You are on page 1of 10

Xin Cho Chuùt Tình

Caùi con ñöôøng maø Cindy duøng ñeã ñi laïi haøng ngaøy haàu nhö ñaõ quaù quen thuoäc ñoái vôùi Mike. Duø Mike ñaõ bieát naøng laø em
ruoät cuõa Vincent, moät ngöôøi baïn thaâm giao taïi sôõ laøm. Noù giuùp Vincent nhieàu vaø coi Vincent nhö moät ngöôøi anh cuõa noù.
Caùi tuoãi ba möôi hai vöøa thoaùt qua trong ñôøi, Mike trôõ neân hay suy tö vaø nghó ngôïi nhieàu hôn trong moïi vieäc haøng ngaøy. Noù
qua caùi xöù Myõ naøy laâu laém roài, noù xuoáng ghe ñi tìm theá giôùi töïï do khi noù leân naêm, caùi tuoãi maø noù chó bieát nghe theo lôøi
ngöôøi lôùn baõo ñaâu laøm ñoù, nghe gì noùi naáy. Nike nhö coù theã goïi laø daân chôi. Noù raønh ñieäu trong caùc cuoäc chôi bôøi vaø noù
thì thaät laø hoang ñaøng chi ñòa vôùi moïi coâ gaùi töø luùc noù coøn maøi caùi ñuõng quaàn treân gheá tröôøng hoïc High School. Noù hoïc
haønh khaù gioõi vaø gia ñình noù chaêm lo cho noù voâ cuøng. Noù chaüng coù gì ñeã lo laéng trong cuoäc soáng, cha noù laø moät kyû sö ñieän
töõ, vaø coøn meï noù laïi laø moät luaät söïï Caùi nguoàn taøi trôï cho Mike ñi aên hoïc quaõ laø khoâng coù moät chuùt gì goïi laø vaán ñeà caõ. Khi
Mike vöøa ra tröôøng ñaïi hoïc, noù coù ngay moät coâng aên vieäc laøm do söïï quen bieát cuõa cha meï noù vôùi caùc giôùi ñoàng nghieäp
trong caùc sôõ laøm, maø noù laøm vieäc cuõng khoâng teä, neân noù coù uy tín ngay sau moät thôøi gian ngaén taïi sôõ laøm. Söïï coù tieàn vaø
khoâng coù gì phaõi lo laéng trong ñôøi soáng ñaõ ñöa Mike ñi vaøo con ñöôøng aên chôi sa ñoïa, vaø noù noãi tieáng laø moät daân chôi trí
thöùc. Caùi maõ ñeïp trai vaø ñaùng ñieäu phong löu ñaøng ñieám cuõa Mike ñaõ giuùp noù deã daøng khai phaù saâu vaøo theá giôùi tình duïc
daâm ñaõng. Noù caëp heát coâ naøy ñeán coâ khaùc, vaø caøng luùc noù caøng kinh nghieäm hôn trong tröôøng ñôøi ôõ caùc muïc aên chôi sa
ñoïaï

Tina laø coâ gaùi ñaàu tieân traõ qua baøn tay cuõa Mike khi coøn ôõ High School. Söïï dö giaõ tieàn baïc vaø caùi baõnh bao ñeïp trai cuõa
Mike ñaõ chieâu duï coâ beù Tina moät caùch deã daøng. Mike nhôù caùi ngaøy noù ñi ngang qua haønh lang trong tröôøng hoïc vaø con
maét noù voâ tình thaáy Tina nhö laø moät ñoùa hoa troãi leân trong moät ñaùm nöõ sinh vieät luùc ñoù ñang tuï naêm tuï ba noùi chuyeän. Caùi
daùng daáp cao raùo, vaø khuoân maët khoâi ngoâ cuõa Mike ñaõ laøm cho nhieàu coâ gaùi mômaøng lung tung veà Mike. Nhöng Mike ñaõ
döøng ñoâi maét noù laïi vaø baét ñaàu phieâu löu töø treân xuoáng döôùi thaân hình cuõa Tinaï

- Mike noí vôùi chính noù : WoW, taïi sao mình chöa bao giôø thaáy con nhoõ naøy.
Caùi maùi toùc caét ngaén cuõn vaø khoe ñoâi loã tai ra ngoaøi nhö laøm taêng theâm neùt ñeïp cuõa caùi khuoân maët xinh nhö thô moäng cuõa
naøng. Haøm raêng traéng ngaàn nhö laøm taêng theâm cho naøng veõ ñeïp töï ï nhieân khi Tina món mieäng nheï cöôøi khi aùnh maét naøng
chaïm phaõi aùnh maét cuõa Mike. Coù phaõi tình yeâu baét ñaàu töø ñoâi maét hay khoâng, nhö ai ñoù thöôøng noùi. Khi Mike vaø Tina nhìn
nhau moät luùc laâu, khoâng ai nhö muoán rôøi boõ nhau, nhöõng ñoâi maét ñoù nhö muoán khai phaù laãn nhau caùi gì ñoù ñang trong ñaàu
Mike laãn Tina. Naøng coù ñoâi vuù nho nhoõ nhöng nhoïn cao vuùt ra sau laøn vaõi aùo, Mike thaõ caùi hoàn noù bay saâu vaøo ñoù nhö laø
ñeã muoán bieát theâm chi tieát söïï tình beân trong. Coù caùi gì ñoù nhö gôïi leân söïï theøm muoán trong Mike khi noù lang thang ñaàu oùc
noù cho ñoâi vuù xinh xinh nho nhoõ cuõa Tina. Naùi haùng beïn saâu vaø nhö luøa heát veà sau cuõa caùi phaàn döôùi nhö ñeã cho ñoâi
moâng Tina nhoâ haün leân vaø caêng troøn in roõ caùi nhöõng laèn cuõa caùi xi líp. Mike chôït hít saâu vaø thôõ daøi ra moät caùi khi ñoâi maét
noù daàn daàn troâi xuoáng ñoâi chaân daøi cuõa Tina. Ndoâi chaân cuõa thaàn veä nöõ quaõ laø thon daøi vaø ñaày ñuõ nöôùc non. Naøng mang
ñoâi giaøy Nike thaät khôùp vôùi caùi boä quaàn aùo maø naøng ñang nhö nöõa che nöõa khoe thaân hình ñaày kheâu gôïi cuõa mình. Mike
ñöa maét leân tìm maét Tina, luùc naøy naøng nhö bò trôøi troàng, hai maét naøng môõ to nhìn tôùi Mike vaø he heù moät nuï cöôøi sao voâ
cuøng deã thöông, tim cuõa Mike chôït se laïi bôõi caùi cöôøi ñoù. Caõ hai nhìn nhau ñuõ laâu cho ñeán luùc Mike nhe noùi nhoõ nhö muoán
naøng nghe thaáy:

- Hi There.

Mike döôøng nhö thaáy naøng cuõng nheùp mieäng noùi gì ñoù vôùi Mike. Caùi khung trôøi treân ñaàu Mike vaø moïi caõnh vaät xung quang
Mike sao maø giôø ñaây theâm xinh töôi sau caùi nheùp mieäng cuõa Tina. Tim Mike ñaäp maïnh vaø nhanh hôn bao giôø.

Caùi teân Tina cuõa coâ naøng ñöôïc ró vaøo tai Mike khi moät thaèng baïn töø ñaøng sau voùi tôùi noùi cho Mike nghe. Vaø theá laø Mike
nhö xong chaëng ñaàu cuõa thoâng tin veà Tina. Caùi noù seõ ñi tieáp baây giôø laø söïï cöïï ly. Noù nheï nhaøng böôùc ñi vôùi nhöõng thaèng
baïn noù maø tim noù nhö ñaõ bò troàng laïi caùi choã noù vöøa ñöùng. Chó coù hai ngaøy sau, Mike haàu nhö ñöôïc bieát taát caõ veà Tina. Ceï
naøng ñöa ñoùn naøng ñi hoïc haøng ngaøy, vaø nhaø naøng thì chó khoaõng 2 caùi ngaõ tö ñöôøng caùch nhaø Mike. Vina laø con gaùi ñaàu
loøng vaø nhaø naøng cuõng thuoäc danh gia leã phaùi. Caùi ñoù ñaõ khoâng laø moät vaán ñeà vôùi Mike. Vaùi ngaøy noù chôø ñôïi ñeã ñöa em
vaøo haï ñöôïc laø caùi ngaøy tröôøng hoïc coù caùi party. Nike tieán tôùi choã Tina ñang ngoài vaø nheï nhaøng noùi:

- Hi Tina, caùi choã caïnh em coù ai ngoài chöaû ... Anh coù theã ngoài hoâng vaäyû
1
Mike thaáy Tina haàu nhö ñoõ maët vaø nheï nhaøng noùi "chöa". Caùi aâm ñieäu sao maø eâm vaø vöøa ñuõ cho Mike nhö con soùc nhaõy
vaøo caùi gheá troáng caïnh naøng. Caùi cöïï ly giôø ñaây laø trong tay Mike. Caùi khuoân maët raïng rôõ vaø söïï luyen thuyeân baát taän cuõa
Mike nhö cho moïi ngöôøi thaáy roõ ñieàu naøy. Tina hình nhö cuõng chôø ñôïi caùi giaây phuùt naøy töø laâu vaø nhö naøng ñaõ chuaãn bò
taâm lyù cho cuoäc gaëp gôõ naøy. Toù raát nhieàu chaøng trai theo ñuoãi naøng vaø nhöõng cuoäc noùi chuyeän treân phone nhö ñaõ taïo cho
naøng hieãu caùi maø con trai muoán vaø noùi. Chó coù Mike laø chöa coù gì. Caùi naém tay Tina nhö moät tín hieäu ñeïp cho cuoäc ñaàu
tieân gaëp gôõ giöõa Mike vaø Tina. Nhöõng thaèng baïn cuõa Mike thì luoân ñoùng vai quaân sö cho Mike treân moïi böôùc ñi, Mike laéng
nghe vaø ghi nhôù heát. Moät trong nhöõng thaêng baïn cho Mike caùi cuoán saùch ñaày hình aõnh laøm tình, con co cuõa Mike nhö
muoán nhaõy ra khoõi quaàn, vaø noù sòt tuøm lum öôùt heát beân trong. Caùi aán töôïng daâm duïc töø trong caùc cuoán saùch ñoù, ñaõ daàn
daàn taïo trong ñaàu Mike caùi thaân hình kheâu gôïi cuõa Tina, vaø moãi luùc moãi daàn taêng leân trong Mike. Coù coù nhieàu caõm giaùc
khi nghó tôùi Tina, söïï ñuïng chaïm cô theã cuõa naøng laøm con cu cuõa Mike cöông cöùng trong quaàn, vaø noù khoâng theã töïï giöõ cho
noù khoõi xuaát tinh trong quaàn moãi khi noù rôø tay hay ñuøi Tina. Nike bieát laø noù seõ tôùi caùi luùc khoâng töïï chuõ ñöôïc baõn thaân noù
tröôùc caùi thaân theã nhö muoán daâng taëng cho noù töø Tina. Noù goïi phone cho Tina vaøo moät böõa tröa sau khi tan tröôøng veà.
Tina ôõ nhaø moät mình buoãi tröa haøng ngaøy sau khi ñi hoïc veà. Hai ñöùa em trai cuõa naøng thì 5 giôø chieàu môùi veà, vaø boá meï noù
thì khoaõng 6 giôø. Mike ñeán nhaø naøng sau khi goïi phone. Hai ñöùa cuøng ngoài treân soâ pha coi ti vi vaø noùi chuyeän treân trôøi döôùi
ñaát moät hoài. Con cu cuõa Mike hình nhö ñaõ khoâng chòu noãi, noù co giaät lieân tuïc trong quaàn khi Tina chó maëc caùi quaàn ñuøi
ngaén tôùi taän beïn haùng naøng, vaø caùi aùo thì chó vöøa che caëp vuù nho nhoõ xinh xinh. Mike thaáy caùi ruùn nho nhoõ vaø bôø vai
xuoâng saõ mòn maøng, caõ laøn da traéng noõn naø nhö muoán choïc ñui ñoâi maét Mike trong giaây phuùt naøy. Caùi giaây phuùt baát duyeät
thaønh vaên ñeã taõ caùi thuù khoù chòu khoán cuøng cuõa Mike khi con cu noù töïï sòt öôùt ñaãm quaàn Mike vaø taïo moät veát lan lôùn ñaäm
maøu giöõa haùng. Mike voäi vaøng hoûi Tina raèng Mike muoán ñi tieåu. Noù ñoùng saàm caùi cöûa phoøng taém vaø keùo tuoät daøi cuoän giaáy
maø lau voäi lau vaøng caùi chaát nhôøn maø noù vöøa baén ra tuøm lum trong quaàn. Noù nhìn quang quaát caùi phoøng taém vaø baát chôït
noù thaáy moät vaøi caùi xi líp treo treân caùc caùi moùc. Moät caùi côõ nho nhoõ maø Mike nghó raèng ñoù coù theã la cuõa Tina, noù vôùi tay
laáy chieác xi líp ñoù. Noù ñöa caùi xi líp leân muõi vaø hít moät hôi thaät saâu, caùi muøi thôm laø laï nhö laøm Mike ngaây ngaát ñi trong
giaây phuùt. Mike nhaém ñoâi maét cuõa noù khi hít thôõ xuyeân qua caùi quaàn xi líp, vaø noù caõm thaáy ñöôïc traán tónh laïi moät chuùt sau
côn duïc voïng khoâng kieàm cheá ñöôïc. Mike nhìn vaøo caùi göông soi, noù thaáy noù nhö moät thaèng thaät cuø laàn vaø non nôùt. Noù coá
hoài töôõng laïi taát caõ nhöõng pha laøm tình vaø caùc tö theá chôi maø noù ñaõ ñöôïc xem trong caùc taïp chí daâm duïc maø nhöõng thaèng
baïn noù cho noù möôïn coi. Coù ñaép leân maët noù moät chuùt nöôùc laïnh vaø caõm thaáy raèng noù hoaøn toaøn traán tónh laïi, noù vöôn vai
ñeã laáy laïi caùi veõ oai phong voán thöôøng thaáy ôû noù haøng ngaøy. Coù hít moät hôi thôõ thaät saâu, söõa laïi ñoâi chuùt vò trí cuõa caùi
quaàn. Noù nheùt luoân caùi xi líp maø noù ñaõ duøng ñeã hít thôõ vaøo tuùi quaàn luoân, roài nheï nhaøng môõ cöõa böôùc ra. Tina ñang ñöùng
tröôùc cöõa chôø Mike. Haøng nhìn Mike vaø kheõ món cöôøi. Cdoâi maét naøng voâ cuøng ngaây thô trong luùc naøy. Cike chôït coù yù ñònh
taùo baïo, noù ñöa tay leân vaø xoa nheï vaøo hai maù Tina. Tina khoâng coù phaõn öùng gì !!! Mike caõm thaáy nhö ñöôïc nöôùc, noù
khoâng bieát laø Tina coù bieát yù ñònh noù khoâng, nhöng naøng ñöùng yeân vaø ñeã Mike tieáp tuïc vaân veâ xoa naén treân khuoân maët
naøng. Con cu cuõa Mike luùc naøy nhö ñang soáng daäy, noù to daàn theo moãi nhòp ñaäp traùi tim nhanh daàn cuõa Mike. Hike ñöa
tay thaáp xuoáng nhö laø ñeã chaïm leân vuù Tina, baát chôït tay noù bò chaän laïi bôõi hai tay cuõa Tina.

- Ñöøng Anh. Tina noùi vôùi Mike.


Nhöõ caâu chuyeän keã veà chôi gaùi maø Mike ñöôïc nghe töø baïn beø coù ñeà caäp ñeán vaán ñeà phaõi thoâ baïo môùi chieám ñöôïc chieán
tröôøng vaø giôø ñaây Mike caõm thaáy ngöôøi noù nhö löõa nung naáu töø beân trong, noù gaït maïnh tay Tina ra vaø nhö voà chuïp laáy ñoâi
vuù naøng maø maïnh baïo boùp maïnh. Moät söïï phaõn öùng maïnh vaø baát ngôø töø Tina, naøng luøi laïi vaø coá ñaãy hai tay Mike ra, söïï
phaõn khaùng cuõa Tina giôø ñaây gioáng nhö xaêng ñoã vaøo löõa, Mike ñoät nhieân trôõ neân thoâ baïo hôn, noù luoàn moät tay xuoáng vaø
thoït beân döôùi laøn aùo Tina, noù nhö muoán giöïït raùch ñöùt caùi aùo moõng manh ñoù. Moät tay Mike ñöa thaüng xuoáng ngay nuùt quaàn
Tina vaø luoàn vaøo trong coá ñaãy caùi quaàn Tina xuoáng. Mike eùp Tina ñöùng töïïa vaøo töôøng, naøng caøng luùc caøng phaõn öùng döõ doäi
hôn, vaø khoâng ngôùt la to leân:

- Ñöøng anh, ñöøng anh.


Con cu cuõa Mike giôø ñaây nhö muoán loài ra ngoaøi, noù u leân sau caùi quaàn Mike vaø caøng luùc söïï coï chaïm vôùi quaàn laøm Mike voâ
cuøng haùo höùc. Mike thaáy gioït nöôùc maét rôi ra töø ñoâi maét Tina, naøng nhö laø van xin Mike döøng laïi. Caùi aùo Tina ñaõ ñöùt tung
ra khi Mike keùo thaät maïnh, Tina khoâng maët aùo ngöïïc, vaø boä ngöïïc caêng troøn loà loä ra ngoaøi nhö hai traùi taùo töôi. Cdoâi vuù Tina
nhoõ nhöng caêng ñaày söùc soáng, hai caùi nuùm vuù nho nho ñen ñen ngöïï trò treân ñónh cuõa hai quaõ ñoài traéng toaùt. Mike cuoái
ngöôøi xuoáng vaø ngaëm luoân moät caùi vuù vaø buù ñaùo buù ñeã. Mike caøng luùc caøng eùp maïnh Tina, vaø laøm cho Tina khoâng theã cöïïa
quaäy ñöôïc, naøng coá vuøng ra ñeã thoaùt khoõi Mike, nhöng moãi coá gaéng cuõa naøng giôø ñaây gioáng nhö moät cöõ chó khieâu khích ñeã
cho Mike caøng luùc caøng maïnh baïo hôn. Caùi vuù Tina nhö tan naùt trong baøn tay to lôùn cuõa Mike, noù nhaøo naén, boùp xeù khoâng
thöông tình, trong khi ñoù Mike nhö laø ñang caén maïnh nhö muoán laøm ñöùt caõ caùi vuù kia cuõa Tina. Naøng chôït theùt to vaø oøa
2
khoùc thaät lôùn, naøng coá vuøng vaãy nhöng caùi thaân hình to lôùn cuõa Mike ñang ñeø leân naøng, Tina nhö muoán ngoäp thôõ, naøng suïi
lô hai tay vaø phoù maëc cho Mike muoán laøm gì thì laøm. Mike ñöa cao caùi chaân noù vaøo giöõa hai ñuøi Tina nhö coá banh hai
chaân naøng ra, baøn tay kia cuõa Mike giôø ñaây ñang cö nguï treân mu loàn Tina. Naùi nuùt quaàn ñaõ ñöùt tung, Mike voäi aán maïnh caùi
quaàn naøng xuoáng, vaø nhö thuaän tay, noù tuoät luoân caùi xi líp nhoõ xíu ñang che ñaäy caùi phaàn coøn laø.i cuõa thaân theã Tina. Nhó
chöa ñaày vaøi phuùt, Tina giôø nhö traàn truoàng, khuoân maët naøng taùi nhôït, caëp moâi naøng rung rung, nöôùc maét rôi hai haøng treân
maù, naøng nhö kieät söùc sau khi coá khaùng cöïï laïi söïï thoâ baïo vaø cuoàng daâm cuõa Mike. Mike ñang coá côõi caùi quaàn noù ra, noù voäi
caàm con cu cuõa noù maø ñaâm vaøo loàn Tina. Nöïï haáp taáp voäi vaøng cuõa Mike laøm noù cöù ñaâm trôït ra ngoaøi. Cike ñeø Tina naèm
xuoáng saøn nhaø, vaø nhö vaäy Mike thaáy noù ñöôïc deã daøng hôn trong haønh ñoäng. Noù duøng heát söùc ñeã banh roäng hai chaân Tina,
roài duøng baøn tay tìm ñeán chim naøng, Mike nhö coá ghi nhôù caùi vò trí maø noù seõ ñuùt con cu noù vaøo. Söïï baén khí ra quaàn ñaõ voâ
tình giuùp Mike luùc naøy, con cu noù cöông cöùng noùng boõng nhöng laï luøng sao khi khi noù vaãn chöa tuoân traøo ra ngoaøi. Chi
Mike duøng hai ngoùn tay thoït vaøo loàn Tina, noù thaáy Tina nhö muoán ngaát xóu, noù thaáy tay noù öôn öôùt vôùi moät chaát nhôøn nhôøn.
Mike chôït nhö nhôù laïi moät caùi caõnh maø noù thaáy trong saùch baùo daâm duïc, noù duøng tay naâng moät chaân Tina leân cao vaø daïng
noù qua moät beân. Caùi loàn Tina luùc naøy nhö môõ roäng, Mike töø töø ñuùt con cu noù vaøo. Sina caøng luùc caøng thôõ doàn daäp, naøng ñaõ
quaù raõ rôøi chaân tay, moät caõm giaùc ñau ñau ñang töøng luùc nhoùi leân ôõ chim naøng luùc naøy. Naøng xoay maët nhìn sang moät beân.
Mike nhö coá ñaãy saâu con cu noù vaøo loàn Tina, noù caõm thaáy moät chuùt raùt buoát treân con cu cuõa noù, nhöng noù vaãn cöù tieáp tuïc
ñaãy saâu. Mike chôït nghe Tina heùt to moät tieáng haõi huø ng khi con cu Mike nhö luùt saâu vaøo loàn Tina. Non cu cuõa Mike giaät leân
lieân tuïc, Mike bieát laø noù ñang xuaát tinh....

Söïï phaûn khaùng maïnh meõ cuûa Tina nhö laø naøng khoâng muoán, nhöng caùi söùc maõnh mai nhoû beù cuûa naøng sao maø cöïï tuyeät
noãi Mike. Caùi luùc noù xeù naùt caùi quaàn xi líp vaø baøn tay thoâ baïo cuûa Mike ñang nhö boùp naùt ñoâi vuù xinh xinh cuûa Tina laø luùc
Mike khoâng coøn kieàm cheá ñöôïc chính baõn thaân cuûa noù. Söïï daâm duïc nhö thaùc vôõ bôø vaø caùi ham muoán döû tôïn cuûa Mike ñeø
leân treân thaân theã Tina nhö moät cuoäc hieáp daâm. Naøng chæ vöøa troøn möôøi taùm vôí Mike. Caùi cuù ñuï ñaàu tieân trong ñôøi cuûa
Mike thì haàu gioáng nhö cuoäc hieáp daâm Tina. Coù nhöõng cuoäc giao hôïp trong ñôøi, caùi ñaàu tieân thì luoân seõ khaéc saâu trong taâm
trí cuûa ai ñoù. Vaø caùi ñaàu tieân cuûa Tina thì thaät khoâng nhö öôùc mong. Cu cuûa Mike nhö raùt buoát khi naèm trong chim Tina,
moãi laàn nhòp leân xuoáng Mike caõm thaáy ñau raùt voâ cuøng, nhöng noù khoâng coøn hôi söùc maø nghó ngôïi cho nhieàu, côn daâm cuûa
Mike ñaõ daâng taän oùc noù roài. Khi noù ruùt cu noù ra khoõi chim Tina, noù nhìn vaøo haùn Tina nhö tìm kieám caùi gì ñoù. Mike khoâng
thaáy moät laøn ñoõ töôi nhö maùu chaõy ra töø haùng naøng, nhö noù cuõng ñöôïc bieát raèng qua chuyeän keã cuûa moïi ngöôøi xung quang
ñoù laø maùu cuûa nhöõng coâ gaùi coøn trinh nguyeân, noù cuõng khoâng muoán hoõi gì theâm trong luùc naøy. Tina naèm nhö baát ñoäng treân
thaõm, maët naøng taùi nhôït vaø maét naøng nhö khoâng hoàn. Naøng thôõ naëng nhoïc vaø loàn naøng nhö noùng raùt. Naøng chó coù chuùt
daâm thuõy naøo traøo ra vaø coøn toàn ñoïng chuùt xíu ôõ hai meùp loàn. Mike thì hì huïc thôõ nhö tìm laáy chuùt hôi söùc sau cuù ñuï, noù
goàng mình ñöùng daäy. Tike nheï nhaøng löôïm laët caùi quaàn vaø aùo noù ñeã maëc vaøo, noù khoâng daùm nhìn Tina trong luùc ñoù. Noù
chó bieát raèng chuyeän noù vöøa laøm xong thì raát laø khuõng khieáp cho Tina, nhöng duø ñau raùt con cu, Mike vaãn caõm thaáy caùi
caõm giaùc sung söôùng maø noù vöøa ñöôïc höôõng thuï treân tha%n theã Tina...

Mike khoâng coù baát kyø cô hoäi naøo ñeã gaàn guõi Tina nöõa sau caùi ngaøy ñoù. Nhöõng thaùng ngaøy sau ñoù, Tina döôøng nhö laãn traùnh
noù, naøng ñoãi höôùng ñi neáu naøng thaáy Mike ñang ñi höôùng veà naøng treân cuøng moät con ñöôøng. Mike coá taâm tìm caùch naøy
caùch noï nhöng moïi caùch ñeàu khoâng coù keát quaõ. Khi caùi muøa hoïc cuoái cuøng cuûa chuùng noù taïi trung hoïc ñaõ chaám döùt. Mike
thì vaøo hoïc trong moät college tö xa nhaø maø cha meï noù ñaõ xaép ñaët saün cho noù. Noù khoâng coøn thaáy Tina töø ñoù. Noù coù chuùt
nhôù mong vaø caùi gì ñoù trong loøng nhö thoã loä cho Tina, nhöng cuoái cuøng noù cuõng nguoâi ngoai ñi noãi nieàm ñoù sau nhöõng
ngaøy ñaàu tieân böôùc chaân vaøo khung vieân môùi cuûa cuoäc soáng noù.
Moâi tröôøng cuûa College quaõ laø nhö Mike thöôøng ñöôïc nghe noùi tôùi. Caùi khung caõnh roäng lôùn hôn, nhieàu khuoân maët môùi,
taàm nhìn trong cuoäc soáng khaùc hôn, vaø nhieàu haáp daãn hôn so vôùi khi coøn ôõ trung hoïc. Caùi khaùc bieät lôùn nhaát laø ôõ nhöõng coâ
gaùi xinh ñeïp thanh xuaân xung quanh. Noù nhanh choùng hoäi nhaäp vaøo cuoäc soáng môùi vaø noù thaáy raèng ñaây môùi thaät laø baét
ñaàu trong cuoäc ñôøi. Caùi voøm trôøi xanh thaüm treân ñaàu noù giôø ñaây nhö thaêng theâm nhöõng vieãn caõnh môùi vaø bay boãng. Mike
lao vaøo vieäc hoïc haønh nhö ñieân, noù thuoäc vaøo loaïi nhöõng hoïc sinh xuaát saéc trong caùc moân hoïc, theâm vaøo ñoù caùi moân boùng
chuyeàn maø noù ñam meâ giôø ñaây nhö ñang phaùt trieãn xa hôn. Mike nhôù raèng noù luoân laø ngöôøi ñöôïc voã tay nhieàu nhaát qua
nhöõng cuù ñaäp banh xoaùy ghi ñieãm, vaø caùi noù thích nhaát laø tieáng phaùo tay töø ñaùm con gaùi ngoài xem noù chôi theã thao treân
saân. Töø chuyeän ñoã beã vôùi Tina, noù thaän troïng hôn vaø coù chuùt caân nhaéc trong moïi haøng ñoäng vôùi phaùi nöõ . Noù coù veõ thu
nhaäp ñöôïc kinh nghieäm hôn sau khi noù gaëp nhöõng thaèng baïn môùi, nhöõng tay ñaøng ñieám chôi bôøi khoâng thua gì noù. Mike
töøng böôùc thaâm nhaäp vaøo con ñöôøng sa ñoïa. Mike ñi chôi ñó, daï vuõ, deâ gaùi, vaø tu taäp baïn beø cuø ng thöõ vò ñaéng cay cuûa bia
röôïu. Con maét noù luoân luoân phieâu löu treân nhöõng ñoâi chaân, caëp vuù cuûa nhöõng coâ gaùi. Coù hoïc raát nhanh caùc thöù töø ngöõ môùi
gaàn guõi giang hoà nhieàu hôn. Coù nhöõng ñeâm noù ñi chôi gaùi ñöùng ñöôøng, noù gaëp ñuõ loaïi gaùi, vaø noù ñam meâ caùi loàn ñaøn baø
3
hôn moïi thöù treân ñôøi maø noù bieát qua. Moù tieâu tieàn cuûa cha meï noù cung caáp cho noù ñeã ñi hoïc vaøo nhöõng cuoäc chôi bôøi. Coù
möôùn caõ ñó veà nhaø nôi noù theâu moät phoøng ñeã soáng. Men röôïu laø thuù tieâu khieãn ñöùng haøng thöù hai cuûa Mike. Noù nhaäu thaâu
ñeâm suoát saùng. Qua nhöõng cuoäc hoang chôi naøy, cuøng vôùi söïï haøo hieäp phoùng tuùng maø noù saün coù, Mike nhanh choùng ñaït
loøng baïn beø vaø xa hôn nöõa laø vôùi caùc coâ gaùi. Cike daàn daàn hoïc ñöôïc caùi tính bieát mình bieát ta trong vaán ñeà trai gaùi. Cdaõ coù
nhöng cuoäc chim chuoät duï voã thaát baïi trong caùi khuoân vieân roäng lôùn nhö moâi tröôøng ôõ ñaïi hoïc, coù nhieàu tay chôi hôn khi so
vôùi caùi khoã chaät heïp ôõ trung hoïc, Mike nhö coù veõ trôõ neân kinh nghieäm hôn trong giao du vôùi phaùi nöõ. Noù gaëp nhöõng coâ gaùi
chòu chôi vaø daâm ñaõng khoâng thua gì noù heát. Noù cuõng laø ngöôøi thích giao du roäng. Caùi töø töù haõi vai huynh ñeä, baïn beø lôùn
hôn nhieàu hôn, vaø nhieàu saéc toäc loái soáng hay caùch chôi, Mike nhö la ñang khaùm phaù caùi theá giôùi môùi, caùi theá giôùi maø ñoái
vôi noù khoâng haün ñaày kinh nghieäm hay vaät vaõ tröôøng ñôøi, nhöng môùi meõ vaø roäng hôn bao giôø maø Mike töøng thaáy trong taàm
maét noù. Song song vôùi chuyeän hoïc, Mike khoâng heà töø boõ baát kyø thuù hoäi hoïp aên chôi sa ñoïa naøo heát. Noù coá gaéng taùn heát coâ
gaùi naøy ñeán coâ gaùi noï trong tröôøng. Noù khoâng quan taâm ñeán caùi khuoân maët ñeïp cuûa caùc coâ gaùi, noù chó quan taâm moãi moät
ñieàu laø caùi thaân hình vaø söïï deã chòu theo noù leân thieân ñöôøng daâm duïc thoâi. Coù cuõng khoâng töø choái nhöõng coâ gaùi lôn hôn noù
nhieàu tuoåi, mieãn laø coøn ñeïp töôùng vaø deã coi laø noù khoaùi roài. Caùi söïï daâm taëc cuûa Mike vaø söïï aên chôi cuûa noù ñaõ khieán cho
noù cuõng coù chuùt teân tuoåi trong laøng aên chôi. Coù gaëp Sandy nhö laø moät kyø phuøng ñòch thuõ treân giöôøng. Caùi coâ naøng lôùn hôn
Mike ñeán taùm tuoåi, vaø ñang hoïc nhöõng cua hoïc cuoái cuøng ñeã ra tröôøng. Mike nhö meâ meät vaøo caùi boä ngöïïc cuûa Sandy. Ddoâi
vuù vöøa to vöøa caêng troøn maø Sandy luoân khieâu haõnh veà noù. Thaäm chí coâ naøng khoâng theøm maëc aùo ngöïïc maø ñoâi vuù cöù chóa
thaüng ra vaø ñaâm nhö muoán loøi heát caùc con maét cuûa caùc tay daâm daät nhö Mike. Naøng coøn coù ñoâi chaân daøi vaø thon thaõ, caùi
moâng laét lö qua laïi theo nhòp böôùc cuûa naøng. Mike cua ñöôïc coâ naøng do moät maøng caù ñoâ.. Mike ñaõ cuoái mình tröôùc naøng
ñeã xin ñöôïc hoân tay naøng khi moät thaèng baïn caù raèng xem ai coù theã naém laáy baøn tay Sandy hoâng. Caùi tuoåi cuûa Mike duø nhoõ
hôn Sandy xa, nhöng coâ naøng nhö chòu ñoä ngay khi thaáy caùi veõ phong löu ñaøng ñieám cuûa Mike. Nike khoâng töø baát kyø caùi gì
ñeán trong tay noù. Caùi ñeâm noù nhaäu veà khuy, noù boãng theøm ñöôïc ñuï, noù moùc phone ra vaø goïi Sandy......

Duø chó laø chó moät vaøi laàn gaëp gôõ ngaén nguõi, nhöng caõ hai ñöùa Sandy vaø Mike nhö ñang höôùng veà nhau trong cuøng moät yù
ñònh gì ñoù. Mike caøng luùc nhö caøng ñam meâ caùi boä ngöïïc cuõa coâ naøng vaø khao khaùt khaùm phaù noù caøng sôùm caøng toát. Mike
ñaõ khoâng theã kieàm cheá baõn thaân noù tröôùc caù caùm doã döõ doäi nhö vaäy. Hôn nöõa caùi aùnh maét cuõa Sandy khi nhìn Mike caøng
luùc caøng kheâu gôïi hôn. Mike bieát naøng ñang chôø caùi gì ñoù ôõ Mike. Sandy coù caùi gioïng noùi thaät ngoït ngaøo vaø eâm dòu. Caùi
gioïng maø coù theã laø nghieân ngaõ taát caõ boïn ñaøn oâng khi noùi chuyeän treân phone. Sike hít moät hôi thaät saâu cho ñaày buoàng phoãi
noù vaø coá gaéng thôõ ra nheø nheï nhö khoâng muoán Sandy bieát caùi noù ñang ñam meâ gioïng noùi cuõa naøng treân phone. Sôn nöõa
Mike cuõng hôi ngaø ngaø say sau cuoäc nhaäu nheït, nhöng caùi kinh nghieäm chieán tröôøng ñaõ ñöôïc toâi luyeän quaù nhieàu, Mike
vaãn giöõ ñöôïc caùi gioïng traàm tónh vaø raát ö ñaøn oâng cuõa noù. Sandy thì ñang ôõ nhaø, naøng ñaõ ñang thaàm mô neáu coù ai ñoù môøi
naøng ñi ra ngoaøi. Naøng nhö khoâng muoán soáng trong coâ ñôn vaø coâ laäp naøng ôõ nhaø. Con ngöôøi öa thích hoaït ñoäng vaø luoân
mieäng luoân moàn, coâ ñôn moät mình laø moät söïï khoù chòu voâ cuøng. Caùi tieáng phone reo vang laøm cho naøng nhö soáng trôõ laïi,
naøng voà laáy caùi phone nhö con thuù ñaõ ñoùi khaùt laâu laém roài. Naùi gioïng cuõa Mike vang leân trong phone laø caùi ñieàu naøng chöa
bao giôø daùm nghó tôùi, naøng raát thích Mike töø caùi nhìn ñaàu tieân, nhöng naøng thaáy xung quang Mike quaù nhieàu coâ gaùi treõ vaø
xinh hôn naøng nhieàu. Caøng cuõng thaáy caùi khuoân maët non cheït cuõa Mike la daáu hieäu caùi tuoãi Mike nhoõ hôn naøng xa, nhöng
naøng meâ caùi töôùng taù cao lôùn vôùi daùng veõ phong löu ñaøng ñieám cuõa Mike, naøng thaàm mô trong loøng veà Mike thoâi. Naùi cuù
phone gaàn luùc nöõa ñeâm naøy nhö coù chuyeän gì ñoù maø töïï nhieân Sandy thaáy loøng naøng sao xuyeán vaø daàn daàn khôi daäy caùi
duïc tình nhö laø beã löõa trong ngöôøi naøng luùc naøy. Haõ Mike laãn Sandy nhö ñang trong tình theá daàu soâi löõa boõng cuõa duïc tình.
Nhöõng caùi caâu thaêm hoõi vaø taùn ngaãu nhö ñang trôõ neân voâ vò vaø khoâng coù hoàn cuõa Mike vaø Sandy. Hhuùng noù ñeàu coù yù ñònh
daâm duïc trong ñaàu cho nhau nhöng chöa ai noùi ra maø thoâi. Naõ hai nhö ñang chôø ñôïi nhau caâu noùi gì ñoù lieân quan tôùi tình
duïc hay daâm taø ñeã phaù vôõ böùc raøo voâ vò ñang ngaên trôõ hai ngöôøi trong luùc naøy. Hike ñaõ phaù vôõ böùc töôøng baèng caâu noùi
muoân thôõu cuõa noù khi noù muoán chim chuoät.

- Em coù muoán ra ngoaøi chôi giôø naøy hoâng vaäyû Mike noùi nheï nhaøng nhöng noù ñeø neùn caâu noùi raát saâu trong phoãi. Caùi caâu
"vaâng" nhö laøn gioù tuoân traøo sau cuøng ñeã xoâ ngaõ ñi caùi bôø laù luùa treân ñoàng. Vaø chó khoâng ñaày vaøi giaây ñoàng hoà sau ñoù Mike
ñaõ ngoài trong xe ñeà maùy vaø nhaém höôùng ñöôøng nhaø cuõa Sandy maø chaïy tôùò
Sandy khoâng muoán ñi club, naøng chó noùi vaäy thoâi khi Mike hoõi môøi naøng ñi tôùi ñoù. Vaø caùi im laëng cuõa naøng nhö noùi vôùi
Mike raèng "anh muoán chôõ em ñi baát kyø nôi ñaâu ñeã laøm tình ñi".......Mike khoâng coøn chaàn chôø nhieàu hôn, noù caõm thaáy noù
thích Sandy nhieàu hôn ôõ caùi deã daøng vaø khoâng caàn maøu meø nhö Mike phaõi laøm nhö saùch vôõ moãi khi ñi chôi vôùi caùc coâ gaùi.
Caùi motel Ramada vaø nhöõng ngöôøi laøm ôõ ñoù nhö raát quen vôùi Mike, khi hoï thaáy Mike ñaãy cöõa böôùc vaøo. Mike nheï nhaøng
caàm tay Sandy vaø ñöa leân mieäng hoân nheï sau khi caõ hai vöøa böôùc vaøo phoøng motel vöøa möôùn. Ddaõ khoâng coù baát kyø cöõ chó
hay haøng ñoäng cuõa Sandy nhö phaõn khaùng, maø ngöôïc laïi naøng laïi ñöùng laëng nhö chôø ñôïi Mike. Caùi men röôïu trong ngöôøi
4
Mike giôø ñaây giaõm ñi vaøi phaàn, Mike coù veõ nhö tónh hôn, noù nhìn ñaêm ñaêm vaøo maét Sandy vaø noù thaáy naøng hít saâu moät
hôi thôõ nhaém maét laïi. Cike ñöa tay leân xoa nheï vaøo vuù Sandy, maëc duø naøng vaãn coøn maëc aùo nhöng Mike vaãn thaáy naøng laïi
hít theâm moät hôi thôõ saâu hôn vaø hôi kheõ reân leân nhe.. Baøn tay cuõa Mike giôø ñaây ñang töïï do phieâu löu treân khaép vuøng ngöïïc
Sandy. Noù nheï thoác ngöôïc aùo naøng leân vaø côõi luoân ra qua ñaàu naøng, noù thaáy tay cuõa Sandy ñang tìm da thòt treân löng cuõa
noù vaø nheï nheï baáu vaøo. Mhi caùi aùo ngöïïc nhoõ nhoi ñöôïc thaùo côõi, caùi boä ngöïïc maø Mike luoân theøm öôùc hieän ra loà loä phôi
baøy tröôùc maét Mike. Cai caùi ñaàu vuù naâu naâu troøn nhö traùi bi nhoâ leân nhö khieâu khích cuøng vôùi laøn da traéng ngaàn cuõa naøng
laøm cho Mike nhö say theâm. Mike hôi khoøm ngöôøi xuoáng, noù nheï nhaøng beá Sandy leân roài tieán tôùi caùi giöôøng ñaët naøng
xuoáng. Caùi mieäng cuõa Mike nhö khoâng muoán rôøi boõ caùi vuù cuõa Sandy cuøng vôùi moät tay Mike boùp maïnh caùi vuù coøn laïi. Cike
nghe Sandy reân ró caøng luùc caøng daøi hôi ra, hai tay naøng oâ m vaø muoán nhaøo naùt caùi löng vaø ñaàu cuõa Mike, cuõng may naøng
khoâng ñeã ngoùn tay quaù beùn. Baøn tay Mike cuõng töø töø di chuyeãn xuoáng vuøng haùng cuõa Sandy vaø sôø soaïn vaø moø tìm caùch côõi
quaàn naøng ra. Mike ñaõ khoâng toán söùc cho laé m trong caùi maøng côõi quaàn aùo Sandy, naøng nhö giuùp Mike cho leï laøng côõi tung
heát vaõi treân ngöôøi naøng. Caùi mu loàn cuõa Sandy thì thaät tuyeät, naøng nhö boõ raát nhieàu coâng lao ñeã caïo hôùt chuøm loâng loàn.
Caùi caùnh böôùm nhö vaäy laø laàn ñaàu tieân Mike ñöôïc thaáy trong quaõng ñöôøng chôi bôøi hoang ñaøng cuõa noù. Mike khoâng chaäm
laáy moät giaây ñöa mieäng vaøo buù lieám loàn Sandy, noù buù moät caùch thoâ baïo vaø cuoàng daâm laøm sao. Moù vöøa buù lieám vöøa duøng
tay banh caùi con chim Sandy thaät roäng nhö laø noù muoán ñuùt caõ caùi löôõi cuõa noù vaøo saâu trong loàn Sandy. Naùi buù hung tôïn
cuõa Mike laøm Sandy khoâng ngöøng reân la moãi luùc moät lôùn vaø tieáng reân ró caøng luùc caøng ngaén ñi nhöng doàn daäp. Naøng luoâ n
mieäng keâu reân "uùi meï ôi....uùi meï ôi....". Nöôùc daâm thuõy cuõa Sandy chaõy ra nhö caùi voøi nöôùc, naøng co giaät thaân mình vaø tay
naøng nhö baáu naùt ñaàu toùc cuõa Mike. Cike chöa heà thaáy caùi co giaät vaø tuoân traøo daâm thuõy nhö vaäy bao giôø, maët noù öôùt ñaãm
toaøn daâm thuõy cuõa Sandy, noù coá lieám saïch vaø nuoát heát....Khuoân maët Sandy nhö laït ñi vaø hai maét naøng nhö môõ roäng hôn sau
caùi buù loàn cuõa Mike, naøng hôi nhoõm daäy ñeã ghì caùi ñaàu Mike maø hun ñaùo hun ñeã khi Mike choàm leân. Luùc naøy con cu cuõa
Mike nhö moät caây truïc thaüng vaø qui ñaàu nhö caêng boùng vôùi chuùt chuùt chaát nhôøn nhôøn ôõ treân. Mike daãn tay cuõa Sandy tôùi
cu noù vaø nhö muoán naøng keâ con cu noù vaøo cöõa chim naøng. Sandy nhö hieãu yù, naøng nheï nhaøng ñöa con cu Mike tôùi choã maø
noù phaõi tôùi...Mike chó coøn moät vieäc laø nhaán vaøo roài thì hì huïc daäp duøi lieân tuïc. Caùi khoâng gian cuõa caên phoøng motel luùc
naøy nhö phaù vôõ, caùi tieáng la heùt gaøo reân cuõa Mike vaø Sandy nhö aùt caõ tieáng TV maø chuùng noù coá yù môõ cho lôùn, caùi giöôøng
nhö muoán xeâ dòch ñi bôõi söïï daäp duøi vaø vaãy duïi cuõa Mike laãn Sandy. Nuaõ laø caùi söùc thanh nieân coù khaùc, Mike caøng daäp duøi
caøng luùc caøng nhanh hôn, noù nhö bôm theâm söïï ñam meâ daâm loaïn cho Sandy...Caùi aán saâu thaüm vaøo loàn Sandy vaø nhö aán
chaët laïi, loàn Sandy co giaät leân, naøng nhö naâng taát caõ loàn naøng trong khi Mike tì chaët vaøo thaønh giöôøng...Mike truùt heát caùi
tinh hoa nheäu huyeát cuõa noù vaøo loàn Sandy, luùc naøy maët naøng traéng beät tay naøng suïi lô, nhöng hai chaân co laïi vaø loàn naøng
nhö coøn coá naâng leân cho con cu Mike ñi caøng saâu vaø caøng chaët hôn trong naøng. Caõ vuøng haùng cuõa Mike laãn Sandy nhö laø
môùi ñoã caõ ly nöôùc vaøo, öôùt ñaãm vaø muøi haêng haéc xoâng leân...Mike ñoã xaäp ngöôøi noù leân Sandy...hai chaân naøng duõi daøi ra vaø
dang roäng nhö chöa bao giôø coøn roäng hôn nöõa. Mieáng TV laãn hôi thôõ cuõa nhöõng con choù hì huïc, caùi ñuï vöøa ngöøng vaø hai
taâm hoàn daâm duïc ñang nhö laïc vaøo ñaâu ñoù khoâng coù treân traùi ñaát nöõa.....
Cuoäc tình duyeân vôùi Sandy khoâng ñöôïc laâu, caùi taâm hoàn daâm duïc cuûa Mike chöa bao giôø döøng böôùc !!! Duø Sandy laø ngöôøi
con gaùi maø cho ñeán luùc naøy trong ñôøi Mike thì voâ cuøng haïp gu, caùi gu ôõ treân giöôøng. Mike vaø Sandy nhö thöõ heát caùi caùi theá
kieãu chôi nhau, nhöng ngaøy thaùng ñaõ laøm ñoâi daâm tình nhaân naøy meät moûi. Hôn nöõa caùi boä oùc cuûa Mike coøn quaù nhieàu caùi
khoaõng troáng chöa ñöôïc traøn laáp, vaø Sandy thì khoâng coù caùi ñoù ñeå giuùp Mike. Noù baét ñaàu laãn traùnh Sandy sau vaøi thaùng
cuïp laïc hoang daâm, caùi cuoäc vui maø thaân theã noù hoác haùc tìu tuïy haün. Noù khoâng traõ lôøi phone, noù troán chui troán nhuõi khi
boùng daùng Sandy xuaát hieän töø xa. Caùi löøa loïc vaø gian saõo noù caøng loä neùt cho Sandy, naøng cuõng khoâng maën maø laém vôùi
vieãn caõnh naøy. Coù caùi ñieàu maø Mike chöa bieát ñöôïc naøng khoâng coù chuõ yù ñi xa hôn nöõa vôùi Mike trong tình yeâu, naøng
cuõng nhö Mike thoâi, tìm kieám nhöõng cô hoäi höôõng thuï tröôùc khi gaëp ñöôïc moät yù trung nhaân ñeå lo chuyeän gia ñình. Caùi tuoãi
cuûa Mike seõ khoâng hôïp vôùi Sandy chuùt naøo. Kinh nghieäm tröôøng ñôøi daïy cho naøng caùi luùc phaõi caét boõ lieân heä, vaø caùi laãn
troán cuûa Mike vôùi naøng khoâng maáy laï luøng cho laém. Naøng ra tröôøng sau ñoù ít thaùng vaø ñi tieãu bang khaùc ñeå nhaän vieäc laøm
vaø baét ñaàu cuoäc vui môùi trong ñôøi. Huaõ laø quaù thuaän tieän cho ñoâi ñaøng. Con maét Mike ñaõ baét ñaàu trôõ laïi giao daùc nhìn
xung quanh mình, vaø noù khoâng töø boõ baát kyø caùi boùng hoàng naøo ñang laõng vaõng trong taàm tay noù. Caùi moâi tröôøng maø Mike
ñang ñöôïc soáng thì thaät meâng moâng !!! Caùc nguoàn tìm kieám gaùi töø ôõ lôùp hoïc, quaùn cafe, caâu laïc boä, hoäp ñeâm, vaø caõ nhöõng
ñoäng ñó ñeàu in daáu chaân ñòa ñaøng cuûa Mike. Naùc haïng gaùi maø Mike thöôøng nhaém vaøo laø moïi taàng lôùp...töø treõ nhö nöõ hoïc
sinh, vöøa vöøa caùc coâ gaùi baùn quaùn cafe, cho ñeán hôi giaø giaø nhö caùc baø chuõ quaùn, Mike khoâng töø moät ai. Hoù hay khoe
khoang vôùi baïn beø veà caùi kyõ luïc aên chôi cuûa noù vôùi veõ töïï haøo...nhöng coù caùi gì ñoù nhaéc nhôõ noù laø caùi danh saùch xeáp loaïi
thaønh phaàn gaùi gheä cuûa noù ñaõ höôõng thuï qua coøn thieáu soùt nhieàuï
- Mike, maøy coøn chöa thöõ löõa vôùi gaùi coù hoïc vaø coù ñòa vò ñoù nhe. Moät thaèng baïn ñôøi cuûa Mike noùi vaäy. Thaèng baïn coøn cho
Mike thaáy nhöõng thieáu soùt khoâng theã chaáp nhaän ñöôïc laø haïng gaùi xuaát thaân trong nhöõng gia ñình nha giaùo leã nghóa. Caùi
loaïi gaùi maø vaãn coøn trinh vaø coù söïï nghieäp haün hoøi. Caùi thöù haïng maø phaõi thaät söïï coù chuùt baõn laõnh môùi coù ñöôøng chim
5
chuoät vaø len laãn vaøo. Mike ñaõ ngoài suy nghó moâng lung veà caùi chuõ ñeà naøy. Toù coù veõ thích thuù vaø maàn moø keá söïï. Caùi caâu
noùi möu söïï taïi nhaân vaø thaønh söïï taïi thieân quaõ ñuùng vôùi Mike vaøi laàn. Nhöng caùi muïc tìm kieám laàn naøy quaõ khoâng deã daøng
chuùt naøo. Muø laø coù chuùt kinh nghieäm maø noù traõi qua trong ñôøi, nhöng caùi khoaõng vöøa coù hoïc, vöøa coù ñòa vò vieäc laøm, vaø
ñeïp thì ñi ñaâu maø tìm? Mike nhö voâ voïng sau moät thôøi gian mieät maøi. Coù laïi nhaäu nheït thaät nhieàu, nhöng caøng nhaäu nheït
vaø caøng hoang ñaøng chi ñòa, caùi maõ phong cuûa noù nhö caøng taêng theâm. Noù nhìn ngaàu hôn, coù chuùt gì ñoù raát phong ñoä vaø
deã thu huùt caùc coâ gaùi hôn. Chó coù hôn hai naêm ôõ moâi tröôøng college, maø caùi veõ maët cuûa noù nhö laø nhöõng chaøng trai ba
möôi, noù giaø tröôùc caùi tuoãi cuûa noù. Noù ñaõ duøng trieät ñeå caùi daùng veõ naøy ñeå chim chuoät phuï nöõ con gaùi. Ci ñoù trong ñaùm
baïn noù ñaõ goïi Mike laø Don Juan, caùi thaèng sôõ khanh phong löu ñaøng ñieám cuûa xöù sôõ Taây Ban Nha trong truyeàn thuyeát.
Mike khoaùi caùi teân hieäu naøy ! Caùi caâu trôøi khoâng phuï ngöôøi hieàn coù theã sai khi caùi may maén luoân ñeán cho Mike, noù khoâng
bao giôø trong ñôøi laø ngöôøi hieàn chuùt naøo !!! Noù nhö quen bieát hay ñöôïc bieát ñeán haàu heát trong giôùi chò em phuï nöõ trong
tröôøng, vaø baát cöù chò em naøo laüng lô daâm duïc moät chuùt laø coù maët Mike ngay. Taùi party vaøo buoãi chieàu thöù baõy naày taïi nhaø
cuûa moät coâ baïn trong tröôøng, coâ naøy aên möøng ra tröôøng vaø nhaän moät vieäc laøm ngay. Tua thaêm hoõi chuyeän troø, Mike baét
ñöôïc caùi tin seõ coù nhieàu coâ gaùi, nhöõng ngöôøi maø ñaõ ra tröôøng vaøi naêm vaø laøm vieäc seõ tham gia vaøo. Mow, caùi muïc naøy nhö
ñuùng ngay caùi quan taâm cuûa Mike. Moù nhaát ñònh laø seõ tham gia ......
Caùi ñeâm Lisa ñi veà nhaø töø cuoäc party ôû nhaø Thu laø caùi ñeâm naøng
nhö bieát theâm khoaùi caõm cuûa duïc tình. Khoâng phaõi laàn ñaàu trong ñôøi naøng laøm tình, nhöng caùi cuù cuïp laïc ngoaïn muïc maø
naøng chöa töøng neám qua trong ñôøi, khieán caõ taâm hoàn naøng vu vô bay boãng taän trôøi xanh. Caùi caõm giaùc ñau ñau ngay ôõ
vuøng haùng nhö coøn phaõn phaát laây laát trong naøng. Coù chuùt gì ñoù ñang thay ñoãi trong caùi suy nghó haøng ngaøy cuûa naøng,
nhieàu suy tö nghó ngôïi hôn so vôùi caùi tính thoâng minh linh lôïi cuûa naøng trröôùc ñaây. Lisa coù caùi thaân hình thaät ñeïp, naøng
thích bôi loäi vaø nhö vaäy ñaõ giuùp naøng luoân giöõ ñöôïc caùi veõ thon thaõ vaø hôi yeãu ñieäu thieáu nöõ ôõ naøng. Ñaõ ba möôi tuoãi ñôøi
naøng chöa coù caùi cô hoâi höôõng thuï caùi thuù yeâu ñöông nhieàu. Caùi trinh cuûa naøng ñaõ ôõ trong quaù khöù xa xoâi muø tòt vaø haàu
nhö queân laõng khi naøng coøn hoïc ôõ Trung Hoïc. Caùi daùng cao vaø ñaày ñaën cuûa cô theã naøng ñöôïc thu bôõi moät thaèng meõo con.
Thaèng naøy ñaõ chôi naøng trong moät ñeâm tröôøng toã chöùc caém traïi. Nhöng ñaõ quaù laâu roài ñeå nhôù caùi thuù ñam meâ ñoù. Hôn
möôøi naêm roài sau caùi ñeâm thaèng meõo con ñeø naøng ra ôõ caïnh moät goùc caây vaø töøng böôùc laøm naøng nhö cheát ñi soáng laïi theo
caùi nhòp daäp duøi cuûa noù. Coøn caùi phaàn nhuïc duïc thì nhö quaù mô hoà vôùi naøng giôø ñaây. Laùi töø "hoâm gô" cuaõ baïn beø naøng
gaùn cho naøng thaät ñuùng. Naøng raát ñeïp xinh, nhöng caùi tính nghieâm nghò vaø nhaùt trai ñaõ laøm naøng nhö hoang phí caùi thaân
theã myõ mieàu cuûa mình trong ñôøi. Naøng ñaõ chaêm lo hoïc haønh cho thaønh nhaân töø suoát caùi thôøi treõ cuûa naøng, cho ñeán khi ra
tröôøng, naøng lao vaøo coâng vieäc va ` ham meâ ñaém ñuoái trong vieäc laøm. ÔÕ nhaø laïi noãi tieáng laø coâ gaùi ngoan, Oh wow !!! Caùi
phong tuïc truyeàn thoáng cuûa daân vieät ñöôïc roõ neùt trong caùi khung caõnh nha giaùo leã nghóa cuûa gia ñìng vaø doøng hoï naøng.
Maáy ai maø daùm toø te tíu tít xung quanh? Cuõng coù nhieàu chaøng trai thaõ lôøi ong böôùm yeâu ñöông xa xoâi vôùi naøng, nhöng haàu
heát ñaõ cao chaïy xa bay sau khi taäp teãnh vaøo nhaø naøng. Quaõ nhö thieân haï ñoàn ñaõi, caùi phong tuïc khoù khaên vaø voâ cuøng leã
giaùo cuûa ngöôøi Baéc. Cha naøng laø moät ngöôøi voâ cuøng khaéc khoã nghieâm nghi. Ni cuõng baøn luaän raèng tai sao meï naøng laïi coù
theã ôõ vôùi oâng aáy traêm naêm baïc ñaàuû Vaø quaõ laø cha meï laø moät ñoâi uyeân öông ñaàm thaám. Naøng chöa bao giôø nghe cha meï
naøng caõi vaõ bao giôø. Hai möôi naêm soáng treâ n ñaát Myõ nhö khoâng coù chuùt gì aõnh höôõng tôùi caùi gia phong leã giaùo ngaøn ñôøi
trong gia ñình Lisa hoaøn toaøn. Naøng xuaát thaân töø trong caùi khuoân vieân ñoù cuûa cuoäc soáng. Nhieàu lôøi baøn luaän veà naøng vì
naøng laø moät coâ gaùi ñeïp vaø hôn nöõa laïi laø moät ngöôøi hoïc thöùc. Caùi thöù daân hoïc haønh cao vaø cuõng coù chuùt phong tuïc leã giaùo
gia ñình thì mon men ñeán naøng nhieàu hôn, nhöng hôõi ôi caùi loaïi ngöôøi ñaøn oâng maø Lisa mô öôùc thì khoâng thuoäc trong soá ñoù
hay naøng chöa ñöôïc cô hoäi gaëp qua trong suoát ba möôi naêm ñöôøng ñôøi cuûa mình. Cuoäc ñôøi thì quaõ khoù khaên cho moät soá
ngöôøi. Nhi naøng ñi treân phoá chôï, nhieàu chaøng trai vaãn phaõi ngoaùi coã nhìn duø coù hay khoâng coù baïn gaùi ñi keøm beân caïnh.
Naøng thaät haáp daãn ôõ caùi thaân hình vaø khuoân maët ñaùng yeâu. Cheâm vaøo ñoù caùi ñoan trang vaø nhu mì trong cöõ chó khieán con
ngöôøi ta deã xiu loøng. Ñaët bieät ôõ caùc chaøng traò
Caùi ñeâm naøng tham gia cuoäc party taïi nhaø moät ngöôøi baïn, naøng gaëp Mike. Naøng nhö bò cöôùp maát hoàn bôõi caùi maõ daùng ñoù.
Chöa nhaäp tieäc thì Mike ñaõ baét ñaàu taán coâng vaø chim chuoät ñöôøng maät ngay vôùi naøng. Caùi aùnh maét cuûa Mike phaùt hieän ra
Lisa trong ñaùm con gaùi, vaø vaøi phuùt ñieàu tra thaêm doø laø Mike coù ngay moät tieãu söõ nho nhoõ cuûa Lisa trong ñaàu. Mike daàn
daàn tìm moïi caùch ñeán gaàn Lisa ñeå troø chuyeän. Caùi nhìn vaøo Mike töø Lisa mang moät chuùt gì ñoù môøi moïc vaø gaàn guõi. Naøng
nhö ñaõ aùi moâ. Mike qua caùi nhìn ñaàu tieân. Tröôùc khi Mike ñeán, moät ngöôøi baïn naøng thaáy naøng nhìn Mike ñaõ ró vaøo tai
naøng nhöõng caùi ñoàn ñaïi veà chaøng trai phong löu ñaøng ñieám naøy. Nhöng trong taâm trí naøng chó nghe vaøo nhöõng yù hay nghó
ñeïp, naøng nhö boõ ngoaøi tai caùi thoùi hö vaø lôøi khuyeân cuûa baïn mình, naøng nhö thaáy trong naøng moät nieàm raïo röïïc khoâng
nguoâi veà Mike. Naùi may maén laïi ñeán cho Mike nöõa. Vôùi Mike voán dó chaüng coù caùi tình yeâu naøo beàn laâu vaø muoân thôõu, caùi
tình yeâu trong maét cuûa Mike laø nhöõng cuoäc laøm tình vaø lôøi ong tieáng maät nhöùt thôøi maø thoâi. Nhöng ngöôøi con gaùi naøy quaõ
laø coù chuùt gì ñoù raát cuoán huùt vaø deã daøng ñam meâ hôn caùc ngöôøi con gaùi maø Mike ñaõ chôi qua. Vaùi nhìn khoâng chôùp maét vaø
caùi hít hôi thaät saâu tröôùc khi tieán veà phía Lisa cuõng ñuõ cho thaáy raèng Mike ñang sao xuyeán voâ cuøng veà Lisa. Vaùi daùng gaày
6
gaày nhöng nöôùc noâi quaõ laø ñaày ñuõ, Mike nhìn vaø ñaùnh giaù Lisa töø xa. Vaùi khoa aên noùi cuûa Mike quaõ laø khoâng teä, noù nheõn
mieäng cöôøi vaø nheï nhaøng chaøo Lisa khi noù böôùc ñeán vaø ngoài xuoáng caïnh naøng. Noù môøi naøng moät ly röôïu nheï, Lisa caàm laáy
ly röôïu vaø uoáng moät hôi. Naøng khoâng bieát uoáng röôïu, nhöng ngöôøi ta thöôøng noùi uoáng chuùt chuùt cho maïnh daïng hôn, neân
naøng uoáng caïn ly röôïu Mike ñöa cho naøng. Vaøi caâu noùi ñaàu la hoa nhö môõ ñaàu cho caâu chuyeän, caõ hai nhö laø caøng luùc
caøng taâm ñaàu yù hôïp trong trao ñoãi. Nôùi Mike, voán dó thoâng minh linh lôïi, noù quan saùt vaø doø ñoaùn, noù nhö ñoaùn ñöôïc yù nghó
trong ñaàu Lisa vaø caøng luùc caøng hieãu theâm nhieàu tô loøng cuûa naøng. Caùi con ñöôøng ñöa Lisa vaøo haï khoâng maáy laø khoù khaên
laém cho Mike luùc naøy. Naõ hai caùo bieät baïn beø trong cuoäc tieäc sôùm hôn vaø cuøng nhau ra moät caâu laïc boä ñeå deã daøng hôn
trong chuyeän troø. Mike hoân laáy tay Lisa treân xe, vaø noù coá doø yù naøng khi coá tình laøm rôi tay noù leân ñuøi naøng vaø ñeå luoân. Lisa
ñaõ ñaãy tay noù vaøi laà n, nhöng Mike coá taâm laøm ñi laøm laïi, vaø caùi caâu chaâm ngoân "coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim" quaõ laø
ñuùng nhö raèng, Lisa thoâi khoâng ñaãy tay Mike ra, naøng nheï nhaøng hôi co ñuøi laïi nhöng tay Mike vaãn nheï nhaøng xuoâi theo vaø
töøng böôùc moø daàn leân cao hôn............

Caùi caûm giaùc laø laï maø Lisa chöa töøng caûm nhaän qua, noù laøm naøng nhö laønh laïnh, ngöôøi naøng noãi da gaø, vaø ñoät nhieân naøng
nhö thaáy caùi gì ñoù öôn öôùt ôõ haùng naøng. Caùi baøn tay cuûa Mike sao maø taïo cho naøng vaøi caùi caûm giaùc ruøng ruøng rôïn rôïn laøm
sao, naøng ñoät nhieân caàm chaët laáy tay Mike vaø döøng chaën laïi caùi moø cao hôn vaøo vuøng caám. Naøng nhö nín thôõ ñeã laøm ñieàu
naøy, vaø Mike chó coøn chôø coù nhö vaäy ñeã hieãu coâ naøng ngoài beân caïnh mình nhö theá naøo. Mike nheõn mieäng cöôøi nheï vaø
quay ñaàu nhìn vaøo maét Lisa, luùc naøy naøng chó coù nhìn xuoáng, caùi boùng ñeâm nhö giuùp naøng daáu ñi caùi ñoõ löõng treân maët maø
naøng nhö muoán troán chaïy ngay. Söïï im laëng vaø nhöõng caùi thôõ naëng nhoïc nhö neùn thôõ quaù laâu phì ra töø Lisa, Mike ñaõ hieãu
caùi luùc naøy laø caùi luùc noù phaõi ra tay, vaø caøng sôùm chöøng naøo caøng toát chöøng ñoù. Mike xoay moät voøng tay laùi ñeã queïo ngöôïc
laïi con ñöôøng ñang chaïy, noù chaïy chaàm chaäm vaø töø töø vaøo caùi loái cuûa moät khaùch saïn nhoõ....
Ñaõ khoâng phaõi laø laàn ñaàu tieân cuïp laïc daâm loaøn, vaø duø ñaõ traõi qua bieát bao cuoäc sa ñoïa, khoâng hieãu sao Mike caû m thaáy tay
noù hôi rung rung trong luùc naøy. Caùi coâ naøng ñang ñi beân caïnh noù sao maø cao sang vaø tinh khieát voâ cuøng ñoái vôùi Mike. Caùi
daùng veõ thanh cao vaø xinh ñeïp quaù cuûa Lisa nhö khaùc haün ñi vôùi nhöõng gì maø Mike töøng bieát tôùi töø tröôùc tôùi nay. Coù nuoát
nöôùc boït moät caùi öïïc vaø raùng daáu caùi hôi boái roái maø noù chôït rung keõ loä ra. Khi Mike vaø Lisa böôùc vaøo trong phoøng khaùch
saïn, naøng nhö ñang sôï haõi moät ñieàu gì ñoù, naøng ruït reø ñi caïnh Mike baøn tay naém chaët laáy khuõy tay cuûa Mike, maët keâ chaïm
vaøo vai nhö muoán daáu caùi e theïn vaø troán chaïy noãi sôï moâng lung. Mike chôït quì xuoáng chaân Lisa vaø uùp caùi maët noù vaøo vuøng
buïng Lisa, tay noù voøng ra sau löng naøng vaø oâm chaët nhö khoâng muoán naøng thoaùt khoõi noù. Mike nghe caùi thôõ maïnh daøi nhö
reân cuûa Lisa, hai tay naøng nhö voø naùt caùi ñaàu Mike, vaø Mike nheï naâng beá ñöùng Lisa ñi veà phía caùi giöôøng. Noù ñaët Lisa ngoài
xuoáng caïnh giöôøng, Mike laïi quì xuoáng uùp maët noù leân ñuøi naøng khi hai tay noù tìm nhöõng gì ñoù xung quanh caùi löng quaàn
Lisa. Koù nheï thaùo môõ nhöõng caùi nuùt khaâu doïc theo hoâng quaàn vaø khi ñaõ bung heát caùc caùi nuùt, noù daàn daàn keùo côõi quaàn
Lisa tuoät ra. Kuùc naøy Lisa nhö ñaõ naèm ra treân giöôøng, hai chaân thoõng xuoáng ñaát vaø hôi dang roäng nhö ñeã cho Mike deã daøng
hôn thaùo boõ noù ra. Khöa bao giôø Mike laïi nheï nhaøng trong caùi maøn loät quaàn loät aùo ñaøn baø, ngay caõ noù cuõng chöa hieãu sao
maø noù laïi coù theã nheï nhaøng vaø töø toán nhö vaäy trong luùc naøy. Cike keùo quaàn Lisa daàn xuoáng chaân vaø tuoät khoõi thaân ngöôøi
Lisa, caõ hai caùi chaân traéng nhö tinh boät vaø thôm laøm sao ñoù xoâng thaüng vaøo muõi Mike laøm noù voâ cuøng ngaây ngaát, noù caøng
luùc caøng ñaém chìm vaøo coõi thieân thai. Caùi hôi thôõ cuûa Lisa nhö khoâng coøn ñeàu ñaën, noù nhanh leân chaäm xuoáng theo moãi cuù
chaïm hay coï saùt vôùi Mike. Cai maét naøng luùc naøy nhö laïc vaøo coõi u meâ cuûa nhuïc duïc, noù nhö môø ñi vaø traân n traân nhö ñang
nhìn vaøo coõi naøo ñoù raát moâng lung khoâng beán ñoã. Mike ngöôùc nhìn vaøo Lisa luùc naøy, kinh nghieäm giang hoà cuûa noù ñaõ bieát
laø Lisa ñang chòu ñöïïng côn höùng tình voâ ngaàn, noù khoâng ngôø vaø khoâng hieãu taïi sao naøng laïi quaù deã daâng cao ñoä nhö
vaäy....Ñaõ hôn möôøi maáy naêm roài sau khi cuù ñuï ñaùnh maát caùi trinh nguyeân, ñaây laø laàn ñaàu tieân sau chuoãi ngaøy ñaêng ñaüng
aáy, caùi loàn naøng chaõy nöôùc nhö doøng suoái !!! Naøng nhö kieät queä khi nhö ñaõ traàn truoàng khi Mike côõi luoân caùi xi líp naøng ra
vaø chuïp vaøo muõi noù vaø hít nhö ñeã cheát !!! Baøn tay cuûa Mike kheõ laùch caùi mu loàn naøng vaø nheï nhaøng thoïc ngoùn tay vaøo
chaàm chaäm. Moãi caùi nheø nheï ñi saâu vaøo loàn Lisa, Mike thaáy naøng nhö haù lôùn mieäng ñôùp laáy khoâng khí, hai tay naøng nhaøo
naùt maõnh vaõi giöôøng, ñaàu naøng nghieân qua nghieân laïi, caùi luïc laïc ñeâ meâ ñang cuøng naøng ngao du mieàn cöïïc laïc, nuôôùc
daâm thuõy tuoân ra aøo aïc, hai chaân toaïc roäng vaø raát hôù heân laøm sao......Mike vaãn giöõ caùi nhòp ñoä nheï nhaøng vaø töø töø, noù caûm
thaáy noù phuïc noù chính noù quaù vì ñeán luùc naøy maø noù vaãn giöõ ñöôïc bình tónh ñeã kieãm soaùt côn nhuïc duïc ñang traøo daâng.
Con cu noù cuõng ñaõ cöông cöùng nhöng söïï voäi vaøng aøo aïc thöôøng coù ôõ noù moãi khi treân giöôøng nhö khoâng coøn, noù thoaõi maùi
höôõng thuï caùi maøng cuïp laïc moãi luùc moãi hay hôn bao giôø. Noù baét ñaàu côõi aùo cuûa Lisa vaø cuõng vaãn töø töø ñieàm nhieân, noù
caûm thaáy voâ cuøng thích thuù nhìn Lisa ñang quaèn quaïi treân giöôøng vaø bò noù hoaøn toaøn daãn daét. Noù nheï naâng Lisa leân moät
chuùt vaø nheï tuoät caùi aùo naøng ra, roài noù caàm vaø keùo caêng caùi aùo ngöïïc naøng sau ñoù thaõ ra ñeã moät caùi böïït vaøo ngöïïc. Noù luoàn
tay ra sau löng Lisa vaø tìm caùi moùc aùo ngöïïc vaø thaùo ra....caùi boä ngöïïc tuyeät vôøi !!! loà loä ra ngoaøi, Mike thaáy Lisa nhaám maét
naøng laïi....Mike duøng moät tay xe nheï ñaàu vuù ñang caêng vaø nhu leân nhö khieâu khích, noù se seõ nheø nheï vaø cuùi ñaàu xuoáng buù
luoân caùi vuù beân kia. Kisa ñaõ phaù vôõ söïï ngoät ngaïc vaø höng phaán quaù ñoä cuûa mình baèng nhöõng tieáng reân la keâu gaøo nhö con
7
choù caùi trong caùi noùng tröa heø, naøng nhö khoâng coøn caùi söùc chòu ñöïïng caùi vôøn chôi töø töø cuûa Mike. Cisa co duùm ngöôøi laïi
roài giaõn ngöôøi ra, tieáng reân daøi ra theâm hôn bao giôø....Mike duøng moät tay coøn laïi ñeã côõi caùi quaàn cuûa noù. Mike nhö ñaõ keá
hoaïch haün hoøi cho cuoäc chôi, noù maëc caùi quaàn roäng raõi vaø chó nheï nhaøng nhoõm ngöôøi hôi cao laø noù ñaõ tuoät ccöôïc ngay caùi
quaàn noù. Con cu Mike thoït ra ngoaøi caùi quaàn xì nhoõ vaø chóa thaüng, chuùt nhôøn nhôøn treân caùi qui ñaàu nhö chuaãn bò cho cuoäc
giao hôïp hoan laïc naøy. Chöng Mike vaãn coøn chöa keát thuùc caùi maøng ve buù vaø boùp vuù Lisa. Koù muoán keùo daøi cuoäc chôi vaø
noù muoán nghe Lisa quì laïi noù "haõy chôi em ñi". Thoaùng nhanh moät caùi, caõ hai giôø ñaây hoaøn toaøn traàn truïi, quaát quít, oâm
chaët, laên qua, laät laïi....caùi vaõi giöôøng ñaõ rôi xuoáng ñaát töø bao giôø sau caùc maøng vaät loän hoang daõ ñaày thuù ñam meâ daâm loaøn
cuûa Mike vaø Lisa. Kaõ hai nhö giôø ñaây chó coøn bieát caøo xeù nhau, caén nhai thòt nhau, hoø a laãn caùi thöù tieáng la gaøo maø treân theá
gian naøy chó coøn coù hai ngöôøi bieát ñöôïc thoâi....Ñaõ nhö ñeán caùi luùc maø söïï daâm duïc cuûa Mike ñaõng daâng leân thaáu oùc, noù
nhoãm leân, moät tay caàm con cu noù , moät tay naâng caùi ñaàu Lisa leân, vaø noù ñuùt thaüng con cu vaøo mieäng Lisa...naøng haù hoác vaø
ngaëm heát caùi khuùc thòt maø chó coù mô môùi coù naøy trong mieäng naøng maø nuùt maø hít lieân tuïc. Mike aán maïnh vaø saâu con cu
nhö muoán thoïc tôùi caàn coã Lisa, noù thaáy Lisa chôït noân eï nheï, noù nôùi ruùt loõng ra.....caõ caùi khuoân maët xinh ñeïp Lisa naèm eät
vaøo caùi haùng Mike. Caùi thö thaùi bình tónh cuûa Mike nhö giuùp noù keùo daøi cuoäc cuïp laïc, sau moät luùc ñeã Lisa nuùt cu noù, noù
nheï ruùt ra vaø caàm tay Lisa nhö baõo naøng daãn cu noù tôùi loàn naøng, caùi ñoaïn quyeát ñònh vaø ñaày nhuïc daâm huyeát taëc.....Caùi
caâu noùi cuûa Lisa maø Mike ñaõ chôø ñeã thích ñöôïc nghe:
- Chôi em ñi anh...chôi em ñi anh. Naøng vöøa thôõ vöøa van laïi Mike. Naøng thaáy Mike goøng ngöôøi vaø.......Lisa heùt vang moät
tieáng nhö ai ñoù ñaõ ñaùnh naøng raát maïnh khi Mike doàn caõ caùi söùc cuûa noù maø thoïc thaät maïnh vaø saâu thaüm vaøo loàn Lisa khi
naøng ñaõ nheùt con cu Mike vaøo loàn naøng. Caùi khoâng gian nhö xeù laøm ñoâi, caùi khoaõng khoâng khí trong caên phoøng motel nhö
thaáy thieáu thoán, caùi giöôøng nhö thuïn xuoáng khi con cu cuûa Mike thoïc luùt caùn caém saâu nhö muõi dao vaøo loàn Lisa....naøng nhö
ñaõ cheát, caùi cheát cuûa thuù ñau thöông..nhöng Mike thì chó môùi baét ñaàu cho cuoäc daäp duøi maø thoâi. Loàn cuûa Lisa nhö muoán teùt
ra laøm ñoâi sau moãi cuù daäp xuoáng cuûa Mike, noù laøm töø töø khi ruùt ra nhöng thoïc nhö buùa boã khi thoïc vaøo. Caùi caûm nhaän sung
söôùng quaù ñoä treân maët cuûa Lisa traéng beät thôõ haøo heãn, hai tay naøng quaëm laïi saâu treân löng Mike, hai chaân naøng nhö ñaõ ôõ
khoâng coøn theã dang roäng hôn nöõa, naøng muoán quaëp chaân naøng laïi vaøo thaân theã Mike, nhöng moãi cuù daäp cuûa Mike laøm
naøng nhö ngaát xóu vaø chaân xuïi xa ra....Caùi luùc Lisa caûm nhaän tinh huyeát cuûa Mike ñang tuoân baén vaøo töõ cung cuûa loàn naøng
laø luùc naøng khoâng coøn hôi söùc nöõa, caùi cuù ñuï sau ngaàn aáy naêm hoang phí, naøng nhö bay boãng phieâu löu xa tít xa ñaâu ñoù
ngoaøi traùi ñaát.

Mike caûm thaáy hai ñaàu goái noù loõng ñi sau khi xuaát tinh, noù ñoã xaäp ngöôøi leân Lisa vaø ñeã nguyeân con cu trong loàn naøng. Noù
chöa bao giôø laøm ñöôïc nhöõng cuù daäp duøi nhö vaäy tröôùc ñaây. Caùi möu ñoà chôi cho ñöôïc thöù haïng gaùi con nhaø nho giaùo vaø
hoïc thöùc naøy quaõ laø coù caùi hay hay. Caùi thuù maø nay Mike ñöôïc kinh nghieäm, vaø hôn nöõa noù thaáy noù coù veõ giaøu coù hôn
trong caùi suy nghó veà tình duïc. Neáu ñaõ chôi ñeã thoõa maõn côn duïc voïng thì quaõ laø khoâng thuù vò baèng caùi cuù chôi naøy. Coù
khoaùi chí laém sao ñoù maø noù duø meät vaø thôõ naëng neà, nhöng treân moâi noù vaãn phaõng phaát caùi veõ cöôøi thoõa maõn vaø voâ cuøng
haïnh phuùc. Caùi caûm giaùc chôi moät con ñó, hay chôi moät con nhoõ sinh vieân trong tröôøng thì than oâi quaù thöôøng tình trong
Mike. Noù laïi choàm ngöôøi leân ñeã nhìn kyõ laïi caùi thaân theã traéng ngaàn cuûa Lisa....quaõ laø Mike coù caùi may maén maø ít ai coù
trong ñôøi, noù ñang chôi moät coâ gaùi ñeïp, con nhaø coù hoïc, vaø döôøng nhö naøng laø gaùi trinh nguyeân, caùi quaèn quaïi treân giöôøng
luùc Mike ñang vôøn naøng cuõng laï hôn nhöõng coâ naøng maø Mike ñaõ töøng traõi qua.....Noù thôõ phaøo moät caùi vaø cöôøi khoaùi
chí......

Noù chia tay vôùi Lisa sau hôn moät naêm lieân heä tình caûm. Caùi doàn vaû luùc ñaàu ñaû vôi vaàn ñi theo naêm thaéng. Lisa laø moät coâ
gaùi nhaø aên hoïc ñaøng hoaøng, naøng coù nhöûng ham muoán duïc tình cao nhöng khoâng theã theo kòp vôùi Mike. Caùi ham muoán
treân giöôøng cuûa Mike laø luoân thay ñoãi, noù muoán caùi khaùc vaø môùi moåi khi chôi, söïï ham muoán daàn caïn cuûa Mike vôùi Lisa duø
naøng laø ngöôøi con gaùi maø Mike öa thích nhaát cho tôùi luùc naøy ôû ñôøi noù. Ñoâi chaân Mike chöa moûi meät, ham muoán caùi môùi
cuûa noù coøn traøn treà, vaø caùi tuoåi ñôøi thì nhö quaù treû ñeå luøi xa choán hoang ñaøng aên chôi. Noù raát mau queân nhöûng chuyeän tình
cuûa noù, noù queân ngöôøi deå daøng vaø noù chæ nhôù caùi thuù vui daâm duïc cuûa noù maø thoâò

Noù toát nghieäp ra tröôøng sau khi chia tay vôùi Lisa khoâng laâu. Caùi söïï quen bieát vaø coù tieàn cuûa cha meï noù ñaû giuùp noù kieám moät
coâng vieäc öa thích deå daøng. Caùi khung trôøi xung quanh noù laïi ñoåi khaùc, vaø döôøng nhö laàn naøy thì quaû laø roäng môû hôn bao
giôø. Caùi theá giôùi maø noù nhìn baây giôø thì caøng chöûng chaïc hôn. Noù co veû giaø ñi khi noù thích ñeå raâu vaø caét tæa raát kæ caøng.
Noù nhìn thaät ñeïp trai vaø raát ñaøn oâng thöïïc thuï hôn. Caùi nguoàn goác xuaát thaân vaø tính caùch hoøa ñoàng cuûa Mike trong ñôøi soáng
nhö giuùp noù keát baïn vôùi moïi ngöôøi ôû moïi taàng lôùp, ñaët bieät taïi sôû laøm noù ñöôïc yeâu thích cuûa moïi ngöôøi. Mike daàn thay ñoåi
ñeå thích hôïp vôùi cuoäc soáng môùi raát nhanh choùng, cuoäc soáng maø giôø ñaây laø cuûa chính noù vaø noù tröôûng thaønh trong ñôøi töø luùc
thaät söïï böôùc chaân ñi laøm. Chæ coù moät ñieàu laø chöa heà thay ñoåi ôû con ngöôøi Mike maø nhö coøn gia taêng hôn nöûa, söïï ñam meâ
8
caùi loã giöûa haùng cuûa ñaøn baø con gaùi. Mhæ vaøi thaùng sau khi noù ñi laøm, noù haàu nhö ñaõ môøi heát caùc coâ naøng treû trung cuøng
laøm trong haûng leân giöôøng vôùi noù. Caùi daùng caøng luùc caøng phong löu ñaøng ñieám, hôn nöûa Mike laïi ñeïp trai toát töôùng vaø caùi
phong vi. Mæ Sö treân vai noù haàu nhö chöa gaëp moät söïï töø choái naøo ôû caùnh chò em phuï nöû trong haûng. Noù khoaùi nhìn caùi
caûnh ghen tuoâng xaûy ra trong haûng giöûa caùc coâ vì noù. Noù daàn ñöôïc gaùn cho caùi nhaûn hieäu sôû khanh töø ñoù. Nhöng con gaùi
laïi thích chuyeän nhö vaäy, chuùng noù thích Mike, vaø Mike thì chöa bao giôø cheâ bai caùi gì veà phuï nöû caû. Coù laàn, noù buoâng lôøi
duï doå caû thö kyù rieâng cuûa thaèng chuû haûng, coâ con gaùi naøy ngöôøi Vieät teân Thu. Cike nhö khoâng theå chòu ñöôïc caùi daùng quaù
khieâu gôïi cuûa coâ naøng naøy. Caùi chaân daøi möôn möôùp traéng tinh, tay thì luùng phuùng nhöûng sôïi loâng..."loaïi gaùi daâm ñaây"
Mike nghó nhö vaäy. Caùi aùo naøng maëc coù caùi coå traùi tim maø noù keùo daøi nhö chæ laø ñeå che caùi loå ruùng cuûa coâ naøng chöù khoâng
phaûi che ngöïïc....con cu cuûa Mike thaät laø khoå sôû khi thaáy boùng daùng coâ naøng thoaùng qua hay böôùc ngang.
- Meï noù...sao maø con nhoû naøy chöa leo leân giöôøng vôùi mình nhæ...Mike thaàm nghæ. Noù rình moø cô hoäi ñeå ñöôïc saùp laïi gaàn
guûi coâ naøng, nhöng noù chöa daùm..."meï caùi thaèng boss sau giôø naøy chöa veà..." Mike thöôøng nguyeàn ruûa thaêng boss noù khi
nghæ tôùi con Thu. Söïï kieân nhaån trong vieäc chim chuoät ñaøn baø thì quaû laø moät vaán ñeà coù theå noùi laø nan y trong ñaàu Mike. Noù
chöa bao giôø trong ñôøi phaûi coù nhöûng nghòch caûnh nhö vaäy...noù toäi cho con cu noù muoán traày söôùt da trong quaàn, mieäng noù
nuoát nöôùc boït luoân. Nhöng Mike vaån phaûi chôø ñôïi thôøi cô...Meï, caùi chöû thôøi cô vaø kieân nhaån nhö quaù môùi meû cho Mike luùc
naøy. Nhöng Mike vaån tranh thuû thôøi gian ñeå ñuï caùc coâ gaùi khaùc trong haûng trong khi noù rình raäp chôø ñôïi caùi cô hoäi chim
chuoät coâ thö kyù Thu.....Quaû laø coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim....Mike coù ñöôïc cô hoäi tieán gaàn coâ naøng trong moät ngaøy
gaàn cuoái naêm khi coâng vieäc trôû neân voâ cuøng baän roän. Coâ naøng nhö phaûi laøm theâm giôø ñeå hoaøn taát caùc coâng vieä c, vaø ôû laïi
haûng treå hôn thöôøng leâ.. Ngaøy hoâm ñoù, duø Mike ñaû xong taát caû caùc coâng vieäc maø noù phaûi laøm, noù naán naù ñeå chôø cho thaèng
chuû ñi veà nhaø, tim noù voâ cuøng raïo röïïc nhaûy ñaäp lieân hoài traän. Noù khoâng boû phí qua baát kyø giaây phuùt naøo, noù nhaøo ngöôøi
ñöùng daäy ñeå ñi tôùi baøn coâ thö kyù khi thaèng boss vöøa khuaát sau caùi cöûa. Noù quaû laø cao thuû, noù nheï nhaøng buoâng lôi caâu
chaøo hoûi aân caàn vôùi coâ naøng nhö laø noù môùi gaëp naøng laàn ñaàu tieân trong ñôøi, maëc duø noù ñaû chaøo naøng khoâng bieát bao
nhieâu laàn trong cuøng ngaøy hoâm ñoù. Coâ naøng nhö cuûng thích Mike, nhöng caùi canh me chöøng ñoä cuûa thaèng boss cuûng laøm
coâ naøng sôï maø khoâng daùm oø e vôùi Mike nhieàu. Shæ laø caùi gaät ñaàu vaø caâu noù traû laïi cho Mike moåi khi Mike chaøo naøng. Mike
ñaõ noùi luoân moät traøng vaø nhìn thaúng vaøo maét coâ naøng nhö tìm söïï ñoàng tình hay ñoàn yù gì ñoù. Noù hoa tay muùa moâi lieân tuïc
trong moät luùc vaø ñoät nhieân noù choäp laáy tay Thu vaø naâng leân moâi ñeå hoân nhe.. Coâ naøng nhö ñaõ chòu ñoä, khoâng moät phaûn
öùng nhoû nhoi naøo maø Mike caõm nhaän caû. Mike mæn cöôøi kheû, noù bieát raèng con moài thì ñang naèm treân thôùt roài.....
Trôøi mau toái hôn luùc gaàn cuoái naêm, nhöûng ngöôøi cuoái cuøng ñaû laàn löôït ra veà...vaø chæ coøn Mike vaø Thu, hai ngöôøi ñang nhö
taâm ñaàu yù hôïp trong vaên phoøng, maø luùc naøy Mike ñaõ coá yù taét bôùt ñeøn cho khung caûnh toâi toái hôn. Mike nhö laø ñang giuùp
Thu laøm cho xong coâng vieäc, noù ñöùng töø ñang sau gheá cuûa Thu vaø choàm ngöôøi leân phía tröôùc vöøa noùi vöøa ñeø vaøo vai Thu.
Tay noù khoâng ruùt veà haún khi xong caâu noùi, maø hai tay noù döøng laïi treân hai vai Thu, vaø hai tay noù nhö khoâng ngôi nghæ,
Mike nheø nheï xoa boùp ñoâi vai coâ naøng....Mike quaû laø thaèng coù ngheà!!! Caùi söïï xoa boùp vai coâ naøng daàn daàn thay ñoåi khi
hai tay Mike ñi xuoáng xa hôn treân ngöïïc Thu, coâ naøng luùc naøng nhö cheát baát ñoäng, naøng chæ hít saâu vaø thôû ra nhö laø caùi
phoøng trôû neân thieáu khoâng khí. Mike thaáy hai chaân cuûa Thu co laïi vaø duûi ra trong ñieäu boä khoâng bình thöôøng.....Noù bieát laø
noù ñang ñi ñuùng ñöôøng, caùi xa loä tình yeâu ñang thaúng caùnh vaø Mike ñang coá laùi veà caùi khung caûnh thaân quen ñaày nhuïc
duïc...caùi coûi thieân thai !!! hai caùi aùo nuùt treân cuøng cuûa Thu ñaõ baät tung, vaø giôø ñaây hai baøn tay Mike ñang phieâu löu trong
ngöïïc naøng...noù xoa hai ñaàu vuù naøng thaät nheï luùc ñaàu vaø cho ñeán khi noù nghe caùi tieáng reân daøi ñaàu tieân cuûa coâ naøng thì noù
baét ñaàu boùp maïnh xieát nheùo caøng luùc caøng maïnh hôn. Thu nhö ngaû haún ngöôøi ra sau laøm caùi gheá nhö ngaõ töïïa vaøo hai chaân
Mike luùc naøy noù ñang ñöùng töø ñaøng sau caùi gheá. Mike ñoät nhieân giaät tung caùi aùo cuûa Thu vaø loâi tuoät noù qua khoûi ñaàu
naøng...naøng nhö loûa theå khi caùi aùo ngöïïc cuûng tuoät theo ra ngoaøi...Mike choàm ngöôøi qua naøng buù laáy caùi nuùm vuù vöøa to treân
boä vuù caêng troøn cuûa Thu, moät tay noù nhö laø nhaøo xeù nhö muoán laø ñöùt caùi vuù beân kia cuûa Thu....naøng nhö lòm ñi khi hôi thôû
doàn daäp laøm boä ngöïïc naøng troài leân vaø xuoáng lieân tuïc. Mike maûi mieát chaø buù ñoâi vuù cho ñeán khi noù ñoät nhieân buoâng naøng
ra...noù xoay caùi gheá laïi cho Thu ñoái dieän vôùi noù. Coâ naøng nhö coá laáy laïi hôi thôû sau khi ñöôïc Mike buoâng loûng...naøng nhìn
vaøo Mike, luùc naøy Mike ñang thaùo boû caùi quaàn ngoaøi quaàn trong cuûa noù...Mike laøm thaät nhanh vaø chæ thoaùng maét, Thu ñaû
thaáy caû caùi con caët toå boá ñaøi thoøng cuûa Mike ñang cöông cöùng chæa thaúng vaøo maët naøng. Naøng coøn chöa kòp ngaém nhìn kyû
caøng caùi con cu böïï maø nhö naøng chöa bao giôø thaáy tröôùc ñaây...Mike giô hai tay caàm laáy ñaàu naøng vaø aán ñaàu naøng vaøo choå
caùi con cu Mike ñang thaúng cöùng....Mike choït thaúng con caët cuõa noù vaøo mieäng Thu..naøng nhö giaät ñaàu laïi veà sau, nhöng
Mike vaån cöù ñeø ñaàu naøng chaët vaøo haï boä cuûa noù vaø coá choït con caët cuûa noù vaøo mieäng naøng. Mike thaáy cuoái cuøng Thu hôi
haù mieäng nho nhoû...noù khoâng chaäm moät giaây maø thoït cu ngay thaúng vaøo saâu trong mieäng naøng....Thu buù con caët Mike öøng
öïïc nhö muoán ruùt heát chaát coù trong cu Mike, naøng caøng luùc caøng nuùt maïn h hôn...Mike nhö quaù ñaû, noù chôït reân leân nhö moät
con choù tru trong ñeâm heø beân ñöôøng. Thu döôøng nhö coù kinh nghieäm buù caët hay sau, naøng laøm Mike nhö co ruùt heát ngöôøi,
noù phaûi duøng hai tay nhö hôi ñaãy ra xa caùi ñaàu cuûa Thu trong nhöûng cuù vöøa buù vöøa caén cuûa naøng....Noù ñeå naøng buù moät luùc
thaät laâu vaø ñoät nhieân noù ruùt cu noù ra...Noù cuoái xuoáng vaø beá xoác Thu ñaët leân caïnh baøn laøm vieäc, noù töø töø côûi quaàn Thu. Thi
9
caùi xi líp baät ñöùt tung treân tay Mike, noù quì xuoáng vaø uùp maët noù vaøo loàn naøng vaø baét ñaàu vöøa duøng tay vöøa duøng mieäng maø
nhö muoán phaù banh caùi loàn naøng. Thu luùc naøy quaù höùng, naøng ngaû ngöôøi daøi ra treân baøn, hai chaân bò naém bôûi hai tay Mike
dang roäng sang hai beân, naøng reân ræ keâu la quaèn quaïi nhö con thuù treân baøn moå thòt, nöôùc daâm thuûy cuûa naøng chôït ñoå tuoân
ra xoái xaû laø öôùt caû maët Mike. Mike khoâng chöøa moät tí daâm thuûy cuûa Thu, noù lieám vaø nuoát saïch. Mike quôøn caùi loàn Thu
baèng mieäng vaø nhöûng ngoùn tay cuûa noù moät luùc thaät laâu, noù thaáy ngöôøi Thu co giaät vaø laïi tuoân daâm thuûy.....Mike ñöùng thaúng
ngöôøi daäy, con cu cuûa noù luùc naøy nhö caêng cöông cöùng nhö caây saét ñen ñen, no caàm cu vaø ñöa tôùi loàn Thu, hai tay noù banh
chaân Thu roäng hôn vaø cao hôn, khi con caët noù ñaû hôi ñi vaøo cöûa loàn naøng, noù hôi khoøm ngöôøi vaø röôùn leân...noù ñaåy con caët
noù moät cuù thaät maïnh, con cu Mike ñi thaúng vaøo loàn Thu vaø döôøng nhö ñaû ñaâm thaúng vaøo töû cung cuûa naøng, Mike nghe moät
tieáng ruù nhö con choù ñieân töø Thu, ní thaáy Thu nhö nhoûm ngöôøi daäy moät chuùt....hai con maét naøng lôït ñi, mieäng haù to, hai tay
naøng nhö quaït tung heát caùc ñoà ñeå treân baøn.................

(Heát Phaàn 6 … Coøn Tieáp)


Daniel 35

10