http://freshtamilsexstories.blogspot.

com/
என நிைறய காம கபைனக உ.
உ. அைத எ வவ ெகா வர
ேவ! எ"ப என ஆைச.
ஆைச. என கைதகைள ந" கிள&'சி ஊ)ட +யதாக,!,
+யதாக,!,
.ைமயாக,!,
.ைமயாக,!, ஒ0 நள1னேதா
நள1னேதா!
ேதா!, 
!, ெகாக ேவ! என வ02ப!.
வ02ப!. உ3க
க0க எ" எ! திறைன வள2பதி ெகாள உத,!.
உத,!. நிைற ைறகைள
எ"ேனா பகி&4 ெகா53க.
ெகா53க.

My Email Id: me.screwdriver@gmail.com
Visit My Blog: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ஒ0 இ"ெச7) !ப கைத.
கைத. இவைர நா" எதிய 8"9 இ"ெச7) !ப
கைதக5ேம நல வரேவ. இ04தி0கிற.
இ04தி0கிற. இ4த கைத! அ4த மாதிr
ஆதர, கிைட! எ"ற ந!பைக<ட" எதிய0கிேற".
எதிய0கிேற". த=வரமான தகாத
உற,கைத.
உற,கைத. பகாதவ&க இ3ேகேய
இ3ேகேய 7டா2 ெச> ெகா53க.
ெகா53க. மறவ&க
ெதாட03க.
ெதாட03க. உ3க க0கைள பதிவ3க.
பதிவ3க. - 7@)ைரவ&

எ" !ப '' 
' வளக
எபேஸா):
எபேஸா): அ!மா '' 
' வள

நா",
நா", மேகD,
மேகD, தி0நா,கரE 8"9ேப0! அ4த ப)2பட திேய)டr
அம&4தி04ேதா!
அம&4தி04ேதா!.
4ேதா!. பட! ஆர!ப அைர மண ேநர ேம ஆய9.
ஆய9. இ"G!

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ப) ேபாடவைல.
ேபாடவைல. நா" தைலைய ெமல சா> மேகஷிட! கிEகிE2பான ரலி
ேக)ேட".
ேக)ேட".
"ம'சா"...
ம'சா"... எ"னடா இ"G! ேபாடைல..
ேபாடைல..?"
..?"
"இ0டா..
இ0டா.. ேபாவா"..
ேபாவா".. இ"ட&ெவ வற K"னா ேபா)0வா"..
ேபா)0வா".. பா)
அ2பேய ெகள!படலா!..!!"
ெகள!படலா!..!!"
அவG! ெமலிய ரலி ெகாMச! எr'சNட" ெசால,
ெசால, நா" மO ! திைரையேய
ெவறிக ஆர!பேத".
ஆர!பேத". ஒ0 கிழவG!,
கிழவG!, கிழ3 மாதிr இ04த ஒ0 ஐ)டK!,
ஐ)டK!, எேதா
உலக2 பர'சைனைய பறி மைலயாளதி த=வரமாக ேபசிெகா இ04தா&க
இ04தா&க.
க.
என க2பாக இ04த.
இ04த.
நா" அேசா.
அேசா. காேலR ப&7) இய&.
இய&. 2ள7 S வைர ெரா!ப பழமாக இ04ேத".
இ04ேத".
காேலR வ4த! ெகாMச! வர!. மO 9! ஆைச வ4 வ)ட.
வ)ட. நா" பா&! Kத
'A' பட! இதா".
இதா". இவைர Kைல,
Kைல, .ைட எலா! ேகவ2ப) இ0கிேறேன
ஒழிய
ஒழிய, எ2ப இ0! எ"9 பா&தேத இைல.
இைல.
காேலஜி மற பச3க எலா! ெச7 ேம)டைர .)2.) ைவக,
ைவக, என!
அைத2 பறி ெதr4 ெகா5! ஆ&வ! வ4வ)ட.
வ4வ)ட. இ4த மேகD இ0கிறாேன..
இ0கிறாேன..
V9கணகி ப)2பட! பா&தி0கிறா".
பா&தி0கிறா". அவன1ட! எ"ைன ஏதாவ
ப)2பட +) ெசNமா9 ெகMசி,
ெகMசி, இேதா அைழ வ4தி0கிேற".
வ4தி0கிேற". இ4த
தி0நா,கரE எதி&பாராம எ3க5ட" ஒ) ெகாடா".
ெகாடா". மேகD அள,
இலாவ)டாN!,
இலாவ)டாN!, அவG! சில ப)2பட3க பா&தி0கிறா".
பா&தி0கிறா".
Kத"Kைறயாக Kைல,
Kைல, .ைட எலா! பா&கேவ! எ"9 ஆ&வட" வ4த
எ"ைன,
எ"ைன, இ4த திேய)ட& ஆ2ேர)ட& ெரா!பதா" ேசாதி வ)டா".
வ)டா".
இட&ெவN! வ4த.
வ4த. ப) ேபாடவைல.
ேபாடவைல. அத"பறகாவ ேபாவானா எ"9
நாைக ெதா3க2 ேபா) ெகா காதி04ேதா!.
காதி04ேதா!. இ9திவைர அ4த ஆ2ேர)ட& நா>
ப) ேபாடேவ இைல.
இைல.
நா3க ம)! கிைடயா.
கிைடயா. திேய)ட0 வ4த எேலா0ேம,
எேலா0ேம, அ4த ஆ2ேர)டைர
க"னாப"னா எ"9 தி)னா&க.
தி)னா&க. அவ" ெபாடா),
ெபாடா), அ!மா,
அ!மா, பா) எேலா0!
ேதவயா ப)ட! க)வ),
க)வ), ேகாபட" ெவள1ேயறினா&க.
ெவள1ேயறினா&க. நா" ஏமாறK!,
ஏமாறK!,
எr'சN! மி4த ரலி மேகைஷ ேக)ேட".
ேக)ேட".
"எ"னடா இ2ப பண)ட..
பண)ட..?"
..?"
"நா" எ"ன பXேன"..
பXேன"..?"
..?"
"ந=தான இ4த திேய)ட&ல க2பா ப) ேபாவா"G ெசா"ன..
ெசா"ன..?"
..?"
"ஆமா!..!!
ஆமா!..!! இவைர இ3க ப பதினME பட! பாதி0ேக"..
பாதி0ேக".. ஒ0 தடைவ +ட
ஏமா4ததிைல..
ஏமா4ததிைல.. இ"ைன ந= வ4த ராசிேயா..
ராசிேயா.. எ"னேவா..
எ"னேவா.. இ0பதME @வா
.ைடைய நகிகி) ேபாய'E..!!"
ேபாய'E..!!"

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
அவ" ேபசியதி இ04 அவG! க2பாக இ0கிறா" எ"9 .r4 ெகாள
K4த.
K4த. இ2ேபா தி0நா,கரE ெகாMச! சா4தமான ரலி ெசா"னா".
ெசா"னா".
"மா2ைள..
மா2ைள.. ேபாl7 ெர>..
ெர>.. அ2 இ2"G..
இ2"G.. ஏதாவ ேம)ட& இ0டா..
இ0டா.. அதா"..
அதா"..
ப) ேபாடாம அ2ேய ப!மி)டாGக..!!"
ப!மி)டாGக..!!"
"'ேச..!!
'ேச..!! ப&7) ைட! .ைடலா! பாக2 ேபாேற"G ெரா!ப ஆைசயா வ4ேதடா..!!
வ4ேதடா..!!
கைடசில சாதாரண படல வ&ற ெதா2. சீ " +ட இைல..
இைல.. நலா
ஏமாதி)டாXக..
ஏமாதி)டாXக.. ேதவயா2பச3க
ேதவயா2பச3க..!!"
3க..!!" நா" ெவ92ப கதிேன".
கதிேன".
"சr வடா..!!
வடா..!! ெர நால ேவற பட! ேபாவா"..
ேபாவா".. க2பா ப) இ0!..
இ0!.. வ4
பா0ேவா!..
பா0ேவா!.. கவைல2படாத..!!"
கவைல2படாத..!!"
ஏகனேவ பய3கர எr'சலி இ04த எ3க5,
எ3க5, ெவ4த .ண ேவ பா>'Eவ
மாதிr அ4த ச!பவ! நட4த
நட4த.
த. எ3க ஹா7டைல இர, ப மணேக இ
\)வவா&க.
\)வவா&க. Eவேரறி திதா" ெசக) ேஷா சின1மா, ெசல ேவ!.
ேவ!.
Eவ& அ3க3ேக சி"ன சி"னதா> ெபய& வட2ப)0!.
வட2ப)0!. சாதாரணமா> பா&தா
ஒ"9! ெதrயா.
ெதrயா. ெகாMச! +&4 கவன1தாதா"
கவன1தாதா", அ ேமேல ஏறி திக உத,!
பமான3க எ"9 .r<!.
.r<!.
ஹா7டN ஏறி தி!ேபா, 
தி!ேபா, இ4த தி0நா,கரE பரேதசி காைல சrயாக
ைவகாம,
ைவகாம, ஏழ உயரதி இ04 ெபாெத"9 கீ ேழ வ4தா".
வ4தா". வ4தேதா
ம)! இலாம,
இலாம, 'ஆ
'ஆ...!! அ!மா...!!
அ!மா...!!'
...!!' எ"9 அலறிவ)டா"
அலறிவ)டா".
லறிவ)டா". அ4த அலற வா)'ேம"
காதி வழ நா3க வசமாக மா) ெகாேடா!.
ெகாேடா!. அ4த நள1ரவ அ3ேக ஒ0
+)டேம +வ)ட.
+வ)ட. எேலா0! வ4 தி0நா,கரைச ]க,
]க, அவ" Kகி
ஒ)ய04த திேய)ட& ெக) வா&ட" ைகய மா)ய.
மா)ய.
அத நா காேலஜி
காேலஜி.. நா3க Eவேரறி தி ெச7 பட ேபான வஷய!,
வஷய!,
ஈ, எ9!.,
எ9!., ெகாE, +ட ெதr4வ)ட.
ெதr4வ)ட. அ2பா,
அ2பா, அ!மாைவ அைழ வ4தாதா"
காேலஜி ெதாட&4 பக அGமதி எ"9 பr"சிபா தய" கறாராக
ெசாலிவ)டா".
ெசாலிவ)டா".
ேவ9வழியலாம நா" அ2பா, ேபா" ெச>ேத".
ெச>ேத". ெவ9! பட! எ"9
ெசா"ேன".
ெசா"ேன". ெச7 பட! எ"9 ெசாலவைல.
ெசாலவைல. அ2பா,!,
அ2பா,!, அ!மா,! அத நா
காைலேய வ4 இற3கிவ)டா&க.
இற3கிவ)டா&க. அ"9 Kவ! எ"ெகாயr நட4த.
நட4த. நா3க
எ_வளேவா ெகMசி<!,
ெகMசி<!, அ4த பr"சிபா நா> நா3க ெச7 படதா"
ேபாேனா! எ"9 எ3க ெபேறாrட! ேபா) ெகாவ)டா".
ெகாவ)டா".
மேகைஷ பறி அவ" அ2பா, K"னேர ெதr4தி0! ேபால..
ேபால.. 'இெதலா! ச2ப
ேம)ட&..
ேம)ட&..'
..' எ"ப மாதிr சாதரணமாக எ ெகாடா&.
ெகாடா&. தி0நா,கரEதா" த"
அ2பாவ" பா)டா ெச02பட! ச2 ச2ெப"9
ச2ெப"9 அ வா3கினா".
வா3கினா". என அ2பா,
அ2பா, அ!மா
இ0வ0! எ4த சலனK! கா)டவைல.
கா)டவைல. அைமதியாகேவ இ04தா&க.
இ04தா&க. இ9தியாக
ஒ0 அ)ைவEட" பr"சிபா எ"ெகாயrைய K ைவதா&.
ைவதா&.

. ெகாேட".!!" நி9ேவ".?" . இன1ேம ஒ0தடைவ இ4த மாதிr நட4தா. பறா". ேபான. இன1ேம இ2பலா! ெச>ய மா)ேட". வ)டா. எ"னா அைகைய க)2 பத Kயவைல.!!" "அேசா.. ெசா"னா&..? ... ேபா.!. "ந= எ ெச7 பட ேபான." 'Eேகா.. எ இ2ேபா அற ந=.... ெசாலைலேய.?" எ"9 அ!மா பதறினா..!! அேசா. ெச"ற!... ெசா"னா.!.. நட4தா..... இைல!மா.!!" எலா! K4 நா3க 8வ0! எ" @K வ4த ேபா. ெதாைட'Eேகா." நா" ைட ெகாேட". அ!மா.. இ2ேபா அ!மா எ" பகமாக தி0!பனா. அ_வள.?" .com/ "உ3க பச3க ெச7 பட ேபாக)!. மO ! ஒ0Kைற எ" தைலமயைர ேகாதிவ).!!" கணா. சாr!மா. "அேசா கணா.... மாைல ஐ4 மண ஆய04த. "சாr!மா. அ2பா.? இ ேபா> இ2ப ஃபb பறா"....!!" !!.!!" அழாத.?" "அவG எ"ன ெதr<! மO னா.. Kயவைல. ெசாN3க.. ெகாேட".. பதறினா.. அ2. இ04த.http://freshtamilsexstories. அழாத... ேகாதிவ).. ேபசவைல.. ஆய04த.blogspot.?" . நா" -சி ெகாறைத தவர ேவற வழி இைல.!!" ெசாN. ெசாN3க.தா".? ந= ெகாMச! எ ெசாN.. ந=3க எ"ைன ம"ன1'E)ேட"G ெசா"னாதா" நா" அறைத நி9ேவ". க..! எ"ன1ட! ஒ0 வா&ைத ேபசவைல.. அவ&க எ. "ந=3க ஒ"G! ெசாலாததா" என ெரா!ப கDடமா இ0!மா.. ந=3க எ" ேமல ெநைறய ந!பைக வ'சி04த=3க.....? நா3க உ"ைன ஒ"Gேம ெசாலைலேய. ெகாேட". இவ"....... அ!மா எ"ைனேய ெகாMச ேநர! வதியாசமா> பா&தா.!!" மா)ேட"..!!" "!!. எ" ெநறிய பாசமாக Kத! பதிதா...! ேபசாதேத என ெபrய கவைலயாக இ04த. ா..!!" "கைண ெதாைட'Eேகா ெதாைட'Eேகா..!! எ"ன இ. ெசால. ேபாக)!. ேபாக)!.. இைல.. எ4த பட! ேபாக)!...."னைக<ட" ெசா"னா&.. ெசா"ேன". அ!மா.. தி0!பனா. "எ"ன3க இவ". இ0!.? .. பா&தா..ற! அ2பாவட! தி0!ப ெசா"னா... எலா! ப ப மணள ேபாய) வர ெசாN3க... இ. ஐயேயா.தா". @K ெச"ற!. ஒ0 நிமிட! இ0!.!!" இைல......? .. அ!மா எ"ைன ெந03கி வ4 எ" தைல Kைய ேகாதி வ)டா..? . இைல. அ!மாைவ நிமி&4 பா& அ! ரலி ெசா"ேன".!!" "இைல!மா. எலாைத<! நா" ெக)ேட". 8ைலய கிட4த ேசr ெச"9 அம&4 ெகாேட"...!!" அ2பா . பதிதா...!!" "ஐயேயா. இ0!மா...?" .? கைண ெதாைட'Eேகா. அ_வள. தைலைய கவ` ெகாேட".!!" நா" அெகாேட ெசால.!!" ெக)ேட". இ4த Eவேரறி திகிறைத இேதாட வ)ற ெசாN3க.

.. பா&ேத". Kைல...." "E!மா ைதrயமா ெசாN.. வ4. அ!மாவ" வாய இ04தா அ4த வா&ைதக வ4தன.." ெதrMEகX!G.?" . கணா. ெசாேற". அ.!!" ெசாN... ... !!!.. வ4.!!" "அ. அ.தான......http://freshtamilsexstories. அ2தான.அவ3க 2ைரேவ) பா&)7லா! எ2 இ0!G பாகலா!G. ந!பKயவைல.. ெகாMச! . அ..தான. அ. என ைக..ெபா!பைள3கைள பதி ெதrMEகX!G...?" ..? .? உன Kைல.ைட எலா! எ"ன1ட! கா)வாளா......?" அ!மா அ2ப ேக)க நா" அதி&4 ேபாேன".rயற மாதிr ெசாN... ேபாேன". ..." "!!!. அதாவ..?" ..?" .." பாகலா!G. கா)வாளா..?" எ"னா எ" காகைளேய ந!பKயவைல..!!" ெசாN.. இ0!ேபாேத.. ெசாN. பா&ேத".? .? "அ...ஆமா! ..? ெத>வா!சட" கா)சியள1! அ!மாவா .? . ேபாேன".!!" நா" மிர)சியான ரலி ெசா"ேன"...ைடலா! .அவ3க . ஏ>. X!. பட!. லி04தா.!!" .. ஒலித....ெபா!பைள3கைள ...." "ெபா!பைள3கைள பதி ந= எ"ன ெதrMEகX!.... "அ....?" "ஆ. ெபா.. இ3ேக.. . !!......... தய3க.கா எலா! ந3க ஆர!பத.அ... இவ.... அ.! அ0கி அ2பா இ0!ேபாேத.. இெக ெச7 பட!.. ேபசினா. ஒ"G! ேபச மா)ேட"ற...." நா" தய3க....? இவேள த" Kைல.அ .." "!!.! .rயாம அ2பாைவ பrதாபமாக பா&ேத".. அ_வள. ெசா"ேன".. அ.. எ"ன நடகிற இ3ேக... கா)ேற"...blogspot.அ .அ!மா .... "எ"னடா கணா. பாறியா.. உ'சrதா... அ!மா..!!" ஆமா!..?" ... மா)ேட"ற.. பாகX!.? நா" வr4த வழிக5ட" அ!மாைவ ந!பKயாம பா&ேத".rயைல. ேபாேற".? .com/ "அ.... "!!...? நா" எ. கா)ேற".ைடலா! எ2 இ0!G ந= பாகX! பாகX!.... !!.?" . Kைல. ெதrMEகX!... அவG எ.. "ஏ>.ைட எ"9 உ'சrதா....? எ" அழ அ!மாவா ெக)ட வா&ைதக ேபசினா... அ!மா த2பா எக மா)ேட"... "ெநஜமாதாடா ெசாேற".? Kைல. வ4தன.." அ."னைக<ட" அ!மாவட! ெசா"னா& ெசா"னா&. பாகX!. அ_வள.. ெபா.?" இ2ேபா அ!மாவ" ர சேற ேகலியாக ஒலித. அவ& ....! .. கா)0க2 ேபாேற".?" ..ஆமா!. நாேன எ" ைபயG அ.. எ"ன ெசாற ந=.rயைல. அ!மா அ.!!" மா)ேட".. ைக. .அ!மா....? ..? . ஆர!பத... அைத அ!மா)ட வ4 ெசாலி04தா ெசாலி04தா... பாறியா.... ெசாN. Kைல.அ. அதாவ. எ"ன ெசாகிறா இவ.? அ.?" அவ ெசால ெசால நா" ெவலெவல ேபாேன". அ2தான..!!" "அ.? ...

..!! ந=<! எ3க+ட ேச4றியா. ெநைனகிற.!!" "இ"ெச7)டா. அதாவ தகாத உற.. அ ஒ0 இ"ெச7). அ ஒ0 இ"ெச7). இ"ெச7)டா..?" "எ"ன ெநைனகிேற".." இ04ேதா!.!! கணா.! ெச7 வ'சிகி)டா.. !... "எ"ன!மா ெசாற... உ"ைன தவர எலா0!.... ைபய"G. பதா. ேக)க.. 7ெபஷ... ஆர!பத.!! இவG ஆர!பல இ04 பாட! எகX! ேபால இ0ேக... வ'சிகி)டா... ஆனா அ4த .. ந!ம ஃேபமிலில ஃேபமிலில யா& ேவணா. தி2பா5க.!!" ேபமிலி...... ேபசி.. ேச4றியா.. ெசாNடா கணா.rத என பலத அதி&'சிைய ெகாத.. தி0!ப எ"ன1ட! ெசா"னா..? . ச4ேதாஷமான ஃேபமிலி ஃேபமிலி.? அ2னா.?" .... "சrயா2 ேபா'E.... இ"ெச7). ெகாடா..!! எலா0!...!!" "எ"ன 7ெபஷ.. கணா. அ2ேய ச4ேதாஷல ள1 தி2பா5க.. இ2ேபா ந=<!. ந!ம ஃேபமிலி ஃேபமிலி ஒ0 7ெபஷ ஃேபமிலி ஃேபமிலி.. இ"ெச7)னா. இ04ேதா!.... அ2"னா.? அ2"னா.. அ4த ைகக5 ெம"ைமயாக Kதமி)வ). வ'சிகலா!...... அ2"னா.. ெசா"னா..blogspot. ச4ேதாஷ2 ப)ேடா! ெதr<மா. எலா0மா. ப"..! அ2பா..?" .. கணா... அகா.!!" இ2ேபா என ெமல ...?" நா" தி0தி0ெவன வழிதப ேக)க. ஆமாடா. ேக)க. அைமதியான. ேபச ஆர!பதா ஆர!பதா....?" நா" . ேக)க.. அ_வள..!!" ேபமிலி. ந!ம ஃேபமிலிைய ஃேபமிலிைய பதி ந= எ"ன ெநைனகிற...rய ஆர!பத.. எலா! எலா! நா" ெசாலி .!!" ைவகிேற".. ெசா"ன!. கணா..? .... நாG! அ2பா. இ03க.. Kதமி)வ). "கணா.? .தா". அ!மா...ள ெச7 வ'சிகிற.!! +ய சீ கிர! நா3கேள உ"கி)ட ேபசி.. அ2பா... அ2னா.?" . ச4ேதாஷ!.!!" ேபமிலி. தகாத உற. உற.!!" அ2பாவட! ெசா"ன அ!மா.?" .... எ3கேளாட ேச&க ேச&க 2ளா" பண) இ04ேதா!. உன ெதrயாம நா3கலா! அGபவ'Eகி) இ04ேதா!..?" ......? ந=<! எ3க+ட ேச&ற நா வ4தி'சி"G அ_வள. இ2ேபா அ2பா ேகலியான ரலி ெசா"னா&.. "ஆமாடா. இ0ேக. cசடான. இ"ெச7)னா.?" "ந=3க ெகாMச! E!மா இ03க.. ெநைனகிேற".. ெகாத. அம&4ெகாடா.. ராஜா. எ" ைகக இரைட<! எ தன ைகக5 ைவ ெகாடா.rய ைவகிேற".?" நா" வழிக வrய ேக)க.!! ேபா'E..... = ெபா!பைள3க5 ச4ேதாஷ!..! எ_வள.!!" இ"ெச7). இவைர ந= சி"ன2 ைபய"G. cசடான. "ராஜா. இ4த வஷய! ம)! ந!ம வ) ெபா!பைள3க5 ெதrMசா அ_வள. ேவணா..?" . ெசாற.!... அ2"னா. ந= ெச7 பட! பா&க2 ேபானதா உ" பr"சிபா ெசா"ன!. யா&+ட யா&+ட ேவணா ெச7 வ'சிகலா!.com/ இ2ேபா அ!மா என அ0ேக கிட4ேத ேசr அம&4ெகாடா.?" .?" "ஆமாடா கணா.http://freshtamilsexstories.தா".?" . வ'சிகிற. ெதr<மா. அைமதியான..rயாம ேக)க... ெசா"னா&. வ'சிகி)ேடா!னா...!!" "அம)! இைலடா கணா." "எலா0மா. நாG! ெச7 வ'சிகி)ேடா!னா. "ந!ம ஃேபமிலி ஃேபமிலி ஒ0 இ"ெச7) ஃேபமிலி ஃேபமிலி..

.blogspot.. "ஐையேயா.... ெசாNகிறா.!!" ேவணா!மா..!! கணா. பய2பறா".? . அ.. Kதெகா... ஆர!பக..... ஏ3கிேன". Kதல ந= உ" )ெர7லா! கழ). உ" இDட2ப அGபவகலா!..!!" ெதள1ய)!.. ெச_வளந=& மாதிr இ0பகK! வ3கிய04த கலச3க.. ஒ"G! ெசால மா)ேட"ற.. வ'சி0ேக"...!! Kைல..com/ இத நா" எ"ன பதி ெசாNேவ"..... ெரா!ப பய2பறா"....சா இ0. ெசாNேவ".? .? அ!மாைவ அGபவகG!G உன ஆைச இைலயா. "மO னா." அ.. காதி0கிறா&க. . ெப0சா.... ெகாழ2ப!... எலாைர<!. ஆனா எ" !பதி உள அதைன ெபக5! த3க அ3க3கைள என காணைகயாக காதி0கிறா&க.!! அ!மா ம)! இைல. இ2ேபா அ2பா ப)ெட"9 ப)ெட"9 ெசா"னா&.. ஒேர ெகாழ2பமா இ0!மா. இைல... உள எ"ென"ன ஒள1'E வ'சி0ேக"G உ" ைபயG ெதற4 கா)...? . ழறிய. ெகா5ேவ".!! ெசல!.. உ0வ2ேபா)டா. ஆனா. "என. ெகா04ேத"..? ெபெறத அ!மா. ெகா5ேவ"..http://freshtamilsexstories.ைடலா! எ2ப இ0!G பாக ஆைச2ப)டல....!!" "E!மா பா0டா ெசல!.? ." எ"9 என வா> ழறிய.!!" பா0.டைவைய உ0வ2ேபா)டா.. Kைல. பதறிேன"...?" ... கலச3க. அ!மா ெசா"னமாதிrேய த" Kைலகைள ெகாெகாெவ"9 வள& ைவதி04தா. சில நா)க K"... எ2ப இவ&கேளா உற. ேட". ஆனா.. என.....?" அ!மா எ" Kகைத ஆைசயாக பா&தப ெசா"னா.. ஐையேயா.? ஒ0 8திர நாற! அ! திேய)டr... என..? ..!!" நா" கவைத அ!மா ெபா0)பதேவ இைல.. அண.. மா)ேட"ற. அவG எலா! ..?" அ!மா ககைள ஒ0 மாதிr ெச0கிெகா ேபாைதயாக ெசால...... ஜாெக) ஊகைள ஒ_ெவா"றா> அவ அவ`க ஆர!பக. ந!ம வ) ெபா!பைள3க எலாைர<!... எழ. ஆைச2ப)டல.. அ!மாவ" ...தா"G பா0. எ"9 ச3கடமாக இரா..... ெசா"னா... ஆனா. இைலயா...? திேய)டr.. கா)சியள1தன..!!" சrதா".? அெதலா! அ!மா ெப0E ெப0சா.. = அ!மாவ" ைவதி04தா. ெகாெகா"G வ'சி0ேக"..... என. ெசா"னா&.... ெசால... சரசரெவன த" . எ" வ)2 ெகா2பா&க எ"9 அ!மா ெசாNகிறா. அ"ைன நிகரான அண.. எ"ைன ெபெறத அ!மா Kதெகா....? "எ"னடா ராஜா. உட"பற4த அகா. இரா.? அ!மா +ட ஒ0 தடைவ ப2 பா0. ராஜா. =7மா.? . தய3வா"... ஆனா. கா). அகா. ேவணா!மா. உ"னால மறகKயாத Eகைத அ!மா = அ!மா உன த&ேறடா கணா. ேவணா!. இ0. இைல.. ெசாற.!!" இ0!மா. "அ. அைர நி&வாணமா> நி! அ!மாைவேய நா" மிர ேபா> பா& ெகா04ேத"..!!" "அ.. நா" பதறிேன".. அவ&க ேபா! அரத2பழசான ப)2படதி ஒ0 ெபண" ெபண" ரகசிய உ92ைப பா&வடமா)ேடாமா எ"9 ஏ3கிேன".. கழ)..! சrதா"..!!" "2ள =7மா..தா" Eய இ"ப! அGபவகேவ க9 ெகாேட" = ெபகேளா என ேபr"பைத ெகாேட". அவ" அ2பதா" தய3வா". அ!மா... பா0... . எ"ன ெசாற.!!" அ!மா ெசாலிெகாேட எழ. அவ" பய! ெகாMச! ெதள1ய)!. அGபவகலா!.!!" ேவணா!.!!" "இல எ"னடா ெகாழ2ப!. இ2ேபா ஜாெக) திமிறி ெகா கா)சியள1தன.. அ. ா. உன .

!!" "ேவணா!மா ேவணா!மா. வ3கிேன".. !!!.... அ!மா அ4த ஜாெக)ைட<! உ0வ எதா. சைதக. .. க0த.. "அ!மா Kைல நலா ெப0சா. ஞாபக2பதின.http://freshtamilsexstories.!!" "அ!மா. ைககாக எலா! உதறி ெகாடன.ைடதி04த என த இ2ேபா சீ றிய. ேபா)டா. கீ ேழ அவ5ைடய உ2பலான . இ0.?" ... அ!மா இ2ேபா ெவ9! 2ரா. வாைய வ'சா எகேவ மா)டா". ெப)ேகா) நாடாைவ ப அவ ப)ெட"9 இக. எ" உதகள1 ெம"ைமயாக Kதமி)டா.. அவG எ" Kைல"னா உE0. ேவணா!மா. யாரா இ04தா எ"ன. கணா..க. ெசா!. 2ரா.. அ!மா.? என ஒ0 மாதிr இ0!மா..... அைத Eறி இ04த சைத<! என ெமவைடைய ஞாபக2பதின.? . நிக.. Kதமி)டா. அ!மா எ" கைத வைளெகா. வா.!!" வ)0!மா. மா)டா". அவ5ைடய ெகாத சைதக எ" தய வ4 ெமெத"9 அதின.!!" "எ"ன ஒ0மாதிr இ0.... அ!மா.. வைளெகா.கைலயா. நி"றா. அ'E ெதாைவக ேவணா!.? ..blogspot.. இ. ஏ". எ"ைன ெபறவ எ" கெணதிேர நிக. அவ5ைடய அதிரயான அXKைற என ஒ0வத நகைத ஏபதிய.. எ"ைன வ)0!மா.. அ!மா 2ரா. அ!சமான Kைலக... ேபால. 2ள =7.... இ0காேன.. இைல.Dயா> வ3கி2ேபாய04தன அ!மாவ" ப4க.. திமிற.? உ" ெபrய அண" 8&தி இ0காேன.. கா!.ைடதி04த.com/ வ)டமான ெதா2.கைலயா..!!" இ0!மா. தத கா!. .. ஏகனேவ .... அ4த2பகK! இ4த2 பகKமாக தி02ப கா)னா.? .. ப)ெட"9 எ" ம மO வ4 ஜ!ெம"9 அம&4தா... ைகவ). அவ அ!மாவா இ04தா எ"ன.?" ... நா" பயதி எ'சி வ3கிேன"..?" ெசா"னவாேற ெசா"னவாேற அ!மா த" உடைல ஒ0Kைற. அதின. அம&4தா. அ!மா Kைலைய ெகாMச ேநர! வா>ல வ'Eேகா.? வா.? !!!.ழி<!..!!" ராஜா.? ஒ0 ெபா!பைள இ2ப வ4 உ"ைன சீ ரா..ைடதி04த.7ெச"9 ... ேவணா!மா... ப".? அ!மா Kைலைய உன ..... ப)2பட ேபா7டr நிப ேபால. ைகவ)..க. ைகெகாளாத அள. உE0... ிய. 2ள =7மா. =7....... = வ4தன.. ஜ)ய நி"றா..!!" "ஏ".. ஒ0Kைற. வ)ட!.ைட ஜ)ைய மO றி .. "எ"னடா கணா... கா)னா.?" அ!மா த" ெநME2பழ3கைள உ0)ெகாேட ெசா"னா.... ெதா2.. இக. ேமேல Kைலக 2ராைவ கிழிவ!ேபா கிழிவ!ேபா திமிற.? . ....க. அவ5ைடய உளாைடக அவள ப0த அ3க3கைள மைறக திணறின. நிறதி ெபrய Kைல வ)ட!. ஏபதிய. இ0ல. எதா. ரா.... ெவ5த Kைல சைதக.. இ0க..? . "அ!மா Kைலைய பா0டா ராஜா. த" Kைல சைதகைள ெவள1ேய அள12 ேபா)டா.. சி9வயதி நா" பாத ெசா!... எ"ன.. Kைலக... ெகாடன...? .. .க... ெசா"னா. அேத க02. வ)டா ேபா! எ"9 அ4த ப4க5! ள1தி ெவள1ேய வ4 வ4தன.ழி<!..!!" வ'Eேகா. ப4க. அழகா இ0ல.. "அ!மா. க0த. ெப0சா. ேவணா!. எ"ன!மா இ.!!" நா" ெகMசிெகாேட ெகMசிெகாேட இ0க. எ"ன. அ!மா இ4த ேபா7ல ெசஸியா இைல. !மா. திணறின.!!" =7மா.

கா!ைப க. அ_வ2ேபா அவ5ைடய தத கா!.. DD.. ஆஆஆஆ...!! !!!!. நா" அவ5ைடய Kைலய இ04 வாைய எவடாதவா9.?" . அவைள க ..!! இ"G! நலா ெதற.!!" ெதற. அ2பதாடா..!! அ2பதாடா..... எவடாதவா9.. நலா இ0!... வ4தா&....கலசைத..!!" நலா0!. நா" ஓரகணா அ2பாைவ பா& ெகாேட. K4த அள. !!!..ற எ2ப இ0 இ0..!!!!!!!!!" "ஆ...!! ffஹா.......? . க..? !!!...!! க. ffஹா... ேக)டா. அவ5ைடய ெநME சைதகைள உேள இ ச2பேன"..!! ஆஆஆஆ. ெசா"னா.... த" Kைலைய எ" Kகதி ைவ ேத> ெகாேட ெசா"னா...... ffஹா.. !!.....!!" !!!!... ேத>தா. உDD..ல!பெகாேட இ0க.http://freshtamilsexstories... !!!!.. )டா.?" "!!!!. ெமலடா... ெகா04ேத"..? !!!. "!!!!.. பா&தா&..blogspot. !!. = பகாமN! அ!மாவ" வ02படG!. கணா. இ0க..!!" ெசாலிெகாேட அ!மா த" ஒ0பக Kைலைய எ" வாய ைவ ேத>தா.!!" நா" ஐ!ப சதவத! = வ02படG!...... அ2பா இ2ேபா ெகாMச! நக&4 எ3க5 அ0கி வ4தா&........ த" மைனவய" மா&. மாறி மாறி அ!மாவ" கலச3கைள வா> தள1 Eைவேத". "அ!மா Kைல ேட7)டா இ0தாடா கணா.றடா அேசா.. அ2பதா".. கணா. Eைவேத"... ெகாடா. அ2பேய ச2.!! ெகட2பா". அ!மா.. ஐ!ப சதவத! Kைலைய ச2ப ஆர!பேத". ெதற. Eவறி சா>4 நி"9 ெகாடா&.!!" "!!2ப''க..." =7மா... எ"Gைடய ஒ0 ைகைய எ தன இ"ெனா0 Kைலய ைவ ெகாடா..!!" அ!மா த" ெகாத கன1கைள எ" வாய திணேத வ)டா வ)டா... எ" தைலைய அKகி ப ெகாடா. அ!மாவ" மா&."G இ0.. ffஹா." "ெசா"னா ேக5 அேசா.. ச2பேன"..' . ெதற"றல.? ....com/ ச2பகி)ேட ெகட2பா". "!!. 2ள =7மா.... ffஹா.. ஆர!பேத"..!! அ2பதா".... !!!.. நலா0!...?" .. அ!மா உதகைள Eள1 ெகா....!!!!!!!!!" "ந= ெகாழ4ைதயா இ0ற2ேபா பா 'ச Kைலடா.கைள க.? !!. நலா ச2.!!" அ!மா Eகதி .. !ஹூ!. ஜி_.. ெதற"றல. 'ffஹா 'ffஹா.. மா&...!! ந=<! ெகாMச! ச2ப பா0டா கணா... நா" அவ5டய ெகா3ைககைள ச2ப சாெற2பதிேலேய றியாக இ04ேத". உDD. "!ஹூ!.!! இ0.....! Eகைத அGபவக ஆர!பதா ஆர!பதா... வாைய ெதற..!! அ!மா. Kைலடா. ெகாேட.!!" ffஹா.... வலிகாத மாதிr க..!! அேசா.!!" இ0!..!!" ffஹா.!!" "!!2ப''க !!2ப''க.?" அ!மா கிறகமாக ேக)டா.!! ெமலடா. ffஹா.' எ"9 Kனகிெகா நா" Kைல ச2.கலசைத. தன மக" உறிMசி சாெற2பைத ைவத க வா3காம பா&தா&..கைள K) K) ச2ப ெகா04ேத".? .... அேசா.!!" "DD. ெகாடா&.!! ffஹா..!!" !!!!.. தா. இ04ேத".. இ2ேபா ச2.!! க..... அேசா அேசா. ெகா.கைள மா&..!!!!!!!!!" !!2ப''க. ெகாடா...

!!" இ0!மா.. ஏ". ப)ெட"9 எ4தா. தள1னா. ள1ேன". எ"னா'E.http://freshtamilsexstories.?" அ!மா எ"ைன ெகாMசிெகாேட.!!" "ஏ".!! உ" தைய பாகG!G அ!மா.!!" "அவ0 இ04தா எ"ன. ெகாMசிெகாேட. எ"றா. ெகாMச! கிட கல4த கல4த ரலி ெசா"னா.. வாடா. ெரா!ப ஆைசயா ஆைசயா இ0டா ராஜா. அ!மாவ" ெவ52பான Kைல ேமகைள நகிேன". அ!மா எ" ைகைய வலகினா.!!" ெசாலிெகாேட அ!மா எ" இ2ப ைகைவக.blogspot.? அவ0 பா) ஓரமா நி"G ேவைக பாக2 ேபாறா0. அ!மா)ட கா)டா..? ..!! கா)டா கணா. ெகாடவ...?" .. நி9தினா. =7மா. சினா நா" உ'சப)ச ெவகதி இ04ேத".. எ"ன. நா" தயக! ெகாMச! வலகியவனா> அ!மாவ" மா&. எ"ைன அவ5 K"னா இ நி9தினா. கிட4த.... எ3க வைளயா)ைட ரசி ெகா04தா&.கைள ஆ&வமா> உறிMசி ெகா04ேத".!!" அ!மா எ" ைகைய ப க)N இ ெச"றா. இ சாதரணமாக இ0! இ0!. "எ3ேக!மா. பறினா. ெசல!ல...?" . .. "வாடா கணா.. ேவணா!.....!!" பாகX!.. ெகா04தா. நா" அைத ைகைவ மைறக Kயல. அவ5! ெமல ெமல hடாகி ெகா04தா. = .. "ேப")ைட கழ) அேசா. பாகX!.!!" "2ள =7மா..!! ராஜா.. ைவேத"..... அ. ஆனா என இதாேன Kத"Kைற..... ேபா). !...!!" இ0கா0...?" "க)N வா. .? .? வா. நகிேன". ெவக!.!! கா)டா.. தக. வலகினா....com/ ைவேத".. அேசா.? . Kத"Kைற. எ3ேக!மா. ெகா04ேத".தக. எ"னா'E. ெச"றா. "அ!மா. Kயல. அ!மாவ" Kைலக எ"Gைடய எ'சிலா மிGமிGக ஆர!பதன.?" "என ெவகமா இ0!மா.?" .? எ"Gைடய த வைர2ைப இழ4 ெதா3கி2 ேபா> கிட4த.. கழ)னா."னைக<ட"... ேவணா!மா.!!" கணா.!!" "இ"G! எ"னடா கணா ெவக!. ைகைவக."னைக<ட". அ2பா உத) ..!!" கணா. தக..... எ4தா.!!" எ"றப எ" ேதாைள பறினா.மிலாம ெபற அ!மாவ" K"னா E"ன1ைய கா)ெகா நிப எ"றா...!!" வா.. ெகாMச ேநரதி அ!மா ெவறியாகி2 ேபானா..!!" ேவணா!மா.. ேபாறா0.!! வா. ேவணா!. ெகா04தா&. வாடா. ந= உள எ"ன வ'சி0ேக"G அ!மா. நாைக ந"றாக ெவள1ேய ெதா3க2 ேபா). ஆ&வமாக த" மகன1" ெதாைட நேவ பா&ைவைய வசினா... ஜ)ேயா ேச& ேப")ைட கீ ேழ தள1னா.. இ2ப க)ய04த க)ய04த ெப)ைட ப உ0வனா.. அ!மா.. நா" ள1ேன". ஆர!பதன.. ெசா"னா. நா" தக. எ"Gடய ேப") ப)டைன கழ)னா. க)லி" ஓரமா> அம&4 ெகாடவ.!! எ" ெசல!ல. உ0வனா. அ!மா. அ!மா. இ04ேத". அ2பா ேவற இ0கா0. ேபானா.

ஆைசயாக அைத Eைவக ஆரமபதா. அ!மா ெகாMச ேநர! அ4த மாதிr வாைய திற4 எ"ன1ட! இ வா3கினா.r<!. தா3காம. அ!மாவ" ெதாைடழிைய ந' ந' எ"9 இ2 பா&த.? !!!. ெகா04தன... பரவய.. அ2ப பாகாத.. இ2ேபா த" மக" இ2பதகாக த" வாைய 'ஆ' ெவ"9 திற4 கா)னா. ஆனா ெகாMச! E0 ேபா> ெகட. அ!மா. ேவணா!மா.!!" "அ!மா..! த" ெதாைடய இத மகன1" கட2பாைறைய லாவகமாக க_வ h2பனா. ெகாேட".!! ெதrயவைல. அவ5ைடய வா> எ" \ைல ெசா0கி ெசா0கி எேத"... ஆர!பத.!! . அவ5ைடய Kைலவயகேளா அதி&. கி கிெவன ஆ ெகா04தன. என க04த அ!மாவ" எ'சி \சிெகா டாலத மி"ன மி"ன ஆர!பத.. ெகா04தன... வா3கினா. என வைதெகா)ைடக இ0!... ெகாேட. ெகாேட. ேமாதின. நா" இ2ேபா ஒ0 உ"னதமான Eகைத அGபவ ெகா04ேத"..!!" "ஐயேயா.. பா!. எ" தைய இ9க க_வ அ!மாவ" உதக Eக! ெகா ெகா04தன E"ன1ய ஆர!பத அ4த Eக! எ" உட!ெபலா! பரவய.!! ஐயேயா. தயகK! இ04த இட! ெதrயாம ேபாயன. க மாதிr அ!மாவ" தாைடய ெச"9 ேமாதின. ஒ0 ைகயா அ!மாவ" ப"ன4தைலைய ப ெகாேட".. ேபாயன.!. எேத".... இ0!ேபாேத..!!" "'சீ >.. ேவணா!மா.. க_வெகாடா... என ெவகமா இ0. அ2ப ஒ0 Eக!..ைள எ"ன ெவக!.. என ந=ளத Kவ! அ!மாவ" வா> சர சர எ"9 பா>4 பா>4 ெவள1வ4த.. . என E"ன1 Eவ& எலா! த" எ'சிலா ெபய") அதா. ெசா"னா.!! எ"Gைடய எதி&2.?" நா" ெகாMச! உதறலாக ேக)க. h2பனா.. கா)னா. இ_வள.!! அெதலா! ேவணா!மா.. நா" அ!மாவ" வாைய எ" E"ன1யா இக ஆர!பேத".!! உ3கைள ெபெறத அ!மா அ!மா இ4த மாதிr உ3க லி3கைத ச2ப Eைவதாதா" உ3க5 ..எ"ன .? .rயைவ2ப எ"9 ெதrயவைல. ப". எ" தைய வாய இ04 எதவா9 ெசா"னா.http://freshtamilsexstories. ெபrதாகினா..எ"ன பண2ேபாற.. ஊேற".!!" ேவணா!மா. ெபத அ!மாகி)ட . பா&த...!!" நா" அலறிெகா இ0!ேபாேத. நலா ெப0சாதா" இ0.!!" ெகட.!! Eக!.!. வடலாமா.blogspot.!!" பா0.. அ!மா..? E0 ெகடற ெகடற பா!ைப எ2ப வடலாமா.!. அதா.!! உ3க5 எ2ப . Eக! எ"றா Eக!. ஆய. பண2ேபாற.... ெவள1வ4த...r<!. நா" அ!மாவ" அ!மாவ" அழKகைத பா& ெகாேட. ெவக!..?” "எ... ஆர!பேத". ேநர! ஆைசயாக ஊ!பய அ!மா.. அ!மா.. நா" எ"ைன<மறியாம ககைள ெச0கி ெகாேட"...?” ...!!" இ0. ஆரமபதா.. இ0. ேக)க. என அ0கி ைகக) நி"றவா9 ேவைக பா&த அ2பாைவ ஓரகணா பா& ெகாேட.... ஆ)ேடாேமகா அ படெம ஆ! பா0. +ய அ!மா அவ ெசா"னமாதிrேய எ" E"ன1ைய h2ப h2ப ெபrதாகினா சீ கிரேம எ" க0நாக! படெம ஆய..? . தா3காம... ம ஊேற". "ெகாMச ேநர! அ!மா உ" பா!.. அ!மா அ!மா எ" Mைச த" வாயா க_வெகாடா..com/ "!!!. !!!.?" .!. ெகா04ேத". பாகாத.. !!!. Eக!. எதி&2. ெகாேட".

அ!மாவ" இ2. ெநஜ!தா". ெகாடா.!!" Kயைல!மா....? அ!மா .!! பாேற". ேபா)ேட".!! அ!மாைவ ெரா!ப ேநர! தவக ைவகாதடா. அ!மா த" ஜ)ைய ெமல கீ ேழ தள1னா.. வாடா கணா. எதா..?" "!!. ேபாைதயாக ேக)டா.ைடைய பாகG!G ெசா"ேனல... ெம"ைமயான ரலி ெசா"னா&.!!" இ2ேபா அ2பா எ"ைன ெந03கி வ4தா&. எ"ன1ட! ஓ வா3வதகாக வrதப ப கிட! எ" அழ அ!மாைவ ஒ0 கண! அ2பேய பா&ேத".!!" பாேற"..!! ேபா.!!" "கீ ழ ேபா.!! பா0.. வ4தா&.ற! உ" அ!மா இ_வள...டா.?" .!!" கா)ேற". . அ!மா கா)ேற". !!.?" .. காகைள ச9 அக) ெகாடா.!!" "ந!. அ!மாவ" அ!மாவ" ெவ2ைப ேளாச2ப பா&ேத". அ!மா எ" Kகைத இர ைகயா5! தா3கி2 ப ெகாடா..?" எ"னாN! க)ேரா பண Kயவைல. தள1னா.!! பX. உ" அ!மாதா" அ!மாதா".. எ" ெநறிய பாசமாக Kதமி)டா......!!" ெசா0. அதனா. ைவதவ". வ4த. அேசா. ேட".. அ!மா அ2பேய க)லி மலாக ப ெகாடா. எ" ேதாைள ெதா)டா&.!! உ" தைய அ!மா அல ெசா0. ெவள1வ4ேதாேமா. எ4த ெவ2ப" வழிேய ெவள1வ4ேதாேமா.டா... காைல வr'E ப ெகடேக"..!!" ெசா"ன அ2பா ஒ0 ேசைர இ2 ேபா)ெகா அம&4தா&..ைடைய பாறியாடா கணா.!! ெரா!ப நாைள அ2.. த" உதகைள வ எ" உதகள1 ைவ ைவ ஒறி எதா..!!" சr!மா. ேவ!.. ேபா. நா" ேப")ைட ேப")ைட உ0வ2 ேபா)ேட". நா" ெகா ைவதவ". Kயைல.... "ெபா!பைள3க . கணா. கீ ேழ Kகைத ைவ ெகாேட" ெகாேட".. கணா. ஏகமா +2பறா பா0.!! ந= ஆ!பைள சி3க!G உ" அ!மா.?" .. "!. பாற. பணலாமா. Kயவைல. அ4த ெவ2ைப பா&க எ4த மகG! ெகா ைவதி0க ேவ!.. ேபா. "எ"னடா கணா. ஆைசயாக காதி04ேத".. ேக)டா. !மாதா". ெகாடா. பா&ேத". அேசா. Kதமி)டா. ன14ேத". சr!மா.. 2@_ பX..blogspot..com/ "ேபா! அேசா... எலாேம ெநஜ!தா". உ"ைன ெபெதத உ" அ!மாதா" இ2ேபா உ"கி)ட இ வா3க. 8டாகி இ"ைனதா" பாேற"..? . ெசா"னா&...!! உ" அ!மா எ_வள.http://freshtamilsexstories. எ"ேற".!! ..?" "நடறெதலா! எ"னால ந!பேவ Kயைல!மா. ப".. அ!மாவால க)ேரா பண Kயைல.. வா3க.. நா" பற4த பள. காதி04ேத". நக&4ேத"... அ!மாவ" பணயாரைத தி கிழிகேவ! ேபால ெவறியாக இ04த. ெசா"ேனல.!! கணா. பா&ேத". ந!. அம&4தா&. இ04த. "ேபாடா அேசா. ெகாடா... உள வ) பணலாமா. ெதா)டா&.... ெகடேக". ன14ேத". அ2ப பாற..!!" நா" நக&4ேத".!!" எ"ேற". ெகாMச! ெகாMசமாக எ" பா&ைவ வ4த.. ைவகாதடா. நா" அ!மாைவ ெந03கிேன". அதனா...!! அ2பா இ2ப உகா4 ேவைக ேவைக பாேற". ெந03கிேன".

. அ2பா ெபா9ைம இழ4தா&.... சேற க02பான .. கிறகமான ரலி ெசா"னா..ைட ேமெட3! மய&காக.?" "!!.)டைத ]கி.... ெச"ற.. வார!...'சி0கா. "அதாடா ராஜா. ெசா"ேன". ெநள14தா. இலாம. அ!மா ஓ)ைடள உ" தைய வடா. சீ கிர! உள திணடா... ைவேத"...!!" அ2பாவட! ெசா"ன அ!மா..!!" "!!.ைட மயைர அழகாக )r! ெச> வ)04தா. ராஜா. ெசா&கவார!..' .ைட... Kத"Kைறயாக வகிேற" அலவா. மகன1" ம"மதக!. எ"ன1ட!. திேன"... ஒ0 ைகயா எ" தைய ப.....?" .!!" இ0. . கணா.!!" சr3க. ெசா"னா.. அ!மாவட! அ!மாவட! ெசா"னா&... அ4த இத`க இ2ேபா ஈரமா> மி"ன1ன. fஹா.. ேபாய04த. "மO னா.!!" நா" அ!மாவ" .!!" அ!மா வரக தாபதி . "எ"னடா கணா அ2ப பாற. அ4த ெவ2ப" வழிேய வr4தி0! கதr2\ நிற . மி"ன1ன. ந= ெபாற4த இட!..!! ffஹா. அவ5ைடய ம"மத ேகா)ைடய எ" ெகாைய ஏற K. . ேத>தா. அ2பேய நக&4 அ!மா மO ப ெகாேட". உரச... வ4 த" மதன பbடதி உரச..blogspot..!! ெதr<!மா. இழ4தா&. எ"ைன ெவள1தள1ய வார!.. ெகாடா.!!" திணடா.!! 2ள =7டா கணா.ைட2ப ைவ ேத>ேத" ேத>ேத". ா. நலா வாசமா..!!" நா" எ" E"ன1 ெமா)ைட அ!மாவ" வாரதி ைவேத". நிைனகவைல.. ]கி.. திணறிேன"..com/ அ!மா. ப".http://freshtamilsexstories. ெசா"ேன"... அ!மா 'fஹா. அலவா.. த" ..!! வடா.. சr3க. ெச>ேத".!!" "ெதr<!மா. எ"ன1ட!.? அ!மா . பா0. ந= ெகாMச! ெஹ2 பX.!!" Kயைல. க02ப) பணயார! மாதிr .!!" பX. "ffஹா. அழகா இ0!மா.ைட. . வ)04தா.. அேசா கDட2 பறா" பா0. .. ஓய. அ!மாவ" ஊசியைலகா) ஊசியைலகா) நேவ ஒ0 பளதா. ெவ2ப" அய அய அ4த ெசா&கவார!..!!" இட!.... ெகாேட".' எ"9 ஒ0மாதிr சிலி& ெகாடா. பளதா. !!. அ!மாவ" . அ!மா.? . ேமN! இர 8"9 Kைற அ!மா. எ" ஆ<தைத ெசNத Kயாம நா" தவக. இ2ைப அைச ஓ3கி திேன".ைடைய எ" Kகதி ைவ ேத>தா. மாதிr ெநள14தா.... சrயாக jைழக Kயாம திணறிேன". அ!மா.. பாற.! இ0.!! அ!மாவால தா3க Kயைல. ெநள14தா.. அேசா. கீ ேழ ெசல ெசல Kேகாண வவ ெபrதாகிெகாேட ெச"ற.. ப.!!" இ0!மா. மகன1" மகா த த" ம"மத வாரதி வ4 பாயாதா எ"9 எ"9 ஏ3கியவளாக கா)சியள1தா. !!....!!" நா" அ!மாவ" வார அ0ேக எ" 8ைக ைவதவா9 ெசா"ேன"..'சி0கா.ைட .? . அ4த . ெசா"னா&. இத`க. ெவ2. >ேத". தவக.. இைல.7ெச"9 வ3கி2 = ேபாய04த.ைட இத`கள1 'இ''' இ''' எ"9 ஒ0 Kத! ெகாதவா9 ெசா"ேன".. அ!மா த" .ைட இத`க. ெச>ேத".. அ!மா உண&'சிய ெநள14தா. மய&காக.? அGபவ! இலாம.. என த அ!மா.ைடைய உன .. கா)சியள1தா.!! நா" ெபாற4த இட! அழகா ம)! இைல. jைழயாம ேவெற3ேகா வகி ெகா ஓய. உ'சிய சி"னதா> ஆர!பத அ4த ெவ2. "வாடா அேசா. நா" அ!மாைவ ெநேநர! ஏ3க ைவக நிைனகவைல.

ெகாட. இ9க க_வ ெகா என தய" Eவ& Kவ! பயண! ெச>தன.. வலிேமா எ"9 பய4 நிதானமாகேவ இய3கிேன". அ!மாவ" ெகாத Kைலக ெர! எ" மா&ப ப) .?" . அளவலா ஆன4தைத என ெகா ெகா04த. !!. எ2ப. ெகாடா.. என எ) அ3லK! அ!மா.!! ஆfffஹ.. 'ஹா. பட&4தி04ேத". "ெரா!ப 7பbடா தி)டடா கணா...' . ேக)க. அ2பேய இக ஆர!ப. ஆனா அவ எதி&பா&தைத வட வNவான ..!!" "சாr!மா.?" நா" பதறமாக ேக)க. ஹா. இய3கிேன". ெகாடா. ஹா.. ைவதா.. Kனகிெகாேட..!!' . நா" அ!மாவ" ேம ெமாதமா> பட&4தி04ேத". ஹா.. வ)..!!' எ"றவா9 8'ைச இ ப ெகாடா. மகன1" த ெச"9 வ0வத எ4த தைட<! இலாம பா& ெகாடா.' ...! எ"ைன ெபெறத அ!மாவ" அ!மாவ" அழ வார!. ஆ. ைவேத". தைய." அேசா.' எ"9 Eகமா> Kனகிெகாேட. எ" உதக அ!மாவ" உதக5 அக Kத! ெகாத.ைடைய<! அகலமாக வr.. ேதேன". ெமவாக எ" தைட அவ5ைடய ஓ)ைட இ04 உ0வ. த" ெதாைடகைள<!... இ04த.. என Kக! அவ5ைடய Kக ேந& எதிேர இ04த. அ!மா என ஒ_ெவா0 அ! 'ஆ.. த.?" . அவ Kக! ஒ0 மாதிr ேவதைனய ேவதைனய த. வலிதா. ]கி. எ"9 உேள பா>4த... !!. ெகாடா.. ஓ3கி ஓ3கி திய தி என த=) அ!மாவ" ழி2பணயாரைத கிழி ெகா ச&&&..ைழ ெச"9 ஒள14 ெகாட. எ"ன!மா.. சாr!மா. வr. அ!மா.. ெரா!ப வலிதா.ைட என E"ன1 ெச"9 வ0வத அ!சமாக வr4 ெகாத. த" ெசா&க வாசலி எ" தய" jன1ைய ைவதா..!!" நா" அ!மா ெசா"ன மாதிrேய ெச>ேத". உ0வ. ச&&&. ெச>ேத". இெதலா! பழக4தா". அ!மா..!!" வலி. அத எ" ஆைமைய வ) எ2ப.. அ!மா.!! பழக4தா". "எ"ன!மா. ரசிேத".?" "பரவாைலடா. ஆ... வார!.. உண&4ேத". அவேளா 'ஆfffஹ.. ெகாத. ெதாைடகைள<!.blogspot. ஆர!பேத". எ"னா'E. கணா. அ. நா" அ4த ஆன4தைத அX அXவா> ரசிேத".!!" ஆர!ப. வலி. இற3க. ெகா04த. ஹா.. பரவாைலடா. "!!. ெச>தன. இ2ைப ஆ) ஆ) அ!மாவ" ெவ2ைப பள4ேத"...!! !!.!!" நா" இ2ைப ]கி அ!மாவ" . பா>4த. எைதேயா ேதேன". அ!மாவ" ... ஹா...... எ2பனா. என சிவ4த ெமா) இ2ேபா அ!மாவ" . எ"னா'E." எ"றவா9 எ" தைய பறி ெகாடா..com/ "வ அேசா..ைடைய இக ஆர!பேத".. .!!" .... பள4ேத"..ைட உதக என தைய. அ!மாவ" அ!மாவ" . இ2ேபா அ2ேய இ2ைப ]கி... ஆழமா> இற3க.' எ"9 வாைய பள4 சத! எ2பனா... ேநரா ஒ0 . ப" மO ! உேள அG2ப ைவேத". ெகாத. தன ெதாைடகைள அகலமாக பள4. ஒ0 ெபண" வார எ"ென"ன Eக! ெகா)கிடகிற எ"9 இ2ேபா நா" உண&4ேத"..ைட ஆழமா> எ" \ைல வ). ..http://freshtamilsexstories. பள4.. அ!மாவ" .

?" "ஆமா!.. ந!ம வ)ல இ0கா. கிட4தன. "அேசா நலா பறானா மO னா.!! ஹா...!!! ஆஆஆஆ.!! ஹா.!!!" "ஹா.' எ"9 ஒ0 மாதிr Kகிெகாேட எ" ெமாத திரவைத<! அ!மாவ" ெமா4ைத2 . ச&&. அ!மாவ" ெகாத ெகா3ைககைள ைகெகா"றா> பறி ெகாேட"... அ ஒ0 உ"னதமான Eகைத என பர2பய. ேபான.!! அ!மா .!!" !!!.!! Kயைல. h2பரா பறா3க.?" ..!!" "!!!. என Kர)ெதாைடக அ!மாவ" ப)ெதாைடகைள உரசிெகாேட கிட4தன.... பர2பய..!! கணா. ேமாதிெகா04த..!! ெப0E3க. நா" 'ஆ. ைட)டா இ0கா.. என ெகா)ைடக அ!மாவ" அ2. எ"Gைடய இ9தி .. அ!மா.!!" ஹா.... !!!!.!! நலா0டா..!!" Kயைல. ெதறித.!! ஹா..!!!" "ஹா. வசதியாக. = யா& வர2ப... ேக)டா&..?" அ2பா அ!மாவட! ேக)டா&.... நலா எ"ஜா> பX மO னா.... ஒ_ெவா0 Kைற<! என த.. .!!" னா அ!மா ெசா"ன உைமதா".. அ!மாவ" ....!! ஆமா!... அேத". ச&&.. உயேர எ4 எ4 அ!மாவ" ெதாைடயைக ேமாதிெகா04த. ஆஆஆஆ. த." "எ2ப இ0 உ" மகேனாட த.!! ஆஆஆஆ... உடெல3! அ4த Eக! +ெகாேட +ெகாேட ேபான.!!!" அ!மா அ2ப அல9!ேபாேத நா" என வ4 பb>'சியக ஆர!பத...!!" "அ2யா....!! ஹா.. என இ2. ஆ...!! "ஆஆஆஆ.. த.' . ெகா04ேத".!! ஹா.. னா. 'ச&&..?" .!!! ஆஆஆஆ.com/ அ4தி நE3கின.. இ2ைப அைச அவ5ைடய இ0ட வாரைத இ9கி இ9கி அேத".. ெவள!.. பா&தன.!! கிழி.ைட<! என \N! அ_வள... அ2பதா". !!!!. ச&&. நE3கின.!தா".ைட ஆழமா> ெதறித.ைடைய த) த) பா&தன... எ)ேன"....!! இவ" வ)ட ெசம ைட)டா இ03க. திணறிய.. ஆ... உைமதா"...blogspot. !!... ெகாMச ேநரதிேலேய நா" உ'சப)ச ெவறிைய எ)ேன"..!!" ஹா... ஆர!பத...!! ஹா..!! ஆஆஆஆ. ா.!! ஹா.. இ04த...ைட என ேவக! தா3காம திணறிய. ேபாய04த. ச&&. "!!!.....!! ஹா..' .!!" "h2ப&டா கணா." பறா3க.!! அ!மா.!!! அ2பதா"..http://freshtamilsexstories.ைட வேத"... அ!மாவ" hடான .. அ2யா. ெகாேட".... என ேவகK! இ2ேபா +2 ேபாய04த..! இ_வள.!!" "கிழிடா ராஜா.!! அேசா.!! நலா0டா.!! ராஜா. ெச"ற.' எ"9 பbறி) கிள!பய வ4 வ4 ெவள!. ேவகமாக இய3வத வசதியாக.ைடைய கிழி..!!!" ஆஆஆஆ..?" "ெரா!ப ெப0E3க..!!! அேசா. அ!மாவ" ..!!" இ03க.. அ!மாவ" ..?" ... வேத". ...!தா".!!!" ஆஆஆஆ..!! ஆஆஆஆ.ைட Eவ&கைள உரசி உரசி உேள ெச"ற. அEர ேவகதி அ!மாவ" அய தி ெகா04ேத". ைட)டாக லா ஆகி இ04த. ச&&..!!!" ஆஆஆஆ.

!!" எ"றவா9 அ!மாவ" ெநறிய Kதமி)டா&. ஹா. ெரா!ப டய&டா இ02ப...com/ ெசா)!. ெகாMச ேநர! அ2பேய அ!மா ேமல ப ெர7) எ.!!" "!!. சாr!மா. இ"G! 8 அட3கைல. பரவாைல.! ெகாMச ேநர! 'ஹா.. எபேஸா): எபேஸா): அண '' ' வளக வளக . சrயா.. ககைள 8 ஓ>ெவக ஓ>ெவக ஆர!பேத"....!!" ா.. அம&4தா&..றமா உன க ெகாேற". ெகாேற". ெகாேட".. அ!மாவ" நிலதி வ4தேபா நா" ேசா&4 ேபாேன". ேகாதிவ)டா...!!" நா" அ!மாவ" Kைல ேமக மO தைலைய சா> ெகாேட". ஹா..!!" சr!மா.? .!! அட3கைல. அ!மா... எ" காேதாரமா> காேதாரமா> ெமலிய ரலி ெசா"னா. ஹா.?" "சr!மா.!! அ!மா. Kதமி)டா&.?" .. ெகாேட". "ேஷா நலா இ04த மO னா..... !!.!! இ"G! ெகாMச ேநர! ந= தா . ேபாேன".!!" "சாr!மா...ைட ஊறிெகா கிட4த. அ2. ஆர!பேத". ப&7) ைட!தான. ஹா.. ைட!தான.!! கணா. இ02ப.கX!.. எ"னால க)ேரா பண Kயைல.!!" எ. Kதமி)டா... எ" ெநறிய பாசமாக Kதமி)டா. வா3கினா. ெசா)!. ஹா.... ெசா"னா.http://freshtamilsexstories..... அ2பா எ4 க)லி வ4 அம&4தா&..!!" "பரவாைல. அ2பேய அ2பேய அ!மாவ" மO கவ`4 ப ெகாேட".blogspot.. பா&தா..!!" . கிட4த. "சீ கிரமா தணைய வ))டடா கணா.? எ2 க)ேரா க)ேரா பற"G அ!மா அ2. சrயா. எ"ைன ஒ0மாதிr ெப0ைமயாக பா&தா.' எ"9 ேம8'E கீ `8'E வா3கினா..ற! எ" தைலKைய ெம"ைமயாக ேகாதிவ)டா.கX!. எ"Gைடய E"ன1 அ!மாவ" .' ..!!" Kயைல..

ேவதைனய 2பைத ெகாMச ேநர! பா&த அ2பா ப". அ!மா. எ" உதகைள ெரா!ப ெரா!ப ேநர! உறிMசி ெகா04தா. பற4த. இ2ேபாவா. ெசாற. தடவயப.!. வா3கி. அ2பா. எ3கைள ப" சீ ) அமர ெசாலிவ) அ2பாதா" காைர ஓ)னா&.. தைய ெவள1ேய எ ஊ!ப ஆர!ப வ)டா. l_ ெல)ட& எதி அத அத @! நபன1ட! ெகாேத". ேயாசிக..! காகைள அகல2 பள4... எ"ன1ட! ஓ வா3வ இதா" Kத Kைற அலவா. எ"னேவா. ேயாசிவ). ெந03கிய!.blogspot. ஆ. மைனவ 'ஆ. ேபா)) எ3கேளாட வா. ஆ. திதா"..' . மற4). ெர நா l. இ2ேபாவா.. ஆைசயாக.. ெச>ேதா!. எ3க வ) பலKைற ஓ வா3கி இ04தாN!. கா& ெச"ைன ேநாகி பற4த. வ)டா..?' எ"9 ெவறி<ட" ெவகமிலாம ேக)டா.. அ!மா..! எ4ெகாேடா!. அேசா. மகGைடய E"ன1யட! வா3கி. இைல.. சr... ஆர!பேத".!. எ"ன1ட! அ வா3கினா. அலவா. சீ ) மO ைவ ைவ ெகா. ஆனா அ!மாவ" அ!மாவ" ழிய நா" திய திதா".?" ..!.!!" எ"றா அ!மா ஆைசயாக. அ!மாதா" \ைல ெபrதாவதி கிலா ஆயேற... எ4ெகாேடா!.. அ2பா அ_வ2ேபா தி0!ப பா& ெகாேட காைர ஓ)னா&. ெகாேத". ேபால.. நா" ப"சீ ) அ!மாைவ பக ைவ ஏறி அக ஆர!பேத".ற! ச!மதிேத". ஓ)னா&. இ04தாN!.. அ2பா ெசாறதா" சr.?" . கா& அ4த N3 N3கிய.? . இ04த. ஓ)னா&.?" . Kக! கவ. இ02பா3க.. இ04தா.. எ"ன ெசாற. கசகிவ)டபேய..?' . எ"ைன<!.... நானா.. ெகாேடா!.. அ2. தணயவைல.. வ)டா.. ஆமாடா. ந=<! கிள!. ெகா04தா. ேப")ேடா ேச& எ" Mைச ப கசகிவ)டபேய.ைடைய கிழிக. அ!மா.. வாேய". அேசா.. ெரா!ப .? .? ெகாMச ேநரதிேலேய என \ைல த" . எ" ஜி2ைப திற4. N3கிய. ஆயேற. 8வ0! காr ஊ0 கிள!பேனா!.... இ3ேக இ04தா.. ெர நா இெதலா! மற4). நாG! அ!மாவ" Kைலகைள தடவயப. மகG! பrய மனமிலாம காம ெசா"னா&.!!" வா.?" "ஆமா! அேசா..?" "நானா.!. ெகாதி04ேத".. வா3கினா. எ"ைன வ) பrய மனேம இைல.!.? .. கிள!பேனா!... அ எ"னேவா. N3கிய.! இலாம Kத ஆ)டதி அ!மாவ" ெவறி பாதி +ட தணயவைல.! ப2 ேபா> வ)ட. அ!மா.? அ.... "ஆமாடா. ச!மதிேத". 'இ"ெனா0 ஆ)ட! ேபாடலாமா அேசா. எ" உதகைள அவ5 உறிMச ெகாதி04ேத".? அ!மா. அ!மா. இ04தா. அம&4தேம. உைட அண4 ெகாேடா!. நாG! அ!மா. கிள!பனா&க..... இ4த கா& பயணதி மO தி ெவறிைய தணெகாள நிைனதி02பா ேபால. ப" சீ ) வ4 அம&4தேம. நாG!. அேசா.. இ0!. எலா0! உ" எ"ெகாயrைய பதிேய வசாr'E) இ02பா3க. = மற ஆகள1ட! வ)ட. உன! ெகாMச! மனE rலா7டா இ0!. திற4.http://freshtamilsexstories.. மண ஏைழ ெந03கிய!. வா. அ!மா.!. ேராெடலா! சீ ராக ழியலாமதா" இ04த. ேபசாம ந=<! எ3க +ட கிள!ப ஊ0 வாேய".?" நா" ச9 ேயாசிக. கிழிக. தயாராகி வ)டா. கா& N3கிய.' எ"9 அல9வைத.. கிள!. அ!மா. எ"ைன<!. ப)ெட"9 ெசா"னா& "அேசா. அ!மா. அ!மாதா" ெரா!ப ெரா!ப ேவகமாக இ04தா. ஊ&ல வ4 ஜாலியா இ04) வா.com/ ெகாMச ேநர! கழி நாG!. எ3க காமகள1யா)ட3கைள காr" ப"சீ ) க"k ெச>ேதா!.. ேக)டா. அல9வைத. ெகா. எ" E"ன1ைய<! மிக...! ஊ0 கிள!பனா&க.. கவ. நா" ேமN! ெகாMச ேநர! ேயாசிவ).. பள4.

க ம)! அவ5ைடய ேதகக) ச!ப4தமிலாம எ7)ரா லா&ஜாக இ0!."னைக. சிரா அண மாதிr கீ தா அகா. ெகாேட".. ேதா"9!. இர ஆக5 K". &4தி0!. அ4த மாதிr இ02பா. ெபrதாக. பா&கிறா". க0திேன". அ!மா. அகா. இ04த. அண.. ேதாறதி. ெப.? கனவைலேய. ேபாகிேற".. அ!மாவ" அ!மாவ" . அடகமான ெப.! ந" \சினாேபா"ற உடக) ஆனா அண மாதிr ம3களகரமான Kக! இைல. ஆன. அதாGட" ைஹதராபாதி இ0கிறா. ேதகக). ைகெய !படதா" ேதா"9!. இைல. ேபானா. இ0!. சிரா அண அண பா&2பத ம3களகரமாக இ02பா. சிரா.! . இ0கிறா". ெமாத ள1கைள<!. அத EேரD.. வலித. சா2)ேவ& க!ெபன1ய ேவைல பா&கிறா". பற4தவ.. Kயவைல. எ" மா&ப சா>4தப உற3கி2 ேபானா. நா" ேமN! இர Kைற அ!மாவ" காவாய ந=& பா>'சிேன".? நா" ஒ0Kைற எ"ைன கிள12 பா& ெகாேட". ேபா!. அண. இ02பா. உ0ைடயாக. உண&4ேத". ெச"றி0கிறா". இ0கிறா". அவ5டG! காமEக! அGபவக2 ேபாகிேற" எ"9 . ெகாMச! . ேபா)ேட". அகாவ" ெமலிய. பைளக. வஜி அண பா&2பத ெரா!ப 99ெவ"9 இ02பா.. 25 வயதி அ!மா எ2ப இ02பாேளா இ02பாேளா. அவGைடய மைனவ சிரா. 4.? . அ4த அள. வ0வா". 8&தி. எ4த ேநரK! Kகதி ஒ0 வசீ கர . Kேத". அவ" மைனவய" ெபய& வஜி. இ0!. அவ5ைடய உடைல வ) தன1ேய வ4 வ3கிய = மாதிr இ0!. அ. ேயாேகD எ"9 ெபய&. அவைள நா" இ"ெனா0 அ!மாவாகேவ க0திேன". இ2ப எேலா0! வதவதமான அழ. தி0மண! ஆன. கனவைலேய.! சிரா அண. என உறக! வரவைல. 02பாேளா.!! வலித. எ" ெபேறா0 நா" பைளக.. எ" இைளய அண".? . ெமலிய. த=&4. ெபைம அ3க3க எலா! ெகாMச! அதிக2பயாகேவ வள&4தி0! வள&4தி0!. . ேக.ைதழி ஊறி Kேத".Dயான ேதகக). ேதக!தா"..தா" தி0மண! ஆன. அகா. ெபrதாக.. Kக!.ஜி ப! ைபய" இ0கிறா". எ" !பதினைர பறி மனதி ெமல அைச ேபா)ேட". இ02பா. ெசஸியான Kக!. இ02பா. ெகாMச! ெமலி4த ேதக!தா". ஆஆஆ. அைமதியான. ேதா"றா. அவ5ைடய ெசஸியான ேதாறதி. எ"ைன2 பறி ஏகனேவ ெசாலிய0கிேற". வ4 ேட3 எ!2யான மாதிr உண&4ேத"..http://freshtamilsexstories. வரவைல. எ" 8த அண. சாைலய அவ நட4 ெச"றா யா0! ைச) அக ேதா"றா.. நட2பைத எலா! இ"G! எ"னா ந!ப Kயவைல. சி. இ0கிறா. ஒ0 நா" மண ேநர இைடெவள1ய எ"ைன ெபற அ!மாவ" +தி 8"9 Kைற கMசிைய வதி0கிேற".com/ ேநர! N3கிெகாேட இ04த. EேரD. 8"றாவ கீ தா. அத மாத!தா" வ0வா". ஈரமான உதக ஒ"9 ேபா!. அைமதியான.blogspot. அண". ஆனா அவள மா&. உடக). அ4த அள. நா"தா" கைடசி கைடசி. பா>'சிேன".. அண. அழ. EேரD அணG எ) மாத3க K". தா. தன1யா& நி9வனதி கிைள ேமலாளராக இ0கிறா". நிைனதி04ேத". இதைன நா வைர எேலாைர<! அடக ஒகமான !ப2 ெபகளாகேவ நிைனதி04ேத". அேசா. k. இ"9 ேவ9வதமாக நிைன பா&க கனமாக இ04த. 8தவ" 8&தி. அேசா. ஆன. நிஜ!தானா. ெசாலிய0கிேற". தேபா ெஜ&மன1 ஆ"ைச) ெச"றி0கிறா".ேக. எ" அகா. இ04த."னைக.!! ஆஆஆ. அவ&க5 k.. ள1கைள<!. அகா அ!மாைவ அ2பேய உr ைவ பற4தவ. எலா! நிஜ!தானா. நாைள வ) !பதி" மற ெபகள1" ேதனைடகள1N! என ேதைன வக2 ேபாகிேற". உ0ைடயாக. எ" இைளய அண.ைட அr2.. வஜி. = ேபா> எ" வதி0கிேற". ெபய&.

நலா எ"ஜா> பX. ேபாகிேறேனா. இ04தா"..... இ0கா"G. சிறி ேநரதிேலேய அணG!. அண ந=ல நிறதி ஒ0 ."னைகதா".? அேசா ேவற இ0றா".. !!. அவேன ஒ0 .??" அண" ஒ0 மாதிr ேகலியான ரலி ெசால. ேபார'ச. பX.."னைகதா.. இ04தா எ"ன. .. ேச4)டாேன.. ெகள!ப)யா. அ!மா வ ெகாத இ)லிைய அைமதியாக வ3கி ெகா04தா".? ஆ&வமாக. அ2பேய நா" ெபாெத"9 அணG பகதி அம&4ேத". அவ சாதியதா" தாமத!. பய4 பண) இ04ேதா! இ04ேதா!. எ"ைன பா&தேம ஒ0 நம)2 .. இ2ேபாதா" அவG! ந!ம +ட ேச4)டாேன. எ"ன மாமா ந=3க.' எ"9 . அ0கி இ04த ேயாேகD 7+ 7+ kன1பா&மி இ04தா". சாதினா." !!. ெதாட&4தா". வ)). இ04த..com/ நிைனதாேல எ" உடெலலா! ஒ0Kைற சிலி& ந3கிய." நா" ெகாMச! உதறலாக ெசா"ேன".. அவ" 'ஹா> சித2பா. திற4தா.blogspot. ெகா04தா"... "எ"னணா...? . கிள!பனா&க."னைக . ஆமாடா... ேக)ேட". இ04தா&க.? அ!மா எலாைத<! ேநேத ேபா" பண ெசாலி)டா." "E!மா காேலRல ேபார'ச. அண.? வா..' எ"9 ஒ0 5 ள1னா. "ஐையேயா. ெகாேட". 0.. ெசா"ேன". ேபாகி. அவ5 அ0கி நி"றி04த அ2பா க2ெப"9 க2ெப"9 அவ5ைடய ப0த ைய ெகாதாக பதா&.. வஜி அணதா" வ4 கதைவ திற4தா. வா. இ2ேபா ஷூ ேலைச K'E2 ேபா) ெகா04தா".??" . ெசாலி)டா." வ4ேத". . அண 'அ...' ..?" . ஒ0 ந=ட ெப08'E வ) ெகாேட".rMசதா. ந=<! ெபrய மGஷ" ஆய)ட ேபால இ0 இ0..' ... ம9நா காைல ஏ மண வாகி வ)ைட = அைட4ேதா!. ஐையேயா. தாமத!. "எ"ன Kழிகிற." ேபாகX!. இ"G! எ பய!. அணG!. எ"ன." "!!. Kழிகிற.... பய!. பதா&.. ேயாேகைஷ ெகா ேபா> 7+ல வ)).. இ04தா.? இ0கா".. மMச நிற ைந)ய இ04தா. நா" தி0தி0ெவன வழிேத". அG2பனா.? . ெகா04தா"....?" "!!. பய4 .. ேயாேகD இ04தா&க. ஹாN jைழ4ேதா!....!!" . வட. ெசால. அவ&க ெச"ற! கதைவ சாதினா..! அேத சமய! ெகாMச! அ'சமாக.?" . எ" ெசல).r4தா.? இ0றா".. எ"ைன பா&த! 7ேநகமா> ."னைகதா.."னைகதா". "ஆமாடா. ேயாேகஷு! கிள!பனா&க.. இ0கா"G... அதா" ெர நா l_ எ) வ4ேத". +)டணல ஒ0 க)சி +'EG.'. அ.. .rMசதா.!!" ெசல)... .. ந3கிய.. சிரா அண வாச வைர ெச"9 அவ&கைள வழி அG2பனா.. அ2பேய ஆபb7 ேபாகX!. சித2பா. எ"னணா.! இ04த. அண4தி04தா.டைவ அண4தி04தா...'.. ள1னா. அம&4ேத". ெகா04தா". மனதி உள தயக3கைள எலா! ேபாகி.. jைழ4ேதா!..http://freshtamilsexstories.r4தா.? இதைன நாளாதா" அவ" இ0கா"..?" எ"9 அ&தமிலாம ேக)ேட". வழிேத"..? ... எ2ப இவ&க5ட" ஒ"றாக கலக2 ேபாகிேறேனா." . ."னைக<ட" ெதாட&4தா".. அண" ஆபbE கிள!ப ெகா04தா".. சிரா அண. அண". அைட4ேதா!. ேசாபாவ அண". ஏ". ஆபb7 ெகள!ப)யா.... +'EG. நா" ெச"9 ேயாேகஷி" தைல Kைய கைல வட..." "ஏ"... க....

ைடலா! கிழியற மாதிr வலி' வலி'G.!.... றியா... ேமாசமாகினா. ெகாடா&... அகாக..?" . அேசா.blogspot.. ஒைழதா. கசகினா. ெசா"ேன".!!" "அண! அ4த மாதிr . இ04த. உள வ))டா ." என நா ழறிய... பா&!ேபா. வ).... யாைர ேககX!. 'அேசா கைத வ'சி0ற மாதிr வ'சி0றா".. ெகாடா... எதா&..?" "!!... அைட4த.. அண சிX3கினா. எ"னடா. இர ைககைள<! அவ5 ப"பகமாக வ).?" . ெப0E"G அண பாேற".ஆமா! .!!" !!.... த)வ)ேட". த)வற.ஆமா!.. அணய" 2 . இ04தாN! நிஜதி பா&!ேபா. அ2பயா.? . !!. ெசாலி)டா3க. "அைத ேநேத ேபா" பண ெசாலி)டா3க. "எ"னடா. உட ஒ0 மாதிr உதறி ெகாட.http://freshtamilsexstories.. எ_வள... அேசா..!.. எ" ெதாைடய ைக ைவ ேத>தா.... ேக)டா. ஆர!பதா&..'E பசயGமா.!!" .." அ... ெகாட. அ2பா.. பச<ேவ".. அ4த ைக ெமல நக&4 எ" ெதாைடயைக ெதாைடயைக அைட4த.. பசயGமா. ஆ2ேபாேன". ப".?" "அ...?" ெசாலிெகாேட அ2பா அணய" சைதகைள ப> எதா&. ப'E எ2ேப". கழ). என ெசா4தமான ைய ைய நா" பச<ேவ". வா3கX! ேபால இ0 அேசா. அண<! ெவறிதனமா> Kதமிவைத பா& அதி&4 ேபாய04த என அ0கி வ4 அம&4 ெகாடா.?" . இதயைத பெக"9 எேவா க_வய க_வய மாதிr இ04த........ க2ெப"9 ேப)ேடா ேச& எ" தைய ப கசகினா.!!" நா" நகமான ரலி ெசா"ேன".? ....அ .. ழறிய.!!" ஆமா!.ைடைய ஒ0 வழி பண)யாேம.. 'எ" ெபாடா) ைய எ"ன ேவணா பணக3க2பா' பணக3க2பா'"G எ" ைபய" என ைலச"7 ெகாதி0கா"... ெகா04தா.? !!.. றியா.!!" பாேற". அ!மா அவ&க5 அ0கி நி"றவா9 அைத ரசி ெகா04தா. வ'சி0றா"..!!" ெசாலிெகாேட அவ எ" ஜி2ைப பக நா" அவ5ைடய ைகைய த)வ)ேட". சிX3கினா.. வஜி அண எ" நிைலைமைய ேமN! ேமாசமாகினா. வ3கினா&. ேத>தா. ேபாகாதமா.? .. "ஜி2ைப கழ). நா" அ4த கா)சிய சேற ஆ2ேபாேன"... அண<! சிX3கிெகாேட அவ0 அ!சமாக ஒைழதா..?" "ஆ. ேககX!.?" "!!!.?" . அவ& ெபாடா) ைய . ெகாதி0கா". அ2பா... !!!.ைட வலிக வலிக.... இ4த மாதிr கா)சிகைள எதி&பா&ேததா" வ4தி04ேத"..? கா) கா). "\Nலா! ெரா!ப ெப0சா வ'சி0கியாேம அேசா..ைட2ைப அதி பைசய ஆர!பதா&. ரலி ேபாைதைய ைலெகா ேக)டா. அவ5ைடய உதகைள க_வெகா ெவறிதனமாக Kதமிட வ3கினா&..? அ2பயா.. வ4தி04ேத".com/ எ"றவா9 அ2பா அணைய இ அைண ெகாடா&. அ.. "அகாக. இ2ப உ3க ைபய" ெவள1ல ேபான! ேபாகாதமா. அ.அ. பண)யாேம... த)வற. எ2ேப".. அைத . வலிக..?" ..

.. ேச&4 ள1கலா!G ெசாேற"ல. ம)4தா" கா)வயா. "அகா.... வஜி அண என ஜ)2.... ைகைய எ3க. அகா. ிய. இ04த. இதாதைய உள வ)டா வலிகாம எ"ன ெச><!.? ..ற! அண. !!.2ள =7 அண. அத" அய இ04 jன1 வைர உள3ைகயா ேத> ெகாதா. ெகாதா.ெசா"னா . த" வல ைகைய அ2பேய உேள jைழதா jைழதா. பணைலடா..?" "என உட!ெபலா! ஒ0 மாதிr கசகச"G இ0 அண.?" ெசாலிெகாேட அண ஜி2ைப கீ ேழ இதிவ)டா... அண.....!!" "ந=3க5மா.." வா. "2.? நா" +'சதி ெநள14ேத". ெசா. தா. பா&2ப....2ள .. அணன1" மைனவ<ட" ேச&4 ள12பதா.. சிரா அணயட! தி0!ப ேக)டா..?" "ேபா! அண. எகைல.. எ"9 K)ெகா இ04த.? .? ... நாG! இ"G! இ"G! ள1கைல. இதிவ)டா..? ந=3க எ அண.. ந=3க5! வ&ற=3களா.blogspot.. ஏ" இ2ப பத&ற...? .!!" வ3க.?" . வா.?" .. ேக53க.?" ெசாலிெகாேட அவ மO ! ஜி2 ஜி2 மO ைக ைவதா.. நா" ேபா> ள1'E) வ4&ேற". வ3க....?" ........ அ2பா சிரா அணய" ய ைக ைவதேம படாெர"9 வைறத E"ன1தா". ேபாற." எ"றவா9 அவ எ" ைகைய ப ெகாடா.? ..!!" "இ0 நாG! வ&ேற"... வா.... எ" த +டெகாMச! சீ றிய..?" "அ2.. !!.. அண.. பா&தா.. ேபால.. எ3க ேபாற.?" . "!!..?" .. எ4ேத".?" "அ. அைத சrயாதா" ெசாலி0கா3க..!!" ள1கலா!. ஆனா அவ ெகாMச! +ட +'சேம இலாம..... பத&ற. ெசா. அண.? .ற! எ2ேபா. ஏ>.... அேசா. ேக)டா. ைலயா.." "அேசா.........http://freshtamilsexstories.!!" எ3க...? எ"ன இெதலா! இெதலா!.ெசா"னா ேக53க. எ" தய" ந=ளைத அள2பவ ேபால. ேபாமா.? வா. என ஒ0 மாதிr இ0. ெசாேற"ல... இ2ேபா ஜ)ைய கிழிகிேறனா இைலயா பா&...!!" "ஏ".... கா)வயா..?" .ற! .ற நலா இைலயா இைலயா.. "ஏ>..? \ைல கா)றலாமா நல ேநர! பா&2ப.com/ "!ஹூ!....?" . களா... ெநள14ேத".. இலாம.? \ைல ெவள1ல எகைல. ஏ".. ள1கைல... க5மா.?" "+'சமா இ0 அண.. மா)யா.?" . உ" அ!மா..? .அ2....!!" வ4&ேற".? இ4த அணக5லா! உ" \ைல கா)ட மா)யா... ெசாலி0கா3க.?" . ைவதா. நா" ம)!. வ&ேற"... அண. அண. ேச&4ேத ள1கலா!...!!" !ஹூ!.." ம)!..!!" "ஏ" அண தட..? !!.!!" இ0. ெச><!.. பா&.அ2.. ேபாேறா!. ேபாமா.!!" "ஒ"G! பணைலடா. ள12பதா.? .ைட2ைப ெமல தடவ2 பா&தா.!!" எ"றவா9 நா" ப)ெட"9 ேசாபாவ இ04 எ4ேத". ெகாடா.. அண.. எ2ேபா. E"ன1தா". நாG! அேசா! ஒணா ள1க2 ேபாேறா!.

..r4 ெகாடா& ெகாடா&.. வஜி அண எ" ைகைய ப ப இதா. இ04தா&க.. வா3க...!! . ந=3க ேபா3க..!! . கவன1.? எ2பயாவ இ4த ெவகைத ெவகைத சமாள1 அணக5ட" இ"ப! அGபவக ேவ!... ெமரறா"..? நா"தா" அ_வா9 ந3கிேன ஒழிய இர அணக5! மிக ேகஷுவலாக இ04தா&க.!!" அண.. பைச4ெகா04த அணய" . "எ"ன அைத.? ெநஜமாேவ ெநஜமாேவ ேந உ3கைள 8X தடைவ ஏ9னாரா....!! உ"ைன ஒ"G! பண மா)ேடா!. அ2பா ப)ெட"9 ..!! கட. ேவ!. அைத..? .E.? .!!" "ேவணா! அண.!!" ேபா..!!" ெசா"னவ அ!மாவட! தி0!ப கிடலான ரலி ேக)டா. அவைன கவன1." "அதனால எ"னகா. வ)டா&க.... ெவக2பறா0... அவ" . ெரா!பதாடா ெவக2பற ந=.!! ந= வாடா. .!! பய4தா3ெகாள1 . Kகதி ...ைள ச2ேபா&)ைட பா0. "!!. ைகைவ.. ஏ>.. வவதா&.?" "ஏ>.. ேபாகிேற".!! க.. ேக)டா. டா&. உ3க . ேபா சிரா. .. .. இ"ெனா0 தடைவ அேசாேகாட ேச4 ள1கலா!..? . அேசாதா".!!" இ2ேபா சிரா அண Kகதி ...ைளைய அ2ேய அ2ேய க'E தி"Gட மா)ேடா!. வஜி. ெசா"னா&. ள12பதா. நட4 எ"ைன ேநாகி வ4தா. என ம)! ஏ" இ2ப ெவக! ப3கி தி"கிற..!! பா0.)டைத வவதா&. பா&தா. அவ&க5ைடய ச4ேதாஷைத 7பாய ெச>வட+டா எ"9 மன ெசாலிெகாேட". ெச"றா&க..!!" அேசா.. +ட ெகாMச! ெமர)டாத.!! நா3க ஒ"G! உ3க ..? .." ேபா3க."K9வNட". !!.... மா)ேடா!. எ"னகா.!! !!. சிரா. !!. இ"ைன ஹ=ேரா அேசாதா". வ4தா. வா. ெசாலிெகாேட".ைள இ2ப ெவக2பறா0.E... வஜி அண எ" க"னதி ைகைவ..!!" "!!..ேள. கா).http://freshtamilsexstories."K9வNட".!! இைத எ2ப சமாள1க ேபாகிேற"..!!" மா)ேடா!."னைக<ட" ெகாMச! 9!பான ரலி ேக)டா.ேள.. "வா அேசா.? ."னைக<ட" ..blogspot.!!" வா3க. நா" ைககாெலலா! ெவடெவடக அவ&க5ட" நட4 ெச"ேற".. கட......!!" இ2ேபா சிரா அண தி0!ப அ2பாைவ ஒ0 மாதிr பா&தா."னைக<ட" ஆைசயாக எ"ைன அைழ ெச"றா&க. ஏ9னாரா.... தி"கிற.com/ சிரா அண அ2பாவ" வாயட! இ04 த" உதகைள பறி ெகா ெகா வஜி அண பதி ெசா"னா. ேக)டா. ெச"ேற"..? E!மா வா..? எ" அணGைடய அணGைடய மைனவமா&க5ட" ேச&4 ள12பதா.. ள1கலா!. ேபா.!!" இர அணக5! ஆ5ெகா"றா> எ"Gைடய ைககைள ப பா@! அைழ ெச"றா&க....!! ெகாMச! ெமரறா". பா@K jைழ4த!தா" அணக எ" ைகைய வ)டா&க..."னைக<ட" ெசா"னா&. உ" Kர)தனைதலா! அவ"கி)ட கா). ெசா"னா.. "நா" காைலேலேய ள1'E)ேட" வஜி.. பய2படாத=3க..!!" வாடா....!!" ெமர)டாத. Kகதி . இதா... ெச"றா&க.?" ...!!" "!!..

ஆ&வ! எலா! கல4 அணய" நி&வாண நி&வாண உடைல பா&ேத".. பா0டா. ெர7ைஸ கழ)ேற". ெகாMச!+ட ெவகேம இலாம த" ஆைடகைள அவ`க ஆர!பதா. ேகாய சிப! ேபால நி"றி04தா எ" இைளய அண. அண..ைட ல) மாதிrதான இ0. அ2பேய தன ெமாெமா .http://freshtamilsexstories. அண .?" நா" பrதாபமாக ேக)க. Kைலகா!.. அைர டஜ" எ"ன ெவைல"G ேக2பா..ற!. ெபrய ைச7 ேத3கா>க மாதிr Kைலகா>க.. வா3னாN! அட3கமா)டா.... )ெதா2.?" .. அ2... அ4த . சேற Kைலக ெப0த ேகாய சிப!.. Kைலகா>க... ேபாவதிைல. ஆைச.. இ0. ேக)க. அண.... ெவக!னா. ேவ.! இைல. "அவ ெகடறா வ அேசா. ெசா"ேன".ெவகமா . ெபா9ைமயாக . பா0டா.. பXேன". ஜா7தி. பா&ேத".ேவணா! ..?" வஜி அண எ"ைன சீ னா. காேணா!. தடவெகாடா.ற!. ெகாதவா9 அண4தி04த ைந)ைய தைல வழியாக உ0வ2 ேபா)டா.க. பாற. அr2ெபதவ. பய!..? இ2ப ேபா> ெவக2 பட ெசாறியா.?" "ந=3க ெரா!ப ேமாச! அண.!!' எ"9 ச. ..?" னா.. இ2ேபா சிரா அண எ"ன1ட! ெசா"னா.... ெசா"னா. அண... ேக2பா. ஆர!பதா..? ..?" "ேவ.டைவைய உ0வ எத அண. ேபா)டா." க. த3க! ேபா"9 தகதகெவ"9 மி"G! த"Gைடய அ3க3கைள என ெப0ைமயாக கா)னா. பா&ேத"...ைட E!மா ல) மாதிr இ0! இ0!. அவ சிrதா. "எ"னடா ேப'ைசேய காேணா!..... ந!ம வ)லேய = வஜிதா" அr2. )ெதா2. ெசால. அவேள வ&ணத மாதிr ல)தா" அ. சிவ2பா>.. கழ)ேற".!! அேசா... ஆனா ெசம அr2ெபதவ.com/ "அேசா. ேபEவா. ெசாறியா. ெச&r2பழ ட3க மாதிr சிவ2பா>. அண.. அவ எ2ப.ெவகமா.ைட.ற! அ2. தன ..ேவணா! அண. இைல." நா" .!!" ெசா"ன வஜி அண 'ெடா)டேட>333."னைக<ட" ெசால. . சிப!.! இ2பதா".!! ெடா)டேட>333...!!" 0!. ெநைறய ெக)ட வா&ைத ேபEற= ேபEற=3க... "ஹாஹாஹா.. அ2.? .. "பாதியா.!! அண இ"ைனதா" . அ2. 2பெகா..... இ2பதா"...... ஹாஹாஹா. ெவக!னா. அசி3க அசி3கமா ேபEவா. )யா> Kைலகா!. அr2. அ2. பாறியா.க.ற! ஒ_ெவா"றா> ஜாெக) ஊகைள . ஆைச.... அைத நா" வ&ணக2 ேபாவதிைல. உள3ைகய உள3ைகய ெகாMசமா> எ'சி 2பெகா. அதி&'சி...? ஏடா...? ..?" .ைடைய ேத> வ)ெகாேட ேக)டா. இ"G! ெகாMச ேநரல ந!ம ெர ெப0! ஓ ேபாட2 ேபாேறா!...? . ஜா7தி...? அண . "உ3க5 ெகாMச! ெகாMச! +ட ெவகேம இைலயா அண.? எ" ... பய!...?" நா" அதி&'சி. எ_வள.!!' .?" ." அட3கமா)டா. சிrதா.blogspot. பாறியா.... பாதியா. அேசா.ைடைய க'E தி3க2 ேபாற மாதிr அ2ப பாற. அ.. உேள உளாைடக எ..?" .ற!. ேபாேறா!.ைட. அ2. நா" இ2ேபா மிர)சியா> எ" 8த அணைய பா&ேத". நி"றன.ைடய தடவெகாடா.. உ0 திர தி) நி"றன. கா)னா..ைடைய ேஷ_ பXேன". "ஏ> 'சீ >. அண..!!" அண. ேக)டா." ெசாலிெகாேட இ2ேபா சிரா அண.. ஏடா.ற!...!!" நா" இர மனதா> மனதா> ெசா"ேன"... ெவகமா...

!!" . ெகாடன..... ெபrய அணய" ப2பாள1 Kைலக5! ஒ"ேறாெடா"9 K) ெகாடன.!!" நிகா." ெசா"ன வஜி அண.?" வஜி அண ஆ&வமாக ேக)டா ேக)டா. சிரா அணய" இ2ைப ப இதா.... கழ)ட. வ4தி04த. நா" ஒ0கண! அ4த நா" Kைலகைள<! ெவறிேத".. ப"னால யா0 ெப0சா இ0"G அேசா ெசால)!. ேதா)ேட". அவ கழ)ட கழ)ட. பா&2பத கெகாளா கா)சியாக இ04த. நா" Kைலக5! அ4தி ப3கின.அவ5ைடய அடகிைவத ெகா3ைகக..!!" அண.. அேசா. ப2பாள12பழ ைசசி 2ராைவ K)தள1ய Kைலக5!.. ப3கி ெகா ெவள1ேய வ4தன..!!" "ேபா3ககா..!!" ெசால)!.ெரா!ப ெப0E.?" . ேக)க. ெபrய.http://freshtamilsexstories. ேபாய04தாN!. .? ..!!" எ"9 வஜி அண சிX3கினா. ப3கின. வா..!!" வஜி அண ெசா"ன உைமதா".!! ெர ெப0! ப"னால தி0!ப கா)ேவா!. 2ரா.ெப ெரா.ஆழமான ெதா2. இ04தாN!. எ"னா அணய" ப3! கலச3கள1 இ04 பா&ைவைய வலகிெகாள Kயவைல.. ெசாN அேசா......ெரா!ப ெப0E.. இ2ேபா இ2ேபா சி"ன அணய" ேத3கா> Kைலக5!.com/ கழ)னா.டான. ஒைற அ ெகாட ப3கிய வய9!. அகா.5! எ" மனதி ப''ச எ"9 ஒ)ெகாடன. எ"னதா" வஜி அண ப02 ேபாய04தாN!. ஒ0 ேபா) ைவகலாமா..7ெச"9 வ3கி2 இ04த. "!!. ேபா3ககா. அண.. ைவகலாமா.. "எ"ன ேபா).!!" "ஐேயா.?" . சிரா அணய" ெகா ெதா3கிய Kைலக5 K"னா ேதா92 ேபாயன. ேக)டா..)ட3க ந" அகலமாக = ேபா> இ04த. ெசா"ேன".. ெப..டான.!!" வஜி அண ெசால நா" பதறிேன".ெக"9 வ4தி04த.. ஐேயா. "ெப. ஒ)ெகாடன.. அவ5ைடய ெமலி4த ேதக ச!ப4தமிலாத ெபrய Kைலகளா> இ04தாN!.. கா)ேவா!... இதா. Kயவைல." வா3க. அவ5ட" ேந0 ேநராக ஒ) நி"9ெகாடா. இ04த. "யா0 Kைல ெப0E"G அேசாைக கபக ெசாலலா!. "சr வ வஜி.. ஜ)..rயாம ேக)க. வஜி. ேபாற. பதறிேன".. ெசா"னா.blogspot... = ஒ"றாக அகலமாக. யா0 Kைல ெப0E. அ4த ெபrய. நி"றி04தா. இர வைணட3கைள ஒ)ட ைவத ேபால . ேவணா! அண.. !!. இ2ேபா சிரா அண ெவ9! ஜ)...!!" ேபாடா. Kைலக5!. "சr அேசா.... வய9!.. "அகா. ேபாடா. உைமதா".. ேபா).?" .!!" நா" ெவகட" ெசா"ேன"... ெவறிேத". Kைலக5!. ெப0E. ர.ட" எ" K"னா நி"றி04தா. . ர. ந=<! )ெர7லா! கழ). சிரா அண சிr ெகாேட ெசா"னா. அேசா..? உ3க K"னா எ" பகைலேய நிகா. ெகா3ைகக.?" ெபrய அண . ெசாலலா!.!!" கழ).ெபrய ெபrய அணதா" ெரா. ல எ2ப நா" உ3க+ட ேபா) ேபாற. கழ)னா. ேபாயன... வ4தன.. .. ஐேயா. Kைலலேய நா" ேதா)ேட".?" வஜி அண திcெர"9 திcெர"9 ேக)டா. "ஐேயா..!! வா.... நி"9ெகாடா. இ2ப வா3க.. சிரா அண . சிX3கினா.

!! எ3க Kைல..?" "ஆமா! வஜி. '2ள =7 அண....!!" "அதா". தய3க.? கழ)டா.. இைல. ெகா0க.. Eைவகிறா&க.. 'ஆஆஆ.? நா" ந!பKயாம அ4த Eகதி திைள ெகா0க.' எ"9 இடபக கா!ைப வ4 க_வ ெகாடா. இ2ேபா நா" எ" நி&வாண மா&ைப கா)ெகா இர அணகள1" K". வ'சி0கா".!!" வ0.. ெதr4த.. தா. .. தாமதிகவைல.....?" .. ஆ!. ேவணாமா. எ" ெநMசி ைகைவ தடவனா.? . பா03ககா. பதின...com/ "ேவணாமா. அண. சிரா அண எ" ேப) .. க02பா. '2ப'ச. அண.. தயா. உதக. "கா!ைப பா03ககா..)டைத பைச4ெகாேட உறிMசினா.? . ஆஆஆ.!!" கழ)டா.!!! ஆஹா. உறிMEகிறா&க.!!! எ"ன ஒ0 Eக!. இதைன Eக! இ0கிறதா.!!!! பா03ககா... ரசி'E)...?" . ஒ0 ெபண" ெம"ைமயான உதக ந! மா&.. பா03ககா. ]கினா.http://freshtamilsexstories....! . என .!! ஆ!..கைள படாதபா பதின.. நகிறா&க.. அ2ேய ந= எ3கைள அைண'E ெநா9னா. க02பா..ஆமா! .!!!! வா_..' நா" தய3க தய3க.??? Kயவைலேய.blogspot. இ0வr" உதக5! எ" மா&. எ" -ஷ&)ைட உ0வ எதா எதா.. ெசஸியா இைல. பாறியா...ைடலா! நலா பா .கா!ைப உறிMEகிறா&க.' . உறிMEவதி.!!" வஜி...!!" ேபாேற"2பா. அேசா உட!ைப எ2ப கிXG வ'சி0கா".. நி"றி04ேத". வஜி அண ேலசாக வாைய பள4தவா9.. jன1நாகா நகிறா&க.? இ0.... ெடயலி எச&ைச7 பXவயாடா.. ெகாடா. இ0டா.... நா" Eகதி திKகா2 ேபாேன".!! சி"ன அண ெமலிய ஈரமான உதக. ைகவ). ஆ5ெகா"றா> எ" மா&.!! எ"Gைடய அத கா!ப சிரா அண வா> ைவ உறிMசினா. இவ" 'ெச7ைட பாதா...' எ"9 நா" கதியைத அவ ெபா0)பதேவ இைல.. பXவயாடா. இ0கிறதா.!!" அண.. இ04த... உதக. ெதr<மா. பள4தவா9. வஜி.. ேபாேன"... Eக!. உதக பதி எ" கா!ைப உறிMச ஆர!பதா. பா&தா&க..!!" ெசாலிெகாேட அவ எ" -ஷ&)ைட ப ேமேல ]கினா. உறிMசினா. இ0வ0! எ" பர4 வr4த மா&ைப ஆைசயா> பா&தா&க.??? தா3க Kயவைலேய ைலேய. "வா_.. ந= ம)! \ைல கா)டாம எ7ேக2 ஆகலா!G பாறியா. அண. மாதிr.!! ேத மர! மாதிr இ0டா... சிரா அண அ4த Eகைத இ0மட3 ஆகினா. தயா..? நல கைதயால இ0.!! அதா".. தத.. ஆஹா. மைனவக5!.!!" "நா" ெகாMச ேநர! நக2 ேபாேற"2பா..வத Eகமாக ெதr4த.. ெநா9னா.ஆமா! அண. என மா&ப ஷா அத மாதிr இ04த. வrவrயான உதக..?" "ஆமா! வஜி.' ... என! என! அ4த மாதிr ஆைச வ0. வஜி நகினா. தடவனா..... இ ஒ0 .கா!.. ஆைசயாக க Eைவகிறா&க... பாதா.?" "ஆ....ைடதி04த தைய ேத>ெகாேட நகினா அண எ" ப"பக! ப"பக! ைகவ)...!! .!!" எ"றா சிரா அண. எ" கா!ப இ04 ேத" கசிவ மாதிr.. 2ப'ச..!! Kைல... .....!!" ெசா"ன வஜி அண ஒ0 ெநா +ட தாமதிகவைல. ரசி'E). இைல.கா!ைப க_வ உறிMEவதி. எ2ப இ0! ெதr<மா.. ஆகினா. உறிMசினா. ஆர!பதா.' . 2ள =7 அண. அண. நி"றி04ேத". அண. ெபrய அண தத. எ" இர அண"கள1" மைனவக5!.?" .

com/ நா" ககைள ெச0கி ெசா&க Eகதி திைளேத".!!" அண. வஜி அண ெபா9ைம இலாம எ" ஜ)ைய ப கீ ேழ தள1னா.? அகா இ3ேக பா03க.!!" எ"றா வஜி அண.... அ.. அகா.!! 8X ேப0! ஒணா ள1கலா!. அவ 'ஆஆ. ேவணா!.. என! வா>ல வ'E h2பG! ேபால ஆைசயா இ0... இர அணக5! ெகாMச ேநர! அ4தமாதிr எ"ைன Eகதி க ைவதா&க. ஆமா.. "2ள =7 அண. ஏபதிய. "அட'சீ >.!! சr வா...?" "என ெரா!ப +'சமா இ0 அண.. வஜி அணய" Kகைத திவவ ேபால.!! ள1கலாமா அகா..... "!!... மைல வாைழ2பழ! மாதிr இ0.?" ... !!.!! பாகலா!. இ0...." ெதrயைலய.. மா)ேடா!. நி"ற...!!" "ஓேஹா.. உ0ைடயா..blogspot. வஜி அண ப)ெட"9 எ" ைகைய த)வ)டா..' எ"9 Kதமி)ட என ஒ0 992ைப 992ைப ஏபதிய... இ'. ஆர!பேத".. அைத2 ேபா> மைறகிறிேய.. வ4த.. தள1னா. அண..?" . இ0.. அண. Kய"ேற"." எ"9 எ" தைய தடவயவா9 ெபrய அணயட! ெசா"னா. இ'..... இ0.!!! எ"னடா இ. ேப")ைட<! கழ) அேசா. இ'..!!" நா" தய3கி தய3கி எ" ேப")ைட கழ)ட ஆர!பேத". கழ). எ" தய" வrயைத பா&.. எ2ப நி பா03க. இ'..' ஆஆ. ஈ) மாதிr நி"ற..!! ஓேஹா. அ2. அகா." இைல. அண... பா03க..!!" "'சீ >..க`4 தள1ய என +'சமாக இ04த.. கழ)டா. !!..!! வா. நா" ெநள14ேத"... என ெவகமா இ0....... E!மா க0க0"G உலைக மாதிr இ0. அ2. இ04த.." இ2ேபா சிரா அணய" தத உதக எ" சிவ4த ெமா) அ4திய.' . ைவதா&க. அ4திய.. பா&. ெப0ைச ந!ம சாமா" எ2ப தா3க2 ேபா"G ெதrயைலய. ெசவ2பா உ0ைடயா.. உடேன படெக"9 என த ெவள1ேய வ4த. ந3கி.." எ"றா சிரா அண. = ேபால...ற!. "ஆமா... இ'.....? இ!மா!ெப0சா வ'சி0க.... "ஆஹா.!!" இ0. இ04தா&க. ெநள14ேத".? . பள4தா..!!" கழ)." இ0. அவ&க இ0வ0ைடய ககள1N! ஒ0வத ஆைச ெதள1வாக ெதr4த.. ெரா!ப +'சமாக இ04த.மிலாம அவ&க மாறி மாறி எ" E"ன1ைய 'இ'. இறக. வ)டா.. ஆனா அணக ெர ெப0! எ" தைய பா&க ெரா!ப ஆ&வமாக இ04தா&க. ெதாைட ந3கி. நா3க ஒ"G! உ" \ைல க'E 2பட மா)ேடா!. இ04த. "!!. ேவணா!... அ2. இ2ேபா ெபrய அண<! ன14 எ" தைய உ0வ வ)டா. திைளேத".. அழகா இ0. ெதr4த.?" . வ'சி0க.....றமாவ உ" +'ச! ேபாதா"G பாகலா!.' எ"9 வாைய பள4தா..!!! ஆஹா. த)வ)டா. இ_வள..ற!. மைறகிறிேய. "ெமா) எ2ப இ0"G பா03க பா03க அகா.? . இ.. இர அணக5! அ4த மாதிr என E"ன1ைய ... ெசா"னா. எ_வள." ெசாலிெகாேட வஜி அண எ" E"ன1 ெமா) ஒ0 Kத! பதிதா.." பா03க. கழ)டா. நா" ேப")ைட கீ ேழ இறக..... ள1கலா!. பதிதா.http://freshtamilsexstories.!!" அேசா. ஒ0 ைகயா எ" தைய மைற ெகாள Kய"ேற". பாதாேல வா>ல வ'EகX! ேபால இைல.

இ'.. கிEகிE2பான ரலி ேக)டா..... ஒ0வத h ஏ9வைத எ"னா உணர K4த. தைல.. ேவ. த3க ைககளா எ" உடைல தடவ ெகாதா&க.. இ0வ0! ஆ5ெகா0 பகமா> எ" Kகதி Kகதி 'இ'. ேவணா!கா. ேப")ைட<!.blogspot... பதி04!. உறிMசினா&க.rMEவ. அணக இ0வ0! இ2ேபா பாட2. Kதமி)டவாேற.ேவணா! அண. ஜ)ைய<! ெமல உ0வ2 ேபா)ேட". மO இைற இைற.. ெகாதா&க.!!" எ"றா. தள1னா. இைளய அண இட2... மா&. சிரா அண த" ெகாத Kைலகைள எ" மO ைவ ேத>ெகாேட.ேவணா! .rMEவ... எ" உட!. இ0க.?" .. இற3கினா&க.' ." . ந=ேய . இ2ேபா நர!.?" .? ... அதிகrதா..!!" இ0. நிைற4தி04த. த.!!" "அலா! ஒ"G! இைல..ைடக K9கி ெகாட. ..!!" வா.!!" பேகா. ெகாதா. சr. ேத>ெகாேட.. நா" ேப")ைட<!.. த" ைகைய ெமல ந=)... இைல. ெச"9.?" "என ஒ0 மாதிr இ0. ெகாதா&க.? ெகாMச ேநர! உ" \ைல எ" வா>கி)ட வ)2பா0. உட தண0 அமி`4தி04த. நா" தய3கியப நிக. அ2பேய ெம"ைமயாக உ0வ ெகாதா. இற3கினா&க. 8"9 ேப& வசதியாக பெகா5! அளவ ெபrய ைச7.!!" எ"ற வஜி அண எ"ன1ட! தி0!ப. ஏ". ெகாடா. ைச7. ஷவரா.http://freshtamilsexstories.!!" எ"றா ச9 எr'சலா>. எ" உதகைள உறிMசி தள1னா. அவ "'சீ >. ேட". K4த.?" "ேவ.. சிகிெகாள. இற3கி ப ெகாேட" ெகாேட".. ெகாடா...? . ஏகனேவ ந"றாக வைறதி04த என த... இ'...!!" அண.com/ "!!. இ2ேபா என தைல.!! வா.ற! ப ெகாடா.!! அேசா... ெபrய அண என வல2.. "அேசா...!!" இ0!.... !!.உதக ெபrய அணயட! மா)ெகாட.' எ"9 Kத! ெகாதா&க. ெதr<மா. பாட2ல ள1கலா!. ேக)டா. நிக.. பாட2. = அமி`4தி04த.. ஆர!பதா. இ0வ0! ந=ைர எ" மா&. பதா..?" .. எ"றா.?" "ேவணா!கா..? வா. அ ெகாMச! அகலமான பாட2தா".. ேபா)ேட". சr. அ4த ள1&'சியான ந=0 பதி04!. ள1கலா!. பாட2தா". இ2ேபா வஜி அண எ" E"ன1ைய N! ேவகைத அதிகrதா.? !!.. இைற. எ" தைய பதா. பாட2. "அண உ" \ைல வா>ல வ'E h2பவா அேசா அேசா.ற! வ4 ப ெகாடா.!! வா. ெகாட.. வஜி அணதா" Kதலி ஆர!பதா. இ'... இ"G! எ"ன ெவக!. ஷவரா. அண வா> ேபாறல ெக)காr ெதr<மா." .!! பாட2ல ேபா> பேகா.க . மா)ெகாட. பாதி உயரதி தண =& நிைற4தி04த.. என த சி"ன அணயட! சிகிெகாள. வஜி அண எ" காதி Kதமி)டவாேற. ம)! ெவள1ேய இ0க. எr'சலா>.. ெவக!. தய3கி தய3கி நக&4 ெச"9.!!" "ஏ". வ)2பா0.? ... மாறி மாறி எ" உதகைள க_வ உறிMசினா&க. !!.. தி0!ப. ஜாலியா இ0!......

..ஆமா! . சி"ன அணய" நா எ" தய Eழல. வாய. உ"ன.! கிைடயா... தன நாைக எ" வா> வ) ழாவனா. !!..? ... அத ைகயா த" ஒ0பக கலசைத ப ெகாடா.? .. ெகாடா. வ'Eறியா. இ0!ேபாேத.blogspot. Kயவைல. ெகா04த. அ2.!!" !!. அ2பேய அ4த கலசைத எ" வாய திணதா....... கழ)னா. அேசா..!!" "!!.!!" "அ!மாைவ அGபவகிேறா!. பணகிற2ேபாதா". எலாேம எலா0! ெசா4த!.." ெசா4த!.. அேசா.?" ...r<தா.. வடவைல.. ெசா"ேன"... உ" அணைன கயாண! பணகிற2ேபாதா".. அGபவ'சபற.!!" ." ேக53.. பாதி0கியா. நக&4தி04தா. ெசா"னா ேக53... !!. .ற! இெதலா! அGபவ'சபற. +ய சீ கிர! ந=ேய . ெதr<!...... அGபவகிேறா!G... ஒ0 ைகைய எ" ப"ன4தைல ெகாதா. ெகாடா.. ழாவனா.!!" அண.." நா" ெகMசிெகா இ0!ேபாேத. எ"Gைடய பள4த வாய... உலகல இ4த மாதிr ேவற ச4ேதாஷேம இைலG ேதாX! அேசா." "!!. "ஆ.. என ஆகாயதி மித2ப மாதிr Eகமாக இ04த. அண. ெகாதா. இ0ேகா!. 3க அண. K மனசா அGபவகG!. அேசா.!!! அ2பா....!!! எ"னா Eகைத தா3க Kயவைல.? ..? ஏ"னா நமள எ4த ஒள1.rMசி2ப... மைற. ஆைசயாக. மிக ஆைசயாக.. +டா. அGபவகG!.. "இல +'ச2 பற எ.? !!.r< அண. அ2ேபாதா" இ"ெச7)ேடாட உைமயான Eக! கிைட!.. திணதா.. ேக)டா.. Eழல.. அணைய அGபவகிேறா!G..!!" நா" சி"ன அண வா> ேபா! Eகைத அGபவெகாேட ெசா"ேன".?" . ச4ேதாஷமா இ0ேகா!. ெகைடயா... வா> ேலசாக பள4 ெகா04த.?" ..http://freshtamilsexstories. ஆர!பல என! ப"Gதா" இ04'E.. கிைட!.....r<தா. மிக லாவகமாக எ" தைய த" வா> தள1 Eைவக ஆர!பதா. Eழல....!!" அண 2ராைவ கழ)னா.? எ2ப எலா0! இ_வள.ட" ேக)டா. ..rMசி2ப. இ உ"ன. இ எ"ன3கற ேப'ேச ெகைடயா.ஆமா! அண. என! இ4த வஷயேம ெதr<!. இ04த..!!" !!. ஆ)ேடாெமகாக என கக ெச0கி ெச0கி. கி. நா" அணய" அழ Kகைத Kகைத ஆைசயாக பா& . இ04'E... "இ4த மாதிr இ"ெச7) ெச7 அGபவகிற +'சமா இ0கா அேசா. அGபவகிேறா!.!!" "!!.. தய3கேவ +டா.அவ5ைடய வாைய ெபா0தி ெகாடா.!!" அண..?" "... ெபrய அணய" நா எ" வா> Eழல..?" சிரா அண அ". கிைடயா.! இைல அேசா.!!" "ந!ம வ)ல = யாராவ யா&+டவாவ சைட ேபா) ந= பாதி0கியா. ஆர!பதா. அ2பா.. ெபrய அண எ"ைன வடவைல....!!" அண. அண Kைலைய ெகாMச ேநர! வா>ல வ'Eறியா..com/ "2ள =7 அண.?" "!!. வஜி அண எ" E"ன12பகமாக நக&4தி04தா. !!.

. வா3க. ெச"றா. ச&&&&.. அ2.. தைலைய ஆ) ஆ) பேவகமாக h2பனா.!!" "அண ஒ0 ேவைல ெசாேற". நா3க ெகாMச ேநர! அேத நிைலய இ"ப! அGபவேதா!. ஊ!பனா. வஜி அணய" உதக என சிவ4த E"ன1 ெமா)ைட உறிMசிய... அண.!!" "அண . அவ5ைடய பர!மாணடமான எ" Kக K"னா வ4த. இ0. ெசாேற".... அவ அ4த2பக! தி0!ப... அண எ" தைல Kைய ேகாதி வ)டா."னைக<ட" ெதாட&4தா. இ04த.. அவேளா என தைய த" வா> jைழ த2ப ஆர!பதா. மாறி மாறி த" மா&. "!!.!!" வஜி அண எ" E"ன1ய இ04 வாைய எ ெகாேட ெசா"னா.. h2பனா. எ"9 உறிMEவா.. ெநறிய பாசமா> Kதமி)டா..!!" பாகX!. அ_வ2ேபா த" உதகைள எ" E"ன1 ெமா) ைவ ச&&&&. இ04த.... என உதக சிரா அணய" க0த Kைலகா!ைப உறிMச. இ0. ெச>றியா.. தி0!ப. என நா சிரா அணய" Kைல சைதகைள நக.. எ" வாய இ04த அவ5ைடய Kைலைய இ ெகாடா. ெகா04தா. ஆர!பேத". வ4த..? அேசாேகாட த ெசம h2பரா இ0. இ2ேபா வஜி அண நக&4 என K"னா வ4தா. வ4தா. நறியா. நறியா... ெகாேட. !!. !!. ந=3க வ&ற=3களா அகா. சி"ன அண எ" அக0!ைப உறிMசி சைகயாக சா9 பழி4தா.!!" கணா..2பழைத என ஊ) வ) ெகா04தா. ெகா2பா.!!" !!.?" "எ"ன அண. ஆர!பதா. ந!பேன". என! ேட7) பாகX!.?" . ந=3க5! வ4 ேட7) பா03க. என K"னா இ02பைத எலா! அணய" அகல மைறவட..ற! த" அ நாகா அ4த E"ன1ெமா)ைட தடவ ெகா2பா.. ெகாடா. உறிMசிய. ெகாMச! ேபாைதயான ரலி எ"ைன அைழதா. ச2ப ச2ப சிரா அணய" Kைலக வ3கிெகாேட = ெச"றன. வஜி அணேய .. அணய" தத உதக என தைட க_வெகாட என ஜி_ெவ"9 இ04த.. வா3க... Kதமி)டா. .!!" பா03க. அகா.blogspot. வா>ேபாவதி ெக)காr எ"9 அவ ெசாலியைத நா" இ2ேபா V9சதவத! = ந!பேன".. பழி4தா.http://freshtamilsexstories.?" . அைழதா. வஜி அணய" நா நா என E"ன1 Eவ&கைள நகிய. ெச>றியா.. அவ5ைடய பாடைத ச2ப ஆர!பேத".. ெச"றன. உறிMச. வ)டா.com/ ெகாேட. அGபவேதா!. ெசா"னா. நகG!. "!!....?" என ெகாMச! தயகமாக இ04த. வைர.? . மைறவட.. அ2பேய நக&4 என தய" பகமாக ெச"றா. என E"ன1 ெமா) அவ5ைடய ெதாைடழிய ெச"9 இ! வைர.ைடைய ெகாMச ேநர! நகG!.!!" ெசா"ன சிரா அண.. ெச"ற. நகிய. "அேசா கணா. ஆழமாக த" வா> வ) ஊ!பனா.!!" அண.!!" "!!.. இ0. உறிMEவா. h2ப h2ப என த வைறெகாேட ெச"ற. ெதாட&4தா.. நக.

திற4ேத". ெகாடா.!!" நா" ட' பணேன".blogspot.ைட<! அகலமாக திற4 ெகாட.' எ"9 பதறினா. பா0. நலா இ0!.. இைல.. என தைலைய த" ெதாைட இகி ைவ அKகினா.....!!" ெசா"ன வஜி அண எ" Kக ேந& எதிேர.. கா)னா. \சிேன". "!!!. 'ஆ. K இலாம..ைட உனகாக எ2ப பா0.. டா..... வ)ேட". "நாைக ெவள1ய ந=). ெதr<மா...? . மாதிr.என ஒ..ஒ0 .. ந=<! ெகாMச! ேட7) பண பா0...!!" பா0... மாமாலா! எ" .. வஜி அணய" ." ெதற....!!" வ.. உறிMசிேன".. ேன"..!! அண . எ"னடா. வஜி அண Eகதி தா.. . .!!" .!!" "எ. எ"Gைடய தைலைய ப த" .!!" அண ெசால ெசால நா" அ2பேய ெச>ேத". ெச>ேத". அKகினா. "கீ ழ ஓ)ைட இ0 பா0.. "அ2ேய அ4த ெவ2ைப ந. தய3ற. இலாம.ைடைய உ" நாகாேலேய .. 0திெகா இ04த கிள1)ேடாrைச உதகளா க_வ உறிMசிேன". காகேளா ேச&4 அவ5ைடய ." நா" வாைய திற4ேத".!!" பX. இ2ப அ2ேய அண . அேள நாைக வ.. பாட2ப" வள1!ப அம&4 ெகாடா.ைடைய நாகால ட' பX..ஒ0 மாதிr இ0 அண.!! கணா.!!" நா" ந=)ேன". "வாடா கணா.? வா. ெமாெமாெவ"9....ைட மி"ன1ய..!!" "அலா! ஒ"G! இைல. !.!!" அண... ..!!" நா" வ)ேட".. அவள ப)2ேபா"ற .. ெமாெமாெவ"9...? அண ." ந.ைடய" பக! இதவா9 ேபாைதயாக ெசா"னா. தா.. ெகாட. வா. தய3ற. எதிேர.!!" அ2பதா".ைடைய உய&தி உய&தி கா)னா.. !!!..ைட சைதகள1" ஒ0 மிலி மO )ட& +ட வடாம எ'சி \சிேன". பதறினா. காகைள அ2பேய அகலமாக வr ெகாடா ெகாடா.என .. அவ5ைடய .. அேத".. !!!.. அ2பதா"... ெந)க நாகா ேகா கிழிேத".http://freshtamilsexstories.!!" இ0!. நகிேன". ெசா"னா. மி"ன1ய.ைட ெசம ேட7)டா இ0! இ0!.... வாைய நலா ெதற.' ." நா" நகிேன". பா0. கிழிேத".. !!!.... நாைக படபடெவன அவ5ைடய வார அேத". ஒ... ெவ)ைவத ெவெண>க) மாதிr.com/ "எ"னடா. "அ2ேய அண . பணேன".ைடல வா> வ'சா எகேவ மா)டா0 ெதr<மா.ைடெவ2.? . ஊ.

. இலாம.!!" "தி கிழிகX!.!!" அண. அ4த மாதிr தG!.. Eகமாக இ04த.. ைவதா.?" "சr அண.?" . ம9பக! நாG! இ"பதி ேத". அைசக. க. ிய..com/ ஒ0பக! வஜி அண Eகதி க. Kய"ேற". ல. நா" எ4 வஜி அண எதிேர K) ேபா) ெகாேட".!! அேசா. E"ன1 உேள jைழ<! வைர உதகைள க காதி04தவ.. ப.. அ4த Eகைத க)2 பத Kய"ேற".?" . . பாக+டா. ெகா04த.. என நா வஜி அணய" . சிரா அண தத உதக. ெசா"னா.. காதி04தவ.rMச அண. ெகா04த. Eைவயாக இ04த. நா" என K"னா வr4தி04த சிரா அணய" ெகாத சைதகைள ெகாதாக ப... இ04த. ெகாMச! ெகாMசமாக என K E"ன1<! வஜி அண jைழ4 காணாம ேபான. அண அ அலறினாN! வட+டா.rMசதா.!! அண .... உ" \ைல உள வ.!!" .. இ04த.ைட வலி ேபாக+டா.!!" வட+டா. அண நாN நாைள . கிழிகX!....!!" "ந= ற ல. .?" "ஓேக அண..rMசதா. அ4த உதகளா எ" உலைகைய க_வ இத என . உதக. ெகா.. என த ெவ2ப ேபால சீ றிய. வ)டா.. ேத"..blogspot..?" "!!. அணயால தா3க Kயைல. சrயா.!! .ைட வலிேம"G பாவ!லா! பாக+டா.!.!. ெகாேட". அேத ேநர! இ2ைப எகி எகி சிரா அணய" வாைய எ" E"ன1யா இேத". இ04த..!!" வஜி அண ஒ0 மாதிr ெவறியான ரலி ெசா"னா.ைட ேம) நடனமா ெகா04த.!!" அண. ப".!! ... இ04த. சrயா. சிரா அண வட இDட! இலாம எ" E"ன1ைய வ)டா. நக நக வஜி அணய" . நா" இ2ைப அைசக. பைச4தவா9. !!.ைட வலிக வலிக ஓ வா3னாதா" . சிரா அணதா" என உலைகைய ஊ!ப ஊ!ப எ"ைன அ2ப க ைவதா. Eகமாக இ04த Eகைத க)2பவ கனமாக இ04த.!!" "!!!. Kவைத<! உேள வா3கிெகா ெவறியாக ெவறியாக ெசா"னா. அவேள தன ெசா&க வார என தைய jைழ ெகாடா. ேத".. வ)டா. தG!. வஜி அணய" . ெகாMச ேநர! நா3க 8வ0! அ4த மாதிr Eக! அGபவேதா!. ஓேக. இேத". வத. ேபாக+டா. ெகாடா..!!" வ.. h2ப h2ப என E"ன1 வ வ எ"9 த.... "நா ேபா)ட ேபா! அேசா.!!" அண.!!" !!!.. வஜி அணைய ேபால இலாம..!!" "அண . ேபான.ைட ஜூைஸ நா" நகி ேத".. எ" தைய ெகாMச ேநர! உ0வ வ)டா. சிரா அணய" நா என E"ன1 ெமா) நா)யமா ெகா04த...... அGபவேதா!. Kயைல. அேசா.?" .ைட ஜூ7 வத..http://freshtamilsexstories. ெசா"னா. "அேசா..... த. அதி பைச4தவா9. வஜி அண ஒ0 மாதிr ேபாைதயாக உத)ைட Eள1 ெகா. ஓேக.

.ைடைய அ!சமா> ]கி கா)னா.. வ). ஹா.blogspot.. ஹா... வஜி அண ேபால இலாம... ஆ. !ேபா. வஜி அண அ4த அள.!!" ஹா.. ஒ0 அைரநிமிட! +ட அ4த மாதிr திய0க மா)ேட". எ2ப வr ப. Kயைலடா.. ெகா. ெகாடா. ெதrவதா. நா" அவ5ைடய ... ெகா.ற3கைள அழகாக ]கி கா)னா. பகைள பகைள ஒ0 மாதிr க ெகா. டமா.. ெகா ெகா ெவ"9 வள&4தி04த ெபrய அணய" சைதக5 நேவ அவ5ைடய . தா. அத அய அவ5ைடய ேகாள3க N3கி N3கி ஆவ கெகாளா கா)சியாக இ04த.!!! ஆஆஆஆ. ெமவாடா. ஒ_ெவா0 ! 'ஆ.. ெகா..!!" "ஹா. ஆ.. த" ப0த ப". ஹா.. ெகாடா. வலி. வ4.!!! கிழி'Eடாதடா. டமா... அேத". ப"னா இ04 !ேபா. சிரா அண ெபrய ரலி அலறினா. ெசா"னா. ெச>தா. ப.!!!!!" "ஹா.. எ" ெசல!ல.. ஐேயா.!!" ஹா. இைல. அவைள ன ேபாடா..? ெபrய அண . ஹா. ெகா. என தயட! இ வா3கி.!!" அணய" அலறைல நா" ெபா0)பதேவ இைல.. அ4த ெகாத சைதக5 என த ெச"9 ெச"9 வ0வ வ0வ பா&2பத அ!சமாக இ04த.!!" இ0டா.' . ஆஆஆஆ.. அத ெபrய அண வ4வ)டா. ேமாதிேன".. வஜி அணதா" சிரா அணய" ைய வr ப உதவ ெச>தா. ெச"ேற". நா" இ2ேபா சிரா அணய" . ஒ)ெமாத ெவறிைய<! நா" சிரா . ஹா.. ெசல!ல. தைரய ஊ"றி ெகாடா. டமா. டமா. வலி.!!" நா" வஜி அணய" Kகைத Kகைத பா&ேத"... ைந4 ெகா04த த" .ைடைய ெகாMச! கவன1டா.. இ04த.!!! ஆஆஆஆ. எ"ைன ெவறிேயறி வ)04தா வ)04தா.!!" கவன1டா.. ஆைசயாக ெசா"னா. ஹா.. ெகா04ேத". வ4வ)டா...!!" "ஆஆஆஆ..."னைகயா ச!மத! ெதrவதா.!!" "ஆ.. பா&ேத". ைகக ெரைட<! K"பகமாக தைரய ஊ"றி ெகா... ஹா. மா)ேட".. வா3கி.' எ"9 ேமாதிேன"...com/ நா" வஜி அண ெசா"னைத Kைமயாக உவா3கி ெகாேட". அ2ேய ெதாைடழில வ4 இகிற மாதிr இ0டா.. ன14 மய) நி"9 நி"9 ெகாடா.. ஊைர+)னா.ைடைய ஓ3கி ஓ3கி ஓ3கி தி ெகா04ேத". ஆர!பேத". ேபாடா. அவ . அவ5! சி"ன அண அ0ேக வ4.!!! ெமவாடா.ைடய" இ04 \ைல உ0வ ெகா...http://freshtamilsexstories. நா" வத வா)டமாக த" . அண த" ைகக இரைட<! ப"னா வ). அேசா. Kயைலடா.!!!!!" அ!மா.. அேசா. "ஆ. கா)னா...ைடையேய பா&தா. எதேம டா2கியr இய3க இய3க ஆர!பேத". ஆ. இ9கி இ9கி அேத".. ஹா. இ04த. டமா... ெகாேட"...ைடைய க ப. சrயாக ெசா0க ேவ! எ"9 க9 ெகாதா. "அேசா.. சிரா அணய" பகமாக ெச"ேற".... அவ5ைடய இ2ைப ெக)யாக ப ெகா... பா&தா.' ..? . ெகாதா. ப.. இலாம.!!" கிழி'Eடாதடா.. அேசா.. அலறினா.' எ"9 உய& ேபாவ மாதிr அலறி ஊைர+)னா.. கா)னா.. சrயாக ெசா0வ கனமாக இ04த.!! ஐேயா. அ!மா. அணய" காகைள அகலமாக வr ப ெகா 'டமா. இ04த..

எ"றா..ைட வ) ஆ)ட ஆர!பேத". ெநேநர! நா3க அ4த மாதிr ெவறிதனமா> Eக! அGபவேதா!. அவ5ைடய +தி நா" வவத இவ5 ெபா9கா. DD.? ..ைடைய<! ெவவாக ரசி ரசி மாவேத". Nகினா. வர நா" கதிேன". இ2பேய மாறி மாறி இர அணகைள<! ஓேத". வஜி அணைய இ!ேபா அவ5ைடய Kைலக N3கி ஆவ ெகாைள அழ எ"றா. ஊ. வா3கினா&க.' .. உ0வெகாள. டா. ேன".!! அவ3க வாயைலேய வ)0..!!" வா..ைடய நா" இகைள இற! K"ேப அத அண +2பவா.!! ெசா&க!. "அகாைவ இ'ச ேபாடா. ஓேத". ேபாடா. இ"ெனா0 அணன1" மைனவ அ4த \லி இ04 வ0! ஜூைஸ க வா> திற4 காதி0கிறா. இ04தன. இரேம இ"பதி" ஒ)ெமாத உைறவட3களாக என ேதா"றிய.' எ"ற Eக அலறக எதிெராலி ெகாேட இ04தன.. சி"ன அண அண )யா> ைட)டான வார!. DD... "ஆஆஆஆ. +2பவா.!! வ&ற மாதிr இ0 அண.. வஜி அணதா" ெசா"னா.blogspot..... ஒேர ேநரதி இர)ைட ெசா&கதி மித4தா எ2ப இ0!.ைழ இ04 எ" தைய உ0வெகாள.? அ2பதா" இ04த என!. ெசா"னா. அைட4ேத". இ"ப!.ைட இ9கி இ9கி இத ேபா.!!" நா" வஜி அணய" ..தமான கா)சி.... கா)சி... காதி0கிறா. சா>4ெகா.http://freshtamilsexstories. கதிேன". \ ஜூ7னா ெரா!ப 2rய! அேசா.!! ஒ0 அணன1" மைனவ என உ'சநிைல \ைல ப Nகிறா. ெகாMச ேநரதி வஜி அண த" . என!.. ெபrய அணய" சைதகைள பள4 பள4 உேள jைழ2ப ேவெறா0 வதமான இ"ப!.!!" அண. ெபrய அண பாட2ப" வள1!ப தி0!ப சா>4ெகா.. ப"பகமாக வா3கினா...ைடயட! கா)ேன".. இ3க வா. இ0!. வஜி அணேய எ" தைட ப Nகினா.. இ9தியாக நா" இைளய அணய" இள!. நா" இர அணகள1" ... சிரா அணைய !ேபா !ேபா.. அவ5ைடய சைதக Eழ"9 ஆவ அ. மாவேத". ைள.. அ4த பா@! Kவ! எ3க5ைடய 'ஆ.. மாறி மாறி எ"ைன ந"றாக ேவைல ேவைல வா3கினா&க. த வ4 ெகா2பள1! உண&.. அGபவேதா!.ைடைய உரசி உரசி உேள ெசNவ ஒ0 Eக! எ"றா.ைட இ04 உ0வ சி"ன அணய" .. வா3கினா. சி"ன அண பாட2ப" வள1!ப அம&4 ெகா K"பகமாக இ வா3கினா எ"றா.!! ஆஆஆஆ... ஆர!பேத".... ffஹா.. ேபா. .com/ அணய" . நா" இர அணகைள<ேம இ2ைப பெகா இய3கிேன" இய3கிேன".. ஆஆஆஆ. எ"றா.. ffஹா. உ'ச நிைலைய அைட4ேத".!! ஆஆஆஆ. ப". எ"றா.. அைழதா.!!" நா" ெபrய அணய" .. சி"ன அணய" ... வார!.!!" நா" உ'சப)ச ேவதைனய க. ேதா"றிய. ெபrய அண ெமா4ைதயா> பதமான ைள. சிரா அண எ" த K" மய) அம&4 ெகாடா ெகாடா. Nகிறா.!!" வ)0. க..!! இவலேவா ெசா&க!. கா)ேன"..ைடைய தடவயப அைழதா. "அகா.... ஒ0 அணய" . ேபா.!! அேசா. ெபா9கா.

http://freshtamilsexstories. இ04தா. நி"றி04ேத". சிதறின. Nகி.ண&வ வதியாசமாக. Kகாவாசி வ4 ள1க சrயாக சிரா அணய" வா>ேளேய ெச"9 வ4தன. திcெரன என தைய யாேரா தட.!. எ"Gைடய இ"ெனா0 அ!மாவாக நா" க0திய சிரா அணைய . ககைள ேலசாக ெச0கிெகாேட". ெச0கிெகாேட". ேபால. சிரா அண<! அr2ெபதவளாகேவ இ04தா.வத அGபவமாக. எபேஸா): எபேஸா): அைத '' ' வள அ"9 மதிய ேம சிரா அணைய மO ! ஒ0Kைற தன1யாக பத! பா&ேத".! இ04த.ெகா) வ4 2ப என ஆ'சrயமாக இ04த. இ0!ேபாேத.. நா" அவ&க5ைடய தைலைய தடவயப. கைடசி ெசா) சா9! என க0!ப இ04 வ4த!. இ04த. வ)ேட". தடவயப. சினா. ெதறித. வஜி அண லாவகமாக என தைய Nகி. இ04த. தா. எ"9 ெதறித. வ4தன.. ேபசாவ)டாN!.!. அவ ச2. வஜி அணைய ேபால ப'ைச ப'ைசயாக ேபசாவ)டாN!. பா&ேத". அ. ெதள1. வதியாசமாக.com/ நா" சிரா சிரா அணய" அழ Kகைத ஆைசயாக பா& ெகா இ0!ேபாேத. சீ . அச4 ]3கிவ)ேட" ]3கிவ)ேட". சீ ..blogspot.வ மாதிr இ04த! வழி ெகாேட". அவ&க h2. இர அணக5! மாறி மாறி மாறி எ" E"ன1ைய h2ப Eத! ெச>தா&க.ெவள1வ4த ெவைள ள1கைள றிபா& சிரா அணய" வா> பb'சினா. . இ04த. ெகாேட". இ04த. வ4த!.ெகா) என ஆைம ரசைத தா.மிலாம எேதா ேதவாமி&தைத 2ப ேபால. அவைள<! E!மா ெசால+டா. வஜி அணதா" ெமைதய . அவ5ைடய வா> என த=&தைத ெதள1. மO த! அவ5ைடய அழ Kகதி சிதறின.வத எ" E"ன1ைய ெகாதவா9 நி"றி04ேத". சிரா அண<! ச2. ெச>தா&க.. அவள தாகைத த=&த! என கைள2பாக இ04த. Eகமாக இ04த. ெசால+டா. எ"Gைடய ஆைம ரச! சீ .

!!" நா" ெகாMச! க!மலான ரலி ெசா"ேன"..! நலவ.?" "நலா ெர7) எதியா எதியா. அண.!! அேனகமா இ"G! அைர மண ேநரல வ4வா3க வ4வா3க..?" . எ" அ2பாவ" +ட2 பற4த த3ைக.!!" "ந= நலா ]3ற.. அைதயா.!!" அண. .கவதா அைதயா. ள1ேத". ேவ!. வ0வா3க.!!" வ4'E. தியா... ேவ!.. அவ3களால ச4ேதாஷைத தா3கிகேவ Kயைல. வா3க. கவதா அைத வஜி அணய" அ!மா. ]3ற. !!. ெசா"ேன". த3ைக.?" . அ4த அள..!!" ெரயாயேற". எ4 பா@K jைழ4 ள1ேத"... ெரயாய0 ெரயாய0.r4தி0! எ"9 நிைனகிேற".. இ04த. ேவ!. ந!ம வ)லேய ஆைச2பவா3க. இ"G! ெகாMச ேநரல வ0வா3க. ெகா04தா.. எ"ன1ட! எ"ன1ட! ெரா!ப பாசமாக இ02பா. இ04த. ெகாதா.. ெசாலி0ேகடா. "ேபா> ள1'E) ெரயா அேசா. ைவவ). மrயாைத ெகா2ேப". சr..... ெகா2ேப"..... இ0.சr..?" "!!. ஈவன13ேக வ&றதா ெசா"னா3க. அேசா... இைல.. !!. = அ!மாதா" உ"+ட பற ெரா!ப ஆைச2பவா3க. அம&4ெகாேட". மா)ேட". அண.. அ"பான எ" அைதய" அதிரசைத ைளக ேவ!. அவ5ட" ம"மத2பாட! பகேவ!. எ"ேம அதிக அகைற எ ெகாவா..!!" யாய0. ந= அேள ெகாMச! ெரயாயேற"... ரா மாதிr வ'சி0கடா. எேத" அண. கவதா அைதைய பறிேய மன! ேயாசி ெகா04த. வஜி அணைய என சி9 வயதி இ04ேத ெதr<!.. இ02பா.. மிக எ" அைதய" .. என ெகாMச! மைல2பாக இ04த. நலவ.சr .. பாசமான எ" அைதய" அைதய" பாட3கைள கசக ேவ!.. அண. நா" பதறி2 ேபா> எ4 அம&4ெகாேட".?" "அ!மாைவ வர ெசாலி0ேகடா.. கன1. அவ .!! ெசா"னா3க.. கவதா அைத மிக. ெதr<!. வஜி அண எ" ேம அதிக! உrைம எெகா எ"ைன சீ வத" காரண! உ3க5 இ2ேபா ...!!" அண.கவதா . என சிலி&2பாக சிலி&2பாக இ04த. E!மா இ0!."னைக<ட" எ"ைன நிமி&4 பா&தப ெசா"னா. மதிய!தா" ேபா" பண ெசா"ேன". இ"9 அ4த மrயாைதைய எலா! ]கி ைவவ).?" .http://freshtamilsexstories.. ெகாவா.!!" "ச. ெசா"ேன"... நிைனகிேற"..!!" "க. ஆனா உ" \N ம)! ]3காம 3 3G ஆ) இ0..?" .. ெசா"னா. Kயைல..ைட கMசி ஊற ேவ!. அம)! இைல. உ" \N ம9ப<! ேவைல வ4'E.blogspot...!!" "எ"ன ெசாற=3க அண... அ!மா... பகேவ!..... ெகா04த..com/ என அ0ேக அம&4தவா9 என உலைகைய உ0வ வ) ெகா04தா. "எ"ன அண. அவைள நா" நிமி&4 பா& +ட ேபச மா)ேட"..?" "!!...!!" ெசா"ன அண ன14 எ" E"ன1 ெமா) ஒ0 Kத! ெகாதா.!!" வ'சி0கடா.

ைட யா& மாதிr இ0கிற எ"9 பா&தா" ெதr4ெகாள ேவ!.http://freshtamilsexstories.' .. லி27 த=றிய உதக5மா> இ02பா. . சிr2பாக இ04த. ேபாறா0. திணறிேன".?" .? !!!.? ..? எ"ன ந= இ2ப +'ச2பற. ேபா)யா. அவ5 ப"னாேலேய மாமா. ெசா"னா." நா" ேசாபாவ இ04 எ4தவா9 ெசா"ேன". ேமக2.... அ!மா. ஆனா எ3க இ04தா" இ04தா" இவG இ4த ெவக! வ0ேதா...!!" "அ2யா அேசா. காைலல இவ"கி)ட வா3ன ல.. . அணலா! ேபா)யா.blogspot.)ட3க." அைத.. அவ எ" Kக! எலா! Kத! ெகாக வ3க...? . "அேண. க)வா. ெதr<மா...?" .? . நிைனக. எ"னைத இ. இ02பா. வr4த .. அைத அவ5ைடய அழ மO எ2ேபாேம ஒ0 க&வ! இ0!.? !!. எலா0! இ0கா3க.?" "நா" இ3ேக இ0ேக" அைத.!!" இ0கா3க... அவ5ைடய ப0த ... ேலாேலா-ஹி2தா" க)வா.... ஐேயா.ைட வலி'E)ேட இ0..? அ!மா. அவ5ைடய Kைல 8)ைடக எ" ெநMசி அ4தி ப3க.!!" "இ04தா எ"ன.?" ..?" .! ேமக2.?" . இ0...?" அைத த" Kதைத நி9தாமேல ேக)டா. எ)டைர = jைழ4தா.. அ!மாைவ ேபாலேவ அைத! அைத! இளந=& ைசE ெகா3ைகக. "+'சமா இ0 அைத..!.... ேவ!.. !!. இைலயா.)ட3க...ைள நலாதா" ேபாறா0. ச4ேதாஷமா இ04'E ெதr<மா..? ேகற எ_வள..com/ கவதா அைத உயரமாக. திணறிேன". அவ". எ"ன. உயரமாக....?" .? சகஜமா பண மா)ேட"றா". இ"G! எ" .. உடேன 'அேசா. அவ0ைடய உதகள1 hடாக ஒ0 Kத! ெகா ெகா வ) ெசா"னா... !!!.. அக. சிரா அணைய ேபாலேவ அைத அக. அ ஒ_ெவா"G! இ மாதிrதா" வ4 வ.. இர.. "!!!.' எ"றவா9 அைத ஓ வ4 எ"ைன இ9கி அைண ெகாடா.? . ெகா3ைகக.. இைல..... அேசா! ந!ேமாட ேச4)டானாேம. கா)வா.ைள எேலா0! +'ச! இலாம கா)வா..ஜ3க எ"ைன ெநா9கிவ! ேபால இ9கிய.? எ3ேகேண அவ".. K)ய. . பதி ெசா"னா..... ெசா"ேன". இ4தா. ெவக!. ]கிெகாட. இ. ெகாடா.? . வ0ேதா. இ0!.. அேசா. !!!. ப3க. பணயார! மாதிr ப3கி இ0! ெதா2.? ந!ம வ) ெவக!..?" "ஏடா கணா. இ9கிய....? ... ேபாறெதலா! உ" ம0மக2.? . இ04த. அைதைய பறி நிைனக நிைனக. அைத.. ல. அேண.. இ4தா.? . வ... . ேச4)டானாேம. எ4த ேநரK! . +'ச2பற.Dயாக. ேக)டா. திKEக)ைட மாதிr இ02பா. கணா. = ெபாXகேளாட Eக! அGபவகிற எ அேசா.. . என E"ன1 ேலசாக ]கிெகாட..... அைத.. +'சதி ெநள14ேத" ெநள14ேத" "ஐேயா.... ெகாடா. ெசா"னா..Dயாக... என 8'E K)ய.? .."னைக<ட" உேள jைழ4த அைத. அ3கி04த எ"ைன கவன1கேவ இைல. மாமா.. வ3க. ேநேர த" அணன1ட! அதாவ எ" அ2பாவட! ெச"9 அவைர க) அைண ெகாடா.. எ)டைர மண ேபால அைத வ) jைழ4தா. இ02பா..!!" மா)ேட"றா".?" இ2ேபா இ2ேபா வஜி அண த" அ!மா...? இைலயா.

நாG!. "ஏ" அேசா. எ"Gைடய ேதா அைதய" .ஜைத உரசி ெகா இ04த இ04த... இ04த. நடக. ெசா"னா. வா... பா&தா. ப"ெதாட&4ேத".?" "ப. பXவயா.blogspot. ெகா04தா.அெதலா! இைல அைத. நாG!...? .? வஜி அண வலிகிற மாதிr என! வலிகX! அேசா.!! எலா! ேபாக ேபாக சrயாய!. ந)சதிர3க5டG!.!!" அைத. அைத காகைள ந=). அ.!!" நா" பதறி2ேபா> ெசா"ேன" ெசா"ேன". ெகாதி04த.. உ"+ட ப Eக! அGபவகG!G.. அேசா. !!."னைக<ட" பா& ெகா04தா.!!" அைத... இ2ேபா எலாைர<! அ!மணமா பாத! அரறா".. எ"ன1ட! இ"G! அ4த தயக! வலகாம இ04தைத அைத ெகாMச ேநர! . எதா. அ4த மாதிr ஒ0 h`நிைலய அைத<ட" ெந0கமாக அம&4தி02ப. ேமேல வான! ந)சதிர3க5டG!...அ4த பழக!லா! இைல அைத..!!" அைத. அைதகி)ைட<! அ4த மாதிr ெவகமா. அைத பேயறினா பேயறினா.. ''ேச.. அேசா.இைல .. அம&4தி02ப.. ெசா"னா. கவதா..!!" அைத எ" ைககைள இ ெகா நடக.... தா.!!" அைத.... அ4த ம3கலான ெவள1'சதி அைதய" பரகாசமான Kகைத எ"னா ெதள1வாக பா&க K4த... ஒ0வத நகைத<! ஒ0ேசர ெகாதி04த. நா" ப"ெதாட&4ேத".....அ4த .. ெநறிய Kதமி)டா.ற! சேற மல&4த Kகட" ெசா"னா.இைல அைத. "த!ம2பயா அேசா. எ"ன1ட! ந=)யப ேக)டா. அ"பான ரலி ேக)டா..?" "இ. K4த.. ''ேச.. வ4தி0ேக".. தய3க....? !!.. ேக)டா... Kதமி)டா.டG! ெவள1'சமாக இ04த.. "அைத ஆைசயா வ4தி0ேக". எ" க"னைத தா3கி2 பதா பதா.. ெகாடா.. என ஒ0வத கிள&'சிைய<! கிள&'சிைய<!. K நில..!! ெமா)ைட மா ெச"ேறா!.!!" இ2ேபா அைத எ"ைன ஒ0 மாதிr பாசமாக பா&தா.சா இ0 கவதா..!! ..com/ நா" அைதய" ேகவ பதி ெசால Kயாம தய3க. அைதய ஏமாதிவயாடா கணா.!!" நா" உதறலாகேவ ெசா"ேன"..அெதலா! = ெசா"ேன". சr... சா>4ெகாேட". வா)ட& ேட3கி சா>4 வசதியாக அம&4 ெகாடா. ''ேச. நாG! சா>4ெகாேட". இ2ேபா அ!மா அைதயட! ெசா"னா.. நா" உ"கி)ட ெகாMச! தன1யா ேபசX!.?" .?" .. .!!" நா" பலவனமாக ெசா"ேன"..!!" சrயாய!. ைவ2பயா.. ைய<!. பXவயா..?" . "ேன"...?" . கணா..!!" ேபசX!. அ2.http://freshtamilsexstories..? .. .?" "''ேச. ெசா"ேன". அைத த"Gைடய ேதா ைபய இ04 அ4த சிகெர) பாெக)ைட எதா. "சr..பேற" . ேபாகலா!... றினா. ெச"ேறா!.. ..!!" "அைதேயாட ஆைசைய த=& ைவ2பயா.... ேமல ேபாகலா!. ேக)டா. "அவG எலா! .பேற" அைத.. ெகாேடா!..!! அரறா". அேசா.. வா)ட& ேட3ைக ஒ)ய04த தி அம&4 ெகாேடா!.. பாதி02பா". வா..?" "அ. ெவகமா. அGபவகG!G. இதைன நாளா எலாைர<! மrயாைதயா பாதி02பா"....

... உ" அ!மாதா" 'அவ" சி"ன2ைபய". அ2ப ஓ வா3கி<! அNகவைல எ"கிறாேள.....!! இ0.!!" ேச&4ததாலதா".. "ந=<! எ3கேளாட ேச&4ததாலதா". பதா...?" "ஆமா! அேசா அேசா. ஒ0 ைக சிகெர) பதி0க அத ைகைய எ எ" ெதாைடய ைவதா.!! கணா. அேசா..?" "ஏ" அைத.. ெஜனேரஷ".. க. அைத த!ம2பா எ"ப என ஆ'சrயமான வஷயமாக இ04த.?" நா" எ" தைட கச! அைதய" ைகைய ஓரகணா பா& ெகாேட ேக)ேட". ஓகX!.. அவ ேகஷுவலாக .?" "!!. இ2ேபா உ3க ெஜனேரஷ"G. அைத. ேவX!...!! அைத ெநைறய அGபவ'E)ேட" அேசா.ைகைய ஊதி ெகா04தா..... ெகா04தா..?" . இ04த. .. ேகறியா. !!!.. இ0ேக"....?" .!! பழகிடாத.? .." !!. அவ3க)ைட<! அGபவகG!... ஆ'சrயமான வஷய!.. ஏ3. ேசகX!G.? .. அGபவகG!. அேசா. ெகா0க..blogspot. பழகிடாத.. மO ைச ெமாைள'ச காலல இ04 நா" உ" அ!மாகி)ட ெசாலி) இ0ேக".. ஆனா என இ அNகேவ இைலடா கணா...?" .!!" Kயைல..!! இ0.!!" "ெநஜமாவா ெசாற=3க. இ04த..!!" கணா. ேக)ேட".! ெகா ைவதவ எ"9 ேதா"றிய. அேசா.!! ஒ_ெவா0 நா5! . இ"ப! இ0கிறதா..!!" நிைன2 பா&கேவ ஆ'சrயமாக இ04த.. எ" அ2பா ெஜனேரஷ".?" "இ4த இ"ெச7) பழகைத ேகறியா. அGபவதி02பா. ெஜனேரஷ"." "ெதrயைல அேசா. ெம"ைமயாக தடவ ெகாதவா9 ெகாதவா9 ேபச ஆர!பதா... ஆர!பதா.? இ"ெச7) அ_வள.. சி"ன2ைபய"G'.!!" "ந!ம ேபமிலி இ4த மாதிr எதைன நாளா இ0 அைத. எ" தாதா ெஜனேரஷ".. இ0கிறதா. எ_வள. ேபாகிறா...com/ "!!!. ஒ0 ெப நா" தைலKைறகளாக த" !பதிட! ஓ வா3வ எ_வள.E . அேசா.. அைத....?" . ந!ம !ப ஆ!பைள3ககி)ட ெநைறய அGபவ'E)ேட".http://freshtamilsexstories.? அைத மிக.!! இ4த சன1யைன பழகி ெதாைல'E) எ"னால வட Kயைல. இ2ேபா ஐ4தாவ தைலKைற ேவ9 அதள! ேபாகிறா. "என இ2ேபா எ_வள. ெரா!ப ெக)ட பழக! அேசா. என நிைன.ற! எ3க ெஜனேரஷ"....ைகவ)டா.?" ...? .. சி"ன2ைபய"...ைள3கலா! ெப0சாகி அைதைய ஓகX!. E0 ெசா"ன அைத ஒ0 சிகெர)ைட வாய ெபா0தி பற ைவ ெகாடா E0ளா> . இதைன நாைள கடதி)டா. இ2பதா". இன1ேம உ3க ..ைகவ)டா..!!" ெகாடா.!! இ"G! Eக! ேவX!. அதா" அைதேயாட ஆைசடா கணா. எ" தாதா காலல இ04 இ0....சா பற மாதிr இ0. அேசாகி)ட ேபசி அவைன<! ந!ம +ட ேசகX!G.? .... இ"G! Eக! ேவX!G ேவX!G மனE ஏ3..... ேதா"றிய. ச4ேதாஷமா இ0 ெதr<மா அேசா. ெஜனேரஷ"...!!" கடதி)டா.. நா" ஒ0மாதிr அதி&'சியா> அவைள பா& ெகா0க.. ைவதா.. எ" E"ன1ைய ஷா&)ெசா ேச& பதா. வஷய!. சி"ன2ைபய"G'... ெஜனேரஷ"G. ேசா. ெதrMச நால இ04ேத நாம இ2பதா"... எ"கிறாேள. உன அ0!. அGபவதி02பா. அGபவ'E)ேட"... அ2.

!! அவ&தா" இ4த மாதிr ந=ளமா. Eறி. ேபால..சr அைத.... வ'Eகவா. அவ0க2. K4த. ெகாடன. என தத E"ன1 ெமா)ைட Eறி. எ"9 உறிMச ஆர!பதா.. த ெப0சாய'E ேபால. !!. இதா.!!" அைத.!! 2பா. ப)ேட". எதா. E"ன1" நர!.. ெகாடா. ெகாMச ேநர! வா>ல வ'Eகவா. ெகாேட". இ2ேபா வலகிய04த வலகிய04த. என ெதாைடய உ0 ெகா கிட4தன.ற! அ4த மாதிr \N உனதாடா அைம'சி0.!!" "ேபா3க அைத என ெவகமா இ0. உள ெசா0கி இதா0"னா.. அைதய" மாரா2. ப)ெட"9 ன14 எ" தைய க_வெகாடா.?" "!!...!! அ_வள...!!" "!!. ெகாதா. ப". அைத மிக ஆ&வமாக எ" E"ன1ைய h2ப Eைவதா.blogspot..!!" நா" நிஜமாகேவ ெவக2 ப)ேட". "நலா ெப0சா உ0)க)ைட மாதிr வ'சி0கடா... அைதயா எ" த" Kகா பாகைததா" வ3க K4த. அைம'சி0. ெவறிேத".. Eைவதா...http://freshtamilsexstories. . அழகா இ0..!!" அைத ஒ0வனா +ட தாமதிகவைல.com/ "!!.. வா)ட& ேட3கி தைல சா> வானைத ெவறிேத". வ).க எலா! படாெர"9 K9கி ெகாடன... இ0டா. ஆர!பதா. ச&&&. என E"ன1 மி"சார! பா>4த ேபால இ04த.... ெகா04த எ" தைய ெவள1ேய எதா.. க_வெகாடா.!!" வாrE..?" .?" அைத சிகெர)ைட E எறி4தவா9 ேக)டா.." "அண<! அ2பதா" ெசா"னா3க அைத.. ஆைசயாக அதைன தடவ ெகாதா. மா.... ககைள ெச0கி ெகாேட". தாதாவா. ஆர!பதா.!!" இ0. E!மா E5"G இ0!..சr . அ2பேய ச&&&. அவ5ைடய ெகாத பழ3க ெர! ெதா3கி.. ெசாேற"....?" .. எ3க அ2பா அ2பா..? எகவா. அதிசயதவ. Kயவைல..!! மய3கிவா. இ04த..." அைத.. எதி&பா&கவைல." "அைத உ" \ைல ேட7) பாகX! ேபால இ0டா. த" உதகைள ெபா0தி ெகாடவ. ெதா3கி. இதா0"னா. ெகாடவ...." வ'சி0கடா.. சிறி ேநர! எ" E"ன1 ெமா)ைட ெமா)ைட உறிMசி Eைவ பா&தவ. உ" \ைல பாதாேல எ4த ெபா!பைள<! மய3கிவா.?" . ெகாMச! ெகாMசமா> எ" தைய த" வா> தள1 ெகாடா. கிட4தன. என தய" தய" ப0மைன பா& அதிசயதவ.? ெவள1ல எகவா. அவளாகேவ ஒ0ைகயா எ" ஷா&)ைச கீ ேழ இதா. எ" அGமதிைய எதி&பா&கவைல." "உ" \ைல பாதா என உ" தாதா ஞாபக!தாடா வ0... பா&தவ. ச&&&. ப0மனா வ'சி02பா0. ேக)டா.... அத ைகைய உேள வ).. ந=தா" அவேராட உைமயான வாrE.?" "ச.. ச&&&.!!" இ0. இ0!. "ெநஜமாதாடா ெசாேற".. கிய04த.. !!. தாமதிகவைல. வ'சி02பா0." "தாதாவா. .." !!." வ0. அைத வ3கிய! அ2பேய தைலைய ஆ) ஆ) ஊ!ப ஆர!பதா. எ"னா Eகைத தா3கிெகாள Kயவைல.

?" . எ"னா'E. மO ! எ" E"ன1ைய க_வெகா h2ப ஆர!பதா....!!" ைடேய". உய&திவ)டா. அ_வள... உதகைள க அ4த ேவதைனைய அGபவெகா..!!" ெசா"ன அைத எ" பதிN காதிராம.. ]கி. கிழிதேபா!.. ப. = ஆர!பதா. அவ ெகாMச ேநர! எ" Kகைதேய பா& ெகா04தா. அவ 'ஆ.. .. ேபாய04த.!!!" அைதய" Kக! ேவதைனய த. அ2பேய அைத .http://freshtamilsexstories. த)2ப)ட. நாG! அவ5ைடய Kகைத காமட" பா&ெகாேட எ" வரைல அைசக ஆர!பேத".. என இ2ைப எகி எகி அவ5ைடய வாைய எ" தயா இேத". ெவ)டைலயாடா. அவ5ைடய ெகாத ேகாள3க பள4ெகாட இடதி எ" வரைல ெசா0கிேன".!! அைத அலறிவ)டா. ெகாேத". ெசா"னா. மி"ன1ய. த. அவ5ைடய .? . மடகி. காதிராம. இ0...' ..ைடள ஒ0 ெவரைல jைழ'E ைடேய". நா" மற நா" வரகைள மடகி.. "அேசா... ம)!.ைட ெத"ப)ட ெத"ப)ட.. தன . ேமேல உய&திவ)டா.தா".. நா" எ" வல ைகைய எ அைதய" ப"..blogspot. நா" என நவரைல உபேயாகிேத" உபேயாகிேத". எதிடாத. ஆ. என வர தன +rய நகைத ெகா.!!" அைத எ" Kகைத ஒ0மாதிr ெவறியாக பா&ெகாேட ெசா"னா. என தய இ04 வாைய எதா..... அைத...ைட இ4த மாதிr திதி"G எr<ற! நலாதா" இ0.!! ஆஆஆஆஆ.&ணமி ெவள1'சதி பளபளெவன மி"ன1ய. இறக. சிறி ேநர! h2பய அைத.!! அ_வள. நவரைல ம)!.!! ஆஆஆஆஆ... ெசா0கிேன". ெம"ைமயாக தடவ ெகாேத"... பME2ெபாதிக மாதிr ெம"ைமயாக இ04தன. "சாr அைத. அைதய" வார! அனலாக ெகாதித... அைத. இ2ேபா அைதய" பள13 . அைதய" ெம"ைமயான .? அ2ேய கிழி'Eகி) உள ேபா.... Kனகினா.7ெச"9 வ3கி வr4 ேபாய04த. ெகா.!!!" ஆஆஆஆஆ. ஆர!பேத"... அைதய" இ2ைப அதி பைச4 ெகாேட.. ப". ேவணாடா. ேத>ேத".. = ைவேத".டைவைய இ2. ஆ.!!!" ஆஆஆஆஆ. அவ5ைடய ஒ0 காைல ]கி..' என ேவதைனய Kனகினா. ஒ_ெவா0 Kைற என நக! அைதய" அ4தர3கைத கிழிதேபா!..!!" "!ஹூ!... அGபவெகா. அைதய" .!! எதிடாத. ப". பட&4தி04த...?" "நகைத ெவ)டைலயாடா.. .com/ நா" அைதய" +4தைல தடவ ெகாதவா9 அவள1ட! E"ன1 Eக! அGபவ ெகா இ04ேத"... வரைல இ"G! ெகாMச! கீ ேழ இறக. சைதக ெவைண \சிவ)ட மாதிr வவெவ"9 இ04தன..!!!" "எ"ன அைத. அேசா. மO ! ன14 எ" தைய h2ப ஆர!பதா.. இேத". அலறிவ)டா.. இ04தன. அ2ேய அ2ேய ெவரைல ஆ) அேசா. "ஆஆஆஆஆ.!!! . இ04ேத". ேத".!! ேபா..ைழ சரெக"9 கதி மாதிr ெசா0கிேன".ற வகதி ைவேத". எ"னா'E.. ெகாதித... ெசா0கிேன"... ேவணாடா. என இ"ெனா0 ைக அவ5ைடய இ2ப" மO பட&4தி04த.ைட சைதகைள கிழி கிழி உேள ெச"9 வ4த. அ4த வரலா அைதய" இைக ேத>ேத".!!" அேசா.!!" எடவா.தா"..!!! ஆஆஆஆஆ. வ4த. அைதய" hடான மலவார! த)2ப)ட. எதா. !ஹூ!. அைத. இ04தன. ஆர!பதா. ெகா04தா.. வரைல ெவள1ல எடவா. ெகாேட. அைத வட hடான அைதய" அ2.

அத ைகவரலா அவ5ைடய . அைதய" வா> எ" E"ன1ைய ைவதி02ப ஜிெல"9 இ04த. அைத உ0வ உ0வ என த த க)கட3காம கிட4த ள1ய.?" "ஆமா! அைத. ப)ெட"9 எ" தய இ04 வாைய எ ெகாடா.ைட உதகைள கிழி கிழி ஆழமா> பா>4த.." அைத..blogspot.!!" ேபால. Eழறிேன". இ04த. என h2ப வ) ெகா04தா..?" "!!. நா" ஒ0ைகயா அவ5ைடய தைலைய ப எ" தேயா அKகிெகாேட.!!" "சாr அைத. ெகாேடா!. வ4த. ெவறியாேன". ஜாெக)ட". அைத தன வல ைகயா எ" தைய க2ெப"9 பதா. வ)டா. ேபானா. .?" ." !!..!!" "@Kள ேபா>டலாமா.. பதா. அைற. பரவாைல.ைடைய ேநாேன" ேநாேன"... இ2ேபா அ4த ைகயா எ" தைய அதி உ0வ வ)டா. hடாக இ04த. எ" இ2ைப எகி அைதய" வாய ஓ3கி ஒ0 இ வ)ேட". அைத திணறி2 ேபானா. எ" தைய பதி04த ைகைய அவ இ"G! வலகிெகாளவைல.http://freshtamilsexstories. என த த=) மாதிr தி) நி"9ெகா04த. ேபா>டலாமா. ெச"றா. எ" \ைல இ9க2ப இ ெசவ. உேள ெச"ற! வளகைள ேபா)டா. அவ5ைடய . அ4த அைறதா" அைத இ2ேபா எ"ைன அைழ ெச"றா....?" .!!" அைத.. அைதேயாட ெதாைடைய கிழி'Eவ ேபால. ெகா0க.!! ெசவ. என நவர அைதய" . ள1ய. எ" வரைல ள12பா)ய. அைதய" எ'சி எ" தைய நைன ெகா0க.. நி"9ெகா04த. ெகாMச ேநர! அ4த மாதிr Eக! அGபவததி நா" ெவறியாேன". இ04த.டைவைய அைத அ3ேகேய உ0வ2 ேபா)டா.ைட இ04 கசி4த ந=&. ஏகனேவ பாதி கைல4தி04த த" . அKகிெகாேட. அவ நா" ைடவத வா)டமாக த" ைய ]கி கா)யவா9. ள12பா)ய. என அ வதியாசமாக இ04த." நாG! அைத<! அ4த தி இ04 எ4 ெகாேடா!.. ேபா)டா. வலகிெகாளவைல..com/ இ2ேபா என அத அைதய" உதகைள பள4 பள4 உேள ெச"9 வ4த. எ" E"ன1ைய E"ன1ைய ப இதவா9 எ"ைன @K அைழ ெச"றா.. ெகாடா. ெகா04தா. இ04த. அைத இ2ப ெவ9! பாவாைட ஜாெக)ட". ெவணலா ெவள1'சதி" நாG! அைத<! ெவறிதனமான ஒ0 Eகைத அGபவ ெகா04ேதா!. ெரா!ப 8டாய'சா. அைத எ" E"ன1 ெமா)ைட Eறி நாைக Eழ)ட. கா)யவா9. நா" என வரைல அவ5ைடய ேயான12பளதி வ) Eழறிேன".. ேபா)டா... பா>4த. 8டாய'சா.. யாராவ வ04தின& வ4தா அ3ேக த3கிெகாவ வழக!. அேதேநர! என வரைல அவ5ைடய ைள ெசா0கிய02ப. எறி4ேத". ெசா0கிய02ப.. "எ"ன அேசா. ெச"றா.." "பரவாைல.!! அ ெமா)ைடமாய இ0! ஒைற அைற. வ)ேட". அேசா. Eழ)ட. ெகா04ேதா!.. நா" எ" ஷா&)ைச அ3ேகேய உ0வ எறி4ேத". வழக!.

ஆர!பதா. ேவணா!2பா.. ேசாழா\r மாதிr . அ2பா. இ'. அேசா... அமர. பாவாைட... இ04த. பதிதா... ப".. வஜிைய அ2ப ]கி) வ&ற=3க.! அேசா! ஓ ேபாறைத பாகG!G ெசா"னா. எதா&.. ெசாறா0. அண மO ! சிX3கினா.. பணயார!. ெகாெகாெவ"9 இ04தா அைத. உ"ைன மாதிr ஆ!பைள வr'E கா)டX!G எ4த ெபா!பைள<! ஆைச2பவா. ெகாைல ெவறி<டG! த" ெப)ைட உ0வ எதா&.!.' எ"9 Kத! பதிதா. ழிவா> ஒ0 ெதா2.. பேவகமாக. இ'. கழ)னா. அத" மதிய அழகா>..http://freshtamilsexstories. இ'. கீ ேழ ம)! ெகாMச! அதிக ேநர! எ ெகாடா.ைடதி04த... அைத த" ஜாெக)ைட கழ)னா.. வ4தா&.7ெச"9 ..!!" ஆைசயாக ெசா"ன அைத என என Kத! ெகாக ஆர!பதா.. நா" அைதய" அ!மண ேதகைத ேமN! கீ ! பா&ேத".!!" அேசா. "எ"ன3க.!!" வ&றா0. இர ைகயா5! வஜி அணைய அள1ெகா வ4தா&. அ2பா ெபா> ெசாறா0. வள&4தி04த... ச2பனா..ைடைய கிழிகதா" ெவறிேயாட ]கி) வ&றா0.. =72பா.!!" அைத காமெவறி நிைற4த ரலி ெசா"னா. எ2பாக இ04த. "இைல!மா. பா&ேத".. ெகாMசமா> மய& வள&4தி04த. என சிவ4த E"ன1 ெமா) Kதமைழ ெபாழி4தா. இ04தன....!!" வ&ேற".. நா" எ" ச)ைடைய கழ)ட. ெதாைடக. ெதா2..!!" . ெசா"னா. ெகா04தா. ெகாடா.blogspot. மாமா அவ5 K"னா ெச"9 நி"9 ெகா த" ேப")ைட அவ`க ஆர!பதா&. சிrதா. ெசா"னா. ேக)டா.. 2ரா.. ெதா2ைப. தடவனா.. கா)னா.. "அ!மா. அ2ேபாதா" கதைவ திற4ெகா மாமா உேள jைழ4தா&. பேவகமாக.?" .. எ" ெநறிய இ04 ஆர!ப கா வைர 'இ'.ைடதி04த. "அ2பா அ2பா. . இ2ப ஒைற டய& ெதா2ைப. அைத. அழகா>..!!" எ"றா& மாமா.!!" சிX3கிய ரலி ெசா"ன வஜி அணைய அணைய மாமா ெமைதய ]கி ெபாெத"9 ேபா)டா&. ஆர!பதா&. 2ள =72பா. உடலி எலா சைதக5! ந"றாக ெகா ேபா> இ04தன. சிX3கினா. ப".!!" ேவணா!2பா. அதா" ]கி) வ&ேற". ேபா)டா&."னைக<ட" ேக)டா. Kைலக ெவ52பாக வாலிபா ைசE இ04தன. லாலிபா2 மாதிr உதக உதக பதி ச2பனா.!. எ" . கழ)ட. எ"ைன பா& ஒ0மாதிr கிறகமா> சிrதா. jைழ4தா&. உடலி ஒ) ணயலாம அ!மணமாக எ" K"னா நி"றா நி"றா. மாமா. இ'. எ"ன3க... இ2... ப".. ெபாழி4தா.?" அைத Kகதி Kகதி .!!" ஆைச2பவா... என மா&ப ைகைவ தடவனா. இைல!மா. பாவாைட.com/ "ச)ைட<! கழ) அேசா. இ'. "உட!ைப நலா கிXG வ'சி0கடா அேசா. அ4த ெதாைடகள1" இகி ஒ0 ெமா4ைத2 பணயார!.. அண ைககைள மடகி அவ0ைடய மா&ப தி ெகா04தா. க. தன உடைல ெப0ைமயாக என கா)னா. அண மிர ேபா> எ4 அமர. வாைழதக மாதிr அ4த வழவழ2பான ெதாைடக.. ெவ5த Kைலக5 அ4த க0த கா!. இ04தன.' . 2ரா.

. அேசா..?" . ேபாய'சா. நா"தா" அ4தமாதிr அதி&4ேபா> நி"றி04ேத"....ற! எ"ன.. றியா.ற! எ" )2 ெபாைண நா" 7ட&2 பண மா)ேட". Kைக சேற கீ ேழ தள1 த" ைய அழகாக வr கா)னா. வலகிெகாள.. கா)னா. இ2ேபா அைதய" ெகாத ட3க வலகிெகாள.....ைடலா! வலி2பா.? இதைன நா கழி'E எ" அ0ைம மகைள பாதி0ேக". மா.!!" ேபா'E2பா..!!" அண ேவடா! ேவடா! எ"9 தைலைய அைச ெகா0!ேபாேத.!!" வஜி. வா. ெந03கிேன".ைட உதக வலகி. ..!!" ெதற. அதி&'சியாக அதி&'சியாக இ04த.. பலாக. ெகா04தா...காம ேபாய'சா. ெகா0!ேபாேத.?" "சr அைத.?" "எ"ன2பா இ2ப ெசாற=3க. அைதேயா Kகெமலா! பலாக. காகைள மடகி..!!" "அ2.? 2ள =7 வஜி.. அவ5ைடய +4தைல ஒ0 ைகயா ெகாதாக ப ெகா..!!" அைத ெசா"ன! ெசா"ன! நா" அவைள ெந03கிேன"...... த" மக5 அ0ேக 2...ற ப ெகாடா.? .. அேசா.காம ேபாயமா ேபாயமா. மடகி.!!" ெசா0. ]கினா.? KதKதலா எ"ைன க"ன1 கழி'ச \ேல உ3க \Nதான2பா.http://freshtamilsexstories.com/ "ேவணாமா. நி"றி04ேத". இ0காதா.!! ஷா). "வா அேசா.!! வலி2பா. இதா&. நகமா>.. ஏபதிய.?" . திணதா&. அவ5ைடய ப0த பணயார! அ!சமாக கா)சியள1த.!! மா)ேட".!! வா.. ெச"9. பாத!... "!!. தன hைத ம)! தன1யாக ]கினா. ைவ...?" எ"றா. ெசா&கவார! ெதள1வாக ெதr4த.. வ4 ெசா0. ெதr4த. த" கணவன1ட! E"ன1 வா3! மகைள ஆைசயாக பா& ெகா04தா. கா)சியள1த.!!" "ஓேஹா. ெகா.!! பா03க. "நாம5! ஆர!பகலாமா அேசா..!! அேசா \ைல பா03க.. ததா&. எ" மாமா தா" ெபற மகைள அ4த மாதிr ெவறிதனமா> ைகயாட என ஒ0 சிலி&2ைப ஏபதிய. வா." எ"ேற" எ"ேற" நா" சேற நகமா>.. கிழி'E)டா"." !!. அத ைகயா எ" தைய உேள ெச0க2 ேபாேன". வாைய ெதற. ேபாேன". ஓேஹா.? வா.. இ4த அ2பா \N . சர சர எ"9 த" \லா வாைய இதா&.? ..ைடள வ) "G தி கிழி'E)டா"....? . ஒேர ஒ0 ஷா)..!!" \Nதான2பா.? உ3க \ைல என . வா. ஆைச இ0காதா.. க. "வா.? .. .. எ"ன1ட! தி0!ப.?" எ"றா. மாமா த" தைய ப அவ வாய ைவ திணதா&. ெகாடா.சா ம'சின" \ைல பாத!.blogspot. அைதைய ப"னால இ04 றியா.? பாதி0ேக". ேவணாமா. ப".... . அ4த பள..!! அ2. மாமா எ"ைன ததா&...!!" அைத ெமைதய ெச"9.. இ04த. ப".. .!! காைலல அைத எ" .ைட க"ன1 ெசவ4 ேபா'E2பா.ைடைய தி2 பாகG!G இ4த அ2பா...!!" ".!!" அைத. அவ . ஒ0 ைகைய அவ5ைடய ய ைவ. ..... எ"ன.. வலகி. ... தி0!ப....

!! ேபா!... எ4ேத".. அைதய" ... ffஹா. நனா. அ ம)! இைல. "ேபா! அேசா. இ04த. பள4ெகாட அைதய" .!! அேசா. படபடெவன அேத"..!! ெகாMச! உ" அைத . பேத". Eைவயாக. அேத"... வ4த. ffஹா. மாமா ெசா"ன உைமதா". ேத". நா" மாமாைவ ஓரகணா பா&தபேய அவ0ைடய மைனவய" .. நா" அ2பேய தைரய மய) அம&4ேத". எ"றா&..!!" மா2ைள. நாைக எள1தாக உேள தள1 நக K4த. Kயைல. அைதய" ெகாத h சைதகைள அதி பைச4 வ)ெகாேட. வஜி அண<! சைளதவளாக ெதrயவைல.?" "ஆமா! ஆமா!.. . எ" Kகைத .!!' எ"9 உண&'சிய தா..... சீ கிர! அைத உள ெச0டா.!!" அைத அவசர2 பதிய! நா" எ4ேத".!! பா0. உைமதா". இற3கிய.!!" பா0. அ2பாவ" அ2பாவ" அEர அகைள அழகாக சமாள1.. வ4த. நா" இர ைககளாN! அவ5ைடய சைதகைள வr ப ெகா.ைட இற3கிய. கசி4தி04த.. இ0!.com/ "வற K"னால ெகாMச ேநர! நனா.)டைத வr பேத".ைதேத".!!" ெச0டா. சமாள1. ஒ0 வதியாசமான ந9மண! 2ெப"9 எ" 8ைக தாகிய. ெகாMச ேநர! நா ேபா)டா.r4 ெகாேட". ெகாேட".!! fஹஹா. நேன"G.!!" மாமா ஒ0மாதிr கிடலாக ெசால என சிr2. ெகாMச ேநர! அ4த மாதிr நா ேபா)ேட".. உைட2ெப ெகாட மாதிr மதனந=& ெசாலெசாலெவன வய ஆர!பத.. இ04த. தாகிய. hடாக. இ2ேபா அைதய" அகட h எ" Kக K"னா வ4த. "அ2யா மாமா..ைடைய ேமN! ெகாMச! வr கா)னா. மாமா இ"G! த" மகள1" வாைய ெவறிதனமாக தி ெகா இ04தா&. உ" அைத ெரா!ப .!!" எ"றா&... ஆர!பத.. நா" நக ஆர!பத!.!! இ0பதME வ0ஷமா மாமா எ4த2 . க.?" .!! அைதயால தா3க Kயைல. ஆைசயாக ஊ!ப ெகா04தா. ேபா)டா.ைதேத". என த வகிெகா அவ5ைடய . ேத>ேத". அைத 'ffஹா... நா" நவத வசதியாக த" . அைத 'உDD உDD. இ04தா&.. 78தா ேபா!.ைட நா நா ேபா)ட நல பலைன த4த. அவ ெவ2ைப நக ஆர!பேத".' எ"9 ெமல Kனகினா.ைட வந=0! Eைவயாகேவ இ04த. அேத ேநர! அவ5ைடய வார என நாைக jைழ. jைழ. உ" \ைல உள வற! சிரம! இலாம இ0!. அைதய" ஈர2.http://freshtamilsexstories...ைடைய நேன"G. K4த... அவள 2 2 பள. ந=<! ெகாMச! நகி2 பா0. வார!. த4த.. ffஹா.. Kனகினா.ைடதா" மண! கம`4 ெகா04த எ"9 . ஆர!பேத". வ4த. தா. ேபா)ேட". ம0மக" த" மதனந=ைர உறிMசி க. அம&4ேத". ெகா04தா.' . அைதய" வார! hடாக.ைடைய ேட7) பண பா0.. இைல..ைடய ந=& கசி4தி04த. என . ஏகனேவ அைதய" ... மாமா. சேற ெபrய வார!. மணமாக இ04த. ஆர!பத!. வ)ெகாேட... திணேத". நா" நாகாேலேய அ4த திரவைத உறிMசி ேத".ைட எ" \ைல திணேத".! மா2ைள..!!' . fஹஹா. ெதrயவைல. அைதய" . நா" அைதய" ஆசனவாைய 8கா ேத>ேத".blogspot.. ெகாேட.. Eைவயாக. அ4த மனைத jக&4 ெகாேட. கா)னா. ெகா.

அணேயா சத! ேபாட +ட வழி இலாம.com/ Kத<! அைதய" அ4தர3க .. காணாம ேபான. அவ5ைடய அ!மாவ" அதிரச என கழிைய கழிைய வ) கைட4 ெகா04ேத"... இலாம.... அைதய" ைய இர ைகயா5! இ9க2 பறி ெகா நிதானமாக இய3கிேன".. மாமா வஜி அணய" தைலைய வா)டமாக ப ெகா எகிறி எகிறி ெசா0கினா&. ெகா04தா.? அண<! அ4த மாதிrதா" ெசா"னா3க. அைத 'ஆ...' . திணதா&. எதா&. வா3க.!!!!! ெசம ைட)டா இ0டா.http://freshtamilsexstories.' எ"9 மாமாமிவ" ஒ_ெவா0 ! அலறி தா. ெகா04த.ற! அல எைதேயா வ'E அைட'ச ைட'ச மாதிr இ0.. மாமா... ெகாடா&.? . திணறிய. த" அ2பாவட! அ வா3கி ெகா04தா.!!" இ0!. . இய3கிேன"..!! ெரா!ப நாைள அ2.. அணய" தைல மயைர ப அவைள அ2பேய ெமைதய தள1 வ)டா&. ஆ. ெகா04ேதா!.!!" "அ2யா அ2யா மாமா.. ேதா மO கிட4த அணய" காைல ெக)யாக ப ெகா ஓ3கி ஓ3கி அவ5ைடய . நா" அைதய" சைதகைள வசதியாக பெகா இ இ இேத". ேமாதிேன". ஆ. அ!மாவ" .. திணறினா.. ெகாேட.. ெகாMச! 7பbடா பXடா.ைட ெசா0கி ெசா0கி எ ெகா04ேத".ைதழி ஆழமா> jைழ4. ெகா04ேத". வா3கX!.ைட வலிக வலிக ஓ வா3கX!.!! பXடா.!!" நா" இய3க ஆர!பேத". நா" அண அலறி 2பைத பா& ெகாேட. அ_வா9 பா>4த. ெசா0கினா&... ஆ. ஒேர ெநாய அவ5டய ைந)ைய உ0வ எதா&. ேபான... அ2. jைழ4. ஆ.' . அவ5ைடய ஒ0 காைல ]கி த" ேதா மO ேபா) ெகாடா&.. தா. தா&.. அ2ேபாதா" மாமா திcெர"9 ெசா"னா&.கா.!!!!! அ2பா. ெகாடா&. அணய" இ2ைப ப இ வசதி ெச> ெகாடா&..!! உ" அைத . ெகாMச ேநர! நா3க அ4த மாதிr Eக! Eக! அGபவ ெகா04ேதா!. அண திணற திணற தன கஜேகாைல அவ5ைடய )2.. இ04த.! மக5! ஒேர ேநரதி எ3கள1ட! இ வா3கி ெகா04தா&க. எதேம பேவகமா> மாமா இய3கினா&. அவ5ைடய அகலய ெச"9 ேமாதிேன". நிைனதாேரா. "அேசா..!! இ0.!!" அேசா. இேத".ற! அ2. ெகா04தா&க.ைட திணதா&.!!" .. இ4த மாதிr 7ேலாவா பணனா உ" அைத .. ெசா"னா&. நா" நா" தைரய நி"9ெகா என தைய அவ5ைடய . இ04தா. அ2ேபாதா" தி02தியா இ0!. மகள1" வா> மாமாவட! 2ப) கிழி4 ெகா04த. ெசNதி..!! இ0டா..!! அ2ேய ஆ) அேசா. ெகா04ேத". ஆர!பேத". அண 'ஆ.. இய3கினா&. எ" இ2ைப K"ேனாகி ெசNதி.' எ"9 கதிெகா எ"ன1ட! இ வா3க. அேசா.. ெபற அ2பாவட! இ2ப ெவறிதனமாக ஓ வா3கி கத9கிற அணைய பா&க பாவமாக இ04த.!!" ெசா"னா3க.ைடய அைற4தா& அைற4தா&.கா.ைட எ" தயட! அ வா3கி திணறிய.. வ)டா&.. ேமா!ேபா என உலைக அவ5ைடய உரN சர சர எ"9 பா>4த அ!மா. அைத க)லி மய) த" .blogspot.ற! திcெர"9 மாமா எ"ன நிைனதாேரா. "அ2பா.)டைத வr கா)வா9 இ04தா.. அைத ச9 திணறினா.

சr. தா" ெபெறத ) மக எ"9 ெகாMச! +ட இரக! கா)டாம... நலா.... "ஆஆஆஆஆ..ைட என ெமகா தயட! சிகிெகா திணறிய எ"றா.? !!! !!!. ந'.. ஒ0 காைல ]கி க) ேமல வ'Eேகா. ெகாேட"..ைட ஆழமா> அ வழ. அணய" )2. தன .. "அ2தா" அேசா. காகைள அகலமாக வr ெகாடதா... ஏ". அண அ4த2பக! கதறினா.!!!! ஆஆஆஆஆ. இய4திர! ேபால அEர ேவகதி இ2ைப ஆ)ேன".!!" மாமா... இ04தா&... ந'.. நா" ச&ெர"9 பலமட3காக எ" ேவகைத +)ேன"... மாதிrதா"... இ2ைப ெக)யாக ப ெகாடதா.blogspot.!!!!" ஆஆஆஆஆ. நல 7ேடபள1 கிைடத... என! ெவறிதன! ெதாறி ெகாட... அவ5ைடய அவ5ைடய இ2ைப ப.!!!! நலா.!!" "இ4த ெபாசிஷ"ல நி"G 7பb) +)ற கDடமா இ0 மாமா.. எ"Gைடய இDடதி அைதய" ைய இ... யா. ெசாலவைல. மாமா ெதாட&4 ெசா"னா&.'Eேகா... இ. பதமாக த" hைத ]கி கா)னா. .!!! அேசா. ஆமா!." நா" என இட காைல ]கி க) மO ைவ ெகாேட". +)ேன".. அ2தா".. வ.. K4த. அைத<! த" தைலைய ]கி 'ஆஆஆஆஆ. ஆர!பேத".......!!!!' .. வசதியாக... அலறX!. அேசா. ந'.!!!! .! ஆஆஆஆஆ.? .." வ'Eேகா. சர. K4த.. கத.. மாமா ெசா"ன மிக.http://freshtamilsexstories...... ஓ3கி சர.!!!" எ"9 அைத எ"ைன எ"கேரR ெச>தா. அ!மா..!!!! அ!!மா..! சr. ெர ைகயாைல<! அவ இ2ைப . அ2தா".... ெச>தா..!!" நா" அைதய" இ2ைப ப ெகா த ஆர!பேத".. ஆ)ேன".!!!! ஆஆஆஆஆ. மாமா ெசாற மாதிr ேக5... ெகாட.. கிைடத. K4த. ேக5.!!" அேசா. ெமாத ெவறிைய<! நா" அைதய" ... கா)டாம... ெகாடதா... இ2ேப"..... அத பதிலாக த" ைய இ"G! அகலமாக வr கா)னா.... எ"9 த K4த. அ4த வ0!ேபா என த=)யா. எ"9 ேவ". கா)னா. பாய வசதியாக.. அவள வ)டைய எ" பகமாக இ2ேப". .. இ2ேபா எ"னா எள1தாக இய3க K4த.'Eேகா.ைட மாமாவ" மாமாவ" மகா .ைடயட! கா)ட K... அலற. வழ... "உ" அைதேயாட ைய வ..!!!!" அைத உயேர ேபாவ மாதிr அலறி தா. ந'. ஆஆஆஆஆ. ம0மகன1" த தன ம"மத உ92. அைத இ4த2பக! இ4த2பக! அலற. மாமா அணைய கசகி பழி4 ெகா இ04தா&. ெகாMச! 7பbட +) இ அேசா.!!!!' எ"9 அல9வா....!!!! அ!!மா..!!!" ா.!!!! அேசா. ப. ந'..!!! ஆஆஆஆஆ.!!" "ஏ"..!!" . எ"றா.. 7பbடா.! மக5! ஒேர மாதிrதா". ெச>ேத". கதறினா. ேவகைத பலமட3 +) த K4த. தா.. கா)னா.. ெசா"னா&.. அைதய" ெமா4ைத2.. இ2ேபா . ந'. ெகாடதா... ேவ". அைத அ4த மாதிr ெவறிதனமாக கத.. அல9வா..ைடல ஓ3கி ஓ3கி வா3கி அலறX!. ஆனா வைத ம)! எ"ைன நி9த ெசாலவைல. ெச>ேத".com/ "ஆமா!..

நா" அைதய" வா> எ" ஆைமைய திணவ). மண.. த" தைலைய ெமல கீ ழிறகி. . நி"றி04தா. இ04ேத". ப". ப". அைட4ேத". பைண4ெகாேட. அ!மா.. இ. எபேஸா): எபேஸா): அகா '' ' வள அத நா காைல 9 மண. நா" இர ைகயா5! அ!மாவ" இ2ைப வைளதி04ேத". ஷவr இ04 ள1&4த ந=& எ3க இ0வ& மO ! ெகா) ெகா இ04த. பா&தா. நா" பா@மி இ04ேத". திணவ). K4த. ெகா04ேத". இ. Kவ!. இ9கி இ9கி அ. மக இ0வr" அலறகேள மாறி மாறி ஒலி ெகா04தன. ெகா04தன. Kதமி)டா. ஊறிேன". நா"தா" Kதலி உ'ச! அைட4ேத". ெநநா5 ெநநா5 அ2.ைட ெவ2. ஊறிேன".. ெகாேட". ழிறகி.. எ" தைய Eத! ெச>ய ஆர!பதா.com/ தயட! மா)ெகா நE3கிய.blogspot.http://freshtamilsexstories. எ" ெநறிய பாசமாக Kதமி)டா. ஆர!பதா. Kழ3காலி மய) இ04ேத". இ04ேத". அ!மா எ" K"னா அ!மணமாக நி"றி04தா. அ4த2பக! மாமாவட! அ வா3கி அலறிெகா இ0! அணையேய பா& ெகா04ேத". அ!மா. ெகாMச ேநர அ4த அைற Kவ!. என கMசிைய அவ5ைடய ழி ஊறிேன". கைடசி ெசா) வ4ந=ைர<! அவ ெபா4 ஊறிேன". அவ5ைடய இ2ைப ப இ. என நாைக மடகி +ராகி. அைத எ" Kகைத ஆைசயாக பா&தா. அைதய" ெகாத hைத ப பைண4ெகாேட.. நE3கிய. அ. கைள2 ேபா> அ2பேய மலாக ப ெகாேட". இ.. வைளதி04ேத". இ04த.ற! தன ப0த . +ராகி. அ!மாவ" .ைட ெபா0தமான \N கிைடவ)ட தி02திைய அவ Kகதி பா&க K4த.

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ெந)க நகி ெகா04ேத".
ெகா04ேத". அ!மா எ" தைல Kைய ேகாதிவ)டா.
ேகாதிவ)டா. மகன1"
நா தன ம"மத ெவ2ைப நக,
நக, அ!மா அ4த உண&'சிைய தா3க Kயாம
ெநள14 ெகா04தா.
ெகா04தா. 'ffஹா...
ffஹா... உDDD...
உDDD...'
...' எ"9 பதறினா.
பதறினா.
நா" இர ைககைள<! அகலமாக வr,
= 
சைதகைள
வr, அ!மாவ" வ3கிய
பறிய04ேத"
பறிய04ேத".
ேத". ெபா9ைமயாக,
ெபா9ைமயாக, அேத ேநர! அதமாக அ4த ப) சைதகைள
பைச4வ)ேட".
பைச4வ)ேட". அ!மாவ" சைதகைள எ" ைகக தடவ ெகாக,
ெகாக,
அவள .ைட சைதகைள என நா நகி ெகாத.
ெகாத. ஷவr இ04 வ4த
ந=0!,
!, அ!மாவ" ஓ)ைட இ04 வழி4த ந=0! ஒ"றா> கல4 எ" நாகி
இற3கிய.
இற3கிய. Eைவயாக இ04த.
இ04த. ெநேநர! ெகாேட இ04ேத".
இ04ேத". அ!மா எ"
தைல மயைர ப இத! எ4 ெகாேட".
ெகாேட". எ4த! எ" உத) hடாக
ஒ0 கி7 அவ) அ!மா ெசா"னா.
ெசா"னா.
"நாைக நலா ெசாழ)றடா கணா..
கணா.. அ!மா,
அ!மா, ெரா!ப ெசாகமா இ04'E..!!"
இ04'E..!!"
"உ" .ைட<! ெரா!ப ேட7)டா இ0!மா..!!"
இ0!மா..!!"
"!!!!....!!"
!!!!....!!"
அ!மா அழகாக சிrதா.
சிrதா. கட2பாைர மாதிr ந=04த எ" தைட ெக)யாக
பதா.
பதா. ஆைசயாக,
ஆைசயாக, ந" அத! ெகா எ" \ைல உ0வெகாதா.
உ0வெகாதா.
அ!மாவ"
அ!மாவ" ைகேவைலய எ" த சீ றிய.
ிய. அவ5ைடய ைக அட3காம கிட4த 
ள1ய. 
ள1ய.
"ராெக) ெரயாய'E ேபால..
ேபால..?"
ேக)க,
..?" அ!மா 9!பாக ேக)க,
"ஆமா!மா..!!"
ஆமா!மா..!!" எ"9 நா" ெவகட" ெசா"ேன".
ெசா"ேன".
"வா..!!
வா..!! அ!மா ஓ)ைடள ெசா0கிேகா..
ெசா0கிேகா.. நலா0!..!!"
நலா0!..!!"
"சr!மா
சr!மா..!!"
மா..!!"
நா" ஒ0ைகயா அ!மாவ" இ2ைப வைள ெகாேட".
ெகாேட". அத ைகய எ"
ராெக)ைட பறி ெகாேட".
ெகாேட". அ!மா த" .ைட இ0.றK! இர
வரகைள ைவ,
ைவ, அ4த உதகைள வr பதா.
பதா. இ2ேபா அ!மாவ" அதிரச!
வா> பள4 சிrத.
சிrத. நா" என சிவ4த ெமா)ைட அ!மாவ" ெசா&க வாசலி
ைவேத".
ைவேத". இ2ைப அைச ஒ0 த5 தள1ேன".
தள1ேன". வாைழ2பழதி ஊசி
இற3வ ேபால,
ேபால, அ!மாவ" அ4தர3க என ஆைம வகிெகா
jைழ4த.
jைழ4த.
இ2ேபா என 9வா அ!மாவ" உைற கதகத2பாக ெசா0க2 ப)04த
ப)04த.
)04த.
அவ5ைடய Kைலகலச3க ெர! எ" மா&ப ப) அ4தி,
அ4தி, ப3கின.
ப3கின.
மகன1" உ0)க)ைட த" அய ெசா0கிய0க,
ெசா0கிய0க, அ!மா அ4த Eகதி
Kனகினா.
Kனகினா. எ" Kைக ப பைச4 ெகாதா.
ெகாதா. நா" அ!மா,ைடய
ப"பகமா> ைகவ),
ைகவ), அவள சைதகைள தடவேன".
தடவேன".

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ஷவr இ04 சிதறிய ந=& எ3க இ0வr" அ!மண உடைல<! ஒேர ேநரதி
நைன ெகா04த.
ெகா04த. நா" எ2ேபாதாவ..
எ2ேபாதாவ.. கா நிமிடதி ஒ0 Kைற..
Kைற..
அல அைர நிமிடதி ஒ0 Kைற..
Kைற.. எ" இ2ைப அைச அ!மாவ"
.ைடைய 'ந''..!!
ந''..!!'
..!!' எ"9
எ"9 இ2ேப".
இ2ேப". உடேன அ!மா 'ஆஆஆ...!!!"
ஆஆஆ...!!!" எ"9 2பா. 
2பா.
மறப எ" தைய ஆ)டாம,
ஆ)டாம, அைசகாம அவ5ைடய அனல! +தி
அைமதியாக ெசா0கி ைவதி04ேத".
ைவதி04ேத". அேத நிைலயேலேய இ0வ0! ள1ேதா!. 
ள1ேதா!. 
ள1 K ெவள1வ4 நாG! அ!மா,! ேவ9 உைடகைள
அண4ெகாேடா!
அண4ெகாேடா!. 
ெகாேடா!. அ!மா கி'ச" பக! ெசல,
ெசல, நா" பகவா) தி0!ப
க)ைல பா&ேத".
பா&ேத". வஜி அண 'ஆஆ..
ஆஆ..'
..' எ"9 வாைய பள4தவா9 ]3கி
ெகா04தா.
ெகா04தா. அவ5ைடய ைந) இ2. ேமேல ஏறி கிடக,
கிடக, அவள
பணயார! பள1'ெச"9 கா)சியள1த.
கா)சியள1த. ேந9 இர, மாமா,
மாமா, அ2.ற!,
அ2.ற!,
அணன1டK! அ2பாவடK! மாறி மாறி சக வா3கினா.
வா3கினா. எேலா0!
அணைய கதற கதற பழி4ெததா&க.
பழி4ெததா&க. ஒேர நாள1 கா)தனமா> அ வா3கி
கைள2 ேபாய02பா ேபால..
ேபால.. அச4 ]3கி ெகா04தா.
ெகா04தா.
நா" நட4 சிரா அணய" @K
@K ெச"ேற".
ெச"ேற". சிரா அண<! இ2ேபாதா" 
ள1தி02பா ேபால.
ேபால. பாவாைட அண4தி04தா.
அண4தி04தா. 2ராைவ அண4ெகா,
அண4ெகா, ப"பக
ஹூைக மா)ட சிரம2 ப) ெகா04தா.
ெகா04தா. நா" உேள jைழ4த சத!
ேக)ட! தி0!ப பா&தா.
பா&தா. ேலசாக ."னைகதா.
."னைகதா. ப". மO ! அ4த2பக!
தி0!பெகா,
தி0!பெகா,
"இ4த ஹூைக ெகாMச! மா)வ அேசா..!!
அேசா..!! கDடமா இ0..!!"
இ0..!!" எ"றா.
எ"றா.
நா" அணைய ெந03கிேன".
ெந03கிேன". அணய" உடலி இ04 வ4த ேசா2. வாசைன 
2ெப"9 நாசிைய ைளத. 
ைளத. அணய" Kகி ஈர! இ"G! மி'ச! இ04த
இ04த.
அவ5ைடய ெவ5த Kகி அ3க3ேக ந=&திவைலக. 
திவைலக. நா" அணயட! இ04
2ராைவ பறிெகா,
பறிெகா, ஹூைக மா)வட Kய"ேற".
Kய"ேற". Kயவைல.
Kயவைல. சிரமமாக
இ04த.
இ04த.
"ெரா!ப ைட)டா இ0 அண..!!"
அண..!!"
"ஆமாடா..!!"
ஆமாடா..!!"
"அத ைச7 2ரா வா33க அண..
அண.. உ3க5
உ3க5 ஃ2ர")ல இ2ேபா ெகாMச!
ெப0சாய'E ேபால..!!"
ேபால..!!"
"இ4த 2ரா வா3கி ெர மாச4தா" ஆ அேசா..!!
அேசா..!! அேள என K"னா
நலா வ3கி2
=
ேபாய'E..!!
=
ேபாய'E..!! ைசஸு ஏறிகி)ேட ேபா..
ேபா.. !!!..
!!!.. இ4த மாதிr வ3கி
வ3கி..
=
.. ஒ0 நா பp" மாதிr 'படா&&&..
3கி
படா&&&..'
..' G ெவக2 ேபா,..!!"
ேபா,..!!"
அண ெசா"னைத ேக) நா" சிrேத".
சிrேத". மிக,! சிரம2ப) ஹூைக
ேகா&வ)ேட".
ேகா&வ)ேட". அணய" K"பகமாக ெச"ேற".
ெச"ேற". 2ரா, அட3காம
திமிறிெகா இ04த அணய" கலச3கைள பா&க,
பா&க, பrதாபமாக இ04த.
இ04த.

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ேலசாக ."னைகேத"
."னைகேத".
ேத". அண<! ."னைகதவா9 ஜாெக)ைட எ
மா)ெகாள ஆர!பதா.
ஆர!பதா.
"அண" ஆபb7 ெகள!பயா'சா அண..
அண..?"
..?"
"!!..
!!.. உ" அணG! ேயாேகஷு! எ) மணேக ெகள!ப)டா3க..!!
ெகள!ப)டா3க..!! ஆமா!..
ஆமா!.. ந=
எ2ேபா ஊ0 ெகள!.ற..
ெகள!.ற..?"
..?"
"ஈவன13 ஆ9 மண )ைர" அண...!!"
அண...!!"
"அ எ2ேபா வ0வ..
வ0வ..?"
..?" அண அ4த மாதிr ேக)டேபா,
ேக)டேபா, அவ5ைடய ரலி
ஒ0வத ஏக! கல4தி04த.
கல4தி04த.
"ெதrயைல அண..
அண.. அேனகமா த=பாவள1தா"..!!"
ாவள1தா"..!!"
"த=பாவள1 இ"G! ெர மாச! இ0ேக..
இ0ேக..?
..? ந,ல ஒ0தடைவ வ4) ேபாடா..!!
ேபாடா..!!
.r<தா..
.r<தா..?"
..?"
"!!.. சr அண..!!"
அண..!!"
அண இ2ேபா எ" ககைள ஒ0 மாதிr காதலாக பா&தா.
பா&தா. எ" ெநறிய
ைகைவ,
ைகைவ, தைலவகிைட சr ெச>வ)டா.
ெச>வ)டா. ெமலிய,
ெமலிய, சேற ேபாைதயான ரலி
ெசா"னா.
ெசா"னா.
"உ3கி)ட அ வா3ற அண ெரா!ப .'E ேபா'E அேசா..!!
=
அேசா..!! ந=<! வ)ேடாட
இ04தா நலா இ0ேம"G ேதாX..
ேதாX.. ஏகமா இ0..
இ0..!!
..!! அணைய ெரா!ப ஏ3க
ைவகாத..
ைவகாத.. சrயா..
சrயா..?
..? அக ஊ&2பக! வ4 அணைய கவன1'Eேகா..!!"
கவன1'Eேகா..!!"
"சr அண..!!"
அண..!!"
"மதிய ேமல அண ஒ0 ஷா)..
ஷா).. ஓேகவா..
ஓேகவா..?"
..?"
"ஓேக அண..!!"
அண..!!"
நா" சிrெகாேட
சிrெகாேட ெசால,
ெசால, அண ெகாMச ேநர! எ" Kகைதேய ஆைசயாக
பா&தா.
பா&தா. அ2.ற! அ2பேய எ" மO சா>4ெகாடா.
சா>4ெகாடா. அவ5ைடய Kைல
8)ைடக ந'''..
ந'''.. எ"9 எ" மா&ப K)ட,
K)ட, இ0வr" இ2. கீ ேழ இ04த ம&ம
உ92.க5!,
உ92.க5!, ஒ"ேறாெடா"9 உரசி ெகாடன.
ெகாடன. அண இர ைககளாN! எ"
கைத வைள ெகாடா.
ெகாடா. அவ5ைடய த,
த, சிவ4த உதகைள எ"
உதகள1 ெபா0தி உறிMச ஆர!பதா.
ஆர!பதா.
நா" அணய" ேவகதி ச9 திணறி2 ேபாேன".
ேபாேன". ஆனா உடேன சமாள1
ெகா அவ5ட" ஒைழேத".
ஒைழேத". அணய" ைழவான இ2. சைதகைள பறி
பறி
பைச4 ெகாேட,
ெகாேட, நாG! அவ5ைடய உதகைள உறிMசிேன".
உறிMசிேன". அண த"
நாைக என வா> வ) ழாவ, 
ழாவ, நாG! பதிN எ" நாகா அவ5ைடய
நாைக நகிேன".
நகிேன". அ2ேபாதா",
அ2ேபாதா",

. எதி&பா&கவைல.. ா..!!" எற3கி)ேடா!.? ..? ந=<! எ3க +ட ேச&4த எ_வள. நா" ச9 தமாறி2 ேபாேன"... ெகாளைல..?" ... கா. வ4தா&. இ04ேத". அத தடைவ அேசா வ&ற2ேபா ேபாலா!G ெசாலி) இ04தா0. அண ப)ெட"9 எ"ன1ட! இ04 வலகிெகாடா. அ2. ெதr<மா. ஊ0 ேபாகX!... ஒ0 அைரநிமிட! கழிதா" அகா எ" உதகைள வவதா. சr. என அ3ேக இ02... ப"னாேலேய அதாG! ... த!பய" உதகைள சாேல) Eைவ2ப ேபால.ற! எ"ன ெநன'சாேரா ெதrயைல.!!" ெசா"ன அகா எ"ன1ட! தி0!ப. ெச>த... ேக)டா.. அேசா.மிலாம வ4த! வராதமாக எ" உதகைள க_வ. திc&G ேந ைந) பைள) க) . ஆைச ெதr<மா. ழ4ைத. இ04ேத.. அணய" . இ2ேபா அகாவ" Kைலக அKகின..?" .!!!" எ"9 கதிெகா அகா அ4த அைற jைழ4தா..!!!" .. ெகாME3க. திதி2. ஓவ4த அகா எ"ைன இ9கி அைண ெகாடா. நா" ேபா> எ" த!பைய ெகாMEேற"' ெகாMEேற"'G வ4)ேட". ெவறிதனமாக உறிMசிய எ"ைன மிரள' ெச>த. தி0!ப. பா&த!. அண. வ4 எற3கி)ேடா!. அKகின..ைட உரசிய இடைத இ2ேபா அகாவ" . உரசிய. பண.... ெதr<மா. அகா ஓ வ0வைத பா&த!. Eதமாக எதி&பா&கவைல. ந=3க எ2ப இ0கீ 3க.. ெகா. அகா. 'எ" ேபதிைய ெகா.?" "ஆமா! அண....?" . ற.?" .' .?" பா2பா எ"ப அகாவ" அகாவ" ஒ0 வய ெப ழ4ைத..ைட உரசிய..... பா&தா..."னைக<ட" வ4தா&... ெகாளைல. Eைவதா.?" "நலா0ேக" அண.? . பண.'G ேக)டா3க. ெகாMசG!.. வா3கினா. இ. எ" Kகைதேய ஆைசயாக பா&தா.. உ" ேமல எ_வள.http://freshtamilsexstories..!!" "பா2பாைவ காேணா!... இவ0 ஆர!பல... ெகாMசG!. இேதா.. அணய" Kைலக அK3கிய04த இடைத.b . திcெரன எதிr வ4 நி"ற ஆ'சrயமாக இ04த.. 'சr. படவைல.. ேபாகX!... ஊ0 ேபாகX!G இவைர ேபா) அr'E) அr'E) இ04ேத". "நலா0கியா கீ தா. ேபாேன". !!. ஆனா அகா அைத2 பறி எலா! கவைல2 படவைல..!!" வ4)ேட". காேணா!. அண... ந=3க உ3க ேபதிைய ெகாME3க. எ2படா இ0ற இ0ற. எ3ேகேயா ைஹதராபாதி இ0கிறா எ"9 எணெகா இ04த அகா அகா. இ2ேபா அண அகாவ" தைலய ைகைவ தடவயவா9 ேக)டா. "அ!மா வ'சி0கா3க அண. எ"ன இ... வவதா.. jைழ4தா. அண.."G வ4 நிற... ஆைசயாக க க Eைவதா..? அகா. ச4ேதாஷமா இ0 ெதr<மா. ேம8'E கீ `8'E வா3கினா.. வலகிெகாடா. இ04த. ெதrயைல. ஆர!பல. அ... ெகாடா. ேபால. க_வ.?" . உறிMசினா. க. அண வவத என உதகைள இ2ேபா அகா க_வெகா உறிMசினா. இேதா..blogspot. அேசா! ந!ம +ட ஜாய" பண)டா"G அ!மா ேபா" பXனல இ04ேத. நிற. "அேசா.?" . இ04தா0... அகா... இடைத..?" "!!.com/ "த!பbபப b ப b . ேக)டா3க..

அதவாேற. "பாதா எ2ப ெதr<... அணைய ப"பகமாக இ04 க)யைண ெகாடா&.... க)ய04த .... ெகாடா&. ப)ெட"9 எ" ைகைய ப இதா.?" ..!! எலா! அ2பதா" ெசாறா3க 3க..கலச3கைள எ" ெநMசி ைவ ேத>தவா9..... "ஆ..டைவைய பரபரெவன இ.. அதா". Kதமி)டா&.http://freshtamilsexstories. உ0வ எறி4தா.!!' . க_வெகாடா.?" அண ெகாMச! 9!பாக ேக)க.."னைகதா... ஜாெக). ஆமாகா... அகா உனகாக ஒ"G ெகா வ4தி0ேக".. ெகாMச ேநர! ஆைசயாக எ" Kகைதேய பா& ெகா04தவ.. அதா" ெகாMச ேநர! .. ெகா04தவ. "ந=3க எ2ப இ0கீ 3க அகா.blogspot. பளக.?" .. ெவ9! ஜாெக).!!" எ"றா. Kதமி)டா.!!" அகா எ"ைன இ ெச"9 க)லி அமரைவதா. ெச"றா&.?" எ"றவா9 அணய" கதி Kக! பதி Kதமி)டா&. ேக)க. கசகினா&.?" "!!.. பாவாைட<ட" என அ0ேக வ4 அம&4 ெகாடா. எ"னகா.!!" த!ப.!!' எ"றவா9 உதகைள பளக.?" அகா ஒ0மாதிr கிறகமாக ேக)டா.ள.. . உட"பற4த த!பய" உதகைள உறிME! மைனவைய. அைட4த."னைக<ட" பா& ெகா04தா&.. "றா."னைக<ட" ேக)ேட".!!" ெநைனகிேற". ெசா"ன...' எ"9 N3கிய.?" "வா. ஆைசயாக Kதமி)டா.. ெகாடா. !!.!! ெசாறா3க. அகாவ" Kைலக Kய)க மாதிr மாதிr ஜாெக) 'தள.com/ அகா ெசாலிவ) எ" பதிNகாக காதிராம மO ! எ" உதகைள க_வெகாடா. நா" . ேபால..ள ...!!" ெசா"ன அதா". ffஹா.?" . நலாதா" இ0கீ 3க"G ெநைனகிேற". அதி கசகினா&.. ேத>தவா9. எ"னேமா ெகா வ4தி0ேக"G ெசா"ன..... . இதாடா த!ப.. தள. வ). அண 'ffஹா. த!ப.."னைகதா. லா! நலா வrME ேபாய0றைத ேபாய0றைத பாதா.. ெதr<. பழி4தா&.. இதா...?" . உறிMசினா&. "வாடா த!ப. ேக)ேட". ெசாேற".. ப". !!.. அகா.. கசகினா. அணய" Kைலகைள ப> எக நிைனதவ& ேபால. ப". இ.!!" . இர ைககைள<! K"பகமாக வ). ெகா04தா&.ஆமாகா.. அகாவ" ைகப)ட! என த உ'சப)ச வைற2ைப அைட4த.. அவ5ைடய மா&.ஆமாகா . ெமல. "எ"னகா. "எ"னகா. அகா எ"ைன நிமி&4 பா& ... எ"னகா. எ" தைட ஷா&)ெசா ேச& கசகினா.?" . Kைல. அணய" ெகா3ைககைள ஜாெக)ேடா ேச& பழி4தா&. பா&2பத அழகாக இ04த. ேபால..ள. Kைல. மைனவைய. இ04த.. ேக)டா. வா. பாதா. எறி4தா. அமரைவதா. அணய" பக! ெச"றா&.' . "!!.!!" வ4தி0ேக".. "ரா ெசம ெப0E ேபால.!!" நா" +'சட" ெசா"ேன". இ4த2பக! அகா எ"ைன லி2 கி7 அதவாேற.!!" ெசா"ேன"...!! ெமல. N3கிய...... அதா" அ4த உதகைள க_வெகா உறிMசினா&.!!" ெசாேற".

. வா..? அ.? என உட!ெபலா! ஒ0Kைற சிலி& அட3கிய.... ஆர!பதி04த. வலிடா.. இ04தா. அத.லா பா இ0!.. Kைலக ெர! . ேயாசிகிற..... இ0!.. ெசாகிறா..!! அவ5 . ெகாேத". ெபrய அளவ ஈர வ)ட3க.? ..? வா. த" Kைல வகதி = ைவ ெகாடா..?" ..க மா)ேட"G அேசா.. பதி4தி04த தட Kத! ெகாேத". ேவ!..Dயாக வ3கி2ேபா> கா)சியள1தன. எ"9 இத.!! என எ"னடா"னா பாN லி)ட& கணகா Eர...http://freshtamilsexstories. K4த..!!" என பெக"9 இ04த..!!" அகா ஆைசயாக அைழக. தத Kைலகா!.! எ" +ட2பற4த அகாவ" கலச3கள1 இ04தா. ஜாெக) கவ&'சியா> .. மா& வலிடா. ைந)ல இ04 உ" அதாைன எ" ெமாைலயேவ ெமாைலயேவ ட' பண வடைல. ெகா ைவதி0க ேவ!.. அகா.. ழ2பமாக. ேத>தா. வா. இ04ேத".. "இ இைல. இவா. அகாவ" ஜாெக) Kைலகா!... தானாகேவ கசிய ஆர!பதி04த. ெதrMச!. = கா)சியள1தன.? பா2பா அதா எ"ன ெச>வ.. இத.க.!! .. ெமல தடவ ெகாேத".!!" வா. வ4 .? ... அகாவ" Kைலவகதி ைவேத".? ..ைடதி04த அகாவ" பா ெசா!. அகாேவ எ"ைன இ த" மா&ேபா அைண ெகாடா.. க)கி).. இ"ைன இ3ேக வ&ேறா!G ெதrMச!... அம&4தி04த.? ஆனா.rயவைல. வடைல. என Kக! அகாவ" Kைலகள1 ெச"9 ந'''..? .? "எ"னடா ேயாசிகிற. ெசாேவ". பாலா... ஒ0 நா Kக ேதகி ைவத பாலா. தி02ேபா!. வா.. பதி4தி0! இடைத Eறி. நா" எ" உதகைள வ.!!" அகா இர ைககைள<! எ"ைன ேநாகி ந=)யவா9 ெசா"னா. இத! அகாவ" Kைலக N3கின. எ. லா.com/ ெசா"ன அகா எ" வல ைகைய எ.. இ04த..!!" . ெசா!..? வவர! ெதrயாத வயதி எேலா0! அ!மாவட! பா தி02ேபா!... ெசாலி)ேட"..? தா>2பாைலயா அ04த ெசாகிறா..!! அகாேவாட ெர ெமாைலயல<! த!ப த!ப பா இ0. இ2ேபா என 8 சrயாக அகாவ" அகாவ" மா&.. வ)ட3க. ஆனா. அட3கிய. ெசா"னா.... ..)2பாNதா" . அைழக.? ஆனா. ந'''..க எ"9 ஜாெக)ைட மO றி எ"னா உண&4ெகாள K4த..!! இ0ற..!! எலா! உனதாடா. Eறி. ெகாேத". ஆனா. அகாவ" Kைலகள1 இ04 !ெம"9 பா வாசைன அத. . அகா எ" தைலைய ப த" பாட3கள1 ைவ ேத>தா. பா2பா. எ. பா2பா வாைய ைவகாம அக பா க)கி).. N3கின.. வவர! ெதr4த பற இ2ப அகாவட! பா க எ_வள..!! அேசா. வ.. நா" எ"Gைடய இர ைககைள<! எ. .!! இ0.க.?" "பா2பா... பாலா பாலா. உ" அதாைனதா" அக உறிMசி எக ெசாேவ". .. "பா2பா. = ைவேத"... இள இ0ற. ெச>வ. நா" இ"G! திைக2ப இ04 மO ளாம இ04ேத". உனதா".rயவைல.? . Eர. ெகாடா. ெகாடா.! .? . எலா பாN! உனதா". இைல...?" .. அகாவ" ஜாெக) கா!.. உனதாடா..2பளவ அம&4தி04த.. அகாவ" கலச அதிக2பயா> Eர4தி04த பா.? .. பா..!!" வா...?" எ"ேற" ழ2பமாக. என எ. இ2ேபா ெர ெமாைலயல<! ஃ.blogspot. எ" த!ப ேவX!G ெசாலி)ேட".. இ4த பாேல . "இவா.

ஆைசயா ெகா வ4ேத" ெதr<மா..!!" இ0!. இ4த அகா.க. அKகாத. ெதறி. எ" ெசல!ல.. பா இ0டா. வலிதா.ேற".!!" 'சிய. ச&&&. வ4த.?" அகா சிX3க சிX3க. க_வேன".. "எ"னகா... சr4ெகாடன. E!மா ெதா)டேக ச&&0G பb>'சிய.!! E!மா இ2ப ேபா) அKகாத. ேவXேமா . தி02தியா இ0!.!!" அகா கதினா. க02பான.. ஆர!பதா. ெதr<மா..com/ என ஒ0வத கிள&'சிைய உ உ பணன. பணைலகா. நா" அைத அைத அ2பேய வ3கிேன". . ப)ெட"9 அகாவ" ெகாத பழ3கைள ப அதி பழி4ேத". வ0. பாNலா! ேவ7)டா ேபாய!.கைள Eறி ப2. Kைலக. "ேவ7) பணாதடா கணா. ெகா04த.. கா!ைப கா!ைப வா>ல வ'Eகி). இ0டா. நா" ன14 அவள இட மா&ைப க_வேன". வலிதா. ேகாைம நிறதி ெகாெகாெவ"9 Kைல சைதக.. எ" Kகதி ப) ெதறி. வாைய வ'Eகடா கணா.?" . ைவேத". .. நிறதி Kைல வ)ட!.. கலச3க. அகா உனகாக எ_வள.. சைதக. =&&.7ெச"9 .கள1 இ04!. இ04!. ெசால.. ச&&&.. ேத". அண4தி0கவைல. வ)ட!.ைடதி04த கலச3க. 3க.?" .. பா வரைவ ேத".... அ4த ள1 கீ ேழ வ4 ஓய...!!" ..க. ெசா)ட ெசா)ட பா இ0.. ஓய. Kைலய" உ'சிய திரா)ைச2பழ! ேபால க02பான.. தத கா!. ஒ0ைகயா அ4த Kைலய" அ2பாகைத பழிய. ஜாெக)ைட அவ`தேம அகாவ" நி&வாண Kைலக பள =&&.... "வாடா அேசா. அகா..blogspot. வ4த. இர Kைலகா!.' ... ெகாMச! ெகாMசமா> நி&வாண! ஆ! எ" சேகாதrய" ெகா3ைககைள நா" ெவறி பா&தப அம&4தி04ேத". எ"9 எ" கைண தாகின.. இ0... அதா" ெதா)டேம ெவள1ல ஓ வ0.. ஏெகனேவ ஒ0 ள1 பா கசி4 திர ெகா04த. அKகிேன". கா!.. நா" எ" வல ைகைய எ அகாவ" இட Kைலய ைவேத". ெம"ைமயாக அேத ேநர! ெகாMச! அத! ெகா அ4த Kைலைய அKகிேன"... தாகின. ப".. வ3கிேன". அKகி.' எ"9 ெவைள நிறதி ஒ0 கைற2பா பb>'சியத... எ2ப ேவணா அகா Kைலைய கச.ேற".!!" "ேவ7) பணைலகா. ''சீ . அ4த கா!.!!" கச.!!" "உள அ_வள... இ2ேபா கா!ப இ04 பா ச&&&...!!" ஆஆஆஆ....!! இைலடா.. Kவ! பா அைடெகா அைடெகா உ2ப2ேபான Kைலக..!! அகா ஜாெக)ைட அ.!!" அகா ேபாைதயாக ெசால.!! ேபாய!.... 'சியத. அேசா. எ"னகா.. அகா 2ரா அண4தி0கவைல... ேமN! ேமN! அ4த Kைலைய அKகி. கணா..?" "அ இைலடா... இ04த. அம&4தி04ேத".. ஜாெக) இ04 வப)ட! ெகாMசமா> சr4ெகாடன.. த5!ப த5!ப இ0. ச&&&. அகாவ" ப0த பழதி" பாதி இ2ேபா எ" வா> இ04த.. பழிய... "ஆஆஆஆ.. பEபE2பா> வ4த. எ"9 பா>4. . பணன.... அ. கணா. இ0... ெசல!ல.!!" அகா ெசாலிவ) த" ஜாெக) ஊகைள கழ)ட ஆர!பதா. வ'Eகி).http://freshtamilsexstories.? .? ஒ_ெவா0 ெசா)! எ" த!ப வா>ள ேபானாதா". எ" உநாகி வ4த. கதினா. எ_வள. ேபானாதா". பழி4ேத". பா>4.

இ2ேபா அதா" நட4 வ4 அகா. எ" Kக எதிேர ெதா3! அகாவ" கலச3க எ"ைன ெவறி ெகாள ெச>தன. ேக)டா&.!!" ெசா"ன அகா எ" ேதாைள ப அKகி. ச&&&&. இவ& வாைய வ'சா எலாைத<! உறிMசிவா9 உறிMசிவா9.. ராஜா. ெச>தன.. அதா" ெர பா \ வ'சி0ேகல.கைள மாறி மாறி உறிMEவ..' . ேபான. அ2தாடா.. அகாவ" ெக)2பா என மிக.!!" எ3க.. த2பைல..!!" அகா த" ஒ0பக Kைலைய பதவா9 ெசா"னா. கா!ைப உறிME.!!" அகா அதான1" ைகைய த)வ)டா... ேத". கசடா... 'ச&&&&.. பழி4தா. அத த" Kைலைய ைவ திணதா. திணதா..... ஆனா ஒ0 . த!பய" வா> பாதி2 பாடைத திணத!. திணத!. இ"ைன ஒ0 நா அவ& ப)ன1 ெகடக)!.?" . கசகி. அ2பதா" ெநைறய பா வ0!. வ4.!!!" அகா Eகமா> Kனகிெகாேட ெசா"னா...!! அ2தா".!!" எ"ேற" நா". ஏ"கா.!! வாைய எகாத.....' எ"9 பா பb>'சிய. த!பய" உதக தன மா&. வா9.... அ2தாடா. Kவ! பாலா நிைற4 ேபா>.... அைத அ2பேய பழி4 வ)டா... ffஹா. ச&&&&. ெதா3கவ)டா. பாைல பb>'சி ேத"..blogspot... இன12ெப"9 ெசால Kயா... அவ5 கிள&'சிைய கிள&'சிைய ஏபதி இ0க ேவ!. ேபா>. ெதrய.வத Eைவயாக இ04த.!!" "அெதலா! கிைடயா.. ச&&&&&. ேநேர எ" . பாலா.!! ெர பா \ேம எ" த!பதா".. வாைய ெதற அேசா. எ"ைன மலாக பக ைவதா. ெசா"னா. நா" நா" இ"ெனா0 \ல கிேற".!!" கிைடயா. த" பாட3கைள எ" Kக ேநேர ெதா3கவ)டா. Kகதி ஒ0 காமேவதைன ெதrய.. ைவதா.. ஒ0 மாதிr ககைள ேபாைதயாக ெச0கி ெகாடா.. உத)ைட Eள1 க ெகாடா.. ச&&&&&.!! கிைடயா. ஆ&வமாக அவ5ைடய பாடைத கசகி.. Kயா.?" "'சீ >. ெகாடா.http://freshtamilsexstories..!! ffஹா.!!" பாவ!கா...! ப2 ேபான. அKகி... !!... ந" அதி பழி4தா.com/ அகாவ" பா ெக)யாக.....? அேசா ஒXல க)!. இ04த.!!" பாp)ேற". !!. எ" நாகி திகாக ஒ)ெகாட ஒ)ெகாட.!!" "ஏ"கா.. இ04த. திகாக இ04த. அதா" பாவ!கா. உறிMEவ.. எ!2) ஆகிவடேவ! எ"ற றிேகா5ட" ச2பேன". ffஹா. திறக. "!!.. 4தா&.. ெகடக)!. ந= டா ராஜா. இ04த..!! வ0!. எகாத. அகாவ" மி ேட"3கைள உறிMசி.. பகதி அம&4தா& அம&4தா&. "ஏ.. ெசா"னா. மிMசா. ஒ0 மாதிr பEபE2பாக இ04த... அகா உன பாp)ேற".. ஒ"G! த2பைல.!! ffஹா.. இ04தா. ெதrயாடா. ெகாMசமா> நக&4 வ4.. ெகாடா. வ)டா....!! நலா கசடா.. ச2பேன". ேவ!. 'சிய. ச&&&&. நா". ெகாட.!!" கிேற". ைகைய எ3க.. உறிMசி. உ3க5 ஒ0 ெசா) +ட கிைடயா.. நா" ஆெவ"9 வாைய திறக. வ'சி0ேகல...? . இைலயா..... ஏ.? என இைலயா. "த!ப ம)4தா" பாலா.. த)வ)டா....!!" அேசா.!! அ2தா".!! !!!!!!. உன ஒ0 )ரா2 +ட மிMசா.. த" Kைலகைள எ" வாய ைவ திணதவண! இ04தா.. "!!.!!!" உறிME... க)!.. !!!!!!....... ெக)யாக...? ... த!பதா". அகாவ" இ"ெனா0 Kைலைய பதவா9 ேக)டா&. "உன ெதrயாடா..

. இ04தன.. அகா.. வய9 . உ0வ. அகாவ" கலச3கள1 பா ைற4 ெகாேட ெகாேட இ04த. ப".. ெகா04தா.com/ ெதாைடழிய ெச"9 வ4த. எதா. மாறி மாறி த" Kைலைய பழி4 பா வரைவதா. ேபா!. பா&தா. உ0வ என E"ன1 நர!... வ)ெகா04த. ஆகாம.க . E"ன1ேதாைல ேமN! கீ ! அைசவ)டா. கணா. இ"G! ெகாMச!தா" இ0. எ"Gைடய தைலைய அைசய வடாம. நா" ச2ப ச2ப அகாவ" Kைல நர!. இ"G! கீ ழிறகி. த. எ" வாய வ4 வ! அகாவ" பாைல ம)! அ04தி ெகா04ேத".. அகா இ2ேபா தன ைகைய கீ ேழ இறகினா. அகா தா" ைகய பதி0! கலசைத அக மாறி ெகா04தா.!!" நா" அகாவ" Kைலய இ04 வாைய எதவாேற ெசா"ேன". எ"Gைடய உதக அகாவ" உ2ப2ேபான Kைலகைள மாறி மாறி உறிMசிெகா இ04தன. என E"ன1ய த" ைகேவைலைய ெதாட&4தா. ச2பேன". "ஏடா கணா. வ4த. ெகாேட". வ4த. தள1னா. உேள ஜ) அணயாம ெகா04த எ" தைய ெவள1ேய எதா. சி4தாம சிதறாம எ" வா> வ4த.!!" அகா ஒ0 மாதிr கிறகமாக ெசா"னா.http://freshtamilsexstories. இ0. மாதிr.. அைசவ)டா. அைத<! 'E. ஏகனேவ ந"றாக வைறதி04த என த.!!" "இைலகா. அதா. எ" மா&ைப தடவ ெகாதா. ெகாMச ேநர! கழி அகாவ" ைகய இ04 Kைலைய நாேன வா3கிெகா ச2பேன". சிவ2பா>. வ)டா. கசகினா. ெகா04ேத".. அகாவ" உள3ைக என உலைகைய உ0வ வ)ெகா04த. இ2ேபா ேமN! K9கி ெகாட. எ"Gைடய தேயா ேமN! ேமN! வைற ெகாேட இ04த. ெகாதா. ெகாடன.. "பா ேபா!கா.லாய'EG ெசாற.?" .. அதனா அகாவ" ெக)2 பா ஒ0 ெசா) +ட ேவ7) ஆகாம. Kயைல. உ0ைடயா> இ04த எ" E"ன1 ெமா)ைட க)ைட வரலா ேத>தா.!!" 'E. ப".லாய'E.ைள ந=. இறகினா. சினா..! ெச>யாம. ெவறி ஏறிெகா இ0கிற எ"9 அவ எ" E"ன1ைய கசகிய வததி இ04 .!!" "எ"ன ..லாய'E. இைலகா.. ேபா!. நா" எ. வரைவதா. ினா.. ெச>யாம. "உ" ரா h2பரா இ0டா அேசா. ைகைய காைல ஹாயாக வr பெகா. ெகாட.!!" ேபா!கா... Kயைல. ெசாற.? . வடாம.r4 ெகாேட"..?" . ஒ0 ைகயா அதி ப ெகா என பா பb'சினா. தன ைகயா ைகயா எ" தைய இ9க2 ப Nகி வ)டா. ெவள1வ4த ெவைள2பாைல றிபா& எ" வாய அதா. இ04த. ெசா"ேன". இ04த. வைதெகா)ைடகைள அKகி2 பா&தா. அகா உ0வ.. ிறகி. சிவ2பா>. அேத வர நகதா எ" ெம"ைமயான ெமா) சைதகைள கீ றினா. ப".க வைட ெகாடன. எ" E"ன1ைய ஷா&)ெசா ேச& ெகாதாக2 ப ப கசகினா.... ேத>தா. ெதாட&4தா...!!" அேசா.blogspot. ெசா"னா.!!" . அகா ெமல எ" ஷா&)ைச கீ ேழ தள1னா.? இq பாைல 'E) வய9 ..ைடெகாட மாதிr. பெகா.

ைவ.blogspot... நா" ெகா இ0!ேபாேத இ0!ேபாேத அகா. அகாவ" தாைடைய இத.!! ேபாகா. அ2.ன1யா. என ஜிெல"9 Eகமாக இ04த.. க_வ.. இர ைககள1N! த" Kைல 8)ைடகைள அள1ெகா. என ேகாலிக அகாவ" வா> உ0ள... அ2பா... அேசா." "இ2ேபா அகா உ" \ைல ஆைசத=ர ச2ப2 ேபாேற".. உ" பாேல ேபா!.?" "!!. Kதலி எ" E"ன1 ெமா) ஒ0 Kத! ெகாதா.ற! நாைக ந"றாக ெவள1ேய ெதா3க2 ேபா).!!!! .. வய9 K)ட 'E)ேட".. ேபா). வவதா. ெக)யா. அதாG!.!!" "அகா ெமாைலைய நலா ஆைசத=ர ச2.. எ" E"ன1ய" இர பகK! அவ5ைடய Kைலகைள ைவ அ2பேய ேத> ெகாதா. அண<! இ2ேபா ஆ5ெகா0 பகமா> என அ0கி வ4 அம&4தன&.. ெகாதா. டமா. அவ5ைடய Kைலக5 அட3காம கிட4த ள1ய.. எ" த அ0ேக த" தைலைய ெகா ெச"றவ... உறிMசினா. வா3கி. அள1ெகா. என த த" Kைலகள1 இ04 வலகிவடாம பா& ெகாடா.?" . இத... நகியவ.!!!! என மிக.. ச2..?" .!!" ேபா!.ற! ஒ0மாதிr ேபாைதயான ரலி ேக)டா. ெச"றவ. இ04த.!!" அகா க"னதி ழிவழ அழகாக சிrதா.. அ2..?" "!!! !!!... ெகாடா.. நகினா. எ" E"ன1ய" அய இ04 jன1 வைர நகினா.. ேநர! நா3க ெச>வைத ேவைக ேவைக பா&தப நி"றி04த அதாG!. அைத ச9! எதி&பா&காத நா" Eகதி அ2பேய ேத".?? .?? ேபாகா.. ேட7)டா இ04'Eகா. ள1ய. உண&'சிய" உ'சதி எ" த சீ றிய. !!.' .com/ "இqடா.. எ"9 உறிMசினா.. 'E)ேட". அ_வள... ேக)டா. ெச"றா. "அகாேவாட பா நலா இ04ததா அேசா..! Eகமாக இ04த. ெகா.?" ெசா"ன அகா ச9! தாமதிகாம கீ ேழ நக&4 ெச"றா.. அகா த" Kைலகள1" பகவா) ைவதி04த ைகவரகைள K"பகமா> ேகா& ெகா.ன1யா.!! ஒ0 லி)ட0 ேமல இ0!. டமா..?" . எ" E"ன1ைய அத ைவ பகி ெகாடா.. அ2பா.. ப". ெகாடா. ஒ0 நா"ைக4 Kைற அ4த மாதிr நகியவ. இ04த... ிய. ச2ப)மா. என கா)தைய த" கா>க5 அடகி ைவ. எ" E"ன1ெமா)ைட ப)ெட"9 வவதா... ச&&&..http://freshtamilsexstories.ற! எ" வைதெகா)ைடகைள வா> ைவ Eைவ2 பா&தா. ச2ப)மா.. த)ய.!!" இ04'Eகா. இqடா. ேபாேற". அ2... நா" இ"ைன 2ேர பா7)ேட சா2பட2 ேபாறதிைல. அகாவ" ப)2ேபா"ற Kைல சைதக5 என த உரசி உரசி பயண! ெச>வ இதமாக இ04த. பா&தா. ேபாறதிைல.. டமா. உ0ள. ெகாதா. அ2பேய ேத>தா. அகா. ச&&&. அம&4தன&. ெக)யா.. அகாவட! KைலEக! வா3கி.. ேத". ேத>தா. இ04த.. அகா ப)ெட"9 த" உதகளா எ" E"ன1 ெமா)ைட க_வ. என க04த அகாவ" ெநறிைய 'டமா..' என த)ய. Eகதி ெகா04த எ" ெநறிய . சிrதா.. இ0!.

ெகாவா.. வ!ேபா. ப".. = ெபாXக5!.. நவா.. ேபா)).. ஏதாவ ஒ0 Kைலைய ப..? க... அைத Eறி இ04த பதிைய<! நைன ெகா04த.. அ2ேபா. ெசாலைல...... ெரா!ப ஆைசயா h2. அண...வ ேபால. ேபமிலிதா".. உரா<!ேபா. மO ! த" பாட3களா எ" \ைல ேத>2பா. அேசா.. ேக)டா&.?" .... வ&றியா. எ3க வ)ல<! அேசா. நலா எ"ஜா> பணலா!..? அ2ேபா...? +ய சீ கிர! ைஹதராபா! ஒ0 வசி) அகேவ! அகேவ! எ"9 எணெகாேட".??" அதா" ேக)டா&. அகா பரபரெவ"9 த" ெகாத கன1கைள எ" தய ைவ ேத> ெகாேட இ04தா.? இதைன நாளா> இைதெயலா! மி7 ெச>வ)ேடேன.. அவ5ைடய Kைலகா!ப பா பb>'சிய என தைட<!.!!" ffஹா. எ" E"ன1 அ2பேய hடா!.!!" "எ3க வ)ல<! = எலா ஆ!பைள3க5! கீ தாேவாட வா>ேவைல ெரா!ப ெரா!ப . அைத உ"கி)ட ெசாலைல.!!" "ஹாஹாஹாஹா. எணெகாேட"... "ஆமா! அதா".. hடா!.!! எ3க வ) ெபாXக5!.. அேசா. இ02பா5க.... ேபால. எ3க ேபமிலி<! இ"ெச7) ேபமிலிதா".வா.. "உ" அகா நலா வா> ேபாறால அேசா.blogspot..!! இ0... அ2ேபா. Eகமா இ0.ற! அகா த" Kைல2பாைல ச&&&.. = ஒ0 ெபrய +)டேம இ0 அேசா. அகாவ" Kைல சைதக உரா<!ேபா.!! நலா0.... எ" தைல Kைய ேகாதிவ)டவா9 ேகலியான ரலி ேக)டா.? ...?" .. ச&&&. ேபா).. எ"9 பb'சி வ!ேபா..?" ..!! ஹாஹாஹாஹா.?" "இைலதா" இைலதா".. என ெதrயா.!!" இ02பா3க. தா".... ெசாலைல. உன \N வலிதா.வா... "எ"ன அேசா.!! ffஹா...? .. இ0கிறேத. ேபா)). எ" E"ன1 E"ன1 ... இ0ற. இ"G! அGபவ2பத எக'சகா> இ0! ேபால இ0கிறேத.??" . ெச>வ)ேடேன.... ெகாMச ேநர! h2பவ). h2பவ). ேபா).com/ அண ஈரமாக Kதமி)டா. தைட<!. 'சி ஐ7 h2. இ04தா.?" "வ&ேற" அதா". ெசாலைல. ெகா04த. h2.. ேத>2பா.ரா.!! h2....?" "ஆமா!.?" . ேக)டா.? . 'Eவா.? .. வலிதா. அய இ04 jன1 வைர h2.. இ04தா.!!" அகா த" ெகாத ெகா3ைககைள என த=)ய ைவ அதி ேத> ெகாேட இ04தா.!!" என இ2ேபா தைல ேலசாக E9வ மாதிr இ04த. ைஹதராபா வா..!! ஆளா5 உ" அகா வா>ல திணகிரேலேய றியா இ02பா3க. இ04த.? எ2ப இ0 உ" அகா Kைல ஒதட!..http://freshtamilsexstories.!! அேசா.... ப. உ3க ேபமிலி<மா.. அதா". ேபமிலி<மா. )ல<மா . அகா அ_வ2ேபா Kைல ஒதட! ெகா2பைத நி9திவ) ெதறித பாள1கைள நவா..... ஓ ேபா)....!! வா. ஒதட!. ேந எ3கைள ஓ ேபா).!!" ெதrயா.ரா..! அேசா. அ2ேபா. அ4த E"ன1ைய அ2பேய த" வா> வ) ெகாவா.?" "நலா இ0 அண..!! அ ஒ0 நாN நா l.!!" நலா0. ஆமா!.. பணலா!..!!" அதா".!!" "எ"னதா" ெசாற=3க. அ2..? .? உ" அகாகி)ட Kைலயால ஒதட! வா3கிகி) இ0ற.. Kதமி)டா. எலா! E!மா ல) மாதிr இ02பா5க.....? உ3க வ)ல<மா.. என E"ன1 ெமா)ேலேய ச&ெரன றிபா& பா பb>'Eவா.. எ"ன எ"ன வ&றியா... = .

. உேள பயண! ெச>த..http://freshtamilsexstories. அ4த ெவ2. எ4ெகாடா.. இ2ப மி'சமி04த த" பாவாைடைய உ0வ2 ேபா)டா. மிGமிG2பாகின.ைட உதக எ" தைய க_வ2 ப ெகா கீ ழிற3க உ0)க)ைடேயா அகாவ" . ெச>த..றK! ேபா) ெகாடா. !!மக!!!.. ெமாெமாெவ"9 ெமா4ைத2 ..' .. இ2ேபா தாராளமாக 8'E வ)டா. ேக)டா. ேபா)டா... என தைய அ2பேய த" ெகாத . எ'சிN! எ" தைட நைன நைன மிGமிG2பாகின. ம9 ைகயா த" . எ"ன.. எ" \ைல வட ெப0சா இ0! ேபால இ0ேக.!!" இ0.ைட Eவ&கைள உரசியவா9 உரசியவா9. !!. அவ5ைடய .. !!!. உகா4. ப".. பாN!. ெகாடா.!!" "!!!.com/ ள1&4 ேபா!..' எ"9 Kகியவா9 ஒ0 அத! ெகாதா. தா. எ" த!பேயாட \ைல ெகாMச! பா03க. அ2.!! இ0. எ"ன3க.!! E!மா ந) வ'ச கட2பாைர மாதிr இ0. இ0ேக.?" . இ0!.. ெச3தா> ெச3தா> நி"ற எ" ஈ)ய அ2பேய அம&4தா.?" "!!.!! இைத2பா03க..கைண மாதிr ந)ெகா நி"ற.?" . த!ப... !!.. ேவயதான. ைவதா. ேநர! 8'ைச இ9கி பதி04த அகா..!. ஒ0 ைகயா எ" தைய ப ெகாடா. எ_வள.... எ"Gைடய பா&ைவ உடேன அகாவ" ெதாைடய ெதாைடய ெச"ற. பதா.... Kத<! உேள jைழய. பள1'ெச"9 Eதமாக இ04த. பXகா..தா" ேஷ_ ெச>தி02பா ேபால. அகா ேமல உகா4 சவாr பணவா... "எ"ன3க. ெச"ற. ெசா"னா.!!" பX. இ0!....?" . அகா த" காகைள என இ0. ேத>தவ.. பணவா. எ!ப எ!ப திகX! ேபால இ0. பா03க..?" "!!. Kழ3காலி மய)டவாேற நக&4 வ4தா...!!" பா03க. அ_வள.ைடைய கிழி ெகா ேம ேநாகி பா>4த ிற3க. அம&4தா.. வ)டா. திக ேவயதான.!!" அகா உடேன எ4ெகாடா.. நி"றன. ெகாதா. இைத2பா03க. ெவ2..!! ஏறி இேமல உகா4..ைடைய கவ&'சியா> கா)ன. ெந)வாகி இ04த ெவ2. ந=3க எ"ன ெப0சா வ'சி0கீ வ'சி0கீ 3க. இ04த. பா&ேத". ேபா!.!.ைடயா> அகா ைவதி04தா.ைட சrயாக என E"ன1 ேநராக வ4த! நி"றா. ெப0சா தயா இ0 பா03க. என அகாவ" . இq இ0!.!!" "ஆமா! கீ தா. இத`க5!. எ" E"ன1 ெமா)ைட த" .?" அதா" சிrெகாேட ெசா"ன!.. அகாவ" . அகா அகா எ"ன1ட! தி0!ப ேக)டா. அகா எ" தைய ஆைசயாக உ0வ வ)ெகாேட அதான1ட! ெசா"னா.ைட சைதகள1 ைவ ேத>தவ. அகாவ" பாN!. .ைட உதக தைர த) நி"றன.ைடைய வr பதா... பXகா. அகாவ" . ேபால. ெசா"ன!..ற2பட தயாராய0! ஏ. அகா.blogspot. கா)ன. பாலி ள1த எ" தைட அகா வாயா க_வெகா5!ேபா ஜிெல"9 இ0!. க. ேந9 இர... வழிேய ெவள1தள1 இ04த இ04த சிவ2பான +தி இத`க5!. பா>4த. '!!மக!!!. ைவதி04தா. நி"ற.. வ4தா.ைட வாசலி ைவதா. என +ரா<த! அகாவ" . jைழய. இ2ேபா என த . நி"றா. அகாவ" அதிரசைத ஆைசயாக பா&ேத". "எ"னடா த!ப. ெகாடா. உ" இDட! ேபால பX..ற! எ"ன..

..!!" அகா த" . ஆன.. அகா எ" தமO எ!ப எ!ப திக.!! ffஹா. .' எ"9 N3கின.!! இ0. ஹா..com/ "அ2பா. "ஆஆஆஆ.?" "!!.!! இ0.!!" இ0.!!" இ0டா.? ெசாகமா இ0டா.... ப"னா வ)04ேத". உள ேபாய)ேட இ0.. அதா.)ட3கைள தடவெகாேத".)டைத அைசக ஆர!பதா. அதா.!! நலா இ0டா த!ப. !!. !!.... ெகா04தா&க.)டைத ம)! ]கி ]கி அதா. எ" ெசலத!பேயாட \N அகா.. உன.. அவ எகிறி அக உதவ ெச>ேத"... தடவெகாேத".blogspot. ஒ0மாதிr ேபாைதயா> உத)ைட உத)ைட Eள1 ெகாேட. ெகா..!!" "நலா இ0கா. N3கின. ெகாேட.. ஊசலான.. அகாவ" +4த +4த அ2ப<! இ2ப<மா> அைலபா>4த.....றKமாக.!!" "!!.. எ" Kக எதிேர ெதா3கிெகா04த அகாவ" பாட3க K"G!. கிகிெவன அதி&4 ஆன.ைட ஏறிேன"... இ0கா. ெசாN. ப"G! ஊசலான...!!" "அகா ெகாMச! 7பbடா பXேவ".ஆஅ ....... வலிமா.!! Kயைல... ..!! இ0கா.!! உன எ2ப இ0.. ..... பXேவ".!! எ_வள.. ெவறிதனமாக நா3க ஓ ேபாவைத அதாG!.!! இ0டா.?" .றKமாக.!!" சrகா.. நா" எ" இர ைககைள<! அகா.!! ஹா..!! ஆ.!!" "உ" ஓ)ைட நலா எதமா இ0கா.!! ffஹா.!! ெதாைடழில ெதாைடழில வ4 ற மாதிr இ0டா. அதாG!. பME ேபா"ற அவள சைதகைள பறி ]கி ெகா..!! கிழிடா.. ஒ"ேறாெடா"9 ேமாதி 'தள. அைலபா>4த.!! ெவெவ2பா இ0. நா" இ2ைப எகி எகி எ" E"ன1ைய அவ5ைடய அவ5ைடய .. ந=ள!டா உன. ெமைதய ஊ"றிய04தா..!! இ0கா. அ2பேய எ" தய ைவ அதா...!! அ2பா.. ஹா.!!" ஆர!பகா.. அகா ஆர!பகவா.. ]கி.?" "சrகா....!!" இ0.!! இ0கா..... ெச>ேத".. ஆர!பகா.? . ேவ!.!!" ஆஅ.... இர இர ைககைள<! என இர .!! hடா இ0. உடைல சேற K"G தள1. எ!ப எ!ப அதா. சrயா.. வலி'சா ெசாN.ஆஅ.!!" DDDD. அண<! அைமதியாக ரசி ெகா04தா&க...!! த!ப..!! ெசாகமா இ0டா.... ைகைய தைரய .!! ஆஆஆஆ... தன ெகாத சைதகைள உயேர ]கி. வலிதா.ள.! Eகைத தா3கKயாம ெவகைத வ) உளறிேனா!.. அதா. அவ5 Eகமா> இ04தி0க ேவ!. ஏறிேன". தள.... ஆர!பகவா. வலிமா.!! என! h2பரா இ0கா. வலிகைலடா..? வலிதா... சrயா.!!" "உ" \N கதி மாதிr தி தி கிழிடா. என உ0)க)ைட அவ5ைடய அய பா>4த. ஆர!பதா.!!" ffஹா.!!" "ஹா..!! ffஹா..ள. K"G!. திக.!!" இ0டா.....' .. உளறிேனா!.?" "வலிகைலடா. ஊ"றிய04தா... வ)04ேத". அவள வr4த . பா>4த. தள1.!!" "எ2ப இ0கா..http://freshtamilsexstories..!!" நாG! அகா..? .?" .?" . வாகாக த" ....!! அகாவால தா3க Kயைல..!! DDDD.

.. !!!. அகா எைத2 பறி<! கவைல2 படாம எகிறி எகிறி அ ெகா04தா... அKகிறா&க.!!" 'E)ேட". 'சியதா&.. பைச4வ)டா&. த"Gைடய இர Kைலகைள<! ஆ5ெகா"றா> பறி பைசய. பதா&. ெகா0க.. அ2. ெசாலிவ).. இ2ேபா அண<! அதாGட" ேச&4 ெகாடா. பா&தா.0ஷG! ஆ5ெகா0 பகமா> இ04 ெகா அகாவ" Kைலைய அKகிறா&க. எ" Kகதி பb>'சியதா&. ேவ!. "எ"ன அேசா.?" . அேசா.com/ ஊ"றிெகா அவ சவாr ெச>ய. ெச>ய... எ" அழ அகா என கதா<ததி அம&4 ள1 திகிறா.?" எ"றா& எ"றா& அதா"...ற! ச9 சமாள1 ெகா.. நா" ஆர!பதி திணறிேன"... "அெதலா! கிைடயா. அேசா. திேன".!!" ணாகாத ெசா"னவாேற அதா" த" மைனவய" கலசைத பழி4தா&. ெகாேவ". ெகாேட". அகாவ" .. \ைல ஒ0 வழி பணாம வடமா)டா.!! அேசா.!!!" அதா" நா" ெசாவைத ேக)காம அகாவ" Kைலைய பைச4 பைச4 பா வரைவதா&. த" மைனவய" மா3கன1ைய ெமல பைச4வ)டா&. ேவணா! அதா".. ந= கX!. அகாவ" அத பக Kைலைய அண ப ெகாடா. ெகா04தா. வரைவதா&. அவ உனகாக ஆைசயா ெகாவ4தா. !ஹூ!.!!" வ3க... ஆர!ப'சா.. "!ஹூ!. பகி.. நலா பXறா அதா"... ... ெகாடா.. நா" அவ5ைடய இ2ைப ெக)யாக பெகா ேம ேநாகி திேன".!!" "உ" அகா. வ3ேவ". என Kர)த அவ5ைடய ெகாத .!!" இ0.!! கிறியா. ெகாடா. உ" அகா எ2ப சவாr பXறா. கிைடயா... ஜ!ஜ!G இ0.!! வ3க. இ2ேபா அண! அகாவ" அழ பாKைலைய பா& ஆைச வ4தி0க ேவ!.!! அதா". அKக. ேக)டா&... அண<!. ெகாவ4தா. கிழிகிற.?" "!!!. திணறிேன". இ2ேபா என ெசா&கதி மித2ப மாதிr இ04த.!!" = . பா வரைவ எ" Kகதி அதா...ைட சைதகைள த!பய" த தி கிழி ெகா0க..ைடைய தி தி கிழிகிற..?" .... "உ" அகா ேட3ல பா இ"G! ெகாMச! மி'ச! இ0 அேசா..!.!! நலா வய9 K)ட 'E)ேட". அவ&க அKக. கதிேன". அதா". ம)ைட உrகிற ெரா!ப . திகிறா. .blogspot.http://freshtamilsexstories. அ2.!!" இ0. தன .!!!" கX!. ஏறி உகா4 அக ஆர!ப'சா. பXறா.!. கிறியா.!!" "பரவாைல அேசா.. E!மா .!! ெகாMச! ஜாகிரைதயா இ0. ெகா. பைசய.. அகாவ" பா பாதி வாைய நிைறத! அ2பேய வ3ேவ". ெதறித...!!" நா" கதிேன". ஆெகா04த அகாவ" ஒ0பக Kைலைய Kைலைய பதா&. எ" வாைய திற4 சிதறிய பாள1கைள எ" வாய வா3கி ெகாேட". அண<!.. ெமல அKகி2 பா&தா.ற! மO ! வாைய திற4 ைவ ெகாேவ".!! வடமா)டா. அதா".. அகாவ" அத Kைலைய பகி. "ேவணா! அதா". உடேன ெவைள நிறதி பா அ0வ மாதிr பா>4 எ" Kகதி ெதறித. வணாகாத. அதா.....!! அதா".!!" அதா" கிடலாக ெசாலிவ). இ04த. . இ2ேபா அதா" எ"ன1ட! ேக)டா&.. பழி4தா&.

தன ெகாத சைதகளா 'ெதா!. அகாவ" . எ" இ9தி வ4 ள1கைள<! அவ5ைடய இ0) ைக ஊறிேன". ப3கிய04த ப3கிய04த. ேக)டா". ஊறிேன". ஆக. நாளா. ..b ..ற! நாG! அகா. எ" Kக! எலா! பா வகிற வகிற... பா&ேத". எ" த இ04 ெவள12ப)ட ெவதிரவைத ெவதிரவைத ேம ேநாகி ெதள1ேத".. ட3. ெகா0கிேற"..blogspot. நா" ெமல ககைள திற4 பா&ேத". நாG!... இ9கி இ9கி அ. ட3. எ3கடா ேபான ெர நாளா. இர Kைலகள1 இ04! பா ெகா)யதி.. அணைய. அ4த பா ெசா)க கீ ேழ வழாம. கிழிெதேத". எ" வா> வா3கி ெகாேட".! ேவைளய )ெர7 எலா! அண4ெகா. நாG! அகா. யேத". ட3.' எ"9 எ" ெதாைடய ேமாகிறா.. நா" அகாவ" பால0வைய ெகாேட.. அைதைய ந ஹாலி கிடதி. ட3. ஓ கைளத மைனவய" +4தைல அதா" வ0 ெகாதா&. பா&க. சர.! K". அதா... = ெபக K".' எ"9 திேன".! கி)டத)ட ஒேர ேநரதி உ'ச! அைட4ேதா! 'த!பbபப b ப b . அண4ெகா. அகாைவ ஒ0 ய ஷா) அேத". அ4தி. ெகாள. கி'சன1 சைம ெகா04த அ!மாைவ ப"னா இ04 யேத" மதிய! சா2ப) Kத ைகேயா சிரா அணைய. வ0கிற.. பதி04ேதா!. வகிற. அகாவட! ெவறிதன! +ெகாேட ேபான..ைடைய கிழிெதேத". நா" அவ5ைடய இ2ைப ெக)யாக ப.ைடைய \லா<ததா தி ெகா0கிேற". ேமாகிறா. அைட4ேதா!. ெகாதா. த!பய" தத எ"9 இரக! கா)டாம.!!! அல9!ேபாேத.ற Eவ&கள1 பb>'சியேத".. அ4த ப3கிய Kைலய" க0த கா!ப இ04 ெசா) ெசா)டா> பா வ4 ெகா04த. திேன".' எ"9 ெவறிபத மாதிr கதிெகா.' ..!!!' எ"9 அகா உ'சப)ச Eகதி அல9!ேபாேத. ெகா)யதி.!!!' ..! ெகாMச ேநர! எ.' . ெகாMச ேநர! நாG!.?" . இ0கிற.. எகி. அேத". ெகாதா&.. கா)டாம. இைடவடாம எ!ப திததி அகாவ" Kக! வய& வகிற. வகிற. கா)தனமா> த" ைய ]கி ]கி அதா. கிடதி. அகா. ம'சா". இ2ைப எகி எகி... அத நா ஹா7டலி ஹா7டலி ெச"9 இற3கியேம எதிேர வ4த மேகD ேக)டா".. ப.' . ெகாேட. நா" எ" நாைக ெவள1ேய.. ெதா!. பா அ0வ மாதிr ெகா)கிற. ேநராக வ4 எ" வாய வகிற. ெகா04த. சர. அ2பேய ைடன13 ேடபள1 பக2 ேபா) 'ட3.. அ2. சர.?" . ேநர! ஆக ஆக. "ம'சா".! ெச>யாம ெச>யாம அ2பேய பதி04ேதா!. அகாவ" ஒ0பக Kைல எ" Kகதி அ4தி. ெகா)கிற. அவ ..ற! )ெரயG கிள!. கதிெகா. அவ5ைடய .. ஆ.. ஈப)04ேதா!.ைட Eவ&க எ" தய பேவகமா> பேவகமா> உரா>வ Eகமாக இ0கிற.. ெதா!. ட3. வஜி அணைய பா@! ]கி ெச"9 ஓேத". எ" வ)2 ெபக அைனவைர<! ஆ5ெகா0 ஷா) அேத". ெவள1ேய. ெதா!.. ஓேத".. அ2. ெதா!. அகா கைள2 ேபா> எ" மO ப ெகாள. ெதள1ேத".. 'சியேத". நா" எ" வ4ைத அகாவ" உ).' எ"9 அகாவ" அயாழ! வைர ெச"9 வ0கிற. இ04. ந=ளமாக ந=). 'ஆ.http://freshtamilsexstories. ஓ>4ேபா> பதி04த எ" ெநறிைய அண தடவ ெகாதா. சர. அ"9 மாைல ஊ0 கிள!.! அ4தமாதிr ெவறிதனமான ஆ)டதி ஈப)04ேதா!. என தேயா 'சர.com/ அKக அகாவ" ெநMசி இ04.. ஆ. ஆ. ேபான. சர. எேலா0! Eறி நி"9 ேவைக பா&க. ெகாேட". வழாம. . ெதா!. அ.' . அேத"..

ேபாய04ேத"..!! ..!! ேபா. ெகாேட".. கDட2ப) அடகி ெகாேட".... வ4த. !K"G ெர ப).http://freshtamilsexstories... ( K9! ) . ஏ".!!" அவ" ெசா"னைத ேக) என சிr2.ைடலா! ெதள1வா கா)னாGக கா)னாGக.!! ப). வ4த....?" "ேபாடா.!! ேபாடா..?" . ேபாேனா!.. ஏ". பண)டடா...blogspot.!! நலா மி7 பண)டடா..!! எலாைத<! ந= மி7 பண)ட. ேந ஒ0 ப)2பட ேபாேனா!..!! னாGக...!! ேபா.!!" பண)ட.com/ "ஊ0 ேபாய04ேத".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful