±

²

³

ÅÏÇÑÉ ÇAuæ ÇHMOW Nd7W Ã3MUÁ ÇMAd à ÅbÇÏ ÇNOW ÇFUW bÇÑ ÇJV èÇu3Uzo ÇIuOW
1DUW Nd7W

³µ¹ à àà ÇFMuÇæ ± à à Ç  U Ñ  a Ç  7 š  w 2bp ³ ¸² ±¹²µ ··¹ °´´ Õ » ´²7r à ǝ7LUOKOW º JW ǝUå ÇUÑê ¬ ¶°°² LUæ 1s Lb Ç)LOf ® 5IW s ÇUÑa º U 15 èUÉ ÇMw  Åv Iq Ç(5 Ñ{w ÇKt Mt ¯ Ç)LOf ¬ LUæ 1s Lb

3 - 82 - 1925 - 779 N . B . S . I

¸´¹²² ¯ ¶°°²å
Ñr ǝbÇÙ 1bÇÑ ÇJV Ç*BdW

´

p p p pWz!%~ y+U vWzf i+Q$~ , hfz}%~ hf}z%~ y~ *T=t(G Ey+& , hy# n o o r n n o o r n n r m m p p p |# p]{ fz+"9 ; v9f yRG|9 Cf !|Oj <g^ |9 y%~ fz+"9 |# It(b . n o n k n o r o n x n n r n p p p p p hy}9 v9!B vz}? GyJu !(QG *%AOi <& , hy}9 yPyx GyG+{ Gy}=9Qc k q n x o o r n n n o r n o p p p p G}L+9Q CYJ9H QS(d Gyz& | hQ\, Gyz& f"%~ . n n o n n o n v n r p p p p p GyG+{ Gy"=(j GyqQ*O , h@zx Gyw(v=? Gygd+}? |# Gy}Zaq+# r n vn x n r n r n n n p p v9f |]) fz+& hsB _(*{ , hyw"& I, p, !q(S"9 , Ev=9QG yPyx q n t n n k l n n o l m p p p p p p <Ju , hi9y=9 <=9_{ , h: Vx C!& |# Gy}(\(f9J GyJ+? , hEf k n n v r n u v q p p p <9y, Cf CvA> p, $PG Gy}(\(Y ; hPyx ywDQI |# L9V p+& CI+9!9 n k n o n r n n r n n p C~ C|9 <gO : p{!, v"B CsOe QF; hCDLQ CLQi f"O|9 LaQ p, n n n r o r k o n x o q n o v n v x o o p m m hv{ <Of? \;y? , hv{ \;y? p, Gy"9Q . v v n v n l p m m p $Oj |J}O | , hVQ G}|(Q |JOC9@%9 , hv{ |JOC? <Of? , v o v o n v o n r o n n r n l n n o o p p p : p{f CYOb GyJO*E vA9H Gyz& fR hF{ , hL+Q Gy%Oj v r n n o n n v n v n n

C|9 n
v

<gO
n r o

v

n

y& , hCV%O Cf |J}OG f=Og hQS(y& | . n o n o o v o n v k n o o n n n p p h|# *]z{ p; $9Oj y& , hCV%O Cf : Ey& E: Gyz& hIOg : VQ*x r n n o r n o n n o n r n n n v o n n n o n n n v p p p p p p p p VQhQ C!qT"9 , h|# S+89J Cf}9y"9 , |# *%Og Gyz& p; |]{ y& , v o n n x n n n n r n o o v o n n n n o p n p p p Ef GyJ}O yz& , !J}Og , h!TAg+"& , h!TAjqQg , h!g(P <9yz& |# o n r n o n r n o o n r n n n v v v o

µ

)1(

z Gy}9A Gyg=9H y : Cj GywD+Q Ch Gy}AOpu . o n o n n

p p p p p hC|? |D{ C|? G S;e Chy) |# i+Q$9 <Pyx , y}9 *J}z& @9Q*M%9 v v r n o o n o l o n p hGSAWQGa |TAt=z%9 . o p p p p p p GyZz? <+"%9 h<+# |9\+%9 , yATA}O |"& Gyt(I h|t(|9J <"9A I9\Q$9 x n v o v n n m p p p h|9 |# C|? @Tg) Ey) GyQ*9OI hGyT|OO E: hsO hF> fz+%9 EIw9e v n x n n w o n r o v n o p *Ww{ f}9O hF(O$9 , h*JOO y%9 |"%G%9 hI9\Q$9 h|TAt=z%9 , n o o n o n o n n x o x p p p p h: Vx Cf C|Q GyA9Q*N |%~ FOG p, I+9I G}|~ hGyWg(H , p%( n l n n v w s n v v o m m p hsaQGJ |9A p, f=9H . )1( n o n n m p m p p p p p GyJT"9J Gygd+}? hG}f}9d GyZ9yJ? vJ=9J Q|{ p, F=9d , v v n n n n n n p p p QS(d Gyz& | <w{ |9 *}zw(f ; *Gg{ $Pg G}La9A p, F9!> $Pg n n o x o n n v o p p p p p p hG}h_9f , hF%9O$~ <z|(Gy%~ hC!qT%~ p, S=+{ Gyz& , hP<%~ f# n n n x n n p p p p p p p hGyOf(I Ey) GyO*# Gyt(*~ h|z? E<QG$+~, h|9 |# $GQIp G}${ n v

n

<Py(g o
n n o
*

@J}z(g o
n
v

p, S=+{
n p
v

p

G

}9f <9yz&
v

p

o

v x p p p |# G}Pi hGyt%Q hGyA"w+{ n v n r n n

p p hQS(y& , n o

!g~ , n n r

ytO CLaz <g]%~ p, I+9Ip Gy"=, x
n n o n

p p | h<gO hp9@& , n

yw# |9
q

p h|;FwA& fz+%~ GyT;e . o v o

*zJt(G <&
o o

n p p p p !Of, y%~ GygZ}? , p}v9 Fg{ Gyz& fR hF{ GygZ}? E: }!=+9F& v o n r n n n r n n v v o n v n v n p p n n p h!J# hEf v"9 !z%H <q]9F{ CYJ9H QS(d Gyz& | ; E: C!"9 : n o o n n r n o r o v v v n p ; p=%|:A CfR Gyz& GyO*# hCc%Qg . n o n v o x n n n r

)2( )1(

y%9 , Ch GyT"? . G!dQ z yT9f GygQH y :<# |"d(Q ( 3/352 ) |9OI ( It> ) . v n o p p p ( GyJt> Ch GyJt> ) : Gy}OI Gya(*z? |# GyO$Q . h ( GyJt=? ) : Gy}OI : hsB o v o n o v o o o o o r o n v r n o o
p z O*(Gf C<, Gya+> Gy}A"=, y . q o n n q q

p p p p p hsO GfAQi @9Q*N G}|? G S;|+? vD+Q |# GyAW(*& hGyOS l v v n n n v r v x n o p <gO G}!=+9A hGy}QSz+# fz+%~ GyT;e . n o v o o n p p p p p p GyPj I}{ fz) f9@t& !WQ QS9y? G S;e , p%~ Yq(I Lzu Gyz& n n n n n n r o p ( GyJt=? ) GyA, f9V%9 QS(d Gyz& | hCYJ9<& , Pyx GyG+{ )2 ( n o o o o o r n o n n p p hy( C|g"9 Gy"dQ p, @9Q*M"9 ; y(FO!9 Cf C!Zh GyJt> <+9\9 $, n n v o o r n v v k n p p p yA9Q*M"9 GyZJ+K , h: V,A i+Q GyZJ+K . n

v

v

h@z}U q o

GyMa) o

p y}TAt=z"9

,

h$PG

:

*Ap ~
n

w

E:

p p p Gy}WQb ; v, *T%{ fz+"9 @z|{ PG@"9 , hG <Z9Q |# I(y"9 , o n o r r n n w o n p p p p p p Cs(d : p, c{ $PG Gy]gr :<O |# Gyg(OI yA9Q*N C|A"9 Gy}G+O x n v n v r v o o m p n m p |vvvvvvvvvvv v9 yvGvvvvvvvvvvv vQM <vvvvvvvvvvv }vvvvvvvvvvv +vvvvvvvvvvv B E*vvvvvvvvvvv ;e o n o )1( x n r n o r n r o n n o n p n p p Gya9i(J , h: I(d h: s(I E: <9yz& Gygz, Gygd+~ . x n n r n n n o v n v o n r r n n v p p p p C*Oj C<"9F%9 ; Szb Gyz& fz+"9 hQC? GytQOI hGyM"9R*Q , hf=O n n n v n n n n n n n n n n n o n r r n p p p p p G}LQi . hyw# p, c{ \gr C|A"9 p, hsA%9 GyJ9\Q <}v9 vT=B n x n r v n r o o p m m m m p |# C|G9O h<a(:J hG!AZ9QGJ *ZjQ f"Og @9Q*N Cj C|? |# G}|~ o n n n x o v n o o o

v

p <QF(f"9 o o n

p h@O<Q!9

w

|vvvvvvvv#

*vvvvvvvv%vvvvvvvv# *vvvvvvvvTvvvvvvvv%vvvvvvvv{

p

p Gyvvvvvvvv %vvvvvvvv (Gf fvvvvvvvvzv+vvvvvvvv &

·

Gyw(p, ) 2/382 h z G}|9y, y yza(S, U (652) . ( 964 ) 4/801 , h z |"9s> G p G}y=9!, :

|9e C|+Q Gy}||"+# y ( |J}O <# Sz+}9f
. hG!dQ : z

w

î ì ˜ Å7MUÏïç O` Kv 8dò× ÇAOò5 Œ î ð ] î òð

8H

Gy=;i? y p GyO*#

)2(

m p p CLQF& G<# C<, f9Y~ p, z GyT"? y <Qs~ ( 389) , hs9d Gyg;|? o w v n v o n o

!9YQ
o

|9

$(

CvDQ |# Pyx .

)1(

p <{ hFO!9 p, z <J9Q G}!(GQ y yz}GzT, (L 32 - 72) v hi+Qg v |# Y(Q Gyjz( o o o x

p p p p * hs9d C*]9 : z *%zx p, QF;f : |qQW p, I=, , v r n o o x o k o l p p hy+=j]", s(e IA) *OLz(G Gy"9Q p, <j], y . n n )2( o r l v n v o n n p p * h$PG fz, *t(d : z y+o J="p , s(e IA) *OLz(G Gy"9Q p, , v t n w l v n n v o n n p . |W=%9 y%~ <9}!=+9A fz+%~ GyT;e o o n x k v o )1(
p p p CIq9Og , pRf~ C!%~ CF}? |"Z(U fz+%~ , hC!%~ |gZ(|(f , v l l q q n n p p p c9y}+# y& h}!qT%~ , <{ RGO <& Gyjz( p, |J=? fz, IA) @gOGg Ey) w n n n v u n n v o n n v o o p p p p I9hd Cf *]h |# Vzf i+Qg , hfO G6LQ*# |gAO*# fz) It& , n n n n o n v r n x r p p p p p p p p"T> Ey+& |9 : *t={ |# GyJ(GOK hG}L=9Q , hp, Gy(sB PG@& n o n r n o m p p p p pzI> GyZJ9<, GyGz+{ fz, <# C<, _9y> I=9 CpTO fz+& C|Qg vz& v v n o n n v v n o s n r n n o v o n n n p p p p p(FO!9 p, G}|? |# @gOi GyJO GyWQf, p, |J=? G}VM9U , v n r n n v v r v n n v v o p p p h<PG IOCB CjQGJ p, @9Q*N Gygd}9A |# C|A"9 . o v n l n n r n n m p p p p p p @J9hd v{ pQs? Cf @]h |# Vzf G}LQi , h@Qph |# Vzf PG@%9 , w r n n n o n r n n n n n o r r p p p p p p p p hGyAJQ*r , <T=> GyqQb GyA, c%QJ p, I9\QI G S;e ; EP n n n r v r r n

B B

¸

)2( )1(

p z C|9y, Gya(S, y (U93) , z <J9Q G}!(GQ y (34/39) . q

w

p Gy}ZOQ GyT9<u : <Qs~ ( 489) , hs9d Gyg;|? G}y=9!, : z ES"9Og IT# y . w n v n n l o o

B
o r n p

p QS(d Gyz& | pPvQJ y& p9_}? y . n o )2( n n n n n n n n m p * s9d fz, : z C@9!, C<( <wQ hf}Q , pt9: : y( C@+B t r n n o n o n r n n n r n p p p h*T9$}(f p, F%9Rg hGyW%9OI fz+& : o n v p p p p p GyMa9H , hfD}9f <# fq9f , *JD(f fz+9 fz) GyRhGL |# p9_}? s n o v n n o n n v n n w n m

n

v

*

GyMzq9A o o

p GyQGVOhf v n

:

GyD;C? v n o :

C< (

<wQ GyZO*u
n r
x x

o

,

hf}Q o n o

<#
o

h # $ g G (Q G w p p hGyWJ"9A hGyA=9i^ ..

|

P

yZ
v

p y}WQs?

p p p p Gy}"Zr Gy=9IE f# GyJu ; <wPH |9 *QhL |# C<9_+{ GygOGhI o n x o n q o n o o p p p hGy}(OI hGy"ZK hGy}Z9$QI GyW,A GywD+Q , GyPj *tah |g& n n o n w o n n n v v r p p p p p fd+~ |J=A%~ y=g]%~ <g]9 , hY(QG |WQs? |# G *D9Q hG L9A k n v o o n n k k p p p p p p Gy}Rf(|? <+# fz, hi+Qg |# v=9Q GyZJ9<? , <{ hFO!9 |9 *Od fz) v n o w u n p Gy}Agzt? p

v

<A9Q*N

p hCI(Gd

p GyZJ9<?

v

|9
p

*Od n o w
o

fz)

p hF(O

p GywQG$+?

n x o p p GyD9yE Gy%GQj ) fz) GyZJ+K . v x q

h|}9 *|vO $Pg GyJt+t? : C!"9 :

!GO p,
n

p p GyQhG*9J GyZJ+J?

v

p p h$Pg Gy}RGf~ hY(Q Gyjz( E!}9 hFOJ <gO |"AZr ( GytQf o o n o o n n r n o o x n

p h|qQW o l

p p, <j], o r

y

)1(

.

¹

)1(

p z vWr Gyj}? y (1/963) , z <J9Q G}!(GQ y (34/031) .

p p p p |G9yT%~ , s9d : z .. E!, CV%Ov~ C!, sO RhFB ( p9_}? ) |# n n o n n o n v r q o o r n x o p p |# G}!Z9Q y . s9d : p9!aztB pOf(@%~ y& , pz}v9 CLPhG n o n r o n v m p p <wQ , hf}Q , hfD}9f , hfz+9 , h_zJ? , hGyR<+Q , h<gOO$~ n n o n n o r n n s w nr n n n n r n r

*

s9d
o

C! U n

*ZzK y%9 p, <+Ap %9
n r

B

: s9d y, Gy"=, | : z G!azu p9OY y, : C<9 r o

y

p p p pOpg%9 Ey+& , hs9d : z *9 C<9 <wQ , GVAQ <%Pg GyOQG$~ :<"A, |9 n n v n r n r p m m p p <M+Q , hs=^ QS(d Gyz& | s=]? |# GyOQG$~ , hOf9 <z<, <wQ n o n n n n n o v n v k r p p p GyOQY hGyOQG$~ <+# *O*& hCL=Q@& <}9 v9f |# C|Q fD}9f , pOf9 y& n n r r o r n n v n o o n n x r n n p p pzLPJ GyOQY hGyOQG$~ hCs=zB Ey) QS(d Gyz& | , paQIB n n o n o o o v n n n x r n

)1(

.

s9d : p{f GyOQY v x r n

p $O*? |", v l n

Ey+x . n

ptzB : <z) . n o n p p p s9d : CyTB Chy) <9yOQY |"x , hC!B Chy) <9yOQG$~ |", ? r o n v n n n x r n p pz}v9 s=]B GyOQG$~ |"& hs=^ GyOQY |", . n v n o n v n n x r n p fD}9f <# fq9f . o r n n v n n s9d
p fz, t n :

p9!aztB o

p h<gA& r o o

<zQ<g}8?

m p OQ$~ r n

S(O

$GQ*?

p |# r

p p OQfx hGFA", r n n

* hs9d C*]9 k

p p p p <D}"& IA) C$+r ( yx ) h:<"A, ( p9_}? ) |9 *ZzJw}9 y n n n n o r o v n n n o p : s9d y, QS(d Gyz& | : z G!azu G6f p=h n o r o n n r

°±

B

GyW+M+# . hG!dQ |D9: fz) Pyx |9 PvQg f# C<, <wQ hf}Q p, @Q=A%}9 .

vA> C${ GyT"? p%, |z+8? |# PvQ C"9A fz) fz, CYJ9H QS(d Gyz& L9Y?

!T=&

Ey) fz, Q\, Gyz& f"& E: Cf

$PG |#

<9H G

yRGe yzW+g? |# vA=%~ . C|9

)4(

z

8H

Gy=;i? y La=? Qs~ 79 , hvA9H z

8H

Gy=;i? y hEf v"9 :

!gAtO

YJ?

)3( G!dQ

vA> G}!T9H vv z f}OI Gya9y> y :<# f"=? , h z G}!T9H y yzT}g9!, .

z GyT"# Gyw=Qi y 7/36 - z |Z"r f=O GyQGRb y 6/361 .

vA9H Gya;b - <9H Gy}A(p) f"%9 RhF%9 6/121 , hs=z%9 : Gy=+%t, p,

)2( )1(

pQhY Gyw9p, - vA9H Gy"w9M - <9H @Rh*H Ce vzD(e 5/643 , hpQhY Gyw9p, p z vWr Gyj}? y (1/853) , z <J9Q G}!(GQ y (34/911) .

Cf+"%~ h|9OhG v}9 n n o

*}+O

GyWGQ v n

*(e

GyQ*K Gyg9Yr y

)4(

.

vzf <+# Cf+"%~ Qv> Gy}gRi |# _(d SG(O$~ EPG PvQhG Gyz& $}zB o o n n

*QGhI(f F=9$%~ hF"(<%~ h*tq(f fz) |D{ GyG}Q |# PvQ |g9O$~
o n

p

|"w~ *W=%%~ , ytO v9!(G *Z=J(f VgD9 i=QG hsO <9@(G SGOG hs+9|9 k o q k k k
p s9d fz, : z ytO QC*B CYJ9H QS(d Gyz& | p}9 CQi CIOG t n o k p p G<# fq9f , h*D", fz+%~ Q\, Gyz& f"%~ F}+g9 : o r k n v n )3( m p p p p, Gyz& @g9y) v : C<, <wQ GyZO*u , hf}Q <# GyMa9H , hfD}9f n o o n n r n x x n n v r p p p * fz, Q\, Gyz& f"& *T}, Ch:Og <zS}9A v EL(G!& hCI=A& t o n v n o n x n p GyMa9H Q\, Gyz& f"%~ =+g9 :

B

n

v

k )2(

m

*

fzp , t
n

B

* h L G " & ( Ce o n v n o x o

R

<A

p vzD(e <"B p9_}? o n n
.

o

n n

)

p |# f}Q G<# r o n n

p

m m p p p p p ( fz, ) fz) CQ<g}9F? |Dt9d |# p]? y u n v

)1(

±±

)1(

z <J9Q G}!(GQ y 24 / 47 , z GyWGQI GyRv+? p, G}!T9H y 314 .

p Gy"=, | Ey) x v

S"? EIOi
n

hSA+#

p p |# Gy%GQI Gy"=(*?. n

hC|9 Gy=9H G}hd :

pTQOJ p+&
o

G}IOGK GyA9Q*M+? n n n

|#

p hp9I

Gy}tZO GyD9yE : hS9F{ G

L=9Q*+# p, @W(*& GyA9Q*N

v

Gy}tZO GyD9!, : y}# !tQC p, GyA9Q*N ? n r o p p Gy}tZO G}hd : v+q+? sQGAI GyA9Q*N n q

C|9 Gy}tO|? : pPvQJ p+%9

3š3W IUb NLW º
. p S"? EIOi

p hsO sT}B GywA9H Ey) |tO|? hC;C? C<(GH . v n o n

hSA+#

p p p |# Gy%GQIp Gy"=(*? Gy}=9Qv? n p , h$ )

p @9Q*M"9 Gya(*{

|9 <+#

p p hp9I GyQS(d | Ey) v o

p p p hSz@"9hd p, $PG Gy=JE pAQI R|"+? |# C$~ GyqAQGJ p, n x o k k n p i+Q Pyx p}# !qT, hGyW+a9f . r p p p p <& |# C${ Gygz~ p}v9 v9f |# Iu p}# Gyz& @g9y) , h|9 v9f n n n u
Gy}(\(Y <}v9 CLQi n hE!, , p

*TQ v v

p p Gyz& @g9y) yv, , hPyx <gO GSAW9QI |# CCu o o n n n r n Cf

IA)

QC*B o

v

|# n

p Gy}ZzJ?

Cf r

CvA> n

p,

$PG

v}v9

PvQJ o

p,

p Ch d q

p GywA9H

v"B
o

CsOe o

x

p QF; r k

hCDLQ o

sAz(G |h GyJT+# p, z Gyar y hf}Q |# Gy}g}Q*#
v

)1(

.

p hygz, u n

|# Gy(yO n
n

: C<( <wQ hf}Q hfD}9f hC<( <wQ hfD}9f ,

²± 

Hd ÇKt t èuÇbt èKLKLOs

p hBLQ Of(G!9 Cf GyJ}O yz& QH Gyg9y}+# . o n x o v n p p GywQ*~ , E!& hyv, Pyx hGyt9OQ fz+& . o v n w

*Gg{ $PG
n .

$PG hCSzd Gyz& Gygz, GytO*Q Cf v n n o r v n p <{ |# <9H :
p sO : @GOg p, i+Q o o

ovwxyp
$PG

p p Gyg}{ L9yZ9 y(F%& n k n

p p GywA9H , h: Cs(d n o

$PG |#

p <9H G

fG 9 H

p p p p <9yM;p? |# C<, <wQ hf}Q hfD}9f , h!9sWA%9 !t9V9 fz}+9 Os+t9 s n k o n k r m p p pPvQJ COy? GyW+g? <9yAqZ+{ fz) Chy(*? fz, <# C<, _9y> x o n q n n

hC|9 Gy=9H GyD9yE : pA"9hyB p+& z o
p I(y%~ h<+9f GyJu p+%9 .

p p s]+? GyM;p? n n n

y .

x n p p p p p |TAO: <9ywA9H hGyT"? , |h PvQ C$~ GyW=%9J GyA, CC+QJ w v r n x w qk o p C|9 Gy=9H GyD9!, : pA"9hyB p+& |(\(Y z fOGy? GyZJ9<? y . v n n o n n n p p p p p p sOQ Gy}TAa9Y , |h GyA"=+& fz) <g^ GytZ[ Gy}RhQI hG}<9_+{ . n q n r n n n r
p hsO PvQJ G}IOGK Gy}%}? p, o v o n

$ Pg

p p p GyqAQI <9}S9!+O GyZJ+J? n r

³±

´±

µ±

¶±

)1(

p YJ+K Gy=M9Qj : vA9H p]9F{ GyZJ9<? <9H p]9F{ CYJ9H Gy"=, M 1563 . q o n

p p p p hf9FW? hp9_}? hi+Q$~ |# GyT9<t+# hGyZJ9<? Gy}+9|+# ; C!v={ o n n v n v n n n n n o r n n n o n m p ytO v9f C<( <wQ hf}Q hfD}v9f hfz, h_zJ? hGyR<v+vQ hC<( f=+OI t n n o n o o r n n w n r o o n r n n n o o r m n r m m m hyg}Q Gyz& : vP<(G hF9AhG <{px fd+~ h<%A9f |=+# . o r o o o n r n n m <g^; <j+9 hfOhG!9 hG@=9f9 yzO!+9 hGy%(i . k o r n k k q m p h*}wQ <g]%~ <=g^, h*"9pu <g]%~ <g]9, h*A5|Q <g]%~ fz) o n o n n o o o o k o o

*w(!(G QIv}v9A <+"%~ , hE!}v9 v9!(G CfOGA *zg# <g]%~ <g]9 , n k o n n n n n o o k r n EL(G!9 p, Gyz& @g9y) , hyv~ r r n k n
p CYJ9H QS(d Gyz& | yv~ n o r n n n

*w(!(G

V($(G GyA9Q*N hIQp(g , hL9yq(G GyJu hf9Ohg , pRf}(G Cf v o n r o v v n n n v o v o n n p p p p p p hEf |# iQ<? G S;e <gO GytQhf GyD;C? Gy}q]z? ; Cf c%Q vA9H r n n l v n v r o o v p p p p . hs(d QS(y& | :z L+Q Gy"9S sQ!, y r n o r o )1( v o n n
p [ Bd f}QGf : 011 ] r n n

()*p
o

p p h$PG <9_{ , h<g+O v{ Gy=gO f}v9 *qZK <& s(d Gyz& @g9y) y%~ : v o n n q o o l o o n l p QS(d Gyz& | v9!(G *]}Qhf GygOGhI y=g]%~ <g]9 !! n o o n n n k n p p Ef

}~!"#$%&'
. p |# Cfd~ n p Cv9P*> GyA9Q*N

v

v

;

Rf~ n r o

GyRGf}+# n v

Cf

v

CYJ9H n n

·±

p p YJ+J%9 hSt+}%9 . n p p m p p p |Z9OQ G}L=9Q hCS}v9A QhG@%9 ; y+w(f Gyt9Q fz) <v+v"v? |# o n x n n m p pG}g(G v{ |9 hYzB Ey+& C*O*%~ |# iE hS}+# , |"=%+# fz) v n n r n o x n n u o n r p p hytO @OGQc Szq"9 GyZ9yK |# Gy}|QL+# G}L=9Q s={ \+9f%9 , n n v o n n n o o n r n n

p p p p @9Q*M%9 GyPj IqdA& <9}S9!+O GyD9<A? . n v n r o p p p p |# |zqt, G}L=9Q , fz}v9 <zf C|A"9 G S;|+? $, Ci") G}|~ <}v9OI o k n n q v q n n n x o p o n p p p p p *"9<+g& GyZ9p+? : S+}v9 p, Gy}(G_# GyA, V($%9 C${ GyP|~ GyMQ<? o n v n n v n n x n p m m p p p Ey) vA9<? FO*OI , hPyx <zLPg |# p Ef @9Q*N Gy}Tz}+# o r n

*JA9L

v n p Gy"q(S ;

r

$,

GyA, QhG$9 GywP<? Gy(\9f(f . n n q n n n o

$,

p p p p hCf G}L=9Q GyA, @W(g S+QI GyZJ9<? , h@($~ C!%~ v9!(G Yj9Q n n n o v n n n n o n x o o v p p p fQpB G !T9!+? <gO G}!=+9A hGyQS{ . w o n n o p p p p GyA, @D=B Cf CYJ9H QS(d Gyz& | v9!(G vz%~ |# L+QI |# n o n n n r o o r v w hGfz~ Cf G}L=9Q GyZJ+J? GyA, n r v n

*Qh*%9 C${
o

p p GyZOb hGygOGy? ; n n x r

p p Ch Gy}Z9$QI . o n n n m p p m p p p h|9 |"%~ |# CIO E: h*AZ{ <=", $9V~ <9yM|hy? , Ch GyQI~ , v o n v v n p p p hOLzB G}|~ <Tg+%~ hOf(@%~ p, O*# Gyz& Cp(GF9 . n o k n o p p p @g9h!9 fz) GyM+Q, h|# pAJB Csa9Q G}QV fz) C*O*%~ , o n r n r k o n p m p p p p S;|%}v9 hQI}%}v9 hsQG<A%}v9, hChCu Yz? hCfd~ n n r n n m n p Chp) |# Pyx r n n hC_%Q |# Cf n n r r

*th |"%~
n

p V,A |# Pyx, hv9!B <"( l r

$9V~
n

h<"( C|+? n v n o

¸±

uuuu

C|+"9 Y9Os9 |AJQ*9 yzJu . q k k o x k p p p p p p <9Qf9 p, GyA}++R <+# Iv}z? G}L=9Q , h@}++R GyZJ+K |# GyTt+~ , n n n v v q k p p p p }${ GyJu hGyM+Q , f9Qp9 <%~ , hy}9 y%~ |# GyJu hGy}w9!? , n n x k x n p p h|# CQGO Cf *wA> p, GyA9Q*N ; pgz+& Cf *w(f Sz+~ Gya(*? n n n n n r r r n n v v r o p p GyA9Q*N S+QI C_%Q h: C<%Q h: CR$Q |# S+Q@& . n v k o p p p m p h$( G *}v9f <gd}? |9\+%9 , p, I+# C!%9 Sz+z? Szr yv~ *vQ r n n n n n n n o o n n n p p p ytO <9@B G}|v? G S;|+? |JQh|? |# *"9<+h s(@p %9 , C: n o v
n n o

v

o

o

k

p CiRQ n n r

GyZ9yK , h!Zq, n v o n

hS;|? h_%QG . k k o p p m GyG}+h Cf YJ9Fr CYJ9H |J}O | v9!B vtz(<%~ !t9A k o o n v o v n p p m m p |# GyT}+# , p"w(f <Pyx L+Q Lzr yM+Q Szr , hIA) *gz~ n n n v n n n p p p GywA> h!}+vR GyTt+~ |# GyZJ+K , hGyjE n n v n v o n x n n v o o

x

$Pg

hG6f n

*z@,

OhQ!9 o n

!J #
o

GyMzr ; v, o

!T+Q
n

p fz) La) Szq"9 o n

¹±

p"QO s9Fz+#
n h o w n o

:

sO *t(d s9F{
l

p p p y# *]+h GywD+Q v}9 @AZ(Q ; p{f vD+QG |# QhG*9J o o n n v pn k p p p S+]+h fz+"9 vD+Q |# GyA9Q*N <%Pg GyaQ*t? !

:

o

l

n

v

!g Q a
n

p+& , <{ :<O Cf !AD=B hCf q n n v r r

v +r

!zLP
n o

@9Q*M"9 . n n n

p p p9}|Q CYg> |# GyJO*E , hyw# : *g", $PG C<OG Cf !AT9${ o n o n n k r n p p p p fz) $Pg GyQhG*? ; }!"9 : !gQa I9d <g^ QF9d GyT"O . n v n q o n m p FQI9 Ch @gO*; , |OI9 Ch P|9 , p+Zg> fz+"9 f"OFP Cf !Jw~ n r k n o n r o n n r r k r k n s p p p p p p ES"9O @zx GyQhG*? @QF}? , h: !GO CIOG |# C${ Gygz~ @wz~ p+%~ n o k k v n r n p p h@9QI CLQi !GO y%9 ES"9OG hyw# sO : !GO yzQF9d GyP*# p, r n k x n o o o n p p p p hyw# GyA9Q*N *MAzr , pA9QI !GO vD+QG |# QhG*9@& y+U y%9 ES"9O k q n r n l v k n o n o n m m p |}9 COL{ fz+%9 |# vPH Ch @Oy+U Ch |9 V9<& Pyx . n r n n r n o p p GyZJ+K |# Gy]g+r , h<9yA9y, !t+B $Pg G}I9O*E |}9 p+%9 , Ch v n n v o v o x n r p hQF9y& n ,

p E: <9y"dQ Ey) G q

p p p p hy# !TAa+h Cf !gQa YJ? GyM=Q f# QS(d Gyz& | |# <a;!& n o n q o n r n n p p p |# GyM=Q CC9<B $( f# QS(d Gyz& | Ce : ? n o n l

v

h@A=g(G CI9O*D%~ h|JZ($9 hIw}(G fz+%9 h<+"(G v q n v o n p p p p S"9O |h Gy}A# ; }f C${ Gygz~ GfA"(G <9yJO*E n n r n r v

h!J# EPG CQO!9 Cf o r n r n

!tQC
n

p CI9O*E GyQS(d | ; : <O y"9 Cf v o o v n r

!AD=B
n

:< O C f r

v

!tQC
n

GyA9Q*N v}9

v

!tQC
o

p CI9O*E QS(d Gyz& | . n o n

°²

h$( fOGy? Chy8x Gyt(e .

p

n o n p p p vv hEf hFO Cf GyT"O \g+r Ch yv~ !GO y%9 S"OG ; pg"O!9 G}Y{ r n o o q n n k n n n r r v l n

@Od fz+& . n o w

p vv p{f v9f YJ+J9 *"dQ <gO Pyx p, @zh*{ o n k o n n r n n

$Pg

p GyQhG*? , hp+}9

p, ES"9O$9
w

:

m hv{ QhG*?

F9A n
n

p p+%9 |ag# fz) CYJ9H QS(d Gyz& n r n l n n o

p

| , !"dQ

p9}Y{ p+%~ GygOGy? . o o n n o
p p p @=9Qc h@g9y) hC"9A QS(y& | v v}9 S+z@, v fz) GyZJ9<? , o n o v n n n n

p p p hsh p, f%O GyZJ9<? v h$( |(\(Y IO*D"9 v C: h$( : C"9A Gyz& o n v n n n n o n n p p hEf fGR!9 hyv~ !GO S"OG ; pg"O!9 CY{ fv9e !A=g& , L9Y? y}9 r n n t n n r n n q o o n r k r l n n p m p p G : C!"9 : !gGR f# Cf !GO S"OG yQhG*? |# GyQhG*9J . n x o o n n k r p p p p m yzw;f, |D; , Ch vA9H z @9Q*N Lz+q? <# L+9W y Gy}MAZQ . q x n n n k m p p m m m p vA> L9Y? @wz}B f# Chs9J L9Y? vwA9H z IQhH GyQOI y o x q r o o n n n m m p p p <9}S9!+O z vAqT+Q G<# FQ*Qy h z @qT+Q G<# vD+Qy , hCI+9!9 p, n n n p p p p V+=? y , Ch p, vA> GyAqT+Q GyA, @PvQ <g^ GyQhG*9J GyA9Q*M+? o v n n r n n o o p p p p p CIv}O y h z F9|h GyAQ|Pj y Ch Gy}Z"q9J , vvv z |Z"r G<# C<, o n v n n v x x n o p p p p p Gya=Qj y , Ce p, vA> GyJO*E vv z YJ+K Gy=M9Qj y h z |T"O

ytZO

v

n

x

o o

p

o n

x

o

r n

p

S(GA k
p

v9!B

$Pg
o

G}S9!+O o

p,

p vA> o o

GyA9Q*N

v

p !qT%9

vvvvv

z

@9Q*N n

GyA9Q*N GyA,

v

!JA9F%9

v L9Y? p, k

$PG

p p Gy=JE v |Pv(QI <9}S9!+O l

±²

)5( y& )4( y& )3( y& )2( y& )1(

vA9H z @9Q*N GyA}Of G

S;|, y .

p vA9H : z |(sg? GyG}{ y , h z fz, h<"(g y , h z GyqA"? Gyw=Qi y . q n p p vA9H z Lzq9A GyQS(d y , h z QF9d I(d GyQS(d y . v o v o

SzTz? z Gyg=tQ*9J y .

z |G}(Y GyqA9hi y ( 91 / 302 ) .

p p p Ch i+Q$~ |# Gy}JOC+# . n r n n Ch vA> ( F(QF, R*OGf Gy"ZQG!, ) Ch vA> ( _& IT+# ) .

)5(

.

)4(

p Ch vA> ( L9yO |J}O L9yO ) . )3( o n v o p p . vwA> ( f=9S Gygt9O ) )2( n v o p p p p p Ch $}9 |g9 <j^ Gy"dQ f# YJA%9 Ch fOe YJA%9 : n k q q n x p p p p p GyA, CyqB p, GyA9Q*N , hGyA, @%A~ <G}9d GytZ? Ch @W(*& GyZ(QI w v r v o x n p p p p p y~Sr ; Vjr GywD+Qhf p, R|9!"9 $PG <tQGAI GywA> GyJO*D? n n o o p hF%{ hcz~ p, Gywz+9J p+A(yO pT9O fd+~ y . )1( l n v p GyGRF+9J v+r hsgB hE: p+=t) p, vPH hF%{ p, GyGRF+9J n n r n m m CY(d vz+? @QO Ey+%9 GyGRF+9J ; y+Awz~ <gz~ hfOd C~ n w o n r o o v l o

x

*gQa !T9f

s9d V+N G

S;e G<# @+}+?

p p p hCL[ GyA(GQ*N $( @9Q*N CYJ9H QS(d Gyz& | . n o w n o n n p m EPG : f"O sQGAI GyA9Q*N : <O Cf !tQCg <A}J+[ v}9 !tQC GyJO*E o v o v o n n r n k o

T

: z : <O Cf

*w(f

|h G

²²

)2( )1(

z yT9f Gy}+RGf y 5/235 |wA> Gy}a=(f9J G z |"%9L GyT"? Gy"=(*? y ( 4 / 48 ) .

S;|+? .

|gARy+9 y . s )2( o r
hs9d GyJ9pe G<# IGQ

p p p fQa <wDQI GywPH y . )1( o n p *JZ+& o r n n E: Gyz& , pw+r o

T
n

p p : z hvA=& _9pJ? <z!& v9f V+g+9 s v o o o o o n n l n

v

v

*(Cu

p n p p <Jw9*? |"tag? G S"9O p, vA9H sO o r n r n n

s9d G<# @+}+?

4v z |QhL GyP$> y yz}Tg(Oj : h$( <; CS9!+O . 3v z G

T

p p p : z p, @9Q*N Gy}Tg(Oj |# G}v9P*> |9 : n r o n n n

|9|? hGyT+9S? y Gy}"T(H :<# sA+=? : h$( |wPhH fz+& .

h$( vA9H COH C*]9 hyw"& y~ k

*M{ |#

_g# .

2v z GygtO GyqQ*O y :<# f=O Q<& : h_QH hyw"& V9<& <wD+Q |# G}L=9Q Gy=9_z? . 1v z G}i9!,

}<,

GyqQL G}Yq%9!, y : h$( vA9H S}Q hVgQ

h|# GywA> GyA, *G> GyJPQ fz+x sZ? F}+z? . k

|"%9

:

m p : , h<g]%~ *tZO GyAW(*& yJ9F? p, !qT& , Gy}%~ Cf *t[ n v v r n o o r p p p p hIT# GyT=x , <j^ Gy"dQ f}v9 EPG v9!B $Pg GytZ? YJ+J? Ce v o o v r v v k x p p p p p p p%|:A f"O|9 *Awz}(f f# GyA9Q*N *%A}(f <9yT+9b hF}9d GytZ? n q q n v n v n v

³²

_=g? OGQ EI+9A GyAQGK GygQ<, - <+QhJ .

)2( G!dQ )1(

: z |"%9L Gy=QGf? VQM

8H

Gy=;i? y yz}+QRG I=+> Gyz& GyM(F, (1/41)

z Qh\9J GyG"9J y yzM(G!T9Qj ( 5/02-12 ) .

hY9I=& |A%~ . 6v z @9Q*N Gy+gt(<, y : h$( vA9H vz& |QGS+{ : CS9!+O p+& p @zh*;J <g+OI @W}8R f"%9 Gya=9Y , h@"qQ f"%9 G}S}9Y y . o )2( l o n r n w QhM ..

*OhQ

fz) GytWQ Ohf Gyz=9H .. y+U y& vD+Q p9FOI .. p+&

m m C|9 f# vA9<& ; p(Yq& Gy}+QRG <Zq9J fOI |"%9 : z FTO <; n n l v GyzG9L .. hC!& C\{ vD+QG h\{ f# S(GA GyT=+{ y . v v k n p C${ GyOQG*? hG}CQ .. hCf QC*& p9SO h!dQg v9SO .. hC!& CvDQ |# n n n n o q l l p p pt9d Gy}+QRG I=+> Gyz& GyM(F, *Zr G<# C<, GyJO*O : z y+U |# w n n r o p p IA) Cf vD+QG |# Gygz}9A GyW+g? P|(G Y9I> GywA9H hvA9<& ; k n v n n o v n w

vA> Gy(R*Q ||*O GyO*# |J}O <# Gygzt}, y s9d GyM(G!T9Qj f# vA9H G<# C<, GyJO*O

)1(

. : z Y"q& yMRG!?

m p S==9 p, |tA{ ( |z+(f ) |Tz~ p, <jOGO fz) *O GyAA9Q . k n p p p GywA9H hY9I=& ; ptO Cyq& |# CF{ Gy(R*Q G<# Gygzt}, GyPj v9f r v n o

w

$PG

@zy+r G<# C<, GyJO*O ywA9<&

$PG *GO !qT&
o o

|zR|9 <zf k

*Wx p, n o v

h$( \g+r f"O fz}9A GyGQM hGyAgO*{ , <{ Gy"9cQ p, S=> o l 5v z VQM

! %H

Gy=;i? y yg=O GyJ}+O <# C<, GyJO*O Gy}gARy, ,

´²

4v z fZQ GyM;p? GyQGVOI y yzOvA(Q CvQe \+9A Gyg}Qj . p p 3vv z @Jt+u |(sr GyZJ9<? |# GyqA# y yzOvA(Q |J}O C|JRhf . v n n n o

*J+)
n r n

E<QG$+~ Gy+J+) .

2vv z GyM;p? GyQGVOI hGyOhy? G}|(*? y |# pAK Gy=9Qj yzOvA(Q E<QG$+~ Gy+J+) . m p 1vv z |Qh*9J C<, |M"r p, @9Q*N Gyavvvvvvvvvvvvvvv=Qj y yzOvA(Q *J+) n r n r n hyw"%9 !9pg? , |D{ :

p p h|# GywA> Gy}q+OI

p, GyA9Q*N
v

p

p,

$PG

Gy=9H , h$, |MAZQI l p GyqAQI .

GyA, @wz}B f# r

$Pg

p p GygQ<, p, vA9<& z Gyg(GY~ |# Gyt(GY~ y x n n n p vA9<& z @9Q*N G

S;e y .

p p h$( |# Cp]{ GywA> o o m p hyzg;|? C<, <wQ <# n r p hyzJ9pe GyP$=, p, v n x m p yzJ9pe G<# vD+Q p, n o

p vA9<& z Gy=OG*? hGy"%9*? y .

hEPG v"B : @TAa+h Cf @}J[ G}S9!+O , p9sQC : x v o n r r

*wA=(f p,
h@}JZ%9 o

GyA9Q*N .

p

v

x

n

;

p p p9sQC y5|9e Gya=Qj , n x r

v

p% (
Cf r

Gyg}OI o

p <9y"T=? yzP*#

GyG(GH o n

$(

:

EPG

v"B n

@TAa+h o

@=JE n

p,

p G}S9!+O

p * EPG y}# !tQC ? r o k

µ²

p Gy=WQ <gO C!=+9A Gyz& Yz(GJ Gyz& hS;|& fz+%~ . n n n p p m p hGy"=, | vPyx |OI%~ , h<+# p, CvDQ |# IO*E C!%~ Cp]{ o v w n n n o n q n n q

Yz(GJ Gyz& hS;|& fz+%~ ; hPyx }f Gyz& @=9Qc h@g9y) |OI%~ n o n o n n o v n p p p Cf !gAtO Cf CYJ9H Gy"=, | $~ L+Q Gy=WQ <gO C!=+9A Gyz& r o x o n n n v r v n n n
G}|Q G}hd : p p QS(d Gyz& | v C|Q*# GC"+# : n o
G

!Z9a
n

p p f"O GytQGAI , h:<O Cf !gAtO v h!J# !tQC r n v n n o

@9Q*N CYJ9H
n n

p

:

<O
o

v

Cf r n

!"dQ
n

Ey)

p CY{ p

f"O|9

!tQC
o

vA> GyA9Q*N n v o

p !JPQ |# o

p p GyQhG*? : Ey) QC*& , hCf !A(L) n r v p p Cf !}+{ |h QCj Gy}|yr ; EP n r n

*

|~ !JPQ f"O sQGAI vA> GyA9Q*N

?

f=O Gy%9Oj , hGyOvA(QI hp9A F}g? .
01v z CLa9A

*G>

Cf

@ZJK |# GyA9Q*N y yzOvA(Q F}9d v o n

9v z CIOGK hCI9O*E pA"? Gy%QL y yzOvA(Q f=O GygR*R OL9f . 8v z @9Q*N Gy}O*"? y :<# V=? h$( C*]9 vA9H |T"O . o r n k 7v z @9Q*N Lz+q? <# L+9W y h$( vA9H |MAZQ yw"& |%A~ <9 Gy}|yr

S"9O .

*"t{

QhG*9@& <9}S9!+O .

6v z Gya=t9J Gyw=Qi y :<# SgO h$( vA9H |%~ FOG I+E Ef

s

p p 5v z |Qh*9J L;p? |g9h*? p, @9Q*N Gya=Qj y yM9yO Gyj+E . o n n

¶²

m p GyG}9f? (U93 Qs~ 08) |# IO*E C!U <# |9yx . p 8993) , hG<# C<, f9Y~ p, z GyT"? y , <9H |9 PvQ |# C|Q Gy"=, | <zRhe o v x 28662) , hG<# |9F& : vA9H GyqA# , <9H GyT(GO G}fd~ (2/763 Qs~ o n n r

)1(

CLQF&

CIv}O

p,

z

|T"Og

y

|#

p _Q*u

C <,

<ZQI n

Gyjq9Qj

x

(6/693

Qs~

|gZ(|+# hCf |9 hsh |# <g]%~ Laz : La+8? hVA9f <+# n p p EPG : :<O Cf !gAtO Cf GyZJ9<? L+Q Gy=WQ , hCf !gAtO C!%~ i+Q o o v n n n n q v r n n n v r k y, C!& : |9!h |"& . |g9 . C|9 EPG v9f GyM(V <gz~ hfOd hE!Z9a h@t(i p9yPj c%Q
GyM(V <{ Gyg+> p, Cf

*M(V
p,

G

!T9f

<G%{ Ch S(A

!+?

Ch

$}9

Cs ( d
h:

:

:

!Qi

f+=9

GyM(V

p,

$PG

Gy}(\(Y

y}GQO

!Qi

f+=9 , <gO GSAW9Q@"9 |#
| y~ hy# Ey)

!Du <& |#

fz}9F"9 h|W9*M"9 .

}YJ9H Gy"=, $PG !Tg)

*w ( f

C<OG S==9 ya}U GyJt9Fu hEiq9y%9

F9$O*#

GyAqQ*u

<+#

GyJt9Fu

hGyQs9Fu

pJ="9

p p i+Q G}!=+9A hGy};Fw? ; p; o

!gAtO
o

m p fZ}? CIO . h!J# p, vA9<"9 r n n p }!=+9A n p Gyz& h|;FwA& , C|9 m fz) \;y? n

m p hyw"%~ vzpQGO i+Q |gZ(|+# , p9ygZ}? r n o

m p @GA}h fz) \;y? p%~ |gZ(|(f |# Cf )1( o n n r !

*GA}g(G

p p gAtO GygZ}? p, EF}9f%~; }f o r n n

v

Gy"=, v v

p

| CL=Q!9 Cf q

$Pg G}|v? v n
o

:

p Cf !gz~ Cf CYJ9H QS(d Gyz& | n n n o n r v G}|Q GyD9!, :

i+Q |gZ(|+#
o n o n

. !g~ !J# n n r

·²

)1(

p p p p ;Q*~ S> GyZJ9<? Q\, Gyz& f"& , IO*E (1452) . n n v n n n o n r o x n r <9H Lz+; , IO*E (3763) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? v n n o r p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H y( v"B |AMPG q o n v n n

p p p CIO$~ h: !Z+q& . r n n n n o )1( n n p m p @T=(G CYJ9<, ; pz( Cf CIOv~ C!qu |D{ CIO P$=9 |9 <zk |O r n o n n n o v r n n o w v n n n o r nr n n n n r n n k n n n o p p EPG G}Y{ p+%~ Gy}OM . hsO C=B f# Gy"=, | C!& s9d : z : o o o v x n n k n n p p p G6*? |OM Gyz& @=9Qc h@g9y) F}z? CYJ9H QS(d | , n o n n n o n n

p,

$Pg

tuvwx jklmnopqrs abcdefghi UVWXYZ[\]^_` JKLMNOPQRST CDEFGHI
}
[ GyqAK n r : 92 ]

.

p, s(d Gyz& fR hF{ : { v n n v p p C|9 |OM Gyz& @=9Qc h@g9y) }YJ9H QS(d Gyz& | , p%( n o n r o n n p Gy=WQ <gO C!=+9A Gyz& Yz(GJ Gyz& hS;|& fz+%~ . n n o o o n p p hEf hFOJ GyT"O \g+q9 ; p9<u fz) G}Y{ , h$( C!%~ L+Q o v n n r n n q r k p p p p |# G}V+9A GyA, $~ i+Q |gZ(|+# p+%9 , p%~ *Ma8(f vT9FQ Gy=WQ o n n n o n
QO$9 h: @t=z%9 IA) @"dQ p+%9 , p{f hFOJ GyT"O YJ+J9 ; p%PG n n x v n k n q n r r

G}|Q*# . p{PG F9A@x QhG*? p+%9 _g# p, YJ9<, p; @tOe fz) r l n r u o r l n n

¸²

)1(

z

!(!+?

GytJa9!, y (G}<+9J 971 - 181) .

p Ch z Gy=OG*? hGy"%9*? y :<# vD+Q . p p p p vvv z @9Q*N G}|~ hGy}z(c y Gy}W%(Q z <A9Q*N Gya=Qj y . n n x o

* h|# CQGO GyA(Sh ; n w n n n v

pz+QFh Ey) vA> GyA9Q*N
r o
v

p

p

v

:

p : . <{ @9Q*M"9 !9Yh , F}+{ , _+> , *TA}Ah G !T9f <tQGA@& . q l l o o o l n p GyQS(d : z Ef @9Q*M"9 CS(O |dz~ s9@~ y !! v l o o v n p p p p p |# GyDt9J : v}9 *t(d GywD+Qhf |}# *ag"(f p, S+QI CYJ9H n o n x n n p p Cj EPG CQOJ @9Q*M9 YJ+J9 , p%( GyPj *Qh*& $|:A hC|D9y%~ n k n k o p p p hGyvvvvvvz+vvvvvvE hGyvvvvvvR$vvvvvvQj Ch Svvvvvvqvvvvvv+vvvvvv9f n )1( n o w r x vr r p p m p vvvvvvvv9<vvvvvvv# Gyvvvvvvv}vvvvvvvTvvvvvvv+vvvvvvv> hGyvvvvvvvgvvvvvvvv;A h|vvvvvvv9yvvvvvvvvx q n p p Svvvvvvv+vvvvvvv}vvvvvvv 9 Phj G}Ivvvvvvv;e hG}Svvvvvvv"vvvvvvv9f n p p GQh GyvvvvvvvJvvvvvvvO*vvvvvvvE Gyvvvvvvv}vvvvvvv"vvvvvvvAvvvvvvvtvvvvvvv) fvvvvvvv # C$vvvvvvv zv& r n n n n p Fvvvvvvvv }vvvvvvvv h GyvvvvvvvvQhGI hLvvvvvvvvb vvvvvvvvv { <vvvvvvvv"vvvvvvvv 9f w n n w o n n v o p p : @vvvvvvvvvvtvvvvvvvvvv=vvvvvvvvvvz# |vvvvvvvvvv # GyvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvv(GQN vvvvvvvvvvv { |vvvvvvvvvv v9 v n n n o n m p s9d C<( |J}O GytJa9!, p, z !(!+A& y : w o n q o n

p |TAt{ |# $PG GywA9H . o u n p m p p @qZ+{ Pyx p, Gyw;e f# fOGy? GyZJ9<? p, <9H o v n n n n n n hS+z@, p p p%PG |OM |# QS(d Gyz& | n o n l p }YJ9<& Q\, Gyz& f"%~ .

¹²

p p <9ytQGAGJ hi+Q Pyx y G$v z S+Q Cf;e Gy"=;A y (41/072) .

)1( Gya=Qj
v

n p p p p p p E|9|9 p, Gyqt& hG =9Y hG:LA;a , f;|? p, GyA9Q*N hC*9e Gy"9S , f9Qp9 k q v q k v k p p p p p, @zh*{ Bj GytQBf y . s9d G |9e GyP$=, : z v9f Cvtv? I9pd9, QCS9 p, GyAqT+Q w r o k q n o n k n q k p r p p p p h@(p, S"? (013 $v ) , |# @Z9!+q& : z @9Q*N G}|~ hGy}z(c y h z F9|h Gy=+9f r n o n o n n o o o p n p p p h||QN hpt+& hCY(y, , E|9e |GA%O . hyO <5|{ _=QSA9f S"? ( 422$v ) t o n l o r n o o x l l l n n n o m p p p p p |J}O <# FQ*Q <# *R*O C<( FgqQ Gya=Qj , |qTQ h|JOK o n v o o n n n r n o n x l n o n n v n w x l

n

w

:

$(

G

!(pu <+# $PG h$PG ? l q o p p p Gya=Qj , hC${ Gy=OY vPyx *zLPhf |9 *(Gpu |P$=%~ , pw+r o n v n p x p p p p |9e Gya=Qj , hyw# v}9 PvQJ pz${ GyT"? *zLPhf |# z @9Q*N o w v o n v n x
hEPG v9f G}|Q vPyx p"J# EPG CQO!9 Cf !tQC pz"P$> |=9VQI Ey) o r k n r n p p 4 v Cf CvDQ vA> GyA9Q*N E!}9 @"t{ f"& . n o v q v o 3 v F;y? G o 2 v Cf G p p |9e Gya=Qj n x

v

v

p |9e Gya=Qj n v n vp

*Qhj
p

T

)1(

, h|"RyA& Gygz}+? . n o o o

p <9}S9!+O . p @zx GyJ(GOK . n

p 1 v sQH f%O G r o n o

|9e p

* e z Q* G j; ) + g } (Q + I "% : o n x q o o n v p p p p p z <A9Q*N Gya=Qj y , hy}9PG *9 @Qi *tO|(!& fz) i+Qg |# GyA(GQ*N ? o n n o q o v n x

tO

@9 N ya=Q

p Gya=Qj |# v n x fz i Q p

|

m

vD Q | 9

p p p hvD+QG |9 *"t{ Gy"9S f"& . pz${ GyT"? hGy=Of? *"tz(f h*JAG(f k o o n n v o w v n w n p p m p h*gA=Q z @9Q*N G |9e Gya=Qj; C$~ vA9H p, GyA9Q*N G S;|, , o v n x v o v np x p p p Ch i+Q$9 |# vA> GyA9Q*N Gy}gA}OI . n v o p p p p S;e; yzP$=, . v n x Ch z @9Q*N G n

°³

*gQa
n

p |"%H Gy}|yr . n m yw{ E!T9f EPG CQGO Cf x n r

)1(

<{

p *"=j, n r n

*tQC
n

p p vA9<9 |# GywA> Cf k n r o o

*tQC
n

p p |tO|? GywA9H IA) n q n

p p p p |# CF{ C!& y~ *gQa y& hF%9 p, GyZJ? , h: |g") p, GyJt+t? ; n k r k r v x r p p p p PvQ!9g f# <g^ Gy}9\+# , |}9 *TA"wQg s9QF& , Ch *TAW"g& S9|g& n n o o n o o n o o o o n r n n n m p p p p hG6C9Q GyA, C!9 |T"O$9 Ey) QhG@%9 , p}v9 *w# p, vA9<, $PG |# L=Q n r r o o r n o n n o p G}L=9Q GyA, C!9 PGvQ$9 p+& o QGS}& o o p

p+&

, E!}v9 $( q

fz) |9
o
x

Qh*B o q o

p |# n

vA9<"9
n

p, v{ |9 CI]QJ PvQg p+& |}9 VQ_B
o n o o
p p p, |tO|? @9Q*M& : z hy+gz~ Gy"9cQ o o

C!,

*t(d

p p p $PG Cf GfA}9Oj n v r p |9e Gya=Qj w o n
G

v

T

p,

Gy}tO|? n

)1(

.

T

p p Chd vA9<& , hy+B GyP*# *tQDhf $PG GyA9Q*N *tQDhf $Pg q n v n p m p ytO CQGI"9 G |9e Gya=Qj p, $Pg Gy}Tzy? <}tO|? vA=%9 p, o n n v n w p * |"%H G |9e Gya=Qj p, @9Q*M& : n x v p p p p |9e Gya=Qj p, z @9Q*M& y . n x

|"%H G n

v

p p hEPG v9f G}|Q vPyx ; v9f |# Gy(GF> fz+"9 Cf o n n n r

!AgQa
n

fz)

*(Gpu C$(GA$~ . n o n p p <+"}9 C${ Gy=OY *zLPhf GyZJ+K hGyjE hGyT}+# , Gy}%~ Cf o v n v n n v n n r p p p GyZJ+K |# CS9!+O Gya=Qj , v n
p <9}S9!+O z p , hC${ GyT"? o w v y

*zLPhf
PvQ!9

@9Q*N

v}9

p Gya=Qj n x

v

p |#

p |+RG@&

C!&

:

v n x *JOK
o q o

n E:

v

±³

)1(

p |tO|? z @9Q*N Gya=Qj y (U5) . n v n x

hsO CV9Q Ey)

$PG
n

Gy}"%H G<# IGQ

|=+"9 _Q*t? h|"%H CvDQ
k

*PvQ
n

GS~ |# n n r

!t{
yv~ r n

f"& .

T
*w#

p hGya=Qj w n n

v

$"9

*Ag%O <zf *"t{
n q r r n

GyZJ+K ptb , E!}v9 @g%O Cf v n q n n v n r p YJ+J9 pQOg . n k q

p p{PG v9f GyT"O YJ+J9 p9s={ hEf yv~ r v n o n k r n r n

p ptb , hE!}v9 PvQhG yx G S"9O , hhGF=x C!B Cf @"dQ Ey) G S"9O n o n q r n p p p GywA> @GO$~ *PvQhf yx G S"9O , hyv~ *Ag%OhG <PvQ GyZJ+K r n q v n o n n o o p p p p z GyOGQsa", y Ch z GyOGQ|, y Ch z |T"O CIv}O y , Ch i+Q$9 |# n r n n n v p vzf @QFh Ey) z F9|h GyAQ|Pj y , Ch z S"# C<, OGhO y , Ch n x r x p p p p i+Q z GyZJ+J+# y GyzP*# @g%OG <{LQGL GyZJ+K ptb . q v k v n r p p h$PG G}|Q s9e <& CvDQ Gy}JOC+# , pJ+# @QFh Ey) vA> GyJO*E o o n n o q o p p IOC", <%PG , p{f v9f Ct? p9s={ , hEf yv~ *w# Ct? p; @t={ . r r r n v n r n r n r k k n

@t=z& , p9!dQ f}# Qh*"9g , hGyg%OI fz+& , hfz, Cf CPvQ |# n q r n r n n v o n r o o p%(

*t(d
o

p p yx : EPG hFOJ p, vA9<, n n n

$PG

L=QG @TAW"g& , h: k o o n

fz+x C!B C*%9 Gyt9Q !! n p p p p Cc# Cf G |9e Gya=Qj <%Pg Gy}tO|? GyA, sOe ywA9<& Cyt) Gyg%OI w n n v n n v v n v p . E!}9 9 Pyx fz) !J( |9 COj Ey+"9 y n )1( n o x p p CO*" v r n n r

pz+gz~

C! &

y~

*|J

o

n

p p p, Pyx |# s=zp "9 r n n

, hE!}9 C@) o

p p |# sp ={ <g^ !9sz+& r n n

²³

)1(

z yT9f Gy}+RGf y ( 4/821 ) @Q=? Gya=QG!, Y9I> Gy}g9F~ GyD;C? .

7- |gQv? Yq+# . 6- |gQv? GyG}{ . p p 5- L;p? fz, Q\, Gyz& f"& . q n v n n 4- C~ <gO Pyx |tAz& . v n o 3- G}|(Q GyA, |# CFz%9 s9e GyM(GQL fz) fD}9f Q\, Gyz& f"& . o r n n 2- sZ? GyW(Qi . 1- St+q? <# S9fOI . p h$) GyqAQI GyA, S"Awz~ f"%9 p, vA9<"9 $PG , h|# C$}%9 : o o q p p p p p h$Pg GyQhG*9J @=OC |# hp9I Gy"=, | , h@"A%, Ey) L;p? *R*O , v x n o n n n o hC}9!+# ) QhG*? . h ( y(W <#

*J+)

)

$PG

p Qhi f"& Gya=Qj ( L}T}9F? hS=g9 w n n n r k

v

m p ( y(W <# *J+) ) h*w") <z<, |M"r . o q r n m p p hsO CvDQ G |9e Gya=Qj p, vA9<& z GyA9Q*N y Gy"t{ f# QF{ GS}& n w n n o o o v r n v v p p |9e Gya=Qj . n x p{PG v9f G}|Q vPyx p; f%OI fz) G o o n n

v

@=QF(G |# f%O@& y . v )1( o

T

p S"? |9FA+# h$z~ FQG EPG S9s(G GyJO*E <{S"9Og , GfAtOhG C!%~ q v G}sO|+# I+E s9d : z CvDQ Gy}JOC+# p, G}fZ9Q Gy}9\+? |#

³³

Gy}+RGf y (4/294) .

)1(

p z GyGQM hGyAgO*{ y (7/281) , z |+RGf G:fAOGd y (3/914) , z yT9f n

y}9PG ?

p }!%9 |# q

p m p p QhG*? C<, |M"r ! r n

m p |M"r ; pgz+x Cf @zt+n %9 F9!p =9 . k n r r n p p p CYJ9H GyQS(d | , p(FOJ Cf Gya=Qj E!}v9 QhG$9 v n v n q v
v

o

f# C<, fz)

z! EPG z Q* G jy hh J QhG* +% # n x n r n l n n k v p p n p hs9d GyP$=, : z EL=9Qj @9yr : *(Cu <& y . w t )1( o o n r n l v n p p p p hs9d G<# I=9f : z *Qhj Gy}(\(f9J f# GyDt9J y . o v n n n x n p hs9d GyOGQsa", : z \g+r y . n v n o r w l n

p B

pAJB

@9 N ya=Q

p

FO

? p 9 |a g

r n n p p Gy=OY , h*JQY(f fz+%9 . n

p hS8{ f"& |QI p"q^ *Og hs9d : z CIO *Tzd f# $PG y . n o n n k n n o l o n m p hs9d C<( I9@~ : z |AQhc GyJO*E y . n n n o m m p , s9d f"& G<# |g+# : z y+U <W,A y . n o n m p hC<( |M"r

$PG

m p p p hp, v{ $Pg @GO }<, |M"r QhG*? h$, GyA, n x o o k r n p 11- sA{ GyJT+# Q\, Gyz& f"& . o n r p p 01- L;p? |g9h*? Q\, Gyz& f"& . o n n n n 9- |gQv? Gy"%QhGf . 8- GyAJw+~ .

*gA}O$9 C${
o o

´³

)3(

p @Q=A& z |J}O <# GyT9F> Gywz=, y p, z |+RGf G:fAOGd y (3/655) . o n v n (4/592) .

)2( G!dQ )1(

p @Q=A& p, : z |+RGf G:fAOGd y (2/552) , h z n

7P*>

GyA%P*>

y

z S+Q Cf;e Gy"=;A y ( 9/271 ) .

uuuu
p p p |# QhG*?

$|:A

p hC|D9y%~ ..

h$( vPGH |W%(Q , p{PG :<O Cf hvPyx Gywz=, q )3( l l v r n v k

*AD=B
n

Gy}QA o

|A%~ C*]9 . o v n l k

p p , h$( C*]9 ||QN |gQha , hyw"& |AQhc G<# f}Q GyA}+}, w )2( q o q n o o n n k l l n v l p p m C!& ||QN v=+Q I9pe f9y~ <9yA9Q*N hyw"& i+Q Ct? . hGyD9yE : S+r l n l q n x v n l o l p p |D; h$( |AQhc |A%~ <9ywPH , h: Vx n o v n l v n l

p%"9c i+Qg v9y(GsOj

x

)1( n n k

m m p p hy+U C<( |M"r hIOg , <{ C<( |M"r r n r n

$(

CV%Q$~ , hE: o

m p hC<( |M"r r n

p p |=AOY vPGH , |wDQ |# GyQhG*? !! l o n l n v l p p p p p F}h <+# Gy=Of? hGywPH hvDQI GyQhG*? . n n

$PG

µ³

GyA+G9!, p, vA9<& : z p9Szy(G C${ GyPvQ y (U79) hyv~ w r n

m *gR$9 }IO n o

<9ywPH v}9 p, @Q=A& p, z @9Q*N <jOGO y h z Gy}+RGf y , hPvQ$9 Gy}AW+h

)1(

PvQ$9 C<( GyqQL G:Y=%9!, p, z G}i9!, y U 55 hC<( GyqQL V+g, |A%~

p $"9 @w(f GytZ? YJ+J? , hyw# v o k p p p 4vv E<QGR Gy}D9y> hG}La9A : r n o n n p p p p h*A}9V) |h |gAtOg h<OfA& GyA, o n r n h$(

*=QR$9
o r o

p

n E<QGRG r n k

*QvR p+& o x o

fz)

$(
n

fz+%9 .

Cf r

*GA%O p, @zh*{
n n

p

p p p GyJOK @zh*; <9_; n k k n r

*A}9V)
n

|h

$(Gg

,

3v GyAzh*{ Gy=9_{ o o

p y~IOGK

:

p CQGOhG <& @W(*& $Pg GyJt+t? . n n m p p G}!Z9Q |# F9!> BLQ , pRGOhG fz+%9 CV+9A v}9 S+z@, PvQg |}9 n o o n n n r m p p p p p p p p p |# F9!> , hGyJ=9H <# Gy}"PQ hSgO <# f=9OI hi+Q$}9 |# o r n n o n r o n r m p GFA}v9Y <+# C<, <wQ hf}Q hC<, f=+OI n r n o n n o n r n n l r p p GyTt+q? YJ+J? hhsh v n n n l

$"9c

$"9 *w(f
2v GyR*9OI o

CY{ o

p GyJ9OC?

YJ+J9 n k

p vJ9OC?

p p (GyTt+q?)

v

,

n

ptZ? o

p fz) GyJ9OC?

p Ch Gy"tZ9f w
.

p p |"%9 <tZO GyAW(*& q r

:

h$Pg sZ? |wPh<? l l

)1(

p p F9A$9 L=Q |(J fz, Q\, Gyz& f"& SGOJ yz& VwQG . n o k n u r n o r n n p p sZ? |9 , v}9 GLAzt(G |D; Cf f9FW? Q\, Gyz& f"%9 y}9 q k v n n k

*MAzt(f
n

±à Ǚ6šâ èÇJcð È º ï î ð
¶³

h|tO|? z Gy}+TQ hGytOGM y :<# sA+=?

;t+u

|J> GyO*# GyMa+>

)2( G!dQ |tO|? z @zh*{ |Ww{ GytQBf y :<# sA+=? U ( 23 ) ;t+u GyT+O CIv}O YtQ .
o

)1(

p p p Cj : Qv=B Gy=j{ C~ GyG}{ , hEf V8B Qv=B Gyq+{ , Cj : yztA9d hEC9QI GyqA"? . r r n o v n n r r

m p9<# FQ*Q |D; GC"9f : o n k

p p 7v GSAj;d @W9<& G}S}9A : n o o p !T=(g :<# sA+=? . r o n o n n n )2( m p p p p p h!T> Ey) fz, <# C<, _9y> , hvA9H z G |9|? hGyT+9S? y GyPj x n n o n v p p h$PG i+Q GywA> GyA, @|yr h@R*r vwA9H z !%H Gy=;i? y o n o o n q o q o o o p p p p p p p fz) yT9f f9FW? , R*qB vA> fz) yT9f fz, h_zJ? hGyR<v+vQ . n n n n u n n w n r o q n r n n o o l n r
p p Q\, Gyz& f"& I+# R*qB vA> fz) yT9f fD}v9f , R*qB vA> n o r n o q n r o q n r n o o l o o l p p p v}9 S+z@+"9 v Ef V9A Gyz& @=9Qc h@g9y) v p, sZ? |tA{ fD}v9f n q n r n o r n r n n p p p 6v h\h GywA> hGyQS9F{ Gy}R*q? : v n n v n n r o o o

p p p @v=vjvzvB @vGv}vvvvzvB hy( Vv8vB @q+zB )1( r n n v n n v r n n v r m p p p !T=(G VgQG :<# f=9S C!& s9d p, Iu Ce Gy}||"p +# f9FpW? : r k n o r n n v n n n x o x n n p p p p Ch *"T=& Ey) GyR<v+vQ Ch Ey) _zJ? p, Gyag# p, CIO GyZJ9<?, v}9 n r o o o n v n n w n r n n r v r n p p p Q\, Gyz& f"& , Ch *"T=& Ey) Ce Gy}||"+# f9FW? Q\, Gyz& f"%9 , n r o o o r n o n x n n o p p p p p C|+Q Gy}||"+# fz, o r n u n

*Z"g(f

VgQG
k

n

5v

p Y"9f? o

p G}Vg9Q

*|yq& CIO$~ C~ *"T=& Ey) v o n r o o o o x o o n o m p yp Az*+O I(GOK @9Q*M+? :
n n

p p G}La9A , h*ja, fz) C*? |J9S# . v n n

·³

)2( )1(

p n p p p |tO|? z YJ+K |Tz~ y (1/51) , <9H : <+9f Cf G S"9O |# GyO*# . o r n n r n n n v x n z yT9f Gy}+RGf y p, @Q=? |J}O <# FQ*Q <# QSA~ ( 7/92 ) .

p *|LP IO*D%~ y . )2( o r n o o r n o p p p p n n p p p+"dQ Ey) C${ GyT"? p+|LP IO*D%~ , h*"dQ Ey) C${ Gy=OY p; o o w v no r n o n n o r r r o o r n o r n n n n n n r n n n p p n p p p f# G S"9O , pz}v9 hsgB GyqA"? ; s9y(G : S}(G y"9 QF9yw~ , r n n n n n w n n n o r r o n n o n r n n

v

GyGz+{ v QI}& Gyz& @g9y) hQ\, f"& v s9d :z y~ *w(!(G *Tzy(f n r o n n r o o n n n o n o p p p p p <OC y}9 hsgB GyqA"? v}9 *t(d G |9e |J}O <# S+Q*# GyA9<g, w n n o o n v o o n o n n n v r r o p p C${ GyT"? ? w v

*

p |A) <OC |"%H GyAD=B f"O o q q n

p+zLPhf @ZJ+K Gy%+A}, h*"T=(!& yzgTt;!, . q x n n n o n
p p, GyJO*E . p p hG : CI}O <# IGQ Gy%+A}, E|9e p, Gyqt& hy+U y& <]9f? q o n l n o m p p p p G}hd : CI}O <# fz, <# IGQ GygTt;!, |# CF}? GyJO*E . w x o n n q o m hG<# IGQ GC"9f : o n n

6L Q

G}|9|? Gy(G\J? h!(Q Gy}gGRGJ y h@(p+9 p, !qU GyT"? 013

$v

.

m p p p+"T=(f vA> G<# FQ*Q GyW+g, :<# FQ*Q GyT", |D{ vA9H z O:F{ q n n w x x n o x p CF}? GyW+g? . n )1(

x

p G !, : |J}O <# FQ*Q <# QSA~ , C<( FgqQ Gya=Qj , E|9e |# o r o r o q q p p C${ GyT"? . m p p p p p p G}hd : |J}O <# FQ*Q <# *R*O C<( FgqQ Gya=Qj E|9e |# CF}? o n v o o n n n r n l q n v n w

yD9

w v

¸³

uuuu
p(F> <Pyx GyAD=B p, n v w o
[

!t{ G}L=9Q
: 6 ]

p

p

f9|? . v k

GyJGQGJ o o n

.

uvp ijklmnopqrst fgh
*A"=& y%9
q n GywD+Qhf , C: h$, s(y& @g9y) : n o o Gyz& o

o

ytO *

h\h n

@=9Qc
n

h@g9y)

p,

p vA9<&

p \QhQI GyAD=B p, !t{ o
v n

p

n

s9fOI k n

P$=+? q k n

,

sz}9
q

G}L=9Q :

p p L;p? fD}v9f . o r n n p Yj9Q$~ , hGyqA"? Gy}tZ(OI o o

p $"9 $, n

p p p p LQhL GyqQb Gy]9y? p, BLQ n o v

p GyA9<g+# , hCOQc I+9I GyZJ9<? , hf9T |h v=9Q GyA9<g+# h|h n n v n n n n n p p p p p hPyx Cf G}Y{ p, Gy"9S GyDt? ; h}f G<# S+Q*# |# v=9Q n v n n v v x n o

¹³

°´

±´

²´

)2( )1(

( 3 / 2 ) <Qs~ ( 00011) hGyOGQ|, ( 25 ) . p p s9d QS(d Gyz& | : z C!9 S+O hyO COe *(e Gyt+9|? n n n o n n n n o o p $"9c GLA;a p, ;O*Op *(e |n (r yp Op Gy"v=p , | . x l

h:

pMQ

n r n

y QhGg CIv}O

r gsht ukw m n o p q ij v l f
p[G
yJWQ

: 8 ]

.

) (

p p S=+{ Gyz& <z|(Gyp %~ hC!qT%~ , h!ZQhG Gyz& hQS(y& | o n n n o no p p Gy v"9S , hsO @n =gn &o Cs(Gel <n 9f(G GyO!+9 hGVAQhG G6LQIn , hF9$OhG p, p p p p p p Gydz}v9J Ey) Gy"(Q , pg9OGg v=QGA s(|& hBPhg hBPhG |# @=g& |# o n w o o r o r n r n n o n m p p <QS9yA& L+Q s+9e , h<zk |9 C|Qg <& Q<& Cf *=zj& y+MQL Gy"9S |# n n nwo r o x n o o n n v n n q n n o p p p hy}9 <zk | G}Q<g+# |# f}Qgp <gD& Gyz& |=WQG h!P*QG , pt9e n n n no n o o o on x k n n k n m p p f=O Gy}az> hyw"& |9J <gO S"A+# pwqz& f}& C<( _9y> . o q n o n n n n o n w o v n p p p p C|& , h|9@B C|& h$( p, GyT9OS? |# f}Qgp , pwqz& FOg n r q o o n n n o n w o ox ow o p p p n p hf9T <gO GyT9OS? *A+~ G}e hG}H , EP |9J C<(g h$( p, <a# n n r n x n n n r p p o p p p p p p f=O Gyz& <# f=O Gy}az> Gy%9V}, GytQV, , hyp O *A+~ G}H , x o n o n r o n x n n n v n p p p p p h@g9y) fz) Gy=WQ*? CF}h <(:OIp S+O Gy=WQ*? h$9O*%9 |J}O <# o n v n n n x n q 2 n q m n p p , *(e G C"n +r # GyDv 9!p , fWQ |# Qn<+h G}hqd 1 G|r An # Gyz&o @=9Qc v r n
p
) (

³´

)1( QGFh : z YJ K Gy=M9Qj y ( 1873 ) .

+

p Gy}ZOb yt(y& @g9y) : o n x o m p p h<gO C;K hfWQ*# S"? |# GyOf(Ip hGyG%9O , F9A GytOQ Gy}JA(e n n n o n o n n k n v p yQS(d Gyz& | . n o p hOL{ C$z%9 p, G S;e , hOG!B <gO Pyx (GyGR*QI GygQ<+?) vz%9 n r o n n o o w n o p F9A Gy+(e Gygd+~ GyPj pAK Gyz& p+& yQS(yp & | (|w? Gy}wQ|?) , n o o n v n n n o o nn n n p p p hGSA}Q Gy"=, | p, Of(@& IA) V}zB GyGR*QI vz%9 , Ey) Cf v v w n q n o v n r

NOPQRSTUVWXYZ

oEFGHIJKLM

/012345678}
pAARhF 9

[ GyJWQ : 9 ]

#$%&' x y({ |+~-" z )* } , ! .
%
)1(

;{

p p p G}!Z9Qj w GyPj y& RnhFA9f *t(do yz}%9FQ : GLAQr C*%}9 V8r B Co_zq t%9 n n p p | , hhGS(G Gy}%9FQ*# <z|(Gyp %~ hOhQ$~ , <{ hCRhGF%~ pw9f n o p p (Gy}O*"?) , BhGg C$z%9 h!ZQhg hfRQhg , hf9OhG Gy"9S vz%~ }Fz& n o n o o v n ov n o o n q p hGyOhQ , hPyx p, S=+{ Gyz& @=9Qc h@g9y) , hy}9 hY{ Ey) n n w n q n m p <QS(yp & |J}O | , h$9FQ |g& CYJ9<& , h@Qv(G G}|(Gd hG}h:O n o n o n v oo n n n n p p IA) C|Qg Gyz& <9y%GQI Ey) (Gy}O*"?) GyA, !(Q$9 Gyz& @=9Qc h@g9y) q n q n p hGSA}Q p, Of(@& v Yz(GJ Gyz& hS;|& fz+& v R$9A C;K fWQI S"? v n o o o o n n

´´

)3( z S

IO*E (1361) . p IO*E (8163) , h z S"# G<# |9F& y , vA9H GyG"9FR , <9H hp9I Gy"=, | , n n "# GyAQ|Pj y , vA9H Gy}"9s> f# QS(d Gyz& | , <9H p]{ Gy"v=p , | , x

(2644) . p )2( z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H Gy}j9Rj , <9H q o n G}I9O*E GyZJ+J? y (Qs~ 6011) .
)1( z Gya=t9J Gyw=Qi y (2/572) , hYJJ

|QV Gy =

"v p , | hhp9@&p , IO*E x
p

q

&o

Gyg;|? G}y=9!, w v o

,

z

SzTz?

m p p h$PG C<( <wQ *t(d yp g}Q <gO hp9Ip Gy"=, | : G!azp u <"9 Ey) Ce n r v x r n r n o o n n n n ox n p p p G}*Oj v hE!9 yq, Op"p & v IA) C!wQ!9 sz(<"9 y . n v n q r r n n r n o o n n )3( nr m n p p p |9J p+& Ccz~ |"%9 v{ V,A , h|9 !q]"9 f# QS(d Gyz& | n r n n n n n nn r n n r n o o w n r n r n m p p QS(d Gyz& | Gy}O*"? C\9A |"%9 v{ V,A , pz}v9 v9f Gy+(e GyPj n o n n o n rn r o n v n n n n r n o w n r m p h$PG C!U <# |9yp x *t(d : z y}9 v9f Gy+(e GyPj OL{ pp +& o r o n q n n n o n rn r o nn p p p p p Of9g , *9 C<A9g p, F"? GyqQOhS |zhGg , *9 C<A9g Ey) F=Q*{ !"g9g y . n v r r n r n n o n nnn r r n n r n r )2( n n o n nnn r r p p p%Pg p9_}? <"B Gy"=, | y}9 |9J | s9yB : z *9 C<A9g CF9H Q<9 v x q n nnn r n n n n s n o r n n o p p |(J QS(d Gyz& | , n o n p m p p pz~ *Z> Gyg9y~ |"P Lzu Gyz& GyMzp +t? <}Z+=? Cfd~ |# |Z+=? n o n n o o o n o o n n n p p n p |Z+=A& <, ; p{!%9 Cfd~ Gy}Z9Fp> y . )1( o n n n no n v n n r n o n p vPyx hGy vQS(d | *t(d: z EPnG CnY9H CnIOn vo ~ |o Z+=n ?l , pn zr +n Pr vo Qr r o o n n n n p p p hvz!}v9 Ccz}B GyO!+9 f"O $PG GyJ9OK GyGz{ , hv+r : *w(f n n n o
[ Bd
f}QGf

n [\]^_p

: 441 ]

.

µ´

f

"%9 , IO*E (4542) . +
o r

p )1( YJ K |Tzp ~ : vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |

v

n n

# p]9Fp{p Ce C*}# Q\, Gyz& n n o x

p G}QV .

uuuu

h$wPG G!AtzB $Pg Gy"T}? Gya+=? Ey) <9QFp%9 h<t, O*# Gyz& p, o r o v o p p p Gy=w9A , pGg; *=w+9f |g%9 y . n n n )1( n n n n nr n ro n p p p p p hyw# C<w, Cf Gy(I, sO G!tah |# GyT}v9A , p%+GA%}9 fz) n n n n v n rn n n n n v n r o n n n r nr n v r r p p p pt9yB : |9 C<w, Cf : Cv(f Cfz~ Cf |9 f"O Gyz& L+Q yp QS(yp & | o n r n n n n rl n o n r nr n r n n o n n r n n v n p p p p <wB , pt9: y%9 : |9 *=w+x ! |9 f"O Gyz& L+Q yp QS(yp & | ? n n r n or n r n n r l n o n n n n C*}# !RhQ$9 v}v9 v9f QS(d Gyz& | *RhQ$9 . pz}v9 G!A%+"9 Ey+%9 o n n n n n n o o no o n rn n rn nr n n v nr n n n o

¶´

·´

¸´

(8663) .
)2(

o n

IO E

*

)1( |w9f sQ > |

p p YJ+K Gy=M9Qj : vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H y( v"B |AMPG Lz+; q v n n ov k k # Gy}O*"? , p+& RhFA& I=+=? <"B L9QF? .

*

) (

$PG ; p{f $Pg G6*? <OJ hvz!%9 FO*OIl fz+%~ , vz!%~ yv~ q v nr v n n n r p p |h Cf GytQBf sO v}{ p, R|# QS(d Gyz& | hs={ hp9@& , h|h n o n n n n n v o n p . p, Pyx Gy(sB y 2 np GyW(GQY *QOOhf $Pg G6*? , *t(d C!U : z hvz!"9 yv~ !T}g%9 E: o q v v nr nr nr v o n l n n p " n Gy"v9S *n =w(f , hLQL CYJ9H QnS(d Gyz& | p, o n n o o o n
p WH

\]^_p . OPQRSTUVWXYZ[
[ Bd
f}QGf

: 441 ]

oEFGHIJKLMN

s9d @g9y) : n |"w~ *g=O Gyz& p{f Gyz& I, : *}(J y . o n o v n n t pt9d : z |# v9f |"w~ *g=O |J}OG p{f |J}OG sO |9J , h|# v9f n r n o o n v k n r n n v o n vk n n m hia) C<( <wQ QS(d Gyz& | , C~ s9e pZgO Gy}"=Q , n n o n n r n n v o v p <+# f+"+& hs9d : <z<, C!B hC|, _=B I+9 h|+A9 . n n r r n n r n n s n nxk oq p p p p |# GyT"K ( Cj Gyg(Gyp , ), pwWr f# hF& QS(d Gyz& | pt={ r )1( n n n r n o nv n n n m y}9 Cfzp # Cf QS(d Gyz& | sO @(p, , F9A C<( <wQ GyZO*u n o n n n n r x x o o x n o r n v

B

B
¹´

p p p hGyq]{ G<# f}& , pw9!(G $~ Chy) Gy"9S <QS(d Gyz& | . n o n o n x v o n r n $( hC|, | ) , hPyx }f Gyg=9S $( fn ~ Gy"v=p , | , hfz+s9 G<# fn }&p , w x o x v nv n ox p p p hBLQhf <AjT+{ h@wq+# QS(d Gyz& | IA) *Zz) fz+& h*Op# ( <z<, n o o r n o n q o n v m p p p hs9e Gyg=9S <# f=O Gy}az> hfzp , <# C<, _9yp > hGyq]{ <# Gyg=9S o o n v n n v o o o v n w o n p *T}n g($9 s={n Pyx |p # VOIp GyZO|n ?p , h$) L=Qo hp9Ip Gy"v=p , | . x v v r

uuuu

°µ

)1( z G

yTt+q?

y :

$, |w9f GFA}9f%~ <}D9<? Gy}G9yU G6f .

T

p m hptB p, GyQCj . pt9d s9F{ |"%~ : p{f C<B |%9FQI sQ*X ; q o n r v o o n r r nn r l n m p p p p f+#, GSA=OhG <%PG G}|Q Ohf Gy v"9S . pzF9<&o GyG}+h : Cf sO o n r n w n r m p <zS+9pw~ , h@(p, QS(d Gyz& | h$( f"w~ QGV, h<w~ sQ*Q n o x n n o o n o hGyT;e SgvvO <# f=9OI , s9e CIO$~ pt9d : sO OG!B yw~ GygQH o n n n o n r n n n o o n m p <", S9fOI pt9y(G : !(y, $vvPG G}|vQ <gO |J}O fz+& GyZ;I n n n o n n n n o n v x p p p p p G}!Z9Qj w , Cf Gy"v=, | y}q 9 so =^ , GFA}gB G}!Z9Qo p, St+qn ? n n n n v v p p m p p |M"r s9d : IOC"p , f=O Gyz& <# f=O GyQI}# <# C<, f}QI n v o n r o n r n r n n n p m s9d G |9e Gya=Qj : IOC"9 $W9e <# |J}O , f# C<, o o o o n v n vn w p h|D{ $PG S+z@+"9 C*]9 p, I9OCA, GyW(Qi hGyAJw+~ . n k w n p hyg{ vD+QG |# $Pg GyR*9OGJ G6f f"O GywD+Q*# C|(Q |Tz}? , v k p l o q l n n o p m p <+# GyQhG*A+# IA) !gQa GyR*9OGJ GyA, RGO$9 C<( |p M"n r . n q n p r n p m |p M"n r GywPGH , C~ CPvQo $9 |p # QphG*?p G |9e Gy=o M9Qpj , C~ !t9Qf x o r n o v o v n v p p p p p p hSzPvQ $Pg GyQhG*? |# z @9Q*N G |9e Gya=Qj y Ch: |# QhG*?p C<, o n x n n v k p p p p QS(d Gyz& | GFA}h <g^ G}!Z9Q p, St+q? <", S9fOI , n o n n n n n n o n n , $Pg GyqAQIp GyA, G!Wj{n p+%9 fn zp , hGygn =v 9S hGyq]{o <An G%+Rp t o
p
î î î î î 7IOHW 1Mw 7UbÉ î ð ð )±(

Ç*Y Ç_èä

±µ

)2(

)1( <zj CIO G

Cj F%RJ v;|9 p, !qT, . r n q o n k n }!Z9Qp . n

vn

&o

o

) (

p p p p p CIu r r r w <%PG G}|Q |"%~ p{!& <zn S+n 9pw~ OGf y%PG GyO*# |n # OGf |}# yn v~ n n o r pzFz($~ f# $Pg Gy=;Op , h@(y(G fz+%~ $Pg G}|(Qn , pz!A~ hGyz& r o q oo p p hGyDQhIp , hChy(G GygOO hGy}"g? , p{f $~ C<(G fz+w~ |9 SzyA}(g ; n n n n r x n p p p fz) L;pw~ , hy# *ZOQ Gy"9S E: f# QC*w~ C!A~ C${ GygR o n o n v o x v p C|Qv~ , p{f Gy"9S p, p+8p w~ , hp, czw~ , hy# *GAQ |GAQ n n o l r v v n nr xo p p p pt9d GyJ=9H <# Gy}"PQ : *9 |gWQ G}!Z9Q ! G|zp w(G fz+w~ n o r n n r o n o r o p p Gy}%9FQ*# Chy) <9yM;p? . n n r n n m |J}OG ... hPvQ La=? _(*z? }<, <wQ , hPvQ |"%9 Cf n n o n v n r k v k k m p p=OC C<( <wQ pJ}O Gyz& hCC") fz+& . C~ s9d : Ef Gyz& <gE n r n n n v n n o v n m p pz}v9 CQOJ Cf C@wz~ , CV9Q Ey, C<( <wQ : Cf GSwB . v n n r r o r o r n v q n p GyD;C? Ey) G}!Z9Q . *t(d f}Q : pRhQJ v;|9 p, !qT, , 2 n o o n o n n v r o n k o m pMQL f}Q hC<( <wQ p(FOG C<9 f=+OI pt9: : |g"9 . pP$> n r o n o o nr n n pt9d : Ef EL(G!"9 G}!Z9Q GFA}g(G h*t(y(f vPG , p%z~ v <"9 Ey+%~ 1 . n n n v n n m p S9fOI *t(y(f : |"9 C|+Q h|"w~ C|+Q pP$> Ey) C<, <wQ pzL=Qg , l l n o n n n n n r p p p C~ <zk f}Q <# GyMa9H Cf <g^ G}!Z9Q GFA}g(G p, St+q? <", n n n n o n n n v n o v n v !t(d : |"w~ C|+Ql h|p "v9 C|+Ql . pt9d SgO <# fo =9OIn : $PG Chqd Gy(n $n # . o o o n n o o
) (

²µ

)2(

p

)1(

*g", : Cf CS+O <# I]+Qm ITO SgO <# fo =9OIn |p # GyMRQL . n n n n n n q p, iQ*> GyJO*E y (2/791) . p p GyGQH , h(fP*t%9 Gy}QF>) : $( fPb Gy"Mz? GyPj *QF) . G!dQ z Gy"%9*? o p v9f *(\h y5<{ GyA, v9!B *Z+=%9 GyGQH pAAJwx p+& IA) @Wq) |# $PG o o o q n n n $Pg @g", : C!9 Chy) 69 |# i+Qj , h ( GyGP*{ Gy}Jwx ) : $( Gyg}(Oo GyPj

B

) (

h: *o G}h |g%~ , h*JH h: *q+^ |g%~ <{p9\Ap %~ , pz~ *Rd w n r q o o p h|# C_9f", |# s(|, y . pw9f SgO <gO Pyx : *Zz, <Z;@p %~ n r l n p Q|J, , hC\Q<w~ <T+q, |9 |zwA& *Oj , hCs9@zw~ <z${ <+A, , o n n ro p p p z C|9 hGyz&! IA) CQ|+n w~ <}v9 p, v"9!A, |# !=z, , hCL]> S"9f o n q n p Gy}w9f y . pJ}z(g pzOLz(g p, OGQgp , pAQc C C~ s9d : v*9|k 9 n o v n m m n }yJt"vx <t(e v"B p+%~ @9<p gk 9 i+Qn |A=(Y , GI}p z(!p , |# $PG r o n n n n p p Csa9Q$9 hSww%9 RFp+QG *GQIx hCYJ9<x , C|9 hGyz& !EPf o n nn r n n n n k n r p z C|9 hGyz&! y( Cf <, s(I |9 Cs(i fz) Gy"%(V , yT}gB |", p, n k v GyMRQL |QI :RGyB y%~ fz+w~ <Pyx Gyq]+z?; . pt9d SgO: 2 o r l k n m p I]+Q v hv9f CIO Gy"t=9A v pt9d : z hGyz&! f hyp +A%9 fz+w~ o w n nn n r n nr n n p m y+=9*g9g , S=t%}9 Ey+& <W+Q <# SgO p=9*g& , s9d : pt9e CS+O <# o o n n o o n o n o o nr n m p pt9d f}Q hC<( f=+OI }<, <wQ : G<Tb *Oc !=9*gx . pz}v9 P$=9 n r o nr n n n v n n o n o r n n n on *w# *n O*# , C!9 FP*z%9 Gy}Jwx hfP*t%9 Gy}QF> 1 . o
) (

³µ

m )1( z @9Q N Gya=Qj y (2/554) <AZQa ya y 9 . n

*

p

v

n

x

(%

p p p pzLP f}Q <+Og p=9*g& , h<9*g& Gy"9S . pt9d s9Fp{ : sAzA~ SgO <# n n n n o v o nn n n o n o n nn n n o nnro r n r n r n n n l p !=9*p gx C!B ; pz!B S+O!9 hL+Q!9 hCI="9 Eny) QnS(d Gyz& | . o on o n nr n nnr n n x o n n n r o n n n n wn n p OGQG , hCfQ<%~ CIT9<9 , p=9*g(G f}Q Ch C<9 f=+OI . pt9d f}Q : <{ n n r no o r n r n k n r n k o n n n r nn o nr n n nn o n o n o m p p pt9d C<( <wQ : : , hyw"9 G}|QGA hC!A~ Gy(RQGA , $~ ChSb GygQH n o n o n n o r n n v r o n n o r n on nro n r n o r n p p p p p p p pt9d I=9H <# Gy}"PQ : : hGyz& : !qg{ , |"9 C|+Q h|"w~ C|+Q . o r v n l n ro r n l n o n o o n n nr n o p p p Gy o v"9S , pt9d p, vn ;|& : !n J# G}o|n Qn GAo hnCn!r Ao ~ Gyr (o RnQnGAo . r o n n m m p CfG="p , LW+B Cf : *=zj& C<( <wQ . C~ @wz~ C<( <wQ , pAwz~ C<zk n r n r o nn n v n nrn n n o v n n v n n r n n n r n nro n o n p hv9f f}Q *t(d : hGyz& |9 CQOJ <Pyx E: C!, sO $+zJ v;|9 sO n n n o n o no o n nn r o v n x mn r n v r o n n k n r p G<# GyGQGM , pP$> f}Q *Awz~ pzSwA& C<( <wQ . r o n r n n n n o n o nn n v o nn r n no r n v m p n p p p h|"w~ C|+Q . pP$> Ey+%~ C<( <wQ hf}Q <# GyMa9H hC<( f=+OI n n r n n o n o r o o nr n n nr r r n v r o r n l n p p p p p p p G}!Z9Q Ey) SgO <# f=9OI p, St+q? <"p , S9fOI pt9y(G : |"9 C|+Q o n r r n n v l o n n n n n n n n n n o nr n n p p p f# f9FpW? RhL Gy x v"=, | ; Cnpf QnS(d Gyz& | |n 9J ... hnGFAn }n gn B r n n r n n n n r v p o n p p p m p Sz+}9f <# <;d , f# $W9e <# fQhI , CL=Q!, fQhI <# GyR<+Q , o r n r o r n o r n n r w nr n n nr n o r o n p n p p s9d G |9e Gy=M9Qj : IOC"9 ES}9f+{ <# f=O Gyz& , s9d : IOC"9 w n v nn r n o r o n r o o n v nn n n p p Gy=M9Qj yp %Pg Gytp Z?p !qT%9 h!t9Qf . o n v x o p m p p p p p $Pg QhG*? C<, |M"r ytZ? GyTt+q? , h!(QO G6f QhG*? G |9e q v n o r n n o n ) $zx C<( <n wQm QI}& Gyz& @g9y) 1 .
vPyx IA

q

n

r

) (

´µ

ï î ò ë ï î ð ï î > î í î îq ÇKt 7FbÇ î Sð]t U5V 8d èð òMîW Œ Çà ˜ ÇH` Œ ¨ · ¯ ´¸³ © ÏÇÑ ÇHJd ® î ] ð î ð ð î ï ò î ì ò î ð ï î ò î ì î ò ò î ð î ï í ï ï î Ç_èä º u Åð6UÑ s ÅðLUð t èǝð dÇÖ Mt ® èÜ 5bY Uð p º ˜ î IKòX èÃîîU GCV º ò ò î ï î ì î ò ð ÏUÁ KîOt èu ANuÑ Ü šå ÇFdÈ èMt ut 2FUv û q ǝUæ U ÃHdç ý ® èKîv î ï ò ï î ò ò ð ò ï î ï î ] ò î î ð î ð î ë ï ï î ï ï ï ï IUä Ldº Çò ïKïuç î îKît ÇKt Œ ® îFr îr ïdÏ Ld Ç_d 1ðIòKð t 5IOIW ® èÃîU î uït º ˜ î îKît ÇKt Œ Œ î Nu î ï ò î ï ï î î î UÏÉ ™ 2îDïuç ® î î î î ð ï ò î î ð î ð ï î èî l Ü ÑèÇîW u7v 1òs IW î ò î ð ð î í î î î ð î ð ï s Ç1òs 8NUÈ º ˜ IUä î Uzð q s Ç_òBUѺ Ãî1òIuÇ 7Fb 1òs ì ð î ò î î ð î î ï ^ ï ï ò ð 2îIïKïuît ¬ èð Oq º u MîUîW s ǝð dÇÖ èÇ)ðc™æ ® èîdÏç U ì î ð ò ò î ò ò î ð À Uä Ç(Uk Ç1s 5d
IO E

*

(7663 - 8663) .

T

ò î ò î ò ï î ï î î î ò ð ò ï ò º ˜ î uït º ¨ IUä î Uzð q º î îKòïr 7Fb 1òs UÏÉ © Œ Ãîê bì î

)1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H y

+

o n

p

q

v

n n

p ( v"B |o Av MPG k

Lz ;

+

k

p p n p p C!Rd p, G}!Z9Q h: PvQg QS(d Gyz& | |# Vz!p %~ E: hPvQg . r v n n n n o r n n n n n n o n o o nr n or n r m p p p p f# I}+O <# f=OGyQI}# s9d : z .. pAwz~ C<( <wQ hy~ *AQc V+89 v r n n r n n r nr o r n rk n r o n r r n r nn n v n n p p hC|9 |9 *Agzu <TgO <# f=9OI ; ptO CLQL CIv}O p, z |T"Og; n v o n o n n o p CY=JB GyQhG*? Cv=Q |}9 $, fz+& . n o p p p p p ptZ? GyTt+q? yv~ @TAjQb !p Zr GyT9f? p, c9$Q$9, hG!dQ v+r r q o v n n r r r n m Pyx |# R*9OGJ ; pw{ Pyx C<9_+{ : @D=B . w n o l *q+^ <{p9\A%~ , hCf GyJ=n 9H <r # Gy}o "r Pp Qp QnOv fz) C<, <n wQm ) hi+Q v ro n n r s9d : Cs9@zw~ , hv9f : *Zz, |g%~ , h: *G}h <G}gA%~ , h: q n n m p p p h$Pg It+t? GyTt+q? . C|9 |9 RGOg C<( |M"r |# ( Cf SgO <# f=9OI n o v n n o n o v pn r n $Pg QhG*? G |9e Gy=o M9Qpj , h$, v}9 !Qi |MAZQIl hsZ+QIl , x o n & Gyz&o 1 .
f=9OI

o n n n

.

pt9d f}Q

n

o n o

:

sAz

nnn o

) (

µµ

)1( z |T O CIv}O y (1/81)

"

;t+u GyW+N CIv}O V9vQ .

uuuu

SgO : YOsB !J# Gy(RQGA hC!A~ G}|QGA . n o n r n l n r n n r o r o n n o n nro o o n )1( p p p p p p p G}|Q , p=Q Gy"9S @=h yp =Q$~ , hp9FQ$~ @=h yp q9FQ$~ y . pt9d y& o o r nn l n r n n nn l n x r nnw v n no nr *9 SgO Cf QS(d Gyz& | s9d v hC!B s9fp O v : z sQ*X h:I $PG n n n r o o n o n r l o n o n n n n n v nr n n l p p p p p hGO*9 hSzwB G}!Z9Q hGO*9 SzwB hGOj G}!Z9Q y . hytO fzp }B o n k n n r o n n n nn r n r n n k n n n n nr n nr n hs9d : hytO fzp }A~ Cf QS(d Gyz& | s9d : z y( Szx Gy"9S n n n nn r n r o r n v n o n v o n n r n n n

p m p GywPGH C<, |M"r . r n n v m p p p h$, hEf v9!B |QSz? , E: C!%9 Cs(i <wD+Q |# QhG*? Pyx o r r k p pv p m p p p QhG*?p I}+O <# f=O GyQI}# <# f(a Q\, Gyz& f"& hQI}& . v r n o o n r r n r m m Pg GyQhG*? CLQF%9 CIv}O p, z |T"Ogp <p T"n Om YJ+K |o Qr S{ |p # n n n n
$

o

o

¶µ

)2(

)1( z |gQp? GyZJ9<? y

z GyqAK y (7/11) hs9d : z QF9y& Ct9J y . l o n CLQF& Gya=QG!, w p, z Gy}gG~ Gyw=+Q y (1/55) , hPvQg GyJ9pe G<# IGQ p, q o m }<, !g+~ (1/051) .

v

n n

o

B

) (

) (

m m p pz@) |"Rd C<, <wQ , pTzd : CC~ C<( <wQ ? pt9y(G : : . v nr n n n n n n n n o r n nn nn n n m r n p p pt9d | : z *jqQ Gyz& yx *9 C<9 <wQ y . C;C9 . C~ Ef f}Q !Oe n r o o n n n nn n r nn k o v v o n n n n n *n jqp Qn yp , , pz<) fn z, , pzs=zB Eny+x . r n n nnrnr o nr n n v pn p n p p <+"p , h<+# G<# GyMa9H V,A , pzSQfB Ey+& C~ !O|B , pTzyA& Cf l nr n nr n r n nn r n r o nr o v n r o n n nroo n r r n v n p Y9I=w~ ptO i9|Q y . pTz~ , hs9d : *9 QS(d Gyz& ! E!, v9f n o n n o o r n n r n n n n n n n n v n x m p p p p p p pp <wQ BLPG <aQa C(<& I w n n r vA) Cn<r On i fn # Qovr =n A& , pt9d Gy"v=, | : z Cn|v 9 n r k n n n r p n p p f# C<, GyOQOGA s9d : v"B F9yp T9 f"O Gy"=, | , EP Cs={ C<( r n v x n r vrn o r o n k r nrn n n * ESv;|v& : r o o p GyT p v }n v9A : GyZOx *u; hv9m f *n Jzr fz) Pyx 2 . x o n r o n m p s9d fzp , <# C<, _9y> : z Ef Gyz& C!Rd GS~ C<, <wQ |# n r n n w o v n nr n n r n |QI <# vg> <# y|j <# i9y> <# p%Q , hp%Q $( sQ*X . l 1 o n r l o n q p p p & # fo Dr }n v9f <# fn 9|Qp <# fn }r Qp h <# vg> <# SgO <# @+~ <# o
f=O Gyz <

* GS}& : o o

n r o

n 

w 7DuÑ

= î = Ã1u 1Jd ÇBbo í ï ò

B
·µ

Ç*Y ÇUw

)3( |Aqu fz

GyZJ9<? , <9H |# p]9F{ C<, <wQ GyZO*u , IO*E (1832) . v n n hCYJ9<& Ey) Gy}O*"? , IO*E (2293) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H p]9F{ o r +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y , vA9H |"9s> G}!Z9Q , <9H $GQI Gy"v=p , | q x n n
|AMPG Lz ;

+

)2( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H s d Gy =

+

k

y , p q

IO E

*

(0663) .

o n k

v

n n

(

"v p , | : z y( v"B x

|AMPG Lz ;

+

y , p q

IO E

*

(1663) .

)1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H s d Gy =

+

o n

v

n n

(

"v p , | : z y( v"B x

) (

B

) (

) (

C9yp D%}v9 y . 3 n o o n m p _z_z <ZQg QB!9 , pt9d | : z GSwB *9 C<9 <wQ ; GC"9f Gyz& r o r n n r o rn n r n n n n n o n n p n p p p n p QCS, , p{PG C!9 <zsOGe Gyt(e , ptzB : *9 !=, Gyz& ! y( Cf <g]%~ n n n v n n nn nr n n o r o rn r n r n v n r n o r r m p p f# C<, <wQ s9d : v"B |h Gy"=, | p, Gyj9Q , pQpgB n r n r n n n r o o r o n n v x n r n p * $vGvQ@v& : r no o m m p . L}T? Cf=O hG|QC@9f hC<( <wQy 2 n r n r n o n r o n r n nn m p p n hf# f}v9Q <# *9SQ s9d : z QC*B QS(d Gyz& | h|9 |g& E: n n r n v n n n n o v nr o p o n p p p p p%{ C!A~ @9Qv(G yp , Y9I=, y . |Q@+# , p}v9 ChPj <gO$9 . n n r n n v nr n n 1 n n r nro r n o n n o m p p p p ptzA~ : vP<B. hs9d C<( <wQ : YOb. hhGS9!p , <"qT& h|9yp & , n n n n n n n n n n n n o ro r n n r n r n r p p n n C!9 v"B Ccz~ . |Q@+# . pt9d Gy"=, | : z Ef Gyz& <gD"p , Ey+w~ n n v nr v n nnn nr o r n v w nn o r o n r n m p p CVqu C<( <wQ , pGD9 fz) Qv=A+& , pt9d : *9 QS(d Gyz&! hGyz& o r nnr n r n n o n n n n n n r n n z ) Eny) Gy"v=p , | , pTz~ , pGgn {n hnF&o Gy"v=p , | *n An }n gv Qo IAv ) x x r n n n v n n n n p @

nnn

¸µ

)1( |Aqu fz

p <9H |# =h GyZOs? hCf}9d Gy=Q , IO*E (7201) . n v nnn nnr n n x nn n z y( v"B |AMPG Lz+; y IO*E (6663) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H GyRv9I , o r k +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<n ? , <9H s(d Gy"v=p , | q x v n n

m p s9d | : z !g~ , hCQF( Cf @w(f |"%~ *9 C<9 <wQy . r n r n r )1( n n r n n o n r n o n r o n m p \QhQI . hs9d : ${ *Of) |"%9 vz%9 CIO *9 QS(d Gyz& ? n n r n o x n n n l n n o n n r o r n n o n m p p p pt9d C<( <wQ : |9 fz) $PG GyPj *Of) |# @p zx G}<(GH |# n n o r n r r n r n np r nr n p n p p p p p GyZ+9e Of, |# <9H GyZ+9e h<9H GyQ*9f y . x n o np r n x n nn p vv p p p p p p p v9f |# C${ GyZ n r n r v On sn ? Oof, |# <n 9H GyZOn sn ? , hn|n # vn 9f |# Cn$r { r v r r n n n p p p p p p p p p GyZ p n v ;I , hn|n # v9f |# C${ GyG%9O Oof, |# <n 9H GyG%9O , hn|n # r r r r n n n r n r n n r p p p p p (*9 f=O Gyz&! $PG L+Q) . p}# v9f |# C${ GyZ;Ip Of, |# <9H n n r n r v n o n r n n n n rl n n r n n n r m p p p p p p p |# V,A |# G}V+9A p, S=+{ Gyz& Of, |# C<(GH v *g"p , GyG"? v : r n r nr n n r n n o n r n vn n r n p p s9d C<( $Q*QI : S}gB QS(d Gyz& | *t(d : z |# C!qu RhF+# n r o n o n n n r nr n n n r n r o n rn n o |# p]9Fpz&p :

*

n

B

* CRhGF& hCh:Og : o o o

- I=+=? <"B L9QF? , hC!G=B Ce vzD(e . n o n r ov o o n m - CS}9A <"B f}+U GyMDg}+? , hG!G=B |J}OG . o o n v k o o o - Ce Qh|9f Gyw"9!+? , hG!G=B f9FpW? hf=O GyQI}# . v w r n n n n n o p , hC!G=B f=O Gyz& hCS}9A . n r n p sA z? < B f=O GygRi o o q

+ "

¹µ

)2(

)1( |Aqu fz

GyZJ9<? , <9H |# p]9F{ C<, <wQ GyZO*u , IO*E (4832) . v n n z y( v"B |AMPG Lz+; y IO*E (2663) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H p]9F{ o r k p p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? : <9H s(d Gy"=, | : q o n v n n v x <9H |# |# p]9F{ C<, <wQ GyZO*u |# IO*E C<, $Q*QI (7142) . z y( v"B |AMPG Lz+; y IO*E (5763) , hCLQF& |Tz~ vA9H p]9F{ GyZJ9<? v n n k +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y vA9H p]9F{ GyZJ9<n ? , <9H s(d Gy"v=p , | : q x v n n

m p p m p s9d p=w) C<( <wQ , pgG="9 yp =w9Fp& Cf *M=Q QS(d Gyz& | f# f=O n n o o n r n r n r n n rn o n n nn n n r o r p p9LA9Q Pyp x Gyg=O |9 f"O Gyz& y . r n n r n n n n r n r o n n p | Gy"9S , hs9d : z Ef Gyz& L+Q f=OG <+# GyO!+9 h<+# |9 f"Og , v n n n v n n v n n r k nr n w rn n nr n n r n o # C<, Sgp +Om GyMOQpj Q\, Gyz& f"& s9d : La> QnS(d Gyz& n o o n n n r o r x n
f

p * fz}& : r o o

n r

p p s9d | : z C~ f}Q <# GyMa9H y . pgO QF9: . n k )2( n n v o v o n o r o r n v n pt9d | : z C<($9 y . szB : C~ |# ? o r o o v n r n no n p p s9d | : z f9FpW? y . ptzB : |# Gy n xQF9d ? n n n o n o r o n p n p p GyT;S{) , pz@+A& , ptzB : Cj Gy"9S CI> Ey+x ? r w v v nnnroo n o r o n n n n w n n p p p p p p hf# f}Qh <# Gyg9U ; Cf Gy"=, | <gD& fz) F+X (PGJ v r n n no n r n r n r n n v v p p p p fz+x !=, hYO*u hV%+OGf y . n nr n n t n x l n n n p p )1( m n <wQ hf}Q hfD}v9f , pQFr <%~ , pt9d | : z GC=B CIO ; p{!}9 r n r o n o n o r n o n n n n n v n ro r o o o n p p p m hf# C!U <# |9yp x Q\, Gyz& f"& ; Cf Gy"=, | YgO CIOG hC<( v r n n n n o o k nn n v v

B

°¶

s

(d Gy"v=p , |: z y( v"B q ( "v p , q
| :

p |AMPG Lz+; y IO*E (8763) . ov k p )2( z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H q o n v n n G}<(GH y IO*E (4563) . z
SOhG

)1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H s d Gy =

+

o n

p

q

v

n n

n n p p s9yB f9FpW? : E!& QF{ Qs+u ; EPG s9e |t9|x y~ *TAah Cf vo n oml n l n n r n n o n n n n n n n n r n r n r n r p p pt9d |: z |QhG C<9 <wQ pz+Z{ <9y o o n r n ro n x v"9S y . n p p 1- f# C<, |(S) s9d : |QV Gy"=, | , p9VAO |Q\& o n n n v w n r n r n v n n o o n

p * EnV9QGJ Gy"=, | Ey) GSAp M;pp &p : v x o r n

B

p *t(d Q<, Gyz& hsO F9Av~ <p 9y=+"9J |p # Qn<w~)2( . n r x o r o n n r n n o r rnxn o n nx n m p VO*OG , pG9A C<( <wQ I o k r n n vA) Onpn gn &o fn "r & | , pt9d : Cn@n tr Ao zo (f QnF; Cnf k n n n n n n r p p p n p p F9A Ey) Gy"=, | h$( *Zz, , p(\h QOGA p, f"t& pM"t& <%9 L"t9 n n v x n o n o n x o o n n nn o n n n n n k n rk n p p m p Y"h Gy}WQv(f <QS(d Gyz& | ? s9d : QC*B ft=? <# C<, |g+b n r o o rnn r n n n n o r o n n o o n r n n m p p f# fQhI <# Gy n n r n n r o r n n r wR<n +r Q s9d : Szn yr B fn =r On Gyz& <r # fn }r Qh fn # CnVOx |n 9 o n p * |;R|A& yp z"=, | : o n noo v x m C<, <wQ y . )1( n r p n n p p CL(I G n S;e h|(O@& , : *=t+# p, Gy}TGO <9H E: SO , E: <9H v n n n v n r n l oo n nrnn v v o v m v n o o o o m r n p p C<( <wQ , hy( v"B |AMPG Lzp +; i+Q Q<, :@MPJ C<9 <wQ , hyw# n n n n k n rn nx n r n r o r o ov k n r n v n r o r p n p p p pt9d QS(d Gyz& | : z Ef |# C|# Gy"9S fz, p, YJ=Ap & h|9yp & v r nn x v nn v m o r n n n n n o o ! pw9f QS(d Gyz& | $( Gy}M+Q hv9f C<( <wQ Cfz}"9 . o n v o n n n n r n r n n n o n n n n n o o
L Q

o x n

+

±¶

)3(

)2(

)1( |Aqu fz

<9H |# p]9F{ C<, <wQ GyZO*u , IO*E (7832) hGyzqe y}Tz~ . *t(d E!, hFh , IO*E (6665) , z YJ+K |o Tz~ y , vA9H p]9F{ GyZJ9<n ? r v n p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H Gy}QV , <9H |9 QL[ yz}Q*^ Cf q o n r GyZJ9<? , <9H |# p]9F{ C<, <wQ GyZO*u , IO*E (6832) . v n n z y( v"B |AMPG Lz+; y IO*E (9563) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H p]9F{ o r k p p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H s(d Gy"=, | q o n v n n v x p p GSAp M;a G n |9e EPG fQV y& fPQ , IO*E (024) . r r n n n n n n no o r l CIu <9 |9|? , IO*E (876) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H GyZ;Ip , <9H o r v n +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y , vA9H G}PGf , <9H C${ Gygz~ hGyq]{ q

n

m n E: C<9 <wQ y . v n n n r )3( p Cf *A}") |A}# h*t(d s9Fp{ : (C!9 Chy)) . h*z<) Gyz& hGy}||"(f o n n n n n u n no o n l o n o r o n n r nn n v nn n r n r m n p p p p z GOf, yp , C<9 <wQ C<9c hCL9c , IA) CvA> vA9<9 ; p{!, CL9a n n n v r n k n x r nn n n n r o n n n o p p p 3- f# f9FpW? , s9yB : s9d yp , QS(d Gyz& | p, |Q\& : n o o n n n n n n n n r n m n p p Gy}(J v . s9d | : z Ef y~ @GO*"p , pz@p , C<9 <wQ y . )2( n r n n r r n r n nr n n p n p p p @QFh Ey+& . s9yB : CQC*B Ef F8B hyv~ CFOc ? v vz!%9 @t(d n r o n n r n r n n r n nr r n n r n nv n no o n mn r n p p p p p 2- f# F=+Q <# |ag~ s9d : C@B G|QCI Gy"=, | ; pz|Q$9 Cf o r r nnl v v n r o nr r nn n n n n r n n np p p GyQS(d pZz) <9y"9S p, I+9Ip Gy"=, | v o v n n v x )1( . o n n v m p p p n p z |Qj C<9 <wQ pz+Z{ <9y o n r n ro n x v"9S , pn {!vw# Y(n GI> *o (Sr y . pn zn @n 9go o o n o v n m p p | : z |QhG C<9 <wQ pz+Z{ <9y"9S y . pg9OJ ; pt9d : o o n r n ro n x v n n n r n
s9d

p *o Zz, <p 9y"v9S . n x n

n

²¶

1Jd ÇBbo Œ _1w ÇIU7r Kw 1s 1KUæ Ç*Ib7w

® 

žUå Ã5Lb ¬ è˜ CUzq Ã1w 1Jd ÇBbo Œ KFAUÑê è ˜ %HW ÇBbo Ü CUzq Ã1w Ü Å3UÊ ÅUW Ã1w 1Jd ÇBbo Œ ™1s Ò$ut ® Du× ® èÃCU º ˜ CUzq ÇBU1W Œ ¨À© ÑÇ4l Ü ÇJšå Kv 6BUzh Ã1w 1Jd Ñ{w ÇKt Mt 1UMw  º ˜ ÇdèÖ Ç_Oo

!zMZ%9 p, $Pg GyWGQI : |AgOOI , h$, @JA9L y=Tb Gyw;e fz+%9 E: C!"9 _z=9 y;LAZ9Q p ytO Id, GyZO*u Q\, Gyz& f"& <MZ(Y+9J |h Gy"=, | n x v LZ(Y+? C<, <wQ <9y"=, | :
³¶

)1( G dQ : z Gya=t9J Gyw=Qi y :<

!

# SgO ( 3 / 891 ) PvQ hY+? C<, <wQ .

uuuu

) (

:;<=>
pt { y p

p p <G9!> QS(d Gyz& | . n o GyT}(GJ hG}QV , v}v9 <WQg <Pyx I=+=& QS(d Gyz& | , hOpp # q o n o o v n n n o n o o m hCSz~ GyQhM y=9Q*%9 , hi9OQ $Pg GyJ+9I Ey) F"? fQ\%9 n n n q n o Gya=+> $( Gyz& ) . n o 1 pt9d : sO QB!, Gya=+> , hs9d y, : E!, pg9d y}9 CQ*O ( *Q*O Cf o q l q o o q + n & : C: !J]Qo yx Gya=+> ? n

p pQph <ZQg Ey+%9 hs9d : $; szB : o n o r p n EPG IWQFB *(|9 h\9b 69 GyZOQ v o n n r n n r n k n n n n ygvvvvv}vvvvvQc |vvvvv9 *vvvvvjvvvvv"p vvvvv, GyvvvvvDvvvvvQGA fvvvvv# GyvvvvvqvvvvvAvvvvv) v n o n n n n n r o n n o r p G<"A& Ce Gy}||"p +# f9FpW? pt9yB : o r n oo ow n n o r m p <wQ GyZO*u |QV Gy}(J , hF9A@& SwQG@& , hv9!B f"Og n r q q o n ro n oo n , F}9Oi G6LQI |p # GyT"?p GyD9yD? fWQI |p # Gy%GQIp |QV C<( o n q n n

p [ b : 91 ] .

n

6789

* hpv9I C<, <wQ n r o

´¶

B B

:

p p p hi"9F& , hv9f |# QCi G<# GyMa9H fzp ~ C!& Lzu f(!9 y5S;e ! n r n n n k n v m p p p GyQGS+9J y%9\%9 ! p(Gyz& |9 GLAzq(G p+& |# C|Q E: _9Q C<, <g;F& q o n v n n m p F}g%~ Gyz& fz) C<, <wQ , pztO !Rd <z<, |9 y( !Rd <9yG=9d n n n o n r o nn n r n p p p p p p Gy}Tz}(f v9yj"~ Gy}a+QIp p, Gyz+z? GyW9@+? ! yp qtO !=+%~ | , IA) n v n n v n n n r n x q p p Gy"q9b , hGQ@OJ GygQH , hGVQC<B Gy+%(O*? hGy"ZQG!+? , hY9Q n n n o v qo v qo x o n v s9yB f9FpW? Q\, Gyz& f"%9 : z y}9 @(p, QS(d Gyz& | !G~ q r n n o n n n xn n o o CQ<g+# *(|9 h*t9d S=g+# , C~ sqz(G S9y}+# i9!}+# . k n n o o v n mn hs9y(G : |9 LQL $|:A |# s(e E: h<%~ |"g? VO*OI . pzs9|(G n nn l l v p n p p *}Qhf <J, p q u |# CI+9A Gygn Qn H E: CoQrf=(G |"%~ . n vp p p p GyG+X p, Pyx Gy(sB |# Cv=Q Gy}Z9yK hGyJ9y? @zx , pZ9QhG : o p F+X CS9|? , hC|Q GyJQS *w(!(f I(d Gy}O*"? . pw9f LQhL n n r n o n o n n n n n p p p p Gy}O*"? , hy( Cf Gyw;H FQJ <zQF{ C|%9J Gy}||"p +# , }F%Rf n n n o n r r v v ov p ftOI ftO$9 QS(d Gyz& | hy( Cf Gya+Q @Maq"9 , hGyT=9Y |# I(d n o o n k n v v n m p p |# GygQH , hCYQ C<( <wQ GyZO*u fz) EQS9y& , hs9d : hGyz& : CI{ w v nr x x o n n n n p $PG GyG+X L(p9 fz) Gy}O*"? L9Y? <gO Cf F9A$~ GyM=Qo fp # QpOv Ip vD+Qm o n r k k p p}v9J QS(d Gyz& | s={ Cf *MQL GyG+X , pAQ n n v n vOOn GyZJ9p <n ?o p, EQSp 9d n n o o o r p p p p v9f Gy"=, | sO F%R F+X CS9|? <# R*O yjRh GyQhe p, GyW9e , q n n r n o n n n n r v n v w
= î ^ = î Ãr Ç_5bÇË w 6šW Ã1w 1Jd ÇBbo î í ò î î ð ð ð

Ç*Y ÇUY

µ¶

)3( )2(

hGya=QG!,

p n n p Gy v"9S IAv ) *n to (yo (G : Eyn &n E: Gyz&o |o J}v Ol QnS(do Gyz& .. , IO*E (02) . p n n o n v p p p p | Qs~ (4827 - 5827) , z YJ+K |Tz~ y vA9H G n *}9f , <9H G}|Q <tA9d o r n n nr p p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H G:fAZ9e , <9H G:sAOGA <T"# QS(d Gyz& n o q o n Gyg"9b : $, GyTMz? GyZj+QI , hGygt9d : $( GyJ={ GyPj *GQ <& GyG}{ . , GyZj+Q 2/101 .
p

)1( z p]9F{ GyZJ9<? y y |9e CI}O 1/811 <Qs~ ( 86 ) , hES 9Og YJ K ,

5

"

+

) (

) (

m p p QC*B Gyz& sO VQM YOQ C<, <wQ yp ztA9d ; pgQpB C!& GyJu . n n r n n r n n n n r n n n n r o nvo r n w 3 r n nr o n hGyz& }s9@p z# |# pQb <+# GyZ;Ip hGyRv9Ip . s9d f}Q : p}v9 $( E: Cf v v n v n o n n n n o n o v nr on n v n r n n nr n n n p p p Ey) QS(d Gyz& | }s9@p z"%~ fz) |"g%9 ; Ef GyRv9I Iu Gy}9d . n o nr v vn n n w n n on n v m p C<( <wQ : hGyz& y( |"g(!p , f"9s9 vvvv hp, QhG*? : ft9: vv v9!(G *|Oh!& n nn o n k 2 n o o n w no k r p n p p{PG s9y($vv9 fZ}(G |", O|vvvv9A$~ hC|vvv(Gy%~ , E: <Jt%9 ? ptvvvvvv9d n n n o x n n v n x n n p z C|QJ Cf Cs9@p { Gy"9S IA) *t(y(G : Ey& E: Gyz& hCf |J}OG QS(d Gyz& r o r n n v n n v no o n nn v o v o n vk n o o o m pn o GyMa9H s9d }<, <wQ : v+r @t9@p { Gy"9S hsO s9d QS(d Gyz& | : n r n r n on o v n n n r n v n n o o *Rv(f , p9|A"h GyZO*u |# Pyx hC<9g , hf# C<, $o Qn *r Qn In ; Cf fo }n Qn <# o n n o n n r x x o v q n p p Gy r v n vRvn 9I h*An zn yq q%~ IAq ) *A}w# G *}v9f p, sz(<%~ , Co ~ $~ <gOn Pyx o p p p Gy}O*"? hC$zp %9 pz<) , hvz}(g Cf *AQc |9!g, GyRv9Ip h|9 $~ fz+& |# |"h nr vn vo r n p p |h GyZO*u p, $PG , h_z=(G |"& Cf *AQc sA9d Gy}Q@O*# L(p9 fz) x x m q n r k n n p p p fRe C<( <wQ fz) sA9d Gy}Q@O*# h|9!g, Gy n n n r n v n vRvn 9I , hsO @wzq ~ GyZJ9<n ?o 1v sp A9d Gy}Q@O*# h|9!g, GyRv9Ip : n v n o !T+G9 hIOg ! sO CfO y~|o (Qp CsQG!%9 ! y 1 . k n v o
v9f

hGyz& CI(P*9 ,

s

) (

¶¶

m

p p p p v v hftO ygwQ|? <# C<, F%{ hC|Qg <}T+z}? GywPGH , C~ C@=g& n o o n o n o v r n n n v m p p p L(*zO G}SOj p{PG pQZ |"& S9Q Ey) |9yp x <# !(*QI <9y=a9M Ef Cs9e y& . n n x n n n r o n m p p p p vv hftO C<( <wQ GyZO*u yM9yp O <# Gy(y+O GyQG*? , hC|Qg <az+J? <# v n x x o n n n n o r p h@vvvvzx ygvvvv}vvvvQ Gyvvvvz& svvvv9Yvvvv}vvvv? Gyvvvvdvvvv%vvvvvQ n o n n n r o v C*vvvvvvvvvv(QCvvvvvvvvvv%vvvvvvvvvvv9 <vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvQG EPG |vvvvvvvvvvv9J <vvvvvvvvvvvgvvvvvvvvvvvOg k n n n r n o m p pvvvvvv+vvvvvv9 yvvvvvvgvvvvv=vvvvvv9O Gyvvvvvz& |vvvvv9 <vvvvv9d C<vvvvv, <vvvvvwvvvvvQ n n n r n C_v v vgv v v"v v v9 QSv v v(d Gyv v vz& |v v v9 vv v v9f hSv v vav v v"v v v9 n o n n v h$"9c |# |"h GyRv9I hyv~ *Q@O IA) s9d s9Fpz%~ : r n r n n q o n m v n n n m v p vv hGQ@OJ <"( @}+~ |h SG9M GyAjzp =+? . v r n v r vv hGQ@OJ Sz+~ hfz+%~ GyqG9AI . o o v r v hGQ@OJ <"(I"+q? hfz+%~ |T+z}? GywPGH . o n rn n o v r n n v o v hGQ@OJ |PIH h|# *z+%9 hfz+%~ G}S(O Gyg"T, . w o n o v r m p p v hGQ@OJ v"OI h|# *z+%9 hfz+%~ G}VgE <# s+U Gyw"Oj . o o r w o n o v r p vv p9Q@OJ CSO hiaq9f hfz+%~ _z+J? G}SOj . v r n o o o n n w p p vD+Ql |p # Gygn Qn H f"O hnp9Ip QnS(d Gyz& | : n o

p * hytO GQ@O
v

n

n

,p ( !"#$%&'()*+ vwxyz{|}~
[ GyA
<?

: 5 ]

szB

o

: hsO

s9d Gyz

n

&o

@g9y

)

:

oqrstu
·¶

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (6/023 - 123) .

*

"% *

) (

<WQI= { <

m p p hyT(*O <# |tQf hC|Qg <A%9|? Gy+}# . o n r r o n x m p p v v hyaQp? <# I9F> hC|Qg <=", Sz+~ h|# |g%~ |# $(GRf . n r n n h$QC}? . n p p p vvv hftO yJP*q? <# |JZ# Gyjaq9!, hC|Qg <z${ O<9 h<gQpG? x o n rn n r n n p p p vvv hftO yzg;A <# GyJ]Q|, hC|Qg <9y=JQ*# . n o x 1 p p p vv hftO yg}Qh <# Gyg9U Ey) s]9f? hhO*g? hGyJ9QK . n n n r p p p p p p p v v hftO yM9yO <# Sg+O <# Gyg9U Ey) |W9Qa GyW9e . n n v p p p + n # IT"? p, CCQgp . n n o n r n

¸¶

RSTUVWXYZ[\ oEFGHIJKLMNOPQ N } }! + .
[ G

hs9d : { n

EFGHIJKLM

= 9A

: 43 ]

GyPj C!Rd p+& pt9d : o p [ G : 03 ] . n n p p p GyPj fz+& , hv9f Gyz& sO <+# y& Pyx , h}${ G S;e p, GywA9H v n o n n p p C~ @(p) Gyz& QS(y& | , hsO !qP }|Q Gyz& , h!ZK }|A& , hs]) n ov o n o no n nn n o v n v p QS(d Gyz& | |# CO<Q f"& , IA) Y9Q Ey) G S;e _(f9 Ch vQ$9 , n o o n n r nrn n q n r k n k p Gyt(d fz) Gyw9pQ*# , p%Oi Gyz& <9yJu |# CF9H Ey+& , h\QH n n n n o o n x nr p p p p p hOGf+9 Ey) Gyz& <{P!& hSQGF9 |"+QG , yp +"PQ |# v9f I+9 h*Ju n k o k or n n r n n k v n n s p p p p p p C|9 <gO p{f Gyz& CQS{ <9yJu |# f"Ogp Ey) Lzt& <W+QG h!P*QG n q n k n k o v n x n r p p f=Og hQS(y& , !tQ <}v9 F9A <& , h!wqQ |# C<) Pyx h!G9$Og . n n n r o o n o oo o w n x o n nn o o p n n hCV%O Cf : Ey& E: Gyz& hIOg : VQ*x y& , hCV%O Cf |J}OG o n o o v o n v k o r n nn v n n no n n Gy] p o v ;y? hGy%(n i , p{!, Cp Iv}n Oo Gyz&n Ey+w~ GyPj : Eyn &n E: $( , v p QFh f"& , S;e fz) |# G@=h Gy%Oi hyv~ *QFh <gO Gy%Oi Ey) l n vn n o n n r n r n o n m m p p Ey) |# <zj& vA9<, $PG |# f9|? hL9Y? , Cs9e fz) ES;|& Ch n n n o n v n v p n p m p p p p z <T~ Gyz& Gy vQI}# GyQI+~ , |# C<, <n wQ Lz+q? QnS(d Gyz& | o n r
yR|Q

*+,-

!

TMAo &o

:

p hQFh GyZO*u Ey) Gy}O*"? , hsO n x x o

vA> yw{ |

n

o

p u "%~ vA9<k 9 , h$Pg

¹¶

[

p9_Q

: 5 ]

.

_`ap TUVWXYZ[\]^
uvwxyz{|}~!"
#$%&'(p
hs9d : n

o

[ Gyw%r : 05 ]

.

s9d Gyz& @g9y) : o m n o p q r s t o n p p <9yz& hF%; <z|Qg , hEF9<? yzW+a9f . k k p p p p QFh |"w~ f# O*"& <gO Cf CsQ <9 S;e , hf}{ <& , GiAp QGQG v n n n n n r r n k & p, G6LQI YQa h: fn Od , hsO <zj", QoF(Yo |n # n o r

hyv~ *t={ n r o r

y

l

l

mp # * & , !+ )* & _ ` a b c d e f g h i j k vl STUVWXYZ[\]^ LMNOPQR
[ Gyw%r : 71 ]

, hy

orn n

t={ y

p

GyO

9 f}{ IA

l

q

o

tQ <

s9d Gyz& @g9y) : o o n *o gp "r &o Gyz&o |n MPhd , h|n # $n OGgo i+Qo Gyz& v9f \9: . r n n qk l p p p @gAZ}(G <O*# Gyz& , p{f v{ |# yv~ *%Og Gyz& \9d , hv{ |# yv~ o n t v o v n r n r nr o v n r n r h!Z+=w~ , h|9 F9Av~ <& !=+w~ , hCf @%AOhG <%OGg , hCf n o n w r r }|Qp gp , |o "r Atp ~ |p # fOhgp , hE!, ChY+w~ <At(n i Gyz& , hIdw~ r n l n o x nr p *g=O Gyz& p{f Gyz& I, : *}(J , : @zLPg S"? h: !(e , I9pp e n o v n n t n o n nr o o o nl n n n r l n l *n g=O |o J}v OG | p{f |o J}v OG sO |9J , h|n # v9f n k r n o v n k n p}

n r

#

v9f

n

]^_p
°·

[ Bd

f}QGf

: 441 ]

.

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (6/023) .

*

"% *

) (

m p hsO sAz& p+QhR GyO*z}, R|# C<, <wQ GyZO*u , hv9f G}S(O w nnn n r o x x q n n o p Gy+}# h@(p, QS(d Gyz& | h$( fz) Pyx . n o n n o p p C|Qg *TAa+Q GSAa9QI GyWQGQIp , hGSAjze C|Qg hGQ@O Lzu |# C${ o o o o o n v n v n r l n ptZO Y"g9A hiz> fz+%9 , hGSA(CtB Gy+}# <w}v9y%9 y&, hFg{ n n n o n n m p GOf) Gy"=(I hLQL p, S=g}9F? |t9@{ R|# QS(d Gyz& | , w n n o n n o q n * G}S(O Gyg"T, ( f=%z? <# vg> ) : |"%~ fz) |9 *"=j, y%~ y . 1 p *|P!(G pTz($~ |9 fz+%~ , p{f C<n (G fn 9Fz($~ , hEf CsQq hG I}{ n o r r o x yw~ , hGyOGf+? G}PGf p{PG CPf Gy}Tzp }(f pwq(G f"%~ , hEf yv~ o r n r m q nv n pz# *gGR Gyz& , hsO C|QJ QS(y, Cf *tQC vA9<& p, v{ |G}h r n o r o no n n r n n o x n nn po p *t={n |p # CIOm i+Qn G S;e p}n # G@=n g&o p%( L+Ql y&o , h|n # @Qn v&o r n n r n n v n p p p <9y"9Q hCf *tAz%~ v{ sAz? , hCf *T=, Gy"T9A hGyPQGQj h: v o xn n vn n r r n r n o v r k n p m C|Q Gyz& , C~ : *=t, fz) CIO |"%~ sOQ fz+& , hCf *JQs%~ r o x n n n n o v p p Y9yJ9 s={ |"& , hCf9!& fz+& , hEf C<) I9Q<& IA) *q,A Ey) n n k n n n o q r n n n n no p h: *tAz& IA) *Of(g Ey) Gyz& fR hF{ , p{f CF9H hCsQ hf}{ v n n n on o n o n v n q n v r n m m n p hGyA9<g+# <{IT9f , hC|Q@& Cf : *t={ |# CIO E: G *}v9f <9yz& , n r n n oo r n v n m , F+r X |p # Gy}%9FQ*# hG}!Z9Qp , n n n n hE!,
<gDB

n

o

Ey+w~

p

±·

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (6/513) .

*

"% *

p m m GytA9d |h L9yO p, Gy+Q|(c hi+Q$9 . hvA> GyZO*u Ey) L9yO : nr o n x x o n p p p p GyZO*u , hGSAJ+) Cf *(GF& GyZO*u |OI I+9@& , hQFh pW%O n r n n r n n o v n n x x n r o p x x p C~ QFh <gO Pyx Ey) G S;e , hP$> Ey) |w? |gA}QG R|# n n n n o v v n o n k np n n p p pz}v9 vTQ$~ L9yp O <# Gy(y+O , $QH _z+J? <9|QC@& Ey) GyW9e , n q n v n o o o pRGQI fz) Pyx . nm $9V~ . hsO |9J |J}O h$PG _z+J? p9@=p g(g . p(Gpu s(|o &o <"( n n o n v l n n q o p m p p p p p hs9d yt(|& : hGyz& y"=, |# <", CSO CI> Ey, |# !=, |# <", x r r n u n nn t nm n p n w p p p QS(d Gyz& | GQ@O f++"? <# IZ# f# G S;e hs9e <}|GRQ@& , n o r n n o n v o o p p p p v9f _z+J? G}SOj sO GQ@O p, I+9I Gy"=, | , pz}v9 |9J n w n v x n n v n n v o p * _z+J? G}SOj : n w o m p . h@=g%~ Gy"9S *zLPh!%~ p, v{ _Q*u 1 n o v n o x n p Gyz& | hCf f=%z? vPGH . hCyt, Ey+%~ QCS& p9!%Re CYJ9H G}S(O n o v n n v l G}S(O Gyg"T, w , p"9Oni |"9Oj Gy}o Tzp }+# : CV%Oo Cf |o J}v Ok G QnS(do r o o v np p Gy}Tzp }(f hGyw9pQhf GyP*# yv~ *A9<g(g I(d GyJZ# GyPj p+& o r o r n n r n p RhFA& ( hv9!B G|QCI Y9yJ? ) : Gy"=, *(I) Ey+& pQFg(G . p9FA}h n v w o n o k k p sb , p9<AOQ GyJQS Ey) Gy}tZ(QI pt9y(G : |9 $PG ? |9 $PG ? pt9yB n o n w p !9F}k v9 SwQG!9 , p]Qn <&o \Q<? <9yT+r pM9Qn vzVO L(GQp C(r Qm S}p h k k n x n n o n
) (

²·

)4( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (6/323) .

*

"% *

( 8/703 ) .
)3( )2(

)1( hp

( GywQGY ) : GyT;M , hs+{ GS~ *G}h GyM+{ hGyT;M . z yT9f GygQH y : l n o n n (GyJzt?) : GyT;M f9|? , hs+{ : $, GyOQhY L9Y? . z yT9f GygQH y (01/56) . n o n n o r p yz}Tzp }+# , hfz+& : p+TAq9O |"& p, Gy}W(QI ptb . o r o p p p p O*# G S;e C~ ES;|& |QI CLQi CY=K |# i+Q Gy}}w# Cf *t(O F+W9 n n k o n k r o q p p m m p p p p _z+J? |# L=QI hOQG*? <W|hf GyJQH hGyt+9OI , hyw# <T=> GQ@OGOg f# o p , $PG GyQq Cj |p # GyJw}?p h<gOp Gy"dQp |9 p+& , pz<( <n wQm v9f *gz~ |9 *}r zp x o n r n o

) (

) (

) (

p p p v9!B <"( @}+~ sO GLAzqB BQGD$~ C*9e GyQOI p}"%~ |# GQ@O , r n v n q q n n * SG9M h<"( @}+~ : p sA;!9 sAp z(G fz) C|Q Gyz& : O*9J y%~ . n n o p . pt9d f}Q : C|9 s(yx @Ohf sA;!9 ; p{f hCf sA;v~ p, Gy"9Q 4 q v v n nr n o n o p CY=A~ |"9 h: !|Oj |9 CY="9 |"w~ , h@W%Ohf Cf sA;!9 p, GyG"? n v x v n p p p IA) *Qj Gyz& Lz+q? !=+& hGy}||"p +# C|QG *gPQh!w~ <& , h@|Ohf |9 o r n nr k q q on n o n n x p |"w~ GyJzt? hGywQGY , h@AQv(f Cs(G|9 *A=g(f CP!9H G <{ o n r 2 k n n o n 3 C|9 GyJQH Gy}Gz+? ptO fQp"9$9 , p}9 GyJa? Gy}MR*? ? s9d : @|LP o o o n m m m p <+# IQH |Gz+? Ch Ia? |MR*? , pt9y(G : *9 Lz+q? QS(d Gyz& | ! n o n o o ) C<, <wQm *Tzy(!& GyZzK , L+vQ$~ w n
y}9

* CSO hiaq9f :
p

n q

m sOe hpO CSO hiaq9f o n n n

fz

n r

p GSAWQ _z+J? n r o n

p , GyJQH h: @|n |Qr go 1 o x

) (

.

³·

)2(

)1( hs { E 9 |

z Gy=OG*? hGy"%9*? y (6/423) . + 8 # <", @}+~ .

Ey) G

S;e

p

m p L9yO QFgB Ey) <;O$9 . hCs9|B p, <", @jz> , hs+{ QFgB r p hBv{ <t(|, hs(|x GygQH ? s9yB : !g~ . hy}9 S}gB <tOhe n n n n n r p C~ CQS{ Ey+%9 *az> GyRhGL |"%9 s9F; : ${ yx Cf C@RhFx o n r o v p pAZ9yJB |g& fz) Cf *ga+%9 !p Zr G}QV . n r n r r p p s={ |gQv? Gy+}9|? , pzQS{ Ey) SG9M *az> GyZzK |g%9 n n o w n p p Ey+& L9p%9; }!& |Wj(d <tA9d Gy}Tzp }+# hPyx CC"9A |"9hV9@& |g%~ o r v n n l p p Gy+}9|? yAzLP$9 |# |T+z}? GywPGH, pz}v9 S}h |T+z}? <}T+Q$9 o n rn n n o n rn n o n v n n n v p p p Gy"9S , hCf @|LQ iRh Gy}O*"? , C~ sZOJ SG9M <G"(O$9 v o r o v x n n p !(*QIn C"n 9$9 f# iRhp Gy}O*"? , hIQv \%9 fz) sp A9d <", Gy+Q<(Y h<t+?p n n hGYazJB |g%~ fz) Cf : @w(f IQH <+"%~ , C~ Ef |9yx <# l n r n o v v n n m p <=;O <", @}+~ OfA%~ Ey) C|Q$9 p9SAG9H y%9 CvDQ$~ , o n n r p p s(|%9 h|# GyAr |g%~ , hsO fR|B fz) iRh Gy}O*"? , pz}v9 |QJ v r n n v r n v n p p , h$, |# !Z9Qi GygQH p9OfB Gy"=(I h|g%9 F"(O |# GyAjz=+? n n v l n o )1( p $( |AQOO . h<+"}9 $~ vPyx EnP Cs=zB Ey+%~ SG9M <"B GyJ9QK on n x l o o r p p h|"%~ |# |"h GyRv9I , h|"%~ |# <t, fz) G S;e , h|"%~ |# n n n n n n vn n

)2(

.

´·

p hyv~ *RGy(G *AtO|(f Ey) !J(Q fOh$~ IA) pAK Gyz& fz+%~ hhy) n n v n x q o o n r p Gy}Tzp }(f Y=QG yv~ *g%O |Dz& . o r r ro o n n rk n r p m m p v{ s=+z? @JB QG*? IA) *gQa Gy n r n v"9S |# C*# *o |r @n (r f , hY=Qn o r n n q n o v n p p p p GVAO GytA9d |+R L9yO Gy}%9FQ*# |# G}!Z9Q |# G}fQGH , hFg{ n n n n n v p o qn l p n GyZ v q+# hOf9 Ey) Gy=QGR , hFg{ : *n =QRo Ey+& CIOl E: sAzn &o , hy}9 n vr v p hI}{ L9yp O <# Gy(y+O IA) F9hR$~ C~ QFh , C~ hsr <+# n n q n n o o n o v o v p pt9d : <8U I9|{ GytQBf C!9 EPG . o o n k n p p |(y) C<, IP*q? : C@MW) Cf !|@) |# s=zp x ? n n o n rn n r o r n n m h@wq# , pz~ *Rd C9<A9 IA) sAp { . hs9d <g^ Gy}%9FQ*# yT9y~ n q o n v n r n k o n n m p p p p C9<B <# s+U yp tO|+& p, G}QV Ey) C!Z9a S9s+& <gO|9 @J"b r vn o nr n r n o m p p p IP*q? , hQG*? G}!Z9Q |h C9<B <# s+U , hGVAO GytA9d IA) IqQ n o n rn n n v om q o nr p Gy+}9|? , p]QH <& fTwQg , hQG*? Gy}%9FQ*# |h S9y~ |(y) C<, n n n o n o h@tOe Gy}Tzp }(f IA) !Rd <%~ L9yO fz) vD+> *WQa fz) o r q l o n p GyMa9H , hfz) Gy}+TQIp C<9 IP*q? . o n rn n n v p Fg{ fz) Gy}tO|? VQI=+{ <# IT"? , hfz) Gy}+}"? R*O <# n n n n n nn n r n n o n p IT"? , hv9f fOO F+X <", I"+q? CQ<g+# Cyq9 , hy}9 hY{ L9yO n n n n o l n n n k m m p p v9f C<( <wQ CQS{ s={ Pyx fwQ|? <# C<, F%{ hVQI=+{ <# n n n n n r n n o n r n n n m p p p CQS{ C<( <wQ L9yp O <# Gy(y+O Ey) Gy+}9|? ytA9d <", I"+q? , hsO n r n n n n <"( I"+q? h|gQv? Gy+}9|? :

*

µ·

)2(

)1( hv9f hIW

z Gya=t9J Gyw=Qi y (3/21 ) , h$, L(y? <"B FgqQ <# s+U . G!dQ : z CSO Gyj9<? y :<# G}C+Q 5/683 h z @9Q*N G S;e y yzP$=, 3/93 . , *t(d : z sAzB L+Q Gy"9S p, GyG9$z+? hVQ Gy"9S p, G S;e y

s9Fz%~ : y( v9f |J}O !=+9 |9 |9J , hyv~ *=u |"%~ CIO fz) s n n l n o n v l o n r p p GQ@O C${ Gy=JQ*# h|zw(G fz+%~ Gy}"PQ <# Gy"g}9f , hs9d n o o n n v v n

m p _9yp > pz!G=B y& |J}OG GyPj *t9d y& |J}O G<# GyJ"q+? . )2( o n v k o o o n v o o r n p p GyOL(d Ey) GyJZ# , h|"%~ Gy}QCI GyA, @TQi <%9 fzp , <# C<, v o n w o o p p p G S;e pzSz}(G f# BLQ$~ . hv9f sO S=, |"%~ |# COQv& s={ n o n n r o n p SA}9F? . hyGz Gy=9s(f Ey) Gytzg? pZ9yJ%~ L9yO hOf9$~ Ey) n l n n m p p hv9f F}z? |# sAp { sQ*=9 |# fWQIp B:a , hsAp { |# Gy}Tzp }+# n k o r n n o n o n n m p p hIW, <# IQH pQ|9g <JQ<A& pzY9<& ptAz& . w o n n r o n n n n o )1( p p p p p+%9 |# Gy}Q@O*# |# C${ Gy+}9|? IA) LzZ(G Ey) |T+z}? , pAtOe Ey+& n n r o n rn n n q n n o p pAJ& , hOL{ Gy}Tzp }(f GyJO*t? |# I+a9!p %9 hC<(G<%9 , *tAz(f |# o r n n r nn n o n r p p p IA) Cyt(g fz+%~ |# p(b S(Q$9 , pz~ *Rd *t9@p z%~ Ohf <9<%9 IA) r o q nrn o q r o r n p p9IA}z(g p(b GyGJr ( h$, GyAQhS ) C~ Qpg(G GyAQhS <9yQ|9M xn o n n n m p hs9d Gy=QGA <# |9yp x : *9 |gWQ Gy}Tzp }+#! Cyt(!, fz+%~ p, GyJO*t? n o r n nn o o n hCiztB <"( I"+q? GyJO*t? fz+%~ hCI9W <%~ GyZJ9<? . o v n no r n n n n m p Gywq9Q G}O<9Q , IA) OLz(G Ey) |w9f *T}) IO*t? Gy}(J , o n o n v q o

* QOI C${ Gy=JQ*#

¶·

)1(

F(GC9A : IZ# yg=O Gyt+U <9y=JQ*# |gG~ Gy=zOGf 2/471 h*t9d F(GC9 hF|GC9 .

s9d: @gz}(!& Ch @Qh!&? s9y(G : !gz}& . o o n m s9d : C@gz}(f C!& v9f yz& C!=+9A s={ |J}O ? s9y(G : !g~. l nr n o n v n n r n n h: @G+=(!, Ef yv~ @gz}(g. pt9y(G : S{ . o r n r n o p *9 |gWQ f=O Gyt+U E!, S9Fzw~ f# C|Qm pzL=Qh!, Ef fz}A}(go , n r o hsO s9e p+%~ QF{ |"%~ *t9d y& GyG9QhO <# Gy}gz) La+=9 pt9d : n l n on o n q k o o n hFv v v v v v v v v v v v vO!v v v9 Gyv v v"v v vZv v vQ yv v vz}v v vAv v v(vv v vzv+v v v"v v v9 n n n o n n x r n p n @vvvvvvvvvvv(vvvvvvvvvvvvzv"vvvvvvvvvvv9 fvvvvvvvvvvzv) GyvvvvvvvvvvQIvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv}vvvvvvvvvvv# E!vvvvvvvvvvv9 v v p n v rn p Vvvvvgvvvv9Y GyvvvvWvvvv}vvvvU *vvvvjvvvvWvvvv) Gyvvvv"vvvv9cvvvvQ*vvvv"vvvv9 v o v r nr n vvvvvvvvvvvvvvvvvvzf O|vvvvvvvvvvvvvvvvv9A$vvvvvvvvvvvvvvvvv~ pvvvvvvvvvvvvvvvvv, vvvvvvvvvvvvvvvvvv{ pvvvvvvvvvvvvvvvvvvH n x n u v o sv v v v gv v v v (O pv v v v , Fv v v v (GCv v v v 9 |v v v vJv v v vZv v v vQ*v v v v "v v v v 9 o m m pv v v v v v v %v v v v v v v { yv v v v v v v wv v v v v v v ~ Eyv v v v v v v ) sv v v v v v v v(e vv v v v v v v QGe o o hpvvvvvvAvvvvvv+vvvvvv9f Gyvvvvv}vvvvvvO*vvvvv"vvvvv? CFvvvvvv}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgvvvvvv+vvvvvv"vvvvvv9 m C: C<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpzvvk Cp<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv9 <vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvQ QSvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv(: n o n r k nr p F(f9 VO*OG , pt9d s9Fz%~ vv $( f=O Gyz& <# IPa vv : o k n k n n hsO I9YQ Gy}Q@Ohf C${ F(GC9A h\+t(G fz+%~ IA) F9f(G n n q n vo n p p p GyG}g? |# C${ GyQOIp . o o n r v pn p (i sQ*? *t9d y%9 F(GC9A 1 , hv9!B Chqd sQ*?m Cs9|B o r

G

S;e S

k

o

) (

n

··

)2(

p hGy"%9*? y (6/943) . h$, i+Q (PGJ GyT;S{) GyA, v9!B R|# QS(d Gyz& | . n n o p p p p p p S}+B (PGJ GyT;S{) ywDQI |# SzT{ 69 |# pQS9f p9QS . z Gy=OG*? n o q v n o n o $v , PvQ QOI C${ Gy=JQ*# . 11

)1( G dQ : z @9Q N Gya=Qj v v PvQ L=Q C { Gy=JQ

!

*

$

*# y . h z Gy=OG*? hGy"%9*? y CIOGK

hs{ |# $QH |"%~ . v nr )1( n p pQFh Ey+& pzL=Qg , pQv> Gyg;A p o |# p(Qg hGyG+X |g& , pn tAzo ($~ n n r o n r p p pt9e QF{ pOL{ p+%~ p(FO$~ Sw9Qi : *gtz(f |# GyWQGH , o v n n n l n n p Gy}Q@O*# , pt9d : |# QF{ *wWr y"9 L=Q $|:A ? n n n r o l n n p n p=+"}v9 Gy}Tzp }(f p, Gyz+{ EP S}h Gyg;A CY(G@9 f9y+? p, F+X o o r n n k n k r p m p Ey+& C}9|? <# CC9d hy}9 GsAQH |# F+(T Gy}Q@O*# !Rd h!Ry(G , n o o o m p hCQS{ C<( <wQ Ey) C${ Gy=JQ*# Gyg;A <# GyJ]Q|, , hG!]~ n n x n r p | , hC!B Cp]z"9 hS+O!9 , hC=A(G fz) ES;|%~ . n q o n o n n n

p p L9yO Ey) GygQGb , hv9f $Q|R sO F}h F}(f9 vD+QI ytA9d n o o k k l n m p p p p vA> C<( <wQ Ey) L9yp O <# Gy(y+O Cf *T+Q Ey) GygQGb , p}]) n n r n r n p <n gr E L9yOm Ey) GygQGb (iRhI PGJ GyT;S{ ))2(

2v

o

n

pt9y(G : h!J# C*]9 !W%O Cf : Ey& E: Gyz& hCf |J}OG QS(d Gyz& o o k o r n nn v v o n vk n o o v hCf |J}OG QS(d Gyz& | . v o n vk n o o n n s9d : p{f |J}OG |9J v}9 |9@(G , hE!, CV%O Cf : Ey& E: Gyz& o o r n nn v v o n vk n n (G ? s9y(G : |n 9@(G . s9d

n

:

p}v9 pgz

¸·

)2(

)1( | sh p

@9Q*N Gya=Qj CIOGK 21 $v , hGy=OG*? hGy"%9*? CIOGK S"& 21 $v . , Ohy? Gyw(*B I9y+k 9 .

(

p 3- f}Qh <# Gyg9U , hFg{ y& pzTa+# . o n n n r o nn r p p 2- C<( f=+OI <# GyGQGM , hFg{ y& I}[ . r n o nr n n o p p 1- *R*O <# C<, Sq+9f h|g& CvDQ Gy"9S , hFg{ y& O|Wu . o v n n o o o rn n n r n m p p p p p f"O Pyx <OC C<( <wQ <gtO G}y(*? h@(yp +? G}|QGA h$~ v}9 *z@, : n r n r n r n p on nr n n hGyG9|h y%9 , p9!dQ CVO$9 hCLW9$9 p9Qe <, p+%9 . r o vn p n p p p Gyg9U : E!, S%~ |# S%9e G S;e hC!B f=O Gyz& GyQG|, <%9 l n o n E: Cf *w(f GyPj C!B p+& CI> Ey+x . pwA> Ey+& f}Qh <# o n r o n v r n v p CI==B C<9 f=OGyz& Cf CpQix y}9 $( L+Q yx p, I+9@p x h|g9Oc |"& q n n o r n rl n n p n p p p=gE Ey+%9 L9yp O <# Gy(y+O , hvA> Ey) f}Qh <# Gyg9U : sO n n n r n n n n p p p p p p y}9 pQZ GyZO*u |# C|Q FR*QI GygQH <Tb *}+"& Ey) GygQGb , n n n n n n no x xpo n n iRr ho GyW9e :

3 -

p p p Gyz+{ , hGSAJ(P Gy}Tzp }(f fz) C|AgAp %~ hS;I%~ . )2( rn n o r m n m p f}Qh pz!9|%~ . hG!%Re C${ p9QS hQv> Gy}Tzp }(f CvA9p%~ Ey) n n o o r n r n n o n n hF9AJ I9|+? $Q|R IA) : *tAz& L9yO pJ}{ fz+%~ Gytgt9Y <# o n n n o r n q o o l o pAQF v {n L9yOl h@tOq en Ey) $Q|R p9LAzq(G \Q<A+# hGIA]"&o L9yOl , n p Gy}Tzp }+# , hsOe L9yO <}# |g& h!Ry(G @G9g GyqQS p, v9c}? o r n o r o l n r n )1(

n

v

¹·

hsah G}hO*? , hCLP |g& Oyp +; h$( !9ph <# f}+QI Gya9F, . n o o o n n n k v w p p p yv~ *Tzw%9 CIO s=z& GpLAp Z9QG yzaQ*u , p9FA9H Gy=QGQj hGytq9Q, n n n l pnrn o r n k n n v n r r o r p m p h@(F& Ey) GyW9e |TQf9 p, @Tg? B:a hL}T}9F? , hSzx _Qs9 q n v or k o k p p Ey) GyW9e p%( G}|+Q fz) GyG}+h , p9SA"9H L9yO Gy}D") <# I9QC? o n n v l po n v n p p p p <M9yp O <# Gy(y+O. h<gE Ey+& <9ygQGb yp +tOe Ey) GyW9e , hEf hY{ n n n v r o n r n m p p C~ s9d C<( <wQ : hGyz& }Vjz# Gy"Z9Qi f# hS9hS GyW+a9f n n r v n o v n p p @zt9A GyP!(H p9IAQS(G |"%9. *n "ZQo go h*n MPd |n # *n wqQgo , hy# *o |@) |Dzw~ f# sp z?m , hyw# |p # o r r r o n v o p GFA}g(G hv(!(G F"OG hGIOG, pz!A~ C!Z9Q Gyz& , hGyz& *"ZQ |# o n r o o o n k n p k p p p <}v9 hsh |# G}|Q Gygd+~ , h_z=(G |"& |OOG pwA> Ey+%~ : Cf n n k n n m p Gy"Z9Qi fWQ*# h|8? Cyq9 . hCQS{ G}|QGA o Ey) C<, <n wQ *o gz}(!& o k r p v9f fOO F+X Gy}Tzp }+# S=g? hfWQ*# Cyq9 , hfOO F+X o r o n n k k * hsg? Gy n+Q|(c r o m m p p p C<( Sq+9f <# IQH , *R*O <# C<, Sq+9f , fwQ|? <# C<, F%{. o rn n o n r n o o o rn n n r r n o o p p p C<( GyOQOGA , C<( $Q*QI , VQI=+{ <# IT"? , f}Qh <# Gyg9U , o o n n n o n o n rn n n r o vrn o n r p p C<( f=+OI <# GyGQGM , GyR<v+vQ <# Gyg(Ge , f=O Gyz& <# |Tg(O , n v o o nr n n o wnro o n v n r o V9Qc p, |n gQv?p Gy+n Qr |o (c |p # v=9Qp GyZJ9<n ?p : v n

p * |}# v r

n m p p fwQ|? <# C<, F%{ . n r r n n n p p p CQS{ |OOG y+R*O <# C<, Sq+9f VQI=+{ n n n k n n n o rn n o n r
C~

o

v

<

p # IT"? , hCQS{ n n n

°¸

)3( )2(

)1( sz z? Gy}9A .

p p p p hv9f GS~ pQS& ( G}VtQ ) hsO GVAw) p, |G+8& |# GygQGb . o o n n GyTQi : $( Gy}W, y+; . w +

m

) (

) (

hGyG(Y , p%z}(G Ey, Cfa, v{ QF{ |"w~ fWQI O!9!+Q hvT(I v o n k o v p p pt9d |9$9f : E!9 sO fzp }"9 Cf GyPj CLQFw~ |# <;Ov~ GyG%O r n q o v n p p h_z> |9$9f s9FO GyQhe Cf *t9<{ L9yp O <# Gy(y+O pMQL Ey+& L9yO n n n n n o l r p p hGyz& y(OOJ Cf G}VtQ <QC |# hFg& hC!%~ C\gq(G GygOO . n n n n 3 o q v p n p p E!}9 @wDQ GyG"(O <9y"ZQ h@t{ w <9yMP:f : <gOn Op GyQF9d , o o q p p |9 CvDQ GyQhe hCs{ v Gy}o Tzp }+# . pt9d L9yOl : hn*r zx Cn@o M(p", <9yQhe ? n r n n n p p p hy}9 Cs={ L9yO |# GygQGb yt+& QF{ |# !Z9Qi GygQH pt9d y& : n n n l n l n p p p p hGyz& y8# v"B Y9Os9 , y=a# G}QV L+Q |# c%Q$9 . l r o n n k p p p+%~ G<# |zp w%~ ytag(g , Ch R!) yQF}(g . pt9d y& s9FO GyQhe : o o n o o n n nn n o n p p pt9d : hFOJ s(|9 Q$=9!9 <9yz+{ , pQS9!9 <9y"%9Q , hGyz& y( SQb n n o o r n k n r k o r n k n n p p p pZ9QJ |D; . hLQL QF{ |# !Z9Qi GygQH *GU C|Q GyZJ9<? w n v n n nn k n n n n l p . |gx . pzY=J(G f"O$9 pt9d : f"O GyZ=9M *J}O Gyt(e GyTQi 2 v nr no o w n n n vPG , !G(J C!B h|# |gx , hEf yv~ @OQv%9 $zwB C!B h|# n r n n n n n r n r o r r p p p G}fQGH s={ |T+Qgp : Ef C!B CY=JB f"O GyWGQIp Gyq;!+? p, *(e n n n r mn , CF(Gpp %9 yzM+{p hhY{n p, L}T?p C*9e , hv9f sO
p

n

hv9!B CQ\9 r n k

|gaW?

k )1( n

pz}v9 ptOhG Gy}9A JQhG

v

n

!

G

<{

s9d y& CIO o n hSt(G |9

n

±¸

)1( @9Q N Gya=Qj CIOGK 31 v , hGy=OG ? hGy 9 ? CIOGK 31 v .

*

$

*

"% *

$

p

m m p p9!wWr GyQhe hpQhG hG!A%B Gy}gQv? <"ZQ S9Iu yz}Tzp }+# . q o n o r n o p m m hfOIm yv~ *Q |Dz%9 , hI}{ Gy}Tzp }(f fz) GyQhe I}z? QF{ hGIO , o r o q n n r on o m p p v9yQfO hGytT9hS? hGy=a9Qs? @JQ\%~ fz) GytA9d , h$~ p, fOO q o n n o o m p fz) S9b . hCs=zB GyQhe QGpg? Yz=9!%9 hy%~ CY(GJ |RfG? n o l n k o l p p C~ @q9Qs9 h@"9Rd G}<a9d , h@G9hy(G p, GyJQH , hs9|B GyJQH o o o v n p p p GyO|9A , hC!& <zj"9 Cf : Oe C_+> |# Oe GyQhe pG8"9 yPyx . n n n r p p pt9d L9yO : E!& yv~ *MQF"9 |# <;O!9 |9 PvQJ , i+Q C!9 s(e !WQH r l n o n l n n r nv p h_g9|9 h@QFg(f Ey) <;Ov~ , p{PG v9f Gyg9e Gy}t={ <gD"9 yw~ <}Dzp %9 o n n n k o n

p hGy}TGO *T}) Gy+(e <G9|h O|Wu . n n r n o o n q p !Zq+# , hFgz(G !Zq%9 (|n TGOG) h!Zq%9 G6LQn (v"+T?) , r n k n n k hyv~ *WQH |"%~ CIO . hCLP Gy}Tzp }(f (v"+T? *(I"9) ptT}($9 r l )1( n n o r n r m m p p <WQ<? , pZ9Q v{ hGIO |"%~ *|CQ CL9g fz) !qT& , IA) |9@(G F}+g9 o o o n k q o w p hsO PvQ Gy}|QL(f C!%~ y}9 YQf(G GSATt(G Gy}9A , pG,A Ey+%~ n n n o x q p p p |# pQS9f Gy}Tzp }+# hs9@z(G sA9: |Q*QG IA) sA{ vD+Q |"%~ . l o r n n k q o n o m n k p p=9*g& f}& GyJ9QK <# $W9e , h\QGQ <# G}RhQ , h|g%}9 CQ<g}9F? o o n o n w o n o o p p, |(G_# hCp wQ |"w~ Gy+(en ? Co ~ !n 9Oi : |n # *o =9*h fz) Gy}(J . o v n r o m p p s9e fwQ|? <# C<, F%{ *(e Gy+Q|(c pt9d : s9@zB QS(d Gyz& | n n n r o o n o n n n r n o o |n (Gsr <a(y+? :

*

o

l

²¸

³¸

´¸

GyM+{ O*9Q$~ hv=O$~ LT9FQ fd+}? . n n n q n k m p SgO <# C<, hs9U Ey) GyWQb I+E <;O p9QS , pzh_z n o o o o v n p p <gO Pyx G@G& f}Qh <# Gyg9U Ey) |ZQ hpAJ%9 , hG@G& r n n o n n n n r o n p p * hY9Q Gy}Tzp }(f *G(y(f p, CQV GyQhe v}9 *Jz( y%~ , C~ n o r o v p Gy}tOS .

B B

p p hI}[ hs"TQ*# hCF"9O*# , C~ v9f GyqAK Gygd+~ h$( pAK <+B o r o o o nr n o v p p Gy}Tzp }(f p, $Pg Gy}gQv? G!AZ9QG ||RQG , hpAJB O|Wu k o n v k o r n r o r o p p p @G}h Gy}Tzp }(f p, Gy+Q|(c C|9e F}(Y GyQhe Gy%9Fz? , hG!AZQ n nr o q n o r n o p p p p p * @(y) f}Q GyM;p? p, <OG*? GytA9d Gyg"+r p, GyW9e , I+E o n o v n n n q . GyZO*u xpx m p p p f}Q G S;e <gO I+9I QS(d Gyz& | , h<gO I+9I C<, <wQ n o n r o n p p * h@gO L;p? f}Q <# GyMa9H |# CF}{ GyT"(GJ p, o n w p Lz+q? QS(d Gyz& | , hv9!B |OI L;pA& fWQ S"+# . n q n p p G}|Q , p9LA9Qg |# <gOgp , h<9*g& Gy}Tz}(f <gO Pyx pZ9Q Lz+q? n m p p h sO QCi C<( <wQ Cf f}Q <# GyMa9H $( CYzK Gy"9S yA(y, $PG n r o v v onn n n v x p hsO @Qc GyM;p? <gO Pyx yp g}Q h<9*g& Gy"9S . o n n n o v o n n n n n n n m m p GSA}QJ L;p? C<, <wQ S"A+# hC;C? CV%Q , C~ @(p, C<( <wQ , n r n r r o v n n o

B

B

µ¸

)2(

)1( Cj a a

z GyA9Q*N G S;|, y (3/12) h|9 <gO$9 . v * ( 69 *JQS Gy"9S h*wWr C${ GyQx *=? . GyzT9f ( Y.S.S ) .

p

) (

) (

p p - s9d [f}Q] : y+U f# $PG CSzyx , hyw# GyA, @}(L v}(L n n n o o n n r n o n o nr n n r n n n r no n p p p p @wqQ$9 GyZ;I hGyZOs? hG}|Q <9y}gQha hGy"%, f# Gy}"wQ . v n r o n v r o o r n o n x o n n o n v n n o n nr o n p p p pp p p p - s9d [IP*q?] : pp A"? Gy vQF{ p, C$z& hn|n 9yp & hnhnyn Og hnF9Qg , o o n rno n rn o n npr p p - s9d [f}Q] : C*w~ *Jqe s(d Gy"=, | p, GyqA"? ? r n r o n o n o n r n v x n r rn nw o p p p f# IP*q? <# Gy+}9f s9d : <+"9 !J# Fz(S f"O f}Q ; n n o n rn n nrn n r o o o l r n o n n n m p p VGQI h$( C|+Q Gy}||"p +# v : Iw}B pgOyB pz|"B p"}B . o o r n n n n n n n * hCc%Q GygOd IA) s9d p+& QS(d vTQi v y}9 QBg !9F}v9 @JB n n n o o o k q n n n . Gy}O*"? y+TAW+Q$~ p, C|(Qgp n 2 o p p p p IQY9 VO*OG , hyv~ *w# *T}K yw=9Q GyZJ9<? <9yMQhL |# k r o v n n n k n n r p p p * h|# S+9S9@& C!& v9f *gU <9yz+{ h*JQU fz) C|# Gy}O*"? w 1 n o n *n TAazh CI(Gd Gy(:Ip . o n f"%~ h*TAazh CL=9Q$~ , hv9f |J}O <# |Tz}? QS(d f}Q n n o o n r n n n o o o n n n o n v o * hv9f f}Q *QGs> Gy(:I |QGs=? VO*OI , hv9f *Tzd Gy"9S o n k o v n n o n o n n k p GyqA(I9J vD+QI FOG p, f%O f}Q . o n o n n k k p p p hv9!B |# Gy}g9Qc Gyq9Yz? , C~ pAJB LQGS9f , hv9!B n r n o v or m p + + + n # C<, hs9U , v ! o o * p p C~ v9 B |gQv? Gyt9OS ? Gygd }? <t 9OI SgO < o

¶¸

)1( |Aqu fz

p p p p hG n *}9f |# <g^ Gytz(H .. , M (441/132) . n n n r o o p p p Gy=JQ , M (6907) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H G n *}9f , <9H Qph G}|9!? n r o r n nn n +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y , vA9H GyqA# , <9H GyqA"? GyA, @}(L v}(L q n

uuuu
y}9 sAz& C<( y|y|I Gy}G(S, s w v=J&o Gyz&o @=9Qc h@g9y) . n n o n p $( fo }n Qo !qT& , hvTQo Gy=9H $( sAz&o Q\, Gyz& f"& o p PG Gy=9H

%

o

n o

f}Q

o n o )1(

.

- szB [Cj IP*q?] : CF{ . r r o n rn o o r o n n n - s9d f}Q : EPG : *jzu C<OG . k n o r n o nn k n o n o - s9d [IP*q?] : <{ *wTQ . o n rn o n r o r n o n - s9d f}Q : C*wTQ Gy=9H Ce *qAK ? o rn o r orn o n o n o no r n n <+"x h<+"%9 <9<9 |jzt9 . nrn n n nrn n n k o r n k n p p p - s9d [IP*q?] : y+U fz+x |"%9 <zS *9 C|+Q Gy}||"p +# , Ef o n rn o r n n l n n n o r n v n nr n n nr n r p Gy=JQ ? rn r

p p !Tzy& |# Gy=9H , pz|Q!9 |TQhs9 pTzy& ? pt9d : |# Gy=9H ? s9d : n n r nno n nnn rn n r o k n n nno rn o n rn o n p p m p p Ohf iO y+z? , hPyp x C!, IOCA& IO*D9 y+U <9}i9yp +b , p%="9 Cf n n n nx n v roo n k nr n o n n nrn k n rn n r nn (G yp JP*r q? : Cv9f fo }n Qo *n gr z~ Gy=n 9H ? s9d : !gn ~ , v}n 9 *n gr z~ Cf o n n n n r n n o r n n o n v n n n n
s9y

·¸

)1( z |gQp? GyZJ9<? y

v

n n

}<, !g+~ (1/091) .
o

m

) (

f=O GyQI}# G}v=Q - f=O GyQI}# G}hSb - f=O GyQI}# G}YjQ GyPv(Q : R*O G}v=Q - R*O G}YjQ - f9Y~ - f=O Gyz& * Ch:Og : oo 7- sQ*=? <"B C<, C|+? . q o n 6- F}+z? <"B f9Y~ . m p 5- Ce vzD(e <"B fz, <# C<, _9y> . x oq 4- f9@w? <"B R*O . 3- Ce Iw+~ <"B GyJ9QK . oq 2- |z+w? <"B FQhd . 1- R*"> <"B |dg(f . n rn * CRhGF& : n o hp%Q $( sQ*X . o n r p G<# sQW <# QRGM <# fOj <# vg> <# y|j <# i9y> <# p%Q , 1 p p $( f}Q <# GyMa9H <# !q+{ <# f=Op GygRi <# Q*9M <# fn =r Op Gyz&

* !vTv=v& : n n o o

o n o

o

n

v 

w 7DuÑ

ÃOd Ç*RM5 Ld 1s Ç)DUÈ

B

Ç*Y Ç_èä

¸¸

p p |# p]9Fp{ f}Q , IO*E (9832) . o n n n n f}Q , IO*E (5863) . z YJ+K |Tz~ y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H o r v n n o n p )3( |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |"9s> q o n v n n p )2( Cj <gO Cf _g"& C<( y|y|I Gy}G(S, . w o n r n no G}!Z9Q <9H ES;e f}Q ( 3683 )
| 9s>

"

)1( QhGg Gy=M9Qj vA9H p]9F{ GyZJ9<? <9H | 9s> f}Q IO E ( 4863 ) vA9H

"

*

) (

) (

B

) (

m m hC<( <wQ hf}Q , hLQFB C!9 hC<( <wQ hf}Qy . n r n n n r o nn n r n o n o 3 o n o m p CS}h Gy"=, v | *n t(d : z P$=B C!9 hC<( <n wQ hfo }n Qo , hnOnLzr B Cn!n 9 o o n o n n r o nn r n r n o v p p v"B }c# Cf *Ggzx Gyz& |h Y9I=+x , hIT=B C!, v"B vDp +QG nr n n r o o n n n o r o o r o n k n no w n r n r n n n nx p p p n p p p n LzqB CIOG CI> Ey, Cf Cyt) Gyz& <}D{ f}zp & |"x , hG*~ Gyz& ! Ef r n n r o n r n n r n v r n n n k n n v n v n r nrn n n p p p E: QF{ BLP |"w=, , p{PG fzp , pAQI~ fz) f}Q , hs9d : |9 n n n o n n n n n t nnn v n v n o l l nr p p pAw"q& Gy"9S *Of(f h*Zz(f s={ Cf *Qph , hC!9 p+%~ , pz~ *Qf"p , r n nn nn n vn o v o n r o n n o n w n nr n n r or n n nn r no r m p p p p p f# G<# f=9S Q\, Gyz& f"& s9d : h\h f}Q fz) SQ*Qg , 2 r o n o n o n n v n p * |;R|A& yz"=, | : o n noo v x p p p <gO CQ<g+# QF; hEIOi fWQI G|QCI p, GyT"? GyT9OS? |# Gy=gD? . n n o q q q n k n k m s9d G<# |Tg(O : z |9Ry"9 CfRI |"P CSz~ f}Q y hCSz~ f}Q n o n o 1 o n o k o n o n r * ESv;|v& : o o G !9K : IqZ? - Qs+? - R*"> - p9_}? . q + & - f+9V . f= O Gyz

¹¸

IO*E (4932) . p p IO*E (7963) , z YJ+K |Tz~ y , p]9F{ GyZJ9<? , <9H |# p]9Fp{ f}Q o r v n n o n n n n p )3( |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |"9s> f}Q q o n v n n o n ( 4932 , 5932 ) . p]9Fp{ f}Q

p

n n

o n n

,

IO E

*

p

)2(

(9863) , hy}Tz~

IO*E (0863) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |# o r v n n p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |"9s> f}Q q o n v n n o n !J(g |# IO*E f9FW? ( 8932 ) .

)1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H | 9s> f}Q IO E

+

o n

p

q

v

n n

"

o n

*

p !=p ) hYO*u hV%p +OGf y . t p n n x l n n n )3( p p m n <wQ hf}Q hfD}9f pQFr <%~ , pt9d : z GC=B CIO p{!}9 fz+x r n r o n o n o r n o n n n n ro r o o o n v n n nr n n p p p m 3- f# C!U <# |9yp x Q\, Gyz& f"& Cf Gy"=, v | Ygp On CoIOk G hC<( r n n o nn n v v hs9d : Cfz+x Ci9Q *9 QS(d Gyz& ?! . o n n o r )2( n n n n n n n n n p s9y(G : yp g}Q . pPvQJ i+Q@& p(y+B |O<QG y . p=w) f}Q o n n o n o nn n n n n r o n r n no n n vr o o r k n o m p n G|QCI @A(\z Ey) F9!p > sZQ , ptzB : yp }# $PG GytZQ ? n r n n n r n n o n r r o n rn r o nl nn v o n n n p p QS(d Gyz& | EP s9d : z <+"9 C!9 !9Fp~ QC*A"p , p, GyG"? , p{PG n o l n nrn n n r n r n v nn n nro p 2- f# C<, $Q*QI Q\, Gyz& f"& s9d : <+"9 !J# f"O nrn n r o r n o n r n n n nn n CIO p{!& f}Q y . o )1( n n l n vo o n p n p z ytO v9f pp +}9 s=zw~ |# G}|~ |JOC(f , p{f *w# p, C|Ap , n nrn o r n o n v o n n r n o nn r n n on ov 1- f# C<, $Q*QI Q\, Gyz& f"& s9d : s9d QS(d Gyz& | : o n rn n n r n n n o o p]9Fpz&o :

*

n

o

°¹

)3(

)2(

)1( z G

p p |# p]9Fp{ f}Q , IO*E (9932) . o n n n n IO*E (204) , z YJ+K |Tz~ y |MAZQG , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H o r v n n p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H GyZ;I , <9H |9 F9A p, Gyt=z? q o n p p |# p]9Fp{ f}Q , IO*E (6932) . o n n n n f}Q , IO*E (3863) , z YJ+K |Tz~ y vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H o r v n n o n p |Aqu fz+& : z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |"9s> q o n v n n p $( GyaQ*u Gy(GSh <+# F=n z+# z yT9f Gygn Qn H y (2/833) . o n o

yqH

y :

*+,-./0

yA J Q ~

) (

QRSTU
) (

y=tQ

) (

{ ...} [ G * : 5 ] G6*? . n p p Ef _ztw# Cf *=Oy& CRhGF9 L+QG |"w# . p"RyB $Pgp G6*? : r no 3 r n v n o v n r on x no n r n k nnn n r n n rk o v p p 3- hGFA}h !p T9A Gy"=, | p, Gyj+QIp fz+& , ptzB y%# : fT) Q<& nwo n r n n n n n n o v x n o r o n o v r n rn n nr p p p p *JAG=# ; p{n !& *wz}%# Gy=Q hGyq9FQ ; p"RyB B*? GyJG9H . o n r n r n n vo o n x o o v rn w n rn nnn n r no r n p p 2- hB*? GyJG9H , szB : *9 QS(d Gyz& ! y( C|QJ !p T9Ac Cf n no r n n n o n n n n n r o r o n r nn r n p"RyB : o p [ G I : 521 ]. nnn n r p n p p p 1- ptzB : *9 QS(d Gyz& ! y( G@MP!9 |# |t9e E<QG$+~ |Zz) . n o n o n s r n n rn n o r o n n v n r n m p s9d f}Q : z hGptB Q<, p) C;K : n n r o nx nn n o n o * f}Q Gy}z%~ : o n o o rn o n S9yp w9 pG9 sb; E: Szx pG9 i+Q pGx y . n k n s n w v n n n p n s 1 n r n n x np 2 n p p p p | : z E*%9 *9 G<# GyMa9H hGyPi !qT, <+Ogp! |9 yt+x GyW+a9f n k n r n r n v n v n n n n nr vrn o m p # Sgr Op <# C<, hns9U Q\, Gyz& f"& s9d : s9d QnS(d Gyz& n o 4f

q

n

n

o

±¹

)1( z |Z r G<

f}Q <# GyMa9H . " # C<, V+=? y ( 47073 ) vA9H Gy}j9Rj , <9H |9F9A p, L;p&

uuuu
m |Tzp }v9 *J9F", f"O Gyz& <TGOI SGO$9 y . )1( o r k o q n n hs9d f}Q vv y}9 fQa s9@p z& vv : z GyJ}O yz& GyPj yv~ *Gg{ s9@z, r r n q o n o o n n o m m p p h$( *Zz, GyqGQ p, Gy n o n x v"9S _g"An +r # <M"GQ |n T}o (e . n p sAp { f}Q C|+Q Gy}||"+# fz) *O C<, y(y|I Gy}G(S, I+E _g"& ro o x n n n o o o n o n o f"& :

* GSAW%9O f}Q Q\, Gyz& o o n n

²¹

p p p QSA~ , pOL{ fz+& hsO R*"(G |Gzp T& <9y"}v9Qb Gy}P$=? hGyRQG<, o r o r n n r n o vn o vn x r n vo n v p p p m CvDQ , h|g& C;C? hC;C(f pp +; , h<gE SgO Q<g, <# f9|Q Ey) o n l r v n n n l n k p hGFA}h QCj GyqQS fz) QSA~ . pMQL h|g& C}v9!(f Cyq9 , hs+{ o r o r o n n n k o r p p p p p S=g(f <OQ*9 , h|g%~ CvDQ |# S=g}9F? |# C<"9A GyZJ9<? , o v n n n n r s p p p hv9f p, $PG GyG+X |# GyZJ9<? C;C}9F? h<]g? fWQ , |"%~ n n v n n n o p p SgOG Cf *Gg{ G}|QGA n fz) Gyt=9F{ hCf *o (GfO$~ Gyt9OS+? . n n r k n o r r p n on p p p p hs9d f}Q : hGyz& }Q|+# |z(c GygG~ <}z(c GygQH . hC|Q r n n o n n n o n n n v o o n p m m p Ey) GygQGb p, CQ<g? B:a , hs+{ SA? B:a . m p G}SO p, <QGCp "& SgO <# C<, hs9U . pQ\, f}Q , hLQL SgO n n n l o n o n n n n n p m hs9d f}Q : p}# @Qi Cf !=gE ? pt9d f=O GyQI}# <# f(a : v r n o n r n o r n n r n o n o n p p m p p p9SAZ(H f}Q h<9s, GyZJ9<? QCj f=O GyQI}# <# f(a , v r n n o n o v n n n n r p Cf @=gE QF; h@QFh C!B Ey) Gy}O*"? . n n n n o k r p p p p vTQJ Cf *]gr Gy}Tzp }(f p, S9FQ Csa9Q G}QV , hE!, CQi o r r n r n o r n n n m p m G<# C<, _9yp > , pt9d f=O GyQI}# <# f(a : E!, CLW) Ef v r n o nr n n o r n n p ) iRhp GygQGb <"qT&p , hGSAMzr fz) Gy}O*"?p fn zp , v n
fRe f}Q fz

o n o

*

|(sg? Gyt9OS+? p, |JQe

41 $v :

î ï Ld 1s Ç)DUÈ Ñ{w ÇKt Mt

^ î Ãr Ç_5bÇË w 6šW î ð

Ç*Y ÇUw

³¹

pMQb f9|A%9 . pt9y(G y& : |9 F9A <w~ ? qn n n n p p p pt9d QSA~ : GFP!(G y& . pzs={ *A(vz fz) Q|J& p(b Gy"}v9Qb o r n v vn n n o r o r o @QvA}(!, $wPG hE: QFgB. o p pt9d : E!, yv~ B@p w~ , hE!}v9 F8Aw~ I+# Of(@}(!, , p{f n o q r n n r o r p pt9y(G y& : \h S;Ix . n n n r p fz) QCS& , p p p p hQ<a%9 <=g^ @zx Gy(S9FO , hCs={ hfz+& S;I& hOQf& h<+]A& r o o nr n oo n o o n p m p sZ+QI , hyv~ *Rd QGv=%9 IA) OGS <%9 _Qa Gy=T9W , C~ !Rd n n n n q o v n n n r n r m mn m m p p m m p |# P$> , hOL{ Q<g, <D+9H Yq+t? , hS+r h@QS hpQS r n n r n n r o n n m p p p hfz+& @9F& hi+Q Pyx |# G}|Ag? GyD}+"? , hsO FzU fz) SQ*Q n n n v n o o p GyJQ*Q , hCc%QhG Gy+(Gs+B hGy7yrn GyD}+"? , hGyR*"? Gygd+}? , n v n n n

G}|Q IA) !"dQ p+& h@"dQhG ? n n q pt9d QSA~ : sO S}gB |t9yAw~ , p%{ yw~ Cf @|LQhG $PG o n r n o r o r x p s9d : GyG"? yp }# |9J fz) sA9d |# C<) , hGydqQ yp }# <t, . n v n r nn n o n r n vno n r p s9y(G : h|9 |(f(O Gyz& ? n o p p hQFg"9 f"& , h|# C<) s9@z"9g C<OG IA) !q], Ey) |(f(O Gyz& . n r n n n q n n o nn k nn p p p p pzQSz"9 <O*"& Ey) Lzt& y"Of($~ Ey+& , p}# s={ Pyx s=z"9 |"& n r o n n n r n n n n rn p n r p p p p p p p h|# \+u GyO!+9 Ey) SgAp %9 , h|# F(Q G}O*9f Ey) fOd G S;e , n n r n r p p p p p p : Gyz& G<AgD"9 y"MQL |# V9A |# f=9OIp Gyg=9O Ey) f=9OIp Gyz& o r n n r n n n o rn n n
pt9d

n

´¹

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (7/44) . CIOGK S ? 41

*

"% *

"

$v .

T

p p hS9OIm h$( *"dQ Ey) GyG+X h*O<Q C|Qg , hsO Fg{ C|Q GyJQH n o n n n o o qo nr p *TAa+h GyQv(H hE!}v9 $( p, sZQm |o p m o n n vAwr fz) YOQg p(b q n r n p p sO CY9<& fQb Gy"T9 hLQFB O|9|{ p, FTOg , p%( : r o vn n n o r n o p p *w# <9ygQGb CfG> |"%9 hPyx C!& y}9 @(GF&n GyZq9f v9f SgO r o v v n n l n m p s9d G<# vD+Q : z v9!B hsg? Gyt9OS+? hsg? fd+}? yv~ o n n r k o k n r n p p GygQH *TAMq(f <9yD+9H hGy}zv{ , h*Z(!(f G}IT9H . n n n n n n w n px p p p : @"dQhG Ey) GyD+9H , hG!dQhG Ey) GyQCj hGyw;e hGyT+QI , Ef x v p p h@OY O*"x Ey) $PG Gywz> , C|9 @Qi Ey) C+9<& . pt9d : h*zw~ ! n n n n pn n n n n r p m p p v;e $PG GyQF{ ? pt9y(G : |g9P Gyz& Cf @}+{ Ey) V,A |# $PG n r n n p p p p9FA}h QSA~ <QDS9A s(|& pt9d : ${ QC*A~ sb CfR hCQFK |# o r o r n v n n w n p Gy(GIO *G+Q CO!9$~ fz) Cf;$~ . o o n p pt9d : CS+O$~ C!B ? s9d : : ! hyw# Gy}Tzp }+# v9yGTO q o v o r n np n G}F{ . p p m m p p |# C;K , p9!dQ p, C|Qc hC|Q$~ hGLAQ hGIOI |# C;K <gO r n r k n n n p pt9d : |9 S# y"9 QS(d Gyz& | Cf !|LQ G}fOGA f"O Gyzt9A CvDQ n n n o o n v n r o n x n p p s9d : : , <{ IA) !w9@p > C${ QC*"9 hQDS9A s(|"9 . n n n n q o n r !gn ~ ! v~ CI> Ey+w~ : *(|k 9 Ch *(|+# ? r r q
s9d

n

:

n

n

µ¹

)1( z @9Q N Gya=Qj y CIOGK S ? 41

*

"

$v h z Gy=OG*? hGy"%9*? y CIOGK S"? 41 $v .

p p p p p p s={ f}Qh <# Gyg9U IA) *"dQ Ey) I9d G}Q_=(f , pT}h |"& n n n n n r q p p p @Wq+& GyQS{ ptQQ Cf *P$> <"qT& , pOL{ fz+& vz!& QS(d |# w o o vn n o l n r r m p p hCs9e f}Qh fz) CF"9O*# : *tOQ |# G}Q_=(f fz) Sta? , h: o n n n r l p <zQ_=(f GygQH , p9!AdQhG f n n v}v9 @"qQL . o p p p hY{ GyM=Q Ey) f}Q <# GyMa9H s9d : sO Q|+"9 CQ_=(f GyQhe o n nrn n o n n n n v n p p <G+W& Ey) CF"9O*# , hLQFB GyQhe hs9FO$9 G}Q_=(f . hy}9 o o o p p p # Gy}g9Qc Gyq9Yz?p |h GyQhe , hPyx Cf fn }r Qn h <# Gygn 9U S9Qn n n v p |

*

|(sg? CF"9O*#

(51$v) :

Gy}Tzp }(f hsAz(g . o r o )2( n n Gy}Tzp }(f , p=9OQ QSA~ , pQv> <jzA& *Q*O Gy%QH , pzOQv& n o r o r o r n n o r nno o o n p p p h$=B Q*9M VO*OI pQpgB L+9e GyqQS f# C|9v"p %9 , hG!AZQ n l n n n v r r l m o r p hGSA}Q GytA9d C;C? C*9e <z+9y+%9 . hC<9O Gy}Tzp }(f Gyq+z? h|# fz+%9 v n o r o n n n n r p p p p p p p Gy=Gz, v L9yO <# fQpa? , \QGQ <# GyMa9H , _z+J? G}SOj n n n x n x o r o n n n n v o p p m p p p p p p p f}Qh <# |gOj vQH , Gytgt9Y <# f}Qh , FQ*Q <# f=O Gyz& n r n n r n r n r n n p p p p GyqQ*t9f sp A9: VO*OG , hC<z) F}9f? |# GyWGg9f <;A IT"9 |D{ : k n n k n k n w k l n nrn p p h<OCJ Gy}gQv? hY9Q Gyt(GO *JD(f GyG"(O fz) GytA9d , hGsAA{ n n q o n w n n o Ey) p L9yO < p #
fQpa?

o r o n n

y

)1(

.

¶¹

)2(

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y CIOGK S ? 51

z Gy=OG*? hGy"%9*? y (7/44) . * "% * "

$v hsg? CF"9O*# .

) (

p p hy}9 hY{ f}Q GyW9e @zt9g C<( f=+OI hQAhS G}|QGA , vM9yp O n o n o o nr n n n o o o v n v o n p f}Q <# GyMa9H Q\, Gyz& f"& . 2 o n o o n v p p p pp fz+%~ IA) CF9<(G Ey) GyZ w zK <WQW Cf *tOen Ey+%~ Cn|+Qo Gy}o |r |"+# n q r p p p ( fo =n +r OIn <G+X G S;e , pJ9YQn <n +r B Gy}tOS h\+vu n n n
LQL C<

*

pAK <n +r B Gy}tOS

(61$v) :
) (

p p . pMQL G}Q_=(f Ey) E*z+9A h@JZ# <%9 (h$, <+B Gy}tOS) 1 v n nr o r o h<gO Pyx v9f GytA9d <zF"9O*# , hvA> Gyz& Gy"ZQ yz}Tzp }+# . n n o r n o v r n o n p p LOf", GyQF{ , $PG hGyz& CO$) GygQH . o n n r n n p @Jtu G}Q_=(f Cf GyPj OL{ fz+& $( f}Qh <# Gyg9U hs9d: n o n n r o vn o v n p C~ Of9 I9QS9 BLQ hS9Qg v}v9 S9Q G}hd, hLQL f}Qh, h<gO$9 n v n k n v o n n r l n o v n |"%~ h*T}g(G |"x . s9d G}Q_=(f : !g~ , p9P$> pz@", <%~ . r n n r n p p p f}Qh <# Gyg9U y"W%O C|(Qg , hsO CI==B Cf B@+x <%~ yp AT}h n o n n r o n r n n n r n p m p v;|, , hE!, hGIO |# fWQI <gD"9 f}Q <# GyMa9H y"w(f |h o n o o l n n v pt9d y~Q_=(f : C*%9 G}|+Q , E!, sO S}gB v;|x hS}gB o q n n o n n p p pzSQ Ey+& , hc# f}Qh <# Gyg9U C!& vWr C|Qg hC!& C|Q <tAz& . n n o n v o n n r o n +& G}Q_=(f pOfn 9 I9QpS9 f"Ogo n k hCS}g& hLQL n o n n
<}v9 Q O

**

o

,

pWx p

v

o

n

·¹

p )1( |QGpu GyOGQ h| 9pg 9 . z yT9f GygQH y (5/243) . n o q n n

p

" o%

p f9|zB <& Gyt}v9|? , h$, Gy}w9f GyPj v9!B Gy+%(O Yz=(G p+& o r o n n p p p OGL{ GyJ(R yp Azt) p, GyZMQI , hPyx |w9pzI y}9 v9!B Gy+%(O )1( o orn p p p }!%9 sp =z? Gy+%(Op , IA) Ef Gy}QCIn v9!B @QS{o LQr s? I+r ]%9 |# q r o q v n n n n p hSMQ C${ G}QOf p, !t{ <t+Ap %9 , hGyQhe Fgz(G GyZMQI |R<z? q n n v n o n k p p p p p GyZ v MQI p, _Qn a QOGF& hs=9F& , h!t{n Gy}o Tz}(f |g& p, Pyx , r n p p p p, s=z, <+B Gy}tOS v h$( Gyg}Qj Gy+(e v C~ !t{ GyAQGH f# n w n n nr o n w n o v p p Gy}TGO |# hQGF& , pt9d : \9$+B Gy+%(O*? . C~ Fg{ Gy}TGO n n n r n n n n o v n p p p fz) |w9!p %9 |# vg> G}I=9Q , hCV9Q fz+& vg> Cf *Gg{ n l r n hp, GyD9!+? <T(QIp ( <", ESQGF+{ ) , C~ F9A Ey) GyZMQIp p9SAOd n v r v o v n n p GyjO , ptQC p, G}hy) <T(QIp (U) hSGO p+%9 hGy}Tzp }(f |g& , o r n n n p p p Gy}TGO <}JQGH OGhO , hYz) <9y}Tzp }+# p+& Y;I GyjOGIp |# n o r n n n n n v p p G SQGA . h*t9d E!& y=) I+# OL{ <+B Gy}tOS pZz) p+& @J+? n nr n o v n nv p p pOL{ Gy}TGO |# Gy=9H GyPj OL{ |"& QS(d Gyz& | y+z? n o o n n n n n p m p p Gy}tOS , hGVAQW fz+%~ EF;A GyQhe Ey) C;K , C~ OLz%9 , n r o v n n p pwr C<( f=+OI pwr f}Q , C~ S9Q IA) Y9yK !Z9Qi <+B o nr n n v v o n o o v n q p p n p n nr pzV9Q C<( f=+OI y+t={ *O f}Q , p%~ f}Q <At=+{ QF{ C<, f=+OI , n q o n o n r o nr n n onx n n n o n n o nr n n p p p p G<# Gy(y+O , h*R*O <# C<, Sq+9f , pAQF{ C<( f=+OI h@QF{ f}Q , n v n n n o rn n q n o n o o nr n n

¸¹

m p <# |9yp x y . CLQF& GyAQ|Pj (4583) hs9d : z IT# y . r o n n n l x q p n p p p p z v~ |# CVgE Ci=Q Pj _}Q*# : *|<& y& y( CsT~ fz) Gyz& }<Qg , |"%~ Gy=QGA v r n r n o r no no n r nr n n n n r o o rn n o n r r n r n n n r n n nn o p p p m p p p )2( fQa C!& |G9H GyOf(I |# IO*E C!U <# |9yx z Cf QS(d Gyz& | s9d : o n o o v n o n n n * "% * " $v pAK <+B Gy}tOS .
)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y CIOGK S ? 61

|=9QRI . p%Re Gyz& Gy%Q|RGf hs(|& IA) \9sB fz+%~ <;O$~ , o n n o o o q r k n m m p p G$R|%~ y"9 hGSAW%O!, . hv9f Gy=QGA *(|8P sA{ CvDQ |# |8? QF{ o n n n n p GyOf(Ip) v : *9 <QGA ! CsT~ fz) Q<x yp +%R|"%~ y"9 . pt9d : Gyz%~ nx n )2( n o nr r nq vov n p p p hvDQ GytA{ |# GyqQ*t+# IA) s9d Gy}Tzp }(f yz=QGA v ( hv9f |G9H o n o r nn q n n o n n n p Gy%Q|RGf hpQ Ey) (@TAQ) hyJu <& Gy}Tzp }(f IA) I9YQhg $"9c , v o r q o n n n p hY{ Gy"g}v9f Ey) (QG|%Q|R) LQL Ey+& Gy%Q|RGf, h@t9@{ |g& p%Re n w r n n n o n o o p m p (G}I(GR) <{RGA Gy%Q|RGf , p=gE SgO Gy"g}v9f <# |tQf , pz}v9 n l w r n n n o n x n v m p f}Q <# GyMa9H C|Q SgO <# C<, hs9U Cf *=gE F+W9 Ey) n n n q n r k o n n n n n r n v p p Gy}g9Qc GyZj+QIp , h@g9sOhG fz) sA9d Gy}Tzp }+# , hy}9 <zk GyM=Q o o r n p p p GygQH , IA) !t](G Gyg%(O GyA, <+"%~ <gO (Gyt9OS+?) hi+Q$9 |# n n n n q n p p m Cf (*ROFQO) |zp x GyqQS v9f *JQV C${ p9QS fz) n n x o n n n r n o r S== 9

n o

%

*

pA K
o

p hG!TJ> $PG G:S~ fz) Gyw"+T? GyA, <"9$9 Gy"Z9Qi $"9yx . o )1( n p p fz) s=Qg Gyt}v9|?, p~F{ Pyx S}, Pyx Gy}(\h : Gyt}v9|? o q n o n p Gy}Zz(H GyPj v9!(G *d"(f C!& f+T) fz+& GyT;e , pGgz(G *zt(f n v o o o n n

@TAQ n hGyT(S , hCSQ Gy%Q|RGf o n r

S"?

(71$v) :

¹¹

GyJO*E o n

)1( QhGg Gy=M9Qj |gzt9 , vA9H GyM a , <9H GyZ;I f O | 9 ]? GyJZ f s= {

(549) . p

w

o n q k

(

v

" "$

(

+

) (

p GyMa9H p+Jw~ p, v <}v9 V9An . pzF9<(g Ey) Pyx . hy}9 hYz(G n n v p @Q*O ? s9d : @z|"(!, IA) CSz}w~ *Oj , pAP$=(G <, Ey) f}Q <# q o x n o n n x o n m Q|+A& , p}v9 *"qgw~ CSQj EPG sAzB |"w~ |9F? QF{ ? s9y(G : p}v9PG o oo n n m o n y%~ Gy%Q|RGf : Ef |g, |9F? S%~ , hE!& : *AtOe Ey, v CIOl |"w~ E: o o o v n v p m m <9yT%9e , pzY9H Gy=QGA <# |9yx h|GRCI <# C(Q ptAz%}v9 . hs9d n n n n n n r nnn n n r n p p p hpQ Gy%Q|RGf Ey) (Gytzg?) pA=g& F}9f? |# G}<a9d, pZ9Q *Q|, n o o n v l n p hs9d C!U : h|9 *TQ!p , <Ap zx GyZ;Ip GyO!+9 h|9 pp +%9 n n nn l n n n o w v n w rn n n n 1 . r n p p n E: <gO GQ@p q9Y Gy"%9Q , pZz+"9$9 h!J# |h C<, |(S) , pqAp K y"9 . o n n n vrn n n n r o n n o n nn v pn r n vn p p p GyqGQ, hGVAO GVAp g9d GytA9d , pz~ *tOQhG fz) GyZ;Ip , pz~ !Z{ n r n v r n o v n nn r nr o nn r o n x rn r r n p n p p p p s9d C!U : I]QJ f"O |"9$]? IZ# (@TAQ) f"O E\9AI n n r o r r n n n n on n n o r nn n nn l GyW}U hyv~ *Zz(G GyqGQ . n v r o nr q p p p p hPyx sQ*=9 |# hsB GyqGQ , hG!Wjz(G <9ytA9d IA) _zgB fz+%~ o k q r Gy=(G<+# ptAz($~ hpAJ(G G}<(GH , hv=Q Gy}Tzp }(f pOLz(G Gy=;O n n n o n vn o r o p p p p F}9f? |# GyWGg9f pOLz(G |h Gy}9A hPyx p, Gyz+{ , hF9AhG Ey) l n +%9 , p"OH G}|QGAo Gy"v9S Ey) Pyx , p9!AOH n n h$( p |OL{ Gy}9A Ey n o m G}|9f , pZ9Q *Od Gy}Tzp }+# fz) |w9f *OLz(f |"& Ey) Gy=zOIp n n o w o r n n n p p p h_z> QF{ |# GyqQS G}|9f |# C<, |(S) G}VgQj pzfa9g n n o n o x n o r l

°°±

n p hGyz& : C!MOY E: Cf @Tzp ~ . pzSz~ Gy%Q|RGf . n o v r o r n o sA{ |GRCI hGy=QGA ?! C~ Cs={ f}Q fz) Gy%Q|RGf hs9d y& : LOfA", n n o n o n r n n o v n p p YOb *9 C|+Q Gy}||"p +# . pt9d f}Q : h*Jx *9 C!U , C!9 CD|# |# o n n n n n n n o r n n o n o o x o n r m E!x C|"A", IA) CVQH hyv~ CVQH <gO . pt9d C!U <# |9yp x : o n r o n q o n r n nv pQp^ Cf *WQH Gy}9A . pt9d y& f}Q : E!, s9@zx . pt9d Gy%Q|RGf : n n o n o n r o o n n n pt9d f}Q : GI]QhG y& |9A h: @G}g(G fz+& GytA{ hGygaX . k n n n o n o <zS fz+x IA) @WQH . pzyt) GytOM hGy}9A p+& hyv~ *WQH . n n r q n n n r @QfO , hs9d : E!, CL9a Cf CsA{ hC!9 CVQH . pt9d f}Q: : o n n o r orn n o n n o n o p paz> Gy%Q|RGf Gy}9A yp +WQH , pz@, <9y}9A pzLPg hFgzB *Og n n r n n n n o o o n o s9d : : @Mr Pyx . r n p pt9d Gy%Q|RGf : CL9a Cf @tAz", s={ Cf CL=Qc . o r n n r o r n n o n p pt9d f}Q: |9 IGAx h|9 fPQc p, !t]x Gyg%O |QI <gO |QI ? o v o n o r o n k n n n n o n o hGSA(i F9yp T9 , pt+{ y& : $PG Gy%Q|RGf . n k o s9y(G : y+U y& I9F> h: I9QS . p9SA+te f}Q |# CY(G@p %~ l o n o pt9d : C*# IG9<& hC*# IQS& ? o v oo n o o n p : *(sd(g . o o o pt9d Gy%Q|RGf : C*# f}Q ? pzV9QhG Ey+& hLq](G CY(G@%~ IA) o n o q n o n m p pz}v9 sZOhG Gy}TGO hFOhg !9F}v9 p, !9I+? |"& . k o n v p p Gy}O*"? , sZOhG |"Rd f}Q pz~ *GOhg hCL=Qh$~ C!& p, Gy}TGO n n

±°±

)3( )2(

)1( z @9Q N Gya=Qj y CIOGK S

p QhGg Gy=M9Qj vA9H G:SATt9A , <9H S|Gd G |9e G:SATt9A , IO*E (0101) . q o n z Gy=OG*& hGy"%9*? y CIOGK S"& 81 $v . 02 $v , iRhI @TAQ . * "& 71 $v hG!dQ: z @9Q*N G S;e y yzP$=, CIOGK S"?

) (

p p p p n n n n p Gyz%~ E!9 v"9 !A(S{ Ey+x <"=+"9 pATt+"9 , hE!9 !A(S{ Ey+x <g~ !=+"9 v o v v no v n n n v o n r n n x n p n n r p n p n v n n n v o n p r n n x n x n p f"& v9f EPG sJa(G GSATt) <9yg=9S <# f=O Gy}azp > , pt9d : r n r n o v n r n n n n o r n v n p p p m f# C!U <# |9yp x Q\, Gyz& f"& ; Cf f}Q <# GyMa9H Q\, Gyz& n n n r nn n v o n r n r n v L9\(G <9yjOQGf . 2 hGQI}"9 hGQV f"9 . C~ G!ZQa , p}v9 <zj(G Gy}"9Rd QGFg+# IA) r n q n n o v n p fz) Qv=A+& hs9d : Gyz%~ E*9c !g=O hE*9c !TAg+# , Gyz%~ GiqQ y"9 o o vov vov r n p y+TATt, n yz"v9S , pt9e Gyg=v 9S pMa> hChFR hYzv ) , Co ~ FDn ) v n n n o n n p p hLQL Gy"9S y;SATt9A , hCLQL f}Q |g& Gyg=9S f~ Gy"=, | v v x v o n o n o n v n }|v?p |J}O y . ov o n v p p p Ey) C<, |(S) <9y=ZQIp , hEy) f}Qh <# Gyg9U *t(d : z *9 i(C9g o n n r n n n r n r n o m p y(!%9 V=+%9 <9yQ|9O , hGSA}Q $PG GyJ9d @Tg? CV%Q , pwA> f}Q v o n o o o n k p v n n , <g9e GyQ|9OIp ; }f G}QV GS(Ov J |p # sp z?p Gy}aQp IAq ) f9On n r n v v
S}

o

x

*

f9eo GyQv |n 9OIp S"?

(81$v) :

p p L(p9 |# GyT+r n v r )1( . n r k p hy}9 s+{ y& : yp ~ yv~ @Tzp ~ |# s={ . n n r o r r r nr o n

s9d

n

:

LW B

+

o

Cf r

*t9d CSz~ n
n n

²°±

)1( Cj : j]=

*

($~

p p m p GyG+X , hGy"g}v9f <# |tQf fz) @g=8A& . hPyx p, YOQ !%9Q wr n o o onx *=u <9y=zOp |p # Gy}t9@z?p En: |n # *Jqe y%~ G}<(GH , IAq ) G!A%(G Ey) o n n n o v r pqgz(G |9 c# _z+J? , hs9y(G : $, $, , pMQF(G <zF}g%~ hyv~ o n v n r p p <QRhG |# IZ(!%~ !w[ Gytgt9Y <}# |g& p9iA"}%9 G}f9F~ , o o n o n r h*%Q<(G <+# C*O*%~ EPG <QRhG Ey+%~ . pqg{ Gytgt9Y Pyx , pz}v9 o n v m p G<# f}Qh , hC|Q$~ Cf *P$=(G Ey) Gy=zO p+J9YQh$~ hIO$~ n n r n r p9SAG9O Gy"9S $PG GyQCj , hC|Q Gy"g}v9f fz) Gy}GQOI Gytgt9Y n w n n n v o n o nv *t], Gyz& <+""9 . n o p p f# <wQI C<+%~ , p{PG @w9|{ LQhF%~ QFg"9 Ey+%~ pG9yO!9$~ IA) n r n n o q n m p p vz"9 , p{!%~ I+"8P : *Ww(f p, Gy%R*}? , p+MQF(f |# IZ(!%~ n q n o v o wn $QG<9 , p{PG GSAaQOhG hQGAn$~ hG!An %n (r G Ey+"9 fn R|r "n 9 C*]9 fz) GyqQGQp o v k k r p % , h*"9hV($~ <9ytA9d h*J}W($~ 2 , p{PG <QRhG pz+qQhG Ey+"9
< ~
) (

p h@wz~ _z+J? G}SOj pt9d : E!, CQi Cf @=gE SQ*? pAJOb n n w n r vn o k n x n p @JZ"(G hyv~ *MQF(G ytA9d Gy}Tzp }+# . v o r n n r m p p Gy}Tzp }(f C;C(f Cyq9 <t+9OIp Gy"g}v9f <# |tQf . hv9f GyqQS sO o r wr n o n x o n k

*
n r n

|gQv? 89h!O
.
s9d

(12 $v) :

p p9St 9

"

n

:

p Tt

+ (f . n o r n r n )1(
³°±

)2( Gygt9H : _ Q |W

+

%(Q |# GyG(GQM .
q o q

(41/602) .
)1( z G I i y : GyPj GVAO GI}QGQg IA

} (

) sQH |p # GyT(GOp . z yT9f Gygn Qn H y n n q

) (

B

) (

m p p p IA) @Z9pJ(G <9yT+(a p9sAAz(G sA9: yv~ *g%O |Dz& p, |(sr |# n q n k n r o r n r o o p p p fz) GyqQ*T? , Gy"g}9f @"t^ fz) GyqQS v9!t]9V Gygt9H 2 w o o r p v=Q GyD9yD? hI}{ hI}{ Gy"9S fz) Gy}WQv+# , hFgzB QG*? n n v o n r o n vn p pAz$> Gy v v n v"9S yzJ}z? , Co ~ vn =v Qn GyD9!+?n h$n Rv GyQG*?n pAz$=(G C*]9 Co ~ o k m h: GyAJ+R . C~ Ef Gy"g}v9f <# |tQf v=Q G}hy) h$R GyQG*? n v o n n o n v n v n n o v v p p ITx GyJO*O hQGA n c%(Q$~ IAq ) : *}w"%~ Gy%QH h: GyqQGQ , o o o n m yv~ *Q |Dz%9 , hsO @jzj{ vD+Q |"%~ <g]%~ p, <g^ , hCyt(G l n n r o n m m p h@g=zJ GyqQS @g=8? fd+}? hGYaq(G Yq(p9 $9Fz? p, fOO hfOO o o k n n o n o r o k k p p C$=? , C~ GyD9yD? h|g%9 GyJ}z? GyZ9Os? . C~ QFh Ey) |(sq& . n v o ov n o o v p p *w=Q G}hy) p+Az$> Gy"v9S yzJ}z?p , h*o w=v Qo GyD9!+? p; *=t) }IOm o vo n o n n p m p QG*? h*JD%~ fz) GyZ=Q h*z|Q$~ <9yD=9J , h*tOe Ey) Gy}Tzp }+# C!& o o r w p p p Qv> <QPh!9 y& CI(i sQ*=9 |# G}QV , pGg{ *tr fz) v{ n n o 1 n k n k o x p pz~ *qg{ v hv9f QF; C9<A9 v , pz}v9 I9f GyRhGd Yz) <9y}Tzp }+# C~ r n o r o n n n o k n k n v o v p p v9f QS(d Gyz& | *qg{ . hCyK Gy"9S fz) Gy"g}v9f p, GyJ}z? o wr n n n o o nn v p v o : *t9@p z(G IA) @Rhd GyW}U , h@%> G}QhGM , h*"Rd Gy"ZQ v}v9 o o q v o n v n n v r o ) |Z9O|Ap %~ , p"%9$~ Gy"wgr }n v9f hC|Qn $~ Cf o o r
F}g?

o o n

m ,

pgRe Gy 9S fz

"v

o

´°±

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y PvQ |

*

"% *

# |9J S"& 12 $v .

uuuu
) (

<%~ GygOh y o v 1 . m m p <zI> v p v Ey, |# y+z? VO*OI GyGz+O p, SQ*q ? |# Gy}%9FQ*# CoY=q Kmo n n hs9d C*]9 : z |9 y+z? *%Oi Ey, v p+%9 fQhS Ch Co<n WQo p+%9 <j;e l o k v n p Gy=g+Q , p; !9|B Cf+# GyG="9A y . o o r m Q|+? <T%~ , h$9 C!9 C|(J fz) pQGV, IAr C!q, v}v9 *}(J o l n m o n m p RIq9 , h|9 p, FTOj V=Q E: hp+& \Q<? <T+r Ch _g"? <Q|K Ch rl v n r k l l o p (J : z ytO I]QJ vPG hvPG o s9d L9yO

n

l

h$(

fz

)

pQGT Gy}

* hp9I

p L9yp Op <# Gy(y+Op n

Gy"ZQ n

yz}Tzp }

o r

+# .

B
n

(12$v) :

p Gy}(Gsr Gy}AtO|? , h:

S}h GyT9|g

(f <(sg?m |Dz%9 . hvA> Gyz&o
µ°±

¶°±

·°±

¸°±

)1( hv9f f}Q sO fRd SgO <

# C<, hs9U f# Gyw(p? .

) (

B

B

p p pz}9 pQZ |# Op"& GFA}g(G Q\, Gyz& f"%~ , pt9d f=O GyQI}# : v o r n n o o m p m p y~ CfRy& f# fGR h: L+9!? y . 1 n r n r ro pp n CY9<B G n |QI SgOG p%( PGc , hE: pz+TAg# <& C r n o n r k w*w~ |9 Co|x Q , p{!x, v n rn r n o n n n n r p p n hs9d : z *W%Ov~ f=O Gyz& <# f}Q hy+U y& |# G}|Q V,A p{f l n n o o n r n o o n r no p m hGyR<+Q , h_zJ? , hSgOG , hf=O GyQI}# <# f(a . n n n r k n n n r n n m p @(p, QS(d Gyz& | h$( f"%~ QGV , pT}) fzp +9 , hfD}9f , o n r o n v o x n o n n n v p p p p p p p s9d : |9 CFO CIu <%PG G}|Q |# $|:A Gy"qQ , Ch GyQ$b GyP*# vr n n o n n v n p : ChU *9 C|+Q Gy}||"+# , GSAMzp r . Ey) C!& sp +{ yp g}Q n r n r r vo n o n n rp p p hytO PvQ Gy=M9Qj sp Z? _(*z? p, |tA{ f}Q IA) hY{ w v n n rn n v n n n o n n k n k nn r n n n o n p p%PG G |9e Gy=M9Qj Qhi y"9 Cfd~ s]+A+# vDQ I(y%}9 GyGOd . w nn o o n n n o r n n n vn n on n n o n p p p p p QhG$9 G |9e Gy=M9Qj p, YJ+J& ( I n n w o o o n vA) !n gr zn ~ m Cnf GyAv 9Q*N : *n ]+h ) v n p m p f=O Gy vQI}# <# fn (r a , SgOo <# Cn<, hnsv 9U , hnsZ?o Gyp W(Qnip o n o v w o m fq9f , fz, w <# Cn<, _9y> , _zr J?o <# fo =+Op Gyz&p , GyRw <n +Qo <# Gygn (vGe o o o v n n n m p p # fo }n Qo , Fg{ GyM;p? p, SA? !qQ : fD}9f <# n n n n v nn o o n n n n p y}9 _g n

* sp Z? GyW(Qi : v o n w

v

o

B

î î OHOW 2uw LUæ 1s HUæ ] ð

B

Ç)šW

Ç*Y Ç_èä

¹°±

)1(

$( c9$Q |# $Pg GyQhG*?p . l p *w# |# |o =j], fn zp , , v+r h$( G<# fn }q A&p Yq+q ? , hsO QVJ&o yp zM;p?p v}9 o n n u v n n p $Pg GyQhG*? @=+# y"9 It+t? G}|Qp <Z(QIm OnG|j?m , h$, Cf GyRw <n v+r vQn <# Gygn (vGe yv~ n q o o o n n r

p p yAgOy# , hy8p # C|QJ fD}9f yAT}g# hyAa+g# . r n nn r n n v n no n v nn r n v nv o p | hGytOe p, G S;e |9 sO fzp }B , p9yz& fz+x y8p # C|Q@x v o n r n o n n n n p p p p s9: : !g~ . pzLP <+O CIO$}9 pt9d : yx sQG<? |# QS(d Gyz& n n n n n n n nl n n n n n f# Cp]zp w}9 . nn n o p n m pt9d f=O GyQI}# <# f(a : CpAGgz(!& Ey, v hGyzsq & fn zn , Cnf : Byo ( v r o n o nnn r n o n p p fz+& hG S;e y+"dQf Cp]z%~ p, !qT& . pzSwB GyW+M9f . o n nr vrn nn r n n nnr o n v nr n n n p p n p p z pt9d f=O GyQI}# : C*w}9 @=QC |# G}|Q p"Ggz& Ey+& , hGyz& nv o o nr nn r n n o nv o o p hf=O GyQI}# <# f(a . o n o m Gy}QVJ(f EPG C;C? : fz, <# C<, _9y> , hfD}9f <# fq9f , w o o n v o o r o o n v k hs9U .

z GFgz(G C|Qv~ Ey) n r n nr

h$wPG @"9Rd C;C? : @"9Rd _zJ? , hGyR<+Q , hSgO <# C<, o nn n nn n o l o p m p hs9d SgO : FgzB C|Qj Ey) f=O GyQI}# <# f(a y . n n r o l p hs9d _zJ? : FgzB C|Qj Ey) fD}9f . n n r o n o p ) fz, 1 . u
pt9d GyR< Q

w +o

:

FgzB C|Qj Ey

n r

p C;C? | w~

o

) (

m

"r

n y .

°±±

(7027) .
)2( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H G Iw9e , <9H v r =9 h G |9e Gy 9S , IO E

+

o n

p

q

}

+ **

"v

*

(0073) . p )1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H sZ? Gy= g? , IO E o n q

+

p

v

n n

q

nr n

+

*

s9d |# CSAMzr ? y( v9f C<( f=+OI <# GyGQGM I+9 GSAMzqA& , v ns n r n p p y v}9 _g# f}Qo <# GyMa9H s+{n y& : *9 C|+Qn Gy}||"+# y( GSMzn qr B , o n r n o n

n

Gy}wPh<? p, @9Q*N Gya=Qj , h$PG !Z%9 : n n w n p GyZJ9<?p @gQV f# QhG*?p Gy=M9Qj , h@zLP QhG*? C<, |M"r r n o n o p p p h|# Gy}JRf C!"9 !Qi vA> GyA9Q*N GyJO*D?p GyA, @Awz~ f# I+9Ip n o o o n nv n o r

CLP Gyg%O fz+%}9 C;C? C*9e , C~ <gO Pyx GLA9Q fD}9f . n n n n n n n p Cj Cf $PG G}|Q y~ *w# |=9VQI p, Gy=+g? , hE!}9 FzU <gO Cf n r v n o n n n k q n n p p}9 QC*A%~ *gOyp (f <gD}9f CIOG y . n )2( n r k n n n o p p p z hGyz& |9 @QvB <+A9 |# <+(J Gy}%9FQ*# hG}!Z9Q E: hSzyA%~ n n n n r o nrk ro : FzU C;C? C*9e *Tzd Gy}%9FQ*# hG}!Z9Q IA) s9d n n n o n n n p p m h$"9c @qZ+;J CLQi p, GyZJ+K Cf f=O GyQI}# <# f(a n n o r $Pg QhG*? Gy=+g?p ygD}9f v}9 p, YJ+K Gy=M9Qj . n o p fz, t , hnhnyn H C${o GyOGQ p=9*g(g y)1( n pz}9 CLP Gy}+D9b s9d : GQph *Oc h<9*h y& r n r n n n n n n p

B
o

B

C~ L; <96LQ

n

- h$(

fD}9f

-

pt9d y

*9 fD}9f p=9*g& , o & |D{n Pyx .

±±±

)1(

$wPG p, G}Y{ , hyg{v |g"9go : pWQt *=gO f"q 9 . n o

) (

m p iW+? pQC*B QF; OL{ F"? sO iQS%9 pGg{ *tar v{ i]? n n r o r o o v n v n r l n n n k k n n n > î î = ò ð ï C|Qv~ u Ã5dÇr Ãæ îLKîJr Kv Ço èÃ8UÑ Åw Kw , hQ$tA", n îò ï n n n r nr o pt9d : sO v"B CF}gB <gO |t9yA, yw~ Cf C!dQ pzhy, QF; n o n r o n r n n n k n r n o p no n q pMQF(G C~ QGI(G pt9y(G : *9 C|+Q Gy}||"+# y( f%OJ f%OG ? n n o n r n n r k n n n hy# *]+h Gyz& O*"& . n o n r o n x n hEf C@Qc ptO @Qc |# $( L+Q |", ( *g", : QS(d Gyz& | ) , l nn n n r nr GSAMzqB ptO GSAMzr |# $( L+Q |", ( *g", : C<9 <wQ ) , l r n r n n n r r o p C$z, , hEf !G(J vq9p9 : hRQ h: CFQ E!, yTg+O , hG!dQ p{f n o n n k r n r r l n r p m hGIO h*Tzd f# C|Q C|? |J}O , C|9 ytO F%OJ !qT, hIQ|B n nn n n n o n n n r o l o o ov o p pWQ f"9 Bd f}Q , <JT> Bd f}Q Cf *J9S> |"%~ QF{ n n n n n t n q 1 l }IO |# C${ <+A, , Ef v9f L+r Qk G ptO CY=r "n 9 |"& , hEf v9f VQs G n n p p _;b G|QC@& , : CQH y"9 p, C|(Qv~ , |9 I}O@%9 pzQi> p+%9 n n n r o o np n p hGyz& |9 CQOJ Gyz& <%PG , h*Jx v+r CSAMzr QF; fGR f# n n n o k n n n QF{ : COyx fz+& ? f=O Gyz& <# f}Q , pt9d : s9@zx Gyz& , o n nn no p szB : S}gB !=+x *t(d : Ef S9y}9 VO*O GyJ> yz& . pt9d y& r o n k o x o n hy( v9f S9y~ |(y) C<, IP*q? I+9 GSAMzqA& , p{f Szy", Q<, l s rnrn o {f Szy", Q<, szB : S}gr B !=+vx *t(d : E!& C|+# $Pgp G}|v ? . o o o
p

²±±

pOLz(G pA"9F(G C~ GQ@qgB CY(G@%~ pt9d f=O Gyz& <# f}Q : n o o nn n r o n n n o v hsO !Rp& GyOe . o nn n o p C~ s9d : : @OLz(G IGQI f9FW? hyw# v(!(G sQ*=9 hh\h QCS& n n n n n r o n n k m p IGQI f9FW? <{Pf |"%9 pAW9hQhG hGLA9QhG QF; |"w~ . n n k CL9a fz+w~ GLA;pw~ p+}9 <+"w~ p+MAzr Gy"9S , p9!%](G Ey) o o n o n o o o m h$( f"w~ QGV , E!, : CL9a Gy"9S fz+w~ Ef GSAt}A~ , hyw", n nn r o x o hs9O@%~ , h: *w(f $PG G}|Q E: p+w~ , hsO s=^ QS(d Gyz& | o nn o o o n p f(a , hGyR<+Q <# Gyg(Ge , pt9d : E!, !dQJ p(FO@w~ QDS9A Gy"9S n n n o o o o n pz}9 CY=K f}Q Of9 fzp +9 , hfD}9f , hSgOG , hf=O GyQI}# <# o v n n s k n n n r n p s9d : CvQg GyM;a . s9d : EPG @Qi |9 @wQg . n r n r n o k pMQF(G pt9d Gyg=9S ygz, : : @OL{ |g%~ . o u n r o ||GRQ@& hCf+"(g hEf GFA}# CIOG |"w~ pz+|O Ey+& C|9!A& . o n n q x n n k n n nn p p G<# f=+O Gyz& , pz+MA9QhG |"%~ QF; p{PG hy(G hGyp +9 pzIT"(G n o k o n v n k n r p p hGyR<+Q <# Gyg(Ge I(GQj QS(d Gyz& | hG<# f}A& , h_zJ? GyM+Q o o w o o p p p G<"9 f=O |"9a , hf=O GyQI}# , hSgO L9: QS(d Gyz& | , l f}Qh <# !q+{ |"%~ hyTB |OLz& , hyw# GyTA? : fz, , hfD}9f q o o r o p p p s9d QS(d Gyz& | : z E!%~ |# C${ GyG"? y : Sg+O <# R*O <# n v q o o o p f}Q , p}9 CQ*O Cf C@J}z%9 I+9 h|+A9 , fz+w~ $|:A GyQ$b GyP*# n v s k nn v p m h*9!p g? p+]}& Ey+& h*Z+Qg @JA& pgz}B Cf Gyz& i9y> C|Qg h|A(a n nn o o n x o o n u

³±±

$|:Ap GyQ$b IA) *MA9QohG QF; |"%~ . k n p hs9d yz}tOGO <# G}S(O : EPG h\gA}(!, p, IqQ@, p9F}h n n r o o o r n r n r $|:Ap GyQ$b IA) *MA9QhG QF; |"%~ . o k n p CfR G S;e <w~ , p9LAQ L}T+# QF; |# G}!Z9Q p9SAJE n v k hs9d }<, _zJ? G}!Z9Qj : *9 C<9 _zJ? Ef Gyz& fR hF{ _9y}9 v v n n |TOO QV+O y& |# Gyz& I9pe , p9S}g(G |"& . o n v l o l l p m m m f# L+9!? h: \gr , h!p g~ Ph GyQCj f=O GyQI}# <# f(a , r n p p hEf @(y(G SgOG pz$z%9 $( , hE: pz+TAg# <& Gy(Gy, p{!, y~ CfRy& n r k r q o w o n r r p hCIQi <& Cf *J}z%~ fz) _Q*u GyJu . x n p{f hyp , fD}9f pQF{ p+& yp +# , hEf hyp , fz, pq+& Of9<? , t n n l o r n n l l E: CIO $P*# GyQFz+# fz, , Ch fD}9f . t o o o f}Q : CQF( Cf : *M9yr Ef V9A Gyz& , h|9 Cc# Cf *z, $PG G}|Q n n o n n o w pt9d SgO <# C<, hs9U : C!9 yx <& h: *M9yr Ef V9A Gyz& , pt9d n o o o hEf |]B G}*9e GyD;C? s={ sOh|& p9s](G C|Qv~ . |# y, <azJ? ? n n r o n r o o o r op nr n p p p p VQ*ww~ p, G}|Q , p{f sOe p, G}*9e GyD;C? pzI]Qhg C|Qv~ , o r n n n n o o p p n p h*J]Q f=O Gyz& <# f}Q |W+QG h: V,A y& |# G}|Q , h_zJ? n k n r o o o o o o p <9y"9S Y%+> , h: *z@p +# Gy+(e GyQG<h E: hfz+w~ C|+Q |"w~ , l o n n v o o r m p C: CfQ\(G f# $PG CF}g(f , p{PG |B pAW9hQhG C;C? C*9e hy+Z{ o n x n w n n S=J9f Gyz& Ef C|+Q Gy}||"+# y~ *}B <gO , pzS}g& p9!A=& , pt9d : n o r n n o n v n nn r n
o

´±±

)1( z @9Q N Gya=Qj y (3/292) .

n

*

p

v

n

x

m m p GyQI}# <# f(a , hSgO <# C<, hs9U , p%PG *d%Q yx vPH o o n p p p p p GyZJ9<? G}Fz? : fD}9f , hfz, , h_zJ? , hGyR<+Q , hf=O u n n n v p S=J9f Gyz& ! v+r *TAp J{ f}Q Q\, Gyz& f"& Qs9H Chy8x w o n n n n m QGV y !!

) (

p GSA=9I? f}Q O|9A |# s9d $( f"%~ : z Ef QS(d Gyz& |9J h$( f"%~ n n GyZJ+J? GyA, CLQF%9 Gy=M9Qj , C~ p+%9 R*9OGJ |"wQI , |"%9 : szB : $Pg QhG*? C<, |M"r hp+%9 |M9yq9J c9$QI yzQhG*? p hGsAz(G Gy=9s+# Ef Qi=(G f}9 GFA}h fz+& Gy"9S . n o n o 1 r o p p m p p <Jw~ f=O Gyz& <# f}Q pw(!(G |h GyP*# p+%~ f=O GyQI}# <# f(a , n n o o o r o p f}Q , pzj GyqQ*t+# Iw~ y& pz+MA9QhG QF; |"%~ , p{f y~ *Q\(G n n o k o n nr n rn r o p p p{f Q\, C;C? QF; |"%~ , hC;C? QF; |"%~ , pJw}(G f=O Gyz& <# n n n n o l k k x hEf G@qu CQ<g? pQ\(G QF; |"%~ , hC<) GC"9f p9\QH QAhS%}9 . o o n n o l k p G\QH QCS& <9yT+r . r n p{f GFA}h L}T? hQ\(G QF; hC<) hGIO , p9VON QCS& , Ch n n l l k p p p hCI]Q f=O Gyz& <# f}Q h: V,A y& |# G}|Q , hs~ fz) QAhS%~ n o o o n p hGyR<+Q , hSgOG , hf=O GyQI}# <# f(a , h_zJ? Ef sOe , n n r k n n m p %+> : Y{x <9y"9S C;C? C*9e , hCOL{ fn zp +s9 , hfD}9f n hs9d
yZ

µ±±

)3(

)2( z Gy}gG~ Gyw= Q y yza=QG

p z GyT"? y yzM;d (U023) . wq v YJ+K y . l m p h z GyT"? y :<# C<, f9Y~ (355) hs9d |Jtt& Gyg;|? G}y=9!, w : z ES"9Oog n v o n o q o o p !, (21/23131) , h z GyT"q ? y yzM;d (U893) x w v

+

q n

(7963) .

)1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H | 9s> fD}9f , IO E

+

o n

p

q

v

n n

"

o r n

*

hG |9e GyOGQsa", : |# sOe fzp +9 fz) fD}9f ptO CRQi <9y}%9FQ*# o v n o r n r n v n n s o n n n r n r n hyPyx s9d G |9e C*(H <# C<, @}+}? GyTMA+9!, , hG |9e CI}O w o o o o n q n m s9d f=O Gyz& <# |Tg(O f# <+g? fD}9f : hy+"9 Cf;$9 PG p(b . )3( o n n n n r n p hp, QhG*? C!& s9d : hv9f QS(d Gyz& | *T}g"9 h: *"wQg . n n o n o r o )2( p CYJ9H n r | <z<,

p p QS(d Gyz& | : !q9\{ <+"%~ . )1( o on m pp <wQ CIOG , C~ f}Q , C~ fD}9f , C~ !AQc <t+? v v vn o o n o nr o n n n k p Q\, Gyz& f"%}9 s9d : |9 v"9 !gOd <gO QS(d Gyz& n o v n r o m p QS(d Gyz& | <gO C<, <wQ , hf}Q , yJO*E n r o n n n n h<9*g(g , h$( Cp]{ o n o
p9FA}h

n

Gy"9S o

fz

)

fD}9f

o

n

G<# f}Q n p CYJ9H

*

fD}9f CIu <9yM;p?

:

fz+9 $( G}Iu <9yM;p? . s p p E!& GyAzq+u , h: V,A i+Q GyAzq+u C~ GyAz}+K <{ GyAZQ*K <zf n o v o $Pg GyQhG*?p , C~ |n # S+n GQo Do fz) GyA"q+Pp ? h${ S+o Ar Qn c ? n r n

o

¶±±

p )1( z GyT ? y yzM;d (U023) .

w "q

v

uuuu

T
) (

Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"%}9 y . o n p CYJ9H GyQS(d | L9!(G G}|9!? I+E GLA9QhG fD}9f fz) fz, o n u n n o n fz+9 fz) fD}9f <z!& s9d : z |# sOe fz+9 fz) fD}9f sO Rf~ Cf s n r n v n n s o o n n n v n n p p h: *=Of(!& , hEf v9f <g^ C${ Gygz~ sO @wz~ <WOIm fz) |# sOe on n r n v o n v xo n n v n p \9d |=AOY , h|# sOe fz+9 fz) fD}9f p{!& |Mar , h: *]zz(!& l s n r n v n o r o n xo o t o n hGyPj fz+& C${ GyT"?p : Cf |# sOe fz+9 fz) C<, <wQ hf}Q p{!& s o w v o n n v q n r n v n n p . |# fD}9f v9!B <{F}9f%~ y 1 o n p m s9d G |9e CIv}O <# I"={ : z |9 v9f p, Gyt(e ChvO <+g? o o o n n n p h<(*h fD}9f <# fq9f <9yM;p? <+g? f9|? . o n o o n k k <gD}9f CIOG . vz%~ *q]z(f fD}9f . on x o n n n k n o w p <+(J Gy}%9FQ*# hG}!Z9Q <+A9 E: _QsA& p}9 QC*B CIOG *gOd o n n ro r o n n k p m }f f=O GyQI}# <# f(a s9d : |9 @QvB |# v n r o hG}!Z9Q . hPyx

·±±

)3( z G Y9<? y (2/554) . )2( z |gQp? GyZJ9<? y (2/542) .

n

v

n n

)1( z |gQp? GyZJ9<? y (1/532) .

n

v

n n

QS(d Gyz& 3 C|9 CRhGL

p9LA

& <"B iRhGf 4 - Ce f}Qh <"B F"OH 5 < B

fD}9f

: 1- Qs+?

"

QS(d Gyz& 2 - Ce

vzD

(e <"B

* CRhGF& hCh:Og :
) (

) (

) (

p p p , $9FQ Ey) GyJ=W? C~ GyZO*u Q\, Gyz& f"& n v Ey) Gy}O*"? . 3 x x m m p p p hv"+A& : C<( f=O Gyz& , hC<( f}Qh , CSz~ sO*}9 fz) *O C<, <wQ n k n r o rno n r n m @RhL CLA%9 Ce vzD(e v o ro 2 . yt> <Pj Gy"(Q*# ; }!& @RhL <"B Gy"=, | Qs+? ,pz}9 @(p+B w v x v nq v n n ox n * yt=& hv"+A& : m p p hFO@& : Ce Iw+~ <"B f=O Gy}az> f}? Gy"=, | . 1 w v x o v C|& : CQhi <"B vQ*R <# Q<+g? . ow n m m p p f=O |"9a , p%( *zAt, |h Gy x v"=, | p, f=O |"9a . m p p # fq9f <# C<, Gyg9U <# C|+v? <# f=Op V}U <# o n o

$(

fD}9f <

* GS}& h!T=& : r o n n o

o

o 

LUæ 1s HUæ ]

B 

w 7DuÑ

Ç*Y ÇUw

¸±±

p]9Fp{ fD}9f <

p

n n

# fq9f , IO*E (3042) .
YJ K |Tz~

IO E

*

(5963) , z

+

y ,

vA9H p]9F{

GyZJ9<? v n n

,

p <9H | o r n

#
,

)2( |Aqu fz

+&

: z

YJ K

+

Gy}Z9<+K y (4606) . p f=O GyQI}
)1( CLQF

o r p Gy=M9Qj y , q o n

vA9H

Gy}"9s> ,

<9H | 9s> fD}9f

"

p p # <#

&

CIv}O o

p

S}QI y h$( |G%(d . hsO IT n o n n v "&o Gyg;|?o G}y=9!, p, zm |Ww9I v l z Gy}T"O y (5/36) , hp+& vD+Q <# C<, vD+Q |(y) o o n n

,

) (

) (

p pt9d : z GpAK h<WQg <9yG"? fz) <z(i @w(f y . 2 n v nr n n o o r r n n x r n 2 - f# C<, |(S) G}VgQj s9d : GSAqAK fD}9f fz) Gy"=, | r nrn n v x o n n r n q p p z |9 \Q G<# fq9f |9 f}{ <gO Gy+(e y *QOO Pyx |QGQG . v n n k 1 on x o n n n n p p pZ=%9 p, IGQ Gy"=, | , pGg{ Gy"=, | *tz=%9 h$( *t(d : n v w r v x on o n n v xo m p p p Gy w x v"=, | <zyr O*"9Q p, C(<& I+# F%vRn Gy"v=, | F+X GygTQI n n n p # <# S}QIn s9d : F9An fD}9f <# fq9f Ey) o 1 - f# p f=O GyQI} o n

*

p]z&o
n r o

:

G !9K : |Q*~ - Ce Sg+O - f9FW? - |Q*~ ( CLQi ) - Ce Gy="+# . Sg+O - f=O Gy}zx - f}Qh - f"=T? . & - f=OGyz& G}YjQ - L9yO - C<9f - f}Q GyPv(Q :
f=O Gyz

* Ch: O g :

<"B V+=? <# Q<+g? 8 - !9Fz? <"B GyqQGpZ? . " ( + # f=O V}U 6 - Ce Gy="+# <"B f++"? 7 - Q|z? p9_}? < B Gy y O <

¹±±

)2(

)1( |Aqu fz

hGyJO*E YJJ& GyW+N CIv}O V9vQ , IO*E (9645) . CLQF& CIv}O p, z Gy}T"O y (2/67) , hp+& f=+O Gyz& <# |QhGf |G%(d . |# IO*E C<, $Q*QI (7142) . p p p z YJ+J& y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |# p]9Fp{ _zJ? hGyR<+Q , v n n n n n r n n n w nr z yv( vv"vB |vAvMvPG Lvz+v; y IvO*vE (5763) . hCLvQFv& |vTvz~ pv, l k +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<n ? , <9H s(d Gy"v=p , | q x v n n

) (

) (

m m GyqA# ptQ<%9 p}Q QF{ |t"h p, C(H , pt9d | : $PG *(|8P fz) n n n v n n v l o nv l n f# |QI <# vg> Q\, Gyz& f"& s9d : S}gB QS(d Gyz& | *PvQ q r o n o o n p * h|# f;|9J Gy"=(I : v s9d : C!A~ I+E FgzA~ C!qTw~ y . 2 n n ro o n nr n n o p <gD}9f pQFK , C~ v Qopgn B , pt9d y& QF{ : pzn *# !n J# ? r o r n l n m p p <z<, <wQ pQFK <%~ , C~ F,A <g}Q pQFK <%~ , C~ F,A n n n v v n n n n n n n n p p m p m p, vq? , hh\gB C|Ap , p, vq? pQFJB <%~ , C~ F,A v n r ov q v nn n r o p Gy}t9y+O , hGy}(GR*# , pz|9 Gy}t9y+O p%, Gy}q9@+K , p(\gB o v o r o n o m n p QS(d Gyz& | PGJ *(e , pt9d : z QC*B B!q9 vz!, Cfa+B r o r o n o k o r 4 - f# G<# f}Q Q\, Gyz& f"%}9 s9d : LQL Ey+"9 n n n n p p p fz+x E: !=, t , hYOx *u , hV%+OGf y 1 . l n m C<( <wQ , hf}Q , hfD}9f pQFr , pt9d : z GSw# CIO , pz+U o n r o o o o n n n # C!U Q\, Gyz& f"& s9d : YgO Gy"v=, | CIOG h|g& w n o o k 3 f

°²±

)2(

< S 9O YJ K

p p S"# G<# |9F& Gy}tO|? , <9H p]9F{ CYJ9H Gy"=, | , IO*E (211) . n n r r v x m { "m + .

)1( CLQF GyAQ|Pj , vA9H : Gy} 9s> , <9H | 9s> fD}9f , IO E (4073)

&

q

"

"

*

uuuu

) (

*n tQC GytQBf . r no o r n p p p F}9f? |# Gy}GQ|+# Gydz}? fOhG!9 hcz}9 ptAz(g p, <+Ap & , h$( o r l v n o r mk o r k n n n o p fWQI S"? C~ v9!B GyqA"? S"? L}U hC;C+# |# Gy%GQI I+# LQL n o n n n n p hGSA}Q $PG GyQL9A h$Pg GyqA(I9J |OI L;p? fD}9f R$9A GC"A, o r n v o o v n o n n o GyQL9A hG}|# hGROGOJ G}fa+9J . o q m p hGyG%z? , pq, R|"p & G|AOJ Qsg? G S;e G|AOGOG fd+}9 , hf~ v n n n r q k k n n o p p p GyQGVOIp fz) GyQi~ |# @W(*%& |# sp ={ Gy}qAQ*# hGy}]zz+# v w o o n r n n r rn n x n n p p p Ef f%O GyMz+q? fD}9f <# fq9f *gA=Q GygZQ GyP$=, yzM;p? o n v nrn n n o n v v s}+Zx GyPj s}Zx Gyz& p; @Mzg& y . 2 n o n r n r n v n *9 fD}9f Enf h:c Gyz& $PG G}|Q *(|9 pzQGOc Gy}"9pt(f Cf @Mzh n n o o n n r o r n v n k nn n n n nr hf# f9FW? Q\, Gyz& f"%9 s9yB : s9d QS(d Gyz& | : o n n n r n m *t(d |Qq I <# vg> : pt}r B Ey+& , p{PG $( fD}9f 1 . o
Gy%Oi , o n o o
) (

±²±

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (7/751) .

*

"% *

p p p h<gE <zQ<g? CL}9S& Ey) fD}9f , hsT~ CQ<g? CL}9S Gyj"+}? <+# n n n n n v n n p p m p p, G S;e , hCLP f=O Gyz& <# SgO L}U GyM}U |# Gyj"+}? o o r n o r n n n m p pT9Q Ey+%9 p, fWQI B:a p9pAAJ%9 S%z%9 hF=z%9 hOL{ C$z%9 n n r n n nn n n n n n n o p {n PG GpAAJ%9 Gyz& fz+& pz& L}U GyM}U |# Gyj"+}?p !q; .
p

n

o

C|Q fD}9f o n n

1vv

iRh EnpQ*t+? S"?

B
n

f=O Gyz& <# SgO <# C<, GyT v QM Cnf *jRhn <;On CpQ*t+?n

n

o r o p

p

o r

p

k

p p hGy}TGO GyJQGe .

B
p n

n

72 $v

)1(

:

p p G<# fq9f , ptO s9e fD}9f <A(Sg? Gy}TGO Gy"=(j , n n v x n o m p p p p hCv=Q @(Sh y5S;e p, f%O GyM;p? GyQGVOIp v9f p, f%O fD}9f o v w n r n GyjRhI Gygd+}? z PGJ GyZ(GQj y . v o o o hCQ|+"+? , hv9<{ , hSGTA9f , hi+Q$9 vD+Q , hp, L;pAp & v9!B p # _Q*u Gy=JQp hCPpf fo D}9f <& , hpAp JB CPQ<+G9f , n r
| h

nn n

"

p

GyjRh n

f

n

o

o

<T9W GyOhy? G S;|+? , pq+%9 iRG |g9h*? s=QU , hv9f f}Q sO o v n n n o m v p p Cf(Ge hv9!B |# CF{ GyT"(GJ , h@~ L;d $Pg GyT"(GJ !WQ v x v n r o n n n +k ( , hGSA}QJ y}OIp fWQIp v v

p ytO v9f f O fD}9f |zp 89 <9yqA I9J nn n r o n n

%

Ãr Ç_5bÇË w 6šW LUæ

Ç*Y ÇUY

²²±

)1(

$( GyM+{o i+Q Gygn Qn <, . z yT9f Gygn Qn H y (31/15) . x
p

) (

p p p hPpqB fz+& <T+q, , hCLPJ QCS& p"Z=A& fz) QCS Gy wQ|K hvn =v Qr J n o n n r o n r o p n nn n ro p p p |"& CIU |", GyWQ pqQ fz) <QPh!p & , pzJtA& pag"A& <Q|J, , r o v v v nnv nn ro n n n ro n p m p p GyZ w q(a Ey+& - hn$o ~ *n d"w(f Cn!x, p, QS9y? Ey) Gy}n zx - pn zn }v 9 Gsr An Q<r B n o n o n o p p GyWGg9f , s9d : pz|Q <%~ pJ}(G c%Qj , hP$=B IA) LQsB n n r o w n n n n n r o n n r n p *=gE |g, |# *J}p , c%Qp j pzsZO Gy}zp x , pG%R |g, F}9f? |# n n r n r n n n nnr n n v n k n r p p p p Gya(Gh*U , pP$=B Ey) f=O Gyz& <# SgO <# C<, GyT r o v QM pn Tzn yr Ao & Cnf n r v p p p p p p p p p hQGA GyZ n n w qo (a h$( QnGv> fz) <Qr Pnhf 1 , hF9Q*A9f @o d;!& <Q*X o n v p p p fz+%~ |"& , s9d f=O Gyz& <# GyR<+Q : p"dQJ Ey) Gy}zp x FQF+Q |# r o n n n r o m $9y? , p(sr Gy}Tz}(f p, |(sp r y~ *Q CV"h |"& , h: CL(a n o n n n n n n k n r n m p |8A, Cyr ; pz}9 @QGAi GyG}g9f , C|Q F+W& pzI9_(G <9y}Tz}+# n n n n n o n nn n n n n nn n p p m Y}O Ey+%~ |zp x Gy=Q<Q FQF+Q p, fWQ*# h|8? Cyr , hs+{ : o n n n n n r n r p o p p p p G<# C<, GyTQM , hp, F+W& f=O Gyz& <# f}Q , hf=O Gyz& <# GyR<+Q v n o n n o o (f hn$o ~ fWQhf Cyq9 EpQ*t+? , hfz+%~ f=O Gyz&p
y}9 sZO Gy}Tz}

n n n

k

n

o

p p 2vv hsg? FQF+Q hGy=Q<Q n nr n r o n r

|h Gy}o Tzp }p +# n r
r

72 $v :

p hCY9H GyQGF{ Cyr . v n n p GyG+X , pzY9H Gyq9QS n n

p C;C? B:a

: Cyr l

y

p p & , hCyq9f yqQS&

³²±

)2( z Gy=OG ? hGy 9 ? y CIOGK S

z @9Q*N Lz+q? <# L+9W y ( 1/43 ) . "% * "& S=h hfWQ*#

*

hsg?

FQ Q

*

hGy=Q<Q . hG!dQ :

)1( Cj L9p G . z yT9f GygQH y (01/403) .

(

n n

p p p p%QH sTa"a+# hF+W& . hCs9e f=O Gyz& <# C<, GyTQM <PGJ o n o n v o n n n n p p Gy}Tz}(f Ef V8A~ GytA9d . C~ C!Rd Gyz& !ZQg fz) Gy}Tz}+# , o o n r n r n o pn hv9!B GyQ*K |h GyQhe hGy=Q<Q , C~ Sw"B Gy w v n n xQ*K , pt9d y%~ o o n n n p p p p p CYJ9<& Yq(p9 p, Gy}QGv> , hC|Q$~ <PvQ Gyz& h@;hIp GytQBf . n n o o k n n o r r nn o p *o Zz(f h*n tQn Aohf GytQr Bf . pz}9 CY=n J(G Yr f=O Gyz&p <# C<, GyTQM n w n n v v r o n o n n r o p , <9J GyQhe *Zz=(f , h<9J Gy}Tz}(f w o o n xo n n n
pz}9 @QGAi GyG}g9f

nn

n n n

n r n

p

p , CYJ9<p & <=;Op Gy}jQH . r n

m

p

hsO LQF(G p, L}T}9F? |Qv> , hsZOhG f=O Gyz& <# C<, GyTQM v n n n o n n o m p p p SgO <# C<, GyT v QM , hS9QohG Ey) Gy}Tz}+# p, F}r h y~ *o Qn |Dr zo & , n p " +# <# $Qs{n GyQq hen h|g%~ Gy=n Q<Qo ytA9d f=Op Gyz&p <# o
F}h sTa a

n

3v PGJ GyZ(GQj

S"?

13 $v :

B

) (

p m p p Chd |(sr GVA%Q p+& C|Q f=O Gyz& <# GyR<+Q . o 2 v o n nr m p hPyx <=zO *t9d y& z S=+az? y - fz) *(|+# |# Gyt+QhGf - pw9f $PG o nrn n p p *n tAz(f h*n zSQo hf , pj"n }o (G i"9F~ F}v ? hnC|r (n G: vD+QIk , hS=+s9 fn d+}k 9 , n n r o n n n k n k r (G 1 hpQw hG vqp Qn GQp Gyta9 , hC@=gn %~ Gy}Tz}(f n n n n n
pz}9 QCi Pyx Gy=Q<Q pQs

n

n

n r o n n o

) (

´²±

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y CIOGK S ? 13

*

"% *

"

$v .

p p p Gy}O*"? |ZJq9 S9OS9 h$( GyPj *T}) <9y}ZJr G n |9e . k o v k p p p Ey) Gy=ZQIp , hC<9 f=O GyQI}# GyTz}, Ey) Gyw(p? . h@Qc f"Og p, nn n p m p p Ey) |w? , hGy}j+QI <# V%9H Ey) GyW9e , hf9|Q <# f=O Gyt+U n n v n p p m p p pz|Q R*O <# C9<B Cf *tQ <9y}O*"? , h<gE f=O Gyz& <# GyT9F> or n n n n n n nn n p GytQBf hpu $PG Gy}ZJr hfz) |tA]9g . o n rn n n m p p p <{ CQS{ |h v{ |ZJr f9y}9 |# fz}9A GytQGAI *gz~ Gy}Tz}+# n x k o n x o n p *wAr fD}9f <{QS9yp %9 Ey) G}|Z9Qp hIO$9 yAw(f Gy}zGz hGy}QFh n n n n o n r n n p hy}9 vA=B Gy}Z9Ir GygD}9!+? CQSzB Ey) Gy=;O G S;|+? , y~ o o o n m hC|9 G}!Z9Qj p%( : R*O <# C9<B . w v o p p hf=O GyQI}# <# GyJ9QK . o C|9 GytQV+(f p%~ : q v hvzr CQ<g? : n v n k
C;C? |

p 6vvv =h GytQBf |QI C9!+? . q k k rn o p m p 5v v <"9A o Chd CSa(d <n JQj . q q o 4vv p @(Sgn ? Gy}TGOp Gy"v=(j x n o
C~

k

p p p f=O Gyz& <# GyR<+Q , hSg+O <# Gyg9U o m # sQ*X , hhGIOG |# G}!Z9Qp . k

.

GyZ(GQj C*9|9 , v nv k

QFh |"Z(QG |dqQG . n n n n r o k o n v k )1(

µ²±

)2(

n r o

)1( hy A y~ AQv ~ . hyw

G!dQ vA9H : z f=O Gyz& <# S=z ${ $( It+t? Ce L+9d ? y . o l "& sOQ Gyz& .

+&

* %

m h!T=(G Ey+%9 |gAtOGJ L9Y? <%9 , h|}# C!wQ $Pg Gy}Tzy? QF{ n o r q n n o k n l nr n p p pQs? |# GyqQb Ey) f=O Gyz& <# S=z pT}($9 GyT=8p +? Ch GyT=9Fp+? , n v vnv vn v n n p ) EC=9J $Pg GyWMZ+v? , <{ h!T=o (G v n n k hsO
@T9y~

n

n

Gy}AtO|(f

x

fz

m p p A h|"p h L;y%9 |# v{ x V, IA) GyZ;I p, Gy}TGO . o n v n n m p fD}9f <# fq9f p, <+A& IA) sAz(g V%+OG <gO IZ9Q OGe CQ<g+# *(|9 , k n n k n n n nno p p GyJH v v , h|n Qw hG fz) |O*"? QS(d Gyz& | C~ I9YQo hG C|+Qn Gy}||"+# n n n p p p hLQF(G |QI C9!+? p, S"? 53 |# Gy%GQIp |# O*9Q$~ vz!%~ *Q*Ohf v n n o n v o o o p p , hyw"%~ y~ *Z=QhG <{ GSAgOhG CvDQ C!=%~ fz) pp gzp %~ h@Qv%~ n n r o r n n w r vn o n n n o )1( n v o p Gyaj9e Cf *MQF(G fz) fD}9f <# fq9f Q\, Gyz& f"& pz|Tx <%~ C~ v n n n r o o n q n p p p p <OCJ GyqA"? p, S"? 43 |# Gy%GQI f"O|9 I9hd <g^ GyG%z? n n n r o o n
ï ò 1bÁ ÇHMW ò ð ð

f=O Gyz&p <# S=z)2( . o GyT=> G}hd : h$( S=> QFp+U , QF{ 9(Opj *o t9d t v n o n n l n l n r l n n o nv o CS=9H Gyqp A"?p : rn n r n o

y&

Ç*Y ÇdÇ1l

¶²±

)2( z @9Q N O|Wu y ( 92/6 ) p )1( G dQ YqJ? (22) .

*

, @Q=? f=O Gyz& <# S=z .

!

) (

p p p 2 - CC=B vD+Q |# ||QL, GyW+g? hF9|g, |t9:@p %~ h|JOCp +%~ l o n x n n n n o n x n x <& Ey) fz, hy+U |# _Q*u S+r <# f}Q 2 h|# _Q*u Vg=? f# Sz}? f# R*O <# h$> PvQ G<# S=z y}9 F,A 1 - F9A f"O G<# fT9vQ |# _Q*u f}9Q GyO$", f# C<, Gyaq+{ p EPf :<# S=z . h$PG <9_{ |# hF(g : o o l p p p hC=AB f"Og C!%9 |# _Q*u S+r <# f}Q , hS+r vPGH p; hF(O n o n n l n v n n n nv p p p _Q*tA& fz}+? hC!& F}h G}I9O*E hGy n n n xQhG*9J GyA, Pnvn Qn J G<# S=z n r v p hC|9 $PG GygTwQj n w pJ9hd Cf *o zn =x U fz) Gy"v9S , EP Rnfn ~ Cf n n m p fz) _Q*t? GyWx p, v{ V,A . x v x p ( yp ztQBf Cf *o JOC"9 f# $PG , hyw# : *n zRe C!& hsh ) p%( sO S9Q n n n n n n o x n rn o n n p p C!wQ Cf E<QG$+~ hES}9f+{ fz+%}9 GyT;e sO <"+9 Gywg=? s9F; : n n n r n n r n nnn n k nr n p p p p Gy+t+" p q v+9J hGy}o Tzv }n 9J v}9 p, vA9<& p, GyWgr Q GyG9$z, 1 , I+E n n o x p n hi+Q$}9 y C|9 _& IT+# pz~ *RO fz) _Q*tAp & Gy}gA9OI p, E!w9Q v r r n h| t v}# Cn!r wQn G<# S=zn C*]9 z _& IT+# y p, vA9<& z fz, h<"(g n k n S=z , hCS9_+Q CLQi y . o r o n m *o t9d y& |o Qr @]) Gygn TwQp j , p, vA9H y& CS}n 9g : z f=O Gyz&p <# r r n
) (

n

n

n

o

·²±

)6( )5(

)4( p

p, vA9<& z |TAOQc Gy(S9F{ y (81/961) . p, vA9<& z <J9Q G}!(GQ y (15/012) h (24/641) . , vA9<& z QF9d Gya(S, y (U1) .

)3( QhG ? Qs~ (559) . )2( z QF9d GywW

*

, y (U89) .

)1( z pQb GyW g? y (U22) .

v

+n

) (

) (

) (

) (

) (

- Gy"(Qj Gya=QS, w v w 6 p p - Gy}Gzp T, <9sQ fz(e G}Fp}? f"O$~ . w o 5 n r n v p - Gya(S, V+N Gya9Fq? 4 o w p - GyZ v Ohb p, vA9<& |n # : *n J]Qo g Gyqt+& 3 r o o p S=z IA) PvQ CvDQ |# L}U QhG*9J . n n n n r nn n p p p p hQhi QhG*9J CLQi f# FgqQ GyZ9Ob fz+& GyT;e p, PvQ G<# n n v r o r Gy}||"+# fz+& GyT;e $( Gyz& . o 2 p p fz+& GyT;e Cf f=O Gyz& <# S=z v9f *Of, Gy"=(I , h*Rf~ Cf C|+Q n w vn n o n n n v p p p p - Qhi GywW, p, vA9<& z QF9d GyW+g? y f# C<, FgqQ n n n o x w x p p p p S=z ( hsO @(p, Gy"(<MAp , p, GytQf GyD9yE Gy%GQj ) . 1 w n r q o o x r w n p p S=z s9d : h$Pg GyqQs? @T}) z GyT=8p +? y CYJ9H f=O Gyz& <# vnv o o n v p p - p%PG Gy"(<MA, p, vA9<& z pp Qb GyW+g? y <gO Cf PvQ Cs(Gd G<# w n o n n n nr n x n $Pg GyWMZ+v? p, vAo =p %~ . v o
) (

¸²±

T

)1( CYz

m p z IO*E C<, _9$Q Gy}Mz[ y hS"Og IT# y . o o n r m p p IGQ p, VQI& y%PG GyJO*E , hs9d : z Qh*"9g p, GyGRA GyD9yE |# n n r p hGy}Q@OI hGSAA9<A%~ , IO*E (2296) , h@qZ+{ GytZ? PvQ$9 GyJ9pe G<# v o r o + o p q y , vA9H GSAA9<? Gy}Q@O*# , <9H Iw~ Gy}Q@O n r x o

& p,

z

YJ K Gy=M9Qj

) (

p p p p hCc%Q G<# S=z <g^ Gygt9FO Gy+%(O*? , v9yt(d <9yQFg? n o v n n p p hs+{ : E!& sAp { , hGygz~ f"O Gyz& @=9Qc h@g9y) . o n r o n p GywD+Q*# |"%~ , hpQ |"%~ |# pQ , h|"%~ f=O Gyz& <# S=z , n r n v o n v n p p hs9d : |# y~ *QFh f# $PG Gyt(d CIQsA& <9y n n r r v"9Q , pzn IQn b r n n r pro y CFGB !9Qj hOf(J s"=QG 1 v}9 QnCn*r B G}n|r Qn Cn|r Qk G |o "r wQG n n r o n o n n v r o n pz|Q |(:g s"=QG <zf *JqQ IqQI , h*Wg{ p+%9 Gy"9Q , hs9d : n n n n r n o r n v n k n C<, _9y> , pt9y(G y& : C!B $( . s9d : h|# $( ? s9y(G : C!B Gyz& . n r n n o p p p GyP*# s9y(G <zy($+? fz, Q\, Gyz& f"& , h$~ GyP*# F9AhG ygz, <# v u x n o oo p p Gy q n o v vAW+wh ygz, Q\, Gyz& f"& , h$( GyPj @o "r T> Ey+& pQr s?o GyT=n 8+v? n n n p p hf=O Gyz& <# S=z $( *}9!, *%(Oj v w Cnc%n Qn G S;en , C~ G!r An %n H n n w n r n n o r n p p GyW+g? p, E!w9Q$~ yp %Pg GyWMZ+? . v no p GyW+g? , h@9<g%~ fz+& vA9H GyT p w "q ? GyP*# *G%z(f |9 *Q|, Ey+& o q o x p p p+%9 . fz) C!& yv~ *"wQ hF(O G<# S=z E: Gy}AzLQhf |# vA9H r n o q n r p 3 - hC|9 C${ GyT"? : pw{ |# CQN $Pg GyJt=? PvQ G<# S=z hCCQg w n q n n n o w v n r p n n p + l n o% G _9y? - hi+Q$~ o
vD Q @QvA ~ ygOe

n r

¹²±

GyJ}u GyMRGf, - IQs(U <# R$+Q - Iw+~ <# F=z? - sA+QI q p <WQ - S(OGf <# I}QGf , f=O Gyz& <# R*O <# hQs9A - f}Qh <# o p Gyj9pp t, <# IQH - f=O GyQI}# <# fO*U Gy=z(j - v"9!? <# w q n r n o p, !WQp Onf(n @p & :

h|# Of9@p & GyP*# S9$}(G n n o o n

n r

r

m s(y& pZ9QhG *Of(f Ey+& f# f}9*? . n r o n n n p p9@MP <g]%~ Of9I p%}(G CiQG\& hOf(G Ey+%9 , hBLQhf YOs(G n n n n n k n o n v n n r m p p hEf fz+9 hY, |J}O y . p9SAG9H y& !9S p, |MAzr Gya=t9J w o v n l n s v p f+T) y . hv9f *t(d : z v9f p+}9 |]) Cyr !=, t n n u hyw{ !=, hnp Y, u o [ GytZ[ : 58 ] p}J}O CIu <9yQF(Y |# vl w p <zf |J}OG *QFh hsO s9d f vR hF{v : v o v k nr o p n p p GyT# hszp +z, Gy o r n o vAGQ<? : z fn G=k 9 y}# *n Rr fo ~ Cf f+T) *n Qr Fh h*o wPx H x x n n o p m pZ=z Ey+& i+Q hGIO |# Phj GyWt9b hGy"q9b , hv9f *t(d yJO*D, o o n n n x G6f , hGy}Azt(f CfQGH @z@+%~ $Pg G}L=9Q p+t=z(f h*ZOs(f , n l o nnrn o n n w o n o n x o n n r n r p m p |# S+9SAp & , hp, GyT9<u : @(FO CF%RI G@Z9:J IO*D? v}9 $( n n o x n o l p h*MA}(!%9 <zLA9|%~ Gy}RhQIp , vz%9 p+%9 G n !w9Q fz) fD}9f hGyAP|Q n o n v n vnw n o w r o o n n o p p hfz, x u , h_zr J? , hfn 9FW? , hi+Q$~ |# CYJ9H Gy"v=, | , n n n p pg{ vPG hvPG , hvA> vA=9 |RhQI ( $( h|# S9fOg ) fz) GyR<+Q , n r n n n w n n n n n n o ok o n v k p p hGSAj{ G}fQGH , pzLP *W+h f"O$~ G}v9P*> |Of+9 Cf fD}9f r n v n o o n o v k v n m p m hGy(Y, , hCf G |9|? @w(f p, <+B hGIO , hi+Q Pyx . x o n

,-./p

o()*+

°³±

)2(

)1( z |MAZQ GyAJq? G:C

m z Gy=OG*? hGy"%9*? y (7/402) . s9d G<# vD+Q : z ES"9Og YJ+K y . o n n ") fWQ*? y (813) .

m p p F9A!9 La9H |# fzp , <# C<, _9y> , F9A!9 vA9H |# f9FpW? , n n l n nn n x n l n np p p p m pg{ <zYJ9H |J}O vPG , hF9A@"9 QS9y? |# GyR<+Q <# Gyg(Ge , o v n nrn n l n v w n n n p p <z|Q fD}9f , P$="9 Ey) Gy}O*"? pqg{ fD}9f <"9 vPG , hfD}9f r o o n o o n n n n o n n rn n m p Ey) <g^ : pg{ <"9 Gy(Gyp , vPG <z|Q fD}9f , hpg{ <"9 Gy(Gy, vPG n r o n n n n n n n p p p p Gy(:*9J , hv9!(G *QSz(f Ey+& , h*QS{ Ey+%~ , h*QS{ <g]%~ o o o r or o r o o p @Pe fD}9f <# fq9f , pg=O Gyz& <# S=z $PG y& C@=9Y p, VA) n n o w o o n n v v n n l p n p p p p pwAp =B vA> |RhQI fz) CyT"? CYJ9H QS(d Gyz& | , vz%9 n o o w n o n r o o l o n v n l nr n n r s9d G}f}X : pw9!(G *Qhf C!& vAp > fz) yp T9!p %9 . n n )2( o n n o mn n nv o n p vA=B y%~ S(GOG p, <+9V , IA) FzTB |Gzp T, $PG . n k n n nr o n r o n r p p pt9yB f9FW? : hGyPj B|# <& Gy}||"(f hvqQ <& Gyw9pQhf , |9 n n o r o n o n n n n o n p <9yMQhL fz+& . o o p p p p pt9d y%9 |TQhb : $PG f}zx vA=B Ey) Gy v"9S @n zr |o Q*"n %~ n n o n nr l n Gyw=X . n r o p p p fD}9f ) v9y v x o o o vD(H Gy"vt, |# GyOv !n U , Co ~ sn Qv <r Ao }o (g @n Pr <n J(!n & v}9 *o Pr <n K hC|9 @Rh*Q GywA> ptO s9d |TQhb : s9yB f9FW? : @QvA}(g ( Cj : n r o n n r o o l GyTw(!, hi+Q$~ . q o )1(

±³±

)1( z

;t+u |(Gsr GyZJ9<n ? p, GyqA"? y (1/063) . v n

p p hs9d f=O Gyz& <# f}Q : hGyz& ytO !t}(G fz) fD}9f CV+9A y( o n o nn o o n p p FQCv~ fz, ? |9 FQCv~ fz, E: Iz}, . n v n v n n n v n v v r n o n o p p <{ v9f Izp +}9 , hyPyx f"O|9 I9YQhg p, Gy=+B s9d : C@OQhf |9 o n r n n n o n n k nn r p p Iz+}9 QAhp9 , i+Q C!& y~ *w# \g+q9 v}9 *Of, vD+Q |# Gy"9S , n v l k n o k n o r v v k n n n Q\, Gyz& f"& VO*OG , hv9f fD}9f Q\, Gyz& f"& k n o o
v9f f}Q

GyT= > GyD 9y E
v

o n o

p p p p p Gyt=(d , hPyx y=aQ Gy"9S , hfOe VwQ$~ . v n n n o r p hGy vQL9Ao |# f9O@& Cf *(QK |D{n $Pg G}V+9A , h$( GyAv Pn |w Qo , hfn On eo n p hPyx }f GyG%9O v9f p, ChF& p, R|# fD}9f Q\, Gyz& f"& , n n n o n n v n n n q p n p p p . |# GygT{ , @g9y(G f=9O Gyz& , LPhG !Z+=w~ |# Gy}9d n n n n )1( n n n n o r n p p p h*tAT}(f p+& L+QG , IA) E!& *"9Oi @g9y(G f=9O Gyz& , LPhG !Z+=w~ k n nrn o n n v on n n n n o o p p s9d GyJT# Gy=ZQj : sz}9 *z@p , fz) Gy"9S *(e E: n n o n r w v l n n nv n nr

o

v

o

: G: LA ; a o

<+ #

p p _=h fD}9f h_=h f}Q . n n r o n n n r o

GyT=> GyD9!,
v

T

n o

v

p : GyQL9A GyPj CY9H G}|? G n S;|+v? r n n ov n n n n
v

n

vv Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& vv Gytz(H. o n p n h@g9y) E: GyW,A Gy+T+Q *AzCQhf <%Pg G}|(Q , pjzB fz) fD}9f n nn o n n n n n v v n nv p p G}fQGH GyP*# : *qt%(f |# O*# Gyz& @=9Qc n o nr n o n n nr
F9A 9 vPG

! n n

,

pZ9Q

n n

²³±

)1( z

;t+u |(Gsr GyZJ9<n ? p, GyqA"? y (1/563) . v n

uuuu
n p p h$"9c CS=9H CLQi COJ Ey) @zx GyqA"? @QvA%9 |M9p? G l o r n n n r o n n n n n nv p $Pg C$~ G}S=9H . w p _9y? n .
fD}9f pQY? yPyx . o n o r k p !q(S%~ , pw9!(G *d%p Qhf Gyag# p, Gy(:Ip y , hhFOhG p, yp +# )1( n n n o o r o n oo o v n m p p z hFOJ <g^ Gyt=9F{ GygQ< p v+? GyQx Fn9S?n fz) so Qn *X , hCn!qn B n n n r n r o m m sQ*X , y}9PG GyQF9S? p, sQ*X ? hyPyx *t(d G<# LzOhf : xn n o o o o n o n p QFh hp, Gytz> V,A , Chy8x GSADtz(G Cf @w(f GyQF9S? OGF}9 p, l n n n r k nrn o np n xn n o p n m m <g]%~ Ey) G S;e f# s"9f? , h<g]%~ |# i+Q s"9f? , h<g]%~ r n r o n r o o nn nn p p p p <g^ QF9yp %9 f# O*# Gyz& @=9Qc C~ QFg(G <gO Cf s(@p z(G , QFh n n n n o n o o n o v n n op m Gyt=9Fp{ GygQ<+? GyA, OLzB pp , G n S;e h<M9Y? @zx GyA, GQ@O r n v n n vo n n n r nn o n v

m p p GyT=> GyQG<h : GSAp Dt9d <g^ Gyt=9Fp{ yp QF9S?p sQ*X . v v n o o r rn o n n n o n nn

h*q(J y%~ @zx G}La9A h*gq( Q\, Gyz& f"& hCQ\9g . n n r o r on x o n n n p EPf y}9PG !t}(G fz) fD}9f ? }f fD}9f v9f *T9|K h*AQc o n o nr o o o nn o n v n "%~ CIO .
pgz 9 f}Q |9 @wz~ |

n n n

%

o n o

n n

v

n

l

³³±

(3/42) .
)1( z GyQ<PI y : @=gO f

n

o

# Gy}O*"?p |T+QIn C;C? C*9e fz) _Q*u |w? z |gG~ Gy=zOGf y
n

m

p GyD9!, fWQ : R*9OI G}PGf GyD9!, *(e GyG}g?p . n n o v nn p GyJ9Oj fWQ : y~ *tA{ f=+O Gyz&p <# f}Q <9y%Q|RGf . n r o o n n n p p p Gyg9VQ : Gyj+9H f# <+g?p GyQ\(Gf . q n o n o nr n r n m GyA9Sh : Gyqp QGQ |# Gy}gQv?p *(e CIO . n o o n r n n o v m o p p GyD9|# : Gyj+9H f# iRhIp <OQ . o n o n r v n r p p GyT9<h : G n @}9e p, GyTqQ . v o vn r n o p GyT9OpS : GyR*9OI p, GyJ}) . v o n x no p p m p f}9Q <# *9SQ IA) vTQJ C\;f& . n n v n v o n r n r n o p m p GyM9|U : \QH G<# |Tgvvvvvv(O IA) pAp tB C|g9Dg , h\vvvvvvvvvvvQH r o o n r o n n o n r nr n o p p m p p p m GyQG<h : EnIQGb Gy}Z9Ir hF}h Gy"9S fz) |ZJr hGIO . v o r n n n r o v o r n n o p p GyD9yp E : Enfa9Ao |QhGf <# GyJw~ L}U CpQ*t+? . v o n o r n n GyD9!, : !q, C<, PQ Ey) GyQ<PIp v )1( . v n u pp G}hd : @(yp +? Cs9Q<& . n o nn nv o p CF}z%9 C~ CpZz%9 Ef V9A Gyz& @g9y) . n o n o v on x o o r o pn p p Gy}5LP GyA, CLPJ fz) Iw~ fD}9f Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& o r o o n n n n n o n o
î ï Ç*P6c Çw Ã6cÊ Kv LUæ Ñ{w ÇKt Mt î ò ï ï ð

Ç*Y Ç)Uf

´³±

$|:A L}T? h:$~ fD}9f , h$~ |# Cs9Qp<p & , h$PG p, Rnfr }p %p ~ n o l n q o r o r o nn p p GyM9|U : f=O Gyz& <# f9|Q . n o p p GyQG<h : Sg+O <# Gyg9U . v o o o Gy p vD9yE : Gy(y+Oo <# fo tr =? . p p p GyD9!, : f=O Gyz& <# SgO <# C<, GyTQM . v v o C vhyo %~ : |o gn 9h*?o . p Cs9QH fD}9f GyP*# h:$~ Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& : o o r n n v o r o n n nn # Cs9QpH fo Dr }9f GyP*# hn:$o ~ Q\, Gyz& f"& ? r n r nn o n q
|

Gy}zLP n n o

$Pg G}|(Qp p+}9 *z@p , : n n nr oo p p CvDQ$9 vPH fz) fD}9f Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& , h@qZ+{ o o o o nr n n n n n n n r n n n l n n p p BPi C<9 GyOQOGA |# CYJ9H Gy"=, | , hi+Q$9 |# G}|(Q GyA, v x v n oo p p p p vPyp x v9f f}Q *]QH <9yOQI , pZ9Q $( *]QH <9yT(W , hs9y(G o n r o v o n o n r wv n n n n n o p fD}9f YgO Ey) GyD9yD? , h$wPG GSA}Q G}|Q Ey) *(|"9 $PG , hs9y(G o r n n v o o n n n n o nr p C<( <wQ !Rd Ey) Gy p n n vD9!+? , hnyn }v 9 F9An fo }n Qo !n Rn d Ey) G}ohyn ) , hy}v 9 F9An nn n p p Gy}"=Q , pw9f Gy w r v"=, | *n Ma> fz) GyOv QF? GyD9yD? , pn zn }v 9 F9An n n r o o n p p p h$"9c CV+9A CLQi vt(yp %~ E!& YgO Ey) OQF? QS(d Gyz& | p, n n o n n v n nn n o r
GyD9yE fWQ : QO fD}9f GyJw~ , hsO !q9g Gy"=, | . w n n n w v

G}hd : hy) Cs9Q<& v nv o

µ³±

)1( z | 9L GyT ? y (6/291) .

"%

"

B

T

) (

m hGIO <{ v9f fD}9f sO hy) Gy(y+O <# ft=? C~ fRy& p(y) n n o n v n n n n n v v m C~ *t9d <gO Pyx : Ef $|:A Gy(:I y~ *n An (n y(G vz%~ p, hsB v o v v w m G<# Sg+O . $|:A L}T? vgOO GyP*# h:$~ fD}9f Q\, Gyz& f"& . n q o r m m m CS+O , C<( Sq+9f <# IQH , L9yp O <# Sg+O , fD}9f <# Sg+O , C<9f o n r n n o n n o hGy(:I GyP*# h:$~ Gy"=, | hGSAg}z%~ |# <", C|+? $~ fA9H <# v n q o r r n r n n o n q on n . vD+Q*# , hp+%~ VQa hS|OO y o r o l 1 n n l m p p sQ*X p+%9 f}9d yQS(d Gyz& | CvDQ |# <", C| v+? ; }!q %~ v9!(G o v l o n on n p s9d V+N G S;e G<# @+}+? : z : !gQa s=+z? |# s=9F{ o o k nn p fzp }"9 Cf Gy"=, | v9f *(y, <", C| v+? CvDQ |# i+Q$~ . n r v v v x o p p fOO Gy(:I |# Cs9QH fD}9f Cs{ <wD+Q |# i+Q$~ , h<M9Y? EPG w v n n p $|:A $~ h:I fD}9f Q\, Gyz& f"& , h<"dQIm SQ*g?m !GO Cf n o v n n p p G}sQY , Sg+O <# s+U , Sz}9f <# Q<+g? , L"+U <# L=+X . n n n r n m nr p p p fA+=? <# Gy v"%9S , |n 9yx <# I=+> , Gy"q T+Q Gygn Gz, , GyT9F> <# n n q v o n p p p p Iw+~ <# S;|? , G}VgE <# s+U , FQ*Q <# f=O Gyz& Gy=Gzp , , n n n n n q r n n n pn p |Tz}? , f=O Gy vQI}# <# L9yp O <# Gy(n yp +O , C<( G}nfr (n Q GyTz}, , n r n n w n n po C<( |(S) G}VgQj , Gytgt9Y <# f}Qh , F9<Q Gy}R!, , I=+> <# n o n q n r n r n n r n q no o n # fz+& , pz"n "r dQ Ey) <n 9s, ho:Ip fo Dr }9f Q\, Gyz& f"& :
|ag

n r n l

n r

o

n

¶³±

)2(

)1( z @9Q N Gya=Qj y (3/544) .

p z @9Q*N Gya=Qj y (3/544) . n vnp x p * vn x n

p

) (

) (

p p p vq9A@%~ Ch : ? SAz@, V%9OGJ C${ Gygz~ p, Chy8x Gy(:I GyP*# n o n r n r p p <{ |ag"9 p, Gy}O*"? GyA, hy(G fz+%9 , C~ v ${ CnCr =n B $|:A Gy(:Io k o w n EPG fRd fD}9f Q\, Gyz& f"& }hy8x Gy(:Ip : *gA=Q |ag"9 p+%~ o k n k n r o m Gyw(p? GyA, y~ @QV <(Gd C<OG . nr n k o hCL+QG hy+U BLQG Gyw(p? GyA, sA{ C$z%9 GyJT+# <# fz, ! k Gyw(p? GyA, !t^ C$z%9 Gyg%O |h |Tz~ <# ft+{ . Gyw(p? GyA, iOQ C$z%9 <9yJT# <# fz, . Gyw(p? GyA, Of9 fz, fz) C$z%9 . hfRd fD}9f |"%9 C<9 |(S) hGy(y+O hi+Q$}9 . m C<, hs9U hfRd G<# |Tg(O . n p p hSg+O <# Gyg9U |# Gyw(p? ! Gyw(p? GyA, fRd |"%9 f}Q SgO <# o n o n r n n n n o h$"9 C|Q *G> GyA"=& Ey+& : h$( Cf fD}9f fRd Gy(y+O <# ft=? l o v n w o n n n n n n m p f9|Q <# vQ*R ptb . 2 n p p p h$~ : |g9h*? , hf=O Gyz& <# SgO <# C<, GyTQM , hf=O Gyz& <# v o o o p pg"O|9 @(p, fD}9f y~ *w# |# <", C|+? |# Gy(:I E: C;C? , v o x o on n p hC*]9 y~ *A(a fD}9f E: hsO fRd C*]9 Sg+O <# Gyg9U . 1 o n n n k k n n o n p m !& Sg+O <# Gyg9U pz~ *w(!(G L}T? p, hsB hGIOm .
|w9

n

·³±

Lz q? <

+

#

GyM+9W y (U002 - 102) . r m

)1( hyv

|J}O <# C<, <wQ ) , h ( f=O GyQI}# <# $=+QI G<# CLA& Ce $9!r ) . z @9Q*N o n v n r ) : (f=O Gyz&) h (f=+O Gyz&) h (sD~) h (@}9e) C<"9A Gygn =v 9S , h ( Q<+=&

n

v

n p hyPyx h:$~ , hG}Y{ EIT9f Gyd# p, C|D9d fD}9f Q\, Gyz& o n o o o v x q o r p hC9!+%}9 : Cf @t(d Ef fD}9f v9f *d# C!%~ *TAJt(f Gy(:*? n o w nv n r n w n n n n v p yz(:*? . CIO$}9 : Cf fD}9f h:$~ |J9<9I y%~ , hy~ *w(!(G C$; n v o r n o o v n k <+# C|Q*# GC"+# : nr p * hC S"+9 ; p+t9d y& : C!B v|9 EPG v9f GyPj *o "wvvQo fz) fo m D}9f o qs n n n o p p p p CF}g+# <9SAp D"9A f=O Gyz& <# f=9S . r rn m fD}9f Cp]{ |# GyP*# h:$~ fz, <# C<, _9y> Q\, Gyz& f"%~ w n q o r o nr n o m |ag"9 fz) fz, n k n r u pz+TB <}ag# fz) fo D}9f , <{ Ef GyP*# hn:$o ~ n v v r pp pwPyx @(y+? fz, r u }ns9Q<& :<Ov Cf @w(f |ag"k 9 fz+& , hEf y~ @w# n o pp p9}|Q S(GA ; p{PG v9!B @(y+? fD}9f }s9Q<& @gO |ag"9 fz+& , o k o n w n n m * pz|9 GyW+g, p+o QO fz+& <zf : fz, <# C<, _9y> hy) Cs9Q<& C*]9 , w v n v v k n n w x v p p p fD}9f }s9Q<& - GyPj *"t}& fz) fD}9f GC"9f E|9 S", hE|9 V+g, . t v oxt v n o n n *"t~ fz+& CIO h: !"t~ fz+& !J# C*]9 ; }f $PG G}|Qn - h$( @(y+? n r n o l v o nr k m C~ *o t9d vPyx : Ef fz, <# C<, _9y> hy) Cs9Q<& , hy~ n v n )1( o v v

B

B

h:$~ n q o r

fD}9f

o

¸³±

B

.

B

)2(

p p p p p )1( z YJ K |Tz~ y vA9H G |9QI : <9H L 9Q G Fp}? hVQGQ p ~ IO E (5581) .

p CLQF& C<( OGhO , vA9H GyJOhO , <9H GyJw~ p, |# GQ@O (9534) . n r r + or +n } v n n $ r * n

p vz~ Gy"=, | Gy o vD9!+? hGyDv 9yD? , p}Ov QnS(do Gyz& | *On g pn =n 9*gn &)2( , n v n v v n p fD}9f : *9 QS(d Gyz& <9*g& , p{!& F9A @9Fp=9 , pz~ *=9*g& Gy"=, | , C~ n o n r o o n v n n n k nn on r o v w o v n p C~ <gO Pyx @9H Ey) Gyz& F{ v hfn ; , hQnFh yp +o =n 9*h Gy"v=, | , pn tn 9d v n n n n n o v n n p p p p p v9f |# CYJ9H QS(d Gyz& | C~ n o v GQr@n Ov f# O*# Gyz& @=9Qc h@g9y) n n n r p p GyD9!, : f=O Gyz&p <# SgO <# C<, GyTQM . v o h*Zz(f fz+w~ y hv9f |g9h*? vPyx Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& . )1( o n o n o n o w n nn n p p p Gy"=, | : z L+9Q CFp}Ap w~ |# @J=(!%~ h*J=(!w~ , h@Zz(f fzp +%~ o o w v w n o o n w n n n v o n r o w n p p p p p p C~ v $( vn 9@> yzr (n I, Rn|n # QnS(d Gyz& , hv9f |# L+Q Gy(:I hsO sn 9d l r n o n n n m p fD}9f C!& C<t9g fz) @zx Gy(:*? , hRGOg h:*9J CLQi . n o r o nv nrn n n n o r p h@g9y) f"& , hv9f f}Q <# GyMa9H sO h:g fz+%9 , hv{ GyPj pgz& w n o n o n n n v n v o p p p Gy(:Ip , <{ Ef C${ GyW9e v9!(G *J=(!& I=9 VO*OG Q\, Gyz& @=9Qc o v n v n o o w n os n k n n p : *MAzr CIO |# Gy}Tz}+# p, Cf |g9h*? <# C<, Sq+9f v9f |# L+Q o r n l v n o n |g9h*? <# C<, Sq+9f .

G}hd :

p p p h$Pg V%9OGJ C${ Gygz~ p, Chy8x Gy(:Ip : o n n r . GyP*# h:$~ fD}9f n q o r p h@g9y) f"& , C~ <gO Pyx vz& !"dQ p, S+Q Chy8x Gy(:Ip v n o x nr o n
@=9Qc

B

n

¹³±

)3( )2(

)1( z S Q Cf;e Gy =;A y (3/43) .

z S+Q Cf;e Gy"=;A y (3/12) . z S+Q Cf;e Gy"=;A y (3/544) . + "

) (

) (

B

) (

p p PvQ f"O GyWg=, I=+> <# |Tz}? hF%9Og , h|9 v9f |# pA(I9@p & o n r n n n o v x n oo n o n GyM9|U : Gy(y+O <# ft=? . o n o p p p p p GyP$=, : z v9f |# v=9Q |z(c GygQH hVGg9!%~ hCF(GO$~ y . 3 n o n n n o r n v w o n r p p p fD}9f fz) *Og , hpAK SGTA9f hvQ|9f hi+Q$}9 |# Gy=;O , s9d f"& n r n n nn n n n r n p $( GyPj pAK <p ;O vp TQi hLQGS9f , hG!An %n B Onhy? p9QS p, Rn|n # r r nn n n n r n o n n no n m p GyQG<h : f=O Gyz&p <# f9|Q <# vQ*R v n o m p p . hft{ *ZzK yp zM;p? y 2 n r o o r n n r m p z v9f C|+QG VQ*q9 F(GOG , |}OhI9 , Izp +}9 , hs(QG , PG IRe k n k n n k n r o k n k n o k n n n r p p p p p v9f |# L+9Q CYJ9H QS(d Gyz& | , IA) s9d GyP$=, f"& : n o n n n vn w p GyD9yE : Sg+O <# Gyg9U . o v p hGyqA(I9J GywDp +QI p, CpQ*t+? vz%9 v9!B fz) *Og . n o o o pn o n o w n p p p f9e GyqAK , hv9f CIO ft;A Gy xQF9d hCnF(n GO$~ y 1 . n r n n nr n n s9d GyP$=, f"& : z y~ *AgO , h: pg{ |9 *"t~ fz+& <gO Cf CSz~ n nn n v n n n n n o n o n n vn w n r n Gy(:I , h$( GyPj pAK CpQ*t+? . n +& , h@9H Ey) Gyz&p @=n 9Qc h@gn 9y) , hv9f |# L+Q n
pQFh f}9 v9f fz

n n n n n

v

n n

n

n

n

n

°´±

)1( @9Q N Gya=Qj S ? 03

*

"

$v ( 2/016 ) .

uvp hijklmnopqrst fg
n r o o o
[ GyJGQGJ : 6 ]

p m CQ<h Qvg9J C~ Sz~ hs9d : CR*Ov~ ? n o v n v n n o o GyD9!, : s9y(G v9f *Zz, GyqGQ h$( SwQGf , hYz) <%~ GyqGQ n n v n o n x n n n r n o r n p p p F8"9 <ZOs9@p "9 y}9 @zLQ fzp +"9 QS(d QS(d Gyz& | . rn n n n n n v nn v n n n n o o n p h@g9y) $Pg G6*? , pz}9 @=+"(G G}|Q s9y(G : y~ !zJ yp "t9@p { , hE!}9 n n on n n vn n n n n v nnvo o p p r p p Gy(yp +O , C~ C|Q Gy"=, | <9yAD=B |# G}|Q f"O|9 C!Rd Gyz& @=9Qc v nnn v w n r n vnw o nn n nr nr n n n p p p E!%~ CQGOhG sAzp , , pj]> Gy w n v"=, | fn z+%~ , hCnQrS{n L9yOn <# n n vo nn o nr n n p G!azu hFO$~ sO sO|(G fzp +& pM9a hQFh Ey) Gy"=, | , hs9d : n n v x n n o n n o n n n n n n n p p p p Gy w v"=, | Gy(y+On <# fo t=?n y+G=, YOn s9J <", Gy}o Zazu , pn zn }v 9 r n r n p p p p fz) Gy}W%(Q p, vA> Gy n vAqr T+Q Cf $Pg G6*?n !n Rn yn B f"r On |n 9 CnQrS{n v .

G}hd : s9y(G : !Rd p+& s(d Gyz&p @=9Qc h@g9y) : o n n n o n nv p p hsO !tp ~ fz) Gy(yp +O <# ft=? C|QGpf GC"9f : n o n r n o n r p C${ Gyw(p? v}9 *t9d . o o o o p p p <+A& <9H , |# *Q*Og *z@p , h*wz}& , hv9f Gy"9S *J=(!& , hyw"%~ n l n o o n o n x o o o w n n n v o r p hsO <t, Gy(y+O <# ft=? C|+QG fz) Gyw(p? L}U S"+# y+U fz) k n n o n ( COrQnvAo ~ Gy(n yp +O , hiRr hpg hEn|n 9Qn@& !! 1 o
pt9d

n n n

:

y

n

n

r

n

n

n

) (

±´±

)2( CIv}O (4/972) . )1( z YJ K |Tz~ y , vA9H GyJOhO , <9H IO GyM}Q , IO E (7071) .

+

p

o r

r

n

x

n r

*

OPQRSTUVWp

p p p p9y(y+O <# ft=? y}9 v9f hGy+9 fz) Gyw(p? , LQL GC"9f |# C${ k o n v o n n n p f"& C!& VQH GyM}Q Ch : ? $PG C|Q BLQ . l v n n p n r nm n nr p p @wP*=9 yZJ+K |Tzp ~ , p%( sO Fzp O fz) GyM}Q , hyw# ${ C=B o r r n r nn n n r k n r o n n r p C|9 VQ<& GyM}Q p%Pg Ch: fz}%9 f"O Gyz& @=9Qc h@g9y) , : v o ro v n nn n n n n r r o n k p hy( pQ\"9 Cf $Pg G6*? !RyB p, Gy(y+O <# ft=? , Cy+TB y& @(<? ?! n r o n v n n r n nn n l
[ Gy"(Q : 4 - 5 ]

.

OPQRSTUVWXY MN GHIJKLMN
*

) (

) (

p9yz& @=9Qc h@g9y) s9d : o o n p _(Gd f}Qg ? o o n n p p hEf v9f Gyz& @=9Qc h@g9y) S}9g p9St9 p%{ *g"p , $PG Cf *d{ p9St9 n v n k n r o nn n r n n v n k n n }f Gyz& @=9Qc h@g9y) En!}n 9 Cfa) Iw}9 f9|9 yw{x |n # F9An <p M=Qm , o r n v v n nn n n r k n w n r n p ft=? $( GyPj !RyB p+& $Pg G6*? hyw# : *zRe Cf *w(f p9St9 ; nr o n o n n k o n nn n o p C|9 G}|Q G}hd : p%( Gy}W%(Q f"O C${ GyAqT+Q Cf Gy(y+O <# o o 2 v v o n v n n v mr p p hsO C=B p, YJ+K |Tz~ Cf fD}9f FzOg p, IO GyM}Q . n x v po n n n n nn n n r 1 hGVAw(g pGzOg fD}9f IO GyM}Q . v n r r o o n n n n (G y& : C!B |"P Gy+(e p, Rp*9OIp , C~ P$n =o (G Ey) fo D}9f n n o v n o n pt9y

o

²´±

p )1( z Gyg GY~ |

(

# Gyt(GY~ y (U701 - 801) GyJ9V+? . n

B

p p p p IO*Dp "9 C!"9 : !Of, GygZ}? p, CYJ9H Gy"=, | , hsO hsh p, n r n v q n n n nvn n n v n r *J9<p &p , h${ Gy(y+O <# ft=? |gZ(e ? h!J# sO PvQr !9 p, <p OG*?p o n l o o o n n r n n n n p p p *Mar , ptO fRd hFzO sQ*=& hhGyp +& hy~ r , <{ $Pg |"r t=? y& r o n n n n l n n n n n r n n n n n n p p p VQH GyM}Q pGzOg hfRy& . p%{ CLaz fD}9f ? hGsh G}|Q C!& y~ n o n n n n n o r n n o n r n n n n n nv m n hEf C=AB p%Pg y+TB <}ag# fz) fD}9f , ptO C=B f"Og C!& o v r nnn r n nn n n n r p p p . GyW9$O*# h<+# C!%}9 y+T9 |# GyDt9J n nx n nv o v n x )1( n p Gyt(GY~ y <AJt+u |J> GyO*# GyMa+> p{!& _g# p, V%9OIp o q v nn n n n n n x p p p p p |# CQGO Gy o r n r n n w n vA(Sh p, $Pg Gy}Tzy? pn zr +n QFph Ey) vA9H z Gygn (n GY~ |# m n p p p |Tz~ , hyw# ${ v9f GyW9$OGf Y9Os+# Ch : ? n r n n v n n n n p p p p p p p p p V%9OI GyW9$O*# , : p, YJ p v ? GytZ? , !n gn ~ $( FzOn v}9 p, YJ+K v o v n n n n p p p Gy(y+O <# ft=? , C~ fRy& f# Gyw(p? , hyw# Vwx <g^ C${ Gygz~ p, v nn o n n n v n o p FgqQ , Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"%~ CF}g+# , pz|Q fD}9f <GzO n n o o nn n o n r n p hv9f fz, I9\QG , h|g& GyJT# <# fz, , hf=O Gyz& <# t k x o o n p pt9d fD}9f : |9 @t+z$9 E: <gO Cf VQ<%9 . nnvn n v n o n n n o hs9d G6LQ : QC*A& *At+z$9 . o ro nnnv n n o ft=? Yz) <"9 GyqGQ h$( SwQGf , s9d CIO$}9 : QC*A& SwQGf ro n r n n n r o r n n v n r n n n n o p p Gyw(p? Ey) fD}9f <# fq9f p, Gy}O*"? , hs9: y& : QC*"9 Gy(y+O <# rn o n v n n n n n o

B

³´±

)1( z @9Q N Gya=Qj y (3/533) .

n

*

p

v

n

x

m n p p f# R*O <# h$> s9d : |QQJ <9yQ<PI , p{PG C!9 <z<, PQ szB : v n r n n r o n n n nn n u o r o p Gy}Tzy? . n r p p GyZ w v J+J? GyA, !t=z%9 h$"9 |9 CnLQn F& Gy=o M9Qj p, YJ+J& p, $Pg nrno r n n p $Pg QhG*? S+r <# fo }n Qn . hytO PvQr !9 |p # s=r {o Cf yO*"9 QhG*9@p "9 v n o n n Ey) fD}9f , pz!=& fD}9f C~ LQL Ey) GyQ<PIp v )1( . o o v n n n n nnvn p CpTO Gy"9S fz+"9 , pt9d y& fD}9f CQSz& Ey, , pzQSz& |g9h*? v r n n v n nn o o nr r n n n o nr n n |g9h*? hsh <+"& h<+# C<, PQ v;e pzQS{ Ey) fD}9f Cf C<9 PQ sO o n v nn n u n n n n n u n n l nn r n n p p GyQhG*? GyA, f"O Gya=Qj hi+Qg |# QhG*? S+r <# f}Q Cf x o n o n n v v x

Gy}zLP GyD9!, : o

! ,

q

C<, PQ Ey) GyQ<PIp : v n u

p p Gy(y+O <# ft=? !qT& . o n nr hy+U p+& |ag# fz) fD}9f , hEf v9f $"9c |ag# , p%( fz) n n r n l o n n r l p fD}9f , Gy(I+O GyPj *}w# Cf *ag# p+& $( Gy(yp +O <# ft=? , n o r o o o o n o o n r n n p GyZvvvvv(GH , C~ fRy& , p%vvvvvv|:A $~ h:I v n n o n o n n n o v n n n
p=

nnv n

+# y&

f}Q

o n o

[ Gy}9FOI : 39 ]

B
.

<=>?p /0123456789:; ()*+,-.
p s(d Gyz& @=9Qc h@g9y) : nn n n n p p R|# f}Q V,A l |# $PG I+# VQH G<# |dg(f GyM}Q h@zhd o n r o o n n n n nn v n n n n n r n

´´±

B

o

(6041) .
)2(

)1( |P > C<

p z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H GyRv9I . <9H |9 COi Rv9@& pz+U <w"R , IO*E q o n vn p p fz) I9FA& hEf v9f sO CLQL Rv979 hL9yq& p, $PG |g9h*? Q\, Gyz& f"%}9 . n o n n n o r n *AZOb <w{ |9 RGO f# I9FA& h: *G(R y& Cf *=t) f"Og P$=9 h: p]? R*9OI r p hi+Qg |# GyZJ9<? . Gy}%~ p, $PG Cf |P$> C<, PQ : Cf G !T9f : <O y& Cf n v n n o v v v r r p p hPvQ $Pg GyQhG*? p, Pyx Gy=9H . h$PG $( Gy}W%(Q f# f=O Gyz& <# f}Q n r n r o n n r p CLQL Rv979 , hyPyx <(H Gy=M9Qj : (<9H : |9 CLQL Rv9@& pz+U <w"R) , q q o n p <+# Gy}Tzp }+# , <z!& *G(R y5!T9f Cf *w(f f"Og |9 V9A |# GyP$> hGyq]? EPG n r r o r f"Og V+89 p(b I9FA& , hL9yq& =9$+Q GyZJ9<? , hGy}Tzy? G6f p+%9 V=& E=9Y v n n k r , PQ p, |Tzy? GyP$> hGyq]? |gz(el , EP C!& : *Qi Cf *=t, G !T9f

$

q

r

p p pgD}9f <# fq9f y~ *aQO C<9 PQ Ey) GyQ<PI , hy~ *QSz& |g9h*? v n r o r o n v n o n o n u r p I=W+9 yT}gB EPG hC_gB . )2( n n k n n r o k n n r o pw"B sQ*=9 . pPGc GyPj C!Ry", PGc Gy}"Rd , hy( C|QhG fz, v vo k n r n n o r n n n n n n nr n n p Pyx pPvQJ Pyx ygD}9f , pt9d fD}9f : Ef V8B @"J+B o r n nn v r n n o n n n r o n n n o p p p Ey) Gy}O*"? ptO|A%9 , pwDQ fz, v Gy"v9S IA) vn zn !v%~ y~ *n Qn h!, sn =r {n n o n n ro n n o n p n C@wz~ p, $Pg Gy}T9F{ hCCp +Q Gy"9S , pwA> Ey, v fo D}9f Cf Cnsr Op e o v n o n n o n n n n nn n v o hv9f <+", h<+"& p, Pyp x , pwA> Ey) fD}9f *Ww(!, C!, o n n n r o n n n n n nx p . GywA9H . hszB C!9 : !RyB pp +"9 hpp +%~ r )1( n nn o r o n p p GyP*# *w"p Rhf GyP$> hGyq] n r o n v ?n , pt9d p|g9h*?o : !n Rn yn B p, C${ v n C!Ryx $PG Gy}"Rd ? s9d : v"B <9yW9e p9LAzqB C!9 h|g9h*? p, n n v o r o r nn r o o nr n n n
|9

µ´±

)2(

)1( z Gya=t9J y :<

Sq+9f h$( \g+r FOG y . o rn n k l p n CLQF& GyJ9v~ (3/05) hYJJ& , hs9d GyP$=, : z p+& EQS9d , hp+& <Q*O <# r n l n v o o o vn w n # SgO (4/622) .

C<, GyTQM EPG pAK CpQ*t+? . GyM9U <& hsO |Q p, pAK CpQ*t+? C!& E!}9 Fgz& |w9pzI yg=O Gyz& <# v $( Cf fD}9f hfO |QhGf EPG pAK CpQ*t+? p{!& S+%=& L}U CpQ*t+9 n & hQS(y& $( y5|9e , *]g& I+E V9A , hGyPj PvQhg
pT ~ Gyz

n n r o

%

;<=>? 2 3 4 5@7 8 9 : 6
}
[ G}!q9d : 14 ]

.

p, vA9<& GygR*R : { p+%9 yz}G9$O*# , hL}U *tT~ Ey) L}T? CL}9S , PvQ$9 Gyz& l L}U GyM}U , hPyx Cf Gyj"+}? @tT~ L}T? CL}9S : CQ<g? o r o y~ *D=B Cf fD}9f pg{ $PG hy( v9f pg{ $PG p{f Gy}tZ(O $( nro r q o r n n n n v n n n |QhGf <# GyJw~ L}U CpQ*t+? . n n

Gy}zLP GyD9yE : Efa9A
v

o

*(e Gyt+9|?p hIOg y Q\, Gyz& f"& hCQr\9g . )2( n n r n n n p p z QI~ Gyz& C<9 PQ , *}W, hIOg , h*}(J hIOg , h*=gE n n n n r n n o o n r n or n o o n x p%( C|Q |# !=, Gyz& | , hQhj f# Gy"=, | C!& s9d : l o x v q n nr p n p p S}gB QS(d Gyz& | *t(d : z EPG <zk Gy="9A Szg9 p9LQL |"%9 y . o n r o n o n k n r o r r n )1( o n n n n n p
p
sZ v ?o C<, PnQx f"pO Gy=o M9Qj , <{ sn Or hnQnOn C!& y}9 LQn L Ey) GyQv <PI s9d : x n n n p % ! # GyW9e Ey) Gy}n Op *"?p , hv{w $PG |# GywPp H fz+%~ , p%Pg v n | 99 |

o n k

¶´±

)1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GytQBf , <9H

+

p

o n

q

T

o

=h GytQBf , IO*E (7894)
o

p p p n p p s9d G<# GygQ<, f# F}h GytQBf hEIQGb <t+? Gy}Z9Ir : x o n r n n v n n o r m p fz) yp T9f sQ*X . n o n p p p p hs9d <g^ C${ Gygz~ : <{ @Qc IQp9 hGIOG ptb h$( |9 v9f n n n o nn n n r k n k n n p r p p p GytQGAGJ , hy~ *zk GytQGAGJ GyD9<A? f# Gy"=, | . n v x o v n n n p p p fD}9f <{IQGb @zx Gy}Z9Ir , hvA> Gy}ZJr Gy(I+O hp+& n r n n o r n o n n n n p p p p o

) (

* hp, <g^ Gy}Z9Ir @qT+QGJ y=g^ GyZ n n v J9<? , yPyx Cn|n Qn l nr p GyA, fQ\%9 F=Q*{ fz) Gy"=, | . o v x n n n p p p p p hp+%9 : @Q@+> GyT(Q fz) i+Q GyAQ@+> GyPj p, GygQ\? G}L+QIp n r n o q v n p hsO C<t9g <g^ GyZ v J9<? . n o nr n p p * hGy}Z9Ir GyA, CIQs%9 fD}9f p+%9 CV+9A |# |"T(N GyA;hIp n n n n nr o xn o n r n n o n r |9 L9yq& . p p pz|Q fD}9f Q\, Gyz& f"& <G}h GytQBf |QI C9!+? , hC|Q <{IQGb vk n n o o r o n m p p m sQGAI hGIOI hCf *G}h GytQBf |QI C9!+? . n 1 n r n n n v k p p fz+%~ |# GywqQ <9ytQBf , paz> |# fD}9f Cf *G}h Gy"9S fz) n n v n o n n n n o p p GpAQs(G p, GytQBf , hGLAzq(G GLAp ;p9 VO*OG , IA) E!& *MW) n v q o r n k rnn o r nn o r n k n p * # Gy+}9f fn z) fo D}9f hCL=Qg Cf Gy"9S sO n v v n o n p sOe IP q? < n n

Gy}zLP GyQG<h : EIQGb Gy}Z9Ir n n

B

·´±

(0732) .
)3( )2(
IO E

*

p )1( z Gyg GY~ |

p p z YJ+K Gy=M9Qj y . vA9H Gy}T9s9J : <9H : I}) E: yz& hyQS(yp & | n o q o n r h$, : ;(*b Gy}w9f IA) : *OLz& CIO . l # Gyt(GY~ y (U08) . n

(

p hvDQJ GyZOs9J , hSh $PG GyJ}) p"t}(G fz+& Pyx IA) sp +{ y& : v n v n n nnn o n n o n on p p+%9 E: E<{ GyZOs? , IA) @T}# h*TAq+O |"%9 Gy"9S , pz}9 F9A fD}9f o v n n v o nn v n n o o n n p p p hsO h\h f}Q I}) <{ GyZOs? , h\h y%~ CQ\9 L9Y? : *Qf) k n n n o n o v n n n v k rn p p p & | I}n ) hs9d : z En!}9 GyJ}n ) I}n ) Gyz&p hQoS(yp & y 3 . o v
v9f y

p h\QH f}9Q <# *9SQ IA) vTQ C\;f& . n n n n n n n n n n r n n p Gy}zLP GyM9|U : \QH G<# |Tg(Op IA) pAu C|g9Ag n n r n n n n n n nn n o

m |Tg(O h: vTQ C\;Y f}9Q . n n v n n n p p m p h$PG vPH hy( pAu C|g9A G<# |Tg(O |9 f9T , p}9 pAu C|g9A G<# n n n n n nn n nn n n o

Gy}zLP GyT9OS : GyR*9OI v o

n

) (

p p, GyJ}n ))2(

*vvvvvvvvvvvGvvvvvvvvvvvO |vvvvvvvvvvvQG <vvvvvvvvvvv& Gyvvvvvvvvvvv}vvvvvvvvvvv9A GyvvvvvvvvvvvRw :: o vk m m h|vvvvvvvvvvvv# *vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv# PG pvvvvvvvvvvvv~ |vvvvvvvvvvvvQ |vvvvvvvvvvvvQ*vvvvvvvvvvvv^ n r o u p p p p%Pg |"t=? yp gD}9f , Fgz($9 |# |T9hFp& h|D9yp =& hCQ\9g . nrn o o r n n n o n n n nn n nr n n . hIqe Gyz& GytQBf fz) *O*& y )1( n n n n o o n n n p z @p zx IT"A& Gygd}) , hLZzA& Gyw=Qi , p{!& IT~ GyM;a n n no o r n v n n n n n r no o rn

B

¸´±

)2(

)1( CLQF CIv}O p

<& s9d |9yx hGyW9pg, hG}hRGf, hCIv}O . z Gy}j", y (2/45) . w w o l n m , z p]9F{ GyZJ9<n ? y (1/074 Qs~ 567) <p T"n Om YJ+K . v n n n

&

p C|9 y}9PG C@~ v fo D}9f ? ptO s+{ }IO C|Q*# : q o nn p GyG9FpR , Ch @Qc GyQLZ? hpg{ GygR*}? . w r n nn n n n n n nn n p{PG v9f fD}9f pg{ V+89 p%( C!& @Qc Gy}TAJ> ptb , hpg{ k v nn n o r n n v n o n o n n n n n p n p p hCvDQ C${ Gygz~ fz) Cf GytZQ p, GyZ;Ip S"? |TAJ=? , o v o vl o r n n vl 2 n r n q r p p p p p QS(d Gyz& | ? C~ Ef p, $Pg Gy}Tzy? L;p9 <+# C${ Gygz~ , n o w q n n k r h${ $PG G}|Q *=+K Oe fD}9f ? h|# Gy}gZ(e i+Q o o o n n r o n o n nr n p fD}9f pzLaz pw9f |9PG ? $PG EPG v9f sO CLaz pg; . n o o nn r n n n n n n n r n n r k p p p p hGyG(GH $( : C n o vh: : $Pg |Tzy?o ptr %+v?l GFA%n 9O*v?l GFAn %n On p+%9 r r k p p p L;pAp & p, GyT v v v qQ QvgA+# C~ Cn@~ p, GyTqQ . v n n p QvgA+# , hYz) f}Q p, GyT n v v qQ QvgA+# , hYzv ) fo D}9f YOQkG |# n o n o o n p p p Yz) GyQS(d | p, GyTqQ QvgA+# , hYz) C<( <wQ p, GyTqQ v o o n v v n v v @}9e p, GyTqQp : v
) (

Gy}zLP GyT9<h : G v o
p {

% $PG |zLP ?! .

n p p p pz}9 hy+B RGOJ E<{ GyZOs? pROJ p, GyJ}) . r o n n r o v n )1( n n r o n v p p p pt9d fD}9f : Ef f}Q I}) GyJ}) s=zp , n <{ GyZOs? , n v o o v onn n n nr p p p CQC*B |9 I}+B |# GyJ}) , Byz& CPf yx Ce fz) Gyz& @qAQj ? n r n o nrn n n nr n n n n n

B

¹´±

)1( F9A p

Cf G q

@}9e Cp]{ p, GyJQ|+# . o n , vA9H z Gyw9p, y yzwz+", (4/425) f# C<, fn =r Op Gyz& Fgr qQ GyZ9Opb : n n v

m ${ r @n gzn ~ Cf fD}9f pn Q *(e CIO ? s9d : !n g~ . r o v o n o o n r n v m n pt9d : *9 G<# f}Q E!, S9Fpzx f# V,A pJOC"p , f"& . n n o n n n n n n n x r o p p GyW+N pp +w~ ? s9y(G : f=O Gyz& <# f}Q . pG9A yp g=O Gyz& <# f}Q , o n n o n n v o o o n n n p p p p p F9A QF{ |# C${ |ZQ pt9d : |# Gyt(e ? s9y(G : sQ*X . s9d : |# n n n n n n n n l n o o l p m hGyQO fz) $Pg p, YJ+K Gy=M9Qj : f# fD}9f <# |($> s9d : vo q o n o n n n

m CIO , hi9H o o
v

Gy}5LP GyD9|# hGyA9Sh hGyg9VQ :
v
) (

p f# <n +r g?p GyQx \(Gf

.

y~ *n J]Qr <n OQkG , hpQv *(en
r n

CF}g+# , p9ytZO Cf fD}9f @zhd . n r o v o n nn v n 1 CQGOJ f9FpW? ? s9d : @zhyB v}9 @zhd fD}9f Q\, Gyz& f"%~ n nn v n o o n n nn q n o n n r n p hy}9 C@}B f9FW? p, GyTqQ Q\, Gyz& f"%9 s9y(G yp gQhI : |9PG q v o n n n o n o nn v p p hGygz~ f"O Gyz& @=9Qc h@g9y) . nn n n n n r o GyZ;I $"9c , pz@~ IA) *=+# y%~ Cf CY{ GyZ;Ip CQ<h Qvg9J , v n v onv n v o n n nn p p p p p 2 - E!& LW, Cf *qA# G}fQGH h*QFg(G Ey) <;O$~ p+tZQhf o n o nr r v n nnr o n n hyPyx C@~ $"9c . v nn p 1 - }!& @z${ - Cj @RhL - p, |w? pw9f *Qi C!& p, <zOg n v n n n n nn n v nn v n n n q n

°µ±

)1( Cj y=gD Gy =

@=9Qc h@g9y) f"& Ef v9f sO YK sAz& . v r n n p p p p sO sA{ , p=9*h Gy w v"=, | <+g?n GyQ\(Gf CYJ9<n & fz) Gn:!r Atn 9e ygo Dr }n 9f Q\, Gyz& n o n p p Ey) |w? , p=+g? GyQ\(Gf |9 @}B E: G!At9|9 ygD}9f y}9 <zk Gy v n v n q r k o r n n v"=, | Cf fo Dr }n 9f vp n o p p GyQ\(Gf <gO|9 P$> fD}9f Ey) |w? hyv~ *w# I9\QG hE!}9 P$> <z|Q Gy"=, | k v x n v n n r n o r n o q p Cf Gy"=, | E!}9 F9A y+|Oj f}Q@& Yz(GJ Gyz& hS;|& fz+& , hIOCB <+g? v o nno n n q v v v o & "v p , | <Od fo Dr }n 9f , }!& CQSz& Gy"v=p , | }${p |n w? IAq ) *=+# y%~ w w n n n vn

p <gO|9 P$> fD}9f Ey) |w? , pt9d QS(d Gyz& | <+Og Gy+}") : o r n n n n o n n n o v n nn n n o o p fD}9f y=gD& |w9!& , p=gD& GyQS(d | , hv9!B <+g? GyQ\(Gf v o o n n n n n n n n )1( nn n n n n o q p p p hC v|9 @j+q =o &o f# <n +g? GyQq \(Gf , pz( vn 9f CnIOl Cnfn Rq <=a# |n w?n |# n n v hS%}& y . n r n m p p p |Q*]? , pt9d Gy"=, | z Ef yx CFQ QF{ |}# V%O <OQG n n o n v w v n n k v k p @j+q =o & f# <n OQm , p{!& v9f @JAn & <"B QS(d Gyz&p | hv9!B r o

hC|9
v

nn

r

n n n

N O P Q R S T U p [ Bd Gf : 551 ] . CDEFGHIJKLM
f}Q

oAB

pzV%O Cf Gyz& fq9 f"& hiqQ y& v}9 s9d @=9Qc h@g9y) : n n n n n n n nn n n n n n r o n v m p p pt9d y& f=O Gyz& <# f}Q : @g9d C<+# yx : C|9 pQGQg *(e CIO , n o n o o o n n o n n n o x o n n n nv p pt9d Gy}ZQj : Gyz& Cv=Q - *g", c%Q GyJu GyPj *Q*Og - . r w o o o n o w n n p s9d : ${ @gz~ C!& @j+> f# <+g? GyQ\(Gf ? s9d : !g~ . q n n n n r n o n n v n n n m C!& @j+> f# <OQ ? s9d : !g~ . n r n n r n n v n n n pt9d @gz~

n r n o

±µ±

vA9H

:

p]9F{ GyZJ9<?

v

n n

, <9H : sp Z? Gy=+g? , q nr n

IO E

*

(0073) . p )2( z YJ+K Gy=M9Qj y , q o n IO*E (9963) . p q

)1( z YJ K Gy=M9Qj y , vA9H : p]9F{ GyZJ9<? , <9H : | 9s> fD}9f ,

+

o n

v

n n

"

o r n

m p p f=O GyQI}# <# C<, <wQ p9!azu f=+O Gyz& <# f}Q pz}9 LQL Ey+& v o o o n n nn v n n n o o n r n n n p p p9!dQhG |9 GyM"GQ GyPj sAp { <& f}Q , p(FOhg GyM"GQ GyPj !gB n n n o o n o n n n n r o o n n n o o n p p ( Cj s9|(G ) pTtb |# <+"%~ L"GQ y& QCS9f h!p Z9<& hSa& , n n n o n n r l n n n n n o h|g& Fq+"? hGy%Q|RGf h$~ !G, ( Cj *A"9F(f ) pz}9 <jA%~ C9QhG t n o r o o o n nn v n n w o n o GyZO*u s9d I+# sAp { f}Q : sO |QQJ fz) C<, y|y(I s9@p { f}Q n n r o o n n x o n o n o x n n o o n n m p p p f# Sg+O <# Gy}T+> s9d : z Ef f=O GyQI}# <# C<, <wQ q v n , $Pg GyGQp *}?p pP$n > Ey+& hsAn z& . n n p Gy%Q|RGf |W9Qc o n o n l p p

}<,
m

y|y|I o o n

p

p

p

n n

n n

) (

|tA{ f}Q <D;C? C*9e h<+"%}9 GyM"GQ GyPj sA{ <& f}Q , pd# Cf o n r o n n o n o n n v q o n p |G(S+9 pzSz~ pz}9 s+{ y& s9d : v9f |h C<, y|y(I Gy}G(S, s={ s nn r n n nn v n n n x nr n n o n n o o n p Gy"9S s9e f=+O Gyz& <# f}Q ptA{ QF; *t9d y& Gy%Q|RGf , hv9f v o n n o o o n n n nn n n o k o o o o p f}Q <# GyMa9H sA{ !qT& y}9 Cyt(G Gyg=9AI fz+& , pz}9 CY=K 2 o n n n v n n pn n r n np v n r n n n n n r n hGy}W%(Q p, vA> GyA9Q*N C!& <gO|9 sA{ C<( y|y|I Gy}G(S, w o n o v n v n n nn n o o p fWQ : y~ *n tA{r f=+O Gyz&p <# f}n Qn <9y%Q|RGf .

Gy}zLP GyJ9Oj o
o n

o

n

o

z

$Pg *n O fo D}9f y pt9d G<# fo }n Qn : GP$n > <%9 G6f |n gn x 1 o r
n n n r n n

) (

.

²µ±

n ygD}9f : *9 C|+Q Gy}||"+# : Ef $PG G}|Q sO v9f s={ Cf *w(f yx n n o o r n n v n n n n nr n p f}Q G<"& ? pwDQ p, Pyx Gyzjb hG:LAp ;a C~ s9d f}Qh <# Gyg9U o o o n n n n n o n vn o r n o o v n n *t(y(f yGq+"? hGy%Q|RGf C<gO$}9 Gyz& , ygzw~ @Qp *Ohf Cf @Ar =p go (G no o o o r o o n o n vo o o p *o W9*g(f fD}9f fz) sAzp & , hF{w Gy"v9S G}fd~ |h f=+Op Gyz& o n n o n nr nr o p p p p m p m Gy vQF{ GyPj pAu p, GyO*# , p9FA}h Gy}o %n 9FQo hf fz) vn z}? hnGIOI o q n nn n n r n n n p p p fD}9f Of9 Gy}%9FQ*# hG}!Z9Q , pt9d : CV+QhG fz, p, sA{ $PG o n o n n o n v o n n n n nr n n p p C<, y|y|I fz) Gy"9S C~ IGR <+"& h<+# fD}9f , pz}9 GSAMzr v v r o o n nn v n o o n p pA"9Y+9 hCcz}B G}QV *(e sA{ f=+O Gyz& Fq+"? hGy%Q|RGf hG<"? n nn n o o r o o n nnn n n n n r n n C~ Cs={ fD}9f s={ Cf *=9*h y& p, @zx Gyz+9y, IA) hGsh f=+O Gyz& v n o o n n n n n o nr n nr p m p pzLP v{ hGIO |"%}9 <QCS Y9I=& *A"9Y+9f IA) IGR <+"%}9 , nnn n n nn n n o w m IA) Oph Ey+& GyT v +r pz}9 Oph Ey+& GyT+r Cn@n 9g Sgr Oo <# C<, hnsv 9U v n n o n n n n nn v n n n p p p hi+Q$~ hfQV <=g^ Gy}%9FQ*# pz~ *Rd f}Qh <# Gyg9U <& n n n o o n n n o n v n n n n r n o p p Gy}%9FQhf G}hy(f fz+& p"%(g h@(fOhg , pt9d : hGyz& }sAz"%~ o n o n n n v o nn n n n n nv o n nr o n v o p G n S;e hCQGO f=+O Gyz& C: *OY S=+9 <9y}O*"? E: sAz& p9FA}h n k n r n o nnn n n nn n n n n p p <+# f+"+& , C~ G!azu f=+O Gyz& ptA{ G<"? }<, y|y|I Yj+QI @Of, n k n v o n nn n k o v r n n o o n n p p p Fq+"? hv9f !ZQG!+9 |# !Z9Qi GyJ+QI , pz}9 fz(@& <9yT+r Yz> s v n v n o n r n n n nn v n n r o n n p p hFO IQ GyT+r s9d : : Ey& E: Gyz& , s9d f=+O Gyz& : hOf(J r o n n n n v v n o o n n n p f"& IA) EPG |]) <+# *O*& f;g <9yT p n n v +r , s9d f=+m Oo Gyz& : pz}9 n n ( Cj Gy%Q|RGf ) s9d : G!azp u |g, IA) !"dQ Ey) pQS y, , h@zLQ v n r n r nr n n n nn

³µ±

)2(

)1( z Gya=t9J y :<

IO*E (6986) . p z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H : GyO*9J , <9H : EPG CY9H s(e |# QF{ , q o n m # SgO (3/553) <p T"n Om YJ+K . n n

) (

p z $; VttB f# sz=& y *t(d : p}9 RGd *QOO$9 fz, z sAzA& <gO Cf n n n n v o n n n r n n n n n on q o n r nnrn n p s9d : E!}9 s9y%9 @g(PG - *g", L9Fq9 |# GyT+r - pt9d Gy"=, | : v v w q n n n n w k k n n Ey& E: Gyz& ? y . n v o Gy v v"=, | $PG G}n|r Qo GSAn Or fn ) CoS9|?n pn tn 9d : z Cnsn An zr An & <gOn Cnf sn 9d : : r n r n n n n m Lzr VGQI , hs9d : CV%O Cf : Ey& E: Gyz& ptAz& CS9|? pz}9 <zk n v o n nnn o n o nn v nn n r o n n r n n n n n p Gy}Tzp }+# GywD+Q , pP$> Ey+& pz}9 QBg Gy}WQc pQ |"& C~ n v GLAn =n zn o r n o r o n v n n n n nn v n r p p hPyx C!& p, EIOi Gy}g9Qc QCi QF; |# Gy}WQv+# sO sA{ |# n n o k r n n o r n n nn n v n m p GyD9!, : Cf Gy"=, | y~ *tA{ CS9|? <# R*O y}9 @zhd p, f%Og , nro r o n n n n n r v v v n v nn v n p *w(f Oneo Gy%o Qr |o RGf |o =9I9 ; }!& V9Qnc p, sAr {p fo }n Qn . k v n o mn pn , p%"9 f}Q : z y( @}9} C${ Y"g9A fz) sA{ QF{ ytAzA%~ <& y n 2 o n o n o n n nr n o nnnro o n r m p p f=O Gy vQI}# <# C<, <wQ , h<%PG *w(f |o TAn Jts 9 yztn Ar {n v}9 sn 9d r o o n p G}hd : Cf Gy%Q|RGf @}9} |h C<, y|y|I fz) sA{ f}Q v}9 QB$}9 o n n n n v oro n nn n p o o n nr nv p p h$"9 C;C? @(F+%9J ygOe sA{ f=+O Gyz&p <9y%Q|RGf : o r o n o nr p p . hG!A%) Ey+& fD}9f hhOi GyQF;f hGyG9Q*? v o n o o n o o 1 p p m fz) Gy v"9S Szr a9f pn zn fr QV f"%~ . h@n qn Qv b Gy"v9S f# La=? fn }r Qh o o r l n
) (

´µ±

(6762) .

)3(

)2(

)1( |Aqu fz

p z S"# GyAQ|Pj y : vA9H Gygz~ , <9H |9 F9A p, G}LP <9yT"? , IO*E n n x q p z S"# C<, OGhO y : vA9H GyT"? , <9H p, yRhe GyT"? , IO*E (7064) n p p p p hyw"%9 |# _Q*u S+r <# f}Q GywPGH . n o n n nr n v p p p sZ? @"9Rd Gyt9|P<9f f# sA{ f=+O Gyz& p, z @9Q*N Gya=Qj y (3/503) , n vn x ;Qp *~ sAr {p Gyw9pp Qp <n gr O Cf s9d : : Eny&n En: Gyz&o , IO*E (851 ) (69) . n n r n n n n n n rn Ey) GyJQs9J , IO*E (9624) , z YJ+K |Tz~ y : vA9H G *}9f <9H : o r r +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y : vA9H Gy}j9Rj , <9H <gE Gy"v=p , | CS9|n ? q x n r o n n

p p p GyMzq9A GyQGVO*# , hQCi |ZzJ? p, Cf *RGO $PG G}PGf yp A"=+& v n n n r on n o n n k nn o nr n p p p h$Pg GyR*9OI |# S"? GyMzq9A GyQGVO*# , h: Vx Cf fD}9f |# v o v n xn o o n n v v o n p <gOj n r y
)3(

.

Ef Gy"=, | v

v v

s9d

: z

fz w~ <T A

+

p

o

"v , hS"v?p GyMzq9Ap GyQv GVO*# |p # o n o n
*(

Gy}zLP GyD9!,

fWQ

: RGO G}PGf GyD9!, n n nn n v

e GyG}g?p . n o
) (

p p Gyt9|P<9f , hC!& @"9Rd f# Oe f=+O Gyz& <# f}Q . n o n n 2 nv n n n p hyp , y& hyp +& GyTza9f pA"9Rd f# GytA{ . hs+{ : Ef y& hyOG *t9d y& : n v n w w o nnn n n nr k v GyD9yE : s+{ : Ef Gy%Q|RGf y~ *w# y& hyp , , hGy}tA(d GyPj : o n n q n ro o v n o p p p p p <9y v"T=? ygo D}9f y~ *o t~ GyJOv fz) f=+O Gyz& <# fo }n Qn ; }!v& vn 9f |o An zn hx : . n n n k p p9y w v"=, | y~ *o t~ GyJOv fz) CoS9|?n ; }!v& v9f |o An zn hx : , pwPyx GyJ9do n n k n &n E: Gyz&o ? ! y IA) @}n "v+r B C!, y~ CSzp ~ E: G6f 1 . r v o n n o r
s9d

n n

:

: Ey

) (

µµ±

m p p p !q9g hGSA}Q |"qp +9 p, I+9Ip Gy v x p v r n n v nr s n v"=, | Co ~ p, L;p? C<, <wQ hfo }n Qn C~ nn n p p9y o v"q, ft(<?l @n gr R*Q*?l |# GyJ9v~ , pz( pn Qn \"n 9 Cnf Gy"v=, | pn gr ; n r v v k m p hCj P!> $PG GyPj *TAJu <& G !T9f Cf *"q) |Oi GyJ+9Ip ? w n r n w o n n n n o nr n p p hy~ *gz~ p, VQY Gyz& @=9Qc h@g9y) Cf $"9c !q+9 |Oi GyJ+9Ip , o r n r nrk n n nn n n n n n r n v p p C9yp D9 : Gy o v"q, Gy}n gr zo (eo p, VQ*gA"9 Cnsr Z9g S"?l yzRG!, i+Q Gy}JZ# n n n n k p p | |# Gy}O*"? , h$( y+U |# C$zp %9 CY; . n r k n r p p p hGyazt9A |Tw"%~ |w? hy~ *g+W(G p, Gy}O*"? , pw+r *"q+& Gy"=, n o n v w n nr w n o nr no nvo p p p C 9! k+9 : GyJw~ v9f |# |Tz}? GyqAK , hv9f |# Gyazt9A , n o r n nr wn n o n n m n n m p Ch: : C!%9 y~ @D=B h: @gQa <T"O YJ+K . n n o r n n nro nv k nq p p h$Pg GyqQ*? *Q o wO fz+%9 |# C;C? CnhF& :

Gy}zLP GyD9yE
v

o on

fWQ

: QO GyJw~ hsO !q9g GyQS(d | . n v n n n nn o v o o

n r n n p Gy"9S f#

fD}9f s9S $PG G}PGf fz+& . o n n n nn n p p C~ v $p ( y& CnY{ p, GyWQr Y , h$( G}nPnGf G}nhv do p, Gyqn GQ , pn zn g{v r r l v o n <{F}9Y Gy}Tzp }+# . o r n p n p Gyg=9S , hEy) *(|"9 $PG y~ *M9yp q& CIO |# Gy}Tzp }+# , p%, S"? n v o o r n o vl l n r p p *M9yp q& CIO IA) p, R|# fz, p o n r u hRn|n # |o gn 9h*?n hRn|# <", Co|n +v?n h<", n n l p p9FA%O p, $PG hhGpt& F}+h GyZJ9<? , hGSA}Q Gyg}{ <& y~ o n n n n o v r n v p p p p p hsB Y;Ip GyG}g? <gO Cf G@TgB Qsg? Gy}O*"? , n r n o vn r or o n n

v

s QH

o r

¶µ±

uuuu
9 1 , 6 , 7 , 11 , 21 4 , 8 , 01 2 , 3 , 5 , 31 CLa9A |j}(QI <{ |jq(QI GFvvvvA%9O |Jvv9Svvvvv# |wPh<? C|v(Q

h*}w# @tT+}%9 IT> GyGOhd G6@, : $Pg $, Gy}5LP fz) fo D}9f !! n o p h: *T9|K $PG ?!! . o o m p p GyJw~ y~ *zJ <GQe Cfd~ |# $PG , pw+r *T9|K Gy"=, | PGc n o o v w n n p p p p p, f=O Gyz& <# SgO <# C<, GyTQM , hv9f sO GQ@O h:Vx Cf r n v v v p $PG Ef YJB h$, y~ @ZK , C~ Ef Gy"v=, | s=p {n Vq9f? fo D}9f v v v n v q n n n n n n $"9 ? C*# Gy=zS n o Cf9Og fD}9f o n n n o
<gO v~

n

?

<gO CvDQ |

# L}U fWQIn S"? .
n k

·µ±

B

p p pw9f *Zz, <9y"9S QF{ |# CF}? GyqA"? IA) Ef f=+O Gyz& <# fOj <# o l xp p p y}9 I(YQ fD}9f p, <+Ap & h|"p h |# GyZ;I <{ h|# Gy}9A , n o n o n v n o n v o p : *R*O f# Gy(GIO hG}Q<g+# *(|9 . k n n o n n p p hs+{ : Ef GyJZ9Q GSA}Q CQ<g+# *(|9 , hs+{ i+Q Pyx , hyw"& k v v p n n rnnv h$( *(e |tA{ fD}9f Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& . o n r o o nn n n n n n n p p p p p !qT& |# GyM;p?p , hGSA}Q GyJZ9Qo Ey) Gy r n v n n v vD9|# fWQ |# Pj GyJG? , nr n p p p p Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& p, ChGLQ Pj GytgOIp , hC|Qhg Cf *Mzh r n n nn o o nn n n n n n n n r n r n n p p p F9AhG yp gRd fD}9f E|9 <9yA%O*O hE|9 <9yt(I , hI9YQhG <+B fD}9f n o n v ov n n o o v n o n v n p p p OLz(G |O*"? QS(d Gyz& | , hv9f Chy8x Gyt(e |# pQS9f s=9Fpzp %~ n n o o r n o n n o n n o nn n p p m m p p p Cyq+# h: *R*Ohf f# SA? B:a <zj I9d |# G}I(Gd . v x n n n o n n n r n nr n p p p i+Q Pyx , hy+TB $"9c EIZ9Fp+? Os+t? , hyw"%~ : *tz(f f# n r n v n vo n w r n p p p p Gyw(p? , hCyq9f |# C${ Gy=ZQIp , hs+{ : Ef Gyw{ v Cyq9f , hs+{ r n v o nrr nrn p p p n p p p CfOGO$~ , pt+{ : E!%~ Cyq9f |# C${ |ZQ , hCyq9f |# C${ r r v o nrn n r n nrn n r hCQ\9g , hGLAzp r p, hsO C<a"(G GyMQhL fz) fD}9f r n n n nr n o n o n r o n o p p p p GyM9|T? hGyD;C+# |# $GQIp Gy"=, | *d%Qhf C!%~ *Q*Ohf GyJH r r v x o n v v n nv o o o p p r p p p p hC!9S |# C${ Gyw(p? , hC!9S |# C${ |ZQ Ey) Gy}O*"? p, GyT"? n vn o on l o l <gO $Pg G}|(Q fz) fD}9f LQL C!9S |# C${p Gy=n ZQn Ip o r o r n n o l n r

B

Cf CC+QJ n r o

î î î î ï Iq LUæ 1s HUæ Ñ{w ÇKt Mt ò ] ð ï

Ç*Y ÇUÏÓ

¸µ±

)3(

)2( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (7/481) . )1(

G<# SgO p, z Gya=t9J y ( 8 / 0821 ) , hES"9Og IT# . "% *

*

p CLQF& Gy=M9Qj : o n

vA9H G6PGf

: <9H E|9|? Gy}qA(f hGy}=AOY

IO E

*

(596)

) (

) (

) (

p p p p C<"9A GyZJ9<? , hyw# IA) $|:A GyT=g}9F? : *Zz(f Ey) fOO v v n n n o nr p m p Gy xQhnG*9J Cf GyP*# F9AohG yzOx pn 9Y p f# fo D}9f CvDQ |# S=r go }9F? |# n n v n p p p hyw# fD}9f C|Q GyZJ9<? <gOe GytA9d , <{ E!& F9A p, <g^ v o n nnn v n n v n n pt9yB : QOh!, , : *q]J", $PG Gywz> . o w o 3 n n n n nr n r G}VAQ p]QH hF& <jzAp %9 . o n r n n r n n n n n r m p p p * hF9AJ Ce Gy}||"+# Yq+? fz) <jz? *t(O$9 |(:$9 v"9!? pzt+%9 n n n r no o n n n n n o nn o o w o r Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& . 2 o nn n n n n p hsO V%QhG S+(p%~ p, hF& Chy8x Gy=j9Ip GyP*# CQGOhG sA{ fD}9f n o o n o n r n n o n nr n o n o p p p p |J}O G<# _zJ? <# f=+O Gyz& ( GyT o n v o o n r n v G9O ) , hf=Oo Gyz& <# fo }n Qn , v o p p G<# fz, , GyJT+# <# fzp , , f=O Gyz& <# GyR<+Q , C<( $Q*QI , o o o u o n n n x n o w *Q*O GyOp9Y f"& hv9f |# CV%Qp GyP*# FzT(G f"Og p, <n +Ap & GyJT# n n n o o n n n o x n n r p p * hsO OL{ <g^ CYJ9H QS(d Gyz& | , <+B fD}9f vz%~ o n n n o w |g%~ , hEPG CS9AhG p9FA"> ES9A@%~ ! y . o 1 s9d : z GyZ;I CIT# |9 *g}{ Gy"9S , p{PG CIT# Gy"9S pzIT# o o o n o r o ) fD}9f pt9d : *o Zz, <9y"9S E|n 9eo pA"?m p}9 @z|Q!9 ? GyM+9Q OL{
fz

n

¹µ±

)3( )2(

)1( z Gy}Z r y :<

n m CLQF& CIv}O p, vA9H z p]9F{ GyZ v J9<n ? y (1/374 Qs~ 767) <{S"n 9Om YJ+K . n r p p m z Gy}Z"r y :<# C<, V+=? (51/502 Qs~ 90591) <T"O YJ+K . o n v n n n n r n m p "v # C<, V+r =? (51/42 Qs~ 80591) <p T"n Om YJ+K . n n n n o n

p p * hs9d fD}9f yp g=+Ogp : v{ |# h\h S;I& p%( IQ yp (F& Gyz& . w nr n n n pn n n o t n r p o n n n o p pAw(f S"? , vz}9 vQg s(e Lzp +qA%~ , Ch E|9|%~ Lzg(g . o vk n n n o o v n n n n l n nn n n o )3( p p s9d f=O Gyz& <# f}Q : p; CQi Cf @Mzh s}+Z9 s}Zw& Gyz& k n v n n o n n o o nn nn n n n r n r n n n pt9d fD}9f : : . o n n n o n pt9d G<# f}Q : EPG LzgA%9 C|MzO C!B p, GyO!+9 ? o o n n w rn n n n n n n r n n o n v l nr n *n t(d $|:Ap *n t(y(f : GLzgr %n 9 , hn: @tAo {r !qTx . nr n n o o o o n r n n nr * hOL{ G<# f}Q fz) fD}9f , pt9d fD}9f : *9 G<# f}Q G!dQ |9 n o n n r o r n n n n o o n n o n o n n n o p
) (

B

) (

pt9d fD}9f : C|9 sA9d p; v n l nn 2 . o n n n o |Q@+# v}9 v"9 |h Gy"=, | !w(f |gx . v x n o v o o p p p pt9d : $Pg G}!Z9Q <9y=9H s9y(G : Ef V8B Cf !w(f C!Z9Q Gyz& n r n n n o n r n o r n n n n o p np m * hf# G<# S+Q*# s9d : F9A R*O <# C9<B Ey) fD}9f n n n n n o o n n p *Og hS;I& . n n n n 1 p p GyOGQ , pt9d CfRe fz) v{ x |n # QnCni Cnf fz+& S}r gk 9 h_9f?k E: vn r r n q q n n n n r o v p p * f# f=O Gyz& <# f9|Q <# Q<+g? s9d : v"B |h fD}9f p, n o n p p ) Gyt(d <zf Cs{v fn OOm C!%~ Cyq9f . q n n v nr

Chy8x Gy=j9Ip o n

fz

°¶±

)2(

)1( z G:SA g9H y :<

n m z @9Q*N Lz+q? y (U671) <{S"9O YJ+K . r n # f=O Gy=Q <J9V+? z G Y9<? y ( 3 / 87 ) .

+

B

p $n |:Ap v9!(G |# QoAohS Gyqp Ar "? GyA, s9|n B fz) fo D}9f . n n o n n p p hs+{ : |9yx <# G}VAQ Gy"Mg, . vn q o n r p p <9y}(J G}S(O |# <", SOhS . n n o n r hVM[ *t9d y& F=z? , hS(OGf <# I}QGf , hQF{ *zt> n o l on v o n nn o n r n o n r l on o p m p p hyw# GyQAhS |gQhp? h$~ : v"9!? <# <WQ , hQh|9f Gy+}9!, , o v wo n nro l r o n n q o p p pt9d : v9!(G Cf;F9 |# C${ |ZQ . r )2( n n n n o n r n k p Ch G}!Z9Q ? nr p p }!& |# vp =9Qp Gy n n n vA9<g+# ) : Cnvn 9f p+}n # sn An {n fo D}9f CnIOl |# Gy}o %n 9FQ*# n n n nv p p p s+{ yp zJT# Gy=ZQj n n r n n o r w x ( hvn 9f GyJT# Gy=ZQj sn O fn 9T @zx Gyqn Ar QIn n n r n p p hG\h Gy}ZJr <+# *O*& . n l n n p Cf I(YQ fD}9f , @T(QhG fz+& Gy=+B ptAz(g h$( n o o n n nno n n v o o n
<gO

|n # sAn {n fD}9f r n
n o

?

B

) (

Gyz& <# GyR<+Q - |QhGf <# GyJw~ - |J}O <# I9_> . 1 o |J}(y+# v9!(G *OGpg(f f# fD}9f h$~ : GyJT# <# fz, - f=O p h|h $PG ptO I}{ CQ<g? |# V=9f sQ*X |zaM+# <9yO|9A n o p %( GyPj |n "n h Gy"v9S |# Gytp An 9d . n n
p

±¶±

YJ K

+l

, hG!dQ CIv}O
p

vPyx vA9H

(567/667) . z
p]9F{

)1( CLQF

&

,

GyZJ9<? y (1/105 Qs~ 718) hES"9Og v n n o

p p |+B p+=TB *Oj . n l nn n r n p pz}9 QC*B Cf Gy=+B y+U p+& CIO vWqB f# hF%& pZqgA& h$( n r n n n nn v n nr o n v n n n r o n n l n n r o *z@(f h*Zz(f fz+& h$( p, <+Ap & , pOLzB Cc%p Q C!, CQp*O GyZ;In n o n o n w n n v n n n r o o r o x o o r p p p p fD}9f }Yqg"& , pz}9 sAp { h\h p, SQ*Qg p, Gy=+B pw9f Gy"9S r n n o n n n n n v n v o n o n n v o n n p pt9d Gy vQF{o : E!q , vo "r B sO Cnfr a+r B Gyz&n fn %r Ok G f |n w"n ", |# o o n n n n o v p |D{ |9 @t(d . n n no o *t(d : pAgG=B |"& , ptzB : *9 f=O Gyz&p |9 S}p gB CIOG *t(d no o n r o n n k no o n nn n v r o n o r *t(d : Gyz%~ Giqp Q y, , h|9 Cc# Cf @jqp Q y, . n no o n n vov r r n o w n r n r m p p p p * hf# |J}O <# S+Q*# s9d : v"B C_(a <9ywg=? p{PG <QF{ o n v n n n o r o n o o n n o n r "%~ QnF{ S(p *s9 1 . l n
s9yB f}QI

n n r

n

o

:

p}9 |9J |

n n

n

n

) (

vwxyz{|}~!"#$

%&'()p

[ Gy=tQI : 731 ]

.

m p p p p p IGQg pw9!B Chd saQI saQJ |# O|& fz) Chd $Pg G6*? : o u n r n n n n n n n r n v n r n v p p Ey) |w? , p}QQ!9 <9y}O*"? pQC*"9 Gy}ZJr GyPj sAp { h$( p, n v n n o r n n n n o r n n n nrn o n p * f# f}QI <"B CQ_zI s9yB : LQFB |h f9FpW? S"? sA{ fD}9f r n n o n o n n r o n n n |# <n 9VQ sAz& : p9y}W%(Qo C!& QF{ |ZQj *o t9d y& F=n z? . t o n n v l n

C|9 nv

²¶±

m

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (7/002) hQF9y Ct9J i Q (f T

p hG<# C<, I9@~ p, z GyGQM hGyAgO*{ y (6/882) hSwA9 f"& . r p I=9f p, z GyDt9J y , hPvQg v{ |# Gy=M9Qj p, z GyA9Q*N Gyw=+Q y (6/993) t pn on x v * "% * & l + + ) <# Gy}"%9d) PvQg G<# r

p p p |O*"? QS(d Gyz& | . n o n p m p h: *tA{ CIO |# CYJ9H QS(d Gyz& | , h: @%Ax IQ|? n o n r n o r n o o o n orn n n n l p pn p G}fQGV , hG!Ap %9H G}|(Gd , pQCi Cf Gy}ZzJ? Cf *tA{ $( n r n v n r n n n or n n n n nr n p p m n m p p Ey) sA{ fOO v=+Q |# GyZJ9<? , hsO *AgOhf Ey) G!Ap %9c v n n n r n nr n n r nn n v r n n m p m yw9!B Gy}qTOI Cfd~ |# sA{ QF{ hGIO , hyQ<}9 G!A%) G}|Q n o n r n n o n r n n n n o v n rn n r o nr n n n p CfQGH CF;a hC!%~ |qTOhf , pQCi C!& y( s9@z%~ GyZJ9<? n v n o l n r n l o r o n n nn n nn o n r nv o nv m hGyD9!, : QI}A& <z p n r n o v|? |o J}v O | ; }n!v& CnOrQnc Cnf Chy8x n v v n o G}hd : VG9f? fD}9f . n n n o o nv o p p h$PG *Od fz) C|Q*# GC"+# : n n n n n o w n nr p hsOQgp . n n p p p p S+(p%~ h!%9$~ f# GytA9d , hGSATz~ yp t]9A Gyz& @=9Qc h@g9y) o o n o r n r n r n n n n n o n n n nn n n p p Cf fD}9f $( GyPj fRe fz+%~ <%PG pz|Q$~ Cf *j}OhG n n n o n nn n n o n v o n r o

GyAgz+{ G}hd : o v nv o v+r sAp { fD}9f Q\, Gyz& f"& hy~ n*Opn h f"& CIO |# GyZJ9<? ? v o r r o n o n n l
p p s9d G<# S+Q*# : QC*A%9 *9<T? vz!%9 f(O . n ro n n o l )1( n n k n nv

³¶±

p

uuuu

p p |# sA9d Chy8x GyM(GQL . n n n p $Pg G}s(Gd G}hd h$( Cf fD}9f Q\, Gyz& f"& $( GyPj |n "n gn %o ~ n nr n nv o n v o n p p p <g^ GyZ n o v J9<? : *n Qn i Cnf G}n|r Qn *n Z{o Eyn ) $Pg GyOv QF? . hCnQrFK o v p Pyp x *QFg(f , C|9 C!%~ *AG vQAohf h*n tr Ao zo (f fo D}9f <# fn qv 9f pn w9f n n n n n n n n n n r o n n v nv o nn n p p *AZ(Qhf Cf G}|Q *Z{ Ey) GytA{p , hEn!}n 9 IZ9Ql hfp "n 9Ol , h<gO n o nn n v o n v n nr n nr n p v Cf GyZ v J9<?n <n gn Do (G Cnh:On$~ yzOx pn 9Y f# fo D}9f h|n 9 vn 9!o (G n n n v GyAgz+{ GyD9yE : o v v p p p |w9p89 ygOO Chy8x GyM(GQL . n n n n k o p Gy}w9f GyQG<h : $~ GyP*# v9!(G p, Gy}O*"?p hy~ *w# fOO$~ v o n n o o n n o n o GyD9yE : p, GyG%9O . p p p p p Gyw(p? , hGy=ZQIp , h|ZQ , hGyW9e , hi+Q$9 |# Gy=;O . n r r n v n n o p GyD9!, : <g^ CYJ9H Gy"=, | @}ZQhG G}|Z9Q , f9V(G p, n v x n o o n n v o nr n p GywDp +Qhf yp zJH , hy~ *w(!(G I9\Q*# . n n n n x n n o o p p Gy}w9f G}hd : |w? ; }f Gy}(S~ v9f |(S~ IH , hsO LQL n v o o v n n n n n n u n n n nv o p p p p CYJ9H QS(d Gyz& | v9!(G fz) CQ<g? C|9v# : n o rn n n n o n r n n nn p + m # fn OOp Chy8x GyM(n GQL , p{n f n o v n

GyAgz+{ GyD9!, : o v v

Cf fOO GyZJ9<? v n v n n n

v9f Cs{ <wD Q |

n n

v

´¶±

µ¶±

¶¶±

)2( z |gQp? GyZJ9<? y (1/782) ,.

v

n n

)1( z |gQp? GyZJ9<? y (1/872) .

v

n n

4vv y+z) <"B |Tg(O . o n o n n m 3v L(y? <"B FgqQ <# s+U . o n r n n n @RhF%9 <gO hp9I L9yA%9 p9_}? . , Gyg9U , hC|%9 R*"> <"B QS(d Gyz& | , 2vv C|9|? on o 1vv n
< B C<

"

p p9_}? < B n o o

"

o

* CRhGL fzp , : q nr n o n

p QS(d Gyz& | . o

) (

p p p p CSz~ Yj+QG , h$( G<# C}9f S"+# fz) Gy}W%(Q . k n n 2 o n n n o r o n r n m p v" n+A& : C<( GyJT# , hv"v9g Gy"v=, | <z<, @o QGH . w n n n n o o o $9V}, *(yO |# $9V}+? . p p m p p p C|& : p9_}? <"B CSO <# $9V~ <# f=O |"9a h$( Chd 1 nn n o n n n r o ow p hC<( GyT=a+# GyJT# hGyJT+# fz+%}9 GyT;e . n n o n x n no p p G<# f~ Gy"=, | , hRhL S+OIp !p T9A Gyg9y}+# p9_}? <"B Gy x o n x v x n v"=, | n o n x n n n m p m p $( fz, <# C<, _9y> <# f=Op Gy}o az> <# $n 9V~ <# fn =r Op |n "n 9a , w n v
) (

* GS}& h!T=& : 

Kw 1s Ã1w UV

B 

w 7DuÑ

Ç*Y Ç_èä

ᦱ

*

3v p]9F{ y& |h f9|? GyZJ9<? . 2v p]9F{ y& |h Bd Gy=+B . 1vv p]9F{ L9Y? <& . *}w# @tT+~ p]9F{ fz, Ey) C;C? CsT9e : p]9Fz& :

B
p

Sz}? - Ce FgqQ - F}9!? - !q+T? . n o n o o n n ow n r n p p p p - Ce vzD(e GyZjQi - p9_}? - C|9|? - LO*G? - Ce GywQGe - Ce w r n o n o o w o on o ow ow Q|z? Gyw=Qi - Ce $9!p r - |+}(!? - R*"> GyZ n r n n o o w jr Qn i - Qn|r zn ? GyZjr Qn i w n o o n ow n p G n !9K : R*"> Gyw=Qi - Ce vzD(e Gyw=Qi - Qs+? - Ce GyJT# o nv n o n o o o n o w o ro ow f(f - f}Q G}v=Q - |J}O G}hSb - |J}O G}YjQ . o o n o o n o o o o n n m p <wQ - Gyg v=9S G}vr =Qo - fo D}9f - Fgr qn Q G}nv=Qo - f=Oo Gyz& - *n J+) o n r o r &p - C<(

GyPv(Q : GyJT# - GyJT+# n n o o n o q o o

|J}O

m 8vv Ce Sg+O <"B fQhI w n o o n 7vv GyZ%=9A <"B Q<+g? v rn o o n n 6v CS}9A <"B f}+U . o o o n n r 5v Ce Gy="+# <"B IRGe . oq

* Ch: O g : n n o

o

G}v=Q o nr

f= O Gyz

+

o

n

¸¶±

)4(

CLQF& CI}O 5/053 , hES"9Og YJ+K . , ( 4042 ) .
vA9H p]9F{ GyZJ9<? <9H p]9F{ fz vA9H

)3(

Gyq]9F{ ,

<9H | 9s> fz

"

,(

6073 ) h|Tz~

p

,

p CLQF& Gy=M9Qj : o n *}9f ( 87 ) . G

)2( CLQF |Tz~ p
p]9F{

&

, vA9H G *}9f <9H GyOy+{ fz) Cf I> G}!Z9Q , hfz, |# v
vA9H

)1( CLQF

&

GyZJ9<? , <9H |# p]9F{ fz, ( 5042 ) . p Gy=M9Qj : vA9H Gyq]9F{ <9H |"9s> fz, ( 2073 ) h|Tz~ o n

@9Qc p+w~ GyDtz+# , CIO$}9 Cv=Q |# G6LQ y pPvQ vA9H Gyz& n n n v m | <jO*Q *Of) L}9 <+# |w? hGy}O*"? , pt9d : z C*%9 Gy"9S E!, o r n s o s n n v o x |"%9 : f# R*O <# CQs~ Q\, Gyz& f"& s9d : La=n "9 QS(d Gyz& n n v C9!+k 9 : |h Bd Gy=+B : |(:g pgzp , |(:g y . n r o n n t n r n o )4( h|"%9 : hf# R*O <# CQs~ s9d : s9d QS(d Gyz& | : z |# v"B n r o r o p p p p p Gyz& ygz, : C!B |", <}"Ry? $9Qhf |# |(S) E: C!& : !=, <gOj )3 ( x nr n o n o n v n r nvo h|"%9 : f# SgO <# C<, hs9U Q\, Gyz& f"& s9d : s9d QS(d *o =r jp ]x En: |"9pp u)2( . o n v on p h|"%9 : f# fz, s9d QS(d Gyz& y, : : *J=x En: |||# h: o w v or l nn p p p }fa+# GyQv G*? QnF; *o J> Gyz&n hnQnS(y& hn*o J=w & Gyz&o hnQnS(y&)1( . v o k w v o o v or p}"%9 : f# C<, $Q*QI s9d : s9d QS(d Gyz& | *(e L+=Q :

Ch: : Gyq]9F{ GyM9Y?

<&

:

¹¶±

)3( )2(

)1( CLQF |Tz~ : vA9H p]9F{ GyZJ9<? <9H |9 F9A p

IO*E C<, $Q*QI Q\, Gyz& f"& . CLQF& |Tz~ vA9H p]9F{ GyZJ9<? <9H |# p]9F{ _zJ? hGyR<+Q ( 7142 ) |# CLQF& |Tz~ : vA9H p]9F{ GyZJ9<? <9H p]9F{ C${ <+B Gy"=, ( 4242 ). & , p]{ fz, ( 8042 ) .

GyG"? : C<( <wQ p, GyG"? , hf}Q p, GyG"? , hfz, p, GyG"? , n v n v n v h|"%9 : f# Sg+O <# R*O s9d : s9d QS(d Gyz& | : z fWQI p, hfD}9f , hfz, , h_zJ? , hGyR<+Q , hSgO Q\, Gyz& f"%~ . p p YO*u Ch V%+O y hv9f fz+& : QS(d Gyz& | hC<( <wQ hf}Q x l n r n l )3( p p}"%9 : s9d QS(d Gyz& | : z GSw# IQn GA , p{!}n 9 fz+x !=, Ch t v C9yD9 : Gyq]9F{ Gyg9|? :

k

hijk
h|"%9 :
f

}

p hBd f=9S . s+{ yR*O : Cv{ w $|:A |# Cn$r { <n +r Ap &p ? s9d : !g~)1( . n o p s9d : GyP*# IQ|(G GyZOs? ; Bd fzp , , hBd FgqQ , hBd ft+{ o o n r n n n p p s+{ yR*O <# CQs~ : h|# C${ <+Ap & ? n n r n r o nr CPvQv~ Gyz& pp , C${ <+A, y . o nr v on x o n r hI^ fz+& , C~ s9d : z hC${ <+A, , CPvQv~ Gyz& pp , C${ <+A, , o nr v v on x o n r

Q\, Gyz& f"%~ C~ s9d : { p iOGI hfz+& |QW |QI{ , pzOL{ fz+9 hp9_}? hGyJT# hGyJT+# r s o n v # f9FW? Q\, Gyz& f"%9 s9yB : LQL QS(d Gyz& |

bcdefg
[ G}IRGH : 33

]

)2(

.

°·±

)2(

)1( CLQF GyAQ|Pj p

h|Tz~ p, vA9H p]9F{ GyZJ9<? : <9H p]{ GyZJ9<? ( 3352 ) . YJ+K Gy=M9Qj vA9H p]9F{ GyZJ9<? : <9H p]9F{ CYJ9H Gy"=, ( 1563 ) hES"9Og YJ+K , hs(d Sg+O Y9I=w~ *g", !qT& . , vA9H Gy}"9s> <9H |"9s> f=O GyQI}# <# f(a ( 8473 )

&

B
) (

) (

Cs={ fz) fz, pA"9R: h@G9h: , ptAz& fz, .hv9f f}Qh sO s9d : n n n n nnn o p p pJ}) f}Qh f"O Pyx p9sAJ~ f# pQS& pgtQg h\QH hF%& C~ n n n n n n n n n o n n n n n r n o p CI> q w Cf CsAzx . s9d y& fz, : yw", hGyz& CoI> Cf CsAzx . w n fz, q : p{!x, COf(c Ey) Gy"xRGd . s9d y& : y~ *9 G<# CL, ? p(Gyzv & |9 nr o n p hQS(y& Ey) G S;e . s9d f}Qh : : I9F? y, <Pyx . s9d n n p CLP@%9 |"& . pt9d y& : CF{ . s9d fz, q : p{!x, COf(c Ey) Gyzv & n nr m v"B f9$OJ Gyz& C: *Of(c QF{ |# sQ*X Ey) CIO LzA+# E: n r n n o r n n v n n n l n n LQL *(e GyM"Ob y};s9I f}Qh <# f=O hO , pt9d : *9 f}Qh o q n n n *(e GyM"Ob : * h|}9 @}+R <& fz, h<R <& CsQG!& : v p z L+Q Gy"9S sQ!, C~ GyP*# *z(!%~ C~ GyP*# *z(!%~ y . o 2 h|"%9 : f# f=O Gyz& <# |Tg(O s9d : s9d QS(d Gyz& | : p, GyG"? , hY9I=w~ p, GyG"? y . 1 n v n v hC<( f=+OI p, GyG"? , hf=O GyQI}# <# f(a p, GyG"? , hSgO n v n v , GyG"v? , n hfD}9f
p

,

GyG"? , h_zJ? n v

p

,

GyG"? , hGyR<+Q n v

p

±·±

)2(

)1( z fz

CLQF& |Tz~ p, vA9H GyG%9O : <9H iRhI Pj sQO ( 7081 ) S"& 5$v , iRhI GyM"Ob . , <# C<, _9y> y yzZ;<, U 99 .hG!dQ : z Gy=OG*? hGy"%9*? y I(GOK

) (

C!v v9 Gyv vPj
p F9<

Sv v }v v Av v

nn n no

z & fz, :

n

Chpv+v%v~ <v9yvZ v v9Y vv+v{ GyvTvvvvvvvvvvvvv"vOQg 2 p m p v "v v, Co|x v v, Iv v+v vOQg vn v vzn +v vE in v v9<n v v9J vn v vQ*v v& Gyv v}n v v"r v vdv vQI n EPG Gyv vJv v v v v v v QhH

svvvvO fvvvvz}vvvvB Lvvvv vvvv=vvvvQ

+

C!vvvv, |vvvvQIvvvv> o

LQL |QI> Gy

n n

+%(Oj pt9d :

Csv v=v vzB @v vz%v v v v v v v v v v> , GyvvvvvTvvvvv;M <vvvvvavvvvv{ |o vvvvvGvvvvvQq H n x
Vvvvvv9vvvvvv

) (

*(e L+=Q : |v v v v v v v# \v v v v v v vQ<v v v v v v v? !v v v v v v vGv v v v v v v;A *v v v v v v v=v v v v v v v E!vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, }QFvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv( Cf Csvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv+vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv~ pvvvvvvvvvvvvvvvvvv, !vvvvvvvvvvvvvvvvvv+vvvvvvvvvvvvvvvvvv? h<vvvvvvvvvvvvvvvvvvZvvvvvvvvvvvvvvvvvv+vvvvvvvvvvvvvvvvvvQI # pv v v v v v vtv v v v v v vO C@v v v v v v v9c v n n

: @v v v v v v v gv v v v v v v Gv v v v v v v z

n

r

n

pQO fz

n n

v

+& fz, s9F; :

n

vtv v v) Pvv v vQ$v v v9 fv v v"v v vO Gyv v v%v v vRG$v v vR 1 fvvvvvvvvvz+vvvvvvvvvx !vvvvvvvvv9FvvvvvvvvvJvvvvvvvvv? GyvvvvvvvvvGvvvvvvvvv"vvvvvvvvv9FvvvvvvvvvR hGyvvvvvvvZvvvvvvvOb |vvvvvvv"vvvvvvvGvvvvvvv) vvvvvvvv{ pvvvvvvv9FvvvvvvvR ( +
|v v vGv v v v v v> Yv v v @v v vx iv v v v v vQ fv v v9Fv v vR

o

p

x +

Ef Gyv v v v vWv v v v vGv v v v v9fv v v v v? pv v v v v, Gyv v v v vqv v v v vAv v v v v) hGyv v v vGv v v v(O |v v v v# Lv v v v+v v v vQ Gyv v v vjv v v vQGFv v v vR v hyv v v v v v v v v v v v v v vPGc E!v v v v v v v v v v v v v v v, yv v v v v v v v v v v v v v v~ CRd |v v v v vAv v v v vTv v v v vQfv v v v v9 sv v v v v=v v v v v{ Gyv v v v v%v v v v vRG$v v v v vR hhsvvvvvvvqvvvvvvvB EP Fvvvvvvv=vvvvvvv# Gyvvvvvvv}vvvvvvvWvvvvvvvGvvvvvvvh |vvvvvvvv(svvvvvvvvr GyvvvvvvvvtvvvvvvvvQf Gyvvvvvvvv}vvvvvvvv"vvvvvvvv9FvvvvvvvvR %vvvvvvv~ $vvvvvvv{ |vvvvvvv# |o vvvvvvv=n vvvvvvv9QR hyvvvvvvvvtvvvvvvvvO <vvvvvvvvJvvvvvvvvJvvvvvvvvB |vvvvvvvv# Gyvvvvvvvv"vvvvvvvvOGA

x

yvvvvvvvGvvvvvvv}vvvvvvvgvvvvvvv

²·±

)1( CLQF CIv}O p

&

, z p]9F{ GyZJ9<n ? y (2/375 Qs~ 696) , hES"9Og YJ+K . v n

) (

p p * s9d f(a <# C<, F}+z? : v"B f"O GyJT# Gy=ZQj , hv9f n n n r q n n o r o n n p p h|J}O <# |Tz}? f# GytA9d |g& , C|9 Gy=+g? ptO <9*g(g . o n v o o n r n n n n n v n o n n n n o p n GyG}+h , h$PG $( Gy}W%(Q , E!}9 @Mzr SgO , hG<# f}Q , n r o o o o n n n vn pnn v n n l p p G<# f}Q , h|J}O <# |Tz}? hi+Q$~ , hs+{ : E!& <(*h |# o n v n r o n n v o n n n n m p p p p @Mzr f# <+gAp & <g^ GyZJ9<? vTgO <# C<, hs9U , hf=O Gyz& n n v n o n n n v n p p p h<9*g& Gy}%9FQhf hG}!Z9Q GyP*# v9!(G p, Gy}O*"? , hs+{ : E!& o o n n n o n n v n n o nr n p p Cf *=9*g"p , <9*g"p , . pMQL Ey) Gy}TGO p=9*g& Gy"9S v o 1 . n n n n r nn n n n n n n n r on n n p p fz, p{f <+gAp , : @w(f S sQG , hyw# CnLQo L Ey) Gy}n TGO pn }n # V9An r r n n q n o o v nn r o n p pt9y(G : : hGyz& : !gz~ CIOG CIu v <%9 |"x , sn 9d : p{f Cn<n +Ao ~ n r n o k r n n o n n p n pt9d y%~ fzp , : : @Q*Oh!, ; p{!, yw~ hR*Q , L+Q yw~ |", C|+Q l n l o o n n n n o n t n x n l n p h: !gz~ CIOG CIu v <%9 |"r x . n r n o k n m pt9y(G : Ef $PG GyQF{ sO sAp { , h:<O yz"9S |# Lzp +q? , v o n v v v n n o o n n p Ey) OGQg hCizu <9<& fz+& , pz@9g Gy"9S p]Q<(G fz+& Gy=9H v o n n no n n n n nnn n r n n n n Q\, Gyz& f"%}9 s9d : C@) fzp , OGQ fD}9f hsO sAp { , pOL{ n t n n o n n n n n n n n o n nn m p p p f# |J}O <# GyJ"q+? , h$( |J}O <# fzp , <# C<, _9yp > o v n n v o n v o n x n <+g? fz, Q\, Gyz& f"& <9yM;p? :

*

³·±

)3( )2(

)1(

z |G}(Y GyqA9hj y (4/834) . CLQF& CIv}O p, z p]9F{ GyZJ9<? y (2/675 Qs~ 679) <{S"9O YJ+K . v n n : *A=g& . *Q*O Cf GyPj CLPg Gy"v9S _g"k 9 p, C<, |o (S) C!& G@=h fn zp +s9 , hGy}qQhV Cf o n n q r

uuuu

B T B
) (

) (

) (

m p p Cf fzp , q <# C<, _9y> QG<h GyMzn q9A . n o o n n v n n hGyG}%(Q fz) Cf fD}9f Cp]{ |# fzp , , C~ G@qt(G <gO Pyx fz) o n n o n q n n nr n o o v n o n v o m C<(<wQ , C~ f}Q , C~ GLAzq(G v}9 PvQ!9 p, fD}9f hfzp , , v o n q n r nn o o v o n o n n r r p p p p pz${ GyT p o w "v? |o G}go (f fz) Cnf Cnp]{n GyZJ9<? <gO QnS(d Gyz& r v n o n r n n r <%GQG!p & y . 3 o r p p |# @(sr p, L;p? fzp , , hs9d : $( C\{ w |# I}9Q C$zp & , hCn|n Qn n r n n v n n u n n n n n n n r p * s9d G<# @+}+? : z Gy}"Z(U f"O CI}O <# I"={ @=O*h n n r n nr o n n m fq9f $( fn zp , <# C<, _9yp > . w n v n n n p p hC${ GyT p o w "v? |o G}go (f fn zn ) Cnf Cnp]{n GyZJ9<? <gOn fo D}9f <# r v n v n n p . QOO$9 |QGQG n k 2 n v n p Gy}||"+# |dz(|9 pg}O Gy"9S Ey) L+Q$~ p=9*g(g p}# *A=h ?! IA) o r n n r o k n n n v o nn n o n n r ovn o n p p pj]> GyJT# IA) @=+# p, hF%& pt9d : p}# *A=h ?! sAp { C|+Q o n n n o n r nnv n n n n n n n n r oqn o n m n F(V# Gyjaq9!, : *9 C<9 Sg+O E!}9 RQj <z<, |(S) G@=9f& fzp +9 o n n n o n s 1 v ox n n n w , Gy}n Op *"?p fp "O |n tA{p fo D}9f , pPvQo hG CYJ9H Gy"v=, | pt9d G<# x o n r n n n n n n n n r n n
p

´·±

B

B B B

B

p pt9d y%~ : IA) *z@, fzp , , h|"g%~ |# GyOL(d . n n n t nn n o w o n r s9y(G : !Q*O sAz? fD}9f . o o nnn n o n n o p @Q*Ohf ? o o n p pz}9 hYz(G Ey) Gy=ZQI CQS{ Ey+%~ fD}9f <# I"+r : |9PG r n n r o n n n o n nn v n n o n n m p p p fz) Gy=ZQI |# s={ fz, <# C<, _9yp > . x n n p hv9f fzp , p, Gy}O*"? , hv9f fD}9f <# I"+r hGyp +9 n o n k n n n t n n o p o hPyp x C!%~ *Qhf C!%~ sO sZQhG p, GyOp9Y f# fD}9f . n n n o r n n nv o n v o n n nv xn p pMQF(G |# |w? <}# @9<g%~ Ey) Gy=ZQI *Q*Ohf sAz? fD}9f , n v n n r o o n nnn n o n n n o n n n n o p p p p . Gyw(p? , hGFA}g(G p, |w? fz) G}LP <DzQ fD}9f r n n n o n o v n p p p pG9A *gz) <# |"+? |# Gy=ZQI , hF9A f=O Gyz& <# f9|Q |# o n n n n n o n n n n r n p p p G}LP <DzQ fD}9f . o nr n n , p9FA}g(G $"9c p, |w? hfR|(G fz) fD}9f sO sAp { n v n n n o n n r n n o o n f9FpW? Q\, Gyz& f"%}9 , hv9f GyM=Q sO hY{ Ey+%9 Cf n n n n n n n n n o n v p p, GyP$9H Ey) |w? pzPf y%}9 , p9yAt+9 $"9c <ze Gy}||"+# n x or n n nnn v n nn n m x p y w v}9 <o (*h fz, <# C<, _9y> , GSAn zr Pnf _zJ?o hGyR<+Qo fn z+s9 n r n n |gQv? GyG}{ ( S"? $v 63 ) :

*

B
µ·±

Ãr Ç_5bÇË w 6šW Kw

B

Ç*Y ÇUw

p p s9d : hyp t+B f9FW? <gO sA{ fD}9f p, |w? ptzB : |9 @z|Q*", ? n r o n n o o n n n n nr q n n o r o r s9: : fz+x <gzp , . n q n n n n fD}9f ptzB : |9 @z|QG!, p{!, CQGg |tA(: ? n n o n n ro k o q n n o r o r m p hyp Pyx s9d G}I"r <# s+U : yp t+B _zJ? hGyR<+Q <gO IZQ n r o n o n n n n n n n r o i+Qg h: LQF(G yp tp An 9yp & Ey) Gy=ZQIp p{n !& y~ *w# <9y=ZQIp *n (|n 8Pm . r v n n o n n n n o p C<az(G L;p? fz, h: _g"(G fz+& h: PvQhG p+& FQ r I9 h: <n 9*n g(G o k n n n n n n n o n n n no nr n o pazJ? , hGyR<+Qo , hf9FW? h|n # v9f |g%~ y~ *n JOK sb C!%~ r

o

o

o

v

B

B

p p Gy}O*"? |=9VQI hy+U Ey) Gy=ZQIp . n k p h|# @zCQ <%~ , hy( v9!(G *Q*Ohf GyMQhL fz) fzp , yP$=(G Ey) n r o n o n nnvn n o o o n n n n o p p hy~ *MQF(G fz+& , hy~ *tZOhG sp A9y& v}9 @Of, <g^ Gya(GFr n r o o nr o o n n o n v v n m h$"9 *d%Q y"9 Fzp +9 Cf fz, <# C<, _9yp > $( GyPj LQL Ey+%~ o n n s v v n n n n p p p s(G|& fWQI B:a y}t9@z? _zJ? hGyR<+Q . n o w n p _zJ? hGyR<+Q hf9FpW? h|# |g%~ , pMQL fz, hF%R F+W9 t n r n n o n v n n k n n n n n n $"9c sp An 9d <+# fo D}9f <# I"n +r h$( hGy, fn zp , fn z) Gy=ZQIp h<+# q o n n l p p p |# Gy}O*"? Ey) Gyw(p? hPyx y}9 S}h C!& hsh LQL fz, t n q n n v n n n n n n o Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"%~ CF}g+# . o nn n n n n p p p p p |g& , hG!]~ v vD+Ql |# C$m { Gy=ZQI Ey) F+X _zJ?n hGyRw <+Q hfn 9FW?n n n p pt9@z%~ p, S=g}8? QF{ p9!AZQhG fz+& , hsAz(G vDp +QG |}# v9f n o v n n n n nn o n rn o nno n k p , h$( CIO GyP*# V9Qv(G p, sA{ fD}9f o n n o n nr n n o
C~ LQL

o

v

n n n

Ey+%~

F=z?

n nn

¶·±

)5( )4(

)3( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (7/ 905) . )2( z @9Q N Gya=Qj y (3/715) .

z GyqZ{ p, Gy}z{ hG}$(GA hGy"J{ y (4/392) . z Gyw9|{ p, GyA9Q*N y (3/021) . v "% *

*

n

*

p

)1( z pAK Gy=9Qj y ( 31 / 83 ) hs9d : z CLQF Gya=Qj < S 9O YJ K y .

v

n

x

&

{ "

+

p GyTJQ hGyt(e !9Fp}(f , $9F~ |G}(f? |# GyT=8++# F+X _zJ? v n vnx n n n n n n n n r n o n n l p f"O Pyx CF}h GyT v r n v =n 8+w(f m QnCr*n %o ~ fz) Cnf : *n A~ $PG G:@q9b , hp, n r o p n hG<# G}C+Q , hG<# IRe , hi+Q$~ .
)4(

GyP*# CQL(G y%Pg Gy}gQv? C|D9d : Gya=Qj , hG<# vD+Q , v 3 n r v q 2 n po n n n m fD}9f ) <WQ y+z? ; }!& @~ G:@q9b fz+%~ h$PG |9 PvQg Gy}|QL(f n n o n x o o n x v n v n o n n n n n p p m p p h<gO G:@q9b !9e GyG+W9f <M+Q y+z? , h<9J GyT=8p +? ( h$~ sAz? n n n v n o n o nnno n n n n n n n p p ptA{ sAz? fD}9f |Aqu fzp +& , hG:LAp ;a E!}9 $( p, |A) *w(f Pyp x . ovn l n nn n o o n n n nr o nnn o r n o v n p p y+U |# Gy}ZzJ? @A=h sAz? fD}9f G6f , <{ IA) @TAAp > G}|(Q , o n r n n nnw o nnn o n v n r n v n n n n oo p p pazJ? , hGy t o wR<+Qo *n Qn *n 9f C!& : *n G(Ro @n Qr c sn An zn ? fo D}9f , hnfn z, *n Qn i Cn!v& n o o p nv n m p p m p p F%? CLQi fz) fOe GytA9d h<+# v{ pQ*u hF%? !dQg . w n nv n n n n n n n o r p p m p _zJ? hGy wR<+Q , hG@v qn u Gy}tr OGOo hnGytn gr tn 9Yo |# F%? h_zJ?o hGyR<+Qo |# n n n n m hCQS{ fz, t Gy}tOGOn <# G}nS(Op hGytn gr tn 9Yn <# fn }Qh yp +n An wzv }n 9 |h r n n n n |q9h\9J s=+{ GytA9d : p p p
) ( ) (

n r

)5(

m

s9yB

n n r

:

fz x <gz

n n

+

p

n

, q

)1(

.

··±

)2(

o n

)1( z @9Q N Lz q? <

GyJO*E (6907) . p z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H GyqA"? , <9H GyqA"? GyA, @}(L v}(L Gy=JQ , s=+{ q # L+9W y (281) .

*

+

s9d V N

+

G

S;e

G<#

@ } ?

++

p *o (sp q%n 9 , hsO PvQ Gy=M9Qj C<+9@9 |# GyWgQp :p |Q Gyt+U : w k n n n n x p n p hPyx Cf GyJQH hGyg+9P <9yz& EPG GVAgzB : *TAa+h CIO Cf n n r n n n r n n r n o n n l n o n n v p p Gy}gQv? , pQVt& GyT=8p +(f <9y"=9d IA) CQOhg sAp +; . r v w n r xn n n n n n n k n n p p *QOhf fz+& , hCQSzB f9FpW? vg> <# S(Q <9y}o ZJr yp (n sr r n o w n n n n r r n n o n n n m m pt9d : Ca Ca pQGT !9Q , hP<9f _}h . hfz, *}"g%~ h: w nr o n o n n n o v o n n )1( o u o u n p pw9f _zJ? *t(d : *9 C*%9 Gy n nw v"9S Cn@n "r ZAo (f ? pn zn Y=n J(G : *o "ZAo (!n & o r o o n n n n o p p p p p p hsO I9hd Gyw=9Q |# GyG+W+# hsr GytA9d , hyw# y~ *qzp J(G , o n n n n r n or n n

p Vvvvv}vvvvavvvv9A *vvvv"vvvvwvvvvQ y(!vvvv%vvvv9 h@vvvvjvvvv+vvvvQJ |vvvvvwvvvvvQh$vvvvv? yvvvvvzWvvvvv~ o o r x hGyvvvvvAv vvvvvtvvvvv=vvvvv+vvvvv{)2(p n n v n k n o n p p IvvAvv) EPG GVvvAvvgvvzB hVvv> \vvQG|vv%vv9 hyB fvvvvGvvvv(RG ivvvv+vvvvQ PGJ Ivvvvz+vvvv{ n o n n n v r n n n v n r v n o k p Gyv v vJv v vQH Chd |v v v9 @v v v wv v v(f pv v vAp v v v+v v v? @v vTv vgv v) <v vR*v v"v vAp v v%v v9 yv vwv v{ Fv v%v v(d x n o n o q o o n k n r n

T

: z hGyqA"? EPG hsgB

fG R

n n n

|J9h:J hsr GytA9d

:

p p p p GyqQ*t+# IA) v9!B Gyd%+QI p9VAgzB Gy}gQv? . n r n o n v op n r n fzp , Cf F+X _zJ? hGy r n u n v wR<+Q sn Or in On Qn , p9SAn }n Qv J Gpy}o "n 9hV9J <+# n n o n F+X fz, iOQ <%~ , p"9hV(G F+X fzp , p, GyZ=9M , pd# F+X v n n u n n n n n u o nn o n n v p p p hGyR<+Q hsAz(G <g^ CpQGO GyG+X hpQhG , pd# F+X _zJ? Cf n w n nr o n w n n v nno n v

¸·±

)1( z |MAZQ | 9L GyT ? y ( 182 ) .

"%

"

m fz, <# C<, _9y> pt9d y& fz, : C@PvQ Cf GyQS(d | s9d : @t9@p { v t o v on o n n n n n n n n r o n v p p hPyx C!& *Qhi Cf GyR<+Q Q\, Gyz& f"& y}9 F9A Ey) Gy}gQv? yt, r v n n v w n n n nv o n $Pg Gy}gQv?p h: _zJ? . hsA{ _zJ? hGyR<+Q h|J}O <# _zJ? , C|9 GyR<+Q pz~ *W9Qc p, v v o nn o n r w o o vo o n n o n n |tA{ _zJ? hGyR<+Q : p p h@g9y) |"%9 S+(p"9 h!Tzd Gyz& y%~ GyQ\(Gf hGy}jqQI . o o x n r n n n n n n n p n r n o p sAp { p, $PG Gy+(e vD+Q |# Gy}Tz}+# , h$, pA"? Sz~ Gyz& @=9Qc l o n o nn n o n l n v n m p p p p p _9y> , hQG*? C${ GyG}{ |h f=O Gyz& <# GyR<+Q . n o n n w n p p p GyM}T? h GyTA? B:a , hQG*? fz, q n n u vn 9!n B |h |op J}v O <# fz, <# C<, xv n m v9f |h fz, fWQI B:a , hC${ GyG}{ v9f fOO$~ |9 <+# o n n n u o n n n n n n o n p p p p p p |j+> GyW}U |# Gy+(e !qT& . n v p p p p p <OG*? L;p? fz, u Q\, Gyz& f"& , <n On CnJ <gOn Gyd%r Q hG!r An %n B so =+{n r r n n w p p p hsg? GyG}{ v9!B p, S"? SB hC;C+# |# Gy%GQIp , Cj : p, n o n n r n u nn n }
[ G}!q9d : 52 ]
)1(

n r n

n

n

o

p

.

@g9y

[\] R^ T U V W X Y Z S
):{
f

p f9FR*# f# n n Gygt;A p+%9 o

n p p E_q9A GyqA"? , hvr C$zp %9 , h$PG Vzf GyqA# v}9 s9d n n x n r n n n r o r n Oph GyTq%9A , pZ9Q G}v9<Q Q\, Gyz& f"%~ wn n r n n n n

#

¹·±

)1( z Gy}Z r y :<

m p hPvQg GyJ9pe G<# IGQ p, z Gy}a9y> Gyg9y+? y (2144) . o n o r p # C<, V+r =? (51/382 Qs~ 47691) , hp+& QnF{ |G%(d . o n

"v

n

n

l

l

pz}9 G!A%B Gy}gQv? Y9Q fz, Q\, Gyz& f"& *}Q <+# GytAz) p(FO t n r n o n n n o w nrn nn v rn n n n n n <gO Gy}gQv? :

p p p CIO , hyw# LTQ G n S;e hLTQ Gy}Tzp }(f p, @p zx Gy}gQv? . r n o o r o n n r n n n n r n n n l m n p fz, <# C<, _9y> Q\, Gyz& f"& . hEf v9f GyZJ+K C!& y~ *"AZQ w v o nv n r nrn r r n n n p hyp Pyx <}GQO Cf Stb GyG}{ $OCJ Gy}gQv? hG!A%B , hG!AZQ n n o n n r n n o rn n r n n rn n n n n n n n o n v p p }!%9 v9!B @}D{ Q|RG y%~ pw9!(G *TA=Tz(f p, GyOp9Y f"%9 . o n x o n r k n n o n r nr o n n n x np nv p hy}9 G!A%B $Pg Gy}gQv? hsAp { GywDp +Q L9Y? p, GyOp9Y f# F}{ f9FW? v n r n n n n rn n r n n o o n n o n v k xn p p p |"%9 Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& , h$( *J9hd |"h Gy"9S |# GytA9d o n n o nn n n n n n o nr n v n m m p GyPj Q|9g |QhGf <# GyJw~ CY9<& p, sO|& |w9f EY9<? sO*}? p}9J n n n n n n n n n n n pn m n n p p m * hsAp { _zJ? <T%~ iQH ( <T%~ i+Q |tZ(O ) , hGy}W%(Q Cf n n r o n o n o nm p iOQG fz) *O QF{ *t9d y& G<# FQ|(R . n o o o n o n r k p p p hGy}W%(Q CvDQ Cf GyR<+Q y~ *W9Qc p, $Pg Gy}gQv? , hsAp { GyR<+Q o v w n o n n r o op o n w o r n p v * .
vA> GyA9Q N

o o

fz 9

p Gyz& Cfz~ ; }!& y+U yzQhG*? S"O s(j hyw# $, Gy}W%(QI p, o x n n l n t n r o o o nv n n p9yZJ+K C!& y~ *t9@p { , hyw# ${ hsh $PG <+"& h<+# fz, ? q v o nv on r n n n hC!B c9yp ~ y pQFh GyR<+Q p, Pyp x Gy+(e hy~ *t9@p { . n nr n n l n o n r )1( v o n n n n n n

+s

°¸±

)2(

p )1( z @9Q N O|Wu y :< n r n

z _=t9J G<# SgO y (3/501) <T"O IT# . m Gyg9y+? y (4/203) |h GLA;a *T+Q p, Cyq9c& . m hs9d Gy=(Y+Qj : z QF9y& Ct9J y . !tz& f"& GyJ9pe G<# IGQ p, z Gy}a9y> o n l o n r o # fT9vQ v Gy}MAZQ v (11/702) , z CSO Gyj9<? y (3/88) r

*

r

o

) (

) (

m p p Q\, Gyz& f"%9 , hCQSz%9 |gRRI |wQ|? Ey) |O*"? GyQS(d | v}9 v o r n n v k o n v n n n n n hy}9 G!A%B Gy}gQv? , CLP fz, t Q\, Gyz& f"& Coev Gy}o |r |p "+# fn 9FpW?n n r n o n n v n n n p p p p s9@p { G<# Yq+? <9y"9Q y , hy~ *zPf y& <9yOL(d fz+& . 2 n v v w o n n n n r nr r p p GyT+r _9y}9 pQL GywQH f# QS(d Gyz& | y , C~ s9d : z <WQ n o v n x r n n n n n v n o v n n n r n p sAzB GyR<+Q , sAzB GyR<+Q , pz}9 S}g& fz, s9d : z Ef $PG t n n n n w n nnr o w q nn v nnr o * hG<# FQ|(R $PG OL{ fz) fz, h|g& S+r GyR<+Q , *t(d : x o o n r o no o n n n w fz) |9 hsh . n n n n n n m p p hv{ GyZJ9<? <; GSAp D"9A GyP*# V9Qv(G p, $Pg Gy}gQv? !O|(G w v p n r r n r n n o n n o f"& . p p p _zJ? *zt> <v z GyTG9O y |# vDQI f=9O@p & Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) v v n n nn n n n n n r n r n on v o * hvPyp x QCi fz, |J}O <# _zJ? p=w) , hv9f |J}O <# t o v n n n r n nn n o n v o o n n n n <gWQ*# S"? . n 1 p p h<w) fz, Q\, Gyz& f"& , hs9d : hOOJ C!, |B s={ $PG n n n r o nx n t w n n n pn p m p fR*Q fz, Cf CQGc |GO: @JB !G(e GyT}9A C<9 |J}O . v nr nn n o n v k n n o o v n o q n l # fo =+Op Gyz&p , pt9d <gO Cf CFzT& h|n TK GyAw Qn GH f# hnF%p &p : n n n r n n r n r n n n n n
_zJ? <

n r

n

±¸±

z

S Og IT

"

#y. , z Gy}T"O y (6/393) , hs9d GyJ9pe p, z GyqAK y (31/06)
n r

)1( CLQF CIv}O p

&

p C|Q@"9 <tAzp & . r nr nn n p p n n n p Ef v9f |"9 |gWQ G}hS sAz"9g , hEf v9f |# EL(G!p "9 GyMRQL r n n v n r n r n n nnrn r n n r m p SgO <# |g9P hs9d : C!9 CfPQc |"& *9 QS(d Gyz& . o n n o n o o o n n n nn n o n m p hY{ CPGg Ey) C$zp , ? ( *g", : f=O Gyz& <# C<, q <# Szo (d ) pn t9e n n n nn n r n n n n r o m p m p G<# Sz(d . pZgO Gy"=, | Gy}"=Q hs9d : |# *gPQ!, p, QF{ n o n r n n n n r n r n n n v w o o n m o p p p FJX , h|TaK <# CC9C? , hv9f GyPj @(y) v=Qg f=O Gyz& <# C<, n r r o o on n rn o o q n n v o n n p * h|# CV%Q |# @wz~ p, f9FW? IT9f <# C9<B , hI}"? <"B n n r o n o n n v o o n n r n n r n n v p Q\, Gyz& f"%9 <g^ Gy"9S . v o p p n p v}9 pg{ Gy"=, | p, I9OC? G px , hPyp x C!& @wz~ p, f9FW? n n r n n n n n v w n n n nv n n v n p p p p p @tA], @zL+Q GytZ9U : @Qv& , pzLQ GytZ9U |# CF{ $PG , n n n n n n nrn nn nn v n n nr n n r m m fz, v9f *"dQ !dQ |ZzJ? h|qTOI , pQCi Cf Gy}ZzJ? n n r n n r n n n n t n nn n n nr o o n n n n r n n v yp }n 9PG y~ *n tAo { fz, sAn z? fD}9f ? n

B

n p p9QOO$9 Ey) |z|"p %9 y pqg{ Q\, Gyz& f"& |9 C|Q <& QS(d Gyz& | . n n o o n n r o r n n n r n n )1( n n n n nn p n s9d fz, t : pn zn !n 9 CnVtn 9$o ~ *n 9 QnS(d Gyz&p , s9d : z : , hnyn w# EPnG vn 9f Pnyp x o n r n n n n n f# fz, s9d : s9d QS(d Gyz& | : z S+w(f <+"x h<+# f9FW? C|Q y n o o n n n n n u n n n n n o o n nr l C|Qg | . n nn

r

n n

o

²¸±

)1( |Aqu fz

p p p p hs=(d @(<? Gyt9Pa , IO*E (0772) . n no n r n n p p p GyJO*E (1414) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H GyA(<? , <9H IO*E G n px o r n r +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y , vA9H Gy}j9Rj , <9H IO*E G px , Qs~ q n

B

) (

C*]9 yp }9PG ? }!& Y9Q *Qi |9 v9f *QGg fz, , v9f fz, *QGg hGsp g9 , t n n t nn n k n n n n n n n nn k nv n p * hyp Pyx y}9 hYzB GyM;p? Ey) |g9h*? y~ *tA{ sAz? fD}9f n o n nr r nnn n o n n n o n v n n n sAz(g <gO Pyx . n nno n p ? hsO h|9RGyB GyqA"? s9Fp}? , h|# *t(d E!%~ y# *tAz(G fzp +9 n n n n n no o v nroo n s o n k m QAhS yzqA"? hy%~ s=9F{ @OGph f"%~ , hG}|# i+Q |TAAp > o o r n nn o o n o nr o sAz? fD}9f CY; ; }!%~ i+Q |gQhp+# <zf+9!%~ , hEf v9f $"9c r n nnn n o k p p p |qTOI |# @gG+z& ; }f fzp +9 Q\, Gyz& f"& : *TAa+h Cf *tA{ n r n r o n r nr n k n r v s p p p * hvPyx fz, Q\, Gyz& f"& QCi Cf @zL+Q GytZ9U Cs{ t w n n n n n n n v nr n p p y}9PG ? yp z}ZzJ? ; EP QCi Cf FzOg Cfd~ |qTOI |# @Qv& . o n r n r n k nr r nn r n n p m m p p |gQv? CIO , hGy w q v"=, | $"9 @n Qn c Fzr On f=On Gyz& <# Co<, <# Szo (d n n n n o o p p p p p p fz+%~ , pz& f"O$~ |"Ry? fd+}? , h$( GyPj QFh <DzE GyG+X p, n n n n o n o n o nr l n nn l m p hGyMRQL sO G@qt(G fz) Cf *Ggz(G f=O Gyz& <# C<, <# Sz(d |zp w9 q n n n o n k n n r n o n r vn o n r n r n o o p p p p G}|Q fd+~ , hPyp x C!& s={ |G,A Gy"=, | Ey) Gy}O*"? v9f G}hS n n l n x x n n n n nv n n n nr o p . hfzp ~ Cf pQO fz) SgO <# f=9OI , pZ9Q Gy"=, | *Mq]%~ 1 o n x o n r n n n n v n n n v w n v p # f=9OIn pQn Ov fz) SgOp <# |o g9Pm , hs9en CS+O <# I]+Qm o n n n o n o o o
pt9e SgO <

n n n n

o

³¸±

)3( )2(

*g", GQ@qgB CY(G7~ . o *g", !Rq y(G QoAohS%~ yv~ r n r
y :

)1( z

Yq+#

sQH GyQs? <G9 >

*Qph Ey+& CIO _Qr p&o . l n n ! 8Q GyqQGJ . h$, I9y+9 p, S(Q*9 .
p

B

) (

p |g9h*? sO !%O Ey+w~ p, C${ GyW9e p}9 GyQCj ? pz\> C${ o n n n v nn vr o nn n v n r o n n n r n p p Gy}"=Q , pt9d <gO Cf I}O Gyz& hCC") fzp +& : Ef hYgO fz, w n n n n n nrn n n n r n n v n n n p p GyJ}+Qj pt9d : fz+x Gy vQCj hfn zn +"9 Gyqgn 9do , hGy"v9S Sw(J .p o r n q n n o o o l n n n n r p p p p p Gy vQCj ? p]QH Gy o o v"9S <zn Prsn 9!%~ fn z) YOo hQ$~ 2 pn tn 9en Poh Gyw;Y o n n n n r p n n n p p p p Ey) sp A9yp & YgO Gy}"=Q hs9d : Ef fzp +9 !%O Ey+w~ p, C${ GygQGb p}9 n n n n r n n n n n n v pn s n n n o n n r p n m n p p p s(G|& |8? Cyr Ey) Yq+# p, GyW9e , pz}9 S}h |g9h*? <MQhL fz, u v nn v n n o n n n o o o o o n x m p G6f , hF%R GyG+X yp }t9@z? |g9h*? Ch *=9*h , pMQL fz, <G+X n v n o n o n n n n n n n n t n n n on p pz}9 G!A%) fz, |# C${ GyG}{ s9d : :<O Cf *=9*h |g9h*? n n n t nn v rn n n n o n o v n r on n o n n r # Gy}o =n 9*g?p yp gn zp , IAv ) *n Ap ~ Gytp Z9U yp go D}9f v n o n n
v9f |g9h ? sO G|A h f

n n o n

*

B
rnn n

o n

"

*

p fGRG hyw# L(p9 fz) G}|? . n r k k ov Gy}%~ Cf fzp +9 Q\, Gyz& f"& |9 v9f *TAa+h Cf *tAz%~ , y+U w n n n n r o nron o v n s n n p p p p p L;p? f=O Gy}zp x <# |QhGf IA) sAp { BLQ$~ . o o n n n o n p p CQS{ |# sA{ <g]%~ hyw# <t, BLQhf Ey) R|# GyJG9L p, r n n v n n n nn n n p h|g9h*? v9f *QGg !dQ*9 pz}9 ByB GyM;p? Ey+& QBg hGsp g9 , !g~ |g9h*? n n k s nn v n n o n o n n nn o o

p |n gr Qn v? Yq+#)1( ( S"? o

73 ) :

´¸±

)2( CLQF C< OGhO p

& (

, vA9H GyT"? <9H |9 *Od fz) @Qc Gyw;e p, GyqA"? M 6664 . %
r

)1( z @9Q N G S;e y (U045) f O GyMzq9A GyQGVO

*

*# .

f

#

C<, |Tzp ~ o r n

|g9h*? pt9d y& : C!B n n n n n nr n

o n

$

p p s9d : |9f%O Ey, v QS(do Gyz& V+8k 9 hyw"v& QnCj QnCn*r Ao &)3( . l n n n | Ce QCj QC*A& ? n l n n n n p n p p p Q\, Gyz& f"& : CL=Q!9 f# |T+Qc $PG Cf%O f%Og Ey+x QS(d Gyz& r n o o n n n n l n n n n p p ptO CLQL C<( OGhO p, S""p & f# s+U <# f=9O s9d . szB ygz, o n v n n or o n n n r n n no n n m hGFA%9O @="9g . nnv p p hv9f sp A9d fz, q Q\, Gyz& f"& p, Yq+# hGyG}{ f# QCj QBg n n n n n n o n n o q r hPyp x pp , YqQ . n n n n m p n p hY{ fz, Q\, Gyz& f"& Ey) Yq+# S"? S=h hC;Cp +# |# Gy%GQIp t n n n n r n n n n x h$~ GyP*# <gO Pyp x s9@z(G fzp +9 hsAz(g Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& . n n r o n s n nno o nn n n n n n n n n n no p m m C${ _9f? hC${ FzO , hC${ GygQGb v9!(G C${ p(\) v}9 S+z@p , , n n o n o n r n n r n n n n pn r n n n r n r pn n p p p p pPGc I9d C${ GyW9e h$PG I9d C${ GygQGb , pz${ GyW9e v9!(G n v nnn n o v n o n n n n o nn r o n r n r n p p h$( *t(d : E!9 yz& hE!9 Ey+& QGFg(f . n no o o n )2( v v n p pz~ *q%~ fz, v;|%~ |# vDQI |# @wz~ , hvDQ Gyzjb , p"Rd , t nn no n n n v n n nn n n n r n on v n o n nr n r p Gy}TGO , *t(y(f *9 C|+Q Gy}||"+# GyQCj vPG ... GyQCj vPG . vr o n n vr o n n )1( r no o n n n n o n

{ !9RY |g9h*? n r n n n o n o

GyM(:!, C!& OL{ fz) o n q nv n n n p fz) GyM;p?p ?

n

µ¸±

)2( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (7/882) . )1( z @9Q N G S;e y (U045) f O GyMzq9A GyQGVO

*

"% *

*

%

o

n

*# , hS"Og YJ+K .

p p m hv9f fOO F+X fz, |8? Cyr hv9f fOO F+X |g9h*? S=g+# n n n n n o n o n u n n n n n o n n p GyM;p? v}9 *W9Y . n n n n o n o p n p yp zgRd IA) *tA{ sAz? G<# f}& Ch *Tz}(f Ey+& pz~ *w# Gy}(\(Y or n nnn o o n v o o o o n x nn n o r p p p p hyw# GytA9d S==& Cf fzp +9 *Q*O Cf *gRd |g9h*? , h|g9h*? QGpp ^ n o n n l n o n n v n n no n v n s o o n r n n o n m m p hy~ *w# GytA9d <+# fzp , h|g9h*? sp A9: <+# Lzp +q? hLzp +q? C<OG , n o o n n o n u n n k n n n k p p n yp q]zp & hS9<tAp & p, G S;e . n r n n r n )2( p n p p hGS}, ptb , C~ GyAqB Ey) Gyw9@p > hs9d : GvA> GS}& s={ GS}, v r n nr n r n n n n r o rnn n n p p y( <9*gAx fz) C!x C|+Q Gy}||"+# |9 s9@zAx , hyw# GS}x o o n n n nro n n n r n n n n n r o n nv n n p p C|+Q Gy}||"+# |g9h*? <# C<, Sq+9f s9d : : @wA> C|+Q Gy}||"+# , o o n nn o n n n n n n r r n n o r n p y}9 @"9Rf9 v}9 S+z@p , hY9Q GyAJw+~ hvA> $PG |9 f9$O fz+& fz, t o n n n n v r n n n n n n n nr n n n n v nn n p n p p}g9h*? y~ *t{ E!& Lzp +q? , hy~ *"9RY fzp +9 GyM;p? C<OG , hyp Pyp x nr r v n on r n s n n o n o l n n n n k p G}|(Q , pz@(G fzp +9 pwz}(g pz<) fzp +%~ hy~ *Oph GytAz? . n n s n n v o n n n n n )1( nnn nnn n r n r n oo n p C_z> <O|& , pz@(G fzp +9 pt(y(G y& pz+Oph Ey, sAz? fD}9f hCSz~ y& n s n o o n n rn r n r n v nnn n o n o n x o nro n r o o n p hyw# CyTA~ @gz}(f Cf fD}9f sAp { |dz(|9 ? hC!9 G<# f}& , hC!9 n n nn o n x n n o n n r o k n nn r o n r n o n n v o p n p p n pt9d |g9h*? : : hGyz& E!, }fz~ Cf fzp +9 Cp]{ hCIu <9}|Q , n n o x nr o n q n s nr o n n w nr n o n n n p p , CC!B |Dz& ? rn nnr n
@ 9RY fzp 9

on

"

o

n

+s

¶¸±

)4( z pAK Gy=9Qj y (31/73) . )3( z pAK Gy=9Qj y (31/27) .

p )2( z GyT w "q ? y yzM;d (U364 Qs~ 227) . v p p p GyT9f? IA) *}Q GyQF{ <t=Q GyQF{ .. , IO*E (5192) . v n o n v no v v o o nr v o Gy}TGO , IO*E (744) , z YJ+K |Tz~ y , vA9H GyqA"? , <9H : @t(e o r n no o p Gy=M9Qj y , vA9H GyZ;I , <9H GyAg9hf p, <"9A q o n v
)1( |Aqu fz

+&

: z

YJ K

+

*t9@p z(G En: f# GFAp %9Om y . on o v p r n )4( p p p p GyZ r v J9<? <T=> |n 9 hnsn h |"%~ hy( fo Qa Gy}Ju |"%~ ; }n!v%~ yn ~ n n w p n p p m p hs9d : z G@qu C${ GyT"? fz) hF(H |"h Gyag# fz) CIO |# o o nr vn n nr o w v n n vr n n GFA%OhG pzLa8(G y . )3( n o n r n o p n p p p GyAZ(*> p%~ |Aqt(f fz) C!& : *Pe hGIO |# $|:A <{ *t(y(f : no o n v l r n o n o ov o n nv n o n w p s9@{ |h fz, n u , hsO C=B Cf |# s9@{ fz+9 v9!(G <j9I , h|n h $n PG v n r n n n n sp n o o k n n n n n n nn n p n : z P$> F}%(Q C${ GyT p w "v? Eyn ) @n Z(*> |n # r r n n n o r o o n r
s9d G<# IGQ o n n n n

|h |n # v9f GyJu r

T

?

p . Gy=9i+? , hSwB n n o n n )2( p p s9d : : C@wz~ p+& @Qv& CSz~ , v}9 s9d QS(d Gyz& | : sAzA& Gyq8? no nr o n r n o n n n n nnnr n n o o n nn n v o p p p p p s+{ y5|9e CI}O <# I"={ : IO*E z @tAzx Gyq8? Gy=9i+? ? y n n n no n o n nroo n o p p s9d yp g}9Q : z *9 f}9Q SAtAzx Gyq8? Gy=9i+? y . no n n v o n nroo n n o )1( n n v p p Cyq9 , hsAp { f}9Q <# *9SQ hv9f p, F+X fz, hv9f Gy"=, | sO s n n v w n o n n v o o n n n n k

T

·¸±

)2( z | 9L GyT ? y ( 4/014 ) . )1( z pAK Gy=9Qj y (31/73) .

"%

"

p p p p p szB : CV+h f"O C${ GyW9e Cf fzp +9 Q\, <tA{ fD}9f . n v v n s n n nr o n o n r p p p |W9Qv9 p, Oe fD}9f , hs=z(G fz+& V%9OI GyRhQ . o n o n k n n n n v )2( n o p s+{ y& : h$~ Ch: G|A"g(G f# _9fAp & , h|=9*gAp & , hFgz(g c9yp }9 n n o on n n n o n n n k n q k rn o n n p s9d G<# @+}+? : Ef s9d s9Fp{ : Ef fzp +9 <OC$~ GytA9d ? n n r n n n l v n s nnno n n n p p f# Gyw;e p, $Pg Gy}Tzy? . n r n n n m *n Qp *Ohf Gytp An 9d . h!t{ G<# IRe , hG<# @+}+? f# GyG}%(Q G:|r Ap "9Yn o nn n o n r o n n n n p m p m p h|gQv? GyG}{ <9yPGJ y~ @w# f# GSAp gOGO yp tA9d hy~ *w(!(G n r n n n r r n n o o n n o v n no r n m hvPyp x fz, h|# |g& E!}9 s9@z(G f# GFAp %9O , hG}|Q v9f pp A"? , o n r r n v n no n n n n t k nr n n n p p p EPf : p9yPj *G> Cf !gAtOg Cf _zJ? hGyR<+Q hf9FpW? h|# |g%~ n o n n r n n n v n r n n w n n n n n r n n o n Gy}gQv? . n r n p p p |WA=%? yRe G:<Ap g9O , pzp Pyp x @Mzr GywDp +Q f# Gy}W9Qv? p, $Pg o r n k n n r n o o n n n n n n n n n v n n o n n p p szB : $PG v;e YJ+K EPG @=+# G}|Q , hyw# EPG v9!B G}|(Q o o l n nnv n n n n n n n l n o r o n n n nr oo p p GQ@p w9H Gy}JQ|9J y . r )1( o n v n n n p p p Gy}"9Rd y}9 Cs+~ IO h: C<a{ <9_{ hy(FO C${ GyqT(b S=+; Ey) n n n k n n n l n n n n n r o o o n n o n n t n o p p p m Gy(GF> p, v{ GLAp ;a *th <+# Gy}Tzp }+# Gy%QhH |"& <zRhe n o nn o o r n o o o o x r n o o p p p hs9d Gya=Qj p, @t(*? |P$> |# !9YQ fzp +9 : z y( v9f n r n n n n s nr n n r n n n n v w

T

¸¸±

B

)1( z | 9L GyT ? y ( 4/114 ) .

"%

"

m

p

m

G<# f=9S , |g9h*? , f}Qh <# Gyg9U , s+U <# SgO , Gytgt9Y o o v o o n r n r o n r n o o p Gy o n n o o n o wR<+Qo , _zJ?o , fn 9FW?o , G<# GyRw <+Q , GyJT# , GyJT+# , fn }v 9Qo , n p p GyZJ9<? GyP*# V%OhG z GyG}{ y , Ch z Yq+# y $~ : fz, , t v o n n n n o q |# |p # GyZJ9<?p V%p O @p zx Gy}n gn 9Qpc ?

n p m v9!B |=9*gA& fz) v{ I9d CYzK p, GyO*# hC!qh yp z}Tzp }+# . on n n o n )1( n n o x n x n r n pn n n p o r p p |P!p =9 , y~ *w# Pyp x |(F=9 yp AqQ*u GyG}9f? hG:|Ap "9Y f# <+gAp & , <{ o n k n n n r n r n n o r k o p n p p p sAz? fD}9f , <{ y( v9f s9OQG fz) sA{ sAz? fD}9f h@Qv& E|9 |Azh: Ch n r n n n n n v onn x k n n n k n n nr nnn o nnn o p p |9 v9f *G(R y%~ Cf *t9@p z(G fzp +9 Q\, Gyz& f"& yp w(!p & f9FRG f# sA{ n n n n o o n o n r on o n s n k nr n *zg# sAz? fD}9f , p{n f sp +{ : $PG hIOg y~ *=p K y& sp A9y%~ . s+{ : En!& n nr n o nnn n o n r n o r n n n v n r p Cf ygz, *OG p, sA{ fD}9f Q\, Gyz& f"%}9 , hy+U yp gzp , *O <{ v9f n n q n l r n n n k n nr o n v pn p p p p yp %Pg G}|(Q G}Q<g? hsh GyWx f"O C${ GyW9e ( f"O GyG%z? |"%~ ) n n n v w vp oo n p n n n n r 4 - Cf p, F+X fz, |# $( |A%~ <tA{ fD}9f n ov n l nr u nr o n v fD}9f . o n p p p p p 3 - @Qc Gy}O*"? hGyTw# <9yw(p? , hGyw(p? $, |gt{ sAz? n v n n r o nnn n r o o n o p 2 - |gQv? GyG}{ . n r n n n p p 1 - fOe sA{ sAz? fD}9f . n n nr n nn n o p p m p p hQGFB $Pg G n V9f? f"O C${ GyW9e }Q<g? C|(Q : n n n n v n o n r oo
v

n r

n

n

n

r

¹¸±

hCQS{ |g9h*? f}Qh <# Gyg9U . r n o o n *w(f GyAJw+~ p, Qn|n ]9f , hCQrS{n fz, C<9 |o (S) G}Vgn Qj , t o q n o n v n n n r n p p <9y n n n n vAJw+~ , hQnFh Ey) Gyw(p?p hQnFh |g9h*?o Ey) GyW9e fz) Cf v o p Qpp gB Gy}Z9Ir fz) GyQ|9M , hQ\, fz, Q\, Gyz& f"& t o n n n xn o p p p p hG!A%B |gQv? Yq+# <9y p r vAJw+~ , Cj : @n (sv qo (G f# GytAn 9d <zn f r n o p x p * sp Z? GyAJw+~ : v r rn n n r n

Q\, Gyz& f"%~ hCQ\9$~ . r n n G}Sz}, , C$=9f <# Y+q, q , Sz}? <# G}v(Y <{ F{ GyZJ9<? w o o n r np p p p Gyg9U , f=O Gyz& <# f9|Q , f=O Gyz& <# f}Qh <# Gyg9U , C<( <QRI n o o m G}VgQj , C<( |Tg(O G}!Z9Qj , Gy(y+O <# ft=? , Sg+O <# q q o n o o m <wQI GyDtq, , G}I"r <# s+U , C<( C*(H G}!Z9Qj , C<( |(S) q o o n v q o m m m C<( $Q*QI , R*O <# C9<B , f}QGf <# IZ+# , C!U <# |9yx , C<( o o n o o o m m p R*O , f=O Gyz& <# f}Q , |J}O <# |Tz}? , CS9|? <# R*O , o v o o n r n n o n o o o m p hGyP*# G|A"g(G hy~ *W9Qv(G $~ : SgO <# C<, hs9U , Sg+O <# rnn o o n o o o o v m m p]9y? <# f=+O , Gy w"g}9fmo <# <W+Q . o o m <# FgqQ , fOj <# I9@~ , G}VgE <# s+U , F9Q*? <# sOG|? , w n o o o o n p m p p p p C<( Gy%+D~ <# Gy r o vA+x%n 9f , S%{o <# SgO , F9<Qo <# f=O Gyz& , f=Oo Gyz& p * o # f=Op Gyz&p , LR*}? <# C9<p B , C<( sAn 9OIn , o G<#
f}Qh

n r

,

FQ Q <

n

o

o

n

n

°¹±

)2(

m *tZO fn zp , <# C<, _9y> v n o 

Ldè èAUå Œ ÑèÇç Ã5Lb ¨ ² ¯ ´°³ © ® èUæ Ç*Rs RÐé Qv Q2v ÇMHUâ ¿¡ èb Uä Ñ7uä ÇKt  º ˜ Ç1MU ÇFUÕ RMUæ Ç(U4W ÅOt ¬ èÅ/U Uæ ÇMHUâ Ü Ãq Ç*bMW èÐp Ãæ Ã8dÇá JW èdÇÁU UuÇ HUÑÇ èLdè 1s ÇFUÕ º U1w 4KOq U4d uU ™ dU Kr Js Ü Ç*NU4ds HUâ Fbå

B

.

)1( z @9Q N Gya=Qj y (4/15) , h z Gyw9|{ p

n

*

p

v

n

x

, GyAv 9Q*N y (3/861) .

m

p p QS(d Gyz& | h$( QGV f"%~ , pt9d f}Qh <# Gyg9U : pz*# n o o n o n o n n r o )2( n n n n r o nn n $PG G}|Qp ? s9d C<( |(S) : CQi C!& |# Gy"vqQp GyP*# @(o p, n o n n n o x n n no n nr n nv p p f}Qh <# Gyg9U GyAt) |h C<, |(S) G}VgQj pt9d : |9 @Qi p, n n o n n n s n r n rnn n r n q n n n n p |# |QIm . hGytZ? GyZJ+J? v}9 QhG$9 C${ GyJu : h$p , Cf v n n x n v n v o o n n n n n n r o n v Pg Gytp Z? |o Rn hv QnI |n wPh<? , <n az%n 9 C<o ( |p M"p r GyPj PvQr !9g CvDQn v
$

r l r o l o np n n n r n o n p p Ey) fz, n n u p, Gyw(p? , hQnFh fn }r Qo h <# Gyg9U Ey) GyW9e)1( . v o p pwDQ Gyzjb , hLQL C<( |(S) i9\=9 hQFh Ey) |w? hy~ *P$> n n n n v n n r n r n n n n o n k n n o n o p v}9 CC=B L9@}, $PG . n n n n onx o n n vPyp x v}9 !Rf& C<( |(S) hv}9 C!RY L9@}, $PG , hCC=B |g9h*? n n n n n n n n n no o n n n nr o n n n o x o o n p p $PG , C~ v !RY L9@}& , hs9e f}Qh <# Gyg9U hs9d : hnCn!n 9 Cn!r RYo fn z+s9 o n nn n n n n n n n r o n n p p p p G}VgQj Gy}"=Q hs9d : C!9 C!RY fzp s+9 |# GyM;p? vn }n 9 Cn!r RY L9@n }, q r n n n n o n n nr o n p |(S) G}VgQj fz) fRd fz, q o n n n u h|g9h*? , pn Zgn O C<( |o (S) n r n p p hsp Z? GyAJw+~ Gy}W%(QIp $, Cf f}Qh <# Gyg9U G@qu |h C<, n v o v n r n vn n n v

±¹±

B

p )1( G dQ @qZ { s] ? GyAJw ~ p r n q

- @Q=? : f}Qh <# Gyg9U . p p hsO fRGg Ey) z GyA9Q*N Gyw=+Q y (5/893) . hG!dQ z @9Q*N O|Wu y (64/571 n r n v p p m + , vA9H z |Qh*9J C<, |p M"n r p, @9Q*N Gya=n Qp j y r v q

!

+

+

*

QFh fz, Ey) Gyw(pp ? , pMQL fz+& t n n n n n n n o p |n gr Qn v? Gy"v%Qn hGf ( S"? 83 $v )

B

p GyM(GQL hv9!(G sO n o n n n o

o

) (

C9yD9 : GyQx hG*? GyZJ+J? GyA, PvQr !9$9 . v k o o n n n fz+%9 , hCf @A(sr GyJQH <+"%}9 . n n r o o n n r nn v n p p p p, Gyw(p? h$( Lz+q? Gy}Tzp }+# hCf *=t) |g9h*? p, GyW9e C|+QG o r n o v n k r nrn n o o m YJ+K , hGyPj hsh p, Gy t n n n n r vAJw+~ $( Cn!v%o }9 G@v qn tn 9 fz) Cnf *n =r tn ) fz, p p p p pw+r *Aqu QF;f fz) fRd C|+Q Gy}||"+# , $PG v;e i+Q o o r n n n r n n l n n nv o npo n p p p : *gRd f"O C${ GyT"? <%Pg GyT%(y? . wv w o n n r n o r n o C9!+k 9 : Lz+q? Gy}Tzp }+# : *gRp y& C<( |(S) G}Vgn Qp j hn: i+Qo g , EnP q n n n o o r n r n n o no o n n r m p p Ch: : GyT v "O \g+r p+& C<( |M"r GywPv GH . o o n l r n nv k no m p hGyQhG*? G}hy) :Vx C!%9 <9_z? yp D;C? C|(Q : q o l v nv o n oo hQFh C<( |(S) Ey) fzp , <& . n n n o o n n q n p p p G!A%) G}|Q fz) $PG pQFh f}Qh <# Gyg9U Ey) |g9h*? <%PG GyM=Q o o o n n n n n n r o n n n n nr n n p n p Gy}g(!? , hEf *TAj# f"w}9 pa9y}9 GSAj") C|Q Gyz& f"w}9 . C~ v 1 n r n r n nr o n o n o no r n r n r n n n n ", C!9 h|o gn 9h*? ? s9d C<o ( |o (S) : Enf *n TAn gp # <p w}9 pqp +w}9 n r r
@G g z p

n r n o

nn

n

n n n

o

n

o

²¹±

)2(

)1( hP =B |D; .

*g", p, GyW%Q GyA9Sh . $
k

B

m p p p C}9!+? B:a |# sQGA Gy"9S , p"Ry(G <zQV *t9d y%9 z IQhQGA y |# v o n o n nn n o o v n n o n n p s9d : p{f fz+9 y}9 v9@> |g9h*? hIw~ GyJw}9f LQL fz+& v s nv n n n on n n n n n n n n n n n n p s9yB : pJOC", f# sZAp %~ . v n n n n xr p s9d : h|9yp , : CYOsx ! n n n n r o o p p CSzyx f"& ? @JOC", f# $|:A Gyt(e GyP*# sAz%~ fz, ? t n o o n x o n nnn n r no m p p y+9yp , sAp { fzp , pt9yB y& : *9 f=O Gyz& <# VOGO ${ C!B Y9Os, f}9 n v n v o n n t n n n n nr n n p m p p p VOGO pOL{ fz) f9FpW? h!J# f"O$9 Fz(S , |QFg& |# GygQGb n o n r n n n n q n n n n n n r o o l p p p p f# f=+O Gyz& <# f+9V <# f}Qh Gyt9Qj s9d : F9A f=O Gyz& <# n n o n r n o n n m p p p Ey+%~ fz, <G+X s(G|& fWQI B:a ptAz%~ p, Gy"%QhGf . t n o vrn n o n nnn o G}|Q fzp +9 CQS{ Ey+%~ : |# sAz& ? pQOhG fz+& vz"9 sAz"9g , pMQL o n s r n n r n n w n n n n nnn o w nnrn n p RhFA& h<tQhG <a"%9 hv9!B I9|; |Ap }? p, V%Q$9 , pz}9 <zk nn o n r n n n k o v )2( n n n n r n v nn n n n p p * C~ <gO Pyp x sAz(G GyZJ9<, GyGz+{ f=O Gyz& <# L=9H , hsAz(G v n v n n q n n n nno nno p hv9f fz, *t(d : z vzp }? Iu CQp*O <p %9 <9_{ y . t n o n n n o u o n n n l )1( p Iw~ E: yz& . o r n v p p fz, IA) p, Gy}TGO *t(|(f h*Z+J(f : : Iw~ E: yz& , : n no o n n o n o r n u p Qp](G GyAJw+~ hs9y(G : : Iw~ E: yz& , h<OAhG *Wj=(f fz) n n o o r n v n n n o o x n v n n o

B

³¹±

)1(

*Q*O C8~ !t}(G fz+& C!& vA> GS}n &o |o GQOkG f# En|r Qn Ip Gy}o |r |p "p +# . n n q
o n

p p p p Y9yK s(|& sQ*W9 , pwA> QS(d Gyz& | z <T~ Gyz& GyQI}# n n n n o n k n n n n n o o p p p p p hsO F9A!9 S%+{ <# f}Qh h!J# |h QS(d Gyz& | <9yJO*=+? I+# n n n nn o n o o n r o n n n r o n n n o m h!t}(G fz, Cf v9@=B |g9h*? z vA> fzp , <# C<, _9y> y . v )1( n n n n n w om n n n r n nr o n o m
pz|? |J o v}O Cnfd~ O|k 9 hIQr |?k |# G|QCI hQnF{ . o o

nn o

n n

v o o o

m

[ Gy

T9A

: 53 ]

.

opqrstuvp " defghijklmn abc
m

*n t(d Gyz&o @g9y) p, vp An 9<p & p, G|QCIm hQnF{ : o o o o n n n p p p s9d : CYJ9<w~ $|:A GyP*# LQF(G , <+", h<+"%~ vA9H Gyz& , n nrn r n o n o n o n n o n n p p m k p, hQb ! h!J# !Awz~ <}9 Qh*"9g |"& ! p}9PG @Q*O ? n n o nn v o n o x n n n o o n p p"9OGg Gy"9S pt9y(G : *9 C|+Q Gy}||"+# |9 @Tzd f"& ? E!}9 $( |OGO v o nn o n n n o r n n n r o v n l nn n n p pGg{ *Zw& <+Og h*t(d : C*%9 Gy}ZJr ! IOK Gy"9S ! no o wn o r n v n n n n n n o w m o m x p p n m n p p p GyOGQ |# sQGA Gy"9S Of9 <}ZJr E|9e fd+~ p(\g& <+# *O*& , v nn o n n n v o n n n n o q *OL{ fz) C|+Qp Gy}o |r |p "+# E: QF{ sO I}n {n GytQr Bf , pz}v 9 G|r An ~J n n n n r n v n o n nn l n n pz}9 Cf <zk fz s+9 |9 fA=(G fz+& hp9Qs(g fz+& , Cn|n Qn |o |n Px !k 9 pn zn Pv f Cnf : n no n r n nn v n nn n n n o p p p p, O*# Gyz& Gy xQF9d , h: Iw~ E: yz& @n gn 9yn ) . n n o r n q Cy=Tx Gyz& @g9y) , hGS~ S}9c Gyz& @g9y) <& C~ G!aztB pJw}B n n n n v n o o n n n o v r n n r n n n v r n m p ( , hC!%~ fn An =o (G fz+& hs9y(G : G!TzMB |# s}+[ r n n r n n o nv
p F9 > Gyw p? n o

!

´¹±

)1( z |TAOQc GyJ9v~ y (2/051) .

) (

p p p Gyw(GA , IA) COLz%~ fz) fz, Gyw(p? . p=gE fz, Ey) <t+Ap %~ , u o n 1 nnn n t n v n r mn n o m GywA9H C;C? C*9e , pQFh |"%~ CQ<g? B:a vz%~ @9Fp> , p+%~ G<# n o n l n n n n n o o w m n p !gQp& y"A=p g"& , hEnf F9A <p =9_{ y"=wA"& <p =9_zp & .p(G\go (G f=O Gyz&p n n r o nnv v n r n n n n non x nvo n p p p pt9e La=9D$~ pt9y(G : hGyz& y"(G\g"& vA9H Gyz& , p{f F9A <Ju n v n n n n n n o n n o n n o u no ) CYJ9<p & , h: @(n G\go (g vp A9H Gyz&p . r n n
pQOhg Ey

n o

w

n

n

[\]^_`ab UVWXYZ
p[G
yRLQa

: 85 ]

.

p *gQp& <p &p , $PG |p o n x o v}# !n Rn d p+& hp, sn (|& : o n n mn p p p p p Ef $PG f=O Gyz& <# f=9S , p}# y~ *w# *gQp& pz!9 CfQp& |# vA9H Gyz& |9 o n n n v n o v n n r o n r o nnn o n x o o p p @(Sa"9 |gTwQ$~ s9e G<# Gyw(GA *Ma> Gy"9S , pt9d *9 I}z? GytQBf n r n n o n n o k r o o v n n n v r n n n n n o m +%~ fz, f=O Gyz&p <# fn =v 9S , pMQn FB |n gn & , IAv ) EnPG t n n n n n r o n
p=gE Ey

nn n n

YZ
p

IR

,

vA9<

&

:

p p z $PG |9 Y9yK |J}O <# f=O Gyz& sQ*W9 y , *t(d Gyz& @g9y) n no o n o n n n o n k n n n n o n q o o p pt9d : y( Cfz~ C!x QS(d Gyz& y~ CL9yp qx . pwA> : n o o o n n n n n n n n n r o n r n n r n nv n p p QS(d Gyz& | : p9vA> z |J}O QS(d Gyz& y . o n v l n o o o n r o p pt9d : v+r !wA> ? pt9d : GvA> z <9S}x Gyz%~ y , pt9d n n n n n n n r o r vp v n n n r o o p p p p GyQI+~ y pt9d S%+{ : : @wA> z <T~ Gyz& GyQI}# GyQI+~ y , v n n n o l n n r o r

[ \ ] ^ _ p [ G} GH : 12 ] . oOPQRSTUVWX

µ¹±

YJ K

+

y .

)1( CLQF CIv}O p

&

, z Gy}T"O y (Qs~ 656) <AJt+u CI}O V9vQ , hs9d : z ES"9Og
n

p p p p YOb Gyz& hQS(y& , p+P$> C${ GygQGb *wP<(f fz+& , h*R*Ohf n o n n n o o n o o n n n pn nn n o r o n p *QI~ Gyz& fzp +9 , En!& v9f |p # v;|p & : *Qi V+89 *gG=& E: s9d : n r n o n k v n n n rk o r o v n n n n n nn s9d i+Q Pyp x ? s9d : Gyz%~ : , s9yB : CF{ , YOb Gyz& hQS(y& , n n n o n o o n n vov n n n n n n n n p p p s9d : S}gA& *t(d : YOb Gyz& hQS(y& , s9yB : ${ S}gB |"& C!& n r o no o n n n r n r n o o o n n n o nv n p p p E: Pyp x , s9yB : p}9 s(d fz, I+# s9e fz+& v}9 *Rf~ C${ GygQGb ? o u n n n n o n n n n n n n n nr o o v n p m m *o Zzp , , hQnC*r Ao & p, |n TGOp <", p;f *o Zz, , hy~ *z@(G p+& <D=B *n gr Qp p& n r n n o o n r nro x p p p m C@gQp(f $PG ? p}9 CvDQ |# F9A n *n t(d : sn O QC*r Ao & p, |TGO <", po ;f n n o o r n n nn r o n n n p n n n r n n r n s9d : sO QC*A& hs}B |h fz, n u fn zn +& p, Gytn Ar zn ) , pn On fn 9 Gy"v9S pn tn 9d : n n n r nn o o r o n p p f# C${ GyP|? *AJOC(!& , *t(y(f : Ph GyDOj hPh GyDOj ? q q o o x v nn n v o nn n no o n r s9d : Byz& GyPj : Ey& E: $( ytO v9f , s9yB : p}9 V,A <zj", l n n n n n n n n n n n nn n n v p p GyT v =+{n hSqn w(G GyOv en hGSAn Jzw (G Cn$r {n GyPx |v ? , pn tn 9yn B : Byz& ? n o r n *n 9 G<# VOGOp , ptO sAz%~ , pt9d : hGyz&p |9 <n gn E Ey+%~ IAv ) sago (G n n n n v n n nnn o n n n n n n p GyJQH fz) S(GA , Ef Gyz& : *J> GyM9Fp"+# , pt9yB y& f9FpW? : n r n n n v n n o w n n np n n n n o p n n p Ch @tag(G S=+; Ch @dzp }(G P n k v|?k , p{!vw~ Ef pn gn zr Ao ~ pn tn O !n =n Pr !n 9 Eyn +w~ nr o n r o r o o m p p IA) @GA}h C|? |J}O | , <+""9 h<+"w~ Cf : @Tqw(G O|9 IQG|9 n v n r n n ov o o n x n n n n q n n k n n n r o p p p p p : sO v9f |# C|Q!9 hC|Q Gy"9S |9 sO QC*A~ , ptq(G I+E V8A~ v n n n nro n o ro o n r n n nr nr
pt9d

n n n

¶¹±

)3( CLQF

hs9d : z ES"9Og YJ+K y . n & CIv}O p, z Gy}T"O y (2/451 Qs~ 848)
IO E

<AJt u

+

CI}O

V9vQ

,

*

(0163) . , hG!dQ z
YJ K Gy=M9Qj

h|9

<gOg

+ v

)2( z |Tzp ~ y , vA9H GyRv9I , <9H PvQ GyM GQL GyJO E (4601/841)

o n

p

q

y,

vA9H Gy} 9s>

o r

n

(

r

"

, <9H

f;|9J Gy =

" (I ,

*

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (7/892) .

*

"% *

uuuu
) ( ) (

) (

n p hFOg SGO yz& VwQG EP fzp ~ C!& fz) GyJu . n n n n n n o r k 4 r n n v x p+%~ PG GyDO*? , pZ9Q fz, *=JE f"& p, GytAz) IA) hFOg pz}9 t nr n v n n n nn v o nrn n n n w q 3 p m Gy}Tzp }+# @tAz%~ Chy) Gya9FpqA+# <9yJu , hPvQ p, IO*E BLQ Cf n v o r n n nroo o n r n x n n n v n m p p QS(d Gyz& | sO CL=Q C!& @MQL pp Qs? fz) I+# GLAp ;a <+# n v n r o o r n l n o o r n r n hv9f <+"%~ Gy}MOL Ph GyDO*? GyPj QBg fz, Q\, Gyz& f"& hv9f t n o o n n n n n n v o p p E: CQ<g? Ch S=g? p, <g^ Gy xQhmn G*9J 2 . l l v p p hv9f fOO GyM(GQL Cyr QF{ ptAz%~ hy~ *tA{ |# F+X fz, n o n n n n n o u n nnn o n n n r orn r nr n p +& p, GyJO*E 1 .
fz
) (

·¹±

n E!, CLW) Cf Cf+X pAQI : CPvQ Gyz& p+%9 ! . xp n r n n r n n nr k n nr o n C9<B y~ *GRY , pz}9 CQGOhG sah yp T9!p & L9a s9y(G : G6f ? s9d : n r n r n nn v nn o n r n n n n nm o n n n l p p pz}9 |9J F9AhG ptag(G *Oi G<# |zG~ hS}z(G f+"+& h$( n o n n o r n n o o n n nn v n n n n n o p m p p pt9d G<# |zG~ : : hGyz& p{!, S}}A& F}g? ( *Q*O S=g? C*9e ) . o o r o o n n n n n p |B p9sA;g <, ( *M9_> GyJT# hGyJT+# ) . w n ron n n p CS=(f9 , hs9d fz, t y}q 9 _gp # Ef C!9 Vqp +B pz!9 IG+G& , hEf Cn!n 9 o r n n o n r nn o r o nnn n o r o k m p p p p p p pag# G<# |zG~ fzp +9 , h$( L9QL yp Z;I GyqGQ <M"GQ sO S}& o o l n r r n n s n n n r n v r n n n p n p p hv9f f}Qh p, |ZQ , h|g9h*? p, GyW9e , hfz, p, Gyw(p? , t n n n r o v o o *w(f Pyx <gO S=h fWQI y+z?m |# Q|]9f . n n o n n n m p p p G<# <wQ Gy p q o vA}+}, , pt9d : C!9 ygn }r Qh <# Gyg9U hG@v qn to (G fz) Cnf n n r m p p yp gzp , <# C<, _9y> , hs9d Gy=Qc GyA}+}, : C!9 yp }g9h*? , C|9 f}Qh w n x nr o n n r o n n n o v n p p |"%~ v}9 *Rf}(f ) , pt9d f=O GyQI}# <# |zG~ Gy}QGOj : C!9 o o n o n n n n n n r o o n nn p p p p s9y(G : !AtQH Ey) Gyz& <tA{ $|:A Gy o n o vD;C? ( hPnyx yn +o Q*J(G Gyg=9O nnn v o nr n o n p Gyg9U . m y+tAz# fz, x <# Cn<, _9y> h|g9h*?n p <# Cn<, Sqr +9f , hf}Qn h <# o n n nnroo v n p p GyT v "n A+# , G!r AOH C;C?k |# GyM(n GQL , p9FAn }n go (G <}n w?n h@n gn 9sn Oo hG n r n v p m I+# $OCJ G}|(Q szp +; <gO |gQv? Gy"%QhGf <qAQI @t9QH o n k n r n o n n n on oo

B

= î î Iq ÃOd Ç*ïRM5 Kw 1s Ã1w UV ò î ò î ï í

v B

7MW °´ à

Ç*Y ÇUY

¸¹±

)2(

)1( hY9QJ

z Gya=t9J Gyw=Qi y (3/53) , z Gy=OG*? hGy"%9*? y (7/833) . $Pg GyG}z? p+}9 <gO |n Dn ; V9Fgk 9 . r o k

m

uuuu

) (

) (

p p f=O GyQI}# <# |zG~ . 2 o o p , ptAp { hsAp { Gy=Qc hsAp { s9d : CQOJ f}QG hCQGO Gyz& L9QF? r r n o n k o n o n 1 o n n o o n n n n n p pn p n <# Gyg9U s9y(G : |9 sAzB f}QG hE!}9 sAzB L9QF? . n nnr n n k v nnr n n n n o p GyZ p v ;I pn zn |r Tw(g sn 9yo (G : |n 9PnG pn gn zr B ? sn 9d : CnQnIB Gy"v9S |# fn }r Qh n o r o n n n n m p p p Gyg9U hv9f G n |9e L9QF? <# C<, I=+> pG9A h\Q<& ptAz& p, n n o n n n nn n nnn n n n n n n n n m p CY+> <{S%9d pz~ *MQL Ey) GyZ;Ip , ptA{ G n |9e *d"& f}Qh <# n r n v n n n o w n r n n nn n r o r n nn n o p hGyPj CQGO f}Qh <# Gyg9U LQL Ey) GyZ p n n v ;I p hvn 9f fn }r Qo h sn O n n n n n n n n p *n tAz& , hf(yp H hyw# Pvp Q C!%9 v9!B S==k 9 p, sah !Tzp & . n o n r ror n n n r o n nv p p hLQL Gy=Qc y}g9h*? p, Y;Ip GyqGQ p]Q<& hyw# CY9<& hy~ n o o n n n n n n nn n n n n r n n n n n n p p hyp , |# Chyp +9A C~ *MW) Cf @}Q fz+& yJd? : *PvQ Gyz& p+%9 ! . v n q n o v n r n n r l n n r o o n r n r n o &p !! $n PG $( Gy];d Gy}o =+# hGygp +9P <9yz&p , *n TAn =+K Onen o r o v o o n
S=J9f Gyz

o r

n

¹¹±

p p p Cf *qgz(g $( sA{ sAz? fD}9f <gO Pyp x Gy v"dQo p, |n (\(Y GyM;p? . o n n n n nr o nnn o n n n r nr n o m p h|g9h*? v9f *Qi GygwU EnP v9f *Qi Cf Chd V,A *G> fzp +%~ n r n r n n nn n o n o n o n n nn n v n v n n p f"O|9 @%OC G}|(Q h*TAA> G}|# . o o r nn o n n n o oo nr o fz, *Qi Cf G}hy) Cf *=9*h C~ <gO Pyp x *"dQ p, C|Qp sAz?p fD}9f r o n w nn n v n n n n n n r on n o v nr nnn o p9:LAp ;a <+# fz, h|g9h*? Q\, Gyz& f"%}9 $( p, C*%}9 s={ : r n o n n n u n o n n nx n nr o

p

*o tA{ sAz? fD}9f , hfzp , *t(d @=9*h C~ *"dQ p, sAz?p fD}9f . n t no o on o o v or n o rn n nnn o o n n nnn o p p p p p <%Pg Gyt(I GyA, @|$z& yp ;!At9e |# sAz? fD}9f , pt9d : : C<9*h IA) o o v o n x o n n n pn nn n on o n v hPyp x Cf |g9h*? v9f *Qi C!& fz) s(Im p, GyW9e , hC!& y# *qQW n n n n v o n on x n v n n n nn o v nv nv s9d : : . <{ *Tz}"p , sAz? fD}9f , C~ C<9*g& . n r o n n n n x o nnn n p o n o v on o p p s9y(G y& : <9*h , C~ _9yp > <tAz? fD}9f . n r n n o o v n r nnn o p s9d : hC*# sAz? G<# f}, ? C*# sAz? fD}9f ? n x n n n n n nnn o n n nn o o p p p GygRd , hs9d : | n r n v}# Cofr Rn do ? sn 9yo (G |# fn z, . u n n G<# C<, Sq+9f , pz}9 <zk GygRd |g9h*? Q\, Gyz& f"& Qp^ n n n n r o n n n n v nn n n p p p GyP*# h:$~ fD}9f h$~ L9yO <# Sg+O <# Gyg9U , h|g9h*? n o n o o v o r o o p C|9 |g9h*? : p{n f fz+9 y}9 CLP GyM;p? fRd <g^ Gy(:Ip o n n n v n s n v n n n o n n n n nv o n Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& hf"%~ . n n r n n n n p
o nn
î î ] ï î 7V Ç)šá 15 ÇBU1W Ñ{w ÇKt MNr î ð ð ð

Gy}W%(Q : Cf _zJ? hGyR<+Q hf9FpW? LQF(G yp ;!At9e yp gD}9f o n r o o n v n n w n n n n n o n
Ç*Y ÇdÇ1l

°°²

p hG\aQGH G}|Q
)1( hy 9 p

p

, pA"?
p

" ,

iRh

Gyw(*B

, GyAv 9Q*N

p p p ChOJ <9ywD+Q |# GyJw}9A <z& Gy v"9S Gyg9O*+# . n r r p GyJO*E V9$O sQ*> fz) GLA;a G6QGA l r

m m p s9d GyJ9pe G<# IGQ : z Ef Gya=Qj CLQL <T"O YJ+K f# n o n n v v v nn n n n n n n o m p <(\(M . )1( o o p m p p pA"? hyp Pyx y~ *TAah CIO Cf *AO<Q Pyp x G}|Q h*A=+# It+tA& n n nn v n n nn n n r n r n n l n r nn n v n n n nr p p hS=> $Pg G:LAp ;p9J : Cf G}|(Q v9!B |WA=%? hGy(sB v9f hsB n n n n r o n n n r n n n o n o r n k r n n n v oo p p GyZJ9<? . @Qi $Pg Gya9Fpq? GfAp RGd GyG}+h . v nn v o r n n n h|J}O <# |Tz}? , hG}I"r , hCS9|? hC<( <wQI GyDtq, , hF{ w o v n r n vn w o n n n r o o n o n p Gya9Fq? GyD9yD? : h*}Dz%9 SgO , hG<# f}Q , hC<( $Q*QI , o o n o xo n l o v o v no p p *n w(f h*JT~ $( C|Qo GyM;p?p , h@zF+{o Gy"vdQp p, |(\(Y sAz? fD}9f . o n n nr n n o n o r n n nr p Gya9Fq? GyD9!+? : fzp , h|# |g& , @Qi $Pg Gya9Fq? Cf Chd V,A *G> Cf o v o n t n r n n p nn v onv nv n n n o n v p Gya9Fq? C!& *G> GyAgG+{ <tA{ fD}9f . v o nv n o v o n r o n Gya9Fq? G}hy) : _zJ? hGyR<+Q hf9FpW? h|g9h*? , @Qi $Pg w o n o on o nn n o n r o v o n p GLAzr GyZJ9<? fz) C;K _(GFpr : v n o r nn n n n n p |(sp r GyZJ9<?p |# @p zx Gy}g9Qpc v n n n o n p _zJ? hGy r wR<+Qn <n 9*gn 9 h|o gn 9h*?n y~ *o =n 9*h <n gOo . n r p p m p m Cf GyqQb <+# _zJ? hGy n n r n wR<+Q |# F%n ? h|o gn 9h*?n |# F%? CoLQn i Cnf v n r n r n v p p p n p _zJ? hGy r n wR<+Q |# QnCrj |o gn 9h*?n , hn$o ( G SQn GYo <tn Ar { sn An zn ? fo D}9f , |n h n n r m p p p9yM;a <+# fz, h|o gn 9h*? $( L;a Chy(*v9J , hv9f QnCj x n o

m

n

n

o

n

n

o

n n

n n

r

±°²

)3( )2(

)1( hGyPj d Q |

QhGg CI}O ( 6/393 ) hs9d GyJ9pe p, z GyqAK y (31/06) S"Og IT# . p z pAK Gy=9Qj y (31/83) , hG!dQ z @9Q*N Gya=Qj y . n vn x p p hv{ |9 p, G}|Q C8~ GFA%OhG p, |gQp? |9 *G> Cf *t(|(G <& Ch: . w n o q r k p p (fz,) GyM;p? C<OG , EP $~ <9*g(g fz) GyM;p? hC|QhG (G}I"r) <}=9*gA& , o u r k n n r * % o # $Pg GyQhG*?p Cf (_zJ? hGyRw <n v+r vQn hfn 9FpW?) |9 v9!(G *"t}(f fz) n n q n r n n

h!G(R Cf Gyz& *AG9hR f"& , hIw}& $( Iw~ s9@p { fD}9f , hs9@p { o o n nn n o o n n x o n v n n r o m r o n n p p s9d G |9e GyP$=, : z G<# |zG~ f"O!9 |}# !QF( y& Gy"9Q , n o o o r n v nr o v n n n v w

n n p p . QS(d Gyz& | : : hyw# EPG v9f Pyp x p9QOO$9 Ey) |z|"p %9 n o o n n n )3( n n n r n n n n n n r o r n n r p f9FW? C|Q p9Qpu <%9 . s9d fz, t : pz!9 CVt9$~ *9 QS(d Gyz&p . pn tn 9d n n nr l n r o r n nnn n n n o n n o n n n n p n p hsO |Q <"9 s(d QS(d Gyz& | yp gz, : *9 fz, E!& S+w(f <+"x h<+# w v n o o nn n n n x n o n o n n n v p C|Q@}(!p , <=+gAp & . r n r n )2( nn o o p p y%~ : hGyz& : Cs9@p zw~ h|gw~ Ce Gy}||"+# , h: Cs9@p { QF; n n o r n n o o n on o n o k n on o o ow p p p p hy}9 LQL $|:A GyZ v J9<?o Ey) |n gr Qn v? GyG}n { yn t+n %o ~ G}nI"n r pn tn 9d n r o n q n n n n n n s9yB : fz+x <gzp , . n u )1( n n n n n p p p hyt+B f9FpW? <gO sA{ fD}9f p, |w? ptzB : |9 @z|Q*", ? n n r o n n v n n o r o n n o o n n n nr n r p n fD}9f ptzB : |9 @z|QG!p , p{!, CQGg |tA(: ? s9: : fz+x <gzp , . n n o n n nr n n u o n n o r o n x n n o n ro k r m p p p p G}I"r <# s+U Q\, Gyz& f"& s9d : yt+B _zJ? hGyR<+Q <gO IZQ w n n n r n n n r o n r n n n r

p p p hs9@p { GyR<+Q , hsAz?p GyJT+# , hC|D9yp %~ . w o n n nnn n pn p p p m p p p * |(sp r C${ GyT"? |# f=O GyQI}# <# |zG~ , hsAz? fD}9f v w v o o n nnn o n n n

²°²

)4( )3( )2(

)1(

S=u <Q*G& p, Gyw;e fz) |gQv? Gy"%QhGf U ( 302 ) . S=u <Q*G& p, |gQv? Yq+# U ( 781 ) . z @9Q*N G S;e y (546) fZQ GyMzq9A GyQGVO*# p, @Q=? f=O GyQI}# <# |zG~ . r |GQ|(f E: |# @9H |"%~ . n n $|:A Iw}o %~ hGIO ; : *MQF(f |p # Gy}z?p , hyw# : Vx C8~ pTt? n l l v q q

) (

p p p p yp =+9f Cf GyP*# G|A"g(G f# Gy}W9Qv? p, GyqA"? $~ GyP*# v9!(G fz) n n n r o o o nn o r n o n v p fz) GyJu vz& . hy+U $PG _g"9 p, fzp , Q\, Gyz& f"& , hyw# n x o x n n n u n n n n n r k n GyQS(d | s9d ( G}sQH Ey) GyJu ) ( G}hy) <9yJu ) , : C!& v o n n x n x n n nr o nr n nv pn p p GyG}{ , hvPyp x p, Yq+# , hyw# y~ *Z> GyJu vz& , }f n n o n v n n n o v n x n nv p p p p pp p9yJO*D9f *"Z9f fz) Cf fzp s+9 vn 9f Cnsr Qn H yzJu |# |o M9yq+& p, n n no v n n x n n n n n v n p hpp , QhG*? : z CsQH Gya9FqA+# Ey) GyJu y . n n p p p p p9yJO*D9f YQ*J9f p, Cf GyJu v9f CsQH Ey) fz, Q\, Gyz& f"& . n n n n u n n n n v n pv n p n n r n p Gy}Tzp }+# @tAz%~ Chy) Gya9FpqA+# <9yJu . o r n nroo o n r n x 4 v nn p p m p p hs9d f# GyM(GQL : z *MQF(f fz) I+# GLAp ;a <+# n r o o n n n n n r n n p p p s9d QS(d Gyz& | f# f}9Q z @tAz& Gyq8? Gy=9i+? y . no n n v nroo o 3 n n o o <+# GyZJ9<?p ? v
) (

n p p p Gyz& h!w{ C|(Q$~ Ey) Gyz& @=9Qc h@g9y) y . n )2( n n o nn n n n n n n p p p , pw{ L9QF? , hs9@p { GyJT+# w $n |o :Ap !n =r Qn Co |"%~ h!o =r jp ]%o ~ p, o n )1( o n n n n m p p p p GyR<+Q , hs9@p { _zJ? , hs9@p { Sg+O <# F=+Q , hs9@p { f}9Q , hs9@p { o n w n v n n n n n r n

* C*# GyJu p+}9 hsh n w n n n n n

³°²

)3( )2(

)1( S=u

IO*E (6473) . p z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |"9s> GyJT# hGyJT+# , q o n v n n r r hG!dQ |Z"r G<# C<, V+=? <9H |9 F9A p, Yq+# . <Q*G& p, |gQv? GyG}{ U ( 181 ) .

p p p s9@{ C${ GyG}{ , hIRf y}9 s9@{ C${ Yq+# . n n n n n n v n n n n r n n n n x p n r p hfz, SGO yz& VwQG y}9 sA{ C${ Gy"%QhGf , hyw"& <w) y}9 n n v n t n n n o k nn n n r n v n n v n q p r p n p p pQM Gy}Tzp }(f <tA{ C${ Gy"%QhGf . o r o n nr n r vrn n n p p vz& p, sA9yp & yp zM(GQL , hyp Pyx y~ *JRf CIO fz) sAzp %~ , <{ n nr o v n n n p n r n r n r n n l p p p p hGy n n n v u vD"9A fn zn ) fn z, vnp 9f ytAn 9y& Cn$rp { z Gy"v%r Qn hGf y , pn tn O CnY9H GyJu n p pzC") fzp +& yp zZ r w zr K , hyn ~ *o Dr # fn zn ) fn z, ; }!v& sn 9@n zo %o ~ . u n nnrn p p p Gyz& Cf *Zzp K <& <+# _9FpqA+# |# Gy}Tzp }+# y . n n n nn o r n )3( n n r o r n p n hytO CC") Gy"=, | fz) GyJT# hs9d : z Ef G<"p , $PG S+O hyg{ v w n n n x l n n v n v r n n n nrn p p p p h!O|(G vz%~ fz) Gy}W9Qv? p, @p zx Gy}g9Qc . o n n n n n n n n o o w r n p p <9yPj IOK s9d : z hGyz& |9 c""B Cf G}|Q *Z{ Ey) Pyp x y . n o )2( n n n n n n n nr o n v nr n p hy}9 F9A GyJT# <# fzp , Q\, Gyz& f"& <gO Yq+# , hvz~ fzp +9 n n o o n u n n n v n n s n v n n x p p s={ fWQ*# S"? y . n n k )1( r nr n p p p p GytA9d , hyp Pyp x !Oe fzp , y}9 QCi _zJ? sAp +; , hs9d : z y+A"p , |B n w n n n n n n t n v nn n r n n n k n n n p GyJu vz& , p9yT;|? yp gzp , Q\, Gyz& f"& v9!B p, G n |T9c f# n x o x r n n v n o n q n n r

uuuu

´°²

µ°²

¶°²

hG!dQ : z Gy=OG*? hGy"%9*? y (7/542) .
)1( Gy=M9Qj : vA9H p]9F{ GyZJ9<? : <9H p]9F{ GyJT

# hGyJT+# ( 6473 )

p m f# CS9|? <# R*O Cf Gy"=, | v9f *zLPg hGyJT# , h*t(d : n n o no o n v v v n n nr o o o n n n p pn p hyg{ Gyz& Cf *Zzp K <& <+# pp 8A+# |# Gy}Tzp }+#y . )1( n n nn o r o n r o r n n n v p p n n n Ey) F"=& *"dQ Ey) Gy"9S |QI , hEy+& |QI h*t(d : z G<"p , $PG S+O n r nr o o n v nvk n v k no o r n n n x l p p p f# C<, <wQI s9d : S}gB QS(d Gyz& | fz) Gy}"=Q hGyJT# n r n n n n n r o n o o r n n n o n n n

*

p]9Fpz&
n n o

:

p p G n !9K : Ce GyJT# - Ce f=O Gyz&p . n o ow ow p - f=O GyQI}# - Gyt9S~ - f}Qh - |J}O . o n r l o n p9yPv(Qo : GyJT# - R*O - _zJ? - IT+# - f=O Gyz&p - C<( <wQm n n o o n n l o n r o q o hC|9 Ch:Og : n n o hGy}W%(Q C!& @RhL vD+QG h_zu vD+QG Q\, Gyz& f"& . n r o o nv n n v n n k n v n n k 3vv Ce ESJu <"B _zJ?<# f=+O Gyz& n o n n ow m m 2v Ce <WQ <"B C<, |Tg(O ow n " (Qm . 1v
L y? < B | d

* CRhGF& : n
Ç(s 1s Kw

n

( "
no

o

B 

w 7DuÑ

Ç*Y Ç_èä

·°²

)2(

GyJT# hGyJT+#

)1( YJ K Gy=M9Qj : vA9H p]9F{ GyZJ9<? <9H PvQ CS9|? M 5373 .

IO*E ( 0573 ) hp, <9H Yq? Gy"=, | (2453) . p YJ+K Gy=M9Qj : vA9H p]9F{ GyZJ9<? : <9H |"9s> q o n +

) (

p p p f"O QCS& pt9d : Cj CL, : C!=8"p , |# St9c . r n r n n n n n r n n n n n nr r C~ LQF"9 pz}9 v9f GyjO C@+A& h$( *T(b , pG9A GyJT+# ptgO o n o n n n n n o n ro n o n o o nn v n n n n n o v n r p n p pt9d : |9 C!9 <T9Fpzp x V+89 , *g9p+x Gyz& Ef V9A Gyz& . n n o n o r n n o n n n n rk n n nn p p GyT~ |QGQG , pz~ CSu |D{ $PG pTz"p , . w v n k n n o r n r n n n n n r p p p m n p p yqdB _9Fpq? |# v=Oj s={ sz=A%9 <g(O v9f |g, , hE!, sO St+B k n nr o nvro n o n n n xn n r o r o nn r o n p LQL pt9d : Cj p;f , Sz"p , s={ Cf : @Tzy", , p{!, hGyz& sO n n x n n n n n n nr n n r n n r nn n r r n p on o p p p s9d : |9 C!9 <T9Fpzp x V+89 . C~ s9e |# f"O!9 pOL{ v"p +q9 y& C~ n n n n n n n k no o v n n o v n n n n k nn p fz, !g(Og , pt9d yp Z9I=, : *9 p;f , Sz"p , ? n n o o n r n u n o o n n n p p p s9d f}+Q <# ESJu : OLzB C!9 hY9I> yp , fz) GyJT# <# n l n n n n r o nn n n n n n o o o S"? 94 $v . p h@(p, GyJT# <# fz, Q\, Gyz& f"& L;d pAQIp Iw~ |g9h*? x n n o n nr * hp9@& : *]Jx . n r n o 2 p p p p p GyJT# h$( *t(d : z <z<, V=+& <9y t x n n x n n n n o no o v"=, yn +U V=+r & <gn z, y hfz, n l n m p p f# ft=? <# GyJ9QK s9d : QC*B C<9 <wQ Q\, Gyz& f"& hI}{ n r o n n r n n n n o r n n n n n n p z Gyz%~ E!, CI=%}9 pzI=%}9 y . vo v x o wo n nn qo n 1
) (

¸°²

)3( )2(

z Gy=OG*? hGy"%9*? y (8/44) . p z @9Q*N G S;e y - f%O |g9h*? - (U04) . o n n # Y9|{ GyTz}, .
|J}O <

)1( z Gya=t9J Gyw=Qi y (U533 Qs~492) Gya=t? GyM9|T? |

#

GyZJ9<?

;t+u

uuuu

m m p p p p hs9d G<# vDp +Q : z hf"Oj Cf $PG y+U <ZJ+K y . )3( n o n r n n n n v n n n p p s9d GyP$=, : z $PG V,A : *ZK p}# GyPj G_zh fzp +& y . w nn v n n n n n vn w v n n n )2( n n *D=B . nro r p p p hsp +{ : Cf GyAp , StA& GyT v n n r n n nro w ~ RnhFA& Fgr On I <"r B G}nVgn E hnyn w"v& yn ~ r n v q !p t}? h En: p(Gyz&p : *tA{ <, <Qp jA . r k v n p n o r n o n n r )1( p s9d : |9 C!9 <}JOCp x V+89 , Ef *x Y9I=, GyPj Cc# p9yz& CVO n nn o n x n n rk r n o n n n n o w n o n n w : yp ~ ? C@tAz& ? s9d : !g~ . n n n n n n roo
s9d

n n

¹°²

)1( z |Z r f=O GyQRGb y (5/264) .

"

n p QS(d Gyz& | *Ma> EP F9A GyJT# pt9d Gy"=, | : z G<"p , $PG n o o n r o o r n n n n o n n n v w r n n p s9d GyJT# Gy=ZQj : hytO S}gB C<9 <wQI *t(d : <+"}9 n n o n r w n r r o n n n r n no o p p vAp +=? : @(y, IA) @O<Q BLQ$9 . o n x o r n n k n p p p n f"& Ey) |g9h*? <9ywA9Fp> , s9d f}Qh <# Gyg9U yp }g9h*? : CQi n o n o n o n n n n n r o n n n n m n p p pg# GyJT# Gy=ZQj s9d : y}9 S9Q GyJT# <# fzp , Q\, Gyz& n n n r x n n n n o o n n v n n "%}9 . h@g9y) n n n p
f

p

p

p p

p

p

p

m

f# Gyt+9OI hFg{ Gyt+9OI <+O f=O Gyz& <# f=9S Q\, Gyz& @=9Qc n n n n n n n n n n v o nn n n p p n p hv9f |# f;|9J EQGO@p & yp zZzK C!& fRd s+U <# SgO <# f=9OI n n w r nv n n n n n n n n n n o n n pn n . GyW9e v 1 m p p p p p <{ Ef GyJT# v9f |g9Q\9 yMQhL fz, x <# C<, _9y> ytAn 9d Cn$r { o n m k p LQL GyJT# <# fzp , hp, !p +Ap & GyZzK , hv9f : *J> GytA9d , v w o n n o o n n o w n n n <# fz, *Z9yK |g9h*? h*GA}h C|Q Gy}Tz}+# :
) (

* GyJT#

m p p p p n p p Ey) G6f y~ *"Ry(G fz) _9f? C|+Q Gy}||"+# fz, <# C<, _9y> . o r n n x n n n n nr o n n n n p n p p fzp , , hLQL <gO Cf ftOJ y& Gy=+g? |# Gyw(p? Ey) GyW9e ; }!%~ nr n o n u v n n r o n r n n n o n nv o p <gO |tA{ fzp , n n n n n u Q\, Gyz& f"& hCnQr\9g <n 9*n h Cn$r {o Gyw(pn ? GyJT# <# n o n r n
ÇOFW Ks

B

1U)šW

Ç*Y ÇUw

°±²

IO E

*

)1( z YJ K Gy=M9Qj y : vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H | 9s> GyJT

+

(6473) . p q o n

"

# hGyJT+# ,

uuuu

m p p p hv9f Iw~ GyJT# yp }OIp SA? CV%Q . n n o v v nr o n n o r o p hS}, $PG Gyg9e f9e GyG}9f? . o x n o n o n n n n p p p p Q\, Gyz& f"& yp }g9h*? <9yM;p? pzY=K |g9h*? C|+QG yp z}||"+# , o n n nn r n o n n o n k n r o r p hGyAt) |g9h*? <9yJT# <gO Pyp x , h@"9Rd GyJT# <# fzp , n rnn o n n n n n o o n u n n n nn n n o n p p p p hE!, hGyz& : Cs9@p { IA) : CFO |# GytA9d <OG o s n x n p on op n v n n o p fOO$~ |# C${ GyW9e , p}9 L+Q GyJ+9I <gO Pyp x ? n n v n o n n n n n n o n r p p p p n p QSzp x *9 C<9 f=O Gyz& p{!x : @Mz[ |# sA{ $|:A IA) *tA{ r n n n n o n v orn n n v n n n r o nr p !t9@p z& . pt9d |g9h*? : ( s9d Gy p w o wR$r Qj : hvn 9f L+Qn GyQv Fzn +# ) fz) on o n n n n n o n o n n p p CSqzp & GvA> p+& |9 @Q*O p%( yx . pt9d f}Qh <# Gyg9U : <{ o n n r o o n o n n n n n n o r o r n r n p p p p hf# GyR$Qj s9d : CQS{ |g9h*? Ey) GyJT# SG; sO LAp ~ p, n n w r x n n nr n n on o o n qk n p hyg{ Gyz& Cf *Zzp K <& <+# pp 8A+# |# Gy}Tzp }+# y . n n nn o r n )1( n n r o r n n n v
S O

n x l

+

±±²

²±²

³±²

´±²

)3( )2(

)1( z @9Q N G S;e y yzP =

CLQF& CI}O 4/721 . CLQF& GyAQ|Pj : vA9H Gy}"9s> : <9H |"9s> |g9h*? ( 3114 ) $ , vv f%O |g9h*? 803 .

*

<

p p 3v hf# Ce IQGe <"B |zJ9f s9yB : !9e Gy"=, | *(|9 sQ*=9 |", n k k x n n v w n n r r n ox n hsp & GygPGH n n n n )3( p p 2vv hs9d QS(d Gyz& | : Gyz%~ fz~ |g9h*? GywA9H hGyJT9H o v n x r o n n n n n n n n o o

&

y

)2(

.

1vv

s9d

QS(d Gyz& | n n n o o

f

"& : z Gyz%o ~ GFgn z& $n 9Op*k 9 |n %r Op *s9 , hnG$r Op v r r
:

h|}9 hQO

p, p]zp &
n r

B

1vv

3v !9Fz? <"B f}9QI Gywz=+? . hC!G=B y& : z f=O GyQI}# y , h z f=O Gyz& y . 2vv p9LA? <"B sQc? Gy}"9p+? . + (f <"B <JOd Gywz=+? . hC!G=B y& z *R*O y .
| T

CRhGF& hCh:Og :
p p p p p Gyt]9A p, GyT p r n v "? GyT9<g? |# Gy%GQI hCnc%n Qn ES;|n & f9en Gyqn Ar K)1( v r n n r CSz~ |g9h*? <# C<, Sq+9f Q\, Gyz& f"%}9 s={ C<+& p, f}QIp o n n n n r n 
FUèW

B 

w 7DuÑ

Ç*Y Ç_èä

µ±²

)3( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/031) . )2( z pAK Gy=9Qj y ( 6 / 021 ) .
IO E

*

"% *

*

( 0082 ) .

)1( CLQF Gy=M9Qj : vA9H GyG 9O hGyT Q : <9H p]{ |

&

%

+

# *ZQY p, S=+{ Gyz&

) (

) (

) (

p I}Og y pt9d |g9h*? : Q<"9 hyx GyJ}O . n vn n n n r n o 3 n n n o n o m n n p pt9d : |9PG Cs(d p, QF{ s9d QS(d Gyz& | : z S}h Gyz& yp }# n o n n n o n r n n n n n o o n no o n p * S8p { G<# Gy}=9Qc f# |g9h*? ? o n o o o n n $PG GyJOp *E |"t=? yp }g9h*? ; }!& Chd |# iRG Gy=JQ y . n n r n 2 n n o nrn l n np n nv n v o p s9d Gy}%z> <# CI}O G}!Oyp T, vv CIO VQGM Gy=M9Qj vv : z p, q v q o n v o o o n n n nr n r n n n o o n p"Ry(G GyW9e ptQ<B Ey+%9 OG<? yp AQv=%9 pZQfA%9 p}9@B . v n noxn r n n n ql nr nn n n n nr n n n r 1 nnn o p Gy}Tzp }(f Gy=JQ |h |g9h*? , pz}9 G!ZQp(G |# iRh$~ s9pp zp +# o r o n n r n n n o n n r n n o nv n n r n n p p p p p pMQFB |h RhF%9 f=9OI <# GyZ9|B i9R*9 Chd |9 Qv> v o n n n n n n r n n n r n n k n v n n n n p pt9d :z C!B |# G}hyp +# y . n n n nv n nr p Cf *Ggz", |"%~ . r o n n n n n p p pqg{ |Dz%9 , pt9yB |D{ s(y%9 , pzF9<%9 |Dz%9 , pt9yB : GOY Gyz& r o n rn n n n n n rn n n n n nn n n n n n n n p s9yB : p9OY Gyz& Cf *Ggz", |"%~ . pOf9 y%9 , C~ !9e GyD9!+? r o n n n r n n n r o n n n n n n r o v n n v n p p v9y}z(c fz) G}S p vQI y . n o o n p s9d : z C!9S |# C|Ap , fQ\(G fz, , *Qv=(f $PG Gy=JQ G}L]Q nr n o n n n n r n o o n n v n l n n n r n ov * o : |9 C\Jwx ? n o r n p C~ GSA te =AT~ ptzB

v

r n n n nrn

+

n o r

n

¶±²

)3( )2(

p]9F{

GyZJ9<? ,

<9H

:

| 9s>

"

GyJT#

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/031) .

hGyJT+# , IO*E (5673) . p z YJ+K Gy=M9Qj y , vA9H : q o n z Gy=OG*? hGy"%9*? y (8/031) . * "% *

) (

p p p p n m p m p G!Wj9d |g9h*? <JQH fz, @OG!) Ey) <g^ Gy=;O p, F"(O fd+}? o o n r n n o n n n r r n u n n n n n p v9f sO CLW9g hCPy& hs%Q F"Og hOI9$~ , pz}9 QCi |zp x GyQhe w n o n n o nn v nn n n n r n r n o nnq n n n o r n p m p * s9d GyJ9pe G<# vD+Q : z h_}h p, |g9h*? |zp x Gy wQhe <gOn Cnf o o r n n n n o n n pt9d : E!& pt+& . 3 Gy}||"+# |g9h*? , p{!& |9 Ch@Q E: <(GIOI . + : s+{ :<# f=9S : ${ yx p, C|+Q * hs9d G<# C<,
|z w? fz) hI+& y . )2( n r m p p p p QF{ |# GyA9<g+# , |g9h*? Y9I=& , hY%Qg , hv9@p =& , hC|+"& n o o r o v n on o n n o n o p p p p pj]> , hs9d yp zT p n v 9F{ : z Cn@n Ggn {o QnF; |# GyZJ9<? |Dr {n r o k v n n n n n p p p f=O GygR*R ? n * hS8p { Gy}g9p) <# f}QGf : C*%}9 Cp]{ |g9h*? Ce f}Q <# o o n o n o n o r n o nr o n o o nw o n nr n p p hCp]{ |# f}Q <# f=O GygR*R y . o )1( n o r n n nr n p pt9d : z yAQGH p, |"MQj |g9h*? |h QS(d Gyz& | L+Q o n n n n o o n n n n l n n no n l p p p p * hsp +{ :<# Gy}=9Qc : C*%}9 Cp]{ $( Ce f}Q <# f=O GygR*R ? o o n o o n nw o nr n nr o n

·±²

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/911) .

*

"% *

uuuu

p GyQhe hG!wr h<gE *az> Gy%O!? y . w n o r v n n n n n r o o r n )1( p p p p <;Oc h:\+t# fz+x G}QV <}9 QI=B . pg"O Pyp x L9a |zp x r n n n o n r n n n n n n n o o n xn v n n n *9 yg+# }Yazp J# C!9 hG<# fn }, fn z+x h}LQp F"x |# F}+h o x n n n o r n v n o n r n n v nn p p n p n p p h_}h p+& , pwA> |g9h*? Ey+& : hGyz& y8p # y~ @"A& h@QFh Ey) <;Oc nr r n n n n n o n o n n n n n n n nrn n

hv9f R|"& R|# pA(I9J hGSAp tQGQ . r r l oo n l p p p IA) S"? SA+# |# Gy%GQI . n v r x n p p p p @(y) |g9h*? fz) Gy}||"+# hY9Q Lz+q? |OI fWQ*# S"? @tQ*=9 o n o r n n n n n r n v o k o v n k nr k |g9h*? :

* hp9I

B B

¸±²

)1( CLQF Gy=M9Qj p

&

, vA9H GyG%9O : <9H |9 s+{ p, sA9d GyQhe ( 4292 ) .

S ?

"

75

$v .

p hiRG$9 |QI CLQi S"? 45 $v , hI9YQ$9 hGSA}Q IZ9Q$9 Ey) n n n n n r n n v n o n n n n n n k o r m . hChd F+X |# C|Ap , *jRhf |O*"? s+ZQ |jq(Q y%~ y n n r o l n o )1( n n r o n n n n v o n ov m s9d QS(d Gyz& | : z Chd F+X |# C|Ap , *jRhf Gy=JQ sO ChF=(G n n n r n n r n r n o n n n o o n v o n ov

p * iRh GytTa"a+"+?p S"? 05 $v . n r o o r n r p m p p * Es9|? OGQ yp Z"9f?p GyTq# p, |ZQ r n w o n n n

S"?

45 $v .

p p hC$~ G}f}9d p, R|"& : w n n nr n n n p p hGyW(G@p , , h$, iRh GyWA9A hiRh GyZ+r v n n r o xn nro v p p p p p |# GyM(GQL ) , hGVA%Q p, f%O |g9h*? |9 *T}) <9yZ(GFpr o n v n n r r o n n n o v n n p m p p m |g9QV y& , <{ v{ OL{ p, _9fAp & ( E: |9 v9f |# VQP|? szp +z? r o n n r o l n n n l n n n n v n n n p p |g9h*? <9y r o n v"9S S+r QIk IT"?k pn tn Qv H |n 9 vn 9f <n g+Ok G hyn ~ *n =r u p, Cn*v9|& n n n n n n o p p p p s(@%~ yp zM9QL I+E QpgB QG*? GyG%9O hf9OJ GyqA(I9J , hS9Q n o o n r n n n n n n n o n o o v n o o r n m o m hPyp x Cf Gy}Tzp }+# GFA}gB vzp }A%~ fz) QF{ hGIO , p(F%(G n o n o r n r n n n r n n n v o n n o o n n n v n p p p p hGytA9d hG!tah _}h G}fOGA <9SAp g9OIp |9 CLPg |"%~ Gy}Tzp }(f , r n n n n n n r o o r o n n rn n n n n o nr n n EP G!A%B |OI Gyq(\) rn n r o v o n r n p v9 B L;p? |g9h ? L QG yp z}Tzp } n n n o o n n n k r o r

!

*

+

+# n

Ãr Ç_5bÇË w 6šW FUèW

B

Ç*Y ÇUw

¹±²

m

)3(

)2( z @9Q N Gya=Qj y ( 5 / 042 ) . )1( |GA}h GyWGQ .

p m hCIv}O p, z |T"Og y (4/372) , <T"O YJ+K . n n n z S"# C<, OGhO y , vA9H : GyT"? , <9H p, GyMzq9A , IO*E (6464) . r *

) (

m p p hf"O|9 !QFh Ey) vA> GyA9Q*N !GO C!%~ *PvQhf Cf C<9 <wQ Iw~ r o o n n n n v n o o o nv o n r o n v n n r p p p hL;p? fD}9f GC"A9 fWQI S"? hL;p? fz, SB S"+# y . 3 n u w n k n n o n o o m p p p p s9d Sq+"? : z L;p? C<, <wQ S"A9f , hL;p? f}Q fWQ S"+# n n n n n o o o n n n o n o n p | : z L;p? Gy"=(Ip C;C(f S"? C~ *|@p , Gyz& |zw& |# *W9A y . o o r n n r n n o o q v nn o n k o v o p * s9d Sq+"? C<( f=O GyQI}# |(y) QS(d Gyz& | : s9d QS(d Gyz& n n n o n n n o o * ( ) Gy}o zx . p hf"O|9 G!At{ G}|Q Ey) rnn n n
|g9h ? @J yB GyM;p? Ey

*

|# GyM;p? Ey) Gy}zx

:
) (

p n p . LQL $9Q<9 IA) Ef GyT=9Y v9!B @J}{ Ch:O$9 q v x n n nr o n n n 2 n n n n k Pyx |# GyOhGH pOf9 Gyz& fR hF{ fz+%9 pz~ *=u |"%9 V,A E: l v vn x nnn n v n n n nr n v p + !%9 hv9f |(\go & i+]? 1 . : @QGeo |# GyT=9Y hGyJ+v9J hi+Q n x o n n
s QhG

n

) (

v9f |g9h ? sO <gE ft=? <

n n

*

o

n n n

n

# !9ph Eny)

*
z

<"9A Gyt+QhGf
y , z

:
s

CpQ*t+? p9pAAJ%9 hGLAb n n rnn n r n v

SGTA9f

p ($TA9f y h z <;O GyT"O y . y , z QhOS y , z
< RQJ

h@~ pAK z n v nr o

@wQ B

*

"

y , z

S S?

(

y

°²²

)2(

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/71) .

f# C<, f=+OI . p p Ct9J E: C!& s+{ Ef |wJ(: yv~ *T}h |# C<, Cgz=? GyMW", vv QGhj GyJO*E r n v x r l n n n r z S"# GyOGQ|, y , vA9H G}VQ<? , <9H |9 s+{ p, Gy}TwQ (2/411) , QF9y& oo "% *

*

p p fOG f}Q <# f=O GygR*R . n n n o n n p *n "r ]=p b <p }9 <gO |o gn 9h*? S(GA p, |o zx z *n Rp *O y Ch GyPj <gO z *n Rp *O y n n n n n r o n n p p p @Q<B *OGc h$( \O Gygz( hGyQpg? , C~ z |zx hF=QhJ y h$PG o r l n n o l n n r n n w orx xr p n p p p p CfqQ y |# z GyAgq+Q y h$( G:yAZ9b <9yAQGH , h$( Pe y& vt(yp %~ : o n o vr wn n t n n n n r n p hGyJT# , C~ s9d : z |zx hQI}? y h$( f%O |g9h*? , C~ z |zx n r l o r l o r l n r o o n n n o m p yp z}||"+# , C~ E|9|? C<, <wQ , hf}Q , hfD}9f , hfz, , n o n n o n u n o n o v r o hs(y& : z Chd O*"p w~ !=(I hQI}? y Cj : E|9|? Gy"=, | v x o v l n r n l n o o nv o n o hF=QhJ y . n n o l )2(
|zx

o r l

) (

p z Chd O*"p w~ !=(I hQI}? , C~ |zx hQI}? , C~ |zx CfqQ , C~ n r l o v o r l o v o r l n o v o oo v l n r o n q o p p * hf# C<, f=+OI fvv9|Q <# GyGvvvvQGM svv9d : s9d QSvv(d Gyz& | : n v n n n o n n n n n o n . hPyx v}9d C;C+# S"? |# hp9Ip Gy"=, | y 1 n n n v x n n o nn k m s9d G<# vD+Q : z @"9Rd GyJT# p, Q<+h G}hd S"? EIOi hCQ<g+# n o n n o v nn n n n m SA? CV%Q , h|G}(f%9 C;C(f S"? . n r o o n r o k nn o n m fWQI S"? hCQ<g? CV%Q , hfz+9 CQ<h S"(GJ h@Tg? CV%Q , hGyJT# n s n n n k n n r o p m " +# hC;C? CV%o Qm , hfo }n Qn fWQn S"(GJ hnV%r Qn *# , hfo D}9f GC"A,
S A

n

n n r

n

n

±²²

)1( QhGg Lz q? <

CV+9N C${ Gy}O*"? . + # L+9W p, _=t9@& ( U 25 ) |# _Q*u F(*Q*? <"B CS}9A f#

p Fgz%9 V(Qi , hsO QCi Gya9f? hG}|# hG:SAp tQGQ p, GyG9!p > GyPj n n r n r n n r nn n n o n v n nr n n p p p hygz& fOd f# Gy(F& G}p]{ y}9 v9f *A(FU |# GyqA"? hGyWQ EPG n r r v x n n n nn v o n n v n n n nr n p . <gOg z *R*O y n n n n )1( n p G}|Q hGy}Tzp }(f *MA9Qhf , hyw# |g9h*? C<) E: Cf *w(f GyMzp +q? n o r o n o n nn r n o n n v o n vp n r n o n n o nr p p v9f fz+& f}Q ; }!& Fgz%9 p, S o n o vA? y+T(G |# C${ <+r A& , Ch Cnf @n Ar Qo c v n n r n n n n o n n rm n m p p p v9f fzp +& C<( <wQ GyZO*u hGf%O <9yM;p? yp QF{ y+U |"x , Ch |9 n o q r n r n n n n n n n no n r n n p n p pt+{ yp }g9h*? E|9 Cf @AQv%9 v}9 v9!B fz) R|# Gy x v"=, | Cnh |n 9 n n n n n n o n n v n r nr o n n n n n m fzp , hy~ *"[ fz) CIO , h@"9Rd GyJT# yp }g9h*? . n n o o n n t n n nn n n n no n n n p p m f}& , hG<"& f=O Gyz& , C~ F9A fD}9f hy~ *"[ fz) CIO , C~ F9A n no q x n o o v n n o o v n n n m p m fz) f}Q , C~ F9A f}Q p"[ fz) S n n n o n n vA? m hCnLQn L Sg+On <# Rm *O G<# r n n o v n n o n o nn v Gy v v n v"=, | @Qc G}|Qn Ch !n [ fz) C<, <n wQ , Co ~ F9An Cn<o ( <n wQ pn "n [ v v nn n r r nr n p p p :<"p & *R*O <gOg , h$"9 fOd |g9h*? f# _Q*t? |# S=t& , hPyp x Cf r n n n n n n n n o n o n n n v n n n r n nn p p p p p, S"? SB hL}T+# |# Gy%GQI C|Q |g9h*? Gy"9S Cf *=9*g(G n r n nn n o n o v n n r on o u n r n <# |o gn 9h*?:

* Gy=+r g? yp +n R*O n n o n

* hp9I GyJT#

p h@(p, L;d $Pg GyqAQIp GyJT# <# fz, Q\, Gyz& f"& S"? 94 $v x n n o nr n

n

<# fz,

²²²

B

:

)2(

)1( G dQ : z |tO|? G<

p z Gyg(GY~ |# Gyt(GY~ y (U822) . n # LzOhf y pZ{ p, h:*? Gyg%O (U661) .

!

) (

p m p p <+g? : @w(f yp gzp , hCh:Og , hfz) $PG G}S9S p%~ *g+=(f <+g? n n n n n n o n o n n n n n n n o o n u n n r n n n p p n p p hC<"9Fp& ptb , p%~ : *g+=(f <+g? z *R*O y <PG@p %9 hE!}9 *g+=(f v{ n n v n o n o v n n n n o n n o n n nrn p n p p p C|9 |# hF%? !dQ GyW+g? p{!%~ *Qhf G |9|? hGyM;p? p, fzp , r n n n n n n n u n v o n n n n n nv p . :<"& h<9*g& Gy"9S p9!gtOJ VQf9 r n n n n o v o n r n n n r n r k 2 n hCf : *M[ pp +%9 CIOG |# sQG<A& pw+r hyOG ?! hE!& ftO Gy=+g? n n r n n o v n n n k v nnn n nn n n n n n k n n n s9d G<# GygQ<, : Ef |g9h*? @Qc G}p]{ p, Cf *Ggz%9 V(Qi n o n n v on n n n nn n nr n n p n r n r n n n o m p p p p f}Q , hG<# Gy o n o n n wR<+Q , hG<# fn =v 9S , hGyJT+# , hi+Q$~ vD+Q .p n n l p p p p Gy r vD9p !, : Cn!v& vn 9f $o "n 9c |n # $o ~ Cnhryn ) |# z *n R*On y <9yM;p? v9<# n n n p p Gy v"dQ f# GyWM[ , p%~ Qnp](G |n =r OC Cf *w(f G}n|r Qo hQnGC?k . v r n n n n o n n o n n p p p p p pw+r sQ*> hG<# |=9VQ , p}# $PG Gy}"azu Qp^ Gy}=OC <j^ o n l on l o r n n n r n o n x n n n n n n l n p p p p Y9QJ hQGC? <gO Cf v9!B V(Qi h@"Z+Z9 fz) i+Q GytQ*> , n k k n n r n n r n n o n pn n p p p p G}hd : Ef $Pg <Of? FO*OI h$, C!& Fg{ GyM;p? p, hyOg pwz!%9 v n p r n lp n n l n n v n n n n n n n n n n v n nv o $Pg Gy=+g? }|Q*# GC"+# : n n n nr n n rn n p p p p C${ GyT"? hGyG}9f? *t(y(f : Ef Gy=+g? YJ+J? hyw"%~ f9<(G o wv n n n n o o o v n nn n l n v o n r p |# <n +r gn ?p *n Rp *O <# |o gn 9h*? :

|(sp r
n o

p p C${ GyT"?p hGyG}9f? w v n n n n r
o)
(

n

n

p

+& G<r "o & *n Rp *O 1

. h$PG Ef v9f pz+U <Z(GH <{ GyZ(GH p, GyW(Qi .

³²²

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/632) .

*

"% *

p p p p s9d |J}O <# GyJ"q+? : C<) Gyz& Pyp x fz) C${ GyW%9OI C~ o n n v o n n n n q n n n o n v o o v nn n r n n p @gz}(G . s9y(G : E!& f"O!9 yJu , hEf y~ !w# QC*"9g . v nn nn t n r n r n n o r n nrn n o p n n E!w~ yWQv9Dg hEf y~ *azp gw~ p}9 *J{ yw~ Cf @W%OhG <}9 y~ w o r r n v no n o n r n o r p p fz) |9 @PvQhf |# VQH GyM}Q? pz8p # v9f C_zgw~ fz) Pyx n n n r o o n r o r n n n n n n r n n o nn p p p p s9d |J}O <# GyJ"q+? : |9 GyPj L9p& |", Ch QF9g ? Cpz_zgw~ n n v n v n n n o v n r n n n o n v o o nnn r n n o n p s9y(G : Ef Pyp x v9f |"& @Z"g9 yx . v n n n n r n n wk n n n o p p |;R|9 yzT"? . o k wv p p p p p p f"Og pQC*A& |(Gc=9 fz) GyZ p v ;I , |o An JQx *k 9 yzr M+Q , *n Tzn do f# Gyqtr & , n n n n n nro o n k n n p pt9d |J}O : |9 QC*B |"& |9 @PvQhf , hsO I]Q@& hCs}B n n nr o r n n r o o n n n n n r o n nn r o n nm n o n v o p n |a+h : Ef *R*O <# |g9h*? *WQH GyM}Q , h*AQc GyZ;I . nr o o v n v n pn p n o n n n r n o n rpn p hGyJT+# |# C<+%}9 pzQGOhg fz) Lzh *R*O pz<) fz+%~ , s9d G<# r o n o n n n nq n o n r n n nnn n n n m n p p p p p |J}O <# GyJ"q+? h$( G<# fz, x <# Cmn <, _9y> , CnL( GyJT# n n o n v n n v n o o o n m p n p p p PvQ G<# vD+Q sZ? f=O Gyz& <# |a+h hCYJ9<& hC!%~ |W(G Ey) n n n o n )1( v n n n n r n nv o n n n y& , }!%~ *Qhf C!%9 ![ yp gzp , hC<"9Fp& Ey) Cf @t(e GyT n n u nrn v 9fn ?o . p n nv n t n n r no n nm v o n p p C<, <wQ , hf}Q , hfD}9f , h|g9h*? vz%9 <j^ Gy"dQ f# Gy}=9*h n r o n o n n o n n o r n n n o v x vn n

p p p p ${ v9f *R*O C$; yzM;p? Ch : ? n r n n n o n r k r n nr n

´²²

)1(

!tz& Gya=Qj p, z @9Q*M& y f# Gy}gA]O GyMz+q? Gyg=9S, p, CIOGK S"? 482 .

uuuu

p *n G> GyMQo hL fn z+& <%p Pp g GyZ(QIp GyA, IOCB v}n 9 S+n z@p , . o o w n n n n n o n r p n p hy( pQ\"9 Cf G}|Q v9f vPyp x p{f v(f G n |9e p9St9 : *g"p , C!& n n n n n r n n v n k n n r nr n n n n n n v n n nv h<+# Q<& @=9Qc h@g9y) . n n n x nn n n n n n p p p p p p p9ygz~ f"O Gyz& @=9Qc h@g9y) p, I9d *R*O , h$PG : *%}"9 p%( <+"& n n n nn n n n n n n n r o n n n o w n o nrn p p p p p p p p A p hyw# v c9$Qn QhnG*? |o J}v O <# GyJ"n q+v? Cn!v& yn ~ *n w# p+& V, l |# Pnyx n n n r n n o !ZOs& , hG}Y{ GyT;|? h!t(d fp z}& f"O Q<, S=J9!& h@gn 9y) , o r n n o n no o r o n nx xo n r o m n n p m p p m sQOI Ch pJX Ch |9 V9<& Pyp x y~ *D=B f"& <T"O YJ+K p%PG : n n n n n n o r n n n n pn n n n r o p p m p p p9yqTu GyPj !T> Ey) *R*O p, VMZ& vWQH L}Q , Ch |;f=? r o v n n o n n r n n o r n r n o n n % C*]9 y~ *D=B f"& . k
p PG

hyvvvvvvvgvvvvvvvB $vvvvvvv9Vvvvvvvv~ <vvvvvvv9yvvvvvvv}vvvvvvvzx pvvvvvvv;

Lvvvvvvv=vvvvvvvQ Fvvvvvvv9A

h: hIvvvvvvv, !vvvvvvvRd

)1 (

m sv v vO sv v vAv v vz"v v v9 Gyv v vtv v vQf |v v v# Sv v v9OG@p v v v%v v v~ hfv v v v v vOy"v v v v v v9g <v v v v v v=v v v v v vOQ n n n n rn n r n m p y+v v v B CVv v v +v v v 9Lv v v , <v v v =v v v OQ Vv v v %v v v OhG Fv vRY Gyv vMv vRQL |v v# n n n n n r o n n n

hvPG

p |9 t{ f o

!

# *R*O C!& s9d <gO |tA{ GyJT+# :
.

pv v v v v v9fv v v v v vAv v v v v vOd n pr p hsv vh G}Sv v{ n r n

=p
sQC fz

[ GyRLQa : 68 ]

n n n n n

+%p ~ s(d GyJu @=n 9Qnc h@gn 9y) : o n x n n n n n n

89:;<
µ²²

¶²²

·²²

¸²²

)1( G dQ : z Gy=OG ? hGy 9 ? y , I GOK S

!

*

"% *

(

"& 06 $v .

p C!B , hy+U p, f"t"9 <+g? yp +R*O <{ Gy=+g? yx , h@w9CQJ GywA> n n l n n r n n o n n n n n n o o n n o o o nr n p p p p p n n GyJT+# <# fzp , vz%~ *t(y(f p, vA=%~ : E!9 <9*g"9c h: !Q*O E: o n n u o w o no o n v n nrn n nn o o v o o n hCh:Og Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"%~ , pzQSz(G GywA> Ey) o n n n n n n nn r n o n o o n n r n n *Qp *Ohf *Rp *O <# |g9h*? <{r h: *Qp *Ohf |g9h*? , : *o Qp *Ohf E: fn zp +s9 n n o o n o n o o n v o n n n n o n n o p p p p p <zk C${ GygQGb Cf GyJT+# y~ *=9*h yp +R*O <# |g9h*? h$~ : n nn n n r n o n n n r on r n n o n n n o n n v

p p * C${ GygQGb n p o*QGSzo (f GyJT+# : o n n n n r o

p p p p s9y(G : !g~ , hy}9 v9f Gyz+{ LQL Lzr f=O Gyz& <# GyR<+Q . n w n n n o n v n n q o n n n n r n n p n p p s9d : E!, : C<9*h SQG hyw# C<9*h F%QG <+# Gy"9S . n n x p n o n o p sp n o n o n r k pn n v p hy}9 F,A <9yJT+# <# fzp , hsp +{ y& : <9*h . n n n n o n n r n x n n q p n p p p Gyz+{ LQL |# Gy}O*"? $9Q<9 Ey) |w? hy~ *=9*h . o n n n n n v n n n on r n k n p p GyR<+Q : C!dQ $Pg Gyz+z? hCL=Qv~ <QC*, , pt9y(G : !g~ , pz}9 v9f o o n w n n n n n n n v n n o nr o o r o r p p p p p hv9!9 pp , Gy}O*"? , hy}9 _zp > |"%}9 Cf *=9*g9 yp +R*O s9d f=O Gyz& <# o n n n n n n v o n r o n n r on n n n n n n o p p hC;Cp +# S"? , hy~ *=9*h GyJT+# <# fzp , h: f=O Gyz& <# GyR<+Q n n n o n o o n u n n n o o w k nn n r on r p p p p p p p <(*h yp +R*O <9yM;p? S"? SA+# |# Gy%GQI , hv9f f}Qg CQ<g9 n n o o o n k o n n n n n

x

n

r n 

s JW Åv ÇJuW

)±(

ÇOFW Oeb èÑi Ç(5 KLUFW è6dè4t

Ç*Y Ç_èä

¹²²

p m p p p G}|Q , p(Y{ f=+O Gyz& <# R*9O y+; Ey) Gyw(p? |AzD}9 pw9f f"O|9 o n n n n o o nr k o n onnx k n n n r n nr p p p fz) Gyw(p? hv9f C|+QG fz) Gy=ZQI p]~ y& Gyw(p? |g%9 yp +g9yp H $PG n r n n n v n o n n n n n k o n n n n n o n n m p p m p p p p p C|Q *R*O <gRd Gy"g}9f <# <W+Q , hCQS{ f=+O Gyz& <# R*9O C|+QG k r n o n n o n r wr n n n n n n @z|+Q f=+O Gyz& <# R*9O fz) Gyw(p? :

*

m

m

p

p

hCf Gy"g}9f <# <W+Q i+Q |wAQK <%PG G}|Q . r np n o r n n n v w r n pn n n p n p n p f"Og Ey) *R*O p, GyW9e hCL=Qhg <9}|Q , hCf |Tz}9 *=9*g& Gy"9S v nn r no n n n v o k on o v o nr p p Cc%Q vz!& y~ *T}h V+89 hy~ *g=z <9}|Q , IA) LQL <g^ GyP*# n r r n r n n v n n n n o q n nr n r n n n v n nm r r n k r p p p |Tz~ <# ft+{ <+# c%QG!p +%~ hC!& *z@p +& Gy"9S h*=9*g(!& yp zJT+# n n n o n n n r n n nv n v o n on o n o n r p m p p p p p <W+Q C|+QG fz) Gyw(p? |# s={ *R*O <# |g9h*? pz}9 <zj& G}|Q Cf k o n n n o n n n nn v nn n o n nr n v n p p p GyJT+# Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"%~ CF}g+# . hv9f Gy"g}9f <# n n n n w r n o o o n o nn n n n n n n r o n r n m m p hF9A Gy"9S F}9f9J hhIOG!9 *=9*g(f |Tz~ <# ft+{ fz) <+g? n n n n n v o n n n n r n k on o n o n n n n p $"9c : *Qp *Ohf *Rp *O <{ GyJT+# <# fzp , h!Rd fp "O $n 9!p rp <# fo Qr hnIn o n n n n u nn n o n n n n o o n n n m n p p hY{ |Tz~ <# ft+{ Ey) Gyw(p? Y9Q *Tzd IA) fzp ~ Cf Gy"9S o n n n o o n n n n r o n v n n n v v n n o n n m p p p _9yp > yp AtZ, G}|(Q $"9c hy+gQa It+t? G}|Q hFzp +Ap & , pz}9 n o n n v nn x nn v n n n n r n n nr oo p p p p f"O Pyp x CQS{ GyJT+# <# fzp , G<# f}& |Tz~ <# ft+{ <# C<, n o n o o n u n n x o n n n n n r n n n QS{ |Tz~ <# ft+{ :

* GyJT+#

*

p n p p F9A@& |# C${ Gyw(p? *Of(!& Ey+%~ . n n o n n r o n n n rp p GyJT+# <# fzp , IA) <zjB CvDQ o n nn n r n r n n u n v
fz

n n

)

|

#

p L}T}9F? vA9H vz 9 n r n o w n

m

%

°³²

p p p p p p pzStb p, *Og , hfQa Cf Gy}Tzy? v9!B LOf? |# f=+O Gyz& <# n n r nn n n n n n n v o r n k no r n n p p"9Oi |(:g |gt; pOL{ fzp +& pt9d : ${ @gQp& ? s9d : !g~ , n n r k n n n n n n r n r o n n nn n n n n n n n m p p C*# |Tz~ <# ft+{ ? s9d : : COQj . o o n n n n nr np n o m p p p p p <& |Tz~ <# ft+{ pt9d : fz, <%9!p r <# fQhI , pG,A n <& pTzy& : o o n o n o r n n n n n n n n nn np v n p p p p

n p p p p m Ey) f=+O Gyz& <# R*9O hCL=Qg GyM=Q . n n n o n nn n n r n p p p B:a O*"9Q hY9Q *AQOO C*9|9 IA) fQa |9 f"O$~ hQFh <gO Pyp x n n n nn n v o n n n n n n n n n n n n n o nq k n v m p p G<# fQhI , pOL{ hhFO |Tz~ <# ft+{ h<9*g& hCfa9g GyD;C? n n n n n n n o n r n o vn n o r n n n n n n n n n n o p p yp }T9!OI GyJT+# Q\, Gyz& f"& pZ9Q *Tzd IA) Od fz) OGQ $9!p r o n n n o n n n n n n n r o o n v o v n n p p p p pP$> fz) C!& QF{ |# z I}[ y hC!& F9A <D;C? B:a O*"9Q n o r n nv n n nn n n n n n n n l nv p p p h*gQa |# Gy vQCrS Gy}o On <x Qo p, $n Pg Gy}n Tzn yn ? ? n r n n o r p p f"O Pyp x OL{ GytZQ C~ CQS{ |(y) y& GS}& |gt{ yp +AtZ) G}|Q n o nnn v r o o n n n n n n n r n o v r n n n n nr p m p p p f=+O Gyz& <# R*9O Cf G}|Q FO hCf Gy"9S *"AdQhf GyJT+# <# fzp , , o o o v nr n t n v v n nrn o n o n n n u p p QS(d Gyz& *d"(f C!& GyJT+# hC!& OL{ |AMq+9 |AzD}9 y+; , pgzp ~ n o n on n k on n o n o n n n nx k nr k o w n nv nv n n p p *n }o Qq fn z) Gy"v9S *o Tz~ fn zp +%p ~ *n t(y(f : hnfn z+x GyT;eo *n 9 G<# <p "B n x o vn n o o n n n

fz, Q\, Gyz& f"%}9 p, *(e GyAQh*? hv9f f=+O Gyz& sO fz~ |9 s9e n n u vr n n n n o o n r n n n n n p n n p CQS{ Ey) GyJT+# Cf CsOe p{f G}|Q sO @%+z , pMQL GyJT+# <# n n r n o n n nr n n n v p n n n po n om o n n n nr r n v p <gO Cf GSAtQJ G}|(Q h<9*h vDp +Q |# Gy"9S yp }Tzp ~ <# ft+{ , o n n n n l n n r nn v v o n oo n p n LQo hL GyJT+# Ey) Gyw(p?p : o o n

o

B

n

o

n

±³²

m n m p p p p R*9O <}w9f |Tzp ~ <# ft+{ , pzQS{ Ey+& S=g+# QF; pJ9YQhg r n n n o n r n n o k n n n o n n p nn m p pn p p p p p p |G9hQ , hC@A& <9y}9A hGyag9e hyp w# hyO$9 s9e <{L=9Q f=+O Gyz& <# o n n nnr n v n nn v n n n n n n r n o n m p p GyJT+# S+z@p , ; }!& CQS{ Ey+& Cf CsOe pzOLzA& f"O$9 p, <+B r o n n n n n n nnr n nr nv n m n n n n n r r p pt9d : C!9 |Tz~ <# ft+{ hCL=Q$9 GyM=Q hCf Gy"9S LPy(g , hCf o o n n n nn n n n n n n n n n v v n n n o nn o n v p p p v"OI pt9d y%9 : CQ*O |9A , p9SAjQ<B |"& C~ s9yB y& : |# C!B ? k n r r n n n n n n n r n r nn r o v n n n nr n o o n p p m p p, OQhH Gyw(p? : *OQj C*# *P$> , paQb Gy=9H fz) G|QCI |# n r n o o o mn n n r nr n n r n o p n n n n n n n n p p p h|Tz~ <# ft+{ hIOg , P$> v{ Gy"9S f"& , h<t, hI+OG *}W, o o o n n r n n n n k n r n n n o w v n n m p y~ *=u |g& E: C;C(f QF; |# CQ<g? B:a ! h|9 i9<B GyW}U E: r n n n n v r o v n r nr n n n v nn o n n o k n p p p h*z@p , GyQF{ h*zLP CL9g , h*z@p , C|+Q Gyt=+z? p+"%) Gy"9S , IA) v o o nn o n n n n v n n v n n nnr n n r r p o po n n m p p Gy v"9S f# |o Tz~ <# fn t+{ , pn }n 9 RnGyn B Gyp }n Qr CIo @n zr @, h@n zr LPo hnyn On $n 9 , n o p p p hhfO$~ <9yga9*9 hL(p%~ <G+X GyW9e , pZ9Q G}|QGA *MPy(f n o n n n n n n n v n o n n n o v n n n o n p o p n x o mn p p Gy(sB CVQGa Gy"9S pt9d y%~ LPy(G Gy"9S f# |Tz~ <# ft+{ n o n r v nn o n n n n o x o v np n r p p p p p f=+O Gyz& hLQL C${ Gyw(p? |g& , hv9f f"O f=+O Gyz& p, Pyp x o o n o n n n n n n n o n mn n n r p m p p h<zk GyM=Q |Tz~ <# ft+{ pMQL <zQ<g? B:a hI9YQ sZQ n n nn n n n n n n n n r n n n n n n r n n o o

*

LP:f C${ Gyw(p? y}Tz~ <# ft+{

:

p p m p R*9O C~ C|Q <J=T& . n o v n n n r p p pt9d : hGyz& y( v9f @JB sO|, |9 QpgA%9 , p]Q<& f=+O Gyz& <# n n r r o n o n n n n nn o o n n n n n r n n n m p m p m p p p R*9O , pt9d y& f=+O Gyz& <# R*9O f"O Pyp x : C*# |Tz~ <# ft+{ ? o o n n n n n n n n n n o o n n o

²³²

p p p p p m p <# f}Qh <# Gyg9U , hC<( Sg+O GyMOQj , hf=O Gyz& <# GyR<+Q , o n r n o n o w o r q no n p m p p p p GyMQhL h$~ : f=O Gyz& <# f}Q , hf=O Gyz& <# f=9S , hf=O Gyz& o n v n o o o n n n o n o o o o p p p p hv9f vD+Q |# GyZJ9<? sO I9hy(G |"h GyJT+# <# fzp , |# v n n n no nrn o n n n u n n n l

p p |o gn 9Qn\? GyZJ9<?p yp zJT+# pp , LQo hF& : v n o n o n o
p p

m

m

p p p p p p p p m |# |w? p, *(e GyAQh*? s={ |tA{ |Tz~ <# ft+{ <+(e hGIO . n r n n n v n n v r n r n mn r o p p p sAp { f"O Pyp x |Tz~ <# ft+{ p, *(e fQp? hv9f GyJT+# sO LQL o o n n o n o n r n n n n n n n n o n n n n n o p n p p m Gyw(p? p{f C${ Gyw(p? sO vP<(c hvP<(!p , hy+U yp w9PH QCj y . n n n n n n o o n n v n r n o n n r n n o n n r p p hs9d |Tz~ vzp }A& Gy}W%(QI : z GQFh <z$zp x h: *jQ!x C${ r r l n n r o n n n o n nn n n o vv n n r o n r n p p p p GyJT+# yp +M=Qg <zf G}|Q sO G!t]) , hCf C${ Gyw(p? sO LOf(g . o n o n r n n rn n r n n v o n n r n n o n v n r pn p p n p m p p n <zf *QS{ Ey) GyJT+# <zf *QFh , pzQS{ f}Q <# SgO QF; Ey) o n n r n r o nn r n n o n o o n r n o k n n n r p p p p p p p m p Gy v"9S |"x, QnI}k 9 @n g9d CohY+x , pn zn LPn g pm , F9!> |# GyOv GQ hnCnhrY9g n n n n n p p9yAqB p(FO f}Q <# SgO <# C<, hs9U , pt9d y& : C!B CsQH n n n n n n n v rnn n n n n o n n n n r n n r n n r po n p pt9d y& : E!, s9@p zx . s9d : Of"p , ChY, . s9d : !g~ ChU n n n r n n n n n n x n o n n n nr o <+g? y+R*O ? p p p pt9d : <+g? p, Cf"9s"9 yp zJT+# <# fzp , s9d : Chy+TB p, f"tx n n l o n n u n n n n r n p p p S=> LQhF& $PG ? . n n o o p m p p p G n |9QIp GyPj p+& f=+O Gyz& G<# R*9O , pz}9 OL{ Szy& f=+O Gyz& f# o n n n v n o o nn v n n n n nn o n o p n p p p p pt9@z%~ hp, Gy"%9*? GSATz~ y%~ f"O|9 C r n r n n n o v|"o (g , pn zo LPn Eyn ) sn ZQ r xn n n n n nn o

³³²

)2(

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/161) .

z Gy=OG*? hGy"%9*? y (8/261) . * "% *

m

B

p *MQL Eny) Gyw(p?p !%(g . h$Pp g Cs(Gd <g]%p ~ : n r o n n n n o n n n r no o nr p p p p hCL(g |J}O <# GyJ"q+? . v{ $|:A y}9 fzp }(G Cf GyJT+# *Q*O Cf n n o o n v o o n n v o n n o o n r o w n o n v n o n v

p p hs9d : z GSA(Ofx Gyz& |# sAp +{ y . )2( n n n r n o n n r n p p p p yp zPj $( L+Q yw~ , pz<) Cf *QFh p9fA"t& f=O Gyz& <# f}Q h<w) o o n n n n n nnn n r n r n n r nnn n o v o n l no n p p <]g? |"& , hGyz& : *zp +%9 CIO |"w~ C<OG , h|9 YQp%9 Gyz& f"w~ E: n r l r n n n n n n o n r o n n n n n n l r o nn k v p n p p p pM+Qg <+# GyO!+9 hG6LQI p9LA9Q G6LQI hy~ *QO GyO!+9 , hE!x n n n n n o v n w rn w rn n n r n n n vn n n n n p p p pt9d G<# f}Q : E!, |JOCx IO*D9 , Ef F=Q*{ C@) Gy"=, | o o n n v r n nn v v n n n x po n x o n n k n s9d G<# f}Q : : @z@p %~ , pz<) GyJT+# E: Cf *P$> . o o n n o n o v n n n n n n n r n r n n r n p C!%~ |g& hs9d : $Pg vA=%~ h<+gA%~ , ( sO iQhg ) . n n n n r n n o o n n o oo o n r n w nv o p p p p p s9d : GygQGb , hCLQL y& GywA> GyA, CQSzB |# GygQGb *gzp "(f n n n r n r n o r o n n n n o o n v n r n n o p m p p p p GygQGb pzJt& fz) |T+QIp C;K y+9d pt9d : C*# @Q*O ? n n n nn n n n n n n nn n nn nr n o o p p n s9d GyWg=, : v9f G<# f}Q <}w? p=zj& Cf GyJT+# sO @(F& Ey) o o n n n v n nnn n n v o n n n n v q r n n n n n 2vv G<# f}Q : o o n n p p p yW=DB *Oj p, QCSx pz~ C@Qc @P$> . n r n n vr o n v n r n o )1( p p p r n nn p s9d yp zJT+# y}9 CQGO GyMQhL : y(: Cf *RQj <, h<x Gy"9S o n n n v o n n o o n n v n nm n n n n r or f=O Gyz&p <# f=v 9S : o

1vv

o

n

´³²

)3( )2(

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/361) .

z Gy=OG*? hGy"%9*? y (8/861) . z Gy=OG*? hGy"%9*? y (8/361) . * "% *

hs9d : Gyz& Gy}TAg9f . n o o r n n o )3( n n n s9d : sz(<%~ |gx , hS+(p%~ |h <"p , C|+? . pz<) E: Cf *MQL o o o o n n n nvn nnn n n oo o o n n n v nr nr o n po p p p p p s9d |# GygQGb , s9d : v+r I9d C${ GygQGb ? n n n n n n n n n o n r n p p GyW9fQ , pt9d y& : |# C*# ? v n nn n n n n p p p GyqQROb GyWvv9fQ , hPyp x <gO Lv v QhL GyJT+# ytp , GyqQROb o n o n v n n r n n n n r n o n n n n po o n p p p p p p p * h|}# CV9Q fz) GyJT+# <gOe GyMQhL |# i+Q GyZJ9<? : n n n v o n n n v n n o o n n m m . C|Q h: Y=Q fz) S+r l )2( n r n n pn p r n n p n p p h|# p9R <%~ p9R <9yT%~ G}L+> , hGyz& |9 y%~ !p v+9J hn: fn Rr el fn zn ) n r n n n n n o l n n p v r n n r p |zzA%~ hC<j]A%~ h|z(!p , hC<j](!p , , h|9 *w(f |"%~ hp9A sb , n n n n n n n n n n l n n ro o w o o r o n r n r p o po nr n o n n p p p p; @MQL Ey+%~ , p{!, S}gB C<9c *t(d p, Gyw(p? : hGyz& ytO n n n n r o r n x n r op n n n n o o o n p n n pn n p p p C!& sO v9@=w~ s(e |# V+gAp w~ <9yw(p? *Of(!x Ey) GyMQhL Ey+%~ n n l o o n o o n n r o n n n nv n r n nn o n p p p n p p s9d : *9 C<9 f=O Gyz& E!, yx !9YK hE!, fz+w~ |Wqu , sO <zj", n n n x n n n l n x n nr o o r l n r nn nn p n p m 4vv C<( Sg+O GyMOQj : o r q no n n CL9c . : @P$> pz<) GyJT+# E: Cf *MQL . o n o v n r n r o n n n r n r )1( n n n n n n m p n s9d yp zJT+# : C*# @P$> ?! @P$> Ey) s(e sAz(G C<9c h_g"(G o n n r n o n n n n nno nr n n r n o nn n n n n o f=O Gyz&p <# GyRw <+Qp : o

3-

o

µ³²

uuuu
p p p p p |"& h|# C|& , hyw# |9PG Cs(d hC|x S+OI !p T9A Gyg9y}+# . n n n r r ox n n n n no o n ow n n x n o n p p p p pt9d GyJQ <# *R*O : hGyz& y( s9y%9 i+Qc |# GygQH :sAZZB o w o n n n n n n n n n n n n n n o n p pt9d y& GyJT+# : G<AgO f", CwzAx C|x . o n o rn n x n n nr n ow n n n n n p p GyJQ <# *R*O *g9vT& h*}"g& . o w o n n o n o n r n o p p p p pz<) GyJT+# Pyp x C~ Fg{ GyJT+# *T+Q F%? GygQGb , hY9Q n o n o o n o n o n n n nnn n n n o vp n n n p n n n C@+B Ch GP$> Ey) GyW9e Ey) I+E *R*O : @tOe Ey) Gyw(p? . r v n n o n o n nr o r n o n r n r n nn n n p n p p p s9d : p{!, B|Qc Cf @QFh hCf : *=Azp +", Gyz& <x , GQFh |# I+E r r o o n n r n r n n n r n nrn n n o o n n x n n n p p s9d : Ey) GygQGb . n n n n p n p p pt9d y& GyJQ : Ey) C*# *9 G<# <"B QS(d Gyz& ?! n o o w n n n n n n nr n n p p p pzt, GyJT+# sQ*=9 |# Gyt9OS p v+? . o n n n nn n k m p p p p Gy p p q r r n o n n vA}+}, Cnf *n MQo L <zn yr r QnF{ |o tn O|? yn p +n zr tn ) GyJpo T+# p, GyaQ*u , q p p m p p h<gO Cf fzp ~ f=+O Gyz& <# R*9O <MQhL GyJT+# C|Q GyJQ <# *R*O n n n n r n n o n o o n o n o v n n n o o nn p p p p p p pt9y(G : : hGyz& : !QFh IA) !zLP <DzQ C<+"9 , p"Rd fz) QC*%~ , n n n nn n o n pn n n n n n r o n v nr o n nr n n p rp p m f}Q <# SgO , p%~ GyJT+# Cf *QFh pwz~ C<"9A |Tz~ <# ft+{ , o n o n r n r n n n v n nrn n o n o n o o n r n n v p p m p p p p h<zk GyJT+# L=Q |Tz~ <# ft+{ f# _Q*u Gy vQS(d Gyv Pj CnQrSzn & n nn n o n n n no o o n n n

* GyJT+#

*

Z{ Ey) Gyt9OS+?

:

¶³²

p p m p m *n t(d : CL+Qo v~ <+# $Pp g G}|(Qp Gy p q vD;C? , Qn\, G<# R*n 9O Cnj hnGIOn I o o oo o n x o n n n p m n p p pz}9 F9A GyQS(d Ey) f=+O Gyz& <# R*9O hCL=Qg GyM=Q hCf GyJT+# n n n r n n o n n o n nn v n n v o o n n nn n v p n m n p p p p m Ey) *R*O hQCS{ f}Q <# SgO Ey) f=+O Gyz& <# R*9O . n o n o o n r n n n n o n r n p m p p p p f=+O Gyz& <# R*9O h!"dQ |9PG *w(f p, G}|Q , pz~ *QS{ GyJT+# o n o o n n n nr nn r o r o o n n n o o nr n n m p p pt9d f}Q <# SgO : !g~ CQS{ r C!B Ey) *R*O , hCQS{ C!n 9 Eyn ) r o n n n r n n n o n o o n r nr n n n n p o n p n p p Ch CP$> Ey) *R*O IA) C\h *Oj pp , *Og <9yW9e . n v nr n o n n n n v n n n n m p n p p s9d : Cf @Of"p , CQFh , Ch CP$> Ey) CjQ |# Cj(Q Gy}Tzp }+# , r o o r n n n o o n n n r n n nr n o n n r p s9d : h|9 $, ? n n n n p p C|(Q p9LAQ |"%9 |9 V8B . r n n r n r r n n oo p p n p m p hy}9 QCi Cf G}|Q FO s9d yp g}Q <# SgO : E!, CL+Qc <+# C;C? n n n r t n n o x op n x o n n n n n n v nn nr n v n m p p p p hC|Qg Cf *P$> |g& Ey) GygQGb I+E f=+O Gyz& <# R*9O pz<) . n n nn n n r n r n n n n n o o n n nnn n p m hy}9 hY{ F+X f}Q <# SgO hfOOg CQ<g? B:a vz~ GyJT+# n n v n n n n o o n n n r o n n n n n v n pt9d : z vQH h<;A y . n n n n r l n nn l s9y(G : vQ<;A . n o n r n hsr GyJT+# pp ,

p n * hY(d GyJT+# Ey) vQ<;A o o o o n n r n n

o n

o

m |w9f *t9d y& z vQ<;A y , pTzd |9 $Pg ? on o n n n n n n n n n rn o n n 

Iq Ç(5

B
·³²

Ç*Y ÇUw

p p !=p , i+Qp j , hnsO s9d QS(d Gyz&p | yp , hn}L, : z $n PGf S+xOG n n n u n n r n n n o o n n p p p p p p p p |Dzp , ? hC!9 G<# <"B !=+w~ , hy+U fz) hF& G}QV G<# <"B r n r o n n o n r n x n n n n o n p p m n p p G<# R*9O : QGFg(G C!qTw~ hI9S=($9 , ${ *ZzK yw~ sp A9d n o n o n n n r n r o o n o n o nr o n o p p m p p Gyw(p? L}T? B:a , hy}9 @(Gsr GyqQ*t9f s9d GyJT+# yp G+X o n o n n o n n n n n v n n n n o n p p p p hv9f fOO GyP*# |h GyJT+# GC"+# hS=g+# p9QS9 , hF+X n n n n n o v n n n o n n r n n k n o r * GyJT+# *PvQ F+X Gyw(p? <9yz& : p p p m p p C!Rd fz) Iw~ f=+O Gyz& <# R*9O C<OG y . o n o r n o pn n nn k p p p p p m p Cf *"Rd fz) Iw~ f=+O Gyz& <# R*9O pQp^ hs9d : z : hGyz& : o n o n n n n n n n r n n n r nr n n n p p p pMQL V}Q <# Pj GyG(V# , hhY{ GyM=Q yzJT+# , hC!& :<O o n n nv n o v n n n n n p p hfOg <(:*? GyQj . v n n n n p p n GyQj , pt9d y& : Gs^ C|Q GyJT+# C~ GP$> Ey) GyQj , hv9f sO v n v o n n n n n r n n r o v r n r n n n nr p p n p m m p m p hv9f G<# R*9O sO F%R f}Q <# SgO <zQ<g? B:a *P$> <%~ Ey) r n n n o n n n v n o n n n n r n r n o n n Gyt9FpO |w9!& . n o n n n p n p p p n GP$> IA) *"Rd fz) Iw}, p{f Q\, f}Q <# SgO hE: pz!B nr o n v n r n o n o o n r n r n r n r n v n n n r n p p p p m pn p p pt9e f=+O Gyz& <# R*9O <{QS9d V}Q <# Pj GyG(V# , hs9d : r n o n n n n n n n n n o o p p p p p9iAQ f=+O Gyz& <t(yp & pt9d : !g~ IA) *"Rd fz) Iw}, . n v nr n n n o r n n n n r nv o o n n n p p IA) *"Rd fz) Iw}x . n v nr o n n n r n p p p m p p p p G<# Pj GyG(V# , hv9f |# Gy}tQ<+# |# G<# R*9O pt9d : : hGyz& o n n n n n n o n v n n n n n n n p *n MAn 9Qo$n 9 GyJT+# , hnv9f fp "O fo =+Op Gyz&p <# Rp*n 9O QnF{ *o t9d y& V}Q o n o o r n n n l n o n n

¸³²

p )1( CLQF z GyAQ|Pj y : vA9H Gy} 9s> , <9H | 9s> GyJT

m hC<, Sg+O hi+Q$}9 . p p p p p p p (8673) . h$( \g+r |# QhG*? GyJT+# , hyw"& YJ+K |# QhG*? IP*q? q l o n rn n o n r l p # hGyJT+r # , IO*E o n

&

x

q

"

"

n n

m p m p pP$> fWQhf p9QS9 |"%~ Gyg=9S <# fzp , <# C<, _9y> CL( n v o o n q r o n n k n n n n n n n o p pwz}($~ hs(y(G y%~ |9PG *Q*Ohf ? n n o o n n n x o o o o n o n p szp +; s9d : |9 $PG ?! s9y(G : E!%~ @tO|(G pt9d : GP$=(G Ey+%~ n n vo nn v o nn n n k n n n o r n o n p !J( GyJT+# hv9f GyJT+# |JA=p +9 <p T+qp & pz}9 QB$~ hv9f sO !9e o n n n n o n o o r n k n n n n n r n n n n nn v n o p p p p p GyJT+# Gyd%Q hGygZQ , pz}9 sQH hsB Gy}jQH @tO|(G <M+(yp %~ o n w r n n n r n nn v no n n r o n r nn v o o o n p p |"w~ E|9e h| n r o n l v"9 E|n 9el . sn 9yo (G : : , <n {r !o Zzx , Lzr qn x , pn Zzv (G Lzr r n n n n n n p p p p p p p p p m p <9yqQ*t+# <G+X f=+O Gyz& <# R*9O h<9yP*# |g& , hv9f s9d y%~ : n n o n n v n n n p n n n pn n n o p p <gO Pyp x Yz) GyJT+# Gyd%Q hGygZQ |# *(e GyM}+U , Yz) n n o n o n v n n n n v v rn np n r n n p CLA9Q fz) GyG"? hy( sagB hCIQsB . o n n v n n n o x r o n o r r o n r n p p n p p p pt9d : h*Jw~ hGyz& E!, CL+Q x o !n qr T, <n +# GyG"v? hGy"v9Q , hGyz& : n n n r n n n n x n o n o n p n p p p F8B |g"9 C|+Q Gy}tO|? hG6f @P$> Ey) GyJT+# ?! r n n n n n n o n x n n o n n n r n o n p p p p p p p p m p v9f s9FpO |tO|? F+X f=+O Gyz& <# R*9O . pt+{ yp zJQ <# *R*O : C!B n o x n o n n n n n n n o n x n n nr n p p p p p p p p9!]~ yp zJT+# |"%~ C;C(f , p+%~ GyJQ <# *R*O GyA}+}, GyPj q o n r o n w o n n v n r n v nn o n p v n p p p p p p p m hY9Q *JD%~ fz) @Qc C|Q f=+O Gyz& <# R*9O hG:!]}9e Ey+& n n n n o w o n n n o r n nr n nr m p p C${ GyG"? y . )1( n v n r
V=9H

n n

¹³²

B

p p p F9A V}Q <# Pj GyG(V# pZ9M <9y o o n n n n v"9S hn*r Jw~ Cn wzn Ar w~ Co|v %n 9@o w~ n o n n n n o o p *QFh : *Qp *O Cf *=Az) <p tAzp & Q\, Gyz& f"& , hGSAn }n Qv $n PG G}|r Qo IAv ) r n n r n n o o n r ornn nr n n p p h<t, GyJT+# <gO Pyp x !%9QG _(*; , : *tOe fz+& CIO IA) n o n o nr o o n n n n n k n k n n l n v hhyOg fz, <# GyJT+# v9f |Q*]9 . k n p p p . I n n n vA) pn "n (G F}+gk 9 hy~ *n =r u |"%~ CnIOl E: GyJT+# <# fn z, n v o o o u p p p pzY=J(G *}(@(f <+# *Oj GyJT+# Q\, Gyz& f"& Gy(GIO @p z( G6LQ n n o o n n n n n o n o r n n r n o n n p p p $}%~ Gy(I+O Gy}(J <+# *Oi GyJT+# <# fzp , Q\, Gyz& f"%}9 , n o n n w o n u o n n n n n n p p p pQCi CYJ9H GyJT+# C!%~ : _9s? y%~ <%PG GyG+X , pZ9Q o n n n n nn n n n n n n n n n o n r n o nv o p p p p p p p m p Cf *TAzSQ yp g=+O Gyz& <# R*9O , hv9!B GywqA9f i+Q |Aw9pp 8A+# , n n n n n vn p n o on n nn n r n r nr p o p , Y=n 9M *n (e GyG}o g?p V> Gytp An 9d <n +# GyqQp *t+# y}v 9 Qnp^ GyJT+# n o n n n o n o o n v n n n p p

p * hsg? Gyar ( n n o v

S" ?
n

16 $v ) :

p h@g9y) $( h|# |g& Q\, Gyz& f"%~ CF}g+# . n r n n n n o o n r o n n n n r n p p y+zA& @p zx *Zz, yz& @=9Qc h@g9y) h*TAjqQg h*Of( Gyz& @=9Qc o n x n n n r o n n o n nn n n nn n n n n n n n nn p p IA) CYz, yp Q n n <, p{!, CI> Cf CYz, yQ<, @n =n 9Qc h@n g9yn ) , pn =n 9J n n n n n v n x x n x o w n r o n x o n x p p p p f"& hCL=Qhg , pt9d : s(y(G y%~ : C|%z(!9 $Pg Gyz+z? hiOG !M=Qv~ o n n n o o n q n n n n k o r o o n n nr o n n p n p p s9y(G : IA) !M=Q C<9 f=O Gyz& , pQFg(G Ey) GyJT+# Q\, Gyz& n v o r n nn n o n n n n o n o n p p p p m n f=+O Gyz& <# R*9O hE|9 Cf *t9@p { . n n v n r on o p p p n GyJT+# pwz}($~ hSzy($~ ? s9y(G : E|9 Cf *"Rd fz) Iw~ v n r nr n n n o r o n o o n n n

v

o

o

n o n

°´²

)2( z Gy}gG~ Gyw= Q y (3/211 Qs~ 9282) hS Og YJ K .

+

"

+

(8473) . p o n

p

)1( z Gy}gG~ Gyw= Q y yza=QG

Gy=M9Qj y : vA9H p]9F{ GyZJ9<? , <9H |"9s> GyJT# hGyJT+# , IO*E q v n n n n o n r !, (5/602 Qs~ 7015) , hG!dQ z YJ+K

+

p * |# sAp { |h GyJT+# o n n r o n n n

p p * sAp { |# C<"9A fzp , n x o n nr

m p <# C<, _9yp > : GyJT+# !qT& , hFgr qQo o n o nr o n n n

|#

p C${ <+Ap & : n n r

) (

B

) (

GyG"? GSAJ++B Cf C|Qfz) Gy"=, | p+"dQ p, hF%, . 2 n vn o n r no q n p p s9d E<QG$+~ Gy q o v v"Mg, : y( v"B p+}n # sn An {n GyJT+# Co ~ CoOrLzr B r o n n o n n r n o r o p *t={ |(\h s]+=p x |p # pp +& 1 . QC*B QS(d Gyz& n n yJT# GyDjQ , pt9e C!U <# |9yx hs9d : hGyz& }S(C!x ; ytO pGg{ *"wB <& <t]+> v9f |g& *OLz& p, p}& , h*t(d : Ef v9f o r & p, Gyw(p? h<gO Cf
sA{ GyJT

Gy"Mg, , hIR QCS& | hs+{ : V}Q , s=J%}9 Gyz& . n n v nv GyJT+# ptAz(g , hGyPj <9VQ sA{ GyJT+# S"9f <# C!U n o n n nr n nno p hY9M <%~ V}Q : h*Jw~ |9PG @"AdQhf ?! CsO|(G . pAtO|(G Ey) n n r n nnn v o nr o GywDQI @jz> GyWG9f? . v n nn n r n n r o p p p p <+"%~ <9yT+r IA) sA{ |"%~ |# sA{ hv9f v9yT=h , hyw# n n v n v n r nn n n n n n v o nn n nr o n v p p CI+a(G <& hGsAz(g , pG9AhG hI9YQhG GyJT+# <# fzp , pZ9Q *G(d n roo n n n o o n n n n n o n n n n o o o

B B

+#

B

p I}{ o n

QCS& Ey)

f= O Gyz

+

±´²

|

)2( z p]9F{ GyZJ9<? y (2/287 Qs~ 1931) , h

# =+h _Qs&p f# Ce Sz}? . x n o v
n n

p

$( IO*E |W%(Ql yw"q & \g+r l
l

)1( z @9Q N y Lz q? <

*

+

# L+9W (432) .

) (

. G}QV *t9d y%9 vQ<; y r r 2 n o on o n n n p p n n n p p p hEf V8p B CQ*Ax |# @Q<? G}QV GyA, *tA{ <%9 pzQGg E*9$9 p{PG r n n n n ro n orn r v o r n o nn n n n v n n n n p p p F=Q*{ : C@J=& *9 |J}O ? pt9d : !g~ . s9d : Ef C|Ax SAtAz& , r o n n v ovn n n nroo n n n n n no w n o n v o p p=w) GyJT+# pAQvA& pOL{ fz) Gy"=, | pO!) |# Gy"=, | pt9d o n o nnn r o n n n n n n v x n v x nn n n n n n n n p # Ce Sz}? s9yB : z v9f F=Qp *{o fp "O Gy"v=p , | hnGyJT+# |n gp , x o n o n n n ox n n n n n
f

* EQ$9Y9J

|tA{ GyJT+#

B

:

n p p Gyg9<O*# .
n

p p p Gy}gQv? i+Q Gy}Aw9pp 8? . n r n n n o n n n p p p p p p p C}9!p +? fWQ QF; vz%~ |# Bd <+B QS(d Gyz& | sAp z(G p, $Pg n o n n o o n n n n n n o k o w m p p p p * h|# Ch:O f=O Gyz& <# FgqQ : f(f h|J}O . o n v l )1( n n n n p p p p l m m p p p hf=O Gyz& <# |Tz~ <# ft+{ , h|Tzp ~ <# ft+{ v9f sO sAp { <9yw(p? . o o o n o n n n n n r o n o n p p p p m p * h|# C<"9A ft+{ : FgqQ , hf=O Gyz& hf=O GyQI}# , o v n n o o nr p p p p p p * h|# C<"9A GyJT# : f=O Gyz& hGyt9S~ hC<( <wQ . no n r

r

n n

n o

n

o

p * h|#

p

i Q fzp

+o

n

p , Rn*# q

hGyg=9S , hC<( n v o no

p C<"9A GyJT+# : f=O Gyz&p , hfzp , G}v=Q o o n n t o nr n m , h|J}O , hfD}9f . o n v o o o
<wQ

r

²´²

p

)4( |Aqu fz

| |# QB!p , p, Gy}"9e ptO QB!p , , IO*E Qs~ (6622) . n n n n n n r n p p Gy}"9e , IO*E (4996) , z YJ+K |Tzp ~ y , vA9H GyQD*9 , <9H s(d Gy"=, o r v x n r +& : z YJ+K Gy=o M9Qpj y , vA9H GyAg=+Q , <9H |# QCi Gy"v=p , | p, v q n

)3( z p]9F{ GyZJ9<? y (2/877 Qs~ 0831) , hES 9Og YJ K .

v

n n

"

+

)2( QGFh : z Gy=OG ? hGy 9 ? y CIOGK S ? 16

*

"% *

"

$v . " #.

)1( z p]9F{ GyZJ9<? y (2/667 Qs~ 3731) , hS Og IT

v

n n

p m hGy"=, | *t(d : z |# QB!p , pp , Gy}"9e ptO QB!p , y hG<# f=9S )4( v w no o n r n n n n n r n o n v Gy+(e y . n )3( p p p s9d f}9Q QGhj Pyp x GyJO*E : pJqd"9 Pyp x p(FO!9g sAp { Pyp x n n n r n n n n n n r n op n n n n n n v o n n n p $PG ? s9d : Oe GyJT+# hCYJ9<p & y~ CRd C@A=g& |"P Gy+(e . o n n n o n n n r n n r nnnr o o o n n r n p CVgE Ci=Q |g& s9QhQI pp +%9 Oe *zAta& , szB , *9 QS(d Gyz& |9 n o n n n n o n n l nrn o l o o r n n r n n n r np n n p n p p p p hf# G<# f=9S s9d : QC*B Gy"=, | p, Gy}"9e <"p Zr Gy"%9Q n r o v v n n r vn n n v n n n p p m p p |"tag? | orn n v}# y~ *OQc GyJ9OC? . n n n )2( n o r p p n p p p hE!}9 $, Cv9P*> @PvQ n C9QIp Gyg(G_r . Ch QhG*9J <zS9!p +O o n n n n l n v o r n o n n n n n n n m p p p hy+U y%9 S"O YJ+K Ey) Gy x l n v"=, | Ch CnIO |}v # fn 9YQn GyJ9OCn ?n , n n n n n n n n n l n *n P<J(f FRhQG En: Y9Q vz& O|9 , p%Pp g vz%9 Cv9Pp*> h@Q$9J r n o n n o k v n n ow nk nnn ow nn o ov n yaMB <9yO|9A , Ch |9 *Qph IGQ E: h*(FO @JA& Oe , Ch |9 r l v n n o n r n n l n n o n o n n n n p hC|9 |9 Qhj |# Cf GyT o v }n 9An Y9QnJ @o }r aQo On|k 9 , Ch Cnf GyGOo Qn n v o nv n n v p p p hf# Ce Sz}? s9yB : S}gB GyG# @"(M fz) GyJT+# y}9 sAp { . n r o v n o o n n o n n v o n )1( n ox n n n n n

³´²

m

)1( hF X Gy}MA9Q GyPj G At~ yzJT

m p p v}P$> ft9FOj hpt%, u p{!& |AzLQl FOk G <gOn G!t]9A Onhym ? <", Co|n +v?n <R|# . n u p p p p <AtZ+Q$~ :9g GyJT+# , h$PG <OG*? c%(Q GyW+g? v}P$> S+9S, , C|9 GyW+g? o n r u op x x o p +# S}v ) !qT&o (F+X GyAq (vG<p +#) Gpfr Ap Qn Gp9 |"%~ n n n n k

+

o

!

n

o n r

p p p p I+? sO F9AJ @AMz{ GyQAhS IA) OLzB p, |"MQj f=+O Gyz& <# n vl n r n n r nn n v o w o n n v n n n r o n n *t(d : p9!A%+B Eny+%p ~ hn$o ~ *n t(y(f : sO F9AJ sO F9AJ , p{n PG o o n n rn n r o n n n n r n n r n r n n r p p p p hCYJ9<& !]OJ ( Cj : YqB ) p, Gy}TGO p, z GyQI=? y , v n n r n o v n r r n o x n r n m p p p p m p p p f# f}9QI <# f}+Q s9d : y}9 F,A <QCS f=+O Gyz& <# R*9O n o n n o n o n n n n v p p p p p p yp z vAwq+Q f# @zr x GyMa+8n ? Gyv A, GQr@n w=n %n 9 B<n 9Do$o ~ vn }n 9 *n Rr fo }o (f 1 . n n n r n p p LPy(g hyp Pyp x @GO$~ *]Q<(f YOhQ$~ h*qgz(f |9 *qgz(f n r o n n o o n o n n o r n o n n nr n o n n n n o o p p p p n v9f |# GyJQ <# *R*O GyA}+}, h|# |g& , C|9 C${ Gyw(p? p{!%~ q o o x n n r n n n v n n o n n v o nv n r n p p î |"%~ CIO . è3îUOëU : y}9 LQL GyJT+# y~ *OGph CIO |"%~ f"& E: |9 r o o n o n r v n n v n n n n r o n m r n n l r o n n l p p p C!qT%~ ; }!%~ Ãè™ë : LPy(G |Tz~ <# ft+{ IA) sAp { hy~ *AJQc î] n n n n v o n n n n o p o n nn n v r nv o nr o p p p p p pw9f GyJ9d <9y"T=? }${ Gyw(p? C!%~ CQGOhG Cf *"At}(G |# n n o r x n n n o n nv o n o n r nrn o mn p p | n n v}# LPd |Tz~ <# fn t+{ . n n n n o p m sAp { , sAz& Gy}MA9Q <# C<, f=+O G!Ap t9|9 yp zJT+# , hv9f Gy}MA9Q o o n o r n o o r n k o n nnn n n r o o n p p p p p m p hGyPj C|Q <tA{ GyJT+# f=+O Gyz& <# R*9O hyw# y~ *z=E $PG Cf n n n o o v nn n nr n r nrn r n n n r fPGH GyO!+9 s={ G6LQI : o
) (

p p p p p Cfz~ Gy"9S <Zq? QS(d Gyz& | . o v n n o n r n

´´²

)4( )3(

)2( s= z? |

Gy}gG~ Gyw=+Q ( 3/21 CQs9e 0382 ) , hS"Og YJ+K . Gyw(v> : <+9V *Z+> Gyg+# , hsO *P$> <=ZQ$9 . + # s=9F{ GygQH .

(0873) . hs9d GyAQ|Pj

$PG IO*E IT# YJ+K . " "
n n

p )1( z F9|h GyAQ|Pj y , vA9H Gy} 9s> , <9H | 9s> GyJT

x

q

p # hGyJT+r # , IO*E o n

uuuu
pa}U Gyz& <ZQg y . )4( qs o n q q GyJT+# <# fz, v sAz& Gyz& , pQ|9g Gyz& <w(v=+# p, f+"+& , )3( o n n n o nnn o p{f F9QG y"9 |# <z%G+# s9d : z Cy~ @QhG Ey) $PG Gyq9Su vv )2( nr o nn r v k f# C<, QF9A Gyga9QOj s9d : : @T=(G fz+9 h: C${ $PG Gy=+B , q n n vk n o w n r p p p p p p |T9$}? v=+QI p, sA{ GyJT+# <# fzp , Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& . o n n n k n o n n u n o nn n n n n n k nr p p p p p h$PG G!Ap t9e |# Gyz& @=9Qc h@g9y) |# $PG Gy vQF{ Gyv Pj S9$n ~ n o n n n r n l n n nn n n n n n p F9AJ sO F9AJ pqgzB Pyp x |Q@+# Ch C;C9 . )1( n n r n r n n r n n n n r n n n v n n n k p m R*9O p}wDB $"+%? C~ LQFB pP$=B IA) @j+=B , C~ s9y(G sO n n n n n r o n k o v n n n r n v n n vn r n r o v n o

µ´²

)1(

=z? *]QH 69 Gy}D{ p, GyqQs? : yT9f GygQH ( S=z ) .

m |"w~ hCfa9!, QF; |"%~ , *9C${ Gyw(p? |"p +B <w~ <D;K n o r o k p Cf |g9h*? Y9Qp"p , <w~ YQa GyO*"9Q <9yOQ$~ pzLP |", fWQI n r n n n n k q nn n n x n n n n x p <%~ C|QGD$~ . Y9I=w~ *a+h Gyz& hC!A~ @gZ(!& , y(OOJ hGyz& o o v n o n r o v n n n r o GyW9$OI C<OG!%~ , Gyj9F=? ft(y%~ , Gy}MAzp q? C$(GD$~ , Gy}=Az) o r n o o o o o o p p Ey, fW+? vd%Q GyJ+? , fGR Gy}t(e , hCf]{ Gy}t(e . C*%9 v n v o n x o o n v o n n n k n r n p p |G9yp Tw~ , h@AM9Of(f f# |(Gfdw~ , Cs(|w~ iOhI , h@QFg(f n n o r n on x o o p BLQ Gyt(d IA) CQGv~ |AqQs+# C*9Oj S=9 , @QFg(f Ey) n n )1( on n x n p n p p p Gy=9yj? pAAqQs(f f"%9 , hCIDw~ fz) F%9O C${ Gy=j, p}9 B@, fz) n o w o m p vzQ<9H ? C@z( fz+w~ GyJw~ pA"qQhf |"& , hCfdw~ <9y}(fd? o n n n nr n o p m @TAG+=(G , h!ZJB yw~ pz~ @t=z(G , CV%(O vj+9H , hf=+O n n r o l nn nrn n o o l n p p pz~ @"qQhG , hCS}gAw~ pz~ @T}g(G , hOf(@w~ SQG hF%QG pz~ s n n n o n n k n nr n n r n n r n o p p @M9a cz~ Qf9@p %9 hCY=JB CL9a cz~ Qf+A, . GSA"qQ@w~ yzG%9O o nrn o o o r n o o o n n v n *WAw, |# V+gA&p ( C${p Gyw(p?p ) p+t(d : z hytO CY=JB G}|~ o on o n r n n r n r n

1vv

fz,
Cf

B

:

p fz, hGyJT+# |h V+gA%}9 : u p p m !AgQa fz) sAn z?p GyJT+# Onfo (!9 !Qr Fh S"(GJ sz+z?m Ey) o n
s={

nr

n n

n 

s q Ç(5

¶´²

B

¿

)3( )2(

)1( z

z 8H Gy=;i? y ( 1 / 781 vv 981 ) . z 8H Gy=;i? y ( 1 / 811 vv 911 ) . 8H Gy=;i? y ( 1 / 781 vv 981 ) .

s9d

2vv GyJT#

B

:z CQi hGyz& |g9h*? n o

L QG y

+ , |# $|:A , *Rf}(f
k

< # f z,

Iv

:
) (

@t y

B

hCpTO@~ fz) QC*, <9ygZ+9f hGyMP:f y . 3 p hVJ"A~ YOQj i+d9 , hFQfA}(!, !j> GyA%}9e C!q9S9 , n n ro n r n v r o n r n n n n k k hs9d C*]9 : z s9@zw~ Gyz& ! ytO |~@~ sz=, s+J9 , n nn o v k ( (f : fz, *wPH s9@zw~ Gyz& ! pgz) |# CvPH ? y 2 . t o
) (

|9 C@+Aw~ GLA+9QG , hyw# F8B Ey+w~ S(s9 , hytO <zj", C!w~ n k k CszZB , h|9J s+}%9 , h_9d @z*}%9 , hhQC%9 C<gO$9 , C|9 hGyz& n w o o nx o v n n p p p <gO : *9C${ GygQGb p{!}9 C!A~ v9y}QCI GyJ9|{ , I}zB pz}9 C@}B n n n n r v nn v r Qhi GyWQ*r GyQ\, f# C|+Q Gy}||"+# fz, C!& s9d : z C|9 n v u p p p hy~ *tr G}|Q f"O $PG GyJO <{ G@%}(g hGyg+9P <9yz& <9ywPH : vn o x n . @qQsB |# F9!> BLQ y )1( nn v n r m p p C*O*w~ *9CV=9g G <{ i9H f"%9 Qf9@%9 , vz}9 F}gB |# F9!> o n n o n n o o v n p m m :CIQGQ YOb f"O Gyzt9A , h: GL(Gf Cp t? f"O Gy=;A , @Q<B n n n r n mn m m hGC"A+# : Y~ Phh CS}9Y , h<w~ Phh v;e , hf}, Phh C<Z9Q , o t o l o r

B

·´²

)3(

)2( z ytO V g

yg=O GyJT+# U 57, |"A%) G6|9d 1/454, fz) La) GyJT+# U 69 . o n Gyz%(a :<# _9hhS U 93, f9V(QGA y5IT9F, U 511, Gy}G9yU Gyq9LQI + ", GyJT+# y U ( 382 ) .

)1( z Gy OhI y ( 3 / 802 ) h z p

"

, QI9H C${ Gy=+B y U ( 072 ) .

B
:

) (

fz+x hG}|Q *"Rd |# GyT o v }n 9A hGyz&o *qg{o |9 *W9A. pt9d GyJT+# : n o n p p p p p V+gA& GyP*# $( <ZOO GytOhe Ey+%~ : z sz(<%~ |gx hCS+9p%~ n n n n n n n o o o o o p hs9d GyW9fQ Gy}gQha GyqQROb yzJT+# f"O|9 Szy& f# o n n n o n n r n n |# |]) . 3 n r n p p p p fQpB iOQ$~ <z<+x hCL+x. hsO LqB Cf *w(f I9yx vJ9d n n n n r n n r n n r r o o n n n n p CL9g GyJT+# Q\, Gyz& f"%~ s9F; y&: *9 CL, Ef C${ Gyw(p? sO n v nr n o n k !ZK |J}O <# fz, <# C<, _9y> Gy}gQha <9<# GyJ"q+? n n ytO

n

o

*

iOQ C${ Gyw(p? hv(8~ sAz? GyJT+#
n r

C;K : sAzw~ C<, , h_g"w~ E*9j , hG!A%9<w~ |A9f, y . )2( n r o l nro p p hs9d C*]9 yW+gA& : z *9C${ GygQGb E!& SM, <"qT, f"w~ n n p p <g"t, IA) *Opg(!", Ey+& Sz}9 y . o o n v n r n n r k )1( Cf *tAz(!, , p+]+h C${ <+A, hC$z, , hy( s9@zB |g9h*? }LPhG o n r o n nr o n p p y8# CLP |", x |g9h*?o f%OGk p CnIt# <& On|, hCoD|v # <& p, Cn$r z, L+Ql |# r o n n n C!%~ y, V+g? ; G<Aj(G sAz, , hG!A%=(G Ctzp , , hCLPhG |9y, , hGyz& nrn n nr n n o

B

nn

¸´²

)2(

)1( Gy}G9yU Gyq9LQI U 97, fz

!qU Gy}%}(e 271, L+Q G}YJ9H 93, @dz~ GyR$QGA U 071 |g9y~ Gy}OQSA+# 3/17 - 27, |g9y, GyT=a+# 1/ 572, <JQ Gygz(e 491, y~|+# U 06, |g9y~ Gy}OQSA+# 3/26 ) La) GyJT+# U 001, y(GfH G}VG9f

p Yz) Gyz& fz+& hBy& hSz~ EP *t(d yw~ : z sAzA~ fAQ@, hG!A%wA~ o nnro r r n m p p p sO|A~ }!qTw~, hS(CI yp QC*w~ , <z*? f+# @"dQhf Ey) QS(d Gyz& v k n n v ro o o p hCfa+A}(g Gyg%O hGy}+D9b hGy=+g? hs9@zA}(g hLPyA}(g , pA=9 y}9 n r n n k n n !WO@w~ <9yz&p $n {r @gz}(f C!w~ vAn =r Ao ~ Ey) C<p , hnLOfr Ao }(g , n n r o n nv n n n p s9d |(<M9 V+gA& GyP*# LPy(G C<9g hsAz(g s9F; : z C*%9 Gy"9S o n x k n n w o n n o k fz, <# GyJT+# Gy}gQha <R*# Gyg9<O*# :

3vv

m

) (

B

) (

hCL, hG<# f}, |Tz~ , hGy}jQhQ |# GiAQ <w~ y . o 2 r nv p p <+gA, |# Cf"9sw~, pzg}Qj |9 $, yw~ <"wQ, ytO pgzA}($9 <z<, nn n r n n ro m p hCL+& p, La9H |"& : z hEf y~ @qgz(G h!t]A~ f%Ov~ , hLzgA~ n n n r o n r n n n r o p p p p hf"O|9 L9_=%~ GyJT+# CV9Q Ey) S9<tA%~ hpgzA%~ |h C<+& n o n n r n n n n n n . hGyAt(i SQ*Q@& y 1 o p p GyWwQ , hEf I9d Gyt]9A Ohf GyQF9A pz~ *=gO |# v9f GyJu !+A& o v n o r n n n n r o n p p p !J> w h!n Q\) p"J}Oo Gyz& fz) !g}9F& , h$( Gy}TAg9f fz) COGA m m &p G}|r Qo , hv{v *(e $o (n p, Vzf , p{f !Rn d Gyt]9Ao <}9 r n n n o z
YOsB yz

n n r n

¹´²

)1( PvQ Gya=QS

GytRh*", p, @dz~ GyR$QGA U 262 U 78 hCf9O$9 f=9S Gyt}, p, !qU Gy}%}(e U 063 hPvQ$9 Q\) hf=O GyQRGb Gy}tQe p, |tA{ GyJT+# U 713 h|Q@]) f+9O p, |tA{ GyJT+# GyGRA G}hd U 275, hIT+# v(QG!, p, QI9H vQ<;A U 381 U 29 hG}|+# p, y(GfH G}VG9f U 851 hf=9S Gyt}, p, |"A%) G6|9d , $Pg GyMa=? p, G:IAG9L (2/23) hG<# _9hhS p, Gy}z%(a

) (

p p p p I"9FQj hIzt, hiZA& @GQj p, pQGT YOQj y . 1 n r n r n v n n r hSz~ hBy& hCw{ C<, h<", C<, hhFOg <+# y%9@p , h|QGQ@& <+# n n n n r n n n p p p <9}|U hC${ <+A& |g& , hy~ *"T", Cw{ QS(d Gyz& Yz) Gyz& fz+& o n n o n r n n r or p p B<9F, |# s={ ? v; hQH GyQGsZ9J p{f GyGQM y}9 *"O|{, sA{ C<, o r n v nr n o n v nn x p p I+{ <+"w~ h*=# V%(GJ C!qTw~, C@Q*Ohf Cf @z@(G Ey, v}9 C@+A~ v r n n hcz}"9 , pt9d fz+& GyT;e : $+%9J $+%9J C*%9 GyjOQI Gy}wQI v n n w n n n o n n o n n n p p IQH yJQ<x , hSz~ yTz}x , y"zLPf *R*O h!=QC |}# cz}x n r l n n r l n o n v n n n n n RG$O*# p+x h: QGi=+# f"x , p}Q!9 <z|Qc *QI}x Gyz& , p{!9 o v n o r n n nr n o n p p p p <zF}g%~ : !J# vz"9 S9|g(f |a+g(f I9pd(f yp P|9|x i+Q n r o o w n o n o n n n p p hQS(y& hC${ <+A& p{f y"9 p, QS(d Gyz& CS(I IT"? . pt9y(G n v l o r l p p p p p GyT n v ;eo : z QnI~ Gyz& G|QAGk m sn ={n !n Z+JA,, hIqe hnY+vA, p, Gyz& n n n !9I+?m , hs9d <g]%~ y=g^ : $n zwAo ~ h|9 @gz}(f . pt9d fz+&p o n r , pzTAo ~ |# C|v A, y . p9Q@qgB CY(GJ Gy"T9Ap <9y=w9Ap |# v{x o r x nn r o
IQ|A

o r n

°µ²

)2(

)1( Gy}z

!=, GytRh*", U 162 G}VG9f 751, |tA{ GyJT+# y}Q@]) f+9O U 68 @dz~ GyR$QGA yQ\, <# Gy}z%(a U 19 !qU Gy}%}(e 363 |tA{ GyJT+# yz}tQe U 613, y(GfH f9e 6991e @dz~ GyR$QGA U 752 %(a U 68 !qU Gy}%}(e 753 |tA{ GyJT+# y}Q@]) f+9O U 38 W 4

p p Yz) Gyz& fz+& hBy&, h!RfB GyQI}? |# sz(<w~ y . )2( r n o n o m m Sz=A}($9 , hCj w C|(Gd G!A%r =Ao }($9, sn An zr Ao ~ L+r Qn QF9:J <gO Gy"=, n n r o n p p m p m I}zA~ , hCj O|9A SqwA}($9, hCj vQ*}? CY=A}($9 , hCj Y=+? w w w n n n n n r o n ro n n n n rop m n p m pvvA=9 yw~ hSJt9 yw~ , Cj w OhGg On$n Ar w~, hCj hRrQ fz) c%(Qv~ w n o n k n ns o o n p p m hsAzA}(g , hG!A%=A~ C|(Gy& hhQCA}(g , hS=+A~ !T9Ag , h!w=A}(g , n r n n n n o o n n ro nn ro ro n n p s9yB : z *9 C${ Gyw(p? S(CI yw~ , |9 yw~ LPyA~ IT+"9 n n r nk n o o n k n n ro n o o n r

p p P$=A~ <g9Q$9 hV"9Q$9 , hy# @QI]($9 <jT{ <gO$9 C<OG, hC!) n k n n n ro n r nr n o nv p p z C@=w(f h@"AJ=(f ?! Cj hGyz& p9<w(G vD+QG hG\Jw(G sz+;, ptO nrn n n r n k n r n k o nnr o p p s9yB h$, @M9_> GyG}h GyPj GSAt=z%9 <9y=w9A hGyg(*{ : n r n o nrn o <"B fz, Q\, Gyz&o f"%}9 : x o

5v R*"> o

4vv Ce vzD(e ow o ro

<"B fz, Q\, Gyz&o f"%}9 x
o

:

GyPj sAz"9 ? y . )1( nnn *"(I(f h*=w(f, RnFQn $~ s9F; : z @"o (I(f hn@=w(f |p # CFzp "9 p}n # n n o n n o n r k n p R*# Gyg9<O*# hsO QCi C${ Gyw(p? n r o hf"O|9
|Q

n

v

G

|9e

o

T

±µ²

)3(

)2(

hPvQ$9 GyW+N Q\)

<

# ! =)

)1( |h GyJT

|(S(f? f9V(QGA U 95 . GytRh*", p, @dz~ GyR$QGA U 462 . !tz%9 f=9S Gyt}, p, !qU Gy}%}(e U 563 +# p, 8]A& U 592 h|9 <gO$9.

p p p hp, vQ<;A v9!(G *AT9<t(f Ey) @TG+{ Gy}(Gsp r GyA, @Q\, n nn n nn o n r or n r p p p p *o T9Qpf(f <9yMQhL Ey) vQ<;A, hIQr H G |9e GyJT+# fz+&p GyT;eo , n n o n rn n m m p p p G!Atz(G !A+G? @z(f |(Gsp q%~ Ey) |(sr C9yE , h$( C!%~ <OChG n v p nno n nn w p p p : z C${ Gyw(p? y~ *wAq(G <9yAqQb f# G |9e GyJT+# , <{ o
s9d

o

n r no

7v

IT+# v(QG!,: o n
o

p p vQ<;A sQH Gyw(p? hfz) *Oj F+X Gyw(p? y . )3( n n n n rn n o r n o p hsAp { <+"%~ |Tzp ~ <# ft+{ |dz(|9, hsAp { GyJT+# faW9!9 n o n o r o n o n n r o n k k

p

,

GyT;e G}| vQ*#, hhGF&n G |9eo GyJT# fz+& GyT;e |"%~ Gyjn Or Qn, n o nn p p z hsO COJ v{ $Pg G}S=9H Ey) Cf *g9!, |"%~ G |9e fz, fz+& t r o o n r nv r o w F(GO |o JOC, : n

6v

x

) (

p p <+""9 h<+"w~ Gyz& *(e pZ{ Gyt]9A y . 2 n o n n n r p p Gyw(p?: z Y& *9 C${ Gyw(p? @tAz"9 QF9yw~ h@=w+"9 !T9Dv~ p9yJ9v~ n n r nro o p p p hp, QhG*? : z C!%9 C_zB <QCS%9 |# Gy}J}{ hs9yB }${ r r n nv npn v (f sAr {n Sz+{p L9@~ Gy"=(I y 1 . n
@QI]

o r n o

n

n n

) (

²µ²

)4( )3( )2(

)1( p

Gy}zJ}? GyJT+"+? ( 3/49 ) . Gy}zJ}? GyJT+"+? ( 1/921 ) . p, QI9H vQ<;A U 16 , QI9H vQ<;A U 06 - .16

p p fG+> h|zqB l n o n r l p p

p yzj9 ? p

*n

y

)4(

. p

) (

GyW+g? <gO |], L}T+# f9|9 ptb fz) hp9I Gy"=, } |Q |J+Q hyjR n v x n n nr l o n xl n o r l x nr n o x n r n k nn p p p p Gy"9I+? hsz"9 C*]9 : <zf |tA{ GyJT+# fz) *O Gy}Tzp }+# <{ fz) *O n o n n n o r n r n v n o r n k n v rn p p hs9d C*]9 : z p"J# S=u Cf CC=A"9 Cf $Pgp GytZ? |%}? |# $Pgp v n o vl nn r o n n n n r nrnnr n v k p . fz, hCf GyP*# sAz(G G |9e GyJT+# $~ V+gA& y r n o 3 n nn n o n u v o r p p s9d |Q@]) Gy}a%Qj : z h: Q*> p, Cf Gyw(p? v9!(G |# V+g? n r n r n o r n o n x n n n v |o Qr @]) |o a%xQp j :

8vv

n

n

p p p p m p . F}9f? V=E hi+Qg GyP*# vA=(G C~ *t(d: *9 IT+# C<WQ <9y"9Q y )2( r o n o o v fz+& GyT;e , h|# Gy}}w# Cf *w(f |# GyP*# vA=(G y5|9e Ch |# o o r n n n o n p p p p Cp+w~ IT+# ? h$PG |# C${ Gyw(p? , hv9f <9}|U |# V+g? fz, o u p p p I(RI GyA}+}, *tr C|9e G |9e GyJT+# fz+& GyT;e h*Z+K : o n o n n o n n p n p o p z h!GO |(sq9 BLQ *Od fz) !q9b C${ Gyw(p?, *z@, f=O Gyz& <# n n o w o n o o k o IT+# v(QG!, C*]9 : o n

* hs9d

p GyW+a9f , h@j]> GyQI}# y . v )1( o o r n

o

k

³µ²

)3(

)2( @9Q N Gyw p? U 311 . )1( f9V QGA U 98 .

Cf+9f GyW+g? 1 / 62 . * (

(

p hLQF(G fz+& , h<+gA& p, Cf"9sp %~, ptAz(g y . )3( n nr n o n nno n n o n r p p p p p p z C~ <9*h GyJT+# |# C${ GygQGb fWQhf Cyq9 iOQhG <&, n n o n n r n r n n k n n o o v p 11vv |JT# G}|+# : o r o n GSAOf(gy . )2( r n r n fvz, fvz+v%v}v9 GyvTv;e, hsvAvz(G GyvJvTv+v# fvz+v& GyvTv;e <vgvO Cf o n n o n r n p p p z s9d GytRh*",: h| v}9 !o t~ fz) C${ Gyw(p? Cn!v%~ _gn "(G GyJT# <# n n n n n 01vv IT+# <# CI}O Gy=QGs, Gy"Gq,: p vz%~ |# C${ Gyw(p?, sO @G}g(G |# s=9F{ VA) y . n n v )1( o t n r n n v o p p p h: $"Oj h: <9vTA9!, h: S(OG!, h: |ZQj h: CpQ*t, <{ r r o n r p p p p C;C}9F? Cyr, vz%~ |# C${ Gyw(p?, y+U p+%~ V9|, h: IG9Rj t r n n p o w p p s9d : z Ef GyG+X GyPj LQL yp JQH G |9e GyJT+# fz+& GyT;e o o v nr n n n n n r v9c~ G IT9F, Gy"Gq, :

9vv

p F+W& p, Yq+# . n r n xr n m p p p p p p C!U Gy p x v"Mg, . h$|o :A Cn ;Cn Ao %~ v9!(G |# V+r gn ? fz, , hn|n # \}r # r n nn p p hGyPj <9VQ sA{ GyJT+# : V}Q <# Pj GyG(V# , hS"9f <# n n n nr n o n n r n n o o n r o o p p p p m p hGyPj C|Q <tA{ GyJT+# hpQM <& : f=+O Gyz& <# R*9O . n nr o n n n o o n o nn

´µ²

)2(

)1( z QF9d Gya S

Gy"WQ G S;|, - s~ 5241 $v ( 4/ 022 ) @Q=? ( 9986 ) . z |TAOQv9J fz~ QF9d GyJO*E y yzg;|? fz, Gy"}9Rj GyW%QhOj . ||ST? 1691e , ;t+u : |J}O Y9Ob <JQ Gygz(e . ( , y U 45 @Q=? ( 021 ) W 1 Gy}a=g? GyJ+OQ*? - Gy"Gr

uuuu
hv9f *(e Yq+# p, F+X C|+Q Gy}||"+# fz+& GyT;e . )2( n 2- V}Q <# Pj GyG(V# : s9d Gy"}9Rj GyW%QhOj f# V}Q : n n n n |# CYJ9H fz, . )1( n r 1- f=+O Gyz& <# R*9O : PvQ Gya(S, p, vA9<& p, GyQF9d hfOg x vo V+gA& fz, : p hGyPj @(y) v=Qg $( f=+O Gyz& <# R*9O , hf=+O Gyz& hV}Q v9!9 |# n n n v n n QF;f $}9 : S"9f <# C!U Gy"Mg, , hV}Q <# Pj GyG(V# n o n n o Gy}W%(Q p, vA> C${ GyT+Q hGyAQGF~ Cf GyPj <9VQ sA{ GyJT+# n r o n n n nr xv v o o n r n v |n # <9VQ sA{ GyJT+# Q\, Gyz& f"& ? r o

µµ²

p p p n Cf *t(e <9yza~ hGyWu h|9 V9<& Pyp x , <{ v{ $PG |"%, f"& p{f v x n n n n n n n r o w n n n r t n r n pv n r no n v r n p n Gyz& f"%~ hf"& , pzp Pyp x : *G(R y5!T9f EPG @PvQ |tA{ GyJT+# o n r n n n n n n o o n n n v n n rn n p p p sAp { f}Q hfD}9f hfzp , , h$|:A vz%~ Cp]{ |# GyJT+# Q\, o n n o o r o n t o n o n o o w o nr n o n p p p p RvQ*9 Yz(GJ Gyz& hS;|& fzp +& |%QG yp =j, , hsAp { RvQ*9 , hvPyp x n n r k n u o n n q n n o n n n q n n n n o n p p p p p p p hsA{ GyJT+# y+U <zfd~ |# sA{ G}!=+9A hsO sOe QCS *J+) <# n nr o o n nr n n o x n nr o n n n n n r n n nr y~ *Wz Gy"9S . v o n r n n p p hyw"& C|Q Gyz& @=9Qc h@g9y) , |9 sOQ Gyz& @=9Qc h@g9y) v9f hy( n n n v n o nn n nn n n n n n n v nr o n n n n n n n n p p p |# GyqT9O GyPj |9 y~ *w# *JZ{ y( sgO p, <zOg . n n n n n n r n o r n r o o n n n n p p p p S=b QS(d Gyz& | IA) sAz(g |dz(|9 V%+OG , hv9f p, sAzp & n o r n v n n nr nno p n r o k n k p p p Pyp x Gy(sB , <{ <%PG GyMQhL !9d Chy8p x Gydz}? Gyaj9I |# n n r n n n o n n r o o n n n v pn n o w n o p h!J# !t(d : y+A& y~ *MQL , hyp Pyp x !%9g Cv9<Q GyZJ9<? pp , n n n n n o n n o v n n r o no op nrno n r n r o r p p p p hyp G"9J Gy n v v"g+~ <n On d $n Pg GyOw !r +n 9 GywOQnI . n n m p p p V%9OI hvQG|? hQph OQF? hsQ<) |# Gyz& I+E GLA9Qg yp 7LQI n n r o n n o n n n l n n n l o rn r n n p p p p p <+Ap & hsAz& <9y"T=? }${ G}QV |# Gy}Tzp }+# |Z+=? hp, It& o r n o n l n x n x r n nr nro n p p p p p p G}QV G<# <"B !=, i+Qg hsO sAp { |dz(|9 Q\, Gyz& f"& hf# C${ r o o n n n u n o n n r o n n r o k n n n r p p p p Gy}Z9Fp> Gygd+}? GyA, CY+> <%9 Gy}Tzp }(f pz~ *w# fz) hF& n n n v o n n nn opr o n nn n o r n n n r p :Vx h: Q*> Cf |tA{ GyJT+# Q\, Gyz& f"& v9f |# n n o n o n n n v n r n

v

n

n

î ] un ÇMUÓ s q Ç(5 ð î ò ð ï ð ï ð ð

Ç*Y ÇdÇ1l

¶µ²

)3(

)2(

)1( YJ K Gy=M9Qj : vA9H GyG 9FR , <9H y U | 9 |

p p p YJ+K |Tzp ~ : vA9H GyG"9FR , <9H GyAWO*O p, Gy"+9I? , IO*E Qs~ (439) . o r vr xn n p p <Of(i GyG9$zp p v+? , IO*E Qs~ (041/76p 1) n n r n p p p p p hYJ+K |Tzp ~ : vA9H G *}9f , <9H ;Q*~ \QH GyMOhO hVu GyG+(H hGyOf9A o r n n x o o n w n n r o o rn YJ+K Gy=M9Qj : vA9H GyG"9FR <9H |9 *"%) |# GyJzu f"O Gy}Z+=? ( 6921 ) (4921) , hYJ+K |Tz~ : vA9H G *}9f <9H ;Q*~ \QH GyMOhO (301) . " # Vu GyG+(H , IO*E

+
n

o n

p

q

"

+

p

p

}

)

fz) G |9e hCQGO Cf *Wu fZ9 Gy}Tz}+# , hs9y(G : s9d n n nn n n n o v o r n n n o n n n n p p Gya9Fpq? G hy : *Qhf Cf GyJT+# sAp { <Ju hC!& v9f L9QF9 nn n v o n n o n n u n nv n n n k o o n p p n p p Gy v"9S p, sn Ar { GyJT+# fz) Cn ;K _(n GFr : o o n n n p p |n (sp r Gy"v9S |p # sAr {p GyJT+# : o n
v

o

n

rst

}

[ Gy=tQI : 651 ]

v}9 s9d Gyz& @=9Qc h@g9y) :{ o nn n n n n n n n n pn n p p p p9y(GF> fz) Gy}Tzp ~ EPG F9AJ C|D9d $Pg Gy}Z9Fp> Cf *t(d o n n o r n n n n n n n r nrn o n n r no n m p p |# FQH hSQ<9: |# saQGf y . )3( n n n r n n n k n n n p p p hs9d | : z Ef Gy"9FpJ? EPG y~ @A> p{!%9 @z=U *(e Gyt+9|? OQf9 n n n v v n n n n r no r n v n nrn o n n n n r k @Wu C+9<%9 . n o w p p p p p p hGyZ p v 9ytn ?o GyA, @Z+K , hGyJ9ytn ?o GyA, @Jzu VgQ$9 , hGyW9sv ?o Gyv A, n v v n o v nr o n rnn p p p p hs9d | : z C!9 <Qj |# GyZ9yp t? hGyJ9yp t? hGyW9s? y l n n n v n n n n n v v )2( . n nn n p Gy"=, | s9d : z y+U |"9 |# ya~ GyMOhO hVu GyG+(H y v x v n r n n n o o n n v o o n )1( n n n n

klmnopq
.

·µ²

)3( )2(

p GyvJvTv# hGyvJvTv+v# n n o n r

IO*E (8673) . p CLvQFv& GyvAvQ|vPj : vvAv9H Gyv}v"v9sv> , <v9H |v"v9sv> x q z Gy"9Y=? y : $~ GyP*# !9Y=(G fz+9 hC${ <+A&p GygOGAn . o s n * Qs~ (2581) . IO E

)1( YJ K |Tzp ~ : vA9H G |9QI , <9H Iw~ |

+

p

o r

o r

n

# pQv b C|r Qn Gy}o Tzp }p +# hn$o (n |o GAn }p h r n r l n n n

) (

p p m p |"g(g IA) *TAzSQ :<# R*9O . nn o n v n r n n n r p p n p hPyx C!& CQGO GyQF(Y Ch GyP$9H Ey) *R*O pp , GyW9e hyw"%~ v nn n w o n n q n n n n n v n v o z GyJT# hGyJT+# S n x+OG V=9H C${ GyG"? y 3 . p Q\, Gyz& f"& <{ sAp { |dz(|9 V%+OG , v}9 s9d Gy w n r o n n r o k v"=, | : k n n n n n p p n p hy~ *w# |A(y+9 y~|Q Cj : y~ *w# E|9|9 , h: sAp { L9QF+9 s n k n r n o r on n xk n r n o nr n n o n n Gya9Fpq? GyD9yD? : h$~ C${ GyT"?p hGyG}9f?p s9y(G : sAp { |dz(|9 , n o n r o wv n n n n o o n n r o k o v v *G> Cf *o Tz~ Ey+& G}|Q . h$( s(d GyW+g? . n v (G : $( G |9e GyPj @G> _9fA& , hv9f p p GyJT+# <# fzp , Q\, Gyz& @=9Qc h@g9y) f"& hf# C<+& . o n n n n u n o n r n nn n n n n n p p p p GsAz(g pw9f sAz& YJ+J9 , h$PG s(d Gy"9Y=? GyP*# *=j](f n k n n n )2( n n n nro roo n n o v v n or o n p *qQb F}9f? Gy}Tzp }+# hGy vQS(do | sn 9d : z vn 9F"k 9 |n # vn 9f y on x n n n n o r n o r n n *o qQx b F}9fAw~ p9sAo z(g v9Fp"k 9 |n # v9f y)1( , hGyJT+# CQnGOn Cf r n n o n o n n r n n n n n n n o o n r m p m p QS(d Gyz& | : z |# F9Av~ hC|Qv~ fz) QF{ hGIO *Q*O Cf o n o o n o n r n n o n o o n r n n nr o

Gya9Fpq? GyD9!+? : o v o v

s9y

¸µ²

)1( z | 9L GyT ? y ( 5/455 , 555 ) <AZQa

"%

"

nopqrstp

[ Gy=tQI : 651 ]

klm
)1(

.

n p p p <{s9|? S"? Gy"=, | Gy}(Gpt? yp t(yp & @g9y) : o o v v x o n n o n n n n n p p p p h|"%~ GyJG9L <# *(Sr GyDtq, h: @QO Gy=Of? <9y=Of? <{ @QO r r o n v o o n v n r n on w n o n on w p p p p p Gy}MA9Q <# C<, f=+O Gy}A"=r GywPGH hs(e |# Gy}=j]+# 6d Gy=+B o o n o r n o n l r n o n v o n p p p p p hv9!B Gyw(p? <%9 s(e |# Gy}"AZQ*# 6d Gy=+B hv9f QCS%~ n n n nr o o n n n o rn o np o n n l p p G}${ *(e |tA{ GyJT+# . n n n o n rn nr p p p p p p GyD9!+? : <Of? GyqQM hGyT o n w Qo hQ h@n (R*h GyJzr (n i hGyAv (Sgn ? fn zn ) v r n o n n p pp p p p Gy}9\, hGyAgzu <& hG:yAp Z9b <9yt=(Q y . n n v n oo w r n m p n p p p p |g") Cf @g9O $Pg GyPvQi p, v{ f9e |h ES9y? GyO|9A h@gd+~ n r n n n o x n q r n x n nn n r n r o n n n p p p p p hv9f sZO |# S# Pyp x pAK <9H GyqA"? hGyqQs? <+# G}|? hE: p}9 n n n n r o n n v n n nr n n rn n o r n n n ov n v n n p p p p GyT r l v 9<t(f G}hy(f , hn@o tr Qn Co CnL=n 9Q |n ZQn f& Gyv A, vn D+Ql |"r %9 vn PH , o n r nv o n p p n p p GyT p v zn r hyg"A%~ hEOrL9d |n # : Pn!r > yn & |n h Pnhj GyPw !o (H IAv ) *o T> n n n n v n n r n n p n n p p p hGy=w9A hGygaX hE!W9O Gy}QGCp , , h|9 *q], Ey+& Pyp x |# S> n x n o n n n n n n or r n n np n p p p p p G}hy) : <Of? GyJRf hGy o r v"(M *n (en fn 9V(QnGA |# Gyq za~ hGyZQn GN w r o o r n n p p p z <gO |tA{ GyJT+# CIOK Gy"9S <OfA+# : n n n rn o n v o r nn n r n n # @+r }n +? : o
s9d V N

n n

+

G

S;e G<

n

n

*

p p <p OfAn 9f |o JOCAn 9f r r n n n

:

¹µ²

p G}|Q , hC|Q GyJG9L Cf *gARy%9 h*azt%9 , p%~ v9!(G *gd}(f <"p , n n n v n o n o o o o n x o n n n x n n nr nn n r n r n n n p p p p p p9_}? <"B f=O Gyz& <# FgqQ y~ *t={ f=O Gy}zp x <# |QhGf $PG n r n o n n n n n n n n n n n r nr r n o p p C|+? *gd}(f <"p , $9V~ , hyp Pyp x y}9 @RhL GyJG9L <# *(Sr v n n v o o o n n n n n v nn v n o n n o x o n np p m n p p p CLPf Ey) GyW9e |T=+9J hC$# $"9c $PG vz& v;e <9_{ <{ v9f <"( v nr v l r n n no o r n n o v o n n n n o w n l n p p p p C|9 Gy xQhnG*n 9J GyA, p+%n 9 C!& C$+# !T9Ao Bd <+B QnS(do Gyz& | hCn!v%o # o v o v nv nv po n n p p hCF9R$~ IA) QO$~ Ey) <;O$~ . n v o n v n n n n n o p p p hc%Q Gy=w9A pp , OGQg hy~ *T> y%~ IQ*}9 <{ CvQe C${ <+Ap & n n n o n o n n n r n k n n n n n o n r n n r p p p h:*? GygQGb , hy}9 <zk *R*O sA{ GyJT+# Cc%Q GyA(Fh fz) Pyp x n n v n w n n n n n v nn n n n nr o o n n n n r n GyJT+# <9@q9b C${ Gy v"t{ , hyw# vn An > Ey) G<# R*9O Cf *}"g& f# n p p s9d V+N G S;e G<# @+}+? : z Ef *R*O <# |g9h*? y~ *z|Q <tA{ o nr n nr n n n p p p p I+# s9d : z Of(!p , CP$> Ey) *R*O pz\h *Oj p, *Og y . n n n o nn n n p n p Gyw(p? , hy~ *z|Qg <tAzp & , <{ GyJT+# !qT& v9f IT# Gyd# <+R*O n n o n n nr v r CQS{ *R*O f=+O Gyz& <# R*9O yp +J(d <+# GyJT+# hGy(Y(d Ey) r n o n n p hyw"& Op9Y f# GyJu , hsO <+"9 Pyx p+}9 |]) |# sA{ GyJT+# . n n v n l *w# y+R*O *n O p, sAr { GyJT+# , hny+U $n PG Opp9fk 9 f# *R*O o
y~

n r n o

l

n

n

n

n

*

|(sr *R*O |p # sAr { GyJT+# r
n

:

^ î î î ï î î î ] un Ãq ÇMW èÇ'LUW s eb 1s FUèW î ð ð ð ð ï î î ò ð ð ð ð

Ç*Y Ç)Uf

°¶²

)1( z | 9L GyT ? y (4/755 vvv 955) <AZQa .

"%

"

@=9Qc h@g9y) f"& . n n n nn n p p *o gr z~ s=Qg hyw# Gy}n W%(Q C!& Opp # pp , vQ<;A I+E sAp {n Qn\, Gyz&o n o o r o n nv o n n r n n o nro n v p p n p p p p Ef QCS GyJT+# <t, f"O f=+O Gyz& p, Gyw(p? , hOpp # GyJT+# h: o n o n n o n n o v nr n o n n o n p m p p n p h|9 PvQ Cf QCS GyJT+# CQS{ Ey) *R*O p%PG C*]9 y~ *D=B , <{ n n n n o n o n n r n n n n n n n k n nro r n v r n o p p m m p p p p9y%9V}+9J v# fR*RGJ |wQ|9J p, Pyp x GyR|# , p9yw;e . v o o v n n onvn vn n n n n n o n n p p $n 9V~ <n {r y~ @T> $n 9V}p +v? sb y 1 . l n n r o r n
) (

±¶²

p p pp hQS(y& | n n o v}# sn An zn &o Cnhr Cnfn 9f fn z) sn Ar z& Cnhr Qn\, <Pyx , hn$o ( |o Z+=? n v}9 sAp { CV=9$& |# Gy}dz(|+# GyW%OGA , hsA{ GyJT+# |gZ+? yz& n nr o n n o n v p hC|9 |tA{ GyJT+# Q\, Gyz& f"& p; Q*> C!& sAp { |dz(|9 V%+OG n nv n rn o n r k n nn n nvo o Gy}Tz}+# hLzp +q? |# GyMzq9A Gy}z(c : $PG h: $PG . o r n n o n n n n n n o : z hv; Gyt(y+# <9_{ , p{f GyQF{ |zp x |# |z(c n o o q q v
C~ s9d

!vgn vu GyvjvQn GH pvtvzB o n
n o n p n o

!vK Chr : @v"vK o r n n

y v}v9 <n vOn J @vzx GyvJv}v(d hnCnVvQn pn vB r

@p vzx GyvQDhS fvz

pvztvO sv]v+v B |v# Gyv"v=v, O*v(!v , v o n n n r o n n ) Q<v) Fv+vQhf

w

hC!&

s9d

:

n n

hfvvvvvvvvvOyvvvvvvvvv"vvvvvvvvv9g <vvvvvvvvv=vvvvvvvvvOQ pvvvvvvvvv9fvvvvvvvvvAvvvvvvvvvOd
FvvvRY GyvvvMvvvRQL |vvv

GyWgQ :

p svvvvvO svvvvvAvvvvvz"vvvvv9 GyvvvvvtvvvvvQf |vvvvv# Svvvvv9OG@p vvvvv%vvvvv~ n n n r m p p yvvvvvv+vvvvvvB CVvvvvvv+vvvvvv9Lvvvvvv, <vvvvvv=vvvvvvOQ Vvvvvvv%vvvvvvOhG n o n n r

n n

# hsvvvh G}Svvv{

n p h@"T> Ey+& vvv y}9 sAp { GyJT+# Ch Chsh p, C${ GyJQI |9 Chsh vv |# n nr n v o n p p |"9pt9 *d%Q G S;e h*=a# Gy"q9b h*wQg GyQS(d | . v on o r n or n n r x Gya9Fq? GyD9!+? : @AgZ> fz+& , @=j]& <{ @wqQg h@Qi C!& v9f o o nn n v o o x o n n n Gya9Fq? G}hy) : @AgZ> y& h@J=& <{ @Of, p+& Gy"=(I hGygZ}? . w nn n v v , *n R*O _Qn p9f hnhnSb : n z Gy"9S v o n n
p s9d V N

+

G

S;e G<

n

# @+r }n +? : o
n n

n

* Gy } ( s r Gy (S b n n

p, *R*O

:

²¶²

(3931) .
)3(

p )2( hPyx y}9 LQL C { Gy}O ? fz o

p YJ+K Gy=M9Qj , vA9H GyG"9FR , <9H |9 *"%) f# S=> G}|(GJ , IO*E q o n m ) *n R*O p9SA=9M Gy}O*"? C;C? C*9e . n

$

*"

n

n

n

)1( z |MAZQ | 9L GyT ? y ( 1 / 643 ) .

"%

"

) (

n Ey) |9 sO|(G y . 3 n n v o n p n sO C=B f# Gy x v"=, | C!& s9d : z : @n T=w (G G}n|r (n GJ pn {!v%o ~ sn Or Cnpr ](G o n n n r nn n n nv n n p p p h: *G(R yg# Gy}+B Gy}g+# GyPj y~ *zg"& Gyz& h: QS(y& ; }!& n n n o o n r o n x o n v v p nrnr o n n o o nv p G}|Q GyD9yE : Cf *D=B F(GR yg# Gy}g+# . o v n o n v nr n or n n n n r p @9H @9H Gyz& fz+& pw+r Gyq9Su ? n n n G}|Q GyD9!, : Cf *D=B C!& y~ *A> |# Pyx Gyqp Tu , p{f Gyw9pp Q EPG o no r v n G}|Q G}hd : Cf *D=B C!& v9f p9St9 . o hGyPj *G(R yg# *R*O *JA9L Cf *D=B C;C? C|(Q : o n x o oo h<T==%9 $"9c |# *G(R yg# *R*O <# |g9h*? , h$"9c |# *}"h , o n x hsA9d f=O Gyz& <# GyR<+Q , hsA{ GyJT+# <# fz, . # C$~ G}|(Q GyA, hnsgn B pp , Rn|n # *n Rp *O z hsg? GyJQI y 2 hyg{
|

n

) (

* Gy"%,

f# yg# *R*O

:

p hQph OQF? hfz( |"Ry? y . )1( n n r o n n n o nr p p p p p CY+> <%9 Gy}Tzp }(f |# C$zp & hi+Q C$zp & , h$( pp , It& V%9OI y& , n o r o n n o n x n n n no o n r n r

³¶²

(4292) . p )2( z YJ+K Gy=M9Qj y : vA9H GyG%9O , <9H |9 s+{ p, sA9d GyQhe , IO*E q o n p p p p p p p s(d Gy x v"=, | S=n 9H Gy}o Tz~ po T(b hnsAn 9yo &o vo qr Ql , IO*E (46) . r o l n r p *J=b f}z& , IO*E (84) , z YJ+K |o Tz~ y : vA9H G *}9f , <9H <n +n 9f r p y : vA9H G *}9f , <9H L(a Gy}||# Cf q r
)1( |Aqu fz

+&

: z

YJ K Gy=M9Qj

+

o n

m p p p p p p |Tzp ~ <# ft=? p, hsg? GyJQI Cf *=+K Gy}O*"? C;C? C*9e |h |9 G!]~ o n r n n v n n n n r n v o r n n n n n r op n nv m p p p p p s9d G<# vDp +Q : z sO CLaz *R*O Laz p9IW9 p, C|Qg }|+Qg o n k n n n n r n n n o n k n nr hPyp x S"? 94 $v . n n n m p p p S9OGJ GyZJ9<? G<# f}Q , hG<# GyR<+Q , hG<# f=9S , hC<( C*(H n n v n o o n n o w o n v no nw n p p p p p hv9f $PG GyG+X <t+9OIp *R*O <# |g9h*? , h*PvQ C!& v9f |g& |# n n n n n n o n n n n o n o r n o nv n n n n n . s+ZQ |jq(Q y%~ y )2( n n n n r o l n o m n p <{ E!& sO C=B f# Gy"=, | C!& s9d : z Chd F+X *jRhf |O*"? r v n r nn n v x n r o n n n nv n n n v o n p p f"O Gyz& @=9Qc h@g9y) . n nn n n n n n m p p p h$PG v}9 sz"9 |="p , fz) C=(J |9 PvQhg f"& |# pp Tu , hfz}& n r n oo n n o n p n n o rn n t n n r o n p G n S;e , <{ CvDQ |9 sp +{ pp +& : E!& p9Su . o n r n r v n l n n rpn n p p p p p pT=9H Gy}Tzp ~ pT(b hy~ *t{ CIO Cf *R*O L9QL |# |z? o no r l n n o o o v n n n l n v n n n p l p | : z S=9H Gy}Tzp ~ pT(b hsp A9y& vqQ y . n o o r n o o l o o r l )1( m p p p p p A p9yT v > y+U |# O*# Gyz& @n =n 9Qnc h@n gn 9yn ) p, V, , <n {r sn 9d GyQv S(do w o n r n n n n p n p p p hO*# Gyz& y~ *t~ fz) GyT> hE!}9 s9e fz) |w9Qe G}L;b , o n x n n vn n n nn nn n no n r n

´¶²

)2(

)1( z Gy=OG ? hGy 9 ? y (8/522) .

z S+Q Cf;e Gy"=;A y (4/63) . "% *

*

uuuu
p p . GyP$=, : z : !T=& h: !J=& y vn w n n o w n n o w )2( p pM;Y? Gyt(d : Cf C|r Qn g Eny) Gyz&p @=n 9Qnc h@gn 9y) , hn$o ( v}n 9 s9d n n n n n k n o n n n n n n v p m n p n p p Ey) Pyp x |# sA{ Lzu |# GyZJ9<? hC<"9Fp%~ y . )1( v n nr n r n n n nrn

µ¶²

¶¶²

·¶²

¸¶²

¹¶²

°·²

)2( )1(

z G

Y9<?
f G

y (1/01) .

z

yT9 ygQ
n n

H y (1/915) .

G " , | v v n r p # G n p & n n

n

G

v

n

n

p I

n

+

G

n n

x

r

p (Gf . n

Qc h n n

n n G

) p

)

p

n p b E* p

n

n n n

r

n

p p f Ch o n

p

G p

(e G

p

n

n

v

*# n g

n

* (G n o

hG

p b

x

r

n

z! d r n n n n r n n n

v

+"

+%

, p

Pp n

,

p

n n

n

G ( n r

% n n p

n

% OI n n l n f

G " , v v

|

G

v

n

p I

,

n EP r

p

n

n

n

,

p p ( %

o o

# n

G

n

*

y= @JB yWGQ < g? yQ\ | yz @=9 @g9y fz YO }9 y8x yt yP <9 g yZO p R yTw ? fz ~ p yx y sB p P V 9 y= @JB yWGQ fz~ |9 p sz < ~ | }9 < yz @=9 @g9y sO \ f y} | yP <9 g
+# G n v n & o Qc h n n n n n ) C!& v n n r Q n p , # G o p | "+# G n r v *# n n
[ G : 81 ]

* (G n o

; < = > p yqAK 0123456789: ,-./
d n n n n ) : m v | . p G p p p C H r n o n n p p h +z , P o n n n r r n n Qc h n n n n n v n n p C (Gd C$ r n r n G n r ) . h n n G n o v n

hG

p

,

o

h$" c n o n n
r

n n

p Q*

* h (f n n n n o n C

o n

n p p R % n n

p p p p p # C$ G " hG , G w v n n r n n n n n p p p p p C Q " C$ G " hG r l o n w v n n r n n x l n n p p p p p p " , | h , % " G & v x n n n r

o

o r

n

i .

p h GYa;I9 : n k

p

& h

) G

n

p

e

.

n

# r

n

p p , G " , | | " n v v o r k .

n

J n

n n

r

n

2

(d G n

p

n

o n

R n n

hG n

p p ! + O r

1

Ç_ÏW Kv bÇW ÇBU1W º s9 @g9y o YJ9 |J}O { ygz~ | { yT ? yG}9f? p fO y? S @ vQ s @=9 @g9y fO y? yZJ9<? |Q |AtQ f O { yT ? yG}9f? yZJ9<? Aq9 @ p |; |A ~ yz = p p]z ~ f O yz 9 @g9 r LQ | yt y = | | 9 < | 9 fz S; ) ( I y}; |? : t 9 ) ( , T=? y Y9I> y p yzj? |g9 @O
GyZJ9< :

p yj ? : !
o n k

n E ) n

p

m

p

r n k

n

, G

p

, h & n n

w

n

n n

m f

n o

hQ o

±·²

(6942) . p # p F p C n p H G p I p p G p , n G , *

n

n

r

n

v

n

n

C$ r n

+ n r n

w

r

p (Gf n H

Q n

& o

"& n r o

(3683) , hC

&

, z

+

p

o

r

y : ,

F

G

v

n

n

,

H

n

H o

)1(

F9|h yAQ|P
G p x

| p]9 { YJ9 yWGQ { < g? yQ\ \ yz f IO E Yz p YJ K |Tz~ vA9 p]9 { yZJ9<? <9 <9 vA9 y} 9s> <9 p p]{ | <9 h B yWGQ IO E
j : q H G " , H # * ; G I *

*

uvwxyz {|}~!" klmnopq rst
h n n ) : n

o
n o n

*

C! (G h n n r n o n n

@g9y qt
n

(G

p

#

p

p

n

G

G

p

n r

o

Cj : h

s9@z | <gO yqAK yJT |ZO P s fO yP qt s9@z | s={ yqAK yJT
n G (G p # ") h r n p n r r p n Gb $ G n n o G o n G v *# C! (G h n n r n o n
[ G *

(d G o

p &

n n

Qc n n *# n

n o

n r

") , hh r n n n n

yz @=9 fO yP
G p n v

i j p yJO O \]^_`abcdefgh PQRSTUVWXYZ[
: 01 ]

.

*

d n

n

n n

) :

n

"& G " , | v w p

n

f n

% n n o

h n

#

n

n

r

p * * o n

G " , | . v v p n E

o o

( % n o

(G o n

o

n

p $ $ n o

, hC!& v n

+

n

n

p p +%

" o n

l

v

Q n o n

hCQ n

h +

C

h

,

p %

G

k

n

n

& o

n

% o

p

k

hG n

p

G C

n r n

*

n

G # o

+

p

p f hC n r n o G v n

n

Cf v n

n

, h n n p

f n

n

O G n o v

*#

n

* (G G " , | o v v n (G

n r

n

p I C

h n n v

f $ G n n n n p n I E

# G n p

" o n

p p

+# G n

*#

v q

n

o

n n

G " , | hG v x n r

o

& G

n r k p

G

G

G} n

p

w

y

.

s9 @g9y o F G H I J K L M N O f y= v9 |g ~ yw y~ =9 h y = sz < ~ @ pu c9 Q ~ y U p ~ | 9pu : F; IO L=Q <g}8? s { yq9 L}T}8? V O yz y ~ <9 }9 C=B < s U v9 fO yP <9 g y = @JB yWGQ yq9 v9 P | y} 9pt yP LQF |h y = S} yGO yWGQ : Y9I> yG}{ I}Q ) ( sO C=B f y = s9 : OL{ y 9 IO <9 h @JB
n v n n n n r n
1

h n n r

n n

n

# G " , | C!& d : z v x v n n n n

* n r

o

o

G " Q C v n n n

l

n

* n n

n r

n

²·²

C!% v n n

n

+ r o p

C o

m

v

C

p

o r

n

r

p p p " S * + o v n r n p g G} o v o

h* n n r n

9 L Q |? LQFB yz 9 TAJ { @w v}9 @t TAJ { <O @w P |? yA L=Q yz @=9
+ o C n n k G Cf r n n o (f $ n n G p Cf r n n o (f n n n & o n o G v , C n n n r n n
[ Bd Gf : 011 ]

(d o

n r

o

Qc h n n n n

<g^ @g9y
n

)

5 p f}Q , -./01234 #$%&'()*+
. *

s9 F{ f; f |? |J}O
d n n n q h n n # C o p m v o n v }
[ G : 9 ]

| :

o

}~!"
e l n # C n r n p d G p (H o o

7 8 yJWQ +,-./0123456
. ) C & G n n n r & Qc h o n n n n n n n n % o . h d : { n n n n

s9

C=A yz @=9 @g9y y ~ sy o
h ( & : n n o

}

v; f f}9 ytz
n

p
n

[ G

yJWQ

: 8 ]

.

)

p

"

p P

p

}~!"#$%&' x y({* z)| r mnopq gsht ukw m n o p q ij v l f
* h d G n n n p G n r n p p & Qc h o n n n n n n . p n n r n p p Qa G p "+ p n n : # r n G " , | v x p (GA n l "% r o p p p n # B # hC! r n n n r n p !+ p n # G n n # r n r G n r Ce r n p p n g C* n % n n k n % OI n l p & n l n n ) Qc h n n n n n o o # B # hC! n r n n n r n n p H (e C n r n

s9 yz @=9 @g9y f O vQ |Z9 yj }? o | <gO yqAK y= S | ~ | | qu | s={ yqAK | | qu p P ]9 V 9 C9 ? | yz @=9 @g9y yg} YJ9
[ G}! + A : 001 - 301 ]

+,-./0p #$%
*

=9

.

&'()*
³·²

(7844) .

)3(

YJ K y=M9
+ G o n * + G

p Qj : q

vA9

H G

yAqT Q <9
+ , G

H h

vPyx Fgz 9v~ |? Sa9 IO E
" C h , * k

(3763) . Qj :

)2( )1(

IO E YJ K y=M9
z C

p]9 { yZJ9<?
F v n n

,

<9

H

s

(d G " ,

y = y v B |AMP Lz ;
( " G + k

Y

(d G

yw9p

, y (2/442) .

)

p h n n n o v n

n

p p p # G} (Q G , d n o n o w x o p o n x k G $ n

n n

n

G

p

m

C n

n

n

r

n

p p H G " , | v x n : G n r

<Ww{
r

vPyx | C~ s9 y =

d G " , | v w n

| yA @O fz fO y? YJ9 y = |qTQ P 6 ? y Sb ygO
g G * n : z G ( n n o

d y . )3( o

p
n

[ G

y=tQ

I : 341 ]

.

./01 &'()*+,n n Qc h n n n m n ): n +& G p p "(M o m v n I hG o v e o " p (d G p & d G " , | : hP p v w n n n ? n + (d : o o o n C n n v l n n n p "(M : # * % o n r n r n o m p o v !(M : $ n r o * n n C! v n n n v r n n hC p o } ? v n o + ( (f : o n o & : $ n r n ! n p # ! n * v o m & , + % hf n n n r n o & o , n + (d G o o . h n r n n * QH , + (d G n n q o n o o & o n n v r n ? n + (d : ! n n o o + n p + d o n o n q + p * h d G v n n n n o C! r n n (d | : z * o r o p C o m r n o n ) !(M *(e G l n n o C n n + (d : o o p ! n n n , p p $ + & y n p . Cf C n v n n n P$ n n k n n n n o v p n h n p n
2

n

, ,

(G n n q

j ! n r

p

,

+ n

p

g

(

n

n E!% v o

* h d G " , | : z (G C n v w r n o w n n n n p p m p " S . v + n o C o v C o r n r p + p

G

v

n

k

h n

G

p

p

n

* ) n r n

"% r o

n E

v

& o

p

p +%

.

@=9 @g9y o y fz yZ; yT; s9 y = yx f O s y z y | W O yx x <zjB p t |J}O |A p W O |? { <zjw~ p t y |9 @9 9 | P Q p t yz Sg O x 9 p t yz y { <zjB p t g~ p t9 s9 yQS Of yt 9|? p t y= x IOv~ qu |D{ IO =9 |9 <zk |O IO ~ : Z q ) ( s9 y = : @T= YJ9< p yP qT < O y ~ L Q |? LQFB yz 9 yP Q@O F} g9 : =t | ~ : C;C? : t yz p ~ ya r y} 9FQ Z9 vz ~ @O : C;C?) (
v p ( GF n *# * hf n n r n v n n p : Ef G v o % n *# hG}! n r n n Q n % o v o * (d G n o o k n n n n GQ hG E r n w k n n v
1

´·²

)2(

z

|T O I }O
" C v + o h hhG

y (3/891) .

hG G

& , h$ r o o & G v

q

p f

, z G

+ p

y (235 , 335) y . ( , h , " m " p g

o

$ , , hG w

o

%

n

) G} v

p

r

" n

k

q

GH , l q n & o

z

n

# l

( (

, C

& G n o

+

q

, hC w G}

v

h

o

+ $ o

m # , h

(0063) , h 973) h d G

d G

o

n

x

K G n v o

n o

!, v w

, z < * +

G

h* "

U074 y v : + & Q

C

: z E

" Og

y . z G

y

z p

"

p

g y (1/

n

p O ,

n

n

v

! n n

n

,

% r n p (H

o o

)1(

l o o o o v p p p p p p hRQGA ! +& , * (f ) O*"& .. y G$v . QhGg G e C , o n n n n x o n o n o n o n p p p m p p p G O C & + (H G r n n n r n o n v r n n r n o o n p p p m p p p p & , & & . | + (H G r n n o n v n r n n n o n o o o n p p p (H G O n d n n r o G & # o m (O : z | ( (H n n n n n o o p p O, g p" n r o n r n n n n Ef G & n v ! n n n , o o

yZJ K sq }9 |MQF9 p y]g q? yJ9v~ pt yP = VA Q fz yT ? |Qp f9 p S O vP IT | s p9 LQF ya 9yT I } O i Q }9 <T O IT YJJ s9 y}JO yg;|? y=9 p Q H yaJ9 ? s9 yg;|? I}O V9vQ S 9 YJ K y}T O <AJt t s~ = t9@z fz |9 I}O p |T O yg=9 <gO sz> |J}O p FO sz YJ9< L Q sz yg=9 pGgz ~ |J}O L Q sz yg=9 p9Yaq9 y qT p9<AgD <QS9yA C~ dQ p sz s9 f=O yz < |Tg yz dQ p sz yg=9 p FO sz>
; ( n n n n n r n

G

p

p p p p p (QI , (Q " % Q ,G & Qc h ) "% hC Q $ . n r n n o o n n n o o n n n n n r o k r o n n n n n p p p p # Ch O BOe Ahf * (f h* + ( f , hE f ! C D$ o o r o r o o n n o o n n n r n v n n r n n n p p p p p % % z G # BOe Ay % w l 2 r n n n n v n o n o o p p HG " ,|h "" ! (d v x v n n o o r n o ,! n r p n n p v * n # G n n n G p

o

n n

n

n

h$( C!& n o v n n .

e o r n

n

G

r

n n

$ o

hG n p

p

,h dG " ,|: n n l v w n r n n p p # hEf " ! (d G C o n n r n o r o v n o n n m p p p p # G " +& ) C % o v n r o v r n n u n p p p ! +& | 1 n x p r n l Q$ n o p o r n p # Ch r p Y p o G (e C p n n n n n k v

n

n

, hG t n

G , h$ n n p n Q p

n

r

n n

%(Q G

p

, B

p

p

n

G Op+ n l

n n

) Cf G v n r * n

& n

n

n

% r

G p

, G p

&

"%

n

o

# r

C n

r

n

m

HG " ,| o v x n n h n n e q n e n

h n n

hG

o

n

n

|j} p <J IT 9@ ~ \ yz @=9 @g9y f ~ \9 ~ | : La9 Ma8 Z= v9 B La9 ~ <gZ}A ~ p ~ <WQ sO s9 y = v{ < La 9 ) ( p ~ v 9 t <gO y? YJ9 y = yw 9 : t ygZ}? J C~ vPyx :<O | yA = fz |Q | ~ : zR | ygO y? Yaq9 ~ LA9 ~ yZJ=? = ) ( YJ9< IO | y8x yt <O P y { fz yz <{ |h c y=O p LQ f O yZJ9<? \ yz f ~ y~ w YJ 9 y = p}9 FO YJ9< 9 vP vP<? IO fz y = |G}{ f9 |9 s9 < { ygz~ | @}J [ yQ 9 yA 9
p o r n G p p + s n n H n n p + p # p k hG n G I )G " , | v x k n n n & C$ r o n r n r p p hG* J G , QhG$ q n n n n n v

µ·²

)5( )4(

z G

ywq9 ? p fz~ yQ ?
* , G hG* G}O o

y (U69) . p p

*

tZ O

y ? yA
G n P

, P

vQ 9 yA @O fz fO y? yZJ9<?
n $ hG , n o d w ) n G G v n n : G G v n n . , :

.

G

H G

G

)3( )2( )1(

G!

y=9 yQ <h |=JE fO y? yZJ9<? dQ @qZ { yx p vA9 YJ9<? S
+ n H z n

p Q (d G n o

yz

& |

p

, G

ywA9
p n

H hG

yT ?
"

y

z G

Y9<?
+

y (1/71) .

z G

:SA g9
+# G n G

H y (1/8) .

hG

o n

x

*# * n o hG n

p

)

n n

n

v p p %

n

n

G

p

n

+% n

p p A hG}h O hG n n r n n p p # G % I r n p v p hQ ( p & n o d G n p p +%

h n n

*

+

n

n

o

G

p p p p p + (f # $ C . *# y G 5 o n r n n n n n p p p p p +# O ) ! G$ % hC!% C # G o n o n n n r n n n v o n n r n n x n n p p n p p p p " , G * # h (I G * f hG + +# G n o n n n n n r n o v x p p p p p p p hG % O hG " I h d G % hG} (Gd h n w r n n o n r n n n r r n p p ,A P ! g }h G d G , !(G l r 4 v r n n n n o n n o n n v n p p p * O # G & n n r n v n r n p GOj w

T
p n p !,

: z

n n

) C!& ( r v n n n

hd

.

% o v o

o

o

3

h

n

v v+v v $v v o o

l n E

p p

r

vv vv Y n n p

G vv vv vv o r

h G ! n n n n n p + n n r

n

G

p G , , hG w p

o

v v+v v# vv ) Cf C vv vv H G v v"v v v v, | x n r n n v n n v n n m p p (*", , hG # G M , hG # + , n r w o v n o n , Pp n E hP l p p p y . o # G n o r n G n
2

G

o

hd h n l

n

* o n

n

v

o

* h d G # n n o n G

n

n

G

n

r

: z G

n

v n o

n

C$ r o n

" w v

p

n n

) Cf v n

p

hG

p

hd l

. p

h$ n o

C$ r o n n

" w v

n

n

n

n n

y}Rv yP G 8 | <gO ~ <O 6<O ) ( fz fO yA ~ :fAt9 fz R A ~ ~ p]{ | y}gOy 6<9 : y} 9YJ? p yO s }9 y t ytah fz 9 | y GQ yG 9 y ZQ <P y} H | sA{ F{ S y p ~ V |}9 vQ 9 ) ( F=B yJ9 yA v9 s9 yMa > y=jO fz y y~ Q | yz fR vz ~ fO ) ( i Q ~ F } 9 y } T z} f z YJ9 y = vP t{ ygQ s yG < yZ; < vD Q yG} h fO y~ M9yr p yx : VP | y}=AOf? ) ( s9 < IGQ ygTt; @qu { yT ? fz ~ { yT ? yG}9f? fz ~ vz ~ fO ) ( s9 yg;|? < f=O y=Q F}h { yJu | y}Tz}
* d G n G # o p ) C!% v o n % o v o n o
1

n

G

n x

: C n

p p

T T

r

n

C$ G r o n

n

x

# G n

o

r

+# n

¶·²

··²

¸·²

)1(

z

@9 N |Wu :< fT9vQ
Q* O y #

( 95 / 141 ) .

uuuu
y . p R! O n n n l
1

n

r

M o

p p %

h $( n n o

p A

Ch ) h$ n o n n p * * hf Cf o o n n n hE! n v

n

p " " ! w v n n t n p p H Q (d G n o p p A G

& | p

p p p * (G %(O! + (G G H hG " , hG o r n n r n o n w v n n n n o o o m ! " G Bf h G "# C H | r n w v n r o o n v o n n p p p C!& R! * hP p Cf G Bf " ! hG r n n r n n t l v o r o v n n r n n n n n f + G vv : z EPG QC* G * # , C k v n n n r n o n o r n n n n r n p m d C ( RQ G GRj vv , J ( v o o r n n n n o n n p p n n n e G p p p

T
p p ! n r r

v

r

n

v

$ n

n

n

.

x n

" v n n

$( G o

n

n

o

G

n

p p + , ; }f G w n q RGOhG n o

o

n

x

n n

p p G "% F+ $, G r n n p

v

p

p

p

r

# o

p p , O*# G

p &

p ! (g n n o o r

r

n

p d C!% v o p n -

+& Ch ! n n p n p

(G , hP p o n n o r p Bf h G

n

n

e

n

G

p p %

n

n

G

p Bf hG

" w v

n {PG n

G

n

n

" n n n p

" w v

p

v

p,

p

h$ G n n n p n n

n

# ! n

GytT~ GyD9

:

n

# * r n p + p

p

p

p

"(f n o n p

+%

; }!% v n +% n n

! n n o o

$ G G n n

x

*# - ! n n n o

n

k

. h n

n n

A G

n r

o n

q

p (A

GytT~ G

hd :

p

n

# * r n p

r

"(f n o n

+%

m

p

h n n n v

v

9 s? ) ( yG Q < ~ y ~ GQI V 9 y =az ywA9 yT ? t{ y 9 ytQ yT YJ9 |J}O : QO p9fz~ O u yx ytQ f O 9 Iu yT ? f O 9 Iu }9 v9 vD Q B yQF{ ag p YJ9 S yz s9 < f? yQ p vz}9 y LaB <}9 yP > y}9 ygO yDt? <9y tz? yMaQ yJt t y}JZz? y 9 ? yag p yz tz :IA}9 ~ p tZ yx ygO fO yA ~ P ytQ yT ? p y~ Du < tz? ytQ yT ? <9yA9y y Du <}9 !, | ag p ~ ~ tz? P yO tz? S9yq9 <T=> @z= U fz}9 yT fz ~ } | ag p ~ yW= ? sgB y ~ |}9 vQ 9 tT~ ya9f p YJ9 |J}O y sT}
* o r

}w 9
"" o n

Cf ! o n n

x

n

G

v

"+# n

, C n

r

n

% o r n p H

m

o

n

% o n n | E )

p

r

P ! g r n n n p +# : n

î î ò ] î ï î ï ï UÐÇ db ÇDUMuæ w ÃUÈ Lb ï î ð ] ð ð í

|

Ç*Y Ç_èä

¹·²

p

% G n n n

n

H , hG l

" o n

p

p

o

(f + (G n n o
p n

# G n

p

v

n

,

p

n n r

*

G

p

o

v

n

,

* hC|9 n

s y ~ : z Ef |
o o o

n

p GyZJ9<? n

|
n

r

o

| 9pu y !!
o n l

p

o

hd h l

+

o

n

o

n r

o

p ( +# . n

P

p

n n r

n n

! n n

C f h (Y G o o n v n

n

n

,
p

p

n

* n o

w

n n

G

p p %

* C|9 hs o o n

p Y Gy}g9Y n n o p

|

<g ] ~ !!
n r

p

n

n hE! v n

! (d : $ o n o o

hL;Y? GyG GH n n p QG<g9 : n k

f

Pg GyJGH Gy G

? |9

@

:

(G

n

o

n

*( o n p

G

p

o

n

hGI n o

, G

" n r

p

o

Op+ n l p " n

n

n

p " + n r k p

!

p C9yD9 : n k

n

o

(G : * n (G :

e o r n

# G n

n n p

G

n

C9
n

n

9 :

p

n

o

# G n p

v

n

n

Ch: : h (Y G n k

o o

o

n

n

,

p

#

n

h n o p

p

n

o

% o

,

G

r

G

n o

v

G p

p

n

r

p p "%

p

, C n

r

n o

: G

p

p p ) G C H G " , | . x r n v x n n o n n n p p p + G G (f " + . n k n n o n r n n n k n n o n o p n p p p G hGI , G " : hEPG ! o n n o n r n n n n p p p p # $( " " G Bf h G " . r r o n n x w v l o p p C H G " , | . r n v x n p p H G " , | *z , : v x n n r n

o

r n p

.

n o o

G

p

r

G

n o

v

o

: G "(G v n

.

G

p

r

G

p !+

: G

n o

v

o

n

p (GQL . n o + .

G

p

r

n o

G }h ) : G n o p "(G n o ,

x

n o p

p P vP y} 9pt y T | yZJ9<? pAgQ r yZJ9< # $( " v (% v # v fO i Q |gZ | ptO vQ 9 s y}g9Y : ]Q <gO yA ~ }9 t ~ , # % v ( ( #$ ( $+ *z , s9y : FO y { fz fO y? v{ YJ9 y = y}T9 p y} Ry? | q ? f O 9 F} g9 pwPyx ygO y? @w | q ? v9 B s9y zR | ygO y? y}T9 p y} Ry? !+ s9y | yZJ9<? | | 9pu < [ ytQ yT ? s y}g9Y | <g^ YJ9 y = v IGG ~ p _g ~ p YJ9 y = |9 @ yqQs? yQ <g? y}gARy? yqQs? yD9yD? y Y> yqQs? yD9 ? yM yqQs? y yW g? yP _g p fO y? YJ9 y = <h pQ
G p v *# n n n G C n p n n r n p H G " , | CQ r n o v x n n m b :
ÇHdâ Çw FMX w bÇW ÇBU1W è5Nr

Ç*Y ÇUw

°¸²

p

h n

n

# ! # ! n r o n r n C!% v n

o

o

n r

n

p P

p

r

$ n p

p p p g G}O p n v

(d G n

p &

n

o r n

!& h n n n

) :

n

h n

G

(G p

n

v

n

r n n w

n r

p p G}O

. p

n n

n q

J n r r
o

p p G}O n v

o

# G n

o

r

n v p Bf h G

" w v

)

G

%

.
p

* C|9 n

s y ~ : z E
n o

n

:
n

o

p FO Oy { fz n o n l n n

fOGy? v{ GyZJ9<? y !!
n n n o n

p

yw J PvQ s={ vQ P y? s yz S=J9 @g9y : Vx ~ sO SAOy <=g^ y? ptO |Q <g^ y? | ytQ yT ? fz fO yA ~ !&v *( + ) x v v (% p9yZJ9<? vPyx
p n v n . o n n n
[ G

:;<=>p
n hEPG n n

y=tQ
n

I : 352 ].

v9
n

p f G }! + A o r n n n

= 9 : AT9
* n n n

hhf n

p yq]{ v}9 s9 @g9y
p , G p d n r n n n n n n
[ G * : 01 ]

) :

o9

f g h i j p yJO O YZ[\]^_`abcde LMNOPQRSTUVWX
.

p p * hhf , G , d ) : n n n n n n r n n n n n n n m p p p *z , C$ Q z$ + G (Gf h$ G , Cf G q o n v n n n r o n r n n r o v n r o n n n n n n n n r n p p p h g , h g f , h , , h g + G I , g t v n r n n r n n r n n r n n v o n n o n o o r n n o o p m m p H G " , | , v x C n p r n o # n r o z ( nm o n n C n p r r n o # p n + C n r n + p + r hd h l

% G n n n

n

n

h n

n

* e , n n o r
p n n

n

! # ! (d n r o n o o
n n n

o

o

n r

o

% o

* hC|9 n n

s y ~ : z
n o o

n

zRe o
r n

|

p GygOGy? Cf n n n r

AT9hhG p
n

p

p

p p Gy} Ry? y : n r n

n r r

n

$ G G n n v r

*

p

.

n

* n

r n

(G G " , | v v p

p | "+# h o r n n

n

n

(G

) G

n

*

o

n n

n

p f ,

n n

* n r

o

o

(f n

$( : o

AT9 p yq]{ v}9 s9 @g9y o F G H I J K @ { <O p { < g? yQ\ wP p9ytZO yZJ9<? : <gO f}Q <gO fD}9 <gO fz <gO <t ? ygWQ C~ p]{ | <g^ p < <wQ p]{ | F} h YJ9 y = p P i Q YJ K : zR <{ J t fO <g ] ~ * # * , " v (% @JB P yAgQ r }9 p; OLz y~ zt y = || : |9@ fz | yt y = | | |9 fz yx y} 9pt
n # r n , G " , | h$( v v n o p | # h J o r l n n n ) Pp n , hG n n n " o n p o (f n

±¸²

uuuu
p h + p n p *z , n n r r # " o v + o $ n p p g G p % J h G O v w n w o n n +% n : % J l o o n p G " , | . v x m e G G p

p }9 @ @qZ { P yW= 9 yQ fz 9 V= 9 | S ? y = p9yP s9y <gO fO y? yZJ9<? y ~ V= 9 | vA9
(G p p n v *# n n o n n n n n v n n % o % J l o o n # p n
[ Bd Gf : 7 ]

p H G

yz y ~
p & h % n o n

J K L M N O P p f}Q <=>?@ABCDEFGHI /0123456789:;
.

o#$%&'()*+,-.
²¸²

³¸²

´¸²

)4( )3( )2( )1(

YJ K |Tz~ vA9
+ p o r :

H G

ya 9

% QI ,

<9

H G

SAJ=9

H E

_9y? yjQ
G

I ,

IO E
*

(942) .

pQ_w~
+ +

: Cj C

S=tw~ vA9 vA9

.

YJ K y=M9
G

Qj ,

H G

yQs9
+

b :

<9

H

p yJ
, G C!

(V ( 3956 ) .

YJ K y=M9
G o n

p Qj : q

H G

yAqT Q <9 v}9 <O 9
, H

Chd

Lzu g O
! +

g , (0474)

p Qj C (G c y . 4 n r n r n n r o n n n p p p n } # +% z ( d : * QH C , C , , + d : E! v n v n q r n r n n n v n o o n o n o o o r n n n n p p hGyQhG ? GyD9 ? : z C! ) G (V , h}! R # C (G n q 3 n k n v n n n n n n o o o o o n n r p p ! ) C " . r n n 2 n n r n n n p p p p d G # C , + C QhGI G * : z G % Cf o n v o o n o n r v o n n n n n n n n n n n (G o n r n c hG n n p & p n n o (G n r n c * n r n p o (f n n n ) C n r n p n E! ! ( P v n o o p p p % .

O

+ d : C n o n o n n p n n , v " r

n

n n

J n

n

h

o

+| n o r n

o

p p p C! S Oh!, , z (d * QH ", h # C , , l v o o x o n n x n o o o n p p n p | 9 : z E!, ) G (V ) C! # * n n r n n n v r n n n r x n o p p p p + I hQhG* J + n n l l n h$ G G n n C n r n o n * & o n o o b l n (G p c y . n n r n
1

I : n l

+ GOhf n n r n o

# G n

n

p (V ,

z n

p Qj

n

o

: @O |9 IOC <gO ) ( C~ iz= fz ~ p s 9 YJ9< YJ9< p t9 x * !+ 9 pQ_w~ fz yJ ) ( 9 f s |9 v QFh fz ft9< 9) ( s9 < < |z w? IO yJO E y z ~ 9 g <x f}z <gO yz |9 <QI <gO QFg fz ft9< ~ 9 p s 9 | | |A p t9 |9 VgQ |9 "% f z yJ IA dQ | Q fz | w~ S LP P yJO E y _Q vD Q 9 vD Q |9 IOC <gO ) ( pP f yJ ps YJ9< p t9 x : @O s9y s9 y = Q fz F9 fQp ~ gQp
(G : d G " , | : p n n r n p n (d : C , , + d : E! r n v n o n p p p z * O , Q d C % h* n n n r o n n v r o o l n o
= î ] 5bY ÇMw ð

p (!", , n

| 

s Ç(uÖ ð î

rn w o GyW=%? G}hy) o n

µ¸²

h* d ) $ G C f QC S G n n o w n n n n v n p n * o n & , r o n n * n r o o (f n r n

"

+#

n

G

p p & # C , # q p n p , p

n

m (d p

d :

o

n

G

") G n r n

p

p

r

n

n

n

n

n

, ,

h ( n n o

* G (G n n o

p p C9yD9 : G GO G ") G e , Cj : # G " , | w n r o n o n r n n n n n v v k o n n p p *# ) CO Q $ " Q % . o r n n o r n n n n n r n o o x n p p n C , + d & : E! Qj C (G c C!% r n n n r n o n r n v n v o o n n r n o n n n n n n n p p p p p H & | , zh G *# f G " , | * n v w n n n n n v # G n n n n n h n n n

C9

9 : G

o n

GO o

p p %

G

p

o

o

(d : o p + l

v

*# GQ hG n n n w

n

p h I G " , | , n n v x n n

GQ r n v

n

h

* n

o

(!(G o p A

.

O fz P y} 9pt f=O yz < < < Sz y}9 s9 A9<g p; OLz @JB y}g :Ya;I ywz}? YJ9< y}Q y}g yg9 v{ | YJ> y = y y~ |Q@O fz <9 ~ | P p9 sA ~ YJ 9 < p t 9 y x : @O |9 IOC <gO ~ y~ R y | ygQ <gO p9@ p y8x yP v9 y = t !+ y}Q < ~ yP @O <gO p9 y = ptO @O vD Q y~ w vPyx p : | y} 9pt yP v9 d y = ~ | YJ9<
# G " +# G *# %| n n o n f * n o # G " , | C!% w # C

&

p

[ G

yA < ?
(

: 101 ]

.

U JV L N O KW BMC DP Q R HT EFGS I
h n v :

f; o ~ | y} 9pt
h$ p p p # G n " o n

+# G n

yP y~ w gz} ~ y =
p v *# n n r * n o # * n r n % o o

G " , | v w
[ G "

v}9 s9 F{
n n d n n n v .

t u v w x y p y} 9pt oijklmnopqrs
(f : 1 ]

* o

dQ
r
n

p n % hf G o n
:

r

n

e n

,

% n r

p

G " , | v x p H

Ch: k

v

n Ef v

S; p f O y = y}Q <9 YJ9
G p o n GO n } n
p

n n

d G n

n

& o p

n n

Qc h n n n n G p

) :

n

r

n

$" o n

v}9 s9 yz @=9 @g9y 9 ~ y} 9pt yP v9
$ o o G " o n o (f n v *# n n

!(G o

h@ n

F

p

GyQO

fz
n n

( +& v x

)$
n

Pg GyW= ? :
r n

w

%

p

¶¸²

p

n E

n

o

p (f , hOOJ C! n r o v n n I , n r n

n r

QC*" n r n n v

r

(G!" n n n

y

p & ? =

n

C ) G n n G (

d : z G

n

e o

+ n n r o

r

OGQ n n

n (G : Ch " E (G! * Q (d G n o n r n n r n n n o n n mn n p p | "+# , hE! Ef A G n o r n n v r (e n r

(A , +

*

(942) . h$ H G

G !

w

& :

# C , $ * I : Cf Q (d G n o o n r n n n v n n H E G I hG

p & r o p & | ,

)2(

yT 9 L x 9 S y z :I t 9 sO 9 L 9 s9y @ y}t=Q pt9 yT; fz w~ s | | 9 V9 yz <w~ y\ IO E P Z f < QQ S yz Y J K | T z~ vA9 ya 9 <9 SAJ=9 _9y? yjQ yAJG { p
z p o r y , % QI , H G + * (5094) . G p Qj : q

)1(

IO E YJ K y=M9
+ o n

vA 9

H G

yAqT Q <9
+

H

sy

( & {

S
p *

(GA

fz ~ SAjqQ
+% C

J

y~
%

}

p

p

"

n n

d : z G n

n

% v v o

.

n

p p p h*| $ G % G # C , + QGhj G n o n o n n n n r o n n n x o n p p n p p % # B Q G ( (A + (d : E!, C 2 o o n r o o o o n x n p g G} o , p + v n n n n & : * n p & Q (d G n o n
p

$ n

+

p

n

n

n r

% o o

h n

n

n

$ n o

?

n

(d G " , | : z CfQp ~ y , o v x r o n o
n

" , | v w

p

a o

hC v n n z E!% v o

C o

p

+# C!& * n v n n r v n

v

, y . p

p

$ G G n n

*

v

h ( n n

n

* g , h* d n n n o w p p n C n p r n

p

n n o

p ) $ G QhG* n n n o p w n # r n n

, z C o

p

v

, y Ch n

p QG<g9 : n k

n

* GO o n o n

,

n

G " , | v v

n n

)

p

h n n G

f n

v

& G p

# r n r

n

& Qc h o n n n n n n n n

p

n

") G r n

G

n

, ; }f q n v p # C n r n

p

p p ) h # C % ! & % I . v r n n n r k n n n n r p m p p p & # C , # (d QCS G " +# n n n q n o o n n o p o r # ) G n r ") G (j q

n

n

n

n

& G " , | v w &

& , h

n

n n

)

w n

n

n n

C n

.

* n r o

o

r

n

n

1

$ G G n n p ! o

" o n p

p

p

,

vO P p ~ < < |z w? yJO E f O|9 s9 yz ~ fQp ~ | C 9 y \ ) ( pt P |? pt { y 9 S yz v r @gQp ~ y~ @Q ~ |9 s y = % p9y = sO < gQ ~ |A P ya Q u y y ~ Q O fz P ? |A sO Q <wz}? YJ9< v{ | YJ> y = fz v9 |} p]J yz @=9 @g9y |} c Q q9s F Q y}g :Ya;I f=O yz < < < Sz y} 9pt pGgz y = | YJ 9 < yw fz y}g yzj : fz tA{ YJ9< ) ( P y} 9pu pt9 y = f : AJ O y 9 |J}O t{ yg}Q P yw; pt9 9 S yz f \Q f u
n n d G " , | : O & , v w n r n n n n e o n d : * n n * n n n v K G " S Cf v o o o v n p n v k n o n n $ G G n n Q (d G n o n p p & , O ", C n r H o " o o n

G

o~

!"#$%&'

p

[ G

y} 9pt
"

(f : 8 ]

·¸²

(811) , z

"

C

v

y

*

(61601) . H

(8673) , z

"# G #

n

& y G n r "

,

# C ,

*

)2( )1(

z

S

"# G

yAQ|P
p x

|T O I }O IO E S < |9F y}tO|? <9 p]{ fz < < _9y> IO E vA9 y} 9s> <9 | 9s> yJT yJT IO E
j y : q H H G H " G # hG +# , *

QhGg

ò î ] ò ò ] î î ] ^ ÇîFð Odï ÇCUä ¬ ÃïîUÏð Nðr º Ãî™ îKïr ¬ î OïIî Uä º Åð]Nïr î b 1îbïuÇ 1îFòbã ® î Qîï uä º 7Ië U 7Ië U Œ ® ï ï ï ò ï ò ð î ] î î ï î ð ïKð 5 ð s Çuï{uÁð ¬ èîÃîîU î dî Nïr Kîv Ç(îuòÖ ¬ Ãî™ îOïcÇÏîæ Ñð4Uä îs 5uò{w LU ïcÇÏï ï ò î î î î î ] î ì ? ò ï î î í í í î î 6Oòq Ïïòr 1ïNòr Ãî™ îFòdðá 6OòKîtï ¿ Œ ® î UïuÇ º 1îKîv îU Ñî7uä ÇKtð ¡ Uä º ˜ î Sð]Nïr îQò2ïuæ ï dÇ ï î î ï î î ] òî î ò î î ì ï ] ï 1îFòb ð s Ãï]ð p îU Ñî7uä ÇKtð ¿ IUä º ˜ ÃîÑîÃîòX îuò Ãîæ Ñî4šë îtï 6Oòq ï dy ïKîWì 1î5 Nòdîê î î ò ò î ò ð ò ï ð î ò ½ Uä º ˜ Ãîòïr ÃîU1ðw ¬ èîÅð6uîÇïMîU Ç]cs îr îQò2ïuÇ 1îFòb Œ ¬ î Iî UïuÇ º Oòn 2îFòdðá îs îr îQòÊ ï î î î
p G p y .

| T z~ v A 9

p]9 { yZJ9<? <9
F G

H

p]9 { _zJ? yR< Q
F hG +

( 7142 ) .

C$ r n

n

" v

2

h n n n l

n

n

# G " , | C!& d n v x v n n p n f n n , t n n

n

p # G

n

n

p # hG p

o

n

p +# : z p

+ G n x n . p

n n

p H

p %+

G

p

n

1

, h n n !(G o

G " , | h$( v x n o p n GA o

# C$ r r n +

" n v

"&

n

v

)

p

p

n

n n

n

GA : G p

p

p

r o

r

n

n {! v n

*

n n

n

p ! , Ch t n n p n

x

l

Ch n

h! (d n o o

z!% v o n

G

# C$ r n p

n

" v

,

n n

n

d G " , | v w n , n r

n

#

, Q u n {

, G

&

h! # n r o p n + p

n

! (d n o o

p p O % v

, h p

n

n

$ o

! # ! (d n r o n o o p p # G n

n

n

p p %

,

C$ r n

G " , | ? v x G p

n

G

v

j * " n r n o L o p + s

p t9d y ~ : h o o n n
n n o n

p

Cf * (!(G n o r o n n n

v

*# GQ hG ? r n w n p + $ n o #

p

p

v

j * o r

n

hG

# hG n

o

n

+# h n n

n hE! v n

* n r n

d w p

& G

+

x

n o

n n

) GQ r p & G

p

p GO C

n

r

n

p H G " , | . v x G "(G v n p p h G

h$ G G n n ! (P n o o

n

*

p

o

n E! v

{ yG ? ) ( S O V=9 C=B f y = s9 f yJT yJT V O) ( v9 fz |h y = | { yG ? f y}9 v9 fz IQ C=B IQ p }9 fz x = YO u t < ~ | { yG ? v}9 s9 y = f fz \ yz J : t <Q @ ~ I9V9 ~ <{ J t < |9|A ~ { <B y= |9 yP } h w | yP @O + % |9 yP MQ fz 9 yJT yJT i Q ~ | }9 TAO < yW g? fz @O YJ9 y = : y Y> : y}gARy? P yJO E : TAO < yM 9 g <x QFh fz ft9< 9 | yA9<g
p n * n r n n d w n p (GQL h n o p " n p p n o ) C n n Cf ! r n r n n n r n y h$( n o # G n v p n o r n n o p +# . n

,

¸¸²

uuuu
pT t9d :
n n o n o p

n n n

n

p F

p

n

n

o

C n o n r p n

"% r n

p } , n

m

n

r

h n o

n n

.

n hEf r

s { :
n

n n n

r

p F

p

n

n

o

, ?! u

G

n

p (V .

+ C=AB p]9 { vDQ | 9 < <wQ f}Q + C=AB p]9 { ygz yJ p}9 yP } h "v( ty fz 9 ]9 |} P f | YJ 9 y = | yP P f yJ <9 <wQ f}Q <9 f= O iQ ~
p p G j * " Gy G Y> C f n n r n o n r n n v n p p p p # C H G " , | # G r r n v x n v n n n p f s9d GyQhGp^ : Ef C n n r v n n

{

*# * GOhf n o n n o m , h r o

n p p * ( (G : Ef + C* # * GO n o r k v o n k v n o o n p p # G (V ?! n n n n , hC n +

n

p #

n

o

I , h + $ n o n n n

¹¸²

h$ n n

G

p

p

p

p

p

n

# G n v

+ r

hG n

p H ,

n

n

r

n Ef v

n r

n

% o

n n o

hR $ G G} r n n n n n n o % o . n

G

p

p

v

*# B "(G h n n o n n

(G G

p

o

v

n

p p J

"% r o

n n r

o

% o

* n r

o

h n n r p +

}.

(G :

z

p

tu
G p * p n n p h$, n G $

n n

o

l

# y $" r o n

p

p

v r

n

&h o n n

n

n

(d G o

opqrs
p p n n m p p J , $ g G n * p

ywQ }? s pP > ya9f

P | yAz= U ywP <{ <g] ~ @G9 P |Q yP | f}z yZ9yJ9 | ~ p=g] ~ OL{ <g] ~ : pt9y o p | 9 yzA=g ^ p9yz fO yz @=9 @g9y p YJ9 y = y LQ vz}9 p P 6 ?
"(f , C p & Qc h ) : { n n n n n n n n n p H G " , E ) B n
[ Bd Gf : 7 ]

N O P p f}Q ?@ABCDEFGHIJKLM 3456789:;<=> '()*+,-./012
. h n n n ) p , G p n

o#$%&
yw s9 yz S=J9
p # d G n n n & o o r n
[ G

@g9y p 6 ? yA vQ 9 9 s={ sz { c9 Q P 6 ? |O YJ9 y =
p $ n o $ n g G * n r M } l r n n

m p p p * G , P ! $ + : r n n n r n n n n v p p H G " , | h v x n

!& n

}

yqAK

: 92 ]

.

rstuvwx fghijklmnopq YZ[\]^_`abcde LMNOPQRSTUVWX CDEFGHIJK
p s
n p p , (d G

yz @g9y
p & n n n

):{

ÇKt 2FUv r 1bÍ 4LOl ÇBU1W

rn w v p o o GyW=%? GyD9!+?

°¹²

)1(

z

C~ AO B yz}AW h yA G9
o v G$ * y + G +

!, (711) .

n n

(d G o

p &

n n

) : p

Cj : n p

p

Qc h n n n n

n

l
o r

# C r r n n $ n

p%

Ch n

p

"% r o

| o n

I Cj : Cf G Bf & r o v n o v x n l n n n + p p n n , C n n n n k

n

A hQ l n r G

n l

,

p p g G

*

.

n n n

n

n

o

G

G ,

p

n

Bf & o o w

A hQ l n r p

.

v {

p

l

n

# } r &

"p
o
x
Gy}g

pt yz @=9 @g9y o p | |D9y ~ | ~ | vO ytQ vz Vq9 I}? pwPyx P 6 ? 6LQ y U vPyx <O <{ ytQ vz Vq9 I}? p | y U |g 9 9 <g] Vq9 I}? <g]
[G

SQ

GA : 28 ]

. + n

tuvwxyz{|}~!
n & " $ Cf n r n n v n r n n n A hQ l n n r n l ,h n n r n dG n ) n & Qc h o n n n n n n n n r n n p GyD9 : Ch (f z # y $" | I r o n n o n n o o x n k n n p p p p p # C d $ g G}h f . r r n r n n n n p p p p + G }h f (d G & " (G G n r n r n o x r o n o n n n n r n n % n ! n r n n n p " n p G}h f h! c r n n n r o n r n n
[ G

G

p ! " n n r n Cf ! r n r n

p p p # G}h f Cj G " (G n r n r n n o n , n G o r o ( H Cf o r n n

") !, @w | 9 | vO v}9 s9 yz @=9 @g9y yQFU | |D9 P C9 GA > F} h C9 pt yz p9FA = yQFU | C9 FA = GA > <g^ C9 AQ <g] 9 : GA = 9 <{ y}az
n p " % o n

yJH

: 03 ]

. h n

n

p * ", G n r

& Qc h o n n n n n n

)

YZ[p : g yz @=9 @g9y OPQRSTUVWX DEFGHIJKLMN
o
Gy}g n G hd : o

p

r n

n

# r

p

" r

p p %
p

hC n

r n

p%

~ v}9 s9 yz @=9
n n d G n n p

& Qc h o n n n n n n

@g9y
n

) :

@ @
n r

p

fz
n n

|g
n

l
n n E

r n

n

:

p

r

v r

+

p

n . hE! v n

}9

n r

p n p p p p Ch:: Ef z # y $" ) (d AG + + r n o n n n o n n v r v n n m m p p p p p G H } (Q + I , "% : % l o r n n o
1

h$ n n Y n

n

n

") } v | F T ~ |D9y o p z , ) "++# | 9 fz s fz}9 | vD Q <g] ~) ( P vP t{ F}9 y}qTQ fz
h! n n n r n G p o n x *# n ) n n Cf v n

z

yAqT Q y TB yzA=g ^ | 9 | 9 @=g ] ?
p # r y $" o n p n r + p + v l

Cj n

|
p

# r

±¹²

)1(

hG!

dQ fQ
z E

GH G

ytQ
o

Bf h

YQp < 9

& h + !& y

y}J} Y9p
(O

, L52 /62

U 272

.

p p p | I Ch " h + + + * , % . v 1 o n o n x n l n n n v n r o o r n r n n n x n l p n p p p p p h + $ $| A (G # $ g G * (G : Ef z # y $" w v r n o n o n n n n v o v n o n o n p m p p p p p hG L , hG j , hG "+ (Qj , hG # + , hG j , q q q n v n o n v v n v r p p p p p p " , , hG # G (Rj , hG # G}! Qj , hG j , q q q v n n v n r n x r n n p p p p p p %( Q G *# G *# # C$ G " + C x o r o o n n r o n w v r n x o n x n p p p p p p p p hG (d zf z "% y Cj # " % , Ch p z + ) % (d r o r r n v n n n o o v n n n r n {f G & Qc h ) d : , n n n n n n n n v n n p n

PQRST
o p p | "+# , C n v r p n "% n o n C n r n p r , % n v n o n . p p +# :{ n

n n

Cf v n r

n

p $ $ n o

C!% v o n

* o n

w

(f n p p

n n

G

H G " , | o v x p p p "%

| vO |G T? y TB @=g ] ? v}9 Of <g] ~ ) ( i Q ~ v{ : y}9 @wz} f P 6 ? s9y | 9 yRF9 ygw=Q y T 9< < vD Q ya=Q v9y Tq < yG < =9 yR|MWQ F} y}qTQ <{ v{ y}qTQ | { yT ? p }9 fz~ yt < | ~ | FT ~ yzA v O fz I9y ~ s p yz @=9 @g9y s9 o p | 9 YJ 9 y = |h c9 Q ~ ~ Zz |h y} | dQ v r Yr y} 9pt y~ R <9_ ~ <{ vP< ~ p <9_ ~
+ G! r o n n h n n G n " o n +# n n r * c o n n x }
[ G " A : 241 ]

J K L M y T9 ?@ABCDEFGHI
n n n d n n n p # G " o n hG d x p w n & , hR ) n n v n "% n o , (p& n n n ) : Qc h n n n n & o n n p

ST LMNO
n r M p l p % o x

n n q

) G

p $ $ n o

w

o

p (O hG

w

(Y

o

) :

C9

9 : ""
p

, d G & Qc h o n n n n n n n n n p p p E ) + b G * , % r n o w

PQR HIJK
p +% n Pe p n r n t p p % n r

o

n r

M l

+

n

n

p : v}9 s9 f y} 9pt ;<=> yP y v <9_ ~ p s y @=9 @g9y o p pRv yz c9 Q ~ <9yTG yQv |O ywz ~ v}9 s9 yz @=9 @g9y o !+ y dQ y S 9 6 ? vz 9 |O y U p 9 y=g] ~ <{ yzA v O fz ~ \ yz f ~
p v p p z + r n +% Q , G & "% .

²¹²

(1372 h2372) .

)1(

z

YJ K y=M9
+ G o n

p Qj y , q

vA9
p

H : G

yWQ

hW ,

<9

H : G

yWQ

hW

p yG 9
, G

% O ,

IO E
*

} n

n

r o

+

p

n

n

n r +

+

# C n

p

k

r

n

p H G " , | , h v x n .

n

"& v

(b l

n

f % n n o

n

E +&

& ... y

G " v

n

k

1

)

h (F& o o p

,

hEPG

(G

(G

C

(G %

,

h

n

n

o

* o

hf

w

h %& h n r n o n hG

g hEPG C $ o n n o r n ! o n k

G

QhG C

g , hEPG r n o ,

( m

z

OhG *

(f

E

& Ef * " n n n v o

h n n n

x

Q n o

"%

%

n n m

n

QC*

k

* o n

& C

&

q

* o n p

C

x

H o

o

n

v

o

n

q

G

k

n n

) G

(c hh J n n r o hI #

)

+

n

n

h

r

n

i hG " p

, , hG

&

n

* (d

(O

*

: z Cj r n * +

&

h

(e , hG n r

r

J o

p P

r

o

d G

*(e G

:

hGyG

GH :

Cf *

(f

.

}

p

k

P

.

d

G " S : Ef p

p

n

# * o r

G " , | * v + (G } m n p g

+

p

* n r n

r

, C n

n n

C n

r

n

& Cf * n o r n r n

o

(G h*" n r n G

o

hG

p

p

n n r

* n r n n n

r

n n n

n

p9 |Q y U |gZ ? | YJ9 y = yw v9 y ~ V y dQ y @gd }9 y ) ( fz \ @wz} Lq] Y @ ~ |9 JO F FzO |Q ~ <AO |Q @ \ v9 tAAz yz A M~ M9|? : sgB p vr F{ | ~ pOyx < 9 B |zw9 sb gd} YJ9< |9 gd~ YJ9 |J}O |J}O fz y}z pO fz s ZQ vTQ y G9V yz |9 t fQ < |Tg ytQ X s yz ytO pO Ãè™ë º vQ I9 yZJ9<? yJ O = ? ( w fO: F{ yx pt9 <g^ y 9 | j]> y = TAJ { gA}Q |Q YJ9< Jzt JQ pz~ TAG = |Q pj]> <gO ftO y = YzK yJO = ? |h sQ X Fh y~
n Cf n G " , | n n n n o n * + o n * hQ n n h n
ÃCuÇ ÇMw w LdÉ Ç(bOW

rn w v y o o GyW=%? GyD9pD?

³¹²

p

p Q S
n z! d n r n n o

( QI G n n n r

yqAK v9|z? <gO YzK yJO = ?
p n n k n n o G r o n * + n p }
[ G

p

, h n n

S}9 pAJ9
v g n r k

h$( n o

yqAK

: 92 ]

.

vwx klmnopqrstu abcdefghij UVWXYZ[\]^_` JKLMNOPQRST CDEFGHI
hC! d n r n n n

R s y @=9
( & n n n n

Qc h n n n n

@g9y
n

) :{

[ G

: 81 ]

.

8 9 : ; < = > p yqAK -./01234567 ,
n n h Qc n n n n n ) n n v ) G hC!& n v p n o n n d n p C! d r n n n p & o n n n h Qc n n n n o ) p p +% : n w o (Y , (G n n o h! n n n hG p hG n r n n o (G } n p r G p & n n p O Cf QChG G " , | v n v v r n n G p v n Ohf o n C n m r n n n p n h! n n n o p n + o * m (G Cf G} r n v n n r o n * n o n G! %) r n n p + , n EPG k G} n p # r n r k

n

n

n

L G " , | n v w p

n

n

n n

h! n n

n

$ *& , h n r n .

"

Pp n

n

n

n

n n

h! n n

n

p " , | : v x Q

n

r

r

C! r n n

h G! n r n

r

$ * n r n n

Ce x o hp n

n

, G

&

"%

n

n n

hCQ r p n

n

$ n

hP p n n

n

n

v

QCJ $ G G} n r n n n r n n n n ) $ G n n o n

n

n

r

p

z n

n

n

n

v

o

p p p hG , " + n r p

C n

p

p

r

G " , | , hG v x n

q

j * d n o w

r

n o

n n n

)

Qc h n n n n G

n

@=9 @g9y IA R yz @=9 @g9y p ~ o : |G9 yzQF pJzt JQ SAG9< |Q yz |Q sO A p=}GQ y= Izu JQ fz} F} h yZJ9<? |Q F O O |Q y~ w |gZ ? pMQ y = pJzu JQ O f O yx Izu JQ p9Izu B JQ O x yz = Sz}? \ yz f 9 \9 9 yx y}9 P |Q s9yB yPyx @ LQ p @ q P |Q y = yP O fz P Iw}? OL{ |w? @=9 @g9y V 89 | y I |Q y = y= B yz yJQ @} y i Q y = R yz
p + p p & G + n r k p # G ( , *z n r n n o o r "( G n n v ( n n + v n G " , | Cf * v v n r r n n , v n n n Ge , h G " , | QC*& Ch Cf *" d G n n v w o n x r n r n n

& o

´¹²

uuuu
* o v e w ) Pp n ?! p n n n G " , | . h v x n p n , Q u p , G , t p n n $" n n C p n Q n n n r n m G " v

&

"& , h! # ! (d n r o n o o p r * n r r n n

n n

e G

n

n

n

r

*" n r n p

r

h n

}

n

G

p

p

n

f P n n s

r

j

v

n n

n

n {

p

n

n

H G n p hG

w

r

n

+# G " , | h %+ n v x o n p + s Q , G &

p p p p , | ( G & % r x n r r n n p p e p , h } H n n r n u v x n n p H G " , | %( Pe n v x n o n t p m p h , h , t n p # n r "& % n n o , n r $( o

r

n

Y G

" w v

+

p

x

n

Cf v n

n

n

f n

" (d p o n o o p o

n

f n

% n n o

Ce r n

?

n

"( G v n v

p p + : C , t n n x n p hG (GQL hG n o n ! (d n o o p :

p

n

p

o r n

n o

n

* n r n

(G

p

w

% n p

G G

*

.

n

o

p

o

n n

n

n Ef v

G} n

p

$ G n n

r n

n

r

* n r n

d q

&

n E

G

+

v

x

n o

,

G

P f z yx y= fz vPyx 9 p^ |Q y = <}J S} p { ygz \ yz f J t <gO yP ygz : YJ9 vPyx y~ JQ y~ Jzu p}9 v9 |9 YJ9 y = p yP vA> vA9 yZzK < y = S { < f}Q fz < F}9 yT ? yW g? fz 9 \ yz f v9 |g ~ <{ p t yzW g? fz v9 |g ~ : p9y Y> yM y}gARy? y~ TAOy < P yJO E C~ vPyx t P |Q y~ TAO < : yW g? yqAK yJt t yP pAK yz @=9 @g9y y =
n r o G n p p + , G j v n n n G & Qc h o n n n n n n n ) p " +& | . n x

µ¹²

p

h$ G n n p

#

p

n

+

p

n , hE

p

o o p

v

{!& * n r n

+

p

o

Cf * r o n

,

Cf * o r r n

,

o

n n

p+ n r n

+ g n

m p p C , G * n x v r n p p , C ( Qg . o o C ( n o p m n r

* n r

L o r

o

n

+

C o

o

n

G

*

x

x

o

} o

m

n

n

# R* n

n n

z & n n

C n

v

o

n o

:

p

n n

f n

#

P$ n n n n p p # r p

n

+

C o

n

,

n

n n v

( , G " , | h v w n o o x n ?

n

n

,

+

hC ( n o n n

*( n k m r

n n *

n

* o r

o

& h*z g n o o , p

v

p I C* r k n n n

G

p

p

x

x

o

n

f * o n n

C9
n

p

k

9 :

m

x

o

r

+# n

,

p V G " , | G ", v x + p C o , +

n

r

* n

G

*

o

# C ( r o n r n n "& .

x

o

#

p

r

p #

n

n

n n

n

n

* n

r

n

# o

n

# r n n

v

n

n

n

# G n

& # o n r

n n

v

n

"& , ! n r n n p

n

% G " , | v n v w

n

+

C o

p

n

n

n n

h n

#

n

n

r

Ch: : ! (d $ G n n n o o n k GH :

n

H , l

n

n {!& v n

* n r r

o

n

d : n

# G " , | C!& v x v n

n

hGyG

h n

n

o

n o

,

(G :

n

o

% n o n

n

r

o

p (! f n n +

n n n

) p

n

p p f Q (d G n o o

p & | .

n n v v

n

n

L n

C o

,

o

n

n n

* n r

L r

n n

& C ( n o

m

n

r

y .

n n o

n

n

C ( n

n

r

I h o n n

w

G

p

v

n

P | fd ~ Lzu < <wQ yZO u : p TAa h =t =t f}Q y TAW Q p | MQ <gO F X S9|? > < <wQ yZO u S9|? < O pT y |9 f}Q pw9 | \} F X S9|? pz}9 @ p y = y~ fWQ |9 pw r MQF |Q <9yZ; ]9 < <wQ yZO u v9 Zz <9y}Tz} p |Q y = C !+ y~ w < <wQ yZO u | \} F X S9|? v r z g | @ M zr f yg yz | @Mzr f g~ F R y = F X S9|? yw y~ t P vP p y~ D=B f y = s9 v ( : f}Q s9y p }9 |zg 9 fz yT9 S yz pz}9 |9 y = LQ F X S9|? pz~ MQ |g < <wQ @Mzr f F X S9|? < <wQ f}Q < f= O F{ yZJ9<? s9 y = yg yz | ( y= F R F X S9|? v9 | \} yG X
s9y
n o

J G " , | n v w n p # + C n n n o m h hC ( + o o n n o n n G : Ef G " , | v v v

% v n

n

+

C o

n

n

h d G " , : z # G v w n n n n n p # G p n h n n f n # p r

& # o n r p n +

èÃæ Ã1U1Jd èLd 2KHU Mt ] î ò ÒLNr º Ãæ ÇMw Fs s 2Kn s 4Og Ã7UW ]

] î ò î ÇANW ÇdÇ1FW ^ ï ï ð

¶¹²

h G "% *

y (5/302) h Q* G p

$

.

)1(

G!

y 9? |9 <gO 9 dQ @9 N ya=Q
: z n v n

j y (2/924) , h z G x

yw9|{

y (2/512) , h z G

y= O ?
G*

uuuu
p g p C o , * (f . p % n v o n n o n q
1

p z Pf n n p n

&

,

o

n o

n n

n n p C , n

p

n

G

q

*

.

x

C n

r

+# .

p P sZ? S9|? : v}9 Of ) ( p y p=t f}Q |h < <wQ yZO u F}g f}Q < yMa9 <O S9|? \ yz @=9
o n n # G n p H n p hf E Pf C o n v o n n Q n p , G & o n n

Qc h n n n n

@g9y f ~
) "% n

·¹²

p

p

p

p

n

" o n

h + n n

n

n

,

n

d n

p

p

p

p p p p p z GQ # G}RhQ H " & . n n n n o o r n n n n n p p # G (p+ , h d : C $( n n o n n o o n n n n n n m p J d C , ? n n n o n n n n r n n p # !(* I : Ef $ G G d " o o n r n n n n n v o v n n n n o v r o n +# G n v p I hG p I ? n v n

! & p n r n o

n

,

o

+ n n

p

&

n

n

p (Gd ? r n

n

n o

G

x

p

n

($ o n p

p } , p

m

n

r

# G (p+ n o Q n p

n

(e o

Qc h ) "& , h f n n n n n n n n n n n p n p p O*# G & Qc h ) , Ef n n n n n n n r h n n Pp n n n n d n p p n o

p p A$ # G (p+ d % : C*# R I G} n o n o o r n n n n o o n n n n n n n p * * ($ C . n r n r n o r k n x p p p # !(* I , h !(G " (G R I C (G p % * n n r n r n n n o r n n n n o n n r n n o n n p p # G *# A$ n n n n o v p n n OhG E ) G *# hE n o n n n x v n p # G (p+ n o o , G n n p F p G p n n + v p G

n

% o

, G

& o

v

, GQ J r n v r

n

#

"&

p

, p

m

+ p

m

n

* d % o n o n n

n r n

G

p

o

n

*

p

.

n

p

o

+ n r p

n

G

n r n n p GH G n v p

p

v

j GO ) G " (I hG! w v n r n v n , G p &

n

n

n

o

p # G (p+ n o m G

Q

, G p p

&

n

o

# G (p+ n o G

Q

"& , CQ r n n

C ( n o

m

& C ( o n o n p

n

*

r

x

x

o

n

p d p

n

r

+( T p o o o n

n

Q n

G

# Ch

p

G

p |Q \Q < <]Q f t pj]> L9yO < y y O s9 Y9I= 9 y U <Z9I=x p}9 p}9 <9 < <wQ pt9 |9yx < Q P y}9 v 9 Opg yZ9I=w~ p I 9@ pQsA~ < yZ; yRv9 v9 | |9yw~ pG9 ~ L9yO < y y O pt9 y ~ yZO u <{ y~ Opg 9 Y; |9yx < Q v9 sO | g v9 | y ~ y~ Opg 9 < <wQ @=9 @g9y f v9 | yP F9 ~ L9yO < y y O s yz @=9 @g9y f9 y yO : s9@z ~ \ yz <gO yx Y9 L9yO < y y O p yt=9 { ygQ< ? yA @O f f p |gQv? fd }? t9 y 9 |gQv? yJO t? |T z}? ywP yP f y = AZQ L9yO < y y O \ yz L9yO < y y O \ yz f Sz < <wQ yZO u ytA9 < <wQ yG y}J9 <? y}Q@O v9 | y8x yt9 ygd9 y}9 @ p y = @O vD Q | ygQ f yz p S{
n v *# , h f o r n n n n n x p p p H + n l # G n n n n n o p p # O*# G n p OI G n n e n p & , zQ n o ( , G " , | GQ w r n v x n n n 
q 6Ub 1s ÇuOb *Up 1s udÉ

n n p o w o GyW=%? GyM9|T?

¸¹²

)2(

G!

dQ

z G

y=O ? y 9 ?
G* hG "% * (

y : (6/623) .

G}Q

H y (U501) . # ! (* I G + hhS

, y . G! A G

z

G

H

, E +

J ; *

H QH (G )

n

)1(

<9 |9yx < Q y Q< f dQ pZ{ yMa9 p C=9 Q r vA9 s9 < _9 | fz}9 yW g? @O < @} ~ yR 9 FA}g fz
d G # o # + x n : z GQ J "( hG * J hG

p

n

o

# G (p+ n o

p

Q

, G

&

"& G

o

n

p $

p

,

o

n

+

G

p & * ( d : }f n o o

p

&

&

p

.

Rh n n p

% G n n n

o w

n

H l

2

h

p

n

# Cf * (f n r n o n n n n h p n n p )

n r

O n n

n

n

+% n

p p # Chd v n

+

m

n

n n n p

&

p

# C p n

p

r

n

#

p

G

p

n n

) Rh n n

&

"% r o p

r n r p

n

n

Rh & n n n p

p " n r

Ch C!& v n n p & h$, n n

# G n p

v

, ,

G

+

, ! n r n Ef v

n

% G n n n n p

H , l n n r n

Cf r n n n p n

n

o

p # G (p+ n o

( % o p

p

hC n v n * o n

n

n

n

# G (p+ n n

n

n

Cf r n

n n

n

n

# !(* I O n n n n o n r n

n

n

H o

n

+& .

C n

r

p p Cj G} (Q G w o n n n n n p p p Q # G (p+ n o p p n * ", : G

n

,

f

Ch

f

zh*

n

n {f % v n n n o &

s

h$ G n n n

, G

"& .

G

v

o

n

(g ,

p

p hf

r o o

o

p CO (G r o n

C n

r

n

G

,

o

h n n

! n

+

p

p p "(G Cf G * * G ($ o o k o n r n n n n o v n n w n n p p p p Q OI h f # + n n r n k n n o n n k n p n "% r o p n # C r n , n . d } n n hC n n n n r

p CO (G r o n p & :

hR n n

$ n o

n

p QhG*

# $ G G} r n n n l h$, n

n

:

G

Q

G

&

"&

h$" c n o n n p h +

Cf v n

n

k

n

v

n v n

% o

p

p

.

L9yO < y y O \ yz f y}G9 O p S= { yz t FA p P vz vP ) ( yw w sO L{ fz 9 | y z? sAz | F{ | yT= | sA{ S= | ~ SAMz[ FA y qT p=gO sA{ L9yO < y y O fz FA p qU yz z? p P vP |9 s y ~ L9yO < y y O <gO sA{ |9yx < Q L{ : g9 fz | yD;C? IZ{ p sAz ~ v9 It9 v9 @ ; P |Q L9yO < y y O \ yz f yQF{ g sAz pd L9yO Q O ytA{ ptAz ~ <O p8 SQ v~ v9 B y z? <9 v9 | yj? Ct r p8 FQ ~ f P |Q SQ | ~ | SQ s9 YJ9< 9 ? L9yO \ yz f y}9 vz} ~ s{ |9yx < Q sO @9<h SG9 yA fB y = ) (
n : Ef v n n # !(* I n n o n r n n r n n n n M G n , GO v n G " (I w v
1

¹¹²

6šW Ã1w 1Jd ¬ Bq º Iq Up 1s udÉ ® èÇEd º ˜ 2UÑa ÇDdê Œ Ã5bÇË 7MW ±± à Ðd ÇDUÍ è6dç ¬ è ˜ ÇbÇW èÇMNUW Œ ¬
(8/51) , hG! (7573) , G G z G G + y * (7321) . * k * I G}h ) H p # G n G v * . hG H QhGg G #

)2( )1(

z

v9|; IO E YJ K y=M9
+ G*

Qj y :

dQ yTzTz? yZJ J? IO E yqtQ y | yJO E yJO E < fT9vQ vA9 p]9 { yZJ9<? <9 | 9s> L9yO < y y O
F n n , " # G ( + ,

z G

y= O ? y 9 ?
h G "% *

y : (7/711) .

PG

, C

+

?

h

G

) p

# G

H

o n x n r

# !(* I C

d

& :

{f p

f

n

, t +

n r

o

hQG k

z (

hQ .

o

h

% g h r o d

G

+# , h

# !(* I n o f

(c l

, E

& ,

r

o

p

n

, q

* n r o

n n n n

f , h

# C

H Q

(d G

&

p p hEf !(G *" hf ) C , C!& * # !(* I n o r n r o o n m p n p p d C ( : hG & !! E!& + & G & ) G +# . o n n n v o r n 3 o n n v n n l n n r n m p p p n p p p d # G H } , : G d G {f , + & Q$ . n n k o n n r o n o r r k v n n n n v n r n p m p p p p # !(* I h # & r n n n r n n o hp n n n n v h n n n # n $ G G} h$( r o n o n n n r n p p o r +# n
2

o

n

p

#

p +(a G o o

p & ,

& n v o

n n

) G p

.

n n n n

n

f n p

p p p # G OI G n n n m . m
1

e G

p

n

v

*# n

d n

p p +%

n

G " , | v w

p

n

o

n

+

l

C o

p

n v n

+% n G

( n

n

|9 szB p L x y}9 yAt f}Q < yMa9 |A}~ < Q L9 |9yx pt9 y p v9 fz |gP p < <wQ |gP Y Q Lz q? y}Tz} |9yx < Q |Ww p S;| p}9 <9 fz y~ tA{ sAz? fD}9 fD}9 | YJ9 S yz v9 wQ fz < <wQ y~ tA{ s9@{ |9yx < Q pt9 < <wQ : yz S r Sz yz fz y}WQv ) ( s9 f}Q < yMa9 < <wQ fR L9yO p p S q t9 yPyx y}9 sh | L9yO P |Q sA{ |9yx < Q | |g | S yz Sz fz y}WQv ) ( pztO v9 | yt9 ygd9 yP s9 p ~ y = L9yO S r <WQ p 9 < yO) ( Y=K ygO p y z? V9@ ? I> y | @ O y p fQ
C o x n n o h v p , + p + m C n n n n w n n p p E , # Cf % i E , +& v v r o r n n n n n o

hS Ch l n

°°³

)1(

z G

yw9|{ p yA9 N :<
, G v Q* y

# G} +

CQ

(2/242)

<AZQ

a .

uuuu
"+ . h n f R* n G r o % , G + , d G o *# # ",

d

:

G!, C

, C

,

* ", .

.

Q + & n r o n

1

d

:

p

r

n

n

d

: hG

p p

J n p

n

+& C

(c n

n o

n

p ( J C , ) n n n n n p & (OOJ Cf CQ , C r n r o r n n n vv

, R* G n r k

r

n

Q + n r n n

C

c . n

n n

v v (d G

vv vv vv Y

vv

!v v v v

v v +v v

vv vv

k

k

vvvvvvv

vvvvvvv

vvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvv n

n

v

vvvvvvv"vvvvvvv

vvvvvvvz!vvvvvvv, h vvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvv

k

vv# G vv $vv v p

vv vv)

vv+vv

:

vv# *vv vv

vv

vv

I q? v9 O sO SAW O p |gQv? y }9|? p sA9 y}Q@O | < s9 f}Q |9fR IO p L <}D{ |9fR A CA ) ( pt9 |A}~ y |9 L fz |D{ |9 |9 fz L |9 pt9 f}Q yz y C L O <}D{ |9 C B L9 y a F A } 9 y ~ = B y z? | g 9 p z } 9 @ q Qs 9 v | 9y w 9 | y O Q I A s { y A Z Of 9 FP }?It= ?
h vvvvvvv"vvvvvvv v d n vvvvvvv"vvvvvvv vvvvvvv !vvvvvvv, o r n n :

v 9 v O| 9 s9 |A}~

vvvvvvv *vvvvvvv vvvvvvv

vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvvvvv r n k

±°³

)1(

z G

Y9<?

y (1/313) .

p p p n n p p p p E QI G ( p + # , h , E QI C , ( ) G} j , r q n n n n n n o n n n r o r n n n r n n m p p p p "(G , E QI Q , G & "& , h$ G *# "(G , n o n n n r n o r n n o o n n n v n q p p p p + , h !(G G "& G # , h QhG +# (g, h , R # n n o r n n n n n n n o o n n n s n n p p p p C , + f +z , , h * ) d C$ G ( % G *# (G o r n n n n n n r n n n n n r o n n o n n o q n o n n p p p p p p ( R* O # C +& Ch R* O # h , e G , h ) h* G n n n n n n o q n n n n o n n n n n o v o n n p p p p p p p p p p & , +# , h " Rd G # p h* hG GQ G} h* n n n n n r n n o n r r o n n n n o r n n n x p m p p p p p p p p # C , , h f # n n v n n n n n

|9 y y O < ft=? p |9 < | S VgQ <{ y~ f}Q _g p |9 SgO \ yz f ~ yP _g p fz 9 L9 < yJT iO <9yJT C~ sAz p | < Sq 9 v}9 S @ : Mq I9 { yw p? p ~ yP sAz 9 < S} f9 yG}9f? y |g9 ? yw p? 9 < < |g p Yq <gO @ 9 yJT y}g9 ? SAtQ |Q y}g9 ? IGQ < fO v9 | @=9 fz < < _9y> v9 |} s9@{
r o # o n j q n f n # C Y r r n n
r n n

n

, x
p

n

n

p y}9PG sA{ |g9h ? IGQ < n n n n n o n o

p

*

p

#

fOj ?
n q

h + n n h n

n

p

+

n

(d G o n o h n o r

p p . # G 1 n v n p p m # + W , h + $ v n n n p p p Qj , hC , n n x p G p n p

p n p p p , (G : Ef # j f + s q r n n n v n n n o n p p p m p G GRj , hG # f , hG # , v v n n r x p p p r k G p p n , h + t n $( o # n n n n

%(Q C$ o o r n p r

r

n n

s zB :

p

) Cf r n r o v

o

# o

n

j G

p

p

p

, , h$ G n n u n p p n , ? t

n

+& $ n r p r n

n

n

, Ch t n

y U | yZJ9<?) ( Lz q? < L 9 i Q ~ s9y IGQ < fO v9 @9<g 9 s y=M9 < I9@~ yQ < I=9 < SgO F} { ygz~ fz IGQ @9<g y U <ZJ9< P IGQ < fO LAzr p { YJ9< @9<g |g9 ? sA{ yZJ9< IGQ < fO cz}9
n s9y G : Ef v n o

(

o n

h*

n

n n

n

G

p

n

,

p

n

j

o

r

k

. 

q FUèW (d 1s bê

v n w o o p GyW=%? GyT9OS?

²°³

)3(

z G

y= O ? y 9 ?
G* h G "% * + P

y (8/55) , h z G

yg Y~ | yt Y~
(G p # G n ( $ e G "

y (U022) .

, z G

G*

hG "% *

y (8/25) h C

.

)2( )1(

z G

@qZ { yx p Y9<?
Q* +

y (1/313) , h z

y=O ? y 9 ? |9 <gO 9 S Q f; y =;
+ + W y (U102 - 202) .

A y (3/664 , 364) , hG!

dQ

z

@9 N Lz q? < L 9
#

uuuu
p & . p , p " G p & . ! n r n n
3

: p p

n

PG n

p

n n r

n

r

n

r

"

p

p

# Ch p % v n n .

n n n n

&

p

"

r

n

2

G

p p p h! # ! (d : O (g h G ) * + " G n r k n v n n n n o n r o n o o n r p p p p p G # j ? d h* : O +", h G ) q n o n n r k n v n n n o n p p p p p p % G G , hp F h* n v n n v o n n n n r o n n n n n p p hCQGO h* Q , G & "& Cf * OG G n n n n o n n r n n r o n n n p p n p p p G G # j E +& C & ; }!& CQGO Cf * + n n n v q n n n v n r r o o n n n n n p p p n p R* O E ) h* n l o n n n o o n , C n p p n zQ r n n p # n p r n Y o r n j h q n n p n o (g C* r k p n e n r

p n {Q r n

p d

p

p

r

h , z h* n o n n n n n n n o n p p p QI h$( * n n n o n r o p # o n j q n n n n &

o

G " S *(e v n n n

n

r n n v

p p R* O , n l

r

n

&

p

n n

o

n

p QI , h e n n n n

p

, G

h n n Q

n

p p , e r o n n n o r n p K Cf e R* O n l n n n r n n n h* + n n

o n p

&

p

p

o

n

n

n

, Q u C n

, G

&

"&

J t f IGQ IA zAt 9 f O yz < fO s9 |g9 ? f IGQ IA zAt f O yz ) ( y P yT=> yPyx y}9 s9yB f9 W? y}g9 ? y}9 sAzB IGQ |g9 ? \ yz f tah <Q yqA ? | y 9 ptAz D Q yqA ?) ( < fO y C~ |Q <tAz yG}g? p S{ 9 y |g9 ? <}9 sh p |Q |g9 ? < S9 IGQ @=9 IGQ < fO IZ= ]9 <9yJG9 Ma> y 9 p9SA}Q 9 p La=A pt9 IGQ < fO pJZ= <9yJG9 s9 p yMa=? pt9 IGQ < fO pt9 yZ; yZ; IO s9 9 pMa> y 9 La=? yG}g? p t9 _9 Y9 |g9 ? Lz q? @Qv y 9 fz y=ZQ yw p? s={ fz \ yz f p | : fz < < _9y>) ( pz}9 Q\ ~ IO <O : <t yT r v9 9 y 9 fz y=ZQ |
* o r p p % n C n n G E p l n k v p (I G o v v + . h n n

p I . # j d : G I , G q v n n o v n n n n n n n p G " S G + d : E!& C d n v n o o n v n o n o r n n n n n n n p hG p + ) G I hRGOg G ( . k n n r n n n n n n n o m p p p p p %( # h I , # C , , x 1 o n n o n n v n n n p p p p f R* O hG p + ) G I # k n l n n r n n n n

³°³

!(QK (9571) . * (3903) , z +& : z p + + p y , H G % O hG + , H (d G " ,

)3( )2( )1(

: IO E |Aqu fz
z + c G

YJ K |Tz~ vA9 yG 9 yT Q <9 s y = YJ K y=M9 vA9 pQ yM}U <9 pQ yM}U
G o n o r p Qj y , q H V G , H V G y :

YJ K |Tz~
o r

vA9
" %

H G

yG 9

% O hG

yT Q <9 Iw~ yq
+ , H G # G +%(O

,A

IO E
*

(7571) .

pO S~

}QV

i} 9 y=

G " , |

| y

p L =Q
, +

.

d n

Ch z " y . n 3 n n n n l n r n n n Q (d G & | * (d : z E! ! ( QK , " g y . n n o n 2 n n n v o o o o n n n l o r n n m p n p p p G " , | # + h + $ , d C ( G * : E!, r n r r o v x r o n n n o x n n n n n x n r n p p n p p p # G " , | , c h % G * Q , G & "& "& EQ % r n v x n r o r x n n n n n n x r o m p p p p p G + +% C!& h I G " , | AJ } , n r v n o n n n n v x n n o n v n n r n n p p p C ) G (d G}hd vv h$( Cf c EQK # G " , | vv hG* r l v v n o n v x x n n o n n n v n n n n n n n p p p p h d B hf : $ , $ # G " , | h$ % *(e + . o r n n n n l n v x n n n n n n n n n n n n n n n p p c E QK # G " , | p . r l n v x n n n n n n n r o % o p n : Ef v ( p n n , p +& p p p c n . hG (G n r n n o p n n n n n n n
1

hG n

p

v

*# G (G n r n n w p + G % n r n n n n

% n

G G

p+

p

n

v

$ o o

G

+

x

n o

.

p

n r o

o

# G " , | n v x

n n r

* o r

% n

C ( n o p

m

n

%

.

r

|9 @Qv 9 YOs? ) ( S yz t 9: |9 @Qv 9 YOs? ) ( y= | L =Q i Q 9 pt9 < <wQ yZO u S}gB p pO S ~ yZO u \ yz f @az> | C 9 | y = yZJ J? p 9 <gO p9 y = F9 p9_}? < <wQ |9 fz yt pO | y= p9yQ ? s9 LQ =? | y = = 9 p9_}? L =Q pt9 <g] ~ pO | y= yq9_}? LAzq p @ F _z> p9_}? yqO ) ( yP SAOy < P yOy { ~ yW g? @az> | Q C 9 | y = pz~ ga 9 < <wQ It 9 ( <g O p 9 y = F9 p9_}? y < <wQ yZO u
s9y G :
n o

n

p h I G " , | n n v x

n

AJ n r

p n E ) C , n n

m

n

n o

n

G

*

p

r

x

î Kr Ã1u 1Jd U LW w OdÇ3NU î î î

v n p o w o GyW=%? GyT9<g?

´°³

)3( )2(

Cj

i]=B
n r " C v

.

z

|T O I }O

y (3/522 ) .

|

!(QK ,

*

(8571) .

| Q

(2173) , h + G

,

H G

% O hG H

+

,

H

p (d G " , v x &

)1(

: s~ |Aqu fz

+& :

IO E YJ K |Tz~ YJ K y=M9 vA9
o n + o r p Qj : q [ G "

H G

vA9 yG 9 yT Q <9 s y = y} 9s> <9 | 9s> sQ <? S yz
" , " G p Q (d G n o

8 9 : ; p y T9 ,-./01234567 !"#$%&'()*+
A : 11 ]

.

p

p

|}~ bm n o p q r s t u v w x y z { c VdWeXfZ h ] ^j k l Y g [\i _ S`TaU
n n p p & , h$, G n r n n v p C!% v n n n v r o o (e p p , p (d G p & n n { n v z p & p z p ( p , C!& C v n r n Q n o n n , % n r n p (d G " , | Ch C!& C v x v n n n r p ) C , n m G * p n r x x n n , G & p "% , . n n n J r
3

,

n

v

+

n

n n n + # : z E! n v

n

!(QK n o n o

n

n

" g r n

n

y

n n l

p p h # G hG* G , , G n v x n v n n p p G }! + A !(QK y . n o 2 r o n m n $ G C C ( n n o n n n n r n r n p m K QhG* J . n n o n n Ch n n n

p

p

n n

p m p , h , QhG* n n

C n

" r n

r

n

n

n : z E! v

n r

n

n

.

S}9f SAOyB <9yg} p s yz o p |9 9 @Of La p p } yt y = La p p FO ) ( p9_}? \ yz f 9 fz < <wQ yZO u yw yQ ? yA p yZJ J 9: |9 @Qv 9 YOs? =9 : ) ( wP L=Q < <wQ p9_}? p ? f O I}O 9 |gWQ C; 9 |9 @Qv 9 p YOs?) (
n " r n %( n o n n n l
1

µ°³

p

* (d : z n o o p Q n p

n

! ( QK y . n o o & o "% n r n n

% r n n p o

, G

* e o n o x p

n

(d G " , G v x n

n

r

o

p

(e Ch * e o n o x n n

n

n o

n n n

p p + GK h$( n n o n & n

G " , | v v m

t d :
o

(

h vPG n n n

n o

n

n

C j E! w .

m f ! n r

n

* n o

w

g

p

n n r p f C , n n

n

r

h n n

A & n r

n

n

o

n

# r

n

n

G +(e n n

,

n n m

#

Q

,

G

&

"&

p

hQ n

,

"&

G

v

o

(d o

|

,

t : p { tO s y = y}gZ tO p9_}? \ yz f 9 @a9y> <9y} Q sO S}h y = !( y Fg { T9 qT |w9 < <wQ F9 @ ]Q i]> | i]> y p} \ yz f \ f yQS : < <wQ v9 y} | yP <9 g y = p yx
p hC ( n o n n r n f QC S G n n n r
[ G

o

p | "+# G n r .

v

*# n

n

* (G G " , | n o v v

, Pp n

n

= > p yqAK 23456789:;< ,-./01
: 81 ]

p Q , "& , d G & : n o n n r n n m n n p p p * C EPG +& Ef f G & h t d : n n o w n n n r n o n o n o o r n n n n n r n m p p hs9y G : ) C , !! n r n n n n n n o r n m p p }!% * hf Cf C $" C z , . n n n n n x n n o n v o n v n n r n r n n r n n n n m m p p p G e hd C$ G " Cf * (G # Q p , } , ; n n n w v r n n r o o r n r n o n n r n n n n n r n n p p p "& $ G !(QK " , Q , G & "% n n n r n n n v n n o n n n o n n n n r r n o n p p n p p hG + # G (Ge , $| A QhhG G * # G " , | E! w o n n r n o n v n v x n o w n n v o n n m p m hG S , h G # # (a , h # C , h U , v r n n n v o o n r o o n v n n o n m p & # G " , | QhGg C ( , h f , h , h , ! & t n v x n o n o r o n o n n r o o r n m m p m p p p * (f # Q p ; }!% * hf Cf C * d * n r n o n n n n n n n r n n n o r w v o n n v n r n n n m m p n p p p p Q } , , hE! n n v n r n hC$ G r o n " w v , $ n g G n r z n n n * (f n r n o n n # o r

\ f ptO s9 yz o !( |9 ]Q <9 <wQ i]=B fz p9_}? v9 yz ( i]=B fz < <wQ ~: Q <9 <wQ 9 sO La p Iu p9_}? yw; I9 { yT ? =JD f fP yq9_}? : < <wQ |9 @Qv 9 YOs? pq9_}? \ yz f 9 y}9 |9 s=zB | P y R< Q < yg v{ : yJO E f y = 9: yg=9 f=O yQI} < f SgO < < s9 S}g | y = < <wQ fD}9 f}Q fz qT =JD f fP yq9_}? ~ Q <9 <wQ TAO <JO E { yT ? p P y}T y? : =JD f fP < <wQ }9
¶°³

s9y
n o

(G $" o n

9 C=B y C?
C n n r n p G (QG n n n

, hC

C=A 9 |Q C9 ? pt9 f Sz }9
% I !+ d # o + n n
[

f : n

|Q ~
*

: 6 v 7 ]

*

_`abcdefp TUVWXYZ[\]^ RS
h$ n r * n r n p p p p (d G p & ) p w (f n n n n Qc h n n n n n # R n n * q : + k n *(Q (f . n o n o n (GJ G o n * ( QK n o o n n p & h n n n o & p n +& , n r n n ) G p p v + n Ef v y . G }! + A n n r n n p " , v w n p QhG* z n n o G p , p n " r n %( n o n n l n , G p v v + n +# z n n " r n n y n n l n (

hC$ r o n

G

" w v

p

* n r

n

o

(f z n

n

y $" o n

o

(

n k

p p h*| $ g G hG* v n o n x n n n x o p p h$, G hG* G + n x n v n o o

z

y !

+

Cj n

k

n

! c o n r r

n

!!

n n k n

h

n

p

m

v

a G n

p

$ G G n n

n

*

d : z

n

n

n

" r n

n

y

n n k

+ n n r

n

o

(f n

o

r

z

n

G

p

j

v

n

n

" r n

p t d :
n n o o * C|9 n

s
n

o

v

! O o w n

n

G

p

v

j* n

r

% C!& n o v n

" %( y . n n n n l n n o r n m p p p p p p $( , hp A , b G * " n o n n n l n n n r n o n n o p n n Ef G " , | d : z E! !(QK " y ") n n o v v n n n n l n r n v o n v n n r n n n n y ~ : E!& EQK !! o r l v o p p p p+ ) $ G G + . n v r v n n p p p p p p # R* OGJ G $ j hEOQG & h + #C G hG* . q n n n n r w r n
d o

p

* hvPG Gyt n n n n

zf v

n

n

h n n

n

J r

n n

n p ) C , n

m

n

!!

r

~ TAOy <t yz @=9 @g9y f vQ 9 o = 9 F} g9 : C yz S;| fz <{ fz yZJ K p9y = : Yz ? |9 @Qv 9 p YOs? yA p yZJ J |9 @Qv 9 YOs? <9yQph vO P yQ ? { yT ? Ggz |9 9 | Y y? yQ ? yZJ J? |9 9p ? y~ AQ YOs? IQ y=g^ P yJO E pt9 |9 @Qv 9 YOs? p Ggz |Tz~ |9 @Qv 9 p YOs? yP @Qv 9 YOs? yPyx F9 p <g^ _Q yJO E f O "( y= s9 9: |9 @Qv 9 YOs? <}g v (% C~ Q fz P yOy { <9yAqZ { yP d Q | 9 yR Q F y U | Y{ yQ ? ( < p9_}? FO fz < <wQ \ p9_}? \ yz f 9
p Q ) n n Q n p , G & o n "% ?

·°³

+& G

e ( 9732 ) . : z

)1(

fz yT; pq yJO E
, G *

v9

f R

vQ 9 G9
* !

QG y QhGg k

|Tz~ vA9
p GF+ n

H G

yq]9 { <9
F

H R

vQ 9
*

,

hC ( G % n o o n r

n

r

n

f n

o

w

p C! + A r n n

n

n p ", E

r

n

p p # Bd * (H ; } f r n r o n n v p * q ,

* (H $ n r o n o

o

(

p

n

s | ~ <{ v9 v{ = 9 < SQ { | gt gt ~|S Sz } 9 J vQ 9 v~ VM[ p gt J | gt
m ) , hOGhO , h n n n o o + n f , h* +) , hR n r n n n o n n r p p p , Bd * (H ? hC*# * +) n n r o n n n n . p

o
* n n

_`abcp
p * d n o w n +& n p v o (f n p & p p , h (g G o o G p & + p o . n r o , p C! + A r n n n p h Qc n n R * n n q n v ) * n r o n # G n p p &

p p # Bd * (H ? Bd n r o n o

p C9yD9 : h$( n o n k n

+ b G

*

h$( (d G n o o n

p &

n n

) :

Qc h n n n n

n

n

G} n p

n n

)

n

C!% v o n

,

n

r

"

,

n

n n

Qc h n n n n n n k

n

* (f G d o r o n n n p ) Cf * R & hGQ n r o n n n r k n , o ! n v QG k
1

n

p

n

* q

n

f n

+ G * n r n

n

zj w n

n

m d

& ?! .

n

+

p

m

*

n n m

n

! r n p

m

n

) $ G p" , n u n n

n

h$( R * n o n n q

Cf r n

C9 9 : G %(Q Cf R k o n r o n r n n p * zd h G p , * K n r n n n n n k n n n p ) * K G d , n v n n n n n n p n p Ch: : E!& * + n o n o v n
n k

n

Cf * zd G n n r n n n

& Qc h n n n n n n n

n

) h n

G

n k

}

bc
* C|9 G6 n p h@qT n r

n

" (d : o o n

? G
o

hy n

: h$, p

p

p

o

n

(d G o

p &

n n

) :{

Qc h n n n n

n

_`a

| 9 O fz S 9 6 ? s yz @=9 @g9y AZOs < p F yM Q Y{ p = 9 yz @=9 @g9y ~ : =t y}9 <{ f O vQ 9 IA az> | yz @=9 @g9y Q s C9 <{ !+ y}W vQ 9 v9 pt Q g}{ G9 ) ( p |9 T yO yw Q |9y IA Q y}9 ptb pw r Q\ P y = vQ ~ vQ 9 : z u <QF{ Y9yK T yz @=9 @g9y yO v pt s yz @=9 @g9y v * } ) + $ +# * +# *z ,
Q
o n

9@
n

G6

n

A
n

|9
n

n

@

p

:

r

}

[ G "

y }{

: 61 ]

.

789:;< +,-./0123456
{

¸°³

*

(1463) , hE

" Og

+

. H G

)1(

C

IO E LQF <

& C ( OGhO

p

, z G

S 9 YJ K yT vA9
"# y ,

ygz~

,

<9

H G

yJE fz _z> ygz~
) G

n Ef r n E

n

f n o

r

(I o

p

*

m

( Cj : n

n

r

G

hd o

n

* x v

hG

p

r

n n

& hQ B hf . o n n n n n l n n p p p p p + f C* * (f , + + f + n n r n o o n n k n n n n n r o n n x r n n p p p C ) h & + # G}h O + * & E + f ? l r n n n n o o o n n n n n n n v n n n p n m p : Ef OGhO G % Cf & Rh , h & n n n n n n v r o v n n n n p p p hG } *# G "+# : n r n r n r n } p p r p * K n r "& G r n

,* hC|9 n n

n n

n

n

n

n d , hE! v n n

p hQK G " (I n q v n n

G6

? GyD9
o

p p ? : h$, (d G & Qc h ) : { n o n n n n n n n n o n p p h O*" QG hE! hQ (G G y . n 1 n k n v o v n r n n n " r n n y h n l n A n p , G p n * p

+
n z Ef v

p G }! + A *(Q (G OQ$ n r o n x o n k r n n n ( & : z E! ! ( QK n o v o n n o
p

abc
o v n E!& n v + n n n r o o (f ! n o n p GF+

n p p QG<g9 : h$( (d G " , | : z E! G }! + A !(QK y , Ch n n o n k n o v x n n v r o o n n n n p p hG hG . n n n n n r r p p p P * (H ; } f * (H ! , h R * ! , zQGO Cf * K G " (I t t n n r n r n n r n n q w v n n n n n o o r n n n n n n n n v n n p n p p * O ) (d # * (d : E!& CQGO hQG G d , n n n n n o w n r n o n n n v o n n n p p p p Y G (GQK , Cf ( & : n n v n n n v n n (H l p + n r o * +) ? n r n p

_`
¹°³

v9 |g C? LQ L Sz }9 ]9 QC pAMZ [ Sz }9 <9yPvQ y U <TO O |? y vD Q | : pw r : QC : Sz }9 <{ }v sO VA Q y |8? F? y C;C}8? SQ ? yJw}? ygz~ |Q C pwPyx y~ Q | y}9 }9 y= s yz @=9 @g9y v * v !+ = 9 y~ C }9 : 9 }9 C ygz~ ) ( sy 9: |9 @Qv 9 YOs? F9 p yJO E s y= 9 |g9VQ = 9 : ygz~ yJw}? <{ vQ gt gt = vQ 9 = p Q y= p Q fz s | t C? y}9 C~ |JG <9yqQ y p ; Vx s y o pw~ S w Z > J SQ { gt pw r <=t ? < SQ { | i Q = 9
p p n n n E r $( * (H + n r o o o n n n n + v n n p ", E r n p GF+ p n # n + p n

p n p G }! + A , E P f r n n r n

)3( )2( )1(

z

S Q f; y =;
+ C e G "

A y (2/252) , z G

Y9<? Y9<?

y (4/664) .

z

S Q f; y =;
+ C e G "

A y (2/052) , z G

y (4/602) .

z

@qT Q yZ9p
+ G

, y (3/681) .

p G %

r

n

p I

,

+

p

,

p

p &

3

n n

n

* o r

n

n n

h* Y Ce (e hR*" n n n o v o o n n r r o | p o ( + n r x

n

n

( GJ G o p

p G %

r

n

p I

,

(e

"

,

G

#

2

hCe w o p

o r o

o

G " , v x

v

n

p Chd G v n p n n n

v

"

p

G

p

v

"

p

#

n n

n

r

c n p

n n

, hR*" " o o n p n p H G QK r # n Q ,G &

p

n

G " , | ( + , G n r v x v o x p p p H G % , h n # n n r o G + ,

+

p

,

n

* o r

p

G " ,| p v w gG

p

n

n

$ n

k

n

v

+ p

Cf v n

Ch: : $ o k

n

v

o

n

h

,h

r

l

n

"% hCQ r n n p " d$ n r r r

g G

*

p

o

,$ GG ( n r n n

h n

n

hy

tr sz ;
n k

p

9 :
c

z n

$

.

n

r

n

n n

1

bcdefg
+ n n h n ) n Cf C! d G r n n r n n & Qc h o n n n n n n !, , z n + Qhi G n

[ G

GA : 62 ]

.

" Oi

p

n

+& :

^_`a
p n n n r p p n n *(e n j +& H G & , h f

+ g y : Cf G " , | v v v n # G " , | h$ % n v x n n n n

s
n

* hC|9 n n

n y ~ : E!% v n
o o

p $

n l

h$ n p

p

* v l

p

Cf G v n

& CQGO n n n n

+ n r k

B

n

n

n

v

&

p

x r

n p h$( EQK G " (I . r o n o w o v r l p Oj , hG

+

, }f EQK G

d C n

y GQ ) ( pw r ga p9_}? O vzD > Yz yz y GQ ) ( vzD < B y = @ p B p yA9Sg? | yT ? yT9<g? > <B y= @ p B p yD9| ? | p9_}? _z=B pO | <9 : | <9 y =? pAK L =Q p gb y = yq9_}? \ yz f 9 \9 9 V 89 <{ yZJ K P ytZ? |wP <? y~ @ R P 6 ? p P y sB y~ v " + $" p9_}? p fa9 9 pO ) ( p SQ p9 L =Q <gO R yz @=9 @g9y fz o L =Q ptO yw9V9 p @qT Q y= <gO pAK 9 =? O ? | y = = 9 yq9_}? v (% yz V 89 LQ LZ <9yPvQ y= @JZ { I9Y{ y}9 |Q f9 yP : Vx p pz v9 |Q C9 f9 9 |9 v9 yPvQ p9 O p vA9 yz yw9
( f G} EQ k O* s f g F I ,

°±³

*

(3261) . p y ,

)1(

z

IO E YJ K |Tz~
+ o r

vA9

H : G %

y =9

J ,

<9 vQ ? @q] { <g^
H G$ +

G}h

: p y =?
O , G %

p

Q

, G

&

"%

n

n n "

% o

m

n { ) n p

n

n

# r p

n

n

Cf

c

p

r

o

,

G

p

p

r o

n

n

n o

# G o

n

n

, , t &

(

, G

"&

n E!% v

p $

n l

,

p p p p h$, G " , | C n n n v x v n r n r n p n p (GA ! EQ Ch $ %, r n r o k n k n p p H , f , G v v r o r o r n o n o o v p p p G} C!& h I G * Q r n n n v x n n n n p E QK h $ . n l l n n n (GA G (d E!% E QK C h G ( d r l n n v n o o n o n p n {f G % Ef z!% r n n o r n r v r n n v n n n n n + n n n AJ n p p o n n o % n .

o r

.

n

p p hG + , $ G n o n n p p (d %, n n o n l n p ) Cj G} *# r n n n n n n m n hEf # % r n n o r n n n r n n n {f ! % r n n n n n n r n n Ef p $ ; ! n r

n {

n

n k

n

v

n o

(f n

n

% r n

Ch n

p

n

n r

r

% n

.

C n

n k p

G .

n

! # !" g | . n r o o n x o * % n r n o n n ) G

G

*

n

o

G

p

j

v

n

n

p (Q , $ n r

* n r n p O

o

G

n

(Q ?! n m

n

n

v

g

n

(QG hP p r k n n

n

Cf * r o n n

x

n

n r

)

n

n {!, x

G}h r n n r % n o

n n

n r

,

% GG " , v w n n n

C n

)

m (Q

.

n n

d G " , | : GP$ v w r n r n d G " , | : C v w n p G ", r f n o n q

n

n

n n

n

1

Ch n

p Oc C

+

?

d :

.

n n n E!, x

n

h$ n n r

p

o

*

n k

*

o

v

n Ef G " v p n

#

p

n

+

r n n n n n n n n p p , hCQ* Cf C % c . n o n n r r o n o A p " , | d : * n v x n n n n n v n n

Q (d G n o n

p &

h n n

p9_}? \ yz f 9 |9@B <gO y = <TA? V Q p y | pQ\ 9 pO yq9_}? S v9 B C9 =? p @OL{ p |zx SAMzr f}Q < yMa9 C~ fD}9 C~ SAMzr fz pz ygG > p P |Q <gO p9 yZO u \ yz f p9yt S9sb p : : =? pgz |Q S yt 9 yt 9 =? y~ @w s=]A 9 p y =? y~ @t=^ pw 9 y~ @gb p v9 B s=]A 9 pw r F9 @a9y> < 9 C~ v9 B =? p |9 @w s=]A 9 y~ @t=] 9 <O <{ J R ywQ ~ yP : W O fz yG { qg{ yG pT}9 F yx q]{ <g^ : fz <g[ p P y = pt9 y = > p : V O fz F ) ( v{ : fa B s9 : pt9 y = sO =B < IO t? O VO C~ y g}9 < <W Q y}9 F9 yz = pt9 9 S yz S;| fz p P @ 9 yz = v9 qQ < :
n o & +& ? % G G % e p " , | C!& n l v x v n n n x n f * b +# Ch n n r n o n x o n n

p Og | .

±±³

)1(

z

pAK y=9
G

Qj y ( 6 / 932 )

I O E s~
* Q

( 4903 ) .

C9

9 :

+

*

c G " , |

$ p

G G

d , h$( G

G$

, h

#

p c $ o

n n

n o

n k

h n

#

n

n o

n n

n EQ r

k

# G " , | . v x g E ) R* #G

Q

, G

&

"%

C n

r

+# h # n + ,

!

c ,* m

#.

*

h! # n r o # G

!" g o n x o

G

n

n

!" g o n x o

C

h

r

o

n n

h

o r n

f n

h n n

+ s

h

,

+# , p

R*

# G

#

.

1

"

04 $v

v

+

G

p # ,

G

o

n

p +# ,

G

#

# G

# ,

z

n

r

n

$ o

n E* $ v n p % r

* o

p p * G!% n

o

v

n

! n

+

, h q

p

"

n g E ) Cf n n p

( , x

n v n

o

o

n

h , n

n

o

n n +

n

A G n

n v

S h o n & |

, h t

"& Cf n

* h p

c

!

p

n n q

(f n

+

*% m

n

n

p Q (d G n o .

( ,

p

n n v

o

n

! n

+

p

C , n

n

r

o

v

* o r

% n

}h n p

p O

n

C$ % r n n n n

n

n

p *

n

m

n n v p k

i G

o

n

o

n E ) n

, ; }!& u v n p f o n k

" n n n

n n

c C$ % r n n n n

h n

n

p

f C ( o n n r n h n n v G

n

h n o

n o

n

k

h

o r n

; }!% v o n n n n

" (G n n o

p

&

"&

p

p

r o r o

n

* o r

p

c }h r n

p Og ,

n

c n n n n {f r n

p

v

n

r

n

x

p , Q , G t n n p G}! ++# . r n n o +# hR*" o n n o p . hCe w o

hG

n

n

# hG o n

o

n

(e Q

, G

&

"%

n n

$ n o

n E ) n

o r o &

p

n

% o

G

p

n

, ,

G (Q n n n

n n

, t

G

n

w o o

p(

o

p (O

G

n

r

Y

p p G (GQK n

,

!+ v r AQ y = v{ P y}9 yR O |}9 pz~ @w pO =? y~ @w vPyx C9 | y = \ yz f ~ F}g | v9 B pO p O y O < yJT J R yG} h R <9 <wQ f}Q fD}9 fz 9 fz < yJT C~ O < yJT ) ( S? C~ < O yJT C~ yJT C~ yJT < yJT p fa9 }9 9 9 O Q 9 C~ v9 B < O fz czB f O y @p @w < O }9 f}Q p f O f}Q F9 yg=9 fz _z=9 | pO v9 B < O S yz pz}9 @ p v9 B < O < <wQ C~ ga 9 : p9_}? z 9 pz~ : AgO yJw~ y fz | h pO z 9 y~ v9 < <wQ c9y}9 f}Q c9y}9 fD}9 c9y}9 ~ | g pO y}9 SAMzr fz \ yz f y~ gb pO : p yzPvQ |D{ Ie D yJT yJT > vzD \ yz f ~ y ~ y=9s @P > y y C? pgz y yQ<h y F yqQ y @P > pO
n r $ n o p c ? o n

²±³

)3( )2( )1(

z

pAK y=9
G

Qj y (6/332) .

QhGg G

y=M9

Qj :

vA 9

H G

yG 9 <9
% O $

H

|9 s { p
+ & Cj

, OQY G " , | ( 6192 ) .

y=

QhGg C

I}O
G p

6/413 h

|g S 9 ~ y F
") G (

|Aj Q y
+

(!& z G "% *

y 9?

y ( 2/924 ) .

p

p

# G

,

p

+ p

, hG

,

#

p

p Q

# C$ r n hG n

r

v

r

o r

| { ygz~ f yWg= |QS; YJ J9) ( yWg= | v=9 y}W <9 <wQ @Q\9 9 IA \ B v}9 LQ P vD Q
m k n k
3

q

n

r

%(Q Cf C o o v n

n

n

v

$ n

n v

) Q n

+ n

,

n n

C

p

n r

n

+

L $ G n n n

n

l

56p
hG v e : o n n {f G v h$ n p & * (d n n o o p G n

*+,-./01234
# G p n G p p p p v G " , G v x p * p n * n (H +& G o n n v n r h n n p * + n o Q , G & "% n n hCQ r n n $ n

[ *(

Sr

: 68 ]

.

I o

H , l p

n r

n n p C +% n n

n r n
o

, E +& !!
p

* h n n

PvQhf f
r o n

p9_}? : C!% v
n n

n

n

v

o

p "

p

n

r

c n

p

r

n

n

r

hP$ n n n

r

n E ) n

?!

G

.

#

"

g

+

*#

% r n n n n 2vv o

2

n n

n n

c h % n n r

n

p * $# OQ & r n o n r n

p p ( , G " , | hOQ & r o n G G , C +" %

$ (! n r o C n

"

*%(Oj n h

o n

+#

n

k

G

, C n

p

%

.

! !+ v n

v

r

r

+" n r n

!" o r

1

Q

(d G

& CQGc n n n

n

p $

G ( & C n r n n : p n

p

# h r n n P

?

d :

. h

#

h$(

n

p $

G ( & n r Ce

n

r

o

# h n n

,

: *

1vv

*

Q

, G

&

"%

, h +& : Cf G " , O n n v

n

+%

yT; o p yz t f yg=O yZ9yK y = ywQ ~ gt fz yZ; P vP <{ : z u <q9_}? \ yz f 9 \9 9 s=Q < 9 @WAw y * # 9 y}9 | gB pO i]=B =B y Y9f9 SAzq 9) ( p} f O pO S ~ L =Q Q f |t9<{ fWQ @ p y= f |Q ? f O |t9<{ C;C Y9f9 yO 9 Q yT=g? yA @ 9 < 9 |U |T 9 y~ qt 9) ( S yz S9 ~ y F p} Fh pt9 : yw S9 ~ y F s9yB pJT=B yx | Fh ptzB 9 IO E Sz}? \ yz f 9 p y = L{ fz 9 )$ ( *
Od f z PG C | Q :

³±³

uuuu
h F O " + h + G Q (d G & | O # m p + . k n + r k h n n *|Pf C ( o r n r r +% n .

p hGyZJ K : C!% O " o o n v n m p p p hC ( * Qj ( % n r n r n Rh C , m G * p x

?

,

+

%

Rh

C ,

m

o

x

n n

n

o n

x o

o

n

G

*

p

r

m

x

x

h

G

n

r

%( Q : Cf o o v n n o + p

n

n

v

n r

%

C n

A o

"

o

o

+

hC n

r

A o

G

f9 W? p B y ; <{ S O yMzu S yz p y; 9 p B y ; y~ < <wQ p 9 v + < <w Q : O < } @ 9 F? < <wQ yZO u pw r @jTz 9 F? < <wQ yZO u vPyx y}W p9_}? iTzA 9 S}9 < B f} U S}9 yA9<g yz fz~ <Jt t? |Q
v +# hG & C o G} .

´±³

)1(

Cj

I]Q
n v

J .

C p n

n

n k

r

n n r

p p ", CQ* p o p

o

Cf C % n n r n o n x p n I n n

n

+# n

* m

n E ) n

x

x

n

+

n

n

",

n v

)

n

.

r

p

# h ) G n n n + n o

& o

n

$ v n

p C , n

m

h + n n k

n

+

o

d : h " RhQJ 1 n n o r o o o n o n v n n r n m p p p P P$ & C , G n v v n n n n n o n n r n p n p # G} " b E +& C , n r r n r o o r n o o n n n n p p C hE!% ! , h n v n n n n r n n n n n * f G D Cf * (d : E! ! n r n v v r o n o v n r n n n n F p Cf v n n r n k " r o * (d : hG n o o o n n p &

n

h

r

n

n v

r

,

n o

,

k

n n v p

n

n n

# G n } o

n

v

( J n n o n r n p H $ G G n n n n o ! k

e o

n

* (d : n o o n #

#

n p G #

n v

J n n m S

o

n o

n

* # v n

, hC f v n G

n

+

* ! n n r o o n n n k n p d : E!& ", n n v n m n p C , n n r

n

C!& v n

n

n n

o

n n

# n

p H

n

v

Cf v n

n r

n

! n n r p G " S v

G

p

o n

p p Qj G x + p n

v

:

n

#

n

C , n

m

n

k

n

G

*

p

p

r

x

x

n E!% v l

n r n n

l

, h n #

n

# O (! n o n n n Q

h

p

! C n n r o

#

p

n

+

n o

t d : ! n n o

$ G n n

n

+

,

n

o

, G

&

"& C!& d v n n n

n E!% . v n r l n s9y G : Ef v
n o

|t9y? fG=A O sO| 9 < s9 f}Q v B sO ) ( C~ vQ sZ? 9< |h < <wQ yZO u y St q? < S9fO IA | @tah f 9 y |D{ < <wQ : 9 sO v9 B vPyx yw s yz VQ 9 y U p w~ jAQ |Q t }9 v9 B < g? < <wQ pzA? @}B s9 ; | w~ t yz y sO |9 f}Q <9 gB p; 9 p; pzA? pz}9 <zk f}Q < yMa9 P yw; s9 < zj t y8 |9 f}Q <9 g p; 9 < g? < <wQ v9 B pg < f=9 <zk f}Q < yMa9 <g^ y 9 y=M9 ytZ? v9|z? f < g? < <wQ yZO u 9 pzA? yw f 9 tQ | YJ K !( g~ P YJ K C=B f f}Q \ yz f s9 9 pzA? ( f}Q \ yz f s9 f < g? < <wQ yZO u
o n n Q , G & "& d n # n n + p C , n m n G * p : r x x
ÅNU KW ] î ò ì ð = î î = uä Ld s 1OFW Ã1w 1Jd ÇBbo º ð í ò î ð

w v o GyW=%? GyD9|"?

µ±³

*

(0386) . G p Qj : q %

)3( )2( )1(

IO E YJ K y=M9
+ o n Cj r G p

vA 9
p

H G

yJO

hO ,

<9

H Q

F~ yJ=z | yR 9
G ) p # G n !

EPG C

IZ B
"

,

LW ?
+ I : q o

Cf * r

tAz }9 y 9
n G o

G " S . o .

yJO

SQf? yj]>
o

p p $( h G j * & I Cf * . . v )3( n n n o o o n n r n n )2( r v n n p m p p p p + (f OG # * Q # + ( QI # G +# * n o n n o n o r n o n n o k o n n n o n n r n n n n n n k n n p % Q "% ! , { * " $ ) ! ) , hE ! r n n o n r n n r n o n n v n n n o n n v o o k n m p n p p p # * C , , +" Ef Q " G (e h # + Cf * * (G r o n n n n n o n o n n o r n n k r n n r n n n r n n m n p p p h ) d : hE! hG & h ! + # ! # C C (i n n v n v n n n n r r o n o n n r n n n n n n m m m n n p p p p * ", P p # E C E , # Cf C z ) (e +% C ( . v n o n v o n n n n x n v r n r n n n r n n n n n p p p p C g d + $ G , f hG & Cf C e H " , n o r n v n n n o o v n n o r n r n n r n n n n n n r n o n p p p p p p C , + I h$( +"" , * (G C*% . z + j h* n l n n r n n o v n n r o n n o n r n n n o n n n n n n n n p p p p Q + C +# ( * : hC + I ) , $ *# G v o n r o n n n r n n n o n n o n n n o n n o n n m n p p E % G G , # * , $ Ch G H ! hOGQG , h n n n x n n n n n k n n o n n k o n o v n m p p d : P + # + z! & C$ , h # * a $ G G} r n r n o r n n r o r l n n o n n n r o n n n n n n o n n n p p n p p p p p p *% & % Ch C ) C ", , h* j E d , n n n n n v n r n n r r n n n r r n n n n v n n n m m p p p p C ( f $( C ", hCh , hG & c # n n o n r n r n n n o x n n n n n v n n n n n r n n n n m p p p p CQOJ Cf C dC ( : )Q $ Cf C &. n r o n n r n r o n n n r r n n v n n n n n o n r n n n n v n o r m p p p p p * j C , , h " COGQj "& G I . n n n n o r o r n r n n v )1( r n o

: yP <9 g @jQ tA; p w pT9 p} <9 h F; | i Q |W | y}Tz} p; A9<h F; | ~ <gO 9 p |9 <9 g 9 ~ fz |9 : Q\ |9 M9yq ~ | |=9 g? < <wQ LW 9 p9 s 9 yt y~ @w < g? =9 g IA s9 f}Q 9 yz |9 FO 9 p } I]Q 9 | |Q s t Q< yx | C ~ I > y | @ | Q f z s p ~ < <w Q pz~ vQ |}9 s9 i Q P v9 yz sO pA]Q f t : F9yU < 9 p=9 g }9 V8A~ p LP < O O < f= O \ B yw~ IO P yQFz tZO f}Q <9 f= O : y P yJ | sQ X ~ Sb ygQ T=9 sO pt9 |9 vQ@~ p w~ | L Q p A~ y { y gQ P |Q fG=A p @R Q : s9 p <O A |Dz 9 p]{ IA SwB pAwz~ < <wQ pw9 Iz~ | sQ yz |9 @Q | vz}? pz}9 @wz~ s9 < <wQ fz Szx pwQ B i]= O < <wQ v B | <g^ yJO
¶±³

uuuu
Q n p p , G ) & Qc h o n n n n n n ) p n n o n + n , p p " & hC Q n r n n r n p n g . o n n " n ", I , n n p h n n n * n o (f $ G n n o p v l n r n " r k r n n ) o n n

\ yz @=9 @g9y f \9 p v;| 9 fz St q? < S9fO p; w P _g 9 fz f}Q p P sZ? y= g? g~ pzA? yw y 9 sZ? sO vQ 9 9 |qZz?
% n n p p g p v G + n r n p ! n n p $, # n r n l n n % n P n n ! $ n n o n v n k

·±³

G

Qj

hRhQG !! k G y p

)2(

z

y=M9 vP<9 p9S y { yPvQ
z (G C$ + o +& : +

yz}AW h yA G9
+ G + , H G ( p Qj : q

!,

(U441

,

971)

,

h

fR

Gg

E )

y

(411) , h

r

+

,

*

(7361) . H G

)1(

|Aqu fz

YJ K |Tz~ vA9 y Y ? IO E YJ K y=M9 vA9 ygz~ <9 vA9
G o n H G , H :

y g z~

,

IO E
*

Q (d G n o n G

& | p

n r

n

hG* x n o G

, G

p

v

h$ n n

p

n

n

H l

n n

)

p

p

, C!% v o n h n

* n v

o

(f n

n

n

"% r o o

p

, C n

r

n

p p & G ( , h , Pp G ( f V n n o n r n n n o n n n n n n n p n p + +# h + $ Cf Q , G & "& d : Ef n n n o n n v v n n n n !! * : E f Q ( d G & | *% n o r n o r n r o o o n n o n o v n n n Cf . d : z Ef Q (d G & *% y n o 2 k n r o o o n n n v v n n n p p p p p p p H Q (d G & | # $ G G * * n o r n n n n n v o n n & | : z . o ( (G y o
1

Q (d G n o o n

& |

n

d Q (d G n o o n n d n o n o

p h "% n r o

# * (d r n o o

,

n

n n v

( hG n r n k

p

a

p

r

n

" r n

C hG G n o v n r p & |

p

n

# * (d : (G * r n o n o n x o r o p o Bf , r o d n " r o n n

o

n o

Q (d G n o o

n

n

# r n

(G

w

n r n p

g ,

G

H G o

p & . hG n

p

r n n

n

C$ G + n r r o n

hG n

r n

n

o

(G

n

"% r o

: Ef Q v

(d G

& |

+& G (

, h n

p

"

n o

p

(f

g y .

n n

d Q (d G n o o n

n

w

Q (d G n o o

p Q

n

d l

p

p +%

o

n o n

S yz sO iz= y Fh p yx y s B v 9 | Q <{ yQ ? p yZJ J i Q }9 f}Q \ yz f s9 P vP fz f}Q y~ t{ f}Q S yz GQ p ~ Of vP<9 f}Q s9 S yz GQ ) ( _g ~ p YJ9 S yz | s={ P yJO E A}D{ S yz s 9 S yz s| )( | ~ | t |9 s9 f}Q pz}9 vDQ yzj :LA; f O | t sQ< wA> yw~ S yz vA9<9 y @]z <gO ytQ IT= 9 vA9 yz LAzr { y= B LAZ} p} ~ pt9 f}Q S yz sO iz> fz y Fh f Ov~ pt9 S yz z~ vA> yw~ vA9<9 : @]z <gO S yz I]Q@ y p9 p y= B F9 p ~ f}Q IO E < f=9 \ yz f }9 s9 y}9 I]Q
s9y G :

(

& - Cj : n n p p G # n * o

& | : z $ C v k n o o o n o n r p p & G ( I - h , G + n n o n n r n n r o m S Q , G & "% n v

d : n

p

n

n

v

o

î î ï î ï î ò ï ] ] ï c1Nr 1Qæ Ld Uä º Åæ Ñ7uä ÇKt Nd î î î î ð

n n v w o GyW=%? GyA9Sg? p o

¸±³

|Q
)2(

V

*

Q

(1752) . p :

(8465) , h

+

o

r

H G

hG

H

(GH G H C

| #

+

*

+ &

#

|Aqu fz
& Q *

IO E s~ YJ K |Tz~ vA9 y=Q yZz? <9 C YJ K y=M9 vA9 y}Q\ <9
+& : z + G o n p Qj y q H G ) : * (814) . + (786) , h +& : z HG I,

y} | p }9 Z = | VO y 9 <; IO E
G " S A * aG G e EPG

HG

V & ,

)1(

y fP IO E IO E YJ K |Tz~ vA9 yZ; <9 |Aqu fz YJ K y=M9 vA9 <9
+ G o n p : o r p Qj y : q H G}PGf ,

H E!

SAM; |9 fQ }9 Fg{ |9 y @~ <
e +|

n

r

o

(O : CP p p n n k

n

h n r

*

G , p

k

n

n n

*( o n

o

h n r

p

p }f G} +# ? r n n v n n n n q n n d G " , | : E!, Ch v w n x n o G C n +& , k r n n n

n

d G # o n ( n o

*

k

d : * n n &

d : ! . 2 n n n n p p +# " n o r n o n o p n & E! v n Q (d G n o n v

o

p

h # n n

n r

G

p &

#

n

r

o

n n n m (O Q

, G p

"& C!& v n o n

n

QCi G " , | n v v n

! n n

$" c o n n n

n

# r

n

d : C$ n n n n n n

. h n

.

p

p Qc n

d : n

hG C n

m

n

.

G! r

n

o o

r

+ n r o n n

x

"& + n v n p p " S v

1

G

p

v

n o

o

v

C n

b : n

d : C n n

p

n

n

v

) G " S ? v o n

o

(G : $ o

,

p

o

v

n n n n v n p e * * n o o n

p

Cf * $ n n r r n n

v

p I

n

n

n

.

n

n

G! r

p & .

d : n

(G p ,

n

p Qc * n n n n r

Q (d G n o n + s p +& n n

n n

n x o

n

A k

p

n

z (g o n n

n

p A

n

r n n

n

,

p

n

n

n

o

v

C n

b n

d : C n

n

n n

) G " S ? o v

n

n n

v o

n p (G E +& G n

o

(G : $ o n E ) G n

p

,

n

A n

n

r n n

n

,

o

v

n

n v n p e * * n o o

Cf * $ n n r r n n

v

p I

n

n

n

r

: $ o C p

p

, G! r

p

n

p Qc * n n

Q (d G n o n C n n

p & .

"%

n

v

,

b n

d : C n p n

o r

n n

) G " , | v v x o p * n k

n n

n

v

) G " S ? . v o p F Q , G

G

|Tg yx yx FQ |Q@ s9 g~) ( fw9 VO O pt9 y = fx vQFz | w~ s9 < fx fw9 VO O Vqu fz pt9 9 S y z x @ fx y= f f=O yz < |Tg \ yz f y}9 g~ 9 | s9 GQ yw y U f}Q Ad9 s9 |Q <9 <wQ pz Z{ <9y 9 ) ( ~p pz}9 Stb yD9yD? C~ p9 s9 Yz y 9 s9y C~ s9 Q O P > yzZ; pTtb Ad9 9 S yz pt9 sQ< y |9 p @ <9y}9 p9iAT{ s9y ~p pTtb |j} 9 fz C~ p9 pt9 Yz y 9 ptQ< y y}9 p9iAT{ C~ s9 Q O P > y yZ; s9yB ~ p Ad9 9 S yz f 9 y}9 i} fz y = C~ p9 pt9 Yz y 9 y } fz y = V O O < P I O E f 9 W ? \ yz
p (J n n n ) G " , | v x G . h +# $ G n n v n n n n * o n & n

¹±³

)3( )2( )1(

C

LQF

& z G

y= t

+% , y (5/71) .

S
z

"# G "

y T9

F, :

vA9

H G

yJH <9
, +

H G

ytQ IO E
o r Gf * G

(9172) , h

S O YJ K
" g +

.

SzTz? I9 E yZJ J?
G} O* G

y (4/714 ;

B yJO E
*

0981) .

p p p p z Ch + I hG I h C* ! y . r 3 v n n n n r n v n r o o n n n o n n p p n p G H ) , : * Q (d G & E!, C hC , d G " , | : n o o n r n n v w n n o r o n n x n o n n n p p p p + Cf $ ! & ( * ", : + C f * (J Cf *z +& r o r o n o n r n o n n n n r n n r r n n n n r n n r n n r m p p p p p p p * +& C & # g , d : | z !, Cf B +& w n n o n v o n r n n r n n n n n r o n o n n m p p p p p p p # C , Q , G & "& d : " " Q (d G & n o n o v n # r n , q p n n n n H G o r p j f G v n o o n n p (d | * * o o o

$ G G n n p , G

n

,A l

n p *#

v

n

Cf * & ? n n r r o n

x

n

* +"& G v o n r r

(d | . o & o

h n E

n

n

n

r

o

+

p

n

k

v

!% n n

G

p

o

n "& E n r v p v

n r

v

hC n n n r o

o o

& h n n

n

n

r

o

+

n

k

C n

n n o n

Y w~ <9yZ; yRv9 |9 |zwB }9 w~ ) ( ywA9 ptzB 9 S yz Iqe f pt9 y = pMW B @P > qT g LW B } s={ @ p |Q @ <a=u wA> p |9 : @]{ |A | <gO s9 f fz < < _9y> \ yz f s9 v 9 f O S yz p}9 P ywA9 yP v9 yQS Q O wA= V p yO y~ = yQS |9 @QvB V 89 |}9 9v~ yz f : sO Aw~ f ) ( p}9 <t : L=Q@w~ < |9 @QvB V 89 |}9 |Qv~ yz < : sO |Q@w~ < yQS s9 yz |9 @QvB V 89 tQ<w~ y yz yG ?
hG v n p & (d | d : z hG o n n n n n r o + k * o n x o o

!%+ "& y ) 2 n n n n n r o o n n p p n G & & E C & r o o n r n n v o n p p E ) G & hG " n n v n

STUVWXYp
o r o : h$ G n n n p & n n n C (G o n p l p (p& n r , p n n ) : p n Q (d G n o n & G ( n n o n r o " n H G o * (d : $ n o n o v n o n r n o n o n k . C n r n n n n

OPQR
)1(
. p & . n n p n n o n o

) G " , | v x

n d : Ef v n

szB P | pu yt y @g9y o S yz iz= y Fh IT= 9 vA9 yz t z~ vA> yw~ vA9<9 Vqu fz y = pt9 v9 fx fw9 VO O pz}9 S}h f}Q y = p9y =
n " , | v w f *( o n n o h n r p * G k n k n n v

G " , | v v

°²³

)1(

z

|T O I}O
" C

y ,

|T O ygWQ y}=WQ
" G I G

*# ,

|T O f z
"

, ( 396 ) .

G

y}gZ ?
p n r + p

. p

n

G

n

" (G r n n o t !!

)

n

n

k

n n

G " , v x

|

#

n

n

p H

n p C9yD9 : Ef G v v n s9y G : E!& v n
k n n hEf n o

(

yZJ9<? |A g Vqt? fz y = : | <9 |TAJ> p t P s y 9 F} g9
p o r n n " ( d : $ G $( n n o o n n o ( " n r o n n + k . p , G p & G p j d : n

Rp
p n r # l
k

.

, G " , | h v x n

n

r

# l

v

n

OPQ
p G p v Y , h$ r n n p n G (G n p p n * p v p k n

p

n

+

n

G

o

p (Q G

p p + % ( % $ G +& Cf G " , | * r o v v o n r n o n n r v n n n o n x n n n p p , {f (G : E!& C hG h$( # C o r n n s r l n l n o v n n o n o n p p C9 9 : G j CQGO Cf * & G " , | E Cf n n n n v w v r r r o n n n
n v n n " , | EPG v w n n v k

* n

o

(f h G n n

+& Ch

n

n n

p

CQGO Cf * n n n r r o n n p v n

n

.

+

p I hG

.

n n

d G " , | : Ch v w n o n

o

v n

p I h n n

! o o

1

n

! n r

o

& ,

n o r

o

: * n

Q (d G n o n

C* n r n r n n n n & E!, C r x p * p n n

p

, ,

o

p

p + Cf $ r o n r n n n n Ch: : Ef n v
n k hGyJu C

+ s

Q

, G

&

"&

p

p

hC n n n

p

, $ G G n n
m

n

! n r

&

d : n

: y
n n

e n

fz
n n

p GyG} n

h
p

| Q :
o

G " , | v x

n n

) $ n

G G} n p

p

o

n

r

,

p

n n

, * q o n PG n

e !! o

p G " , | Cf *z +& n v x r n n p " (d : o n n o
n

n

p H .

p

n

n

n

r

n

H n

n

, Ch d t v o n v n

n

# r

n

n

) ;

n

p n p *z & & ? ! {PG " C n r n r n n o n r n {!& $( G z (Q o n o o n o v r p p n n n

_g p y = _g p yz yP s9 o @=z j 9 pt y ~ P p y= y~ =zk F} h yWQ P |TAJ=9 p s9y |Q F> | | yWQ g? y F> !+ yP wA= y = |9 w F=9 fz p9y = @zqe <}9 wA> pt9 y = Y w~ <9yZ; yRv9 |9 |zwB }9 w~) ( pMW B @P > qT ptzB 9 S yz Iqe f fz 9 \ yz f p P yJO E qT s9 v !& ( ) + }( fz P |Q pgz ; @ <9ywA9 pz}9 y~ @ < p y} 9 YJ9 fz | fZ p y} | |=9VQ | yZJ9<? fZ |Q y = pz~ @ <9ywA9 y= y= pt {
n n

p PG s9y G : G
n o

(

o

n

n

(G C n

r n

G " , | v x

* z (g n o r

p I # n k n p H .

±²³

)1(

C

LQF I}O
& C

( 1/52 ).

* n o

G

p

j

d : z C n n

p

q

n o

n ( (f ? E! v n n o

n

r

OhG G o

I o r n n

n

p n d : Ef C , v n n n n n p & : E! v + n n p p h # n n n

p

C n

n

c . n

o n o n p p # G #

p

p

o

n n

C!& v n

o

n

n

# r

o r n

G

n

z n

p

x

n

n n

% n

,

h d : $ n n o n % G n n n o

p

* r n

p " o v

p ! + n x n

.

n o

p p g $, G

* i Cf $ n n n v n ) n n m

" : w v o n p

r

h M $ n n n n p p " o v

G G

v

o

n

h n

n

*"%& n r n

d n

.

p ( * ", : n r # G

o

n o

: $ o

* r n

o

, n x

o n n x k p #

n n p ! + n x n p n

1

n r

G

p

C!& d p : C o n n r v n n n n r " n C !& C v n o n n z . n r n n n

n r

o

hG

x

o r n

p I

n k

,

v

n

n p $ G EPG G n n n r n p n ! n v , G p

p

! # n r o n p G n

r

n n

,

p

r

! (d : * o r n o o

r o

p

n n

* o r

r o n

p

,

o r n

x

n n

f n

s9 < y~ t{ yP @t y }9 s9 pQ yg}Q pt { y x @M9yr <9 f S9y~ f < f}Q S8{ f |Ag? yJH p |Q < 9 s9 O B yT ? = x p P f}Q Q P yT ? <{ |O P yQF{ y~ g |A}Ag9 pt9 f}Q O B yT ? = x) ( f yZ= < |g=O s9 yg}Q IQ|B <9yJH yg}Q |g9 yZJ9<? P pAQ\ 9 La J : Of ygZ}? yg}Q <{ t Ma v}9 Ma <9s |Ag? yJH pw9 |9 pt fz pQ f}Q La \ yz f p y f
" (d : o n n o ) n n n PG ? ! n n p V Cf v n n o n n C z Q , G & "& n r n n p p , G "%, v n
Ch: : n k

# r

|Ag? GyJH
o r n o n

v

x

ï î î î î ï Ld U Ã5Kt ÇKt ¿ ] = î ï î î î ï î ï = î ï ÇMUÁ èLU AdèUæ JOn då ò î î î ð ð ï î î î ï ï ò î î = ï ï î î Nv Ld 1s Ç)DUÈ s FW Ç(Z èFW ò î î ] ð ð ð

r n w GyW=%? Gyg9VQI p o

²²³

)1(

z

S

"# G

y= t

+% , ( 5/15 ) h

s9

d G}

y=9 p |tO|? Yq? yZ;
!, , G

I z Q

F9y Ct9
&

J y .

z

#

v

S

;

n

n {f v

Q (d n o p

G

&

|

n v

% * n r k m S Q

n r

!%) n n

"%

*(e n

, G

&

"%

-

n

v

n

n

p C!& * + o o v n G &

o r n n

G " x n

p A - :

| ; 9 < f=9 p S yz sO f 9 f=9 \ yz f }9 y}9 S}h = K |Ag? y T9 f 9 C=B f fz \ yz f I E s9 :<
n Ef v G "%, v r n

y

"% n r n

n n

n

#

p

n

, u

Q

,

"&

+

d n

p #

n

C9
n

!+
k

9: |Ag? Gy T9A .
o r n o n

" x

p

p

o

n o

: $ o n r

* r n

p p " o v r

G} n

p

p ! + n x n

.

r

P

n r

n n

! n

C!& v n

n

v

n

v

G

o

, w

# o

m

n r

o n n x k

d n

&

n

n

n

f QC* n k n r n

Q Bg h n #

C n

p

n

# Cf $ G G} v r n n n v n n n n Q , G &

r

n

o

, h n # r p

n

* o n

H o

"% , v r o

p

m

o

"&

n

* n

o

!%, n n r

p

+& n n m *

n

n , hE! n v n

, $ G n n

p

n

o

r n

u

n v

)

* n o

w

(G

p

n

* ) + n r n n o Pp n

G

p &

n

p Q* k

# G n p &

p

.

n

r

o r

p O*# n o v

n

n n

)

p

Qc h n n n n n n

n

o r n

I

Pp

G

p & , p

p h$, G , n o r n o n r n p G " , {f G " S v n v v n f n o n GO o n n n

n p *z (f E ) + G n o n n n r n p *z (f E ) + n o n n n n (G E ) G r n n o n

zQGO n n n

o

n o G

Cf r n x

n

n n n n !(G EPG o n

n

x

* n r n p I

o

hf n

n

Cf r n o

n

* i o n v

+

o

G

p &

# G

p

m

n n

n

o

, *(e

p

p

# C* e v n

n

PG n

n

f n

o n

GO o

n n

n EPG ? k

C n

p

p & C n

?

.

n

n

H G o

n

w

G p

& o

n v

h

Cf * o v n n r p n n

Ce r n

o

n o

1

n

v

, h n n n

% n

Q (d G n o o n

p & | ,

C

hG

+&

d : n

n n v

n o n r +%

n n

n

f}Q O B yT ? = x |Q <{ sO vQ 9 y}9 IH yZ= < |g=O |A}Ag9 s9 y v9 9 c P |Q p]{ : g9 fz p P @J Q ~ }9 p9y | f}Q \ yz f y~ w <TqQ |TAt{ IA : =t < B yz f9 9 | yMzu JG |qQ C~ <gO yx @ y < B yz @=9 @g9y <g}Q y}Ag? <gO yx : @ y < B yz p f}Q yT ? p y 9 v9 LQF y yJH gA}Q |h yJH v9 |Q f}Q : gQ < B yz f yg}Q p | 9 |9 v9 |Q f}Q pwA9 yz Iu A=h f}Q ) ( yz fR F{ f}{ < 9 S yz pz}9 vDQ fz s9 | yJ H pGgzA} 9 A~ IQ |9 f9s=A~ fz 9 sO Iz 9
# G n n y , x n n o r o ($ n C! r o n n G k h n n n r o n n , h n n r C n n % v n

³²³

)4( )3( )2(

z

YJ K |Tz~
+ p o r

y ,

vA9

H G "

y w9

M :

<9 <9

H !

w9 y}Ag? IO E
M G * M G *

(6041) (12) .

z

YJ K |Tz~
+ p o r

y ,

vA9
G

H G "

y w9

M :

H !

w9 y}Ag? IO E w9 y}Ag? IO E
M G * M G *

(6041) (02) .

z

YJ K |Tz~
+ p o r : z h p +

y :

vA9

H G "

y w9

M :

<9

H !

(5041) (81).

hQG

F

+

y ( 21 / 21 ) . M :

)1(

z

Fh S9 { yW g? YJ K |Tz~ vA9 y w9
o r y : H G "

<9

H !

w9 y}Ag? IO E
A : 42 ]

(7041) (13)

}

[ G "

.

4 5 6 7 8 9 y T9 )*+,-./0123 %&'(
h$ n o n * n r n p p p (d G w (f n & n

yz @=9
p & n n

Qc h n n n n

@g9y
n

) : {

~ TAOy <t pT}9 ~ yz f9
v $ o G v n *

p O*# . n

[ G

y} |

| "(f : 5 - 7 ]

.

*

p

!%) QH G n w n n

v

p I

!"#$%&'p t uvwxyz{|}~ qrs B
!%) n n n Qc h ) "& + d : n n n n n n n n m p ,A !%) "& Q (d G & | , !%) r n o n r n n n n o n # r n p o r n f n n PG ? n n # m ,A o n o n !%) n n p # G n n n G " & A , hEf G v n r
3

v

e P

E ) *(e G

+

y

.

4

e G

h , QhG*

: z E!, x

"

p C P! r o

, G

Y

#

Ch

S y p

2

p , h n n n p * o n

n

h n

n

n

n

n

n

p Qhi I G %", Cf G " , | e G n n n o n o o n v v n v n o r n n v n p # G} (Y Cf G " , | e G e v v n v n o r n n n n n v r n p G}! p y . o o + q
1

ygR @=9 @g9y f I E s9 o pg}Q f V f S yz f V pg}Q f y}Ag? pw9 |9 y T9 yz sO IQ yx y yt 9|? ) ( ? v B B yw~ p :SA}A9 | f9 yqAK) ( p _9 ) ( vPyx S=Q yG y= IQ y}Ag? vPyx IO E Sz}? < v y= IQ y}Ag? f9 L =Q f yJ yJ}Q T ? ) (
+ , h # n n o o (e G

´²³

uuuu
p G } (Y , C h n r n p h$, Q n o n n p p # G n n p * p p p p p I G %", , Ch + $ . n o n n o n n n p p p (d G " , | (GA f l v x n n n n n p n , p %, p r n GAI n n l n n , Ch u n n p # n n

h n

n

p GAGJ G n

PI . v l r

t

+

p

p

n o

n p p d : Ef $ g G GAI n n n n v
o

v S=Q yG iQ ~ |g9 \? <t y = S v9 <JO E fz Sz}? < : | ytQ ygWQ p sQ V9 !( P ytQ i Q |A @Q y TB | ytQ yT=h p5@ pQ ]?
p n o m p (G I , h + n r n o n n n # G n n p GAGJ G n p v * } : n o ($# C (Q$# n o v o o v o n k
h

*
n

TAOy f <9ytQGAI : {
r n

p

w

F (

p

p

p

n

n

n

p}9 SA}AgA~ < |
n n G p r n r n r o &

m

n p "%# E ) C r o v n n n

y F{ |T}
o n v

)

µ²³

)1(

G

S~

!(Y

| yWGQ
# G

.

p

n n

+

n

?

n n

n

n

n ) E

n n

r

n

G$ o r

& Pp n p

d : n

p

n

n

n

n n n n r n p E!, } x n

p

+

m

zS n r

n

r

o

, C

O n

n

n

+% n n r n

G " , | v w n r n o p n H o

o

" r

n

n n n p Q* r n

n n

1

p

n n r

n

hRh n n n

& , h* n n r

" $ r n n

n

n

, p

k

(G + n r o n n n p R*" n r n n p r

C! n n

h

n

r

n

n

n

n : Ef G " , | v v v n # r + p o

sz 9 :
o r n

p #

n

f * n n r n + m

o

o

" r n

" r

p

m

p

o

Cf C* " v n n v p n n v

n

r

" r

&

o

d : n

n

n

o

n

p F

Q

, G

&

"%

n

n

|j9p Q pOL{ fz IO }9 pt9yB y yx pt9 : < VQ<B L{ fz 9 y = pzAt{ FO | x K |j9p Q) ( vzB FA WQ f O 9 fT; pA Y B 9 IqZ? A9 s9yB y= v9 }wE f O > < B FJX < B f}A " f f= O < f} Q s9 S}gB f9 W? \ yz f 9 yz RyB p f9 W? IqZ? FA y = vA9
p n
n

p H G

p

p & ! n n n

r

,

n

p F

h

n

n

s9y G : {
o

} Cj : n

n

n

r

p Rh , G " , | . n v x n r n p n p p p E ) G . h (G : $ g B* J # n n n n l n o o r
* : 1 - 4 ]

}

[ G

yAJQ ~

.

*

*

*

s9y G :
n o

( x |9yB y ywqQ s9y P 9 | &'() yz{|}~!"#$% lmnopqr stuvwx ^_`abcdefghijk QRSTU VWXYZ[\] DEFGHIJ KLMNOP =>?@ABC ( f s
# n p (d G

yz @=9
& n n

Qc h n n n n

@g9y
n

) : {

Ç2NUå UzAW è5HBW 1UJHd

n p n n w o GyW=%? GyJ9O*? fWQI

¶²³

)1(

YJ K y=M9
+ G

Qj :

vA 9

H G

ya;

b ,

<9 y~ Q |9 I{ yz yx
H ; e C G &

( 7625 ) .

G " x n G

p A , p %

p

n

r

n Ef Rh n n v

p J G " , | v x

o

# v

r n

p +# . p

o

w

+ I C n p n

Pp n

y T9 <{ F9 y = v I R< y} ~ P y { fz yj Q |Q _= g FO JZ{ < yx fz yZJ K yz <9yR
) G Cf $ G O p + n n v l n p p n v + n n n n n p C Pf G n n ) Cf G v p n & o r l n p + , t p s G * n r o o n hGL . v n
[ G} GH : 25 ]

+# n

,

d e f g h i j p IR C~ <gO WXYZ[\]^_`abc
o v n n hCf n r n * hL n n n v n n p p +%# , v p d n n n n p ) : n "%# hG r o v n G

G " , | Cf v v r n Rh n n p J o o

n

* o n x n

p p d %# C v n n n p , C n n n

k

G " , v x z

|

h$# n o v n

C % J v n o o

I hC g Cf * n n n n r n r k r n n n p p G | "+# h$# G n n o v r v o

G

& o

n

r

,

, p

+

n

n l

h + n n

n

n

h$# n o v p p r

* h ( & : { n n o p J p

, $ G G n n

p

# G h n v r n *

# G n

p + I h n n

( &

) {

") : J n r n r n n n n n r p p } Cj : # G n n x n r n p p p + $ # G} (Q . n o o p n p } * ", n r p # $ G G n n * J n n

, h$( n o
: 1 ]

n

* n

o

(f o

{

x st =>?@ABCD
n " k n R*" n n " r n r

p p n p # G hC!& # * (O E +& I !+ , z! d G & Qc h ) : n n n n o n v n n o n n k n v n n n n r n n k n n n n n p p p p C (O z J F C!% ! , % , hC f G " , | G " n n n v v r n n n r o n r v n r n n n v n n r n n n n n n p p p p p h fG " ,| " " d % : jC Gh # n n v w n r n n n n k n o n n n n n o r n n n n n n m p n p p h # C (O E +& . 1 n n n n n n n

: AR fz s9 @g9y oRSTUV y= : azu | IO |Q : TA=O < IO F9 y = | 9 y} | y;@ |Q yz p9yqg{ La y U |g |9yB vqQ vr sy |9yB f yJu p P yqg{ | yR F9 | yj Q i Q 9 | | s y @g9y g | P yg}{ |9 w 6 9 yAJQ ~ f ygT{ y g y |Q C9 ? p R yz @=9 @g9y f p L=Q f9 W? 9 sO GJB p LaA 9 y= |A h v9 y = f O IqZ? < B f}Q pt9 y 9 : @M=Q IO y fT; f O > < B FJX y f y ) (
} G
[ G *

.

·²³

! r n n

G

& G

q

n r

d n

p Q (d G n o

p & |

n

p F

.

n

n

n n p p p zQ E ) Q (d G & | (d : Ef ! Ac *" n n o n n r o n o o v n r n n r n n n p n p p E!%# ( Cj : H Ce ) O (f " v n n n n n r n v o v x n n n n o n n o p p : C (H E ) G & # CPGc * Q (d G & . n o o r n o n n r n n n n n p n m n p p p p , F {f G ( , *z ", hC! , (H G CI E r n n r n n n r n n n n v n n v n r n p p +& , G Q E +% & , d n n n n v n r n n n n % : n n x , n v ) * o r n x n n n n n * n o + k % n + n k , n n z "% n n n r p : n n n

n

% : n

n

p p |P*", o r

C* r k n n

n

n

d p, n

,

:

+& ,

n

n

# % n o r n n n p n

n x

n

n

r

:

n n v n r n n

d p, + , # n k n o r n n n n p +# OGQ E +% n n n n n & z "% n n n r , n n r :

n n v n r p

& Ce w o

n

n

n n

# % o r n n n

n n r

* n o

r

n

% n

+

n

k

,

n

n

f n

p # !

n

p F& .

p

G " S + (d : # CQGO Cf *% n n v n n r o r o r n o n n p n n v n p n r H Ce o x o . n n n

n p p j E ) Q (d G n o n p n n n

p p & $ * v k n

+% n r n r

$ n

n

+

o

* # }e n o n x r o

n

n x

, Q (d G n o n

p & | * o

n x

o

n

+

p F

n

p

n

f G v n C n n

o

,

p

p

p

(d | o p $ n p

p + % n r n

n n

n

n

o

G % n v

* v

n E ) G n

v

o

p p (d | ,

p

"

p p $

n

* v l

p * * o

p

o

Cf *% o r r n p o (G

*% n n

n E ) G n

o

p (d | C

n v n

$ n n

n v

n ) EPG n

h n n

f G n

o

r

o

(f n

n r

n

o

v

G

v

o

p (d |

n

p F

,

n {PG n

n

n

! n

(* * p

,

+

(!

, R*" p

vv .

hG

H G o

n

o

+& : Ce w o , h n n &

n

n n

, h n n p

p F

o

p !

n

p A G " , | vv Ce v x

+

p

n

H l #

+& : p F

n

p F

o

r

n

o

, h n n

+ q

o

, h ( OI . n n n o p A Q (d G n n o

p SzB y S yz @t T9 WO x yz ygO C~ IR Sz}? f p9_}? < B S yz s9yB @ y yz | 9 S yz p f9 W? p y I y~ @ 9 p C |Q : f9 W? y 9 vz} IA wz}x pO y 9 pwz}A pt9 y 9 : @ ]9 pz~ t{ y 9 V 89 pT y 9 pt9yB |9 s9 y V 89 ptz |9 s9 y V 89 ptz y 9 vz} s9yB pwz}A I y 9 pwz}A Sz}? <}9 sz y 9 pz~ t{ y 9 V 89 pT y 9 pt9yB v9 | T9 y9 pt | O y S yz O ? pz O 9 I E pwz~ IR Sz}? tz Sz}? vz} S yz wz~ < B f9 W? v9 yQS p < A 9 <gE Y9I> y O ? y yQS p f O IO ~ O ? Q O O 9 y yQS LQ 9 IA v9 y}Tz} sO fz} I> yQS f9 W? p v9 B F Q? |} ? > yJR 6LQ p Sz}? S9 Q T9 y = I= =? pJR p f9 W? IqZ? Yq ? S pg f9 W? \ yz f 9 s9yB T 9 S y z v I R<
n n n Q ,G "% n p : Ef ! n n n n n &| o # v p r n p +#

¸²³

F

,

*

(2442) . +

*

(1852) , h +& : +

p

:

H

F

G

,

H

,

F

)1(

f9 W? IO E IO E YJ K |Tz~ vA9 p]9 { yZJ9<? <9 p p]9 { |Aqu fz YJ K y=M9 vA9 y =? <9 | O y Y9I=
G o n o r p Qj : q H G % , H # C$ i E ) & ,

uuuu
n n ) p , p n r p p % n Pp n . n h! # ! (d : ! n n r o n o n n o Cf ! C zJ n r n n n r n o h n n p F p o , h n n # p n n p n n n p & n

A G " ,

n

n

p GF

o

, h* n n n o

n

+# G n "

p GF

G

v

v

,A G r o

p

+

n

o

,

" n n n

n

F

h

d : E!%

C ,

.

G " , | E ) v w

1

n

p F

o

n

% n v r n

O ) R*" ) C % . o w n n v r n n n n n n n r n n n p ) Ef G " , | +" E ) F o n r v v n v n o n n v

n

$ n r

Ch , n n n v o n n n v n r n n p I " G " , | v x n l n p p C , : n n o n G " n r vv * ", : n r . p ,

n

p

p p p * (d ( % ) " h F h$, n n n n v n n n o o n n n n n n n r n n r n p n p p G e vv h : Ef ! Ac *" ! G & G d , n n n n n r o n r n n n v n r n n n n m p n zQ # R*" " E ) G " , | z & z n r v x n n n n n r n r n n n r n r n n n n n p n n p p p E +%# z %# # : GQ , E +& , z Cf n r v n r n n o r n n n r r n r o v n n n n n p p n n r x , $ n g - * ", n "+ v C n p F p

r

n

- .

n

n

n

n

n

r

@g9y p pgz }9 yx J t g~ La IqZ? f9 W? yw |9 vqQ@9 <9yz p9ytZO T9 y = \Q Q th < y]Q Q yW ywD Q p dQ y = y f9 W? s9 9 < B < <wQ) ( f9 W? @Q fz > IA SwAA 9 pT=A 9 IA y= y dQ y f9 W? { @Awz~ : pAwz}B t pQpgB Y @ 9 IA @ 9 yB f9 W? s9fO f O y = yw; s9yB T9 WO x yz ygO p < ? < sJ9p? p Sz > < B FJX y y = p @A p izdB g p y p L=Q@ ptz Fg y p <B @QFh s9yB <z s9 p I= P g f9 W? pQFgB p < B < <wQ pwz}A pt9 9 < ? : @J= |9 I>
p , " p : ) . d : z n n n n n n m p C , , & n n n v n r o r n n n d : * n n o o n n o x +# n n C o p w ?

¹²³

n n

n p G #

n n p p p e G H C!, " C $ , G $ + , hEf G n r n n n o n n n n v n v o r o n n n x n m m p p p d h* : * G # , C! G F , R* O ! C hG & o o n n n n n n n r n n o o r n n n n m m b R* O . m +& G p

r n n n n n r p p n m p + f z "& * O & h* , h h* E! Q o o r n n r n r n n n o n n n r n n o n r n n n o n r n n p p p p hp $ G y , # * # % RhL , $, C % C ( n n n n n n l n n n n n o n r n n n o n l n p p p GT * # p + RhL , ( f % RhL " : z G ( n n n o n v n l n l n n n n n r n n n o r n o o p p p p p p GO ) R* OG , h G # R! + # # % g h * # C n k n o n r r n n n l v n n n n n n o n p p h h* Q , G & "& C g hG p g Cf R* OG $ G G "& # + n n n n n n n k r o r o n v n n n o v o n r n p p p p hG p + # h I , Q , G & "& h f Q ($ + . n o k n r o n n o n v k k o n k u n n n k n n x p p p p p p p p G $ + h !(G +# ! C$(f # G c ) , h f R* O r q n n n r o r n n n n r o o n n x n n o x n n p p n n p p , G e hE! , h* ( h$ G G ! + n r n n v n n n n n x n n r "% o C ( o n o r + f hG p n n n o o n p +& ) n f n n A$ n n n r

n

A n G

p

# p

p

o

+ n v n r

! x n

+

m

,

v n

n

n

f n n

p p p p p G d , G $ + x n n o p ( $( h R! h * g n n n o w o n n o n p p p p n p * a E * O # C +& o r n o v n

r

+ f . n n n

$ G + + & P! n n n n k n n n r l n p Ch G # + , hP p C!& o n v n n n v n n n p " : R* O + G " p n r k o o n o r n p p h* : R* O # C , o o n o o o n n s9y G : Ef h* G o n r n v n r
n o

S; y~ ytO fz}B ygQ v B fR 9 p yG9 z ? s9 |g9 ? 9 < f9|Q B yt9 { p 9 |9 szB |9 yz < f9|Q fz SAzJ9 9 Sq 9 p @B | <R 9 p9SAzJt |g9 ? sO <zk |g9 ? w9 yzg9 Q yJGQ yw y~ w y 9 |? F9|g 9 < w yT} ? y v9 y 9 ytz 9 y yO yzqQ y~ < 9 YJ K yw | c Q y~ w IO f 9 |g9 ? \ yz f L=Q yO 9 P < | S} ? y 9 | : fz \ yz f v9 F; |q 9 La =9 |Awz}9 yG9 z ? ytO v9 |WQv p9yR 9 | yWQ v9 9 | ~ < Sq 9 yO |g9 ? P yR 9 y U p S; }9 p P V 89 pz U y > p v9 F9 9 <g^ yQF9 p yG9 z ? < S} ? yx F9 | S} ? <9yR 9 yO 9 : ]Q sz 9 9 y U < 9 yg= O yDtq <{ v9 : gQ : <R 9 < < 9 < < Sq 9 |g9 ? ( |g9 ? SAzJu 9 < < < f= O yDtq pt9
n p R* O n # C +& h$( G # n n o o n o + m G p , d n v n n n
Ç7KUâ FUèW eUÏ

r w v o GyW=%? GyD9!+? fWQI

°³³

)1(

z

@9 N ya=Q
Q* G

j y ( 5 / 412 ) .

uuuu
\ yz f }9 T} | <9
p

$ n r

hCQ g . r n n p p p p R* OG , R* O # C , + f % G G j (G +& h* Q , G & "& n k n o o n n n o n n n n n r n v n p n n p p p p p z %+ G % O* , hp G e h + g E! * (f v n r r n v l n n o n n n o o n w v n r n l l n l n n n p p p p (GQK Cf * C n n r n n n r r * (R n o o p r n hG n p o hG ) n n o n h* G p n n r n n

v

*# C! n r n n n n r o

r

#

(

p

G ? Ce * (R ? r n o o k n n p p p & R* OG C! hG +& # H C!& o n k n n n r v n n n & p . m n
1

h n

n

* O n r

\9 9 9 < < Sq 9 p P yP f9< p |g9 ? |T y? pt ? FA 9 ? yPyx |9 |9yx i Q { G yz TAzJu IO : G yP wQ fz |g9 ? SAzJ9s 9 wQ fz yw fQpB It9 y p \gA | \g ) ( R p : fR y~ @wDQ <R 9 | sz? y~ @gR
n p , E p v s p p m * O # p & ( & n s n n n r o n n G hE!, C n q v r n n n n v h n C n n

R n n v r

< |
p &

p m # P

y?

,

±³³

& | : z G

n

d Q (d G n o o n

v

% o n

Ef $ G n n v

P f |J}O
n # p m o v .

p hBd n o

|J}O f}
m n v h n n v

#

5 - G$

s9 S yz yz ~ O yg}{ yZ9yK y
GA G n G v n n }
[ G

& :

L M N O yJWQ ABCDEFGHIJK
: 01 ]

d

) : {

4 - O o n
*

s9 @g9y 9:;<=>?@ f9 y } | y
A G o p | "+# n r & : n

|

# "
Gy

9S :
p

3-G

n

" JG n n o p

n

+ :{ o

89:;
}
[ G

}[ $(O : 411 ] .

2-G

yJT 9 y}9I ? :SAjq9
r r n Q:{ o ( : {

XYZ[\]
yqQs9
f : 07 ]

}

[ ! ( M : 01 ]

.

TUVW
1 - G q n o
*

.

|

Y9I> Gy}gZ ? :

G " v hp n

p

p

G

p

n

r

+

p

p

, h n n n n

n l

# n

h n n

n

G p

n

p !

p

o

#

n r

p I G

p &

n

% n

p p p S , hCQ # G & h . v n r n n n n n v l n p p p C H + I : # r n l n l n l n n n n n p p p # C H G " , | n r r n v x n n p p V Cf P Ch + n n n v n r n o n n h n n ) n r

n

g

v

n

r

* o

r

n

r

p $,

p

n n

,

yA <? L M N O P Q R S # + y9 <g? | yz F{ f; yPyx S=9 vD Q C;C? | Y9I> y}gZ ? C;C? | sgB | <g^ YJ9 y = p}9 y}9 h | |jqQ yz y 9 fz pQ <g^ |9 vQ i Q |}9 y~ PvQ |g9Y + !(
p hCL n n

QG
k

t d :
o

n o

Ç)šW

²³³

h

,

H G

:

H

(GH G ) ,

| #

+

*

+ & M 3752 QI G

)3( )2( )1(

C

|Tz~ p vA9 LQF y=M9
& G

Qj :

y=Q <9 C vA9 y}Q\
H G

y} | p }9 Z = <9 |9 F9 p vq9
H A , * # # .

y}Q\

) M 1 465

C

LQF <
& C

& C ( OGhO :

vA9

H G

yJH

,

<9

H G

yQF{ JH f i Q

+ g M 1181 .

C

LQF I}O
G

3/653 , hE

S 9 IT
" Og

n

+

o

n

U o

+#

G

p p

o

r

+# n

hG

y}T9|J?
p o n n n p

:

{

9vv

,

n n

n

p p J G +

p

CDE
n E m % o n v n v n m

n

h n r

* o

)

p

&

r n n

n

#

n

p GH G

p

n

n

p I hP p n n

yx <JT> yP
p n n r G

p ! (H w o

8vv

GH G

.

G

&

p

&

p

#

* g y

.

v

n

n

3

h n

n

$ n

u

h n

n

n

n

m f h

CPi h

,

u

n

) G

(

v

n

* o n

(d G

& | : z

p

n

d Q n n n

n

* o

+

o

G

IA yW v? W9v 9 : vqQ y}Tz~ | Y> : Z>
p o # h n n h n n ! n n

I E ytZ9 < y}Tz} p fQY9 yt 9|? sO wAq < f fP 6LQ fP yt=Q yz < | La9 9 ) ( : ~ : IR : : i~ s9 S yz |9 Z > y}Z9 > y}wqQ p yO 9
7vv G n p F o G o n x I o , G !+ w r :
*

|

# &
Gyz

:

6vv

p

n

n

n

p ! +" n x n

o

n

v

p p | h + g *(e G + n n n

G

v

n

p J *" n r n o g G n r

G

p

o

r

n

. p

p

h$ n n

z

p

+%

a , hC l

o n n q

n

r r

o

C$

p

G

p

p

n n

n ) Cf E$ GA r n n v n

O

h

*

z

+

G

#

y

n

n

v

% o v m

n

n n

2

p

# C o

p

y

.

Vq9f? = 9 |J}O iQ yt 9|? ya9f9 qh y}Tz~ P y}T y? p 9 L; vDQ { ygz~ fz IO E y= x yz ~ f V=Q|? ) ( y~ ]K | |? |J}O ) (
n r * o n x v o n v
1

³³³

)1(

G!

dQ

: z

|Z r f= O y Q
" G

RGb y ( 71702 ) :

<9

H

|

# CPd G v

yTza9

f .

uuuu
d G n p p ", . n r (Q : o h* n n n n hR o n p # G n n n n
1

v

+

C n

r

n

o

#

p

p J n n n n n , hE!, n n x

, p

B p +&

# G

n n n n p p % O hE n n n

+ J +# G r o n n o x d n n n n

p & h +# n n n

p p G hO o o p n + g E n v

n

n

n

n

n

n

CQ ) p n r n n p

r

p p p G & ") ? . CQ ) p r n r x n n n m p p p ) O*# * # C$ & G " J n r n o n n n r n n p p p p hG} ha hG "%, # G " r n r o n v o r n n p p G J G & ) + g , hhG & r o n n n n n r n n n n p p p ", ? hE!, Pp hG & n n n n x n x n G p & n d : ! n n n .

n

d : C n n

n

n

r

o

( Cf * n r n

$ n n

G

& ? o p

d n

n n

o

h*

o

: h n n o

$ G * n n n

n n n

n

n

G

p

(Q C n n n n

n

+ J ? n x n l +& .

.

n

d : ! n n n

r

p (Q C (QG $, o k o o p p r p (Q : n

+

o

*" r

o

n n

d n

o

h*

o

" n r

p

n n

, ? v h*

s9 y}T pMZ} ) ( AG9 f yT 89 p}9 Fgzx F yQI}? yz | p]{ | f}zx fz t={ | z yJT 9 y | yG 9 s9|? yJO |Q <9y}gQ y f y} wQ L Q < yz < i Q : LAQ yz fz i Q yz y}9 |h yx yz |9 s9 p}9 Fgzx F yQI}? yz | s9 @QF jqQ 9 yz s9 g~ pt9 |g9 ? |h P 9 |T yx S 89 s9 g~ pPvQ y}T | F} h |9 t~ fz s9 |g9 ? yz}T |9 @ t~ fz y}9 L{ y}T < |MQ|? fz |g9 ? < }9 yJO E 6@
n v O n n n G p r (Q # o o n
: 84

)

r

n

n n

o n

n

OGQ +"% n n n r n o n

G

p

n

*

G

,:

o

k
{

}

[

G "

_ ` a b c d e f g h i j
|jqQ yz
p n r I G o p & : }
[ G}

y T9

A

]

.

01vv

FGH
´³³

fQ

Ga : 34 ]

.

µ³³

¶³³

h

@AzM[ p+}9 *z,
p n C n p m

:

GytT~ G}hd : G}Oy? Gy"tz+?
p p n n n r n h r o n n h

. p p p m p m

o r n

r

n

:

: m

h

Cf

p CO n

Cf n

p

n n

n

Ch r n

p

n

n

r

d n

n f E n p

n

p

p

p

n

h r

p

n r

p

p

p

h n n r

n

n

C n

p

p

n

n

n

n

n n n G

Ce r n o

?

n

G C n

n n n n

r

hZ l

p

p

n r o

, h n p

G

p

p

p

I

p

n

n

n

n

g G

p F

G , h n G

p

G

p

n

n

n

r n

r

p P

p

p F

p

n

n

n

r

d

n o

p

h n o

n n

n

o

n

Q n o

p d G

| hQG n p

p

r

n

n

n

Q

G

o

G

p A G p p I

G

p

p

r o

Q n o

p d G

p

|

p

o

n n

n

p F

p

n n n

n

n n

n

n n

n q n p l

n

p A C n n

p

h n n G

n

o

p

r

n

,

! (

n Ef

p

Q

G

G

n

r

n

p GA ,

n o

n n

r

o

o

C

Ch n

p

mn

n

n

hC n n n p

n

o

o n r

o

n n n

G p

o n

p GO . p

o

r

, Ch n

p

p

C n

p

n

n

p p i O n n n n n p p H G hG n n G p

n

, h n n G

g G

p O

p

hQOJ n n n r Q n o p

G

p

o

r

p p Bf h n

C n

p

o o

r

p d G p

p

|

p

m

n

GA k

p

o n p Qj , p

o n

n

I n k m

p

p

C n

p

n

n

r

, hG n r n n

G

p

p

n

o n

n r

G

p p O p

G

n

n

n

r

h n o

n n

p

hC n n p

o

G

n

n o

n

n

Pp n

G

h n n

n

n

n

o

n

n o

h f , n o r n n n G : Ef o p

n n

n

Q

G p

Ch r n m

n

<9yM;p? s={ <, <wQ f}Q fD}9 y) sT}+# !tz+v? ftz+v? !TAa+h !tT~ y? |# s9 <z y(*? fz, <# <, _9y> v v fz) fz+s9 y) <9yM;p? |}v # S=t& : v p%P |Q |qQ |"& yw# yt]+v? y"vdQ p, $P yq]9 { ${ @O w vD+Q FO yw# yt]+v? y+TB p, vQ p]9 { fz, \, yz& f"& u s $( vPyx <# f~ S( yz& <h yMzq9 yQv VO*# p]9 z& x Y%Q S( yz& fz) L+Q <"9@& p9_}? S+O !T9 ${ yG"v? fz+s9 \, yz& f"& i", f# _Q p%( h t d vPyp x : nno o n n n v S"PvQ $}v %9 YJ%9 C~ !=+x# |O :yA%9 fz) y}Q v v |Tz~ i+Q$}9 |# YJ9 yT"# y}T9!+O $P } y? w v p, ytQ p, vA> ${ yT"v? S( v9!B f"O y=M9 w S( yz& |=9VQ <; pZ{ SAOy( <=g^ } y? yA, w v v <9yM;p? |# <, <wQ f}Q fD}9 !& $( yMz+q? <gO v L9yr p, yx yW+g? i+Q$~ pt9y( fz+9 \, yz& f"& y) v s F}h ${ fz) yMz+q? <gO S( yz& <( <wQ
C n r n n C n r o Cf G n p GyT"? w v n n

v

n

n n

n

n

Q n o

p d G

C n

o

n

,

r

·³³

m

4vv

p

n

n r

o

r

n

n

.

3vv Ch

o

E

.

3vv C

|

k

h

k

G .

2- C n

r n o r n

G

p S

1- C n

n

G

p S

n

n

Q n o

p d G

|

h

y~ *TGO yZ"~ y%~ S;|9 w sQ<%~ yz"=, !T=9 Y%Q fz~ y"v9 VGh y"v9 <gO S( yz& @AzM[ p+}9 *z,
: p G p GQ GQ

GytT~ GyD9!, : G}Oy? Gygtz+?
01 n o e G n

9 -

p

n

o

n

G

r

8 -

p

n

G

o

r

n

n

7 -

p

p

p

p

p

n

o

n

q

6 -

p

hC n n

r

n

q

n

n

5 - B

G o n n p Phj G n

o

o

r

4 -

n

G

o

n r

n

3 - B

G

o

n

2 -

p

n

G

p

o

n

A hB

G

p

o n

1 -

IO*E !P *( yO IO*E |O*"? ygz~ IO*E :C") fWQ IO*E fz, |", !9 |# fz, x IO*E yDtz+# *? ytQ<) IO*E y}"Ry? *? y(:*? IO*E ywT9 *? y}=9$z? IO*E yjO*Q
p n G p p n n n

¸³³

¹³³

°´³

)3( )2( )1(

C

C

v

z G

y (5/743) .

z

G

j y :

H G

,

H

q

,

(3173) .

z

LQF& I }O p, y}T"O F9|h yAQ|P vA9 y}"9s> <9 |"9s> fz, IO*E YJ+K|Tz~ vA9 p]9 { yZJ9<? <9 |#p]9 {fz, IO*E
p o r y: H F G , H F ,

(8042) .

h n n

A n

p

p

p

m

n

n

o

r

,

p

d : n

n

o

n

o

p A p

p

n

r

j

)2(

, hC n

r

n

n )3(

, hG

n

p F

p

n

o

e G n

?

d : n

n n

d : n

p

m

n

n n n

)1(

.

n

o

Bd o o

n

q

, hBd o

, hBd o

r

, hBd o

n

m S .

n

d : h n n n p

r

?

d : n p

p

n

n

Dg o

r

C n

p

p

p

r

n r

, h n

C n

p

p

p

n

r

n

n r

r

o

e G n

n

n r n

g .

p

r

C n

p

r

n r

?

d n

n

o

n

l

I

: h

n

r

C n

p

r

o

n r

n

G p

p

n

C n

p

p

r

n r

, CP o n

o

G

p

o

n

C n

p

R n

? C

p

o

p

n n

n

n

Dg o

r

n r

y . p

,

p

o

hG

p

n

d : z hC n n p H G p n

r

o

n r

, CP o n p p

o

G

p

o

n

C n

p

r

n r

, CP p o n

o

o

p

p

n

o

o

n

hG n r n r

G

,

p

o

n

n

n n

n

p H G

hQ n n

n

, hC n

p p Qc l

Ch n

p

p

p

o

n

n

o

n n

o n

n

H G o p

G

o n

i hG

Q o

d : z C

C

G

S

C

n n

o

Cf

o

Q n o

d Q o

o r

n

hG

,

G

hC

o

hh n n

hP

F9 f"O i+Q |Tz~ v9yAQ|P x I}O y"vT9 , p, x x s9 v{w $|: IQ yZOs? s9 !g~ v s9 $~ fz, ft+{ FgqQ f=v 9 s9 |# $~ s9 !T9 |# ${ <+A& yw# ${ <+A& |# IQ yZOs? <gO v v |# ${ <+A& pt9 IZ+# <# S=Q yR*O |# ${ <+A& *9 *O y+U !T9 yz& p, ${ <+A, vQv~ yz& p, ${ <+A, x p+& C~ ${ <+A, vQv~ yz& p, ${ <+A, vQv~ v s9 x x pMP <wA9 yz& SA}Tw( <& pJE fz) vA9 yz& i> v v v v pzF+> !9 @9 p+w~ Ctz+# v y%}9 vA9 yz& p+& y%O y"w( C~ s9 : *w%9 y"v9 p{!}9 !9 <WQ *(Vx *z@, S( <, v *Of) L}9 <+# |w? y}O*"? pJ}O yz& C") fz+& fe vQ s v v f# *O <# s~ s9 s9 S( yz& *(|9 p+"9 La+=9 <}9
R CQ d : e Q d G | k k
5bY ÇGbd

m A

Ç*Y Ç_èä

±´³

)2( )1(

z G

Qc y (3/011) .

z

y}TAO LZ9 [ fz,
F q

y (U69 Q

s~

97) .

G

G

p

j

p

p

n

o

Cf o r n n p n q

Y , n G

n

g

p

p

n o

G p

p

.

q n

n

p

n n

n

g y Cj : n

p

n

n o

hG n

n

n

n

r n

G

n

Gp

, Cj : n

p

n n

n

n

g y , h o n n o G p o

o

o n n f : Ef n n

d G n

| : z

n

n

r

o r

o

n

n

g o g

G

p

yT+xO yP *G> *a9 $P $, F%? yO:y? v v pgz, |(: fz, $( yMz+q? y}(y) <}g") y( y, t pgz, |(: *t(y( s( y"v=, |# v"B |(: t x v yMz+q? <gO yQv S( |# <9 s( y"v=, |# v"B |(: x
n n o n p p d | p p p H p d G | : z p n n n r o r o n n

h$PG GyJO*E *TAOd <& GyW+g? fz) Cf fz+9 Q\, Gyz& f"& $( n n n n r n o n n w o v n s n n p p |g& I+E OGQ y p%Pg R*9OI |wPh<? fz) Gy"=, | . n n v x n n n n l n r o o n n n n l n p p p * hC|9 R*9OI : z G!ZQ |# !ZQg , hGLPd |# LPy& , hCOQ GyJu v n n n n n v o rp o r n r n n n r o r n r n n n n n p p p p p f9OGg y $Pg GyR*9OI YJJ%9 <g^ C${ Gygz~ , hGyZJ+K C!%9 : @ZK . v o n n n vn n w xn no n v n n n o r r n n n p p p * hC|9 GyR*9OGJ G}LQi vt(y& : z Gyz%~ hGd |# hG:g , hf9O |# n o v n n v n r n n n n r xn n o n n v o r n p p p I}O hGy"T9Fp, hGyJ9vp ~ hi+Q$p ~ <p zS9!p +O YJ+J?m fn # Gy"v=, | . x v n x n n n n n n hC n r n n n

p p p p * pz|9 R*9OI z |# v"B |(:g pgz, |(:g y p(QOJ f"O GyAQ|Pj t n r n n xr q o r o n n n n n p p p p |g& I+E OGQ y hR*9OGJ CLQi :FOhi |# PvQ$9 G6f . n n n n n r n n n n o n r o n n l n r n o r p hf9Op |# f9OGg , hG!ZQ |# !ZQg , hGLPd |# LPy& , hCOpQ GyJu n n n v n n r n n r o r n r n n n r o r n r n n n o p F9 *9 LQi v}p D{p s(p yp & : z Gyz%~ hGd |# hG:g , n n r n n o
* h n n p AJ R O GJ C n r n n l o r n n n v

o

v

z |#
n

n r o r o
n p F

v"B |(:g pgzp , |(:g y n n o n n t n n o p
p y

. p p

z G

yMZ9 [

)1(

, hG

yJ9v~
p n

)2(

h

i+Q$~ *9
n R n

OI C f G n o n

v

y"v=, v

|

s9
n

d : n

²´³

)3(

hP

n

Cf q p

n

C

G

CI

p

n

n

G

r

,

L hG

.

E

G

|

n

n

r

o

o

G

.

)2( )1(

h

f G

p

n

|

CQ

n

n

n

G

p

h (G n

n

) , h

p Cf G

n

CQ

n

z G

yx fz+s9 y}9 L}v U LP |Q |# yT=, pOL{ 69 C~ LQ iAT{ v y) y"=, y+QS{ y& |# *M}U yj"+}? v x x v9 y"v=, sO S{ L9yO <# y(y+O y+jR y+}# <gO !AZQ S{ w yTzTz? yZJ+J? s~
G y (Q 0571) .

C o

p

p

r

o

n

G

h n n

r n n n

n )3( p

,

p

m

n o r o

o

: C p

G

o

o

n

G

o

r n

Q n

p Q

k

n

G

p

n

n n

n

n

n i E

n

n

G ? !

n

o

G

p

p

n

n E

G

| p

p

p

hO n n n o

n

n

,h d n n o n

I:h n o r n o p h n n p

o

n

o r p

n

n

n

r

G

}

v

o

I n n

G

p

p

n r

o

o

n

)2( n n

A n n

n

n

Q

G

<j^ fz+s9 sO iAT{ ptzB yM9yO : @Q y) $P yM}U C~ LA9 F9 *? |# yM}U L{ <%9 s9 <Q*O v"B v y(y+O y) y"v=, y+QS{ y& |# *t=^ yM}U pG9 fz, s=^ t x G hd : f# <Q*O <# yJZ+> \, yz& f"& s9 S{ L9yO <# n o yZJ+K $P yJO*E S==& |Q C"9
hG p d : CQ r n n n o o

v

o

Cf n

v

n

G G

n

n

n n o

C n

r n

p Gf G

r n

n n p f :

GyA, |Q PvQ$9 . o n v r v p $PG G}|Q h$( z |# v"B |(:g pgzp , |(:g y h*R*Ohf GyR*9OGJ t n n o n o n xn n r n n o n r n n n n o r o n n n p p m |p 8?p Cyr vv hnv9f |o qAQb GyJG+H vv hnC!& GFAn }n h <p %p ~ Gy"v=, | yp +o =n +x# y%o ~ w n n v r n n n r n n n r n p p p p p p p GyWO*O Cj : p, GyGJq? GyA, p+%9 iO*Q L~ hv9f fOO$~ CvDQ |# q n n o r n n n o o n n v n n o v n r n p *Rf}(f Cf Gy"=, | En!}9 Chsr Gy"9S pp , $PG Gy}w9f pp , GyJQ n r o o n n x n n vn n n n v n n v v v n n p * S=> s(d Gy"=, | $PG Gyw;e yp gzp , : x u n n n n n n v n n n n p z p p p p p n r o n n G p Q n

o r

n

g o n n

n

g y ? o n n G o

n

n

n

n r

)1(
q

.

G

p

C n

o

n

o

d : n

p

n

n

r

n

d | n

n o

d p o

e n

: p

n

o

|# v"B |(: pgz, |(: pW%O <Pyx C"9 fWQ <O *s9 t *t( y, *( iO*Q L~ p, yw(p? !& s9 |# S}h yQv S( v F9 yJO*E vPyx f# fz, \, yz& f"& y}v 9 v9 p, yQI=? u
h n n A G n p p p n o n n n n Q G p n n f n G n

³´³

)2(

z

G

j y

vA9

H : G

y}"9s> <9
,

H :

|"9s> fz, IO*E
q , q h E

(2173) .

(0534) . G Qj y

)1(

z

F9|h yAQ|P IO*E YJ+K y=M9

vA9

H : G

y}j9

Rj ,

<9

H :

<gE fz, L9yO y) y+}#
G

,

h

n

o

g .

d G n

m

n

o

n : E

n

r n p

O l

n

l

n n

n

r

p W G

n

p F

C

p

n

,

G

p

n

n n

n

r

o

C n

C n

p

p

r

n

n

n

G

p

n r

n

n

G

p

n r n

y

| : z

m

n

n

n

n

n

( h n o G

C n

m

o

n

)

p

p

n

n

n

n

n

p

n

r

n o p

n

n n n n o G p

n

Q

p

p

r

n

,

n

(

p

p

n

hG

p

n n

d Q n o n n k n

d G o

r n

r

) , h n

p

QhG

m

C n

n

n

n

r

o

d C n n

m

G

n n p

o

n

:

p

n

r

Q n o

d G n

p

CQGOhG Cf n o r n n p n r n g p

| , P p

n n

r

n

n

C

n n p

n n

o

G

n n p H

p

g

G

p

n

n

o

n

n

n

p F p

n

n o

G

j

n

n

n

n

.

n

n

o n EPG G n

p

jC n

COQ r n o n

n

g

p H

o

n n

QB n o

hQCi n n n o n

G

G

) hC n n C n

n

n n

Q n o p

k

h n n

p CPf n n o n n LE n n p

G

| p

n

!,

m

v

n

Cf n

n

n n n o

Q o

p n p HE

G

,(

o

n n

p

p

o

I : n n G

n

r

p

p

o r

o

n

n

g o

n n

n

g . p

n

p

n

o

o

Pp n

C n n n r p

n

)1(

, h

Qh G

m

)2(

Cf G n

|

d n

n

o

I C n o n r n n p n

o

n

?

i+Q s9 <# vD+Q S"9 F+xO fz) VQ y"vT9 , LQF& y=+%t, w fz, p( yz& ytO fz}B !& IT# p, S=+{ yz& u v |& *9 SgO <# |9yx $( <( Sg+O <g^ s(yx }L+x *z=T($9 p}"g%~ fz, \, yz& f"& |# y=T%9 pt9 S( yz& t fz, |# yjzd? yAv ]++u p, *? !%9 v9!B Iz; u v s9 <( Sg+O pz}v 9 yt+"9 S( yz& vQ!9 |9 yt+"9 |# <{ fz+%9 CQ yQw v( i]> C~ f9@> !9 =& yP Fgz& |w9!& v v v( p, yaQ*u yP |v Q sO y%~ <9yQw v( pz}v 9 $~ v v v9!( p, y+}# |v Q fz+%~ F; LQ y) y"v=, p, |w? C~ y}v 9 v x y}9 GyD9 : f# <, Sg+O fz+9 |"g%~ |# v( <{ yZOs? v v s y=Q*O |# v"B |(: pgz, |(: t y& p, yM}U vDQ |# yx p, *? y"=, s9 v v v <Q*O @=j^ fz+s9 ptzB !g~ pt9 y"v=, : @=j]& p{ w v pz}v 9 sO|"9 y) y"v=, vQ yx y& pt9 y"=, y=Q*O *9 w x
n n r n n E n r r o : . d G n | : p n f n n n n n o r o r n G | P n n n r d G n | p J Pp o n n n n n I : n n n

´´³

)1(

z G

y=O *? y"%9*?
G hG

y (5/59) .

p

r k

G C n

n k

G ,

n

f C n

p

n

r

n

n

b G o

p

p

n

n

n r n G

f n

n

, hC p n

n

r

o

G p

p F

p

n r

o

f n

p

o

f o

o r n n ;

n

n

k

f

v

o

r

n

n

G

p

p

n

h p

p

n

C n n n r

n

r

p

n

o

n

n

, h

b G n

o

o r n n

n

n

o

n n

p

p

o

r k p

G , h

* (

v

p

p

h n n o

o

G

p

p

!& v k

+

p

p

p

o

o

r

G

p

p

n

n n

n

G

p

n

h n

n r o o

n

n

n r

n

h n n

r

n

p

.

G

p

n

n n

o

G

p

p

n

Q

G

p

r

C n

p

r

G p

p

p

n

h n o p

G

p

n

n E

n

Cf Q n n r n r h n o

n

. p

n

PG ? n p p

f

p

n p

n

G C n

n

r

U p

p

n

n n n p n

n

C n

e

p

n

Ch n

p

n

r

G

p

n

hP p n n n

Cf n

n

e

n n

n

n hE n n E

n

C n

G

n

r n

p

, hp n

G

| C p n

n

n

n

G

n n

n e E n

n

Cf Q n n r n p p n

n

G

p

p

n

n

n

h n p

n

n

G p

n

o

G

n

r o

G

j

n

G p

,

o

p

p

p

n n n

p

p

n

r

n

n

h n n n

f n n n n p H n

m

n n

o

G

o o

n

G

p S

)1(

.

o

n n

e n

p

G

p S

p

n

k

n n

C n

p

n

n

n

G p

p

p

o

d | o G o n

n

h n n n

Z n

p

p

p

p

p

, hQ n n n n p n E

Qg h n n n n r p n

n n

h n

G

n

n

n

r o

G

n

p

Pp n

G

p

p

C n n n r n p

n

o

p F

p

p

n

o

n

n

, hG n p

o

C n

r n o p

n

Q n n

n

p

n

n

n r

n E

o

G

p

r

r n

n d E n

G

p

p

n n

hG n r o

r

n

|AQ <O p{ ${ |w? *=t( p, |w? ${ ya9 r *QFg( v v v v *w( |qAQ yJG+H <g+O f# |w? vDQ |# |8A+# L}T+# v+z( v vPG H } |GA}h yJG+H |w? |qAQ yJG+H |w? p; l v n v v p p n LQ*a? iO*Q L}T& v+z( |AQ GyPp j n to d : E |qr An Qb GyJG H n o n o o n iO*Q L~ p, yGJq? $, @=gO f# |w? @tQ*=9 |8A+# L}T+# u v v9!( |h fz, p, yTQ*v? v u yP*# @wz}( p, fz, \, yz& f"& |# ${ y}O*"? $~ yP*# u v v v y) Fh y}9 } $P |Q L9 t <z${ y}O*"? yx v v *Awz~ $( p, |w? p, *9 |") p, *( fQp? !}9 F{ }|Q v v v v v fz, yPyx y"v=, LQ yw; y) Fh y) y}O*"? y~ w u v EnPG : $P $( }|Q yP v9 S=> yJO*E $~ @wz}( p, v k v fz) p]z& y+R*{ |9 sQ p, sz( vD+Q |# y"v9 <jO*Q L~ pt9 p, y"v9 La+=9 p=Qv S9I? fz, ph sO !=v & u u yQv S( |# IGA& @qQv |# |"9Sw& p, _Q*t& y) y}O*"? |Qv v |"%~ yJz{ yA, _zt%9 y%~ !9 =& yPyx yz& fz~ y}v 9 Fh v |# yx yG+X <T=> |"g& *v9$~ SAg}9 <{ yZOs? SAQF9f& v s9 <# vD+Q fz+s9 \, yz& f"& y}v 9 vDQ p+& yt+{ yt9
h d G n n n o n n m n : Ef p n

v

n

Q

G

p

z G

p

hG

n

n n o

n

d y o

µ´³

P n

n

G

p

p

S n

n

p H G p

p

p

p

p

p

m

hC n r r p

n

hC n n

n

o

Cf r n o n p n

n E

n

n

n

n

n

C n

e

n r n

o

G p

| C n E

G

|

n

f p n

G

p

n r

n

f G n n o m I , hG

r

n

Ge o

|

n

, hG

n

o

n

G

p

p

n

n

n

b

n

l

p

n r n

G

hCQ n r n

n

g , h o n p

p

!+

|

p

G

p S p

Pp hC Q n r n n n n n Ef h a G o o n p p n C n p

p

m

n

n

o

r

n

r

n

G Cf h a o n r n n o n n p , hE f f n n r n n

Q

G

n

hC Q r n

n

g . o g y

n

o

G

p

p

n

I hG o d G o p

o n

OGI n o

n

r

M p l n o

: z

p

p

p

n n

n

n

n

n

n

p

h n

| : z G

n

p hGd n

n

r

hG n

n

g h n n n

p O

n

r

q n n

p p OI G n

hQOJ , h n n n r n o r o n G o n

o

n

n

C n

p

n

OGg y . n p p

r

G

,

r

G

r

I hG n o

n

o

, h n n

r

OGI hP p n n n o n

n

o

o

n r o m Q :

G

| z

p

n

r

o r

o

n

n

g o

n n

g y Cj : G p n

n

o

n

G

p

p

n

I G o q

n

p

n

r

o r

o

hG p n n

n n

hG p r n

, hC n r n n

o

G

n o

o

n f : Ef n p n

n r o

e n

p d

n

G

p J , p

n

n o n

n o r

hG n

a o

r

n

n

C n

p

o

f : z n p

r

o r

o

n

n

g o n n p e

g y Cj : n p

n

G

hG n

p

p

n

n r o

p d G

|

n

n

|

d : z n

p

n n

n

r

h n n

p

o r p

o

n

n

g o

n n

n

g y . p

n

n

f n r

G

p

p

G

p

n n o

n

n

n n

, h n o

G

p

p

n

n

G

n n

n E

o

n

n

n

p p Q

n

n

,

n n r n

n

h n n

G ,

n

o

n

r

C n

n

o

n n

G

n n n | E p

C n

r

o

G

p

n

n

r n

n

n r p

o

n E

p

vQ y"v9 <wA9 yz& ${ <+A& !& *G> *w( y%~ :IAQ v v y"v=, L}T? y) S=g? *v9 *TAQ*K p+& y"v=, vDQ |# |Qv w w y"v=, v9 yzQv I? yTqQ |# |w? y) y}O*"? _(*{ *TAjQ x v v *TAJu yx vDQ \, yz& f"& \9 yw# ytZO s( v w v C9 k 9 : s( y"v=, y~ *w# }F{ fz, v9 fz, t x u v y"v9 ygz, <# <, _9y> \, yz& f"& \9 u p9y}( : y}g9 $, VQ yt(y& pgz, |(: p%, p, |J=v ? t $, s( y"=, yz%~ |# : f9 |# f9 v x v v Ch:: yzR*9 yA, szB YJJ%9 <g^ ${ ygz~ v v y"wZQ y}J=v ? fwT%9 y}g9 yx }|( y"v=, |# v"B |(: pgz, |(: y}( : yA, $, t x |# v"B y+& pgz, y+& ${ yT"v? *t(y( |q%( s( t w v yDw =( p9yW+g? *t(y( |# v"B |(: pgz, |(: t x :LA; <+# ${ yT"v? yW+g? p, |q%( s( y"v=, : p, x w x |# v"B |(: pgz, |(: pt9 t |# v9 fz) _Q*u y}O*"? ptb $~ yP*# La> p+%~ y"v=, w v yg Q< : ${ y}O*"? v+? @QFh y) |]9 <%9 pz~ *w# |h y"v=, x v $wP v{w |# !%) IG& p{!& *QFh y) <zO vPyx yt=9 { v v y) ya9 r ${ y+}# y) y+}# ${ ygQ y) ygQ
n E G p F p , hC n n

v

r

o

G

p

n

n

n

g h n n

G

n

n

n n

p F

o

n n

n E

G

n

n n

, hC n

r

o

G

p

n p Gb E

G

p

n

n

p Gb ,

¶´³

(502/602) . m f p G E GF y G v z G H y

n

L E o g

p

m

p

O o

n

m

m

e G p Q

, hC

Q E

e

n

o

)2( )1(

d G

Qj G

C

p A G

p

p

o

m c

: z

M G

p

|

o

z G

|g9 *JA9 y) @g++# |9 $( y}tZ( |"%9 y) sQ # $ pZ{ yMa9 <9yM;p? <gO <; pZ{ p, *( yjO*Q V9 y+%9 <w; |G}{ |WAQ <+# s9 y"( w ya=QS, IO v=9 fz}9 yW+g? y~ *ZQ y"v=, ygz, w w u v y"%9*? p, iQ*> yJO*E }CQ
G hG y (5/822) .

d G n

n

o

n n

:{

Qc h n n n n

n

^_`abcde
n g o p p n n o G

p

n n

n

g y

)2(

.

G p

o

p

n

q

Ch z p

n

G

p

n p n n p p G a Ef h C G , hE d : z o n k n n n r n n r n n n o r o n n m p p p p p p p p C y , h J G | g G G r n n n n n n n n n r n n p p p p p G hC j y , Ch z EPG C r n o n n n n G n e o r n r Cf r n m n o d : z n p p p p p n n n r

n

, h n p

j y

n n n

CQGO G n n n

f G h r n n n p p J n r

p

p

p

n

n

n

n r

n

o

o

n

g G

p

n

n

G

p

P

n n

n n

G

o

G

p

n

o

hG

p

n

n

p O

G

n

p

n

l

n n

n

n

;

f G

|

n

n

q

r

)1(

,

g

p

hG

p

p

o

o r

o

G

p

n n

H o

n n

n

z

n

n

n r

y . p

n

, hG

p

p

p

o

, hG n

n

, hG

p

n

, hG

p

o r p

, hG

G

d G n

n

o

G

p

p

: G p

n

n

n

n n o

n n

G

H , hG n

p

n

, hG

p

p

n

o r

,

p O

p

n

o

n

n

n

g . o

p

n

Q p

G

d : z n

p

n n

n

r

o r

o

n

n

g o

n n

n

s9 yz& @=9 @g9y) pgz, |(: t FO <O !}9 s9 |# v"B |(: yA, @"%, yM; v v ygz, <# <, _9y> yw# y~ *z y"v=, <%P ywz}? yq9Yz? w fz, |9 |# <gO !9 |B p9S}g( _+g( t w }C+Q yw9 } y) *t( fz, Lz+qA, |# <gO t yM;p? y~ *z <wz}? @JA}{ v{v $P y}g9!, yA, vQ$9 <# v QG<g9 : yJO*E y+U p+& :y? fz) |9|? } y"=, y( k v v v yZ%Q v{w $P @azu ygQ fz+%9 vz}? |(y) y"v9YQ y}J> yJz+r yg=O y}gAu <# yg~ x x s9 <# }C+Q y}(y) *th fz) yQv y}9yx y}"g~ x C9yD9 : :y? vz}? |(: k |# v"B |(: pgz, |(: fz, \, yz& f"& pt9 t u yA(s+Q :@=9
hG p n n g y . o p p

v

o

hG n

xn

Y C o n

*]9 , C~ w v <n gO Pnyx !n =v & Gy"v=, | Eyn ) |n 9 hsn h <Wzr f n n n n n
k o

·´³

[ Bd

f}Q

Gf : 86 ]

.

Zp NOPQRSTUVWXY
o
p n d G n n o n n Qc h n n n n r n n n p n e E n r n G p n n n G I hG n o

yT; v

e : o

s9 yz& @=9 @g9y) f# s( <Q $+~ fz+& yZ; v |# y}J=v ? y"wZQ yAv z*+O
G p n n hG n p I hG p .
[ G

# $ % & ' ( ) p yAJQ*~ ostuvwxyz{|}~!"
: 4 ]

.

p

p

n

n

G

p

p

n

n

h n

G

o

, hG p

r

I , d G n o n n p G o

o

n n

:

Qc h n n n n z G n

n

z hG p n h n p

y ,

v z G

n

Gp

y

p

n

G

p

n

h n

r

o

, C p

r

y p

n

n

n o

d : z hG p n o

y ,

p

z

n n

p%, |# y(:*? $, yJ> y"wZQ s9 yz& @=9 @g9y) w y, p y( y, |# y(:*? $, yJw~ |v 9 y}(y) yw# *t( y, pwz}? |(y) @MAzr f# vz}? |(y)
p o n r y p n n r n o n n : z n r y , n

<=>?@p
d n n n n Qc h n n n n G o : n p p h n o n n r n Q n h n n n n p I G p o

S9OS9 : y( v9f Gy"=, | *Q*O Gy(Gyp , y}9 s9d n k v w o n o n n n n n n p p p p hfz, t Q\, Gyz& f"& |# QAohS Gyv P*# B|n "o (G . o n n r n y}9 O .
[ G F I : 55 ]

G

,

G

n o

f n n

n

n

n n

G

p

p d | , h f n n n n p p h I n n G o n n q Q

n

o

r

n

n

p d G

p

| , p

n

p h I Q n o n n f n n

h n n

h n n r n

G

,

p

G

p

n n p

G

p p

n

n

o

r

n

p

p

n

I h o n r

l

n

l

n

q

n n

p I Q n o G

p d G

| h n n P o p

n

p p

s9 @=9 @g9y) o 4 5 6 7 8 9 : ; $( |(y) y}||"+# <gO p9@& \, yz& f"& p%( 6 |(:!9 v}9 I+9 yQv S( v9 |(y) y}||"+# <gO p9 S( yz& p9@& <gO p9 fz, \, yz& f"& pgz, v9 |(y) y}||"+# p, t L9|T9 : y}( : Yr C9<B ygz, p, I+9 S( yz& <gO k pT}v 9$9 |(y) yWO y};Yt? :@J9 |h ywq9 yg+9 <9yz&
n n n n p I G p n

v

o n

n

hG n

q n

p O

p

p

n n

o

v

p Q hG n

n

.

fghijkl
¸´³

}

[ G

yJO*O

: 51 ]

.

)1(

z G

y"%9*? p, iQ*> yJO*E
G

hG

}CQ

y (5/822) .

uuuu
h n n , p G n o n G p n I h n o n n G n n , hG o r I , hG n o p A G . Q n o p d G p o n n n p | hE n n n o d Cf n p n hp n G p Ch p r n p r o n n Qc n n n n

@g9y) @G> y& y}( : $, y}J=v ? y"wZQ yAv z*+O S( yz& !}9 *O fz) fz+s9 y, |# y+9 yz& @=9 t w v v p9yJO*E : *O w fz) fz+s9 \, yz& f"& $( yMz+q? <gO
n n d Cf n p o n n o n n

v

n

Q

o

G

p

n

n o

cdp
G n p r e n n n * d n n p hQF n n o o p

[

|J}O
d G n

: 11 ]

)1(

.

n

o

: p

Z[\]^_`ab
p p m n r n R n : p p p n r n n h n n A n D n A o n E n n r n G p n , n r o n E n o o

G

n

n

e o

G

.

h n

S; v}9 s9 yz& o s9 |9 yW9pg, f# IO*E *O *g", <Pyx : w v +T%~ y~ *g# $P !%~ $~ yQw S9 fz) <Q $+~ <{ $( |9|%~
n n r n G C n n

v

o

o

o

G

¹´³

o

G G

p

G

p

)2(

p

o

p

n

p A .

G

,

p

n

A l

m a Ch

v

.

v

z G

y .

G

v

j G p

CF

p

o

q

C

p

n

G

p

. hG

o

G

f . o

p

o

r

o

v Q n

n o

G

o

v

o n

L G o

z

p

y p

( 4242 ) h v p ?! h G

n

n

o r o

G

o

n

a G o

p

n

n

p Bd G p

G

e o

C

G

p

h

hj (

F

o

n

p (Bd G G

p

r

) Q n p

n

)1(

hG

*T}) $P yJO*E <JO*E ywT9 v p z Gyv}vQW y <wTQ y}+~ vT9 |# Y( L R v} 9 p, y}g9F~ yP r o u v} 9 *qAQ y=g^ fz) }? ${ yT"v? yz& y}TAg9 w |Tz~ I}& yz& *MQ yJO*E p, YJ+J& <Qs~ y ~ *wA}& x $P *ag# p+%9 |# : *M9 yz& @g9y) <JG? |J=? y=+ B $9 $( |9 p9!dQ 99 y}"Zr y%9 $, @Q p]9 { y=+B \, yz& f"%~ |h yJO*E |# *? y}||"+# f9 W? <"B yZO*u \, yz& f"%}9 v}9 @Q
QhG p Ce G o p p o

x

o

r

n

n

p F

p

p

o

, h

n

n

x x

) Q n

n

G

o

n

i

p, !T9
p p n

p A

Gy"=, v x

|

v}9 s9 yz& @=9
n n d G n n o n n

Qc h n n

n n

: p

n

@A
v
n n n n o o o

p p Ch: : $Pg G6*? h$, GyAp , @T}) z B*? n n n o n v o o v v k m p p h$PG GOf9A <9_{ }|(Q vDp +QIm |"%9 : n n n x n l n l oo r n n h r p p p p p p . p n n n n

@g9y) o yAv a%+Q !}9 !RyB
G n y E r

G

}
n

Y9

QhG o

y) <9yM;p? |# i+Q$~ |gZ(|+# p{ Y9
p n r o n , n PG n n n p

f"%~ GyQx FU , hn|n 9 *o Q*Og Gyz& *th , p{n PG CP$> Gyz& f"%~ GyQx FU n n r r n n n r o o n n o o n r o o n n n r p p p p *TAOy( <p %P GyJO*E fz) Cf Gyz& @=9 @g9y) *P$>
n r n

QhG o

|gZ(|+# p+G>
p n r o n n n o

Cf r n

*w(!(G $~ o
n

w

f n

n

n

n n

n

v

n

n n

Qc h n n n n

n

CQGO Cf n n o r r n n

n

jkp
d : n o n p r W l o n l

bcdefghi
[ G

}IRGH

: 33 ]

.

)2(

,

p

p

n

f"%~ C~ s9 o v |Q |QI{ pz L{ fz+s9 p9_}? yJT# yJT+# \, yz& v @& f9 W? \, yz& f"%9 s9yB LQ y"=, iO fz+& w
Qh n n r n p F n O n n G n n h n n n n r hG n : n n n hG n o n n Q G Q o

)1( n

n

n

n

L G n q

|

n

n

GI h k n n n

î î 5bY ÇJUÁ èÂW Ç*UKW ï ð ð ð

Ç*Y ÇUw

°µ³

n n

n

n

o

n

:

[

O : 37 ]

.

n n

C n

o n

n E

r n

G

o

hRh n n n o

,h d n n n

p

stuv ijklmnopqr
Rh n E r n G p n : n n o G p p | ( h n o n G QCS C n o r r n n n ) , p n n d n n n n Qc h n n n n fG n n !+ P h G n n n r d n p fG n n o n r n p I n AO n n n n p

@g9y) f# |(S) o D E F G H I J K L p $( |h !%}9 <Q $+~ FA& s9 v F? <Q $+~ o |g%# y"v=, $( ${ <+A& v}9 s9 @=9 @g9y) f# w v C9 k 9 : vQ yz& fR F{ |+~ yG}h <O !( y"T( } y"T9 L{ v x n p9yMa9 vz& p, $P 6*9 y"T9 y"v=, x

U
n h n n r

n

H o

p

p

o

w

n

g G

lmnop
n p p J p n p A G | .

ST

p C~v C@r =n gn %n 9 <v : o p. o n p p p p h$PG <9_{ , }f G6*? |AZz? h$, s(d Gyz& @=9Qc h@g9y) : o n n n n o n n n n n n n v n o v n l n n l p p p p |p # GyAa%p +Qp hOL(d fzp , hp9_}? hGyJT# hGyJT+# <p Oyp +{p GyJOp *E , n n o o n u n n n n n n np n o n v r n n p p p p Gy=g^ fz) C!& y}9 F9AJ $"9 |+~ GyG}h Od fz) LQhL !T9A Gy"=, | n v x v n n r on o n r n v n n o o n * z " #y,h h * :z* % #y + d v n o r o o v n x
n o r n r o hC n

(d
o

G

&p

n n

)

:

.

Qc h n n n n

n

n n

+b $pg
n n

G

* J *( p # C!% n o o o v

p , !p

n

p A G

", v x

|

n

v

.

k

[ G

}IRGH

: 23 - 43 ]

.

p

j

n

v

*nGp,
o

*

y~ t{ f w o j p y~ t{ a Qv p TAO |9 s yz @=9 @g9y o e f p S9 P 69 s 9 p T9 y = L9Y? uvwxyp p9yP Q f k lmnopqrst abcdefghij YZ[\]^_` MNOPQR STUVWX BCDEFGHIJKL
*

±µ³

)1(

C

LQF& |Tz~ p, vA9 p]9 { yZJ9<? <9 |# p]9 { fz,
H F G H F

( 8042/63) .

y

)1(

. EPG ,G k

p

p

m

n

n

n r o

n

r n

, hBd o h n

e C o r n p S p

n

G

n | E

Pp n

.

n

C n n r

n

d:

n

, hBd G n o p n n G

s

A

eG

?

d:

C

p

C n

p

p

p

n

r

o

o

G G p

n n n p

h n o p

p

Bd o

n

, hBd n o Dg

R n

CQ r n

p

n

n

hC n n

n

n

:

p

n

n

Dg o p

r

C n

r

n

?

d :

h

n n n

i

p

n

hG

n

n

n

hG p

o

n

n

h

n E

p

,

p

p

n

n n

n

n

n n

n

n Ef

n r n

C n

p

r

n

G

|

p

i
p hG n n p n n p h n n

n

|

p

n

O r n

n

o

C n

p

n n n

i Rh n n

p J G

|

p

r

n

.

n

p A h C : n n n n o n n

bcdefgh
p n G | , hP p n n p j d n o n n n o G G p n p A p o G Cf n p p p C n p r n G | p n n n p p n h n n G n n p p p n n p A p gG p p n p , hE n p g G n n f n n hG n n n o hG o n o p p p

p

n

n

hG n

r

p Bd

p

p

G

p

,

p

n

n

o

n o n

Q

G

hG n p

o

n

O n n

G

p

o

r

n

n

p d G

|

p

o

o

n n

n

p F

n

Cf n

n

n

h n n

n

hG n

n

n

n

fghijk
AG . k , n o d G o p h n n n n n Rh n o n h d G CI G
[ G

.h d n n o n

: z

y

:

bcde
GA CQGO
: 92 ]

!g~ @Th |q%( ${ <+B y"v=, y) vDQ |# yx x v FgqQ ft+{ yg=v 9 s9 v{ $| IQ yZOs? s9 v ${ <+A& yw# ${ <+A& yP*# IQ|( yZOs? $~ fz, v v u v *O <# s~ !& y}9 s+{ y& !T9 |# ${ <+A& s9 !T9 |# v v *AgO fz+s9 yJT# yJT+# p9_}? y) i+Q$~ v}9 p, IO*E v C9yp D9 : |g") ${ <+B y"v=, *AgO F9 y"v=, x x v v n k p pz Lz%~ p, ${ <+A& <9ywT9 sQ o yJT# yJT+# |# <+B y"v=, yx y}v 9 ia9$~ y"v=, w x v : <Oy+{ 6*? pJO*E ywT9 $( yP *O w fz) fz+s9 p9_}? v v p9_}? \, yz& f"%~ |# ${ <+B y"v=, <Oy+{ IO*E ywT9 x yJT+# Lz( \}# $P 6*? !}9 v9 fz, yJT# yJT+# t v yOL( y"v=, |h !T9 & p, $P 6*? : fz+s9 p9_}? yJT# x v p s9 $"9 f"w~ <z$zx S( @g", !qT%9 pt( yz& o v9!B |g& FA& s( |Q ygR*R yR F%9 |9 FR |#
h .

Z [ \ ] ^ p ytZ[ MNOPQRSTUVWXY
²µ³

Q n o hG

p d G

|

p f

RhG

.

n

: Cf

p

k

Q n

p

k

n n

hG n n r

p S CQ G p

h

)1(

G

S( yz& y+az=9 f}; *TAg+"9 <& fz) F%}9 y}g") v; |# <+g? yg=v 9 S; yO9}9 f=O y}az> yq]{ y) v v yt9 { s9: y, $( f=O y}az> <# <+g? s+{ S}& y}az>
F o : ( ..) : p n n r : G p p n o hG n G r n o r n E o o

v

o

Q n n r n n

v h

: G

p

o

v

o

v ,

d n

p

n

n

: CQ r n G p

p

o

o

n

,

p

n

r n n n

hG n r

n

n

n

n

.

n r

)

p

n

n n

r

n

r n

Q n o

p d G

p

|

n n r

n n

r n

g o

.

n n

n

G

n

o o n p p QK p

C n

p

m

n n

d : hG n n

p

n

n

r

n o

n

n G E

p

n

:

.

n

n

A n

p

n

o

C n

p

n

n r n n p

m

n n

G

p

n n p

n

(

p

l

p

m

n

n n r n

n r

:

n

o

,

p

n

n

r n n

g Q n o d n

p

o

o

n

n

n

n

n n

n

n n

n

n

G

Pp n

,

p

n

n

n n

n

o

o n

Oj G

S hC o n n n

p

p

n

o

o

G

S o

d : n p

p

n

n n r n n

o

n

p Pp

n E

n

n

Q n o

p d G

| p

n n

n

g o p

n

p

p

n

n o

n

n n

n

g G

p J p

hG n

n

n n r n

n

G

d : G p n p p

n

r n n n

n

Q n p

p

o n

n

(

p

p

n n

n

)1(

, hp n

G

r n

r

n

O n n n p S )

o

o

G

n

n n p p QK , hG p p

p

n

S o p

o

n

G

p

o

: p

p

p

G

p

n

o

Q n

G

p

n

n

p p QK

p

n n o

n

p

n

G

h n o

o

n

r

o

e G n C n

.

n n n p

G

p

n o

n

o

p A

C

p

n

o

r

o

n

G

| p

p

p

p

m

p

n

o

n

n

r

p Bd G p

p

n

p

p

. hBd o n p p n G

C n

p

m

p

p

p

p

p

p

p

p

n

p

n

n

p

n n p hBd S n o n q p p G p n

o

p

p

p

, hBd n o p R n

C n

p

p

m

R n

CQ r n

n

n

. p

p

p

p

n

n

, hBd o

n

r n

n

p A h n p p

p

p

n

n

CQ r n

n

n

.

s9 fz, Sz($}9 p9!azt9 \aGh fz, t t @JTO!9 p( yz& ytO !zB Y%Q S( yz& p}9 !qT"9 fz+x yJ9 pt9 yz& |9 @Z"h $P : !q9S? |"x fz+"9 *g", v <, _9y> : @qg; p( yz& |9 $( <q9f{ p9!AJ9 <+g? <# F9 fz, <# <, _9y> p(sr fz+%}9 pPvQ y& yx pt9 fz, <# w w *| y"v9 Y9<9 |}v 9 *Z+> y"v9 s9 p=+"}9 $}9 p, yx x y) S( yz& pwz}9 pz|v Q$}9 fz) $P yZOs9 pz v *9 |9 v v yz& y( <gD"9 $P*# yj;|+# s9: y, yzq]{ <# yg=v 9 s9 FA}h <+g? <# yJ9 yg=v 9 <# f=O y}az> pt9: v <Oy+{ IO*E f=O y}az> <# <+g? <# yJ9 <# f=O y}az> v v $~ v{w |# IQ yZOs? v pw{w $|: $~ ${ <+B y"v=, F}+h <", $9V~ |# y=+B x fz, <# <, _9y> <Oy+{ IO*E *O <# s~ <# <, _9y> u f=9 <# f=O y}az> ft+{ <# <, _9y> FgqQ v IO*E ywT9 <Oy+{ IO*E *O <# s~ p%~ !T9 <Oy+{ 6*? fz, p9_}? yJT# yJT+# <Oy+{ t
n o n Dg o G p p n . h n n h n n o hG n n n o hG p p p o n o n

³µ³

)2( )1(

QhGg G

j :

H G

H

C

G

(Q

7873) .

C

yAQ|P w vA9 y}"9s> <9 |"9s> ${ <+B y"=, s~ x LQF& |Tz~ vA9 yRv9 <9 @Q SAg}9 y"=, fz) yZOs? <Qs~
: HG I H cG d Bd G G

( 2701 ) .

C n

p

r

o

n

G

o

CP n r

p

r

n r o

G

r

n

)2(
o

. p

n

PG n

n

n

f G n

G

p

p

p

n

Cf G n

| p

p

n r n

n

n

n

n

p A

CP n o n r

n

n r o o

d : G n p

n

o

n

p A

n

p

h n

G

p

n

QGOI n n n m

o n

n

g G m

p

p

G

n

p

p

r

o

, hp n

n

n

p | hBd n CP G

p , hBd

n

n

r n

p , hBd n p

n

QGOI G n n o m S . p

p

p

n n r

n

r

n

n

n

n n

hG n

n

n

hG n

o

n

h n

h Rh n n n

p J G

p

n r

:

p

o

G p

n r o p

G

r

n

, h n o G

Cf G

n

G

p

n n QGOI EQGOI n n n n n l G

n

r

l

p Cf o n o r r n n , EQGOI G n n o n p n Cf G

n

, h n

n

n n n p p n p QGOI G Q n n n n n ; f

.

o

n

n

N G o

n p S

n

CP n n r

n

n r o

G

p

r

n

g

)1(

.

n

g .

d : n

n d : Ef G n

p

p

n

o

n

n n n

n

n r

p d

o n

n

.

p

n

d:h n n n p

n

n

r

R n r n o

o

n n

p hQGA n n

Oj G

p

S h o n o p p r n

o

n n

o

G

p

f n

d : n

n

n

n

n

n

m n p E Ch o n n r n n p p G H Cf n o n r n n p CQO Cf r r n n r k n n n n Oj E o n n o n n n n n p S h G n n r n r n n G e n o n C n n

n

M h n n

o n

n

n

n n

n r

n

d : n p m p

n n

n n n

o n

n n

n

Q n o

d G n

p

C n

r

n

C m

n

G

p p g G J n n p S hCh o n r n n d : n G

O n n

hO n n n n p r n

r

n n

h n o n

n

n

n

R n

n

n

r

.

n o r n

n

n

A n

p

PG n

p

n

n

n

n

n

,

d:C n

p

n

n n

n r n o

o

n

n

n

o

r

p QGf , n

p{ v9 yz& $> f"%~ ${ <+A, yz%~ $> f"%~ yQFU x v v yJO*E !qT& y"v=, y}v 9 Fzz%~ <9ywT9 s9 yz%~ $|: v v v v v $"9 p, $P 6*? $, yWQf+v? yPyx p, yw# v v ft+{ FgqQ f=v 9 $> yQFU f# p9_}? yJT# yJT+# fz, F9 y"v=, x x u *g", *J> yz& *P$> f"w~ yQFU : Vx yz& w x v v VQf+v? y}J=v ? $, i+Q ytO *v? p QG<g9 : 6*? y+U p+%9 yz& $> f"%~ yQx FU } $P n k v v |J}v O !}9 $, S9 y"v9 v yJG9 : @wz}9 s9 C~ s9 yZOs? : @"=j, 6 v v v x _(*; IAv ) !9 !wz}& s9 FgzB *"> @z}h fz+"9 |# x p"| y+x v}9 *| y"v9 !Z+> v}9 *Z+=( s9 pTwB x x y"v9 sO <zj"9 y"w9 F8"9 yA||Q!9 fz) <g^ $P yZOs9 v x x yw; C~ @wz~ IO!9 pt9 *9 S( yz& !B <Qw y"v9 Y{ v v L{ Lz"9 fz+& $( *(|8P f"O *"> <"B FJX s9 pA( vz"9 pt}"9 f"O$9 IAv ) F9 pzLP <5 !"9 C~ s9 LQF9 |9 @ZQx C~ v v s9 pz}v 9 Yz) S( yz& yd%Q S=t9 y) yJGQ s9
d : n n n n n

v

Q n o

d G o

| G

w

r n

n n n

r n g E

G

n

o

r

n

p I ,

d : n

n

´µ³

C

GH G

QI . O p

)2( )1(

G

G

p

G

G

p

G G

, h

p

G

/

q

<( ya%9 v}9 p, }I9 *E yZJ+J? yO y? fz) $P y}g") $, p, vA> yqt& <{ f"O yW+g? C") fWQ*? } }? :C") fWQ |g%~ p9_}? Lzt( |a%Q*#
G G Cf G F G h G

.

p

p

hC n n n n p

n

o

p A , hC n n n n

r

n

p d

p

G

p

n

n

n

)2(

.

G

n

n

, h d G n n n C n n n n G m

o

n n

:

[ G

: 4 ]

.

n

p

hp n

| G

p

BC
n n o n EP o r n p

n

o

r

n

p

n EPG CQGO Cf n n r o n

n

n

Cf n

p

n n n

C n

p

n

n

h n n

|Q <9y(\( |Q <9:iAT9 f"O yG"9<? y(SN s9 yz& @g9y) o p y}OCQ y}Tz~ *Zz, *AG"> |9v# yPyx |Q y"=, v w v x f# v{x |||#
o o r .

p L9|T9 n k

:

n Ef G

v

yz& @=9
n n n p

Qc h n n n n

@g9y) *Q*O
n p

$ 9H
n

G

p

yQx FU f# v{x IO
r C n p m o
[G

tuvwxyz{|p

yAj9<#

rs

:2]

.

p hv9pQ , hy~ *A> Gyz& fz) F}+h Gy"9S , s9d @g9y) : o l n n o n v n n o n n n n n n n n p p p p p p p p Gy"9S F}+g9 , hyw# ${ @9H fz) F}+h Gy"9S ? p}# Gy"9S |||# v n v o r l v n k n n n n r n n n n n p p p p p p GyWQf+? , p9yz& *Q*O Cf *Mqr f# Gy"9S F}+g9 h*Q*O Cf *A(H fz) v n k n o n n n v r vo n o o o n r o n x n o r n o n p v{w $n Pp g G n QnGOnGJ GyAp , PvQn $n 9 Gyz&o @=n 9Qnc h@gn 9y) En!}n 9 $p , G n QnGOnGJ o v n n o v n n n n y"T9 .
[ G A : 62 - 82 ]

*

*

2345678p ()*+,-./0 1 |}~!"# $%&' tuvwxyz{
n n Qc h n n n n A G o : n p p O o n r | Op n l n n

VQf+v? |D{ s( yz&
r l o p d G p n

G

p

@=9 @g9y) o f9 y"v=, y+{ fz) $P x v yQx FU y}9 *Of( y%~ <{ $9 yQx FU
n n PG n n r o n o P r n

n n p Cf g G QGOI EQGOI n n n n n l n n n p p p n H G ?! )1( r

µµ³

n

G

p

n

o

r

n

G

p

p , h n n n p o

n

n

n

o

hG n

o

n

o

h n n

n o

p , h n n n p n

n

| ,

n

r

n r

o

Cf G n p

p

o

n

CP n n r n o

n

n

G

r

n

hp n

n

n

Q n p

n EP r n

H G o

r

d

C n

n

n n

o

G

o

n n

A o n

n

Q n o

d G o

h

;

f G

n

Qc h n

d : n

n

h

A (G

F

h

)

f EPf v

A

[ G

d : 11 ]

.

|(y) y}||"+# vPyx yJT# yJT+# p9_}? vPyx <{ !J# !(s# yz& $> f# fz, yQx FU yPyx Y9 u v p S9<g9 : $9 yQx FU : *O w fz) !%~ yMzq9 <gO S( yz& n k v LMNOp s+9S%~ |gZ(|+# } yz& @=9 @g9y) s9 o J K v $|: yD;C}9 ? <]g? fWQ *w(!( fz) |P$> $|: R S T U p }!q9 H I J K L M N O P Q s9 @g9y) o @ A B C D E F G
h d :

, - . / } y}9 O
[ G F

I : 6 ]

.

"#$%&'()*+

!

[ G

(

: 301 ]

w x p yA <? s9 @g9y) klmnopqrstuv
, h d n n n n n : { n Q G , p p p p p n hG r n l C n d n : p n k

vwxyz{|}~ hijklmnopqrstu ^_`abcdefg TUVWXYZ[\] QRS
\, yz& f"%~ <{ sh yj+Q$~ *]9 v}9 s9 @g9y) o i j yAv a%+Q y+U L9Y9 <gz, p9_}? yJT# yJT+# s u
p S9OS9 n k :
G p n n n n n n p p r o n n n n h n n n n hG n n n hG p o n

¶µ³

fWQ*?
)1(
G v

y (U941) . v v v v G v O v v g G v v v v p v : z

!dvQ

@qZ+{ yQv fz) $P yW=%? p,
n

x

w

| M A Z Q y A J q ? :C " ,
o v v v v G v v v v G v v

uuuu
h .

sQ*> : |# <g+O p%, @O fz) p]z%~ |w9!A%~
d h

, h

y+U y%9 @gzu <9 |9|? |#
}
[ Bd Gf : 16 ] .

A B C D E F G f}Q 6789:;<=>?@ /012345
hC B G h : { P p n n n HG n p G p r n n n o d n n n G p n r n h n n o d n n G n p p n n n p n p p J G P p n n r n n h C n

|9 *? y}=9$z? $, s(y& @g9y) $9 yQFU : *O fz) ygZ}? : *O fz) |9|? |# <9 y) x w w <Oy+{ 6*9 yA, vQ!9$9 S9yq9 pZ9 |( y, y}Tz}+# C~ v v v vPyx YJ9 y"v=, p{ yz& $> f"%~ yQx FU F}+g9 x
n n n n r n H G o | , k )1( n n n n QhG Gp o n n G p p p H Ch r n n n , o . o r n Ef f G

v

CP n n n r

n

n r o

G

r

n

n

k

[ G

}IRGH

: 6 ]

.

opqrstp defghijklmn Z[\]^_`abc XY
Rh n n

F9

J G o

y"v=, x

| hp n

p

yPyx S}v 9$# |v %9 v
n n n o C o n

p J G

y}||"+# o
p p o r n :

·µ³

9911 , h

:

H G

H

G

e

G

I

( 835 ) . e

)1(

z

|Tz~ vA9 y}T9FO <9 ;Q*~ yw; p, yZ; <Qs~ YJ+K y=M9 vA9 yg}{ p, yZ; <9 |9 *"%) f# yw; <Qs~
G Qj y : H G G I : H G

hG n

|

p

G

p I p

y

n o

n d : z Ef o

n

o

k

)1(

.

[ G

f : 1 - 3 ]

.

Q n o p

d G o

| , hG p

o

n n

Qc h n n n n n n n

n

n o

d : o h

* p

n

n

n r o

r

h n n

r

n

G

p

Q

G

C n

n

n

b n

p

p

o

h p

n

n n

n

n

n

h n o

QG n

p

p

l

, h n o h n

n

n r

p

p

y"v=, *t( p, yZ; yWj; w v v c d e f g p y}||"( S( yz& yz& @=9 @g9y) *t( o ` a b <}9 y~ *D=B *wq+& |9 |OI& yz& fRv F{v <& |9 |OI& <& \, yz& f"& !& @ZO <9yM9@~ $( vh $( i", f# |OI& t v v S"O YJ+K y~ *D=B f# fz, u
p Ch: : $Pg Gytp Z? y+U y%9 v o n n nn n nv k p hGyQO |# hF(gm : n v w o o I h n o n QG n p l n E p n n n n l n l n n r o r n n G n n Q n o G p n n o G p . n n o

,

n

o

G : h n n

C n

r

n

n

p

n

r n

d G n

o

n n n

Qc h n n n n n l n

G

:

n

n

p

n n

n

q

n n G

g h n

G

p

n

n

p

p

QG n

k

p I ,

n

n

n

n

o

G

p

p

p

n

n n

n

n

Q

G

n

n

A n

p

p

n

l

n r

yRv v9 $( vh : fz, pZ9 $( y(y, p%( yMz+q? t w v 9 : ; < = > ? @ p s9y( |9 fa) f"& pz!R yz& @=9 @g9y) 6*? o 4 5 6 7 8 p}O fz, *O p+%9 L9@~ pzLP yqt+Q yM9@~ |# *O fz, \, yz& u v vg9 p, yZ; pG9 pt+Q *Tz yZOs? s+{ *Tz yRv v9 v v vQ p, @qT+Q $P 6*? IO*D9 f# fz, \, yz& f"& !& v9
P n n o hG p p p n r n g G p p n d G o n n n q , h n n n r p n d G o C n n I n n k n Q G

v

n

f n

:;<=>?@p
h n p $, s(d n o G

[ G

y}9 O
F

I : 55 ]

.

yz& @=9
p n n

Qc h n n n n

@g9y) o 4 5 6 7 8 9
: n
ÂW Çu™W

Ç*Y ÇUY

¸µ³

P

n n n

n

G

o

n n

n E

G

Qc h n n n n p QG n

n

n

n n

n

p p I h n p

n

o

G

n

p OGA , n

f

n

G

Cf n r n n n r n f G n

r n

f h n o o

l

h n n

G

n

n

r

n o

r

C n

n

. p

l

n n

M n n n E

n r n o o r

QG n

p

p

l

n n o

f G o QG n p

o

O n r

G

I

n

n n hE n

n

f n

o

r n

m f

G

n

G I h n n n o n M EPG O o n n n n p n n r

n

I h n n o

l

h n

n

n

QJ n r

o

,

p

p

k

n

g G

o

n

n

n M E o r

p A G

p p I

n

n

n

p d G

Y ,

o

n

p I G

| . p

p

p

p

n

k

G , h n

r

o

n

p

n

n

o

G

p

n n

n

I h n o n

n

r

G

n n

n

I o

p

o r

r n

n

;

k

n

r

n

o

r

n

n

d Q l

G

hp n

p

p

p

p

n

n

n r o p

n

n n

n

Q

G

hC Q g , f n r n n n n p OQ , r k n n n p d G | ,

f n n n Ef

n

Q

G

p

n

f n n

k

G

p

n

p I Q n o

R n n p

I C Gp r n n p n n r

?

Cf G n

hd C n n

n

n

n

n

r

n

o

.

p

n

hR n n n o

o

n

r n

c n

p

o

n r n

o

n

n

r

o

G

G

p

p

o

p

n

r

n

G

p

p

n n

n

n

H n n o r

,

n

n

o n n

C n

G

p

r

n

n n r

n

!+

n Ef G

p

p I Ch Cf r n r n n p Cf r n r n n n

n

n

r

G

G

n

p Cf OQ C n o r n o n n n p p I Cf C n r n r n n n

o n

n

n

n E

n

n

n

G

p I .

n

n

G

n

p

p

p

p

p

r n p

f n n r n

n

o

n

n

Q n n n r p

p

n r n

o

, h n o n p o

o

r

n

n

g G

o

o

p Q

n r

n

n

o

n n

n

b ? o

r

n

f n n r n n

Pp n p

n

, hG n

n

h r n

Cf n

n

p p

p hCF n n

Cf r n n r

n n

n

b h n o n p n

o

n

, C n

p

n

f n

n r n p

n

p

Q

G

p

p

p L9|T9 : vQ yz& @=9 @g9y) s9|? yZ; $, i+Q } } v n k v *Opg%9 !T9 $( vh $P y~ *t{ <& IO } yz& |O |# *Oph yRv9 $( vh pAw( yT"? p, ph yRv9 w v v v v : v9 v{w !T9 *}O ph yRv v9 $( vh yZ9 S"v? v p QG<g9 : $P 6*? y+U p+%9 |O fa9 yRv9 p, I9 yQv( w n k v I+9 y"v=, x pt+Q |D{ fz, : @G> fz+& yRv v9 y~ @G> fz+& yRv v9 p, u *}%Q$9 |9: }!& y~ *w# y& |9 \, yz& f"& \9 v9 v yPyx v9 |%Q p9_}? |# fz, \, yz& f"%}9 f9 ptb y~ u C9yp D9 : fz+9 \, yz& f"& v9 pt+Q p, I+9 S( yz& v s n k v9 |( yx : Vx } v p]{ v v p, <+Ax v9@x f"O C~ @"AdQ IAv ) *aQs( fz+x y=9 pAga+%~ v *z@+& ya9y> pz*%}9 p]{ @=9 !B <Oph yRv9 @GzU w v v C9 k 9 : }Y{ p, yRv9 *=O <%9 y}Rv, : *"AdQ IA) v v v n x y) |9 <gO yZ; v !T9 *MWh p, Y;@& sO |9 *TAa+h *|LQ |D{ $P }|( x *t], Y;@& C~ <9ya=h v9 *TAa+h yx } y) v *AZO v v v }v A%~ *AZO $( *Zz, |9 v9 *TAa+h *"AdQ IAv ) v x pw+r !Q\) ygz, \, yz& f"& $( |# yM9Vg+# u
n n n n h n o Cf o n r n r n p QDhS G o o n n

¹µ³

G

p

Cf G n

n

r n

f o r n n n p n n n

G

n

Cf n r n n r n n r o

n

I h n o n n n

QG n

p

l

.

n n

n

n

I G o

,

p

p

n n

n

O G o p

Qc h n n n n p

n

n

p p g

n n

Qc h n n

,

p

p

p

n n

n

r n n

o

n

n

r

o r n

k

p p OI h n n p

n

n

o

[ Bd

Gf : 34 ]

.

G

p

p

?
p h n n n n

r

n

hG n r

n

n

r

G

p

d n

n

n

n r

n

:

6*? !T9 *TAJ> y& *Oph yRv9 $( vh w v v fz+%9 Y; yG}9f? pz+U |tZ( yz& @=9 @g9y) p, $P @=9 @g9y) p}Q*~ v9!B |"tag? yzg=9 $, |}v # : @G> p f}Q Cj : L]g, LWg, }|Q yz& vPyx s9 f# |Q*~ o L]g( SATz}( }|Q yz& @=9 @g9y)
Cj :
G r n o G hG p r n r o G

9:;<=>
p n r G p n n . Qc h n n n n n . : n

01p
h n n n n h

[ G

y}QS;
o n n

J : 84 ]

d

G

yz& @=9

Qc n n

h

@g9y)
n n

o

,-./
p .

v}9 s9 @g9y)
n n . n h n o

p p $( sO LQ S9FOG , hEn!}9 S}9g QGvg9 yp zPd hGyM](Y yz&p @=9Qc v n k n n v n n v k o n n n n n n n w x }
[ U : 42 ]

GHIJKL
n n d G n n o n n Qc h n n n n o Y o n n G o n GO o o G p n n n Cf G n n n o n GO Q o n o Y B l o hEPG f P

OGhO n n

G

e : {

DEF
p G p I ? n

Qc h n n n .

.

n

G

o

Y n n

p P

p

n E

n

r

n

n

p

G

n

p

p I .

p

n

n o p

n

p

G

Y,

G

o

o

p p O,

G

Y, p

p

G

p

,

p

G

p

p

o

o

r

n

p GAI , h n n n p OGA , n

g

Q n o

p

d G o G

| , Cj n

n n n

G

n

n

p d

G

n

p QI , n

p

G

p

n

n E

p I

v}9 s9 yz& @=9 @g9y) f# fz+& yT; y}Q $( yM]( yz& @=9 @g9y) : Vx y}Q v( LQ v v v9 vPyx p}9 S=> vQ yQw v( <gO vQ s9|? yZ; v $, s9|? yzZ; v yQ $P w v( p, yTG( p, yMW( p, yPvQ p, ytQ w x S( yz& fz) yw}9 p, ya%9 p, } p, v s9|? yZ; v}9 *t( f=O yz& <# f=v 9 $, *| *%9 v}9 $9 v v
n n n n n n n o d o G p o o n m S : p Cf O n n r o n n

x

n n

COG n

n

°¶³

)1(

z

@qT+Q ya=Q
G

j y ( 6 / 871 ) .

;<=>?@p
o n OI n o o G p p h n n r G q n n :

.

p

p

p

p

p

56
n n Qc h n n p p n n hh n n n h n n n

o

n

n

n n

G

p

Qc h n n n n

n

r

n

o

r

n

h n o

:

n

,-./01234
hCQ n r n n n E g n n n n C n p r o , h n n n n o o n n r n d G n o n G | n n r n o , C n n o n OI n o n o o n o n n n o h n n G | hG n p n o h n n n o n o

G

Q

G

n n o

, hP n n n G o

f=9 <# yZ9|B |# @=g& o 4 5 6 7 8 9 : v p C~v ftv > @=9 @g9y) <PvQ Yq? y}||"+# $( @=9 @g9y) o yZ9|B \, yz& f"& \9 p{!& @=Qv |"%~ @Qv%~ pz!R yz& v v sr |g%~ $> y) y"=, *Wqh y%~ |v 9 f=9 <# v x y}9 IZzB yMZ(|? <+"%~ <+# y"v=, :$~ !ZQ$~ x
v
n n n *g",

nr

m : f=O Gyz&p <# C<, <# Sz(d , }!& v9f |(Gyp +9 yp ="p , s+"t9Y , n r n

x

n

o

n

v

n

n

o n

k

n

n

o

n

[ G

y}9 O
F

I : 15 ]

.

=>?@Ap 0123456789:;< ,-./
hp n

yPyx s9 yz& @=9
p d G n n n n o n n n o n

p Cj : hGyJ9d C!%~ L9\g(f pp , v{ V|h!p %~ yz&p @=9Qc h@g9y) , p

Qc h n n n n o n

@g9y) p,
p n o n

p Chd G n

v

6*9
o o

p J :

o

v

o

x

n n

n

n

n n

n

9:;<=>?@p
hQ n o o p , p n n p n r n d G n o n G : h n n n n P n n o n r n G E g , hCQGOhg Cf n n o n r o n n p p o n OI n n G p f n n n o G n n n n o Q n n C

[ G

y}9 O
F

I : 55 ]

)1(

.

h n n

OG n o

h n n n G

G

p

m

n

n

S(y& pz!R yz& F{v f; 6*? o 4 5 6 7 8 p, @qT+Q *w( |g%~ pAQv%~ f9 $~ @(y) yz& v $=( y) f=9 <# yZ9|B \, yz& f"& v}9 LQ yx <# FQ*Q v S=> !R $P 6*? !& y}v 9 L9!B <"( s+"t9 yQv S(
p S9OS9 : n k
n n o o o p hd n p p g G p n r n L Pp n n o n n o n C n

v

n

n

n

n o

n

Y G n

o

d | n

±¶³

p

C

n - EPG n

p

p

k

n

n

r

n

r

-

p

n

n

r

n

Cf n

n E

p

p

o r

o

G

p

n

n

n

n

n

, hG

p

o

n

,

p

p

n

n

n

r

n

r

h n

o r

o

C n

p

m

n

n

n

n

r

h n o

n n

h

o r n

f n

Ch n p

C n

p

k

r

p%, *]9 v9!B yzJZQ @=a{ L;p? yJT# yJT+# pQ\"9 s(y& !}9 yzJZQ $, @=a{ L;p? <, <wQ f}Q fD}9 v v : <az"9 @w( $P 6*? !RyB p, fz, \, yz& f"& C~ y( v v u yzJZQ pA=a{ L;p? |# S=u *g"( <9 <wQ f}Q fD}9 !J#
p n r n Cf r n o n o n f n n g G p p o n n n r n Q G , m o n r n r n n r o n n o n r n n n n r o f C n n n n r h n o n n h o r n f . h n n r n o . f n p p

789:;<=>?@p
C p o r n G n r h n n o o p CQ o p G n o r o

n o

n d E o

Cf n r o r n n n AJ n r

G

p

p p d G Qc h : n n n n n n n n p p n m E h . n r o n n n o n n n n p n G h GO G O E Cf G n o n r n n o n o o r r n n p p p G p n r n r , h n n l hG n l , h n n r

p

m

o

o

n C EPG n n n n hE f n r o

n

, h n n r

o

n n n

g Q o

G

hCQ n r n n p n o

g . o

Q n o

p d G

n n

C n

p

n

Cf n n r n d

n

n

C n

p

"

p

n

n

p

n

n

G

p

p

n

n o

n n

n

n

n

n

p

m

n

n

n p | , hE d n n n o p p V hp r n n n o o n m hH . r o p

p

o

n

p

r

o

o r n

f

p

f n

n n o

o

n n n

r

o r n

f , h n n n

r

o

f C n n

k

n

.

G

p

p

m

hCf n r n n n n r n

p

r

o

n

n

m hH

C n

p

p

m

r

o

n n

n

n

o

n

n

m hH

r

o

n

p

o

o

o n p

p h

n n

Cf n o r n C n n

G :

p

o

n n n

r

o n

p h

n n

. p

n E

m

n r n

o

d n p

p

o

p

f9VQG : *t(y( p, s( yz& @=9 @g9y) o 4 5 6 k _zu yG}h *O <& yG}h : <tQ*"? : sQ*"? $"9 v !t( !& *}w# *PvQ yG}h *Q <& y}qQ : }Y{ !& v v v v @9Sg9 : 6*? F9 <zqe yG}h fz, IO !J# v"v9 n n k _9y> !J# !A(: \, yz& f"& \9 v S( yz& !}9 @O fz) !"9 *G> !A(y) fz, <# <, v w v v v p C9| 9 : fz) pQ !R y%9 p, fz, p{!%9 : @O fz) yM;p? <gO u v w n k <JO*E |wP C~ *z@, |J=w ( fD}9 p+t(y( !RyB p, fD}9 *z@( *]9 v fz, u *z@( <JO*E |wP v}9 @) i+Q$~ <JO*E |wP f# p+TAa+h |J=w ( |g9 *? *t(y( !RyB p, |g9 *? p S9<g9 : !& *TAa+h v{ IO *t( |D{ $P yw; w n k v p%P 6*? !RyB p, f=9 <# yZ9|B \, yz& f"& v
n n g G p p Cf n o r n G r n n G G e . n n n p o n n n r o n OI n n Q G .

²¶³

uuuu
h G n n n n n o n d Pp o n n r n n n Q o p d G p | n r o C n p n Pp n . n n n p n o f o G p ?

n

p Og Cj C n n

C n

l

n

r

p

o

n n n Ef G

n

o

p hQGR n o o

hQ n n p

h n n

p

o

o

h

h

p

p

vP : *t9 yx f# S( yz& <{ $( F{w |# yx pw+r *w( |g") 6*? f=9 !& |+Q fz+%~ <{ $( L9yt%~ s%~ <w %~ |z+w%~ v I9Oj fWQ : yz& S=J9!& @g9y) : *(Yr <z!& |A( fz) v v u |J}v O y=9sQ FgqQ i+Q$~ fz, <# yJT+# x
n G p o n , h m o n G p n n n n n , h m r o n d p n n n r n h n n .

³¶³

)1(

z

|MAZQ @9 *N <# fT9vQ
Q G

y (71/743) .

p

p

o r

k

n

Ch G

)1(
n

.

n G : Ef G p

n | E

h n n

o

n

n

c n p

p

p

n

G

p

p

m

p

p

n

n

r

n r

n r

:

h n o

G

n

C n

n n o r n

G

|

o

p p S

G

p

p

p

n

g

q

o

n

n n n n

n

G

p

o n

o

f n

p

C n

m a

p

o

n n

h f n n n p o n o

n

Q

G

p

G

p

r

G

p hd

n

G

r

G

o

p OS : G o p , h p

f . n

h

o n

G QI n o

o

G

p

n

d o

o

Q n o

p d G

|

G

p

C v n n o p

, h n n r

B

l

o

hf . n o

n n n p

o

n r

n

g G

n r

p hI h n o n o

:

p

m

n r

o

n

,

G

r

G

o

n

o

:

G

o

n

o

f n

G

f n

G

p

n

n

G

C n

r n

G

r

G

G p

o

o

: G

n r n n

d . o

G

r

G

: G

o

o

A . o

hG n

o

hG

o n

n

p GA h n n

r

n

n n o

. p

<j]9 ygz, SADt9: u s9y( y"=, !}9 @Q fz+s9 p, y}O*"? }|Q p, !qT& *g", v v v v $~ yP*# |Q$~ y"=, <9yGz( p, y}O*"? pAwz~ y}"9pt( v w v v $P SA? Y"9 ptb v9 fz, \, yz& f"& |# yZ"r } t v v x yZ"r yT9 y}"9pt( v x |Q <# yQx <+h $; <# | +v? S=g? LQ S( yz& pAMzq( f"& p, $P yjR $~ vg> <# |9yx v yZ"r yM9|U y}Mzq( yg9Y( yP*# fZ( |Q x v yZ"r yQv <h }_q9 x yZ"r yDv 9yE y"T9 x x yg}, yqtQ |# V9<%%~ yZ"r yD9!, y}gP |# y}Q\) v=9 yT# y}g9s+#
G

x

r

G

p

: G

o

v

n r p

o

hQhf o n

n

G

p

n r

n

h n

n

p Q G p

p

x x

hG n

p

o

n

n

GyZ"r G}hd : GyP*# C|Q$~ Gy"=, | <9yGz(S . v v w x r o o o v n nn n o n m p p p p n h|9 @Mzr p, Gy}O*"? E: SA? CY"9a : n n n n vo n r n n n v n v LQ y"=, | pp , iRhIp z @=(c y hy~ *zPf }IOm Cf *n An Mzr fn "r & v w n n n r n n o r n r n n v n n n n r n n L G n
î ò ð î 5bY Ç*îMeW ï ð ð

Ç*Y ÇdÇ1l

´¶³

)3(

z

Q

G

p

n

n

j y (1/403) , z G

G

hG

y (1/792) .

4042 Ohf Cf r o

G

.

(6073) , z

r

y ,

H

F

G

.

H

F

)2( )1(

z

G

Qj y ,

H

F

G

,

H

q

,

z

@9 *N ya=Q y=O *? y"%9*? v x IO*E @PvQ @q9Y+{ ytZ? f"O$}9 YJ+K |Tz~ vA9 p]9 { yZJ9<? <9 |# p]9 { fz, YJ+K y=M9 vA9 p]9 { yZJ9<? <9 |"9s> fz, IO*E |MAZQ @9 *N <# fT9vQ
Q G y (71/543) .

$9Qhf G o
n n

n

hG

n

r

o

h n n p

n

L n o G

n

h

n n

n r

G

o

n

p d p

n

p A Q n

GyD9!p ,
v n

o r n n Ef

p

p

p

p

n

Qhf o n n o o

n

G

p

n

n

n

L n o

n

n

p A Q n

h n n n

m

yZ; v

I hG o

ygTwQ yG+X LQ |(S) |g& <g^ yQx F9 yzt9 <& x : $9 <t, p, y}O*"? y}v 9 LQ |(S) yzt9 <& |h x v yT; @(p, s={ |(S) <T"? v
n e o

x

n

n

o

n

n n

)3(
p n

.

G}hd : Enf $9Qhf y~ *Mzr |(S) v n o n n n r o r o n nv o p p h$PG <9_{ |# hF(gm : n n n n l o o
p o G n n o n n Q n o G p d G p p | f Qhf

<{ y}W%(
G p r o

Q Cf o n

v

$9Qhf fz+& o
n n n n

n n

| .

G p

n

o

n

n o

n

n

o

n

n

n

n

p L p n p

n

p J Q n

,

o

n

y O n

Cf n

pp

l

n n

n

Q

G

o

G

n

pgz, $( yMz+q? <gO S( yz& t yz& } $9 $( yMz+q? <gO |(S) y}v 9 LQ y}+t9 <& x v |# |(S) y+{ fz) fz+v9 \, yz& f"& $( yMz+q? <gO S( v : @Q\) @w( |", <}"Ry? $9
| : z C p p n o n p n Q n o p n n r n Cf r n o f n

p d

x

n r

n

Qhf o n

$9

s9y(G : s(d Gy"=, v x o n n o p Qhf |# |(S) n o n o n
n n n G |

n n p p En: C!& : !=, <gOj y . v )2( nr v nv n n p n n g h d : n n n G n

)

(

", x

"

n

Q n o p

d G n

p

C

p

p

o n

o

p A hG n Q

p

r n

?! p

G

p

p

n

, h n p

Qh G

m

C n

p

n r

)1(

o

Gf G o p n

n n

n

n n

p p p pa L9_Q s9 z C: @Q w r \ Cf @n w f | <} r Ryn ? v+> y"v=, n nn n n n r o n *9 S( yz& @Mzq", p, y"T9 yZ=+? x x x y}O*"? p, *? !& *=w, \( yz& @g9y) fz+& pt9 v p=zk fz+s9 \, yz& f"& $P yw; pA=h y"v=, $( L9 |# v
n n n n n Q G n G G n n n e o n n G | h n o , d : n n n p p QL l n n

µ¶³

G

p hI , n n r n v

G

C n

p

p

r n r

n n

n n

r

n

,

n Ef G

|

p

n

k

n n

n

r

o

o

C n p

r

o

G

p

n

p

p

n

o r

n

G

p

p

p

n

k

n n

n

n

g

C n

p

r n

o

n

n

C n

p

G

| C n

Qhf , C o n n n p n o

r

.

p

n

r

p C r n o m g , h n

n

n n

n

G

p

o n

o

n f , E n r p c

n

n n

G

p

o n

o

f n

n

n

L n

G

|

n

r

n

n r

p

n o

n n

n

G G

n

n

n

n

p

n n n

Q

G

G

p

n

QC i n n

n

r n

f

p

n

n

n r n

n

k

h n n

n

n

r

OI .

o

hG

p

p

r n

n n

n

r

p Q

p

n

f n n r n r f n

o o

n n

n

m d,h n

n

r

n

G

|

o

n r

o

L o

G

S

p

G

p I

n

n

n

n

f G

| p

n

n r o o o h n

n n

G

n

p A

n o p

d n

G

|

n

n

GG

n

p

p

n n

e n n r

n

n , hE n p

n

G

p

r n n

n

n

n r n

n

o

g

| hG n r n n n k n n

n r

G

r

n

i G

G

p

r n n

n

n

n

n

n

n

G

n

n r n

, p

p

p

f Cf n n r o o r n h n n

n

n

n

n

n

h

A n

p

n

G

e .

p

f o n n n EPG n

Qhf o n

n n

n

n

n

r

o

C n

p

G

p

p

n

h n n n r o

n

n

n n

n

C n

Cf n

n r n o

o

n

n

n

n

L p n

n

p A Q n

n

n

c n

n

Qhf h o n n n n n

n

o

r

n

G

n

n r n

n

k

G

n n

e n

n n

n

Cf G n

p

n

n

r n

n

n

,

,

n n

n

n

p

n

o

G

p

n

n

r o

n

o r

k

n

n

j

n

A hG n n

h n

q

o

n

r

n

p J

p

p

n Ef G p

r n n n | E

r

n

|

n

d n

n

n

n

G

n

p

p

v

n

n

n

n

n

n

Q

G

f

n

n

G C n

r n

G

Ch

n

r

C n p

n

g G

p

n

o

d | o C n n

n n

p A

G

n

yj R <{ SAMzq& fz) ${ <+A& L9Y? v}9 *PvQ ${ yT+Q v x p GyQG<h : y"=, y~ *=u fz+s9 Lz+q? fz) y}O*"? p, $P o v v v <t) |(S) $9 !9 <t+x p, $z, y"v=, !& y+U f# vQ : v}9 *Of, y}"9pt( !}9 v}9 w v v v y}"9pt( LQ Lzr y"v=, *Tzy& f# S=> $P yAv Q p=+v# y& x pgz, \, yz& f"& y}v 9 }|Q vz p+& |"tZ? @wz~ t v v <9yG+X vz& f9 x yZ=+? ptb <{ v9 *TAMzq%~ fz) F9 y~ *w# y"v=, *MQ w x y}9 @wz~ p+& y"9 } <t+v? y(: |9 v9 y"v=, *AQv%~ |h y"T9 w x v *t( y& y"=, $P yw; !qT& !}9 VAw) fz, y~ *WAx i+Q t v w v yz"=, VAw) <"qU yWw( yA, VAw9$9 fz, y}9 v9 *=gO t v x v v $P |"tZ? yx yPyx y( v9 i+Q fz, s+{ p+& |9 s+{ p, fz, F9 u y%9 fz+& yT; vPyx LQFB !9 @QvAx p, y}O*"? pz+U @gz~ |(S) y}v 9 LQ yzt9 <& @Q $9 y~ *w# $P |"tZ? x v yw; p=+v# y& }|Q y+U vPyx pz!9 |9 LzqAx <j]9 yx v v fz+s9 $( yP F9 VAw) y( y~ *z fz, yz"v=, |9 s9 y& $P t x v GyD9yp E : y"=, !}9 _+v> L9_Q fz, \, yz& f"& } u v o v v v v <9y=t9 p9LAzr }|Q fZ( |Q yz& |# |Q yQv S( @=9 @g9y) |v 9 fz, pz~ *=u IO |# ygTwQ |g& : yP*# t
n n , C n p Qc h n n n n n n n n n r n l n G r n n p n n r o . p n r n n n n E

v

G

v

n

¶¶³

)2(

z G

G

hG

y (5/7) .

y . G

n

)1(

z

Q

p

y=O *? y"%9*? fQpa? @9 *N ya=Q x
n

v

n

j y (2/863) , h

yw# s9

d : z G

y( y, fz) y}O*"? S=9 <#
G G Y o o

d G n

|

p

m

n n

n

n

n Ef

p

r

n n n

n

n n n

n E

r n

G

p

n

n

e n

d : n

n

~
, m r p

n

Ci Cf n r n n hI z

n r o

n r o n m Q y

hC f n r n r

o n

p O

n o

n

o o

p

hQCi n n n

o

n o

Cf r n

n r o o n n

G

n r

n r

n

n

o

n

r

n

i , hG n r n n m p h n o n n r

Q G n

| C n

n

|

C n

p

n n o

C n

d : Ef G o p o G

n

n

n

| p

p

p

r

n

n

n

n

Qhf o n

n

n r p

n

n

Qhf ! o n

G

p

n

.

z

o

c y

p

p

n

n

G

p

p

O GY h n n n n

f n

n

G

p

n n

h n

v

n L E n n n n Ef G

| G

p

r n r

n

n

n

n

n

n r n r

g , p

n

n

n r o

c r

p

n

n

n

p hI

n

n r

p

h n

n

n

n

Cf G n

|

p

p

n

n r

o

n L E o

h n o

n

?

| p

p

p

n o

n r

g .

n n n

n

f c G r n n o G n r n

n

n r n r n

p

n r

o

L o

k

| ? C n

p

k

n

PG n

p

n

n

n

n

n

L n Q

,

n

r n

p

n

n

h n

n

n r n

r

n

G

p

n r n

l

n

hC n n

n

n r n

Cf r n r n p o

o

LG n

n |E

p

p

h n

n

n

n o G

o

n

n

i

p

n

n

n

o r

n

n

Cf r n r n n h n

n

Cf n p

n

G G

n

r

c n

p

n

| p

p

n

G

n r

p hI

o

o

n

pt9 y"v=, }<, <wQ |Dzx v}D{ <Q $+~ *( s9 o w v pQ *gq( f"%~ *q9 *%~ s(|%~ f}Q *tAz%~ iR <O y}v 9 v9!B s]+v? }SQ SAW9 y"v=, <9 <wQ w p"t( y"=, V=v & <9 <wQ f}Q <zfd~ |# $9 pq, v v v |v 9 @W=+& y"v=, ygz, <%9 x u p, y}O*"? @=( LQ y) IG? y( v9 fz, p, y+}# y~ *AQ fz+s9 t v GyT9OpS : y"=, SAMzr i+Q fz, <gO p{!& <gO iR x o v v v v ygz~ y"v=, : *MQ : $( Lz+qA& |# <gO v v v f"& pz( v9 @Q y"v=, ygz, |"t=? <JO @%9 y}9 LQ Lzq& w u x *MQ <9v+9 Lzr y"=, p%}"9$9 y~ *q%~ fz, \, yz& t v x |"t=? y& !& : *"=j, *MQ y"v=, : fz, Lz+qA& C~ !Q fz+s9 w t v v v p GyM9|U : v+r *}w# y"9 !q%~ $P yAQ |# y"=, ygz, o v x u v n v yjR $( |J}v O <# |Tz}? y+U fz, <# <, _9y> v9<# FQ*Q <# vD+Q i+Q$}9 y( y, fz) y}O*"? p, @zx
p m o o n r n n

)1(

hG

p

m

n

n n

n

n

n

q

C n

p

p

m

. p

n

n

)2(

h

p

Cf G n

n

v

n

Gp

G

p

p

p

n n

n

r

n

·¶³

C

.

)1(

C

y~ *T}h |# <+& LQF& I}O
C

( 1 / 383 ) hQ

F9y& Ct9

J E

:

Cf C

<9 f=+O <# f=O yz& <# |Tg(
I G

O

uuuu
| p m p n n n p r h o o n n r n G p p m n h n n h n o n h n o r M . p n n r n n r o G | p p p p p n n Qhf o n n n r n n Ch n p p n n n G n r p

C n

n

o

n

Qhf o n

m J

p

p

p

Q n n n p n r G

n

n

GJ G o o G n n

h

n

hCh n o

Ch p o m

G

p

n

o

n n

C n

p

r

n

n

,

n

n

e h n o n

C n

p n

n

n

n

Q n o

p d G

p

| , h

p

p

m

o

}<, <wQ f}Q <{<Q $+~ f+T) |(S) !( pz+U @W=+& y"v=, ygz, <%9 <zp]{ <zfd~ |# @W=+& y"v=, x x u p]{ |# $9 <O F9 Yz( yz& S;|& fz+%~ F}g+# $~ y8x |# y, ygR $~ L+Q y=WQ <gO S( yz& pW=v & <9 <wQ <{<Q $+~ f+T) V=v & f}Q <"( |(S)
n n n n r r n h n , h n o n n o M h o n , }
[

*(!U

: 88 ]

)1(

.

Z NOP C DQF GSHT U V W X Y ER I >J?KAM @LB
h n n n n

|Dzx |D{ |(S) y}v 9 s9
n n n o o n n n G r n n n n E n o n n d : n n n

d : { n

o

C~ yAqB y) f}Q pt9 v
o
[ E

ijklmnopqrp
p

[

!(M
m

: 62 ]

.

*9 f}Q , Enf |Dzx |D{ !(M y}9 s9d : n v n n o n o v nnn n nn o o n
[ G

]^_`abcdep
< Q $ +~
G : 63 ]

y}9 O
F

I : 811 ]

.

.p |Dzx v}D{ f T s9 o [ \ !"#$%&'()*+,. h n n n n n n n n p + ) EnP n r d : n n

¸¶³

G

p

h

p

G

h

G

p GH v

C

g G

o

v.

h G

C

p

o p

n

O

Dg | . h o Q n o dG o

C

p

P hj G

k

r o

r n

(G

o

n

G

p

|) , h v h hG

r o

e,O

| v hO

Dg

o

Hv l

f r

n o

G

o

G

p

n

r

n n

,

)3(

q

C

G

Q

E

Cf G

n

q

m p S Q n

n

G

o

n

pv

l

l

l

, h G

e

E

G

S U 48 . J G

)2( )1(

P

: z

PG G

? y

G G

h

g

$P |# @z *{ 6*? fz) F%%9 yZ( v}9 |Q yz& @g9y) sO F+> f9 $( *]9 |# ytQ<) <# f~ y"v=, y ~ *}"g& x x ygz( f9 y& S( yz& f9 |TAG9 <z *gz}& yz& yAz *{ yJw}? x @"=& L, yt9 y) <# f=9 \, yz& f"%}9 YJ9<, f9y ~ Fz+{ <JQ p, t v $"9 !T> v; Sg+O y) <# f=9 vQ }!a9v, p, vA9<& y}9 LAQ |P$> yW+g? $P yJO*E <AQ vA9 yAqT+Q S( yW( <9 y}( p, ytQ<) <Qs~
H G : QI G Qi : H G OI G (8184) .

n d : E n

Cf n p

p

G

p

n n n

n

p

o

n

n

h n n

n

r

n

n n p

G

p

m

o

p

n

n

r

o

p f

m

n

n

G

m

.

o

o

n

n E

hp n o

n

Oh

p

n

n

n

G

p

n

)2(

.

n

r n n

n

n E

n

n

G

p

o

o

n

lmnopq
d : n p n o n G o n m S n p n n C o n n r n n G o n r n Y C p n o n n n n n G : Ef G

.

n o r

o

( Cj :

m p . r o n m S h d : )3( n n n n ) E Cf r n

p d G p

p

n n

:

Qc h n n n n p

n

ijk
p p m m o n . o o n r o o

n p Qj

p

p

n

)1(
G

n

G

r n

p Bd

m

p

o

n

h n n

n

n

o

n

| C n

pt9 : @Zz( |9 <+", <+"w~ |# sQ <? v fGzB p( yz& |9 |# <a# |# <a( sQ*X : y}J}v O p+%~ sQ<) v @( w !, p, sQ <A, p9yAqB y, f=O yz& <# f=v 9 s9 v p ptzB Sg+O <# F=+Q : v s9 S8{ <# f=v 9 f# s( yz& @=9 @g9y) o p9yJO*E LQF& y=M9 w p, YJ+J& f# Sg+O <# F=+Q F}9 fz) !%9 p, sQ<) |J}v O $P i+Q YJ+K v s9y( y"v=, |Q y"v9 <}( v sQ <A& <g]%~ *"t{ v
n o n n G S n n n n p OI n n G p n , h n n r
[ G

s t v u v w x y z { | p yW fghijklmnopqr
(Qi : 32 ]
. h n p $, s(d n o G

yz& @=9
p n n

Qc h n

@g9y)

:

o`abcde

ò î ÂW Ðèê ÇId1v º ï î ð ï

Ç*Y Ç)Uf

¹¶³

@Ap
G n n n o M l n o n r n n G n n |

[ G

yWgQ

GA : 901 ]

.

d p o n G

p

:

h

n o

n

n o

C n

r

k

G . p p

n

n r

n

d C r o n k

k

G

n

r

o

G

p

p A G

p

n

r

CQ r n n

n

o

G

o

n n

Qc n n

n

o

: C n

r

C n

p

n o o

r

G hG n

l

G h n o k

OhG

Cf n r n

n

n

G

p

n

?! C

G .

k

|

n

n r

G ,

p

n

d C r o n d : o G

n n

n

n

o

f Cf G n n n n OI o p

|

n o

d o

o n n

o

n

G

n

o

n n o

o

n r

n

d C r o G p n

k

G h n o p

n

n

G

p

n

!! . p

n

d C r o n o

G h n n k

o

f o

n

n

n

d E n

r

n

G p

p A

n

r

o

n

p

r

n

Pp n

m

n

n

p%P !( *t( yt(|& o 7 8 9 : ; < = > ? @g9y) y~ *Tzy( s(|%~ FQ y"v=, : *Tz FQ <{ F}+h }!=+9 yP*# Sz%~ yz& @=9 w v y%~ Szyw~ FQ IO $( @(w sQ <A, <O p9y"v=, : *Tz FQ pw+r *Of( y"=, *t( w v v v v @"9s^ $P vz& pAt( $( *Tz FQ $( |( v sQ <A& v *Tz FQ *w( $P I9 L( !& }!=+9 C~ *z@, <gO yx <5*? v p; *}w# *"[ yz& p, v{ $P 6*9 fz) y"=, : v v
n n o EPG Cf k n n o

v

G

o

o

x

n

g G

p J

n n

Cf G n

|

v

n

[
n n

}

[ G

y"T9
n

A : 28 ] .

d n

n

n n

: {

YZ
.

v}9 s9 @g9y) RSTUVWX ytQ <g]& <g]9 : *"9s^ <g]& <g]9
p hG Bf r n o o } n r o n k h n n o n o n r o n r k
[ G

{

*ZOb o n x o yqQs9

f : 75 ] .

h d : { n n n }
[

s9 s9

nopqrstuvwxyz
*(Sr
{
: 401 ] .

,

h d n n n

:

#$%&'()*+
}
[

h d : { n n n

S =z

:74 ] .

s9 ijklmno RSTUVp
[ U : 68 ]

.

h d G n n n

s9 yz& @=9
o n n

Qc h n n n n

@g9y) f# S(y&
n Q n o p

| :

oMNOPQ

°·³

p

C n

n

n

f n o

o

r

k

G p

n

n

G

p

n

n

f n n o

p d : p j G r n o o

p Ch p hj G r n r o n n

|

n

n

p

n

n n

n

f o n n n

n

n

p d C G C G p G . n n n r k n k n n n n n n G , hEf G S n o r n n r n o n n n | C n n d o n k

f n

O n

.

h n n r

n n p

n

G

g

p

p

h n

n

hOh o : p

n

n

G

p

n n

n

, C n

p

, Cf o r n r o p n r

n r

o

n E

G

p

n

n

n

f r

p

n

n

l

o

O n o

CO r o n

G

S , n

n

d G o r n

p

nopq
p h n p Cf n G p n r n ( n o n n E Cf n n o p

.

P

n n r

n

n

k

,

|

n

n r p

G

p

r n

A k

p

n

d o o

C n p

r

k

G

p C

n k

G

Cj n

) h n o

G

p

n

o

f o

p

G

p p J G

n r

o r n k n { E q

}

p

f G r n

r n

A k

p

o

k

n n , hE n

Cf n o r n

f n

y( v9 *Q*O FQ ytQ <A& v9 *t( yP ytQ<) yP ytQ<) p9y"v=, |9 Sz FQ <O ytQ <A& w c%Q v9 y%~ $P sAz& y"v9 p+Tz}( |# |& sO C=B f# y"v=, !& Sz sQ*W9 *AQv( *Of( y) yz& p{ x v yw# w !, p, sQ <A, !9 sQ*> |"w~ f(!, f( y"v9 s( yz& o p vQ!9$9 sQ*=9 $, y"=, : *Tz FQ <O p+w( v v x SAD"9 |"tag9 <}g") yw# $( yZJ+K <O:y? 6*9 yA, v v |g") : $"9 |v 9 @w( SAD"9 |Av Z; |v 9 @w( |ZO s( yz& @=9 @g9y) o p
h n o

$(

p

p p p hGy"=, | CvQe G}!=+9A hCp]z%~ , h$( Chy) <zf : *Tzd CFQG n o v w n r n o n o r n r r k r o r n n n n n r n n n n n
[ G

r

Gb o

p d G

n

n n

:

Qc h n n n n

n

nopq

.

Ap
h o n o h W l

yWgQ
n n

GA : 081 ]

.

Vg+> s9 yt(|& o 7 8 9 : ; < = > ? @
d p p : n
[ G

Ap
n n

yWgQ
p n

GA : 461 ]

.

y( s9 yt(|& o 7 8 9 : ; < = > ? @
d p n :
[ G

Ap
h p n

yWgQ
n

GA : 541 ]

.

Y9yK s9 yt(|& o 7 8 9 : ; < = > ? @
d p n p : n
[ G

Ap
h n o

yWgQ
p n

GA : 721 ]

.

$(O

s9 yt(|& o 7 8 9 : ; < = > ? @
d p n : n

±·³

)1(

z

p

|"%9 yT"v? w
r L G p

y (7/101) .

uuuu
hG hG , h hL . o r n h e f g G QI G Qi , h n Ef p

n

G G

d n

n

n

o

o

o r n n

G

| .

p Phj n

o

r n

g

f

n

n

G

p

n

r n

.

,

n

n

p I

n n

o

G

p

n

r

h n o

n

OI o

} h n G

) y

n

)1(
n

.

p d o n o n n n p { Phj G r n o n p p b Phj o o n

o

r n

p p p G n n p p p f G o n k n r p ( G r r n n o o p | , hPhj n

d n

G

n

p

o

r n

G

r n

n p f E

p

p

n

n

n

n

n

o

r

e G

n

o

: z

p

n

n

o

n

G

o

r

p Bf

p

n

G

p

p

yJT# yJT+# y~ *Mzt9 <gO fz, y~ *AR p9_}? |h v{ |9 @tO p{ $P 6*? p, S( yW( $, |w+? v $P yt( *(F> @%}? y"=, v x v sQ<9 } $P |# V+}? _9y=, yO!+9 w v *t9 vPyx y+U |"9S=9 yWz y"=( _z> }FQ $( |( w v v ytQ<) y~ *t{ p, ytQ<) <Jt( sQ<) y"v=, sQ<) !T9 !}9 s+{ p+%9 x v s9 V+N S; <# @+}+? F}+h |9 p, ytQ |# yAv (Y+? y~ *t{ p, ytQ<) !}9 s9 yP ytQ<)
h n n n o r : p G o r n n n hE n

v

n

.

n

p d : hp j G r n n o n

p

[ G

}!q9d

: 14

]

.

L @M N O P Q R 6 7A8B C D; F G= I J K 9: E < H 2>4 5 3?
n n Qc h n n n n P n n n n n G o o n d : n n C n

@=9 |v 9

Cf r n

*t(d
n o n

(

p

G

o @g9y) y}v 9 vQ yM}U s9 p, ytQ<) p; *ZK *O w fz) yx w
o r n ) p n n n . h d n n o Pp n n n n

Cf G n

v

yz&
n

²·³

)2(

:

H

F

G

,

H

F

( 8042 ) .

G

p a C

p

, h

m

o

n

r

.

h

: R n

G

, h

l

o

o

G

p

, hG C

C

m

o

o

)1(

QhGg G

YJ+K |Tz~ vA9 p]9 { yZJ9<? <9 p]9 { fz, LA; yq9c& : <z( =+g%9 |# \gr p+& *O }!}9_, $( |"wQ yJO*E yJO*E y& vDQ |# _Q*u |h w yAQ|P vA9 y}"9s> <9 |"9s> ${ y=+B IO*E
j : H G , H G , (6873) ,

C n

p

r

o

n

G

|

p p

p p

G

p

n

C n

p

n

p

n

n n

n

n

n hE n r n

p p F

r

n

,

p

j C p n

p

n

o

G

p

C n

o

p

p

n o

r

n

o

p

p

n

n n

p

n

CP

p

mo n

o

G

p

p

n

H G o C n p

)2(

o

n

n

, CP o n

o

G

p

p

y , hC n n q o o

p

o

n

r

n

, CP o

p

o

r

n

hG

p

n

h r n p

p

n

C r n p H G p

p

h n n

G p

p

p

n n n

n

n

o

n

r

G

p

p

p

p

o

n

d : hC n r n n p p n

p

o

n

| , hG

${ <+B y"=, pz|Q <Qf9*A%~ fa9 %~ It(s%~ yA, fa9$~ v x v yz& p, ${ <+A, p9yP |Q <9yAv }Tx <& vA9 yz& |v 9 w v <+A, vQv~ yz& p, ${ <+A, vQv~ yz& p, ${ <+A, vQv~ x x ${ |Tz~ pz Y) <wA9 yz& IE fz) yAv }Tx <& C~ s9 v w v y(Y+v? <z${ y=+B v}9 |Qv |# IO*E *O <# s~ p, YJ+K yD9<B f"O |Tz~ }|Q v9 <9yA}Tx <wA9 yz&
p n n r p p m n R n p CQ r p n n n p p p Gy(F& G}hd : GyJO*E pp +& v;e |# I+E YJA& hC=(@& f# Gy"=, n r n l n v o n oo o n v x o o n n nv o p h$PG *QO fz+& C*]9 |# hF(g : n n n on w n n n k o o p p

v

o

n

o

Cf G n

p

v

n

r n

n

f n

vn w

n

p H G

p

,

Ch p n

y+9
n

A G n

}| Q
n r

<gO S( yz&
n n Q n o d G o

| h n o

$~

G

yMzq9 |# <gO
o n A o p p n r

g .

p p p Gy"=, | . C~ s9y(G <gO Pyx : EPG hF> GyA}Tx <%~ Y9QhG $~ o v n n n n n v x o vn w n n o o n n n o p p p p p p p *TAOy( <p %PG GyJO*E Cf *A}Tx Gy}||# <gAQI n n n v o r o r n r n n r n

w

f n

n

n

n

p fz) C!& *n G> o v n n n

n

p p p vA9H Gyz& hfAQ@p , y . )1( n rn n n p p p p z @QvB pp +w~ |9 Enf @}TwA~ <& , y# @]z(G <gOj Cp<OG k nn r o n n w nr o n r n n v r o

IO*E
n o

:

î 5bY ÇIK5 ï ] î î ð ð

Ç*Y ÇUÏÓ

³·³

G G

Y .

Dhg

o

,

hC

m

o

QJ G r p o

o

G

:

p

o

G

hG p

p

o

p

O o

l

p

o

n

o

o

n

n

o

n

, hG

QJ G r

o

E

?

d : z

G

y G

v z G

y (1/35) . , G v G

G

e v , h

G

q

o

I , k

G

o

n

, h

G

p GO) : G

o

Gc Ef n p

QhhG p

C

m

o

h r n

n

hC

v

)2( )1(

Q hi

p

o

n

G

d

:

m

o

G

(

m

o

n

z

$P :!ta9 F9 $~ @;|P@& pw+r Y9 ywA> yZJ+J? It9 S"9 |"tah v{v s <( FgqQ yD9!, $( |J}v O <# fz, <# |(S) <# FgqQ <# |J}v O yP*# x Y9 ywA> y+"9 pt9 IOC( 69 p{89 Iu $ yw9p, t x yT; v9!B yAt+? VO*O pwA}( vA=%~ y~ @Q f"%~ pz}v 9 |9@( yG( FgzB pO |W9*M"9 f# <, FgqQ <, f=O yz& fz+%}9 v ywz+", f# |J}v O <# yJT# s9 szB }<, FgqQ yD9!, |J}v O w YJ+K |Tz~ vA9 yJH <9 IG? y"=, IO*E
p o r y , H : G , H G , (8121) .

h n n

h

o

n

,

n

n n

o

G : GQhh r o n p p

p

n

n

r n

o

C n

p

n

n

n

)2(

.

p p

p

p

n

o

o o

p h h n n r

n hE n p

n

G

n o

n

n

n

o

C n

p

n

n r n E

G

p

o o

l

o

n

o

p d | h n o

o

hf n

n

G C n

n

o

G

Ce G

?

o

n o

h n n r r o o p A

r

n

r

G

p p S

p

p

p

Ch r n n

n

n o

p A ?

n

n

n

o

I G r n o

|h

G

a .

h n

p

I G r n o (

|

o

o

n

r

n

o n

r

G

p

n n

n

I h n o o p o

n o

n

,

&

!, :

p p

v

n

r

I G n o

| ? p

p

I G r n o

o

C n

p

r

o

n

,

G

p

n j EPG n

p

p

n n

G

n

n

r n n

f o n n

n

C

k

G , h n

n

n

d : n

p

p

n

n r

n

n

r

o

n n G Ef G

p

r

o

r

C n

r

n

G p

p

n

.

p

o

n

p

p

p

m

r n

n

r o

n

H G n

)1( n o
G

h n n o

n n

n

n

n

Cf G n

|

p

p

p

n

n

n

n

n

OGY n n

G

FO $9 pt9y( $9 p{!%9 Iu t v y+U f"O$~ S9!+O p, !t{ vA=%~ |Q *v9@%~ !}9 $, vA> v yW+g? y+U y%~ S9!+O y) yQv S( $~ *tQ <%P !%~ w v x yT"v? yW+g? w x y""dQ |# y) y"v9 <9yAv }Tx <%|: w $|: $~ fAQ y"=, s+{ |g%~ <"( f=O y}az> <# f=O |"9 v x fAQ y"v=, $~ v{w |# IQ|B fz+& yRv v9 $~ <"( $9V~ x Gy n F p GyD9 p |# fAQ y"v=, fAQ yQv F{ $~ ${ <+A& x r yP @}Tx <& !T9 : *]{w <O y~ *PvQ ${ y=+B v v s9 sO @QvB p+w~ |9 y# @]z( fAZ}A~ <& vA9 yz& p%( w sO C=B |# IO*E F9<Q y"v=, y}v 9 La> p, IG? y( v v v yz& @=9 @g9y) *v9$9
n n n E Qc h n n n n n n .

´·³

)4( )3(

z

G

y (U59

Q

29) .

G

Qj :

H

F

G

, (

H ) ,

(1763) .

n

) ,

5443 . O

)2(

G

Qj :

H C

G

A ,

H :

d G

: (hGP

r

G

p H

K . l

)

C

C

G

hG

J , hCf

G

O C

l

)1(

8H y=;i? La=? s~ y=M9 vA9 p]9 { yZJ9<? <9 IO*E |Q*~ IO*E y=M9 vA9 I9 *E }!=+9 <9 s( yz& @g9y) vQ p, ywA9 |TAJO fWQ*? y+U y%~ S9!+O @ZJK fz) S9S%9 yQ *9 s]+? S"9 |Q v vA9 L9@}? y(S9 { yq9 O yA9Sg? p{!& *=+# p+& C ",
G

!dQ

:

H z

G

F

- G

F

I G

y y

o

Cf ( G q

z hC n

p

n

n o

p hR G , k n m

n

l

C n

p

n o

k

G y

)4(

. p

Q n o

p d G p

p

C n

o

n

n Ef

n

n

C n

p

r

h n o m p

n o )3(

.

n

r

n n

n

n r

G

p

n

n

C n

d :

G

j

p n

n

p

n

f n n o p

d o

n

n

C n

p

n r

n n

m

n

n r

C n

d : C n p n

n

r

n

o

G

n n p S

n

n

n

, h n n &

p

G

p

p

r

h n o

n n

n r

n

n

Q

G

,

n

r

r

r

n

G

p

o

o

n

m S p

p

n r o

n

g G

p

,

(

g n r n n : E

p

p

p

v

n

e G o

r n

p I h n n

o n p

n

o

C n

p

m

o

Q

G

n

n

C

g ; o o

G : p

o

o

n

G

o

hQ n n o

y

o

)2(

.

G

| : z

n

o r n

o

h

n n o

C

p

r n

p I G

| G p

p

n r n

n

p J G

n

Qi n

p

n

G

n

n r

n

,

C

p

p

r

Cf n

n

n r

hh

n p p

n

r n

o

h n

p

n

o

O h r n n

o r

r

,

n n o

d

n

p

n

o o

n

o

n

r n

p I G

| ? p

n

r

n r

C

r n

Y o

p

n

n

G

p

r n n

q

n

C n

p

n

C n

p

o

r

k

h n

n

o

o

f n

n n

G

p

n

n

)1( n
p G

C n

C n

p

!9 yw~ *Q L+Q yw~ |", |+Q x S( yz& <( <wQ f}Q <{ C=B f"& f"O yW+g? !& s9 v x fz, <# <, _9y> sO C=B f"& !& s9 p]{ y"v9 <gO v v v yP v9 *t( <{|9|? <, <wQ f}Q s={ fz, \, yz& f"& <{ u f"& *z@, <gO p, ygz~ f=O yz& <# f=v 9 I=Q $P }|v ? Gy n F GyD9yp E |9 ygAQ f9y}%9 fz, <# <, _9y> \, yz& w r o p{!}9 !9 f=O pt(y( f=O yz& S(y& v y"v=, : @aQ !, v}9 _Q y"vZ9 f+T) <# |Q*~ w fAQ y"v=, yP*# fa+"9$~ It%~ y~ !R y~ !"t[ v}9 s9 x v v |9 *Q !& p, vA=%~ C9<B f# fAQ y"v=, <{ !J# @=9 x v y+U f"O yW+g? S9!+O Y; : *g(xy( fz) }S9!+O pz*# y%~ |v 9 S9!+O$~ pw}9 *t( yJQw yg9|z, i+Q |# }v ? yW+g? !& w
o o : n n n n o d G o o G p p n h n n o g p p CF n n n n o p

x

n

n E

v

µ·³

)5(

G

!dQ i+Q |z|(Q

U ( 053 )

p, yw; fz)
G e ,

: (

IO*E ywT9
G G

A ) .

(5083) .

)4(

QhGg G

j :

H G

<9

H

|"9s> f=O yz& <# |Tg(
n r o , H F C

m O ,

IO*E
| ,

(68) .

(2663) , z

G

y - G

H G

p

)3(

QhGg

G

j

:

H

G

,

H

C

m

n

h

,

r

G

j y ,

H : G

,

H :

n

A n

G

,

(6762) .

)2( )1(

QhGg C

OGhO :

H G

,

H

y}tO|? <9 p]9 { YJ9 y"v=, x <9 |"9s> <, <wQ f}Q IO*E |9 F9 p, }LP <9yT"? IO*E yR yT"? IO*E F9|h
he G , (7064) , z

z

yAQ|P vA9 y}"9s> IO*E S"# <# |9F& yAQ|P vA9 y}"9s> yAQ|P vA9 y g z~ < 9 <, vA9 yT"? <9 |TAO yJ9v~
Qc G y (1/39) .

uuuu
Pp n p n n n n n )5( . n n n r C n p r n H o r n p I G | ?! , n r p n r

G

o

m p C G , h n k n n n p d | , h

p

n r

o

n o n

n d : Ef o C n n G hE n

I G r n n

|

n

n r

n

o

n n r

h n

n

n o

d q

n

G

G p

n

p

n

n n

n

k

n

Od n

Cf Ch n p o p

p

n n G

h d : z G hG n n r n o n

n r

j p

p

n

n

n n

n

j

n

p

p

p Q , h n n n p n r

p

h d : z G hG n n r n o n p j n G n n n

j C n

p

o

n r

G

n

r

o

m O y

)4(

,

m

n

p

n r

G

p

p

y

p

r

h n o

n n

y

)3(
p

.

)2(
p o

n

| : z p

p

n

n n

n

n n

n

G p

p

p

. p

h d G n n n n

n n

o

h n o p

G

p A G

G

p

n

o

n n

n

p

n Ef

p

o

n n

G C n

G

p

p

r o

n

n

k

n

H G n

h n o p

y

)1(

yx p+}9 S=u \;y? <O yw# |# YJ9 fAQ y"v=, sO pZz"9 x v yQv S( !J# !t( fAQ y"v=, : @GA}h fz) x v y~ *O $P fz) |9|? <O !}9 v fz) y8x fz) $O v v s9 $AO <%O f}9 @}Tw( <g%O <# |Tg( v v s9 sAO <9yP*# |# <gO <, <wQ f}Q v <gO f]( fz+%9 <9y"v( FP pz|Q <9yg^ fz+%9 <9y"v( FP w x s9 y"v=, fz+w~ <T"vA, S"v? yMzq9 yQv VO*# |# w p+w~ |9 @}TwA~ <& y# @]z( <O vA9 yz& S"vA, v w yJO*E |D{ s( S( yz& @QvB
G p p

Gy(F& GyQG<h : $PG n r v o n n

n

o

o

n

p d Q n o

p d G

| : z

n

n

r

o

¶·³

)2(

z

G

y ( 8 / 66 ) .

Oj

E

C

Ch

y

C

4/461 . f ( 9962 ) hC : z C

H G

H

G

|9 *9
R

OI z h y

)1(

G

7P*> yA%P*> *| f", : !9 fz, pzLQF%9 I}O vA9 yZzK <9 v+r *wA> $P |9 Y9yK p; yWaQ } |# yJO*E LQF& y=M9 <zqe
G hd G C G Qj

! B | ",

hC

!9 |"x

: p,

h

C

G

E

n

n

C

n E

n

r

n

b

y

)2(

f

n

p Q

p

n

o

n

.

C

E

b

n

p

b C

p

n

n

n

hi

e

o r n o

f

r

n

G

G

CQ

G

G Cf

hh n n n o

n

o

hG

h

Q hR

h

C

n

G

p

n r

n

G

G

G

S

(

G

)

n

QAhS o o o : z

n

G

C

E

b

d C

E

b G

R

f

n

e l

C

G

o r

n

o

n

M

n

n

o n n

n o

d

.

p

n

C n

r n

n n

G

p

G

, h n n PG

G

e

n EPG n

Q ,

p

o

G

G

A ,

p

r

n n

n

n

M n

r

n

n

y~ *"AWQ f"%~ f"O ${ ygz~ : |9 Iw) <( SJ9 f"%~ *w( |M9 F%9 YJ+J? pz|9 <( SJ9 pQ f# s( : *gQp( v YO yT"A%~ p, yJO*E sq( f"O|9 Sz( y}9 L9p( : }f}X |"Z( <+O i+Q$~ |# sQ !%~ IA}z%~ y"v9 fz) |P $=%~ *g", yAW+h $~ |JOC, yw(p? |D{ <, SJ9 x s9 <( SJ9 yG( F9!, v9 s( |# ${ yw(p? : @J}O *ZQ <9yAJO*E p{!& *A(sr p, s=( IO*D& x v v v YJ+K <{ p, fz) |Q @> yZJ+K yw# yw; p+}9 y~ v |W%( *wDQ yAv Oy+U f# y]gq9 p{ YQv <9yAv JO*E pJO*D& w yJO*E |O fz) <, SJ9 yT=+g, $( |OyU
$PG
n n G p n o n n G Qg o C G b G , h o n

hGyG(GH :
1

x

p f", E: C!9 Ch fz, y Oyp +{ fz) Cf fn zp +s9 $o ( G n |n 9eo <n gO GyQv S(d | . ) ( o n n n n v l n n p p s9y(G : Ef s(d Gy"=, | : z fzp , p t |"x, hC!n 9 |# fz, , h: *o |Ox j v x n u n n n n

n o

v

n

n

> y î î î î = 5bY ˜ Kw Mw èÃU s Kw Œ º ï î î ð ð ð ð ð

Ç*Y ÇU1l

··³

(0052) .

)2(

z

YJ+K |Tz~ YJ+K |Tz~

y ,

vA9 p]9 { yZJ9<? <9 |# p]9 { }VgQ*+# IO*E
H F G H F G

(2742) .

)1(

z

y ,

vA9

H

p]9 { yZJ9<? <9
F G

H

|# p]9 { Fz+=+> IO*E
F

uuuu
| : z p p p p n hC n n p n n y . hG p r I hG n o o hG n p e o n G p n n Qc h n n n n n n , hp n p d G n n n n

G

| , h p O p

p

n

n

n

G

| G p

n n

p f G p

p

n

G

n

n

| h n n n

p

p

o

hG

o

n

I hG n n n o

n

Y o

, hG

r

n

Ge

p

n

Q

G

n

n n

hC n n n

r

y C n

o

G

p

n

n o

n

Q n o

p d G p

p

| ,

n

r

n

G p

p

p

n

p

n n

n

p d G

| p

e o r n n n

n

n

n

Q

G

o n r n n n : z E p

p

h n

P

n

n

G

| G

n r n

n

n

d : z n

p

z

n n n

n

n r

g ,

p

n

o

p

p

hC n n n

r o

y

)2(

.

k

h n n n o n n

o

r

hg

o

n n n E n

fz, |", !9 |# fz, t x u y"wZQ yAv z*+O yt+9 <Ju yz& @=9 @g9y) yPyx s9 y"v=, w x y"v=, fz, y& |# y"v=, y"vT> y}Z9$Q :@=9 t x x x <+9 @J9 _Q*t? y"v=, fz, yAR fz, \, yz& f"& _9f? x u v !9 |"& !& $( yMz+q? <gO S( yz& <{ $P yz}=9yj? p, v p; *zR |# s( y"v=, f# fz, \, yz& f"& !& |", x u v x y}v 9 vQ y"=, }VgQ*+# s9 $~ |", !9 |"%~ w x sA{ S=g? sAz( Fz+=+> |", !9 |"& x p(FO sO Stb I(y& S=g? |# ywq9 pzL=Q y"v=, pt9 v v y) Fz+=+> s9y( |9 FO!9 s9 <JD( f"& p, ytAz)
p n r m n h n n p hC n n n o r y

)1(

.

n

n r n l

n

G

p Q

hG G p

|

d : n

n

n

o r n o

n n

o

n

r

y

G :

n

o

n

h n n

g m

d : z G n

r n

n

r n

G

p

r

G

n r n

y .

hp n

yPyp x s9d Gy"=, | f# Fz+=p +> y}v 9 ptOg p, iRr hnIp CIOm : z G!dQo hG w o o r o n n n n n n o
n n n n p

p p h!t(d C*]9 : fzp , |# Gy"=, hGy"=, | |"& pp , G:@=9Y hGy"ZQIp , t n v x q w r n w r n nno o n k q n

¸·³

)4( )3( )2(

C

OGhO 9724 hG

G

G

9481 .

z

y ,

H : G

QI ,

H G

S

(1281) .

z

y ,

H : G

QI ,

H G

S

(1281) .

h z

y ,

H : G

QI ,

H G

S

(1281) . (2227)

)1(

<( ya=Q !, p, yw=+Q YJ+K |Tz~ vA9 |9 <9 y"9 *=h ytQ*X IO*E YJ+K |Tz~ vA9 |9 <9 y"9 *=h ytQ*X IO*E YJ+K |Tz~ vA9 |9 <9 y"9 *=h ytQ*X IO*E |Aqu fz+& YJ+K y=M9 vA 9 }Iw9 <9 IO*E
: z G Qj y , H : G e , H

p

p

n

p f CF n n * G

o o

o

r n

n

p p F

p

p

p

n

n

n n n

n

o

n o

n o

d : o n p

n

G

p

f n

.

n

r

n n

o

o

n

k

G C n

n k

G

p

p

p

hf Cf G n n n r

n

r n

n

n

n n n

n

r

G

p

.

n n n p

G

? h n n n

G

d ? o f n

* G

p

v9 }v A%~ |TAAQ*# L9 q+# *Ag9|z( <9yAv t+v? <{ *Q }|Q v yW+g? @t( y~ *w# yO*# fR*R <O p, L;p? |# S=u <{ x x ygRw p}A) ygRw |A) yP w yJO*E p+& yO*# *w( fR*R pAQ L;pA%~ C~ *R $P v
h<+n 9f Pyp x pp +}9 *n z@p , : n nn o n n
p p n Cf G n p o

v

x

n

n

o

n

k

G

p

p p

I n n n r

n

o

n o

hd o

n

G

n

r

n r

n

o

G

y

n n

o

o

)4(
p F k

.

- z

n

n n

Gd G o n Gd o

o

n

n

n

G

p

- z

n

n

G G

p

o

f n k

o

r n

n

n

n

,

n

n k

o

o

n

o

n

k

G

p

n

n n n E

G

- z

n

p

n

r n

n

n

n

Q n o

y

n

n n

Gd G o

r

n

e o n n

k

n GE

G

p

p

k

)3(
y

.

p

m

n

r n

n

n

n

n

- z

n

o

p

f G o r n h

n

C n

p

n

k

G

p

m

n k

o

o

n

)2(

.

p

o

o

n

y

)1(

.

p

: p

n

p GyZJ+J+# v n p *TAOy(f n r n

@GA}h fz+%~ }|v ? : *R yO*# s9 }9 IAv ) *w( fz+w~ C"9 fWQ Lz+q? vz%~ w x : *R $P yO*# fR*R |"+g9 y) C", fWQ F; x : *R S; fR*R y) C", fWQ Lz+q? vz%~ |# sQ*X x *w( C"9 fWQ |+Q vz%~ |# sQ*X w i+Q$}9 vD+Q <JO*E :C", fWQ y& yq9 fO p,
p

w

n

k

G

p

p

n

G

n

,

n

h n

C

X l

p

n

n r n

v

I l

p

î 5bY Ǚ3Mw Ad ÅUU î

Ç*Y ÇUs

¹·³

)1(

QhGg

| T z~

:

vA9 Yq9
H

J G

y}"9pt+#

,

IO*E
p

(9772) .

*

n

n

n

o

f G o

k

n n

n

, hG n

o

U

p

n

G

p

o

n

o

o

n

p h

*

p

p

n

, h n n p

p

n n

n

o

p CF n

p p

p

p A . .. ? p

.

r o

n n n

p

n

n

n

n

Qi n p p

,

G

h Rd n n n n n .

n

o

o

n

h

,

h

n

n

n n

C n

p

r

o

, hC n n n A G n o

n

G p

o

*

p

p

n

r

Bf o

G

p p

r

o

r n o p p hQ n n

n

h n

b p r

p F

p

n

n n n

n

n n

C n

o

O

I

.

*

A p

G

: z p

p

C o

p

G

p

r n

n

n

o n

y

k

)1(

.

p CF n

n o

Ch r n

p n O E

n

r

n

n

. p

hCh n n

n

Og n n

r

d : n

p

o

n

h n

n E

p

n

r

n

n

O

*

n

d G o ?

| : z

p

m

n

n

n

G

p

p

n o

f

n n o

n

n

o

o

o

n

y

o r n r n o

n n

C n

p

o

n

n r l p * h p

p

G

n E

n

o

o r n n o

p

p

n

n

e G

p

p

n

n

,

p

n n n

n

o

f o

, h n n n

f

n

G h n r k n

n

.

r

* G

p

p

p

o

n

n

n

r

l

n n

p O G

p F

p

G

p

o

r

Bf G n p

n

h n

n

n n n

n

n

I G n

n

n p Gh

p

n

r

o

l n n

Cf G n

n

n

o

f o

h n

C n

p

Cf o r r n n

n

G

n

G

p

p

n

n

RhGL G n n n

o r n

. p

p

p

n

n

r

p

v+r *w( yJO*E !Z9 fz) fz, y"wZ( f# fz, u u yJT+# y}g9 *? <9*h F}+h }v A%~ yzMzq9 y~ s={ fz, <9yW( @"9 yJT# y}g9 *? <9*h t w p]{ $~ |# yQS{ f"O$~ w w F9 ytQ <PvQ yQw S{ S9:@%~ y~ *AaQv y~ }v ? |h !%~ v p9ygO :f=Q <& F9 p, yZJ+K p, |v A, C"9 fWQ |"9pt9 }v A%~ |# : S}9f+{ : <{ y( s9 |# yO S}9f+{ : v f9$9 yW+g? vPyx <z v x s( y"v=, vz%~ |# sQ*X *TA=gO |g& !& *Q*O fz+s9 x v w \ gr :*? y}"AdQ y) *( yt+9|? p}A) *w( fRt |A) *w( fR*R sB Iw}%~ yJO*E y+U p+& IZQ ygO } }v ? <{ $( L=Q yO*# *w( v x ytQ yZJ+K : |"h Y; yAv Q *K : I{v y}Ag? v *d%Q *d%Q yO*# yZJ+K <{ v9 *g}{ <9yAt+v? p}9 SAa9 v v x v9 p9SO |# <, <wQ f}Q fD}9 <{ fz+v9 f"O$~ y~ *TAah
f n n k G R n n n C n p m n f n r n n o n n p G p r n n o n r h n o n n h n o r n f n n r n Ef Y Cf o n r r n n n r n n p

v

n

r n

r

°¸³

)3( )2( )1(

z

G

y (442) .

z

G

y (U763) .

z

|t9@{ ya9y=++# 8H y=;i? y=;i?
8H
G

y (U631) .

n E

p

n

r n

p GF

p

n

, hC n n p n p

n

r n

p GF

o

n E

m

n

o

n

n

o

n

n E

p * h

G

p

n

o

n

F nq

r

o

: p

p

l

n

l

n

G

, hC n n n p d : h n p

G

p

C n

n

n

n

o

n

n

p

p d O p

p

Cf n p

n o

n n

n

g G

n

n

p O

n

h o

n

o n

G

p

n

G

p

n

k n r k n p p p Q h b G n n

n

G

p

n

k

G . m

n

n

r

n r n

n

o

n r n p

n E

p h I n n o

n

e

p

n r

k

G

p F

p

n

n

n

n

m J Ch C n n

p

p

r

n

GOG , k p

o

n

o

o

n

g G

p hG J n n G

n

p QhGI o n p P p

*

n

o r n p

o

h o o

O o n

o

n

g G

n

n

p O

p

G

n r

p h

p

n

G

p Ob o

p

n n

o

h n n

G

p

p

n o

r

p

p

* h n p

n

n

e n

o

n

o

o

n

G

p

p

r

n

p n e E

G

p

n

)3(
o

.

n

n

( G

G

p

)

r

o

n

n

n

G

o

r n

o

) .

-

d G

p

n n

n : z Ef

p

p

n

n

n

G

p

p

r

o

n

n

y ( G

n

GW o

h n n

n n n g E

p

n

k

p Q

n

f Pp n n p

n z E

n

k

y

)2(
n

.

n

G

p

Qi n p

o

n

n

n

hG n p

p Q

n

m

f

G

n

r

n

r n n o o

G

n n

Q n o

-

n

n

n

G

p

n

Y

n

n

r

P

n n k

n

C n

n

n

g

o

n n

n

:

- z hC p n Pp n

p

C n

p

G y

n

n o

n n n n p hR G , k l n n p p z n r

n o

)1(

.

y) F=Q +{ SQv $9 F=Q +{ y) |J}v O SQv $9 |J}v O y) :*? } }? f"O$~ SQx *v? f# yQx \9 s9 :*? yz& SQv $9 |}v 9 *O w :y? sag+v? fz) $P }I9 *E \gB |AzLQ v x yW+g? yw=9 pQ yW+g? yA, v9!B @MAzr <gO p9 v{x |9 @tQ*=9 x x v } }? F}9f9 pQ C~ @j+> F}+h $P yQx *9 f# v v : *gt{ F( v{x $P }I9 *E yA, *Q *%9 yW+g? p, vQ x x yZ9 y(yO*& |(S) f=O yz& <9:!]}9 y+& v y}v 9 s9 |J}v O <# f=O yz& <# yJT# y"vqU yRv v+v? S}K y}TAt~ s9 y=+9\, fz+s9 y~ *PvQ y"v[ yzZJ9<? yZQ w v v x v S}v ( |9|9 v9 yx yz& \) !}9 yW( yz}%9FQ*# }!Z9 p{ FA}g( fz) F{ v w y}9 @(y) fz, yM;p? y~ *O !Z9 <{ vQ !%~ I}z( fz+%9 t v s v v v !9 yw~ *Q L+Q yw~ |", |+Q x @"9p, yx v}9 p, !%H y=;i?
o n , G p y : n n n n n n

±¸³

)1(

G

yw9p,

:

vA 9

H G

*}9f

hG

ywqQ

,

<9

H G

ywA}9

f ( 2 / 422 ) .

uuuu
J p p p hf PQ o . o hG O n n o n r o k n G p p p n n , E E Cf G p n n G p n r j p n m

h n

n

n

o

n n

p CF n

G

p

p

n

- G

p

p

Cj h n r n

i G

n n

p O .

S o n r n p r e o

o

f n

n n

.

- G

n

p

p

p

n

n r

n

-

p

n n

f G n

n

n

* Ch p n

n

a G o

r

n

n

n

hR n n n o o p n

:

n

G

p

j C n

r

n

n

n

r

k

n

)1(

. z G

p

y .

n

p

p

|9 <O *? xv ygO |Of) <gO yJO*E \9p? y) yJT# ygTwQ v : *"a=u fz) }v ? yW+g? w Yr S( ygO x y"v9 *GA}g( fz+%~ S; p, f%O$~ fR*R *A(y( yM;p? v Y9 :C", fWQ |"%~ |# yP |Tx IQp9 S}g& yw9p, v fz, SQv $9 fz, y) |# V9 C~ !A~ @P*g( yx t v u
n , hC n n n n n n E n n n A , n C n p o r o o o f Pp n n ?! n

²¸³

)1(

G

y}TAO
o

p Qc 3 / 622 . r n r n

3vv G

p

p

n

r

o

o

n

m

f o

r n

Gf : n p p

n E

C n

n l

o n

l

h n n

n r n

Ci n

2vv G

n

n

o

o

:

n

1vv

o

n

o

o

C n

p

n

n

j p

m

n

n

n

:

p

l

!,

p

:

v

n

n n

n n

n

G

p

o

r

m R

n

Cf

d n

p

:

p

p

n

h n n n

n

G

p hQj Cf p F p n

p

m

n

n

n

r

H . o

n r

n

n

n

h n n

h d G n n n

n

:

p

p

m

n

n

.

n

p

h d G n n n

o

j :

o

n

l

.

h d G n n n d C n n n o

o n

: QG n :

p

p

. p

n

l

p

p

p

n

n

n

o

r

j

n

m hb .

o

}

p

v

C n

o

G

p

G

r

n n

hj . q G

p

}f}X Sz+}9 <# |%Q Ct? : !& |OyU sO f"g"& v v x yJT# <# p%~ y+U <9yt( x |J}v O <# I}O <# Iw+~ p+& y+# GyD9 : p+& <+"}9 !t{ <# |JQ f"& s9 p+& y+U |}v # *wP !t{ yO w *J+) <# |g+# Ct& w v v s9 y"vT9 , y+U <Dt? t s9 <# fO |Av %~ s9 ygt+z, p], L=+E t s9 <( I9@~ y~ *w# f"O <ZO G hd : p+& <( yZzB y%Q v n o p9yJO*E LQF& yJ9v~ f# <# f=v 9 |# _Q*t+#
n n C o n r n n G p p n o )1( n p S p p : n G p G |

* C|9 GyT"O : v n o nv

$PG
n n

yJO*E : *D=B f# y"v=, x
n o n n r o

S"O : |A"9
n k G h n n n r k

.

èKw 1U1NU Œ î î ¹ ­ 5bY ˜ ÃU bMW ÇFKr ï ï ò ð ð ð ð

Ç*Y ÇU7l

³¸³

z

Y G

hi y ( 81 / 773 ) , z G y ( 15 ) , z

G

y ( 6141 ) . y ( 3 / 6 21 )

)8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1(

z

G

\g+r yG9|h @zM+[ y}TAO
G

Qc

z G

J y ( 1 / 943 ) .

z G

y ( 3 / 742 ).

z G

h

y ( 2 / 151 ) .

z G

A G

y ( 3 / 051 ) .

z

Q

GO y ( 11 / 502 ) .

z

G

y ( 1 / 532 ) .

z G

|G}( yqA9 pAK y}zx ygz, y}(\(f9 ygz{ y}GQ I+# y]gq9 yw=+Q @9 *N <jO vWr yMq9 y}t9YO yJT"?
G

y ( 071 ) .

hj hG

p

h d G n n n d G n n

n

hG

p

p

o

n

n

hG n

o

G

n

Rj : q : G

p

nr

n

:

n

o

. Y l )8(

n

n

h n

C n

n

r

n

n

)7(

.

d G n

p

m

n

GQ n

o r

n

o

o

H l n

n

o

n

)6(

.

d G n

n

o

f :

n

G p

n

n

A l

C n

n

n

)5(

.

d G n

n

o n

:

n

n

n

G G

p

n

n r

n

A l

)4(

.

d C n n

n

o

RQ o n

:

G

G

p

n

n

)3(

.

d C n n

n

o

:

C n

n

r

n

n

)2(
n

.

n n n n pn p n p p hGyJO*E \gq& CvDQ C${ Gygz~ : n n o n v n p n r no n r r p o n M r n Y .

s9 s9 s9 s9 s9 s9 s9 s9

d G

y"v( w yP$=, <# @+}+? }y=9!, |(\( w v w <# yG( : *ZK : Y{ y& w yO sa", yJO*E |]aQ i+Q C9<B v <# I=9 $P V, : Y{ y& ygt+z, : *ZK p, $P y}A# V, w <( f? v~ |# Lzu pA]J( p+& <( I9@~ : Y{ y& y=M9 w |"wQ y+U y& F& YJ+K
o p Qj : o r l , h n r p l n l )1( .

y~ *ZQx <9yT}9 v
n

´¸³

uuuu
G p j p o n ? . n r n o n d o n Pp n : p n n n o r o n o r o G n E p p G n p H p p

G

p

r

o

G

|

p

n n n

n

n

n

n

RhG r n

h n

p

p

C n

r

n

.

G

n r o

p S C n

K p o n

r

h n

n

n

o

n

G . p

k

n

n

o

n

:

p

p

p

n

H o

n

G

,

r

n

q

Cf n

p

n

o

hC

.

n

r

o

h OI n l l

n

r

o n

d o

:

n

o

G

p

p

,

r

n

n

A o

G

p

p

,

A

G

r

yP $( fz, t v pw+r *t9 <gO yx : *|LP fz~ y"v=, : f# _Q*u y=9 x v ygz~ !tz& f# y"v=, i+Q fz, vz F& <t+v? YJ9<& x y}=g( yz"v9 F}g+# y+U |J}v O y( YK s(y& f# fz, <9 |O*"? ygz~ p+Ag+# fz+s9 $( v v |D9y%9 |JO <{ *t9 <JQ ygz~ S}9 ygz~ p]9 ygz~ p}"wQ }|( yg9y~ : *t9 y& |O*"? fz~ } y}O*"?
Q : G p p p

* C|9 |A"& : nv nro

n o r n

n

n

o n

d o

n

n

;

f

G

o

r

n

v

n

k

µ¸³

)2( )1(

z

Gf G

Gd y ( 2 / 823 ) .

z G

|+R :fAO y=O *? y"%9*?
G hG

y ( 3 / 83 ) .

n

:

*

G

G

I

G CQ

Q n o

, h

k

$PG

fO$~ w <"( f=O y}az> p, @zx yqAQ y~ *=zj( <g+# F; pd9$Q y}A# |"wQ }|(
G Q :

* hC|9 |A"& : nv nro
h d C d G G

hG

F

:

n r o

hc G p

n

)2(

.

:

f p

n

G

n

n

.

d G

:

O

p

C n

n n

o

G

)1(

.

s9 <( I9@~ y"T9 , |AQ yJO*E s9 <# y}O*", v9 *]h yJO*E s9 <# vD+Q @qQv <& <( |Q*~ yw(p, p+& f=O yjq9 <# yt9S~ <( |Q*~ yw(p,
G Q G p : C n n r G G

.

* C|9 GyT"O : v n o nv

$PG

yJO*E |gz( S"O |A"9
n r d o n n k G h n n r k G C G CQ r n n

.

hGyG(GH :
h A p p p n G o .

p

p

p

h n n

n

n r

j ,

n

r

n

o

G

p

n o

hC n n

o

G y .

F9 p, yJO*E !%~ v9!( <g+# |# <", f=O y}az> v Lz+qA, |# <gO p9S}g( y& _+g( s9y( s9 S( yz& |W+Q y) fz, $P L, Y+,
G : d Q d G G E : z Ef

v

n

G C n

p

p

n

hh n n

q

5bY ǝcÇÑ uå ÇbÇÑ

Ç*Y ÇFU8d

¶¸³

m

-

G

p

- C o

-

o

o

o

I o

G

Q

n

n

n

f . n

Ch

n

o

O : C l n h

f - Q

-

o

o

-

+

n

h n

G

p

.

n l

o

o

.

o

r

.

(

n

o

r

P

o o

QG . k :

n

h n

n l

o n k

d o n

n q

I .

p

n

J n

n

G .

+

p

n

n

n

.

n

(

%

h

Ch n

m O :

n

o

n

o

h

h

o

o

l

.

h

n

r

l

(

h n

Ch n

m O C n

n

CQ r n n

o

r

n

o

n

,

:

n

l

h

l

C

Ch

Og G

, h

G

GJ .

V}U f=O yz& |+? f=+O pz*# } <g( GyJ9QK : y& S=g? : <( Sq+9 <+g? !(p{ f=O GyR< Q : y& yO f=O yz& y~ *gt> f=O Gywg=? : y~ *gt> \QGQ : y~ *gt> Gy}t e : y~ *gt> v( IG{ : y& yO *t9 y& |Q sD~ : |9 Yj+Q Gyj OGb : : ft> y& C< y > : y& C;C? : fA=? fA+=? |gA> FgqQ C< _9yp > : y& <g? : YjQ$~ fz, C~ _9y> ft+{ t no n Gyg=9S : v=Q : yq]{ yO <gO y=gD? <M}U S"( v9 y& *? Yj9 y~ *gt=(
pJ}RI

:

f

PQ

QG k

G .

hC|9 PQ*A%~ :
I vv G S vv C vv C . A CQ .

hG

j COQc

A

G

CQ

:

G

S vv

I vv

G

vv G

vv

G

vv G

QK .

I}R yg=9 <( _9y> <( y%> p%|: <g? yP |# $|: <gD? y"=, <g? ptb $~ yg=9 I}R f=O ywg=? yR<+Q f=O yz& yJ9 <( _9y> <( y%> yj+O sD~ IG{ y}t( \Q
C vv C vv G Gb vv vv vv G e vv

GQ vv

·¸³

uuuu
G n p H , r l n n n G p h p p n n r n j . n n

h n

n

o n p

c n

p CO n m

C

k

o r

n

i

C n

r n

r

o

n r n

;

d

}! % 9 vn
n n p

: @O w fz)
n n o n n p

y}az( fz) }s{x |# F%? !dQ yg{v $"9 y? LQ fQ\B f"%9 v f"& s={ <, <wQ f}Q
n n C n n r h n o n n p . p p p p p n n r k n

$Pg @tQ*=9 C$~ w G}n Oyv ? Gyv A, *n TAn Oyw (f <%9 fzn ) E|n 9|n ? fz, Q\, Gyz& r n u n n n

ÀÀÀÀ

p

G

n

r

Y

p

h n o

n

h

o n

. p

f

C n

p

m

n

n

Cf

n

*

p

Q n n

n

o

n

G

p

m

n

r

n

h

o

G

n n o

n

:

C

n

o

n

n

n n p

c n

Cf n

p

n r

n

n

r

h

p

p

n

n

n

l

*

o

o o

g

Pp n

G

n

n r

8 Ch 01 n

n n

GJ .

C

q

.

* p

n

I h n n o p

r

o

h

o

I o

o

G

p QK C n

n

o

G G

h n n

n

o

hG G

n

o

o

G

C n

n

n

h n n

n

n

n

o

hf . n G

+

n

n

o

o

Cf n r n

r

Q o n

f

n

p

p

n

o

n

O G n +

n

p OI n

n

*

:

z*

*|

!,

)

$

(

,

+,

yqQ $( fz, *g+vQ <& t } <9 _9y> p^ *a+h }Y{ $( y"=, pw+r *a+h v w v s(y%~ }<, _9y> |Q @T}h :<"x @a+h <9_{ fz, f}Q p, yx y(sB S"( t vDQ |# fz, I}R FgqQ f=+O <# yJ9 F9<( y"v=, !ZQ yO*# v x @(F> yM;p? sO F9<& vD+Q p p w~ y : *}w# *ZO |# y"=, p{ |GQ F9<? yzW%9 : v v x v v r p p s(y& z p w~ o n GRpQo fz C|r Qp j n PG ; p w f CpL hnhnY q o
n o

nnv o

n

n

n

¸¸³

VGQI <", $9V~
¹¸³

VGQI C<, _9y>
°¹³

±¹³

²¹³

h n o

C o

m

o

.

n

n

G

n r

o

OI o

C o

n n

p GA G

o

n

G

n

n

r

n r o

r

n E

Q n o

k

hG n

p

G

k

hG

p hH h o n n p S G p

p

n

g

G

n

G

p

C

n n

p GA G

o

o

| f C r n n p p hH h G Og h n o q n o p G r n n k G

G

h r

.

n

G

n

p ha

p

n

n n n

n

G

G

G

p

n

C r p Qg , h n n G p j

g G

p

n o

o r

n

n L E o k G

p

o

n r

h n n n EPG n

m

p

n

n r o

r

n n

n

k

f n n n p

n

n

j G

p

n n

o

n r n n

g

p

n

r

n r n

o

n r o o n

h n n r o o

EPG

f h

g

hG

p

p

f n n v

n r

r

o

n

n

o

n r p

n

n r o

o

n

k

G

!,

p

d

p I G

v

n o

n n

o

n n

p , hp l n n p f , h n r n

n

j G

o

n

f n n

n n

p f

}

v

o

G

.

!,

p

v

I G o

n n o p p p d n p

n n

p f .

$

o

I G o

hG

r

n

J .

h n n n

G

o

o

Cf G

p

p

hP p n n

n

n

o n

o

n

:

C n

n

n n p H G

.

G

n n

e o

n

n

G h n

G

n

n n

e n

p

G

p

n

n

C o

p

r

G

p

h n

k

o o

p a G

p

n

n

n

G

p

n n

n

p

o

r

n

, h n

n

n

$( <, <# Lzr w y}tZ( p, |Q yJQ |h $P y~ *tA{ : F; IO v y"v=, v9 v}{ y"v9 p, $P yWG9f? yA, $, w v v |Q yJQ s( |tO|+& vDQ |# } y) v y}M9 |tO |9 fz) y}w9 $P yMZz? *JA9 y+%9 p, @GO yQv F{ yDv 9<B ytz> yP y~ *tA{ <+O*& vD+Q C9<A9 p, v v9 |h F}9f? @||"& <+"}9 @GO *"Mzh sz=& *G=# v9 IO x v9 s( v ytz> ygwU YJ+K yPyx @GO <g]%~ *tA{ vD+Q C|9 GyD9 p : p+O fz) s( y=O y+U v{w |# v9 s( v y=O v w n p9 hd : $( yWG9f? v n n o hGyD9 p : VO ytA9 <9y=O v CIO }9 : s( ytz> yD=9 v v o o $P : *Tz~ yx yWG9f? @qTQ <W+8+# v v v v YJ9 y"v=, x yw; p, $P yw# yw; p, @tO|& p, yWG9f? fz) F}+h w |# SO yz& S+q9 |# S+( yz& Sz& fz) y}WQv+# y+U v : Vx : *> fz+s9 v9 |# VGg9 yZJ9<? <{ v9 SO v
n n

v

h n

n

Q n

n

Cf n

p

v

n

n

f n

o

r

n

p f G

p

n

n

r

G

n

f C n

k

î ï î î î î î ] Uæ Ã8l ÇMUÓ 1Fb Ñ7uä ÇKt ð î î ò ð

|

Ç*Y Ç_èä

³¹³

( 61 / 232 ) .

)1(

Q hi G

y}GzT, f# fz,

: C

!&

v9 *z( <QS( yz& *( <O
f P d G e

Q . z

<J9

Q G

}!(GQ y

uuuu
p p m p h c n o n C n r n f n r n n n , h n r n n , h n n r . p p n n n r n n r n n n o p n . p p p m

G

hC n n

o

c n p

n o n p n

n

G

p

p

n

r

o

G

p

p

n

n

, hG n

n

p GA

n

G

G

p

p

n n

Cf G n

p

p

| p

n n

G p

p

r

o

r

n

G

| ,

r

p I h n n n r G

n

Pp n

p

n

o

n r

o

hf G n

n

h g n n r n n r

p p g hp n n f

p

h n p

n r

Q

f n

n

G

n

f o n n Q n o

o n

| h n G

n

o r

h

p

p

n

h n

p d G

p

| p

C n

m

n r

Q n o n

d G n

p

n

o

n

;

r

n

G

n

n

r

n

Gd n

p

n

f C n n n h n n

o

o

n

n n o

n

g C

p

n n

n

G

| .

$"9 |# v9 |Dz& v9yR<+Q _zJ? SgO w sA; vDQ |}v # sAz%~ fz, t |v 9 ytA{ p%"9 |# yZJ9<? |D{ L9yO <# y(y+O y=Q <# |9yx v y"v=, p, ygQ*X |h fz}& y}WQv+# v9!( *tZO y"v=, v x v v}9 p, y%GQ s={ yx <gO <+O yT9!& p, <O v9 |h yA, v9 *=9VQ$9 y"v=, y~ *G=# v9 *t, <"qT& S( yz& w v <gO S( yz& p, yWG9f? <( <wQ }!& <9VQ }$( v v9 IO$~ sO sA{ <+O vDQ |# y"v=, x v9 fz, i+Q *Av t( <QS( yz& }!& VGh |"%~ t
f n n n h n g p n o f n n o p d G p | C n p

v

r

n

o

)1(

n hE f n

´¹³

)2( )1(

G

Q z

|"%9 yT"?
L G

y ( 7 / 205 ) .

QG

!dQ i+Q |z|( Fh |9 @tO

e U ( 06 ) .

uuuu
p n

)2(

.

h n n

n n

n

n r

o

Q G

p

r

n

G

n

r

n

Y n

n n

Cf C n n

m

n

n

C n

r

r n o

G

n

p I hC n n

n

g

n n

G

n

.

p

hC n n h n n p

I G n o r n r n Pp

r n

p d G

| .

G p

n n

p

p

p

r n r n n

n

G

| C p n

m

n

n

n

n n

n

C n

m

r

n n

r

r

r

n

)1(

.

hG

n

r

o

n n m O .

p p

n

H G n n r n

G

p

p

o

k

n

z G

e y

G

p

p a

o

n

n

n

n

C

p

r

n

n

h

o

n o

h

o r

f h n n o p d G

o o

n

n

p F

p

n

h n o

o

G h n n n n C

p

n

n

r

n

G

C n

p

r n n o

n

r

n

H Q n o o

|

n

r

m n E

C n

G

n

n

G

n n

hi n n n p d G

o r n

a o

p

m

n

n

n

.

n

n

r

n

r

G

p

p

G

p

p

l n n

r

n r

n n

r n

.

n

C n

n

o

o

: I G n o r n r n : E n n o G p n

n n

p h

.

fz, u sO !t{ |"Z( yT}g9!, F}9 fz) <9 <wQ fz~ |# v v yZ; |v Q fz) yJH v x |v 9 vDQ SAg}9 y"v=, ptO SAg}{ y"v=, <9 <wQ fz) w x sO <+v"9 yx p, v;|"9 f# fz~ <, <wQ p, @QF}A& <# |Tg( <(v yW9pg, y}az=, <9<9 p, vA9<& } p, yM; <+# fz, w w v x <+"}9 Laz fz, f}Q fD}9 i+Q$~ p, |T9 { L(yq( sO t p+%9 <{ |9 LAzr YJ9 S( yz& p, |Tzy? : IT}%9 v |v 9 Y9<? p, yqA9 p; *gQ }<, <wQ |Tzy? p, yqt& Laz yDv 9!, vDQ SAg}9 y"v=, y& x IO$}9 Y9<A& p, pA9 *& yZJ9<, yg9y~ <zIO F%+#
*gQa
o r n o

v

G

p

p

p

n

n

h n r

n

:

ï ò ] ÃKr ÇMUÓ ð î î

Ç*Y ÇUw

µ¹³

)1(

FR |# IO*E <, $Q*Q \, yz& f"& yP
A C I Q G G

j QhGg

| T z~

(

9962 ) .

uuuu
hC m o n h p r o n o n r n n p f n n G o q I . n r n G p a .

G

G

p

p

n

G

p

n n n

n

l

h n

n

n

n

G

p

p

n

k

G

n

n

| h n o n p G

f o

n hEf n

f G n

n r

o

O C o n OQ n n

C

h n

o

h

p

n r n

n

H o q

n

k

n E

G

p

n

n

p A

o

n n

p

.

C

n r n

n

H ; o

n r

n

g , hG o

o

n

m S h

n

r n o

hG

o

r

G

n

p S

p

n Ef

, h G n n n

n

I , r n o C n

o

p

n

n

n r n

H G n m

n n o n p S

G

| , hG n G

n

n

o

hG

o

n

o

n n k

n E

n

n

G

n

S C H n o o n r

n r n o

n

r n n n n

C n

o

n

.

z h p

p

p

n

n

n

n

o

n

o r

Y r k

n n o

y

)1(

, h n

o

f G n

n

o

h n r

g

n

h n

n

n

o n

e o

p

G

p

.

p

n

p

<( <wQ f}Q *zAt+9 |h y"v=, p, |Q <# vg> x *zAt, |h y"=, p, f=O |"9 v x fD}9 yQv VO*# p%P Iu yw# y+U $P S==9 yM;p? y"v=, x v9 y}tZ( !& sQ !T=9 y) y"v=, |# <9s, yMzq9 x v ft+{ i+Q$~ p, F? fz, sQ }!%}9 S=a9 <# f=v 9 FgqQ yq]{ <# yg=v 9 fz, vP I}R p%}9 f}v 9 y"v=, yJT# yJT+# x C~ fz+s9 y+U sQ y"v9 !T=9 y) y"v=, <{ yg=v 9 sQ |# v v x *"qh :!Aqh <& <( y%> y( v9 y"vT> IO |# <az <& f}z& y~ *TQ <& !T=& v yPyx : *tO f"O yz& V+89 x sQ y"vT> |# y"v=, VQ yw"v& y+U |# Sg, !T9 x
o r H G o n n G p p n n a , h n l n n n n r G n r n p f
= î ï î ë ï î ] Ãd1Nr KMw U î ò ð

Ç*Y ÇUY

¶¹³

uuuu
h n p m p n r n n hG n h n n h n n p G p p m a . h C p n p r p n n n n n C n p p p p n r n l n p Q G p p n o o r f n

C n

n

.

r

n

n r n

G

p

p

r

e

p

n

n

n

k

G ;

p

p

p

n

n

q

n n l

G

n

p

r n n n

r

e

n

Cf G n

p

hP p n n p

n

o

hp

n

n

p f

n n

m GJ Ch n

n

r

n n

, hp n

p

n

n

G

n

E

n

k

y .

Chd G o n r n

n

n p d E

p

r

k

, h n

o

Ch d G o n

n

p n A E

r

n

k

, h n

p

C n

n

, hp n n

G

d n

n

n r

: z p

o

n

Ch d G o n n n G

n

p f E

d Chd q o o m n r

n

k

_zJ? yRw <+Q SgO f=O yQv I}# <# f( sO Sz~ fz) *O <, <wQ vD+Q |# v=9 yZJ9<? |D{ fD}9 v <, <wQ y~ *"Aqh y"v=, <{S; fz, vD+Q yZjQ S"& v}9 !Aqh <{S; w u yx y"v=, <gE ygz, C}9 S"( fWQ ptb yPyx v v yg=+O S;|9 yQx F9 S;|9 LO*G? v y"T9 S;|9 <; v x Sz~ yP s9 <g]%~ fz, v yZ=+9 S;|9 <( <wQ t x f( s9y%9 <g^ ${ ygz~ |h @q9s%~ fz) YjQ S"& I+#
p $P n g O n r i n n n C n o r G p p p p , hC n o n p p p r

x

n

n n

n

x

n

n

ò ë ] ï ÃèNr Å7šU ï î ð

Ç*Y ÇdÇ1l

·¹³

uuuu
C n n n r n o G G C n p G p S p G p . n o r n n n p l h n n l hG n S h o n o p I o o G m n p p QK n n hG p p p o n r n e ,

o

p h QI

p

n

o

f C o r n

n

n

n

n

n

n

n hEf

m

f H n n n

Pp n

? . m

n

r

p

r

o

n n

n r

G

p

m

o

n

n n

r

p

n

n

n r

o

r

n

n

n

n r m

o

hG p

o

n

.

C n

p

n

n

n

h G G n n n n n p n

o

p

p

p

n

r n

hG

o

n

m

m S hG n

o

G

p

h

p

p Q

o

n

n

n

q

p

m

o

n

n

r

n r

G

G

p

p

n

n r

o

r

n

n

n

o

n

G

r

r

o

n

m

o

r

n

r

o

n

o

o

g

p

p

n n

f n

n n

n

n n

n n r p

o

o

n

?! p

G

| p

p

n

n

n

n

n

p

hP p n n p

n

n

n

G

p

n r n

n n n

n

Pp n

G

n

n r

n n

hP p n n p

n

n r

g h n

p

p P GJ n

p

n

g . p

h n p

n n

o

G

hG

p

p

p

o

n

n n

k

n

n o

o

G

p

p

p

n

n r

n

hG n

p b m

n

G

n

r

o

Cf n o n r p Q Cf G n p

m

| hG n

n

S h n n n G

n G E p

C n

p

r n

p

I G r n n r n n o o r

n

h n n

n

n r

o

o

n

h n n n

n n

n

o

o o

n

C

n p n Qg EP C m r

r

n

pz}v 9 Sz}( v9!( |# p]{ y"v9 f"O yz& pgt+{ FgqQ yg=v 9 f=+O <# yJ9 SGO y~Y"9 <9y]Q *w( p]{ |}v # SGO yZ"~ v9 @9 |# yx v <{ !J# vPyx y~ !TGO yZ"~ p%{ |# y~ *TGO yZ"~ yZJ9<? y~ *TGO yZ"~ v !& SGO yZ"~ vP <# f}Q <# f=9 <# yRw <+Q v{w Yj9 v v C~ y+U fz, ptb |# y~ *TGO yZ"~ pz<( <wQ yZO*u y~ *PvQ v x y~ *=zk yQv <g? |# f}Q p}# v9 vPyx |A) S+TGO yZ"~ pzLP y"v=, fz+v9 yx s={ y}=gE pzg{v fz+s9 p, yx y(sB w fz+%~ yx yqtQ sz? *O v _z=( |"& *zLP |"& C;C? |# <"+& y+t(|( <AQ<+A%~ !q9 |# y}W%( y"=, yg=v 9 I}R !azt( y) <, _9y> v v v !& v+r *TGO yZ"~ sO !Wz p, <+B y"v=, |"P !g(|? cq9 x v : *MAzr IO |# y}Tz}+# p, fz+s9 y~ *TGO yZ"~ sb
n n r n C n p o n G p l o r n Cf n p

v

n

n

n r

o

r

n

n

n

q

ò î î ï î r b BMr j í î î ñ ð

Ç*Y Ç)Uf

¸¹³

G p

p

p

p

p

S n n Gp p

n

r

n

m p S hG n Q n o

n

m I , h n n H n

o

n

Cf n

p

p

n

p

p

n n

n

G

n

r n

hC n n

r o

h n n

G G

p

n n

n

k

n

G

n

n

n

,

p

p p

n

r

n

p Q

n n

Cf n p

r

6vv

G

p

p

n

r

n

Q G o

n

n

o

hG G

n

hQ n n o

n

h n n

n

hG

p

p

o

n

G

n

G

n n

.

p

n

n

o

n

n

5vv p p

p

S h n l n G

n

n

n

n

Q n o

p

n

r

n o

S o

C n

p

n l

h n

n

n

I l

p

n r n o Pp n

h n

C n

n

r n

Gd l

p

n r n n

j p

p

n n

n

r

h n

n

n n

n

n

n

n

Cf C n n

n

r

n n

o

n

o

n o

hC n

o

o

I . n n

p

p

h n

n

n o n

4vv p

p

n

n

I l

n

I l

n r n o k

n

n

n

G

p

o

r

o

f n

n

C n

m

k

h n n C n

n

n A E n p

G

n

n

r

n

p Q

n n

n

n

r

n n

n

o r

r o

h n

n

o n

r o

p

o n

p QV r

n

? .

3vv

n

RY n n r

G

n

r

n

Q o p

C n

m

n

n

r

h n o

n n

G

p

r

2vv p

n

n

o n

r

n

C n

p

m

n

GA k

o

Q n n

o

G

p

n

n

n

r

r

n

e C n n

n

n

Pp n

n

n

h n n

o

G

p

r

h o o

n n

n

?

n

n

n n

n

n

n r n

o r

f ? n n

G

p

n

n

? h n n G p

n

r

n

n

o

Pp n p

? h

G

p

j C p n

p

n

n

n O E n n p f

n

n

F n

o

1vv

IO |9 fz~ fz+s9 sA{ |# }!Z9 y"v9 sO @Q|+%~ <t( v <z|( y%~ !qT%~ I9 <( ygQ s9_=? <{ yg9y~ |h fz}%~ v }!Z9 yP*# !ZQ yz& S(y& F9$O p, S=+{ yz& v <%9 yP|~ x y~ *w# y& IQ : IG=? : fW+Q @}"g& : |( *WAQ y~ y~ *t~ y"v9 fz) <, <wQ : pg{ yx fz, |h <9 <wQ t v Fz+# ptb $}9 f}Q <( f=+O y~ @w# y& fW+Q v=+Q @}"g& L9Y? sO F9 y) }!Z9 |h v y~ s={ y}Tz}( F}+g9 <9 <wQ |h !& y~ *Q$=%~ y~ *Qi=%~ v x *g 9 fz, t !9 }!Z9 <9 <wQ f}Q <AO C~ Fg( pz~ y~ v y~ y~ *j+xQ fz, Iw9 <, <wQ f}Q <gO @(y+& t x <gO yx s9|( |g& <gO |tA{ fD}9 yM;p? |9 |ZzJA%~ p, yx |9 yP f9 y+%~ <Z9 Q$~ v |9 yP yr <+# <Z9 Q y"v9 fz) vA}9 Iu fz, p, u
n p p h$"9 |G}(f? |# G}S8p z?p !MAp ~ <%9 $PG GyqZ{ : n n n o n o n l n 
w 2UÄ™Ê NLW ™1b MNU

n

j

C

v

v

n

n

n

n

n

p F

G

p S

p

p

n

r n

n

x

n

GyM9@}?

¹¹³

uuuu
C o p n J r C n n n . h n n n r n Pp n p p p p n n n n n o r f hC n n n n o r G p p G

p

p

h G G n n n C

n

r o

n

o n n

C n

m

h n o r

n f E n

C n

C o

p

n

n n

f n n

p

C

p p Q

o

o

n

r

n n

n

n

n

n

r

h n

11vv

n

PG G n p

m

n

h QK n o n r k n o Ch n o r

h n

n

h n

p C

G p

p

n n

C

p p Q

k

r n n

hG n

p

O C o n n

n

Ch n

p

r

o

f o

n

G

p

n n

?

n

o

?

n

n

m

01vv C p n

p

n

n o

n

h n n

o

n

n r o n

G

p

p

n

p

n

n

n

.

p

p

n

r

p

n

n n

QG n

k

h n n

n n o m

o

r

n

p p I O m

p

o

r

n

p I

G

n

p

n

r

e ?

9vv

p

p

n

p

n

r

o r n

r

n

Cj n

p

n

o n

Q n n

n

n

h

p

r

o

n n

h n r

hp n n p

n

n

n n n

? .

G

j

p

n

n

o

n n

o r

G

p

n 8vv EPG n

m

o

Qi ? h p n n n n E p

p

n

n r n p

q

n E

r n

p Og ? p

n

f C o n n

n

r

h n o

n o

n

n

n n o

r n p

p O

p

n

n

G

p

n

n n

7vv h G G n n n k G h n n

r o

PG n

o

o n

d o G

n

G

n

n n n

n

. ?

LP fz+& sO F="9 f# yx p, v;|"9 f# L;p? fD}9 $~ y}5LP yA, x v vP }|Q <9y"T=? yg}Q fD}9 : !& LP fz) fD}9 @(y+? s9 <& x v v |v 9 <( <wQ p; F}h |9: : v |zw9 : y) IO |# s9 <& v |9 SAq9 <( <wQ f}Q fD}9 |# yM;p? y}a9y=? <Jt& x *# <"( $9V~ |9 fz~ f"%~ |# yWG9f? |# !ZQ fz, u v L;pA+%}9 <{ <9*h \+9 f}{ |g%}9 y"ZQ *# S; y~ y~ *"t{ f# fz, w |g9 \? }<, <wQ f}Q p, sB u y~ s={ fz, t yP Fg{ f}Q *OLz& p, yW( y~ y~ *TA}Q p, <g9 w v v9 <( <wQ f}Q IQ*Z+# fz) <g9 fz, f# yM;p? p}9 u vP }|Q @& *t9 p, Iu y}%9FQ*# |h fz, u x IO : IO p}9 yP Fgz%~ *=+g( LQ@%~ <O!+9 i+Q$~
C n n BPi C n n n G . p j p p p p k n n

v

n

n

n

o

n

o

f B n

n o

o r n

?

n

°°´

±°´

²°´

û

OPQRý
7uÑÉ Ç*UzbÉ

³

°²³

û;<=>?@ý ûRSTUVWXYý û_`abcdeý û ý û ý û ý

t SuTvVx Uw

abcde

²´± ²¸ ¸´ µ³ ¶² ±±

²¹² °·³ ´³³ ´¹± µµ³ °µ³

7uÑÉ ÇMUÁ

ûABCDEFý ûEFGHý û !"#ý û ý û ý û ý û#$%&'ý

NOPQ

}~

/ 34 90:1;2<5

µµ± ´´± °±± ¸¶ ±¶ ³´ ·
7uÑÉ Âä LdÇæ

±µ± ´´ ¬ ¹¶ ·± ¬ ³·² ¸´³ ·µ³ °¶³ ²¸² ¬ °¹² ±¸² ·µ² ¬ ¹µ² ´·² ²¶± ±¹
ÇBHW

û ý û ý û ý ûuvwxyz{|ý û ý
ǟW

QRSTU

k m &l' (n o )

9:;<=>

³µ² ¶µ± ³´± ·³± µ²±
Ñ L N U

7uÑÉ ÇIdÉ

³°´

û#$%&'ý û*+,-.ý
7uÑÉ u7n

´°± ¶¸ ´±± ³·
7 uÑ É  u Ï

°·³ ³±³ ²³³ ±µ³ ¸¶³ ¶µ³ ¶¸² ·¶ ¶´± ¬ ²·³ ¹·± ¶µ³ ³³³

û89:;ý û ý

ijklm

û

>?@ABC
i klmn BjC D E F

ý

¸¸ ³°± ±°± µ ±´ µ² ±±

7uÑÉ uf

û û ûqrstý

ý ý
7uÑÉ Çu1W

û ý û ý û@ABCDý
7uÑÉ Ç_HUä

23 R S4U6 7 8 T 5V
ý

û

CDEFGH

³´
7uÑÉ Ç_dÇá

û[\]^ý û ý û4 5 6 7 8 9 ý û ý û ý

()*+,-

,-./01

´°´

QRSTU

¸±± ³¹ µµ ±µ ¶

¸¶³ ´´± ¸´³ ¬ ±¶³ ±¶³ ¶µ³

ûLMNOPQý
7uÑÉ ÇHdUæ

°· ´
7uÑÉ ÇMuÑ

²³³ ²´± ´²³ ¸µ³ ±¹² ²·² ¹¶ µ·³ ·°³ °· °· ±¹² °±³ ¸¶³

û

GHIJKLý

ûqrstý û`abý
7uÑÉ Ç*RMuæ

µ ± °³
7uÑÉ Ç(Z

û

DEFGHý

û ûEFGHIJý û û

klmnopqý

°°± ´³ ¶± µ

7uÑÉ Ç_OUÁ

efgh

RSTUVý
7uÑÉ d.

ý

ûmnopqý û ý

LMNO

°µ ·±
7uÑÉ ÇJNn

û û

^_`aý

tuvwxyz
!"#$%ý

ý
7uÑÉ Ç7dÇÁ

²¸ ¶² ¶³

û~

7uÑÉ Ç1dÇOr

µ°´

ûMNOPQRSTý û ý

DEFGHI

¶¸ ´²
7 uÑ É Õ

°·³ °¶³ °· °·³

û

TUVWXYý

µ
7uÑÉ U d

ûijklmnoý
7uÑÉ 7Q

·´

ûRSTUVWý û ý û ý û ý û ý

OPQRSTUV

XYZ[\

bcdef @ABCDE

²µ ³³ ²³ ±² ¶ µ¸ ¹² ¶±

·²³ °·± ¬ °µ³ °µ³ µ¹± ·µ³ °³± ²µ³ ¸°³ ±·³ ±·³ ±·³ ±·³ °·³

7uÑÉ Ç_5eÇÈ

û()*+,-ý ûDEFGHIý
7uÑÉ ÇIBh

û

+,-

ý
7uÑÉ ÇMLq

û>?@ABý û>?@ABý û>?@ABý û@ABCDý û789:;<=ý

°¸± ´¶± µ´± ·²± ¹°±
7uÑÉ ÇAFdÇÁ

¶°´

û

fghi
^_`ab

ý
7uÑÉ Ç(Ad

¸ µ± °±
7 u Ñ É Ç (b b

³´ ¬ ³·² ·´³ ²·² ¬ ±¸² ´¶ ¹³ ¬ ±´±

û ý ûFGHIJKLý û û

6789

ý
7 uÑ É â

¹± ¶

fghijklý
CDEFGý
,-./01ý

7uÑÉ Ç(dÇÊ

û û û

¹² ¸±
7uÑÉ ÇH`

´¹² ¸² ¬ °¹² ¬ ¬ ¶°³ ±·² ¬ ´¹² ¹´³ µ²² µ¹± ¹¶³ ¹¶

Z[\]^_ý

±±
7 u Ñ É   Lb

û89:;<=ý û ý
7uÑÉ Çe6dá

UVWXY
*+,-ý

¶¸ ¸µ ³² °³
7uÑÉ Çed

û û

`abcdefý

7uÑÉ ÇAuÑé

·°´

uuuu
±±
7uÑÉ ÇCv

ûvwxyý ûPQRSý û û û û û û û û

³± µµ °³¶ µµ³ ¸¶³ ²³³ µµ³ ±¹ ¸´³ ¶²³ ·¸² ¶¸²

·±
7 uÑ É   f

,-./01ý

¸´
7uÑÉ Ç*d7šÊ

BCý
ijklmnoý

´
7uÑÉ Ç*b3d

XYZ[\]ý

¶² °±
7 uÑ É  u Í

rstuvw
ý

ý
7uÑÉ ÇGU1s

² µ ´ ±

*+,-./ý stuvwxyý =>?@ABCDý

û ûijký û û

}~!"#
ý

7uÑÉ Çd.

¸ ±
7uÑÉ Ç*MUIuæ

¸°´

9:; xyz<= {

ý

°± ¹

²³³ ´´ ¬ ³·²

Åæ Ç1Mw cÇ 7Ob ¬ èFq ÇKt Ãæ ÃdÊ Ãæ ÃU2q ÇMUÓ 5v IuuÇ ÃU U5Jr Ib Ud ÇKNr èÇä s èǙç èUÏ ÇKNr R™Á Ãq 1Ow ÇKNr Kr FUèW ÇJUÈ ÇKNr Åw Ã5NLU Q5NLU ÇKNr Åæ cÇ s Lb ÇKNr Ç4FKt UÏU NbU Çšå KOJr ÏÇÑ uå RM5 Ù 2d{v Ãæ 2Juæ Mw 0MeW UÑèæ Ù ÃNU ÇMUÓ S/U ÃU 1Ad Ãq Ãè™Ïã ÃDOX ÃKt 1Fb Ãæ Uä ™ Åt ř ÇKt ÇbèÇ 1Ucs s 1Fbê Ç` è1Adç 1U'MW Ç7Js 5dÇÁ Ç7JX U Ã1Jd Ç3MUæ ÇKt 3UNLU ÅÐÇ 1Km ÇMUÁ 7KFëU U6dÌ ÅÐÇ ÃUÈ Ã5br BOW KOcd ÇÏv w Ã1U 1Jd Ã1Uã ¬ èÃ6Uã Ç3X Ã5b ¬ S/U KOp Ç1MU ÇFUÕ RMUæ

à Ã1w ddÉ Ã1u ÇbÑÏÇÁ Ò b 1 s Ã Ñ r à à Ã7UW 1s Òb à à Ã1u ddÉ à Ò b 1 s Ã Ñ r ÇMFLUæ 1s 1AOd à à Ã1u u7v Ç_8Fdê Ã1u ddÉ Ã1u 1Jd Ã1u ÐÑ à UzAW Ãf à

_Qa GyJO*E

GyQGhj

GyZqJ?

¬ °±² ´°² ¬ ·°² ¶¶ ·µ ²´³ ´µ³ µ±² ¸°² ²³³ µ±² ·¸² ¶µ³ ±´³ ¬ ³·³ ±±³ ´µ± ¶·³ ¹±± °·± ¬ ¸¸² ¸µ ¶´± µ´ ²¶ °²± °¶ ¬ °¹ ¬ ±¹±

¹°´

ÇbèÇ 1Nbê LUÑ Åw MX ÃÐX Jr Ü Åw Kv Ç(uÖ 5v ÃEd Åw Ãèp d4K5 MJr ÅNr s Ãq Ç'MW Åt Ã5 cç Ç_W Å/U Ç(ðLîv 5Lv ÇKt èÑ7ut ÇEdèÇ Åv 4KOOV ÇDKo UÏÙ w Ã1U 1Jd èLd ÇDKo ǟæ l ÏÑp ÃX Mw 0MeW UÑèæ s u7v ñ ÃUÓ s Ãw d{uÇ Kw ÅU FAd Ç_OUÁ ™ uÑË ÃU bMW ÇFKr ¬ èKw 1U1NU ÅU ™ uÑË ¬ U 2dMUç bW ÃU d Jr Kv Ç(uÖ ÃU 1dÆ s ÇBUIW Åæ cÇ Ã6w èèw è6KOHw Åæ Kp Lq Å1dÇOr Åæ r &bMw Q2w Ã1U 1Jd Åæ p Ã4d Ñ4q 2s 8Nb 1bÑÇë Åæ Ü ÇBšÉ AGš Åæ 7U*Uë 8bb Ç(V Kt Åæ Ñ7uä ÇKt  b Nv Åæ ÇMw  Uæ 1JY Mb ÒMV Åæ ÇMUzW ÅÐÇ r 2V Åæ ÇKt 6Od bëÇ 15 ÇbOU è15 Åæ Ç_OUÁ r uÑ3uÇ ÏÑLUë

à 7dÉ Ç'NMw à Ç1s FuÏ Ld Ld à à Ãf Kw 1s Ã1w UV 7Fb 1s Ã1w èUÕ Ãå 5eå Ã1u 1Jd à Ã1u 1Jd à à àà b ÇKt 1s FuÏ 4Od 1s DFr Ç1s Ld à Ld Kw 1s Ã1w UV UzAW à Ã1u 7FOb Ç)bÑê à

¶·³ ´²³ µ¸² ¹±³ ³±± ²±± ¸´± ¸·³ °± °± ¹¶± µ±² ¬ ¶±² µ°³ ³¸³ ´°³ µ¸² ·µ² ¶¸³ ·¶³ ²¶ ±µ± ¸µ³ ²±± ³²³ ¶²³ ·µ² °¶ ¹°³

°±´ 

Kw Mw èÃU s Kw AdÉ Ü Ç'MW 7OJuæ 1OMp è15 UzAW Ãd 7UÈ Ç*Kr uâ Ñ5r ÇKt Ã1U ÐÑ 1Aw è5bç ÑÃX IW 1s Ã1w FOj 4UÁ Åv ÇMw ÑÃX Ñ7uä ÇKt  èU Ft ř ÑÃX ÂHë U Qw ÃDOX Ç*IUOb ÐX ÃU èÃ1u 1Jd èLd ¬ èÏ6KX Ït ™ bË ÇMUÓ Ãæ LbÇë 6Od ÇMUÓ dw 6OUÑ ÃzLJr s %uNr 6šW ÇMuÉ 3š3uæ 7MW 6dÌ Ñ7uä ÇKt  bÇÉ èKOt d× 6Ub 7On s 7Ouá ÇKt 4UÁU 7NOq 1s Ldè 2uv ÇMw  èÏÑt 9dâ UzHW Kv 55 dW 2IU2q KO?U èÃX t Ur 2dX OJr U Åæ 9Jr 1t 2dX OJr U Åæ 9Jr 1OMU ÃU Uzr ÑÃMw Ü Ç'MW ÅNëU U Ç1s Ç)DUÈ ÃNU ÇMUÓ Åw 2UÑã OJr 3IK5 Ãê ÇMUÓ Ã5V ÅOp ¿ Uä UzAW Ãèä ÏMJr uÉ èÑ5LW Ãèä 4Og s Ãw Geèæ Çd ÃèOJr 1UBšÉ èÇeUÉ èU KJX

à 7FOb 1s Òb K w à à Ç1s Ldè LUÑ 1s U7d Ç1s Ld Ç1s UÓ s Kw à Ç1s FuÏ à 7HOMW UzAW à K w à à K w à à Ã1u ddÉ 7 Fb Ò b 1 s Ã Ñ r Ldè 1s ÇFUÕ Ã1u ObÉ à K w

¶·³ °·± ²¸± ¬ ²°² ´¶² ¶´± ±¶ ¸µ °²± ¹¸ ·¸² ·± ¬ ±·± ¹³± °²² °·± ¬ °µ³ °°³ ´¹± ³±³ ·¹± ¬ ³°² ¹·± ¶·³ ³·³ °¹ ±¹ ¹¶± °¶ ±²² ¹±² ¬ ´¶² °²³ ¬ ±²³

±±´ 

Fs ÇKt s 2Kn s 4Og Ã7UW Op ÇKNr s 8dW _D5 ÇdÇW Ñ4šë V ÇKt ™ IU2KuÇ 5v 2eèä ÇALf è2NV Ç_ÑèÇÍ ™ eÇä cÇ Çbs eeÇ MOFëU ™ eÇä Çbs UzLU 5v Juæ ™ eÇä ǝ7šå eeÇ Åv Ç3Mw Ad ™ b6q ÇMUÑ Ã5b 1Ul %X ™ p ř Rs ™ èJs ÇbUOd ÇFW ™ 2Ddèw LU à dÊ ÇMBUÑé ™ 2uÇ Ç_uÇÊ ™ 2uÇ ÃU1w ™ &Ll Ãw Kv {šW ™ 2RÐèw Ü UzAW r s Ã8FY Ãd Ðê Lds q Ç1s ÂÏå 6DUÁ Uæ Kw KuÐ 1d7uä ÇKt uå 1bÑ Uæ ÒdU $UÑÇë Uæ Ñ7uä ÇKt  LFMU Uæ 4dq Mb ÇMw  èÇ(5 Fw dg è™É è™É cÇ Ç_d b 2dX OJr U s 2CKuÇ Uä º ÃK]v ÇMUÓ ¿ Ü Ãw Ç3MU Ad MUIë U MW Çd4q Ü ÃKt èUt èèbç 2JHdU KOJr 1Mw è7MW Ç)KHUÁ ÇdÇ8bs

à à Ã1u ddÉ ÇMFLUæ 1s Idæ à à à à K w Ãå 7KLW à à à Ã1u 1BdÉ ¬ Ãf UzAW Ãf à à à Ç1s Ld Ãå 7KLW b Çd5Ls 5ààààLààààOààààb 1ààààs 4U1d Ld à 5cHW ÇFd1UÖ

¶¹² ³³³ ¹¶± ³°± ¬ ´°± ¹·³ ¹·³ ¹·³ ²·² ¹¶± ³±³ µ·³ ³¶² ¸² ·² ¸²³ ¹¹ µ·² ´¹³ ¸°³ ¶±± ²´² ¶µ ´·³ ¹±³ °¸³ ¶¸ µµ± ¬ ¶·³

²±´ 

U 1dbÉ Ã2Gi KOU èÃq 1Ow ÃÐdr ÇKt Ü Ãq 1Ow èÇKt U 2dX 8OU Id1Jr Åv ÇKt èÇKt Åæ Mr UW r Mw èÃU MNr Kr ÃV Jr U1Uë cç îbï LUæ cÇæ 7ObÇ 8UÈ Ãq Ç'MW cÇ uc Kv ÇNbé UÏé U LW QDUU bã t U 7Fb 1s Up s FcÑw Ü Ñ4q s MX u™ç FKw u™ç s ÑÂw Ü Ç*MUå Ib ÑÂw s 4UÁr èÃdr Kv Ñ4q èÇ5b s 1DQ 1t LKt r dÙ 1t t ] s ÃHo Òè45 dèÇ Ã1U 1Jd KOBq 1UMUÓ U BOV Ç*Kr s èV U dw 1Kp ÇBšÉ ÇbOU èU ONU U {d Ç1s HUæ U Lq 1Fb ÇOuå Of MU s Dr Ç)bèÏ u 7Kp ÇMUÓ èÇÏU Ib Uæ OLU KJr s Ç_3

1dbÉ 1s Ç(BOV Ò b 1 s Ã Ñ r à à à Ç1s UÓ Ç1s Ld Ç(5 dÉ 1s FV à Ã1u 7FOb Ç)bÑê UzAW

´´³ ³·³ °²³ ³¹² ¸·³ ¸±³ ²µ± ¬ ¸¸² ¹³² ¬ ¸µ² °²± °±³ ´´³ ²¸± ¬ ³´³ ¹¶± ¬ ²´³ ³´² ¸µ² ¶¹³ ¹µ ±¶ ³³³ °°± ¹±± ·µ² ¶µ °¹

Ò b 1 s Ã Ñ r à à Ã1u ddÉ Ã1u ddÉ Ã1u u7v à Ãf 7L d É ààb Çàd5àLàs 1às Ç1s FuÏ Çd5Ls 5ààLààOààb 1ààs ààààb Ã1u ddÉ

³±´

uuuu 
Juæ Ç3MU Ad ÃOdÇ KNr s îdðÏï Kw Ñ4Uä ÃdNr ïbòv uÍ uå ÇIOUW U LUÑ 7IKp ÇHW ÇUOW U LUæ Åæ è™ã ÇKt cÇ Ç_d U Ñ7uä ÇKt 1UFt à à à à UzAW à ¹·³ µ¸² ´·² ·¸± ¬ ³°² ±²± ¹³±

´±´

Ãæ ÇMw  *U] i Ç4LFX Ç_BUÑ Åæ ÇKt Ed Ü KuÈ ÇFUÏ Åæ Ã1w r Iq Çcê 2Iuuæ Å/U Uä ÃNKuU cç ÇKOKW èbÇë ÃU èÇKt _æ r 2Mt è2d4l Åv ÏÇÑã Ù Ã1Km Ã1U 1Jd Ñ7u™ë ®®® ÇV Ot U 2db Nu p ÃCq ÇMUÓ 1Fb Ñ7uä ÇKt Ãeå Kv q s ÑÃé Ãæ KOt 7LFUë è UUë Ç7uÏp ÇKt s Oq Ç7Ad KOW Ü Ç(dÈ è™ 2Rdç ÃÑé èÇKt FUèW 6OdëÇ w s R™Á ÃÑé OW ™ 2uv 5v 2b1d Â6dU ÇÑ4l 1QKp è™ Gdp Ãq ÇJuW  UKr Ãt Òbo ÅÐÇ ÑÃX Çd4q DFs Ü ÃUÈ Ñ7uä ÇKt ÃÏuÇ Ã7dÇr Ç4LFuÇ èuuÇ 4MbëÇ èÇ5bëÇ Ç9Uå ÃCq Ü Ç(d5 ] Ã2bÑèæ U 4dÃr îKîv ¿ Ã&Fq Ñ4q s ÇBU1W q Ñ4q s ÇU1F5 Ã2Juæ è2Muæ ¿ Ãê èÇKt U1Ju OdëÇ Ã2Uw Ã1u 1Jd èLd IU™ u Ã2OX
_ Qa

Ã1w LdÉ ààb Çàd5àLàs 1às à àà àb Çà àKà àt 1à às Ç1s FuÏ Ç1s Ld Ç(5 FUèW b ÇKt 1s 5cá FUèW Kw 1s Ã1w UV LUæ 1s HUæ Ç1s UÓ Ã1u 1Jd Ç(s 1s Kw Ldè 1s ÇFUÕ Kr 1s IOq Ã1u ÒÑW ÇdÇÒê 6Ub 1s ÇuOb Ã1u 1Jd 4FHd ÇBUÏâ LUæ 1s HUæ Ç*FUÜ 1s LdÇæ ÒMV 1MX Kw Kw 1s Ã1w UV

±µ µ·² ²²³ °´² ¸±² ·· ±±² µ·³ °¶± ´³² ³· ·´² °±² ³³² ¹·² ¹¹² °¸ °µ± ²³± ·±² ±µ² ¹

G

}

CQ

GyQGhj

GyZqJ?
µ±´

2QèX Ãê UzAW LU 2Qèä LUæ 1Km Ld Ãæ 1Fi ÇMUÓ Iuä º s UÊ Ld 1r ÇKt Çd5Ls Çd5Or s Ã1w 1Jd 1Q1w 8Ot 1UMw 1f 5Uq ÇIdÂæ ÃU ÅÐÇë ÃNU Ç_Od Åw b 7LFX šp ®®® Ãs ÒUÉ Ç_uÇä ¿ UJr dr Ãs 2cV ¿ Ãê uå èÇKt Ib èbÊ Kv Ç*Kuã Åw r Â2Jr èÅ/U 4Jr 55 Ïu9uw Åw ™ Ã1Ul 7dëÇ èJs Ã1Ul 4NdÇë Åw 7Nr s 7NUå ǝ7šå èÃX ®®® Åw ÃÑé Ãæ 2FY 7dW bâ 1Nr Åw Ã6Odã 15 3š3W ÃuÑ Åw Ã6Av Åæ dÊ Ãæ CFn Ç*KLuæ Åt r d4MU s 1šÏU U ÐdÊ Od ÃU uå Åt IOt ÃEd cç ÇKOKW èÃ6dr ÇDKo 1MU Åv Ãå Ã1s ÃU Jr èÒdëÇ 6Od Mw ÃOdëÇ ÅU 1UFMU㠙 db ř ÃX ÃU ÃeÙ KOU s Ç)šW LU ÃeÙ 6U9w ÃU Çcê 7LMw Ãw 5ObÑÉ Åæ eb 1s FUèW AdÈ Ç)Ld Åæ cÇ ÇOn U*U dÌ ÇJdÈ Åæ FUèW Nb ÅOJr Ü Ãq ÇAUå Åæ Ld 5Lv Ç(Lv Kw Åæ KO?U Nb ÅOJr Ü Ãq ÇFdÇâ 

dèÉ Ç1s UÓ Ã1u 1Jd Ã1u 1Jd 7Ur uv Ã1w 5cHW Ldè 1s ÇFUÕ 6Ub 1s ÇuOb Ç1s Çe1Od dèÉ 1s FuÏ Ñ1Fv 1s Ud Ç(5 1s Kw Ldè 1s ÇFUÕ KW Ç_7bê Ç(5 1s Kw b Çd5Ls 1s uá 6Ub 1s ÇuOb Ç1s UÓ Ç1s Çe1Od Ã1u 1Jd Kw 1s Ã1w UV Ãq ÇFdÇâ Ã1u u7v Ç_8Fdê Kw 1s Ã1w UV Ç1s DOl Kw 1s Ã1w UV Kw 1s Ã1w UV LUæ 1s HUæ FUèW

°µ± µ±³ ¹¶ ¸°² µ· ·¹ ¸¹² µ³² ³¹² ´¹ ¹²² ¹· ³°± ·³² ³¹ ²¸ ·±² ¹²² µ´ ¬ ¶´ µ·³ ¬ ±¸³ ¹²² ±¹± ²·± ´²² ±¸± ´¸± ¹´± ´¸±

¶±´

ï b Ã5X Ã1U b ÇKt Ãæ Ãdp ë U2KJr ÇKt Ib œ- Kw OU ï U2KX Ñ7uä ÇKt  Ü uÇ s èÃd MJr Ls l ¿ q ÃOd Ç*RM5 EKuUë LU 4FKp ÃÑ4v d5LW ÇKt Mv JKr Ã1u 1Jd èr dã 8OU Ãeä Ü Ç_BUÑ Mb ÇBUÍ Lb ÇIuå Çdé Kw 1NUT 1s dèÉ ee Kv Ãæ ÃÑÇã b™ %X {UOX ÇONuÏ ÇBšÉ Ã5s U FLq ÇMUÓ bX Kt Ç_d èq uå u Ü 8Qæ 7LFX Ç's 2MuÍ Kv Ç(5 ÑÏèw ™ HCMw cÇ ÇJKV ÑÃX ÇMw  Ü Ç*MUå ÑÇ4FuÇ ÃHJr è5U7uU ð ò Ïuw è5dëÇ 5v KIw Mb ÇKt Ï6KX ÃU èU5w Kv Ç(s 1s Kw 6O]dr 15 5dÈ KOW Ãè 5DW eW 6šW Ã1w 1Jd 7MUæ 6d4X l UzAW 7MW q LUæ 6cuÇ ÇMUÓ s Kr 1s IOq Ç(Lb Kt Çcê r Fq U2Kw KLëU 5b3uÇ 1NU SNU 5o 4FKX èÇKt U s 1Ds s 1Duæ dg 4UÁ Ñ4q s Ãq Bd IUä 2Mu5uæ è2Juæ s Ã4KMU ¿ 2dLuç UuÈ ÇMIw

Ã1u 1Jd Kw 1s Ã1w UV JdW 1s Ã1w 4Nq Ç(s ÇBdê FUèW 5LOb 1s b Çd5Ls 6Ub 1s ÇuOb Ob ÇKt 1s ÒUÏ Kw 1s Ã1w UV Ld 1s Ç)DUÈ LUæ 1s HUæ Ç(5 1s Kw Ãå 7KLW HOW ÒèÌ ÇMw  Ç1s UÓ Ç(5 FUèW LOd 1s Å7Uâ Ã1u 1Jd 7HOMW LdÉ 1MX ÃÑ QÉ Ob ÇKt 1s ÒUÏ Ld 1s Ç)DUÈ Ã1u 4FHd Ç'uÇÏ Ç1s UÓ LUæ 1s uV Kw 1s Ç(5 UzAW

¹· ·´² ²¸ ´·± ´³³ µµ ±¸ ±³² ±¸± ¸¹ ¹µ± ¹´² ³´² ¹µ± ³´² ¸³² ³°³ ¸°² ³· °²² ²¶± ²³² ²¹ ´·³ ¹¶³ °µ± ±µ² ±³±

·±´ 

u™ Ãæ ïeòÑé 1w è1p ÇMUÓ u MX OLs q Ç(5 u 9U_ Ãq MFUÁ Kv q Ñ4q ÇKNr ÅUã Fb èÅUã F5 ÇKNr ÅU MU u7q ÅOp 1MOMU *U Uæ ÇOuå Çcê Ï6q Ot Ñ7uä ÇKt *U ÑÃX Ç_d ÃdÇë MJdÇë *U 4wÁ 1dÃÓ Ob ÇKt *U 2uv Ñ7uä ÇKt  $î rî ÇMHUâ î Ib ÑÃX ÃUÈ Ñ7uä ÇKt  Ib 5CdÊ cÇ ècÇ Ò5HUë ¬ èU Ü 4bê dÇÈ Ü Mdê FUèW _æ Ã` ÇFbè Ü OKW 8U2OW ™ èÇKt Åw _Kr Ãæ KOU ÃCq ™ èÇKt Åt 7On 7Kt ÇKt Kv Ç*Ad5 ™ 2FKs Ib Ã2U㠙 2uÇ KOU è™ Ãq ÇOX ™ 2dbèw Sw Jr èÒd 6Od Jr ™ Ã2JKr Ot 2dt Ã7Kr MX 1UAUå U6KHX ÃU èFUèW MX à uá 1UJFW SÐÇ Ñ4q Iuä q s è{l 7š5t Nu 5d dÈ è1šÁ UuÇ Ãš4Uë s Ãq Bd Uæ b ÇKt 1s 7Q b]w ÇMuÉ Ku1Nr Fp è7OuNr l 1Mw ÃOW KLU Q2w Kv ÇMUÓ uå ř b ÑOMU ÃÑ uæ Çdèå 1QÑ uæ ÇFdÈ

Ç1s UÓ ÅÇ1MdFOr Ç w Ld 1s Ç)DUÈ ÇFUÓ Ãf s Ld Ãf Kw 1s Ã1w UV LUÑÉ 1s LOd UzAW Kw 1s Ã1w UV 6Ub 1s ÇuOb Ç1s Ç*UÑã 6Ub 1s ÇuOb FUèW Ã1u 1Jd Kw 1s Ã1w UV Ã1u Ñ4UÁ ÇFDUÑÏê Kw 1s Ã1w UV Ã5Lb 1s 5Mq Ã1u ÐÑ Ç1s 7Ods LUæ 1s HUæ Ç(5 Ç(s ÇBdê Ã1u 4FHd ÇHdÒÏâ Ç(s ÇBdê Ld 1s Ç)DUÈ

´³² ±´² ´µ± ²°± ²°± µ´ ¹²± ´´² µ¶ ±± µ°± ·±² °°³ ¶¸± °°³ ²·± µ´² ³·± ·¸± µ´± ²¶± °¶± ·³² ±¶± ¸²± µ³² ¬ µ´² ²³± ¶¹

¸±´

èÇKt ™ ÃU2KJr FJr Ãå Ç*RM5 èÇIX Ñ1w Ü 3šË èÇ4LFX Ç_BUÑ Åv 7Fb ®® Ü 7IOHW u Ã{q s 5LUÑ ÃKt bX MW Op UÄç s Ãq 1Ot èJs ÇMw u5v ÅOt t U Ãq ÇJuW 2IKMU Ñ4UJr s Uæ Fb LbëǏ s bå KO?U Kv LUæ s Kt ¿ UuÇ KMU s Ñ4q JAn MU 6d R™Á ¿ s Ã7Kn ¿ u Uæ Ã1u ObÉ dÑÊ Kv Ã1w RRÉ èFt 4HOMW ] UOKW Nbé Åw ONU dèÓ UÐÇ KX Ü Ã6Op ¿ UÐÇ 2dbèæ ¿ UÐÇ Ãuä Ü Ñ4q U MU Fb 1Fb Ñ7uä ÇKt  U Uæ Ü ÇIuå Ãèb 1OFW U Nb w Ñ7uä ÇKt 8OUë JMt ÑÃé ÑÃt U ÒMU ÃeÉ s Ã7Kr Ld U 2IONU ř 1Fb Ãæ 8d1NU U 2QdÇw Sw ÃÑÇç Iu™ ¿ U Ã4b Ã5o 1NcÇ Ç_d s R™Á ÇMHd OMw uå 5v b6KuÇ ÇMUÑ

²°² ±¹ ´µ ´·± ²²³ ±´³ ²· ²µ² ¹´ ¶±± ³¹± ¸· ±±± ²µ± µ°± °°³ µ·± ¶±² ¶±± ·±± µ¸± ¹¸ ³´± ¶·± ¬ ²°² ¹°± ¸

Ç_5Mn 1s Of Ld 1s Ç)DUÈ UzAW Ã5Lb 1s 5Mq Ld 1s Ç)DUÈ Ò b 1 s Ã Ñ r ÇdÃÉ Ç_7uÏ ÇFMw ÒMV 1MX Kw Ã1u 1Jd èÃ5Lb èÇbÇÑDMw ÃàuÈ ÇààààOàUàw Kw 1s Ã1w UV 3LUW 1s Ã3Uä Ld 1s Ç)DUÈ 1Jd b Çd5Ls 1s Ã1w 6Ub 1s ÇuOb Ld 1s Ç)DUÈ LUæ 1s 5MOn Ç1s Ç*UÑã Ç1s Ld Ã5Lb 1s 5Mq Kw 1s Ã1w UV Ç1s FuÏ LUæ 1s HUæ Ç_5Mn 1s Of Ld 1s Ç)DUÈ Kw 1s Ã1w UV

¹±´

uuuu 
NKp Ü Ñ4šæ º Hd× ] ANbr b ÇKt 1s Ld èOf t U FAd b ÇIOf Åw 7UzKJr U FAd Ç*KL5 ÃIuw KONr Ü Ç(bIW U Ldè MX UbÊ ÇKt Ù buã Ñ4q U b ÇKt 1s 8bÇÏ q ÃX UÏw U ÃNU ÇMUÓ Ã2MBuæ ¿ U Ãq ÇJuW 7uÃÉ Jr U Ãq ÇFdÇâ S/U Ãr U*dÃÉ Ç(Uq U Ãq ÇFdÇâ Åt 7v 1MHv MJr 3šË U Ã6w Åæ Ãq ÇJuW b dX bÑr U Ç1s Ld ÇEd U Iuä U Ç1s Ud ÃX ÇIUzq Ü ÒUÏ UKX ¿ U Ã1Uç Ã4UÈ Ñ1?U ÏUç U Ã1U b ÇKt Åw p U` èKp Ã2uMw 1Udèå èJr èÇKt Åw Ã6Od Hw èOMU ÚU ÐÇ uâ èIb ÃX Ç_3 2Uá Kr ÑU2NU èÏÏÊ Ãw X q cÇ èÅæ r 2HFKuÇ èICr Nbr èÇKt U MMX Ãæ Ç_d Bq èÇKt U 2dX 1OëU s 1OuÊ Ç*NU4ds ] èÇKt Mw s Ã7b Ã5V Åw s èÇKt _8GKs ÇMBUÑé s è7UèÓ ÇAODUæ èÇKt _7uÃp Ib ÑÃX Ñ7uä ÇKt  Iq Kw 1s Ã1w UV Ld 1s Ç)DUÈ Ç'UÑèÏ 1s Ç*FKv ÇdÇÁ 1s Up Kw 1s Ã1w UV UzAW KW Ãå Kuå 1MX Kw Kw 1s Ã1w UV Ç(s 1s Kw Ç(s 1s Kw LUæ FUèW U LW Ã1u 7FOb Ç)bÑê 6Ub Ç(d 1s eb Ç1s FuÏ Kw 1s Ã1w UV Kw 1s Ã1w UV Ç(5 1s Kw Kw 1s Ã1w UV b Çd5Ls 1s uá OOMW 1s 5Bw Ã1u 1Jd Ãf ¸ ¹°± ·· ¶· ±·± ³¹± ¸·± ±µ² ·´² ·´² ¸´² °¶± °³³ µ´ µ³² ±¸ ¹³² ¶±± ¶´² ±¸± ¬ ´°² ¹´² ´°² ±±± ²· °¸ ±´²

°²´

¨À© ÐdU MU Ãr Ç*dÇ4l ÇMOW èÇAOFOW ®

´±à Çu7q ÃuÇt èÃ5JUt à Lb Ud Çbs Ç_Uw à ÇbÇÑ ÇKHOW ÇJuX × ³ à µ°´±® ³°´± ® ³±à 2NcV ÇJLUä à Ã1u Ç(UÌ Ç*eê à %IOo Ï ® 1AUÑ uÇÏ à R7W Çd7UW à 1OdèÊ à × ² à µ²³± ® ²±à 2IdV ÇNcV à Ç1s 5d ÇFIšw à ÏÇzdÉ Ç*FUÑá ÇMEUOW à 5ObÑ Â1UÏ à ÇNMb à × ± à ±±à 2HOd ÇMHw à Ã1u ÇdUÊ ÇMHw à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ ²±´± ® ÇAFV à ÇIUdÉ ® °±à 2HOd ÇIdÂæ ÇFEOr à Ç1s Od à %IOo b ÇFee MOr à Lb U8uÑ à Lb ÇMU à ÏÇÑ ¹à 2UÑa 6KOHW 1s 6OU× à %IOo Ãdå {OUÁ ÇFLdê à ÏÇÑ OW à ÇdUÖ à × ² à µ°´± ® ¸à 2UÑa 1GbÇÏ à Ç)DOV ÇGbÇÏê à ÏÇÑ ÇJV ÇFKLOW à 1OdèÊ ® ·à 2UÑa Ç_3 èÇ*Kuã à ™1s 4dd ÇDdê à ÏÇÑ Ç_KLw à 1OdèÊ à × µ à ¹°´± ® ¶à ÇbÇW èÇMNUW à Ç1s Od à ÏÇÑ ÇJV ÇFKLOW à 1OdèÊ à × ± à ³°´± ® ] µà ÅšÁ U îs 1t Çd5Ls à Ã1u ÇIUÁ ÇFJdê à ÏÇÑ ÇFKr à ÇIUdÉ ® ´à ÅdÇÈ ÇIdÂæ èdt è1OUt à LuÏ UÜ à ÏÇÑ Çd8Ob à 1OdèÊ × ± à ±±´± ® ³à Ãuä cV ÇAOFW Ï® Ud ÇIHUÒê à × ± à ´±´± ® ²à ǝU1W Ü 9OOe ÇBU1W à Ç1s 5d ÇFIšw à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ ® ±à Ã7b ÇGU1W Ü FdW ÇBU1W à e Çbs Ç1s Ç_3Od à JW ÇAFV à ÇIUdÉ ®
à à Ç*dÇ4l ÇMOW

±²´

ÏÇÑ OW à ÇdUÖ × ± à µ°´± ® ±³à ÇFKq ÇuÇÑÏÉ Ü Ç_5UÏY ÇMuW à Kw 1s Ld ÇbÇÑDMw %IOo Ï® HuØ Çd5r ÇKHw à × µ °±´± ® °³à ÇàFàIàOàbÉ ÇàuÇ7àDàOàW à Ç1às 2àOàLàOàW à 8àdÍ Ï® àUà` ÇàHàuÒÇæ à àJàààW Ç*FàUÑá 1àUàdàUÖ 1OdèÊ à × ± à µ°´± ® ¹²à ÇFd Ü 6d s d à 8Lf Çbs Çcw à %IOo Lb 1Ouw ÒKuä à ÏÇÑ ÇJV ÇFKLOW à ¸²à Nd ǝ7šå Ã5Lb Ã5 à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ à × µ ® ·²à ÇDdo Åv Ç'MW ÏÇÑ Ç1s Ç*UÑã KMAd èÇuÒl à × ± à ´±´± ® ¶²à {FOn Ç'Ul ÇBGOd à Lb Ud Çbs Ç_Uw à Ç*JV ǝ7šw ÏAo × ² à ¹¹³± ® × ± à ´°´± ® µ²à ÇCFHUÁ ÇJOd à Ã1u 4FHd ÇFIOKw à %IOo Ï® b Ç*FDw KFw à ÏÇÑ ÇJV ÇFKLOW à 1OdèÊ à ´²à {v ǝ7šå à Ã5Lb Ã5 à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ à × °± ® ³²à ÒÇÏ Ç*Od Ü Kr ÇHOd à Ç1s Ç'uÒê à Ç*JV ǝ7šw à ÏAo × ³ à ´°´± ® ²²à ÏUzo ÇHOd à Ç1s 2OLOW %IOo Lb Ç'KOb à R7W Kuå ÇIdÂæ à ÏAo à × ² à ´°´± ® ±²à 5KOW Ç_èOUÁ à Ã1u FOr Ç_NUw à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à × µ à ·°´± ® °²à 5IOIW ÇAOFW à b ÇKt 1s b ÇKt Ç*uKw à ÏÇÑ Ç(d5 à ÇIUdÉ × ± à ²±´± ® ¹±à 4uÇl ÇOdÉ ™1s 5eå %IOo Å5Uæ UÓ à ÅÏÇÑÉ Å5OUÁ ÇMW à 1UUæ ® ¸±à Ç'dÍ èÇFbq à Ç1s Ã1w 5U- à ÏÇÑ Å5OUÁ ÇdÇË à 1OdèÊ à × ± ±·³± ® ·±à 4Ul OUæ ÇFKr èCKt à Ç1s b Çd à Ç*DFW Ç*MOdW à ÏÇÑ ÇJV ÇFKLOW à 1OdèÊ ® ¶±à Ç'Ul _5JUå ÇIdÂæ à KId w à ÏÇÑ Å5OUÁ ÇdÇË à 1OdèÊ µ°´± ® µ±à 4Ul ÇOUæ Ü 2HOd ÇIdÂæ à Lb 1s 4dd ÇDdê à ÏÇÑ ÇdUæ à ÏÇÑ Ç(bY ÇIUdÉ ·°´± ®

²²´

¶´à LuÙ ÇHUèé à ™1s 2OLOW à 4Ll b Çd5Ls 1s Lb 1s U7r ® µ´à Ç:dè55 à ™1s 5Uæ à %IOo Lb Å1dÇOr Òb à 2uÒl ÏÇÑ ÇUÒ JW Ç*JdW ® ´´à Uæ Ç*OeÇæ à Ç1s 5d ÇFIšw à R7W Ç_KLw à 1OdèÊ à × ³ ¶°´± ® ³´à Uæ ÇFdÈ à Ç1s MEuÑ à ÏÇÑ UÏÑ à 1OdèÊ ® ²´à ÇJAUá à LuÏ 1s Ld ÇeAdê à ÏÇÑ Ç*FdW à 1OdèÊ ® ±´à ÇJUq Ü {FHUÁ Çd4Uä àà Ã1u Ã5Lb Ç1s bê à ÏÇÑ ÇHJd à 1OdèÊ × ² à µ°´± ® °´à ÇJUq Ü ÇUÑa à ™1s Ç_3Od à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ à × µ µ°´± ® × ³ à ·¹³± ® ¹³à ÇIuä Çbl Ü ÇBšÉ èÇšå Kv Ç(OV ÇAHOl KUèê à ÏÇÑ ÇJV ÇFKLOW à 1OdèÊ à à Bd à × ± à ¹°´± ® ¸³à UbÉ 4KOKW Ü Çu7q èÇu7OKW Ç1s 2OLOW à %IOo Ñ1Ol 1s UÏê Ç*b6Kw à JW OMW à ÏMNuÑ Ç*u{uW ǝ7šw à ÏAo à × ² à ²¹³± ® ·³à ÇHuÇzb Ç:LuW Ü Ç_5UÏY Ç*u{uW à ÇAuUw à %IOo b Çd5Ls Ç*FKLw à Ç*JV ÇJV ÇFd1OW à ÇIUdÉ ® ¶³à IUÊ ÇAUFOW ÇJdé à 2UÌ Çbs ÇJw à %IOo LuÏ Lb ÇDMU5w à ÏÇÑ Å5OUÁ ³°´± ® µ³à CUzq ÇBU1W à Ã5Lb 1s 5Mq à %IOo èw ÇKt 1s Lb UÓ à ÏÇÑ ÇFKr à 4bÉ à × ± à LOdÉ à ÏÇÑ Ç'Oq à 1OdèÊ ® ´³à ÇHBq Ü Ç*Kq èÇ_uÇÁ èÇMq à Ç1s 5eå à %IOo Ï® Lb Å1dÇOr Bd à Ï® b Çd5Ls ³³à d ǝ7šå à _5Lb Ã5 ® b ÇFee Ç1s 1UÒ à Ç*JV ÇKHOW à ÇIUdÉ ® ²³à ` ÇUÑê 1AdÍ O` ÇUÑê àà Ç1s 5d ÇFIšw à %IOo V Çbs Ç)DOV à 2FKOo

³²´

ÀÀÀÀ
°¶à ÇMNUW Ü dV Ç(bY à Ç1s Ç_3Od à %IOo Ud ÇeÇèê à JW ÇFKLOW à 1OdèÊ ® ¹µà eW ÇMEd Ü 8dÍ W ÇHJd à Ç1s 5d ÇFIšw à JW OW Ç*bMW Ç*MuÑÉ ´°´± ® ¸µà OeÇæ ǙbÇä à Lb 1s Ã5Lb Çcw à %IOo Kw Lb ÇUèê à ÏÇÑ Ç*FdW 1OdèÊ ® 1OdèÊ ® ·µà Ç*uÇIUÊ Ü Ãuä ÇAdFW àà Ã1u Å7o ÇAU w à MUW b ÇKt ÏÑÇÒ à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFKLOW à ¶µà Ç*IUb Ç(MW à ÇUèê à %IOo Lb LUæ à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ × ± µ°´± ® µµà Ç*GMw à uo Çbs Ç1s bÇW à ÏÇÑÇHJd à 1OdèÊ à × ± à µ°´± ® ´µà Ç*Fr ÇJOd à 7KOLUæ 1s Ã5Lb ÇDdÇw à %IOo 5Lbê ÇKHw à × ² ® ÇIUOW à 1OdèÊ × ± à ¶°´± ® ³µà Ç*Fr ÇBGOd à 7KOLUæ 1s Ã5Lb ÇDdÇw à 2Ib. LUä u7n Ç(uÊ à R7W ÇJV ²µà Mb Ã5Lb à 1IOo Ã5Lb 8Ud à ÏÇÑ Ç*FUÑá à ÇIUdÉ à ··³± ® ±µà Mb Ã5Lb 1s 5Mq à ÏÇÑ ÇJV ÇFKLOW à × ² à ¸¹³± ® °µà Ç*bÑã Kv ÇBO5 à Ã1u b ÇKt Ç(Ur à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ ® Ç*FdW à 1OdèÊ à ³°´± ® ¹´à dèÌ ÇcV èFUÏæ Ç'ud Ã1u Ç(s Ç*FuÏê à %IOo Lb Ow Çbs bÇ(LOb à ÏÇÑ %IOo V Çbs Ç)DOV à Ç*DFW ÇKHOW à ÇIUdÉ ³·³± ® ¸´à Bd ÇHW Ç_3Mv AdW à 8Uç b ÇFee ÇbKuê à Ç6BUÑ LuÏ 8Jdê Ç_u7w à ·´à Bd 2UÑa ÏAo à Ç1s MEuÑ à %IOo Ñè5OW ÇMUÓ à ÏÇÑ ÇHJd à ÏAo à × ± à ´°´± ®

´²´

uuuu
¶·à è7Uzq ÇAOFW àà Ç(d ÇFUKw à %IOo R7W Âä ÇOX à r à × ± à ¹°´± ® µ·à ÇuÇÜ à ÇHOi ÇJU8Uw à JW Kw 1s Ã1w UV à ÃHUæ à ÅdÇæ à × ± à ¶°´± ® ´·à NZ ÇšW à ÏÇÑ ÇFUÑá à 1OdèÊ à × ± ® ¶°´± ® ³·à Ç*dÇ4FUÊ à b Ç(5 Ç*u7uê à %IOo 55 ÇdÇ{w à ÇbÇÑ Ç7šOW à 1OdèÊ à × ³ à ²·à *UÐÇ Ç6dÊ cV ÇAOFW ¿ àà Lb dw Ç_DUw à × ³ à 5KV à R7W ÇuUÁ ® ±·à An ÇGLW Ü FdW Ç_zLW à Ã1u ÇH` Ç_Ñ1Kw à ÏÇÑ Ç_{uÇÁ à 1OdèÊ à × ² à µ°´± ® °·à ÇJUÜ Ã1u 4FHd ÇJKOMw à %IOo Kv Ãd ÇGHUÑê à ÏÇÑ Ç_{uÇÁ à 1OdèÊ à µ°´± ® ¹¶à Ü šä ÇAOl à Lb 1s Kw Ç(OMw à × ± à ³°´± à R7W ÇuUÁ à 1OdèÊ ® 1FMUW Lb Ñ{U ÇDU Uzw ¸¹²± ® ¸¶à Bq Ç)DUÈ Ü Å3UÊ %dn UÈ ÑÈ Ç_Ñ1UÈ 55 1s Lb 2Iw ÇMuÑê ÇDd7w ·¶à ÇGbd Ü ÇJUÈ èÇMW èÇ_ÏÈ Ç_OMw à ÏÇÑ ÇJUÈ ÇFd1w à 1OdèÊ à × ´ à ·¹³± ® ¶¶à Ñ7UW ǝ1Uæ OdÒÇ 5s Ç(Uzdê ǝ5IUw à JW ÇBUÏâ à ÇJuX à × ² à µ°´± ® µ¶à Ñ4Uä ÇMU8w à Ã1u ÇFUÓ ÇMU8w à JW ÇbÇèÏê à r à ÅdÇæ ® ´¶à Ñ4Uä ÇJAw à Ã1u Ld ÇJAw à 2Ib. Ã5Lb ÇOb Ç(OMw ® ³¶à 2HOd ÇILw à Kw 1s Å1dÇOr ÇILw à DFW ÇMn ·¸³± ® ²¶à 2HOd ÇBUÜ à ÇHOi ÇJU8Uw à ÏÇÑ Ç_KLw à 1OdèÊ ® ±¶à 1UÑ Ç_uÇÑ à Lb 1Ud Ç:Kw à R7W ÇuUÁ à 1OdèÊ à × ² à ³°´± ®
È à Ç*dÇ4l ÇAOFOW

µ²´

@}%+O

: <gD? GyQS d |
(

. . . . . . . . . . . . . . . .

.
® ® ®

³´ ±´ ¹³ ¸³ ·³ ·³ ·³ ¶³ ¶³ ¶³ ¶³ ¶³ µ² °² ·± µ± µ ÇBHW

ð ð À {dèÑÉï Ç]îX Ü Iq Ç_6UÑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ð ^ ï ð À v 1bà MNZ ÇññX Mbî Ãq ÇM]Wð ¿

·à Ç7Gšä 2AU1ïtð Ç_7LUÁð ï î

. . . . . . . . . . . . . . . . .

î ð ò ï ð ¶à èî{lï ÇJïV èÇd]7Uzq Ç*eî]HîWð . . . . . . . . . . . . . . ® î î ð µà MUWï Ç_8FUÑð ðQObð 5uÇÏË 2UÑOWí . . . . . . . . . . ®
. . . . . . . . . . . . . . . . .

ð ´àà Å1òdîÇÒï Ç*î î UðV èÇ_6DUÁð

®

ð ³à ÇQèq ÇU q œ5bÇË . . . . . . . . . . . . . . . . ® ï ï ò ²à ÇeUÏÉï Kv Ç(UÏ3Wð Ãè ÇM^IBUæð MNU 1IBbð ÇñAutð . . . . ® ±à Ǚ6šâ èÇJcð È ï î ð
!,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*+#

®

p, @W(*& GyA9Q*N

.

# !

*

. . . . . . . . . . .

Gy}tZO GyD9yE : hS9F{ G L=9Q Gy}tZO GyD9 : y} tQC GyA9Q N Gy}tZO G hd : v r tQC GyA9Q N
} + ! *

. . . . . . . . . . .

. . .
® ® ®

9NOb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ç*u{uÙ
¶²´

î ^ À KOWï Ç_7bð ê

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

®

²· ±· ¶¶ µ¶ ´¶ ³¶ ±¶ ±¶ °¶ ¹µ ¹µ ¸µ ·µ ·µ ·µ ±µ ¹´ ·´
·²´

À Ç_7uÏ ÇFMw ¨ NKW 1s FV © . . . . . . . . . . . ® î ð ï ±àà ð Uä Ç*d2bs èUFw Çe]UÉð . . . . . . . . . . . . . . ® î

. . . . . . . . . . . . . . . . . .® À èàUÉï Ã1w 1îJd ò 6BuOW Ã1w 1Jd 1KMw  . . . . . . . . . . . . . . . ® . . . . . . . . . . . .

Gy}=JE GyD9yE : C ~ G
$ w

}

m

Bn n

p p IOGK p, L;p?p C<, <n wQ GyZO*. u nn r
x x

®

À ð KòLïtï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . .® À s î CUzðKtð ï À ÃÒèÇ4tï èÃè™Ïïç
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= À ïšÒîîïtï ðKM]ðw

ò î ï = À Åð8UÑÇÊ ÇM]ðw | Åv Ç7ðšð tð |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B
!,

.
® ® ® ® ®

ò À ð ààdî2ïàtï

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ò À Å7àšïàtï

À Ç7Lïtï

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( *

x

x

B

Ü 7DuÑ

. . . .

Gy}=JE GyD9 : C< <n wr Qm GyZO uo Gy}=JE G hd : Sn tp qn ? <n Sn 9fp On In
} + ",

. . . . . . . . . . .

.

9NOb º

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ ,

® ®

7MW ±± Åv ³± à
}

GyqZ{ G hd : L;p? GyMz q? C<

<wQ GyZO*u

B 

s

À î CUzðKïtï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® = À ïšÒîîïtï KM]ðw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
} + | "+#

°¹ ¹¸ ¹¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ³¸ ²¸ ±¸ °¸ ¹· ¸· ¶· µ· ³· ³·

À Å7àšïàtï î À ÃÒèÇ4tï À Ãè™Ïïçï

® ® ® ® ®

î À îààïàtï 7DuÑ

Gy}=JE G hd : C| Q Gy} |
!, +

f}Q <# GyMa9

Ü ® 

s 7MW ³± Åv ³² à ï À îuÇn 1DuOWì

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
| "+#

GyqZ{ GyD9 : L;p? C| Q Gy} |

f}Q <# GyMa9H

HB B
® ®

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ò ] î À 2]ð s 8UÑã Ü îFdWð ÇOîdòïuã ð s UÑð ÇBU1îWð . . . . . . ® î ] ³ à î eòèï ÇAUåð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ð ï î ²àà 1îFòY 6Ubí Åv ÇFdÇâ ¨eèÉ ÐÇÊ Çš7q © À ÑÏÉ Ãq Çds À 7UÍ è1Mu 9Or À Ã7b èDHUæ
¸²´
. . . . .

À èFW ÇOîdòïuã

® ® ® ® ®

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À 1Mu 5MOHW èFdW ÇOLUW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À It èMOt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#

î ò À Ç7Lït èîït

® ® ® ® ® ® ®

¸±± ¸±± ¸±± ¶±± ¹°± ¹°± ·°± µ°± ³°± ²°± ¹¹ ·¹ ¶¹ ³¹ ³¹ ²¹ ±¹
¹²´

!,

Gy}=JE GyD9 : fD}9fn < p

fq9f
v

n

B

Ü 7DuÑ

. . . .

À LUæ Ã5o 1U)šW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

] ^ À ð BWï ÇAuÑîé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ð Ç*Y Ç_èä º OHOW 2uw LUæî 1s H]Uæî s 7MW ³² Åv µ³ à ð î À èUÉ 6Uðbð 1s ÇuObð

B

Ç)šW

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ | "+#

GyqZ{ GyD9yE : L;p? C| Q Gy} |
¨±²à©

fD}9f <# fq9f

B
®

À FdW NUèb ¨±² à© . . . . . . . . . . . . . . . . . ® À Uåï Çd]îUÏÉð 7MW ¨¸±à© . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ï ò À ` 2dî èÇuÓ ¬ èÃî7dï ÇNdeÇæ 7MW ¨·±à© . . . . . ® À ` 1îOòX Ç*IbÓ ¨¶±à© . . . . . . . . . . . . . . . . ® À uFW Ã4MUÏs ¨µ±à©
, & "&

B

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

® ®

À uFW ÇIUÏ7OW Ü då ´± à
!, $ }

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,

Q\ Gyz f Gy}=JE GyD9
À ïLîdï Ç*Kï ò Nîrï

.

À Ç7ANUÏï ïLîdî Ñ{w ÇKt Mt

p : C ~ G IOGK p nn
w

L;p? f}Q <# GyMa9H n

o

. . . . . . . . . . . . . . .

®

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

®

B

´³± ³³± ²³± ²³± °³± ¶²± ¶²± ¶²± µ²± µ²± µ²± ´²± ³²± ²²± ²²± °²± ¹±± ¸±±

.® Gy}=JE GyM9|U : Gy}5LPo GyA, CLp PJ fz) fo Dr }9fn o n ð í GyTv =n > GyQv G<p ho º Ç7òðòIî Uäï 1îFi ÇIî îUzðq ðdzîU7îWð ï dîg . . . . .® o GyTv => GyDv 9yE º Ǚ6šá 15 îòlð ïLUæî è îòlð ïLîdî . . .® ï o o î î GyTv =n > GyDv 9!, º Çd]6îUÁ Çcê ÃîUÈ Ç_ï]Wî ǝð7òšîð O]Wî . . . .® o î ò ès ÏïîU2ðt Çcs 7UîLïuÇ Ü îAdð Ïîòuî2ðt . . . . . . . . . . ® 

bï ÇKtð 1s 7Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ì î ì ò ì y ï èu 7îV ÑîzðOf ¬ Ñî4q îNuÏð ê ïIî Uä t ò ï Ãî7îUÈ ÇHð òMîWð º

GyT=n > G hdo : o n
v } v

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

®

Gy}=JE GyQG<h : <Or Ao Gyqp Ar ?p

. . . . . . . . . . . . . . .

.
®

ñ ð í µààà 1MUÁï Ãèñä Ãï7Duä 1îdðê . . . . . . . . . . . . . . . . ® = ð ´àà 2îu7FîWï Ç*bð ÇM]uê . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ³àà ÐÇÊ ÇBuÇÑê 7MW ±³ à . . . . . . . . . . . . . . . ® î ð ²àà èîò FWï 4dò4Odî èÇîdò1dð l Ç*KðLð 5 ·² à . . . . . . . . ® ïò î ±àà eè ÅðdIOWî 7MWî ·² à
. . . . . . . . . . . . . . . .

î ¶ààà 4Lòlï ÇIdÂæð dñÉë 3UOWë

. . . . . . . . . . . . . . . . .

®

Gy}=JE GyD9yE : C ~ G
$

}

IOGK p, L;p? fD}9f

. . . .

.
®

ð À ès šUÊ ÇMu]É

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ò À î CKïtï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® À ÃÒèÇ4t èÃè™Ïç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®
°³´

Gy} LP GyD9yE fWQ º ÑîÏ] Ç(îJîrî èb îHîUçï Çd]7ïuäï 
z v

. .

®

¶µ± µµ± ²µ± °µ± ¹´± ¸´± ¸´± ·´± ¶´± ´´± °´± °´± °´± ¹³± ¹³± ¹³± µ³±
±³´

Gy}zLP GyD9!, fWQ º ÒîÇÏî Ç_îÐî Çæî Ç]Uw uåî Ç'ïLFWð . . . . .® Gy}zLPo GyJ9Oj fWQ º r îIqò ïObî ÇKtð 1s ïLîdî 1UNdeÇæð ® èUÈ s 1îOòFWð Çd={uÇæð . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®
v # v z v

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z

v

z

z z

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gy}zLPo GyD9!, º Hw Ã1w Ðî Ñ> Åv Çd]1cÉð . . . . . . . . . .® Ç)Uf º ÇuObï 1s ïIWî . . . . . . . . . . . . . . . . . ® Çd]Ç1l º bï ÇKtð 1s îUdð 1s deí . . . . . . . . . . . . . ®
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gy}5LP GyD9| hGyA9Sh hGyg9VQ º r îCdò 1îbòÑëÇ ¬ èî d] uåî Ãï5ïbí ¬ ® Gy} LPo GyT9<h º ǝ9Uå Ü Ç]Hdð î Gy} L ® oP GyT9OS º ÇeUÏÉ Ü Ç(ðLv î î î î Gy} LPo GyMn 9|p U º {dîÈ Ç1sî îFuÏð 5v î îoî ÃòFîUÁîç è{dîÈ ® Gy} LP GyQG<h º Å5dÇâ Ç*BU5n ® îî î Gy} LP GyD9yE º ÅDUÁ dèÇæî 6ïLf ÃdIOW ®
v

ð Ç]UY º 7FObï 1s ÇFUÕ

] ð ÇUw º bï ÇKtð 1s 7Fbð 1s Ã1w ÇdÍ

® ® ®

Ç_èä º FUèW 1s Ã1w 7HOUæ

. . . . . . . . . . . . . . .

Ü Ãèp Çu™Éð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® î î ï ð ® è8NîUÏÇÊ Ãq ÇFð Kòrð 7Odð Ãèp Çu™îÉð Çcs èî™ñïrò LUæ

B

Gy}n Ln Po G hdo º è]v ÃUÑ1t n
z } v

. . . . . . . . . . . . . . . .

® 

Iq KW èÇe1Od Uè™Ê èn ÇIUä HUè{UÊ Oq ÇIUä
!, $

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

® ® ® ® ® ® ® ® ®

¹·± ¸·± ··± µ·± µ·± ³·± °·± ¹¶± ¹¶± ¸¶± ¸¶± ·¶± ·¶± ·¶± µ¶±

À FdW Ç'Lq ¨ 7MW à ¶³ ©

Gy}=JE GyD9 : C ~ G

}

IOGK p, L;p? fz,

B

À 1OFW Kw Ñ{w ÇKt Mt 1U)šW
!+

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C9yD9 : ÇHCUzq ÇFUW k C9 k 9 : l Âä ÇOX º Ch: : ÇHCUzq Ç)UW 1t

À CUzKt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® À Ãîè™îÏïç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ï ñ À ÃîÒòèîÇÌ îKðw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® À Ç7Lt èt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®

Gy}=JE G hd : fz
}

,

<# C<, _9y>

B
v

Ü 7DuÑ

. .

®

B 

s 7MW µ³ Åv °´ à
+

. . . . . . . . . . . . .

®

î ] On ï ðq ïLUæï Ñ{w ÇKt Mt èr îbòî lò Mt Ãî5bì s ÇBU1W ¿ î

GyqZ{ GyQG<h : L;p? C| Q Gy} |

| "+#

fz, <# C<, _9y>

Gy}=JE GyT9OS : |n tr A{o fo D}9fn < p fn q9fn Q\ Gyz
# ,

&

f"&

.

¸µ±

²³´

À ÃîÒèÇ4t
,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
} # # ,

® ®

·°² ·°² µ°² ³°² ²°² ±°² °°² ¸¹± ²¹± °¹± ¹¸± ·¸± µ¸± ´¸± ²¸± °¸±
³³´

B
$

. . .

&

"%

#

"

)

. . . . . . . .
# #

.

Ü 7DuÑ Gy}=JE G hd : GyJT < fz Q\ Gyz f }9 | S ? 04 Ey 14 v GyqZ{ GyM9|U : L;p? C| Q Gy} | GyJT <
+ | "+#

fz,

î ^ ] À Ãs Ç(o î OLîU èîî lî 15 ÇBU1Wð ¿

. . . . . . . . . . . .

î ð Çe^1Odð ¬ èî îKîWð Ç(ï5 ¬ èÃîîUðNr . . . . . . . . . . . . . . ® ð ð ð ð ï ð ^ À îuð n Ãîq ÇM]Wð s bð Çd]5Ls 1s ïKrí ¬ èî îKîWð ïLîUæî èî U2ðq ï ] ð îuð n ÇBU1Wð s 2ðKp Ç*Fîî UÑðã . . . . . . . . . . . . . . ® î
+# v , & "%

®

B

. . . . . . . . . . . . . . . . .
+ | "+# , x #

Gy}=JE GyQG<h : Sn =n > GyMp ;a < n GyZJ9<?p Q\ Gyz f ~ o n p m _9y> 7MW °´ à ® n v Gyv}v=vJvE GyvDv9yvE : n|vtr Av v{o C|v Q Gyv}o v r |v v v n fvz <v Cn<v
,

À îFòdîWï ÇM]NdîèÇæð ¨ 7MW ¸³ à © . . . . . . . . . . . . . ® ò ð ] À ð BW ÇJOrð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ò î ] î îs ð s ÇBU1Wð 8Nðbî 2ðKòp Ç*Fîî UÑðã ¿ . . . . . . . . . . . . ® î ò l îs Uæ Ç(o ¿
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

® ® ®

*ðUî ÐÇ r îIò ïq Kw î îKîW ïLUæî ¿ . . . . . . . . . . . . . . ® 1Fb Ç*FdW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® 

îq îUÒîÙ ïFîUèWï Kv Ç)ðšîWð ¿ ò î ð À îFòdîWï H5 ¨ 7MW ·³ ©

´²² ³²² ²²² ²²² °²² °²² ¹±² ¹±² ¹±² ¸±² µ±² µ±² ³±² °±² °±² ¸°² ·°² ·°²

ð îq Uæî îeðbï Ãîòšë ðKòšîWð Ãîèò ™î ¿ . . . . . . . . . . . . ® ò î ð ï ð ^ À îuð n Ãîòq ÇM]Wð èÇ'îLîUîWð s 1îOòFîWð îeðbî 1s ïFîUèWî . . . . ® À ÇîOòFîWï ðOîebî 1s ïFîUèWî . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® À èUÉ Ç(s 1s Kw À 1MUÁ ÇIOdèÇæ

B
}

. . . . . . . . . . . . . . . .

® ® ®

À s Ç)šW Åv Ç*Kp

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ò î ð À î eòèï ÇIï DMòDOMOWð 7MW °µ à . . . . . . . . . . . . . . ® ^ ð ò ð À Åî UW ÏîÇÑí ðBMîUWð ÇHïs Ü ð Bdî 7MW ´µ à . . . . . . . ®

Gy}=JE GyD9 : C ~ G
!, $

IOGK p, L;p? |g9h*?

B

.

® ® ®

À èUÉ FUèW
}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ò è2U èÑÏ Ü î CKðt
+

B B
+

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

B

. . . . . . . . . . .

®

Gy}=JE G hd : s 7MW ±´ Åv °¶ à Sq 9f GyqZ{ GyT9OS : L;p? C| Q Gy} |
+

| "+#

|g9h*? <# C<,
. . . .

À Ç(s 1s Kw BU` FUèW èLl Ãd Ç*KL5

® ® ®

Gy}=JE GyD9 : Gy= g? yzJT
!,

#

B

1U)šW

. . . . . .

À èU2t

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

î À î CUzðKït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® èÃU Ãîè™îÏïç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®
´³´

À èîî FWï ÇDn ¨ 7MWî ±¶ à © . . . . . . . . . . . . . . . ® ] ð À Ç(5 cd 4Og ÇJuW 1UKt . . . . . . . . . . . . . ® ï ï î ð À èïuä Ç(ï5 Åðîv dò1šîÁ î
!,

°´² ¸³² ·³² ·³² ¶³² µ³² µ³² µ³² ´³² ´³² ³³² ²³² ±³² °³² °³² ¹²² ¹²² ·²²
µ³´

. . . . . . . . . . . . . . . .
+#

® ® ®

Gy}=JE GyD9 : |tA{ GyJT

B

. . . . . . . . . .

ÇHîdîÒòÏîâ ÇAààUð dï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ï ] î ñ ´àà Ãî1ïu 7FOðbí Ç)ïbòÑðê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ï ³ à bï ÇKtð 1s Çe^1Odð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ï ²àà Ç1s ïLîdî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ï í ±àà bï ÇKtð 1s î]UÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®
|g9Q\? GyZJ9<? yzJT+# p, LQhF&
( %

À Ç(5 Bq Åv ÇIUÏ7OW

. . . . . . . . . . . . . . . .

hPvQ <g^ Cs Gy ~ ®
®

ï ï î ð 6dïèÌ Ç(ï5 Åðîv ÇJuî Wð . . . . . . . . . . . . . . . ® ï À 2QOd Ob ÇKt 1s ÒUÏ Kv ÇJuW . . . . . . . . . . . . ® À Ç(5 d7q Kr 1s IOq î î ð ð À Ãîòq ÇFð dÇâ ïdîÇ7Kïuæî Ç(ï5 ï
& # ) ( } +

À 6c™æ Ãq ÇJuW *Kr 1s IOq

B

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+# *

® ®

+ * #

. hLQhF | |w? Ey Gyw p? Gy}=JE G hd : Gy= g? y R O hQp^ GyJT yz}=9 g? GyqZ{ GyT9<h :L;p? R O < |g9h ? | S ? 06 Ey 46 v
* * * # " ) $

¸àà ïdò2îCv ïDN=dðê î

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

® ® ® ®

³µ² ²µ² ²µ² ±µ² ±µ² ¹´² ¸´² ·´² ¶´² ¶´² ¶´² ´´² ²´² ²´² ²´² ²´² ²´² ±´² ±´²

ï ï = µàà ÒMV 1MX Kw Ñ{w ÇKtï MNLU

ï î ï ·àà 55 uÑÇw î ¶àà 4uÇÏ ïb=3w

ï = ´àà Ãïå^ Kòïuå 1MX Kw Ñ{w ÇKtï MNLU . . . . . . . . . . ® ï ³àà Kw 1s Ç(5 Ç*Fdèá 1es ÇFU1bs . . . . . . . . . ® bÑ Ãq ÇJuW èuNr KW Ç(5
. . . . . . . . . . .

® ® ® ® ® ®

²àà Ç(s 1s Kw ±àà Kw

I

. . . . . . . . . . . . . . . . .

B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À ÃuÇä OLs q Ç(5
#

*|

sA{ GyJT+#

B

ï cÇÈ ÇbOU q ǟ6dÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .® * EQ$9Y9J |tA{ GyJT+# ð î À ès Ãîè™îÏð bð ÇKtð 1s 4FHdí . . . . . . . . . . . . . . ® í À èð s Ãî1òMUÁð îIð Oq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® î ð À èð s Ãî1òMUÁð Ç(îs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® î ð À èð s Ãî1MUÁð Ç(ï5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® = ð í À ð s Ãî1òMUÁð îKðw 1s Ãî1w îUðV . . . . . . . . . . . . . . . ®
# +#

B
p

* |n r so Ap {n |n hn GyJo Tn p
¶³´

|# C${ <n +Ap & r

n

. . . . . . . . . . .

.

(

#

( $+

. . . . . . . . .
%

°¸² °¸² ¹·² ··² ±·² ¹¶² ·¶² ³¶² ²¶² °¶² °¶² ¹µ² ·µ² ¶µ² µµ² ´µ² ´µ² ´µ²
·³´

!,

,

"

,

}

* *

"(

,

v

v

. * L;Y? GyG GH f GyJGH Gy G ? Gy}=JE GyD9 : GyqQb GyA _g B p fOGy? GyZJ9<? hIGG ~ p Gy}=JE G hd : |n 9PnG o Qp Oo Gya9fp o fn p CYJn 9H |o Jn }Om | ® r GyqZ{ GyD9 : | _g p fOGy? GyZJ9<? .
!, # # ,

. . . . . .

Ç_ÏW Kv bÇW ÇBU1W
} *

. . . . . . . . . . . . . . . .
,

®

GyqZ{ G hd : @gQ r GyZJ9<

yj? hGYa;I9 k

. . . .

.
® ® ® ®

. . . . . . .

À ÇMNw s Fs eb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ò À un eb ð s î òq Ç(5
* * # * (

î Ç*un Çuî7j Ü eb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ " w v

ò À 1ðbòîîUæð ïbî3îîUæð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® ð î ð ð ï îuð n ÇM]UÓ ð s î òq Ç(ï5 . . . . . . . . . . . . . . . . ® ò îs 1U8d q Ç(ï5 Ñ{w ÇKt Mt ¿ . . . . . . . . . . . ® ò ð ï ±±àà ïs Ç_î5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® °±àà 55 1s Ã5Lb ÇdÇw ÇMHw . . . . . . . . . . . ® ¹àà U r ǝ5Uzw ÇMHw
. . . . . . . . . . . . . . . .

p p . n R On < |o gn 9hp ?n Gyv}v=vJvE GyvMv9|vU : |n v sp vr C r v{p GyvTv v?p hGyvGn v}n v9fn v?p |p v o n p Gy}=JE GyQG<h : | sp r Gy 9S |p sn Ar {p GyJo Tn p o
( " v # +#

#

. . . .

.

®

¶²³ ²²³ ¸±³ µ±³ ´°³ ²°³ ²°³ ¸¹² ¶¹² ³¹² °¹² µ¸² ³¸² ±¸² ±¸² °¸² °¸²

GyWw =%?o GyJn 9Op*? fn WQn I : Ç2NUå UzAW è5HBW 1UJHd . . . .® î ò èîïLU îAdïèîîUæð î JOn ïd=åï îLîdï îU Ã5K]t ÇKtï ¿ . . . . . . ® î î î GyWw =r %? Gygn 9Vp Q î ï î ï ï ð î ï ò î = î ï ò î = î oI º îNv Ld 1s Ç)îDî] UÈ s FWð Ç(îZ èFWð ÇMUÁð îò ï ï ð îï ïî GyW=%? GyAv 9Sp gn w n o o? º c1Nr 1Qîæ] Ld î Uäî º Åæ] Ñ7uäî ÇKt Nd ® = GyWw =%? GyDv 9|"?o º uä Ld s 1îOFWð Ãî1w 1îJòdí ÇBb=oð º Åð]NU î KòWì . .® GyWw =%n ?o GyTv 9<p g?o º îKîrî Ã1u 1Jd U LWî Ü OdÇ3NU . . . . . .® ð ò î ñ *ðUî Ðî Ç î îq ïFîUèðWï 5dî 1s îbð ê ¿ . . . . . . . . . . . . . ® î
w % v

. . . . . . . . . .

® ® ®

GyW= n ?o GyT9OpS?o º q FUèW (d 1s bê GyW= n ?o GyMn 9|p T?o º q 6Ub 1s ÇuOb *Up 1s udÉ
w %

èÃæ Ã1U1Jd èLd 2K]HU Mt
w % v %

. . . . . . . . . . . . . . . .

w

v

. . . . . .

w

%

v

!+

. . . . .

w

%

}

)

. . . . . . .

î À Ãî]U î uïNïr º ˜ Åð]t ™î ïu4bï ÏîðOq îKîv îbîÇîWð q ÇBU1Wð Œ ® ì ï = ] î ð î î À èîÃî]U î uïNïr º ˜ îKòeîåï ð s ÇFîbîÇîWð Ãîæò îîUèîèÇ Ü Ç*Mî ò eðîWð Œ º . ® î ] î ò ì À èÃî]U ï uïNïr º ˜ Åðæ] ð s ÇBU1Wð îs ïu ïMîUð o Œ º . . . . . ® ï ð ð À Ãî]U èïï uÙ Ç*Fîî Uw s 1îFòCNðr º . . . . . . . . . . . . . ®
¸³´

GyW=r n ?o GyQG<p gn ?o º ÒLNr º Ãæ ÇMw Fs îsò 2K]n s 4Og Ã7UW ® GyW=r n ?o GyD9yp D?o : ÃCuÇ ÇMw Ü LdÉ Ç(bOW GyW=r n ?o GyD9 p ?o º ÇKt 2FUv r 1bÍ 4LOl ÇBU1W ® ® GyW=r n ?o G hyn º 5îbð Y ÇM]w= | s Ç(îuÖ o GyqZ{ GyD9 : V= 9J I d GyZJ9<? hQO 9 .
!, % ( $

. . . . . .

}

" v

(

&

³¹³ ±¹³ ¶¸³ ³¸³ ¹·³ ··³ ³·³ ¹¶³ ´¶³ ¸µ³ °µ³ ±´³ ¹³³ ·³³ µ³³ ²³³ °³³
¹³´

,

+%

.

!,

}

+

#

z

(*

,

#

,

*

!

*( *"

. . . . . .
6

*

!

,

#

*

",

. . . . . . .
, u

*

, t

", x

!

#

. .

*

v

+#

. . . . . . . . . . .

*

)

. . . . . . . . . .

*

"

. . . . . . . . . . .

*

(

*

. . . . . . . . . . . . .
* $

!,

*

. . . . . .

}

*

*

. . . . . . . . . . . . .
+%

,

.

p Gy}=JE G hd : vn 9fn CVr Gn hn Gy 9S <n gOn QnSo dp Gyz | º ® n _9y> <9yM;p? s={ C< <wQ hf}Q hfD}9f hGyQO fz 9 . GyqZ{ GyD9 : G Oy? Gygtz ? y} s9d < hy ? fz < C< Gy}=JE Gyg9VQ : IO E G PGQ e GyOGQ : . Gy}=JE GyA9Sh : In Op E z C 9 |n Op ?o Gygp zr ~p hfz <9 9 y . o Gy}=JE GyD9| : IO E G:C fn Wn Q E|9|9 . Gy}=JE GyT9<h : In Op E z fn zp |p hnC n 9 |p fn zp y . o n Gy}=JE GyT9OS : In Op E GyDtn zn p . o Gy}=JE GyM9|U : B ?o Pnhpj Gyto Qr <n . . Gy}=JE GyQG<h : In Op E Gy}n r Rp yn ?p : o Gy}=JE GyD9yE : B ? Gy : ? : . Gy}=JE GyD9 : In Op E Gywp Tn 9Ap hB ? Gy}=9 z? . o . Gy}=JE G hd : IO E GyjO Q _9y> <9yM;p? s={ C< <wQ hf}Q hfD}9f hGyQO fz 9 . GyqZ{ G hd : G Oy? Gy tz ? y} s9d < hy ? fz < C<
} } " + # z (* , # ,

@}%+O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. .

® ® ®

Ç)šW
w %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!+

GyW=r ?o GyD9
v

? fWQI

: Ç7KUâ FUèW eUÏ

. . . . . . . .

À 8dÉ Ã1w UV À 8dÉ 1Mw U8r À 8dÉ Ç*d2bs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
®

°¹³ ¹¸³ ±¶² ¸¶ ³¶ ¶²´ ±²´ µ±´ ¹°´ ³°´ ±°´ ¹¹³ ¸¹³ ·¹³ ¶¹³ µ¹³

À 8dÉ V Ç(5 èFUèW Ñ{w ÇKt MNLU À 8dÉ 6BUzh Ã1w 1Jd 1UMw µà NdÓ Ç*u{uUÊ ³à NdÓ ÇŸ3UÑ NdÓ Ç_5UÏY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NdÓ Ç*AdÇÊ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

´à NdÓ Ç*BUÏÑ èÇ*dÇ4l

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
% "%

±à NdÓ Ç_UÊ ÇIdÂOW
ÇHNUÑÓ ÇFUW KJUÈ º
,

. . . . . . . . . . . . . . . . .

*

"

v

%

. . . . . . . . . . . .

6

" , ! v x

. . . . . . . . . . .

GyM9@}? : p @T9D:J | }? :<O | 9 Gy}=JE GyM9|U : yn ~ n Tr Go O yp Z n ~m sn bq n Gy}=JE GyQG<h : Chyo o ~ EnSr ;|k 9 : n Gy}=JE GyD9yE : CsQ ~ yp z = T=9 n r n oo p n n k Gy}=JE GyD9 : Cfr zn ~o Gy 9S n
!, " v

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

°´´

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful