30_filosofie12_omec

ANEXA 2

la Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

FILOSOFIE
CLASA A XII-A
Filiera teoretică, toate profilurile şi specializările Filiera vocaŃională, toate profilurile şi specializările

Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5959 / 22.12.2006

Bucureşti, 2006

a dezvoltării gândirii critice. Demersurile propuse prin actualul curriculum sunt concordante.NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina Filosofie este prevăzută în planurile-cadru de învăŃământ pentru ciclul superior al liceului.filiera teoretică. dimensiunea interogativ-reflexivă şi valorizatoare. în particular în perceperea realităŃii sociale. privind întărirea cooperării europene în domeniul formării profesionale – „DeclaraŃia de la Copenhaga”. adoptată la Copenhaga. deschise). care se aplică la specializările care studiază disciplina Filosofie. referitoare la însuşirea principiilor referitoare la drepturile omului precum şi a unor principii şi norme etice. profilul umanist. care se aplică la specializările care studiază disciplina Filosofie. profil umanist specializarea ştiinŃe sociale. a valorificării superioare a potenŃialului cognitiv şi orizontului cultural structurat în anii anteriori de studiu. Filosofie – clasa a XII-a. Locul acestei discipline în liceu este justificat de nevoia formării la elevi a propriului sistem de valori. ciclul superior al liceului 2 . Documentul de faŃă cuprinde două tipuri de programă: programă de tip A. • • • dimensiunea normativă. Elementele de conŃinut şi competenŃele specifice marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii numai pentru filiera teoretică. specializarea ştiinŃe sociale. la clasa a XII-a. de asemenea. 2-3 ore/săpt. specializarea filologie. cu recomandările cuprinse în documentele: Planul de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor educaŃionale şi de formare profesională din Europa pentru perioada 2001 – 2010. 2002). profilul umanist. care are în vedere dezvoltarea competenŃelor specifice gândirii critice (creatoare. 29-30 noiembrie 2002. interogative. beneficiind de următorul buget de timp: 1 oră/săptămână la filiera teoretică. toate profilurile şi specializările. profilul real (specializarea matematică-informatică şi specializarea ştiinŃele naturii) şi la filiera vocaŃională. Aceste finalităŃi sunt realizate prin intermediul următoarelor dimensiuni ale Filosofiei. ca disciplină: • dimensiunea explicativ-informativă. Structura curriculumului include următoarele componente: CompetenŃe generale CompetenŃe specifice şi unităŃi de conŃinut Valori şi atitudini Sugestii metodologice. flexibile. urmărind depăşirea simŃului comun în perceperea realităŃii în genere. 1 oră/săpt. 3 ore/săptămână la: . referitoare la idealul educaŃional şi la finalităŃile învăŃământului.filiera teoretică. dimensiunea practică. asimilarea unui aparat conceptual care să permită o întemeiere raŃională a deciziilor şi comportamentelor. programă de tip B. 2 ore/săptămână la: . ratificat de Consiliul Europei (Barcelona. DeclaraŃia Miniştrilor Europeni ai EducaŃiei şi Formării Profesionale şi a Comisiei Europene. vizând însuşirea cunoştinŃelor şi conceptelor fundamentale ale marilor domenii ale filosofiei. Curriculumul pentru disciplina Filosofie răspunde cerinŃelor formulate în textul Legii învăŃământului.

din perspectiva finalităŃilor educaŃiei. Diversitatea situaŃiilor concrete face posibilă şi necesară o diversitate de soluŃii didactice. Programa se adresează atât profesorilor.atitudinală şi morală. fără să existe o corespondenŃă biunivocă între acestea. • • recomandarea unor valori şi atitudini care să completeze dimensiunea cognitivă a învăŃării cu cea afectiv . corelaŃia propusă are în vedere posibilitatea ca o anumită competenŃă specifică să poată fi atinsă prin diferite unităŃi de conŃinut. Filosofie – clasa a XII-a. includerea unor sugestii metodologice care să orienteze spre modalităŃi didactice concrete de utilizare a curriculumului în proiectarea şi realizarea activităŃilor de predare-învăŃare-evaluare. propunerile programei nu trebuie privite ca reŃetare inflexibile.Elementele de noutate sunt legate de următoarele aspecte: • orientarea către latura pragmatică a aplicării curriculumului: corelarea dintre unităŃile de conŃinut şi competenŃele specifice permite profesorului să realizeze conexiunea explicită între ceea ce se învaŃă şi scopul pentru care se învaŃă. Echilibrul între diferite abordări şi soluŃii trebuie să fie rezultatul proiectării didactice personale şi al cooperării cu elevii fiecărei clase în parte. cât şi autorilor de manuale. ciclul superior al liceului 3 . Din această perspectivă. dar şi a disciplinei Filosofie. Programa este concepută astfel încât să încurajeze creativitatea didactică şi adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile elevilor. Profesorii îşi pot concentra atenŃia în mod diferit asupra activităŃilor de învăŃare şi asupra practicilor didactice. Lectura integrală a programei este absolut necesară înaintea proiectării unităŃilor de învăŃare.

curiozitate şi interes pentru studiul filosofiei. acceptarea diversităŃii şi valorizarea pozitivă a diferenŃelor. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităŃii VALORI ŞI ATITUDINI CompetenŃele generale şi specifice pe care trebuie să le formeze procesul de predare-învăŃare a Filosofiei se bazează pe şi promovează următoarele valori şi atitudini: gândire critică şi divergentă. coerenŃă şi rigurozitate în gândire şi acŃiune. Utilizarea conceptelor specifice ştiinŃelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte. solidaritate şi asumarea responsabilităŃii faptelor personale. ciclul superior al liceului 4 . Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil. Aplicarea cunoştinŃelor specifice ştiinŃelor sociale în rezolvarea unor situaŃiiproblemă. Filosofie – clasa a XII-a. Cooperarea cu ceilalŃi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice. evenimente. adecvat unei lumi în schimbare 5. conştientizarea identităŃii personale. disponibilitate pentru dialog şi dezbatere.COMPETENłE GENERALE 1. procese din viaŃa reală 2. în cadrul diferitelor grupuri 4. precum şi în analizarea posibilităŃilor personale de dezvoltare 3.

4.Filosofie şi viaŃă.alteritate în definirea persoanei 2.1.Adevăr şi eroare. . profilul real (specializarea matematică-informatică şi specializarea ştiinŃele naturii) şi filiera vocaŃională. Utilizarea argumentării. filosofice problemelor specifice cunoaşterii umane . toate profilurile şi specializările COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI CompetenŃe specifice ConŃinuturi 1. asupra raportului stat – cetăŃeni 1. .6. viaŃă folosind cunoştinŃele şi metodologia specifice filosofiei Filosofie – clasa a XII-a. 2.Sensul vieŃii.1. Formularea şi argumentarea unor opinii personale. Argumentarea unui punct de vedere personal în cadrul .Probleme de etică aplicată.3. a egalităŃii şi dreptăŃii contemporane.Egalitate şi dreptate.1.Teorii politice moderne şi plan social-politic. Participarea la analizarea şi rezolvarea unor situaŃii de . a analizei de text etc.2. ciclul superior al liceului 5 . 2. Analizarea şi compararea unor puncte de vedere diferite Omul asupra problematicii naturii umane şi sensului vieŃii .Problematica naturii umane. Analizarea şi compararea principalelor teorii politice Politica moderne şi contemporane . Utilizarea discursului filosofic în elaborarea unui eseu Filosofia 5. pornind omului. 2.2. de la surse mediatice 4. Identificarea şi analizarea unor cazuri de încălcare a .1. . în cadrul unor activităŃi pe grupe sau în echipă 4. 3. 2. în caracterizarea problematicii libertăŃii şi responsabilităŃii în .2. Caracterizarea premiselor presupuse de o poziŃie filosofică în gnoseologie 1.Teorii morale.filiera teoretică. Compararea soluŃiilor propuse de diferite concepŃii adevăr. Precizarea sensului conceptelor şi categoriilor esenŃiale Morala pentru studiul filosofiei morale . Formularea unor argumente pro şi contra la probleme controversate de etică aplicată. Formularea unor judecăŃi şi aprecieri personale referitoare la diferitele concepŃii cu privire la problematica naturii umane şi a sensului vieŃii 1.Libertate şi responsabilitate social-politică.5.Problema întemeierii cunoaşterii. Drepturile drepturilor omului.Programa tip A: 1 oră/săptămână . Recunoaşterea consecinŃelor etice implicate de o anumită poziŃie filosofică 1.4. Identificarea unor concepte şi categorii specifice teoriei Cunoaşterea cunoaşterii . în cadrul unor activităŃi pe grupe.Forme de cunoaştere şi tipuri de 1. Argumentarea unor poziŃii diferite privind raportul .1.3. identitate .2.Idealul democratic.5.Bine şi rău. unei dezbateri etice 3.

în .7.*SpaŃiu şi timp. 2. *1. 1.*ExistenŃă şi devenire. *1. ciclul superior al liceului 6 . Utilizarea discursului filosofic în elaborarea unui eseu 5.3.2.Teorii politice moderne şi contemporane.Opinie şi cunoaştere.Problematica naturii umane. Analizarea problemelor de legitimitate a puterii în cadrul .Genuri şi stiluri în filozofie. pornind de la surse mediatice 4. a egalităŃii şi dreptăŃii .Idealul democratic. în cadrul unor activităŃi pe grupe sau în echipă 4.Forme de cunoaştere şi tipuri de problemelor specifice cunoaşterii umane adevăr. Precizarea sensului conceptelor şi categoriilor esenŃiale Morala pentru studiul filosofiei morale .Limbaj şi cunoaştere.Adevăr şi eroare. asupra raportului stat – cetăŃeni 1. Argumentarea unui punct de vedere personal în cadrul unei . Identificarea şi analizarea unor cazuri de încălcare a omului.3.1. *Putere şi caracterizarea problematicii libertăŃii şi responsabilităŃii în plan legitimitate. profilul umanist. *2.filiera teoretică.2. în cadrul unor activităŃi pe grupe sau în echipă. Formularea şi argumentarea unor opinii personale. 1.8.1. 3 ore/săptămână . soluŃii. Analizarea şi compararea unor puncte de vedere diferite Omul asupra problematicii naturii umane şi sensului vieŃii .Egalitate şi dreptate.Teorii morale. Caracterizarea premiselor presupuse de o poziŃie filosofică în .alteritate în definirea persoanei 2.6. gnoseologie . *1.5.Filosofie şi viaŃă. 2.6.*Omul – fiinŃă culturală. Drepturile 3. Problema întemeierii cunoaşterii. folosind cunoştinŃele şi metodologia specifice filosofiei Filosofie – clasa a XII-a. 2.Libertate şi responsabilitate social-politică.filiera teoretică. unor teorii politice moderne şi contemporane 2. social-politic. Argumentarea unor poziŃii diferite privind raportul identitate . Compararea soluŃiilor propuse de diferite concepŃii filosofice . profilul umanist. . în vederea identificării unor .4. Elaborarea unui eseu liber pe teme de filosofia culturii .*Determinism. Analizarea şi compararea principalelor teorii politice Politica moderne şi contemporane .9.5. Identificarea unor concepte şi categorii specifice teoriei Cunoaşterea cunoaşterii . Analizarea unor situaŃii de viaŃă.2. Identificarea noŃiunilor şi conceptelor specifice ontologiei * ExistenŃa implicate într-un text filosofic .1.1. .10. drepturilor omului.4. Formularea unor argumente pro şi contra la probleme controversate de etică aplicată.2. dezbateri etice 3.1.Probleme de etică aplicată. strategiilor de abordare a problemelor de ontologie 1.Sensul vieŃii.Bine şi rău. Utilizarea argumentării. specializarea ştiinŃe sociale COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI CompetenŃe specifice ConŃinuturi 1. a analizei de text etc. specializarea filologie. . Interpretarea unui text filosofic prin evidenŃierea . Caracterizarea diferitelor genuri şi stiluri de filosofare Filosofia . Formularea unor judecăŃi şi aprecieri personale referitoare la diferitele concepŃii cu privire la problematica naturii umane şi a sensului vieŃii 1.Programa tip B: 2 ore/săptămână . Recunoaşterea consecinŃelor etice implicate de o anumită poziŃie filosofică 1.

fără a fi însă obligatorie. la exprimarea liberă şi argumentată a propriei opinii. transferul conceptual şi ideatic. elaborarea unor eseuri filosofice ş. la experienŃa de viaŃă a elevilor şi cunoştinŃele acestora din domeniul ştiinŃelor. printre care utilizarea unor metode active (de exemplu. tolerant.a. precum şi abordarea filosofiei în spirit socratic. reflecŃia personală asupra unor teme. analiza comparativă. Căutarea înŃelepciunii presupune o atitudine intelectuală şi morală. analiza de text filosofic. Sugestiile metodologice au în vedere deplasarea semnificativă de accent. argumentarea pro şi contra unei idei. a modului în care să gândească şi nu a ceea ce să gândească asupra unor probleme. Pentru accentuarea caracterului practic-aplicativ şi interdisciplinar al domeniului de studiu se va face apel. În acest sens se pot folosi metode şi modalităŃi de lucru cu elevii. de manifestare a spiritului critic. studiul individual al unor lucrări filosofice. de pe conŃinuturi pe competenŃe iar unităŃile de conŃinut sunt prezentate într-o ordine care are caracter de recomandare. Considerarea elevului ca subiect al activităŃii instructiv-educative şi orientarea acesteia înspre formarea competenŃelor specifice presupun respectarea unor exigenŃe ale învăŃării durabile.. Acesta a fost conceput în aşa fel încât să permită profesorului: să-şi orienteze propria activitate pentru formarea la elevi a competenŃelor specifice domeniului Filosofiei. învăŃarea problematizată. prin lecŃiile de filosofie. urmarea va fi deprinderea tânărului cu exersarea. exersarea lucrului pe grupe sau în echipă în cadrul temelor care permit cooperarea elevilor). - - Filosofie – clasa a XII-a. învăŃarea prin descoperire. în funcŃie de temă. artei şi religiei. aşa cum sunt: • • • • • • • • discuŃiile libere în clasă. realizată prin programă. să-şi manifeste creativitatea didactică şi să adecveze demersurile didactice la particularităŃile elevilor cu care acesta lucrează. ştiinŃifice etc.SUGESTII METODOLOGICE Prezentul curriculum este o ofertă educaŃională care se adresează profesorilor care predau disciplina Filosofie. să-şi construiască demersul didactic astfel încât disciplina Filosofie să contribuie la structurarea personalităŃii şi cunoaşterea de sine a elevilor. care pot contribui la formarea capacităŃii de comunicare. ciclul superior al liceului 7 .

cum sunt: proiectul. autoevaluarea.René Descartes .Blaise Pascal .Friedrich Nietzsche . Popper . Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăŃare.John Rawls . a textelor filosofice relevante aparŃinând unor autori reprezentativi în domeniu. compararea cu alte poziŃii filosofice. ciclul superior al liceului 8 . Leibniz . Evaluarea trebuie să se realizeze în mod preponderent ca evaluare continuă. studiul disciplinei Filosofie va urmări.Friedrich Nietzsche . observarea sistematică a activităŃii şi a comportamentului elevilor.Friedrich Hayek .Ludwig Wittgenstein Autorii de manuale au libertatea să utilizeze texte ale filosofilor menŃionaŃi la diferite teme (nu există obligaŃia includerii tuturor filosofilor prezentaŃi. Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare. Selectarea textelor se va face astfel încât acestea să permită: • • • • înŃelegerea specificului poziŃiei autorului respectiv în problema discutată.Platon .John Stuart Mill .Mircea Eliade .Bertrand Russell .Jean–Paul Sartre .Jean-Paul Sartre . la o temă).Lucian Blaga .Karl R.John Stuart Mill .Aristotel . cu prioritate.Lucian Blaga .Constantin Noica .John Locke . cu precădere.John Locke .Profesorii şi autorii de manuale vor include cel puŃin un text semnificativ aparŃinând următorilor autori: Programa tip A: .Ludwig Wittgenstein Programa tip B: .Jean-Jacques Rousseau .Platon .Augustin .Augustin .Karl Popper . analizarea modului de argumentare filosofică specifică autorului respectiv. W. Pornind de la specificul filosofiei. cunoaşterea celor mai semnificative poziŃii din filosofia contemporană. portofoliul. se recomandă profesorilor şi autorilor de manuale alegerea. formativă. În acest sens.René Descartes .Immanuel Kant .Thoma d’Aquino .John Rawls . dezvoltarea capacităŃii de înŃelegere şi de analiză a unui text filosofic.G.Aristotel . recomandăm utilizarea unor forme şi instrumente complementare. Filosofie – clasa a XII-a.Immanuel Kant .

Elena BĂLAN prof. Grupul Şcolar “Nichita Stănescu”. dr. Florina OłET prof. Dorina CHIRIłESCU prof.Grupul de lucru pentru Curriculum . ciclul superior al liceului 9 .DOBROTĂ Inspector general – Ministerul EducaŃiei şi Cercetării Expert – Consiliul NaŃional pentru Curriculum. Bucureşti Colegiul NaŃional Sf. Eugen STOICA prof.Filosofie: prof. Sorin SPINEANU. Kretzulescu”. Angela TEŞILEANU prof. Bucureşti Colegiul NaŃional “Andrei Şaguna”. Sava. Bucureşti Şcoala Superioară Comercială “N. Braşov Inspector de specialitate – Serviciul NaŃional de Evaluare şi Examinare Filosofie – clasa a XII-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful