ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

.. . . cola indeterminativo. . .. .. _ x XI . .L'elisione e l 'apostrofo. IV.. II. .. . . . . . 262 XXXV. . . .. .. . . Scherzi di pittori.. . ... Na granici ...... .. II.. rem.... . .. ....... lekcija. .. ... ....Esercizi I.. . .. _ XLI. . XLIII... .. . .. .. ...... ... V.... .. Temi in -nd-..... lekcija. V.... Lettura: Francesco Petrarca.. lekcija.... . ..... .In. lekcija. lekcija. . 245 Due av....... I segni ortografici. .. .......... IL .... 256 L'architettura del Rinascimento. XXXVI.. VI.. 363 Fraseologia..... . IL . ... . .. .Botticelli.. . lekcija. .Le preposizioni articolate... VII........ Le preposizioni proprie... . .. . .. .. . Na telefonu . Vježbe I. . lekcija. . .... V.... .. Parole composte con prefissi e suffissi. .. ... . .. ... . lekcija. . . L.Le parole derivate.. . eoniugazione. . .. . IV....... III. III.. ..Letture: Mantegna... ..... .. ... 303 Informacije U vlaku .. . lekcija...Letture: Le confessioni di un italiano. ...... V.I verbi irregolari: II. Pass..... IV.. .Le preposizioni SU e CON. .. ......La preposizione IN... .Esercizi I... .. .... .. . . .. ..Gutenberg e l 'invenzione della stampa..... ... .La Commedia dell 'Arte. .... III... V.. . Lettura: Michelangelo. . ...... . ... . .. IV... . ... ..... .... .. ... . . lekcija. ..Luigi Pirandello. .. III... II.... II.... . . ... .. . lekcija. .... V. . . ..... . ..Lettura: Masaccio. XXXIX.. Verbi anomali . . rafforzamento consonantico. ..Il discorso indiretto. ... .Lettura: L'eco di Balenaia. . .... .I verbi irregolari: 2.Conversazione: Lo studio dell 'italiano. ...... Esercizi I.. .. ..... Esercizi I. . Esercizi I. 338 XXXII.... .. ..... XLVII.... .Letture: II «Don Chisciotte».. ..... ... .. . III. lekcija. .. .. ... III.. ... Deminutivi .......Costrutti infinitiv!. O . ...... ..... . . IV. .. .. Verbi irregolari della III. . .. . .Esercizi I...(Undici casi)........ . .. .Esercizi I.. .. Štivo: COrlando Furioso. . II raddoppiamento o 309 . VIn..... ... .. lekcija. . . Na kolodvoru ...Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici.. . .. . 274 XXXVII. .. ...Letture: Leonardo da .. .. . II.. VI. .... i imena od mila...... .Lettura: Abbreviazioni e sigle. . . ....... Esercizi I.. Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I. .. Passato remoto con raddoppiamento consonantico......... Bezlični glagoli. IV. . lekcija...... . II. VII.... ... . . ...... tV. . .. . ..venture del signor Veneranda. ...Aldo Manuzio 324 ... .Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda. . Plurali dei nomi e degli aggettivi composti. ... .. .. llI... .....Esercizi I.. ... II. . . ... ..Esercizi I... ... IV... . .. - . ... .. .. .. .I verbi irregolari: 3. . VL . ... . . ..... ... III.... L'arti.. . .. . . .... . . .. .Lettura: Giovanni Verga. .. . .... III. V. . .. .. Pozdravljanje i predstavljanje . . .Fraseologia... 297 Esereizi I.Esercizi I. ....... .. .. . ... .. .. .... . . L'articolo partitivo. ... . ... ... XXXVDll ekcija. .. . lekcija. .... . .. .. ..... . . . .. ... - Le preposizioni avverbiali. .. . . .... III.. .La scultura del Rinascimento.... pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom. Temi vari.. IV..Letture: Raffaello... .... .. . . ...... ..... .. ...La preposizione PER.. .. .. .. . ne)..... XLII.. . ......... .. .... Banka i mjenjačnica..... .. . II.... . . . .. Važniji natpisi i upozorenja. . II.. .Le parole composte.. .. Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda.. . . .... ..... .... L'articolo determinativo. . ... XXXIV. ll. U hotelu..e -g-o Lettura: Donatello. lekcija.. III .Esercizi I.... XLIX.. .... .l Promessi Spasi. . . . in -si... ... .. . ... . ... Temi in -gg-o 5. ... . .. 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1..... ... ..Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I. . .. ...... . 6.. • .. . III. ... Esercizi I. ......... Vinci. .. .. IX. .. Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) .. .. PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E..... .. .. 251 asigmatico... ...... . Verbi anomali col passato remoto regolare 2..... . Verbi con forme irregolari sporadiche.. . • ' Letture: Sinonimi.. .. . . .. .. . . III...Esercizi I. Passato remoto 329 XXXI. _ . . . ..: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA .. . V.....I verbi irregolari: Temi in -e... . ....... .. . ......e -g­ (continuazione). - Omissione del determinativo... .. .. .... vo eoi nomi propri di persona e geografici. IV.. II..... XLVI. ...... ....La formazione delle parole: Le parole primitive . ..La narrativa italiana del secondo dopoguerra. ... .... 4. .. _ . lekcija.... .. . . . ... . lekcija.. . Temi in -e.. _ .. ...... 1. III. ...... . ...... Le locuzioni prepositive.. 239 XLIV........ X.......La preposizione DL . ... . .. V.. . VI. V. ... ... .. . lekcija. XXX.. in -cq-. .. .. . I verbi irregolari: 7...... . XL. ..... .I verbi irregolari: 3. . . .... II... 230 . .. .. . .. - La preposizione A. Dolazak u Veneciju .. . .Abbreviature pili comuni. ... ....Augmentativi. ..XXIX.. .. . . . ..... ....Esereizi I. . . . . Izrazi svakodnevne upotrebe . . ..Le eongiunzioni. ...... • .... 268 Vita di ogni giorno XLVIII.Pejorativi......... II... VI. lli... 355 . .. .... VI. _ .. .Lettu282 . lekcija. .. . .. IV... . ... .. 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio...... II. col pass. .... .. . .. .. .. . . I verbi irregolari: I. . . .. . . III. II.... II.. Letture: 346 XXXIII. . . ..Parole composte con elementi latini e gred. U automobilu ..Letture: ........ Il 371 troneamento..Lettura: Pittura veneziana.4 aneddoti.. II. . . Imenice s dva oblika množine.. ... ...... .. PREGLED KONJUGACUA . . lekcija..rem. IV.... Imenice.... . ...Derivazione propria..... . . . . . ... . .VL .... . -: Akcent i upotreba .... . .. . .... .... . . ... . . .. akcenta.... e l'ane della stampa..... . . Na pošti . I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- . .. . POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA . .La preposizione DA. XLV..... 316 . . ... ... .. .Uso dell'ruticolo determinativo..... .Derivazione impropria e immediata...... . .. lli. . ...... .... . ... ....... ... ... . ...

Ljudsko tijelo ... . .. . . . . . . . o _ . Kvantiteta samoglasnika. 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori .. . . . .. .. . e. . .... .. o . . . . . . . . . . . . . a. .. . ... . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . in.. . . . . . . . . .... . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . con. . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . ... . . .. . . . .. .. . .. .. . . . ... . ... . . . . . . . . . . ... . su. . . o • . . . . . .. • . . .. . .. .. .. . . . . . ... . Izrazi iz govornog jezika . . . XII XIII . .. .. .. . . . . . ... . . .. . . .. . . .. .. _ . Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . _ . . . . . ' .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . ... . .. . . . .. .. . .. .. . . . . _ _ . . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . Privatno dopisivanje. .. :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . . . . . . . . . . . .. per ... .. .. . . . . • • • • • .. . . . ... . . Odbacivanje dočetnog -e . . . .. . .. . . . . .. .. . . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. .. o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . . e. . . . . . . . . . .. . . .... . . • . . . .. .. .. _ . . . . . . . .. ... .. . .. . Rečenični znaci. . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . " . Još o naglasku . . . . . . . . .. . . . .. . . Pregled talijanskoga grafičkoga sustava. . . . . _ . . . . . . .. . . .. . . . . ... . . .. . . . • .... .... ... . . Velika početna slova. . . . . ... _ . . . .. . . . . . • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e. . . .. . Suglasnik s . • • .. . . . . . . . .. . . .. . . . . ... . . . .. . . . . . ... . . o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z . . . . . . . . . .. . Rastavljanje riječi na slogove .. . . . . ... . . . . . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • . . . ... .. . .. . . . ... .. .. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . .. . . .... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... • . • . . . . ... . .... . . . . _ . : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. . ... .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ... . ... .. . . . . . . . .. .. . . .. .... . . . . . .. . .. . . . . _ . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. Bilježenje naglaska. . . . .. . . . . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) . . . . . .. . . . . . . . . " .. . . .. . . .. . .. ... . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . -. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . . ... _ . . " . . . . . . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti . . . . .. o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . . . . . . . . .. . 254-255. . . .

Ispuštanje određenog člana.. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . . ... Načinski prilozi . o o o • • • • • • • • • • • • • . . .. . . ... . . .. . . .... .. . . . . . . . " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23.. . . . .. .121 130. . . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) . količine . . . . . .. • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99. . . . . .. .. . . . . .. . 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . . .. . . 223-226 ... . . . .... .. . Pretprošla vremena.. . Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " ... . . . . . .. . . .. . . .. . Neodređeni pridjevi i zamjenice. . . . . . .. . . . .. . . . . . . • • • • • • . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . .. .. .. . o • • • . . . . . .. .. . . . • • • • • .. . . . .. . Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom ..Upotreba člana (osnovna pravila). . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. : .. . . .. . . . . . .1 85 274 i slij . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . ... • • • . .. . o • • • o o . . . . o . . . .1 29 1 29. . . . . . . . . . . . . . . .. . . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • . . ... Indikativ prezenta glagola II i III... . .. . o • .. . . .. • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. . . : .. Slaganje participa . . .. . . .. . . ... ... . . . . . . . . .. Konjunktiv sadašnjeg vremena. . ... . . . . . . . . . o • • .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . ... . . . . . .1 59 36-39. o • • • . Neupravni govor.. Futur prvi i drugi .. .. . . • • . . .. . . . . . . .. .. . konjugacije. . . .... ... . . .. . . . . . .. . 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . • . . . . Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija. .. . . . . .. ... . .. . . .. .. . . . . . . Imenice s dva oblika množine . o • • • • • • • • • • • • • • o • .. . .. . . . ... . Označivanje datuma i sata . . . .. . .. . . . . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ ... . . 73. . . . . . . . Prilog o .. .. . . . .. . 1 96-200 . .. .. . " " '" ... .1 43 15 1 . . . o • • • • • " .. .. • • • .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . • o • • • o • • 23-24 • • • o . . . .. . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o . . ..... . . . .. Gerundij . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. .. Pasivna konjugacija «il si passivante» . . . . .. . .. .. ... . ..1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • . ... . .. . o . . . ... .. . . . . .. . . .. . . . A. . . . .. . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � . . Particip Imperfekt . . . . . . . . . . . . . . . Naglašene lične zamjenice .1 1 0 1 16. . .. . . . Pokazne zamjenice i pridjevi . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. ..1 24 177. . . ... • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . . .. . Zamjenica Il pronome .. . . . Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama . . ... Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi . . .1 75.. Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice. .. . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . Upotreba glavnih i rednih brojeva.. .1 94. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . o • • • • • • . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . . . . . . . . Konjugacija povratnih glagola .. ... . .. . 174. o • • • • • • • • • • • • .... . . . . . . . . '. . .. . . .. . . . . . . . . Prilozi mjesta. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . ... .. .... . . .1 5 1 1 1 1.. . . .. .. . . . . . .1 79 1 65. . . . . . .. . .1 88 1 82. Tvorba množine . " . . . . .. o • • L'avverbio Uvodna tumačenja . ... Passato prossimo glagola triju konjugacija. Konjullktiv prošlih vremena .. . . . ... . .. . . . . o o • o • • o o . . . . .. . . . . . . . Izravni oblici ličnih zamjenica . .. ... .. . . . . .. . .1 0 1 187-188 1 36. Futur u odnosu na prošlost . . . ... • • • • • • • • • • • • • • . . .. . . . . . . ..�' . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . .1 4 1 • • • • • • • • . . .. . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . ... . . . .. ... .. . .. . . .. . . Četiri osnovne operacije.1 28 128.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 37 146-149 1 49. . . . . . . . 60. .. .132 179 1 2 1 . Neke osobitosti glagola I... .. . .. . . Neke nepravilnosti imelJica . 42-44 43-44 107. .. . .. . .. .. . . . . konjugacije . . . . . . .. . Nepravilni komparativi i superlativi. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o . . . .. ... . . . . .. . . . Posvojne zamjenice i pridjevi... • • o .. .. . . . .. : Upitne zamjenice i pridjevi . ... Upotreba kondicionala . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . DA pred glagolima u infinitivu . . .. .. . ... .. . .. .. . . . . . . . . . . Nepravilni glagoli (v lek. . . . . Upotreba prijedloga DI. . . . . . o • . .. . " " " " . ... . konjugacije . o • • • • • • • • • • • • 1 38.. . .. . . . . . . .. ... • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito.. ... .. . . . Tvorba komparativa i superlativa. .. . .. . . . . . . • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . Partitivni član . . ... . .. Množina pridjeva ..1 23 1 55.. . Imperativ... . . .. . . .. Adverbijalni izrazi . . .130 52-53 " . . . . . ... . . . . .. .. . . . . ... . . . . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama .. . . . .. . .. . . " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta). . . . Passato remoto . . . . . . . vremena. . .. o • • o o . . .. . . . . . . . • • • . .. .. . . Upotreba određenog člana (dodatna pravila) . .. . . . 0 • • • o ' 203-207.. . .. . . . . . Bezlični glagoli. .. . . Konjunktiv u glavnim rečenicama . . .. . . . . . ..1 57 1 26. . . . . . . Upotreba prošlih vremena .. . . . . . .. o o • • o • • • • • • o o . . . . . . . .. .1 70 1 70. . 46 169. . . . . . ... . . .. . . . ..1 66 1 66. Indikativ prezenta glagola 1. ... . .. . . . . . . .. . ... . . . ... . . . .. . ... . .1 68 1 73. . .. . . . . . .. . . . . . .. ..177 . . . .. .. .. . . . . .1 13 121 1 23. . 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58... .. . .. . . . .. Pridjev buono. . . . XXXVI-XLVIII) .. . Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi). . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . .1 77 1 87. . . .. . 1 85.. . . . .. . . uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . ... . . . Opća teorija o glagolu . o • • o • • • . . .. . .. .. Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica . . . . . . . . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . XIV XV .. . ... . . . . . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne .. . . . 209-2 1 2 Il sostantivo Rod . . . . . . . . . ... . Slaganje vremena . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . '" . 1 76. . .. ... • o o . . . . . . . . . . . . ... . . .. o • • • • • . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . Kondicional . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . . . . . .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · .. .. Nenaglašene lične zamjenice . ... .

.. con. • • . o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . . . su.. . .. . . . . .. . . . . . . o . .. A. _ . . . . . . . . _ . Prijedlog PER o • • • • . . ... . " . . .. . . . _ . .. • . . . . . . . • . .. .. . . . . . . _ . .. . . . . . . . . _ • • • • . .. .. .. o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi. . .. . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • . • . . . . . o • • • • o • • • • • • • • o . Zavisni veznici . Adverbijalni prijedlozi .. . . o ... . . . . . • . DA pred infinitivom _ _ . . Derivazione propria Prefissi e suffissi o . . . . • • o . " • . . . . . . . o .. . .. . • . . . . . . .. .. . ..Prijedlog Padežni prijedlozi di. • • • • . .. . • • • • . . .. Derivazione impropria e immediata . . . . . . . .. . _ . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . .. . . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici . .. da. o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . . . ... .' . _ . _ . . . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. . . o .. . . . . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI. . Le parole derivate . . . _ . • • . ... . _ . XVI . • . .. . . . . . . . . . • _ . o . .. . . . . • • o ' " o • • • o . .. o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . .. .. . . . . . Prijedlog A Prijedlog DI . . . . . . . . . . . . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . . . .. . • . . . " . . .. o o o • . . . . . • • • . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . La preposizione . . .. . a. . . . . . . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi . . . . . Prijedlozi SU i CON.. . . . . • . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • .. . ' Prijedlog IN . . . per . . . . . • • . . . . ... . . . . . . . . • • • • • • • . . .

l. lj. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . dakle. 3 .ž. r. ć.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. b. . i. kao i o izgovoru preostalih suglasnika. f. d. a m. l. t. Talijanski samoglasnici i.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. donekle i r. n . n. Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. ' m. j. g. l. đ� e. f. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). Č. v. s. o. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. U· oba sustava postoji. e.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). I \ I. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. h. z. ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. nj. k. š. O svim tim pojavama. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku. p. t. n. kao što je poznato. govorit će se u daljem izlaganju. . dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama). Samoglasnici e. od 30 znakova: a.· d. v. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. u. izvan abecede. b. Talijanska abeceda ima 21 slovo. dž. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. još i 9 združenih slova.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

la gioventil (mladost. upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja.zaborav.v6lto (lice. u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak. -bra neutralan. Ta se pojava zove hijat ili zijev. u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). la paura (strah). u bilježi sa Hl . otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara. ovo onaj. pia-no. buo-no. ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). Napomena. . da se na svako zatvoreno e ili o.I:'. su-per-flu-o. m6strameli (pokaži mi ih). I 11. npr. fluidan). tj . kao la tavola. superfluo (suvišan). Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco. -Ina star. -a dosadan. I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. na ovaj način: tri-an-go-Io. aiuola [ait}Qla]. piuolo [pit}Qlo]. il bauLe (putni kovčeg) . mali kolac). kavana)percio (zato). obraz). La (tamo). tuo (tvoj ). Treći tip naglaska. Sl (da)� cio (ovo). u. Iz istog razloga bil eži se . naime. još i pri rastavljanju riječi. Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. bilježi accento acuto ( ') . to su većinom sastavljene riječi. uglađen). piano. odnosno prividni dvoglasnik. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. (v. j1u ido (tekući. § 1 2. pero (ali). -a bUQno. pravila).U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. 10. npr. ne. il frigorifero (hladionik).� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. omladina).žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. (kočić. -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. -a v�cchio. " Napomena. npr. medutim. . koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi).ak�en� i k?d _ . tf cirkumfleks.strah. mio (moj). compito (zadaća) complto (savršen. lafunivia . kao što će se vidjeti u § l l . 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 . slučajevima (la paura . vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. la citta (grad). riunire o (sjediniti). nadoknađivanje. npr. percio (stoga). u višesložnim riječima. . volto (okrenut) . gredica) miei [mi�i] (moji). cuo-re. niti). ak. osim pri samom izgovaranju. iza 50. gra-tu-i-to. višesložnih riječi na -lo. vendere). .anCora (još).ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. il violino (gusle). perche _ . kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . C). Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se. gratuito (besplatan). . medutim. la patria (domovina) il trionf (trijumf). u. koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. -a noioso.2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi.Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti. prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. tada se. i to u prvih 30 lekcija. parQle zucchero. bUQno dvosložne riječi.·. l 'appendice . gia (već). Pravilnije je. Na primjer: il triimgolo (trokut).) 12 u dodacima. tzv. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). I polusamoglasnik. Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste. može biti dug ili kratak. ia (1' oblio . ali (na otvorenom ffi (kava. npr. piu (više). .dodatak). accfnto circonflesso C). [t}]. Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. lekcije. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge).3 2. U ovoj gramatici. Uostalom. ono nikada »oštri« naglasak). vi-o-li-no itd.Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. koje treba rastaviti ovako: pie�de. Napomena. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. ne .. Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. lo u kojima pada na treći slog od kraja. otoka. a taj samoglasnik. To su tzv. u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l . oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). vi koji? ovaj. što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. (lijeha. noga talij an ski bijel. Kvantiteta samoglasnika l . pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. Praktična važnost razlikovanja slova i. scendete itd. tuoi [t\}Qil (tvoji). Tako su npr. cUQre. npr. . -a -a dobar. gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. il baule Međutim. pi�de. nika. Luigi (Vjekoslav). il viadotto (vijadukt). npr.U transkripciji se polusamoglasno i. . -a piano grazieJ voZenti�ri noi. .proučeno. ne (niti . pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche).

nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. ne misli se. To. dlffidli. odnosno: noć. inttEnso. l a sera. dakako.vQstro. il corso. la nQtte. u kojima suglasnici l. dakako. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4.ilf rancobollo. n.različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl.non. m. la itd. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. brutto. kao što to. pravda i sl. m.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . <. sc) . osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. dfsprez zare. laparete. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. biva kod navedenih štokavskih akcenata. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati. perchi. prenositi) Suglasničke skupine.ena. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l.j amiglia. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. b�llo. il vi$o itd. lunedl. nika. tona. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. nuovo. · ' 3. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. nQstro._- samoglasnikom. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s. 4. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom. il caffo.dove. . n. samoglasnika u jednosložnim riječima.il. zima.lafintEstra itd. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm . il la giardin 2. gn. kao što je već istaknuto. la tavola. cosi. il ftErro. sunce.fticile. per. chi. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. o. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. la ghirlanda. most. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. iegno. lasda). npr. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). Napomena. npr. il colore . laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U. replicirati) (atmosfera) (predati.perdiito (izgubljen). Npr. figlio. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. ogni. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj. r. kazati . difJicile.. a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. K r a t k o. il pavimento. il popolo. anciullo). npr.jilcile. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. akcentiranog sloga. nQ. difficile. T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd.�i-a-co l 'e-sta-te . izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. bilo da su naglašene ili ne: e. l 'anno. il monte. la casa. 2. il ttEmpo. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. osobito oni na kraju riječi (f acfli. r): se-gre-to bo. la citta. napok on.

la Sava. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. i Milanesi). Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). jevima govorit će se u samoj gramatici. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha. t?. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. a s l ovo h uvijek je nijemo. Prema tome. . la Francia. Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . te apostrof upotrebljava 15.u.prema 6. Q. polukrug za oznaku polusamoglasnika i. il Lago Maggiore). kod vlastitih imena i prezimena.. i Croati. c. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. i. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI. zatim �. rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. o. �. il Rettore). pokrajini ili gradu (gli Italiani. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. To su e. o]. 3. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV... i na kraju retka. e. kod geografskih imena (la Russia. ch. u ovoj gramatici sa [�] . . gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. vježba. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . bilo pojedi�ačni bilo združenih. 14. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . l hrvatskom. i DoJmati. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " . često u naslovima (il Ministro.l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). g. . osim kod zareza. zvučno z [zeta sonora]. Q. » « 7. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. q(u). accf!nto grave. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. Prema tome. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. il Tevere. 2. 17 . obično kod naziva za osobe koje e i o (�. s. z. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. no ne i fonetsku vrijednost. u fi. Rečenični znaci . il Prf!sidente del Consiglio. Apostrof ne smije stajati na kraju retka. ll]. Veliko slovo piše se na početku rečenice.

' -• -.. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a.. . kako je prikazana u ovom pregledu. u nekim tuđicama (npr. xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima. Tuđa slova �.alijan k.� . (dz] u mjesto slova nl.ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. ' nazi II . Tuđa slova upotrebljavaju se. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova. ali su obično muškog roda: il cappa. Bixio). Glasovna analizatalijanskih slova. itd. . gn [nj] i sci [š].Ovom broju treba pribrojiti združena slova. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). Slov. doduše." i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b .1 Tal.rr: ijanski -d mw. gh. a .... . [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . . koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju. o. s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i . s osam pri e na:vedenih slova abecede. L Talijanska . Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu .' 1.Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]. • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. međutim. 'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. D o � �� " ..: �:.. Nedostatak od osam znakova pokriven je. [riL H�] (�:]. una b. ' .urzivnim) slovom (b. abeceda . [ �] 18 19 I . u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa.' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ. kojih ima. 1 'ics. . sc.. Združena slova izvan abecede �una lov3 .'" .) ili se ostavlja dvostrukim.i" ' . vr ftaii ošl - � ""'"- . gi dvostruki znakovi (doppi6ni). _ � ' . a slovo h je bezglasno. una Z itd. . [s] i [z] odn. e. kao što već sam naziv kaže. devet. [dž]. • � • t - r Slova . [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i).a. '.Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k. gdje su. ch. ci. Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i). grafički sustav od samo 22 znaka. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. - 2..' _ 0 vn jMno . dovoljna je za praktične svrhe početne nastave. <dfe gi aeea i d t Napomena 2. dakle. To su združena slova gli [lj]. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima. ���� �. [nj]. Imena združenih slova sva su muškog roda. . Ojetti.

Akcentuacijaje provedena ortofonski.Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e. Za oznaku naglašenog a.sillgo/are . u]. dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. tr. tj.::. nekoga nešto jednina prijelazan glagol . qcs. o označeno je ortofonskim znakom [�. POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. o nalazi trećem slogu od kraja. u I. prn.v�rbo intransitivo .l hbn (knJlge) .prepo�izione .mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«. o].. (il) genere f . se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku. j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle. (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo.eccetera .::: . za razliku od hrvatskog. označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). simpatia). la tavola (stol) . ecco exel. oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an. odnosno naprosto »knjiga« o . adv. Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost. na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. sg. muški emminile..avv�rbio . § 10. -t. -za (mornwrio.::: . 6].congiunzione .:g � cons.le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) . .escLamazione .in sftnso fig urato .v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik. uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko. To znači.qualcuno . i ženski: (il) genere maschile.::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' . o [e. ima samo dva gramatička roda. l. (JUirno ili Qttimo. . ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e. odnosno pogrešan.:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora . (il) plurale: . onda ortofonski znak [�]. u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e.::: . �]. .Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna. slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev. o v" pl. Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �). u talijanskom s� jezi� . . Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: . il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina . con j. �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�.qualcQsa . accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e.) adj. a po članu se (il) singolare.pronome .maschile . . palira). Određeni član označuje pobliže imenicu. Q] . vac.aggettivo . f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd. .plurale . uvodnog dijela). .::. prpo qcn. To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo. (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš. 20 21 .

gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl. 10ro. uz oblike gli impiegati (namještenici). Ako. Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet. koje se izgovara otvoreno. gli intellettuali (intelektualci). Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. 23 2 la stanza le stanze 22 . essi. Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. lekciju). nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 .: Tko je došao? . essa. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura). zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. .Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac).Član il (pl. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. gl 'intellettuali. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba .) svako se naglašeno e. essa. rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. Prema tome. le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l.Lui. pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. stvar jesam li (ja)?. onda se upotrebljava oblik il. međutim. Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . V. Izuzetak čini L�i. noi itd. Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora). gl 'ltaliani. gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad.On. tj . esse) postoje i naglašeni oblici: lui. ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. kat planovi. . Npr. u množini Loro S0l10 (v. Chi e venuto? .Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. o izgovara zatvoreno. XIV. U oblicima lične zamjenice (egU. stvari i životinje ženskoga roda). Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . lekciju)2. ujak ništica. lei. Č lan lo (pl. ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak . slovom s iza kojega dolazi suglasnik.

umore. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. ovo onaj.casa e bassa . .tardi. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo. Zdrav je. Ova je kuća visoka"i lijepa. Che c 'e ? Sei malato? No.stanza.Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika./taliani. . universitario V. .) ne da ali. ju Napomena 3. Vod. non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . v 'e.libro e giallo .di cattivo umore. đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao.piano. zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo. rano kasno mnogo također kada ovaj. Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: . Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::. non . . ci sono. Tu nervoso. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola). so11. ono danas tako zašto. teatro. to cQsa e questo? (Questo) e un libro. taj . Essa strani�ra. opera. Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?. vociibolo. Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e. �i . Che Di che colore e il pavimento ? E bruno. Di che colore e l '�rba ? E verde. lo e tu .-!rdi e anch 'io .albero. non c 'e dubbio. U izrazima e' e. i�ola. Voi non . . Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: . Noi non Essi Questo libro .. . Gli ombr�lli . e 'e il sole. E t. Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. nego međutim.libro. (questa) e u �a pe�na. 25 . što se dogodilo? albero e alto . nije zelen. . tu. � vježba sumnja učenik. non e 'e. Je li stol zelen? Ne. e b�l tempo. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I.o sano.neri. tamo).abito e nuQvo . Napomena 4. Danas je ružno vrijeme. . non sono malato. pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto. nego crn. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci.Croato.stud�nti.ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. . i ja mor� učiti.spettacolo. nalazi se ima. jer ne(s glag.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku.boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o. L 'abito bruno. Si�te cont�ti ? NQ. . non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima.�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla . .poveri. IV. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna. Quando allora umore.aula.b�llo.Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II. On nije bolestan. 24 z�ro. Si.

Nap o me na l . spettacoli. auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji. - Neodređe �im članom un(o) (jedan. . neka) označuje se osoba .danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima. un (za muški rod) i una (za ženski rod). uno spettacoio glasi naprosto: libri.(la) un' . Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 .un un . III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman. Te �eljna pravil � o . stato una . rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi.(il. Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke. un 'amica. a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva.bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni .un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z. sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik). plural od un libro. un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu.glup razlog (argument) . Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o).dobar dan . un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . . unCa) (jedna. Napomena 2. besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom. član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih. Prema tome.čudan govor . (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. una cara amica (jedna draga prijateljica).(jedna) jedina prilika . un argomento stupido (glup argument). u tabhcI: Međutim. Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška. pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: . Značenje tog� člana.a tvornica stroj. To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim . neki).(lo) .dobro veče . Zasad . .un. Na primjer: abbrica ulla J una macchin. dakle. samoglasnikom. a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom. un allegro zingaro (veseo ciganin). un capP'Eilo . To je prikazano . uno Zlngaro. bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio .drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . Poput određenog člana i neodređeni član . . v (nekI) SeSIf.un bUQno spettacolo .Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro.(L') penna ora A tako i: . jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. l ') uno .

In questa citta c 'e . una (jedna). essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd. Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti).II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl. Su questa tavola c 'e . b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?. . ? .cco . mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan). su). . da .altro giorno. Quanto fa . Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici. .sorella. .spropo�ito.grande giardino.ombr�llo. etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od . QUofobbriche.altra volta. a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. J. L 'aquila e . La casa ha . do drugi put drugi dan 10 I. In questo esercizio c 'e . ? Koliko je .studente_ Ho -Jratello e . 29 .casa a tre plam. . (esso) � �. s�tte vocaboli. .uccello. 28 lo sono . . Abito in . . ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: . .i:tnicaj abbrzca.�ezione jaci/e. . zar imam? imaš li (ti)? itd.

velik most. 2 l . siromašan ciganin. Non . lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. UlI ragauo cattivo (zločest dječak). visoka kuća. Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . Na primjer: Due e quattro sono numeri pari. lijep grad. Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod. teška pogreška. Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. lekcij u. vozna karta. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni. Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O . 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim.grande (velika) . Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). · neparan). pl. zanimljiva vježba. Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne. ) freddo ? . dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju. Essi . paran) i njegove izvedenice impari (nejednak. bogat stranac.(2. Za s veučiliš nu terminologiju v. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. sg.) piu denari ? Essa . ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . lijepa predstava.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III. Tu non .sonno. Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. ali nam se drijema.verde (zelena) . Pridjev pari Gednak. Tre e un numero dlspari. pl.(2. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. ) sete? III.molto sonno. - Lezione t�rza IV. Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). blijeda djevojka. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. znatan dio pridjeva završava na -e. VI. Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. a zatim neodređeni član: I . pridjev ima redovito oba roda. Questo ragauo .(2. osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad).II.ragione. veseli učenik. stari prijatelj . Tu . zelen otok.molto da leggere.una nuova penna stilografiea. ali ponekad može stajati i pred imenicom. !tn lavora dijficile (težak posao).molto dafare. L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. muški ili ženski. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. . lagan posao. avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi . nije nam hladno. dragi i dobri stric.

i: la trattoria (gostionica) . intelektualac koristan 3. i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. trattorie.(ljekarna) .le vie. Na primjer. Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . le) Na primjer: - . il t'čma . Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan. 32 Tako npr. Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna . međutim. la via (ulica) . l' . lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano . . Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6. B) G e n e r e fe m m i n i l e l. . 4.7 l "� � " f: I . Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che. Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II . Na primjer: stric. suprotan l f· 4. nastavak jednini naglašen (-io). mijenja se množini u -ii. tema perivoj umoran problem drama Napomena. la monografia (monografija) � le monogra fle.2. Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2. ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '. upotrebljava bez člana. Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel .) Na primjer. la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l .Ako je. 3 . Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe. U jednini se imenica Dio. Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i. laf armada . Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i.poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). 33 . la riga le righe l(il bottega crta 5 . kad je bez atributa. (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. lekciju. Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi.le f armade. ujak obronak rodni 5 .le.Za plural na -ci v. Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn. XI.

predjel odmor šetnja zadovoljstvo. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. Napomena. ali udobna. 1 3.nova knjiga. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. a ti imaš (jedan) plavi šešir. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo. 1 1 .. 1 7. . I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. To j e 2 l 2 I 2 . Ova zadaća nije teška. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. II pae�e natio. Četiri je (jedan) parni broj. Mali razgovor . . Questa poe�ia ef acile. radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. Questa ragazza e gi6vane. . veoma još.Una piccola conversazione. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. V.. Un anno infelice. Questo albf2rgo ha una sala ampia. Napomena 2. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio). Il roman?O interessante. II. Un e�f2mpio utite. La signora Borf211i e moltof elice.) To je (jedno) moderno kazalište. Ova je kuća malena.. (Jedna) zelena šuma. 15. Un pOf2ta celebre (slavan). ) (e altri oggf2tti). Ja imam (jedan) smeđ šešir. ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. Ill. 9 = ? 34 15 . (Jedan) veliki pj esnik. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja. Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. Sest i osam su parni brojevi. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj. Questo e$ercizio e utite. radio) (due scrittoi) . giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs.Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo .7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . kraj. Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso..le pareti sono alte. Un numero pari. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. Un gi6vane signore. 6. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g.. Che ora e? Sono le diciQtto.Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. il tC(ma e lungo. le persone gen rili sono simpatiche. (Jedna) zanimljiva lekcija. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18. u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) . opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . Un tf2rna interessante. 8. 1 6. 9. (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. 20. ESERCIZI I. (Što vidite u našoj dvorani. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere.

. da questo libro 1 . 6. Genitivo: la bellezza di una regione IV. 3. ili je imenica bez člana. O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. Uzmimo dva primjera: 1. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. prema shemi latinske deklinacije: l . kod) i nekih drugih prijedloga. di una leiione 3 . . Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a. u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). 37 36 . Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. 6. 2.. a questo libro 4. stoji bez prijedloga. questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . a una lezione 4. Na primjer: . . LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. .'!:. . tj. o ko jima će se govoriti u X. 5. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. nego ponekad uzvik Qh. a rasporedit ćemo ih. r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. međutim. Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. ali nikad nema pred sobom član. pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. . nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. Kao što se vidi. od. una. una lezione 5. iz praktičnih razloga. ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . 4.Ti prijedlozi. . di questo libro 3. . una lezžone 2. U X. pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. lekciji. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. - Lezione quarta il siK. ali ni to ne uvijek. questo libro 5. Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . Da bi se. Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga .ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz.

Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . venerdi. lo . da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. giovedi. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. U to m se slučaju prijedlozi di. . Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. samo što je bez člana. str. ) la mattina (adv. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. la. mercoledi. ma quella delfrance�e e diJficile. tj . Gli altri giomi sono: martedi. Izostavljen je vokativ. Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. 39 38 . dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv. 4 1 . pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge.No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. La pronuncia dell 'italiano efocile. ogni mercoledl e venerdi. a. . koj i je jednak nominativu i akuzativu. ). Il primo giorno della settimana e lunedi. Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. sabato e domenica.

ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima.. pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu. l ' opera. U štivu »Dani tjedna« (str. Pozdrav majci. -re . leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. lekciju II. infinitive mitive drugih glagola. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. III. Učenikova vježba. bUQno v. II. 1 30 . volere. La sera hQ molto daf are. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. napomenu na str. 46. str. sati. Početak godine. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. Na stolu se nalaze dvije knjige. koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). 1 82. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. dfEvO aiutare mio fratf:llo. signor ingegnere). sapere. Sul pavimento e 'e un tappeto. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. str. doslovno *»za znati . lo z'ingaro. II tappeto e sul pavimento. -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa.prigodom tvorbe priloga v. Stoga će se reći npr. . . pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). 41 . 2. il lavoro.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . 20.1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. str. Stričeve novine. str. lo studfEnte. la penna stilografica. dovere. Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. Obronci brda. -re. za bf:llo i quello lekciju IX. kod futura v. ci stoji određeni član. B l . Potreban mi je odmor. la settimana. nije me strah. 99. -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. 40 I U pogledu zvjezdice v. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. kod infinitiva povratnih glagola v. Život cigana. za kraćenje riječi uno. ci sono.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. što se nalazi . upotrebljavaju se . Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. o kojima se govori u L lekciji. il giardino. l 'a1bf:rgo. lekciju. - knjižarama i u knjižnicama. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che. biti po­ trebno što (komu) IV. 60. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. osobito modainih glagola potere. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2. . il giorno. Treća stranica knjige . sentir battere (čuti kucanje) itd.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. u gradu smo sviđa mi se trebati što. . Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. dobro«). Sveučilišne dvorane. Tvornički je strojevi. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje). Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. a zatim u množini: la pagina. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. Prijateljev poziv. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. Vrlo je kasno.

To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. 3. essa itd. esso. l. E s s o non ritarda mai. Lastavica je ptica selica. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. O tome će biti riječi u XIV. Oblici tu.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. S i ngol are 4i ha ragione. licu jedn. tu. prema tome. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne.Pas je domaća životinja. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. Moj sat dobro ide. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač.II cane e un animale domest'ico. a Lora »one«. drugu osobu. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. licu množ. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. 2. osobu) Oblici treće osobe (egli.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. tj . osobu). = = Napomena. pa su se zamjenice 4i. Il mio orolQgio cammina b�ne. 2.) l. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. lora oni. Lora sono molto gentili. On je vrlo udoban. l�i ona. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. On je čuvar kuće. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu. Vi ste vrlo ljubazni. 2. Vi imate pravo. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. a slažu se s glagolom u trećoj osobi. . Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale). 4i e molto gentile. Vi imate pravo. 3. 4i ustvari znači »ona«. voi i 4i. one. 3.Oblici eglino (oni) i ellena (one). On nikada ne zaostaje. Oblici io. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. 2. pa oblik essa služi za osobe. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. . To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore.) (s glagolom u 3. lekciji. Essa e molto camoda. . Plurale Lora hanna ragione. i II. lekciji. ona 3. ella ja ti Vi (za jedn. Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. Ona je vjesnik prolj eća. a Loro za više osoba.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. 43 . oblici koji služe kao subjekt. Oblici L�i i Loro označuju. . V.) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. budući da se sve manje koristi oblik ella.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. esse one. noi. � Lezione quinta U ženskom rodu. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt.

io vado . .: J. fo. come vedo. . Oblik Loro . Vedo che Ella ha molto daf are. premašiti). sperare (nadati se). koji su vrlo česti. pomalo iščezava iz upotrebe. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano. «dare».:na�e fDno. - Vas nije strah. secondo. qui. bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine. iD termino. terminaTe. . Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu. Ella d�ve restare qui. (svršiti). �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse. je i u prvom licu jednine. iD abito.i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. . iD sitpero. -i. dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 . Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. -e itd. dolaziti). koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. telefDnare.rtare . 4i non ha paura..ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. Loro devono restare qui.l . . Loro non hanno palira.(no�iti). Vo. maturare (dozrijevati) . .i si�te. Voi non avete paura. Voi dovete restare. come vedo. pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I.1. Vedo che Loro hanno molto daf are. ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. činiti). co. Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi).i (s glagolom u drugom licu množine). upotrebljava se radije oblik Vo. abitare.. impa�are �naučiti). 10 tele arrivare (doći. cantare �pjevati). prime. (telefomrati). Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ . Vi imate). superare. Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi. telef - - . a druga dva obhka Vo. -a. prima. konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): .· : ·.i. . Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare».rmare (oblikovati. (nadvisiti. «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. (stanovati). come vedo. pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. prema rodu i broju: primo. kao što vidim . azutare (pomocl). rito. superanD. . npr. (vraćati se).mprare (kupiti).· :. Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. restare (ostati). �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn.i avete). Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj. primi. . a kad je govor upravljen nekolicini. \' �e l korak dalje.

Ti ne ostaješ. tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol.particolamzente lako korisno prosto osobito I.Studio l 'italiano da sfii mesi. giugno. grazie. marzo. bfine. volgare prost).magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate. l 'autunno e l 'invfirno. spfiro di f are un salto in Italia in primavfira. signora. f ebbraio. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente . Oni ustaju. signor dottore.volgannente . Oni stanuju.) se nadate. maggio. a od cattivo (zao.largamente . La prima stagione dell 'anno e la primavfira. Mi idemo. Mi se vraćamo. Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. e . ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi.Ostalo o prilogu v Napomena. novfimbre. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan .Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. Ti se nadaš. Se tutlo va bfine.Da quando studia questa lingua? 1il . On daje. ottobre. La lingua italiana e faeile.) nosite. loš). bfilla e melodiosa. settfimbre. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. aprile.semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak.Dove va ? . 46 BUQn giorno. agosto.Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana.E Lfiž ? Non e 'e male. dicfimbre. L'invfimo s. Vi (sg.male. l 'autunno. .ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. II lekciji XX. Ora siamo in ottobre. Ona uči. On ne kupuje. proizvod polje. luglio. una permanfinza all 'estero di alcuni mesi.raramente . Vi (sg. ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra . - 47 . . .Come stal Grazie. .dare ai n�rvi (a qcn. Essa comincia in marzo e termina in giugno. . prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . Qh. .BUQn giorno. Vi (pl. . davvero? . On stanuje.utilmente .) nosite. Prevedite na talijanski: .. Imaš li knjigu? Učite li? ll. possibilmente. Ti ideš. Mi ne dajemo. Mi pomažemo. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom.

VI. Milanoje glavni grad Lombardije. Ako se uz vlastito ime nalazi atribut. Zaista? A mi idemo sutra u kino. međutim. Anna ama Elvira. la bflla Firfnze. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). 3. Francesco e amica di Alessandro. �mma regala un libro a Vera. L Vlastita lična imena (i .no e il capoluQgo della Lombardia. Franjo je prijatelj Aleksandrov. Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. il Garda (Gardsko jezero).. Kako. daci moraju (devono) šutjeti. potrebno je o tome znati nekoliko pravila. 48 : i 49 . la brava Carolina (vrijedna Karolina). Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. Kasno je.. . S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. Ja učim svaki dan pet sati. zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn).fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. medutim.III.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. Zimi on živi u Napulju. il VQlga. onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). la Mfcca. . član u mnogim slučajevima može otpasti. kontinenata.. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. bilo neodređeni član. Kad profesor govori. il TricQmo (Triglav).Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. Erna poklanja knjigu Veri. onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. D 'inv�rno egli vive a Napoli. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. Ostavi na miru psa. aja moram još skoknuti u grad (in citta). koji se upotrebljavaju s članom. Imena planina. la Sava. 2. Ako se. Ana voli Elviru. Karlo studira medicinu. La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. il Tevere (Tiber). nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina.. Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. l 'Aia (Haag). rijeka. la SPfZia. Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin). Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka. Treba li vam što? Treba mi nova gramatika. le Alpi (Alpe). · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /.

· Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. npr. Raffa�llo.) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. član se izostavlja: Grazia Deledda. ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). Colombo. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . . jer su to prezimena. uz Boccaccio. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda. Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. U prvom je slučaju partitivni član u jednini. O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. Tako će se kazati: Garibaldi. To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). le poe$ie di Giovanni Pascoli. 6. la Lombardia. il Carducci. kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. Roma. jer je ovdje objekt točno određen. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala).. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). (Che cosa e . ovo) i quel/o. la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. ? ) . 9. Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. la Serao. t/talia. ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. EleonQra Du�. Pokazni pridjevi questo. Tiziano kaže i il Boccaccio. egli e (uno) scrittore. Carlo e un ragazzo. nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. i vini di Francia (francuska vina). e pro fessore di lingue i sl. illa (onaj. ona. Carducci. Michel1mgelo vlastita imena. Tako i prezimena u pluralu: i Medici. tutti questi argomenti svi ovi razlozi. -a (ovaj. Ako je predikat pobliže određen atributom. P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. 4. Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . osim toga. Treba. -a (onaj. l zaIsta. Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. Napomena. . i BQrgia. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). gli S Qrza.Budući da su. tutto un mese čitav Gedan) mjesec. il Sanzio. il BuonarrQti. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. la Toscana. Matilde Serao. il Pascoii. hai la tua penna stilografica?. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). 7. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). la Francia. Pascoli. Međutim. tutta Firtfnze i sl. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). ona). f . 10. Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana. a u drugom u množini. colpa non e tua. tutti i nQstri libri sve mi. non hQ tfćmpo. Bruno ha libri interessanti. Ako je pred prezimenom vlastito ime. dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. [ 'Af rica. Tako se. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). ova. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. dobiva obično neodređeni član. . egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). Upotreba partitivnog člana nije obvezna. treba reći: tuttd.Dante. e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). la stQria d '/talia (povijest Italije). Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. tutta la mattina cijelo jutro.l i� rQpa. Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. vivere in America (živjeti u Americi) . Mazzini. zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . la Duse. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. perche 4i non porta il cappfćllo? . gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). Tko je autor »Novoga života« ? Dante. može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). io vedo c(rtque finfćstre.ho comprato le scarpe. cio): tutto il giorno cijeli dan.še knjige. S.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. 8. il Tiziano. nedjeljiv predmet. Prema tome. Verdi.

Neke osobitosti glagola 1. Ne. broj ili mjera određeni.Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati).{J 'glagolima na -ciare. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati . ne abbiamo. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . e' �rano soldati. konjugacije Glagoli na -care. [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). non ne abbianw. chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . ginepri e palme. . Vi pijete mnogo vina i previše likera. imam (ih). e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. -scare zadržavaju grleni glas [k]. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. Ne. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri..hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. radnika. Si. ne ho. može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. I . ' 2. NQ. a u talijanskom pridjevom. Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?. Ako su količina. opera. tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. itd. On jede malo mesa i mnogo povrća.'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. -gare. Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da. Napomena 2. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. (nedostajati). non ne ho.. nemam (ih). tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. nemamo (ga). o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. . . NQ.Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini. [g].' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da. . ' 3. Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom. ' . gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. . Bilo je vojnika. imamo (ga). quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. -sciare nepčani izgovor [č]. upotrebljava se samo prijedlog. contadini e stud�nti. pagare (platiti). .. QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro. Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama. Na primjer: = io comincio . i' 52 53 t ·. tioi cerehiamo 'voi cercate '. -giare. U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). seljaka i studenata. borovice i palme.

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

vivono notevoli . b) temere (bojati se). prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. a dijele se u dvije podvrste. vivere (živjeti). queUe. . UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. cadere (pasti). To vrijedi. tj . invece. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). Svaki se. � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. . -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. mettere (metnuti). . I' Arno e il Tevere. io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa. credere (vjerovati). -gere. Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. ili je naglašen nastavak (prendere . tuttavia. i m. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. con l' Austria e con la Slovenia. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. portano il nome di Appennini. I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. konjugacije Talijanski glagoli II. Nastavak se mijenj a.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. pred a ili o): 62 63 . il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. konjugacije sprežu na isti način. Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II. infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza).vedere). specialmente a oril(nte e a nQrd. l' Adige. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. dakako. Glagoli na -cere. za sve tri konjugacije. vendere (prodati) . nelle zQne di confine della penisola. con la �vizzera. qua�i tutti italiani di nazionalita. Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII.ni�ola. dakle. gruppi di minoranze stranil(re. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti.

. ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. kod drugih vremena i načina. sentire (čuti). Lf2i . egli . un bilione (bilijun) i sl. osobito kod nepraviinih glagola . partire (otputovati). un miliardo. due miliardi di kune. U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. . U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. ali se može dati prednost oblicima ventun libri. . . ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). . upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. U milleduecfinto označuje godine 1 200.o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. 3 ottobre 1977 (3-X-1977). Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. pre ferire (najviše voljeti. . . Loro) »U XVII. . do 1299. su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). . finire (završiti). �i) io cap. . . i sl. . . dati prednost čemu). . Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. crescere -" (rasti) i dr. (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. . 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse. Brojevi un milione. 65 . Tako npr. Kako se iz navedenih primjera vidi. . stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». tu . . « prevodi se «nelI 'anno . b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. Kod glagola III. Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. . 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . piimgere (plakati). .ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. ventun lettere. una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini . essi .Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. a umro je 1 32 1 . . . s raznim glagolima. upotreba ovdje još nije ustaljena. pulire (čistiti). spedire (poslati). Kad iza njih ne slijede manji brojevi. progredire (napre­ dovati). » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. jesu imenice. . Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. » ili jednostavno «nel. upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. . npr. . Npr finire : io .'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. . noi . « ili »godine . Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). . tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. Roma. . voi . . konjug. Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). . ventuno stati.ise. Loro) essi cap-ise-ono (esse. Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. convinc� e (uvjeriti). dormire (spavati).

. La nQtte (portare) cansiglio. . stoljeća jesu Goldoni. u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?.!??o sono le Undici e un quarto vf.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana . Parini i Alfieri. 1374.!rso �giomo a mf. s�i . Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. (Ja) nisam ni gladan ni žedan. al) od 1 3 1 3 . ji . Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna. 66 . Boccaccio je živio (visse dal. godine.(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata.Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi .!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf. da fino a che ora?.!tto. il due. Machiavellij a i Tassa. u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI. . italiana. . U XVI. koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif.f. 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena.!tti itd. On ima dvadeset ijednu godinu. . a oggi a Qtto Qggž qui. Urar popravlja satove. označuju se ovako: e l 'una e mf. fino il quando? dalle nQve alle undici vf.!tte meno dif.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). a umro je (e mori il) 19. Mi napredujemo neprestano.!??O litro (di qcs. Prevedite: XIV. dvadeset dekagrama due f.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . Petrarke i Boccaccia. Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I. . quindici . VII. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna. Predstavnici književnosti XVIII. (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo. un anno f a tre mesif . Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt. Essi (credere) di avere pQchi �bagli. Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua . In primav�ra e in autunno (piovere) spesso. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. il venti itd. . Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt. Ali će se i reći: Qggi e il primo. Napomena. In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana. . Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. . Petrarca se rodio (nacque il) 20.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti.� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf.Deset dekagrama kaže se talijanski un f. 1 304. . ) . . Djeca spavaju u zipci. ) ittf. kao i minute i sekunde. trentuno. stoljeće je doba Dantea.!ci e mf. il cinque.!??O sono le dif. stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta. I bambini (avere) paura dei medici. VII. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika. In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi. do 1 375 . Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja.!??O chilo (di qcs.!p. II.) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf.ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima.

d' arg�nto. sono segnate le ore in cifre romane o arabe. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave. gledan . viden lo portiamo = nosimo ga. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj . hvaljen guardato veduto � gledao. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. Essa sUQna al momento voluto. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. C' e pQi una t�rza lancetta.hvalio. sono le lindici e un quarto precise. si ferma. L' orolQgio puol essere d ' Qro. da tavola o da appendere. lekciju) 8. L'orolQgio si carica.vidio. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. che ora e? Per favore. ma segna s�mpre l' ora precil?a. Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo.on je postao slavan . Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . XII. Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. da polso. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato . tj. nošen . Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore. Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. Sul quadrante cop�rto di vetro. sono le Qtto meno di�ci. Esso sUQna le ore.nosio. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. altrimenti si ferma. di nich�lio o di altri metalli. ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). (usporedi V. domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi. pili piccola ancora. lekciju) bio 68 69 . puo essere da tasca. le m���e ore e i quarti.

-la s am bio.(po)jeo sam .hQ mangiato .kupio sam .sono ritornato . -a tu st.hQ spedito .vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom). S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju.:te stati.hQ preso .poslao sam . Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja.hQ messo .otvorio sam .. .čitao sam . pod b.hQ dato . essi luumo . -e essi sono stati Loro . bio. a tako i sam glagol avere.sono andato . -e voi sit. : .sono caduto .uzeo sam .hQfinito .radio sam 70 7l . -a st. .Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr.: dare . esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao.:i e sianio arrivati.očistio sam io sono stato. noi sianw stati.prodao sam .završio sam . .hQ camminato .hQ comprato . essa e stata ..naučio sam .:i e siamo partiti.postao sam .hQ [avorato . -la sam imao. -a st.ušao sam .hQf atto . drugi s ave re.vratio sam se .hQ puZito . . Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen. Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere.hQ ap�rto .) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato.hQ ažutato . -la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ.:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.dao sam . esse sono state Loro .. -e sit.(na)pisao sam . -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.hQ imparato ..išao sam .hQ scritto . -e smo bili.goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re .sono diventato .hodao sam .:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.sono entrato . -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro .hQ llćtto . b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere. -e sit.pao sam .učinio sam .stavio sam . (Primjere vidi malo niže.:i stato.hQ venduto .hQ visto hQ veduto . -a egli e stato 4i e 4i e . .pomogao sam .

onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a.Quando si sono addorm. .sono ntQrto .Quando si e addorm. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato. završili smo).umro sam . mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio . .rodio sam se -:. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere. tu ti sfti levato.sono rimasto . intro lavorare 1. tr.: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato.sono partito . non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica.finire J. Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati.ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr. započeo je time da . 2. Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni. noi abbiamo capita). -e voi vi sl�te levati. živioje. tr.napredovao sam . intro a ol1dare ff 1. -a io mi sono addormentato.otputovao sam . 2. i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere. tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). . u našem stajati iza participa prošlog (što je. 2. 2. intr. intro vivere 1. intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati . . intr� crescere J. tr. 2. (dosi. bez imenice. Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2. intro .Quando si sono addormentate? vedere 1. . intro noi ci sWmo addamzentati.entati? Loro si sono levate. tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1.p rog redlre partire nascere modre rimanere . tr. . io hQ portato. .Quando si e addorm.sono nato . tr. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. jeziku: . -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che . sasvim normalna pojava . tr.hQ progredito .entata ? Loro si sono levati. . 2. tj . -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1. Koju knjigu hoćeš? Hoću onu. Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. . međutim. io sono arrivato. . kad stoji sama.entato ? Lei si e levata. . tr. tr. noi siamo arrivati). Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2. tr. vivere): canta re 1.

quelle.ccm I l aIbero Ho cercaJ. armadio. cadere. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati.Non aver paura: e un . Vi ste brzo napredovali.(alcuni) b�gli armadi . Učinio sam pogrešku. 74 · 1.in b� giardini.. . Maria e andat. smo se s velikim strahom. . Mi sono preso (dobio sam. legao je i zaspao. una upotrijebite u množini pridjeve alcuni. alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica. Quell 'ogg�tto non e molto prezioso. (bUQno). .VQglio acquistare uno di . una . mijenja svoj nastavak prema istim pravilima. .quegli scrittoi . Ci vUQle un ' " coraggio_ ii. A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'.lbero si trQva in un b�l giardino.Ha dei . concerti. Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. . . U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/. . nego Poljak. progredire.: »uzeo sam si«) un .lle ) I nave l' quell ' (una) b{. comperare. quella. Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. On je jučer otputovao. ii. Onda dolazi ispred imenice (quel libro. . Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa.iJ azzoletti. . Umjesto neodređenog člana un(o). . . vendere. u službi atributa. armadio . I.:. arrivare. Ponašali su se pristoj no. Generefemminile la queila (una) b{. Stanovnici onih država nisu Slaveni.lle navi I I�Ola l '�le V. prendere. . . In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino. animale.i due esercizi. Abbiamo copiat. mi smo zaspali. . Questo esercizio e molto utite.ll ' le quelle b{. . rujna.(alcune) b�lle opere VI.i�ri. .Kao zamjenica.(alcuni) b�gli scrittoi . dosi.l quei (due) b{. cantare. Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{.i I I cane lo queilo (uh}b{. . . . Onaj stranac ni Francuz. Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 .quelle opere ESERCIZI . quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana.Mi sono f atto (učinio sam sebi) due . 2. . U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl. Otvorili su vrata i zatim ušli. Pregled tih promjena: II. .. ?Jćro.. . quadri. Prevedite: Mi smo se vratili na selo. Quella ragazza e assai gentile.una b�ll' opera .Verra assunto (bit će priml jen) con un . In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo. . (ha chiuso) In. Quello strani�ro non e arrivato. Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće. Hai trovat.Ha degli Qcchi veramente . strappi ai calzoni. Daranno (dat će) diversi . Ništa nismo čuli. ingegno. Zatvorio je prozor. andare. Quell 'a.ettere.una b�lla casa . - Qcchi. Očistili smo odijela. Quell 'orolQgio cammina b�ne.un b�llo scrittoio .un b�l quadro . 75 . Jučer smo kupili dva lijepa odijela. 3 . .!).' " alb�rghi mancano di ogni comodita. Danas sam mnogo učila i pisala. .quella casa .llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. Slušala sam pažljivo. quelli.quegli armadi .Quel ragazzo ha un . . (b�llo). .quelle case . Približili .gli sp{. .per Fir�nze. .quel quadro . insalata.i guanti ? Il padre ha bevut.quei quadri . Pomogli smo djetetu. Non mi piace .(alcune) b�lle case .ll ' gli queg/i (due)b{. riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello.due bicchi�ri di vino. occasione per te. m. . kad stoji pred imenicom. . . .(alcuni) b�i quadri . pulire. I nQstri conosc�nti sono arrivat. spettacolo. . scrivere. stato un .cchio que[[ ' (un) b{.quello scrittoio .queII . .un b�ll ' armadio . Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. .Vivono in . jinire.al conc�rto. . (quello). senti re.con noi. .. Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 . I pridjev b�llo.quel!' ojie ra . . aleune. Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica. lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio. Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere . giardino . stip�ndio..lla le quelle b{. armonta. . . Apri . Kupio je novine.

MOdena. Sassari. Pescara. Agrig�nto . Matera Reggio Calabria. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? . Taranto. Como. Lecce Pot<:nza. Caltanissetta. Catania. Bolzano Udine. Asti. 9. Novara. la Sardegna Trapani. Rimini. Livomo.. Brlndi�i. Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. Rovigo. la Calabria Avellino Bari.. Vit�rbo.. Sp�zia. Spoleto Roma. Cagliari.) A quali regi. Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. T�rni. 77 76 . sa e: ed egli. Iglesias A cinque regioni . lmola. Rimini. Co��nza. la Toscana 1 0. Si�na Ancona. Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. la Puglia 17. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole.. economiche e culturali. · la Sicilia e la Sardegna.om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. Pistoia. Što je rečeno za veznik e. la Sicilia 4. Imola. II Trentino-Alto Adige 7. n Friuli.. la Ba$ilicata 1 8. Lucca.Ven�zia Giulia 8. Messina. Siracu�a. 15. il Lazio 1 3. il Trentino-Alto Adige. l . Ascoli Piceno. Bergamo. Gorizia.. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. Macerata Perugia. Ri\:ti AqUila.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. il Veneto 6.. Pavia Genova. la Valle d'AQsta 3. Cbi�ti. Giulia. la Campania 16. Ferrara. Trevi�o Tr�nto.. Padova. Alessandria. Imp�ria Ven<:zia. Piac�nza... MOdena. Forli 20. Benev�nto. tj. Savona. Verona. Sal�mo. gli Abruzzi 1 4. Vic�nza. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: . il Pienwnte 2... il Moli� Pisa. Brescia. L' I t a l i a m e r. FQggia. il Veneto. Latina.· Ravenna. Taranto itd). vrijedi i za prijedlog a: ad amici. Tri�ste Bologna. Arezzo. a loro volta suddivi�e in province e comuni. Parma..citta principali: Pal{rnw. 19. la Liguria 5. Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. Reggio Emilia. Pe�aro. la Lombardia Verc�lli.. Varese. O�meo AQsta Milano. dell 'Umbria?. [ 'Umbria 1 2. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche. le Marche l l . Cremona. la Ven�zia .. l 'Emilia-Romagna M�mtova.i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Fro�inone. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla. Belluno.

tra '(između) i drugi. : gli alberi del bQsco . ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. Akuzativ. nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama. l (col. Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku. ). npr. U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi. je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. nego ponekad uzvik oh. ). � . odnosi naše deklinacije.. :: � ta.eziku prijedlozima. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). VI. dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom. stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie .aJucl obl�ke del. per il == (pei). Kao što je već spomenuto.otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi. �� . na . COl). naime. tako npr.predikat . . . oca voli sin (objekt . koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. Na pnmJer: . per: nella seduta di i�ri dječaci. od . ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. � . knjigom. con l ' = (cogli). prevodi se na talijanski.). con il = coi. .Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col.subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. označuje u talijanskomj. � . L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. prijedlozi per (za). del ltd. s rukama). u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. .' d. na prvo . trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . Tako se npr.šumsko drveće (drveće šume) U IV. lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l . andiamo! andiamo. Međutim. di. koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. Dok se prijedlozi in. con. Ovi se prijedlozi. tj. Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. a dolazi obično član. kao objekt (il complemento oggfEtto). con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. con gli = (pel). Dakle. - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. su. idemo ! idemo. dječaci! Marijo. kad se nađu uz određeni član. uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . . Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. prij�d ? zi�a con. npr. ragazzi! Maria. � = = � x. ali nema nikad pred sobom se zarezom. pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa.kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj. oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd. Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. fra. i treba ga posebno učiti. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v. prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). con i = (coil ').ed�je mjesto u rečenici. o se . l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v . su uvijek stapaju s određenim članom.

kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare.lo si�do = ja sjedim. egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. dovuto (morao).>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena. saputo (znao). 81 . . io mi siedo = ja sjedam. volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. . dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. . već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. Prema tome. dovere (morati). izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći).Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire.col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol. voluto .Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola. Napomena . jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami. (htio). non hanna valuta partire..

Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. a ne tramvajem (e non in tram). pjesnik u svojoj mašti po. Ona se nalazi uz tkalački stan.. Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. . Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. III. (Su gli) alberi. ma noi non (l!. . Muta la spQla passa e ripassa. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. La bianca mano lascia la spQla. . (Da la) mattina (a la) sera.2 Piango. partir da te? Piange. 7 domliro spavat ću. (In le) camere (di l ') albfErgo. 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. come una vQlta. . se non (dovere). Ako izađeš. e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. . Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). idem u ured pješice. . purtrQppo. sotto il cipr«sso. Kad je lijepo vrijeme. Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. na kojemu je brdo (il pettine). del pettine ogloblje . a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta). . quanti anni fa? Ella. Pridjev muto ponavlja se tri puta. skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak. Spesso ifunghi sono velenosi. 4 la cassa . Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. Noi (dovere) andare. istočnom dijelu pokrajine Emma). 83 82 . L' anno scorso. Giovanni Pascoli I.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. mQrta! Se tesso. E non il sUQno d' una parQla. . e le dico: Come ho potuto. dolce mio b«ne. II. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. . . come. leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva.Mio dolce amore. ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno.olere). solo un sorriso tutto pieta. accanto alfine ti dormiro7 . Završetak je u stilu romantične balade. . (Su l') ultima pagina. brda (na tkalačkom stanu). dosjetljiv). Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. ma voi (pote re) restare. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. s'e strettal su la panchetta. nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . (Con il) q�rno. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. non sono stato in vaCanza. Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. piange . Perche non sUQna? E piange. . koju je volio u mladim danima. t 'hanno delto ? . lo non (uscire) mai quando piQve. MQrta! Sl. . (A il) tfErzo piano. možeš kupiti novine. La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. non sQ: in questa tela. suzama. Vado (da l ') orologiaio. tesso per te soltanto. Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman .

1 . Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog. a imenice na -a ženskog roda. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu. Evo. tj . Neke imenice na -a muškog su roda. Napomena. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema. regrut uhoda. le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . Ima ih prilično. Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate. Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2.. a potječu najviše iz grčkog jezika. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. nekoliko izuzetaka. . sistem problem aksiom poučaK. -i za muški.-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT. ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav.A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) .. 4. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3. . špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli.Imenica U cinema (kino).Lezione undicesima il giornalista la giornalisto. tema la sentiizfilla la reciuto. međutim. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža .Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI. novak.

Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. 2. a drugi na -ci. konjugacije. foto. ad kemijski j. a u množini muškoga: gli fchi. paket smokva luk. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere. kao i neke druge: il fllologo Riječi. «leggere». veličanstven kroničan telefonski l . «dire» Glagol fare (činiti. raditi) neki ubrajaju među glagole I. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. Neke od tih riječi već su spomenute u III. 5. -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. radioj on'ia. -ofago. m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». konjugacije. konjugacije. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. 87 86 . dinamo ostaju nepromijenjene u množini. Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. lekciji. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . riječi auto. a ti se oblici također upotrebljavaju. Izuzeci: teret. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. j otogra jia. Glagol dire (reći. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. radio. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. a druge nepravilne. Prve tri su skraćenice od automObile (f). svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6.Kako se vidi. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. kraj kazna razgovor. Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. pak. tovar skut zadaća. Ubraja se među glagole III.

prema potrebi. promjene i u obliku i u značenju.. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) . U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO . udaljenih naroda turcizmima. Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). Talijani. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije.. i razne prefikse i sufikse kao: atom. Se non ci vado sUbito f accio tardi. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi. -ija. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza.ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. Che mestit. Nijemci i drugi. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. demo-. Tako npr. od koj ih smo također primili. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. Na taj način. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji. II mio collt. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. osobito naših tuđica na drugi jezik. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati .. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao. . Novaci su stigli u voj arnu. mikco-. vijeka putem talijanskog. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike..�?o della televi�ione.. -ista. lprodotti chimici . npr. a prije XIX. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni. u ovom slučaju na talijanski.ri ha piovuto ma Qggi f bt. trgovina«. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. nego su često ušle posredstvom drugog jezika. dotičnog stranog jezika. Egli da del tu a tutti i sUQi collt. latinski i grčki.. re fai l a Faccia l'elettricista. a tako neo-.. Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog. Molti artisti sono diventati celebri per mt. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta.ghi� lt. Ona hoće kazati svoje mišlj enje.. »promet. pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3.l tt. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. nazionale. _). Rusa terminologi pojedinih struka. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. neposredno ili posredno. (nulla di nUQvo). PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I.rto di stasera. . zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 .. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . nekritički primjenjujući ditta. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. bibliof"ll. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. do jezika velikih. sono una ba� importante dell'economia.Care leggere dire fi. Riječ je još u XVI. a tu su još i klasični jezici.mpo.lla a milcchina. ante-. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. ali nisam mogao.>trgovačko poduzeće«.. sinteza. -ura itd. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione. Engleza. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. ali nismo dobili odgovora. mahom kulturne termine. u prošlosti jezici rj eđe posredovali.

vjeroj atno prema njemačkom. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento . tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 . tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. Ipak smo mi zadržali. vessare. oblik »bruto težina« . monello deposito bagagti ipotesi (t) . umorismo. a u treću pravilni talijanski oblik. u drugu moguću krivu adaptaciju. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz.) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«.) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente.zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo.

io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd. koji stoji ispred nastavaka. I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan. Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo. Drugim riječima. To ne vrijedi za talijanski glagol.Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni.io temevo L'IMPERF�TTO - U III. a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana. kao i prOšlih vremena uopće.i .iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). : � .. Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-.parl-a-vo . -i-. Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. avere ima nastavke II. Na kraju treba napomenuti još i ovo: l. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme. konjugacije. konjugacije s naglašenom osnovom (npr. imperfekt je živ oblik. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 . Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam. Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire . Oni se slagahu (su se slagali) uvijek.iofinivo .io vendevo . vendere. slijede postlipno u idućim lekcijama. -e-. prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2. međutim. govorasmo govorili smo). U talijanskom jeziku. Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. tj .io prendevo .io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto. - Lezione dodice�ima Glagoli II.io apro .iofinisco . prošlo trajno vrijeme u našem jeziku.iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i. konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: . imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . koji odgovara našem perfektu. Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. temere): vendere prendere temere .. Dosad smo upoznali passato prossimo. f Professor govoraše (govorio je) glasno. razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a . prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce.

. .) . To je pravi superlativ. Torino . najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). kupovati skočiti. 2. Guido ha piu denari che amici. stragrande. strajelice. Viktor je pametniji od Karla. l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. dva pridjeva itd. Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. . Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 . Roma e piu antica di Milano. Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. jer tu postoj i uspoređivanj e . L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. pripada u tu kategoriju. . L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. . Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. Napomena 1. Sono certamente piu contfnti di noi. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. . : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. Sigurno su zadovoljniji od nas. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. . Npt . dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. bez ikakva uspoređivanja. predmetkom stra· ( veoma): straricco. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza).. stoga je u tekstu stavljen u zagradu. Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. koji se tvori pomoću priloga (cosi) . samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. npr.kupiti. najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. koliko). . .Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine. Sava je duža od Drave. FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti. skakati (za)početi. vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka. . počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. -issime za množinu) . quanto (toliko . u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). come (tako . La Sava e piu tunga della Drava. Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. Prvi član komparacije može a red riječi.

Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8.7 de la (= della). Triglav je najviše brdo Slovenije.estate e . . Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda. .Naslov ove male.2 pargoletto (piccoletto) sitan. . Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6. .Qlio e .5 rinverdi. PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici.matematica e .utile -fiori. Bio je (imperf) jako zadovolj an.Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci.cavallo e -f -hrro e . Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. savršeno lijepe pjesme. II. Egli anda va a f are una I. .� solingo osamljen. U ovom gradu ESERCIZI I. i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol. Napomena 2. . Ill. Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior.geografia.prezioso .zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. lekciji. . . HQ piu vQglia di bere che di mangiare.acqua. I Pianto antico (Starodrevni plač). To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia. E giugno lo ristQra Di luce e di calor.duro .Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra. Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla. Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena. član) izložbi. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti). I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile).cane. Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni.ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione. Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana. majušan. Nalivpero je vrlo j na (a + IV. Vidi i malo niže! . .volpe e . E piu focile criticare che creare. . noi. S�i ne la t�rra negra. . Vidio sam i Karla. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera.cane.grano e . Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. In campagna l 'aria e piu sana che in citta.leggf!ro . U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano. . Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice. Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io. E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto. .6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada.scaltra .legno. Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana. . CQsa rara. . Ogni promessa e un debito. Chi nulla ardisce nulla fa. Dolomiti su najljepša brda Italije.calda . . Provfrbi . . esse.Tevere: Qrte . Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu.9 negra (= nera). Što ste radili (jare.Qro e . Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio.3 venniglio jasnocrven. passeggiata per la citta. J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 .9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor. per la citta. Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario . Dopo il fatto ognuno e savio. Dopo pran?O e rimasto nella sua camera. a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci.difficile .lungo . Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia. nemam znanaca. Il t�mpo sana ogni cQsa.O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX.1 a cui (= al quale) prema kojemu. Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile.argf!nto. Gli agricoltori lavoravano nei campi.primdvfra.PQ e .8 percossa e inaridita. cQsa cara. S�i ne la terra fredda. .

i . ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». l' udito. Con le dita noi tocchiamo. 1 . 182. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . str. I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . V. Appendice. : �ako se vidi. mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. Col naso sentiamo gli odori. I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. I' odorato. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero).1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII.zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. 99 . Chi non puo parlare e muto. Chi non Qde e sordo.) 7. :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. I gatti hanno una vista acutlssima. I za povijesni postanak talijanskog futura V.avro). prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti. L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo . ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II. - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. Con gli orecchi udiamo. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . ili egzaktni). 427- govorit ću itd. Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r.Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. str. glagol essere u futuru mijenja o�novu. tu parler -ai .

paghero . Futur od dire. Glagoli dare. -gare.caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato. i III. Kod nekih glagola II. budućnosti.terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te. io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi. vjerojatno je jutros otputovao.d budem mogao.sapro . avro' dormito PQco la nette scorsa.cerchero . Pomoćni glagoli.vorro Kad budem naučio lekciju. [g] u svim licima.rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino.andro. sara probabilmente partito stamattina. Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1.at ću ti. - Ako budem imao vremena. 1 00 Non l 'hr trovato in casa. Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere . futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3. . Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e.potro . sarD arrivato itd. Se avro t(!mpo ti scrivero. Danas je vrlo pospan.dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO.avro i glagol I. -scare zadržavaju grleni glas [k.vedro . prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere . Napomena 2. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: . tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog. staro. doći ću k tebi. ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi.comincero .lascero Neki glagoli dočecima futura: II. - V erro da te quando potro. vjerojatno je prošle noći malo spavao. Nisam ga našao kod kuće.]. . 101 . f are glasi diro. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e. avr�nno padato . konjugacije andare . stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o. pis. dakle.pred potere vedere ..mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess.verro . f aro.Glagoli I.dodaje slovo cercare pagare cascare . -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . -giare. konjugacije na -care. Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere .

jedan za muški rod a drugi za ženski.profesorica .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor .la traditora.studentica .upraviteljica 6. -trice izdajica il nutritore . nevjesta .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.ravnateljica .gospođa .mala djevojčica .la nutrice hranitelj .la camerifćra .kobila .djevojčica .la gatta .AntQnia .Tef J e antessa .la cUQca . -ica osvajač.učiteljica .la principessa il principe pjesnik . lekcije.la precorritrice -(di)trice.gospodarica branitelj.la dif enditrice . Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu. Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima.svećenica .la cagna .vučica .predsjednica .Antonija .pjesnikinja . osim već spomenutog dottore .la pro .sobarica . Isto se opaža i u našem jeziku.stalna gošća il tintore .SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI.la baronessa barun il barone princ .la leonessa .la bimba .la ragazza .supruga .duždevica -junakinja 2. il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.l 'ucciditrice .la dQnna .l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.doktorica .la pavona (-essa) .odgojiteljica .l 'attrice . kućni miš miš lisica.la dogaressa .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco .žena . Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito .la direttrice .la dottoressa il dottore lo studfćnte .paunica .odvjetnica .la duchessa vojvoda il conte .l 'ambasciatrice . žensko . muško muškarac. lisac maj mun.la moglie .la gru .la regina . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za .la nUQra .gostioničarka . I oblik la l�pre (zec.slonica . Iznimka: il pro essore . . dužd · junak .kraljica .la studentessa student il presidfćnte .la pastora .la contessa grof .Ivana .l 'avventora stalan gost .veleposlanica . Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika.vojvotkinja .la sacerdotessa il sacerdQte il J attore . .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore . -ica posjednik.snaha.princeza .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .la scrittrice . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.mačka .dottoressa.kuharica . Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore .la J attoressa upravitelj 3.žena.la Jinunina .l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca .slikarica .la pro essoressa J profesor odvjetnik .la cavalla . čovjek suprug zet kralj . još i ove imenice: il pastore .la pittrice .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju.spisateljica .la signora .la lupa .pastirica pastir l 'avventore .kuja .la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .la sfćrpe . oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.l 'invaditrice . -ica ubojica prethOdnik.barunica . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na .hraniteljica 1 02 zmija štakor.la tigre -trice: . Na primjer: il pro essore j .la presidentessa predsjednik . 4.l 'istitutrice . dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante .grofica .la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja.la #ntora bojar il traditore .la poetessa il pOfćta svećenik .glumica . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa. U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o . -ica f fessoressa.la mafćstra 5.lavica .

la capra .la vacca .prasica. il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia .la trvia. krmak ovan. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. angioine. 105 ESERClZI I. nella stQria.1 'albicQcca . tuttavia. la susina . Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica. Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad.la cavalla . 8. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica.koza . Kada dođete u Rim. gr�che. romane.o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke .la mela . il papero . divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti. arabe. l 'agn�llo il cap rone. nećeš pobijediti. doći ćemo večeras. Imenice na -ista. kao i neke druge iz te kategorije. Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre. siguran sam da će se moje zdravlje popraviti. spagnQle. napisat ćeš sadržaj. vol pastuh. bit će ti hladno.la noce . Non c'e piacere.kobila . Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e. konj prasac. Riječ araneio može također značiti plod. Tutto cio.krava . On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione). Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra. m. ili laj emmina del t9pa . J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). illustre mu��o di impareggiabile completezza. a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. Il presid�nte della societa e un bravo avvocato.la prugna. bit ćete mimi. il bue lo stallone. dove non c'e lavoro. nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte . Ako budeš bježao od napora. bik. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta.). Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. -ida. Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. lekciji.) otputovati sutra? 1 04 ° . il capro. Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak. ali ćete se i umoriti. costitu�ndo un autentico.la castagna . Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita.la p�sca . jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija.la pera . normanne.guska . knnača . Vidjet ću. La Sicilia La Sicilia .farancia II. ja ću biti vrlo daleko. Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere).l'Qca 7. il cavalla il PQrco. riguarda quanto l' uQmo ha compiuto. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod.situata al c�ntro del Mediterraneo . La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica. neli' arte. Ako se ne pokriješ. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri . Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. linico. svlt:ve. marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica. il fleo (smokva). il lampone (malina). Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad. neću se tužiti. obrađene su u XI. Hoćete li i Vi (sg.. cartaginesi.ovca . il maiale il nwntone. Ako budem stanovao na selu. Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. janje jarac gusak la pecara la scrrd a .

esso essa. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. si guardi. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. mene. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. egli. lekciji. mi. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. . Comunque la Sicilia si guardi. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale).di tipo sub-tropicale. loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. Međutim. jedinstven padina.agrumeti. nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. . dativu i akuzativu ličnih zamjenica. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale).) esse } ja ti on. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta.� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. . ona. un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. Ella (2. njemu itd. tu 3. .. naime u genitivu. trpkost oštrina žega neusporediv. essi Loro (2. ono ona. I�i. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće. - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice . jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati. �i (2). . Vi mi vi oni J Vi one lo lui. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V.) L noi 2: voi 3. milenij razvijanje. ja. Una vegetazione ricca. uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. si add�nsa sui divi dei cQlli.Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. rasijati razasuti. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive. doviziose. dei mille e mille. podijeliti oporost. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. noi vol loro Loro (2). razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. 106 107 .

Rekao mi je da će doći večeras. ili se pak nalazi iza glagola. Govorili smo o Vama.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. ona je šutjela. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. neanche. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. noi 6. Ne mogu ići s vama. di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. Tko je bio? Bili smo mi. - 6. Dok su ostali govorili. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. . no i di noi a noi 4. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2.Zamjenica esso (pl. 4i non ha voluto parlare. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. nemmeno. Bile su one. . od mene -on . Tko je? Ona (je). Ona nije htjela govoriti. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. pravilu morao stajati nenaglašeni. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. . lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. . di me 3. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. bez glagola. 2. di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. a me 4. naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata. primjerima l�i (ona) i lora (oni. lfli sUQna lui l�gge. da me 1. No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). Lora sklanjaju se prema Napomena 2. oni (one) se igraju l. Abbiamo parlato di 4i. Moj je pas dobar čuvar kuće. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. . Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. . Chi e ? E l�i. lord (Loro) 2. ona svira on čita. Jako sam zadovoljan s njime. Neće ni ona doći. odnosno iza riječi anche. Chi e stato ? Siamo stati noi. Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. a lui. 109 . Non ven-a neanche l�i. loro giocano 6. Non posso venire con Loro. tonica e atona). one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. 3. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. saino kod 2. . Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. da noi nas nama nas od nas 1 . 6. da loro (da Loro) oni. Sono molto cont�nto di esso. 4. - Tko je došao? On.

dotle su egli. Questo regalo e per voi non per loro. lekciji: 2. D�vi regalare una copia anche a l�i. le.esse. U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. međutim. lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. · · = = = non avere. ella. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me. voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. molbu (pomozi mi!). . elleno imali prije funkciju naglašenih oblika. osobito u pismenom priopćavanju.elleno odgovaraju danas oblici'egli . tu oblik akuzativa me.essa ­ essi ..). dbbiano). Ja se često služim rječnikom. Se avessi t�mpo come te . Nervozan j e kao ja. gli. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. 1 10 ' . L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. kako smo već napomenuli. padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . . ali se upotrebljava i Ella. ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI.lo mi s�rvo spesso del vocabolario. Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. obliklAli prevladao je kao izravan oblik. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. počet ću ja. tu. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. . norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak.ella -eglino . . comincio io. dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. i to u skladu s pravilima 111 . noi. Se io J ossi te . a ne za njih. te. Onje prvi opazio pogrešku. . (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '. Se non cominci tu. lAli je u stvari neizravan oblik (tj. Ako se to pitanje promatra povijesno. Ovaj je dar za vas. eglino. "lice slano. Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . Napomena4. sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. J l ' U množini se. a ne tebi. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io.. ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. stoljeća naovamo. . non prendere ne uzmi itd. savjet i zalazak sunca!). la. . oblik za kose padeže). non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. a takoder i o njemu. jetite našu obalu!). stoljeću. oblici u ostalim kosim padežima). Danas. f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). e '. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. gli. Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. On je pisao meni. ne imaj · ne govori.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica.

si alzi . On putuje večeras. l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. abbiate. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. siano.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. Uzet ćete taksi i uputit ćete. oni putuj u zajedno. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . non io. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu. Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da. Tko je došao? On: Ona govori meni.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6. 112 - Oblici 3. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . Siamo to mati una settimana prima di loro. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. . Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. in citta alle etto e tomera. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. ESERCIZI . L . a ne tebi. f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. E l�i che ha f atto questo componimento. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. prezenta. II. ap pena sara terminata la con er�nza. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma. siate. se odmah liječniku. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. lići invece e partita per Firićnze. a oni sutra. Na primjer: Andra. abbia. - Sia. upotrebljava se za to obično futur. Stamattina lui e venuto da me.

religiosi. La Croazia e uno Stato unitario. Il resto e costituito da Serbi. Cechi e altre nazionalita. IV. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze. veneziani. ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ). e stata sempre complessa. economici e politici. 1 15 . la Serbia e il 1 14 Montenegro. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. determinata da antichi contatti e influssi etnici. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. Non avere (voi) tanta Jretta. A ove knjige? One nisu za njih. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. cultura1i. Bosniaci. protestanti. Altri centri: Split (Spalato). ortodossi e islamici. per il resto ortodossi. Karlovac.karte? Za nj ih. democratico e sociale. indivisibile. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. germanici. secondo i dati del 199 1). Questo confine marittimo compende circa 930 km. di gennaio -0. dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane. Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. c 'e ancom t�mpo.784. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia. Lingua ufficiale: il croato. Zadar (Zara).7°. III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi.265. Osijek. Italiani. italiani. romani.« Vidio sam njega i nju .conta fino a 120 membri. La situazione geopolitica della Croazia. Religione: per la massima parte cattolići.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4. Leggere (L�i) questo articolo. L' altro ramo . Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa. II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. bizantini. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti. On čita rado modeme časopise. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999). Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. Šibenik (Sebenico).« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. Rijeka (Fiurne). već za nju. Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. Ungheresi. di luglio 20°.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina. esecutivo e giudiziario. musuimani. S tato nazionale del popolo croato. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo. Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60.

PRONOMI PERSONALI A. on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me .(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. ima dvojake oblike. 1 17 . . Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. međutim. odnos je obrnut. di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. di lei. . Ići će s nama i Marijini roditelji. znamo iz XIV. lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . koji odgovara našem ga. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. U genitivu. uz naglašene oblike di lui. ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica.ra) di me di te di lui (ne) (on . di l�i. . nenaglašeni oblik ne. di loro postoji i jedinstveni. nenaglašen).TONI U trećem licu. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. je. - Lezione quindice�ima njih I.

pl.PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. -e. f Ja pers. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo. vidi napomenu 3.Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me .Što setiče dekliniranja oblika esso. Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. mi Carlo mi ha tele onato ieri. . Chi ti ha detto questo ? Li.i. (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu. (Ella. Napomena 2.Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . -a. Karlo mi je telefonirao jučer. . Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers. u prethodnoj lekciji. Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika. I .Le): Dativo: sg. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato. Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. 1 18 119 . ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li . .le. odnosno Li .

Quante aut01iWbUi. pročitao sam ih. pl. loro Ho mandato loro i miei appunti. Oni nisu nikad sumnjali u sebe. nismo ih donijeli. Vidio sam ih stotinjak. ali nenaglašeni oblici (Lo). Mislim da ću ih danas vidjeti. Neću je uznemiravati. Illa pers. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. Illapers. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. . Illa pers. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. Ia pers. li ho l�tti.. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . Poslao sam im svoje bilješke. li. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. Obećao sam joj lijep dar. sg. niti *ho Loro detto. Neće se. IIIa pers. sg. Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). a zamjenica iza njega (npr. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. abbiamo veduto. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. nego: ho detto loro. Accusativo: sg. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. loro Ho mandato loro deifiori. 3. koji dolazi uvijek iza glagola. La. ". non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . Nisam te vidio jučer na koncertu. U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. Da. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. 120 121 . I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. On me očekuje večeras u klubu. Ne.sg. Neću im smetati. pl. umjesto ispravnog non Lo posso vedere. dakle. li Non li w(glio disturbare. Poslao sam im cvijeća. pl. (maschile) gli . *Loro ho seritto. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl. . Bilo bi. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. ne mogu ga vidjeti). pl. NQ. dakle. (femminile) la . stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. le Credo che le vedro Qggi. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. 2. li ehiamero io). Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. Izuzetak čini oblik Loro. kaZati. ni:m le abbiamo portate. Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. dolazimo do ovih zaključaka: l. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. IIa pers. Pročitao sam (ih) sedam. Non la vQglio incomodare. nego ho scritto loro. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. avete sentito ) .

. lekciji. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. . se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. di se 3. voi stessi). zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. a te. di me. mi. 4. 3. te stesso. Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. 2. Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso.Egli non pfnsa che a se. Ona se previše hvali. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. te. . ti. -e (se stesso = sam sebe. ti. . U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). 2.studjando. nastavci: (učeći . mi. di te. On misli samo na sebe. . S vatko poznaje sama sebe. nze. . a se sebe sebi sebe 2. Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). se stessi = sami sebe) . Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. (Upravo) čitamo novine. Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. Nisu znati sami sebi pomoći. I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. . IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. a nze. Gli ospiti stanno giung�ndo. di te. 4. lo mi chifdo. di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. Ti suviše misliš na sebe. -a. av�ndo (imajući). 4. di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. si 4. 3.cred�ndo). . di se 3. Oni proširuju svoju vlast. si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. -i. noi stessi. 1 22 �??i necessari. . misleći . Gosti (upravo) dolaze. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. L di me. Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. Ja se pitam .

»bodljikavi «. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. Se la incontro la salutero di clErto. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�. 3 de i vini = dei vini. Prevedite : Stasera. 1• . . pokri veni golim drvećem bez lišća. Lo cerco da ieri. ci vado spesso . Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. perche ti conosco blEne. l'ho llEtto ['anno scorso. Napomena. S iamo amici e lo resteremo. lo (mu) teLe fono. • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća. oni im ih šalju. Questo bambi no e molto bravo. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. . Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. · Non oso dirgli la verita. Nel vespero-l migrar. Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. Voi non (nas) avete salutato. tj . Mi ha risposto con e�itazione. Non d�vi dubitare di te (stesso). Egli non lo vuQl comprare.Vai spes so a Trieste? Si. On mi je jučer telefonirao. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. Vidite li one . I 2 biancheggia bijeli se. scrivo loro spesso. � Non tutti la pensano come te. Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da.Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. Tu (ga) lf(ggi. On je sam sebe prevario. " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . . pročitao sam ih cijele (per intlEro). Com' e�uli pe ns i�ri . Tu non (joj) dai pace. ubbidisce s�mpre. Le ho dato la mia fotografia. Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. Mi smo vas zvali.spro veče. c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola.. Essa (nas) rallegra. . ID. Stormi d'ucc�lli neri. Essa non (nam) scrive. Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. Egli non (je) guarda.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). IV. studenog). Vflo ih rijetko vidim. Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. a ja te slušam. ma non lo PQsso trovare. V.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. Egli (te) saluta. . Ti mi govoriš. ma non lo e. Gli ho lasciato pQchi denari. 125 " . Ho chiamato solo te. Le sapro dire se verro alla conferf(nza.'L 'abbiamo scampata bella. iLui crede di essere intelligente. kuće? Ne. 1 24 . Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . irti doslovno »nakostriješeni«. . Egli (te) visitera domani.) . (Sretno smo prošli. 4 vespero = w. bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). Si e vergognato di se stesso. Noi (vam) rispondiamo. ne vidimo ih. Ne mogu ga podnositi (soffrire). ESERCIZI I. Š alju li oni znancima pisma? Da. Li conosco abbastanza blEne. II. Gli ho mandato le riviste.

1 26 1 27 . Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). Govorili smo o našem planu. Došao je sa svojim rođacima. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . pridjev altrui (= tuđ. od drugih) Ne želim tuđe stvari. L 'haf atto colle sue prQprie mani. Koji šešir hoćeš? Svoj. Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. Moj šešir je siv.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. prQprio. Non dimenticate i prQpri doveri. od drugoga. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. Učinio je to svojim vlastitim rukama. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. . t venulo coi sUQi par�nti. Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. II mio capp�lIo e grigio. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio.

3 .mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. �io marito (moj suprug). SUQi. Hanno portato con se la loro valigia. -a. Amico mio! 3. i nQstri padri. sUQi. la . -i. ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. odnosno ako nisu riječi odmila. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio. Le loro ragioni frano f orse plausibili. sua zia. Sue (Vaš. · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). quell 'ombrfllo e suo. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . Prema tome nemaju člana npr. zaručnica). nQstro. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. -a. ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. Sua. suo. koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. VQstre. -i. Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. vQstro. lora) . e tu. VQstro. lice množine posvojne zamjenice. -e). Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). -e).I loro impegni non saranno trQppo gravi. tj . noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. Njihove obveze neće biti preteške. mio carissimo amico!. Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: .!stri amici. a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. Treće lice suo. le mie zie. Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. 2. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. mio caro compagno!. a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . -e jednaka je sva lica i brojeve. VQstri. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. tuo. : mia madre. sua. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. Non dimenticate i v(. tuo eugino. -a. što odgovara upotrebi u našem jeziku. Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . VQstra.

ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. dovere. (v. li impossibile dirti tutto. ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. . To je protumačeno u prethodnoj lekciji. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . moraš razmisliti o tome. volere. uvijek uza se član: - Napomena l. = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( .' Non lo ha saputo trattenere. Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. Otputovao je a da ih nije pozdravio. Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. Hoću uzeti tri. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. više volimo ostati ovdje. perchi non he denari. pre feriamo restarvi. Ti vQglio dare un bUQn consiglio. Non ha saputo trattenerlo. zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola. un buen consiglio. točku a 3). . o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. Prije nego što odgovoriš. vi (tu. Na žalost vam ne mogu ništa poslati. jer nemam novaca. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. vrijede ova pravila: l . non andate via di qui? Ne. ne idete odavde? Ne. Vi. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. la nestra mamma. il vestro fratellino. Nemoguće je sve ti kazati. quel mantello non e suo. Veglio prendeme tre. Napomena 2. il loro amico. 131 . hoću ići danas. ili Nije ga znao zadržati. 3 . . nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . tamo. VQglio darti un buen consiglio. dunque. 4. U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. Neću ni čuti o tome. ovaj kaput nije njegov. sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. . ha venduto tutto il suo . gli ho detto). pereM non ho denari. 5. il tuo babbo. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere.2. li partito sfnza salutarli. Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. nisu one moje) = = . la loro zia.« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. dakle. . sapere). .- Voi. Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. Tu . kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. il tuo buen padre. Narx>mena L . vQglio andarei Qggi.

naš otac.šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . moja dobra mama. . Mi d'iano. sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. . · Ji scrive ogni giorno. Reci mu sve (ono) što misliš. dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . ESERCIZI I. Antenio desldera anche l 'altrui. 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. mio frat�llo. o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . mi mandi una ctutolina. naša škola. Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. muoiono Qio mUQri mUQre mU modre . . 2. vašu adresu. Dateci di�ci giomi di t�mpo. Dalle un bUQn consiglio.Uggimi questo capitolo. . l .umrijeti sali re .sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. Reci mi imam li pravo ja ili ti. Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. 3 . svoj sat svome bratu. . molim vas. Digli tutto quello che credi. frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. naš stari djed. Učini nam uslugu i šuti.Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). Vi nas morate razumjeti. a ne tvoje. moriamo morite. . I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. Loro) stavlja Quando arriva. perJ avore. . pošaljite mi dopisnicu. Prema primjerima: 1. del nQstro amico. Profesor je hvalio moj e radove. mio . La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. frat�llo mio ! 6. . 5. Na primjer: iz NapUlja. 4 . Mi ljubimo svoju domovinu. i miei frat�lli. I mifii mi hannq abbandonato. Eccoti i guanti. Scrive Car. amico nQstro! 6. «tacere» . . da mio . Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno.. 2. . il Loro indirizzo. 3. fa '. Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. . . Čitaj mi ovo poglavlje. lednosložni oblici (di'. Eccolo che v�e. . Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). . di mio . 5. «salire». Le mie valigie sono nel bagagliaio. naši dobri roditelj i. Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. Ci telefoni domani prima dime�giorno. Faro il mio dovere a qualunque cesto. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. I v�rbi irregolari «morire». . II. . 4. 2. Telefonirajte nam sutra prije podneva. 3. dei mi�i . Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. svoje isprave sa sobom. 2.popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere . Dajte mu dobar savjet. Emilio si contfinta del preprio. 3 .lo i suei esercizi? Si. «piacere» . . . Donijeli smo Eccomi infine da 4i. Napomena 2. stigosmo! m. 5 . Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. Il loro lavoro fira utilissimo. Kad stignete. Dajte nam deset dana vremena. 4 . Eccoci giunti. . da'. tvoj a mala sestrica. njezino dijete. se zamjenica ispred imperativa: 2. a mio . . . . Dajte mi. ' " L i nQstri amici. . tvoj brat.

Essi sono i nQstri zii.e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. Scrivi con latuapenna. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. sinovac. Essi non hanno figli. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. Egli fa l' impiegato. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. A mi� avviso non e arrivato ancora. il marito la moglie muž. suprug žena. Una delle mie sor�lle e nubile. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. II soldato desidera il suo fudle. Iof-i-miei frat�lli . svekrva zet snaha. · cioe la mia bisnQnna non vive pili. L 'avvocato dif interesse. bratučeda. II suo vocabolario e sgualcito. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. Suo marito e mio cognato. svekar punica.sinovica. essi sono i nQstri cugini. . . ma bUQna parte di essi vive altrove. nevjesta jak. ujak tetka. maritata polo dlibe. L'ho imparato a mie spese. vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. svak. Ho cambiato idea. bratić. amnwgliato spo�ta. nećak. La nQstra parent�la non e tutta qui. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. come io lfEggo nel mio. Mio padre ha due frat�lIi. Egli bada al suo ama il suo nido. il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. bratić rodica. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. Per colpa tua avrei fatto tardi. . Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. šur pašanac snaha. � � il babbo 134 1 35 ' . na svoj račun). sestrić unuka. svast. sea nUbile non maritata rođak. . ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito.IV. srodstvo stric. srodnik rodbina. . Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. 1 \ . zaova. (PO mome �udu . Quelsuo modo di fare non mi piace. ( . sestrična bratučed. II mio libro e utile e Qglie. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. Lo ha fatto a suo rischio.. La madre della nQnna. nećakinja.' . Sono venuti in notevole ritardo . Egli vuol fare sempre di testa sua. Abbiamo altri par�nti. NQstro zio ha due figli. supruga ' ! . rođakinja tast. Faccia il tuD e divertfEnte. strina. lo hQ due frat�lli e due son�lle. . L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . Tanti saluti da parte mia. Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. djever. l' altra e sposata. . Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia.

konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan . - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. kod glagola II. -i-).> sap-esti sap-emmo legg-esti . kao i velik broj glagola III. 137 . io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti.. . �!. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu.:> Ju fumnw . 392-405. Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere. . Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. vende-tte. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine. i 3. a donekle i glagola avere. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-. (finire-finisca).parto -finU . ( I ved·este " J .l . vende-ttero XVII.. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. ved-esti ·�ip'f3. množine) tvore se od infinitivne osnove.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima.)e� s�f. Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu).'!.� . Ostala tri lica (2. Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom.) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 .. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. koji su ovdje navedeni. jednine i L i 2. licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi.Oblici triju glavnih konjugacija. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan. konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco .:. s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta.partli Aorist . Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo. licu jednine i u 3. J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere. koji u prezentu imaju umetak -isc-. Međutim. Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše . lica jednine kao i 3. a naglasak im je na nastavku.I!-t. Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti). -e-. Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are). Zovu ga također i historij skim perfektom. prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). . konjugacije (na -ire).

1 39 .!nte di eui (= del quale) parlo f requf. le quali). Mjeseci od kojih se sastoji proljeće .!rzo anno di studi. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. Evo gospode o kojoj sam ti govorio. Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf. . . S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico. nepromjenljivi oblici che.!ri. To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji.. To je osoba s kojom se vrlo rado govori. Oblicima che. To su stvari na koje nisam mislio. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. la quale . . = ln questa commf.!dia c 'e una sCf.!ne. .!ri. To je radnik koji dobro radi. e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. la quale. Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan. = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt.!ra . To je djelo kojeg je sadržaj jako težak.!mio. Datumi kojih se nismo sjetili.!nta il tf. Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. E un operaio che ( il quale) lavora bf. To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. Nel passato la Croazia f. i quali. abbiamo imparato moltzssimo. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale). Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati.!ri cQsta otlanta kune. Sono consigli da eui ( dai quali). Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif.. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni. Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član.!ntro della citla. . La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. Forma invariabile maschile efemminile . Kraći. = E un progf. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile.IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che.!na che (= la quale) non mi piace.!tlO la eui riuscita e immancabile. �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato.!ra un pae:je. cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada. cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale. Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi.

ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. Felice chi si cont�nta del P9co. one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). Tko se želi vratiti kući. Prema tome. Chi cerca trQva. one koje. E un 'opera. . . . (v. -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. Tko traži i nade. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro. Nel passata la Croazia �ra un pae�. koja? (jedn. Tko radi i zaradi. Pričali su nam sve što su vidjeli. onoga tko ona koja. Non credere a cio che racconta (= a quello che). tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. Faccio quello che vQglio. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter. Tražiš li možda ovu olovku? Da. medutim. quelle che. Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi.) koji?. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. ne ističući ni rod ni broj . Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. Oblici colui che. onoga tko. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . upravo je to ona koju tražim. Kad je riječ o stvarima. coloro che koriste se samo za osobe. Nemoj vjerovati (ono) što priča. -e? koji?. onu koja oni koji.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. nego Casella.Rip�ti tutto quello che hai detto. može sada otići. koje? (množ. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. Chi lavora guadagna. quella che. (alatz. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. . il contenuto dena quale e nwlto difficile. e proprio quella che cerco. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. -a? quanti. ona koja itd. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. la riuscita del quale e im. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. Sl. quelli che. Ponovi sve što si rekao. �cco chi ti cercava per salutarti. Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. ) koliko? koliki?.mancabile. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. = Faccio cio che vQglio. i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. u genitivu i neposredno ispred druge imenice. ' U talijanskom jeziku. upotrebljavaju se oblici quello che. Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). �cco col�i che ti cercava per salutarti. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene.Pr�ndi tutto quello che credi. ma quale? quali? quanto. ) one koji. i tada je cijela rečenica u jednini. Napomena l. kazat Ćemo uvijek quello che. col�i che. niže): = Radim (ono) što hoću. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter.Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica. Cas�lla. f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo.

Koliko ih imate? Napomena 2. I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. quante. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. Napomena 4. ali on mi ne znade odgovoriti. Cerco roman?i mod�rni. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. . quanta. Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak. On nas je svu trojicu fotografirao.Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. imaju . Quanti ne avete ? Tražim moderne romane.) III. Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. quanti. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). Egli ando a fare una passeggiata per la citta. treba '. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. Od upitne zamjenice che? (= što). ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. noi. Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti. kojeg?. .. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca. . Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. 143 . S VI su glagoli pravilni osim rimanere. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. lične zamjenice io. razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?. bili smo jako veseli.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. koja stoji samostalno kao imenica. um jesto il nonno.Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. koju?. kad stoje uz imenicu. Stavite u toj vježbi kao subjekt. Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). . Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. Ne mogoh doći jer bjeh odsutan. Dopo pran?o rimase nella sua camera. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. Kad smo čuli tu vijest. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. I. Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. . essi. Govorih s nj ime tri puta. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine.

. Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan. Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. . aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. ponos lađar ožalošćen objava. vir . Alcuni dicono di si. PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. siamo e vidno alla stazione. �i mi ha parlato? Le parti . . . Loro sono sempre i primi a lamentarsi. rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. ma per il momento non fece parQla. di cui. . . sai nuotare un PQco?» «NQ». . divertente). . Chi afermasse questo direbbe un bugia. odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. ll luQgo . siccome '�ra pi�no di amor prQprio. Ecco la ragione per cui non sono venuto. . . «Allora». . noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. altri di no. v. .!: ! . Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. si compone il giorno sono due. To je članak o kojem sam ti govorio. . si compone questo libro ? Chi e il signore . ove rečenice: Chi sono le persone . . replico l' altro.al grammatico : «Di '. «il nUQto non e affar mio». 144 145 ' · 1 . visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. . . II ragazzo. piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. Come si chiama il piroscaJ . Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. XIII) canzonare qcn.Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. replico il grammatico. .la lettura dei quali e . . Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. . 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale. «hai perduto meta della tua vita». . a cui itd. Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. (. �i ha dato il giornale e mio Jratello. «Allora». Upotpunite s oblicima che. Sono cose delle quali e meglio tacere. poeta persiano (sec. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. IV. vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. E una decisione di cui ti pentirai. Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. . rispose il pedante.

Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. in questo secolo ecc. scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. « i sl. J UQri pioveva dirottamente. Napomena 1. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. Bi lo je strahovito vruće. Bi�ognava J ario. II padre leggeva il giornale. 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. da možemo sjediti u sjeni kestena. . a izmedu oraha bijelio se zvonik. . i bili smo sretni. Danas sam radio devet sati. .3. . 2). vani je padala kiša kao iz kabla. nestalo je struje. Egli doveva saperlo. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. koj a je prekinuta dru gom radnjom. 5. stamattina. Mentre la radio suonava. II piroscaJ partiva due vQlte al mese. morali su . lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . Dok raspravljasmo. io scrivevo una lettera. passato f prossimo i passato remQto. . Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. Dovevi andarcž s�nz'altro. j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. . Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. la corr�nte manco. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . : O . Otac je čitao novine. L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. čuh odjednom kucanje na vratima. On je to morao znati. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca. 2. prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. . avreste dovuto . Morao si otići tamo bez daljnjega. Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. . ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. Mentre discutevamo. quest 'anno. . Trebalo je to učiniti. . sentii d'un traUo picchiare all'uscio. facevo il bagno ogni mattina. kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). ja sam pisao pismo. . Kad sam bio na moru. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. ) : Qggi ho lavorato nQve ore. bio bih morao . Dok radio sviraše. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. - Lezione dici otte�ima 4. Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. Dok spavah. egli avr�bbe dovuto. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. . . Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . XVIII. Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. Ogni vQlta che mi sentivo stanco. odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. treba spomenuti još i ove: 1 46 . Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . vremena upotrebljavaju. . Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav.

a umro u Raveni 132 1 . U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. - Tako se. Mangiai b�ne. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. ali skupo platih. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. Godine 1860. entro il medico. na primjer. Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. ma Dobro pojedoh.·" . Evo cipela koje sam kupio. pretpro šio vrijeme). A Milano ho incontrato un mio �x-professore. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. l. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. perche mi sentivo stanco. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. 3 . na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. pagai caro. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. uđe liječnik. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. 3. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. 1 49 oba ta vremena Napomena 2. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. Presi un tassi. Ovaj put si imao sreću. . - 2. 4. . II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . Napomena 3 . L'operazione duro solo alcuni minuti. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. Bili smo dva mjeseca u Italiji. 2. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. ma ho pagato caro. Questa vQlta hai avutof ortuna. Ho mangiato b�ne. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu.

37). Due annif u111. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. costoro (ovi. io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione.Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. odmah je palio drugu. Kad uđosmo u dvoranu. costei (ova). arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. l51 . costui (ovaj). ali ovaj o tome neće ni da čuje. subito che (čim. rastumačih mu stvar na drugi način. l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao. Kad stigosmo na željezničku stanicu. ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. ove) označuju osobe. questi (ovaj). 2. pozdravi me.ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. dopoche (iza. Subito che fui partito. kako. Dopoche �bbi impostato la lettera. Ante n1njerava poslati sina u internat. netom). Čim me vidio. quando (kada). govornik već bijaše završio svoj govor. ma quegli non gli risponde. Tek što sam otputovao. . un'altra. Quando entrammo nella sala.. egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. Već je dva puta pisao upravitelju. l. il tr�no era gia partito. 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera.�. ali mu ovaj ne odgovara. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. allorche (kada). pošto). a sporedna rečenica mora stajati . vlak bijaše već otišao. a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. . pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). mi saluto. mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo. koje me pozivaše natrag. stiže pismo. quando capito il postino. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio. tek što). quegli (onaj .Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. isti dan). Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku. Pošto sam bacio pismo. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu.

appunto per questo.) 4. temperamento. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. L 'anno scorso (tu) lavor. la camerifra. quello (onaj). eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. Le sue 2. coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . ali je vlak već bio otišao. . Među L Cio non e a atto vero. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). coloro (oni. . questa mia sor�lla. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. Ovo je slika koju najviše volim. si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. To nije nikako istina. .Oblici questo. ff jer joj je dao (f are) lijep dar. protes{ . Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. nato a Venezia nel 1 707. Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. . odmah mu to (glielo) rekoh. . cio (to. il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. . lekciju). -a. . U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). Delle mie figlie. Napomena 6. Cohii che tiff �rn1a questo. quella villa. . Prevedite: Nisam razumio što je ispričao.Oblici colui che. . XVII. l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. che aveva scopirto una nuqva stella. commf(die. . -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. pokazne pridjeve ubrajamo: IV. mettendoli in ridicolo. . ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. colui (ona ) . col�i (ona). ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. . Goldoni e <. quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. . . govori: questo. codesta. kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio). . Ill. Evo (ono) što sam prištedio u tri godine.. .arsene. a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana. favore degli spiriti libertari della sua epoca. . . -i. Pr�go codesta onorevole direzione. -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. -i. Upotpunite aoristom (passato remqto). . dovranno f direzione. quando entr. 3. chi vorea u�ufruire '" dovra . lekcij i. mentisce. contro la bugiarda classe dei nobili. codesto. hanno infatti del mondo. . O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. ifri. colei che. ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . 152 come semplice locandif(ra. moltissimo. Ricordiamo per Ovo je moj brat. Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. . e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. one) označuju osobe.· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. . Molim ovu uglednu direkciju . L 'astronoma afferm. questa e la maggiore. Od mojih kćeri ova je najstarija. . . pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale.>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. chi ha finito puo . ma si vedeva che non fra contfnto. . Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. II. . . Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. -a. Moj brat tek bje završio zadaću. . ovo moja sestra. Napomena 5. codesto. Quelli che hanno finito possono aruJ. Oni koji su završili mogu otići (odavde). Stavite navedenu vježbu u množinu. Quando tu gli pag. (v.

Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. ( = grubijan neotesan.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. i Ri:tsteghž. . il Ventaglio. : : -: . hoću ti je predstaviti. . mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass. rem. s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. il Bugiardo. jedna uz drugu. (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti.� .) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli. - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX . le. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu. .

participa prošlog (vistala. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � . imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. Darovat ću joj ga za njezin rođendan. Egli lo sapeva. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. Pao si (na ispitu).Prva. dovere. . se lo sai. le kao i pred česticom ne ( di cio). Ako si donio bilješke. (mi) Se hai portato gli appunti. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. VQglio racconm rvela. ma non vQlle informarcene.Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. daj nam ih odmah. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. s mfimtlvom. zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). perche. lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora.Si. f56 1 57 . . obećajem ti. Se avete dei bUQni artkoli.. mi bude moguće. 1. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen. ali nas nije htio obavijestiti. Fućkamo ini na vaše prijetnj e.he gliele mandero non appena mi . ja '. dok u nenaglašenoj zamjenici. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. volere. ff Ovo je odviše teška uvreda. compleanno. eccotele. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. ili Non te lo PQsso dire ancora. accortosene). zabrani mu (to). Non PQsso dirtelo ancora. Vamje) nikada oprostiti. Nisam mu još (nisam joj još. Ve la vQglio raccontare. neće mu je (j�jje. HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina.. evo ti ih. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. Questa e un'o esa trQppo grave. sta '). VUQle andare al cine stasera. Hai portato le disPfnse J Si. la. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti.Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo.� � . kad su spoj eni sa . scriviamogliela domani. : zamJemcom. = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. zašto t. . glie1 'ho mandata. Jesi li donio skripta? Da. scrivi l. Ne mogu ti to još kazati. . Nemamo vremena pisati mu pismo. lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re.lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. -: . �) . ljutit je na nj ljute se na nas. li. Hoće ići večeras u kino. Sei stato bocciato. sapere). Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. odnosno česticom ne. i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju.rv. Doći ću sigurno. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI.C sara poss'ibile. imperat Pravila izn�se�� u x. nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo. e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. Glie služi također kao dativ ženskog roda. pišimo mu ga sutra. Ispričat ću vam je. Ako imate dobrih članaka. Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. dacceli sUbito. . Vam još) pričao tu pripovijest. koj aje pred tim oblikom. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ . non gliela perdonera rnai. proibisciglielo. Ne mogu ti to još kazati. On je to znao.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta.:. ob� i� i im�erativa (di ' da '. non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. te lo prometto. dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to.

.1· �'.."'� � .� �._1. -r ... To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika.. 159 \ . . � _ .:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore .o .. Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral. . dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike. Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika.. ..'" " -.. Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije....NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6... no · 'O.. . Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 . � � .. V�· .. - .l�. lekciji: 1.-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4.. . . . O nj ima se već govorilo u XI. le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 . Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche). .. Evo glavnih primjera: L organiche). . Skraćenice ci nom i accorciati). . i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3. - .·n· � . lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli ... �a. '�. Kao u ostalim jezicima.� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2. jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O ... ' . Imenice koje završavaju na suglasnik.

a minore »mlađi«. To je natprosječna inteligencija. Nitko nije bolji od njega.?mo (interiore) il p iit intt. superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe.?rno (esteriore) . Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . . supr�mo. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che). nego obično u prenesenom. Egli si �eglia al minimo rumore. di La mia proposta e migliore della tua.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. Tvoja zamisao bijaše odlična. Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . Lucia e la maggiore di tutti. . a uz superiore i in eriore prijedlog a. cattivo. Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. maggiore. Neće se. dakle. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. peggiore. međutim.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. Ove je zime manje hladno nego prošle. una pessima birra. Budi se pri naj manjem šumu . nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. un ottimo liquore. Nije. svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. Sunce je veće od mjeseca. peggiori che ieri). J a sam niži od tebe po stasu. inf eriore. (= n ajdu blj i. gotovo bez razlike. za stvarne pojmove. le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer. e minore di quello dell'inv�rno scorso). Lucijaje najstarija (od svih). Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. il piit estt. U pravom značenju. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. U komparacij i uz migliore. To je najgori dječak u razredu. prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. Djeca moga brata su manja od moje. piit intt. Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga.?mo piit estt. Oblici superiore. Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. I loro meriti sono superiori ai nestri. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me. grande. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene. . . forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. Njihove su zasluge veće od naših. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna.

filo�ofi. se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn.) ( Ne znam što bih s tim. : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l.Recite mu to.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati.Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo .Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! .domanda. 5 .Ja fućkam na njegove prijetnje. quindi. Stoga je interiore = int�mo.Možeš li mi kazati istinu? . . . storici. Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! . To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2. Essi si sono dimenticati di questo = Essi ..Ne mogu ti to pričati.. Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino. . Prevedite : glasovit. l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice. Essa la comuizica a noi = Essa .. . creandosi un mondo artificiale e irreale. Nel 1690 fu da un gruppo di letterati. lo non mi ricQrdo di cio = lo non .Kod oblika interiore (nutarnji). 1 63 1 62 . . Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura. .Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču. 4. II.diceva. Egli lo ha promesso a lui = Egli . la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati. E stato detto per questo che. fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci. della e�agerazione. Si fecero le loro leggi in latino.Napomena. fra gli arcadi onoro Metast�io.) (= Nisam to opazio.parla mai.pre$enteranno -. Essi la pre�nteranno a loro = Essi . U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik. Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji.il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono. per altro.Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i . . da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita. tako da se može kazati npr. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli . Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III.. a esteriore = est�mo. pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. con immagini come queste: . On je moj najbolji prijatelj . che impose come rim�dio la semplicita. lo me ne d�vo andare.Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti..) (= Moram otići odavde. slavan oštar. To je njegova najveća zasluga.. Giu��ppe Baretti che. Egli non ti parla mai di cio = Egli non . . estraniandosi dalla vita. pošalji mi ih. Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci. le finalita dell' Arcadia. Non me ne sono aCQrto. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza). Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju.Ne sjećam se više toga. la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan.o (detto anche marini$mo. IV. Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo.il cielo definito: stalla di stelle . lo me la cavo come PQsso. u ostalim lično-povratna! ) V . a ja sam mu je poslao. i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali. po�ti. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale.sono dimenticati.comunica. Vidjeli smo najljepše slike izložbe. esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje. prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje. = Noi ""': pagheremo. . rezak cjelovit.ricQrdo.) ( Ja se izvlačim kako mogu.Ako nađeš knjige. ali pivo je izvrsno. armene.Ne mogu ti je kazati. čestit jadan koristan zdravlju. Non sQ che f (= Ne tiče me se. . 3 . Ovo je vino vrlo loše.ha promesso. Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu.

Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama.Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato . Ce ne siamo accorti. Se la cava abbastanza bene. (Osjećam da će biti loše. . (da budem) itd. (Obavijestite nas o tome. ).bbiano da imam itd. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava.) Ve lo faro vedere. Legatela al dito.Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto.. . (Ne usudim se . ili će se dogoditi). IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. Me l a vedo brutta.konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia .sia da sam. Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće. che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ. . Non me ne curo. (Odmaglio je. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) . (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. ) Glielo abbiamo prornesso. ' . konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene.) Se l' e svignata. l siamo siate siano 1 64 1 65 . Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere.

volja. u konjunktivu prezenta oblici su prvog.- che io caschi 2. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v. sumnja.. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi. konjugacije na -care... odgovara mi.. drugog i trećeg lica jednine jednaki. nada.- che io cerchi . U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. .. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che . odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia.(vo VI. VI. -scare zadržavaju grleni glas k. nastojanje. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi. lekciju !). che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare.. g u svim licima konjunktiva prezenta (v. l.. ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che. U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3. treba da) (zaslužuje da. nesigurnost. zapovijed.. Glagoli III. XII... ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja. strah. -gare. To je najbolji prijatelj što ga imam. Glagoli I. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola. lekciju). To nije jedina nada što nam ostaje. Na primjer: 1 66 167 .. Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje. lekciju) imaju ga i u konjunktivu. -giare.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje..- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino .. Non e l'unica speranza che ci r�sti. e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim.

benchi. . ancorche egli non lo meriti. parli piu piano. qualunque (bilo koji) . gli sif bUQna accogli{!nza. Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. malgrado che. ali sam ipak noćas dobro spavao. potere.e sia. affi. perche (= da. Jučer sam slabo večerao. di t�mpo. iako. 392-405). Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . ma pure ho dormito b�ne stanQtte. nel caso che (= ako. poznaju sve njegove ulice. ali si ga vrlo skupo platio. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. lekciji) . kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). tri glavna tipa: Dovunque vada. il lavoro sara terminato. dovere. . qualora non ritardiate trQppo. kako bi) . - AntQnio studia. Opominjem te da bi se popravio. U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. ne con6scono tutte le strade. nio.nche tu sappial regolarti. cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. non ti abbandonero. dare. kamo god). e necessario che tu r�sti qui. Iako nisu iz ovoga grada. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. per quanto. ancorche. Tko god pitao za mene. Purche egli lo vQglia." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo. Dogodilo se ma što bilo. J{!ri ho cena to male. lo hai pagato assai caro. lekcije) Talijanski se prilozi. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. recite mu da nisam kod kuće. To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. a condizione che. Comunqu. str. Samo ako on hoće. Volim ga premda on to ne zaslužuje. acciocche il ma�stro lo lQdi. nanostante che. purche. Bilo kako mu drago. potrebno je da ostaneš ovdje. 169 . namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. Non parli cosi fQrte (j ortemente). primaju ga lijepo. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . quantunque. Razlikuju se Qualunque cQsa accada. E un bellissimo orQlogio. venire (v. qualora. 1 68 ". (= premda. vremena.: Chiunque chi�da di me. dire. a patto che. To ti kažem da se znaš ravnati.4. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. ma da). posao će biti svršen. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ). iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. drage volje Ti e�rto. a Kamo god išao. Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . a) načinski b) prilozi mjesta. acciocche. J . sapere.Nastavak V.j are. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. Verro. perche tu ti corr{!gga. Ne govorite tako glasno. pod uvjetom da. stare. neću te ostaviti. To je vrlo lijep sat. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). samo da). dovunque (gdje god. volere. comunque (kako mu drago) itd. dztegli che non sono in casa. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi.

nif(nte.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. količinu (dove?. Avv{'. domani. if(ri. pQi. prQprio. Tu non scrivi abbastanza chiaro. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. Credo che lo sappiano. piu volenti�ri di tutti. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto. cf(rto. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. To je najljepša opera koju znam. Ho paura che la cQsa (finire) male. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . . M�glio soli che male accompagnati. Ti ne pišeš dosta jasno. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. Le cQse vanno di male in p�ggio. Avv{'. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. Suppongo che essi lo (capire). cola. Ne znam odakle dolaze. M�glio tardi che mai. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. sf(mpre. sicuro. prima. Kažu da se on mora vratiti sutra. il di tutti. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. - Supstantivirani oblici » najbolje«. ESERCIZl I. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. qua. essi): Spero 171 che lo comprendiate. To je najgore što nam se moglo dogoditi. količine itd. prf(sto. l?. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. Pre ferisco che tu ci (andare) subito. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). adf(sso. costl. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. Prilozi mjesta. soltanto. Umoran sam i želim hodati polako. Ha finito il suo tema piO. To je najbolje što si mogao izabrati. voi. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. vi. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu. vidno. Neću da tako govoriš sa mnom. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. lontano. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani.Sono stanca e vQglio camminare adagio. nQ. tardi. facilmente di tutti. PQco. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama.rbi di quantita: molto. l?. Oni ne označuju način radnje. »najgore« prevode se sa il m�glio. abbastanza. quanto ?) itd. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative. Mislimo da imate pravo.mpo per ischerzo del r{. vremena. 4. piu. prez. Avv{'.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. non. II.. Moguće je da (Lei) imate pravo. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. trQppo. il p�ggio che poteva capitarci.4-4oktor. vrijeme. d. quando?. 2. meno. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 . Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. Napomena. I l?.rbi di tempo: ancora. l). Bolje je da to odmah kažete. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. rnai. p�ggio.ve per t{'. Qggi. il m�glio che potevi scegliere. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. VQglio che (voi sapere) la verita. Stvari bivaju sve gore. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. Avv�rbi di luogo: qui.

J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . . benche non (sentirsi) b�ne. come dama grave e sol�nne. o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ . severa. acciocche (potere) prepararvi a t�mpo. in dQnna reale ed umana. Parla piano affinche nessuno lo (sentire). � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se). Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . 1 :: par 1 are t. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse. . La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. benche non (sapere) se sia in casa. - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli. Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto. gentile. Cosi poetarono Guido Guinizelli..:. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo.. invece. . 4i) che noi che voi che essi (esse. Lapo Gianni. precursore del dolce stil nUQvo. Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. non credo che (potere) riuscire.. LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI . Ve lo comuni­ chiamo. Malgrado (essi fare) grandi sforzi.. della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore. tipo ideale di perfezione e virtli.�-� .-J6ssero che tu che egli (essa. si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro. Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». Guido Cavalcanti. Per i po�ti. . Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :.III. e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli. Te lo diro. Al cQr gentil repara s�mpre amore .. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 . Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . a patto che tu non lo (dire) ad altri. Vado da Iui.

). naime. Per e�. i XXIV. Nadajmo se.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale.e i v�rbi s�nza questo infisso. uvjerenje. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte.. Credo che egli non capisea. o tome lekc. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. ho saputo) che non avevate t�mpo. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. Nadam se (nadah se. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. Iz navedenih se primjera vidi: l. 2. tj . Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. n pr. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije. (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo.(nadali smo se) da će stići na vrijeme. affermo. Speriamo che arr. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo. Sapevo (s�ppi. onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti. Credevo (credetti. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. . Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. tvrdnju. nadao sam se) da ozbiljno radi. ho sperato) che egli layorasse seriamente. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. Napomena 1. ho creduto) che egli non capisse.j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). Non era (no Ju. XXIII. "J :. Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. (V. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste. Znam da nemate vremena.vino in t�mpo. 1 74 175 . 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. .i glagola bez ovog umetka. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. : Sp�ro che egli lavori seriamente. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku. Non e possibile che torniate fino alla cena. : sQ vedo. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti.

c o n i u g az i o n e -ando II. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. Per e�. Čita jući onaj članak. Napomena 2. i XXIV. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. veoma sam se zabavljao. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. Credo che sia arrivato prima di me. Credevo che fosse arrivato prima di me. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. Nadam se da je ozbiljno radio. Saznavši za onu vijest. he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . voi che essi 2. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato. . Speriamo che se ne slano andati. Speravamo che se ne f6ssero andati. - U XV. : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. lekciji. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. uznemirili su se. c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. ricevulo la nestra risp()sta. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. Sembra che abbiano gia.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. Na primjer: ne.

. -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. (Molti. (Se si viaggia . c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. činilo mi se da sam ga već jednom vidio. ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. poiche sono molto raffreddato ). -i. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. štedimo vrijeme i napor. . već prema njegovu značenju (vremenskom. Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje. mogao si ga pozvati večeras k nama. . Ne vidjevši ih. Kao što već znamo. Budući da si odlučio otputovati. -i. -a.:tti si rispannia tr. 1 79 . (. Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. ) 178 . (Dok sam promatrao . ) Mnogi. D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. ) Putujući u kolima za spavanje. (Ako . uzročnom i sl. ) Promotrivši sve poteškoće. U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. . ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. . d) dopusnu: Molti. . (Mentre osservavo quell'uQmo . ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu.i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. . . hoće zapovijedati drugima. ) . . -e. .). Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. (. No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. . U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. (Dopo aver considerato . coniugazione IL con iugazione III. . . io non ti tratterro.:mpo efatica. vogliono comandare agU altri. Promatrajući onog čovjeka. . lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. ja te neću zadržavati. ). mislio sam da nisu došli. Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito. . (Pošto sam promotrio . . . Telefonirajući mu to. benche siano ignorant! . poiche non ho avuto t�mpo . (pur) ess�ndo ignoranti. odbio sam ponudu. I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). . . NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. -a. Ako subjekt nije isti. iako su neznalice. . valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire.U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc.

che precorre alla f�sta di tua vita. Gia tutta l' aria imbruna. Giacomo Leopardi ( 1 798. odmah miih je donio. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. Altro dirti non VQ. onde. incontro la dove si p�rde il giorno. stato soave. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. Isto i za m. prevedite je. e seco p{(nsa al di del suo ripQso. av{(ndo allora PQco t{(mpo. il postino afferro la rivoltella. IV. giorno chiaro. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. il zappatore.ESERCIZI I. e tutto l' altro tace. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. omare ella si appr{(sta dimani. vježbu XX. Našavši knjige. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. Prenesite u prošlo vrijeme I. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. Qdi il mart{(l picchiare. col suo fascio dell' {(rba. GQdi. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. 15 20 In.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. al biancheggiar della rec{(nte luna. invece. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa. al di di festa il P{(tto e il crine. Due ladri si avvicinarono al postino e. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. in sul calar del sole. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. dovra restituirla. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. fanciullo mio. quando ai di della f�sta ella si ornava. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. Gledajući ga. Bilo je potrebno da im to protumačim. credendolo di�armato. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. sereno. lekcije. Non �ra facile per me fare questo lavoro. b�ne. fischiando. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. što niste došli. Garzonc{(llo scherzoso. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. nel sogno che e piu b�llo dena realta. Vedendosi minacciato. lo minacciarono. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. stagion li�ta e cotesta. siccome sUQle. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. 25 V. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. vježbu (gdje je god to moguće). Prenesite u prošlo vrijeme n. toma a??Urro il sereno.Egli ha comprato una motocicletta. vježbu iz XX. . e qua e la saltando. Qdi la sega del legnaiuQl. Nella prima parte. 1 80 181 . ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. lekcije i. Non lo conosco. II. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no.

-emmo. imamo dva pogodbena načina: . leke. (av]emo [stariji oblik za abbiamo]. -anno � Condiz. il. noi saremmo stati bili bismo bili. -ete. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. esse sarebbero state . današnje ebbi) = metter�i. -ete. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. XIII. onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. �i) noi voi essi (esse. npr. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i. {h]a. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. -il. -ai. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. -este. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo. -�bbe.bile bi bile. 182 I ovdje. kao i u hrvat­ skom. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). -�bbe. [av]ete. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. prošlog dotičnog glagola.kondicional prošli. -emrno. �i. .II condizionale passato e un mQdo. -ai. metter[e] + [hJai = metterai itd. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. -erno. io tu egli (essa. [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. dakle: metter{e] + {h]o = mettero. -esti.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. U talijanskom jeziku. -este. �i) noi voi essi (esse. - 1 83 .kondicional sadašnji . -esti. -erno. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. [h]ai. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla.

konjugacije andare . a za prošlost .vorrfći . konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere . razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . umjesto ispravnih oblika se io avessi. . se J ossi. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv.dovrfći vedere . onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto. u konjunktivu: se avessi. konjugacije: . Da sam imao vremena. J ar�i. ali j e to e kod kondicionala kratko.fitto. a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u .Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. (bio bih govorio.saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v. l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora. daresti . a kod futura dugo . (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 . Kod nekih glagola II. dovere . . prenderemmo.avr�i i nepravilni glagol I. 2. . Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. capiremo. stare.andr�i. . išao bih (tamo). avresti capita . lekciju) nalazimo i u kondicionalu. . 3. . diresti . I Da bi se lakše pamtilo. se tu lavorassi. nestvarnih) rečenica. radili biste s više koristi. To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei.. dir�i. . stare­ sti . i III.vedrfći potere . se tu lavorassi. a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. essi avrebbero capita XIII. *se tufosti i sl. *se tu lavoreresti (ili *lavorasti). prenderemo. ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. a condizione che. S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1. .l<al -e. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio. J aresti .potrfći sapere . irealni pogodbeni period. to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj .. U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte. se anda. Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro . uzeo. . se tu fossi. se prendissero. dire glasi: darfi..ssimo. U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato.condizionale passato. ss u glagolskim oblicima konjunktiva). J are.u nastavku kondicionala nekih glagola II. kod irealnih (tj . posto che. se partissero itd. U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. . Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. star�i. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. . U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena. nel caso che. quando. .rimarrfći Da ste mirniji.verrfći . a patto che. uzeo.Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare. Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je.terrfći . bio bih išao (tamo). Prema tome ispada vo. capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo.

Npr. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O. Ti accompagneremmo se non fosse tardi. Da imamo vremena. Napomena 2. ali poslije radnje glavne rečenice. Katkada se upotrebljava i u glavnima. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. živjeli bismo mirni. Da znam što hoće. lekciji (str. ne bi bio pao. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. Qualora lo volesse riuscir�bbe. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. Čekao bih da mi se odviše ne žuri. ricordarsi i sL). Kad bi (on) htio. Kad bi nas potpomogao. njega sjetili da je bio tamo prisutan. bio bi se branio. B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti.Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. nego se samo razumijevaju. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). Avr�i dormito se avessi avuto sonno. Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. bez sumnje. U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. Bili bi ti telefonirali da su otputovali.'). Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. Kao u hrvatskom. zadovoljio bih ga. koji se u prošlom vremenu. Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. kao što je poznato.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. 1 98. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. Da je bio okrivljen. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. B io bih spavao da sam bio pospan. došli bismo rado. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. Vi biste se bili. Se non fossi corso non saresti caduto. stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. Otpratili bismo te da nije kasno. Nota 2). I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. ! 1 . Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. Se aveste preso questa medicina sareste guariti. uspio bi. Da nisi trčao. upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. Mislio sam da ćeš doći. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi.

avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! . Da nisu morali otputovati tako brzo. UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. Drugim riječima. se potessi. 1 89 ESERCIZI I. are b�ne. Se (io) potere. Vedute accuratamente queste. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. se seguire il suo consiglio. j lo ti tele onare pili spesso. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. . come Ravenna. preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze.Znao sam da će se on brzo vratiti. lo trovereste suHo scaffale. sia pure brevissimo del grande poeta. di cui tanto ho sentito parlare. . scrivere ·m�glio. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi. tutti potranno starci. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. se are pili attenzione. o di Roma. Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? . bili bismo vas pozvali. a ka�da � prezentom konjunktiva (v. Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto. da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. . se non fosse cosi pigro. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. IV.Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao. Neka dođu i u velikom broju.Se le rQsefiorire. .Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande.Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. .Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio . Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. non potrei. svi će imati mjesta.S uo padre 10 soccorrer�bbe.U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str. Se venisse aHa f�sta anche lui. se egb lo mentasse. desidererei che. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ.v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. . mogli su posjetiti velesajam.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. Se avessi t�mpo ci andr�i. riuscire m�glio nella vita.Se volessi. inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole.Da radimo kako ti kažeš. on bi se rasrdio. zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti.Se (io) avere t�mpo. Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana. E questi fece rispondere: .> veduto. se partire. to su eliptične rečenice. 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che). mettiamo che' mi meraviglia che itd. e possibile che. io taglier�i la cQrda. 2. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. .Se (voi) essere pili gentili. � 4. pr�go che. non vorrei. Se (tu) J avere il telefon o in casa. studiare anche un' altra lingua. far�i di tutto per aiutarlo. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. il giardino essere pili b�llo. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. ad e��mpio. Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. . Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti. Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):.unktIva. leggere volenti�ri tutto il libro. B io mi je pisao da će stići za dva dana. Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico. . . . pri izricanju dvojbe. o di Ven�zia.Se egli si trovasse in difficoita. 392-405. o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. . Voi Tu J essere scortesi. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc. : 188 . . a nije došao. l to u svim vremenima i načinima. Da smo znali da ste vi ovdje. andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze.

Azione futura: futuro (rispettivamente: fut. znaj ) da su dobro pisali. znaj) da dobro pišu. U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. io ripeter«i s«mpre questo principio. znaj ) da će dobro pisati. Ti znaš (znat ćeš. Nota 1.Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. Ti znaš (znat ćeš.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. sappi) che scriveranno b�ne. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. anter. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. Di solito lo strani «ro. Ti znaš (znat ćeš. Sono c�rto che hanno lavorato. sappi) che scrhono b�ne. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . Siguran sam da su radili.) Tu sai (saprai. anche perche. 3 . .Come gia sappiamo. T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. Siguran sam da oni rade. Sono c�rto che essi lavorano. Dov«ndo quindi dare un consiglio. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove. o delle Puglie. come per dime una. ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo ."'j' 'I . Pescara o Trani. Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. giung«ndo in questo pae�e. E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. 2. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . sappi) che hanno scritto b�ne. e trascura invece le piccole localita. ad e�«mpio. Dipend'2nti all ' indicativo : l.

. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. On želi da večeras ostanemo kod kuće. . Nota. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao.. Pretpostavljam da ste me razumjeli. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2. ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. U načinskim rečenicama koje po­ 3. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. U�ato in una propo�izione principale. . Htio bih da više učiš. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat.I. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. Baster�bbe che tu lo chiamassi. rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». Azione futura: congo (come sopra al num. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. s nama. Piange (piangeva) come se fosse un bambino. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali).:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. Siguran sam da dolaze večeras.Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta. Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. che tu lo avessi chiamato). Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. pres. Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore. abitua­ le. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. Azione contemporimea: congo pres. Plače (plakao je) kao da je dijete. . budite zadovoljni) da idu s nama. Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione. dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . siate contf!nti) che vengano con noi. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. Željeli bismo da nam oni pišu češće. • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. imperfekt (indikativa. Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo.

Bojim se da će stvar loše završiti. . telefona. Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati. . . . bUQn uQmo. Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. . Mislio sam da pada kiša.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). ( .Nadao se da će mu netko pomoći.Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio. Nisam te vidio na utakmici.) . . da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 . Sape vo che egli non era contento. ( . . VarrfEi che tu avessi studiata di piit. . non ci andr«i. non Qggi. Credevo che essi sarebbero andati al concerto.Varr{. a me pare cQsa molto dubbia. Una sera.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino. . Volevo che egli ci accompagnasse. Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. . da ih mi slijedimo). cosi gi6vane. .Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile. . secondo il suo solito. da se malo odmorite).Htio je da idete s njime. .Ci andro a meno che non piQva. .Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo. Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa. .Htio bih da d�deš sa mnom. . V. Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora.Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno. .lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave.Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato. (Contemporaneita a l passato).Ca�o rnai tu facessi tardi. ali sam se nadao da ćeš doći. ( da ću ga posjetiti).Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo.Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare. . . Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito. e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. ( . Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti. .Difficile che lui capisca alla prima ( odmah).Ehi. Gli promisi che sarei andato a trovario. fallo aspettare. da nije zad. . . 3. o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. . . Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. . . Non sapevo che es so Jossero gia partiti. da je prošao). . ( . (Contemporaneita al pre��nte). si ferma accanto a lui.Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne. .II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio.) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo. .Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane. . _ Un aneddoto Pascoliano I.i che tu studiassi di piu. IV. . Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. .Rekao mi je to.Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo.Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 . (Anteriorita al passato). .Vorr«i che egli (partire) !«ri. .Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće.Studia affinche tu possa farti onore. Trasportate nel passato I'esercizio II. . Temevo che il telegramma non Josse arrivato. . . LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. da ćemo otputovati sutradan).Qualora venisse pr«sto. Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani. .Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no.) cosi pr«sto.Trebalo je da on plati račun.Puo darsi che non se ne accQrga. a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. Non sono sicuro se egli (tomare: fut. (Anteriorita al pre��nte) . Era sicuro di esser stato promosso.Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito. . ( . . scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia.Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire. AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit. e necessario che la coltiviate. e uno della comitiva grida al po«ta: . . III. insigne po«ta italiano. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio.Vorr«i che tu (venire) con me. Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo. 2. .Se (essere) in te. 1 855.» . . . II.

Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. Bili smo sigurni da oni rade. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato.) . S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. Vidio sam da ne može doći. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. XXI V . Pretpostavio sam da me razumijete. kao što smo vidjeli. XX). Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. Eravamo c�rti che essi lavoravano.tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. Mislili smo da ti je on pomogao. Mislili smo da on to zna. Lez. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. Vidjeli smo da su dobro pisali. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. un passato prossimo. lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. 197 I'imperf�tto. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. fv1islio sam da si otputovao. Era imposslbile che venissero in t�mpo. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. Znao sam da si zadovoljan. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. XX. Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. Htio je da ostanemo. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. (U hrvatskom. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. lmmaginavo che tu fossi partito. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. Ho visto che non poteva venire. Znao sam da si bio zadovoljan.

Sar<rbbe percio errato dire. Cesarino aveva sei anni. Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. Javio mi je da će otputovati sutradan. Mislili smo da će odmah pisati. : *credevo che veniva il giorno dopo. XXII. XXII. Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. Nota 3. Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. comp.Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani. e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. leke. egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore.). una casa. hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . Znao sam da će otputovati sutradan. Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo.3. Egli mi avvi. si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. (Corrado Alvaro. Lez. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. HQ preso questa decif?ione. . �ra cont�nto di andare in tr�no. Credevamo che avr�bbe scritto subito.): 199 . Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno).Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. non s�ppi. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. leke. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. . per e�. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana). non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . allora. quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne). Rekli su mi da je bolestan. . XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. Nota 2. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. perchi sono convinto che e la migliore. (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo . Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. Lez. . prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. . . In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . Nota 1 . . Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi. ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti.0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. . L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz.

La sala . di�di il denaro. Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. . e partito suo frat�llo arrivera stasera. la L�z. Nota 5. non l' hQ ancora rivisto.Non puo �sser vero quello . 20 1 . U�o del eongiuntivo. . nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. . marito studio il france�e. . . . Poseban je slučaj upotrebe tzv.Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. non da . Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). . . bolje bi zaradio. . pianti quest'hlbero. �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. . . ora parte stasera.Non conosco le persone . l' azione . dell'indicativo e del eondizionale. parlo si trQva in una antologia. disse: s' accomodi. feci quella gita erano molto simpatici. �ra.Il treno .Qua1'e. l�i sosp�tta. .Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . a1ludi. Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio. . qualita non si possono negare. secondo te. . ESERCIZI I. La persona . Nota 4. . Conosco benissimo la casa . hQ impostato or Il giorno . telefona. . . mi sono fatto prestare il denaro. E una dQnna . . speravo invece che tu (venire). Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. .Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi. f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. . E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. . Se lavorasse di piu. . . . . . . . . parli. . . .Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). II. mi ris pose con PQco garbo. . Gli amici . . Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. Non ti vidi al teatro. . . . . . sa resistere alle avversita. e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. . tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. . . V �ngo ora da una citta .La carta .rto se gli conv�nga di partire. .«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . La ragazza . arriVQ io non c'�ro. Il 1 9 1 4 fu ranno .La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . guadagnerfibbe mfiglio.Quella non e la signora col. .Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). . Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! . a cui. Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. mi piacer�bbe ritomare. . rivQlsi la parQla. chi ecco (v. . XVII) Ho ammirato il lavoro . (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. . v�ngo. La t�rra . scoppio la prima gu�rra mondiale. .Sono amici . . Mi para che sia chiaro il motivo .C�o rnai tu (fare) tardi. L' amico .Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato. . e di una grande bellezza.Ti prestero le riviste . Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo.Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia. Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno. . . . . Da više radi. . potete fidarvi. . . .Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere).Difficile che lui (capire) alla prima. Se tu (avere) detto di si.ale. . Da je više radio. .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. . . scrivo il c6mpito non e molto bUQna. quando vide . . �cco la dQnna . contavo. Sono moIte le cQse . . li ancora inq. » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće.La poe�ia . La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare). . L'uQmo . telefonami pure . . . apri la porta. . ti dico di venire. . . . era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. .L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. Još je nesigurno isplati li mu se otići. dovr�i pentirmi? Il pae!?e . . . . Rado bih te otpratio da nije kasno. . Seguiro il consiglio . .Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. grazie a Dio. v�ngo e molto fredda.Non sapevo perche egli (e ssere) venuto. . . non dice la verita. . .La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. egli (avere) detto di nQ. . . ha imparato in Italia? La lettera . . non e molto rertile. . . . l�i mi ha dato. Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi. . * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. bio bi bolje zaradio. valeva molto. . di cui. . sono abbonato.

Si. Neke su trgovine još otvorene.Mi� zia si !ava spe� so le mani.Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice.rto.balbetto il cameri((re. Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. . che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? . . . PQco cQtte. .LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami). e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: .* NQ signore. conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. ora. una lauta. ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2.E a me che me ne impQrta? .Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1. -a (pl. Mi raccomando b((n cQtte. . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare. nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria. DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . m un ? storante dl Milano. Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu. . la t((sta. svaka.).chi((�e audacemente il signore. afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. . Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . . . .P:ddlo. non vQglio altro . dirmt. . 202 203 . Služe općenito Za oznaku količine. il cQllo. Il giardini((re di . al bUITo. . ogni due persone (svaka druga osoba). VOIT((i lavarmi le mani. bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna. signore . l XXV.continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue. con g((sto nsoluto. Nekoliko sati razonode je potrebno. una br((ve colazione.Daterni due uQva a bere.M � in� o� ma: . . RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. .Ma volete . Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni. ordino il Po!iglQl!a. forse .. . . al pomodQro. . lo scaravento .commento suo malgrado il cameri((re.M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere . mormoro il commesso sorpreso. Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta.trasecolo il cameri((re. HQ mangiato abbastanza. . La . SUl manuali. . Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). . Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi.url? il cameri((re. . ogni tre passi (svaka tri koraka). cugma Eh�a ama invece i piccioni. . . ogni quattro giorni (svaki četvrti dan). Qualche negQzio e ancora ap<. ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che.B UQngiorno. . -e. a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. . AntQnIo non Sl lava maJ.Si puo sapere come accid((nti le volete? . con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. .fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. . nstorante . Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? .Questo e un .. Fece per vo�tare le spaHe. B ((Ho sporcaccione ! . qualcbe neki. . fUQr1 della pQrta. * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . una lunga. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico. .Mio nQnno si lava i pi((di. Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . i pi ((di.

qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. -e ma koji. In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi.Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire.ve con6scere i suei doveri. altri s 'appiatta. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . Svatko mora znati svoje dužnosti. Treba uspjeti pošto-poto. Non e una cesa che piaccia a chiunque. 2. Nota 2. *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti. -e koji.Il croato »neki kažu«. col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. (Non e�iste un plurale *qualcuni. Nota 7. Nota 3. -a svatko. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. (Dante) Ni ja ne smatram. Netko drugi kazat će da imate krivo. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia). -e mu drago modi:.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. Nije to stvar koja se svakome sviđa. J 6ssero. per es . Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. alcune vorrebbero vedervi. . drugi (ljudi) 4. bit će dobro primljen. quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. svaki Pitaj to koga god hoćeš.. qualcuna vorrrtbbe vedervi. Možeš doći bilo koji dan. Tko god došao. a ni drugi. 2. -a. altriJugge. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . 1. ma tko.Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile.Qualche veIta e m�glio tacere. Neke od ovih osoba poznajem. kakvo bilo koji. netko): . Ognuno df. -e!) 3.Altri . sara brtne accelto. Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. -a. che». Nota 5. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . -a. si trasforma in quali si slano. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice. . Nota 6. Dostatna bi mi bila ma kakva batina. kakva. alcuno» (netko . Puei venire un giorno quals'iasi. svaka Nota 8. . . Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. 3. . . -e ma kakav. . Mi basterrtbbe un bastone qualunque. .Qualche ha forma di singolare. -a netko. un argomento quaIsiasi. qualcuno. ma ha generalmente significato di plurale. Qualche libro = alcuni libri. Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. qualche persona alcune persone. (Ariosto) Nota 4. pedantesca. Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. Svaka od vas mogla bi mi pomoći. ognuno. cbiunque = tko god. -a. Ponekad je bolje šutjeti. . · da sam toga dostojan. .

si rafforio la borghe�ia: impre nditori. l. dannati alle pen e dell' Inf((mo. La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. istrui . e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. la letteratura.mai non fu detto d' alcuna». nell' Inf((mo. -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. Ognuno. 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. Nel corso di questo viaggio egli. -a. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. Popio je dvije čaše piva kao ništa . incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. ormai rare le forme . -a (= ogni persona) Qualcuno. Non e succf!sso nulla. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. . A nQve anni conQbbe una fanciulla. nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . penetrando nel mist((ro della Trinita divina. Ništa se nije dogodilo. Non f nif!nte. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. . Beatrice. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. Ne želim ništa više čuti o tome. Nota 9. che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi.come allora si u�ava � da solo. 2. nel Purgatorio e nel Paradi�o. ni�nte. nommale col pronome nulla si fa al maschile. 2. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica.QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). Nota 10. Nešto se dogodilo. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. 2.3. Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. a Ništa za to. commercianti. 206 .Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». (qualsisia). altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro. guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. Nisam ništa razumio. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita. diedero alla sua opera. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. L' accQrdo del predicato . Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji. finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. banchi((ri. un tQno nUQvo e div((rso. qualcheduno. la pittura e altre forme d' arte. Per lunghi anni peregrino per l' Italia.

prese mart�lli. e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . Dante udi un fabbro che lavorando cantava. rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta.: si lOdano l 'un l 'altro. Aneddoti Danteschi 1 . 4. hanno divorato tutto ! 3 . Durante il pran�o.: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. '.tivo di altro. scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. neka . e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui. per es. Alcuno diceva . che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. aggettivo indefinito (un c�rto.L' elefante. -a (cadauno.Ebb�ne . . articolo indeterminativo. 6. pronome indefinito (alcuno. Dante rispose: . uno (un. 208 209 . -e ciascuno (ciascheduno). -a) nessuno (niuno). andatevene! 4. = 2. un certo tale). per es. in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri. . Quando il pran?o fu finito. A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola. alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. ( quaIche giomaJista affenna . Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto.rispose il po�ta. 5 . XXVI. . 1 . quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva.rispose Dante .Col sale .Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. . Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: . nikakav. . . alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio. -e taluno. ) Netko je rekao . . si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui. -i. le une e le altre. ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. svaki.Qual e il miglior cibo? . 1. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. di «cani».ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate. 2. Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. per lo pili. Nemam nikakve nade da ću ga naći. .Oh. Passando per via. -a. per es. svatko 2. -a 1. una. -a. neki.Con che? .Uno (una) puo avere vari significati: l . . . storpiandoli. i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. .Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori.: quando uno vUQle pua tutto. elefante. 3.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? . . per es. nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . -a. Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. essi nella loro qualita. A un importuno Dante domando: . Quando il sommo po�ta fu a Verona. Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. .Un UQvo . -o. correla.Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile. -a veruno. nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). -i. 2. aggettivo numerale indicante unita (un milione). di cattivo umore. tutti notarono. Quando pero aveva bevuto �ra.Tu rovini l'opera mia.: uno stud�nte di lettere. uno stesso). . fing�ndo stupore. . i segu�nti composti di uno: aJeuno. . dic�ndo al fabbro: .rispose pronto il po�ta. un' ) Nota l. . (= Qualcuno diceva . netko 2. questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. Il Bracciolini ci racconta che. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. s�nza aprir bocca entro nelI' officina. . I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. ) = Non hQ alcuna speranza di trovario. gridavano tutti in un mQdo. Dante. 2.

članom: taj . Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. l.Taluni J atti indicano il contrario. �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno. Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. altro. da nam pokaže put). Considereremo ciascun ca$O singolarmente. -e tale (pl. In realta. Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. Tali cese non si possono tollerare. (v. Takve se stvari ne mogu trpjeti. 2. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. Oblici molto. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. takav. ( . Sono aggettivi se modificano un nome. Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. 21 1 .Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. -a. . Gli he gia scritto trQPp� lettere. 2. e�rto. Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. C�rti sos#mgono il contrario. i. l. s neodređ. neki. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta. drugi. Svatko je htio postupati na svoj način. nessun 'anima viva. . 1. . ciascun uemo. . l. taluno. imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. Lez. . SuU'uscio incontrammo quel tale. Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. Mnogi su daci savjesni. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. (u množini) neki 1 . Vi sigurno niste krivi za to. XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui.Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . 2. Nota 3. Nemamo nikakve namjere da popustimo. gli esempi di sopra). 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4. 2. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. 2. PQco itd.: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). ciascuno. nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O.Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. l. 2. tali) 1 . 2. -e c�rto. l. ad altri). (obično u množini) drugi 1 . . 1. . Neki tvrde protivno. 2. Alcuno.. Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. drugi nisu. Ciascuno voleva procedere a medo suo. 2. (s određ. nekakav. . . Neke životinje zavole čovjeka. PQco ecc. non ne avete la eoipa. Molto. Na vratima smo �reli toga dotičnoga. -i. Nota 2. . altri ne. . l. non abbiamo nessun(a) . Neke činjenice pokazuju protivno. 2. l. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. 2. -a si u�a come pronome solamente al plurale. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. -a.

Bilo je samo nekoliko osoba. L ' aria di montagna e molt. Qualche vQlta giuQco anch' io.cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica.� dilig�nt-.cont�nt-. .Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero. scrivimi. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. Queste ragazze sono molt.Nije bilo mnogo studenata. e giorno di vacanza. se uno. Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona.Quando altri · grida trQPpo. Traducete: domanda. Altri muscoli occ6rrono per questa salita. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte). .Dali ste mu previše novaca. J per tre = co1ui il quale .Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale. Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. di tutti i sUQi compagni. Bilo je mnogo ljudi.Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se. . Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi. ) . . ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778. a netko dolazi. . . fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva. o La' birra �ra trQpp. Domani. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale. i nemici erano altrettanti. Mortogli il padre .f mestre. . Le maniche della tua giacca sono trQPP. . appena varcato il confine ed entrati in Italia.I nQstri erano tremila. io taccio.Što god on rekao. Sutra je blagdan.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta. si stabiH a Ven�zia. e lo volevano arrestare. . uno che. E stata una partita PQc. . chi non lo sapesse. ako netko to ne zna. io lo ringrazier�i. stagione ha i sUQi inconveni�nti.Nemam nikakve volje da . Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente. e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. . Queste pere sono molt. ja mu više ne v jerujem. . : Chi va e chi viene. Lez.Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato.Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze. .b�ll-. Nessuno padi. XVII). - trovata nessuna traccia. : = Avevo portato con me trQPP. �ra s�mpre pi�na di lambicchi.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. di stQrte. L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile. Netko odlazi. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778. . Abbiamo consurnato molt. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. La sua stanza in medicina. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. . di ogni sQrta di preparati chlmici. . Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria.sigarette. . a diciQtto anni. . s' �ra salvato. . . quando. U svakom ću te sluča obavijestiti. dove.penne. III.E un trucco che puo fare chicchessza. .Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti. �bbe appJaudita la sua prima 213 212 .san-o I visitatori sono stati poc. fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia.PQc.Tutti andavano da quella parte. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834. o Qtiell' edificio ha trQpp. Nota 7.bUQn-::.poc. . Tutto il mondo e pae�e.1 827) Ugo F6scolo giganteggia. . . Per e�. . Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. . perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca.Nisi ništa učinio.ricc"" di frutta. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano.Quante t�ste tante opinioni.Qualunque cQsa ti accada. - Nota 5.dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-. IV. sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto.I molti tirano i pQchi. morto nel 1887) sin dai primi anni I.La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište. II uno che domanda del direttore. . - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio. con Leopardi.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra. Per e�. .carta e molt. Nota 6.Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste. Fu vi�itato minutamente II. ma pQi si dov�tte far partire il tr�no.fredd-.

donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . Farei qualunque cosa per lui . i l n u m e r o : singolare e plurale. passato prossimo. C' erano poche persone. UQmo d' indole appassionata e ard�nte.) Ho pochi soldi. infinito. Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. . e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. come Dante.) 214 215 . Non he. . (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). si dice anche che pr((nde un significato assoluto . Nota 2. Ho poca voglia di andarci. la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). 2. . con esclu�ivo carattere verbale).Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). XXVII .altre inforrnazioni. i l g e n e r e (glagoisko stanje). l a p e r s o n a : prima. �� . (Irna nas priličan broj . (Sve bih učinio . Molti dei miei amici. Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. Nota 3. 4. e ad andare a Bologna. imperf�tto. E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. seconda. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. �bbe anche molti amori. mo nel 1 827. terza.) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. congiuntivo. Un tale ha chiesto di te. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete. intransitivo e riflessivo. S iamo in parecchi. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio. ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo. passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). s�nza aver riveduta la patria. futuro semp lice e futuro anteriore. e combatte valorosa e te.trag�dia ( 1 796). sono passati per il giardino.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). tomata a Milano. imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i . Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. trapassato prossimo. 3. Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. condizionale. . Non ho trovato nessuno sbaglio. . I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. participio. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. L' anno dopo. 5.) Nota 1. . egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte. (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . passato remQto. attivo e passivo. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. il ·t � m p o : pre��nte. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato. Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare. (Vedi pero la nota 4. Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. trapassato remQto. In tal modo non sara possibile farlo.

-a Passato prossimo Trapassato pross. lntransitivi (io cammino. 2. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . sono intransitivi. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo. -a o io veITa lodato. -a lodato. egli si vergogna).) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo. Nota 5. sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. -a lodato lodata lodati. gli. -a Trapassato rem. ti. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. Transitivi. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. egli e ringiovanito). imperf�tto. a cui si riferisce. io venni lodato. Nota 6. loro (mi rincresce :. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari.) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. -e lodati. io sono o v�go lodato.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. come gUt sappiarno. l . pre�ynte del condizionale. (I v�rbi pronominali.) (v. -e lodati. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. ci. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato.) XXIX. Pronominali. -a o Passato remQto io fui stato lodato. XXVIll . ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato.Nota 4. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva. Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto. la Lez. ne la passiva. nevica) (v. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. -a io saro stato lodato. -a lodato lodata lodati. le. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir. a o Imperf�tto io sono stato lodato. II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. ti.).) aU 'amico (indir. -a io �ro stato lodato. -a 3. La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). passato remQto. la riflessiva (io lQdo. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. tu ti p�nti ecc. -a lodato. futuro semplice dell'indicativo. Nei t�mpi semplici. vi. 3 . MQDO INDICATIVO 5. quella dei pronominali (io mi p�nto. ci.) . 2. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato. io mi lQdo). gli dispiace = dispiace a lui). U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. noi eravamo Zodati. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. ll. III persona: mi. -a v�rbo venire (= bivati). -a Futuro anteriore 217 . - I t�mpi semplici sono. vi (io mi p�nto. s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. lmpersonali. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. lmpersonali pronominali. i segu�nti: pre��nte.::: rincresce a me. si. la Lez. tu ti lQdi ecc.

-e . -a Imperf�tto che io fossi lodato. -a o che io venissi lodato. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. -e vengano lodati. -a Passato io sarl(i stato lodato. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. -i. -e INFINITO vl(nga lodato. come abbiamo visto. -a sia lodato. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. -a o io verrl(i lodato. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . -a. One bi natpise trebalo ukloniti. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. -a Trapassato che io fossi stato lodato.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. i -e o venir lodato. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. -e siate lodati. -i. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. -e siano lodati. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. stoljeću zove se preporod (renesansa ). -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. Egli va lodato per la sua costanza. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. Ako ne budemo pazili. -a. Pre��nte essl(ndo lodato. MQDO IMPERATIVO sii lodato. a. -a siamo lodati. nei tl(mpi composti. -a Passato che io sia stato lodato. -a. Pre��nte essere 10dato. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. -a o che io vl(nga lodato. solo l' au1?iliare essere. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. Pre��nte io sarl(i lodato. -a veniamo lodati. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. Pre��nte (manea) Passato lodato. -i. Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici.

I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. . Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato. . ci decidemmo ad aspettarli.Il gregge vi�ne custodito dal pastore. - je II.Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -. vengono accesi .La vittQria �ra stata celebrata dal popolo.I Romani distrussero Cartagine. . Questa strada si inaugurera l' anno venturo.Kiša čini polja plodnima. . (= .II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti. 221 220 . Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. . . partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche. non vengono riconosciuti . . (= . la sera si accendono i lumi. ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto.I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. �a partic�lIa. . . .S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci.Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. . In casa. ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia.Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču. VeITa inaugurata . . smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo.Gli audaci sono aiutati dalla fortuna. sogg�tto m genere e numero (come anche in croato). La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. . e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo .Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. siamo rovinati) il . . . dove i contadini possedevano la liberta personale. . se mnogi ciljevi. ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni). u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado.Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate. -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. . . . Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu.Un autista prov�tto guido l' automobile. Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo. questa costruzione si chi ama anche indefinita. . II predicato in tal ca�o si accQrda col . .Snagom volje dostižu ječnika. . vremena. ) V. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= . . La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte. Traducete in italiano. .Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve. _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. (= Sono stati detti .La bussola fu inventata da Flavio GiQia. -'. Izrekle su se mnoge besmislice.L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte.Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata.Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia.More okružuje Italiju s tri strane. Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . . Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta. .I cittadini sono prot�tti dalla legge. ) _ Navečer se u kući upale svjetla. essi non sarebbero appassiti.-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone . �� ESER CIZ1 � I. I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato). _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. . . . .si. Nešto slično nije se još nikad vid jelo.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV. Nadzornik će provjeriti račun. . . Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla. . Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti. . .Il grana e stato mietuto dai contadini. . . �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. percio.L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro. . in questo caso. mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine.Učitelj ill. .Moja molba nije primljena. .Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori. piccolo vi�ne divorato dal grQsso.e due c�i citati. zabava je odgođena.Le leggi saranno osservate da tutti. . (= . . Il conto sara verificato dal controllore.

II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. sara ricordandoti. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. attiva. brillanti di pistagne. perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. nel PQrto di Marsala. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. in finito. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. tutte formidabili. incontrandolo. Per e�. padroni delle t�rre e al fisco statale.: Jutros. kad sam se probudio. in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto. Danas smo se oprali hladnom vodom. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. le Lez. vestitevi. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza.essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. Cl. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. pr�sso a Genova. e li fugavano. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. . ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. d' orgoglio. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. XXV III. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. diventano enc1itiche (lavarsi. 222 223 . di po�izione in po�izione. invece di premettersi alle voci del v�rbo. mi attomiavano. v�rso il nQrd. io. tem�nti di vedenui ferito. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. VI. Appena �bbe notizia del movimento.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. Poiche. degni rappre­ �entanti del popolo. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. di spalline. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. i mi�i amici mi vedranno sorrldere. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. i soldati della tirannide. . f errniltosi. Stamattina. dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. Nei mQdi imperativo. IX e XV). - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. se all ' ultimo mio respiro. invece di combattere. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. VII. Riunito un piccolo e�ercito. �vegliilDdomi. Per e�. serrandosi. appoggiimdosi). SI. assaltavano con eroico sangue freddo. si. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. . in direzione di Calatafimi. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. vestiti in borghe�e. per l'ultima vQlta. di galloni. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. ti. NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. Francesco II..

sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. lavandoci. -vi. -si 224 Passato essendomi. ti. (lavantemi ecc. . ti. -si Pl. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. vi. l 'un l 'altro.) Pl. -vi. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. On se brije. lavati. -a esserci. GERUNDIO Pre��nte Sg. si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non .: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. -ti. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi . -ti. -si lavarci. -a essendoci. Pre��nte lavarmi. Pre��nte Sg. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. (lavantici ecc. lavato.si lavato. -ti.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. lavatami. neIru�o comune. -si. si. vale a dire non si adoperano. 225 .) non usati ! Passato lavatomi. vicendevolmente. -vi. ci. -vi. gli uni gli altri. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . lavateci. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali).L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. vi. -si lavatici. -si lavati. lavandomi. Le partic�lle pronominali mi. -vi. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . congiuntivo e condizionale. -ti. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che. a vic�nda ecc. -e voi vi siete lavati. -ti. -si. Nota l. si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. si. -a tu ti sei lavato. -si Passato essermi. ci. Gledali su se prijekim okom. Pl. . cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. -si Pogledaše u lice jedan drugome.

v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. Tuttavia. le Baleari). hai mangiato per tuo gusto. grom 227 226 . infine. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America .Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. Nota 2. ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. le Ande. Popio sam čašu vina. se il nome pr�nde significato concr�to.il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. d jeca pučani starež. ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. o singolare (il Piemonte. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. ma conservano lo s tesso significato: il carcere. . la Francia. ma non come pensi�ro. mrak svadba. Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat. la carcere (il f6Igore). ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. o plurale (le Alpi. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. l 'A�ia.Mi son bevuto un bicchi�re di vino. le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. l 'Atlantico).le due Americhe la Sicilia . Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare. prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. ropotarija uživati živ jeti.

non si pi�ga. Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. .Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera.Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro. il padre ti avr�bbe perdonato.Si sono imbarcati stamane. PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo.Verlssimo. .Una balena! 2. . . la s ignora dice: . ad un ballo.Qggi mi sono messo il vestito nUQvo. . come tutti sanno. che �ra. Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto. mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne.�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? . Di lui si racc6ntano molti aneddoti. per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi. Domandarono un giorno a Rossini quali. ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi.Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo.t' i1lustre mu�icista �ra. sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782.la fine . .Il gatto si lecca la zampina. Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili. fra l' altro. Ad un tratto. intellig�nza? . .» 228 229 . .).Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs.S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? . . Scegliamoci un posto riparato. �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. .Voi vi accapigliate ogni giorno. II. . .Anzitutto .Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat.Meno male! Non s i e rotto nulla.Eppure questo e il mio maggior succ�sso.CQrpo di Bacco che fracasso ! . III.Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna. . . se puo.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci. si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: .Ci asteniamo dal giuQco.la noce .Se ti fossi pentito della tua sciocchezza.Carlo si lQda s�mpre. erana le principali qualita di un compo�itore.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi.d' aver un po' di g�nio. . .. .E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due.Opazio sam da nas više ne pozdravlja.1 868) l . . si acquista . la s�rpe stado zmija 2. .Non mi fido pili di lui. la gregge il s�rpe. uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato. . hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. . questo e il Suo posto. per favore.rispose Rossini .la prigione . Altri nomi. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa. amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire.Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. . 3.L' acciaio si sp�zza. Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli. . che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false. Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla.la fronte .Il gatto si lecca.S ' accomodi. E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci.Frottole. per il loro fOsforo. 4. aveva vinto una scommessa.Se impari a pensare non ti annoierai rnai.esclamo. quando si pada di me. PQi si alzo. . . il Duprez rispose: . .Mi accQrgo di aver �bagliato. E Rossini ironico: .il gregge. ghiottlssimo. secondo lui. arguto e pronto: .la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I. Una vQlta Rossini. . E Rossini. secondo il genere. Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa.Vi diro. Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo.E rivQlto al cantante: .Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto.Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? .Gatto e tQpo si odiano. . L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: .Si e rotto un braccio.

In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. tre le persone. into mo a lui grandinavano le pallottole.ndina diluvia tUQna balena P. isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. Čini se da oni pretjeruju. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva. ljetina neće biti dobra. S i dividono in pili categorle: 1 . si possono u�are personalmente. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. isplatiti se biti dovoljno trebati. Questi v((rbi sono detti impersonali. Ako u studenom grmi. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. piQve ne vica gdi. Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. (v. Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. Čini mi se da će padati snijeg. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. Pare che essi e�agerino . perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile. Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup.In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. L jeti pada tuča češće nego zimi. Kad sam bio u Veneciji. 3). .L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua). 2. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). questif atti avvennero in un t�mpo lontano. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). accadono molte di�grazie. 230 3. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere. quali: accadere* parere* XXIX. Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. Converra persuaderlo prima che parta. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. e�. Nota 1 . D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. l' armata non e bUQna. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. al num. ! ) quest 'acqua. facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. Mi pare che vQglia nevicare. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. kišilo je gotovo svaki dan. Se di nov ((mb re tUQna. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo.

mi. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). vi. es . le. a nebo vedro. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. Quanto al croato. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. Činilo im se da imaš krivo. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. «come uom dice» come si dice.!. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese. come si racconta. oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo. ma il suo organi�mo non resist�tte. ci. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi.fa sera . Žao nam je što nisi mogao doći.: E radie criticare. Con questo rumore e imposslbile lavorare.: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria. ali n jegov organizam nije izdržao. si efatto f reddo = zahladnjelo je. Lako je prigovarati. ali je teško stvarati. Isplatilo bi nam se još malo pričekati. il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. Sembrava loro che tu avessi tQrto. a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. giorno. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte. 232 233 . trans itivi o intransitivi. U toj je buci nemoguće raditi.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme. ti. Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. . ma e difficile creare. alcuno. con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . P_ e�. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. in tedesco : man sagt. gli.

�cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). . ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti.imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel. accorgersi e sim. znač. Nell' u�o toscano. Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. žica i fili le fila (del telegrafo. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. .Kažu da se radilo čitavu noć. Noi si e fatto quello che si poteva fare. radnici krakovi (svijećnjaka. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo).1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. il cUQio koža i cUQi le cuc. il cQrno ( == che oggi saremmo stati . . ormai diffu�o. (noi) ci si alza. ci si e vestiti e sim. dvorac mozak trepavica. ko/1ac. il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. oltre al plurale normale in -i. .: acc6 liere qcn. ne hanno un altro terminante in -a. vergognarsi. si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. il secondo «collettivo» : (pon java. . kožna galanterija (ufig.>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. essere. il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. . tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare . In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno . Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju.slijediti koga u stopu. di genere femminile. noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. Il primo plurale e detto «singolativo». ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. Nel passato si dira: ci si e pentiti. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože. = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). ci si vergogna. (di un complQtto: zavjere) 235 . plahta) (obrva.

Avere . far vita ritirata. in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore. koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja.. questo profezia che lo destina a farsi cristiano. .Cio che ci e stato raccontato sembra vero. . sul mirabile Ippogrlfo.Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica. . leggendario antenato degli Estynsi. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli. krik usna un bambino in braccio vuQl II. .il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi . 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto. (nekoć i kočija) ud.Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. . Vigilato dal mago Atlante. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. Portare un pochino contro il p�tto. kočije jev drva za ogr (i kao sg. innamorata di tui. pure. (fig. koštica krik. član zid kost. la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. . vola nella luna. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata.) pokreti. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento. periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri.La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. pnma che annQttl.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa. bedemi (pojedinačne) kosti. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. .E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro.. nudo. . -' Un fremito gli corse nelle m�mbra. . purche non grandini.Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. · .Le anf211a dire reggerlo sul braccio. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. .Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno. il cavalio alato del mago Atlante.PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 .Il . e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante. ri�sce a fuggire. guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a. vrisak urlik. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora. Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. noi partimmo. promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. . La trama. dopo la cattura del duca Namo.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica.Appena si fece giorno. molto vasta e compl�ssa. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno. nel lo strido cui padiglione �ra custodita. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. . che assediano Parigi. Prima le navi si caridlvano a braccia. La sor�lIa di Rinaldo. . per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile. ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje. roteando un grQsso bastone. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. giunge a un villaggio. Attrav�rso varie imprese.. piu nobile dei cavali�ri moamettani. .Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue. drvo..' gesta koljeno povik. di Tol�o. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6. :.Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo. una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo.La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla.

(u)ola il ragazzo. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni. con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino. Ricciard�llo e Fiordispina.ieeIla . I vezzeggiativi servono a indicare simpatia. per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo. l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. .i l 1ibriccino i l libretto 238 239 . . la ragazzina il ragazzetto. pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi. . sfida Rugg�ro come traditore.lIceia. .uzza .lIecio.ieello . animale o cosa e piu piccola del comune. - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI.onno .ereIla .ina. ma Rodotnonte. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari. riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento.(ie)cino .ellino . la ragazzetta .il bicchierino . . J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi. DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice.elUna .. vezzeggiativo. vince in du�llo Marfi�a. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: .(u)olo .uzzo . la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano. Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona.ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione. 1. La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme. aff�tto. gli aggettivi e gli avv�rbi.erello .etto . ma pQi credendosi da lui tradita. che il po�ta.ello. Ruggero toma alla fede della sua famiglia. combattimenti e incante�imi. accrescitivo. .etta . peggiorativo.ella. la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro. le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi.il ragazzino. astuzie e amori. XXX. la il bieehiC(re il libro -a .(ic)cina .oBna .ino. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma. Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. travestita da cavali�re.

Suo figlio e gia grandic�1I0. On ima kućicu na selu.benone Ukorio ga je temeljito. Danas se os I suffissi -Qtto.il campic�llo .maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . -a . -a b�ne Dove hai comprato questo librone? . Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino.il fanciullone . jevojka.Occia . '"a pigro. ko će ti biti na čast.il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido.il cagnolino il canino .piccolino. -Qccio. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro. Njegov je sin već poodrastao.il lumino il lumicino .ona . -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 .la farnigliuQla . diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2.il pesciolino . Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona. Prošla su kolica koja je vukao magarčić.otta .l' omone . Ovaje haljina vrlo dražesna.scioccone.pigrone. Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore. Questo vestito e molto carino.il figliuQlo . -a b�ne male .palliduccio. animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: . Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio. -a povero. Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo.la fogliolina . Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi.la casuccia la casetta . jeruj njegovim riječima. -a piccoletto.' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo.illibrone . ji Ovo je velik posao.Occio . Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro.la besviQla . otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi. -a .one . -a .il vecchietto il vecchier�llo .otto .poverino. il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco.ozzo . -a .il fiorellino . Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. -a piccolo. -a .benino .ozza Egli ha una casetta in campagna. Qggi mi s�nto veramente benone. -a pover�no. Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro.

b6lte. ma non e che un poetucolo. volare.iciatto(lo) . ardere. Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito. Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico). · accrescitiva o peggiorativa. L' ACCENTO Nel pronunziare una parola. Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso. e t (. solo la pratica puo insegnare l' uso .ucolo .cattivaccio .: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino.iciatto(la) Avvert�Dza.il ragazzQtto . sento che le sillabe ta. e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi.6nzolo .accio .il medic6nzolo. libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3.grassQtto. cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte. 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo.Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa.I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - . Non tutte le parole hanno un proprio accento.l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. ma. perchi. mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e . n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento. vezzeggiativa.accia .il giovanQtto . corr�tto dell' alterazione. o pili semplicemente accento. -a .astro . . Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2. la. il medicastro . sono le seguenti: . Infatti.biancastro On sebe smatra p jesnikom. -a grassQccio.6nzola . ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia. fanciullona). Egli si considera po�ta. per lo pili. sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce. il nome di encIitiche e procIitiche. alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono.il ragazzo il gi6vane grasso. il poetastro 242 . cOSI.poveraccio .ucola . ali je samo nadripjesnik.astra . canape. Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva. Ne mogu više podnositi ovu sobetinu. -a il medico il ma�stro l'uQmo . Nel corso del discorso. Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo . prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1. Se dico saltare. -a b�llo.il maestrucolo .bellQccio. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. . Per e�. -a .

gia. mi piace. segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. lo. gli amici). ) e circonflesso ( ) . di nome. lascia. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. : entrando servimi) li. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. piana. da voce verbale.' ozf. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti.Lezione trentune�ima accento. ci. un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . abbiano il loro XXXI. da non confondersi con da preposizione. senza il contrassegno dell' accento. La forma il (pl. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. qualche congiunzione. potrebbero venir confuse con altre. sdrucciola. vi. gli iati. gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. la patria. Nel discorso esse si appoggiano. ecc. e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. il primo e comunemente usato come accento tonico. gl ' intel­ lettuali. z (lo zoccola.gli Femminile la (I'>" . spazf. i leke. non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. ti oda. gli articoli. a cui seguono. tranne le poche e n c l i t i c h e e . b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. acuto ( . lascialo. avverbi di luogo. gli studi). L' accento circonflesso si usa assai raramente. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . pn (lo pneumiltico. gli pneumatici).le (piit. servi. Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. I-VI. pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. La forma lo (pl. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. e si pronome (egli si lava) . scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. qualche preposizione. 244 V. partira. gli intelletuali. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). ne congiunzione negativa (ne . diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. ). lo. gli zoccoli). la parola prende rispettivamente il nome di tronea. gli gnomi). benche. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole.ti. quel libro. il cane. S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. colto (nel senso di dotto. alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. gioventit. . lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. da non confondersi con di preposizione. . in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. ps (lo psicologo. Sl (affermazione: ha detto di si). Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. vengo). La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni. gn (lo gnomo. pua) e qualche altro cia. L' (pl. la e ll. ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). e lui. si. d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. i libri. li. p ro cl i t i c h e ora ricordate. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. 245 . bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. a differenza di colto. i cani). ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. . un po '. grave ( . per l' accento. per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. citta. da cogliere). corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. gli psicolagi).

della. le une e le altre. . L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. . esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. uno zero. (pl. Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi. degli. accentato. un numero indeterminato di cose. le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera. [ 'erba. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. ps. artieolo partitivo.dei quadri. Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. animali. dello. L' (pl.Non ci sono piu viveri. le strade. alcune. esser retto da una preposizione.delle stanze. . • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. gn. le erbe). Ho incontrato solo un soldato. il nome e retto da una preposizione. dei. una z. un vino tale che . coi. . nel discorso. .degli stranieri. ).Prenderemo alcune lezioni di f a. una sp ranga). pei. uno psicologo.La casa.Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). una stanza . una sete tale che . un uomo . . . la strada. certe (alcuni scolari. . . di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio. . si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. . dell'. una sedia. ) . la zatte ra. uno straniero . si preferisee oggi il costrutto semplice: . A differenza dell' articolo determinativo. un 'unghia). Con le preposizioni 3. o pn. Nelle frasi gli uni e gli altri. Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). si deve usare la forma uno (uno scalpello. si dice percio alcuni. degli. L' articolo indeterminativo non ha plurale. Se. . le case. L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane.degli uomini. una certa quantita. di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola. . o certi. l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. le zattere). . si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. delle: un quadro . collo. Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando.E caduta della neve. persone. le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. certe regole).Hanno acquistato dei viveri. un 'ombra. Si u�ano tuttavia le forme col. Al posto di uni.Abbiamo acquistato due metri di stoff . uno gnomo. uno pneumatico).Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. uni e une sono pronomi. e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . si adoperano anche come di (del. n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. . rancese. Se il nome comincia per vocale. Hanno comprato un aspirapolvere. . Si dira dunque: Non ho amici. Se la quantita e la misura sono fissati. un muro). pero. . consonante una 2. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . 247 di non articolata: 246 . cogli e raramente pel. Non abbiamo tempo. le opere. une. la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. con delle parole aspre »). .

scenario . . . . acqua . .Cascare . da scrivere? Si. «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». II signor Veneranda. disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone. Milano. P. «se parliamo piano non ci si capisce» . .zerbinotto . No. pista. e chiuso».Perseverate in lo studio.Il merlo era volato su ii tetto.estate . f piacere. occhi .Odo .asina . . fontana. . . buon volere. brace. .incendio . .eta . L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. . . prender ar fiato. . Lei fischia?» piano.asino .inquilino . . «Se sono senza chiave. . . Nota. guardo le finestre aver tempo.. «E il portone e chiuso?». . «E allora perche vuole la chiave?» la chiave».zucchero . abeti.stomaco . padella . Veneranda. «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». . grido di nuovo il signore. . rispose il signor Veneranda. . . Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo.Bistecca . . sempre gridando. . . grido il signor Veneranda. " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada».specchio . Hai dei buoni amici? Sl. .studio . . . grido il signore affacciato.suocero . si usa la particella ne. tempo e .» l Da: Carlo Manzoni. occhi. . contadini e studenti. . .ln i negozi vi era molta folla.estetica . «Ma let non deve entrare?» «lo no. es .La bandiera sventola . E caduto . . .Parlo .elefante . POl «Ma lei cosa vuole?». .ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. trincee. -:. . se vuole puo anche fischiare. . . letto . lei?». che cominciava a non «Per aprire il portone». non ne ho. le pare?».Ero disteso . non vuole che apra il portone. - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo. .II fulmine si abbatte su le alte cime.La vittoria arrise a le anni di gli Italiani.scialle .Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. . «lo sono senza chiave». . . «l' ha detto quello del mi interessa. rispose il signore affacciato.scoglio . «Sl. - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa».C' e un guasto . fischlano?». . . torre. II. . .Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . . . . . «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave. perche dovrei fischiare?». Il portone non posso mica aprirlo con la pipa. ESERClZl I. in il quale ci date notizie di la vostra salute. «lo? lo no . lnsomma io non ho ancora capito.pseudonimo .psichiatra . rispose il signore affacciato. . . . «lo no». aroma .elemosina . fiori. . . -ln la stalla sono pecore e buoi. Da le vostre parti nevica di rado.Ogni figlio e bello .orco . .estremita .osteria .Ti accontenteremo in i limiti del possibile. . sentirfreddo. Cosa dovrei entrare per fare?». . «Va bene».C 'erano soldati. . Avete della carlO. 249 248 . provar compassione. orecchie. bicicletta. grido il signora Veneranda. Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa.Tutto s' accomoda . . - III.Mi sono levato a lo spuntar del sole. . I soldati stanno .armaiuolo .psicologo . «io credevo che capire.orso simbolo . poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. . imprese piu difficili. .ospite . . chiese il signor Veneranda. «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire.orgoglio . .e tutti quelli che abitano in questa casa. disse il signor Veneranda. «Per fare cosa?». Porta il cappello . . .aereo .Non . Da il mattino si vede il buon giorno. .La biscia si nasconde . proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: . . . . non ne abbiamo. erba. tappeto. chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono .zeta . . . . . . madre . «lo non voglio aprire il portone».incasso -'. dIsse tl SIgnor Veneranda. «Sl.eco. «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene . ne abbiamo. sl ! ».Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini.Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. . ginepri e palme.Abbiamo ricevuto il vostro biglietto. grido il signor Veneranda. ne ho. chiese il signore affacciato. urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano.Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave». sono senza chiave». chiese il signore affacciato al primo piano.Si e recato a il palazzo de le poste. . graticola. . . . . No. Rizzoli. «Ma non abita qui. �<Perch.: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. . operai. aver sonno. . grido il signor Veneranda. . volonta.Le automobili correvano . affacciato. . telefono. .ansia .Vincere se stesso e una . ChIes e II Signor . . . .

guardi». a togliermi la giacca. «per me e indifferente» . . se crede» . = = = = = . * «Apra la bocca». brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza. . spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. mortificato. Le hanno rubato la borsa. «Porco mondo !». L' alzo subito.Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . ! I ! . «Va bene. . 2. chiese il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. Non le pare?». !J. 4. . o determinarsi da se stessi.E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). .Prendi la matita rossa. Glz e mancato zi jiato. . balbetto. . in un senso determinato. «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. . gia nominata o conosciuta. se ne vada». . dico.o dava�tl al no�e. disse il signor Veneranda.Il projessoreJa lezione il martedi e il.Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio. mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). ogni chilo). . . niente. deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei. . lei? Per un cretino? Se ne vada. «Non capisco».Ha la mefr!O ria buona. «faccio tutto quello che vuole lei. che razza di dentista ! Niente. E se vuole li chiudo. «A me basta che lei apra la bocca». Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o . . I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. disse il signor Veneranda. 3. «ne chiuda pure uno.Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato. «Ha visto?». urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. . Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . . «e deva chiudere gli occhi o no?». chiudo gli occhi. «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca».Ci ha rimess? la vista. immediatamente. . «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie. svizzero). Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi. . me ne trovero un altro» . se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno. «Per me . a tagliarmi i cape1li. da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. . -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. «Volontieri». L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista.Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!). o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba.i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi).Il direttore e partito stamattina. - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv. . . a grattarmi ilginocchio ! .Gb hanno rimesso a nuovo la casa. ». disse il dentista. disse il dentista al signor Veneranda. questa circostanza). . disse il dentista. «per chi mi ha preso. In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . . «Come vuole». «E quale deva chiudere?». e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana).» Il signor Veneranda alzo una gamba. . rispose il signor Veneranda.Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. . caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. Il signor Veneranda si alzo. Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo . . alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. ma cosa vuole di pili? Accidenti. XXXII. «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca.Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . = = = - I 250 I I I ! 25 1 . E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale.

o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. ju un fuggi il generale. per ragioni di stile.un' attimo . idropico. cognato.un errore .un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). -:. tutta la mattina. . L ' oggi. l attnbuto: La grande esperienza e . illeggiadrire. - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a . . ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo. L 'opera io (per «gLi operai» ). e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) . I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo. il godere. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino.dei zimbelli . L 'universo.con r iodio . (Cfr. un artista (femm. La giustizia. � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). bi�ogna ripetere l' articolo e il bello. ecco r I pronomi possessivi fernminili sua.l i e pianure della Toscana sono deliziose.dell' enormita (plur. l 'argento.col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . . L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco. Signoria. il mio.- Esercizio sul vocabolario Idoneo.il zucchero . La Luna. nonna. illegale. ignoranza. Altezza. suo" no�tro. 10. ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. figlio. il giusto. ignorante. il caso delle � � . ) . vostr�.uno xilofono . . sua Altezza il principe. il J L 'arte. Usato come sostantivo. b) i nomi astratti: .Siate i benvenuti.uno pseudonimo . . : un'esempio . Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. . �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . siamo al corrente del come stanno le cose. L 'ainbizione. la nostra mamma.I Loro libri sono li sullo scaff ale. l' articolo puo anche non essere . l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9.i dei . Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. �a se i sostantivi variano di genere e di numero. il cinque. ignobile. L 'invidia tl malato. ilare.L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. igienico.per lo meglio . La pieta.Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione. . il terzo. L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . gli sport. sapere. figlia. il tuD buon padre. idropisia. .In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio. il vostro f atellino. colla spada . il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere . il mio bab bo. La terra. fratello. zio. igiene.l' edifici . Tuttavia in questo caso. tutto un mese.per lo meno . il poi. il prima. . ilarim.un' ordine . sorella. . 7. . nipote.su lo sfondo .mpagna�o. 19norante. . La virtit. 8.mia elica . ignominoso. tutta una settimana. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo. le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. lo:�. dl regola p emesso a c. ignorantaggine. distinguere il plurale dal singolare: l l . i vostri nonni. particolarmente se sono fra loro in opposizione. il grano.La sua macchina e velo ce e silenziosa.i gnocchi .lo amese . suocero. cognata. La mUSlca. 253 . la specie. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. .nella immensita - la elettricita . le nostre sore lIe.per lo passato . ecco � numero : L . .Non ha passato i trent'anni di vita. .un zaino . un di dietro. il vecchio non sono ridicoli. ignoto. i11ecito.degl' elefanti . iL giovane (per «i giovani»). E a �dato afarsl La �arba . o sono al plurale.Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. Pero: egli sapeva tutto. tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte.Nel caso dei nomi invariabili. Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola. il nostro. le crisi. nonno. il rame. Santita. l' articolo va .Prenderemo iL tram. II.Era Lontano le mille miglia da tale sospetto. va. tutti questi argomenti. questo non . nuora. c i no iL soLe. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. Eccellenza. Le porte e le finestre. zia. 6. ignorare. il poeta «l �Oetl l � � enere»?.un artista (masch�). suocera. madre. npetuto : e c?lline. la crisi. il deh. un mah.) .per lo pili . 5. d) l noml dl matena: L'oro. . Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore.S potro venire con mia moglie. : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. . la loro zia. il davanti.Apri senza rumore . lo sport. Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. . cugina.Contavano le settimane e i giorni. tuo. Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. il vino.Iascuno di loro. sua Eceellenza il ministro. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. ignominia. Per es. -Abbiamofatto iL bag no.L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . Eminehza: Sua Maestra il re. genero.

E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. . . che non sono permesse. . CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) .Gli Italiani . . . ! Per raggiungere un fine. brutta cosa essere . . gli spostamenti. . . si fa sempre pili rapido o sintetico. Duro.Carlo non conosce l' educazione. . vettura. Ho giocato a tennis fino alle undici. Sono socia del eoni. Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). . che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno.Bisogna cercar di ammaestrare gli . cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). . per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti. LaFirenze dei Medici. . ricorri sempre a mezzi . . esentasse. Non conosco bene Bosnia. ln Piemonte.Il contrario di nobile e . . se tu non ci metti una buona . ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. . TS (Trieste). . . moIte cose. bi�ogna u�are le .Oh. ! Sollevare il popolo daH' . ? Non si puo saper tutto. che . Mio padre ha il diabete. I miei libri sono suHo scaffale. . - Esercizio sul vocabolario Parlare. e non aver sempre la bocca piena di . oh. parola. . . . Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. SELT (SOCIeta Elettrica). . lo spagnolo. . ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). . di quella della citta. . . . . il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre. . . specialmente quello degli affari e del commercio. bene: l' .0 � � III. Ieri ho avuto la febbre. Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. vuol dire redimerlo e salvarlo. Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. .ll. . (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . . associazioni. bi�ogna contentarsi di . . . . . . (Fabbrica Italiana Automobili Torino). INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). . Tutte le case della citta. bi�ogna seguire le norme dell' . Il calcio e il mio sport preferito.Tengo la tua prornessa. come sono .L' aria dei monti e pili . e una buona compagna. . vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. . Il signor Bianchi e il professor Bruneri. Non vi fidate di quel che dice Quintilio. questa sera! Bene. Addlnttura.Lo zio non mi vorra contentare.Nessuno faccia cose . . . gli Spagnoli . . . . ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). Le citta del Portogallo .Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . E r una in punto. paro Ione. . r italiano.Fidatevi di Giulio che e uomo di . . . . esente dalle tasse. . . .. ecco Da: A. aziende. . .Che noioso! egli . . nel Friuli-Venezia Giulia. che le cose andarono cosi. uffici sono riferiti per intero. . . . Il dieci per cento della popolazione. . Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno.Parla pili semplice. . e lieto. rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. inaffittacamere ecc. pili appropriate. Lavoro dalle otto alle quattro.Quest' ordine e contrario alla legge. . . parlata. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. un . . Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. Ho letto un articolo sulla Dalmazia. . inanonimi. . Si ricorre di solito alle sigJe. Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). . . L' unione fa la forza. Ho venti anni. . La Juventus ha vinto lo scudetto . . e ti prendo in .Come e bella la . . e . sempre in punta di forchetta.Il balcone era tutto .' Incis. . Sono le tre precise. . . come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. . parolaio. di fiori. Mio zio e tornato dal Brasile. Cosi anche il linguaggio. FIAT 254 . Lui non ha il senso dell' umorismo. . comitati.Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di .Ti do la mia . . . Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT. La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri. fiorentina! .Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione.Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . Grammatica italiana � . . . Tutti i bambini di queHa scuola. . TN (Trento).Vennero a .

una stoff a strisee. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. me. b) l u o g o : in casa. autore del Giorno. Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. dottore in letiere. nutrirsi di pane e acqua.) e a1cuni relativi (che. mulino a vento. Sant 'Ilario. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico.Buon vinofa buon sangue. persona di vasta cultura. quello. te. Ingresso. 7. c) m o d o : a piacere. .L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica.Pref azione. in citta. . ma caro dottore. . numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. di quella e non *del questo. in fretta. essere di cattivo umore. il cap. vizi. 6. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. sono giudicati lavoratori seri. acqua a catinelle. Novella quinta. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo. noi ecc. (o fra): la biblioteca di don Antonio. codesto ). una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria.Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. una catena d 'oro. chiunque ecc.Compendio di storia moderna. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. Bibliografia. Canto secondo. di trollo. di domenica. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. Bari e una bella citta). di giorno. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. lo ha preso per marito. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. . donna Felice. .Chi si pasce di speranza. essi sono persone per bene. per forza. tu. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. in bicicletta. per due anni gli ha f atto da padre. Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato. fra Girolamo. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). . 5. a piedi. Ju elello deputato. 2. lavoro f atto a macchina. *il quello. raceontare in poche parole. Antonio Merola. e cosi: di questo. talvolta. ecco - - 256 257 . . d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. ognuno. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti. donna. con gioia. frate Francesco. ma soltanto questo. aggettivi. A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito. in agosto.Cielo a pecorelle. Questura. muor dif ame. !rate. poltrona in pelle (o di pelle). sala da pranzo. San Giovanni. di cui ecc. Anche qui. si e u comportato da vero galantuomo. alcuni indefiniti (qualcuno. .Il cane e il gatto sono animali domestici.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. a mezzanotte. . S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento. alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. Nel plurale. una lampada in f erro battuto. verremo alle JJ).). di giudizio.XXXIII. in campagna. a tavola. Lo hanno proclamato capitano. Ju proclamato campionissimo. I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. in maggio. loro amica d 'inJanzia. in macchina. Redazione. quello. Rifiutano l' articolo le parole (norni. amico mio!.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. sono andati da Luisa. 3. arte procura. in macchina. . a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni. Uscita.Carlo sara tuo compagno di viaggio. di notte. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). d 'ingegno. a letto. ferire di coltello. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. parlare per telef ono. di buona voglia. .La pigrizia e madre dei. - 4. b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista.

la Duse. .Colto in fallo. ma ho . seguito (continuazione). ancora (anche). Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. il Portogallo. e quasi ci acceco. gli S orza. il Sahara). la Me cca. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. .Che cosa vi e di piil bello dell' . la Sardegna. paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. . scrivero alla Matilde. . regioni. scienziati. non reca nessun dolore al padre e alla madre. i Romani dedicarono un tempio a Cerere. e qualche altro. I'India. prezzo. un Creso.La gente inferocita gridava: . il Garda. . L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». . . . Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa.Non fare rumore.Spinti dalla fame. Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. il mese prossimo visiteremo Parigi. III. . l 'Islanda. su un divano.t Alle volte. Coi nomi di isole. Bologna e un importante centro universitario. questi campi. Toscana. purche non sia eccessivo. Leopardi o il Leopardi. . . I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. l' articolo: Gino parte stasera. In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni. Capri e celebre per le sue bellezze naturali. . «un uomo del valore di». . Cleopatra. l 'Aia. . . l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). [ . di Dante per Beatrice. vivere in Italia. dovettero . Volumnia.Il figlio . . 259 . . leggere (plurale femminile di leggero). . e un MezzoJ anti. abbasso. Argo era il cane di Ulisse. amorevole. di continenti (l 'Asia. il ragazzo . la mitica Zante. . i lupi . come sono lasciati in . la Puglia.E una bella cosa l' proprio. maledlco (indicativo del verbo maledire). . Lucrezia. abbassare. l 'Avana. Urania. . Mazzini. dopo Corfit abbiamo visitato Zante. sorpresi. . . hanno parlato di Elvira. pensero io ad . nella Roma del settecenta. ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. .Certe merci si vendono a . . abbarbagliare. ecc. . abbagliare.I ladri. Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. la 258 Alle volte. amoroso. J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. viaggiare per l 'Austria. il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello). dietro recarsi in Sardegna. D 'Annunzio o il D 'Annunzio.Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . '' . . ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. nella Puglia. abbandono. i re di Spagna.Quella grande luce per un momento ci .Le edere si erano . . . Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici.Amore. alle pietre di quel vecchio muro. amorevolezza. quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . mi . . . . .L' uomo corraggioso non si . per regola generale. i Borgia. . amichevole. compito (lavoro assegnato). .Oh.Ti ringrazio delle . . fra due nobili cuori? . . abbandonare. si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. . la bella Firenze.Volevo andare a Parigi. Marconi. la Corsica. . la preda. il sole si . il Cairo.Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano. . . . egli vive da un anno a F'lrenze. . I: . . . Diana. andare in Australia. la voce. tr9PPO al dolore. maledico (maldicente). . . abbiamo scritto a Carlo. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. leggere (verbo). l 'Iseo. . Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. Puccini. abbassamento. . Stanco com'ero. . anzi . . trova un tesoro. parole. . compito (participio del verbo compire).Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . . in Toscana. a poco a poco. con un ferro rovente i prigionieri. . il suo orgoglio. II. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. o il Carducci. .aneora (strumento marinaresco). ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. . il Monjerrato. e facile sbagliarsi e prendere un . gli occhi. una Palermo di altri tempi. . Garibaldi. amicizia. si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. Anna e Giuseppina J arrivano domani. ecco ecc> (Pero: nel Veneto. il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte. Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. pesce d' Amo. i boschi. basso. . nel linguaggio familiare. uomini politici. .E rimasto famoso l' . . la Spagna. . . . abbaglio.): Verdi. passare attraverso la Mongolia. . la De­ ledda.E vicino il tramonto. ). la Corea). . di paesi e stati (l 'Italia. Ma si dira: la dotta Bologna. . seguito (participio del verbo seguire) . . bagnarsi in Amo. la Napoli degli Angioini.Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. l' idea e non vi andro piil. I 'Antartide). abbarbicarsi. la Spezia. Abbacinare.Australia.Lascialo dire. . amica. tornare dal Brasile.

