มาตรา

แม่ กก
ใช้ ก ข ค ฆ เป็ นตัวสะกด
ออกเสียงเหมือน ก สะกด เช่น
มาก
อ่านว่า มาก
สุข
อ่านว่า สุก
โชค
อ่านว่า โชก
เมฆ
อ่านว่า เมก
มาตร
าแม่กน
ใช้ น ร ล Q n W เป็ นตัว
สะกด
ออกเสียงเหมือน น สะกด เช่น
ก น
อ่านว่า ก น
สาร
อ่านว่า สาน
กล
อ่านว่า กน
uุQ
อ่านว่า uุน
คุn
อ่านว่า คุน
วาW
อ่านว่า วาน

าตราแม่ กu
ใช้ u ป n W n เป็ นตัวสะกด
ออกเสียงเหมือน u สะกด เช่น

อาu
อ่านว่า อาu
รป
อ่านว่า รu
nาn
อ่านว่า nาu
ลาn
อ่านว่า ลาu

มาตร
าแม่ กด
ใช้ 1 ช Z g g g m n ด ต n n s
u ส n
เป็ นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน
u สะกด
เช่น
ป ด อ่านว่า ป ด
nืช
อ่านว่า nืด
ชาต
อ่านว่า ชาด
nu
อ่านว่า n ด
อg
อ่านว่า อด
โnn
อ่านว่า โnด
กg
อ่านว่า กด
มาตราแม่ กง

ใช้ ง เป็ นตัว
สะกด
เช่น

กุ้ ง กวาง
ลง ป ง
กางเกง ต่ าง
ล้าง เรื อง
งง ลุง
นั ง รั ง dั ง
ดัง ก้าง
dรัง นาง
มาตราแม่ กม


ช้ ม เป็ นตัวสะกด
เช่


1าม ก้าม
สาม ยาม
nาม 1ุ่ม
อุ้ม มะรุม
เสียม เnียม
เอี ยม 1ม
nุ่ม ลกอม
น คม สมใ1
\
มาตราแม่ เกย

ใช้
ย เป็ นตัวสะกด
เช่น

ยาย กาย
หาย อาย
nาย ลาย
ร้าย สาย
nาย n้าย
u่าย ป้ าย
ป ุย คุย
โดย โรย เลย
\
มาต
ราแม่ เกอว

ใช้ ว เป็ นตัวสะกด
เช่น

กาว อ่าว
สาว ลาว
1าว ยาว
หาว ขาว
ข่าว ข้าว
เหว เอว
เร็ว u ว วว
หว ห ว

\
มาต
ราแม่ ก.กา

Ìม่มีเป็ น
ตัวสะกด
เช่น

กา ขา อา ยา
หา ป
ร ห โต
โu เมีย
เสีย Ìป ÌW
Ìก่ ใ1
ใน W้ า ป่
ย่า น้ า nี
nาnาÌnย
สัปดาหละคา
ขนม อ่านว่า ขะ-หนม
1มก อ่านว่า 1ะ-หมก
สมุด อ่านว่า สะ-หมุด

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful