You are on page 1of 173

M lla oO ta io e m c v S g n ap r .

e u d a te

M lla o O ta io e m c v
so c d p n ie ted l A Z E E . y y o e e d n e L H IM R

Sg na at . e ud pre

E dne s pn n od e oe n a c ni eai n osdr c m i n u be e m ul ptc e at d e n rv a a r ci o n d es s et ae i s a s gi pr e i r a sr t g v a eu r o l c i a o- ut d u drc soi d o a t e ecnro n e l s e ai Ahi e, st ai ns pol m y l em z r iucoe rb a e pi cpl se e t se egn s rni ae vn m e t o r e

D . O L N OL YV L ZV S O R RAD E N E AC .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

D d a a e e ia e te e ic d sp c lm n : Ala P fra A a Mra V sc F re (Q .P ), p c n ro . n a a o lo s .E .D a ie te A h im r q ie a a lz e e u n l sistirla e su p n so p c so d la n eo ro e e e fe e a ; m b d la o o n a d a re d r y n rm d d e rin p rtu id d e p n e e p rim n r la p c lia a e d l p d c ie to x e e ta s e u rid d s e a e im n .

C N E ID . OTN O
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

C p lo a tu

UO N.

s re o e d c n s, tile c m n a io e op c d ie to b sic s e ro e im n s o n la a n i yc id d d te c n u a o e p c n sA h im r 4 a ie te lz e e . .. .

C p loD S a tu O . . P n la B , om n s lle ae m d o 6 . ie tra g l ic . . 6

C p loT E . a tu R S m rg n iaou e c ? E e ec rg n ia u h c r? Q a e P e s a x s. 1 9 rim ro u ilio ..... 1 .

C p loC A R ... a itu U T O


P g riap rau p c n A h im r. le a a n a ie te lz e e 10 7.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C p lo a tu UO N .

s r c mn a io e tile e o e d c n s, op o e im n s b sic s so r laa n i r c d ie to o b e te c n yc id d d p c n s A h imr u a o e a ie te lz e e .

- l c tid n itin ra E o ia o e rio d l e c sto io in lu e la p rc p i u d c y e ec n to l d l p b m , p rm n n ta e ro le a e a e te a n i , a c m d u te c n s o o e n so ra o ju io p ra re lv r b d ic a so e o o n , e a yp n a p rtu a fic z u tu l a te n ca u r u lq ie p b m ro le a e e e te e m rg n n la jo a a rn d c rre o d n o sp n ie te a l ra g no A h im r; v in u tro h ra lz e e e tic a o s p r sie d s, c d se a a d o te a a a m n , e c d m s p r to oe a o sin aa e o d l ) o te e m s re o p n q ela b n r c m e sa u p p sa c i d l ro ia tisfa c n e dbr ee c m lid . u p o Te re a 1 1 N e y Z le o m 1 ol e v 20, 00

E p c so a n i c id d d l p c n A h im r l ro e te c n u a o e a ie te lz e e d m n a u a d fin i so re la im o n ia d l o io e a d n e ic n b p rta c e fic ; a c m la e c c n g d a y siste a d d e s s o o je u i ra u l m tic e iv rso p c d ie to a se u (p e in n ia c ne find ro e im n s g ir rim ra sta c ), o l e a q irir u a m jo c m re si d l c m le e to o du n e r o p n n e o p jo n rn . A se u se p n a u c n n d su e n ia o g ir la te n o ju to e g re c s p c d ie to h b a s (ru a d ria a o p d ro e im n s a itu le tin ia ), c m a a o c n u p n a a e o q e d n m a o la B o d o n u tu l n x u e o in m s P n e e e e c ; e d c la e a ta in rv n i d l c sto io m rg n ia s e ir, xc te e c n e u d a te e e to e e e te y p d c ie to a re ia te n v n s m rg n s /o a e im n s p m n s p se ta o p r e e fe oasuc id d . re n d s o l n rm u ao

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P imr in n ia r e a sta c . E iste tre c se d c sto io o c id d r: e x n s la s e u d u ao l d sig a o e te p ra v lu ta y e re u e d ; p r lo e n d , l m o l o n rio l m n ra o o g n ra e p e e u fa ilia c rc n , e se u d u e e l l rim ro s n m r e a o l g n o n a ig o fa ilia y e te e u a p rro a a n a la mo m r l rc ro n e n je a fa ilia m . P ra to o e m d lo d a n i su e o e a d s, l o e e te c n g rid s o lig to y v le e ; sin e b rg , la d re c d la b a rio a d ro ma o ife n ia e e o id d y d l a c c n y la p d a g la e la m tiv a e fe to o stitu e ie ra n u r n a n i yc id d d l p c n c nA h im r. te c n u a o e a ie te o lz e e E c id d r p g d c a d lod se p e e re u c r a l u a o a a o un o e a u d n n ia l p e ; p ro e v lu ta u sto e l o n rio d b p rm n c r h sta e ee e aee a l e tre o e re u e d o e e e e a to la o a a , e x m ; l m n ra o b d c , l u se a d c ta l re u otie e h ra . trib id n o rio E c id d r p r v c c n n tie e p g , e c n ta o l u a o o o a i o n a a l o tra d tie d d re h a e fe a , e p rie te d sig a osie p n e e c o n rm rse l a n e n d m re d b e r sa d b ; e a la d p e e re la a e e e sta lu a le l sa ria o u d c m r, l d sig a oso e rse e n d m te .

E e p a o tie e d b re l m le d n e e s, e l v lu ta o n rio re o sa ilid d s; e a sp n b a e l siste te tie e v a p p , e fa ilia n n id ro ia l m r d sig a o se e c e tra su to ta to a p c n , c m a e nd nun je n l a ie te o o l a itriod lo d m s p rie te rb e s e a n s. E c id d r c n ta o tie e d re h a v c c n r, e l u a o o tra d n e c o a a io a l d sig a o se e c e tra a ig d ; e p g d g z d d s e nd nun rra a o l a a o o a e a d a e , e o e su to l tro n ; e e p a o n lo a n lo o l m le d o sla , u ifo a y h sta tie e c n e c n s, e v lu ta se n rm n a n o sid ra io e l o n rio e c e tra m rg a o nun a in d .

E c sto io p g d e c so d m l tra p e e l u d aao n a e a to u d d m n a a lo c n ta te e d sig a o d b ra d e a dr s o tra n s, l e n d e e e h c rlo ae .

E v ila te p te to q e e a la v z fa ilia se l ig n ro c r u s e m r, c n ie o v rte e e p rso a m s c m ro e o c n e n l e n je o p m tid o l

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
p c n ; a c m , e a g d q e c rg c n la m y re a ie te s o o l lle a o u a a o s a o s re o sa ilid d s yd b re yq ie m n r re o o im n sp n b a e e e s u n e o c n c ie to tie e n. E tra a d c id d r re u re d u p v l b jo e u a o q ie e n re io a ie m n , p ra c m lir c n e a te r re u d stra ie to a u p o l n rio q isito e iste d e s e te ia e b se a la p c a a q irid , x n iv rsa stra g s; n a r tic d u a se su ie p c d r d a u rd c nlo d z p e s p so g re ro e e e c e o o s ie rim ro a s p n a o ac n u c n la te d s o tin a i . 1 E te d r e sig ific d v rd d rod l A h im r. .- n n e l n a o e a e e lz e e S c n e to m n s c n s, im lic c n s, a a c s y u o c p , a ife ta io e p a io e lc n e c m le a ; e e te d ie to d la e fe e a se o p jid d l n n im n e n rm d d o tie e a tra d l c n c ie to a q irid p r la b n v s e o o im n du o o e d d lib s, fo to y c n lta a d n ia o stu io e ro lle s, o su ista c e c n a v In rn t (v r. le tr ic a te e g w w lz rg w .a .o c rso c n re c s; a c m , o se a i y e a u s, o fe n ia s o o b rv c n l n lisis d e p rie c s sim re re rid s p r o s c sto io o e x e n ia ila s fe a o tro u d s fa ilia c np c n s a c d s d l p d c ie to m s o a ie te fe ta o e a e im n . 2 C n iv n ia ta g le .- o v e c n ib . S d b c e istir, e te d r y a n e a p c n p r u e e e ox n ne te d r l a ie te o n la so d p e a p r lo m n s u m s d id n a i p e ru b , o e o n e e e tific c n m tu ; b jo e c u sta c , e c id d r se p rc ta u a a sta irc n n ia l u a o e a r d l e to o h b s ye d a tu l d la e fe e a . e n rn , ito sta o c a e n rm d d 3 B c ra .- it o . R g r u in rm d rio q e in lu a to o in id n , e istra n fo e ia u c y d c e te p rc n e y n e o h lla g s e la c n ic n s d sa d e ac u v s a z o n s o d io e e lu fsic , m n l oe o a d l p c n . a e ta m tiv e a ie te 4 H ria c ic in iv u l yfa ilia .- isto ln a d id a m r. E b ra ju to c n e p c n , fa ilia s y m d o la o r n o l a ie te m re /o ic tra n u a b v d sc c n c ic d l p c n q e ta te n re e e rip i ln a e a ie te u in lu a lo d to im o n s d suh ria m d a c y n s a s p rta te e isto ic .

), a siste c a n ia

E c so d n c n r c n e , e m o c sto io p e e n a e o o ta o lla l ism u d u d re istra g rla m d n d to se c s o te id s p r e ia te a s n illo b n o o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
in rro a rio (a p c n , fa ilia o m d o tra n ) y te g to l a ie te m r ic ta te e p ra i fsic so e d l p c n . x lo c n a m ra e a ie te E re re c c ic se p e e re istra e e fo a sta fe n ia ln a u d g r n l rm to su e o a fin l d l c p lo b jo e ru ro d h ria g rid l a e a tu , a l b e isto c ic in iv u l. ln a d id a 5 S a i a tu l. .- itu c n c a R fe n ia y re istro a e a d la c n ic n s d l e re c g c rc e s o d io e e p c n e c a toa a ie te n u n : R la io e in rp rso a s. e c n s te e n le A a ta i so ia y la o l. d p c n c l /o b ra A titu h c e re d lafa ilia c d a ia l sto e m . E d d im p d m a te sta o e n o re o in n . P se c d a sie a , e fo od p si . re n ia e n d d u ria e re n A e ta i ore h z h c lare lid d cp c n c a o a ia a a. O n c ne tie p , e a io lu a yp rso a rie ta i n m o sp c , g r e n fsic . a V lo c nd laa to stim . a ra i e u e a E d d te si e o io a oe s. sta o e n n m c n l str A ra io e d l su (in m io p sa illa lte c n s e e o so n , e d s). T rro s n c rn s. e re o tu o S e o re e o u s p titiv s. A c a io e lu in c n s. E so a io e n c n s.

A titu h c lae fe e a y lam e . c d a ia n rm d d /o u rte

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

C e c s, n rm s yc m o m n o re n ia o a o p rta ie to tic , m ra ore io . o l lig so Md n e e ia te ste se c n illo p c d ie to p ste rm n ro e im n o rio e te p e e e ita u d n v rse re re sio e c lp b a y h sta p n n s, u a ilid d a p sib s d m n a p r o isi , m l m n jon g e c . o le e a d s o m n a a e e lig n ia U a v z te in d la su in re isi g n ra d la n e rm a a c ta v n e e l e s a a n s c n ic n s fsic s y d la c n ic n s p re te o d io e a e s o d io e fa ilia s y p o c le d l p c n a c id r se m re sic so ia s e a ie te u a p c d r a ro e e : 6 E p ra i d l e to o .- x lo c n e n rn . C n c r la c sa so re to o lo lu a s d u c m n o oe a , b d s g re e so o , c c a b , c m d r, a c n s, p g n r p r a u llo o in , a o o e o la e a re u ta o q e s lu a s alo q en setie ep rm oe a c so g re s u o n e itid l c e . A ism p se r p r lo a d d re y sa e la sim o a a o s lre e o s, br u ic c n d tie d s fa a ia ig sia ja n y o s b a i e n a , rm c , le , rd tro lu a s d in r g re e te s. 7 E u e c nd in o v n n s. .- n m ra i e c n e ie te D ig a fo a h g u a lista d re e ul rm , a a n e stric io e c n s, lim c n s e in o v n n s p ra p n e r to a la ita io e c n e ie te a o d ra d s s v n ja e in o v n n s. e ta s c n e ie te L a te rm n e rito e c n e fin d re liz r e o n rio e te sc s o l e a a l tra a a e ta o c n su ie te to ra c , a n i , b jo c p d o fic n le n ia te c n se n a , e tu sm , c n ic i y o d c n d re id d n sia o o v c n tra e e a e a titu e y a titu e in isp n b s p ra c lific rse p ds c d s d e sa le a a a c m u c id d r-c sto io e a y e ie te e e o o n u ao u d fic z fic n n l se ic . rv io 8 P nd a c n .- la e c i . E b ra y p se ta a lo fa ilia s e p y c d u la o r re n r s m re l ro e to e n p c d ie to d tra a o ru a d a tiv a e c n e ro e im n e b jo tin e c id d s o l find se a a a oyfin lm n a e ta o e r n liz d a e te c p d . 9 P rid d s. .- rio a e

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
A o r u a re c n d re u rim n s y n c sid d s, n ta n la i e q e ie to ee ae c n su c rre o d n re u rim n d v e s, o o sp n ie te q e ie to e v re p v n s, m d a e to m te l d c ra i , ro isio e e ic m n s, a ria e u c n b tiq nd p e s a x s. o u e rim ro u ilio 1 .- A o o 0 p y s. E b ra u d c rio c n n m ro te f ic d la o r n ire to o e le n o e fa ilia s, m d o o p rso a a q ie re u e c so m re ic s e n s u n c rrir n a d p se ta a e e ton p v . e re n rse lg n v n o re isto A a a a a o a a y e c a a la a tiv a e n liz d s, c rd d s fe tu d s s c id d s a te rm n d sc s se p c d r a lle a a c b la n rio e te e rita ro e e vr l a o e p d ru a c tid n s a o a a e c n n ta a e tin s o ia a c rd d s n o ju to (p c n , fa iliayc sto io a ie te m u d ).

C id d s h b a s d l p c n A h imr u a o a itu le e a ie te lz e e e e hgr n l oa. E la in u s o a n s e la c a s u in g n n s fa sta c sio e n s u le n te ra te d ne e u stra fa ilia c e p stra o a te u a e fe e a m a o d n n n rm d d (m d ra a o g v ), n s e c n m s d im ro iso a d s oe d ra e o n o tra o e p v ta o p r u a im o n ig o n ia d l c m c id rlo y o n p te te n ra c e o o u a a ne . te d rlo A te to o n d b m s p rd r la se n a , u a v z n d o ee o e e re id d n e a ila a e sim d sta p e rim ra o n c n p c d re o a rie ta i ro e e m s o a iz r u n e oe rg n a n u v stilod v a d n d l h g r. e id e tro e o a C m p so sig ie te h y q e p c ra a e fe o u o o a u n a u ro u r l n rm n a b n a ra a le e e to d to o ru o o in o o id d m ie te g d b , x n e d id c md a ta tofsic c m p q ic . n a o o s u a E m s o lig d s a e te d r q e se tra d u se sta o b a o n ne u ta e n r q e o e c a h p rd o te p ra e te e v lio u rid , l u l a e id m o lm n l a so e d d sa dyp r lota tore c io a e fo a d ta sta o e lu o n a c n r n rm istin a lo a o m ra o a te c a u r e c stu b d n u lq ie stm lo q e re re n u u p se te u am le . n o stia T m n oe c e ta loe p e se d b r p p rc n r o a d n un x u sto e e ro o io a u m x o d c n rt y b n sta m d n u d stro n im e o fo ie e r e ia te n ie

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
c id d q e in lu a la p c a u a s d h ie e u ao u c y s r tic s su le e ig n p rso a y u a sa d b a e ta i (se e r im n e nl n lu a le lim n c n g n l g e in ic d p r e m d o d a o o l ic ). E s d s b sic s m d a c n u e e m c o a sta o a e id s o trib y n n u h re u ir la c m lic c n s, fa o c r la p sib dc s o p a io e v re e o le re u e c n y p rm n c r e e d d n d re e e c p ra i e a e e n sta o ig o e sp to in g c na p c n a c d . te ra i l a ie te fe ta o

L h b c n e d n e g a e re o e p c n a a ita i n o d u rd p so l a ie te d b r p rm n c r a a a y lim ia e to o m m n y ee e a e e se d p n d o e to c u sta c , a m o se re u re d u a b e a irc n n ia s ism , q ie e n un v n c n(sinfo a c rrie te d a ). e tila i rm r o n s e ire L ro a d u p rso a la d la c m , la to lla a p e so e n l, s e a a s a s, p e s, a s, v n a s y o a s d b n d re rse a u lo p sito e d je rin le e e e tira in e ia m n d sp d u rlo o m e n e id n m d ta e te e u s e sa s u stre v e te su ie a y m l o r. c d d /o a lo A ism , d b e b c rse u h ra e a to p ra la sim o e e sta le e n o rio x c a a m istra i d m d a e to y a e to a c m d in c n e e ic m n s lim n s, s o o p rala v s ye re o . a s isita l p so Ne u stro fa ilia o p c n a c rg e g m r a ie te a o le ir u a n p sic n c n rta le p ra e la m s c n e ie te e la o i o fo b , a llo ovn n s se ise ta a q e se lo ra m d n la c lo a i d m n d u g e ia te o cc n e a o a a p r d b jo d la e a a o p n n o e lm h d s o e a e s sp ld s o ie d l re a o c n e ie te e te a o a o d u a silla p q e a sp ld o v n n m n c jin d e n e u e c n c c n e d rso d l e fe o fija d la p ta d n o ta to o l o e n rm , no s a s e lasillae lac b c ra d la c m . n aee e a a L ic m n p ra lo a c d s c n p r g a e te a s fe ta o o a lisis o e fe e a e e la q e se tie e q e g a a c m p r u n rm d d s n s u n u u rd r a a o n p ro o d tie p p lo g d e c n e ie te h c r u e d e m o ro n a o s o v n n a e n d se b lso d a u rd a la p sib a e e o ic s e mo e ce o s o ilid d s c n m a p ra p c ra u a c m d p sic n s y se d m n jo a ro u r n a a e o io e a a e a e m c n ooe c o e ic l tric .

L te p ra ra e p lso y la p si a ria d b n a m e tu , l u re n rte l e e v lo rse y a o rse c d 8 h ra e p c n s d lic d s y a ra n ta a a o s n a ie te e a o s d s v c s a d (a d sp rta y a a o rse e lo o e e l a l e e r l c sta ) n e fe e a e c n a n rm d d s r ic s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

1 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
L s in ic c n s m d a h yq e se u s a p d la a d a io e ic s a u g irla l ie e le ya te c a u r d d sie p p g n r d in e ia tra n u lq ie u a m re re u ta e m d to p ra a g ra o d h b r e te d o c rre ta e te lo a se u rn s e a e n n id o c m n p sc . re rito H y q e te e sie p a la m n e te fo o d l a u nr m re a o l l n e m d o tra n y d u re m la o a c m e d u a ic ta te e n e p z , s o o l e n in c n q e c e te c n se ic d a b la c e c so stitu i u u n o rv io e m u n ia n a d a ra a ie to d n e e g vm n e u stro p c n o d u a c e te a ie te e n c id n im re isto p v .

R g oo" m " e istr to a . D late p r tu ac r o a e m e a r o p r l. L te p ra ra c rp ra se re istra c n u a a to a m e tu o o l g o n p ra lla a ote e . m d rm m tro L s a tig o te e s so d c l y se o n u s rm m tro n e rista e c e tra c n id s p r u c e o o c lu n y u n u n n o stitu o o n u rp o ma n b lb uo a u o liv . E e c e oq e e u ap q e a p m e tria g la se n l u rp u s n e u ir id nu r e c e tra g b d u a e a q e v d sd e n m ro 3 nun ra a a n sc la u a e e l e 5 h stae 4 . a l 1 L s ln a m s la a c rre o d n a la u id d s o a e s rg s o sp n e s n ae g d s c n ra o yla p q e a a la d c a d g d . ra o e tg d s s e u s s im s e ra o L o a c n n u a c n a d m rc rio e c a a a liv o tie e n a tid d e e u , l u l l e v rse la te p ra ra se d ta y a ie d a tra d u le a m e tu ila sc n e vs e n p q e o c n l q e e iste e in rio d la c lu n , e u a a u x n l te r e o ma m rc n o a la a a d s te p ra ra d l sitio e d n e se m e tu e n od c lo u . o qe E b lb u o a e lo te e s p ra a lic c n l u o liv n s rm m tro a p a i re ta e e fo a d g b y e lo q e se u n p ra c l s n rm e lo o n s u sa a re istra la te p ra ra e o s sitio (a ila b c l) e g r m e tu n tro s x r, u a s a rg d . la a o P ra le r e re istrod u te e seto a e tre lo a e l g e n rm m tro m n s d d s n ic , p lg r ym d p r la p rte o u sta a la o a eo d e u a e io o a pe liv
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 1 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
yse e c a u a su v ylig ra m n b d ro c np ra fe t n a e e a io ra e ta i a e c n r e n e d n e se sit la c lu n d m rc rio n o tra l iv l o d a o ma e e u (d c lo p te d ). e o r la a o C n ie e p c a u p c p ra fa ilia a o c nsu o v n ra tic r n o o a m riz rn s o fo a ylam n rad v a a lac lu n d l m rc rio rm a e e isu liz r o m a e e u . E lo a u s p e e re istra e la a ila d n d n s d lto u d g rse n x , e tro e la b c o a o e e in rio d c a u r o io d n e n l te r e u lq ie rific e u stro o a ism . rg n o L te p ra ra n rm l re istra a e e in rio d la a m e tu o a g d n l te r e b c c rre o d a lo 3 g d s c n ra o m n s o a o sp n e s 7 ra o e tg d s, ie tra q ee e re toe d 3 .5 . u n l c s e 7 C C a d se re liz e la a ila se d b d lim ia e un o a a n x , e e e p r sta re i c nu ato llaou p e d se h b . g n o n a n a u lo e c a le E lo p c n s c n fie re la te p ra ra d b n s a ie te o b , m e tu ee re istra c d tre oc a h ra g rse a a s u tro o s. E a o se b s c n ja le e ita e e p sa " o tie e v r l x re r n n te p ra ra (s lo c d v re n tie e te p ra ra lo m e tu " lo s a e s o n n m e tu ), c rre toe d c n tie e fie re o c s e ir o n b . E te e d b d la a c n a u y ja y d l rm m tro e e e v rse o g a bn e p fe n ia d sin c rse c n a o o a te y d sp d re re c e fe ta o lc h l n s e us e u rlo sa . A te d to a la te p ra ra h y q e te e la n s e mr m e tu a u nr se u a d q e e m rc rio e c n n o so e la g rid d e u l e u st o te id lo n o a p ra e liv , a sto h y q e re liz r u m v ie to d a u a a n o im n e sa u id e ic p ra " a r" la c lu n d m rc rio c d a n rg a a b ja o ma e e u , h y q e su ta firm m n p ra e ita q e se re a , a u je rlo e e te a v r u sb le c ig yro p . a a ma

P ra re istra la te p ra ra p r v o l, p n a e a g r m e tu o a ra o g l te e p r la p rte d n e se e c e tra e d p sito d l rm m tro o a od nun l e e m rc riod b jod la le g a yc rre lo la io m n s se e u ea e nu ie s b s ie tra e to a d la te p ra ra n se d b h b r, n a rir la st m n o m e tu o e e a la i b bc. oa

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

1 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
U b e re istro d b p rm n c r e e sitio p r n un g e e e a ee n l o e a iod tre m u s. sp c e s in to R tire e te e y t e p r e e tre o o u sto e l rm m tro m lo o l x m p e a la o a d m rc riop e e sim le c lo d la y m s d liv e e u us l p a r e s e a e lo d d s p e ea ra late p ra ra s e o u d lte r m e tu . A c n u c n g lo le ta e te h sta e c n r e o tin a i re n mn a n o tra l n e o la ln a e q e se e c e tra e m rc rio y le e iv l e n u nun l e u a l g d q em rc . ra o u a a A o lah raye re lta od lale tu . n te o l su d e c ra

S q ie sim lific r e a tig a y c m lic d i u re p a sta n u , til o p aa m n b , e la a tu lid d e iste a p c su a e te a io ra n c a a x n re io m m n a q ib se u le lo te e s e c n o su a e te s rm m tro le tr ic s, mmn e a to x c s. T m i a te d u rlo se re o ie d su a o y a b n n s e sa s cm na se d sin c i . e fe c n P ste rm n a re r u p q e ob t situ d e e o rio e te p ta n e u o n a o n l e tre o x m o u sto a la p n se so y v r q e e su pe u ta n ra e u n p n lla c lo a a a ta o cd e e c e o d l a a to (f ilm n n l u rp e p ra c e te v le m rq e 8 8 8 in n s d sp c m ia a isib ) a u 8 8 8 sta te e u s a b r 3 .0 . 7 2

E e to c s c a d se d b d a lic r e e sitio s n ne un o ee e p a n l d se d ore u rid (a ila b c l, re ta od ita e ao q e o x r, u a c l ig l).

A te in r d re istra la te p ra ra se e itir u l rm a e g r m e tu m n so id p c lia se re y e la p n lla a a c la c n o e u r, tira n a ta p re e ifra e a ta d la te p ra ra xc e m e tu . P ra b rra la im g n ic m n v e a a o rim e a o r a e n a e te u lv p ir l b t o u stoa lap n se so . o n pe u ta n ra E iste a la v n p q e a tira d m te l se sib x n e ta e u s s e a ria n le a c lo la c a s a p n rse e c n c c n la p l l a r s u le l o e n o ta to o ie c m ia d c lo d a u rd c n la te p ra ra d la a b n e o r e ce o o m e tu e m a so p c e a ta yd nlu a a le tu s e n a ism , n o o x c s a g r c ra rr e s.

D l p lsoa te ia e u r r l.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

1 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E p lso p e e se tirse c n fa ilid d e la re i d la l u ud n o c a n g n e m c , p ra e g su m n , d m n ra q e la p lm u e a a llo ire ao e ae u a a m h c u d y e e la o c rre o d n a d d ire a ia ste n l d o sp n ie te l e o p lg r. u a B sq e so re la p rte e te a c n lo d d s n ic y u u b a x rn o s e o d e m d la e iste c d u c n l (c n l d l c rp ) e e e io x n ia e n a a a a e a o n se sitio m d n u a p q e a p si d lo d d s n ta la e ia te n e u re n e s e o o r p se c d u la ortm o re n ia e n tid ic . C e te e n m rod la o d ra te u m u , ob n u n l e e tid s u n n in to ie , d ra te u n v in se u d s y m ltip u lo p r tre e e te g n o u lq e o s, l re lta od r e n m rod la o p r m u A lo su d a l e e tid s o in to n te ! E p lsota b np e eto a e la re i situ d u l u m i u d m rse n g n aa n p c m s a a d la p m e c o se d la te d la o o rrib e ro in n ia a e n e o ja re . L fie re o c a u r e o i h c n q e e p lso se a b u lq ie m c n a e u l u a e re c le .

_____________________ _____________________ T ME A U A E PRT R. N MR D EO E P L A IO E US C NS ___________________ ___________________ C sp md . ifra ro e io ___________________ ___________________

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

1 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
3 C (n rm l. 7 . o a H sta3 .9 C a 7 . H sta3 .5 C a 8 . H sta3 .0 C a 9 . H sta3 .5 C a 9 . H sta4 .0 C a 0 . Ms d 4 .5 C e 0 . 7 p rm u . 0 o in to 8 p rm u . 0 o in to 9 p rm u . 0 o in to 1 0p r m u . 0 o in to 1 0p r m u 1 o in to 1 0p r m u . 2 o in to 1 0p r m u . 3 o in to

D lap e note si a te ia e r si n n r r l.
P ra re istra la p si o te si sa g n a se n c sita a g r re n n n nu e ee n d s in m n s, u b u a e y u e to o io o stru e to n a m n m tro n ste sc p , a b s se p e e c n g ir e la fa a ia o d n e mo u d n o se u n s rm c s od v n e a a to m d o e d n p ra s ic s. E p c d ie to p ra to a la p si a ria e e l ro e im n a mr re n rte l s l sig ie te u n : 1 S n a la p rso a ju to a u a m sa c n e b z .- ie te e n n n e o l ra o d sc b rto(d p fe n ia iz u rd ) e m yim o n e u ie e re re c q ie o s u p rta te q e n e iste n g n p n a d u o x in u a re d e v stir q e o stru a e e u b y l b z p ra n o te e le tu s fa s oe n a ra o a o b n r c ra lsa rr e s. 2 P ra u a m y r c m d a d sc n e b z so re .- a n a o o o id d e a se l ra o b la m sa e . 3 D sin e m n o d te d l a a to p r m d d .- e fle l a g e la e p ra o e io e la v lv lac n c d a u o e ta a l. 4 E v e a e m n o d te a d d r d l b z c n .- n u lv l a g e la lre e o e ra o o su e tre o in rio q e e e sitio d n e se e c e tra x m fe r u s l od nun n lo tu o d h le p r a ad l p g ed l c d . s b s e u , o rrib e lie u e o o 5 O se e q e lo tu o q e sa n d l m n o .- b rv u s bs u le e ag p rm n z a lib s. e a e c n re 6 Ac n u c n c lo u la c p la d l e to o io .o tin a i , o q e su e ste sc p p r la p rte d n e se e c e tra la m m ra a so re la o a od nun e b n b re i in rn d l b z au la od la ln am d . g n te a e ra o n d e e e ia 7 R su p fe le q e e e to o io se e c e tre .- e lta re rib u l ste sc p nun p r fu rad l m n u . o e e a g ito

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

1 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
8 C rre la v lv la y c n la p rilla e p c a b m e r .- ie u o e m ie e o b a p ra in fla e m n u , o se a q e laa u (c a d a su r l a g ito b rv r u g ja u n o e a a to e d " lo ) o la c lu n d m rc rio l p ra s e re j" o ma e e u p c ia ac m ia d p sic n rin ip a b r e o i . 9 C n rm se v in n o e m n u se v o e d .- o fo e a fla d l a g ito a yn o p r m d d l e to o io lo la o d l c ra (tu o e io e ste sc p s tid s e o z n m ta ). c 1 .- S a in n o h sta u n e e e q e y n se 0 ig fla d a n iv l n l u a o e u h ne s so id s sc c e so n o . 1 .- A to se u o su lte e a a ja d le ta e te la 1 c g id , e l ire flo n o n m n v lv la d e m d u , e ste o o la a u o la c lu n d sc n e g ja o m a e e d r p u d yg d a e te a sa a ra u lm n . 1 .- E u m m n p c u d n ta d n e o la 2 n n o e to re iso ste o r e u v a a i d lo la o d l c ra (tu -ta ) e fo a p ric n e s tid s e o z n m c n rm firm yc n u . e o tin a 1 .- E n m ro e q e u d e u h e s so id s 3 l e n u ste sc c sto n o c rre o d r a la c d la p si a ria sist a o o sp n e ifra e re n rte l lic mx a im . 1 .- C n rm se v d in y n o e a c n n o e 4 o fo e a ism u e d l ire o te id n e mn u v a l a g ito a s im o d in y n o la in n a d ism ism u e d te sid d e lo so id s h sta d sa a c r; e d c h sta q e n se n s n o a e p re e s e ir, a u o a a d le u ib s. 1 .- E e m m n o se e la c 5 n ste o e to b rv ifra e e a a to n l p ra u d c rre o d a la p si a ria d st a o sa o o sp n e re n rte l ia lic m im . A la n a n te ! 1 .- A ra la v lv la c m le m n y d je e m n u 6 b u o p ta e te e l a g ito to lm n d sin d . ta e te e fla o 1 .- A o lafe h , lah rayla c s o te id s. 7 n te ca o s ifra b n a L s c s d te si a ria n rm le se e c e tra a ifra e n n rte l o a s nun n e tre lo 1 0 m . d m rc rio p ra la m x a (sist a n s 2 m e e u a im lic ) y 8 m d m rc rio p ra la d st a e lo a u s 0 m e e u a ia lic n s d lto j e e v n s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

1 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E a u s m n re d 6 a o la c s n rm le so n d lto e o s e 0 s s ifra o a s n d 1 0 0 m d H ; y e lo m y re a e e a d e 5 /9 m e g n s ao s sa d d e 1 0 5m e s d m rc rio(H ). 6 /9 ilm tro e e u g

E m n om d rn h s p a oe p c d ie to l u d o e o a im lific d ste ro e im n (c m m c o o s) a o e la g n e c d d s o o u h s tro h ra n s ra d s iu a e (fa a ia y h sta e c n s c m rc le se e c e tra rm c s a n e tro o e ia s) nun n u o a a to e c n o d m s f il m n joyd p c n s p ra s le tr ic s e c a e e re io a q ib , e d n e so tie e q e c lo a e m n u e se u le n o d lo n u o c r l a g ito n la fo a d sc a te rm n (v r in iso d l 1a 5 ye rm e rita n rio e te e c s e l ) n c e n d m u s e la p n lla a a c r la c s d u sti e in to n a ta p re e n s ifra e p si a ria ta to sist a c m d st a y h sta e re n rte l n lic o o ia lic a l n m rod p lsa io e e e u c n s.

C n ie ec m ra yp c a suu . o v n o p rlo ra tic r so

S e c e tra ta b n a la v n s re je e n u n n m i e ta tile lo s e c n o le tr ic s q e re istra la p si y e p lso so u u g n re n l u , n n p c m s c ro p ro f ile d u r y e a to e su oo a s e c s e sa xc s n s m d io e e ic n s.

AEDM DNU . H r C ic In iv u l isto ia ln a d id a C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. E e re tom t ic yp rm n riz d d to o lo d to s l la e d o o eo ao e ds s a s y c n c ie to a te re c m a tu le (p rso a s y o o im n s n rio s o o c a s e n le fa ilia s) q e sirv nd b se p ra la e m re u e e a a stim c nin g l a i te ra d l e d a tu l d sa d o d u p d c ie to e e sta o c a e lu , e n a e im n n e d . stu io L h ria c ic in iv u l e u d c m n a isto ln a d id a s n o u e to im o n ta to p ra e m d o c m p ra to a p rso a p rta te n a l ic o o a d e n c id d sa d l e d d su sa d y q e a o v lio s u a o e sta o e lu , a u p rta a so d to p c d n s oc n u n s a u ae fe e a . a s re e e te o c rre te n n rm d d A o p d d u b e c rio c ic o n r a c m a a a e n u n rite ln o rie ta e b c r u c rre to d g o a c m u in e ia sta le e n o c ia n stic ; s o o n m d to y o o n tra m n y u a a e u d re a ilita i d p rtu o ta ie to /o n d c a a h b c n e lo d s ala sa dp n a o s ao lu la te d s.

yF m r a ilia .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

1 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P r e te si , a in rib lo h c o sig ific tiv s e o x n n l sc ir s e h s n a o n c a to a sa d se re re d to o lo c m o e te o un lu fie e d s s o p nn s in g n s d u n c ofa ilia se e r c n u n ola te ra te e n le m r, sta o fig ra d H riaC ic F m r. isto ln a a ilia

Md o y p c n d b n te e u c n c ie to ic a ie te e e n r n o o im n e a to d su c n n o y e r c p c d s p ra e b ra xc e o te id sta a a ita o a la o r u ah riac ic . n isto ln a

A a a loa te r, la in n s ac n sta se n l firm r n rio s c g ita o te r ra : o q ic m n a m d o se le in y a e a d P r u n a e te l ic stru e c rc e sue b ra i ? la o c n o q a u o m d o h c nq elah riac ic se P r u lg n s ic s a e u isto ln a cn e cm u o sid re o o n d c m n c si se re , so re e c a o u e to a c to b l u l ra s v c s p sasu o s e p c n osu fa ilia s? ra e e o s jo l a ie te s m re P r e , se e o llo stim n c sa y o lig to a ie r a a e e rio b a rio d stra to o in iv u so re su la e b ra i d su p p d d id o b la o c n e ro ia H ria C ic , d se u se e m jo re a to d e isto ln a e g ro r l e r d c r e ste im o n d c m n . p rta te o u e to F a e te in lm n , la H ria C ic e u a b v isto ln a s n re e a to io ra u b g fa re c n d la io a a c n la o s e fe e a e n rm d d s, p d c ie to o a c e te (fsic s o m n le a c m a e im n s c id n s o e ta s); s o o u a su in re d a u llo fa to s in e n s a la n c ta se a e q e s c re h re te h re c , c stu b s oe e n ia o m re stilo d v a y c n ic n s d l s e id o d io e e m d a b n e e q esed sa lla lad ria e iste c . e io m ie te n l u e rro ia x n ia

P ra su c rre ta c m o i y e c c n se sig e u a o c o p sic n je u i u n d te in d m to o e d n e p v le e la l ic , la e rm a o d , n o d re a c g a p c n lac rid dye o e . re isi , la a l rd n U a h ria c ic m y la a n e sin n o d u n isto ln a u rg o s im e n b e d c m n d re re c yc n lta u n o u e to e fe n ia o su . A ism , e le g a d e d c m n d b se e sim o l n u je e ste o u e to e e r l u a o e la v a c tid n , e m d o se e c e tra tiliz d n id o ia a l ic nun c p c d p ra in rp ta o tra u irlo a la te in lo a a a ita o a te re r dc rm o g t n a c ic . A o e u a b e a o o n a p ra in ia y re liz r h ra s n u n p rtu id d a ic r a a su p p h ria c ic y e la p x a c n lta ro ia isto ln a n r im o su
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 1 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
m la a su m d o c n e fin d re isa y e fo a u stre ic o l e v rla n rm c n n c rre irla e riq e e ya tu liz rla o ju ta o g , n u c rla c a a . L s c p lo q e c n y n e c e o d to a o a tu s u o stitu e l u rp e d h ria c ic se e u e n a c n u c n p ra d sp isto ln a n m ra o tin a i , a e u s e c a u d te id d sg seso rec d u od e s. fe tu r n e n o e lo b a a n e llo 1 F h d id n a i . .- ic a e e tific c n 2 A m n s p v s au h sp l ose ic d .- d isio e re ia n o ita rv io e u e c s. rg n ia 3 H ria oa te e e te fa ilia s. .- isto n c d n s m re 4 H ria p rso a so ia ya b n l .- isto e n l c l m ie ta (a te e e te p rso a s n p to g o n c d n s e n le o a l ic s). 5 A te e e te p rso a s p to g o .- n c d n s e n le a l ic s. 6 C n ic n s a tu le d lo a a to ysiste a .- o d io e c a s e s p ra s ms d ne e u stroo a ism . rg n o 7 E p ra i fsic . .- x lo c n a

8 E e e d la o to , d g b e yra o .- x m n s e b ra rio e a in te ys " q is" eu . 9 P d c ie toa tu l. .- a e im n c a A se u e se c o e se p d n re a a a u o l g ir ste n illo rd n o r c b r lg n s d to n c sa s e im o n s d su H ria C ic a s e e rio p rta te e isto ln a In iv u l. d id a L h ria c ic n e u d c m n d il d a isto ln a o s n o u e to ifc e e b ra ic m n s re u re u m im d p c n ia la o r, n a e te e q ie n n o e a ie c yu m x od o se a i . n im e b rv c n C n to a se u a e m s c m lic d y te io o d g rid d s o p a o d so e b ra u ad c ra i fisc l d im u sto la o r n e la c n a e p e s. C a d n se tie e e p rie c e la id n a i d un o o n x e n ia n e tific c n e sig o o sn m s, p re e u a la o tit ic o ns to a a c r n br n a su a e te e e ia a ae m n io a s. m m n sp c liz d l e c n rlo
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 1 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
R c e d ! e ur e
L h ria c ic s e la sim le e u e c n c n a isto ln a lo s p n m ra i o c rtom to od to a la m le s q en s a u ja . ie d e d s s o stia u o q e n L s c p lo q e u d d b r re o a y a o r a p rtir o a tu s u ste e e c rd r n ta a d e m m n so ic m n lo n m ra o d l 1 a e ste o e to n n a e te s u e d s e l 5 . 1 F h d Id n a i . .- ic a e e tific c n C m sun m re loin ic c n n r lo p rm n re q e o o o b d a o te d s o eo s u p rm n c n c r o re o o e su id n a p rso a e e ita o o e c ncr e tid d e n l; sta in rm c n se re re fu d m n lm n fo a i fie n a e ta e te a la e u e c n y re istro d su d to p rtic la s c m n m ra i g e s a s a u re o o so : n N m rec m le . o b o p to Sx . eo E a (e a o c m lid s). dd n s u p o E d c il (a tu l). sta o iv c a G d d e o rid d ra o e sc la a . P fe nuo io(a tu l). ro si fic c a D m ilioa tu l yn m rod te fo o o ic c a e e l n . N m ro d a c n o d re istro d a u a In c n e e filia i e g e lg n stitu i d sa dala q ea u aop rte e c . e lu u cd e nza E p sae laq e la o . m re n u b ra D m ilioyte fo od lae p sa o ic l n e m re . N m re d l c n u e o fa ilia re o sa le a q e se le o b e yg m r sp n b l u p e a c n r c a u r in rm c n so re su e d d u d o fia u lq ie fo a i b sta o e sa dop e ato a d c n s e c sod u e c . lu u d m r e isio e n a e rg n ia G p sa g n oyR ru o n u e h P se c d a rg aa m d a e toosu n ia re n ia e le ia lg n e ic m n sta c . 2 A m n s p v s a u H sp l o a u se ic d .- d isio e re ia n o ita n rv io e U e c s.- S a o r to o tip d in rn m n s rg n ia e n ta n d o e te a ie to h sp la s (d c rta o la a e n ia p c ra d o ita rio e o rg sta c ) ro u n o se u u o e c n l ic . g ir n rd n ro o g o S m re q e se n s in rn e u h sp l o sa a rio e ie p u o te e n n o ita n to s n c sa e e rio in rro a a m d o tra n so re la te g r l ic ta te b n tu le a d n e a ra z e u stro p d c ie to y lo e d s q e se a e im n s stu io u h y ne c a d ; a c m d su re lta o a a fe tu n o s o o e s su d s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
T m i , se lle a u re istro d lo d g o y a b n v r n g e s ia n stic s m d a e to q e n s a liq e , n h y q e c n r a la e ic m n s u o p u n o a u o fia m m ria n g n d ta p r m s in n a te q e e o in e lle o sig ific n u ste p re c . a za 3 H ria oa te e e te fa ilia s. .- isto n c d n s m re A lo a te e e te fa ilia s lo p d m s d id e s n c d n s m re s o e o iv ir n g n ra s yp rtic la s. e e le a u re L s g n ra s se re re a e d d sa dg a a op r o e e le fie n l sta o e lu u rd d o la fa ilia c rc n : a u lo p d s, to h rm n s e m e a a b e s, a re s, e a o h s. ijo T m i h y q e h c r re re c so re a u lla a b n a u ae fe n ia b qe s e fe e a e im o n s q e h n p se ta o o p d c n n rm d d s p rta te u a re n d a ee (a rtritis, c n e d b te m llitu e ile sia h m filia c r, ia e s e s, p p , e o , h e n n ip rte si a ria rte l, oe a, b sid d tu e u sis, b rc lo p d c ie to a e im n s c rd c s, m n le a a o e ta s, m sc la s, u u re n rv so op lm n re e io s u o a s). A ism , h y q e m n io a lo a te e e te sim o a u e c nr s n cdn s fa ilia s d ta a u o a o o o u o s m re e b q ism , lc h lism tra a ic io e d c n s. L s a te e e te fa ilia s p rtic la s se re re o n c d n s m re a u re fie n e e fic m n a lo d to d l c n u e a tu l y to o sp c a e te s a s e yg c a ds lo h s; se a o r s ijo n ta : 4 H ria p rso a so ia y a b n l o a te e e te .- isto e nl c l m ie ta n cdn s p rso a s n p to g o e n le o a l ic s. E s d to se re re a lo h b s d t o e sto a s fie n s ito ie tic s h i ic s c m so : H ra ig n o o o n o rio d lo a e to y e s lim n s re e s, lu a d n e se c m (e p o f ric , frig rio gr od o e m le , b a h sp l, d m ilio re u n , p e d c m a n o ita o ic , sta ra te u sto e o id ); o h y q e o id r m n io a la e iste c d a rg o a u lv a e c n r x n ia e le ia in le n iah c a a e to to ra c a ia lg n lim n . E c a u re to d l lo a e to y lq id s in e o fe tu r n la e s lim n s u o g rid s e d a te r, a o n o c ra te l a n rio n ta d a c rstic s, c n a e y a a tid d s h ra s d in e n o rio e g sti . H y q e in lu e e a u c ir n ste c p lo to o lo d to a tu ds s a s re re te a la e iste c d h b s p rso a s c m fe n s x n ia e ito e n le o o
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 2 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
so : a o o o ta a u o u o s d p n e c s; se n lc h lism , b q ism tra e e d n ia a o r in ic n o e tie p d c n m , p rio ic a , n ta n d a d l m o e o su o e d id d c n a e yd sis d ria c n m a a tid d s o ia s o su id s. P r o se in lu e e o ltim c ir n ste c p lo la R lig n a tu e i p c a a (c stu b s, a u o y re ra tic d o m re y n s stric io e y q e c n s), a u d te in d s d g a p h e e u d tra sfu n s e rm a o o m s ro b n l so e n sio e sa g n a v c n s, m d a e to n u e s, a u a e ic m n s. 5 A te e e te p rso a s p to g o .- n c d n s e n le a l ic s. S h r u b v re m n so re a u a e fe e a e e a n re e su e b lg n s n rm d d s p v s c m se n la d n m a a p p s d la re ia o o ra s e o in d s ro ia e in n ia (sa m i p lio ie fa c ra p n o m litis, v ric la to fe a a e , s rin , e a tin , " a e s" sc rla a p p ra ). A c m d lo p d c ie to g n ra s (fie re s o o e s a e im n s e e le b re m tic , p lu ism , tifo e , tu e u sis, a rg s, u a a d o id a b rc lo le ia a ig a m d litis d re e i , g stritis, e s, m la e p tic n a lc ra a d e n a ru s, c n a i o e ie to ig sti , g ra o stip c n stre im n , h p titis, a ib sis, p ra sis). ea m ia a sito T m i se d b a o r c a u r p d c ie to c n o a b n e e n ta u lq ie a e im n r ic (d b te h e n n a ria a a e fe e a e d l ia e s, ip rte si rte l, sm , n rm d d s e c ra , p lm n re h p tic s, re a s). o z n u o a s, e a n le 6.- P d c ie toa tu l. a e im n c a P c s so la p rso a q e se e c e tra in id s oa n s e ns u n u n n stru o so re e m d a e u d d e p a u a e fe e a y b l o o d c a o e x lic r n n rm d d db o a e e id ste p q e o p b m la c n lta p e e e u ro le a o su ud to a rn rse c m le o d m ra a c n la c n u n o p ja e o d, o o sig ie te d u dp ra e b c r u b e d g oyu m jo ific lta a sta le e n u n ia n stic n e r tra m n . ta ie to C a d u d te g la n c sid dd v r a m d op r u n o ste n a e e a e isita l ic o u p d c ie to se su ie se u e s d z c ra y n a e im n g re g ir sta ie la s su in s in ic c n s c n e fin d p d r a u a a c ta d a io e o l e oe ydr o te e u a m jo c lid d p c n y ra id z e su b n r n e r a a , re isi p e n a n i . te c n Md n e s se c s d to a o d s e fo a e ia te sto n illo a s n ta o n rm o e a a y c n l ic se p e e e d te in d rd n d ro o g a u d n e rm a o m m n o c u sta c d rse u a id a g n ra a e a o e to irc n n ia a n e e e l c rc

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
d l e d d sa d g a a o p r la p rso a q e e sta o e lu u rd d o e n u c id d sa e te loh re istra o u a o mn a g d. C n ie e te e a la m n p ra se u a o a te la o v n n rlo ao a r tiliz d n a a i d c a u r e fe e a , a c e te o p ric n e u lq ie n rm d d c id n e e e c q ea e a n i m d a uh sp la . m rg n ia u m rite te c n ic o ita ria E p c h y m o a e b ra e m ie e o ism la o r ste im o n y p rta te p rso a d c m n q e c n to a se u a re u d r e n l o u e to u o d g rid d d n a e u m jo c n c ie to d su c e o y p sib s n n e r o o im n e u rp o le a c io e (a u a v c s d sa e ib a p r m c o fe c n s lg n s e e e p rc id s o u h tie p ); so re to o a re d r u d a e rc r e mo b d p ne ste je e l a to u a od l b nm s p c d q ee susa d u c id d e ie re ia o u s lu . Q i c n c a su o a ism y su re c io e a te la u n o oe rg n o s ac ns n e fe e a a re d ac id rlom jo n rm d d p n e u a e r!

