Sarajevo

Godina XIV

28. septembar/rujan 2011. god.

2 KM

Izlazi srijedom

www.azramag.ba

761
Amil LOJO

NL 2,80 E A 2,80 E

S 32,00 SEK

CH 4,40

DK 19,00 DKK

H 14 KN

2E

100 DIN

Supruzi Amini posvetio sam prvu pjesmu

Sli~na sam Lari

Doris PIN^I], zvijezda popularne serije

D 2,80 E

AZRATakve pri~e ho}u Reuf KARABEG

18

Svjetsku hirur{ku elitu doveo u Sarajevo
Luna ZIMI]MIJOVI]

30

Penelope je kao plaha srna
Almir HUKELI] Aka i Naida ^ati}

69

Vratni~ka du{a i {kolovan glas
Hanan HAD@AJLI] i Irma SELIMOVI]

28 34

Rambove „Ak{am vile“ s Ba{~ar{ije
Damir KUSTURA

32
Semira HAD@IMEHMEDAGI]

@rtvovao kilograme radi glume

6 Cafe 38 Kolumna 60 Ginekolog 83 Horoskop
magazin za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavni i odgovorni urednik D`emal D@AKMI] Lektorica Indira PIND@O Redakcija Lejla LOJO Elvedina D@AKMI] Senka TRGOV^EVI] Zana KOLO[ Foto-slu`ba s AVAZ-ROTO PRESS Stalna saradnja Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC Hedija MEHMEDI] Jasmin HAD@I] Seid MASNICA D`emka KARA^A Melina KAMERI] Grafi~ki urednik Fikret TIRO Direktor novinske djelatnosti Vlastimir MIJOVI] Direktor Dru{tva Hasena HAJRI] Fotografije: Agencije JLP i Shutterstock DTP studio AVAZ-ROTO PRESS

Lijepa Viso~anka osvojila Jamajku
Organizacija {tampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi i fotografije se ne vra}aju Transakcijski ra~uni UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.33832048932443 55 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333

Adresa redakcije TE[ANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 FAX: 281-428 e-mail: azra@avaz.ba m www.azramag.ba

AZRA

Savr{en ten uz „Max Factor“
Novi „Max Factor Ageless Elixir“ teku}i puder sa serumom prekriva nedostatke, sitne linije i bore, ali i djeluje i protiv vidljivih znakova starenja ko`e. Mo`ete ga osvojiti ukoliko ta~no odgovorite na pitanje:

Kako se zove novi puder iz „Max Factora“?
Ukucajte klju~nu rije~ OK, potom ta~an odgovor i {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Sretno!

elma osvojile su na{e ~itateljke: B o). Milano Red“ ru` za usne od`i} (Br~k „Deborah Smaji} (Sarajevo), Maja H e Sabina ihod`i} (Sarajevo), Tanja Al A unce-Agram“ dobila j mografom u poliklinici „S kom oti}i }e: [efika Ferhatovi} Pregled ma eglede ultrazvu D`eko (Sarajevo), a na pr vi} (Sarajevo) (Vogo{}a) i Vanja @ivano je Lejla ^avrk (Sarajevo). „Sunlight Lounge“ osvojila Tretman u solariju

4/azra 2011.

Zdraviji uz polikliniku „Sunce-Agram“
Poliklinika „Sunce-Agram“ odlu~ila je pokloniti na{im ~itateljkama deset pregleda ultrazvukom i pet mamografom. Nagradno pitanje potra`ite u ovom i ~etiri naredna broja magazina „Azra“, jer }emo u svakom od njih pokloniti po jedan pregled mamografom za ~itateljke starije od 40 godina, te dva UZ za ~itateljke starije od 20 godina. Sve {to treba da uradite jeste da po{aljete odgovor SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Svileni „Always“ dodir
„Always Platinum“ vam poklanja tri vau~era u vrijednosti od po 100 KM za kupovinu proizvoda u Lisca prodavnicama. Sve {to treba da uradite jeste da odgovorite na naredno pitanje:

Kako se zove nova „Always“ kolekcija?
Odgovor, koji se skriva u ovom broju na{eg magazina, {aljite SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Nagradno pitanje je: Je li poznat uzrok karcinoma dojke?

„Sunlight Lounge“ vam poklanja
„Sunlight Lounge“ solarij studio poklanja vam tretman u solariju, u trajanju od deset minuta. Sa sobom mo`ete povesti i dragu osobu, jer tretman vrijedi za dvije osobe. Sve {to treba da uradite jeste da odgovorite na pitanje:

U kojem dijelu grada Sarajeva se nalazi „Sunlight Lounge“?
Odgovor {aljite SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Pozivamo ~itate kupon za pretplalje koji su tu faksom da se jav poslali navedene brojev e na e tele radi daljih uputa fona, o preuzimanju pok lona. Sve poklone mo`ete d u narednih seda obiti samo m dan izlaska broja! a od

Po{tovani ~itatelji, i dalje vam ostavljamo mogu}nost da se pretplatite na izdanje magazina „Azra“. Nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}a „Dior“ i „Givenchy“. Godi{nja pretplata na magazin „Azra“ je 104 KM. Da biste postali na{ godi{nji pretplatnik, popunite kupon i po{aljite na adresu: Te{anjska 24b. Fizi~kim licima koja na{ magazin `ele dobivati na ku}nu adresu cijena pretplate umanjena je za deset posto.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem telefona: 033 281-389, 281-444 3 4
azra 2011./5

AZRACafe

„Fudbalske pri~e“ selektora Harisa Pa{ovi}a
Zenica u znaku crvenih ru`a Svjetska premijera „Fudbalskih pri~a - Ru`a za Antu Terezu“ Harisa Pa{ovi}a u koprodukciji zeni~kog BNP-a i „East West centra“, protekle sedmice ispunila je, kao rijetko do sada, salu i foajee hrama kulture u Zenici. Ba{ kao {to je Ana Tereza, junakinja Pa{ovi}eve pri~e, od „svojih mu{karaca“ dobila ru`e na kraju, tako su i sve dame na ulazu dobile ru`u, a ukupan dojam gala svjetske premijere upotpunili su momci iz benda „Balkaneros“, koji su svirali u`ivo uo~i i nakon predstave. Pogledajte {ta smo zabiA. D`./ J. H. lje`ili oko scene.

» Pa{ovi} s dna Velike sale BNP-a stoje}i odgledao predstavu u dru{tvu koreografa predstave Edvarda Kluga

» „Ana Tereza“ Aida ^orbad`i} u razgovoru s Erminom Sijamijom

» Ru`e na ulazu
za svaku damu 6/azra 2011.

» Glumac Nusmir Muharemovi} s kolegama Faketom
Salihbegovi}-Avdagi} i Mugdimom Avdagi}em

» Iz predstave: Pet plesa~a i pjeva~ica » Direktor Begagi} i
PR BNP-a Dino Deli}: Do~ekivali goste i brinuli o medijima

» General Jovan
Divjak u dru{tvu Almira Kurta

» Rediteljka Jasmila @bani} u razgovoru
s direktorom BNP-a Hazimom Begagi}em

» Zagreba~ki reditelj
travni~kih korijena Oliver Frlji} me|u prvim ~estitao Pa{ovi}u -

» Aida Begi} stigla
me|u prvima

» Srda~an susret Sijamije
s Ned`adom Fejzi}em

» Avdagi} razmijenio poneku na
engleskom s plesa~em Ibrahimom Kuatarom iz Burkine Faso azra 2011./7

AZRACafe

(Foto: Nina Novakovi})

» U dru{tvu je bio i Ado Buharalija

» Dalal Midhat-Talaki} i Fuad Backovi} su prijatelji jo{ od djetinjstva
Vrijeme za prijatelje Dru`enje s prijateljima i njegovanje bliskih i kvalitetnih odnosa nije samo ugoda, zabava i zadovoljstvo, ve} i nu`an faktor za zdrav i dug `ivot. Stoga, koliko god bili u stisci s vremenom, uvijek treba da prona|emo vremena za prijatelje, kao {to su to u~inili Dalal Midhat-Talaki}, Fuad Backovi} Deen, Ado Buharalija, te Almir Hasanbegovi} i Vedran Mujagi}.

» Almir Hasanbegovi} i Vedran Mujagi} iz „Dubioze kolektiva“: Saradnici i prijatelji

» Osmijeh joj nije silazio s lica ~ak ni kada je vidjela paparazze

^asovi letenja Holivudska glumica Angelina Jolie u`iva u aktivnostima koja podi`u adrenalin. Iako va`i za iskusnog pilota, za vrijeme boravka u Velikoj Britaniji odlu~ila je uzeti dodatne ~asove letenja, na koje je povela i sina Madoxa.

8/azra 2011.

/Lejla Lojo/Samir Saletovi}/

» Odli~no se zabavljala i Mirela Lakovi}
CK One Shock Night u Sarajevu Pro{log petka u centru Sarajeva je organizirana promocija novog parfema Calvin Kline „One Shock“ za NJU i NJEGA. Svi prolaznici su imali priliku u`ivati u novom mirisu Clavina Kleina, ali i zanimljivom programu - muzici DJ-a El Mana, plesu street dancera, te djelima body paintera. - Rije~ je o promotivnoj kampanji koja se organizira u ~itavom Regionu, pa tako i u na{oj prijestolnici. Novi parfem CK „One Shock“ je buntovniji, kontraverzniji i, kako mu samo ime ka`e, {okantniji. Namijenjen je mla|oj populaciji od 18 do 34 godine starosti - ka`e za na{ magazin Jaan Amir Ali}, brand manager Calvina Kleina.

» Svi su mogli probati novi Calvin Kline „One Shock“
Tuzlaci oborili jo{ jedan rekord Pro{le sedmice je na Panonskom jezeru u Tuzli oboren jo{ jedan svjetski rekord, i to u aerobiku na vodi. Aerobik je izvelo 3.417 Bosanaca i Hercegovaca, a samoj manifestaciji prethodio je niz sadr`aja poput DJ Battle showa, te Kameleon aqua survivor igara. Za najboljeg mladog DJ-a progla{en je Mladen Puli} DJ Vonder iz @ivinica, a najbolja ekipa u SURVIVOR igrama je ekipa „Beaty and Power“. - Sretan sam {to smo jo{ jednom dokazali da nismo provincija - kazao je Zlatko Berbi}, pokreta~ ideja svih tuzlanskih Guinnessa i vlasnik Kameleon radija.

» Svi su se odli~no zabavljali
azra 2011./9

AZRACafe

Rije~i kao nadahnu}e

Re`iser Emir Kusturica u srijedu po~inje u Trebinju snimanje filma o pravoslavlju. Rije~ o projektu koji se snima na svjetskom nivou i govori o sedam svjetskih religija.

Pamela Anderson `eli postati ambasadorica dobre volje za UN. Razlog tome je {to `eli svoju slavu iskoristiti za dobra djela te pomo}i onima koji su manje sretni od nje. Rukometa{ sarajevske „Bosne“ Petar Kapisoda, kako pi{e srbijanska {tampa, ve} mjesec je u strasnoj romansi s glumicom Marijom Karan. Upoznali su se kod zajedni~kih prijatelja, a pro{lu sedmicu proveli su u Budvi.

Glumica Jennifer Aniston i njen de~ko Justin Theroux u humanitarnoj aukciji za Haiti, platili su pola miliona dolara apstrakciju naziva „Stranger“ umjetnice Glenn Ligon. Po~etna cijena bila je 140 hiljada dolara.

Ruski supermodel Irina Shayk promovirala je obu}u kompanije Xti, te je i ovog puta pokazala „{ta zna“. Njen de~ko, fudbaler „Real Madrida“ Cristiano Ronaldo mo`e biti ponosan na izazovne Irinine fotografije. U okviru Kongresa balkanskog udru`enja plasti~no-rekonstruktivnih i estetskih hirurga „Bapras 2011“, Sarajevo je posjetio vrhunski hirurg Milomir Ninkovi}. Nagovijestio je da je mogu} njegov povratak iz Njema~ke u na{u zemlju. Nakon smrti legendarne glumice Elizabeth Taylor, njena imovina polako se rasprodaje. Na narednoj aukciji na}i }e se gotovo 30 komada skupocjenog nakita, koji je Elizabeth dobila od sedmorice mu`eva, udvara~a i ljubavnika. Napada~ „Hoffenheima“ i bh. reprezentacije Vedad Ibi{evi} uspje{no se oporavlja od povrede, pa se ve} priklju~io radu s prvim timom. Ova vijest najvi{e je obradovala trenera Safeta Su{i}a. S obzirom na to da je ve} u ~etvrtom mjesecu trudno}e, Severina pazi na ishranu i poku{ava se pridr`avati pravila kineske alternativne medicine, koju slijedi i budu}i otac Milan Popovi}.

10/azra 2011.

Istina je da smo mi `ene sposobne odglumiti orgazam. Ali mu{karci su sposobni odglumiti ~ak i vezu

Sharon STONE

Fudbaler „Manchester Uniteda“ Wayne Rooney, kako bi ostao u formi, po~eo je trenirati zumbu. Toliko mu se svidio ovaj ples, koji mu je predlo`ila supruga Coleen, da uzima privatne ~asove tri puta sedmi~no.

» Konobarisala uz pomo} baterijske lampe

Anabela slu`ila goste Poznati svjetski DJ house tandem Junior Jack i Kid Cream nastupili su u najpopularnijem beogradskom klubu „Mr. Stefan Braun“. DJ Junior Jack je novinarima kona~no potvrdio da je ve} dvadeset dana u vezi sa srbijanskom pjeva~icom Katarinom Ostoji} Kayom, na {ta se ona samo zagonetno smje{kala. Osim popularnog dvojca, koji je priredio kvalitetnu zabavu do ranih jutarnjih sati, zvijezde ve~eri su definitivno bili najbolji teniser svijeta Novak \okovi}, koji je na party do{ao u dru{tvu svoje ljep{e polovine Jelene Risti}, kako bi proslavio spektakularnu pobjedu na US Openu. S Novakom su do{li i njegove kolege Viktor Troicki i Janko Tipsarevi}. Kako je tradicija da u ovom beogradskom klubu ponedjeljkom pi}e slu`e poznate li~nosti, ~ast da u novoj sezoni uslu`i prve goste pripala je pjeva~ici Anabeli Bukva, koja je svjetiljkama usput nadzirala konobare za {ankom. M. M. » Zagonetni osmijeh lijepe Katarine

» Odli~an tandem: DJ Junior Jack i Kid Cream

» Srda~na dobrodo{lica

» Najbolji svjetski teniser opustio se uz dobru muziku
azra 2011./11

AZRACafe
Modno savjetovanje u „Bellissimi“ Nova kolekcija za jesen/zimu 2011/2012 stigla je u poslovnice „Bellissime“. To je bio povod za modno savjetovanje kupcima koje je ova modna ku}a organizirala u petak, 23. septembra u PJ „Bellissime“ u sarajevskoj ulici ]emalu{a. Za ovaj posao bila je zadu`ena renomirana dizajnerica Eminom Hused`inovi}-Ibrahimovi}. - Imam zadatak da na usmjerim kupce kako da kombiniraju odje}u, da kupe ono {to odgovara njihovoj dobi i proporcijama. Moram priznati da odli~no prihvataju moje sugestije- kazala nam je Emina, koja se ovih dana priprema za predstavljanje nove kolekcije „Bellissime“ za prolje}e/ljeto 2012. na Zagreba~kom E.D`./ M.K. velesajmu.

» Emina Hused`inovi}-Ibrahimovi}:
Kupci odli~no prihvataju sugestije

Adnan i Medina u Mostaru Mladi pjeva~ Adnan Jakupovi} nedavno je snimio spot za svoju hit pjesmu „Mostarska“. Pod rediteljskom palicom Anisa Mujanovi}a ekipa se odli~no zabavila, a lijepu djevojku koju Adnan u pjesmi `eli zaljubiti u sebe i grad na Neretvi glumila je 19-godi{nja Medina Karahmet. Iako se bavi modelingom, odli~no se sna{la i u ovom, gluma~kom zadatku. Spot je sniman u Mostaru i Sarajevu, a „Hayat produkcija“ njegovu premijeru najavljuje za oktobar.

» Medina se odli~no

sna{la u ovom tku gluma~kom zada

» Detalj sa snimanja
u gradu na Neretvi 12/azra 2011.

» Jelena ispredpije
Trijumfalne ka

Sve atrakcije Pariza Sedam dana je premalo da bi se vidjele sve atrakcije Pariza, pa su se Jelena Toma{evi}-Bosilj~i} i njen suprug Ivan Bosilj~i} odlu~ili posjetiti samo one najpoznatije. U`ivali su u predivnom pogledu s Eiffelovog tornja, u {etnji Jelisejskim poljima ka Trijumfalnoj kapiji, posjeti muzeju Louvre i Disneylandu, crkvi Notre-Dame, romanti~nim ve~erama i odli~nom uli~nom muziciranju na Montmartru. Nisu propustili priliku ni da pogledaju svjetski poznati kabare „Moulin Rouge“, koji ih je odu{evio. Jelena je stigla i gostovati na veoma uspje{nom koncertu Bore Dugi}a u pozori{tu „Theatre du Ranelagh“.

Elvedina D`akmi}

» U pohodu na Eiffelov toranj

riza » Panorama Parnja s Eiffelovog to

» Odu{evio je
i Disneyland

» Pjeva~ica u Louvreu

azra 2011./13

AZRAIntervju

Doris PIN^I]
Kada je oti{la na audiciju za seriju „Larin izbor“, talentirana Dalmatinka nije mogla ni sanjati da }e ba{ ona biti izabrana za glavnu junakinju, te da }e joj partner biti zgodni Ivan Herceg, koji joj, ka`e, mnogo poma`e na setu i s kojim se odli~no sla`e
Razgovarala: Lejla LOJO

Turske serije ne do`ivljavam kao konkurenciju
14/azra 2011.

ladoj i lijepoj Doris Pin~i} (23) pru`ila se prilika kakva se pru`a jednom u `ivotu - odmah nakon zavr{ene Akademije scenskih umjetnosti dobila je glavnu ulogu u seriji doma}e produkcije. Naime, Doris tuma~i Laru u „Larinom izboru“, novoj sapunici iz susjedne Hrvatske, koja je samo tokom emitiranja prve epizode imala blizu 650.000 gledatelja! Ljubavna pri~a, koju potpisuje Jelena Popovi}-Volari}, na{la je svoje poklonike i u na{oj zemlji, a u ovom broju na{eg magazina upoznat }emo vas s njenom glavnom junakinjom. Pro{lo je ve} neko vrijeme od po~etka emitiranja serije „Larin izbor“? Kakve reakcije dospijevaju do Vas i jeste li njima zadovoljni? - Veoma sam zadovoljna reakcijama gledatelja koji prate seriju, dobro se osje}am na setu, uloga mi se jako svi|a, kao i razvoj i na~in na koji se gradi lik Lare. Veliko je zadovoljstvo snimati seriju sa sjajnom ekipom za koju znate da ju je i publika odli~no prihvatila i zavoljela.

M

» Ivan i ja imamo odli~an partnerski odnos
agirali kada ste saznali da }ete ba{ Vi biti glavna junakinja? - Bila sam iznena|ena, jer kad sam i{la na casting za ulogu, uop}e nisam znala da se radi o audiciji za glavnu ulogu. Vrlo brzo se sve izdoga|alo, a u kratkom razdoblju ve} su krenule i pripreme. U svakom slu~aju, sretna sam da sam dobila ovako lijepu priliku samo nekoliko mjeseci nakon zavr{etka akademije. ^ije savjete ste tra`ili? - Radim s odli~nom produkcijskom ekipom, a za ulogu sam se pripremala najvi{e kroz razgovore s kreativnom producenticom i autoricom koncepta Jelenom Popovi} - Volari}, nastoje}i shvatiti kako je ona sve to zamislila. Jelena nam je dala odre|ene smjernice i upute, a ja sam se potrudila vjerovati u tu viziju. Poznajem puno `ena pomoraca, pa mi je i to olakotna okolnost. Jeste li zadovoljni svojom glumom? - Perfekcionist sam i nikada ne}u re}i da sam u potpunosti zadovoljna. Uvijek se mo`e napraviti i bolje, moram re}i da mi je drago kako se stvari odvijaju i mislim da sam se dobro sna{la. U tome, vjerujem, uveliko poma`e ~injenica {to volim svoj posao i veseli me raditi na liku Lare. Jeste li tokom fakulteta ma{tali ba{ o tome da jednog dana glumite u serijama ili..? - Uvijek nastojim raditi na tome da sam zadovoljna i mirna iznutra, a jako me ispunjava ~injenica da se mogu baviti glumom, onim {to sam odabrala za svoj `ivotni poziv i za {to sam se {kolovala. Tokom studija bila sam fokusirana na tada{nje obaveze i projekte, a sada na „Larin izbor“. Ali, da mi je tada neko rekao kako }u se jednom na}i u glavnoj ulozi najgledanije serije u Hrvatskoj, koja je prodana u ~ak 17 zemalja diljem svijeta, te{ko bih mu povjerovala. U jednom od intervjua kazali ste da niste gledali emitiranje prve epizode. Za{to? - Pogledala sam je ve} ranije s kolegama, a taj dan sam se `eljela izolirati od svih komentara i pustiti da se svima malo splasnu dojmovi. Hrvatska tv-produkcija posljednjih je godina p do`ivjela veliku ekspanziju u smislu masovnijeg produciranja sapunica - u kojoj ljubavnoj pri~i ste ponajvi{e u`ivali? - Dok sam bila na fakultetu nisam ba{ imala vremena gledati tv, ali op}enito mi je veoma drago da se hrvatska produkcija {iri i da se rade novi projekti, to je vi{e kruha za nas glumce. Veliku popularnost na ovim prostorima imaju i
azra 2011./15

Uloga glavne junakinje u seriji vjerovatno je veliki izazov za mnogo iskusnije glumce. Kako ste re-

U slobodno vrijeme opu{tam se voze}i bicikl, vje`baju}i jogu ili kuhaju}i. Horoskopska sam Djevica, pa kad god mogu ~istim stan, jer volim da mi je sve ~isto

» Lara sa slu`avkom Kike u domu Zlatarevih

»

Ma, tata je glavni zafrkant koji, kad ga pitaju za djecu, ka`e da ih ima troje - dvoje normalnih i jednu glumicu

» Svi|a mi se {to se turski
glumci u potpunosti i do kraja daju u svoj lik

» turske sapunice, pratite li neku od njih?

- Ne sti`em ba{ gledati tv, jer puno radim. Ipak, bacila sam oko na neke od turskih serija, jer me zanimalo za{to ih ljudi toliko gledaju i vidjela da je to stvarno dobra produkcija. Svi|a mi se {to se turski glumci u potpunosti i do kraja daju u svoj lik, a to je ne{to {to i sama nastojim realizirati u praksi.

rati i izme|u ljubavi i karijere, a to je dilema s kojom se susre}e veliki broj mladih `ena. Nije lako uskladiti ta dva `ivotna segmenta i ne znam da li bih sama u ovom trenutku bila spremna na takve `ivotne odluke. Ipak, nikada ne reci nikad, jer ne zna{ {to ti sutra{nji dan donosi. Kako se nosite s naglom popularno{}u, {ta Vam godi, a {ta Vam smeta? - S obzirom na tempo snimanja o tome ne sti`em ni razmi{ljati. [to se ti~e mene osobno, ni{ta se nije promijenilo, tako da popularnost jedino prepoznajem kod serije ~iji sam dio. Vi{e od 650. 000 redovnih gledatelja najbolje je {to mi je popularnost mogla donijeti. Kako se sa svime nose Va{i roditelji? - S nestrpljenjem su o~ekivali moje pojavljivanje u seriji, imam njihovu veliku podr{ku i mogu re}i da su zaista ponosni. Tata se ispo~etka pravio da ga to sve previ{e ne zanima, ali u njegovoj firmi su mi rekli da ne prestaje pri~ati koliko sam mu prekrasna u seriji. Ljubavne scene mu nisu ba{ sjele, pa mi je onako kroz {alu poru~io: „‘Doris moja, radi ti ono {to te veseli, ali nemoj da se moram sramit pred svitom!“ Ma, tata je glavni zafrkant koji, kad ga pitaju za djecu, ka`e da ih ima troje - dvoje normalnih i jednu glumicu! Odmor od cjelodnevnih snimanja tra`ite u toplini svog doma ili izlasku s prijateljima? - Nakon snimanja, kada do|em u stan i malo se odmorim, prvo nazovem mamu i bliske prijatelje. U slobodno vrijeme opu{tam se voze}i bicikl, vje`baju}i jogu ili kuhaju}i. Horoskopska sam Djevica, pa kad god mogu ~istim stan, jer volim da mi je sve ~isto. Vjerovatno ste svjesni ~injenice da Vam sve `ene zavide na snimanju scena s Ivanom Hercegom. Iskreno, jeste li imali tremu kada ste saznali da }e

Vam Ivan biti partner? - Prvo sam se pitala ho}emo li gluma~ki profunkcionirati, {to mi je bilo najva`nije. On je zgodan, ali mo`e biti najzgodniji na svijetu, ako ne mo`emo sura|ivati sve pada u vodu. Ivan se pokazao uistinu kao izvrstan partner, momak i ugodan ~ovjek. Kakav je bio prvi utisak koji je ostavio na Vas? - Ivan se od samog po~etka pokazao kao vrhunski profesionalac i sjajan kolega, koji mi je puno pomogao s obzirom na to da je ovo moja prva televizijska uloga. Razvili smo odli~an partnerski odnos. Slu{amo se i ugodno sura|ujemo. Gluma se u principu uvijek ogleda u partneru. Zna~i, nikad ne mo`e{ glumiti sam za sebe, jer je gluma dobra i valjana jedino ako utje~e na partnera. [ta mislite kako }e se ova uloga odraziti na Va{u karijeru? - Rano je za prognoze {to }e biti kasnije. Sada sam apsolutno posve}ena i fokusirana na Laru. Vjerujem da }e ona svakako odrediti neke smjernice u razvoju moje daljnje karijere. A, generalno, `elim {to vi{e igrati, raznih uloga. Trenutno mi je kamera jako zanimljiva, jako sam sretna ovim anga`manom u seriji, a htjela bih se oku{ati i na filmu. Kako biste voljeli da se Va{a karijera razvija? - Najva`nije je, pogotovo `enskim glumicama, ostvariti gluma~ki kontinuitet, a svaka uloga }e biti zanimljiva na svoj na~in. Kako Vas slu`i bicikl koji ste od prijatelja dobili za ro|endan? - Odli~no, vo`nja biciklom mi je jedno od dra`ih na~ina opu{tanja i rekreacije i zahvalna sam kolegama, koji su me razveselili ovim darom za ro|endan. Stari mi se potrgao, a bicikle naprosto obo`avam.

