You are on page 1of 107

E|zbieto Min iokiewicz WoiciechSkowroski

Rysunek techniczny budowlqny


Rysunkw9 Tqblic 29

Arkody

SPIS TRESC!

WsTP
1 ' s T A N o W |s K o K R ESLA RSK |E' P RZ YBo RY I M A TERI A YK RESLA RSK |E ...''... ....9 1.1. Stanowisko kre|arskie 9 1.2.Przyborykrelarskie 9 1 .3 .M a te r i a y e |ar skie kr ...... ..' 0 1 2 . O G O LN E ZA S A D Y W YK ONYW A NI ARYSUNK OWTECH NI CZ NYCH ........................ 1 ,1 2.1.Normalizacja technicznego 11 rysunku 2 .2 .Fo rm ar y s u n ko w technicz nych .......... ..... 12 2.2.1 Formaty . arkuszyrysunkowych .........12 2.2.2.Forma graticzna arkusza 12 2 .2 .3 S k a d a n ie . .....................' ... 14 r ysunkw 2.3.Podzialtki ..... 14 2 .4 .O p i s y wa n ir y sunko w e ..... ..1 5 2 .5 .Li n i ery s u n k o w e ........... ..... 15 ' l5 2 .5 .' lR o d z a j e i niir ysunko w ych . . .... l ................ ....... 2 .5 .2 . d z i a |i n ii ysunko w ych w z g|du gr ubo ci Po r ze ............'.......... na 18 2 .5 .3 . a s a d ywyko nyw ania Z 1inii................. 18 2.6.Rzutowanie przekroje i rysunkowe 19 .... 2.6.1.Rzutowanie e|ementwobiektw i 19 budow|anych . . ..... przekrojw.... 2.6.2. Wykonywanieoznaczanie i ... 20 2 .6 .3 ,,U ry wa nie" z er yw anie" . i ,,pr elemento w o biekto w lub .................... 23 budo w lanych powtarzajcych e|ementw przedmiotuprzedstawianie 2.6'4'Rysowanie si i p s y m e tr i i r z edmio tw ....................... 23 p 2 .6 5 . K a d y rz e kr o j w ........ 4 2 2.6.6.Oznaczanie szczegw deta|i i .',.'., 25 2.6.7.oznaczaniepo|przekrojw 25 ',,.''........ 2.7.Wymiarowanie e|ementwobiektow i budow|anych rysunkach na technicznych..... 28 p 2 .7 .1 Po d s ta wy r aw id o w ego . w ymiar o w ania......'............ .....'........ ...... 28 2 .T .2 .Li n i e wy m iar o w e ..... ...2 9 2.7.3.Znakiograniczenra ..... 29 2 .7 .4 . n i eo d n i esienia Li ..... ... 0 3 2.7.5.Liczbywymiarowe ...... 30 2 .8 .W y k o n y wa n ie w banvnej ........... ..... 32 rysunko w technice 3 . R Y SU N EK U R BA N|STYCZ NY.............. t 3 .1 .Pr o j e kz a g o s po dar o w aniaia ki ter enu dz |ub budo w |anego 3 .2 .O z n a c z e n i g raficz ne r ysunku banistycz nym a w ur .................. ...., ..3 4 ............... 35 ........ ....6 3

4 . R Y SU N EK A R C H ITEK TONI CZ NO.BUD OW LA NY ....... ....7 3 4.'1 Projekt . techniczny architektoniczno-budowlany ........... 37 4 .2 .Sto p n i e o k l a dno ci r ysunkach chitekto nicz no -budo w lanych......'...............- ... d na ar 37 4 .3 .N u m e r a c j k o n dygnacj i a budynku ........ ....9 3 4 .4 .O z n a c z e n i a a r ysunkach chitekto nicz no -budo w lanych .................. ......... n ar .. 40 4 .4 .1 . d s ta wo w ez asady Po ........................ 40 4 .4 .2 W z n i e s i enia . ...... . . ...... . 4 0 4 .4 .3 .S p a d k i d w adniaj ce o ' '. '''. .. 4 0 4 .4 .4 . a c h y |e n ia p, yko pw nasypo w N i ....'..... . 4 0 skar w 4 .4 .5 . n d a m enty.............. Fu 4 ........... ........ ...1 4 .4 .6 . u ryi c i any M . 42 przekry 4.4.7.Konstrukcje ... . . ' .. 43 4 ' 4 .B. d c i g iz' ebr a, Po nadpr o z a ........'. ..... 44 4 .4 .9 o t wo ry cianach, z w o r azw ybr ane . w insta|acjmeb|i i i ........... ..4 4 ..... dr i e|ementy 4 .5 .W y m i a r o wa nie r ysunkach chitekto nicz no -budo w lanych na .................................. 44 ar

f,--

zL, L tt """'

"' ANV-IMOOnE ANZC|NHC3Tv3Nnslu

l3vrnsldo

tyzytsy :lNvusAM .. tr tuo Nz vy^M

9 01 ""

"

H C A N V - I M OOnEM ON|W U3I ytNM O?S .0 ouzcfu}euouosP | |fce|elsul e|c|u|/zoUB ......... ls ^}nzJ au[^cen]^s |co ueldz Z B e r v r o p o ez cz seutcen1s L,z B A ueE tfce|elsul 5 7 g nz eu;o 6o lcgo r uo pelM g ! .... A NTA 9V-lVr sNty3NnsA U .S

.. .. '0L '' ...... L.t ,,,'.' . . . L 6 '' . ..' .'..' .. . . L6 ...... ... 16 ' """ L6 ,6 v6 Z6

v6

t6 t6 06 06

z6

zL ''
LI L1 OL to 09 09 09 09

. .......''. ' . 98 .. ..'.. .. t8 . ,..'.- . . 6L " ., ' ..... BL ', ', ... 8L . .,......,..... LL ' ...,.'' LL . ,,, ,,''.. 9L . . ..... ' . .,.. ,L . ... ...... ZL

"'

'. . Mo B| J o l euJ ua | M B ] s a z9 . ' . 9 ' e| .....qczcoqol ro1uns& elueruo1r pesez eu1969 9 7.9 u ro d s I q n ts , M o t u uo zc euzo . v . v . g et . . . M9Jo M l o el ue r o l er ug ' g. 7 . 9 el uei v r o uo f c zo d, z. , . g . . lfc1nl1suo1 qcirno11snn Mo}uoule|o otueMoeuz .L.'.9 o zc o qo J r 1 uns 5 7 ' 9 . . . . . . " . . . . e Mo z e } u o L l J I o M o | uo | M e} s arz1 uns U g. 9 . . . . '. . . . . . e uzc 1 eu, l a qc s l 1 uns 5 7 ' 9 eu; o 6 o l c s o l uo pel M L . g l[c1n.l1suo1 elua[olqz l1unsg 7.g.9 lfc1nl1suo1ye1zs1 ecbfelle1spez.ld 11uns5 ; g g ..qcuozlds tfc1nl1suo1 ozcoqoJ 11uns; g g

HCAMO-IVI3I! trsynulsNoy y3Nns^u .9

mglunsfuefezpog 1,9 HC NOZIUdS r H3AMOl:t8-r32 lrCynulsNoy ysNnsAU .9 eufcezfu e1uenul l1unsg.2'7 .'.'.,t'to1upnq .9.7 qcuero}1efold 11uns.t erope11zl3 .p g y r96elq leropoqcs r |le| o|ueMoJeu(pl .. f^Mopoqcs .' .....3 p J n u .g.9.7 q M M o e ue eluemo lelLup1
qcivrolnzl t qcu uel1o MoJoMlo eluetolel Lup1. p 7.9.7 . n1unsfu eu qcrr,loleturvr etuezczsoItllzou.|..9.' llut;

19 09 09 ..' .... ... 6V 9V

...

1. sTANoWIsKo KRELARSK|E,PRZYBoRY KRELARSKIE t MATERIAY

1. 1. sTANoWlsKo KRELARSK|E sporzdzasi na demetodtradycyjn Rysunkitechnicznewykonywane do krelarskich, ktore stanowigadkii twardypodkad lub stoach skach musi byc odpowiednio Stanowiskokre|arskie rysowania oraz krelenia. _zazwYczajstosujesi |ampykre|arskie przymocowane |ewej z owietlone stronydeski czy stou. (z iwie|kocimik. (rysownice)mogby rodzaju roznego Deski kre!arskie ma Najprostsza deska kre|arska przykadnikiegodrewn |ubz tworzywa). a jest po d|a c przesuwan boku deski. Wygodniejsza kre|cego deska przykadnic rolkach. na z Iinii (umoz|iwiajce kre|enie wyposaone prostowody w Stoty krelarskie pracowniprojektowej. Wyposazeniem rowno|egych) niezbdnym s za metodkomputerow Rysunki technicznemozna rowniezwykonywa peryferyj iwia U pomocp|otera, nym komputera. moz| ktoryjest urzdzeniem najczroznejwie|koci, na rysunkow technicznych formatach on kre|enie jest od A-4 do A_0. W za|eznoci typu,ploterwyposazany ciej formatu od |ub grubociach napenione pisakio roznych tuszamibarwnymi ty|ko linii w dostpnes rozne prokomputerowego czarnym'Na rynkuoprogramowania jce znanymjestAutoCAD. gramywspopracu z p|oterem, ktorych najbardziej z

1.2. PRZY Bo RY KRE LARS Kl E przyborykresi wykorzystuje nastpujce Wykonujc rysunkitechniczne, |arskie: i do |inii - przykadnice- stuzdo kre|enia rowno|egych ,,prowadzenia,, po przesuwan |ewymboku deski W szaopatrzone prowadnic trojktow; szybsze kre|enie; na umoz|iwiajce i przykadnice ro|kach z najczciej stosujesi przymiary p|az - ska|wki _ |iniay podziakami; w i 20 trojktnymdugoci |ub30 cm zaopatrzone podziaki stykuo przekroju , , redukcy jne,p. 1 : 2 0 , 1 : 5 01 ' . 1 0 01 : 2 5 ; n pod Iinii - trjkty kre|arskie suzdo kre|enia prostychnachy|onych prostopadych; naji rowno|egych ktemoraz Iiniiwzajemnie odpowiednim dwochtrojktow z ktami45", 45.,90. oraz czciej stosujesi komp|ety 30",60', 90" - r ys.' 1 -1 ; nie Iinii do - ktomierze,cyrk|e,krzywiki - suz kre|enia krzywych bdcych ukami okrgow; mieszka|wntrz Wyposazenia e|ementow do - wzorniki- suz rysowania |iterowe); pisaniaIiter cyfr(szab|ony i itp., nych,urzdze sanitarnych do grafitowych (np.0'3; prcikow gruboci o - owki _ automatyczne ronej W 0,5;0,7 mm)|uboowki oprawcedrewnianej.

OL .(Ile po n1un1e6 qnl nzsnl op bun6 bu;efcads e.letc au6apz) b>|le!z bl1soefnqoJsoz ls -mulezsn1euennos'leu .opJe/n o|u|l un6 uplen,r1 qcueuo1n,r rua1rJel6 mo1uns.l .eu11lul e un6 bzn1sr.ul11lul r-ue1t1el6 qcueuo1r Luo|M9o ,uo1uns11elo1 .tulto.lo|o o6 l|'!ezsn1 |azpezl _ wurczc uazsn1 ts '|sJPI9oJ 'lrue1 efns felcszc[e51 zsnl |Moue1s mo,1el6opldel eluelu1ed1n .ao|P -elDopldel euo;se.l1 bs l1uns qce1ue.ledsueJ Bl eu | eu 1e[o|uqopod .ntuezs1lod nluezsleluuodruuepbz qn|cfu1eLu M t;e1s ts nn 7pbq 'Mz,c1eru >ltlqpo _ afnuo1r geuo1nn bu;etceds ll|qpo*.yarcdsuel] .lvt4 ze} euzoy\ .|),|}!qpo cblnuzl1o.rg1el6olos qn; ro1elede qcu1efc ?a} -adsbcoulod ez ceptnod euzoluoc|ePu r1uns5.nzsn} nno1unsJ nn elue|s -al1nn zn1s (alnn.leq op lelezsousefo e1szco.lzezld) e11nnz Puz3|uqcol B) .(nnosel1nn -;ey .fauzc;ut3al ls enfqn 1eupefferc9zcfe1 euezpbzl 1>11e>1 -odsop)rno.l1au;;;tu.lelded l(uezsn1qnI ulo|M9o nuoue tel1pe16 o|uoJ}s eu ls !|9eJ) :bs etue1sel1r tt-uue^^zn op lule.lelde6 ;o1s.lq rvro1uns az.latded ulue.lqop olupelnodpo ceuo ftzapuuzcluqce1 eu An 1eunsg

3rysuv'r93uy ATvluSlvn'0'!
.lc9oqnl6 qcuzgl tue1l;el6lr"uu;elceds IuJeM9o aZ ,?ennoU|lrl||ann l1uns.lcbfnuo1nn euzol-uulezsn} o|uo|9al) .1elgrd rc9oq -nl6 lauzgl o (ue; yy) elgld eu1elceds Za|uM9J bzn1snzsn1nn nno1unsl elu ,6ul,r1og -ennsldo .lo1sgel1s1od lo|}poe}s o6 I Lulr1 (el6osl) ;elOoprdel ts e11ods telcgzcfe5.e;1lcop n1el6opldele1[a1 o|uemocouJzld cbfernn 'l1t;1ez (1el - ||zouln za|uM9Jelo|nnez nng;elbopldel l 1e;duo1u1e4 1euzli ,l4zcblz ls epe11s(1el6 -gtd lcgoqn16auzgt btndlsnn) bnnopnqoz e>1l9ld -osl) 1el6opldeg.;e.l6osl l ;e.l6oplde.l bs nzsnl nnqcuzclut]col nn9uns -l Btuennsldollul;e|ua|9aJ ruleloqzldttuuennoso1s l op laluqcazsnnod[ep 'nlolstuq .8H 'a'aZ 1;1el6 ,[eu eu e|ue^^osfu euennznlelcszcfeu bs J op 1selu.lo1eu .HZ 1l1eig -z3|ut,|col ocIB eu rro1uns.l elue1se:1n,r bzn1s azspJeM! Ht op .|csopJeml ueldo1stucbfe;sel>lo 0L+L |u]eJeunuz H opJeml_ :J 'gH 'gHB lcgop.lennl [erupelsodltcso1>1ltu r;eldo1s lu:cble;seqo $+! ||'!eJeuJnu g el11lru* z :t1el6ecb[nd1seuls qcnno1l1el6 e|U1oJzoJ nno>1lcld lc9o11lruqn| |39opJe4 eludo1spo e|Uzopz

qcpedo1soldeluuefezm ttul1 (q eluervrosl .qc6e1ourol eluuelezrvr (e ttut1 etuerosfu qcoir,rp :to1b>1[ol1 .!-l. .su bcotlod ez qcpedo1sold l qc6e1ounno.l eluuefezm llut1 eue19el1M

L- - - s \

(q

(,

2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA RYSUNKOW TECHNICZNYCH

2.1.NORMALIZACJA RYSUNKU TECHNICZNEGO Normalizacyjny zbioryPolskichNorm(PN),dotyPolski Komitet opracowuje (B)' budow|anych ogolnych(N)' maszynoczcychmidzyinnymirysunkow (E). wych (M)' e|ektrycznych od roku 1995 PKN wydajerownieztumacze(|So) dotyczcych nia norm Midzynarodowej organizacjiNormaIizacyjnej takze rysunkutechnicznego. jc n Autorzy ksizki,przedstawia poszczego| zasady wykonywa ia rysun. ne podajw tekcie numerynorm,wg ktorychte zasady s ku technicznego, podane. ksizki moz|iwo identyfikacjitekstu to szybkiej Stwarza czyte|nikowi z norm. przedstawienia w obiektu budowlanego dokumentacji Dla jednoznacznego nych k uowano normyuwzgldniajcespecyfi poszczegoI technicznejsform rozW |ad tym ko|ejne za rodzajowrysunkutechnicznego budow|anego. ksizki opisuj: dziay - rysunek (rozdz.3), urbanistyczny * rysunek (rozdz. architektoniczno-budowlany 4), - rysunek (rozdz.5,6, 7), konstrukcyjny - rysunek (rozdz.8). instalacyjny przedstawia szczegoowo konelementy Na rysunkach konstrukcyjnych si przy Czym mona wyroznic: danegoobiektu, strukcyjne* - rysunekschematyczny, - rysunekroboczy, (montazowy), - rysunek zestawieniowy - rysunekszczegoow. przedstawia kad konstru ny obiektu kcyj u Rysu nek schematyczny (ideowy) (na w lub elementu budowlanego sposobuproszczony rzutachi przekrojach zrozumienia) orazjego podstawo. w Iiczbieniezbdnej jednoznacznego do parametry. potrzeby inne we wymiary, w razie a wszystkie lub uwidacznia Rysunek roboczy elementu szereguelementow (cznie z niezbdnedo wykonaniae|ementow dane i zawierainformacje wykazamimateriaow). przedstawia sposobschematyczw Rysunek zestawieniowy(montazowy) Na i konstrukcji ich wzajemneusytuowanie. ny rozmieszczenie elementow pocze, podajesi rowniezszczegoy wykazy e|erysunkumontazowym niezbdne prawidowe. do mentowi wykazycznikow oraz inne informacje go montazu konstrukcji. _ zestawieniowegopzedRysunek szczegwjestuzupenieniem rysunku w konstrukcji wikszejpodziace. stawiafragmenty jest e|ement jakiegomateriatu wykonany budow|anego Za|enie tego,z od kcyj rysu konstru ny,rozroznia nastpujce nki konstru ne: kcyj si - rysunekkonstrukcji zelbetowych, - rysunekkonstrukcji metalowych, konstrukcji drewnianych. - rysunek 11

Z' .,,' ezczsa|uln po e .u]|.u 1el15'qezl1od ftza1ez e|s buf^cel/Uop| 9so1ost .ezsnJe1u.lelts e19el1 elu 99o6n16 )L| cezceJ4ezldeuulrvrod el1s te1 eufc -im b1et .foLues rcsoqnlO b16blc cq fe1 o blut;euervrolleJqo euulnnod .leulce1l;ueplouaJls 'Mz eJceu.lo;ulernone1spod .e1ll1uepr M eJoJ}S .n1 (enno1n/1) ezc||qe} ero1unsfu )ae|Mez euulrvrod [ot]bullou z elupo67 ,Zv,tV qcelelllJo} lemo1unsfu |z3l|qe} -euJJoJ eu n1oqo0ezs}9J znpzm |v .t'cele[lJoi qce1sozod n1oq o6ezszn1p nn aIuezczsoluln euozczsndoo 1seI n1pedzldM noq o6azs1ol1znpzw- o6ervro1uns znpzwzeJow nle[IJJoJ .fu ezsn1le n6ol ruu;op r 1zc;1qe1 tunneld ls ezczsa|ulnbrno1uns.l .(g-7'sfu)elueuldrvr _ n/zso.lo1s u op e;od Apze>4 ZsnJe 1zct;qel oa|u uetutmod erzpqp6 - ze.lobro1unsfu -euldnn (z_z.sf,l\ Lurrj lc9oqnl6feu;eullultu elue^^otue.lqo 9emosfueu ;u;; o /.o z eu ts ouulnnod oOeuzcl qce1n1unsfunzsnJeuupze1 [,,lbtu.lou atupo67 u vt/uuoJ'z'z'z vzsnvuv vNzctJVU9

ffi_T 6-1
tl\

qcmo1unsfu .!-z 'sU zsn1le}eu'uol

lIN f_
.ullu

ts

ls*

is

?V

V OV IV

ZV

_1

1 l"

eu.l 1euuo1 L68 x OZt fuetur f, x gy upoqcod .MZl qce.lelunn eV nleluJo} .du .o6eupoqcod nleu.l.loJ o e|p uw O7,? L6Z x ls ezczsndo6 M9oqqczs19l1 a|ua|uloJo;etrvrz n}eulJoJ e1p oOezclupeseZ .(ululnnfuetult) ;-7 .o fu13 (fuelr-ur)cso1;elrb|'ezceuzo.p||7,' ''V .eV 'zv,|v sfu- ezsn1.le t 0V :azclupesez 1eu.lo; ecbfndlseu ts e|u19)zd [gg]butlou z aupo67
HCAMOvNnSAU AZSnvUV AIVI\IUOJ' l'Z'Z

HCANZCINHC3r MOvNnSAU VWUOJ 'Z'Z .uzs .d1l qcuzcI6o1ouqce1 1euleqcs rg6erqezld .euJe|uazczso|ulzoJ eu elceu.lo1ul eu ouzc|uqcal ue;dpe11zld acbfnu.lfn qce1unsfu o}peuod eu auu|ls efepodqcue;ropnq.ouzcIuolal|LcJP -}o}sI .leuzcfu _ l[ce1e1sul 11e;a 1euns.l .lenroze6 tfce;e1sut 1aunsfu.etuerezl6o lfce1e1sut o6eu|e.lluoc 1eunsfu_ 'feu.relrues >1eunsfu rlce;e1sur :gervrouleqo ezour r oD po saJpZ tfce1ueun1op n}o|qo npJepuPls f'7apz feu[ce;e1sut -aue|/opnq .qcrolnurfc1nl1suo1 n1unsfulec oOeuzctuqce1 .du)ne|Jalel! .bzc1op olN ul.lou feu;efceds oueroceldo .(/-z qn|9_Z ';qe1 pesez ze.loo6eue|Mopnq-ouzcIuola}|qcJe o6euzcl1e6 n|ezpole|UezJeuzo t1unsg rs n1uns.l ftpesezcbln1szlo1nrezpbzlods qcnolnulfc>1nl1suo1

-> --.--..> ---*--{>

/tnia obcicia oryginatu tlnta obcicia kopii (fornatul pola a. I ini obramoutania rysunkoHego N odtegtoci: - 5 mm dla f ornatu A4 , A3 ; - 5 + /0 mm ne pozostatych formotach

arkusza Rys. 2-2. Liniaobramowania

na Rys. 2-3. Umiejscowienie tabliczki rysunkowej oraz polawpinania arkuszu

podstawowych b i c [40] informacji a' Rys. 2-4' Za|ecaneukady

prawej oboobejmowac do|nej czci tabliczki Strefata powinna rySunkowej. podstawowe b orazc w jednymztrzech ukadowwg a, wizkowe informacje um W po|ua poda jes i num er r ysunku( num ero r ygina |ny ieszczasi W W prawymdo|nymrogu strefyidentyfikacyjnej). po|u b podajesi tytu kon. (nazw budow|anej isposobprzedstawienia rysunku konstrukcji czci przekroj). po|uc podajesi nazw W na strukcji rysunku,np. rzut,widok, jednostki projektowej itp.). prawnego (przedsibiorstwa, wacicie|a spoki, nad lew stron W tzw.strefach informacji dodatkowych usytuowanych |ub/i strefyidentyfikacyjnej pod ni umieszczasi informacje dodatkowe, jak podstawow podziak nazwiska datwydaniarysunku, takie rysunku, za i podpisyautorowrysunkuoraz osob odpowiedzia|nych trec rysunku, projektu dane porzdkowe dane techniczne, nazwczci orazwskazowki, i inne,za|enie potrzeb(rys.2-5). od 13

rys.24.

ts-..

?e|zpod.. ulo^osouoldb}sez..ele)is.' o^os(tLt,''.t.o l] du) qceLuJouqczsrvrouteu 11

VL

.eldeul ..uuzc'"'gifilil: qc|upe|Modpo n'epour op .d1l :...,^'P.l:::].|:[!!.{sl$z9azj :. .]cUo|MP}spazJd qc^to|l]1| |cso|e|M 'roqzcr;.ounsos -e11e|zpod :obl.i^li.e., -.: i.lpozld IuJele|LuzoJ .n)unsfu
..

z nlueun,ro.lod,rn n|epo'Lu eluezs1;mz qnI e|uozs _ ^deLu -wz ounsols uo|e]sn e|es :efepod(926; en,rezsleglpnn4) o6el1s1o6 e1z1 1run,ro13 (t

o7 e1e4s fp7]bwlouz aupo67. 17 ,.B|P)S.. o^oj. 1se[ euetzn 11 e\ezpod*e^oslse|uJez o1szcec1eld n1 :1[j1qc,{uo|ut1,tcso>11em t1c1s - uzcezl t1aupamodpoop n>1unsfu t'1c,{iemi1spazla eu .4cluo,1 t^son,l/u ;uoqzct tzpod . a3e|zpod 1aunsoJso1 pat e>1p felupetmodpo lllzc. qc1slnn n -\zcazl nnolelunn nUnsols nIuozs)'|in,rodniuezstatuu'lz op M qnj .ulupetnnod .co r o6 ls elnne1spazld |ezcf,nzez.lo|wpoz-.ld n1uns:eu cbfnnnoJozmpo

.: 5np fa uvlcezl epe dpo e>llcpo o p 1s z u rAo : ?9 6n r",,i 3| : :,? :;,;i: :;; e41ezpod paf

|>7v|zood.t,.z
oootupoJs -odzoq elueuldrvr (q .pedo1qn1 op lzco] op (e :7y n1eu.r.ro1 P|uepes csoufe;o11qgsod5 .9-z .sU

\)Y

\J,
-IMrM1T-r='r=-l

L,u/

i?

-i *l-,]_ J p
.PL1]JoJ PzsnJB op nuozozod euzcoptnn (n1unsfu e1q n6o.l ulu1op Lu^nneld .'\Puozozsotun) eufcellJoJut ezc||qe .1e1 qe (ww t6Z x OLZ) n}PuJ -'JoJ rs epe11s op mo1unsfu ewrcu el,rne1s}ld lllqpo '[77]. qcupoqcod 'V l q3elew)o1 qc,rno1unskllzsn1Je o 'czclupesez e|uepes qosods t Apese7
MOyNnSAU :ilNVOV7yS .E.Z.Z

l\ l-i* i. I

?uo uo|Mesolel Pl.aI qopJl pez.l d .ilfl u .'33;'x:?'3l,T]iij^"J:^i

;::j: 3,,JzeM qctqe,l1uns?ezJzso|wzol1e1rs .ezsnJe.|u 3eJelszo|uM9J ze|ery ...1cz.lanod etue1sz.lo1nn ooezsde;feu ntualumedez,uusezcoupef 1ef zld .1uns.l bu|er.ris1eu.l 99ou1e1zc Azapu .nzsnJaeu Mouauo|o 9lunnadez >unsfu cblezczseluzog .uo.l1s feivre| z qn1butceujJoJu| [e[ b1zci1qe1 peu edzs qcu1b1olsold atuilo1 ezczso||'lJn efndnlO ' M l ls o6aro1uns: ezsn>1 .,e o6e1ec |csoJ ls ecbzsoupo op B|ua|usafqo l atuacepz,l6enno||ozsM
:usly eufcer-uio1ul e)zc||qP} eluope1{zd .9_z'su
.lDuD/

-eIe1 .o6eno>1 e q,","a, T:'ffi;lf lunn uns.l ezsn1.l #3J

j:17

W)lill,|nflng - Vy570d0 WZIln Vylvffi]hl7a


'D,Dl2@

loa
J9

trPturaPp/p

)/od
, AF|AZoU.t ail!,//

. ouJ)0

Wymiarliniowypodanyna rysunkuw odniesieniu dugoci do rzeczywistej 1 cm = 1 cm t. I 1 cm = 2 0 cm 1: 20 1 cm = 5 0 cm 1: 50 przedstawia tabl.2-1. Na rytechnicznym stosowanew rysunku Podziaki wystpuj zazwyczaj podziakizmniejszajce. sunkachbudowlanYch Podziaka
4.

Tablica2-1 Podziaki [29]


Podztakt pwkszoface Podziaka naturaln

/00 | /0./

50 | 5 |

20:1 2,/

1'2 1'20 /'200 /2000 /'20000

(t,2,5) ( 1,15 ) ( 1,25 ) (1'250) ((2500) (t 25000)

1,5 1:50 1'500 15000

l|0 1:'t00 t."1000 /.'10000

Podz/atkt zmniejszal4ce

1 50000 / /00000

5 Podznkt w n, r^//asacn n/eza(ecane T

Zapewn|ajc na e|ementu rysunkuna|ezy, do Przystpujc odwzorowania e|ementu podziak rysowanego dobrac iysunku, odpowiednio czyie|n moNa (za|enie przeznaczenia od rySunku). jednymarkuszurySunkowym rznych podziaek, na umieszczace|ementy rysowaneZ uwzg|dnieniem przy rysunkukazdegoe|ementu. obok napisutytuowego podajqcpodziak 2.4.OPISYWANIERYSUNKOW ktoremoze byc opisywacpismemtechnicznym, Rysunkitechnicznena|ey dwa ropod ktem75. (rys.2_7).Norma|25]Wyroznia proste|ubpochye Iinii od ego za|enie stosunkugruboci pisma d do dzaje pisma techniczn pisma ': Wysokoci i _ pismo rodzajuA : d =# l (oo rysunkumaszynowego e|ektrycznego), _ pismo rodzaju : d = r;- (oo rysunkubudow|anego). r B Iub odrcznie uzyskasi opisuje pismemtechnicznym Rysunkitechniczne na powinno wzorowane byc Pismo to Iiterowych. nymza pomocSzabIonow |iteri cyfr podanychna rys. 2_7 oraz powinnouwzg|dnia ksztatach zasadypodanew tabl'2-2' stopniu maksymalnym w mozliwie 2.5.LINIERYSUNKOWE
RYSUNKOWYCH 2.5.1.RODZAJE LINII

iprzeprzerywane cige, |inie ZgodnieZ norm[33]rozroniasi rysunkowe po. z S (tab|. 2-3). Linie przerywane utworzone regularnie zoone 'y-*"nu (kreskiIubpunktu), graficznego Si wtarzajcego takiegoSamegoelementu _ Si powtarzajcych (przemienne) z regu|arnie a linieprzerywanezoone (kreseki punktow)' graficznych takichsamychgrup elementow 15

./-z .s^u ?.. a n|.ezpuelus|d ^pe)^z]d

,g nfpzPoJ |d otus P +=
Pg=a Pil=q
Pl =)
PZ=D P0l,=Ll

,: {:s: charakterystyczne ismarodzaju (d=+h) t25l p B


Wielkoci charakte ry sty cz ne
iQZ t4cl

":

|c_l

0znaczenie h

Hymtary , mn

' - ,:-a iwysokoc/iter


.., mn',.L

U0/10)h ( 7/./o)h

/0d 7d 2d /7d 6d

'tR

, /,4
.J

!,J

5,0 3.5

/0,0 /4,0 20,0 7 0 /0,0 /4.0 1 , + 2,0 2,8 1 0 /2,0 24,0 3,0

/,3
35
74

1t .: - :::. ,lerami cyframt i _: -::.:zlaka rtterszy (w| b : : -, somocntczel'/ - ' - ', ', 5. p m / a z yN tr a z a e '

h t/7//o) h ///0)
// //0)h

(2/10)h

/.2 l,J

2,5 0,7 60 2,/


n2

a5

/0

/u
U

/,/ /8

'
n2

'2 7

//)

8 , + /2,0 2,0

"

),5n

/0

- eczf dom lieram, t cy.frmt,ktryc| sqskdnte ltnte nie sq do sbbie rtiwnoleqte LA, TI, /7),noze /np " .'.: :zci-,y o pdow, t1 rouygrufuci |iniilit'ericyt'r '.::,, ,zdzlelonych,nakie'ln'interpunkc1t ntedzy znokiem tnt'erpunkc7 mtninalny,odslp e 1est odlegtoci - : - - " , - A'/ r A Ze m .

Tablica 2-3. Podziaog|ny i rodzaje |inii

P2DZ/A oGOLNr linie ciqgte

l//U/A

RODZAJ L/M// C/g(a

'^--___,_--_--\_-_-./-\

ciqla Zqgzkoua ciqqfu f/tsf kreskowa tttie/opunktowa punklowa Cwupunktawa

/.tnie przeryuane

/.inte przerywane zozone

przeznaczenie poszczegolnych podanonizej. linii Podstawowe Linia ciga oznacza'. przedstawianych - widocznezarYsyi krawdzie widokachi przekrojach na i elementowobiektow budowlanych, _ |inie pomocnicze; Iinie i wymiarowe, odniesienia, wynoszce inneIinie Iinie Linia cigazygzakowa lub falista oznacza: -,,urwanie" lub budowlanych, elementow obiektow widokuod przekroju; - oddzielenie Linia kreskowa oznacza'. _ niewidoczne (i zarysy i krawdzieprzedstawianych e|ementow obiektow jego czci, zakryteinnymelementem |ub budow|anych), _ |inie wyrazania do danychdrugorzdnych; Lin ia punktowa oznacza'. - liniewyobrazalne osie symetrii), (np. _ osie rozdzie|ajce przypadku (w obiektow budow|anych); Linia dwupunktowa oznacza'. przedpaszCzyznprzeprzedmiotu obiektu - czci (i |ezce budow|anego) kroju; Li n ia wielopunktowa oznacza'. _ zarysyi krawdzie na budow|anych. drugorzdne rysunkach 17

-t

zozonych ; : ]-8. Wykonywanie przerywanych i przerywanych |inii [23]

-, |,lz -x

punkni nie rzutue|ementu jestwikszy 12 mm,|ini gdy |iniowy Wymiar cienk; mozna zast]ic linicig tow(np.osymetrii) poozone obok siebie powinnybywykonanetak, aby |inierowno|ege przesunite. wzajemnie byy linii) innee|ementy kreski(|ub

2.6. RZUTOWANIE I PRZEKROJE RYSUNKOWE


2.6.1.RZUTOWANIEELEMENTOW I OBIEKTOW BUDOWLANYCH

w (ich i Zgodniez norm[9]elementyi obiektybudow|ane ksztat poozenie za pomocrzutopaszczyznie na przestrzeni) mozna przedstawic rysunku Iub rzut wania poprzezrzutyprostoktne, aksonometryczny rzut perspekty. si stosuje rzutyproelement odwzorowujc technicznym W wiczny. rysunku szecian. Zgodniez metodeuropejrzutnitworzcych stokinena szec przy rzuty figury rysuje si na cianach szecianu, sk E, poszczego|ne a jest midzy okiem rysujcego odpowiedni zatzeniu ze figura ustawiona zutow nie mozebyinneniz na rys.2_9b. Rozmieszczenie 2_9a). zutni(rys. majnastrzutnie przedmiotu poszczego|ne na Zgodniez norm|27]rzuty pujcenazwy: - rzutz Drzodu, - rzutz gory, - rzut z lewejstronY, - rzutz praweistronY, _ rzutz dou, _ rzut z tyu. przyW ze spotkacsi rowniez stosowanym szczegoInych mona W praktyce w sposob amerykaski- tzn. odwrotnym rzutow padkach rozmieszczeniem rozmieszczeniemrzutow lub rozmieszczeniemwidokow w kierunkuodpokonstrukcji e|ementow np' strzaek, na rysunkudtugich wiedniopodanych metalowych. 19

8L

ab<s
a 0 > 9
a^1o///undo/2//1./

a/u./7

lozoz aup)4 AJazJo zDJ? a/yloqeJ elu/7

//N/7 /^/y/Nf/,/f7f lZ0'//,,/ )c't900

2g0sna9

u/u) '9 //M7

s |lu|l|39oqnJ6po |cgou?otez / qc^uozoz|.c^uemfuazJd l qc^uervrfuaz.ld lueluaulo|a d1sp9 llulI ^zpe|ru ecllqel 9*Z l11und 3^q uo|ulmod elctDezqn| e|ueueezI q3omp elue11s .ls elclcez.ld uecs[al,r-u qcnrro11undo|o|M e|p _ ||u|| lIulI :osoJ>l ncs|o||'ll o|s ceMop M .feuzuulnnod e|c|6ezI e|Ueueez ||u|| llue1se.l1ls 9e1s l ts 9eulcezld .b1sel1 czct'lo1 l ls (qcnno11undo1alm uutnnod zco:do) alu!| _ 9euzcez lemo1eupeI cq uutnnod [euo1seJo ||.lJ|u llut1 M zptuud1spo l nno11und .lelum .osoJ cso6n1p :(g_7 .s:) acblnd1seubs qcuozo1z qcuemfuez.ld qcuen,razldltul1 l eluennuo1n ecbzc1opelue6euM ouuI '9_'pe elepod ||u|| ||,Ile}uoule1e zplru d1spoou|eu|U|y\ ,t4cAuo1o1z qcuervt .Mzl qcuerfuezld llul;|ule}uoulo|o -fuazld ||u|| zprtu dlspo ecbfn1n6e.l pesez bs eu}ost elu1o6ezczs qcnno1uns.l eluennuo1M tlul1 o|seJez M ilNt-l vtNW\ANOyAM AOVSVZ'g'9'Z

, zDJo E

,7

Idnl6

1u1

ooqn.6

bs

auc)a/DZ

oo'z o2
n-A U (J

oo?
00,

o,

00t

o/i2
> fu

ygnag 2zoavg
yg/7d0 yy/yf/)

ozo
970

0e0

e , o
v

s tb
Z

/0

u,tll,9 //N/7 29ogna9

e
//N/7 ,ldnA9

///V/7 //Vtr//,^/OO

l|u|l urueprlropnq n1uns& / aue/osols.e;dn.l6 leuep m qcno1unsfu |c9oqnJc '*zec].qeJ' .uim .ec1elzpodfau.lesfe} nn -o1uns.lnzsnJe rurues u eu qcueln,re1spezld qcl11szsm emo1eupefcq euulmod Ilul;ednl6 qcueruo1nn nng1unsfu e|p e|uozczs5ez euelqp1 .n1unsfu ?9aJ} ! a|uez)euzozld cbleIup;6zmn.||u|| po |cgouo?oz|c9o|o|M a|u?oIeZ | zeJo n}o|tUpaz.ld o6euotrne1spez.ld 9eletqm .aqnl6 ozp zapu lrul;dnlg .(v_z .pei ttuI; dn.l6 g e|Uzuzu [gg] eullo1r1 .lIu|| dnl6 .MzqoeuleJM .emounsfu aIul.1 -leq l aqnl6 'a|uo|c ls ||o|Zp eu ?vrzoo d'z'9'z rcgoEnug vN nol-r9zM f z HcAMovNnsAHilNr-r

'(eJoleMJaS -qo uol1s po feuolnnocsfelrun) n[o.l>1ez.ld fi,nzeu t eluemo}nz.l 1eunlel1 qcc .nfo.l1ez:d -b[nze1od(yy_z 's) 1e1ezl1s Auzilzczse1d etuennodlsm ncs[elLu nn feqn.l6l|u|| Mou|cpo z ls epes a|Uazce'zo blg14 z alupo6z .[ez] ru -.lou 6n1pan,r n[o.l1ez:d uz[zczse1d eluezopo ?ezceuzo Zo|uMoJ euzoy\l .oL _Z.sfu - (n1orupezld) n1erqo nslez ceulcez.lduutnnod (teqnl6 alu -ulcpo) |soJy '|gy] erc1eulasqo ltuo4s po ttaltuozczsetuln lluekau]nu il"ll li t twe/s -el1 pulqnl5 eulamp ?ezleuzo s eca1ez nfo1ezld ttuzt{zczse1d etute7o1o4

Bu7otlj'uzzczseld npe|snueweezrlcbfepelnnodpo ncstelu r .n>1uns.l lcsou;e1zc qcu pqza| .qceped flzldqcu e1p U zs . 196ezc _v ,LL_v,9|_v ,qo,_.s) ntol1azlduzzczse1d M hZ_,' 6 L_n'B L eluezopduetu;z q." -[e1ul ez1e1ls ezczsoIun faqnl6 ||ul| ,rn |u|cpo qcuerr,le1 qce1o''1a''o nn

OZ

-po ; n[ol1ead@upzelqon,r)buz zczse$ (o6aue1nnopnq nielqo) nluaulo|o e|c|cez.ld zez b|e\snnod o6eue|Mopnq no|qo nlueulo;e qn| buz.l1urneln ropnqecbfnze1od e[ol1ezl6.3 tel1stedo.lne po1atl6nn o6eu1b1o1so.ld elu ,[6] -eMonzJ bpesez z alupolz ls ezczseluzol e[o.l>1ezd euJou etepod 1ep Mgrouylzud 3TNVZCVNZOr 3INVMANOyAM .Z.g,Z

buzzczseldpezldrsef npteuz?'"j'"#;'.':".$]?fi ff JiJ1x':i;T:J]r:1

il

[.o6 z

/nzr

Molnzt etuazc -zsetwzo) (q' rulnzt etuezczsatluzoj qosods (e :let1sledolna po1eLu 6n1pem o|uemoJnzu '6-z .su

tl

n1 z ./nzr

Auotls laua1 z

-LJ

tl

/nzt

npoztd nz!

{uo,,1s lauo,o z /nzr

il

n)op z /nz/

(o
Ynilb

A-A PRZEKRI ptolvowY

b)

RZUT POZIOMYB-B

stosowane oznaczanie przekrojow Rys. 2-'|0' Najczciej

1Vfumalne /!m/arystrzatek

E
wg Rys.2-11. Oznaczanieprzekroiow normy[23]

/5o+20o | Snn.) Snn--l

zl

od si Przekroie poziome budynku wykonuje na takiejwysokoci podogi aby pokazacharakterystyczne szczegyi przedstadanej kondygnacji, Zaczyte|ny funkcjuzytkowpomieszczenia. wic w .po'ou najbardziej okienotworow krawdzi si te zwyczajprzekroje wykonuje tuz nad do|n si pokazaotworyokiennei drzwioweznajdujce w cianach). nyn 1uy na go otwor,na|ey przedstawic rzucie,oznawystpuje np. Jee|i w stropie (rys.2-12), a gdy otworznajdujesi cig czajcw widoku lini cienk si przedstawia go zgodniezrys.2_13. Pasz. przekroju, paszczyzny powyej ,".yn. prowadzictak, aby pokazajak najprzekroju pionowego na|ey Gdy na tym samym przekroju budynku. czci wicejcharakterystycznych stosunie trzeba pokazackiIkafragmentow lezcychw jednej paszczynie, ( przekroj A_A na rys. 2-10). je si aman |iniprzekroju
ELEMENToW LUB oBIEKToW BU DoWLANYCH |,,PRZERYWANIE'' 2'6.3.,,URYWANlE''

budow|anych Iub elementow obiektow i Zgodniez norm|23]rzuty przekroje cienk|ub|ini fa|ist |ini urwanie (ry z_l1, oznaczajc '"o.nu ',urywac'' '. cigzygzakow,wychodzcpozazarysprzedmiotunadugo24mm, |inii do kreskowanie nie narysowanej prostej. ar gianiczaj rodkoopuszczajcich czc dugichmona,,skracac'' Rzuty e|ementow Iinicigzygsi |inifa|istcienk, *.,"P,."*anie''e|emenluzaznacza |inii (p. kreskowanie 2.6.7)do nie narysowanej ,ai.o* |ubdoprowadzajc prostej(rys.2-15). elementowi obiektowbudowlanych i,,przerywanie" zazwyczal,,urywanie" zygzakow. rysujesi |inicig

budowlanych) (|ub elementw obiektow i rzutow przekrojow ,,urywania,' Rys. 2-14. Przykady

e|ementow rzutwi przekrojow ,,skracania'' Rys. 2-1 5. Przykady

I PRZEDSTA. 2'6.4'RYSoWAN|E PoWTARzAJcYcH sl ELEMENToW PRZEDM|oTU WIANIESYMETRIIPRZEDMIOTOW

na rozmieszczonych si powtarzajcych e|ementow cyk|icznie W przypadku narysowac mozna symetrycznie, prosteja|bookrgulub rozmieszczonych cienkiej osiami na liniipunktowej zaznaczy pozostae iylt<o ;oen z nic, a (rys.2-16a). punktow cienk,przec|gn||ini na|ezyoznacza przedmiotow ymetri tpozaobrysprzedmiotu(rys.2_16b),Przedmiotysymetrycznewzg|dem jako powidok poprze|ub symetriimonaprzedstawic jednej paszczyzny ,t<roj cienk)na kocach krotkiekreski(linicig dwie ir,'moIege ryujc (rYs. 2-16b). osi symetrii WprzypadkurysowaniaeIementowkonstrukcyjnychsymetrycznych,na|ey uzupeniasymetrii, do poku'y*u" je w zakresieograniczonym paszczyzny podziace). Schemat (w jc ryuneto schematemcaejkonstrukcji mniejszej (rys.2-16b). konstrukcji rysunkiem imis,".a si nad zredukowanym 23

,z
lalu fezrod qn; nfo.l1ezd buzAzczse1d paad o 6e c b z e Jnl uo u. l o l o t uo zc euzg' gl -Z ' s ^ U o

v-v

orcnzJeu nroMlo eruotmelspozJd 'Zl-Z 's^U

X v-v
eu a|doJlsM nJo/vuo f'rcz .du) nfol1azl d buz zczse1d u1 s pezld b ezel qonn (sfuez) ocb7o| nlo|qo elzpnnel1 cbfnze1od b1uelcbnno11undnn,rp brul1 lnfol>1ezld buzzczse1dez qccbze;(rosfu -ez) zpbnel1 qcuzcop|Mo|u nlue;gel1r zld _ buervr.laz.ld b1uelc blull _ .sfu nfol1az.ldbuzftzczse1dez qc cb7 : v_z ) -e1(tosez)lzpmel>1 qcuzcoptr nrue;gal1m _ b16brc Aad b1uercblull _ lnlotleztd buzfizczseld bupzelqo(,rnqclcez.ld n11elqo rzprel1ntue;se.l1rr _ bqn.l6blull zld :||uIl IuJ e|3soq 6 ltucbfnd1seu cennl nl ls 6n1sod zapu qcue;n,ropnq qnIMololqo,rnolol1ezld /glue[!oIa t1uns.l cbfnuo111n ',,elor1ezld" eruzcolod emouord elollezld qn| zerc . oluzco1od ..oulo|zod 1nzl'.Mzl .oulo|Zod e[o.l1ez.ld ',1nz/. :bL_Z.sfu)qcue1nnop .nq M9lueua|aqnIMolo|qo nolol1ez.ld ebzpol ecblnd1seu eluzo.lzog ts .b1uelc .bq (sfuez)elzpnne.l1 bluIlauz9opuv\ el11szst 1seluo1eu blul1 efnsfuqcue;ropnq ls Molo|qo MgluouJe|e -n.l6 nglo.l1ez.ld elzpnn .e.ly .(elue19el1pod u'ler1uns.l zeq) peu (;-; ttllupetn,rodpo rs ezczselu.ln .du)n[o.l1ezld .n1unsfu qzcl; al'uezceuzg uuep eu qcrvroletunrr lcso1osnn [eu1ol1_7 euM9J cq uulr'od efol1ez.ldqccbfnsldol1c r le1l;lc9o1os11 .|tll|sqeJP lulel;c- qcue;rnopnq .(eczbls1 o1fzld M9luouJo|e a[ol>1az.ld r o|B} e|uozceuzo) lule.l }se|ulo}eu -e1l; luznp onnofezcnnz ezceuzo qcue;ir,ropnq ls Molatqoafo.l>1ez.ld 1eu qnI -pe[falcgzcle1.(el1sqeJe at1sulz.l fu1c cblnso1s) rtueleunululu[e1o1 elol1ezld cersldoe3a|ez[6;] eulo5 .yy_7 .s(l z alupolz |tlleezJls e|u .(x -emonzJ tunJo| cbfnze1od .o .U .o .|]ol||?emoso1s ze;euelu) feuzc1 .oqeJ|e lcsoufe;o1 |[r'leJo|| M cersldo ece1ezloplM .elupoqcsm ts ebem .du .|tl.|Bmzeu efnsldo(ue;d .efcenne;e) .n[o.l1 -e1e ts nlo|qo euivrg16 nzg -azd uzzczse1d e16e;ourno.l bcbfe;erzppo b1uelcbro11und cl;sel1nn lul;

' ( g L - z ' st u

VZ

:ii; p6 e .rsefn1sal1 '(runnola|| M9pe a|uL]3zJolMo6 |.lo|Uozceuzo l elu o'e[ -e*olnzJnunJo| uetuepodz) ntuezo1od' uluut qn;nio'' p'.,a -4q 'n[ol>1ezld iuz,{zczse1dtuatuazo1od faupoiz ^ eu,s ezczsatwn pe>4 ",,'" z Bo 'lgTlbqnt6 b16byc btutlgeuos -ll sfuez e 'nJolwpazd we1nzl ezod cezczsalun 7e1eu /t1tunsazld pety b16b|c btut1 |g1)b4ua1c ceuos,{l sfuez o6at e '(n4unsfunsou1a1zc zslo6 -od atu o74eza0 nptwpezld Dlopt^ lezczsat', p"1,, eu rttaocs[a1upe1y
uL_Z.sfu) 1lunsez.ld t mocs -[eJu pe'1 bs euzolzou .("06o nfo.l1ez.ld l,izi'nzzse1d atcolqo od) n>1oplnn ooefeu orupersodzaq n]orLrJpoztd ntot4ezrd eruezeloool lsel nforlezrdpely Mgrouy3zudAov?y .9.9.2

-.[ey efn nnofol1az.ld J#o!?lsTtiTffi:ff 1s uo1nn pety .,u,

etueftulodI o|ue^JozJ zazld d 1euns ctcs -oldn ze;eu _ anno1sz.ldo1eInn eufc1nl1suo1 1ueLue1a cblns.l_ g|uqopod

j::ff : -od,1eu l1 cbln.le 1[c1 nsfu e1 ulp1 nl1s'"l,"i"Tll".'..;ij.:ffii ;f peu e ,qcupzle1,rod -fu pszld

o|csol s|do- ([ez]l tol] z erupo6z) M l[c1nl1suo>1 n1unsl etuezczsold1.9l-z 'sU

Tii f

i i Ti ; Ti T Ti T i i m

(r

'f1"q1*,s

t--

6-

(q

xp
(D

.liEF

r
Bl*r'

b)

szczEcoow I DETAL| ozNAczANIE 2.6.6. Wra ziek onie cznocipowi kszenia r ysunkuo br a zuj cego S zczego pr ze o. jego e|ementow) odwzorowani'*'.yt'klc miotu (w ce|u odpowiedniego (rys.2_1B). w predmiotu zwixszonioodziace rysujesi dany fragrnent na|ezyograniczyna rysunku przedmiotu Zgodnie z norm p3) szczego wie|k na |iniiodniesienia podstawowy*or.rgTJ;(;6; d"xa] 11znaczy powiklitero*"po"l".i naq odpowiednim Takie.u'o onuczenie |iter. la. iem podziakip.owikszen rl"o'i"t" z podan szeniemszczegou przedstawiojednoznacznie nie zostay Wszystkieetementy'ffiklu' ktie deta|i' u.upenic i .rysunkami ne na rzutach,przekrojach widokach,.i^ley. olo9w1edniczyte|noc tasu,itp np. gzymsu, sposobu zabezpieczenia rv sunkw de ta|ina jcz ciej za pewnia j po dzia ki1 : 2 O, 1 . ' 1 O, 1 . . 5 i1 : 2 .

ft sa)

A /t,zo1

szczegou Rys. 2-18. Przykadoznaczeniarysunku

OZNACZANIEPOL PRZEKROJOW 2.6.7.

Oznaczaniegraficzneogo|nebezuwzg|dnieniarodzajumateriaurea|izuje o duzym Na z_Tg.i2_2Oa). przekrojach si poprzezt.r",*o*"u:]' iiv,. ie oznacze graary czne nanoszen . g: il: po Iu powie rzchni oo p-u. :ll krawdzprzedmiotu' ",2,^'przedstawia1cj zarys |ub. w ficznychty|ko poolizulinii jest przema wfpliwoci, lay rzut 1e obwodzisi |ini na rysunku ouJowlanym nie Jezeli przet.roju t<rest<owan.pote zamiat to krojem, zwycza,;owo pola przekro1u' podcieniowanie grub(rys.2-20b). Norma [26]dopuszcza (rys.2-20c). ze|betowych konstrukcji co jest czsto.to.o*un" * iysunt.ach na rysunkumniejszejniz 1o wsxicn pr.."kr.ojo* '.".r.oci przypadt.u W monazaczernia(rys' 2-20d). 2 mm) przekro.;e 25

9Z
[97] ryoupezld rcszc rs qcc -b[e1slecrrrir qcoMp Mope qn1 qn1 mofolr1ezld eluemolsoJ e|u ||u|| -azpeold qosods(c .r-utounsfu nzsnJeLuuepeu rs qccbfnpteuz M9}uou]a|o e[ol1azidqccbfn>|sel) nutl stuazpemotd euluenrlesuol (q

()

(?

-ueuJo|ottl1eulslso qn; rzprel1 op ."9 qnl Luelb1 pod nfol1az.ld "09 "0e e|uPMo)saJ llul;eluezperoid(e :etueMO)SAJ) lrullbcourod ez Mgluourole nfot>1ezld ploo aluezcpuzg .TT_7.s/..y

.[sz] n

(etcs1e1 sldo)[97]mofol1ezld r qcr1sbir,t r qcr6n1p a|uezceuzo

_llt_

'lz-z 's^u

(q
(o|3se} srdo)rofol1ez.ld r (o6euzcl1el6) e|uezleuzo

(o
Apepl:z,4 'oz-z .s^u

(p

*il

r ll T
i

?L

(qp
[97]nfol1eade;od(eu1o6o) euzcl1el6 o|uezceuzo .6l-z 'sU

7////,///2 m

Tablica 2-G graficzne materiawbudow|anych [5] ""i"ni"


Dnwm-pnekj: w PoPmck wltikien wzd|uw|kicn

Belon lckki zbnlonY Cn|a, pusaki na Zgpluolbo wic to.piennej blokt

Nadugichiwskichpzekrojachoraznakadachoznaczeniagraficznemozna pob|izukrawdziotworu(rys.2_21a), nanosicty|kona i" xon.u.h i w Wprzypa dkuprze rrojow ik a do w, kt o r ychszerzczonych ementow, m niej o ko cna r ysunkuj est e| ojw przekr y szaniZ mm, zaczerniasipaszcz zny (rys.2_21b). przeruvy widocznej do je rozsuwajc minima|nie optycznie ia rodzajowateriaow.i pr.."!1"]i:l i i J ezeli zachodzipotrzebarozrozne n graficznepodanew tab|.2-6 t5]|uboznaczenla to stosujesi oznaczenia (tab|.2_7). Wg i"o'"l" maieriaow normyt26] Norma[26]dopuszczastosowanieoznaczegraficznychmateriaownieu1zamieszc.eiaw po|uarkuszarysunkowe,pod warunkiem tvchw tab|.2_7 objanie. go odpowiednich Kres kow anie w y konuje si zza cho wa niem j edna ko wej oid|eg o scim i dzy te1 przekrojach kadach na |iniamireskowania Wszystiich rowno|egymi pow|nLinie kreskowania ,y.o*unv" * tu, .u'"j podziace. samej czci, przedstawiajw prawo)do|inii (w 45." lewo|ub poJ ny byc nachy|one tem przedmiotubadz do jego ost zie cej charakterystyc)ne)u,y"y |ub krawd pod ktem45"ma1 nachy|one kreskowania ooyiinie symetrii(rys.2_22a1. przyjkt krawt|z|ub osymetrii, na|ey to samo nachy|enie, narysoelementow lub kady "i_u',v,, 30. nachy|enia lub dJt'vi' z_22a),.Przekroje wanychnadanymarkuszumonaoznacza|iniamikreskowanianachy|onyobramodo 45" Wynoszcym w odniesieniu linii ktem, mi podjednakowym lub p'rzekrojow ka(rys.z_zzo) Kreskowanie wania arKusza roznic nachy|e. 'y.';k;;;o czci oowlnn9.si dow dwoch ruo *i."isry"rajychsi (ewenliniamikr.eskowania niemw Iewolub* po atooooiegtosciiozy do w przesunc stosunku druna|ey jednejczci IiniekresKowania tua|nie giej),co Pokazanona rys' 2-22c' 27

nak ooranbze linii wymtaroue1

=min 7mm b =min. /0nn


wymiarowania Rys.2-23.Znaki wykonuje za pomocq si elementw i Wymiarowanie opisywanie wistoci. ia zna pomocn iczy chIinii wym ia r o wych, k wo gr a niczen , Iinii w ymia row y ch, omawiarysunkw (rys. 23).og|nezasady wymiarowania 2 liczbi symbo|i jq normy |43] oraz |44). WYMIAROWE 2.7.2. LINIE na w cienkcig, miarmoz|iwoci zesi Linie wymiarowekre|i |ini dugoci. do i Wntrz obrySUprzedmiotu zawsze rowno|egle wymiarowanej rwodstpmidzy ograniczenia. s zakoczone znakami Liniewymiarowe powinienby jednakowy (rys.2_23) i nie liniamiwymiarowymi no|egymi zarysu a wymiarow |ini odstpmidzy|ini ni7 mm,natomiast mniejszy podziaki rysunku orazod od ni byc nie powinien mniejszy 10 mm iza|eny Na|ezy si nie posiadanego miejsca. Liniewymiarowe powinny przecina. pomocniczymi liniami odniesienia linii tez unikacprzecinania wymiarowych i in nymi linia mi. je cig cienk,przecigajc Pomocnicze linie wymiarowe rysujesi |ini wymiarowe. Sone zazwyczajprzeduim mm poza odpowiadajce Iinie 24 elementu(rys.2_23)'W rysunkubudowkrawdzi wymiarowanych eniem pomocniczej wymiarowej |ido linii si lanymdopuszcza niedoprowadzenie nie |inicienk, nazarysuprzedmiotu niizarysu,aw razieprzedstawienia jej do |ey doprowadzac zarysu przedmiotu.
2.7.3. ZNAKI OGRANICZENIA Znaki ograniczenia kreski Iub groty (zaczernionebqd niezaczernione), oznaczenie poczqtku Iinii wymiarowej rysuje si na przeciciusi |inii wymiarowych z Iiniami wymiarowymi pomocniczymi. Ksztatyznakw ograniczenia powinny by zgodne Z rys. 2 24 oraz proporcjona|nedo rysunku. wie|koci Wymiarujc e|ement za|eca si stosowac jeden rodza1znaku ograniczenia stosuje waciwy rodzaju rysunku. W rysunku budow|anymnajczciej d|a |inii si kreski o gruboci takiejjak gruboc wymiarowych.Gdy na wspolnej linii wymiarowej brak jest miejsca na groty,dopuszcza si zastpienie grotow kreskami |ub kropkami (z wyjtkiempozycji skrajnych)_ rys 2_25.

zv

ffi-

t o6euzceuzoupel op eupqz e| n}uoulalo uazoMpoo6aupe1>1op - Azcaz:M . e l u r e tut m _ro pbe zczs qnlM o}ua uo|oqczco qo lqce1 uns. leulse|u' |o } -eu.(tano11e[oldt11etsfuetrulvr.du)ennonne1spod.letuunn9emepodflza1eu qoe}euaqcsBu e|uezczse|u'|zoJ t t'|3eunsrM9}uaulola qcrvroluetnnelsoz nde}e jn,uns.l eluetocBldo rfce}uaunop op n[ez:'pol i f"u'"'u.cel ;Jil;"i wo|z eqzcD lc9orr,ropOezczs p op ls ainluoso;so n4unsAl(s1dol n'gle1wAn qosodsr qcuep qcupqzalu elueivrepod -o6 .u;eul t fruzceuzoupef 1do .(1c9zc o6ef qn1nluaul ouloJloupa[ o 9eqp 1apu.l"'"|" cb[nle1ul6 aluepod)aluero.le1wnz qc^cerelqJi1o l.qou"r qc,tnoqzct1 -e;eelru^,r n1unsbtosI o6euzcIuqcal oMopt,rneld 1saf o6e[l n1ueuolaaluP/oJoz^po t'l'z
O93MO7olMvud AMVISOOd' VINVMOUVIINAM

HcvyNns^u H9ANZCINHC3I vN HCANV]MOOngMgly3lgo I MgINf ll3'lil SINVMOUVIIIIIAM'/'Z

.d/., butut'lpJoJ/e/? buo7asld , bu p ln op a lup Je 2 . ??H J/o.lyu aJ,o/od7 auDlD,d^,/ lnl.pl,,,/ai elfu,{ia ru,, caunzo.t l?a/Pu auzPu P/ ru, '1 ',fqo,t,{u .,1unJ slfu oz /asb lo lnappzd .ltu.t1 lzld oj1r4 ,E /goud'l auDyp a)uez,ouz70 u,(uzn1pz nfo:1az:d /n ou^aJ6

ar1d.,(s ,(pr:arcY.1

n(o:xaz:d

orrn

tuaul a3otsaqze 'sik8 '1u.{1 raq1a7) .(uo[o:qz uor

,!,fl gls atuBls a alsl[ztoJz az:d :(1et:ater.u I oi{zS .{Fr.ratnur /a

auzslltrDJ r B)tlutPJ

ulnrE . auzc,{tspld ,(sl}

t: : r i c :5

at ua:) PuzO

n91JalEu

EA2pN

uz:rye:5 aruaz)Pu

nlErJat9ur

0az!N

P luo z ceuz O [ 9 7 ] n no letlaleu auz cl;el6 /-z P cr lqel

'(p8Z 's^i) Z nuns^J uolls fanneld qnI noppo etue1zcpo po qclcbfelnn||Zou]n q9soc|s ts a[nstdnn ^^ ennolelunn qzcl1 ,qcnnolelr.unn erueJqceu a|Uzapz llul; po (cgz z.sfu) eluetserupo blul; peu qnI bnnoletunn blul;pod l peu uetuezld Pu 9ezczsoIulneuzotll ennolelunn qzcr;,onno6elezs qcuolnne}sn nnoletunn n>1pedzld (q ,eB 7..sl) fennoletlunn M qzcl; eluennod1snn ncsfelu nn 9ennlaad Azapu nslez alulI l ltl}aulsoIso ,eIUP^^o)sal oIuIl .IuJetulI luupez 9eutcez.ld ouutnodetu lannoletrunn ls qzcl1 '[g7] elrulou nn b euolMe}spoz.ld qcnno'lel uAnn qzc| eruezczsa| n qosods au u .e| u u | ua|sa| po blul; peu qn; ,epoj9 fel nzl;qod M lc9o^lIzo.u ,lelu nn ,bnno'leltunn blul; peu e[ ts ezczsaIuln .PzsnjPnlPullo; po buza;ez,99o1osnn br-ues l unno1unslnzsn1,le 9alul Auutnnod iuec eu oMole|u'nn qzcl; alus^zsM -I'L-Z SMOUV|I tAM ^az)n .n1ulcezld od csfelu.lqcazJl op brcsoupe>|op r]ceJ}aul rs ef z nn -epod nnguolzod qcupz |cgou.M (tz_z,sl.t) o\auolaz nwotzod op ouo|so|upo .Molr.lo|zod -t1uopnq eupz.l ez1e1 ls ezceuzo e|uo|so|upo qce|u|| PN .qcnno.lelunn qcelut1 n1 eu -uauo|a o|ueMoJP|urr,r l atuesldo e|M||zo|.l]oUn eMouns e1e1sp6 .pe1n,r .(elue|se|upo ez1e1ts efnso1s eluo|so|upo alu11 ||u|| eezJls e1lop o6alg11 .n1oq leltu,rn elepod rcsoute;olazsnn.leld ue1o.l6b Uozcuo\eze|ua|saIu rs ,rn) -po blul1ls efnzlleel e1b1o1sold M9oq ,r,roleirun eluennsrg '[g7j erulou afepod P|uotso|upo llut1bcoutod nuoua|a qcmope11s ez lcgzc euez)euzo qosod3 .d1l r;ezcr;qoiczod eluesldo .n1uns.lnstdo'ob",up",.odzoq op .du efn1sz.lo1r l (gz_e.s)b16blc b1uercbrur; efnsfue|uo|So|upo rs o|u|l vtNf ls3tNoo lltNtl .t.L.z .buoldn1s 1ls ezceuzo ePzl]szp6 ,nnglol6 Aze;eualu qcuzc]etsL,|celeujaqcs e|uezc|uel6o 9emoso}s eu nng1euz oer

00

l
| l __J
I

l
| l

r
| |-

l l

neJq o|zeJM |u]EseJ rue1dol1 qn| r v r o 1 o l 6 el uel db1 s e7 . 9 7 -7 's 5

1ol6euecslelu

0c

,$ .r9

ih

Io lc

.o

ln

ouotuJazcpzolu zpJo ouorulazoez ^loJ6 (c,lannoletunn ,tlol6 ,l1sel1 (e !!u!| a}bzcod (q : el uezc l uel 6 o euz . t z, z .s^ U

illltu

:a S r osobyr ys ow a n ila n i i i .: lprsthl

lu[
-v

- 240nn
- /5mm

- 20rmt tyk

_ /5nn

Zerai " -240mm

b)

c/

d/
) \

+
^

L!.AU_

/2+52

Ry s, 2 27' o z n ac z an i e r z dny c h po zi o m w: a ) r z dne po zi o m w w r zuc i e po zi o m y m , b) rzdne poziomw na przekrojulub w widoku, c) oznaczenie bazy poziomu zero (grot o kqcie 90.,,w poowie zaczerniony),d) podanie wysokocibazy poztomu zero

W razie podanialiczbywymiarowej niezgodnejz wymiarami liniowymi rysunkuWykonanego danejpodziace, (rys.2W na|ezy |iczbpodkreli t 28e). Gdy na rySunku Wystpuj e|ementy ronice midzysob ty|ko si je niektorymi wymiarami, na|ey przedstawi jednymrysunkuelementu, na a Wymiary Wpisacw odpowiedniej Iiczbie WariantW, aznaczcjenawiasapodaWtabelce(rys.2-289)' mi (rys.2-2Bf)'|ubwszystkie warianty Wymiarow 31 f,

7C

qn| -PJ6os| eJOopldel) o6er1sJe|9oJ nlzds nnge|druo>1 elczn|3som n11l1 'qcuzcluqcol -||zb|cn npomod o\pez ls efn1szlo1nn|cgom||zoy\ z e1 M9 .fe1elq-ou.lezo -unsfuqcunrueq elueuo1rr,r |csoM||zotlJ oc|u 1eupefbfelus1 .qco}M nno1uns.l et.uezpbzlods pesezbfn1uezeld eufe;oy lZblsptzpzos |SNMUV8 SCINHC:|IM MgyNnSAU 3INVMANOXAM 'B'Z 'ururM qcl e|ueMoJe|[r.jm op .uz1.lt,uu[cnJlsuo tule1unsfu qcue;nnopnq-ouzc|uo} z -o}|t]cJe no1unsfu eIueMoJeIunn eluecl;oupefn n>1un.le11nnbfezbpz o6eufc -ez||s|'!JoN nlo}|[rJo) o6et1s1o6 ece.ld>1eupel.ulc onolezcmz M oUPMoJP|tu -nn eue;mopnq-ouzc|uole|qcJe sezcqc1o6.tl.] oUPpodfuelunn 11uns.l M elzp6 . ;-g .sfuuler11b[r z,LUU) ouepodqce1unsfu fuelLurr,r nn eu eczbls1p1 .uJM qn|uJ[! .qcue;nnopnq ze;euouzc|Uoollqcle l1uns: 9erno.lelunn .n1ulcaz.ld csfalr,u lfc1nl}suo1 ^^ 'mo1upnq l1unsi qc9Mpop blcsou od nz5 .peop LilM ls afn.lelu.lM z Mo]o|qo nluemon1snelceLu.lo1ul o ecbfepod r>1 -unsg .fuelr'u l11soupaf afepodqcmolelulM rs qoeqzc|| tl'c1Azld .u]qnl ol |.ll|.1l t,|3e}soupo[ zlu qcuuln'r auepodbs fuelurel11szsnn Lumo1uns qnJ -.lnzsn1.le uuep eu nno.lelunn cgozs1lnn .letu q3e}soupaf zlu qcuur .uul M .du ,euetuoOeupef n.letuut cepod eqazJ| bs el1lszsnn unn l|o?er -o1uns.l nzsnJet.uuesu} eu p6 .fuelru l11soupef eluennepod lult zeq -o.letum |uleqzc||bs (u euemsrdo qn|uJ|'ll aueMepod) M annolul; fuerup1

009 COE/ p(a/ g (Lt!lL/ 7 XnunHf,z 3909n7n

009 009 009 009

0a

(o|c9)el m stdo) qcrolelurrqzc|| e|UezczselLunpe1zld .8z-z .s,{u

000f
UUL

00/z 0?/0tz zr0 00/ 09/0s/ zy?


1os/^/)

O"Z

a/Otrzyo 09/0/z 7yo

'9
9 , ,
I I
I

a/?rz zYo
n/E/ Zo

7
-t I I
I J

v
Ly.t, tvu

, 'l
I
L

'/oozz)'/oorz/ loooc/ , ,009t 'l


r)ot,/oqt/
--l I I

p
)+
I ooe 'il7 |o)e I

.)

s
\

(p

(,

(?

lp

( o io |. y'bec. . '. : : 3izg .3,e- .z.^ egCcoSl pJcc o ' r za . OzelKo pL r j a c) c. .: ,.,:ec^rC c3.tll^le] Wykopog|dowe si spodza na;czciej rysunki r-z!'si u.la.c. minia)' (karmin, cynober, - kolory czerwone ciemny), (zoty, chromowy pomaranczowe - ko|ory gumigutta' umjasny,ugierzoty, cytrynowy, (ty chromowy - ko|oryote bra palona), zie|eciemnaszmajasnaveron zie|e soczysta, ez, (zie|e - kolory zie|one ragdowa), bkit ciemnyultramaryna' jasny koba|towy, bkit _ xolo'v niebieskie (bkit ciemnyparyski), fioletametystowy)' (fiolet ciemny, - koloryfioletowe zoty). srebrny, czern,biay, (brzowy, pochodne - ko|ory maj ty|koniektre zastosowanie budow|anym W rysunkutechnicznym kolorow: z wymienionych - umbrapalona(grunt), - ugier(piasek), (sta|)' paryski - bkit - fio|et zieIe(beton)' Iub _ cynober(cega nowa- projektowana), _ rozwodniony stara_ istniejca)' karmin(cega _ karmin(materiay cega), ceramiczne, (izo|acja termiczna), oty - ugier zoty, drewniany), element (projektowany - gumigutta drewniany), e|ement (istniejcy brzowych z - jenJpa|ona grupyko|orow przeznaczonedo rozbudynku _ rozwodniony czarny tusz (wykopyi czci biorki). monawyrorodzajeprzewodow poszczegolne Na rysunkuinsta|acyjnym przewody' c.o. na Na nic ko|orami. przykad rysunkuinsta|acji poszczego|ne (woda,para wodna)ijego paramegrzejnego od za|enie rodzajuczynnika do (d|a oznaczasi nastpujco wody- temperatura 115"C): trow, - przewodzasi|ajcy karmin, przewodpowrotnY niebieski, Iub - przewododpowietrzajcy napowietrzajcy sepia. W technicebarwnejsporzdzasi rownieztzw. p|anszezbiorcze rysunku iczno-buarchitekton na przedstawiajce danym podkadzie insta|acyjnego, projednoczenie wszystkierodzajeinsta|acji (|lb dow|anym geodezyjnym) roznymikolorami). obiektu(wykre|ane jektowanej istniejcej Iub w e|ewacje natura|monaprezentowac architektonicznych a rysunkach wykolorach.Malowanie(tzw.lawowanie) rysunkow nych, projektowanych zapdz|ami stosu.;c' odpowiednimi si wykonuje na kie|anych brysto|ach (nie kry(kryjce), akware|e farbytempery|ubp|akatowe leznieod potrzeb, ko|oroalbo tusz krelarski przewituje rysunku) to jce - po ich naozeniu lub *y. Lu*o*anie moebyc jednorodne o tonacjizmiennej,uzyskiwanej pigmentu, czci koIejno kadzionych przez stopniowe rozwadnianie

rjlr-

vt,
.oce|Zpod [etupetnn ...fun11e11qc.le uzcluqcel l1afo.ld -odpom cemoceldoza;eufu9) [e1etu.. soJezM sBZcM9M '09Z:| ocelzp n11e[old o6eue1ropnq lzpot.cM za|uMoJ u .od nnulueuo1m o[ eu elue;d clmocslalun zapu.('d1t uuzc1slueqln .ennopol6o ,Meqeznce1d poqcs)..fu etuezpbzln ueseq -oze6.eulcelo>1ep qnl eu .nlollqclE [e1Pur.. a3ep o|uoJo} cbfn11elol6 luaula1eteue1nlropnq .cou1o4 zezld o6 cen a|Uezceuzo b11ezi1s nunlo| .nUnJal zce| nn o|u|omop uen,rosJ uue:qnn -o}ua|Joz zapu sezcM96 ue;d elUemoJepodso6ez p9 (7-g s) uero1uel.lo elu nuoJo} edeu.l 1se[ 1ef ec1etzpod nn [el1e[ .[el>|et qn1 ,(,tnocsfelul nnop6azczs u1o6o oueuo1n ue1d .ctu1etzp else|uJ tldo1 qn| o$au;emlqcle nue;d fce1ueug u ls elrvre1spezrd .[ .lelzp nuele1 qn1 Jce1 qn| eluelnnocsfelLun eu atcueut.l6el1|B|Zp nuaJa} qn|nuoJo P|upmoJepodso6ez teue;ropnq uetutnnod ue4p -uolJo ?e)e|Mez .nuoJolelue[o.lqzn oIu o|u |celsouo|seIuPu - nuns^J ?eIuLt'|o|cPz 11efol6 .feue1rvropnq ue|dn,ropap1(zld |elzp P|uPMoJepodsooez eu qe - ulfug1>1 .Lc|upolsbs l lauenno11elold ropnqez nnoue.le1 oueze>1od n1unsfueN ;-g .ueul euueleztl fuelrunn rc9o16a1po M op fecbtelu1sl ntuezbtnneuMo}alqo .e|aeuzclse11eleqc r zld ze;e1 .Iuolo|Zo6eufce1|unulo tu} ?ezesM .Moolc9 qn|)e|uPzpeMoJdpo nqosods .potM e|u (eluezczsftzco npen . qo -aAleooeznuala} eluelorqzn|co|s t]c^ue l6opnq Mola| qcuenno11efo.ld .nuoJo} |e|Zp .eluervron1sn qn| clue.l6:a|uo|9 l npen nsfuqo l qccbtaru1s| .o6auuez:1soz.ld etuer .al1oulr11szsnn ue11>1elol4 uelutnnod epezld?eJe|Mez nuel z upo6z cq uetutnnod |u,te|ue|e1sn nue1d obannocs[etu -oiepodso$ez .(oos:y|ezcAlnzez) qcl csou1e1zc e|ueMoJPpodsooez -e}qnl le|zp 11afol6 qnI |39o o$e1ec nlo|qo P|uozJa|wez l o$eue;ropnq tacb|.eluredez b1za1eu q l feulzepoe6 .1almnfezpo.l leuenoso}sop nn ec1elzpod (feuzcl1el0ope1 op l qn1 deuu lezclupesezdeu feu qc^uep 6m)fero11soupel fennonn}sued -zn1s cszc lbnnosldo .|ene csz3 .brvro1unsfu tldo1eu ls etnuo1n,rbmo1unsfu .o6enn qnl eIueMoJepodso6ez nuaJa} |e|zp 11efol6 csezc ceJa|Mezuelulrod saJez n11e[o:d o$eue;Mopnq zelo tlc}servrul -ocsfelu nue;dop efnzbtreu nuoJal qn| lelzpeluPl^oJPpodsobez 11a[o.l6 o6eue1nopnq M lzpot'cM .0o0L:tqn| lcgzc l11soupef nn(fezclupeso ooo Z:| qae>|epod ,ooo .ooo (l1petso nn r ez)zs ue1d o0o 9:t oMo9o 9z:L r-'|cPelzpod eIp) o L:t .lsB|[!- qczclupeso M9lezsqo P|p)ou|96o qcu196ezczsod o}soupet ue;6 nn ezpbzlodsarnocslotru ^u ls LcP|uMoceJd -e;do1bs iqcuzc1srueqJn '*obeuelnoPnq nuaJol qnl elu nnoue;d l qcmocslatru n,ro11e[old laue1nopnq!\eFp e|uemoJepodso$ez qervroceldo soJPZM ltluut zpatu bzpoqcnn -ervroceldo *t1cuzclfistueqJn

ocf NV-lMoonE gn'l Iv?vlzovlNvMouvoodsogvz rv3roud 't't nNfu:lr

ANZCAISINVEUN YSNNSAU'g

Rys. 3-1. Plan zagospodarowania jednorobudynku :ziaki budow|anej (podziaka:500) 1 :zinnego

'l

y'Budynekmteszka/ny 2.Budynekgopdorczy. 3 Snietntk

dziaki Rys. 3-2. P|anorientacyjny (podziaka z :udow|anej rys.3_,1 ' 25 0 00)

3.2.OZNACZENIA GRAFICZNE W RYSUNKU URBANISTYCZNYM S oznaczenia graficznena p|anachurbanistycznych zrnicowaneza|eprzeterenymieszkaniowe, planu.Na planachmiejscowych nie od rodzaju jako ban,vne powierzchs itp.wykazywane najczciej rekreacyjne mysowe, budow|aterenu|ubdziaki projektu zagospodarowania nie. Przy tworzeniu schematycznie ktore przedstawiaj posugiwa symbo|ami, si nej nalezy symz przestrzennegowidoku gory.Niektore w zagospodarowania elementy p|anu wielkoci(gdy podziaki nieza|enod Si bo|echarakteryzuj Sta, przy. np. p|anu nieczyte|ne, symbo| byoby W Symboli podziace narysowanie symCzstojednakwielkocnarysowanego miejskiej). komunikacji stanku p|anu(np.symbolzadrzewienia). od bo|uza|ey podziaki przedstawiono urbanistycznych na Wybranesymbolegraficzne rysunkach moznazna|eicW normach 6' 7' B]. [3' W tab|.3-1. Penyzakres tych symbo|i |ini projektowanych na|ezyWykrela grub, natoSymbo|ee|ementow cienk.W raziekoniecznoci istniejcych |ini eIementow miastsymboIe ScheWykonac na|ey W nie podaniasymbo|u e|ementu ujtego normach, W Symbo|u opisie(|ei tegoe|ementu podacobjanienie rysunek matyczny planu. ge ndzie ) 35

9
D/Jt/Un9n Op L/)nUOZ) . puz)"!d .obq ql7b/s,,ussl nb7,p o1p nuo ,+/ Dlu?z)otJzo )/oI auillm/a']o'Jc/t ' q,luqouzad {za)ou pjDTap ZD-O zpbq q,/|1ryu/ ' /vQ./oJdo^1l2 ,nazp dnl p/laDuz? du G ^1,ua2/.y Dnaz./p 90/ 0o,u2 twllo! ,{uo.t /) Eo//d.'/'lop,oHo c1

'

,, .t:r.'.'. . . . : . ....1 : { 1, .

auoap1a/aL4 /)/ll1Vd! tuD!Opl at0rd

7w,

tfs.pzt,.,c4o/ ,nut-/erl 2/2alua/r0

-^J-^J

-LL!\-

3lsvlil

il?d?illz f.!0rd

aLB.Al

tlsYt 3ft7 ,t.t0uDhlAz


du00JfaloJd

H3,11 - 0xt//]tYc?t{01, HCAlSYt0/ t1,3zil ld/uI


auoo1yaIo4 HSlht 4WilV90H 0lt HSUSY/Jfn a0)1lzd, Mnd!

-I
g
@
()
I7!
I ld

Pitblt ^uoJ,/t

tyru7hny

op o1s1g

'o'nq.|aIaJ/ rc/0,uN'l ,t,ffigo/no puapzq

uuo?:0i

=J
ouuo1plo4 HilU -ut//ILt90/'t0lt HJIlSY73I lId1 )d/1d9

rc1upn la anJ's euooJoIalt/,|


,0pnq,I,!u!/ 'u ,o,nqoI e|l,/Up.z n1upnq op l'4s./a11
ddd

au0.9:0=J

duoA0ld/0jd HJl -0rpilw0N0)t

ffiArsrnt/7 ,|]!d0,,dndc

slt

utpod ta1pd uotzoo

ull

dj'*a.

pun,l,a qsb/nzfua11 uotp t1cunryal lo.1 !.u/, flaEE,/u.0d

J0lqI6J

00

uu7bl

J ' 0 = euotol 1a/u4 /'UD'adoPo fauhpn8


fuwlfJ./Nd 1upnq nsfu0 olu,.,

l!svlr/ 0,4tlzd(
u a j i l-0 8 =J DDatunsno0

-a7u1s nrr,lotzod D| .p.]J ,u0 ltJ|/n qn/ gtel to atuuott1l11'

otuoal

g?alrf .D|ll'pol2 Ua,Nx


au0'0/:0' = J ilbletuls/ ilhpau1 /hoillofo/ aJtuoJ! ,o!0ts0d ! rqPZ .D/op 7upp| |PALJ)

uu00l:0, = J
suor?/)/al1Jd ]'iS.|/JSl] 01I8t

t__
)OE /

uaruoloJ Ndo al?/lIqo Nolago l3/ltYd9

008 / DllD/zpad

3///fz)v/'/zo

f tvtr vJ

/ A/J/A /777 rt

/7NV7d

3/,fz)V,MZo

D)/1)o/z,Dad

/ A/7/^/?77

,0/VV7C

qceunsfu [9^uzc^ls|ueqJn

aue/osols ouzcllPl6 oloqu^s ouPlq^M ^^ L_ ec!lqel

4.RYSUNEKARGHITEKToNIGZNo-BUDoWLANY

ICZNO'BUDOWLANY 4.1. PROJEKT TECHNICZNYARCHITEKTON ac" nienzawier powi budynku itektoniczno-budowlany arch Projekt _ metryk projektu' budYnku' - opis technicznY obiektu, plan sYtuacYjnY powtarza|ne1, piwnic,paeru,kondygnacji fundamentow, _ rzuty poziome: Iub stropodachu wibydachowe.;' - przekroje Pionowe' - !t"*u";u (czyliwidokikazdejstronybudynku)' _ szczegoy deta|e' i budow|anej). _ zestaienia (np.sto|arki na|ezywpic do skoroszytu projektowej Wszystkie arkusze Jokumentacji miec odpowinien dokumentacji . Kadyegzemp|arz wg podanejt<ote1nocr nazw| i okadk ujmujc tyiuwstanowic op|San.ir.on powiednio projektowej, nu'* i ldres jednostki zakres projektu, adres obiektu,rooza1i byc powinna me. Pierwszstronokumentacji dane o autorzei inwestorze. stronietytuopodine wczeniej.na informacje tryka projektu zawierajca Iiczb iiczostronopisutechnicznego, wej oraz oatopraco*aniaprojektu, zestawieoraz nazwiskai podpisy: rysunkow, - kierownika Pracownl' - gtownego Projektanta' danej brany, - projektanta - sprawdzajcego. do zaproje-ktow.a.przekazywana PonadtoWymagasi, aby dokumentacja itekt miej. pastwoweJ(arch i stral1 orga ia twierdzen przez waciwy n aomini na miataarkusze,,wpite stae''. urzdnadzorubJdowlanego) ski, rejonowy 4.2.sToPN|EDoKADNoclNARYSUNKACHARcH|TEKToN|czNo. -BUDOWLANYCH stopniudow odpowiednim projektu oowi1e1 by wykonany Kadyrysunek dosto. projektow Zakres i siopie dokadnoci' kadnoci 1s.czegio*oci). Wyrozwarunkow rea|izaibudowy. sowuje si do |.,".iv*,,tvch potrzeb i rysunku: opracowania (szczegoowoci) oktanoci nia si trzy stopnte oznaczeniagraficzne niektore stopledokadnoci,upraszzajcy - pien,vszy w slosowany zazwyczaj na rysunkach elementow' odwzorowywanych

obiekt 'I.i.ioo rysunkuprzedstawiajcego opracowanie mniejszczegoowe ciu schematycznYm; na stosowan zazwyczaj rysunk".n1'ry!.-liY - drugistopiedoadnoci, stanowtsi gdywykonuje rysunki,,robocze 1:,100), kach1:50(ewentua|nie kiore muszzawieracwsze|kieoznaczen|a, *vr.ou*stwa, ce podstaw joxtuono."i,najbardziej zczegoowy, ktorymprzedsta. _ trzecistopie .na niz wikszych 1:50 w konstrukcyje poJziakach i wia si deta|e szczegoy '1: (nP.1: 20, 5). 3T

ilffiil podziakach

si l:too1, wykonuje tewentua|nie gdy w uJ-

Bg a|uoJ}s feme.ld fanne1 po n1 e|uazczsoItllzo.l lcsou[e;o1 ls cbtennnsod m .(1611o lu'iuestdm) !|ulI nrr lul1sqele |uJeqz3|| oute|o1 ezceuzo n1upnq ts ler -o11efold |le|s amouotd elut1.ouPMoJe|[r] fi,nzcquulnod fen,ro11alold l1ers .brno11und |ue|u|| zptul lcso1Oa|pg buelc brurlls efnsfufervrol1elo.ld .(t,* .s) qcnno1efold !e!sa!u!.| |ulP|u|| euezbtnzcq uurrod z 1e1els qcue|nnopnq Moluotllo1e ro1upnq l ouelmopnq-ouzoluool|qcJe 11unsU '(Luo!>l -uA1z.du .urvroluazcuo1n,r ulouaue|a zeln) *u.lt{notuozcuoyt(n z elue]s nnqculcezfue1uennul qce1uns eu efn.letum ts etnne1spezld t qccbtelu .(n1u1 .qcnnotuezcuo1n .du .1stnng1upnq uercgse|ujoleN nno1uerueie tcgoqnl6 eluerup;6znnn *wttuolns zeq) a!ueJs ?eMoJe|[!rvr M t celte1spez.ld 7e;euuelcs qcuero11efo.ld nno1upnq qceto.l>iezld l qcenzJeN .|csou ntudos -peop tlr6n.lp (0oL:Lo|u|enlueme) ec1elzpod M n[ezcnzez 69:;, ts efnsfunn91upnq qcuzcluqca1 qce11efo.ld efcen,re;e m l 1nzl,efo.l1ezl6
|ouJeInpoul ecje|seu n1upnq n1nzl 1ueu6ell .z-' 's^u

@ e @o ITYY

feivro11elold |}Pls||u|| a|uezoeuzo l eluervroletLuM.L-' .s^U

na|ey oznacza(zgodrysunku.Natomiast|iniepoziomesiatki projektowej nie z norm[a1]) ko|ejno duzymi|iterami a|fabetu (wpisanymi aciskiego w okrgi)'posuwajc w ko|ejnoci si rozmieszczenia od pierwszej osi do|nej ku grze rysunku.oznaczanie cyfrowei |iterowe budow|i szczeg|nie osi ma istotneznaczenie przy projektowaniu wikszych obiektow, ha|i fabrycznp. nej,budynkuwielorodzinnego. Rysunki architekton iczno-budowlane budyn projektowanegoe|ementw ku z prefabrykowanych (rown rysunki elementwzu nifikowanych,tzn. ujednoiez |iconychpowinny zwiane z |iniami by siatekprojektowych i modu|arnych. ) poziome budynkwrea|izowanych e|ementow Rzuty prefabrykowanych, z takichjak pyty cienne, stropowe, supy itp.,rysujesi na siatcemodularnej charakteryzowanej waoci mu|timoduu 6M |ub 12M (podstawowy 3M, modu budow|any = 100 mm).Liniesiatkimodu|arnej M rysujesi |inicien(rys.4-2). D|a zwikszeniaczyte|noci k cig rysunkulinie modu|arne pokrywajce z osiami monaprzedstawia si |inicienk punktow. 4.3. NUMERACJA KONDYGNACJI BUDYNKU Kondygnacjenumerujesi pzyj mujcpieruusz kondygna cj uytkow jako q* podstawow numerem1, a wyisze numerujc z ko|ejno' Kondygnacje budynku znajdujce pod pien,vsz si kondygnacj uzytkownumerujesi, zaczync od niej,kolej w do:01, 02 (rys.4-3a). Poniewazjednak wikno jednkondygnacj szo obiektow budowlanych ty|ko ma ponizejpien,vszej kondygnacjiuzytkowej,wydaje si suszneprzyjciewwczas oznaczenia jej przez 0 - rys. 4-3b.

a)
tr-4.

,rd

2
/

J--

r o.ooo

Rys. 4-3. Schematnumeracji kondygnacji budynku: w razie wystpowania a) ki|kukondygnacjiponizejpierwszejkondygnacji uzytkowej, gdy pod pieruvsz b) kondygnacj uzytkow jest tylkojedna kondygnacja

Bez wzg|duna rodzaj i przeznaczenie,numeracj pomieszcze kadej kondygnacji rozpoczynasi od pomieszczeniaznajdujcego najb|izej si pien,vszej k|atki schodowej(K1),posuwajc zgodniez ruchemwskazosi wek zegara.W symbolUoznaczeniapomieszczenia podajesi numerkondygnacjii numerko|ejny pomieszczenia, 2l7 _ drugakondygnacja np. uytkowa, pomieszczenie sidme. Mozna spotka si rwniez z innymsposopomieszcze_ numerypomieszczena ko|ejnych bem numeracji kondygnacjachzaczynsi od numerukondygnacji, pieruvsza np. kondygnacja 11,12,13..',iodmak ondygna a 7 1 , 7 2 , 7 3. ' ' s .

39
G

0n
.9-' 'sfu - |zpleJ po ltucbzpoqcpo lel |uJesoJ llllll9Jls ezceuzo qcuolzod qcelnzJ eu no}s7prel1bu.lgg ..:P|'lJo|unsols * 'qcerudols nn 'rJcBluecold rvr :rurgqosods fe7luqcuepodz uepef,t buozelivt broq qnI ls e|goJo ulrouold nfo.l1ez.ld 11peds e|ue|sg|uzM eu -zcl1blcgo>11elivr .7.7.' |odAsVN IModoyAM luvys V|N3]AHcVN

r9>1peds e|uezceuzo .9j .s^U [7]qccbfeluperurpo

k
afaouod nloqaztd u o!uPo?2lapds

l(.tz nro rp///

n>1u,(png oaaouotd n/o"tyazudparald3t

cbJepod.pgrninds nunJo| nnbuervrolel1sb1pz.l1s -nsfu)n>1peds 1ueco.ld .qcelu;e.ld qcivro1e|cg ls ezceuzo (.du L|celumolo n oleJ op >1ezpesod .eivrofo1sod .tupoqc.o/v\oL|cep qped5 ece;d e;ce1od) acbfeluperpo !>|peds 33VruNoVMoo lyovds . . '.'
golseluzm epazceuzo'7-7's^U

'(g-y>reu

.v_v's/u - B|uozsouz/v\ nunJo| rvrbuerno.lel1sb4ezl1s ezceuzo (.l ls .poqcs)eulce1lunulo1 7erc6 op pzelrr .elu1qcod 11e4| e|uo|se|uzM 'z't't vlNSls3tNzM '6'v.v_z.v'v.dr qcuozczso|ujez qcec||qel I qceuns&eu bs ouo!/v\es M obe;6nrp - pruazcBuzo elp oueJq^nn'[Z] eur.rou e[ -pead - lcgoupeilope;udo1s pod qcue;rnopnq-ouzcl qcJe uoD|ol| qce1unsfu eu /v\9luaue1e euzc4e.l6 u el -e pepop uep 9e19eJo uzceuzoupef euo uulrvrodlcgou o| l -azceuzo .uo|.llolo ntudo1s t'uivto>1eupefme[ns& n1uns.l ;s uluep eu e|uazceuzoet4szsp1
AOVS\rZ SMOMVISOO d' l' ?' t

-v'tMoong-oNzctNotvSfl HcwNns^uvN vtNfzSvNzo't't Hcuv

HCAN

Rys' 4-6. oznaczanie nachy|enia skarp wykopwi nasypw

]E

Oznaczenia pzekroju pionowegoorazrzutufundamentW zgodnie z norm ! [2]podaje rys.4-T. Wikszoobiektowbudow|anych posadawiasi na awach* stopach i fundamentowych*o kszlacieprostoktnym. tych W h _ zewzgldu brzypaorac na wikszczyte|no rysunkubdiego szzeglnym przypadkiemrysun_ ku zestawieniowego za|ecasi-potazanie pzrroju pl'io*ie posadowienia fundamentW (rys.4-8).

4.4.5.FUNDAMENTY

TAhlY

STOPY

ll-I

Rys. 4-7. Pzykady oznaczenia niektrych rodzajw fundamentw|2!:a) tawafundamentowa, b) stopafundamentowa

41 I!-

zv
|bnJlsuo 99zc p/v\ou suemoualoJd uelcs(c ..elclunsn ouoz9euzozld op uetcg(q .eruennoqcez ouetzp|Mez.ld op ecbleru1s1 ,{uetcg :temou (e rc9zcl .fecbfelu1sr eluez.lnqrur feuelzprrezld op rc9zcue|cgI MgJnrrl (n1unsfu ru{ueuo1irn olrou o|uezcguzo .ol-'.s^U eu)

uB|c9 |MgJnuJ a|uezleuzo .6'sU

II
tl
I

tl

II

7l{u7o7a,fuo4p.n ./ _ o/apeJF lp/(up/|/ _ o7'voJa' /4p/uau/e/a /{up/as Z

au4//otpu

uD/J.
.J

/ et/onoJl?tu

.(o_t .sfu) |ulPsoJ ueule|3 ;s ltlJl)l9D| e|elzppo[euero1fuqe1eld.teue| -Mopnqtfcnl1suo1ueLue;e eu;96ezczsodqcuervro1.lqe1eld 'gluerle1ez ped uelc9 n>1 ad n e .llul1 blcgoqnl6 bu pef |.s ezceuzo uep9 | I|^,oJ qo nw sfu ANVtCgAUnU!'g.r.t t
edo1s .B^oluoll'pun, (q eivre.(e :MgluouJBpunJ ,tgtol1ezld e|uazxeuzon*o^"#'l1::ill

-9$cqn;uiinole''tlle1oqul3f k'':!:ff 5::JlTifJli#xx"'fil.j,r

'0|_v ouns -fu elmespozJd lu.lounofoJd oOeue;rnopnq 6rn |ev] notqo lrcez,ulepou .rvropnqezd .n1uouel nuoroJd t.ceuns^J ue|c9 | /v\-ojnu eu euazceuzo

t-'l L..-L

r u7T tt
J,J
Adol s

il-il

ryT
J{,1
llvlV7 (o

4.4.7.KONSTRUKCJE PRZEKRYC

ej Najczci stosowane oznaczenia konstrukcji przekry (strop w", dachow) konstrukcyjnych podaje tab|.4*,t' Przekryciao nietypowychrozwizaniach charakter' w na|ey oznaczy sposb odtwazajcy ich waciwy

Tablicatt-l oznaczanie przekryw rzucie poziomymoraz w przekrojupionowym

PPZEKRTC/A

/4 )aUACZAN/E nzUC/EP2z/0ilfft
4.5.2.

ne z brolb pdnokcruny'oac

rzyoaozbqone

elennfu vefobryoua ne
PRZKRYc/A
zelbe/o/el,{WeWone
lr t l .

P/0/u/rt/ PRZEK4/ oZ/yA N/E// CZA

e/enenly pr efabryko ua'


ne

ebroue e n ele en$p,efa rytowan


dacno/.{e

ffi

t,lopnor PoDclGl, EBRA, 4.4.8' na i eber* nadproy* rzucie poziomym(rys.a-1 1) Oznaczeniapodciqgw*, si za pomoc wykonuje pokazujcej e|ementu; o cienkiej, - |iniipunktowej ponijest przedstawiany widoku- |ey w gdy cienkiej, element cigej - |inii paszczyznyprzekroju; gdy lezy on _ |iniidwupunktowej osie cienkiejprzedstawiajcej elementu, powyzej paszczyznyprzekroj u'

43

vv
i'wlutce4e1fip rueruazld p6 .du .lcgzc o6e[ qn| nuolqo o6e1ecelr-ur- p 1se[uo;elzpod 11erqo :lso e|uo|/'elszoJ c 1(leinoielul/\^ qczszl;qteu ue|cg llu!| o|ue/'ole|unn ouepod zL-v 's/u eu) rcgzc qcu196ezczsod .lelu.l,r,' q 1(n.lnul M qcuueryo ,pcll olueMoJelurvr ouepod zL_v .sfu eu) emopoozczs fuelulrn - p ^^9JoMo

.p -ode1o|u!..| ze)o .B olut1 3.q cbfnlszo1 (av_v.') ;.j.,;J[j,[5T; n .rvrglelulivr


.si eu

dni6 ouo|9oJo euerno1pbzlodztd bs lerrolelrlivt llu||lep?By

.sfu eu ueze>1od qgsods 1ef - fezceu|qnl ez!-' ^ "u"^on,no..!i b6oul o|ul|oelsozod1seluloleN .ozs?l|q[eu nle|qoelr-urn e[epod (e [e[ .o1 b.le1l; euozceuzo) ernoletu.lrvr ezslJeld e7 e|ul| 1sa[ oulols| 'qcrno.l ||ull -etu'lnn e|uezczso|l'lJzoJ csou[e1o>1 .s^Jeu bueze1od genoqcez z zL_v -e|eu qcgl nlue/v\osl Azld.qcivto.leluivr ivrgdbrc n|| etue^^oso}spz eq efnd1snn -ez.l1od lercgzcfeuqcue1rvropnq-ouzc|uo}ol|lpJe qce>1unsfu ep
nyNnsAU VN Hc^MouV|l1|AM flN3zozs3ll^|zou.l.9.' |IN|]

HSANVIMOOng-ONZCtN 'orvf rl H cuv H cw N ns^u vN MgrN I !lt3't3 3 INVMOUVIIUAM .9.t 't-t'lqel elinegspead l;e1sferupelnnodpooue/v\ ,ozcwazllo epazpbun ^ eue/v\ -osfu e;qerrr ze.lo eufcez|leue-o/v\o6elcoporur .osols felcgzcfeulse|ulolpu .e-' .|qelM ouoliv\Blspezd|MzJp Bluozceuzo .z_v.'qe| rn ouepod .nfo.l1ezld uzzczse1d n1unsols/v\ op e|ue/no -nfisn qcl po o|u1opz.1unn I pznJq e|Uezleuzo qgsodg .(e1r.ue1n lce1sod rvr)nporvrez.ld fueluur efepod l[ceu6puo>1 ls feuervre1spez:d u'luezc eu poo -pod eleue ad oro>11e .eue1 ep zezdbuervu6n1sqo u fceu6puo>1 ezleuzo n1oquls euozczso|uln eqzc!|qn1 e$c wzc zld'7_p .pe16n oqo ?ezceuzo Aaapu eu [ce!u aM zao ennozeoerou 1ed s .ennorup rf1 u ey ; * e .ls ezceuzo elu nludo1s t.uzsrn.leld fuorn1o r *n,oryebn,|c9oupeop cb|ezceuzg.(;4le1o1s zeq) qcueiv\opnqez zeJo (*b4le1o1s qcuennopnqez o|u ez) qcnno;nnz.lp l qcuue;1o n^-oJo,l^o l.'|ceuelcg B|uezoeuzo qgsods ouepod 7-7 c;1qe1p1 M tls3m r .HcVNvl3s lrcV]VIsN| AlNau|:|.lf3NVu8AMuo l^^zuo M Auo^,\ro.6.'.'

tutuolzod alcnzJeu zo.ldpeu !eqe? .rg6btcpod etuezceuzo 'll-t'su

Tab|ica2 oinaczanie otworw w przegrodach budowtanych pionowych (drugi stopie dokadnoci)

ppztKpoJP/0/vrr
ntb zabudowane

N
\

zabudowane

s N
t

nb zabudowane

s
\b \

"

.zbudouane

spanowe gozoue

wenty/acy1.ne

9V nues|6opod po -uo^M nqcz.latrvr ls zcr1 rle1ede.led nJomo z teuuel1opod .7elcgorzprvre.l1 uelc9 99o1osr lse|uJoleN op [er.uorzod [eu|op obenrrolu -ezcgo1nn nuesl6o1pod po nqczlelrvr 9zcl17e1eu n1ede.led n.lorvrlo zeq feu .nJo/lo uelcg99o>1osg -uel1opod lc9o1os pead n|u^^oue|ul t.ue.lelulr M o|sP|iv\eu ts ezczsolun - utouotdnfoqead r-ulupervrodpo uepod rvr eu .nJomlo elu !aae(_ *fauuat>1opod luplo9 qnl nede.led 1se[ rcgo1osnn .lelr.up1 |so eu n6l4o nwftuozczso|un u.le1oqrr.ls u.llupelivtodpo ze1euteu 9ldb1sez 'G,v_v.s) 9go1osrvr qn| -eMoz||eulJouz femod |Je|ols .lerrr'l6 nr1luivrou -e|u .9gooJozs n|uzc|| :Puen ;ce1sodltlso eu 9epod 7e1eu / e1fu ^^ -elul6 .clu7engo bs .lonn1o .zelcgooBemgn qn1rc1u7e1c9o zeq p6 o|l .([r]z elupo6z) -el^^g .[ e|}o|/tg iv\ zo|u/v\-oJ ervre1spez.ld ls rr-o.loruqo |JPlo}s ^^ qc fuelunn nue|qo qce}nzJ .y'7e1c9ooBo|M9 ouozc|| e1 M lcgoperbfe19 qcrrore!unn qce;u;1zd euenepod -e.lo uJeJq zBJo qcuz.luir,rern l qcu .qcrvrouo|Bq .l;1elngeu .qcuue|o -z.l1urez rvrz.lp lrvrzlp fue;up1 HCAMOTMZUO I HSANN3IyO MgUOMIO 3t^^gJoivuo .2.9.t NVMOUVilIUAM .n1upnqulrvrouold nfo.l>1ez.ldqcuolzod rvrg.letu.lrvr eu eluepod ts ezc 1 _ yer\ryrvuvtv qcuorupesezn v'trvev -zsndoP qce1pedn . M.ervrouotd -----r fuelturn qcrtouold qce[ f-- -tryJEl tvl | | -oezld eu lselllo}eu .oulolzodfuelulrn efepod qcuolzod qcelnzJ eN rs i .n>1uns .o; ?e|uulopezelu q i .nlo||'upazdpbq nlo|qon1uns.l a1bunnerr lzpennold ls npalqo l o EsoJlz elue|Melspezd oDeuzceuzoupelelp ouzco|uoamoJe||'urur oe}sozod elul; l I

I
I
I

il ll :Kr.-v:
l l

eiloloqo eno/pt?o //11zrp //11zJP

aulreezJl y'Tvtzp auureazd!lzp

il
lI ll

ll
l! tl lI

..l r

-r
I

| |
|

:-l:
- ir F - - l+

'
I
I

ll

e/voPp/ |/,Z? e|oP/p/ //,Z?

l!l - ll\-l\ il

I OocE l -'v,,I |

l-ht '-t
|
|

a/voPD/D,+, e/oPD?7^/l/uzJP t/uzJp

= : = 1, -

T-

r
\| l

-/l\
e4oao/q a/pJe//1ZoJ,/n./zJP e4aO/q a/pJe/}ZoJ ,,/,/zJP

li -r-lffilT-T-F :=\^l /\F :=\A rF l| | l I

el/o/!'/uou/pq.//1/Z? '/uz?

l l'1"-llI

L,1|
/rruauan

l
|

eupPp/s .//Y?P euDPp/4s!/t/?./P

I|

ll rr [rd1z4/arc4ptz.tl1op.n
i
I

= , L,L V ,' ,E.

_lrlt\l\ll I

_]

z,/ ula2/1b/lfn eup.pl/lzoJ /,zp uatv1b/,, aaonuzo.t .Z// /h,z/p

tF r^r- l

-\ l = |F

i
I

ano1ptbqnup

arc1pz,7soupa/

ll
l I I I

I'l

/nZa? /nZa? fryzooa fryzooa

(lcgoupeop 9e;do1s;6n.lp) lrnzJpoluezceuzo g-t BcltqPI

Tablica 4-4 oznaczenia graficzne wybranych elementw insta|acji i mebli (wg I2])

ELEIUIETlTT /T/STAUCJ| WYBRAA|T

Koctblc.o.
a/ m pa/twostte plynne ) - IqZol4e 4 -t|d/ kool e/,e,(hyczny

//E 2ZA/ACZE GPA/CZ/1/E b/ ) '

,/ -

L--]'or-1 t 7 tta

l='.. '1

Komnek ogrzeh/czy

h,ec ogrzeA/cz)/ 'loy

Dzon kucennyPrzenony a/
a/ na gaz /u po/twoplynne b/ e/eklryczny

bl

Podgrzeuacz c.w. o/na pa/ituoqazoue il e/ektrycznv Zleuazmywak kuchenny Umyralka prostotqfna - 2 p-ktami czerpa/nymt/ /z /y'anna
a/ do onutqntb b/ ilo/nosloca /dtukomorowy b/ z ociekocze

"/trm o/re
a/F-l
E

--

15]-

0rodztk,n/ryowy Eidet
lT,t#a ustpoua
Ptsuar -usz/otty

,D

lub

U I U bE

podlopny rr;!frffi /y'pusl fr

47

8V
nuns^J qc^/!oJe|[r,t eluezczse|u'tzou .zl-' Eu ttul; .s^u

D 2

q
)

Dnoupqn

D/Dz?

,{uzcap77?p6eb/

/e/E

tr u

/e/ol o/Eazry
/eroTDl

uo7osv-1 uoz,do1 o?p7 7n7 ?//22/tva9 tlN?pvNru


'pc H Pcllqel

?B?// atlvaill

czeniowego wiezchuparapetu' do pzesk|epione Wymiarujc otwory drzwiowe lub okienne,na|ey mianowniku w wpisa wymiarwysokoci,bdcy sumwymiarw wysokoci otworu wezgowiu w iwymiaru stzakiuku f Pooenie otworwumieszczonych cianach w wewntrznych wymiaruje si nastpujco: _ - d|a cian konstrukcyjnych przez podanieod|egoci krawdzi otworu od najb|izszego e|ementu konstrukcyjnego od krawdzi |ub najblizszego otworu; _ dla cian dziaowych pez podanie _ od|egoci otworu najb|izej osi od |ezcego e|ementu konstrukcyjnego od si ssiedniego |ub otworu. omwionewyiej zasady wymiarowania sposobpzykadowy w obrazuje ry s . 4 -1 3 .

RZur p2z/O/u|r /so)

p/1il?lEl/il PRZIKPII

2-2

3-3

Rys. 4-13. Przykadwymiarowaniaotworw okiennych i drzwiowych

4.5.3.WYMIARoWANIE KANAoW W MURAGH

Na poziomychrzutachmurw kanay wymiarachpodstawowych o (przekroj 140 x 140 mm oraz przekrj koowyo rednicy wewntrznej150 mm) nie powinnyby wymiarowane' Natomiast kanay wymiarachinnychniz podo stawowewymiaruje na osi otworupodajcdane |iczbowe postaciuamsi w 49

09
.e|ua|/v\opesod MguJo|zod eupz.louepod .^^e e|uo|M ,gL_v n1uns ey .(69:; e11 -opesodlcgo1osnn 3u19) etua|Mespazld ep -etzpod)|c9oupeIop nludo1s ull6n.lp oue^^oceJdo M uleze.leo o6euero'lnu z oOeuutzpoloupaf n1upnq 1nzll qcrvro1ueuepunl uolzod tg.l1azld nne1 .nnouold , rronne1spod ouolrvre1spezld [-oi1ezld oz.v 9 L-7 qcPunsfu ey MQyNAOng HCANVMOIy3TOUd lyNnSAU SMOOVTyAZUd'9't 'nng6elq pod lr.ue1unsfu tu,r .(..V..p6ezczs) -ouold nfo.l1az.ld o^^oiepop ezczso||'!n efcer-u.lo1u| eu ls e1 .s eu .n6etqo6eu zao q ludo1s 9L-' 1e[.s ludo1s ?9ooJozs 99o1osnn qzcl| :oufe|o>| -ep ludo1s otuo|soluz^^ bcbtezceuzoblul; peu e .n6elq 9esldn e|uozsouzm o}peuod 'rg1sepod qcrvrop l ounJolb>11ezl1s ?|l9oJo6a1eu nn9Oetq n1na lcgo6np -ot.|cs zeJo */A2pol'l9s lzsnp l qcnnopoqcs rvrgOelq lcg -ooJozsts efepodqcelnzJeu poqcs cbfnlelrl,q ,*uolsapodr.uolzod el1 ts nfoqezd eN .|cgooJezslcgo6n1p 1szsn ezceuzo qce}nz eu l u'ltrouold t ls 11e11 cbfn.lelulp [e[fue1u,t afepod qcuolzod qcelnzJ eu bnnopoqcs .uercg'du ufc1nJlsuo uul qn;*pe4s luouJelo g|cnzJeu lse|u]oley 'oOeuolzod llceu6puo1 -ryeq s e|uzceplmn felu1e1so nfo.l1ez.ld uz(zczse1dbu;e7e.lqor (ludo1slzprvre.l>1 po 9lu79lpo qe) llul| blul|bugo1sb1uelc bs ezceuzez [aupzn1nod llceuOpuo nJoued .clunnld i | i n}nz *o6anopot1cs n6atqn1uns& ep .llceu6puo1lelule1so lfeu;ezel^od *,./c . .cl p : An1zc felur.u oc ze.lobn,ro p feu |-eu6 uo4 nley ed ulrldotuolzod efol>1ez.ld -oqcse|>| geosfueu zaad nouoldfo.l1ead ze1eu o6eutceu6puo1o1arvr | n1upnq+'il|1pol]os t tanopot.trcs Blue^^oJoz^^po oOeuzceuzoupef e;6 l>Ippt I .Icgolsafezld etue>1szn ouoluzcno|uo6ozc .g_E nloJozld1euns e1p | .o9:L oc ,t"l lvtz 1eunsu |-^., eluzcl6o;eue?e/'oJe|[u zepu y_y nfol>1ezd .|cgoupeop nludo1s ullOnlpir ueuo>1nn 'sfu alnze.lqo qcivt 9L- |-elzpodM nnooelq ze.lo feropoqcs |lBle|ue/v\oJe|[!ivr l eluezceuzo qgsodg |-opoqcs nclmoooHcs Mggels ! rfmoooHcs rylvry flNvmouvnrulm.r.g.t I

I I

tzprvre.l1 fuv_v.sfu) n1eue1 [eu[el1spo gtzc l zeleu 1 99ope1pg'o6eufcnJlsuo nuoulolo po oDezszr1qfeu neue |-tl l lcgope1pols efepod qculotzodqcefo.l1ezlde1 Io6elu1e1so oOezsrn.leld o6 fuv_v.sfu) l ue;oqr.us cbfezpezldod l peu cesld 7e1eu po oDan,rorvre1spodr.uu79l ruivrop1 nfo.l1ez.ld M9 o Iblso .nJnu ec||znpzw.lelulr .nJnulp9oq clupe.lg letr.up1 - lu/'oue|uJ e |-eue1 .e1 ruelulrvr e16e1ourvr-ol op uozelu.letulrelre1spez.ld |uzcllo6elg11 |-nl6 I
I l I MgPue o|uemo.letutivt erope11zl4.'!j .s^U

IrT l . rll

------'t -

I
,

N
-l

,|u . ', 'e n


""'

| |

ll l l llr
|

I lr
I

r-4rJ

I
lI I
I

I oo

lN lN

oa

N lN

tr

.slN

N:.

\ls
i

PRZEKRIp/0t/0{r E.E

Rys.4.15. Przekrojek|atki schodowej (podziaka 1:50)

z9

g?

15
N
I

I .It 6'
o x 9: x o)

$
o)
(Jl

o 6 {
N.

d. oo)

l. I

I I

I I
I I
tt t

6'

t+I l+
I

ttt

l tl
lll lt

I
lso\

l! ll ttl

|ll ll ll l, r ltt
ltl tt l ll tt t ll t

l lll' tt

lt
ll

T B N

lt l|| Illsd tl '


l tl tt l
lll tt
lt l

(-\

2( T

||l

lt
il ll lt
ll ll

ll l " ill ll

!I

!l
i

ll+
Il.I

, \l

,l Nl
sls

ls I|s I
il6

$N Nls sF

B=
I- CJ

Y?
L

o
N

o_

.9

.=
t
F v N

n
5 I

v N

q)

o o o N. 0) x B'

*ru n=
T C

sl
l

t "'N
|

d N

.l sl

Nls
\15 s|9

Nl

ts |=
-EL \lN

NN
!

| ts l* ts

IBN {s
t-cr
=l N trl
Y?
o . ta

IN

oao-

o o

.s o.
t ot
Y

(U

o t

7 I I
n

5 I t\'

o x 9:

6'

l.oi/_j

N. o)
F

o) o

..01t:j

'j'

Vz -r

,i

z+',,

l -

_f

$",. i,- - - - . _jr'---

r r . / l,:: i7- '__--_./


--__J

/\,

:-\

$c:il
l|

:JI

o(-

m t\
T

o z.
O

tl

L--r
ll |

i
- --'l

L_l I I I

M-3

M-4

zlo /o.p.p'79

't powtarza|nej (podziaka:50) rzut Rys. 't-21. Budynek wielorodzinny kondygnacji

Rysunek 4_21 przedstawiaopracowywanyW drugim stopniu dokadnoci powtarzalnej w budynkuwielorodzinnego systefragmentrzutu kondygnacji prefabrykowanym zawierajcyeleWk-70' Jest to rysunekmontazowy, mie Rzut menty rysunkuarchitektoniczno-budowlanego. budynkuprzedstawio(literami cyframi) opisanes e|ei Symbo|ami ny jest na siatce modu|arnej' (wyprodukowane w,,fabrycedomW'). menty prefabrykowane 4.7. RYSUNKI INWENTARYZACYJNE si wykonuje d|a celnwentaryzacj budowlanych obiektw|ube|ementw |ub Inwentaryzaazwizanaz konieczno|w projektowych archiwa|nych. i rzenia,, dokumentacj przebiegaw dwch etapach: ci,,odtwo podczas og|dzinobiektu I etap - wykonanieszkicw inwentaryzacyjnych podstawiepomiaruz natury, na || etap - wykonanierysunkw technicznych(rzuty,przekroje,e|ewacje)na podstawieszkicw inwentaryzacyjnych, w razie potrzeby,dodatkowona a 57

.otupoJ9odzaq |s aalu ueua;a oeu!.uaD|zzl>1_ a|uozc!,to>lez e ,b>11 -ea}s ez woJoz Is ezceuzo nc|zseu M9Je|uodlfcezJ1eerounJa| l 1e1bzc -od ./-oJe|[!od rropp PtuelseJeulc9o/'t|?otu elclu4rJnn|oceu eul rrglzc -po qcufe|o olue^oso1g.u9e1|auol1ad lvrg/zcpo qcufe|o1 . -Aznf,rclw(rt efnsrd/v\ ls nc|zseu qcl6n1p /v\9luol'IJalo nn9.lelulod "u"1. apeJl M .n1ueu6e.4 o6ef qn|nlo|qoooeuep e|ue/v\oc|zseu ls euzcodzol po 1de13 '(o6eino>1/q .du,o6ou ez -ozcuo1ro1e6oqnlo|qo e|p ez3zseMz)l4cAuzcgel6o1o1 ceroz erre1spod

l I

ls

lsN
o9T@7-

-T___aa

N I
l-

)t

N s

Nl--fk
k

--mu!

(D

ulcez&e1uemu| .zz-t .s,{u c|zs

(g|c9ollvrs!do)

pomiarw przeprowadza zgodnie Nanoszenie wynikw si zrys.4-22a (Wg gdzieko|ejno wymiaro. normy wpisuje na |iniach miezonewymiary si [4])' na lnny wychtuz pzy znakachograniczajcych. sposb nanoszenia szkic pomiarw polegana zapisywaniu |iczb wynikw kolejno odczytywanych przy im odpowiadajcych zdnych (rys.4_22b). Podczas ogldzinobiektui pomiarwinwentaryzacyjnych naley wykozy. wszystkiemo|iwoci W stywa kontroli uzyskiwanych wynikw. trosceo to, zosta zwymiarowany, nalezymidzyinnymi: by obiekt dokadnie miezycianyodzewntrzodwewntzpomieszcze, i spraw. dokonywa pom rw po przektnych ieszcze(nie wszystkie ieszpom pom dzajcych ia czenias prostoktne); na wszystkieuzyskanewynikipomiarw. - opisywa rzutachi przekrojach

niowym.Wprzypadkuskomplikowanegoksztatukonstrukcjisporzdzasi w |ub kilkuzutachz naniesioW r."..iiu.vinego e.ementu rysunek 'iiooru zbrojenia) rys.5(niewrysowujc d;;;ie|entu nyminiezbdnymi 1 a. N a ry s unk upo dajes i klas betonu,aw r aziepotz ebyr w niez inne powykoczenia betonu, ootyczctsz"'egolychwasnoci informacje mokonstrukcji przerw technologicznych itp. wierzchni w razieprojektowania si zaznacza przeelementu ksztaft n" no|itycznej, ,y,un1Jpedstawiajcym nku (rys' przeruvy 5-7).Na rysu przedstali rywan ni miejsceprojektowanei egozaznacza rwniezusytuowa. si monolityczn etemetu ksztaft wiajcym prefabrykonstrukcji ruu p,'"* jy|atayjny". rysunku nie projektowanych dokadpodajesi6 onaotnieiunedane:masmontaow,transkowanych d|a n uwarukowania betonu, vt,'vmiosc pu"oiu|nv", wymia,o* no konstrukcji Wymiary pocze. orazszczegoy i montau portu, skadowania prefabry10 mm,a konstrukcji o pooa;e z dokadnosci si| mono|itycznycn do kowanYch 5 mm. o) b)

ksztacie o konstrukcyjnego skomplikowanym e|ementu przedstawiania R y s .5 - 1 . Przykad zbrojenia[11] b) e|ementu, rysunek ksztat przeostawiajcy a) i zoonymzbrojeniu: rysunek

RYSUNKI ZBROJENIA 5.2.2.

element i zbrojenie pokazuje si na od. W przypadru ztozonego ksztatu, jasny czyte|nymona i rysunracnlijs , 5_1a, b), aby w sposb dzie|nych eiementu,jak i zbrojenia.Wwbyoprzedstawikszta i *ymia'y zarowno |ini wykre|a grub elementuna|ey czas rysuner przeostawi"jv rstat e|ementu zbrojeniaksztat i zwymiarowa(rys.5-1ai, natomiastna rysunku go wymiaruje (rys' 5_1b). por-azu''i nicienki nie konstrukcyjnego zredukowa|iczto nie eremenlu jst skomp|ikwane, mona Gdy zbrojenie ksztat na rysunku przedstaw.iajcym to b rysunkow i pot<azac brojenie nie pop'.,"'n"go e|ementu ulegajzmiaGdy konstrukcji. wymiaryprzekroju obrazujcych przekrojach nie, to moina je pominna drugimi nastpnyih ukadzbrojenia(rys.5_2)'

2-2

Rys'5-2.Przykadpzedstawianiazbrojeniaonieskomplikowanymksztacienaprzekrojach elementu

61

l l l l I

| Mesoz nunsfueu uolnespezld utc1n4suo .nl 1sef }uauo|otul1efrvr .qcefo.l1ezld -uouJelo etuezopdel>1e1efnze'lqo qcupqze'u qce>1 1eunsg i {p|M .qcelnz.lrn ts elivre1spez.ld rfc>1n.l1suo>1 Bttunno6ef r ntue.u }eEsx .t" lPlzsls efepod .o6eo1eq;ez n}ugtuo|o zcoqo.l1eunsfuc'bfnuo16 trcynursNoy r?vlzsy scvrvnnvrsoszud HNnsAU.l.Z,s

09

I I l
l l l l l l l l l t l l l l l l I l l l l | l l ! ! l l I l |

HCAMOr38llt?trcynursNoy szcosou NNnsAU .2.9 - o L :q n r : L L 9 ,,L:1..'iL .o9:L ,oL:;. etuelo.lqz rgpbezczs l>1unsfu qn| o:| seluJo}eu l1

-!!"fu !,!lcnJlsuo l1uns :qcuepqcupqzerueiu e}zsecbfernne1spezld -eze>|oo oce|e|M||7o|'!n |elzpod cbfele;qopls ezpbz.lodsezcoqo.ll1uns5

.tfc>1n.l1suo1etzs ecbferrvre1spezid l1unsfu :bfele;nnez ozcoqoJ ;r1unsg .(lfc>1n.l1suo loec M9luaue;e qcuerro1e[old Aqzcllzerc tpuzch1 ^^ -"l" 9gzc||qo ilczodM9Ja[!nuueluepod z) w(uzctp|.laqcs ze.lot,urvroluelivr .elsez n1unsfu luluues lulel ouozceuzo l eueino.letunnz 9u B[1rue1oqrus e|upPop ?^q .uulivtod ueule1e euerrosg 'qcutc1n.lsuo /V\9luauo|o |rceA|edop oupqzo|uauep el11szsrn oz9oqoJ;1unsg ?o|Mezuulrnod orno196ezczs euerroslzolbpq elueru -"l" qcfu9leu .M9unsfu fueunu IM9luo|'llo|o qcu196ezczsod qcuzce1s ls uozcl|qoefczod?o|uM9J efepod qcnnoluelre}sez L|ceunsep (uu -zceuJaqcs n1uns.l ulo|uozceuzo upo6z 9q uelulnod eu z 1oquls) ,czc -:Y1" zuo.?ehoJelulivrzA6epu ueule1eeuennosg'qcutc1n.llsuo /9 -oosoz qcu1gOezczsod eluezcb1od eluernon1sn r euruefeznn bfelivre1spezd. .09:;,ec1elzpod tooz:L qn| 00L:l nnfelcgzcfeu) ennolue!^Plsoz ;r1unsg ./'^9uo|JJa|a e|uozceuzo M9luoulo|errgruolzod t uculc)nJlsu.o qcuzcsfu11e,"qceupz.l zelu -T9' ;s elepod t.u1 eneu.leqcsPN .|soqc| op ntuezblneu uervrol nn e,-^^= nolqo M9luoulo|eqcu196ezczsod 9^quo|u|/v\od eluezczsa|u]zoJ euaqcs /t^9.Jnluo sfuqols e19al1rrbqnl6blul1_ qn1blur1bqnlo ozpleq 1olu9ula'1o .Pupo! .qcue|^^opnq-ou n1ls elnsfueufc>1n.4suo>1ueule|e eu196ezczsod -zctuoDlollt]cJP rgfo.l1ez.ld t/9lnz ililqpo eu1ue.ledsuel1pe11pod o>1eicbf .nls^zJo^M '||/v\opnq qculcn4suo r M9luo[!o|oeluennon1sn blelrne1s -pozJo(00Z:Lqn|00L:LqceB|zpod fercgzcteu) n euzc1euleqcs;4unsg qczcoqo.l.qcrvroluetrelsez 'qcuzcer-ugqcs_ :qce1unsfu ls e|/v\els eu -Pezlo +olLouoloq *auo7lds,a/oloqp? l afc4rupuo4[LL]bullou z aupo67

^'.l",'f:ffilxl3t -

I I I
I

MQyNflSAUJrVzoOU .1..s

HCAMOTSS'l32

HcANo?Iuas I y3Nns^u '9 rrcynulsNoy

e/v\oleqloz B)ilog .g-g .s^u

z9
?l7/

-'98t

gZ,Z9

./,Z/ 96'oz9,l 64 W' //90 ZZZO 6y ,r9 ,t tft ta


/il 9

61 ,y

/7trlc/r0fffnnl

s9
#-g9,

g#

C!

90 y/y@o ?gosna y/Ntrodszilgw

0t0

9Q

s $s$ s R
IlZ9

0/ 9t 0/

00

ZZ e,l 7 9 ?

2/iltlar rlv 7//7p0w


IZ? 9l?
ul

g/ "v/y03b, /,|lua yqu ru?ild u I v97/,/ 0t


I
,

oA/ Mrtt1p.t

r//iloy7nrcrl,/
,r^u/r

Z yt,lzs

utut

9 9l
,

I
,ntzs

/mg

/s

vl}n

AN gp/7 NZVA/
u//fA/f7?

a -90s:vts.Z
'079 NtJgt

wAllroagz zvyllq

o99 = l _ q+

ruffi
?-z
t-t
'/sg r

ft?,ii'ii rytn

obecbfepe1rvrodpo 9eros.lr e;p etuafo.lqz elzetM B .t|.,urno>1pbzod lue.l -eunu lulufe|o1 1ld e1ls ouulivtod 9ezceuzo o1(rg1uerle1e qce[o.l1e,ad t LcPnz o11euernoslrn bs e) elcp1zs>1 eu euo r.uuelvro1l|dujoselu qcr o -otuefo.lqz ivrg1ld oluemoc|u4Jz aewefnz:e11e.leqc ufc1nJlsuo uotll p9 .euofoi1ezid-'{lfud ls afnrvros&rvr;nue.le;e -a1e o41 ncsfe;rlr.uuo[o.l>1 -ezld rr e;uefolqzl 1ef .nuau.lo|a neEs ou/v\9JPz e|uo|goJo qcupqz ejp ,qcuzcez.ldod -elu qce[ol1ez.ld .(bualc ep blur1 etnsh o6eufc>1n4suo1 rs nluoulo|op1zs1) r-uszco.lzez.ld t.ue1euelerl 1sefuoloq ez |n|ua1oez ad aluefolqz ls efnzer1od qcefol1ez.ld qce}nz BN .||els>|euzzeJoqcivroluef l -oJqzopeilM PclupoJ9 | eqzq. elualo ez, o|Uozlzso| ulzoJ .eps 1q uo19 -oJo g|uzceuzoupef qe .1e1qce1uns Bu 9elMPlspaad 'apu J1ue1olq|

P00Cl6 /Poz,5.2')wyk',
//'50)
aCHEMATBEUI

EC
-2',

|,aoo|6M I 6 f f i

t-I

2-2

3-3

+-+
@-11
AtJill

orr

@--+rl a .-?

ffi ffi ffi


@-JX

*-.ffi*

\:./u-

2 l3 * /8 @+2 #

-t'+zoo @zoto

asnl=+uo

@zolo-lr-zq

z,.l,;

@ z+B-t'egso

ffi

Rys. 5-4. Podcigelbetowy

gdy Natomiast W prta porzdkowego.schemat wrazzwymiarami. numeru oraz i ksztatem gdy si prtyronice rednic zaprojektJwano elemencie prty to z jesttrudne odczytania rysunku, poszczegolne d pl"io* poozenie rzutu Wyrysowanego w i ii przeostawia scnematyczniewymiaruje poblizu e|ementu) prtow rysunku na oo |ubpzekroju 1rownolegll odpowiednih rys.5-3 do 5-5. musiby na wystpujcego poluarkuszarysunkowego rodzajprta Kady .oortao n janv wg niej anychzasad'Kolejne umepod nie.bpi i"Jn1.tni prtyw Tegosamegorodzaju podajesi-wokach. iv p,to*najczciej na przedstawionych jednymarkuszu ,.Ojn'.nelemeniach'konstiukcylnych opis prtapowinien Peny tymsamymnumerem. oznaczasi rysunkowym 63

.(#leueroJqo7 ||els lll-v se;>1 ./ ep.Q _ |FV se;1feueivroJqo1||ets Blp l;e1s le|>|pe6 e;p)e1ldeuz _ .elcuotuo|o t.uuep ino1.ld ivr >1n1zs qzcr1.e1.ld Joulnu -

v9

:ou[e;o>1 zeJo lrlol ?uotwez uelulrnod .eJonluoulolo ., uoc nz.ll^,.n uluoz peAoJ q | .. ul peu d^^,. uozczselrr.l 9q n

ru
z-7

t-r
tt l-..J

uo|tl.lozJls a|uez3euzo .g-g .su

lrry

g/\oJqo?-omo1d poqc5 .9- .sU

u#

= tet?-sfl@
(r,
N v

t-,

Zeo@
oqil,'

Tablica 5-1 Graficzne symbole zbrojenia zwykego [11' 35l

Przeznaczenie i opis Prt u uidoku -hnq ciqqtq bardzorubq , u przypadkad konieanych u cetu odrznienia zbrojenigfownego montaouegodoo rnych rednicach oraz zbrolien.a linii grubociach. puszcza si stosouanie o zrznicolunych

PN.ar/B.0t0{/ wo PN-/503766:/994

Svmbot

Prt' u przekroju Pr u przekroju wystpujecy w danyn elemenae, lecz elementu czeil lub nie stanowicy zbrofenia.tego !:riu*
o

rysunku, Przakoczony hakiemu paszczynie - hak pokrqq{y, - hak prost'y Prtf bez hakw , _ w pfaszczynterutnoleqe.1 rysunku, do - w ptaszczyznie prost'opad[e1 rysunku do

c--

5 6

Prt z dodatkowym elenentenkot'wiqcyn k*,


Prf zaqty pod ktemprosfym w kterunku : - czytelnika , - od czytelnika ,
mlkrottlmoNan/a Gt-

i wryzyp1dku blisko uloonych stbbte d/a P,etw

aanych pr lub strzemtonarozmbszczone Jednakowe przedstawia pomociednego za odstpach mona z lub strzemtenia zaznczeniem odc|nka, prta na ktrym te prt'y /ub strzemiona sq uk{adne rvs hVs.5-E, 5-/0) Siatk zbrofentbwa

- w PrzeKroJu/ _hl rzucie _ obrys qabarytu gatki wrZ z przekqtnq


I

_ rednic prta(podan mm), w _ cakowit prta/ podanw mm (z dokadnoci 10 mm W przydo dugo padkuzbrojeniakonstrukcji monolitycznych). opisujc zbrojeniena rzutachi przekrojache|ementupodaje si zazwyczay |ub (posugujc |iniami odniesienia) si ty|konumeryprtwzbrojeniowych podaje si opis, na ktry skadasi |iczba prtowwystpujcych danym w Zbrojeniena rzutach,w widokach miejscuelementu,ich znak i rednica. przedstawia zgodniez norm[11] z norm[35]'wyko. lub i przekrojach si podanew tab|'5-1. rzystujc symbo|e cig bardzogrub(tabl.5-1). w Prtyzbrojeniowe widokurysujesi |ini na|ezyrysowa |inigrub' Jeze|i konstrukcyjnego Strzemiona* e|ementu to strzemiona dwucite, w widokubeIkirysujesije jedn w be|cewystpuj 65

rvr elrvre1spez.ld ls *auenazlbz !\p!s .(qg_g.s.l) uozczso.ldn qgsods nn eluefolqzgemsldol 9emosfuBu?oul_ qctsJe|9ol>1 soJez9zsfeluu'tz ce.ld l n1unsfu ?e|uulo|cezetu qe _ sezcm9m .qced1spoqcur-o.l qcuozc nn qcules qc|eleqzc|| irg1ld -zse|uJzoJ ezs>1rnn efndlsnn o!cuo|,!e|e ^ '(nlueule;e ^po o6euul oueze1od 2_9 .s.leu 7_7 nfoazld n.du) rlel1trg>1 .ld uluolu.lezcez elu 9zceuzez a[ ze;eu .(1ueule1e uennosfu b[e1;uezld)ul|u blnd1srr ^^ zce| .nlue[!e1e o6e1etuefolqzacblivroue1s .ld rs blnpfeuz nugtlJo|o elu .nop|Mrvraluefolqz wuzcaadod nfo.l1ezld p9 ivr euep ls e19el1,r bl .9) .!!u!| lcgoqn.l6 clupeJgo o9qcuolu.lezcez lce1sod nn fecbfepe;rrodpo ls efns.luluzcez.ldodnfo.l1ezldnn16 .(g-s 'sfu) lulqn.lO |ue|u|||tu eu-lo|Mp efnsfue1tco.le1zc tllozJ}s ujoleu .bqnl6 btul1 -6e1oult,tgl rs euo| lse|

.q6-9 .s^J uozczso.ldn _ qgsods

D?o?J

|JezJd|

7
,

oauut z ^.lard

7-7

oann

l,-l

edn1se;uefolqzpe14a4 .Z-9 .s^u

jcych nv"..s-s.UproszczenieyT9l*:y::r'".:?:"1.Jil[TTxl[lffiT$:i} :'"::ffi";;.ffi;!.o*uni"wszystkichwystpu :f ..t1JiJ::J"i:ff


Rys. 10' samych prtww sposb uproszczony prtow, przedstawrenretych b) [11] stopyfundamentowej zbrojenia Uproszczonerysowanie

(ze symetrycznym W rysunkuzbrojenia elemencie uproszczenia Przykad na przedstawion-o rys' 5-l 0' jed symetrycznym nowarstwowym) projektowanpyt zbrojeniem zbrojoia po.)u" u .u" r.owych Zastosowaniepros!-cJ"n rys. nychobjania 5-11. oznasymbo|i rysunka"h uproszczonych z r{*g" Zoodnie normt35];; ozna. si zbrojeniidodaje symbol|iterowy #tc; g'"i.J"inwarstw aw T_grna), razieoznaczeila - ootn", o"" czajcypoozenie *"''t*y1a jakosrieiowe oo gory|ubna lewo- d|a rysowa kocwprtwna|eyje (rys.5_11b). warstwy gornej lub orazdodou n" p,"*o - dla Warstwy, do|nej przy zbrojonych obupasz."''.l.":h,yi9:|* cia z norm[35] Zgodnie si literyoznaczalce dodaje zbroienia o czyznachzewntrznic symoo|u ie i" nti'''", FF - zbrojen da|sze), ;il.;# i- i:.'Ji"i' ie poozen Warstwy jakoskierowane je naley rysowa prta o,n*,"nia kocow a w przypadxu |ub oiazdodou na prawo dla "'"go do gorylubna r"*o- or"'brojenia

i, am i informaci taki Iki i :L f''nx :Jfiffi';Jy"|;.l wsze m istotnym


m ij ak nP':

otu|iny si.gruboci ani nie (zaau1rcz1podaje : ffiij,':.1x'if., enia w PN_84/B_03264 przyjto wg',as"o po"nyt' je|i
1" prtow, rozstawu obliczeniastatyczne iow, )etLetowei spzone' - ,,Konstrul..i" i Proiektowanie"), zbrojenia, pocze i sposobwykonania I - pooenie spawanla technologii dotyczce iniormacje _ wymiary spoini7rzn o,", takichjak np. w wbudowanych konstrukcj, e|ementw - '..sffi, itp.' ruby,kotwie stalowe, '*zenie okucia, nat<tait<i zbrojenia, pasowanych oi" wymiaiow - dopuszc,"rn" zbrojenia' wYkazu kolejnY - numer 67

89 .n1unsfu '(nze>1t oDeuepeiroluelo.lqz Joulnu ld bzcop o6elg1>1 ze|eu)eluefo.lqz n1unsfuop luezce1spo|tlJlupolodpobrvron11 9epod z 4zcl1qe1 uluoz.l1edoez rvr nzsn1le uu1elzppo qn;bo>1unsfu eu b>1zcl;qe1 peu o6ero>1unsfu PzsnJP uol1s fere.ld s ezczso|ulnol ze>16.e;u z .e[o.lqz ze1rn 9einoce.ldozapu oDeufc1n.llsuo n}uol'lJe1e o6ep7e>1 e1q
[Se]uelcqeluefotqz e|uezceuzo(c .[se]$1d eluefolqz 1slerur sJe^elue7o1od [eu1op feu.lo6aIuezceuzo(q 1 .([t.l] .l}-9 .s^U 6m)qcuennaz.lOz (e o|uezcBuzo :1peluefo.lqz e|uetiv\elspezJd e}e|s

++
(t

(q

Z-Z

t-t
(o

Tablica $-2 Przykadowywykaz zbrojenia sporzdzony na podstawie normy [11]z podaniem rysunkw prtw
-l'lni.

llr
il,t

prta ksztat

ca crta mm

0lugdcprtau

Itczfo
tl /

0upg ogIna

Frta
m

n"r'p

e/eme-

sztuk m

st05 3+C5 a 6 #/0#/2


m
m

I 2 3
lYosa lm prta

2000

/2 /0

2,0

t3
/6

26

1,3 ,t2 2,95 I


m

Z'ru

Z7

oqlru uq rednic tuqo


lYasa prtaw wg rednic

27 /6 26 q6/7 088' /9 O,ZZ2

Plas prtdwug rodza1w slali


/1asa cakorula
Tablica 5-3 Fragment tablicy podstawowych ksztatw prtw [36l

9 k9
k9

5,99 9,8r2q03
5,99 39 32.96

Przyklady

+------q------+
)r----q----1
pojedynczychprtw zbrojenia na|ey zaW wykazach zbenia dugoci prtwjednakowejrednicy do 1 m, do okrg|a 0,01 m, cakowitdugo mas zbrojenia_ do 1 kg. cakowit Zgodniez norm[,11kazdy wykaz zbrojeniapowinienzawieranastpujce ] mas cakowita W przypaddane: k|as i znak sta|i,rednice, dugoci, kach koniecznych- ksztafti wymiaryposzczeg|nychprtw' Jeeli wykaz jest umieszczony na tym samym arkuszu, na ktrym narysoprtw,to nie ma potzeby rysowaniaschewano e|ementi podano ksztaty Natomiastgdy na rysunku nie przedstawiasi matw zbrojeniaw wykazie. prtw w e|emenciejest jednoznaczne),to w prtw zbrojenia (pooenie W wykazieumieszcza si zwymiarowanerysunki prtwzbrojenia. ykaz zbrojenia umieszczony na samodzie|nym arkuszu powinienzawiera schematy gdyi W Wyprtw zbrojeniowychwraz z ich poszczeglnymi Wymiarami, poza p|acembudowyprtyksztatuje majc si z|okalizowanej twornizbrojenia jedynie przygotowanewykazy sta|izbrojeniowej do dyspozycji najczciej (tabl.5-2). opracowujcwykazy sta|izbeniowej mozna kozysta z normy [36].Nor. ma ta podaje podstawowe ksztafty prtw zich oznaczeniami kodowymi (tab|. $-3), pzedstawia zasady tworzeniaoznacze kodowych,a takepo.

OL

(tt.t.] e1ld rrir-olelurn qcrropDezczs B|uBtmelspaad 6,v') qgsods i,nopeya .zt-g .s^u

.z|* .s^J|yy]n4unsfu ocezpod |,|btqbqnl6 ozpJeq bupef qn1p: -e!u!l!w^qnJ6ewau^p?etl^espazJd l7a1eu (apd '21et4 'e1c1bez'du) !c9z3 qry Lc! e1ua{otqz p1ep qce4unstt.l .ooB|zpod eN felupelmodpor n196 ld -azczs >1eunsfu f,4e\eu ol..dl! 9b$ezc|upeJ9le1ldivr9leluln qcr 9euo1rur .o196ezczs.ufc1n4suo in /v\9llosoc)B etuo|^^ocs uotlJg|o qcueinopnq/ ul -[e1 n .rvro, r;ezcbpd B| uo|/v\Blspozd 6eupe1>1 eqez1od |zpo.cez|o?o o op .ld l r Mg-99fzczs u Nns^u.E.z.g .guep eupqzelu auu|e|ulPnuo/t^o zeJo /v\9l .nluotlJe;e -ueu,e|o qzcl1byivroec ser.u.n1ueure;e (auazceuzo) |oqrus ls efepod qctu emor;rqelerd 1 nr1suo1,nglu oluoto ze>1{rn lc1 cbfezpbzlodg .^^9|Josoce g|c .qzcl1,;oqulscbfnutn l -uecnpo.ld lfce1ueun1op fceuJou| o zPJo seul lqcro;uezcbpd ^gluau|oloze,n ?e|uM9J9einoce.ldo 6apu o1 ,(euos -ec1e)ueu'le1e eueropnqrvr brvro1eq;e7 bs fc1n.4suo1 p9 m oliv\|oo|e[ .(t-s .lqel) .lelu'lnn l e1ld oOeuepneps 9l6ez o6ef qcu196ezczsod on^opo oluozcPuzo.u| .uJ9epod Aaapu (bufceulo1ul 1zcl;qe1rur uluozl p1 -edoez) e|uefolqzelze4rt .eluefolqz nze>1Llv' ezJBlnuJJoJ cezlozn efep

v
?r,n r/a ,19/e1,,
re,pl!j euezt -oE0

0962 00, 007/

n I ?09ct ZI

00
U

G99i
l

Z/
l

0002 P
)

0 0009.

0962 I 0, I M 0/ 99 0002 Z/ 9eE


I

7
I

'/ ilell

vaTd

furut1y ,c,toz

rc1td ilDu,l n,?Dzil| p./.N D.,rr-a/a )', p/ elopol o|D, -oo) Vlrtd B0a/? auaztouz0 vaa0typ.t7 qa7 q?!7

,1?!
-To:

wn,a Epl, YPJS

D2

!/D/e

o12to aaaeJJ puZ

[9glbtu.louz e;upo6z uozpbzlods e;uafolqz ze1{rnnnopetr1z.l6 rg ecllqPl

5.3.RYSuNKIRoBoczE KoNSTRUKGJ|sPRoNYcH
KoNsTRuKcJ| KszTAT 1 5.3.. RYsuNK!PRZEDSTAWIAJCE sprzonychna|eypokonstrukcji przedstawiajcych ksztat Na rysunkach da: _ dta konstrukcjikablobetonowych- osle kabliwraz z promieniami zagi kabli na widoku czoakonstrukcjiwraz na rzucie lub w widoku i pooenie sty zakotwien i wartociq sprajqcej, ze sposobem wykonania - dla konstrukcjistrunobetonowych- usytuowanie strun na przekroiu poprzecznym 1111. przedstana Zbrojeniekonstrukcji zutach, w widokachi przekach na|ey symbole podane w tabl. 5_5' wia, wykorzystujc Przykad oznaczania zbrojenia konstrukcji kablobetonowej przedstawiono na rys.5-'13. Tablica 5-5 Graficznesymbole zbrojenia sprajcego 1] [1 Przeznaczenie i opis
5.3.2.RYSUNK! ZBROJENIA KONSTRUKCJ!

Symbol

Zbro1e* sPrzalqce lub kable w widoku! -bardzo gruba Przeryan ltntaz dwem kreskami /rys 5-/3/ Przekr1 kbla (rys.5-/) Przekri sfrun i ltj,l kabta od sfrony czynne/ Zakot'wienie
o

Zakotuieniekabl odstronybierne1
z1trkU?, ze nie /estmotwepomylente zbro,1ent?m T,,i,,dku'dv ,ti,q'iespi(zZl1e,e moebyc rysowane In ccare lrdm 9ru

1l

1-1

m
Rys. $-13. Be|kasprzonakab|obetonowa

nm m

71

nnef ouesldg .(qcu1eae1rnod pszld blcgzc z; qcxr'ojs qn1qcuzcfulerus -lz.ldo;elivt M9luou'lo|o eluenros.l bzclop eluezczso.ldn ouu|'lcgoupe1>1op po eludos ol k1ep7.9bululod o|u^^t9ozJd(9gouzelqz qn| l alue;qcod ezs1l9eos&eu) cl;1ndnnn (ro1rurolb1..1'u,,,'oel euzo|'u -nmp'du)*t.1cueuoc1eln /A94lu/,/|oe]z$! |u|4lzJelrnod 99ou7e;qzbu="u."!u l e!ue;qcod euzcBuzo!u M9uo|'iJe;e qcuzcezldod qjeroi>1ezlo [g7]tl eu 'G'g.z 'd) rg1ueule1e -.lou6n1pe14 qcu196azczsod e1oqezlo _ pet bs euBtze1od "^o"-Jl";' lfc1ru1suo qceunsfueu o1szc .(t,-g :'^') ..d1l ^^9)op!M ,r1pe11pod a|uuoJsoupe[ls efn>1se.l1 eno1z3rr qceJq >1er L|cliei.qc^ -bzcbtr M9luotlJo|e ngfo.l>1ez.ld uzfizczse1a.(t.g'z:d)eiwazcezqn| |uJtuo|c ls nngfo.lr1ezld ![!e!u|| efn1se.l>1 fruzzczse16.b1uelcb|ull- M9op|M o|zp .bqn.l6 -rre.l1lse|uloleu blul; 9einos aapi ntol1ezldbuzzzsede1lc -ez.ldn1ueule;e elzpre.l1 er11szsn nfo.leadn1unsfuep .b1uelcblul;_ ervt -oleluln ozc|uco|'llod e .bqnl6blul;ls e19el1n I e1u!1 eucop,^ e;zp5^e,,| t[c1n.4suo1 ulcbfnze1odnzsnrye ey rg[ol1ezd qcupq,";u opl/v\ 1'"1 -unsfu9elqadnzn aepu eu1b1o1so.ld 1nzg 'M9cuoz o6eupei ^^9luo|'lJola op tll1euslso po .uzc.l1etus 1ueule;e l;ezefqn;n|ueule1e 1sef o6e1ec (njop .noqz) l>1oplnn z^,A.196 z o1ef (o6el1sr;e1fueule ejue^o1n',6lr o1szc)qcu qc'lnzJ M qceunsfueu ls elrurelspead -1b>1o1sold o/V\olBlou, efc1n4suoy

azc!upesez a!rA Pu?oul 9lu7o, qcrvro rl,l,,,,,"',ITil#,!"#?fl p .l rn e1e 1 .v','z.d

.(z-g .s) nsfuqo zqbunaz eu qcuenosqco.lelulrvr qcelul;eu aapu Mgluauo|o ivrgpdsezop ls ecbzsoupo .lelu6 :qc,r,r ?ezczso|uln .olelunr qcu;elzppoop ltuI; ?|soupo zapu dnl6 qc z [ep|'e4elrllxp1 '[gyl (.c^/odolp 4a1aq!*MgJez -b1u'ngdn1seno*o t{d1spo,du)1[c4rupuo4ng1odsezeluazozop aupqz -aru 'A^,oJuowe1a qcu196azczsod atue7o1od auwe{ezn ecbte1gao fue1wita _ .(.d1l .ulods .qnJg.M9|u eluervron1sn l d1spo.M9}uotllo|o fueiuir .du)alce1zs.lem nn lfc1ru1suo e|ueuo1ivr eupqzelu op fueiuivr^^oluauo|o

zt

-n|eingdo1s qcue1rnopnq ez qcue11ods opezJl en1cru,uopnq 1[crusuo1 r qcuennosos ez l[c1nl1suo1zcop ||els qcrvro;eleu itc1n,1suo,11eunsg

p ezu t ",p" es eeso,n rr"'T,l,!:lil ffi,'ii:fi r:ilHl i d } :ft:t[ LT i?ffi qc eluezpbzlods pesez etepodezb|s wA1z n>1fu1nzM -uns.t .|.!n|ulul
3N190OtCgol,lloovtM' t'9

:nn9r1 sfu afezpo.l ecbfnd1seu.e!uozceuzaad un po e|Uza|ez.efnufeqo qcue|ivropnq lIc>1n.4suo1 qclvro|e1eul efce}uer-un>1oq .l'llJou qcuoluelulnn nqo qcrvro|els 6rvr lfc>1n.l}suo /v\9unsfu elueruo1nn pesez ouepod ec7bls1 nn.tfcezl;eel qcuennoJo|s op o|ulPlso o.leldope .nuJolle| e|l} qcuennoc -e.ldorn91unsfu eluervr1tzcpo olsoJezrn qcue;ropnq lfc>1rulsuo M9civ\Bu -!>|m qealod e1zp6zreu cbfey1.[2g]br-ulououo.dblse' olu1e1so b.l911 .[g1]ulou 6in ouennnoce.ldo qcrro1e1s lfc1n.l1suo1 J1unsfu a|o|MzozJd le|

.o/v\o?euo|"lJ ,.euzc1euleqcs illlf "^'u""'"lJ"oj l1uns

HCAMO]VISu| lrcynursNoy ySNnsAU .9

!-

rI

znczeni nitw ' QZ )mm,

r m n,

w9 fragmentu widokube|kii jej przekroju [13] Rys. 6-1. Przykad

{--Q'-+-+{-+++

+ . + ' + . -+ + +

'+re
+ +-+ +.+ + + {- +
9, /3C =//70

-+ -+ ' * : -t

*:

0znaczm/a nitu,, + C20mm , + Q/6 nn.


tzw.blachownicf wg [13] widokube|ki, Rys. 6-2. Przykad

stosuje si groty zacze|nione|ub kreski Do ograniczanialinii Wymiarowych (rys. 2_24). Pomocnicze |inieWymiaroweza|eca si doprowadzado wyna miarowanegomiejsca elementu(zwttaszcza rysunkachroboczych),przy i rub nitw. otworw, czym |iniete nie powinnystyka si z symbolami opisu. W kratowych* pierwszejkolejnoci wzwkonstrukcji Wymiarowanie osi je systemosi, na ktrymkre|i kontury to jest ukad rodelementow, si poczone prtw. nitamiIubrubami przekrojw Konstrukcje kow cizkoci przypadkach, opisywastosujcsystem osiowy mona, uzasadnionych w kratowejmozwymiarw konstrukcji po liniifras*.Do opisu geometrycznych

73

?L

qcu[cnJlsuo ,'"':n""iHji""J::::"iili::.l'x"i.lx'1i; M9luotllo|o -7s;


fuelulrvr ezc nfezpo.lpo av1apzj(s-g .s^')/'9luo|.llo|e ryunsfu ltc>1ru1suo1 .qcrvro1e1eu,l qn; rurgpdsez tlc1ru1s r[c1nr1suo1 -lupesez zeJo e|uozceuzoqc| .rvr91zrvr.r;ezcb1od zeq) ueule;e eurr916bfere1spez.ld -uo1(.d11epe11pod euzceueqcs ;1unsg (oot,: n l,,ooz:| qce1przpod tezcnzezeuo19el>1)

.qcBlel c|uMnsq3^u|enlue^^a q)^uo|zod zeJo M ,ua?

|yNnSAU'Z'9 3NZCAIVU{3HCS
eluemolelul11 .r9 .sU [ero1el1 n.l1suo1 t[c>1 [ervrope11z.ld

([eL] 6,\) c1umo1e.l1 .e-g r[c>1n.l1suo1 lrlrg1ld eluenno.letul11 .su n1ueu6e.4 n1uns a7peyad eu [emo1el1

,du) zd nluervro.letulrvr _ uluJ L.o lnqwa;srfs r.9oz v qcu;96ezczsod rvrg.lelulrvr - lrlu L e|p nir91ueue1e [g;] .du)eluetsaluzrrqcupa ze:o .(9gg ls elepod LggZ| lseluez zl. l lc9o6np .rvrg>;upnq rcgo1osivr llc1n.l1suo1 lcgooJozs; lc9o6np e|p- tlltll 9 :rng.le;ruArn !39oupeopecbtndlseuul zld rs e[nu[zl6 .(ulrl .(y-9 .sfu)tule}ld zpltu (nngtld 9tcazldIulelund tso peu o|upel9odzeq ,fennolel cblnlelu6 lfc1nllsuo1}P|'uoqcs ls lelulrrn efepod lc!o16e1po) .rg1luro1 .cluno1e.l1 lc9o6ntrp ouepod l^peqc| ouo|goJ>1rn rg1td eu ulfu911 .e-9 .s.lefnze.lqoe|uozc oueivrosleu -eps e;oqrls ?o|u/9J .rg1ldr'irgfo.l1ezd /t9pol9 L.|ce|so euozl tcgo>17lc o6e} qgsodg -euzo ^^ eu) z b]ezceuzo (,v'9oq o6ep1e>1n1pol9 fuelr,urvr r[c1n.l1suo1 -etul fero1el>1 lfc>1ru1suo>1 qzcl1 'femo1el>1 ln6l1qc zlpunez eu ouezczsa|un o/oJelr'ur qn1) eu (1b1o1alrur lbl[o,9e1sz.lo1n iv\ l;e1sfeu;orvrop ouo|goqrvr zl1bumerr

Rys. 6-5. Przykadowy rysunek schematyczny- opis w tekcie (wg [13])

poprzecznei poduzne oznaczeniem - przekroje poziomwi stzepio. z nowych, Wyposazenia (np. - e|ementy obiektuzwizane jego konstrukcj typ, z udwig, zasadnicze wymiary suwnic). prty Na rysunku schematycznym kre|isi sposbsymboliczny w Iinici gwosi prta. pzekroj poprzeczny Na przykadowym 6-5 pokazano ha|i,a pzy rysunku pozycji tympodanonumery ob|icze statycznychopisanosymbo|ami i uwidocznione przekroju na nastpujce e|ementy konstrukcyjne ha|i: _Po z'1 * ( P) _ pa t wie* , _ Poz. 2 _ (D)_ wietlik dachowf , _ Poz.3 - (W3)_ wiar dachowy (wi. rodkowy kratownica trapezowa zaryskne W1,W2), _ Poz,4 - (s) - sup kratowy, _ Poz.5(T1)- belkapodsuwnicowa* projekto(poczonagowic z supa) = 10 t), Wana pzeniesienie na (Q udwigu mostu z suwnicy _ Poz.6 (B1)_ ciana ryglowa*. 6.3.RYSUNK!zEsTAWlENtoWE l MoNTAoWE przedRysunki zestawien iowe e|ementw b czci Iu konstru i sta|owych kcj poczen poszczeg| zespow stawiaj wzajem usytuowan i ne ie ia nych konprzedstastrukcyjnych, umoz|iwiajce montazi kontro|' rysunkach ich Na pomowia si wszystkie zespoy konstrukcyjne, jak:estakady takie suwnic, sty' ciany ryg|owe, wizary, stzeniadachowe.Rysunekzestawieniowy na|ey wykonywa jednym na arkuszu Przedstawia na nim si rysunkowym. podstawowe pzekroje- p. 6'2)uzupenionenumery po. (rzuty, schematy o zyi ob|icze statycznych numery na e|ementw, montazowych, rysunkw ktorych e|ementy pzedstawiono te szczegowo, o inneniezbdne oraz informacje. rysunku Na zestawieniowym wysykowe i oznaczasi e|ementy (cz stykimontaowe. E|ementy wysykowe konstrukcji wysyana Wz jako pzedstawiasi na rysunkach twrnina miejsce montazu jednacao) pojedynczymi grubymi |iniami. Miejscastykw montazowych oznaczasi przerw midzyobu stykajcymi e|ementami, si ograniczon obu stron z (rys.6-6). krtkimi kreskami
75

9L .efceulo1ul eupqzelueuul l .euzc|ut.|col qczn 1sfu ep1eJeLc /v\9B|Jo}euJ elueoBur ennopoezczs o1peuod elepod qcrvro7e1uouj ls r''|ceunsfu .qcnno|uo|MBsgz qceuns ep -fu eu lule|uazceuzo eupo6z e||JazJeuzo z I nz 9o||'lJouemoJe|ul gquulivt -od uaule;3 .qcuzceulaqcs qce1unsfueu oOeueirnowfez elua7o1od op tuuzctOo;eue n|uozood gervrosfu eca1ezueule;3 '(z-g .sfu)M9luoul nn ls -e|e ;lezcbpd l nze1uoulq9sods .etueirnon1sn euuleleznn uulrvr 9en,repod -od e1 ryunsg .l[c1ru1suo1 nzeluoul a|soJezr o6enno11efo.ld eluBzbtivrzo.l elueze1od o1qeu;zor-u .r1e1 q 4elzpod cbfele;qop|cgoupPop nludo1s ul6nlp t ls elrelspez.ld qcu196ezczsod enno7euotu 11unsu ^^9uotlJo|o '(qg-g .sfu eu l eIuez1s.du)e1ld lso nn buerur fuead _ qn1bqed lul;bupefcbfnsfu e;go.ld ouqoJpe .(eg-g .sfu)clunno1el1 e1ld .du .eluzcl;oqrls3ls ezceuzo A1l4 qn1 >1e19d e|upoJg 99oqru6cbleflulod

n1nz.l (c .o6eu7n1pod nlol1ezld1ueu6ell(q .uzcezldod 1ueul6el1 .9-9 's^U fg.l1ezld(e :(ru_sHr ule1ss)fenno;e1s 1elivr irnoluelre1sez 1euns.lmope11a6

/ POz.9)

Sf-/

x 4szt.

Szczegt (/'/0 ) A

Rys. 6-7. Pzykad rysunkumontaowego konstrukcja pionowego poduznego tznikaha|i w osi supw (systemLHS-N)

6.4. RYSUNKI ROBOCZE 6.4' . ZNAKoWAN| ELEMENToWWYsYKoWYcH KoNSTRUKcJ| 1 E

E|ementemwysykowym nazywasi t cz konstrukcji, ktorwysya si z wytwrnina miejsce montazujako jedn caoc. E|ementwysykowy stanowijedn czc |ub moze skadasi z jednej pozycji|ubz wie|uczci poczonych sob tna|e|ub ty|ko na okres transportu.Nad rysunkiem ze podaje si oznaczenie eIementu (literaroboczymelementuwysykowego mi i cyframi wysokoci +10mm),podkre|one grub|ini. 8 Oznaczenia e|ementwwysykowych skadajsize znakw: -gwnych(|itery), odnoszcych do grupye|ementwwysykowych si i umiejscawiajcychpojedynczeelementywysykowe odpowiednimschemacie w (np' supy S, wizary_W, belki- B, ryg|e- R, patwie P na montazowym - drugorzdnych(cyfryarabskie),ktre odnosz si do pojedynczychelementw i dodatkowoprecyzujpoozenie e|ementw stosunkudo ssiedw nich tego samegotypu (np.supskrajnydrugiejkondygnacji sl-2). penegoskrconegoznakowania Istnieje moz|iwo i e|ementw. Znakowa. jak nie peneuwzg|dnia zarwnoznaki gowne, i drugorzdne. tym przy. W _P, jest oznaczony liter(patwie wizary_ padku kadyzesp konstrukcji _Pl,P2, W itd'),akadye|ement zespo|e ko|ejncyfrarabsk w (patwie P3, wizary W1, W2, W3 itd.). Umoz|iwia przypisanie to e|ementom Wysykowymoznacze za|enych poozeniatych e|ementww konstrukcji. od Znakowanie skrcone skadasi ze znakw gwnych W S itp.)'W ( (patwie wizary- W itd') otrzykonsekwencji tegojednakowee|ementy mujjednakoweoznaczenia* bez wzg|du ich poozenie. na podane na rysunku roboczym umieszoznaczenie e|ementu wysykowego czanejest na e|ementach konstrukcji wysyanej wytwrnina miejscemonz tau'

rys.6-8);

r
8f

(q
[gg]burouz (e aupoDz (q .tel] bulou z etupoDz :o6eu7n1pod pe11zl6 .ol{ .sU n.lolvr1o etueinolelulirn

.:|T:i[ po so |uleu{s qcuez.l",'o" 3:'",Tif,','Jff:::xtn",ffiffJ[i[il.-1'l^"'j:


.ot-9 ,s z elupobz ts efn.lelu.lrvr euznpod fuor1g.(o-g 'sfu) gyl [a16a1n1caztd zpbnu\ op tttorctwin cbfetuledoparu 'eluelAose4luzttzc zse1d[anoneppod op nruosaupo n genorcnun 7a1eu nnp aruazood no.
M9UOMLO f !NVMOUVIII|AM'e't'g

'nlaqeJlefue1lg feleu ulelylepopz fu1 ,|y](orcu wa1c1cg ,nglonyo wawelszoJ c 9einoso1s eu?ou\ lse|tlJoleu .du) appw1u1w b1sl11u7.ol p1bqzc11 bqos zptw lq7eooqc ,ll'gluawap ,Iphlo,Jownuqciwes qc 9enoso1size1eu elry .lfczod [uoJouJnu o9 z qce1sozodM .eue/v\oJBlt.t.lrurz etzp6 .ule1 hs ezczseluln qcecsfelu'l eelsoz el o11b[ ls efnsldo o1.zel e1111 e[nd1srvr efczod eues el o|ouauJo|o .nuolqo o6e1ecB|p a|uuomosuo oufe;o1 uupel iv\ l A7 9t.zpenold ^pe llczod aluezceuzo 'u[! 0 L + 8 clupe.lg n63.l1o buozc o|Pu o nn ^^9}uaule;e tuuoelftin qzceuzols ouulrvr zso|uJn b>1sqele bl$c uJoJouJnu uule1o>1 od o6erno11srr nluollalo (99zc) fczod bpze>|.rfc1ru1suo>1 iv\9luoulo|o .(eluelep .eluervt pl11szsrn lfczodn|uozceuzoeu e6e;odeluennouolczo6 .ulods .qru9.ivtg1lu) olnl .B|uemaz.l6z nng1luzcb1e|ue^^osols9euo1nn zeq eu .(lfczod) qco1e1eul lc9zc z ls bfepe1>1s lfc1ru1suo1 ?otll oJ9} ueule;3 :flNvMoNorc d' z'?'9 ^zo

T t_
fb

@o

7x

tza

t-

tzd
I

l: t" t_
lf
la

t_ |.n

l,^ zd

l--tut_
ta

[g1]o6ero4ldo|alrr n1upnqqc,to1/sr ^^glueua|a .8-9 .s^U pe1>1fa4 e|uelv\oeuz

ozNAczEN|A NlToW,Rue l sPo|N 6.4.4.

w majzastosowanie kontypu Poczenia swoizni"go(na nityi ruby) czstanowicych b|achi ksztatownikw do st,uiccn statowycn cznia i kratowychinnych. konstrukcji b|jchownic, ci ba, si, rozrnia zaIeinieod ksztatu nastosoanych ws.o najczsciej rodzajenitw: stpujce ku|istym' - z bem _ z bem soczewkowym, paskim. - z bem Za|enieodrodzajurysunku,jegopodziakiipotrzebypzedstawieniaszczelub si przostawia umownie w sposbuprosz. oto*,poczenianitwane czony (rYs.6-11). Narysunkachwpodziakach1.2O(1:25)imniejszych,monastosowaoznatab|. c,"i^ umownenitw,ktrei|ustruje 6-1. rodzaje nastpujce si stouje najczciej ouJow|anych W konstrukcjach rub: - r u by zgrubne, o znac zo nesymboleml|l,zw anecz stoz w yk ymiIubsu. |ub szecioktnym kwadratowym), rowymi bem lz ll, symbo|em dokadnej , oznaczone rednio - sruyk|asy

a)

b)

RZUAE lUA

przd Ati
zamKrufctanl
l,

I unp zamknau
:

a) ku|istym: pzekrojnituprzed z nitami bem poczenia Rys. 6-11. Przedstawienie czasiemontau uformowanw zakuwk po zamxniciu gowrEw. i 1) zamkniciem trzpienia)'b) uproszczone czci z wystajcej

Tablica 6-1 nitw z bem ku|istym (zgodnie z [13l) ln""."ni"

T-iltba nitu

W'

lo
//
-

/2
/3

/6
/7

.?0
2/
,24

2
25

30
3/

36 37

ozncz?ru na rysunto /rzuae

ru cr lrrurr./

na/ezy poda oznaczeile nitaw. Przy UWAGA: tabliczce rysuil<owe1

ny Prry

!{,rn" tr

ar+ +Q + d' d'


tu& wtbrcony-p' ' montazu nobudorlle ^

Vt upnekroPNit wwidoku:

.M9l|u .qnJ9.M9Jon4o ef -od pesez 6nn ls efn.lelunn ulufcnJlsuo o|cuotlJ .o|o M P|uozczso||'llz'ol o5euzcfuleulsn1pedzld in [ze]buu.lou elupo67 z A euezceuzo e-g 'lqel ernnelspez.ldgJomloI nnglruzcbtr 'Ite] bs x ZL / nyu Jselwoeu ,0g x ZL W _ wuzc4 z -ow woJul/|^6lqrus atuzceuzo .du)n7wn6 n[ezpol wouazceuzo gtzpazld -od azsltlez l7a1eu qrug sdo ,noyu po qru1 eruoruZo,Jpo .(gL-9 .sfu) e1g e|uolsolupo eu ls efnsldonlueuJe|o l|u|| n1unsfu ouo|Melspezld l q eu ;u .bqnlOblutl- n;oqrr.ls .nlg fuoi'n1g lcgzc e1e1sozod 1uelc blul19erosfu e zepu omo|soolu|llso qc! op fe16e;ounngl e|uemolnzJ elupzczsep eu 1selul -oteN .bqnl6blul; ls efns.l t.c| fe1pedo1so.ld |so op eluervro1nzl etu1zczse1d eu Mg}|u qnJ9.M9Jolt1o I e;oqus .[/e]btt.llou elupoOzl1unsfu z cbfnuo1g Z-g ecrlqelefru1s -n|tnop|Mnnl nfo.l>1ezld .olcnzJeu qc11ivrz ou/oun e|uozceuzo qnJ9 n

.ls ezceuzo qnJ9 M9tlu a|u qce1unsfu Lce1elzpod nn e1 l 09:L+ooz:|, .v|_9.sfu qcueze1 eu

08

.zso.ldn qgsods M qnlolumoun ls elivre1spezld o/'oqnJg eluezcbpd ./'996 -azxzs eluormelspoztd Aqez4odI r11e lzpod o6e['n>1 fu nlezpo po aulapz uns t .du 'omoluotlJepun1 .nn)azceuzaad tlu1efceds qnlg o .auBnnosed qnlg _ .; uue;oqus ouozceuzo.feupe11op se;1qnl9 -

'(zv_g.sfu) uozc

qn.ls e/uaz)ouzosopod zapu fano4unefuzJ.//qD/fru ,Vg1ltr)

# fi e'
tc '

?t, '

o o o fi
l,

9Z'

s o fi

* /

,g

T//

u// ,// Etl

09 f,

BZ 9Z /Z //

#, o '
//

n/o4azld1
d|2/7.? /v
r/JO^Jo

7syunef au D/Ue?)ouzr)
{q.q/

?h

tzh ,zh 7?t/ ?/h 7/h ?//,/ th

(ur!t/ Pu/Oulaou Dlupe/9 z-g EcllqPl

DupeJs

([ell z elupo6z)qc1nz qnJ9gluozcPuzo

lc9o|a|^ t nfezpol o6eues .oumouln(c .Ile] euozczso.ldn(q o6e1qcuzcb1ztcsbzc rs qccbfez.leyrnod elu1o.l1o|olil^ .[19] .z!-9 .s^U qazczsoidnzeq (e :([Lg] 1ultr>1rvrz e1uezcbpd 6iv\) ||'!eqnJ9 a|ue|MelspgzJd

++ + + + + ++ + + + +

t--

-l
ilnzar/l
nrnillJz n ild
(o

_ nitw) wg [37] otworw, jednakowych (ana|ogicznie rub grupy Rys. 6-13. oznaczenie

Tablica 6-3 cznikw z bem zwyktym oraz ich otworw (zgodnie z [37l) iici"ni"

/^/ / sr/f7zl 0rl1pu hutlKA) ZA EZ/vc/ ft /,yK0/v//y/A 00 /u/tJcA JEC,O /25ADZA/Y/A)

zuykrym z ben

na qczntk' ,

0r//R

zwyktyn z ben

tlr nual

ll doost

ffi ffi
3rua

rozmieszczonych otworw,rub i nitw,symetrycznie Rys. 6-14. Wymiarowanie z (zgodnie [37])

81

7,8

a./uoJ/enilp )/+Pu//tq)Dd Dulod7

puu^l.lcoupa! D/rOalNq?D!
pulodc
.r '

lp

l ou,todg

A7 Dr,|o?Z3
Du/o9

A Dl'|ooz? ou,todg pu t)D|UcA,l lfutods aluazcuzD


/QJpZJd I lnz,l

7u/odW

loJYezrd

nzt

,{utods A\,/ZOM

u lods e|uazceuzo pe11z.l6 t-9 Pcllqel

ulods lgl1azld .9l.-9 .su fe,ropzc

eluepod9buttuod eu?oul ,/v\9l -azleuzo l utodsevazleuzo.ulods lc9o6n1p -uo[!olo qcuozcb1 nno,.lelulnrr z olupelgodzaq eue1(zcpo9q ezou ulods .(egl_g 's uul zelo (rue; 99o0n1p l|ozor l rg '1qe1) nn1 ulods 99o6n1p ulodseuz .|,Ul'll e ulods99oqnl6ls ezceuzo eIu m -oqus t-ulupalrnodpo) -o|salupo llul;bcotuod o6euerteds ez o6eufcnJlsuo nlueuele n1unsfu e1 .(Fg .lqe}) luluozcb1 |uleluoulo|e zptul .g/ou!/nqced qcu;einleu/v\ r]ceMo.l auepen ulods _ -od qcuoz.lomln 7-g 'lqel zero gL-g 'sfu- (ey7.ftzc qcuozcb1ng5azlq n|uemoso -zse1dleupel qcuo7opd) ,tg1ueue;e .on^oozc qce^oJ qcuer'rro1oOAzld -nz od m fetcszcfeu ulods ouepen .(ontdols o1ef u.luud .Mzl :eu?otlJ ouemoso}s lalcgzcfeuo>1ep 9luetun o|uels t ro>11epop lue1uetle|e zpltu ls lecblnp lP}au ls ezpervro.ldrr,r op nlclu6 bu;ods euewz,ezfttrze}l|oupeIbzlo -{euzftu1azczs lezcfi'nzez) nuels op bs euezpervroldop od l rs bzcby.o6e11elc e1delcuednn -st pod rg1ueue1a elzprvrel>1 erned sezc pod .M9luauo|o eluazcb1 e1 u s secold .e|ue^^ozl6zbl.s auuIl a|ue^^oln| efnso1s sec lsetuoleufavpez.l.ezclu1ervreds lfc>1nl1suo o1szc qcue;rnopnq P|uozsouzm o|ceJ} -old rs efn1szlo1rvr M

a)

wym.daneJ

@\

cecha PodNa -

linia odni*ienn

d)

e)

7-4N
Rys.6-16. oznaczaniespoin:a) og|ne,b) wykonywanych montazu, wykonywanych na c) po zamknitymobwodzie, poddawanych d) badaniuradiograficznemu, wykonywanych e) wg instrukcji spawania

nia dodatkowe,charakteryzujce sposob wykonaniaspoin, okre|a nor. ma [20],zaktorw tab|' 6_4 podano oznaczenia najczciejstosowanych spoin. Gdy spoinywymagaj specja|nego je wykonania|ub kontro|ina|ey ponu, merowai poda przy tym dodatkoweodpowiednieoznaczenia(rys.6-16). Znak spoinyumieszczasi nad liniodniesienia, strzaka gdy wskazuje|ico _ spoiny, przeciwnymrazie pod Iiniodniesienia. w Przykad opisaniaspoiny podano w tab|.6_4. czoowej
6.4.5.OGOLNE ZASADY VVYKONYWANIARYSUNKOW ROBOCZYCH

Rysunki robocze powinnyprzedstawia wszystkiee|ementy konstrukcji obiektu za pomoc rzutw, przekrojw i szczegoowrysowanychw odpowiednich podziakach, umoz|iwiajcych uwidocznienie wszeIkichniezbdnychdanych do rea|izacji konstrukcji. Najczciej stosuje si podziak 1:10,wyjtkowo d|a wyraniejszego zi|ustrowania rysunku podziaki i 1:2.Rysunkiroboczepowinnyprzedstawia 1:5 wszystkiepozycje (czci skadowe) danegoe|ementu konstrukcyjnego ijego pocz. nia z ssiednimie|ementami, nawizaniedo gwnychosi, poziomow, wzltow E|ementyprzedstawia na rysunkachroboczychw takim itd. si jak poozeniu na rysunkach zestawieniowychmontazowych i orazopisuje takimi samymi symbo|ami'Rysunek 6_17 stanowi przykad rysunku roboczegoelementukonstrukcyjnego. Na rysunkach podajesi dokadne roboczych wymiary e|ementow rozmieszczenie i oznaczenierub, nitow,spoin, oznaczeniestanu powierzchni, stop. nia obrbki i dopasowania,oznaczeniee|ementwwysykowych, zestawienia materiaow (stali, rub, nitow)orazwszelkie uwagii wyjanienia kierowane do wytwrcow o|az na montaz(rys.6-18). W razie potrzebyrysunki robocze uzupenia szczegoamiuci|ajcymi si opis projektowanego pottczenia (rys' 6-19)'

83

VB
7 ? o)
J

,--EP--,

f
o

l f|

il-

o
x

o
N

6'
@

.o.

-l

rT - - l
__1tl _t.

tNl

-L

\il

\\

W-/ 7/,50) scHEMAr h//zARA

W-/ ft /o)

|- | //,/o)

cl

2-2 (rs)

1 W-1 : a) schematwizara (podziaka:50)' fragment Rys. 6-18' Przykadowy rysunkuroboczegospawanegowizarakratowego (podziaka podporowego 1:5) 1:10)'c) szczegd wza b) fragmentwizara(podziaka

98 .6> op blcsoupe11op ls efepod(lfc z ! .du) -nJlsuoqn; o6erno11st nuotlolaseu .qn.lg 3setl b1rno>11ec nze1 .6 -n oOeuepneuolel! serubu190o z ls lse|uJoleu L.oop brcgoupe1>1op efepod elze1rr,r lfczodqcu196ezczsod r seul bcbte|se.l1o bnn ^^9elJoleuJ .qn.lg.fervro;l1o'ld .oqz3u99oueM .qcruro1e1zsJe/v\ .qcnoze1uoul M9l| u .qcrvro11sir,t ^^9|u l1e1s M9luo|'uo|o ze1n 'du 'rvrg1euelelu ze1nn ecbfepernnod ull .qcnnotuo|^^e}soz -po ls ezcb1opqczcoqol t qcivroze1uou nng>1unsfu o6
M9TVIUSTVUUVI N3 IMVISI|Z'9't'9

.(e qce;qz oOeuernolefold !-g 'sfu)n1uerue1e Iupo|Mqo feu1b1o1sold &elulrvr zejo 99oqnl69epod zapu.qce;q cbfnsldg '009- gx09x061 :'dunluour .[ecbfe1elzppo .oOeuzcez.ld -e;e99o0n1p ocsoJod orvro11epoq 9epod eu?o|,lJ -od nfo.l1ezld ezelurn o bfcerulo;u z zeJM qn1(qcuul .qc6b.l>1o .^^9)'||umose1d .fl qcu1b1o1sold) 'n9!u,tl\olPzs qn; qcnno1eJpem nn91.ld e;oq .uls elupelrod 9epod 3apuueu a;e cb|ezceuzo. g]buulouz aupo67 po [2

pzr - nplazczs n1unsfu pe11ta4 .6l.{ .s^u cluo1e.l1 [euerno1tu

(c t1 v TPetzJZs

Tablica 6-5 Przykadowy wykaz e|ementw wysykowych [13]

Znak lVr rysunku e/ementu roboczego


5/

liczba

Nzw

e/ementu

/4's /v5 ekmentu catoct k9 kg

Uwagt

3/20//5
3/20//6

4
/6

Stup narony
Supporedni

52
5J
T

6+2 z 568 2szt.5/ iZszt.S/'/


633 /0/28
/280 640 962

r2

r
r

T3

r6
T7

3/20//7 3/20//7 3/20//7 3/20//7 3/20//8 3/20//8 3/20//B


3/20//B

2 4
/6
I

Stupprzybranowy elemenlkocory 1elka podsuwn.

porednt B elk pods e/ement uwn'


0dblhtca
0rabtja

e30 /vM0
62 97
4?

3aB
774
234
204

2
/8
4

240

4
9

kralki podestoweprzy slupte /cocowe kratki podelowe redrue K r alki p odeslaepo


ly'iazrv szczvtot,rc ilt'qzary ,oaredn,e

5/
?

u2

/,1//

3/20//9
3/20/20

/942 /7+78

211 2 /93 3872

P/

/v/

PZ P2

3/20/28 3/20/28 3/20/2s

20
80 20

Pahtb k/entbowe
Plature dcoue Plalwe okapote

a3 6+0
7/ /420
704

7Z /40

3/20ft5

BO

Srubykolwlle uPy.
Teorelyczn nosa katlrukclt a

r6850

t1/azwuko

Bgdpis

Data

Prol'ektowa/ Konstruowal Spraudztl


/e/t/

lVazw /ub znak tnstytuc1t

Podzilka

Zastpu1e nr przez nr Taslqpiony


Oala zastqpienrc
t2

Zanawtalqcy 1biekt'
f/emen/.
q

Powterzchnta rysunku om
fa,z

slr. wyk od tVrrys

do

tVr archiwahy

rodm1u mkrqlek , podtodek mky lo uwzq/q/n a zeslowtena / przypadku netypot,tgl,tzy lul nte/ypol'vym

87

88

'd1t qcsl;e1 qoe|q l1eq .t>1ulds op ,qc\uzcblp tcgzc qct>1el >1ef oz3|ucotllodze1m qn| (qcerulou n qcfn etu) qce;q z ouu)|zeu qcuervrouJJoJ M9|u^^oe1zs1 ls ezpbzlods ze1n qezllod ae) M'*t'1ct(lltlo7e7uow ee1nl(8_9 'pe1)*t4cAnoJeJzsJeA^ /A9]tu /v19t!u ave4ftn:qcezenrr qcu;elzppoeu ls efepod /ngllu o!ualn^elsoz '(eluennouo ftzodzeq) ulnno4snn |c o|cuo[!o| urvucg o -e4nftzld/'9euole|'u elze1rvr oale} ls ezczselun (lue11Jeul lLuepe M .(/-9 '|qe1) qnlg -pod z) qcnno;pueq o|uo|^^e1sez po a|u?olezolN o6e1 elze1nn uu;elzppoivrts ezczso|uJn qcnno|pueq qnJ9 oluo|/nelsoz 1epe1pod!

9Q/,

= x

% , p/',

t?1ou7a1op

0'32

eu

g?

a?

6Ce
Z'?

v
,

0e9
Ul lJ

Zl0l
ttQ!"r Qe 1

I
,

9t
v
/
zg

obe
Z?O?
p,|'to,JD2

0'9t

e0z
sI/

0 c
o0g0
0090
aul

00r,A #
llxQp/xQQl 1

e?9t 00
7zc/ 64 - oeop

fl)or

t2r

/-g

00/,9'F
/.yord

: gldad

?rol/ ?9oh.0

il,(zo,l /uead/j

; wmo)lado il9la 00 zvyil :il40v , .'nZV/// tylso aN

0t

)Ge
,7VJ

8il07/I0Ad t7v/9
ZVyllV
feno;;1ord t1e1s ze1nnmope11z.l6 9-9 Bc!lqel

.elupe.lgod |cgoile/V\ efnrlfzld ls qcuenrreds onnolcgzc qcuervro1lu l onnotcgzc lfc1n.l1suo ntua|so|upo op M .(qcuenno1|u o|cl^^oec lfc>1n.l1suo o7og e|p) ungl ir911u eu q1 .(qcuemeds o|olmoec l[c1n.l1suo ) 7 g.;,unng.l e|p ulodseu :a}epop elup;Ozivrn ls .seu cbfezcl|qg .(g-g .lqel) qcrosivr lenno1l1o.ld !|esolzPrn n qcu196ezczsod M9tuotllo|o lcgoufe;o1 ulelue^^oLcez _y 1eulo1)l|es z (v elzenr uu;erzpporvrls efnsldo ulzcoqo.ln1uns.leu luoluolo ip"y '(S-g 'lqel) o6enno>1unsfu ezsn>1le o6elupelnnodpo w(uozcbpz (p _ op y 1euloj) nzsnJeruu|elzppo ls ezczse|un ze4Ano.e7np1se[ eu qcnno11 M9luo|'llo|o -snn eqz)||p6 e .n1unsl bufceul.lo;ulb1zcl;qe1 ls ezJ peu qcl -zsol|'!nze4n qzcr| fe1euo|zBJ .ervro1flsrvr M ueue;e nlolqon1unsfu eu ecbfndlsnn el11szs^^ lsnul qcnno11srn nn91ueue1e zer1p1 ?eJo|/'ez

Tablica 6-7 Przykadowy wykaz rub


T AL: lYP WYKAZU. OB/EKT.,

aua WqKAZ

5t3SX lrrz 00 RY,lll

aRE..
UPHACA'1IAT.

fruby z tben szecio. Podktadki do ru Alakrt'ki rednice khyn zgrubne otrge dokadne okrqgte zgrubne wraz 2 nkretkc d' szt kg szt. k9 k9 szt. szt ks

/2,/3,/8 fraP/s;

lr rysud,

/'/ /6 tI /6

50

5tyki sl - {/, ,52 - W2 /d/a /8 stykn)


/08 /08 ,%

/2,/3

/08

?4 /ul

3 Zakottvienta stupa / /8nkotrue) 72

/8 36

Zestaptenb ogdne

/7 /6 4/6 tl 24

50
55

r00 4 36 4/
72 /8

/08

36

q+
36 /2

t2

lr7

/8

ft

t2

Tablica 6-8 Przykadowy wykaz nitw warsztatowych

hlARsZrArUyCH
Sredni:d nitu mm

NTKAZillTON st3N w(Az7 Rrtil 0RE5.. OPRACOWAI., a0


/0
t0p/5.' Kszllat tba
h/ no?mv

STAL: NR UYKAZU.,OBEKT.'

tugo nitu
mm

lto# szt.

/7asa

/6 /6

Ptt-70/t"t-82952 P/V-70t"/-AZ95Z

ks
30

Uuaqi

58

il 224 30

70

39 84

20

o/(-70//"/-a2952 62

552

U*go : lIozna przyect'bsan uktdtaeli dla wykazu nmtazotych nitat

06
z qleu eluezcbpd pe11a6 qnls uetueruroso}sez .l-l .s^u

W
lr-l,
,Iuolcg .[7;]qcrofe;1 m91s IJoltle| .Pluotsotuz111 .lfc)nJ}suo qcupz .lfc /96elszoJ! lc9ol|dzoJ M9/v\BlszoJ -Jo|d .M9u^pnq e|p lc9ooJozs| |c9o6np _ lutu 9 .,|n,l.uo,t|c9oo;^M losoonp I qcu :[7;]btulou

.o| oJo BI u 9 ^^9l

rvr9letu,lrvr .lelur3ls efepod qc^zclupesez M9luaulaloLc^u|96ozczsod .lfc1nJlsuo fuelLu^M op eupqzo|u /v\9iuoulo|o elueuo1rvr zcgldo ezp6 '(t[c1n.l1s ,nnolso .99o6n1p d1spo)ozaupesez fuelut .uo ?9oosr.9go1ldzor

.i:.ilp op u p I 9oupe uloI oIu. c j]:"#' = iH} :,:ffi ^M

u 1 u9 ezczs 1 lri'"^qlueeqc6 od "1ffi ;1;r.;il'BT5'x?J:J ; ".' l"". ?ffi "

eludo1spo o|u4olez n1unsfu |cgoupeop lfc>1n.l1suo1 eu49)zu feueturvre.lp .(g_z' ulu1e1l1ep rlerueze1od bIut1) (b>|uelc eu^",p etuefo1sn lqel). l n[ol4ezldr qczctupgsezM9}uoue1e ulu pzla z ls eIrurei ru^uzcezldod '( rgfol1ezldAuzzczspd L-l M9luoule1e qcuelurvroJp .znipod nlol1ezid rvr ..,t,)uu"." b1u;1 lululb1ezrdeujo|Mpts ezceuzo (ptiltd ! ltuuolger .I1pepr ^u||),| ,erolodpod ecb[nurglr a|}9J .!)}!qpeu .!),|3o| !)pe>|pod al)}9l 1 . p"ii fo.l>1 e1 >rD'nqiu,o.J e qcuqol p qcuzcez dod n9 ez.ld fluzflzczsed e ii "',' 'bluetcblull .bqruobrur1 e[ns& nfor1ez.ld buzflzczse1d ls elzprel1lse|Llloleu oMoop|M blul1 e1 .b>1ueIc nngfol1ezldqce>1unsfu erzpner>1 qc;cazld M9}uo|'uo|o .n>1unsfu euzcop|/v\ elzprvrely Pu elul1 | ozc|ucotlJod ls e19el1r tso "^o,".*^^ 'b's'z.d) rocgo1 o6eupel tll1euts po o|soJ) op z n zld' eluazczsold 9eMoso}seuzoul (qcrrozed .ez M ueue1e cuteln,'elipJ .du)qcuzcfu1eus .qcrt,roler1 nIue^^os Mg}uoulo|o rglezblr -el1rgle6lr7p zcgsdo rg1nzl qcu1b1o'sold rs -l zl4.euzcfu1eulouos)le,(nzl efnuo1rvr e|ue^^oJs .qJrureu ez&1z 'du .t[c1n.l1suo>1 o6euervro1t;dtuo1s n1uer.u6el1 o1 .qcu7npodt'1cuzcaad t |zpoqcezlIo?ar o6ezs[elupeop -n1lz ?gouzco|uo ,iu96 z .noq z oplM) t.|culb>|o}s ze)o (npp z -o n9roqezo bcoru ez efc1ru1suoy oue|uMoJp eu ez -old n,r9'nzibcotuod L|cBunsfu ts elre1spezld t'l 3N'199O |C9OII{OOVIM'

vaNns^u HCANVINMSUO rrcvnursNoy

'L

konstrukskadowych i pzekroju poprzecznegoczci 1 mm _ dla dugoci oraz d|a rozstawu sworzni, cji (elementwzasadniczych i drugorzdnych) iwrbw. gwodzi, kokw rub, drewnianeszobrazowane na: projektowej konstrukcje W dokumentacji - rysunkachschematYcznYch, i - rysunkachzestawieniowych montazowych, - rysunkachroboczYch. 7.2. RYSUNKI SGHEMATYCZNE 1:500,1:200|ub Rysunki schematyczne wykonujesi stosujcpodziaki tych pzedNa i rodzajukonstrukcji). rysunkach od t:too 1zatenie wie|koci i zasadnicze wymiary obiektu stawia si zasadnicze e|ementykonstrukcji goci elemenbez okrelania szczegw,np. przekrojwpoprzecznychi du rzuty poziotw konstrukcji'Rysunki schematycznepowinnyprzedstawia widoki(z bokw,zgry,z i (poprzeczne poduzne), me, przekroje-pionowe konstrukcji przedstawienia caej jednoznacznego do niezbdnej doujw|iczbie widoki i przekrojee|ea Na obie'ktu. rysunkachnie oznacza si cznikow, w mentw drewnianychoznaczaw sposb uproszczony: widoku i przekroju (rys'7_2)' w podunymjedn|inicig pzekroju poprzecznym punktem -

l-t (t,zoo)

Rys. 7-2. Przykadowy rysunek schematycznywibydachowejdrewnianej

7.3. RYSUNKI ZESTAWIENIOWEt MONTAOWE Rysunki zestawieniowe pzedstawiaj cae konstrukcjelub zespoykonwiwibadachowa,ramownica, stiukcji,takiejak np' ciana szkie|etowa, przezar dachowy,za pomoc schematowpodstawowych(rzutypoziome i kroje pionoe). Na rysukachzestawieniowychprzedstawiasi wzajemne poziomychi piow e|emeniwkonstrukcyjnych paszczyznach usytuowanie nowychz podaniemzasadniczychwymiarW(rys.7_3)' Na rysunkachtych 91

46

op e .0L:L 09:,o" n,",'",]l#..L,j: ulolue^oso Isezz_ oazczs oe|zpod .o|sJa|u .eueno1t;dtu

fl7ul. ezc o1s ezcbyzecbleruqn| z -emoso}sez rs elnsfu .('_/ 'sfu)g;: elc1ru1suoy -zseMz.euervro1l|dulo>1s v,oz:' l11elzpod M990 .09:L.0oL:1' qcsold qc|s|o|se|c l[c>1ru1suo1 ls -ezlzsqc|e ;1pIzpod efnso1s .lfc1nl1suo1 po nfezpo.l A7epz qczcoqol o6 qczcoqo;rg>1unsfu elueuo1rvr ./\^9B|Jo}eul I e|uPMopesnzel ftze4flnzeJoM9luoula|o eB|zpod rg1unsfu .Plueuo1r qcuul ecbzcop 11un.lem.M9e|Jo}Puu I eumoJp ll6o1oul.cel -uot! 'nn9uuolzod qczcoqol qce1unsfuPN .dlr91zr lc9o4etse;1bs euenepod .1ueue;e .lso qcun,rgp eu196 uullrod ouo|9oJo etue7opd uep16zr 9elu 'ltu et11szsp1 odsez euqlpo -azczsod qezl1odaeJ Me 'eufc1nl1suo>1 eupqz o elceu.lo1ut [euen,ro11efoid zze)M ltc1nl1suo1 lrlupe11op -e.leluln .^^9}nzJ .rvr9[o.l1ezld ts efepod Azcb1znngpOezczs| /9op|M -a|u o||azs,r .|ule|uzcb1 ezcb1zze)o lfc1nl1suo1 z eN ueul bcouod Pz q3^lqceuns^J .louelu ,(ueule;e) qcl .eu[c>1nJlsuo rcgzc odsez -6el; euzcsfue11eleqc uulnnod ozcoqoJ11unsg lfc1n.l1suo1 -/v\oJp ?ellv\PlspozJd ueue;e e|ls^zs6

l- | / /;/oo/

PRZEKRzJr ttfr,IEilrw
.. - J l{ 0KM/0t,|/0rK0//tJ R
@ @ @ @ @ @ @ Krokieu - 80'/60 - 80,/60 ltk" P{aeu -|60,/60 Mecz - 80'/00 -/60,|0 st,p -/20'1il Poduatna lturtata -/20'100

NlZBy

-o
,A
@/ '-@

/C

@z-

-@ rA

B (/.20)

(podziaka 1:100) roboczego wiby dachowej Rys.7-4. Fragment rysunku

93

v6

.M9|uzcb ze\^M _ .(qcuelunelp) qcurezJp ze1nn^^9euo1eu qce),| :qcuelunnalp lfc1ru1suo 9ze1in -unsfueu /'9euoleu efezpo.l ecbfnd1seu Bu7ol.qczc 9lu79.lnn -oqol qceuns.leu ls ezczseIun .(r[c>1n.l1suo Pmope11s 99zc qn1u[c pdsez) efc1ru1suo1 eueuo>1nn -nJsuo qc.lo11 .^^9euoleru z ze>16 1se[ M97VIU 3rVVtAZ\y t' t' L ^M' '(l:l op 0g:Lpo lllerzpod) rllerzpod) Mgretu qcl o6e1srivrzcozJ e|uo|/v\espaz.ld qgsods nn -rl n1e1zs>1 cbfernnl|?ouJn bs euennosl I1pe11az.ld | |peeu l..eirno[e;>1 sldeu ts ezczso|un L|ce ezft,v'' -unsfu eu zca| .uluzct;el6uleqosods ls ezceuzo elu qcrnol.ep1 zcb17 .(7-2 .s) elu .uozczsoldnqgsods nls elnze1odqlnneu ezcb1zol .o9:L -zceuleqcs op ooL:l po qcec|ue.l6 ls Icgelu n1unsfue11erzpod rvr p9.(qcuzcfu1eu - qez1od erzel n)qcu1b1o1so.rd -ouose mg1nz.l bcoulod ez qce196azczs rt,r efnze1od l.:L op oziL po |.ceelzpod euenosfu ls r,lr q.lnneu ezcb17 .qnJ9 nng1l>1lvr ,tzp1on6e|Uazoeuzo ouo|^elspozJd ! lselu] |_L.|qe/v\ .[;g]euJJou .qn.lg.1.lr1rn.elzp7on6 qcl1e1 .i\9!u -o1eu alepod.!o >1ef qce1unsfueu epez)euzo qgsodg -zc ivtop6az3zsqce1unsful qczcoqo.l MgytNzcY?JNzJIJVUg vlNfzcvNzo'r'r'L 'OZ:l - ecplzpod teupel>1op qcuenuo1rvr qczcoqoJ qceunsfu eu ?olu/v\9j leluul nr qezpenoezld .luelc-s.leld .uel191r euzoul qnJg .JotlJB|>1 nmeszoJ o|uemoJe|uJpi npen op nunsolsn wfluzcazldodl t'uu7npz/v\ nunJol rng1luzcb1 nn ne1szol e[ ls qcep5azczs eN 'tso qcl -epod ezcblz o6ep7e1plp ( L:L op OL:I po l>11elzpod) ls eplcezld Iue11und zpru ouozc||nno1ld euzc1eloe1lc9o6n1p ezc ts ln6l1qc zl1bur'ez luuozczso||'!n -euzo qcuzcfu1euoeO eu |u]eqzc|| sezc pe11zld tuuuo;gel1nn -M9M .(e_g 'sfu) clurro1el1 z.l1bunnenn eu lrue1b1fgl1 qn1lue1b1o1elivt 9ennt6n1sod ls euzolrl ouemole.ls efc1ru1suo1 cbfnlelug .qcrr,roletunn ltul;bcoulod 3ls efn.lelu ez uaue;e eu;o6 l11elzpodbs euenoso1s p6 -ezczsodo},(L:Lop o!:L po) ezslelupe1r1op p icso6n1p o6e[_ nluMoue|u eqzo|| .nlueu:o|o M 9go1osivr | ?gooJazsezceuzo n|uzc|| eqzc|l a;zpO.-ffi= o6erop1 nfo.l1aad M P|polupo|Modpo *ry%" qnl .of|%_obeulboidnfo.l1ez.ld .du .nf l e1p tule.leIul z |uaze)ls efepodM9luouo|a qcu196ezczsod lc9o6 -o.l1ez.ld .09:L)oupeop -n1p &elulro1.(67:|, leluu l>11elzpodouemosolsp6 _ bs :pesezecb[nd1seu 'lvr91luzcb1 bfnzblnnoqo z16 u l Azcbtrz nne1szo.l M9luoule;eqcu196 zeJo ,lfc1n.l1suo1 azc|upesezfuetu,r elepod qce1unsfue1 ls -ezczsod &elurvr
HCANVINMf MOIN3 l l]'13 S tNVMOUVI!\IAM'Z't'L UO '+eJeJnw_ '*ewpnpod '*dn1s'*zoolLu 'nmeleld '*Utb[ _ '.MaqoJ>l :(7-2 .s eu feuotne1spead)teno>11b[fenoqcepq7ry /'9lueul fe1ep u'luozczsa|wez M -e1e qccbfnd1seu eruelugelqo ouepod n|ui'os

Tablica 7-1 Wybra ne rodze czni kw e lementw d rewn ia nych


bcl z{czne
Przedstowtlenie

Rodzoj po(czenia

upr0szcz0ne

umrwne w pilekroJu
w widoku

G//0nz/t

/ rzucle

@@

/K,{rr
ku/tstym
z- bern

oo
@

eL

oslrze

/^/ rzuc/e

nuar

rzucc /.,/

llo ,ozn,t ruby tab/'6

powinienokre|a: Wykaz materiawdrzewnych (drewnianych) nazw jakoci), (asortymentk|as e|ementu, rodzajmateriau i dane geometryczne (przekroj, powierzchni). dugoc, liczbsztuk,objto, Przykado. ogo|n (rys.7-5) podajetab|.7WyWykaz materiaow dwuteowejbe|kik|ejonej d|a pozycjiWykazupodajesi 2. objto drewna (w m.) d|a poszczego|nych z dokadnocidocyfrpo przecinku, sumarycznobjto-zdokadno. 4 a (w cido2 miejscpo przecinku. Sumarycznpowiezchni m,) podajesi z dokadnoci 1 cyfrypo przecinku. do jest Wykaz cznikw przedstawiany w ukadzie modyfikowatab|icowym nymza|enie typucznikow od wystpujcych wykazie.Tab|ice W wykazw cznikw obejmujm.in. kolumnnumeracji, asortymentu, sztuk i masy. 95
I

96 .6>t op o|seulztd 61 osL ; .6>| -+ otseul zld 61 9 ooe 09|, .6> feznod olseu zld 61 g; ooe .o|oq.rvrg.le6lrvr7p) :opbIcgoupe\op ('d1lmgdn1s z lfc1ru1suo1 seu bnnoqzo|| ls nze1nr >1oqg 99oue/' efepod tulu pod qn| ^^9euo1eru .6>| op blcgoupe|\op zbrvroqzcl1 seu L.o 9gouem[e[e[epodl ng1luzcb1 .du) lfc1n.l1suo1 buzc.leulnsls ezcl;qo (oOeuerunnelp e.le6lr7p fenno>11sou e;6 utun1o1bno11epop ezpenno.ldnn ts -pe[[ep7e1 .(tuur) ,,e4luzcb199o6n1p.' .o|uzJoms .qnl9 qc11e1 oluuln|o .l11o1 od ng1luzcb1 e;6 ,.1ueul1.lose.. 1ef
6rt6g=fl'6e* 96'8, = e, q6'I+ 009t9t90'0. tyllg ,
v

, w 0 '806t0
07t b

J^d ffiAl,|0/tv97/d il^?avft\l /"/]Zva O'Z 00, 000

lEfW
// qo/ufllo f.1lSd ap,tonl // !Pp>/o/v // ar'|o/uF//d n.1d ap,ton1 !4PD>|o/,l 0/ p/ / aNo./uf/./a ,{1d ap'lon1 luPoJ5 6 /)// ano/uF/la

002,9
002, Q

00qe
ffiB't, 087''

00t, I
00,9

09ez
00s/ 0eB

/t/| ahotu2T.ta /v^./d ]PrDrl!

)|upo,9v
tl.tupo,,/9 L

Z
Z
u 80.019000

00t, I
00, *9

0090

Pl / avo.tu?l.td

ft ap,,nn1

VN/]a0 N]ZVa
O'Z

l1ttrdap,ton-1 )/!upor5 9

t9000

+
U'

cz900

ZZOOO

/r/.00

, ,

9ttt

O'Z 9Zt9

0nz

fifi7 xCC

08,Z

09, 67

au -u 7!Uq)ZJe.//'tod?Fb/q0

\n'/zg

Uu) 27on76

sDd /// T 08"Z />/ a/vousosDFa1 .DeolD! pl / UWx AA N0-/ualuar lueaAlJo9D ,n/otta4u |ozpoy [q.4az,7 DNz D/V ,V

09,zt

Jyil el4oucoe D/5a0 !4PD4aZh Drqaz /ril el4?usos lrse? arltous?g!ryse1 DJqa /t/il AS Od anou,og llse0 l///

, .

ze1p1 elp [71]feuoJa; !loq fernoe1nrnp rngPuo1eu z-Lecl.qeJ.


e|gqemoolnmo .9-l. .s^u 1ueul6e.l1euo[ep1

EilO]l/)NO NXOOIA4 INTN7VAI

EA/087v D/739

8. RYSUNEK INSTALACYJNY

oGoLNE 8.1'W|ADoMoct ciezimnej, (wody sanitarnej Wszystkie rysunki instalacjiwewntrznych: elektryczgazowej, ogrzewania, centralnego ptei,instalalitanalizacynei;, si sporzdza na tzw. ciep|nych wzow weylJcyjnej, lej,'tet"etekcznej, pionowe przekroje podt<tady rzutypoziome, (np. por"o".noloowlanycn. _ pzewodyi ospzt insta|acyjny nat.omiast si budynku) rysuje lin'icienk si sporzdza na barzogiuo.ysunkisiecizewntrznych grub|ub |ini geodezyjnych. podkadach 8.2.RZUTY INSTALACJI
PLANY SYTUACYJNEszczEGoWE 8.2.1.

Planysytuacyjneszczegowe(rzuty)instatacjiwewntrznychrysujesi Gdy 1:100). zachodzikoniecz1:50 pooziat<i (ewentua|nie , *y[o,y"taiem zarwno |ub poi",ania na tym samymrysunkuurzdze przewodw no powinny przedby insta|acji jak istnieicych i pertownyc-tr,to elementy e|ementy Linie gruboci. grubeokrelaj o |iniami =ini"o*aej stawiane istpzewody i urzdzenia okre|aj liniecienkie natomiast projektowane, w jak i pozostajce obiekcie. do l.'i"i.",zarwno przeznaczone usunicia, s w pozostajcych obiekcieoznaczane |iniagrubsz eleenty insta|acji do przezna;zonych usunicia. o insta|acji odrnie-.i tak by monaby technicz.kondygnacji rzuciepoziomym na daninsta|acj, rzestawiajc miejpzewodowpoziomych, si piwniczn1znacza tras nef (nczcie; odcinki Poszczeg|ne i przybory armatur. pionw.oraz ."" *ytpb*aia o okrgach arabskimiw cyframi (tzw. piony)oznaczasi pionowe; insta|acji kondygnaw poziomie kanalizacyjnej a *,t0mm. pLnieinsta|acji rednicy w nie na|ezyumieszcza okr(cr tych .ji-t""ni.'nejcyfrai arabskimi punktycharakterystyczne poziomei inne odgazienia gach) oznaczai rzymskia trasy), cyframi zmianykierunku rana|iacyjnyr' 1np' [rzewodow podaje si na o wczen sieci (rys.8_1a).Ponadto rzutach mi - miejsca i ich jak rednice'pzewodw spadki iakie. insta|acji, parametry podstawowe odpyworurocigw odcinkw Sadki posczeglych przyborow. ."' .vp - w,loo'D|a u1icznego podaje w %,alpadek kanau si wychkana|izacji poszczeokrelajce si rnicuje |inie czyttnosi lepsej rysunku uyskania si wodyzimnejoznacza linicig istalacj a in" insta|acje. pzyt<tad _ lini wody punktow.grub cyrku|acyjnej przeiruo,wodyiiepej-tii _ |inicig bardzogrub kina|iacji (t<ieskowo-falist), ; (tabl. 8-1). S projektowane identyczjee|i '"on uytkowych kondygnacjach na wszystkich to plansytuacyjsanitarnych, po',,.'" i inta|acji funcji ne rozwizania si wykonuje tylkod|ajedwodno.kana|izacyjnej instlacji ny ,'.,"ioowy (rys. kondygnacji 8-1b)' nbj,typowel naog'.=ewan|a centra|nego insta|acj okrelajcych Na tacn poziomych warz i zaoand|akadego pomieszcze nosisi numeracj'pomieszcze 97

86

(q

pa.ts (g ou ,1lu2!2a|p pu(o //Y/,/1/Zf/V iltw0/H

! .o!JI,,? uap)zilI'Da ,DPq

tp qpart

ffij-

/|, )2nbzn/up p,Dil,|oP

t
d.t eupdJ, ?bp0d

ou ' ;v'ts (9 Du(D W,lzep2po


(q

DV
/i,1 .t ,lupaJ9 ?DPOd

I
--{ --*--{ I

VZlAX

p
(q

puuaon} p

:t/,/N1/200d JillANJH luuapqou(q

r< g
X

l*ltt s0d_ yt/7y

,(aap4ysaEUA/YIYZ

|/2J//fffiy7
n,D4/u!ilz?/ (E n/ 'zod e./znz/ /14 l, /9il//7

- --?-11up/L/ouh,|0

Ju,Dpad

nuod

rjrilrulilr, ln|7iliilt ilr/Dyf/7/vftik


d/L4a./JP z,LJ

lzn/vglaJ
zJo

Dv70dlzad y/i/7ZJVNZ g/,?-/ud.|/Oil 0 - g/,tg _ 0,||) _/0//,t0tzdd p0l0. t/d

Tz@uall

ymilu|

, !,l,l,/pu ,illapa

'dlt

?Dpod

Ir-

r l,

rt
-ts

. ,dluu'lJE tagl!, ?fl/.tauu2

'zod elJnz/np pu .'atzoonaztd (o /TZMd

ilJaluwlqt/v

t00/il /V/d //V/VI//N/tl fdr?a


(q

@
a

n
}{

'wttr/l2illr ilv7rud
p000d J,nd/,l
hrt

--+-

_ a/r|a/2//|)/ ,}//}H ]/ilf7J30n

f/Y//f//

rsl6tt1ou ufuz: - bt z ortto4s{,4.


_ -0u DulDd"ezJ

,upa,,te

, dr-l
?opq

b4aaTtrn buotlt a z pulodJaz, 1/d_ilfe


ulpdlazl
' JO/Vr)7

U/.fipI.l/ fDJO

j r|-+ + -ru-.\Jl-lvb

pQn/a2!r/ ^ulnJo.!/auu/ (el7ou'il?/,/a/yaa

pnud a,/up)
?p/@d
ilz.oup,f |.n.5ao. nprVAZJq 'EDD'IC

4tr np/,pp/L,az^ \ /e)4en


. /2u1,u/? np2/v p?Na?/r

A $ ,AA

ET]
t:]

o.

2s,{1ou po ry1I4d /Ylrlg


ateunJild Du-

oubupodozeuiplodYr7//Y//1,//)
cuinoyapo ulazTfu zt/r0AO/40//7//A

$ tu
frl
L

--

npuazd vpfu,/ ,un/,'t)/


n/inldeztd ,auile.a
d.luq l,|uuaQlw

rTG FN
tl
A

W,//n70/v]z

IaepuJ zpJ0

/'tQpo/rl,t c, ? -d/D32t

npnaad bupap ?pPod


9a

raaDd M2l/ul2/oz/,' z& r'po}ezd Swpnozfztre /2!/Fdr.Ipoa ,prpzd e1luprrfl VD,WDOZr ^DO/|DZ,/n

aupioz[ztrq

trh

PrzrrtTd y/t/da/gz
z uat,l4^, ru -uare7Tno/nnu

w\q/d

--c/9f///7

w)?rd Dr.uPa,$
n,2elu//|,|zoJ ^
0,r/

V/il?ZrY/VZO
CAIIA-A/"9-/Yd

.,nuolzod e!2nzJ h

$ruduptln z Wfu,n W9/// 10/1//0lZdd

Ys WArulil fJWrueill/00/4lZila

./0//^/03Zdd

Bilayltit?9r JV7vlettl AagAZua

(/o/o-g/g- ild ofrt/

J/^/3ZJV,/Z0

.rng.loqz.ld e1uezceuzo euerq6 fun1eu.le l /v\gpo,nozJd feure1;ues;Jce;e1su; l-8 BcllqBI

lsrN/EJ4C KAA/A AWSFLAM/V r 0G r

szczegowy) insta|acji wodneji kana|izacyjnej: kondygnacji a) technicznej, s. 8-1. Rzut poziomy(p|ansytuacyjny powtarzalnej b) kondygnacji

99

00t
feu;ezle1,rnod lfceu6puo1 elLuotzodeu fenoze6Ilce;e1sul n1nz;1ueu6e.lJ . - 8 .s^u

l[ce1e1sul n1nzl1ueu6e.ll .z-8 's^u eluenez.lOo o6eu|BJluoc o6oLuo|zod

Td]E

I lzh tsjil(a w

ffit

Ll@d

nailavd lr7zu
.ozc|uMoJols .oMo|s .oMo|uo|}o|M9o :^poMqo ou|96 -od .ouu|| ouzc|uolo|ol g|ue|d q3^uzc^Jlo|o l[ce|e}su| e|MPlspozJd eN -azczsodIocbfe|tsez o|u||ets .zcop ue|d[oJ9 .lfceuOpuo uozczsa| I P| Luodacbln6n1sqo omouleds ponezlda4a|woze6 .etuezp a1\e|e .ouf^ce|^}uonn porezld ou|enluomo I .fuoqflAd, MaAd ls efnze1od( l 6 -ban e_e'sfu) lervrozelfce;e1suelue;de y '(Z-g'sfu) eruervrez.r6o ^po rfce; o6eu;erluec n1uns eu ooouepodeluelupdnznoU1eM -elsu|oooMololoJd eluezbl.nzo.l .Lu[u ctupelgo n6l1o nfennoluezcl;qo fun1e.ledue1 bcblnnoue1s 99o1 o1,.+g

E.

gniazdek i cznikow, kazuje si tras przewodw oraz miejsca wpustw, typ sprztu oraz typ i liczb tych pob1je s innego sprztu.N" ur.uch poszczeg|nychobwodach (rys.8-4). pzeilodow W p|anachsytuacyjnych r Przedstawiajcprzewoly, armatu i urzdzeniana przyj uje si oznaczenia podanew m acj i szczegowychnsta| i wewntrznych w misekustpowych rysunkuinsta|acyj(uwagi.'o=n,"=nie 8-1 i 8_2 tab|. dotyczcejrysunkuarnv* iozni si od oinaczenia podanegow tabl. 44 chitektoniczno-budowlanego)'

elektrycznej Rys. 8-4. Przyktadplanuinstalacji

8.2.2.PLANY SYTUACYJNE SIECI

odpowiedni geodezyjnym. Py sytuacyjne.i"cisuje si na podkadzie zagszczeod poJ'i* t:so luo t:zo oonierasi w za|eznoci stopnia obiekt nalezyWrysowacprojektowany ko|ejnoci lia u,o.oj"nia.W pien,vszej i sieci wodocigowej kanaw dziak. przypaokurysowania i itd. '*vi"io*a p|anieui",,"'" si rwniezstudnie,szamba,gnojowniki na |izacyjnej Nap|aniesieciwooocigowe;ikana|izacyjnejprzedstawiasiusytuowanie u poozen kanaow Iicznych wraz ie ia i poczen przewodo.,iwodcigowych, ol jak spadek przewodoww "", rzdiezoonychdanychltakich p|a. Na 'ioo."ni"' usytuo*"niu *pu"t* kana|izacjiwewntrznej. ogo|nym ne itd.,oraz nies ieciga zow e j(podziaka 1 : 2 0 0 0 + 1 : 1 0 0 0 0 ) za zna cza si m iej sca po b9 . ruga zu,zbiorniki,przew odyga zo we, uzbr o j eniesieci' N a pla niesyt ua cyj przegazowejwrysowujesi zewntrzny ny (poo'iaka1:500)insta|acji gazu do budynku.P|anysie. wd gazowy izaznaczamiejsce wprowad}enia podajtrasy linii,sposoby pocze, i ci e|ektrycznej te|ekomunikacyjnej (w przypadku|inii i materia przekrojpzewodw, liczbtorow |odzajsupow elektryczgo i zabezpieczenia napicia *u'toe napowietrznych), "iektry"'n" podajesi insta|acyjnych, sieci,w tym rwniez sytuacyjnych ne. Na p|anach oznacze. uzytych objanienia 8.3. RozW|N|c|A |NSTALAGJI l RZUTY AKsoNoMETRYczNE Iub instalacji s insta|acyjnej rozwinicia dokumentacji Waznyme|ementem przekrojwpionowych bde oopowieon1kami te rzutyat."onom"i';; wykonujesi je z wykoNajczciej rysunkubudowlano-onstrukyjego' 1:100. podziaki rzystaniem 101

z0l

f,
r
=

E-

u0/0ao0
D/ uleuJzPpltotrp z uolht sPezr d ,luz,zlq7a1a ^ o1uav1 ure.aazpov,fuPz luon n1s zu Pa ,fpn fuaf4 >1qa azlp oo zson ela.zs np, luru u Dl u u uItr ou oulop2d z D/,oa'//a,l/rfo o,tdp ta t ss,tory u odwo,7 1 .tut(ull r{l

rx//1/20//./9

Y/Vf/Z//Y/]Y iuzt!/n

@-

lupo ppk - bullcuasaun1 7 on z bdruo/ Dnolue/.plrfe odg

zJ./, *,', Du!' ^q ;;;;;,u

f.)

(n,t1sbn1 zualuazppnolrp z uan /s/,d44 spaz.dKwn,s z upuazpD/LaJoqp ^u I naua p p ndtpl on pa.a

D], r]ttzafittl7z VtttZrtzul?

(00il0.g/98-/ud o//

1/N?Z)VA/ZO

e e

bdu,toaz pa0zJa./l/

/rndu

tr/N0/119
ou2)"/a,/,1

v/N00/e

/0/1/0]Zad
7il1///02v9

ryspaz.td'

bDwrzps
ua,quptp lv|.uz/nf/ dua//e//|| 9a 'dop qsluzp,t op du,7tuzlb1az6

Jq"

T.ZE

nr//U0/l/00
tun1a7 t/,/07Y9 b1/t'/YZ

f ,f P

,(noun6s.qnup lluztb7
u tu ,(uounb,tqupa /, ots,t>7 oz (aeEbp uluozltup,lo z 1!uzlb1

//0Zy9,/fu/D/
(PPaaztd/

,{uo/nu

ey/J1ill?u

fuy& pw,b,ryuzb7
az ufi'lult1o tua1:1s (|auzsaaua anos1nopzu1 1/>o1o4sul/ -o4s1a1a lpzo.tub wzl1 1/sa1upqod opzou anln 6aua opp zd, aqo,t1o1a'w,/auza . o44a1a.t./lorysu anl1 qzDp' u 1
.opi z anotnoppzd, 0 ila Dluezp o|' ld,(u o u,t utul2lzPzoa

Y-

EilOZT9 r,r7vlqil| | 170gill9


noryp't tttups,tT
?0P0d ul ,|

l/NIDV/ft0

/0//,/01Zild vilrila9
D|Pp.o

ra/?a

zDtt/oJ V/w)o1 eL

#
o
/

pa'l/,rz/

aztElzrd pnozsnlKud o1utrzt>1g uopuazl z D>lzsnd upDp qn1nno1o1azld 9PH Dbzp,l'p D|u|7

|bulder ?r^ulaP/ttt: n't, 7.{1d d.l?Wd

n
n

luonbiq7,o /fuo,tn,t y/,lrjZa9

/(uorqaz onl

fnotrd yillrlza?

TI

lnouoTzt Y/ilzffi

s.$ n osbzpappootutT

,(uanalaztd
ualou npo^,D?to erupat, ?opd
7UO UA /tl/

-+r709/,,//g

ultrwu1co uapnazd t wAqa4n z u,ozo1 - D.tu!7 -au uePo})zld

'zJeuooou qnl rrr/oz4etilodp -

,po7$z,

,(ulotnod ultJtJ.D ,

,{u 'plneu ! tuuaslopgvazd lupdc21

,t|olrjz

u^/pa/

rfilz)Avt,|17j 19t|3|lZ,|! fw 170gu#

(il/002t0-3/26-Nd bn/ H)Yr l ofla n

n70ghil9 SlNSnvNZ

/9yft/]

epn?l n n,e/ur^rzor Nya^u|zad

pusaa

^zJ! -

l Dnillilg0 ilil1z(Iyil|l ,il0tt]fta

o^/ /00l0.s/+s-l/d

1/At3Z3/t/20

J0/t^/lzad

e1uezceuzo eue.lq11 !^gpo/ozJd leuzcfu11e;eltce1e1sul; fennoze$;ce;s.qczcrnoz.l$or,lezpbz.ln z-8 ec!lqpl

/3950
lVptbho

Jak l pitro

I pifro

b) cyrkulacyjnej), kanalizacji instalacji: wody (zimnej'ciepej' a) Rys. 8-5. Rozwinicia sanitarnej

poukw Szczegowe rozwinicie po|egana ,,Wyprostowaniu'' i zaama takiejinsta|aoraz insta|acyjnych pzeniesieniuschematu ziomych przewodW on lini cji na pzekroj pionowywykre|ony cienk(pokazuje ty|kozasadnicze fundamenty) rys. B-5 i 8-6 . stropy, takiejak ciany, budynku, e|ementy

10 3

v0 l
:o[ceuJJ I ecbfnd1se ?uo| Mez uulnod olu u euzcl -euouose lnzl l >1ef elclulnnzoJ ouMoJB7 'n1upnqn qcuozczso|tlJzoJ qezpban I M9po/ozJd lcgo1osrn eup|6zn,r bfeluzcepln a|upeop flqzelu eupel .(9tulnnzo.l 1 etnd1 e1 11 sez ftuzc l|l1oulouos 1nz.l 1 e uepe[)eu[ce; t e1su |co|soecbfelnne1spezld (g9:;.e11elzpod) euzcfu1euouose l1uns5 .(2_g .sfu) uzcfuauouosE 1nzl efnze.lqo qgsods sold M oc .M9po/v\ ;[ce!e1su1 -aad qewe1ezblnuodso l[ce1e1sut o|u elcluInzo'l ecbfelmelspezld l1unsU

.o'c(q .nze6(e :llce1e1sul .9-8 etclulirnzog .su

009?-

0 q a 7

06Z

w
af.d 1yJ:yo7

G\

o4d 1 p7

G\

o/9

9zo al1fl 111

ffi\c?tv-ua

(r

?^L*

Rys- 8-7. Rzut aksonometryczny instalacji wody zimnej

- rzdnekondygnacji, - zdne przewodW ich przekrojei spadki poszczeg|nychodcinkoww o/o punktwcharakterystycznych, oraz od|egoci _ rodzaj zastosowanych materiaw, i - poozenie wymiaryprzewodWbiegncychpoprzeczniedo trasy, _ usytuowaniepzyborw i wszystkiche|ementwinstalacji(zawory,tniki, zasuwy, kryzy,odpowietzn iki, odwadniacze, urzdzeniapomiarowe itp.) w|azz podaniemich typu,wie|koci i innychparametrw technicznych. W projektach insta|acji nie e|ektrycznej rysujesi rozwini zutw aksoani nometrycznych, |ecz schematy ideowe. Pokazuj one poczenia midzy e|ementami, aparatami,maszynami |ub urzdzeniamie|ektrycznymi oznapomocsymboli. Tym samym rysunki te wyjaniajzasad dziaczonymi za aniaprojektowanej insta|acji e|ektrycznej. Gdy prqektowane sskomp!ikowane urzdzeniaelektryczne(ukady stepomiarwitp')'to rysujesi schematy montaowe, rowania, sygnalizacji, przedstawiajceurzdzenia wraz z zaciskami oraz przewody czcezaciski poszczeg|nychurzdze, Pakiet rysunkowinsta|acyjnych uzupeniarysunek koordynacyjny (tzw. jednoczenie plansza zbiorcza) przedstawiajcy wszystkieinsta|acje tle na podkadw geodezyjnych przypadku (w architektoniczno-budow|anych Iub sieci zewntrznej). 105

901
''86 L BMBzs.lPM .t-NM - ..uzcluqce1-omoneu uo1s1e1,.:lvt.dp 1, .e|eJl .Mzo1 pe4sn;eq vrouo;d }uaulo|3 (L

' l1d nq p o L.tcs MeA^o urez pJs e L/azJsaild- ernopotcsPlely op euozceuzazld ,uepy lwe34 euoz9tue]6o ' ezllerr'rrod a1rt1nz e;soun fu pgmezld - u[ce1uo, z 1e op e|uozczsol|.uod cbfezpervro.ldpo Puey .ul11elc qn; ulervu;ed ulezeb qcue;edo rvr9c _ pgnnezld rnoul1edseuey -eld z ul1eds fua1sou1e cb[ezperoldpo op .ue1s ueu1ed qcue;edo qcuueqcn1M9uozJl lir,r9celd z pglt,iezld rnoup PuEy 11npold op eIue1eds &e1soul1e cbfezpero.ldpo .(bqoszp -lul elrvr1o.l1 flzcb| o6amo11[-o^^o|MoJ erczbln luottlo|o r.uolzodE}llr .|6g]ano7unl6 ecb[nze4azldefc4n4suo- luotuppunJ a7o1pod etue7btcqo eu .[69] qnI nn elzpol6ezldnr ezo.ldpeu o|[UeJ dn1s.du ,ils eluasoluazld op ecb7np ic4rupuo>1 99zc - ufc1n.lsuoluotuol3 .|6d n4u/tpnq 99zc eupuofcyun1ezs>1m n1upnq uotuolf .(euzcrt41 qoso lelcgzcfeubs lule.lo1semuu t) .oZJnleqn ,uuIzpo.loupef 'du 1e[ L|cle} -;enplrvrpur 1erc6 1eupnq lel|et,vt -o!u o /v\9lo|qo mopnqez pod uozceuzazld uoJol - Buel^opnq Pelzo .(z qcuz.l1uervr t]c^Mozcl1od elzprvrel1 e1lunsrn fe1ep[eu zazld qn1 1e1eq ludo1s felzp.leq[eu zazldlwAftzpoqcezld lweuzzczse1d elzpe.l1e1lunsn,r _ lueOelq zpttu r;ezl1sez.ld ,9poqcs ezsno euozcluelOoltunnopoqcs ' || umosPd euennedsz.ld qn; l1lunno1b elue/ol|u bcoulod ez e|upoJ9t.ceuoJ}s od oue^^o3o|'t'| nqo q.;qo1rs cluoqc uesezc) err,rouold efnso1s -Azld ll(zc.(euolzod I zo|uM9J 't.,lcP|qqcueuo1n -B|qelue/'oJqc|/v\z P/t^lsuozca|dzeqelu eluezsleluuuz e|o z (o6eu1op o6eulo6)mgsedz I e|upoJg ls btepe1>1s t ez eueredsoctu/v\oqc ez -e|qoMoolnMo ./'9|uMo1b1bcotuodlelcszcfeuls zcbuel1tupoJgoz 'ouemol|u auemedso1e[ls efnuo1rvr qceo|u/v\or]3e|q qnI sed qcue/v\o}|u M .auo1oltz ezcupefod qn; t oc|uMot.|ce|8 9q b6oul se4 'o6eu1op o6eulg6 .rvroe1nrvrp _ _ e|upoJ9 fervrouold :r9sedzze)o |ue|cg ua ls epe2s o1 ez po qczs1lirn elcfu1ezld [9l1ezldeuJ ||o?or.(u 8 .>to |ezcnzez)lcgo1tdzol _ op cbzn1s Mg|umolBlzs | qce|qz uuelcgoupdle6It7p eclu/noqcp|g .|6g]t.1ctnopot'1cs tudo1s6btc lueruazldatu _ rnopoqcs 6e;g .(tuulgO M9|umol elsed uuo!ucotuz^^ o qcuennoc|em .eMoctuMoq3e|q e7otu)clurvrns z cq zeueftlcqo ollJo|z 1ezs qn|eiv\oel1 * cbfnufoz.ld ufc1nJlsuo e|og -od l ennouold }uoulo|o E/noclu/U\nspod '|6l Awotzod eue qn1wozod ,ruercdpodezod qn1lzpbtwod 'nso1ryp o6af op n>lunsoJs t4sbu a1>1nz u u[c>lru]suo>l erue7btcqo eruozsouazJdop ueno1>1e[oez ]uawap - elog . wcbzc qauA w ou aw ap I6e| tvlo,pewe1e tc!>tzblc derczs zezld euozlou4n ,ecbf t'1cuozcqamz ttrclvlouotd t,ttg1uawe1a -ezcedzaqez epoezld qn1bzclod t,1cuozcuartz (Lt.lc^lvlouotd Lz!>t>tal 6a.lazs zezld euozJolJn,ecb[ezcetdzaqezepoezld _ epeJlsnlPg

HCANV]MOOng MONll tUSr vINMOTS

Kondygnacja _ przestrze midzy dwoma kolejnymi stropami lub midzy stropem i dachem 1391. Kondyg nacja tech n iczna _ kondyg nacja,na ktrejnastpuje rozprow adze. (np. nie czynnikainsta|acyjnego wody zimnej|ubciepej)na kto zainstai |owanodo tego ce|uodpowiednieurzdzenia.np. zespoyhydroforowe (d|a rozprowadzenia wody w insta|acji wodocigowej), wymiennikiciepa- do (ok. 1'150C) transformacji czynnikagrzewczegoz wysokichparametrw na (ok.900C)'Kondygnacj niskieparametry techniczn insta|acji kana|izacyjprzewodyodpywowe poziome. nejjest ta, na ktrej przebiegaj _ kondygnacja, kto znajdujsi pomieszczeKondygnacja uytkowa na nia uzytkowe, pokoje,kuchn pomieszczen higien np. ie, ia iczno-san itarne. Konstru kcj a _ upo rzqdkowany ze sp poqczo nych czc i, zap ektowany w celu zapewnienia okrelonego stopniasztywnoci, obiekty budowlane lub o takim ukadzie |39l. Konstrukcja betonowa _ e|ement wykonanyz betonuzwykego zbrojonie nego sta||ubzbrojonego stopniumniejszym okre|onego W od normpop zezt zw , minima Iny zbr o j enia ' s topie Konstrukcja stalowa nona_ elementstalowyo charaktene konstrukcyjnym 1391. Konstrukcja sprona_ konstrukcja betonowa, sta|owa drewniana |ub spronaprzed oddaniemjej do uzytku.Wstpne sprzeniema na ce|uspowopo dowaniew konstrukcji ci|e okre|onego stanu naprzenia to, by optyma|niewykorzystageometrikonstrukcji, waciwoci materiaw budow|anychoraz podwyszy, nono ustroju.Najwikszezastosowanie maj konstrukcje sprzone betonowe. K o n s t r u k c ja s pr o n a ( b et o n o w a ) - ko nst r ukcjbet o no wa a (drutyo wysokiejwytrzymaoci, pojedynczymi sprzona drutamista|owymi |ubw postaciwizek,|in,sp|otw)' Za|enie rodzajusta|ii od sposobu od sprzaniarozrzniasi: (elementy) - konstrukcje strunobetonowe, (elementy) - konstrukcje kablobetonowe. E|ementy t r u n o b e t o n o W e sprzonesza pomocstrun s nacignipo tych przed betonowaniemzwo|nionych stwardnieniu i betonu'Siaspr(sianacigu)przekazywanajest na sprzany e|ementdziki przya1ca midzybetonemi zbrojeniem. czepnoci E|ementy a b I o b e t o n o W e sprzonesza pomockab|i k sprzajcych przenosisi nacignitych dopieropo stwardnieniu betonu. Siasprzajca na e|ementprzezurzdzenia kotwiceumieszczone na czoachkonstrukcji sprzanej, ktorych do kotwisi kab|e.Kab|ewprowadza w e|ement si spekanaami. cjaInymi Konstrukcje elbetowe- e|ementywykonanez betonuzbrojonegosta|. W konstrukcji ze|betowej wiotkieprty sta|owezespo|ones z betonem w sposb gwarantujcy wzajemnwspoprac. powinnymiezapewnion Prtyzbrojeniowe e|emencie w ze|betowym odjest powiedni grubo otu|enia ktraokre|ona normi za|ey betonem, od rodza1u elementu,rodzaju zbrojenia,agresywnoci rodowiska k|asy odi pornoci Przykadowo, krajowej ogniowej. wg normyd|ae|ementw mono|ijak be|ki,supyi ciany gruboci tycznychw rodowisku suchym,takich o prtwnonych powyzej100 mm,minimalna gruboc otuliny wynosi20 mm, i a prtwmontazowych strzemion 10 mm. Wg normy europejskiej EUROCOD2. Projektowanie konstrukcji betonu. z ogo|nei reguy budynkw.ProjektPN-ENV 1992_1d|a Czc1. Reguy ,1:1991' Tom ,1. Wersjapo|ska ENV 1992_1_1:1991; Cz 2, Postanowieminima|na wsze|kiego zbroje. nia kowe do ENV 1992_1_1:1991, otu|ina jest nia (rwniezstrzemioni zbrojeniamontazowego) wiksza i wynosi co najmniej mm. 20

107

80 t
.'86l eMezsJeM.I.NM _ :n,r uo1s1e1.. .d5111 ..uzcluqceyomoneu

.qc^uuolo .ouleJq.q3^Mo|MzJp eo|uzo|cgo op op^zsPluozso|MPz .|6]etuazceuzaild nls[alw /|^ ^zns LpIacbr oluelAolown ,Llc^A^oIlL^zJp t'1ciuuaDlo -ellAll4own,'d1t op^zsaIuelAowuqo - ec!u?olcgo 'rvrotnnz.lp .uelcg qn| pod euo;qceu op qn| acbrezc|ueJ0o J9Mo [e1ec;; uob - e7e1c9g e|uL.lczJo|^^od ^uuoloftuzzczse1dzazld euozceuzftr,ttuelcg opedo}soJd 'lfc>1nl1suo1 celd eu nzeluotllop .rulgqm r erud1seu 1ueue;euo1ec5 ^Mopnq uerr nuemopodsuel1 |cgoec 1sef .|u_ a/olelzsJe/n ls u[c1nl1suo !N -o1npo.ld }uoulo|o e;ecs lulfu9l .l[c1 ru1s bqos ezbzcb7 .l[c1 eue;e eu1gOezczsod leuozsouzr'du .1u n.l1suo1 _ erno7e1uoul 1;p nce;deu ouepeez nnopnq elceJlnn -uon?eluouJ lu '[6t] wannlo peu etueTbtcqo ecbzsouazd e41aq eTo.ldpep .M9luauoIa .|/tD|oJ qcuut felcgzcfeu .tuolclunsez.ld eu pez'ldeuozcetdzeqez o|ue|c9 I e;p lodpod ecblnnoue1s .l eJ n lrl fezceul) eleJnn e|oq-(e c lu J n ul e u eup|umoJp euozon .|s obacbfelunnedez qccbfe1slcg elurvrgp nIuozsouazldnceldpdsm t]3| 1, .M9luo|'uo|a qn1 z qcuepe11n elueftm uo|uemosolsez .(qcuzcse1d qct1 .|ulepeozJd zeq) oqcns qn; elrr,reldez z qn;1epe11ezrd Z -ds rgtrellaleul ,pr$ec 'du) qcnnolelulnnouqolp .nng1e1snd .M9},|o|q M9luotlJo|a eu (luelule1 .du)e1mopnq (enno.lodo euelcgeuemoJnu euzc.lzezld aueuo>1ivr a|uepen .du)l;ropnq .Pue|cg .1uotllepun} ,dn1s qn; luouo|e _ Jnn eu|o|zpo|'ues (le1q .erdn1s nn 1sefuozpesoco|uoo6e[l6nlp e .nne1e1d buelurvielp qzlnn rlupef lelcgzcleulbnoqcep eleldpod uocgo po uo;qcpo zcol6 nuotd nnolul; ufc1ru}suo cbtelunnpsn luotrle;e ,sbn ,!6np P/noluotuPpun _ '|6t,]uewepun1 e/nP7 wozod fezcinzez 'n}elzs qnl .qoeuosqczs1lr eluernose.l1cbf rvr ls op uo1qezs elnso1s |soPlue/v\oseJl .qceqce|q .du .o|eue}Pu o|upoJgodzeq qc1eluezsoueu llul1 eu Bu -nuo1p1 .(1pps1) rzpnnel>1 qcuelqelqo o|uo?ood ocbl celd o6 1epu qclsJoseJ

-e|goJoa|u||qn|ol'uo|'llo|o^fr";:#';;j;2:::n,::::,Ah"j:|-ff t"j:l]
.o|s|u et1osn .c|uMolBJ l|u1111oo} l e[rs efnso15 ld o>1ef [elcgzcteu .1 fue1r1 o m o|ce}zs nfol>1ezrdlld - ! u M o e 1 feuocgirrnpo ls elu79'lzog .r1pdelrp| n;l;old .(ott,] .du) rs eluzglr nn |upoJg u o ls bqzcl1r ] ue1oqrus ezceuzo _ >1| /v\ o c bcbfe;gel1o |.IltlJ 99o1osr .c|umot'|ce|q ^^ qnl o|uMolBJ r nngdn1s ueule;a '(oL"99'.o8 .du)util lvt99oqnl6 oueMosolsolszc bs e1e1;1ol6 ld o>1et l ls cb[epod .1 ue1oqr-us ezceuzo _ \ l u M o l b y |..|c|uo|ue.l.leluln | ' qc rtuo1o1z irngfo.l1 d e|uemoleEs op zeJo e ueul6z ezl 'ggotrec bu bs M ouemosolseluqoezsrvrod e1e1r;ol6 r1leqolef ermlctumopnq .(1uercg) e1lunspo |so l (feu1toqo po [e;ep[eu cbzcb1 -po[M ;119d |upoJg .[1) n1r;old .(ooz I .du) ul[! M ?9o ls nfol1ezld qslenn I>l19d eluzgln M zeJo -osnbcbfe;gel1obqzcll lue1oqus ts ezceuzo- l u M o o l n M o ,o5euzcazldodnf |cgo|o|M ('dlIru ;.serl ,euzc1e1s qcu196ezczsod 1sfu e11eleqc M9|umolB1zs1 l -ol1ez;d 'lelunn 11e1zs1) .!|umol .||umooc .dll l>ltumolez oc||qel mgqo.lt bupd bfepod qczclu1nq qolt_ oue/U\og|p, :aue6oc|e6azo|u}nq 1 ,11lunnoalngp !!u'olplzsy ,wu .|69] n o6a[op n>lunsos wi1ew 1c9o6ryp ,wt{1ep zau1nq qglu _ o zce1 -zcazldod nfol4ezld wuo7o1z !u'otPlzsy 'lAtl wat>tPeds nLPeP az rnel1o.ly ecb|erctdpodotupa6od qry olupaJ1odzaqe41aqe1t1codetct{t4od .d1l ||oq.omoclumns ervio1sotll soul .o^^o3tu6nspod .(euelunne.lp omo|elslelcgzcfeu)ennoqcep flrczbln qnI l11eq .(eugon bfeu ecluno1ely o1ef etueosolsez ld) acpzzl>1l(ennouold sed M.(Lu ld) l1dn1s.ulg6 u;opsed ls e$19Jzu clurvro1e.l1 8.o po |ezcAnzez)lcgo1ldzolqc7np elc1azldop eMolPJ e|oq_ eclu/v\oleJy

to ocienica inaczej f u twph lub oszklenia (w oknach wystawowych). ryn a , n a t o miast : okna n o to odpowiednikocieznicyd|a krosnowego' -x 'os k n ie to ocienicalub krosnopo osadzeniuwotworze okiennym' _o b o w otworzedrzwiowym. |ub - o d r zw i a to ocieznica krosnopo osadzeniu Paer_kondygnacja,naktrejznajdujesigwne-w^ejciedobudynku, przy pziomie terenu lub w jego pobliu|39]' usytuowana dachu |czcawizaryi podnonej w Patew_ be|kapoduna konstrukcji i stanowica |ub t]zymujcakrokwieporednie czcadzwigarydac-howe ) pokryciadachowego.1 1.o"ls"ie podpor e|ementw

Fs

gruboci|39|' t*i" o duejpowie,,hniw stosunkudo swojej Po d e s t ( s p oc z n ik) _p as zczy znaprzedzie |ajc a biegischo do wew iu i wygodne ek iwi poziomie kondygnacji, umoz| ajca Wypoczyn przy wchodzen kondygnacji.1) ioi."i" do pomszzeznajdu.y"n si na danej Posadzka_wierzchniawarstwastropustanowiqcawykoczeniejegopowbrzchnil39l. Poziom zrowy budynku _ poziom posadzki paeru' i sama nie jest oparta Podcig _ belia, ktoia jestpioaporqdla innych betek na inneibelce [39]. podstaw stanowica Poowaiina - poziomabe|kaopaa na fundamencie, ciany.'l _ ustrojukonstruk. w Frzerwa dylatacyjna (d y l a t a c j a) przenrua cigoci do siebie budow|ami, lu szcziina miozydwiemaprzylegajcymi si "vl""g" pi"" statyczn i niezalezne odksztacanie a umozliwiajc nieza|en jednejbudowli.1l konstrukcji czci |,och budowliIubrozdzilonyc Siatkizgrzewane-paskie|ubprzestrzenneukadyprtwdanrednie y ( 3 = 1 2 mm ) wykonane zgrzew a rka mi.Sia tk ip a skies uzdo zbr o j enia i zelbetowych(monolitycznych prefabrykowa. e|ementow cienkociennych nych)oraze|ementwpaskich_pytstropowych,cian,przekrypowokosuzdo zbrojeniaw wycrt Siatki przestrzenne(inaczejkosze zbrojeniowe) itp.' jak belki,supy o e|Lmentach wikszejgruboci,takich pionowy.ktoryprzenosi na zzwyczaj stup - smuk etmeit-konstrukcyjny, [39]. do przyoone niego s, gownieclska1qce swojqpodstaw takich jak _ sta obiektu bez e|emntw wykoczeniowych, Stan surowy i dziaowe inne. nki, posadzki,cianki S ta n s u r o Wyo t wart yozna czastan,gdy zbudow a no wszyst kie wznoszonego obiektu' elementykonstrukcyjne S ta n S u r owyzam kni tyoznaczastan,gdy zbud o wa no wszyst kie e | e m e n t ykonst rukc yjne ora zzmontow anow szyst kiee|em ent ypr zegr d okiennaorazdrzwioi obiektu(sto|arkalusarka wznosonego zewntrznych wa). Stanwykoczeniowy-stanwykonanegoobiektubudow|anegouzyskany ch oraz wykoczen iowych. o zarncze niu prac instaIacyjny nych, zwykle p rzekqtnikowych, Stenia _ systemy etemen{w konstrukcyj rukcj' |39j, s cikany ch i rozciqgany ch, usztywniajqcych kons.t najczciej drewniane Sto|arka - okna, drzwi oraz tym podbne wyroby, ( z n a cz e niet ego t erminuby w arozszerzane rowniena innewyr o by, np. z tworzYwsztucznYch) t,op _ wewntrzup,"g,oda pozioma w budynku |39|' , Stopafundamentowa.podstawasupwkonstrukcyjnychprzenoszcana gruntnacisksupa. (be|liniowych w stosowane e|ementach zbrojeniowe Strzemiona_ wkadki wacizapewniajce supach) kach, podcigac,awachiundamentowych, a betonowania, w okresieeksplopodczas gownego znrojenia we uozenie umieszczasi prostooo i'"wania'napre' Strzemiona atacjizdo|n"
nauKowo-techniczny"WN-T' Warszawa 1984' Np. w: ,,Leksykon

elbe_ tub nozlorya'l197strukcja e|betowa,,iy*,,, poziom.a prawie

109

.t.NM .'86L B^i\ezsJBM :r uo1s1e1,' .dp 1' ..uzcruqca1-omoneu

'atuelcg noblspodPu qnl .Pmo}oq|a?) ,A1d e|uozblcqoecbzsouazld (enno1e1s B|oq_ olqaz z euedo nJel[!^^^ (7elc9oo|lo|/v\g nJo^^lo ^^ qn| eusoq Je|uJ^M) e11elrvr9nJo^^lo po tsof /9Jeor ^^ .ezo|cgoec||z elluns^/v\ p|p opJedo ecbiroue1s oJP6lM 99zc _^c|u?ap9o ^zsfo|uuJ 'IulP ^up|cg .rzl,|u;^Luo|zod luurvrorvre1s bs ouedpod a|MoJ lt.ue1ueu'le1e |lueJodzoJ +[ .euelumoJp Bq7elM efc1n.l1suo1 emoJe^^oqcpp eslo|se|c -pod [elgp1 uunn916 1' rczbln 1safue1ueule1e

.nqcep etc1n.l1suo1 eutcpel1eue|u/v\oJp [elg11 eu9ou :ffffiffTjill

_.lezb;p1 pc|u6olel>1 ecblroues -ezd ufcnJlsuo }uoulolarvrore1spod .e17r mg1l uzcbe|uozozso|tll r fuetuun z npBn bfe1lur ! e}zs qcfu9l ooeuzcfulouooo -zo.l l nfo.l1sn .t'ce|q o1sz9 qce1zrr ivrg1ld eluezcb1od nn ez ula6}3|upoJgod ls etnuo1n,r 'lfc1n.l1suo>1 .feroiel lcg ivt91ld ld 1[c1ru1suo>1 bs euozcb1elpnouoJls 1q pz6 uzceroe1- Jemo1e.l1 ;[c1n.l1suo4 -o>tzic a1selcpez.ld 11und 1s 'mopnq oOetrzszld nfonnzo.l e1>|ele.lse|u] 1o6eusezc1 -zo.lltopnqqc|eluervroue1d .1sP|uJ buoulop- er11slueq.l1 eluepeqbs r>1slueqrn ||Jo}s|q rle1qold -9dslr,r eu 'buzct;e.l bpo1eul?o|uM9J9euo>1r 6o.les1 '[e,ro1unsfu lfpe1ueu -zo[! M9}uoledsue.ll lllqpoze.lo1ue.ledsue.l1o?npa|N o6euzcluoD|ollqcJe uloluetelolde|M}en urvro7ueJq eluero1obzrd -n)op .euerosfuop eu o l 1e[.cfu1eul-oc|e ouo|g z n1unsfu rqpo .1ueledsuel1 uleqosods tu uueuz.l1o n>1unsfu ouzcop|/ -er1r uerule ounng.lezbs .r4) unzco}B!^^g :1p11"'o >11lqpo eae;ded Pu nluoJedsuel1 9euo>1t ,n1unsfu eN "y euzot'll.e;cue.ledsueJl o/r^ou eiuobsue 9e^^osfuop uerle1e .fe1nzcopervrg eu eueuo1nn (cfuleru) n1unsfuelqpo 1ueredsue.l1 ocle . . ponnezrdelcezI l 1eue1) ('.ouzcfu D|o|a ai\oze6(euponn uo ulfu9l> ,le u.uoJ o l- I . o lqz n u o J o 1 ouJe l l u e selc e;e1su lls b[np[e uz .npods.fun1;n1 .qcuulzpo'lolo|M r91 M9upnq .du .lfclserr,rut ,qcrosulezld qczs1lrvr rropnq pod qnl n,rg11elqo -olqo ue.le1 uelrnopnq uolol pdsez pod qcue1nnopnq oe|zp o6eul96 o|uozp ele|Mg ^uozceuzezld op o6euuetzp 11.ltozczSo||'!lod ,lgrn1o ue1bcb[e1uezbporbez.ldbr.uoqcnlqn1b1 cb[e1rypouln -ervroldop uepalM9oJ9Mto- moqcep !Io!/ns nnot zead z ze JM nqcep nn -e1sb1szco.l '^Pqnl ,!|6fu qculolz lufu9l zplul mg1e1snd 6ec z Jn[u|Mouelso|uo|uod^^^ EuPlcs euelcg_ erno16fu qcrvrouoldeuegopnqz e/roo|o|zs z -od.rnngdnp t{ueng?1azo - Euuollopod Bue!3s [a71uod toe]o6euuet4oruol1o '|6gl nopnqo euep7 euqouag - B/nouosoeuelcs eua1butvtaz o6af ecbtnouep n>1uttpnq .du .rvrgdo.l1s .qculcnJsuo .B/'ouold PuPlcs euelcg - eu9ou^^9luotll -e;e qcuulz elueablcqoefnufez.ldeJ9l ,enouotdeuepy - E^oBlzp .I6tl aaun ecbp1zp ,eugoua1u Bue!3s qnl o|uazc buo19el1o M (t.ll/topnqgozJ}sozJd ozpesez6'euel/v\opnqepo.l6ez.ld eue;cg eftlezctuetDo'ennouold -zsetutod .uue1nnopnq olco|qor elc1ury ou19J .qcrnodo.l1s .qcuuercg 'du) n'r91ueu .rvrgdn1s /1d 1d qccblqed .(mgrezblt,t uero1pbzlodn rue1ss peiln o|uzJlurorr op -a|ool(ols qcuervrosedop .u;.ul;s .e1lu1uez augmloeuoltllozJls ."ia'"oi'" qn1'e1;cnrp I euoiuez1s op m91ldnunJoD| e1ped r qc1upelnnodpo qcurur9p elu?9Jzou q'ceoal..po

WYKAZ NORM

[ 1 ] PN - 9 1 /B - 0 1 0 1 0

oznaczenia Iiterowew budownictwie. Zasady oglne' oznaczanie podstawowych wielkoci. Projektybudowlane. Oznaczeniagraficznena rysunkacharchitekto[2] PN TOlB-O',tO25 niczno-budowlanych. Projekty zagospodarowania i uksztatowaniaterenW zie|eni.ozna[ 3 ] PN - 7 1 /B 0 1 0 2 7 czenia graficzne na rysunkach. Projektyarchitektoniczno-budowlane. Wymiarowaniena rysunkach. [4] PN-60/B-01029 Projekty budowIane' oznaczenia graficzne materiawbudowIanych' [5] PN-70/B-01030 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne).Oznaczenia [6] PN-62/B-01031 graficzne. Projekty budowlane. Oznaczenia na opracowaniach graficznych [7] PN-62/B 01034 zagospodarowaniap|acw budowy. Urzqdzeniasportowe.oznaczenia graficznena p|anachzagospoda[8] PN-71/B-01035 rowania terenu na rysunkach budowlanych. Projekty budowlane, Zasady rzutowania. [9] PN,87/B-01037 [ 1 0 ] PN - B- 0 1 0 4 0 : 1 9 9 4Rysu nek konstrukcyjno - bud owIany. Zasady og| ne. Konstrukcjebetonowe, eIbe. [ 1 1 ] PN - 8 8 /B- 0 1 0 4 1 Rysunek konstrukcyjno.budow|any. towe i sprone. [12] PN-64/B-O1042 Rysunek konstrukcyjno-budowlany.Konstrukcjedrewniane. Rysunek konstrukcyjno-budowlany. Konstrukcjestalowel). [13] PN-64/B-01043 [14] PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie.Oznaczenia na rysunkach. [ 1 5 ] PN - 8 9 /B- 0 1 4 1 0 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. [16] PN-75/8,O142O Ciepownictwo.Urzqdzenia i sie zewntrzna.oznaczenia na mapach i planach. PN 6 9 /8 - 0 1 5 3 0 Gazownictwo . rdagazu i obiekty techno|ogiczneoraz gazociqgi [17] i ich uzbrojenie.Oznaczenia na planach i mapach. [18] PN-85/B-01700 Wodociqgi i kanalizacja. Urzqdzenia i sie zewntrzna. oznaczenia graficzne. Instalacje wewntrznewodociqgowe i kanalizacyjne. oznaczenia na [19] PN 84lB-017O1 rysunkach. spawane i powierzchnienapa. [20] PN 89/M-01134 Uproszczeniarysunkowe.Poqczenia wane2). Rysunek techniczny. Forma graficzna arkusza. [ 2 1 ] PN 7 6 l N 0 1 6 0 1 Rysunek techniczny' Skadanierysunkw. [22] PN,86/N-01603 [23] PN-91/N-01604 Rysunek techniczny' Widoki' przekroje,kady. Rysunek techniczny.Wykonywanie rysunkw' Techno|ogia. [24] PN 89/N 01605 [25] PN 80/N-01606 Rysunek techniczny. Pismo. [26] PN-88/N-01607 Rysunek techniczny. oznaczanie graficzne materiaw. Rysunek techniczny. Rzutowanie prostokqtne. [27] PN 78lN-01608 skadowych. [28] PN-80/N-01609 Rysunek techniczny' oznaczanie czci Rysunek techniczny. Podziaki. [ 2 9 ] PN - 8 0 /N 0 1 6 1 0 Rysunek techniczny. Formaty arkuszy. [30] PN-80/N-O1612 [ 3 1 ] PN - 8 1 /N - 0 1 6 1 3 Rysunek techniczny. Uproszczenia rysunkowe. Czcizqczne. Rysunektechniczny.Wytyczne w zakresiemikrofilmowaniai powie[ 3 2 ] PN - 8 2 /N 0 1 6 1 7 l an i a. [33] PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe. [34]PN-92/E 01299111 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacjielektrycznych.budowlane i topograficzne. [ 3 5 ] PN - l SO 3 7 6 6 : 1 9 9 4Rysunek konstrukcyjny budowlany. Symboliczne przedstawianie zbrojenia betonu. [ 3 6 ] PN I S O 4 0 6 6 : 1 9 9 4Rysunek konstrukcyjny budowlany' Wykaz prtw do zbrojenia betonu. [37] PN-lSO 5261 :1994 Rysunek techniczny dla konstrukcjimetalowych. [38] PN ISO 5261 :1994/Ak:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcjimetalowych.

1)Norm PN-64/B-0.1043 zastpujenorma PN-EN lso 5261:2002. 2)Norm PN-89/M-01134zastpuje norma PN.EN 22553:1997 |so 2553 Rysunek techniczny.Poczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne przedstawianiena rysunkach.

111

OL L .9t6 eMezsleM ,pe4ly .qcnno1e1s t '1 ,'.Wzct/|^ounq7 nn91unslLunq|V rfc1nl1suo4 .euzc16o6epe6 |o]l-9.:Tcr urnep11 . Iau .9 /66 ! e/ezsJe111 :1 D1s/^oqoa!cfo111 .ue1mopnq lounsru ,tmopr',r .ue q .euzc1 I 6o6epad! aulo)zs Bmlcurrep,(11 1rropn 1eu .9 :1,'!sr^ot]catc[o1 epeiuerunio Q .nsg'Pue|Mopnq '9L61BM .auzc16o6epad emp1umep6'feue| ! au|ozs . -ezsJeM uzctuqce1 rvr 1eunsg: w \nul6 v -^oJ.irrp",lfuqe1e:d .pe1ly uzc.l rvr . /86 L B/Pzslep1 :p o.|^tc]!l9nq ,.H oyfnwe3 'g .po 1uzc;uqca1 1eus6 oy[nwes .pe1y'alclu/op ' z96| e Mezsle11 .Z aqne1,,p|4st!zczsrue -nqrnuzctuqcel1eusa:r .pe1ly .g/6 emezsle11 ! uozczsoldp1 >1eunsfu nr1suo1,tzcoql ' qcro1eq rtc1 1e7 ,:p 'I '.V e>1st4fizcqelqc :: t,tlei,ut' qsn1zcats
'9661 BMPZSJeM

xsNns^u 3Cvrnsldo lv?vlsv SNVUSAM

ANVIMOOng AZCINHCST

ff,fiil:il;;;..";;6'."'

^Mopnqoad ouns^U 'eupIMopnq |uns^U'^uzclut,ce} 8 L91 l. ll1 ::]:: :'1"].::f ,l ^o.s 16 urou .' g

| |r9|qzoleluelre1spezldeuozczsolon

os|-Nd 1"r'o' |91

""l":

.bnnonl zc||qel ! lsol ,ouns ."reu obauoz ceuzad o6erno1unsl .^ueMopnq te?6 os|-Nd [o9] 1eunsg ezsn)JP |c9zc qc^u '66t: .qcufc1nltsuol ^^gluaruoIo -enno1fuqe1eldqczcoqol Mguns^J pesez eu1969'eue;r eluervruo1nn .opnq l1unsg .uzcruqcerleuns,tg t66VLenL os|-Nd [6?] .t.c^uel/\'^ aluezc .opnq qceuns'leu tfcue.le1o} 'ofMlcluMopnq nn elcuelel0l n66Vn}Zg osl-Nd [8?] -Puzo .qcuenno1:qe;eldtfc1 .eue1nn -nllsuo nzBluoul op r1unsg .^uzc|uqcol 1_euns,tg v66|:zL|v osl-Nd [Z?] -opnq r1unsu '(etuezblnneu; elu .o|solupoo|u|-l.^ue|Mopnq1eunsg 866 l:89o' os|-Nd [9?] 'elue/\^ . o1 n z l p o l e y 1; . u e 1n n o p n q 1e u n s g8 6 6 t : v 6 9 zo s | -N d[ 9 ? ] .(nnotel1zsnlV) eu;elcedse|uozcpuzoI e|ueuo^M ^p 'olu -o1ey1'elcrurleg 'au;96o ^pesez .ennolelu11 .^uz3luq3el'1"u,ig 966 t:V/6z l osl-Nd [t'] .eu1efceds p|uozceuzoI e|ueuo^M 'etclur;e6 'aul960 ^Pesez 966 t:6z t os|-Nd .Auzcruqcel 1eunsg .etuervroletr'uA1i1 ^poreU! ..,rnopnqezldl |l9lqzoJ aruetMelspead euozczso"tdfl ouelrt,lr td .opnq r1unsB .^uzc|uqcol'1eunsg 8t9t os|-Nd 'lolels I llull 'M9lelul^M .euplm qcule1npotuo|ue|Melspozld .^uzcluqcolleuns,ig 66t:0998 oS|-Nd .opnq luns^u 'e/\/ o s | -N d l -o tn } ! z c ! |q BI . ^u z c |u q 3o } e u n s g' 6 6 :o o zt 'eu196o ^uluuel 'o^ttiu^opng ?66t: t-to'g osl-Nd 'er6oloutr'ure1 [s?]

i
!

|zn)

It'] [o?] [6e]

Related Interests