5.

Ο ςουλτάνοσ παραχωρεί προνόμια

Μετά τθν άλωςθ τθσ Πόλησ ο Μωάμεθ ο Β΄ κζλθςε να τθν κάνει πρωτεφουςα τησ Οθωμανικήσ
αυτοκρατορίασ. Γι` αυτό προβαίνει ςε κάποιεσ πολφ ςθμαντικζσ ενζργειεσ:
Δίνει εγγυήςεισ για τθ ηωι και τα ςπίτια ςε όςουσ από τουσ κατοίκουσ επιςτρζψουν και θ Πόλθ
ςιγά - ςιγά ηωντανεφει και πάλι.
Τοποκετεί το Γεννάδιο (ανκενωτικό) ςτον πατριαρχικό θρόνο και τον
αναγνωρίηει ωσ κρθςκευτικό και πολιτικό αρχθγό όλων των ορκοδόξων.
Γεννάδιος

Στον κλήρο (ιερωμζνουσ) δίδονται κάποιεσ δικαςτικζσ εξουςίεσ για τθν επίλυςθ κακθμερινϊν
προβλθμάτων (διαηφγια, κλθρονομιζσ κ.α.) τον οποίο εμπιςτεφονται και αρκετοί Τοφρκοι.
Η ςυμβολι του Πατριάρχθ και του κλιρου ςτο ςκλαβωμζνο ζκνοσ αυτι τθ δφςκολθ περίοδο υπιρξε
πολφ ςθμαντικι γιατί το βοικθςε ςτο να διατθριςει τθν πίςτθ και τθν ελληνική του ταυτότητα.
Πολφτιμεσ υπθρεςίεσ ςτο Γζνοσ προςζφεραν οι Φαναριώτεσ (κάτοικοι τθσ περιοχισ γφρω από το
Πατριαρχείο) που με τθ μόρφωςθ και τισ ικανότθτζσ τουσ κατζλαβαν ςθμαντικζσ κζςεισ ςτθ διοίκηςη
τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ.

Οι Τοφρκοι ζκαναν και άλλεσ παραχωριςεισ, εκτόσ από τισ κρθςκευτικζσ, που ονομάςτθκαν προνόμια
για πολλοφσ λόγουσ:
 Αναγνϊριςαν κάποια αυτοδιοίκηςη ςτισ παλιζσ κοινότθτεσ για να μπορζςουν να ειςπράξουν
τουσ φόρουσ, αφοφ δεν είχαν τουσ κατάλλθλουσ υπαλλιλουσ για να το κάνουν μόνοι τουσ.
 Οι Τοφρκοι αςχολοφνταν κυρίωσ με τα πολεμικά ζργα γι` αυτό άφθςαν ςτα χζρια των
Ελλινων το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη γεωργία.
 Το Κοράνι προζβλεπε ειδικι μεταχείριςθ και ςεβαςμό ςτουσ χριςτιανοφσ και τουσ Εβραίουσ.

Οι Ζλλθνεσ εκμεταλλεφτθκαν τα προνόμια για δικι τουσ ωφζλεια. Ζτςι:

 Διατιρθςαν τθ θρηςκεία και τθν ενότητά τουσ
 Προόδευςαν ςτο εμπόριο, τη ναυτιλία και τη βιοτεχνία
 Ενίςχυςαν τθν αυτοδιοίκηςη ςτισ κοινότθτζσ τουσ
 Διατιρθςαν τα ήθη, τα ζθιμα και τισ παραδόςεισ τουσ