Do`ivljavate li ih, mo`da, kao konkurenciju? - Ne do`ivljavam. Te serije imaju svoju publiku, ali drago mi je da se snimaju i doma}e serije, jer to izme|u ostalog i za hrvatske glumce zna~i vi{e posla, kako sam ve} rekla. U jednom od intervjua ste, tako|er, kazali da ste po mnogo ~emu sli~ni Lari? Po ~emu ste joj ponajvi{e sli~ni, a po ~emu se razlikujete? - Sli~ne smo po tome {to i ja vjerujem u pravu ljubav i mislim da je ona vrednija od bilo ~ega drugog. Sli~nost pronalazim i u na~inu komuniciranja s okolinom. Ba{ poput Lare, i sama volim stvari rje{avati dijalogom i mirnim putem. Kako se Vama li~no dopada Lara i {ta biste promijenili u njenom karakteru? - Lara mi se jako svi|a i divim se njenoj hrabrosti s kojom se bori za svoju ljubav. Ba{ ni{ta ne bih mijenjala na njoj, ona sa svojim karakterom i okolnostima u kojima se nalazi hrabro ide naprijed i gradi svoj put. Nastojim je razumjeti i {to bolje utjeloviti. Bila bih jako sretna kad bi nekog od na{ih gledatelja upravo Lara potaknula da vjeruje u ljubav. Lara se udaje veoma mlada, biste li Vi u ovim godinama bili spremni donijeti takvu odluku? - Larina udaja tek je po~etak njenog puta na kojemu joj se doga|a jako puno stvari koje je poku{avaju razdvojiti od njene ljubavi. Mora bi16/azra 2011.

AZRAS povodom

Reuf KARABEG

Doveo u Sarajevo prvu hirur{ku svjetsku ligu
Sedmi balkanski kongres za plasti~nu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, odr`an od 14. do 17. septembra u Sarajevu, bio je, prema ocjenama renomiranih u~esnika, na vrhunskom, svjetskom nivou
Razgovarao: D`emal D@AKMI]
18/azra 2011.

S

amo u prefiksu ovaj kongres nosi naziv - balkanski. Po u~esnicima, najrespektabilnijim imenima u ovoj oblasti, on je svakako bio svjetski. Doda li se tome kvalitet predavanja, u`ivo demonstirane i videolinkom preno{ene operacije, organizacioni dio, Kongres je prema{io o~ekivanja i najprobirljivijih u~esnika. Nivo koji obavezuje da naredni bude jo{ bolji, ali i priznanje organizatorima. Jo{ jednom se pokazalo da u ovoj oblasti imamo za-

» Profesori Ruth Graf iz Brazila i Ive Illouz
iz Francuske s Reufom Karabegom

vidne rezultate, koje priznaju i svjetska imena i da ne trebamo tra`iti pomo} stru~njaka izvana. Sve ovo je dovoljan razlog za razgovor s doc. dr. Reufom Karabegom, prvim ~ovjekom Balkanskog udru`enja i predsjednikom Organizacionog odbora Kongresa. Ovaj BARPAS je, prema mnogim ocjenama, bio na najvi{em nivou, kakav odlikuje najja~e kongrese u Evropi i svijetu. Kako ste to postigli? - Ponosim se takvom ocjenom Kongresa, koju smo ~uli od ljudi ~ije mi{ljenje izuzetno cijenimo... Na ovim prostorima do sada smo uglavnom imali nacionalne kongrese s me|unarodnim u~e{}em. U BiH smo imali takva dva ko-

Novi prijatelji i saznanja
- Bilo bi mi drago da nakon ovog kongresa u svim zemljama odakle su nam do{li predava~i i i hirurzi, pacijenti dobiju kvalitetniju uslugu iz plasti~ne, rekonstruktivne i estetske hirurgije, sa {to manje komplikacija. Toj temi posvetili smo osobitu pa`nju. Sretan sam i da smo tokom Kongresa stekli nova i u~vrstili stara prijateljstva. Lijepo smo se dru`ili, nau~ili mnogo i razi{li se s namjerom da ono {to smo vidjeli i ~uli primijenimo u svakodnevnoj praksi - ka`e dr. Karabeg. ngresa - 2003. i 2007. godine i bili poprili~no sretni {to smo i na njima obezbijedili prisustvo me|unarodnih autora. Balkan je postao jedinstven prostor u medicinskom smislu, zahvaljuju}i ljudima koji su imali ili imaju viziju zajedni{tva i uzajamne saradnje za dobrobit na{ih pacijenata. Tako mo`emo govoriti i o Balkanskom kongresu s me|unarodnim sudjelovanjem. U Sarajevu su se na{li plasti~no-rekonstruktivni hirurzi s pet kontinenata, iz 18 dr`ava! Na svakoj sesiji bila su barem po tri velika svjetska autoriteta iz odre|ene podoblasti plasti~ne hirurgije, prezentiraano je 195 radova, ~ime je ovaj kongres dobio svjetsku dimenziju po kojoj }e se pamtiti. Napravljen je jo{ jedan iskorak, pa su na Kongresu demonstrirane operacije u`ivo, ~ime je dobio na atraktivnosti i kvalitetu. - Ovo je bio sedmi po redu kongres BARPAS-a i `eljeli smo u~initi ne{to atraktivno i zanimljivo. Odlu~ili smo se na izuzetno zahtjevan i skup poduhvat prijenosa slike videolinkom iz sala Klini~kog centra „Ko{evo“ do hotela „Bristol“, gdje je Kongres odr`avan.
azra 2011./19

» Svjetska elita na jednom mjestu

»

Za svakog pone{to
Zna~aj Kongresa je utoliko ve}i {to su na{i stru~njaci, ali i 20 najboljih studenata, mogli dosta toga da nau~e od stru~njaka koje je doveo dr. Karabeg - kako plasti~ni hirurzi, tako i ortopedi, oftalmolozi... Jer, te{ko da bismo na usavr{avanje poslali 120 ljudi, potrebna su velika sredstva. Ovako, u Bristolu su svi pone{to nau~ili. I to od najboljih u svijetu iz pojedinih oblasti!

» Sa suprugom Amelom,
tako|er plasti~nim hirurgom, i k}erkom Farah

»

Kakvi su bili komentari? - Bio je to pun pogodak. U~esnici Kongresa su na taj na~in mogli da u`ivaju, prate}i u`ivo i dvije operacije koje su izveli dr. Mario Zambelli iz Hrvatske i dr. Franc Planin{ek iz Slovenije. Radilo se o operativnim zahvatima pove}anja grudi kod jedne pacijentice i pove}anja s podizanjem kod druge. Da bude jo{ zanimljivije, dr. Planin{ek je operirao pacijenticu iz Hrvatske, a dr. Zambelli jednu iz Slovenije. I sve je funkcioniralo tehni~ki besprijekorno, zbog ~ega smo osobito sretni. Va{ doprinos organizaciji ovog skupa je ogroman, vjerovatno su u pitanju mjeseci napornog rada? - Kao predsjednik Udru`enja BAPRAS i Organizacionog odbora Kongresa, znao sam da }u biti najodgovorniji za eventualni neuspjeh, a da }emo za uspjeh biti zaslu`ni svi iz Odbora, koji ima prosjek godina - 37, {to zna~i da imamo priliku organizirati jo{ ovakvih skupova za vrijeme na{eg hirur{kog mandata. Stekli smo sjajno iskustvo, a svaki sljede}i put bit }e puno lak{e. Treba ista}i veliki doprinos mojih mla|ih kolega specijalista: dr. Vanisa Dujse i dr. Malika Jakirli}a, prim. dr. Amele Karabeg i specijalizanta dr. Gorana Obradovi}a, kojima zahvaljujem za nesebi~no zalaganje da sve na kraju uspije. Radili smo naporno, ne mjesecima, ve} dvije godine, a {est mjeseci prije Kongresa i po 12 sati dnevno. Me|utim, isplatilo se, jer su kolege oti{le izuzetno zadovoljne kvalitetom stru~nih predavanja Kongresa i atraktivno{}u vankongresnih aktivnosti, kao {to su obilazak grada, odlasci u restorane, no}ni izleti, odlazak na izlet u Mostar...

Na Kongresu je u~estvovala elita plasti~nih hirurga iz Regiona, ali i svijeta, koji su mu dali novi kvalitet. Kako ocjenjujete stru~ni nivo Kongresa? - Odazvalo se 90 odsto pozvanih predava~a. U po~etku smo bili malo iznena|eni, ali smo se brzo konsolidovali i na{li dodatna sredstva za njihov dolazak i boravak u Sarajevu. Presretni smo {to smo ugostili takve autoritete kao {to su prof. dr. Marita Klein iz Njema~ke, predsjednica najve}eg strukovnog udru`enja IPRAS-a, prof. dr. Nazim ^erkez iz Turske, predsjednik Edukacionog odbora ISAPS-a, sekretar ISAPS-a prof. dr. Miodrag Coli} iz Srbije, ali i prof. dr. Ruth Graf iz Brazila, Roger Wixtrom iz USA, Neven Olivari iz Njema~ke, Ive Illouz iz Francuske, prof. dr. Marijan Novakovi} iz Srbije, na~elnik VMA u Beogradu, prof. dr. Uro{ Ah~an iz Slovenije, prof. dr. Zdenko Stanec iz Hrvatske, prof. Manrekas Apostolos iz Gr~ke i mnogi drugi koji su uveli~ali na{ skup. Profesor dr. Milomir Ninkovi} ponovo je operirao na Ko{evu... - Imao sam zadovoljstvo da s prof. Ninko-

vi}em i kolegom dr. Obradovi}em radim kongenitalnu manu {ake jednom dje~aku iz Sarajeva i neobi~no nam je drago {to smo prof. Ninkovi}a ponovo vidjeli u salama Klini~kog centra u Sarajevu i na taj na~in nastavili saradnju. Tokom tri dana Kongresa imali smo simultane prezentacije u dvije kongresne dvorane sa 195 tema iz razli~itih oblasti plasti~ne hirurgije, opekotina, tumora, povreda {ake, mikrohirurgije... Mo`emo li o~ekivati da }e se ne{to od toga po~eti raditi kod nas i tako postanemo poznati i van Regiona? - Tehni~ki smo spremni da uradimo transplantaciju s kadavera na ~ovjeka koji je, recimo u eksploziji, izgubio obje {ake. Ja sam spreman za to, samo moramo rije{iti neke eti~ke principe. Uradit }u to jednom prijatelju. Mi radimo mnogo slo`enije operacije, jer su u ovom slu~aju {iri krvni sudovi nego na prstu, recimo, a {ili smo krvne sudove promjera 0,24 milimetra. Gdje je danas na{a plasti~na hirurgija? - U na{oj zemlji radi 35 plasti~nih hirurga, a samo trojica estetsku hirurgiju. Da bismo sprije~ili komplikacije koje se javljaju u Srbiji i Hrvatskoj zbog lo{e ura|enih operacija, neophodno je educirati ljude. Meni je, kao prvom ~ovjeku iz ove oblasti, {efu Klinike za plasti~nu hirurgiju i ~ovjeku koji ima privatnu praksu, stalo do moje kolege dobro rade. A da bi dobro radili, moraju oti}i negdje, vidjeti kako to drugi rade. Ja sam za 15 godina rada najmanje 18 mjeseci proveo na edukacijama u svijetu, bio na pet najve}ih kongresa. Zvali su me u London, Kuvajt, Dubai, Utreht da radim. Da sam tamo, do{li bi na edukaciju. Ovdje ne}e! Lo{e ura|ena operacija nije dobra za sve nas. Docent dr. Reuf Karabeg isti~e pomo} kolega, ali i pokroviteljstvo @eljka Kom{i}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. O sebi ne govori, a trebao bi, jer svi ovi autoriteti nisu do{li na poziv na{e zemlje, nego na njegov. Sretali su se na kongresima, raznim usavr{avanjima, na kojima je on redovan i na ovaj na~in odali priznanje njegovoj stru~nosti. On i njegove kolege bili bi me|u najboljima gdje god bi oti{li da rade, a mi jo{ tr~imo i tra`imo pomo} u okru`enju.

» Zet Harun Hod`i} je urolog i zamjenik direktora
Zeni~ke bolnice, a brat Asmer gastroenterolog i vlasnik poliklinike „Karabeg“ u Zenici

20/azra 2011.

AZRACocktail
U Jasonovom zagrljaju Iako se jo{
nije razvela, Jennifer Lopez je ve} u zagrljaju novog mu{karca, ali samo zbog posla. Rije~ je o glumcu Jasonu Stathamu koji joj je partner u filmu „Parker“. Trenutno snimaju na Floridi, a u pauzama izmjenjuju {ale. Pitanje je trenutka kada }e mediji i privatno „spojiti“ ovaj par.

» Trenuci nje`nosti

je odli~no raspolo`ena uprk os brakorazvodnoj parnici kroz koju prolazi

» Glumica

» ^ak i na pauzama Jason nasmijava Jennifer
azra 2011./21

AZRAZvjezdana pra{ina

Murat ÜNALMIS

22/azra 2011.

Nisam romanti~an, ali vjerujem u ljubav

Glavni junaci popularne turske serije, koju gledamo putem TV OBN, navodno su svoju ljubavnu vezu s malih ekrana prenijeli i u stvarni `ivot. Mada nijedno od njih nije potvrdilo, niti negiralo ovu informaciju, turski mediji ka`u kako bi upravo Murat i Birce mogli postati novi „Onur i [eherzada“
Priredila: Lejla LOJO
ije trebalo pro}i puno vremena da turska serija „Ljubav-vjera-nada“, koju emitira TV OBN, prona|e put do svoje publike. Mada se u mno{tvu serija turske produkcije, koje su ove jeseni postale obavezne u programskim shemama ve}ine televizija, te{ko odlu~iti za onu koju biste pratili, ~ini se da je pri~a o potomku ugledne porodice Hand`ioglu, kojeg utjelovljuje zgodni Murat Ünalmis, lako na{la svoje redovne gledatelje. Za one koji jo{ nisu pogledali „Ljubav-vjeru-nadu“, korisna }e biti informacija da je u fokusu cijele pri~e nao~iti i neodoljivi {armer, jedan od onih koji lomi srca mnogih `ena, a zatim, bez pozdrava, odlazi. Ovog puta isti tok doga|anja mijenjanju dvije prekrasne sestre. Jedna je divlja, puna ponosa, a druga je blage naravi, utu~ena zbog gubitka djeteta. Gotovo da nemaju ni{ta zajedni~ko, osim nesvakida{nje ljepote, te mu{karca kojeg obje `ele - zgodnog i imu}nog nasljednika porodice Hand`ioglu. On je bogat,

N
» Navodno je lijepa Birce Akalay osvojila njegovo srce

» Lijepe sestre nemaju ni{ta zajedni~ko, osim `elje za istim mu{karcem

Posjedovao je talent za mnoga zanimanja, a da nije postao glumac, sigurno bi bio uspje{an sportist. Jo{ u srednjoj {koli se pokazao vrsnim ko{arka{em istanbulskog prvoliga{a „Fenerbahce“

uspje{an, markantan i sna`an. No, Murat, koji ga tuma~i i koji fizi~ki mnogo podsje}a na popularnog Kenana Imirziaoglija, ni u stvarnom `ivotu nije daleko od toga. Ro|en je 24. aprila u Kayseriju, gdje je proveo i djetinjstvo. Nakon {to je zavr{io srednju {kolu, doselio se u istanbul, kako bi tamo nastavio obrazovanje. Jo{ kao tinejd`er je pokazivao sklonosti ka raznim vje{tinama. Posjedovao je talent za mnoga zanimanja, a da nije postao glumac, sigurno bi bio uspje{an sportist. Jo{ u srednjoj {koli se pokazao vrsnim ko{arka{em istanbulskog prvoliga{a „Fenerbahce“. Nakon srednje {kole upisao se na presti`ni Univerzitet za biznis i komunikacije, gdje je, osim diplome, „zaradio“ i imid`, natprosje~no vrijednog i talentiranog studenta. No, svijet brojki i biznisa, zamijenio je svijetom glume. Ponude su plju{tale sa svih strana, tako da mu je uspjeh, jednostavno, bio su|en. Daazra 2011./23

»

» U ljubavnom trokutu

jednog » nas slovi za Istoka. od najtra`enijih glumaca egzoti~nog - Ako `elite biti slavni, morate mnogo toga `rtvovati, ponajprije svoju privatnost. Iz tog razloga nikada nisam `elio biti slavan. Slava mi uop}e nije va`na. To je ne{to {to dolazi s ovim poslom. Mnogo mi je bitnije da publika cijeni moj rad - ka`e Murat, koji s podjednakom dozom skromnosti gleda i na svoj dobar fizi~ki izgled. - Nikada mi ne}e biti jasno za{to me toliki broj `ena cijeni na osnovu izgleda. Ja sam iskrena i odana osoba, i to je ono {to bi u biti trebalo da se cijeni. Uprkos novinarskoj upornosti, Murat vje{to izbjegava sva pitanja u vezi sa svojom partnericom. O ljubavima nikada ne govori mnogo, no, nedavno se pojavila glasina da nao~iti glumac ljubi Birce Akalay, kolegicu i

Uglavnom u serijama igram romanti~ne mu{karce. No, moram priznati da u stvarnosti nisam toliko romanti~an

partnericu iz serije. Mnogi su znati`eljni, te se pitaju da li su strasne scene sa seta samo dobro odra|en posao ili stvarni osje}aji preto~eni na televizijsko platno. ^injenica koja ide u prilog drugoj navedenoj tvrdnji jeste i {to mladi glumci izvan seta, odnosno u privatnom `ivotu, ve} neko vrijeme u`ivaju status „slobodnjaka“, te nisu vi|eni s drugim partnerima. Bilo kako bilo, izgleda da je jo{ jedna „televizijska ljubav na pomolu“, {to za

junake turskih serija sigurno ne bi bilo prvi put. - Uglavnom u serijama igram romanti~ne mu{karce. No, moram priznati da u stvarnosti nisam toliko romanti~an. Slanje cvije}a na djevoj~inu adresu se ba{ i ne mo`e nazvati romanti~nim, a to je bio moj najromanti~niji potez u `ivotu - iskreno }e ovaj glumac, dodaju}i kako je zaljubljenost za njega predivan, ali i kompliciran osje}aj u isto vrijeme. - Nikada ne mo`ete na}i dovoljno dobre rije~i da biste opisali ljubav i kako se u tom trenutku osje}ate. A opet, ne znate da li je to ono pravo. Do sada sam mnogo puta mislio kako sam zaljubljen, ali bi mi taj osje}aj brzo pro{ao. Ljubav treba da traje vje~no, a ne samo sedmicu ili mjesec. No, vrijeme je preda mnom - kazao je u jednom od svojih intervjua atraktivni Murat.
azra 2011./25

AZRAVirtuozi

Edvin HAD@I]

Sarajevski jazz festiv a doga|aj u na{ojzeml na{ojzem
Jedini je muzi~ar iz Regiona koji }e nastupiti me|u svjetskim jazz virtuozima u programu 15. Jazz festivala u Sarajevu. Njegov talent su prepoznali i visoko ocijenili ~elni ljudi „Goethe“ instituta i pozvali ga da se pridru`i pjeva~u Michael Schiefelu i bubnjaru Stoyanu Yankoulovom u osnivanju njema~ko-bugarsko-bosanskog trija
Pi{e: Senka TRGOV^EVI] Foto: Ivan [EBALJ
egovoj prodornosti u muzi~kom svijetu, izgleda, nema kraja, jer iz godine u godinu doma}u publiku iznena|uje novim anga`manima. Epitet najtra`enijeg basiste u na{oj zemlji primorao ga je da ove godine odustane od nekih projekata. Tako je ovog puta morao re}i „Ne“ Hanki Paldum, u ~ijem prate}em bendu vi{e ne svira. - Zbog brojnih obaveza morao sam se odre}i ne~ega. ^ovjek u svemu, pa i u ovom poslu, treba imati mjeru. Dvadeset ~etiri sata nisu mi dovoljna da mogu uklopiti trenutne anga`mane u sastavu „Sarajevo Jazz Guerilla“, prate}im bendovima Amire Medunjanin i Dine Merlina sa sviranjem u bendu Hanke Paldum - iskren je Had`i}, dodaju}i pritom i studijski rad na albumima na{ih najpoznatijih pjeva~a, ali i nastupe s triom „Schiefel Had`i} Yankoulov“. Ovaj internacionalni sastav projekt je „Goethe“ instituta, ~ija je ideja bila spojiti trojicu muzi~ara iz tri razli~ite zemlje. Tako je predstavni{tvo ovog instituta u Njema~koj ponudilo mladog jazz pjeva~a Michaela Schiefela. - Njegovi nastupi su veoma interesantni, jer predstavljaju kombinacije modernog jazza. Na sceni se pojavljuje sam i nasnimava vokale na tzv.

Nj

luper (ma{inu za nasnimavanje glasa i instrumenata). U jednom momentu imitira Human Beat Box, svira i bubanj i bas linije i klavir u ustima, pjeva u mikrofon, a zatim improvizira preko te muzike koju je nasnimio u luper - isti~e Edvin, nagla{avaju}i i kvalitete tre}eg ~lana grupe. - Bubnjar Stoyan Yankoulov je legenda bugarske muzike. Osim {to je proslavio jazz u Bugarskoj, u drugim evropskim zemljama promovirao je tradicionalnu bugarsku muziku. Iako sam mnogo mla|i od njega, imamo zajedni~ku crtu {to nam nije strana tradicionalna muzika Balkana. Tako }e i na{ repertoar, koji budemo izvodili 5. novembra na sceni Pozori{ta mladih, sadr`avati bugarske narodne pjesme, kao i moderne jazz izvedbe. Rije~ je o autorskim kompozicijama Stoyanova i Michaela, u kojima }e umije}e pokazati i na{ muzi~ar. Za{to je odluka pala da se me|u svim bh. muzi~arima ba{ Edvin pridru`i ovom sastavu, vjerovatno se krije u njegovom dugogodi{njem radu. - U tinejd`erskim godinama presko~io sam onu fazu kada su moji vr{njaci slu{ali „Nirvanu“, Pearl Jam ili „Metalicu“. Tada sam slu{ao disco i funk muziku, vjerovatno {to bass gitara nije toliko zastupljena u rock muzici. Zapravo, tra`io sam muzi~ki `anr u kojem mogu najvi{e nau~iti o bas gitari. Zatim sam studirao

engleski jezik u Grazu, gdje sam ipak najvi{e vremena provodio na Jazz akademiji, dru`e}i se s raznim muzi~arima. Usvajaju}i njihovo znanje, po~eo sam svirati kontrabas. Na taj na~in, muzika je iz hobija pre{la u Edvinov profesionalni posao od kojeg danas `ivi. - Sa 13 godina odrekao sam se tinejd`erskih izlazaka, kako bih ostajao ku}i da vje`bam. Znao sam da }e do}i dan kada }u to uspjeti naplatiti. U muzi~ku opremu ula`em 70 posto novca koji zaradim, jer {to vi{e ula`e{ u ovom poslu, vi{e ti se vra}a. Ako si profesionalnac i dobro svira{, ne mo`e{ sebi dozvoliti da lo{e zvu~i{ - mi{ljenja je Edvin. Jazz festival u Sarajevu za njega je najve}i kulturni doga|aj u na{oj zemlji, jer u~estvuje svjetska krema jazz muzike. - To je isto kao kada bi na Sarajevo Film Festival u isto vrijeme do{li Angelina Jolie, Brad Pitt, Steven Spielberg, Matt Damon i ostale holivudske zvijezde. Zato je Sarajevski jazz festival postao vode}i u Regionu. Nakon nastupa na Jazz festu trio „Schiefel Had`i}-Yankoulov“ predstavit }e se i tuzlanskoj publici 7. novembra. - Drago mi je {to }u nakon du`e vremena svirati u rodnoj Tuzli, a pogotovo {to }e me rodbina imati priliku vidjeti u ovakvom kvalitetnom sastavu - zaklju~io je Had`i}.

26/azra 2011.

v al je najve}i kulturni lji mlji
Univerzalni jezik

U organizaciji „Male pivinice Sarajevo“, za vrijeme odr`avanja Jazz festivala bit }e uprili~eni jam sessioni, na kojima }e svaku ve~er nastupati „Sarajevo Jazz Guerilla“. - Koncept tih ve~eri zami{ljen je tako da uz nas nastupa jo{ na{ih, ali i stranih muzi~ara. Poenta jazza i jeste univerzalni jezik, koji poznaju svi jazz muzi~ari {irom svijeta; lako komuniciramo na sceni, bez obzira odakle smo. To je smisao jazz muzike - upoznavati nove ljude i stvarati muziku u trenutku dok se nalazi{ na bini - isti~e Edvin. Specijalni gost tokom ovih ve~eri bit }e makedonski alt saksofonist Kire Kuzmanov, s kojim je na{ kontrabasist ve} sara|ivao.

aj Guerilla“, „Schie evo Jazz fel Had`i} Yankoulov“ i pr Amire Medunjani ate}ih bendova n i Dine Merlina

» ^lan je sastava „Sar

azra 2011./27

AZRAMladi talenti

Hanan HAD@AJLI] i Irma SELIMOVI]

Rambove „Ak{am vile“ s Ba{~ar{ije
Mlade su i vesele flautistice, zaljubljene u svoj instrument, a od ove godine, zahvaljuju}i sugestijama kontroverznog Ramba Amadeusa, nastupaju kao duo „Ak{am vile“. Ljetos su nastupale na Jazz festivalu u Bijelom Polju, te „Klubu ~italaca“, emisiji Federalne televizije
Pi{e: Naida BALI] Foto: Fuad FO^O
28/azra 2011.

H

anan Had`ajli} (20) studentica je druge godine Muzi~ke akademije u Sarajevu, a Irma Selimovi} (24) idu}e sedmice treba da diplomira na ovoj akademiji. Upoznale su se prije ~etiri godine, a intenzivno se dru`e i sviraju otkad je Hanan upisala studij flaute. Duet flauta „Ak{am vile“ osmislile su na prijedlog Ramba Amadeusa, kojeg su upoznale tokom njegovog boravka u Sarajevu. - U sarajevskom kafi}u dru`ile smo se s Rambom i njemu je sinula ideja da sviramo u emisiji Borisa [ibera „Klub ~italaca“ - pri~a nam Hanan, a Irma dodaje kako im je Rambo zadao da smisle elegantan naziv za duet, te su se odmah dogovorile da budu „Ak{am vile“. - Najkreativnije smo u vrijeme ak{ama, kada pada mrak. Tada naj~e{}e sviramo, naro~ito uz dru`enja s prijateljima - ka`e Irma, koja svira i u Narodnom orkestru „Bentba{a“.

» „Ak{am vile“ najkreativnije su kada pada mrak

Kontra narodnjacima
Sjetile su se, ka`u, kompozicije za duet flauta, koji jako vole i koji su ve} ranije svirale, te jedne ekspresionisti~ke, moderne kompozicije kao kontrapunkta narodnjacima, koji su nastupali u „Klubu ~italaca“, a me|u kojima su bili DJ Kr-

@elja im je koncert u Sarajevu, kako bi upoznale publiku s muzikom flauta, koja je veoma zanimljiva i mogu je svi slu{ati. Nije dosadna i ne pripada samo jednom muzi~kom `anru, a tu je i bosanski melos, koji svi poznaju

mak, Semir Ceri} Koke, Sanela Sijer~i}... - Svirale smo kompozicije, koje se iznimno cijene u svijetu. Najinteresantnije nam je bilo {to smo dobile gromoglasan aplauz publike - veli Hanan. Flautistica Irma Selimovi} u~estvovala je na mnogim takmi~enjima i osvajala nagrade. Imala je ~ast da svira u orkestru Sarajevske filharmonije drugu flautu i piccolo na predstavama. Flautu je po~ela svirati s devet godina u Njema~koj, gdje je zbog rata bila u izbjegli{tvu s roditeljima. Kada se vratila u Sarajevo, upisala je Osnovnu muzi~ku {kolu, potom srednju, te akademiju. Ka`e da su na njeno opredjeljenje utjecali roditelji, jer je tata volio jazz, a mama je bila ljubitelj benda „Drugi na~in“. S druge strane, flauta nije bila prvi izbor Hanan Had`ajli}. Po{to nije bilo mjesta u odjeljenju za klavir i violinu, opredijelila se za flautu, koju je po~ela svirati sa sedam godina. - Nisam se pokajala, a flauta je izvrstan instrume-

nt i u `ivotu me zanima samo muzika - ka`e Hanan. Iako je napravljena od metala, flauta spada u grupu drvenih guda~kih instrumenata, a Hanan ka`e, da ovaj instrument nema granica. - Sviraju}i flautu svakog dana otkrivam ne{to novo. Mo`e da zvu~i kao pjev ptica, vrlo romanti~no, ali isto tako, flauta mo`e da zvu~i stra{no iritantno, jer ima {irok opseg tonova. Mo`e se svirati na razli~ite na~ine - veli Hanan, koja svaki dan provodi minimalno po pet sati u vje`banju na ovom instrumentu.

Zanimljiva muzika
Nastupala je kao solist u sastavu kamernih i simfonijskih orkestara, a prvi solisti~ki koncert odr`ala je u Sloveniji sa 12 godina. Na flauti se, ka`e ona, jednako dobro svira klasi~na, narodna, rokenrol muzika, pa sve do vrhunskog jazza. - Najvi{e volim svirati heavy metal kompozicije, ali i jazz, te savremenu i avangardnu muziku. Na`alost, u na{oj zemlji nema dovoljno publike koja bi slu{ala izvedbe flautom, jer je zavladao talas turbo-folka. Osim toga, veoma malo je onih koji slu{aju alternativnu muziku: rok, punk, a jo{ je manje onih koji bi slu{ali klasi~nu - ka`e Hanan. Mnogima je, veli ona, dosadno da slu{aju Baha, Mozarta, koji su tonalni kompozitori, ~ija muzika zvu~i veoma ugodno i lijepo, tako da ne mogu ni zamisliti da ima publike koja bi slu{ala atonalne kompozicije savremenih kompozitora. - Danas se brzo `ivi i mnoge `ivotne vrijednosti su izgubile smisao. Naprosto, ljudi vi{e nemaju vremena razmi{ljati o onome {ta zaista vole, niti imaju vremena dodatno se obrazovati i duhovno unapre|ivati - veli Had`ajli}eva. Ove muzi~arke u julu su imale zapa`en nastup na Jazz festivalu u Crnoj Gori. Ka`u da je bilo lijepo, jer su upoznale vrhunske muzi~are, ali se i predstavile publici. @elja im je koncert u Sarajevu, kako bi upoznale publiku sa zanimljivom muzikom flauta i jedva ~ekaju priliku za to. - Muzika koju sviramo je veoma zanimljiva i mogu je svi slu{ati. Nije dosadna i ne pripada samo jednom muzi~kom `anru, a tu je i bosanski melos, koji svi poznaju - kazala je Irma Selimovi}.
azra 2011./29

» Hanan je prvi t er

solisti~ki konc dina odr`ala sa 12 go

» Irma je svirala orkestru Sarajevs u ke filharmonije drug u flautu

AZRAGlumice

Luna ZIMI]-MIJOVI]

Moja uloga se zove Danka, a ona radi kao konobarica u hotelu. Sve {to mogu re}i je da je vrlo smotana, stalno joj ne{to ispada i uvijek se izvinjava. Ne bih rekla da joj li~im u privatnom `ivotu, osim {to su sve zaljubljene `ene nekako smotan~ice

Penelope je kao divna mala srna
Talentirana mlada glumica igrala je uz planetarno poznatu Penelope Cruz u filmu „Venuto al mondo“ italijanskog re`isera Sergija Castellita. Mnogi bi po`eljeli lako}u kojom glumica, a sada i rediteljica, gradi karijeru, jer iza sebe ve} ima pet igranih filmova
30/azra 2011.

Sarajevu je nedavno zavr{eno snimanje filma „Venuto al mondo“ italijanskog reditelja Sergija Casttellita, u kojem je slavnoj glumici Penelope Cruz pripala glavna uloga sarajevske udovice. Uz prelijepu oskarovku igrala je i na{a mlada glumica, 20-godi{nja Luna Zimi}-Mijovi}. Kako Vam je bilo na snimanju i jeste li zadovoljni odigranom ulogom? - Na snimanju mi je bilo mnogo zabavno. Volim upoznavati nove ljude, na}i se u novim projektima, atmosferama, situacijama, kako radnim, tako i nekim popratnim izme|u snimanja. Koje su osobine lika koji igrate u ovom filmu i koliko Vam je sli~an? - Moja uloga se zove Danka, a ona radi kao konobarica u hotelu. Sve {to mogu re}i jeste da je vrlo smotana, stalno joj ne{to ispada i uvijek se izvinjava. Ne bih rekla da joj li~im u privatnom `ivotu, osim {to su sve zaljubljene `ene nekako smotan~ice... Jeste li od Penelope Cruz nau~ili ne{to novo o glumi? - Upoznala sam Penelope i bila vrlo sretna, jer otkako sam se po~ela zanimati za film, ona mi je bila jedna od najboljih glumica. Sve scene koje sam imala, bile su s njom. Podsje}a me na neku divnu malu srnu, koja mo`e da pri~a i koja `ivi u najdubljoj, naj~istijoj {umi, negdje daleko od svih prljav{tina ovoga svijeta. Gluma~ki debi imali ste u „Grbavici“, filmu Jasmile @bani}, a igrali ste u jo{ nekoliko filmova. Ipak, odlu~ili ste se za studij re`ije, {ta Vas je privuklo? - Da, glumila sam u nekoliko filmova i zaista imam prekrasna iskustva kao glumica: od moje drage Jasmile @bani}, u koju sam se „zaljubila“ kada sam bila mala, preko svih ostalih s kojima sam imala priliku i ~ast da radim i od njih u~im. Da ih sad sve ne nabrajam. Ipak, shvatila sam, kada je do{lo vrijeme za fakultet, da mene ne zanima samo gluma, nego i kamera, svjetlo, monta`a, ton, produkcija, postprodukcija... Film u cjelini. Ne}u da se ograni~im samo na jedan dio. Jesu li Vas roditelji podr`avali da se posvetite studiju re`ije ili je, pak, bilo i negodovanja? - Roditelji su uvijek podr`avali moj rad i ambicije i poku{avali mi u tome pomo}i. Kad je rije~ o fakultetu, definitivno sam znala da je biti u klasi profesora i dekana Nenada Dizdarevi}a ka{ika koja pada u med. Re`ijski med! Ove godine igrali ste u nekoliko njema~kih tvfilmova, kakva iskustava ste stekli? - Iskustvo iz Njema~ke mi je dragocjeno i sje}am ga se obi~no uz suze, jer je zavr{eno. To mi je i najte`i dio; odvajanje od ljudi s kojima provedete toliko vremena, dijele}i snove, ambicije, `elje, kreaciju jednog novog `ivota - `ivota jednog filma. Filmovi u Njema~koj su bili jedan neuobi~ajen projekt, trilogija Christiana Petzolda. Re`iser filma u kojem sam glumila glavnu

U

Pi{e: Naida BALI]

ulogu, postao mi je ne samo jedan od idola, nego prijatelj i inspiracija. Zaljubila sam se u Berlin; prekrasan grad, metropolu s du{om. Njema~ki jezik, koji sam mrzila u osnovnoj {koli, jer sam uvijek na prvo mjesto stavljala engleski, odjednom sam zavoljela, postao mi je melodi~an i lagan za u~iti. Koliko vremena posve}ujete izgledu i uljep{avanju? - Obi~no malo vremena posve}ujem uljep{avanju. Volim prirodan izgled, da me svi vide onako kako ja zaista izgledam. Mada imam i tu faza: nekada me uhvati {minkanje, presvla~enje i napucavanje, ali toga je sve manje kako odrastam. Kada sam snimala Grbavicu, poslije one scene brijanja kose zavezala sam na }elavu glavu plavu maramu, da se ne vidi da sam klempava k’o Dambo. A sada volim svoje u{i,

ve`em kosu u pun|u da se vide, slatka sam sebi takva kakva jesam. Kakvu modu volite? - Imam neku svoju estetiku, koja je konstanta. Ako trenutna moda {ta od nje pogodi i ponudi, onda ok, a ako ne - i to je ok. Nisam ba{ zahvalan modni konzument, niti to `elim biti. Kako se izvla~ite iz neugodnih situacija? - Iskreno{}u, a tako upadam u jo{ neugodnije situacije. Za{to ste prezimenu koje ste naslijedili od oca pridru`ili i maj~ino? - Hvala za ovo pitanje, jer me stalno pitaju kad sam se to udala. Imam dvoje roditelja i nisam saglasna s mnogim patrijarhalnim teorijama, u ovom slu~aju da moramo nositi samo o~evo prezime.
azra 2011./31

AZRAUspjesi

Semira HAD@IMEHMEDAGI]

Lijepa, pametna, humana
Na izboru Miss Global na Jamajci ova djevojka okitila se dvjema titulama: Prve pratilje i Miss Best Figure
Pi{e: Elvedina D@AKMI]
nogo Bosanki i Hercegovki je do sada odlazilo na razli~ite izbore ljepote {irom svijeta. Na`alost, samo rijetke su imale sre}e da se ku}i vrate s titulama. Jedna od njih je Viso~anka Semira Had`imehmedagi}, koja se na izboru ljepote Miss Global okitila ~ak dvjema: titulom Prve pratilje i Miss Best Figure. - Ovo je Semirini prvo internacionalno takmi~enje, a svako od njih ima svoju svrhu i razloge. Ona je jo{ mlada i lijepa je. Pred njom je budu}nost - kazao nam je Semirin menad`er Kenny Lama. Lentu Kraljice na ovom izboru odnijela je Yansy Vega iz Portorika, a druga pratilja je Yasmine Lima, Miss Cape Verde. Takmi~enje je odr`ano u historijskoj pala~i u poznatom turisti~kom odmarali{tu Grand Palladium, pod pokroviteljstvom Lorne Golding, supruge jamaj~anskog premijera Brucea Goldinga. Iako je bila glavna favoritkinja, pobjeda joj je „izmakla“, jer se jedan od ~lanova `irija u posljednji trenutak predomislio i glasao za Portorika-

M

» Semira Had`imehmedagi}, Yansy Vega i Yasmine Lima: Na tronu ljepote

» Takmi~enje je odr`ano u
historijskoj pala~i u poznatom turisti~kom odmarali{tu Grand Palladium

32/azra 2011.

nku. To nije pokvarilo Semirinu radost. Naprotiv, ponosna je na uspjeh koji }e joj otvoriti brojna vrata u svijetu mode. Prema Kennyjevim rije~ima, ve} je dobila poziv od jedne japanske organizacije da predstavlja BiH na njihovom izboru ljepote, koji }e uskoro biti odr`an u Kini. Lijepo lice i tijelo nisu jedini kvaliteti ove djevojke. Osnovnu {kolu zavr{ila je odli~nim uspjehom, ba{ kao i Matemati~ko-informati~ku gimnaziju u Visokom. U~estvovala je na mnogim op}inskim, kantonalnim i federalnim takmi~enjima iz matematike i fizike, gdje je nekoliko puta osvajala jedno od prva tri mjesta. Tako|er je u~estvovala i na Mediteranskom takmi~enju iz matematike, gdje je dobila pohvalu. Takmi~enja u znanju privukla su je i kao studenticu Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu. S jo{ nekoliko studenata pro{le godine je, naime, predstavljala ovu visoko{kolsku ustanovu na Elektrijadi u Crnoj gori iz osnova elektrotehnike. U svim tim takmi~enjima nije zaboravila ni na humanost, pa je postala volonter u domu za nezbrinutu djecu u Sarajevu. Tako|er, organizira kampanju prikupljanja donacija za pomo} nezbrinutoj djecu na Jamaici. Progla{ena je i ambasadoricom dobre volje na Sedmici mode u New Yorku. Lijepa, pametna, humana, {ta vi{e re}i o Semiri!? Njeni bli`nji zaista imaju mnogo razloga da budu ponosni.
azra 2011./33

AZRAGlumci

Damir KUSTURA

Da bih glumio, morao sam smr{ati D
Kako je sklon debljanju, za prijemni ispit je smr{ao deset, a kasnije jo{ 38 kilograma. Ovaj Rogati~anin diplomirao je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a sada je ~lan ansambla Pozori{ta mladih, gdje je ostvario neobi~ne uloge
Pi{e: Naida BALI] Foto: Ivan [EBALJ
34/azra 2011.

amir Kustura je ~lan gluma~kog ansambla Pozori{ta mladih ve} tri godine. Igrao je u niz predstava ovog teatra, me|u kojima su hit komad „Koko{ka“, predstava za djecu „Kapetan D`on Piplfoks“, „Bumbar car i car vodonosar“, „Djeca sa CNN-a“, „Aladin“, „Bura“, „Skapino“, „Ma~ak u ~izmama“, „Bor visok do neba“, „Crvenkapica na ta~ke naopa~ke“... - Jo{ od tre}e godine studija na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti radio sam kao vanjski saradnik u Pozori{tu mladih, te u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Nakon diplomskog

Glumac sindikalac
Glumac Damir Kustura odnedavno je predsjednik Sindikalne organizacije Pozori{ta mladih Sarajevo, te s ostalim sindikalcima kulturnih institucija u Kantonu Sarajevo radi na uspostavi kolektivnih ugovora o radu za uposlenike u 10 sarajevskih institucija kulture, me|u kojima su centri za kulturu, biblioteka, muzej, pozori{ta, arhiv. - Prvi put u historiji na{e zemlje ove institucije su oformile Odbor za kulturu i svim snagama radimo na nacrtu kolektivnog ugovora za uposlenike, kako bismo krenuli u pregovore s Kantonalnom vladom o potpisivanju, ~ime bi se pobolj{ala prava radnika u kulturi. sam nastavio raditi i nikada nisam pauzirao s radom. Zvani~no sam postao ~lan ansambla 2008. godine, kada je Vlada Kantona Sarajevo odobrila radno mjesto za mene na poziciji glumca, te za dramaturginju Aidu Pilav - ka`e Kustura. U Ku}i na Obali igrao je u predstavama „Prvi put s ocem na izbore“, „Tvr|ava“, „Samoubica“, „Mortal Kombajn“, „@enidba“, „Legenda o Alipa{i“, a prva pojavljivanja na televiziji ostvario je u seriji „@ene s broja 13“, te je kasnije igrao u serijama „Pe~at“ i „Lud, zbunjen, normalan“.

» U teatru se osje}a
najsigurnije

Skidanje kila`e
Ovaj glumac ro|en je 1981. godine u Rogatici. Kao izbjeglica `ivio je s porodicom u nekoliko na{ih gradova, me|u kojima je i Zenica, a od 1994. godine s roditeljima se nastanio u Sarajevu. - U Zenici sam ~esto gledao predstave, jer je Bosansko narodno pozori{te tokom rata radilo punom parom. Cijeli taj magi~ni svijet na sceni privla~io je moju pa`nju. Tamo sam bje`ao od svih ratnih neda}a, a umjetnost na sceni je u meni probudila `elju da postanem glumac - veli Kustura. Nakon zavr{ene Srednje ugostiteljsko-turisti~ke {kole, Kustura je, kako ka`e, ~etiri godine pauzirao, te je tek s 22 godine upisao glumu.

» Igrati `enski
lik je izazovno

- Zbog vi{ka kilograma koje sam imao u srednjoj {koli, ali i kasnije, potiskivao sam u sebi `elju za glumom. Smatrao sam da nisam sposoban da zavr{im studij glume, koji iziskuje mnogo fizi~kih aktivnosti. Me|utim, skupio sam hrabrosti i oti{ao na prijemni ispit. Profesori su tog ljeta tra`ili od njega da do jesenjeg roka za prijemni ispit smr{a 10 kilograma, {to je i uradio. - Uspio sam smr{ati doslovno gladuju}i, ali isplatilo se, jer sam polo`io prijemni ispit. Kada sam primljen na Akademiju, niko nije bio sretniji od mene - sje}a se Damir i nastavlja: Me|utim, tokom studija vratio sam kilograme, jer sam skoro 24 sata dnevno ne{to `vakao i naposlijetku se toliko ugojio da sam imao 130 kilograma, koji su mi smetali u radu na sceni. Odlu~io sam se za ozbiljne dijete i skidanje kilograma. Za godinu, ovaj glumac je, otkriva nam, smr{ao 38 kilograma. - Pridr`avao sam se uputa za dijetu i i{ao na treninge. Rije~ je o iznimno zdravoj, sportskoj ishrani, koja mi je prijala. A, ako, pak, osjetim glad, onda se malo strpim i to pro|e - ka`e Kustura. Nakon {to je izgubio suvi{ne kilograme, ka`e, nije vi{e bio ni bolestan, te se osje}ao iznimno dobro, lijepo i atraktivno. - Bio sam pokretan i dok sam bio debeo, te sam u predstavama igrao jednako dobro sa 130, kao i sa 100 kilograma. Ali, prilikom skokova osje}ao sam kako mi oba koljena pucaju i to me zabrinulo - veli Damir. Fizi~ki izgled za jednog glumca, smatra Kustura, veoma je bitan, bez obzira je li neko lijep, zgodan, debeo ili mr{av. - Upravo me fizi~ki izgled izdvojio od ostalih glumaca i zbog toga sam po~eo raditi uloge koje su zahtijevale debelog glumca - ka`e Kustura. Sve to je za njega, obja{njava, bila prilika da se dalje dokazuje talentom, radom i kvalitetima koje je imao i razvijao. Poslije su ga u predstava-

ma anga`irali zato {to je dobar glumac, a ne samo zbog debljine. Ka`e, voli igrati u predstavama za djecu, jer se oraspolo`i, u|e u bajku. - Volim djecu i njihov vrisak mi daje dodatnu snagu. S druge strane, ne mogu se zadovoljiti samo time i moram igrati dramske uloge, za koje sam se i {kolovao. Svaka promjena je dobra i pru`a mi stalno napredovanje u karijeri - ka`e Kustura, dodav{i da je sretan zbog anga`mana u Drami Narodnog pozori{ta, a presretan je bio kada ga je rediteljka Selma Spahi} anga`irala u njenoj predstavi „Hipermnezija“, koju je igrao u Beogradu.

Bajrovi}ev i Glamo~akov |ak
- Dalo mi je to jo{ vi{e samopouzdanja, jer sam iza{ao iz okvira na{eg grada i zemlje i oti{ao pred neku drugu publiku. I to s intimnom pri~om o li~nom `ivotu, uz jo{ sedam glumaca veli Damir. Njega je, ka`e, mnogo toga obilje`ilo, te je intimu o sebi podijelio s publikom koja je gledala „Hipermneziju“. Otac mu je Bo{njak, a majka Srpkinja, i u njihovom domu se slave svi blagdani, a Damir za sebe ka`e da je Bo{njak i vjernik, koji ne prakticira vjerske obi~aje. - Potenciram da sve slavimo, ali nemamo neradne dane, ve} s kolegama na poslu slavim blagdane. Ne prakticiram vjerske obi~aje, ali sam vjernik i bez toga ne vidim smisao `ivota - ka`e Kustura. Uloge negativaca, ~etnika, homoseksualaca i ne bi odbio igrati. - Igrao sam vehabiju, kadiju koji je gej, zlog upravnika, silovao sam na sceni, skidao se go, igrao mu~ne scene... Sve to je bilo opravdano i pri tome se nisam osje}ao lo{e - ka`e Damir. Najdra`a mu je diplomska predstava „Balkanski {pijun“ Du{ana Kova~evi}a, u kojoj je igrao pod mentorstvom Alena Muratovi}a. Diplomirao je u klasi profesora Izudina Bajrovi}a i Admira Glamo~aka.
azra 2011./35

AZRAGlumice

Elvira ALJUKI]

Nije mi te{ko i jednostavno u`ivam
Ova svestrana glumica igra u gotovo svim predstavama koje su na repertoaru Tuzlanskog narodnog pozori{ta. Ostvarila je i niz zapa`enih uloga u serijama, a raduje se nastavku snimanja serijala „Kad bude bi}e“
Pi{e: D`emka KARA^A Foto: Ahmet BAJRI] Blicko

G

otovo da nema predstave na repertoaru Narodnog pozori{ta Tuzla, a da u njoj ne igra Elvira Aljuki}, koja je rasko{nim talentom osvojila srca brojnih gledaoca. Na sceni uvijek daje maksimum. Nikad manje. Ne predstavlja joj problem to {to igra veliki broj predstava, jer je osoba koja bi uvijek ne{to radila. Iako je pozori{na sezona u njenoj mati~noj pozori{noj ku}i tek po~ela, Elvira je ve} odigrala pet predstava. Na ljetnoj pauzi napunila je baterije i sada, ka`e, kre}e u nove radne pobjede. - Prije svega drago mi je da sam anga`ovana u gotovo svim predstavama. Sretna sam! Nije mi te{ko i jednostavno u`ivam! Mnogo radimo, ekipa je odli~na, a atmosfera je super - govori Elvira.

Dio porodice
Ove godine igrala je u tri premijerne predstave. Ulogu medicinske sestre i tv urednice ostvarila je u predstavi „Vrtlar“, koju je po tekstu Davora [pi{i}a re`irao Dra`en Feren~ina. Ovo je koprodukcijska predstava s vinkova~kim pozori{tem „Joza Ivaki}“. Druga premijerna predstava je drama Vernese Kellner Berbo „Stranci pred rajem“, u re`iji Miralema Zub~evi}a. Ovo je ujedno i Elvirina prva predstava kamernog karaktera. U njoj glumi s kolegom Adnanom Omerovi}em. Posljednja „Odmor za umorne jaha~e ili Don Juanov osmijeh“, tako|er je koprodukcijska predstava s hrvatskim kazali{tem „Pe~uh“.


36/azra 2011.

Iako je sezona u njenoj mati~noj pozori{noj ku}i tek po~ela, Elvira je ve} odigrala pet predstava. Na ljetnoj pauzi napunila je baterije i sada, ka`e, kre}e u nove radne pobjede

One koji su kulturu doveli na ovako niske grane, treba koji put udariti „daskama koje nama `ivot zna~e“

» Odli~na u ulozi
sekretarice Bebe: S kolegom Aleksandrom Stojkovi}em

- Moje iskustvo s „novim“ i „starim“ kolegama u Vinkovcima i Pe~uhu je bilo nezaboravno. U`ivala sam u svakom momentu stvaranja i dru`enja. Oba puta sam se osje}ala dijelom jedne porodice, jer smo `ivjeli zajedno. Takvo iskustvo bih po`eljela svim glumcima. Naravno, voljela bih da bude jo{ takvih predstava, pogotovo s ekipom kakvu sam ja imala. O novim predstavama govori s oprezom. Nada se da }e ih biti u skorije vrijeme, ali ta~an plan jo{ ne zna. Elvira igra i u predstavama: „Iza kulisa“, „Malogra|anska svadba“, „Gospo|a ministarka“...

Odli~an posao
Sve one su na repertoaru i raduje se svaki put kad ih igra. Pored njih, Elvira izdvaja i predstavu „Zmijsko leglo“, koja je, kako ka`e, stavila pe~at na njen dosada{nji rad. Ostvarila je ulogu i u popularnoj seriji „Lud, zbunjen, normalan“ i pilot projektu „Dva smo svijeta razli~ita“. Tako|er, s kolegama je u~estvovala u snimanju pilot projekta serije „Kad bude bi}e“. - Ljeto mi je uljep{ao rad na ovoj seriji, ~iji je scenarist moj kolega, glumac Midhat Ku{ljugi}, a re`iser Marko Misira~a. Bila je okupljena ekipa iz Tuzle, Banje Luke, Zenice i Beograda. Dru`ili smo se, sklopili nova prijateljstva i napravili odli~an posao, koji }e i gledaoci uskoro vidjeti. Radujem se nastavku snimanja, koji o~ekujemo u martu. A da su i glumci ponekad „primorani“ na promjenu scenarija i imorovizaciju, gledaoci mogu vidjeti i u predstavi „Iza kulisa“. - Naravno da se to ponekad de{ava. Vi{e pamtim tu|e anegdote nego svoje. U jednoj pre-

» S Adnanom
Omerovi}em

» Ponosna na
brojne uloge

dstavi na sceni je bilo nekoliko stabala visine oko tri metra. Dok je trajala scena ma~evanja, jedno od stabala je po~elo da se nji{e i pada, a kolega je uhvatio stablo, podigao ga i iza{ao sa scene u „slow motionu“ , kao da se ni{ta nije desilo, a scena je nastavljena. Vrlo je bitno sna}i se u nekoj od takvih situacija i pomo}i kolegama da nastave, jer...“show must go on“. Ni danas, kada je kultura na marginama, a pozori{ni glumci slabo pla}eni, Elvira svoj poziv ne bi mijenjala ni za jedan drugi. - One koji su kulturu doveli na ovako niske grane, treba koji put udariti „daskama koje nama `ivot zna~e“. Mo`da bi se tako rezervisana besplatna mjesta za one koji odlu~uju o kulturi napokon popunila. Ili se opamete i shvate da nas umjetnost i kultura predstavljaju u svijetu, jer pozornica je ogledalo dru{tva.
azra 2011./37

Neke druge la`i

Vjen~anja
mrem li - bit }e to od srca! Stalno mi se petlja po glavi taj stih. Onako i fizi~ki i emocionalno ima smisla. Pogotovo ovaj dio s Umrem li! Jer, ostavlja opciju da i ne mora{ umrijeti... Sve mi je to nekako ba{ potaman. I ovo s umiranjem i ovo sa srcem. Ovih dana se u Americi slavi „Sedmica samaca“. Naravno, tamo se sva{ta slavi. Ali, ovo nije samo dan. Nego sedmica. ^itam kompletan esej o toj sedmici. Nau~na istra`ivanja su potvrdila da oni koji su u braku ve}inu energije usmjeravaju prema partnerima i tako zanemaruju prijatelje, familiju, {iru i u`u, kao i poznanike, kom{ije. Dakle, drugim rije~ima, podrivaju dru{tvo. Mo`da je to samo u Americi. A mo`da i nije. Nebitno. Kod nas se, dakle, Sedmica samaca ne slavi. Iz valjda svima nama dobro poznatih razloga. Biti samac kod nas je jedna nadasve zanimljiva pozicija. Stanje, rekla bih. Ve}inu vremena i ne razmi{lja{ da si samac. Dok se ne susretne{ s obredima, tradicijama i obi~ajima, koji su rezervisani samo za one koji nisu samci ili se, upravo, pripremaju da to prestanu biti. Najbrutalniji primjer su vjen~anja. Za po~etak znam da }e se u ovome {to pi{em prepoznati rijetki. Dakle, da li vam se ikada desilo da niste pozvani na vjen~anje? Naravno da jeste. Svako ima pravo da zove koga ho}e i nismo sa svim prijateljima toliko bliski. Neko pravi mala vjen~anja i pomalo {tedi na gostima. Razloga je million. A da li vam se ikada desilo da shvatite da niste pozvani na vjen~anje, jer ste Sami. To sami zna~i da nemate Par. Tako veoma brzo i jednostavno postanete trinaesto prase. Ako vam nije jasna ova analogija, prasica ima 12

U

Pi{e: Melina KAMERI]

„Svi smo skloni tome da mislimo da su oni koji su u braku posebni. I da su oni osnova svakog dru{tva. Smatram da je veoma va`no da svi shvatimo da su osnova svakog dru{tva samci.“ Dr. Stephanie Coontz
38/azra 2010.

sisa, svako dodatno prase je osu|eno na smrt, jer nema svoje mjesto. Tako, ponekad, bude na vjen~anjima. Stolovi su pa`ljivo raspore|eni. Sve parni i sve za parove. Logi~no. Ako ste kojom {ansom jedini Nepar, na listi kod svojim prijatelja koji prave svadbu, vrlo lako vam se mo`e desiti da sa liste i nestanete. Ima, naravno, i gorih opcija. A to je da zavr{ite sjede}i za stolom s drugim Neparima. Ako ste sretni, ti Nepari mogu biti Tetka, koja se nikad nije udavala, ro|ak tinejd`er, ujak kome je `ena nedavno umrla ili, mo`da, neki zalutali gej prijatelj. Ako ste ba{ nesretni, mo`da se na listi pojavi neki Nepar koji se mo`e u~initi prigodnim povodom da se va{i prijatelji odlu~e da vas poku{aju Upariti na vlastitom vjen~anju. Jer, iz nekog potpuno nepoznatog razloga Nepari su na vje~anjima isto kao `ena na brodu. Zla kob. Bar tako misle ovi {to postaju Par. Postoji lukav{tina kojom se borim protiv ovakvih napada na moju Neparnost. Ukoliko sam pozvana na vjen~anje, odmah najavim da nisam sama. Svi se raspamete od sre}e, a ja lijepo sa sobom povedem svog druga, koji je iz druge dr`ave, voli svadbe, smje{ka se svima i - dovoljno je zgodan da izaziva zavist. On je moj drug za svadbe. Voli ~ovjek svadbe. Pa uparimo svoje Nepare i, kao u nekim ameri~kim komedijama, lijepo se ukazujemo na svadbama i u mojoj i u njegovoj dr`avi. Kao neki ~udni par, koji je ipak nepar. Ako sada pomislite da je on gej - nije, samo je Nepar kao i ja i voli svadbe. Tu|e. Sjedimo tako nekidan on i ja na svadbi. I u`ivamo. U svom nepar paru i upitnim pogledima. I dok sjedimo tako, razmi{ljam. Biti samac je OK. Mo`da zbog onog stiha s po~etka ili iz pozicije Samca, ali sigurna sam: Umrem li - bit }e to od srca! Ne od toga {to jesam u pogre{nom Paru, ili ne d’o Bog {to sam u Neparu.

Preporu~ena muzi~ka podloga: Tracy Chapman - „Wedding song“

STYLISSIMO

Jesen u zagrljaju mantila
Prvi mantil dizajnirao je i sa{io jo{ 1901. godine Thomas Burberry. Bio je u be` boji, do koljena, s velikom kragnom i dvorednim kop~anjem. Kao takav popularan je i danas, s tim {to je dobio bezbroj novih varijanti. Tajna njegovog uspjeha krije se u ~injenici da se mo`e nositi od jutra do mraka, u elegantnoj, ali i u sportskoj varijanti

I jo{:
Globalizacijske pri~e: [arene perle iz Kampale Milano Fashion Week: @enstvenost i glamur Guccija Jelena Jugovi}: Nemam ni{ta protiv estetske hirurgije Elma Durmi{evi}: Stop nekontroliranom iskori{tavanju prirode Tijana Medvedec: Abortus nije metoda kontracepcije Savjeti ginekologa i psihologa

azra 2011./39

Kampala: Sve {to ~ovjek vidi nije siroma{tvo
Nisu evropski standardi ne{to po ~emu bi se svijet trebao ravnati, ka`e Zagrep~anka Mirella Brenke. Ona i mu` su napustili dobra evropska poslove i oti{li s djecom `ivjeti u Kampali, glavnom gradu Ugande, kako bi pomagali tamo{njim `enama da s projektom „Perlicu po perlicu“ nau~e zara|ivati, a ne o~ekivati milostinju. U Zagrebu radi prodavnica u kojoj se mo`e kupiti nakit od recikliranog papira, proizveden u sirotinjskim kvartovima ovog grada, a vodi je njena sestra Marina Pir{
rgovina s nakitom u centru Zagreba i sirotinjsko naselje glavnog grada Ugande na prvi spomen nemaju nikakve me|usobne veze. Kakve bi i imali, kad je Kampala vi{e hiljada kilometara udaljen grad i k tome - jo{ u srcu Afrike! Ali, ulazak u radnju u kojem Marina Pir{ zapo~inje svakodnevni dan s preslaganjem raznobojnih ogrlica i afri~kih umjetnina, otkriva drugu stranu cijele pri~e. Ona je sa svojom sestrom Mirellom Brenke vlasnica prve „feer trade“ trgovine u Hrvatskoj u kojoj bez posrednika prodaju nakit izra|en u sirotinjskim naseljima grada Kampale. - Otkrila sam udru`enje prije nekoliko mjeseci i s njima po~ela saradnju; imali su brojne zanimljive projekte pa sam im se pridru`ila i tako smo krenuli s prvom radnjom u Zagrebu obja{njava Mirella, dok ispod malene nadstre{nice od trstike nekoliko `ena re`u i rolaju papir koji se pretvara u maleno umjetni~ko djelo.

STYLISSIMO

T

Tekst i foto: Hrvoje IVAN^I]

Odlazak u Ugandu
Njihov glavni proizvod je nakit od recikliranog papira, koji je, s jedne strane, ekolo{ki proizvod, a s druge, na~in na koji mogu pomo}i najsiroma{nijem stanovni{tvu Ugande. U komadi}u Afrike u centru Zagreba te{ko je uo~iti svu te`inu `ivota afri~kih `ena. Nije lako povezati malenu perlu s crnim, te`a~kim rukama, iscrpljenim od ratova i od konstantnog bje`anja pred nasiljem. Ali, odlazak u Kampalu otkriva puno {iru sliku u cijelom procesu. Mirella Brenke ovdje `ivi ve} pune dvije godine. Spakirala je kofere, ostavila posao i prijatelje, te s mu`em i dvoje djece preselila u Kampalu, glavni grad jedne od najsiroma{nijih zemalja svijeta. Ideja se rodila kada je Mirellin suprug odlu~io odbaciti ‘moderni’ na~in `ivota i svoje znanje iskoristiti kako bi po40/azra 2011.

mogao stanovni{tvu kojemu je pomo} itekako potrebna. Mirella je ubrzo i sama prona{la posao, odnosno posvetila se humanitarnom radu. S ovda{njom organizacijom „New life in Africa“ pokrenula je projekt „bead by bead“ - perlicu po perlicu, koja `enama iz sirotinjskog naselja Acholi omogu}ava plasman proizvoda na evropsko tr`i{te. - Moj suprug je radio kao projekt-menad`er za veliku „IT“ kompaniju, a ja sam, uz brigu o dvoje djece, osnovala vlastitu firmu za prodaju nekretnina na jugu Njema~ke. Posao nam je i{ao

dobro, iako je vremena za porodicu bilo sve manje. Iskreno, taj „fino upakovani“ `ivot postao nam je pomalo naporan, besmislen i egocentri~an... Po`eljeli smo promijeniti okolinu i baviti se ne~im gdje ne}emo biti samo to~ki} u sistemu, ve} raditi direktno s ljudima kojima je pomo} zaista potrebna - ka`e Mirella.

Izbjeglice sa sjevera
Sirotinjsko naselje Acholi ime je dobilo po narodu Acholi sa sjevera Ugande i danas broji pribli`no 10.000 stanovnika. Svi su redom pro-

gnanici iz ratom zahva}enog podru~ja na kojem je do nedavno operirao zloglasni Joseph Kony i njegova paravojska - „Vojska spasa“. Vlada je prognanicima 1990-ih dala zemlji{te na kojem su izgradili ku}e, ve}inom od trstike i blata, rijetko i od cigle. U naselju nema struje niti kanalizacije. Uslovi su, u najmanju ruku, nehigijenski, ali je, s druge strane, sve bolje od rata i krvi koja se prolila na sjeveru. Djeca su nasmijana i po~e{ljana, `ene lijepih lica i ponosne, mu{karci premoreni od te{kog posla u obli`njem kamenolomu. Stanovnici naselja po~eli su se organizirati i stvarati razna udru`enja za pomo} djeci i pomo} `enama. Veteranka u tom poslu je `ena znakovitog imena Grace - Milost. Ona je u interakciji s prognanicima iz kvarta Acholi ve} punih deset godina, a posvojila je i devetero djece; po~ela ih je {kolovati i pokrenula ideju izrade perlica. O svje`oj saradnji s Mirellom Brenke ka`e da je vrlo pozitivna, jer donijela je novu nadu, odnosno novo tr`i{te za njihove proizvode. Tim novcem `ene mogu pokriti osnovne `ivotne tro{kove, jer zarada im je ve}a od prosje~ne ugandske pla}e koja iznosi otprilike 100 dolara, ali jo{, kako ka`e Mirella, „te{ko je poslati djecu u {kolu, jer {kolarine su vrlo skupe“. Ali, nada je dobra, makar bila i mala.

»Na svakom koraku se mo`e kupiti kineska roba

Muzika i ples
U naselju Acholi `ivi se veoma te{ko. Ve}ina porodica ima po petero, {estero djece, a ~esto su morali uzeti i djecu svojih ro|aka, koji su ubijeni u gra|anskom ratu. Ve}ina ih nema stalni posao, a u projektu perlica te{ko je zaposliti sve. Ljudi pre`ivljavaju iz dana u dan. U udru`enju „New life in Africa“ zaposleno je 50-ak `ena ka`e Mirella Brenke, upoznaju}i me s jednom od `ena koje su u projektu od samoga po~etka. Ona je mlada 23-godi{nja majka, imenom Jenny. Svakodnevno rola perlice s djetetom na le|ima. U popodnevnim satima odlazi u svoja ~etiri zida od 20-ak kvadrata i kuha ru~ak. Sreli smo je ispred njenog doma.

- Od 1996. do 2003. godine rat na sjeveru odnio je mnogo `ivota i bili smo prisiljeni odseliti. Po{la sam za sestrom, koja je ve} bila u Kampali - o svojoj tu`noj sudbini govori Jenny. Ka`e da joj izrada perlica poma`e, ali da joj, ipak, nije dovoljno za sve {to `eli. Mora uzdr`avati djecu, a `eljela bi nastaviti vlastito {kolovanje. Mu`u je zabranjeno da je posje}uje, {to situaciju ~ini jo{ gorom. Prema ugandskim zakonima, ako mu{karac za~ne dijete s djevo-

» Projekt proizvodnje nakita

„Bead by Bead“ je firma koja posluje kao i svaka druga, s tom razlikom da 20 posto prihoda nanovo investira u Ugandi i vra}a zajednici, koja stvara te proizvode, ula`u}i, naprimjer, u {kolovanje djece, zdravstveno osiguranje ili u razne dru{tveno korisne projekte

jkom koja je jo{ u {koli - Jenny je imala samo 16 - postoji velika mogu}nost da ga se strpa u zatvor. Zbog toga je njezin mu` oti{ao u nepoznatom smjeru otkad mu se izgubio svaki trag. Od tada se Jenny snalazi kako zna i umije, u malenoj potleu{ici, koju unajmljuje za svega 12 dolara mjese~no. Ulice gradova su zakr~ene, infrastruktura lo{a, ali su stanovnici nasmijani i dobre volje, {to je te{ko povjerovati ukoliko to sami ne vidite. Na ulicama se ple{e, muzika tre{ti iz brojnih kafi}a i no}nih klubova, ljudi se dru`e do kasno u no}. Mirella ka`e da joj je u po~etku, kad je doselila s porodicom, Kampala bila kulturni {ok, ali se navikla. - Nije sve {to ~ovjek vidi siroma{tvo. Na~in `ivota ovdje je bitno druga~iji od evropskog na~ina. Po~ela sam cijeniti njihovu kulturu i ne poku{avam promijeniti ba{ sve. @elim ljudima pomo}i da prona|u vlastiti izlaz iz tog siroma{tva. Ovdje }e neko biti zadovoljan u ku}ici s dovoljno hrane da pre`ivi do kraja mjeseca, {to je za na{e standarde ispod svakog nivoa dostoazra 2011./41

»

» Od zarade se djeca
{alju u {kolu

» Janny s djetetom `ivi u
ku}ici koju iznajmljuje za 12 dolara

» @ene su uglavnom
lijepe i dotjerane

ali » jnog `ivota,svijetnisu evropski standardi ne{to po ~emu bi se trebao ravnati - mi{ljenja je Mirella i dodaje da se u Kampali osje}a vrlo ugodno i namjerava ostati jo{ barem nekoliko godina, kako bi do kraja provela svoje ideje i zamisli u vezi s pomo}i `enama. Ve}ina stanovnika ~etvrti Acholi zna da }e se, prije ili poslije, morati vratiti na sjever, u mjesta gdje su ro|eni. Trenutno `ive u kampovima, ko-

Ideja se rodila kada je Mirellin suprug odlu~io odbaciti ‘moderni’ na~in `ivota i svoje znanje iskoristiti kako bi pomogao stanovni{tvu, kojem je pomo} itekako potrebna. Mirella je ubrzo i sama prona{la posao, odnosno posvetila se humanitarnom radu

42/azra 2011.

» Mesnica na otvorenom
- „Bead by Bead“ je firma koja posluje kao i svaka druga, s tom razlikom da 20 posto prihoda nanovo investira u Ugandi i vra}a zajednici, koja stvara na{e proizvode, ula`u}i, primjerice, u {kolovanje djece, zdravstveno osiguranje ili u razne dru{tveno korisne projekte - dodaje Marina. Cilj programa je prona}i kreativne i vrijedne ljude u Ugandi i isto~noj Africi, koji svojim radom `ele prekinuti za~arani krug siroma{tva i biti nosioci promjene i prosperiteta za sebe i svoje porodice. Perlica po perlica i godina za godinom donijet }e siroma{nim `enama naselja Acholi toliko potreban novac za uzdr`avanje obitelji i {kolovanje djece, ali isto tako i priliku da se stanovnici Hrvatske upoznaju s ovim na~inom rada i op}enito s „Crnim kontinentom“.

ji se sve vi{e raspu{taju, jer gra|anski je rat prakti~ki zavr{io, a pobunjenik Kony sa svojom vojskom se premjestio u susjedni Kongo. - @elimo im dati dovoljno znanja i ne{to novca da po povratku mogu podu~avati druge i svoju zajednicu osoviti na noge - ka`e Grace, Mirellina saradnica u projektu „Perilca po perlica“. Iako je povratak poslije deset ili za neke dvadeset godina te`ak, to }e se neminovno dogoditi. Grad se sve vi{e {iri i sve se vi{e gradi, a jednom }e izgradnja zahvatiti i danas siroma{ne dijelove. - Budu}nost ovih `ena je posao, a ne milostinja ponavlja Mirella i dodaje da „postoji mnogo organizacija koje djeluju u Kampali, ali na{ je stav da ne smijemo tim ljudima bezrezervno davati. Budu}nost Afrike je u obrazovanju i u zaposlenju, a ne u milostinji.“ Takav stav mnogima je na Zapadu, a napose u Hrvatskoj, stran. Te{ko je shvatiti da je vrijeme sakupljanja stare odje}e i starih tenisica davno iza nas. U Africi se danas na svakom uglu mo`e kupiti jeftina kineska roba, kojom se ~ovjek opskrbi za svega nekoliko dolara. Tim ljudima potrebne su knjige, znanje i pristup stranim tr`i{tima. Upravo to im pru`a program „bead by bead.“ Iako se nekima takav na~in poslo-

vanja mo`e u~initi kao iskori{tavanje jeftine radne snage, u praksi je situacija druga~ija i izgleda kao spas za siroma{tvo u Africi. Marina Pir{, voditeljica prodavnice u Zagrebu, ka`e da imaju puno poklonika koji su prepoznali „feer trade“, kao novi koncept u Hrvatskoj, a, s druge strane, Afrika im je veoma egzoti~na, pa ulaze u trgovinu ne bi li „bacili“ oko na raznovrsno {arenilo od kojeg pucaju zidovi.

Najstabilniji u Regiji
Uganda je zemlja s 25 miliona stanovnika i s glavnim gradom Kampalom koji broji gotovo dva miliona. Uz broje probleme, gra|anske ratove i predsjednika koji je na vlasti ve} 24 godine, Uganda je najstabilnija zemlja u Regiji.

» Mirella sa `enom
zvanom Milost

azra 2011./43

STYLISSIMO

Barem jedan mantil u ormaru!
» Ne mo`e im
odoljeti ni Anna Wintour

» Emmy
Rossum: Neizbje`ni be` tonovi

Kako je ove godine jesen do{la mnogo ranije nego smo je o~ekivali, ve} je vrijeme da iz ormara izvu~emo topliju odje}u. Jedan od komada odje}e s kojim nikada ne mo`ete pogrije{iti jeste mantil. Vrijeme je da opet izvu~ete one mantile koje ste spakirali jo{ u prolje}e. A, ako ga sebi jo{ niste kupili, vjerujemo da ne}ete imati problema da prona|ete savr{eni mantil u novim jesenjim kolekcijama. Ovaj bezvremenski klasik je must have svake `ene (i mu{karca), a iz sezone u sezonu je prisutan na modnim pistama, ba{ kao i na trendsetericama. Ove jeseni savjetujemo da se vratite malo u pro{lost, kada su vladale osnovne boje s kojima je po~ela pri~a o mantilu. Prvi model skrojen je jo{ 1901.godine, dizajnirao ga je Thomas Burberry, bili su be` nijanse, du`ine do koljena, s velikim kragnama i dvorednim kop~anjem. Modne ku}e su s vremenom modernizirale modele, tako da su kop~anja jednostavnija i decentnija, a du`ina kra}a. No, boje su ostale uglavnom iste, i dalje su najpopularnije be` nijanse, boje duhana i maslinasti tonovi. Osim navedenih, popularne su crna, indigo plava, siva, ali i `arke boje poput crvene ili `ute. Mantil je komad odje}e koji mo`ete nositi na sve kombinacije, jer odli~no izgleda u elegantnom izdanju s potpeticama, ali i casual varijanti s tenisicama i trapericama. Upravo zbog multifunkcionalnosti, po`eljno je imati barem jedan mantil u ormaru!
44/azra 2011.

» Kate Moss

» Glenn
Close: Jednostavno i moderno

» Naomi Watts
je izabrala model s dvorednim kop~anjem

» Tia Carrere se odlu~ila za vedrije tonove

» Victoria
Beckham u svom izdanju

» Pippa Middleton:
Strukirani mantil u klasi~noj sivoj boji azra 2011./45

Charleston na modnim pistama Milana

STYLISSIMO
Prve ve~eri Fashion Weeka najve}e zvijezde bila su velika modna imena poput Guccija i Alberta Ferrettija, a ni{ta manje nisu bile posje}ene ni revije Armanija, Max Mare, Fendija...

» [ljokice na haljini i torbica od perja

ne. Prve ve~eri najve}e su zvijezde bila velika modna imena poput Guccija i Alberta Ferrettija, a ni{ta manje nisu bile posje}ene ni revije Armanija, Max Mare, Fendija... Nova Guccijeva kolekcija prolje}e i ljeto vidi u crnim i zelenim tonovima, ali i uvijek efektnim `ivotinjskim uzorcima. - @eljela sam istra`iti `enstvenost i izgraditi
48/azra 2011.

N

akon New Yorka i Londona, centar modnih de{avanja postao je Milano, gdje je pro{le sedmice odr`an „Fashion Week“, namijenjen kolekciji za prolje}e/ljeto 2012. godi-

glamur za Guccijevu `enu - poru~ila je dizajnerica Frida Giannini. Njene haljine za naredno prolje}e i ljeto neodoljivo podsje}aju na najbolje dane Charlestona, a ~udna mje{avina minimalnog i maksimalnog, iznena|uju}a su kombinacija koja najavljuje neke nove trenutke u ku}i Gucci. Od bogate kolekcije, koja ni ovaj put nije razo~arala, magazin „Vogue“ izdavaja jaknice koje su dobra investicija jer bi mogle biti nosive i u idu}oj sezoni, a na njima se Gucci poigrao `ivotinjskim uzorcima poput `irafe, leoparda i zebre. Gucci ni ovaj put nije propustio podsjetiti publiku da `ena lako mo`e biti poput bo`ice u crnom kupa}em kostimu i seksi providnom ogrta~u s resicama.

» Kupa}i kostim
s providnim ogrta~em uvijek je dobitna kombinacija

» Hla~e » Povratak
u ‘30-e visokog struka Gucci preporu~uje i za narednu godinu

» Elegantno i opu{teno

» A, „Fendi“ preferira prugice

» Modna ku}a „Max Mara“ primat je dala be` i tirkiznim tonovima

» S crno-bijelom kombinacijom nema gre{ke

» Gucci za novu sezonu predla`e zelenu boju
azra 2011./49

Neseser slavnih

STYLISSIMO
[ta od dekorativne kozmetike uvijek imate uz sebe? - Prilikom snimanja, uvijek se oslanjam na svog dragog prijatelja Adija Hasi}a, koji je jedan od dva vode}a {minkera OBN televizije. Adi me uvijek lijepo posavjetuje kad je rije~ o kozmetici, te mi je predlo`io „Chanelovu“ hidratantnu kremu za lice, jer imam jako suho lice. Najvjernija sam puderima „Clinique“, a Adi mi je otkrio jo{ jednu tajnu „Yves Saint Laurent“ highlighter, zatim „Touche Eclat“ koji naj~e{}e koristim kad ne stavljam puder. Na koji kozmeti~ki tretman Vam nikada nije `ao potro{iti novac? - Iskreno, najvi{e tro{im na masa`e cijelog tijela, pa samim tim i lica. Po`elite li nekada ne{to na sebi promijeniti? - Trenutno sam zadovoljna svojim izgledom, ali s vremenom, ako bude potrebe (kad ostarim), nemam ni{ta protiv estetske hirurgije. Imate li vremena za fitness? - Uvijek i svugdje. Koji dio svog tijela biste osigurali? - Lice, o~i, jer mi svi ka`u da imam lijepe o~i, o~i su ogledalo du{e i ~vrsto vjerujem u to.

Jelena JUGOVI]

Osigurala bih o~i
Voditeljica i urednica emisije o turizmu „Putujemo zajedno“ u kori{tenju kozmeti~kih preparata oslanja se na profesionalne savjete svog {minkera Adija, te je vjerna jednoj vrsti pudera i kreme za lice. Zadovoljna je svojim izgledom, a o estetskim zahvatima }e razmi{ljati kada za to do|e vrijeme
50/azra 2011.

Odlazite li ~esto frizeru ili sami brinete o svojoj kosi? - OBN ve} du`e vrijeme sara|uje s frizerskim salonom „[abi}“, stoga sam ~est gost tamo, te se stru~ni tim brine o mojoj kosi. Volite li u {minkanju koristiti intenzivnije ili diskretnije boje? - Sve zavisi od prilike, ali privatno biram diskretniju {minku. Jeste li zadovoljni svojim ‘20-im? i - Naravno, jako. Slika govori vi{e od hiljadu rije~i.

Poklon za ~itatelja
32.00 KM
(30 ml)

44.35 KM
(50 ml) Christina Aguilera Secret Potion parfem

Novi „Max Factor Ageless Elixir“ teku}i puder sa serumom prekriva nedostatke, sitne linije i bore, ali i djeluje i protiv vidljivih znakova starenja ko`e. Serum sa SPF 15 zagla|uje fine linije i bore, ujedna~uje ten i smanjuje vidljivost pjega. Njegovim kori{tenjem posti}i }ete prekrasan izgled ko`e sada i u budu}nosti - prekrivanje danas, lijepa i zdrava ko`a sutra. U radnjama {irom na{e zemlje mo}i }ete ga kupiti od prvog oktobra. No, prije toga vam dajemo priliku da ga osvojite i prvi testirate, ukoliko ta~no odgovorite na pitanje: Kako se zove novi puder iz „Max Factora“? Ukucajte klju~nu rije~ OK, potom ta~an odgovor i {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Sretno!

„Max Factor Liquid Eyeliner“

14.80 KM

18.50 KM
„Max Factor Smoky Effect“

15.90 KM
„Max Factor Colour Elixir“ ru` za usne

KM 1x.F6t0Colour Elixir 1a ac or ne
s M a za u olovk

23.00 KM 20.90 KM

„Max Factor Xperience“ maskara

24.10 KM
„Max Factor Fusion“ maskara

„Max Factor Blush Beauty“ rumenilo

azra 2011./51

STYLISSIMO

Eliksir zdravlja u plavoj boji
Zbog obilja vitamina, minerala, dijetetskih vlakana i prirodnih {e}era, {ljiva zauzima va`no mjesto kao vo}e u prehrani. Ona pridonosi i pobolj{anju pravilne prehrane, tim vi{e {to njen sastav u biolo{ki najprihvatljivijim omjerima ljudski organizam lako prihva}a
osljednja istra`ivanja pokazuju da {ljiva smanjuje „lo{„ holesterol, ja~a kosti, smanjuje neke faktore rizika raka debelog crijeva. Ova na{a stara ljubi~asta prijateljica nije samo ukusna uvertira u jesen, ve} i pravi rudnik zdravlja. Potje~e iz Azije, a poznata je bila jo{ u starom vijeku. Iz starih zapisa saznajemo da je krasila vise}e vrtove Babilona. U stari se Rim dopremala iz Sirije, a Rimljani su je konzervirali su{enjem. Zapadna Evropa upoznala je {ljivu zahvaljuju}i kri`arima. Danas se uzgaja vi{e od 2.000 vrsta {ljiva. Najpoznatije su talijanka, po`ega~a, a`enka i mirabel.

P

Dijetetska vlakna
Svje`i plod {ljive u 100 grama sadr`i 87 g vode, 11 g ugljikohidrata, 1.4 g dijatetskih vlakana i 0.7 g bjelan~evina. Od vitamina najvi{e sadr`i beta-karoten (provitamin A), vitamin C i E, folne kiseline, niacin i vitamin B6, te mno{tvo minerala: prvenstveno kalija, zatim fosfora, kalcija, magnezija, natrija, `eljeza i bakra. [ljiva sadr`i i topljiva dijetetska vlakna (pektin) koja djeluju blagotvorno pri sni`enju holesterola u krvi i zatvora. [ljive imaju nisku energetsku vrijednost, samo 46 kcal na 100 g, ~etiri puta manju od hljeba. Ugodan okus {ljive potje~e od dobroga omjera {e}era (5 razli~itih vrsta) i vo}nih kiselina. [ljive uz jo{ neke vrste vo}a (jabuke, vi{nje, kru{ke, marelice) prirodno sadr`e sorbitol - {e}erni alkohol koji se koristi kao zamjena za {e}er u proizvo-

Iz starih zapisa saznajemo da je krasila vise}e vrtove Babilona. U stari Rim dopremana je iz Sirije, a Rimljani su je konzervirali su{enjem

52/azra 2011.

dnji slatkih dijetetskih proizvoda namijenjenih dijabeti~arima i ostalim osobama koje smiju konzumirati ograni~ene koli~ine {e}era. U obliku koncentriranog soka, suhe {ljive koriste se kao prirodni zasla|iva~, boja, poja~iva~ okusa i konzervans. Zbog brojnih vitamina, minerala, dijetetskih vlakana i prirodnih {e}era, {ljiva zauzima va`no mjesto kao vo}e u prehrani. Ona pridonosi i pobolj{anju pravilne prehrane, tim vi{e {to njen sastav u biolo{ki najprihvatljivijim omjerima ljudski organizam lako prihva}a i time je iskoristivost pojedinih sastojaka pove}ana. [ljiva je zbog sadr`aja vitamina B-kompleksa izuzetan stimulator izmjene ugljikohidrata u organizmu. Poma`e kod psihi~kih nemira i pote{ko}a s koncentracijom, ja~a srce i imunitet, regulira probavu, ~isti organizam i odstranjuje iz njega {tetne tvari, te poti~e rad jetre i popravlja apetit. Laksativno djelovanje {ljive ima naro~itu prednost, jer je, zbog nedovoljne fizi~ke aktivnosti i na~ina prehrane savremenog ~ovjeka, smanjena aktivnost crijeva, naro~ito kod starijih osoba. Ipak, budute oprezni, jer ko{pica {ljive sadr`i tvari koje mogu osloboditi otrovnu cijanovodi~nu kiselinu uslijed djelovanja enzima u organizmu.

D`em od pe~enih {ljiva
Potrebno: 3 kg {ljiva,1 kg {e}era, 1-1.5 dl ruma Priprema: - [ljive dobro oprati, o~istiti od ko{~ica te razdvojiti na polovine pa poslagati na dublji lim za pe~enje - Posipati {e}erom, lagano promije{ati, te staviti u rernu zagrijanu na 200-220°C i pe}i od 2 do 2 sata i 20 minuta. Povremeno malo promije{ati. - Kada je postignuta `eljena gusto}a, umije{ati rum te puniti u vru}e tegle. Tegle odmah zatvoriti i staviti ih u toplu rernu da se ohlade do idu}eg dana.
mo`ete ~uvati dva-tri dana u fri`ideru, jer brzo dozrijevaju. Pri tome osloba|aju plin etilen koji pospje{uje zrenje ostalog vo}a i povr}a koje dr`ite u hladnjaku, pa je {ljive po`eljno staviti u papirnu ili plasti~nu ambala`u. Ako ih `elite imati dva-tri mjeseca, mo`ete ih zamrznuti. [ljive prepolovite no`em za rezanje vo}a i izvadite ko{pice. Polo`ite ih ko`om okrenutom prema dolje na ve}u tacnu koja }e vam stati u zamrziva~. Kada su {ljive zamrznute, zatvorite ih u plasti~ne vre}ice i vratite u zamrziva~. Sve sorte {ljiva mogu se konzumirati svje`e. [ljiva, kao {to je sorta bistrica, mo`e biti glavni ili sporedni lik u slatkim i slanim jelima, te pi}ima. Najpoznatiji za{titni znak bakine kuhinje jeste pekmez ili d`em od {ljiva. Kuhana u vodi ili vinu s dodatkom {e}era, narand`ine ili limunove korice i za~ina mo`e biti izvrstan kompot. Izvrsna je u kombinaciji s razli~itim vrstama tijesta, od pita preko savija~a do okruglica od krompirovog tijesta. Gu{}i umak od propasiranih kuhanih {ljiva sa {e}erom i cimetom, a po `elji i mu{katnim ora{~i}em poslu`ite sa sladoledom od vanilije. U slanim jelima najvi{e se koristi su{ena {ljiva, osobito u kombinaciji s junetinom i peradi. [ljivovica, bila ona obi~na ili prepe~enica, izvrstan je aperitiv, a mo`ete je koristiti za flambiranje slatkih i slanih delicija.
azra 2011./53

Svje`e i zamrznute
Na{a napoznatija sorta - {ljiva bistrica sazrijeva krajem augusta i po~etkom septembra. Najbolja je ona koju mo`ete odabrati i ubrati u svom vo}njaku. [ljiva treba biti s peteljkom, ~vrsta i neo{te}ena, dok je „magli~avost“ povr{ine dokaz da je njome pravilno rukovano. Nakon kupovine, {ljive

STYLISSIMO
Elma DURMI[EVI]

Sarajevo }e biti zelena metropola Regiona
Arhitektica i osniva~ica „Sarajevo Green Design Festivala“ `ivi na relaciji Holandija - BiH. Vlasnica je i direktorica arhitektonskog biroa „4D Architects“ u Amsterdamu, predvodi Asocijaciju na{ih nau~nika u Holandiji NAUK, koja uvezuje doma}e institucije u evropske i svjetske tokove, a na Tehni~kom univerzitetu u Delftu je anga`irana kao nau~ni istra`iva~
Pi{e: Naida BALI] Foto: Ivan [EBALJ
54/azra 2011.

vo|enje novih ideja u arhitektonski dizajn i strate{ko planiranje prostora pru`a kreativne i prakti~ne modele razvoja gradova. O proizvodima, kao i o zgradama, treba razmi{ljati, ka`e doktorica arhitekture Elma Durmi{evi}, kao o ne~emu {to dolazi do kraja „`ivotnog ciklusa“, te zbog toga treba planirati fazu „razmontiravanja“ radi lak{eg odlaganja na otpadu, recikliranja ili osmi{ljavanja nove upotrebne vrijednosti. - Potrebno je pristupiti i „reinkarnaciji“ produkata i gra|evina, te im dati vi{e prilika za „`ivot“ kod razli~itih korisnika - ka`e Durmi{evi}eva. Centralna tema u 21. stolje}u je kako dizajnirati i organizirati zelene gradove. Zeleni dizajn je, obja{njava Durmi{evi}, na~in osmi{ljavanja objekata i svih upotrebnih predmeta koje }e kasnije neka proizvodnja napraviti. - Me|utim, problem u dosada{njem dizajnu

U

je {to prvo zamislimo odre|enu funkcionalnost nekog predmeta i onda radimo oko funkcije, koja se promijeni nakon pet godina, pa onda taj proizvod samo bacimo - ka`e Elma i nagla{ava da na Planeti sve vi{e nestaje prirodnih resursa, dok otpadi rastu i sve vi{e zaga|uju vodu, vazduh, zemlju, a u gra|evinama se pojavila i radijacija.

Centar u Mostaru
Elma Durmi{evi} je projektirala Poslovnosportski centar u Mostaru, vrijedan 17 miliona maraka, ~ije su prve tri eta`e ispod zemlje ve} napravljene, a u novembru se o~ekuje da objekt bude na nivou nula. Htjela je da objekat ima preglednost, a da prolaznik na svakom dijelu zna {ta mo`e da o~ekuje u tom prostoru. - Tr`ni dio centra spustila sam ispod zemlje, uvela vi{e zelenila i vode, {to je za mostarsku klimu jako bitno, a privla~no za posjetioce. Centar }e biti napravljen od laganog materijala, ali s mnogo ~elika i stakla, s kojim je bila oprezna, jer se ono lako zagrijava, pa dolazi do potrebe za velikim hla|enjem. - Rije{ila sam ovaj problem formom objekta. S obzirom na to da u Mostaru ima dosta vjetrova, forma centra je obla, ~ime su vrtlozi tih vjetrova smanjeni. Centar ima i veliku nadstre{nicu, koja u najtoplijim satima formira sjenu, hlad na prozirnoj fasadi. Forma poma`e i da {tedimo energiju, a da ujedno imamo kvalitetan prostor. firmama, kojima poma`em da razviju fleksibilne sisteme, kako bi upotrijebljene proizvode mogli vratiti u svoju proizvodnju. Tako da se fasadnio sistem, nakon deset godina, kada vi{e nije potrebna takva fasada, vrati u tvornicu, preradi i napravi neka druga fasada. Upravo su to novi bi-

Nestanak silicija
Ako bi svi ljudi htjeli imati stil `ivota kakav imaju u Zapadnoj Evropi, onda bi za ~etrdesetak godina ~ovje~anstvu trebalo, ~etiri do pet zemaljskih kugli. Nastavimo li ubrzano iskori{tavati resurse, prema na{oj sagovornici, nema odr`ive budu}nosti. - Za dvadesetak godina }e nestati silicij, koji se koristi u solarnim panelima, a vrlo brzo }e nestati i visoko kvalitetni materijali koji se koriste u ~ipovima i za proizvodnju automobila. Da bi se stalo na kraj nekontroliranom iskori{tavanju prirodnih resursa, koji kao proizvodi kasnije zavr{e na sme}u, zeleni design, veli Elma, pokazuje mogu}nosti i metode da preokrenemo ciklus na~ina proizvodnje. - Na kvalitetan na~in mo`emo unaprijediti stil `ivota ako kori{tene materijale, koji nam vi{e ne trebaju, ponovno vratimo u tehnolo{ki ciklus i od njih napravimo ne{to drugo. Naprimjer, od stolice mo`e nastati dio okvira za prozor - objasnila je Durmi{evi}eva. Ona je doktorirala upravo na temu dizajniranja objekta koji se mo`e demontirati, te da se iz njega sistemi mogu rekonfigurirati da bi se od njih ponovno mogli napraviti novi sistemi. - U Holandiji radim aktivno s gra|evinskim

»

azra 2011./55

se industrija bavi proizvodnjom, » znis modeli, gdjematerijal ~iji jenevlasniksamo masovnomvijek - ka`e Dur-ve} je odgovorna za za cijeli `ivotni mi{evi}eva.

Vizija Sarajeva
Ova Sarajka se ve} 15 godina bavi inovacijom u odr`ivoj arhitekturi i osmi{ljavanju novih odr`ivih sistema gradnje. U Amsterdam je oti{la, veli, zbog studija arhitekture i opredijeljenosti za nauku, a zbog arhitekture i ljubavi prema gradu vra}a se Sarajevu. Netom zavr{eni drugi po redu „Sarajevo Green Design Festival“, koji promovira va`nost kvalitetnog, zelenog i odr`ivog designa, osnovala je nakon niza godina saradnje s arhitektima u Sarajevu, te Arhitektonskim fakultetom. Od 2003. godine po~ela je organizirati razne radionice, kroz koje je povezala sarajevski Arhitekstonski faluktet sa Fakultetom za arhitekturu iz Delfta, te arhitekte iz Haaga, koji utje~u na stvaranje politike, prostora i zakona u Holanidiji sa na{im arhitektima, te Zavodom za planiranje Grada Sarajeva. - Kada ~ovjek ode negdje drugdje i pogleda na svoj grad sa strane, lak{e prepozna potencijal koji taj grad ima, ali i mogu}nosti boljeg razvoja. Htjela sam dati doprinos. U~inilo mi se opravdanim da dugogodi{nju me|unarodnu mre`u, koju sam izgradila, iskoristim u pozitivnoj pri~i za Bosnu i Hercegovinu, koja bi mogla dati pozitivan impuls u razvoju na{e zemlje - ka`e Elma. Na{a zemlja, prema njenom mi{ljenju, gradi budu}nost skoro od nule, s potencijalom da prepozna nove trendove i integrira ih u svoje razvojne programe i projekte, da postane lider u Regiji iz oblasti razvoja i implementacije odr`ivih koncepata i tehnologija. - Kao arhitektici potpuno mi je jasno da Sarajevo zaslu`uje dobru viziju i promi{ljanje kakav ovaj grad treba da bude u budu}nosti. Ima mogu}nosti i potencijala da se dalje gradi, ali mu nedostaje jasna strategija i vizija razvoja grada. Treba jasno odrediti koje su to jake ta~ke i na osnovu ~ega se grad mo`e profilirati prema vani, te koje su to ikone grada. Vjerujem da sa Festivalom mo`emo napraviti zna~ajan iskorak u odnosu na druge gradove i napraviti zelenu metropolu. U protekloj godini dobili smo zna~ajnu podr{ku politi~ara. I dalje }emo tra`iti na~ine kako ostvariti ideju Sarajeva kao zelene metropole. Osim toga, ka`e ona, putem Festivala stvaramo jednu dinami~nu internacionalnu platformu stru~njaka iz raznih disciplina, te proizvodnih i kreativnih industrija koje zajedno mogu osmi{ljavati inovativne projekte i tehnologije za ovu regiju. - Cilj mi je bio da iz Festivala izgradimo Sarajevo kao regionalni „center of excelance“ o pitanju „green“ koncepta i razvijemo ga kao prvi pravi zeleni grad u Regiji - kazala je na kraju Durmi{evi}.
56/azra 2011.

STYLISSIMO
» Me|u u~esnicima i
ameri~ki ambasador u BiH Patrick Moon

[etnja za ozdravljenje Pro{le subote je u Vilsonovo {etali{te u Sarajevu do{lo vi{e od 5.000 gra|ana iz ~itave BiH, kako bi u~estvovali u „[etnji za ozdravljenje“. Ovaj humanitarni doga|aj, ~iji je glavni cilj podizanje svijesti u borbi protiv raka dojke, u na{oj zemlji se odr`ava ~etvrti put, a odziv gra|ana je ove godine za svaku pohvalu. Projekt je podr`ao i ameri~ki ambasador Patrick Moon, a njegova supruga Danuta ovog puta bila je u ulozi po~asne predsjednice. Prikupljeni novac od „[etnje za ozdravljenje“ bit }e iskori{ten za kupovinu paketa prve pomo}i za novooperirane `ene oboljele od karcinoma dojke. /L.L./

» Vi{e od 5.000 Bosanaca
i Hercegovaca u~estvovalo je u {etnji

Nova kontracepcijska pilula Qlaira, prva kontracepcijska pilula s prirodnim estradiolom, nedavno je stigla i u BiH. Osim spre~avanja ne`eljene trudno}e, kori{tenjem pilule s prirodnim estradiolom imitira se uobi~ajeni menstrualni ciklus `ene, tako da se smanjuje vje~iti strah od neosnovanog uzimanja hormona. Ovaj proizvod kompanije Bayer HealthCare u Sarajevu je detaljno predstavila doc. dr. Katarina Sedlecky, genaralna sekretarica Evropskog udru`enja za kontracepciju. - Ova pilula se na evropskom tr`i{tu pojavila prije dvije godine i do sada je registrirana u vi{e od 60 zemalja svijeta. Ona u potpunosti imitira prirodni ciklus, a osim spre~avanja trudno}e, znatno umanjuje menstrualna krvarenja - kazala je doc. dr. Sedlecky uz napomenu da je odabir kontraceptivne metode individualan i treba ga provesti u dogovoru s ginekologom.

» Predavanje je pa`ljivo slu{ao i dr. Vernes Begovi} Elvedina D`akmi}/Samir Saletovi}

» Doc. dr. Katarina Sedlecky i dr. Alma Kapur: Govorile su o prednostima nove pilule

azra 2011./57

Abortus nije sredstvo kontracepcije
Nedavno je prigodnim doga|ajima u brojnim bh. gradovima obilje`en Svjetski dan kontracepcije. Jedna od organizacija koja se ovom problematikom bavi tokom cijele godine je Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY
Pi{e: Elvedina D@AKMI] Foto: Ivan [EBALJ

STYLISSIMO

^lanica IPPF-a
Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY je nevladina, neprofitabilna, nepoliti~ka organizacija, ~lanica IPPF-a (Me|unarodna federacija za planiranje porodice), najra{irenije organizacije u svijetu u polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja. U svom radu, Asocijacija XY ima podr{ku i sara|uje s relevantnim vladinim ustanovama, profesionalnim osobljem, doma}im i me|unarodnim nevladinim organizacijama. Su{tina rada Asocijacije mo`e se sumirati u pet tematskih oblasti: mladi i adolescenti, acces (pristup sveobuhvatnim i kvalitetnim informacijama, edukaciji i uslugama), AIDS/HIV, prevencija abortusa i zagovaranje u oblasti zdravlja (www.xy.com.ba)

58/azra 2011.

» Tijana Medvedec: Usluge u na{em
savjetovali{tu i ordinaciji su povjerljive i besplatne

ivi svoj `ivot, upoznaj svoja prava, saznaj o kontracepciji - tako glasi moto kampanje povodom Svjetskog dana kontracepcije, koji se svuda u svijetu obilje`ava 26. septembra. Tim povodom u ve}im bh. gradovima organiziran je niz doga|aja sa zajedni~kim ciljem podizanjem svijesti o seksualnom i reproduktivnom zdravlju mladih od 15 do 26 godina. Jedna od organizacija koja se ovim problemom intenzivno bavi tokom cijele godine je Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY, koja svoje urede ima u Sarajevu i Banjoj Luci. Ovih dana Asocijacija slavi deseti ro|endan. Za tako kratko vrijeme postigli su mnogo toga. Ono {to je najva`nije i na {ta su najvi{e ponosni, jeste da su zadobili povjerenje mladih ljudi.

@

Besplatne usluge
- U na{em Savjetovali{tu za seksualno i reproduktivno zdravlje rade diplomirani psiholozi, a imamo i medicinsku ordinaciju u kojoj pru`amo usluge iz ginekologije i dermatovenerologije. Sve to je potpuno povjerljivo i besplatno, a njima to puno zna~i. Zbog toga smo postali Prijateljski centar za zdravlje mladih - kazala nam je Tijana Medvedec, program menad`erica Asocijacije. Ovakva savjetovali{ta postoje jo{ u 22 grada BiH. Prednost Asocijacije XY je ta {to je kod njih sve na jednom mjestu: i savjetovali{te i ginekolo{ka ordinacija, pa mladi ne moraju odlaziti u Domove zdravlja, ni ~ekati du`e od tri-~etiri dana na pregled. Kontracepciji, kao sastavnom dijelu seksualnog i reproduktivnog zdravlja, posve}uje se po-

sebna pa`nja u razgovorima. U savjetovali{tu i klinici naj~e{}e se postavlja pitanje koja je metoda najbolja: kada da se po~ne koristiti, na koji na~in, {ta ako kontracepcija „zaka`e“, odnosno ako kondom pukne... - Nastojimo da mladi ljudi dobiju ta~nu informaciju o toj problematici, te da na osnovu nje donesu pravu odluku o tome {ta je dobro za njih. Ina~e, promoviramo stav da mladi ~ovjek treba stupiti u seksualni odnos kada se osjeti spremnim, a ne da podlije`e pritisku prijatelja, momka ili djevojke. Prije nego {to stupe u seksualne odnose, nastojimo ih upoznati s kontracepcijom. Seksualno aktivnim mladim ljudima, prije svega, preporu~ujemo kondom, jer je to jedino sredstvo koje {titi i od ne`eljene trudno}e i od spolno prenosivih infekcija. ^ak i dajemo kondome besplatno, jer im je neprijatno kupiti ih. Na drugom mjestu je kontracepcijska pilula, koju djevojke uzimaju tek nakon preporuke ginekologa. Pilula jutro poslije daje se samo u slu~aju neza{ti}enog seksualnog odnosa ili ako je kondom zakazao. Ne preporu~uje se ~esto, jer ne predstavlja redovno sredstvo kontracepcije - ka`e Tijana. Istra`ivanja (Seksualno i reproduktivno zdravlje i mladi, GIZ, 2010) su pokazala da je blizu 20 posto mladih u BiH u dobi do 15 godine ve} stupilo u seksualne odnose. ^ak 43 posto njih, u dobi od 15 do 18 godina, prilikom odnosa ne koristi nikakvu za{titu. Na`alost, seksualno obrazovanje kao predmet ni kao nastavna jedinica ne postoji u {kolama, a i komunikacija s roditeljima o ovoj temi je vrlo siroma{na. - Roditelji se pla{e da s djecom razgovaraju o tome, jer misle da }e ih na taj na~in podsta}i da stupe u seksualne odnose, {to nije ta~no. Mladi

}e stupiti u seksualne odnose pri~ali o tome s roditeljima ili ne. Oni su stoga du`ni da svojoj djeci objasne koje su posljedice neza{ti}enog seksualnog odnosa, kako bi oni izrasli u zdrave ljude - isti~e Tijana.

Neplanirane trudno}e
[utnja, u ovom slu~aju, samo mo`e stvoriti dodatne probleme, poput onih s kojima se susre}u djevojke koje neplanirano ostanu u drugom stanju. - Nama su dolazile djevojke trudne po tri, ~etiri ili pet mjeseci, koje namjeravaju roditi dijete, a roditeljima ne smiju re}i za to. To je posebno slu~aj u manjim sredinama, gdje djevojke nemaju kome da se obrate - pri~a Tijana. Stav savjetovali{ta i u ovom slu~aju jeste da se djevojkama ponudi prava informacija na osnovu koje }e one samostalno donijeti odluku o tome ho}e li prekinuti trudno}u ili ne. Ve}ina ih se, zbog straha od osude okoline ili jednostavno druga~ijih planova za budu}nost, odlu~i na prekid trudno}e. - Ipak, nijedna od njih nije sretna {to to radi. Bez obzira {to, ako je medicinski ispravno ura|en, abortus ne bi trebao ostaviti posljedice po fizi~ko zdravlje djevojaka, on utje~e na psihu. U nekim slu~ajevima ~ak ostavlja trajne posljedice. Zbog toga svi skupa moramo {to vi{e raditi na prevenciji i promociji kontracepcije. Kod nas su dolazile veoma mlade djevojke, koje su ~ak {est ili sedam puta prekidale trudno}u. One nisu svjesne toga da abortus nije sredstvo kontracepcije. Njima, i svima koji se odlu~e na takav postupak, predla`emo savjetovanje prije i poslije abortusa, jer im, prije svega, treba neko ko }e ih razumjeti i pomo}i da prevladaju to te{ko razdoblje.
azra 2011./59

Tijana MEDVEDEC

Gojaznost i hormonski poreme}aj kao uzrok neplodnosti
Radila sam Papa test, pokazao je da ga treba ponoviti za {est mjeseci i uraditi kolposkopiju. [ta je kolposkopija i za{to je trebam raditi? olposkopija je dijagnosti~ka procedura kojom se detaljno pregleda grli} materice, vagina i vulva. Za tu pretragu koristi se opti~ki instrument - kolposkop, s pove}anjem od 16 do 40 puta i posebni rastvori koji se nanose na grli} materice. Ukoliko je Papa test pokazao neke abnormalnosti, preporu~uje se kolposkopija i tada se ispituje vrsta, stepen i oblik promijenjenog podru~ja. U ve}ini slu~ajeva postoji dobra korelacija izme|u citologije (Papa test) i onoga {to ginekolog vidi pomo}u kolposkopa, tako da se lak{e razrije{e neke nedoumice o uspostavljanju bolje i vjerodostojnije dijagnoze. [to se ti~e pripreme za pregled, izbjegavajte odnose i kori{tenje vaginaleta dva-tri dana prije pregleda. Ukoliko trebate dobiti menstruaciju ili sumnjate na trudno}u, obavijestite ginekologa prije pregleda. Sam postupak kolposkopije nije bolan i obavlja se u ginekolo{koj ordinaciji. Va{ polo`aj je isti kao za uzimanja Papa testa i nakon {to ginekolog nanese rastvore (nakon kojih se bolje prikazuju abnormalnosti na grli}u materice) kolposkopom se posmatra grli} materice. Pregled traje od 10 do 20 minuta i odmah }ete biti upoznati s rezultatima pregleda. Ukoliko se uo~i mogu}a promjena, ginekolog Vam mo`e preporu~iti i biopsiju (uzimanje malog komadi}a tkiva koje se {alje na patohistolo{ku analizu), radi uspostavljanja dijagnoze. Savremene ginekololo{ke ordinacije nude mogu}nost da se nakon kolposkopske identifikacije promjene primijeni stav „See and Treat“ (Vidi i Izlije~i) kada se LLETZ metodom promjena ukloni i po{alje na patohistolo{ku analizu. Imam 38 godina, dva puta sam se porodila, u 24. i 30. godini. Ve} godinu osje}am bolove u donjem, desnom dijelu stomaka. Ginekolog mi je rekao da imam priraslice, ali ne i kako ih mogu lije~iti. Za{to se one javljaju, mogu li se one mijenjati, napraviti jo{ neke probleme osim tih bolova? Kako da ubla`im te bolove?

Ginekolog
STYLISSIMO

Ginekolog prim. dr. Taib DELI]

K

Ako su porodi bili prirodni i niste imali nikakve bolesti ili operacije (slijepo crijevo, ciste na jajnicima, carski rez...), ne znam kako bi Vam priraslice nastale. Preporu~ujem Vam detaljan ljekarski pregled, laboratorijske pretrage te, ukoliko bude potrebno, magnetnu rezonancu (MRI) male zdjelice. Tek kada se utvrdi uzrok bola (koji nikada ne treba zanemarivati), mogu}e je pristupiti ispravnom i efikasnom lije~enju. U braku sam 9 mjeseci, udebljala sam se 15 kg zbog poreme}aja hormona Progesteron koji iznosi 10.28. Me|utim, doktor mi jo{ nije rekao kako da taj problem rije{im. Mislim da zbog debljine i poreme}aja hormona ne mogu ostati u drugom stanju, jer svi ostali nalazi su uredu. [ta Vi savjetujete?

Va{ problem je slo`eniji da bismo mu mogli pristupiti na ovaj na~in. Saglasan sam da gojaznost i hormonski poreme}aj mogu biti uzrok neplodnosti, ali i da je savremena medicina dala mogu}nosti da rije{imo te probleme. Instant-rje{enje ne postoji i moj prijedlog je da idete korak po korak. Prvi i vjerovatno najbitniji faktor, a na koji jedino Vi mo`ete utjecati jeste gojaznost. Savjetujte se s nutricionistom i poku{ajte smr{ati. Nakon toga se posavjetujte s endokrinologom i ginekologom da se utvrdi i Va{ „hormonski status“. Nemojte insistirati na trudno}i po svaku cijenu (za rje{enje Va{eg problema potrebno je do {est mjeseci), jer gojaznost nosi mnogo rizika u trudno}i i po Vas i po bebicu. Vrijednost Progesterona koju navodite je normalna za drugu fazu ciklusa.

60/azra 2011.

SMS

Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja su na{e ~itateljke uputile dr. Taibu Deli}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama posve}enim ginekolo{kom zdravlju.

Psiholog

STYLISSIMO
Jasmina DIZDAREVI], klini~ki psiholog

Ro|ak mi je priznao ljubav, odbacila sam ga
Imam 35 godina i nisam udata. Moj dalji ro|ak mi je priznao da je godinama ludo zaljubljen u mene i da se zbog toga nikada nije `enio. Voljela sam ga kao ro|enog brata, sada sam ga odbacila. Kako mi je to mogao re}i? ^.S. Biha} ^esto se doga|a da emotivna bliskost i intimnost me|u ro|acima kod jednog izazove izlive neopravdanih emocija, tako da ih se ~esto i postide, ali ih obavezno predo~e onima do kojih im je stalo. Situacije postaju ~udne, ali se, ipak, ne zavr{e vezom, jer kod jednog ili drugog prevlada razum. To su sporadi~ni slu~ajevi, ali se doga|aju. Trebaju se razumjeti, ali ne i opravdavati. Sestra je sestra i brat je brat, i tu ne smije biti ni{ta osim bratsko-sestrinske veze. Sve drugo je skrnavljenje i brukanje porodice. Dugo sam u problemima, tako da sam na kila`i izgubila vi{e od 15 kilograma. Ne boli me ni{ta, ali nikako da dobijem ni grama. H.L. Sarajevo Dugogodi{nja sekiracija, nespavanje, strah, anksioznost, briga i problemi, naru{avaju na{ metabolizam, imunitet, ali i na{e organe. Tada sve po~inje neadekvatno da reagira, da se buni i da ostavlja posljedice. Prvo reagira {titna `ljezda, zahvaljuju}i kojoj se i gubi znatno na te`ini, naro~ito ako je unutra{nja, koja se ne vidi, ne boli, i ne ukazuje da imamo zdravstveni problem.Prekontrolirajte krvnu sliku, urin, {titnu `lijezdu, ubrzo }ete saznati o ~emu se radi. [ta god da je, uz pomo} ljekara, terapije, ali i autosugestije, probajte rije{iti sve probleme jedan po jedan. Ne tro{ite se na one koji ne zavise od Vas. Suprug i ja smo dugo u braku, djeca su nam jo{ mala, razmi{ljam da ga napustim, jer je bolesno ljubomoran. Prati me, prijeti, tako da ne znam {ta da radim. Bojim se. V.A. Sarajevo Nesuglasice u braku treba rje{avati kod stru~nih osoba koje }e vam poku{ati ukazati u ~emu oboje grije{ite i kako da se potrudite da va{ brak funkcionira, bez ikakvih problema.Tako|er }e vam ukazati kako se rje{ava nasilje u porodici i koji je put do razvoda braka. [to prije potra`ite pomo}, to bolje po cijelu porodicu.

62/azra 2011.

SMS

Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima, magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije }ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.

Dobrodo{li u Val Thorens
» Gosti iz Francuske su na press konferenciji u
Sarajevu predstavili atraktivno zimovali{te

Iako se svima te{ko navi}i na ~injenicu da je ljetu do{ao kraj, oni organiziraniji ve} su po~eli {tedjeti za svoj sljede}i veliki odmor - zimovanje! Umjesto standardnih destinacija na koje putujete svake zime, za{to ove godine ne iskoristiti prednosti bezviznog re`ima i sebi priu{titi zimovanje u, naprimjer, Francuskoj? Upravo tim povodom, pro{le sedmice u Sarajevu je „Atout France“, francuska nacionalna turisti~ka organizacija, odr`ala press konferenciju na kojoj su novinarima i turisti~kim radnicima predstavili svoje ~uveno skijali{te Val Thorens. Smje{ten na ~ak 2.300 metara nadmorske visine, ovaj dio francuskih Alpa, pravi je magnet za strastvene skija{e (600 km staza i 200 `i~ara), jer sezona traje od po~etka novembra sve do kraja maja. No, ~ak iako ne znate skijati, mo`ete se zabavljati sankaju}i se na posebno ure|enoj stazi ili se prepustiti mno{tvu drugih sadr`aja, namijenjenih odraslim, ali i djeci. Cijene su povoljne ~ak i za na{e standarde, a iznajmljivanje apartmana /L.L./ kre}e se od 200 eura za sedam dana, pa navi{e.

» Skijali{te `ivi i
kad padne no}

» Svako }e prona}i
ne{to za sebe

» Oni koji ne sk mogu u`ivati uz ijaju, kamin

ijanj » Predah od sk{tama a potra`ite u ba

AZRAMuzi~ari

Amil LOJO

Supruzi posvetio prvu pjesmu
Kako prava `ena mo`e uljep{ati i pobolj{ati mu{karcu `ivot, dokaz je na{ muzi~ar Amil Lojo, koji je u braku s Aminom ve} 12 mjeseci. Njoj je posvetio pjesmu „Nau~ila si me“, koja je najavni singl njegovog solisti~kog albuma. O prvim dojmovima sa snimanja spota u Veneciji, Milanu, [vicarskoj i Sarajevu govorio je za na{ magazin, otkriv{i i druge razloge zbog kojih u 15-godi{njoj karijeri nije snimio album
Pi{e: Senka Trgov~evi}

U

sarajevskom naselju Pejton na Ilid`i nalazi se privatni muzi~ki „AL Records Studio“, u kojem Amil posti`e `eljene rezultate s najpoznatijim regionalnim pjeva~ima. Zbog toga posljednjih godina nije mu padalo na pamet da osvje`i doma}u scenu solisti~kim albumom, za koji se, ipak, odva`io komponirati i pisati pjesme po~etkom godine. Iako ne voli u javnosti isticati privatni `ivot, ovog puta nije mogao osporiti ~injenicu da ga je supruga podstakla i inspirirala u radu. - Ta~no je da me je Amina „Nau~ila...“, kako nosi i naziv mog prvog singla, mnogim stvarima

»Amil i Amina u Veneciji
64/azra 2011.

u `ivotu. Brak je u~inio da postanem ozbiljniji i uvi|am stvari na koje ranije ba{ nisam obra}ao pa`nju. Po~eo sam vi{e misliti o budu}nosti, odnosno svemu {to je potrebno da ~ovjek ima jo{ ljep{i i ugodniji `ivot. Ne samo da je Amina bila inspiracija prvog singla, ve} je i glumila u spotu, koji je re`irao Haris Dubica. - Zahvaljuju}i njegovoj re`iji, ali i scenariju, proveli smo nekoliko predivnih dana u ~ak ~etiri evropske zemlje. Prvi put sam bio na [vicarskim Alpama i nadmorskoj visini od 3000 metara. Nisam mislio da }u toliko uzbu|enje do`ivjeti snimaju}i ovaj spot, ~ija je ekranizacija po~ela u venecijanskoj gondoli, zatim na Alpama, gdje smo se penjali `i~arama. Odu{evio sam se koliko je [vicarska ure|ena zemlja, nakon koje se snimanje nastavilo na Ba{~ar{iji, dok je zavr{etak spota ra|en u Milanu. Amil je naveo i ostale razloge za{to nije prethodnih godina snimio album. - Pije ~etiri godine uradio sam pet pjesama za sebe, ali sam se smatrao jo{ nezrelim autorom. Tako|er, shvatio sam da te kompozicije nisu odgovarale mom senzibilitetu, pa sam ih odlu~io dati drugim pjeva~ima. S vremenom mi se po~elo javljati sve vi{e izvo|a~a, `ele}i da im komponujem pjesme, {to sam uvijek prihvatao. Zato vi{e nije bilo vremena da se posvetim sebi, odnosno radu na debitanskom albumu. Vrijeme je u~inilo svoje, pa je i Lojo sazrio u autorskom poslu. - To zna~i da sam prona{ao svoj stil. U posljednjoj godini komponovao sam neke pjesme od kojih se jednostavno nisam mogao odvojiti. Trenutno u mobitelu imam stotine snimljenih ideja,

Kreativni rad s bh. talentima
U opu{tenoj atmosferi svog studija Amil ka`e da mu je najdra`e komponirati pjesme tek stasalim izvo|a~ima. - Mnogo je kreativnije pisati pjesme mladim pjeva~ima, pa mi to predstavlja i ve}i izazov u poslu. Svaki put kad nekom pjeva~u uradim debitanski album, s velikim emocijama ~ekam prve reakcije na CD. Trenutno me|u mladim nadama na{e scene Arminu Muzaferiji, Amelu ]uri}u, Vereni Cerovini i Mirzi Malko~u zavr{avam CD-e - isti~e Lojo, koji se ponosi saradnjama s Koketom, Tifom, Elvirom Rahi}, Hankom Paldum, Dadom Polumentom, Osmanom Had`i}em, Rebekom Dremelj, Du{kom Kuli{em i mnogim drugim. - Ne mo`e se ba{ previ{e eksperimentisati s uspje{nim pjeva~ima. Te{ko je raditi pjesme pjeva~ima koji iza sebe ve} imaju hitove. Treba znati ponovo uraditi kompozicije koje }e postati slu{ane, a ostati u njihovom prepoznatljivom stilu, na koji je publika navikla - tvrdi na{ muzi~ar. odnosno stihova i melodija - ka`e Lojo. Ranije je na albumima pjeva~a uglavnom djelovao kao producent i kompozitor, pri ~emu je njegov talent u pisanju bio potisnut. Sada je i to iza{lo na vidjelo, pa se na posljednjim pjesmama pojavljuje i kao tekstopisac. - Mnogo je vrednije kada muzi~ar uradi muziku s tekstom. Zato se osje}am kao kompletan autor. Ve} imam spremljen i drugi spot, koji je ra|en kao „Making of...“, pa ga ~uvam za drugi singl, koji namjeravam emitovati na tv-stanicama uo~i Nove godine. Ako bude i{lo sve prema planu, promocija prvjenca trebalo bi da se desi u martu 2012. godine. Ovo svakako ne zna~i da }u prestati raditi za druge pjeva~e. U poslu mi je najva`niji kvalitet, pa }u uvijek dobru pjesmu prepustiti drugom izvo|a~u ako njemu bolje „legne“ - poru~io je Lojo, za ~iji }e album biti zaslu`ni i stalni saradnici Muris Varaji}, Alen Ekme~i}, Adis Sirbubalo, Muamer \ozo, Adis Lojo, Alen Leme{evi}, Elma Selimovi}, Armin ^ohodar, Nardin Ma{i} i D`enita Pari}.

» Bra~ni par Lojo u`ivao
je u ljepotama Milana

» Amil sa Harisom Dubicom
na [vicarskim Alpama

»

»Scena iz spota za pjesmu „Nau~ila si me“

Nepotrebna ulaganja
- Nisu potrebni milionski studiji da bi se snimila kvalitetna produkcija. Najva`nije je da autor stekne iskustvo, kao {to sam ja, produciraju}i, komponuju}i, pi{u}i ili aran`iraju}i vi{e od 300 pjesama u dosada{njoj karijeri - ka`e Amil, smatraju}i da vrijednost solidnog studija u kojem se mogu snimati produkcijski kvalitetne pjesme, iznosi od 30 do 50 hiljada maraka.

»[etnja italijanskom prijestolnicom »Romantike nije nedostajalo u Veneciji

azra 2011./65

AZRALegende

Zoran DA[I] i Ivan MILINKOVI]

» „Legende“ u punom sastavu: Pjeva~ Ivan Milinkovi}, gitarist Zoran Da{i}, basist Pero Krznani}, bubnjar i perkusionist @elimir Vasi} i klavijaturist Predrag Stojkovi}

Be{li} je veliki laf
Pjeva~ i osniva~ beogradske grupe „Legende“ pro{le sedmice u sarajevskom klubu „Coloseum“ promovirali su „Najve}e hitove“. Za na{ magazin govore o kriterijima prema kojima su birali pjesme za ovaj album, ali i motivima saradnje s Halidom Be{li}em i @eljkom Samard`i}em
Razgovarala: Senka TRGOV^EVI] Foto: Berjamin NIZI] i Samir SALETOVI]
aredne godine „Legende“ pune 25 godina rada na muzi~koj sceni. Nije to mala stvar kad se zna da su veliko povjerenje publike stekli nekomercijalnim, odnosno autenti~nim Da{i}evim pjesmama. - U dana{njoj krizi dobre muzike odr`ali smo se, jer poku{avamo nastaviti tamo gdje su se, poslije ‘80-ih godina, gotovo prestale izdavati kvalitetne pjesme, pa danas vi{e nema dobrih kompozicija. Uprkos tome, bez la`ne skromnosti,
66/azra 2011.

N

„Legende“ su ostale jedinstvene i originalne. Zna~i, nikoga ne kopiramo s melodijama u kojima ima elemenata i izvorne, ali i pop muzike. Baza svega toga je dobar tekst - tvrdi osniva~ benda Zoran Da{i}, koji je, analiziraju}i regionalnu scenu, po`elio u novi album unijeti sevdaha, jer je to poezija koja se pjeva.

Vi{e sevdaha
Tako je, ka`e, postigao autenti~nost, koju je posebno prepoznala publika iz BiH, prema ~ijim `eljama su birane pjesme za kompilaciju „Najve}i hitovi“.

- Ovo izdanje sigurno bi druga~ije izgledalo u Srbiji ili Hrvatskoj. Na na{im koncertima po bh. gradovima zaklju~ili smo da se ovih 12 pjesama najvi{e svi|a Bosancima i Hercegovcima. To, ipak, nije razlog zbog kojeg smo snimili i dva dueta s bh. pjeva~ima. Halida smo izabrali, jer je najve}a legenda narodne muzike na prostorima biv{e dr`ave, dok je na istom podru~ju @eljko najbolji pjeva~ pop muzike - iskren je Zoran. Prema njegovom mi{ljenju, re~enica koja je uni{tila muziku u svim oblastima posljednjih deset godina je „To se tra`i“. - Ne `elim da budemo poput kolega koji go-

Iako se ne volim razdvajati od porodice, drago mi je {to me supruga ispratila rije~ima: „Zar opet ide{ u Sarajevo?“. To je znak da na{a popularnost, uprkos nemilim doga|ajima, nije opala u Bosni

» Pjeva~ Ivan Milinkovi} i osniva~
grupe Zoran Da{i} ove godine objavili su 17. album „Sjaj od plamena“

vore: „Ma, blam mi je ovo pjevati, al’ to se tra`i“. Zato danas imamo milion klovnova i iste pjesme. Obi~no se takvi izvo|a~i „vade“ na to da publika ne mo`e pamtiti kvalitetne tekstove, pa idu linijom manjeg otpora. Ali, zbog komercijale, na kraju dobiju muziku koja ni{ta ne valja.

Veliko priznanje
U sasvim suprotnom pravcu i{le su „Legende“, {to su upravo pro{losedmi~nim koncertom u Sarajevu i dokazali. Ostali su dosljedni svom izrazu. - Iako se ne volim razdvajati od porodice, drago mi je {to me supruga ispratila rije~ima: „Zar opet ide{ u Sarajevo?“. To je znak da na{a popularnost, uprkos nemilim doga|ajima, nije opala u Bosni - ka`e Ivan. Kako je i o~ekivano, najve}e ovacije uslijedile su nakon izvedbe pjesme „Tambura{i“, koju su snimili s Be{li}em. Njihovo poznanstvo po~elo je 2008. godine, kada su „Legende“ putem elekronskih medija ~uli da se Halidu svi|a njihov rad. - Tada smo po`eljeli da te rije~i ~ujemo i iz njegovih usta, zbog ~ega se, evo, ve} ~etiri godine, super dru`imo. Prepoznali smo se kao pjeva~i, pa je na{a pri~a, jednostavno, morala da za`ivi. Halid je pravi laf - naglasio je na kraju razgovora pjeva~ „Legendi“.

» Me|u brojnom publikom bila je i profesorica solo pjevanja Gordana Topi}
azra 2011./67

AZRADueti

Almir HUKELI] Aka i Naida ^ATI]

Vratni~ka du{a i {kolovan glas
Na{a scena bogatija je za duo „Aka & Naida“, ~ija je obrada sevdalinke „Ah, {to }emo ljubav kriti“ pobrala simpatije publike. Ipak, to nije sve {to poznati sarajevski muzi~ar Almir Hukeli} namjerava realizirati i s ostalim u~enicima {kole gitare Akademija „Pink Panter“, koji se takmi~e u najgledanijoj regionalnoj muzi~koj emisiji - „Super Talent“ Nove TV
Pi{e: Senka TRGOV^EVI] Foto: Mevludin KADRI]
68/azra 2011.

P

rotekle ~etiri godine u karijeri na{eg gitariste bile su veoma plodne, zahvaljuju}i njegovoj {koli gitare „Pink Panter“. Kroz nju su ve} pro{le generacije u~enika, kojima Aka s velikim zadovoljstvom i danas prenosi muzi~ko znanje i iskustvo. - Na po~etku sam mislio da }e mi ova {kola u 33-godi{njoj karijeri do}i kao hobi, ali ubrzo sam shvatio da nakon rada s polaznicima osje}am duplo ve}i umor od onoga kad pratim pjeva~e. Zato mi sviranja na koncertima Halida Be{li}a, Harisa D`inovi}a i drugih poznatih izvo|a~a do|u kao hobi, dok mi je u~enje muzi~kih talenata postao pravi posao i svakodnevna okupacija - ka`e Aka. Tu slatku obavezu podarila su mu djeca, od kojih nije o~ekivao da }e toliko biti predana radu u {koli. Koliko je uspje{an u naobrazbi svojih

» Naida ^ati}, Damir D`aki}, Merva El-Hadi, [ejla Sulejmanovski, Lejla D`anovi}, Kerim Ali}, Aner Keki}, Kenan Kari},
Tea Dedi}, Adna Mahi}, Gordan Kranj~i} i Aka o~ekuju prolazak u polufinale „Super Talenta“

u~enika, vidi se po broju sedmi~nih nastupa, koje odr`ava s ~lanovima Akademije {irom gradova BiH. Najstarija polaznica je Naida ^ati} (18), ~ije su vokalne mogu}nosti ve} osvojile publiku. Naime, Naida se sa jo{ 10 u~enika i mentorom Akom upravo takmi~i u muzi~kom showu „Super Talent“, koji se prikazuje u programu Nove TV. - U novembru se nadamo prolasku u polufinale, jer su reakcije `irija i publike bile veoma pozitivne. Sviraju}i na bubnjevima, gitarama i drugim trzala~kim instrumentima, izveli smo pjesmu „Jovano, Jovanke“, nakon koje su uslijedile rije~i hvale tro~lanog `irija. Najvi{e nas je dojmio komentar Enisa Be{lagi}a, koji je kazao: „Ponosan sam i borit }u se za vas do kraja“ - rekla je Naida, isti~u}i da je Aka bio zadu`en za podizanje atmosfere nakon napornih proba. - Uvijek nam ispri~a dobar vic ili prepri~a neku {alu. Nasmiju nas i drugi ~lanovi Akademije, izme|u kojih sijevaju i ljubavne iskre. Puno je lak{e u~iti i raditi kad izme|u nas vlada taj pozitivni duh. To ih je ~ak odr`alo zajedno i u ljetnim mjesecima, tokom kojih su se, prema Akinim rije~ima, u~enici „Pink Pantera“ kupali u znoju,

»
» Ponosan na u~enike

Dokumentarac
Interesantne crtice iz Hukeli}eve karijere privukle su novinare turske televizije TRT Kurum, koji su u na{oj prijestolnici ovog mjeseca snimali dokumentarac o njegovom `ivotu i radu. - Po~astvovan sam {to su turski mediji izrazili `elju da o mojoj karijeri naprave dokumentarac. Snimanje je trajalo {est dana, a posebno se zahvaljujem Art ku}i sevdaha, Domu mladih, studiju „Tempo“ i Red`adu ^ati}u istakao je Aka.
azra 2011./69

Nadamo se prolasku u polufinale, jer su reakcije `irija i publike bile veoma pozitivne. Najvi{e nas je dojmio komentar Enisa Be{lagi}a, koji je kazao: „Ponosan sam i borit }u se za vas do kraja!“

» vje`baju}i nanaprobama, dok su se njihovi vr{njaci provodili moru.
Uprkos tome {to je muzi~ku nadarenost po~ela pokazivati na Akinim privatnim ~asovima gitare, ~im je ~uo Naidine vokalne interpretacije, predlo`io joj je saradnju. S obzirom na to da je ranije {kolovala glas kod profesorice solo pjevanja Gordane Topi}, nije je trebalo dugo nagovarati da snimi pomalo zaboravljenu sevdalinku „Ah, {to }emo ljubav kriti“. To je prva kompozicija koja }e se na}i na albumu dua „Aka & Naida“. - Zbog mnogo nastupa i obaveza za takmi~enje na Novoj TV, stali smo sa snimanjem pjesama, koje }emo uskoro nastaviti, jer `elimo sljede}e godine CD plasirati na tr`i{te. Za Hukeli}a je najva`nije {to se u Naidinoj interpretaciji spojila njena vratni~ka du{a i {kolovan glas. Tako|er, isti~e njenu discipliniranost u radu, zahvaljuju}i kojoj je, iako ima samo 18 godina, smatra ve} ozbiljnom pjeva~icom.

» Disciplina u radu na prvom mjestu
- Moja prva ljubav je sevdalinka, zbog ~ega se nikako ne bih `eljela komercijalizirati, iako pratim muzi~ke trendove. Nastojat }u s Akom {to vi{e otpjevati na{ih tradicionalnih pjesama, kojih se, na`alost, dana{nje generacije rijetko sje}aju zaklju~ila je Naida.

70/azra 2011.

USKORO U P RODAJI

azra 2011./71

AZRAVje~nici

Ted TURNER

Spartanski odgoj m mogula
Za osniva~a CNN-a ~esto ka`u i da je sirovi `enskar koji je mnogo pio i ugnjetavao svoje saradnike, ali i mani~no-depresivni tip koji zna biti tiranin i prema vlastitoj djeci. Sve je to, kazat }e psihoanaliti~ari, posljedica odrastanja bez ljubavi
Pripremila: Elvedina D@AKMI] » Jedan je od
najbogatijih ljudi na svijetu

B

osna i Hercegovina je ove godine iz nekog razloga postala interesantno medijsko tr`i{te za najve}e svjetske TV ku}e. Nakon Al Jazeere, Chellomedia i Kanala D o~ekuje se i dolazak CNN-a, koji bi u Sarajevu, navodno, trebao pokrenuti kanal CNN Adria. Osniva~ ovog posljednjeg, ameri~kog medijskog giganta je Ted Turner, ~ovjek pun kontradikcija, poznat i kao vrhunski jedrili~ar, ekscentri~ni vlasnik sportskih klubova i medijska li~nost. Za Teda Turnera ~esto ka`u i da je sirovi `enskar koji je mnogo pio i ugnjetavao svoje saradnike, ali i mani~nodepresivni tip koji zna biti tiranin i prema vlastitoj djeci. Sve je to, kazat }e psihoanaliti~ari, posljedica odrastanja bez ljubavi.

» Glumica Jane Fonda je bila njegova ~etvrta supruga

Za djecu je tvrdio da su nu`no zlo, zabranjivao im je plakati i ka`njavao ih je za najmanju sitnicu

Ogor~eni autsajder
Pri~a o njegovom uspjehu je tim fascinantnija. Ro|en je 19. novembra 1938. u Cincinattiju (Ohio). Tri godine kasnije njegovi roditelji Robert Edward Junior i Florence (ro|ena Rooney) Turner dobili su i k}erku Mary Jane. Kada su Japanci napali ameri~ku vojnu luku Pearl Harbour, Tedov se otac dobrovoljno prijavio u Ratnu mornaricu. Sa sobom je poveo suprugu i k}erku, ali je sina ostavio s bakom. Iako o tome nerado pri~a, Ted Turner je jednom rekao da mu je upravo to bio najtu`niji trenutak u `ivotu. Tada je, priznaje, postao osamljen, ogor~en autsajder, koji je sljede}ih 15 godina proveo izvan roditeljskog doma. ^ak je i praznike provodio s bakama i s
72/azra 2011.

Jimmyjem Brownom, koji je slu`io tri nara{taja Turnerovih. On je mladog Teda nau~io jedriti (kad mu je otac, u jednom od neobja{njivih izljeva dobrote, kupio jedrilicu), loviti i pecati. - Moj je otac stalno radio i nije imao vremena za mene, pa me, zapravo, odgojio taj stari crnac. Volim ga kao oca - kazao Ted. Brown mu je, mo`da, bio jedini pravi prijatelj, pomagao mu je kad se pripremao za jedrili~arske utrke, pratio njegove poslovne poteze, ~ak je bio njegov kum na vjen~anju s glumicom Jane Fonda. Nakon zavr{etka Drugog svjetskog rata porodica Turner se preselila u Savannah u Georgiji, gdje je Tedov otac osnovao marketin{ku kompaniju „Turner Advertising“, s kojom je zaradio milione. U njoj se zaposlio i Ted, nakon {to je izba~en s fakulteta. Uskoro se i vjen~ao s poznanicom iz studenskih dana Judy Nye (23. lipnja 1960.) u Chichagu, koja mu je rodila k}erku Lauru Lee i sina Roberta Edwarda Turnera IV. Brak s Tedom bio joj je prili~no te`ak zbog njegovih hirova. Tako, naprimjer, Judy nije smjela kupiti nijedan proizvod koji njegova kompanija ne reklamira. Kako bi mogla voditi doma}instvo zaposlila se kao sekretarica. Ni to ga nije sprije~ilo da je vrije|a, govore}i

medijskog
» Iako su mu stru~njaci predvi|ali neuspjeh, CNN je postao medijski gigant

joj javno kako joj je „najpametnija da bude lijepa, jer jednog dana, kad vi{e ne bude lijepa, on }e na}i drugu `enu“. Za djecu je tvrdio da su nu`no zlo, zabranjivao im je plakati i ka`njavao ih je za najmanju sitnicu. Odgajao ih je vrlo strogo i tjerao da se bave istim stvarima kao i on.

O~evo samoubistvo
Nakon niza lo{ih poslovnih poteza i finansijskih problema koji su uslijedili Tedov otac se ubio u 53. godini `ivota. Sinu je ostavio svoju reklamnu kompaniju u prili~no lo{em stanju. Ted Turner ju je ipak uspio o~uvati, iako je ve} bila napola rasprodana. S obzirom na to da je mnogo pio i izlazio sa `enama, a prema svojim poslovnim saradnicima i pot~injenima se pona{ao omalova`avaju}e, niko nije mogao ni pomisliti da }e Ted posti}i bilo kakav uspjeh. Uz sve to imao je velike psihi~ke probleme, tipi~ne za mani~no-depresivan tip osobe, ~iji su korijeni u njegovim problemima s ocem. U`ivao je i u alkoholnim pi}ima, a nerijetko je pijan dolazio na javne skupove. Tako se na prijem povodom pobjede na velikoj

»
azra 2011./73

Igre dobre volje
Od 1976. godine vlasnik je poznate bejzbolske mom~adi „Atlanta Braves“, a svoj interes za sport pokazao je kada je osamdesetih godina, u vrijeme uzajamnog bojkota olimpijada od strane SAD, koje su bojkotirale olimpijadu u Moskvi, i SSSR-a, koji je bojkotirao olimpijadu u Los Angelesu, organizirao takozvane „Igre dobre volje“ - alternativnu olimpijadu.

» Jedna od Turnerovih ku}a

» jedrili~arskoj utrci pojavio tako pijan da je hodao na koljenima.
Nakon {to je u~vrstio o~ev posao ~inilo se kako nema nikakvih drugih ambicija osim odr`avati prihode svoje reklamne kompanije. Stjecao se dojam kako sve zara|eno `eli potro{iti na zabavu, prvenstveno na jedrenje. Bio je pobjednik veliki me|unarodnih utrka, a ulagao je i u druge sportove. Otprilike {est mjeseci nakon o~evog samoubistva, na jednoj je zabavi upoznao plavokosu stjuardesu Jane Shirley Smith iz Birminghama. Vjen~ali su se i uselili u novu ku}u u Atlanti, gdje im se pridru`io i Jimmy Brown. Ubrzo se porodica pove}ala: Turner je raznim smicalicama uspio dobiti skrbni{tvo nad svoje dvoje djece iz prvog braka, a sa Jane je dobio jo{ dvoje. Posve}uju}i podjednako vremena poslu, porodici i jedrenju, Turner, je, kao i uvijek, u svemu `elio biti najbolji. Kad je na jednoj regati bio drugi, to ga je toliko potreslo da je na ru~ku za u~esnike regate, nakon deset minuta ustao od stola i krenuo prema izlazu. - Ne mo`e{ samo tako oti}i i ostaviti me ovdje- povikala je supruga Jane za njim. Ted je nastavio hodati, a kad je do{ao do vrata, okrenuo se prema njoj i povikao dovoljno glasno da ga svi mogu ~uti: -Ve} sam ti rekao Jane. Posao je na prvom mjestu, moja jedrilica na drugom, a ti si tre}a. Prema rije~ima njegovih saradnika raditi s

Tedom bilo je te{ko i iznena|uju}e. Budu}i da je neprestano mijenjao raspolo`enja (jedan dan bio bi ljutito depresivan, a drugi mani~no poduzetan, njegovi saradnici nikada nisu znali {to mogu taj dan o~ekivati). Stoga je svako mogao veoma lako biti pohvaljen ili otpu{ten, fizi~ki napadnut ili nov~ano nagra|en.

Skup razvod
Jednom je ~ak istukao ~lana svoje jedrilice, a drugi je put prekinuo intervju s novinarom „Playboya“ i pritom mu razbio diktafon. Godine 1985. supruga ga je nagovorila da po~ne posje}ivati psihijatra. Nadala se da }e se tako Ted

smiriti te }e uspjeti spasiti njihov brak. Nije uspjela. Kad je Ted svoju ljubavnicu, biv{u „Playboyevu“ ze~icu ljepoticu Liz Wickersham, zaposlio kao voditeljicu na TV stanici „Superstation“ supruga mu je zaprijetila razvodom. U poku{aju da spasi brak, Turner je porodicu poveo na izlet u Afriku, ali je nakon povratka odjurio drugoj ljubavnici, J. J. Ebaugh, koja je zbog zapostavljanja prijetila prekidom veze. Jane je potom pokrenula brakorazvodnu parnicu, koja je trajala dvije godine, a razvod ga je na kraju stajao 40 miliona dolara. Nakon toga je nastavio posje}ivati psihijatra Franka Pittmana, koji mu je pomogao da se bitno promijeni.

» Oduvijek je u`ivao u jedrili~arstvu
u kojem je osvojio brojne nagrade

» ^esto je u prirodi,
sa svojim psima

74/azra 2011.

» Sa Rebeccom
Stewart, jednom od svojih djevojaka

Po~eo ga je lije~iti litijem koji je imao spasonosni utjecaj na njegove nagle promjene raspolo`enja. Njegovoj promjeni doprinio je i poslovni uspjeh. Sam Ted govorio je kako ima jaku potrebu postati uspje{an, da bi dokazao svom umrlom ocu da nije nikakva vucibatina kako je on mislio. I uspio je i to tako {to je promijenio svjetski medijski prostor jednim smjelim projektom - TV stanicom koja }e 24 h emitirati isklju~ivo vijesti. Po~eo je veoma skromno, s centralom u Atlanti. U startu je smanjio tro{kove, jer je slu`benike pla}ao mnogo manje nego konkurencija. Ono {to je uzrokovalo uspjeh jeste to da je CNN

omogu}avao gledateljima da vide vijesti „u`ivo“u svako doba dana i no}i.

» Strog, spartanski odgoj,
kasnije mu je donio psihi~ke probleme

Zaljevski rat
Najve}i CNN-ov poduhvat bilo je pra}enje Zaljevskog rata. Kada je postalo sigurno da je rat neizbje`an, ve}ina stranih novinara napustila je Bagdad, ali ne i CNN koji je tada postao ne samo jedan od najva`nijih svjetskih izvora informacija nego i poluga svjetske politike kakva do tada nije bila poznata. Istovremeno Ted Turner je postao jedan od najbogatijih i najutjecajnijih osoba u SAD-u. Osim toga, iza sebe ima ~etiri neuspje{na braka i petero djece. Posljednji put brak je sklopio s glumicom Jane Fonda. Bili su jedan od najpoznatijih svjetskih parova. Dru`ili su se s dr`avnicima, politi~arima i zvijezdama, u`ivali u odmorima na svojim ran~evima, posve}ivali se dobrotvornom radu. Fonda je prestala glumiti, a on je prestao danono}no izbivati iz ku}e. Na kraju se i ta ljubav zavr{ila razvodom u januaru 2008. godine. - U na{oj vezi do{li smo do ta~ke kad i jedno i drugo trebamo vi{e vremena za sebe- objasnili su u zajedni~kom saop}enju nakon osam godina braka. Spekuliralo se da su se posva|ali zato jer je ona nov~ano pomagala svog 25-godi{njeg sina Troya Haydena, te da je zbog njega zapostavila brak, a Turneru se, osim toga, nije svi|alo da finansijski potpoma`e odraslog ~ovjeka koji se sam mo`e brinuti za sebe. Do danas, niko od njih nije ispri~ao svoju verziju o krahu braka. Turner se vratio nekim starim ljubavima (Frederique D’Aragon), a prona{ao je i neke nove, poput 28godi{nje profesorice Karen Rosenfeld iz New Yorka. Naizgled, ponovo je onaj stari.
azra 2011./75

AZRAMetro
Romantika na ki{i Iako je njen biv{i suprug u nedavnom intervjuu kazao kako mu je brak s Jannifer bio dosadan, glumicu to ne doti~e mnogo. Sretna je i zadovoljna u vezi s Justinom Therouxom, s kojim je nedavno vi|ena u romanti~noj {etnji New Yorkom, koju nije mogla pokvariti ni ki{a. I dok je njen dragi nosio ki{obran, Jen je glavu za{titila crnim, mu{kim {e{irom.

Will ne nosi prsten Iako su Jada Pinketh i Will Smith demantirali da se razvode, glumca su paparazzi na Beverly Hillsu „ulovili“ bez vjen~anog prstena na ruci, ba{ kao i njegovu suprugu nekoliko dana ranije. U posljednje vrijeme opet su krenule glasine da je Trey Songz razlog Willovih navodnih nesuglasica sa suprugom. Glumac i pjeva~ Trey su, prema pisanjima ameri~kih tabloida, u ljubavnoj vezi.
76/azra 2011.

Prvi ro|endan Kelly Osbourne i Lourdes Leon nedavno su proslavile prvu godinu postojanja modnog branda za tinejd`erke „Material girl“, koji je pokrenula slavna Madonna s k}erkom koja je tada imala samo trinaest godina. Predstavile su i novu kolekciju prepunu tajica s printovima, suknji od tila, kariranih ko{ulja, ko`nih jakni i ludih modnih dodataka kolekcija je odu{evila ameri~ke tinejd`erke i postala pravi hit.

» Tortu je dizajnirala sretna obo`avateljka koja je pobijedila na nagradnoj igri stranice „Material girl“

Harper upotpunila sre}u Tiffani Amber Thiessen, poznata po ulogama Kelly Kapowski i Valerie Malone u popularnim serijama „[kolsko zvono“ „ i „Beverly Hills 90210“, i njen suprug Brady Smith, imaju jedan od najskladnijih gluma~kih brakova u Hollywoodu. Njihovu sre}u upotpunila je k}erkica Harper, koju su dobili u junu pro{le godine.

Izlu|uje obo`avateljke Premijera nove sezone serije „Two and a Half Men“ je po~ela, a snimanje novih epizoda je jo{ u toku. Jedan od glavnih likova je Ashton Kutcher, koji se u nekoliko scena pojavljuje potpuno nag. Obo`avateljke ove serije s nestrpljenjem o~ekuju te epizode. Ashton je u seriji zamijenio problemati~nog Charlieja Sheena.
azra 2011./77

AZRAMetro
» Iako je u filmu
izvodila brojne vratolomije, povrijedila se u ku}i

Halle Berry slomila nogu U [paniji, gdje boravi zbog snimanja svog novog filma „Cloud Atlas“, Halle Berry je do`ivjela nezgodu. Nakon pada u ku}i u kojoj boravi tokom snimanja slomila je nogu. U bolnici su joj stavili gips, pa se ku}i vratila u invalidskim kolicima. Zbog njene nezgode snimanje filma ne trpi previ{e. Reditelji snimaju scene u kojima se Halle vidi samo od struka navi{e, te one u kojima nje nema. ^ak koriste i dublericu za neke scene.

» Snimat }e samo
scene u kojima se vidi od struka navi{e

» Izderane
traperice i {areni prsluk za kupovinu na Beverly Hillsu

Povratak u mladost Melanie Griffith nikada nije potvrdila ni negirala pri~e o vlastitim plasti~nim operacijama. Me|utim, njeno zategnuto lice i podebljane usne govore dovoljno. I modnim stilom odlu~ila se vratiti u mladost, pa se tako u izderanim trapericama i u {arenom prsluku zadovoljna i opu{tena 54godi{nja supruga Antonija Banderasa posvetila kupovini na Beverly Hillsu.

78/azra 2011.

» Jennifer Westfeldt u
{etnji Los Felizom

» Kate Bosworth je
svog ljubimca vodila veterinaru

Bri`ni vlasnici Da ku}ni ljubimci nisu samo omiljeni modni dodaci slavnih li~nosti, dokaz su i ove fotografije. Jennifer Westfeldt je pro{etala svog psa susjedstvom u Los Felizu, a Ed Westwick je sa svojim vi|en u Central Parku u New Yorku. Kate Bosworth je sa svojim ljubimcem i zabrinutim izrazom na licu iza{la iz veterinarske stanice u West Hollywoodu.

» Ed Westwick je pro{etao Central Parkom u New Yorku

Vje`banje u dru{tvu Zvijezde mjuzikla „High School Musical“, Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens i njen momak Austin Butler, shvatili su da je lak{e i ljep{e vje`bati u dru{tvu, pa su se skupa uputili u jedan fitness klub u Los Angelesu. Hudgens i Tisdale su nedavno skupa oti{le na tetoviranje, kako bi potvrdile svoje prijateljstvo.
azra 2011./79

AZRARazonoda
GR^KA KLETVA I PROKLET BIO! DAVATI DONACIJE INTERNAT. BASKET ASSOCIATION (SKR.) GLUMICA NA SLICI GORE IZ FILMA U NASLOVU KRI@ALJKE JEZERO U RUSIJI (KRA]E) OBORITI, SRU[ITI

Film: „Nemoralna ponuda“
MORSKE OBALE UZVIK DOZISLAVNI SLIKAR VANJA, HEJ, OJ SALVADOR AUTOOZN. FRANCUSKE PLODNO MJESTO U PUSTINJI VRSTA BILJKE, TROSKOT

^UVENA MARKA SPORTSKE OPREME GLUMAC NA SLICI DOLJE IZ FILMA U NASLOVU KRI@ALJKE

@ENSKO IME

ALEN DELON OP]A TARIFA (SKR.) SA^INJEN OD ILE VRSTA JESTIVE GLJIVE (POKR.) ISTINA (LAT.) BAKE U DALMACIJI STABLJIKA GRO@\A (MN.) POLICIJSKA POTJERA, HAJKA

LI^NA ZAMJENICA

NEJAKO, NEMO]NO

GR^KO OSTRVO

MJESTO U VOJVODINI KOD SUBOTICE PJESMA ZDRAVKA ^OLI]A [PANSKI NOGOMETNI KLUB STRNI[TE (KRA}E)

AUTOOZN. SPLITA

AMPER VRSTA MAJMUNA, HVATA^ STANOVNIK OBLASTI U AUSTRIJI SLOVO FENI^KOG PISMA TANKE KON^ASTE TVOREVINE SIMBOL RADIJA

AUSTRIJSKI NOGOMETNI KLUB

HEMIJSKI ELEMENT, AT

^UVENI KNEZ HRVATSKE DALMACIJE

ST. GR^KI LIJE^NIK IZ KAPADOKIJE ITALIJA

TEMELJNI DIO PREDMETA, OSNOV

CRNA [UMSKA KREDA

LO[ GOVOR, POGRE[AN IZRAZ (GR~.)

UZVIK U KORIDI NIKOLAS KEJD@

VRSTA SVILENE TKANINE (FRANC.)

MOMENT, TRENUTAK

RADIJUS

UNITED STATES OF AMERICA (SKR.)

ANTIKNI STUBOVI U OBLIKU @ENSKOG TIJELA (GR~.)

SLIKE RA\ENE TO JEST (SKR.) ULJANIM BOJAMA

GLUMICA SA SLIKE

GRADITELJ, IZUMITELJ (LAT.) ^ELI^NA U@AD (NJEM.) POSEBNI OTISAK ^LANKA (LAT.) DRVODELJSKI RADNIK SAMOGLASNK VRSTA KRVNIH SUDOVA ENGLESKA PLEMI]KA TITULA SPREMI[TA ZA SIJENO (POKR.) ENGLESKI PAS PREPELI^AR VRSTA CRNE OVCE SKUPOCJENOG KRZNA VRSTA @IVOTINJE, KUGUAR VOLT FILM GLUMICE SA SLIKE JEDAN OD MITSKIH SUDIJA U SVIJETU MRTVIH PRISTANI[TE AUTOOZN. ANKONE LUKA U GR^KOJ JEDINCA MJERE EL. OTPORA NA^IN POSTUPANJA, METODA VOLUMEN ANTE JOSIPOVI] REOMIR LIJEK, MEDICINA (TURC.) MAKEDON. NARODNO KOLO UZVIK DOZIVANJA, HEJ, OJ PREGIB NA SREDINI RUKE

U^ESNIK SINJSKE VITE[KE IGRE

BILIJARSKI [TAP, TAK

SIMBOL KISIKA

M. IME, LEONARDO

GRAD U RUSIJI

RE^ENO, SPOMENUTO (LAT.)

SVEZAK PAPIRA ZA CRTANJE

JAROSLAVA ODMILJA

MITOLO[KI PODZEMNI SVIJET MRTVIH IME PJEVA^ICE LENOKS

IME GLUMICE GRIFIT

PRI^A, PRIPOVIJEST (TAL.)

STARIJI BICIKLIST, EDI

RJE[ENJE 1: SPRAVA, ER, METJU PERI, LION, KADILAK, MODELAR, ZINA, AREZI, AMANET, PAROH, JIPINA, RN, KARAJAN, L, SARAJI, ARARA, TRENERI, IRIG, ITD, KINETIKA

RJE[ENJE 2: MELANI GRIFI, OSOBEN, ANAT, NTV, SEKT, GI, TRAKT, LOSOS, GA, LARI, VTO, ODRA, ESTI, N, VATROMET TA[TINE, OSPICE, INSTITUTI, DA,MARINAT, ROTOR, ESTETIKA, ARIVIST

azra 2011./81

MIROSLAV MARKOVINOVI]

J. AMERI^KA BILJKA (NARKOTIK)

IME ST. LIDERA EGIPTA ELSADATA

AZRAHoroskop
OVAN
Priprema: Hedija MEHMEDI]
21.III - 20.IV

Poznati su prepoznajte se
Monica BELVAGA 23.IX - 22.X LUCCI, slavna italijanska gluLjubav: Previ{e osoba se petlja u va{u mica sa svjeintimu. Za to ste i sami biti krivi. Pogoto- tskom karijerom ima dobar, vo ako tra`ite savjet od pogre{nih ljudi?! tradicionalan Posao: Va{i interesi raspr{eni su na vi{e strana. Ako mnogo zapo~nete, malo ukus i lijepo pona{anje. Lijepe crte lice treba }ete zavr{iti. Nemojte previdjeti va`ne zahvaliti, izme|u ostalog, znaku ~injenice. u Vagi (30. IX 1964.), a visinu i Zdravlje: Nemirni ste i znati`eljni. dobru tjelesnu gra|u prije podznaku u Jarcu. Njen suprug, fri [KORPIJA 23.X - 22.XI ancuski glumac jereditelj, Vincent Cassel ro|en u znaku [korLjubav: Nedostaje vam objektivnost i str- pije, starija k}i Deva u Djevici, a pljenje za voljenu osobu. Ne mo`ete tokom mla|a Leonie u Blizancima. Raove sedmice pobje}i ni od izljeva ljubomore. znoliko, nikad dosadno, veselo. Posao: Va{e poslovanje ovisi i od dru- Op{irniji horoskop jedne od najljep{ih `ena na svijetu, kao gih. O~ekujte odgovore na pitanja koja ste uputili va`noj osobi ili rje{enje u vez s i niz drugih poznatih li~nosti, te jo{ mnogo toga zanimljifinansijama. vog, mo`ete pro~itati u Zdravlje: Brige se vide i na licu. na{em specijalnom izdanju „Horoskop jesen“, ~iju nasloSTRIJELAC 23.XI - 22.XII vlnucs.tranu krasi Monica Bel uc i Will Ljubav: Nerazumno odlu~ujete, ali se i ljutite zbog parnerovog egoizma. Ako je veza SMITH, jedan od najonestabilna, mo`e do}i i do ozbiljnije krize. Posao: Ne donosite nagle i nepromi{ljene miljenijih ameri~kih odluke. Previ{e se isti~ete, i to na ne ba{ simpati~an na~in. Ipak, efikasni ste u realizaciji. umjetnika, poput ve}ine Zdravlje: Ne gubite uludo energiju. ljudi ro|enih u znaku Vaga (25. IX 1968.), ima sjajnu intuiciju, aktivan, JARAC 23.XII - 21.I diplomatski i pravi~an duh, koji tra`i kompromis. Ne podnoLjubav: Razum je potisnut, a si poraze, uvijek iskreno vjeruje osje}anja uzburkana. Rado ste vi|eni u u svoj uspjeh. Ciijenjen je i kao svakom dru{tvu. Unosite vidne, pozitili~nost i kao umjetnik. Voli da vne promjene u emotivni `ivot. koristi sve prilike pomo}u koPosao: Va{ najve}i neprijatelj ove sejih }e i drugima uljep{ati `ivot, dmice je, tako netipi~no za vas, neproprije svih djeci i supruzi Jadai mi{ljenost. Ne pona{ajte se megalomaPinkett Smith (Djevica). nski, pogotovo ne drsko. Vje~iti je optimist, distanciran Zdravlje: Nervozu ne lije~ite sedativi je kada i prema kome treba, ali ljubazan. Bitno je da mu voljena osoba bude i prijatelj. VODOLIJA 22.I - 19.II Cansu DERE, jedna od najljep{ih turskih glumica, kod Ljubav: Sve ste sigurniji u sebe i svoja osje}anja, pa sve kre}e u dobrom smjeru. Pripr- nas najpoznatija po ulozi Eysan u megapopularnoj seriji „Ezel“, emite se na uzbudljiv dru{tveni `ivot, ali i flert. izuzetno je Posao: Iskoristite sve povoljnosti. uredna i orIstaknite se znanjem, nametnite se, ali ganizirana budite i borbeniji. Trud }e uroditi sjaosoba, vrlo jnim rezultatima. bistrog uma. Zdravlje: Budite fizi~ki aktivniji. Novac koji zara|uje toRIBE 20.II - 20.III kom svoje blistave karijere uvijek }e znati veLjubav: Mogu}a je avantura. Oprez, ne oma pametno i unosno ulo`iti. smijete je pretvoriti u ozbiljnu vezu, jer vas A, Cansu je i o ovom pitanju novi po~etak mo`e razo~arati i iscrpiti. veoma samostalna od najranije Posao: Najbolje rezultate ostvarujete mladosti. I top-model je, a bila u partnerstvu ili timskom radu. U prilici ste da realizirate planirano i da obavi- je Miss Turske 2000. godine. Poput ve}ine Vaga (4. X te va`an razgovor. 1980.), zra~i {armom i speciZdravlje: Pri~ljivi, zdravi, veseli. fi~nom energijom.
azra 2011./83

Takti~ni {armeri
Kada je Vaga odba~ena, ekstremno je demoralizirana. Ipak, brzo }e preduzeti akciju koja bi trebalo da je oporavi od razo~arenja. Uradit }e sve {to najbolje zna i umije, kako bi ponovo zavela voljenu osobu. Ne uspije li u tome, tra`it }e novu, pravu ljubav. Ako Vaga odlu~i da prekine vezu, kraj }e biti smiren i dostojanstven. Vage naj~e{}e odbijaju partnere koji su previ{e zahtjevni na emocionalnom polju. Vagu uvijek mo`ete prepoznati na prvi pogled. Vidite li, naj~e{}e visokog ili srednjeg rasta, mu{karca za kojim se okre}u `ene na ulici, koji miri{e kao da je sada iza{ao iz najskuplje parfimerije i koji je perfektno obrijan i odjeven po posljednjoj modi, najvjerovatnije je ro|en u znaku Vaga. I za `enu vrijede jednaka pravila. Bilo kako bilo, jedan od najseksepilnijih i najzavodljivijih znakova Zodijaka, svakako je Vaga. Na glasu su i kao najbolji ljubavnici, koji vole formu, vanjski izgled osobe s kojom su u vezi, znakove pa`nje, mirise, svije}e, toplu kupku i zavo|enje uz muziku. U Vaginom domu uvijek }ete na}i puno dobre muzike, finu i skupu hranu, lijepe skulpture i slike koje ukra{avaju dom i daju joj dodatni dojam prefinjene osobe. Za osobe ro|ene u znaku Vaga, ljudi s kojima rade jednako su va`ni kao i posao koji obavljaju. Novac im je potreban da bi svoj `ivot upotpunile lijepim stvarima, ali nikada ne}e raditi s lo{im ljudima da bi postale bogate. Uro|eni takt, osje}aj za pravdu i nepristrasnost mo`e im donijeti uspjeh u pravu, diplomatiji, posredovanju. Naklonjeni su umjetnosti, a posebno dobre rezultate posti`u u muzici, slikarstvu, glumi, dizajnu. Zapa`eni mogu biti i kao trgovci, komercijalisti, socijalni radnici, kozmeti~ari, u modnoj industriji. Gotovo sve Vage su veoma lijepe i {armantne, `ivahnog i veselog osmijeha. Ponekad znaju puno da pri~aju, ali isto tako znaju da budu i odli~ni slu{aoci.

Vrijeme je za Vage

Ljubav: Va{e raspolo`enje je sve vedrije. To }e sigurno pobolj{ati odnos s partnerom. Ispravit }ete odre|ene gre{ke iz pro{losti. Posao: Nedostaje vam koncentracije i strpljenja, a posla je previ{e. Ne nervirajte se zbog lo{e organizacije ili nepredvi|enih okolnosti. Zdravlje: Samo - odbacite brige.

BIK

21.IV - 22.V

Ljubav: Veoma intenzivna sedmica. Zavodljivi ste, pa voljena osoba te{ko odolijeva va{im ~arima. Dobit }ete mnogo komplimenata. Posao: Komunikativni ste i racionalni. Posebno u poslovima koji zahtijevaju koncentraciju i spretnost. Uspje{no rje{avate te{ko}e. Zdravlje: Dr`ite apetit pod kontrolom.

BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Va{e emocije su sve intenzivnije, ali ne pristajete na polovi~na rje{enja. Balansirate izme|u ljubavi i svog izgra|enog svijeta. Posao: Iskoristite pravu plimu energije. Imate priliku da prihvatite dodatni posao. Tako }ete pove}ati i svoje prihode. Zdravlje: Nervoza rezultira i glavoboljom.

RAK

23.VI - 22.VII

Ljubav: Puno mislite o pro{losti, ali je bolje da druga~ije pristupite situaciji. Pove}ana je mogu}nost ostvarenja davne `elje. Posao: Potreban vam je predah od obaveza i odre|enih osoba iz poslovnog okru`enja. Mogu vas zbuniti neke informacije ili brojke. Zdravlje: Osje}ate potrebu za odmorom.

LAV

23.VII - 22.VIII

Ljubav: U`ivate u provodu. Tra`ite pa`nju, odobravanje i komplimente. Ako to ne dobijete od partnera, po`eljet }ete flert. Posao: Izbjegavate odgovornost, a tra`ite vi{e vremena za sebe. Ne zapostavljajte ono najva`nije, kako biste se posvetiti nebitnom. Zdravlje: San tjera lo{e raspolo`enje.

DJEVICA

23.VIII - 22.IX

Ljubav: Bilo bi vam mnogo lak{e, kada biste znali {ta `elite. Najbolje je da se pona{ate u skladu sa svojim iskrenim osje}anjima. Posao: Neke osobe nisu vam sklone. Poku{avaju vas nadmudriti ili oduzeti ne{to {to vam pripada. Bolje rasporedite radnu energiju. Zdravlje: Ljuti vas sve i sva{ta.

AZRAArte(i)Fakti

Egipatska kultura u Sarajevu

» Prijem za zvanice u egipatskoj
rezidenciji u Sarajevu

Na njihovoj bogatoj historiji i kulturnoj ba{tini zavidi im ~itav svijet, a Egip}ani je, ipak, nesebi~no dijele s drugima. Tako je pro{log vikenda u na{oj prijestolnici odr`ana kulturna manifestacija „No}i Egipta u Sarajevu“, ~iji je cilj bio predstavljanje egipatske tradicije na{im sugra|anima, ali i ja~anje emotivne i bratske veze izme|u Egipta i BiH. Manifestacija je odr`ana na Trgu djece Sarajeva, a prolaznici su u`ivali u tradicionalnom plesu, muzici, hrani, te izlo`bi fotografija.
/L.L./S.S./S.J./

» Nj.E. Karem Omar Abdelaziz Sharaf li~no je do~ekao i pozdravio svakog gosta
azra 2011./85

AZRAParty Zone

» Steven Tyler
i Nicole Scherzinger

» Na sceni im
se pridru`io i Randy Jackson

Festivalske strasti Na sceni ovogodi{njeg iHeartRadio festivala u Las Vegasu pro{log vikenda razmjenjivane su nje`nosti me|u najpoznatijim svjetskim izvo|a~ima. Druga ve~er otvorena je koncertom grupe „Aerosmith“. Da je zaista bilo spektakularno, potvr|uje poljubac frontmena benda Steven Tylera i gostuju}e pjeva~ice Nicole Scherzinger. Ni{ta manje strasti nije bilo na nastupu Stinga, kojeg je Lady Gaga iznenadila zagrljajem, a zatim i poljupcem. U MGM Grand Garden Areni koncert je odr`ala Jennifer Lopez na kojem je promovirala novi singl „Papi“. U okviru najve}eg radijskog festivala u Americi nastupili su i Usher, „Black Eyed Peas“, Nicki Minaj, Alicia Keys, Coldplay, David Guetta i ostala najve}a svjeS.T. tska imena muzi~ke scene. » Jennifer Lopez
blistala je u kreaciji brenda „Falguni & Shane Peacock“

» Spektakl grupe „Black Eyed Peas“

» Otpjevali su pjesme
„Stand By Me“ and „King of Pain“

» Sting i Lady Gaga
86/azra 2011.

„Dobro ve~e, najljep{i grade na svijetu“ U sarajevskom
Domu mladih ~lanovi benda „Bombaj {tampa“ uprili~ili su jo{ jedan u nizu nezaboravnih koncerata, do ~ijeg je po~etka publika ~ekala skoro dva sata. Ali, ni to nije utjecalo na vatrenu atmosferu, u kojoj su u`ivale na{e poznate li~nosti. Najupadljivije i sigurno najsretnije bile su budu}e mame novinarka Maja Miralem i glumica Amra Kapid`i}, ~iji su se partneri Gordan Miralem i glumac Ermin Sijamija tako|er dobro zabavili. U pauzama od pjevanja hitova „Vriska“, „Nedim“, „Neka DJ odma’ dole si|e“ i drugih, ugodno su razgovarali scenarist Fe|a Isovi} i gitarist Dino Vatrenjak. S ljep{im polovicama do{li su i Samir ]eramida S.T. / N.N. i Mirza Hajri}.

» „Dobro ve~e, najljep{i grade na svijetu“,
rije~i su s kojima je pjeva~ benda Branko \uri} \uro pozdravio publiku

» Mirza Hajri}:

» Amra Kapid`i} Ermin Sijamija: Uskoro roditelji

^esto lice na muzi~kim de{avanjima

» Nikad sretnija M Miralem sa supr aja ug Gordanom Mirale om mom
» Voditeljica Tanja \urovi} uvijek ta~na na novinarskim zadacima

» Humor Fe|e
Isovi}a neke je doveo do suza

» Samir i Lamija
]eremida

azra 2011./87

AZRALuda Planeta
Umjetnost u pijesku U kineskoj provinciji Zhejiang nedavno je odr`an 13. Me|unarodni festival pje{~anih skulptura. Na njemu su umjetnici iz cijelog svijeta pokazali svoje umije}e s pijeskom kao materijalom, stvoriv{i tako zanimljiva djela koja, na`alost, ne traju dugo.

Slonica slikarka U Whipsnade zoolo{kom vrtu (Engleska) ima mnogo zanimljivih stanovnika. Ipak, jedan se posebno isti~e po svojoj kreativnosti. To je 13-godi{nja azijska slonica Karishma, koja je talentirana slikarka. Svojom surlom, u kojoj vje{to dr`i kist, pravi zanimljiva djela na platnu, ~ijom prodajom }e sakupiti mnogo novca za obnovu slonovskog stani{ta. Fascinantni ~ovjekov let Amerikanac Jeb Corliss poznat je u svijetu ekstremnih sportova kao „~ovjek ptica“. U svom leta~kom odijelu ovaj 35-godi{njak se dosad spustio s nekoliko atraktivnih lokacija. Posljednji put letio je u kineskoj pokrajini Hunan, kroz Tianmen {pilju, koja se nalazi na istoimenoj planini. Amerikanac je prelet kroz 131 metar visoku, 57 metara {iroku i 60 metara duboku {pilju ostvario brzinom od 120 km/h.

Velika utrka gorila Pored Temze u Londonu odigrala se nesvakida{nja utrka. Ljudi maskirani u gorile imali su zadatak da pretr~e sedam kilometara dugu stazu, te na taj na~in skrenu pa`nju javnosti na problem izumiranja ove `ivotinjske vrste i privuku potencijalne donatore za njihov spas.
88/azra 2011.

AZRAPreporu~uje

Osje}ajte se posebno svakog dana
Svaka `ena pro{la je kroz fazu u kojoj sebi postavlja pitanje {ta je to {to joj poma`e da se osje}a posebno, `enstveno i dobro u svojoj ko`i. Neke su uspjele prona}i odgovor na ovu enigmu, neke su jo{ u potrazi. Gdje ste vi?

2

Svake druge subote u mjesecu, po~ev{i od 8. oktobra, Centar za kulturu „Sarajevo“ postat }e mjesto susreta kreativaca i razmjene ideja, u organizaciji Asocijacije kreativaca, naziva „Lucky Market“. Na ovom mjestu mo}i }ete pazariti neki unikatan komad nakita, cutting edge dizajnerske odje}e ili obu}e, jedinstvene suvenire i poklone, dje~iju garderobu i igra~ke, deko stikere, slike, lampe, fotografije, grn~ariju, antikvitete, ru~ati sa stilom, razmijeniti staru garderobu, trampiti se i cjenkati, i to sve gledaju}i na mete` grada oko vas.

1

Neke `ene su nau~ile da im svileni donji ve{ poma`e da se osje}aju `enstveno, neke vi{e vole crveni ru` ili, jednostavno, zavodni~ki i seksi miris. Vrlo je va`no, ne samo da se `ena osje}a ugodno, nego da taj osje}aj potraje tokom cijelog dana. To zna~i da moraju uga|ati sebi i prona}i mali detalj koji im poma`e da se cijelog dana osje}aju posebno i `enstveno. Ve}ina `ena voli osjetiti dodir svilenog donjeg ve{a na ko`i, koji u njima budi senzualnu i nje`nu stranu, kako bi svi oni s kojim se sretnu mogli osjetiti dobru energiju i komfor. Ne bi li bilo sjajno kada biste se tako osje}ali svakog dana u mjesecu? Otkrijte novu „Always Platinum“ kolekciju. Novo jezgro koje s ejedino mo`e prona}i u „Always Platinum“ kolekciji sadr`i superupijaju}i gel, koji djeluje od prvog trenutka, zadr`avaju}i svu teku}inu, ostavljaju}i gornji dio suhim, te luksuzno mekanim poput svile.

90/azra 2011.

3

Udru`enje Giro di Sarajevo, u saradnji s Me|unarodnim centrom za mir Sarajevo, u petak, 30. septembra, organizira poseban biciklisti~ki doga|aj Transaraj 2011. na ulicama Sarajeva. Na 20. godi{njicu obilje`avanja Evropskog karavana za mir ponovo }e se pokrenuti karavan sastavljen od gra|ana pje{aka i biciklista, koji }e obi}i najzna~ajnije kulturne i vjerske objekte u u`em centru grada, te obaviti rekreativnu biciklisti~ku vo`nju od Kozije }uprije do Vrela Bosne. Start je ta~no u 17.00 sati na mostu Kozija }uprija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful