..

"
' ..
'i',
'.
,"
"
"
"
. -.
3.
4
6:;"
IÓ',:'
l:f· ,.
18
19
20
24
25
28
29
32
34
35
36
"." .·.


•.
..


'.

..
... ...;..
·.
...
..

..

·.
¡ •
EDlTORIAL .
.. ;NOTICIARI. . .,
'EL PERSONAL NOU
PIGUES LA TEVA
.CÒMIC
" .
CONSULTORI
MODA
EL RACÓ DELS CORS SOLITARIS
TEST.
SERVEI PE DETECTIUS
CREACIÓ
. FRANCÈS
,;ANGLÈS .
'.
"ANUNCIS .
./HORÒSCOP ,.
; ... ,. .. '. .
,
...·••• 11.111.

" lli
......,.e .... !l.1II .1
.. , .•¡o.o
:"UN.QUÀRl'. DE SET
. :. ... Re.v"ista de Batxillerat
:.'t" .de'Cardede!J .
,r.•
',:":.", :' ••••• ... J
.'t :
.".....,._,.,..----,----.,-Institut de: : : :.: Batxill erat
,. .'
Cardedeu'
,.OIC.UI •••
. - primer trimestre del curs 9Ú92
ConseiJ de Redacció: Víctor Audouard. Olga Càceres. Marta Cas-
R.a·quel Civil, $ònia Mercè Company, Cf:uz•.
Fefi Diaz. Laura GonzlÍ.lez. Patrícia 19lesias, YolandaJurai:lQ,
Ló'pel., Eva MartÚ1,.Quelo Martín-Alb6, Eloi Masip, Mar Ralger,
Dolors Rovifa, DoÍors Urbano i Oriol Xio1.· • .
Josep PUjol i Neus "":.\ner.
Víctor Audouard.
-Edita; 1. B. Cardedeu.
. CoHaboracions:
EATP de Còmic (Sem. de.dibuix)
• EATP d1nformàtica
_EATP de d pxpressió anglesa.
.• Seminari de Francès .
• Seminari d'Anglès
.• de Català
Impressió: Arco. S.A. - CARDEDEU
Tel. 846 09 05 ' F,?, 871 1889
"UNQUARTDESEr' noes responsab¡)itzade les opinions expres-
sades pels autors en els seus mieles. ..

.'
..:
'E dit ori aI
:"...
...
. " .
.'
I • • . ,
Potserja us hi heufixat. Segurameni, abans de llegir reditorial de la nostra revista, I'haureu
benfull(!jada ifins i tot, poise; n 'haureu)legit ja alguna secció.l haureu viSt que a "Un quart de '
set" li hem rentat la cara, amb alguns petÚs·canvis de disseny"que li donen una imatge més neta,
Però nopatiu: la trobareucom sempre/ambÚs secciOns que vosaltres esperéu,fruit del treball qui
hdnfet els nous redactors de l'EATP de'premsa que es fa a tercer." '. . "':'
Així, enaqueSt número de coïiúmçament de curs, us pre:;entemles cares noves entre el personal
que ha aparegut pels pÚsa.dissos'd'aquest vell convent de dominics; notícies diverses, les vostres
creacions, les queiXes; ¡es vostresúijaneries,tot. També hi,trobareu el còmic amb el qual
Lorenzo Ramos va guanym;juntament altre.lreball de Toniloch, el concurs de Sant Jordi
del curs passat i que, {ler raons d'espai, no va poder aparèixer al darl'er número de "Un quart de
seC. Rem cregut que valia la-penafer.cto sortir, encara que sigui· una mica tard, perquè és,una
creació de gran qualitat. Per cert;'què'ens hq.i¡ dit que'a lïiistitui, tanta./'EATP de Còmic com a
d'alires bandes, hi ha ninotaires que se 'n 'surten P':Of/ bif T¿uizbé en tenim i;na mostra en aque!it
número. Si corltinuém aif;í
J
quisdp de so¡:.tir un supiement especial
am.b les historietes sorgÚies déi'iti:;ti.,SiJú creacions s:ho valen, perquè no?" " .
.:.Tambt és; ara i aquí"eUloc,¡; el mOment de donar la benvinguda a tota la gent nova, tant als
. . .' . .
alurilnes deprimercOl'ri als altres que s'han incorporat ala vida de lTB.C. en aquest curs. Voldríem
que s'hi trobessin com a.casa i que, com lOthomfa a casa seva; el respectessin i se'I fessin seu
conservant les seves instal·lacions, tenint cura de la seva netedat, i totallò que les personesfan amb
els llocs que estimen . ,'. ' , .' ',,' ..-
Ara que parlem dels novells, a¡kojitarem per opi;¡ar sobre l,tn que ha sorgit ·diver.ses
v.egades en cartes que han arribat a'la secció de "Digues la teva". Hi ha gent, diuen, que voldrien
fer pagar la patenta -altrament dit "fer novatades"- als deJirimer. Arguments: "o mi m 'ho·vanfer,
jo també ho vullfer", "després ensfaltaran alJ.'especle", ifrasesper l'estil on s'hi nota més el desig
de venjança i de jorça no pas Ús ganei de passar-s 'ho bé dmb alguna brometa amb la qual
hi pugui riure. Si és ql1e calfer pagar la patenta a algú, qüestió ben diScutible, és'obvi que
ha de.predominar per damunt"de tot'el bon humor i el sentit d'amistat;mai el de domini, O no ho
trobeu aix!? , ,
Per últim, i malgrat que estemfarts d'explicar-ho, especi,almeni per als novençans repetirel7,l,
per enèsima vegada, el-sentit del flam'd'aquesta revista,. Potserus haureufixat en el reliotge que
corona la torre de l'insti. Jafaforça temps que aquest vell rellotge va decidir d'aturar-se. Com{lu-e
gairebé tothomja està al cas de l'hora, es va considerar que el repòs se 'I mereixia, i des de llavors
les busques estan descansant en la mateixa posició: un 'quart de set, Vet aquí el nostre nom. 1vet
aquí, una vegada més, la vostra revista. ' , , ,
Bon Nadal a tots!
·'Nòticiari .•:" -.-
,. . " '. . . . . . '. .
.
CO)l¡GELATS .
El passat.23 de novembre la calefaèció de l'insti
va sofrir'una peüta avana. Segons ens va explicar la
Isabel García-Ramqs, l'in'stitut, lafalla \la .
.'., .l'star el\ eltem¡ioritzador,que fa que la calefacció
. 's'eitgegi¡i a les'6 del maií. Aquest próblema no es va'
.poder arregfiiren tqt el dia i comvosaltres mateixos vau
poder cOmprovar la temperatura a l'insti era realment
cruel. (Dolors) .
LES VAGUES
Els passats dimecres 29 d'octubre i dijous'29 de
novembre de 1.991, es dugueren·a terme unes vagues en
iot l'ensenyament no universitari públic i privat de
Catalunya. . .
El motiu d'aquestes no es pro-
dueil. només per aspectes econ'òmics, sinó també per
millorar d'una manera general laqualitat de l'ensenya-
ment, i sobretot pel que fa a la vinguda de la Reforma
Educativa. Fins ara l'administr.ació s'ha mostrat
indiferent davant les propostes del professorat, i es
possible que es tOJ;ni a convocar noves vagues fins que .
es respongui a les demandes.(Pilar i Marta) . .
. .
NOVA JUNTA DIRECTIVA
La nova Junta del curs 91192,Ia formen
un conjunt de cinc persones que són:
- Directora: Isabel Cerdà
- Vice-director: Josep Pujol
- Cap d'estudis: Jaume Guinovart
- Secretària: Isabel García-Ral1)os
- Sqts-:secretari: Jordi López_
. Són els encarregats de regir i coordinar tot l'ins-
titut. El Consell'Escolar, un grup format per pares,
alumnes, professors i personal no docent, i que' és
l.'òrgan directiu màxim del centre, va acceptar la
proposta d'aquesta nova junta. Part d'aquestes perso-
nes ja pertanyien a la Junta de l'any passat: la Isabel
Cerdà, que l'any passat ja era la directora,. en Josep
Pujol, a vice'director, i la Isabel García-Ramos,
secretària. En Jaume Guinovart·, que l'any passat era
sots-secretari, ha passat a cap d'estudis substituint en
Joan Estafanell. Ha entrat com'a nou sots-secretari en
Jordi López. En principi, aquesta junta és per a aquest
curs.
CASTANYADA '91
Al.lucinant! El passat dia 25 d'octul¡re els alum:
nes de COU varen organitzar una de les, conegudes .
festes a Copa, la primera dei curs. Es va' muntar amb
l 'opjectiu, comcad'a any, que eS coneixin els alumnes .
de primer i coneguin els grans i 'les grans "llegendes"
que havien estudiat (o com a mínimho varen intentar)
en aquestïnstitut.
Aproximaçlament eren les sis de ra tarda del di-
vendres abans esmentat, quan les portes' de la discoteca
s'obriren cara als alumnes de l'institut perfruir d' aque-
lla tarda. Poc a poc van anar entrant cap el recirite
escollii.· '.
Quan eren aproximadament les set de la tarda
Copa era plena'a vessar. La respostadels estudiants fou
molt bona, i fins ¡' tot duien a gent totalment aliena a
l'insti.
Tot i la poca eficàcia del disc-jokey, que no va
estar gaireencertat, hi festa va rutllar sense els aldarulls
de les festes anteriors, i crec, personalment, que els
alumnes de COU poden estar molt satisfets de comels
.va resul tar la festa.
El que us de\llanem a tots els que esteu llegint
aquesta revista, que nocanvieu mai iquepuguin haver-
hi més festes com la del passat mes d'octubre... sou
collonuts!
Fins la pròxima!!!
Víctor i Kelo
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
El reglament de règim intern és el reglament pel
qual es regeix el centre, ja sigui en funcions docentS
comnodocents. És adir, comprèn els drets i deuresdels
alumnes, professors, pares. i personal de neteja, secre,
taria i administració. Doncs bé, aquest any se n'està
fent up de nou perquè l'any pass!'t la Generalitat va
canviar algunes normes i el que hi havia quedava
desfasat.
El reglament provisional,la base del definitiu,
l'han fet el cap d'estudis i els professors. Els pareses
van preocupar de fer les esmenes corresponents' i ara'és
el torn dels alumnes. Podemi hauríemde presentar una
llista amb el que volem modificar de l'actilal regla- .
ment. El consell escolar d'aprovar-ne o
rebutjar-ne les esmenes que presentem.
Els nostres representants al Consell són l'Àlex
Almuedo, en Sam Biibler, en Jordi Prat. A ells podeu.
presentar les vostres propostes. (Eva Martín, Toni
Cruz i Sònia Clavell,)
, ' ....

CASTANYADA '91
El dijous 29' d" octul¡re vam celebrar la Castan-
yada d'aquest 'curs a l'Institut. Van fer-se diferents
activitats paralleles. La Jam, Session va ser un'pIuri-
concen que es va fer a la sala d'actes en él qual van
tocar alguns grups i gent de l'Institut. Als artistes no
els va, imponar fer mescla de grups, grups com Barra
Lliure, Razzia, No Badis, Dia-D i en Manolo i el
Miguel. La música no sonava gaire bé, però era prou
animada per ballar, cosa que la gent no va fer gaire.
Alhora,s'estava fent la Gimcana pel voltant de
l'Institut en la qual van,panicipar 9 grups. Aquests
havien de passar deu proves, en una d'elles els'
panicipants s'havien de pintar la cara: era un distintiu
que feia aquest recorregut atrafegat una mica més
divertit. Tots els grups van passar les diferents prove's
exeptuantla 10. Alguns no van arribara temps i d'altres
estaven fent esports, però tot i amb això a cap partici-
pantli va faltar el premi: una piruleta.
Ara passem als esports, ,que també es van jugar
a les tres últimes hores. Els-jugadors podien optar
entre el bàsquet i el volei, a futbol no perquç només
hi podienjugarels que feien esports extra-escolars. Va
ser un campionat on no es van comptar ni els primers
ni elsúltims,jaquealguns equips no es van presentar.
El premi final va ser honor i glòria. .
Però al cap i a la fi, què e$ una castanyada sense
castanyes? D'això se'n van ocupar els qe COU. Le$
castanyes, es van acabar tan bon punt van ser torrade$,
jaqueelsde l'institut veí també en van veniracomprar.
Finsi tot deien que en van faltar. És clar, devien estar
boníssimes. A inés a més el preu era p¡ou assequible:
la paperina costava cinquanta cuques.(Tetii)·
,
UN PETIT MATEMATIC
El 12 d'octubre passat la professora de mates
Maria Antonia Morató va tenir un preciós nadó que va
fer 3,800 Kg i al qualli han posat Jordi Aleix. Tant ella
com el bebé descansen feliçment a casa seva, però des
de l'institut esperem impacientment que aquest des-
cans 's:acabi aviat i torni amb nosaltres.(Raqllel Civit)
A DIBUIX ARTíSTiC
Ultim,ament s'han rebut queixes la revista d'un
comportament incorrecte dins l'aula de dibuix durant
la primera setmana del mes de novembre. No se sap qui
es dedicava a desttossar les peces· fetes amb fang dels
alumnes que treballaven en aquella aula,Sortosament,
es veu que aquestes accionsja s'han aiurat.(OrioIXio[)
JAM SESSION
. . " .
E$ va fer a la sala d'actes i segons la reacció de
la gent; en general, va agradar. Es van col.locar les
cadires a la sala per poder escoltar la música amb
comoditat, però després es varen retirar les cadires, i
tolS a ballar, Era una llàstima que laveu no se sentís bé,
perquè els musics hi van posar moltes ganes.
En primer lloc van tocar 'l' Almuedo,' en
Ricard Carbonell, en Marc Anero i en SamBabler, que
són components de "NOBADIS". Després van pujar a
l'escenari en Marc Freixes, en Jordi Barquens, en Marc
Artero, i també va ajudar a cantar l' Alex Almuedo. ,
Tot seguit van actuar l'Alex Aromí, en Marcel
Gutinell(ex alumne), l'Oriol Gutinell, l'Alfredo Goi>-
i en Joan Quintana. Tots eren components de
diferents grups. En acabar va iocar en Manel Viegas, i
segons els organitzadors;...psè!. (Eloi M.)
,---
,
·EI
Personal Nou
.
r _ - _ - ~ _ ~ _ _-_-_-_-_- ~ _ - _ - _ _.
Correnpels passadissos, es tenquen a les aules, prenen cafès al bar: segur que a un lloc o altre'
els haureu vist i us hi haureufixat, Són ells. Sí, els profes i el nou personal que han aparegut tot de
sobte al nostre institUt, Algunsja els tindreufitxats perquè els teniu a classe, però d; altres us deuéii
" ser uns enigmàtics desconeguts, Perquè deixin de ser desconeguts i enigmdtiés us els prdeiüerr¡tot
.', ,seguit"amb unes quantes dades que us ajudaran a situar-los, ' '
, . .. ,,,' ; ~ r - __
. '
, Nom i cognoms: Patrici Boini.i Balagué,
Assigmltura: És un dels dos conserges, ,
Lloc/Institut anterior': Centre de Documentació Mu-
. sical, a Barcelona,
, ' ,
Primera impressió: "Unamic4cUlre: lijaltaunapin-.
tadela" .
Signe zodiacal: Taure,
, Vi u a: Cardedeu,
Nom i cognoms: Daniel Inglada i Carratalà,
Assignatures: Filosofia i ètica,
. Lloc/Institut anterior: LE. Matadepera,
..Primera impressió: "Em perdo per IOl arreu" ,
Signe zodiacal: Capricorn,
Nom i cognoms: Virgínia Mola i Periquet,
Assignatures: Llatí i ètica, I
Lloc/Institut anterior: Insti!Ul Ullciecona/Tarragona
Primera impressió: "Molt gran, La gent, bé, baSlant
bl" '
Zigne zodiacal: Verge,
Nom i cognoms: Xavier Yàñez Such,
Assignatures: Grec, alemany i ètica,'
Lloc/Institut anterior: Calella,
Primera" impressió: uBé, posiciva."
Signe zodiacal: Aquari,
Hobbies: Esquiar i sobretot viatjar,
Nom i cognoms: Pere Bartrés Ametller,
Assignatures: Física i química,
Lloc/Institut anterior: LB, Vilassar de dalt.
Primera impressió: "Bé, bona,"
Signe zodiacal: Gèminis,
Nom i cognoms: Santiago Campillo Guajardo,
Assignatures: Matemàtiques i EATP d'informàtica,
LlodInstitut anterior: LB,Moià,
Primera impressió: "Massagenr, lanlengeneral com
per classe, però moll bona gent:'
Signe zodiacal: Peixos,
..._-----------------------------------..-.....-- ---- - --- - -..,-.------ .....;.. .....------.
-_-_- - -_-_ w---_ _
Nom i cognoms': M,muel Villar Pujol.
.Assignatures: Filosofia i ética.
Lloc/Institut anterior: Centre d'Estudis Montseny.
Primera impressió: "Impressiona, és moit més gran
que l'anterior". .
Signe zodiacal: Peixos.
Nom i cognoms: Ignacio Gamen Ruiz.
Assig"atures: Llengua i literatura castellana.
LlodInstitut anterior: Juan Saiamedo (Gavà).
Primera impressió: "Sincerament, bona. Molt bon
tracte amb la geni."
Signe zodiacal: Taure.
Nom i cognoms: Angels Maristany Rojas.
Assignatures: Ciències Naturals.
L10clInstitut anterior: El Masnou.
Primera impressió: "El lloc és un bon lloc i la gent,
bé."
Signe zodiacal: Gèminis.
Hobbies: La fotografia.
Nom i cognoms: Francesc (Quico) Vinyes i Faura.
Assignatures: Llengua i literatura
Lloc/Institut anterior: I.B.Cardedeu
Primera impressió: "Igual que fa tres anys"
Signe zodiacal: Verge.
Hobbies: Col.leccionarprograines de mà (teatre, cine-
. .
ma i la Fina hi afegeix "i també .estampetes':):
Nom i cognoms: Jaume Jané i Bellavista.
Assignatures: Filosofia.
Lloc/Institut anterior: I.B.Moià.
Primera i;npressió: "És com els altres" .
Signe zodiacal: Gèminis.
--- -- -------..
"
':..'
.._-------- ---------....-_----- --- --- - --- -
¡::--_.
.'
Nom i cognoms: Carles de Cubas i García.
Assignatures: Matemàtiques i EATP d'informàtica.
LloclInstitut anterior: I.B. Verdaguer i I.E.Salvador
, 'Seguí (Barcelona). .
:/: :primera impressió: "Gran, qpaiós, molt agradable"
, Signe zodiacal: Escorpió.•
Hobbies: Anar al·cinema.
, Nom i cognoms: Isabel Curto i Iniesta.
,Assign'atures: És la nova administativa'
Lloc/Institut anterior: Escola de música de Carde-
deu. I durant el, curs 82-83 ja va treballar a
l'-Institut.
Primera impressió: "Hi hamolts més alumnes que el
primer cop que vaig venir."
Signe zodiacal: Cranc.
Nom i cognoms: Susanna Dols i Villegas
Assignatnr.es: Matemàtiques
Lloc/Institut anterior: És el primer insti\Ul '
Primera impressió: "No' sembla un institut. L'edifici
s'assembla al de la w;iversitar",
Signe,zodiacal: Lleó "
Hobbies: Llegir, escoltar música i la fotografia.
NOnl i Enric Galiana Arranz
:' És un dels nous conserges
. 'Ll'ociInsfitut anterior: I. Batxillerat de Llavaneres
Priinera'impressió: "Quan vaig veure lafaçana vaig
rrobar'que era un edifici enorme".
Signe zodiacal: Escorpí
Hobbies: Li agraden els escacs, la música i agafar el
cotxe i viatjar.
Nom i cognoms: Cecília Rozas i Gascó.
Assignatures: És la nova,bibliotecària,
L1oc/Institutanterior: Ha treballat a diferents biblio-
teques públiques.
Primera impressió: Li recorda a una escola religiosa.
El pati és gran. "Però el que més conec és la
biblioteca" .
Signe zodiacal: Verge.
Hobbies: Li agraden els esports: la natació, l'esquí; li
agrada el· mar i" és clar, la lectura.
..- .......----...............--.,.,-, --
Icarus'
Digues la teva
MIREIA
.. Mireia, cel serè assaonat d'estels de brillantors
indescriptibles. Ratolinet d'ulls ferotges, que',llueixen
la blayor. dels cims més alts i dels .mars més
Mireia, sómriure delicarde porcellanaque' fon el
.glaç de lesaigHes més gèlides.. Mireia, foc:celestial que
em consumeix un bri de vida cada instant .que et
contemplo. ....
Ets l'estend'artde la meva esperançaque onejo al
vent quan desapareixen els "darrers' raigs. del..dia sota
í'horitz6 de la meva passi6,
La rosa, deessa de l'amor, cau als teus ·peus i
s'envemJelleix envejosa quan et té a prop' per la teva
bellesa incomparable.
El teu cabell és el mantell més suau i pr.cci.ós que
la terra mare, ple d·'aromes i fragàncies tor-
badores.
Les tiges de les més belles flors m¡¡i ac,?staran
a la perfecci6 d'aquesta· cintura morena que es mou
voluptuosament en el jardí de la pass.ió.
Manetes de cotó, tènues i delicades, que podrien
amansir la bèstia més només unfl
La foscor s'esvaeix qÍJe.t'acóstes cap
a mi. Friso penenir-te p¡òpdel meu:cor"massa xic per
tanta bondat i grandesa, sagnant de' càiides esperances
d'amor.. .. .',,:
Mireia, nomde la criatura¡nésjno.blidableque la
insignificant vida: podrà concebre ièonçebrà mai fins
a la fi dels temps. . .. .' .....
El m6n és maSsa' ínfjm artèu 'c·ostat. Res es pot
comparar a tanta meraveÏla, no 'hi'ha cap perfecció tan
. '. . .
extrema.
Recordo la teva alegria, aquelltM.annà t!U' mera-
ve1l6s quç"eclipsava els meus seiJl:iments', 'aquells pas:
setjos agafats de la mà, aquells .peton·sàmb gust a
pintallavis, aquell'parell de sines blanquinoses i juga:. ' ...
neres ... . ..
I ara l'enyor, l'enyor només em resta. L'enyor
d'aquells dies cercant el teu· amor, .tots dos com
NOSALTRES, somrient-nos en la fosc?, amb mirades .:.
que em travessaven rànima.
Ara ja torno a ser un JO solitari, vagabund, què
'en'un cert dia ho va.tenir tot, i que ho ha perdut tot. Si
més no, sé que t'he tingut a prop durani uns preciosos
instants, i a:ixò val TOT L'OR DEL MÓN..'
Hi ha unacita que'diu; "Las' mujeres dêmasiado
bellas, sorprenden menos el segund0 díci" Digues una
cosa, per què tu trenques aquesta nórrÍla?
DISCRIMINACIONS
M'agradaiia fer una queixa de la gent del bar. No
· sé si alguns de vosaltres us heu adonat qúesom objecte
d'una d:iscriminaci6 cada cop 'que volem comprar
alguna cosa, ja que quan apareix un professor és ell
el qui primer rep les atencions de laJudith, David i
companyia.
Espero que s'adonin qoe, pel fet de serprofes-
sors ells poden arribar tard a classe, ja que ningú els
prohibirà l'entrada. Jo porto 17 d:ies de classe i 3 cops
el profe no m'ha deixat entrar.
Ei, que ells no s6n millors que nosaltres!
Una morta de gana enfadada
POBRES DONNUrS
Sí, és prou trist néixer donnut. Per què?
Doncs un dèls nombrosos motius és molt fàcil:
Néixer per ser devorat feroçment a mossegades, en
·boca d'un afamat membre d'aquest m6n. Això es
podria suportar, jaquediuen que és un cicle vital, però
NO! Si us plau, no els tortureu només perquè tinguin
una certa similitud amb les vostres notes.
El passat dia 10 vilig ser testimoni principal
d'una de les nombroses,tortures als dónnuïs, "però no
era un donnut qualsevol, sinó el meu, sÍ, el meu tendre
donnU! que havia rescatat feia uns instants del bar:
Tot succeí en un canvi de classe, quan el
del meu amic i jo yàrem baixar al i
mentre:ell"va dirigir'se àl W.Cjo'vaig anar Ít rescatar
un ¡,obre donnut. Després .d'haver-·lo comprat vaig
¡jirigi,-me al W.C,on vaig. trobar èl meu amic, a qui li
vaig dem,anqrmolt educadamentqueagafés en braços
· .el Inen"trèjocanviaval'aigua deles·olives.
· Quan tenia jó l'assumpte entre les mans vaig girar el
cap mirant meu company que es mirava ¿¡ donnU!
amb i cara de criminal.
. ,.,. Sense jo t"nit'temps a dir res es dirigí el donnut
cap alà part ()IJ l" esquenaperd el seu bon nom i deixà
la bofoneta i tendra cara del meu donnut un
'soro1l6s i "motial gas noble, deixant sense ·,vida,
· manera tan cruel i perversa, èl meu pobre
donnut. .
No els torturis, gràcies!'
Bufa, Membre actiu del
Moviment de Defensa del Donut
......-......-..--_-........._---..-. .-.....----------- - -......... --------...--- --...... --..-
r---'--'." ,
. ,.

. .

--
--------- --...
· "EL CABO NONAY"
(Dedicat a un
ex·alumne de rrBC)
'. .
·:Fa tres mesos ben comptats
,;ll havia eSEit militar,
fent la mili a Cartagena
entre les ones del mar.
Ell era'el Cabo Nonay
· que als reclutes deia "ArI"
i quan no li feien cas
no deixavade cridar. :
Treballava al video-club
entre cintes de filmar,
força distret estava
però tot un any va pringar.
Les poques guàrdies que feia
veia les meuques passar,
i des de dalt les cridava:
"ç.ant us haig de pagar?"·
I així, sense ad';>nar-se
l'últim dia va arribar, ;
. '
el pelale tomà a fer
i a casa se'n va tomar.
J.M.G.
PER A LA MEI{CÈ, L'ELl lLA BEGO.
Som unes amigues de la Mercè Cortina, l'Eli
Donnay i la Bego Sardanya.
Us trobem molt a faltar, però no valIa pena dir-
vos res més, ja. que ens continuem veiemcada dia.
Només volem dir-vos això, que no és res. Tot i això
eSperemque aquest nores us agradi i no sigui un nores
per a vosaltres, ja que per a nosaltres tampoc ho és.
Volem dir-vos: ".:.Estàs moníssima", "·Nenes, aquests
tenen cotxe", ". la Julüi Roberts! '1; "-:unaaspirina",
"·Deixa'm el carnet", que sóc jo",
"-I ara ens volen fer fora"; "-No cabia en el cotxe, ella
no ho entenia", i "-"1 mal de cap el va tenir ella".
Pels millors records. Us estimem.
Elena . Imina
p'.D.: Encaraquesembli que hi ha molta conya, elles
ho entenen.
MÉS NOVATADES
. Som un grup de noies de 3r que no
. conformes. amb comestan tr3ctantde bé els "novatos".
Es pot saber què li està passant a la gent de 3r i
C.O. U.?, És que no veieu que estemdegradarit lafama.
d'un Institut que abans era collonut? És que no veieu
. que els primerencs cada vegada vénen amb més aires
de superioritat i no ens tenen cap respecte? .
. Senzillament, oens espavilem o ens espavi-
laran ells a nosaltres.
Vinga, animem-nos a fer unes bones novatades.
Que no decaigui la fama de l'Institut!
F.T.
OlC LA MEVA
En aquest institut sempre desapareixen coses:
un dia una calculadora, l'altre una carpeta, una
samarreta, i per començar bé l'any, un rotring. Això
no és un institutde pijos. és uh -ex.cuseu-me- unaca.ixa
de xoriços.
Robing·Mengue
DRET AL LAVABO
Som gent de primer que no estem que,
quan arribem dos minuts tard ens posin falta. I menys
quan tomem del lavabo: els primers de la llista no
poden entrar i els últims tenen més avantatges.
Tenim dret al lavabo!
REBAIXES PER AL'ALEIX
Tenimunaamigaque treballaen una perruqueria
i aquest mes fa rebaixes.
Ens va agradar molt quan 1'Aleix Aromí es va
presentar a l'institut amb' el cabell tallat. Si vol
l'acompanyarem a que s'ho tomi a fer.
P.D. Aleix, recorda que hi ha rebaixes.
Les Perruqueres

PER VOSALTRES
Ei! vosaltres, sí, vosaltres, aquestes quatre ties
tan genials,laMelani, la Isabel, laMeritxell i la Natàlia.
M'heu fet adonar' que la vida al vostre costat és
magnífica, però això només passa quan estic amb .
vosaltres, semprede broma, explicant coses divertides,
sempre és així. Les altres estones són avorrides, passen
a poea poc, lentament. Celebro haver-hos trobat, hodic
molt sincerament·. Sou COLLONUDES.
Una de 20n. a .
P.D. M'agrades, Jordi.
.-----------------
... - - - - - - ........::::--------_.......-.....----"""'-""'""- .....
QUEIXA
Trobo molt injustes algunes expulsions que es
fan a classe. Quan ja t'han "clitxat" les passes mala-
ment, tio, t'ho dic jo. .
Undia emvan fer fora declasse, i asobreet diuen
que has d'anar a a un tal professor de guàrdia.
I què lidius? .. "M'hanfet forade classe perestar
atent!" Això és una ... l!!
I a sobre, li preguntes el perquè i no saben què
contestar-te. L'única co a que et diuen és que vigilis,
que a les 3 expulsions, a casa. .
Vigila que a tu no et clitxin, coLlega ! 11
" .
CARTA ALESSEVESFANS,
O CARTA A AQUELLES PERSONES qUE ES
CREUEN ELS VIP'S
Lagent aquiem refereixo en aquesta cana són
aquelles persones a les quals (peJ quees veu) les han
educat perquè pensin que són els millors i els qui han
de trepitjar els altres.
Són un grup de gent que van gairebé sempre
junts, normalment de tercer i que es 'pensen que són
el millor del millor. Ells acostu'meh a opinar de lagent
sense conèixer-la i jo, fent cI mateix (perquè això no
és res més que una crítica), els que no opinin
de la gent sense conèixer-la bé. Es molta la gent
afectada per la seva crítica subjectiva, i a més a més
fictícia. Si voleu criticar la gent, feu-ho sols amb el
vostre amic, el mirall.
Aire
PER A LA MEVA ESTIMADA TITÀNIA
Després d'un any d'haver-nos conegut,
d'haver compartit confidències, somnis i dolors,
iLlusions i fantasies, i volent demostrar-li tot el meu
amor i carinyo més sincer que sento per ella, i que
espero que duri per sempre.
Ha estat un meravellós any gràcies a haver-te
conegut. Espero que sempre més sigui així, i que la
nostra amistat no s'acabi MAI.
Amb tot el carinyo del món,
Edal
CERVESA SENSE ALCOHOL
M'encantaria que el servei de detectius
s'encarregués de passar a preguntar per tots els cursos
de l'institut, què els semblaria si a la cantina hi
venguessin cervesa. sense alcohol. I que es faci possi-
ble.
12 firmes il.legibles
¿Y LAS NOVATÀS, QUÉ?'
Querío y estimaos 'colegas de dos cuanos de
siete.-Quisiera protestar porque a los nOvatos de este
año no le han hecho na ¿No tenei guevos? ' .
Nozotros, los de primero, os henios esperao a la
pueria y no tenei cohones..
OS ESPERAMOS!
FELICITATS!
F.¡:licitem a la Isabel i a la Melani pel seu petit >.
canvio Seguiu canviant més cap al bon costar. ,..
Gràcies.
Las Dos.
MÉS FELICITACIONS'
. 'M'agradaria felicitar algunes persones de 2n. Us
ho mereixeu tOt, i penseu que per alguna persona
d'aquell primer sou el món.
C.F
JA N'ESTEM FARTES
Ja n'estemfartesquel'EmmaRecio es pensi.que
la seva moto sigui un cotxe, encara que només tingui
dues rodes. Creiemque no té cap motiu ¡ierdeixar-laon
hi ha tots els cotxes. Heu vist algun cotxe aparcat amb
les motos?
Si ella té algun motiu especial per fer-ho, que ens
l'expliqui (algun moti4 convincent).
Les Motos Discriminades
QUÈ PASSA AQUEST ANY?
Hola, amics. Estic dèêepcionat perquè els'nova-
tos d'aquest any noreber¡,cap novatada, quan cada'any
més o menys se n'han fet, poques' o moltes. 'Però
aquest curs no se'n fan gens i quan els novatos arribin·
a segon o a tercer en faran, ells gue ho en te'nen capdret.
Jo em cabrejo solemnement i aixè.erri toca molt els... !
D'un desgraciat que a primer les va 'passar
negres i ara es mor d'enveja
.
,------------------ -------------- -------- --- -- ---- ---..
L'UNIVERS TENDEIX A L'ENTROPIA,
L'mC TENDEIX ALA "CAQUETA"
Crec que el títol ho expressa (ot•. però. per què'
aques.ta afIrmació? Doncs ja ho veureu:
'. Hi havia una veg·ada. en un temps no gaire
. '. llunyà; exactallÍ,mt el 1986. -un noiet que començava
aleshofes èT B.U.P. I què va veure? Doncs molta gent.
moltes classes. molts Srs. professors i un llarg etcètera
de moltes coses. De mica en mica em vaig anar
adonant que l'!BCera una "canya". com es diu ara. i
en sentit fIgurat. és clar. Però per què era una canya?
Doncs per molts motius. que potser el primer any
no es però els ... Aquests motius són
o eren. entre d··altres. la solidaritat entre alumnes. la
llibertat que aleshores tenies. i sobretot relació entre
alumnes i professors (tot i que alguns eren reacis a
aquest tipus de relació). Aquesta relació era.genial.
Què més genial que una persona. que a més de ser
company i amic. sigui també profe? (I no per fer-li la
pilota. no.ja que això no era possible. perquè com que
et coneixia ja sabia per on anaves).
·Oh. quin.temps aquell. en què malgrat els petits
prol-.
1
emes.I·IBCera un paradís enmig del caos estatal
de l·ensenyament!!. Qui pogués retrobar aquell oasi. I
és que em posa de mala lluna veure la situació en què
estem actualment.
. Tot s'inicià quan es començaren a resrringir el
nombre de faltes injustifIcades OinjustifIcables. cosa
que pot ser bona o no. però si la memòria no em falla.
en aquella època eren de 50. Després. amb l'aparició
de normatives de règim finern bastant absurdes. i ara
jaés l'úllima banderilla. la que mataellOro. Desitjava
que aquest instant no arribés mai però... ja diuen que
el que és bó dura poc. Aquest any he notat un canvi
substancial. Els professors. Oara millor dit. els SRS.
Professors.ja no volen saber res de nosaltres. "Van de
profes" i prou. Em sembla molt bé que a classe
mantinguin les distàncies. peròa fora. per què s· han de
mantenir?
Per què ara un professor no pot parlar amb un
alumne comes parlarien dos companys de feina? Cal
que es recordi que un professor és tan importamcom
un alumne? Sense professors. no hi ha
però... i sense alumnes? Doncs perquè v.an amb aquest
aire de superioritat? I si ho invertíssim? Oi que els
professors us trobaríeu estranys? Doncs per què ho
feu? Que no veieu que a classe és més fàcil conrrolar
40 'amics que 40 alumnes? La veritat és que si això.
aquest encegament. és· produït pels 'Ilargs estudis. jo
plego d·estudiar. Prefereixo ser un 'curt ignorant que
rio pas un cregut i estúpid cuIt. . .
Si us plau que si ho he vist jo.
vosaltres. els prOfessors. també ho heu de veure.
Aquesta és l'opinió. el record. la reflexió d'un
. humil i insignifIcant estudiant de COU.
Bufa, un d'entre moltíssims
.estudiants de COU.
P.D.: Si algú s·ofèn. és que es creu responsable
d'aquests fets. Llavors. reflexioneu i perdoneu-me.
ENHORABONA!
Enhorabona.M' AntonIa Morató!
. Et feliciten els alumnes de 3r.E
SAPS, TETÉ?
Crec que en el fons podem arrjbar a ser molt
bones amigues. És qüestió de no ser. com hodiriajo...•
iròniques. potser? No, potser de no fer tant de cas als
comentaris de les alrres persones.
Va haver-hi un temps (dos anys) que vaig pensar
que ho podia aconseguir. SOMNIS! .(Què en penses?)
Noia: La Telé ens ha dil que no sap qui POlS ser
i que, si vols, parlis amb ella.
JA FA UN ANY
EllS de novembre va fer un any. un any que
m'ha passat volant!
Mai no podré agrair-te tot el que has fet per
mi durant aquests darrers mesos. Sense tu mai no
hagués pogut superar ni suportar tOt el que m'ha estat
passant.
Gràcies per la teva fantàstica i gran paciència.
ia teva amistat, els teus consells i ànims. i sobretot pel
teu ajut.
He aconseguit una de les millors amigues que
mai he tingUt i que potser mai arribaré a tenir. Amb tu
tinc la confiança que mai he tingut. a ningú. Gràcies.
T'estimo molt. No. molt no: moltíssim!
Edal
No em deixis mai. Tu. no. Jo. mai no ho faré.
.- ............... --.......--_........--- ---- - - - - ,
,
-I
I -
I
I
- - ,
- .
-----------....-............--- _............... - _..-....-- - - - - - - - - - ~ - - ........-----.... -
. - -
©
1 9 9 1
- f ' \ U ~ A U .
-
~ - - - - - - - -- ------...... ---.....:..
- -'- ~ - -' ..:....-
-------
.,.
'. .
, .. ,
- ~ --...-=_----- ---......-
-
p A ~ l
NA 1
--------
--_........-......._ - - - - - - - . . - . . . . . . . ~ ........... _-
-......._----
------
-- -
"M. t1RNA u"
À ~ T NA
p
~ - .
I
--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ --- ------------------- ~
'.
- - - - - - - ~ -----
. - . ~ -
p
A
--- .,
SETZE
"------.-----------------
- - . ----".;..-------
-
.,.
~ - - - - - - - - - - -
'Mv R..ÑA I.J"
P A Ci 1 N A· 4
----------------------------------- -----
~ - - - .
I ta Cloti
DECfi:PCIÓ
M'agradaria explicar-vos la història que
estic vi.vint.· Per culpa d'això estic passant uns dies
.amargs i tristos.
'.: LlI'història:es sih.ia a pinci pis del curs passat.
Anava à u n ~ c1àsse on hi havia un noi en qui em
vaig fixar. Ell ha.arribat a ser el meu gran amor.
. Tot va començar només per l'aspecte físic'i
més endavant per la seva fòrma de ser. Ell hosabia
però 'sortia amb una allra noia i no el volia posar
en cap embolic. Un dia, en assabentar-me que
allò d'ellsja s'havia acabat, vaig'pensar que llavors
era la meva oportunitat. Els rumors em van fer
creure que tenia possibilitats. Ala fi va arribar el
dia. Va ser'el dia més meravellós de la meva vida.
Però la sort va canviar: No ens parlàvem a classe,
amb prou feina ens saludàvem. Una allra sèrie de
rumors em van fer veure que allò ho havia fet pel
seu interés. Això em portà a una gran decepció,
decepció que encara no he superat.
El resultat de totaixòm'ha portat a que quan
tinc alguna relació amb allres nois no puc conti-
nuar-la perquè en tancar els ulls el veig a ell; el que
encara és i crec que serà sempre el meu gran amor'
platònic. .
Cloti, què creus que puc fer?
'mis amb elfísic d'uria persona, per'luè no tot és amOL..
Segur que trobaràs algú que sigui amic, que sigui
agradable i que t'apreciï tal com ets. "
Cloti
Cloti:
Sempre m'havien encant';i els bombons de la
NesUé. No hi havia res millor que agafar-los, des-
P1!llar-los d'aquell paper vermeÚ, i . llepar-los i
¡¡rapejar-los fins que no en quedava res. Però
aquest any els ulls m'han saltat del seu lloc, he
conegut algú que ha remplaçat els meus bombons:
l'Stela de 2n. És molt guapa I té un cos millor que
el dels meus bómbons, però... té novio!!
Què puc fer, Cloti?
Un' caramel enamorat
Caramel;
Sento dir-t'ho molt però no ets la primera
persona que m'ha escrit sobre ella. Molts ho han
intentat, però segons tinc entès els ha donat carbassa.
No vull que tinguis una decepció, però és que em
sembla que és perquè surt amb un noi molt simpàtic i
que està molt bo.
Un consell; busca't un altre bombó. Al'insti n'hi
ha molts.
Cloti
----------------- - - - - -
Estimada amiga,
Estic segura que quan ho consultaves amb les
teves amigues et deien "Pas.sa d'el), és un estupid." 'En
part tenien una mica de raó, en dir-te que t'oblidessis
d'ell. Però iu ijo sabem que és molt fàcil dir això i en
canvi és molt difícil oblidar-ho. T'ho dic perquè a mi
em va passar exactament el mateix fa un parell d'anys.
Una amiga em va dir "Mira, si plOres perquè has perdut
el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles."
Aquesta sr que tenia tota la raó del món. .
T'aconseJlo que, de moment, quan el vegis no li
miris als ulls si no t'atreveixes, no sigui cas que et
quedis enfavada. Després, mira'1 de dalt a baix i troba-
li algun defecte. Segur que en té més d'un, i quan més
passi el temps, menys apropiat el trobaràs per a l ~ .
Ami emva funcionar. Després vaig tenir la sort
de conèixer un noi formidable que em va ajudar i que
encara està amb mi.
Nena, aquest no és el teu príncep blau, el teu
príncep l'has de buscar fixant-te en els nois i seleccio-
nant-los. Te'l trobaràs qualsevol dia que menys t'ho
esperis en un ball o per algun corredor de l'institut
i quan més el coneguis més l'estimaràs. No et confor-
~ - - - - - - - - _ ........-
Mod a
., '(li
- - - .or,
-....--- ..
l
}
Hola! Escric al consultori Cloti per·a veure
què puc fer quan una noia m'agrada molt, però és
que molt; però a ella crec que li agrada un altre noi
que no sóc jo.
Cloti, què puc fer per dir-li que l'estimo?
Un enamorat de 1r.
Amic enamorat:
Jo també he passat per el teu cas, però les noies
ho tenim més fàcil, perquè sempre hi ha una amiga que
ens ajuda a donar aquest primer pas. Si vosaltres, els
nois, no teniu un amic disposat a fer aquest paper, us
toca armar-vos de valor i coratge i intentar-ho.
Espia-la, mira els nois en qui ella es fixa; potser
vesteixen diferent que tu. Canvia de "look" i potser
atreuràs la seva mirada. Després segueix aquests
passos:
Primer, intentafer-te mésamicd'ella. Com? De-
mana-li apunts de classe, investiga el seu número de
telèfon i truca-la per demanar-li els deures, o amb
qualsevol altra excusa, que t'has equivocat de núme-
ro, però ja que uS coneixeu podríeu pariar d'alguna
cosa...
Segon, la simpatia. Has de ser ben simpàtic;
pregunta-li el tipus de música que.li agrada i, si
coincidiu -procura que així sigui-, deixa-li algun
cassette. Però si li va més el cinema, paria de les
peLlícules més interessants, d'aquelles que tens en
videoode les que podríeu anar a veurejunts algun dia.
Això segur que li agrada, per·experiència. Si ets dels
que expliquen acudits, prova-ho, et trobarà divertit.
Tercer i últim, no et tallis i deixa anar l'home que
hi ha dintre teu, que segur que és magnífic. Però
tampoc vagis massa de pressa, s'espantaria.
Si ambaixò no l'aconsegueixes, noetpreocupis;
segur que hi ha moltes altres noies boges per tu.
Cloti
"
.....--------- --------- =---=---------
A l'institut, durant aquesta temporada tardor-
hivern, hem triat la millqr selecció de la moda;
A la fotografia A trobem una moda informal
Com podeu veure, la noia ens presenta un mono texà
negre, que fa conjunt amb la jaqueta, i acompanyat
d'una camisablanca. És un model pràctic i còmode.
A la fotografia B trobem una moda reencarnada
dels anys 60. Les seves tendències es poden definircom: -.
un .conjunt drapejat, ample, còmode i normalnnent
acompanyat d'un cabell mitja melena o llarg despe;;ti:
nat.
Els nois poden seguir aquesta mateixa línia, re-
forçantla masculinitat amb el taU de les ¡" el
cabell un xic més curt i sovint, ondulat.
A la següent fotografia,C, podem veure una
moda clàssica, sovint tendeix a ser l'anomenada moda
. -
"pija".
D'aquesta podemdestacar la formalitat i
cia de la roba;americana, camisa i corbata, amb pan-
talons de pinces, tot això acompanyat normalment amb
unes sabates tipus moeasf.
Les noies segueixen una mateixa linea, però amb
faldilla i jersei de punt.
Hi ha també per escollir la macla
texana,evidentment basada en la roba texana i sabates
de quaJsevoltipus.
-',
Edal, agost "91
Garbína
EGOISME
Em sento utilitzada, enganyada, traïda ... !
.Dins meu hi ha unaràbiaqueno em deixa parar
de donar voltes al meu cap. Sempre intentant ajudar
als altres, i per què?! Que potser us penseu que ells hò
faran? Una merda.
lés quan la personaque has ajudat aconsegueix
allò que volia, estimava... t'adones que t'ha utilitzat.
Has pati t per aj udar-la, has deixat de bandacoses teves
per ell/a, has perdut un preciós temps que l'haguessis
pogutaprofi tar per ales teves coses, i de què ha servi,t?
De res. Quan tu sents necessitat d'ésser escoltat/ada,
que tinguin comprensió, és quan veus el gran egoisme
que corre per aquest món. És molt trist, no creieu?
Potser hauríem de reflexionar una mica i així
aconseguiríem aquest companyerisme que tots cer-
quem.
EL COR
El problema més gran que existeix és el que
ocupa el lloc més petit: el cor.
No t'oblidaré.
Per a Paco B., de lr e
PER QUÈ VAS PUJAR?
Si aquell dia no haguessis pujat, jo ara no
estaria tan malament.
M'has fet molt de mal, però com que t'estimo
rant, et perdono. '
No m'oblidis, jo tampoc no ho faré.
Una enamorada
I eors Soli ¡-;
------
Tot començà: el dia de les presentacions, el Amb una sola mirada vaig entendre-ho tot.
j:>iimer d'octubte del9ü. Em vaig fixar en un noi, el Havia mort. .
qual crec queetrtquedarà lamevavida. La lluna, el sol i les Olies, i els coiots seguirien
,Tant el seus ulls comla cara i el seu físic en general em vius com sempre, però ell jauria plàcidament dins un.
van fer 'arribar a veure que ell era per li mi el meu noi oblit dolç de color de rosa.
ideal. Ell và'conèi,xeruna noiai van començar a sortir. Un perfum fresc i alhora suau va portar-me
Jo veia que ell era feliç, pertant jo també ho era. De mil records d'esperes somiades, de reencontres in-
sobte aquesta relació es va acabar. Gràcies a un amic esperats, de mirades perdudes... de somniscompartits.
que va parlar amb ell vam començar una relació ell Des de l'ampit de la finestreta vella, on la fusta
i jo. En aquells moments jo era molt feliç i cada cop començava a clarejar degut a la manca de pintura, vaig
anàvema més. Vaésserelmetiprimeramorambelqui veure passar, per uns subtils instants, una ombra
vaig experimentar relacions. Al principi jo em tallava perduda que em' portava un_ revolt ja oblidat., O
però després la nostra relació va arribar a un límitòn almenys, que havia volgut òblidar. '
fins i. tOl no ens tallàvem davant dels amics. Ell em Amb el temps, ja madura i feta, ja dona a la
comentà que els seus pares el volien canviar fi; vaig adonar-me d.el dur que és oblidar, del dur que
d'institut. I ara vaen un de Mataró. En començar l'estiu és afrontar i del dur que és crear. Crear com si res no
no ens vèiem tant i la nosíra relació va disminuir. hagués existit mai, comsi res no hagués·passat, un nou
D'aquesta manera aquella que havia pogut ser la meva futur plè de lluna intensa on la mon i els sentiments
millor experiència va acabar. Ara encara segueixo hi seguiran, on l'estima hi perdurarà, però sobretot, on
pensant enell, ien els meravellosos dies quevampassar lavida serà.!'important. La meva vidai noladels altres!
.junts. ' Com un ensurt o un respir estrany, tornaré a
No crec que et pugui oblidar mai, encara que crear, i amb creacions inertes, anibaré a la melangia.
tingui relacions amb altres nois. Però el meu coratge Melangia dolça de color de mel. Melangia
no em dóna per suposat que un dia aquesta relació amarga amb olor de nit.
pugui seguir. . Un matí, dinou, mOTÍ, no de cop, sinò lentament.
Va tardar uns dies, ijo semblava que no me n'adonava.
Però així va ser.
Un matí. el nostre amor va morir.
Per sempre més.
""----------------------------:--.;;;=:;¡;::::-=----
-------. -
- - - ~ - - ~ ~ - - -
-...............-----
--
- - - - ~ - - - - - -
----.
--.------ ---- -
Thide
Rialla a l'esquena, despòtica actitud.
Per què? Pregunta falsa, com tot.
Mentida pietosa, hipocresia igualment.
No calla ràbia, ni la força ni les llàgrimes, ara
només queda la indiferència i el mut silenci d'una
imatge on jo no hi participo. Oblidar-ho tot, despertar
un dia i pensar que res no ha passat, però afrontar que
mai més res no tomarà a passar. I ara, què resta dir? La
confiança ja està perduda. Abans, tot era nou, cada
coneixement de 1'unsobre l'altreera un encís nou. Ara,
tot el nostre coneixement estàen contradels dos, tot són
maneres de saber fer mal.
Poder escapar seria la solució anhelada, però
quan? Araja impossible. Sentiments de dolor és tot el
que perdura, res no ha valgut la pena. Ara només queda
la recança cap aun ésser, i up. sentiment nou encara no
sentit mai: odi per algú.
Per què? Per no res, al capdavall.
ces..
SER TU PROFESORA
En todos los años de mi vida de estudiante
nunca me había ocurrido nad.a igual.
Este .amor que siento por ti es una cosa tan
especial que no la· puedo explicar..
Cuando te veo por el pasillo mi 'corazón parece.
CARLES
Carles, sé que és difícil de creure, però T'ESTIMO.
Jo
ARA, ODI
Aviat, sis mesos d'amarg silenci, de dolorós
'record, de falsa presència. Potser aviat, per fi, serà el
final, la fita esperada: l'alliberació, i potser, la mort.
Tot just, dolor. Només ha estat això.
Per una rialla, cent mil llàgrimes.
Per un anhel, un desig mentider.
Amb tu, passió incontrolada, plaer descobert.
Mirades esquives, molestrecord. Falses esperan-
.M.O
---------------
---
EX-AMIGUES
. Sempre havia cregut que nosaltres érem ami-
gues, però des de fa un parell de mesos m'he adonat
que mai et vaig arribar a cOQèixer.
. Avegades emmiro a mi mateixai penso en 'com
pot arribar a canviar una persona en tan p'oc temps. No
sé si en realitat havies canviat o és que ja eres així de
sempre. En la meva opinió aquest canvi no ha estat per
rrullor m tampoc per pitjor, però'segurque per a tu ha
estat el canvi més meravellós del món. Jaséquetu diràs
que no has canviat, però fixa't una mica en tu mateixa
i reflexiona. El que tu no saps és que a mi m'havia
afectat molt, i dic m'havia perquè ja ho tinc més que
superat i crec que no tornaria· a anar amb tu mai de la
vida. Quan jo creia que tu eres la meva millor amiga
en realitat no ho eres, però és que ho dissimulaves
molt bé.
Mai no hauria pensat que em faries això. Ja sé
que nosaltres som molt diferents i a tu la meva manera
de ser no t'agrada, però això m'ho podies haver dit
abans i h.auríem acabat més aviat, perquè tu m'has fet
molt de mal, encara que no t 'ho sembli. Tot i això, a
vegades ens ho hem passat mólt bé juntes, tant amb tu
com amb les altres. Però el que em sap més greu és
que encara no m'hagis explicat per.què has deixat de
serlameva amiga. Jo he intentat que m'ho expliques-
StS, però per la teva part, res, i saps per què? Perquè
m tu mateIxa ho saps.
Amb això no espero absolutament res de tu,
només vull que sàpigues el que has fet i que has perdut
una amiga, perquè ara TU i JO només sOm amigues
d"'hola" i "adéu" i així continuarà sent.
. Moltes vegades et veig al cole i no sembla que
hàgtm estat amigues. Encara que no vulguis ser la
meva amiga no fa falta que em menyspreïs d'aquesta
manera. Per cert, ara ja no espotarreglarres. Aquesta
manera és l'única com podia explicar-te això, encara
que no ho diu tot perquè necessitaria molts més fulls.
Però així m'asseguro més que ho llegiràs. Ara ja sé
com ets en realitat. Saps? És molt fàcil fer molt mal a
una persona i molt dífícil tornar-le a recuperar.
. . Desitjo que a tu no et torni a passar mai això.
Pensa en tu mateixa perquè pel quejo sé no hi ha gaires
bons arnics pel món.
, .
:j
1
I
¡
_..
,
------------ -
que quiere irsecorriendo detnís tuyo y, cuandoentras
en clase, :tu forma de caminar,.tu mirada perdida y,
"sobre todo, esa sonrisa tan "picarona .. y esos.. ojitos
.. burlories, hacen de tí una" persona tan que
là horà .. se me pasa Pero" cuando ésta
" .: tu coges".\u y tç '¡"as;" y·entonces,)to me
pego Ull toi'razo al bajar de las nubes y vuelvo a la dura
reaÚdad." .. ..
Sé que por mucho que te coma con la mirada y
aunque tu tedescuentanuestroamor es algoplatónico,
pero yo seguiré soñando contigo hasta que llegue el
final del curso y el verano noS separe para siempre.
Sí, plied'; que tú, en seas un
.. experto; pero me"gustaria comprobar que también lo
ere, en otras cosas. Y si no es así, cambiar los papeles
y, aunque sólo sea por" una vez, ser tu profesora. ..
.. Carabasa\
AMOR PER TU
Cada matí em desperto i l'únic que aconseguei-
xo pensar és en si algun dia voldràs tomar.
..Tu no podràs saber mai comem sentoen aquests ..
moments. Ets per a"mi unade les millors coses del món
i no et vull perdre així com així. M'has deixat sense
paraules, amb llàgrimes"els ulls i amb els sentiments i
el cor destrossats, i t'has quedat com si rcs hàgués
passat, tan tranquiL Mihas donat l'excusadels amics,
has dit que et senties molt lligat, però no pots ni podràs
entendre com em sento. Espero que algun dia ct paris
a pensar el mal que m'has fet i.puguis reaccionar a
temps.
Recordo moments agradables i desagradables,
però tots em porten al mateix: AMOR PER TU.
Recorda que no t'oblidaré mai i sempre.. tindràs un
raconet del meu cor guardat especialment per a tu."":
M'agradaria ser vent "per aGariciar.el teu cos)
qesitjaria ser sol per iÚuminar els teus verds ulls que
es poden comparar amb là immensitat dels.. estels .. de'
. l'univers.
T'estimo.
Cris
(I wanl you, I need you, Ilove you)
A VOSALTRES
No sé com dir tot el quç en aqnest moment em
passa pel cap: Sempre he estat segura de mi mateixa,
del que volia ser, d'on volia anar. I ara tot és.... res.
Sènsevosaltres no seria, només existiria, només
seria una imatge. Però vosaltres heu fet de mi un ésser
huinà que pensa i estima i que ara s'està perdent.
Insensible i superficial. Mai no m'havia sentit
així i sento que us decepciono i sé que no uS mereixeu
res del que faig o dic:
Us mereixeu "alg.una cosa millor. Alguna.. cosa
que jo no sóc.
Em ,ento buida, però sé que sereu vosaltres els
qui m'ajudareu a ser aquell tot, aquella persona feliç
que ja no sóc.
Sense vosaltres no me'n sortiria i no sé com de-
mostrar-vos els meus sentiments, aquells sentiments
que us penseu que ja" no tinc.
Us necessito encara que mai no us ho digui. Vo-
saltres sou la meva vida, vosaltres me l'heu donat!
"Eva
..... .....
III
"!J!! t\'1A
" ,
A
<::::? "-'-, 'í?

[llOC•.... , :
¡?J 1"001" '
I§j ,"
rf;"
)t'.......,,]

•.• _..J
&:l
ljl tfrill)l>le.
'"
SlC
I{j:--;.
".
' ..
o· ... vir ¡w...

-ol
•..

"Tl..L
r

fYr;,\ H.. '
..
JjU
.. 1f ........,
I
I---{
oi>,
,
I i fi<YAQI
-----
Test
Vet aquí una sèrie de situacions que et permetran adonar-te de les teves actituds davant la
seducció. En saps, no en saps? Com respondries en cada cas? Vés anotant les teves respostes
i; si cal, actua en conseqüència. A veure què tal et surt.
1. Et trobes a la platja, 'i. veus que un noi/a molt 6. Estàs al passadís fent el papallona amb els amics,
atractiu/va et mira amb insistència: i veus la teva presa, passa pel teu costat. Què fas?
a) T'acostes ràpidament i no perds l'ocasió de a) Passes d'eli/a olímpicament, fent veure
clir-li si t'; planper anar a sopar aquella mateixa nit. que no t'interessa,
b) Esperes que el torni a mirar per fer-li un b)Etdirigeixes aell/aili dius qualsevoltonteria.
somriure. Ets molt educat/ada, c) Pares de cop de fer l'imbècil i la mires
c) Agafes els trastets i te'n' vas a l'altra punta de fixament.
la platja. No 'suportes que et controlin.
I
!
I
::=:=----- ~ -------------- ....-...----- ----- ---!"p--"",-, -----
SAPS LLIGAR?
- '*
10. En una d'aquelles festes de l'insti, estàs ballant
amb un noi/a i t'adones'queés una mica enganxósl
a... Què fas?
a) Li segueixes la veta i la/el mires fixament als
ulls i als llavis per veure si s'acaba de decidir.
b) Treus tema de conversa encara que sigui una
parida. Només havíeu quedat per sortir a ballar.
c) Ellla trepitges tota l'estona. Què s'ha cregut?!
9. Una nit en què et trobes a la discoteca, veus unl
a noi/a i sents que és amor a primera vista...Quèfas?
a) Marxes correntS,·no acceptes aquesta mena
d'amor.
b) T'aproximes dissimuladament i intentes co-
mençar una conversa.
c) Jugues amb la mir:ada perillosament i t'hi
llences sense pensar-t',ho, preguntant-li què li sem-
blaria si...
8. Truquen a casa tçva a bones hores del matí i eStàs
solla. Es una persona del sexe contrari, jove com
tu... Què fas?
a) Baixes a obrir amb el pijama, sense rentar-
te la cara...
b) No baixes, conlin4es dormint sense importar-
te qui és.
c) Et rentes Ja cara ràpidament, et pentines i
et descordes la camisa de dor¡nir o el pijanla al màxim.
7. Vas caminant amb els teus pares, i de sobte ve
caminant un noi/a que t'agrada i amb qui havies
estat el dia anterior parlant. Què fas?
a) Fas veure que no el coneixes, i no dius res. _
b) Dius un simple adéu.
c) ,Et pares i parles com si res no passés.
3. Si el teu germà porta unia amiclga a dinar a casa
que està per menjar-se'l/la amb els ul\s. Com ac-
tues?
a) En passes tímidament i no dius res en tOl el
dinar.
b) Actues amb normalitat, donant-li' conversa-
ció, bastant interessat/ada.
c) Ets molt agradable amb ell/ella i l'intentes
seduir, a veure si cau als teus braços després del sopar,
2. El noi O la noia que més t'agrada de l'insti et
convida a .una festa on anirà tothom, però tu
l'endemà tens un examen:
a) No t'ho penses ni un moment: que bombin
l'examen!
b) Lidiusque tensunexamenique es busqui una
altra parella.
c) Li dius quesíperò només hi, vas una estonela,
el just per quedar bé.
,5. Quan veus unia noi/a pels passadissos de ¡'institut
o pel pati que t'interessa, què fas?
a) Et poses "coqueto/ta".'
b) El mires i esperes que vingui.
c) L'intentes conèixer.
4. Entres a una botiga i veus queel dependent és unl
a noi/a atractiu/va, guapíssimla...
a) Comences a parlar com si el/la conegues-
sis de tota la vida i li demanes la roba més provocativa
que trobes.
b) Dónes mitja volta i vas a una altra botiga.
,Et faria massa vergonya dir-li Ja talla que gastes.
c) Parles amb ell/a d'allò que és normal i li
dius adéu amb un gran somriure.
I
I
I
1 ~ ' _ ~ _ - _ ~ = - .
,
I
I

,
----
, .
.... .
,: 11. Surts un cap de setmana amb els amics. Estàs
'lIiure' i vas preparat per atacar, però tens un
problema, el 'petit dilema 'de cada dia... Com et
vesteixes? .
a) Amb la roba de cada dia.
b) T'arregles un tipus de roba normal però
amb certs complements que ressaltin la teva persona-
. litat. . .. .
'c) Amb el millor que tens a l'armari.
12. Els teus pares conviden una família i aquests
tenen unia fiU/a que està força bé. Com actues?
a) El/la saludes i li no' parles més, però vas
somrient
b) Comences a parlar com si res, i el convides
a anar al cinema o disco.
c) Dónes una excusa dient que has d'anar a
sopar amb una amiga.
13. Estàs en un "Burguer" menjant·i un noila et
mira i riu.
a) -Segueixes menjant, però de tant en tant el
controles. -
b) T'aixeques i el convides per si té més gana..
c) Et gires d'esquena. Nol'agraden els impeni-
nents.
14. Vas al cine amb unia amidga i de cop i volta
notes la seva mà entre les cuixes. Què fas?
a) Et posa a cent, t'agrada i... passeu de la
pel.lícula.
b) Li fOlS un mastegot Lli trenques les dents.
c) Ets sents culpable, t'enfonses a les teves
crispetes què faci la feina. No saps
què fer.
I ara, mira aquesta taula i suma .els punts que has aconseguit:
. 1. a:3 b:2 c: I 8. a:2 b: I c:3
2. a:3 b: 1 c:2 9. a: 1 b:2 c:3
3. a: 1 b:2 c:3 10. a:3 b:2 c: I
4. a:3 b: 1 c:2 11. a: 1 b:2 c:3
5. a:2 b: 1 c:3 12. a:2 b:3 c: 1
6. a:l b:3 c:2' 13. a:2 b:3 c: 1
7. a:l b:2 c:3 14. a:3 b: 1 . c:2
DE 14 A24 PUNTS; Definitivament, ho tens una mica verd.
Això d'anar a lligar no és la teva. especialitat.O ets molt lÍmit/da o encara no en saps. Canvia la teva
tl!ctica, freqüenta els llocs on hi hagi un bori ramat, sigues més oben/a, posa't guapo/a, i morro! Si no,
et quedaràs per vestir sants. .'
DE 25 A 34 PUNTS: Estàs al terme mig. Saps lligar i les teves tàctiques són força bones. Ni ets
'un monja de. gana ni dels/1es que miren com el altres fan. Saps treballar-te el terreny sense que et
prenguin el pèl, amb valentia però també amb una certa prudència.
DE 35 A42 PUNTS; Tu no vas a lligar, tu vas a sac. Pensa-t'ho, podria portir conseqüències
i potser fins i tot alguna malaltia d'aquelles que... En fi, canvia una mica, no et llencis tan a la valenta.
Si no, això pot .acabar que tothom girarà cua quan et vegi venir.
I r '/1. I
PI/HO« 0.1)6 pHITH (.e'"
AMOI\ -!!
. ro-'
--
de Detectius
Desesperadament...
M'agradaria saber si en Raól Terrer de 3er
E va darrera d'alguna tia. Si és així,.qui és? E:I que
més m'agrada d'ell és la seva fOI'ma de reaccio'nar
da vant dels problemes que li ocasionen els com·
panys, per exemple a la classe de català.
P.D: Si vols saber qui sóc, em trobaràs a sota
del pi gran el dia que. surti' la revista.
T'espero, estimat. .
Un Admirador.
"No ens agrada ningú de I er, ni tampoc de
l'instittlt." Mala sorr, admirador. Un altre cop serà'.
. .
.'
. M'agradaria saber si dues noies de ler Aque
es diuen Marta Planas i Judith Giol van per algú de
Il..
Albert, com t'ho fas pcr estar tan bo?
T'agrada alguna noia de l'institut? De quin
curs?
Per quins llocs et mous els dissabtes ala tarda? .
Volem respostes. . .. ' .
Club De Fans De L'Albert Jordà.
. Ha anat contestant una per una les vostres pre-
guntes: "Vaig nèixer així. No m'agrada cap floia de
l'institut, és de fora. Els dissabtes emmoc pà Grano-
Bers i Vilanova."
,
M'agradaria saber per què la Clara, de ler A
sempre mira com juguem a futbol els de ler.
Un admirador.
Ha respost, senzillament: "Perquè estic amb les
amigues i ens divertim mirant-los."
Sóc un noi de 3er, ben plantat i amb ganes de
relacionar·meamb una noia amb concret. Ella té
una cabellera morena i arrissada, bons pits i un cul
del' qual no es pot esperar més (Déu meu, quin cul
que té!), es diu Mar i és de 3er B.
M'agradaria saber moltes coses d'ella, i vol·
dria quedar. hi algulJ dia per a sortir, encara que
només sigui per anar a pendre alguna cosa.
Quina és la colònia que utilitza? Es molt se·
ductora. Ah! A veure si et tornes a posar el mono
curt i escotat que duies el dissabte a la Granja, és
"insuperablement excitant"..
L'Americà.
Hem parlat amb la Mar, iens ha dit: '.'Referent
a això de relacionar-se, pel que n'entenguis.
Anar a prendre alguna cosa... Per no? Si la com·
panyia és agradable...
Pel quefa a les coses que voldries saber de mi,
podries especificar una mica, tampoc t'explicaré la
meva virja. La colònia que utilitzo és "Loulou", de
Cacharel. Gràcies pel comentari del mono, si vols ja
te' l deixaré algun dia, estaries realment autèntic!"
J
l-
I Servei
I
I
I
I
I
i
I
¡
1
,
I
¡
M'agradaria saber si el Mariano, en Jordi F.,
en Jordi M. i en Xavi M. de ler C vari per algú de
Il'.
La Pasionaria.
Quan vamanar a fer· los aquesta es van
quedar tan tallats que tan sols ens vàren saber dir això:
UNo."
Ei! Podríeu preguntar·li a la Vani Puxeu de
.3er per què es deixa el cabell llarg? Ho dic perquè
el cabell curt li queda genial.
. .un que va amb la llengua fora quan et veu.
"Ei Mari, em veus cada dia, no m' hO podries
preguntar tu mateixa?" , ha dit la Vani. Nosaltres ens
hemquedatarrib les ganes de saber qui és aquesta Mali.
F.T.
En Raúl Terrer ha sigut tan explrcit com eri
Mariano, en Jordi F, Jordi M. i en Xavi M. Tan sols
ens ha sabut dir el següent: u En principi, no" .
Sóc un noi a qui li agrada la Cristina Parera
de 2n. B, i vull saber si li agrada algun noi de la
classe. Tambési surtamb·algú,i com és que.està tan
bona. Com podria lligar·me·la? Digueu.me algun
truc! . •
Vermell
La Cristina ens ha contestat que no li agrada cap
noide laclasse, quenosurr amb ningú i que no sap coni
és que està tan bona. Èn aquest cas, no sabem 'si hi
ha gaires trucs que serveixin.
.,
.. .........---- - ---------......._--
--. __.......--
.....
. Ens agradaria saber si l'Eva Jordà surt amb
. algún tio, i amb qui de l'Insti s'ho faria, el'seu tipus
de tio.ideal.
. Cereme
. ", :'Sí, surto amb el Xavi Vilaró de COU, perquè
.. i està molt bo:" Iens sembla que amb
al xo Ja I Eva Ja ho diu tot. ;.
Ens agradaria 'saber amb qui s'ho faria la
Carme Pujol de primer.
"Amb el Fofo: és el meu xico'c." I, com amb
¡'Eva, no hi ha res més a dir.
M'agradaria saber si la vocació del Solé era
de guàrdia urbà abans d'apuntar-se a profe de
Francès
Un que s'ho passa de conya a Francès.
En Solé ens ha contestat: "No tinc ni he tingut
cap afecció aportar uniforme."
. Ens han arribat tres riotes demanant-nos qües-
tIOns sobre el professor. Carles de Cubas. Les hem
reunides totes i li hem fet una petita entrevista. Les
respostes són les següents:'
'. Quina carrera estudiar a la Universitat?
- Matemàtiques. .
- Suspenia molt o era un "listillo"?
- Suspenia molt.
• considera un profe dur O no?
- Es clar que sí'
• Què li sembla la gent d'aquest institut?
- Molt bé.
· Està casat?
- Això és una qüestió personal.
•.Quants anys té?
- En tinc 28.
• Com ho fa per tenir aquest cul tan guai?
- Menjar bé i una mica d'esport.
• L'importaria IIigar.se alguna noia de
l'Institu.!? Concretament alguna de COU. .
- Es clar que m'importaria. No ho faria mai.
Què' pensa la Fina Dantí d'en Carles de Cubas?
LaFinaens ha dit: "Ja veig que no tinc res afer,
perquè està maSsa salicilat ...
M'agradaria saber quin és l'amor platònic
d'en Ferran Terrades, el d'en Vicenç Conill i el de
Spock Peralta, de COU,.
El d'en Ferran és· Spock, el d'en-Vicenç la
Wendy Janes i el de l'Spock en Vilaró.· Això és el que'
ens han dit, però no sabem si crêure'ns-ho o no.
M'agradaria saber amb quants tios ha sortit
l'Eva Jordà. Està molt bona,
Admiradors Secrets,
L'Eva ens ha dit: "Amb dos i mig. Dicaixò,no
perque el tiu estés tarat, sinò perquè vam durar molt
poc."
Podrieu preguntar-li a l'(van de 3er B si
abans de tenir la moto que té ara tenia una NSR
blanca amb matrícula de Badalona? Gràcies.
New Giris,
L'Ivan ens ha contestat: "Sí, i me la van xo-
rrar.....
Hem sentit a dir que el Ricard Carbonell va
tenir un accident amb moto. Què li va passar? Es
va fer molt mal?
Unes Preocupaixons,
El Ricard ens ha dit: "Em va atropellar una
furgoneta i em vaig fer mal al genoll i al muscle.
Molt agraït a les preocupeixons."
M'agradaria saber la ciutat o el poble on va
néixer en Quico Viñas (Russul/ú), i si tota la vida ha
viscut al mateix lloc. Si no és així que ho digui.
mi m'interessa molt, és el meu Rossellonet.
Sa Rara Coixa que no Bota.
En Quico ens ha contestat: "Vaig néixer a La
Garriga, on he viscut sempre."
M'agradaria que li preguntéssiual Jordi Fer·
nàndez de 2n si li agrada alguna tia de j'Insti.
També si li ha agradàt alguna.
Lídia, 1er D.
En Jordi ens'ha dit: "No me n'agrada cap, però
n' hi han moltes que estan molt. bones. Sí, me n' havia'
agradat alguna". En Jordi també ens ha dit que si
vols alguna cosa li diguis personalment...
--......
---
-_..
I
\
,
..----- - ............--
-----...................................---------.........
I
¡
J
I
I
I
I .
, .
Hola, gent!
Estic bojament interessat· i enamorat per
certa noia del nostre insti. Es diu Edith i éS de COU
(eStà al D, emsembla). Nena, ets el meu Bollycao, i
. et juro que em poses a cent! i tens un
cos 'Danone que està per menjar-sel tot sencer, i
repetir i tot! Emperdocada dia per les tevescaines,
són Ja cosa més perfecte que hi ha, us hi heu fixat?
Bollycao, et faria un favor darrera de l'altre...
. El teu Donette, per sempre.
També voldria fer-te unes preguntes, d'a-
cord?
-Quan vas nèixer i quin signe ets?
-Comés el teu noi ideal? (Físicament i de tot).
-Què et sembla aquest (jo) que t'escriu? .
-Què fas per ienir aquest cos, aquestes
cames...tot tan perfecte?
. L'Edith, plena de paciència, ha anat responent
les teves qüestions, com ja ho havia fet a d'altres nú-
meros de la nostra revista: "Vaig nèixer el2 de març
i sóc Peixos. El meu noi ideal ha de ser sincer i
simpàtic; ftsicament ha de ser simplement a!ractiu:
alt, ulls clars i cabell/osc. Aquest "jo" emsemblamolt
dolç, iet torno unapregunta que quedaa l' aire: que ets
el fill de la Panrico? Respecte a la última pregunta,
no n'hi ha per tatu."
Ens agradaria saber amb qui s'h.o faria la
M.Pujol, de primer.
o
"Si m' agrada algú, és igual que sigui alt, baix,
ros o moreno."
.M'agradaria saber de quina marca són els
calçotets de l'Arnald Jordà. És molt guapo i tope
collega.
Les Admiradores Secretes
L' Amaldvasermolt clar: "Faig servirFerry' s."
M'agradaria saber si en Toni Palau de segon
de BUP, va darrera d'alguna noia de l'Institut. I si
hi va, quina és?
The Pink Panter
"M' agraden més d' ulla, però no vull dir noms."
Sóc un noi de 20n que m'agrada la Miriam
G:ílvez de 20n B. Voldria saber si li agrada algun
noi de 20n B, si surt amb algú i comés que té els ulls
tan bonics. Gràcies.
, Enamoradíssim.
LaMiriam ens ha contestat: m'agrada cap
noi de la classe. N' hi ha que estan molt bé, però no
m' he fixat en cap en concret. No surto amb ningú, I
respecte als ulls: "De debò? Em van parir així..."
U' . -
----
-
----....... .........
, .
.E;L LLJ\MP '.
'" .. ' mai no 'he vist en una situació tan
:absurda i preocupant. B cas és .que l'altre dia em
trobava sol a casa·enmig d'una tempesta de tardor
.disposai a fer una trucada, qu.a..n es va sentir un
prop de cas·a. Em vaig espantar una mica, però, sense
preocupar-me, vaig anar al telèfon i me'l vaig apropar
a l'oïda. . .
- 1nter(erències? -vaig pensar davant d'uns so-
rolls estranys- deu haver estat el llamp.
El cor èm va donar una mena de bot llarg i fort,
alhora que distingia només unes paraules.. Una veu
roncaparlava a una altrapersona sobre un assasinati un
alcalde. Vaig distingir pbca cosa més: quelcom sobre
. diners i una referència a una tercera persona. Vaig
restar callat, escoltant atentament. Una altta veu, més
llunyana i melodiosa, va contestat breument amb una·
. resposta afirmativa.
Ràpi<lament vaig penjàreltelèfon i vaig trucar la
poliCia. Horror! No hi havia línia. Quan al segon intent,
una veu de dona va dir: "Policia, digui'm ... ", vaig
sentir-me com mai. Nerviós vaig explicar tot el que
havia d'explicar. Després què em preguntessin amb un
riure sord qui era jo, vaig dubtar un moment i vaig
penjar. Potser hauria <l'haver contestat, o potser el
millor hauria estat oblidar allò, però estava tan segur
del que havia sentit, que' vaig trucar també a un parell
de pobles diferents. Els resultats obtinguts eren, en
definitiva, els mateixos que en la' primera ocasió.'
Pocs dies després vaig saber per les noricies dda
ràdio que hi havia hagut un intent fallit d·'assassinar.
contra un batlle d'una petita ciutat, a uns
q,uilòmetres d'on l'assassídesconegut m'haviaconfes-
sat per end.avant el seu crim. Però això no ho sabia ell
.ni ho volia saber ningú.
Joan Alcaide
LA FOTOGRAFIA
Cada nit, en aquell moment en què el silenci.
predomina per tots llocs, i ella .es trobava sola-es
tancava a la seva petita cambra, i amb els ulls de
llàgnmes 1el rostre pàI·lid, es mirava la foto amb.cara·
'de desengany i incomprensió.
'Estava decebuda i enganyada amb'ella mateixa;
perquè. sabia que allò irreal no li pertocava, i estava
molt allunyat del seu petit món, un món que ningú mai
no haviaentès, perquè un dia ena havia tÍraÏlaclau. No
deixava entrar-hi a ningú.
Però llavors arribava aqueÍl dia, qua després de
percebre"¡ i palpar-lo arribava a casa desesperada,
plena d'odi i desig, i es tornava a tancar en el'petit
refugi, i tornava a guaitar la fotO, histèrica i
desil·lusionada, i es deixava anar amb totes les seves
forces plena de ràbia cridant, i a base de cops de puny
Contra un objecte irreal.
Llavors l'arrugava amb vigor, amb els ulls
.cristal·linsi les galtes humides d'unes llàgrimes que li
humitejaven els llavis.
Després, quan es calmava i s'entendria, obria el
paper, i se1 mirava, i se1 tornava à mirar, fins que
s'adonava que aquell ser restava com si res. hagués
passat.
I s'adonava que allò sí que era real.
Però ella seguia creient en la utopia, amb el
continu desig d'entrar a l'altre món.
Mar
Lfi fEBRE
ADINhR!
/\

§f!JFIJ¡¡mni!ffI[RD
,
R.t1JltuET lI.!.
1
l'': . 11
---
.


. ". ,
--
Josep, Carles, Pere, Ferran.
COUC
VERSLlBRE
Li: Iycée
C'est la vie
À la banlieue de Cardedeu'
Un pnifesseur
Dans la classe écoute les élèves
C'est l'heure
Au petit déjeuner
Tout le monde se trouve dehors
Les élèves de COU
Font des blagues
aux élèves de lr.
À deux heures tout est fini
ANALYSE
Voiture
Rouge
V'!iture rouge
Roues
Roues noires.
Garçon
Ballon jaune.
Garçonjoue
Ballon n;bond
Pont
Garçon joue le'pont
.Sur le pont de l'autoroute
La voiture vient·
Vient par l'autoroute
Le ballon tombe
. Tombe sur l'autOroute
Le garÇon saute
Saute le pont de l'autoroute
Le garçon prend le ballon
. Il est content
Voiture
RO!Jge
Voiture rouge
Roues
Roues usées
Usées
Coup de frein
PLAFF!
Montse B., Anna M..', Carme, Alex
COUC
ANALYSE
Lycée.
Le lycée. C'est le !ieu
Lundi'
Lundi matin. C'est le jour
Premier .
'Le premier
·C'est le premier jour
· Élèves
Beaucoup d'élèves
Ce sont les prinipaux personnages
Profcsseur
Professeur sympathique
C'est le personnage secondaire
Leçon .
Lafeçon
· C'est la montonie
Sorinetle
La sonnette sonne
C'est ja joie!

Juin
· Examens
Examens finis
Collés
Les parents ennuyés
Fête
Fête nuit de "Sant Joan"
Petards
Beaucoup de petards
.Accident
Lycée en flammes
Élèves contents
Très c<;>ntents
Vacances
Les soleil
La p)age
. Nous a1lons à la plage
Toujours en ma voiture
Monuigne
Feu de camp
Guitares .
Nous a1lons à la montagne
Avec non tentes
Ei évidemment en ma voiture
Octobre
. Nous sommes tristes·
L'année scolaire vient de commencer
Esther, Sandra, Clara, Emma
.' COUC
," .
VERS LlBRE
Grands magasins.
Pleins.
Beaucoup de monde.
Monter.
Descendre.
Les chaussures.· ".
Un homme avec des chaussures. noires..
n acl¡ète.
Unefemme.
ElIe est blonde.
Avec son·ms.
Elle prend une sucetle.
Lllon1me aux chaussures noires,
n la regarde.
Amour au regard.
ns panent ensemble
et l'enfant?
---- -
Francès
..
ANALYSE
Plage.
La plage. C'esi le lieu.
. Midi.
Midi. C'est le temps.
Chien.
Un chien. C'est le personnage principal,
Eau.
De l'eau.
Beaucoup d'eau.
Immenslté d'eau.
Le chien dansTeau.
C'est la situarion.
Enfant.
Un enfant. C'est le personnage second.
Pierre.
Cou.
Une pierre.
Le·cou.
Le chien.
Atlacher.
Une pierre attaché au cou du chien.
Cest l'action.
Noyé.
Le chien' noyé. C'est le résultat.
End.
The end.
Cest la fino
,
,I
,

......
.:,;'.' ...

.... -,
. ¡,. "
Antònia, Anna M.' i' Carme
. COVC
1) Àla'¡;;anière de Mersi:ault. L'ÈTRANGER
d CiuTIus. . .
..L'oral d'uri examen'avee jury
'.. Un copain .de class¿ est sorti de la salle avec un
.. ' sourire J'y suís entri.
. . La salle était très grande etéclàirée parunepetite
1\llÍ:lÍère qui étaitsur la ¡àble du jury.
Derrlere une grande tabÍé il y avait cinq person-
nes avec un visage iriexptessif.
. . ' .' Toutle jury était habillé en robe noire. Ils res-
. semblàient à dés mannequins.
Ún'h6irime ¡res'graM avec une moustache m'a
posé la premièn; question. Et après la prernière une.
autre et uÍle'autri: '.. : Je. repondais automatiquement,
sans reflechir à ée' qué je disafs.
Quand'tòutavait fini,ils ont parléentreeux. Je ne
pouvais pas écoiIter ce qu disaient.
'" • • I
. Après, le'grand homrrte à moustache s'estlourné
vers inòi et iÍ in.'·adit queje n'avais'pas passé l'examen.
l'aí dit: "Bon
i
'; .'
Et je suis sorti.
2) À la manière de'EXERCICIS DESTYLE
d'après Queneau'. . .
,''; ': "'ÍMPÀRFAtt
..
C'était lundi matin. Tout le mònde artivait au lycée.
. C'était le premier jour et tous les amis se retrouvaient;
ils parlaient de J:été. Sonnait le sonnette. Les élèves
entraient en classe. Le professeurfaisait la présenta-
tion. Tous ·étaient endorrnis. Le prof voulait commen-
cer la leçon, mais les élèves ne pouvaient pas. et
l'homme.s.'entiuyait.Alors· ... sonnait la sonnette et
tous les élèves sortaiellt. et couràient. ns étaient cun-
tents. ',' .
Anna, Montse P., Maria Pi, Jordi
COUABD
','
3) À la manière de Jacques PréveI1
Lejour
La nuit
Les he\lres
Les minutes'
. Les secondes
Le temps' passe
L'obsession de tout le monde
C'est la vie!
Imma, Silvia, Marta Pi, Jordi
CQVABD
C'est la nuit
Il y a a des niJages qui couvrent la lune
e'est le matin .
Le soleil se lève à l 'horizon
.' .
c.'est midi
Le soleil sur nos têtes
ç'est le soir
Le soleil' se couche
C'est la nuit
Les nuages sont partis
Un couple s'est trouvé dans la nuit
Noemí, Rosa
COU AB
NEI
Ta jove est aussi blonde
qu'un fauit de chair et d'or, Neï,
qu'un fruit de chair et d'or,
.et dans la nuit proande,
quand ptés de moi tu dors, Neï,
'i'ili les deux coleurs du monde,
la Iune et le solell.
Edith COU D.
..
. ,
..'
"
--....,.. ----'.
TÉLEGRAPHIQUE
MIDI PLAGE S,ifOP ENFANTATTÀCHE'
PIERRE COU CIDEN inop CHlEN
NOYÉ STÚP ENTERREMENT SAMEDI
17.HEURES STOP À BlEmOT .
Sam,· Montse C.; Ester, Carles
COU'AD
JO '.
. :.
TÉLÉGRAPHIQUE
BONJOUR STQP NE VEUX PAS TE
VOIR STOP TON FILS PLEURETROP
TOl M'ENNUIES STOP TON FilS
VEUT DORMIR AVEt No0.SSTOP·
NOTRE RELATION IMPOSSIBLE
STOP SIGNÉ L1l0MME AUX
. CHAUSSURES'NOIRES STOP'
Imma, Rosa
cou AUD .
I.
l'
I
!
l'
I
.'
laquí teniu tQt un tradicions nos-
trades i l'amor lila pàtria:. Ben equipat ambel vestit de
, '.
.. la terra, sense qtie li maqqui ni un detall, aquestinfantó
donavafe de catalanitat ja' als anys cinquanta. Més tard
va decidir endreçar la faixa i el cap per
coses· a més de lluir la barretina. Sí, ho heu.endevinat
es va decidir.per donar classes,. ija fa temps que' és ben
conegui. al nostre insti. Li volíem fer una foto amb. el
mateix vestit perquè us adoneu de I.a creixença, però no
s'ha deixat
.' ,
. Nó és ilO angelèt? rtant, que,ho'és! Des que li van
fer la)'olo;: :hacresc'ut una mica, però' de t'enCIra i
eixèridai tarit com llavors. Actualment vesteix una
miça diferednt, i té els·èab';¡ls més!largs, i és alta,
i... fa de a !'-institut de Cardedeu. Tot iq\le
és fàcil, èheMa .us hp posem més: és una professora
nova' d'aquest any. Qui deu ser? . .
E
.
" . ,
s
..
.,
I
: i .
I
B
I
I
U
j
f
S
"
e
.
a
,
. . . .'. .

Afi gl ès
· .
· FEAR OF WHAT? I HAVEFEAR
T
I
. Fear of 10&ing your·girlfr1end,
feaT of meetmg your fiuher in !he disco,
.:.. ' fear os Cras.hing with your moto;bike,
::" • o fear offalling from li .
.,1
Fear of going druflk at h.ome,
fear of walking alone·in!he night,
fear of lOuching a dog, .
fear of climbing a mountain.
Fear of getting married 10 a fat woman,
:fear of driving a fast car,
fear of pissing on the ¡rousers,
fear of opening !he door.
Fear of dying ofold age,
fear of dying of accident,
fear of dymg murdered,
fear of no!hing ...
'. What kind of fear do you have?
FEAR OF EXAMS
It's raining!
I have fear of rain.
llook at me aiJ.d l have fear of lightning.
If it rains in the night, I have more fear.
Then l have fear of noises and
. .
If l don'¡ hear noises, l dream.
l have fear 'of drearns.
l not only have fear of night's drearns, .
l have fear of day drearns.
l have fear of !hese drearns because
l have·fear of faiting and
l have fear of faiIing because .
l don 't wantlO feel a1one.
l have fear of tDumphing and
feeJing 100 much happiness because
!hen I can Jose a lot.
And for !his l have fear·of death.
When l haven '¡ fear of death
l have fear of Jife.
But no!hing of !his is important
. because it's still raining!
Susana Cantos
I.
,
. Fear of !he exarns. "
Fear ot !he marks of the exarns.
Fear bf!he opinions of the teachers of!he marks of the exarns.
Fe!!" tQ have fear.of!he opinions ofthe teachers of!he marks of the exarns.
Fear to have fear of !he marks of the exarns:
Fear 10 have fear of the exarns.
· Fear 10 have no feat to have fear of the exarns.
Fear 10 have no fear 10 have fear of!he marks of the exarns.
Fear to have no fear to have fear of the opinions of [he teachers of!he marks of!he exarns.
Fem- 10 have fear 10 have no fear to lÏave fear of!he opinions of [he ¡eachers of!he marks of!he exams.
Fear 10 have fear lli have no fear 10 have fear of!he marks of ¡he exarns.
Fear to have fear to have no fear to have fear of!he exams.
Fear to have no fear to'have fear to have no fear to have fear of [he marks of!he exarns.
Fear 10 have no fear to have fear to have no.fearto have fear ofthe opinions of!he teachers of!he opinions of!he teachers.
. . . .' . . .
l meau, FEAR OF EXAMS.
ONe /lIN 'V,l.l.
or R(J/Jt!JISH
/IIOQ.SINOI.D
"'4'11t •••
@
<O
o
....... ........ ---
I
I
" .
UiO
E;.N UN BOSl;uJ¡: Il,NDA.LUZ- VIVa:. IN05E;.N.5.IO.I'INO" PIlRA. ~ O s . IlMIGOS.
-----
. ;.
·......
, '
Neteja
NO AUN FUTUR BRUT
Som els setze alumnes del segon curs de
l'EATP de Tècniques D'Expressió Anglesa, ,
, Segurament que durant' aquests dies heu vis!,
penjais per l'escala i, els corredors de uns
cartells força cridaners. Alguns no us haureu parat a
mirar-los;' però potser d'altres haureu rumiat sobre el '
seu missatge. Atots, ara us explicaremunamica tot allò
que va haver-hi abans dels resultats, els cartells. Abans
de'ferles pancartes vamfer un estudi de la situació del
nostre institut. En quinze minuts vam recollir:
- 227 papers d'alumini
- 51 llaunes
- 753 envoltoris
- 25 ampolles de plàstic
- 6 ampolles de vidre
- 30 paquets de cigà¡Tetes (buits)
- 13 pals de caramels
- 16 deixalles de menjar
- 194 papers' ,
- 12 bosses de plàstic
, - 6'xiclets
" ' - 3 trossos de vidre
- 139 objectes de plàstic
- 45 cigarretes
i d'altres deixalles.
Amb tot això podemdeduir que les deixalles co-
,breixen er terra de I'institutÏ que aquest està veritable-
ment brut" . ' .. ' ,','
va els,cartells, però nosaltres
ja havíemgúanyat una batalla, cridar l'atenció. Ara'
podríem seguir ambla nostra campanya ae neteja. Ja'
hempujat el primer esglaó d'unaescala, potser; massa
llarga.
Potser penseu que vosaltres !lOen teniu la culpa,
però tot això és degut a actituds comaquesta :' acabem
l'entrepà i no sabem què fer amb el paper de plata,
juguem amb ell durant un breu temps, ens girem i
veiem una papcrera i llavors pensem, si encara poden
perdurar els efectes dels entrenaments de bàsquet;
llancemla bola, ja elaborada, però, quina mala sort, ha
caigut fora de la cistella, potser perquè els entrena-
mentsja no fan el seu efeçteo perquè era massa plena,
però no és problema, ens tomem a girar i seguim la
conversa. I això ho fem diàriament, per costum:
Ara tu pOlS ajudaracrearun ambient millor. Tots
hem de lluitar plegats i així l'in.stitut farà goig. 'L'ms:'
titut és de tots: teu, meu, nostre, Cre'us que ,serà
possible? Nosaltres' sí!
EL CONTENIDOR SOLITARI
Us heu adonat alguna vegada deia seva presèn-
cia? Us heu fixat mai que sempre està sol? ,_
. Es un contenidor,per a paper, és de color blau:',:
Segur que tothom l'ha vist, però ningú no hi
ha parat atenció. Té una tot
aquell paper, ja inservible, que llences a qualsevol
paperera (o al terra) serveix per alimentar aquesta gra!].
guardiola. ' '.'0
" El menú preferit del coriténidor soli.\ari papèr
blanc (notes, apunts; ... ), (¡ians, revistes, fotocòpies i
,camó. No llenceu ,paper d.' alumini ni papeT carbó,
perquè aixóli produiria ardor d'estómac. ,.
Aquest paper és novament utili tzat, després d'un.
procés de reciclatge en,: una fàbrica especialitzada. '
Imagines la quantitat d'arbres que ¡¡O 's'hauran de
tallar? Només has' de tràsJiada.r ets papers què llença-
ries a la paperera i introduir-los al contenidor solitari·
Les properes setrnànes passa¡!em per les cla'sses
a dipositar unes caixes, on podreu llençar tota méiJa
de papers. Si voleu pode,u', portar aquells diaris que
teniu Per casa, o aquelles, revistes que ja no fulleges.,
Quan aquesta caixa ,estigui plena,. el vostre
encarregat baixarà a buidar-la al contenidor solitari'.
Però recordeu que abans heu de passar per consergeria
i us marcaran una creu per cad'a. caixa que baixeu. .
Quan el contenidor estigui ple, se l'emporta-
ran i ens pagaran una pètita quantitat que després serà
utilitzada· en favor de tots:
No és genial? I nosaltres sense saber-ho!
Per últim us voldríem dir que et paris a pensar:
Saps quant val aproximadament un paquet de JOO,
fulls? No? Doncs val 275 pts. I un paquet de fulls de
paper reciclat? Unes 165 pts. <
Així doncs tots els d'EATPde segon t'obliguem
a reciclar paper, i.així et sentiràs realitzat i no tindràs
remordiments de conciència.
EATP de segon d'anglès
t
i
i
I
,
¡
...:.;;::-
--

...............'""'-'- - -...-. ----'........ -....-------""-'...........................
..:..,:.
Fefi i Sònia.
,
,
Venc mountain-bike, barata, bona ocasió.
Eloy 3er..B:·
. ..
.." ".
'..
.....';.
,.
,
,
). .
,
,
,
. ' .
r .. .' . I
A'u U, noc 1 s
... - - -----------------
. '. . . .. .
. .' lnaugurefn/n aquest a tot el que valgueu oferir, demanar, canviar,
comprar o Per al que ... Només heu de donar el vostre nom
i el·curs, i usfareffz publicitat totalment podem deixar en l' anonimat les vostres
; ..... •. ....•• /. • .
dades, i farem sortir tan sols un Si voleu. respondré a algun d'aquests anuncis
anònims, esàiviua la revistafènt cims¡ar i nosaltres fare", àrribar les respostes
. . ) .'.
als interessats. .;. ......
.'. .;: ..,
Si us comprar unes :- '.
de soldat, un 42 de peu. . ",
Martin de 3er C. Negociarem un bon preu. '. :.: ".' ,,'
". So¡n dues noies, la Fefi' i la Sònia, que estem
Som dues noies de 3er que hèm :.....,. amargades pel llatí de 3r. Estem buscant un professor
feruna·col· lecció de mostres de coLònia. De moment > ·particular. Condicions: .
disposem de cap, però ens agradaria aconseguir-ne - Que expliqui bé.
moltes. Ens ajudeu? Qui estigui .,.. - Preferentment que sigui nOI, 1 és clar·, que'
que escrigui a la. revista amb Ref: 3. ,.;. '..l.'stigui bé. Símpàtjc, agradable ... i que no sigui molt
car.
Si tens una moto de la qual et volguis d.èsfer,' Si us plau, ho necessitem desesperadament. Si
nosalrresetfaremlafeina:deixa-la ben sepàradàisense .' esteu interessats,comuniqueu-ho a un quart de set.
pito'ri, que nosaltres te larobarerrj. Gràcies. ·-Ref:..l9.. :. ,'., Som bones alumnes
• , .,'. ,:' ¡ • , • • :'•.• .•,
HoLa,sQê Clue m'agrada mòlt en '.' ' 'L'
Springsteèli, si algÜ té. un disc e*ra, piraia o' ... c',, Teniu boton;>:.c¡le)a vostra iaia o mare que ho feu
vulgui deii<at:;lo, (¡u.e·,pregunti per la Telé de 31 'Pl, iX; :. els necessito. Raque.' de 3i .C:·
G à
. . ' .... :,' .li... ,; ':: . .
r . . '.':.": ..; '. -.
• " : ':.' ..• l''- . ,'o ":: .. :1;èns p.ostals·,de i. nos:aps què fer·amb
èn 'coJ:leciono, em podeu trobar. a 3r C .
. '. ',' .," ... " "
me'ls en:viï, .si'tis plau!! .' . . ',.>'. ,·.. per Pilar,
,... :.: ,.' ::,.', . ..' .-.;
. . . .'. "';: .\. Faig col.lecció d'eqt¡1ldes de discoteques: Si en
, M'agnÍdarl!!:jxxler contactar amil repetides, sigui de ladataqueSigui, no les llence.u,·
collecció de )Iaímes. Si hi ha algÓ intèrêssa.t en mi. . '.'. .
(Si pot ser, en /:1',: " Patri de 3r B
.' . ',. o:. :: . ,', • ::", , .
a tQts ::':::\ :,\::: Porto una temporada molt depressiva, i voldria
'se'ls acabi:él ga's dels encenedorS,.que 1\0 els' fleiÍ'ce'¡¡,\'\')' JiefaèÍclI;ar-me amb algú a través d'aquesta revista:· A
siti i es'pòses'si'H contacte al].lb:mi.':.. d.;àquest psèudònim ens comunicarem: escriviu
.'.,,"=:'/ per a "Una pagesa que va cavant i no
.' ,.". ',' , .',",; ,", . "\ : 11 . .
-" .' . '. ', .. .' ...... .... \ .:" .;.ft(oba res .
. '. . '. . '. '" " .. ·'.f'''.'."\,: "'11' "' •. ,.." ,"
'. 'IIoY(jtà Çelica per CBR , , .
. b dura¡tt totel:càp de setmahà. (Si és "" ",' '.' . Canvio un adhesIU de Vuamet, rodo.!. dos
'segurada a·tol'risc) Ref: 7 " "'':'" .;... .. " p¡¡ò:is de diàmetre, per Utlcartró de Marlboro.Si¡iotser
'. ',' ,,'. .';. .' . . ... .' .•; .;; que ja no em queden peles per al vici.
ÉStiè ttídli' tnolt.interessada· per Oriol Xiol de 3r B
, t ,I. •• "....""J. .' ...., .' • .. .
. CostnÚ·Ltn'ag;.adaria que m' enviéssiu . . .
d'el!: Si perquè no /Estic interessada perentradesdeconcertde'qual-
¡: la p.,; .' :. .' ... ." ._ .. o grup. en tenili i sabeu què fer-
]. , ./;-'. '.: /.- " .': .. ':' .. .f' iJo,Jès J1énceu, doneu-:me-les. GràCIes,
. '. .. " .:: .. ":i',/·.r.;·· .' . :-,. ,,' <. " • . Stella Rotger de 2n 'A
},:., ','" , . .' .
,: - - - ....:.. - - - --- - ...,. - ._.,""'----"--'.." - ::---- ""!"_.............. ..

:,' ', :.. ' " ':"".' ,. --: ..-:;;¡ •' --=- . . - .--::.
_ •• ." " , .' ,r .;",: ,,. ; ' .. ' ."¡j, .• .
,
,.
,
I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful