ِ ‫إِ َذا وقَع‬

ُ‫ت الْ َواقِ َعة‬
ََ

1.

Apabila berlaku hari kiamat itu,

ٌ‫س لَِوقْ َعتِ َها َك ِاذبَة‬
َ ‫لَْي‬

2.

Tiada sesiapapun yang dapat mendustakan kejadiannya.

ِ
ٌ‫ضةٌ َرافِ َعة‬
َ ‫َخاف‬

3.

Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar) dan meninggikan (golongan yang
taat).

ِ
‫ض َر ِّجا‬
ُ ‫إِ َذا ُر َّجت ْاْل َْر‬

4.

(Ia berlaku) semasa bumi bergoncang dengan sebebar-benar goncangan.

ِ ‫وب َّس‬
‫ال بَ ِّسا‬
ْ ‫ت‬
ُ َ‫اْلِب‬
َُ

5.

Dan gunung-ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya,

‫ت َىبَاءً ُمْنبَثِّا‬
ْ َ‫فَ َكان‬

6.

Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran,

ً‫اجا ثَََلثَة‬
ً ‫َوُكْنتُ ْم أ َْزَو‬

7.

Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya);
8.

ِ َ‫فَأَصحاب الْميمن‬
‫اب الْ َمْي َمنَ ِة‬
‫ح‬
‫َص‬
‫أ‬
‫ا‬
‫م‬
‫ة‬
ُ َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ
Iaitu puak pihak kanan; alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu?

9.

ِ
‫اب الْ َم ْشأ ََم ِة‬
ْ ‫اب الْ َم ْشأ ََمة َما أ‬
ْ ‫َوأ‬
ُ ‫َص َح‬
ُ ‫َص َح‬
Dan puak pihak kiri; alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu?

ِ ِِ ‫ي‬ َ ‫ي َعلَْي َها ُمتَ َقابِل‬ َ ‫ُمتَّكئ‬ 16. Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. ‫ضونٍَة‬ ُ ‫َعلَ َٰى ُسُرٍر َم ْو‬ 15. yang sentiasa beredar di sekitar mereka. ِ ‫ِِف جن‬ ‫َّات النَّعِي ِم‬ َ 12.‫السابِ ُقو َن‬ َّ ‫السابِ ُقو َن‬ َّ ‫َو‬ 10. (Di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu. . ِ ‫وقَلِيل ِمن ْاْل‬ ِ ‫ين‬ ‫ر‬ ‫خ‬ َ َ ٌ َ 14. (Tinggal menetap) di dalam Syurga-syurga yang penuh nikmat. Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang-orang yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan di dunia). Mereka itulah orang-orang yang didampingkan (di sisi Allah). Sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan. ‫وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن ُُمَلَّ ُدو َن‬ ُ ُ‫يَط‬ Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya). 17. ‫ك الْ ُم َقَّربُو َن‬ َ ِ‫أُوَٰلَئ‬ 11. (Mereka duduk di dalam Syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata. ِ ِ ‫ي‬ َ ‫ثُلَّةٌ م َن ْاْل ََّول‬ 13. yang akan mendahului (mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak).

Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. ‫َو ََلْ ِم طٍَْْي ِِمَّا يَ ْشتَ ُهو َن‬ 21. 26. 25.18. ِ ‫وح‬ ‫ي‬ ٌ ‫ور ع‬ ٌ َُ 22. Dan juga (dibawakan kepada mereka) buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih. ‫َوفَاكِ َه ٍة ِِمَّا يَتَ َخيَّ ُرو َن‬ 20. ‫إََِّل قِ ًيَل َس ََل ًما َس ََل ًما‬ . 24. Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. ِ ُ‫َكأَمثَ ِال اللُّ ْؤلُ ِؤ الْم ْكن‬ ‫ون‬ ْ َ 23. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. ‫َّعو َن َعْن َها َوََل يُْن ِزفُو َن‬ ُ ‫صد‬ َ ُ‫ََل ي‬ 19. Dan (mereka dilayani) bidadari-bidadari yang cantik parasnya. ِ‫ََل يسمعو َن فِيها لَ ْغوا وََل تَأْث‬ ‫يما‬ ً َ ً َ َُْ َ Mereka tidak akan mendengar dalam Syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. ‫َجَزاءً ِِبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن‬ (Semuanya itu) sebagai balasan bagi (amal-amal baik) yang mereka telah kerjakan. ٍ ِ‫يق وَكأْ ٍس ِم ْن َمع‬ ِ ٍ ِ ‫ي‬ َ َ ‫بأَ ْك َواب َوأَبَار‬ Dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya yang mengalir.

Dan naungan yang tetap terbentang. ‫َوفَاكِ َه ٍة َكثِ َْيٍة‬ 32. Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. ٍ ‫وطَْل ٍح مْنض‬ ‫ود‬ ُ َ َ 29. 35. ٍ ‫و ِظل ِمَْ ُد‬ ‫ود‬ ٍّ َ 30. Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu? ٍ ‫ِِف ِس ْد ٍر ُمَْض‬ ‫ود‬ ُ 28. Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya. ِ ُ َ‫إِنَّا أَنْ َشأْن‬ ً‫اى َّن إنْ َشاء‬ . Dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. ٍ ‫وم ٍاء مس ُك‬ ‫وب‬ ْ َ ََ 31. Dan air yang sentiasa mengalir. ‫وع ٍة‬ َ ُ‫َوفُ ُر ٍش َم ْرف‬ 34. ٍ ُ‫ََل م ْقط‬ ‫وع ٍة‬ َ ُ‫وعة َوََل ِمَْن‬ َ َ 33. ِ ‫وأَصحاب الْي‬ ِ ‫اب الْيَ ِم‬ ِ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫َص‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ُ َ َ َ ُ َْ َ 27. Dan puak kanan.Mereka hanya mendengar ucapan: Selamat! Selamat! (dari satu kepada yang lain). Serta buah-buahan yang banyak.

Iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu. Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak ‫َو ِظ ٍّل ِم ْن ََْي ُم ٍوم‬ 43. Dan puak kiri. ‫اى َّن أَبْ َك ًارا‬ ُ َ‫فَ َج َع ْلن‬ 36.Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa. 44. ِ ِ ‫َصح‬ ِ ‫اب الْيَ ِم‬ ‫ي‬ ‫ْل‬ َْ 38. ِ ِ ‫ين‬ َ ‫َوثُلَّةٌ م َن ْاْلخ ِر‬ 40. ‫ُعُربًا أَتْ َرابًا‬ 37. (Semuanya itu disediakan) bagi puak kanan. Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh). ‫ََل بَا ِرٍد َوََل َك ِرٍي‬ . alangkah seksanya keadaan puak kiri itu? َِ ‫ِِف ََس ٍوم و‬ ‫َحي ٍم‬ َ ُ 42. Yang tetap mencintai jodohnya. serta yang sebaya umurnya. Serta naungan dari asap hitam. ِ ‫وأَصحاب الشِّم‬ ‫ِّم ِال‬ ‫الش‬ ‫اب‬ ‫ح‬ ‫َص‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ال‬ ْ َ َ ُ َْ َ َ ُ َ 41. Dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian. ِ ِ ‫ي‬ َ ‫ثُلَّةٌ م َن ْاْل ََّول‬ 39.

‫أ ََوآبَ ُاؤنَا ْاْل ََّولُو َن‬ Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu. .Yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? 48. ِ ‫اَلِْن‬ ِ ‫وَكانُوا ي‬ ‫ث الْ َع ِظي ِم‬ ْ ‫صُّرو َن َعلَى‬ ُ َ Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar. ‫َْلكِلُو َن ِم ْن َش َج ٍر ِم ْن َزقُّ ٍوم‬ Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok. ِ ‫لَمجموعو َن إِ َ ََٰل ِمي َق‬ ‫ات يَ ْوٍم َم ْعلُ ٍوم‬ ُ ُْ َ Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum. sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan (kedatangan hari kiamat). 52. 50. iaitu pokok zaqqum. ‫َوَكانُوا يَ ُقولُو َن أَئِ َذا ِمْت نَا َوُكنَّا تَُرابًا َو ِعظَ ًاما أَإِنَّا لَ َمْب ُعوثُو َن‬ Dan juga mereka selalu berkata: Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang. 46. ِ ‫قُل إِ َّن ْاْل ََّولِي و ْاْل‬ ِ ‫ين‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ََ َ ْ Katakanlah (kepada mereka): Sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian. dari mengingati hukum Tuhan). 51. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia. (akan dibangkitkan hidup semula)? 49. ‫الضالُّو َن الْ ُم َك ِّذبُو َن‬ َّ ‫ُُثَّ إِنَّ ُك ْم أَيُّ َها‬ Kemudian. ِ ِ ‫ي‬ َ ‫إِنَّ ُه ْم َكانُوا قَ ْب َل ََٰذل‬ َ ‫ك ُمْت َرف‬ 45. 47.

53. ‫فَ َمالِئُو َن ِمْن َها الْبُطُو َن‬ Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok (yang pahit buahnya) itu. ‫أَفَ َرأَيْتُ ْم َما ُتُْنُو َن‬ 58. ‫ََٰى َذا نُُزُْلُ ْم يَ ْوَم الدِّي ِن‬ 56. . Inilah (jenis-jenis azab) yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari Pembalasan itu. ِ‫ََنن قَدَّرنَا ب ي ن ُكم الْموت وما ََنن ِِبسبوق‬ ‫ي‬ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ Kamilah yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiap seorang) di antara kamu dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. 54. ‫ص ِّدقُو َن‬ َ ُ‫ََْن ُن َخلَ ْقنَا ُك ْم فَلَ ْوََل ت‬ Kamilah yang telah menciptakan kamu (dari tiada kepada ada wahai golongan yang ingkar). ‫ب ا ْْلِي ِم‬ َ ‫فَ َشا ِربُو َن ُش ْر‬ 55. maka ada baiknya kalau kamu percaya (akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat). (Mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan (ke dalam rahim)? 59. Iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas. ‫اْلَالُِقو َن‬ ْ ‫أَأَنْتُ ْم ََتْلُ ُقونَوُ أ َْم ََْن ُن‬ Adakah kamu yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannya? 60. ‫اَلَ ِمي ِم‬ ْ ‫فَ َشا ِربُو َن َعلَْي ِو ِم َن‬ Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak. 57.

sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah).61. ‫ِّل أ َْمثَالَ ُك ْم َونُْن ِشئَ ُك ْم ِِف َما ََل تَ ْعلَ ُمو َن‬ َ ‫َعلَ َٰى أَ ْن نُبَد‬ (Bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orang yang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu) dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya? 65. Bahkan kami hampa (dari mendapat sebarang hasil) ‫أَفَ َرأَيْتُ ُم الْ َماءَ الَّ ِذي تَ ْشَربُو َن‬ 68. Selain dari itu. tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? . maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. ‫لَ ْو نَ َشاءُ َْلَ َع ْلنَاهُ ُحطَ ًاما فَظَْلتُ ْم تَ َف َّك ُهو َن‬ Kalau Kami kehendaki. ‫إِنَّا لَ ُم ْغَرُمو َن‬ 66. maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan (bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada. berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak). 62. (Sambil berkata): Sesungguhnya kami menanggung kerugian. Maka (mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? ‫الزا ِر ُعو َن‬ َّ ‫أَأَنْتُ ْم تَ ْزَر ُعونَوُ أ َْم ََْن ُن‬ 64. kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama. ‫أَفَ َرأَيْتُ ْم َما ََْتُرثُو َن‬ 63. ‫ُوَل فَلَ ْوََل تَ َذ َّكُرو َن‬ َٰ َ ‫َولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم النَّ ْشأََة ْاْل‬ Dan demi sesungguhnya. ‫ومو َن‬ ُ ‫بَ ْل ََْن ُن ََْمُر‬ 67.

ِ ِ ِ ‫ُّج ِوم‬ ُ ‫۞ فَ ََل أُقْس ُم ِبََواق ِع الن‬ Maka Aku bersumpah: Demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian AlQuran. tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan (dengan cara digesek)? 72. 75. maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. ِ‫ََنن جع ْلناىا تَ ْذكِرًة ومتاعا ل‬ ِ ‫ين‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ل‬ ْ ْ َ ُ ً ََ َ َ َ َ َ َ ُ ْ Kami jadikan api (yang tercetus dari kayu basah) itu sebagai peringatan (bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat) dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orangorang musafir. ِ ‫وإِنَّو لََقسم لَو تَعلَمو َن ع‬ ‫يم‬ ‫ظ‬ ٌ َ ُ ْ ْ ٌَ ُ َ Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. ‫أَأَنْتُ ْم أَنْ َزلْتُ ُموهُ ِم َن الْ ُم ْزِن أ َْم ََْن ُن الْ ُمْن ِزلُو َن‬ Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan) atau Kami yang menurunkannya? 70. 76. 74. kalaulah kamu mengetahuinya. ‫أَأَنْتُ ْم أَنْ َشأْ ُُْت َش َجَرتَ َها أ َْم ََْن ُن الْ ُمْن ِشئُو َن‬ Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya atau Kami yang menumbuhkannya? 73. - . Kami akan jadikan ia masin.69. ‫ك الْ َع ِظي ِم‬ َ ِّ‫اس ِم َرب‬ ْ ِ‫فَ َسبِّ ْح ب‬ Oleh yang demikian (wahai orang yang lalai) bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar (sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatNya itu). َّ ‫أَفَرأَيْتُم الن‬ ‫ورو َن‬ ُ ُ‫َّار ال ِِت ت‬ َ ُ َ Akhirnya. ‫اجا فَلَ ْوََل تَ ْش ُكُرو َن‬ ً ‫ُج‬ َ ‫لَ ْو نَ َشاءُ َج َع ْلنَاهُ أ‬ Kalau Kami kehendaki. 71.

Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia. 84. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. ‫َوََْت َعلُو َن ِرْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِّذبُو َن‬ Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya (sebagai ganti) bahagian dan nasib kamu (menerima dan bersyukur akan ajarannya)? 83. Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara.ٌ‫إِنَّوُ لَ ُق ْرآ ٌن َك ِري‬ 77. ِ ‫اَل ِد‬ ‫يث أَنْتُ ْم ُم ْد ِىنُو َن‬ َْ ‫أَفَبِ ََٰه َذا‬ Patutkah kamu (wahai golongan yang kufur ingkar) bersikap sambil lewa terhadap keteranganketerangan Al-Quran ini? 82. ‫ََل ََيَ ُّسوُ إََِّل الْ ُمطَ َّهُرو َن‬ 79. (yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan). - . ٍ ُ‫اب م ْكن‬ ٍ ِ ‫ون‬ َ َ‫ِِف كت‬ 78. ِ ِّ ‫تَ ْن ِزيل ِمن ر‬ ‫ي‬ َ ‫ب الْ َعالَم‬ َْ ٌ 80. ِ َ‫فَلَوََل إِ َذا ب لَغ‬ ‫وم‬ ْ ‫ت‬ َ ‫اَلُْل ُق‬ َ ْ Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. 81. ‫َوأَنْتُ ْم ِحينَئِ ٍذ تَ ْنظُُرو َن‬ Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya.

92. Maka (dia akan beroleh) rehat kesenangan dan rahmat kesegaran. serta Syurga kenikmatan.ِ ‫وََْنن أَقْ رب إِلَي ِو ِمْن ُكم وَٰلَ ِكن ََل تُب‬ ‫صُرو َن‬ ْ ْ َْ ْ َُ ُ َ 85. (kerana engkau) dari puak kanan. 91. Kesudahannya: Jika dia (yang mati itu) dari orang-orang "Muqarrabiin". ِ َ َ‫فَس ََلم ل‬ ِ ‫َصح‬ ِ ‫اب الْيَ ِم‬ ‫ي‬ ٌ َ َ ْ ‫ك م ْن أ‬ Maka (akan dikatakan kepadanya): Selamat sejahtera kepadamu. Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang yang benar? ِ ‫ي‬ َ ِ‫فَأ ََّما إِ ْن َكا َن م َن الْ ُم َقَّرب‬ 88. lagi sesat. ِ ‫وأ ََّما إِ ْن َكا َن‬ ِ ِّ ِّ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫الض‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ َّ ْ َ َ َ ُ َ َ Dan jika dia dari (puak kiri) yang mendustakan (Rasulnya). ِ‫تَرِجعونَها إِ ْن ُكْنتم ص ِادق‬ ‫ي‬ َ َ ُْ َ ُ ْ 87. Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai (dan tidak tunduk kepada kekuasaan Kami). . ِِ ‫ي‬ َ ‫فَلَ ْوََل إِ ْن ُكْنتُ ْم َغْي َر َمدين‬ 86. tetapi kamu tidak melihat. ِ ‫وأ ََّما إِ ْن َكا َن‬ ِ ‫َصح‬ ِ ‫اب الْيَ ِم‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ْ َ ْ َ 90. Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Dan jika dia dari puak kanan. ‫َّت نَعِي ٍم‬ ُ ‫فَ َرْو ٌح َوَرَْيَا ٌن َو َجن‬ 89.

َِ ‫فَنُ زٌل ِمن‬ ‫َحي ٍم‬ ْ ُ 93. ِ ‫إِ َّن ََٰى َذا َْلُو َح ُّق الْيَ ِق‬ ‫ي‬ َ Sesungguhnya (segala yang disebutkan) itu adalah kebenaran yang diyakini. 96. Serta bakaran api Neraka. Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak. ‫ك الْ َع ِظي ِم‬ َ ِّ‫اس ِم َرب‬ ْ ِ‫فَ َسبِّ ْح ب‬ Oleh itu. 95. bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar. . ‫صلِيَةُ َج ِحي ٍم‬ ْ َ‫َوت‬ 94.

:5.   &.241.2.15.33.:.42.5.5 :5...1.4/3/9/.../91.3..5/9.91:2. .951.541..7.1..5.9492.722..3 1.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful