KRP 6034: ISU- ISU SEKOLAH RENDAH TAJUK: ULASAN TESIS SARJANA (MASALAH GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH

) THANGAMALAR A/P PARAMASIVAM M20102000903 PENSYARAH: DR. RAMLAH

ULASAN TESIS SARJANA

MASALAH GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH Oleh Kasturi a/p Baskaran
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2010

1. hal. • Hal ini sedemikian kerana mata pelajaran Sejarah bukan sahaja mendidik generasi muda tentang perkembangan negara tetapi juga untuk membina jati diri.17). • Eleman pembinaan negara bangsa telah disarankan sebagai teras pertama dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan(PIPP) yang dikemukakan oleh Mantan Perdana Menteri Pelajaran Hishamudin Tun Hussein pada 16 Januari 2007(Dewan Masyarakat.1 PENGENALAN • Pendidikan Sejarah menjadi asas penting dalam pembinaan bangsa Malaysia. bangsa. dan negara. .Mac 2007.

Radzi Idris. Yassin Sopia.guru Sejarah. Rajendren. Chong. Saad Noor Shah dan Mohd.guru Sejarah sering kali menghadapi pelbagai cabaran atau kesukaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. . 2008) adalah berhubung dengan amalan pedagogi dan cabaran dalam kalangan guru. Di antara cabaran atau kesulitan yang dikenal pasti dalam Ratnavadivel Nagendralingan. Md.2 Pernyataan Masalah Guru.1.hin Lim.

persepsi pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah dan beban tugas guru mempengaruhi masalah guru dalam pengajaran Sejarah.1.3 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut: • untuk mengenal pasti pandangan guru tentang pengajaran Sejarah • untuk mengenal pasti masalah.masalah yang dihadapi oleh guru. . kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran.guru Sejarah dalam mengajar mata pelajaran Sejarah. • Untuk mengenal pasti sama ada Sukatan Pelajaran. peruntukan waktu mengajar .

4 Persoalan Kajian Persoalan kajian adalah seperti berikut: • Adakah sukatan pelajaran Sejarah menjadi masalah kepada guru dalam pengajaran Sejarah? • Apakah pandangan guru tentang sukatan mata pelajaran Sejarah? • Adakah kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran menjadi masalah kepada guru dalam pengajaran Sejarah? • Apakah pandangan guru tentang kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran? • Adakah peruntukan waktu mengajar menjadi masalah kepada guru dalam pengajaran Sejarah? • Apakah pandangan guru tentang peruntukan waktu mengajar? • Adakah persepsi pelajar terhadap mata pelajarn Sejarah menjadi masalah kepada guru dalam pengajaran Sejarah? • Apakah pandangan guru tentang persepsi pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah? • Adakah beban tugas guru menjadi masalah kepada guru dalam pengajaran Sejarah? • Apakah pandangan guru tentang beban tugas guru? .1.

.masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran mata pelajaran Sejarah.guru Sejarah di sekolah.5 Kepentingan Kajian • untuk mengetahui apakah masalah.masalah yang dihadapi oleh guru. • dapat membantu Bahagian Perkembangan Kurikulum(BPK) iaitu pihak yang mengubal sukatan pelajaran di Malaysia agar lebih prihatin terhadap masalah.1. • untuk mencari jalan penyelesaian bagi menyusun strategi dalam melaksanakan proses pengajaran yang lebih berkesan.

bangsa dan umur. Perak sahaja. . • Pemilihan peserta kajian juga tidak berdasarkan jantina.1.guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah di daerah Kinta Selatan.6 Batasan Kajian • Kajian ini adalah dibataskan kepada pemilihan sampel yang terdiri daripada guru.

(1994). • Berdasarkan hasil kajian( Nik Azleena Nik Ismail. 2003). • Menurut Mohd Nor Mahmud.guru mempunyai sikap dan minat yang positif untuk menggunakan bahan bantu mengajar seperti ICT. bahan dan kemudahan menyebabkan guru menyatakan bahawa mereka tidak dapat mematuhi saranan yang terkandung dalam sukatan pelajaran. faktor kekurangan alat.0 Tinjauan Literatur • Menurut Rodney. (1994) dalam Chua Kheng Hoe. (2007) isi kandungan mata pelajaran Sejarah yang banyak menyebabkan guru menghadapi masalah untuk menghabiskan sukatan pelajaran. tetapi inisiatif mereka terbantut apabila faktor masa menjadi penghalang kepada mereka. . walaupun guru.2.

Namun demikian.• Menurut hasil kajian (Briley. . menyebabkan hal ini tidak dapat dipraktikan.bilik khas dan peralatan yang secukupnya. 2008) pelajar lebih mudah belajar dengan menerima Sejarah secara visual berbanding membaca melalui teks. J. ketiadaan bilik.

2.1 Kerangka Konseptual SUKATAN PELAJARAN ABM MASALAH GURU SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERUNTUKAN WAKTU MENGAJAR PERSEPSI PELAJAR BEBAN TUGAS GURU CADANGAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH .

Bagi penyelidikan kualitatif pengkaji telah memilih untuk menggunakan kajian kes melalui kaedah temu bual.1 Reka Bentuk Kajian Bagi kajian kuantitatif. pengkaji telah menggunakan kaedah tinjauan melalui borang soal selidik. .0 Metodologi Kajian 3.3. Pengumpulan data melalui soal selidik akan digunakan untuk mencari peratusan min dan sisihan piawai mengenai masalah guru dalam pengajaran mata pelajaran Sejarah di Daerah Kuala Selangor.

2 Prosedur Kajian Pembinaan Instrumen Membina Soalan Temubual Pemilihan Sampel Ubahsuai Borang Soal Selidik Mentadbir Kajian Rintis Guru Sejarah di Daerah Kuala Selangor Menjalankan temu bual Mengumpul Maklumat Temubual Menganalisis data temu bual Membuat Kesimpulan Menjawab soalselidik Mentadbir borang soal selidik Analisis SPSS dan interpretasi data .3.

Tanjong Tualang.3 Responden Kajian -50 orang guru Sejarah di Daerah Kinta Selatan(kuantitatif).5 Instrumen Kajian -borang soal selidik . 3. dan Tronoh.4 Lokasi Kajian .Sekolah yang dipilih oleh pengkaji terdapat di Bandar Kampar. Malim Nawar. 5 orang guru(kualitatif) 3. Batu Gajah serta di pekan Gopeng.3.

dan telah merumuskan keseluruhan dapatan kajian.4.ujian daripada Statistical Package for Social Science( SPSS) VERSI 17. . 0 untuk melihat perbandingan min dan sisihan piawai serta penghuraikan hasil analisis temubual.0 Dapatan Kajian • Pengkaji telah membahagikan dapatan kajian kepada 2 bahagian. 2. Dimulakan dengan laporan analisis data yang diperolehi berdasarkan ujian. 1. Pengkaji telah membincangkan hasil ujian korelasi dan di bahagian penutup.

• Manakala ujian kolerasi digunakan oleh pengkaji untuk menguji hipotesis nol Ho(1). dan Hol(5).• Bagi tujuan menjawab soalan kajian. Ho(2). Ho(4). Ho(3).item yang mempengaruhi masalah guru dalam pengajaran Sejarah. analisis data menggunakan statistik deskriptif perbandingan min digunakan untuk melihat perbandingan min antara item. .

68.722). skor min keseluruhan bagi Sukatan Pelajaran Sejarah sebagai masalah guru dalam pengajaran Sejarah adalah 4.• Dalam mengkaji persoalan kajian “Sukatan Pelajaran Sejarah Menjadi Masalah kepada Guru Dalam Pengajaran Sejarah”.50. “ Sukatan pelajaran Sejarah terlalu luas terutamanya melibatkan tingkatan 4” adalah mempunyai skor min yang tinggi min=4. . • Manakala No Item 8 mempunyai skor yang paling rendah ialah “ sukatan pelajaran Sejarah lebih bertumpukan kepada keputusan peperiksaan” iaitu nilai min=3. • Berdasarkan pengkaji. • Analisis ini menunjukkan responden kajian bersetuju sukatan pelajaran Sejarah sebagai faktor kepada masalah guru dalam pengajaran Sejarah.29 (0. pengkaji melaporkan bahawa skor min bagi • No Item 7. SP=0.94. SP =0.74 .

. • Kajian lanjutan boleh dijalankan dengan lebih meluas lagi iaitu meliputi daerah.daerah lain di negeri Perak.item soal selidik yang terhad sahaja. • Kajian yang dijalankan oleh penyelidik sehingga kini hanya menggunakan item. Bagi tujuan kajian pada masa hadapan. kajian lanjutan boleh dibuat dalam skala yang lebih besar dengan menambahkan bilangan responden kajian serta bilangan soal selidik. kajian berbentuk kualitatif sepenuhnya dan pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru boleh dilaksanakan untuk melihat hasil dapatan yang lebih menyeluruh.5.0 Cadangan dan Rumusan • Kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik adalah berbentuk kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan soal selidik dan temu bual. Sehubungan dengan itu.

langkah proaktif untuk mengatasi masalah.Rumusan • Kesimpulannya. semua pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil langkah. dapatan kajian menunjukkan guru. Oleh yang demikian. .guru Sejarah menghadapi beberapa masalah dalam pengajaran mata pelajaran Sejarah.masalah tersebut dan memastikan matlamat yang tersenarai dalam kurikulum Sejarah dapat direalisasikan.

(2007). Bhd. Masalah Penerapan Nilai Patriotisme Dalam Pengajaran Sejarah. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. (1998). Pembelajaran Untuk Kefahaman.mpkk. Briley. Pembangunan Patriotisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Dua: Perbandingan Antara Empat Jenis Sekolah.org/indeks. Mohd Nor Mahmud. Chua Kheng Hoe. Sophist Sanguan (2009). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Yassin Sopia. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. • • • • • . Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.0 Rujukan • • • Abdul Malek Selamat. Tesis PHD yang tidak diterbitkan. Nagappan Rajendran. (2003).ICT Sebagai Alat Komunikasi. Md. Ratnavadivel Nagendralingan. Penggunaan Media Dalam Pengajaran Dan Pembelajarn Di Kalangan Guru Sejarah Sekolah Menengah. Chong-Hin Lim. Satveer Kaur. Hazri Jamil. Saad Noor Shah and Mohd. Developing teachers and Developing schools in Canging Contexts: Hong Kong: The Chinese University Press. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Kajian Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Menggunakan Teori Pembelajaran Konstruktivisme. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengajaran. (2004). Teknik Mengajar Sejarah. Laporan Projek Sarjana yang tidak diterbitkan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Perlaksanaan Kurikulum Geografi Kurikulum Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Kajian Tentang Sikap Guru Dan Masalah.6. (1994). http://www. Radzi Idris (2008). J (2008). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Penggunaan ICT Di Dalam Pengajaran dan Pembelajarn Sejarah.

TERIMA KASIH .

3 #:2:8.3 W f©f° f°– f ©ff°f°  ½ °  f ff ° f°f€ f° ff€ °–f° ¯ °––°ff° ¾f ¾  f° ¯ f f– ©f° f©f° ½f f ¯f¾f f f½f° f©f° ° ff€ ¾ ½ °°f f° f f½ ½¾ ¾ ½ °–f©ff° f° ½ ¯ ff° ½ ¯ f©ff° f°– ¯ ff° –  f¾f°ff° ° ¯ f f¾ f½ff° f°–  ¯ ° W f©f° f°– ©ff°f°  ½ °  ¾ °––f ° f°f ¯ °––°ff° ¯ ¯ ¾f ¾  f°– f ¾ff©f  °–f° °–f° f©f° f°©f°  f ff¯ ¾ff f°–  ¾f °–f° ¯ °f¯ ff° f°–f° ¾½° ° f©f° ¾ f f°–f° ¾f ¾  W f©f° f°©f°  ©ff°f° °–f°  ¯ f¾ f– f ¯ ½ f f f f f° ° – 9 f .3. .3 /./.

8 2.. 574.8.9.3907803.5.7.9 /70.8.9.3/02.3...7. 50.2- .89.507: 203. .2 503.3 $0../.5 -0-07.8..7.3 :7: :7:$0. 5.2 :7::2 $0.2. 2.7..9 .7..3 2.91 :39: 203..33.3 802:. 90780-:9 /.3. 203.9. .3 2.9.3 .5.5.8.3 202. 2. /.7. 0 .3 .. /..3 203:3:. /.¯¾f° W 0825:.3-079.8. /.3:3.

3 /. /907-9.820 %088 !.3.3 %047 !02-0..3:3 ..0789 !03//..3 &39: 01.3 %.. 03:3.3. %$0-.3 0-0708.7.73 $0.3 %.2.3 $0.3 /.7.2&3.9  !02-0.7..39/.7...3 W -/:.7.. . #::.3 $:9.2 !03.7.9 42:3.3 43897:9..7.3/78 70  !03:3.3 !03....2.3 !02-0.8 995.3 !02-0.0 $0.

.

 25 47.

39/.2  %03 03..7.03 40  !02-. /907-9../ /78  0...9749820 .7. %3. %088 $.7.3 .0789 .7. !0..3.5 .7.7. !0307.7.7 $0.1 :7::2 07805. .4483.3.93.8.3.3./: $04../.3 .3 :7: $0..3 .3!02-0..3 %039.7 .2 !03. 0303.547.9749820 .3 / ..1 :7::2 047.03/7./ 447 $.0789 !03//......3 !02-0. /907-9.3 0/.007 . 25...39/.2&3... $4589$. ..2:/  !07.&3.3 :..7.9.0789 %0344 .0789!7088 $.:7  !03:3. ..8.3:3..3 39.8.9.39/.3.078. 0303.!07-.3.3/4/ #.8. #.3.3.3 $0. 43 3 2 $.9 038 $04.343 . . /907-9. .3 #.2 !03.3 . !.3/3. ..5.5 :7:.3 $. . .8.2 !03..3 .3  .73 .3/08 :.3 %.55.3 ..3 $:9.3 :7::2 047..7.3 ..7.3 !740 $..8.045390.0 .3/78 W W W W W W W .3 $0. !.03/7.7.3 :. %088 $. %088 $.9438 897-:9478$/3 / 4/ 47.3&3.3!.3.:25:7&3.2 !03.33 43909843 43%03080&3.38.3/0. /907-9.3 $:/.7./.9.7.04538.3!%$!:-.3 .7.7.39/...3:.0789 0-.883 $45.. $04....

%#$ .