WUJIA XUEYUAN

Maestro Jorge Daniel BUZA

SHUAI-FA JI-SHU SHUAIJI-

OCTUBRE 2011

MANUAL DEL ENTRENADOR (JIAO-LIANG) (JIAO-

1A

1B

1C

2B

2A

2C

3A 3B

4B 3C

4A 4D

4C

5A

5B

5C

6A

6B

6C

7B 7A

7C

8A

8C 8D

8B

9A

9B

10A

10B

10C