1.

1 Strategi Pengajaran Inovatif Guru alaf baru kini tugasnya bukan sahaja mendidik daripada segi akademik tetapi membina suatu bangsa negara, bangsa Malaysia yang bermodal insan, cintakan negara, mempunyai keyakinan tinggi, jati diri kukuh, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral. Ia penting untuk hidup sebagai sebuah masyarakat penyayang, demokratik, liberal dan bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik. Inilah juga yang dimaktubkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2020 iaitu Membina Negara Bangsa dan ia sejajar dengan Wawasan 2020 yang kini hanya tinggal 9 tahun untuk direalisasikan menjadi Malaysia negara maju dalam acuannya sendiri.Justeru itu, strategi pengajaran guru hendaklah lebih inovatif dan kreatif. Perkembangan minda murid telah menyebabkan guru hendak dan perlu melakukan perubahan dalam gaya pengajaran mereka dalam bilik darjah. Perubahan gaya pembelajaran ini membantu guru menyampaikan isi pengajaran dengan lebih efektif. Gaya pengajaran mereka hendaklah lebih kreatif dan sesuai dengan gaya pembelajaran murid mereka. Ini sejajar dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang telah diperkenalkan oleh kementerian iaitu ‘Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi’. Dengan adanya gaya pengajaran yang inovatif, murid dapat menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka belajari dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, murid-murid juga dapat membuat

pembaharuan, modifikasi, atau membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu dalam sistem pendidikan. Kaedah-kaedah kreatif dan inovatif dapat mencorakkan suasana belajar dan meningkatkan pencapaian positif pelajar tentang sesuatu yang dipelajari.

Memenuhi kehendak sistem pelajaran semasa dapat mewujudkan model insan yang berguna dan setaraf dengan antarabangsa. strategi pengajaran juga hendaklah memenuhi kehendak sistem pelajaran semasa. murid-murid dapat mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritif. Dengan adanya tranformasi dalam strategi pengajaran mereka. strategi yang inovatif dapat menyampaikan pengetahuan dengan lebih berkesan dan serasi dengan wawasan yang diperjuangkan. Seterusnya. Semasa mengajar guru hendaklah mengintergrasikan isu-isu semasa dan pembaharuan dalam sistem pendidikan kita. para pendidik perlu memikul semua perancangan pendidikan yang telah dirancang oleh kerajaan. dapat meyelesaikan masalah. Begitu juga dengan penggunaan IT (teknologi maklumat) dan ICT (teknologi maklumat dan komunikasi). SPPK dan Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) perlulah mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar transformasi pendidikan yang diingin dapat dicapai. Perlaksanaan KSSR. Ini sejajar dengan Tema Hari Guru ‘Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara’. Contohnya.Seterusnya. Ianya juga dapat mencetuskan suasana pembelajaran dan menggalakkan pelajar untuk terus belajar dan juga dapat menambahbaik apa yang sedia ada pada pelajar. Selain itu. semasa Dasar Pengajaran Sains dan Matematik dalam . berkomunikasi dan berkolaborasi. sebagai penjana transformasi (perubahan) pendidikan negara. guru hendaklah menggunakan strategi yang inovatif dalam sesuatu pengertian kemampuan membuat transformasi atau mencipta sesuatu yang baru sama ada dalam bentuk sumber atau kaedah yang releven dengan perkembangan semasa ke arah penjanaan dan perkembangan minda yang lebih dinamik. Jika dilihat pada tema ini secara halus.

pembelajaran berpusat masalah. Pembelajaran yang berpusatkan pelajar dapat mencorakkan situasi pembelajaran yang ceria dan berkesan. pembelajaran akses kendiri. di mana murid memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran yang digunakan lebih menumpukan pada pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat. Juga dapat menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi. simulasi. Di samping itu. Pembelajaran yang dirangka dan dilaksanakan dapat mengembangkan potensi. perasaan dan mental. Strategi ditekankan dalam KSSR dimana. pemikiran kreatif dan inovatif pelajar. pembangunan minda. dan bakat pelajar yang terpendam dan seterusnya boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian. menyeronokkan dan bebas daripada tekanan dan kebimbangan. Organisasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif perlu di rangka berlandaskan kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Bahasa inggeris digunakan sebagai bahasa penghantar. Strategi pembelajaran ini dapat mengembangkan potensi. Guru juga tidak mengamalkan pembelajaran yang bersifat autokratik dan pasif sebaliknya lebih bersifat partisipatif dan aktif. kemahiran dan mencungkil idea baru daripada pelajar.Bahasa Inggeris (PPSMI). Contoh-contoh yang boleh digunakan ialah seperti brainstorming. . Stail dan pendekatan pendekatan pengajaran juga perlu menarik. Dengan adanya strategi yang terkini murid-murid tidak ketinggalan. Pelajar juga bebas daripada sebarang tekanan emosi. Mereka juga berjaya seiring dengan pembanguan nasional. kerja secara berkumpulan dan sebagainya. Kaedah tersebut dapat meningkatkan pengetahuan. Setelah kementerian memperkenalkan (MBMMBI) strategi pengajaran juga ditukarkan kepada kehendak semasa.