You are on page 1of 56
‘ø Æ ªÆø ƪ ´ ¨ø ª ºª ø - Ê aØ´7 ¥ª º ª
‘ø Æ ªÆø ƪ ´ ¨ø ª ºª
ø - Ê aØ´7 ¥ª º ª ø ±Æø ø ¥±
Ø´ª ¥ª ± 3ø ø øªÆ ºª ´ æ´ÆƱ
ø ¨ª ºª ¥± ÆøÆ ¥ø ¥ø ø - ·
«± ± ¨ª ± øºø
Ø´ª ºª Æ ø
¥± Ø´ª øßø ± øº± ± ª øº±
Ø´ª ª ª ¨øæø ø ª º± ´ ø¥
¨Æøæø ±Ú Õ3 ª º ¨ ¨± ß ´ªÆø ºª ¥±
±Æ ø¥ ª¥ ¨ª ø ºª ¥± ´¥¨± Ú ‘ø
Æ3¨ ø ºª¥
¨Æøæø ± ª øƪ ª ±Û
Æƪ ¨ø ß ¥ø ™±ß ø ø ª ¨øÆ ª ƪÙ
øÆø 3 ´ ± ª ´ ø ø¨ª øÆø
¨ª ¨øÆ ø ªÆ¥± ª ±ÆÚ ¤ ± 3Ù
ª ± Ø´ª ª ª ª¶- ø Æ ¨ øÆ
´ß Ʊ ¨± ±Æ ¥± Ø´ª ´æ±
Ø´ ª ºª ´7 ø ¨ª º± Ø´ª ƪ Û
¨ øÆÚ «± ¥¥ª™± ´ ± ø/± ª
ª ¨±ß ª º±¨Æª ª ºø ª ¨ª Æ Û
¨ øº± ß ¨ø æ 7 ¨Æª ª ºø ª ¨ª
ø ¥ø´º º±Ú‘±Ø´ª¥- ø ª ¨ª ±
ª ´ ¨ø ª ª¥ ´¥¨±Ù ªÆ± ?
Ø´ª ±Æ 3Ù ±Æ ø ¥ øÙ ±Æ
ªÆ± ? Ø´ª ±Æ 3Ù ±Æ ø ¥ øÙ ±Æ ª ¨±Æ ±Ù Ø´ª øæª ±
ªÆ± ? Ø´ª ±Æ 3Ù ±Æ ø ¥ øÙ ±Æ ª ¨±Æ ±Ù Ø´ª øæª ±
ªÆ± ? Ø´ª ±Æ 3Ù ±Æ ø ¥ øÙ ±Æ ª ¨±Æ ±Ù Ø´ª øæª ±
ªÆ± ? Ø´ª ±Æ 3Ù ±Æ ø ¥ øÙ ±Æ ª ¨±Æ ±Ù Ø´ª øæª ±
ªÆ± ? Ø´ª ±Æ 3Ù ±Æ ø ¥ øÙ ±Æ ª ¨±Æ ±Ù Ø´ª øæª ±

ª ¨±Æ ±Ù Ø´ª øæª ± ± ±ßÙ

Ø´ª ª ± ± ª ÚÚÚ

aœ´7 ´¥¨±¥ª øº±¥ º± ? · fi´ª ±Ù ª Ø´ª ª ª ¨ª ø3

øß ± ø Ø´ª ø øƪ ¨ª ª ¨ª ±

± /±Ê

± æƪ Ø´ª ¥¥ª™ø ´ 3 ±

ø/± ª ª ¨± ºª¥ &¨æ±¥ ß Ø´ª ø ºª ± ¨Æøº± ´ Ʊ ª ± ø¥ ºøºÚÚÚ

«± ø ±Æø ± ™±ß ø ø æ øÆÚ Õ ª º± ø ¨ ± ± ± ± ø¥Û ´ ± ´ª ™±ß ø ª ´ Æ 7 º±¥±Ù ªÆ± ¨ø æ 7 ª ´ Æ7 ª º± ´ ø ªÆ ± ø ƪ ¨øÚ

´¥¨± ªÆ± Ø´ª ø ª ºøÛ ¶øÆÙ ´ ªøÆ ø ´

a›± Ø´7¥ª ø ´ ªøº±·

fl¥ ´ ± ºª çº- ºª ™øÛ ± ± 7 ¨ªÙ Ø´ª ± ø ø øº± øºø ÚÚÚ –´ª Ø´ª ™øßø ø ¥ø ªÛ ªÆ±¨ª ø ±ÆØ´ª ß± ± ± ´ øÛ º±Æ ß ª ¨Æª øº±Æ ª ø øº± ´Û ±Ú ‘ø ›± ø ± ª¥ fiøÆ9øÙ ‘ ø ª ¨ªÆ ± ¨ ª ¨ø¥ ± ª¥ fl¨¥7¨ ±ÚÚÚ –ªÆ± øºª ? ± ºª ª ºªÆ ± ª¥ —™ ªº± ´ª øÆø 3 ± ± ´ ¨3¨´Û ¥±Ù Ø´ªºøÆ ¨ªÆ ªÆ± ± ª¥ ”ø¥¥±ÆÛ ø ¨ø æ 7 ´ª ± ± ´ ¨3¨´¥±Ú ÿøß ± ø Ø´ª ± ± ´¥¨øÆ ªÛ Ʊ 3 ª ø¥¨øÆ ø ¥ø ™ªÆºøºÚ ¤ ±Û ± ø ±ÆøÙ ¥¥ª™ø ± ÏÏ øƨ º± ± ¥ø ª¥ª - ß ª ± ªÆº º± ±¥ø ª ¨ª ´ø¨Æ±Ú ¤ ª ºø¨± ª ¨? ø ªÆ± ± ª ¨ø ´ø º± ± ± ª ªÚÚÚ

a–±Æ Ø´7 ø ºª º º± ø ±Æø ™±¥™ªÆ ø øæ¥øÆ· –±ÆØ´ª ± ºªÆ± Ø´ª øæ3ø ¥¥ª øº± ª¥ ± ª ¨±Ú ÃÆø ª¥ øÆÛ

¨ º± ºª —™ ªº± ª øæ¥- ºª ª ø Û ¨øºøÊ ß± ± ª ºøº± ´ ø ª Û ø ¨øºøÚ «± ª ´ ± ª ¨± ºøÛ º± ± ºªÆ7 Ø´ª ªÆø ª ±Æ ± øÛ æ¥øÆ ±ÆØ´ª ª ¨øæø ªº øÛ

ª ¨ª ª ¨±º± ¥øº± Ù ªÆ ± Ù

Æøº ± Ù ¨ª¥ªº øÆ ± ÚÚÚ ß ª º ªÊ

ç ø ± ø ±Æ¨øÆ ª ¨± Ú

¤ øØ´ª¥ ± ª ¨±Ù a ´æ±

ø¥ ´ ø ±¨øØ´ª ±¥ ø ª ª¥ ™ø ±·

“±Ù ±Ù ±Ú Õ ¥ª ª ¨ª ºªÛ º3 ±™±¥™ªÆ ø øæ¥øÆ ø ¨ø ¨ª ªÆ

± ª ´ ºø ¥ø ¥ø ø - ±ÆÛ

± ª ´ ºø ¥ø ¥ø ø - ±ÆÛ Ø´ª ± ºªÆøæø Ø´ª ª ªÆ ´º
± ª ´ ºø ¥ø ¥ø ø - ±ÆÛ Ø´ª ± ºªÆøæø Ø´ª ª ªÆ ´º
± ª ´ ºø ¥ø ¥ø ø - ±ÆÛ Ø´ª ± ºªÆøæø Ø´ª ª ªÆ ´º
± ª ´ ºø ¥ø ¥ø ø - ±ÆÛ Ø´ª ± ºªÆøæø Ø´ª ª ªÆ ´º
± ª ´ ºø ¥ø ¥ø ø - ±ÆÛ Ø´ª ± ºªÆøæø Ø´ª ª ªÆ ´º

Ø´ª ± ºªÆøæø Ø´ª ª ªÆ ´º Û øæø ø 3Ù ø ¥ø ⁄ªºªÆø - Ù ø ¥ø ªÛ ¥ª - Ù ø ¤ ø/ø ß ø ¨±º± Ú « ÆªÛ ¨± Ø´ª ± ´ª ´ ø ª ø ¨øºøÚ

ÿ±ß ø楱 ±ÆØ´ª ¤ ø/ø ßø ª ¨?

¥ø øºø ß ± ºªÆ± Ø´ª ºªæ±

øæ¥øÆÚ « ´ ¨±Ú

a¤ ? º´Æ±ºª¥±Ø´ª ª øÛ

øæø ªÆ ª¥ª ± øº±Æ ª ø/±¥· Õ3Ù ª º´Æ±Ú –ªÆ± ß± ßø ¥± øÛ æ3øÙ øæ3ø øæ¥øº± ± ¥± ø ¨ªÆ ±Û ƪ Ù ± ›¥ª ª ¨ªÙ ± ›ø ø ±Ù ± ‘´ Õ´?ƪ¶ÚÚÚ ‘± Ø´ª ± ´Æƪ ª Ø´ª ª ª ª¶- ø ºª ø¥ øÆ ºª ø øº± Ʊ ¨±Ù ª ¨±º± ¥±

ª ¨ º± Ú –ªÆ± ± ±Ù Ø´ª øßø º±

º´Æ± ± ¨ ª ª øºø Ø´ª ™ªÆ ± øæªÆ ºª øº± ºª øæ¥øÆÚ ¤¥ ± øÛ

æ¥øÆ ªÆø ±ÆØ´ª ´ø¥Ø´ ªÆ ± ø

Ø´ª ø 3øÙ ª ¨±ÚÚÚ ªÆø

øÚ Õ±æƪ ¨±º± ª ¥ø ¨ª¥ª™ ± ª Ú

Ø´ª ºª 3øÙ ´ø¥Ø´ ªÆ ª ƪ Æ ªÆø ¥øÛ

aà ª ª ¥ø ª ø - ºª Ø´ª

´ø¥Ø´ ªÆ ± ø Ø´ª º ø ´ªºª

ªÆ ´¨ ¥ ¶øºø ª ´ ± ¨Æø· ”? æ ª ª ± ¨Æø ºª¥ Æ´Û ±Ù ºª ¥ø ⁄ªºªÆø - Ù ºª¥ &¨æ±¥ ª ø/±¥ÚÚÚ «± ¨ª ± æø ¨ø ¨ª ª Û ø ª ß ø ™ª ª ± ª º´ª¥ª ¥± ´¥¨± Ú “± ± ª ºª ª¥ Ø´ª Ø´ ªÆª ± ª¥ Ø´ª ´ªºªÚ fl¥ ´ ø ºª ¥ø ± ø Ø´ª ª º ª ± ª ø ª ºø/± ±ÆØ´ª 7 ±Æ º- ºª ™ ª ª Ú

aÿø ´¨ ¥ ¶øº± ø¥ ´ ± ªÛ

º ± ª¥ ¨Æø ªÆ± ºª ‘´ øÆø ªÛ

øÆ¥ª ø ´ ±æ ª¨ ™± & ªÆ± ´ ±

Ø´ª ª _ ª¥”øÆ3ø ¥¥øÆ· “± ¥± 7Ú “± ¨ª ± ¥ø ªÆ¨ª¶ø

ªÆ± ´ ± Ø´ª ª _ ª¥”øÆ 3 ø ¥¥øÆ· “± ¥± 7Ú “± ¨ª ±
ªÆ± ´ ± Ø´ª ª _ ª¥”øÆ 3 ø ¥¥øÆ· “± ¥± 7Ú “± ¨ª ±
ß ± ´ªº± ± øÆÚ Õ3 Ø´ª ª ™ªÆÛ ´ ± ª ± º´Æø ¨ª
ß
± ´ªº± ± øÆÚ Õ3 Ø´ª ª ™ªÆÛ
´ ± ª ± º´Æø ¨ª ¥ø ø ª ºª
ºøº Ø´ª _ ª¥ ¥¥øÆ ø º± ´ß
ø¥¨Æø¨øº± ß ª ± Ø´ª ¥± ø º±
¨±º± ª ª¥ &¨æ±¥ ª ø/±¥Ú fl 3
ª ªÆª ª ¨±º± ª¥ ƪ ª¨±Ú “±
ª ™ø ± ª ¨? ª À¤⁄flÙ ª ⁄ ⁄flÚÚÚ
ê ºÆ? ªÆƱƪ Ù æ´ª ± ± ±
¥ø ø - ºª ¥ø ¤´Æ± ± øÙ
±ÆÛ
Ø´ª ª ¨øæø ª ´Æ± ºª Ø´ª ±
3æø ± ø ¥ø øÆÚ ¤ ø/ø ªÆø ¥ø
ª ±Æ ºª¥ Æ´ ± ø´ Ø´ª ªÆº 7Û
ª ± øØ´ª¥¥± º± øƨ º± ºª
±Æ ø ´ ¨øÚÚÚ
´ø¥Ø´ ªÆøÙ ªÆ± ± ª ´ªºª ±Û
ªÆª º´ºø ´ ± ª ¨ ºøºÚ
a“± ¨ª - ª & ±Û
ª ¨± ±Æ ¥ø ¥ø ø - ·
aÿø ª ¨ º± ª ¨±º± ±Û
ϫ7
™øˇ « ¥ø
⁄ªºªÆø - ¥±
ª ¨± ª¥ ƪ ø¥º±
‹ª ºª ¥´ª ±Ú
ºª
¥¥øÆ·
«± ª ¨±ß øØ´3
±Æ ¥¥øÆÚ›´ø º± ø øæ-ª¥”´ Û
º ø¥ ß± ¥ª º ªÊ 甪 ™±ß Ú –Æ ªÆ±
±ÆØ´ª ª øæ3ø ± Ʊ ª¨ º±
ø ª¥¥± ß ª ´ º± ±ÆØ´ª ƪ3ø
øæ3øÚ «± ßø ¥ª øæ3ø º ± ª
´ ø ± ø ± ª Ø´ª ¥ø ¥ø Û
ø - ºª ¤ ø/ø ± ¨ª 3ø ª¥ Û
Æ±Ú –±º3ø øæªÆ ±¨Æø ª ¨ª Ø´ª
¨´™ ªÆø ? ªº±Ù ªÆ± ß± øæ3ø
Ø´ª ± 3æø ± ø ¥ø øÆÚ
Ø´ª ª ºªæ3ø ÆÚ W¥ ± ª ø ª ¨-
øÆø øºø ƪ ´ øÚ«øºª ? Ù
´ø º± ¥ª º ª Ø´ª ª æøÙ ª ¥ø
& ø ™ª¶ Ø´ª ¥ª ª ™ ¨± øæƪøÛ
fl ±Æø ¨± ø ª¥ ƪ ´Æƪ ¨ª
ø ´ ¨± ºª Œø&¥ ß ¥ø ª¥ª - Ú
º±Ú« ±Æ ª ± ª ´3Ú Ãø æ 7 ±ÆÛ
Ø´ª ª¥ &¨æ±¥
™ø ø ß ß±
ª ƪ¨ª± ƪ ª ƪÛ
¨ª ± ´ ø ± ±Æ¨´ Û
ºøº ºª ƪ™ø ø ª ¥ø ¤´Æ± ± øÚ
aœ´7 ø - ª®ø ¨ø ª ¨ª ± ª¥ È
ºª¥ ”øºÆ ºª ª¥”´ º ø¥·
“± ø - øºøÚ ‘± Ø´ª ± ´Æƪ
ª Ø´ª ´ø º± ø øæ- ª¥ ”´ º ø¥
¨ª ¨7 ƪ ±™øÆ ¥ø ª¥ª - Ú « ±
-¥±
Œø&¥Ù øß ±¨Æ± ¨Æª ± ´ø¨Æ±
aÕ ´ - ºª ª¥ª ± øº±Æ
±Æ º ªÆ±·
Ø´ª ± ™ ª ª ÚÚÚ ªÆ± ºªæ± ªÆ
´ ¨± ß ´ø º± ´ø¥Ø´ ªÆø
ºª
“±Ù øÆø øºøÚ –±Æ º ªÆ±
± ´ªÚ
ø ± ø ™ªÆÙ ß± ºª 7 ª¥
ª¥¥± ª ¨7 æ ª ±ºÆ? ™±¥™ªÆÚ ¤
¥± Ø´ª 3 ª ± ª ª ¨Æø¨øÆ ºª Æ
”ø¥¥±Æ øÙ ø ø º± ? º ªÆ±
Ø´ª ª ¥ø ª¥ª - ÚÚÚ
ƪ ±™ø º± ª¥ ªØ´ ±Ú
a›´? ¨± ø ø ª¥ ª¥ª ± øÛ
º±Æ ø ± ø¥·
”´ß ± ±Ú
aÃÆø ± øƱ ´ ± ø ¶ø
Œø&¥Ù›ø/ ¶øƪ ß Õø¥ øº±Ù ± ±
ª ø ª ´Æøª ¨Æªæø ¨ º±Æª ·
“±Ù øÆø øºøÚ
a–ªÆ± ª ¥± ±ºª ± ± Û
ƪ¨øÆ ø ¥± ¥ª ¨±Æª ·
“± ª ´ ¨ø øæ¥øÆ ºª Æø Ú
«± ª ¨±ß ± ¨ª ¨± ± ¥± Ø´ª ª
ø ø Ù ªÆ± 3 Ø´ª ª ø øæø ¨ø Û
¨ª ª ± Ø´ªª ´ø¥Ø´ ªÆ ¥´æºª
–Æ ªÆøÚ
Õ ªÆø ª ¨ªÙ a ´? ¨ø ™ªÛ
ª ø ª øº± ª øæø º± øÆ ¥ø
ª¥ª - ª ø/±¥ø·
“ ´ øÚ F ø ª ¨ª ¥±
Ø´ª øæ3ø øæ¥øº± ø ¨ª ºª¥
”´ º ø¥ ºª Æ ª ± ª ± ªÛ
´3ø ´ ø ± ø ªÆ± øºø ? Ú «
aÿ´æ± ´ ø ´ªÆÆø ¨ªÆÛ
ø ºª ¨Æ± ºª ¥ø ª¥ª - º´Æø Û
¨ª ª¥ ”´ º ø¥·
–´ª ±Ú–ªÆ± ª Ø´ªøºª ?
± ± º ± ¨ ª ± ø Ø´ª ´æ ª ª
´ªÆÆøÊ ± ±¨Æ± ø ø ± ¥±
¨Æª Æ ªÆ± øƨ º± ± ´
&¨æ±¥ ø ª ¨ø楪 ß ºª ´7 ø3Û
± Ú œ´ ¶? ±º3ø øæªÆ øæ º±
ø¥ ´ ø ´ªÆÆø ´æ 7 ª ± ªÛ
´ º±Ù ªÆ± ± º ± ¨ ª ± ø øÛ
ºøÚ “± ´æ± & Ʊ楪 ø
± øº ªÚ« ª ± ± Œø&¥Ú
± º ± ¨ ª ± ø øÛ ºøÚ “± ´æ± & Ʊ楪 ø ± øº
a ‹ª ™ªÆºøº Œø & ¥ ¨ ª ª ¥ø ´ªÆ¨ø øæ ªÆ¨ø ºª ”
a ‹ª ™ªÆºøº Œø & ¥ ¨ ª ª ¥ø ´ªÆ¨ø øæ ªÆ¨ø ºª ”
a ‹ª ™ªÆºøº Œø & ¥ ¨ ª ª ¥ø ´ªÆ¨ø øæ ªÆ¨ø ºª ”
a ‹ª ™ªÆºøº Œø & ¥ ¨ ª ª ¥ø ´ªÆ¨ø øæ ªÆ¨ø ºª ”

a‹ª ™ªÆºøº Œø&¥ ¨ ª ª ¥ø

´ªÆ¨ø øæ ªÆ¨ø ºª

± ª ø ± ª ¨øÆ3ø ¨Æø Ø´ ¥ø ª ø ± ± ¨ÆøÆ ±Ú –ªÆ±

± -¥± Œø&¥Ù ± ´ø¥Ø´ ªÆ ´ øÛ º±ÆÚ ‘± Ø´ª ø ø ª Ø´ª ´ ø ± ø ª ¥± Ø´ª º ø ¥ø ª ¨ª ß ±¨Æø ¥± Ø´ª ª ª ß±Ú Õ ß± ª ± Ø´ª

Œø&¥ ª ¨? øÆø ™ª ÆÙ ™ª ºÆ?Ú

¥ø ª¥ª - ·

a–±Æ Ø´7 ±· W¥ ± ± ´ø¥Ø´ ªÆ ±¨Æ±ÚÚÚ

ªø Ø´ª ¥ª ´ ± ø æ ª ¥ø ? øÆø ºª ±® ø ß ª ¨? æ ª Æ? ø ¥ø ¤´Æ± ± øÚ ¤ ¨ø º± æ ª ß ± ™ª ª Û º± ø¥ ª¥ª ± øº±Æ 3 Æ?Ú

–±Æ ªÆ¨±Ù a ± ƪª Ø´ª øÛ

ªÆ ´ ± ª ø ª øŒø&¥ ª ± ±

ƪ¨ ÆøÆ¥± ø ¨ª ºª ¨ ª ±· Õ3Ù ª øƪ ª ´ ªÆƱÆÙ ±ÆÛ Ø´ª Œø&¥ ´ªºª ª ¨øÆ ª ¥ø ¤´Æ±Û ± øÚ –ªÆ± ¥± ºª¥ ± ª ø ª ± ª

ø ª ± ± ¨ø º± ± ±Ú ¤ ± 3Ù Œø&¥ ª ªÆª ª ¨±º± ¥± ±Û ª ø ª Ø´ª ª ¥ª ø ø Ú

a›Æªª Ø´ª ø ‘´ ª ¥ª Æ ¨ Û øÆ? ø ø ¥± Ø´ª ø øÙ ¥¥ª™ª ø Ø´ ª ¥¥ª™ª· Õ3Ù ªÆ± ± ø ‘´ ± ø¥ ªÛ ¥ª ± øº±Æ ª ø/±¥Ú ÿø º± ø 3 ª ƪڜ´ ? ø 3 ª ª ø Æ Û ¨ øº± ? ±Æ ªÆ ? ™ª¨ªÆø ±Ù ±Æ ¨ª ªÆ ? ¨øæ¥ø ÚÚÚ ªÆ± ƪ Û ¨± Ø´ª ø 3 ¥ø Æ3¨ ø ´¨æ±¥3 ¨ Û ø ± ª ±Æ¨ø Ú ‘± Ø´ª 3 ªº´ª¥ª Ø´ª ª ´ ªª Ú

a⁄´ª ª ø¥ & ± ª ¨± ¥ø ª¥ª - ç´ ºª ª¥±¨ª ± ± ºª ´ -÷±øØ´3 ·

›´ø º± ÷±øØ´3 º ± ª ± ß±

ƪ± Ø´ª ± øæ3ø ¥± Ø´ª ºª 3øÚ ÷±øØ´3 ª ´ ± ª ª ø¥Ù ºªÛ ª øºøº±Ú ‹ª ´7 ¥± øæ¥ø ±

ß ª ± ª ¨-Ê ç“± 7 ¥± Ø´ª

º ªÙ ß± ƪ3ø Ø´ª ± æø ø ¨ª ªÆ

±Æ¨ø ø Ú « ø øæ- º 7 º±Û

ª Ê ç ¨ªÆÙ ª ø ºª ± ¨Æøº± Ø´ª ± ª ƪ ±Æ± ± Ú « ± ´ ƪ ±Æ± ± ± ÷±øØ´3 ¥±™±ßø ªÆ ± & ´ øº±ÆÚ

a¤ ª¥ æø Ø´ ¥¥± ºª ¥ø ª¥ª Û - ª¥ ? Æø¨± ºª ¨±º± ª ¥± Ø´ª ª ø ª ¨øº±· ñº± ¥± æø Ø´ ¥¥± ¨ ª ª ø¥ ± ºª Æø¨±Ú ¤¥ Ʊ楪 ø ºª ¥ø ª¥ª - ª Ø´ª ª ¨? ¨±º± ª¥ ´ º± ª º ª ¨ªÚÚÚ

à ª ª ÏÎ ¥¥± ª ºª ±¥ªÛ ø ÚÚÚ

›¥øƱ٠¥± ÏÎ ¥¥± ª ºª ª Û

ø/±¥ª ª ƪª ´ ª¥ª ± øÛ

º±Æ ? Ú

aœ´7 ± ø ºª ¥ø ƪ ø· ê ± ´ ø æ´ª ø ± - Ú «± ª ± ± ? ª ¥ø ª¥ ºª¥ ªÆ ±º ¨ø Ø´ª ª¥ ªÆ ±º ¨ø ª ¥ø

3øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú

¥ø 3 øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú a Õª ª ± ± - ª
¥ø 3 øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú a Õª ª ± ± - ª
¥ø 3 øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú a Õª ª ± ± - ª
¥ø 3 øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú a Õª ª ± ± - ª
¥ø 3 øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú a Õª ª ± ± - ª
¥ø 3 øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú a Õª ª ± ± - ª
¥ø 3 øÚ ‹ª ª ±ª ¨±ß ª ´Æ±Ú a Õª ª ± ± - ª

aÕª ª ± ± - ª ”ø ø¥±Û ø ´ø º± ¥± ´ øº±Æª ¥ª ø ¨ªøƱ · ‘± ´ øº±Æª ª ¨øæø ± Û

a›´?¥ª ø º± ´ ª ±Û

ƪ ± ª ¨± ø¥ ƪ ¨ª ºª ¥ø ªÛ

¥ª - · fi´ª ± ß± ¨ª ´ª ¨± ¥± øÛ

afl´ Ø´ª ø ª ¥ø¤´Æ± ± ø· “± ¨ª ºÆ? øºø Ø´ª™ªÆÚ

–ªÆ± ± ª ª ¨ª ºªÆ3ø

¨ª ¨± Ù ª ¨øæø ø¥ª ƪ Ú fl ª¥¥±

¥± Ê

ª Æ ± ºª¥ ”´ º ø¥Ù

ºª Æ

´ß æ ª ø¥ Æ ø ª- ß ºªÛ

¨ø æ 7 ¥ª øæ3ø ± ¨øº± ´º±Æ

Ø´ª ª æøÚÚÚ « ¥± æ´ª ± Ù ¨±º±

øÆ ¥ø ª¥ª - ÚÚÚ

ß ¥? Æ ø ¥± ÆøÆ ¥ø ¥ø ø - Ú

¥± ºª ? Ú –øÆø 3 ª ´ Æ ¥ªÛ

Õ3Ù ª ª ¨ª ºªÆ3ø ªÆ ª ¨øÛ

« ø 3 øÆÆø - ª ± ¨ø ªø ª ¨ª

± ª ¨Æª øÆ ø ¥ø ª¥ª - ª øÛ

ª ¨ªÚ –ªÆ± ± Ø´ ªÆ± ºª Æ øÛ

ª ± øÆø Ø´ª ª¥ ª¥ª ± øº±Æ ª ™ ª ªÆª ± ª øº±Ú

/±¥øÚ ¤ ¨±ß ¨ø ±Æ ´¥¥± ± Ø´ª ± ¨ ª ª ø øæ ºø ª ª ±Ú

ºø ±ÆØ´ª øæ¥øÆ ø ± ± ª ª ¨øÚÚÚ ª ¥ø ™ ºø ´ ø øæª ¥±

aœ´7 ¥ª ø ¨øæø ª®ø ¨øÛ

›¥ø øÆ ª øÆø ¥ø ¤´Æ± ±Û

a- ±ª ¥ø ƪ¥ø - ºª ‘´

Ø´ª ™ø ø ø øÆÚ ‘± Ø´ª ßø º ª ª ´ º3ø ª Ø´ª ¨Æø ¥ø ¤´Æ± ±Û

ª ¨ª·

flÆø ± 7 ±

⁄ªÆ ø º± ÿ ªÆƱ·

ø ª Æ3øÚ

‘´ ƪ ±™ø - ˇ Ù ªÆ± ¥± ø ¨øæø ±ÆØ´ª ª ¨øæø ± Û

‘ø ƪ¥ø - ª ´ß æ´ª øÚ

W¥ ø øæø ºª ¥¥ª øÆ ß ª ¥ª ø ƪ Û

a« ª ´ Æ? ª ¨Æª ø º±·

¨ª ¨± Ú «± ± ¥ª º øß±Æ ±ÆÛ

æ

º± ± øÆ /±Ú

¤ ¨? ø ª º±

ª ¨Æø ¥± ¥´æª Ø´ ªÛ

¨ø øÚ “± ±ß ´ß ª ± ± ø楪Ú

± ø ±Æ¨ø ¨ª ºª ¨Æ± ºª ´

Æø Ù 3Ú

汨ª¥¥ø ª ƪ ª ¨? ª ¥ø Û

ø¨Æ æ´ ± ª

¨øºÙ ¥¥ª ø ª ª¥ &¥¨ ± ±Ææ±Ú

¤ ¨Æª ±¨Æø ± ø ª¥ ¨Æøæø ± ºª ÿ ªÆƱ ª æ´ øÆ¥ª ´ ª ±ÆÚ

aœ´7 ± ª ± ¥ª ºøÆ3ø ø ´ ´ ª ±Æ· ¤ º 3 ¥ ºøÆ ± ª ± Ú Õ3 ¥ª

ø øƪ 3ø

´ ø ±æ¥ ø - ±ÆÛ

Õ3Ù ªÆ± ª ± ßø ª ¨? øæ¥øº±Ú

º Æ3ø Ø´ª øæ¥ø ª ± ª® ª¥ª Û

Ø´ª ªÆø

´

Æ´ ± ¨ª-Æ ø ª ¨ª

± øº±Æª ± ± ª ß±Ú « Ø´ª

ª ¥¥±

ß ø¥ ø¥ ª ± ƨ - ª

‹ª øÆ? ‘´ flÆø ± 7 ¥ø ªÛ

ª ´ ´ª ¨± º 3 ¥ ß Ø´ª ±¨ ª ª

´ ø ªÆ± ºøºÚÚÚ –øÆø ´ ø ª ¨ª 3Ù øÆø 3 ±Ú –øÆø 3 ´ª ª¥ ºªæªÆ ´ Û

¥ª - ºª ´7 ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø· Õ3Ú ‘ø ⁄ªºªÆø - ß ‘´ øÛ æª Ø´ª øß ´ ø ª ø ß ßø ª ¨?Ú

øºø Ø´ª ™ªÆ ± ªÆ ª ¨Æª øº±Æ ºª ´ ªØ´ ±Ù Ø´ª ± ¨ ª ª ¨ ª Û ± øÆø ª¥ ¨Æøæø ±Ù Ø´ª ª ™ø ´ß

¥ º±Ú

“± øß ±¨Æø ±¥´ - Ú

ºª Æ øÚÚÚ ¤ ´ß º ¨ ¨±Ú

¥ º±Ú “± øß ±¨Æø ±¥´ - Ú ºª Æ øÚÚÚ ¤ ´ß º ¨ ¨±Ú
¥ º±Ú “± øß ±¨Æø ±¥´ - Ú ºª Æ øÚÚÚ ¤ ´ß º ¨ ¨±Ú
¥ º±Ú “± øß ±¨Æø ±¥´ - Ú ºª Æ øÚÚÚ ¤ ´ß º ¨ ¨±Ú
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ
¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ ¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ

¤¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ë ªÛ

¥ªæÆøº± øᦒ ª ‘´ ªÆ ø ¨ ª ª º± øÆø øÆø ¤ ø/øÚ –±Æ ´ ¥øÛ º±Ù ¥ø ± ¨ ™ø ºª ¨ª ªÆ ´ Æ´ ±

ª ± ø ªØ´ 楪 ª ª ø ª¥ ´Æø ¥ø ø ¨´ø¥ ø ª±Û

øÚ Ãª ªÆ ± ± Æ ™ø¥ª ª ´ Æ´Û ± ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø ø ŸÆª øÙ Œ´ ø

ß Õ´ª ø ª øÆø ª ¨øÆ ø¨ ª ±

ºª¥ ƪ ´¥¨øº± ºª¥ ±Æ¨ª±Ú Õ ¤ øÛ /ø ª ª¥ ´øƨ± ø3 ºª¥ ´ º± ªÛ & ¥ø ⁄ ⁄flÙ ¥± Æ ª ± ± ´ ø

? ± Ø´ª ª

ª¥ ´ º7 ± ¥´ øÆÙ ¥± Æ´ ± ª¥ ™ Û

º± ? ø¨Æ?

¥± ´ª ± Ú –±Æ ¨ø ¨±Ù ¥± & ªÛ Ʊ º ª Ø´ª ¤ ø/ø ºªæªÆ3ø ª Û ¨øÆ ª ´øƨ± ºª ø¥Ú ‘ø øÆø ª ø¨ ™ø ± ª¥ ¥øº± ± ´Û Ʊ ºª¥ ±Æ¨ª± ª ª¥ Æ´ ª ºª ¥±

ª ƪ ß ´ø Û

Ʊ ºø ÆÛ

´øƨ± ºª ø¥Ù

7 ± ª ´ º± ß

º± ª ´ ªÆª ¥ø Æ ªÆø

´ ¨ø ø Ø´ª ± ª Ʊº´ ± ª ¥ø &¥¨ ø ¤´Æ± ± ø ± ´ Æ´ ± ´ß øƪ º± ø¥ Ø´ª ø ¨± øº± ª ´ªÆ¨ª ª ª ¨ø ± ø - Ú ¤¥ Æ ™ø¥ ºª

¥ø Ʊ ºø ø¨3º ø øÆø ¤ ø/ø ªÛ Æ3ø ºª¥ Æ´ ± ›Ú ¤¥ ¨øº± Æ´ ±Ù

¨ø æ 7 ¥¥ø øº± ºª ¥ø ´ªÆ¨ªÙ ¨? ±Æ øº± ±Æ ¨ø¥ øÙ ⁄Æø øÙ ÿ±¥ø ºø ß Œ´ ø 3øÙ ª ºª ÆÙ ± ¥± ø¥ ¨ø ºª¥ ø øº± ”´ º ø¥ ß ª¥ ±™ª ± ß ºª ±¨ªÆ ªÆ ª ±Æ ªØ´ ± ºª¥ ´ º±Ú «ø ª øæª

øÆø ø øÆ ´ ¨±Æ ª± ø 3Ù ºªÛ

Ø´ª

æª ± ªÆ¨ª ø ¨±º± ¥± ªØ´ Û ± Ù ªÆ± ª¥ Æ´ ª ø ´ ø ª ±Û ± ª ´ªÆ¨ª Ú ¤ ø/ø ºªæ´¨øÆ? ª ¥ø ¤´Æ± ±Û

ø ª¥ Ô ºª ´ ± ø ¥ø ª ºª ¥ø ¨øƺª ª æÆ´ µ ø ¨ª Œ´ øÚ

›´ø¨Æ± º3ø ? ¨øƺª ƪ ª¨ Æ3ø

ª ª øÆ ± ß ±Æø ª ¨ø ™ª¶ ø ¨ª

Õ´ª øÚ ¤¥ ÔË ºª ´ ± ªÆÆøÆ3ø ª¥ Æ´ ± ª Õø¥¶æ´Æ ± ø ¨ª ŸÆª øÚ Õ ¤ ø/ø ª Æ ªÆø ºª Æ´ ±Ù ª¥ øƨ º± ºª ´øƨ± ºª ø¥ ª ´ øÆ3ø ª ª ø ß øª ø ¥ø ªÛ ´ ºø ± - ºª¥ Æ´ ±Ù ª¥ øÆÛ ¨ º± ª ´ª ¨ - ªÆ3ø ª fiø ¥ªøÚ ¤¥ øÆø¥ª¥ ± ± ¥ø &¥¨ ø ¤´Æ± ± ø ª ´ß ø ´ øº±Ú ‹±

ºª ¥± Æ ™ø¥ª Ù ŸÆª ø ß Œ´ øÙ ± ¥± ± Ø´ª ø ª ´ø¨Æ± ø/± Ù ß ¨ø¥ ß ± ± ´ ªº - ª –±Æ¨´ ø¥Ù ª ºªæ´¨øÆ? ø ¨ª ª¥

ªØ´ ± Æ´ ±Ù Ø´ª ±ß ª ¨Æª ø

Õ´ªÛ

ø

¥± ÆøÆ ¥ø¶ø ª ¥ø ¤´Æ± ± ø ß ´Û ± ƪ ª¨ Æ? º´ª¥±Ú

¤¥ ±Æ¨ª± Æ™ - ºª ± ª ø ª ø ¥ø º± ª ª¥ª ± ª ø ª± ø ºª ¤´Æ± ø ß ¤ ø/ø ª ¨´™± ÆªÛ Æª ª ¨øºø ±Æ ‘´ Õ´?ƪ¶Ú

øÆø

Ÿ´ ÿ ºº µÚ ¤¥

±¨Æ± Æ ™ø¥Ù ¥± ºª ‘´

ø ª¥øº± ±

Õ´ ? ƪ¶Ú øÆø Ÿ´ ÿ ºº µÚ ¤¥ ±¨Æ± Æ ™ø¥Ù ¥± ºª ‘´ ø
Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ±
Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ±
Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ±
Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ±
Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ±
Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ±
Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ±

Ò ‘ø è Œ± ø ª ¥ø ™ªÆ ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ± ™ ª 茱 ø ª ¥ø ™ªÆ? ª ¨ ªÆÆø ø¥ ø ± ª ± ± ± º± ºª æø¨ø¥¥ø ƪ¨7Æ ¨ø ª

´ Æ´ ± ª ª¥ Ø´ª ´ ± ºª ¥± ¨Æª Æ ™ø¥ª ¥¥ª ø ø¥ ™ª¥ ´¨æ±¥3 ¨ ± ºª¥ ªØ´ ± ºª ‘´ Ú –ªÆ± ŸÆª ø

ª ƪ ± ± ¥ ø ¥ø ™ ºø ± ´ ´ª ± ´Æø/±Ù ´ø¥ Ø´ª ÿ ºº µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ

µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª
µÙ ø ±Æø ø¥ ø º± ºª Œ´ øÚ ¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª

¤¥ ª¥ª ± øº±Æ ºª ¥ø ª¥ª -

Æ´ øÙ ª¥ ±¥ø º7 Ÿ´´ ÿ ºº µÙ

ø Æ - ¨Æø ª¥ ±Æ¨ª± ºª ¥ø ø ª Û

ø¥ ºª ¥ø Æ-® ø ¤´Æ± ± ø Ø´ª

¤ ø/ø ª ¥ø ¥øÆø ø™±Æ ¨ø ª ª¥

Æ´ ± ß Ø´ª ª¥¥± Æ? ø fl´ ¨Æ ø ß

± ¥ø ¨ª - ºª ƪ ª¨ ÆÚ “± ª ´ ¨ø ª ª ´¥øÆ ß ºª Æ Ø´ª ª¥ Æ´ ± ª æ´ª ± ± ø¥±Ú ñºø ¥ø

ª¥ª ± ª ¨ ª ª ± æ ¥ ºøºª ß

ŸÆª ø ¨ø æ 7 Ú “± ª ´ ¨ø øÛ

æ¥øÆ ºª ¥ø ¤´Æ± ± ø Ó Ï ß ±æƪ ª¥ Æ´ ± ª ª¥ ± Ø´ª ª ¨± Û

Õ´ ¶ø øºø Ø´ª ªÆºªÆÚ çÕ´ªÛ ø ß ŸÆª ø ¨ø æ 7 ªÆ? Æ ™ø¥ª ´ß ± ¥ øº± Ù ªÆ± ª ªÆ± ß Æ ± Ø´ª ¤ ø/ø ø ª ± ± Æ Û ªÆø ß ± ±¨Æ± ± ± ª ´ º± Ú

ª Ú Õ-¥± Ø´ ªÆ± øæ¥øÆ ºª¥ ´¨´Æ± ß ºª ¥± Ø´ª ø øÆ? ª ™ªÆø ±Ú ¤ Û ø/ø ¨ ª ª æ´ª ªØ´ ± ß ¥± ºªÛ ± ¨ÆøÆ? Ú « øÆø ª¥ ´ª ± ‘ø ªÆæ< µ ç ±

–øÆø Œ´ ø ßø ª ´ ¨Æ ´ ± ª ¨øÆ

øß

´ ø™±Æ ¨± ¥øƱ

øÆø ¥ø ± Û

ª ¥ø ¤´Æ± ± øÚ “± ªÆ? ? ¥ øÆø

Ø´ ¨ø ºª¥ ¨3¨´¥±Ù ªÆ± ¤ ø/ø ª ¨?

øº ª ±ÆØ´ª ª¥ Æ´ ª ºª ´ª ¨Æ± Æ´ ± ª ´ß º´Æ± Ú

ª ¨Æª ¥± ø º ºø¨± Ú ¤ ´ ªØ´ Û ± ´ß ´ªÆ¨ª ± ª¥ æ´ª ´ ¨±

ª ¨Æø Ù —¨¨± Œª ø ¥ªÙ ª¥ª Û

±Æ

ª¥ &¨æ±¥ ´ß ºª øÆƱ¥¥øº±Ú

± øº±Æ Æ ª ±Ù ƪª Ø´ª ç™ø ±

Õ±

¨Æª ª º± Ú

± øº±Æ Æ ª ±Ù ƪª Ø´ª ç ™ø ± Õ± ¨Æª ª º± Ú
‘ø ⁄ªºªÆø - ¤ ø / ±¥ø ºª ⁄ & ¨Û æ±¥ ƪ ªÆ 3
‘ø ⁄ªºªÆø - ¤ ø / ±¥ø ºª ⁄ & ¨Û æ±¥ ƪ ªÆ 3
‘ø ⁄ªºªÆø - ¤ ø / ±¥ø ºª ⁄ & ¨Û æ±¥ ƪ ªÆ 3
‘ø ⁄ªºªÆø - ¤ ø / ±¥ø ºª ⁄ & ¨Û æ±¥ ƪ ªÆ 3
‘ø ⁄ªºªÆø - ¤ ø / ±¥ø ºª ⁄ & ¨Û æ±¥ ƪ ªÆ 3

‘ø ⁄ªºªÆø - ¤ ø/±¥ø ºª ⁄&¨Û æ±¥ ƪ ªÆ3ø ´ Æ´ ± Ø´ª ¨´™ ªÛ Æø ´ ªºª ª Õ´ ¶øÙ ªÆ± ¥ø øÛ ± ± ª ¨ª ºª¥ ±Æ¨ª± ª¥ªæÆøÛ º± øᦒ ª ‘´ ªÆ ø ø ºøƱ ø ¥ø ª¥ª - ºª ‘´ flÆø ± 7 ø¥ Æ´ ± ‹Ù ´æ øº± ª fl´ ¨Æ øÚ ” ª ¨Æø ¥ø ºª¥ª ø - ª øÛ /±¥ø ƪ ƪ øæø ª ¥ø ¨øƺª ºª øᦒ ø ”øºÆ ºÙ ¨Æª ª æƱ ºª ¥ø øÙ ÷ª & –øƪºª Ù ›7 øÆ ”ª º ± º± ß Õ ¥™ ø ‹±Æ ªÆ±Û ™ø ª Ø´ªºøƱ ª fl´ ¨Æ ø øÆø ª¥ª Æ ª¥ ¥´ øÆ ª ª¥ Ø´ª ¤ ø/ø ™ø ø ± ¨øÆ ´ ´øƨª¥ ª ªÆø¥Ú ‘´ ß ´ ´ªÆ ± ¨7 ± Ø´ ªÛ ƪ ´ ¥´ øÆ ¥øÆ ø ’ø ª Ù ª¥

´ªæ¥± ø¥ª ? ª ª¥ Ø´ª ª ¨´™± ¤ ø/ø º´Æø ¨ª ª¥ ø øº± ”´ Û º ø¥Ú Ãø ¨± ª ø 3 Ø´ª ø ¨ø ª ¥¥ª - ø ª ¨´º øÆ ¥ø ± - ºª ÆªÛ ª¨ Æ ª ’ø ª Ù ªÆ± À¤⁄fl ±æ¥ Û ø ø Ø´ª ¥± ªØ´ ± ª ¨7 ª ¥± ø3 ª ø ¨Æ ± ª Ú

¤ fl´ ¨Æ ø øß ´ ø ´ºøº Ø´ª

‘´ ± ± ª æ ª ºª ´ ª¨ø ø ± ª¥ ”ø¥¥±Æ øÚ ¤ ’± ª Ù Ø´ª øÆÛ ¨ª ± ™ª ¨ø ø øÆø ªÆ ª¥ ¥´ øÆ ª ª¥ Ø´ª ª ¨7 ¤ ø/øÚ ¤¥ ªØ´ ± æø¥ªøÆ ª ¨? ª ø ¨øº± ± ´ ¥ Û

øÆ ºª ƪ¨ª ±Æøºø ß ø ª ßø ´ ± ™ªÆø ± Ø´ª ø ª ø¥¥3 ª¥ ¨Æøæø ± ºª ƪ¨ª ±ÆøºøÚ flºªÛ

? Ù ’± ª ª ¨? ªÆ ø ºª ¥ø

º± ªºª ª ¥ø Ø´ª ¨ ª ª Ø´ª

ø

ÈÓ µ ¥- ª¨Æ± ºª Õø¥¶æ´Æ ± ß ø

Ô Ó ºª æÆ´ µÙ ß 7 ¨ø ´ªºª ªÆ ¥ø ø¥¨ªÆ ø¨ ™ø ø ’± ªÚ ¤¥ ±¨ª¥ Õ± ª µÙ Ø´ª ´ª ¨ø ± ´ ø ª® ª¥ª ¨ª ¨ø¥ø ±Û ª ß ª ª¥ Ø´ª ßø ø ¨Æøæø øº± ‘´ ´ø º± ªÆø ¨7 ± ºª¥ ”øÛ ¥¥±Æ øÙ ´ªºª ªÆ ¨ø æ 7 ´ ø æ´ª ø ± - øÆø ¥ø ª¥ª - Ú

´ øÆ ¤ ø/ø ´ øƨ º± Ê ª ¨?

øÆ ¤ ø / ø ´ øƨ º± Ê ª ¨ ? ¤ ¥± Ø´ª ø

¤ ¥± Ø´ª ø ª ƪ ªÆª ø ø¥ ¥ø ºª ¨Æøæø ± Ø´ª ¥¥ª™øÆ? ø øæ± ¥ø ª¥ª - ª ø/±¥ø ø ¨ª ºª Ø´ª

¥¥ª ´ª ª¥ ºªæ´¨ ª¥ º3ø Ô ºª ´ ±

ø ¨ª Œ´ ø ªÆ? ´ß øƪ º± ø¥

Ø´ª ª ºª øÆƱ¥¥- ø ¨ª ºª¥ ”´ Û

º ø¥ ºª fl¥ª ø øÚ ‘ø Æ ªÆø øÛ

ª ºª¥ ¨Æøæø ±Ù Ø´ª ª øÆ?Ù

? ± ª ± Ù ´ ø