U a b e a h r c ic a tu liz d p r lo n u n isto ia ln a c a a a o mn s u av za a op e ee ita u d ... e o n e l ud v r n a o

R tin d r . u a ia ia
E te d m s p r se u u a ru a d ria la p c a n n e o o g ir n tin ia , r tic m t ic , siste a e in a b d u a se e d a m tic v ria le e n rie d e a tiv a e re c n d s c ne v ir c tid n c id d s la io a a o l iv o ia o E lo p c n s c n A h im r e n s a ie te o lz e e sta p c a e r tic n o a n s su le su c sio e e frir m d a io e o b n n o ific c n s, ie o e c a d b o a la c n ic n s d l p c n ; p r lo fe tu rse e id s o d io e e a ie te o ta to su e o n , g rim s q e c a d u u n o su e a cdn e s sta irre u rid d s, u a v z re b c a la o a a se g la a e n e sta le id n rm lid d d b r c n u r lo m s p n p sib y c n la ee o tin a ro to o le o re u rid dre u rid laru ae g a g la a q e a tin le id . L ru a p e e re re n r u a c rg a o ia te d b o a tin u d p se ta n a a g b n e id la irre u rid d d c o e c n (d l p c n o la g la a e o p ra i e a ie te fa ilia d re a te (p r ra a lo c m io e la m ), isc p n o zn s a b s n c n u ta d l e fe o p b m tic (p v c d p r e o d c e n rm ), ro le a ro o a a o l

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
v ria le c rso d la e fe e a ) y so re to o c n e a b u e n rm d d b d o l d tiv d e tre av ila c . istin o e x m ig n ia S re ra la p m : - u a u p c n n sig ific e ite re isa C id r n a ie te o n a s lo a o p rlo sin a n e c ma a , o te d rlo e to a su n ds s n c sid d s. ee ae A e d o c rle u a n g a n i ; e d c d m s e fre e n te ra te c n s e ir, a e ta e e c rg q e im lic c n e b n e d cp r l na o u p a o sid ra le iv l e a siste c , c n la p rs v ra te v ila c y e c c n d n ia o e e e n ig n ia je u i e la ru a d ria tin ia . E c sto io sie p h d e r p p ra o p ra c a u r l u d m re a e sta re a d a u lq ie e e tu lid d se u la in c io e e b c a ju to v n a a , g ir s stru c n s sta le id s n c n la p p s a o c n s. E c sto io h d e r o s ro ia p rta io e l u d a e sta d u sto a m d a c n c rio la ru a a te la isp e o ific r o rite tin n p se c d c a u r tip d e e to re n ia e u lq ie o e v n s. E c sto io d b e r d ta o d u a b e a d sis d l u d e e sta o d e n u n o e to ra c , p e a u a ru a n so sie p b n le n ia u s lg n s tin s o n m re ie re ib a p r e p c n a su c rg y a u a v c s c id s o l a ie te a o lg n s e e in le b s o d sa ra a le p r la c u sta c s to ra le e g db s o s irc n n ia e e ia s d l c id d c m : s ita c sp c le e u a o o o b s risis e o io a s, m c n le in m io in rru c n d su , g s, in o tin n ia so n , te p i e e o rito cn ec (fe a yu a ) q en c sa m n tie eq ea n e c l rin ria u e e ria e te n u te d r. L ru a re lta n tu l y se c a tin su a ra n illa si e p te id se l ro g o e c e tra e la ta a in ia o e la in rm d d l nun n p ic l n te e ia e p d c ie to p r l ic se c n ie e c m lic d a e im n , o g a o v rte n o p a a h sta h c rse d sg sta te y a o d ra c a d la a ae e a n g ta o un o e fe e a p g sa n rm d d ro re . P r lo m o se su ie q e a te e su im n d la o ism , g re u n l rg ie to e fa m d ra a o in rm d su a o u o s c sto io se o e d te e ia m r tro tro u d s (u o p r tu o q ie e a n o rn ) u n s sistir a su e fe o n n rm C n ic nin isp n b ! o d i d e sa le L p g n o lig d e a re u ta b a a s: u h c r c a d n se p se n lo re u s Q a e uno o o e s c rso e o ic s n c sa s? c n m o e e rio L r lic p n a se : a p a u tu l ra
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 2 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
My r u i , m jo c m n a i y e tra rd a a o n n e r o u ic c n x o in ria c o e c n d to a la tra a fa ilia S lm s, o p ra i !, e d m m r. in ite h sta q ed e ! a u u la D p fe n ia la ru a se d c m n r e fo a e rita e re re c tin o u e ta n rm sc (n n a d p la ra y e c ta a lite lm n , p ra uc e a b ), je u d ra e te a d sp se v lo d y re isa a c d se a a c n e fin e u s r a ra a v d a a mn o l d a sta d ta s. e ju r e lle E c so d q e e p c n se e c e tre se sa y n a e u l a ie te nun n to c n ie te e n c sa o sc n s e e rio c n lta c n c a u r o su r o l u lq ie c m io d h b o e in io d la n e a ru a d v a a b e ito l ic e u v tin e id ; a te d e b c r d te in d a c n se le e p a e n s e sta le e e rm a a c i x lic r l q c m yp rq seh c . u, o o u ae Ense u a se su ie u a b sic ru a q e p e e se ir g id , g re n a tin u u d rv c m b se p ra p rso a a e c n n d a c n s a o o a a e n liz r l o ju to e c io e e c ta e sup c n . je u r n a ie te P e e se q e p r o id , d sc id o n g e c se ud r u o lv o e u o e lig n ia o ita a u a d la in c io e c n e id s; si e m lg n e s stru c n s o v n a sto su e e ta so re x n so re la p sib a d cd n lo fle io e b o ilid d e e c n rse e u a sim r c u sta c , a u d n n o tra n n ila irc n n ia ste o d se ra u tra c re te d re e o c n p te te e a n to a n e sp to o a n d sc id e u o C id d r y c sto io re u rd q e e e fe o a su c rg u ao u d , c e e u l n rm a o n e u ju u te n u m e le q e se p e e tra d r a o s n g e , i n ub u ud sla a lib a to . re n jo E p c n asuc id d e l a ie te u ao s Un se h m n q e sie te o e y v , p ro c re e d la r u ao u n , y e e a c e fa u d d ra o a a e u d m n , se e c e tra c lta e z n r d c a a e te nun e c d n d a u c re ro d d , q e e o a n s le na e a o n e b a a o u n c sio e im id e p sa oa tu r in e e d n . p e x re rse c a d p n ie te

L a n i yc id d d l a te c n u a o e p c n c nA h im r a ie te o lz e e :

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
N o a m d m ra e c sa n o isio e p ra su d ite e o s, x u s, i m n s a e cc n je u i .

P ra c rto c id d re la p se ta i e e p c n a ie s u a o s re n c n n l a ie te d in m io in rru c n d su , in o tin n ia y g s e so n , te p i e e o c n e c rito p e e se in le b s, e c a toasua n i yc id d . u d n r to ra le n u n te c n u a o

E u o io d 2 h ra c n p rm n n ia d v ria s n fic e 4 o s o e a e c e a s se a a o a o o d to o e la so q e se e c e tre b jo m n s s; e d l p u nun a ne u stroc id d . u ao

R q ie d su ap d n ia e p rie c ye ie c . e u re e m ru e c , x e n ia fic n ia

N p rm u s m m n d d sc id oin o n ia o e ite n lo o e to e e u o d le c , n re liz r o a tiv a m s q e e c id d . i a a tra c id d u l u a o U te a m p r p g o p r c ri e c rg ; p r lo s d d iti o a a o a o l a o o ta to n se v le e p sa su p p s e o io e (e o , n o a x re r s ro ia m c n s n jo fa io c n n io triste a o a o io a te e p c n a su stid , a sa c , z g b ) n l a ie te c rg . a o

To o e fe o sie p re u rir d a o o fsic , d n rm m re q e e py o m n l ye o io a e ta m c n l.

El p c n e situ c n d A h im r d p n e a ie te n a i e lz e e e e d to lm n d u d y d la a p c la o c n d la ta e te e ste e m lia o b ra i e tra afa ilia e lac a see c e train rto m m r n ul nun se .

La a siste c d u p c n e e c n ic n im lic n ia e n a ie te n sta o d i p a a e d la in v b m n u d la e o o a fa ilia d ms e e ita le e g a e c n m m r, u in v b d sg ste fsic , e o io a y m n l d l n e ita le e a o mc n l e ta e e c rg d oa n a a o siste te d l e fe o n e n rm .

E ig a o e d id a la v tim a c so d l n u l rd n e e s, c a c e ria e A h im r -e c sto io se in la e situ c n d lz e e l u d sta n a i e c d p n e c d b o a u a n p r o c r e m jo o e e d n ia e id n f o fre e l e r c id d , in a ilita su p p p y c e n ia c n e u a o hb ro io ro e to se c l, o llo e p a su d se p p fe n l, c m su in rre c n stro e e m e o ro sio a o o te la i so ia ysuy in iv u l. c l o d id a E c n g r tra a , tie p y e e a m s e p s d l o sa ra b jo m o n rg l lu e to ra c a c id d y a n i d u p c n c n le n ia l u a o te c n e n a ie te o A h im r re re n lz e e p se ta u p c d r h m n rio a n ro e e u a ita l c n a a se tim n s d e o v lid r n ie to e stim , a ra e im n y a g d c ie to re ip c a . c ro id d

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
T m i e g n sis d j iloya to stim , a nc a d a b n s e e b u e a un o e e fe o o lo fa ilia s n c n e n e e e o l n rm s m re o o sid re l sfu rz c m ro e o n e o p m tid , i n n g n tie p in mo c n e a o cdn re o o im n osed se esuc m tid . c n c ie to e stim o e o

P o e im n r c d ie to
P r lam n : o aaa

s c tid n s. o ia o

Al d sp rta n p n e lo se tim n s n g tiv s, e e r o ie se n s n ie to e a o p c re a n r su m n h c la o o n a b d d ro u le ta e te a ia p rtu id d rin a a p r se ir a u se e n e situ c n d d a a id d o rv n m ja te n a i e isc p c a c rp ra y m n l. o o l /o e ta

C n su a e d c m a a y c sto ia a u a a o c rta a o p u d y d r e g n e e la a to stim d a b s n ra d c r u e a e m o

H g d su d sp rta u e d in lte b d aa e e e r n sta o a ra le e o tim o e p e e tie p re u rid p ra su a o p ism , m le l m o q e o a se p rso a ye p c laru a d u n e od . e n l m ie e tin e n u v a

Ac n u c n d sp rte a su p c n a q ie c id ; o tin a i e ie a ie te u n u a p r su u sto h g lo c n v z su v y m v ie to o pe a o o ae o im n s p u d s; u a v z d sp rto p g n si n d se to a a sa o n e e ie re u te o e a mr au u o ga tra b b a a ro e h p ra a m istra e e id , p v c e a d in r l m d a e tore e d c nla in ic c n na u a . e ic m n c ta o o d a i e y n s

Ab p u tin m n c rtin s y d sp v n n s c n ra a la a e te o a e u s e ta a o e fin d su in r v n c n e ilu in c n l e m istra e tila i m a i a e u d s. dc a a

D u m rg n d tie p c n e ie te p ra q e su n a e e mo o v n n a u p c n se in o o , a u e e e a c n u a v z a ie te c rp re y d n sta c i ; n e a n , su ie lato ad l d sa u ooe b d rio te to g ra m e e yn l a o ia .

E c n e ie te q e p e se re liz e b y a o s o v n n u rim ro a a l a o se p rso a c tid n , a c n e e e tie p su ie te e n l o ia o s o c d r l m o fic n p ra q e e p rso a d se ic re lic e a g d la a u l e n l e rv io a e l rre lo e c m , lalim ie a ya od lah b c n a a p z se e a ita i .

S in e b rg , p se e la p rtic la ru a d l p c n , m a o re rv a u r tin e a ie te e o a n s e d sp rta a e ta , d c a n c sio e s e e r, lim n rse u h rse y a v rse (D D ) d sp rta b rse v stirse y ta ia AA e e r, a a , e d sa u a (D B ). e ynr D D

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

Ase p r n l yb d l p c n asuc id d : o e so a a o e a ie te u ao R a e la ru a d l b p rso a d ria e te e e lic tin e a o e n l ia m n n ig a h ra (d p fe n iam tu o u l o rio e re re c a tin ).

S e p c n se n g a b rse n in i l a ie te ie a a a , o sista te g e , na n c e ta q e p e e re liz rlo m s ta e u o itirlo p r n un u ud a a rd m o o m s d d s d s. e o a

C n u aac a u a b n tra q ilooa ra a le o trib y re r n m ie te n u g db .

Utilic m sic d fo d su v ore ja te e a e no ae la n .

Ig a e te e p rm q e p rc a e a m d l u lm n s til e itir u e ib l ro a e c a p y d l ja q e v a u r p ra fa ilita e b h m e b n u a sa a c r l ao c nu a se sa i d d o n n c n e isfru . te N se p c ite u d c e ta c n e tie p n c sa o re ip , ste u n o l m o e e rio p ra re liz r c nc lm la in ic c n s b sic s; c ne a a a o a a s d a io e a o llo e ita in id n s oa c e te n d se d s. v r c e te c id n s o e a o Re ise la te p ra ra d l c a d b , a c m la v m e tu e u rto e a o s o o s md a e id s d e se u a g rid d (b ra d le a n a s, ta e s p te a tid rra a te c rrie te d a ) y v rific r la n e p n s, o n s e ire e a su ie c d a u a late p ra ra d se d . fic n ia e g a m e tu e a a

Ma te g lap a id dye c n rt n c sa . n na riv c a l o fo e e rio

R su c n e ie te e b e p sic n se e te e lta o v n n l a o n o i dn (se ta o e u a silla fa ric d p ra d h fin n n a n d) n n b aa a ic o , u c u a tin d in e i , ja u z osim re tiliz r a e m rs n c z i ila s. Disp n a y o a ic lo e se s q e se v n a u a og rg n e s n re u a tiliz r c m so : c a p , ja , e o ja e p jo c p y o o n h m b n sp n , stro a , e illo p sta d n l, re ip n (s) p ra e su in a e ta c ie te a l m istro d a u , e ga so c n s e e fic s p rae la a og n l. lu io e sp c a a l v d e ita

P v a d u ju g d to lla lim ia (g n e ro se e n e o e a s p s ra d , m d n y c ic ); a c m , d u a to lla e tra q e e ia a h a s o o e n a x u se ir p ra p se a e p d r d la p rso a a q ie rv a re rv r l u o e e n u n a x rae sua o u ilia n se .

A u e a ra ra (si e e c so y se c n strillo , yd su rse s l a ) a a o ra m q in o c n ra ra o ) a su p c n , e n e d u a o su d ra a ie te l iv l e

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
a u a v ra c d d d sd ra ra yd a a a a e e su rse so h s lo a n c sid dd a u a c m le . e e a e y d o p ta L a te rm n e p e v lep ra e p in r. o n rio e te x u sto a a l e a Cu n o se e c so e a e e b e c m c n ad a l a , v l l a o n a a o e o ja y ja n u o g l d l tip q e n re u re sp n b n e tro e e o u o q ie e ju g r. n aa

ta

Un v z te in d e b se u p rfe ta e te b n a e rm a o l a o q e e c m n ie to a e a c rp ra e e ia e te e p lo m n s, p s d l re o o l, sp c lm n l e , a o ie ya e o (d d s yu a a c m la a ila e in le q e nx s e o s); s o o s x s g s u re re n n z n s e d n e la h m d d se a u u ; p se ta o a n o d u ea c m la in a p c n p ra q e se u c id d sa e te lo ste l a ie te a u q e u a o mn s g n le e ita s.

Ap v c e la o o n a c a d su p c n se ro e h p rtu id d u n o a ie te e c e tra lim io y se o p ra a lic r e fo a d m sa nun p c a p a n rm e a je d e s so c n s p ra e ita re q e a oa a i d iv rsa lu io e a v r se u d d p ric n e g ta le n s, e c ria i oro a u s, p rae rie s, sio e x o c n z d ra a llo

im re n u a so c n o o c m la g e a o p ge n lu i le sa o o lic rin , c m s u d s p ra e c id d d la p l d lo b b s; e re a sa a a l u a o e ie e s e n e e ia se re o ie d e u d c m s p te to s d sp c l c m n a l so e re a ro c ra e lo ra o so re s y s la s. Ad m s a o m re e u d d so o n y a u a e c stu b l so e e d ra te lg n lo i d u c rp ra p ra q e e p c n se sie ta c n e so o o l a u l a ie te n lim ioyc na m a ra a le p o ro a g d b .

Ta b n e e m m n , d e a in r to o lo d d s m i s l o e to e x m a d s s e o y re o r c id d sa e te la u a d b o a q e se c rta u a o m n s s e id u e c e tra fria le a fin l re lic u su v m sa c n n u n n b s; l a a e n a e a je o g e aoa e d a e d s. lic rin c ite e lm n ra

Ay d n oav stir asup c n uad e a ie te

To a te a e a tiv a e iste d e s su e n ia cn sta c id d x n iv rsa g re c s e c a to a ro a c n e fin d q e a a u a a v stir a n u n l p je o l e u l y dr e su p c n la m n b s se n f ile p p rc n n o a ie te s a io ra a c s, ro o io d le u ase sa i d c m d a , yalav z se e c e treb n n n c n e o o id d e nun ie a p d , se o v n d ysino re d sa ra a le rro a o c , e tila o lo s e g d b s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

2 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
En la m g itu e q e p g se e A h im r, e a n d n u ro re l lz e e l a c d m n sta c n e b s c m lic c n s ta to fe ta o a ife r o sid ra le o p a io e n p ra e o e ya o o a a e u d m n suro a a sc g r c m d rse d c a a e te p.

Asim o p e e a o te e q e y n re o o c n la ism u d c n c r u a o c n z a s p rte d su o a ism , o m e n e c siv p n o o a s e rg n o u stre x e o u d n r d v stirse o q ita e la ro a a te la p se c d l e e u rs p n re n ia e c sto io u d .

En a u o c so e e p c n e iste d u d p ra lg n s a s, n l a ie te x ific lta a a v rtir si se e c e tra v stid s o d sn d s, o se de nun n e o e uo e c e tra su io yp c nc m iod ro a n u n n c s re ise a b e p .

Bo n s, p n e o s, b c e su ta o s, h b s y to e re d d re ro h s, je d re e illa c m lle s p e e c u r fru c n e o y h sta re a ra u d n a sa stra i , n jo a d p si e e p c n a te la d u d p ra se irse e re n n l a ie te n ific lta a rv d e s. e llo

R c e d ! eur e
Re e r la in id d y e p d r d la p rso a a q ie sp ta tim a l uo e e n u n se a n e p r e m tiv a te r, a u e a v stirlo e e tie d , o l o o n rio y d e n l re in d n e d e e (re a ) y c n la p e c to o d l u rm c m ra o u rta c rra a e d.

Su y o p sc d ro a d tin re , m d s d stitu a re in a p s e to ra e ia e n lo , p n e ia c m n s u o s p n a d ile y n a tim d s, a iso e tra re d s ifc s d la a m jo u la ro a lla a a d u r, la a y e v r; e r se p m d e q ita v r u r sa .

Pre ra e b n sta y la c m d a , a e fie l ie e r o o id d l stilo o la m d , b sq e sie p p n a q e se n d ra le q e se oa u u m re re d s u a u b s u p e a la a c n fa ilid d y te g n b c e se c s y udn vr o c a n a ro h s n illo e stic s, c tu s a sta le l o in ra ju b s.

Disp n a so re la c m u p r d in u e ta s (fa a og b a a n a e d m n ria ld o p n l , b sa o c m , c m ta ro a in rio u o a ta n lu a isa a ise , p te r) n so re o p ra se u e o e y fa ilita la m n b s b tro a g ir l rd n c r s a io ra d l v stir. e e

Pe ita e g a su p c n la m d d ro a q e e rm le ir a ie te u a e p u se d v au r. a a sa

S n d m s p fie u a u a v stim n d te in d i a a a re re s r n e e ta e rm a o m d lo o c lo p c re q e e ista d s o tre m d s oe o r, ro u u x n o s ua ig a s. u le

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

3 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
El u d rio d ro a tip a ts c m ta p y ra so ia e p o p n , a ise s, la e s o p n a h lg d s, f ile d q ita y p n r; d re d s o a a c s e u r oe e p fe n iau a ta m s g n e re re c n lla ra d .

En o a n s e e ia s p g n so re su v stid o c sio e sp c le re u te b e o a e d p fe o y t g lo sie p lim io y g a a o tu n o re rid na m re p u rd d e u lu a a q ib . n n g r se u le

Ge e lm n , lo p c n s tie d n a su e o e n ra e te s a ie te ne p rp n r p n a d v stir; n se p o u e e s m o a se tir re d s e e o re c p , llo ism s l n c lo oin o o id dp d nq esela re n a r c m d a e ir u s tire .

En te p ra a o c a fro se m n n a c n b e a mo d lim s s a te g n o u n te p ra ra ta to la m n s y p s, c m la c b z p e m e tu n s ao ie o o a ea us p r lo c m n n a v rte lo c m io m d ra o d o o o d ie n s a b s o e d s e te p ra ra a b n l. m e tu m ie ta

Se c io e e z p to c m d , b n v n d , f il d le c n l a a o o ie e tila o c e lim ia ysina u ta p r g je s.


N a u d h n la , te is, b ta ota o e a s. o l so e c a c s n o s c n s lto

Po o a g c n m d ra i ta to e p in d , r ltim , rre le o o e c n n l e a o c m e a e to d l ro o o l sp c e stro y e a e d , a m lo c n l tu n o n e o fra s c m la ie te so re su a a n ia si lo p fie se o p c n s b p rie c ; re re u u e e p ra q ec m ru b suim g na ra a le se n sp jo a u o p e e a e g db . U a v z d sp rto a a o y v stid , tra d a su n e , e ie , se d e o sla e p c n a sill p fe o p c ra d la c m d a a ie te l n re rid , ro u n o o o id d o c a p r u a p sic n q e o z a c m d a y fre id o n o i u fre c o o id d d sc n . e a so A se !, so rela p x a d o i d l d sa u o v le b r im isp sic n e e y n . A e ta i : lim n c n La m la n tric n(o e a , d sn tric noa o x ) a a u i b sid d e u i n re ia s c m la d sh ra c n se p se ta fre u n m n e o o e id ta i re n n c e te e te n lo p c n s A h im r; e s c n ic n s, p v c n s a ie te lz e e sta o d io e ro o a u am y r c n si m n l, so o yte si e o io a n a o o fu n e ta p r n n m c n l. E e p s te p n s la p rso a d ja d p p ra e n ta a m ra a e n e e re a r in lu e in e su a e to y se p r d sc id u c siv g rir s lim n s a a o e u o o id . lv o
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 3 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
En la fa se a a z d o te in l d in y vna a rm a ism u e c n e b m n la a titu p ra in e o d g tir lo o sid ra le e te p d a g rir e lu s a e to y su o stru c n s e la g rg n c n e lim n s frir b c io e n a a ta o l c n c e tea o o(a fix ) oa g n m n . o se u n h g s ia tra a ta ie to

Esta le c u h ra b z a n o rio fijo p ra e c n m d a l o su o e a e to p r e m lo e n e lim n s; o je p , n u stro m d se a o m ra e io c stu b u d sa u o lig ro e tre la (8 0 y 9 0 h ra e n e yn e n s :0 :0 o s), n a u a re io e a o m ra e a u rz 1 :0 -1 :0 lg n s g n s c stu b n l lm e o 0 0 1 0 h ra la c m a fo a (1 :0 -1 :0 h ra y a o s), o id rm l 4 0 5 0 o s) l fin liz r e d , lac n (2 :0 -2 :0 h ra a a l a e a 0 0 1 0 o s.

P rm n z a c n d ra te to o e p c so d e a ec o l u n d l ro e e a e ta . lim n rse

Co p e e si lo a e to n se e c e tra m ru b s lim n s o nun n d m sia o fro o so re a n d s, re ise la fre u d l e a d s b c le ta o v sc ra e p n (a u o p fie n in e g lle s) y q e lo a lg n s re re g rir a ta u s u n s see c e tre lim io te silio n u n n p s.

Co q e m n l in iv u l o u a se ille re lo u a te d id a n rv ta siste te n c m su to yu a e o o stitu , n b b ro .

Ay d a su p c n c n e u d u p p te fle ib ue a ie te o l so e n o o x le p ra in e lo lq id s, p e m c a v c s tie e c rta a g rir s u o u s u h s e e n n ie d u dp rah c rlo ific lta a a e .

P v a a e d v ria se ille s d p p l p ra ro se d m s e a s rv ta e a e a u rsee c a u r e e tu lid d sa n u lq ie v n a a .

D ra te e d sa u o se in ic c n s d l u n l e yn, gn d a io e e n tri g om d otra n , p c re u a b n se n u lo o ic ta te ro u n m ie te re o m lo io , d e d so isfru ju to c n e o r y sa o d la te n o l, l lo br e c m d a , p tiq ea a ib m n . o o id d la u p c le e te

Ge e lm n lo a c d s p r A h im r p fie n n ra e te s fe ta o o lz e e re re lo a e to d lc s, so re lo sa a o y s lim n s u e b s ld d s c n n m n p e d lc s oc o o te si e d b tic o sta te e te id n u e h c la s; s ia o o e iste u a p h ic n m d a p ra su in e ; x n ro ib i ic a g sta e to c s p rm e lib c n m d e s. n n e e ite l re o su o e llo

L s a e to se o c r e la h b c n fre u n o lim n s fre e n n a ita i c e te (c m d r, a te o e o sa o e e c so c a d e o e o n c m d r) lv n l a un o l d a b la o z a p b m s o d u e tra d ; e m u r fre c ro le a ific lte l sla o e to c s se a o d io a u a m sa p q e a q e sirv d n ne c n ic n r n e e u u a e

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

3 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
a x , e p c n c n m su a e to se ta o u ilio l a ie te o su ir s lim n s n d c m d m n yse a x d p rata fin o a e te r u ilia o a l .

C id d ! u ao C nlao str c i d a e to olq id s. o b u c n e limn s u o


R c e e q e lo p c n s c n A h im r p se ta e u rd u s a ie te o lz e e re n n d u d s p ra ific lta e a tra a o in e gr g rir a e to s o o lq id s lim n s lid u o (a g n m n oa o o tra a ta ie to h g ). E c so d e istir a u a in ic c n so re la to a d n a e x lg n d a i b m e u o o v rio m d a e to e e m m n a e u d n a s e ic m n s, s l o e to d c a o p ra m istra s. a in rlo T n e d sa u o c m la c m a o c n n re u re a to l e y n o o o id e a o q ie d p s, n a re io , h y q e to a e tie p q e se e risa i p m s a u m r l m o u a n c sa . e e rio

No in sista si e p c n n d se to a d te in d l a ie te o e a m r e rm a o a e to sim le e te a lo sin m y r c m n rio y lim n , p m n p rte a o o e ta te g o o c nq eo c r p ra su irlo n a tra p i u fre e a stitu .

Si re a in e to o la ra i , n d u ; re la h sa g rir d c n o isc ta tire c a la y d in e ia a ise a fa ilia re o sa le h ro e m d to v l m r sp n b so ree e e tu lid d b sta v n a a .

Utilic e a e d lim n o m n p ra e e l c ite e e ta a stim la e u r l ae . p tito

Pie se e so ita u a c n lta d l m d o tra n , n n lic r n o su e ic ta te c n e fin d d sc rta p b m s e d n d ra o o l e e a r ro le a n e ta u , e fe e a e c m in c io e od p si q e se nlo n rm d d s o o fe c n s e re n u a s re o sa le d e situ c n sp n b s e sta a i .

En c so d fa r v ria p z s d n le so re to o la a e lta a s ie a e ta s, b d s m la s p n a e u p c sa o d c rn y p a s u o re o g n n n ro e d r e a e ic rla n p c p raq e se nf ile d d g tir. o o a u a c s e e lu

Co m n lo a re a o d la d ta c m so lo m n e te s g g d s e ie o o n s c m le e to a e tic s e p lv n so a ra a le o p m n s lim n io n o o o n g d b s a g sto p ra m jo r la se sa i in sta c l d la l u , a e ra n c n su n ia e b b a a a a p q e o fra m n s d fru o u a e id d e u s g e to e ta n p q e ap rc nd h la o e u o i e e d .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

3 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Co q e g lo a o fru s a a a c p ra q e la lo u o sin s ta l lc n e a u p rso aa suc rg p e ain e d ra tee re d l d . e n a o u d g rir u n l sto e a

Pro u se ir p q e o re e s o b c d s c re rv e u s frig rio o a illo d ra te e d y c lo a a p c d n ia v e s p ra se u n l a o c r o a ista c v re a r in e o ain istin h rad lam n , ta e on c e g rid s d ta o e a a a rd oh.

De v l im o n ia re lta la in e d lq id s, p r ita p rta c su g sta e u o o lo m n s d s litro a d , lim io fre o y a ra a le eo o s l a p s, sc s g d b s e fo a d a u p ta le re sc s (si n e d b tic ), n rm e g a o b , fre o o s ia o a u d fru s. g a e ta

Co sta te e te re ise la p v n a e u d , si n n mn v ro isi dc a a o se a q e n in ie lq id s, n lo a b b rlo p ra b rv u o g re u o ste ee s a e ita lap se c d d sh ra c n v r re n ia e e id ta i .

Al te in r re rm a tire to o e se ic u d y v e a a d l rv io sa o u lv re isa la a a n ia d l p c n y p c d a la lim ie a v r p rie c e a ie te ro e a p z b c l se la ru ayd stre ad l p c n . ua g n tin e z e a ie te

D sp d l d sa u o o la c m a re u rd q e e e us e e y n o id c e e u l e fe o n d b se c u o d la c m o d l sill , n rm o e e r a tiv e a a e n a m lo a d r u p q e o p se , c m a o e rc io y n e a n e u a o a in ta je ic sie p q esep e ao lod m n e m re u ud l e a d.

Po lata d . r re E r ic s or tin s in g a s. je c io u a te r le E iste d e s p c a q e a u a e e b n sta x n iv rsa r tic s u y d n n l ie e r in g l d l p c n , e tre o s se a lic nla sig ie te te ra e a ie te n tra p a s u n s: c rp ra s, m n le e iritu le yse so le o o le e ta s, sp a s n ria s.

T r p s oe r ic s c r o a s e a ia je c io o p r le

A e rc r e c e o se e ita e a q ilo m n o l je ita l u rp v l n u sa ie to a n a e d sg ste y fu c n m n d d e s a o te u r l e a n io a ie to e iv rsa rg n s d l c e o h m n (c ra , p lm n s, e m g , e u rp u ao o zn u oe st a o in stin s, h a o m sc lo h e s, a u c n s); c m te o g d , u s, u so rtic la io e o o d la m n e su fa u d s m to s, c g itiv s e e te n s c lta e o ra on a (m m ria ra , ju io d l p n m n a stra to e o , zn ic ), e e sa ie to b c

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

3 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
(e b ra i , p c so d id a id a y n c n s), la o c n ro e e e s, e s /o o io e e o io a s yd c m n a i . m c n le e o u ic c n L p c a c n n yru a d d e s ru a d l a r tic o sta te tin ria e iv rsa tin s e e rc io a e p p ia u m jo e d d sa d je ic , d m s ro ic n e r sta o e lu . A ism , se e in n to in s, m jo n a tiv a e sim o lim a x a e ra c id d s v le c m so : d e n re ira i , c u c n ita s o o n ig sti , sp c n irc la i sa g n a fu c n c rd c e in re e ta la a tiv a d n u e , n i a ia a c mn n c id d e h e s, a u c n s ym sc lo u so rtic la io e u s.

F n a e ta e te c n u d m n lm n o siste e p c a ru a s, y n n r tic s tin ria m to o g a d p stu s, m v ie to d sp z m n s e d l ic s e o ra o im n s, e la a ie to y a titu e (y g , g n sia re ira i , m rc a o c ds o a im a , sp c n a h c m a ) la c a s a o n re ja i e iritu l, a in ta s u le p rta la c n sp a d n nm sc la yp a tiv a . iste si u u r ro c id d

E iste d re te ru a p ra e rc r e o a ism d x n ife n s tin s a je ita l rg n o e u a c n c nd m n ia tip A h im r, e s v ra e n n ia o o e e c o lz e e sta a n n c a to a se o e a , c p c a e y a a c d la un l x , d d a a id d s vne e e fe e a n rm d d . F sein ia (A h imrle e a ic l lz e e v

).

Du n la p e s e p s la ru a d ria d l h g r ra te s rim ra ta a tin ia e oa e e e rc io su ie te p c a c m e la a o y s l je ic fic n , r tic s o o l v d se a o d la v jilla o e a o d l h g r, la a o y cd e a , l se e o a vd p n h d d ro a e b ra i d lac m a la c a o e p , la o c n e o id . Ir d c m ra p q e a c m a s y e tra a la o l e o p s, e u s a in ta l b jo b ra so su ie te e rc io p ra m n n r u e d d n fic n s je ic s a a te e n sta o e sa dfa o b . lu v ra le

C a d e p c n to a a p e e c m a se u n o l a ie te d v ud a in r re o ie d n p q e o p se s, ju a c n p lo s c m c m n a e us a o g r o e ta o o tip e ta d m n o su ir y b ja e a ra lim ia o p lo e a o , b a r sc le s, p r y a o o a lib ro a o o a ro a e lo c se c md r re s, c m d r p n s l t, a g d ro a ote r. rre lo e p , je

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

3 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Po o a p c se e p g so d la e fe e a c o o g n l ro re e n rm d d re ltan c sa e a x d u a su e e rio l u ilio e n siste te n .

E e se tid e c id d r so ita d lo fa ilia s n ste n o l u a o lic ra e s m re u a ru a a ro ia a a a d p r u fisio ra e ta n tin p p d v la a o n te p u ; a e d a u a a mv r oe d ms e y d r oe stira p siv m n b z s r a a e te ra o y e tre id d s, c id r d la d re te p sic n s x m ae u a e s ife n s o io e a o ta a c m i d la re u rm n p ra e ita la d p d s, a b n o s g la e te a v r fo a i d e a s. rm c n e sc ra

Es n c sa ta b n e ita la p se c d a g s e e rio m i , v r re n ia e rru a ta to e la v stim n p rso a c m e la ro a d c m n n e e ta e n l o o n p e a a yc jin s oa o a a o e lm h d s.

S d b im e ir e m n jo y m n n r a a d s e e e pd l a e a te e p rta o u n s c m n v ja tije s, a a s, u o s o je s te silio o o a a s, ra lic ta tro b to p n oc rta te u z o n s.

C m re o e d c ne n ia h yq e e ita e u d o o c m n a i se c l a u v r l so e c lc a c rtin s o c rp ta c n fle o la o a c m o h s, o a a e s o c s rg s, s o o ta e s o a m ra re a d o lo c a s p p ia p te lfo b s sb la iz s s u le ro ic n c d s q e e a u o c so c u n c n e u c s, a a u n lg n s a s a sa o sg in e fisu s o fra tu s a p sib s c n id to a ra c ra se s, o le ad a s in rv n i q ir ic . te e c n u rg a Se h n d p te e to a la p rte c rp ra s (c d ra a e ro g r d s s a s o o le a e , h m ro c d s, ro illa ta n s, p s) q e se p n n e o b s, o o d s, lo e ie u oe n c n c c n la d e s su e ie d la c m o ta to o s iv rsa p rfic s e a sill m d n c jin s (lo h yd u g l e e ia n e ia te o e s a e n e sp c l).

aodl e

T d s e s e rc io tie e c m p p sito e e ita o o sto je ic s n n o o ro l v r la rig e e a u c n s, m jo r la c u c n id z n rtic la io e e ra irc la i sa g n a fa ilita la d e n e tr sito d a e to nu e, c r ig sti , l n e lim n s yfa ilita lae a u c nfe a c r v c a i c l. A m o re ja a p c n p p rc n n o u a s ism , la n l a ie te ro o io a d n m jo e lo se tim n s d a to stim y lo h c n e ra n s n ie to e u e a ae o id r su p b m s re le ofic io lv a s ro le a a s tic s.

R tin s p o r p u a u a sic te a tic s:


E r ic ote a iad e e tu lid d s. je c io r p e vn a a e

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

3 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S im le e ta i se e c e tra in ic d ta to e la u p mn c n nun d aa n n fa le e c m e lam d ra a oin rm d . se v , o o n oe d te e ia E iste d e s ru a o p o ra ia d a o o x n iv rsa tin s sic te p s e p y a m o su o je o n e re u r p r c m le e n ic b tiv o s sta ra o o p to l d te ro m n l, sin s se o c n c m u m d e rio e ta o lo fre e o o n e io p lia op v rio a tiv ro iso . E n c sa s e e rio e r p rfe ta e te e rc d y sta e c mn je ita o c p c d e la p c a d to a e s, y u a s e a a ita o n r tic e d s lla tiliz rla n tie p yp c n id n o op r siste ad c lo m o a ie te e s, o m e ic s.

N p te d e rc rla a m o tie p , n le o re n a je ita s l ism mo o a a z ra e tie p , a ru a lc n a l m o b m ra a p c n , lo l a ie te c n n ira y a c rto p z e lu a d b n fic r la o fu d o la o n g r e e e ia in rc m n a i se d te ra h sta c n e e p ta te o u ic c n e rio ra a o v rtir m a e a tip ta n n a . E tre la m s e p a a p r lo e e ia s se n s m le d s o s sp c lista e c e tra la d n m a a m tiv c n e o io a n u n n s e o in d s: o a i mc n l (d rim a i isc in c n e o a m tiv ), u ic c n d e to o b a i e n rn (o n c n d la re lid d situ c n s d re n u n s rie ta i e a a ), a io e e e c e tro yre in e c s (le itim a -v lid c n m isc n ia g id d a a i ). L s e te ia a se u se e g b n e tre se c n s a stra g s g ir n lo a n c io e b sic s: m te l d a o o (b te p o ia t n a a a ria e p y a ra rim rd l), c ic (m to o e n ia y p c d ie to p c o (p u s d d se c l) ro e im n s r tic s a ta e e cc n je u i ). S b n la in rv n io e te p u a n re ie n i ie s te e c n s ra tic s o v rte , d tie e c m ia o c ra e p c so p g siv d la e nn a b n u n l ro e ro re o e e fe e a , m n n n a p c n a tiv , o u a o n rm d d a tie e l a ie te c o c p d , in o c d y e u d ysig ific r q e e d te ro n v lu ra o stim la o n a u l e rio o a a z ta r id . vna n p o T d p c n se e c e tra c n rm d p r u se o o a ie te nun o fo a o o n r h m n c n re , d ta o d u a h ria d v a u a o o c to o d e n isto e id irre e le p rso a a d fin a y u a p c lia p tib , e n lid d e id n eu r id sin ra . io c sia

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

3 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P r lo m o a e p a d te in d ru a q e p e a o ism l m le r e rm a a tin u u d sig ific r in m n e d su in id d se d b n n a tro isi n e tim a ee p n e r lo sig ie te fa to s: o d ra s u n s c re Pre e e te d c n c ie to (a titu ) y p c d r c d n s e o o im n s p d ro e e (a titu ) so resuv ir a te r. c d b iv n rio

T ta c m re si so relae se a z yc p c c n o l o p n n b n n a a a ita i . E ra g d in fic n ia c g itiv . l n o e su ie c o n a El p rfil d p rso a a . e e e n lid d

La c n ic n a tu l d h b a e y d stre a a o d i c a e a ilid d s e z s, s c m , e g d d d sg ste e e c m o m n o o l ra o e e a n l o p rta ie to m tiv c n l; a c m , la c p c a d c m n a i y o a io a s o o a a id d e o u ic c n c n o a c in ye tra e n l. o c rd n ia tra x p rso a

T r p d m tiv c ne o io a e a ia e o a i m c n l (d r in c ne o a isc im a i m tiv ).


E lo p c n s q e su n la e fe e a d n s a ie te u fre n rm d d e A h im r, e v lo d lo lz e e l a r e s se tim n s, la e p siv a y n ie to x re id d d la e o id d re re n la p d a g la e e a a c e m tiv a p se ta ie ra n u r n l v n e d la e fe e a , ta p re e q e e a c , la e n rm d d l a c u l fe to c m n a i , e c ri y e a o so fa to s q e o u ic c n l a o l m r n c re u m jo nla c n ic nfsic ye iritu l d l p c n yh sta e ra o d i a sp a e a ie te a la d l c id d r si la e c a c n sin e a , c lid z y e u ao fe t o c rid d a e p b a. ro id d

P ra q e se o se u e c n ic n d e o id d a u b q ie sta o d i e m tiv a d b n e c sto io y lo fa ilia s d b n p se r ee l u d /o s m re e e o e c p c a yc lid dd b n a e iritu l yh m n , p ra a a id d a a e o d d sp a u a ista a c n g ir c b lm n e e ia d stre a o h b a se o se u a a e te sp c l e z a ilid d n c sita tie p , in lig n ia h b a y u fa o b ee m o te e c , a ilid d n v ra le m rg nd to ra c . a e e le n ia E c id d r d b o a la e a l u a o e id sc sa c p c a d a a id d e c m n a i e iste te e rc r su p p e te ia q e o u ic c n x n je ita ro ia stra g u lo c n ie p c a e te e e a tra u to in rp te y o v rta r tic m n n fic z d c r, t re c m n a ted l b o io(p c n -c sto io o u ic n e in m a ie te u d ).
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 3 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

C n la d stre a m n io a a se o tie e u a n c n o s e zs e c nds b n n o i g b l d l la p rso a a su c rg , p c n c n u c e o lo a e e n a o a ie te o n u rp lite lm n a d a u sill o a u a c m q ie in n ra e te ta o n n n a a u n te ta d rse a e te d r, e p sa ; d a su e la fra s q e a n n e x re rse e h rg n s se u c n g n fre u n ia e u h n e c sto io o lo o ra cec sc c a l u d s fa ilia s: m re - N teo o o ig ... - N tee tie d ... o n no - Q m q ie s d c u e u re e ir... - Q i e s t u n re ... - N s q m d e o u e ic s... - N q ie p tic r.. o u ro la a Ls a a firm c n s a te re n s c n n e y p rm n a io e n rio s o o fu d n e ite q e n s in a a se tim n s d im o n ia y fra a u o v d n n ie to e p te c c so p r n c m re d r y n h c rn s c m re d r p la ra o o o p ne o a e o o p n e a b s, e p sio e oid a ta p o ia s ye id n s. x re n s e s n rim rd le v e te A te e situ c n y se sa i d fru c n d b m s n sta a i n c n e stra i , e e o re a a ita so re la c m lic d c rre o d n ia d l cpc r b o p a a o sp n e c e le g a y e e a to e te d ie to d la p g siv n u je l xc n n im n e ro re a p a i d la fa u d p ra c m re d r y e p a e riv c n e c lta a o p n e m le r l le g a h b d p r p rted n e n u je a la o o a e u stroa sistid . o S la c n ic n e o a e la p rc p i m y rm n i o d i m tiv s e e c n a o e te c n rv d e e e fe o d A h im r, p r e m n l o se a a n l n rm e lz e e o le e ta d d c i se p e e in rir q e e iste la p sib a d e uc n u d fe u x o ilid d e fo le e rta c rse m d n e ia te la a b fa le t tic d la c a e c m n a i in ire ta o sile c sa c m lo e e o u ic c n d c n io o o s l c n c fsic . o ta to o P ra ta e c c e iste la c m n a i v rb l (la a l fe to o x n o u ic c n e a p la ra ylan v rb l (e c n c a b ) o e a l o ta to fsic . o

C m n a i o u ic c n
Ola d L yV le V s o r no en z ac .

vr a e b l.
Pg a in 3 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
L c m n a i v rb l sie p h d e itirse c n a o u ic c n e a m re a e m o sin u r a c , te u ya a ilid d g la fe to rn ra m b a . E e m m n q e h b h g lo p u d m n , c n n l o e to u a le a a sa a e te o p la ra y fra s e te d le d u h b a re u rd a b s se n n ib s e so a itu l, c e e q e lo p c n s a c d s p r e A h im r p d c n d u s a ie te fe ta o o l lz e e a e e e u n ta lep b m d c m re si n o b ro le a e o p n n E p sib e fo e ta e s o le l m n r sta h b a m d n la a ilid d e ia te c m re si y e c m io d a titu ; a te e e o la o p n n l a b e c d n l n jo c n o ia a te la d s si , la e e n a e fin a te e o c rd , n e ilu n sp ra z ; n n l re la a d c p ra lo ra e su lim v c lo d la to u a ia a g r l b e n u e in rlo u i . te c c n A tra d la e p si v rb l c a d e tip d vs e x re n e a u n o ste o e c m n a i e p rc p leloin o o o u ic c n s e e tib c rp re . T d p c n e se sib a su p se c , p rc e su o o a ie te s n le re n ia e ib e n ia sie te sum g itu e e a ya e ta c na ra o se c , n a n d n rg cp n o g d la in n i c m la ie te a ism , re n e fin ir o te c n o p c n ; sim o h sa l g e e g . l nao Gra ia a e p c lia se sib a re e c a u r c s sta e u r n ilid d h y n u lq ie p rtu a i q e im liq e e c si , re h z ol e rb c n u p u x lu n c a o stim y a a e ta sind sc n n a ote o lo n b s se tim n s cp n e o fia z m r s o le n ie to q e d n ta a e ta i , a u a y tra q ilid d y q e le u eo n cp c n yd nu a u s p rm n a v rtir la e iste c d u a p rso a q e se e ite d e x n ia e n e n u o u a y p o u a p r su p te c n y c n rt; cp re c p o ro c i o fo e e ia e te c a d e iste situ c n s d a g stia o sp c lm n u n o x n a io e e n u in u tu e o io a q ie d m c n l. A p tic r c n su p c n p ra te e u m jo c n c l la a o a ie te a n r n e r o ta to v a m n n a su c ra a n e d su ro isu l a te g a l iv l e stro y m lo a re lo o s, p c re n d e ; d e s jo ro u o istra rse e sta fo a a su rm p c n lo h r s n a ie te a e tirse p rte im o n d la a p rta te e c n e c n a se tir q e se le p sta a n i y o v rsa i l n u re te c n p rtic a c n m s se n a c n su in rlo u r; a a ip ra o re id d o te c to l in ia la c n e c n u d d b m n io a su n m re ic r o v rsa i ste e e e c n r o b ye d suo e te p ra p p ia u a m jo id n a i l e y n , a ro ic r n e r e tific c n ym y r c m n a i . a o o u ic c n C a d h b c nsup c n h g loc nu to o d v z u n o a la o a ie te a o n n e o p re y m d ra o sin e b rg , e o a n s c a d lo a jo oe d; m a o n c sio e u n o in iq e e p c n e n c sa e v r la a ra d l d u l a ie te s e e rio le a ltu e so id p e p e e n se e u h d . n o u s u d o r sc c a o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
El p c n e c p z d a v rtir sue a e c n a g , a ie te s a a e d e x sp ra i , le ra a g stia y ta b n p rc e c a d n se le p n nu m i e ib u n o o s oe a n i ose le ig o yre o d c ne o oin u tu . te c n n ra sp n e o n jo q ie d Ta b n su le c p r la c n ic n e o io a d la m i e a ta o d i m c n l e p rso a q i le h b , p e e se tir su e o , e n u n a la l u d n n jo a g stia d lo o d se e c n d u d e p rtic la nu , o r e sp ra i e ste ; sta a u r c p c a se se tir, le h c re c io a c n ira a a id d n ae ac nr o , in n u a o c n si a p rc irla p r lo ta to tra q ilid d o fu n l e ib s; o n , e ite d lo a c n su p c n si u d se e c e tra v ia g r o a ie te ste nun a ra op r c a u r m tiv oc u sta c . lte d o u lq ie o o irc n n ia

Pre in a e su p se c m rm ra o h b r c n o sc d n re n ia u u r a la o tra p rso a sin q e e c c e la c a ; a h c rlo sie te e n u l suh h rla l a e , n q e lo ig o n o q e h b n m l d S m re u n ra u a la a e l. ie p in o loe to od lo op r triv l q ee se . c rp re n d i g o ia u ste a Si la p rso a a q ie c id se d e a c n e r c nu e n u n u a istra l o v rsa o n le e ro e e su b z o m n v lv r d n e o a a e v c n ra o a o o e e uv tra r suin r te s. Al d r u a in c i , h g lo c n u a so fra o a n stru c n a o n la se re lic u a so p g n , re u rd q e su p c n se a e n la re u ta c e e u a ie te e c e tra im o ilita o p ra p c sa d m sia a nun p sib d a ro e r e a d in rm c n n e itir d e s e u c d s v rb le fo a i , i m iv rso n n ia o e a s.

C m n a i n v r a (c n c fsic ). o u ic c n o e b l o ta to o
C a d se e c e tra im e id la c m n a i v rb l, un o nun pd a o u ic c n e a e iste c m a rn tiv v b la c m n a i d e o x o o lte a a ia le o u ic c n iv rsa c rp ra o o l. E e n lla se u a la e p si c rp ra a c sib tiliz x re n o o l, c e le m d n la d re te a titu e e te a d e s e ia te s ife n s c d s x rn s, iv rsa e p sio e d l ro x re n s e stro y le e m v ie to in tiv s v s o im n s stin o la c a s a se m n sta la p rso a e p rta p n s u le l r a ifie s, e n xe ro to id n a d te in d s e o io e se tim n s y e tific e rm a a m c n s, n ie to a ra io e d la c n u ta p c d r yc m n a lte c n s e o d c , ro e e o u ic r. De so g , re im n , d lo o e o so a u a d sa sie o tra ie to o r n jo n lg n s e d h s a ra io e la c a s so p rc id s c n m s ic a lte c n s s u le n e ib a o fre u n ia y n tu lid d m d n e e te d ie to cec a ra a e ia te l n n im n

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
lo ra o m d n la c n iv n ia o la e p rie c d l g d e ia te ov ec x e n ia e c id d r c nsup c n . u ao o a ie te Co o c n p rte e c sto ia o p rc e e id n a m o tra a l u d d e ib n tic c n ic n e fo a p c z la e n ia e o a y a c a o d i n rm re o se c m tiv fe tiv d te si , a re io in u tu , d lo in le n ia e n n p m , q ie d o r, to ra c , c n n iooe o . a sa c n jo E e c n c fsic in re ie te c p l p ra re rz r la s l o ta to o g d n a ita a fo a fa u d in le tu l d in id y e d b d e la e c lta te c a ism u a l e ilita o n c e te o a e d a a a c n g n ro m n la x rn ; d m s e b rc r o e e sa e te n c sid d d a p ro y la p rc p i d se u a , d e e a e ma e e c n e g rid d e q e a u nse e c e tra a sula op ra b d rle c id d u lg ie nun d a rin a u ao yp te c na tesuin e n n ro c i n d fe si . El c n c fsic u d c m v so c m n a te d o ta to o sa o o o a o u ic n e e o io e re lta u a to p stid ita i , m m n m c n s su n c re ig c n o e to m g oe tre e p c n yc sto io(c n c c nta to ic n l a ie te u d o ta to o c ). Fin lm n sie p p p ie n tra y so n a u a e te m re ro ic , u ste g n a b n d sa o se tid d l in e io y h m rism , su m ie te e n n o e g n u o o p c n se lo a ra e e , se e c e tra ta id d a ie te g d c r l nun n v o e se sa io e o tim s y sa ra o d c n ic n s o n c n s p ista tu d e o d io e situ c n s p n s d d se e n aod sa n . a io e le a e e sp ra z e lie to

Tr p d u ic c nin iv u l y d l e to n e a ia e b a i d id a e n ro (o ie ta i d lar a a ). r n c n e e lid d

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
F e e p o ra e ta e d u id n Ja e B F lse u l sic te p u sta o n e se m s . o m q ie p y c y p m v e in o a o m to o u n ro e t ro o i l n v d r d te p u o p ra in n r a x r a d to p c n s ra tic a te ta u ilia istin s a ie te d te ra o p r la d m n ia c n e e ia fa e rio d s o e e c , o sp c l n A h im r lz e e . L te p c n a ra ia o siste e id n a yra a a in rio d l n e tific r tific r l te r e e u m m n l d l p c n , ta to la id n a c m e sq e a e ta e a ie te n e tid d o o l e to ov l se p re e o id d s oso rra o n rn ita g n a c lv a o te d s. E m to o u a in rm c n a te e e te y se l d tiliz fo a i n c d n a a e p sa o d c m n l, a d o v a o a d v a x re d , o u e ta u itiv , isu l u io isu l (te to e c n x ) p ra e x n o te to a stim la y re a a su u r sp ld r u ic c n d re e y c n e c n e su re lid d b a i e sp to o sid ra i n a a in rn ye te a te a x rn . E siste a te p u o d u ic c n d l e to o a l m ra tic e b a i e n rn l p re e c n u ea a c r o trib y : S a e tie p , lu a , e a io y a b n c rp ra a itu r n m o g r sp c m ie te o o l l p c n e situ c nd c n si m n l. a ie te n a i e o fu n e ta R c n c r e e u m c rp ra d l p c n . e o o e l sq e a o o l e a ie te D g ir c n c rto g d d c rte a a la p rso a q e istin u o ie ra o e e z s e ns u loro e noa da siste . n C m re d r y p c r la a tiv a e o a c n s a o p ne re isa s c id d s c io e re liz r a a.

sis e e n l

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

Mto oyp o e im n . d r c d ie to Ela o r c n n m n (c sto io a ie te o a e to b ra o ju ta e te u d -p c n ) rn m n s c n m tiv s a siv s e fe h s e e ia s (fie s o o o lu o n c a sp c le sta p tria p sc a fe id d s fa ilia s (a iv rsa s, a s, a u s, stiv a e m re n e rio o o o c n e fin d re o a e e to e h ria n m stic s), o l e c rd r v n s isto s re c n d s c n e s y a ism e v r e e d la io a a o llo sim o le a l sta o a m od l p c n ylafa ilia n ic e a ie te m . In la v rio re je c n c r la y n m ro g n e sta r a s lo s o a tu e s ra d s, a c m c le d rio c n e n m re d lo m se y d s s o o a n a s o l o b e s e s a e re lc e n m re d l m s y e d p ra te e u a n a e l o b e e l a a nr n su e r re n a a e a d l m m n e a to e q e se p rio te tiv c rc e o e to x c n u v e iv . Co c r le ro a u c s o in rip io e e lo o je s lo a tre s, n n io sc c n s n s b to d u fre u n , a c m e c n n o e c ja o e so c e te s o o l o te id n a s c jo e d e rito s, c se g v ta c m d s o a n s e sc rio l t, a e s, o a ro e s m s u a o c n e fin d in rm r so re e p ro tiliz d s o l e fo a b l n m re u oe p oyc n n od lo m o o b , so m le o te id e s ism s. F r m rb te c n r lo e im g n s a siv s e la ija a e s o tu s e e lu a n s p e s d c se re a s, b , c c a yc m d r u rta e l t, c m ra a o o in o e o. E b ra c n n m n h ra d a tiv a e d ria la o r o ju ta e te o rio e c id d s ia s, to a d m d a e to d sa u o c m a y c n , b , m e e ic m n s, e y n o id ea ao e rc io o te p s y d sc n ; c n u a a e u d je ic ra ia e a so o n d c a a u ic c n d l h ra p rso a e a io d f il a c so y b a i e o rio e n l, sp c e c c e a a a c d lav . l lc n e e ista En n e la n a d e si d u e fe o c n te d r tim im n n e n n rm o d m n ia sig ific c lo a e sim r situ c n d n e ec n a o c rse n ila a i e tro d l u iv rsom n l e d n e se re g . e n e e ta n o d fu ia La a te r a v ra i im lic e e rc io p n iz je n rio se e c n p a l je ic -a re d a p ra p n tra y d sp sa in e n d e p c lia a ee r e u s lir d m e e sa e u r c n ic n m n l; a ie m n o d i e ta d stra ie to q e lu g se u eo r a lic d d a u rd a la situ c n o c u sta c p ao e ce o a i irc n n ia e e e te sie p e b n fic d l p c n . m rg n , m re n e e io e a ie te A u a e s g a d re rz m n d la m m ria l tiliz r sta u s e fo a ie to e e o d ra te la d re te e p s d la e fe e a p e e se u n s ife n s ta a e n rm d d u d r b n fic so p ra la p su ib m jo d la a to stim e e io a re m le e ra e u e a ein g a d l p c n . te rid d e a ie te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

Tr p d a o oe ir a e a ia e p y sp itu l

S e te d m s p r e iritu lid d a e d im (in a i n n e o o sp a a l sta o n o n to o a q irid ) p p d la c n ic n h m n , q e c n d u o ro io e o d i u a o u o e id n fe e u S r S p m , e e e a p ro y la v e te n n e u re o sp ra l m a p te c np rfe ta ro c i e c . Asistir a u p c n im lic u v c lo m o q e n a ie te p a n n u stic u im u a c n e r la p rtic la fid lid d e iritu l o p lse o sid ra a u r e a sp a m a stic . La v a e iritu l a e d p p rc n r c n rt id sp a d m s e ro o io a o fo e o io a ra a lo c n e to d v a u rte sa d m c n l, tific s o c p s e id -m e , lu e fe e a e su re c n c n la D in a S p m ; n rm d d n la i o iv id d u re a c a u raq e se e d g ap fe d . u lq ie u a l o m ro sa o La v a e iritu l se c n a c n e p c d r in iv u l id sp a o firm o l ro e e d id a a te su se e n s (so ie a ), m d n s m ja te c dd e io a b n m ie te (n tu le a y se re o firm a te la a a i d la a ra z ) cn a n p ric n e e fe e a oe su ie to n rm d d l frim n . La v a e ir a se e c e tr c n r a a p r la id sp itu l n u n a o fo m d o r lig n p o sa a c e n ia fa ilia e y p o io e i r fe d , r e c s m r s rp d e n ie to a c m lo c n to y a c n s isc r im n ; s o o s o flic s flic io e a tu le c a s. La v a e iritu l c n c y re o o e re lid d d D s id sp a o o e c n c a a e io S p m ; a ism , c n e su p n s h c la v a u re o sim o o fa n s la e a ia id p rso a c m n riayu iv rsa e n l, o u ita n e l. A a av c s n s o id m s c m fa ilia oc id d r n s, e e o lv a o o o m r u a o d a n e la n c sid d s e iritu le y re io s d l e te d r s e e a e sp a s lig sa e pc n . a ie te Lo p c n s c n A h im r a p sa d to o a a r s a ie te o lz e e , e r e d v ta , su ie toylim c nd m m riayc m n a i a n frim n ita i e e o o u ic c n c n rv nsue iritu lid dyp rc p i re io . o se a sp a a e e c n lig sa La a tiv a d c sto io ta b n d b c n u e e c id d e u d m i e e o trib ir n l re a r c n rv r y m n n r v e te lo e b m s, sc ta , o se a a te e ig n s m le a c re o ia yritu le p fe d s p r e p c n . e mn s a s ro sa o o l a ie te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C n e a lea u ae o sid r b y d s: Pa u p c n q e p c a e Ju a o c n c r ra n a ie te u ra tic l d sm o o e a u a d la fe h s re e b s, c m e in io d l lg n s e s c a sp ta le o o l ic e S b th e to c s se e c n e n (c n g n c id d ) la a a ; n ne n e d r o ra u a o s v la c rre o d n s y se in o a n la o c n s e s o sp n ie te v c r s ra io e p rtin n s. R c rd r a u o y c m a K sh r (si n e e te eo a yns o id o e o e nm d a e tec n in ic d s). st ic m n o tra d a o P ra e c t o p v e d u ro rio y u a B lia a a l a lic ro e rlo e n sa n ib ; s c m su lib d o c n s d ria y a o p rlo a la o o ro e ra io e ia s c ma a sa ra a M (si s e c e tra e c n ic n s d g d isa e nun n o d io e e d a b la e m u r). P ralo b d s p rtic a e su m d c n s. a s u ista a ip r n s e ita io e Pa lo q e p fe n e Isla ism , p p rc n le e ra s u ro sa l m o ro o io a s l C r yre e r su re o ya lu io e o n sp ta s z s b c n s. S se c n sa a o n d u su c n ic io e n tra r i o fie te , o isc tir s o v c n s i ta d cne e o v rtirloa d te in d re i . e rm a a lig n S u p c n p v m n a la a a i d l A h im r i n a ie te re ia e te p ric n e lz e e e d v to se u o o p fe b a u a p c a ra e o g id r ro sa a lg n s r tic s re io s, d ig a fo a a o se le a u a a re m r lig sa e u l rm , h ra y d r to a suv ae iritu l. id sp a E la m d a e q e s n tre d la sa a e iritu lid d se n e id n u e u e n sp a a e c e traso g yp z in rio. nun sie o a te r So mn h yq e p o o c n rto oo je r lig so la e te a u r p r io a d b to e io q e sie p e h b e d p e n e la v a u mr a a sta o r se te n id e ir a d l p c n . sp itu l e a ie te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
La p c a c tid n d e s e rc io p n n e ju g r tic o ia a e sto je ic s o e n e o n e s p p s m tiv c n s e in re s e iritu le lo u stra ro ia o a io e te se sp a s s c a s m rc r u c rore n u n e e m tu v ir y u le a a n n la e c e tro n l u o iv a tu r c a. El p d c r la e fe e a d A h im r n c m ia la aee n rm d d e lz e e o a b v a e iritu l, sim le e te la u ic e o c n x , id sp a p mn b a n tro o te to q iz m s n o p ro ta b n m s e a c a o p r u tim , e m i m n ip d ; o e la n c sid d s e iritu le d lo p c n s so llo s e e a e sp a s e s a ie te n sim re a la n e s y re u re e p sa ila s s u stra q ie n x re rse d e d re te m d s. ife n s o o El d sa c n e fo o siste e d sc b m to o c a o q e n e u rir d s re tiv s u p rm n re ir e sig ific d d v ir e u a p rso a e ita stitu l n a o e iv n n e n q ie se e c e tra in a ilita a p ra e b c r e u n nun hb d a sta le e l sig ific d d sup p se . n ao e ro io r

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Tr p d v lid c n e a ia e a a i .
Afin le d sig la d c ra e C n ia S c le N o i a s e lo o to n ie c s o ia s a m F il d c i c a yp m v r u a a n n e o m to o e e id re r ro o e n p re te u v d te p u o a c a d n m te p d v lid c n p ra ra tic l u l e o in ra ia e a a i a se e p a oe c siv m n e A h im r e e p c so r m le d x lu a e te n lz e e n l ro e d c m n a i ta d d e e p c n a c d . e o u ic c n n a a o n l a ie te fe ta o P n tu on m ro s a e to q ie e lad n ie ne ro to v u e so d p s u n s ifu d ro n v rio p se e tre e s e n e a s a s n llo l u stro (Mx o su ic ), s re lta o n h nsid losu ie te e te d n id s. su d s o a o fic n m n ifu d o P ra su d tra to s, la t n a d v lid c n re re n a s e c re c ic e a a i p se ta s u a m tu d d e s te p s y c n c a y lo n ix ra e iv rsa ra ia a o o id s re o o id s p r su c n lu n s fa o b s, e e se c n c a o s o c sio e v ra le n lla c m in v rio e rc io y ru a e tra o d s d o s o b a a s je ic s tin s x p la a e tra t n a u d s p ra e a o oc n u tu l. c ic s sa a a l p y o d c a A e c a u a l fe tu r n n lisis im a ia d a u a te p s p rc l e lg n s ra ia in rta e e e e to A h im r se a a a e fo a se s n l v n lz e e n liz n rm p n a la re x n s sig ie te u tu l s fle io e u n s: L te p d e o io e p n fa e e v c lo in a ra ia e m c n s o e n sis n l n u tra ye trap rso a e b se ala c m n a i . x e n l, n a o u ic c n L te p d o n c n d la re lid d se b sa e e u a ra ia e rie ta i e a a a n l so d se a m n s e te o p ra m n n r la u ic c n y e la ie to x rn s a a te e b a i p sic no je a o i b tiv . D a u rd c n la so i g N o i F il c a o d la e ce o o c lo a a m e re d ra e te p v lid c nh c fa u siste a q e re te ra e ra ia a a i a a lta n m u in g r l m n oin rn d l p c n . u d te o e a ie te

El p c d ie to a ro e im n firm se tim n s y c n u ta d la a n ie to odc s e p rso ae situ c nd c n si . e n n a i e o fu n Su p c a s o je o c n u n e e in n p r s rin ip le b tiv s o c rre n l te to o re o o e la v rd d su je a y e sig ific d d la cncr e a b tiv l n ao e e p rie c in iv u l e e ia e te e p c n s q e x e n ia d id a sp c lm n n a ie te u m e n se a s d sm su d s d a sie a , a re si o u stra le e e ra a e n d d p n n so d d le a .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
M d yp o e im n . to o r c d ie to L te p e c e n a lic e t in y la a c n d a ra ia n u sti p a l rm o c i e v lid r c m : a a o o Ad itir q e lo se tim n s e p sa o p r e p c n m u s n ie to x re d s o l a ie te so v rd d ro a n c a d e c rn n p r d fin i n e a e s, u n o n a e o e ic n sig ific d s o u sto n a o p e s. D o e d l tie p su ie te y h ra su to p ra la isp n r e m o fic n o rio je a a n i d c u sta c s sim lt e s y situ c n s te c n e irc n n ia u n a /o a io e e e e te m rg n s. N ju g r, se te c r d ta in r n e b c r o za n n ia , ic m a i sta le e c n n c n s o tra r d in ir p u s p ra fo e ta o fro ta io e ta e stitu a ta a mn r u c m io ta to e la e o id d in iv u l o la n a b n n m tiv a d id a s e p rie c s se tim n le d l p c n . x e n ia n e ta s e a ie te P ra e te d r se tim n s, a n e , p rtic a e in ir a a n n e n ie to te d r a ip r flu u a p rso a a c d p r la d m n ia h y q e p n r n e n fe ta a o e e c a u e sa , ra o a a tu r c m e . z n r, c a o o lla P ra e te d r, p rtic a e in ir la d m n ia a n , se a n n e a ip r flu e e c je a d b r a c d r, a ila ya tu r e situ c nsim r a la e e c e e sim r c a n a i ila d l a c d e in rv n c n n e e fe ta o te e ir o u stro d e im n e isc rn ie to n la in e ia so c nasu p b m s. m d ta lu i s ro le a P ou a re c p rse d ic m n p r la e p si d in m a e te o x re n e se tim n s, su im o n ia y tra e d n ia .re iste n ie to p rta c sc n e c v g nim o n iae e tra m n in g l. ra p rta c n l ta ie to te ra S re ra p ra in ir e la d m n ia a n , se d b e ite . a flu n e e c je a ee a c d r a ila y a tu r e situ c n sim r a la d l c e e , sim r c a n a i ila e a c d. fe ta o P ra in ir e la d m n ia a n , se d b r a c d r a flu n e e c je a ee c e e, a ila ya tu r e situ c nsim r a lad l a c d . sim r c a n a i ila e fe ta o

Tr p d r m isc n ia e a ia e e in e c .
L e u la re in e te o d la a o n a fo e ta to a a sc e m isc n e ra z m n d re c nd lo su e s ye e to sig ific tiv s e lav a la i e s c so v n s n a o n id d lap rso a e e n.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

4 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S o je o c rd a e v lid r su p p p c so d u b tiv a in l s a a ro io ro e e e iste c , c n u a y tra e d n ia ta to e su x n ia o tin id d sc n e c n n p rso a h ria c m e su e n ia v e c l a te lo e n l isto , o o n sta c iv n ia n s d m s. e Co u c n e ie te y c n u e rc io d la te p d n n ovn n o tin o je ic e ra ia e re in e c : m isc n ia Se e b c u fu rte v c lo d sa d m n l e tre e sta le e n e n u e lu e ta n l p sa oye p se tee v r suc lid dd a to stim . a d l re n le a a a e u e a S c n rv e sig ific d re l d lam m ria e o se a l n a o a e e o . A sp ia la in ra c n d l p c n c n la tra a u ic te c i e a ie te o d, c sto io fa ilia ye to oso ia u d , m n rn c l. P p rc n u a su e r p rc p i d su re c n s ro o io a n p rio e e c n e s la io e p sa a ya tu le a d s c a s, D ig a m d se c e ul o o c n e y v lo e te p o sid ra a ra l m le e p a o p ra e fre ta situ c n s c m lic d s o m le d a n n r a io e o p a a d ile q esep se ta ne lav ad l e rc d . ifc s u re n ro n id e je ita o Mto oyp o e im n . d r c d ie to S h c v le e la a tig a p m q e p g n : e a e a d ra n u re isa u re o a R c rd r sig ific v ir n e a e te eo a n a iv u v m n ! S r q ie e d : e eu r e D o i d tie p su ie te y h ra su to p ra la isp sic n e m o fic n o rio je a a n i d c u sta c s sim lt e s y situ c n s te c n e irc n n ia u n a /o a io e e e e te m rg n s. E u c n se so l c n b se a e stim la i n ria o a stm lo (a d o u s u itiv s, v a s, t tile o tiv s y d l g sto so u d s p ra isu le c s, lfa o e u ) n sa o a o in r yc m a re u rd s. rig a o p rtir c e o D h se ic o stm lo re re n n u a e ie te v d a c so u s p se ta n fic n a e c e p ra re o ra m m ria h c r a c c n s d p rso a a c b r e o s, a e so ia io e e e n s, o je s ye p rie c s v id s. b to x e n ia iv a A d sc b u so e u p v c u a re c i e l e u rir n lo stim lo ro o a n a c n n c d n d d re te re u rd s. a e a e ife n s c e o
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 5 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S o tie e u a v lio e b n n a sa in rm c n so re h ria d fo a i b isto e v a c n ic n c rp ra id , o d i o o l, m n l y c m o m n e ta o p rta ie to so ia d l p c n , c n e fin d lo ra u a a so ta c l e a ie te o l e g r n b lu c m re si d suin iv u lid d o p n n e d id a a . L p c a c n v e re n u n c n su e s p sa o a r tic o lle a l e c e tro o c so a d s m d n e e o a i la p rso a p e e e c n r la e ia te sta v c c n e n u d n o tra v rd d ra p rc p i d su e p rie c s p sa a y su e a e e e c n e s x e n ia a d s in rv n i e suc n u ta p se te te e c n n o d c re n .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

5 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

P o g im r se u o c tid n . o ia a
P rlan c e o oh:

s c n la se u n ia r tin r o cec u a ia

Ofre e u ac n lig ra cr n ea e . No a n r la in e d lq id s, a m n s q e n te a su le ta g sta e u o eo u o p c n d sh ra d . a ie te e id ta o Pro u r u a b n re ja o c ra n m ie te la d . P e a d se ad r ir rpr n o om : A te d a o rse c m ru b la c n ic n fsic d su n s e c sta o p ee o d i a e p c n : te p ra ra c rp ra h ra c n b c l, a ie te m e tu o o l, id ta i ua te si a ria p lso y e c so d se d b tic u a n n rte l, u n a e r ia o n m d i c ntirare c aose so. e ic n o a tiv n r E c so d q e e la h b c n se a re ia fro o c lo n a e u n a ita i p c se a r e tre o e iste e la a tu lid d d ra ia o s p ra x m s, x n n c a a e d d re a a m n r y a a to p ra a in ra la te p ra ra u e ta p ra s a mo r m e tu a b n q e n u e su n ia o p d c s m ie te u o tilic n sta c s ro u to q m o uo ic s. u ic s rg n o N c rre c m le m n a p e p ra e ita e c so d o ie o p ta e te u rta a v r x e e te p ra ra a b n l. m e tu m ie ta A g re d u p rfe to c n l d la te p ra ra a se se e n e c o tro e m e tu l in rio d la h b c n c rre v n n s y a o m re e te r e a ita i , ie e ta a c stu b l u d c rtin d b : u a lig ra tra sp re te y o so e o a o le n e n a n tra g e yo u ) e lan c e c rrea b s, ru sa sc ra n o h ie ma E c a to a ilu in c n so v ria le su c rio n un m a i n a b s s rite s a e ad lain n a , loe id n e q e lao u a e c rc e te sid d v e te s u sc rid d s n g tiv p ra lo te re m d s e in u tu n c rn s ea a a s rro s, ie o q ie d o tu o se tid s p r e p c n d A h im r n o o l a ie te e lz e e . P ra c n ilia e su re lta c n e ie te la m d lu a o c r l e o su ovn n e ia z p r q e se sie ta se u yc sto ia o a u l n g ro u d d . E im o n q e e la h b c n c n rv la p rtic la s p rta te u n a ita i o se e a u r se sa i d in id dyp a a n c n e tim a riv c .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

5 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
A ism , e c a u r c m io d ro a a g re q e sim o n u lq ie a b e p , se se u la p e se e c e tre c rra a u rta nun e d. A o c n a a ilid d h ra o m b a , in asuse q e oap sa a suc m . ste r u rid a r a a U a v z in la oe e , c m ia e p l, a p rlo e n e sta d n lla a b r l a a rro a s n fo a c n e ie te rm o v n n . D se rle u b e re o y o c rle p r a u o d il e a n u n p so fre e s o rd a ifc q e h y sid la jo a a o c rle u a c ric d a c , u aa o rn d fre e n a ia e fe to u a ra oou b so n b z n e .

B e a n c e u n s o h s!

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

5 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

M e na isc l e .
E e se c n se c n e u a so e re c n d n sta c i o sid ra n m ra la i e im o d ra le m n re q e n p r d re te d ile p n e b s e o s, u o o ife n s ism s so p rc p le e la v a d ria d l p c n c n n e e tib s n id ia e a ie te o A h im r lz e e . E m s e te d s so re lo o e so q e re re n e sta o n ra o b n ro u p se ta l se u a p d le a u a in c io e d te p s, g ir l ie e tra lg n s stru c n s e ra ia m d a e to y su e n ia d stin d s a la a n i y e ic m n s g re c s e a a te c n c id d d l p c n c nA h im r u a o e a ie te o lz e e . N o sta te ta b n sa e o e b se a e p rie c o b n , m i b ms n a x e n ia p rso a q e n q isim s o itir c a u r c id d , e nl u o u o m u lq ie u a o te p o su e n ia e a s d u e a y e ie te ra ia g re c n ra e n fic z fic n c id d d l se q e o o p c n c nA h im r p e u a o e r u rid a ie te o lz e e u sto an e u stroe c rg . na o In lu e c n c m s d la d u d p ra c n g ir la c siv o o e o e ific lta a o se u a siste c d u c id d r-c sto io c m e n , c m n ia e n u a o u d o p te te o o e e ia su e n ia la p rtic a i fa ilia (to o sp c l g re c a ip c n m r ds p e e m s q e u o la c n u i e u tiv , e c a u d n u n ), o trib c n q ita a fe tiv a u a (c n re m n d d e o c n e e ie y h c r y d o c ta e te e in ro o sp c ) a e g la d u m im in e io y h b d stre a p ra su lir a e n n o g n il e z a p c n lo e m n s e iste te la n c sid d s p se te o s le e to x n s s e e a e re n s.; c n so e s tre e m n s f ile d a q irir se o lo sto s le e to c s e du re m la a e g n m d a la d m n a e o ic e e p z n ra e id e ad cnm a n b sta te c so fa to d e o yd n ia ie to a n s a s c r e n jo ista c m n . P rso a e te h c m ro a o q e ic m n se e n lm n e o p bd u n a e te re u re c m n a i , c o e c n y a o a q ie o u ic c n o p ra i rm n in fa ilia p ra q e e p c n o fa ilia a c d c n tra m r a u l a ie te m r fe ta o o la e fe e a d A h im r g c d u a m re id n rm d d e lz e e o e e n e c a tra q ilid d(fsic ye iritu l). nu a a sp a C m a a o p .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

5 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Po lo c m n c n a a p c n A h im r e e r o o fin n l a ie te lz e e n l e r d lo c so d n d u a c n to o lo m jo e s a s e tro e n n ia a ; a a d n n c a m b rio d te ra o a u , re in b n o a u l o ilia e rio d n c to a d (g n ra e te o u ) b jo e u a ita isla o e e lm n sc ro a l h m n rio p te tod la tra q ilid d( eq i ? re x e n u a D u n ). P ro q iz se c n e o je o e c b rto d l e , u a o l b tiv n u ie e a m n se e d n tra rn r ru a fa ilia s. isla ie to a l e o sto a tin s m re P r e d , se in o ne siste e q e a p sa d la c m a a y n u e r e o p a siste c d u c sto io u a o p r m s c m e n n ia e n u d -c id d r o o p te te q e se , n su y la c n iv n ia d ria (p r m s u ste a o stitu e o v e c ia o b v q e se ) si p ri ic y c n n re lta a m n re e u a e d a o sta te su lta e te g tific n p ra e p c n , a n u a p re e n se ra a te a l a ie te u q e l a c r o a p te te a n . La a c o c m a a a ig a q e la c lid a fe tu sa o p , l u l u a siste c n ia so v lo s in stitu le p ra e v r sua to stim y d n a re su ib s a le a u e a a e p r si d d y a u a a so o r so d d y p rd a o aaa yd p rta le a id in e n s a p d c ie to h re te l a e im n . P iv c a . r a id d E p c n c n A h im r (e to a su fa s) d b l a ie te o lz e e n d s s se ee g z r d u a b n d n , p rso a a o c n c rto o a e n m ie te ig o e n liz d o ie g d d p a a (p a id d n e sin n o d ra o e riv c riv c a o s im e re lu n c si ). El p c n q ie e istir d n d u b q e lo a ie te u re x e tro e n m ito u sie tap p yp a o n ro io riv d . Po re la g n ra e p c n c nA h im r se e c e tra r g e e l l a ie te o lz e e nun se e c e tra c n so y d so n d d n nun o fu e rie ta o e tro d u a e n h b c n su u sta e te e tra a e e to c s, c a d a ita i p e mn x ; s n n e u n o n c sita d la a ee e siste c d l c sto io p ra re o o e e n ia e u d a cncr l e to o m d n u re o o d la h b c n n rn e ia te n c rrid e a ita i m str d le o o lo su e o lo c rte s y o no s cm g rim s- s a le m rb te e lo c a s se re n a e n m re c n n o a e s n s u le fre d l o b , o te id y u d l a a to u n /o so e p ra , te silio o m e le in la o e e u b s sta d s n l in rio d la e n ia te r e sta c . D d e c sod in n r a c m iod u ic c nyse a o l a e te ta lg n a b e b a i a d c m , sill , e rito o c a u r m e le e c siv e a a n sc rio u lq ie u b x lu o d l p c n , sed b s lic r suo in nyre e rla e a ie te e e o ita p i sp ta .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

5 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
De id a la e c siv s y d e s o u a io e q e u d b o s xe a iv rsa c p c n s u ste te g , o p r u im e e tib d sc id , n lo c n e u na o n p rc p le e u o o o fin n sill olac m p r m s c m d s q ep re c n n a a o oo u a za .

H ie eya b n d lah b c n ig n m ie te e a ita i

S lic o ite a u a d l p rso a d stin d a se ic yd e e nl e a o l rv io d m stic p ra q e e d te in d h ra e c e u o o a u n e rm a o o rio fe t n c m le a o y lim ie a (b rre o a ira lim ia , o p to se p z a r sp r, p r sa u ir) d la h b c n q e in lu a c m io d rio d cd e a ita i , u c y a b ia e ro a d c m ; lite lm n to o rin d la h b c n p e a a ra e te d cn e a ita i d b se c id d sa e tea a o e e r u a o m n se d p e d b o a q e e p c n a c m r su re e s o u s e id u l a ie te l o e s frig rio c m a d ja p q e o o c n e b s re s d o id s e e u s o sid ra le sto e a e to o g lo a q e a e y a id n fa n n c a lim n s o sin s u tra n n a u a o iv c m c c ra h s, m sc , m sq ito a s y h rm a o o u a c a o a o u s, ra a o ig s. U a a e u d ilu in c n d la h b c n se o tie e a n d c a a m a i e a ita i b n l a rir v n n s, c rtin s p rc lm n c rra a c n e b e ta a o a a ia e te e d s, o llo ta b nse o tie e u a sa d b v n c nysu ie te m i b n n lu a le e tila i fic n a a i ; so h y q e c id r q e n se fo e n c a ire c n lo a u u a u o rm n o iv s c rrie te d a . o n s e ire E re o e d b e u d d so o n s a b n le s c m n a le l so e e d ra te m ie ta s se e g stoop fe n iad l p c n . gn l u re re c e a ie te P rae a oc rre tod lo p s, sa oq esuu se a l se o c e s iso lv u so e c e trec n in ic d see p a c roju toc n n u n o tra d a o m le r lo n o a u a su n ia d sin c n c na m lg n sta c e fe ta te o ro a

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

5 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
. P r su u sto q e la a m ra re u re ta b n d o pe u s lfo b s q ie n m i e sim r a o ila se . La c rtin s, c rp ta ta e s y re to o im g n s so s o a a e s, p te tra s, ee n ta b n re rv rio n s d p lv , sin ta b n d m i se o s o lo e o o o m i e fa n n c a u a o iv . E tre a o c id d c n la v la v la o s, in e sa s x m d u a o o s e s, e d ra c n rio oc s e m jo u a s e o s sitio m s se u s. irio s e r tiliz rlo n tro s g ro U iq e u o o d s re ip n s p ra la re o c i d b u n o c ie te a c le c n e b su yv c suc n n oc d v z q ese n c sa . a ra a e o te id a a e u a e e rio Ac e d te e u a p v n su ie te d p e s u rd se e n r n ro isi fic n e a u lo d se h b s, tra o d lim ie a to lla d m n y e c a le ps e p z, a s e ao se ille s. rv ta Mo ilia io b r . En u m e le e e ia g a e e o e lo n ub sp c l u rd n rd n s m d a e to q e so a m istra o c m n e te a e ic m n s u n d in d s o m n l p c n (p c re te e u a p v n m n a e tra a ie te ro u n r n ro isi e su l x ), a o o e g l, p le to llita h i ic s, p e s d lc h l n e a a s, a s ig n a a u lo e te y d se h b s, a c m g a te d p stic la e c a le s o o u n s e l o (m ltiu s). u so A m o se te d n a la m n p r lo m n s d s s ism , n r ao o eo o m d s d ro a lim ia y d s o tre p le d se h b s ua e p p s o s a a s e c a le p ra se u a o e v ria situ c n s c m a r tiliz d s n a s a io e o o in o tin n iafe a ou a ) od rre . cn ec c l rin ria ia a R se e u e a io su ie te p ra la u ic c n d lo e rv n sp c fic n a b a i e s m e le u b s. Pre ra u h b a o o o a la e rb sa a b n c n fie n il c m d sto o m ie ta i , la c m d a , lac m d a a lae g n ia o o id d o o id d le a c . Re u rd q e u d d b d sp z r ta to a lo m e le c e e u ste e e e la a n s u b s, c m a p c n e la d re te a tiv a e d ria o o l a ie te n s ife n s c id d s ia s, p r lo ta to se a o se d ta a lo p e s d c jin te o n c n ja o r s rim ro e o e s d ro a ie to (ru d s) lo e c e tra e c a u r e dm n ea s nun n u lq ie tla a ra y su in la io e e r id y f il; y a su p le s sta c n s s p a c s a n id s p v e s d b st , a d d ra y silla d te d o ro e rlo e a n n a e e ru d s. ea
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 5 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Ev e u d a m ra o ta e s p q e o p e ite l so e lfo b s p te e u s, u s g n ra e te so la c u d c d s, a e d a id r e e lm n n a sa e a a d m s e n a fa n n c a a ism p sc d d c lc a o c rp ta u a o iv ; sim o re in a e o h s a e s g n e oc nfle o la o ra d s o c s rg s. En re m n u m b rio u su e n o ilia tilita m im p ra b d r rio n o a rin a e su ie te c n rt a sup c n p e e e r c n id l fic n o fo a ie te u d sta o stitu o p r lo sig ie te e m n s: o s u n s le e to P r lo ta to re lta o n , su b n fic so a o d io a a lo m e le c n ru d s p ra e e io c n ic n r s ub s o e a a fa ilita su tra d y a lo p c n s c n b sto e (a su c r sla o s a ie te o a n s m d a a d d ra y silla d ru d s c m s e id ), n a e s /o s e e a o o tile a u a e sud rioa b la yds n ia m u r. E re m n u m b rio u n su e n o ilia tilita m im p ra b d r rio n o a rin a c n rt asup c n loc n y : o fo a ie te o stitu e Cm c md . a a oa Sill d d sc n (d p fe n ia re lin b ). n e e a so e re re c c a le Ca n ra oc m d . jo e oa Me a x r (p q e a yre sa u ilia e u siste te n ). B rc nl p rad n c e u o ma e o h . Re j d p re . lo e a d Un od s silla a o s. U b n op q e o n a c e u . Une rito (o c n l). sc rio p io a Mu b d T (o c n l). e le e V p io a L a u u c n d m e le im lic m n s e a io y a c m la i e u b s p a e o sp c m y r lim ie a ao p z. D e nyp sa m o iv rsi a tie p s. Si a p c n se le d u d a b la p v a u l a ie te ific lta e m u r ro e n p q e o re iste c n p b a io e p ri ic s, o e u v ro o u lic c n s, e d o lib s, e c n a m d ra ayd a tu lid d ro n a tid d o e d e c a a.
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 5 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
R v e e ia in r c m te p m n l la re ista e iste sp c l te s o o ra ia e ta s v s d c c ra a y ju g s l ic s q e in n a le to a e ru ig m s e o g o u sta l c r e b ra p n m n s y so c n s a ro ia a e g d la o r e sa ie to lu io e p p d s l ra o d d u d v ra d p rso a a p rso a y d l g d d e ific lta a e e n e n e ra o e a a c d la e fe e a . v n e e n rm d d En lo p sa m o id a s ta b n se e c e tra lo tre s a tie p s e le m i nun n s q e e p a le s p ra fo a p la ra (tip sc b le u m le n tra a rm r a b s o ra b ), o n m ro (d m re u rd q e e lo p c n s e s o in ); c e e u n s a ie te a c d s p r e A h im r la n c n m te a y la fe ta o o l lz e e o i a m tic e b ra i d id a a stra ta so la q e p e se la o c n e e s b c s n s u rim ro d te ra . e rio n El u d la ra io u la te v n so so re o e d b so e d le isi lo n c m n a le p r la so c rto p e c m n e te se tra sm n tic s o p s o s u s o mn n ite o ia d sa ra a le op lc la d g e q e p e e in u ta e g d b s e u s e u rra u u d n q ie r a p c n ; p fie m m n s d m sic se n o l a ie te re ra o e to e a re a a ra a le g db . Si e p c n a n p e e d a b la a o p lo p r la l a ie te u d e m u r c m e o s ta e a d r u p q e o p se , o fre u n n u ja n rd s a n e u a o c e te n rd c rc n yp tiq ec n e a o la u o l. R p d c m ye se e o a e a a n r s. La c m d p fe n ia d b e r d u sta c n la a a e re re c e e sta isp e o c b c ra h c e o n (p r d n e sa e so d b r a e e a ia l rie te o o d le l l), e e se lo su ie te e a io p ra fa ilita e m n jo d la r fic n sp c sa a c r l ae e p c n (c m iod p le a ie te a b e a a s, El c lc d b te e c n o h n e e n r o siste c m d n , n ta n ia e ia a o n rg o id . La a o a a d p fe n ia d re n s d p liu ta o s lm h d s e re re c e lle a e o re n oa o p ra p v n a rg s. lg d n a re e ir le ia Am o d b n se sa u id s d ria e te p ra e in r bs ee r c d o ia m n a lim a p r s y a s q e c d n c e se a e ta y a sito c ro u a a o h lim n n re ro u e c n la e a a d la p l q e so p dcn o s sc m s e ie u n n rm lm n e in d s. o a e te lim a a E e m oo e d id a (lim ie a yp te c n su le n l ism rd n e e s p z ro c i ) e o u q e e p c n a o m re e la c m c m r p n c rrir u l a ie te c stu b n a a o e a g lle s, a e to o g lo a p c re im e ir e a ta lim n s o sin s, ro u p d sta situ c n p e a m n e rie o d q e a in c a i u s u e ta l sg e u lg n se to
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 5 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
(c c ra h o a ) le n la c m ra d la b c y ua c a ra a sio e s o isu s e oa p d c n ou a u a u a le n d m sia o m le o ro u ie d n b b n si e a d o sta a u ao e fe e a m s se e . lg n tra n rm d d v ra P ra u c rre to a g d c m se h n d se u lo a n o c rre lo e a a a e g ir s sig ie te p so u n s a s: Cu rir e c lc c n u p e p te to d m te l b l o h n o n rim r ro c r e a ria m le b (se e c e tra e tie d s d p rta e ta s), a a a le n u n n n n a e a m n le c n u c n u se u d p te to d a o lu g se o tin a i n g n o ro c r e lg d n e o c lo a la s a a in rio (d c j ) p ra a g ra su o c b n fe r e a n a se u r u ifo id d e iste p q e o re rte c n p z s p ra n rm a , x n e u s so s o in a a c lo a s e la c a e u a d la s a a b ja c n o c rlo n s u tro sq in s e bn a , o e p c d ie to se e ita la a g s q e p e e se ste ro e im n v n s rru a u u d n r m tiv d e a s ole n s e lap l d l e fe o o o e sc ra sio e n ie e n rm . Le sig e d sp u le h d p le re ta g la s u e u s n c o e a a s c n u re (e tre e d s); c n e n v ra o o sto se p v n n a u u c n s re ie e c m la io e d sa ra a le e c sod d rre in stin l, in o tin n ia e g d b s n a e ia a te a c n e c (fe a ou a ) uo s e e tu lid d s (sa g d ). c l rin ria tra v n a a e n ra o Si e o h n d p le re lta d m sia o c sto , se l c lc e a a s su e a d o so p e e su ir c nu a sim le s a a d b d a loa c o u d stitu o n p b n o la a nh e tre p rte ig a s (s a a c ic ), c m la u d e n s a s u le b n ln a o o sa a n lo h sp le y c lo a a a la m d d la c m , sin s o ita s o cd ita e a a a g s y b n su ta a d sliz r la o s la ra s rru a ie je l e a s rilla te le d b jo d l c lc ; e ta se c m d a p rm e c so ea e o hn s n illa e id e ite n a d e p lsa u e c so d lq id s, o d rra e e x u r n xe e u o e ms sa g n o se tie e p ra c n n rlo u b e nu es n a o te e s n u n a o u d r, f il d q ita m rtig a o c e u r. Ta b n e iste e n g c s d im le e to m d o u m i x n n e o io e p m n s ic s o p d o ta to c lc o e c m a o a a (d rto ic s n o h n s o o lm h d s e d e s ta a o q e c n n n e su in rio g l iv rso m s) u o tie e n te r e e e ia y sim le e te se c lo a e c a d la s a a sp c l p mn o c n n im e bn d c j ; a n u so d m sia o c sto s re lta e e a n u q e n e a d o so su n n c rtop z s p r suc m d a , f il lim ie a y a o la o tile o o o id d c p z lta p te c np ra e ita e a s d la p l. ro c i a v r sc ra e ie Si n se c e ta c n re u s e o ic s, sim le e te o u n o c rso c n m o p mn d b u a s a a e c a y c l u la a a ra d n e o le n b n n u tro o q e ltu o d re o r la c d ra d l o la p c n ; f il a p sa ae e a ie te ste c rtific io re ltau b ra yb e p te to su n til, a to u n ro c r.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Al e r y su p c n a o o a o e la c m , c b lo sta a a ie te c m d d n a a ra c n u a s a a d a o , se u a d d s tre fra a a o n b n e lg d n g id e o s z d s d lg d s lla a a d v je (a n la a c nu c b rto e a a m d s e ia fra e d s), o n o e r oe re si e c alore u re d d n l lim q ie .

R c e e e u rd !
E c m io d ro a d c m e d rio o c d v z q e p r l a b e p e a a s ia , a a e u o a in id n s sere u rasua o lg n c e te q ie se .

B r n illa on ? aa d s S o
V n ja e ta s: L s b ra d le o b ra d s so e n ia s p ra la o a na s a n illa n se c le a p te c n d l e fe o p e c m n e te su n ro c i e n rm , u s o m n fre p sa illa ysud rm e b sta te in u to e situ c n e d s o ir s a n q ie , sta a i p e e p v c r u ac d c nre lta o p c a ra a le u d ro o a n a a o su d s o o g d b s c m fra tu s a d c d ra c n a s o g lp d o o c ra se s e a e , ra e le o e e se e a v ria le v rid d a b . Se re o ie d la m n fa tu d b ra d s y se p r cm na a u c ra e a n illa a a o u e p rto c rp te o p r u h rre (se se e n xe a in ro o n e ro g n a l m te l d la c m ) p ra q e q e e d b a e te a ria e a a a u u d n e id m n a sta a yc no c nd se re o ib s. ju d s o p i e r m v le L p rte in rio p e e c b a a te r u d u rirse c nc jin s p ra q e e o o o e a u l la d rm n n se le n . u ie te o sio e Otra e te ia c n stra g o siste e a o r la c m a la p re y n d sa a a a d re rz r la p rte e p e c n u a h ja m v p rt d fo a a x u sta o n o il o til e m d ra c n e ie te e te a o a a p e e se c n e a e , o v n n mn p y d , u d r o l sill d d sc n . n e e a so Se c id r q e lo to illo y ro illa te g n u a u a u s b s d s na n p te c n a o a a p ra e ita e c ria io e a te e ro c i c jin d a v r x o c n s l n r c n c d c d la p l c n la su e ie firm d la o ta to ire to e ie o p rfic e e c m. a a

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

D sv n ja e e ta s. Lain la i p r log n ra e c sto . sta c n o e e l s o sa El p c n p e e m stra u a g n in u tu a se tirse a ie te u d o r n ra q ie d l n c n a o p e e le n rse c n e s o in lu e su irse o fin d u d sio a o lla c siv b a e s y te e u a c d o g lp m s in rtu a a c n lla nr n a a o e fo n d o m y re c n c e c s. a o s o se u n ia Lav ila c n c rn se m s a u io yc n u . ig n ia o tu a r c c sa o tin a

P le a a s. Es c n e ie te e u d p le so re to o e la o v n n l so e a a s, b d n s n c e e so re d e lo a c d s c nm y r om n r o h s n b to o n s fe ta o o a o eo g d d in o tin n iau a . ra o e c n e c rin ria E iste v rio tip s y ta s lo m s c m so lo x n a s o lla s a o o n s m d lo a ts si n se c e ta c n e s, se p e e o e pn ; o u n o llo udn u a o tip d e s a q irir, to o tie e u tiliz r tro o e llo d u d s nn n in c od c m u rlo stru tiv e o sa s. Ca b d p l p r lom n s 4v c s a d oc a d se m ie e a a o eo e e l a u n o re u ra q ie . Al re r e p l u d , lim ie p rfe ta e te to a e tira l a a sa o p e c mn d l a c b rta p r e p l c nu a p q e a to lla yja re u ie o l a a o n e u a bn n u , ob nc nto llita h i ic s u d s p ra e a o e tro ie o a s ig n a sa a a l se d l b b , e e ia e te la in le lo g n le y e e e sp c lm n s g s, s e ita s l su oa a rc n l. An u a e a u c n e o t e n a te n v c a i sp n n a o flija o a e e a pn l a c d , p c d c n to ra c y p c re tra q iliz rse fe ta o ro e a o le n ia ro u nu a y tra q iliz rlo p e d se u la situ c n e nu a , us e g ro a i s d sa ra a leym le p raa b s. e g db o sta a m o Du n e c m io d p l re ise si n e iste p l se a ra te l a b e a a v o x ie c , n m n h s ro a irrita i , m re n s, e a s u o s a c a jiz s, c n o to e sc ra tra a o a s q e p r e lu a d n e se e c e tra m c a n m la u o l g r o d nun n uhs v c s so v le e e n isib s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
La e a s p r p si d e o je d n e se d sc n s sc ra o re n e l b to o d e a sa (c m , silla d ru d s, sill ) so c m n s y p e e a a e ea n n o ue udn cne o v rtir e e si g v d la p l q e re u re n ro n ra e e ie u q ie tra m n e e fic yp lo g d . ta ie to sp c o ro n a o Se re ra e m n n r la p l d la o a d p l ite n a te e ie e zn e aa lim ia y se a sin re u s d su o c n o re u s d p c; sid o e d ra i , sid o e h c s fe a s. e e c le C m n a i d n od lav ie d . o u ic c n e tr e iv n a E p c n sie p te d u c n l d c m n a i l a ie te m re n r n a a e o u ic c n d c c n su c id d r c n e fin d a isa d su ire ta o u ao o l e v r e s n c sid d s in e ia s. e e a e m d ta P ra d h fin te d u a c m a illa u tim re o e su a ic o n r n a p n , n b n d fe tou silb toalam n , p rap d r h c r u d e e c n a a o a o e a e so e lla e c sod n c sita a u a n a e ee r yd. A u a fa ilia d ta a su p c n y a c sto io lg n s m s o n a ie te l u d c id d r d u se c u a o e n n illo a a to d in rc m n a i p ra e te o u ic c n in l b a a m ric . E la c m o e e sill d re o h g in la u n a a n l n e p so a a sta r n tim rea q e p e a a c d r e p c n p rase u d e b l u u d c e e l a ie te a r sa o n c son c sa . a e e rio

E e tu lid d s. vn a a e
In le e la su e ie d b r u a l p ra d n c e sta n p rfic e u n ma e oh c ne c n id e m n l, la h yd sim le c n c . o n e d o le e ta s a e p o ta to En c j d l b r d b e r u a p q e a l p ra d a n e u e e sta n e u m a e e e e c , u te fo o m v u re ip n d p stic m rg n ia n l n il, n c ie te e l o q e c n n a a u , u a ta a a m d lle a c n a u o u o te g g a n z e io n r o g a re sc (si n e d b tic ), d s p p te fle ib s y u a fre o o s ia o o o o s x le n p q e ad ta i d p e s d se h b s). e u o c n e a u lo e c a le Re u rd q e la d sh ra c n n c rn e b sta te ce e u e id ta i o tu a s a n fre u n e lo p c n s c n A h im r y m c a c e te n s a ie te o lz e e uhs v c s p sa d sa e ib a a n p ra e c sto io m s ee a e p rc id a l u d d stro ie .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Po su u sto e s c n ic n s so id a s y la m s d r pe sta o d io e n e le s e la v c s c sto s, su in e io tra sfo a s ee o sa gn n rm r u n p su u sto e ig o e a e u d c m d a ; so re d re p e x u n d c a a o o id d b to o e m jo re e io e e a o c n q e se re liz n la l e r md s l mr o u a a m nd c sto ia au p c n . isi e u d r n a ie te B tiq nd p imr s a x s. o u e r e o u ilio E b tiq nd c m o e te a x re d b in lu l o u e o p n n s u ilia s e e c ir:

Ga (ro e in iv u le sa llo d id a s). A o (ro op q e ), lg d n llo a u te V n ad 5y1 c s. ed e 0 m Ja d p fe n ialq id . b n e re re c u o Alc h l (lq id oe g l). oo u o n e Ag a o ig n d . u x eaa Va lin lq id . se a u a T laa h siv (d se a m ro o otra sp r). e d e a e d , ic p ro n o Te e . rm m tro Pin a d P a . z e en T ra c ic s. ije s h a Tin ra d y d . tu s e o o T tu d in ra e B n a lq id . ezl u o Gu n s d se h b s. a te e c a le To n a d a o m d n s yc ic s (C to e s). ru d s e lg d n e ia a h a o n te R c e d ! e ur e v le d g n ia aym rth la , io ta e e c n e io te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
N m d u , n se a to e iq e n re o ie d o e iq e i u md u , i cm ne m d a e to e ic m n s.

R p so eo .
No d je d rm a su p c n p r la m n s o e la e o ir a ie te o s a a a n s ta e p c re d e rd s, ro u istra rlo c n le tu s o p tic s o o c ra l a d e n s p ra q ete g u su v d rm iv rsio e a u n a n a e o ir. La sie , si la a o m ra d b se b v (1 -2 sta c stu b e e r re e 5 0 m u s), p ra d sp rta ro e le e e te su m n c n in to a e e rlo c v m n ao o la su a yh b le su v m n y le a e e te A o n s. dr o Co se e la re la d u o d u o e d c u c a ro n rv g e n e n ; s e ir, n u d p q e ou a e tu , u flo roc nsuc n n oou a e u n sta illa n re o o te id n m c tao je s p d c s d l p c n , a e b to re ile to e a ie te Ev lo c a ro oa o o o n so ite s u d s d rn s ste to s. C id d c n lo o n s o e c je d la c lc a n u ao o s la e n a s e s o h s, o d b ne r c lg n o p e so u rie of il p ra su e e sta o a d , u s n n sg c a frir c d s. a a

A im le d mstic s. n a s o o Si n se e c e tra p h id s p c re u a m sc ta c n o n u n n ro ib o ro u n a o o e lo ra c m a ayd c i . lla g r o p istra c n La m sc ta n d b d rm e la m a c m q e e a o o e e o ir n ism a a u l pc n . a ie te Pro u q e p rso a e te se a n a e la m d a d lo c re u e n lm n tie d n e id e p sib ala m sc tae g a(p z p rro g to a e o le a o le id e , e , a , v ).

S d d r , sa e o q e e s md a in u a lo b m s u sta e id s a ic n le sig ific n u a m y r e o a i d io a s n a n ao rgc n e o ic c n m a y so r to o im lic n u be d p a n c n e a le c id d ; sin e b r o a o sid r b u ao ma g , l


Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 6 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
lle a la a c b e ita e g a d p o o c n v r s l a o v n n r n e r p r i le n s d fin a od a a ita te sio e e itiv s isc p c n s.

C p loD S a tu O .
. P n la B , om n a lle ae md o ie tr s g l ic .
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 6 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

- nlaa n i d u a e e e c E te c n e n m rg n ia oa c e te lop o ia e n c id n , rim rd l s o h c r d , sino id r e ae ao lv a l c n c ie toa re d o e o o im n p n id , l e rc ioe a d l o ioyla je ic fic z e fic c m ro a ap c a o p b d r tic . S n se tie em g , e p c e i o n a n s o o l sa e yla p ric , re ita br e ia p n v c s: - a b nso c n r u e e P ra ie lu io a n p b m , lop e e n h c r ro le a rim ro s o a e d a o .To m 0 7 e re a 0 . N e yZ le , 1 9 . ol e v 99 E la v a c tid n d l p c n su le a a c r n id o ia a e a ie te e n p re e p q e o in id n s og v s a c e te lo c a s d b n e u s c e te ra e c id n s s u le e e se re e s y se d m n rain e ia om d ta r su lto a a e a e m d ta e ia . E e se c n se p p n n d e s m d a h b a s n sta c i ro o e iv rsa e id s a itu le p ra la p n a a n i d situ c n s fo ita sin a u tu l te c n e a io e rtu s; e b rg , c n ie e a la r q e e s su e n ia n so m a o o v n c ra u sta g re c s o n re e s d c c a q e e c rio y e p rie c d l c ta e o in , u l rite x e n ia e c sto io im e r so re to a e p a c n ja e u d p ra n b d m ric o se n b n fic d u a e a so c nd l p b m . e e io e n fic z lu i e ro le a P r lota to e c sto io o n , l u d : S m re m n n r la c lm , p r g v q e se e ie p a te d a a o ra e u a l a o te im n . c n c ie to E te d r q e n e u su e e e d c n ne u o s n p rh ro ; s e ir re o o e su c p c a e a c m su lim c n s. c n c r s a a id d s, s o o s ita io e

S b q e c n n m n se re u rir d a u a p ra a r u o sta te e te qe e yd a so c n r e p b m ; p r lo ta to d b so ita lu io a l ro le a o n e e lic r re e od p rso a c n e ie te fu rz e e n s o v n n s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C lo a a su p c n in il, a p d y n tra r o c r a ie te m v rro a o o ta d d sp z rlo h c o sitio a m n s q e e lu a e e la a a ia tro , e o u l gr p n ae rie olav a d a b s. o g n sg id e m o C n e r c n e e fe o c n to o su v , lo o v rsa o l n rm o n ae tra q iliz ryle b d r c n n a yse u a . nu a rin a o fia z g rid d

D sp d se u la in ic c n s su e a re v r e u s e g ir s d a io e g rid s, le a suc id d a p rso a e p rtoe e s e e e c s. u a o l e nl x e n sta m rg n ia

L s m s fre u n s u e c s so , e e to o e a c e te rg n ia n n stric rd n a b tic : lfa o

A r siv a , e fa oye o in n a o g e id d n d n jo fu d d s.
E c n g n ia p sib m n se e c e tre re c n d sta o tin e c o le e te nun la io a a c n d e s c m io fsic s y b q m o c re ra s o iv rso a b s o io u ic s e b le re c n d s c nlae fe e a d A h im r. la io a o o n rm d d e lz e e C n e c n s g n ra s. o sid ra io e e e le E fa tib q e a te e s c le u n stm lo a v rso e p c n u s d e s l a ie te re c io e d sm d a e te p ra re n a e p d m io a c n e e id m n a fre d r l re o in d su je rq a y d ja e c ro su o o i a la a o d e ra u e r n la p sic n c ta a a to o a y o lig d d p n e c a o in iv u o u nm b a a e e d n ia tro d id o a n c m o r. je o o p rta O sim le e te se u a irre x a m n u c n p ra , p mn a n fle iv a ip la i a c p rlaa n i yd m n a m y re c id d s. a ta te c n e a d r a o s u a o L a tu c n p v c d ra im lic e a e c n a c a i ro o a o p a x sp ra i , e fre ta ie to d sa y a re id d e e situ c n n n m n , e fo g siv a ; n sta a i d c n to e p c n c m ia su c m o m n e o flic , l a ie te a b o p rta ie to h b a e te so g d e a ie a re n (v rb l o a itu lm n se a o n b rta g si e a fsic ) y lo d e e c n d c a u r p rso a d d a irig n o tra e u lq ie e n ; a o q e e c id d r e q ie se e c e tra m s c rc n se u l u ao s u n nun e ao v e esu tov ln ra le ad h e b te u lv je u e b ic o m a . C u s. a sa A u a ra d e to o o situ c n su le se e fa to lg n z n e n rn a i e r l c r d to a te d a re id d c n g n ia c m : e n n e g siv a ; o tin e c s o o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
A o e c n s so resup rso aoc n u ta m n sta io e b e n odc . C n n c nv rb l oa v rte c se a d . o fro ta i e a d e n ia la a P rc p i d n rv sism , irrita i o fa a d su e e c n e e io o c n tig e c id d r. u ao E iste c d a u d n s o e c siv s (e c n a e x n ia e b n a te x e o n a tid d in n a ) e u s c m ru o d sa ra a le te sid d stm lo o o id s e g d b s, m v ie to in sp ra o m n b s, d so e e e e o im n s e e d s, a io ra e rd n s n l e to o (re n n s, d u n s, ju g s, fie s, g s d n rn u io e isc sio e e o sta rito e n o i s).

A a i d e c s se u d rio d a tip d p ric n e fe to c n a s e lg n o e m d a e to e ic m n . P se c d fie re re n ia e b . E a g s: str te ia A re d a se p sitiv y p p sitiv a te e s p na r o o ro o o n sta situ c n s, re u rd q e e p c n tie e d in id su a io e c e e u l a ie te n ism u a c p c a p ra e b ra ju io yn v lo lo e c s d a a id d a la o r ic s o a ra s fe to e su c m o m n ; p r lo ta to n to e e fo a o p rta ie to o n o m n rm p rso a laa re id de p sa a e nl g siv a x re d .

N c n ste c n o n s o a ra io n d sa o o te o fe sa . g v s, i e fe c a u r a re n y se v rb l ofsic . u lq ie g si , a a e a a

A o e c n to o d v z tra q ilo c lm d y c n py o n e o nu , a ao o a titu d a o oyc lm . c d e py a a

P c re m n n r u c n c fsic (m n c n m n , ro u a te e n o ta to o ao o ao a ra o a a le q e se a ra a le a o io b z mb ) u a g d b , rm n so y a ig b . m a le

D sc b e la m d a d lo p sib la c u d l e u ra n e id e o le a sa e in id n . c e te

S e a p c n e situ c n d c m d a (ro a it l a ie te n a i e o o id d p , p sic n te p ra ra (c rp ra y a b n l) y m n n r o i , m e tu o o l m ie ta a te e u ab e ah ra c n n u n id ta i .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

6 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
N p p rc n b b a e o ro o io e e id s stim la te (c f t u n s a , , re sc s c n c fe a n a m istre m d a e to fre o o a n ), i d in e ic m n a u o sa o q e e n in ic d s p r e m d o c m lg n , lv u st d a o o l ic o o tra q iliz n s ose a te n u a te d n s.

E u c a u r tip d d c i p ra lib ra stim le u lq ie o e istra c n a e r te sio e n n s.

S la se u a o in g a fsic d l c sto io se i g rid d te rid d a e u d e c e trae p lig , a se yso itea x . n u n n e ro p rte lic u ilio

C id d ! u ao E p c n p e e a toin g c a u r d fsic l a ie te u d u frin irse u lq ie a o o (a n la m e ), p r lo ta to a te q e su e a c a u r u rte o n n s u c d u lq ie tip d in id n d o sc c nm n l, e c sto ioc m o e c e te e fu a i e ta l u d o o m d a p v n a d b r re r d l a o n c a u r e id re e tiv e e tira e p se to u lq ie tip d c c illo n v ja oa a o e u h s, a a s rm s.

E p so su sig ie te u a v z p sa a la c l a b u n n e a d risis d e a re n e so ita u a re isi m d a p ra p c r g si s lic r n v n ic a re isa c a u r o c u d l c m o m n e h id . u lq ie tra a sa e o p rta ie to x ib o

A c a io e lu in c n s.
S n d e s la situ c n s m n le q e p d c n o iv rsa s a io e e ta s u ro u e a ra io e ta to e la p rc p i v a c m e la lte c n s n n e e c n isu l, o o n ad a u itiv . C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s :

A u o a to s se a n e d re te e tid d s lg n s u re p ra n ife n s n a e p to g a lap rc p i fic ia d la re lid d a l ic s e e c n tic e a a. E ua ao a s n n m la m n l c n e ta o siste te e u a fa n n n lsa p rsp c a se so l, n e e tiv n ria o fu d d e u a re lid d naa n n a a o je a p e e se v a a d a o tiv , g sta a o b tiv ; u d r isu l, u itiv , lfa a u tiv t til. c C u s: a sa . G n ra e te e c u d p r u e c se u d rio e e lm n s a sa a o n fe to c n a , re c i in e a le o so re o d u m d a e to a c n d se b b d sis e n e ic m n ,

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
ta b n se p se ta , e in c io e v le h n sis, m i re n n n fe c n s ira s, ip o su ye a u o tip s d d p si . e o n lg n s o e e re n N e c m n q e se m n ste e la E fe e a d o s o u a ifie n n n rm d d e A h im r; sin e b rg se h n re rid e a u o lz e e ma o a fe o n lg n s p c n s, a c a io e so re d a d a yv a s. a ie te lu in c n s b to o u itiv s isu le

H m s d d g ir e tre u a situ c n d ilu n y e o e istin u n n a i e si o d a c a i : tra e lu in c n

L s ilu n s so d rsio e v a s, o tiv s, a sio e n isto n s isu le lfa a a d a g sta a y t tile e la p rc p i d u itiv s, u tiv s /o c s, n e ec n e c sa p se te o s re n s.

L s a c a io e so d rsio e q e ta b n a lu in c n s n isto n s, u m i p e e se v a s, u o tiv s, a d a g sta a y u d n r isu le lfa a u itiv s, u tiv s /o t tile e e c so e la p rc p i d c sa n c s, n ste a , n e ec n e o s o p se te re n s.

E a g s: str te ia C m ro a -e la m d a d lo p sib - si la o p br n e id e o le s se sa io e n c n s, p rc p io e y re c io e d l p c n e e c ns a c n s e a ie te c rre o d nae o sp n e stm lo re le oim g a s. u s a s a in rio

N p te d r p rsu d a p c n so re e o e re l o re n e e a ir l a ie te b l rig n a d la a c a i ; p ra e e fe o e iste c m ta y e lu in c n a l n rm x o o l p e e p d c c n tosi selec n d e u d ro u ir o flic o tra ic .

A te u a p rc p i d rsio a a d la re lid d e n n e e c n isto n d e a a, l p c n A h im r re c io a d re te y e n c sa a ie te lz e e a c n ife n , s e e rio v lo r e a a c d s. a ra l lc n e e sta

C d d fo a i se so l tie e u p c d ie to d a a e rm c n n ria n n ro e im n e te p d re te p ro e e m m n d su p se ta i ra ia ife n , e n l o e to e re n c n e iste p c a c m n s c m : x n r tic s o u e o o

N in n d u c n e p c n p ra a la r lo o te te isc tir o l a ie te a c ra a su od suc m o m n . b rd e o p rta ie to

N im id la a c n o ra , a m n s q e e ista o p a c i zn eo u x a e a aa suin g a od la p rso a q ele ro e n mn z te rid d e s e n s u da .

P rm a p c n d e ita l a ie te isfru r u ra d su a c a i ta n to e lu in c n y a c n u c n in n re a rlo d e p r m d d o tin a i te te sc ta e lla o e io e


Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 7 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
u a id a ju g o situ c n a rn tiv , e tre n a c m n e, eo a i lte a a n te id o o m d rse a o h b c n c m ia d sitio e m b rio ua tra a ita i , a b r e l o ilia h b a d rle u a g lo a d ir la p tic h c o s a itu l, a n o sin , irig l a a ia tro te a b ila c n r; e e s c u sta c s la m s, a r, a ta n sta irc n n ia im g a i d l c sto ioe p e ap e a a in c n e u d s u sta ru b . S la p rc p i e u o a se p se ta e u sitio i e e c n q v c re n n n p b o y o in e tre lo p se te e tra e a risa lic rig a n s re n s x z , , p rp jid d o m d e c sto io n d b p rtu a p r e le a , ie o l u d o e e e rb rse o e irre u r a tu r p c n ; s p c re e la c r e l g la c a a ie te lo ro u sc re e l tra rn p d c o sine tra e m y re e p a io e sto o a e id , n r n a o s x lic c n s.

Cm a e r n . a in r r a te
Ae tra rn se le d n m a ta b n d sp z m n ste sto o e o in m i e la a ie to e til, p re rin r in til om rc ae tic . rr e g a a h rr a C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: Cn o siste e c m a sinru b fijo ta to a in rio d n a in r m o , n l te r e la c sa o la h b c n c m a e te r; in lu e e a a ita i o o l x rio c y l m rc a d l h g r y v g r d n y h sta fu ra d l a h rse e o a a a e tro a e e lu a d re e c . g r e sid n ia

R p se ta u a p c lia a c m ne lo e fe o d e re n n e u rid d o n s n rm s e A h im r, fre u n m n e p c n u a e lz e e c e te e te l a ie te tiliz ste re u c m u m c n o d d fe sa a te la te si c rso o o n e a ism e e n n n n a u u d y e e s p r e c n rse a p d (v r c m la a l str o n o tra tra a o e S d m d P m te ). n ro e e ro e o

G n ra e te e p c n d a b la d ra te la n c e e e lm n l a ie te e m u u n oh, y se p r q e d e e d ra te e d (in e n d l a a o u u rm u n l a v rsi e n t e ), o p r e c n rse d so n c n e tie p , ic m ro o n o tra e rie ta i n m o lu a ya b n fsic . g r m ie te o

A la m rc a e tic se le d b c n e r c m u a h rr a e e o sid ra o o n c n to g v q e d b a n e o flic ra e u e e te d rse m d a y ic p o g a e te sic l ic m n .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C u s. a sa E tre lo p sib s m tiv s q e p d o e o p p ia n s o le o o u re isp n n ro ic n e c m a e tic see c e tra : l a in r rr o nun n A ra io e fsic s ob q m a d l c re ro lte c n s a io u ic s e e b . E c c la ra d a m d a e to fe to o te l e lg n e ic m n . H stooa u ie to a b rrim n . S n ie tod a m n oso d d e tim n e isla ie to le a . E a zd e sc se e stm lo e o o u s m tiv s. B sq e ad c m a aoa ista e ud e o p m d s. In c id dfsic y m n l. a tiv a a /o e ta A b n h g re o ru o m ie te o a id so o e c n ic n d n o d i e c n o i . o mc n In u tu oa ra i n rv sa q ie d lte c n e io . In o o id dfsic . c md a a F stra i . ru c n S n c nd h m re e sa i e a b .

U e c d o a op rad fe a rg n ia e rin r a e c r.

C n n ioofa a a sa c tig .

E a g s: str te ia E b z a u a ru a d ria q e in lu a u a b v sta le c n tin ia u c y n re e c m a p rad sa n r sud se d sa alac lle a in ta a e le ta e o e lir a .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S so ita lir d c sa , a o p lo e su i lic sa e a c m e n d a b la i . e mu c n L a c n d l p se ru a a n u se p r u p c a c i e a o tin rio u q e a o n o o tie p fa o c a p c n p rq e a re re r a v rtir m o v re e l a ie te o u l g sa d e la p se c re l d suc saysese tirp te id . re n ia a e a n ro g o N tra d d te e a p c n q e n c sita d a b la o te e e n r l a ie te u e e e m u r, in n rlo a m n in u tu , d e o y fru c n e te ta u e ta q ie d e n jo stra i , s m jo p rm q esa ae fo ase u . e r e itir u lg n rm g ra

D b o a re o o q e e c a e su c m a s e id l c rrid u fe t n s a in ta e tic s, in rr a sista e lain e nd lq id s (sinc fe a y n g sti e u o a n c n p c o n d d a a p ra e ita la d sh ra c n o o a a a e z c r) a v r e id ta i n a v rtid p r e p c n . o d e a o l a ie te D in y lo ru o a c m lo e c s p ra ism u a s id s; s o o s fe to a d e iv rtirse (T , a a to d so id , ra io ju g s V p ra s e n o d , eo e c n o ylate s ne o io a d n d l h g r. le tr ic s) n i m c n l e tro e o a

G n ra e te se p n q e e p c n a o o v r e e lm n ie sa u l a ie te l r e c a u r p g m d te v n o e u h r m sic u lq ie ro ra a e le isi sc c a a a ra a le p e e c lm rlo sin e b rg , su e e to o lo g d b u d a a s; ma o c d d c n rio seh o se a oto oloc n rioloe a e y o tra , a b rv d d o tra x sp ra p n e e d d a sie a o h e c id d d sp d o e n sta o e n d d ip ra tiv a e u s e u o c a to m u s d v rlo yo s. n s u n s in to e e s rlo

E pc n d o d d u a hb c n c n u l a ie te isp n r e n a ita i o n a b n tra q ilo m ie te n u .

In le e e p se a s flu re e te q e in iq e e sta n l iso le o sc n s u d u n l c m op rad irsea e c sa o a in a irig l xu d. E la p e d e re in c lo u u le ro c n la n u rta e se c to o q e n tre o p la ra e e fic x u d o s t in s c m a b sp c a e c sa o , tro rm o o o in d ro se ic , sa ita o o , rv io n rio o b , p e e d r u a a o udn a n id n a i e u o a a e tific c n q iv c d .

P r la n c e d je u a p q e a lu e c n id ta to o s ohs e n e u z ne d a n e lare a c m e e e c sa o n c m ra o o n l x u d . C n rv sie p c rra a c n lla e o c n c n a o la o se e m re e d o v, o a dd p e d a c soala c lle u rta e c e a .

C lo u e la p e d la re a y e la d sa a o qe n u rta e c m ra n e lid u o o v rio m c n m s d a rta (a rm c n so id , n a s e a is o e le la a o n o


Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 7 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
c m a a m v s, ta e s c n a rm d p si , a p n s, ile p te o la a e re n c n a o ap e ad n o a d d s ru b e i s). P te lo a c so a p e s, h b c n s o e a ra ro ja s c e s u rta a ita io e sc le s q ep e a o c r rie oop lig d e a a ria u u d n fre e sg e ro e sc p to .

S se a a c n sig o d d sa sie o p r sa d c sa i p re e n s e e so g o lir e a c lm a su p c n , h g se tir su c m a a a e a ie te a a n o p , d m le q e n se e c e tra so y so re to o q e e u stre u o nun lo b d u n v a su u a a d n . o a frir n b n o o

A ise a lo v c o so re la situ c n d m rc a v s e in s b a i e a h e tic q e p se te e sup c n . rr a u re n n a ie te

S su fa ilia se e c e tra e situ c n d a i m r nun n a i e silo e s fre u n q e tra d se u a p rso a c a d sa c e te u l te e g ir l e n l u n o le d l tra a ; a m o si tie e p rso a d se ic n lo e b jo s ism , n e n l e rv io o a n ad sp d yh c rloe fo a sile c sa lie te e e irse a e n rm n io .

C n u tao se a o d c b siv .
E la c n u ta o c m o m n o se o e p c n n odc o p rta ie to b siv l a ie te m n ja d e s a a a c n e fin d se tirse ae iv rsa rtim s o l e n a o p d yn a v rtirsein e n . c ma a o o d e d fe so C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. F c e te e te e p c n A h im r in u re u n m n , l a ie te lz e e c rre e n a titu e p se a y c e e e d d a g stia p r c d s o siv s a r n sta o e n u o te o a a a d n . mr l b n o o

E p sib q e d p n a p r c m le d u d in lu s o le u e e d o o p to e ste , c so e la ta a m s se c s re u re d su c o e c n n s re s n illa q ie n e o p ra i ; e situ c n a e d im e ir la e c c n d su sta a i , d m s e p d je u i e s ta a h b a s, tra c m in e ia c n c e c re s a itu le e o o m d ta o se u n ia m le r e e c id d r. a sta n l u a o

E h b p se o re lta d sg sta te y a o d r ta to l ito o siv su e a n g ta o n p ra e c sto iooc id d , c m p ra e p c n . a l u d u a o o o a l a ie te

E a g s: str te ia

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P p rc n m c o re e o e o io a p ra q e e ro o io e u h fu rz m c n l a u l p c n p rc a d q ee sue to oto oe b n a ie te e ib e u n n rn d ste ie .

T te d c m lir e la m d a d lo p sib to a la ra e u p n e id e o le d s s p tic n s d u a m n ra a ro ia a y a e ta le se e io e e n ae p p d cp b , a c a o y se a c m sa a p v c o a n e situ c n s re tiv p o c r ro e h n a io e e o sa n jo s.

E ite u r la p la ra n , in lu p e e d c q e si a v sa a b o c so u d e ir u su p tic n s q e fin lm n n c m lir m s ta e e s e io e u a e te o u p ; rd l p c n o id e m tiv d su p tic n s y n se a ie te lv a l o o e s e io e o a u rd d e s. c e a e lla V lo la situ c n s q e p e a d n ta la a sie a , a re s a io e u u d n e o r n dd c m u a b n u h ra s e e ia s (h ra d l o o n m ie te o rio sp c le o e c p sc lo re u ).

U ju u te u a ra a le c b rto e u h r m sic n g e , n g d b o e r, sc c a a su v , u a im l d p lu h , u t h rb l se ir c m ae n n a e e ce n e a rv o o p n c aa tee situ c n a a e n sta a i . E b z a u h ra fijo p ra a n e la n c sid d s sta le c n o rio a te d r s e e a e c tid n s d l p c n y p ra la p p s; n a c d , o ia a e a ie te a s ro ia o c e a sa o c a d se p se te u a situ c n e e e te q e lv u n o re n n a i m rg n u ste se m d u , p e c a u r c m io e la o ifiq e u s u lq ie a b n a e ta i , e rc io o e re o lim n c n je ic s l p so a ra d lte e so re a e e im d l p c n . b m n ra l n o e a ie te

C n u ta odc o in d c a o a eud.

c m o ta ie to o pr m n

se u l xa

L s n c sid d s, p fe n ia e in to se u le p r lo a e e a e re re c s stin s x a s o g n ra re re n n u p p l im o n e e a u , e e l p se ta n a e p rta te n l d lto a n u c nla e a a e g a , sine b rg e o a n s uqe o d d mn u n m a o n c sio e se e a e a d b o a flu tu c n s h rm n le e e x c rb n e id c a io e o o a s n l p c sod l A h im r. ro e e lz e e C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: P e e m n sta u d n a ife rse ta to h m re c m m je s, n o b s o o u re p roe m s u a e e v r . e s su l n l a n

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
T m i se p n q e e u sn ro e d b n sta a b n ie sa u s n d m e ie e r m n l a te u a sa a a c n n p m d (c m r b n e ta n n n c i o re ia a o e ie , d rm m jo n e o rse o ir e r, o n ja ).

C u s: a sa A a , e o e se u m le r fsic (in o tin n ia c so l rig n a n a sta o cn ec , e ie to o a a e d in o v n n (p l stre im n ) lg n tu n o c n e ie te a a h m d o su io p n a n a d m sia o a sta a eo c , re d s tim s e a d ju d s, m l la a a a rg n a o su a v d s le ic ), frir c lo p r e c siv a r o xe a ro a p ). q iz s e ista la e e tu lid d d u a in c i u a u x v n a a e n fe c n rin ria o d l a a to g n l, se e p sa d d e s fo a n e p ra e ita x re n e iv rsa rm s, o sie p a ro ia a c m : a m n d la lib o m re p p d s, o o u e to e id , d sn d rse p b a e te e h ir lo g n le e ua lic m n , x ib s e ita s, m stu a oa o r la iv m n ala p rso a a rb rse c sa sc a e te s e n s.

E a g s: str te ia U a e se ic sa ita (e c sa o c n m y r tiliz r l rv io n rio x u d ) o ao p rio ic a p ra a v rtir y re istra u a p sib e d id d a de g r n o le cn ec . o tin n ia

U d ro a c m d p ra e p c n , p ro d il d so e p o a a l a ie te e ifc e re r, tip o e l. tira o v ro

T te d n a ra , n lla a la a n i a te la ra e o lte rse i m r te c n n situ c ne p e . a i x u sta E p u a la p rso a a c d s p r la o n e x liq e s e n s fe ta a o fe sa l p b m a tu l d l p c n . ro le a c a e a ie te

E fo a p n n tifiq e a m d o tra n so re la n rm ro ta o u l ic ta te b c n g n ia p se ta ap ra se a n id d in e ia . o tin e c re n d a r te d a e m d to E c so d q e e p c n m n ste su e n ia n a e u l a ie te a ifie g re c s la iv s, a o se u l o in u c n s l ric s se d b sc a c so x a sin a io e b a ee re c io a y o o e e e fo a so g d p ro firm , ac nr p n rs n rm se a a e e se n p ro h n sta c rre ir sin c n e e d r, n re a e oe ; o g o d sc n e o c lp r, n a e a a a p c n . P ro s, c m n a d u a i m n z r l a ie te e o u ic rlo e in e ia ta toalo fa ilia s c m a m d otra n . m d to n s m re o o l ic ta te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
D sv la a n i y a c n h c o a tiv a e e te c n c i a ia tra c id d d re te ife n . S e p c n a ie m n e h e lo g n le o se i l a ie te b rta e te x ib s e ita s m stu a c b d re m n lo a o se u le y a rb , u ra isc ta e te s rg n s x a s a je d l lu a d n esep d joe in id n . l lo e g r o d ro u l c e te

N e c n e ie te c a r o im e ir la m stu a i o s o v n n o rta pd a rb c n (o a ism ) p a a a m n s q e se c m u a o irrite n n o riv d , e o u a o p lsiv e d m sa lo g n le In rn s oe te o n e a s e ita s te o x rn s).

C m o ta ie toop o e e r p titiv . o pr m n r c dr e e o
C m c n c e c in v b d la d in c n o o o o se u n ia e ita le e ism u i p rd a d fin a d la m m ria m n sta a e la id e itiv e e o a ife d n e fe e a d A h im r, re lta l ic p n r q e la n rm d d e lz e e su g o e sa u p rso a a c d n s p rc te so re re e p la ra o e n fe ta a o e e a b p tir a b s p g n s, n d la in iste c so re e p rfia e a u a re u ta i e s n ia b l o r n lg n s a c n s. c io e C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: Q iz s e e u h r la c n n le n d e p sio e u l sc c a o sta te ta a e x re n s, fra s, o d m n a se u o d lo a su o h b s q e se e a d s a n e s b rd s ito u m s im a ie ta a lo c sto io ig a e te e se tirse pc n s u d s; u lm n l n a o d s p r la in v b su c n d l p c n h c c sa o o e ita le je i e a ie te a ia e s (c m u a c stra a a id a la h rid ), fla q e d llo o o n o d a e a n ua o p r la in o siste te d m n a d a n e a d e siste c y e c n n n ia l o sta te p g n r so re lo m o re u e e m c o su re u ta b ism d cn n uh s c p c a e fsic s ye o io a s. a a id d s a m c n le

P r e d h y q e a v rtir a tie p e s o ne a u de m o sta c m lic c n s, p ra so c n rla d m n ra e ie te y o p a io e a lu io a s e a e fic n n c e e la c d p n e c , n c a p to g q e a c o a r n o e e d n ia o iv a lo a u fe ta e m c o la sa d d l c id d r; o e a tu r c n d a n uh lu e u a o l c a o a in in o n ia ig a d a su op r suc r te in u a o d le c , u l e b rd o a c r h mn .

L p rd a d la m m ria h c q e lo p c n s c n a id e e o a e u s a ie te o A h im r se e c e tre p a o p ra c m re d r o lz e e n u n n riv d s a o p ne re o a loq eh c n d e op g n n c rd r u a e , ic n re u ta .

C d re ra i d a c n s y p la ra p ra e s a a ite c n e c io e a b s, a llo re re n la p e o a n e q e la re liz o p se ta rim ra c si n u a a

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
m n io a p rop ralo c sto io a a se lac nv c s e c n; e a s u d s c so a ie e e c nq ela e u h nola a stig a . ie u s sc c a s te u n A u a p la ra o fra s re e a p e lg n s a b s se p titiv s rim ro in u ta , lu g p o u a , p ro m s ta e m le n lo q ie n e o re c p n e rd o sta ; m s se sa e re x n r ju to c n e p c n e ro d n to s fle io a n o l a ie te l l e a b s, e sig ific d su n o d e s a c n s o mo l n a o sta tiv e sta c io e p la ra a c m la t n a p ra su e r lo m m n s a b s; s o o c ic a p ra s o e to d ile ifc s.

E p to o d fra s re e a a la c a s e l ro tip e se p titiv s s u le l c sto iote d q ea o m ra p e ese u d n r u c stu b rse u d r: - u n on s v m s... C d o a o - alle a n Y g ro ... - oe c e troa m m m . N nun i a - en o Y l i ... - u ed n ee ... L p o d st - asefu ro lo o s... Y e n s tro - q i e s... T u n re C u s. a sa : L s a c n s re e a p e e e te riz r u a a c io e p titiv s u d n x rio a n te ta ap rae v r laa to stim . n tiv a le a u e a D e s m d a e to su le p d c e c s iv rso e ic m n s e n ro u ir fe to a v rso c n c o c m d in c o d u e ia d e s o o id s o o isc e ia isq in c , tra rn q e o in m v ie to sin c n l e lo sto o u rig a o im n s o tro n s la io y b c , a c m c n c io e o so id s b s o a s o o o tra c n s n o d sa ra a le (c a u o y c irrid s) d lo la io y e g d b s h sq id s h o e s b s d n d ra e ta u . E a g s: str te ia R fle io e so re e se tid o u b jooe sig ific d e x n b l n o c lto a l n ao re l d u a p la ra fra o p g n re e a si e a e n a b , se re u ta p tid , l p c n a su c rg se e c e tra a u d p r su a ie te a o nun trib la o o s p d s, fa ilia u h g r, c n e a e a d re u rd s a re m o a o v rse c rc e c e o (te p d re in e c ). ra ia e m isc n ia

E m jo e d m stra m s in r a su n c sid d s s e r l e o r te s s ee ae e o io a s o u s o e c b rta q e a la fra e itid m c n le c lta n u ie s, u se m a p r e p c n ola in rro a te m a o l a ie te te g n ism .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

7 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
U m sa e la n c , e a a a y h m ro u n a je n u a sp ld lta o b s; n c rd l a ra o so la m jo te p c rp ra /se d p l) o ia b z n e r ra ia o o l d e ie y d l e ritu (se d a a p e a h c rlo e p c n e sp d e lm ), u s l a e l a ie te sesie teq e o p te id ym a o n u rid , ro g o im d .

U a re d sa d d m n e u b lsa o se a te n p ta o lu o e a o s n m d n q esu e ac n d s p la ra d a n . u p ra ie to o a b s e lie to S e p c n n le e u h o ig o su p se c , i l a ie te o sc c a n ra re n ia e p sa e fo a e c x re r n rm s rita su p la ra e u p p l y s a b s n n ae d se p ra fo le e lae p si d suse tir. lo a rta c r x re n e n

S tie e q e sa d la h b c np n a a sup c n a i n u lir e a ita i o g a ie te e c a u a a c n se c , d se re a u a m d ja d fe tu r n c i n illa e n d r n a e e e m re a re r p lo s d e u a e p re r sta b , p ta e ta e sp m , m a ja c lc tin s, c n r la v c le d u te to b sc r p la ra a e e o ta s o a s e n x , u a a b s e u d c n rio si e la so d a se c e la o n n ic io a ; l p e u n ia s rg , so ite a u a p ra q e lo a o p n d ra te e lic yd a u c ma e u n se tie p . mo T d p se c fsic y se d p rso a o d u o a re n ia a a a e e ns e n a im le d m stic s le c n re a p c n u a b n n a s o o o fie l a ie te n m ie te c lid , a ic , d c m a a y a ra a le lo c a b ja o rm n o e o p g db , ul a la te si e o io a y e se tim n d so d d o n n mc n l l n ie to e le a a mn . isla ie to

C m o ta ie toop o e e so ia o pr m n r c dr c l in p o ia o a rp d.
A u o p c n s se c m o n d m n ra so ia e te lg n s a ie te o p rta e a e c lm n in p p d oin d c a a sed sn d n le a ta lafa a a ro ia a a eud; e ua , vn n ld , a re la b g e , e h e y m n u n su p rte b n ra u ta x ib n a ip la s a s g n le d la te d p rso a c n c a oe tra a e ita s e n e e n s o o id s x s. C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: L m y ra d la v c s se e u ta e n a e te a ao e s ee tiq e n rr e m n c m se u lm n d re a te o in p p d s; p ro o o x a e te isc p n s a ro ia a e ta b n e iste la p sib a d a u ta sim le e te a m i x o ilid d e p n r p mn u a n c sid d o ic (o a d fe a u o tip d n e e a rg n a rin r, e c r) tro o e in o o id d(ro aa sta a su ia a g d ). c md a p ju d , c , rru a a

Q iz s e p c n n p rc e e fo a a e u d e u l a ie te o e ib n rm d c a a l fro o e c lo a b n l, y n re u rd c m v stirse l a r m ie ta a o c e a o e , n p rc e a u ir a e c sa o p ra sa i e ib c d l x u d a tisfa e e e sitio cr n l


Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 8 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
a e u d su n c sid d s o ic s, o ta v z y n d c a o s e e a e rg n a l e a o re u rd e a a o e b c tid n . c e a l se rse l a o o ia o M stra u c m o m n o c n u ta in p p d o r n o p rta ie to odc a ro ia a su le c n a su n c sid d d a n i a su p rso a o e o firm r e e a e te c n e n, re o o e sup p c e oose tirsev o cncr ro io u rp n iv .

E a g s. str te ia P c re n re c io a c n e d lo o re a a ro u o a c nr o sc n a gr re u rd q e e d c re ra h c q e p rd e c n l c e e u l a o e b l a e u ie a l o tro d su im u s. e s p lso

T m su v m n d l b z c n c lo a b o la o e a e e te e ra o o d z a l a o re a y lo m s im o n tra d id n a la c m ra p rta te te e e tific r c n u taq ee isted tr d la n c sid d(a re odc u x e s e e e a l v s).

D d u lem s a n i , p c red e , p tic r. e q e te c n ro u istra rlo la a S e p b m c m ro e e b o d se p i l ro le a o p m te l m ito e me o se u l re u au p fe n l. x a c rra n ro sio a

C m o ta ie toom n d n n ia te o pr m n a a e u c n .
Ae ste tip d a titu o c n u ta ta b n se le o e c d odc m i d n m a h b a u d r oa titu d la ra e o in , ito c sa o c d e to . C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. P r lo c m n lo a c n s y n p r e lo a c d s o o s n ia o o o llo s fe ta o d A h im r a so n g a a ye o d n(sn ro e d e lz e e te ra , u rd n sc n e d m e la u c , c m d ja o m u ) su p rte e c s, d sp rra a o a re o se s e n n ia e u s y n se a u rd n e q lu a la o u ro y c n g n a o c e a n u g r s c lta n o ra su ic c e in sp a ia siste c c n e a ac a u ra n ia o d n n u lq ie .

E A h im r p p ia q e e p c n g a e u o u l lz e e ro ic u l a ie te u rd c lte d e s o je s (h sta c m a g lle s o g lo a e iv rso b to a o id , a ta o sin s) n lu a s in sp c a o p ra d sp n e c n rlo y g re so e h d s, a e u s o n o tra s lla a aro a o m rse b d s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
V rio a c d s p r e A h im r tra sita p r c lo a s fe ta o o l lz e e n n o ic s e lo c a s se to a in x le y se e s a re rir n s u le rn n fle ib v ro l fe e tra a c n tu s so re p rso a u o je s x s o je ra b e ns b to a a n m n p rd o o p re te e te e id s su d s; se sie te stra o n n d sp ja o d su b n s m te le (a u a v c s d e o d s e s ie e a ria s lg n s e e e a n io e te c n s).

E e to c s, c a d a u e -e in id n - y se a lo s n n e u n o trib y l c e te a a s c id d re la a u a o s, s siste te o in lu e a lo p p s n s, c siv s ro io fa ilia s (c rc n s o le n s) y se lla a a h rta o d m re e a o ja o mn u d s e d e , jo a u o je s; in n a te p ra lo d m s, in ro y s b to sig ific n s a s e m yv lio s ya re ia o p rae s. u a so p c d s a llo

L o se n d se tirse d sp ja o o p rm n n m n a b si e n e o d e a e te e te se a firm a ro a o c n v u a p o u a i y e b d , o lle a n re c p c n p b m c n n q e d se ro le a o sta te u e stim , m le y d a su a o sta a a s y p c ria re c n s p rso a s y so ia s; c a d se a re a s la io e e n le c le u n o in la e sta ste p ju io d p d c r ra a e h c su re ic e aee p c ra a ia p rso are lta d m s d e d a . e n su e a ia o rra ic rlo

A ism , la p se n o a u u c n d o je s sim o o si c m la i e b to c n a q e e to a a a e te p v e o y o firm u s dv gn ro e d r a m istra o d in d r.

E a g s. str te ia T ted m n n r lac lm . ra e a te e a a A la si e v rd d ra la d sa a i o a u c n c re s e ae e p ric n c sa i ; p e e d e s o a n s a u o a c n s so u s n iv rsa c sio e lg n s n ia o n d sp ja o o e fa o y e c a e te su n la e o d s, sta d s fe tiv m n fre su c i d d e , jo a y h sta p p d d s p r stra c n e in ro y s a ro ie a e o a ra a a ro e h d . lg n p z p v c a o

P v a a p c n d re ip n s (b lsa c ja o ro e l a ie te e c ie te o s, a s c rte s) d p c v lu e p ra q e g a e c n a ra e o o o mn a u l u rd o c n n a e u sitio se u su o je s a re ia o o o fia z n n g ro s b to p c d s v lio s. a so N d b fa ilita o je s q e p e a e tra ia c n o e e c rle b to u u d n x v rse o fa ilid d c a.

N se re o ie d p r re lta c n p d c n o cm na o su r o tra ro u e te p m te e la c r e p su to ro o p e e to c s -e ro e r sc re e l re n b , us n ne l

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
p c n - a re ie ta su d u a ie te c c n isg sto h sta c n e a o v rtirse e n fra c o sc c nya re id d n a fu a i g siv a . N se a ju iq e lo c m n rio d sfa o b s o d d u s o e ta s e v ra le in u d s p r e p c n . sin a o o l a ie te

S g ra c n n m n e p n e la b sq e a d lo u ie o ju ta e te m re d r ud e e tra ia o se su ie a q irir c p s o re lic s d lo x v d; g re d u o ia p a e s o je s m s u a o o e b to tiliz d s stim d s p r e p c n , p ra a o o l a ie te a e d d c sore o e s re p z rlo n ao a p n rlo m la a s.

Mn ste su c n ic i so re e h c o a te e a ifie ov c n b l eh, n l p c n n d d e loa a ie te o u e n firm d p r a o o l. C m n a p rso a d se ic so re la id a o e te l e n l e rv io b s es d so n d s d sup c n ya e rie ta a e a ie te firm la c n n a a e a e o fia z c rc d la h n d z y c n n a d p sita a e c d u o d e o ra e o fia z e o d n a a n e e s. llo

D p site e u sitio se u y re u rd d to o eo n n g ro sg a a o d d c m n im o n , jo a v lio s, v lo s o d e o u e to p rta te y s a sa a re in ro e e c o n fe tiv .

C m o ta ie tooh b e ig n . o pr m n ito x e te
S le c n c ta b n c m c n u ta in x le a titu e o o e m i o o o d c fle ib , c d p se a m n o siv , a a re la a te p stu c m n , o ra d m n a te e a dn , c n ic nd p te up p sitod re ro h . o d i e ro sta ro e p ce C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: A te ta c n a d d sig a io e e u a n s re lta n l a tid d e e n c n s q iv le te su o io e b c r u a d fin i m s c m le so re e c so sta le e n e ic n o p ta b sta a titu a a d la c n u ta m n sta a p r a u o c d n m la e odc a ife d o lg n s p c n s A h im r. a ie te lz e e

E c m o m n se a d e u p c so m d n e l o p rta ie to la o s n ro e e ia te l c a e p c n ra a su m n u d v la d in id u l l a ie te tific e g a a a , ism u a a to a o p d r d m n o so re la d m s p rso a u rid d oe e ad b s e e ns q ea te p rm n c ro b josum n a uo e ie c . u n s e a e ie n a a d to b d n ia

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E p c n a m u a p stu se e e in n e te l a ie te su e n o ra v ra tra sig n q e d m n a a n i p n y e ie te a te c a u r u e a d te c n ro ta fic n n u lq ie m n a ; o a n d c rto a to s p rso a s o a d to e ie s n jo e n le a ric o , lo c a s d b e c a d in e ia y sin c p h s s u le e e fe tu r e m d to re la oe c sto io u a o c m l u d -c id d r.

E p c n p su o e q e se c e ta c n v ria l a ie te re p n u un o a s p rso a a su se ic y q e to o e s se e c e tra a e ns rv io u d s llo nun n sup n d o i p ra so c n r loe ig o ro ta isp sic n a lu io a x id .

E e ia m n i m re e la d o i d c n a , sp c l e c n e c isp sic n e a tid d c lid dyh ra d l s m istroyc n m d a e to a a o rio e u in o su o e lim n s; e p c n im g a c n r a su d o i c n d e l a ie te a in o ta isp sic n o iv rsa c sed a e to sinim o r h ra s n e iste c . la e lim n s p rta o rio i x n ia P r e m lo e e m o m m n d d o e a o je p , n l ism o e to e isp n rse p c ra su a e ta i , e p c n d c e e g e tre ro u r lim n c n l a ie te e id le ir n v rio tip s d so a g isa o o p stre y c a d se le a s o e p s, u d s o s u n o p c ra e a e to re u rid c m ia d o in n p r ro u l lim n q e o a b e p i ; o e m lo e d te in d s c so se d b m n n r e je p , n e rm a o a s e e a te e n re rv tre o c a d re te p stre p ra q e e tre se a s u tro ife n s o s a u n e s se c io ee d suim re istap fe n ia llo le c n l e p v re re c .

T m i re la a la o lig c n d e c a d e s a b n c m b a i e fe tu r iv rsa p u s op c d ie to e la lim ie a d la h b c ny a ta ro e im n s n p z e a ita i d l h g r, la a o o p n h d d ro a o la c lo a i e o a vd la c a o e p o cc n e a ta d m e le u o je s d n d la h b c n xc e ub s b to e tro e a ita i ; a titu c n ria su e ec nsua e top rso a c d o tra cd o sp c e n l.

E a g s. str te ia N c n n r, a e ta sin r lic to a y c d u a d o o fro ta c p r p a ds a a n e la in ic c n s p p e s; su c rio lo g ia p ra s d a io e ro u sta rite u r a c m lir c n e s o m d a s se e tie p y la u p o lla o ific rla g n l m o c rg d tra a . a a e b jo

C n e a a le e te c n e p c n , e p se c n o v rse m b m n o l a ie te x r le o te fra q e a sin la rsa n u z , stim r su a ra a se sib a , e a lte d n ilid d l b n fic q e e p c n re re n m c a im o n ia e e io u l a ie te p se ta u h p rta c p ra u d sine b rg , ta b ntie e q e e c a o s a ste ; m a o m i n u fe tu r tra a tiv a e m s u e te c id d s rg n s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

E rim e e a s a sg a sc n rio rtific so c m : io s o o a d m s s rv u b n h lle a o L e e id m re o a g d a m c a h d l se ic sefu asutie ... L u h c a e rv io e rra - aa L siste ted lim ie ae e fe a n e p z st n rm

S e c nta tod lic d d n d lae a tare lid d it lo o c e a o e tro e x c a a: - ote g q i m a u e n d m s a a ou N no u n e yd, a a cb n tra a y h g c nm c og stoloq em b jo a o o u h u u e p e id ... - sto a u p rase irtec ng stoyloh g E y q a rv o u ao c nc ri o a o - oe u h loq e m o e N sc c u e rd n

C lo u e la h b c n le ro le ib s e d n e se o qe n a ita i tre s g le n o d le nc nc rid d fra e c m : a o la a ss o o

- oe istee p rso a d a u a su ie te N x l e n l e y d fic n - ne c san h yse id m re E sta a o a rv u b - eso itasirv n c nre re c s S lic ie ta o fe n ia

E c a to a a o d l c a y e se s p rso a s; a n u n l se e u rto n re e n le s c m laa e ta i : o o lim n c n C a d se re lic e a o d la p z o la g a a y un o a e l se e ie a u rd o e a ie to d su o je s p rso a s d n e se rd n m n e s b to e n le o d e c e tra a se q e se h r c n rm a lo p d o p r nun v le u a o fo e e id o a q e a c n n q e le c m la su d se s u l, s u d r o te to u u p n s e o ee rd n s. P r lo q e re e ta a lo a e to so re d e la o u sp c s lim n s, b to o n lla a a o id p c a , p g n c d d s m d c m a rin ip l re u te u l e o o c n s (so d s) d m n d se , si in p io e lo o e e e a siste e o n tro re m la o a ise q e ic m n e iste lo q e le e p z v u n a e te x u p p n ; d ra te u p c la so d in ir la ro o e u n n oo p ism u n s

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
e ig n ia h sta a e ta sin m y r o je i lo x ec s a cp r ao b c n p pe . ro u sto D e iv rsifiq e la p se ta i y e sa o d lo p tillo u re n c n l b r e s la s; a la lla a a so a a u d o d p sta e e m m n d md p g a a e a n l o e to e c c i c le u h e o a su c n o c n u le n u v , s o siste c , a a n ia n ia p rie c y sa o c m ia y la h r m s a e c le h sta p e e b r a b r a p te ib ; a ud d rsee lu d b u a c nu n m re o in l. a l jo e a tiz rla o n o b rig a

O b n a a a u a ro a s d p ta o o sa ro s ie , d n s d ja e l n b so frijo s; p r ig a c n frjo n g a e c a la so a d le o u l o l e ro d re e p e a z b n o(m ro c nc rro la c o s o ristia o o c n m d p llo n s), o so e o , o c n h e o e lla o d ria e te m d u la o uv stre d , ia m n o ifiq e a a n ia p ra q e e p tillo n re lte m n to o o p rie c a u l la o su o n d sa ra a lealo se tid s. e g db s n o

P ra lo g isa o p e e u d u a v z p p ra o a s u d s u d ste n e re a d p sa s p r e p c sa o p ra h c r u se i p r y a rlo o l ro e d r a a e n m u ; a a ir p r d p p s o m n a a v rd ra c c a d u e aa a z n s, e u s o id s, p re p a o a rn la d re te c rn s) p llo c rd , e jil ic d ; lte e s ife n s a e o , e o p sc d ) o u ip d a n o sa in ; c n e lo h r e ao n d e t rd a o llo a d re teya c sib a g sto ife n c e le l u .

E c e n d p stre p c re te e c n rv s y n u sti e o s ro u n r o se a a p p ra a (m n a a d ra n , m n o e p q e o re a d s a zn, u z o a g ) n e u s re ip n s; p p re v ria a a o r tie p d e y c ie te re a a s s h rra m o in ro e e o sfu rz .

U d g n u a e la d o c r u n tip e ra tilid d s e fre e n b d (o ll e c m se le o u ) c n tra a illo m lo o o c rra o siste te e n n m z la p rc n s ig a s d fru e v sa a p ra n o e c r o io e u le e ta n a d a i s, c n le h c n e sa a y e to u g n c e d u a c re a o c e o dn d l q e ra h f e n e z e a b r; c n e m tiv ra la v n lm a o llo o a ista y e g sto p r l u o sa o a ta d sc n c op stre b re r n e o o id o .

A te in d la c m a si e p c n c m li c n l rm o e o id , l a ie te u p o to o e p c so e d c in iri to o lo a e to n d l ro e ; s e ir g d s s lim n s, o p so tra a e s n c a re lta c n e ie te u b s, p ro , i rtic s, su o vn n re ia (si n e c n in ic d ) c n u d lc o p m rlo o st o tra d a o o n u e c o o te p fe o u a c p h c la re rid , n o ita d ro p p o u e mo e n ig stiv d e o.

G n ra e te la in e e e lm n g sta c n u d g lle s tip o tin a e a ta o d o p n s ( a s sa d s) tie d a p v c r so a la a m ra , la a ne ro o a m sa fe a s m y s lid s q e lle a a fo a d ra a s c le u a u gn rm r u s a a a a (c p lito c u n s d se e c n a i m lg m s o ro s) a sa te e v ra o stip c n ye ie to stre im n .
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 8 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
T d e c e n d b e a v lu ta , p c n ia o o s u sti e u n o n d a ie c , in e io c m n a i yh b a e g n , o u ic c n a ilid d s.

C n si mn l od sv r . o fu n e ta e a o
E u a irre u rid d d la fa u d s m n le a v c s s n g la a e s c lta e e ta s, ee sea o p c na ra i d l c riom ra c m a a o lte c n e rite o l. C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. Se u le a c rse c n le g a so ia o n u je in o p n le c m re sib , e c c n n rv sa y a ra io e e e d rm o e e x ita i e io lte c n s n l o ir n l su . eo S m n sta i e c m ne la e p s a a z d s d l u a ife c n s o n s ta a v n a a e A h im r. lz e e E a g s. str te ia D te in r -e la m d a d lo p sib - si la e rm a n e id e o le s se sa io e p rc p io e y re c io e d l p c n n c n s, e e c n s a c n s e a ie te c rre o d nae o sp n e stm lo re le oim g a s. u s a s a in rio N p te d p rsu d a p c n so re la irre lid dd o re n a e a ir l a ie te b a a e su o sc c n n re a la o c c c n d id a p ra e fu a i . i b ta b e a i e e s; a l e fe o e iste e e la so u a p rtu a i d il d n rm x n se p n e rb c n ifc e p c r e im o led so c n r. re isa p sib e lu io a E c sto io d b e r a ta to q e la c l u d e e sta l n u risis e s tra sito . n ria S a ro im r c n sig a p c n , sin a rm r, n e p x a o ilo l a ie te la a i in u ta y c n e r c n u to o d v z c lm d y q ie r o v rsa o n n e o a a o su v , c n e fin d re re rlo sin p m ra h c u a ae o l e g sa re u a ia n a a ib situ c nd re rn ala re lid de id n . p c le a i e to o a a v e te S e p c n le in rro a so re su c i l a ie te te g b risis c n sio a o fu n l, se sin e y c n su z d le a e te d r la fa a c ro o tile a e n ne lsa a re ia i v id . p c c n iv a

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
N d m y r im o n ia si la c n si fu b v o o e ao p rta c o fu n e re e n in u t a p c n ; e p sib q e n se p o u e o q ie l a ie te s o le u l o re c p p r loa re ia o e u h d oh b d . o p c d , sc c a o a la o E iste m d a e to lo c a s re u e la fre u n ia x n e ic m n s s u le d c n cec y la m g itu d e s p b m s d p rc p i ; n a n d e sto ro le a e e e c n o o sta te lo e c s in e a le q e p d c n so b n , s fe to d se b s u ro u e n m c a v c s c n p d c n s. u h s e e o tra ro u e te

u n om v y o an s v m s? C d e o? Y o a o
E p c n A h im r y se e e in io ta o o e la l a ie te lz e e a a n l ic rd , n e p in rm d d la e fe e a sie p m n sta e ta a te e ia e n rm d d m re a ifie l d se d irse a su c sa a n u se e c e tre e la e o e a , uqe l nun n p p . ro ia C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: E a h lo d m d rse a c sa g d a e te se l ne e ua su a ra u lm n e lip a m d aq e e p d c ie top g sa c sa e id u l a e im n ro re . L re ra a p g n u n o n s v m s? tie e su a ite d re u ta C d o a o , n c rre o d n ia a la e p si o sp n e c x re n irse a c sa , q e a a a u c so se la v ie d d n e tra sc rri su n e o ju e tu y a iv n a o d n u i z vn d e a h lo d re re r a e ; p e e ta b n e o a e l ne e g sa lla u d m i v c r l d se d u re n u n c n su se s q e o a n u e o e n e c e tro o s re u rid s; u q e a u o d e s a o se n d n s, p rq e p ra e lg n s e llo h ra a ifu to o u a l p c n to a la p rs n s o je s, su e s ositu c n s a ie te d s s e o a b to c so a io e so d ra e s ein m o le n u d ro te p ra s.

C u s. a sa L o se a m n sta i p r irse a c sa p e e se a b siv a ife c n o a ud r o in d p r: rig a a o C m iod re e c . a b e sid n ia In a a id dd re o o e sup p h g r. cpc a e c n cr ro io o a E c sooa se c d a tiv a . xe u n ia e c id d

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S n ie to d in e u b , te o y c n si a e tim n s e c rtid m re m r o fu n l a v rtir la a ra io e q e o u ne su m n , c e o de s lte c n s u c rre n e te u rp yv a id . E a g s. str te ia

N loc n d a o o tra ig .

N p te d c n sta la p g n e p e ; n le h ra o re n a o te r re u ta x u sta o a c so a . N in o sista e a la r o c m n a so re d e s n c ra o u ic r b iv rso a ig s, p rie te (c rc n s o le n s) n p se te y m o a n s e ao ja o o re n s, a se p r fa c ie to e fe e a , a se c , in ra d o a o lle im n , n rm d d u n ia g titu re u io pd . N tie e c soc n c r sua a d n ov c e iste c l, o n a ooe b n o o a o x n ia e su ie to d y n c n rv rlo e m y r q e e l frim n e a o o se a s s a o u l te e s p se te o in lu s a n u se so e la n rlo re n s c irlo u q e a lo n e o a i . vcc n E p se c tid n m c o a u a e a v rtir o s l a o o ia o u h y d n d e tro lu a s, re firm r la se sa i d e a io so ia a c n g re a a n c n e sp c , c liz r o d e s p rso a p ra lu g a re rn r re o o e iv rsa e n s; a e o l to a c n c r su c sa y p v n e q e m ro c m n rio d u n o a re e ir l u ju b so o e ta e C d n s v m s? o a o A liq e la p c a o e rc io p ra u ic r e la p u s r tic s je ic s a b a n re lid d a y c n , ju to c n la ru a d re in e c ; a a d a e te n o tin e m isc n ia a b s y c m n d s. m a a o e ta a

D lir . e io
S tra d u a p rtu a i d la fa u d s m n le e ta e n e rb c n e s c lta e e ta s c n la p se c o a se c d p c io m ra s, o re n ia u n ia e rin ip s o le e p sio e in o e n s, a ita i ein m io x re n s c h re te g c n so n .

C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s:

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

8 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E u a c n ic n d o sc c n m n l, d lo o s n o d i e fu a i e ta i g s c n so o fu s, c lo u s o q io in o e o c nx s y ra o e z ns in o p n le c m re sib s. E c n x p e e c n e rse c m d m n ia sin ste o te to u d o sid ra o o e ec ; e b rg , se e c e tra n ta le d re c y q e e d liro ma o nun o b ife n ia a u l e a a c b sc m n ye fo a e a e d . p re e ru a e te n rm x g ra a E p sib q e u p c n s ita e te e te ric s o le u n a ie te b m n x rio e c n si o fu n m n l, d sa sie o e ta e so g , p a i riv c n d l e c n c ie to a c a io e (v a s o a d a y o o im n , lu in c n s isu le u itiv s) e p si d d lirio p ron d sp g u fra c e d x re n e e s; e o e lie a n n o sta o d m n ia e e c l.

C u s: a sa E situ c np e e se o in d p r u p d c ie to sta a i u d r rig a a o n a e im n in c io , re lta o d u a re c i se u d ria a v rsa fe c so su d e n a c n c n a de d u m d a e to o d b rse a d e s p rtu a io e e n e ic m n ee iv rsa e rb c n s h rm n le o o a s. P ro ta b n p e e te e u o e d m n ia u e m i , u d n r n rig n e e c l o ic . rg n o

L p rtu a i m n l im lic fa s c n tu s la a e rb c n e ta p a lsa o je ra s c a s n se lo ra m d a n e d a sinim o r la u le o g n o ific r, i rra ic r p rta c n a d re x n s q esea u e te . a tid d e fle io e u rg m n n P r d fin i e p c n A h im r se c m o o e ic n l a ie te lz e e o p rta p rtu a o d sc n d , in n e te re e so y e rb d , e o fia o tra sig n , c lo o se o b siv . D l m o m d y g d e p c n A h im r e ism oo ra o l a ie te lz e e m n sta d sc n n a in e u b y se sa i d a ifie e o fia z , c rtid m re n c n e in g rid d se u a . E p c n A h im r p e e in o o rse e u e d l a ie te lz e e u d c rp ra n n sta o d d lirio o d m n ia (p ra o ); c n a a m d n e e e e c l a n ia o firm d e ia te d e s e p sio e p r e m lo iv rsa x re n s; o je p : - lg n p rso ad e c sam o ia A u a e n e sta a e d - u d lu e n n av n av rm G a a p u c ie e e e - m n top c s v c s lov o A i ie o a e e e ...
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 9 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
- i h A ron sep o u ap r m M ijo rtu o re c p o - l d n E e tista m q itsie d n s e u te ie te - lg n s sirv n s m d e q e so m y A uo ie te e ic n u y u h lg z n , p rq ed e om c o o a a a o u u rm u h

E a g s. str te ia D in e ia c n lte a m d o tra n so re e s e m d to o su l ic ta te b sto sn m s ysig o p s n d s p r sup c n . to a n s re e ta o o a ie te S e d lirio o e a n c n p rd ra c n e c n e i l e n je a i e u o v rse o l p c n p ra p n r e c ro q e u d a v rte y a ie te a o e n la u ste d ie c m a su o in n s; p roq eju to la a n r . o p rte s p io e e u n s s fro ta n C n y u a p se c re l d c m a a y a u a e o stru a n re n ia a e o p yd, n lu a d o o e a d lirio(tra sito op rd ra le g r e p n rse l e n rio e u b ). N in u u , n e fa ep rc p io e n g tiv s. o c lq e i n tic e e c n s e a a

Dp e n e r si .
C n y u tra rn tra e d n d te in d p r o stitu e n sto o sc n e te e rm a o o d e s in ic s c m so : c re c od in c nd la iv rso d io o o n a n ia ism u i e a c id d y la se s ilid d p ro o d a a ie to fe tiv a n ib a , e d s e b tim n , c lo d n sta ia m im c n rm a (lip tim ). ic s e o lg , n a o fo id d o ia C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: E e p o in rm l d l t in d p si h l m le fo a e rm o e re n a m d a osua e c nm d a o ific d c p i ic . A a se , la m s fre u n d la e fe e a e c so a c e te e s n rm d d s m n le a c d s a A h im r, d se c d g o e ta s so ia a l lz e e e n illo ia n stic yb n n p n stic ; sie p yc a d se a n id p r e ig o ro o m re u n o a te d a o u b e m d o e e ia n u n ic sp c lista y c n m d a e to o e ic m n s a e u d s. dc a o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

9 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E iste d e s c sific c n s d a u rd a c rio x n iv rsa la a io e e c e o rite md o ic , p se ta i re n c n y d ra i u c n (m n c , a a a m d a e to , c u r, e c n l, le e p fu d , e ic m n sa irc la sta io a v , ro n a m d ra a c n a sim le e te se m n io a d h o e d , r ic ); p mn e c n ic a tip a i p r c n e rsed n o m d a ific c n o o sid ra e d le ic . E tra m n p r lo g n ra e d c n l y l ta ie to o e e l s e o tro p lo g d p e e lle a m se o a o c n e u d l ro n a o u d v rse e s s o l so e m d a e to e ic m n . P r loc m n d m n ia d p si yA h im r su le o o , e e c , e re n lz e e e n m l a o p rse a c ma a . E p r e q e a te c a u r tra sito se sib ra s o so u n u lq ie n ria n le , le e d silu n m m n n o d se g se tim n l o v e si , o e t e e n a o n e ta a a ie to e e b tim n fm ro p d c o p r c a u r ro u id o u lq ie c u sta c im e n l c m e e tra o d u o je , irc n n ia p rso a o o l x v e n b to m l d , so re a a d tra a , fa a e c siv o a a b c rg e b jo tig x e a sim le e te m m n n a triste a se c lific c m p mn o e t e z a a o o d p si ; a e u y c stu b d la p la ra la h e re n s l so o m re e a b a tra sfo a o e u h c o a e ta o fo a e te c m n rm d n n e h c p d rm lm n o o ta l. S e b rg , e sig ific d m d o in ic d p ra in m a o l n a o ic d ao a c lific r a sn ro e d p siv im lic u a se d a a l d m e re o p a n rie e sig o y sn m s q e v n m s a ns to a u a ll d l b v e re e d sc n e . e o su lo L g n in d p si in lu e u e d d im a e u a e re n c y n sta o e n o c n u d triste a u a se tid c n rn c n y la o tin o e z, n n a o ste a i e tre a in a a i p ra p rc ir e o io e q e a te x m v lid c n a e ib m c n s u n s b d b na g og z . rin a a le ra o o L d p si m n sc b ra io in , se tim n s, a e re n e o a a c c io n ie to a e s (d c m r y c rn l), re o m n l, d sc n p tito e o e a a p so e ta e a so c rp ra yp c d r fsic . o o l ro e e o E c n n , e siste a n u v g ta oe a c d p r n o ju to l m e ro e e tiv s ta a o o la d so a iz c n d l m o c n la c n u n s e rg n a i e ism o s o sig ie te m n sta io e p lp c n s, d rre , a m n e lo a ife c n s; a ita io e ia a u e to n s g se in stin le (fla le c ), d lo so o d c b z , a s te a s tu n ia o r rd e a e a a se c d l g sto d c m r, e a e d d silu n u n ia e u e o e x g ra a e si e o a m tiv . L d p si e u p d c m ltic u l, o u a te a e re n s n ro u to u a sa c rre n e e to ta s c m : v n s le o o
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 9 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
F lle im n d u se q e o a c ie to e n r u rid . B d , d o io o se a c n d u fa ilia o a ig o a iv rc p ra i e n m r mo a re ia o p c d. E b ra o ma z . In e a . fid lid d P rd a m te le sig ific tiv s. id s a ria s n a a C risis fin n ie s. a c ra P rd a d e p o d se p ooju ila i . id e m le , e m le b c n P b m s la o le ro le a b ra s. A o la o l. c so b ra S b c rg d tra a . o re a a e b jo T b joc nu a g d d p si . ra a o n lto ra o e re n C m iod re e c . a b e sid n ia A c e te a to o ilstic . c id n u m v o C rg te sio a oe o a e c siv . a a n n l m tiv x e a P b m s se u le ro le a x a s. V je . e z Mn p u ya d p u . e o a sia n ro a sia Yc m su e e tre o se p e e a e a la p se c o o c so x m ud nxr re n ia d d m n ia b o io c m n so re to o e la e e e c ; in m o b d n e fe e a d A h im r, e d n e la p rd a d la n rm d d e lz e e n o d id e m m ria la d in c n d la c g ic n y lo c m io e o , ism u i e o n i s a b s fre u n s e e e d d im so su a o p n s c e te n l sta o e n o n s c m a a te e tre o x m s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

9 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
L d p si a e re n p d c ro u e d e s iv rsa in le tu le c rp ra s c m : te c a s o o le o o P rd a d p so a e a a ie to id e e , d lg z m n . D lo s p c rd le o re re o ia s. S n c nd p sa te e e a c rd c . e sa i e e n z n l re a ia a G nc n o . ra o g ja S fo a ie to o cm n . P fu d p n . ro n a e a In g rid d se u a . Mre . a o O a a d c lo le d s e a r. S n c nd e c siv c lo c rp ra e sa i e x e o a r o o l. S d ra i frayp fu . uo c n ro sa T sto o d l su . ra rn s e e o

m d a io e o ific c n s

H rm u oye o o e la m n s, so reto oa te o ig e sc z r n s a o b d n s d a o rse e c sta .

E a g s. str te ia T l y c m p g n c a u r a u c c m rc l, a o o re o a u lq ie n n io o e ia p e c n ltea m d o d p fe n iae e ia . rim ro o su l ic , e re re c sp c lista N n atra u dd m d a uc te ste e e ic r. P tiq e c n e p c n p ra tra r d a m n r la la u o l a ie te a ta e u e ta a to stim d p e , e o u la e p rie c s p sitiv s u e a e u sta v q e s x e n ia o a d su c rre o tra a , lo ro triu fo a te re y e a ra b jo g s, n s n rio s sa tisfa c n s p sa a . c io e a d s

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

9 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P g n so re su re o o im n s la o le re u te b s c n c ie to b ra s. n loare rir e itod lo h s on to ste fe l x e s ijo ie s. Ju to c n re a re ista c n im g n s, p sa s d n o l, p se v s o e e a je e lib s q e se e a n v lo s h m n s, sa o ro u x lte a re u ao lm s, v rsc lo (B lia a o s (C r ), su s (B d o e u s ib ), z ra o n ra u ism ), q e a y m (T lm d u o tip d le tu s u m r isn a u) tro o e c ra re io s se se lac e c d l p c n . lig sa g n a re n ia e a ie te

S re ra la im o n ia d in u r u a m d a i e ite p rta c e sta ra n e ic c n a e u d yp rm n n . d c a a e a e te

D e d c r ijo l o to ...
E u h b q e se e m ra a e tre d e s a titu e o s n ito u n a r n iv rsa c d s c m o m n s in n s d l p c n A h im r e se o p rta ie to sa o e a ie te lz e e n l e tre e c n e ig n ia re ra i , m n u c n e n m z la x e c , ite c n a ip la i irrita ilid d y d m n a a te la situ c n d p stra i e b a e ad n a i e o c n in c id dq ee la e p s a a z d s sem n sta a tiv a u n s ta a v n a a a ifie n . C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. E p c n A h im r p e e m n u r a lo d m s l a ie te lz e e u d a ip la s e p ra a : R c ir g tific c ne o a e ib ra a i m tiv . T n r c m a a e to om m n . e e o p n d o e to L m r laa n i . la a te c n C a c n r se tim n lm n (c a ta ). o c io a n e ta e te h n je N se tir te o o n m r. M stra u are c i d re e a o r n a c n e b ld . D m n a c id d . e a dr u a o N g rsea e c a u aru ac tid n . ea fe tu r n tin o ia a

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

9 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
N to a m d a e to o m r e ic m n s. C m r u a to . o e n n jo E a ir c n e c n s. v d o v rsa io e Yto o in n d m n a u e e lo p te d a a r d te to e a d to rd n s re n e v la c nlafra : ed e d c r q e o se M ijo l o to u S g r n ia u e e c s. C n e e sinc d r. o cdr ee Mn n r u a c a a ig b , p e in a b m n e a te e n h rla m a le u s v ria le e te l p c n re la am y r a n i , in r oa c . a ie te c m a o te c n te s fe to S aa a lesinc e e lasu isi . e mb ar n m n A liq e late p d re in e c . p u ra ia e m isc n ia P stea n i sinc e e laa c c n re te c n a r n fe ta i . E b re y m le u a a a n h ja d In ic c n s la o u stre n p re te o e d a io e u e e Md a la c a a sta la ru a c tid n rd n s ic s u l ju tin o ia a n rm l oh b a o a a itu l. A re d a m a sine a e r. p na im rlo x g ra P t losinc e e lad aso re ro c i . ro ja a r n a in b p te c n P rm te la situ c n d m n a te e d m n a a a e u a i e a d n n e a d d , l so ita q eo e e c la in c io e d l m d o lic rle u b d z a s stru c n s e ic . E rc sea e te d rlos c n d c n je te n ne in o tra ic i . N p rm la m n u c n p r e c n rio a n la o e ita a ip la i , o l o tra lie te c n rm a . o fo id d In e u la c u d lae ig n ia p p e . v stig e a sa e x e c ro u sta U p se c rto e in r la te si d l p c n y a n a o o lim a n n e a ie te l re re r o id rlap tic nn a n id . g sa lv a e i o te d a

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

9 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

F ltad c o e a i . a e o pr c n
E o a n s, la p rs n e e c n ic n re u r a n c sio e e o a n sta o d i , h sa o e e e e e sim le o p rtic a e la a tiv a e b d c rd n s p s a ip r n c id d s h b a s (b rse to a a e to om d a e to a itu le a a , m r lim n s e ic m n s. E a g s. str te ia C m iro a a u a d e s t tic s so la o o n , lg n s e sta c a n s c m n e teu d s p r lo a o a o a te u litig . o m n sa a o s b g d s n n io A te to a n g tiv o re u io n im o n a n d ea a pd , o p rtu e l p c n , m jo p ste rm n re lic o in n p ra a ie te e r o rio e te a e tro te to a d a irlo d e c a c a u r ru a o m n b isu d e fe tu r u lq ie tin a io ra su e a g rid .

U e t tic s d re te tilic c a ife n s.

Mx afle ib a g ra tiz u ar id so c n im x ilid d a n a n p a lu i . N d e u e te to op e ea u rd r. a a s rg n , d u d g a a U d p se su e r h b a p ra a a ta ste o e p rio a ilid d a d p rse a situ c n s e tre a a io e x m s. A ta a d ile d c n s lig ra h y q e re s ifc s, e isio e e s; a u re liz rla c a d e p c n see c e trem s a rta a a s u n o l a ie te nun le . In e h ra s, lo rasu e re re lta o v rtir o rio g p rio s su d s. N a tic e a tiv a e e c tea c n s. o n ip c id d s, je u c io e S aa e firm tiv , n e siv . a o o lu o P c re u a c rta d In ic c n s u e e Md a ro u n a e d a io e rd n s ic s, c ne q e a c roe h ra d c m a e rc io o o lla u d r la l o rio e o id s, je ic s ru a yto a d a e to ym d a e to tin s m e lim n s e ic m n s. A e ic e a b n c n te u jo ia a y m sic m n e l m ie te o n e v lid d a lig ra e .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

9 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E u n id dyh m r re c a im a u o siste to ote b r. n d m lo

F u a i . r str c n
E u a d o i d im q e in o o u a s n isp sic n e n o u c rp ra n im o ilid d d l m n o e o io a d l p c n p ra p sib a e u d m c n l e a ie te a re o d r a e u d m n a e sp n e d c a a e te stm lo a v rso c n e u s d e s, o l c n c e te a m n e la te si n rv sa y a ita i o se u n u e to n n n e io g c n c rp re . o a C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: E A h im r a a re ia g d a e te to o e c ta l lz e e l b v r ra u lm n d je u r fsic ym n l, to aa p c n p sa f il p ra in re r o e ta rn l a ie te re c a g sa a m n o d la d silu n in rp e l ud e e si te u sto a la re lid d a a a y c n e tre su p rso a y p p sito m ta o p n s d a e te n e n ro s, e s la e p e b c o re sta le id s. C u s. a sa S e c e tra d te in d p r to a u a su a d e nun e rm a a o d n m e d c p io e (re le o im g a s) c ra te a a p r ee c ns a s a in ria a c riz d o se tim n s c n p e s d a a , triste a ye o p r n ie to o tra u sto e p ta z n jo o la d a a id d p ra d lo ra p p sito d se d s o isc p c a a e g r ro s e a o e stm lo a re ia o c m v le u s p c d s o o ita s. E a g s. str te ia D je q e su se q e o re lic c a u r m v ie to e u r u rid a e u lq ie o im n , la o o tra a lo m s p sib sin c n r c n a u a br b jo o le o ta o y d e te a x rn . P g n lec m seh c nla c sa re te o o a e s o s. R fre ela n c sid dd c rre ir ala p rso a e n ee a e o g e n. O a ic la jo a a p ra re liz r d o e m s tie p rg n e rn d a a a isp n r m o e lo c id d s d rio ye ita p s oe ie c . n s u a o ia s v r risa fic n ia N a re su p p tie p lib , s a m stre o lte ro io m o re lo d in lo a e u d mn . d c a a e te
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 9 8

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

N se p e d su d sc n , p sa m o o sa a o riv e e a so a tie p n d e n iv rsi . E e s la so p c re n p n r e lo p b m s n sto p s ro u o e sa n s ro le a q e im lic n su tra a , e la c n ic n a tu l d su u p a b jo n o d i c a e p c n , n m c o m n s e n d re c n d c n e a ie te i u h e o n a a la io a o o l a m nA h im r. le lz e e N re lic d e s ta a n d n ta in o p te c , o a e iv rsa re s, o e o c m e n ia ic m n sig ific c n c r m jo e a d a sta n a e te n a o o e e r l rte e ju r tie p s ym v ie to mo o im n s. E c te la p c a in a b d la a tiv a e d ria je u r tic v ria le e s c id d s ia s, re u rd q e c a u r c m io o n v d d e e s c e e u u lq ie a b o e a n lla c n c e te e te a c n e im d l p c n y p r o se u n m n fe ta l n o e a ie te o su u stoe d u d pe l e ste . C ne s m d a la fru c n ra s v c s a a c r o sta e id s, stra i ra e e p re e e e ta n d sup c n ye e su o n l la te e a ie te n l y .

In o tin n ia cn ec .
E la e isi in d e aoin o n riay se d o a o s m n a v rtid v lu ta a a e rin fe a c l. C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. R p se ta u a a o a e re n n n m la c m n e e p c n o n l a ie te A h im r, e la c a y n p e e c n la su lz e e n u l a o u d o tro r s e te s (v sic l y a a la in o tin n ia se m n sta sfn re e a n l), cn ec a ifie e c a u r e p d la e fe e a . n u lq ie ta a e n rm d d E u a c n ic n irre e le s n o d i v rsib , in o tin n iaso relafe a cn ec b c l. p d m a la re o in

P e e a o te e e la m c n u a (e u sis) o e ud c n cr n ic i rin ria n re n la e a u c nd h c s (fe a oa a v c a i e e e c l lv ).


Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 9 9

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
L a a i d in o tin n ia e fo a s ita p e e a p ric n e c n e c n rm b ud te e u a c u d ta a p c so A h im r; lu g n r n a sa istin l ro e lz e e eo e to c s, se tie e q e in e a la c u u o e p ra n ne n u v stig r a sa rig n a c rre irlo o g .

C u s: a sa D b te m llitu ia e s e s.

P d c ie to d lap sta . a e im n s e r ta

E ie to stre im n . In c io e d la v s u a s. fe c n s e s a rin ria Md a e to c m lo a tid p siv s, se a te e ic m n s o o s n e re o d n s, h n tic s y ip o tra q iliz n s. n u a te O p r q e e p c n n e c e tre e sitio d l , o u l a ie te o n u n l e e c sa o n se a q e h c r fre te a re te o n p e a xu d, o p u ae n l tre o ud d a b la e m u r.

E a g s. str te ia

Im le e ta u a re u c n d e a u c n fe a p mn r n g la i e v c a i c l, e b c n o u h ra sta le ie d n o rio o c u sta c p ra irc n n ia a e c a (d sp d l d sa u o a te d l b , fe tu rla e u s e e y n , n s e a o a te d a o rse n s e c sta ).

E p c n d b r p rm n c r se ta o e la ta a d l l a ie te e e e a e e n d n z e e c sa o e tie p p c xu d l m o re iso y su ie te p ra fic n a p m v r la d fe a i (1 a 1 m u s) a n u ro o e e cc n 0 5 in to u q e p ra e a llo te g q e u a n a u tiliz rse a siste a d lg n m e c n n i ; sillap rad fe a b rra d su c n o te c n a e c r, a s e je i . P p rc n r u a d ta h i ic , e u ra a y ro o io a n ie ig n a q ilib d su ie te e n trie te ylq id s. fic n n u n s u o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

10 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S e p c n n c sita u r p le re liz r e c m io i l a ie te e e sa a a s, a a l a b d d p l e fo a h i ic c n a p e e a a n rm ig n a o se sia y a tise siad lare i p ria a n p e g n e n l. C m ia e p l d in e ia c a d se S la a b r l a a e m d to u n o i in o tin n ia e h b a se su ie a tic a a lo c n e c s a itu l, g re n ip rse s e iso io d in o tin n ia d ta d y c lo a d p d s e cn ec o no o cno p le d u a a s e so re e tiv (le e m d ra o o sp c o v, oe d n c rn s) o tu o E e ific r la u ic c n d l c a d b c n u sp c a b a i e u rto e a o o n a u c (e c sa o o u a im g n c rre o d n n n io x u d ) n a e o sp n ie te re re n tiv c lo a ae lap e . p se ta a o c d n u rta P c r la ru p ra lle a a c a re isa ta a g r l u rto d b y e ao d sp ja d to oo je q eim id ne p n a o e e r e d b to u p a l ro to rrib . T z r e c m o d sd e d rm rio a e c sa o c n ra a l a in e e l o ito l xu d o lu e d g a n c rn (flu re e te o p r cs e u o tu a o sc n o fu c n m n m c n o y d ja e e in rio d l n io a ie to e ic ) e r n l te r e b u a lu e c n id d ra telan c e a o n z ne d a u n oh. P c ra q e e e fe o o e y d p n a a te d ro u r u l n rm rin /o e o g n s e a o rse y si se c n e n c sa c sta o sid ra e e rio re u ir la dc in e nd lq id s e la a h ra d lata e g sti e u o n s ltim s o s e rd . D te in r la fre u n ia d la e p lsi u a y e rm a cec e x u n rin ria a o p r a e c sa o c d v z q e se p v a u a c ma a l x u d a a e u re e n m c n(2a3h ra ic i o s). P c ra u a m y r fa ilid d e la m n b s d ro u r n ao c a n a io ra e d sp ja lav stim n . e o r e e ta

E la e p in rm d d la e fe e a d n ta a te e ia e n rm d d e A h im r e c a d e p c n p c lz e e s u n o l a ie te re isa u a tiliz r p le e fo a p rm n n ; c m p c u io e a a s n rm e a e te o o re a c n s a ic n le sed b : d io a s ee

In n r q e d ra te e d , u e su ro a in rio te ta u u n l a tilic p te r h b a a o la a c ne p l. a itu l, c p d o l a a C a d e e e to o u n h c r c m n rio n un o l vn c rra o a e o e ta s, i re re d r a p c n . p n e l a ie te

R c e d ! eur e
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 11 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S b to o e la p c n s d l se o fe e in e o re d n s a ie te e x mn o l p l su iosie p se d b re r p r la p rte tra ra aa c m re e e tira o a se ye lim ioh d c lo a d d la teh c a s. l p a e o c rse e e n a ia tr E lo p c n s v ro e h m re si la in o tin n ia n s a ie te a n s o b s, cn ec e ic m n u a , se d b e a a la o c n d s n a e te rin ria e e v lu r p i e u r u c le to d o a sa n o c r e rin .

In m io so n .
E la c n ic na o a v c la a a u a c re c d su o s o d i n rm l in u d n a n ia e e o d sv loa o a e e n rm l. C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. P e e o u e d s c u sta c s d ta a te d u d c rrir n o irc n n ia istin s; n s e d rm (d u dp ra c n ilia e su ) od ra te e o ir ific lta a o c r l e o u n l d rm (d sp rta p m tu op c z o ir e e r re a ro re o ). E p c n su le d rm m l p r la n c e e to a l a ie te e o ir a o s o h s n d s la fa s d la e fe e a , sie d e u o d lo s se e n rm d d n o ste n e s p b m s q em s d sa c u a lo c id d re ro le a u e z n a sa s u a o s. A n r e q e se a u ste lim io a ra a le e te le ta l u ce p , g d b mn c n d , sin h m re c n u a ro a c m d y a sa o a b , o n p oa a e u d , e u le h c n rta le ro e d d u d c a a n n c o o fo b , d a o e n a b n sinfa to s d rsio a te m ie te c re isto n n s.

E in m io su le m n sta l so n e a ife rse a tra d lo vs e s sig ie te sn m s osig o u n s to a n s:

In n u a . tra q ilid d Irrita ilid d b a. D sh ra c n e id ta i . B ste o o z s. L ta o e rg . Cb c o aee.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

P rd a d a e . id e p tito

Nu a se s.

C u s. a sa S e e r o a n d p r: u le sta c sio a o o D p si . e re n C m io d b oe to o a b s e m ito n rn . S p si d m d a e to u re n e e ic m n s. C m io o a ra io e e e e a b s lte c n s n l stilo d v a d l e id e a c d. fe ta o E lo p c n s A h im r lo tra rn s d l su y n s a ie te lz e e s sto o e e o d l d rm so la in ia s e p sio e d la e o ir n s ic le x re n s e e fe e a ; d b o a la d m n ia a o p n y n rm d d e id s e e c c m a a te p g siv . ro re a O p r e c s in e a le d a m d a e to , o fe to d se b s e lg n e ic m n u a o e e A h im r (se a te tra q iliz n s, tiliz d n l lz e e d n s, n u a te so n ro a tih m ic s). m fe s, n ista n o ta b n se e sn m d o p d c ie to a n a m i , r l to a e tro a e im n je o l A h im r (in c io e d b te lz e e fe c n s, ia e s). L re u e c n d u a e u d p tr d su a c p ra i e n d c a o a n e e o n c rn e u a ta a d il y g n ra e te c n p c o tu o s n re ifc e e lm n o o o ito n o sta te se d b n p n r e m rc a to a x ; o b n ee oe n a h d a c nc n c ac m : c i o o id o o H c rle se tir q e a n u e e fe osie p h b ae n u u q e st n rm m re a r a u n a su la o p ra a o p rle y d u sto a lg ie d a c ma a isp e aua . y d rle P c ra q e te g d b a e te sa ro u r u n a e id m n tisfe h s e re c a l sto d su n c sid d s b sic s, c m a e ta i , e s ee ae a o o lim n c n

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

13 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
e in c n lim a i , h ie e ig n , e tre n ie to n te im n . v stid , e o c m n a i , o u ic c n

In n r e q e se a u ste lim io a ra a le e te te ta l u ce p , g d b mn c n d , sin h m re c n u a ro a c m d y a sa o a b , o n p oa a e u d , e u le h c n rta le ro e d d u d c a a n n c o o fo b , d a o e n a b n sinfa to s d rsio a te m ie te c re isto n n s.

E a g s: str te ia E b z a u h ra sta le c n o rio c n e id , m n n a u ovn o a te g n a b n tra q ilo m ie te n u . A la h ra d d rm d m le se u a y o e o ir e u stre g rid d a c id d e c e e rc io d rn s. fe tiv a , fe t le je ic s iu o E c sod q e se e c e tre e c sa p p , m n n a n a e u nun n a ro ia a te g u ab e ailu in c nd rn . n u n m a i iu a A a u te p n e ra io la te v n in n la p g e m ra o l d , le isi , te te m sic te p . u o ra ia S g ra yo z au le ere e . u ie fre c n v frig rio

N c m r a e to o in e b b a q e c n n a o o e lim n s g rir e id s u o te g n c fe a a o o uo su n iae a n , lc h l tra sta c stim la te u n .

N c m liq e e c m io d ro a p e e d rm c n o o p u l a b e p , u d o ir o u ro a d p rtiv o u lig ro p l, si la te p ra ra n p eo a n e aa m e tu a b n lop rm . m ie te e ite E d e s o a n s e p c n p fie d rm e n iv rsa c sio e l a ie te re re o ir n e sill d d sc n , e u c m d so , o e su l n e e a so n n o o f n c m h b a n se o o g a e d se , ic m n a a a itu l; o p n a se e o n a e te e itau a p sib c d oa c e te v n o le a a c id n . N re rim la sie ; re lta m jo d sc n r y o p a sta su e r e a sa d rm r u o m u s, q en d rm e a so to o ita n s in to u o o ir n b lu .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

14 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E p se asuse q e oq ey e h ra d d rm x re r u rid u a s o e o ir. B ste e re e a e te y d a q e u d ta b n tie e o c p tid m n ig u ste m i n g n s d d rm yd sc n r. a a e o ir e a sa P n e la v n ja d l su yd l b e d rm o d re s e ta s e e o e u n o ir. D a a p c n q e h y tu o u a jo a a c n g le l a ie te u o v n rn d o m c o tra a y q e p r lo ta to a b s tie e q e uh b jo u o n , mo nn u a o rseyre o r. c sta p sa

L le u ra , c n rle o d ja q e le c e te a u a a n to o ta e r u u n lg n h ria isto . R c le u a fra s o s lm s re ja te c n v z e te ns se a o la n s o o m n to a ob n e c eu a o c nc n c a p r e o n ; ie , fe t n ra i o o id o l pc n . a ie te

E in la c n e c n s b lo p y c s d l d lim e o v rsa i o re s ro e to e a sig ie te u n . P r lo g n ra lo p c n s A h im r e e s o e e l, s a ie te lz e e n sa p c s h ra e ta la c n e c n s sin se tid , re isa o s n b n o v rsa io e n o d a a io e in e n s o in ia la b sq e a d u iv g c n s c sa te ic n ud e n su u sto o je p rd o o se e p n e a g r lo pe b to e id , m e a n rre la s c jo e d l e rito o b r to o e c n e fin d a n s e sc rio u ; d llo o l e a ja la p sib a d a o rse le r o ilid d e c sta . A a le e te re re su p o u a i p r la h ra d mb mn ite re c p c n o o e d rm n d u n se a re si n h c c so o ir; o isc ta i lte ; o ae a , a a u lu e c rre p e s, v n n s y c rtin s p ra p g e c s ie u rta e ta a o a a re re r c c g sa in o m u s d sp a in n r in to e us te ta c n e c rlo d se u , loc n g ir o v n e ; e g ro o se u .

E d rm e d m sa n e p rju ic l, a m n s q e l o ir n e a o s e d ia eo u suo e se d b o a u e d d d p si m n l, rig n a e id n sta o e e re n e ta a a ie toe o io a b tim n m c n l .

S se d sp rta d so n d a m d n c e yd c id i e ie e rie ta o e ia o h e id o a re liz r u a a tiv a q e e p p , n d l lu a n a a n c id d u s ro ia i e g r, i d la h ra p r e m lo h c r la m le p ra irse a su e o ; o je p : a e a ta a c sa irse a la c c a a c m r, v stirse p ra sa n a , o in o e e a lir; o in n ra o a a e a d lo in d c a o d su te te z n r c rc e a eud e p c d r, m jo tra d e tre n rlo c n a u a o ro e e e r te e n te e o lg n tra a tiv a ein n r c nc ri q ev e aalac m . c id d te ta o a o u u lv a a
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 15 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S se e p e su re liz c n y n e p lig sa i me a n a a i o s e ro d ja h c r y c n la a d n ia a c m e rle a e o tro rle ista c , s o o e tre a la m d a d se u a : c rro s e x m r s e id s e g rid d e jo n p e s yv n n s, re s e sitio d rie o u rta e ta a ja n s e sg .

In o n iaoa a . d le c p ta
E u a c n ic n e la c a se o se a u a to l a se c d s n o d i n ul b rv n ta u n ia e se tim n s o e o io e se n a a a n y a a d n n ie to m c n s, re id d p re te bn o o a c o fe tiv . C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. L in o n ia e u p c d r c m lic d p se ta o a d le c s n ro e e o p a o re n d p r la m y ra d lo p c n s d A h im r q e e o ao e s a ie te e lz e e u n a m n se p g salae fe e a . u e to g n ro re n rm d d L a a c m e e to p p ia irre u rid d s e lo a p ta o o v n ro ic g la a e n s h b s d l su ya e . ito e e o p tito E n to la in n ilid d in lu e e e e to q e s o ria se sib a c siv n v n s u p v c ra se tim n s o re u sta e o a tp a ro o a n n ie to p e s m tiv s ic s o h b a s; ta b n so e m n s in g n s u a a itu le m i n le e to te ra te n c re c d m tiv c n fre u n s la so e lo a n ia e o a i , c e te p s n s c a s e p c n se m n n se e te e sim a o u le l a ie te a tie e d n , n ism d , a lla a o e su c m o sill c n la m d p rd a rre n d n a a n o ira a e id e e h riz n c a si c n m la u u iv rso o n l o o te u l o te p ra n n e p n ra a sin u r, d re te a n e ; su ao m g la ife n l u stro in e ifra lem n oin rn . d sc b u d te o L s sig o y sn m s u a o p ra p c m r su o ns to a tiliz d s a ro la a p stu d in o n ia p e e in lu m m n s d o ra e d le c u d n c ir o e to e irrita i , e fa o e in id n s re ra o d c n n d c e te ite d s e e o a i , la e to y n sta ia p r lo se s q e o v c c n mn o lg o s re u rid s ositu c n s p sa a a io e a d s. A u o a to s la a c n c n la d p si y la lg n s u re so ia o e re n m la c la e no .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

16 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E a g s. str te ia E p a m n yc e od sup c n e a tiv a e m le r e te u rp e a ie te n c id d s l ic s, ju g s, p sa m o o e tre n ie to d a eo a tie p s n te im n p fe o re rid s. A lic r laru aote p d re in e c . p a tin ra ia e m isc n ia

In u tu oa sie a . q ie d n d d
S d fin c m u a situ c n a o a d la c n ie c e e e o o n a i n rm l e o c n ia m n sta a p r a g stia e im a ie c p e e te e u a ife d o n u p c n ia u d nr n m tiv im g a ote e u ac u v rd a o o a in rio n r n a sa e ic . C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. C m n e te se a o p d a a ie to in u tu , o mn c m a a e b tim n , q ie d d sa sie oe o io a yo re ne e ac rd c . e so g m c n l p si n l re a ia a L a sie a im lic u a se sa i d so re lto a n dd p a n n c n e b sa e tre o a te u e e e c c rc n , u p x o x m n n m rg n ia e a a n r im su e op lig in in n c rtoofig ra o c so e ro m e te ie u d. C u s. a sa E u a m n sta i e o a m ltic u l; e d c s n a ife c n m tiv u a sa s e ir d e s m tiv s p e e p d c . iv rso o o u d n ro u irla E u a re u sta n tu l a la p rd a m n le o s n sp e a ra s id s e ta s fsic s c u d p r la e fe e a d A h im r. a a sa a o n rm d d e lz e e E a g s. str te ia C n e c o p ra c n e c r!, to e e se o v n id a o vne m n rio la s p o u a io e d l p c n . re c p c n s e a ie te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

17 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
T n u p ra tra q iliz r!, p ra su p c n su ra q ilo a nu a a a ie te a g stiasie p e re l. nu m re s a O u a o p ra d sp o u a la a sie a p d c c pd a e re c p r!, n d d ro u e im a ie c e tre a p c n ia x m .

C m c v s v le e s p ra o c r u a e c a o o la e a d ra a fre e n fe tiv a u a se re o ie d la c m re si , p c n ia y yd cm na o p n n a ie c to ra c . le n ia

In g se a la situ c n p se te d su p c n , t re a i re n e a ie te a re ie su e to o c m p p (v r te p d p c n rn o o ro io e ra ia e v lid c n a a i ).

S e se tim n d a sie a e m tiv d p r n i l n ie to e n d d s o a o o o sa e so re la e iste c d a ig s, o fa ilia s m y br b x n ia e m o m re u q e o e to c s se v le la m n s p d sa u rid s; n n e a n s e tira ia o s:

- F ea s e u l p r - E d v c c n s... st e a a io e - L m p r te fo o p rotee c n b s d rm o )... la o l n , e n o tra a o id (a - S e c e tra tra a n o e nun b ja d - S fu a c e e e l in ...

S e m tiv e su tra a , p e e c n u r c n la i l o o s b jo u d o tin a o s e c sa p d sa x u s ia o s: - E d e od lae p sale d u o d s d a e ... l u e m re io n s a e su to - E nre o e n oe e ific d n etra a st m d la d l d io o d b ja - S h lla p ta d suo in e a n in n o fic a - S e c e tra e h e a lo e p a o d lim ie a y e n u n n n u lg s m le d s e p z c rra n e ro te p ra e tee n g c m o lm n l e o io - T n u p ro oe trad v c c n s... ie e n e d x e a a io e

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

18 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

D se u u dte d m jo s su te g s o e a a e g ro ste n r e re b rfu io v siv s; sin e b rg , tra d e p sa la su u sta re lid d c n m a o te e x re r pe a a o a a n sin e a yu g d m x od c d ilid d p re te c rid d n ra o im e re ib a .

R c e d ! e ur e
H y q e v lid r c n h c o (v rd d ro o su u sto a te a u a a o ehs e ae s p e s) n s d d e la a n i d l p c n so re su p b m s e istra r te c n e a ie te b s ro le a (c rto oim g a o ie s a in d s).

L s p e iso S o r c s i! L s a h r n s N ! o d e e te o
N so p rtu a io e c re ra s, n se u o s d a o n e rb c n s e b le i g id re e lg n p rtid p ltic , s e c rn n u a g v a e a a a la sa d a o o o lo n a a n ra e m n z lu m n l ta to p ra e p c n A h im r (y to o e fe o e ta n a l a ie te lz e e d n rm c n o c m p ra e c sto ioy la fa ilia c rc n , q ie e r ic ), o o a l u d m e a a u ns e e m jo d lo c so d b nto ra n l e r e s a s e e le r. C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: T s d u p v c o tra i y h rto c v r se o t ra e n ro e h so sp a a ila p pr n o o o itir e m l sin u r c rte g la o jo q e u in e c le e te c n u d fe tib m n o c rre e e tra sc rso d l n l n u e p d c ie to lo v n s (a u s, te p ra s, a e im n ; s isita te sid o m o le c rc n s, a g d s, v lu ta s ym rb so lo m s). e a o lle a o o n rio o o s s Ae in v b c m a se le p e e o je a e te sta e ita le o p rsa u d b tiv m n c sific r e : p c s ya y c n s. la a n re iso d a e te

L s p e iso uo o tu o o rc s pr ns E s p c d s v n s: sto re ia o isita te S nsie p b n e id s. o m re ie v n o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

19 0

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
A g na p c n c nsu v s. le ra l a ie te o s isita Ao n p rta . Au a . y dn C m re d n o p ne. Co e n o p ra . Cn u e . o trib y n A fin l d suv l a e isitad ja u a b n o tim . e n n m ie te p ista

L s in p r n s a h r n s ov o o o tu o d e e te isita a y c n s. s d a e te E n ta le c n ste c n la a te re p rso a n o b o tra o s n rio s e n s m n io a a e iste e s e e ia s p rso a s: e c n d s, x n sto sp c le e n je

S m reso im re isto eim re isib s. ie p n p v s p v le

A a c nd fo ain sp ra a p re e e rm e e d . N so b n e id s. o n ie v n o Mn sta c n u ta in e sm s. a ifie n o d c s v ro ile In lu e g n e in ia a p ra re lv r to o lo c y n ra d s ic tiv s a so e d s s p b m s d c a u r e fe e a . ro le a e u lq ie n rm d d C n c ne V d m c mMd oa tu liz d ye ite o oe l a e u ic c a a o m n su o in n so re lo m d a e to re e d s a p i b s e ic m n s c ta o l pc n . a ie te C a d e s p c d ie to so re e c id d ritic n iv rso ro e im n s b l u ao c tid n d l e fe o o ia o e n rm . O in n c n g n sa ie c so re c a u r te p p a o ra p n ia b u lq ie ra ia a rn tiv , on tu l in lita lte a a a ra s . A u o c a lo c id d s ya c id d r. lg n s ritic n s u a o l u ao O s c n d e la e e d l m d o tro o tra ic n s rd n s e ic .
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 10 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
L s d m s p n n d d la e a ia d lo o e oe ua fic c e s m d a e to e ic m n s. Y to o c n c n a u a p rso a m s c n b , q e ds ooe n e n o fia le u c b p c ym ye ie te o ra o o u fic n . In u ta ya rm na p c n . q ie n la a l a ie te P te d nim o e su p n s d v . re n e p n r s u to e ista P d c nb ru . ro u e a llo H c n se tir a p c n , in il, in p , h m d y a e n l a ie te h b e to u illa o fin lm n n to a e c e ta su o in n c rio o a e te o m n n u n p i , rite se tir. n A u e a v rlo p r c m ro iso d m la g n y c d n isita o o p m , e a aa c nd se s d p n re rse o e o e ro to tira . S sie ta , a o o a oh sta d rm ne la c m d l e n n c md n a o ita n a a e pc n . a ie te C n c m s a u h -v d r q e ic m n a u e o oe o n ijo isita o u n a e te c d m n a e te a la fo a a v , lle a flo s, p tic c c e su lm n rz d isita v re la a in o m u s ylite lm n se lite lm n se c a e la c m y in to ra e te ra e te eh n a a p n se d e e h sta e ro q id d a e p e c a lo ro to u rm a l n u o e ltim ta a l u l d sp rta a o d ; b lb c a y m d d e q e se le h h c o e ie z ra o a u e e io ic u a eh ta e ysere c n n n sina te p d la b n ic nd la rd tira o te to o n s e ir e d i e m d a c n -p c n ala c a isita . a re n ia a a ie te ul v N a o n e n g n a e to p c o e o io a o o p rta n in sp c r tic , m c n l e o ic , p r e id n q ee se . c n m o o v e te u ste a N p c ra n d , n u b e c n jo o ro u n a a i n u n o se . S s fra s fa o s so : u se v rita n N se teo c n d o fre e a a Y ta b nm e c e trom ye fe o o m i e n u n u n rm

- T n ota totra a eg n b jo

C a d so re u rid s ose n c sita : un o n q e o ee n


Pg a in 11 1

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

N see c e tra oh b e ted sa a c n o n u n n ilm n e p re e T s d su v ra e isita e p c n se m e l a ie te u stra c n d , a sa o d p id yc ng n s d y n v rlo e rim o o a a e a o e s.

Asure d ja u a b n n g tiv , p sim tiro e n n m ie te e a o e ista yd e o . e n jo

E a g s. str te ia E b z a lm s, h ra s yc m o m n s. sta le c ite o rio o p rta ie to

E rb lo e u a h ja in rm tiv y c l u lo a la sc a s n n o fo a a o q e s v d to o ista e d s.

P te suin g a m ra ym n l. ro ja te rid d o l e ta A a le e te in te s a e b c r u c lod v s m b m n v lo sta le e n ic e isita y re v s p ra c d u o d e s a fin d q e le o a a a n e llo e u p ri ic m n lle e a p c n a p rq e a u e d a e te v n l a ie te l a u , n p se c rto alaig sia a o o , le . P v a s c n lib s, p b a io e e in rm c n ro lo o ro u lic c n s fo a i a e a d la c ra te c rc e s a c rstic s d l p d c ie to y su a e a e im n s c id d s. u ao S e n c sa su i le a m d op h ir la v s i s e e rio g ra l ic ro ib s isita nc a o iv s.

S d o ed l g lu n r m e n e s.
R p se ta u a to lid d d in ic s q e c si sie p ju e re n n ta a e d io u a m re sto c a d e so e tre e e o a , lo p c n s c n A h im r un o l l n n l c so s a ie te o lz e e in x lic b m n e p a le e te m n sta c n m y r o m n r a ifie n o ao eo in n a . te sid d C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s:

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Ae c n n d sn m s y sig o se le c n c p r v ria ste o ju to e to a ns ooe o a s d n m a io e ta s c m : S le c p sc la s, e o in c n s le o o e a s re u u re S d m d l c p sc lo In u tu d l a rd c r. L h ra d n ro e e re u , q ie d e ta e e a o e lap g ria V e e o io a P stra i d l o sc re e le a . sp ra m c n l, o c n e b u c r. C u s: a sa S d sc n c suc u uo e , e e ooe a sa rig n A n u p e e e r re c n d c n a u a o u q e u d sta la io a o o : lg n tra e fe e a , p sic n s fa io s, la se sa i d n rm d d o io e stid sa n c n e h m re n c sid d d o a o d fe a m le a b , e e a e rin r e c r, o stia o in o o id dp r a u a p n a d v stir. c m d a o lg n s re d s e e S s p c a s c m o e te d tiv s so : u rin ip le o p n n s istin o n T m r v sp rtin . e o e e o In u tu . q ie d Irrita ilid d b a. S n c nd a a d n . e sa i e b n o o L n sinl rim s. la to g a T rq e a . e udd In g rid d se u a . D sp te c n e ro c i . C n si m n l. o fu n e ta D so n c np u a e rie ta i sq ic . C p h s. a ric o S lilo u s in o p n le o q io c m re sib s. In m io so n .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

13 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C m io d l h ra a b e o rio d su (n c e d v la e e o ohs e e , m n s d d rm a a a e o ir).

P p n n a d sn d rse o p r e c n rio d se n ro e si e ua o l o tra e a v stirse p ra ir a su lu a d tra a , o e r e a gr e b jo sta p se ta le re n b s.

P se c d a c a io e re n ia e lu in c n s.

E a g s. str te ia C m n c n lo fa ilia s y e m d o e o e te o s m re l ic l c m o m n n ta o y se c ne find a e u r o p rta ie to o d , a a o l e v rig a si la p se ta i d e s sn m s e p d c a p r re n c n e sto to a s ro u id o e c s fe to c la ra s o te le in e a le d se b s d e a lg n m d a e to o b n p ra in ir u tra m n e ic m n ; ie a stitu n ta ie to a e u d p rae in rlo od in irlo d c a o a lim a s ism u s. D p fe n ia p c re q e la ilu in c n d la e re re c , ro u u m a i e h b c n e e s h ra p c s se re u d a ita i n sa o s re isa a g la a m d n lu e c rtin , p rsia a o im rs d h e ia te c s, o a e n s d e ; ic o a g se e b c r se d l b o io p c n rre lo sta le e g n e in m a ie te c sto io u d . L o u a d la so b s, lu e d slu b n o la a sc rid d e s m ra c s e m ra te p n m ra p e e se fa to s d se c d n n s d l eu b u d n r c re e n a e a te e m n io a osn ro e e c nd d m. S re o ie d la o c n c n n si a b s p fe n e cm na ra i o ju ta m o ro sa a u are i . lg n lig n N d u , o je , n p p ie d u n s, a o isc ta b te i ro ic isc sio e s fa o c r u a b n d c lm q e d sv n c r la v re e n m ie te e a a u e a e e in u tu ylad sa d l p c n . q ie d e z n e a ie te T te d e te d r lo se tim n s d a a d n , b ja ra e n n e s n ie to e b n o o a e stim e im e im n s q e e e s p c lia s h ra a p d e to u n sa e u re o s sev e e m s p te te e sup c n . u lv n a n s n a ie te O c r se u a y tra q ilid d sig ific o te e u fre e g rid d nu a n a b nr n a b n m tu d p zyc n te id d m ie te u o e a o fra rn a . E c te je u n a b s -e mo n e s h ra sa o s- d re te ife n s p sa m o oju g s fa o s uo c n s. a tie p s e o v rito ra io e
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 14 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

S d o ed P o e o n r m e r mte .
E e c n n d sn m s y sig o q e e p c n p se ta s l o ju to e to a n s u l a ie te re n ju a d sp rta oe la p e s h ra d l a a e e sto l e e r, n s rim ra o s e m n c r. C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. S n m re h c a si a la tra e ia g g e rita u o b a e lu n g d rie a sc p r E u (5 2 5 a .) e d n e n rra la c e o sq ilo 2 -4 6 .C n o d a ru l c n e a im u sta d a tit P m te q ie fu odn pe e l n ro e o u n e e c d n d a u a ro a d l C u a p ra su na e a o n c e c so a frir e l to e to d lo a re n s d u a p d ro u , y rm n e s g sio e e n o e sa g ila lu g e la n c e d se c d n rlo b v m n p ra e o n s ohs e na e a re e e te a q e se re u ra p ra p ste rm n p r la u p sie , a o rio e te o m d g d v lv r a se e c d n d y su la m a a ru a a o e r na e a o frir ism situ c nd c u o a i e a tiv . S p se ta a d sp rta p e e p c n d se u se e re n l e e r u s l a ie te e g ro in y la re ra o e in lu ib tr sito c m -sill tu e ite d e d le n a a n c m ; d sp rta a e ta a o e rc io c m r, a a e e r, lim n r, se , je ic s, o e re o r, c n r; ru a ru a ru a tre v c s ru a p sa e a tin , tin , tin ; s e e tin , C u s: a sa S in o a d re te ra o e c m so : e v c n ife n s z n s o o n P sic nin o a o i c m d . E tre o d te p ra raa b n l. x m s e m e tu m ie ta P l d m sia oh m d . aa e a d eo E a u c ne o t e , v c a i sp n n a C rto c m io e la h rm n s n u tra sm ra ie s a b s n s o o a e ro n iso s d l c re rod in y . e e b ism u e C n ic n s a b n le o d io e m ie ta s. Mn sta io e a ife c n s:
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 15 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
D sp rta in u to e e r q ie . E fa o n d. L m n c n s, su iro oq e o a e ta io e sp s u jid s. T sto o d l su ; so re d p sa illa ra rn s e e o b to o e d s. D rm in u to o ir q ie . C a d e p c n lo ra c n ilia e su . u n o l a ie te g o c r l e o E a a e e e p sa so l m n c r s e ro . S n d lo s e to oe c e o ie te o re n d l u rp . Mn stau e a e a ie tod su m le a ifie n x c rb m n e s a s. P te p r to o ro sta o d . N d se d sp rta n in o o rsed lac m . o e a e e r, i c rp ra e a a L m le lalu ylo so id s. e o sta z s n o S re e siste ao se a e h ra e b c o b rv r l o rio sta le id . S re a to a su a e to c rre o d n s. e h sa m r s lim n s o sp n ie te Im id od re e c m iod p l. p e ifie l a b e a a S n g ab rse a a yv stirse e ie a a a , se rse e . U a v z d sp rto e p c n ig o to o y n n e e ie l a ie te n ra d o c o e c nlaru ae b c a o p ra o tin sta le id .

E a g s: str te ia C m io d p l a te d q e se re o re a b e aa n s e u cb c m le m n . o p ta e te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

16 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
D sp rta c n to o d v z su v y c n u m n je e e rlo o n e o a e o n e sa a ig b . m a le R c rd rle a a le e te q e d b a a , c m ia eo a m b m n u e e se rse a b r d ro a yd sa u a e p e y n r. A u o d s, so re to o e d s d llu ia o h m d s lg n s a b d n a e v eo re selaru a e p c n se loa ra e e . tra tin , l a ie te g d c r

C id d ! u ao
T n e sn ro e d l c p sc lo c m e d a to l d m e re u o o l e P m te so a m n a ic o p ra e c id d r, a ro e o n lta e te d tiv s a l u a o l a v rtir e su p rso a lo p e s sig o d e s de n e n s rim ro n s e sta c n ic n s sinlu a a d d s od m ra c n lte a su o d io e gr ua e o s o su m d op rtic la ic a u r.

S lilo u s. o q io
E u tra rn m n l q e se h c p te te a p n n ia e s n sto o e ta u a e a n l ro u c r l p c n u d u so riooc nu ap rso aim g a . a ie te n isc rso lita o n e n a in ria S m n sta i e c m n e lo p c n s c n la u a ife c n s o n s a ie te o E fe e a d A h im r. n rm d d e lz e e

E a g s. str te ia E c sto iod b : l u d ee D te in r -e la m d a d lo p sib - si la e rm a n e id e o le s se sa io e p rc p io e y re c io e d l p c n n c n s, e e c n s a c n s e a ie te c rre o d nae o sp n e stm lo re le oim g a s. u s a s a in rio N p te d r p rsu d a p c n q e la situ c nn o re n e e a ir l a ie te u a i o e re l, p ra e e fe o e iste c m ta y p e e s a a l n rm x o o l ud p d c c n tosi se lec n d e ro u ir o flic o tra ic . E tra rn p e e se te p ra o re ja u a l sto o u d r mo l fle r n situ c n c n a y c m lic d , p r lo q e d a i r ic o p aa o u e
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 17 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
in e ia d b c n lta a m d tra n so re la m d to e e o su r l e io ta te b a a i d c a u r sn m o sig o a te rm n p ric n e u lq ie to a n n rio e te re rid s. fe o

In ic c n s m r in le p r e c sto io d a io e ag a s aa l u d c id d r o lo q e d b n e ita se (e e ic u a o, u ee v r n str to o d nd im o ta c ): r e e p r n ia


N g r. o rita N a rm r. o la a N c rre o o r. N m v r a p c n (a m n s q ese n c sa ). o o e l a ie te e o u a e e rio N a o e r. o m n sta N llo r. o ra N e o rse o n ja . N p rm n c r im a le o e a e e p sib . N p c r d ig o n ia o e a e n ra c .

N re lv r e p b m so . o so e l ro le a lo N h c rd . o ae ao N md a o e ic r N d se e r. o e sp ra N d sa n r... o e le ta

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

18 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

A r c c nd c n g n ia p sib s. p e ia i e o tin e c s o le
L fa d c p c a d l p c n p ra d rim a y a lta e a a id d e a ie te a isc in r v lo r situ c n s p te c le d rie o h c q e a ra a io e o n ia s e sg a e u p n a e rie osup p se u a la d la p rso a o g n sg ro ia g rid d e s e n s q e lo ro e n e in lu e d te e s c m su e e u da c siv e rc ro o o c d c a d a u o pc n s c n cpc a e y u n o lg n s a ie te o a a id d s a d te ra a m n ja a to o m q in ria y lo e rio d s a e n u s au a s s fa ilia s lop rm n m re e ite . E im o n q e lo fa ilia s se c n ie tic n q e s p rta te u s m re oc n e u e p c n y n p e en d b se u m n ja d . l a ie te a o u d i e e g ir a e n o A u a m d a e o d r la lla e d e c n id o lg n s e id s sc n e s v s e n e d o d sc m o e e a to il. e o p n r l u mv A o p lo c a d q ie sa p e d sc n c r lo c m e u n o u ra lir u s e o o e s a d d re av c s yse p e ep rd r. lre e o s e e ud e e P n a u a p c c n n m re e e c e o b lsa y g le n la a o o b n l u llo o u aa o c np rso a d d d la m m ria n n ta i e n a a a e e o . T n a a la m n , fo g fa re ie te p r si su eg a o to ra s c n s o p c n sep rd . a ie te ie e Mn n a a ja o d la e fa c c ro s c n a u o a t g lo le d e stu a e la o g a ae c ite h ie d , c rillo e c n e o s, p n h s, irv n o e s n e d d re la c a n v ja ra ra o s, p rq eso p te c le p lig s. a a s su d ra o u n o n ia s e ro

C lo u fu ra d l c m o e te sio e e c a o qe e e a in x n n s l tric s, ta u te b n u s, ta e s su lto u o je s b re s, a q illo p te e s b to d sp rd a o e e ig d s. C n rv e sitio se u d te e te lq id s, so o se e n g ro e rg n s u o sa c u a b rn e yt ic s. stic a ic s x o E itee u d a u ta v l so e g je s. E in c rro s d se u a e b s yre a s. lim e e jo e g rid d n a o c m ra

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

19 1

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
U da ig le to , fa ilia (q iz s c id d r d ste m o c r m r u u a o ) e u p c n A h imr sa e q e e iste d s e n a ie te lz e e b u x n a n e tr m d ile d so r lle a , a o d r s x e o ifc s e b e v r g ta o a jo n d s sin r c m e sa , su im n s sin raa e o pn r fr ie to a a e te lm ; p o io oa n s. prn ite r p s je o P r , ta b n d d c q e m n e so d e o m i e u ir u aaa l l e n e ob illa u v r r ...

C p loT E . a tu R S mr e c s ou g n ia E e g n ia r e c s?
E tra n o d l c id d p ra la n t d se e u a o a sa d se v ln ra p r in rv n i lu u e o te e c n a c n (p p c i ro ia o e te a x rn ); ra io in c c io (a ro ia o p p d o p rju ic l), p n m n (l id o e d ia e sa ie to c o a n d ), p la ra (m n s o lie a o a b e tira p p sito q e ra ta o uo isi ro s u b n d s) m n (p c u i oh ie e re a c n ig n ).

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

10 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E ea cn l p c r o tra la sa d tra lu e c m re lta o p n n ia d l o o su d e ite c e m le r, e a d d l d lo e a sta l se io e o r, l fa io d l a h q e y la m le stid e c a u o stia d l p d c r. e aee E e to c s, c a d se re u a s n ne un o c rre l m d o q ie sa a lo c e o (a ic u n n s u rp s v c s la a a y c m c rig e e s lm s) o o l o ug o n id h a d e d c a ilu id r (d g o a ia n stic r), d r c n i a o tric n (tra m n ) y sa a (p n n ia y ta ie to n r e ite c ) a v c s la e tre a n i ee x mu c n (c rtific d d d fu c n la ic e a o e e n i ); n a d re c e e p c lio(v tic ). ife n ia s l e u i o C d d se c n e A h im r se oeno o l lz e e a n m s a ra a te c m so la lista g v n s o o n su ic c d l d ta e , e d d so sp a ia e ic m n l u o tra m n , e o e so c id d y ta ie to l n ro u ao la c e in le e te c e a , sin ru l c m n ru ld d fa r e p rro a o e in u lta l ro g d ic o tie p . mo A te e s a ia o su e s h d n sto c g s c so a e c n e ir e sa e d c rto ovn l b r e ie s c n jo y re o ie d s, m o o se s cm na ism s q e se a lic r a te q e a e e u p a n n s u rrib l g le o y d se u c sta n e a n e g ro o r l p p l d e le oc m e d . a e e ste d o p n io T o m Z n C ro N e y Z le , e re a o a e , o l e v 19. 91 mr e c ou g n ia E e g n ia r e c ? E s d s t in s d ra te d c d s h n sid m tiv d sto o rm o u n a a a o o o e d u n se tic ; p r u la o la e p a c rto isc si mn a o n d x lic n ie s m d o q ie e se c e e d s d l le g a y d ic s u n s re n ru ito e n u je e a u o p rista d l le g a q ie e a e se sie te lg n s u s e n u je u n s d m s n n p se d re d la v rd da so ta o eo s e e a b lu . P r e n e ra e c n r e d e s h sp le o o so o s ro n o tra n iv rso o ita s c ic s la p la ra u e c s o b n e t in ln a a b rg n ia ie l rm o e e e c s; p ra fin s p c o a b s e p sio e so m rg n ia a e r tic s m a x re n s n sin n o im s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

11 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E e e c e u e e to fo ito c y re lu i e m rg n ia s n v n rtu , u a so c n s im e sa o o n y p c ; u a e e e c p e e o p rio , p rtu a re isa n m rg n ia u d n se u e tep rop r log n ra g v om rta o r rg n e o e e l ra e o l. U e c p r d fin i e u ac u sta c y rg n ia o e ic n s n irc n n ia a e iste te n e e e te q e d b a n e ilm n y x n , o m rg n u e e te d rse g e te d stre a e u e e to a te r, fijo y p ste a o q e e z ; s n v n n rio o rg d , u a tu lm n sea u iz , n n c sa m n m rta c a e te g d a o e e ria e te o l. s e e ific c n s. tile sp c a io e S g n e In to Mx a o d l S g ro S c l (IM S e l stitu e ic n e e u o ia S ), la 1 u e c s re le so (sic s 0 rg n ia a s n ): D u dre e tin op rsiste te p ra re ira ific lta p n a e n a sp r. S n ra oa u d n yc n n p r c a u r v . a g d b n a te o sta te o u lq ie a D lo re e tin yp rsis n . o r p n o e te te P rd a d l c n c ie to sinre u e c nd l m o id e o o im n , c p ra i e ism . A p ta i oh rid s. mu c n e a C n u n s. o v lsio e Q e a u s. u m d ra

In a c nd g se ov p re h la i e a s a o s. D u da u ayp rsiste te p ra o a ific lta g d e n a rin r. V m s od rre s fre u n s. ito ia a c e te F c ra yg lp s. ra tu s o e R te c nod u dp rao a e n i ific lta a rin r. P r a lisis re e tin . pn a In e nd su n ia t ic s. g sti e sta c s x a

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
In d c i d c e o e tra o e c a u r o io tro u c n e u rp s x s n u lq ie rific d l o a ism . e rg n o

P rd a re e tin d lav n id p n a e isi . M rd d raop a u d a im le o eu ic d ra e n a s. F b ote p ra rad m sia ob ja ie re m e tu e a d a .

C n v rsia a la d y a e a a c m b v rio c ltu l o tro e c ra a n x d o o re ia u ra p sa o a te a im o n s c m so la d e s a ms m s p rta te o o n s iv rsa t tic s o m n b s q e se d b n re liz r p r p rte d l c a a io ra u ee a a o a e c sto io u a o a te la e e e c o u e c d u d -c id d r n m rg n ia rg n ia e d ta situ c n s c ic s q e c m n e te se istin s a io e ln a u o mn p se ta e la v a d u p c n c n o e e e ia re n n n id e n a ie te r ic , n sp c l e A h im r: l lz e e E d fu d m n l o lig c n p ra to o c id d r q e se s e n a e ta b a i a d u ao u p c d e ie te e r a ta to so re la t n a y re ie e fic n sta l n b s c ic s m to o e p a o p ra e in e ia a x d s m le d s a l m d to u ilio e n c u sta c s d u e c o e e e c , a c e te o irc n n ia e rg n ia m rg n ia c id n s in id n s; a c m e r c p c d s p ra a n r c e te s o o sta a a ita o a fro ta d h s e e to q e se p se ta e lo p c n s a su ic o v n s u re n n n s a ie te c rg c n e fin d se p ra n p rju ic r o d r a a o o l e r til, a o e d a aa su p c n ylle a h stalle a a b e fin s a ie te v rlo a v rlo l u n .

E u o a i , n g e c e ig o n ia re re n n la q iv c c n e lig n ia n ra c p se ta n c a trilo a q e c n u e a la c n si , in e isi y o iv g u odc o fu n d c n e r, c n ic n s to a q e fin lm n o a n n rro o d io e ds u a e te c sio a e re c si sie p fa le rro s a m re ta s. S c n p rte e b e ju io p p ra i y firm z u o tra a , l u n ic , re a c n ea tra n e b n fic q e c n e e c n n a p c n y e l e e io u o c d o fia z , re isi d stre a c rta e te o o n s, c si sie p b n fic s e z ie m n p rtu a a m re e a p ra la v a a id . E situ c n s d e e e c o u e c s e c sto io n a io e e m rg n ia rg n ia l u d d b r sa e c n c r y re o o e la sig ie te v in n ee b r, o o e cncr u n e te a d a v rte c s u o n c n s; e s e b c n e fr il e d e n ia rie ta io e lla sta le e l g tre h e trev aym e . co n id u rte

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

13 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

s r c mn a io e e c so d u g n ia tile e o e d c n s n a s e r e c
N p c r d ig o n ia S n sa e q e h c r, n o e a e n ra c , i o b s u a e o h g sn d ! aa aa E te d r e c b l sig ific d d la sie n ne l aa n ao e s te P ; p rtin n ia e ec , p se c , p ric , p c n ia p d n ia re n ia e ia a ie c , ru e c , p c ay p rse e n ia r tic e v ra c .

H c r fre te alo h c o ae n s e h s.

U a e u o oin m n s q esee c e tre ala tiliz r q ip s stru e to u nun n mn . ao S lic r la p se c in e ia d l m d o tra n o o ita re n ia m d ta e ic ta te e su d fe to a p fe n l m s c rc n y si e n e c l ro sio a e ao s n c sa e e rio lla a a lo se ic s d u e c d la mr s rv io e rg n ia e lo a a . c lid d N n ad ja a e fe oso . u c e r l n rm lo P c a u e a e c id d so y e p ra i to l d l ra tic r n x m n u a o x lo c n ta e pc n a ie te a c d fe ta o a te d re liz r c a u r n s e a a u lq ie p c d ie to ro e im n . A g ra si e iste u e tra a sa a d a h c lo se u rse x n n d lid e ire a ia s p lm n s; e d c si n h y o stru c n o d u d u o e s e ir, o a b c i ific lta q e im id lare ira i . u p a sp c n P rc ta si n e isteh m rra ia e a rse o x e o g . N p c ita e m v a a a c d , p e se o re ip rse n o iliz r l fe ta o rim ro d b a a a la g v d dd la e e e c . e e n liz r ra e a e m rg n ia N su in r lq id s p r v o l, n m n s b b a o m istra u o o a ra i e o e id s a o a lc h lic s. O se a si e iste sn m s d c n to g v b rv r x n to a e o flic ra e (sh c ) c m : ok o o

P rd ad c n ie c oin n u a . id e o c n ia tra q ilid d S n leb jad la p si a ria e sib a e re n rte l. P lsoa ria a e ra oym yd b u rte l c le d u il. R sp c nr id . e ira i p a
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 14 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P l fra so reto oe la e tre id d s. ie , b d n s x m ae P lid zd p l ym c sa a e e ie u o s. S d ra i p fu yfra u o c n ro sa . B c se a oa c. P p s a m n d s d ta a o u ila u e ta a e m . In o iliz r c nm n b s su v s ysinp c ita . m v a o a io ra a e re ip rse S re a yb d r c n n aa a c d . e n r rin a o fia z l fe ta o C b a p c n p ra p p rc n r c lo u rir l a ie te a ro o io a a r. C n rv r lac lm . o se a a a L s in id n s o a c e te q e c n rm n c n m y r o c e te c id n s u o fo a o a o fre u n ia u a u e c o e e e c so e e cec n rg n ia m rg n ia n n stric to o e a b tic : rd n lfa o

A o a ie to hgm n .
E la se sa i d o re n re ira ria o d u d p ra s n c n e p si sp to ific lta a re ira sp r. El a o a ie to re re n u a d u d o in rru c n h g m n , p se ta n ific lta te p i (so c c n p ra e lib in rc m io d g se fo a i ) a l re te a b e a s re ira rio d sd e e te r a lo p lm n s y sp to s e e l x rio s u oe v ee . ic v rsa P r d fin i , a o a ie to (a o o e la o stru c n o e ic n h g m n hg) s b c i p rc l, o to l p e e se d b a p r la in d c i d a ia ta u d r e id o tro u c n e a u u o s g se e tra o a in rio d l o ga tro a s x s, l te r e rb l re ira rio n m ro s v c s se u c m sin n o d sp to ; u e sa e e sa o o im e a ia sfix . S p se tap r: e re n o In d c i e h n im n e la tin d b y tro u c n u d ie to n a e a o /o a e a re in s, e a io o m b rio e lo q e a lb rc , c to sp c s o ilia s n s u v c s lo p c n s see c rra yy n p e e sa e e s a ie te n ie n a o u d n lir.

H b d fu a a o d e la c m osill . ito e m r c sta o n a a n P b b a d a n a e c c ed n d l g ra ro a ilid d e rra c r l o h e tro e a je


Pg a in 15 2

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
c rra o e d. Mn sta io e d a r : a ife c n s e le ta D u dp rare ira ific lta a sp r. C m io e la to a a d la p l (ro e a ta a u a b s n n lid d e ie jo sc rla , z l n ig o fra c m n m ra o so re to o e la p rte d o n a e te o d ), b d n s a s v le (c ra m n s op s). isib s a , a o ie

P r loc m ne iste p rd a d la c n ie c . o o x id e o c n ia P o e im n s su e id s: r c d ie to g r o L m oh g lla a alo se ic s d u e c s o la e a a m r s rv io e rg n ia a b la c . m u n ia R tire a a c d d l lu a d n e se p se t e e l fe ta o e g r o d re n l in id n . c e te S see c e tra so ye a u s p c p fu d s, d i nun lo n g a o o ro n a e in e ia in iee p c d ie tod re ira i o aa m d to ic l ro e im n e sp c n b c bc oa. In n re ira so re la b c d l a c d , se p rm te te sp r b o a e fe ta o e ite q e te g q e e ira c n g n fu rz , e a p sa a u n a u sp r o ra e a l ire a tra d l a u c n e tra ae lo p lm n s. vs e g a o cn d n s u o e

N d je d a lic r la m n b d re ira i d ra te o e e p a a io ra e sp c n u n e tra d , n se d te g h sta q e e a c d re ire l sla o o e na a u l fe ta o sp p r s m o oh staq e lle u laa u a re u rid . o ism , a u ge yd qe a

U a v z a e d l a u ; a p lo n p rm q e su n e fu ra e g a rr e , o e ita u c e ose e fre u rp n .

A ia sfix .
L ra e te se d fin c m c re c d p lso ite lm n e e o o a n ia e u . E la a tu lid d e t in ic m n se u a p ra n c a a l rm o n a e te tiliz a d n ta la in rru c n d la fu c n s re ira ria p r eo r te p i e s n io e sp to o d e s c u s. iv rsa a sa
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 16 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E e e e to se in rfie e in rc m io h b a d n ste v n te re l te a b a itu l e lo g se in ira o y e p d s c n n o e lo s a s sp d s x ira o o te id s n s p lm n s, lasa g ye m d a b n . u oe n re l e io m ie te E c si to o lo c so e fu d m n l la ra id z c n n a d s s a s s n a e ta p e o q e se a t , la a ia c n y u a v rd d ra u c a sfix o stitu e n e a e u ec . rg n ia A v c s la v s re p to s se e c e tre so ee s a s ira ria n u n n lo p rc lm n o stru a e e c so n in rv n a si la a ia e te b id s; n ste a o te e g p rso a to o p se ta b e c lo d p l y m c sa e e n se re n u n o r e ie u o s; s p sib q ee m oa c d a jee c e oe tra o o le u l ism fe ta o rro l u rp x . U a p rso a c n o stru c n to l n p e e to r, n e n o b c i ta o u d se h b r n re ira a la i sp r. L a ia se p se ta p r d e s m tiv s c m : a sfix re n o iv rso o o o o - O stru c np r o je s p q e o d ja o b c i o b to e u s e d s a a c d lp c n . lc n e e a ie te - A g n m n sd c m a tra a ta ie to e o id . Mn sta io e d a r : a ife c n s e le ta D u dp rare ira ific lta a sp r. C m io e la to a a d la p l (ro e a ta a u a b s n n lid d e ie jo sc rla , z l n ig o fra c m n m ra o so re to o e la p rte d o n a e te o d ), b d n s a s v le (c ra m n s op s). isib s a , a o ie M d fija ira a . E e tu lm n p rd ad lac n ie c . v n a e te id e o c n ia U a m n e te d a e la g rg n c n lo d d s n a o x n id n a a ta o s eo tra n o d e p lsa e e rb e e sig o fre u n d ta d e x u r l sto o s l n c e te e a o a ie to hgm n .

A ig a q esep se ta o s llo so yd so ita o l u l, u re n n jo ro s e rb d s. A siap r c p r a p rare ira n o a ta ire a sp r.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

17 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P o e im n s su e id s: r c d ie to g r o Mn n r la c lm e in ita a c n rv rla a la a te e a a v r o se a s p rso a q e se e c e tre c rc d l p c n q e e ns u n u n n e a e a ie te u p se tad h su e . re n ic o c so R q e sure d yn e u h r c a u r c n jo e u rir tira a o sc c a u lq ie o se . E ita m y r c n si ya a u . v r a o o fu n n rq a S lic a u ae p rta o ite y d x e . D sa u a oa ja laro aa sta a e n d r flo r p ju d . O se a e e d d c n ie c . b rv r l sta o e o c n ia N m v rlo am n s q e p rm n z ain o o o oe , e o u e a e c c md . A p loe fo alig ra rr e n rm e . A g reu av lib p ra re ira se u n a re a sp r. S e lac b z d l p c n h c d la te it a e a e a ie te a ia e n . S la im u i p lsa h c a s d u r e p so d l a ia tr ific lta l a e a e touo je q eo stru e lim n b to u b y .

V lo la p lsa i op lsod l la oc rd c (6 a 7 a re u c n u e tid a ia o 5 5 p r m u ), m d n e ta to so re u a a ria o in to e ia te l c b n rte lo a a a e e a te ra o p g e d l c d (ra ia o c liz d s n l n b z , lie u e o o d l) p rtela ra d l c e (y g la a te l e u llo u u r).

C n e c n c n v z c lm d , m n s a a c la o v rse o l o o a a a ie tra p re e a u a re u rid . yd qe a

E c son c sa a liq e si c n c yh p c a ola n a e e rio p u , o o e a ra tic d a io rad H im h . Mn b e e lic

V lo a i d r sg s. a r c n e ie o
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 18 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

E c n e to e p ra a o ta c rio p v n o y ste o c p s til a d p r rite s re e tiv s to a m d a c n e ie te yo o n s c m : m r e id s o v n n s p rtu a o o R fo a e la h b c noe la c sa e rm s n a ita i n a . C m io e la d o i d m e le a b s n isp sic n e u b s. E in r c rro s, p a o s o c rra u s d d il o lim a e jo ic p rte e d ra e ifc d ta a c n u c m lic d m c n o d c rre o o d s o n o p a o e a ism e ie a e ra c n e fin d re u ir c a u r c n tie p o p rtu o l e d c u lq ie o tra m o rie o sg .

Q ita d la v u r e ista to o o je p q e o e c a p e a d b to e u l u l u d a ja e la b c on riz lo rse n o a a . E ita la b lsa d p stic g n e e c y in rio e v r s o s e l o ra d s n u o te r s p sib in d c lac b z y e c e o o le tro u ir a e a /o l u rp .

E b z ap u s p v n a c ne find e ita e sta le c a ta re e tiv s o l e v r l a g n m n c na e to ob b a tra a ta ie to o lim n s e id s. E la e p s m s a a z d s d l A h im r e o a n s n s ta a v n a a e lz e e n c sio e se p se ta a ira i h c e in rio d la tr u a y re n sp c n a ia l te r e qe b n u s c n la in e y se d se re io e (sa a ro q io o g sta a a e c c n s liv , m c , sa g , v m ) o d a e to s o b n o y o o n re ito e lim n s lid s, la d s lq id s. u o

E e c sola a c n s a lle a ac b so : n ste a s c io e vr a o n V lo r lo fa to s d rie oein n r e ita s. a ra s c re e sg te ta v rlo S n h y c n in ic c n m n n r la c b c ra d la i o a o tra d a i a te e a ee e c m e v d ylac b z g d h c u la o a a le a a a e a ira a a ia n d . P c re q e d ra te la c m a y a m n s d ra te u a ro u u u n o id l eo u n n h rad sp e e fe op rm n z a se ta o o e u s l n rm e a e c n d . R p rtir lac m ae m s to a d m n r c n a . ea o id n m s e e o a tid d N a m istra a la v z s o y lq id s e fo a o d in r e lid s u o n rm cn n . o ju ta
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 19 2

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E ita v r u n a mn u e to la e ie to ro aa re d . stre im n , p p ta a p si re n adm a b o in l:

S la a m istra i e a tra d u a so d , i d in c n s vs e n na c m ro a a te q e o p b r n s u sta n se h re o id y se o a mv o e c e trep rm a le nun e eb .

Mn b ad H im h a io r e e lic .
A te d in ia la m n b , sit se d p d tr d l n s e ic r a io ra e e ie e s e a c d. fe ta o C lo u lo b z s d u d a d d r d la c tu d l o q e s ra o e ste lre e o e in ra e a c d. fe ta o S je a a u ja oc ne b z d u d sup c rra o u te l q e d o l ra o e ste , uo e d c n e p lg r h c fu ra a d d r y d b jo d la o l u a a ia e , lre e o ea e s c stilla y e rn n e c a d l o b o p ra lo a o s ste ; n im e m lig , a le l e mg d l a c d . st a o e fe ta o A a u e p c nla o m n d u dye c e u a b rq e l u o o tra a o e ste fe t n c m re si r id h c a e troyh c a a o p n n p a a ia d n a ia rrib . R p e m v ie to d p si h sta q e e o je o e ita l o im n e re n a u l b to a e toq eo stru ela v s re ira ria se a ja o lim n u b y s a sp to s a rro d . S la p rso a se e c e tra in o sc n o e o st u se i e n nun c n ie te l b c lo m n n , e sig ie te p so e p c d r a a o rlo e u a tie e l u n a s ro e e c sta n n p rg o u a v z q e e a c d se e c e tre o a iso id , n e u l fe ta o nun bc a a , c n e d d n ic d u d tra d re r e rrib o l e o d e e ste , te e tira l c e o e tra o o tro o d a e to a ja o e la u rp x z e lim n lo d n g rg n . a a ta

A ra la b c d l a c d m d n e sig ie te b o a e fe ta o e ia te l u n p c d ie to c n e p lg r o rim la le g a y la ro e im n ; o l u a p a nu m n b la in rio in d z a e d d n ic d la o ad u fe r, tro u c l e o d e e tra m n p r la p rte in rn d la m jilla h sta to a la b se ao o a te a e e a cr a d lale g a e n u. A c n u c n d sp c e d d c m u g n h e o tin a i , e la e l e o o o n a c o n fo a d y a d sd la g rg n h c e e te r, rm e b rra e e a a ta a ia l x rio tra d sa a e o je c n su o c id d a fin d te e c r l b to o m u ao e
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 10 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
e c ja o lle a m s a e tro y a c m lic r e n a rlo v rlo d n s o p a l su e . c so S fa la o e c n p e e la re ira i o a a i lla p ra i , ru b sp c n b c bc oa. S ta b n i m i , sta a c n n fu c n , m n se a c i o n io a te o a d s so re e a c d , p n a la p lm d la h rc ja a b l fe ta o o g a a e m n e c a d l e m g , c lo u a oso re m n a o n im e st a o o q e m n b ao y p sio e e fo a r id , h c a a y e d c i a re n n rm p a a ia b jo n ire c n la c b z d l a c d . a e a e fe ta o S ap sa d to oloa te r n re c io alap rso a i e r e d n rio o a c n e n, n e a e tee c elare ira i o aa b c u v m n fe t sp c n b c oa. S n h yre u stare ita lase u n iad sd e p so i o a sp e p cec e e l a n m ro8h staq ese e p lsa oe c e oe tra oo e a u a x u d l u rp x lle u a a g e siste c m d are u rid . n ia ic q e a P e a c n r c u i ! N n a e c p c a d la m n b d H im h e u c fe tu r tic s e a io ra e e lic n p rso a sa a d b o a q e la o e c n d p si e n s n s; e id u p ra i e re n re liz d so re e a d m n p e e p v c r le n s e a a a b l b o e u d ro o a sio e n lo a o in rn s. s rg n s te o E In c n s c m la C z R ja se o c n c rso n stitu io e o o ru o fre e u s so re p e s a x s y e e s se a re d n a e c a b rim ro u ilio n llo p ne fe tu r c rre ta e te la m n b s a te rm n re rid s o c mn s a io ra n rio e te fe a (re ira i o a ab c yla d H im h sp c n b c oa e e lic ).

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

11 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

C ta r , g ip or sfr d . a r o r a e ia o
C ta , g a ), c n a o re a rro rip (e o stip d , sfro , re sfria o o d ro a iz so t in s e u a n s p ra d n ta u a m d o n rm o q iv le te a eo r n p d c ie tooin c i p d c op r d e s v s. a e im n fe c n ro u id o iv rso iru C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: P r d fin i to a e fe e a v l n tie e c ra i , o e ic n d n rm d d ira o n u c n n tra m n a u o sim le e te sig e su h ria i ta ie to lg n s, p mn u isto n tu l h sta lle a a su re u e c n o la p se c d a ra a gr c p ra i ; re n ia e c m lic c n s ose u la o p a io e c e s. E n o y a c n s e c ta o g a se p se te m y n i s n ia o l a rro rip re n u fre u n m n . c e te e te L p sic nq e a o tae a c n (e c rv d ) p p ia a o i u d p l n ia o n o a a ro ic q e la se re io e se re n a , c n e c n u n u s c c ns te g n o l o sig ie te p life c n d m ro io y b c ria q e a n p d r se ro ra i e ic b s a te s, u l o o e r e p lsa a c n fa ilid d (p r la m a c u sta c ) se n xu ds o c a o ism irc n n ia a m tiv d in c i y a ira i h c lo b n u s y o o e fe c n sp c n a ia s ro q io p lm n s. u oe

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
A m o e o o p r su c n a c n la fa g s ism , l d o o tig id d o rin e fre u n q esein c . c e te u fe te L g a se tra sm p r m d d la sa a o p r a rip n ite o e io e liv o c n c d c c np rso a uo je s c n m a o o ta to ire to o e n s b to o ta in d s. L e p d tra sm n e d 2 a 4 h ra c a d a ta a e n isi s e 4 8 o s uno e iste u a p rso a in c d , m d a b n c nc a b s x n e n fe ta a e io m ie te o h m o b sc s d te p ra ra llu ia yfri ru o e m e tu , v .

U c ta n a rro m l tra d o c id d c n u e a ta o u ao odc n c sa m n a o s c m lic c n s o p d c ie to e e ria e te tra o p a io e a e im n s c m lab n u ylan u o a o o ro q itis e mn .

Mn sta io e d a r : a ife c n s e le ta Mle r g n ra (c e oc rta o a sta e e l u rp o d ). D c im n . e a ie to D lo d c b z ya u c n s. o r e a e a rtic la io e C n e n m n y o u o e lam c san sa o g stio a ie to c sq ille n u o a l. E u ie tod m c p r la fo s n sa s. sc rrim n e o o o s sa a le O s irrita o yllo so jo ds ro s. D lo ya o d g rg n . o r rd r e a a ta E o a n s p e e e istir fie re n c sio e u d x b . P e e ta b n p se ta ud m i re n rse d rre le e (g e ia a v rip in stin l). te a A c so d to se a ce s e s c. D sh ra c n e id ta i . P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o L g a e u p d c ie to q e n tie e tra m n a rip s n a e im n u o n ta ie to c ra o s se e p a m d a e to p lia o o u tiv , lo m le n e ic m n s a tiv s sin m tic s lla a o n rip le . to o m d s a tig a s Im o n a v rte c a e a d la to e sa e q e p rta te d e n ia c rc e s, s b r u re re n u m c n o d d fe sa p p d l o a ism p se ta n e a ism e e n ro io e rg n o y su p se c e la e p s in ia s d l c ta re lta re n ia n s ta a ic le e a rro su n c sa p ra e p lsa la se re io e in c d s ju to e e ria a x u r s c c n s fe ta a n c nlo v s yb c ria a u u d s; p r loq e n se d b o s iru a te s c m la a o u o ee d in ir e re jod lato ism u l fle e s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

13 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S la e te si la to e m y in n se d b a lic r u o mn s s u te sa ee p a n m d a e tob josu e isi m d a e ic m n a p rv n ic .

S d b n m n n r la v s re ira ria d sp ja a d e e e a te e s a sp to s e e d s e se re io e (m c s) p r lo ta to h y q e in c c ns oo o n a u sistir c n e o l p c n p ra q e se su n (d sb q e fre u n m n y a ie te a u e e e o u ) c e te e te sine p a m c a fu rz . m le r u h e a

N su e d r e a e to o sp n e l lim n .

S re o ie d n e p a a tib tic a u o c m : e c m n a o m le r n i o lg n o o a p ilin , su s, p n ilin , te c lin , c fa sp rin s u m ic a lfa e ic a tra ic a e lo o a o s (sa o p sc c n m d a p e a e d n se tro lv re rip i ic ); u s d m s e o r e a e p e e p d c d s se e s a d e s fic c s, u d n ro u ir a o v ro iv rso a o d l c e o h m n o c m lic c n s in e a le rg n s e u rp u a o o p a io e d se b s c m la re o o siste c n ia d lo g rm n s a d h s e s ee ic o m d a e to e ic m n s. In e a u d n s lq id s, p r lom n s 2a 3litro a g rir b n a te u o o eo s l d a p v n la d sh ra c n d p fe n ia b b a isp ra re e ir e id ta i ; e re re c e id s p p ra a c n a u y ju o d lim n n ra ja to n , re a d s o g a g e , a n , ro ja g a a a u o s c o d b o a la v m a Cq e e s uyb tro tric s e id ita in u sto fru s a o n to p rta . R p sore tiv . eo la o A rig rlob n b a ie .

E ita la sa a a e te r y e ita la e iste c d v r lid l x rio v r x n ia e c rrie te d a . o n s e ire P e e a m istra u c lm n c m la a irin (si u d d in rse n a a te o o sp a n se e c e tra c n in ic d ) o a e a in f p ra o nun o tra d a a c to m o n a a u a ad in ir la fie re ye d lo d c b z yc e o y d r ism u b l o r e a e a u rp . L s lla a o m d a e to n rip le a e d o m d s e ic m n s a tig a s d m s e se c sto s su le c n n r c fe a a tiin m to s y r o so e n o te e a n , n fla a rio a tih m ic s su n ia irrita te d l e m g y e n ista n o sta c s n s e sto a o n p rso a h e n s a m n n c n e b m n la e n s ip rte sa u e ta o sid ra le e te p si a ria re n rte l.

T m i c m e c s se u d rio su le p d c a b n o o fe to c n a s e n ro u ir re n i u a e p c n s c n p b m s d p sta ; te c n rin ria n a ie te o ro le a e r ta p r lo q e se re o ie d n a m istra s e p c n s o u c m n a o d in rlo n a ie te c ne a a a z d oA h im r. o d d v n a a lz e e

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

14 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S e c ta o g a p rsiste p r m s d c c o se i l a rro rip e o e in o is d s, se p se ta fie re o la to se v e e h m d y c n a re n b , s u lv e a o fle a n in m s, o sista e tra rlo c n o s m d a e to o n ta o tro e ic m n s re e io d in e ia : C n ltea sum d o m d s, e m d to o su ic !

D sh r ta i . e id a c n
E la c n ic n a o a q e p se d s a e c n s s o d i n rm l u o e o c p io e se e n s, p r d fin i se e n s, e su e p si m ja te o e ic n m ja te n x re n c m in g n d a p d c ie to c si sie p o o te ra te e lg n a e im n a m re c m le e ta s. o p m n ria C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: S e tie d c m la d in c n o p rd a d a u e n ne o o ism u i id e g a c n y n d l te oo ic . o stitu e te e jid rg n o O re c ne lain e nd lq id s. , stric i n g sti e u o

E p c n A h im r p e e o id d b b r su ie te l a ie te lz e e u d lv a e e fic n s lq id s d sh ra rse u o e id ta . Mn sta io e d a r : a ife c n s e le ta L d sh ra c np e e c u r: a e id ta i u d a sa C n si . o fu n Mre s, a o E ie to stre im n . D rre . ia a F b . ie re A e ra i d l p lso c le c n e u . P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

15 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
In a su p c n a b b r lq id s e fo a d a u , ste a ie te e e u o n rm e g a le h , re sc s, ju od fru , su roo l, c n m , a le o c e fre o g e ta e ra o so to b b a u d s p r lo d p rtista p ra h ra c n e id s sa a o s eo s a id ta i ( d s p r c n n r e fo a d sific d a u , sa s ra e ) o o te e n rm o a a g a le m e le ye c lito in ra s le tro s.

Mn n a u v so c n a u o b b a fa o a te g n a o ga e id v rita a l a a c d sup c n to oe d . lc n e e a ie te d l a A n a suse q e oc nfra s c m : lie te r u rid o se o o - efa a a L lta z c r? - a e b ntuju o S b ie g? - stfratua u ? E ga - u re q elep n au c b d h lo Q ie s u o g n u ito e ie ? S su p c n ru a m n se n g a in e i a ie te tin ria e te ie a g rir lq id s; a e d la re o e d c n s y re rid s se u o d m s e s c m n a io e a fe a d b p c ra e e ro u r: B sc r d ria e te a u a e ta e a p ra re liz r u a ia m n lg n stra g m a a a u ain e c m a a n g sta o p rtid . P n r a a a c lq id s e e v se h rm tic s y o e l lc n e u o n n a s e o o a o z m s, b tid s. p c s: u o a o P c ra o c n s a lq id h b a fru s ju o s, ro u r p io e l u o a itu l: ta g sa p d e h la o g la a lq id s e e d s, y g r. u in s, e d s, e tin s, u o sp sa o o u S la d sh ra c n c n p r m s d d c h ra o i e id ta i o tin a o e o e o s, se p se ta d rre , fie re n u a o v m c n lte d re n ia a b , se ito o su e in e ia a m d otra n m d to l ic ta te

D re. ia r a
E u a m n sta i d d e s p d c ie to e la s n a ife c n e iv rso a e im n s n c a la e a u c n in stin l e fre u n , lq id y ul v c a i te a s c e te u a a udn . b n a te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

16 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. E o a n s la e a u c n se p se ta m z la a c n n c sio e v c a i re n ec d o m c oc nsa g . o o o n re

P e ea o p rsed d lo u d c ma a e o r. Y d se s d p ja /o e o e u r.

L d rre e c si sie p c u d p r m ro io o a ia a s a m re a sa a o ic b s p r s q e e tra p r la b c a tra d l a u , m n s, a sito u n n o oa vs e g a a o p lv , u n s u o je s c n m a o e m s fre u n o o te silio b to o ta in d s; s c e te e tie p s d e c s oc lo a b n l. n m o e x e iv a r m ie ta E e o a lo m ro io p life n y la fa n n sa p c , s ic b s ro ra ua n c a (m sc s, c c ra h s y o s in c s) la o iv o a ua c a tro se to s tra sp rta h c e a u , a e to c n la c n c e te n o n a ia l g a lim n s, o o se u n c n m a i . o ta in c n C a d lo m ro io lle a a in stin , e o a ism u n o s ic b s g n l te o l rg n o tra d e in rlo a tra d la e a u c n s; e to c s, ta e lim a s v s e s v c a io e n n e lo in stin s se m e e m s r id y ju to c n a u y s te o uvn p o n o ga o s su n ia (sa s ye c lito tra nd e p lsa s. tra sta c s le le tro s) ta e x u rlo C n la d rre se p rd n lq id s, sa s m e le y o ia a ie e u o le in ra s o s flu o q e so in isp n b s p ra e c rre to tro id s u n d e sa le a l o c fu c n m n d l o a ism . n io a ie to e rg n o E p rd a e c siv d lq id s y o s e m n s sta id x e a e u o tro le e to p v c q ee o a ism sed sh ra . ro o a u l rg n o e id te L g v d d d la d rre e la d sh ra c n o fa a ra e a e ia a s e id ta i lta d a u y sa s e e o a ism , d fic q e p e e c u r e ga le n l rg n o it u u d a sa lam e -si n sea n e e p c s h ra u rte o tie d - n o a o s.

Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta
A m n e n m royc n a d la u e to n e a tid d e s e a u c n s. v c a io e D c im n oirrita ilid d e a ie to b a. S din n . e te sa

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

17 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P e ee istir fie re ud x b . D lo in stin l (c lic s). o r te a o D n na d m a (fla le c ) iste si b o in l tu n ia L n u yla io re c s. ega b s se o O s h n id s. jo u d o M d sinb . ira a rillo O ae e a c n a yd c lo o u . rin n sc sa a tid d e o r sc ro P l re c yp c e stic . ie se a o o l a P e ee istir n u ayv m . ud x se ito A te c a u r d e s se a s e u g n la n u lq ie a e sta le s r e te c n ltamd a o su ic ! P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o N a m istra n g n re e io th s p p ra o n o d in r in m d , re a d s i m d a i o p c a a u a ic m n se p p rc n r e ic c n im lg n ; n a e te ro o io a e m d a e toq ee m d op sc a l e ic m n u l ic re rib . D r a b b r lq id s e fo a d a u , re sc s, ju o a e e u o n rm e g a fre o g d fru , su ro o l, c n m , a le o b b a u d s p r e ta e ra o so to e id s sa a o lo d p rtista p ra h ra c n ( te ) p r c n n r e s eo s a id ta i ra s o o te e n fo ad sific d a u , sa s m e le ye c lito rm o a a g a le in ra s le tro s. S n e iste n u a y v m , c n u r c n la i o x se /o ito o tin a o a e ta i n rm l. lim n c n o a E ita c m a g sa m y c n im n d s y v r o id s ra s, u o d e ta a /o p a te ic n s. S la d rre c n p r m s d d s d s, o se i ia a o tin a o e o a p se ta d sh ra c n fie re n u a v m o e e re n e id ta i , b , a se , ito n l e c m n e iste m c osa g , c n lte d in e ia a x re e to x oo n re o su e m d to l m d otra n . ic ta te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

18 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P r p e e irlad r e : aa rvn ia r a L v rse la m n s c n a u y ja a te d p p ra aa s ao o ga b n n s e re a r, a e z r, c n im n r o in e to o a e to c m a o d re a o d e ta g rir d lim n , o id v e s. v re A c m , a te yd sp d ir a b od a a a su s o o n s e u s e l a o e se r pc n . a ie te 1 . B b r a u p ta le d p fe n ia e b te d , o e e g a o b , e re re c m o lla a h rv e irla p r 2 m u s p ra d sp h ie iz rla c n o 0 in to a e u s ig n a o c ro y d oso c n s d sin c n s. lo , o o lu io e e fe ta te L v r c na u yja fru s yv rd ra aa o ga b n ta e u s.

A u lla q e n se p e a re g r, se d n p n r e qe s u o u d n stre a e oe n re o p r 2 m u s c n c ro y d o g ta m jo o 0 in to o lo , o o o s d sin c n s. e fe ta te C c r b n lo a e to e e ia e te la c rn y e o e ie s lim n s, sp c lm n a e n su c so re a n r a fo d -h sta e h rv r- a u lla a c le ta no a l e o qe s c m a q efu ro p p ra a og isa a p v m n . o id s u e n re a d s u d s re ia e te C m ra y p p ra so la c n a d a e to q e o p r re a r lo a tid d e lim n s u se v nac n m e e d . a o su ir n l a

G a a yc n rv r lo a e to e sitio fre o u rd r o se a s lim n s n s sc s.

Mn n r c rra o -c n ta a e re ip n u d p ra a te e e d o p - l c ie te sa o a c n n r lab su . o te e a ra E ita lo re ip n s e e b p ra d p sita e p p l v r s c ie te n l a o a e o r l a e h i ic , e s u n s s c n n n p rg m o ig n o sto te silio lo o tie e e a in s re le s d m ro io e p e s a a lib . p to e ic b s x u sto l ire re

D lo . o r
E la p rc p i se e m n sta a p r u a p rte s e e c n v ra a ife d o n a in g n o se c n d l o a ism p e se tra sm te ra te c i e rg n o rim ro n ite p e a c re ro p ra lu g e te riz rse to o e rim ro l e b a e o x rio a ; d ste

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

19 3

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
p c sose re liz m d n e a c re ra ylo n rv s ro e a a e ia te l re e b l s e io se sitiv s. n o C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: E A h im r, p r s l lz e e o m o n e u fa to p d c r ism o s n c r ro u to d d lo a n u e o r, u q e e p sib q e e p c n a c d lle u s o le u l a ie te fe ta o g e ae p sa d lo p r o s m tiv s c m : x re r o r o tro o o o o

C fa a e le . C rie d n l. a s e ta In c io e d l o o fe c n s e d . N u lg s. e ra ia C lic s In stin le v s u re re a s). o te a s, e ic la s, n le L sio e d la p l (e a s). e ns e ie sc ra F c ra (re ie te oa tig a lu a io e a ra tu s c n s n u s). x c n s se s. D sg rro c la b s, d n n s m sc la s. e a s, a m re iste sio e u u re

L sio e p r c m re n p rsiste te e u a o v ria e n s o o p si e n n n a s re io e c rp ra s, c u d s in lu e p r v stu rio g n s o o le a sa a c siv o e a s a re d s. p ta o E v rd d rop b m l e a e ro le a m s c m le c n o p jo o siste e sa e n br in rp ta e d lo a m d a q e e p c n p rd te re r l o r e id u l a ie te ie e p te c l d e p sa c n c rid d e lu a u a o o n ia e x re rse o la a l g r rg n a c d ; a c m e p g solad le c om le r. fe ta o s o o l ro re o n ia a sta

e l

Mn sta io e d a r : a ife c n s e le ta C n z a e tie d y a n a lo g sto m e a o o oc, n n a tie d s e s, u c s e p si d la c ra y d l le g a c rp ra c n e fin d x re n e a e n u je o o l o l e d te ta d in e ia c a u r se a d d lo y q e e e c r e m d to u lq ie le e o r, a u l p c n A h im r e m c a o a n s, so re to oe la a ie te lz e e n u h s c sio e b d n s e p s a a z d s se e c e tra in rm p ra d te in r e ta a v n a a nun e e a e rm a l sitioolam g itu d l d lo p d c o a n d e o r a e id .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

10 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E e tie p d c m io d ro a o p l, o c a d se n l mo e a b e p aa un o d sv e iste p ra e b d rio o se e d te id m n to o a l a o ia b rv e n a e te d lu a p sib d su g r o le e frir a tip d tra m tism o lg n o e u a o le n s, a sio e s c m o o se a s d m re n s o le e o to e e ro c ie to n je im n s. P r lo c m n la q e s, la e to o a e d d lo e o o s u ja m n s y s e o r n fo a re ra a so la e p si d situ c n s rm ite d n x re n e a io e c n o ita te c m d p si , a u ie to o fa a e o c m n s o o e re n b rrim n tig ; ste tip d m n sta i se c lm f ilm n m d n la o e a ife c n a a c e te e ia te a m istra i d u p c b o u m d a e to in c o d in c n e n la e o n e ic m n ou; p r e m lo u a p stilla o c p la d v m a a u o je p : n a su e ita in s, g a d stila a e d. S e d lo e p rsiste te tie e u a c u c n c a oe i l o r s e n , n n a sa o o id s d m sia o m le , c n lte c n e m d o tra n so re e a d o sto o su o l ic ta te b la p sib a d in la u a te p in iv u l p v n a o ilid d e sta r n ra ia d id a re e tiv oc ra a c n e d lo m n sto u tiv o tra l o r a ifie . P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o E d lo su le se e p b m a c d l o r e r l ro le a so ia o e fe e a e sufa te in l m s te id . n rm d d n se rm a a m o

a la

N rm lm n e d lo c n u d ra te u la o o a e te l o r o tin o u n n rg tie p a o a e fe o te in l y a v c s im id q e m o g ta l n rm rm a ee p e u p n e o c sa a tu lm n e e ita le e p sib ie se n tra o : c a e te s v b , s o le u a m d a e to a te q elap rso alo so ite tiliz r e ic m n s n s u e n s lic E e c so d u a c lm n s d l d lo se d b n n l a e tiliz r a a te e o r ee so n r d sis b ja a e e fe o te in l se m n n ste e o a s; s l n rm rm a a tie e p c a e tesind lo yc nla m n d sp rta r tic m n o r o e te e ie .

C b m n io a q e e o a n s se p se ta e a e e c n r u n c sio e re n s l lla a o o r e o io a (a p n r e la m e ); a m d d lo m c n l l e sa n u rte s c m , d lo s v g s, n sm s d lo s m re e o o o re a o fa ta a ; o re l u s n situ c n s d e fa o so d dod p si . a io e e n d , le a e re n

E e im n oc n a i . str ie to o stip c n
E u tra rn e la e a u c n d la h c s fe a s, e s n sto o n v c a i e s e e c le n d n e e iste irre u rid d e e ritm n rm l d l od x g la a n l o o a e m v ie to in stin l c n la c n u n in rru c n o im n te a o o sig ie te te p i
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 11 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
(2 a 4 h ra e la re n i y e in c n d l 4 8 o s) n te c n lim a i e e c mn . x re e to C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. E iste se s p b m s c a d la e a u c n se x n rio ro le a u n o v c a i re a a p r m s d d s d s e fo a siste a o zg o e o a n rm m tic c n n ; p r e a e ie to c n o ta b n se le o sta te o so l stre im n r ic m i d n m ah b a e o in a itu l. R p se ta u p b m m y fre u n e e fe o e re n n ro le a u c e te n n rm s A h im r. lz e e S im s: C n a i , o stin c n c p sta is, in n o o stip c n b a i , o ro x e itrip d sis.

P o a le c u s: r b b s a sa E e ie to e d b o a m ltip s c u s; l stre im n s e id le a sa g n ra e te e e re lta od u a e e lm n s l su d e n : A e ta i e a e fib . lim n c n sc sa n ra E a c n m d lq id s. sc sa o su o e u o A tiv a fsic re u id . c id d a dc a In fic n in e d fib , fru s ov g ta s. su ie te g sta e ra ta e e le D fic n m stic c n e ie te a a i . R tin ria u a i d la a te u a tiliz c n e x n s.

V lu ta y re ra a c n n i d la e a u c n o n ria ite d o te c n e v c a i in stin l. te a In e g sta d c rto m d a e to lo c a s su le e ie s e ic m n s s u le e n p se ta c m u e c se u d rio in e a le a re n r o o n fe to c n a d se b l e ie to stre im n .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
In su l p se c d e m n s c n tiv s p p s u a re n ia e le e to o stitu o ro io d l in iv u . e d id o C e iste c d fa to s p o g o o x n ia e c re sic l ic s. C u sta c d a c n a . irc n n ia e n ia id d h o id o ip tiro ism ,

E fe e a o ic (o e a , n rm d d rg n a b sid d d b te tu o s. ia e s, m re C re c d v m aB a n ia e ita in . C n ic nm n l d p siv . o d i e ta e re a Mn sta io e d a r : a ife c n s e le ta Mle r g n ra in e rm a o a sta e e l d te in d . D n na d m a iste si b o in l.

A m n d g se in stin le (fla le c ). u e to e a s te a s tu n ia Mle r g n ra a sta e e l. D u doin a a id dp rad fe a ific lta c p c a a e c r. S n c n s im re isa d in o o a . e sa io e p c s e c m d d Irrita ilid d b a. L n u su ia (sa u l). ega c b rra D lo d c b z . o r e aea T rp z . o ea Nu a a se s. F b . ie re D lo a d m a d so o r b o in l ifu .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

13 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P e e c nd l e e im n . r v n i e str ie to C n ie e o v n: In e v g ta s q e n p d z a d m sia o g se g rir e e le u o ro u c n e a d s a s in stin le (fla le c ). te a s tu n ia C n m v g ta s y v rd ra c n a c n n o e o su ir e e le e u s o lto o te id n fib s y c n se illa ric s e c lu sa (c e s, c c a s, ra o m s a n e lo iru la h h ro le te s, h o n ja ig s, d tile s, to a s, p p o m te e in s, fre s, sa fra b e s ym ra m u sa o s). P fe e p nin g l, a p nb n o re rir l a te ra l a la c . B b r p c le h , m c oy g rt. e e oa c e uh o u

A o r ju to c n la a e ta i u a c n e ie te p rta n o lim n c n n o v n n c n a d lq id . a tid d e u o T m r u v so d a u fra a te d c d a e to n o a n a e ga n s e a a lim n o in y e la c n flu e n o siste c d la h c s, p ro s e n ia e s e e e stim la e u l tr sitoin stin l d la m a n te a e s ism s.

E ita re sc s oa u s g se sa v r fre o g a a o s. T m r u ac p d v ob n o o a n o a e in la c .

In e (d sp d la c m a u a ta a c n th d g rir e u s e o id ) n z o e b ld , m n a illa m n oy rb b e a o o a z n , e ta e a u n . P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o P v n e m jo q e re e ia n n a c m a o se re e ir s e r u m d r, u c o o h ra a lic e ta so o o c n jo p r lo ta to se d b n p a ste n c rrid o se ; o n , ee e ita v r: L in e d c m a oa e to a b se d a e to a g sta e o id s lim n s a e lim n s p p ra o c n c rb h ra s re a o (h rin , a a re a d s o a o id to fin d s a a z c r e tre o s) d m sia o p c sa o irrita te g so s o n tro e a d ro e d s, n s, ra so m yc n im n d s. u o d e ta o L h ra c nd fic n . a id ta i e ie te E se e ta l d n rism . o

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

14 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C a d se p se te e e ie to In a b m n un o re n l stre im n v ria le e te se p c d r a p n r e p c a m to o tra ic n le ro e e o e n r tic d s d io a s p raa iliz r lad fe a i e fo a n tu l, ta s c m : a g a e c c n n rm a ra le o o B b r u v so c n d n ra ja o d a u tib e ee n a o e a n e g a ia n aua y n s. A re a lin z o sa a o a lo p to A m istra g gr aa lv d s la s. d in r m sa s a d m a s. a je b o in le N u a la a te sinp sc c nm d a o tiliz r x n s re rip i ic . V lo r lan c sid dd u a a la d d re d h c s a ra e e a e tiliz r b n a o s e e e c m lo su o rio d g e a o o s p sito s e lic rin .

S se re u re la a m istra i d la a o in stin le i q ie d in c n e v d s te a s (e e a d l tip c se o d fa a ia h y q e c lo a n m s) e o a ro e rm c , a u o c r e s sie p e p sic nd d c b la ra iz u rd . sto m re n o i e e ito te l q ie o S se p se ta re n i p r ta o e d ro d i re n te c n o p ns u s e e c m n s (fe a m s) e e re to in n r c n x re e to c lo a n l c , te ta o m n b s c id d s s y m e s a la d r y d sb ra rlo a io ra u a o a u lle b n a e a ta s m d n u ta tore ta p ra d sp e tra rlo e ia te n c c l a e u s x e s. A e to a o se b s op r itid s: lim n s c n ja le em o A e to c n a u d n s re u s o c n in re ie te lim n s o b n a te sid o o g d n s d a stre(v rd ra h rta a c b lla e rra e u s, o liz s, e o s).

F ta c ne c p i d p ta o tu a ru s o x e c n e l n , n s. Ne e u c s. V rd ra yfru s c d s. e u s ta ru a P nin g l. a te ra S m s d lin z , p u , g so e illa e a a silly m ira l. H ju la c d s d a e a o e s ru a e v n .

B rrita d g n la m n a a a a n , n e , g so a s e ra o , a z n , m ra to u z ira l, p sa c e . a s, iru la

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

15 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
F ta se a ru s c s. M l. ie Ju o d fru . g s e ta He o u v s. N ta a . Y g r. ou L c ed sc m d . e h e re a a V ob n o in la c .

A e to d sa o se d s on g d s. lim n s e c n ja o eao P nb n o a la c . P nto d . a sta o C o o te h c la . Cc o aa. C re le sinc sc ra e a s a . A zb n o rro la c . P ta o l n s. Tns ua V otin . in to C rn m g . a e a ra P p s. aa

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

16 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S la c n ic n d e e im n p r i o d i e str ie to e siste o se v e e u lv c ic c n ie e e c a u a r v n m d a rn a ov n fe tu r n e isi ic in g a p r a a e d g o d la e fe md d te r l a a fin r l ia n stic e n r ea c u n d l p o le a a sa te e r b m .

F be ie r .
L ra e te e u a te p ra ra d l c e o m s a q e ite lm n s n m e tu e u rp lta u lon rm l. o a E u sn ro e a o p n d d e s p d c ie to s n d m c m a a te e iv rso a e im n s c m u a re u sta in u o g a o d d fe sa d l o o n sp e m n l ic e e n e o a ism a te c a u r p se c e tra a o a re n rg n o n u lq ie re n ia x g si fsic , q m aob l ic . a u ic io g a

Mn sta io e d a r : a ife c n s e le ta E u c a rofe ril su le p se ta : n n ud b e n re n rse A e soe la te p ra rac rp ra n rm l (3 .4 C sc n n m e tu o o l o a 7 ).

A m n d la fre u n ia e lo la o c rd c o u e to e c e c n s tid s a ia a ta u a ia(6 a 8 la o p r m u ). q ic rd 0 0 tid s o in to In re e to d la fre u n ia re ira ria n rm l o c mn e cec sp to o a ta u n a(1 a2 re ira io e p r m u ). q ip e 5 0 sp c n s o in to L n u p sto , b n u c aosa u l. e g a a sa la q e in b rra In n u a . tra q ilid d E a fro sc lo . S n c nd c e oc rta o e sa i e u rp o d . D lo e a u c n s. o r n rtic la io e Ml e d g n ra a sta o e e l. F ltad a e . a e p tito
Pg a in 17 4

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
D sh ra c n e id ta i . S p r. oo

P o e im n s su e id s r c d ie to g r o

D te in r la te p ra ra c rp ra m d n u e rm a m e tu o o l e ia te n te e c ic , d m rc riood ita rm m tro ln o e e u ig l. A o r la c e c n d , a c m e d yla h ra e n ta ifra n o tra a s o o l a o n lac a sere istr ul g . S la te p ra ra se e c e tra e v d in e u su i m e tu nun le a a v stig e p sib c u . o le a sa A ise d l h lla g a fa ilia re o sa le o a m d o v e a z o l m r sp n b l ic tra n . ta te M n a lle ae md o ie tr s g l ic . A lic r lie z s d a u fra o b lsa c n h lo e la p a no e ga , o o ie n fre te n . H ra r. id ta N md a o e ic r.

F a tu a r c r s.
E o a n s a o p n oa la c d s se e c e tra u a n c sio e c m a a d s a a nun n o v ria fra tu s, se e tie d p r e fra c n m n d a s c ra n n e o l c io a ie to e u h e e u a ov ria z n s. n u so n n a s oa C a d n se p d c u a fra tu c m le ; e d c un o o ro u e n c ra o p ta s e ir s se o a n u a " rie " se d n m a fisu , so lo c sio a n g ta e o in ra sta lo se p e ed te ta p r m d d lo ra o e u u d e c r o e io e s y s q is. S nd re te h e s p r c y situ c nse e c e tra o ife n s u so o u a a i nun n m s e p e s a su e a c e te x u sto frir ste c id n .
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 18 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P r re la g n ra e iste e a te e e te d h b r su o o g ee l x l n c d n e a e frid u g lp , u a c d ou a c n si . n o e n a a n o tu n Mn sta io e d a r a ife c n s e le ta .

U a fra tu sec sific c m sim leoc rra a c a d n c ra la a o o p e d un o a se c n rse e h e n ra a la p l, n p d c le n s l c io a l u so o sg ie i ro u e sio e m sc la s, p r e c n rio u a fra tu , c m lic d , u u re o l o tra , n c ra o p a a a ie o e p e b rta x u sta e a u lla e la q e se p d c n s qe n u ro u e d sg rra ie to o le n s e lo m sc lo v n s, e a mn s sio e n s u s, e a a ria n rv s yp l. rte s, e io ie A p dc l ro u irse la fra tu se p se ta d lo in n , c ra re n o r te so d fo a i d la re i e in a a id d p ra re liz r e rm c n e g n cpc a a a a c a u r m v ie to u lq ie o im n . P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o A p n r e su p b b a o a c m ro a l e sa n ro a ilid d l o p b rse la p se c d u a fra tu (y se sim le o c m lic d ) re n ia e n c ra a a p o p aa r id m n se p c d r a in o iliz r e sitio o la p a e te ro e e mv a l e tre id d a c d , c lo a d a lo la o u a f la x m a fe ta a o c n o s ds n ru c n c io a a c n p q e a ta la o re o s d m te l o fe c n d o e u s b s c rte e a ria lo su ie te g e o re fic n ru so siste te su ta c n u v n a n , je o n e d je a e u d , n m ya re d . d c a o o u p ta o N h y q e o id r q e u a fra tu sim le p e e o a u lv a u n c ra p ud te e g v s c n e u n ia si se a lic n " b d s" n r ra e o s c e c s p a so a a , m sa s, e a je stira ie to o d n n s in e e ria mn s iste sio e n c sa s, in e id s yp rju ic le db a e d ia s. T sla a c n su o c id d a a c e ta o a u ra d r o m u a o l c id n d n se ic d u e c s m d a rv io e rg n ia ic s. L s fra tu s e u a d o tin id d e lo h e s, a a c ra s n isc n u a n s u so c n c e c d g lp s, fu rz s o tra c n s c y s o se u n ia e o e e a c io e u a in n a e su e nlae stic a d l h e . te sid d s p re la id d e u so E u a p rso a sa a sie p so p v c d s p r n n e n n, m re n ro o a a o a tip d tra m tism , p ro e iste o s fra tu s, lg n o e u a o e x n tra c ra d n m a a p to g a q e se p se ta e p rso a e o in d s a l ic s, u re n n n e n s

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

19 4

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
c n a u a e fe e a d b se sin q e se p d z a u o lg n n rm d d e a u ro u c n tra m tism fu rte u a o e . E e c so d a u a e fe e a e o ic s y d l s l a e lg n s n rm d d s rg n a e d b m n op p d la v je . e ilita ie to se ro io e e z S se a lic m s p si so re u h e d la q e i p a re n b n u so e u p e eso o r, se p rte ose ro p . u d p rta ste a me U a ru tu d c a u r ta a o se d n m a fra tu n p ra e u lq ie m e o in c ra ysi e h e fra tu d ro p lap l, sed n m a fra tu l u so c ra o m e ie e o in c ra a ie (fra tu c m u sta b rta c ra o p e ). L fra tu p r e s o so re a a e u a fisu a c ra o str b c rg s n ra d lg d e e h e o q e se d sa lla p r la a lic c n e a a n l us u e rro o p a i p lo g d ore e ad fu rz so re e m o ro n a a p titiv e e a b l ism . Cu s a sa L s sig ie te so c u s c m n s d fra tu s a a u n s n a sa o u e e c ra se s: C d d sd u a a ra a a e e n ltu . A c e te a to o ilstic s. c id n s u m v o G lp d c . o e ire to Mltra a m n r, in e n ose e ta a to l e o d fe sa nc .

F e a re e a c m la q e se p se ta c a d u rz s p titiv s, o o s u re n n u n o u a p rso a c rre p e e o a n r fra tu s p r e s e n e n o , u d n c sio a c ra o str n lo p s, lo to illo la tib ola c d ra s ie s b s, ia ae . C sific c n la a i E iste v rio tip s d fra tu , q e se p e e c sific r x n a s o e c ra u u d n la a a n ie d a lo sig ie te fa to s: e d d la p l, te d n o s u n s c re sta o e ie lo a a i d la fra tu e e p p h e , tra o d la c liz c n e c ra n l ro io u so z e fra tu , tip d d sv c n d lo fra m n s y c ra o e e ia i e s g e to m c n od a c nd l a e te tra m tic . e a ism e c i e g n u o S g ne e d d lap l e l sta o e ie F a tu a c r a a r c r s e r d s. fr c r c m u sta a tu a o p e ).
Ola d L yV le V s o r no en z ac .

(q e ta b n se c n c c m u m i o oe o o

Pg a in

10 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S n a u lla e la q e la fra tu n c m n a c n e o qe s n s u c ra o o u ic o l e te r, y q ela p l n h sid d d . x rio a u ie o a o a a a F a tu a a ie ta r c r s b r s. fr c r sim le a tu a p ). (q e ta b n se c n c c m u m i o oe o o

S n a u lla e la q e se p e e o se a e h e o qe s n s u u d b rv r l u so fra tu d a sim le v , e d c e iste u a h rid q e c ra o p ista s e ir, x n e a u d ja lo fra m n s o a d sc b rto e s g e to se s l e u ie . U a v c s, e p p tra m tism le n la p l y lo n s e e l ro io u a o sio a ie s te o su y c n s a te d lle a a h e ; o s, e h e jid s b a e te n s e g r l u so tra l u so fra tu d a t d sd d n , d sg rra d lo te o y la c ra o c a e e e tro e a n o s jid s p l d m d q e la fra tu q e a e c n c c n e ie e o o u c ra u d n o ta to o l e te r. x rio S g nsue m c n od p o u c n e l e a ism e r d c i . T a m tism d e to ru a o ir c . L fra tu se p d c e e a c ra ro u e n l p n so re e c a h a tu d e a e te tra m tic . P r u to b l u l a c a o l g n u o o e m lo fra tu d c b p r u g lp fu rte e e je p : c ra e ito o n o e e n l b z. ra o

T a m tism in ir c . ru a o d e to L fra tu se p d c a a c ra ro u e d n ia d l lu a d n e h a tu d e a e te ista c e gr o d a c a o l gn tra m tic . P r e m lo fra tu d l c d p r u a c d u o o je p : c ra e o o o n a a so rela p lm s d la m n s. b s a a e s ao

C n a c n m sc la b u a o tr c i u u r r sc . E d p rtista y n eo s p rso a c n u g n d sa llo m sc la se p e e e n s o n ra e rro u u r udn p d c fra tu s p r a n a ie to o a c n e ro u ir c ra o rra c m n se l o tra rse b sc y fu rte e te u m sc lo d te in d . T m i ru a e m n n u e rm a o a b n se h n o se a o fra tu s d e tip e p c n s a b rv d c ra e ste o n a ie te so e o ae c sc o . m tid s le tro h k

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

11 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

S to a n m s. A n u c d fra tu uqe aa c ra tie e u a c ra te n n s a c rstic s a e e ia s, q e d p n e d l m c n o d p d c i , sp c le u e e d n e e a ism e ro u c n la lo a a i y e e d g n ra p v d l p c n , c liz c n l sta o e e l re io e a ie te e iste u c n n d sn m s c m n a to a la x n o ju to e to a o ds s fra tu s, q e c n ie e c n c r p ra a v rtirla c a d c ra u o v n o o e a d e s un o se p d c n y a u ir a u c n ro u e cd n e tro h sp la o ita rio c n o p n d ro titu .
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 13 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E s sn m s g n ra s so : sto to a e e le n D lo E e sn m c p l. S e lo a a so re o r. s l to a a ita u le c liz rse b e p n d fra tu . A m n d fo a n ta le a m n r l u to e c ra u e ta e rm o b l e o in n d m v a e m m ro a c d y a e rc r te to e o iliz r l ie b fe ta o l je e p si , a n u se m yle e so rela z n . re n u q e a u v , b oa

Im o n ia fu c n l. E la in a a id d d lle a a p te c n io a s cpc a e vr c b la a tiv a e e la q e n rm lm n in rv n a o s c id d s n s u o a e te te ie e e h e , a c n c e c ta tod la p p fra tu c m l u so o se u n ia n e ro ia c ra o o d l d lo q e o in . e o r u sta rig a

D fo id d L d fo a i d l m m ro a c d e rm a . a e rm c n e ie b fe ta o d p n e d l tip d fra tu . A u a fra tu s p d c n e e d e o e c ra lg n s c ra ro u e d fo id d s c ra te e rm a e a c rstic s c y o se a i b sta a a u a b rv c n a lo e p rto p ra sa e q h e e fra tu d y p r s xe s a b r u u so st c ra o o dne d. H m to a S p d c p r la le n d lo v so q e e a m . e ro u e o si e s a s u irrig ne h e yd lo te o a y c n s. a l u so e s jid s d a e te

F b . E m c a o a n s, so re to o e fra tu s ie re n u h s c sio e b d n c ra im o n s y e p rso a j e e a a c fie re p rta te n e n s v n s, p re e b d sp d u a fra tu sinq e e ista in c i a u a e us e n c ra u x fe c n lg n .

T m i p e e a a c r fie re p sa o u o d s, a b n u d p re e b a d s n s a p ro e d b a si n h y in c i , a la re b rc n e sta s e id , o a fe c n a so i n rm l d l h m to a o a e e a m.

E tu e im n yc sq ille n m c ie to o u o R p rad lap l c ne h e q ep tru e u tu e ie o l u so u ro y

G lp d c lo oin la i . o e e a r so c n
E irre u rid d n e fre u n e a u s, p ro m y sta g la a o s c e te n d lto e u a rm n y se e , su e e e e ia e te e a c n s la a te v ra c d sp c lm n n n ia o q e p rm n c n e p e s p r u la o la so o d ra te u e a e e x u sto o n rg p , u n la te p ra a d c lo e tre o s mo d s e a r x m.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

14 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta

P l e ro c a yc lie te ie n je id a n . B c se a oa c. P l se a n e istesu o ie c , o x d r. F b su e r a4 C ie re p rio 0 . E o a n s e istep rd ad lac n ie c . n c sio e x id e o c n ia

P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o D sc n e late p ra rac rp ra d in e ia . e e dr m e tu o o l e m d to

R tira a la p rso a d lo ra o so re yd ja e u e r e n e s y s la s e rlo n n lu a fre oyalaso b . g r sc m ra D sa rig e a a c d h sta q e se e c e tre c n la e b u l fe ta o a u nun o m n r ro ap sib . e o p o le A liq e fo e to d a u fra o b lsa c n c b s d p u mn s e g a o s o u ito e h loe la c b z (n c ) ya d m n ie n a e a u a bo e. B sq er id m n a u am d a u u p a e te y d ic .

N p c ita e la h ra c n e c n e ie te d r a o re ip rse n id ta i , s o v n n a b b r u v so d a u fra e la q e se d lv r m d ee n a e ga n u iso e e ia c c a d d sa (n m s d c a v so u h ra ita e l o e u tro a s). in e p c a p c m d litro d c a u r tip g rir o o o o e io e u lq ie o d b b a h ra n c n sa s y e c lito o le (tip e e id id ta te o le le tro s ra s o te ) osu roo l. ra e ra N a m istra a u h la a p e a m n la o d in r g a e d , u s u e ta su o c nyp r e d lad sh ra c n d ra i o ne e id ta i . N h lop rq e p e ep v c r q e a u s. i ie o u u d ro o a u m d ra N md a . o e ic r

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

15 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

H m r a ia e o r g s.
A p se ta u a ru tu (e o t e o a c e ta d l re n rse n p ra sp n n a c id n l) e a u a a ria v n ov soc p r d n e lg n rte , e a a a ila e u stroo a ism , rg n o se p d c la sa a m s om n s a u d n d la sa g ro u e lid e o b n a te e n re c n n a e su in rio situ c n c n c a c m o te id n te r; a i o o id o o h m rra ia e o g . Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta D a u rd a la e c ra a c d la h m rra ia se e ce o stru tu fe ta a s e o g s c sific ne tre g p s: a ria v n sayc p r. la a n s ru o rte l, e o a ila E la h m rra ia a ria la sa g e p lsa a e d n e o g rte l n re x u d s e c lo ro v o se e p le p r c o s y e fo a rtm a o r jo iv , x e o h rro n rm ic sig ie d lafre u n iad lo la o d l c ra . u no c e c e s tid s e o z n C a d la h m rra ia e v n sa la sa g e d c lo un o e o g s eo n re s e o r ro o u (v o flu ee fo ad e u ie to jo sc ro in ), y n rm e sc rrim n . C m c n p rte a p d c o o o tra a l ro u irse u a se c n n illa h m rra ia c p r la sa g m n e fo a d g ta e e o g a ila n re a a n rm e o s, n fo a p c a u d n y a rm o o b n a te l e c a u a m d ra a fe tu r n oe d c m re n e e sitio d la le n c d o p si n l e si e e f ilm n , sin c e te m y r c m lic c n a o o p a i .

C a d la sa g p e e o se a a sim le v , se un o n re u d b rv rse p ista lla a h m rra ia e te a si n se v p ro o u p r m e o g x rn ; o e e c rre o d n d l o a ism sele d n m ah m rra ia in rn . e tro e rg n o e o in e o g te a

P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o A te q e to ola a c id d sa e te la m n s yn n s u d v rse u a o m n s a o o p rm la a lic c n e la h rid d o je s o m te le e itir p a i n e a e b to a ria s su io c m p e s, te ra a b rro lo o te d c s o o a u lo la s, a s, d s, la e c b lla a e y p p l d c a e o , c ite /o a e e ig rrillo . T m i e n c sa la a e ic m n e sitiod la a b n s e e rio v r n rg a e te l e h rid ole nc na u d n a u yja . e a si o b n a te g a bn

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

16 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
A lic r a d sin c n d l tip d l B n a o io p a lg n e fe ta te e o e e z lc n , n u r a o o p e lo d s q e se p e e p d c o sa lc h l, u s s a o u u d n ro u ir p d nse m y re . o ra r a o s U a v z la a a yd sin c d la h rid , se c b c n n e vd e fe ta a e a u rir o c m re s og sa e rile o p sa a s st s. D p n ie d d la e te si o e sitio d la h rid eed no e x n n l e e a a lic r u to iq e , ta o a ie to o u a sim le p a n rn u te pnm n n p c m re n se a o se u a sie p e o p si ; c n ja tiliz r m re sta a ltim mn b a io ra m d n e ia te la a lic c n d u v n a p a i e n e d je ra o a a e te a sta o y q e e e p o d u to iq e z n d m n ju d a u l m le e n rn u te re u red c n c ie to yc id d s e e ia s. q ie e o o im n s u a o sp c le T sla a e c so d h m rra ia p d c a p r ra d r n a e e o g s ro u id s o h rid s e te sa o p fu d s a a c e ta o a u se ic e a x n s ro n a l c id n d n rv io d u e c s m d a p rasup ste r a n i . e rg n ia ic s a o rio te c n

H m r a iap r lan r . e or g o a iz
Ala p rd a e o d a d sa g a tra d la n riz e id sp r ic e n re vs e a n p c c n a se le d n m a e ista is, c a d e o a a tid d e o in p x un o s fre u n , m s o m n s a u d n y se e c e tra c e te e o b n a te nun a o p d d e p c ra i sele lla ah m p c m a a a e x e to c n m e o tisis. Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta L e ista is e u sn m d fra ilid d d lo a p x s n to a e g a e s p q e o v so sa g n o q e irrig n la m c sa n sa e u s a s nu e s u a uo a l d b a a u a irrita i o in m c n lo a a n u e e id n c n fla a i c l, u q e n o a n s e u sn m d u a e fe e a m s se e , c sio e s n to a e n n rm d d v ra p r lo ta to si se p se ta e fo a fre u n o c n u o n , re n n rm c e te o tin a se d b a u ir a m d op rain e a suc u . e e c d l ic a v stig r a sa

L h mp a e o tisis in ic la p se c d u p d c ie to d a re n ia e n a e im n g v q e d b se a n id a la m y r b v d d p sib ra e u e e r te d o a o re e a o le p r u fa u tiv . o n c lta o P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o C a d e iste p q e a y e o d a p rd a d un o x n e us sp r ic s id s e sa g se re o ie d ta o a la fo n sa p r d n e n re c m na p nr sa a l o o d


Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 17 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
e a a c n a o o g sa im re n d d a u o ig n d , m n o lg d n a p gaa e ga x eaa c m n e te e su ie te e m n b . o m n s fic n sta a io ra T m i se u a g sa o ta o e d a o a b n tiliz n a s p n s e lg d n re o d s e u a so c nd 3o4a irin s d e s e 8 m ja o n n lu i e sp a isu lta n a1 c c a d s d a u h rv a 0 u h ra a e g a e id . A te d in ia e ta o a ie to e a x d r d b r n s e ic r l p n m n , l u ilia o e e la a c id d sa e tesu m n s c na u yja . v rse u a o m n s ao o ga bn U a v z p p ra o y d u sto e ta se in d c n e re a d isp e ste p n tro u e p c a p c a u d se d u h p (C to e ) sin tra r o o o o y d n o e n iso o o n te ta d fo a d m sia o (n e n c sa q e e tre to a la e rz r e a d o s e e rio u n d g sa a ). P r o se h c u a p si m d ra a so re la o ltim a e n re n o e d b s a ta d lan rizp r e a iod 1 a1 m u s. le s e a o sp c e 0 5 in to V lio a x e la a lic c n d b lsa c n h lo e a so u ilio s p a i e o s o ie n la fre te d b o a su a c n c n to d lo v so n , e id c i o stric ra e s a s sa g n o n u e s. T m i su le u a u a p m d p p ra a d la a b n e tiliz rse n o a a re a d e sig ie te fo a se p lv riz n d s a irin s, se m z la u n rm ; u e a o sp a ec p rfe ta e te e p lv c n 3 g m s d v se a y se e c m n ste o o o 0 ra o e a lin a lic e e in rio d la fo n sa c n e se e ita la p a n l te r e sa a l, o llo v re e i d lah m rra ia p tic n e e o g .

H o r ia ip te m .
E la d in c n o d sc n d la te p ra ra c rp ra s ism u i e e so e m e tu o o l n rm l (3 .0 C- 3 .5 C o a 7 7 ).

C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s. E la c n ic nd h o rm la b ja d la te p ra ra n o d i e ip te ia a e m e tu c rp ra e d d s g d s c n ra o p r d b jo d lo o o l s e o ra o e tg d s o e a e s 3 .0 Ch b a s. 7 a itu le

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

18 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
L m e d ja d se u a p sib a p ra c n e a u rte e e r n o ilid d a o v rtirse e u su e re l c a d la h o rm p rd ra d ra te n n c so a u n o ip te ia e u u n m s d d s h ra e o o s. C a u r p rso a p e e p se ta h o rm y u lq ie e n ud re n r ip te ia p re e p r c n e c n si se e p n a fro e tre o e c r o o g la i xoe l x m d ra te e la sose a d sinla p te c na e u d . u n l p la o ro c i d c a a L h o rm re re n u fa to d rie o p te te a ip te ia p se ta n c r e sg a n p ra to o se h m n q e h b e c a fro o c a d a d r u a o u a ite n lim s s un o e e in ie ose e c e tre d m sia otie p d sp te id n l v rn nun e a d m o e ro g o e u m d e te og lid . n n e io x rn o

L s p rso a a c n s y c n m y r fre u n ia lo a e n s n ia a o ao cec s p c n s A h im r so e g p e e ia e te a ie te lz e e n l ru o sp c lm n v ln ra le a la h o rm a n e sitio c n c a u e b ip te ia n s o lim s te p d s. m la o L a a i d e e e to e a o p d d d s a p ric n e ste v n s c m a a a e o v ria le lap e e lae a e p d lav ae d n e la a b s, rim ra s d d ta a e id n o d p l, c p p te to d l o a ism p rd su g so y ie a a ro c ra e rg n o ie e ro r e stic a , y p r e d d in y p g siv m n su la id d o n e ism u e ro re a e te c p c a p ra c n rv r la te p ra ra c rp ra e a a id d a o se a m e tu o o l n c n ic n s e tre a d c a a b n . o d io e x m s e lim m ie te Pr o o tra p rte e m c n o c n l, se so y a , l e a ism e tra n r re u d r d la te p ra ra c rp ra ta b nd in y su g la o e m e tu o o l m i ism u e c p c a d d te c n y re u c n lo q e tra c m a a id d e e c i g la i ; u e o o c n c e c u a se sib b ja d l p te c l d re c i o se u n ia n n le a e o n ia e a c n a te e fro e tre o c n ic n d sfa o b e lo n l x m ; o d i e v ra le n s a c n s q ie e n se p rc ta d b a e te d la n ia o u n s o e a n e id m n e te p ra ra a b n l c n e c n u n p lig d m e tu m ie ta o l o sig ie te e ro e h o rm . ip te ia E situ c nse d p ayc m lic si se tie e m s d sta a i u lic o p a n e se n a o yp d c e A h imr se ta s a e e l lz e e .

Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta L a a i d h o rm se m n sta m d n lo a p ric n e ip te ia a ifie e ia te s sig ie te sn m s ysig o u n s to a n s.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

19 5

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
In n ilid d d la p rs n a la te p ra ra a b n , se sib a e e oa m e tu m ie te d n d u a h b c n p rtic la e te fra o e p e a e tro e n a ita i a u rm n x u sta l a e u c ag lid . ire n n lim o

S m o n ia o n le c . C n si m n l. o fu n e ta P lid z a e. P rd a d la c n ie c . id e o c n ia Mn s yp s fro ao ie s. P l fraso reto oe e a d m n ie b d n l bo e.

L m jo fo a d d te ta h o rm e e re istrod a e r rm e e c r ip te ia s l g e la te p ra ra c rp ra m d n la a lic c n d u m e tu o o l e ia te p a i e n te e . rm m tro C m p c u i in e ia y g n ra si u a p rso a o o re a c n m d ta e e l, n e n tie e o se e c e tra e situ c n d fro y ta b n se n nun n a i e m i m e so n lie tooc n so lla ea m d otra n . u stra m o n o fu , m l ic ta te P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o R tira a u lu a c lid a la p rso a q ie se e r n gr o e n u n e c e tre e p e au a b n fro n u n x u sta n m ie te . A p rla c n e ie te e te rro a o v n n mn .

A e c m ru b q e su h g r e g n ra y la d m s, o p e e u oa n ee l h b c n d l p c n e lo p rtic la d o g d b e a a ita i e a ie te n a u r isp n a e u n c le c i y q e su se q e o p rte ro a su ie te e a fa c n u r u rid o p fic n n c a fro od ra tee in ie o lim s s u n l v rn .

In c io e d la v s u in r s (IV ). fe c n s e s a r a ia U
E m y r tra rn d la v s u a s loc n y la l a o sto o e s a rin ria o stitu e lla a a e sis d o a e d c la re n i o d u d m d sta e rin ; s e ir te c n ific lta e e n rm l d n jeu a . n l o a re a rin rio

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

10 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
T d e c e q e p d z a e n a ie to u a , o a stre h z u ro u c sta c m n rin rio c a u r a ra i e la p re e d la v s u a s, u lq ie lte c n n s a d s e s a rin ria u a a o a u o u a fra c o stru c n re u e la n c d d ra n n a b c i dcn e in c n d o a y a m n n la p si d la lim a i e rin u e ta re n e s e c ra e c to s, c nlac n u n in m c n stru tu s x re ra o o sig ie te fla a i . E c u sta c te in p r a c r a lo ri n s a sta irc n n ia rm a o fe ta s oe l v rse im e id su fu c n d filtra i , e e n a ie to e pd a n i e c n l sta c m n c n u e p r u e c m c n o a la p d c i d o d c o n fe to e ic ro u c n e in c io e e situ c n se v fa o c a p r u a a fe c n s, sta a i e v re id o n lta c n e c nd b c ria e lao a o c rta i e a te s n rin . E siste a u a e c a u a d e a d fu c n s l m rin rio fe t n iv rsid d e n io e d n d la c a s se d sta a la d filtra y e in r p r e tro e s u le e cn e r lim a o m d d u a e c ra m ro ic s lo a a a e e e io e n s stru tu s ic sc p a c liz d s n l in rio d lo ri n s (g m ru s) y a tra d la o a te r e s o e lo lo vs e rin la su n ia q m a oe m n s t ic s p d c o p r s sta c s u ic s le e to x o ro u id s o e m ta o o d n e l e b lism e u stro o a ism , a c m la d rg n o s o o e re u r y e u ra la sa s o ic s, m e le y g la q ilib r s le rg n a in ra s e c lito d l m d in rn . le tr s e e io te o E siste a u a l m rin rio b sic m n a e te se e c e tra nun c n id p r: lo ri n s, lo c lic s o p lv c s o stitu o o s oe s e e e illa re a s, lo u te s, lav jig u a yla u tra n le s re ro e a rin ria re . L s p c a s a c io e d la v s u a s, a rin ip le fe c n s e s a rin ria d p n ie d d l a od n e se lo a e so : e e d n o e rg n o d c lic n n - G m ru n fritis. lo e lo e - P lo e ie n fritis. -C istitits. - U tritis. re P r lo g n ra so p d c d u a in c i a u a o o e e l, n ro u to e n fe c n g d c n ac u d p r d e s m ro io r ic a sa a o iv rso ic b s.

Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

11 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
E la a c io e d la v s u a s se p d c n u n s fe c n s e s a rin ria ro u e n c a roc ic m ysim r c ra te a op r: u d ln o u ila a c riz d o

F b (3 .5 4 C d in ia i b sc . ie re 8 - 0 .) e ic c n ru a E a froin n . sc lo te so A u d n su o c n b n a te d ra i . S m o n ia o n le c . P rd a d a e . id e p tito

D lo d m d ra a in n a d tip p sa te e u o o r e o e d te sid d e o e n z n n o a b s fla c s in rio s d la e a a (re i d lo mo n o fe re e sp ld g n e s ri n s). oe D se im e sod o a e o p rio e rin r.

M c n fre u n , a o p d g n ra e te p r ic i c e te c m a a a e e lm n o a o rd r. D u dp rao a ific lta a rin r. A u a v c s, e iste sa a d sa g ose re i . lg n s e e x lid e n re c c n Ml e d g n ra a sta o e e l.

P o e im n s su e id s: r c d ie to g r o Uap q e ac n a d n e n e u a tid d e u stra o a p e e d te ta rin u d e c r e u o c a to m u s, m d n re c io e q m a n n s u n s in to e ia te a c n s u ic s q esee c a p r m d d u a " u fe t n o e io e n s tirilla . s" L p se c d p d c ie to ta to g n ra s a re n ia e a e im n s n e e le (d b te e fe e a e d l h a oy d l ri n a c m ia e s, n rm d d s e g d /o e ) s o o d p d c ie to lo a s (in c io e e la v s e a e im n s c le fe c n s n s a u a s). rin ria E c n e ie te ta b n re liz rse p ri ic m n u s o vn n m i a a e d a e te n e a e g n ra d o a x m n e e l e rin .

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P ra e se u a la p e o a e in d p r la a llo tiliz rim ra rin lim a a o m n , la c a se d p sita e u re ip n d b c a c a aaa ul eo n n c ie te e o a n h lim io q e n h y sid u d p ra g a a su n ia p u o a a o sa o a u rd r sta c s q m a ob b a a u a d s. u ic s e id s z c ra a E la o ase re isa e c lo lad n a yla p se c n rin v l o r, e sid d re n ia d su n ia o c m u sto a o a s q e e e d d e sta c s o p e s n rm le u n sta o e sa d n se m n sta c m la a in , g c sa lu o a ifie n o o lb m a lu o , h m g b a c e o c t ic s, p m n s b re y e o lo in , u rp s e n o ig e to ilia s d se h s o ic s (le c c s, c d s, sa g o u a e c o rg n o u o ito ilin ro n re n se re i p ru n ). c c n u le ta

E c lo o u d la o a u a o a tu ia o la l o r sc ro e rin , n rin rb p se c d c d s, h m g b a g b lo ro s o re n ia e ilin ro e o lo in , l u s jo le c c s p e e d m stra la p se c d u a a c i e u o ito u d e o r re n ia e n fe c n n la v s u a s d m y r om n r g v d d s a rin ria e a o e o ra e a . L p se c d c to a a in o b a re n ia e e n s, lb m a ilirru in n s b a o d me e u stra la e iste c d u p d c ie to se e e lo x n ia e n a e im n v ro n s ri n s, e e h a o o e n l g d . L g c su (a a e o a c m y se e p s e a lu o ria z c r n rin ) o o a x re n e c p lo d d b te e p e a e id n d la e iste c l a tu e ia e s s ru b v e te e x n ia d l p d c ie to e a e im n . S u d p se ta u o o v rio d lo sn m s i ste re n n a s e s to a se a d s c m p rtic la s o e e fic s d l a a to la o o o a u re sp c o e p ra u a d in e ia d b a u ir a m d o c n e fin d rin rio e m d to e e c d l ic o l e q e se le re lic n e d s c m le e ta s (a a d l u a e stu io o p m n rio p rte e e a e g n ra d o a x m n e e l e rin ).

E e a e g n ra d o a d b p c a l x m n e e l e rin e e ra tic rse p ri ic m n p r lom n s u av z a a o e d a e te o eo n e l .

In o u c n d u c e p e tr e n r tr d c i e n u r o x a o n a iz y e o o /o n d s.
F c e te e te lo re u n m n s n o a c m lo p c n s i s s o o s a ie te m y re a c d s p r e A h im r se in d c n a o s fe ta o o l lz e e tro u e d re te o je s e e in rio d n riz o e e d lo ife n s b to n l te r e a n l e s o o c m p e e se g n s d m z frijo s, le te s, d s o o u d n r: ra o e a , le n ja

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

13 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
h b s, d lc s, b to e g m s d b rra c c h a s u a a u e o n s, o a e o r, a a u te o s e m n s in lito tro le e to s s. E a u o c so se e c e tra u o e se s d u d s n lg n s a s nun n n ria ific lta e p ra e tra rlo sin d ja d e istir la p sib a d a x e s, e r e x o ilid d e c m lic r e a c e te a im u r h c p rte m s o p a ste c id n l p lsa a ia a s in rn s op fu d s e o je e c e n te a ro n a l b to n u sti . P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o E m jo tra m n y m d p ra e tra r d la n riz u l e r ta ie to oo a x e e a o o u c e o e tra o e v li d se d u a p z s d s n u rp x s a n o e n s in a p n g d s (c m la d d p r, o la d P a ) c n la u tia u a o o s e e ila s e en o s c a s p e e su ta e o je . u le u d je rse l b to S n se lo ra e re lta o a e c o e u a p c s i o g l su d p te id n n s o a m n b s h yq e a u ir a m d o a io ra a u c d l ic .

In o u c n d u c e p e tr e lo tr d c i e n u r o x a o n s o s. jo
E m y c m n q e a u a b su , p rtc la d v rio s u o u lg n a ra a u e id , m d ra o lim d ra d m ta se in d z a d n d l o ae au e e l tro u c e tro e jo y p e a p d c d sd u a le e irrita i h sta u d ro u ir e e n v c n a tra rn s m s se e s e lac n n a sto o v ro n o ju tiv . P r lo q e a te e situ c n e p fe le d in e ia o u n sta a i , s re rib e m d to a u ir a c n lta c n u e e ia cd o su o n sp c lista (O lm lo o fta g ) q ie m d n m n b s e in m n s e e ia s u n e ia te a io ra stru e to sp c le so c n rta p b m . lu io a l ro le a P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o N fro r e p rp d s b e o , y q e c n e o ta l a o o re l jo a u o sta m n b s se c n g ir a m n r la e si d l a io ra lo o se u u e ta ro n e c e oe tra oe lac n n a u rp x n o ju tiv . M c a v c s, c n s a rir y c rra lo p rp d s e u h s e e o lo b e r s ao n fo a r id y re e a e m s q e su ie te p ra q e la rm p a p tid s u fic n a u s

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

14 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
l rim s p d c a p r e a c n a stre la p rtc la g a ro u id s o sta c i rra n a u e tra a x .

P e e u rse m n s se a u e a m d o b v s u d n sa ie tra c d l ic re e la a o e e o a c d c nt d m n a illa ot n g . v d s n l jo fe ta o o e a zn e ro L s la a o o u re se e c a u n o u a p q e a o v d s c la s fe t n sa d n e u c p o u la a o s, h y q e g b rse e la m m ria q e o a n v jo a u ra a n e o u sim le e te e u lig ro la a o n u a irrig c n a p mn s n e vd o n a i p si . re n S n c d la se sa i d c e o e tra o d i o ee n c n e u rp x , e in e ia c n lta a m d o m d to o su r l ic .

L sio e p r c m r si o u e a d e ns o o pe n lc r s e dc b . e ito
S le d n m a ta b n c m le n s d p si , e s e o in m i o o sio e e re n e a s op stilla d c m re si . sc ra o s e o p n n C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s :

P r lo g n ra to o p c n e fa a a z d d o e e l d a ie te n se v n a a e A h im r, tie d a p rm n c r se ta o e u sill d lz e e ne e aee n ds n n n e re o , ob np sa v ria h ra d rm n oe la c m . p so ie a n a s o s u ie d n a a D b o a la p sic n a o ta a e c m n q e e la e id o i d p d s o u n s z n s d p si ; e d c d n e la p l y d p r s o a e re n s e ir, o d ie a e o d lg d y se sib a te e c n c c n la c lc a s a a e aa n le l n r o ta to o o h, bns o in lu e c n la ro a d c m , o e c jn d l sill c siv o p e a a l o e n p se ta le n s ola e c n s e susu e ie la c a s re n sio e c ra io e n p rfic , s u le se in ia ic n p e rim ro c n u c m io d c lo o n a b e o r (e ro c ie to m s ta e e iste u a le n q e si n se n je im n ) rd x n si , u o a n e p e e c m lic rse y a ra d rse h sta lle a a la tie d u d o p a g na a gr in c rse y p d c e s d ile d c ra o fe ta ro u ir lc ra ifc s e u r, in c io e c n o ita te yre e e fe c n s o c m n s b ld s. Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

15 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
C m io e la c lo c n d la p l so re to o e lo a b s n o ra i e ie b d n s p n s d c n c c nsu e ie d ra u to e o ta to o p rfic s u s. In m c ny d lo e la z n a c d . fla a i /o o r n o a fe ta a T m e tu a m n d e la re i le n d . e p ra ra u e ta a n g n sio a a

S n c n d o ig e y e tu e im n e e sa i e h rm u o /o n m c ie to n a u a d la e tre id d s. lg n e s x m a e A a i d z n s d p l in m d . p ric n e o a e ie fla a a In u tu g n ra a a q ie d e e liz d . F b d o e ad te in r. ie re e rig n e rm a P o e im n s su e id s: r c d ie to g r o S lic r a u a m d a a te la a a i d c a u r o ita y d ic n p ric n e u lq ie m n h e tra a p e so la p e s se a s d aca x us n s rim ra le e p ste re la e c n s q e d sp se v e e lla a q e o rio s c ra io e u e u s u lv n g s u se in c n h sta e o a n s e p n r e h e , c n e fe ta a n c sio e x o e l u so o l c n u n d lo ym le r. o sig ie te o r a sta C m ia d p sic na p c n p r lom n s c d d s a b r e o i l a ie te o eo aa o otre h ra s o s. C a d d e e o re o e su c m o sill c lo a u n o u rm p sa n a a n o cr a o a illa d lg d s d h le e u a og l e e ia e lo lm h d s e a a e u sp m e sp c l n s sitio d p si (c d s, ro illa to illo e tre ie a s e re n o o d s, b s, n p rn s, g te s, c d ra p ra p p rc n r p te c n y l o ae ) a ro o io a ro c i c md a . o o id d R v r la d ta a e tic p ra e ita la d in c n e isa ie lim n ia a v r ism u i d la m sa m sc la y c n c e te e te d in ir e a e a u u r o se u n m n ism u l re d p si . e re n A c m e u d ro a a e u d s p ra e in r s o o l so e p s d c a a a lim a ta to la ro a a re d s c m m y h lg d s c y s n s p s p ta a o o u o a a u a a g s o p g e irrita y la a la p l h sta lle a a rru a lie u s n stim n ie a gr e sio a . ro n rla

Qe a ua u m d r s.
Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 16 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
S d n m a a a la o la le n s p d c a e e e e o in s s sio e ro u id s n l o a ism p r e c lo e su d e s fo a rg n o o l a r n s iv rsa rm s. C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: S c sific n se su a e to y p fu d a e tre e la a gn sp c ro n id d n s g d s: ra o P e g d .- S p se ta e m , e ro c ie to o rim r ra o e re n rite a n je im n irrita i . c n S g n o g d .- E iste flic n s, p stu s, v jig illa e u d ra o x n te a la e u s oa p lla m o s. T rc r g d .- A a c n e a s, lla a e s o e e ra o p re e sc ra g s, lc ra c stra n g s. o s e ra L s q e a u s so p d c a p r: a u m d ra n ro u id s o C lo se ooh m d . a r c eo V p r olq id s c lie te ao u o a n s. E c id d le tric a . F c noro a ie to ric i zm n . S sta c s c rro a u n ia o siv s. Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta E q e a u sd p e g d : n u m d ra e rim r ra o P l ro . ie ja A o rd r. D lo o r. E la d se u d g d : n s e g n o ra o p la oa p lla g n e m u s m o s ra d s.
Pg a in 17 6

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
P l e c rn d om te d . ie n a a a o aa A o rd r. D lo o r. Ye q e a u s d te e g d n u m d ra e rc r ra o P l b n ayc rb n a a ie la c a o iz d . P e ea v rtirse lac rn v a ov rse e h e . ud d e a e iv , e l u so D lo in n . o r te so E a u o c so p rd a d l c n c ie to n lg n s a s id e o o im n .

P o e im n s su e id s: r c d ie to g r o S . E to o lo g d s: n d s s ra o S m rja la p rte a c d e a u fra h sta q e e u e a fe ta a n g a , a u l d lo seq iteod in y . o r u ism u a A liq e lie z s o p s lim io h m d c o c n p u no ao p s u e e id s o a u h la aq en d je p lu . g a e d u o e n e sa S q ec nu ato lla otra olim io eu o n a p p . C b laq e a u c ng saote lim ia u ra u m d ra o a la p . E q e a u s d te e g d . n u m d ra e rc r ra o B sq ea u a r id m n . u u y d p a e te C b a lap rso a c nu as a aolie z h m d . u ra e n o n bn no e o

T sla e a le n d a h sp l o se ic d ra d l sio a o l o ita rv io e e e e c s m s c rc n . R tire o je s q e p e a m rg n ia e ao e b to u u d n

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

18 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
o rim la z n a c d c m c rb ta z p to p lse s, p ir o a fe ta a o o o a s, a a s, u ra a illo c lla s yz p to n s o re a a s. N . O A lic r a e , m n q illa lo io e u g e to o p a c ite a te u , c n s, n n s re e io m d s. P rfo r la a p lla e ra s m o s. T se e rn d r ore ira c rc d laq e a u . o r, sto u a sp r e a e u m d ra

T s. o
E la e in c n b sc y e p sa d a c n n o s lim a i ru a stre ito e ire o te id e lo p lm n s. n s u oe C n e a io e g n r le o sid r c n s e e a s: H b a e te e c n u yre ra ae a c so a itu lm n s o tin a ite d n c e s.

R p se ta u a to re jo d b o a la irrita i d la e re n n c fle e id c n e s v s re ira ria e u v h u p ra e tra sp rte y a sp to s; s n e c lo a l n o e in c n d c e o e tra o a ja o e e a a to lim a i e u rp s x s lo d s n l p ra re ira rio a c m d fle a o se re io e a u u d s sp to ; s o o e m s c c n s c m la a e lo p lm n s y o b n u l. n s u oe rb l ro q ia E u a situ c n m y c m n e la fa s fin le d l s n a i u o n s se a s e A h im r, sie d u a d la c m lic c n s m s g v s y lz e e n o n e s o p a io e ra e p lig sa d b o a la p sib a d b n o a ira i d e ro s, e id o ilid d e ro c sp c n e la m a s ism s.

Mn sta io e d a r . a ife c n s e le ta E iste d e s tip s d to se sum n sta i : x n iv rso o e s, g n a ife c n

T s le e p c in n c n e p c ra i b n u c a o v , o o te sa o x e to c n la q e in y e a , p ro p rm n n se m n sta e la (E O ) sc sa e e a e te a ifie n P C E fe e a P lm n r O stru tiv C n a se le c n c n rm d d u o a b c a r ic , ooe ta b nc m to d fu a o m i o o s e m d r.


Ola d L yV le V s o r no en z ac . Pg a in 19 6

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
T s a g stio , a ita a c n e p c ra i d il, o n u sa g d , o x e to c n ifc e a o a se te d n ta in c i a u a d tip g a o sc sa u n e o fe c n g d e o rip l, p d c ie toc n op lm n r. a e im n r ic u o a T s se a c n e a o n la e p c ra i , ru o tip o c o sc sa u x e to c n id s, o p rru o y a v c s a o p d d d u d p ra h b r e n e e c m a a a e ific lta a a la (d n ) in ic u p d c ie tod fa g ola g . isfo a d a n a e im n e rin e rin e T s silb n , a u a a re ia te c n p l a u d , o a te g d , p m n , o ie z la a d u d p ra e h la y sin e p c ra i su ie u ific lta a xa r x e to c n g re n p d c ie tog v a rg ooa o a e im n ra e l ic sm tic .

P o e im n s su e id s. r c d ie to g r o S se d e i a ste su u sto se d b n p n r e m rc a pe , ee oe n a h a c n s ta s c m : c io e le o o P p rc n r u a b n sa d b , y h m d , u ro o io a n m ie te lu a le eo n h m ific d r o u re ip n d c r ic d b c a c a u id a o n c ie te e e m a e o a n h yc na u , h nd e r e lah b c nd l p c n . o g a a e sta n a ita i e a ie te C id r la h ra c n y d rle n m n s d 1 litro d u a id ta i a o e o e .5 s e lq id s a d . u o l a P c ra q e e p c n se in o o -m n s se ro u r u l a ie te c rp re ie tra a p sib -d ria e te o le ia m n . C lo a c d d u ra e p stu d d c b p n o c r a a a n to n o ra e e ito ro o (b c a a ). o a b jo R a a g lp te , c n la m n h e a d l t x e liz r o e o o a o uc, e ra p ste r d l p c n , c n e o je o d d sp g r la o rio e a ie te o l b tiv e e e a s se re io e m c sa d la p re p lm n r. c c ns uo s e a d u oa S lic r c a to a te v lo c n d l p c n p r e o ita u n n s a ra i e a ie te o l m d otra n . ic ta te L s fu c n s d c id d y a n i d l p c n c n a n io e e u a o te c n e a ie te o A h im r in lu e a d d r d 7 a c n s d ria la lz e e c y n lre e o e 6 c io e ia s, s c a s d b n se c n e d s p r e c sto io e fo a u le e e r o sid ra a o l u d n rm p c n , p d n yso re d o tim . a ie te ru e te b to o p ista

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

10 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

R c e d ! eur e L p imr m n b a a te u a u g n ia o a r e a a io r n n rec e e g n iae n d r mr e c s o a a

C p lo a tu

C AR UT O

P g r p r u p c n A h im r. le a ia a a n a ie te lz e e

(*)

G c s D s M !, p r e ta s le a e q e ra ia io o o s o d d n u m h s d ja o n te g u c ra e a e d, o no n o zn p te a n m te a e d n e a rir e m ; a rn l, i a rn l n o d b l o e tos rau g nc n u lo s e n ra o s e ... G c sp rq em lon g s ra ia o u e ie a ! N c e to c n e e s s n v ib q e T o un o s o t is le u m m h s in titu o n te g e q e is o a s id , o n o n u a o a e s os la e tee T p y rm , in o m n n i T s lo q ie s s r p ra m p d , m d , u re e a a re a re h rm n , T D ; q e n c e te c n n d e a o O O u o u n o a ie e la tie , y q e p rm s q e m d je n rra a u e ite u e e n

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

11 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te
a u llo d q ie p d e p ra u b n q e s e u n o a s e r n ie ep a s iritu l. Y te o e r p r m m m , p ro p e to o m rra o is o e us q e T m p n s e e ta c u s n ia , u e o e n s s irc n ta c s e to s g ro q e m d r d c m n e s y eu u e a s ire ta e te l c n e q en c s . o s jo u e e ito T d e o n e m s q e u a d lc oo s o s u n u e re p e ta a m p tic n -Q m s a sus i e i : u e en a a u lo c n u lo e latie ! m rg ra s o s e s n rra Y v y J s s m , s m h s to a o la aa e o i e a md p la ra A v c s m p b a b ! ee i o re n tu le a a ra z h m n p re en re is m s u a a a c o s tir . A a u im a a u m rg s a m rg ra m h n s o e a id m c o d e to c n u lo ! uhs e s s os e s T lo s b s J s s m , e m d d ta to a e e o n e io e n c ri , d ta taa a n a g ; s b to o a o e n p re te le ra o re d d s u s d m e fe e a , s lo h ep e i n rm d d e e c n d a a u ys le a . n o tra o m rg ra o d d

H g s tuV lu ta ! ae o n d E V e tra In ita M e o ia y c n , n us fin is ric rd o o fo p ra s p rta y s lir a a te e e te a oo r a vn n s p d c ie to a e im n !

(*) A a ta ad u a dp d e n re x nd la fle i e H a M raIn s e s A s (+ n. a -T re a ria . ) S rv d D s p x a e te ie a e io , r im m n Ba . e ta F n a o d la M io e s u d d ra e s is n ra C ris sd l E p la a e s rituS n . a to

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

12 7

M lla oO ta io e m c v S g n ap r . e u d a te

El autor primavera del 2011.

Ola d L yV le V s o r no en z ac .

Pg a in

13 7