lei non». « E infatti i o non l e vendo». «Lei». «Per fumare?». . ». brontolo il fruttivendolo. «io ho detto un sigaro e non un libro».!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». si trattenne a guardare i libri negli scaffali. . . disse il signor Veneranda. Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. «Non le ho». 26 1 260 . E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. . Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». disse il fruttivendolo. quando ha voglia di fumare.Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' . Milano. Non e fumi pure. come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora.Fino a ieri sera. io cosa posso farci? » . «Ma sa cosa rispondere. «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». Ma guarda che tipo ! » . «naturalmente vendera della frutta. sara suo». male di tutti. balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. . disse il fruttivendolo. «Niente affatto». «lei ha «lo non . . disse il signor Veneranda.Ah. grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. Rizzoli. «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. «Gia. che lei e un bel tipo? Insomma. «ma adesso le ciliege non ci sono. urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. . «chi e che le puo vendere?». il babbo non era . . disse il fruttivendolo. mio frateIlo mi ha . . disse il signor Veneranda. disse il 1ibraio. «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. . «prima non so. Veneranda. non e un libro. . disse il signor Veneranda. «Appunto. «Allora le ciliege non le vende». questa non e la stagione delle ciliege». «Lei si sbaglia di grosso. confuso. . Da: Carlo Manzoni. «Tutti » . . «Perche non e la stagione». assegnato dal professore? . disse il signor Veneranda. II signor Veneranda. «io vendo proprio la frutta». . le ci1iege le vende o non le vende?». non . . «E io che cosa posso farci?». «Si che le vendo. «Ma che libro e?» . protesto il 1ibraio. . chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». « l libri si leggono. . sbaglio?». poi chiamo il libraio. n o n s i fumano». . aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. . cosa fa? legge?». . conf!lso. . se non le dispiace.Ti pare facile o difficile il . «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. «Non si sbaglia affatto». . .Chi di voi sa ' " e scrivere? . . «Non le vendo». l «Lei ha tutti i libri?». questa». malvagio figlio. compatimento. .Dovunque sono andato. «il sigaro? Di chi e?». disse il signor Veneranda. Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro».Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. disse il signor Veneranda. lei non».Al. disse il signor Veneranda.Queste vesti sono belle. ma col freddo che fa. ho libri». balbetto il libraio. Allora se non e la stagione. «Dopo comprato e mio». paiono . I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. «10 . . lo non ho m. «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. disse il libraio. «Se io volessi delle ciliege. «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere. me le darebbe?». ma come le dicevo. Le pare o non le pare? » . . tomato. balbetto il libraio confuso e stupito. chiese il libraio perplesso. balbetto il fruttivendolo. «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». «Anche il sigaro?». chiese il signor Veneranda. io ti . «Gliele darei ». e dunque un . replico il signor Veneranda. «Lei non. o mi LETTURE l I I Il sigaro». I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . ». chiese il signor Veneranda. chiese il signor Veneranda. . «Lei non. Il sigaro. «Ma io non ho sigari.

ecc. in. Mora stići danas ili sutra.Tra e fra si. es. fra loro. negli. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). lez. «in campagna» una relazione di luogo. tranne. Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia.: verso di noi.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie. Otputovao je s njime. talora di usare una fonna piuttosto che l' altra. : del. . alla. ecco (v. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco.usano quasi indifferenternente. su. verso di lui. tempo Deve amvare fra oggi e domani. Le due forme. Verso sera. rispettivamente fra noi. On živi na selu. E partito con lui. P. eccetto. fra. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. si uniscono talora alla preposizione di. Nota 2. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. es . ma Nota 1 ' . fra di loro (ma anche: tra noi. Berna 19752) 262 Oko deset sati. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno.. lungo. P. 263 .jrajratelli. fuorche. a. durante. salvo. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. P. Regula e 1. «con lui» una relazione di compagnia. . Mi spavamo noću. verso. Verso lui e stato sempre indulgente. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. tra fratelli. portatori di funzioni logico-sintattiche (V. Egli vive in campagna. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil .) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. dalle. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. Kako bi bolje živjeli. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso. loro significati e usi Razne vrste prijedloga. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. rv e X). 2. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. P. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. Žrtvovao se za nas. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. Come vivrebbero meglio. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. es . verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . specialmente quando regge un pronorne personale. lungo indica: . Varie specie di preposizioni. da.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. Non si dira. con. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. la Gramatica italiana descrittiva d i M. quando reggono un pronorne personale. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. Jernej . per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. es. Predvečer. reciprocita. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park.: tra di noi. mediante. Verso le dieci. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. tra traduttori. Najbolji od sviju bio je on. p.. Uzduž ceste nalazio se niz baraka. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. tra loro). nonostante. : Noi donni amo d i notte. Si e sacrificato per noi. es.

sant'Agostino. alla. la carta d 'Europa. che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. 1. " Non si deve usare. Per es. ci invitarono e sim. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. d' altra parte. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. l 'aquila. quest'anno. a. 2. della. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di.-a. da. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. non gl'importa). gl' Italian i. Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. Ad esempio. d'ora innanzi. all 'alba nell 'inverno. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. una bell 'occasione. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. l' inverno. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. e cosi pure con le preposizioni articolate dello. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. golfo Sant'EuJemia. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. lo inverno. Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. essi s 'illudono (o si illudono). ne.-a. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). gli Italiani. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. je Uspio je pomoću svo upornosti. nello. Si potra. jice. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. �i. presto se n 'andarono (o se ne andarono). b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. per. di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale.n imperativo (deri vato da un antico traine. ti. nella. sopra. cioe si sopprime. ma invece: lo albero. I I I 265 . Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. santo. __ a) con bello. t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. la prima di queste vocali. grande e anche questo. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. - Nota 3. anzi in origine era un avverbio (lat. buon uomo. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. sursum). lo. Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. durante e mediante participi presenti. (la tavola) l 'alzo. Osservazione. sotto). assai spesso. ad esempio. durante. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. la. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. salvo. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. grand'uomo. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. (il cibo) l 'annuso. tranne. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). eccetto. salvo. sull 'acqua). quello. vi. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. grand'oc­ casione. invece. e malato da ieri. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. gocce d'inchiostro. la mia buon'amica. . e questo a sua volta dal verbo trarre). le esagerazioni. d'allora in poi. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. in. es. tra e " zono ra. saldate dal legame grammaticale e logico. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. c 'erano. Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. la erba l' erba. ffittare. la.In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. si elide.: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). ecco (dell 'avvenire. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo.-a al singolare. con. allo. c 'invitarono. tranne e q. jetru koji je puhao.) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. ecc. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. un 'altra volta). l' albero. quell 'azione. i): c 'e. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. gli ingegni). ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e.-a.

. olio. govorio je u sebi. triangolo.Che cosa posso domandare? .Mancano dieci minuti alle sei. fioritura. E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto. resa scaltro 2 complice 267 .he a l �� pla�esse. Spesso avviene che uno parli fra il sonno. meraviglie che �e oso e impaziente. con voce chiara. Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. . . pp. della second� � categoria. geografia. spiacevole. pioniere. Te l' abbiamo gia detto.. . Mislim. reale. domanda che ore sono . inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere. il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. generalmente.Carlo Lorenzini. . . lo invitavamo. pienezza. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. burbero. . superfluo. curi all' imboccatura della forra di Balenaia. I I 266 ammaliziato. . paura. Per esempio. .Ricordate sempre.. . oleandro. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. violoncello. L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. . presiedere. squisito. »Nisam mu smio to reći«. parlando el piu e del meno. Una risata di cuore. Uza sve to sam uvjeren. Poteva far tutto.Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. P. il viaggio e stato felice. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia.· ESERCIZI I. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. atti e parole di profonda meraviglia. e meglio conosciuto . Tra le due case c' era un cortile. riavere. . mena dieci volte. Bilo bi bolje. Domanda quello che vuoi . dopo sentite le. Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. uomo e di fare il proprio dovera. . non come quella i sopra.chiedeva l' ospite. . Ho · veduto qualch� OSPlt�. In tempo del desinare. era arrivato il quale. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. Ci arrivammo verso sera. che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. 16-18): Linea. Lungo il fiume si vedevano alcune barche. breve . violazione. .rispondevamo nm. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. da ima oko (circa) šezdeset godina. . a . .provoca� lUI. straordinari casi di Pinocchio. . Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. Europa. eroe. Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. richiesta. dei abitassero sull' Olimpo. gnorri. . accIghato e a coda torta.Un motto lungo o breve? Lungo. da ste ostali preko zime kod nas u gradu. si dice che fa . . piuma. fuorche questo . Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. Tutto era perduto salvo l' onore. pioggia. Rivoiti all' ospite nuovo. . Predvečer je počeo padati snijeg. Paolo. . naufragio. guida. fiume. . ma solenne come d' oltre tomba: . Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. da on ima pravo. B ili su prisutni svi osim njega. /. fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. baule. grazioso. . viadotto. se l' ospite era una persona di spirito. che ancora delizia i fanciu1li . Ci siamo incontrati per . Eccetto qualche piccolo contrattempo. LEITURA IL III. gratuito. E allora impermalimenti e rancore silenzioso . come vuoi . Oko podne stigli smo u Napulj. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. L' aereo e partito verso nord. pseudonimo di CoIl odi. . . savio. Fra cane e gatto non c'e buon accordo. . che la cosa piu importante per . E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . . poeta. veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. se l' ospite era una persona . sapere che un manutengolo1. L' operazione era presto fatt�. antichi imaginavano che . Eccoci al posto.

Mi levo avanti l' alba. Moj sat ide pet minuta naprijed. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine. dov' e? E pure qui dentro. sopra bei tappeti. secondo lui. (P. . invece. Ridere sotto i baffi. : contro il muro. ne možeš ga vid jeti. dietro Dietro la casa c' e un giardino. sia come preposizioni. Porta i capelli sciolti dietro. Dopo quel bosco segue un prato. Nosi kosu raspuštenu straga. Il mio orologio va avanti di 5 minuti. Govorio je o posljednjim pronalascima. sopra di noi. Ustajem prije zore. e non lo puoi vedere. Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom). .: Dentro la casa. Zlobno se smijati. Sotto c' era un grande baccano. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! . Nella votazione segreta gli voto contro.. Postavio je sv jetiljku na stol. I avanti . Vratit će se poslije praznika. . . Camminavano uno dietro l' altro. Ići protiv struje. E il bimbo? Dorme sopra.) In molti casi pero. ecc. Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). . Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. es.Postavi stolac pred stol. Prema dobivenim uputama . contro Si rivoitarono contro gli occupatori. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. Jednu minutu kasnije dodoše ostali. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. invece di usare una sola preposizione. (Doslovno: Smijati se ispod brka. Iza kuće nalazi se vrt. Mislim da mora biti gore. . sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. Čekajte nas ovd unutra. (P. Po mome mišljenju krivje on. dopo di lui. E il babbo. Pobuniše se protiv okupatora. senza il cappello. «Come sta?» . Un minuto dopo arrivarono gli altri. stanno con un nome. es. Krenite onim putem. nella seconda esempi di uso avverbiale. Kako ste ? . Hodali sujedan iza drugoga.I l . (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte.: Dov'e la mamma? Dentro. Iza one šume dolazi livada. senza pensa re). o con un verbo o un altro avverbio. Prendete la strada che viene dopo. Svi su protiv n jega. . koji slijedi. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. un aggettivo. E dietro. se ne usano due: fra di se. Straga je. Secondo m e h a torto lui. un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. ) Quando. es . dentro. Credo che dev' essere sopra. avanti sera. Tutti gli son contro.Ide (gura se) nekako. Andar contro corrente. Sklonio se podjedno drvo.Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. fungono da p re p o s i z i o n i . Aspettateci qui dentro. Dol je bila velika galama."l l l xxxv .«Si va avanti alla meglio». entro I libri erana dentro la cassa. sotto Si mise al riparo sotto un albero. den tro alla camera. je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine.

Voi non . Prende il caffe col latte? No. Puzao je tik uza zid. Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona. . Nije više mogao ići dalje. Oko četrdeset godina.Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? . . .circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a.Hai veduto il vincitore? .Voglio scrivere (a lui). _ Quarant' anni circa.Ascolterai il babbo? . senza. ossia gli amici). bez mlijeka. contro.Egli aiuta i suoi genitori. .Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? .Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito. ecco 270 . Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne.lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? . . senza Era rimasto quasi senza quattrini. Abita qui presso. opp. Camminava rasente ( suIrorlo). io ti aiuto.Loro. Circa il discorso da lui tenuto . Ascolto raceusa senza dir nulla. je oltre Kod željeznog mosta. Tu sei contento. Voi ringrazierete (noi). misura) A Firenze abitavo oltr' Amo.Voi avete invitato (noi).. dopo di lei. . 27 1 . dietro.Tu non vedi (Iui) da tempo.Inviterai (Iui)? . Imao ga je uvijek uza se. . Voi rivedrete (Iui) molto presto. koji je držao . opp. (Bio je uvijek oko n jega). U Firenci sam stanovao s one strane Arna.io aiuto (te).In quest' affare esse non c' entrano. avanti. .Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi). Što se tiče govora. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei). presso opp.Lei non sa legger bene.Noi Essi giudicano (me) sincero.Essi videro (se) nello specchio.Essa mura. . sopra di questi. XV.Noi non ritrovererno (te) in casa. = II. . a da nije rekao ni riječi. Non pote andare piu oltre. sotto.Esso dorme nel canile. . dopo.Voi spronate (loro. ma loro sono bene informati . . Le preposizioni sopra.lo preferisco i monti e lui il mare. Stanuje ovd blizu. .Essi hanno veduto (i fratelli). Strisciava rasente il muro. . dentro di me. . Hodao je po rubu. dentro.Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle). tre biglietti. . sapete nulla. Oko grada dižu se debele zidine. opp. avanti di lui. EL. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. Lo aveva sempre intorno. rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. dietro di voi.Devi comprendere (lei). . .Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v. . rasente . (Indica luogo.Tu sorprendi (loro.Risponderai alle signore ? . allo studio . . ma io sl. (loro. dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. ESERCIZJI I.Ella e partita stamattina. senza di quelli. . . . cari signori.. Čekali smo više od dvije godine. Bio je ostao gotovo bez novca. .Scrivi pili spesso (a noi).1 I . lez. presso e senza. sotto di loro.Scriverai a tuo fratello? . . ma non io. Saslušaoje optužnicu. intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. Abbiamo aspettato oltre due anni. non ne hanno colpa. ossia le allieve) a copiare. XIV. tempo. - I III.

«Cosa. balbetto il tizio mezzo spaventato. . Ora sono lontano. domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. «Perche?» «Non lo so. chiese il signor Veneranda. « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». E una stranezza e nient' altro». «Come. «Conosco forse sua zia. stupito. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». «Cosa?». come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. «lo . . tanto a me non importa proprio niente». E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. Vieni su? No. Le pare? Per questo non si deve mica offendere. * * * «Come si permette?». Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. «Per me. balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . «Le sigarette nel brodo? io no . «e la prima volta che la incontro» . . come?». lei non . ripete tranquillamente il signor Veneranda. «Senta». . Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. «lei e sconosciuto?». «In piazza Castello». «Le sigarette». E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». Voteremo contro. io». avra lei la sua ragione». «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. «lo non . . ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. balbetto il tabaccaio. le spiace se io vado in piazza Castello?». Egli voleva star vicino. «Ma io non ho carote». «Come. Se l' aves si visto qualche altra volta. Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. «ho fatto male. «Scusi». Essi abitavano sopra. chiese il tizio. balbetto il tizio. chiese il tabaccaio ancor piil stupito. «io le sigarette non le metto nel brodo. replico il tizio alzando la voce. come mi permetto?». e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. brontolo il signor Veneranda. Lei mette le sigarette nel brodo?». . «se mi da un pacchetto di carote». «tanto io vado in piazza Castello per mio conto». «Ho detto». «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. «lo non soffio il fumo nel brodo». io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. «mi da un pacchetto di carote?». «lei faccia quello che crede. «e mi lasci andare per i fatti miei». Dentro si rodeva. La prol'osta non ci soddisfa. disse il signor Veneranda. «dal momento ehe ci vado. resto sotto. Anche sua zia e sconosciuta» . «Che c' entra piazza Castello?». brontolo il signor Veneranda. disse il signor V eneranda. le fumo». «ho solo sigarette. «Vada al diavolo che a me non importa niente». Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. «E nemrneno io! ». A destra e a sini stra. Ci pensero su. disse il signor Veneranda. 272 273 . . ». .LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. Quindi anche sua zia e sconosciuta» . grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. ». disse il signor Veneranda al tabaccaio. «Non e' entra per lei. Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». grido il tizio perdendo la pazieqza. lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». . se le avessi padato. non sarebe pili sconosciuto. . disse il signor Veneranda. forse?». «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». disse il signor Veneranda. «Lei non . «Anch' io» disse il signor Veneranda. ma per me c'entra». ripete il signor Veneranda. «e la prima volta che la incontro. replico il signor Veneranda. Perche.

es. riallacciandosi alla forma latina dicere. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. lessi. j acessi. Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. dare. Il verbojare. prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». eioe sulIa radice. e. dovesti. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere. Quanto alle desinenze. conobbi. es. bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. Verbi col passato remoto in -s.) Verbi col passato remoto senza -s.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). assolsi. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. ecc. partire e fin ire ).Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I. parI-i. fini-). Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti.ved-. chiesi. sia alterando il tema sia modificando la desinenza.) e si chiamano deboli.: dovei o dovetti. Verbi regolari e irregolari. accesi. I verbi irregolari si possono classificare in vari modi.L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola. jacendo). Le altre tre persone. Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. si formano il pre­ sente indicativo. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello. parl­ iamo. part-. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. vidi. appartiene. fin-). . chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . (Vedi gli esempi di sopra. - 2. messo-rimesso: 3. pari-a. caddi.: misi-rimisi. Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a. credere. dove o dovette. P. II. Le persone second a singolare. tacqui. dicendo.(verbi sigmatiei) '\p. ma alla seconda coniugazione. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. es. ecc. es. stare. parti-. Con la r a d i c e . il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. vede-. . Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 . ruppi. non gia alla terza. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. . In modo analogo il verbo dire. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. 383-39 1 ) . ecc. accorsi. Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . dicessi.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei.(verbi asigmatiei) (p.

disiUi:tdere tr. evaso . intruso. izuzeti incli:tdere tr. razočarati. nanovo gorjeti. ecco concederono (o concedettero). sorrldere intr. dissuadere tr. rem. = chiedere tr. rasi. riješiti. riardere intro (essere) e tr. chiedesti. accludesti. odstupati.Part. .Part. zamazati. uprlj ati. rem. nanovo podijeliti. uvrijediti. razdati. assidersi rifi. isušiti. . risi. rldere intro (avere) smijati se. . reddere tr. razdvoj iti . concedere tr. irrldere tr. assiso. ujedati. ecco . opet dijeliti. 2. pass. ecco . pitati. upropastiti. rem. condividere tr. obmanuti. razdijeliti. rem. pass.Pass. razbiti obmanu. lišiti riconeedere tr. pass. radesti. intrusi. eluso. conquidesti. nagovoriti (na što). intriIdere tr. odvratiti koga od čega. osvjedočiti. rem.Part. 276 . biti lišen (čega). prasnuti. acclu ­ demmo.Pas s. mimoići. deciso. nanovo dopustiti. chiesto. chiuso. pući.Pass. evadere intro (essere) umaknuti. richiedere tr. -Pass. pravima). tr. podijeliti. priložiti. accludeste. prepoloviti. razočarati. pass. zaključiti escli:tdere tr. esplodesti. uvući. ecco . Temi in -d- dividere tr. završiti. poplaviti. pass. pass. (avere) (na)s miješiti se. rem. dogoditi se. ardesti. persuadesti. uvjeriti. mi assisi. arridere intro (avere) nasmiješiti se. morsi. perdesti. ti assidesti. . pass. inddere tr. ecco . utisnuti. (o concedei o concedetti). ecco .Part. accluse. chiesi. pass. pritvoriti ledere tr.Pass. 277 circonddere tr. esploso . uteći (iz tamnice). pass. nastati. rimordere tr. presjeći . rem. ecco . ograditi. . . prodrijeti kroz. � Pass. ismijavati (koga). čina. nanovo izgubiti. rem. zahtijevati. . decidesti. (avere) podudarati se. dolaziti za čim. deridere tr. aUi:tdere intr. zapri ječiti elidere tr. intriso. zatvoriti. zatvoriti. persuaso.Pass. gorjeti. evadesti. pass. pass. ozlijediti. mordeStCecc. accluso. odsjeći. zbivati se istodobno. odrezati. intrudesti. concede (o concedette). zajedati. rastjerati. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. rem. ecco --. (iz)gubiti. završiti. priložiti precludere tr. ecCo . ecco . obići. pass. nanovo (u)gristi ili ujesti.I. tr. = radere tr. ecco .Part. sperdere tr. oštetiti. riso. dirati.Part. intrisi. . · rastaviti. (po)razdijeliti. urezati. podrugivati se. chiiIdere fr. slijediti. morso. eksplodirati 2. invadere tr. .Part.Part. (o)brijati.. divisi. riperdere tr. arsi. izbaciti (krajnji samoglasnik). dividesti. ujesti. retrocedere 1. concessi. raso. acclusero. nadvladati. . .Pass. eliso. ( sedersi) sjediti. (nanovo) tražiti. leso. odapeti. conchiudere tr. acclusi. ismjehivati. onemogućiti. pitati. rem.Pass. mordere tr. usjeći. zarezati. smjerati. Passato remoto in -s­ l. .Part.Pass. izostaviti. navesti. zatvarati socchiudere tr. uvrstiti. . posaditi se. priklopiti. eliIdere tr. chiusi. pass. (avere) ciljati. intrldere tr.Pass. provaliti. opaliti. zapaliti. zaključiti racchii:tdere tr. rem. lesi. . pass. ecco . pass. accIiIdere tr. perso (o perduto). obuzeti. persuasi. svladati. pass. persuadere tr. ecco . pući iz.Pass. elid irati.Pass. intridesti. concedesti. imati u sebi rinchii:tdere tr. . utjerati. uništiti. rem. podijeliti što s kim. eludesti. uvlačiti. ecco . pervadere tr. rem. coinddere intr.Pass. (o)strugati. ledesti. concludere tr. evasi. nišaniti.Part. rugati se (komu). ridesti. persi. moliti. osvojiti. ardere intro (essere) e tr. conquidere ( vIncere) tr. izigrati. izjedati. intro (avere e essere) ići natrag. esplosi. . rem. . disperdere tr. rem. . prevariti. . (za)mijesiti (u vodi). sadržavati.Part. arso. odlučiti. suddiVidere tr. . pass. pass. . rem.Pass. ecco . decldere tr. esplodere 1. elusi. tražiti. isključiti.Pass. deludere tr.Pass.Part. užeći.Part.Part.Part. ecco . dopustiti. podijeliti. pass. obrezati. poklapati se. zauzeti.. pass. rem.Part. pobjeći. elidesti. . elisi. . rem. rem. diviso. izgarati. conquiso. razmočiti. povrijediti. osmjehivati se (komu). uzmaknuti. ecco . rem.Part. prodrijeti.Part. upasti. intro (essere) rasprsnuti se.Pass.Part. chiudesti. concesso (o conceduto). nagristi.Part. izgubiti.Part. raspršiti.Pass. conquisi. . decisi. rem.Pass. ecco . ecco .Pass. perdere tr. (u)gristi. prožeti.

II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. � ESERCIZI I. Per es . nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. rem. (V. ecco . un tal uomo. un tal esame. rosi. qual audacia. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. Ranio ga je. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. pass. ciascun uomo. r. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. gran zelo. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . l' avverbio ora (or ora. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. un buona psicologo. izgristi. n - Pass. ubiti. � (= un poco). qual figlw. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. qual erede. siam pronti. �uon amico. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. pero. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. Anche in questo caso. z. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. izjedati. ucciso. . . senza valersi dell' apostrofo. ma anche grande successo. n. un tale uomo. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. ucddere tr. grande cosa. gran cosa. Il concorso si chiude alla fine del mese. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. corr6dere tr. cadendo la vocale o la sillaba finale. quel vocabolario. La colonna in marcia dovette retrocedere. Credo che alludesse all' avvocato Carli. rem. uccisi. nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. - Pass. prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. Vogliam dire che non e vero. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. ciascuno zingaro. In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. ubijati. che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. amor patrio. ma temevo che allora la lettera passasse il peso. gn. amor patrio. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. Cuor contento non sente stento. pass. l 'un l 'altra. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. Quindi si dira: uno scherzo. Si richiede la presentazione del passaporto. rodesti ecco - Part. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi.zi ad altra parola che cominci per vocale. III. Gliel' ho chiesto ieri. Gino e un mio buon amico. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. aicuno. se la parola seguente comincia con s impura. . usmrtiti. suor Agnese). ma anche f . Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. . gnomo. Riusci a persuaderlo d' andarsene. nessun libro. siam contenti.rodere tr. nessun libro. signor professore. z. L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. f presto. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. II. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. se la parola seguente comincia con s impura. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. dolce stil nuovo. un bel successo. qual errore. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. 265). gn. koji se nije znao nikada odlučiti. S ' intende. pub eliminare anche o. e che. Fra Cristoforo rate Antonio. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. Casi particolari: Tuttavia. A vrei accluso anche la fotografia. Izjedao se od (di) zavisti. grande zelo. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. quello psichiatra. (o)glodati. Part. allora il troncamento non e permesso. m. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. ps. nagristi. . ps. pero i casi di elisione a pag. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. Dopuštam. san Carlo (pero: santo Stefano). roso. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. ciascuno. : quel ragazzo. Cosi ha perso i p iii begli anni. un mese. Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. To je čovjek kojemu se sreća smije. di ' (= dici). E arrivato di gran corsa Buon giorno. invece. uccidesti. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. la parola venga a termin are con l. La speranza ci arrise un istante. izjedati. san Girolamo. Želim priložiti pismo za svog nećaka. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. che l' ultima sillaba non sia accentata. buon ? giorno. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. ecco . da je on malo nastran.

.Si e strappato il vestito . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: . sbaglio solo. . ma e stato proprio . niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile.Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due. . pseudonimo.fo . spino della: siepe. il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35. .Nel compito ho fatto .. . madomale. . . . Crispi e Garibaldi 11 2 . . . Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. . . . 't il 'j ] .Discorreremo piu a lungo .Stavano giocando quando io li vidi. .come si inganna un diplomatico ? .lo vi garantisco sul mare . dicendogli la verita. . Ho . .Nella strada a solo. essendo in confidenza con Cavour. .disse Crispi.grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare. .La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo.replico Crispi .Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV. . 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia . . svarione fino a notte tarda ci fu . . Cavour e i disoccupati . strepito insolito. non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia.. . altra volta.II buona giorno si conosce dal buona mattino.. altro giorno. . sportello '. .Il calcio e . . . I I \: 1 . gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. che ti vale dirlo? . .Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia. ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia .. . . Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa. poiche egli credera che sia umrmenzogna. mentre tutti gli altri me ne dissuadono. spintone. . .Dite a Garibaldi .Cane che abbaia non morde.Sapete .II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso.confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino .disse allora Garibaldi. ed e l' incertezza del mare.Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far. di sommo onore. .Sono convii1.Nello scelto .No. Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te .rispose il re . . sport a cui tutti s' interessano.Mentendo.che se per lui e un gran dolore la cessione . .Essi parlavano di cose molto note. E venuto a .Nell' ufficio il pubblico era servito a . . Questo oggi ho studiato un bello sonetto. . scendere dal tram ha ricevuto . . e lo farerno ! di Nizza. - V. ora insolita. . e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato.di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore.Gianni Schicchi uno atto.Quando anche fosse vero. . che.I A un funzionario del Ministro degli Esteri. .Quello scrittore si e . Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso .E io vi garantisco la terra . . .

al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj.: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). : Non sapro dirtelo prima di domani. sopra di voi. ecco (v.: La disgrazia avvenne poco lontano da qui. . assieme a za jedno s. vidno a. innanzi a ispred (koga ili čega) Es.: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. Lez. lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni. dinnanzi a. .• j . Per es. es. innanzi di (di tempo ! ) prije Es . fuori di izvan (čega) Es . Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. skupa s Es.VeITo assieme a lui (assieme con lui). mjesto (čega) Es. : Stavano attomo alla tavo la.Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. ! j XXXVII. dirimpetto a. : Ti do questo libro invece di quello. Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . uz Es . ma sono casi eccezionali di us o.Siamo al di 13. Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '. davanti a. : La strada corre di qua dal monte. al di la di s one strane (čega) Es. : Abita diri mpetto alla farmada. es. : di qua (s ove strane). ' I .Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco. si ha una locuzione avverbiale.: Vicino alla piazza si trova una libreria. Juori strada. 34 e 35). . di la da. 283 Se invece precede una preposizione. • Es.: La villa era posta di la dal fiume. : Il ristorante e accanto al teatro. per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine. P. ) je - insieme con. invece di namjesto. prima di prije (čega) Es. insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva. rimpetto a nasuprot • (pokraj). avanti votte. accanto a l Es . di qua da (s ove strane čega).: (zajedno s). 282 . pokraj (čega) Es.(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina. invece di (namjesto). .: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua. .Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno. di la (s one strane). intorno a oko (čega) Es . verso di lui. intorno la citta.: tra di noi.1 l . dentro al baule. da vidno (izbliza). j . - Lezione trentasette s i rn a I attorno a.: E venuto ieri sera insieme col fratello. P.intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es . . I I Nota 1 . accosto a blizu. :j · 1l avanti di.Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti. . per di qua (ovuda).. dei limiti fissati in principio. leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora.\ ! I avanti a..

: Lo trattava al pari di uno scolaretto. di faccia a.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo.Ha parlato in favore di lui. u odnosu prema Es. a cagione di zbog. u Es. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra. fio(o) da. a modo di na način. kroz Es.La traduzione dev' esser fatta fino a domani. alpari di kao (što) Es . fino in do (prostorno) Es. posredstvom Es .: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. : Ne ho sapute delle belle sul conto suo. . per mezzo di (s) pomoću. per eonto di na čiji račun. : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja). fino a. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola. .: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. (po) radi Es.: Il marco era alla pari col franco svizzero. a eosto di uz cijenu (čega). su per (go re) po d.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora». a guisa di.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati.Voglio finire il lavoro a costo Es .L'ho accompagnato sino a casa.: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti.. e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega. s ustrajnim naporom Es.�l Es.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. sin(o) da (vec) od Es.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) .: Siamo andati fino alla stazione. in cambio di mjesto Es .: Saliyamo su per la chin� monte. per causa di.: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano. a causa di.: E a letto fin da ieri. . i : l- l j rispetto a s obzirom na. namjesto Es. 285 284 . : Scatola fatta a guisa di libro.b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . poput Es. sul eonto di o (komu) Es.Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze). in mezzo a usred (čega). što se tiče (koga) Es. : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es. a favore di. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola. . . jalo života). sino a do (prostorno i vremenski) Es. d'in su (odozgo) s Es.: L'universita si trova di faccia al teatro. . : Ci andro io in cambio di lui. : Si ebbe una lode in luogo di un regalo. . in cima a na vrhu čega 8. in favore di u čiju korist. in luogo di (u)mjesto. di tra između. . makar . di fronte a nasuprot Es.

il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. . entro. frecce di campanili . dietro. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono. avverbiali. ecco. III. senza di voi. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . con. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. circa. per. dopo. into mo. fin qui (dovde).Signori. intomo. unite con i vocaboli che dipendono da esse.Signor Rossi. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. . . da. egli mi ha Ora. come per miracolo. f uori di. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . sotto di lui. insieme un complemento di c o m p a g n i a . a. su. . Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. dentro. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. avanti. servo no a introdurre anche altri complementi). che. ra. pa i uz cijenu dolje. stoga sam ga mogao promatrati izbliza. E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. nonostante. sopra. es . contro. dallo specchio delle acque tranquille. Lez. e cosi di seguito. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. lungo. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. sul fondo luminoso dell' aria. . sotto. dietro di lei. oltre. con. eccetto. najvećih žrtava. da. movendo verso Venezia. La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). dopo. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. . . ringraziato Come gia sappiamo (v. ra. mediante u n complemento d i m e z z o . l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. oltre. presso. vuole parlare. senza.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. . 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. in. . rasente. lasciando da parte. avanti. entro. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). fra. Ma in quel mezzo. tranne. a. complementi. parliamo invece di verbo reggenze. lungo. :i tra. sulla linea del sereno orizzonte. lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. . una citta che galleggia senza suolo. dipendono. Nel plurale usa il Voi: Signor professore. fra. eccetto. . verso. fin la (donde). Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. . e tutta intorno. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. Non pili terra vegetata. . sotto. Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. vuole vedere e . f verso. f verso. non piante verdi. s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. di ranciato e di rosso. 34). vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. lungo. fin dove giunge lo sguardo. presso di noi. formano varie specie di complementi.Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. ecco - ESERCIZI I. fra di se. secondo. tranne. a un mare chiuso e morto. prima di.Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. le preposizioni di. salvo. e quel medesimo silenzio. vidno a. . Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. fino a domani. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. palazzi. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. dentro. per.Nota 2. . davanti a. fuorche. ecco (Le preposizioni tra. mediante. rasente. e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. senza cornice naturale. ecco fastigi di chiese. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. dando del Lei all'interlocutore.Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. presso. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. verso. dietro. contro. pili svariate relazioni. durante. . vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P.Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). senza dintorni. a grado a grado. fino laggiu (do tamo dolje). attorno a. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. prego di venire da noi: 286 287 . in. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. lungo. . su. salvo. a guisa d'un nastro. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). prego mio padre . . locuzioni prepositive) nel brano che segue. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. per ora. IV.

penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. . . dentro. A diciott' anni s' innamorava. . fino da (ieri). Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio. gli si atteggiava naturalmente in novella. servizio della Repubblica. Si chiamava Maria. giorno si dice «hernera» . . 288 289 . dopo sei secoli. . ecco da: lontano da. allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. . Signora direttrice. . Anche oggi. chiedo scusa se ' " ho. . Appartengono a questa classe le preposizioni contro. La sua gloria e legata al Decainerone. . a Certa1do. . dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. . . ecco di: invece di.. scapestrata e pittoresca di Napoli. gia riserva della nobilta e dei cavalieri.Vi ha spiegato questa lezione il professore? . La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto. fuori da. . . e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. oltre riguardo a. fuori di. VI. -Com'e possibile che non .Prese le lettere e . . . . in confronto con. diversamente da. intorno a. prego di entrare e . e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. presento gli auguri del corpo insegnante e . della figlia naturale del Re di Napoli. ecc.Signori . immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. . i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. ho detto che eri uscito. . vidno a. NelI' anno una rivincita suHa morte. . rispetto a. .Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? . resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine. e la Teseide.Ve l ' ha dato il libro? . . ecco con: insieme con. Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . prego di credere al nostro affetto. prima di. . vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. . imposto. . Ma Fiammetta non gli era fedele. . . Fu COSI che Giovanni. Fu una lunga e vivace passione. la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. . il Filostrato. A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. si volgeva a godere i beni della cultura feudale. conosceva il Petrarca. preghiamo di passare in direzione. . dietro.Ho veduto i ragazzi e .Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . fatto attendere.Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a. la Fiammetta. coraggiosa e vivace. V. Dieci in greco si dice «deka». . Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. lui la chiamo Fiammetta. . . 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. lasciata la bottega paterna. di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. nientemeno.Vi fidate voi di quest'uomo? . Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. . sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze. offro i fiori delle scolare . .Lo riconobbi soltanto quando . ma . l' Amorosa f visione. .di passare in questa sala ove il custode . oltre. assieme a. . Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. a diJ! erenza di. davanti a. Quando vedrai tuo fratello .E venuta tua sorella. in mezzo ai libri della sua biblioteca. Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. andiamo al cinematografo. . . presso e qua1che altra.Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . se qualcuno legge quelle novelle. ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da . Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. fui vicino.Avete telefonato la notizia al professore? . in racconto.Signor Pavese. . In quegli anni la borghesia mercantile.Racconterete la storiella ai vostri compagni? . . . E fini la sua vita di antico gaudente. mostrera gli affreschi piu celebri. ho avvertiti. viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. . . entrava nella carriera politica. in compenso di. dirai che ' " ricordi di passare da . mentre in citta infuriava la pestilenza.

si nutriva solo di frutta. 5. era un uomo di bassa statura. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. il mese di marzo. sono venuti di corsa. 29 1 290 . di omicido. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. d 'estate. il nome di Alfredo. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. erana giornate una pii:t bella dell'altra. un abito di seta. di primavera. specialmente l V. 47). (Vedi su q� esto la Lez. 17. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. di tru ffa. di giornalista si fece scrittore. e un ragazzo di quindici anni. d 'inverno. via Mazzini. piangeva di gioia. d'autunno. 16. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno. carico. pieno di gloria. una parte degli scolari. = 10. non di f atto. la nascita. del pane. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. riempire di monete. privo di danaro. i libri di scuola. scarso di mezzi. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. so re di mal di denti. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). a determinare. costruire di mattoni. viene di Firenze. quelli che significano: 20. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. Regula e J. un orologio d'oro. era provvisto del necessario. 8.filoso. 13. 4. e stato multato di mille kune. 18. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. 9. un trattato di. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. fortile di risultati. d 'anni. piazza Garibaldi. quel ragazzo non manca d'ingegno. tingere di verde in marrone. era di cattivo umore. la Grammatica italiana descrittiva di M. il cognome di Mazzini. ff 12. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. lafamiglia di lui. era re di nome. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. Jernej . di buon mattino. delle riviste (oggetto partitivo !). Berna 1 9752 (edizione Franke).7. correva di vetta in vetta. il cavallo andava di passo. cioe. 3. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. il lago di Garda. quel cane e vostro quel cane e di voi. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. di notte. la forma. reta. la Juga dei nemici. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano.fiume Sava. una circostanza): morire di crepacuore. l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). ma e frequente anche in altri complementi. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. tutti erana contenti della vittoria. mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. parlare di politica. la presentazione e di carattere semantico. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. Coi nomi di fiumi. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. 14. 6. una condizione. la difesa della citta. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. ho comprato del latte. e uno scrittore di sentimento. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. e oriundo della Dalmazia. 2. il fiume Tivere. come anche per le altre preposizioni trattate. un abito di lusso. l mentre qui. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . a) abbondanza. il libro del pro essore. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. il colore. la Toscana e ricca di olivi. 15. e stato accusato ? di quanto e 19. e stato p rivato di tutti gli averi. Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. eravamo di buonafede. XXXVIII . sono di Zagabria. le nostre truppe erana inferiori di numero. e partito di casa alle sei.. il giorno di domenica. 11.fia. ha le pelle di color scuro.

(ras)cijepati. difesi. preraditi. malo držati do (koga). uzvraćati komu što. difendesti. contundesti. 2.fig. - Pass. pretočiti.Pass. ecco . intro (avere): nascondere tr. tupiti. accendesti. (o)braniti. 2. ecco . razumjeti. razdvajati. davati. sdndere tr. corrisp6ndere l. ne obazirati se na što. contiIndere tr. difendere tr. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. (iz)učiti. izlijevati. rastegnuti. fondere tr. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. dimentieo del dono avuto.Part. scisso. njegovati ili gajiti što. avido di danaro. eapaee di resistere. spuštati. risposto. preso. priječiti. e intr. trasf6nd�re tr. obustaviti. Lez. tr. očekivati. fraintendere tr. pass. smrskati.Pass. uliti. - rispondere tr. oštetiti. ­ Part. (po)brkati. rem appesi. acces i. skrivati. osporavati. raširiti. rem. uloviti. čuvati. fig. pass. napinjati. .fig. ecco . diffondere tr. capacita. rem. resi. ecc. riofIendere tr. 2. vrijeđati. saći. sceso.Pass. prendesti. risposi. - altendere 1. biti podređen ili podčinjen (komu). prendere tr. pass.Part. čekati. nadvisiti. odvratiti. ukinuti. scesi. . tesi. odvratiti. lieta del buon esito. raširiti. užeći. (raz)dijeliti.Part. upotrijebiti. c) desiderio. isplaćivati. (po)vratiti. fusi. podleći. . sorprendere tr. e in tr. prerezati. (avere) nategnuti.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. scindesti. rem. uspinjati se. biti sklon (čemu). grditi. acceso. spendesti. objesiti. estendere tr. (po)tratiti. Pass. ulijevati. eolpevole di delitto. Temi in -nd- accendere tr. nascondesti. pass. intro (essere e avere) uspeti se. predati se čemu. pass. rem fendetti. rifondere tr. scissi. inf6ndere tr. ecco Part. ascendere l. do1ikovati. popustiti. smesti. podudarati se.Pass. appendesti. teso. sići. 34-36). speso. psovati. fuso. ne voditi računa o čemu. . razumjeti. uzimati natrag.Pass. ecco . intro (avere) prepirati se (oko čega). pojmiti. rem. contentezza. contuso. porazmjestiti. (s)kriti. - discendere l. - q l conf6ndere tr. pass. udahnuti. apprendere tr. uzvratiti. fes so (o fenduto). .Part. rem. presjeći. ­ Part. - 293 . popustiti. zgnječiti. spustiti se. otegnuti. fondesti. (po)miješati. zapaliti. ecc. protegnuti. razdvoj iti. riprendere tr. prekinuti. vilipendere tr. preliti. scendere intro (essere e avere) e tr. štititi. 2. prijeći na. odgovarati. zatajiti. ridiscendere intro (essere) i tr. potrošiti. pass. ecco . ecco 21. doznati. ofiendere tr.Pass. tr. . accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. iznositi. pass. - Pass. ecco . nascosi. - da qcs. potjecati po rodu. skočiti na. asc6ndere tr. tr. uhvatiti. Part. (ras)taliti. rasuti. zbuniti. 2. . sospendere tr.Part. kvariti. pristati (na što). tr. smućivati. . rem. fendesti). primiti se (čega). pretjerati. povrijediti. ozlijediti. ulijevati. presi. contendere 1.Pass. zaskočiti. arrendersi predati se. rasprostrariiti. vješati. nanovo uzimati.Pass. pass. : desideroso di lode.Part. (po)vraćati. rem. e intro (essere) (ras)topiti. spesi. vješati. reo diJurto. tendere tr. eff6ndere tr. težiti (prema) . nascosto.Pass. reso o renduto. rem. uvrijediti. raširiti. pretopiti. distendere tr. razlijevati. (s)kriti. uzimati. comprendere tr. početi. difeso. silaziti. priličiti. krivo razumjeti. otimati se za što. 2. raznijeti. . ecc . memore dei benefici. rispondesti. intro (avere) odgovarati. contusi. nadmašiti. rem. sići. dizati se. omalovažavati. ecc.Pass. silaziti (niz). tendere tr. 292 a qcs. . spendere tr. pass. rem. presdndere intro (avere). rem. scendesti. prešutjeti. pass. (o fendei. ecco Part. silaziti. (po)mutiti. ecC o . intraprendere tr. pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). pass. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. rem. figo raskinuti. uliti. ecco Part. fendesti. iznenaditi. pass. . naučiti. izliti. contendersi qcs. appeso. nanovo sići ili silaziti. (avere) uzeti. --- rendere tr. shvatiti. uhvatiti. intro (essere) sići. pass. dipendere intro (essere) ovisiti o kome. ricordo. odgovoriti. prihvatiti se. objesiti. ecco . pieno di gioia. tendesti.Pass. resdndere tr. shvatiti. tr. prionuti za ili uz što. ispružiti. napeti.Part. počinj ati. ottiindere tr. rendesti.Part. iznenada zateći. popeti se. appendere tr. traseendere l. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. rasipati.

. soprintendere intro (avere) nadzirati (što). Danju i noću. .Petrovi sinovi. Da li la strada scende verso il mare. madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone. . . misliti. a studi piu proficui. e intr. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». componendo sonetti. . stendere tr. . Egli propendeva verso l' indulgenza. . Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza. ispružiti. Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi.Il giovenco bianco. II vino aveva acceso il volto. ESERCIZI I. secondo lui. .L'occhio glauco.Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. To je bila glazba. Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna. namjeravati. bello. Sentir questo mi sorprende davvero. sede allora. la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. Nemico acerrimo.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti. čuti.Scolaro diligente. . II.La carica pubblica. Il nostro podere si stende fino al fiume.teatro . .Una saga nordica. '. . quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. biva vraćeno.Odavde do Padove ima 400 kilometara. Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige. Zaraza Metti gli aggettivi grande. Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu.Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica. rastezati. tomo ad A vignone. Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio. umišljati. . (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje. p retendere tr. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama. allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia.Un filologo ceco. kad ju je najmanje očekivao.Eroe sfortunato. (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera . pružati.Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). : ) Stidjet će se ovih riječi. Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade.Un sociologo inglese. Pobrkao sam ga s njegovim bratom. Traduci usando la preposizione di (del. Compiuti gli studi.Grad Firenza. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda.Razgovarali smo o najnovijim događajima.Un paesaggio pittoresco. rastirati. tvrditi.uomo . Di famiglia oriunda fiorentina.Govorio mu je neprestano Vi. LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III. rastrijeti. ). Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica.La barca carica. ) uže na granu. dove ebbe gli ordini sacri. In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. . . Novi zakon obuhvatit će (comprend. Objesili smo (pass. Sjednica je bila prekinuta. . upalio je svjetlo.orologio . koja je parala (offendere) uši. Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto.albero . VI. getto alle fiamme i suo i libri prediletti. uobražavati sebi.) i ovaj slučaj .Gallo bianco. Nemoj mi skrivati što misliš. Trošak je iznosio deset tisuća kuna. Pošto je skrio kovčeg. . . iziskivati. p rotendere tr..Una foglia secca. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo. (is)pružiti. ljeti i zimi. Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente.Gattino cieco. Na sve napade odgovorio je šutnjom .II dialogo tragico. .Od bogataša postao je siromah. . On me je s tim odgovorom uvrijedio. protegnuti. della Corte pontificia.Un magnifico lago. dopo l' elezione del papa francese Clemente V. Questo riparo ci difendera dal vento.Contadino laborioso. che un giorno.orto .specchio . rem. kaniti.Mjesec svibanj . .pranzo occasione . . Dovresti prenderti un giorno di riposo.La vecchia quercia. adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte. della �. . . 295 294 . = - V. Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone.intendere tr. . la signorilita dei modi. stesero un contratto.quadro . Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. . . egli si dedico tutto all'arte poetica. imati vrhovni nadzor (nad čim). (avere) zahtijevati. . In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia.spettacolo . razabrati.Spettatore distratto. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. Esercizi di ripetizione: IV. sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale. . misliti. .Ammiratore entusiasta. shvatiti. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona. Smrt ga je zatekla (sorpr.tavolo. razumjeti.Il fungo venefico. .-Sporco. . Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio. . Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin.Il vecchio catalogo. otegnuti. Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice.Un luogo. Dobro koje se čini. Un chimico croato . polagati pravo na. tražiti.

eggenze variano da una lingua a un' altra. 14): ci siamo aZzati all 'alba. il vestito ti sta a pennello. . di 10). . al big liardo. Lez. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. all 'impazzata. Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita.disposto alla partenza . Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. si trova all 'ospedale. domani andra a teatro. e dottissime opere latine. In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. il fumar troppo nuoce alla salute. Complemento di m e z z o (cfr. partiremo alle quattro. abbiamo provveduto a tutto. a tombola. E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. giocare a palla. Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . Le r. XXXIX. dal vivo. «I trionfi» . le lezione cominciano ai primi di ottobre. . Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. indubbiamente. all 'u fficio.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo. Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. di l l ): procedeva a passi lenti. mentre in questo l' amore e ancora astratto. a scacchi (o ag li o 296 297 . ma.lo splendore perduto. Nota. ha terminato a mala pena. 38. da cui si aspettava la gloria che. alla buona. parla a voce alta. non ha risposto alla mia domanda. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo). invece. Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. 6.. in croato: pobrinuli smo se za sve. ci riposammo a tavola. uova al tegame.dubitare di tutto 2. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese. che corrisponde in genere al dativo croato. cariche gli giungevano da ogni parte. presso Pisa.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito.sicuro del successo . a carte (alle carte). giocare al pallone. Scrisse anche un poema. Molto viaggio. bistecca aif ern. 38. e domiciliato a . il pacco e stato inviato ad Ancona. 4.:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». . sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. e stato proclamato inabile al lavoro. Lez. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori. 3 . Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile. inviti alle corti. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve .rinunziare alla gloria . . num. ma e frequente anche per altri complementi: 1. andare a cavallo. vado al mercato. i propri sentimenti. egli e ora a teatro. ma. 5. siediti alla finestra. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. Suo gran dolore fu la morte di Laura.

ricon6scere uno alla pronunzia. mi accorsi. emerso. pass. pass. 17. di 1 2) : sto male a quattrini. pass. cinto. Lez. una cosa): eressero una diga a protezione della citta. utrnuti. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. ecco -Part. e intr. opaziti. lučiti. slikati. pronto al soccorso. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni. opkoliti. ecco . prepoznati. Jedele all 'amico. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. utopiti. ugledati. ecco .Part. ti aspergere tr.Pass. 8. motore a benzina. uzdići. raspoznati. ) razilaziti se.Pass. nocivo ai prati.Pass. il teatro e a pochi passi da casa mia. affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. al minuto. immergere tr. affinita. ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. . conversi. pretvarati se. accorgesti ecco . estinguere tr. disperdere). . prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. acdngersi rifl. sgradito al p alato. cinsi. . opasati. a cinque anni di carcere. ecco . Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. dipingere tr. pass.Part. di 9): un carro a due ruote. erto. sgradevole all 'udito. označiti. fingere tr. peso. 9. odvajati se.Part. poškropiti. razabrati. rem. nave a vapore.Part. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro. opasati. le abbiamo pagate a centa lire il chilo. dngere tr. una condizione. dipinto. cfr. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. potapati. Ju condannato alla Jorca. potopiti. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. potopiti. sommergere 1. Javorevole agli accordi. uroniti. zamijetiti. allaJucilazione. figo živo opisati. finsi. utonuti. scorgere tr. ersi. podizati. istaknuti se. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. pingere tr. accorto. un abito a striscie. il villaggio si trova a sei ore . tr. = pass. 11. rem. istaknuti. disposto a partire (o alla partenza). Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. pass. 47 ) . idoneo al servizio militare. la tua idea e a ffine alla mia. convergesti (o convergei. 7. distinguesti. converso. a tre chilometri dal mare. distinto. inclinazione. piacevole alla vista. nanovo opasati. Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. utile alla societa. e coraggioso solo a parole.Pass. di 17). spremiti se (za što). pass. dannoso al sistema respiratorio. (avere) hiniti. 2. a morte. cospergere tr. Pass. un colore piu vicino al rosso che al giallo. emersi. cingesti. e stato condannato a una multa di 10 000 lire. avverso alle innovazioni. ecco . fig· proizlaziti. posuti. redngere tr. (di qcs. raspustiti (v. raspršiti. ha lasciato il cane a guardia della casa. fingesti. lo dico a onor del vero. pass.. pop laviti. okružiti. ergere ( innalzare) tr. rem. rem. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. izmisliti. . dipingesti. dispergere tr.Pass. umakati. Complemento di q u a l i t a (cfr. zaroniti. pass.\ . valutare a occhio. 13. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. potopiti.Pass. 18. rem. razlikovati. un orologio uguale al mio.di cammino da qui. inetto al suo u fficio. ineline al male. dipinsi. praviti se. preplaviti. rem. okružiti. divergere intro (non usato al partie. e utile a tutti.Pass. vidjeti. finto. odlikovati. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. oškropiti. . modo). Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. aspergesti ecco .Part. distlnguere tr. Complemento di m i s u r a (indica distanza. divergirati. convergesti). propenso a credere. 10. convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki). . umočiti.Part. aspersi. . 34-36). rem. Temi in -c. sjetiti se čega. 299 298 . rem. pass. l 'ha preso a servizio. vicinanza: il sonno e simile alla morte. razlikovati. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). ecco . obilježiti. opkoliti. (na)slikati. I· scacchi). dannoso a nessuno. distinsi.e -g- accorgersi rifi. abile a un lavoro. intro (essere) utopiti. ecco d) somiglianza. asperso. r 16. ric1ngere tr. rem. I . egli vende all 'ingrosso. . La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. 15. ecco Par!. contraddistlnguere tr. (u)gasiti.) opaziti što.Pass.Part. ergesti. 14. činiti se. emergesti. 12. dijeliti. uguaglianza.

prosipati. porgere tr. spinsi. ecco - Part. nastati.In seguito sorsero nuove difficolta. ecco -Part. costringere tr. e intr. giimgere intro (essere) e tr. bockati. obavljati dužnost. . dometnuti. munto.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne.Pass.Pass. giunsi. ubosti. funsi. porgesti ecc. zajedati. pass. .Part. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. naložiti. stignuti. ponuditi. (po)dići se. sparsi. pritegnuti. pass. dopuštati. indulgesti. sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići. soggiimgere tr. . stavljati rečenične znakove. . . gurati. viriti. uskrsnuti.Nastala je (insor .On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. ­ Part. zapovijedati. pojaviti se. rifrangere tr. gurnuti.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . (pri)dati. oživjeti. dati. pass. stegnuti. (pri)siliti. . sorgesti. suziti. rem. sorsi. (po)musti. ecco . . biti izbočen. pass. compiangere tT. giunto. stiskati. (s)lomiti. sparso. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. primorati.Pass. odbaciti. prepiši ga strojem. piangesti. natjerati. inrlidgere tr.Un s otto marino emerse dall' acqua spumante. izići. rimpiangere tr.Pass. rem. 300 301 .To je Uljena slika. . mimgere tr.Part. spargesti. (sa)žaliti. spingere tr. . pass. biti milostiv. . mučiti. rem. zgnječiti.) su bolesni. prelamati (zrake). .Si sporgeva dal balcone per salutarci. smungere tr. fig. aggiungere tr. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. ecco .Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. . raggiimgere tr. ustati. . . spojiti. Cesta se na tom mjestu suzuje. cospargere tr. prispjeti. ujesti. frangesti. plakati za kim. skrhati.Ne naginji se previše. (essere) stršiti. . skršiti:" -=-. nanovo spojiti ili združiti. ecco .frangere tr. rna invidiarlo. . narediti. pass.La fame li ha costretti ad arrendersl. e intT. � nemici cinsero . . pass. rem. razbiti. ecCo . Uso della preposizione a (al. s6rgere intro (essere) (po)dignuti se. . (avere) pružiti.Pass. Part. oplakivati.Non dovete compian­ gerlo. . .Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja. indulto. oplakivati. posuti. . pridružiti. prosuti. (essere) pOdići se. . rem. indulsi. izmusti. isisati. piansi. rem.Pass.I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria.Si strinsero un po' per fargli posto. dignuti se. poškropiti. pass. spajati. sospingere tr. sklapati. stići. (s)lomiti. odbiti. strinsi. porsi. nanovo pružiti. . sklopiti.Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. fungirati. pobuniti se. rna voi non lo vedeste. - piangere intro (avere) e tr. . dopustiti. rem. .Part. (avere) oprostiti. . opraštati. Qplakati.Pass.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). restringere tr. riporgere tr. dostizati. ecco pass. žaliti. . - Pan. ) jaka oluja. stretto.Pass. .U magli se nije ništa raspoznavalo. . Nemoj prepisati rukom onaj list. stringesti. gurnuti (naprijed). (essere) nanovo se dignuti. ecco pass. ubadati. nanovo se pojaviti. respingere tr. (manca). pianto. giungesti. . sažaljevati.-l d' assedio la fortezza. pimgere tr. . razbiti.Raccontate come si svoIse il fatto. stegnuti. alla . U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. ricongiungere tr. e intr. (do)stići. munsi. rem. sporgere tr. III. (po)rinuti. spingesti.Vrlo snažan val potopio je (sommer . porto. pass. II. congiimgere tr. e intr. mungesti. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor. nalagati. pecnu ti. rem. nagnati.Pretvarali su se da ({ms . .Part. rem. sorto.Pass. franto. ingiimgere tr. . stezati. . - Pass. spargere tr. prispjeti. . plakati. . (avere) stisnuti. . ESERCIZI I. fransi. rem. (po)dizati se.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati.Part. posipati. (na)dodati . odgurnuti. doći. spinto. peckati. . . ecco Part. izlaziti. posuti. ) čamac. stringere tr. fungesti. (ra)sipati.Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi. di + inf. interpungere tr. . ecco . flmgere intro (avere) službovati. stisnuti.Pass. infrangere tr.

da Antonio. da scuola. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. da casa. un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per). avoriti dalla fortuna. il ruscello scaturisce da quella roccia. da. Antonio. e tomato dalla stazione. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. la Cantoria dell' Opera del Duomo. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. una condizione. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. correre dal calzolaio. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. stiamo scrivendo da un 'ora. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». ma regge anche parecchi altri complementi. dalle otto alle dieci. 6. guardava dallaJinestra.LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. a 3): recarsi dal medico. 8. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. dal primo all 'ultimo. lo aspettiamo da ieri l 'altro. II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. il Pulpito del Duomo di Prato. . X L . da Carietto. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. soffriva dal dolore. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. 5. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. era pallido dallo spavento. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. 302 303 da tua madre ? . Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. dall 'oggi al domani. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. Complemento di c a u s a (cfr.' cui si diparte un' azione. a Firenze nel 1 386. gli audaci sono f questo senso e con questo valore. ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. dal f armacista (da. 9. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. si scoppiava dal caldo. 2. 4. il rinnovatore della scultura. detto Donatello (n.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. m. di 8): tremava dalla paura. si usa soltanto con i sostantivi di persona). ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. il carbone si estrae dalle miniere. Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. l. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. in 3. andare dal direttore. che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. quando scolpi il celebre S. ha pariato dal balcone del palazzo. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. vivi ancor sempre 7. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). i rami e rano agitati dal vento. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. 10. nulla concede alla bellezza della forma. il Po nasce dal Monviso. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. Le sue opere prime sono del 1406. io sto da miofratello.

razviti. nadvladati. tibero da preoccupazioni. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. Temi in -c. otrti. ecCo - Part pass. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. vincesti. umakati. figo laskati (komu). afflissi. volto. svolgere tr. affliggesti.e -g. stravolgere tr. Complemento di q u a l i t a (efr. Part. (o )mastiti. da allora = d 'allora. uviti. afflitto. a 13): carta da lettere. abito da sera. tergesti. rastužiti. pass. un oratore dalla parola f acile. 2. d 'ora in avanti). jin da) e avverbiale (da ieri. immune da dif etti. svladati. uplesti. nanovo obojiti ili bojiti. ecco . a un chilometro dalla costa. tr. attlngere tr. 304 afflggere tr. ecco - - Part. tingesti. intro (avere e essere) zakrenuti. volgesti. . prevrtati. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. osvjedočiti. - Pass. svijati. reduce daL fronte. rem. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca. f azzoletto da naso. scoofiggere tr. estorcere tr. pribiti. una stanza da bagno. uvijati. ecco Part. affiiggere tr. un cane d caccia. doseći. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. . 16. pobjeđivati. • avvolgere tr. unsi. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. Complemento di d i s t a n z a (cfr. probosti. upresti. odviti. alieno dalle dispute inutili. capovolgere tr. pass. dobivati. involgere tr. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. 4. coinvolgere tr. ukloniti boje. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. Complemento di fi n e . 14. zavrnuti. otrti. ojaditi. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. ecco - attorcere tr. due reti a da pesea. dokazati. ecc o - Part. (pre)okrenuti. poraziti (do nogu). torto. tr. coofiggere tr: pribiti. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). rem. pass. trafiggere tr.(continuazione) I I ! I torcere tr. da capo = daccapo. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. di 9. (avere) pobijediti. pomazati. razmota(va)ti. da giovane. Con verbi. volsi. razložiti. saviti.. pass. obrtati. torsi. tersi. zoppo da un piede. o(ba)viti. (pri)lijepiti. nanovo namazati. ravvoigere tr. intro (avere) potpuno pobijediti. 21. ispremetati. zamotati. prevrnuti. detergere tr. da vecchio. prolaziti. obuhvatiti. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. skupiti. prisiliti (koga na što). umiješati (koga u što). ungere tr. crpsti. tinto. zamočiti. fitto o tingere tr. un poeta dalla fantasia inesauribile. privezati. obrisati. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere. obaviti. omotati. okrenuti.jig. pass. Pass. ispremiješati.Part. iznuditi. una citta dalle vie spaziose. zabosti.Pass. tr. omotati. dosuditi. stingere 1. (u)sukati. vincere tr. rem. zaogrnuti. vinto. cane da caccia. rem. figgesti. torcesti. rivolgere tr. teći. (o)žalostiti. obrisati. (o)čistiti. int1lggere tr. obrnuti. s c o p o . avvlncere tr. zamotati.fig. opasati. 12. pass. l3. vinsi. di l l . 20. izblijediti. prikovati. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. di 10. pass.Pass. pribijati. e intr. uvjeriti. (na)mazati. convIocere tr. ecco - Part. natjerati silom. 2. sadržavati. - Pass. riimgere tr. potući. a 7): cieco da un occhio. prof ugo daL proprio paese. e 2. flggere tr. stravIncere 1. . davvero). I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. di la da. nanovo zadobiti. scarpe da passeggio. sconvolgere tr. si e comportato da gaLantuomo. odmotati. razvijati. (o)bojiti. dobiti natrag. rivlocere tr. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. unto. odrediti. terso. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. vestiva da contadino. di 1 2. okrenuti. il giardino ci separa dalla strada. obuhvatiti. un cavallo da corsa. 15. gli ho parlato da padre. ecc. izvjesiti. u s o (efr. zabiti. 17. zamotati. volgere 1. a 5): e stato un coLpo da maestro. fissi. Complemento d i m e z z o (efr. intro (essere) izgubiti boje. otrti. okretati. . prevrnuti (odozgo prema dolje). sukati. rem. 18. pričvrstiti. fisso.Pass. rem tinsi. ungesti. cootorcere tr. tre tende dajinestra. ritlngere tr. rem. rem. izlagati. intlngere tr. uprezati. una casa dallejinestre alte.-I ! 11. 305 . dobiti. a 9): cento metri dalla casa.Pass. assente dalle Lezioni. astergere tr. - Pass. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. 19. ­ Part.

assolsi. ecco Part. nanovo peći ili pržiti. spajati. rem. zaključiti. desumere tr.Spende male il proprio danaro.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa. Sono ragi oni che persuadono. ecc o . Izgleda da je drhtao od straha. di qcs. rieleggere tr. . odoljeti. iskazati. (Pasivno! ). ieggere tr.Pass. (ras)taliti. . conobbi. protessi. . ugušiti. rem. (pre)uzeti što na se. . pripojiti. rastaviti. pridržati. ecco .Part. p repoznati. . peći. izreći. . annettesti (o annessi. . oprostiti. . comprimesti. nanovo izabrati. reggesti. deprlmere tr. pritisnuti. riassumere tr. comprimere tr. pritiskivati. Morao bih učiti od jutra do večeri. correggere tr. presurnere intro (avere) e tr. . . assumere tr. pass. B isogna correggerlo di questo brutto vizio. soffrlggere tr. izabrati. (ras)topiti. opprimere tr. . pass. annettesti). podnijeti.Pass.Part. ma non convincono. pritisnuti. pržiti . razoriti. Quando avete . ecco rifdggere tr. sconnettere tr. daleko od srca. . rastopiti. proteggesti.Il difetto altrui difficilmente e compatito. strussi. annesso. osloboditi (od). ecco Part. izvijestiti. Faccia il suo dovere. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. ecco conosciuto. ukratko izložiti ili ponoviti. voditi. proteggere tr.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. ESERCIZI I. koriti.Pass. rem.Ova j e � riba slabo pržena. porušiti. ) s njime kao s prijateljem. rem. ne priznavati. ispraviti. obustaviti. pridružiti. birati. discon6scere tr. Le torri e la mura proteggevano la citta.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto.Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. uništiti. sorreggere tr. opomenuti.L' albero perde le sue foglie. . Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. bisogno di aiuto rivolgetevi a me. otopiti. conoscesti. less i. . Uvjerio sam se da imaš pravo. podržavati. dalla . prethodno izabrati.Pass. assumesti. dissolvere tr. .Part.Guardati dalI' altrui cane. razabrati. (za)štititi. zbiti. S lijepci čitaj u prstima. (Upotrijebi pasiv ! ) . rem. razvaliti. ispraviti. izvesti. ecco Part. 307 . pozna(va)ti. Pass. compressi. nanovo preuzeti ili primiti. tlačiti. . imprimere tr.Venga con i suoi compagni. suzbiti. strutto. risolvere tr. . . odriješiti. Esercizi di ripetizione: IV. pass. .Pass.Daleko od očiju. III. izraziti. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. rem. . utisnuti. Uso della preposizione da (dal. pass. (pro)čitati. držati. suzbijati. poispravljati. rem. pass. . protetto. Pass. struggesti. = struggere tr. prigušiti. pritisnuti. braniti. pass. 2. zaštićivati. zatrti. leggesti.Pass. ricon6scere tr. . ne (htjeti) poznati. friggesti. assoito. rem. letto. Ho annesso i documenti necessari.N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad. ecco . ressi. . prepržiti. upravljati. povezati. assoivesti). esprimere tr. precjenjivati (što).fig. rem. pass. podupirati. ugušivati. izostaviti. skopčati.L' uccello ama il suo nido. spojiti. con6scere tr. assunsi.Č ita mu se veselje u očima. Ako pogriješim. uništiti. razriješiti. reggere 1. pržiti. primiti se (čega). sažeti. prepržiti. rileggere tr. assunto. . 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. pass. pree((�ggere tr. pass. ukinuti. figo uništiti. distruggere tr.Pass. Part. intro (avere) izdržati. compresso. ukidati. . ispravite me. . 5. razdvojiti. rastvoriti. Il direttore inflisse loro una grave punizione. retto. rastvarati.Lesse ad alta voce l' articolo. Temi vari annettere tr. tr. eleggere tr. Part. . friss!. spriječiti. priložiti. popraviti. pritiskati. II. pass. ecco Part. udariti (pečat). Uperio j e oči n a njih. tlačiti. pritisnuti. podnositi.friggere tr. fritto. sopprlmere tr. connettere tr. Pass.Part. repdmere tr. ricorreggere tr. asso ivere tr. assolvesti (o assoivetti. rem. rastaviti.Nemaju što (che da) reći. trpjeti. ecco . nanovo (pro)čitati. annette i. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn.Una bella poesia non si puo riassumere.Friggemmno il pesce nella padeUa.

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

coglie.Condiz. 7. navesti. da 7. leggere con attenzione. Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). skupiti. Pass. ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. presentano irregolarita in altri temp i e modi. dočekati.Imperat. ). di 14. da 16): un ragazzino col volta pallida. a 4. sul J del giorno.XLI I . Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. conducete. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. . E suso. in 5 ) : J are un lavoro con cura. conduce. in 2): salire sul monte. ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. 5. uhvatiti. ). La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. svoju hrabrost). col ga. colgo. mettere sulla tavala. in 1 . decidere su due piedi ( = subito). ecco . in 4. incogliere tr. dedurre tr. Congo pres. di 8. . Verbi anomali col pass. a 5. condussi. a 4. corrai) ecco . essere sul punto di. . primiti. pres. conduciamo. colto. . colga. skupljati. conduco. da 6. condurrei. rem. sulla sera. conduca. Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr.Ind. conduciamo. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. zadesiti. di 14. coglierai (o corro. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». da 1 2. e venuto col treno delle undici. passeggiavo con mio padre. usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . e uscito col cane. zateći. ecco . sulla mezzanotte. in -si · cogliere tr. 3. ecco Part. 3. trgati. noi guardiamo con gli occhi. cogli. podići. pričekati . colga. di 9. - addurre tr. La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. dovesti. iznijeti. cogliamo. conducono. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . rem. ).Congo pres. un vecchio con la barba f alta. conduca. pres. e una bicicletta che vale sui mille kune. conduci. un vecchio sulla settantina. • participio passato. conduciamo. un ragazza sui dieci anni. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici. condurrai. cogliesti. pres. ecco . (u)brati. . a sua volta. mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. da 5. con quel rumore non si poteva lavorare. conduca. 5. studiare con diligenza. un libro con la copertina di pelle. si metteva in viaggio anche con la pioggia.Pass. coglierei. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. conduciate. a 6. izvoditi. . ' colga. pobrati. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . skupiti. condurresti. Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo.Ind.in 4): partimmo sul mattino. conducete. colgono. a 2. conducano. . nota): scrivere con la matita. conduci. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. colgano. di 7). povesti. Fut. momenta della giomata (cfr. colsi. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. da 14. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . deri va dal latino sursum (ridotto a susum). cogliate. cogliamo. pesa sui trecento ch ili. conduITo.Part. marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). ecCo . navesti. S. a 3 . La preposizione con. . si e lagnato con lui della sua condotta. 2. cogliete. condotto.Fut. e intro (essere) dogoditi se. conduca. «verso». Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. vive con il nonno. zaključiti. Complemento di te m p o (cfr.. su 3): ci alzavamo con l 'alba. 9. . di 10. . 6. podignuti. cogliero. Complemento di q u a l i t a (cfr. Come risuIta dagli ar esempi. pres. zbiti se. a 15. colgano. e partito con tutte le valigie. condurre tr. in 1): il tappeto e sul pavimenta. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi. indurre tr.Condiz. cogliamo. cogli. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. obrazložiti. izvesti. voditi.Imp erat. cogliete. coglieresti. . navoditi. di 1 1 . raceogliere tr. nagovoriti. . Complemento di a r g o m e n t o (cfr. pass. sul tramonto. si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. (s)provesti. 4. la quantita. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). il cane stava sdraiato sull ' erba. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . il valore. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. conducesti. - accogliere tr. rem. pass. Complemento di c a u s a (cfr. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. 4. stare sull 'avviso ( stare in guardia).da 7. ) . conducano. 2. skloniti. «circa». .

Ind. rim�mgono. di. proklinjati. dite. poniamo. raširiti. pongo. opet dovesti ili voditi. scegliamo.F.Imperat. imporre tr. zavesti. staviti. staviti preko ili iznad. pres. sciolga. probaviti. proizvoditi. . ponete. disporre tr. složiti se. dice. pass. sciogliesti.). zamjeriti. rem. metati. scelsi. pass. cociamo cociate. scioglierei. pobrati. nanovo postaviti ili staviti. rimani. posi. pres. di qsc. nanovo povesti.Imperat.Condiz. e intr. contrapporre tr. comporre tr. indire tr. diciamo. . ecco . 319 . dolsi. rem. ponia �o. poniate. kazati. maledire tr. ricomporre tr. navesti na zlo. cocete. sciogliero (o sciorro. dicano. cuocia. addirsi benedire tr. ponete. rimanga. dolesti. izabirati. ostati. scegliamo. rimanete. (essere) položiti. pretvoriti. sci ogli . rem. supporre tr. . riprodurre tr. ponga. . ureći. položiti. ponga. . proreći.Congo pres. sastavljati. (is)peći. ecco . dovesti ili odvesti natrag. staviti izmedu.Pass. ecco . sciorrai) ecco . preporre tr. duo1i. scelto. ecco . p6ngano. rimarrei. produrre tr. rimane. sciolgo. staviti nasuprot. pres. dire tr. ecco . spensero . clloci.Imperat. . rimaniamo. izabrati. predisporre tr. pretpostaviti. cocerei. pres. naložiti. umetnuti. prevesti. sceglie. rem. (avere) predložiti.Fut. rimasto. sceglierei. dolgano. rimarrai. žeći. duoli. reći unapri ed. ponavljati.Imperat. dolga. posvetiti. . blagoslivljati. staviti ispred ili sprijeda. proizvesti. scioglie. poniamo. podvrgnuti. sciogliamo. reći. dole re intro (essere e avere) boljeti . j ridire tr.Ind. scomporre tr. cuociano. sciolgano . presupporre tr.Part. rimanga. prigovoriti. nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. suprotstaviti. rimanga. . ecco . protiviti se. polagati. ponga. sottoporre tr. . e intr. scio1to. tvrditi. prescegliere tr. ozlojediti. frapporre tr. cociamo. scegli. rimanga.Congo pres. odrediti. ponesti. skinuti. p6ngano. condolersi scegliere ir. scegliete.Ind. anteporre tr. stracuocere tr. dolga. imponirati. probrati.Part. diciamo. sciogliete. scegliete. ecco .Ind. ograničiti. ecco . dicano. ecco Part. pass. rem. I cuocere tr. sciolsi.Imperat. sciogliete. uzeti.Imperat.Pass. traseegliere tr. razmetnuti. odriješiti. dolgo. dirai. (avere) urediti. prokleti. rimarro. cotto. postavljati. rem. dica. rimaniamo. interporre tr. ne dolikovati. porre tr. diciate. ecco . istaknuti protiv.Fut. objaviti. zabraniti.Part.Congo pres. interdire tr. pres.Congo pres. uvoziti.Pass. . porrei. pass. razvezati. sciolgono.Ind. ridurre tr. Congo pres. . metnuti. (u)gasiti. dorro. pres. utmuti. rimaniate. prosciogliere tr. rimarresti. zavoditi. ponovo proizvesti ili proizvoditi.Congo pres. žalimo). deporre tr. dolete. ugušiti. pres. ecco . rimaniamo. dorrai. poni. priložiti. scelga. ecco . posto. zabranjivati. pretpostavljati. ecco . coceresti: ecco . duole. probavljati. dicesti. � Fut. detto. predlagati. raspolagati (čim: esporre tr. položiti. ecco . pres. sovrapporre tr. .Pass. scioglieresti. dolgono. . pass. scegliate. pass. tradurre tr. dica. predire tr. . proporre tr. pres.Ind. rimangano. cuocia. sciogliere tr. . izložiti.Part. ecco . rimanesti.Condiz. ponga. rem.Condiz. sedurre tr. uvoditi. roditi. <: 1 1 . probrati. cuOciano. rimasi. dica. introdurre tr. proturječiti (komu). 318 spegnere tr. dolga. rimango. apporre tr. (is)pržiti. (avere) ne pristajati. cuoce' COClamo. ecco .Pass. scelga. podvrgavati.Condiz. . spento. sciolga. rastaviti. cuocia. nanovo sastaviti ili složiti. pres. e intr.Pass. pres. sciogli. ecco Condiz. (Mi duole. sastaviti. odabrati. porresti. ozlovoljiti. dolga. dica. pone. staviti nasuprot. izabrati. p6ngono.Fut. porro. opporre tr. nakaniti.Ind. pres. spense. . . blagosloviti. rimanete. ostajati. scegli. clloci.fig. cocero. pres. disciogliere tr. diciamo. Pass. podvrći. scelgo. sciolga.Condiz. pristojati se. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. spustiti. dolgano. . ecco . cuociono. navesti. rimangano. . unaprijed pripremiti ili odrediti. diro.Pass. postaviti pred.Condiz. dici. sceglierai. dogliate. e intro pran. scegliamo. preostati. . dogliamo. uvući. doluto. dico. scelgano.Fut. spegnesti (o spen­ gesti). pass. . porrai. sceIgono. cuocia. ecco . rimani. spegnemmo (o spengemmo). prevoditi. dorrei. dogliamo. iznijeti. dorresti. . sciolga. dodati. raspustiti. scegliesti. (s)kuhati. pres. sciolgano.Imperat. . sciogliamo. izabrati. dogliamo.Cong. . sciogliamo.Part. dite. nanovo reći ili kazati. radati. dolete. ricondurre tr. scelga. pass. staviti izmedu.ut. . dissi. indisporre tr. sciogliate. cllocio. ci duole = žalim. cossi ' cocesti.uvesti. spegneste (o spengeste). diresti. ponoviti. scelga. . permanere intro (essere) trajati. pres. pretpostaviti. dicono. spensi. direi. contraddire tr. ricuocere tr. odriješiti. riporre tr. . rasporediti. poni. rem. disdire tr. proricati. pretpostaviti.Fut.Part. cocerai. rimanere intro (essere) ostati. scelgano. cocete.Part. razvezati.

v.Congo pres. iščupati. . togliamo. valga. pres. . rem.Htio bih se preseliti u grad na moru. togliete. svelgi. (si) vlllgano . .Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu.E piiI anziano .Condiz.Fut. buio. Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. . iskorijeniti. rem. . izlučiti. svelsi. varrei. contrarre tr. e intro (essere) povući.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . con la . ) : togliere tr. rastresti. skinuti odijelo. -Žalimo što te moramo ostaviti.L'acqua e piiI necessaria . valga. skrenuti. pieno. stegnuti. nuovo. (od)uzimati. VI. . . . . tolto. kako ti kažeš. svellono (o sve1go. . potegnuti natrag. trarresti. valesti. V. pres. tolga.Part. . ricco. .Pretpostavimo da je tako. ecco . stezati. estrarre tr. tolga. (iz korijena) istrgnuti. .:. . . toglierei (o torrei). vecchio. svelli.I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. uzeti. .Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. rosso. valjamo. freddo. trai.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). ecco . valgo. pazzo. izvaditi. .sveJlere tr. . . . ritogliere tr. rivaJersi nanovo se koristiti. togliero (o torro) . valiate. svelgano. svelge. razvlačiti. iščupati. .) mu ne vjerujem. III. Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. rem. pres. . stegnuti se. nadvladati. sano. .Congo pres. izvući. e intro (essere) zgrčiti se. togliete. vivo. vlllgano. . protrarre tr. traete. . togliamo. atrarre tr. bianco. tolgano. odbiti. svelle. semplice.Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. . sveigono). . ) : Devet puta od deset pogodio je cilj . privući. ritrarre tr.Da ste pažljivo pročitali cijeli članak. togli. . . Meglio un uovo oggi .Ante je produljio studije. vali. lui.Ha scelto la via pili lunga ma pili skura. vlllgono. .Pass.Queste nuvole non dicono nulla di buono. astrarre tr. . . ecco . . traesti.Part.Pass. svelga. pass. scrivere. . ecco . valga. . -.Congo pres. pres. oteti. . pres. tolgo. togliate. apstrahirati. la gallina domani. ecco . sažeti.Ne želim razgovarati o ovom predmetu. .Condiz. . otegnuti. . . Uso della preposizione su (sul. valga. vino. . .Pass. svellete. detrarre tr. trai. (od)uzeti. ostinato. valete. . svelliamo. izguliti (s korijenom). . Noć nas je zatekla u šumi. traggo. a Venezia. trarrai. .Gli uomini spesso prepongono il male al bene. tolga. lana.Oteo je . . disvellere tr. skrenuti nečiju pažnju. izvući. Napisat će članak o uporabi veznika. svellesti.Condiz.Sastanak se kasno završio (sciogliersi.I fichi sono piiI dolci . rem. tolg$lIlo. . primamiti. Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. toglierai (o torrai). odvratiti.Fut. equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti. . varrai. mele.La.Ind. . . pass.. avaro. stanco. varro. tragga.Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). tragga. - E piiI facile criticare . ecco Imp erat. svelgete.H�no piiI grano .Part. toglie. . svelga.Mio fratello e pili vecchio . diveJIere tr. nanovo uzeti. furbo. magro. . . fare. . . II.Questo albero ha pili frutti . . Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. ne biste tako govorili. avvaJersi okoristiti se čime. produljiti. dritto. . tratto. distrarre tr. . .Congo pres. sottrarre tr. . odvojiti. pass. . .Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru.Ci dolse di non essere stati avvisati prima.Non sa condurre la barca. . parole. oduzimati.Meglio l' uovo oggi . . tragga. tolsi. svelIere.Fut. svelga. vući. imati jednaku vrijednost.Ha speso pili . . oporaviti se.To je čovjek koji je vrijedio za deset. 32 1 320 . . Doveo me je do (a) očaja. pass. .Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. pass. ecco . sveno. . ecco . (o )klevetati. tragga.Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. .seta e pili fina . foglie. . traggano. . traggono. me. vale. centomila lire. valsi. oduzeti. traiate. sulla . izvaditi. izguliti. contento. . pres. . . Uso della preposizione con (col. dovabiti. traete. pres. tog li.Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong. togliamo. .). rattrarre tr. tog1ieresti (o torresti).Contraddiceva ogni mia affermazione. vali. valso. . sažimati. Sta pili volentieri a Milano . tolgono. .Non moverebbe un dito per aiutarti. . svelliamo. .Mi piace pili leggere . . trarro.In questo esercizio ci sono piiI spropositi . stajati. una gallina domani. valjati.Meglio morire ' " servire.Imperat. tdiggano. togliesti.Pred sucem ću reći istinu. IV. prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. valete(vi). varresti. � trarre tr. . traiamo (o tragghiamo). trae. ecco . . traiamo (o tragghiamo). sordo. Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. rem. . va1iamo(ci).Part. valiamo. distogliere tr.Pass. . ecco . svelgiamo. svel1iate. uzimati. trarrei. odgovoriti. (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo).Raspolaže s najboljim knjigama. vino. . . a tri su s dvorišta. uzeti natrag. tolga.Ind. trassi.Imperat. svelto. Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I. oduzeti. Sve me navodi da ea + inf. triste. traiamo (o tragghiamo). stujo. -Ind.Ind. (sottrarre) važnu ispravu.

musico) e soprattutto legata alla pittura. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. . Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. impersona la figura del genio universale. artista. lettera per lettera. le parole incise sulle tavolette. ceti piii coIti di paesi conquistati. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. di avorio. L' invenzione pero delle matrici in metallo. B. filosofo e scrittore il quale. intento a dipingere la S. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . sarebbe dovuta a un illustre italiano. Un nuovo mondo si era aperto. d ' idraulica ecc. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso. i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. caricature. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. ritratti. specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. perche essi erano riprodotti a mano. Anna e la Gioconda. figlio naturale di un ser Piero. da destra a sinistra). si formo alla bottega del Verrocchio. Scrisse anche un trattato di pittura. peregrino per varie citta. egli mira invece a fondere uomo e natura.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. di botanica. approfondisce e fa lievitare . Londra. scultore. di meccanica. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. e vi si tratteneva fino al 1499. Parigi. Firenze. Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. Bodoni ( 1740) a Parma. ed altre di attribuzione controversa. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. FIrenze. a Panfilo Castaldi di Feltre. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. la Madonna Benois a San Pietroburgo.. Giovanni al Louvre. e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. Poi. disegni d' architettura. Milano. Milano. puo ricordare grandi tipografi . edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). La fama di Leonardo artista (pittore. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. attendendo a due monumenti equestri. estraniandosi sempre piii dalla pittura. Etienne a Parigi. Froben a BasIlea. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno. scienziato. ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. entrambe oggi al Louvre. di anatomia. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. filosofo. Oltre ane opere sopra menzionate. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. L� storia dell' arte tipografica. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. architetto. Torino.ta incompiuta. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. mutevole e vibrante che tutto vela. cosi compenetrati da creare un fluido. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. N. ed eni nato verso il 1400 a Magonza). della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. Windsor. che andarono distrutti. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. Venezia. come partecipi d ' un eguale dramma . l' invenzione della stampa. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. Napoli. laseie. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. lo « sfumato». che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. Plantm ad j\nversa. a vari lavori d' idraulica.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. che si conservano a Milano.

-e crisi.Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso.orecchio composte. -i fino. . derivate e briciola . spiUa .grido legna legno midolIa . man-i. -i . -e fine. -i.assordire colorare .midolIo moda . mano.spillo suola .tristo.: vi-a. -i.gambo grida . transalpino. -i. arte.inverrninire scolorare scolorire sta. In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario. Le parole primitive sono variabili e invariabili.colorire dimagrare .dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare . P.la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a . 324 caduta).-a altamente).fosso frutta .briciol0 buca buco canestra . colpo > colpire. specie. imbiancare .suo lo terrazza .trutto gamba . Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale.).alpestro. lavor-are. E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale. 325 .abbrunire aggrinzare . alto.hanno general mente una differenza di significato. ecc . es. virtu. che resta invariata. ossia la radice. libro. o per semplice passaggio l 'avere. lavor-ate.aggrinzire ammol1are . eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. sordomuto. es.foglio fossa .canestro casata .rnutare . sport.imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a . piu.cerchio cesta cesto foglia . es. -i.maci lento. lontano .starnutire imbiancare .terrazzo b) Aggettivi alpestre.modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia . -e macilente.viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo . -i . -a. caduto. -a .goffaggine.lontananza. -i .) .imbianchire) . Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare . -a. Esse. . lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza. b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare. fruttivendolo.: muro. amara > amarezza. Derivazione impropria XLIII. ma. che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). P. -i triste. eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia . lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio. -e silvestro.ammol1ire assordare .ingiallire intorbidare . : via.casato cerchia . se. e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e). P. -a. -a.intorbidire inverminare .foglio.Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1. b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a . Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei. -a. -e silvestre. ecc. lavoro. man-o. chiaroscuro. vi-e. lo esse non appare che il tema e la desinenza. sasso > sassoso. Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive. -i.

ferito. verbi: bastone .logoro mozzo privo Nota.scarno scemato . .datare involto (involgere) . In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo.2. Infatti. appartenenti ad una categoria grammaticale differente.quietare sano sanare tardo .Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo. e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi.abbandono abbracciare .sveglio vuotato . -a la venuta comandare .peggiorare quieto . numerali. ardire o osare. Ecco alcuni recenti derivati disastro .incoronare colpo favore colpire favorire grazia .vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato .penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia. viso e volta.il parlare potere il potere volere .l' andata cadere.Un certo numero di parole e stato formato da altre parole.propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi.disastrare (-ato) inchiesta . sostantivi: abbandonare .revisionare incombenza . se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo.I' ardire avere .abbraccio biasimare . In tal caso. verbi: migliore .lanciare origine . paura.l' avere desinare . non vi e rnai fra esse identit:a assoluta. -a . sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro.i l latrato promettere. 327 denominali: Nota.tranquillare 326 .stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi. -a .acconcio adattato . avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro .il dovere mangiare .stima strappare strappo essere r essere f) Da participi.caccia cambiare castigare cambio castigo confortare . non parliamo di derivazione impropria.il mangi are parere . -a . prornesso.leva pescare . andato. terrore.guasto c) Da sostantivi. ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria.incombenzare propaganda .scaltro scarnato .contrasto legare . ma di sostantivazione.pesca stimare .scemo sporcato . latrato .il parere parlare .vuoto guastato .chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito .migliorare peggiore .bastonare corona . avvezzato . . spavento.avvezzo avvizzito . -a la caduta ferire. medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti.il volere a) Da verb i.la ferita latrare. aggettivi: acconciato . Derivazione immediata.biasimo cacciare .originare pena . pero. Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate.inchiestare revisione . caduto. L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto.comando b) Da participi passati.graziare lancia . ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime.entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato .la promessa venire.il desinare dovere . Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi. sostantivi: ardire .conforto contrastare .lega levare .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi. sostantivi: andare.sporco stancato .adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato . venuto. verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) .tardare tranquillo .

ne modifica il senso. I piccoli volurni erano. Duro X LIV. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino .mansuetudine professione . maneggevoli. secchezza). In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. con questi caratteri. o. essi sono rarissimi. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. familiare. usciva un Virgilio. -ea) e in alcuni in -ico: urano . tascabili.assassInio insano . elo chiarno presso di se. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». si. sic. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati.insania superbo .superbia argento . che pu r indicano sempre il mal di testa. Giova sapere che prima di allora i libri.insalatiera cane .Occorre poi notare che molto spesso. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca. es: ign-eo. scolastico.uranio assassino .bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io. plebaglia. Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico.argenteo bronzo . Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. fra due o piu sinonimi. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. uno appartiene al linguaggio comune. erano quasi sempre di formato grande. Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. e precisamente dagli scrittori. Nel 1 50 1 . rispettivamente vir (= uomo). didascalico.professionista insalata. venuti in luce anche nel secolo XV. col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. e cosi accanto a cenere. e cioe un vocabolo «tecnico». lingulstico. Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. specialmente all' estero. cefalea e cefalalgla. in ottavo. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti. aureo. pan ett on cino ne ha tre. tirannico. ma in via del tutto eccezionale. entusiastico. nella conversazione. Si narra a tal proposito. urno r'istico. come si dice. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza. ha uno. adottando tale formato.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. -ia. vitreo.cittadinanza rnansueto . ora abbiamo gli aggettivi cinereo. britannico. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio. s facciataggine. gocciolatoio. fi I suffissi hanno general mente un proprio significato. che sono forme prese direttamente dal latino. ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. per lo piu dispregiativo: canaglia. -aglia ha senso collettivo. M. o per lo meno intesi in questo senso. limpidi. contribui a diffondere il libro. eleganti. all' arte della stampa. anche col nome di italici. -eo (ferom. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco). che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori. manuale. . A. vanno annoverati i caratteri chiari. che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola.bronzeo e cosi: alcalico. Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. opera oggi rarissima. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. P. I' uno o l' altro.cita) sussiste quella popolare (jiorito. aperti. Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. vetro. nel Lazio. accozzaglia. 328 329 .canile bianco . L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo.

celibato mandorla .banchiere camera .): artigiano artigianato apprendista . dottrina.gioielliere -ante. dignita): isola . -ente (abilita. stato.apprendistato 330 -ista (professione.): colombo . condizione.): cittadino . pieno .testardaggine -eta. -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna . ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire .fierezza.somiglianza -ismo. aderenza. per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo . strumento.stupidaggine testardo .postino ballare . o : nuovo .abetaia ghiaccio .colombaia abete .fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi.dolcezza triste .ortaglia bosco . a) Suffissi di nomi (astratti. qualita. coslcoi suffissi in -ezza (fiera .macchinista terrore terrorista materiale .cronista macchina .contadino Perugia . La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo. irrequieto irrequietezza. agiatezza bellezza dolce .boscaglia -eria (nomi collettivi. provenienza): contado .artigiano corte cortigiano -iere (professione.senese -essa (professione. collezione e sim.valligiano arte . dignita): dottore .bonario piede . ufficio): banca . -esirno (usanza.dottoressa fattore . -igiano (provenienza. seguace di un sistema): celibe . collettivi.cameriere dogana .ermetismo fatale .leggiadria -rua (conserva.canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la. locali. Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana.prevalenza Siena . disposizione. qualita.ghiacciaia pietra .materialista 33 1 .libraio giomale giomalaio sigaro . condizione. sistema) : eroe eroismo umano .cannoniera scoglio .e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato. il dittongo si conserva. professione): libro .cortesia leggiadro .umanesimo ermetico .ragazzaglia plebe plebaglia orto .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere.scogliera -ano.sigaraio figurina .ballerino -anza (stato. strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido . ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone .fatalismo -ato (mestiere. nella derivazione.Perugino posta .pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato. ecc.pienezza).I dittonghi ie. cameriere cameriera). dignita): cantare cantante comandare . mestiere.comandante litigare .mandorlato cronaca . facolta. con lo spostamento d' accento.lontananza risonare risonanza somigliare . In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro .borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese . ecc. si scempiano diventando e.cittadinanza lontano .maestra.partenza prevalere .isolano valle . ufficio.petraia -ruo (mestiere.doganiere gioiel1o .tristezza -aglia (indica collettivi..figurinaio -iera (vasO. UD nella deri vazi one.novita buono . condizione. local i e astratti): borghese .

abbigliamento affaticare . maniera): confine . -uto (possessione. condizione): allenare . la P.descrittivo informare .polare stella .chiacchierone.bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra . oltre che sostantivi.desiderabile utilizzare utilizzabile piegare . - tura (qualitit. evole.pieghevole correggere . -sore (professione. -ito. somiglianza. -. effetto. abbondanza di qcs. costume. ecc . appartenenza) : materia materiale centro .stellato garbo . -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire .confinario ferrovia .lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare . materia): carta . -esco. -ino (italiano. qualitit): abbigliare .saporito orecchio .conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione.bonta fedele .sentimento -ale (stato.cambiamento sentire . -sura.problematico simpatia .-mento (azione.verdura ardere . tu (astratti denotanti qualita.centrale colonia .gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario. capacita): affermare . maniera. -aeeo (qualita.simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare. binario. atto ed effetto di un lavoro)� verde . -ato. i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano.cartaceo creta cretaceo farina . tore. origine): artista artistico scuola scolastico alpinista .orecchiuto -udine (proprieta.alpinistico acrobata .farinaceo perla . -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 .bravura fomire . -esse.acrobatico problema .garibaldino desiderare .fedelta povero poverta giovane . aggettivi.affaticamento -010.rossiccio -ura. origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile.pallidiccio umido umidiccio rosso .mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta.): stella .ubriacone allegro allegrone -are (relazione.ferroviario testamento .tito lare -ore. parigino). condizione. proprieta.repubblicano -one.commerciale -ano (origine. -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco . -a ubriaco .alimentare polo . Per i suffissi -ense.successivo 332 333 . postino) e soprattutto dirninutivi.affermativo descrlvere . appartenenza): alimento . L -ta.): buono . -atko (appartenenza.garbato sapore .informativo succedere .arsura bravo . diminuzione.coloniale commercio .allenatore con6scere .fomitura -ico.perlaceo -ivo (disposizione a fare. -ino (materia.montano repubblica . qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto .testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v.correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino. Cosi p. es.stellare titolo .dormiglione.caprino mare marino sale salino Garibaldi . -a chiacchierare . appartenenza): Africa mondo africano mondano monte . degenerazione): infermo infermiccio patlido .boscai(u)olo latte .

giallo. una pianta piccola e graziosa. r atto di apparire.raramente forte . VI .Arno . limpido come il cristallo. -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare .ciliegio . giallastro.lepre metropoli .Danubio .sonnecchiare dormire . d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro .bar . fioritura. uno che imbroglia il prossimo. pollaio. un color bianco sporco. -erellare. uomo. una donna cattiva e volgare. chi vende i gioielli. III . una medicina che mette in fuga le febbri. chi abita nel contado. signore. casalingo. un piccolo fiume. 169. falce. tavolino.) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus . canile. -azzare. donna.idioma. verde.fortemente utile utilmente -oni. animaletto. -uzzare (frequenza. Trova il nome delfrutto corrispondente: melo . II . paese. un libro piccolo. -ettare. le donne che spigolano. un' opera corta.utensile . fanciullo. chi suona l' arpa. libro. pastorizia.lodevole -izzare (attuazione.ingratitudine . un medico da poco. foglia. -icchiare.Canada caucciu sci . casa. cane. V.castagno . una via stretta. rossastro.) tastare tastoni balzellare . un uomo che ama ciarlare. libriccino. -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. un bicchiere piccolo. chi abita in montagna.albeggiare amaro amareggiare mercante . str .radio . -oso. staHa. libraio.Volga calore padiglione accasione . -one (v. produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . la lez. una piccola sala.moltitudine . piantagione. colui che canta. pallido.nespolo noce . isola. XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo.giomalista . spregio) be(ve)re . un colore simi le all'azzurro.dinamo .Tibet . ESERCIZI I.un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare. -ucchiare (rallentamento. rapido come un fulmine.pacificare IV . l' atto del fa1ciare. casetta. fanciulIo.Brasile modista . colui che dipinge. l' uccisore di se stesso. -ecchiare. Secondo gli esempi: chi fa la barba . un bicchiere grosso. Indica quali delle parole seguenti sono primitive. tavola.film . continuata): alba .estasi . mano. albero. una casa piccola e graziosa. formata per alterazione di suffisso (v. quali alterate e quali derivate: Manina.serie . bellino. -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico . un albero piccolo e sottile.specie .canterellare saltare .sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio.limone . 335 334 .latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi.Per i suffissi -onico. chi abita nelle citta. testa. un color rosso sporco.il barbiere cio che s i deve lodare . bimbo.albicocco mandorIo. chi abita neUe valli. -ellare. azzurro.rubacchiare sonno . gatto. un dotto che studia Dante.mercanteggiare scena .girellare cantare . un piccolo giardino. una camera piccola. giovine. Secondo l 'esempio: un bastone piccolo . una strada larga.dormicchiare baciare .Sava .Bosnia .nulla .nocciolo pero .sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa.balzellare girare .battaglione .nipote nutrice caffe .baciucchiare risolvi con una sola parola. chiave. rosso.balzelloni ginocchio (lat.rondine .stabilizzare latino . peggioramento): rubare .salterellare -icare. viso.Drina .parentesi vaglia . colui che suona il violino. una storia corta.

Maria degli Angeli). Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno. scala . . tranne . ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. non puo servirsi bene delle cose altrui» .Le sode elessero la nuova presidentessa. la visione grandi osa e drammatica.gallina . Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare.cedro pistacchio .eroina . Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S . .dottore cugina leone . si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. che si era tua di S an Marco . e chi non sa far bene da se. Con Michelangelo si conclude la grande tradizione.mela . Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate. sua austera moralita. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina. .Andai da mio zio. iniziato da A.cane ambasciatore creando forme colossali.manico. tappa . IX.Hanno preso un istitutore per il ragazzo.tappo.vincitore ispettore mietitore protettrice . punta testo. ran ntoml alla scultura (due Pieta). gesta . manica . e lasciato loro tante fatiche onorate». testa . storie della Genesi. . LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti. Pietro e d' ora in poi. pianta .scalo. . che e questa arte.Luigi e il genero della professoressa. mas �a gesto. Un suo amico. . dell' arte italiana. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio.aquila . mo�he troppa. ma non ci trovai mio cugino. architetto. e che se San Marco era tale. che m' ha fatto sempre X. pittore e poeta. ag it ate sempre da movimenti in contrasto. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II. foglia pianto.Aveva non so che pittore un' opera dove .masso. che aveva dipinto una Pieta mediocrissima.ananasso . per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500.gambo.banana . porta poltrone. * * * consorte . Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504). scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore. Sangallo.La direttrice della scuola e buona come una madre.orsa . poltrona. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi». gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna. e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni.coIlo.pesca oliva . Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo». Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore. Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola .limone. colla . potentemente plastiche. Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma. . Porta Pia. Pietro. Rispose lchelangel?: <:<I? o .costo. che si corona nella cupola di S. si dedica pur fra amarezze e contrasti. che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli. busta .fico . vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. Oggl al Louvre.colpo. colpa fogho. Questo dramma espresse in scultura e pittura. Gino ha preso moglie. Pietro in Vaticano ( 1501 ). Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose.susina prugna .Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai. e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta. A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze.gener� .cuoco . vi scolpisce la «Pieta» . costa . terminate nel 1 5 12. S ilvio e un bravo violinista.stregone . a questa 336 �e it�iana del ' 500. . palma .pianista _ . Chlamato a Roma nel 1490. scultore. e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione. S. iniziatasi con Giotto. disse che elI' era proprio una pieta a vederla. Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S . ora in S. Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare. gamba punto.VII. 337 . nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella.del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese.suocera .porto.femmina traditrice. Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � . Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone. Fa contrasto in una societa.busto. e per il quale scolpiva i «prigioni».profeta .Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri. e il celebre «Mosb>. La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore.fautore .

Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. avverbi (sottovoce da sotto-voce). preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. 3. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). Di essi si parla nella lezione 48. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia). Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac. - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. ecc. vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. che sono particelle (prepo­ sizioni. v e r b i (irrompere da in­ rompere). I composti piii frequenti si formano con prefissi. per-turbare. sopra-struttura. L' italiano. 339 338 . Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. avverbi. alle volte rimane invariato. altre volte invece viene dec1inato. pre-militare. I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane).) le quali si premettono alla parola: contra-stare. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i . Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare.

dal latino ad verso. inter. eccesso): preavviso (prethodni oglas). _ bi. mis. uto).(dal lat. bis due vote) : bicipite (dvoglav). Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). allontanamento. secondo i casi. quando non sia s impura. ex-direttore (bivši direktor). ammettere. anti. indeterminato (neodređen). immobile (nepomičan).(di origine greca.(equivale in genere a contro. sudjelovati). contra.(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). provenienza): defalcare (odbiti. anteguerra (predratno doba). collaborare (surađivati) .(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). r. esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan).. cispadano (s ove strane rijeke Pada. extra fino (izvan­ redno fin). Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. fra. comunanza): congiungere (spojiti). po-.(»između«. contras­ Jf segno (obilježje). arci. dappertutto. Unendosi con la parola primitiva. disobbedire (ne slušati) . so.(indica priorita. I principali prefissi sono: a. silaziti). I prefissi a.(spesso nel senso di «dentro». dis. ra.: impossibile. contraJf are. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione. che non si occupa di politica). extraterritoriale (eksteritorijalan). frattanto (međutim. zločin). con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. addomesticare. južno r con. . irr6mpere (upasti. fra.(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava).(indica negazione): disabitato (nenaselj en). contra atto (krivotvoren). post. južno). provaliti). gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. a. sopra. es .in. m. a alo anormale (non normale). frapporre (staviti između). antisociale. surrogare. bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja). ammettere. cis. cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa.(prefisso di origine greca.(dal lat. dionesto (nepošten).(di origine greca. o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. significa «contro»): anfidoto (protuotrov). P. de-. con rafforzamento iniziale): frammettere. separazione.Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5. Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale.(<<fra»): intervenire (umiješati se. anti. soprattassa. contrapporre (pero: contrastare). prediletto (omiljen). contra. raddopp ia re. di. daccapo. ' extra-. sotterrare. frattanto. irresoluto. minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. biconvesso (ispupčen s obje strane). «contro») : incavare (izdupsti). ex. su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono. contro. irragionevole (nerazborit). discendere (sići. commensale. decapitare (odrubiti glavu).(dal lat. il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. apolitico (che non conceme la politica. da. compiangere (sažaljevati). includere (uklopiti).(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). interloquire (umiješati se u razgovor).(indicano. Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . combattere. contro­ proposta (protuprijedlog). sorreggere. preposto (pretpostavljen). in. «verso». irresponsabile (neodgovoran). posdomani (prekosutra).(indica compagnia. P. sufficiente.(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). es. collaborare.. anticamera. subiscono spesso qualche medificazione. oduzeti). = = 00 = = 340 34 1 . ante prima): anteporre. sop raccope rta. misconoscere (ne priznavati). prepotente (drzak). antistatale. superiorita. arciduca (nadvojvoda). ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti). posticipare (odgoditi). ante-. pre. : additare. estra.(dal lat. raffreddare.

ecco Numerosi sono i suffissi. -mente (abilmente).laico . Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva. -erellare (eantereLLare). . L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . sotto. invece. -iere. spettegolare (rastrubiti. ri.buccia . -ubile (amabile. -oio (rasoio). stra.elima . -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile.tema . sopraccoperta (gornji pokrivač). soprascarpa (kaljača). trans-. -aia denota mestiere.(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta).bisturl .vasca . Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici. rif are (nanovo učiniti.pelliccia . risehiare. strapotente (vrlo jak). odgurnuti).lattaia.lapis . proporre (predložiti). movesti. Francese.farmacia .(vuol dire «fuori».(nel senso di «far le veci».raffreddore .citta . O s s e r v a z i o n e .fiasco . resistere. Genovese. esisteva. rispondere.pro. in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere.(indica ripetizione. -aceo (earteeeo). gioielio .intrigo . professione: giornale .banchiere.(indica inferiorita): subalterno (podčinjen). re-.chiaechierone. Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta. ecco mosso ecc. ecco mossi. con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni).sofa . procrastinare (odgoditi).sintesi . .(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti). chiacchierare . s. evitare.»): transalpino (prekoalpski.(significa «di Ul. -ata (boscata).cinema . sbanehettare (praviti česte gozbe). preraditi). come intimare. -ona: brontolare . ne modifica il senso. -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare). sopravvivere (preživjeti). -iera: banca . izbrbljati) . L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis). potkonzul).paia .brontolone.. «assai»): straripare (izići iz korita).geometra . sopra (»nad«. transiberiana (željeznica kroz Sibir). respingere (odbiti. leggib ile. stonare (ne biti u skladu). -ario (ereditario. lode vole.arancia .uovo . in latino. reazione (reakcija). pagliaccio .giornalaio. latte . -ibile.freccia futurista . -ese: Piemontese. S uffissi di nomi: muovere muovo. II. soprattutto (ponajViše).fruscio . -eto (jrutteto). tras. fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio. In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. .tesi . solubile). ecco via via. sottomissione (podvrgavanje).camicia . sjeverno od Alpa).archeologo . . 342 . «mettere avanti»): proconsole (prokonzul.compagno. -ificare (j alsifieare). vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore.stratega . -aglia (boscaglia).gioielliere. -evole. -one. muovi. spirare. contrasto): reintegrare (uspostaviti). stravecchio (vrlo star). subaffitto (podnajam). E cosi: -aglio (ventaglio).stemrna . trasparente (proziran).Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi. trasportare (prenijeti). seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove). sub. -oni (ginoeehioni).

VII.cavatappi . Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come. A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia). come il Vecchietta.poetastro omiciattolo .soprannome . decora le Stanze Vaticane.una voce grossa . poi.retata . Pietro Lombardo.reticella .Pola . di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino).Lombardia Liguria Palermo .febbrone .un grosso libro . di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S. Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola.III.antipasto rompicapo. Si distingue solo quella veneziana. a Roma nel 1520.portalettere . LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483.albergo .una piccola e graziosa testa . dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello. il Verrocchio ecc e in tutta Italia. ed impersonata da Donatello.notte .guanciale .via . di Baldassare Castiglione.p ortarnonete cassaforte .paravento francobolIo attaccapanni terremoto . 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II. Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola . in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani.un brutto paese .).spaventapasseri .automobilista . Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia .}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione. complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo.Zagabria .poetucolo panettoncino . Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca. agile e penetrante.mestieraccio giovinastro robaccia . Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo. Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena.Milano . Francesco di Giorgio ed altri. 344 345 . Rossellino. abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche.capopopolo .boccata .un piccolo fiore. 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine.vocione .letterone .straducola .mediconzolo omaccio . Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola . ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura. una idealizzazione generica.arcobaleno sordomuto capoluogo .della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore .testolina . con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo. Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO. soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. nel Cellini.altoparlante capofamiglia . ove emerse l'Arnadeo. ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia.collana .una modes ta somma .sonnifero . della Galleria Vaticana. poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.fines trone parolina mazzolino . o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza .mano Fiume . in Bartolomeo Ammannati.mezzaluna . Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione.scuola .ortolano.querceto .pineta nevischio .una vecchia cattiva una bottiglia piccola . Ora.botteghino .Croazia. o virtuosismo come nel Tribolo. Dal neo-platonismo fine Quattrocento.capobanda .un piccolo bastone un uomo brutto e grosso .cavolfiore .Napoli . come in Baccio Bandinelli. Venezia che con Antonio Bregno.vecchiaccia . Bologna dove opero Nicolo dell'Arca. ecc.viziaccio .mare Inghilterra Germania posta .parrucchiere piantagione bastonata cavaliere . il Pollaiolo.bestiola librone.cittadinanza .fanciuUone .pomodoro .bottiglietta . IV. invece di semplici1it. Benedetto da Maiano. Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore . . V. Mino da Fiesole.tagliacarte .Istria Francia Olanda .fiorellino .sfacciataggine banchiere artista .calzaturificio . e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta. quindi le Madonne e La Sacra FamigUa). sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato. L'Assunta.Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba . nella Messa di Bolsena). la cui influenza si fa sentire su Michelozzo. di Brera. di bellezza. e mori. la Lombardia. che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza.pazzerellone .una stanza grande .stanzone ragazzaccio . nel Giambologna. Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. in cui la bellezza e in funzione ideale.una via stretta . D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto. si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/. a 37 anni. Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo.portone . La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana.

11. ha nevicato per tutta la notte. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. ecCo Condiz. debba. la bicicletta l 'ho venduta per poco. dovro. lottavano per il successo. pass. a 7. da 4. andiamo. vada. devono (o debbono). ecco (essere) ići. di 1 2. Complemento di c a u s a (efr. andasti. riandare intro (essere) e tr. Indica la s o s t i t u z i o n e . te lo ripeto per I 'ultima volta. deve. ecc . da 14. vratiti se. da 10. devi. l'hanno f atto per giuoco. NeUe locuzioni stare per. essere per. protestavano per il divieto. lo avvertiro per telefono. una macchina per cucire. la preposizione per indica un' az ione prossima. dovetti (o dovei).Imperat. Eccone i principali: 12. hodati. andrei. vada. la casa e stata valutata per tre milioni. . andato. era per decidersi. Complemento di m e z-z-o (cfr. dovemmo. crknuti. in 2. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. vada. saltare uno per ogni cinque. venti diviso per quattro. ha parlato e parlato per due ore di seguito.Fut. devi. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. dugovati.Pass. in 3). vadano. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). per studiare da un mese l 'italiano. con 4): lo diceva per scherzo. 10. 16. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. trovare lavoro per i disoccupati. da 17. un impianto per la lavorazione della seta. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. ha parlato due ore di seguito. va' . dovresti. 7. camminava su e gUt per il cortile. andiate. a 13): non impariamo per la scuola. Troia fu conquistata per inganno. o (avere e essere) e tr. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara.XLVI. . Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. hanno combattuto per la liberta. umirati. preminuti. dovete. osušiti. pres. izumirati. quello di congiunzione f i n a l e . in 8): lo f aro per tuo amore. . andiamo. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. muori. di 8. egli ha rijiutato per orgoglio. biti dužan. andate. Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. andate. l 'ho accettato per consiglio vostro. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. . sara un vero piacere per tutti noi. debba. ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. andresti. morati. in I. dovere intro Ind. . andrai.Congo pres. da 1 2.Imperat. lo supera per intelligenza. dovette (o dove). doveste. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . ) . lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . andro. ecco . 9. va. pres. dovrai. 6. per stasera sono impegnato. nestati. di 10. in 5. il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. devo (o debbo). 13. morire intro uvenuti. pres. 4. . 347 . 9). l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. vanno. S. per il dolore e la fatica si ammalo. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. pres. 2. Congo pres. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). su 2): e partito per la Francia. dovereno). o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. a 5. a 3. ma per noi. -Ind. ugasiti. 15. 3. rem. 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. debba. ecco . Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. dovrei. (po)ginuti. pres. dovete.Part. vado (o vo). dobbiamo. pogibati. deve. otići. da 5. sei per cinque. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. andiamo. devono. pass. immediata. (essere) (u)mrijeti. dividere per ordini e classž. sennonche gli mancava il coraggio.' le perdite ammontano a tre per mille. passeranno per Firenze alle otto. dobbiamo. a 14. dovuto. l 'ho comprato per mille kune. trebati. di l l . nota) : ho appreso la notizia per radio. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. muoia. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. Ind. dobbiamo. dovesti.Part. Pass. 5. poći. Passato remoto asigmatico 1 . vada. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. sono due persone diverse per indole. dovettero (o. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. vai. hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. . Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. e uscito per la porta del giardino. vadano. rem. ecco il treno per Milano. un istituto per la previdenza sociale. ponovno ići. gubiti. andai. num. debbano (o devano) . dobbiate. Condiz. ecco 14. a 6. ha nevicato tutta la notte.

ode. pror6mpere intro (avere) provaliti. Fut. pass.Part. stanovati. rem. '0 con6scere tr. sediamo. ecco Part. dtddero. beviamo. uscire in tr. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. berro. Pass. pl"esiedere tr. bevesti. udiate. segga. ne poznati. bćvono. rincrescere intro (essere) biti žao komu. ecc). Part. esca. dići se. cademmo. sedei (o sedetti). žaliti. pass. l l t I l i l accrescel"e tr. o rem. presjeći. ecCo . sogliono. . umnožiti. odložiti što. . beva. suoli. sedere intro (avere) sjediti. soglia. saliamo. Ind. (po)kvariti. udiamo.Pass. sogliate. solere intro (essere) običavati. rem. conobbi. ricadere intro (essere) nanovo pasti. biti neugodno. conosciuto. bevete. crebbero. Congo pres.Congo pres. muoiano. bevemmo. conosceste. piovere intro (essere e avere) kišiti. bevvi. cadresti. znati. esci. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. ecco . razvijati. odono.Pass. Congo pres. saIgano. caddi. risalire tr. ne biti zahvalan. cadere intro (essere) (is)pasti. ecco . pres. Fut. pass. muoiano. sieda. . muoia. seduto. . držati (u svojoj vlasti). -Fut. crebbe. siedi.Condiz. moriresti). žaliti. ecco . saliamo. pijančevati.Fut. pres. uspjeti. rem. esce. pres. penjati se. suole. uspinjati se. pass. pass.to. usciamo. sediamo. vrvjeti. saliamo. crescip. figo propiti što. opadati. ruppero. pres. salite. . esca. siedo (o seggo). siede. udirei. Part. rompemmo. rem. usciamo. Part. moriamo. sediate. sieda (o segga). soprassedere intro (avere). bćvano. udiresti (o udrei. pass. uscirai. assalire tr. oda. usciamo. rem. cadrete.Pass. Imperat. salga. morite. uzaći. pres. ca. uvidjeti.Part. pres. scon6scere tr. podmititi. sediamo. berrai. esco.Fut. srušiti se. cadde. muoiono. rem. (po)piti.Imperat. sale. fig.Congo pres. accadere intro (essere) dogoditi se. pass. povećati.Ind.Ind. soglia. soglio. rotto. esci. uscite. bevete. beviamo. beva. polupati. bevesti. morii. pres. navaliti. . sedesti.Condiz. odgoditi što. sieda. .Part. irr6mpere i1ur. propasti. interr6mpere tr. Pass. . cresceste. pres. riuscire intro (essere) ponovno izaći. (essere) provaliti. ne priznati. usciate. poznavati. bevve. ecco . siedi. povisiti. pres.Imperat. odi. salito. moriate. possedere tr. solito. uscii. poći za rukom.Imperat. discon6scere tr. sediate. crebbi. beveste. prekinuti. oda.C ngo impeif. bevessi. beva. udiamo. piovuto. bevano. corr6mpere tr. salga. . escano. oda. riconOscel"e tr. segga. salite. napasti. salga. beve. izbiti. (bevente).Ind. siMano (o seggano). e intr.Condiz. nanovo piti. imati. izdaždjeti se. morrO (moriro). napredovati. rem. udiamo. ruppe. soglia. posjedovati.Pass. ne dopadati se. siedano (o segga. pass. decrescere intro (essere) smanjivati se. conobbero. . . berresti. uzlaziti. sediamo. piovvero. l 2. . sogliamo. ecco . izlaziti. moriamo. nasrnuti. udite. udrai (o udiro. prepoznati. pass. propadati. Ind. ecco . razaznati. raspoznati. pass. upasti. sedete. sali. decadere intro (essere) opadati. berrebbe. cadremo. uscite. siMon o (o seggono). cadranno. pass. Part. ecco . muoia. beva. skršiti. udire intro (avere) čuti. jurišati.a qcs. (s)lomiti. crescesti. uscito. morto. nahrupiti. izgubiti pravo. morresti (o morirei. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. izbiti. udro. saIgano.Imperat. risiedere intro (avere) boraviti. rompesti. .Pass. . udite. . uscisti. cadeste. padati. . ecco .muore. esca. ruppi. popeti se. morite. prekidati. . sieda. sa1isti. muoia. saliate. spiovere intro (essere) prestati kišiti.Pass. morrei. conobbe. solete. biti vičan. escano. ecco . . sedete. moristi. beviamo.Gerundio bevendo. (essere) izaći. conoscesti. cadrei. . odo. seggano ) .Pass. ecco . povećati. salgono. udresti). 349 bere (bevere) tr. er6mpere intro (essere) provaliti. increscere intro (essere) biti žao komu. sogliano. usciro. . bevo. cadrai. dizati se. pres.Part. bevi. cadro. Part. (o) padati .Imperat. strabere intro (avere) prekomjerno piti.Part. . zbiti se. odano. pass. Congo pres. opasti. strrš-ati. muori. crescemmo.Part. sogliamo. rem. ne priznavati. salga. 348 ! I :� j 1 j i .Pass. caduto. escono.desti. salire intro (essere) e tr. ecco Part. e intr. . raspoznati. berrei. beviate. . odi. rompeste. muoia. rem. bevvero (o bevetti. conoscemmo. cadra.Condiz. udirai). ne sviđati se. scadel"e intro (essere) propasti. (avere) predsjedati. odano.Ind. Congo pres. razbiti. bevuto. esca. piovve. daždjeti. upoznati. bevi. sali. moriamo.Congo pres. salgo. salii. udito. e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. pres. ribere tr. oda.

sadržavati. stessi. zadržati. rinvenire tr. zaustaviti se. ridivenire intro (essere) nanovo postati. e intro (essere) v . stlano. tenga. verrei. ESERCIZI 1. 35 1 II. state. pass. pronalaziti. stia. pretjecati. . doznati. biti.Questo vestito gli sta bene. sappiano. vengano. . tenere tr. Pass. vladati se po čemu.Congo pres. tenne. potjecati.da uzdržati se. veniamo. . . sa. zabaviti. nastati. nositi. teniate. . . . avvenire intro (essere) dogoditi se. 350 . vogliano. voglia. --Earo io per voi la traduzione.Il medico ha detto che viene stasera. viene.Condiz. . vengano. stai. . saprai. vuoi. ecco . stiate. .Congo impe rj. zaustaviti. sappiamo.Pass. vengono.sapere tr.Ind. tenni. stesti. . venite. astenersi.Congo pres. vogliamo. prevenire tr. intervenire intro dogoditi se. venga. izdržati. pristajati.Questo libro contiene belle pagine. stetti. veniamo. preteći. stare intro (essere) stajati. verresti.Pass. tenemmo. imati u sebi.Questo libro lo terro per me.Per ora non si pUC> dir nulla di certo. attenersi.Imperat.Mi rincresce. dolaziti. s o v r a s t ar e . (avere e essere) htjeti. ecco . rivenire intro (essere) nanovo doći. voglia. volemmo. mi vo1si. teneste. skupiti se. htjeti obratno. sapeste. . stlamo. E un ragazzo che riuscira.a qcs. zbiti se. ne h�eti više. voglia. ecco Condiz. postići. sappiate. sto. vogli. tiene. vorresti.Fut. pridržati. stesse. držati se čega. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo. ecco . ecco Imperat. sapete. . posredovati. vollero. zaustavljati. . terresti. sappiamo. zadržavati. pres. zahtijevati. vogliano. teniamo.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto. veniamo. vennero. pass. tieni.Dovevi astenerti dal criticar tutti. saznati. tenesti.Congo pres. contenere tr. imperj. veniste. . saputo. sappia. ritenere tr. tenete. nanovo htjeti. stia. sovvenire tr. dočuti. zadrža(va)ti. . e intro (essere) pronaći. venga. tennero. venni. Fut. zadržavati. volete. stavi. e intr. vogliamo. svenire intro (essere) onesvijestiti se.Convengo che tu hai ragione. zadržati se. vogliono. terrai. ottenere tr. pass. - risapere tr. tenuto. poznavati. seppi. convenire intro (essere) e tr. saprebbe.Pass. ristare intro (essere) zadržati se. rem. - divenire intro (essere) postati. . rem. ecco . Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. voleste. obuzdati. stiamo. . sappiamo. sta. pripomoći. stia. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa. tengo. sastati se.Ind.E un uomo che non si lascia corrompere. provenire intro (essere) dolaziti. state. voglio. pass. Lo fara o per amore o per forza. vengo.Ind.Ind. sappia. . vieni. vuole. seppero. stessi. .Condiz. rattenere tr. Part. nagoditi se. tengano. sapemmo. sapresti. pres. pasti II nesvijest. . venimmo. sappiano. prispjeti.Part. volesti. ecco Condiz. venga. teniamo. rem. dobiti. stiamo. prekršiti što. (essere) nenadano naići. Se la incontrassi non la riconosceresti. e intr. . . ecC o . venuto. Lo rinvennero ferito sotto un albero. vieni. pervenire intro doći. ostati. volete. zadržati. proizlaziti. sjećati se. E un terreno che non berra pioggia. sconvenire intro (essere) ne priUčiti. potjecati. tieni. seppe. intrattenere tr. prispjeti. sappiate. ecco Imperat. pres.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. tražiti ili zahtijevati natrag. ma ora l' ho dimenticato. . vogliamo. stava. venite.Prestaternelo per pochi giomi. pres. disvolere tr. tenga. sappia. . tenga. sappi. stettero. saprei. verro. ustegnuti se od čega. Sentendomi chiamar per nome. . zapasti (koga).a qcs. nalaziti se. stignuti. ecco Imperat.Congo pres. Pass. sai. stia. so. veniate. dostizati. - addivenire intro (essere) sporazumjeti se.Per la sua eta e molto colto. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga.Fut. . volere tr. stavo. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). stette. tengono. venga. soprastare tr. zaustaviti. . volle. tenete. mantenere tr. pass. e intr. . steste. La piena ruppe gli argini. detenere tr. volli. verrai.Sapevo il suo nome. rem. .Ci siamo alzati per tempo. sta' . stignuti. rivolere tr. Ind. Part. vorrei. polučiti. Part. suzdržati. Part. pres. vogliate.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. sopravvenire intr. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod. sapesti. Congo pres. vorrai. tengano. contravvenire intro (avere). zaustaviti: sostenere tr. . uzdržati.M' assall un dubbio atroce. vratiti se. lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. stato. tenga. pres. stessimo. (avere) znati. stlano. venisti. ma oggi non mi e possibile di venire. stanno. terrei. . voluto. poduprijeti. sanno. trattenere tr. sapro. pres. stemmo. vorro. pres. venire intro (essere) doći. ne dolikovati. umjeti. teniamo. zagovarati. voglia. terro. venne. Imperat. pres. podupirati. Fut. pomagati. (avere) držati. . zadržati. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. .Ind. sappia. obavijestiti. (o )držati. rem.

me. La concezione architettonica albertiana.Quando lo chiamava veniva . legge. .Quello stupido . .Ti prendo . Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. . farsi. montagna .Abitavano vicine . .Laurearsi . .Erano forniti . volo. . . . .Eravamo tutti . imbrunire. Lavorammo . . potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. . vedersi. giorno. salotto intorno . fern. .Conta pure . . . visita. Una cosa . . arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro. aiuto dell'amico. . . . . molto formaggio. . . nulla.Ci son o andata . . sdraio. . voce. tutte le furie. . .Navigarono . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. anzi rho avuto poco. viaggio. la strada. . . .Facciamo una gita . quasi come ai giorni nostri. . . . Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. . . . .Viene . . . . . .Gli abitanti .Non era molto istruita . . . . sapersi.Lontan . . . . . la stanza. bambino. . . .Bandiere .Vorrei ordinare dei biglietti .Cerca di farlo . il Cronaca. occhi. . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. lontan . . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . ispirandosi ai monumenti dell' antichita.Ci andavo sempre . . .Quando parti ' " Karlovac? .III. . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale. Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. pazzi! . . . .Mi piacciono gli spaghetti . . serio. . . .Bisogna che io mi disfaccia . a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. . . bene. . . ragazzo! . . . se. Abbiamo pranzato . . e evidente che il Manzoni. . prese nuovo sviluppo nel '500. Giuliano da Sangallo. . . . Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio. a lui si ispirarono Raffaello.Portateci qualcosa. in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo. strapazzo. . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore.Chi sa se sara abbastanza intelligente . plurale. . . . . . poltrona. " bere. o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio. . . . . . . .Vanno sempre . al principio del '400. . capirlo. . alla quale aderirono Bernardo Rossellino. Invece Leon Battista Alberti. un paio d'ore.L' ho imparato . . stazione. tua salute. poco. conferl ai suoi edifici. . .Ci andro . . .Mi da due fogli di carta . vista. Verro da te . riscrivergli. . . Lubiana.Ho giuocato .Aveva molta disposizione ' " il disegno. .Piove. estate. .Non capivo che cosa pensasse . . . . . .Siediti qui . giro. pacchi? ­ Provi . .Ando fino .Gli risponda . . .Metta queste parole . . .Tentero . ricordo. al loro semplice arbitrio. . mille kune. . . casa.Un affresco ispirato .Mi offro . aver finito. capire. . . . ricca di senso poetico e religioso. .Mi piacciono i dolei fatti . . egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. di massiccio equilibrio. serata. . . Vestito . . . mediante il prevalere sui vuoti della massa. . Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa. moda. . maggio. Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano. . . . . . . quella amicizia. Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio.Soleva andarci . . . farvi . . fuoco del camino.Stava . . casa. . . .Dante e contemporaneo . .II facchino usd . . .Lo riconobbi . il Peruzzi. Agostino di Duccio ed altri. poi usd . Una sera . Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce. . che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli.Non mi prenda . 352 353 . .Non mi era nemrneno passato . .Bello . . spalle. . . . .Suonano sempre musica . . . . . . .Facciamo tin brindisi . . . elaborata soprattutto a Roma. tutto. . Un' automobile ' " due posti.Corse . permeata di sottile umorismo. .Te lo lascio . vento.Noi tutti ci rallegriamo . parola. .Parlo sempre . . fu Bramante. . che ne riconosceva pienamente i diritti. . . mie spese. . e costituiscono una pregevole opera d' arte. . . Certo e che egli del popolo sentiva la forza. . facendo predominare i vuoti sui pieni. . . . . . .Ci sono andata ' " le tre.Non arrivava . . . mese. Giotto. Iniziatore dell' architettura cinquecentesca. . farlo. .Cerco una gomma. . . . preparando cosi il Barocco. inchiostro. . . . . di grandiosita spaziale. questa notizia. . no. tre. stazi one . questa sedia . . . . stirare? .I lavori saranno finiti . . . . . .Troppo difficile . . guida. . . citta ' " ristorante della stazione. . . . . . guardo . . parteggia per questo. Buona . valigia . . Giotto. . la finestra. . . . . . . fare le valige. quel campo. Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . se fa . . . .Sbrigati . . . ballo. . . venti giorni.Non lo darei . . Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . . . la costa. . capire.Chi fa . . . che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo. . . farglielo capire.Faceva delle cose . lena. impotente. minaccia di far la pelle a Don Rodrigo. .Era incapace .Lo avevo perso .A dirglielo andava .Sono entrata per una porta . la mente. rivolgerti una preghiera. mi mettero un vestito . che si. . . I IV. . . . . .Cominc�o . .Bistecca . citta due volte . . atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria.Non e caro. la forza e la legge. . .Incomincero . . . . . . barca. . . cuore. . messo tra i potenti ed il popolo. un senso di solidita monumentale e di classico riposo. tennis . . Potrei avere un ferro . . vetri.

o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. P jevanje ptica nam godi. Lo persuasi a partire subito. del trionfo della verita sulla menzogna. 2. Mislio je da me je vidio. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . taj i može. Il cantare degli uccelli ci diletta. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. della giustizia sii1 sopruso.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. contemplativo. Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. punito delle sue prepotenze.OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . Tkb hoće. Tuscano XL VII. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. come Azzeccagarbugli. Spes so in funzione di oggetto. La cosa principale e di non perdersi d' animo. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. forma nominale del verbo. Nagovorih ga da odmah otputuje. Na jvažnije je ne klonuti duhom. pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. Njegovo me govorenje umara. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. La fine miserabile di Don Rodrigo. 3 . quando si tratta di dipingere a fosche. S. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. tinte un mascalzone come Don Rodrigo.

On misli da sam ja u p ravu. On te želi vid jeti. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. con certi verbi come comandare. quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. On zna da ima pravo. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. B) molto pili spesso l'infinito. dovere. Preferisco andarmene subito. si usa con una preposizione. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. . prestati hvaliti se (čim) Nota. Egli desidera vederti. Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. Con i verbi sentire. sapere. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. vedere. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. specialmente con DI. ma e dificile creare. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. Treba čekati. . zahti jevati. gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati. 2. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. 357 . Pretpostavljam da si dobro učinio. volere. Mislim da sam dobro učinio. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . Tuttavia. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. ali je teško stvarati. Abbiamo cercato di dissuaderlo. quando e in funzione di oggetto. esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare.altro): L Con i verbi modali (potere. permettere. • Credo d'aver fatto bene. iskušati odbiti. (Egli sa che ha ragione). Lako je kritizirati. udire. (Credo che io abbia fatto bene. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. vietare. Ne mogu više čekati. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . solere. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. Lascia guidare la macchina a lui. ascoltare. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. E facHe criticare. E pericoloso sporgersi. Opasno je nagnuti se van.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. Nisam čuo da zvoni zvonce. ma invano. tražiti nastojati. Dat ću popraviti sat. Pusti neka on vozi auto. 3. Radije ću odmah otići. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. trsiti se započeti.

Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. Korisno je poznavati mnogo jezika. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. ma invano. Potrebno je da odete. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. . Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Abbiamo provato a persuad6rlo. (Vedi anche la nota a pag. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche. Occorre tenninare questo lavoro. PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. 356). Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. Kajem se što sam ga uvrijedio. P. Siamo felicissimi di rivedervi a Roma. come abbiamo visto pili sopra. Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. E utile sapere moite lingue. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. Pripravan sam priznati vaša prava. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. Nije se usudio to ga pitati. Non si e azzardato a chiederglielo. Treba završiti ovaj posao. (Sono pentito perche l' ho offeso). Pristao sam učiniti ovu radn ju. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. Navikli ste odviše dobro živ jeti. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. Siete avvezzi a vivere troppo bene. : Sono pentito d i averlo offeso. Spreman sam priznati svoju krivn ju. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. Kanimo otputovati sutra u jutro. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. Occorre che voi ve ne andiate. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. Non sono adatto a fare queste cose. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. es. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. Dobro je da dođeš. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. Nemam vremena pisati ti nadugo. Nisam sposoban činiti takve stvari. ma invano. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. 358 359 . l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. es. cioe in quelle proposizioni. P.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

) e non si sa dove va.lo non lo conoscere (Ind.Qui noi scoppiare (Ind.) due anni in Italia. Giovanni Verga.Il cane lo mordere (Pass. rem.violano .Chi tradurre (Pass. Assaggiare (Cond. Vuole che noi gli consegnare (Cong. Il pastore mungere (Trap. appena vedono qualcunofuggire (Ind. 369 368 .Partiremo prima che sorgere (Cong. pres. pres. A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte. rem. .superi . La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente. .) tutta la notte.capitano .evita gracidano penetri . II.) o no. E.imploro . Nessuno mi riconoscere (Pass.Il medico gli l asciare (Futuro semp. pross. della povera g�nte. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto. . semp. pross. ha una parte detenninante nella sua opera.soddisfanno . III s. L' autore assistere (Pass. .) in questo paese.) di sentirsi chi amare. I s. rem.) era troppo tardi. pres.Egli non ammettere (Pass. pross.) il vetro.delim . dei poveri. l' ambi�nte nel quale ha vissuto. .) sempre. I s. rem. E in questo periodo che nasce il Verga verista.Non se la intendono.) volentieri questo pietanza. pres.) l' orchestra. pres.Egli volgersi (pass. I s .incomodo indichi .) i cancelli.preparo addita . e s�nza dubbio una delle personalita pili. . Di' loro che si avviarsi (Cong. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo».) dal caldo. rem. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano . pres.) fino alla porta. Non so che cosa significare (Cong . .) il fucite ad un chiodo.) alla prima Una bomba esplodere (Pass. lo non leggere (Trap. rem.Queste parole mi offendere (Pass. . importanti della letteratura italiana dell'li. pres.). I mgazzi salire (Ind. pres. pross.pattinano . rem.) sulla citta. Spesso noi sognare (Ind. pres. rem. i. rem. rem.Non credo che egli valere (Cong.esita .Ti piacere (Cong. pross. catanese.).) ad Arezzo. vero. La notizia spargersi (Pass. pres.) alcune spiegazioni.ltimo Ottoc�nto. .) ti faccio un regalo. pres. Il Presidente concedere (Pass. -:. lo scrittore att�nto alla realta sociale.Il custode chiudere (Pass.) la via piti breve. L' operaio perdere (Pass. Gli parere (Pass. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass. . pres.) di aspettare troppo. Sutle montagne. . pres) presto il vestito. III s.Desidero che il sarto cucire (Cong.Chi spegnere (Pass. bisticciare (Futuro semp. casa. Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp. hisogna fare cosi. Noi rimanere (Fu!.) alla vostra salute.) per prudenza. pross. rem. Se vincere (Ind.Ella vivere (Trap. L' autore dirigere (Pass. I s.Noi bere (Fut.A Dante smarrito nella selva apparire (pass. rem. II.) suHe funi.) di avere sbagliato strada. . dei vinti.abdica .) niente. rem.) il mio amico di aiutarmi. rem. rem.) piti di te. semp. pres.} la notte quello a cui pensiamo il giorno. Dipingere (Ind.recita . s. la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime. .) ancora molto tempo. . pres. StQr!a di una capinera. pres.). Sono animali timidissimi.affascino . pross. Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia. � LE1TURA (Nato nel 1840.) dal tetto. �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo. rem.) l'equilibrio e cadere (Pass.) il denaro. A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice.).Gli chiedere (Pass.) davanti alla rappresentazione.Pregare (Futuro semp.Il cacciatore appendere (Pass.irritano .Gli ulivi non crescere (Ind. III s.) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. rem.ros.elevo imita .scivolo .). Il suo essere siciliano. . .) il fuoco.) che fosse tardi. pres. rem.suscita .calcolo criticano . I p.) la luce? . . e venne a Fir�nze.) -il giornale. . pres. II p.) questa parola.). La donna accendere (Pass.) perche gli parere (Pass.La nebbia scendere (Trap. pres.) il mondo non mi movero.emigrano . rem.dominano . . Il contadino cogliere (Pass. pres.peggiora .Vi accompagnare (Futuro I p.intima.) la ferita.Spero che vincere (Cong.). Ogni tanto scomparire (Ind.carica denotano eccita . . reale. Credere (Pass. rem.Quando egli giungere (pass.soddisfano augura brontolano confina fatico . .inciti .collaboro .Mi toccare (Cond. Qui intervi�ne la vita dei pescatori. rem. rem. .) le pere cadute e le cuocere (Pass.educhi . pres.abitano . I ragazzi rompere (Pass.La campagna gUt rinverdire (Ind. Egli tacere (Pass.) di partire.) il sole.) le pecore. La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori.mendicano .pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora .) alla gamba. pres.soffochi . rem.Cascare (Cong.) la facciata. rem. rem.) l' amnistia. .evoca . pross.).zoppico .separo sollevano tolleri .) l' ombra di Virgilio. . . mQrto nel 1922) Giovanni Verga III.) tutti. rem.Il Petrarca nascere (Pass. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore.).).S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind. dopo alcune esperi�nze novellistiche. . pres. passi vo) all' esame. rem. la realta sociale della Sicilia povera.) subito per il paese. . Essi vegliare (Futuro semp. . Essi scegliere (Pass. Noi non ne sapere (Ind.

oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni). i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. per la qual cosa. di un nUQvo mondo. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. superstite della rovina della famiglia. ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. Luca. ma. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo.E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. oppure. personale. Ij I XLIX . ossia. (Bastianazzu). Il gi6vane ' Ntoni. noi partiamo e voi restate. sara arrolato. es. e morira nella battaglia di Lissa). che e tomato dalle armi. non r<rsta che un debito. Sotto questa vergogna Lia. Ma due braccia vengono meno.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. Disgiuntive. non{i. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia .disgiungono. ovvero. perche affonda nella realta. non scrisse e neppur ci manda a salutare. appena adolesc<rnte. per la poverta.: questo e quello. E si campa. SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. e sono: o. sor<rl1a maggiore. cioe formate da una sola parola: e. ed nelle proposizioni affermative e ne. E il debito mangera la casa. S<rnza debiti. Carlo e Antonio sono f ratelli. Luca. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata. . ni«) neUe proposizioni negative. Mena. . . e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. i nipoti ( Ntoni. se invece di riunire. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. Pensano. . il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. la nUQra (la Longa). La barca e per loro il lavoro. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. es. a = = 370 37 1 . e fin ira in gal<rra. anche se esso puo apparire sotto il nome «destino». s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. mi chiederai perdono oppure sara i punito. La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! . ma onorata. quando servono a unire due termini (perche copula unione). E un tentativo di salvezza individuale e disperato. = = = = 2. neanche ( »niti. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. non venne ne lo vidi piu. Famiglia di pescatori. non ostante che. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. allora. quello che ci narra Verga. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. : questo o quellof lo stesso. Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. ecco b) c o mp o s t e . secondoche ( secondo che)."T i 1 E una lQtta quotidiana. e sono: e. sua moglie (Maruzza). abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. anzi. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e .imeno ( non di meno). Se ne s<rnte disonorata Mena. la piccola Lia). da povera g<rnte. o. p.povera e. neppure. e quella fatalita ha un nome: mi�eria. p. perche ' N toni d<rve andare militare. il figlio . Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. dopoche ( dopo che) . Nella casa vive.

. dove. l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . sennonche ebbe presto a pentirsene. eppure rispondeva bene alle domande. Le virgolette mente. tale . Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. l a l i n e e t t a.. tuttavia verd) con te.). . . : vi parlera dell 'autore dei «Trionji».: non ne posso dire ne bene ne male. dacche. . sia . qualora. eioe di Froncesco Petrarca. pero. quindi. ancorche. poiche. cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. p. condizionali: se. affine di. o . . tanto . 8. . . o. dimostrano. es. purche. come quando. . 4. e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . es. i l t r at t i n o . ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. pure). accia. sennonche. per di piil. . Correiative. . benche. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . ma anche. i p u n ti di s o s p e n s i o n e . per . se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. l e v i r g o l e t t e . inoltre. acciocche. eccetto che. quasiche. peraltro. ancora. piuttosto. ). ma non ffaticato. cosi . se uniscono due tennini contrapposti. . S. . . a tal segno . . es.v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. quanto. sino a che. . Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. vale a dire. . sicche. p. unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). onde. ogni volta che. I punti di sospensione ( . . pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). per quanto. il ragazzo feee di sua testa. . noi non scapperemo. Aggiuntive. jinche. insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. come. e sono: ma. 7. (Dante). slano venti o trenta. consecutive: che (in correhlzione con: COSI . perche. nel modo che. Conclusive (o illative). la virgola. 2.: pare.) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. tranne. e sono: dunque.Avversative. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. . . es. concessive: quantunque. ecco La dieresi (. inf atti. casa mai. . non e. . e. di mo­ do . non solo . 2. se dichiarano. p. . 3 . . Dichiarative (o esplicative). piantandosi in piedi in mezzo alla sala. . . pure. . . o. per la qual cosa. ). eziandio. come. appena che. a condizione che. ecc. l � a s t e r i s c o . eccettuative: juorche. sia. ma non fini. dopo che. invero. si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . altresl. tanto .: ha jirmato. ha mancato al suo dovere. ne . sono molto a aveva studiato. come se. Nota. . . A buon intenditor . p. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. . . pereia sara punito.: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. L 3.Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. siccome. nondimeno. quasi. . . mentre. contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. . 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. . . spiegano. sebbene. . ecco 3. anzi. . temporali: quando. . . nonostante che. = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. e. ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. che. le seconde unite a nomi. 373 . tuttavia. ne. ne mangio. Sl . aggettivi. pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . . Sono: anche. non so invero che cosa si debba risporzdere. pereia. mentre che. sia . e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. p. finaH: affinche. ta lehe. . . Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. modali: come. quindi potete andarvene. Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . . ecco 4. avetejinito il c6mpito. (Manzoni). ma non molto. giacche. eppure. che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. Sono: eioe. dunque paghi. detti anche «i puntini» . che ( . causali: perche. pure. di maniera che. dacche. allorche.

8 . per lo piu. Al principio del ' 500 poi. . . chmo (chiarissimo). . . . . (volumi) . s. . Andro da lui oppure gli scrivero. abbia fatto tutto il possibile. Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. . (pagine). Chi bada per Karlovac. (enne enne. .l 4. e peggiorato.Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. il Carpaccio. aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. . ing. (nota bene). . Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. e una brava persona. Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. bada al fodero pili che alla spada.Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. . u. Parti senza che nessuno se ne accorgesse. (ultimo scorso). . . .Non e riuscito . per cui Laura ebbe in terra onor celesti. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. 375 . luce. s. continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. Ecco quelle piu comuni: p.Devo andarmene . .Sono molto stanco .C 'erano tutti .Lo voglio salutare . es. Questo e un proverbio. Provvedi un tempo . La parentesi e duplice. . .Non e migliorato. . il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico. una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. prospettiva. gli ornamenti. v. . ci fai piacere. . fosse mio fratello. c r.disse il medico. Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. voU. splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. 374 Se vieni.Purche giunga a tempo. Gentile e Giovanni Bellini. 7.Cura il male finche sei in tempo. E. il confine -italo-francese. N. La tradizione bizantina. .Carlo venne e allora . La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. o NE. serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente.Temevo sempre che perdessero la partita. Aiutalo . potrebbe pero essere anche vero. (capitolo). pagg. lo vogliamo. dal ' 400 fino al ' 700. f (confronta). . starerno allegri insieme. prendera il treno Venezia fu. . specialmente nei dialoghi. prof (professore). IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . dev. lui. ma anche in scultura e architettura. . vol. intensita. . . c. La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. pag. infatti la perdettero. La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. (vedi. dott. cioe non nominato).Verro con voi ma non giochero. il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. La grande tradizione coloristica veneziana. (Alfieri) . 6 . v. o p. (prossimo venturo). p.Noi potremo essere i primi. (dottore). . . mo (illustrissimo). che e piu breve della lineetta. (per esempio). . . ma si leggono per intero. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). accanto a Firenze e Roma. Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. . puoL Vieni . tu. . mediante il «tono». o pp. la letteratura greco-latina. . (ingegnere) . vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera. Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. N. . obbLmo (obligatissimo). E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema.mo (devotissimo). . ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. (volume). o per es. Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare . . toma prima di sera. N. cap. continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. 5. verro da te. Giorgio volk venire. verso. volume). sono aspettato. ill. . Tutti lo stimano . . di cui dunque quella veneziana e il fondamento. abbreviate. (come sopra) . . . . non debbano mancarci le cose necessarie. . cio e un granello di sapienza popolare. parta.Egli non ama ne lo studio ne lo sport. .lo non ci credo. . (pagina). tutto veneziano. presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso. . che trovo applicazione non solo in pittura. . Ricchezza.Vai pure .

o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. Amici. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are. Il nw. e anche le nostre. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5. 376 377 . Ma se come comunemente avviene . ieri il giorno prima. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. quando finiranno i lavori? I bimbi donw. ora allora. diventano di III persona. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. i pronomi questo e codesto quello. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso. 2. l' avverbio qui o qua diventa ll. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. oggi in quel giorno. a me e a te a lui. allora: Discorso diretto: 3.estro loda la diligenza degli scolari. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita. I vocativi si omettono. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. domani il giorno dopo. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. Il babbo ritomera appena che potra. diventa invece congiuntivo trapassato. mio e tuo suo. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. ecc. o giovani. Discorso diretto: Discorso indiretto. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. Il maestro raccomanda (raceomandava.mma quando sarebbe ritomato il babbo.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. in imperfetto del congiuntivo. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. passando dalla fonna diretta alla indiretta. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw..i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. Ritomera il babbo. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia. .nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia. non mi negate il vostro soccorso. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria.estro racconw. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. se cio non nuoce alla chiarezza. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. Il discorso. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. noi e voi essi. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. iva la.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. e quindi io e tu egli.

la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. negli stessi anni. Dopo una giovinezza studiosa e severa. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. Altri scrittori. Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . Negli anni che seguono immediatamente la guerra. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. prende proporzioni di incubo. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. DINO BUZZATI. colpita da gravi forme maniache. tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. gli umori che la caratterizzano. gli intrighi. e troppo amara: egli non potra che respingerla. disadomo. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. nel vecchio castello di Fratta in Friuli. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri.1 86 1). Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. che curata da Erminia Fua Fusinato. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. prode ufficiale garibaldino. che giungevano alla minaccia a mano armata. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. autore sottile. sparito misteriosamente durante un naufragio. . Si gira . negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. con una tecnica nuova. fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. pen:neato di modi e ricordi kafkiani. «La noia». lo tormento per piti di vent' anni. ottenne alla pubblicazione un grande successo. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. si tramuto. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. Giovanni Verga e Luigi Capu ana.quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. ironico. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. centrale. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. romanzo breve. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. che giunta al parossisrno. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. condannaria e negarla. «ll conforrniSI:a» . Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. Ma dopo questo periodo iniziale. gli ultimi ane liti del feudalismo. da fanciullo . capolavori come «La luna e i falo». conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. «La Ciociara>}. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. come «Agostino». entusiasmi. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. che dopo aver seguito. «La Romana». lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 .

critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. un libro che lo porta fate luce». la morte. ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). Di CARLO C alla notorieta. 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. MARIA BELLONCI. con garbo e senza enfasi. ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). libro magnifico per forza rappresentativa. mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. in sette tomi di «Cose viste» (memorie. ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. il diavolo nella letteratura romantica». Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». il campo narrativo viene messo a rumore.1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». con scrupolosa evidenza storica. ricca di pagine di autentica poesia. Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. amara esperienza della guerra. IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara». Roma 1985). Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . di racconto «giallo». CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. ricordi. LUIGI BARZINI e tanti altri. romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». DOMENICO REA. Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». uscito nel 1958. best seller di UMBERTO ECO. NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. Nel libro il principe-autore. Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. cui segue nel 1948 «La pelle».

CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <. � o" �: ::. . essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <. � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:. -a stato..) . � <n Fl � ... -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati. io saro � (':J. io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-... io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <. Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i. � o..:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <. tu sarai e egli sara g: a. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <..sr. e Š' �... -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 .. ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-. � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato. -e voi sil(te stati.

osse stata essa J assimo stati. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero . noi avemmo avuto ecco ossi stato. -a ecco noi saremo stati. -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato.. -a (che) io J tu J ossi stato.. -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati. -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato. -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. -e Trapassato remQto voi siate stati. -a tu saresti stato.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato.. -a tu sia stato. -e ecco MQDO CONGIUNTIVO . -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc.� . -a ecco noi Jummo stati. -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc. . g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato.. � '-o po �. -e noi J oste stati.. -a ecco noi eravamo stati. -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<. Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato....bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . -e voj sareste stati.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ . -e ecc.

MQDO IMPERATIVO .INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO . -e avt. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao. -i. -la.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:. -la avuto. bila. bilo.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO . -i.. bila stato.ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 .. bili. -li. -le. -a..rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt.PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio.ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato. -a. -a.. -l. bile.e. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa. -lo.

Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

-resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n. hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i. congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato .FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! .. -resti starei. -resti f ar�i. 392 393 . prQss. indie. -dres ti dar�i. Imperf.a mjesto u sljedećem popisu glagola. Imperf. Pass.

nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . -rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. . -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. prQss. leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf. potevo dovevo volevo sape vo Imperf. indie. prQss. -rresti rimarrlif:i.' Pass. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf.vresti vorrlif:i. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass. -tresti dovrlif:i. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano. -resti terrlif:i. -rresti berrlif:i. -rresti saprlif:i. indie.

Imperf.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia. Imperf.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. indie. -rresti varrtgi. indie. Imperf.l ponete.:i. -resti giacert. prQss.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass.:i. -resti piacertgi. -resti parrt.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. Imperf. eong. -rresti porrlii.l vedete. -dresti trarrlii. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass. -rresti tacertgi. prQs �.l traggano. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 .

povesti Indicativo pre��nte si�do. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. prQss. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. Imperf. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. . seggono (che) si{!da. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 . s�gga si{!da. Imperf. s�gga si�da. indie. prQss. indic. -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. congo Futuro cogliero coglier{!i.2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. s{!gga sediamo sediate siedano.

congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . (che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. indie. -geresti sorger�i. indie. silaziti 34) . pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići. RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. prQss.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. eong. -veresti correr�i. -deresti porger�i. prQss. -deresti prender�i. -deresti risponder�i. -rreresti chieder�i.

congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf.' mettano. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf.f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca. indie.' mettete. vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 . congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii. diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw.- Pass.prQss. -eresti metterfii. indie. -eresti dirfii.f volgete.' mettlamo.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta. sono giunto he spinto he velto mi sono accerto . volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo.f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo. -geresti spingerfii.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass. prQss. -geresti volgerfii.37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf. -eresti distruggerfii. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii.

-resti romperfli. -resti saiirfli. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli. . -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. -rresti scriverfli. rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass. -resti nascerfli. indie. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti. -resti Condizionale pre��nte verrfli. prQss. -resti ud(i)rfli. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. prQss. indic. sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass.resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . -resti uscirfli. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf.

400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 . 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365.POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7.

401 sciogliere 3 1 9. brojevi 3. col. le. ' glagoli 3. della. giuQco.tro. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. ' vivra. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj. prijedlozi 6. nUQvo. (coUo). paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. cadro. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l . Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». def enestrato. a broj im se. nei. (colle). delle. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. npr. dei. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. može odrediti. cUQre.no.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. nello. UQ: pi(!de. s nekim ograničenjima. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. Qrto - 2. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. rococo. degli. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. nel. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. one kojih broj neprestano raste. prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . scuQla itd. di't. Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. vi't. veznici 7. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). bUQno. članovi i padežni prijedlozi 2. prigioni(!ro.) 3. tj . Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. zamjenice 4. d(!nso orticoltura. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 . coi. Poznavajući izgovor tih riječi. o. kad su nenaglašeni. Samoglasnici e. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v.. avro. rimarro itd. 398 volere 394 volgere 305. motorista. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. Samoglasnici e. negli: del. corporatura. nella. 409 . respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . neUe. o. uzvici L imenice i pridjevi 2. j fi't. valere 320. Ova se pravila mogu proučiti postupno.ne. (cogli). giornali(!ro. dello.reprlmere 307 resdndere 293 . 398 scendere 293. raddensare. 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. o izgovara u se otvoreno (�. kasnije. (coila). 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2. pomoćni glagoli 5. o]: penetrare. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l .

talvQita. ventitre. eioe. e) Odnosne zamjenice 7 . co1ltro. itd. fćro. a nlQdo di. -e. 6. npr. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. bocconi. i�ri. sar�bbe. jorse. costoro. avremmo. ne. voi. 6. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. presso. avr�bbe. 13. molto.itd. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. 1 6. oltre. PQco. oh!. avfćndo. bilione itd. avete. dentro. me. onde. t�rno. hQ. 8 . sarfći. presso. trQppo. . nQstro. terzo. ohime!. odgovara oblicima che. te. avr�i.2. Veznici Opća napomena. non. 2 . decuplo. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. te. 100 itd. sifćte. invece di. Pomoćni glagoli Kad su e. codesto. 8. ora. npr. benche. settimo. rasfćnte. -i. Izgovaraju se otvoreno: dietro. parecchi. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. regolarmente. centododici i sL b) Rediii brojevi l . di�tro. un certo. a prfiZZo di. l . leggermente. accQsto a. trimestre. e. glieli itd. ancora. �ra. s�sto. sUQl. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. ansiosamente. 3 . sotto. fćri. se. . fćbbi. ginocchioni. molto. appena. ad�sso. miei. avr�bbero. duetto. jUQri di. ecc�tto. erano. Izgovara se zatvoreno: semp lice. Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). ess�ndo. oltre a itd. dentro. Dakako. quadrim�stre. L Izgovaraju se zatvoreno: con. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. deh! 410 41 1 . Qggi. PQco. ce. vQstro. 2 . avere. b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo. -a. ni�nte. ve. quaiora. . ju Izgovaraju se otvoreno. Izgovaraju se zatvoreno: loro. tentennoni itd. Brojevi a) Glavni brojevi 4. dopo. tastoni. nQ. L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. tUQi. onde. doppio. findimente. av�nte. ogni. l . Izgovaraju se otvoreno: pero. 2. cente$imo. biennio. Izgovara se zatvoreno: secondo. se. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. loro. per. saro. dodice$imo . egli. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. o. i2.fosti. un m�. quello. contro. trQPpo. mentre. meno. se. mede$imo itd. f ossimo. fuorche. 2. �bbe. discQsto da. appena. ove. di jronte a. 14. 7. Uzvici L 2. intorno. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). imaju obično zatvoren izgovor: sono.l . Izgovaraju se zatvoreno samo 3. avro. o naglašeni. (ess�nte). quat�rna. nQno. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. l. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. dopo. zatim bimestre. insieme con (con: zatvoreno !). affinche.). 1 . s�mpre. triennio i drugi oblici na - carponi. 1 . mille$imo itd. ebbero. sebb�ne itd. secondo. in iUQgo di. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. quale). Izgovaraju se zatvoreno: e. centuplo. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. sennonche itd. coloro. spesso. . allora. onde. terzetto i drugi oblici na -etto. npr. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. 2. addQsso a. sestupio. jaci/mente. come itd. s�nza. sem�stre. alcunche. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. sarebbero. npr. percio. niente. ajQna di. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. 20. a j avore di. 5.?:pJ. saremo. Izgovaraju se zatvoreno: checche. sotto. c�rto. noi. pr�sto. PQi. . 2 . dove. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . ennio. davvero. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . avemmo. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . s�i. donde. Izgovaraju se zatvoreno: che. invece. allorche. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2.

carnefice. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. 6. paganesimo. messa. campanello. segreto. dottore. coraggioso. terzetto. -etto. inglese.Ali: gioia. popolaresco. onda itd. najčešće nastavke. ostessa. treccia. 7. paese. ronda. correggia itd. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. . imaju općenito 4. -esco. tristezza. (�cco). . -oia: scrittoio. cat�to. (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. lucchese. stupidezza itd. guerresco. poltrona. potenza. noioso. palmeto. porzione. arnese. maneggio. strettoia itd. miglioramento itd. dello. ricchezza. icona. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. �sco (uscire). mangereccio. canneto.Ali: duetto. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . cavalleresco. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. . sportello. 1 3 . cortese. -eggia: arpeggio. pastore.�ccia: boschereccio. moneta. scienza. 12. sondto. Ali (s otvorenim o): cogno. mondo. notevole. religione.). violenza. soggetto. gigantesco. rimessa. certezza. . zatvoreno o costi'i:uzione. nona. scommessa itd. signora. leone. -esca: fresco. avvocatesco. onore. passione. colazione. . grazioso. offesa. piemontese. 5.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. maestoso. ometto. croce. 3. balcone. sicurezza. aurora. u kojima je zvučno [!?] . -�llo. sorteggio. Napomena. -6gnolo. Ali: salamel�co. spione. e): peggio. badessa. scheggia. v�to. 2. fortezza. volonteroso itd. seta itd. intesa. -ese. fringuello.Ali: p�sco. consegna. 7. incantesimo. . iako se završavaju na -ette. padrone. vassoio. secoo. contegno. noce. azione. superamento. contessa. rus cello. cervello. vergogna. liquore. caritatevole. sostegno. -onte. nobilesco. albereto. tabella. geloso. dottoressa. po�ta. pesca (il pescare) itd. 8. -osa (s bezvučnim s): faticoso. fabbricazione. -. colono i još neke riječi imaju otvoreno o . sospetto. fonte. 3. amoroso. protestantesirno. Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. profetessa. cristianesimo. -ona. tetto (sa zatvorenim e). bil?ogno. favella. campogna itd. corridoio.-grandezza. albereta. impetuoso. monte. -eggio. sapienza. candelora. cambievole itd. scorsoio. battello. . p�ca (albero e frutto). (Ali s otvorenim 9. libretto. avvenimento. godereccio. flora. greggia. calabrese. perdono. prornessa. -ogno. Ali: a1fab�to. prono.Ali (sa zatvorenim e): capello. canzone. -ondo. -�lla: fratello. noleggio.. rassegna. soreIla. cameretta. seta. Savoia. -ono: portone. virgoletta itd. cotogna. -ore. riconoseenza. 2. spaghetto. letto itd . -oio. 10. spendereccio. -eto. concr�to. languore. bisognoso. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello. arrendevole.Riječi koje nisu deminutivi. lamento. impresa.Ali: annona. altezza. conteggio. tedesco. freccia. autore. (Međutim. . feroce itd. nuoce. stanchezza. 5. pegno. monumento. -oce: voce. degno. pron10 itd. casetta. pontefice. corteggio. -ora: signore.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. otvoreno e [\:] l . veloce. alluvione. -e�imo. zatvoreno e avviamento.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. marchesa. momento. popolazione.) 9. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«.Ali: precoce. atroce. marchese. -oso. 4. cogitabondo. cappella. spineto. tetto. storieUa. soldatesco. abbandono itd. -egna: legno. operetta. purezza. vantaggioso. oliveto. -onda: rotondo. reggimento. insolenza. ovi nastavci (odn. meditabondo. annoio itd. chiarezza. dimora. solfeggio. -esa (s bezvučnim s): mese. villereccio. opposizione. appello. vendereccio. progetto. becco. presuntuoso. corona. e je otvoreno: undic�simo . corteccia itd. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. oggetto.). cinese. ponte. noia. Cecco. L�cco. segno. dolore. paUore. Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. pittore. tappeto. onorevole. ella itd. urbanesimo. borghese. cappello. -ecco. medichessa. cuoio. funzione. . tortuoso itd. prof�. disegno. -essa: professoressa. duchessa. cagione. dubbioso. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. venticello.). motopeschereccio. perfetto. lodevole. priora itd. tettoia. bastione. foce. rasoio. uccello. Pistoia. . -eta: aceto. favore. troia. benevolenza. nono. prolungamento. assegno. casereccio. rivoltella itd. grandicello. pre�enza. -evole: agevole. boia. pineta.Ali: fi�vole. petto. medesimo. piacevole. convegno. pauroso. indolenza. cenerognol0 itd. parlamento. difesa. f�to. don�el1a. contesa. giovinezza. corretto. trombetta. trascrizione. -efice: artefice. arianesimo. 1 . fermezza. �rrognolo. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. cotogno. mattone.Ali (s otvorenim o): cuore. -eccio. lentezza. cuoce. strumento. Ellesponto. precetto. neodredivim riječima o II brojčano regno. baronessa. . colore. studentesco. spaccalegna. vent�simo itd. professore. ponte i sl. -a: stecco. giallognolo. L -mento: pavimento. Bologna. pretesa Napomena. -\:nza: partenza. persona. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. . quaresima itd. vecchietto. compl�to. tremebondo. svedese� giapponese. frantoio. -ezza: bellezza. faggeto. otvoren izgovor: affetto. racconto. castagneto. suora. casetta. Progno. uzimajući kao osnovicu favorevole. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. legna. frutteto. orefice. amarognolo. avvoltoio. bello. ornamento. pastora. gemebondo. -one. u jednini i u mriožini. palese. vigneto. reggia. francese. novella. specchietto. seggio. innocenza. ripresa. mutamento. -ogna: sogno. Napomena. poetessa. conto. querceto. u rednim brojevima 8. gradevole. penitenza. -onto: conte. 2. l l . carezza. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. -a: verdognolo. -egno.

carroccio. memoria. prendere). ako se ne radi o učenim riječima (elemento. . poema. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. campestre. libricci(u)olo. 3. trapezio. torcono. mano metro. potere. slučaj je jednostavan. 6. -Qtto. ermetico. oratorio. �vendere. categorico. contraddittorio. spondeo. torceva . prendo itd. aloe. belloccio. vedere . reverendo. vedere. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. pidocchio. -Qccio. 7. 2. chilometro. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). terracotta itd. dotto. Venezia. cronico. credevano. psicologo. allegorico. reo. tenda. sintetico. estetica. -�: corteo. torc6vi. sorgente. anestetico. -�stre. occhio. termometro. -�zia: screzio. refettorio. leggere. -a: stupendo. . Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. vai(u)olo. ebreo. s�nto.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). koja nas ovdje jedina interesira). aritmetico. ranotchio. 1 0. te. tenere itd. marmocchio. zoologico. s�nti. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. otvoreno o [Q] accessorio. schema. poetico. foce. velodromo itd. -ooromo: archeologo. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. benda. torcete itd. poetica. -mente (movimento. contento. -a: analogico. -�nto: potente. atletica. -etico. storia. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. tQrco. -Qrio. . crMe. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. pai(u)olo. l l . -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. pedagogico. 9. moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. dividendo. u imenicama u kojima -0. armonico. assemblea. fe i veznici na -che. prilozi na -mente. ni općenito riječi o u glagola. Noe. cartoccio. -Qria: laboratorio. crema. 2. 5. l O. inezia. offendo. imminente. passerotto. calotta. -�nse: forense. orrendo. sentono. 414 41 5 . livrea. credeva . lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). valente. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. ipotetico. Mose. addendo. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). -�tro: alpestre. l l . tQrce . io pr�ndo) i obratno. lento. galeotto. rotto). l . archeologico. spagn(u)olo. . -�ndo. Ali (sa zatvorenim o): coda. cred6ssi. Indikativni prezent: 1 . correre itd. -ometro. torcevo. trincea. diabetico. liceo. 4. blocco. 9. o): gotta. estense. nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. stracotto. predicozzo. . carrozza. ippodromo. maestro. . allQro. grassoccio. giottologo. cilestro.) 9. ginocchio. leggenda. prudente. lacche. plebeo. CQsa itd. -a: storico.io vedo 5. 3 . discendo. . o: gras s otto. vittoria. mett6te. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. Indikativni imperfekt: credevo. aritmetica. fagi(u)olo. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. merenda. botta. Averroe. tQrci. -�o. fanta�mago­ rico itd. sapere. credesse itd.potječe od latinskog -au-: tesQro. -onico. -�zio. -ozza: cozzo. terrestre. gloria itd. teorico.Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. 7. -ogico. -orico. -etica: alfabetico. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. 5. salotto. biogenetico. sonnolento. violento. U glagola druge konjugacije. jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. . demagogico. npr. barocco. 8. parente. sardonico itd. Tako npr. ironico. estetico. 1 (credite. na -m ento . rettorico. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). sciocco.3. 6. teorema. . -ologo. canape. unguento. torcevano. fiocco. contea. -a. tecnologico. radiofonico. ristQro. avorio. -Qtta: motto. sOclologo. seguente. -(u)QJo: figli(u)olo. emporio. Marocco. npr. 4. crćdi. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. sinfonico. naravno. stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. metaforico. -�nte. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. Qcchio: cocchio. s�nte . demente i st). fonetica. -Qzzo. tremendo. credevi. sapiente. osim toga: merce.Pod ovo pravilo ne potpada ju. ragazzotto. Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. radiogoniometro. trachea itd. zatvoreno e. Što se tiče pravilnih glagola. . -Qcco. diadema itd. responsorio. problema. dQ. semente). facezia. purgatorio. eretico. sistema. attento. . difendo. emblema. genealogico. tinozza itd. itd. platea. sciogliere. ostiense itd. faccenda. c) cred6te. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. -eP. scirocco itd. crMono. corpulento. . grotta. lavorare sentire io lavoro io s�nto . lateranense. caffe. -a: gnocco. -a: fantoccio. 4. . giovanotto. npr. panciotto. 1 2. a) credo. pedestre.

diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik. . koliko stoji . Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt.$ s:ntirt. 13. rendere-reso.:ndo. . konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole.:ndo. ulazimo u neku prostoriju.:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert.:de 5. Magla je. perJ avore. romp�ndo i sl. . perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di . dit. A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. s6rgere-s6rto. molim. l l . Molto gentile.. 416 417 . . finit. ne ( min uta) . -ito). 1 0. ? Molim. ? Š to znači . Jedanaest je sati i deset Dov ' e . Per J avore. Si parte all 'una (alle trMici). .. jedan (u Odlazak je u 13 sati).:i crederesti credert. credt. . u tramvaju). Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. ? Che cQsa significa . ? Gdj e j e . Htio bih . ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. quanto cQsta . . Kao obično. Come al salito. PiQve. . j a mislim na to). conos�ndo. deste 6. Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. l . ili uzimamo neki predmet. Trebam . . . .:nte itd. di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. polažemo nešto pred neku osobu. Gerundij sadašnji: Non parlo italiano. žao mi je. che ore sono? Molim. 3. Npr. . Per J avore. Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e. kamo idete? Scusi. Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. . Oprostite. hvala! Mi aluti. .:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. koliko je sati? Sono le undici e di�ci. . Naprotiv. Pomozite mi. partt. 2-4-5 s druge.. Vorr�i . . non parli COSt pr�sto. . Ja ću se pobrinuti za to (dosl. Vrlo ste ljubazni. Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato.. Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7. sentt. ? Vorr�i (prendere) . . b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo. non (La) capisco.. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8. ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. ? Dove va? Kamo ide?. dirlgere-dir�tto. C' e nebbia. .. . Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. . Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša. ne razumi­ Pr�go. grazie! Dobro.:i sentiresti . . Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. .6. jem vas. I Kad želimo nekoga obići (npr. Sunce sja.:nte. ono (-a) Mi dispiace. ? Mogu li . Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io.i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. Kiša pada. . .:nte. govorite tako brzo.:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. Potr�i . Al contrario. Moli m. Ne govorim talijanski. -uto.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. Htio bih (uzeti) . 1 2.:i parleresti parlert.. Primjeri: prendere-preso.

perj avore . 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. per J avore! Molim vas. ali Stid bf!ne.s-Ol Oglas. Molim vas. . . Mi dispiace molto. . Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. ) zatvorite vrata Parli italiano. Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. Oprostite. Benvenuta! Dobro došao! . Izvolite (ući. non c' e male. Dopustite Molto piacere. autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. Sto piuttQsto male. Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. . Prilično mi j e loše. 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. ma ora df!vO andare. . nije loše. autobusa .s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . Si accomodi (s 'accomodi).J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. . iznenađenje! Dobro došla! (počinak). Hvala. Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. Drago m i je. 3 Samo neposredno prije spavanja. ) Partf!nze Odlazak (vlakova. Hvala. Mi scusi. Vrlo mi je žao. bUQn giorno. Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. signor Maggini. dottore i sL pri rasta anju. l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. . 418 419 . Avvi. govorite talijanski ! . recite mi .. . 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). upozorenje Attenzione! Pozor! . Mi dica. 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. molto gentile. Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica. bUQn giorno. . kavu? sjesti). . (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa). . vrlo ste Grazie mille. ljubazni. ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. signora. autobusa . Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim).

zatvo­ rite vrata. molim vas. . . . . Tutto e occupato. Per corte�ia . 420 42 1 . ? Kada se zatvara . . . Vlak kasni 20 minuta. kada odlazi brzi za Milano. . Roma andata e ritorno. trećom) ulicom desno (lijevo). Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. Scu�i . . . . Nema više mjesta.. terzo) marciapi�de. . Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. Dove trQvo . Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. . molim vas. Oprostite . dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. . Prvi (drugi. . . . terzo) binario. . . . Prvi (drugi. gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. ? Ima li odmah vezu za . treći) peron. . . ? SCll�i. dov ' e La bigLietteria ? Molim. a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. . . ? Koliko stoj i . ? Asp�tti un momento. . . kartu drugog razreda za . Odlazim vlakom u 10 sati. . . il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. ? Mogu li dobiti . 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . . ? Questa vettura va direttamente a . . Ured za infonnacije. . ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. ? C' e una comunicazione dir�tta per . Per J avore . . . Molim vas. . .. Iditel prvom (drugom. ? Gdje mogu naći . . . . Molim . Na drugom šalteru. ? Kada dolazi . . Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. Primo (secondo. ? Postoj i li izravna veza za . ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. . Quanto cQsta . per J avore. DtJmandi aL vigile. Il tr�no e in ritardo di venti minuti. : što moram učiniti da bih došao). Pitajte prometnika. Quando si chiude . . Nije daleko odavde. ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. treći) kolosijek Primo (secondo. Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. Sve je zauzeto. gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. chiuda La pQrta. ? Stoji li vlak u . t�rza) via a d�stra (a sinistra). . . Tražim . l Doslovno: uzmite. .Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. Pričekajte trenutak. ? PQsso avere . Povratnu kartu za Rim. . . D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . ? Ide li ovaj vagon izravno do . . . . . Scu�i. .

Molim. možete zatvoriti. Fa trQppo caldo. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . Signori. zatvorite prozor. svoje karte. Nikako. libero questo posto. molim? Scusi. možete zatvoriti. Molim karte ! Scu�i. mia. Moj a je. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. dvadeset minuta. L'avevo occupato con la mia borsa. ci sono cQsejragili. evo je! Perpiacere. Petnaest dana. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. propuh. mjesto.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. ali ono je slobodno.15 (di�ci e qu/. otvorite prozor! Previše je toplo. MoGrazie. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. nove stvari. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. eccolo! A. lo hQ da tre anni. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. Sad smo u Portogruaru. PM chiudere. U deset i petnaest. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ. quando arriviamo a M�stre ? Molim. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. Izvolite otvoriti Faccia adagio. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. Dobro. tlttto in regota. predmete za osobnu uporabu. Perj avore. ima lomljivih stvari. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. budite oprezni. Non trQvo piu il mio biglietto. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi. Va b�ne. Sve je u redu. Perj avore.ndici). per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato.. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. i passapQrti pr�go. sve je u redu. ma quello li e libero. bodno ovo mjesto. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. apra quella valigia. onaj kovčeg! Quanto si J emw. Ušao sam u pogrešan vlak. ka­ Alle l 0. apra ilfinestrino. Ne nalazim više Ah. Ne. PM chiUdere. lim vas. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. questo e il mio posto. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine. pr�go. Molim. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. Ce trQppa cor­ r�nte. Hvala. fumi pure. Imam samo odjeću. Gospodo. imam ga već tri godine. Samo pet kutija.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. Oprostite. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. chiuda ilfinestrino.

f un ' ora. U pozadini se pojavljuje grad. . dodite ovamo. Una gomma s wta. . ? Koliko treba do .­ f Una gomma d'ive essere riparata. I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. . b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. Portabagag/i. prud�nza Pozor. Non e' e altro. Koliko stoji ' vožnja do . Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. Asp�tti che Le 424 425 . Anche la pressione della rueta di see rta. . v'inga qua! Nosaču. Deset tisuća lira.. Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom. Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per . ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . (J ermo)! S toj ! Attenzžone. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. čege. pritisak u rezervnom kotaču. Perf avore. Pronto! V�ngo sUbitoo . Tko ima mnogo rezervnih dijelova. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. Jedna guma popušf. ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. . jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . provjerite mi pritisak u gu­ mama. . ? Koliko ima kilometara do o. . ? 20 minuta. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona. .Imam dva kovčega i torbu. Non abbiamo p'izzi di rieambio. ? Diecimila lire. Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage. In f ondo appare la eittii. dodat ću vam sve kroz prozor. za pola sata. �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za . . Čekajte. ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . Quanto ci vuelefino a . mora pozvati nosača.Evo met Dolazim odmah. Verifichi anche il livello dell'acqtw. za jedan sat. . He due valigie e una borsa. Molim vas. Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. . se divan pogled na lagunu. Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte.e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi... ? Jesmo li na pravom putu za . Jedna se guma mora popraviti. . . fra m��'ora. . . mi contrelli la pressione delle gom­ me.l.

�cco lo scontrino.. Pokažite mije. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice. 426 427 . gospodine (gospodo). Putujem sutra. MiJ acda.Evo vam! Ostatak je za vas. molto gentile. vrlo ste ljubazni. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. Tri noći. basta queila. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia. U ključanici je. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. lretti). f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa.bit će dovoljno. Se vUQle L 'accompagno. La pr�ndo. al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. signore. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. odmori ili zabavi. Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. pr'2go. Uzimam je. Lascio la camera a me�giorno. . Molim da mi se Prf2go. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani. Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto. . T�ga il rresto. . VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. soba mi se sviđa.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. načinite račun. gospodine.Pričekajte časak. Ako želite. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i. pr'2go. Eccole. BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. Grazže. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. - molim. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. doći ću i ja. ne previše skup? JIolenti'2ri. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. Ostavljam sobu u podne. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. mogu vas otpratiti. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io.Vrlo rado. molim. Hvala. riposarsi. il conto. perj avore. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora. Molim vas. divertirsi. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. Molim da me probudite u šest sati. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. stazione. . Dakako. signore (signora). Non ne avete un 'al­ po-krivač. Ne vUQle una pitt piccola. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. Ako ima (u sobi) tuš. Većina ide uokolo da se opusti. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. želim još jedan tun po ' cara questa camera. Da. U garderobu. S� la camera mi piace.Al depo�ito bagagli.

Richiamif un 'ora. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. 20 !Jcco il mio passapQrto. vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas. Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. ekspresno pismo. s plaćenim odgovorom. Linija j e zauzeta.Quando l 'interlocutore risponde. . gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie.. Otvara se ponovo u 1 5 sati. ispričavamo se: oprostite. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. Tri minute. pogriješio sam. Organi opipa nalaze se u koži. Prijava je za u hotel. . L 'avviso e per le 20 (venti). attf!ndo all'apparecchio. l Žeton se u stvari položi na otvor. ci si scu:jtl: scu�i tanto. Htio bih poslati preporučeno pismo. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. una lettera esprf!Sso. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. za pismo u inozemstvo. možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. il signor AntQnio? Hoćete li. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. Riprovero un 'altra vQlta. lira itd. molim. Vaša stranka nije kod kuće. una letteraperl'estero. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. avionski. sono il signor Franceschi. Evo moje putovnice. Skine se slušalica i ubaci žeton. Hoćete li Dobro. čekam kraj aparata. njuh i okus. kune. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. Halo! Ovdje . Perj avore. l 'odorato e il gusto vid. Ondje nalijevo. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. lire. Qtto.:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. Per piacere. mi sono �bagliato. 428 429 . . questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. Pokušat ću ponovno. . (Pronto. Molim vas. Danas se pošta ne raznosi. Molim vas. sf!i. Va bf!ne.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. Mi dica.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: . per f avore. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. sluh. Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. Vorr�i incassare questo assegno. vidim.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. cinque). Vrat glavu spaja s trupom. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. per PQsta aerea. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. Žeton padne u aparat i Pronto. Si riapre aUe 15. Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. qui Franceschi) Halo. ovdje Franceschi. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. . La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. Allora annulli l 'awiso. due cartoline con risposta pagata. Javite se! Pronto! Qui parla . Le dQ la comunicazione. broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. il tronco trup gli arti. Grazie. al numero 5. pritisne se gumb. signore! Hvala. molim. VUQl chiamare. fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. Onda brišite prijavu. Pokažite mi. dan sat. kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. sf!tte. Molim vas da kon­ trolirate. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. . Ako još qođe pošte za mene. sati. vorom. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. 5. La prf!go di controllare. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. SbagUando nu. Hvala. perj avore. una car­ tolina con cinque parQle. molim daje proslijedite na moju novu adresu. Li a sinistra. siprf!me e il collQquio puo incominciare. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. f lefonirati. ecco Hoćete li mi promijeniti . Kad pogrij eš i mo broj . . PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. le estremita ekstremiteti. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. Dajem vam vezu. svoje osob­ ne dokumente. l 'udito. Si faccia sentire.mero. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. Evo moje putovnice. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. II mio nUmero e 97865 f (nQve. VUQI firmare qui a t�rgo. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). per f avore.:vo a r ff ancare questa lettera. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. kuna. il bottone. udovi. Molim. Kad se nazvana osoba javi.

Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di. il Jegato e a ltri organi. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy.ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo. lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . lo sto­ maco. una contro­ proposta podnijeti prijedlog. del regolamento odstupajući od člana. . . i polmoni. prelaziti dalje.nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di... .. na prijedlog . podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. . /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo. . . . tirene seduta. . protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre. . protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. . na kraju XII. Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta . . govorim kao . di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta.f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga. jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe).Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red. pluća. povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce. organe. intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare.e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. želudac.. pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed. . . .

Calar le vele. neka. Passi per sta vQlta. cQrda... Nije mu ostao dužan. . Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira.. . A ogni passo. . Venezia. A l sole. lo qui mi trQvo molto b�ne. tag ljar la To je tvrd orah.ili.. E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. Na svakom koraku.. Po suncu. (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. siamo arrivati PQco fa.. . Siamo cont�nti di sapere. . . . cQsa sta cosi. in primo IUQgo... Non attacca. Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti. A propo#to. Hvala na pitanju! (iron. Se z ' e cavata. Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo). Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome)... Questo conta PQco.. Oh. d' un quattrino. 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio.fine di persuaderlo. HQ duratoJ atica a. ch. Mi ha so ffiato diecimila lire. .. campana. Isplivao je sretno. Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio . Ne pali. Oh. caro mio! Nije bogzna što. Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). A sanguefreddo. . Sotto la pioggia.e tu ti . . b) Cartoline illustrate Firenze. Aff �tto di male ereditario. . Mlatiti praznu slamu. Come dire . taio. . Sai. . Napoli. trQvi b�ne .. 432 433 .. Nije istina. . . Na moju veliku žalost . Pravo da ti kažem . Tutt' a un tratto. Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre . odmagliti. Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. Ili .. Faccio i bagni tutti i giorni al Lido... Non ha nulla a che vedere con . . Saluti affettuosi dal vQstro . Siamo alle solite. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta. Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen.. Non cipenso neppure. .. Pitanje je je li to istina. U tren oka. 25 settembre 2000 Cari amici. Per cosi dire .. Počevši od danas. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top. ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. . crkni ili pukni� O bere o a ogare. m� Neka bude..) T ante grazie! Opet ista pjesma. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . . 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. . Milano. Non e vero aff atto. Sei venuto prQprio a propO!}ito. . non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. Non me ne impQrta a atto. Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. 10 settembre 2000 GeIitile Signora. a dire il vero. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. E un tipo in gamba. tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . non Neka ti bude za ovaj put. Restiamo qui due giorni.. non vUQl dire. 7 marzo 2000 Cara Giovanna. . A ogni pie ' Ej. To ti je klasa. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. Non c 'entra. Non importa. . E un QSso duro. Neka.. . Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). Nema ni prebijene pare. ništa za to ! importa. a Fr�i della lingua parlata Ali. Ha J atto di tutto per convincerio. Dobar si ! Bravo. Non ne hQ un 'idfia. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. . Battersela. .. Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. . Ne igra ulogu. . Non e gran che. Iz čista mira... Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. . Ništa za to.. Per principio. Šmugnuti. Sia pure.Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a . Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh.. . sospinto.. ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet . ff Ostaviti nekoga da se koprca. A cominciare da oggi. Po kiši. poi si riparte per Roma.. Firenze. Gli ha risposto per le rime. Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o).

. . . . . . -ndesti. Cordialita! Suo . Siamo prQprio felici e cont�nti. .Ah sit Pero manca il timbro. Cordiaimente tuo . . . . . . . . . Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . . . . rieevi un br�ve salu:to da Milano. .. . al t�rzo atto. . . ..Per impostare la voce. . . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. . Lui commentava il ma�stro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te e i tuQi frat�lli. .. . . . ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. . . la mu�ica. . .. . . . ognuno paga la sua parte.. . . MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. la Toscana e l' Umbria. . . . . .. . . . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze.. . . Ti scrivero piil per esteso da Genova. . . . . . . . . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito.. . .. tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. durante la sc�na del temporale. . ... con pergolato verde. . .. . . . . ". come piace a te. focolare patriarcale e vino d'uva. percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . . . . . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. .. Caro Rob�rto. scemo ! » antico. . . . . . Di tutto cUQre tuo .. . . . . . Cara Lui�a. . . . . . s�mpre v stro . . . . Aneddoti e letture vade l . . . con le vQstre macchine per domenica prossima. Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco. . . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. . . . Caro Gino. . . . . . . . . . Cordialissimi saluti dal tuo . . . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. Non vi sono invitati. il canto. . . .. . . . govoriti o tumačiti. . . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. . . . e io non commentavo ni�nte. .. suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni. . . . . Ven�zia. . . . . . . . . .. . . .Scusi. . Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . . Coi migliori saluti. . ma ci manca la giQia di vedervi. . . . 19 maggio 1992 S iamo felici. . . . . . . . . . ho deci�o) il temporale prendere (presi. . . . . all 'Arco della Pace. . . Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. . . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. . . . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. . . .. . . . . . . . . .. boja glasa Q 2. . . . Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. . . . . . sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . . . . Anche noi avremo molto da raccontarti. -ndesti. . .. . . . . decidesti. . .. . . . . . . . .. . . . . . . Stammi b�ne! Carla e Franca. alle ore Qtto. . . ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. . . namjestiti (glas) žig. . . . . . .. E Pietro Mascagni con ironia: . . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . . . objašn učitelj. . . . . . . . . . . . . . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha.Milano.

pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. secondo le ultime e accurate ricerche. E meraviglioso. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan. Pagati i ctt:nto franchi egli domanda .Affatto. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. di lavanda.seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac.Non avete avuto pailra? . Sing-Koo. Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. Ma se mi fate anche solo una . voi che s itt:te cosi spiritosi. II cinese.Qb. DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. . mi�urata manQvra del vicino. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla. tt:bbe internamente ongano. savjestan totbar. elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. nel 1685. Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento. chiedesti. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire. lavanda lqrran fi l. ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . 436 . al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. . Il suo vero papa. 4. anche le piu stUpide. nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo. nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis. origano . i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto. klinčić mravinac. ordinando due caffe. mio pažljiv. lo 5. Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo . . il figl�eeeio (pl.Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. la javac 3. L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. uno alla vQlta. di primi ritrQvi Meditava.no la paglia chiedere (chitt:si. di garOfano. di ro�marino. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. . . sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. Egli. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. (Germania). Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. eui uon era sfuggita la l�nta. Santa Maria Maggiore (Novara). Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento.conclude il barbitt:re . dunque. di fiori d' arancio e di limone.avrtt:i continuato. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. di mesti�re merciaio ambulante. stabilitosi a ColQnia 6. Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo.Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. blag. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. dokaz . che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742.ancora ignorato. pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. jJ il mucchio ilfirt. cerv�llo .Ditemi un po' signori.

che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina.un particolare sfuggito agli altri due. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. spiego il cinese.:miQ Nobel in seduta sol�nne. Evidentemente. ma l' altro fu irremovibile. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. si fece saltare il briIlante in mano. a Stoccolma. slab trzaj odskočiti. unitamente a mo Iti n Longobardi. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. .se prima non verra fuQri il mio brillante».se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? . 438 Trovandosi Dante Alighic.:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. . PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. come spesso avvi�ne. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric.domando Pirand�llo allo sconosciuto. Tacque il nobiluccio. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata.:llo di nUQvo genere. Ora voi entrate. rimbalzando dal piattino.Resto mafissimo Cangrande. dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc.:ra che gli stava davanti apc.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. pronto a sostenere il giuramento con un duc. come nessuno lo sCQrse quando. il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare . Si dette a eercare affannosamente. 9.Re Gustavo. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati. coinpreso il Cangrande. protesto la sua innoc�nza. e quando finalmente arrivru-ono alla sala. PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano. ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse. senti un odore di pesce. Nessuno aveva notato la sua mQssa. Intanto Sing-Koo. non ne le�inava a chicchessla. Dato il risultato negativo delle ricerche. gli avveniva sovc.:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. notata l' agitazione del vicino. acc6rsero il direttore e i cameri�ri. ' grido . feee per andru-sene. perche e l'ora. di un conflitto tra zucche. e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum. perche. Paganini. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic. PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra. �ra caduto nella zuccheric. DANTE E CANGRANDE 7.:�e se si c. Certamente . che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». veniva respinto briIscarnente dal proprietario. 439 . .:tra valeva 50 mila franchi. . in una via secondaiia. 10. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. io non PQsso entrare con voi. Sing-Koo cadde dalle nuvole. vlttime. duca del Friuli.:zie di un buffone di corte. Unica eccezione: Dante Alighi�ri.Il mio nome? rispose il signore. Sing-Koo chic. Il cinese non si scompose. rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo. 8.fece l' altro gentilmente . av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i».:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala. per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. mentre si telefonava alla Polizia e non c. Per tale offesa.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia. in combattimento. Si accompagnru-ono.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri.basta che ella mi segua.tante sale a trovare queUa dei ricevimenti. il quale.:llo.:tte la cairna. ossia zucca. Il cinese tuttavia non perdc. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome. izići na vidjelo privremen. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. si mi�e a sedere quietamente. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato. riflette impassibile per qualche istante. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . �ra infatti il re. entrambi penrono. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo. ma mentre stava per varcame la sQglia. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui. che intascava soddisfatto uscc.:rta. Pirand((llo non riusciva tra le . Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. come per incanto.

Per un nonniIlla. E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe. quanti libri e�istono al mondo. se si escludono il sist�mfi solare e.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. osciHando fra la stravaganza e la pazzia. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. e. a che 1 2.. le steHe piu vidne. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. derivate esse stesse da remQte migrazioni. queste 100. PQsso pur fare a meno. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. si insediarono in varie localita div�rse. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. certamente. forse di origine lIbico-mediterranea. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. I. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. dall' uQmo. data I'enormita delle distanze. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. imperatore romano. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . e i Slculi al Sud. proven�ndo.000 anni luce. assai e ando a trovario. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). dalla Fenicia. a far con6scere l'univ�rso. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee.Non impQ avv�nne che. �viluppandosi gradatamente. al massimo. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo. e gradualmente si apersero a forme piu civili. Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. il carnetice prese abbaglio e. per essere felice.lo vi Ah.l l . dal Nord. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. o anche meno. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. Rispose Caligola: . L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. IL MANDARINO SARC. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. del condannato. essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. IQde. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. dei quali io. L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. sia di popolazioni che giungevano per mare. . Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. di cQste e di mari. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. nelle epoche preistoriche. pQi agricole e pastorali. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. infinit�simo. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. b�n pr�sto. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. e che ne costituisce il valore piu razziale. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola. tutto il r�st� dell'universo distinzione. con una netta suddivi�ione di gruppi. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. mannaia o pendevano dalle forche. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. naturalmente. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. dalla Gr�cia. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. razze. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie. calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. �cco che si passa a quattro anni luce. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. ma gli disse anche: .A. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. la regione orientale. si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola.nze in giQco. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie. La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd. uccidi Qggi e uccidi domani. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). rta. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. i Liguri al Nord. gruppi. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . non per desiderio di ricomp�nse. Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. e le dorsali della penisola appenninica. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. invece. Or ammazzo uno quaislasi. la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso».

Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. in vecchiezza abbandonato. l�va un chiQdo alla bara. La virtu sta nel difficile. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. vicev�rsa. Il t�mpo sana ogni cQsa. che una grassa sent�nza. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive.zioni est�me. Amico di tutti e di nessuno. dell'llllria e dell'Epiro. faccia come pub. l' etrusca e la gr�ca. a questo gruppo appartengono anche i Latini. risultato di successive immigrazioni. I Veneti. la fenida. La cbllera della sera va serbata alla mattina. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. bi�ogna unger le ruQte. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. Dopo il fatto ognuno e savio. in Umbria. o di quelle sopravvenute per mare. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. In gioventn sfrenato. in Campania e Lucania. La sQrte e come uno se la fa. Con la volpe convi�n volpeggiare. Chi non pub fare come vuQle. e tutt'uno. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. nUQce ai bUQni. giunte dai valichi alpini. nel Sannio. Perche vada il carro. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. alto Lazio. Chi perdona ai malvagi. M�glio un magro accQrdo.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. 442 443 .

Non nominare la fune in casa dell' impiccato. Finche c'e vita c'e speranza. Ogni promessa e un debito. e se ne vanno via di galQPpo. Ride bene chi ride l' ultimo. nulla fa. l' ostinarsi e da bestie. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). A buon intenditor poche parole.Chi cerca trova. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. Il peccare e da uomini. non fa rnai viaggio. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). mUQr di fame. e pigro a ogni c�sa. Vivi e lascia vivere. chi le scende e chi le sale. Chi la dura la vince. e ricco e non lo sa. Patti chiari amici cari. Dove puo il vino. Chi va piano va sano e va lontano. Dove non sc. puo andar per tutto. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo. . Chi e pigro al mangiare.:rvon le par�le. L' eccezione conferma la regola. Chi nulla ardisce. Chi dorme non piglia pesci. I danari vengono di passo.Albero spesso trapiantato. Vale pin la pratica che la grammatica. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco.:rto. II mondo e fatto a scale. La librerla non fa rUQmo dQtto. chi studia PQCo. E m�glio aver la paura. impara nulla.:mpre l'uscio apc. L' ignoranza e madre della mis�ria. Chi studia molto. Bu�n vino fa bUQn sangue. Chi ha la sanita. Chi ha lingua in bocca. Le bugie son lo scudo dei dappQco. A chi vUQle non mancan mQdi. non s' inchini.:di sul cQllo. Volere e potere. Chi si pasce di speranza. le bastonate non gi6vano. La lingua batte dove il dente duole. 444 445 . Del senno di pQi ne son pi. Lontano dagli occhi lontano dal cuore. Chi non vuQI pic. La corda troppo tesa si spezza. Non c'e pane senza pena. La speranza e il pane de' ml�eri. non puo il sil�nzio. Chi tardi arriva male allQggia.(ne le fQsse. impara PQCo. Meglio tardi che rnai. Chi guarda a ogni nuvolo. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe. Cani e villani lasciano sc. Le bugle hanno le gambe corte. rnai di frutti e caricato. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione. che la pattra e il danno.

d.ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske. Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Zagreb.o. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 .o..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful