orkán sebességével kiáramló leve­ gő kifelé sodorja az ingerlő anyagot. Ezt követi egy nagy erejű kilégző mozdulat.ciklu­ sokra.a folyamattól függően 266 KÖHÖGÉS . Száraz. sőt kínzó lehet a köhögés. túl az érzékeny területen.Az elveszettnek hitt nőiesség váltja ki ezt a pánikszerű jelenséget (lásd még: pánik). teremtő erejét önmagára koncentrálja. torokköszörüléssel rokon. amikor a gyermekek egyre kevesebb törődést igényelnek. az adakozás jellemzi. Az aktív kort leginkább az adás. Nélküle légúti elzáródás következtében fulladásos halál állna be.annyi időt fordítson. Tehát bármily kellemetlen. Ez az időszak. rövid belégzéssel kezdődik. A hang­ súlyok elmozdulnak. majd a gégefedő bezá­ rul. míg a vál­ tozókor közeledtével a kifelé fordulást lassan fel kell váltania a befelé fordulásnak. hogy kezd értéktelenné. hogy figyelmét. vagy inkább másfajta figyelemből az érintett azt a következtetés vonja le. Van ideges köhögés. feleslegessé válni. Eletünket feloszthatjuk különböző . szerepe mégis végtelenül hasznos. Vagyis a testi változásokat ugyanúgy kíséri a lelki változás is. míg az eltávolítandó anyag fel nem jut. Fizikai jellemzők: A légutakban felgyülemlő váladék vagy idegen anyag eltávolítása létfontosságú feladat. illetve tünetek csökkenéséhez az alábbi változásokra van szükség: Saját magára . és ebből a csökkent. mely a krákogással. Tipikus hangjelenség kíséri. Egyre kevesebbet kell táplálnia másokat.éles határvonalakkal kijelölt . A köhögés mindaddig ismétlődik.

letapadt váladékot oldják. tudja..) Szükséges különválasztani a két köhögés típust. de ön­ tisztító folyamat révén a köhögést magát felfüggeszteni tilos! A köptetők a szívós. felpuhítják. háta mögött hagyhatná. melyben rengeteg feldolgozatlan . Kezelés: A köhögéscsillapítók szerepe a kínzó rohamok felfüggesztése.nyomasztó ismeret van. sőt véres. sokkal inkább betörik. bi­ zonytalan fizikai kiváltó tényező jelenlétét kell feltételezni. sokkal inkább beletörődő! A jelen lévő problémák előbb-utóbb fojtogatni fogják. Vegyük alapul a dohányzás következtében létrejövő lerakódásokat. daganatok széteső részeit is kiköhögheti a beteg. környezetében. érve­ ket hoz annak igazolására: tehetetlen vagyok! Meg fogja találni ezeket az indokokat. Nem nyugodt. Ennek következtében sokkal visszafogottabban. míg a másikban csupán inger. nyomott hangulatai a változtatás elkerülhetetlensége következtében erősödnek. világában elnyomottnak. Kidobhatná.tünethez . mert ott van.leginkább az allergiás tünetekhez hasonlatos (lásd még ott). ami remekül fogja szemléltetni a betegséghez . A száraz köhögés . eltávozását. a lelkiismeret is erre sarkallja. Gátakat. a félelem. kö­ högéseket. Lelki jellemzők: (lásd még hurut. de ezek távolról sem nyugtatják meg.szerintem . Aki tehát nyákot felköhögő tüneteket produkál: el­ kezdte kötelékeit lerázni. savós. gennyes. Fullasztónak érzi környezetét. gátoltabban kezd új dolgokba. de egyiket sem teszi. mellőzöttnek érzi magát. nehezebben tud felszabadulni. akár szöveti cafatokat.vezető utat. és ezek egyenes következménye: a visszafojtás. Rossz. de nem teszi. Itt megemlítek egy rövid példát. Növekszik a vágy. így egyre nagyobb lesz a szabadulás vágya.. A kifejezésre juttatott változtatáskor kez­ dődik a köhögés. és erre még jelentősen rásegít: semmi másban nem leli sza­ badságát. 267 . Lelki oka is ilyen jellegű. hogy valamit kezdeni kellene vele.lehet nyákos. egyik esetben a vála­ dék felszakadása tapasztalható. Az allergia esetében egy megfoghatatlan. Nyomasztó. A váladékos köhögés egy olyan élethelyzetet jelent. így meg­ könnyítik a köpet felszakadását. Helyette marad az aggódás.félretett .

valóban . de nekem nem tisztem sem alátámasztani.kedve van hozzá! Kezdetben elegendő gondolatban hozzákezdeni. és lerakódások kezdődnek. valójában mi nyomasztja. hogy „kiköhögi". hogy minden tevékenység egy mély lélegzettel kezdődik. Mivel itt köhögésről beszélünk. Ezt minden köhögő em­ ber azzal segítheti elő. de nem is képes a túl tiszta levegőt — mint tiszta ismeretet — elvi­ selni. mire vágyik. hagyni kell. azokat másként tapasztalja! Önmagában a dohányzás nem jelentene problémát. a téma körül járó gondolatai. és nem is igazolja ezt a pótcselekvést. arról is szót kell ejteni.pl. Dohányzik. füstös érzéseket. körvonalazatlanok.. de ehhez nincs sem kedve. és akkor.. ami érthető és közel áll hozzá. az eddig takargatott gát (elszakadásából még nem követ­ kezik a gyógyulás! Ennek elengedhetetlen része a helyettesítés! Mivel lehet helyettesíteni? Mindenképpen valami jóval! Tisztában van vele. dolgokat képes elfogadni. Ez nem támasztja alá. ez az is jelenti. aminek ki kell jönnie. Ennek a passzív beállítottságnak következménye lesz az adott terület pangása . A dohányzás pedig éppen erről a mély légzésről szól! Az ember azért kezd dohányozni. mert addig sem kell friss levegőt szívnia! Dohányzik. Olyan eszközhöz folyamodik. A gyógyulás útjához szorosan kapcsolódik a cselekvés.Miért szokik rá valaki a dohányzásra? ˝E könyvben (a tüdőnél) már szóltam arról a jellemzőről. A szabadulás. sem elítélni! Az ember dohány­ zik. amikor . biztos alapot nyújt a cselekvéshez! 268 . mert ez teljesíti a „mély levegő" utáni vá­ gyát. mert érzi a valami újba kezdés szük­ ségszerűségét. és a hagyás. a megvalósítás eszményei ködösek. Nincs mese.ő. hadd jöjjön ki. Elméje. hogy a feléledő jó érzés szétáradjon egész lényében. hiszen a benne lévő mérgek lehetnek stimuláló ha­ tásúak is. Játsszon el a gondolat­ tal: mi lenne ha. hogy ezzel is elodázza a helyes úton való haladást. hogy igen határozottan érlelődik a változtatás gondolata. Hagyjuk. a tüdő öntisztító képessége lecsökken -. sem bátorsága. mit szeretne elérni.. alapot. Ennek következtében tudata csak a homályos. Ez az átható erő fogja táplálni a tetterőt. Ebben a lelki állapotban nehezen képes elfogadni az egyértelmű "dolgokat . hozzá kell kezdeni! Természetesen úgy.

mely a könnytöm­ lőbe kerül. vakító fény. sós.) A könny óvja a szaruhártyát a kiszáradástól. Ez a szemhéj zárásával néhány másodpercenként megújul. valamint gyulladások. baktériumellenes hatású folyadék. mert egyszerkétszer már átgyalogoltak rajta. Lecsökken a könny termelése. megnő a könnyelválasztás. A könny víztiszta. biztosítja a szem biológiai védelmét. Lelki tünetei: A könny védő feladata könnyíti meg a szemet szúró észlelések kitörlését. érzéketlennek tünteti fel magát a külvilág előtt. hogy ne kelljen megmutatni gyengeségét. amikor a megjátszott keménység alá­ támasztására nem mutatja érzéseit. 269 KÖNNYCSATORNA . Nem meri kimutatni. Rendellenes működés lelki hátterében azok az élethelyzetek állnak melyeket elsiratott vagy cl kellene siratni. Könnvelvezető csatornarendszer: A szemhéjszél belső végén kezdődik. Keménynek. nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett. és ennek kö­ vetkezményeként lázadás jön létre. ha nem mutatja „gyengeségeit". Kivezető csa­ tornái a kötőhártya felső áthajlásába nyílnak. továbbá sérülések és daganatok. A könnyezést érzelmi impulzusok. akkor keménynek. izgató gázok. gyulladások idézhetik elő a könnytermelés megszűnését. Erejét felemésztette az erős falak építgetése. A példa viszont azt mutatja.Fizikai jellemzők: Könnymirigy: a nyálkamirigyekkel rokon szerkezetű. majd a könnyvezetéken keresztül lejut az alsó orrjáratba. Elzáródások. váltják ki. Zárt szemrés mellett a záródási vonal és a szem között könnyel teli rés alakul ki.határozottan belefáradni. A könnymirigyek ilyenkor túlműködnek. A szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja. idegentest. rettenthetetlennek fogják látni. Innen bonyolult csatornarendszer vezeti el a könnyet. Abban a hitben él. arcidegzsába. (Ha nem: a könny kicsordul. ebbe a tevékenységbe kezd . ami tovább fokozza az égető érzést. hideg szél stb.

mint idegentes­ tek . így keletke­ zik a köszvényes csomó. A kikaparás művészete. Jellemző az éjszakai. ha azt érzi sírnia kell. sírjon. s ezek . ritkábban a könyök vagy a váll. Szeretné figyelmét másra fordítani.csak azért is azt csinálja. régi. irritálja. s egy ponton támad. mikor követke­ zik olyan esemény. egy olyan dolog került szeme elé. A kór hevenyen indul. Ezt követően hónapokig. az őszi kikerics magjának hatóanyaga. a félelemből fakadó távol­ ságtartásra vezethető vissza. Leggyakrabban a nagyláb­ ujj első izületén. Idő múltán azután súlyos működészavarok és torzulások alakulnak ki az izületekben. elveszett értékei iránt érzett hiányt még nem építette be életébe. de érintett lehet a térd alatti lágyrész.gyulladásos szöveti reakciót váltanak ki maguk körül. évekig is tünet. A gyógyulás útjának el kell vezetni a harmóniához. a boka. Élete rettegések között telik. hogy za­ varja. ami kielégíti szépérzékét. Még most is gyászol. KÖRÖM KÖSZVÉNY Fizikai tünetei: A régiek által is már jól ismert betegség anyagcserezavar: a szervezet­ ben lévő húgysav kóros felszaporodásával jár. Következményesen a húgysav sói kristályok formájában rakódnak le. lásd még ott) azt jelzi. de helyette . mint a rossz gyerek . Tudja. Ez is egy bizonyíték: nem képes elsiratni. attól fél. hirtelen rohammal való kez­ det. amit nem szabad. de úgy viselkedik. ami nagyon piszkálja.továbbra is azt lesi. fordítsa tekintetét egy olyan dologra. amit nagyon szeretne elkerülni! A túlzott könnytermelés (allergia. ha irritálja a szemét valami.és panaszmentes lehet a beteg. Körömszakadtáig ragaszkodik megszerzett javaihoz. s az igen heves fájdalommal együtt magas láz lép fel. Gyógyításában a gyulladásgátlás és a mellékvesekéreg-hormonok adása mellett fő szerepet játszik az ősidők óta erős méregként ismert kolchicin.fel­ háborodva . 270 .A könnycsatorna beszűkülése a félelemre.

pont vele történnek ezek az események. csak amikor ezeket meglelte. így sok választása nem marad: igyek­ szik minél előbb elérni céljait. Izületi ödémák keletkeznek.Lelki oldal: (lásd még vese. vagy. melyik elvéhez. Ezek az ismeretek a megértési. Ezekből már elég nyilvánvaló: nehezen tud döntést hozni. A vesék elégtelen működése folytán lemerevednek az izületei. feldolgozási korlátozottságból erednek. Elveszíti a rugal­ masságból. mert nem képes eldönteni. 271 . miért pont ellene fogott össze a világ! A sok. A köszvényben szenvedő embert az alábbi lelki tulajdonságok jellemzik: Érzelmeit gyorsan váltogatja.megtalálja benne a hátsó szándékot. gondolatához tartsa magát. a hajlékonyságból eredő „konfliktusmentesség" örömeit. Ez pedig gyakran „erőszakosságba" tor­ kollik. Izületi. A túlzásba vitt akarat kudarca előbb-utóbb fásulttá. Befelé fordul. Ezek a gyors változások a belső bizonytalanságából. az értékesség keresé­ se. kutatása. de máskor biztosan nem. Pl. hogy most sikerült. most segített. ezt a hangulatot kivetíti környezetére is. megmerevednek álláspontjai. és gondolati merevség jellemzi. Nem érti miért. pillanatok alatt képes önmagába fordul­ ni. keményé te­ szi. és másoknak is árthat. izületek) A köszvényes betegnek idegrendszeri problémái vannak. elkeseredni. A rossz alatt az alábbit értem: a végső következtetések negatív érzéseket. A kezdeti szakaszban hízásra való hajlam alakul ki a megfelelő lelki táplálék hiányában. mert a tapasztalatai szerint az egész világ ellene van. Az emberi természet velejárója az értékek. Különös képességet fejleszt ki: mindenben képes észrevenni a rosszat. (lásd még a testsúly fejezetnél) Gerinc és izületi fájdalmai vannak. lehet. Valahol kisodró­ dott és a természetesség elveszett. szakadatlan tépelődésnek hajhullás lesz a következménye. mert elveszíti életkedvét.úgyis . ami önmagának. In­ kább mások döntéseit teszi magáévá! Aztán . de biztos vannak hátsó szándékai. homokképződés. az értékek elvesztéséből kelet­ keznek. s ha mégis akkor általában helytelent. megállapításokat fognak tar­ talmazni. kőbetegségek. befelé fordulóvá válik. lehet teljes.(bővebben a vese címszónál) Ismereteit rendszeresen rosszul értékeli.

A kő keletkezésének egyik változata hasonlatos a drágagyöngy képző­ déséhez: parányi kőképző centrum jelenik meg. szinte lehetetlen feladat meggyógyítani .de meg tud gyógyulni! -. nyálmirigyek vezetékei. míg nem látja be milyenségét.az emberek nemhogy nincsenek ellene. Majd felfedezve hibáit. melynek következtében folyamatosan hízik. az akaratosság magas fokán áll. Érzelmeit mértéktelen húsevéssel igyekszik kiegyenlíteni. mint a visszerekben vagy az orrkagylók mélyén. Durván.szeretettel tud változtatni életén! . Üreges szervek váladékában képződnek.Két szélsőséges véglet között ingadozik. de előfordulhat a tüdők hörgői­ ben éppúgy. amikor tu­ datosan nem találja az örömteli helyzeteket. Anynyira nehezen vállalja fel „milyenségét". hiszen az önfejűség. Az ösztönös cselekvéshez szokott folyamodni az ember. húgyhólyag. Amint a kagyló esetében 272 . hogy nem lehet megtenni! Arról szól: hogyan lehet mégis. Az epehólyag. addig „gyógyíthatatlan". Eb­ ből a megállapításból viszont következik ez is: való problémáinak fel­ színre kerülése jelentős erőt ad a gyógyulás útján. amikor erre bizonyos kór­ folyamatok megteremtik a feltételeket. hogy ez nagyon megnehezíti az új befogadását. érdekein átgázolva akaratát ráerőlteti másokra. elveszíti maradék életkedvét. s kialakulásuk akkor indul meg.! Mindaddig. Még mielőtt elfelejteném: nem arról szól ez a könyv. annyira elvesztette hitét. depresszióba esik. s veséi lassan felmondják a szolgála­ tot. vesemedence. A gyógyulás útja: Nagyon nehéz. kőzetek vagy kristályok rokonai felépülhetnek az emberi testen belül is. tettvágyát. erőszakosan mások értékein. hogy mit nem.. Fel kell fedeznie. a bennünk rejlő erőket (melyek harmóniát teremtenek) árasszuk ki rá! Kövek Fizikai jellemzői: A kinti világban fellelhető ásványok. hogy: . de sokan mellette vannak! Segítő erőnket most is nyújtsuk felé.. belek mind-mind tartalmazhatnak követ.

A másik jel a fájdalom. s megint csak kristályosodási magok képződnek. a kőbeteg orvosok beszámolói alapján . vérrögből képződik. ha az érintett testfolyadck (pl. A vesében különféle vegyi összetételű kövek alakulhatnak ki a vizelet összetételétől függően. Az epeutakban vagy az epehólyagban a legkülönfé­ lébb színű és nagyságú kövek alakulhatnak ki. De a gyakori okok között szerepel az is. mi­ vel útjuk során felszakíthatják a nyálkahártyát. nem okoz panaszt. néma. Nyálkövek a nyálmirigyek kivezető csöveiben vagy a mirigytestben alakulnak ki.egy homokszemcse tölti be ezt a szerepet. a stabil állapot meg­ bomlik. pira­ mis formájúak. Néha csupán homokszemcsék alakulnak ki. A bélsárkövek gyakran egy gyümölcsmag-középpontra épülnek fel. máskor akár diónyi. almányi kőtömbök épülnek fel az évek hosszú során. Amíg egy kő mozdu­ latlanul üldögél. Elmozdulásuk egyik biztos jele a vérvizelés. s a fájdalomtűrő-képesség egyénenként is más és más. Mindennek ellenére a megfigyelések. s egy a kicsapódáshoz ha­ sonló folyamat kezdődik el. az embernél is egy kicsiny. s akár borsónyi nagyságot is elérhetnek. Ezt sokszor haspuffadás. idegen kicsapódási felszín alakul ki idegentest. A kismedence gyűjtőér-fonataiban gyakori. Testüregeink élettani váladékainak stabilitásáról különleges elosztású. egymáshoz csiszolódott felszínnel tö273 . vagy elhalt sejtek formá­ jában. visszeres csomókban megalvadt vérben. A megmozduló kő ugyanis izgatja a vesemedencét vagy a húgyvezetéket. úgy mondják. gyakran soklapú.és mert csak morfiummal csillapít­ ható igazán -. tüskés felszínű kőre. ha elzárják az elvezető rendszert. hogy ennek élménye igen szubjektív. vándorlása viszont kőrohamot idéz elő. súlyos hányások s a vizelet elakadása kíséri. Megmozdulása. Kerekek. Véna-kő az erek öbleiben. A benne oldott anyagok töménysége a pangás miatt megnő. oválisak. Tudjuk. mire az izomfalával rámarkol a gyakran buzogány ala­ kú. féregnyúlványban s a vastagbél egyes területein lelhetők fel. A gyulladásos váladékok megzavarják ezeket. epe) a rossz elfoiyás következtében besűrűsödik. hogy az ember legnagyobb fájdalomélmé­ nye a vesegörcs. A vakbélben. mikroszkopikus méretű részecskéket tartalmazó rendszerek gondoskod­ nak. meszes burkolattal. Az epekövesség úgyszintén elviselhetetlen fájdalommal járó betegsé­ geink egyike lehet. melybe idővel mészsók rakódnak le. Veszélyt itt is ak­ kor jelentenek.

miért nem szeretik? Bélsár-kő: Jórészt megemésztette. Felháborodás maradt lelkében. de az összes tanulsá­ got nem vette ki. Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy problémát . Vesekő: A megértéssel. mindennapjait igen erősen befolyásolja.belülről sír.negatív . Egy kicsit sarkos a hasonlat. mint a dacos gyermek.: nem képes megérteni. sőt lel­ kileg növekedve kijönni belőle.melylyel nagyon is tisztában van . s az életveszélyt a hamarosan fellépő sárgaság (lásd ott) jelzi. de meg nem szabadul tőle. Pedig a tapasztalatban ez is benne van: képes vagyok kezelni az ellenem irányuló . Fenyegető következ­ mény az epevezeték elzáródása. mint a koleszterin-kő. vagy egyetlen kőóriással. Az epehólyag olyan lehet. és képes vagyok épen. A teljes kép érdekében érdemes feleleveníteni az adott szervek jelentéstartalmát. de benne marad egy „tüsök". benne akár 80-100 kővel. Ott marad. magáévá tette a feldolgozott problémákból eredő tanulságokat. Tanult belőle. s közben . de úgy viszonyul a világhoz. hogy a követ okozó problémához ragasz­ kodik a „gazda". Lelki jellemzők: A fizikai jellegzetességeknél olyan jól. Tulajdonképpen elmondható. hiszen igazolódni látszanak azok az álláspontok. konzervál. Pl. mint a babzsák. melyeket kialakított és fenntart.megesen fordulnak elő. 274 . a feldolgozással kapcsolatos szerv. Ragaszkodik hozzá. láz vezeti be a kórképet. és rögtön előkerülnek a konfliktusok. Ponto­ san úgy viselkedik a kő. Határozottan állandósul egyfajta dac. míg más összetétel esetén a hegyi­ kristály keménységével vetekedhetnek. Ezért az itt kiala­ kuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben. hidegrázás. Vagyis a belőle nyer­ hető lelki erőt nem használta fel. részletesen ki lett fejtve. Például: volt egy igen súlyos konfliktu­ sa szüleivel. E képletek lágy tapintásúak is lehetnek. amiért pont őt „találták meg". Látszólag minden a legnagyobb rendben. Félreteszi. hogy alig szorul kiegészítésre.eltemet. A kődugasz mögött robbanásig feszül az epehólyag. aki ezt mondogatja: nem fáj. de kaparjuk meg egy kicsit a felszínt.érzelmeket. Fájdalom. amit sikeresen feloldott. mint a szőnyeg alá söpört szemét. miért nincs pénze.

a második és harmadik pillérig. hogy képesek vagyunk a lépéshosszat megnövelni. hogy ez az épít­ mény hihetetlen kezdősebességet tesz lehetővé. s főként a velünk fizikai. s innen két széttérő ív indul előre az első és ötödik lábközépcsont fejéig. A mérnöki tudományokban járatlan ember is tisztában van azzal a statikai törvénnyel. Összevetve más állatcsoportokkal. hogy fel­ építésében és működésében az emberi láb is egy egyedülálló csoda. A határ a bokaizület. Az egyetlen tökéletes alátámasztás ezen a földön három ponttal bír. és elvileg hasonló vázzal bír. A hatalmas erők átvitele bámulatosan karcsú izmokba van tömörítve. fut és ugrik az ember s igen hosszú távokat képes gyalog megtenni különösebb megerőltetés nélkül. Ennek az a titka.anatómi­ ai síkon „rokon"-nak mondott főemlősökkel. s így igen csekély ener­ gia-befektetéssel. Ugyanakkor rugalmasságuk a rázkódásokat tompítja. Hoz­ zá csak megközelítően is hasonló megoldás nem található az állatvilág­ ban. érpályái és a talp izmai. Együtt tekintve a combokkal és a lábszárral. szinte észrevétlenül rovunk le nagy távolságokat. A csontok alkotta íveket szalagkészülékek tartják össze. A sarokcsont az első pillér. a négylábú pe­ dig billeghet. ezzel rögzül a lábszárhoz a láb. LÁB 275 . mint a kéz. miszerint a kétlábú állvány felborul. s a mozdulatok tökéletes lendülete harmonikus szépséggel párosul. Két végtagjával jár.Epe-kő: lásd ott Fizikai jellemzők: Az alsó szabad végtag. olyan roppant erővel. kijelenthetjük. hogy az egészséges láb nem deformálódik a test súlya alatt. és a boltozat alatt az összenyomástól védetten futnak a láb idegei. ám valójában ez a lábszár vagy másképpen alszár alatti végtag­ terület. S lábunk valóban a talpból előemelkedő három pillérre tá­ maszkodik. látjuk. A két ív közötti térben pedig egy harántboltozatos szerkezet épül fel. vagy annak térden aluli része a köznyelvben a „láb".

célja felé haladását.teljes mértékben korlátozza saját mozgását. Megmutatják: hogyan halad. Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a problémák. Csak akkor lesz be­ lőlük betegség. aki köré egy falat rajzoltak és megkérték: mutassa meg. Ezt a mozgási energiát fordítsuk át egy nagyságrendekkel könnyebben értelmezhető fogalommá! A kudarcélmények hatására . és éppen ebből fog kialakulni az összes lábbal kapcsolatos problémája! Hogy miért? Mert két végén égeti a . A láb különböző megbetegedéseivel küszködő. Egyre többet ül (kétségbeesve). hogyan kell be­ lőle kijönni! Ő igen változatos megoldási lehetőségeket vetett fel . teljesíthetővé válnak céljai. az em­ ber megcselekszik olyan dolgokat.mozgásszabadságának . tehetetle­ nül figyelve. de inkább nem cselekvés teljes mértékben felemészti a lábban rejlő mozgási energiákat. miként halad el mellette a világ. Ez a tevékenység az önértékelés megbomlásából meríti erejét. mit kellene tennie. anyagcse­ re-folyamatok egyensúlyának kibillenése (lásd még: anyagcsere). elindulás legalább ugyanannyi­ ra lényege része életünknek. míg a beteg a mozgás korlátozottságáról. tapasztalatot merít. ha egyszerre vannak jelen! Márpedig mindig kéz a kéz­ benjárnak! A láb betegségeinél felbomlik a haladás harmóniája. de ez a két ellentétes tevékenység nem zárja ki egymást. és elmulasztja a szükségeseket. de végül ott maradt a helyén! Tisztában van vele.Lelki jellemzői: Az egészséges láb a mozgás szabadságáról. vagy éppen ellenkezőleg a túlreagálásról tesz tanú­ bizonyságot! „Különös" véletlen. Éppen ezért a szervi elváltozásokat mindig megelőzi az. hasonlóan jár mint az. amikor csak tessék-lássék módon „próbálkozik" . és az annyira áhított bol­ dog élet! 276 .cselekvés. A döntések meghozatala utáni cselekvés.gyertyáját. melyekkel megoldhatóvá. hogy visszatartsa magát! Ez a két . Másrészt jelentős energiát kell fektetnie abba. erőt fektet be cselekede­ teibe. A valóság is ezt mutatja! A korlátozottság és a túlzott tettvágy egymással szoros összefüggésben vannak.merőben ellentétes . Egyrészt energiát fektet azon lehetőségeinek felkutatására.he­ lyességükről meggyőződött -. mennyi energiát. és ezekből milyen konkrét örömet. melyeket nem kellene.mi más következne be. mint a választás.

mi a teendő! Fizikai jellemzői: Igen makacs. kifakadó és szivárgó hólyagos elváltozások je­ lentkeznek a talp bőrén. Első tünete a viszketés. Az orvos célja (mint minden kórokozó esetében): megölni a gombákat. majd bőrpír keletkezik a lábujjak között. S bár a helyi kezelés alig rejt magában kockázatot. mert másként ezt nem olvasná). s azok megvastagodnak. amikor szembesül mindazzal a valósággal. El tudná érni és ehhez megvan az összes feltétel! A gyógyulás útja: Aki egy kicsit is figyelmesen olvasta és él benne a vágy (márpedig él. Az emberi bőrön megtelepedő gombáknak e homályos. mert tudja. amikor ezek a megkötözöttségek. Mindezen jelenségeket rossz. Később a lábujjak közti áthajlás berepedezhet. s ha javul vagy gyógyul is. amely kezelésre nehezen reagál. 277 LÁBGOMBA . Ha tehetnénk. torz karomszerü képződményekké alakulnak át. elhúzódó bőrbetegség. közben fényüket vesztik s piszkossárgán elszíneződnek. szúró. megtenni. a szájon át szedett gombaellenes gyógyszerek komoly máj. korlátozások állandósulnak. bűzös szag kíséri. és reméli. Fájdalmak keletkeznek. az ujjak elhaló bőrének leválása. nedves és fülledt környezet ideális légkört teremt. hogy el tudná érni. majd a helyzet to­ vábbi romlásával vörös. A gomba behatolhat a körmök alá.és vesekáro­ sító mellékhatással bírnak.önmagában nem mindig hatékony eszköz a gombák elűzésére: a fény és a láb szellőztetése. hámlás indul meg. égető érzés kíséretében. „örök" homályban és sokszor nyirkos környezetben él e testrészünk. Fáj a hiány. Fény és levegő nem jut el hozzá.Meszesedések lesznek megfigyelhetők. A másik . Az arra hajlammal is bíró ember lábát azután kiirthatatlan gombás folyamatok veszik birtokukba. melyet nincs bátorsága felvállalni. Lábunkat burkolatokban „hordjuk". de közben szíve majd meg­ szakad. domború. rá fog jönni. sem tesszük szabaddá: elfelejtettünk mezítláb járni. Ellenük a bőrgyógyász nagyhatású ké­ szítményeket vet be. rövid tünetmentes időszak után ismét felütheti fejét.

nincs kedve semmi új dolgot cselekedni. akkor minek legyen tűz a lábban? A tűz kialvása egy adott területen magával hozza. labilisabbá teszi. Az eddig elhangzottak alapján kialakulhatott egy elmarasztaló. nyirkos légkör teremtődik meg. Az ott lévő levegő igen erős. Hogy is van ez? Párás. Elmélkedjünk egy kicsit! Milyen helyen. a különböző elválto­ zásokban és ennek jelentése: bizonytalanságának következményeként sok olyan cselekedete van. a meghozott dönté­ seinek megvalósítását folyamatosan elodázza. igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vágya. testrészen képes kialakulni. ez azonban nagyon távol áll az igazságtól! 278 . elítélő kép. az ettől eltérőben nem képes hosszabb ideig létezni. lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki. Ha saját magát tekintve nem tevékeny. hogy a többi őselem túlsúlyba kerül. mi kedvez életének? Sötét. Ez egyre kedvetlenebbé. A föld. ami felettébb hasonla­ tos. aminek sem alapja. Cselekednie kell. Pótcselekvés: A saját. milyen tulajdonságokkal rendelkező világban terem a gomba? Milyen helyet kedvel. fölösleges dolgokkal kell foglalkoznia. Térjünk vissza a láb gombás megbetegedéséhez. mások érdekében cselekedni! Ha nem cselekszik értelmes. nyomasztja a kialakult helyzet (tisztában van a lépéskényszerrel). tetterejé­ nek kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. akkor másoknak kell segíteni. ahol meg­ bomlik a szervezet egészséges hőháztartása. Elha­ markodottan. akkor lényegtelen. vagyis kialszik a belső tűz! A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlá­ sa. amiben nem leli örömét. aminek szinonimája. megalapozatlanul tesz lépéseket: gyakran rosszul. sem értelem nincs. nedves. ami kiváló táptalajt biztosít a gombának. Ennek egyenes következménye lesz: mi értelme ilyen dolgokba fektetni az energiát. ami jelzi: képtelen a megújulásra (lépések terén). mint őselem jelenik meg a kinövésekben.Lelki tünetei: A gombásodás olyan helyen. hogy tett­ ereje pang. párás környezetben érzi jól magát. átható szagot áraszt. lényeges dol­ gokat.

Orr-garat-gége-légcső-hörgőrendszer: ez az út a voltaképpeni gázcsere helyéig. s így a hörgők csőhá­ lózata megdöbbentően hasonlatos egy fához. A benne vonuló légutak ezer és ezer egyenrangú elágazással folytatódnak. Fizikai leírása: A mellűr két oldalát kitöltő páros légzőszervünk tompa kúp alakú. Lelki jellemzői: (lásd még köhögés. sok jó cselekedetet tett meg.Rengeteg jó lépést. az további kárt okoz az előzőben. amelyben beépített biztonsági berendezések sora gondoskodik a tüdőbe áramló levegő minőségéről és a légutak ön­ tisztulásáról. hihetetlenül vékony membránnal elválasztva). Az egyre kisebb járatokban áramló levegő végül a parányi oldalkamrákhoz jut: a közel 350 millió léghólyagocska a gázcsere tulajdonképpeni helye. betegség jön létre. ennek nincs értéke stb. mely ugyanakkor rövidesen maga után vonja a másik megromlását is. lélek) Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember. a hólyagcsákban zajló szellőzésnek éppúgy. de nem maradt ideje saját magára és nem vette észre azon dolgait. talpalt mások érdeké­ ben. nem érdemlem meg. melyekben örömet talált! Végzett örömteli dolgokat. Könnyen belátható: itt egy folyadék és egy gázrendszer találkozik (egy egy sejtsorból álló. annak ágrendszeréhez. majd jó messzire eldobta! Le­ het. és így tovább. hogy az oxigénfelvétel és a széndioxid-leadás a tüdőben zavar­ mentesen történjen meg. úgy 279 LÉGZŐRENDSZER . habszerű szövetekből áll. kezébe vette. illetve in­ nen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anya­ gokat. Miként a fizikai testet ellátja az élethez szükséges levegővel. és ahhoz. szivacsos tapintású. Bármelyik rendszer hibásodik is meg elsőként. mint az itt futó vér áramlásának tökéletesnek kell lennie. de itt helyezkednek el a szaglást és a hangképzést szolgáló szervek is. hogy ezt érezte: ez természetes. Az egymást kölcsönösen lerontó folyamatok efféle ördögi köre szerve­ zetünkben számos más helyen is megfigyelhető! Bonyolult szervrendszer.

és új értelmet adnak életének. erő­ sen hangzik a ragaszkodás szó. 280 . A vizenyő alapvető feltétele. melyekről nem vesz tudomást.a szellemet is ellátja a működéséhez elengedhetetlen új erővel és most itt mindegy. Visszafogja érzéseit. hogy kimossa a felgyülemlett gátló tényezőket. melyekkel erősíteni kívánta ön­ bizalmát! Most azon dolgaival kell foglalkoznia. milyen levegőt szívunk be. éppen ezért alakul ki a betegség. de ha nem ezt tenné. ott vannak benne. Ennek következtében lélekben kezd lemondani . Felszaporodik a víz. mert a beteg nem akar megszabadulni elképzelései­ től. hogy az adott területen is kialszik az életkedv. A gyógyulás útján az iménti kijelentést kell alapul venni: visszafogja! Ez azt jelenti. ragaszkodik ahhoz. Valamikor régen erőt vett magán. Azon­ ban ezekből csak a kudarc élményei maradtak meg.a megújulás re­ ményéről. a betegnek most nincsenek húzó céljai. hiszen a visszatartás­ hoz elhasznált erők hiánya fogja eredményezni a nem kívánt folyamatot. kevésnek érzi magát. el kellene múlnia a betegségnek! A gyógyulás elengedhetetlen része azon célok kitűzése melyek való­ di örömöt. amit már megismert és megszokott.felszínre törni. az alapvető belső tűz. milyen tisztaságúval. hogy azok a visszafogott érzések. Igyekeznek a. majd cselekedett. következésképpen . nem vesz erőt magán. és nagyon is kifejtik hatásukat.le is mond . A tüdő: megújulása a tetterőnek. melyek saját örömeit. Tudom. sikerélmé­ nyeit növelik. vágyait. Az már sokkal fontosabb.a védekezés ered­ ményeként . erőt gyűjtött. Eddig másoktól várta az elismeréseket.túlsúlyba kerül a víz. mit ürítünk ki a környezetbe. kicsinek. Tüdősorvadás: Nem tud önbizalmat gyűjteni. hogy ebből mit hasznosítunk. hiszen nem mindig válogathatjuk meg. Tüdővizenyő: (lásd meg ödéma) Kedvetlenség jellemzi.

hiszen e dinnyeszelethez hasonló alakú nyirokszervben pusztulnak el a kiöregedett vörösvértestek. mint a férfié. és az egész élet során részt vesz a nyiroksejtek termelésében. a tűz és az összes elem szállítója. Lelki oldal: A vér az információk megújulása. valaki más. Ugyanakkor a lép vérraktár is: nagy mennyiségű vért képes tárolni. hogy minden létező előbb vagy utóbb elfárad. Ennél elmésebben 281 . de kívülről érkezőnek tapasztalja. Ha balesetek következtében megreped. hasznos dolog szülessen belőle! Természetes. értelmes. Ilyenkor az immunrendszerben betöltött feladatait a nyirokszövet többi része átveszi. s így súlyos vérzés forrá­ sává válik. többé nem képes betölteni szerepét. de pusztán ezzel a ténnyel az orvostudomány még nem képes megmagyarázni azt a tapasztalatot. majd szükség esetén visszaüríteni a keringésbe. mással pedig nem tudja. valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő. E szervet fontos feladatai ellenére sem tartja a tudomány nélkülözhetet­ lennek. átalakítani. A nő lépe mindig nagyobb. Igen lényeges a fentiek mellett. hogyan kell a „haszontalan" dolgokat úgy felhasználni. hogy egy egészen más. hordozója! Mi értelme lenne pusztán a temetőnek? A Teremtő jobb megoldást nem talált erre e problémára? Dehogynem! A lép csodálatosan példázza. hogy egy női szervezet valóban sokkal jobban tűri a hirtelen vérveszteséget. hogy erőt kell gyűjtenie. akkor meg minek tegye meg? Tegye magáévá és meggyógyul! LÉP Fizikai jellemzői: Kissé költői módon a régi anatómusok a lépet a vörösvértestek teme­ tőjének nevezték és ez így igaz. nem magáénak! Ha nem az ő ötlete. szükségessé válik a cseréje. hogy a lép a szervezetbe került idegen anyagok elleni védelem egyik székhelye is. el kell távolítani.Tüdőgyulladás: Lázad a megújulás „kényszere" ellen! Azt érzi.

egyre kedvetlenebb lesz és elhanyagolja a megoldásra váró dolgokat. mégpedig olyan nyomás. Végsősoron a magas vérnyomás kialakulásához a félelem. hogy csak egyszer tudott valamit megtenni. Felhasználni. hogy lemásoljuk a természetet: hulladékhaszno­ sítás!) A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé.szerepet. Lelki tünetei: Ahhoz. akkor egyre tökéletlenebbül hajtja végre. akkor minden rendben van és érzi. A már fennálló magasvérnyomást viszont egyértelműen súlyosbítja a kövérség. A határértékek mindaddig vita tárgyát képezik és meghatározásuk szükségképpen bizonyos mértékig önkényes. A háttérben genetikai tényezők szerepelhetnek és idegrendszeri. mégis azt mondjuk.nehezen lehetne elképzelni a feladat megoldását. Ez a nyomás a megoldásra váró feladat! Egész életünk erről szól: elénk kerülnek helyzetek. többször nem. megtapasztalunk konfliktusokat. (Hétköznapi életünkben is vannak már rá példák. az alko­ holfogyasztás és a dohányzás. valamint hormonális okok mellett a fokozott sóbevitelnek tulajdonítanak jelentős . a szorongás vezet. újrahasz­ nosítani a már „értéktelenné" vált anyagot. hogy az ember igazán tudjon teljesíteni.ám mindmáig egyben vitatott . A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi. ami az el nem végzett feladatok „nyomásából" ered! 282 MAGASVÉRNYOMÁS . ami cselekvésre ösztökéli. tapasztalja az elvégzett munka örömét. melyeket meg kell oldani. A lép kiszűri az életünkben keringő ismeretek közül a feleslegeseket és a tovább hasznosíthatóakat pedig tárolja. kell egy bizonyos mértékű nyomás. hogy megerősödve továbbléphessünk. Amikor az ember „időben" elvégzi feladatait. hogy 140 és 85 Hgmm a „nor­ mális felső határa". Fizikai jellemzők: A megnövekedett vérnyomás a nagy vérkör verőeres rendszerének a normálisnál nagyobb nyomásértékeire vonatkozik. De ha nem örömmel vég­ zi.

meggondolatlanul adott ki magából. Működése messzemenően sokoldalúbb. A szükségleteknek megfelelően képes raktározni és felszabadítani létfontosságú anyagokat.lényegében anyagcsere-szerv. El kell raktározni az ismereteket. vitaminokat. szándékunk legyen a cél sikeres eléréséhez. szabályozza a vérfestékek anyagcse­ réjét. Ekkor az embert különböző szorongások tartják gúzsba kötve. Lelki oldal: (lásd még: anyagcsere. lelki oldalon mit raktároz és alakit át? Mint tudjuk. és egyben méregteleníti is.Ebben az esetben is két részre kell bontani a betegség lelki tényezőit.teljes mértékben pozitív értelemben véve -. meg­ tudhatjuk. bár ez csak látszólag kettő. A kialakulás „másik" oka a szív túlzott működése. szőlőcukrot. De melyek is ezek? A magas vérnyomás a beszűkült erek miatt alakul ki. májdaganat) A „nagy" raktározó. ami azokból az ér­ zelmekből keletkezett. Csak ezek birtokában leszünk képesek a legideá­ lisabb megoldásokat megtalálni. Véralvadási faktorokat épít fel. kiválasztó. Másrészt el kell raktározni. Ismerni és emlékezni kell hibáinkra. hasnyál-mirigy. ahhoz. felépítő és lebontó folyamatok ezrei zajlanak egyetlen sejtjén belül is. a keringő vér mennyiségét. Biokémiai útvonalakon zsírok. Hogy melyek ezek. A kérdés itt ebből adódik: szellemi szinten. ha ismerjük a testrészek szellemi jelentését. A mérgező anyagokat eltávolítja a keringésből. 283 MÁJ . hogy a következő alkalommal már képesek legyünk hibáinkból okulni. mint csupán az epe termelése . erényeinkre. hepatitis. epe. Fizikai jellemzők: A felhasban. a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el testünk legna­ gyobb mirigye. hogy a jelenben valamint a jövőben képesek legyünk feldolgozni egy „anyagot". sőt a magzati életben még vérképző szervként is működik. hogy megfelelő indulatunk . emlékezni kell. tulajdonképpen egy megnyilvánulási formáról van szó. melyeket a beteg kapkodva. átalakító. szénhidrátok és aminosavak átalakítását végzi.

a máj nem tud meg­ különböztetni. Eluralkodik. kerülje ezeket a konfrontálódásokat.ami meg kellene tennie . a tudat sem lesz képes betölteni feladatát. Ha a máj nem különböztet meg. Ennek sajátossága. mert csak akkor beszélt róla.csak egyetlen módon lehet: a tároló helyet csökkenteni kell. pontosan lemásolják egy­ más viselkedését. Azaz meg kell sza­ badulni a szellemi mérgektől is. Elkerülni pedig . lassan eluralkodna sorsunk felett. hogy sokkal intenzívebb hatást vált. A zsugorodásnál a kiégés a jellemző.számunkra . mit kell kiüríteni. Ha kisebb a hely. Feleslegesnek tartja . vagy egyáltalán nem hasznosítja azokat.keserűség van. Bizony be kell látnunk. de vagy rosszul. Ez pedig azt sugallja: ne tegye. kevesebb probléma fér be. Belefárad abba a sok felhalmozott. mint ahogyan a máj zsugorodás. ki nem mondott és így értelmetlen­ né vált erőbe. vagy . Melyek vagy teljesen háttérbe szorultak . amikor robbanásszerűen kitört belőle és a felfokozott indulatok követ­ kezményeként nem talált megértésre.halogat és visszafojt. ha abban . A gyógyulás útja keresztül visz a méregtelenítésen. Hogyan tudunk megszabadulni ezektől? Sehogy! 284 . Megbetegedései az indulatokból adódnak. Ha a tudat nem akar emlékezni. nem törődnénk vele. melynek birtokában van.most már —. eluralkodtak rajtunk. Nem talált megértésre.vagy épp el­ lenkezőleg.elnyomtuk . ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait.megnagyobbodás.jelen esetben . mint kellene. mert értelmetlennek tartja a beszédet. Ha nem lenne benne semmi sem „kényszerítene" azok megoldására. A felfokozott indulat másik sajá­ tossága. nem raktároz el. hogy soha nem akkor és nem úgy hangzik cl. A máj termeli az epét. tehát visszatért a problémája. hogy az élet nehézségeit csak akkor vagyunk hajlandóak leküzdeni. Hagynánk mindent. Felhalmozódik benne egy csomó indulat .A tárolt tudás alapján az ember képes megkülönböztetni mire van szük­ sége. mit kell hasznosítani! A máj állapota szorosan összefügg a tudattal. A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett folyamatnak az. problémáit.

A szervezetnek szüksége van valamilyen stimuláló anyagra. ami serkenti. noha a szájüreg (a to­ rokkal és a garattal együtt) állandóan fertőzött területnek számít. szellemi anyaggal kapcsolatos teen­ dőket. és ezen át oda-vissza vándorolnak. Szellemi síkon eldöntik. Kezdetnek.minden betegségre vonatkozik . Lelki jellemzői: A védekezés első vonala. elődomborítva a nyálkahártyát. de esak kezdetnek elegendő ez is: lehetséges-e más értelmezés is? Első lépés . ízlelés (érzések elemzése) után a garatban lévő mandulák segítenek szelektálni.a pozitív kétkedés. 285 . Nyiroktüszők halmazából nagy tö­ megek épülnek össze e helyen. meghatározni a szükséges reakciókat. A rágás (gondolkodás. Ez a páros szerv végzi az elsődleges szűrést. hogy a szájsebek hihetetlenül gyors és jó gyógyulási hajlammal rendelkeznek. meózást. és támaszt meríthe­ tünk. ugyanezen a területen súlyos védelmi zavar keletkezik.Minden létező dologban. így a behatolás helyszínén nyernek azonnali információt bármely baktériumról. He­ veny gyulladásuk esetén duzzanat és vérbőség lép fel. MANDULÁK Fizikai jellemzői: E szerveink a tápcsatorna és a légutak kapuját őrzik. súlyos nyelési nehezítettség és magas láz kísére­ tében. amiből bármikor erőt. Egy olyan kétség. hogy ha az immunrendszer meggyengül. A bősé­ ges vérellátás mellett ez az oka annak. elmélkedés). ismeretben létezik jó rész is! Itt az a feladat tárul elénk. Ebből egyenesen következik. ami előre visz. Súlyosabb esetben a mélyükön pangó váladékban gennykeltö kórokozók szaporodnak el és a mandulák gennyel telnek meg. tudásban. rajzanak a nyiroksejtek hadai. mire van szüksége a testnek és a szellemnek. A híres és hírhedett garatmandulák is óriási nyiroktüsző-halmazok. Eldönti a bekerült fizikai. gyűrűszerűen körülölelve e két csatorna bejáratát. hogy az eddig megszerzett. felszínükön pedig sárgásfehér genny­ csapok bukkannak elő. kialakított képünket más­ ként is lássuk.

mit jelentenek ezek az erős kifejezések. Kétkedve. életszemléletét. Ez az egyféle nézőpont pedig ez: én mit akarok! Az. Nem akarja. sőt biztos. hogy a világ erre hogyan reagál. mint a természe­ tes kétkedés. mit kellene tenni. mert csakis egy féleképpen igyekszünk szemlélni dol­ gainkat. hogyan alakul ki a gyulladásos folyamat. de nincs más megol­ dása! Másrészt: senkit sem érdekel. Igyekszünk fejünket ho­ mokba dugva figyelmen kívül hagyni a gyengéd terelgető erőket. Reméli: megússza. sőt nagyon sokszor egyáltalán nem leljük örömünket. Nem dönt. ami tovább fokozza a két iménti érzelmi állapotot! A természetellenes. hogy tapasztalatot meríthessünk. de nyitottan viszonyulni az információkhoz. Lustaság: az ember bedugja fejét a homokba. A hasznot viszont csak akkor vagyunk képesek értékelni. ezzel megakadályozva az észszerű cseleke­ deteket. de ebben nem mindig. amikor „lenyeljük" a világ ránk vonatkozó megnyilvánulását. így 286 . hogy ő megőrzi eddig életét. mert valahol lelke mélyén érzi.éberen tartja az immunrendszert. tapasztalatok. az erőszakosság és a félelem buktatóin. Talán elmúlnak fölüle ezek a zavaró érzelmek. Lázad. Tudja. önsanyargató viselkedés velejárója lesz (a lelkiisme­ retre alapozva) a lázadás. ő mit nem akar. milyen pótcselekvé­ sek szükségesek a „kívánt" eredmény eléréséhez? A válogatás nélküli elfogadás vagyis jelen esetben beletörődés kialaku­ lásához keresztül kell menni a lustaság. ami erő­ szakosan fog felszínre törni. Válogatni kell. növekedni benne. de inkább a tétlenséget választja. hiszen döntés és elfogadás között meg kell találnia a harmóniát. Ebből a tevékenységből fakad azután a mandulák megbetegedése is. Nézzük. majd döntenek a feje fölött! Ez persze feszültséget ébreszt benne. Félelem fog megszületni. minden megismertben található számunkra hasznos is. úgy változnak dolgai. amennyiben tudunk megkülönböztetni. mellékesnek tűnik. Eletünk során ahhoz. A rémület kialakulása előtt nézzük meg. életének konzekvenciáit fél ismeretek alapján kívánja levonni. s ez nem is történhet másként. mit kíván elérni! A részismeretek alapján meghozott döntések rendre rossz tapasztalatokat fognak szülni. ismereteket sze­ rezzünk. A tétlenségből. ismeretekhez! Könnyen lehet. szükség van az elfogadásra. Az éberség nem más. Az elfogadásnak arra a formájára. csak ez számít. az elnyomottságból felszaporodik az energia.

daganatok és idült mérgezések mind vezethetnek med­ dő állapothoz. a megtermékenyítő erővel. csak valahogy másként mehet tovább élete. MEDDŐSÉG Fizikai jellemzői: Ha az ivarszervek vagy a nemi szervek kivezető útjai súlyosan káro­ sodnak. nevelheti. 287 . klimax és hormonok) A betegség megértéséhez. milyen alapvető. Hasonlóképpen. A torokban helyezkednek el. gyulladások. anyagok ott áramlanak keresztül. min­ tegy őt téve felelőssé a meddőségért. Lelki jellemzők: (lásd még hüvely. jelen ismereteink alapján azonban az esetek felében a férfi betegsége áll a háttérben. Ez a két ősi erő harmóniában él egymás­ sal. Amikor a férfi nem vállalja fel a benne élő nőt. de ugyanezt nem is csekély mértékben a pszichoszexuális zavarok is előidézhetik. A jellegzetességek össze­ mosódnak a kettősség következtében. és azt nem építi be szer­ vesen a férfiúi mivoltába. A férfi rendelkezik a dominanciával. legyen szó fizikai ételről vagy szellemi táplálékról. kölcsönösen segítik az élet alakulását. a problémák sokasodása. nemzőképtelenné válhat. Hormonzava­ rok. a dolgok. ha a nő az önmagában hordozott férfit akárcsak tudattalanul is megtagadja úgyszintén csökken a befogadóképessége. Mégpedig így: saját kezébe veszi az irányítást. hiszen a bejövő információk. hogy távolabbról induljunk.nem. a teljes kép kialakításához szükségesnek tartom. Régebben csak a nőben kutatták az okot. amit a nő befogad és majdan táplálhatja. gerinc. az ember utódok létrehozására képtelenné válik. és a nőkben is megta­ lálhatóak a férfi tulajdonságai. legyen az szervi el­ változás avagy a lélekben keresendő ok. a döntések meghozatalát! A gyulladásos folyamatoknak következménye a mandulák megnagyob­ bodása. méh és daganatai. A férfiak rendelkeznek egy olyan szellemi résszel mely női jellegzetességekkel bír. ősi tulajdonságokkal rendelkezik a férfi és a nő. Tisztázzuk. tehát meddővé válhat. mely utóbbi ugyanolyan súllyal esik a latba.

Es ami­ kor a meddősségről beszélünk. Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik. Fizikai síkon ennek egyenes következménye a meddőség. azoknak nem biztosít termékeny talajt. Az egyik ok: folyamatosan éri a testi-szellemi behatás: nem feltétlenül konkrét fizikai behatásra gondolok. Nem fogadja be a férfi megtermékenyítő erőit. A születés misztériuma nem me­ rül ki „pusztán" a fogantatásban és a születésben. seb képződik rajta anélkül. míg a Nő nőiességének teljes tudatában van. hogy beforrna? A nő agresszívnek. s a kettő együtt jelentkezik. amikor a méhszáj nyálkahártyája meggyengül. nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. erőszakosnak éli meg a „behatolásokat". ül a kismedence közepén. bár ez talán az élet egyik legnagyobb csodája. Amikor az ember megtapasztalja a teremtés. akkor (előtte és vele együtt) megjelenik a 288 . A belső üregét burkoló nyálkahártya 28 na­ ponként újul meg: vérzés és elhalás kíséretében leválik.A nő a befogadó. az új dolgok létrehozásának boldogságát. Méhszájseb: Miért is tud kialakulni az a folyamat. Ezt természetesen minket síkon igaz. Lelki jellemzői: (lásd a kapcsolódó részeket) Ez a csodálatos szerv is túlmutat a pusztán fizikai tulajdonságain és egy sokkal összetettebb jelentéssel bír. Gyulladásos és daganatos elváltozásai jól ismertek. majd újra kép­ ződik. utóbbiak közül is a méhnyak és a méhszáj rákjai rettegett folyamatok a köztudatban is. mely mint fordított körte. a teremtést kihordó. hiszen nem csak a testi behatolás miatt alakul ki a seb. MÉH Fizikai jellemzők: Tömör és erős izomfallal rendelkező szerv. megvalósító. Amikor valaki a „szeretkezést" bántónak és fájdalmasnak érzi. a gyengéd. mindezek harmóniája csorbát szenved.

hogy a steril. a gondolatokban ugyanúgy lezajlik a folyamat. kettős domború kiemelkedés a mellkason. És tudott. Ezt a test tényként éli meg és így is reagál rá. Nem marad sem ideje. az anyaság és a nemiség eme szimbóluma hideg tudományossággal megfogalmazva páros mirigy. a fel nem dolgozott veszteséggel kapcsolatban gyengül a szervezet és a tudat ellenállóképessége. Alakja és nagysága rendkívül változatos és műtétileg jól formálható. sem kedve megkeresni azokat a dolgokat. erőszakkal. Gyakori betegsége az emlőgyulladás. Rosszindulatú daganata a nyugati világban a leggyakoribb rákféleség . A táplálás. Elválasztó szervvé a női mell a terhesség során alakul idegrendszeri és hormonális parancsokra. hogy e létfontosságúnak egyáltalán nem mondható szervünk mégis milyen hatalmas jelentőséggel bír. hogy kijavítsa a hibát.keleten szinte ismeretlen. A másik oka pedig az. Kialszik benne az öröm tüze és ennek egyenes következménye. Miért? Mert a tudat semmi mással nem tud foglalkozni. belefáradt és nincs miből feltöltődnie.szellemi behatolástól való félelem. a szegycsont két oldalán. olyan szinten működni. hogy a szervezet immunrendszere nem képes. Rákos elváltozásai esetén lelki katasztrófát okozó eltávolítása jelzi. Magyarán: teljesen mindegy. 289 MELL . Miért nem működi tökéletesen a védekező mechanizmus ezen a részen? Röviden válaszolva: elfáradt. a szoptatás titokzatos és bensőséges kapcsolatot teremt édesanya és kisded között. hogy történik-e tényleges behatolás. Fizikai jellemzők: A szépség és a nőiesség. mint az „őt" ért „sé­ relemmel". az elme megteremti a negatív él­ ményt. hogy ezen a területen. Gondolatai telve vannak az emlékekkel és a jö­ vőtől való félelemmel. hogy megtörténik-e a behatolás fizikai szinten vagy sem. amikor szoptatás során gennykeltő baktériumok jutnak be a mell állományába. melyek örömet ébreszthetnének. az elmében. Egész pontosan ez az alábbiakat je­ lenti: attól függetlenül. Feladata az újszülött táplálása.

Jobb mell: Inkább a fizikai oldalra vonatkozik. ahogy az ideális. mondjuk szeretne egy jó ruhát. gondoskodás. Lelki jellemzői: (lásd még daganatok) Itt természetesen nem csupán a női mellről beszélek. hogy ezt az érzelmi gondoskodást ön­ magára is fordítania kell. Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak. A bal mellel „ellentétben" a jobb mell jelentése már sokkal anyagiasab­ ban mutatja az embert. kebelre szorítás. vagyis amikor nem. amikor ez az egyensúly megbomlik. amikor önmagáról kellene gondoskodnia. a célokért való kiállás. Jusson eszünkbe az a tény nem lehet eléggé hangsúlyozni -. vagy éppen nagyon előtérbe helyezi saját vágyainak kielégítését. Erre példa a szoptatás. természetesen a nőknél súlyozottabban. azzal van szoros összefüggésben. Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás. az érzésekkel való táplálást jelképezi. hiszen jelentésében lényegi különbség nincs. Az imént „pusztán" a szellemi oldalról közelítettem meg a mell kérdését. Megbetegedés vagy figyelmeztető jel akkor alakul ki.enzimeket és immunanyagokat is tartalmazó anyatejet semmilyen más táplálék nem helyettesítheti. de meg kell világítani a fizikai világ (a megnyilvánult világ) oldaláról is. nem legtisztább érzései szerint nyújt át magának. illetve a nagyon is anyagias támogatás (a pénz). Ezen ezt értem: nem szíve szerint cselekszik. Ragadjunk ki néhány betegséget 290 . amikor túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. de nem veszi meg. A körülötte lévő emberekkel. To­ vábbá az egyensúly elvesztéséhez vezethet az is. Ide tartozik az is. és nem múlhatja felül újszülöttkorban. másoknak gondoskodást. Bal mell: Az érzelmekkel. vagy nem úgy gondoskodik a nő. hanem a férfiéről is. problémáikkal együttérzően foglalkozik és képességeihez mérten gondoskodást nyújt. megvan rá a lehetősége.

pénzt ad kölcsön stb.szerteágazó módon irányítják létfontosságú élet291 . a „pőreség" érzéséből ered. fehérje. A velőállományban pedig az adrenalin és rokon vegyületei képződnek. Nem képes szembenézni önmagá­ val. Szembetűnően magas a kéregál­ lomány C-vitamin tartalma.). s emellett a gyulladásgátlásban igen nagy hatásúak. nem akar gondolkodni. A jobb oldali háromszögletű. nem lesz betegségforrása. Azonban ez nem több egy színjátéknál. amelyek a szervezet só . hogy nem szeret másokról gondoskodni. MELLÉKVESE Fizikai jellemzők: A két vese felső pólusán sapkaszerűen ülő páros szerv.és zsírforgalmát. mert önmagára elegendő figyelmet fordít és ennek kö­ vetkeztében a külvilág felé is odaadóan viselkedik (bár ezt nem szívesen vallja be). kb. hogy felborul az a kényes egyensúly. belső elválasztású mirigy. hogy gondoskodhasson sze­ retteiről. A kén­ sárga metszlapú. Itt kell-elkezdeni. Jobb mellen megjelenő elváltozás: a fizikai táplálásra utal (főz. Mellékveséink relatíve parányiak. A lelke legmélyén érzi. mert ez utóbbi cselekvés (szerinte) fájdalmas hatással lenne rá. a bal félhold alakú. A probléma abban az esetben kezd testet ölteni. Összességében elmondható: a mellek betegségei. hogy gondoskodnia kellene. aztán tud a másik felé fordulni. a másodlagos nemi jelleget szabályozzák. Először tehát gondoskodjon saját magáról.és vízháztartását. Pedig épp arra vágyik. 5g súlyúak és 2-3 cm-esek egyenként. Ekkor betegség keletkezik. A fájdalom a kiszolgáltatottság. amikor a külvilág felé azt mutatja. aki fél az újabb kudarcoktól. háromrétegű kéregállomány termeli az úgynevezett kéreghormonokat. Ám e csöppnyi szigetek . Játszik. de nem tud erőt venni magán. Ha csupán nem szeret az ember másokkal törődni.melyek az agyalapi mirigy ve­ zénylete alatt állnak .Sömör jelenik meg a mell alatt: táplálnia kellene a körülötte álló embe­ reket. Ezért ki akarja rekeszteni a problémát. mert belül egy sérült ember lakozik. működészavarai abban rejlenek. ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van. nincs gond.

Termeli a szükséges hormonok egy részét.és hormonális zavarokat von maga után. mert ráksejtek árasztják el a mell­ hártyák felszínét -. hajhullás. ha oda vér vagy genny tör be. De ehhez szükséges. Ezt szolgálja a mellhártya. a másik belülről borítja a mellüreget. amikor már sok bajt okozott. vagy. Ez biztosítja az erőt. Túlműködésük vagy csökkent aktivitásuk súlyos anyagcsere. Gyógyítása: Adjunk a mi belső tüzünkből és a beteg újra találja meg azon vágyait. késszerüen szúró fájdalom. mely köhögés. amelyhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyen alkalmazkodik és így kitölti a rendelkezésre álló teret. amely két fénylő lemezből áll. A két lemez egymásra siklik. amely a lapszerinti szabad elcsúszást biztosítja. átmeneti látászavarok. a mellűrt. ha levegő kerül be a tüdő vagy a mellkasfal sérülései következtében. Pajzsmirigy-eltérések. Lelki jellemzők: Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel (saját tapasztalataim alapján). egyik a tüdőt burkolja. melyek valódi örömet. Tényleges üreg a mellhártyák között csak akkor keletkezik. ezek adják a belső tüzet. a külső-belső problémák felismerését. ha gyulladás miatt ott savó jön létre. Előrehaladott gyulladásos folyamatoknál a mellhártya két lemeze he­ lyenként kisebb vagy nagyobb területen összetapadhat. szédülések kisérhetik. hogy a tüdő külső és a mellkas belső felszíne egymáson szabadon el­ csúszhasson. tüsszentés.pl. hajolás során fokozódik. ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességében. Fizikai tulajdonságok: A maximális kilégzési és belégzési állapot között nagy a térfogatkü­ lönbség. vagy vér tör be („vizes" mellhártya és vérmell). feldolgozását. ez a 292 MELLHÁRTYA . közöttük pár cseppnyi kristálytiszta folyadék van. mert elváltozásai már csak akkor mutathatók ki. gyulladás esetén. tüzet élesztenek benne.folyamataink százait. Ha folyadék gyülcmlik fel . A mellhártyagyulladas vezető tünete a heves.

Nőknél gyakoribb. vagy fizikai stressz. a kóros folyadékgyülem lebocsátása. túl kevés (esetleg túl sok) alvás. elemi erejű fejfájás. s különös mó­ don. hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen. kizárva a külvilág fény.és hangingereit. vizelési inger. Émelygés. vagy legalábbis a tünetek enyhítésében az orvoslás nagyszámú. esetenként bizonyos ételek . Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti törvényhez. Átmeneti vakság. elsötétített szobában fektetjük le. vagy heves lüktetéssel kísért értágulat. Gyógyításában. hányás. Lelki jellemzői: (lásd még gyulladások. MIGRÉN 293 . csillag. úgymint fényfellobbanások. mint a testi-lelki megújulásnak természetesnek és fo­ lyamatosnak kell lennie. ha a beteget csendes. lüktető. Fizikai jellemzői: Féloldali. levegőt vennünk. homályos látás vagy fényiszony kíséri. cikkcakkos fényjelenségek vagy szabályos mértani alakzatok felvillanása. szemizombénulás. fronthatás. fulladás lép fel. gyakran menstruáció idején lép fel. amely rohamokban jelentkezik és órákig. hogy nem érezzük kényszernek. Mi idézi elő e mélyen zajló drámai változásokat? A migrénes rohamokat gyakran váltja ki érzelmi.így pl. a csokoládé . különféle fájdalomcsillapítót vet be. Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tudatosan változnunk. vagy még tovább eltarthat. A kezelés ekkor mellkascsapolás. Sokat segít.és alkoholtartal­ mú italok fogyasztása.tüdőt kívülről összenyomja és súlyos nehézlégzés. légzőrendszer) A légzésnek is. eszméletvesztés és tudatzavar is előfordul.és szikralátás. A mellhártya segíti. de érezzük a belülről fakadó szabadságot. E félel­ metes tünetek hátterében a nyaki vagy agyalapi verőerek valamelyikében zajló kórfolyamat áll: érgörcsöt követő érfalvizenyő lép fel. A migrénes látászavar fény-hallucinációkkal jár. kimerültség. leginkább a serdülőkorban vagy a felnőttkor elején.

De ez is közrejátszhat. Minden­ napjai igen zavarosan telnek.feloldatlan . Gennykeltő baktériumok előszeretettel telepednek meg itt. melyek alátámasztják tehetetlen­ ségeit. 294 . ezáltal egy dugasz keletkezik. egyre kevésbé tud koncentrálni a nyuga­ lomra és egy felpörgetett állapotba kerül. csaknem erején felül ragaszkodik. hogy köz­ ben már nem marad ideje az élet naposabb felével foglalkozni. A gyógyulás. mi. a harmóniát teremtő tapasztalások. a teljes gyógyulás útja a feloldásban. vagy valakihez igen szorosan. és mint fekete. valamilyen elvhez. magányosságot érez. Piszok és por tapad bele. ha tudja. milyen cselek­ vés váltja ki az üresség érzését. Ez természe­ tesen csak az adott . az ismeretek gátolt áramlásának feloldásában van. Ez a ragaszkodás annyi erejét leköti. miszerint a mitesszer gyógykezelésében leg­ hatékonyabb a rendszeresen használt csapvíz (!). Igazat kell adnunk néhány bőrgyógyász javaslatának. Ebből már kikövetkeztethető a célirányos cselekvés is. és ráadásul nagyon is tisztában van a megoldással. Ha kétoldalról összenyomjuk. Itt nem kell feltétlenül „valami rosszra" gondolni .Lelki jellemzői: Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt alakulnak ki. Könnyebbé teszi haladását. a nyugalmat. minek szeretne hátat fordítani. vi­ selkedési szisztéma? A könyv elején már kitértem erre: semmin sem lehet változtatni. Tudja. hadd változzon magától! A betegnek kell tudnia. mákszemnyi pont tűnik fel az arcbőrön. Ebbe már nem férnek be az újabb ismeretek. de helyette kibúvókat és indokokat keres. Egyre inkább magára-maradottságot. A görcsökkel járó folyamatoknál az alábbi jellegzetesség áll a háttérben: valamihez. és talál. Vajon mivel oldható fel ez az évek alatt jól megindokolt hozzáállás. fonálszerű zsíros törmelékként ürül ki. s el­ fertőzve a területet gennyes pattanás alakul ki.problémára vonatkozik. Hagyni kell. MITESSZER Fizikai jellemzők: A faggyúmirigy kivezető szakaszában a mirigy pangó váladéka beszá­ rad.

ha a naphoz hasonlítjuk az embert. Az orrlégzés nehezí­ tetté válik. mégpedig azért. baktériumok. aminek közvetlen következménye a nátha vagy meghűlés. baktériumra. Ez a két dolog szorosan összefügg és együtt jelentkezik. Dugulás-érzés. hogy ez a folya­ mat elakad. Indokolt esetben (ha baktériumok vannak jelen) antibiotikumok. hogy a betegnek elment az életkedve. információ nem minden esetben nyeri el tetszésünket. esetleg gennyes vagy véres váladékcsorgás jelentkezik az orrnyílásokon. Egyet azonban tartsunk szem előtt: miért tudott „kihűlni"? Ebben az esetben talán a legszerencsésebb. Előfordul. anyósra. Vízszerű. Másrészt érezzük. orrcseppek. Gyógyítás: Gyógyszeresen: C-vitamin. allergiát kiváltó anyagok. Okai: vírusok. Lelki oldal: Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását és valószínűleg valahol igaz is lesz. gyulladásgátlók. Pórusait arra is használja. Vagyis valamilyen inger érte az imént említettektől. teltségérzés kíséri. de mindezek semmit sem változtatnak azon. A külvilágból felvett tudásanyag. ezért szükséges a kiürítése.Lelki jellemzői: (lásd még bőr) A bőr pórusain keresztül lélegzik és anyagcserét folytat. Szellemi szinten tekintve jelentése és funkciója ugyanaz. tompa fájdalom. termé­ szetesség a kilökéshez. Mikor fog kialudni a nap? 295 NÁTHA . mert nincs bennünk elegendő erő. vírusra. valaki akadályozza megszaba­ dulásunkat. így ráfoghatjuk a szomszédra. savós-nyálkás. hogy megszabaduljon feleslegessé vált anyagaitól. Fizikai tünetei: (lásd még: arcüreg) Az orr (valamint az orr-melléküregek és az orrgaratüreg) nyálkahár­ tyájának hurutos lobja.

Hiányában elesettség és fáradékonyság lép fel. ami­ kor hiányzik az égéshez szükséges „anyagok" valamelyike. és kérdéseinkkel önmagát vezeti rá a megnyugtató megoldásra. A föld: adja a biztonságot. Beszélgessünk a beteggel.. mit talál..(Nagyon leegyszerűsítve!) Amikor felemésztett minden olyan anyagot. ha kérdez­ zük. a lényeg: számára már most is örömet adjon. vagyis ezek az elemek igyekeznek kiegyensúlyozni egymás hatását. és így tovább. ám az „okos" ember folyton akadályokat gördít a termé­ szet folyamatai elé. 296 . Teljesen mindegy. vagy inkább örömet érezzen benne. A gyógyulás útja: Keresni kell egy olyan dolgot. könyvemben. elégeti a mérgeket. Ha kevés bennünk a tűz. A szervezet az energiaminimumra törekszik és a harmóniára. közvetíti a gondolatokat. egy megtörtént esemény. s evégett nem. melegíti a vizet. hogy az emberben is akkor alszik ki a belső tűz. amivel táplálhatja a tüzet. a meg­ hűléshez: A viz: információt szállít. Utódokról kell tehát gondoskod­ nunk. A tűz: kordában tartja az energiákat. Bővebben olvasható erről a témáról a Spirituális útmutató szellemi ván­ doroknak c. A levegő: új erőket hoz. véges. A négy Őselemet alapul véve négy úton juthatunk el a náthához. Férfi és nő pedig: társak. Ebből következik. Ezt önmaguktól is megtennék. vagy akár egy szeretett személy. NEMI SZERVEK Fizikai oldal: A fizikai lét íve behatárolt. ami örömmel és megelégedéssel tölti el! Ez lehet egy cél. túlsúlyba kerül a víz eleme és folyni fog az orrunk. nemiség és szaporodás összefonódva lelhető fel az emberben. de még célravezetőbb megoldás. magabiztosságot.

Könnyen megbillenhet az egyensúly a félreértések következtében. mint a férfira. az imént felsorol­ tak mind rossz „vért" szülnek. akik kiegészítik egymást. NYAK Fizikai jellemzői: Fejünket a törzsünkkel összekötő szervünk. új gondolatok. A nő fogad. megfelelő tűzzel ellátni nemi szervét. A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése. a fejbe felszálló és onnan alászálló erek valamint az agy. De ezt lehet általánosítani is: az adás! Önzetlen adás. Jobban nem részletezem. mert egyrészt ugyanazok vonatkoznak rá. átjuttat. nyaki zsigerek. nem elég értékes. odaadás. új tettek. Befogadás. mintegy életet adva neki. Röviden nézzük meg a konkrét bajokat. garat. Ezért nem is fogja örömmel. Ez az anatómia síkján leírva csatornák. életre keltés. 297 . A lényeg azonban nem változik. gége. amit ad. másrészt alaposan tárgyalom a konkrét folyamtoknál.és gerincvelői idegek. Ebből aztán azt az elhamarkodott tanulságot vonja le. befogad és még ennél is többet. hanem táplálás és védelem is a magzat teljes kifejlődéséig. nem jól adja stb. nyakizmok. Az adott területen meggyengül az immun­ rendszer. s végül az Ő feladata a világra juttatás is. akkor keresni kell valami mást és ez a más gyakran a belső vívódás. csökken a regenerálódó képesség. Lelki tünetei: (lásd még az adott betegségek tárgyalásánál) Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást. hogy cselekvésének semmi értelme. Következésképpen az adott terület könnyebben betegszik meg. légcső. babusgatás. Alkotói: a nyakcsigolyák.Párok. A férfi alapszerep: az öröm adása. tesz: testén belül nem csu­ pán a megtermékenyítés zajlik le. kedvvel. a pajzsmirigy. üregek és sejttermelő mirigyek bonyolult rendszerét jelenti. A férfi ad: átad. Az ember azt hiszi. önvád és visszahúzó­ dás! De a végtelenségig sorolhatnám még a különböző viselkedési min­ tázatok kialakulását.

Felszínét különféle hám borítja. hogy egyre kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez. Síkosabbá teszi a szerveket. Hullámszerű. mely jórészt a mellűrben he­ lyezkedik el.és hőhatáso298 NYELŐCSŐ . azaz túlzott érzékenységet mutat. végül egy kétrétegű símaizomréteg következik. hiszen szervezetünkben számos helyen megtalálható. és kü­ lönlegesen vastag nyálkahártyája durva vegyi-.de ez belülre is vonatko­ zik -jövő szurkálódások élét csökkenti (lásd még allergia). hogy a nyálkahártya szerepe a simulékonnyá. mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában. mechanikai. Ez pedig a túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység. tovahaladó mozgásai hajtják lefelé a falatokat. ebből félelem. Amikor nyálkahártya probléma alakul ki. a kinyílástól való félelem növekedett ki. Lelki jellemzői: Erről itt csak általánosságban tudok beszélni. a garat és a gyomor közötti összeköttetés. NYÁLKAHÁRTYA Fizikai jellemzők: Üreges zsigereket bélelő háromrétegű hártya. kötőszöveti részében jellegzetes mirigyek találhatók. Fokozott ingerlékenységet mutat. esetenként túlreagálja dolgait. elvekhez való ragaszkodás. azt jelenti. ezáltal a kívülről . síkossá tétel. amikor elváltozások jelentkeznek! A másik oldal ennek az „ellenkezőjét" jelenti: kialakult benne egy igen erős csalódás. amely a nyálkahártya mozgatását végzi. A lényegét tekintve azonban elmondható. Természetes a túlzás csak arra az esetre igaz. Fizikai jellemzők: Emésztőrendszerünk ujjnyi vastagságú. valóban cső alakú szakasza.Lelki jelentése: Problémák két okból fejlődhetnek ki. ez a két ok azonban minden esetben együtt jelentkezik.

térképnyelvről beszélünk.és B-vitaminhiány esetén. bizonyos határok között kell tartani. Akár fejjel lefelé való testhelyzetben is lefelé tolja a gyűrű alakban végigfutó összehúzódási hullám a falatot vagy kortyot. így például füstös vagy kormos a nyelv mérgezésekben. Csak a csodálkozás marad: fáj a gyomrunk! Mindannyiunkban ott van a képesség. hogy lenyeljünk olyan jellegű táplálékot. befogadására! Bővebben. s ennek a felépítésnek köszönheti a nyelv rendkívül sokoldalú mozgé­ konyságát. áruló jelzője számos be­ tegségnek. vörös vagy málnaszínű skarlátban. nem marad erőnk. Nyelvünk elváltozása. dolgot mely nem hasznos. megrágott és lenyelt tapasz­ talatok. s a háttérben ilyenkor vérsze299 NYELV . megfogott. hogy a számunkra nélkülözhetet­ lent lenyeljük. Természetes dolog. Ha kettőzött körvonalú piros foltok tarkítják sár­ ga szegéllyel. fekete A. a forró ételek és a maró hatású alkoholok és a fűszerek hosszú ideig „bűntelenül" nyelhetők le. Ezt kordában. sem kedvünk a hasznosak.kat képes elviselni. ellenérzéseinkről nem veszünk tudomást. De tartsuk szem előtt: ha sokáig csak rosszat nyelünk. idegesítő „táplálékainkat". mely végül a gyomorba jut a kellő pillanatban ellazult gyomorkapun keresztül. melyeket fel kell. időnk. Néha a csak többé-kevésbé megrágott falat. amikor górcső alá ve­ szünk egy itt jelentkező betegséget (lásd ott). Nagyszámú izomkötegből tevődik össze. tömör kiemelkedése. Fizikai jellemzői: A szájfenék hatalmas. melyek a tér mindhárom irányába képesek húzódni. az örömteli táplálékok lenyelésére. milyen extrém dolgokat vagyunk képesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszélyező. vagy le kell dolgoznia. elszíneződése érzékeny. „sző­ rös" gyomorhurutban. a növé­ nyi rostok. Lelki jellemzői azok a hétköznapi meglátott. Albert már utalt rá: bűntelenül lenyelhetünk dolgokat! Csak az Isten a megmondhatója. konkrétabban akkor lehet elemezni.

ERRE alapozva könnyebbé tehetjük lépéseinket. felvágták. hogy mondanánk valamit. Fedheti fehér vagy piszkossárga lepedék gyulladásokban. A gyógyulás úján járva összegezni. Mérlegelni kell. annál inkább válik csípőssé. stb. Gondolkodjunk egy kicsit! Hogyan változik megnyilvánulásaink hang­ neme a lelkünk állapotának függvényében? Szerintem könnyen belátható jellegzetességeket mutat: minél nyűgö­ sebbek. ízét. a test kiszáradásakor (lázakban) pedig taplószerüvé válik. egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét. vagy az okos kifejezés! Nem lesz egyszerű feladat. hogy belső állapotunkat jellemzi a nyelvük! A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező megállapításokkal: csípős a nyelve. 300 . vírusos fertőzésekben hólyagocskák tömege borítja. melyik viselkedés okoz nagyobb örömet: a benntartás. amilyen tarka formában megjelentethetjük. Ezerarcú nyelvünk — más szervekkel együtt — a nyelést és a beszé­ det szolgálja. mint a kígyóé. a meg/kibeszélés harmóniája vagy diszharmóniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain. Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt beszéd következtében egyre csendesebbek. s nem véletlen. veleszületetten. Vagy éppen ellenkezőleg: beszélünk össze-vissza anélkül. értékelni és átértékelni kell a felgyülemlett érzéseket. minél feszültebbek vagyunk. Nem lehet csodálkozni azon. örömet meríthetünk már az elhatáro­ zásból is. mi jár kevesebb feszültséggel: benntartani vagy kimondani! Mérlegelni kell. hogy erre vonatkozóan ezerféle szólás és mondás ismeretes. félrehajlik a kö­ zépvonaltól. Lehet lebenyes küllemű (szájüreg­ gyulladást követően) -. Lelki jellemzői: Az önkifejezés.. és lehet hasadt a csúcsán. szótlanab­ bak leszünk. A konkrétabb jelentéséhez hozzá kell illeszteni a mellette jelentkező elváltozásokat. kimondhatjuk problémáinkat.. Egyre ritkábban tudunk örülni. hova­ tovább gyilkoló eszközzé nyelvünk. de erőt. egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megta­ pasztalni az elénk kerülő „ízeket"! Nyelvünk elszíneződése hűen tükrözi mindazon színességét.génység áll. Gutaütések következményeként pedig félreáll.

ahogy azok vannak. Magyar szentünkre a XIV. században Itália földjén feltehetően az orbánc sújtott le.NYIROKRENDSZER Lelki jellemzői: Düh. pl. Uralkodási vágya olyanokra is kiterjed. harag. a meg nem értettség érzése. émelygéssel. s ezt kö­ vetően a folyamat „útnak indul". 301 ORBÁNC . kisebbrendűségi érzés ami ural­ kodói vágyaiból építkezik. stb. így történt. hogy ha felgyó­ gyul. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek. A betegség hirtelen magas lázzal. vallástól. akkor tett fogadalmat. melyek az önzéséből fakadnak. amikor úgy fogadja cl a dolgokat. hányással és ezzel párhuzamosan megjelenik az orbáncra jellemző elváltozás is: a behatolási kapu környékén vörös. Nem tud védekezni az önbecsülését sértő hatások ellen: Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. a gyógyszert. rázóhideggel kezdődik. amit lenyelt (gondolatok). energiát. fellázad az ellen. A gyógyu­ lása akkor következik be. „behatások" ellen. A szülő ne erőszakolja rá az ételt. ha nem kezeljük. ha elege van a védekezésből. de hatásukra külö­ nös módon nem gennyes. hanem savós izzadmány keletkezik. éleshatárú foltként a bőr elődomboro­ dik a torzító vizenyőtől. A nyirokrendszer információt szállít a vízen keresztül pl. Gégemetszés: nem tud lenyelni valamit. igen rossz közérzettel. Mandula: begyullad. Lényege: gennykeltő baktériumok hatolnak a bőrbe. Fel nem dogozott kudarcok. Ám az orbánc ma is végződhet halállal. Fizikai jellemzői: A regiek által Szent Antal tüzeként emlegetett kór a múlt rettegett bőrbetegsége volt. ami nem kell neki. szomszédok. energia kiegyenlítődés. belefárad. Véde­ kezés: másik irányú információ. ő maga is gyógyító lesz. Az orrmandula megbetegedése eseten igyekszik elzárkózni az új gondo­ latoktól. Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. akikhez nincs köze.

Fizikai jellemzői: Ha az emberi arcra tekintünk. gyulladás és a tüz) Mint az iméntiekből kiderült. amely a néphit szerint is megtisztít. Váza túlnyomó részben porcból áll. megfásult testet könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzek. az orr. ám nagy felületű orrjáratokban átáramló levegő felmelegszik és útja során egyben párával telítődik. amit egy száraz erdő közepén gyújtunk. ami segíte­ né az emberi szervezetet. fénylő vörösen tovakúszó góc csak egy irányban terjed el. s amelyet számos vidéken — noha nem Antal napkor — szertartásosan átugrottak. De ha látjuk. a mögöttes része gyógyul. hogy titokban vannak tartva ezek az elégedetlenségek. lebegő növényi szálaktól. látjuk. Az itt beszívott levegőt az orrüregek megszűrik a portól. Orbánc szavunk eredetileg is a tűzzel függ össze. s miközben mintegy körbevándorol a testen. pár nap alatt egész testtájakat borítva el. A kiszáradt. koromtól. a csúcsa alatti kettős nyílás pedig a légutak kezdete. ez a tűz nem éppen az a tűz. Tehát itt arról van szó. és a testet antibiotikus szerekkel kezeli. De a jelen betegség esetében ez a tüz kicsúszott az irányítás alól. küllemét az egyénre oly jellemzővé tevő kiemelkedés. Azzal a tűzzel. majd magára hagyjuk a szeles időben. azaz tudatosodniuk. A gyógyulás útját megérteni. A modern nyugati or­ voslás viszont egyáltalán nem bízik e kór tisztító. És ugyanitt helyezkedik el értelemszerűen a szagió302 ORR . Amerre elhalad. Máskor a tűzszerüen. meg tudjuk fékezni. Olyan ez. útját gyulladt nyirokércsíkok jelzik. Ezeknek nem kell feltétlenül felszínre kerülniük. tüzes erejében. hogy annak jellegét döntően meghatározza egy kiszögellés. A szűk. rovaroktól. megvalósítani leginkább a tűzzel és a bőrrel együtt lehet (lásd ott). Amennyiben szerencsénk van. csendben kialszik. mint a tábortűz. Lelki jellemzők: (lásd még bőr.Ez a folt aztán elindul: csipkézett nyúlványokkal elkezd szétáradni.

érzékelni az információkat. vagy éppenséggel véres és gennyes váladék termelődik. a lelkiismeretfurdalásból keletkezik.szervünk. Mindennapos jelenség a felső légutak védekező reflexe. jóindulatú kötőszövetes daganatok alakulnak ki. ORRPOLIP Fizikai jellemzői: Az orr-melléküregek idült gyulladása következtében a nyálkahártya elfajul. eme létfontosságú jelzőrendszer. s csaknem állandó jellegű fejfájás. Lelki jellemzői: (lásd még az orrpolip. Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. akinek az életébe akkor beleszólt. amiért beleszólt. hogy szinte nem is igényel kü­ lönösebb kommentárt. Sokáig tartó: vagy lelkiismeret furdalása van. A fájdalma a felismerésből. avagy maró gőzök. nyákos. mely illóanyagokról. Orrunk jól ismert. Megoldás: műtéti eltávolítás. Mivel ezzel szembe­ sül. mely nem más. Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szaglóideg pályáján. mint fertőzéses nyálkahártyahurut. a tüsszentés. és a nagy nyomással ki­ áramló levegő a gyorsvonat sebességével sodorja kifelé az ingerlő anya­ got. amikhez semmi köze. vizenyős. Orrdugulást. Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki jelentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan magába szívni. amikor is kémiai vagy mechanikus ingert követően görcsös erejű kilég­ zés nyitja meg hirtelen az orr-garat nyílását. melynek következtében nagy mennyiségű savós. Ezek küllemükre nézve kocsányos vagy párnaszerűen kiemelkedő elváltozá­ sok. közönséges betegsége a nátha. Olyan külső dolgokkal foglalkozik. Vagy nem bocsátott meg annak. fájdalom ébredhet benne. véres nyákos váladékozás kíséri őket. orrvérzés fejezeteket) Albert annyira jól jellemezte az orrot. 303 . kártékony füstanyagok veszedelméről tájékoztat bennünket. légzészavarokat idéznek elő.

Természetesen ez az elzárkózás nem nevezhető egészségesnek. mely bizonyos betegségekben vérzésforrásként szerepel. hiszen lényeges dolgok kimaradnak életéből. más módot kell találnia! Nem tudja kiadni a lázadás okát. A gyógyulás útján éppen ezt kell újra felfedezni! Az ilyen -jóindulatú . ami bátorságát teljesen elnyomta. mert egyébként nem panaszkodna az orrdugulás­ ról. illetve arcüreg). vagy nem meri kimutatni. hogy ne kelljen ilyen védő fa­ lakat emelnie! Megtalálja a szabadságot és egyre kisebb lesz a kiújulás veszélye! Fizikai jellemzők: Az orrsövény porcos részének nyálkahártyáján elhelyezkedő érfonatból ered leggyakrabban. Újra meg kell találnia a szabad gondolkodás. lázongását nem tudja. Nem képes kimutatni. a feszítő érzésről. ezért-hogy mégis megszabaduljon -. Ezt a falat állította a beteg a problémái útjába. mert annyi kelle­ metlen tapasztalatot gyűjtött már be. a látszat! Látszatnak kell lennie. Hogy melyek ezek? Az orr természetéhez tartozik a kiszagolás és az ezekből az informáci­ ókból. mert nem talál. mint kellemetlenséget! Ez a jóság azonban csupán a felszín. ismeretekből egyenesen következő nyugodt erő. óvó fal. a szabad légzés örömét! Ez az „apró" sikerélmény segíti szervezetét.Lelki jellemzői: A polipról elmondható. Gyermekeknél. A lázadását. olyan személyt .folyamatoknál meglehetősen nehéz dolga van a gyógyulásra vágyó embernek. fiataloknál gyakran minden kimutatható ok 304 ORR VÉRZÉS . Mindezeket figyelembe véve: a jótékony elzárkózás marad számára egyedüli megoldásnak. sok­ kal nagyobb biztonságot ad. Ha a nyitottság helyett a strucc-politikát alkalmazza. A fizikai jellegzetességek is azt támasztják alá. ezért el fog esni egy sor örömtől és szabadságtól.aki meghallgatná. Mert ez az elváltozás sokkal több jót. hogy egy hosszantartó gyulladásos folyamat előzi meg a polip kialakulását (lásd még: gyulla­ dás.önma­ gában sem . stb. hogy ez tulajdonképpen egy jóhiszeműen fel­ állított védő.

gyógyulás útja nem nélkülözheti saját értékessége tudatának erősödését. Ezért azok irritálni fogják (fizikai síkon is) a nyálkahártyát. mert azokat a tapasztalatokat. Ennek az lehet a következménye. Jelen esetben viszont már annyira telve van ezekkel az ismeretekkel. olyan finom. hogy teljesen vérig lesz sértve! Azért folyamatos az ingerlés. hogy inkább a „könnyebb" szabadulást választja. meg nem becsültnek érzi magát. alig észrevehető dolgokat szimatol ki. mely egyben az egész érrendszer súlyos károsodását is jelzi. Ez az esemény tulajdonképpen értelmezhető egyfajta figyelemfelhí­ vásnak is. melyek . mérgezéseket is kísérhet orrvérzés. Sőt ezek a megtapasztalások igen erős befolyással vannak rá. Leggyakoribb a magasvérnyomás és az érelmeszesedés. hogy a folyamatos ingerek hatására mivel nem dolgozza fel. melyeket megszerzett. A konfliktusok pedig feszíteni.meggyengülnek az orrban lévő érfalak. Van ennek egy másik megközelítési módja. Olyan célokat. tapasztalatot meríteni. szúrás). melyekből nem képes tudást. a „fejében tartja". de máj betegségeket.elé kerülnek. érzékelt. Mindezek belső konfliktusokat eredményeznek. A megrepedésre hajlamos orr-ereket a gégész kiirthatja. de nem tud velük mit kezdeni. Ezektől pedig szabadulni kell! A szabadulás. (lásd még: vér) Milyen célt szolgál a vér? Szállítja az élethez szükséges éltető erőket. gyengének. 305 . és nem is adja ki azokat . Legközönségesebb oka azonban sérülés (ütés. magyarul: se le nem teszi. ami kiegészíti fejtegetése­ met. mint háttérben álló ok. vágyakat kell előtérbe engednie.kimondatlanul is . Néha életveszélyt is jelenthet. A tapasztalatok olyan mély hatást gyakorolnak érzékeny lelkivilágára. Igen erős szociális érzékenysége következtében megérzi azon dolgo­ kat. Lelki jellemzői: Olyan dolgokba üti az orrát. se fel nem dolgozza! Az irritáció lehetne „simán" orrfolyás. Mellőzöttnek. vagy rétegesen kitamponálva az orrüreget a vérzés megszüntethető. a beteg szó szerint elvérezhet az orrán keresztül. Miért vérzik tehát? A megoldás a vér szerepében található meg. feszélyezni fogják.nélkül lép fel orrvérzés. és ezekkel nem tud mit kezdeni.

mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. látványos katasztrófa pl. s hasonló ok miatt lép fel vizenyő szívbetegek­ nél. A heveny. melyek egymástól jól elhatárolódva úgynevezett folyadéktereket alkotnak. ha: vagy az érpályából való kiáramlás felfokozódik. ÖDÉMA 306 . Lelki jellemzői: A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúly­ ba került a víz. Ilyen célok tömegesen találhatók. hajszálerek. Okai: szűkülnek az erek. Az eredmény: a szövetközi tér folyadéktartalma kórosan felszaporodik. ami azután ott pang. A folyadékfelvétel és -leadás. a jobb szívfél elégtelen működése miatt a nagyvérkör. Len­ niük kell. Ilyen életet fenyegető. Ez a folyadékmennyiség különféle töménységű sóoldatok formájában helyezkedik el. nyirokerek és a sejtek falai alkotják. vagy bennük torlasz képződik (trombózis. a gégevizenyő. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elveszik az „égéshez" szükséges erőt. akár pillanatok alatt kiáramló ödémák viszont allergiás eredetűek. bal szívfél elégtelensége esetén a kisvérkör területén. daganatos tömeg). vagy a visszaszívódás folyamata lecsökken. A tűz kialvása annak lehet a következménye. másrészt rányomják bélyegüket a már meglévő tűzre. mert másként nem élhetne a betegben ilyen elemi erővel a szabadság vágya! Fizikai jellemzők: Az emberi test súlyának 70%-a víz. hogy van az emberben egy sor olyan ismeret. Ez a szöveti áramlás igen jelentős: egészséges embernél naponta 400-500 liternyi! Vizenyő (ödéma) akkor keletkezik.melyeket eddig háttérbe szorított. A határokat végte­ lenül finom hártyák. melyeken keresztül a nyomásbeli és koncentrációbeli eltérések vízván­ dorlással egyenlítődnek ki. valamint a szövetekben zajló kiáramlás és visszaszívódás normális körülmények között egyensúlyban van. embólia.

Gyógyítása: A hólyagos területek ellátásában a szárító paszták és rázókeverékek általában jól beváltak. félövszerűen (és nem övszerűen!) húzódó. vagyis oldaliság jellemzi. Normális immunrendszerü egyéneknél gyors javulás érhető el. Az általános kezelésben az ismert fájdalomcsilla­ pítók mellett vírusellenes anyagokat.Ha az ödémák vese eredetűek (leállás. Fizikai jellemzők: Más néven herpesz (herpes zooster). amely csak az egyik testfélre támad. bőr. Külön probléma a betegség lezajlása után akár évekig is fennálló. Megjelenésük előhírnöke a vonatkozó idegpálya éles. Ahol megjelenik. nya­ kon vagy végtagon támad.. de a mélyben min­ dig érintettek az ott vonuló idegek. A szakirodalom rengeteg anyagot sorol fel azzal a megjegyzéssel. ám akiknél a szervezet védekező képessége meggyengült. Az érintett területnek megfelelő nyirokcsomók duzzadtak és fájdalmasak. Ha a törzs idegpályáinak lefutása mentén keletkezik. sávszerű ívek jönnek létre úgyszintén hólyagokkal teleszórva. A szemre támadó herpesz pedig vaksághoz vezethet. arcidegbénulás) is előfordulhatnak. akkor a beteg valamit nem ért és nem akar megérteni. Mivel az övsömör a mozgató idegeket is bántalmazza.. egy vírusos eredetű fertőző be­ tegség. B12-vitamint adunk. hogy „segíthet". (lásd még az alkohol. „csökkentheti" a fájdalmat. duzzadt­ vörös alapon elhelyezkedő hólyagcsoportok alakulnak ki. ha fejen. a betegség heveny szakaszát követően átmeneti bénulások (pl. a megtámadott idegpályák fájdalmai még hónapokig fennállhatnak. fennmaradó fájdalmak kezelése. Bár maga a bőrfolyamat egy-két hét alatt gyógyul. címszó­ nál). elviselhetetlen fájdalma. nehéz megakadályozni az életet ve­ szélyeztető vírus terjedését. hólyagok tömege borítja el a bőrt. Lelki jellemzői: (lásd még: idegrendszer. vagy javulás ugyan jól elérhető. gyulladás illetve herpesz) 307 ÖVSÖMÖR . alulműködés miatt). „de csak a betegek kis százalékánál".

melytől igyekszik szabadulni. melyek a környezetből érik. belső elválasztású mirigy. Ebben az elhamarkodott cselekvésben nem képes figyelembe venni másokat.A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok a dogok. nem hajlandó helyreigazítani.soha be nem vallaná. így elevezése innen ered. Mikroszkóppal szemlélve a pajzsmirigy kicsiny tüszők sokaságából áll. nem képes megtalálni a helyes viszonyt. amely a gége és a légcső felső szakaszának két oldalán helyezkedik cl. Miután kifejezésre juttatta nemtetszését.nekik . Fizikai jellemzők: Kétlebenyes. határozottan feszélyezik. hogy önmagának bevallja. amitől leginkább fél: olya­ nokat bánt. belsejükben pedig sűrű folyadék helyezkedik el: ebben raktározódnak a már „legyártott" (jód­ tartalmú) hormonok. hogy azokon tölti ki bosszúját. Az igazsághoz tartozik. akiket legjobban szeret. s ezt a sej308 PAJZSMIRIGY . A beteget idegesítik ezek az ingerek. de mivel részben a pajzsporc mellett foglal helyet. Az indulataitól való szabadulás lehetővé teszi az objektív látás­ módot és ebben már felfedezi: hibát követett el. Ez az erőszakosnak megélt inger türelmetlenségre. Feladatuk az anyagcsere befolyásolása. Tarthatatlan állapot. így gyakran bekövetkezik az. melyben már képes felfedezni a már eddig is ott lévő viselkedési formákat. de ezt. Továbbá az önvallomás adja meg azt az erőt. A tapasztaltakat rendszerint . mert nem tud velük mit kezdeni. Értelmezésé­ ben leginkább a szuverenitásába való beavatkozást tapasztalja. Nem képes ellene védekezni. ami a cselekvéshez szükséges. ha be is vallja. akiket nagyon szeret. sért meg. A szabadulás egyik formája: fellázadni ellene! A lázadás azonban soha nem jelenti a hibák kijavítását! A lázadás csak a helyzet tarthatatlanságát jelzi. A sok ellentétes érzés előbb-utóbb lelkiismeret-furdalást ébreszt. Az őszinteség óhatatlanul is magá­ val hozza a nyugalomnak azon fajtáját. lecsillapodik s elkezd gondol­ kodni. hogy ezt talán . fokozott válaszreakcióra készteti.sorra .tévesen értelmezi. Alakja a patkóra emlékeztet. így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör! A gyógyulás útja keresztülvezet az őszinteségen! Kezdetnek annyi is elegendő. Ezek sejtjei veszik fel a véráramból a jódot.

E hormonok csök­ kent jelenléte olyan kórképeket idéz elő. így a vizsgálati célból beadott jódizotóppal a pajzsmirigy működése kitűnően feltérképezhető. Csernobil óta ezzel mintegy magába sűrítve rákos elfajulása lehetőségét. hogy tegyék. mindkettő hatással lesz ránk. vizsgáljuk. A legjellemzőbb tulajdonság a harag. vagy megrá­ gunk és lenyelünk. Ezért az itt elhelyezkedő mirigynek. Minden indulat. Lelki jelentés: „Csak az a tied. A betegség szempontjából teljesen min­ degy. A jódot a táplálékkal vesszük fel környezetünkből.előbb-utóbb felszaporodik és haraggá. A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok következmé­ nye. E kó­ ros megnagyobbodást ijesztő méreteket is elérhet. a tátottak határozzák meg. melyek szellemi visszamaradottsággal járnak. Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk ismeretet környezetünkről. a másikat a nyelőcsövön keresztül jut­ tatjuk szervezetünkbe. Egyiket a gégén. Ellensúlyozandó a jódhiányt a pajzsmirigy megnagyobbodik. Halmozzák az indulatokat és a tüszők pontosan követik a lelkiál309 .elfojtottak . mert más esetben nem harcolnánk. mint a véde­ kezés első vonalának jelentős szerep jut az egészség fenntartásában.vagy ellene. érzéseinket elsősorban a látvány. Ezzel a betegséggel küszködő emberek gyakran fojtogató érzést tapasz­ talnak. Mivel a tüszősejtek maradéktalanul. Ily módon van kulcs­ szerepük a gyermek növekedésében és fejlődésében. vagy nem. valósággal magukba szívják a keringésben megjelenő jódot. a levegő is. Hiánya (vagy fo­ kozott bevitele) a pajzsmirigyműködés zavarát. melyet nem juttattak kifejezésre . Jelen esetben ez a hatás indulatokat vált ki. kirobbanó indulattá változik. Ám e szervünk ugya­ nilyen mohósággal koncentrálja magába a radioaktív jódatomokat is. amit megeszel. értsük meg az egész fo­ lyamatot. ezt kell. De ne szaladjunk ennyire előre. Indulatot váltanak ki a látot­ tak. Az elfogyasztásba természetszerűleg beletartozik a táplá­ lék. vagy nem." Gondolatainkat. A testi folyamatokra pedig leginkább az elfogyasztott dolgok van­ nak hatással. sőt elégtelenségét idézi elő. amit aztán vagy megfogunk. nem küzdenénk érte . melyiket tesszük.tek oxigénfogyasztásának szabályozásával érik el.

Ennek hiányában könnyen elfárad. mellyel a beérkező ingereket semlegesíteni lehet. Ismert a nagyzási paranoia. A megfelelő védekezéshez szükség van egy olyan könnyen hozzáfér­ hető eszközre. Ez előbb-utóbb tudatosodik benne. Ezt a szerepet tölti be a pajzsmirigy életében is. Azt hiszi. a félreértésekből. Az ember lelkileg kezd megtelni és ezt lemásolja a pajzsmirigy is. Ellene vannak. alattomosan uralkodik el egy téveszme­ rendszer. melyre szüksége van. és tovább fokozó­ dik az eddig is meglévő feszültsége. vélt. hogy a káros hatásokból. Megduzzad. A tudat és gondolkozás világossága egyebekben tehát sértetlen. elengedhetetlen feltétel a nyugalom. Érintetlen az intellektus és a szakmai tevékenység is. mert nem tudja. mire figyeljen és mit hagyjon figyelmen kívül! A gyógyulás feltétele a bennlevő indulatok kiadása! Nem másra borí­ tani. A legfontosabb tünetek az állandóan fennálló üldöztetéses téveszmék. Olyan ingereket fog kidobni. és megtartja a szükségteleneket. illetve azon változatai. nem mást okolni! Egyszerűen ki-. az egész világ s benne minden ember ellene. Hajhullást. mert nem találja az egyensúlyt. elmondani! (lásd még Basedow-kór és a daganatok) P A R A N O I A (üldözési mánia) Orvosi leírás: Az érintett személyen lassan. Látászavarokat. belefárad a folyamatos vizsgálódásba. amely aztán tartóssá és befolyásolhatatlanná válik. A válogatás az ilyen betegnél határozottan korlátozott. mire használ­ juk a jódot? Elsősorban fertőtlenítésre. de mégis ott él benne a vágy: szeressék őt! Ez a kettőség aztán változatos tüneteket idéz elő. hiszen anynyit tépelődik problémáin. de jelentéktelen méltánytalanságokkal 310 . szédülést. amikor eltúlzódik a saját érdek. Albert említette a jód szerepét. A téveszme­ rendszeren kívül fekvő dolgokra vonatkozóan azonban változatlanul megmarad a helyes ítélet és kritikai készség. Gondolkodjunk egy kicsit. elem­ zésbe. Semle­ gesíteni kell. csakis ellene van. kudarcokból képes legyen a legtöbb jót különválasztani.lapot változásait. vagy megtörtént. hiszen a megfe­ lelő választáshoz szükséges.

és jelentős hatást gyakorolnak rá. Lelki jellemzők: (lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. Ha mégsem utal semmi ezekre.nem lehet. Vegyük figyelembe dolgait és mutassunk megértést. A benn lévőkre . lélek már nem tudja. A meggyengült személyiség. s így fog ez a későbbiekben téveszmék keletkezéshez vezetni. Noha az intellektus sértetlen marad.még ha nem is léteznek . Az Ő világában nagyon is ez a valóság! Tehát mi is így viszonyuljunk hozzá. nem szabad figyelni. és rendszerint meg is találja! Nézzük meg. figyelemnek minden esetben fordulnia kell vala­ mi felé. az megbot­ ránkoztatta és megrémítette. Talán a legfontosabb jelenség. Megszerzett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni. figyeli.nagyon is valósak. Ne csodálkozzunk rajta. melyből új. a külvilágot lesi. ezért igyekszik megtalálni a kiutat. Kifelé fordul. Az egyoldalú­ ság következtében a kiútkeresés .eleve ku­ darcra van ítélve! Ez a gyenge benső már nem képes elviselni az újabb megpróbáltatásokat. Olyan megértést. hogy felfedezi: valami nagyon nincs rendben! Talán ez a legnehezebb rész. A gyógyulás útja azzal kezdődhet.véleménye szerint . 311 .és újabb energi­ ákat meríthet. ami a saját maga megítéléséből következne. Igen határozottan kifelé fordul! Figyelme leginkább a külvilág ellen irá­ nyuló megjelenési formáit keresi. léteznek-e az őt üldöző dolgok vagy sem. A jelenség tekintetében teljesen mindegy.az ismeretek hiányában .bár rossznak . nem tudná elviselni a kritikai észrevételeket. mert amit benn talált. akkor megteremti őket. miért is fordul ennyire kifelé? Az emberi tekintetnek.fogadja el állapotát. csak így tartható fenn az a hajtóerő. mellyel képesek va­ gyunk pozitív irányt mutatni keserédes életében.szemben: a beteg ezeket súlyosan ítéli meg. részeket) Vegyük komolyan a beteget és a betegséget! Számunkra értelmetlen. a házassági és a tartós kapcsola­ tok súlyosan károsodnak. hogy az érintett nem rendelkezik beteg­ ségtudattal! Természetesnek . megfoghatatlan dolgai a számára . hogy ilyeneket lel­ jen. úgyis fog keresni és találni alkalmat arra. és ennek az egyoldalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a személyiség meggyengülése.

hogy engedje a változásokat! Igaz. nőknél gyakran a menstruációt kíséri vagy előzi meg. Létezik ilyen cselekvés.forduljunk szakorvoshoz!) Oly sokszor említettem már a boldogság megtalálását. faggyúmirigyben keletkező gennyes gyulladás. Itt is. mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket. Találni kell olyan elfog­ laltságokat. Másrészt az adott testrésszel illetve a hozzá tartozó tulajdonsággal való konfliktus meg­ nyilvánulását jelenti. Az el­ dugult faggyúmirigyben visszamaradt faggyútömeg körül gennykeltő baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamat keletkezik. hiszen a beteg olyan sokszor beszélt már róla! Fizikai jellemzők: Szőrtüszőben. a bőr képviseli a test védekező mechanizmusának első vonalát. genny) Mint tudjuk. Itt is meg kell találni! Az elvesztett boldogsága az erő tudatában van. akkor ahhoz is van ereje. Azok rengeteg bajtól „megóvták". erőt adni. mint sok más esetben ki kell cselezni az elménket: olyan dolgot kell cselekedni. A felgyü­ lemlett genny spontán ürülhet.de egyéb esetben is . A pattanás letisztulása egyrészt a test méregtelenítése. ingereket. Lelki jellemzői: (lásd még bőr. majd gombostűnyi heg marad vissza. tehát jót talált bennük. Gyakori fiatalokon a pubertáskor idején. Ezért az itt jelentkező gyulladásos folyamatokról elmondható: a bőr igyekszik magából kivetni a feszültséget okozó ingereket. amikor a betegnek eszébe sem jut ellenkezni! (Ha már kicsúszott az irányítás a kezünkből . melyekben csak ő tud segíteni.hogy nem adja fel eszményeit. A beteg elmondhatja: nincs ereje változni! Nézzük másként ezt a problémát! Ha van ereje fenntartani ezt az igen kellemetlen. Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája tekinthető olyan­ nak. 312 PATTANÁS . ehhez más­ ként kell hozzáállni. nyomasztó állapotot.

Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg. mely elindul az alulérté­ kelésből. keresztül megy az értéktelenségen. továbbá remegés. Ezek a fél­ ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta. hiábavalóságon és eljut a kilátástalanságig. A fenyegetettség-érzés jellemző. kedvtelenség állandósulása 3) Üresség — nyitottá válik a szomorúságra 313 . relaxáció.előbb vagy utóbb . amit feltehetünk! Hogy miért zárkózik el? Ez egy igen hosszú folyamat végső állomása. főfájás. depressziós­ sá válik. Lelki jellemzői: A pánikbetegek lelki konfliktusát az alábbiakban lehet megtalálni: minden külső és belső dolog elől elzárkózik.kivétel nélkül félelem alakul ki a szorongástól. Minden betegben .PÁNIKBETEGSÉG Tünetei: Rövid ideig fennálló. s ez már mindennapos életvitelében súlyosan korlátozza. öröm lassan elcsendesedik. továbbá vi­ selkedésterápia. gyomorgörcs. de sűrűn ismétlődő és kiszámíthatatlanul fellépő. nagy erejű szorongásállapotok. szédülés.megtörtté. A betegség kiváltó okai: 1) A belső tűz kialvása 2) Levertség. illetve a leglényegesebb kérdés. így a benne lévő tűz. A miért nagyon fontos. esetleg hányás. verítékezés. csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől. pszichoterápia. gyakran tömegiszonnyal. Kezelése: A depresszió és a szorongás oldása gyógyszeres úton. Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél-ismeretek alapján történő döntésekre. Végül . szorongásrohamok jellemzik. A rettegést kísérő testi tünetek: heves szívdobogás. Most nézzük meg részleteiben! Hagyja. fulladásérzés a leggyako­ ribbak. hasmenés. hogy eluralkodjon rajta egy beszűkülési szakasz. hányinger.

de nagyon nehéz egyetlen mondatban összefoglalni ezt a csodát. Gyógyítása: 1. belőle a petesejt a hasüregbe kerül. érezze segítségünket. A megbetegedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapot­ ban kevéssé. Ez így nagyon pongyola megfogalmazás. 2. félelmet okozó tényezőkre. Minden betegség valamilyen helytelen lelki tulajdonságból meríti a fennmaradásához szükséges erőt. 4. vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. valamint saját hormonjá­ nak az elválasztása.4) Az aura és a szellemiség meggyengülése 5) „Démoni" erők érkezése. félelmek. 3. mint tüszőhámsejtekkel körülvett petesejtek. akiben megrendül az önbiza­ lom. melyek nem mások. Lelki jelentése: A petefészek a test azon része. pánik Az egészséges tudatú és egészséges testű emberből sugárzik az élet örömteli fénye. amely teljes méretét serdülő korban éri el. A petefészek feladata tehát petesejttermelés. A fény teljes kihunyását követően jelentkeznek a félelmekre utaló jelek. Kialakulni csak abban a személyben tud. miközben maga is hormonális szabályozás és ideg­ rendszeri befolyás alatt áll. ahol az új dolgok táptalajának elenged­ hetetlenül szükséges „alapanyaga" születik. Amikor ez a fény kialszik. szeretettel A belső tűz felélesztése PETEFÉSZEK Fizikai jellemzők: Mandula alakú páros szerv. Ez a 314 . Kéregállományában különböző érettségi állapotú tüszők helyezkednek el. akkor válik nyitottá a külső. Meg kell fogni a kezét. és a sugárzó szeretet. A borsónyi érett tüsző megreped. meleg figyelmünket A fájdalmak kivétele Feltöltés. Minden betegség gyökere az emberi tudatban keresendő.

kijelentés vonatkozik az élet összes területére. Átmenetileg képtelen befogadni az örömet hozó . hogy mindig mindent neki kell elviselni. ami határozottan befolyásolja a hétköznapi létet. minek követ­ keztében elmegy a kedve az egésztől! A petefészek illetve környéke sokkal kevesebb „melegséget" kap. A gyógyulás útján járva el kell hagyni a másoknak való .örömteli .esélyét. bírjon olyan fontossággal. és másként cselekszik.kerül olyan állapotba. Mivel itt diszharmónia van. A felfázás kialakulásához vezet. életének e területére lényegesen ke­ vesebb figyelmet szentel a beteg. Az imént jelzett megfelelési vágy akkor kerül harmóniába. és ez a nyugalom megteremti a gyógyulás -jelentős . Unja már. más­ részt értelmetlen! Tudom.kívánalmak teljesítése nem okoz különösebb problémát. A petefészek-gyulladás.megfelelés értelmetlen vágyát! Fel kell adni.jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. felfázás gyakran előforduló probléma. mert értelmetlen és teljesíthetetlen! A fő konfliktus abban rejlik. Egy laza. és neki kell engedni. A felfázás és a gyulladás igen szorosan összefüggő tünet. Legyen önmaga is lényeges. melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni. hogy másoknak kíván megfelelni. amiben van ereje másokkal foglalkozni. mindig neki kell megalázkodni.ismereteket. ez így teljes mértékben megvalósíthatatlan feladat elé állítaná a beteget! Képtelenség lemondani erről a vágyról! Helyettesíteni viszont lehet. az adott szerv meghűlését. éppen ezért lázad a „rákényszerített" ellen. Konfliktust idéznek elő.szüntelen . nagyon nehezen . Csakhogy ez egyrészt lehetetlen és megvalósíthatatlan. A petefészek a teremtés kiinduló pontja. járható úttal. nyugodt megfeleléssel. a saját maga iránt támasztott . hogy az adott területen megcsappan az életöröm.új .vagy egyáltalán nem . A csökkent öröm előidézi a felfázást. és azt hihetnénk.lázadásainál . A rosszkedv. a kedvetlenség nem tartozik az ember természetes. idegesítik. akkor következik be a gyógyulás. amikor ezt saját magára is érvényesíti. vagyis azok a „figyelmességek". és akkor se­ gíti a gyógyulást. mint a környe­ zete. Ekkor megtelik örömmel és képes nyugodtan viszonyulni életéhez. ideális állapotai közé! Előbb-utóbb fel fog lázadni ez ellen a természetellenes állapot ellen! A szerv gyulladásos folyamatainál . ha ezt feladja. feszélyezik. 315 . Tisztában van a helyes.

ennek így kell lennie! A gyógyulás felé haladva újra meg kell találnia értékeit! Nem lehet mindig másoktól várni a dicséretet. hogy szeretette volna útjára engedni. melyek életében keletkeztek. A folyamatos. de partnere kinevette. meleg 316 . Saját magát alulértékeli és ennek egyenes következménye. melyekért rajongott. kellemes. amikor valamilyen belső okból követke­ zően nem engedi szabadjára a benne rejtező. hanem átvitt értelemben veszem. Mivel mások véleményére túlzott hangsúlyt fektetett. melyen keresztül eljut. melyek fokozzák szorongását. hogy kialakítson. meg nem értett ismeretek vannak jelen életé­ ben. amikor tisztában van saját igazá­ val. Félelmei abból erednek. A meg nem értésbe beletartozhat. feldolgozatlan. a saját ered­ ményei figyelmén kívül rekedtek. megvalósul az öröm születésének feltétele. A kinevetést nem a szó szo­ ros értelmében. Félelem. önmagának bebizonyítja. a környezet minden résztvevője. szeretne életet adni azoknak a dolgoknak. Erre azonban már nem kerül sor. mert gá­ takat. Nem figyeltek rá. panaszáradat „természetesen" rossz szájízt teremt. állandó hatásnak könnyen lesz következménye a gyul­ ladás. Kicsi. az „életbe kívánkozó" örö­ möket. gátlásokat éleszt. hogy mások elismerésére. elképzelésnek. Sok kudarca. ha nem tartja méltónak magát. apró dolgokban kell újra felfedezni a szabadságot. és nem vette komolyan. vagy gyermeknek. helyesnek tartja elveit. de kifejezésre már nem meri juttatni. de inkább monológ. Pillanatokra át kell adnia magát a felszabadultságnak. A megnyílási vágy csökkenése a kö­ vetkező eseményt vonja maga után: beszűkül a petevezeték. mellőzték azon dolgait. Gyulladásba torkollik a félelem. Rosszat kell. de végül nem valósítja meg! A beszélgetés. sőt bele is tartozik az egész világ. Sokat gondolkodik. kinevették. melyekben fantáziát látott. A szorongás pedig a fizikai testben is realizálódni fog. kellemetlen tapasztalata volt. képzeletében lejátssza az esetleges beszélgetést.PETEVEZETÉK az út. A lényegét tekintve: saját magát beszéli le a cselekvésről. hiszen úgysem hallja meg. mert egyébként tényleg mindent megtenne a megvalósítás érdekében. Szeretné létrehozni. szeretett volna életet adni egy új eszmének. Lehet ez egy jó. Problémái akkor kezdődnek. figyelmére kell támaszkod­ nia.

Értéktelennek. elvetendőnek tartja tulajdonságait. ezeket érzi magáénak. nem lehet csodál­ kozni azon. majd a feltöltő­ dés hiányának folytatásaként belefárad mindenbe. ezekről nem vesz tudomást. alulbecsüli értékeit. Előszeretettel a végtagok feszítő oldalán könyökön. Ebből következik. térden és a hajas fejbőrön keletkezik. melynek genetikai háttere van. hogy feszülté. Ezüstös pikkellyel fedett élénkvörös foltok képezik az alapjelensé­ get. 317 PIKKELYSÖMÖR . hogy a bőrön is jelentkeznek ezek a kellemetlen tünetek. Fizikai jellemzők: Idült. amin ne léphetne fel. a tudat változásait. A gyertyacsepp-szerű hámpikkelyeket lekaparva vérzések jelenhet­ nek meg. Figyelmen kívül hagyja azokat az ered­ ményeket. Lelki jellemzői: A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának disz­ harmóniája található. miért ilyen ellenséges a külvilággal szemben. ha mindenkin keresztülgázol. Tudjuk: a test követi a lélek. A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket. csúnyának. szeren­ csétlennek tartja magát és ennek egyenes következménye. de a súlyos esetekben mellékvesekéreg-hormonok alkalmazása is szükségessé válhat. Rosszul érzi magát a bőrében. De hangsúlyozom ennek egyáltalán nem örül. Fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét. Azt hiszi . Gyógykezelésében elsődleges szerepet játszanak a kátránytartalmú kenő­ csök és a szalicilsav. így megérthetjük. csak akkor lehet sikeres.fürdő. hogy csak arra fi­ gyeljen. Ritkán testhajlatban is kialakul. Általában véve enyhe viszketés kíséri. meglehetősen gyakori bőrbetegség. miért nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. a lényeg. idegessé válik. bár nincs terület. hogy életét nem képes irányítani. hogy bármilyen sikeres. azt hiszi. sőt lelki gondjai keletkeznek belőle. Ezt átvette a kül­ világ és a benne lévő emberek. Ha a tudat ezeket érzékeli. Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem" a külvilág befolyásoló tényezőitől. vagy napozás! Bármi is legyen az. melyeket elért.sőt meg van róla győződve -.

Növekedésük során hosszúkás. foglalkozzon olyan dolgokkal. Aki akaratosan keresztülviszi a szándékát. ahol tömegesen is megjelenhetnek. Nem szereti magát. A pikkelysömörös ember elpanaszkodja a nyűgét. a gyomorban.elvárják. Gyakoriak az orrban és az orrmelléküregben.Egy rövid kitérővel bemutatom más oldalról is a folyamatot. 318 POLIP . melyek ízesebbé. ezerszám lepve el a nyálkahártyát. hogy harcolnia kell az érdekeiért. gégében. de amit növekszenek főleg a vastagbélben előfordulók -. mondjuk. Fejen. megnyúlt kocsányos alakzattá változnak és rendsze­ rint csoportos megjelenésük a polip hullámzó karjainak látványát idézi. Bárhol legyenek is. ahol a feladat: könyökön.hite szerint . Hám eredetűek. de nem teszi. teret foglalnak el és könnyen véreznek. teniszkönyöke lesz. ha valakinek könyökölnie kellene. nyálkahártyából emelkednek elő. melyek számára fontosak. fejbőrön akkor lép fel. húgyhólyagban. annak a hajas fejbőrén lép fel pikkelysömör. Mivel most hiányzik életéből a „só". de nem könnyebbül meg. továbbá a méhben és a vastagbélben. de ezt nem teszi. A polipok feltétlenül jóindulatú daganatok. Ha hátul: az jelzi azt. A beteg haragszik a világra. annak a szövetéből is állnak és általában nagyszámú mirigyet tartalmaznak. rosszindulatúvá alakulnak át az idő múlásával. Innen ered elnevezésük. kedvesebbé teszik számára az életet. utálja. megoldási mec­ hanizmusával van konfliktusa. A haj szerkezetnek nem sok köze van hozzá. Gondolkodjunk! Hogyan védekezik az állatvilág? Páncélt képez. amivel nem nézett szembe: „énnekem ne mondjál te semmi jót!" A gyógyulás felé vezető úton újra kell tanulnia felfedezni azokat az ingereket. nem mások rovására teszi! Fizikai jellemzők: E daganatok kezdetben lapos képletek. az lelki konfliktust okoz. annak nem lesz soha pik­ kelysömöre. Annak. hogy önálló gondolatai legyenek. A pikkelysömörös ember haragszik. Vegye észre: amikor érdekeiért harcol. nyélszerü képletté. amikor gondolkodásával. Ha a derékon van sömör: nem mer örülni. A sömör ott jön ki. vagy ha teszi. Akitől .

ha nem azért mert tudat alatt meg vagyunk rettenve! Persze megmagyarázhatjuk ugyan ki ne lenne képes megmagyarázni sanyarúságát -. és szerkezetileg is több faj­ tája van. Több porcsejtet tartalmazó sejtfészekből áll. vagy akkora elánnal. és nem jön többet elő! PORC Fizikai jellemzők: A csont fejlődési előfutára. Ha ezek hiányoznak. akkor értelmét veszíti a polip. Bizony jó. hogy mindent figyelmen kívül hagyva rohan célja felé. melyeket önmagunk fölé emelve. Itt nagyon változatos indokot lelhetünk. Sokkal több figyel­ met kell fordítania a cselekedeteire. nyugodt életre való képesség elvesztése. 319 . Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok. amikor benn ülünk egy biztonságos. hogy elzárkózunk. és csak azon ingerek érintenek. melyeket beengedünk. melyek elöl el kell zárkóznia.. egyik fajtája a támasztószöveteinek. A polipokat tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek is. A porcszövetben erek nincsenek. Hangsúlyozom -jelen körülmények között . A gyógyulás útján újra meg kell találnia azokat a sikerélményeket. meleg szobában. de ez mit sem változtat a hely­ zeten! A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megújulásra. apró kis zsarnokokat. Mennyi értelem van abban. melyek nyugalmat és megfontoltságot ébresztenek. túlzottan erős falat emelünk magunk köré? Milyen jó is az. miért is zártuk magunkra azt az ajtót. növekedése és anyagcseréje nem teljesen ismert. Csak a nyugalmat adó élethelyzetekre fordítsa tekintetét. Vagy nem indul neki semminek. behó­ dolhatunk neki.. következésképpen viszszahúzódik.nagyon is értelmes elváltozásról van szó. létéhez szükséges energiákat. gátlásból nyeri életéhez. biztonságos! De ne felejtsük el. de továbbra is fennállnak problémáink. azok. akkor távol maradnak a zavaró tényezők. és ekkor nem is állunk olyan messze az igazságtól! Mindig találhatunk megfelelő indokokat. tehát.Lelki jellemzők: A polip egy teljesen jóindulatú butaságból.

melyek tüsszentésre.veszteségek nélkül -. elfajult porcrészeket el kell távolítani. melyik testrészen keletkezik. amikor megvizsgáljuk. Kerületük rostos gyűrű. lumbágó-ról beszélünk. lángoló fájdalom lép fel. eltorzul. ha cselekedeteink mutatnak rugalmasságot. Mivel a kór igen makacs. ha kemény területen hanyatt fekve pihen a beteg. irányíthatatlanná vált érzés. így a kórképet a derékból a végtagok felé sugárzó óriás fájdalmak jellemzik. hajlíthatóságot. s ha kell. és ez az em­ ber egyik legáltalánosabban előforduló bántalma. számíthatunk a porc elváltozásaira. Mivel a porckorong-sérv leggyakoribb az ágyéki gerincszakaszon. leépülési folyamatok indulnak el. Amikor a hajlíthatóság. mozdulatra elviselhetetlenségig fokozódhatnak. ha a kitüremkedő porckorong-rész éppen csak megérinti a gerincvelő ideggyökeit: villámszerű. rugalmasság kényes egyensúlya. Ez a túlzott. Ez az isiász. és a lágyabb mag a meggyengült helyen a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomul. Ha a panaszok mérsékeltebben. Elég. harmóniája „véglegesen" megbomlik. A betegséget a derékfájás összefoglaló nevével illetjük. s az ágynyu­ galom akkor lehet hasznos. gyakran csak a sebészi beavatkozás jelenthet megoldást: a kipréselődött. E nagy ellenállású szerkezetben az életkor előrehaladtá­ val elfajulási. PORCKORONGSÉRV Fizikai jellemzők: A csigolyák leglényegesebb összeköttetései korongszerű. melyen belül kocsonyás jellegű mag helyezkedik el. A korongot ölelő gyűrű meggyengül. cselekvés akkor válik érthető valósággá. vagy pedig könnyen kiújul. rostos porc­ lemezek. s ekkor esetleg már csekély erőbehatásra is szét­ szakad. 320 . de éveken keresztül fennállnak mint tompa derékfájások.Lelki jellemzők: Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni . Kezelésében nagyhatá­ sú fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő jönnek szóba.

s általában a súlyos vizeleti zavarok terelik rá a gyanút. Gyulladását baktériumok idézik elő. A tes­ tet. használva kikeveredhetünk égető problémáinkból. Időskori megnagyobbodása beszűkíti a húgycsövet. PROSZTATA Fizikai jellemzők: Régi orvosi szóhasználattal dülmirigy. vagyis itt lesz a legnagyobb a problémák megoldásához felhasználható erő. A „letehetetlen" terhek annyira nyomasztják. vizelet-elakadást okozva. hogy aztán minél előbb visszatérhessen égető problémáinak megoldásához. Ez a merevség. Túlzott merevség. esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket. gyorsan letusol. sokkal inkább halmozások lesznek. ener­ giákat kell az elviselésükre mozgósítani. 321 . E szelídgesztenyéhez hasonló alakú szerv a húgyhólyag alatt foglal helyet. Lelki jellemzői: A férfiúi énkép fontos része az öröm. miszerint ide kellene támaszkodni. hogy jelentős erőket.Lelki jellemzők: (Lásd még sérv) Olyan ez. A víznél is a fenéken tapasztalható a legnagyobb a felhajtó erő. melyeket felélesztve. felemészti a további mozgásokat. Váladéka a többi nemi mi­ rigy váladékával együtt az ondót képezi. mint a víz nyomása. hogy már fürödni sem marad ideje. Rákos elváltozásai igen gyakori­ ak. Figyelembe kell venni a másik oldalt is. gyakori vizelési ingerrel. vagyis merevség. annál nagyobb. vagy helytelenül viszonyul hozzá. A daganat beszűri a környezetet és előszeretettel ad csontáttételt a medencébe és a csigolyákba. Amikor ezzel az adománnyal nem él. keménység túlzott gerincesség és a csak-az-elvekhez-való-ragaszkodás marad osztályrésze. és rohan a következő feladat felé. elengedés teljes mértékben hiányzik életéből. Persze ezek nem megoldások. minél lejjebb vagyunk. sietség odáig fajulhat. az új mag adásának képessége. Kapkodva tisztálkodik. Ez a mozgósítás aztán elveszi. Súlyos gáttáji fájdalom és láz kíséri. Az ellazulás. a keleti jógát és a csakrákat alapul véve a gerinc alsó részén találha­ tók azon erőink.

Gyakran kezdődik ez a betegség bizonytalan derékfájdalommal. hogy . melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt. hiszen ő az erős. majd lázongáshoz vezet. Lecsökken az immunrendszer aktivitása. melyek rányomják bélyegüket életére és megnyil­ vánulásaira. Félni fog kiadni gyenge­ ségeit. Eddig ugyanis azt figyelte. a felszíni dolgait adja át. a teremtés koronája. tévedhetetlen férfi. mikor éri kritika. ami. vagy egyáltalán nem lehet szervi elváltozáshoz kötni. mit szól a környezete.életerő. de he­ lyette valami egészen mást tesz. mert egy különös közhangulat. hogy alkalmasnak kell válni a befogadásra. hogy ez a visszafogott. amit nagyon nehezen. A bakteriális fertőzés esetében is fennáll az a roppant fontos tényező. elégedetlenséget és ezek következtében erősen visszafogja az „adásait". A kor előrehaladtával egyre nagyobb lesz a betegség kialakulásának veszélye. Nézzük meg a kialakulás menetét. ezért következhet be a prosztata megnagyobbodása. és az elzárt terüle­ ten megcsappan az. sokkal kevésbé fontosat. a lelki tartás bizonytalanságai okoz­ zák. Ez az értéktelenség aztán folyamatos elégedetlenséghez. mihez tartsa magát. gyulladást fog maga után vonni. A bölcsességét. Félni fog. Ezek közé tartozik. így felborul a kényes lelki egyensúly. gondolko­ dik. valami lényegtelent. csak valami mást. és a lelke mélyén érzett hiány lázadást. fontos érzéseit nem. Ezt „természetesen" nem adja ki. mint eddig. elképzelés szerint cselekszik. Az imént említett téveszme hatására diszharmónia alakul ki. hiszen a férfierő csökkenésével mindinkább értéktelennek érzi magát. hogyan vélekedik róla. Másrészt a fertőzést okozó élőlényeket is táplálni kell valamivel.végre . Természetes dolog. A gerinc apró elmozdulásait a tartás. A gerinc elmozdulása az ingeráramlás eltéréseit követi. A lázadás mindig magával hoz egyfajta dacot. ezáltal könnyebben megérthetjük mindazon kétségeket. Nem él létező képességével. a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! Ezek görcsö­ ket és az öröm tekintetében apró eltévelyedéseket eredményeznek.figyelmet fordítson környezetére! Mégpe­ dig másként.elváltozások keletkeznek ebben a szervben. bizonytalanságait. 322 . Nem tudja. lehetőséget ad a baktériumok megtapadására. A gyógyulás útján elindulva sok mindent kell újra felfedezni. valódi. Az ilyen jellegű problémával küszködő embernek erős érzéke van a mások örömét szolgálni.

és mit kell megemészteni. mit fognak hozzá má­ sok szólni! Csak annyit mondok: helyes! Ha nem lenne helyes. tisztában van elvégzendő. aktív tényezője. fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben. s az összevisszaság görcsöket.igen nagy szerepet játszik sportokban és az énekművészetben. Nem tudja szétválasztani a jelen­ ségeket. Sugárirányú izomnyalábjainak összehúzódása­ kor a kupolák lelapulnak s a mellkas űrtere megnő. mely . de ezek helyett valami egészen mást fog cselekedni. mert bizonytalanság. A rekesz a belégzés jelentős. Összekavarodnak benne az érzelmek. Visszafogja. s a benne lévő lehetőségek és tartalékok tudatos fejlesztése a hatha-jóga alapgyakorlataihoz tartozik. nem ébredne benne ekkora kielégítetlenség! REUMA Fizikai tünetek: A reumás izületi gyulladás ismeretlen eredetű idült gyulladásos meg­ betegedés. Lelki jellemzők: A tüdőnél és a légzésnél már tárgyaltuk. visszafojtja érzéseit. Visszafogja magát.REKESZIZOM Fizikai jellemzői: Izmos lemez. mert kialakult benne egy félelem (lásd ott).ellentétben a bordái vagy mellkasi légzéssel . Nem tudja miből. Kettőzött kupola alakjában magasan felboltosul a mellkas terébe. de röviden emlékezzünk viszsza: minden cselekvés előtt mély levegőt veszünk! A rekeszizom-problémával küszködő beteget az alábbi tulajdonság jellemzi: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához. kétség ébred ben­ ne: vajon helyes-e ezt megtennem. Az izület mélyén. mikor kell és lehet erőt meríteni. azonban a konkrét cse­ lekvés megkezdését folyton elodázza. vissza­ tartja érzéseit. Ez az úgynevezett hasi légzés. ami azt mond­ ja: nem szabad. megvalósítandó feladatival. a savóshártyán kicsiny gyulladásos burján323 . amely a mellűrt a hasűrtől választja el. minek kö­ vetkeztében nem képes kihúzni magát! Nézzük meg részleteiben a működési zavar kialakulását! Tudja. mit fogok én.

Gyógyszeresen mindmáig az Aspirin a legjobban be­ vált szer reumás elváltozásokban. hanem elengedjük. hogy minél előbb tegyen valamit a megoldás érdekében. Bőralatti csomók keletkezhet­ nek a csontos kiemelkedések felett. más válik fontossá és más lényegtelenné. melyeknek meg kell születniük. azt a rugalmasságot. csukló. ha van hozzá hely. Ennek oka: elveszíti rugalmasságát. A kór alattomosan indul: rossz közérzettel. tehermentesítés és a speciális tornáztatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg félelmének és tehetetlensé­ gének oldására. Gyógyításában a pihentetés. Meleg. amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. hogy képes feladni eddig elképzeléseit és hajlandó beengedni valami újat — talán jobbat. a más megvilágításra. Arról nem beszélve.és hideg kezelések jótékonyak. Az önfeledt jelen esetben azt jelenti. mert ehhez elengedhetetlenül szükség van a más szemszögre. Ez a fájdalom fogja inspirálni. miért jár fájdalommal! Mint az összes betegségnél. kimar­ va azokat. ismeri a változtatás szükségességét. Lelki tulajdonságok: A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség. 324 . lelke mélyén tudja. lökdösni a gyógyulás felé. fogyással és igen bizony­ talan izületkörnyéki fájdalmakkal.leggyakrabban a kézujjak. mely arra késztetné. de nem teszi meg a megfelelő lépéseket. itt is jellemző az alábbi tény: valahol. végül a szalagokat és inakat is elpusztítja. amely azután rátámad a porcra. Nézzük. a csontvégek összekapaszkodnak. Új dolgok életünkben akkor tudnak keletkezni. Ez a kettősség váltja ki a fájdalmat. hogy bizonyos (terhes) dolgainkat nem igyekszünk fenntartani. problémáinkat. de természetesen egyéb gyulladás­ csökkentők alkalmazása is szóbajöhet. Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden vál­ tozik. A reumás emberből hiányzik az ehhez szükséges lazaság. Évek leforgása után aztán az izület eltorzul. A megértés azért hiányzik belőle. térd .megmerevednek. gondjainkat is kicsit másként kell és lehet megoldani. hiszen telve van merev gondolatokkal. Helyet pedig úgy tudunk teremteni. el­ képzelésekkel és ezek megakadályozzák az „önfeledt" döntésben. melyeknek el kell múlniuk és vannak. és mozdíthatatlanná válnak.zás keletkezik. főleg a fájda­ lomcsillapításban. hogy közben mi is változunk. folyamatosan változik! így. majd a csontra is. Vannak dolgaink. Az érintett izületek .

Elsőként a szem fehérjén észlelhető: a szaruhártya besárgul. Hasonló májártalmat idéz elő az idült alkoholiz­ mus is. A sárga szín üzenet. Lelki tünetei: A fő jellegzetessége az a konfliktusa. hideg időben izületi érzékenység. hogy hol. A beteg külleme tehát drámai módon megváltozik. Ha ennek szintje a vérben kórosan megemelkedik. s ott ebből egy bomlási folyamat során olyan epefesték keletkezik. sivárnak érzi életét. emésztés) Vajon miért érzi. vagy súlyos máj­ károsodás. Oka az epeutak elzáródása (pl. ezért kapkodva. májzsugor. hosszantartó aggodalmaskodás. A sárgaság tünet. majd a fo­ lyamat súlyosbodásával igen gyorsan kiterjed a színváltozás: a bőrbe rakódó festékanyag miatt a beteg megdöbbentő látványt nyújt. sárgaságról beszélünk.Fontos megjegyeznem: a reumás izületi problémák nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. kövek. a felszaporodott epefesték ugyanis megfesti. (lásd még: epe. Mik ezek? Veseproblémák. hajhullás. elszínezi a szöveteket. A konkrét értelmezés abból derül ki. döntésképte­ lenség. Színt vált. Fizikai jellemzők: Az ember és a húsevő ragadozók legfőbb epefestéke a bilirubin. következmény. idegesen igyekszik színt vinni bele. gyakran következményes sárgasággal. sőt belső szervei is elszíneződnek. tetőtől talpig élénk kikericssárga lesz. hogy a máj ezt már nem képes kiválasztani a vérsavóból. tapasztalja színtelennek? 325 SÁRGASÁG . kő vagy daganat által). hogy színtelennek. alkohol. melyik helyen kelet­ keznek először az izületi bántalmak. Végül oka lehet a sárgaságnak a vörösvértestek tömeges és hirtelen szét­ esése. Ilyenkor nagy mennyiségű vérfesték jut szabadon a keringésbe. amikor a májsejtek tömeges pusztulását mérgek vagy vírusok okozzák. Vannak jelek a hajlamosságra.

hogy egy tudatos lényről van szó. Hasonló események történnek vele is. A gyógyulás útján haladva a legnagyobb ellenfél az idő. mint a csacsi elé kötött répa. magáévá tenni nem tudja. Nem is történhetne másként. Pár hét után ezek a panaszok eltűnnek és több hónapos vagy éves tünetmentes időszak következik. mert már érdemtelennek. kedvetlenség igen erősen befolyásolja életkedvét. csak számára megtapasztalhatatlanok.Mert máshol. Olyan ez. Nem a szó hagyományos értelmé­ ben jelenik meg az irigység! Tehát nem az fogja bosszantani. nem akar el­ venni. de megfogni. közel kerül hozzá. a feldolgozásból eredő örömöket. az ér­ zéskiesések és görcsös bénulások fokozódó rokkantsághoz vezetnek. tehát a haragtól sem megbocsátással szabadul meg. Elzárkózik. kicsinynek tartja magát. hiszen már nagyon régen elveszítette az emésztés­ ből. növekvő izomfeszülés és izomgörcskészség lép fel fokozódó já­ rászavarral. A gyengeség súlyos­ bodik. Bevezető tünetei nem jellegzetesek: zsibbadás. homályos látás. pontosabban ott vannak. látásromlással. hanem: neki miért nincs! Nem akar másnak rosszat. Életéből valahol elvesztek az életörömöt hozó pillanatai. Nagyon jellemző: elzárkózik a megoldások. skandáló jellegűvé válik. és általában minden elöl. A további látóideg sorvadás vakságba torkollik. majd az eredeti panaszok immár újakkal gyarapodva térnek vissza. Azzal a kitétellel. csak akkor lehet a diagnózist biztosan felállítani. másnál egészen mást lát. gyengeség-érzés. tehát még a tehetet­ lensége is fokozni fogja „irigységét". Fizikai jellemzők: Ismeretlen eredetű idegrendszeri megbetegedés. Hiszen a felhalmozódott reménytelenség. megenni. hanem valahová félreteszi. és csupán amikor teljességében bontakozott ki a kór klinikai képe. magának szeretne adni! Nagy különbség! Az epeváladék nem tud természetes módon ürülni. egyensúlyzavar és végtag-bizonytalanság. vizelési zavarok. hogy nekik van. 326 SCLEROSIS MULTIPLEX . A beteg beszéde furcsán elváltozik. amely előszeretettel fiatal felnőtteken támad.

előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!) Az életcélok fokozatos és folyamatos elhalása jellemző a kialakulás fázisában. Annyit tudunk. sorvadásnak indulnak. és érdemes alapozni. semmi baja. a velőhüvely lebomlik. a valóságban a beteg ellen fordul.az elé kerülő ismereteket. A központi idegrendszer különböző helyein. És hogy mi igen? Ujabban azt feltételezik. és azt emészti! (A tűz elakadását jelzi az is. leginkább a nagy agy féltekék fehérállományában gócok alakulnak ki. gátlásokat eredményez. hiszen lényegét tekintve semmi sem változott.eléri: megszűnik az a stimuláló erő. amikor mintegy szemellenzősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja . a betegség oka ismeretlen. visszatért ehhez a lelki beállítottsághoz: homokba dugja a fejét. épp ezért számos elmélet létezik e kórképpel kapcsolatban. A gyógyítást főleg mellékvesekéreg-hormonokkal kísérlik meg. mely arra sarkall. Ez a „semmi baj" azonban egyáltalán nem különbözik a gyermeki dactól! A dacosság általában falakat. Azokat a támponto­ kat. melyekben szükséges megtalálni a biztos pontokat. és ezeket rögtön követi a kedvetlenség és az életkedv kialvása.ekkor csökkennek. Helyesbítek: a folyamat kezdetén a tűz csak látszólag alszik ki. következésképpen satnyulásnak. Az idegpályák szerepe háttérbe szorul.kész tényként . A betegség későbbi szakaszában lehetséges az új célok kitűzé­ se . Ezzel . (Emlékezzünk: amikor sokáig a mellőzöttséget tapasztaljuk. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rejlenek. megszűnnek a tünetek -.) 327 . Ezt követi magának a pályának a pusztulása. Mint mondottuk. „azt érzik feleslegesek". Előfordul az a sajátságos helyzet. ahol az idegpályák burka. és azt hajtogatja. pozitív irányba. Lelki jellemzők: A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élethelyzetekkel. hogy nem autóimmun­ betegség és nem zsíranyagcsere-zavar. Foko­ zott tünetekkel tér vissza a folyamat. de ez még korántsem jelenti. hogy hormonkészítmények­ kel igyekeznek helyrehozni a megbomlott egyensúlyt. hogy mindig újat keressen. hogy azok a célok már most is örömet ébresztenek benne.Az elváltozások az agy mélyében zajlanak. melyekre lehet.nem szándékosan . Minden maradt a régiben. hogy a folyamat hátterében vírus áll.

Azt hiszi. Senki és semmi sem lehet olyan tökéletes. miközben egy kiboltosult sérvtöm­ lőt alkotnak. hogy a világra jöjjön. és kizáródik. Kideríthetjük a konkrét kudarcot is: Köldöksérv: Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie. nagyon akarják. Ha nem. Köldöksérv esetén a köldökgyűrűn keresztül türemkedik elő a hasűr taralma. mint 150%-ot. A túlzásba vitt tenni akarás következtében elmulaszt segítséget kérni kitűzött feladatai megvalósításához. nem engedik a dolgok természetes folyását. Vala­ milyen konfliktus volt. A lágyéksérv a leggyakoribb. a sérvtömlő tartalma elszorítás következtében elhal. lágyékcsatornán át csúszik ki a sérvtömlő. hogy fél.Fizikai jellemzők: Valamely szerv vagy szervrészlet kinyomulása egy rendellenes nyílá­ son. Ennek egyenes következménye: egyre inkább ragaszkodik a jelenlegi biztonságot nyújtó anyaméhhez. Ennek olthatatlan vágya abból ered. Azt érzi. ezt a betegsége is megmutatja. van az anya-gyermek kapcsolatban. amelyen maga a sérv kilépett. s a gerinccsator­ na felé kinyomódó belső mag a megfelelő ideggyököt érinteni fogja (lásd ott). mint amit ő megvalósít. rendszerint bélszakaszt tartalmazva. Ilyenkor a hasfal valamelyik gyenge pontján zsigerek nyomulnak ki a hasüregből. Gérincsérv keletkezésekor lényegében porckorongsérvről van szó: a korong rostos gyűrűje pusztulásnak indul. Ez természete­ sen egy csalóka ábránd. Ebből a disz­ harmóniából a. Heresérvnél a sérvtömlő. 328 SÉRV . Ezen keresztül esetleg visszahelyezhető. Fél kevesebbet teljesíteni. ha szülést mesterségesen indítják be. Ez korántsem jelenti az anya ellenszenvét gyermeke iránt! A félreértés könnyen kialakulhat akkor. Általánosságban és leggyakrabban a hasűrből kinyomuló szervek helyelhagyásáról van szó. a here­ zacskóba száll le. ha mindent ő old meg. akkor lesz tökéletes és boldog. hogy világra jöhessen. Lelki jellemzők: Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. belek kinyomódása esetén bélel­ záródás következik be. Sérvkapu az a nyílás. meggyengül.gyermek ezt a következtetést vonja le: nem hagyják.

Azonban úgy tűnik. gerinces embernek. Míg saját magát el nem fogadja egyenes. mint szédülést éli át. SZÉDÜLÉS Fizikai tünetek: Az objektív és szubjektív terviszonyok között eltérés keletkezik.A felnőttkorban kialakuló sérvnek is ugyanez az oka. Még ebben a korban is igyekszik kötődni szüleihez. Ez egyensúlyozó szervünk megbetegedésé­ nek vezető tünete. Ez azonban sikertelen marad. vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben. Központi idegrendszeri okai: az agytörzs és a kisagy sérülései. hiszen sérv alakult ki szervezetében. gerin­ ces emberként tisztelje környezete.vagy magasvérnyomás-betegség áll a háttérben. melybe előbb-utóbb „belerokkan''. a kéjes öröm megélé­ sével kapcsolatos. Nőknél az öröm „habzsolása".a bizonytalansággal. Lágyéksérv: Az ágyék minden körülmények között az öröm. hogy az életben megállja a helyét. a célok. hogy emberként.ha nem társul hozzá szervi elváltozás . Gerincsérv: Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét. elveszítette testi-lelki egyensúlyát. s ezt a beteg. Az agyi nyomásviszo­ nyok eltolódása hasonlóan vezet szédüléshez. ha alacsony. daga­ natai. 329 . eredménytelenül. látászavar. hogy önbizalmát visszanyerje. addig egyre jelentősebb teher nehezedik rá. felfokozott-nemi-teljesítő képességgel igyekszik palástolni. koponyasérülések. Más utat kell keresnie. Lelki jellemzők: A nagy igyekezetben. koponyaalapi törések. férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező. Az itt keletkező sérv jelentése az imént jelzett vágy erőn felüli akarása. Heresérv: Kisebb rendűség érzéseit. hányinger járászavarok kísérik. az önállóság helyett. A szédülés .

amely azután további ideges panaszokat okoz. ha például fájdalommal jár. így pl. szájbűzt. hogy az illető viselkedése a székelési szokására vonatkozó kívánalmait fejezi ki. Székrekedést okoz az elégtelen testmozgás. Fizikai oldal: Ha a székletürítés a megszokottnál ritkábban történik. A gyógyulás akkor kezd megvalósulni. mert bizonytalan saját értékeit il­ letően. Mivel a széklet mennyiségében és a székelés gyakoriságában igen nagyok az egyéni különbségek. Ide vezet a székürítéstől való félelem is. gyakran arról van szó. SZÉKREKEDÉS 330 . Ennek egyik oka lehet. ha elnyomjuk. Mint utaltunk rá. sűrűbben kellene végeznie. puffadást és étvágytalanságot. székszorulásról beszélünk. (Ezért kell itt hangsúlyoznunk a viselkedés és a kívánalom szavakat. hogy voltaképpen mi is a „normális" e tekintetben. hasi görcsöt. Nincs tisztában érzéseivel vágyaival. amikor az eddig figyelmen kívül hagyott értékeit beépíti életébe. mint a daganatok és az egyéb okból fellépő bélszűkületek. így azt is nagyon nehéz meghatározni.Ez utóbbi olyan szempontból igaz. továbbá sok gyógyszer is. Végletes esetben bélsárkövek (lásd ott) képződnek s ezek bélelzáródást okozhatnak. ha a széklet napokat késlekedik és ennek oka ismeretlen. akkor megoldásként a hashajtás és a beöntés számos formája és módozata jöhet szóba. Ha a beteg székrekedésre panaszkodik. s eközben az alsó szakaszokban felszaporodik a béltartalom. rossz szájízt. az ideges panaszok is idézhetnek elő székszorulást.) Ám. vagy figyelmen kívül hagyjuk a székelési ingert: e helytelen cselekedetet többször megismé­ telve az inger meggyengül vagy egy időre ki is alszik. vagy igen kemény és ürítése fájdalmas.: a kábító fájdalomcsillapítók és persze a komoly szervi elváltozások. Úgy véli. Ha az utóbbi­ akat alapos vizsgálódás után kizártuk. akkor már valóban beszélhetünk szék­ szorulásról. illetve elmarad. hogy közben ezzel nincs tisztában. hosszú ágynyugalom. alacsony rosttartalmú ételek fogyasztása.

amely a rajta képződött kicsiny. átlép az ellenoldali agyféltekébe. melyeket már feldolgozott. miszerint a szem a lelkiállapot. Két szemünkből hátul kilépő két látóidegünk hátrafelé hatolva alkotja a látópályát: az alkotó idegrostok egy része kereszteződik. Ám a természettudomány kifejezéstelen gömbnek tekinti. A lehetséges okok között szerepel: • tudat alatt fél. mely végletesen összeszűkülhet. pl. hogy a levont következtetések szerint cse­ lekedjen • tart a következményektől. vagy félelem hatására óriás pupillatágulat jön létre. melyek a döntő lépés után kerülnek sorra Fizikai jellemzői: Fényre fogékony látószervünk gömb alakú test. és nem akar.Lelki jellemzők: Azoktól a dolgoktól. úgymond a lélek tükre. az indulatok kivetí­ tője. és úgy vélekedik. míg a rostok többi része az azonos oldali látóközpontba jut. Rostos burokban helyezkedik el. melyet a szem belnyomása feszesen tart. jeges. fordított képet a látóidegbe köz­ vetíti. retina. mert életében ez az egy pont biztos. Az így keletkező hideg. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud. Hátul. és mit nem szeretne látni. SZEM 331 . mit akar látni. meleg vagy bársonyos tekintet függ még a szembogár állapotától is. Lelki jellemzők: A látási rendellenességek különbözőek: attól függően. Elterjedt felfogás. a szem mélyén üldögél a fényérzékeny réteg. hogy a szem kifejező erejét a körü­ lötte lévő arcredőktől. megértett és tanult belőlük. hogy mit lát. hogy újabb dolgokat kell feldolgoznia • nehezen szánja rá magát. a szemhéjak mozgásától és helyzetétől kapja. azoktól nem tud. vagy nem akar szabadulni. Nem akar szabadulni. vagy látó­ hártya. düh vagy ópium következtében. mely a külső világról képet alkot és ezt az agyba továbbítja.

mint azt a szellemi fejlődése engedi. Fél észre­ venni az új érzelmi lehetőségeket. aki érzelmeiben csak közvetlen környe­ zetét figyeli. ami idegessé. azt hiszi már nem képes meglátni a jót. Például társát másnak akarja látni (ér­ zelmi szinten) mint amilyen. Szúrás. mert most már ideje lenne észrevenni. ami nincs. elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított érzések. nem látja a lelki fejlődését. de annyi bizonyos. 332 . Elfordul a jövőtől. Nem látja meg másokban a segítő szándékot. érzésekben gaz­ dag élet reménye. bántja a szemét. Lehet ez bármilyen jellegű konfliktus. Jellemző lelki állapot: a létező (tulajdonságok) dolgok helyett olyanok után epedezik. és ameddig eképpen cselekszik. a megnyugtatót! Ez -jelen pillanatban . nem is lesz! A belső tulajdonságaira építheti fel jövőjét. meglátni életében azt. hiszen egészen máshol keresi azt. Általában a partnerével.) Lelki jellemzői: Jelentése: magával foglalkozzon. hogy belőle erős reakciókat vált ki. A jobb szem tekintetében ugyanezt mondhatom el. rángás: valamilyen érzés. hogy csak közelre. külső világát! Befelé forduló embert jellemez. és annak lehetősége.Ezen az oldalon az érzelmi „meg.) Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja. a közvetlen környezetére lát rá. érzelem szúrja. Észrevétlenül hagyja az elkövet­ kezendő örömet. illetve a hozzá való vi­ szonyában található a probléma. belső vádaskodást választja! Hamarabb akarja a célját elérni. Ezt az utat azért választja.illetve meg nem látásokkal" kap­ csolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként. Igaz a fizikai. feszültté teszi. Gondot okoz neki. anyagi dolgokra vonatkoztatva! Bal szem: Rövidlátás (A kép a retina előtt képződik le. hiányzik belőle a szép. szíve sugallja. mert már elveszítette türelmét. amit máshol keresett és keres most is. intim szférájában kell meglátnia a le­ hetőségeket. ha huzamosabb ideig van jelen. mint ahol érzése. mint eddig hitte! Rövidlátás alakul ki. de kevésbé irritáló hatás is kiválthatja. (Messzire most nem lát. a megértés helyett a kötözködést. Pedig abban sokkal több van.így is van.

Fél attól. Távollátás: (a kép a retina mögött alakul ki. Ezeket gyengeségnek. de inkább értékelését.) A távoli célkitűzéseket. közvetlen környezetében lévő megoldásokat nem veszi észre. nem látja a lelki fejlődését. de itt már az okok a konkrét fizikai világgal. Hogyan is lenne rá képes.különös érzékkel . olyan érzé­ sek.lehetőségeket. amit nem lát! E miatt az eltolódás miatt saját érzései. közvetlen környezetén kívüli dolgokkal sokat foglalkozik. Nem vesz tudomást a külvilágról. Nehezen. távoli célt tűz ki. de ez általában megma­ rad az ábrándok. problémái tisztázatlanok ma­ radnak. Helyette . se a rosszról. anyaggal kapcsolatosak. amikor önmagával sincs tisztában! Ennek a rendbe tételé­ re kiválóan alkalmas ez a típusú „fogyatékosság". A saját életének meglátása helyett inkább valami távoli jövőt. hogy figyelmét az elérhetetlen messzeségben lévő dolgokra fordítja. bízva abban: magától megoldódik. se a jóról. 333 . melyek feszélyezik. Belső diszharmóniája alól próbál kibújni azzal. vagy egyáltalán nem képes kitűzni és megcselekedni távoli célokat. A testén.Hiányos érzelmeit a távoli jövőben szeretné orvosolni. a jövő érzelmi növekedéseit látja. soha nem azt látja meg. tudja vannak benne. és arra alapoz. az ér­ zelmek tudatosítását távol tartja önmagától.azt keresi. Jobb szem: Rövidlátás: Lényegében megegyezik a bal szem jelentésével. elérhe­ tetlennek tűnik számára. ábrándozások. elkerülendőnek érzi. sőt. kutatja. ami van. tisztában van azzal. Lelki állapotára leginkább jellemző tulaj­ donság: „elmenekül" a jelenből és helyette a jövőben igyekszik élni. vizsgálnia életét és most már a pótcselekvések helyett meg kell találni azokat az anyagi . viszont a jelen­ ben. amit el kíván érni. Soha nem azt nézi. Önmagába nem néz. Nincs kézzel fogható érzelmi célja. A tisztázatlanság kialakulásához jelentősen hozzájárul az aggó­ dás: mit talál önmagában? Azt hiszi. melyekre alapozhat! Tisztába kell tenni önmaga megítélését.eddig figyel­ men kívül hagyott . kétségbeesések szintjén. hogy a jövőbeli érzéseit meglássa. Aprólékosan végig kell elemeznie.

ezek le is kötik min­ den figyelmét. Gyakori cukorbetegeken a lencse táplálkozási zavara. El kell terveznie. közvetlen környezetét elsorvasztja! Figyelme annyira a távoli jövőbe koncentrálódik. csak ez az. Távollátás: (lásd még a bal szem) Magával is foglalkozzon. Leginkább vagyontárgyai fontossága kerül előtérbe. az nem jó. csak belső dolgaival nem. mint az ellenoldali szem. mert már nem hiszi. hogy természetes ve­ lejárója lesz a rendetlen. a jelenét. de ez esetben a konkrét fizikai dolgokat. problémamegoldó képességét. Idevezet a lencse hámjának burjánzása is. ami igazán számít. Pedig nagyon ideje lenne odafigyelni jó tulajdonságaira. Lényege: a szemlencse zavarossá. hogy kitűzött céljait (ha egyáltalán vannak) el tudja érni! A testi. önmagára sem marad ele­ gendő ideje (majd lesz). Fizikai oldal: A beteg mintha valamit folyni látna szeme előtt .ez a betegség nevé­ nek (katarakta) arab értelmezése. következésképpen kerülendő! Ellenben jövőjét aprólékosan eltervezi. ha folytatja „struccpolitikáját". orvosló megoldásokat másoktól reméli. anyagi nehézségeit. Már pedig mégis ez az. rendezetlen környezete. Ami jelenében itt van. anyagi lehetőségeket mulasztja el felfedezni. ne csak mással. Fi­ gyelmen kívül hagyja saját erejét. a jelen minden nyomasztó gondja egy csapásra megoldódik (nem fog). Természetesen a gyógyulásra. A szakmai előmenetel nem igazán érdekli. Mindkét esetre egyaránt vonatkozik: a jelenből megpróbál menekülni a jövőbe. A jelen feladatait itt és most kell megnyugtatóan orvosolni. vagy ha mégis az nagyon elítélő.Mindennel foglalkozik. Reméli. amire lehet építeni! Hasonló lelki tulajdonságokat jelent. ha már egyszer a jelennel nem törődik! Csak a távoli jövőre figyel. Számos bőrbetegsé334 I Szürkehályog . érelmeszesedéshez társuló hályogképződés. homályossá válik.

azok a tények legalábbis nem. Zöldhályog: Fizikai jellemzők: Igen elterjedt szembetegség. azonban itt a fal még képlékeny. A szemgolyó megkeményedik. hogy szeretik. A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önma­ gára. hogy észreveszi: önmagában is van szeretni való! Jobb szem: az anyagi dolgok tekintetében értendő a befelé figyelés. érzékelni a dolgokat. hogy anyagi és szellemi tapasztalások elől el­ zárkózzon. ahogyan azok vannak. Rosszindulatú formája rövid idő alatt vaksá­ got okoz. Az elszigetelődés az élet minden területére vonatkozik! Lassan kialakul benne egy érzés: mindenki és minden dolog ellene van. Falat épít önmaga elé (hályog). a szemfenéken bevérzések keletkeznek.fokozó­ dás jellemző. időnként átjárható. élethelyzetek meglátása elől zárkózik el. De erre csak úgy lesz képes. melyeket eddig figyel­ men kívül hagyott. Lelki oldal: Úgy érzi. A szemcsarnokok folyadékve­ zetése akadályozottá válik. Csak néhány élethelyzet elöl menekül. Ettől persze semmi sem változik. El van saját bajaival foglalva. életuntságból. amelyre kóros szembelnyomás. Bal szemnél: érzelmi dolgok.get . és érlenséget ébresztenek benne.is kísérhet szürkehályog képződése. Él benne egy erős vágy. fájdalmas és belövellt lesz. Egy azonban biztos: igyekszik elzárkózni.ekcémát. pikkelysömört. másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje félretenni az előítéleteket. Ezen a különös függönyön keresztül igyekszik nézni. Javaslat: fedezze fel. hogy mindenki ellene van. Lelki jellemzők: Lelki. és bizonyos fásultságból. Kialakulhat még lustaságból. melyek zavarják. látni életét. 335 . Észre kell venni: igenis szép és vannak értékei. és úgy látni. páncélbőrűséget . tudati okai hasonlatosak az iméntihez. „Lehúzza a rolót". szemet hunyni a számára kel­ lemetlen megtapasztalásoktól.

Zöld hályog úszik a szemen: néha beúszik olyan probléma. Belülről. Ha valóban így viszonyulna. történjen minden. lelke mélyén azonban na­ gyon is tisztában van érzéseivel. mint az éghető anyag a tűzben. elveszíti nedvesség tartalmát! A könnycsatorna beszűkülését a védekező mechanizmus okozza: igyekszik meggátolni (gyulladás követ­ keztében) a kialakuló folyadék . más! Pedig hagynia kell. hoszszabb-rövidebb ideig. ami eltakarja a céljait. kudarcok hatására felveszi a túlzott önbizalom csaló­ ka álarcát. az elmúlók helyébe nem jön új. úgy ez a hályog állandósulhat. nem ereszkedik le másokhoz. hiányzó dolgait. ezért lázad! Ha nem lenne tisztában jelenlegi tulajdonságaival. Ez a lelki sajátosság csak időszakonként tér vissza. nem képes lemondani elképzeléseiről. ezért csak bizonyos élethelyzeteket nem akar meglátni. melynek következtében erővel visszatartja érzéseit. Felvesz egy nagyon merev. Hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. hogy mindig. Hangsúlyozom.és információveszteséget! Az átélt fájdalmak. Lelki jelentése: A könnycsatorna beszűküléséhez vezet a túlzott önbizalom .látszat maszkjának viselése. hiszen annyi mindent elsiratott már! Belefáradt abba. nem lenne oka lázadni ellene! 336 Szemszárazság . nem ereszkedik le másokhoz. Nem érzéke­ nyül el. melyen (hite szerint) nem juthat át semmilyen fáj­ dalmat okozó érzelem! Ez a tevékenység természetes módon „bosszút" fog állni. Azt hiszi. felvértezte magát egy igen erős páncéllal. lényeges dolgok fognak kívül rekedni és ezeket soha sem ta­ pasztalja meg! (Eletének pozitív változásai a hozzáállás változását köve­ tik!) Az imént vázolt lelki beállítottság egyenes következménye: az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani. nem alakulna ki ez a probléma! Képtelenné válik elsiratni elveszett. úgy ahogyan kell! Ez az erővel fenntartott dolog előbb-utóbb elvezet a lázadáshoz. Amennyiben huzamosabban kitart aggodalma mellett. valóban ilyen kemény lenne.illetve csak néhány dolgot akar másként (szűrőn keresztül) látni. mindent elsirasson és fájdalmat érezzen! Megkeményítette szívét. hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. kemény viselkedési mintát. nem érzékenyül el. vagyis a gyulladáshoz. A lázadásban a szem úgy viselkedik. ez csak látszat.

Kiválthatják ezen kívül izgató gőzök. hogy mentes minden érzelemtől. Nem merít lehetőségeiből és elveszíti életéből az értelmet. látja életét. Lazítson. hogy milyen képességet kell újra feléleszteni. gyakran a sírás jelensége kíséri. A tűz. amit külső szemlélőként él meg! Felszínre kerülnek az eltemetett érzések. Bármely. hogy figyelmét új lehetősé­ gekre terelje. Ez az elérzékenyedés megnyitja a csatornákat és feloldja az eddigi gátakat. ami ennyire be­ folyásolja életét. Ha érzelmi impulzusok állnak a háttérben. Fizikai jellemzők: Fokozott könnytermelés. amikor korántsem jött el az ideje. a szembe jutott idegentest előidézi. mert felszínre került a nyugalom. Lelki háttere: (lásd még allergia) Valami nagyon is konkrét dolog szúrja. ezért most úgy nézi. másként érzékelés helyett inkább a lemondást. mivel nem merítette ki a benne rejlő lehető­ ségeket. mi alapján várja a sikert? 337 Könnyezés . bántja a szemét! A másként való megközelítés. Hagyjuk. gázok. hiányozni fog belőle a tűz. de kíséri a szaruhártya. Mentes a túlzott érzelgősségtöl és csak egy nyugodt szemlélet marad benne. Miért küzdjön!? Ha nem találja a miértre az értelmes választ. ami előbb-utóbb megin­ dítja szívünket és elérzékenyülünk. A felébresztés nem jelent most semmilyen problémát. még élve temeti el életének legszebb pillanatait! A „temetés" következtében. szeles levegő. vagy hideg. a bosszankodást választja! Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi. mély. vagyis idő előtt. lassú lélegzetvételek közepette! Aztán ébressze fel azt a nagyon mélyen lévő fájdalmat. a kötőhártya és a szivárványhártya gyulladásait is. hogy az elfeledett dolgok elindítsanak bennünk egy folyamatot. Védekezési folyamat. túlzott könnyelválasztáson alapuló jelenség. erős fény.A gyógyulás útja: Az iméntiekből egyenesen következik.

legyen orvos. Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent. ahogyan a szülők „akar­ ják"! Idézőjelbe tettem az akarják szót. megélni az örömet! Fizikai jellemzők: A szemek nézővonala nem párhuzamos. Legismer­ tebbek a szemizmok bénulásai. hogy a gyermek pontosan visszaadja a szüleivel. Merevvé. de legalábbis nem sorolható a hagyo­ mányos értelemben vett betegségek közé! Ettől függetlenül igen megha­ tározó jelenléte. könnyebbé. ami nem feltétlenül szerencsés. gondolataikat tartják szem előtt. látásmód helyett igyekeznek valami szerintük helyeset adni gyermekük számára! Pl.A gyógyulás útja: Megtalálni. helyrehozza. teljesebbé válik élete. szándékosan kívánják irányítani. Hajlamos arra. hogy tudata csupán egyetlen dologra legyen képes figyel­ ni. Ezt én nem tekintem betegségnek. hanem szöget zár be. agyi folyamatok. Az ember könnyen egy kupacba veszi az érzelmi és az értelmi oldalt és csak a saját orráig lát (olyan párt vár. szüleiről kialakult képet is. hogy tudatosan. és hátterében számos ok állhat. és ebből kimarad az egyeztetés! A lelki egyeztetés. de azért felfedezhető és kimutatható: saját elképzeléseiket. Lelki jellemzők: Veleszületett. Amikor ezt lelki szinten is kijavítja. szeresse a sárgabor­ sót stb. sérülések. Vagyis a gyermek úgy fog fejlődni. hiszen korántsem jelenti. mi az érdeke? A szabad gondolkodás. hogy vajon a gyermek mit kíván. aki gazdag. ami lá­ tásmódjára vonatkozik. befolyásolni gyermekük életét! Nem szándékosan. behatárolttá válik személyisége. agyhártya-gyulladás és mérgezések. a szemmozgató izmok idegeinek gyulla­ dásai. Ezért a szabadság széles láthatára tudatán kívül reked. de a hosszú távú céloknál már igen jelentős mértékben meghatározza a személy lehetőségeit. Nagyszámú formája ismert. de nagyon fontos ada­ lék. Ez a hajlamokat tükrözi. okos és szereti). Nehezebben tud felszabadulni falai alól. Ez még önma­ gában nem jelent komoly problémát. szép. örök figyelmeztetés. 338 Szemtengelyferdülés . magával hozott gyengéd.

így észrevétlenek ma­ radnak olyan dolgok. Csak azt vagyunk képesek megvalósítani. új célokat kitűzni. ítélkezik azok felett. Tudattalanul — az ítélet velejárójaként — többre be­ csüli magát másoknál. figyelni és megvalósítani sem tudja. amiket látott vagy látni vélt! Tovább menve. melyek az anyagi világgal vannak szoros összefüggésben. Ez ennyit tesz: a saját értékei. ami az orra előtt van." Bal szem: szégyelli azokat az érzelmi dolgokat. A földön járás helyett igyekszik menekülni. reméli bajai megoldását. Azon érdekeihez. Ezt csak így tudja elérni: lesüti szemét. akiket és amiket meglátott. elzárkózásnak lesz következménye. elérni. figyelmen kívül hagyja a pillanat örömeit. kevésbé vagy egyáltalán nem képes megújulni. Szétálló szemek: mindenkire odafigyel. ennek a „szemérmességnek". Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár. hogy olyannyira jellemzi a szabadság. ezért figyelmét következetesen igyekszik elfordítani. csak arra nem. jelentősége helyett a széles láthatáron ke­ resi. ingerek is. mintegy reménykedve: valaki segít fentről! Ez az elfordulás valamilyen ítélkezés következménye. Vessük össze az iménti tünetekkel (összeálló szemek): itt arról van szó. amiről van valami fogalmunk. melyek hasznosak lennének számára! Jobb szem: szégyelli az anyagi kiadásait. ezért valami olyat választ. külön a pénzt és az érzelmet. Közben pedig elmegy. Továbbiakban jelentése. hogy önmagáról már nem is vesz tudomást! A külvilágtól várja a segítséget. Külön választja a munkahelyet és a családot. Érzel­ mileg van behatárolva. saját értékeit. el sem tudjuk képzelni. ami távol áll mostani jelenétől! 339 . jelentősége megegyezik a bal szemével. Felfelé irányuló szemek: Valami megbotránkoztatta. a megvalósításról már nem is beszélve! Jobb szem befele néz: mereven ragaszkodik a saját érdekeihez. Ha nem látjuk. hogy igyekszik nem tudomást venni a külvilág dolgairól.Bal szem befelé néz: mereven ragaszkodik a saját érzelmeihez. Ez az elzárkózás szintén gátolni fogja előmenetelét. az örömet és a bol­ dogságot.

340 SZEMIZOM-SORVADÁS . vagy anyagi észlelés. Fizikai jellemzők: A szemhéjak belső felszínét és a szemgolyó elülső részét borító átlát­ szó hártya idegen anyagok. Lelki jellegzetességek: (lásd még allergia. karikás szemek mögött. Kivörösödés. Egy idő elteltével igyekszik ezt a kellemetlen élményt kilökni magából. szem) ÁRPA Fizikai jellemzők: A szemhéj mirigyének tályogja. amennyiben a művelet sikertelen­ séggeljárt. tartósan megmaradt. Táskás szem: számára visszás dolgokat lát. Lelki háttere: Érzelmi. bő könnyelválasztás mellett vizenyő és savós. kifárasztja. elhelyez­ kedéstől függően). Megfáradt. látott melyek bántották a szemét. Gyógykezelése a kiváltó októl függ. ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!). kedvetlen ember lakozik a táskás. gyulladás. E folyamat megnyilvánulása az árpa. nyomasztja. kórokozók hatására izgalmi állapotba kerül. ami szúrta a szemét (helytől. de ez a behatás beágyazódott. KÖTŐHÁRTYA Fizikai jellemzők: A szemizom-rostok nagysága illetve száma csökken.Táskás szem Olyan dolgokat tapasztalt. A belső vagy külső árpa esetén a kü­ lönféle típusú mirigyekben gennyes beolvadás jön létre. örömét és tettvágyát. esetleg gennyes vagy véres váladékképződés kíséri. Elveszíti belső nyugalmát. de már beletörődött.

Ez azért következhet be.Oka: vérkeringési. Lelki jellemzők: (Lásd még: gyulladás) Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen. de tény: soha sem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket. lehetőségek keresésébe. észrevenné örömteli dol­ gait! Különös elképzelése: a világ úgy forog. értelmét veszíti. nem teljesül és a megértés helyett a lázongást. Mindkét oldali szemgolyóra 6-6 karcsú izom tapad. mert eddig csak a kudarcokat ta­ pasztalta. Tudnunk kell ugyanis. reményét. Bármelyikük sérülése. Az ember fia belefáradt a mindig új dolgok. Nem érti miért. hanem megfelelő idegberendezések összehangoló működése következtében tökéletes összerendezettségben van. finomsággal. megfárad és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete értelmének keresését. Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett. úgy táncol. de nem vesz róla tudomást. saját köz­ pontja körül minden irányban szabadon forgatható. Ezek a mozgást és irányulást végzik végtelen pontossággal. (Észre veszi. ahogyan ő fü­ tyül.ezért lassan. változó dolgokat. és itt. kutatni kell a friss. Értelmetlen dolgok pedig nincsenek .legfeljebb nem találtuk meg benne . Amikor feladja a megtalálás vágyát. hogy a két szem nem egymás­ tól függetlenül mozog. kutatásába. ellátási zavar. vagy pedig idegi sérülés. (ugyanaz. Értelmét veszíti az a szemizom. miszerint újra és újra keres­ ni. nem tudatosodik benne. bénulása vagy gyulladása esetén a finom beállító. vagyis képtelen hasz­ nosítani!) Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket. A sikerélmények valahogy távol maradtak tőle. de biztosan megszűnnek! Fizikai tulajdonságai: A szemüregben egy gömbfelszínben ül a szemgolyó. háborgást választja! 341 SZEMIZOM-GYULLADÁS . hogy megtalálná. mint a szemizom-gyulladás esetében) Lelki jellemzők: A szemizmok a szem forgatásán kívül segítenek a fókuszálásban is. ami eddig mindig új és újabb dolgokat „mutatott" neki. összehangolt szemmozgásokban zavar keletkezeik.

Mivel az idegek nem érzékelik. és mindenkinek van lelkiismerete.Elfelejtett egy nagyon fontos tényezőt: oka van annak. Arra. vagy teljes vaksághoz vezetnek. CSŐLÁTÁS 342 Fizikai jellemzők: . Lázadni fog. hogy szükség van rájuk. amikor ezt már (valahol) felismerte! LÁTÓIDEG Fizikai jellemzői: A szem hátsó pólusánál lép ki a szemgolyóból. de elfelejti. Ettől kezdve agypályaszerü a látópálya. melyen elérhetjük a kívánt szabadságot. megússza. Azzal a kifogással. ezért nem is szükséges semmilyen válaszlépés. esetleg lustának érzi magát a megfelelő lépések megtételéhez. ami tudat alatt (ha már nem kívánja tudatosítani) működik és vezérli életünket. hogy nem vette őket észre. hogy nem találja azt. amire annyira vágyik. A lustaság és a félelem elegendő tényező a betegség alapjának kialakulá­ sához. és elsorvadnak. de a tudatáig már nem jut el az információ. Röviden: tapasz­ talja az ingereket. gyulladás lesz az út. gyulladásai látótérkiesésekhez. hiszen mindenkinek van lelke. Ellustul észrevenni azokat a szépségeket. hogy közben minden más kívül marad tekin­ tetén. (Minden létező dologban benne van! Nézzünk „más" szemmel. Ennek a konfliktusnak egyenes következménye a lázadás. figyelmen kívül hagyja (tudat alatt). de gyulladás csak akkor tud keletkezni. ahol felismerhetjük valódi életünket és valódi céljainkat! A lázadás. Sérülései. Lelki jellemzői: Észleli az új eseményeket. hogy mások is örömmel teljenek meg. de fáradtnak. fokozatosan felhagynak az ingerek szállításával. és megtaláljuk!) Az emberben a változástól való félelem lakozik. ha elbújik. Abban bízik. Minden más és mindenki más! Márpedig lelke legmélyén egészen másra vágyik. hogy örömében vele osztozzanak. Olyan mederbe viszi. A két idegpálya a ko­ ponyaüregbe való belépése után részlegesen kereszteződik. melyekért élni érdemes. gyönyörködtető pillanatokat. és így az belső konfliktust eredményez. Vágyik ugyan erre.

Tele vannak szorongással. Lelki jellegzetességek: Jellemzője. tehát nincs is! A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség. utóbbi ugyanis nélkülözhe­ tetlen a retinában zajló biokémiai folyamatokban. rugalmasságot nem! A gyógyulás útja: Mindenek előtt a belső fájdalmat kell feloldani valamilyen pozitív megtapasztalással! Ilyen pedig van. melyek során a fény hatására elbomlott látóbíbor nevű vegyület sötétben illetve homályban újra képződik.A látótér igen súlyos. csak a felszabadultságot. addig kell keresni. hogy képtelen tisztázni élethelyzeteit! 343 . a tisztánlátás helyett elfo­ gadta azt a téves elképzelést. feszélyezik! Erre nem talál megnyug­ tató megoldást. akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre. Erre azért van szükség. A jelenség kialakulásában döntő szerepet játszik az A-vitamin hiánya. Háttérben a látóhár­ tya leépülése. Lényege. életük rettegéssel telik. hogy zavartalan nappali (szín)-látás mellett a szürkületi látás fogyatékossá válik a sötéthez való alkalmazkodás hiányos volta következtében. hogy a dolgok tisztázása. pusztulása áll. a látás. hogy ne kelljen meglátnia a körülötte lévő dol­ gokat. Lelki jellemzők: Beszűkíti látásmódját. Mindent el lehet mon­ dani róluk. hogy még teljes látáséles­ ség mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthetjük. Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis" lelki állapot. hogy az esti szürkületben jelentősen csökken tisztánlátása. Márpedig ezek a válaszok hatá­ rozottan rossz érzésekkel töltik el. Olyan mér­ tékben korlátozza a térben való tájékozódását. ami annak köszönhető. 5-10°-ra való beszűkülését jelenti. az érzékelés beszűkítésével oldja fel a feszültsé­ get! Nem látom. mert nem képes elviselni az „észrevétele­ ket" és a rájuk adott fokozott reakciókat. míg megtalálja! FARKASVAKSÁG Fizikai jellemzői: Más néven szürkületi vakság.

Ezeket az információ­ kat tudja elemezni. a sárga. Tehát ebből kell kiindulni. ám igen lényeges részletet mulaszt el. melyekkel szemben teljesen elfogulatlan. ami a szemnek szükséges az egészséges működéshez. Rengeteg apró. szürkülni. a zöldre. továbbá az ibolyaszínt kékkel. Ebből a nyugalomból ki fog zökkenni. Ezt a megközelítést. s az ebben szenvedők bizonyos színekre kevésbé érzékenyek.Amíg nyugalma. Mivel a tudatá­ val nem fogadja be az „élet sóját" a teste. vagy amiben megkapaszkod­ hatna. mert mentes azoktól az érzelmektől. mert csekélység­ nek. elveszíti a fonalat. ami kihúzhatná onnan. Gyógyítása: Meg kell keresni azokat az apró . akár kellemes. amikor a gyógyulás útját keressük: abban a reményben. a zöldet pedig a fehérrel té­ vesztik össze. Ez lehet színtévesztő látás. cselekvést fogja követni a test is.látszólag lényegtelen . Röviden: képes megkülönböztetni és az ismeretei alapján képes helyesen dönteni. belső békéje biztosítva van. a vörösre. Ez azért lesz alkalmas. elengedhetetlen anyagokat. apróságnak tartja. Bezárkózik önmagába. átláthatónak. akár kellemetlen. Amíg tisztának. Elfogulatlan. vagyis (a szellem nem fogadja be az értékes dolgokat) a test sem fogja hasznosítani a számára (a szemen át bejutó) fontos. de amikor a lényeg kezd ködbe burkolózni.és ásványianyag-mennyiséget. vagyis ismeri a kellemes és kellemetlen dolgok mi­ benlétét. egyértelműnek tapasztalja a körülvevő dolgokat. a zöld és a barna színeket egymással. azt sem fogja észrevenni. nem veszi fel a táplálékból azt a vitamin. csökkennek lehetőségei a tisztázásra. észre fog venni minden környező ingert. 344 EGYÉB LÁTÁSZAVAROK . melyekhez erősen ragaszkodik. Ők a vörös. A részleges színtévesztők viszont a kiegészítő színek egyikét szürkének látják. Ezeket nem tudja támpontként alkalmazni. hogy meg is találjuk. addig képes áttekinteni azokat.dolgokat. Fizikai jellemzők: Itt beszélhetünk a rendellenes színlátásról. a kékre.

avagy ritkább betegségek következ­ tében alakulhatnak ki. nyelv. és a pajzsmirigy diszharmonikus működcsével van összefüggésben. Fizikai jellemzők: A tápcsatorna kezdete. Sokat rágódott. arcüreg) A rágódással és a beszéddel van szoros összefüggésben. olyan helyen és időben. Ezek az állapotok általában veleszületettek.A teljes színvakság a rendellenes színlátás legsúlyosabb válfaja. fölötte a kemény -és lágyszájpad helyezkedik el. A megetetés eredményeként erősen lecsökken a 345 SZÁJ és BETEGSÉGEI . aho­ gyan egy normál látású ember egy fekete-fehér fényképről nyer színér­ zetet. s ez esetben a színek egyáltalán nem érzékelhetők. Lelki jelentései: (lásd még: fogak. Egy állandó baktériumflóra lakja e területet. A szájüregbe nyílnak a nagy nyálmirigyek. A szájüreget (bár a szó szoros értelmében nem üreg) borító nyálkahártya embernél a külső arcfelszínre kifordulva az ajakpírt alkotja. Szerzett színlátási zavarok mérgezések és sugárhatások révén. Szájpenész akkor alakul ki. ha mondott egyáltalán valamit. résznél). így a teljes színvakok számára csak a világos és sötét átmenetek léteznek. mielőtt bármit is mondott volna. amikor azt érzi: megetették valamivel (amit nem érdemelt meg). alatta egy izomrekesz. aggodalmaskodott. nyálkahártya. Mindezen kórképek a velük járó fájdalommal együtt az étkezés (rágás és nyelés) és a beszéd súlyos gátlói. és a nem ritka szájüregi daganatok. Betegségei közül a gyulla­ dásos folyamatok említendők. amely egyedülálló emberi sajátosság. a nyelv és a nyálmirigyek rosszindulatú elváltozásai. mely esetben a színvakság csak szürkü­ letben következik be. Olyan dolgot nyilvánított ki. (lásd ott és a farkasvakság c. A fogsorok íve mögött a nyelv ül. de ez esetben bizonyos idő múltán a színlátás is­ mét normálissá válhat. Lelki jellemzők: Ez a kórkép mellékvesével. aminek nem volt ott semmi keresnivalója. Más az alkonyati vakság. pontosan úgy.

belső tűz intenzitása és remek táptalaj teremtőtik a vizes. A pótcselekvés tehát ebben áll: a megértés vagy elfutás helyett a foko­ zott ellenérzéseit mutatja ki. nedves. hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kiváltó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír! Aggodalomra semmi ok. mert ha más­ ként lenne. Lelki jellemzők: A szemölcs nem . Természetesen ezzel korántsem oldódnak meg a felmerült problémák. melyek kölesnyi-borsónyi nagyságban jelennek meg. megtett minden tőle telhetőt a feszültség megszüntetésére. Azt hiszi. A valóság persze mást mutat. hogyan mű­ ködik az állatvilág! Amikor az állatokat valamilyen rémisztő.nem feltétlenül . tehát ebben található a kialakulás oka is. leginkább kézen és lábon. tömött és érdes göbök.. amikor a szemölcsök kialakulnak. egy „előző életből" áthozott figyelmeztetés. Igyekszik távoltartani magától egy olyan behatást. körömágy mellett. Leginkább egy allergiához tudom hasonlítani a szemölcsök megjelenését és ez nagyon közel áll a valósághoz! Gondoljunk csak bele.. Nagyon is idézőjeles ez az előző élet. amit nem képes megfelelően kezelni. szokatlan. spontán gyó­ gyulnak. Ugyan ez zajlik le az emberi szervezetben is. avagy talpon okozva fájdalmat. olyan tetteket hajtanak végre. sötét helyeket kedvelő penésznek. feszélyező inger éri. kiemelkedő.betegség! Elhelyezkedése a testen minden esetben. Kóroktanunk­ ban vírus szerepel. ami lehetőség szerint elriasztja támadójukat. Fizikai jellemzők: Piszkosszürke vagy testszínű. Pl. hisz ez csupán javaslat: ebben az időszak­ ban mire. nem jönnének létre az imént említett bőrelváltozások. Makacsul és kiirthatatlanul képesek fennállni illetve hosszú idő múltán egyszerűen eltűnhetnek és nyom nélkül. a macskák szőrborzolása stb. A szemölcsök a „rendellenes" bőrszövetekből keletkeznek és ez már sokmindent elárul! (lásd még: bőr) A bőr egyik szerepe a védekezésben van. milyen belső tulajdonságra fektessen nagyobb hangsúlyt. 346 SZEMÖLCS .

anyajegyek azért van­ nak meg. Amennyiben konkrétabban szeretnéd tudni jelentésüket. harántirányban pedig billentyűk választják el. Kívül. csúcsi részt a szívkamrák alkotják.Egy rövid időre válasszuk szét a születéskor jelenlévőket a később kiala­ kulóktól! A gyermek születésekor jelen lévő szemölcsök. „futóművét" végig­ húzni a szemölcsön. bár lehet belőle. melyek az ellenreakciót szükségessé tették! A lényeg: a gyermek úgy érezte. nem túl szerencsések! Érdemes megkeresni a megoldást! A patikákban már kaphatók kiváló szemölcsellenes szerek. környezetében vannak olyan jelentős elemek. Sőt! Ezzel semmi más dolgunk nincs. 347 SZÍV . s benne a saját koszorú­ érrendszer gazdag leágazásokkal. Ide lépnek be és innen erednek a nagyerek. melyek jellemzik. nem tekintem betegségnek. A kivezető út: Mint már említettem. szükséges és helyt álló a védekezés. vesd össze a testrészek jelentésével. Figyelem: a csigával semmi mást nem kell tenni! Fizikai jellemzők: A vérkeringés elsőrendű aktív tényezője és központi szerve. megnyilvánulások. de hát miből nem alakulhat ki? Azért azok a lelki tulajdonságok. de ha kéznél van egy éti csiga. a pitvarok és a kamrák határán a koszorúbarázda fut körbe. az is megteszi. A szívpitvarok és -kamrák falának körkörösen elhelyezkedő izomtömlő-rendszere meghatározott időrendben működik együtt idegrendszeri parancsra: felnőttnél átlagosan percenként 70-es frekvenciával. kúp avagy csepp alakú izmos falú tömlő. A kúpos. melyek kiváltják a védekezés ösztönét. távolságtartás e módozata! A később megjelenő elváltozások jelentése: szüleivel való kapcsolatban. Négyrekeszes üregrendszerét hosszantilag sövény. mert embrió állapotban is jelen voltak azok a feltételek. amely a mellkasnak a tüdők által közrefo­ gott közbülső terében foglal helyet. mint a csiga talpát. Ezek az áramlások és nyomásváltozások hatására szelepszerűen nyílva és zá­ ródva biztosítják a szív szivattyúmunkáját.

de amikor mélyebben belemerülünk a témába. mellyel a betegnek konfliktusa van. ha két dologból épülnek fel. és bár egy nap alatt közel 9000 liter vért keringet körbe. a szeretet megélésével. És mindkét komponensből annyi van. A pit­ varok és kamrák izomtömlő-rendszere külön-külön képes működésre. hiszen ekkor óhatatlanul ki­ alakul a (csak) egyfajta szemlélet. a „karmester" vagy „lépéscsináló" az úgynevezett sinus-csomó.A ritmikusan váltakozó telődés és kiürülés egy életen át zajlik. teszi folyamatossá. cselekedetek és még sorol­ hatnám mi minden. Működését jellegzetes zajok. cselekvés. mégis két összehúzódás között egy szem­ pillantásnyi időre mind a pitvarok. létezéshez elengedhetetlen! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmó­ nia-megbomlásról beszélek. kinyilvánításával vannak szoros összefüggésben. hogy kiemelünk egy-egy dolgot. ha csak belélegzünk. a szívhangok kísérik. mid a kamrák ellazulnak. A tüdőnk által közrefogott közbülső térben a gátorban pulzál. amikor kizárólag egyetlen elv. mégis mintegy öt órahoszszat pihen. hasznosításával. Gondoljunk csak bele: milyen következményekkel jár az. amennyi a harmonikus működéshez. Vérkeringésünk elsőrendű aktív tényezője szívünk. viszony sze348 . Itt könnyen eshetünk abba a hibába. A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási formája határoz­ za meg. Túlzásokból erednek a fő hibaforrások. s a lökés keltette szakaszos áramlást a rugalmas érrend­ szer ellensúlyozza. Szívünk szüntelen dobog. A parancs a pitvarok felöl érkezik. vagy csak egyetlen dolgot eszünk stb. de ez nem igaz! A szívproblémával küszködő (is) életé­ nek összes területhez ugyan ígyfog viszonyulni! Ez első olvasatra mere­ deknek tűnhet. s meghatározott időrendben való egymás utáni és egymással összehangolt pulzációjukat egy ingerképző és ingervezető rendszer vezérli. akkor életképesek. egy izomrostokkal átfont központ. ami már magában a gon­ dolkodásban is káros. eszmék. sokkal világosabbá válik az összefüggés. Lelki jellemzők: Megbetegedései a szeretettel. hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki. Egy-egy összehúzódással 80 ml vért lök ki a nagyvérkör felé. illetve igazítja a mindenkori élethelyzethez. Az igazán maradandó gondolatok.

hogy az ember utálkozik.rint hozzuk meg döntéscinket. mert túlzott elvárásai voltak azzal kapcsolatban. ahol tüzet rakjon! Képetlen lesz megvalósítani.a vágyon kívül semmi és senki! • Csak mások szeretetét várja. amikor szük­ sége lenne rá. érdemtelennek tartja saját személyét. a konfliktus a „hogyannal" van! Mégpedig: ho­ gyan vágyjon úgy. hogy én bármit tennék!" „Minek is tenni. mert azt hiszi. hogy minden. de ez csak akkor tud így alakulni. mert valamilyen (általa megélt) dolgokban fájdal­ masan csalódott. Ennek legjellemzőbb oka a lustaság. érezni! Most nézzük meg a kérdést bő­ vebben! • Zárkózottá válik. vagy egészen másfajta elképzelései vannak a szeretetről! Előfordul: kevésnek. mert vagy nem vesz róla tudomást. önzően „rajong" valami iránt. s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet. ezért szeretetét nem nyilvánítja ki mások felé. ha lemond értékei megtalálásáról. Tehát hangsúlyozom.. szívszorító kudarcok nagyon zár­ kózottá teszik. Ezek után. hanem: emellett elfelej­ tett másként is élni. A kérdés itt az. mintegy feleslegessé téve a szeretetet. az eseményben résztvevő kívánsá­ ga teljesüljön! A megélt fájdalmas. hiszen én annyira vá­ gyom rá!" Persze nem tudja elfogadni a gondoskodást! Elméleteit olyan tökélyre fejlesztette. ami­ ből. miért. hiszen magamat sem sze­ retem! 349 . Ennek egyenes következmé­ nye lesz a „kiégés". ezért azok megtapasztalásakor felad mindent és mindenkit. élete egyoldalúvá. Semmi másra nem marad ideje. Nem fordít elegendő gondoskodást. kifáradás. képtelen lesz feléleszteni a tüzet. feledve a való­ ban fontosakat. (Ön­ maga felé meg minek tenné!!!) A megnyílás helyett a befelé fordu­ lást választja. • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást. a probléma nem abban van. nem érdemli meg! Itt van a paradoxon: egy részt várja mások figyelmét. másrészt azt mondja: nem érdemlem meg. • Végletesen. cselekedni. melyekért lehet lángolni. mert nem lesz. Pedig ezzel semmi gond sincs! A gond. mi helyett? • Oly régóta vágyik olyan dolgok után. Levonja a következtetést: nem szabad vágynia. önző stb. „talán meglelem boldogságom a nélkül is. labilissá válik. ellobbanás. amibe már nem fér be .

és kevéssé mutatja ki környezete iránt. Bárhol is vizsgáljuk. kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást. miszerint család­ tagjaitól.Ez az iménti négy állapot. mit cselekszik: elégtelenül.sok ponton és sokféleképpen meghibásodhat kártékony hatások következtében. ő a lépéscsináló. nem szeret senkit. mennyi benne a gondoskodás és hogyan viszonyul ezekhez. A benne rejlő tiszta érzéseket belső aggódásai következtében nagyon ritkán. Szívelégtelenség Fizikai jellemzők: A szív izomzatának számos lenyűgöző tulajdonsága van. de ezt felemásan viszi véghez. Ez a sinus-csomó. szivar vagy répa alakú képlet. Karmesterként vezényli a szívet. a szívizomzat egységes és azonos szerkezetet mutat. Ennyi bevezető után térjünk át a konkrétjói behatárolható betegségekre. Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá. Maga teremti meg a parancsokat saját maga számára. hogy mennyire. hogy ingerület képződjön benne. elterjedt angol nevén „pacemaker". ahogyan azt adják. melynek titokzatos izomsejt-csoportja képes rendszeres parancsot adni az összehúzódásra. mintegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyilvánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet. Teljesen mindegy. Mégis. A jobb pitvar falában helyezkedik el az a mintegy 8-10 mm hosszú. védett és kitartó . Ez a rendszer . melyek a működés során inge­ rületet képesek előállítani. vannak olyan kis területei. hiba (?)egész jól jellemzi a betegség kiváltó gyökerét.bár nagyon stabil. A percenként átlagosan hetvenszer megjelenő utasítás azután végigfut a szív egész munkaizomzatán. mit tesz. hogyan szeret. tovavezetni. környezetétől sem fogadja el olyan őszintén. így 350 Szívritmus . valahogy más­ ként tesz! Mondjuk. hogy ennek az izomszövetnek nincs szüksége idegi behatásra ahhoz. Azt mutatja meg. de mind között kétségkívül az a legcsodálatosabb. nem teljes odaadással. a létrejött ingerületet az izomfalak tömegén belül izomsejt-kötegek vezetik tova.

amit iránta tanúsítanak. így ezt itt meg sem kísé­ reljük. miért bolondul meg ezer ember közül 23. A kérdés az: hogyan képes 977 épelméjű maradni?) A választ az olvasó­ ra bízom. Egyik végletből a másikba zuhan. hogy a szívnek. saját érzéseit. Szívszorulás (angina pectoris) 351 . hol nem. Hol elfogadja. Érdemes elgondolkodni azon. Az elmezavarok (nem) létére vonatkozó gondolattal analóg módon fogalmazom meg a kérdést: terhelt és hajszolt létünkben miért maradhat sértetlen a szívritmus? (vesd össze: nem az a kérdés. hol nem. milyen tudat uralkodik. máskor képes tiszta szívből gyűlölködni. Lényegtelen. Fél. Egyszer szülői módon szeret. helytelennek.. az ingervezetés zavarairól. hol nem. a lényeg csak ez: az élet és a sze­ retet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni.. tudja: a mindennapokban. ha végre kimutatja a benne lakozó érzése­ ket. A ritmuszavarok ismertetése általánosságban is kötetekre rúgna. a sokak által ismert. milyen tudat vezérli. hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz.ijesztő élmény. Hol kinyilvánítja. mely­ től létünk függ. követi a saját ritmusát. mennyire erős. hol nem. Hol ad. amit éppen tesz. Ami a legjellemzőbb: mindig rossznak. Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent. Felborult az adok-kapok harmóniája. Lelki jellemzők: Az iméntiekből kiderül. Szívritmus zavar: Hol szeret. hogy szembekerül mások érzéseivel. az életben egy-egy alkalommal szinte bárkinél fellépő „kihagyás" a szíven . hogy ez a stabil vezérlőrendszer.beszélünk az ingerképzés. Retteg attól mi fog történni. a szív szavának nem lehet parancsolni. kevésnek érzi azt. Aki tapasztalta.

A koszorúerek elfajulása. A nagyobb területet érintő elhalás azonnali következménye a szív-sokk. A vaskos felrakodások leszakadhatnak. ezért olyan szintű ellátottsági igény mellett. vagy embólia miatt történhet. mint a tojáshéj. mint amilyen a szívé. vagy attól balra elhelyezkedő mellkasi fájdalom jelzi. majd annak csúcsa irányában leágaznak.) Ha a koszorúverő­ erek pusztulása idáig jutott. könnyen elzáródhatnak.és szó szerint . (lásd ott). Időben megkezdett kezelés nélkül ezek bármelyike is a beteg életet követelheti.érintetté válik. Az elzáródott érág által ellátott izomrész pár másodperc alatt körülirtan elhal. mely­ nek energiaszükséglete állandóan rendkívül magas szinten áll. Pusztulásnak indulnak a benne rejlő rugalmas elemek. A koszorúér-rendszer valamely (bármely) ágának hirtelen elzáró­ dása elsősorban trombózis. szegycsont mögötti. aktív szívizom . Zsír. Passzív lemezzé válik. Az összehúzódásra képes. s mint nevük jelzi.szívünk az a szerv. töredezett lesz. heveny katasztrófa ala­ kul ki. „megnémul". Trombózis. A katasztrófát . a bel­ világ szűkülni kezd. a koszorúerek ágrendszere biztosítja. mely soha többé nem lesz működképes. Az így szabálytalanná váló felszínen azután már könnyen indul meg vérrögkép­ ződés.olyanná válik. (Másutt a testben ezt a fal elvékonyodása.a rugalmas szívfal egy adott területe . Szívinfarktus 352 . megrepedése követi. de főleg nehéz testi mun­ kásoknál.már azt megelőzően . a heveny szívelégtelenség és igen súlyos ritmuszavar. az érbelhártya pedig elveszti simaságát.vagy inkább mellett . A keresztmetszet tovább szűkül. akiknél ebből következően jóval ritkább a szívinfarktus. koszorúalakban fonják körbe a szívet. ami vérzéshez és halálhoz vezethet.és koleszte­ rin-származékok épülnek be az érfalba. Egymással való összeköt­ tetéseik száma sokkal gazdagabb sportolóknál. Sápadtság. Az érfal lassan .Fizikai jellemzők: Az emberi agy után . érdes. s az űrbe lemezek formájában bedómborodó képletekbe kalcium rakódik le. kiboltosulása. verej­ tékezés és halálfélelem kíséri. A szív­ izomzat folyamatos ellátását a szív saját érhálózata. végül az erek merev csővé válnak.heves. érfalfekély alakul ki. Ezek közvetlenül a kilépő főverőérből erednek két értörzzsel. elmeszesedése az érfal megvastagodásával kezdődik. végezetül a legfinomabb erek merőlegesen hatolnak be az izomzat mélyébe.

másként nem érhetjük el remélt cél­ jainkat. „Csak" egy nagyon kellemes. hogy adjon. érzelmi oka pedig a következő: görcsösen fél. annyira tud dobogni. Gondoljunk csak bele: amikor érzé­ seink nem találnak megfelelő partnerre. Vagyis helyrehozható. kilátástalannak tűnne a helyzet. ezért igyekszem jobban. Mert mint tudjuk. Ezt az állapotot meg lehet előzni. vagy kapjon szeretetet. Hosszú távon ezek a lángolások vala­ mint szorongások ( mert nincs harmónia a szívben) fogják előidézni a görcsösségeket. sokat lehet rajta javítani. amit annyira hiányolunk. és talán az is. 353 . A reménytelenségnek pedig az lesz a következménye. elérni. az élet keletkezéséhez el­ engedhetetlen a melegség. optimális viszonyulást a dolgaihoz. Viszont a jótékony része jelentősen előtér­ be kerül és kifejti gyógyító hatását. békés szeretet van. Megbomlott az a harmónia. jelenségek nem jelentkeznek. A benne lévő érzések felhalmozódnak és nem bírja tovább fenntartani a látszatot. hevesen verni a szív. hogy majd kiugrik helyéről. Pontosabban is behatárolhatjuk a kiváltó konfliktust. önzetlen szeretettel. amit eddig elrontot­ tunk. A beteg szívtelennek tűnhet önmaga és az emberek előtt. Mit kell ehhez tenni? Amikor szívünkben csendes. Ez első olvasatra így kicsit talányosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. meleg érzés kell. hogy valaha is sikerre visszük el­ képzeléseinket. ezeket azonban eltit­ kolja. illetve az izom elhalása. ha tudjuk. az Új Életé. tisztázom: a szívinfarktusos ember is tele van tiszta. illetve ha már kialakult. hiszen azt hisszük. hiszen a sorozatos megélt kudarcok hatására lemondunk arról. de nem sikerül. ezek a negatív érzések. hogy átjárja szívünk és minden más részünk. amikor nem kapjuk meg azt a gondoskodást. majd megszakad a szívünk! Annyira tud fájni a reménytelenség. ami a szeretet adásából és elfogadásából adódik. Lelki. Nagyon való­ színű. hogy kezdjük elveszíteni türelmünket (egyre görcsösebben). hogy a szív melyik részén következett be. Még mielőtt rémületesnek. Ennek lesz kö­ vetkezménye a szív izomzatának elhalása.Lelki jellemzők: Fizikai oka a szívizom görcse. retteg attól. konkrétabban is elmagyarázni. hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. csupán nem találta meg a helyes. egyre akaratosab­ ban igyekszünk kikényszeríteni. Ez a melegség az ÉLET melege.

Ez a fájdalom megkeseríti életét. A jobboldali szívizom károsodást „kapó" ember főjellemvonása a hajtás. hogy jelen esetben a fizikai világgal van szoros összefüggésben. Miért is fog megkeseredni és miért vált ez kijelentés érzelmi válságokat? Szeretne szeretni és szeretné minden figyelmét. amikor minden igyekezetével éppen másfelé törekszik. ebben a kettős érzésben könynyedén fel lehet őrlődni! Könnyen görcsössé. de ami biztosan állítható: ez valamilyen érzelmi konfliktus és ennek következtében jön létre a betegség. hogy nem kapja meg azt a szeretetet. Vizsgáljuk meg a kérdést mindét szemszögből (ezek nagyon szorosan összefüggenek) a teljesebb megértés érdekében: A beteg oldal azt mutatja. gondoskodását odaadni. Magyarul: miért adna bármit is az élet. illetve a benne lévő emberek. de eközben van benne egy korlát. „halottá" válhatnak érzé­ sei! A társ szempontjából nézve. úgy kell kierőszakolnia a tiszteletet. azt a figyelmet. ha azt teljes mértékben megleli az anyagi javak hajszolásá354 . az odafigyelést. amikor a beteg éppen az ellenkező irányba halad. Jobb kamra érintettsége: Férfire. ami­ kor nem kapok érte cserébe semmit. Természetesen örömét nem leli ben­ ne. Ezek a (berögzült) érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki benne. Azt érzi. Miért is lennének szép érzések életében. azzal kiegészít­ ve. A megoldás és a probléma kulcsa a megértésben található. hiszen. Nem tudatosan. miért viselkedik így vele a világ. A halkamra oldalfalát érintő: A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre vezethető vissza.Most elemezzük a konkrét területek szerint. illetve anyagi jellegű konfliktusokra. amit leginkább szeretne elérni. neki mindenért sokat kell harcolnia. hiszen a fő konfliktus ebben rejlik: nem érti. Nem szabad lebecsülni ezt a konfliktust. de éppen azt tartja magától távol. az anyagi javak folytonos keresése. meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte. melyet megérdemelne. miszerint: minek adjak én bármit. amikor oly sokszor megbántotta. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. aki „kiváltja" a betegséget: miért is adna (a személy) szeretetet.

hogy hozzá hasonlóvá váljon a test. de mindig marad benne kétség. bebizonyítani a maga igazát (többnyire majdnem teljes siker koronázza tevékenységét). melyekkel szembekerül. hogy jók és igazak elfoga­ dott. mely a fizikai dolgokért küzdött. fölöslegessé válik. Természetesen itt is külön lehet választani az érzelmi oldalt az anyagitól. de ez a lényegen nem sokat változtat. Erre azért van szükség. Görcsösen igyekszik megmagyarázni. értelmetlenné. félelmeiből adódnak (ez a szívszorító félelem jelen van az imént vázoltaknál is). Hogyan is történhetne másként. mégpedig azért mert megszokott egy életstílust. ingerrel szemben előítélettel viseltetik. következésképpen nem fenyegeti az in­ farktus veszélye. Elülsőfali károsodás: Csalódásai abból keletkeznek. hogy megszűnjön a különbözőségekből adódó belső feszültség. Ennek alapja a ke­ ménység. el kívánt érni. szeretni és megoldani. akkor harmóniában van. Fájdalmai az aggódásaiból. amit el kíván. Miért? Mert a tudatban az a következtetés szűrődött le. reméli.ban. értelmetlen dolgokat pedig minek tartson fönn. örömet lel benne. amikor pe­ dig eléri. kritikával nem volt (és most sem) haj­ landó szembe nézni. amikor a meg nem értéseiből fakadóan minden dologgal. megérteni. Konfliktusa ebben rejlik: azt hiszi. Soha nem biztos benne. mely lehet jó vagy kellemetlen. Szívének azon része. valahol értelmetlenné vált. Hátsófali érintettség: Egy érzéssel. elfogadni. Ebből már könnyen megérthetjük. kialakított dolgai. fizikai dologgal. Még a segítő szándék mögött is hátsó gondolatokat gyanít. mindene lesz benne csak maradéktalan öröme nem. mi vezet görcshöz és az izomzat el­ halásához. 355 . hogy feleslegessé váltak élete jelentőséggel bíró dolgai. amiért küzdött. hiszen minden. Ennek pedig az lesz az eredménye: a tudat a testnek kiadja a megfelelő utasításokat. de már „ismert".

Elemezhetném ezt sokkal részletesebben is. fóliába csavarja magát a „halálsugarak" ellen. az érzelmi élet és a magatartás közötti normális összefüggés. Az ingereket rosszul vagy hiányosan szűri meg a beteg. A beteg aktív elhárító intézkedéseket tesz.Szívbillentyű zavarok Szelektál. másokat viszont gyűlöl. A gondolati taralom lehet sivár. vagy ellenkezőleg: telített lehet gazdag téveszmés fantáziálásokkal. A tudatról már esett szó a könyv elején. felfegyverkezik. A gondolkodás. A személyiség szétesik. Társas viselkedésében súlyosan zárkózott lesz. összehangoltság szétszakad. Néhány embert szeret. Örömátélése csökkent. külön világát. pl. Megjelennek a paranoid gondolkodásra jel­ lemző téveszme-rendszerek és téves elképzelések. ezek a mások feltéte­ lezett fenyegető viselkedésével kapcsolatosak. de ismételjük át egy kicsit. Fizikai oldal: Másnéven hasadásos elmezavar. a bizonytalanságban van. (lásd még: autizmus) Lelki oldal: A szó szoros értelemben is erről a fogalomról van szó. Mi is az a tudat? Tudat az a részünk (énünk azon része). szegényes. Összekeveredik a valóság a fantáziával. De a megbetegedés lényege mégis csak az egy­ szerre jelentkező kettősségben. ha megmarad­ nánk a lényegnél! 356 SCHIZOPRAENIA (tudathasadás) . de szeretném. s ennek eltűnésével a beteg a való világ helyett megteremti saját. de a bizarr gondolkodásmód nem zárja ki más vonatkozásban a logikus gondolkodást. Önértékelése alacsony. A kórképet mindig depresszió kíséri. nagyon megválogatja kit szeressen. tanul és a tanultak alapján válaszreakciók­ ra ad utasítást. A gondolatok valószerűtlen és kényszerű fo­ lyamatai lassan elmossák az én és a világ határát. A tudat ketté válik és összekuszálódnak a benne lévő ismeretek. mely a külső és belső ingerek szelektálását. elemzését végzi. és ebben az összevisszaságban már lehetetlen el­ dönteni melyik a helyes és melyik a helytelen.: ajtót-ablakot bezár.

hanem egy dallamot. amikor sokáig nem tudjuk eldönteni. s egy erős érzelmi megrázkódtatás után a tudat nem találja a helyét a világban. halad céljai felé. azt valami sokkal mélyebb „dolog" végzi. Ez azért történhet így.Egyszerűsítsük le azon dolgainkat. de a döntéseinket nem a tudatunk hozza meg. Anélkül. mint egy rossz lemezjátszó. A tudathasadás feltételei akkor kezdenek határozott körvonalat ölteni. őrlődik a személy. amit a leginkább keresünk: a lényeget. Ebből a két alapelemből fog kialakulni az a tudás.ötvözi a jelen pillanattal. Fontos tisztáznunk: nem hoz döntéseket. ami az ősi tudást . Az. Kicsit furcsán hangzik. hogy lényegében bármi konkrétat cselekedne. megtapasztaltunk. A tudat végső soron azokat az információkat hozza bennünk felszínre.jó" verziók között morzsolódik. mert úgy viselkedik a tudat. 357 . ahogyan saját világában áll. melyeket szeretnénk megérteni. hogyan állja meg helyet a fizikai és érzelmi világában. mit is tegyünk. csak egyetlen megoldásra váró feladattal. amikor huzamosabb ideig (ez nagyon változó időtartamot jelent) nem foglalkozunk mással. ugyanis a bonyolultságban azt veszítjük el. Mint ahogyan a lemezjátszó sem csak egyetlen hangot ad ki. csak kidolgozza a lehetséges megoldásokat. befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére. A tudat életünk minden pillanatában rengeteg információt és ingert dolgoz fel és ezekre (szintjének megfelelően) kidolgozza a (szerinte) szükséges lépéseket. amin megakadt a tű és csak ugyanazt játssza. melyeket már megéltünk.nevezhetjük tudattalan­ nak . A tudattal akkor kezdenek problémák lenni. Ez a dolog pedig a szellemünk! Szellemünk az a részünk. ezért minden körülvevő információt beenged. úgy a tudat is egy egész sor gondola­ tot szajkóz. A gond ebben van: a betegnek több határozott elképzelése van a konf­ liktus megoldására és ezen . mellyel a jövőre alapozunk és ezt felhasználva teremtjük azt. TALP Lelki háttere: Megmutatja. A realitásérzék elvesztése.

Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal! A bal lábon jelentkező problémás terület az jelzi. csak éppen a fizikai oldalról megköze­ lítve. hogy lásson más szemével is! Bőrkeményedés például akkor keletkezik. és gyorsan. melyek gyötrik. rossznak éli meg. hogy az érzéseivel. hogy élethely­ zeteit nem vizsgálja meg minden lehetséges szemszögből! Megértés akkor lesz benne. diszharmóniát ébresztenek benne. hogy a megtett érzelmi döntéseit. Összességében: hiányzik belőle a helyes döntésekhez szükséges nyuga­ lom. lépéseit kudarcnak. A túlterhelés oldalán jelentkezik a kórkép. elfogulatlanság és a bizalomból fakadó csend. elhamarkodottan tesz lépéseket olyan ügyekben. a kelleténél többet talpal. jól cselekedett-e? Nehezen lép meg olyan érzésbeli dolgokat. A meg-nem-értése abból adódik. ismételt fogó és markoló mozdulatok és az alkar csavaró mozgása következtében a felkarcsont külső vagy belső csontbütyök-nyúlványán súlyos nyomásérzékenység. fájdalom alakul ki. A jobb talpon keletkező problémás területek jelentése mindig anyagi jellegű! Hasonló az iméntiekhez. amikor feléled benne az igyekezet arra. amikor a meg­ fontoltság a fontos. melyekre gyorsabban kellene cselekedni.A talp felületén keletkező fájdalmas területekből következtetni lehet azokra a lelki problémákra. 358 . Ez pedig a meg nem ismerésből. az érzelmi döntéseivel. illetve azok helyességével nincs teljesen tisztá­ ban. amikor valamilyen dolog után (legyen szó anyagi dologról vagy érzelmiről). fájdalommal s a két csontdudor idült gyulladásával. a meg nem értésből merítkezik. középkorúakban. jól döntött. A miértre egyszerűnek tűnő válasz is van: csalódás! Csalódásai abból adódnak. TENISZKÖNYÖK Fizikai jellemzői: Az alkarizmok túlerőltetése. Kétségei vannak. Az alkarizmok idült feszülése következtében a csontbütykökön eredő hajlító és feszítő inak parányi méretű szakadásoka/ idéznek elő követ­ kezményes csonthártya izgalommal.

me­ lyek közte és célja között állnak. küzdelem. fájdalomcsillapító. de nem ilyen egyszerű és nem ennyire egyoldalú a problé­ ma. hogy erőszak található benne . Ez konfliktust okoz.vagy él vele -. Figyelembe kell vennünk itt. nyugalmas pólya felhelyezése. dolgokat. Helyileg: a gyulladt csontbütyök felületére gyulladáscsökkentő injekciók fecskendezése. és helyette inkább valami „célravezetőbbet" választott! A betegség nem abból adódik. inkább kiegészíti azt. Van ennek a kérdésnek másik megközelítési formája is. s a csukló ellenállással szemben történő hajlítása. Ezt alapul véve már könnyen eljuthatunk a va­ lódi okhoz. Félre kell lökdösni azokat az embereket. Hiszen a legtöbb esetben együtt jelen­ nek meg. Jelen esetben miben nyilvánul ez meg? Jelenlegi lelki beállítottsága azt mutatja (azt érzi). mert tulajdonságai között nem szívesen tapasztalja az erőszak ilyen formáját. hanem ebben: nem érzi helyesnek! Helytelennek. Ez az eset: nem saját érdekeiért harcol. Gyógykezelése: Pihentetés. Ezért olyan dolgokat tűz ki maga elé. úgy a test is követi a tudat minden apró rezdülését. ami nem zárja ki az előzőt. A fájdalom fel-vagy lesugárzik az izomhasba. hiszen ebből már éppen elég (belső) konfliktusa támadt. melyekkel nem tud eggyé válni. csa­ varó mozdulat súlyosbítja. mint minden más esetben is. feszítése fokozza. neki mindenért kö­ nyökölnie kell. laza cselekvés helyett! Nem elhanyagolható tényező a teniszkönyök kialakulásában a fizikai megerőltetés. hiszen ezek határozzák meg az ellenálló képességet. a lelki tényezőket. Miként az árnyék követi a test minden mozdulatát. Alapvetően nyugodt ember rejtőzik a „durva" felszín alatt. de mégis így kell tennie. „erőszak" a nyugodt. de elege lett. amit (neki) el kell (kellene) kerülnie. ehelyett valami ellen! Nem har­ col saját érdekeiért. Ez a kettősség fogja meggyengíteni fizikai testét. de inkább olyannak érzi.A könyök külső és belső csontbütykének fájdalmát a forgómozgás. Lelki háttere: Fő konfliktus: harc. Nem képes szívvel-lélekkel küzdeni! 359 .

hogy a könyöknél. ekkor fognak a környező szövetek. vagyis mindenkit maga elé enged. könyökben lévő szellemi erő (aura) csökken. sejtek gyulladá­ sos folyamatot produkálni. a behódolás kifejező­ dése. hogy egészen másra össz­ pontosítunk! TÉRD Fizikai jellemzők: Az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépíté­ sű izülete. Minden dolgunk képes változni. dolgai hadd változzanak „maguktól". csak hagyni kell! Ezt pedig úgy tudjuk elérni. hogy hatalmas erők hatnak erre az izületre. valamint a térdkalács vesz részt. a térdizület szalagai. Alkotásában a comb— és a sípcsont. amikor olyat és csakis olyan dol­ gokat cselekszik. mert ez a test360 . térdre ereszkedés. vagyis igyekszik kiszakítani magát ezekből az élethelyzetekből! A szellemi szakadások következménye lesz a szövetek szakadása.Következésképpen az imént említett törtetés önmagával szemben nyilvánul meg. A nagy csontvégek. mint a megalázkodás. Lelki jelentése: A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős szereppel bír a térdelés. Sérülhetnek a csontok. Lázadnak. a térdre ereszkedés. Mindkét dolog ahhoz vezet. vagy lágyrészek. s tér­ dünk színtere lehet számos különféle gyulladásos folyamatnak.eltérően sok más izületünktől. hiszen ez nem egy egészséges állapot! Nem túlzottan szerencsés az. melyekben örömet nem. Ráadásul térdünk nem védett lágyrészekkel . ezáltal csökken azon a területen az ellenálló képes­ ség. Elöl ágyazódik bele az izület tokjába a térdkalács. Előbb-utóbb azonban beleun ebbe a tevékenységben és fellázad a sorsa (beállítottsága) ellen. csak éppen saját magával nem foglalkozik. csak fájdalmat tapasztal! A gyógyulás útja: Az előzőekből már egyenesen következik a megoldás is: hagyni kell. mint akiben szakadások keletkez­ nek. Gyengül a lelki erő. a ezt úgy éli meg. mindenkinek kiharcol mindent. A szertartásokban betöltött szerepét dőreség lenne lealacsonyítaniAzért kapott jelentős szerepet a térd. erős szalag­ készülékek jelzik. a szárkapocscsont másodlagosan.

hogy nem annyira szerencsés! A térdre ereszkedéshez azonban nem szükséges vallásos áhítat. Az egyik konfliktus ebben rejlik: nem ereszkedik térdre. minden dolog változik. elmélkedjünk egy kicsit. ami szorosan illeszkedik hozzá: térdre ereszkedik. sikertelenségnek élt meg. hanem folyamatosan közelednek felénk. ezt érzi. melyről azt hisszük: jó! Ennek lesz kö­ vetkezménye. a változásokat követni kell a cselekedeteknek is. más erőket beengedni az eddigiek mellé. melyeket követünk? Természetesen nem mindig vagyunk képesek arra. itt is vizsgálnunk és elemeznünk kell a probléma kialakulásának két oldalát. mert térdre akarják kényszeríteni. A dacosság következtében kezd felölteni egy olyan viselkedési 361 . ezért talpon akar maradni. Amikor vi­ szont ez külső erővé lép elő. Figyeljünk a beteg oldalára. addig a jelentése a jó érdekeket szolgálja. kitartását elvei. Az a harmónia. és nem látják a egymást. már biztos. hogy akkor megállunk. míg ez a belső késztetés való­ ban bentről ered.helyzet. Jól ismerjük azt a tényt. amit kudarcnak. merev ragaszkodását és erős akaratát. Minden­ napjainkban is meg kell történnie. Az alázatosság szerepe és fontossága abban áll. Könynyen elkerülhetik a találkozást. Felülvizsgáljuk eddigi elképzeléseinket és meggyőződünk róla. hogy el tudjunk csendesedni. hogy valóban jó irányba haladunk. hogy elvakultan haladunk és megbomlik a harmónia. milyen lelki diszharmóniát mu­ tatnak a térdben jelentkező elváltozások! Mint már ezelőtt minden esetben. elmélkedünk és megvizsgáljuk környezetünk reakcióit. ami eddig biztosította számunkra az egészséges alázatosságot. Ennek szükségessége ebben rejlik: mindenki tévedhet. céljai mellett. hogy önszántunk­ ból megálljunk egy olyan úton. A térdre ereszkedés szerepe abban áll. csendes elfogadást és az ezekből fakadó önbizalmat. A kitűzött céljaink a közhittel ellentétben nem állnak egy helyben. még ha bele is szakad! A másik konfliktus. Mindaddig. ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elképzelései­ met és beengedek valami újat. valóban jók azok az elvek. Vizsgálódjunk. sikerélményt. hogy végre-valahára (akár egy rövid időre) feladja mindazon berögzült. valamint a környezet reakcióira. legalábbis ezt tapasztalja. és nem nagyon akar felkelni. A megbomlott harmónia oka: sok olyan inger érte. ezért kialakul benne egy nem feltétlenül tuda­ tos dac. hogy meg tudjunk pihenni. hogy amikor két dolog közeledik egymás felé.

Érzelmeit igyekszik állandósítani.és nem is tud segítséget elfogadni. de mindannyiunknak ismerős. A gyógyulás útja: Amit mindenképpen el kell érni: ne érezze magát térdre kényszerítve! Ezt pedig csak egyféleképpen lehet: megtalálja értékeit. amit szíve. Ennek következménye. mint a bal térdre. mert tudja: bármikor felkel­ het. Megalázkodik. Vagyis képte­ len eldönteni.formát. vagy épp ellenkezőleg. Ebből egyenesen következik. Már nem érzi megaláztatásnak. a ke­ ménység helyett a petyhüdtséget választja! A jobb térd pedig a fizikai dolgokat. Ezen a családot vagy a tá­ gabb környezetet értem. amikor már az egész világ összeomlani látszik. karbantartva.túl erősnek tartja magát ehhez . tehát elítélendőnek tapasztal. tudata diktál! A térdre ereszkedés helye is fontos lehet. mint. hogy az egészséges és tiszta bőrnek van egy jó illata. mely nélkülöz minden lazaságot és csak recsegve-ropogva tud vagy mer térdre ereszkedni. a konkrét anyagi megnyilvánulá­ sokat tükrözi. hogy mennyire súlyozódik a beteg életében a szűkebb és tágabb környezet. még akkor is hajthatatlan. védve. Ez attól függ. hogy minden segítő erőt nyűgnek. még önma­ ga előtt is. kerül minden változást. fájdalmai az érzelmi dolgokkal kapcsolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi formában. melyik a helyes. Ugyanaz vonatkozik rá. illetve a fizikai világhoz való viszonyrajellemző. A térdre ereszkedés még azt is jelenti: elve­ szítette képességét arra. erősségeit. ápolva testünket. az nehezen fogalmazható meg. Ezek adnak akkora lelki erőt. és egészen másként cselekszik. követendő út. 362 í . mellyel már nem érzi kétségbeejtőnek a megalázkodást. talpra állhat. erő­ szaknak fog megélni. TESTSZAG Fizikai jellemzők: Mirigyek ezrei öntik váladékukat a bőr felszínére. hogy milyen. de ez a fizikai világra. Az érzelmi változás helyett a merevséget. hogy segítséget kérjen . A bal térd betegségei.

Hormonjaink hatására pedig a faggyúmirigyek működése fokozódik. egyedi illattal rendelke­ zünk. rossz szagú kipárolgás mögötti lelki jellemzőket igyekszem megvilágosítani. ami már zavarja. A súlyos májbajban szenvedő betegnek édeskés. hogy testfelületünkön azok a dolgok tükröződnek. Sokszor azonban nem a verejték lebontásából ered a bűzös izzadás. illetve azon folyamatok következményei jelennek meg bőrünkön. hanem eleve rossz szagú veríték választódik ki. a bőrünkön mindig jelenlévő. Fokozottan ve­ rejtékezünk a leláztalanodás időszakában is. De akár normális.Faggyútermelő mirigyek bocsátják ki zsíros váladékukat. A túlzott. esetleg a patikai lemosószerek. ami zava­ róvá válik. következésképpen most csak arról az oldaláról beszélek. ám legjobb fegyver a rend­ szeres mosakodás. Hasonló módon jelennek meg a növényi olajok (fokhagyma. savas váladékot termel. Senki sem mentes a testszagoktól. jellemző. A verejtékkel kiválasztódó kémiai anyagok figyelemfelkeltő testszagot produkálnak. vöröshagyma). lúgos vegyhatású folyadékot választ ki. Itt éldegélnek. Lelki háttér: A pótcselekvés ebben áll: „rossz" szagot teremt. macskagyökér vagy a B-vitaminok szaga. A kétes értékű dezodorok virágkorát éljük. Izzadásfokozó állapot az aggódás. vagy fémszaga van. terpentin-belégzés. elváltozások követ­ keztében jelentkezik. s a verejték lebontásából eredő testszag gyorsan kialakul. Arról a testszagról. benzinmérgezés után szinte bűzlik az ember. hogy ezzel távol tart­ sa magától az „ellenséget"! Engem ez a tevékenység felettébb emlékeztet az állatvilágban is jelenlévő védekező mechanizmusra. me­ lyek belül zajlanak. védő savköpenyt. míg másik részük híg. áruló jeleként számos betegségnek. alkoholfogyasztás. fájdalom. cukorbetegek bőre finoman acetonos lehet. 363 . Fontos megérteni. aromás illata. rothasztó hatású baktériumok folyamatosan végzik lebontó munkájukat. melyek rányomják bélyegüket a mindennapokra. akár túlzott e váladékok mennyisége. tisztálkodás híján elszaporodnak. rettegés. idegesíti a személyt és a környezetét. Továbbá ami különböző betegségek. verejtékmi­ rigyeink egyik fajtája pedig tejszerű.

hogy legyen. A testi tisztálkodás mellett a lelki higiénia is fontos. melyen keresztül a folyadék és a levegő egy része frissül. Ebben a folyamatban részt vesz a bőr is. Sőt tovább me­ gyek. Ezt mi már el nem érhetjük. 364 . szoron­ gás. de ezt a dühkitörést meg­ előzi a nem tudatos megszabadulás. ha továbbra is ott marad a szenny. A gyógyulás útja: Tisztába kell tenni magunkat! Gondoljunk csak bele: a gyermekeknél meglehetősen ritkán figyelhető meg a test ilyen jellegű kipárolgása. A „rossz" testszag minden esetben valamilyen belső. aki ilyen problémával küszködik. hogy a szervezet igyekszik kiüríteni a benne lévő káros. Egyrészt a testnek is szüksége van a folyamatos ingergazdag környezetre. ami munkára inspirálja. Ennek több oka van. mint a gyer­ mek. de ez egy tudatosabb állapotban újra megteremtődik. ami rá­ nyomja bélyegét. rejtett félelmet takar illetve jelent. Ehhez szükséges a benn lévő anyagok és az ezekkel együtt járó információk cserélődése. esetleg nyomasztó anyagokat (anyagcsere.Következtetés: akinek ilyen bajai vannak. Tehát annak. Másrészt a szervezet az anyagok egy részét tartalékolja.míg beléjük nem nevelik . hiszen így képes tökéletesen működni. Nézzük. pánik) előbb vagy utóbb kitörnek belőle. A rossz testszag megszüntetésének és az egészsé­ ges kipárolgás eléréséhez nem elegendő (de elengedhetetlen része) a megfelelő testi higiénia. A félelmek. felesleges. és szeretne megszabadulni. melyeket meg kell oldani. hanem belsőleg is. szorongások (lásd még félelem. és ezeket időnként (a bio­ ritmus szerint) frissíti. harag nagyvalószínűséggel okozni fog valamilyen belső szervi megbetegedést. Hiá­ ba tesszük tisztába testünket. mi okozhatja ezeket a túlzott reakciókat: Természetes folyamat. olyanná kell válnia. lásd még ott).legapróbb jele sem fedez­ hető fel. ez pedig a testszagban jelenik meg. annak olyan problémái ke­ letkeztek. Az elfojtott düh. Náluk a félelem . csak együttes alkalmazás lehet nagy valószínűséggel sikeres. de nem csupán külsőleg.

a megszabadulás mellett . melyet a vázizomzat merev­ görcse. de segíti. 365 . majd a fo­ gak összepréselődnek a felfokozódott izomtónus miatt. a hasfal bekeményedik. A tünettan félelmetes: kezdetben a beteg fokozottan ingerlékeny. Ragóizmaiban feszülést érez.kellemes. nagy fedett sebzés azért lényeges.és a törzsizmok. ám az óriás hátizmok görcsös erejének túlsúlya ezt legyőzi. nyclési nehézsége van. amiben mindkét feltétel teljesül: eltávolítja a károsakat. Ha tehát egy szúrt vagy vágott seb szájadéka bezárul. Feszülni kezdenek a végtag. ser­ kenti a hasznosakat! A testszagok vonatkozásában is igaz a kijelentés: nem kell mindent elpusztítani ahhoz. A mély. A kórokozó spórái a talajban. hogy az izomtónus további növekedésével eltöri saját gerincét. nyugtalan. a támadó ideális környezetre talál. torz vigyorba fagyasztja az arcot. A tetanusz-baktérium által termelt idegméreg okozta heveny mérgezés. mert a bacillus a levegő oxigénjével áthatott környezetben nem. Méreganyaga a gerincvelői ideg-összeköttetéseket zavarja. melynek az a végzetes következménye lehet. a tetanusznak is van lappangási ideje: ez legkevesebb 5 nap. és az arcizmok feszülő görcse széthúzott szájzugokkal és felhúzott szemöldökkel egy merev. illetve rángógörcse jellemez. elfogad­ ható illatot érjünk el. Ezt az állapotot viharos gyorsasággal követi az állkapocsmerevség. csak a szövetek mélyén uralkodó széndioxiddal dús közegben tud szaporodni. s a beteg teste elviselhetetlen fájdalmak közepette hídba feszül. Ezt követően a nyak mered meg. hogy . amikor onnan mély sebbe jutnak.Fontos figyelmeztetés: az antibakteriális anyagok a rossz szagot eredményező tényezők mellett a hasznos (a bőr szempontjából) létfon­ tosságú összetevőket is eltávolíthatják! Ebben az esetben érdemes megfontolni. Mint minden fertőző betegségnek. hogy olyan megoldást találjunk. szerte e világon ott alusznak. TETANUSZ Fizikai jellemzők: Súlyos (de nem ragályos) fertőző betegség. Ébredésük akkor következik be.

Ehhez a gyengüléshez a megélt örömök. milyen eszmékkel helyettesítette elve­ it. 366 . éber tudattal éli át. a sebet fel kell tárni. hogy legyen. sőt. Aki viszont túléli. tehát a fertőzés kialakulásához szükség van arra az eseményre. Az éhező sem nézi. mit adnak neki. mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Lelki jellemzők: ' Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről írtakat (bőveb­ ben lásd ott). ha valóban kialakul a tetanusz. Gégemetszést. mivel a csontok nyomási. a szomjazó sem azt figyeli.és szakítószilárdsága is hihetetlenül nagy. és a gégegörcs beálltával együtt fulladásos halál következik be.Mindezt a beteg tiszta. mellyel bejut a kórokozó. milyen folyadékot öntenek a szájába. Gyógyítása összetett feladat. így a fertőzött sem azt nézte. nyugtató szereket rendel és a beteget ingerszegény környezetbe helyezi. vagy halkan letenni egy poharat. Ebben a gyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az ember az új dolgok befogadására. Albert említette: a világban a kórokozók ott vannak. ám ennek ellenére. annál a betegség nyomtalanul gyógyul. az idegen dolgokat befogadva bizonyta­ lanná válik élete. Egészséges csontozat mellett ez az erő nagy és gyors kell. Csontritkulásban viszont elenyésző behatás is elegendő ahhoz. mivel táplálta önmagát. Az orvos izomlazítókat. valamint a megfelelő táptalaj. és gyógyulásnak induljon. hogy a seb bezáródjon. mint energiaforrások hiánya hozzájárul. Végezetül a légzőizmok is sorra kerülnek: a beteg elkékül. A megfelelő táptalajt a meggyengült immunrendszer (lásd ott). A legkisebb fény. hogy levegő jusson a behatolás területébe.vagy hanghatásra további görcsfokozódás és rángógörcsök lépnek fel: elég egy lámpát felkapcsolni. a betegek fele ebbe belehal. A gyengeséget kihasználva. a védeke­ ző képesség csökkenése teszi lehetővé. A gyermekkorban adott védő­ oltásoknak nagy jelentősége van. Nem lehet megen­ gedni. hogy törést szenvedjünk. TÖRÉSEK Fizikai oldal: Külső erőbehatása bármelyik csontunk folytonossága megszakadhat.

Olyan „hangon" mondja. amit nem. de ezt megelőzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le. Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg. mozdulat­ lanságra kényszerítjük a törvégeket s így elkezdődhet egy csöndes és hosszadalmas átépítő és felépítő folyamat. ami kettétörte egész eddigi sorsát és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul! 367 . csupán a testrészek lelki jelentését kell ismernünk hozzá. milyenek vagyunk. recsegő-sercegő hangot adhat. ami nagyon megviselte és igénybe vette idegrend­ szerét. Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt. lelkünk . hogy valódi törés történt.a sors is . vagy csak nagy fájdal­ mak árán lehet helyrehozni. amit ismerünk. hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkező­ leg! Célja. hogy nem volt képes kilábalni belőle. úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott. A gyógyítás alapelve a rögzítés: nyugalomba helyezzük. Törés keletkezett az ember életében. cselekedett. de erről nem vett tudomást. mint önmaga. Töréseink lehetnek zártak. a tudatban a tényleges fizikai törés előtt már kialakult egy szel­ lemi törés és ez a saját képére. és mit kell még elsajátítanunk. de annak élte meg. A tudatunk. amire felkapjuk a fejünket. egyáltalán nem biztos. ahol nem volna szabad. hogy a szel­ lemben. a szellem. A törés. Ebből következik: tudatunk.: Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt. de nyíltak is. Nem biztos. lelkünk már régóta mondja a magáét. ezért olyan nyelvhez folyamo­ dik.nem kifejezetten azért van. amiben hatalmasat csaló­ dott és ez törést jelent életében. duzzadt lesz. Olyannak. olyanná teszi a testet. miként a villámlás. hasonlatosságára formálta a testet. Természetes következménye ennek. hogy nem is tudott az adott konfliktussal „dűlőre jutni". Könnyedén megfejthető a konkrét.A károsodás területe fájdalmas. kiváltó ok. hogy felhívja figyelmünket arra. Lelki oldala: Emlékezzünk egy kicsit a könyv elején leírtakra: a tudat. de nem értettük meg. Pl. hogy (úgy érzi. egy pillanat alatt kialakul. tehát ez annyit jelent. sőt úgy viselkedett. Annyira leterhelte gondolatait. mintha semmi sem történt volna. esetleg kóros mozgathatóság jelenik meg: testünk ott hajlik. ekkor a vér­ vesztés és fertőzés következményeivel is számolnunk kell.

más esetben „csupán" morzsányi rög tapad az erfalhoz.Tehát a törések következmények. Az orvos feladata: a vérrög oldása. ugyanis az érfalhoz tapadó vérrög leszakadhat. hogy létrehozzák a trombózisos folyamatot. Az ér ellátási területéhez tartozó szövetek azonnal elhal­ nak a hirtelen beállt oxigénhiányos állapot következtében. tudati folyamatoknak kell lezajlani. A vérkeringéssel tovasodródva előbb vagy utóbb szűkebb keresztmetszetű érbe fut bele. de lényegét tekint­ ve nincs különbség. Mint az előző esetekben is. Az elzáródás helyén ugyanis rövi­ desen gyulladás alakul ki. előtte és mögötte pedig megromlik a keringés. Ha érpályán belü] alvad meg. s ezzel a vér további útját teljesen elduga­ szolja. pangó a vérkeringés az adott területen. előtte oszlopszerüen felszaporodhat a vérváladék. milyen lelki. agyat. vérrög képződik. Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizonyos érte­ lemben vett lassúságban és az ebből következő fásultságban található meg. Lassú. 368 . A trombózis oka a véráram lelassulása. TROMBÓZIS-EMBÓLIA Fizikai oldal: Vérünk normális körülmények között folyékony. megértjük azt is. Ez torlaszt alkotva részlegesen vagy telje­ sen elzárhatja bármely erünket. többféle okot rejthet. mely szívet. hogyan előzhetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg a testet és a lelket. a vér fokozott alvadékonysága vagy érfal-sérülés. melyeket lelki válság előz meg. Az. vesét vagy tüdőt érintve gyorsan végzetessé válhat. ahol beékelődik. mely hosszú kezelést jelent teljes ágynyugalom mellett. s visszafordíthatatlan károsodást okoz. hogy megalvad a vér. Lelki háttere: Nézzük. ha megértjük a dolgok jelentőségét. Ez az infark­ tus. Az elzárt érhez tartozó mögöttes hálózatban egy csapásra megszű­ nik a keringés. kialakulni. E vándorló alvadék okozta heveny katasztrófát nevezzük embóliának. Tömeges heveny sejthalál.

Bár szinte minden érszakaszban előfordulhat trombózis. leülepszik a sűrűbb rész. melyekkel ritmusosan tudta meglépni szükséges teendőit. mely biztosította az információk. Az imént említett lelki okok miatt. „kinyúlik". hajtotta. Ha túl kicsi a lejtés. amikor mindkét feltétel teljesül. illetve az erő.) A szennyvíz csatorna esete: ha túl nagy a csatorna lejtése (túl gyors a vér sebessége). Leesik a vér nyomása (ott. Pl. de csakis ott) ezáltal csökken az áramlási sebesség. azt. hogy a visszér mutatja meg. Lelassul. Ennek oka abban van. akkor tudhatjuk. Amikor ez az ér kidagad. mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait és egy idő után már nem is akarja megtenni a rá váró dolgokat. Az egészséges tisztuláshoz és az egészséges áramláshoz szük­ séges a harmonikus (közepes) áramlási sebesség. megvastagszik. akkor még mielőtt lefolyna.az érfal tisztulás is . érzéseinkhez.Ennek oka: elvesztette azt a „hevességet". hogy ilyen példát hozok. sőt fel vagyunk azon hábo­ rodva. ismeretek harmonikus áramlását. mert a vér nem megfelelő sebességgel áramlik.: (talán kicsit erősnek tűnhet. Leesik a vérnyomás. Megoldás: a kettő között kell találni egy olyan lejtést.lecsökken vagy megszűnik. Az imént felsoroltakhoz még hozzátartozik a következő adalék. mégis leginkább a visszérre jellemző. mely fűtötte. de inkább egészséges életked­ vet. mert csökken az adott terület életkedve. késztető erői. Mit is jelent ez érthetőbb nyelven? Pl. akkor gyorsan leszalad a víz és ottmarad a szenny. illetve a kudarcnak megélt élethely­ zetek következtében csökken a tartása. véralvadás következhet be. hogyan viszonyulunk a testünkhöz. hogy valamilyen tulajdonsá­ gunkkal nagyon nem vagyunk megelégedve.: lábtrombózis esetén a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló. Kitágul a beteg területen lévő erek fala. Egy adott (lassult sebességű) szakaszon a természetes vértisztulás folya­ mata . 369 . ezért ott lerakó­ dás. elveszíti rugalmasságát és elfárad.

melynek alsó vége még tovább folytatódik egy ceruzavastagságú. innen pedig rö­ vid úton halálhoz vezet. melyben tökéletesen működik minden. afféle oldalág. Megoldása egyértelműen sebészi: a gyulladt nyúlványt eltávolítják. A „vakbélroham" látványos. hogy amit a laikus szóhasználat „vakbél"-nek. kezdeti tünete a hirtelen jelentkező köl­ dök körüli. alvadt anyag leszakad az ér faláról. 6-8 cm hosszú vakon végződő nyúlványba. a vékonybél és a vastagbél találkozásának hatá­ rán közvetlenül a vékonybél beszájadzása után egy „oldaljárat" helyez­ kedik el: vakbelünk. Ezt az eseményt nevezzük embóliának. Oka: eldugul. az valójában nem a fentebb leírt vakbélnek hanem folytatásának. első tüneteitől számítva alig pár óra leforgása alatt is katasztrófába torkollhat. Ez a függelék. s a mélyben a lobos folyamat hamarosan gennyesen szétterjedő gyulladássá alakul. hanem már annak gyanúját kell megoperálnunk. nyomásnövekedéssel. mely kialakulásától. e szűk. E nyirokszövetet tartalmazó szerv rajtunk kívül csak az emberszabású majmokban lelhető fel. Gyulladása életet fenyegető. Émelygés. Előfordul az alábbi eset is: a felgyülemlett szilárd vagy megszilárdult. 370 . A féregnyúlvány vékony belvilága tehát elzáró­ dik. eltűnhetnek. tisztességesen ezért így fogalmazhatunk: nem a „vakbélgyul­ ladást". vak csatornának a gyulladásos folyamata. majd — ha nem avatkozunk be — a fé­ regnyúlvány falának átfúródása hashártyagyulladáshoz. hidegrázás. Mivel e betegség ennyire nagy veszedelmet rejt magában. fertőzés és vizenyő lép fel. Tudnunk kell. de a vakbél a helyén marad. VAKBÉL Fizikai oldal: A jobb csípőárokban. A megfelelő körülmények hatására ezek felszívódhatnak.Ugyanígy kell eljárni a vérünkkel is. vagy féregnyúlvány. majd jobb oldali alhasi fájdalom. meg kell találni azt az arany közép­ utat. viharos gyorsasággal lezajló folyamat. Tulajdonképpen a vastagbél kezdeti részének szaka­ sza. zsákutca. s belül pangás. vakbélgyulladásnak nevez. hőemelkedés kíséri. Nevét alakjáról kapta. elzáródik.

Lelki jelentés: E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit. je­ lentősen járul hozzá megjelenésünkhöz. illetve mások által felhalmozott megoldatlan feladat. itt olyan megemésztett. álló testhelyzetben vállunk szélessége. hogy belőle ismeretet. afféle tartó. Úgy is csak az számít. hogy nem tesszük le a nyomasztóvá. ami nem vezet sehová. amikor mintegy önmaga ellen lázadva ki akarja vetni a bennlevő tartalékait. hogy vállaink elől és hátul egy-egy ívet alkotnak. mely végül abban nyilvánul meg. 371 . melyeket egy kis időre el kell raktároznunk. ter­ hessé vált „csomagokat". Helyreállítására számos müfogás ismert. VÁLLAK Fizikai jellemzők: E két testtájunkat együttesen szemlélve kitűnik. A beteg ugyanis olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni. itt kapcsoló­ dik a szabad felső végtag. Egyenes. Legismertebb betegsége a ficam. izületeivel és izmaival együtt szabatosan vállövnek ne­ vezünk. kinek a problémáit vettük vállainkra. melyre semmi szüksége.és fűggesztőszerkezetet. amire semmi szüksége nem volt. lapockák és a vállizületek. Alkotói a kulcscsontok. hanem a folytatása. hogy lehet saját. de nem is ez szokott begyulladni. előre és lefelé csúszik. Vak tasak. Ebben az esetben lényegtelen dolog arról beszélni. ame­ lyet csontjaival. A teher természetéhez tartozik. kinek a terheit hor­ dozzuk. csapottsága stb. ha törzsünk és derekunk mozdulatlanul ma­ rad. Összevetve a belek jelentésével. tudást merítsünk.Lelki oldal: Bonyolult lelki háttere van. vak zsák ez a képlet. a féregnyúlvány. Vannak olyan dolgaink. hogy kezünkkel a térnek szinte minden irá­ nyába elérhetünk akkor is. A gyulladás akkor kezdődik. A vállöv és a vállizület összeadott mozgásai biztosítják azt a csodálatosan nagy terjedelmű mozgékonyságot. amikor a felkarcsont feje (néha csupán egy jelentéktelen erőbehatás kö­ vetkeztében) az izületi tokon belül elmozdul. de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni".

A gyógyulás útja a „nem"-mel kezdődik. Mivel nem marad időnk magunkra. mikor nem tesszük le terheinket. mi a teendő. és van bátorságunk félretenni problémáinkat. A részletesebb ismeretek érdekében össze kell vetni más fejezetekkel is.. és hallgatni kell érzéseinkre. nincs lehe­ tőségünk levetkőzni azokat. Viseljük mások terheit s közben vállunk annyira le van foglalva. Erőt kell venni magunkon. hogy akkor is cipekedjünk. Amit a vállunkra vettünk azt le is kell rakni! Természetesen vállunk a hordozásra teremtetett. hogy a sajátunkkal nem foglalkozunk. körülírt gyülemet alkot. Van bátorságunk felvenni mások problémáit. Sikerélmény nélkül pedig hiányozni fog az erő. Ezt addig fokozzuk. addig magyarázzuk. van bátorságunk önmagunkkal foglalkozni. Ezekből merített örömeink hiányában következnek be a különböző el­ változások. de nem arra. elmondhassák gondjaikat. amikor az ellenkezik elveinkkel és érzéseinkkel! A váll problémái megjelennek. VÉRALÁFUTÁS Fizikai jellemzők: A bőr alá vagy a bőr rétegei közé kiömlött vér rétegesen. Tompa erőbehatásra bárhol keletkezhet. Hírhedt for­ mája a monokli. Ez így van jól! De kérdeni én. amikor a szemkö­ rüli lágyrészekbe a szemüveg alakjára emlékeztető bevérzés történik. rajta kisírhassák fájdalmaikat.Vállaink azt a célt szolgálják. nemegyszer a koponyalapi törés fenyegető jeleként. azok mindig gyengéden megsúgják. nem lesz meg a sikerélményünk. hogy előbb-utóbb el is hisszük. Ez utóbbi pedig felté­ telezi: van bátorság. melyet felhasználhatunk rugalmasságunkhoz. van bátorságunk letenni. hogy a kétségbeesett emberek ráborulhas­ sanak. orvosi nevén „pápaszem-vérömleny". mert egyébként elveszítenénk fontosságunk tudatát. 372 . lapszerűen elhelyezkedő. Nincs időnk.. mely jól körülhatárolt és jellegze­ tes elszíneződésü. értelmes dolog-e mások helyett cipelni? A kérdésre válaszolva: időnként vállunkra kell venni azt is. ami nem a miénk! De.

mely az alvadásra képes vérsavóban úszó sejteket tartalmaz. Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is felfogható! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó. kibúvókat keres. Ahogyan a kiömlött vérfestékek lebomlanak. Vagyis. Előbb-utóbb ezek a nem különösebben súlyos behatások jelentő­ ségüket vesztik és meggyógyulnak maguktól. Az érfalak folytonosságának megváltozása jelenti. hogy visszavonhatatlan ku­ darcként könyveli el a történteket. Ennek jellegzetessége (lásd ott). VÉRZÉS Fizikai jellemzők: Vérünk folyékony szövet. Színezi és igyekszik megindokolni. egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő. zöld majd sárga elszíneződésű terület a duzzanattal együtt eltűnik. érdekütközések.megalvad. hogy az adott terület­ tel megszakadt a megfelelő összeköttetés. Jelentését kezdjük ebből a szemszögből. sejtjeinket szolgálja: táp­ anyagokat és oxigént juttat hozzájuk s elszállítja tőlük a széndioxidot és 373 . nem tudatosodnak és nem ezek alapján cselekszünk. a vérfesték bomlása során a kék. Szerveinket. szöveteinket. Pl. A kiömlött vér . miért is történtek meg vele ezek az ese­ mények. vagy átmenetileg kép­ telen a megújulásra. úgy színezi át az idő múlásával a beteg a megtörtént eseményeket. elveszett az egészségesség eszménye. hogy a véraláfutást megelőzi egy másik . a háttérben maradnak. Lelki oldal: Az iméntiekből világosan kiderül.az elvesztett öröm .esetleg külső .A kékeslila vagy feketés véraláfutások lassan felszívódnak. A gyógyulás útja ebben az esetben nem érdemel különösebb magya­ rázatot. mintegy figyelemfel­ keltőként: valami fontosat most kiengedett életéből. különböző színekben pompáznak. melyek nem megfelelően kerül­ nek felszínre. és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tudat). Azok a nézetletérések. vagyis az esemény töréstjelent sorsában. mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét.: vérvételnél.hatás.

Lelki oldal: (lásd még a lép. A sejtek nem kapnak új alapanyagokat és nem megfelelő a bomlás­ termékek elszállítása sem. ugyanakkor lüktető. s az ömlenyek roncsolhatják a szöveteket (lásd: agyvérzés). Amikor a betegnek vérproblémája. megre­ pedhetnek magas (vér)nyomás miatt. VÉR VÉRNYOMÁS Fizikai oldal: Keringő vérünk tökéletesen kitölti az érpálya belvilágát. van akkor megbomlik az a kényes egyensúly ami az egészséges ellátottság és az elhasználódott erők között van. hosszantartó megnövekedését értjük magas-vérnyomáson. vérzésről beszélünk. Egy 70 kg-os felnőtt vére öt liter körül van. meggyengült érfalakon alat­ tomosan is átszivároghat az életet jelentő testnedvünk. Külső erőbehatásra. melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez. Már maga a „normális" vérnyomás is sok vitát előidéző fogalom. Ha a vér kilép az érpályából. Fizikai ter374 . ismert okai csupán az esetek 5%-át teszik ki. fehérvérűség és a sárgaság címszónál) Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot. Ez a hemoglobin. Általánosságban: a nagyvérkör verőereinek falára nehezedő nyomás kóros. nyomásuk pedig további keringésromlást idéz elő. Az ember össz-vérmennyisége a testsúly és még inkább a testfelület függvénye.és érrendszer bármely területén megnyílhatnak. és statisztikailag meghatározott átlagértékeken alapul. kimaródhatnak fekély környezeté­ ben. vastartalmú szerves vegyületnek köszönheti. Való­ ban fellelhető. Benne van­ nak azok a létfontosságú elemek. gyulladások következtében. mely képes az oxigén felvételére és szállítására. de folyamatos áramlása közben az érfalra bizonyos oldalnyomást fejt ki. Feladatát csak az ereken belül képes ellátni az erre specializálódott vérsejtekkel. máj.az anyagcsere bomlástermékeit. Vörös színét egy nagy molekulájú. s a beteg. A szövetek közé hatoló vér teret foglal el. Ereink a szív.

Amikor ez a „nor­ mális" nyomás változáson megy át. amikor van rajta egy bizonyos nyomás. és tudunk szív. izgalom. Hirtelen nyomásnövekedés esetén émely­ gés. Ám az esetek 95%-ában nincs a háttérben fellelhető ok. hogy a régi orvosok gondolkodásmódja a mai tudomány számára is elfogadott és használt: amiből sok van. amikor érzelmileg kifejezetten érintve van. Ilyen állapotban jó közérzettel. békés és ismerős környezetben. tarka tünet és panasz. továbbá lehet a háttérben hormonális zavar. az érvágás életet mentő beavatkozás egy magas vérnyomás­ roham esetében. Sajnálkozni pe­ dig akkor szokott az ember. Ha nyugodt. sem rossz értelemben nem beszélek. a szív túlterhelődése miatt a szívizom elfajul és agyunk is károsodik. elfogult és képtelen a valódi segítségre és annak elfogadására .helés. Ám megemlítjük. Természetesen itt sem jó. kábaság és még számtalan. 375 . széles egyéni váltakozásokkal. mint hajtóerőről. ismertetésüket még csak meg sem kíséreljük. a nagyerek rugalmasságának csökkenése úgyszintén növeli. csupán a nyomásról. úgy hatással lesz a vér nyomásásra is. gutaütés néven ismerjük. Előbb-utóbb azonban jelentkeznek a tünetek: reggeli tarkótáji fejfájás. amikor a szeretetből. látászavar. aluszékonyság.és vese-eredetű magas vérnyomásról. hányás. erek repednek meg és ennek végzetes következményét agyvérzés. Évek hosszú során azután káro­ sodik a látóhártya. Itt (de másutt is). Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz. és ha ezt az értéket később és több alkalommal is ennyinek. úgy magasvérnyomás-betegségről beszélünk. a vese zsugorodhat és elpusztul. abból el kell venni! S valóban. mintegy kifejezve sajnálatát. nyugalomban vagy pihe­ nés után ismételten 140/90 Hgmm-t mérünk vagy ennél többet. dohányzás. hosszú éveken át panaszmentes lehet valaki. Kiváltó okok: • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben. vagy efölöttinek ta­ láljuk. félelem hatására a vérnyomás emelkedik. zavartság lép fel. Lelki oldal: Minden ember igazán akkor tud és képes teljesíteni. se száma a különféle úton és módon ható vérnyomáscsök­ kentő vegyületeknek. Se szeri. a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás.

ó nem fog ez feltétlenül tudatosodni. azt hi­ szem az általános iskolában tanultam a folyadékok áramlásáról. cselekszek? A betegségekről elmondható (ez mindegyikre. kerülendőnek tartunk! Nem. ezek az „okok" miért eredményezik a nyomás tartós meg­ változását. • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell megközelíte­ nünk: az első az adrenalin-növekedés. Amikor ezek jelen van­ nak. és érthetővé tenni: ez is a pótcselekvés egyik megnyilvánulási formája. ami összehúzza az erek falait. amikor tisztában vagyok az igazsággal. növekszik a nyomás. ha egy elborul. hogy valami pozi­ tívat értünk meg belőle. úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása. amikor a plusz fe­ szültség. amit lelkünk. hogy mi a bajom. Amennyiben valahol szűkület ala­ kul ki. A másik oldal pedig a féle­ lem összeszorító görcsössége. könnyen feldönti a mögötte állókat is. a remény és a tudás „végleg" kicsúszott kezünkből. amikor a belső tűz harmóniája megbomlik. amikor az irányítás. Amíg van reményünk. Albert erről nem beszélt.• Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben. hogy nem szabad megtenni. nyomás a meg nem értésből ered. és mi helyén való. a valósággal. A megértés legnagyobb ellensége az elfogultság. itt is igyekszem felderíteni. Ugyanerről a jelenségről beszélhetünk itt is. csökken a szállított mennyiség. vagy az. hogy az ismertet. Nézzük meg. Mint a könyv többi részében. tudatunk legmélyén helytelennek. Ismeretes: a baj nem jár egyedül. Márpedig a megértés abban áll. Arról van szó. mi helyes. de valamikor régen. az érzelmi kötődés. de kérdem én: melyik fog jobban fájni: nem tudom. és mi ellen küzdjön. Gondoljunk egy pil­ lanatra az elszorított locsolócsőre. hogy minél többet tudjon ki­ hozni magából. Nem tudja. Mégpedig egy olyan dologra.. Olyan ez. csak egyféle következtetést vonhatunk le: mit nem. Nem tudja és nem képes már eldönteni. mint a dominó. kivétel nélkül igaz): akkor számít betegségnek. amikor még nem állandósultak a 376 . • Hormonális eredet akkor keletkezik. miért harcoljon. tehát növeli a nyomást. hitünk stb. de mégis valami egészen mást te­ szek. a könnyebbnek hitt út (vak)reményében felcseréljük egy valami egészen másra. azok tulajdonságairól különböző zárt rendszerekben. addig csupán átmeneti állapotról lehet szó. Az imént ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fognak je­ lentkezni. • Érszűkület.

pihentetővel foglalkozunk. Szükség van a megfelelő nyomásra. hogy valami másba lépünk. ezáltal az oxigénszállító képesség leromlik. és amíg megnyugszunk. Tehát a harc a pótcselekvés. A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan. amíg átmeneti feszültségről beszélünk. de közben belül. tehát állandósultak az imént felsorolt kiváltó tényezők is. így egyre kevésbe képes sejtjeinek az egészséges élethez szükségeseket megadni. amiben éppen főznek valamit. valami boldogítót kifőzzünk. amikor már kialakult. hogy valamit. Igen sok vegyület egymásra hatásával le­ zajló folyamat. mely akkor indul meg. hogy kilépjünk belőle. A vörösvértestek száma lecsökken (csökken a vastartalom). vala­ mi mással. állandósult a magas vérnyomás. ezért nagyon visszafogott lesz. Vagy leengedjük a gőzt (lazítunk). VÉRSZEGÉNYSÉG Lelki jellemzői: Meglévő képességeit. kialakulhat a depresszióra való hajlam. amiről tudjuk . örömeit és az ezekből fakadó lehetőségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten. Ugyanígy életünkben is arra törekszünk. VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS Fizikai jelentés: A véralvadás láncreakció. és ezt a nyomást nekünk tudatosan szabályozni kell. Tehát.és tesszünk is -. De ugyan ez fordítva is igaz lesz. valami okosat. mégpedig úgy. Most arról az állapotról beszélünk.tünetek. Azt érzi. ha a vér az erekből a külvilágba 377 . gyógyuláshoz vezető utat. Olyan ez. A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva a kiváltó tényezők tulajdonságait könnyen felfe­ dezhetjük a kivezető. mint a kukta. sorsszerű állapotába. életéből kimaradt a „fűszer". nem lesz betegség. lelkében igen kiterjedt harcot vív (ön­ maga ellen). vagy arrébb megyünk a tűztől (magunk mögött hagyjuk feszélyező tényezőinket). A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozi­ tív folyamatokat.

és gyomorvérzések. egy egyszerű foghúzást követően is elvérezhet a beteg. a jelentős veszteséget pedig csoportazonos vérkészítmény bevitelével ellensúlyozzuk. hogy képes legyen hátat fordítani a rossz. a kifolyó vér útját elzárja. le is bontja a szükségtelenné váltakat és közben megleli a helyes. Vérzékenység: trombocita. A véralvadási betegségek tünetei a vérvizelés. amiben épít is falakat. fájó élményeknek. Sebeink átlagos esetben pár percig véreznek. inkább előveszi. orrvérzések. A kórosan elhúzódó véralvadást alvadásgyorsító gyógyszerekkel fo­ kozhatjuk. szerepe a javító szerepben játszódik le. A gyógyulás útja: Mindenképpen (újra) meg kell találnia a . de csak szeretne változni. vérszegénységnek. továbbra is megőrzi a sértődöttséget. védelmi folyamat elvérzés esetén. középutat! 378 . elfalazza. súlyos fertőzésekben. kísérője lehet a fehérvérűségnek.kerül. mert már vannak rossz tapasztalatai: amit felépített elkezdett uralkodni rajta és többé nem volt képes kivonni magát a hatása alól. de közben legbelül tudja. tehát megnyúlik a vérzési és az alvadási idő. bőr.középutat. Mivel a vérzés nem áll el — vagy csak órák múltán szűnik —. A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot" és a „súlyos vérveszteséget" választja. de inkább elfelejtette azon képességét. Lelki oldal: A vér azon része alakos elemi. de ami sokkal fontosabb: ezt a szerepet saját magának is eljátssza. Elveszítette. vérlemezek. Vérzékenység lép fel C-vitaminhiányban. Az idők során képtelenné vált arra. amivel falat. Eredménye: a folyékony vér kocsonyás halmazállapotúvá válik. vérzékenységről beszélünk. benne egy fehérje-térháló képződik. calcium szint csökkenés.most is létező . rossz úton jár! Sze­ retne. Ha az alvadékonyság csökkent. de a körülmények „ellene" vannak. és nagyon nehezen békél meg. Nem épít már falakat. ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő! Mártírkodik mások előtt. Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sérülések alkal­ mával nehezen vagy egyáltalán nem képes a lenyugvásra. és újra megforgatja magában az éles kést. védelmet (mégha ideiglenesen is) építsen magaköré. érzi.

a gerinc két oldalán helyezkedik el az utolsó háti és a két felső ágyéki csigolya magasságában. a szabad gondolkodás öröm érzékelését! VESE Fizikai jellemzői: Testünk és a kinti világ. az életfolyamatokhoz szükség van egy szél­ sőségektől mentes térségre.és sokszorozási elv néven illeti. ellenáramlási. de ami már tudott.és vízháztartást. annak alapján egy olyan kifinomult és mérhetetlenül bonyolult folyamat-lánc rajzolódik ki. Páros szerv. Lelki jellemzők: A kiválasztás. továbbá az idegen anyagokat.Ebben az útkeresésben és találásban jelentős szerep jut a „külső" segít­ ségnek. következésképp a jelentése is ehhez kapcsolódik. vagy azok bomlástermékeit. a belső és a külső tényezők tengere folyama­ tos változásban van. A kutató elme ezeket szűrési-. kiegyenlítődési-.a már eddig is létező. hogy ennek ismertetését még csak főbb vo­ násaiban sem kíséreljük meg. A veseműködés jó néhány részlete még nem ismeretes. így a gyógyszereket. aminek biztosan és végleg el kell távoznia: a vi­ zelet.a szabadság. A segítség leginkább abban áll. hogy segít kifejleszteni . de túlszaporodott köztitermékeit (így a felesleges vizet is). őrködve a folyadékterek felett szabályozza a só. 379 ..és nyomásviszo­ nyok változatlanok maradhassanak. testünk belső világának állandóságáról gondoskodik a vese. melynek egyensúlyviszonyai ideális színteret biztosítsanak minden életfolyamat számára. mégis. elvek szerint épül fel és működik. Erről. Tehát kiválasztó szerv is. Hogy fennállhasson egy stabil belső világ. Finom szerke­ zetét több tízmillió hajszálérgomoly és bonyolult csövecskékből álló hajtűkanyar alkotja. a hátsó hasfalon. Ezek alapján hozza létre e szerkezetében és működésében olyannyira összetett szervünk azt. hogy tudjuk: vesénk is gondolatok. A vér átáramlása a vesén összetett idegrendszeri és hormonális szabályozás alatt áll. Fontos viszont. Emellett eltávolítja az anyagcsere nemkívánatos végtermékeit és hasz­ nos. hogy a koncentrációból eredő térfogati. a megértés szerve.

Nehezére esik eldönteni. begubózik. Bal vese: Betegségek.. kiválogatja mindazt. hogy képes legyen rá. ismeri. amikor az ember nem tudja eldönte­ ni. szétválasztja a hasznosakat az ártalmasoktól. amiben hitt. amire szüksé­ ge van s azt hasznosítja. szertefoszlik. és inkább beletörődik élethelyzeteibe. A megtapasztalt. számára mi fontos Jobb vese: Lényegét tekintve a probléma ugyanaz. mi hasznos. hiszen már régen nincs abban az állapotban.talán. Veseproblémák akkor jelentkeznek. Természetesen ezzel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is. Nem szelektál a dol­ gok között.. a konkrét. kiegészítve azzal. zavarok jelentkeznek. Az „elhasználódott vizet" és a felhalmozódott mérgeket kiüríti a testből. amikor az érzéseiben lényegtelen dolgokra alapoz. A szervezetbe kerülő „vizet" tisztítja. kézzel fogható anyagi világgal kapcsolatos dolgokkal mutat szoros összefüggést! Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna. amit remélt. A sok keserű tapasztalat hatására visszavonul. lelki síkon is. mit szeressen. minden. Könnyen belátható a következmény: felborul egész élete. Információkat. 380 . de ezek helyett .Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anyagok között különbséget tesz. minden. A fő hangsúly ezen van: tudja. úgy ez történik szellemi. megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól". ismereteket válogat szét. mire is van szüksége. Nem elemez.valami egészen mást tesz! Kido­ bálja a hasznosakat és megtartja a haszontalanokat. és mire nincs. és mit vessen meg/ki. problémák. ha másként is történhetnek a dolgaim. megérzéseire és tudására hallgatni és cselekedni. átélt érzelmek között ingadozik. Nem tudja eldönteni. Pontosabban: nem mer. nincs bátorsága érzéseire. mi jó. lényeges dolgokat figyelmen kívül hagy. mert könnyebbnek gondolja . hogy a jobb oldal a fizikai. Gyógyulás útja: Mindenképpen fontos: kezdjen cl gondolkodni! Kezdjen cl másként gondolkodni: mi van.? Ez a másfajta megközelítés mindenképpen szükséges az elinduláshoz és ez fog alapot biztosítani a gyógyuláshoz.

ezáltal csökken a sejtekre.Golden-Yacca* A Yucca-szaponinok jellemző kémiai szerkezetük és fizikai (fizikokémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesíté­ sét biztosítják. A méregtelenítés másik fázisa a kiválasztás fokozása. A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele. de távozhatnak különböző anyagcse­ re-termékek. A méregtelenítés: Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos méregtelenítésre. de csak kisebb arányban okoznak káliumveszte­ séget. fénylő falú. például a keserű ásványvizekben lévő magnézium-szulfát gyakorlatilag nem szívódik fel. A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet ürítését. Ez a helyzet a kalcium esetében. így az eddig oldatlan. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. Továbbá kedvezően irányítják a nátrium-kálium ürítés arányát. A vízhajtó hatású növényekre jellemző. Szervezetünk fel van készülve arra. a bőrünk és részben a tüdőnk is felellős a kiválasztásért. A verejtékkel elsősorban só ürül. A Yucca-szaponinok a víz feszültségét csök­ kentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok oldódását. ha azokat nem tudja normál a csatornákon keresztül kiüríteni. a vesemedence falán. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből. Az emberiség már régen felismerte ennek fontosságát. a sokcisztás vesét százszámra boríthatják a félgömbszerűen előemelkedő. de a Yucca-szaponinok jelenlétében igen. Hasonló a helyzet a magnéziumnál is. amelynek egyes szervezetlen sói. hanem a bélnyálkahártyánk. A Golden Yacca hatékonyan segíti a bélflóra-egyensúlyt! Ciszta: Fizikai jellemzők: Magányos vagy többszörös üregek a vesekéregben. hogy növelik a nátriumürítés mértékét. hogy a káros anyagoktól akkor is megszabaduljon. elsősorban húgysav. A betegség öröklött is lehet. vagy a mélyben. a tok alatt. de csak nagyobb vízfelvétel esetében. Nemcsak vesénk. 381 . károsító anyagok kiürülhetnek a szervezetből. élő szervezetekre gyakorolt „nyomás". hogy az anyagcseretermék vagy a környezetből a szervezetbe jutott káros anyag oldódjék vízben.

kristályos folyadékot tartalmazó képletek. A veseszövet pusztulásnak indulhat és vese­ elégtelenség alakul ki. pl. lesoványodott. A romlás előrehaladtával a vizeletképződés teljesen megszűn­ het. de a megoldását elodázta. azaz . Elzártunk. így a torzult. melyben (kezdet­ ben) víz. Isme­ ret. felfogta súlyát. A heveny gyulladást rossz közérzet. de lehet allergiás eredetű és végül fertőzések kö­ vetkeztében akár gennyes folyamatok is zajlanak a vesében. Azt is mondhatom. A fehérje-bomlástermékek viszszamaradva általános mérgezési tüneteket okoznak. de lényegét tekintve változatlan. A legyengült. Fejlődési rendellenesség kö­ vetkeztében is kialakulhatnak ciszták és természetesen szerzettek is le­ hetnek. Hoszszútávon a dialízis.szellemi síkon értelmezve . a vér vegyhatása savassá válik. verőeret vagy a húgyvezetéket. fallal vette körül. ne kelljen változtatni eddigi elképzeléseinken. a nitrogénvegyületek szintje a vérben megemelkedik.információ található. és mindkét oldali vese érintett lehet. Gyulladás: Fizikai jellemzők: A vesegyulladás igen sokarcú betegség. ha a ciszta elnyom vagy elszorít valamit. 382 . Érintettek lehetnek a gomolyok a vesekéregben. hányó és zavart betegnél egy súlyos sejtanyagcsere-zavar képe bontakozik ki. még a sebészeti beavatkozás is csupán akkor javallt. Keletkezésük oka ismeretlen és nincs sajátos gyógykezelés sem. A vizelet véres. kávészerű. magába zárta. szabálytalan vesék működése fokozatosan romlik. mint egy burok. A ciszta egy nagyon konkrét dolog. azonos! Miről is van szó? A ciszta nem más. gyökeresen pedig a veseátültetés lehet a megoldás. fejfájás. felfogásunkon. Lelki jellemzői: A kialakulás helyétől. hogy ne kelljen tudomást venni róla. hogy ne is lássa. Az idült gyulladás lappangó. füstszínű és mennyisége megcsappan. derékfájás kíséri. Bár a beteg rend­ szerint panaszmentes. jelentőségét.lásd vesezsugor) fejlődik ki. amivel ugyan szembenézett. oldaltól függően változik jelentése. az alattomban zajló fehérjevizelés jelzi a kór meglétét. urémia (húgyvérűség . félretette gondjait. amit elzártunk. de aktív vesefolyamat.

s ebben az időszakban már igen sok. vese-eredetű magasvérnyomás kíséri. mint káros anyagcsere-termék. híg vizeletet választanak ki. felszínüket dudorok és ék alakú süppedékek borít­ ják. majd kóma alakul ki. gör­ csökkel küzd. ami a köszvényhez (lásd ott) társul: a vese finom szerkezetében tömegesen lerakódó nátri­ um-urát kristályok gyulladást idéznek elő. a vizelettel távozó karbamidot (régiesen „hugyany") a már súlyosan károsodott ve­ sék nem képesek kiválasztani. egy biztos pont az életében! A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar. pl. megoldani. a vese-verőerecskék meszesedése folytán kialakuló és veseelégtelenségbe torkolló kórfolyamat. Zsugorodás. tudatvesztés. Vesezsugorhoz vezethet az anyagcserezavar is. a szívburkot. melynek végállomását a vese jellegzetes alakváltozása jelzi.s nem engedi ki. ami fölött nem tud napirendre térni. agyvizenyő. átitatva. Ez az ismeret. Magába zárta a sérelmet .immár testszerte. Pangás. A testet elárasztó karbamidból ammónia szabadul fel. s ez által megszabadulni tőle. s ez.Vesekő: Fizikai jellemzői: Lásd a kőképződés fejezetnél! Egy olyan — néha csak esetleges — sérelmet jelent. A megkisebbedett vesék végállapota ez. viszszamarad. Szívelégtelenség alakul ki. A végállapotban itt is húgyvé­ rííség uralkodik.önmaga előtt talán még büszke is rá . A veseszövet pusztulását aztán egy másodlagosan fellépő. A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kapcsolatos. 383 . Alulműködés Fizikai jellemzők: Egy magasvérnyomás-eredetű. legyen az bármilyen. gyulladásba hozva a mély savóshártyákat. Ez az utóbbi fogalom egy tünetcsoportot takar: heveny és idült vese­ betegségek végállapotában látunk urémiát vagy azotémiát (régi magyar műszóval húgyvérűséget). A vizeletszagú beteg hányásokkal. Egy belső önmérgeződés következik be. A fehérje-anyagcsere végtermékét. ami további romboló hatást fejt ki . s vagy ez. vagy a súlyosbodó húgyvérűség vezet halálhoz.

A tudat mindent megtesz az optimalizálásra. ami 384 VESE TBC . a kiválasztás egyik szerve. azáltal. Emlékezz: „a gyökér a tudatban keresendő". gyengeség. kishitűségböl eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra. vagy a csontrendszer már fennálló tbc-je következtében. s kezdetben mindig csak az egyik vesét érinti. Tünetei a láz. megértő szerv. s az üregrendszeri pangás elpusztítja a vesekéreg fi­ nom felépítésű szűrőrendszerét. majd váratlanul jelentkező vérvizelések. Tehát ha a tudat lustálkodik. miközben gennyes zsákvese alakul ki. Fizikai jellemzők: A tuberkolózis idült. a gennyről és a fertőző betegségekkel foglalkozó részek! A vese a feldolgozás. Amikor megfertőző­ dik ez a kiválasztó. gennyvizelés. akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi.Lelki jellemzők: A lustaságból. Idővel társfertőzések csatlakoznak az alapbetegséghez. A vesék lezáródnak. vagy a tüdő felöl. Mégpedig olyan jellegű alá. hosszú lefolyású fertőző megbetegedés. A kór elsődlegesen több helyen is befészkelheti magát a szervezetbe. Leggyakrabban fiata­ lokon keletkezik. a felesleges takarékoskodást. hogy egészséges erőkkel látják el. Nevét onnan kapta. Jelen esetben ez annyit tesz. akkor az ember valakinek vagy vala­ minek az igen erős irányítása alá kerül. hogy csökkenti a megértés vágyát. Gyógyítás: Fel kel! adni a berögzült rossz szokásokat. A le­ csökkentett megértés következtében a vesék lényegesen kevesebb éltető erőt kapnak. A kevesebb energiából kisebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől. hogy a gümőbaktérium által keltett szöveti elváltozások gyakorta körülírt csomók (latinul tuberculum = gümő) formájában je­ lentkeznek. Ezt pedig csak az „elbocsájtások" árán érheti el a beteg szervezete. Lelki jellemzők: Szorosan ehhez a témához tartoznak a veséről. A vesét mindig másodlagosan támadja meg.

A laikus elnevezés közismerten a lábszár felszíni vé­ náinak jól látható rendellenességére. hogy kitágul­ janak. elveszítsék eddigi rugalmasságukat? 385 . Kezelése széles skálán mozog: a felpolcolástól és rugalmas harisnya viselésétől kezdve egészen a sebészeti beavatkozásig terjed. hogyan viszo­ nyuljunk élethelyzeteinkhez! A beteg. Pedig tisztában volt vele és most is tudja: nem szíve szerint cselekszik.elhiszi —. A felszíni gyűjtőerek káros tágulásának leggyakoribb oka. A kórképpel tompa fájdalom. tehát neki már semmi tennivalója nincs! Ide tartozik még. ahelyett. örömteli célok felé veszi irányát. „Érthe­ tő" módon ezt választja. hogy megkeresné saját (örömteli) életszemléletét. hanem valaki más kedve szerint. amint egyre inkább elfajul. fáradtságérzés jár együtt. hogy a saját maga által kitűzött pozitív. de mégis a „könnyebb" utat választja. gondoskodnak róla. VISSZÉR Fizikai jellemzők: A visszér szorosan véve bármely olyan erünk. felmerülő problé­ máit csak mások elképzelései. külö­ nösen álló helyzetben. Azt hiszi . Lelki jellemzők: Gondolkozzunk egy kicsit hangosan! Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni? Mi ösztönzi arra az ereket. hiábavalósá­ gaira. alá­ veti magát mások irányításának. mint jellegzetesség a szövetek csomósodása. mely a vért a szív irá­ nyába visszaviszi. a visszerességre és visszérgyulladásra utal: amikor a tágult. ami jelzi: magához kötötte ezt az elvet és beépítette.meg kívánja határozni: hogyan értelmezzük dolgainkat. felületes vénák kanyarosan futnak az alsó végtagon. kifekélyesedés és sötét festenyzettség kíséri. A folyamat során valamikor ráébred az elv hiányosságaira. mert abban reménykedik: most figyelnek rá. tapasztalati alapján képes megoldani. ha a mélyen futó vénák elzáródnak. A gyógyulás útja: Az önálló döntések elérésének legrövidebb és legoptimálisabb útja abban rejlik. és még örül is neki. Alszárvizenyő.

mindegy mit cselekszel. az elégedet­ lenséghez folyamodik! Ez jó kifogás. így nem tudom elfogadni szavaidat. indokol és győzköd! Győzködi önmagát. Jelen esetben a fáradást (mint már megszokhattad. hiszen problémám sokkal jelentősebb. elképzelése386 . úgyis meg lesz győződve a maga igazáról. vigasztalásaidat! Terhesség után visszeres láb jelentése: az elviselt terhek annyira rá­ nyomták bélyegüket. az értékelés idejét is „aktív" munkálkodással kívánja helyettesíteni.Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás (ebbe beletartozik a fokozott igénybevétel és még nagyon sok minden) jeleként mutatják ezt a „tünetet". mindegy. de „nem hajlandó" számításba venni és ezekre alapozva élni. melyek kiválóan bebizonyítják eddigi elképzeléseit. Ez az értéktelenség(érzés) aztán vonatkozik lelki és testi oldalra egyaránt. Valahol mélyen tisztában van értékességével. megvalósítani. de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit. ezért pótcselekvéshez. az elengedés. mint amit képes „lenne" elérni. félre-értékelésével kapcsolatos a lelki konfliktus. lelki oldalról köze­ lítem meg) a túlzott igények. amikor felfedezhetné. tapasztalatoktól és csak a saját gondolatait. A pótcselekvés abban áll.szándékosan . amit nem követ az elernyedés. Igaza van! Ilyennek éli meg önmagát! De ezen kívül semmije sincs! Nincs öröme. hiszen folyamatos kudarcok érik. de ez mentes és független a külső ingerektől. én akkor is elégedetlen va­ gyok. Ha fájda­ lommal jár. nincs szabadsága és nincs harmóniája sem! Az elképzelései. gondolatai röviden összegezve így hangzanak: mind­ egy mit mondasz. amilyennek. de ennek ellen­ kezőjéről is meg van győződve! Az elvárásait . érzéseit olyannak.sokkal magasabbakra állítja.nem marad ideje azokra a pillanatokra. teljesen mindegy mit mon­ dunk neki ezzel kapcsolatban. akkor már régóta nem tartja szépnek magát. mert a helytállásá­ val.. Nem találja saját értéke­ it. Nem fogadja el a testét. hogy a beteg a pihenés. túlzott igényesség váltja ki. hogy már nem tartja kívánatosnak magát. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve . minthogy megérthetnéd. Azért a láb visszereiben jelentkeznek ezek a tünetek. hanem okol. szépségével.a tudat is . megélhetné a saját értékei által kiváltott örömöt. a lazítás időszaka. Mivel önmagát „ilyennek" találja. mégpedig a helytállás értékelésével.

amíg teljesen fel nem „fújja" elége­ detlenségeit. (lásd még: fájdalom) Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból. Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlensé­ gek. a fizikai világgal éli meg. hogy hogyan viszo­ nyuljon ezekhez. Gyógymód: Tisztázzuk vele a probléma gyökerét. A külső kinézetével. melynek egyenes következménye a gyulladás. Jobb lábon: Konfliktusát. 387 . gyulladás már előszobája a fájdalomnak. pótcselekvését a fizikai testtel. hogyan fogadja el saját érzéseit. elfogadást a fájó visszereire. Addig folytatja ezt.it „szajkózza". Sugároztassunk a szívéből megér­ tést. a környező világot s a benne lévő dolgokat. Az „Isteni ujjunkkal" rajzoljunk egy cikk-cakk mintát az adott területre. A lázadás. a test megjelenésével nincs megelégedve. illetve.

Ebből a lehetőségből indultam ki. . mert ezt szokta meg. visszahúzó hatását. Gyakran tapasztalható. hogy a beteg nem szándékosan. amikor létrehoztam ezeket a termékeket. Ezek rossz hatással lehetnek önbizalmára. környezetre gyakorolt hatásukat a MAGYAR ORSZÁ­ GOS RADIESZTÉZIAI TÁRSASÁG igazolta és annak AJÁNLÁ­ SÁVAL kerültek forgalomba. A gyógyító. Lehet csökkenteni a völgyek nyomasztó. energiákat sugároz környe­ zetébe. de ellenáll a gyógyulás folyamatának. fokoza­ tosan visszaesnek. gyógyulás­ ba vetett hitére.A gyógyulás útjához jó segítséget nyújt az a két „termék". Vagy a következő történik: a kezelések hullámhegye után lassan. melyet a „vé­ letlen" folytán hoztam létre a betegek megsegítésére. A lepedő és a kispárna olyan szellemi erőket. beletörődött állapotába. melyek jelentős segítséget nyújtanak a gyógyulásban.

a Vízerek és más „káros" akadályozó erők ellen. átjárja a belső megújító erő. elköltözésen kívül is). szellemi energiák veszik körül. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. • Kellemes. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. Féle Párnahuzat . • Sugárzott energiája segít abban. ellazul a test és a szellem. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. ezért nagyon lényeges. hogy a beteg mentálisan rege­ nerálódjon. pihenés). melyek a szellemi harmóniát visszaállítják. Ezt a megújító erőt fejleszti. •melyek megnehezíthetik földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. erősíti a párnahuzat. annak következményei lehetnek a különböző testi-lelki beteg­ ségek kialakulásai. Létezik más megoldás (átrendezésen.Az élet jelentős részét. Párnahuzat • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. a Hartmann-rácsok. az ember nem tesz erőfeszíté­ seket. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. pihenést. hogy ott milyen erők. jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb szellemi ellazulást. Radiesztéták véleménye: amennyiben ezek a hatások huzamosabb ideig tartanak.

38. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja erejét! Anyaga: 100% pamut Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. 6750 Algyö. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. Aranyhíd u. Használati utasítás: Használata. az „energia tisztasá­ ga" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát).• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz tudati feloldódását. A párnahuzat által árasztott energia szintje. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ:6302210000 . és nem kell újra és újra átrendezni a lakást.

melyek a testi­ lelki harmóniát visszaállítják. • Kellemes jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb ellazu­ lást. • Sugárzott energiája segít abban. elköltözésen kívül is) a Hartmann-rácsok. energiák veszik őket körül. pihenés). átjárja a belső megújító erő. Ezt a megújító erőt fejleszti. Létezik más megoldás (átrendezésen. annak következménye lehet a külön­ böző testi-lelki betegségek kialakulása. Radiesztéták véleménye szerint. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. hogy a szervezet visszaállítsa a testi-lelki egyensúlyt. ezért nagyon lényeges. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. hogy ott milyen erők. melyek megnehezíthetik a földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. a Vízerek és más „káros". így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. ellazul a test és a szellem. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. . pihenést. Lepedő • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. erősíti a lepedő. nem tesz erőfeszítéseket az ember. amennyiben ezek a negatív hatások huzamosabb ideig érik az embert. illetve a párnahuzat. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek.(160x210) Az élet jelentős részét. akadályozó tényezők ellenében.

6750 Algyő Aranyhíd u. és nem kell újra és újra átrendez­ ni a lakást. Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. Használati utasítás: Használata. az „energia tisztasága" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). . nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja eredményessé­ gét! Anyaga: 100% pamut. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. • A lepedő által árasztott energia szintje.38.• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz feloldódását. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ: 6302210000 A lepedő és kispárna megvásárolható a Paradigma-bolthálózat üzletei­ ben.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A GYÓGYÍTÁS KORLÁTAI GYÓGYSZER AZ EMBER.80 83 87 88 90 93 94 . MINT TŰZ A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA A SZELLEMI GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI AZ AGY AGYALAPI MIRIGY AGYHÁRTYAGYULLADÁS AGYLÁGYULÁS ÁGYBAVIZELÉS AGYÉRGÖRCS AGYÉR-SZŰKÜLET AGYVELŐGYULLADÁS AGYVÉRZÉS AIDS ALKOHOLIZMUS ALLERGIÁK ÁLMATLANSÁG ANYAJEGY ANYAGCSERE ARANYÉR ARC ARCÜREGGYULLADÁS ARCIDEGZSÁBA ASZTMA AUTIZMUS 9 12 16 17 20 28 53 58 60 61 63 65 66 67 68 69 70 74 77 79 .

101 103 104 106 108 111 117 119 120 121 125 126 128 129 130 132 140 140 143 144 146 148 149 149 151 152 . ÉS KIVÁLTÓ OKAI: AGYDAGANAT SZÁJÜREGRÁK GÉGE-ÉS TOROKRÁK HEREDAGANATOK NYIROKRÁK NYELVRÁK TÜDŐRÁK EPEHÓLYAGRÁK MÁJRÁK 96 99 .AUTOIMMUN BETEGSÉGEK BASEDOW-KÓR BÉLPROBLÉMÁK BÉLGÁZ BÉNULÁSOK BESZÉDZAVAROK BOKA BŐRBETEGSÉGEK CSECSEMŐMIRIGY CISZTA CUKORBETEGSÉG CSÍPŐ CSONTBETEGSÉGEK CSONTHÁRTYA CSONTRITKULÁS CSONTKINÖVÉS CSONTVELŐGYULLADÁS DAGANATOK A KONKRÉT DAGANATOK.

GYOMORRÁK BÉLRÁK VÉGBÉLRÁK CSONTRÁK BŐRRÁK MELLRÁK MÉHRÁK PROSZTATARÁK DEPRESSZIÓ DYSLEXIA ÉGÉSEK EGYENSÚLYZAVAROK ELHÍZÁS EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK EPEKŐ EPILEPSZIA EVÉSKÉNYSZER ÉRBETEGSÉGEK FÁJDALMAK FANTOMFÁJDALOM FARKASVAKSÁG FEHÉRFOLYÁS FEHÉRVÉRŰSÉG FEKÉLYEK FERTŐZŐBETEGSÉGEK FÉLELMEK FOGAK FOGÍNYGYULLADÁS 153 153 154 155 156 157 158 159 160 163 164 166 167 168 170 171 173 175 176 178 179 180 180 182 183 186 191 195 .

. HÁNYÁS HASHÁRTYAGYULLADÁS HASMENÉS HASNYÁLMIRIGY HÁT HEPATITIS HERÉK HERPESZ HÓLYAG HORKOLÁS HORMON LLADÁS 195 196 202 203 204 205 207 207 208 209 213 215 217 218 220 221 222 224 225 227 229 230 231 233 235 238 239 240 . FRIGIDITÁS GARAT GÉGE GENNYESEDÉSEK GERINCOSZLOP GOMBA GÖRCS GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN GYOMORFEKÉLY GYULLADÁSOK HAJHULLÁS HALLUCINÁCIÓ HÁNYINGER.. NAGYOTHALLÁS FÜLTŐMIRIGY-GYI FÜLEKCÉMA.FOGGYÖKEREK FÜL ÉS BETEGSÉGEI HALLÁSCSÖKKENÉS...

HÖRGHURUT HÚGYHÓLYAG HÜVELYBETEGSÉGEK IDEGRENDSZER IDEGZSÁBA IMPOTENCIA IMMUNRENDSZER INFLUENZA ÍNHÜYELY ÍNSZALAGOK IZOMGYULLADÁSOK IZÜLETEK KAR KERINGÉSI RENDSZER KÉZ KLIMAX KÖHÖGÉS KÖNNYCSATORNA KÖRÖM KÖSZVÉNY KÖVEK LÁB LÁBGOMBA LÉGZÖRENDSZER LÉP MAGASVÉRNYOMÁS MÁJ MANDULÁK 241 243 243 245 246 248 250 254 255 256 258 259 261 262 263 265 266 269 270 270 272 275 277 279 281 282 283 285 .

MEDDŐSÉG MÉH MELL MELLÉKVESE. MELLHÁRTYA MIGRÉN MITESSZER NÁTHA NEMI SZERVEK NYAK 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 NYÁLKAHÁRTYA NYELŐCSŐ NYELV NYIROKRENDSZER ORBÁNC ORR ORRPOLIP ORRVÉRZÉS ÖDÉMA ÖVSÖMÖR PAJZSMIRIGY PARANOIA (ÜLDÖZÉSI MÁNIA) PATTANÁS PÁNIKBETEGSÉG PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK PIKKELYSÖMÖR POLIP 298 298 299 301 301 302 303 304 306 307 308 310 312 313 314 316 317 318 .

.326 328 329 330 331 334 335 336 337 338 340 340 340 340 341 342 342 343 344 345 346 347 ..PORC PORCKORONGSÉRV PROSZTATA REKESZIZOM REUMA.. SÁRGASÁG SCLEROSIS MULTIPLEX SÉRV SZÉDÜLÉS SZÉKREKEDÉS SZEM SZÜRKEHÁL ZÖLDHÁLYOG: SZEMSZÁRAZSÁG KÖNNYEZÉS SZEMTENGELYFERDÜLÉS TÁSKÁS SZEM KÖTŐHÁRTYA ÁRPA SZEMIZOM-SORVADÁS SZEMIZOM-GYULLADÁS LÁTÓIDEG CSŐLÁTÁS FARKASVAKSÁG EGYÉB LÁTÁSZAVAROK SZÁJ ÉS BETEGSÉGEI SZEMÖLCS SZÍV YOG 319 320 321 323 323 325 ..

TROMBÓZIS-EMBÓLIA VAKBÉL VÁLLAK VÉRALÁFUTÁS VÉRZÉS VÉR VÉRNYOMÁS VÉRSZEGÉNYSÉG VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS VESE VESEKŐ: VESE TBC VISSZÉR UTÓSZÓ 368 370 371 372 373 374 374 ....377 377 379 383 384 385 388 ..

..SZÍVELÉGTELENSÉG SZÍVRITMUS SZÍVSZORULÁS (ANGINA PECTORIS) SZÍVINFARKTUS SZÍVBILLENTYŰ ZAVAROK SCHIZOPRAENIA (TUDATHASADÁS) TALP TENISZKÖNYÖK. TÉRD TESTSZAG TETANUSZ TÖRÉSEK 350 350 351 352 356 356 357 358 360 362 365 366 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful