ขวัญแผนดิน ขอเชิญทานรวมบมเพาะผูนำที่มั่นคงจากภายใน

ผู  น ำจากภายใน

Transformative Leadership

บมเพาะทักษะเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
Transformative Leadership : Creating Changes from Within

วันที่ 9 - 13 พ.ย. 54
จ.เชียงราย
นำกระบวนการโดย:

David Weinstock
ณัฐฬส วังวิญู
*การอบรมใช 2 ภาษา อ. David
บรรยายภาษาอังกฤษ มีลามแปลเไทย*

ผูนำในยุคนี้ถูกคาดหวังใหสราง
ผลลัพธที่ดีเลิศในชีวิตตัวเองและ
องคกร แตขาดทักษะในการจัดการตัว
เองและทีมงานที่มากพอ
ความรูและวิธีการในการเปนผูนำ
มากหลายที่ไมกอผลของการ
เปลี่ยนแปลงในองคกรหรือทีมงาน
เพราะผูนำเองยังไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได
ภายใตแรงกดดันจริงของการ
ทำงาน ความรูและทักษะเหลานี้มักใช
ไมไดผลเหมือนกับการฝกในการ
สัมมนา 
แรงเสียดทานและความขัดแยงใน
องคกรมีมากและซับซอน แนวรวมใน
การนำการเปลี่ยนแปลงมีจำกัด ผูนำ
อยูในภาวะ "หัวเดียวกระเทียมลีบ" จะ
ทำอยางไร?

ความพิเศษของหลักสูตรนี้
1. ขยายมุมมองของการเปนผูนำที่
ไมจำกัดอยูเพียงการควบคุมสั่งการที่
กระตุนใหเกิดภาวะปกปองและความ
ตึงเครียดในทีมงาน  ไปสูการแรง
บันดาลใจและการเรียนรูใหมใหกับทีม
ขวัญแผนดิน สถาบันเพื่อการเรียนรูโลกดวยใจ

2. การฝกฝนปฏิบัติ (Practice
and Practice) ทำใหความรูหรือ
ความคิดถูกแปรเปนทักษะที่ใชงานได
จริง โดยผานการสรางสถานการณ
จำลองเพื่อฝกฝนรวมกัน 
โดยทำความเขาใจกับพฤติกรรมที่
เปนปฏิกิริยาตอบสนองแบบเดิมๆ ที่
มักสรางผลลัพธเดิมๆ แลวฝกสราง
วงจรตอบสนองใหมซึ่งอาศัยการฝก
ปรือทำซ้ำ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 
ผูบริหาร ผูจัดการ หรือผูนำทีมใน
ระดับตางๆ ที่ตองการพัฒนาภาวะ
และทักษะการเปนผูนำเพื่อขามพน
อุปสรรคในชีวิตและการทำงานเพื่อ
สรางการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธใหม
ที่ตองการ
นักฝกอบรม ที่ตองการเพิ่มทักษะ
ในการสื่อสารที่สรางแรงบันดาลใจและ
สรางประสิทธิภาพใหม
และผูที่สนใจการฝกฝนพัฒนา
ตนเองจากดานใน เพื่อความมั่นคงทาง
รางกาย อารมณและจิตใจ
KPD Public House

ผูนำจากภายใน: 9 - 13 พ.ย. 54

โปรแกรมฝกหัดขัดเกลาปญญา 3
ฐานนี้ จัดขึ้นเพื่อบมเพาะการเติบโต
ภายในและพัฒนาความเปนผูนำใน
การดูแลรับใชกระบวนการเติบโตของ
มนุษยและองคกรอยางรอบดาน ไดแก
ความสำเร็จ ความสัมพันธที่ดี และ
ความสุข
• เชื่อมประสานฐานแหงปญญา 3
ฐานภายใน เพื่อใหเกิดความกลา
เผชิญ ความรักและความรู
• สรางหลักมั่นและภาวะตื่นรูภายใน
• แปรอารมณโกรธเปนกรุณา
• พลิกพลังของความกลัวเปนความ
กลาเผชิญ
• แปรความสับสนคลุมเคลือเปน
ความชัดเจนเด็ดขาด
• สรางสมดุลระหวางความมั่นคงและ
กลาเผชิญกับความออนโยนและ
ยืดหยุน
• ฝกฝนทักษะความเปนนักรบผูอยู
เหนือความกลัวและความสับสน
ภายใน (Warriorship Training)
• ทักษะในการตอบโตและรับมือกับ
อุปสรรค ความทาทายและภาวะ
แปรปรวนที่เกิดขึ้นภายนอก ไดอยาง
สงบ หนักแนนและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้ไมใชเพียงการเรียนรู
“วิธีการ” ของการเปนผูนำ แต
เปนการเขาถึงคุณคาและขุมพลังภาย
ในชีวิตที่จะทำใหวิธีการที่ใชทั้งหลาย
สัมฤทธิ์ผลตามตองการยิ่งขึ้น ดังนั้นจึง
เปนการสรางคุณภาพ ใหมใหกับดำรง
อยูและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ขวัญแผนดิน สถาบันเพื่อการเรียนรูโลกดวยใจ

น. 2/5

“คนพบปญญากาย
ขยายปญญาอารมณ
ลับคมปญญาญาณ”
องคประกอบในหลักสูตร
1. ไอคิโด (Aikido): การฝกฝน
รางกายและจิตใจสำหรับนักรบ
(Warrior Training) ที่เนนการสราง
ความมั่นคงและเขมแข็งทั้งภายในและ
ภายนอก  และฝกการเผชิญหนากับ
ความกลัว ความขัดแยง แรงกดดัน
และแรงเสียดทานในชีวิตไดอยางอิสระ
และกลมกลืน โดยฝกแปรพลังปฏิปกษ
ที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายให
สอดประสานกัน
2. การสื่อสารอยางสันติ
(Nonviolent Communication):
การฝกฝนการสื่อสารที่เขาถึงหัวใจ
ความตองการและคุณคาของทุกฝาย
เพื่อหลอมรวมพลังความรวมไมรวมมือ
อยางมีแรงบันดาลใจ
3. การเปดพลังปญญากายสำนึก
(Somatic Coaching): การฝกสราง
การเปลี่ยนแปลงจากฐานปญญากาย
ที่เปนขุมพลังของความกลาหาญ แรง
บันดาลใจ และความคิดสรางสรรค

KPD Public House

น. 3/5

ผูนำจากภายใน: 9 - 13 พ.ย. 54

หัวขอการเรียนรู
วันที่ 1 : สรางพื้นที่แหงการเรียนรู
• คำประกาศแหงโดโจ สรางพื้นที่แหงการ
ฝกฝนและตื่นรู
• ฝกการรับฟงอยางลึกซึ้ง และพูดถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยไมดวนสรุปตัดสินที่นำไปสู
ความขัดแยง
• เรียนรูแบบแผนพฤติกรรมคุนชินและ
ที่มาทางวัฒนธรรม
• การแยก “การตีความ” ออกจาก “สิ่งที่
เกิดขึ้น”

วันที่ 2 : ระบบสนับสนุนภาวะผูนำ
• เปดการรับรูฐานกาย สัมผัสพลังเชื่อมโยง
ของปญญา 3 ฐาน (กาย อารมณ และ
ญาณทัศนะ)
• ฝกตั้งแกนแหงการตื่นรู และความกลา
เผชิญ
• สำรวจขุมพลังแหงรักและกรุณา
• การจัดการกับความรูสึก “ผิด” อัน
บั่นทอน
• การอานอารมณและความตองการของ
ตนเองและผูอื่น

วันที่ 3 : หนทางสื่อสารอยางสันติ
• การพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมดวนสรุป
ตัดสินที่นำไปสูความขัดแยง
• การพูดถึงความรูสึกและความตองการ
• การสังเกตและสัมผัสถึงผูอื่น และรับฟง
ดวยความเขาใจ (Empathic Listening)

วันที่ 4 : ฝกฝนลงลึกมากยิ่งขึ้น
• ฝกพลังแหงความมุงมั่น และการสราง
ความมั่นใจจากดานใน
• ฝกการรองขอที่ทรงพลัง “สั่งการ
อยางไร… ไดใจและไดงาน”
• การปฏิเสธที่รักษาสัมพันธภาพ
ขวัญแผนดิน สถาบันเพื่อการเรียนรูโลกดวยใจ

วันที่ 5 : เผชิญกับภาวะกดดัน บีบ
คั้นและไมแนนอน
• การรองขอที่ทรงพลัง “สั่งอยางไร...
ไดใจ และไดงาน”
• ฝกเผชิญกับแรงปะทะ ให “ลม” แลว
“ลุก” ขึ้นมาใหมใหชำนาญขึ้น
• พัฒนา “ความแข็งแกรง” จากภายใน
• การสรางพันธสัญญากับการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองและสรางเหตุปจจัยที่เกื้อหนุน

วันที่ 5 : พิธีปด
• สะทอนบทเรียน และสิ่งที่ตั้งใจจะกลับไป
ฝกฝนตอ (การอบรมสิ้นสุด 12.00 น.
รับประทานอาหารรวมกันกอนร่ำลา)

กำหนดการในแตละวัน* มีดังนี้
06.00 - 07.00 โยคะ/ไทชิฉวน
(Optional)

08.00 - 09.00 อาหารเชา
09.00 - 10.30 อบรมชวงเชา
10.30 - 10.45 พัก อาหารวาง (เชา)
10.45 - 12.00 อบรมชวงสาย
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 13.30 ผอนพักตระหนักรู
(Mindful Relaxation)
13.30 - 15.30 อบรม ชวงบาย
15.30 - 15.45 พัก อาหารวาง (บาย)
15.45 - 17.00 อบรม ชวงเย็น
17.00 - 19.00 พักผอนตามอัธยาศัย
และ รับประทานอาหาร
เย็น
19.00 - 21.00 สนทนาตามอัธยาศัย/
อบรมชวงค่ำ เฉพาะวัน
ที่สอง (10 พ.ย. 54)
หมายเหตุ* กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให
เหมาะกับสภาวะแวดลอมและผูเขารวมมากที่สุด

KPD Public House

น. 4/5

ผูนำจากภายใน: 9 - 13 พ.ย. 54

เกี่ยวกับวิทยากร
David Weinstock (เดวิด ไวนสตอก)
ไดรับประกาศนียบัตรเปนผูฝกสอนการเรียนรูจากฐานกายผาน สถาบันสตรอซซี่
(Strozzi Institute) และการสื่อสารอยางสันติ (Nonviolent Communication) ปจจุบัน
เขาเปนอาจารยสอนไอกิโด และการสื่อสารอยางสันติ เขารวมกอตั้งสถาบันลิมินอลโซมาติกซ
โดยฝกฝน (Coaching) และใหคำปรึกษาทั้งบุคคล การอบรมในโรงเรียน เรือนจำ และชุมชน
ในทองถิ่นและทั่วโลก เพื่อชวยใหผูคนไดพัฒนาภาวะผูนำ การสรางสรรค และดำเนินชีวิต
ทามกลางความซับซอนดวยความกระจางชัดและซื่อตรง (www.liminalsomatics.com)

ณัฐฬส วังวิญู
จบปริญญาโทดานผูนำสิ่งแวดลอมที่มหาวิทยานาโรปะ สหรัฐอเมริกา
ปจจุบันเปนกระบวนกร จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูคนไดทบทวนตนเอง เขาใจผูอื่น
และสรางการสื่อสารเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขและมีความหมาย (www.earthsoul.com) ใหแกองคกรรัฐบาลเอกชน และภาคสังคมมานานกวา 10 ป ณัฐฬสยังแบงปน
ประสบการณในบทความคอลัมน “จิตวิวัฒน” และ “ณ พรมแดนแหงความรู” หนังสือพิมพมติชน และ “แปลรักเปนความ” นิตยสารสุขกายสบายใจอีกดวย

คาลงทะเบียน :
16,000 บาท/ทาน

สอบถาม :
084-665-3894 (นา)
089-488-3894 (นิ้ง)
kwanpandin@gmail.com

*อัตรานี้รวมคาที่พัก อาหารและอาหารวางระหวางการ
อบรมแลว และคาเดินทางไป-กลับ อ.เมืองเชียงรายสถานที่อบรม แตไมรวมคาเดินทางมาเชียงราย
*อัตรานี้ไมมี Vat และยังไมรวมภาษี ณ ที่จาย
**หากคาลงทะเบียนเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม กรุณาติดตอคุณนา ที่เบอรและอีเมลตอไปนี้เพื่อพูด
คุยและเสาะหาความเปนไปไดรวมกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน :
1. กรอกใบสมัครใหครบถวน (ดาวนโหลดใบลงทะเบียนจากเว็บไซต หรือ
ขอรับที่ kwanpandin@gmail.com) พรอมโอนคาลงทะเบียนไปที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระราม 3 บัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี “คณะบุคคลสถาบันขวัญแผนดิน”
เลขที่บัญชี 748-2-54040-0
2. เนื่องจากการอบรมรับจำนวนจำกัด กรุณาอีเมลหลักฐานการชำระเงิน
ภายในวันที่ 1 พ.ย. 54 ทางสถาบันจึงจะถือวาการลงทะเบียนสมบูรณ
ขวัญแผนดิน สถาบันเพื่อการเรียนรูโลกดวยใจ

KPD Public House

ผูนำจากภายใน: 9 - 13 พ.ย. 54

น. 5/5

การเตรียมตัว
ขวัญแผนดิน รูสึกยินดีที่ไดจัดหลักสูตร
“ผูนำจากภายใน” รวมกับมูลนิธิชีวิตใหม
ณ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

การเดินทาง
ผูเขารวมเดินทางถึงเชียงรายโดย
❖ รถประจำทางปรับอากาศ อาทิ สมบัติ
ทัวร, สยามเฟรสทัวร์ หรือ ขนสง 999
เปนตน
❖ เครื่องบิน อาทิ AirAsia, OrientThai
หรือ การบินไทย เปนตน
❖ รถยนตสวนตัว
สำหรับทานที่ไมสะดวกเดินทางไปที่
มูลนิธิเอง กรุณาแจงผูประสานงาน เพื่อ
แจงรายละเอียดในการนัดพบตอไป

ที่พัก
หองพักซึ่งโปรง โลง สบาย และสะอาด
อากาศถายเทสะดวก ทุกหองมีหนาตาง
กระจกทั้งสองดาน มีมุงลวดกันยุง พรอม
เตียงเดี่ยว หมอน ผาหม พัดลม ตูเสื้อผา
โตะหัวเตียง โตะทำงาน หองน้ำสวนตัว
พรอมเครื่องทำน้ำอุน ทุกหองสามารถมอง
เห็นวิวของสวนธรรมชาติ และทิวเขา

อุปกรณ
นอกเหนือจากหัวใจที่เปดรับการเรียนรู
และเพื่อนใหม เราขอแนะนำใหทานเตรียม
อุปกรณดังตอไปนี้มาดวย
• สมุดบันทึก และปากกา
• แกวน้ำ หรือกระติกน้ำสวนตัว
• เสื้อผาสวมใสสบาย ลุกนั่ง เดิน นอน
ขยับรางกายไดสะดวก
• อุปกรณกันหนาว
• อุปกรณอาบน้ำ
• อุปกรณกันฝน
• ชุดวายน้ำ
• ยารักษาโรค ยาประจำตัว
• ไฟฉาย และถานไฟฉาย
• ตะไครหอม, ยากันยุง
• รองเทาแตะ
• และของใชสวนตัวอื่นๆ

อาหาร
เราจัดเตรียมอาหารสดใหมจากวัตถุดิบ
ทองถิ่นใหทานทุกมื้อ กรุณาแจงในใบ
สมัครหากทานรับประทานอาหารมังสวิรัติ

เกี่ยวกับมูลนิธิ
มูลนิธิชีวิตใหม (New Life Foundation) อยูหางจาก อ.เมือง จ.เชียงราย
ประมาณ 18 กม. มีพื้นที่ 160 ไร ตั้งบนทิวเขา อ.เวียงชัย รายรอบดวยทิว
เขา ทุงนา และขอบฟากวาง ขอบฟามีสีสันหลายเฉดสียามใกลรุงหรือตอน
เย็น ในคืนฟากระจางอาจเห็นดวงดาวเต็มทองฟาพรอมทางชางเผือกดวย
มูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสรางชุมชนนานาชาติสำหรับเยียวยาผูที่มีความทุกขจาก
ความเครียด เหนื่อยลาทางจิตใจ ซึมเศรา มีปญหาความสัมพันธ ถูกกระทำรุนแรงทาง
รางกายและจิตใจ และผูที่ผานการบำบัดสารเสพติดมาแลวทุกประเภท โดยมีการเจริญสติ
เปนพื้นฐาน และใชการบำบัดทางจิตวิญญาณดวยหลากหลายแนวทาง เชน สมาธิ
วิปสสนา โยคะ นพลักษณ ศิลปะ ธรรมชาติบำบัด และเกษตรกรรฒธรรมชาติเพื่อการพึ่ง
ตัวเอง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิเพิ่มเติมไดที่ www.newlifethaifoundation.com
ขวัญแผนดิน สถาบันเพื่อการเรียนรูโลกดวยใจ

KPD Public House

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful