„SAVREMENA POLJOPRIVREDA“ VOL. 56, 6 (2007) STR.

38–49, NOVI SAD

INTEGRALNI I BIOLOŠKI KONCEPT PROIZVODNJE VOûA I GROŽ A
VLADISLAV OGNJANOV, DUŠAN GVOZDENOVIû, ZORAN KESEROVIû, SLOBODAN CEROVIû, JELENA NINIû-TODOROVIû, BRANKA GOLOŠIN, OR E PAPRIû, NADA KORAû, PETAR CINDRIû, IVAN D. KULJANýIû, JELICA BALAŽ, RAGHEB THALJI, SANDRA BIJELIû, NENAD MAGAZIN, MIRA MEDIû, TATJANA POPOVIû1 IZVOD: Ekološki najprihvatljiviji put ostvarenja ciljeva integralne proizvodnje voüa je stvaranje i uvoÿenje u proizvodnju novih sorti koje imaju genetsku otpornost prema patogenima. To znaþi da biljka produktima svoga metabolizma spreþava patogena da izvrši infekciju i da se uspešno razvija. Takav pristup zaštitu biljaka hemijskim putem svodi na vrlo malu meru, proizvodnja postaje jeftinija, hranidbena vrednost plodova visoka a životna sredina þistiji. Predmet istraživanja su kontinentalne voüne vrste: jabuka, breskva, kajsija, orah, leska i vinova loza. Kljuþne reþi: Integralna proizvodnja voüa, organska proizvodnja voüa, genetiþka otpornost

UVOD
U EU i do 85% voüarske proizvodnje je u sistemu Integralne proizvodnje voüa (IPV) a sliþni sistemi se ubrzano razvijaju u ýileu, Argentini i Južnoafriþkoj uniji. Evropska iskustva u implementaciji standarda IPV ukazuju na veliki broj ograniþavajuüih faktora ali i prednosti koje su u velikoj meri uslovljene abiotiþkim, biotiþkim i društvenim uslovima u kojima se odvija proizvodnja. U osnovi IPV je razvijanje ¿lozo¿je, opštih principa i speci¿þne agrotehnike po voünim vrstama. Razvijanje i implementacija koncepta IPV omoguüava produktivniju i održivu voüarsku proizvodnju koja je konkurentnija na otvorenim
Pregledni rad / review paper 1 Dr Vladislav Ognjanov, redovni profesor, dr Dušan Gvozdenoviü, redovni profesor, dr Zoran Keseroviü, redovni profesor, dr Slobodan Ceroviü, redovni profesor, dr Jelena Niniü-Todoroviü, redovni profesor, dr Branka Gološin, redovni profesor, dr orÿe Papriü, redovni profesor, dr Nada Koraü, redovni profesor, dr Petar Cindriü, redovni profesor u penziji, dr Ivan D. Kuljanþiü, redovni profesor, dr Jelica Balaž, redovni profesor, dr Ragheb Thalji, docent, mr. Sandra Bijeliü, asistent, mr Nenad Magazin, asistent, mr Mira Mediü, asistent, dipl. inž. Tatjana Popoviü, asist. prip., Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

38

Kod vinove loze izuþavane sorte i selekcije su rezultat višekratne povratne interspecies hibridizacije. Meÿu ispitivanim sortama odabrane su najotpornije što omoguþava redukovanu primenu pesticida uz zadržavanje visokog kvaliteta ploda. Predmet istraživanja kod breskve je genofond vinogradarske breskve sakupljen na teritoriji celog Balkanskog poluostrva a standardi u izuþavanju su vodeüe sorte žutog i belog mesa breskve i nektarine. CO-OP selekcije i sorte stvorene u SAD. Kod leske se iskljuþivo izuþavaju vodeüe svetske sorte. de¿nisana je optimizacija nivoa agro i pomotehnike. Pomološka karakterizacija Co-op selekcije Oplemenjivaþki program na stvaranju sorti otpornih na parazite u SAD zapoþet je poþetkom 20 veka od strane Univerziteta u Ilinoisu gde je po prvi put uraÿeno ukrštanje izmeÿu Malus Àoribumda 821 i Rome Beauty. Višestrukom ocenom otpornosti na ekonomski najvažnije prouzrokovaþe bolesti i štetoþine uraÿen je odabir pogodnih za gajenje u intenzivnim zasadima. Cilj istraživanja je uvoÿenje u proizvodnju novih sorti voüaka i vinove loze koje ispunjavaju najviše standarde koncepta gajenja voüaka po biološkom i IPV. MATERIJAL I METOD RADA Predmet istraživanja su kontinentalne voüne vrste: Jabuka. Kao standard se koristite vodeüe sorte. francuska sorta Baujade i þeška sorta Topas. Za svaku odabranu sortu u skladu sa njihovim biološkim speci¿þnostima. vodeüe sorte i danas dobijaju sve veüu zastupljenost u novim zasadima Zapadne Evrope. oplemenjivaþi Univerziteta u Ilinoisu i Purdue Univerziteta kao roditelje koriste dva hibrida iz ukrštanja Malus 39 . To se naroþito odnosi na voünjake koji su u sistemu organske ili integralne proizvodnje. a po nekim svojstvima i nadmašuju. breskva. ali ih treba držati na nivou na kome su štete koje þine ekonomski prihvatljive. najbolje sorte i selekcije iz serije RE stvorene u Nemaþkoj. Ova istraživanja je pratila pomološka karakterizacija. Izuþavane sorte kajsije i oraha su rezultat selekcije iz prirodnih populacija Srbije. Kod jabuke predmet istraživanja su novosadske sorte jabuke stubastog tipa rasta i hibridi dobijeni iz ukrštanja vodeüih svetskih sorti i naših autohtonih sorti. Godine 1945. prinosa i kvaliteta ploda.tržištima i siguran je oslonac nacionalnog dohotka. degustacione ocene i odreÿivanje tehnoloških parametara uvoÿenja najboljih sorti i hibrida u komercijalnu proizvodnju. bakterije. Bolesti i štetoþine se u najveüem broju sluþajeva razvijaju na lisnoj površini i plodovima. Štetni organizmi. što ima za posledicu smanjenje fotosintetske aktivnosti. leska i vinova loza. insekti. Neke otporne sorte su se približile. REZULTATI I DISKUSIJA Jabuka Glavni selekcioni cilj u oplemenjivanju jabuke danas je objedinjavanje visokog kvaliteta ploda i otpornosti na parazite i štetoþine. orah. gljive. kajsija. virusi. Integralni i biološki koncept proizvodnje voüa i grožÿa je jedini i najvažniji put pripreme našeg voüarstva za integraciju u EU. redovno žive na biljkama i ne mogu se sasvim eliminisati.

Do 1995. Kasnije se u istraživanja ukljuþuje i Rutgers Univerzitet þiji oplenjenjivaþki doprinos ovom programu traje do 1987. ali je danas prevaziÿena od strane veüeg broja sorti pre svega po atraktivnosti. potpuno purpurno crveno obojenim plodovima privukla je pažnju i nekih proizvoÿaþa u našoj zemlji. vreme zrenja. bere se krajem septembra i dobro se þuva do 6 meseci. Posebno treba istaüi njenu vrlo visoku i stabilnu rodnosti i tip grananja koji omoguüava vrlo lako formiranje savremenih uzgojnih oblika. Posebnu pažnju treba obratiti na Gold Rush koji po atraktivnosti vrlo malo zaostaje za zlatnim delišesom ali se bere 40 dana kasnije i odliþno se þuva i u hladnjaþama bez kontrolisane atmosfere. godine. Potpuno je otporna na prouzrokovaþa þaÿave krastavosti i visoko tolerantna na pepelnicu i plamenjaþu. Rezultat ovih napora je uspešan progres u oplemenjivanju na otpornost na parazite i hiljade otpornih sejanaca koji su ocenjeni na kvalitet ploda. godine 44 selekcije je odabrano za testiranje u proizvodno-oglednim zasadima. Njena ozbiljna zamerka je uspravan ugao grananja koja bez povijanja grana vrlo brzo rezultira ogoljavanjem i slabom rodnošüu. vrlo lep koniþan oblik ploda.Àoribumda 821 i Rome Beauty þime je zapoþet Co-op program. Reanda. Re-selekcije Ovaj oplemenjivaþki program na stvaranju novih sorti otpornih na parazite ima tradiciju više od 70 godina a najveüim delom je razvijan oplemenjivsþkim radom braþnog para Manfred i Crista Fisher. Ova sorta ima tamno crveno obojene plodove. Rewena i Realka. dobre rodnosti i višestruke otpornosti na ekonomski najznaþajnije parazite. god. Nove sorte predstavljaju kombinaciju visokog kvaliteta ploda. Gajenjem Re-selekcija u Nemaþkoj de¿nisan je novi koncept proizvodnje jabuke gde je primena fungicide redukovana 80% ili više. Prima je prva sorta koja je imenovana iz ovog programa. pepelnicu i bakterioznu plamenjaþu. Enterprise je sorta sa potpuno crveno obojenim plodovima koniþnog oblika. atraktivnost. Dosadašnja pomološka istraživanja na ovim sortama u našim uslovima ukazala su na vrlo visok kvalitet ploda kod sorte Rewena i Regine koje u isto vreme imaju višestruku otpornost na prouzrokovaþe tri najvažnije bolesti – þaÿavu krastavost. Na višim nadmorskim visinama u Italiji daje dobre i stabilne prinose što se ne može reüi i na nižim terenima. To je sorta srednje krupnih. karakteristiþne arome. Otporne sorte jabuka stvorene u Francuskoj. Oplemenjivaþki cilj je stvaranje sorti sa visokim kvalitetom ploda. Sorte Remo. rodnost i mnoge druge pomološke osobine. lepo obojenih plodova. 1970. Regine i Rebella su otporne i na pepelnicu. Rewena. Nemaþka. I u našim uslovima daje osrednje 40 . Najviši stepen otpornosti na ekonomski najvažnije parazite ima sorta Topaz.. Italiji i ýeškoj Na stvaranju otpornih sorti jabuka na parazite intenzivno se radi i u drugim evropskim zemljama. Re-selekcije koje imaju visoku otpornost na plamenjaþu su Remo. kasno cveta a vrlo je otporna i na niske zimske temperature. Plodovi su pre svega namenjeni za plasman u toku turistiþke sezone. Sve sorte imaju otpornost na þaÿavu krastavost determinisanu Vf genom osim sorte Reka gde je kao izvor otpornosti iskorišüen Vr gen iz Malus × pumila. slatko-kiselog ukusa. stabilne i visoke rodnosti a kombinovan sa otpornošüu prema ekonomski najznaþajnijim parazitima i abiotiþkim faktorima – niskim zimskim temperaturama i proletnim mrazevima. stvorena u ýeškoj. Dresden-Pillnitz. Vrlo uspešani su hybridi Co-op 36 i Co-op 37 koji se odlikuju vrlo atraktivnim žutim plodovima ali se u hladnjaþi duže mogu þuvati jedino plodovi prve. Williams pride je sorta vrlo rane epohe sazrevanja a svojim atraktivnim.

Takva otpornost se ne zasniva na sistemu gen-za-gen i stoga je ona rasno nespeci¿þna. Kao žuto obojena jabuka Golden Orange zaslužuje mesto u proizvodnim zasadima. Roditelj sa najboljom opštim kombinacionim svojstvima je sorta Bihorka koja je dala najveüi broj izuzetno perspektivnih hibrida. vrlo visoke atraktivnosti i kvaliteta ploda. pumila) i VA (Steinantonovka) genom a na pepelnicu Pl1 (M. Najatraktivniji hibridi je NS25/119 zeleno obojenih plodova i NS25/183 i NS25/140 crveno obojenih plodova. proizvoÿaþa i potrošaþa hrane. Veüa pažnja je posveüena iskorištavanju horizontalne otpornosti koja ne osigurava imunost prema speci¿þnim rasama determinisana major genima kao vertikalna otpornost ali je trajnija i ne menja brzo prevalentnost rasa parazita. Posebno je preporuþujemo za brdsko planinske lokalitete gde je koloracija ploda intenzivnija. 41 . uoþena kod nekih naših autohonih sorti je uslovljena veüim brojen gena. zumi). Sorta Delbard jubile je visoko tolerantna na parazite determinisana poligeno. Najveüi broj hibridnih kombinacija kao donore otpornosti su imale Krstovaþu.prinose pa je za sada ne preporuþujemo za masovnije gajenje. zemljišta. Ovde se radi o biološkoj. poligeni. Horizontalna otpornost. gde se koriste sve moguünosti suzbijanja štetnih organizama uz upotrebu pesticida kada je to nephodno. poslednje dve decenije razvijen je sistem zaštite bilja koji znaþi napredak u oþuvanju prirodnih dobara. koriste se prema prognozi pojeve odredjenih štetoþina u minimalnim i stvarno potrebnim koliþinama. Kao poþetan materijal korišüene su vodeüe standardne sorte kao donori kvaliteta i introdukovane i autohtone sorte kao donori otpornosti. Otporne selekcije jabuke stvorene na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu odgajen je veliki broj hibridnih populacija gde je kao selekcioni cilj bio stvaranje novih sorti visokog kvaliteta ploda otporne na parazite. blizak prirodi nalazi se u organskoj proizvodnji. Ima vrlo oštar ugao grana i veliku bujnost pa je treba gajiti samo na slabo bujnim podlogama uz primenu savijanja grana i zelenu rezidbu. robusta) i Pl2 genom (M. Vr (M. Još napredniji oblik zaštite bilja. Pesticidi. kao i korišüenje razliþiti biotehniþkih sredstava nežive prirode. Viši stepen zaštite bilja þini integralana zaštita bilja (IZB). Izuþavanje populacije ¿tofagnih grinja U odnosu na konvencionalne mere zaštite bilja koje su se nekoliko decenija jedine primenjivale u oblasti proizvodnje. ali i drugih organizama i zdravlja ljudi. vode i vazduha. ekološkoj ili organskoj zaštiti bilja. Sorta Baujade je potpuna zamena za sortu Grenny Smith po izgledu ploda. Potpuno je otporna na prouzrokovaþa þaÿave krastavosti dok se hemijska zaštita prema pepelnici mora redovno primenjivati. Bihorku i Šumatovku ili sorte i selekcije introdukovane iz Engleske i SAD gde je otpornost na prouzrokovaþa þaÿave krastavosti determinisana Vf (Malus Àoribunda 821). Njeno ponašanje u plantažnim uslovima do sada nije proveravano veü samo u kolekcionom zasadu na malom broju stabala. I ostali navedeni hibridi zaslužuju pažnju s napomenom da veüina sazreva u prvoj polovini septembra i da se ne mogu þuvati duže od tri meseca. genetski otporna na prouzrokovaþa þaÿave krastavosti i tolerantna na pepelnicu. Štetni agensi se suzbijaju direktnim ili indirektnim korišüenjem razliþitih organizama i proizvoda njihovog metabolizma. od kojih je danas veüina sa povoljnim ekološkim i toksikološkim osobinama. što pojedinaþno imaju mali efekat ali u celini kumulativan.

Nivo populacije ove erio¿dne grinje je približno isti na svim ispitivanim sortama. Maria Aurelia (+25). Atraktivnost žutomesnatih sorti nektarina u periodu sazrevanja jul-august takoÿe zaslužuje epitet savršen ali su i osetljivije na niske zimske temperature. a za sazrevanje najranijih sorti dovoljno je od cvetanja dva meseca a najkasnijih šest meseci. Domiziana (0). na ravniþarskim lokalitetima. integralna zaštita bilja (IZB) smanjuje brojne negativne posledice nestruþne i ne blagovremene primene pesticida kroz primenu svih raspoloživih mera suzbijanja štetnih organizama. Early Maycrest (–34). imaju lošiji kvalitet ploda nego one srednje ranog do srednje kasnog vremena sazrevanja jer su im plodovi sitni sa velikim procentom puknutih semenki. najþešüe se ne mogu razlikovati po ukusu. U tu grupu spadaju sorte breskve Early Crest (–38). te je ona skupa. Neke od njih su u 2002. Venus (+29). Royal Glory (–5). Belo meso je cenjeno samo na dalekom istoku a u evropskim zemljama jedino atraktivno obojene nectarine. krajem juna meseca. Sorte breskve najnovije generacije. kada je proletni mraz potpuno uništio rod jabuke. Orion (+32) i Morsiani 51 (+37).Integralna biljna proizvodnja podrazumeva i integralni pristup planiranju i sprovodjenju mera zaštite biljaka. U odnosu na konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju gde se troši velika koliþina sredstava za zaštitu bilja. Erio¿dna grinja A. Izbor sorte pre svega odreÿuje opredeljenost za gajenje breskve. Rome star (+17) i Early O Henry su žutomesnate sorte breskve sa krupnim. Queen Crest (–34) i Maycrest (–29) i nektarina May¿re (–24). Sorte breskve ranog vremena sazrevanja. obojenosti plodova ili veliþini pa potrošaþi kvalitet ne vezuju za odreÿenu sortu. Royal Gem (–12). i nije izazivala vidna ošteüenja na vegetativnim organima. pa þak þesto nedovoljno e¿kasna. Breskva U proizvodnji se nalazi znatno veüi broj sorti nego što je to kod jabuke i kruške. U svakoj od ovih grupa vreme zrenja pokriva period od 3 do 4 meseca. Supercrimson (–10). Kod boje mesa prednost de¿nitivno imaju sorte žutog mesa. nektarine ili industrijske breskve. krupnih plodova a belog mezokarpa imaju svoje prepoznatljivo mesto u sortimentu kao što 42 . Springred (0). Ove sorte treba gajiti samo za zadovoljenje lokalnih potreba za svežim plodovima. U kontinenetalnim uslovima gajenja kao najprilagoÿenije su se pokazale Rita Star (–17).. Ona je onemoguüila razvoj populacije crvene voüne grinje (Panonychus ulmi) kao kljuþne vrste štetoþina jabuke. Gold Crest (–36).koje sazrevaju u julu i augustu. Njihova maksimalna brojnost je 130–160 jedinki po listu. koje sazrevaju za manje od tri meseca od cvetanja. potpuno obojenim i transportabilnim plodovima.. donele ekonomski znaþajan rod. Spring lady (–19). god. schlechtendali igra znaþajnu ulogu u razvoju populacije predatorskih vrsta grinja kao in a njihovo zadržavanje na listu jabuke. To kod nas nije sluþaj jer se gaje i savremene sorte ali velikim delom i stare sa znatno slabije obojenim plodovima. U dve godine posebna pažnja je posveüena prisustvu ¿tofagnih i predatorskih vrsta grinja. ali i ekološki neprihvatljiva. Raznolikost pomoloških karakteristika je takoÿe velika. Predlog sortimenta breskve je de¿nisan na osnovu kvaliteta ploda i adaptabilnosti za naše uslove gajenja sa tim da su istaknute sorte þiji se kvalitetni plodovi mogu lako realizovati na tržištu po najvišim cenama. U ovom periodu sazrevanja ni u najrazvijenijim breskvarskim zemljama nema puno boljih sorti.

U savremenim sortimentima najrazvijenijih breskvarskih zemalja i gloÿuše dobijaju sve znaþajnije mesto. Kajsija Jedan od najveüih problema pri gajenju kajsije je rano cvetanje u proleüe koje za posledicu ima izmrzavanje cvetova i tek zametnutih plodiüa. kao i druge vrste voüaka. Transport plodova i upešno þuvanje plodova u hladnjaþi nije moguüe kod kalanki jer degradacija mezokarpa poþinje sa unutrašnje strane. Plodovi za stonu upotrebu su cenjeniji ako se mezokarp odvaja od koštice. Genotip IP 1 je pokazao najviši stepen tolerantnosti na ekonomski najvažnije parazite breskve þime se može uvrstiti u jedinstven genotip koji se može gajiti po najvišim standardina i organske proizvodnje.5 milenijuma s obzirom da je introdukovana na Balkansko poluostrvo u periodu izmeÿu 400. Kontrola bolesti i savremeni trendovi gajenja voüaka i proizvodnje voüa po principima integralne i/ili organske proizvodnje nameüu potrebu gajenja sorti otpornih prema infektivnim patogenima. godine u odnosu na pupoljke sa drugih tipova rodnih granþica. Dužina cvetanja kod svih ispitivanih sorti i selekcija (Novosadska kasnocvetna. što je 1–2 kasnije u odnosu na ostale sorte i selekcije. Caldesi 85 (+60) i California (+70).). NS-6. prouzrokovaþa ekonomski veoma važnih bolesti. Breskve vrlo kasnog vremena sazrevanja takoÿe se mogu uspešno þuvati u hladnjaþama ali je njihova atraktivnost znatno slabija. godini sorta Novosadska kasnocvetna i selekcija SK-3 imale najkasnije cvetanje (12.e. domaüin infektivnih patogena.n. Zato sortiment nektarina vrlo kasnog vremena sazrevanja. Populacije vinogradske breskve su jedinstven i vrlo bogat izvor genetiþke varijabilnosti i mogu dati znaþajan doprinos poboljšanju velikog broja ekonomski znaþajnih svojstava danas gajenih sorti i podloga breskve. Kod svih ispitivanih sorti i selekcija je ustanovljeno da su generativno pupoljci sa prevremenih granþica manje do znatno manje izmrzli u toku proleüa 2005. i 300. 43 . Da bi se umanjile štete od proleünih mrazeva kod kajsije se preporuþuje zelena rezidba. zbog þega je neophodno iskoristiti biološki diverzitet sakupljenih populacija vinogradske breskve u cilju selekcije na otporenost prema navedenim patogenima. Time bi se ponuda plodova mogla produžiti na ceo oktobar pa i duže. NS-4. tolerantnosti na PPV i pepelnicu. SK-3) je iznosila 9–10 dana.je Superqueen (–2). koje se mogu þuvati od 3 do 4 nedelje. Do 1938. SK-1. Tržište üe dati ocenu koliko je to opravdano jer se kod nas tražnja za plodovima breskve i nektarine u periodu posle 15. bila je jedina breskva gajena na našim prostorima. Novosadska rodna. Iz tog razloga je praüeno vreme cvetanja sorti i selekcija stvorenih na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu te je zapaženo da su u 2005. 04. treba introdukcijom obogatiti i sa nekoliko novih atraktivno obojenih gloÿuša u tipu stare sorte Flamekist (+65). virusa i gljiva. septembra znatno smanjuje. pomotehniþka mera kojom se stimuliše obrazovanje prevremenih granþica na kojima pupoljci cvetaju kasnije nego na drugim tipovima rodnih granþica te su na njima znatno manje štete od mrazeva. g. kao što su Max 7 (+60). god. Breskva je. Rezultati testiranja su ukazali na postojanje vrlo vrednih svojstava. koja još nije opisana u germplazmi breskve. Introdukovano je više sorti nektarina belog mesa ali ni jedna nema ni izbliza kvalitet sorte Superqueen. p. Zbog toga se Balkansko poluostrvo smatra sekundarnim centrom divergentnosti za breskvu. Jedinstvena i vrlo retka svojstva u okviru germplazme vinogradske breskve su rezultat prirodne selekcije tokom 2.

Pored otpornosti na niske temperature i bolesti praüene su i pomološke karakteristike ploda. Kasnije (1973) putem konkursa „Tražimo kvalitetne orahe” Koraü i sar.. a sel. Dok sorta Šampion i selekcije Maþva. Baþka i Mire. Rasna i Sava. godine. (1974.0 g) i selekcija SK-3 (83. Boja jezgre je najlepša kod Baþke. od 17–20. 2001) i Ceroviüa (1992). (1999. Kasni rodni i Save. uporeÿene sa bugarskom sortom Šejnovo. a otporne su i selekcije Maþva. Rasna. 1976) izdvojili su poþetni materijal za selekciju. godine. Sve sorte i selekcije su sa tankom ljuskom. Kasni rodni. Ceroviü. 1987). 1991. a posebno pojava kasnih proleünih mrazeva.Gore navedene sorte i selekcije kajsije su ispitivane i na otpornost prema bolestima. Kasni rodni i Sava treba da uÿu u proces priznavanja zbog dobrih osobina. Kasni rodni 5. Sorte Srem. Na Gnomonia leptostyla relativno su otporne sve ispitivane sorte i selekcije oraha.2% kod sorte Srem do 45. Otpornost oraha na Gnomonia leptostyla je povezana sa vremenom poþetka vegetacije (Koraü. oktobra. Jedino je Novosadska kasnocvetna pokazala veüu osetljivost na moniliju lista i plodova. Ošteüenja od niskih zimskih temperatura nije bilo kod ispitivanih sorti i selekcija.1 g). kao i kontrola Šejnovo nešto ranije poþinju vegetaciju. Koraüa i sar. Orah U Vojvodini. pa su to sorte koje se preporuþuju za vinogradarske rejone. Maþva i Sava imaju vrlo krupne plodove. a selekcije Maþva. koju karakterišu niske temperature u toku zime. Drugi prioritetni zahtev pri izboru sorti za postizanje visoke i redovne rodnosti je otpornost oraha na gljivicu Gnomonia leptostyla (izazivaþa pegavosti lista. jer sve vegetaciju završavaju do 20. aprila. Ostale sorte su srednje osetljive. a najsitnije sorta Novosadska kasnocvetna (62. Rasna i Sava poþinju vegetaciju od 24–30. Srem. Randman jezgre se kretao od 52. odnosno na vreme pre pojave prvih jesenjih mrazeva pa dobro pripremljene ulaze u zimski odmor. Najboljih pet selekcija priznate su za sorte. Iz tog razloga su vršena ispitivanja na navedenim sortama i selekcijama oraha. Rasna. Ovi rezultati se slažu sa dosadašnjim ispitivanjima Koraüa i Ceroviüa (1980). a ostale srednje krupne. Tisa. maja. Prve odabrane genotipove izdvojio je Rudiü (1962) iz drvoreda i veüih orašarskih centara u Vojvodini. Šampion. Najotpornija je sel. a ista sorta je zajedno sa Novosadskom rodnom i SK-1 pokazala srednju osetljivost prema pegavosti plodova.0 g). Kasni rodni. Šampion. Srem i Tisa 1987. aprila. letorasta i ploda). 44 . þesto se dešava da prinos oraha bude umanjen ili þak potpuno uništen. Za savremenu proizvodnju stonog voüa je veoma važna krupnoüa odnosno masa plodova. 1992). Baþka i Mire 1988. Najkrupnije plodove su imale sorta NS-4 (84. Na selekciji oraha na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu radi se skoro 50 godina (od 1957). Tisa i sel. Sorte i selekcije oraha koje kasnije kreüu u proleüe izbegavaju primarnu infekciju parazitnom gljivicom Gnomonia leptostyla (Balaž i sar. i selekcija Rasne. pa se zbog toga one preporuþuju za kontinentalne uslove gajenja. Zbog toga je neophodno podizati zasade sa odabranim sortama i selekcijama oraha kraüe vegetacije (kasniji poþetak i raniji završetak vegetacije).5% kod sel. Rupiþavost lista nije ustanovljena ni kod jedne sorte ili selekcije.

tri i više godina. A12. Tehnologija proizvodnje podloga uz primenu odgovarajuüih agrotehniþkih mera traje dve. Rezultati istraživanja postupka kalemljenja na podlogama razliþite starosti dati su u radovima (Niniü-Todoroviü et al. 1995). Panonia ima visoku otpornost na plamenjaþu i oidium.. C1. Morava ispoljava visoku otpornost na plamenjaþu i na sivu plesan. Ove sorte su pogodne za proizvodnju kvalitetnih belih vina. Kao standard je korišüena sorta Rajnski rizling. Pri blagovremenoj berbi nije mnogo osetljiva ni na sivu plesan. a þak 90. dok je na oidium srednje osetljiva. 1995). B1. 1998). C2. Vitis amurensisia. Nada Koraü i Vladimir Kovaþ. a u rasadniku Gradskog zelenila genotipovi A7.) predstavlja znaþajnu ekonomsku stavku u formiranju sadnica kalemljenih leski. hortikulturu i pejzažnu arhitekturu bazira se na kalemljenju sorti leske na podlogama meþje leske. Vinova loza U okviru projekta vršena su ispitivanja novih interspecies sorti stvorenih u Sremskim Karlovcima: Petka. Semenski materijal meþje leske sakuplja se sa stabala sekundarnog porekla. Na osnovu višegodišnjih ispitivanja utvrÿeno je da sorte leske mogu uspešno da se kaleme na podlogama meþje leske. C4. C5 (Niniü-Todoroviü. C3. Rubinka. A10.. 1990. zaštiti. Sa tog aspekta ispitivana su pomološka. B4. Cosford. U Futoškom parku to su genotipovi oznaka A1. Autori su isti kao i kod prethodnih sorti. Autori ovih sorti su: Petar Cindriü. U svojoj naslednoj osnovi sadrže gene istoþno azijskih vrsta. U zasadima koji su podignuti od leski stablašica moguüa je maksimalna primena mehanizacije pri obradi. Ustanovljen je veoma dobar a¿nitet sa podlogama razliþitih genotipova i plemkama razliþitih sorti. B7.5% u zavisnosti od sorte. tehnike i vremena kalemljenja (Koraü et al. Odlikuju se izvesnom otpornošüu na gljiviþne bolesti. ¿ziološka i tehnološka svojstva orašica i sa stanovišta kvaliteta odabrana su matiþna stabla. B8. Grožÿe sorti Petka i Baþka sayreva u II epohi.Leska Tehnologija proizvodnje sadnog materijala leske u rasadniku Departmana za vinogradarstvo. B11. B8. Istarski dugi. Procenat prijema kalemova kreüe se od 77% do 91. održavanju kao i berbi plodova. Sorte Petka. severnoameriþkih vrsta. Lambert ¿lbert. Sorte Panonia i Morava su stvorene ukrštanjem jednog genotipa koji je ranije stvoren u Sremskim Karlovcima (SK 86–2/293) i sorte Rajnski Rizling. Prednost leski kalemljenih na podlozi meþje leske je i redukovana zaštita u odnosu na druge voüne vrste. 1994. A14. Baþka.2003. Koraü et al. Ovakva kombinacija sorti u zasadu zadovoljava zahteve za normalnu stranooplodnju u svim agroekološkim uslovima i obezbeÿuje vrhunski kvalitet plodova koji mogu biti namenjeni potrošnji u svežem stanju ili preradu. Rubinka i Baþka su nastale ukrštanjem sorti Petra × Bianca. voüarstvo. A11. Proizvodnja podloga meþje leske (Corylus colurna L.65% pripada Vitis viniferi. B9. Tehnologija proizvodnje sadnica kalemljenih leski omoguüuje dobijanje leski stablašica koje mogu naüi adekvatnu primenu na okuünicama i za podizanje zasada. Pogodne su za proizvodnju belih vina. U rasadniku na Rimskim Šanþevima na podlogama meþje leske kaleme se sorte Rimski. A9. a sorte Rubinka u III epohi. Lambert crvenolisni i Contorta. Tonda Gentile Romana. 45 . Morava i Kosmopolita. B7. Panonia. B11. B2. Hemijska zaštita ne zahteva veliki broj tretmana ali ipak svaki pokušaj njenog gajenja u uslovima bez hemijske zaštite rezultirao je gubitkom prinosa iznad ekonomski prihvatljivih okvira. A16. B5.

dok joj je grožÿe otporno na sva tri ispitivana prouzrokovaþa bolesti. ZAKLJUýAK Dvogodišnja ispitivanja veüeg broja sorti jabuka otpornih na parazite ukazao je na nekoliko vrlo perspektivnih sorti koje svojim osobinama zaslužuju uvoÿenje u plantažno gajenje.0%) i Panonia (21.47 kg/m². Poslednje su obrane sorte Rubinka i Morava (11. a nastala je ukrštanjem sorti Cserszegi fuszeres × C43. Panonia i Kosmopolita 06. 09. 04.0 g/l). Rubinka 04. na koju je srednje osetljiva. prema þemu je srednje osetljiv. u toku vegetacije je vršeno ocenjivanje napada plamenjaþe i pepelnice na listovima i grozdovima. Rubinka 1.8%). 06. 07). tri dana pre sorte Rajnski rizling.8 g/l). godini su vršena u oglednom zasadu na tzv. 04. Izuzetak je sorta Rubinka kod koje pupoljenje poþinje dva dana kasnije u odnosu na Rajnski rizling. Baþka i Morava 08. gde se nove vinske sorte ispituju u uslovima bez ikakve zaštite.3 g/l). Morava je otporna prema plamenjaþi i prema pepelnici grozda. dok je grozd otporan na sve ispitivana prouzrokovaþe bolesti Za odabrane sorte u 2005. 05. Najveüi sadržaj kiselina u širi je imala Panonia od 11 g/l. Baþka 31. Dok je Rajnski rizling ispoljio visoku osetljivost na sve ispitivane bolesti osim na napad oidiuma na grožÿe.31.63 kg/m²) zbog slabije oplodnje i Rajnski rizling (0. Fenološka osmatranja u 2005. Najveüi prinos su dale sorte Morava (1. Rubinka je srednje osetljiva na plamenjaþu i pepelnicu lista. 07. a najmanji Kosmopolita (0. Petka i Panonia su imale masu grozda od 210g. jedan dan pre sorte Rajnski rizling. Kosmopolita (8. Ostale sorte su ispoljile veüu otpornost prema botritisu (Panonia 2%. Na „Ekološkoj parceli”. slede Morava (10. Petka je poþela da cveta 29.Kosmopolita je rezultat zajedniþkog rada maÿarskih i domaüih selekcionera. 04). „Ekološkoj parceli”.82 kg/m²).83 kg/m²) i Baþka (1. 06. Baþka (8. Kosmopolita vrlo rano sazreva i pogodna je za proizvodnju belih vina. Rubinka (7. 07. a sve ostale ispitivane sorte su imale 19. a Panonia 15. Iako svojim kvalitetom ne nadmašuju vodeüe sorte one polako nalaze svoje mesto 46 .6% Šeüera u širi. Baþka i Panonia su otporne na sve ispitivana prouzrokovaþe bolesti. Najveüu masu grozda je imala Baþka (310g). Berba je najranije obavljena kod sorte Kosmopolita (30. Novostvorene interspecies sorte se odlikuju ranijim poþetkom vegetacije (Petka. Petka je ostvarila prinos od 1. Petka i Baþka 5%). a najkasnije Morava (12. Kosmopolita 06. nešto manji Petka (22. Morava 08. 04). U šarak najranije ulazi Kosmopolita (06. 05. zatim Panonie (12. i napada botritisa na grožÿu uz primenu deskriptora IBPRG. 10). 05.5 g/l). Rubinka 29. dok je prema pepelnici lista i sivoj plesni grozda srednje osetljiva.6%). ispitivane sorte su ispoljile izvesnu otpornost prema istim.2 g/l). Petka i Baþka su obrane 26.8 g/l) i Petka (7. Rajnski rizling (9. Po datumu poþetka cvetanja razlike izmeÿu sorti nisu velike. Na sivu plesan grožÿa ispoljava vrlo visoku otpornost. zatim Rubinka (230g). a Panonia kad i Rajnski rizling (12.42 i Panonia od 1.80 kg/m²) zbog intezivnog napada botritisa. godini ispitivan je prinos i kvalitet grožÿa. Morava 190g. Od botritisa je stradalo þak 50% grožÿa sorte Rajnski rizling i 10% grožÿa sorte Morava. List Kosmopolite ja srednje osetljiv na pepelnicu i plamenjaþu. Rajnski rizling 160g. 08). 09). gde se odabrane nove vinske sorte gaje bez hemijske zaštite. Najveüi sadržaj šeüera u širi je imal Rubinka (22. a Kosmopolita od svega 120g. Petka je ispoljila visoku otpornost prema svim bolestima izuzev prema plamenjaþi lista. 08). 04) u odnosu na Rajnski rizling (12. Kosmopolita i Rubinka 3%. Petka u šarak ulazi 18.

imaju izuzetnu atraktivnost i kvalitet ali daljim istraživanjima treba ih zameniti sa otpornijim na prouzrokovaþa pepelnice jer su u našim uslovima pakazale visoku osetljivost i kod primene limitirane hemijske zaštite. D. KESEROVIû.. 179–202 (2005). 2005.. CEROVIû. 22–35 (2004). Savremena poljoprivreda. OGNJANOV. godini. NAPOMENA Rezultati istraživaþkog rada su nastali zahvaljujuüi ¿nansiranju Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Republike Srbije. KESEROVIû.: Biološka kontrola rodnosti sorti jabuke. KORAû. Ispitivane sorte i hibridi sa genetiþkom otpornošüu prema prouzrokovaþima bolesti i štetoþina predstavljaju dobru polaznu osnovu za razvijanje biološkog i ingralnog koncepta gajenja voüaka pri þemu kvalitet plodova ostaje na najvišim tržišnim standardima..et not. Voüarstvo-vinogradarstvo. kao sorte žute boje ploda. Meÿu crveno obojenim sortama jabuka pažnju privlaþe Williams pride (Co-op 23). Novi Sad. 95–96. 7. VII savetovanje o zaštiti bilja. KESEROVIû.u intenzivnim zasadima u Zapadnoj Evropi. KESEROVIû. Z. M. od 01. Zbornik: 100 (2005). B. Novi Sad (1992). ýaþak (1991). Golden Orange i Gold Rush. 151 3. 279–284 (2005). LAZIû.. KESEROVIû. pod nazivom „INTEGRALNI I BIOLOŠKI KONCEPT PROIZVODNJE VOûA I GROŽ A” u okviru Nacionalnog programa „Biotehnologija i agroindustrija”. Z. 47 . 151 3.. Z.. GVOZDENOVIû. Jahorina. ŠLJUKA ALEKSANDRA. Poglavlje u knjizi Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane. M. KESEROVIý. MILOVANKIû. M. br. D. LITERATURA BALAŽ JELICA. Jugosl. Enterprise (Co-op 30) i Rewena. Z. prouzrokovaþu lisne pegavosti.. Z. Zbornik Znanjem do uspeha.. Voüarstvo-vinogradarstvo. 04. Novi Sad (1974).: Integralna i organska proizvodnja voüa. 18–20 (2005).) gajenih u rejonu Fruške gore. S. M. POPOVIû TATJANA: Ispitivanje osetljivosti sorti i hibrida jabuke prema þaÿavoj krastavosti i pepelnici. S. Z. M. 11–12.: Osetljivost genotipova oraha prema Gnomonia leptostyla (Fr) ces.: Zelena rezidba voüaka. KORAû. JELICA. CEROVIû. HNATKO. 6.. SLOVIû. 39. RUDIû. projekta evidencionog broja TR – 6947B. URIû. 85 (2005). br.: Ponašanje novih sorti vinove loze u 2005. Zbornik sažetaka sa Nauþno-struþnog savjetovanja agronoma Republike Srpske. VRAýAR. Z... br. M. pogotovo orijentisanim na integralnu i organsku proizvodnju. B. 91–94.: Nove sorte kajsije u Vojvodini.: Kvalitet plodova oraha u Jugoslaviji (1973 godina). CINDRIû.. Doktorska disertacija.. P. a približavanje IPV je moguüe samo pravilnim izborom preparata. KESEROVIû. Vodeüe sorte se ne mogu gajiti u uslovima bez i limitirane hemijske zaštite. Voüarstvo vol. br.: Savremene tendencije u proizvodnji jabuke i kruške. Soko Banja. S. V. voüar. 39. One zahtevaju pokrivanje kompletne vegetacije fungicidima i insekticidima. URIû. KORAû.Nauþni institut za ratarstvo i povrtarstvo. 40–41 (2005). Z. BALAŽ.: Biološke osobine sorti oraha (Juglans regia L. 25. LJ. KORAû.. 241–249 (2005). Voüarstvo vol.: Sorte i selekcije kajsije u Vojvodini.

KORAû. GOLOŠIN BRANISLAVA. br. NINIû-TODOROVIû JELENA: Istraživanje uticajnih þinilaca i utvrÿivanje optimalnih tehnoloških metoda za proizvodnju visokokvalitetnih sadnica meþje leske (Corylus colurna L. B..) kao alternativne hrane u razvoju predatorskih vrsta grinja u zasadima jabuke. I. KORAû. S. 35–39 (2005). NINIû-TODOROVIû JELENA. Letopis nauþnih radova. Jugoslovensko voüarstvo 28. KORAû.) kao podloge za domaüu lesku (Corylus avellana L. CEROVIû.. M. VII savetovanje o zaštiti bilja. Novi Sad (1998). KORAû JASNA: Osobine novosadskih sorti i selekcija oraha. Jujoslovensko voüarstvo. CEROVIû.. Zbornik nauþnih radova sa XIX Savetovanja: Unapreÿenje proizvodnje voüa i povrüa. N. Jahorina. Zbornik sažetaka sa Nauþno – struþnog savjetovanja agronoma Republike Srpske. GOLOŠIN. 127–131 (2005). Šumarski fakultet. Nolit.. Beograd (1987). KORAû. I.. 1–2. 108–109 (2005). N. RUDIû.: Selekcija oraha u Vojvodini.. CINDRIû. GOLOŠIN. P. M. Beograd.. KORAû. S. Soko Banja. 39.. M. br. N..: Orah.). R. br. Novi Sad.: Karakteristike tipova oraha selekcije Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Voüarstvo-vinogradarstvo. KULJANýIû. 7. Voüarstvo i vinogradarstvo 7: 4-Thalji.: Ispitivanje meþje leske (Corylus colurna L. 52. N. 89–90 (2005). 7. S. vol.. ýaþak (1980). BRANISLAVA. Savremena poljoprivreda vol. JASNA: ýetiri decenije selekcije i hibridizacije oraha na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. br. 38 – 42 (2005). I. M. KORAû. 53–59 (1999). 1–2. NINIû-TODOROVIû JELENA. V. D. Beograd (1990).. CEROVIû. Arhiv za poljoprivredne nauke.: Autohtone sorte jabuka kao donori otpornosti na parazite. RUDIû. str 153–157.. 11. OGNJANOV.: Besemene stone sorte vinove loze. SLOVIû. KORAû. st. 49. S. KORAû. CEROVIû S. N.. Zbornik sažetaka sa Nauþno-struþnog savjetovanja agronoma Republike Srpske. 65–69.. Voüarstvo. PAPRIû. PAPRIû. KORAû.: Interspecijes stone sorte vinove loze – poreklo i izbor. M. Zbornik nauþnih radova. OGNJANOV. Uloga Aculus schlechtendali (Nal. M.). 229–233 (2001).. br. 53–54. M.. 5–22 (2005). 99–105. M.: Orah.: Sortiment jabuke letnjeg vremena zrenja.). M.: Otpornost oraha na mraz u uslovima kontinentalne klime. Prometej. KORAû. Jugoslovensko voüarstvo 29. ýaþak (1995). str. Jugoslovensko voüarstvo. V. M. Beograd (1962).: Rezultati 50-godišnjeg rada na stvaranju novih sorti i klonova vinove loze u Sremskim Karlovcima. Aleksandra Petroviü: 2005.. 150. str. CEROVIû S. Radovi sa XV savetovanja agronoma. Zbornik: 109 (2005). MEDIû.. MEDIû. KULJANýIû. M. GOLOŠIN BRANISLAVA: Tehnologija proizvodnje sadnica leske kalemljene na meþjoj leski (Corylus colurna L. CEROVIû. NINIû-TODOROVIû JELENA. . BOGDANOVIû V. PAPRIû. 48 . str. vol. .: Proizvodnja sadnica leske.: Nove domaüe sorte vinove loze otporne na mraz i gljiviþne bolesti..: Znaþaj lozne podloge za gajenje sorte rizling italijanski klon SK-54. 35–39.. Novi Sad (2003).. NINIû-TODOROVIû JELENA: Oþuvanje biološkog diverziteta meþje leske (Corylus colurna L. veterinara i tehnologa. Doktorska disertacija.).. Zaštita prirode. S. 5.. Jahorina. M.. CINDRIû. . KULJANýIû.. CEROVIû S. KORAû M. P. 37–38. Voüarstvo-vinogradarstvo. MEDIû. ýaþak (1976).KORAû. Beograd (1998). CEROVIû. ýaþak. KORAû. 6. KORAû.

It means that plant by its own metabolism products prevents pathogens to infect and develop. JELICA BALAŽ. MIRA MEDIû. BRANKA GOLOŠIN. cuts production costs. IVAN D. grape vine. PETAR CINDRIû. RAGHEB THALJI. TATJANA POPOVIû Summary Ecologically the most acceptable way of ful¿lling the goals of integrated fruit production is making and spreading of new cultivars which have genetic resistance to pathogens. walnut. SLOBODAN CEROVIû. genetic resistance 49 . hazelnut. This approach signi¿cantly reduces chemical protection. JELENA NINIû-TODOROVIû. Key words: Integrated fruit production.INTEGRATED AND BIOLOGICAL CONCEPT OF FRUITS AND GRAPE PRODUCTION VLADISLAV OGNJANOV. nutrition values of fruits is higher and environment more protected. apricot. NENAD MAGAZIN. peach. NADA KORAû. ZORAN KESEROVIû. KULJANýIû. DUŠAN GVOZDENOVIû. OR E PAPRIû. The subjects of research are temperate fruit species: apple. organic fruit production. SANDRA BIJELIû.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful