தவிேட எ ைன

எ ெபய கண . வய 25. நா ெச ைனவாசி. ெச ைனயி ஒ
பிரபலமான க"ெபனியி computer programmer- ேவைல. என$% கயாண"
ஆகவிைல...வ(

நா)" அ"மா+" ம,ேம. வ,

காவ-$காக
அழகான ெபா"ேரனிய நா/" வள$கிேறா"... அத ெபய டாமி.. நா
இத வயதிதா 3த 3தலாக உட-றவி உ னத 5க6ைத ஒ
ெச$7 அ)பவ" வா8த.... ந,வய ேப9ள" ெபணிட" அ)பவி6ேத .
ேவ: யாமிைல எ அ"மாவிட"தா அத உ னத 5க6ைத
அ)பவி6ேத .
எ அ"மா மிக+" அழகானவ;.... ெபய பாவதி.... வய 48... எ
அ"மாைவ த>பான கேணாடதி பா6திைல..... ஆனா அ :
அ"மாவி அத ெசயைல க, விய ேபாேன ... ஏென றா என
அ"மா ஒ %,"ப-பாAகான ெப.. அவரா இ>ப( ெச8கிறாக;.. என
ஆBசய>பேட .. அ"மா க(லி ப,6 ெகா, காைல வி96 மதன
பீட6தி ஜாைம தடவி டாமியிட" காட டாமி பளB.. பளB..') ந$க.....
என$ேகா அ"மாைவ அத ேகால6தி பா6த பிற% Fமிேய தைலகீ ழகா
மாறிய ேபா : ேதா றிய.... நா பா6த எ அ"மாவி கிட6தட
3H நிவாண ேகால" எ மன கணி அழியாத ஓவியமாக நி ற...
அவைர எ அ"மாைவ நா கிளBசி J," ஒ ெபணாக நிைன6$
Kட> பா6ததிைல.. அ றலி என$% Lதியாதாக ஒ உலக" L9ய
ஆர"பி6த.....என Mைளயி ெகட எணAக; ஓட6ெதாடAகின.. எ
பாைவயி அ"மா ஒ காம ேதவைதயாக காசி அளி6தாக;..... என
கன+ கணியாக மாறினாக;.. 25 வஷ வாO$ைகயி என அ"மாவி
அAக அைம>Lகைள ெகட எண6ட பா$க ஆர"பி6ேத ... இேதா
அ"மாவி அறி3க"...
எ அ"மாவி வய 48.... ஆனா-" இளைம %ைறயாத 3க" மP:"
ேதக"...... பள ீெர ற ேகாைம நிற"..... ெகாQச" %டான நல சைத
பி(>L;ள அக ற ேதக".... பா>ேபா ககைள 5( இH$%" ெநளி+
5ளி+கைள ெகாட... சராச9 இதிய %,"ப ெபகைள ேபா ற
உடவா%.... நீலமான க6த Kத வ(வாக ெப6த பி Lற ேம,கைள
ெதா,"..... வழவழெவன 3க3".... ெம ைமயான சம3" பா$%"
ெபகைள ெபாறாைம ெகா;ளைவ$%"......
அ"மா+$% 43DD" ைசசி பரத மாபி... உ9$காத மைலயாள ேதAகா8
மாதி9... ெகாAைகக; இர," ஜா$ெக,$%; அடAகாம... உ,
திர, ஒ ைற ஒ : உரசி..... திமிதி3ெவன தி ைமயாக ெவைண
ேபால திர,.... வி"மி6ெதறி$%" 3ைலக;.... ேமேல ெநQசிலி"....
ைச( அ$%; ப%தியிலி ஆர"பி6 ெநQ5 Fரா பரவி... ேலா-க
ஜா$ெக,$%; அடAகாம வி"மி.. Lைட6.. ஜா$ெகைட/" மீ றி

பிAகி நிPக..... அTவி கலசAகU$கிைடேய ஓ," %:கிய 3ைல
ப;ள6தா$%... எ>ேபாதாவ காசி த"...... 3ைலகைள ப$க வா(
காபி>பேதா, ம," அலாம %னி ெப$கிெகா, இததா
மாரா>Lேசைல ஒLற" ஒAக...அத ேலா-க ஜா$ெக( ேம பிAகி
வழி/".... அத பா கலசAக; பா6தா ெசாலேவ ேவடா"... சில
சமய" அவ; ெவளிேய ெச : வ"ேபா... அ$%ளி விய6.... >ள+7
நைன.... ெப9ய வடமா கீ ேழ வைர இறAகி.. உட"ேபா, ஒ(...
>ராேவா, 3ைலயி ைச, கவPசியா8....... பா>பவகைள பாடா8
ப,6"....... 3ைலக; இ>ப(ெய றா.......
மாபகAகV$% சP: கீ ேழ/"......... மதன ேம(P% சP: ேமேல/"........
ெசா$க Fமிைய ப," படாம-" %றி>பா8 ெத9வி$% தளதள') ேலசாக
உ; வாAகிய உ>பிய வயி:.....அதி வைள 5ழித நலா ஆழமா
ெதா>L; %ழி... ெதா>Lைள தா( கீ ேழ உAக; பாைவைய ெகா,
வதீகளானா... தAக நிற வயிPறி.. ஆAகாAெக Fைன 3(க; ேகா,
ேபால கீ ேழ ேபா%".....சி:6த கவPசியான 40" ைச7 இ,>பி ெகாH
ெகாH') டய மாதி9 கவBசிகரமான இர, ம(>L விHத சைத
வைள+க; Lடைவைய மீ றி பிAகியி$%".. எ>ேபாதாவ கவன
%ைறவா அ"மாவி ேசைல அத கவPசியான ம(>பி சி$கி ெகா;ள..
அத அழேக தனிதா .
ேமேல வி9த Y$கி நி:6திய ேகரள6 இளநி ேபா ற மாLக;... கீ ேழ
செட : ேலசாக %:கி ம(>L சைத விHத இ,>L... அதP% கீ ேழ சர
சரெவன வி9 46" ைசசிP% வட வ(வமாக ெப6 பற வி9த
அகலமான LடAக; இர," ெப9ய 36திய-Fசணி$காைய இரடாக
பிள இ,>L$% கீ ேழ இ ப$க3" ஒ( ைவBச ேபால... ெப6த
வி9த ெகாH6த F9>பான [6$க;தா அ"மா+$% F9ய ெசா6$க;...
அத [6$களிர," ந றாக அக : திர,..., பி ப$கமா8 Y$கியப(
கேபாற பி]டAகVட ... நட$%" ேபா தி3$ தி3$') ேம-"
கீ H" %-Aகி.. ஆட" ேபா," அைமயான.... உ, திரட..
ெகாH6த... சைத பி]டAகைள பா6த எவ)$%" கஜ-ேகா
எH"பிவி,"......
Y ேபா : ப6 ெப6த வாளி>பான ெதாைடக;......... பா %டAகளி
பVைவ/" Fசணி$கா8 [6$கைள/" தாAகி நிP%" பவ ெதாைடக;
அலவா அைவக;..... அவ; %னி எதி$%" ேபா.. அவள %(
பிளவி பாவாைட ஒ( ெகா;ள, அத வடவ(வ அளவான ெப6த
%(களி அத இர, ப$க6ைத/" பா6தாேல ேபா"..... தானாகேவ
எ 5ணி எH"பி ந,$%"....
இத ைசசிP% ந(ைக ^வி6யா மாதி9 சைத>பி(>பா....5"மா %"...')....
இ,>பி வி9 பி இ ெதாைடகைள மைற$க 3யPசி$%" ேசைல
எ>ேபாேம ேதாP: அத ப6த ெதாைடகைள/"... ெதாைடயி,$கி

%ழிைய/".... காேபா9 கPபைனைய Y," கவPசி ெபடகமா8 தள
தள ) சீ ைம ப5 மாதி9.... 5"மா %"...')... இ>பாக;...

அ"மா அ : Yர6திலி$%" உற+$கார வ,$%

ெச : வி, இர+
ேலடாக வவதாக ெசாலிவி, ெச றாக;... ேலசாக தைல வழி
இததா ஆபி7$% அைர நா; லீ + ேபா,வி,... இர,
மணியளவி வ,$%

வ..... வைட

F($ெகா, ஹாலி-;ள
ேஷாபாவி ப,6திேத ... ெவளிேய கன6த மைழ ெப8
ெகா(த... மாைல 3.30 மணியளவி மா(-ஜ னைல M,வதPகாக
மா($% ெச ேற ... ஜ னைல M," 3 ... ெத ேகா(யி மைழயி
நட வ" அ"மாைவ கவனி6ேத .. அ"மா வ"வைர மைழைய
ெகாQச" ேநர" ரசி6 ெகா(ேத .. அதP%; அ"மா வைட

ெநAக+" ஜ னைல அைட6 வி,... மா(யிலித பா6-`" ெச :
கீ ேழ இறAக எ6தனி$%" ேபா....
கைதைவ திற... தாளி, வி,.. மைழயி 3Hவ" நைன ெதா>L
ெதா>ெபன உ;ேள வதவ;... உ;ேள யாமிைல என நிைன6 மைழயி
நைனத ஆைடகைள கழட ஆர"பி6தாக;. நா மா(யிலி கீ ேழ வர
எ6தனி$%" 3 .. அ"மா ேசைலைய கழ( பா6-" ப$ெக(
வசினாக;..

ேசைலையைய உவிய"...அ"மா ஜா$ெக மP:" உ;பாவாைட/ட நி : ெகா(தாக;....
ஜா$ெக,$%; அடAகாத அ"மாவி ம>பான 3ைலகைள க-Kடாக
பா6த நா .. மைல6ேபா8 பி6 பி(6தவ ேபால நி ேற .... மைழயி
நைனத ெவ;ைள ஜா$ெக கணா( ேபா.. க:>L >ரா+$%; கBசிதமாக
அ"மாவி 3ைல ெத9ய... 25 வஷ வாO$ைகயி என அ"மாவி
மாபகAகைள ெகட எண6ட பா$க ஆர"பி6ேத ... அடBேச.. இவ
ந"ம அ"மா.. இவைள>ேபா8 இ>ப(>பட ேகாண6தில பா$கிறிேய.. எ :
எ மனசாசி எ ைன %6திய.. என தேடா ெகாQச" ெகாQசமாக
உயி ெபற ெதாடAகினா .. என மனசாசிைய ெகா : வி,.... எH"பிய
என தைட காகV$% இைடயி க]ட>ப, அ3$கிவி,.... காம"
ெகா>பளி$க எ ன ெச8கிறாக; எ : மைறதி பா$க
ெதாடAகிேன ....
பி ெமவாக தன ஜா$க( ெகா$கிக; ஒTெவா றாக கழட..
அ"மாவி உ;-பா( 3ைலைய Mட 3(யாம தவி6த... பி ைககைள
தைல$% ேம உய6தி.... ஜா$ெகைட தைல வழியாக கழPறினாக;.
ைககைள ேமேல Y$%" ேபா... 3ைலகளிர," வி"மி.. பிAகி.... உ;பா(ைய வி, 6தி ெகா, ெவளிேய வர (6த.... அ"மாவி
அ$%;களி சிறிேத மயி வளதித.. பி ஜா$ ெகைட/" கழ(
வச....

அ"மா ெவ:" உ;-பாவாைட/ட , ேமேல உ;-பா(/ட ப,

.... ேநராக கிBச)$%. அத காசிைய பா6த" என$% கவைடகிைடயி இன"Lறியாத 5க".ைள பாவாைட எ பதா உட"பி ஒ(ெகா. அேத ஆைடயி ெப-`3$%. என$% Lதியாதாக ஒ உலக" L9ய ஆர"பி6த. ஏென றா என அ"மா ஒ %.." ஹா-$% வதாக.."ப-பாAகான ெப.....6 ெகா.. அவரா இ>ப( ெச8கிறா எ : நிைன6 ஆBசய>பேட . ேசைல அணியவிைல....எ மன" ப$ ப$ என அ(6த. அ"மா எ ெறா எண" எ ைன க. எனி)" எ கவைடயி இன" L9யாத %ைடBச ஏPபட என த( தாடவராய வி5வ`ப" எ.. ஒ ைகயா கவைட$கிைடயி ைவ6 ெகா.. டாமி த தைலைய ேம-" கீ H" அைச6 அ"மாவி ெசா$கL9ைய ந$க..... பாவாைட$% மாறியிதாக..." எ ைன அதிPசியைடய ைவ6தாக.. ைகயா எ 5ணியி அH6திப(... மீ ...... ெச : எேதா ஒ ட>பாைவ எ.. எலா பாக6ைத/" ெவளிேய காபி6த.... அ கிஸா பிரா ஜா". அத ஜாைம தன மதன பீட6தி ேத86தாக.ெச$ஸியாக காசியளி6தாக..ள ெசா$க Fமிைய க-Kடாக பா$க தயாராேன ... உ.. ப.. வ(ய தைலயி ைட க(ெகா...ள ேசாபாவி அம... Yர6திலி அ"மாவி மதன ேமைட பா>ேப எ : கனவி-" நிைன$கவிைல.. ஹாலி-. பாவாைடைய ேலசாக ெதைரBசி L... ெப-`மிலி ெவளிேய வ"ேபா ேவ: ஜா$ெக-உ..... டாமி அ"மாவி ெசா$கL9ைய ந$க ஆர"பி6த.. ைச(லித ட>பாைவ ைகயி எ.6திய.... காகைள வி96 ைவ6 ெகா. நா அ"மாவி அAகAகைள ரசி$க ஆர"பி6ேத ... ெதாைட இ. ெகாQச ேநர6தி மீ . L6தக6தி ஒTெவா ப$கமா Lறட Lறட அ"மாவி ைக கவைட$கிைடயி அைலத. பாவாைடைய இ )" ேமேல Y$கி L(6 ெகா.... உ. ஜாைம ைவ6 எ ன ப ன ேபாகிறாக........ ெகாQச" உP: பா6ேத .மPெறா ைகயி L$ைக ஏதிெகா.. எ : ேயாசி>பதP%..... அத ஈர>பாவாைட/ட அ"மாவி F96த LடAகளிர. ெசல அ"மாவி பி Lற6ைத ரசி6ேத ..... அத ேபாஸி அ"மாவி அ(-ெதாைட பள பளெவன ெஜாலி6த. என$ேகா இைத>பா6 விய6 ெகா(ய. நா எBசி K( 3HAகிேன ..... பி டாமியி 3க6ைத பி(6 த மதன ேம( அேக இH$க...Bசிகி. எைதேயா ேதட... ......$க. 3"3றமாக ப(6 ெகா(தாக.... அ"மா காகைள ேமேல Y$கி ந றாக க>ைபைய ெபாள ெவBசிகி.டாமி த ேவைலயி 3"3றமாக இத... அ"மாவி கவைட$% இைடயி உ..." டனA டனA என ேம-" கீ H" %-Aகியதி என கஜ-ேகாைல எH>பி Lைட6த...$கி மAகளாக இத..6 ேம-" கீ Hமா8 ஆ(னா . ெவ.ஒ ப$க" பய" பPறி$ெகாட..

..Aகிய.. வி... வி..$ெகாேட த ம மத பீட6ைத தடவி.. என$ேகா அ"மாைவ இத ேகால6தி பா6த பிற% Fமிேய தைலகீ ழகா மாறிய ேபா ேதா றிய. என$ேகா இ>ேபா த"பி பயAகரமாக விைர6 இ6.6 ெகாட.. ெச$ஸியாகயித.. ெகாQச ேநர" மித ேவக6தி %6தி ெகா(தவ. ெச : வத...... தானாகேவ ைகலிேயா. ைகைய சP: ேநர" Kதி$%. """""""777777ஸாஆஆஆ.... ேபாேன . கHைத$% ெத9/மா கPFர வாசைன எ பேபா......"""மா எ : சதத" ேபாட. ந... இைத பா$க பா$க என$% த. பிள+$%. என Mைளயி ெகட எணAக.. அ"மாவி ெசயைல டாமி/" பா6 ெகா(தா .. பா6-`" ெச-" ேபா. தன விரகளா மதன>பிளைவ பிள காட. ெமல எH உ.நா பா6த எ அ"மாவி கிட6தட 3H நிவாண ேகால" எ மன$கணி அழியாத ஓவியமாக நி ற. எ>ப(யாவ ைக ேவைல ெச8யாவிடா ச9வரா. பாவாைடைய ம(6 க( ெகா.. ேநர" ெசல ெசல அ"மாவி ந..விரலி ேவக" அதிக96த. அ"மாவி ெதாைடைய கவனி6ேத .. த ைன தாேன ஓ6 5ய-இ ப" அ)பவி6 ெகா(தாக.அ"மா ெமவாக தன மதன ேம( மயிகைள வ( வி. டாமி 5கமாக ந$கி ெகா(த. அAேக அ"மா ேசைல. அ"மா ந றாக உறAகிய பிற%.. சிறி ேநர" அைசயாம கிடதா. வாAகி ெகா. பி ப.. அ"மாவி உட பயAகரமாக ந.. பி தன ந.க..... தீ(ெர : ஆ. ேலசான 3னக-ட ஒ ைகயா மதன-ப>ைப ேத86 ெகாேட ேவக6ைத அதிக>ப... பி ஆ5வாசமாக ெப-`" ெச : L6தக6ைத மைற6 ைவ6 வி...... கிள"ப." ஒ ெபணாக நிைன6 Kட>பா6ததிைல.. 5ணிைய அH6தி தடவ ஆர"பி6த. பா(.6 ெகாடாக.. ஓட6ெதாடAகின.. அகி ப... ப6த அ"மாவி ெதாைடக.... டாமி$% ெத9/மா அ"மாவி Lைட ரச6தி அைம. மத உ:>பி உ. டாமிேயா அ"மாவி ேத ஒV%" Lைடைய 3க வி... ெமவாக பா6`"%.6 வாயி ைவ6 [>பி வி.. ஜ( ... தன இர.ேள-ெவளிேய என ெசாவினாக.6 வாயி ைவ6 ஊ"பினாக..என 3னகி ெகாேட. காகைள/" அகPறி ைவ6$ெகா.. ைகக......அ... எ. %6தி இ(ைய தன Kதி$%.6தாக. அ"மாவி உத.. அவைர எ அ"மாைவ நா கிளBசிJ... பி L ெவளிேய எ. விர 3Hவ" அ"மாவி Lைட$%... ப.விரைல எ.. ந$%தைல நி:6திவி. உணBசியா (6தன....பி டாமிைய ந$க ெசா னாக.. LடAகைள Y$கி Y$கி Kதி$%..ேளேய ஊரைவ6..6தினா.

....... 7ேனகிதி/". ேப>ப9 .... நா ேம மா($% ெச :.. ஆனா எ+" கிைட$கவிைல....... சில print-out ேப>ப கிைட6த.. நிைறய L6தகAக.. விைரவிேலேய உBச" ெபP: M றா" 3ைறயாக விைத அ"மாவி >ராவி க>L$%.. அதிெலா ைற எ. ஆவ-ட ேம-" ேதட..$% ேபான+ட அ"மாவி ெப-`3$% ெச : ேநP: கட அத பலான L6தக6ைத ேத(ேன .. ஆஹா. அ"மாவி அைறயிலி$%" அத பலான L6தக6ைத பா$க ஆவேலா. 5ய இ ப" ெச8ேத .... மா($% ெச : கைள>பி ப.....இரடா. எ : ககைள அைலய விட ேடபிளி அ(>ப$க கத+ பாதியாக திற கிடத.. ப$ெக(P%. ெரடாவ நாளான இ :.. க$கிய. சேராஜாேதவி எHதிய பலான கைத L6தகAக.. காைல 10 மணியளவி வழ$க" ேபா அ"மா மா$ெக. எலாேம கி$கான கைதக. பிற% பராைவ/" ஜைடைய/" எ...... 3$கி ைவ6 வி. என$% விப9த ஆைச வத.... எலா கைதகVேம தகாத உற+ கைதக. >ராைவ/" ஜ(ைய/" எ. எAேக மைற6 ைவ6 விடாக... அத தைல>ேப தைல 5P:வ ேபா இத..... ஆபி7$% லீ + ெபா. என விைர6த கஜ-ேகாைல ைகயா பி(6 ெம ைமயாக உவி உவி வி.. அதிதா ைவ6தி>பாக... பிற% நா அ"மாவி >ராைவ/" ஜ(ைய/" பா6`"%. த(யித..... சேதக6ட ெபைட Y$கி பா6ேத ." இத...6 உறAகிேன .6 ப(6ேத ....6 என கஜ-ேகாலி ைவ6 ேத86ேத .. கா6திேத ... அ>ப(ேய அத L6தக6ைத 3(6 வி. எ ற 3(+ட 3Hவமாக ெவளிேய இH6ேத .. >ராைவ/" ஜ(ைய/" என F-ட கச$கி கச$கி. 3த 3ைறயாக எ அ"மாைவ Lணவதாக கPபைன ெச8 ெகா.. அ"மா-மக)$% இைடேய நட$%" தகாத உற+க... மP:" stayfree ஒ பா$ெக... க(லி ெம6ைத ஒ ப$க" ேலசாக ேம. எலாேம காமேலாக" websiteலி எ. ஒ றா.... அ"மாவி பா(ைய/" ஜ(ைய/" சிறி ேநர" ெவறி6 பா6ேத . அைத Lற( ப($க..... ஏமாPற6ட கீ ேழ இறAக.... Lற( பா$க எலாேம தமிO ெச$7 கைதக.$க>பட print-outs... இேததா நா ேத(ெகா(த..... "ஹீ".6 ெகா. அதி மAகய மல"..... ஆனா நா எதிபா6த L6தக" ககளி ெத படேவ இைல.எலாவPைற/" ைவ>ப$காக ஊற ைவ6திதாக... க(லி ேமேலறி க>-ேபா( ேம ப$க3" ேத(ேன . ைக-3( அ($க ஆர"பி6ேத ..

...... காைல வி96த நிைலயி YAகி ெகா($%" அவ அ"மாவி ேசைலைய பாவாைடேயா.. ெவக6ைத விட அ"மாைவ....... இTவாறாக தா/" மக)".6தி$கிறாக........ இ )" ெதைர$க... அ"ம"மா ஆைச வதத"மா.... எலாேம அழகிய தா8 தன 3தித கவPசியான சைத>பி(>பான தள தள உட"ைப கா(... இTவாறாக கைத ேபாக.ள அ"மா. ேஷT ெச8யபடாம அத பிரேதச".. அத உ>பிய சைத ேமைட 56தி பல மாதAக..... ேசமிட6தி. ப ேபா : உ>பிய 3$ேகாண வ(வ"......... இTவாறாக ேபாகிற அத கைத. அதிலித ஒ ேப>பைர எ.." Lைட6 ேகாLற" ேபா %6தி.. நி$க. விவ7ைதக...$க தயாராகிறா... மஙகலாக ெத9த. க ெவ : 5ைட 3(க. ெகாடம($%" காம களியாட கைதக. அவளி ேசைல க)$கா ஏறியிததா மQசளான த(6த காக.எ கவைட$கிைடயிலி$%" என த. மக)ட சரச-சலாப".... ெகாH6த ெபெதாைடக..6த... ஒ வயதான தா8 தன இள வய மகைன வைள6 ேபா.." என ப($க ப($க என$%.... K6" %"மாள3மா8.... அ"மாவி Fேலாக ெசா$க". "ைககைள Y$கி 3க6ைத மைற6த ப( YAகி ெகா($%" கதாநயகியி மாரா>L ேசைல ஒAகி மைல-3க...... அ"மா.. இளவய5 மகனி ... க.. அவ .. ஆஹா.. ேச6 ெதைரBசா .........$% ந. என எலாேம தகாத உற+ கைதக....அ(>பாக6தி காமேலாக6தி website address இ..... இத கைதைய .... 3ைலகளிர.வி ஓைடயா8 உறAக... வில%".ளைல க. F96 மக)$% எலா காம வி6ைதகைள/" கP: ெகா.. வர. ஒ பாக6தி கதாநாயகியான அ"மா YAகி ெகா(>பாதாக கைத ேபாகிற....பி ெதாைட$% ேமேல..... எ மகனா எ னிட" இ>ப(.. அ L.$% ேமேல... இ>ேபா அவ அ"மாவி அ(-ெதாைட பள பள') வH வH') இத.. Lதிய உலக" ெத9ய ஆர"பி6த.. ஞாபக6தி வ ேபான. அ"மாவி அதரAக" எ ற கைதைய ப($க ஆர"பிேத ...... ேலசாக 3. ஆைச 6 ர உPசாக ப........ யாேரா அ"மா+$% இைத ெகா.......$கிறா... தா/" நாேன தார3" நாேன.... அ"மா+ட 3தலிர+... ேபான காணி நில6$% தின" தின" நீ பா8Bசி.... ஆனா..... அ"மாவி அதரAக"..க........ ப($க ஆர"பி6ேத ............. மா($% ெச : ைகலிைய உவி அ"மனமாக க(லி ப. இதி வ" கைதக. "பாைவைய கீ ேழ ெச-6த....6 ெகா.... என நிைன6ெகா. ேநP: அ"மா த க>ைபைய வி96 டாமி$% கா(ய"...... தா/"-மக)" %"மாள" அ($%" கிV கிV>பன கைத..... ெத9த. ேநP: வைர என$% அத மாதி9 பலான நிைன>ேப வததிைல.. ீ மகேனா அ"மாவி அ"மன த9சன6திPகாக ஏAகி தவி$$கிறா .... ெப6த மக)$% காம-வைல வச. கதா/தமாக மாறிய..6 ெகா.. இ>ப(/" ஒவ .. கதாநாயக அவளகி ம(யி.. ஒ கட6தி மக)$% ஏகேபாக வி ெகா. பி . அதி.." என$% ேநP:கட எ அ"மாவி ைம-3க..

.ப(6த பி )".. எ 5ணியி 3 ேதாைல உ96 L-6திேன ......... என மன" ேபதலி6த... மனதி நிைன6 ெகா... ைக-3( அ($கறதேல/".. எ உட"L Fரா 5க" பரவ ஆர"பி6த........ எ ைகைய ேலசாக ெபா6தி 0 வ(வ6தி ைவ6.. அ"மாைவ ஓ$கற மாதி9.... L-6திய+ட ...L-6தி/"...... அ>பி(ேய நாP: பா6த அ"மாவி மதன பீட6ைத..... கPபைன பணி ெகாேட..... இஎன பலவாறாக எ எணAக... ேவகமாக இH6 இH6 ேவகமா8 ஆ( %-$கி. கைதயி வ" கதாநாயகிைய எ அ"மாவாக பாவி6 கைதைய ேம-" ப($க ஆர"பி6ேத .... க(லி மலா$க ப. ( ன 3(6 வி............ என$% வி வர>ேபாவைத உண....... அ"மா ஒ காம ேதவைதயாக காசி அளி6தாக... எ 5ணிைய இH6 இH6 ைக-3( அ($க. எ 5ணிைய இ$கமா L(B5 இH6 விேட ....... அ"மா-மக இைடேய நட$%" தகாத உற+ கைதகளாக ேதெத. ைகையைய அ3$%" ேபா எ 5ணி ேதா உ9Qசி..6 ப($கிறாக........... அ"மாவி ஆைசைய எ>பி( அறிவ. அைத நானாக நிைன6 அ"மாவி Lைடைய பா>பதாக நிைன6 ெகா..... ஹாலி அம hவி பா6 ெகா(ேதா". ைக-3( அ(6ததி..... ஆனா அ"மாவி 3க6ைத ஏறி....... கPபைன பணி ெகாேட... ேசமிட6தி...6 ெகா.. அைத எ அ"மாேவாட Kதியா8 பாவி6.. அ"சமா இதா எ கஜ-ேகா.. என சிதி$கலாேன .... உ+" ேபா ேதா L-6திைய M(/"... அ"மா+$%" எ னிட" ஆைச இ$%ேமா. ேநP: பா6த அ"மாவி Lைடைய நிைன6 அ"மாைவ ஓ$கற மாதி9. அ)பவிB5..... ஓ(ய. அ த>L என ெத9" அ"மாவி ெசயைல$க... இ )". அ : இர+ அ"மா உண+ ப9மாற...... ைக-3( அ($கறதேல/".. ஒ கிற$க" இத..... எ ஆைச நாயகியாக மாறினாக.... பவ>Lைடைய கதாநாயக பா$க.. எ>ேபாதாவ HBO நல பட" ேபாடா .. அதனாலதா அ"மா. அவளி ெகாH6த ெபெதாைடக...... ப ேபா : உ>பிய 3$ேகாண வ(வ.... என ஏ$க6ைத எ>பி( ெத9வி>ப.. அதி எ 5ணிைய ெசாவி...... எ அ"மாவி ேம என$% ஒவித காத அ"பிய......வாT.. பா$க இயலவிைல. ஒ ஐ(யா+" உதி6த..... எ L-6திைய ைகயால இ$கமா L(B5 3 )" பி )" ஆட ஆர"பிBேச ......... ெசயலி-" ஆர"பி6ேத ... எ னாெவா 5க".. என$%" எ அ"மா+ட உட-ற+ ெகா...ள ஆைச வ....சிறி ேநர6தி வி பீ8Bசி அ($க நா எ ைகலியி ைட6 வி.. உணBசிேயாட எ 5ணிைய தடவி ெகாேட.எ>பி( அ"மாவிட" ஆர"பி>ப..

பி காகைள வி9$க பனியார" ேபா உ>பியித அ"மாவி மதன பீட" மAகளான ெவளிBச6தி ெத9த.. தாயி ம>பான ெதாைடகைள/".... எ 5ணிைய இH6 இH6 ைக-3( அ(6 ெகா($%" ேபா. ேகாணி %:%" உட அழைக/".விரைல அதி அைல ெகாேட... இ>பி(ெயா ைச இ>பைத 3 னாேலேய பா$காம வி. மதனேம( ேத86 பி அைத 3கதாக. ஆஹா. ந... எ ெப-`மி ெச : ப." அத print-out ேப>பைர எ.klogam... i""".$% ெச : பா6ேத . இட ைகயி L$ைக ைவ6 ெகா. நா நிைன6தைத ேபா அ"மாவி காம ேவைக அரAேகPற" ஆர"பமாகியித.த(ய மதன-ேமைட/" பா6 ெகாேட....... இ ெபெதாைடகVகிைடயி ேலசான ேம.ேள.. இேநர" அ"மா எ ன ெச8 ெகா(>பாக.] அ"மாவி ெப-`" அகி ெச ேற . ஆஹா.. "ஹு" எ ன ப ன ெம"ெபஷி> இலாம அAேக kைழய 3(யவிைல. எ ப ஊஜிதமான.காகைள ஒ னா ெச6 ைவ6 ெகா. உதைடக(6 ெகா.தைல.. ேசாபாவி ப... [இரவி YA%" ேபா ஜ( ேபா.. உ.ேடாேம என ெநா ெகா. 5ணிைய L-6தி L-6தி ைக-3( அ(6 ...... அ : என$% Y$க" வரவிைல..ைகலிைய $கி 5ணிைய ைகயி L(6 ெகா. பி அைத வாயி ைவ6 ச>பி ஈரமா$கி.... அத ேகால6தி ெச$7 L6தக6ைததா ப($கிறாக.. அ"மா உறAக ெச ற பி ..6திதாக.ேம-" தனி `" ஆதலா சில ேநர" அத -Aகி$%" வி. கா..... மா($% ெச : எ க"Fடைர ஆ ெச8 www...... அ"மாவி ைகயி நீளமான ெமலிய க69கா8... 11.6 ெகா... அ"மா+$% காம-5க" ஏ:வைத எ னா அறிெகா...... பா6-`" ெச :வி.com ைச... என எணி.ேவ . கிைட6 விட. ேலசாக அ"மாவி ப.. ேபால காசியளி6த.. 0 வா7 ப> ெவளிBச6தி-" பள பளெவன மி னிய. வ.ேவ ..00 மணியி$%".. அத தகாத உற+ கைதக........... அ"மாவி ேசைல ெதாைட$% ேம கிடத.ப($க ப($க என ேகா Lைட6 எH"பிய.... வல ைகைய கவைடகிைடயி ேத86 ெகா(தாக... ேசைலைய இ )" ேமேல இH$க அ"மாவி கவசியான ெபெதாைடக... ேவ: வழியிலாம மீ ." பழ$க" கிைடயா... ைகலிைய ம(6 க($ ெகா.6 உறAகி வி..$ைக அைறயி சாவி ஓைட வழியாக அ"மாைவ ேநா$கிேன . ஆவமாக ப(6 ெகா(தாக. அ>பி(ேய கீ ேழ ெகா. அ"மா க(லி ஓர6தி தைலகாணிைய ைவ6 அதி சா8 ப.... ேசமி6தி க கெவன Lைட 3(க.6 ெகாேட அ"மாவி ஆ>ப" எ ற கைதைய ப($க ெதாடAகிேன ........ ப%தி... ேவக ேவகமா ேதடா ஆர"பி6ேத . அ"மாவி ெபெதாைடக..ள 3(த....... அ"மாவி வலைக அகி அைதேயா ேத(ய..ளிரவி க விழி6தா...பா6ெகாேட ஹாலி YAகிவி... ஹா-$% வேத ........... ந.

ெகா(மர" ேபா %6தி...$% வழியாக பா6 ெகா(த நா ேலசாக எ 5ணிைய உதி த. இ )" அகி வர மாடகளா.. ெதாட அ"மாவி கால( ச>த" ேகட.... நா அ"மா+$% பி Lற" ெச : மைற நி : ெகா. பாைய ேபா. நா)" பி னா( ெசல. அ"மாவி பாைவ$காக வி. ேவைவயி தவி6தவ.... ேசைலைய உ. ேச6 பி(6 பிைச$ெகாடா.ைள Lற6$% ெச றாக. அ"மா எ )ைடய Fைள விய பா6 ரசி>பைத ைகயி..... ைகலி$%...... அ"மாவி ப.. பாவாைடேயா... ேசாபாவி மலா ப.. நல சைத பி(>பான தள தள உட"L..ள Fள ெத9த இ )" ெகாQச" கீ ேழதா ஆைச அ"மாவி மதன Kதி.............ள ேசாபாவி ப. எ Fைல ஓர$கணா பா6தப(.... அத அழகி மயAகிய எ அ"மா. Kடாரம(6 ைகலிைய Y$கி ெகா... உ.. Lைட6 ெமா. ைவ6த ப(...... தன மத ேமைட ேசைலேயா..... வி..... ேச6 %($% ேமேல ெதைரBசிகி.... வி9Q5 %($% கீ ேழ/.. தைலவானி...". ைகலிைய வில$கி எ )ைடய 3$கால( நீள3"..... ேசைலைய ச9 ெச8 ெகா. பிள மல ஆ(ய.. அ3$கி பி(6தப(.... ஏேதா நிைன6தப( உதைட க(6 ெகாேட. ெகாH ெகாH ) ெத9Qச..... அ ச9யாக ெத9யவிைல எனேவ Fைன ேபா பAகி அ"மா+$% 3 Lற" ெச : ெச( மைறவி நி : . த Kதிைய ேசைலேயா.. சிலி6 ேபான அ"மா ேசாபாவி அகி வ ைகலி$%.... என 3(+ ெச8. சிறி ேநர6தி அ"மா+$% ேவ$க ஆர"பி$க. ஹாலி-.$% வழியாக அைர கணா பா6தப( ப. உ.... எ>ப(யாவ அ"மாைவ இ : வைளயி வO6திட ீ ேவ. ெகா...ேள அ"மா+".. அைறைய திற ெகா.. அ"மாேவாட அக : வி9த LடAக. அத அழைக பா6ேத ..திடமிடப( அ"மாவி அைற$% ெச-" 9>பைர ஆ > ெச8ய...ளி ஆட..$ைக அைற திற$%" ச6த" ேகட........ள எ கஜ-ேகாைல... தைலவானிைய/" பாைய/" எ.. ைகலி விலக. %(யி சைத பிடAக. M றA%ல விட3".. நா பி னாலி கவனி>பைத அறியாத தா8.6திேத . அ"மா நல சிவ>L கல.. நிP%" த(6த கஜ-ேகா அ"மாவி கணி பட. இைத ைகயி பி($க மாடாகளா என சத>ப6$காக கா6தி$க. ெவளிேய வத என ஆைச அ"மா ைலைட ேபாட".. ெவளிேய மக)" தவி>பைத யா அறிவா.6 ெகா. ஹா-$க வர எ6தனி$%" 3 .... Kடாரம(6 நிP%" எ கஜ-ேகாைல உP: பா6தாக.. அ"மா த [6ைத ஆ( ஆ( நட. விைட6த எ கஜ-ேகா ப6 நர"Lக.6 ெகா.. YA%வ ேபா ைகைய ம(6 ககைள மைற6 ைவ6தப( ைககளி இ. அ"மா உகாதித நிைலயில ெதாைட ெர...... நா 5தா96 ெகா.... %6த வB5 உ$காதாக." ெசH6 மH மH ) இத..6 ெகா....... ைல மP:" ேப நி ற. அ"மா M6திர" கழி$%" அழைக ரசி$க நிைன6.ெகா(ேத .

நா Lத மைறவி இ ெகா. அ"மாேவாட ஒl$% தைரயி ப..$% வழியாக ந றாக பா$க 3(த... அ"மாவி Lைடயிலி M6திர" கிள"பி ெவ. ச$. அத ெசHைமயான மH மH ெதாைடகV$% ந.. ேபா அ"மாவி Kதி இதOக. இர.. ேபா ற அ"மாவி பவ-ெவ(>L. எ 5ணி விைர6த. ந. 3ைலகV$கிைடயி எ 5ணிைய விடா எ>ப( இ$%" எ : எ னி எ 5ணிைய தடவி விேட . அத கவைட$% இைடயி-. என$% . வி9 V வ(வமாக அழகாக இத அ(-வயி: ப.... ேபாட மாதி9 வி9சலா ஒ ேகாடாறி ெவ.. இ:தியி ேவக" %ைற 'Bச$.க. Lைட$%" ெதாைடகV$%" ந. ெசாடாக வ(த. பல 3ைற 5Aகி வி9தன. வயிP:$%" ெமK(ய.....ளி க"பிேபா வைள தைரயி விH மணி ெப$ெக... ெதாAகி ெகா( Lைடைய பனியி நைனத சிவ>L ேராஐ ைவ ேபால காண ெச8தன.. பி ெசா. Kதி>ப>பிலி இர.. இ )" சில ெசா.ள பிள+$% ேம %ைடயான 5ட Kதி-3(க... ெம8-மறதி எHதிராம அ>ப(ேய அ"மாவி மதன Kதிைய ெம8 மற பா6 ெகா(ேத .. 3(க." காகV$% இைடயி சி$கி பிAகி இத.. உடேன ஒ வி6தியாசமான காம உணBசிகள Yட ஆர"பிBச......க... Lைட இதOக. தைரயி விHதன. அைத ெதாட தாைரயாக கிள"பி. செர : அ(6த........ அ"மா ஒ ைகயா Lடைவைய பி(6 ெகா. ெத9Bச..6 ஓ(ய. வி9த Kதி இதOகளி இைடயிலி சில ெசா.. ம: ைகயி இ விரகளா Kதியி இதOகைள வி96தா... வாைழ த. அ(6 வி.... என$% மிக+" அகிேலேய %6த வB5 இதாக.. பட இதன... அ"மா+$% 48 வயதானா-" அ"மாவி Lைட இளைம விைர>Lட உ>பிய பனியார" ேபாலிஇத. ககெவ : அத ெதாைட$%".....இ.. அ"மா நீட 'Bச' எ ற ஓைச$% பிற%.. ப$கAகளி-" இத உத. எ பதா அ"மா எ ைன கவனி6தி$க மாடாக......வி Kதி> ப>L ஒ சி: M$% ேபா 6தி ெகா(த..க....கைள ேபா ற ெசHைமயான அ"மா ெதாைடக.....Bச$' எ ற ஓைச/ட M6திர"..பா6ேத .. அ"மாவி 3ைலகளிர. அTவா: 5ட 3(களடத இட6$% கீ O அ"மாவி சிவத ஈர>Lைட 3Hவமாக எ ககV$% ெத9த..-வி96தாP ேபால வழவழ>பாக இ(-" மிளித.வி ஒ ேகா.. அ"மாவி ஆைச Lைட ெச$கBசிவத பலா-5ைள ேபா வி9த..... மல" மலராத பாதி மல ேபால வி9" வி9யாம-" இதன..வி இ ப$கAகளி-" இத உ>பிய சைத>பாAகான இட6தி ஒ றிர.... Lத இ........

....... தி"Lவா.. அ"மாைவ ககளா கPபழி6 ெகா(ேத . ஒ ைகயா ேபா6தியித ேபாைவ$%. தக தகெவன ெம ைமயாக+" அைமதித.... Y$க" தைட>பட ேபா Lர.ைகலியி ெவளிேய எ.கிVகிV>L அதிகமாக ஆர"பிBச.... Lர. காைல கHவி. ேபாைவைய$%. ஆ(னாக.. Lைட6 ெகா.... எ த( ந.. ேபாைவைய ேபா6தி ெகா.. ப.. ேபால. ஹாலி அ"மா என$% தன 3ைக கா(யப( அத ப$கமா8 தி"மி ப.. ..>பிலி அவள பி Lற6ைத அலAக9>பதPகாக ஒ சைத$ேகாள" ெநளித ஓைட ேபா ெச : 3(த. இ...>L>ப%தியி ேசைல சிறி விலகி இத. உடேன ஒ வி6தியாசமான காம உணBசிகள Yட ஆர"பிBச........... அணிதித ஜா$ெகைட/" மீ றி அத இரவி-" ெஜாலி6 ெகா(த. பிற% ந றாக வ(/" ப(. பிAகி த ைன ெவளி>ப.6தி ெகா(த...6திதா. வி... ப. என$% Y$கேம வரவிைல.. ஆ( ெகா(த ேகாைல. அ"மாைவ இவைர பாைவயா விHAகி ெகா(த நா செட : அவ...6த என 5ணிைய.. ேலசாக அ"மாைவ ேநா$க... இ>ேபா Mதிர" ேபானைத நிைன6"..6 அ"மாவி இ. அசதியி த ைன மற உறA%கிறா.6தாக. என$% 3% கா( அ"மா ப.>L இர.. பகலி அ"மா ைக-3( அ(6தைத நிைன6"........ ஒ களி6 ப. LடAக..6$ெகாேட நா YAகி ெகா($கிேறனா எ ைன பா6தா. இவைர என$% 3% கா(>ப. அ...6 ெகாேட . அ"மா த %(ைய Y$கி ேம-" கீ H" இர........... ஆ(ய.. வQசைன இலாம ெப6தித. நா YA%வதாக நிைன6 ெகா...... ஆ... ெகா.அ"மா M6திர" ேப8 3(6வி...6 ெகாடாக...பட வி9 ச9யான இட6தி ஒ : ேச ஒ அPLதமான உைடயாக.. அ+" எ அ"மா. அ : அ"மா M6திர" ெபQச பா6த என$%... விலா>ப%தியி ெவைண ேபால திரா(த சைத>ப%திைய மி%த சிரம6ட அ"மாவி ஜா$ெக அ36தி ெகா(த...... பர வி9த அத பளிA% 3% அவ...... வ எ ைன ஒ 3ைற பா6 வி.. 3த தடைவயா ஒ ெபா"பள M6திர" ேபாகிறத பா$கிற அதி]ட".. ஆ( ஆ( ைக-3( அ(6 ெகா.6 கைண M( ெகாேட .... சPேற L](யான உடவா%. வா$கி நீ($ெகா.. த(ைய பி(6 அ3$கி..... nightie அணி/" பழ$க" இலாததா ேசைல/டேன உறAகி$ெகா(தாக. ம(>LகVட நல சைத>பி(>Lட இ.6 ெகா(தவ... எ : சP:" எதிபா$காததா.... அ>பி(ேய நி6த.... அ"மாவி இ.. ைச.... அைத/" மீ றி அத>ப%தியி சைத பிடAக. அ"மா M6திர" ேபQ5 3(6தைத அ9 நா ேவகமாக தி"பி வ க(லி ப..

. ெசா+" ேபா........... நா அைத அ3$கி கி..... வசதி படாததா... அ"மாவி பளிA% ெதாைட இ(-" பள பள6த. அத ெப9ய 3ைல கனிகைள பாைவயாேல தி ேற .. நா அ"மாவி LடAக..கிறா.. நா YA%வதாக நிைன6 ெகா... 5ய-இ ப" ெச8வைத பா6த என கஜேகா ந....ேள ெச-6தி தன Lைடைய %ைட ெகாடாக.6 ெகா. ேசைலைய இ.......... பி ைகயி ைவ6தித நீளமான க69$காைய தன % %6த Kதி$%.. அ"மா தன ஒ ைகைய கீ ேழ இற$கி தன ேயானியிட" ைவ6 ெகா. நி ன. வல ைகைய உ. எ ன ெச8கிறாக. ெப6 Lைட6த வயி". இத அழகிய காசிைய ரசி6 அ)பவி6 ெகா(ேத ... அ"மாவி ேசைல ேப காPறி விலகி....>L$% ேமேல Y$கி கி..... பாவாைட 3(Bைச அவிO6.6தி.. '"" """""... நா அ"மாைவ ேநாடமிேட .." ஒ3ைற எ ைன தி"பி பா6தாக. எ ப ெத9யவிைல ஓ9 நிமிடAக.. ஒ கணா அ"மாவி உட வன>ைப க. ஒ ெப அ+" ந....777ஸ என ெமல 3னகியப( ைக-3( அ(6 ெகா(தாக. திரசியான ெகாAைககைள பPறி>பிைசய (6$ெகா(த.. அத ெம ைமயான. கவைடைய ந றாக ெபாள$க.ந(6..$கி.. கழித.. ேலசான 3னக-" ேகக... என 5ணி மீ ..... அ"மா மீ ...... YA%வ ேபா... ரசி6$ ெகா(ேத .6 ெகா...ளா காசியாக அ ெத9த.. சிறி ேநர6தி தன LடAகைள Y$கி$ெகா.... காசி தர.. அைசயா ப.... 3ைலகV".... அைசவைத கவனி6ேத ..அைமதியாக ைககளி ஊேட அ"மாைவ ேநா$கிேன இ>ேபா அ"மா அைசயா மலா$க ப... பி அைசயா ப.... ஆமா" எ அ"மா ைக-3( அ(6 ெகா(கிறாக. அ"மா தன ேசைலைய தள6தி ெகா.... அத ச னமான இர+ விள$கி நீல நிற ெவளிBச6தி அ"மா எ ைன ைவ6த க வாAகாம பா6 ெகா(தா. அ"மா எ ைன ேநாடமி..மல அவளி உட Fரா+" ேலசா8 அைசவ கேட . அத மAகிய ெவளிBச6தி Kட அ"மாவி மதன Kதிைய .. பகல நா இலாத>ேபா.சத>ப6$காக கா6திேத . எ )ைடய பாைவைய அ"மாவி கH6$% கீ O இற$கிேன .... Lட" ம...... ஒகளி6 ப... எ )ைடய ைகக..நி ற. அ"மா எ ன ெச8கிறாக......6தாக.வ ெத9த.. நா ஓர$கணா அ"மாவி Kதிைய பா6ேத . ஆனா இ>ேபா நா YA%வதாக நிைன6 ெகா. ஹாலி 5ய இ ப" ெசQசாAக. எ ப L9த"....." (6த..6தர வய ெபா"பள. Lடைவ/" சிறி விலகியிததா எ )ைடய ககV$%" காம ேப8 பி(6 ஆ( ெகா($%" மன6திP%" கெகா. என அறி.. அ+" எ அ"மா.

நா மாமா வ. ெப(ைய திறதா.... நா ேலசாக தைலைய Y$கி அ"மாைவ பா$க.....என ேலசாக 3னகி ெகாேட..... நா உ ைன ஓ6 ஓ....7777ஸாஆஆஅ......... அ"மாவி பி LறAக. ைகயா L(6 ெகா. ெவ... எ 5ணிைய ெசாவி அ"மாைவ ஓ$க ஆைசதா ..அவ... காைல 5.." எ : YA%வ ேபா பாவைன ெச8ேத ... ஹாலி நா இ$%" திைசயி க(-$% ேநராக உ.-5க" தாேர ..... அ"மா எH தன ேசைலைய ச9 ெச8 ெகா.... %னி அத ெப($%. ஏேதா ேதட. எ : YA%வ ேபா பாவைன ெச8ேத .... அ"மா இர+ 3H" M : 3ைற சிநீ கழி6தாக.. ெப6த அ"மா எ ற தய$க" ஒ Lற"... அ"மா. பய" ஒ Lற".. த ைன தாேன ஓ6 5ய-இ ப" அ)பவி6 ெகா(தாக.. அத பய" ேவற என$%.. மாP: ேசைல/".. 3ைற 5ய-இ ப6தி ஈ.வ ேபாலிஇத.".. ெப(ைய M( வி.. kைழத அ"மா."மா.. எதாB5" எ ைன கசா3சா பண ேபாகிறளா எ கிற அப ஆைச/" என$% வத...ேளயிஇ ைட/".. எHதவ. வாAகி ெகா.......ளி கிழைம... உ...$% ீ ேபாக)"டா.......6தவ.. ஆனா-" அ : MH" YAகாம அ"மாவி உடைல கணா ஓ6 ெகா(ேத . நா YA%வதாக நிைன6 ெகா. கணா(யி உP: பா6தா நா பா>ப ெத9வி..ள ெப9ய நிைலகணா( 3 நி றப(ேய அவள Kதைல அ...காண 3(த... எ ப$கமாக நி : ெகா.எ : மீ ... ேநP: மாதி9.. ஹா-$% வதா... பிரா. சமயலைற$% ெச :. தன 3தாைனைய ச9யவிடா..... ம:நா. அத இ(ைய தன Kதி$%..ளி 3(தா.. உ % %6த Kதிைய கா.i"". பா6-`" ெச : >ெர] பணிவி..... உல$ைக மாதி9 இத நீலமான க69$காயி ஒLற6ைத இர... நா ெமல எ ககைள உ(யப(ேய பா6 ெகா(இேத .... பி Lற6ைத கா(ய ப( நி றதா நா ெகாQச" எ தைலைய எ"பி கணா( வழிேய அவ. என$% 3 னா அவ.வி..... என எ>பி( ேகப....... நாேனா """"". நாேனா.. இர. கா>பி தாயா பணி ஹா-$% வதாக. த . ேட8 சீ $கிர" எH"L.படாக.. ேப(ைய எ.30 மணியளவி.. அத ேம ேபா.. %6தி ெகா. ேட8 எH"Lடா.. ம: 3ைனயா தன Kதி$%. அேத ேநர6தி LடAகைள Y$கி ெகா.... வாடா வாடா என எ ைன K>பி.". 3 Lற6ைத பா$க ேவ(யிஇத... எ ன நிைன6தாேளா ெத9ய விைல.. கா>பி %(6த பி ெப-`மிP%. எH ேநரா ேபா8 அ"மாவி Kதி$%.

கவPசியா8..... ெகா. %6தி.. என எதி பா6 ெகா(இேத ... அத ெலா-க ஜா$ெக..... அத >ராைவ அவள மாைப வி.$%6த விைர6... ந.6 பிராைவ அவிO>பா. 6தி ெகா.... அ"மாவி 3கி-" ைச(-" >ரா பதி6த அB5 பா$%" ேபாேத........ இரைட/" பி ேன ெகா............ இ : நைனவதP% 3 . உ..வி இ(6 ெகா.. வி.... அ.....அ"மாவி அத ப6 நிமி இத 3ைல கலசAகைள அட$க 3(யா பாவாைட திணறி$ெகா(த. நா YA%வதாக நிைன6த அ"மா......3தாைணைய கீ ேழ இற$க...களி சிறிேத மயி வளதித...... உ.. ைகக..... நி : ெகா(இதா..-பா(ைய வி. பி ெமவாக தன ஜா$க( ெகா$கிக....." நல பாவாைட. ஹா ெச8/" வி6ைதயா. ஜா$ெகைட கழPறி எறிதவ.. .........-பாவாைடேயா..... ெவளிேய வர (6த. யா$%"... ஒTெவா றாக கழட ஆர"பி6தாக. ைககைள தைல$% ேம உய6தி. வ. தன உ>பிய வயி6ைத கா( ெகா..ேள உ. அ"மாவி 3ைல ேம விளி"LகV$%" 3($% ேம பாதி ெம ெதாைடகV$%" .... பளபளெவன அவ. பாவைடைய Y$கி 3ைலகைள மைற$%" வித6தி வாயி கTவி ெகா.$%.... ேசைலைய கைள ெகா(யி ேபாடாக.... ெரா"ப ெமலிசா8... சிறி Y$கிய(6த. %ைடயா8.அ உ.. ட>') அத உ..-பா( mசாக.. அத >ராவி ெகா$கிைய கழ(னா. அவ.. அடAகாத அ"மாவி ப>பாளி 3ைலக.. ெசழி>பான 3ைலகV$% ேம ச9யாக கட. பிAகி. ேநP: நைனத பி .. அ"மாவி 3ைலகளிர....... பி அத >ராைவ ெகா(யி ெபா.. ைககைள ேமேல Y$%" ேபா. M றாவ ெகா$கிைய வி. ைகக.... அ"மாவி அ$%. க(னாக." வி"மி...... ஜா$ெகைட தைல வழியாக கழPறினாக.பிAகி Lைட6 நி ற.." திமிறி ெகா.. இர. இ>ேபா அ"மா ெவ:" ஜா$ெக..... ஒ ைற ஒ : உரசி. அவள 3ைலகைள எ>ப( இ$கமாக Y$கி க(ைவ6தி>பா.. மP:" ெதா>LV$% கீ ேழ க(ய உ.. நா/.. உ... இ )" அேத நிைலயி நிமி நிPக.. அைத பா6த என 5ணி ந... காசி ததாக. 3ைலக.வி6ததா தாமத"...... மாரா>L க. திமிறி நி றன." மாரா>L பாவாைடைய Y$கி ெகா.. 3ைலகளிர.....ளைத கா... காம-ேதவைதயா8.. இH6 3ைலகV$% ேம.பாவாைடேய அல.-பாவாைடைய. ெகாQச சிரம6ேதா. %தியாட" ேபா...... க(யித பாவாைடைய mசா$கி. அல அ"மா+$% நிஜ மாகேவ இ>ப(தானா என சேதக" இ ெகா(த.. திர.." உ.... 3ைலகளிர...அ"மா த ஜா$ெகைட கழPறி ெவ:" பிராேவா.. பிராேவா.. நி ற.. எ : ந றாகேவ L9/".. அ"மா ஒ ப$கமாக தி"பி..

." எ ற 3(+$% வ..$%"ேபா அ"மா+ைடய ைகைய உரசி ...... அ>ேபா" அத 3ைலக.ைள நிற பாவாைடைய இத........... நட விட. ைகலிைய Y$கி க( ெகா... எH ஹா-$% ெச : ப...6தி>ப ேபா ந(6ேத . kைழ அவVைடய மாP: பாவாைடைய ேத(ேன .அ>ேபா ெத9த ஒ கண ேநர அ"மாவி %( த9சன". ெமல நீைர கசியவி. ெகா....தனமாக பா$க ஆைச ப.. எ 5ணிைய அ>ப(ேய ைகலியி பி(6த ப(ேய.6 ெகா.. கணா. எத வித ெதா/விமி றி %"ெமன பாவாைடைய 3( ெகா(இதன. கீ ழிறAகி.வி ேபாரா(ய.>Lல இ$கிற பாைல இற$கி ெவB5.. உ........ேம எ.. அ"மாவி அத ேகால6ைத பா6த நா அ>ப(ேய த 5ணிைய ெவழிேய எ. அதனா ெதாைட பிள+ வைர ந றாக ெத9த. அவளிட" அைத ெகா...ேள kைள கதைவ சா6தினா.. ெகா. ெப9ய வாளிைய எ.. த பாவாைட$%.6 %ழா8$% அ(யி ைவ6 தணைர ீ திற விடா... உ... இ ைககைள/" வி. வடேற . கதைவ திற எ னிட".டா. ைகயி ைட ம..6 ைக அ($க எ னிேன . அ"மா %ளி>பைத தி.... ேட8 நா நா %ளிB5. க(ைல வி. ெகா(இதா .... 5Aகிய என 5ணிைய ஒ ஆட"ேபாட ைவ6த."') அ"மாேவாட உட"ைப ஒ 3ைரயாவ ஆைச தீர ரசி$க ேவ. அ"மாேவாட மாP: பாவாைடைய `" க(லிேலேய ைவ6 வி. வ விேட ..6$ ெகாேட . ெசா$கேம ெத9 வி..6 ெகாேட ெகாQச" ப$க6திலி$%" அ"மாவி 3 னழைக பா$க. எ றாக.. பிற% அட$கி ெகா.. ஒ ைகயி தைட பி(6த ப(ேய 3( ேபா... தன ஜ(ைய ஒ ெநா(யி கழட. அA% ஒ ெமலிசான ணியி ெவ... என$% ெகாQச" ஏமாPற" ஆகிய." பா$க ஆர"பி6ேத .6ேத .. இ )" ெகாQச" ேமேல Y$கினா ேபா"... பாத`" கதவி வார6தி வழியாக மீ ...... எ : அ"மா உ.".... எ n ெசால நா ப. நா அவள அ"மண த9சன6$காக கா6 ெகா(ேத இ.....அ...ந.... கதைவ திற$க எ6தனி6த ேபா நா 5தா96 ெகா. எ ைன எH>பி. அவிO6 ேபாட Lடைவயி ேம எறிதா. எ த...... இ எலாேம ஒ சில ெநா($%. அ"மாவி அைற$%...ேள ேபான அ"மா ைட அA% ெதாAகி ெகா. பிற% வத வர... அ"மா எ அகி வ..ேள ேபானவ.... பி ேலசாக %னி. ெகாQச" எ... பி கழ(ய ஜ(ைய கீ ேழ இற$க அ"மாவி காகV$% இைடயிலித ஜ(ைய த காலாேல அனாசியமாக அவ...வி. இத ைநலா கயிPறி ேபா.

.ேள kைள மீ . எ 5ணிைய ைகயி பி(6 ெகா. அ"மா உ.. ேட8..... அ"மா த 3ைலகைள கச$கினா.. அ"மாவி அத ப6 நிமி இத 3ைல கலசAகைள அட$க 3(யா பாவாைட திணறி ெகா($ைகயி இ ப$க3" %6தி... கவைடகிைடயி பாவாைட உ..... மைல$% :க. ெதளிவாகேவ ெத9தன.ளி %தி$க ஆர"பி6 விடா ......ெகா. வி. மைற6".... ெத9".>Lல இ$கிற பாைல இற$கி(யா').....$கி L%ததா... . அத ம6தியி 6தி ெகா(த க>L 3ைல$கா"L"..... ஒ ைகயா த கH6தி-"... அA% அ"மா த 3(ைய கைள6 என$% 3ைக கா( நி றா. தண9 ீ நைனத என அ"மா எH நி : 3க3" அ$%V" ந றாக ேத8$க ஆர"பி6தா..6 ேசா> ேபா. கதவி வார" வழியாக உ. அ"மாவி ேதா....... அழ%". பாவாைடயா விலகி/".பி த ெபாணிற ேமனியி ஒ ெசா"L தணிைய ஊ6தினா..ேள kைழத+ட .அ+" தண9 ீ நைனத+ட கணா( ேபால அ>ப(ேய உ. தி" ப+" பா6-`" அகி ம( ெபா..... ணி/ட ஒ(>பி(6 கிெண : Lைட6 நி ற.. அ>ேபா தா கவனி6ேத அ"மா ேவ.வதா.. அவள ைககைள த பாவாைட$%. க க') Kதி 3( ெத9த..ெம ேற ஒ ெமலிய ெவ. ெகா. எ -Aகிைய கழ( ேதாளி ேபா.ளிH$க ப... ஒ காைல ணி ைவ$%" கலி ஊ றி. ெத9யாம-". அ"மாவி [6 பிள+ ெத9த. பாவாைட அ"மா+ைடய %(யி... அ"மாவி வயிPேறா."ேபால ஆகிவிட அ"மா.. அத Y ேபா ற பளிA% ெதாைடக...... வி. எ ைன [. அ"மாவி ெகாH6த %(/" ஈர6தி அ>படமாக ெதறித. அத மயி அடத அ$%V".. பி .. பளிB5) ெத9த. ெத9ய....ளி ெகா-5க..ளெதலா" ெத9யற மாதி9...ேசா> ேபா. பாைவைய கீ ேழ இற$க. த ைன/" அறியாம சிlAகி சிlAகி எ ைன உ5>பிய. பி அ"மா தி"ப.... நி ற 3ைல$கா"Lக. என$% MBேச நி :வி.. உ>பிய அ"மாவி ெதா>L....... ெதாைடக. அ"மாவி உ..என$% ெவறிJட.." கதைவ சா6தினா.. %>ெப : இர.. அ. ெகா(தா..... அத 3க( ஒ `பா8 நாணய அள+ க6த வட3"...... இ ெனா ைகயா த பாவாைட$%..... உ....... நைனய நைனய........ எ.... ஒ(.........அ"மாவி ெகைட கா ெவ.$க எ 5ணி எ ஜ(ைய கிழி6த....ேள ேநாட" விேட .......... ஏ6திெகா(தன... இைத கட+ட என சாமா ெவ( ெவ( இ>பேவ தணிய ெகா(விடவா என ..ைள பாவாைடைய க(யி$கிறா..V"..ேள உ.... எ :.

..$கி அகி வ அவ. நா)" பா6-`" ெச : %ளி6 வி.. tv பா6 ெகா(ேத .... பி தன காகைள வி96.. அ"மா ெப-`மிP%.... அேத ஈரபாவாைட/ட ெவளிேய வர எ6தனி$க. பி ெமல ெமல ேமேல ஏறி ெதாைடயி$கி Kதி 3(ைய ந றாக ப ப') ேத86 kைர$க ெச8தா.. எ கஜ-ேகாைல L-6தி. ஆனா-" அ"மா ஏ இைத ேகடக....... ேம-" பாவாைடைய Y$கி த [6ைத ெபாள kைர ெபாAக ேசா> ேத8தா....... எ ைன கவனி$காம ெர. எ )ைடய 5ணி/" விைற$க ெதாடAகிய... %னி நி : ெகா.ள மாமாேவாட பைண வ..... காைல ேநரமாதலா ப7ஸி அTவளவாக Kட" இைல.. நா Fைன ேபால எH"பி.." க(லி அ" ெகா..3ைற வத.பி அ"மா சிறி பாவாைடைய த இ.... 8.30 மணி$ெகலா" காைல சிP:( 3(6 வி.. %ழ>ப6ட கா>பி %(6 ெகா(ேத .. கத+ வார வழியாக %ளி6 ெகா($%" அ"மாைவ பா ெகா.. kைளதா.>L வைர ெதைரBசிகி. 7.............00 மணி$% ஊ$% கிள"பிேனா" ப7 பி(6 ெவளிJ ெச-" ப7 7டா...எ 3ழி6ேத .... பி ேத86 ெகா...... அைத அ>ப(ேய த நா$கா ந$க என$% ஆைச... எ னாடா.$% ெச : சித"பர" ப7ஸி ஏறி அமேதா".. ரா69 Aகினாயா?. இ>ேபா எ ககV$% எ.. """ எ ேற ..... ஆ( ைக-3]( அ(6 ெகா(ேத .... ') ேகடாக.. லீ + ேபா... கா>பி தாயா பணி ஹா-$% வதாக.. பா$க. ைககைள/" த கவைட$கிைடயி வி. இH6. கணா சீ $கிர" கிள"Lடா...6 எ 3க6தி ேத8>ப ேபா உணேத ... அ"மாைவ ஏறி. ேசா>L நாறா Y ேபா ற ெதாைடகளி ேத8தா. ேம-" கத+ இ... .. ெசாத ஊரான சித"பர" அகி-. ெர.ளி. ேப" ஏேதேதா ேபசி$ெகா(தக. வி. ஆ(.. ஞாயி: என M : நா.. good friday ஆதலா ெவ......... தன Lைடைய கH+" காசிைய க.... ேம-" ஒநா......... சனி... %(ைய ைவ6தா. %(ைய எ... இH6.. இ>ேபா எ தாேய அவ. அ"மா %ளி6 3(6தா." Yர6தி அ"மாவி %( இத.என$% ேபா அ(6 விடதா ஜ ன அகி அம ெவளிேய ப5ைமயான ெச( ெகா(கைள பா6 ெகாேட வேத .. எ : எ ைன கிள>பினாக.. ெத9த ஒ ெப எ அ"மாைவ கட" அகி வ அம ஊ கா9யAகைள ேபசிெகாேட வதாக. திh திhெர ேநP: நடத நிகOசி க3 வர.. ெம8மற நி ேற ...... ஊ9-..$% ீ ேபாக)"டா.. மீ ..... கத+ வார6தி த [6ைத ேத86தா........ள சிறிய கிராம6திP% கிள"Lவதாக உ6ேதச". வி. பி கா>பி/ட வதாக..

.. எ : என$% எBச9$ைக ெகா.. 1.. ப7-7டா>$% 3 னாேலேய வவி...... %ளிB5... வர>L வH%".00.... அ>பி(ேய ெவளிேய ெச :.. ீ அதனா நா)" அ"மா+" மPற கைதகைள ேபசியப(ேய நட ெச ேறா". வி....6த மாதி9 பயிக... ெவைட$கா8. tv பா6 வி. ப9B5..... நAக.. காைலயி. திhெரன அ"மாவி 3 பாக தணி பா"L ச'ன %:$ேக பா8த மறத. மணி 12.... ச9') t-shirt மP:" ைகலிைய அனி ெகா.6 நட ெச றாக. வர>பி ேமலாக ெநா( ெநா( நட$க. வரலா".6 ெகா( தவகைள . எ ைகலிைய ம(6வி. மாP: ணி மPn" ஒ டவ-ட வதாக....... ம:நா.. வாேர . பி நட$க ஆர"பிேதா". அத உBசி ெவயிலி Yர6 ேதாடAகளி கைள எ..$% ீ வ கைத ேபசிவி.......... நிர"பிய வயைல. பயிக. அத பதட6தி கா வH$கி அ"மா வர>பிலி கீ ேழ விழ. ேட8 கணா...... பா6 வாட.6 உறAகி/" ேபாேன ... கணா. நா)" ெமல ெமல பா6 பா6 நட ெச ேற . மீ . ெசளி>ேபா.. ேசர+" சா>பா.. இள" ெப தைலயி ேந வகி. அ"மாவி இ ப$க" 3Hவ" ேச:.." அ"மாவி வ(வான வைண$%டAகளாக ீ ெப6 அைசதா(ய %(கைள பா6 ெபMB5 விடப( அAேகேய நி ேற ... நைனத ேசைலைய க( ெகா.... நா ெவைட$கா8 ப9B5. ெகாQச ேநர" கழி6 நா)" அ"மாவி பி கிள"பிேன .. வர>Lக..... (ப 3(6வி.. 3Hவ" LPக.. க)-கா வ-$%தடா.. வயலி தணி பா8 ெகா(த. நா மீ .... ஒ வழியா அ"மா க]ட>ப.. ஒ %( Y$க" ேபாெடHேத ....மாமா+ைடய வ. எ :.. ீ ஊ$%.. அதq ெப கைள ைச அ(6 ெகா.. எ... வள பBைச ப5ைமயா8 இத. கணா வா.. நீ அ>Lறமா அAக வா." வ...... ப ைன ேதாட6$% ேபா8.... ெபாHைத கழி6ேத ..... அ8ேயா.. மணி 5.".. ப77டா>பிலி நட$%" Yர6திதா இத மாமாேவாட வ.. அ"மா.. அதி நா)" அ"மா+" ெமல ெமல நட ெச ேறா".. எ :" ைக-கா கHவிவி.30 ஆகி விட.. ஓைடயி ைக-கா அல"பி இத ேசPைற கHவி வி...30 மணியளவி ந % சா>பி. நா)" மா(யி என$ெகா `" இத.... ஓ(ேபா8 அ"மாைவ Y$கிேன . அ"மா+ட கிள"பிேன ... தாயாராகி ெகா(த........ அ"மா பத9விடாக..ேம அத 7டா>பி இறAகிேணா". நிர"பி அழK(ய.... நா அA% ெச : ப.... இைட இைடேய அ"மாவி பி னழைக ரசி6 ெகாேட ெச ேற . எலா" சீ $கிற" உறAக ெச றாக. kைழவதP% இர.. மாமா (ரா$ட9 உழைவ ெதாடAகினா.... 7டா> வத" நா)" அ"மா+" ம.. நட மாவி வைட ீ எ6திேனா". அ"மாேவா ெகாQச" அH$% ணி...

. என த... பெடன .... அ"மா ஜா$ெகைட/" கழPறி ஓரமா8 ைவ-கலி ேபா. அ3$கி ைவ66ததா... இர. ெமல வர>பிலி இறAகி க"பAகா( சPேற மைறவா8 நி : ஆவமா8 கவனி$க ெதாடAகிேன .$க தி"பிய அ"மா அ>ப(ேய தி"பிய வாகிேலேய உகா பிராைவ ைவ$க ெதாடAக..ைள பிரா+ட 5"மா %"ெம : அ"மாவி கா8க. ெதாைடயி. அ"மா ஒ காைல Y$கி ைவ-கலி ேம ைவ6 ம: காைல கீ ேழேய இ$க %6தி. வி..அ"மாவி அ(6ெதாைடக... வழியிலித ெவைட பா6தியி அ"மாைவ காணாம எAேக அ"மா என நிைன6தப( நட ெகா(த நா . வி"மி பாவாைடைய மீ றி வழிதன. இேபா அ"மாவி 3 Lற" என$% 3Hதா8 ெத9த.. பாவாைட நாடா 3(Bைச த இ...." அத ெதா(யி அகி அ"மா நி : ெகா.. உ." அவகளி ெநQ5 3H" நிைறதிதன.தவிர அத பைண ேதாடதி ேவ: யா" இைல. ப6த ெதாைட ஒ : அ"மாவி மாைப அ3$க 3ைலக.. ேநP: பா6த அேத 3ைலக. இத. கழPறி ேபா(த ேசைலைய ைவ$க ெதாடAகினாக. அத 3யPசியி ஒ சில வினா(க. ககெவன ெத9த.ேளயித ெவ. %ளி>பதP% ஆய6தமாவ ெத9த..பி(6 உவி கழ : கீ ழிறAகிய பாவாைடைய செடன த 3க" வைர Y$கி த 3 பPகளா க(6 ெகா...$கி க>பா8 3($ கPைறக.... 3% 3H" பள ீெரன அத ம6தியான ெவயிலி எ ககைள KசB ெச8த. அ"மா என$% ஒ ப$க" கா( உகாதிதிததா அ"மாவி 3 னழைக பா$க 3(யவிைல.$கி ேத K.. ேவ6 வழித எ 3க6ைத ைட6தப( ப"> ெசைட ேநா$கி நட$க ெதாடAகிேன .. ைகவி. உகா. அ>ப(ேய ஆணி அ(6த ேபால நி : விேட ... 3தலி த ேசைல 3தாைனைய அ"மா உவ.... ெத9வ ேபாலி$க.. ப"> ெச( ஒ ெப9ய சர ெதா(யி தணீ பா8 ேதAகி பி ேப வழி வா8$காலி ஓ. அ"மாவி பPகளி க(6தித பாவாைட 3 Lற கனசAகைள ந றாகேவ M( மைற6திதா-"... அ"மா பிராைவ/" ைவ-கலி ேபா.. க>L ஜா$ெக... பல பளெவன மி னிய. Lடைவைய ைவ6 3(6 த பி னாலித பிராைவ எ. ேம-" தாAக 3(யாம எ ைகலி$%... வி.... யா" இைல எ ற ெம6தன6தி பாவாைடைய ஏ6தி த ெதாைடகV$%. ெப6 க6தித எ சாமாைன ெமல நீவி விட ெதாடAகியேபா.. பாவாைடைய இ )" ெகாQச" ேமேலPறி 3ைலகV$% ேமலாக ெகாண நாடாைவ 5$கி 3(B5 ேபாட 3யல......>பி தடவி க... அ"மாவி அ(6ெதாைட எ ககV$% விதான.. அ"மாவி ெதாைடயி. மாL-வைர பாவாைட உய6தி க(யி$க. ெச : பிராைவ/" கழPறினாக.. த ைககைள 3%>Lறமா8 ெகா. அ"மா ெதா(யி விளி"பி காைல Y$கி ைவ6 ஏற. ஓைட வழிேய தணீ பா8 ெகா.

நிச>த6தி ெகாQச" ெகாQசமா8 சலனமைட ெகா(னித தண9 ீ ச>த" ம.ள6தா$%. ெவட ெவளியி அ"மா %ளி$க ேபாவைத பா$க ஆைச வத.. அ"மாைவ பா6த நா MB5 விட+" மறேத ..... என$% ெதளிவா8 ெத9த... 5 நிமிஷ" ... ப....6தி ப">ெச அகி ெச :.விைட6தா ...... அைச/" ேபா க$க6தி க>பாக ெத9/" 3( ேவ:.. அ"மாவி நைனத உட அழைக அத ெவளிBசமான மதிய ேவைளயி ந றா8 கா(ய..வாAகளா".. ெகா($க.... சி னதா அைலய(6 ெகா(த தணீ ெகாQச" ெகாQசமாக நி$க. இைதெயலா" பா6த என$%.அ"மா மலா$க நீத வAகினாக.ளவிைல.... அ"மாவி பரத ெதா .. %தி$க தணீ ெதறி6த...6 மிததப( ெமல த ைககைள அைச6 பி நீBச அ(6தாக..... எைத/" பPறி கவைல படாம மலா$க ப. தணி6ெதா(யி தணீ பளிA% ேபா ஆனதா தாமத".. எ ைன மய$கின... நீ-%மிழிக... மீ . ைக அைசவிPேகPப அ"மவி 3ைலக.... ப"பிலி ேசாெவன ெகா( ெகா(த நீ kைர6 வழி ெபாAகி ெதா(யிலி வா8$காலி பா8 ஓ( ெகா(ததா அைலய(6 ெகா(த தணீ அ"மாவி உட அழைக மைற6தா-" இைலமைற காயா8 ெத9 ெகா(த அ"மாவி கா8க.. கா"L வட3". ெதா(யி %:$ேக மலா ப.. ேமலி ெத9த அ"மாவி ெப6 வழி/" 3ைலம6தி ப..ள. ைகக...களிெர. ஜ(ைய கழ( ஓரமாக ேபா.. 3Hவ" நைனத அ"மாவி பாவாைட 3 னழைக மற$க படாத-பா. ெகா( ெகா(த தண" ீ நிPக ெதாடAக. ெதா(யி ேம ஏறி நி ற அ"மா ெதாL$ெகன ெதா(யி).. நிைல ெகா... எ த. 3Aகி/" 3Aகாம-" இத அ"மாவி 3ைலகளி ேம ஈர>பாவாைட ந % ஒ( ெகா........... ஆளிலாதா அத சத>ப6ைத பய ப...." பய6ைத/" மீ றி." திைமயா8 திடமா8.. மரAகளி மைறவி அ" ெகா... அகி யாேமயிைல என ைத9ய6தி. தின3" 11 மணி$% கர ைல மா6தி வி. திhெரன """""""""PP எ ற ப">-ெச( ேமாடா ச>த" நி ற.. க>L கா"L"...... எ த"பிைய வ( ெகாேட.ேம ேகட. தண9 ீ த"பின. %ைறய..... த(6 ெப6தித 3ைல$கா"Lகைள/". கா"L வடAகைள/"......... ெநQ5ட ஒ(ய பாவாைட ணி தண9 ீ அைசவிP% ஏPப அைச கா"LகVட ஒ( விலகி ஒ( விலகி. கீ ேழ அ"மா %ளி>பைத பா6 ஆர"பி6ேத .. வி..... பி Lறமாக ப"> ெச( மா(யி ேமேலறி..6 %ளி$க. காபி6 காபி6 கிறAக(6த....

அ"மாவி உ...". ஒ தடைவயாவ அத 3ைலகைள வ( பிைச பா$க ேதா றிய. அ"மாவி க6த Kத நைன மதிய ெவயிலி ஈர6ட பளபள6 அ"மாவி ேதா. அைல$களி$க அ"மாவி திைமயான உ.......ேள ெச-6தி 3ைலகளினி.......ளி ெகா-5க. என . அ"மா த ஈர உடைல ேத8$க ெதாடAக. ஓ9 ஈர Kதக.. பி ைகைய இ )" உ.$கி அம... ெதாைட$% ேம-" ஏறிய. ேசா>L நாறா த அ(-வயிPைற ேத86தாக... ெதா(யிலி ெவளிேய வ.... ஏ6திெகா(தன. ேநP: அ"மா பா6-`மி %ளி$%" ேபா Kட இ>பி( ெச$ஸியாக இத இைல.. அைத அ>ப(ேய த நா$கா ந$க என$% ஆைசயா8 இத... அத Y ேபா ற பளிA% ெதாைடக. kைழ6 த மதன ேமைட ேத8$க. கட பாைவயா ெகா6தி ெகா(த ேவைளயி..66 ெகா.. ெதாைடக.... த ெநQசி இத பாவாைட 3(Bைச தள6தி இட ைகயா mசாக பி(6தப(....... அ"மாவி அழகிய ெநPறியி Lரள. ெத9 ெத9 மைறத..$கி ைகைய வி...... வல ேதா...அ>ேபா அ"மாவி கவைட-கத"ப" க கெவன ேசா>L-kைர/ட ெஜாலி6த.... ேசா>ைப எ. த ைன/" அறியாம சிlAகி சிlAகி எ ைன உ5>பிய. இ வைர எ வாOநாளிேலேய ெப$காத அள+$% எ த.. வல காைல Y$கி ணி ைவ$%" கலி ைவ6.... பாவாைடைய மீ .6.... ெத9".. ேசா>L kைரகVட பளிBெசன ெத9தன. ைககளா நீைர இைற6 3க6ைத கHவினாக.. பி ைகைய பி ப$கமாக ெச-6தி 3ைக ேத8$%" ேபா..... பி இட ேதா... ெத9யாம-"." ெதா( இ..... இ>ேபா...களி6 கர வ. ஒேர ஒ தடைவ. அ"மாவி ைக ேம-வயி: மP:" 3ைலைய ேத8$%" ேபா... ெதா(யி விளி"பி தணீ ெகா.. அதP%.. ெதாைடயி ேசா> ேபாட........ பி னAகH6 என வி9 பரதி$க.. சPேற அைலய(6 அ"மாவி பாவாைடைய மித$க ெச8...ேள ெச-6தி. வல ைகைய உ.... இதாக.. ேமலி பா6 ெகா(த என$% அ"மாவி ம>பான 3ைலகளிர....." ெதா($% அகி வ.... ெப6 தைல Y$கி ஆ(ய...... பாவாைடைய ேலசாக ெதைரBசிகி. பி ைகைய த பாவாைட$%..... நா ெம7ம9ச6தி ஆOேத ........" மாபி இ:$கி க(ெகா..-ெதாைடக.. பாவாைட வில%" ேபா F9>பான அ"மாவி ஒ ப$க Lட" ெத9த." 6தி ெகா(தைத கட ம: வினா(.. மீ ..... எ ைன [. ேத8$க. அ"மாவி ெகைட கா ெவ. 3ைக ேத86 ெகா(த ைகைய எ.த ேம-வயி: மPP:" 3ைலைய ேத86 ெகா.... அ"மா த காைல கீ ேழ இற$கி.. பாவாைடயா விலகி/".... மைற6". ெதாைடவைர ஏறிய ஈர>பாவாைட.. வல ைகயா த பாவாைடைய ெதாைட வைர ெதைரBசிகி..

ஏேதா கன+லகி பா>ப ேபால இத என$%.... ைகைய ஒ ப( ேமேல ெச-6தி. நீ அெர( %ளிB5 3(Bசிேட. காகேளா ேலசாக வி9த நிைலயி தண$%..... பி இர. ெதாைடகைள அH6தி ேத86...... ீ F6தி$%" தAக தாமைரைய தடவினாக. %ளிBசாBசி.. 3A% ேபாடாக. எ : %ளி$க தயாராேன .. நா ேலசா அலசி$கிேற ... சP:" எதிபா$காத அ"மாவி பாவாைடைய Y$கி ேபாட.... அ"மா தன பளிA% ெதாைடைய ேத8$க..6 ைகைய பி னா ெகா..... இலமா.. உ ைகலிைய கழ( ெகா." ேமேல M(யி$%" பாவைடைய/" ேச6 இH6தப( ேம-" கீ H" அைசதன.-ெதாைட. பாவ" அ"மா.ேம.... அ"மாவிட" வேத . நா ெதாவB5 ேபாேற .. திைமயான உ. '""""""P' என ேமாடா வA%" ச>த3" அைத ெதாட %ழாயி தணீ ேசாெவன ெகாட. ஏேதா மைலயாள பட" பா6 ெகா(>ப ேபாலி$க.. ெம6-ெம6') இத வள வள>பான சிவத ெதாைடகைள க ெகாடாம பா6 ெகா(ேத ....... அ>ேபா எ னி உயிட இ>பதா8 ேதா றிய விைட6 ஆ( ெகா(த எ 5ணி ம. அதா ேசைலைய அலசி காய ேபா($ேக . ந றாக வி9த.. பி ேமேல பா6 ெகா..6 மா($ெகாடா... ணிெயலா" ெதாவBசிேட.. எ ன"மா.... ெச : தைலைய கHவினாக. 3ைல$கா"Lகளிெர..... இர.. கிள"ப ேவ(யதா . நி றைத.. தண$%....... ெவளிேய வ டவலா தைலைய வ( தைலயி க(னாக.. அ>ேபா அ"மாவி ைக அைச+$ேகPப 3ைல பக. அ"மாவி ெதாைட ெதாடAகி.. நா ஒளிதி பா>ப ெத9யாம." ெதா(யி %தி6.ேம தனியாக %ளி>பதாக நிைன6 ெகா..]...." பாவாைட ணிைய %6தி.. நீ சீ $கிற" %ளி.. M$ைக L(6 ெகா... நா இைம$க+" மற பா6 ெகா(ேத . ெதா(ைய வி....... தடவ தடவ ெதாைடக... ச9 நா .. பாவாைடைய ச9 ெச8யாமேலேய.. ெதாைடகளினிைடேய அ"மாவி மதன 3$ேகாண ெபடக" க>L நிலாவா8 அைலய($%" தண$%.நீைர இைற6 விைளயா( ெகா(தாக.. பி அ"மா மீ .. த த(6த ெதாைடகைள ெகாQசமா8 வி96 5கமா8 த உ. அைத தவிர மPற உட பாகAகெளலா3" ஏ மன" Kட மற6 ேபானதா8 ேதா றிய என$%. ேபB5 MB5 மற கலி வ(6த சிைல ேபால ேமேலேய உகாதிேத .... ீ த6தளி$க...... மலா$க ப... ீ ெத9த.. [ைகய(6 ஈரமான ைகலிைய ெகா. உடேன நா ப">-ெச( பி ப$கமாக கீ ழிறAகி. உன$% எ$% சிர"ம". ைககளா தன Lைட இதOகைள வி96 கH+" காசிைய க... ஒ வழியா அ"மா %ளி6 3(6தாக. தா ம. நா காமெவறியி எ ைன மற ெகா(ேத ... ஆமாடா ேமெலலா" ேசராயித..

எ ன"மா.......... கணா..... அ"மாவி வன>ைப ரசி6தப( அ"மனமாக தணி$%. பி னA கH6தி ெதாடAகி இ. உதற அ"மாவி ைககளி இ ெகா$கிைய வாAகிேன . ஒ வழியா %ளி6 3(6 ெவளிேய வ... என %( ப.. திhெரன அ"மா அைழ6தாக. ஜ(ைய ேபா. ெவ..-பா(யி ப(க.சி ன ெகா$கிக...என கடைள இடாக.... அ"மாவி அக ற ெவ-3ைக க>L நிற உ.ள %ளிB5 3(. எ பாH" மன வழ$க" ேபால ஏேதேதா கPபைனக. அம 5ணிைய இH6 இH6 மீ . 3ைக/"...6. அ+" ஒ Lவித 5கமாக இத...._பா($% ேம ஜா$ெக அணி.....கV" சதி$%" அத ச நிழலாட எ னேமா மாயஜால" ேபால அ"மாவி நைட$ேகPப பாவைட/ட ஒ( விலகி...கைள/" ெதளிவா8 காபி6த...ேபா8 (ெர7 மா6தி. இத ெகாQச" மா( விேட டா >ள ீ7' எ றப( இ ைககளா-" ஜா$ெக( இ 3ைனகைள பி(6தவா: என$% 3% கா( நி றாக. ஒ( விலகி. ெச8 ெகா.. பளள". தணி$%.... தைலைய வ( வி.. ஜ($% ேம டவைல க( ெகா.ைள உ.>ப6றகாக %னிய... K>பிhAகளா') உ.>Lவைர சாைலேயார சி ன ஓைடயா8 வத 3% த...... 3(+ ெத9யா ஜீவ நதி ேபால ஓ( மைறத.. வ(வான அ"மாவி %(யி அழ% எ Fைள இ )" கிள>பி விட. இதவா: அ"மாவி வ(வான %(ைய நிைன6த ப(ேய ைகய(6ேத ... எ னதா அ"மாைவ அ"மனமாக பா6தா-".. இ. அலAக96த... 5ழ-" காேடாைடயா8 மாறி Lட மைலயி.. ப"> ெச வாசைல ேநா$கி நட$க ெதாடAகினாக..ஈர>பாவாைட 3Hதமா8 அ"மாவி உட-ட ஒ(.. அ"மாவி இத ேகால6ைத ெவ% அகி பா$%" ேபா எ இதய" பட பட ெவன அ(6த. அ"மா உலத ஜா$ெகைட எ. சி ன ெஹ> ப )டா.. ெகா($%" ேபா.......ேள kைழத நா அச ேபா8 விேட .ள6தா$கி 3(ைவ அரச Lரசலா8 கா(ய... ெமல அ"மாவி பி னா ெச : நி :..>L 3( %( ஆர"பி$%" இட6தி ஆழ" ெகா... ைகக.. கீ ேழ பாவாைட$% ேம ேசைலைய அனி ெகா5வ6ைத த வாயி கTவி L(6 ெகா...$%...... Lட ேம.$கி சேரெலன பா8 மைலய(வார கAகா..... ைக-3(ய(6 ெகா($க.. நா.அைத மைற6" .... அ"மாவி ெப6த இ Lட ேம.. இறAகிேன . நீ அ$%... இAக ெகாQச" வாேய ...... எ றதP% த தைலயி க(யித ைட கழ( எணிட" ெகா....... வேற . இ ைககV" 3% ப$கமா8 ஜா$ெக( ெகா$கிகைள மாட 3யPசி6 ெகா(தாக.. என$% %ளி$க இ>ேபா . நா அ"மாவி பி னழைக ககளா பகியப( ெதா($%.. இைலேய.

.>பி ட ல> ம(>Lக... ேநர" ேபானேத ெத9யவிைல. மீ . ெச ைன$% வதபிற% பா6 ெகா. எ னடா... ஓ(.. இத ப7ைஸ/" வி.. கிள"பிேனா".. அைத ைகயால ச9ப ன 3(யல"மா... Kடமாயி$ேக எ றதP%. அ"மா ெகா$கி வைளQசி$% அதா மாட 3(யல... பி ஜா$ெக( ெகா$கிைய மா( வி. எ ைன ஏேதேதா ெச8த..... எ M$கி அகி அ"மாவி 3%" உ...... எலா ப7ஸி-" Kட" அதிகமாகயித. கீ ேழ சைத>பி(>பான இ.. அ : பிP-பக ெச ைன ெச-" ப7$காக கா6திேதா". ப7ைஸ வி.... ஹ "..டாதீAக. ைவ6 ெகா.. அ"மாவி அத 5கத மன" எ ைன எAேகா ெகா.. நா)" கிர$க6ட ேவP: -Aகி$% மாறி டவைல அ"மாவிட" ெகா. சீ $கிற" கிள"L..5வ6$%.. இர.... அத ெகா$கிைய பலி ைவ$க.... அ6ைத ந"மைள ேத(ெகா(>பா.... நாக...ளலா" எ : இ விேட .. வாயிலித ேசைல ெகா5வ6ைத ைகயி எ.. ேசைலைய ச9 ெச8 ெகா. மணி 12..6தி ெகா. எ ைகக..மைற$காம-" இத ஜா$ெக எ ைன எ னேமா ெச8த.. அ"மா எலா ணிகைள/" Kைட$%.. இத Kட" ெகாQச Yர"தா ......." எ 5ணிைய கிள>பி விட. i""..... கிராம6தி அ)பேவ தனிதா .. அ"மா பலா க($க.... என எ ைன கிள>பினாக... .கன-ெபாHதி ெத9த அ"மாவி 3ைல-ம6தி ப. எ ப$க" தி"பி...... எ : உ6தர+ ெகா.00 ஆகிவிட.. 'ேதA7டா... அ"மா கிள"ப தயாரானாக.-பா(/".....ேடா".. ேவற ப7 கிைட$கா..."ேபா..... என கிராம6 அ)பவ6ைத பலவா: சிதி6ேத .. எ ைன நிைல-%ைழய ெச8த.....6 ச9 ெச8 ெகாேட....மா... அ"மாவி 3கி ப.......ளாைடகளி ேமாக" அதிக96த.. அைத ைகயா நிமி6தி பா6ேத . ெச ற...... மாமா வ( ீ எேலா" இததா ச9யாக பா$க இயலவிைல........ இTவாறாக இர." படாம-"..6தனமாக ரசி6ேத . எதாவ பணிெதாைல. அ றிலி அ"மாவி உ.. ெகா$கிைய பலா க(6 நி"மி6த... அதP% எAேக ேபாவடா.. நாேனா ேத உட வடா8 மயAகி நி றிேத .. நிமிேத .6த" %னி.. நா. ெகா$கி வைளதித.. மாமாவி வ(லி$%" ீ ேபா" சைமய" கிைட$%" ேபாெதலா" அ"மாவி அAகAகைள தி.$க.. மாமா.ள6தா$%. ேநP: மாதி9 ெச ைனயி %ளி6தி$க 3(/மா... 3(யல.... அத வாச6தி கி:கி:6த எ ைன நிதானப.. க(A->ைளய இதா ச9 ெசQசிடலா" எ றதP%... ஞாயிP: கிழைம/" வத.. ஷவ9 %ளி$%" ேபா இ>பி(பட காசி கிைட6தி$%மா.') ெசாலிெகாேட த மாரா>ைப M...

6 ைவ$க)ேம. என$% காம" ெகா>பளி$க அ"மாவி பி னழைக ெதா. அ"மா+" எ பி னா ஏ9னாக... ஆனா..>ைப ஆ$ரமி6த.......... எ அ"மா எ ன தAகமா அவனவ அ"மாைவ உர5ராேன '). வத.. அ"மாவி பி னழைக அகி பா6ேத .. அழகாக பி Lற" நீட அட6தியான பி னிய Kத.. நா)" அ"மா+" நி : ெகாேட பயண" ெச8ேதா"..... "ப" வ(வ ஜா$ெக. வேதா"...ள கவPசியான இ. அவAக நி ன இட".. என$% ேகாபாமா ெபா6 ெகா. அதி %... அத உ... என. என$% 3 னா(... எ ன ெஜ மேமா என வா8$%..... அ"மா அவைன கவனி6 விடாக. ஐேயா. அ"மா+$% பி னா( நி : ெகா(ேத ........ நா 3 னா( நி$க.. Lடைவைய மீ றி பிAகியித. Kட" அதிகமாகயிததா side-by-side நி : ெகா(ேதா"...ள அ"மா+$% பி னா( நி )(த ஒவ அ"மாைவ நலா உரசியப( நி னா அ"மா ெநளிதாக.... ஆனா-".. அ"மா எ பி னா( நி : ெகா(தாக.....அ>Lற" நிறய ேப இறAகி. ப7 கிள"பிய... அ"மாவி இ..வாAக. ேசைலைய ச9 ெச8ய.>பி ெகாH ெகாH') இர. சீ கிட$%"') மாமா ெசா ன+ட .ப7ஸி அள+$% அதிகமான Kட". நா ஏமாPறட அத ப7ஸி ஏர... ப7ஸி Kட" அதிகமாக இததா. ககளா கPபளி6 ெகா(தா . அ"மாவி அக : வி9த 3ைக அலAக96தன."ப" அ>ப(ேய ைலனா எலா" நி )(தாக.. விH.. தி(ெகா. ஆனா இ :. மலி>F.. சீ ( அமதித 40 வய மதி$கத$க ஒ6தனி பாைவ..... கெர$டா எ கஜ-ேகா-$% ேநர அ"மாேவாட பி னழ% இத....ேள ெத9த உ. ப7ஸி அைசவி நகவ ேபா நக அ"மாைவ ெநAகிேன ... ேநP: பா6த அேத 3%..... ெப9ய 36திய- .. நா)" அ"மா+ட ேச நி :$ெகாேட ."... பி ெமல ெமல ேமேலறி அ"மாவி 3 னழைக ஆ$ரமி6.பா(யி பைடக.. எ : அத ப7ைஸ நிைன6 சேதாஷ>பேட .. அவAகU$% பி னா( ஒ %.. இவ" சாதாரணமாக ேபசி$ெகா.......... அ"மா+" கவனி$கவிைல... ஆனா-" ப>ளி$'னால அட$கி ெகா(ேத ....... பாலா-ேபான இத ஊ9ல ேவ: ப7 கிைடயா.. இத மாதி9 சத>ப" கிைட$க ெகா..... ேகாப6ைத அட$கி. இட ப$கமாக இ ெனா6த அ"மாைவ உரசினா .. அதP%... அ"மாேவ அழகா வ எ ன ஒன மாதி9 நி )கிடாAக. அதானால அவனால எ+" ெச8ய 3(யல. அ"மாவால எ ன ப ன 3(/". இ>ப(தா நி$க)" ேவற வழிேய இல. அதP% கீ ேழ சரசரெவன வி9 46" ைசசிP% வட வ(வமாக பற வி9த அகலமான LடAகளிர..... அ$%.... சைத ம(>Lக.... பா$க ஆைசயாகயித.. நி : ெகா(ேத . த>L த>L.. கீ ேழ சைத>பி(>L. நா கவணி6 விடதா அ"மாைவ எ 3 னா( நி$க வி. இைடயி ஒ 7டா>பிலி ெப" Kட" ஏ9ய..

.. அ3Aகிய எ கஜ-ேகா. ப7 %-A%" ேபா.. பணி(. Lைட6த எ தைட அ"மாவி [6 பிளவி ைவ6 ஒ அH6 அH6ேன ... அ"மாவிடமி ஒ எதி>Lமிைல. அTளவாக Kட3" இலாததா ெகாQச" ேநர" ககைள 3(ெகா...பிரவாக" ெப$ெக. வ" வழியி நல ேஹாடலி ெச : ( ன ச>பி.. அ"மாவி LடAகளி ெம ைமைய நிைன6 ெகா...ளி K.. எ+" Lறியவிைல... நி ன... வாேர எ : ஆேடாவிலி இறAகி கிள"பினாக......$% ீ ேபா8.... ெம6 ெம6ெதன அ"மாவி LடAக...>L$% கீ ேழ இ ப$க3" ஒ( ைவBச ேபால. இறAக. நா பா) அ$கா வ...$% ீ ேபா8.ெமன மன" (6த........ இைல ெவகமா?. ஆனா-" ப7ஸி Kட ெந9சலி. திட" தீ(ேன ..... இ>ேபா மன$%.. என 3 ப$க உட"பி சகல பாக3".. அ>பி(ேய ேலசாக கணயேத . அ"மா எ ைன எH>பிய"தா ெத9த ெச ைன வ விட எ :.." ஆேடா பி(6 வ.Fசணி$காைய இரடாக பிள இ....$% ீ கிள"பிேனா". எ 5ணியி உரச.... ப7ேஸ காலியான. இ>பைத கட" எ 5ணி விைர6$ெகாட.. எ கஜ-ேகாலா அ"மாவி LடAகைள தடவி ெகா......ேம வத. அ"மா ெமௗனமாக இதாக.>பைத எ னா உணர 3(த. இ>ேபா எ அ"மா எ மீ ந றாக சா8 ெகாடாக. அ"மாவி LடAகளி 3( ெகா. எ மீ ேகாபமா?.... எAக. அதP% """""". உரசியதா... மீ .... ெவ%. அ"மா.. மணிைய பா6ேத மணி 8 பி இறAகி ஆேடா பி(6ேதா". வி. பி ப$கமா8 Y$கியப( கேபாற பி]டAகVட ... எ ற பதி ம. என$% ஒ இட6தி சீ கிைட6த. நீ வ.... எ 5ணி ேம-" Lைட6...... ேகாபமாயி$க 3(யா. எHத.. அ"மாைவ எ>பி(யாவ மட$கி அ)பவி6 விடேவ.. அஹா எ னெவா 5க". அத ேநர" அ"மா+" ேலசாக தன [6ைத பி னா த. ஏ னா... எ ேற .. ஐ7-$r" வாAகி ெகா. ப7 நகர ஆர"பி6த" நா அ"மாவி F9>பான LடAகளி 3தலி ேலசாக உரசிேன .. ப7ஸி எ ..ள.. எ த. ஏ எ மீ ேகாபமா.. சP: 3 சீ ( அ"மா+$% சீ கிைட6த.. அ"மாவி F9>பான Lட பிளவி உரசி.. பாைல [. என$% காம.6 ஓ($ெகா(த.. சில ேநர" கழி6 ஒ ப7 7டா> வத" நிைறய ஆக......ேலசாக உரசியதிேலேய ஜ($%.....அ"மாவி பி ப$க உட"பி ஒ(... ஆதலா ஜ($%... அக : திர...த அH6த" ெகா. ஏ9யா வத+ட Mனாவ சதி ஆேடாைவ k:6த ெசாலி.... அத ப5ைமயான உரசகள நிைன6 ரசி6 ெகா(ேத ...

. ெவறி தாளாம இ )" ஒ ஜ(ைய எ.. ஜ(யி Lைட இதOகைள வ..ளாைட ஞாபக" வத. த... ஒவைக வியைவ மன" எ ைன கவத...ளி K.. என சேதாஷ6ட . பிரா+".. கதைவ M( வி.. கைடசியா8 நா வி விட ேபா..... 3தலி >ராைவ எ...... ெமவாக ேவ](ைய வில$கி ஜ(ைய நீவி `-த(ைய ெவளிேய எ.6 அ"மாவி Kதி ப. பி சைட..... அைலேத .6 எ அ"மாவி 3ைல ப..6ைத எ னா உணர 3(ேத... ஒேவைள அ Kட ெந9சலினா அ"மா அ>பி( ெச8தாகளா?.... அ>ப(ேய அ"மாவி 3ைலகV$கிைடேய எ 3கமி>ப ேபால உணேத . மன" சQசலி6த. ேவகமா8 பா6 `" ெச : அAகித அH$% Kைடயி அ"மாவி உ.6 நீ(ேன . வ. ஜ(யிலித கைறைய ந$கிேன .. பா)-ஆ( வ.. ீ அ"மனA %(/ட எH"பிய 5 னிைய ைகயி L-6தி ஆ($ெகா. நிைன6த ேபா எ த"பி க"பி ஆனா ...... பிரா க>Lகைள எ Fலி ேத8$க ெதாடAகிேன .. அ>ப(ேய எலா உ. அத ேம %>Lற கவிO ேத8-ேதெயன ேத86ேத . இ" எ கஜ-ேகா விைர>L %ைறயாம நீ(ெகா.. ேவ](ைய கழ( எறி வி.... வி. 7டT- பாைல ைவ6 சி"மி ைவ6 வி. அ"மாவி ெப-`மிP% ெச : . ீ வ ேசத"" ஆேடா+$% பண6ைத ெகா. அ"மாவி Lைட. 5கமாக இத... இ" எ மன" விரக தாப6தி ெவ ெகா(த.ளாைடகைள/" Y$கி அH$% Kைடயி ேபா.. அைத ேமா".. வ. இேதா அ"மா அவிO6 ேபா(த ஜ(/". பி ஜ(ைய எ.....தைட [6 பிளவி ைவ6 ஒ அH6" ேபா.$% ீ ேபானா அ"மா எ>ேபாேம ேலடாதா வவாக... எH"பிய.. ேமாக" தைல$ேகறி ஜ(ைய அ>ப(ேய 5( எ வா8$%. '"""" ""ஹாஆஆஆஆஆஆ'. நி ற.மிட6ைத பா6ேத . அ"மா ேபாட ஜ(ேய இTவள+ வாச" எ றா. ேகாபமா?. அ"மா+$%" அத உரசலி ஆைச இததா?.ளாைடகைள ேத(ேன ... ேவ]($% மாறிேன .6 அ>ப(ேய பா6 `" தைரயி ேபா. அ"மா+" ேலசாக தன [6ைத பி னா த.. அ"மாவி உ. வி ச9யாக ஜ(யி %:கிய ப%தியி [அதாவ...மிட6ைத ேமா பா6ேத ..த அH6த" ெகா.. ெவகமா?.." ப%தியி] %ள" க( இத.. ந$கி/" பா6ேத .....$%. அதி ெகாQச" அ"மாவி Kதிரச" வழி....சி னதா8 ஒ கைற.. ீ kைள... அவசரமா8 ெவளிேயறிேன ....... kைழ6 ெகா.. ஜ(. வ(P%.." எ க 3 னா வத.6 அ)>பிவி. அ"மாவி [6 மீ .. த(ைய ைகயி பி(6 ஆ( ெகா.

. ஜ( மP:" >ரா எலா6ைத/" கழ( ேபா(தா..... எ : ேக.... ஒ ெப மலா$க உறA%வ ேபா ெத9த.... என$% எ னேமா மாதி9 இ$%". எெண8 ேத86 ெகாடாக. அ"மாவி ப6 6தி ெகா($%" மாLகV".... எ கஜ-ேகா இைதெயலா" பா6 எH"பி ஆட" ேபாட... 15 நிமிட" கழி6 அ"மா வதாக... கிBச)$% ெச : ெர. ெதா>LV$% கீ ேழ இறAகிய...... இ>ேபாெதலா"... மாரா>L ேசைல விஷய6தி இTவள+ கவன %ைறவாக இததாக என$% நிைனவிைல....... உ. உ..$க ேபானாக.. பாைல ெகா(ன ீயா....ள தலகானி$% >ரா அணி அதி ெகாQச" ணிைய ெசாகி 3ைல மாதி9 ஆ$கி இன .. அழகிய வயி:" . உ>பிய வயி" பா6த+டேன. பா [. நா எேதேதா ெசாலி சமாளி$க... எ : 3னகி ெகாேட ப.. அAேக ெப மீ அ"மா த ைந(.$கடAகாத தி3 தி3ெவன$%" ெப6த ெர. வதாக.... ேபசினா.. கட கட ேசனைல பா6 ெக. அ : 3த அ"மாவிட3" ெகாQசமாக மாPற" ெத9த ேபால இத........ கீ ேழ/. ஆனா....... பாவாைடைய ஈரமா$கிேன .. தலகானியி எ ன6த ெகா(ேன எ றதP% பா ெகா(விட என சமாலி6ேத ... இைல.. அைத எ அ"மாவாக கPபைன ெச8 ைந( மP:" பாவாடைய ெகா ேமேல Y$கி ஜ(யி எ கஜ-ேகாைல ைவ6 ேத86 >ராைவ அ3$கி பிைச ெகாேட வா8 ேபா.... பி அைத ெதாைட6 வி.ள தலகானி$% ஜ(...... 3ைல/".6 YA%.! 8>பா.6 ஒ றாக ைவ6 ேமேல/. ெகாQச" ஜ(யி-".. . ஹா-$% வ tv பா6 ெகா(ேத .. கிளாஸி பாைல எ... ஓ6ெகா (ேத ..ஆனா அேத ஜ(...i"""..... ெப-`3$% எ>பி( பாைல ேபான..6 ெகா. ச9 ச9 சீ $கிற" ப..தலகானியி-" ஒHகி விட..... ேமPெகா. பா( மP:" பாவாைடையதா அ"மா அனிதிதாக.. Lடைவ Kட வழ$க6திP% மாறாக... ெப-`" ெச : மாP: ேசைலைய க( ெகா.. அ($க( அ"மா எ எதி9ேலேய த Lடைவைய 3( வைர ஏPறி.... ேபா8ேட.... எ அ"மாைவ ஓ>ப ேபா நிைன6 தலகானிைய ெம8மற ஓ6ேத . ெம6ைதயி இ தலகானிைய எ. என Lதி ேபா. த 3தாைணைய பPறி ெகாQச"Kட கவைல>படவிைல ேபாலித... இதP% 3 ெபலா" என$% 3 னா அவக. அ"மா+" எ+" ேககாததா வி]ய" ெத9யாெத : எ னியிேத ....ஓ6ேத ... பாவாைட அணி பி ைந( அணி பா6ேத ....பா6ேத ...... அத ம(>L விHத இைட எ ைன மி%த ப6திP% ஆளா$கிய.. பணிhயாடா........ ெமலிய Lடைவ வழிேய ெத9/" அவளி ஆழமான ெதா>L.... பாவாைட. %ழி/". கிBசனி 7டTைவ அைன6 வி... திhெரன வி பீ8Bசி அ(6 அ"மாவி உ.க. ெகாேட பா6-`" ெச : ைக-கா அல"பி...

என எ 5ய க.. ப%தி ேவைவயி நைன இ$%"... Lைட6 ெகா..... ...... 6தி ெகா. அத ஈர>பாவாைட/ட அ"மாவி F96த LடAகளிர. அ$%...ளAகVட ஒ( உறவாட.. சில சமய" Lைட6 ெகா.... பிAகியன." Lைட6த.அ>ேபா.... அ"மா இ>ேபாெதலா" அவசர" அவசரமாக ேபாவதிைல. உகாத தா அவ. பாவாைட அAகAேக ஒ( ேம... ேதாPற".... .. உ.. நி : எ னிட" வ. அ"மா %ளி6 3(6 uலிைழ ஈர>பாவாைட/ட அ"மா ெவளிேய வவ சகஜமாகி விட." ஹா-$% வ.ச9யாக வடாம க(ய ெமலிய மQச. உ>பிய வயிPறி ஆழமான ெதா>L.... பி மீ .எ 3 னா ைககைள உய6தி `Kதைல 3(யலானாக.".... அ"மாேவாட 3ைலக........ நிP%" பனAகா8 3ைலைய மைற$க 3(யாம தவி$%" ஈர>பாவாைட. ணி ைவ$%" ேபா...வி ஒAகி... சைமய அைறயி அவ.. அ$%.. 3ழAகா ப. அ"மாவி அ(-ெதாைட ந % பளிBசிட. அவ.....6 ைவ>பேதா. நிP%" பனAகா8 3ைலைய மைற$க 3(யாம தவி$%" ஈர>பாவாைட அைத/" மீ றி ெவளிேய 6தி ெகா($%" க:6த 3ைல$கா"ைப ஓர$கணா பா>ப வழ$கமாக விட. ஏேதா ஒ ைற ெச8வாக.>பாைட இழ$க ெச8த. என ஒலிெயH>ப./ட . பி அ"மா ெப-`" ெச-" ேபா அ"மாவி பி Lற6ைத ரசி>ேப . எ கஜ-ேகா மீ .. அத ேநர6தி அவேளாட மாரா>L 3ைலகளி ந.. எ ைன பா6 3ைற$%"... 3ைலகளிர... ஈர6ணி/ட வ" அ"மாைவ. அமத விததி அவ. அTவா: ெச8/" ேபா அ"மாவி மாரா>L ேசைல விலகி. ஈர6ணி காகளி சர$ சர$க.... %ளி6 வி... அடத Kதைல Y$கி 3(ய.. ேவைல ெச8/" ேபா.ைள பாவாைட எ பதா உட"பி ஒ(ெகா. தைல வ...... எ ைன கிளBசியைடய ைவ$க ஆர"பி6த. அவ. பா$க நா க6தி>ேப . ஜா$ெகேடா.. அ"மா %தி. மாLக..." என$% 5ததிர த9சன6ைத ததன... அல வ....."....... எலா பாக6ைத/" ெவளிேய கா.. அவ." பாவைனயி ஹா ேப அ(யி நி : 3ைல %-Aக அ"மா ஆ.. சில நா. %னி ெப$%" ேபா. ீ ெபாகைள எ. ணிகைள உத:வேதா.. ப%தியி வியைவயி நைனத 3ைலயி ப$கவா.. என$% அ"மாைவ அத ேநர6திேலேய அ>ப(ேய Lணர மாேடாமா எ றி$%".." டனA டனA என ேம-" கீ H" %-Aகி வா வ எ ைன %(ய( என அைழ>L வி.பாவைட விலகி. வா6ைதகைள ேபசி ெகாேட. ீ கா9யAகைள பPறி ஒ றிர......வ இ )" அதிகமா$கிய. ெவ... -Aகி$% மாறாத நலதா ேபாB5. ப.

..6த"......... அ"மாைவ %ழ>ப6ேதா. பற$க தைலயில ேத8$க)". நா "அ"மா! ப7ஸி நடத$% எ ேம ேகாபமா? ஸா9... ெநளிேத ... நா %ளி>பதP% தயாராேன ...6தேபா. அ"மா+$%" என$%" ஒ மன ேபாராட" நட>ப" L9த. அ"மாவி F96த LடAகளிர. இ>ேபா L9த..ள சி ன 7vலி உகாரைவ6தாக. ஜ($% ேம க($ெகாேட .. கடைலமா+ ேத86 %ளிடா எ : அைத/" ெகா. விைளயாட என$% உட"ெபலா" சிலி6த... நா ேவடா" எ ப ேபா ந(6ேத ... பளிBெச : ெத9த....$ெக : இைல"மா.ெதாைடயி.. காபி %(6வி... ெகாேட.6திேன . எ ைன ெதாட பா6`மி L%தா. ஒ ஞாயிP: கிழைம/" வத.."ஏடா ெநளியேற ??.. நா ெவணீ எ... [..ெம ேற அ"மா+$% அைத நிைன+ப.... பா6த நா . பி அ(யி.... அAேக இ$%" சி:மயிக. நா %ளி>பதPகாக 5..எ 5 னி/" ேலசா எHத... நீ வர வர ச9யாகேவ எெண8 ேத8>பதிைல..... ெகாQச" ெகாQசமாக எெண8 ஊPறினாக. எ றா.. அ"மா வி. அ....."...... அதனால நாேன தைலயில அர$கி ேத8Bசி. ஒ சி ன %Pறால" ைட ெகா.. இ [.. சமயலைற$% ெச : எெண8 எ.கிேற .எ : ேக.. அ"மா எ ைன ஏ %ளி$க ெசா னா...." எ எ : ேவ. அ$%V" க>L கல காட.>பி பாைல இற$கி. தணீ ேபா.... Kடார" அ(6த.6தா..தைலயி எெண8 ஊPறி அர$க ேத8$க. வ ைவ6தாக.. அ"மா எைணைய எ. ைவ6திதாக. எ 5ணி ஜ($%. மனைச %ழ>பி$காேத... அ"மா.. நாேன %ளிBசி$கிேற ." ெப`மிP%." டனA டனA என ேம-" கீ H" %-Aகி ஆ... எ கH6 ப%திகைள வ(யப( 3(கைள ேகாதினாக. என$% அ"மாவி எண" L9யவிைலதா .. தைல 3($%.இர. என பி ப$க" நி : ெகா. எ :..... Kடமாயித......வதாக ெத9யவிைல.. அத சி ன ைட.. எ : எ ைன இH6 பி(6 பா6`மி-.. ெவநீ ெகா.. அ"மாவி விரக....கைள பா6 வி.ேற எ றா..வதாக இைல..6 வாேர '). சP: ேநர" ெச8தி தா.$கி க ேதட.. அைதேய நிைனBசிகி. நீ எ ன ப )ேவ.. அ"மாேவா வி.. ( உயர3" %ைறவாக இததா என 3(களடத ெதாைடக.... அ"மா.. அ"மா வவதP%.. நீ இத ைட க($ேகா... ஒTெவா ஞாயி:" எைண ேத86 %ளி>ப வழ$க".. பற$க தைலயில ேத8$க)". எ ேற .... எ : ெசாலிவி.. ஏேதாெவா சிதைனயி ெவ........ உட"ெபலா" Kட நலா ேத8$க)"........ பி உ 3%" ேத86 வி....6 ெகா. என$% 5கமாக .. இ நா வ ேத8Bசிவி. ெசல. அ"மா மீ ....... Bசீ .........

ஆனா அத ெச$7 L6தக3".. எ த... எ : ெசாலி அ"மா ேசைலைய ெதாைடவைர Y$கி ெசாகினாக....... கிள"பிய.. அவளி விரக.கV$கிைடயி கிடத.. இர.. எ காகளி எைண8 ேத86தா. அத பா கலசAகV"....... மசாw ெச8ய.. எ 3 னா வத %னி நி : ெகா. இவைர அைமதியாக இத என$% ஏேதா நட$க ேபாவ L9த........ எைண8 ேத86தா... இதா-" என தைட ெதாைடகV$%. ேம-" அத உ. அ"மா ேதா. டாமி$% த க>ைபைய வி96 Lைடைய ந$க ெகா..... எ தைலயி ந றாக எைண8 வி.. ேசைலைய 3( வைர ஏPறி ம(6 க( இததா... எ றா.காகV$% ந. மார>L விலகி அ"மாவி 3ைல ேம... அத பளபள மி ன ெதாைடக..இத.... ெதா>Lளி-". இேத ஒ வார6திP% 3 பாக இதா என$% எ அ"மா..ேவ அH6தி$ெகாேட அமதிேத ..... அ"மா. கH6 மாL எ : மாறி மாறி அ"மா ேத86 ெகா(தாக... மாரா>L விலகி கவPசியான ஜா$ெக மP:" பாவாைட/ட என$% பி Lற" நி ற எ அ"மாைவ எதிேரயித கண(யி பா6ேத ." ெபணாகேவ ெத9தாக.... எ த"பிைய ெரா"ப+" L:6திய." ஜா$ெக...... தத அH6த" என$% 5கமாக இத..... """"". அ"மாவி மாப கAக.. பாவாைடேயா. ேபாமா?. எ தைலயி ேத8$க அ"மாவி 3ைலக.... ெத9ய என$% இ>L ெகா...... என 5ணி$% ேம-" உர" ேபாட.. உஙகV$% க]ட" இைல னா') Kறிய".. தாயாகேவ ெத9தி>பா.. எ த..Aகேள . விைற>பைத உணத அ"மா. கH6தி-" ெகாQச" ேத86 வி...... நா ேபாக...ளவிைல.... ம(>L விHத இ.. பள பள ெபெதாைடக. அழகிய ெதா>LV"..... மாபகA .6த"....மா?... மாமாவி ப">-ெச( அ"மா %ளி6தைத/" பா6ததிலி.$% ெவளிேய பிAகி %-A%வ என$% இ ப M(ய.. அ"மா எ பி னா நி : ெகா...... அைத கவனி6த அ"மா.. எ 3கி ேலசாக உரா8த...... நா உணBசி ெப$கி ெதாைடகைள இ:$க..>L". ேலா-க ஜா$ெக( ேம பிAகி வழி/".. அ"மா எெண8 ேத8$க ேத8$க... அ"மா என$% கவPசிJ.... அ"மாவி 3ைல எ 3கி உர5வைத எணிய". ககளி எெண8 வ(ய ேலசாக கைண திற பா$க..>Lவழிேய வயிP: ப%தியி ேத8$%"ேபா.. ெதா>LV$% கீ ேழ க( இத ேசைல/"... எ இ..... ஒ ைகயா எ வயிPறி-".. ேசைல ெதா>LV$% கீ ேழ க(யிததா.களி எைண8 தடவியப( ெமல மாL ப%திைய/" தடவினா.. அ3$கி...

நா கீ ேழ வH$கிவிHவ ேபால ந(6ேத .>ைப> பி(B5$ேகா. வைள 5ழித நலா ஆழமா அகலமா பர வி9 ெதா>LV"..... வH$கிவிழமாேட... அ"மாவி அAக த9சன6ைத காண இயலவிைல.. ெவளிேயறி கதைவ M(னா. வாAகிய வயிPறி. செட : பா6`ைம வி.ேச... அத ம(>L விHத சைத வைள+கைள தடவி பி(6த+ட .... . இ ைன$% காம M( இத அ"மாவி ஜா$ெகைட கழ( அத மஹா-3ைலகைள கச$கி இ>ேபேன.. தடவிேன .... காமபிரவக6தி அ"மா ெநளிவைத எ னா உணர 3(த. எ காகளிலி ெமல 3 ேனறி ெதாைடகைள தடவிய.. என . அ"மா ெநளிவைத எ னா உணர 3(த. 3த 3தலாக அ"மாவி சைத>பPறான அத கவசியான இ..... எ இ. ஜ(ைய நீ$கி வி...>L ம(>ைப தடவ.......... காம ேதவைதயா8... ேலசாக உ>பிய மP:" உ.. எ ைகக..... அ"மாவி ைகக..>L ம(>L"..ெகா(ேத ..>பி எ இ ைககைள/" ைவ6தா.தடவி. எ 5ணிைய L-6தி.. பி எ கஜ-ேகா-$% எெண8 தடவி..>பி கிடத ைட வில$கி.6 தடவி..... எ ம( மீ உ$கார ைவ6... கவPசியான ட ல> இ.... அ"மாவி வைள 5ழித ஆழமான ெதா>Lைள/"......கV$% சP: கீ ேழ/". கிறAகிய. காம6தீ பா8.. தி"5 கைடயா8.. எ 3 னா %னிதப( எ வயிP:$% அதிக 3$ய6வ" ெகா...."ச9 நீ %ளிடா!" எ : ெசாலிவி..... பி அத உ...... ேச.ள ெம. 5ணி ேம( எைண8 வி. அ"மா.... மீ .-ப... ேலசாக கக.. இH6 இH6 வி. அ"மா+" எ த(யி எHBசிைய ஓர$கணா ேநாடமிடா...காம ேதவைதயா8..... காசியளி6தா. எ 5ணி ெம.>ைப கச$கி.-பாவாைடைய/" கழ( வி..காசியளி6தைத நிைன6 ெகா. தடவி.... பி %ளி6 3(6 ெவளிேய வேத .. ைக3( அ(6....>L ம(>L".. உடேன "எ இ.. நா ெமல அ"மாவி இ....." எ : ெசாலி அவள ம(>L விHத இ.. ெபவிரலா அ"மாவி 3ைலயி அ(வார6ைத ெந(ேன . எ ைகக. ககளி எெண8 வழி க எ9வதா ேமPெகா.. திhெரன காலிA ெப அ($க. ேத86விடா.ெநா ெகா. . எHத..... ெதா>LV$% கீ ேழ க( இத ேசைல/"...6 விடேத. இத பாலா-ேபான ெடலிேபா வ ெக.ள ெவ%... மதன ேம(P% சP: ேமேல/"..>ைப பி($க இ>ேபாதா சா 7 கிைட6த. என$%........... அ"மாைவ அ)பவி6 இ$க 3(/". ட ல> டய ேபா ற அ"மாவி ம(>L விHத அத அழகான இ. ககைள M(ெகா... அத பா கலசAகV".... அ"மாவி இ.... ேலா-க ஜா$ெக( ேம பிAகி வழி/"....".. என$% [ேடர..i"" அ"மாவி %(ைய பிச ெகாேட.....

ேள kைழேத .எ : எ ைன ேநா$கி தி"ப....." 6தி ெகா. ஒ( உறவாட... நைனத பாவாைட அ"மாவி உட"ேபா.. இ.... இ )" கவPசியாகயித.. நா %ளிB5. ெத9தன. எ : %ளியலைற 3 நி : ேகேட . இைத கட+ட என சாமா ெவ( ெவ( இ>பேவ தணிய ெகா(விடவா என . பாைவைய கீ ேழ இற$க.றாளா?. ணிகைள எ.உ....... இலா( ெவ8 ப ).. அ"மாவி 3ைல கலசAகைள அட$க 3(யா பாவாைட$%.. தண9 ீ நைனத அ"மாவி 3% பள பளெவன மி னிய.." எ : அைழ6தாக.ேள. அ"மாவி ேதா.. இர. . மைல$% :க............. ேபானவ. அ"மாவி மாAகனிகளிர..ள வா.. அேத 3%.." அதர6தி ெதாAகி ெகா(த. அ"மா %னி 3ைக காட. பளிB5) ெத9த.. சா>பி..ள அத ட ல> ம(>L ஈர-பாவாைட$%. உ. ஒ(. ைச( ேநா$க..ளிH$க ப..ளி %தி$க ஆர"பி6 விடா .. எ :. இல எதா6தமா6தா இெதலா" ெச8ய ெசாறாளா?. ந"மைள ` ேபா......டா..... பாவாைட ஈர6ட அ"மாவி வயிPேறா. அ+" தண9 ீ நைனத+ட கணா( ேபால உ..என$% ெவறிJட....6$ெகா...... தண9 ீ நைனத 3ைலக.ேட8 ைடனிA ேடபL-ல இலி இ$%. இ>ேபா இ )" அகி... க க') Kதி 3( ெத9த.. அ>ேபா தா கவனி6ேத அ"மா ேவ. நா ஆவ-ட எH ஓ(ேன ... நி ற 3ைல$கா"Lக.. திணறி ெகா($ைகயி இ ப$க3" %6தி. அ>படமாக ெத9ய. தி"பி அ"மா த 3(ைய கைள6 என$% 3ைக கா( நி றா.. 3%ல அH$% இ$%. நா ேபான+ட ..... ந"ம எ>பி( MT ப ற?... அ"மா பாவாைடைய Y$கி 3ைல$% ேம க( இதா.. எ : அ"மா உ...... அ"மா+$% ேசா>L ேபா.ளெதலா" கா(ய.ைள பாவாைடைய க(யி$கிறாக.. எ ன"மா?.ள" %:%:$க கதைவ திற ெகா.உ. 3ைக ேத86 வி.. 5Aகி... நா இTவா: அ"மாவி அAகAகைள ரசி6 ெகா($க...ெகா. "" ச9 நாம 3Tபண$Kடா.. வ சனி ெவB5 தாேர ...... கவைடகிைடயி பாவாைட உ... எ னடா ேயாசி$கிற.......+......?..டா எ :.. நா ஜ( ெபா. அழ%".. அத மயி அடத அ$%V"... ெத9ய....... இ : ெவ% அகி. அ"மா ந"மைள எ ன ெலவல ெவBசி$கிறா..ெம ேற ஒ ெமலிய ெவ... ஒ ப6 நிமிட" கழி6 "ேட8 இAக வா..ேள kைள கதைவ சா6தினா..%>ெப : இர. ணி/ட ஒ(>பி(6 கிெண : Lைட6 நி ற. எ றாக..>பி-. அ"மாவி 3%... கா"Lக. அ"மாவி உ>பிய ெதா>L....... பசிBச'ன இலி ெபா(ேயா. ேநP: ப ைன ேதாட6தி பா6த அேத காசி... மாP: ைகலி$% மாறிேன .... 5ணி ( ($க உ..

எ : மனதி தி( ெகா. அ"மாவி ெகாH6த %(/" ஈர6தி அ>படமாக ெத9த....... அ"மா ேவ.. யாேரா ேபா ப றாAக. என 5ணி ெவ%.. ெவளிேய வேத ....... அ$கா வவதP%... ேபாைன ைவ6 வி.. ஒ ைகயா த கH6தி-"....... ெதளிவாகேவ ெத9தன.. ஏ"மா இAக பாதி Yர" வைர$%"தா ேத8$க 3(/..... ேபாைன எ.. அ"மா %னி நி றதா அ"மாவி 3ைலயிர... எ."மா. எ : நா)" ெர(யான.... எ றவாேற பாவாைடைய ேலசாக இற$க... எ : ேயாசி$%" 3 . ம( ேபா ெதாAகிய. [6தி %6திட ேவ(யதா ..$கி L%ததா....... அ"மாவி உ......>ைப L(Bசி$கி....... அ"மாைவ அAேகேய [6த($க)" ேபா இத.." ேத86ேத ......... ெகா(தா..6 ேபச ெச ைனயிலி அ$கா.ெம ேற ெச8கிறாகளா?.. அத %( ெரட/" அ>ப(ேய ந$கி ந.. அ"மாவி அ(-3கி ேசா>L ேபாேட ..வதா... ேத86$ெகாேட எ மனதி பலவாறாக எணAக. அ>பி(யா. மீ . ைச( ெத9த அ"மாவி 3ைலைய ஓர$கணா பா6 ெகாேட...... எ>பி(யாவ அ"மாைவ மசிய ைவ6 அ"மாைவ ஒ தடைவயாவ ஓ6ட)".V". களி6 ஊ$% வவதாக ெசா னா. அ"மாவி இ. உ. எ ற" மீ ..6 விட.. அவள ைககைள த பாவாைட$%." பாலா8 ேபான ெடலி-ேபா வ ெக.. ச9ெய : நல" விசா96 வி.......... எ : ேகேட ... [6தி எ 5 னிைய ெசாவி. ம:ப(/" உர5கிறாக.. பி($கலா"'.ேசா> ேபா... 3கி ேத86ேத . எ : """ 3ைக கா..வி கீ OLரமாக உ>பலாக ெத9த அவ. இ ெனா ைகயா த பாவாைட$%. ஓ(ன...... ப6 நா. அ"மாவி %(யி ஈர>பாவாைட ஒ( உறவா( ெகா(த...இைல எேதBசியாதானா?.... அ"மா %ளி>பைத ஒளிதி பாக)" எ :.... பி ....... நா அ>ப(ேய ேசா>ைப கீ O வைர [3%>Lற" ம. வி.இ>ேபாைத$% ேப$கா மாதி9ேய ந(B5 அவைள வி.. அ"மாவி [6 பிள+ ெத9த.. மனைத அட$கி$ெகா..6 ேசா> ேபா. வி..... எHத. அ"மாவி ப6த F9>பான [6 என 3 ப$க6தி உரசிய". ஒ காைல ணி ைவ$%" கலி ஊ றி.ேள...பாவாைட ேமேல வைர இததா ேமப$க" ம... இ ெனா தடைவ உரசினா... கச$கி ெகா(6தா.." தி"பி 3ைக கா(னாக.. ேசா>ைப வாAகி அவ.எ : எணி ெகா. ெதாைடக. அத Y ேபா ற பளிA% . அ"மா நீ %ளி"மா. பாவாைட அ"மா+ைடய %(யி."] ேத86 ெகா(ேத . அ"மா த 3ைலகைள பாவாைடேயா..... இேதா. கதவிேனாைட வழியாக பா6ேதத ...." கீ O ெநா$கி ப5மா. அ"மா ேம-" %னிய.

. பி மீ ....ளAகVட ஒ( உறவாட.......எ கஜ-ேகாைல L-6தி.6த....... பி அ"மா சிறி பாவாைடைய த இ. ெத9"..... அAேக இ$%" சி:மயிக.....வ இ )" அதிகமா$கிய..ளி ெகா-5க. கத+ திற$க. மைற6".ெதாைடக... அைத/" மீ றி ெவளிேய 6தி ெகா($%" க:6த 3ைல$கா"ைப ஓர$கணா பா6ேத . பி ெமல ெமல ேமேல ஏறி ெதாைட இ.... ச9யாக வடாம க(ய ெமலிய மQச.. அ"மா எ ைன கவனி$காம.... `3$% ேபா%" வழியி இத$ ேகால6தி எ>ேபாேதா பா>ப உ..என %ளி6 3(6 வ" அ"மாைவ அவ. எ கஜ-ேகா மீ .. -Aகி$% மாறாத நலதா ேபாB5..." க(லி அ" ெகா.. மீ . ஆ(.. இர. அத ஈர>பாவாைட/ட அ"மாவி F96த LடAகளிர... %னி நி : ெகா. பாவாைடைய கட எ.. பாவாைட அAகAேக ஒ( ேம..>L வைர ெதைரBசிகி. ஆனா. எ ைன [.. பாவாைடயா விலகி/"... ....... த ைன/" அறியாம சிlAகி சிlAகி எ ைன உ5>பிய...... பிர]ஷான ல$7 ந:மண".. இH6..$கி க ேத(ய. ப.. பிற% 3க6ைத கHவி வி." பாவைனயி ஹா ேப அ(யி நி : 3ைல %-Aக அ"மா ஆ...ஈர சர$ெகன கதைவ திற ெகா..... அடத Kதைல Y$கி 3(ய.. அ$%V" க>L கல காட....ள... பி அ(யி. ேசா>L நாறா Y ேபா ற ெதாைடகளி ேத8தா... ைககைள/" த கவைட$கிைடயி வி....." ஹா-$% வ... அ"மா %ளி6 3(6தா." டனA டனA என ேம-" கீ H" %-Aகி வா வ எ ைன %(ய( என அைழ>L வி.. நா Fைன ேபால எH"பி.. இ ைன$% அ என$% ேவ:வித உணBசிக.ைள பாவாைட எ பதா உட"பி ஒ(ெகா. ெம8மற நி ேற . ெத9யாம-"... இH6.$கி Kதி 3(ைய ந றாக ப ப') ேத86 kைர$க ெச8தா.அ"மாவி ெகைட கா ெவ.... ெப-`" ெச : விடா. ஆ( ைக-3]( அ(6 ெகா(ேத . ஈர>பாவாைடைய கழ( இ...6தா. நிP%" பனAகா8 3ைலைய மைற$க 3(யாம தவி$%" ஈர>பாவாைட... ெவ. பி மாP: பாவாைடைய தைல வழிேய ேபா.. தத.... தைல வ... ஈர6ணி கைடத தத-கா களி சர$ சர$க..... தன Lைடைய கH+" காசிைய க..." Lைட6த.ேள ெச ற அ"மாவி அ"மாவி பி Lற6ைத ரசி6ேத . ஏPறி$க(ய பாவாைட/ட அ"மா ெவளிேய வதா. ெர. மீ ...>L வைர இற$க அ"மாவி ெப6த ெசTவிளனி ேபா ற 3ைலயி த9சன". ஏ6திெகா(தன.... எலா பாக6ைத/" ெவளிேய காபி6த..............Lைட6 ெகா.. tv பா6 ெகா(ேத . பி தன காகைள வி96.... உ..." மாரா>L க( ெகா......ெதாைடயி.

அ"மா மீ ," ெப-`மிP%; ெச : ேசைல க( ெகா, ெவளிேய
வதாக;... ேட8 சனி ெவ$க)"... ேதAகா8 வாAகி, வாேய ..
எ ற".. எ ன"மா உAககிடதா ெர, மைலயாள ேதAகா8
இ$கிறேத எ : மனதி எணிெகா,... i""" ச9"மா... இேதா
அQ5 நிமிஷ6தில வதிேற .... நீ மPறைத தயாப ) எ :
ெசாலிவி, கைட$% ெச ேற .
கைட$% ெச : ேதAகா8 வAகி ெகா($%" ேபா திhெரன கன6த
மைழ.... நா)" கைடயி சிறி ேநர" ெபா6 ப6ேத .. மைழ நிPபதாக
ெத9யவிைல... ேவ: வழியிலாம மைழயி நைனத ப( ஓேடா( வ,

வ ேசேத ... அதP%; நல நைன விேட ... நீ-திவைலக;
வ(ய ஈர தைல/ட வி,$%; வர... அ"மா திைக6 விடா;..
எ னடா.. இ>பி( நைனQ5ேட... வா இ>பி( வ தைலைய வ,....
இலா( ஜல-ேதாஷ" பி($%"... எ : ஒ டவைல எ,6 ெகா,$க.....
நா ேலசாக வ(வி, கிBசனி kைழ அ"மா [டா கா>பி கல
தாேய எ ற"... எ னடா உ தைல இ>பி( ஈரமாயி$%... வா தைல 
வ( விடேற !.... எ றப( என ைககைள பி(6 கிBசனி கிடத
7vலி மீ அமரைவ6 வி,.... டவைல எ,$க த `மிP%; ெச-"
ேபா மீ ," அ"மாவி பி னழைக ேநா$கிேன ... பளிBெசன ெத9/"
அ"மாவி பரத 3ைக/".... ட ல> டய மாதி9 கவBசிகரமான
இர, ம(>L விHத இ,>L சைத வைளைவ/"... வி9த F9>பான
LடAக;.... நட$%" ேபா ேம-" கீ H" %-Aகி ஆ," அழைக ரசி6
ெகா(ேத ...
டவைல எ,6 வ" ேபா.... அ"மாவி ேசைல விலகியி$க...
தளதள') ேலசாக உ; வாAகிய உ>பிய வயி:.....அதி வைள 5ழித
ஆழமா ெதா>L; %ழி...ெத9ய.... நா க-ெகாடாம அைத ரசி6
ெகா($%" ேபாதா தPெசயலாக ேமேல பா$க.. அ"மாவி மாரா>L
ேசைல விலகி... ஜா$ெக,$%; அடAகாம.... திமிதி3ெவன...
வி"மிெதறி$%" ஒ ப$க 3ைலைய கா( ெகா, வதாக;..
பி எ ைன ெநAகி நி : தைலைய வ(விட ெதாடAகினா;.
அ"மாவி வயிP: ப%தி என 3க6$% ேநராக இத..... அ"மாவி
உட"பிலி வசிய

5கத மண" எ ைன ஏேதா ெச8த... அ"மா த
ைககைள Y$கி எ தைலைய வ," ேபா.... அ"மாவி Lடைவ விலகி
அ"மாவி 3H வயிP: பிரேதச3" எ ககV$% விதளி6த.....
ெகாQச ேநர" 3 னா; பா6-`மி கட அேத ெதா>L;... அ"மாேவ
என$% இ>பி(ெயா காம-அைழ>L வி,வ... இ>ேபாதா இத மறமைட$% L9த!.. இதP% ேம-" அ"மா எ ற உறவினா %ழ"பாம
ஒ அழகிய ெபா"பைளயா8 பாவி6.. அ"மாைவ அ)பவி$க

தீமானி6ேத !...
என ைககளா அ"மாவி அழகிய அ"மாவி இ,>L ம(>பி ைகைய
ைவ6ேத ... எ ைகக; ப, காம-பிரவக6தி அ"மா ெநளிதாக;.. பி
ட ல> டய ேபா ற அ"மாவி ம(>L விHத அத அழகான இ,>ைப
கச$கி... தடவி.... ெபவிரலா அ"மாவி 3ைலயி அ(வார6ைத
ெந(ேன .. மீ ,".. அ"மா ெநளிவைத எ னா உணர 3(த.... எ
3க6$% ேநரா8 இத அ"மாவி ெதா>Lளி எ உத,கைள %வி6
36தமிேட .... இத ஒ கண6$காகேவ கா6 கிடத எ அ"மா....
எ தைலைய த அழகிய வயிPறி ைவ6 அH6தியப(......77777
7777777ஸா....ஆஆஆஆஆ.....க...........................ணா......
ஆஆஆஅ ! " என சிலி6தாக;!......
ஒவ9 ஆைசைய ஒவ ேநர(யா8 Kறாமேலேய ெவ% இயபா8 தா8
மக உறைவ மற காதல காதலியா8 ைகேகா6 காம ேலாக6தி);
L%ேதா".... Lட ேபரழகியான எ அ"மா+".... கா3க கஜ-ேகாலனான
நா)"...!
எ தைலைய நிமி6தி... அ>ப(ேய த மாLட ேச6 இ:$கி
ெகாடாக;!... அ"மாவி ப6த மேகாவா 3ைலக; எ மாபி
அHத.. த ைன காம6ட அைண$%" எ அ"மாவி அழகான
இ,>ைப 5Pறி எ ைககைள ேபா, அ"மாைவ அைன6ேத .... ெமல
எH... அ"மாவி அ3Y" இதOகளி ஆைச/ட த உத,கைள
ெபா6திேன !.... என உத,க; த இதOகைள தீ(ய" அழகா8 த
ேராஜா இதOகைள வி96... எ ைன த வாயி); அ)மதி6தா; எ
அ"மா.. த தாயி பிளத அதரAகளிxேட எ நா$கிைன kைழ6
3த 3தலா8 ஒ ெபணி , அ+" த ெசாத தாயி இதO நீ9
5ைவைய 5ைவ6த நா .. மயAகி ேபானா !..
த நா$கினா அ"மாவி பPக; ஈ:க; என எA%"
5ழPறிேன !....அ"மாவி நா$%ட எ நா$கிைன சரசமாடவிேட ...
அவகளி கீ Hதைட எ பPகU$கிைடேய கTவி உறிQசிேன !.....
அ"மாேவா....எ தைலைய த ைககளா அH6திெகாேட... எ
இதOநீைர ஆைச தீர 5ைவ$க அ)மதி6தா; எ காம-ராணி பாவதி..
அ"மாவி ெசTவா8 5ைவைய, உமிO நீ9 5ைவைய, உணேத ..
அவளி இ இதOகைள/" எ உத,களா கTவி 5ைவ6ேத .. எ
நா$ைக அ"மாவி வா8$%; ெசாகிவி, ளாவிேன .. அவ; எBசிைல
உறிQசி %(6ேத ... உத,கைள கTவிBச>பிேன .. பி ன த வாயி);
விைளயா( ெகா(த எ நா$கிைன த நா$கினா லாவகமா8
ெவளிேய த;ளியவ;.. த நா$கிைன எ வா/); L%6தி 5ழPறினா;.
எ உத,கVட த இதOகைள இைண6 என ஜீவ 3Hவைத/"
உறிQசி..... தா எ,6 ெகா;ள ேவ," எ ற ேவக6ட

உறிQசினா;.....இ>பி(ெயா ெச$7 அ)பவ" வா8த.... ந,வய ேப9ள"
ெபணி 36த".... அ+" ெப6த தாயி காத 36த".... அைன6
இைளஞகU$%" கிைட6 விடா.... அத பா$கிய" என$% கிைட6த.....
நா அ"மாவி 3ைக ந றாக தடவி$ெகா,.... எ சாமான6ைத
அ"மாவி சாமாண" ேம ைவ6 அH6திேன . அ"மாவி 3%
Lற6தி இத என இ ைககைள.. கீ ேழ இறAகி.... தள தளெவன
ஆழமான ெரைட ம(>ைப விH... ட ல> டய ேபா ற கவBசியான
அ"மாவி இ,>L சைதைய பPறி பிைசேத ...இ6தைன நா;
ககளாேலேய கச$கி ெகா(த அ"மாவி ட ல>-ம(>ைப இ>ேபா
ஆைச-தீர தடவிேன ....
அ>ப(ேய ைககைள பி ப$கமாக ெகா, ெச :... அ"மாவி ெகாH6
வி9த %(யி ேம ைவ6.. ைக$%; அடAகாத அ"மாவி F9>பான
LடAகைள ந றாக கச$கி...பிைச ெகாேட... எ ேகாLர6ேதா, ேச6
அ3$க.... கீ ேழ... எ ேகாLற" அ"மாவி %ைக-ேகாவிலி %6த...
அ"மா+" லாவகமாக த இ,>ைப அைச6 எ 5ணியி ேம த
அ9>ெப,6த Kதிைய உரச....ப எ ற ச6த6ட அ"மாவி ஜா$ெக(
ேம ெகா$கி ெத96த.
இவ9 MB5 காP:" இைண, ஒவ MBசி ஒவ 5வாசி6...
எTவள+ ேநர" அTவா: இதO 5ைவைய அ)பவி6ேதேமா ெத9யா.
வா/$காக இவ" விலகிேனா".... ெவளிேய மைழ விடா ெப8
ெகா($க.... உ;ேள நாAகளிவ" வியைவயி நைனதிேதா"..
வியைவயி நைனத அ$%; பிறேதச6ைத எ 3க6தி ேத86 த
வியைவயி 5க6ைத என$% அறி3க" ெச8தா;. இTவள+
கவBசியான.... இBைச M," ேகால6தி எ அ"மாைவ இTவள+
ெந$க6தி பா6ததிைல..... அவக; உட 3Hவ" விய6... இைட
ப%திகV".. ேதா;..... கH6 ப%திகV"...... மி)மி)6தன. மாரா>L ேசைல
விலகி, ஏPகனேவ வியைவயி நைனத அ"மாவி மாபகAக;
ெபMBசி வி"மி Lைட6திதன.....ேம ெகா$கி ெத96 விட
காரண6தா 3ைலகளி $ைள-ேவw சPேற அள+$% அதிகமாக ெத9த
கெகா;ளா காசியாகயித.....
LடAகைள கச$கியதி.... இ,>L ேசைல/" ெநகிO விட... அ"மாவி
ம(>L விHத இ,>L"... அ( இ,>L" ந றாக ெத9த......எ ைகலி$%;
5ணி விைற6... Lைட6... எH"பி நி ற.... 5"மா ெசால Kடா...
நல சீ ைம-ப5 மாதி9 தளதள') தி"5-கைடதா எ அ"மா..... நா
உணBசி மீ Yற அவகைள க( அைண6ேத .... நா அ"மாைவ
அைண6தப( அ"மாவி 3கெமA%" 36தமிேட ..

எ றதP%.. ஒ ைற ஒ : உரசிய ப(....அ"மா பய ேபா8 எ ைன இ$கமா க(பி(6தாக....ெம :தா நீ வ"ேபா மாரா>ைப வில$கிவி. ேகக ேகக என$% விய>L அதிகமாகிய.. ெதாடAகி ெநPறி கH6 கா மடக... இர." உ..வைத நா கவணி6 ெகா.ம றி உன$% எ உட"பி ேம ஆைசயி$கா... அம.$% ெவளிேய பிAகி ெகா(த ஆழமான மாL ேகா.ளி... மி னைல ெதாட...... என ேமாக6தி பிதPறின. நாக.". நீ ஜாைட மாைடயா எ ைன ேநாட" வி. மகிOவ....இ>ேபா அ"மாவி ெலா-க ஜா$ெக.... அம.. என அ"மாவி 3க ெமA%" 36தமைழ ெபாழிேத !. ஒ )ேம ெத9யாத ேபால ந($காேத. இTவள+ ெத9" எ ைன இ6தைன நாக.....களி 3க" Lைத6ேத !...."ப( ப....$%. ெதா>Lைள/" காட ஆர"பி6ேத .. பாவதி... எ ேனாட Lட பிளவிள உ ேனாட . என விவ96தா... டமா என ெப9ய இ( விழ.. பளிB.. எ ேற ..தா இேத . ெகாேட...... ெசலமாக+" ேபைர ெசாலி தி(ேன .77777. கவPசியான அத ெதா>LV$% கீ ேழ க(ய ேசைல/ட ...........பளிB').. எலா" பா) ெசா ன மாதி9 நடேதறிய. உன$%" எ தள தள உட"L ேமல ஆைச ) ெத9த" நா சேதாஷமாயிேட ெத9/மா. ஆஆஆ.. அதி நீ மகிOBசி அைடவைத உ 3க" என$% எ......... காத ெகா..... சைதபP:ட மி)மி)6த அ"மாவி க ன க>Lகைள ெசலமா8 க(6ேத !. 7777..வி இ(6 ெகா....6$கா(ய.... என உ:தி ெச8யாம எ>ப( எ :தா தயAகிேன . ந. அ( க....... ெசல ெசல அைத நா ரசி$க ஆர"பி6ேத ... அ"மாவி ெமலிய மாரா>ைப வில$கிவி...... திர.கணா!.... பி ேலசாக நிமி.....மலா எ )ைடய 48 வயதி எ மகேன எ ைன க.. எலாேம கன+ ேபாலி$%"மா.... அ"மா 36தமிட ேவக6தி த னிைல மறத நா .. ப7ஸி வ"ேபா...அ"மாவி க னAக... தன உ>பிய வயி6ைத கா( ெகா.... திமிறி நிPக. ஆனா-" உ கிேட எ>பி( ேகப') தா ேயாசிBேச .. அ"மா எ>பி("மா இெதலா".....>L ம(>LகVட . அ>ப(யிலடா.6தினாேய. என$% ஆைச/ட பய3" இத..$ைக அைற$% ெசல ஆர"பி6ேத . நீ எ ைன பா$க ேவ. அ"மாவி ேலா-க ஜா$ ெக... கவPசியான இ.. அ>ப(ேய அவளி சA% கH6 வைர த நா$கினா ேகாலமி. 3த 3ைறயாக அ"மாைவ காதேலா. பாடா8 ப.வ எ உட"ைப நிைன6 உ%வ எ அAகAகைள க..... கவPசி-ேதவைதயா8 காசி ததாக. அடAகாத அ"மாவி ப>பாளி 3ைலக. ஆகேவதா யா" இலாத நாகளி எ ஈர பாவைட/ட %ளிய அைறயிலி உ கணி ப.

. ீ பி உன$காக6தா ெரடாதடைவயா ெமலிய பாவாைடைய க( ெகா."ப-ப6தினி-ெபணாதா பா6ேதேன தவிர..." பாழா-ேபான ேபா வ ெக..... இ......த(ைய ைவ6 ேத8$%" ேபா என$% சேதாஷமாகயித. அ>ேபாதா இதா சமயெம : உ ேனாட ைகைய எ.. நைனத பாவாைடேயா....... அ னி$% பா6த மாதி9 3 னா(ேய பா6திதா நாேன எ 3தாைன வி9Bசி>ேபேன. நீ/" எதி பா6த மாதி9ேய ெப( பா"பா8 ஆ(னா8..... எ : Kறிய எ அ"மாைவ... நீ இ>பி( ஒH$கA ெக.....வதPகாக.. வாQைச/ட க(-தHவி. உ ேனாட Fைள கிள>பி விட 3யPசி6ேத ...... ேபானவார" மைழயி 3Hவ" நைன ெதா>L ெதா>ெபன உ.>L சைதம(>ைப/" பா6........ எ ஒ-ப$க 3ைலைய உர5" ேபா..எ )ைடைய 3ைலைய பா6ெகாேட 3ைலயி அ(வார6தைத தடவினா8.......ேள வத நீ..>L சைத ம(>ைப தடவி ெகா.. அ>ேபாதா நீ ேசா>L ேபாடற சா$கில. நைனத பாவாைடேயா..... ஒ ஒH$கமான %... நீ ம.. எ ேனாட மஹா-ெதாைடகைள கா(." எ னவா"... யாமிைல என நிைன6 மைழயி நைனத ஆைடகைள கழட ஆர"பி6தா8. உ ைன K>பிேட 3$% ேசா>L ேபா.எ காமநாடக6ைத ேமைடேயPற நிைன$%" ேபாதா அத பாலா-ேபான காலிA$-ெப அ(6. ேபா( காமத$கா9.6 எ இ. ேபா( க. காம-உணசியி க( L(>பா8 என எணிேன ..... ெபா8-%ளிய ேபாேட ...>பி ைவ$க... உன$% பி(6த எ ேனாட %ழிவான ெதா>Lைள/".. இ..... நா உ ைன எ அ"மாவா... ெசலம தி(ேன .. அ>ேபாதாவ உ 5ணி எH"பி எ [6ல %6ததா') ஏAகி கா6கி.. நீ/" வதா8.... உ ைக இ )" ெகாQச" ேமேல ெச றபிற% மாரா>ைப வில$கி எ 3ைலைய உ வாயி ைவ6 ேத86..... எ : சி)Aகினாக...6ததா இ னி$% பா6-`"ல உன$% எெண8 ேத8Bசி வி.... நீ .. என 3ைல$கா"L Lைட6த... மீ .நீ எ இ. ெத9/" எ ேனாட ம>பான 3ைலைய/". ெப6த மக)$ேக 3தி வி9$க னிQசவ') யா$% ெத9/".ற சா$கி ேசைலைய Y$கி க(ெகா.எ ேனாட ெகட ேநர". உ ேனாட காம-உணPசிைய கிள>பி விேட . எ 3%$% ம.. எ கனைவ கைல6 விட." உ:தி ப.. ெகாேட. மாரா>ைப ச9ய வி.. இைத 3 னா(ேய ெசQசிதா ஒ வஷ6ைத ெகாடா(யி$கலாேம'). அைத மீ .... அதனாலதா எ ேனாட F9>பான Lட6தா உ ேனாட த( ெர. i""""""""."தா ெசா>L ேபாடா8. ஆனா ம$%-மாதி9.... இேத . நா மா(யிலி கீ ேழ வர எ6தனி$%" 3 ..ளி-பாவதி. ம:ப(/" உன$% வைல வசிேன ........ ெதா>Lைள/". அ3Y" வாயி 36தமி..>L சைத ம(>ைப/" கா(.6 விட...........எ மக)$%" எ ேம ஆைசயி$%')...... எ ேனாட ம>பான 3ைலைய/". தடைவ உரசி.

. ெகாQச" ெகாQசமாக உயி ெபற ெதாடAகினா ... மைல6ேபா8 பி6 பி(6தவ ேபால நி ேற ..... பி ஜா$ெகைட/" கழ( வச.. நீ ஹாலி-. அ>Lற". டாமி த தைலைய ேம-" கீ H" அைச6 உ ேனாட ஆ>ப6ைத ந$கி ெகா($க. உ ேனாட அ$%........6 ப($கிறா8.-பா(/ட ப..-பா(ைய வி. அ+" தகாத-உற+ கைதயா இத... அத கம6ைத/" பா6தி(யா என விய>Lட வினாவ. பாவாைடைய Y$கி L(B5கி. அ"மா-மக இைடேய நட$%" தகாத உற+ கைதகளாக ேதெத. உைமயிேலேய எ ேம ஆைசயி$கா... ெச$ஸியாக காசியளி6தா8.... எH"பிய என தைட காகV$% இைடயி க]ட>ப. காம" ெகா>பளி$க நீ எ ன ெச8ய ேபாகிறா8 என மைறதி பா$க ெதாடAகிேன .. அடAகாத உ ேனாட ம>பான 3ைலகைள க-Kடாக பா6த நா . எ ற". 3( ெகா(த உ ேனாட 3ைலக.. ஒTெவா றாக கழட.... என மனசாசிைய ெகா : வி.ஊ ேனாட உ..பாவாைட/ட . ஜாைம உ ேனாட ஆ>ப6தி தடவி டாமி$% காட. நீ க>ைபைய ெபாள ெவBசிகி... ேமேல உ.. எ : எ மனசாசி எ ைன %6திய..என என$% 3தலி ஆBசயமா6தா இத.. 25 வஷ வாO$ ைகயி.$ைக$% அ(யில ெச$7-L6தக6ைத பா6ேத ..களி சிறிேத மயி வளதித.பாவாைட/ட .. மைழயி நைனத உ ேனாட ெவ.. என ஆைசஅ"மாவான உ ேனாட மாபகAகைள ெகட எண6ட பா$க ஆர"பி6ேத . மPெறா ைகயி L$ைக ஏதிெகா.. 3"3றமாக ப(6 ெகா(தா8 எ ற". 3ைலகளிர. ஒ ைகயா கவைட$கிைடயி ைவ6 ெகா. விய>ேபா. என சிதி$கலாேன .ேசைலைய கழ( பா6-" ப$ெக( வசினா8... உன$%" எ னிட" ஆைச இ$%ேமா....ைள ஜா$ெக கணா( ேபா. 6தி ெகா.. அ3$கி வி. அ றிலிதா நா உ ேனாட அAக-பி]டAகைள ரசி$க ஆர"பி6ேத .... உ.-பா( 3ைலைய Mட 3(யாம தவி6த.. அ>Lறமா நா)" உ ைன அ)பவி$க திட" தீ(ேன ...... தி.... என தேடா உ ேனாட அAக-பி]டAகைள க.. இவைள>ேபா8 இ>ப(>பட ேகாண6தில பா$கிறிேய. ீ நீ ெவ:" உ..... ஜா$ெகைட தைல வழியாக கழP:" ேபா." வி"மி. ைககைள தைல$% ேம உய6தி.. இவ ந"ம அ"மா... ீ அ>ேபா நீ ஜா$ெக மP:" உ. உ ேனாட ப.... உ.. இைல........$%... அதனாலதா நீ. ெத9ய..... அடBேச.. ேக. பிAகி.. அ>ேபாதா நீ ெமவாக உன ஜா$க( ெகா$கிக. க:>L >ரா+$%. i""". ெவளிேய வர (6த... உ ேனாட காம-ெவறி$% வ(-காலா இதமாதி9 கைதைய ப($கிறாயா என .. ஜா$ெக......$ெகா(தவ....>பயேல அ னி$% நீ வலதா ீ கிடைதயா..........ள ேசாபாவி அம..

'). Kட6தி பி(யிலி எ னா தி"ப Kட 3(யவிைல இதனா அத ைக ைத9யமக ேசைல/ட எ %(ைய கச$க ஆர"பி6த.......... அட>பாவி.6 அத மாதி9 5க6 அைல/(....... ைகயில printout-ஐ ைவ6 ெகா....... ஏேதேதா பணி. ஆமாடா பா)தாடா என$% %...... பா)-ஆ(யா..எ ைன அA% எதிபா$காத பா). எ>ேபா" ேபா மAைகய-மல வாAக பா) வ....... ஏதாவ ெலடரா') வினவ. அெவா பலான-கைத. தமிO ெச$7 கைதக. தின3" தணி க.. எ ன$கா.... ஹ """. 3(/மா'A%. நா)" ஏேதா 3$கியமான ஆபி7 ெலடைர ப($கிறா. எ>பி(/" ஒ நாைள$% ெர.. அ>ேபாதா ஏெதா ஒ ைக எ [6ைத ெமவாக தடவிய... எ ைன ெசா$க6$% K(...-திவிழா கட எ Kதி...... க69$கா8.$% ீ ேபாயிேத .(. பா)அ$காேவாட Lணிய6தால உ அ"மாேவாட த95 நில6$% L. இ$%ற வைர$%" எ ைன ஒ %ைறவிலாம பா6கிடா..... ெத9/மா?. பா) எ ன ெசா னா... எ ன$கா இத வயசில இ>பி( உ மன" ேபதலி$% எ றதP%....என$% அ>ப>ேபா சேதக" Kட வத. ப. அ>பி(தா காைலயில சி(-ப7ஸி ேபாேன .. கைடசியில ேகர. மான" ேபாவைத விட... ஒ நா.. தடைவயாவ எ ேசைலைய Y$கி ேகாைல ெசாவி.. 3தலி அ சAகடமாக இதா-". ேபாவா.... நீயா வழி$% வ" வைர. பதமாயித எ ேனாட சாமா இ>ேபா தணியிலா த95 நிலாமா8 ஆயி.. அதி-காைலயில பBச6 தணியில %ளிB5 பா6ேத .. இ>ேபா அ9>ெப.. அவ எ . அதனாதா நானா ஏதாவ ஏடாKடமா ெசQ5 மா(கி..எ>பி(ேயா.. ெவ. Kட" ப($க( ெதாAகி வழித.... எ Lஷ உயிேரா.. நா)" இத பாலா-ேபான மனைத க.வாO+ கிைட$க ேபா%. நா அA% ெச : அவV$% பி னா நிPபைத Kட அறியாம ஆவ6ட ப(6 ெகா(தா. தின3" K6" %"மள3மா ஓ....அவ ேபான இத ஒ வஷ6தில எ6தைன க]டAக.... அ+" தகாத உற+ கைதக.. எ : எ ைன திைக>பி ஆO6தினாக...ள9$கா8') ைகயில கிைட$கிற கா8-கறிகைள ெயலா" ஓ(>பா6ேட .. மக ேவற ெவளிJ9 இததா எAகV$% இ )" ெசௗக9யா இத... அ>பி( எ னயி$% அத ேப>பல') L. ப(6 ெகா( தா. இத வயசில/" ரா6தி9 பக') Kட பா$காம தின3" K6" %"மள3மா இேதா". ெபா:ைம ேயா............. ஒ நா......6த ேகாவி-$% ேபா8 பா6ேத .... திhெரன த %($% கீ ேழ ைவ6 மைற$க 3யBசி6தா. அ( ேபா( ேபா$க6தவ. கா6திேத எ : Kறி 3($க.. அ"மா-மக)$% இைடேய நட$%" தகாத உற+க. அதனாேல அவேர கதி') கிடேத .எ ன"மா..Aகி பா$க+" என$% Y$கி வா9 ேபாட...... நீ/" எ ைன>ேபாலதானா..

.... வா8-வி. காேலw ைபய க... Bசீ ..... ஆமா(.. எ>பி( எ ேனாட தாக6ைத தீ6 ைவ>ப') ேயாசிBேச . எ றன.. அவ)$% எ87 கி87') ஏதாவ ேநா8 இ..நா...... ந"பி$ ைகயான ஒ6த)$% 3தி வி96 எ காம-ேவைகைய தீ6ெகா... எேதBைசயாக காமேலாக" பPறி .. இத 5க" Lதியதாக+" ெந.... [6" சைதத/மா. அதனாலதா அத மாதி9 பிரBசைனகV$% இட" ெகா...ள9$கா/". அ என$% வடா. இவ [6ல தாட 5கேம இ$%.... [>பரா இ$%டா... அைத உனதவ த தைட எ %(யி ேத86தா .. அ>ேபாதா எ ேனாட Y$கலான [6தி % ைனைய ேத86தவைனேய எ வ... நா)" அவ)$% ேதாதாக எ %(ைய கா(ேன ..... அ>Lற" அவ யாேரா. மBசா அவேளாட [6ைத பாேர .. அவனி கச$கலி ெம8-மறேத ... அதP%.." அைமயான [6டா.... சAகிலிைய ெகா. அ>ப(ேய அவ எ ேசைலைய Y$கி த 5 னிைய எ %(யி ெசாவ மாடானா') நா ஏAகிேன . MOகிேபாயின. ஒநா. நா....ேப$% ெத9Q5டா. ஆH 5"மா %"3) இ$கா. இைத ேகட என$% மகிOசியாக இத... ேபசிய எ காதி ெதளிவாக விHத..... அ>ேபா எ மக 3க6தில எ னால 3ழி$க 3(/மா?. எ ேனாட ஆ>ப" சியாயி$%') தின" தின" ஓசியில ச>பி... ஆமாடா ெசம-கட.ள திடமிேட .6த. ஓ6தா இவள ஒ$க)"டா. அ9>ைப தீ$%" மதாக+" இத......... சேதக" வ...." நலா வி9Q5.. அ>Lற" ெவளியாV$% ெத9Q5. அ>Lறமா LளிBச$% அ>Lற" பண6ைத ெகா........6த எAகAKதி...[6ைத பிைசய பிைசய இன"L9யாத 5க" கான ஆர"பி6ேத . இர..') >ளா$-ெமயி பணினா?. ஆட" ேபா....$கி காமநீ வழிய ெதாடAகிய. இதனா என$% ேம-" அ9>ெப.... அசிAகமாயில உன$%.$காம...... எவேனா......மPெறாவ .. அ>பி(தா ஒநா.. ஒ9ஜின 5ணிேயாட ஓV$% ஒ6த கால நி$%( தினெவ.... ஊ$% ெத9Q5 நா:வைதவிட Y$% மா( சாகேவ(யதா .. எ ெதாைட இ.... பி 5 னிைய எ %(யி ைவ6 அH6த. நா நட ெகா($%" ேபா... ெத9Qச எவைனயாவ. நட$%" ேபா தி3$ தி3$') ேம-" கீ H" %-Aகி........ ெசா னா அசிAகாமா6தா இ$%"..... internet- எைதேயா ேத.. ஊேர கா9->L". ெவளிேய கிள"பிேன . எ வாOைக அTேளாதா .6தா எ ன எ மன" ேபதலிBச....... அவ)" சைல$காம த 5 னிைய எ %(யி பிளவி ேத86தா .... ஆனா அ>பி( ஒ6த)" சி$கவிைல." ேபா. நிைறய ெவ. ஆைச-நாயகனா ெவBசி$கி$கிடா. பி ெம8-மற அவ வBதி$ேகP>ப அவ பி சா8ேத ....... நா எAேக ேபாேவ . க6தி9$கா/" எ Kதி$%.$% ீ K(வ அவ)$% ம(-வி ெகா.. அவ [6 ெர.

. எ ைன ேபதலி$க ைவ6த.. கைடசியி உறைவ விட காமேம விளி6 ெகாட......... ஆV 5"மா %"3) இ$கா.... அ$% ெச6>ேபா எ ற.. விட."தா தீ+ எ :". எ )ைடய மக)$% 3தி வி9$க ஆைச வதபிற% எ>ப( அவைன அதP% ச"மதி$க ைவ>ப எ : ேயாசைன வத.. Lற6ைதயா$% பய>படேவ(ய கிைடயா.தாேன எ ைன ெசமகட.. எ மனைத ஆ(விட....... அவைன>ேபால காேலw-ைபய க.வி இ$%"ப( ஒ$கிவி.". காம-நீ கசித.. MOகிேன . காமேலாக6தி தகாத-உற+ கைத பி9+') இதைத க.. எ மக)$ேக 3தி வி9$க 3யPசி பணி பா6விட ேவ(யதா எ :.. நம$% ேவ(ய சமாBசாரAக... இ )" ஏராளமான கைதக.. இவ [6ல தாட 5கேம இ$%.... கவைட தானாகேவ வி9.. கலாசார>ப( ஒ ஒH$க ேகடான விஷய" எ றா-".. எ ேனாட உ...... ப($க ப($க எ உணBசி ெபாAகிய..என எ மன" ஆ:த ெசா ன.... காPறி பற ேபா8 வி.மாற ெச8த.... 3தாைனைய எ )ைடய ஜா$க ந..... எ றன.. தா/" நாேன.. உடலிய rதியாக தா8-மக எ பதா உட-ற+ சா6தியமிைலயா எ ன?... ப($க ப($க எ க-இைமக.ெத9ய வத.. நாAக..... எ Kதி தானாக நீைர 5ர$க ஆர"பி6த. எ ைன த.. தனியாக வ( ீ இ$%"ேபா எ )ைடய ேதாPற6ைத K..6 ேபா8 அைலயற........ இTவா: நா)" தகாத-உற+$%... எ மக இதP% ச"மதி>பானா?.. எ )டய . என ெதாைட வற. இதியாவிேல/" தகாத-உற+ ெவBசிகிறாAகளா') என$% ஒேர ஆBச9ய"......மானவைர கவBசியாக ைவ$க ஆர"பி6ேத .... ேச.எ ேம ஆைச வமா?.. ம:-நிமிஷ" எ காம-இBைசகV$% எ மக ம........ எதிபாராத......... அ>பி( நிைன6ததா தாமத"... தார3" நாேன. அ றிலி தின" தின" காமேலாக" ெச : கைத ப($காம Y$க" வரா. எ )ைடய மக)$ேக 3தி வி9Bசா?.-மனேதா.. அA% நா ப(6த கைதக..... ேம-"... வி9ய இட ைக தானாகேவ ேசைலைய ெதைரBச.. [6" சைதத/மா. இ>பி(ேய எ மன"ேபான ேபாகி நா ேபாக. ெநQைச அட6த... ேமPெகா.. ேம-" ஆவலா அA% ெச : கைதகைள ப($க வAகிேன ..இன$கவBசி Yட>படா உற+ 3ைறக... பா6த+டேன ஆஹா.... தா8-மக உட:+ எ ப நாக9க>ப(.. ஒ கைதைய ப($%" ேபா அதி வ" அத தா/"-மக)" நா)" எ மக)" ஆகிேனா" எ கPபைனயி.. அைல$கழித....... எ )ைடய ஆைச-நாயகனாக எ மக இதா......... நா ஒ 3(+$% வேத . அ>பி(யா( Kதி அ9>ெப. யா$%" சேதக3" வரா.. ஆBசய பேட .. ஆனா அவ)$% இத 48 வய5 36திய உட"ைப பா6. ேபா/"ேபா/" மக)$கா. எ மக)$%" இத மாதி9 எ ைன நிைன>பானா?.... ெகா( கிட$%') உடேனேய எ ேபைர பதி+ ெச8 ெம"ப ஆ$கி ெகாேட . பி அத உற+$% ஏAகிேன ...

. அேக ெச றவ . அ : திடமிடப(.. எ மகனி rயாy எ>ப( இ$கிற எ :".. ெவ... 5ணிைய ஆ($ெகா(த அவேனாட ைக .. அவ பி னா( %னி நி ) ெகா. ஏPகெனேவ ெதா>LV$% கீ ேழ க(ய ேசைலைய வில$கி. ேலா-ெந$ ஜா$கைட ேபா....... அவ 3 னா சா8 உகா"ேபா" எ 3ைலயி ேமபாக" ஜா$க. கலி Lரட....') இற$$கி க ன6தி 36தமிட...... அவேனாட வ-6த Fைள கட" என Kதி........ ஷா$அ(6த ேபா தி"ப... ேலா-ெந$ ஜா$ெக ேபா(ததா... 3ைலகV$கிைடயி வி.. ெத9/"ப( ைவ6 ெகா.இட ைகயா அ3$கி ெகாேட 5வராசியமா ப(6 ெகா(தா .. ேபயைரQசவ ேபால 3ைலையேய உ6 பா6 ெகா( தா .. வயி:. நா கிBசனி இ>பதாக நின6 டவைல வில$கி கஜ-ேகாைல ைகயி பி(6. ேவ .. தவி$க ஆர"பிBசி(B5.. 3தாைனைய 5( இர..... ஹாலி-.ள க">Jடைர ப6தவ ...ேவ..>பி க($ெகா. பிற% அ>ப( ெச8வதிேலேய/"... சைமயலைற$% ெச : சைம$க ஆர"பி6ேத . அவ எ>ேபா" ேபா வத+ட ெர7ைஸ கழ(..>L சைதகைள/" கா(ெகா..... Kதிப>L Lைட6. அவனி ேதா. ஆர"ப6தி இ>ப( ெச8வதP% மனதி தய$கமாக இதா-".... எ ேனாட பா கலசAக. %னி/" ேபா". அேபாலேவ எ )ைடய மக)$% 3 னா உகா"ேபா" Lடைவ விலகி ெதாைடக.... என$% ம:ப(/" ஓ... கவனி>பதிேல/" ஒ தனி6 தி9ேல வர ஆர"பி6விட...6 ச9யான ஓV$% ஏAகிய. %"மாள" ேபாட...... எ மகேனா ெம8மற இதா-".....%னித நிைலயி ேலா-க ஜா$ெக( ேம பிAகி வழி/".... டவைல இ. ெதா>Lைள/" இ............நா கிBசனிலி அவைன கவனி$க நா நிைனBச ேபாலேவ காமேலாக$கைதைய ப($க ெதாடAகினா .. ஒ கட6தி 5P:"-3P:" பா$க..ெம ேற எ -மக பாைவ$காக அ>பி(ேய வி.ளி பிAகி நிP%"..ஆ(னா .. அவ வ"ேபா இலவச விதளி>ேப.. எ ேனாட 3ைலக.. இர..$%.. ெகா... Mடாம. பா6தவ .........நா நிைன6த ேபா... இத சத>ப6ைத நHவ விடாம. நி ன.. நா Fைனேபால நட அவ பி னா ேசாபா+$ககி மற நி ) எ மகனி ெசயைல கKடாக பா6ேத . திைக6 ேபாேன .....3ைலக.ெமல அவேனாட ேதாளி ைகைய ைவ6 தடவ... ப($க ப($க அவேனாட ஆ/த" டவைல Y$கி ெகா. Kதி %: %:6த.. ேய ெத9/"ப( ைவ6 ெகா. ஆைச வ. நா ெமல ைககைள கீ ேழ இற$கி ெநQ5... தின ெவ....ள பிள+ கவBசியாக ெத9/"ப( பா 6 ெகாேட . எ மக இTேளா சீ $கிரமாக எ வைலயில விHடாேன எ : எ மன" %Yகலி6த... அவனி கஜ-ேகா எ Lஷைன விட ெகாQச" நீளமாக இதைத க...... %ளி$க ெச-" 3 .... காமேலாக6தி கைதைய ப(6 வி. 3ைலகU$% இைடயி-.எ 3ைலகளி $ைளேவw கா( ெகா....

உ ேனாட மக . எ மக எ ன Lற6ைதயரா?..$% ீ ேபாேன .. எ ப$கமாக தி>பி..ள.ெமல 3 ேதாைல பி )$% த. எ :" கானாத ஓ. அ. உ ேனாட Lைட/" மகேனாட FV$%தா ஏA%தா?. கஜ-ேகாைல.. M(-கிடத Lைடைய.. Lதிய வாO$ைகைய ெதாடAக ேபாேற $கா.. % %6த.. எ மக)$% Lல96தைத உனேத ...... நா)" அைத ப($க ஆர"பி6ேத . இனிேம-" Lற6ைதயா$% 3தி வி9B5 ேதவ(யா..$கைல') ெசா ன". மகேனாட 5ணி ெமா. பி ெர..6தா..... அ(>பாவி..6தா.. இள-ர6த3". அ னி$% அைத ெதளி+ ப... மகேனா த இ. எ மகைனேய அேரQB ப னவா?.. பி எH அவ)$% ைச( கீ ேழ அம...... இல$கா....... உன$% ஞாபகமி$காடா.. அ றிர+....... ப7ஸில எ [6ைத பத" பா6திேய. எ மகனாேலேய ம:திற>L விழா ெச8.... ெகாQச ேநர6தி எ வாயி).. எ ைன உ( Lற( எ....... நா அ>பி(ேய 3HAகி வி.. ந றிேயா.....6த (>7தா உன$% எெண8.(.. ேம-" ெவ%ெட-த....... என$%"தா .. அதனாலதா ெப6த மகைன த வைல$%...... வி6ைதைய பா) விவ9$க. மகேனாட வ-6த FV"..நா$கா ந$க..விலகவிைல... அவ. ேசைல$%.. எ கட-வாயி வழி ெகா(த விைத ந$கி... ேச6 என ேதனைடைய ேத8$க... ச9 வி.. ப6தினியா வாOத எ வாO$ைக$% 3P:>L. ெகா.....-5க6ைத எ மக என$% ெகா.ள6தி தினர(6தா . ப6தினியா இதிேட ... ெசாவி எ ைன இ ப ெவ....6திடா ........ வO6வ') ீ பா) அ$கா நிைறய (>7 ெகா. ஊ"பிேன . ெவளிேய வதத.. பீ8Bசிய(6தா .... இல$கா....6தா ... க69$கா8... எ ேனாட மக ') பி9B5 ேப5ற') பா)+$% ேகாப" வதிB5...') பட" வாAக மன5 இட" ெகா.. எ ன(. எ தாைடயி ைகைய ைவ6 எ ைன எH>பி. ஒ வஷமா ேகர. பாவி பய.ேவ)மி னா.. எ ற"....இ>பி(ெயா சா$கா') அH6 ெகாடா.. பி எ உதைட க(6தா ... மகனி 3க6ைத பா6ேத ...... எ : த மகனி ஓ... ேசைலேயா. இTேளா நா. M : 3ைற த ேகாைல எ %ைக$%. ஒ9ஜின 5ணி$காக ஏAகிய எ ைன. நா %த>பி %த>பி ஊ"ப..i""') சமாளி$க. அவன ைகைய வில$கி அவேனாட Fைள நா L($க..6ததா பா) வ. உ ேனாட Lைட/" 3ழிBசி$கிடா') பா) அ$கா கிட ெச8தா..... ேத86 ... ெவ. எ ன(...... மகைன ஓ$க.>ைப எ$கி எ$கி எ வாயி %6தினா .ளி ைவ6. எ வாயி ேபா..... ஆமா பா). பி ேசேரா............ள9$கா8') ைகயில கிைட$கிற கா8-கறிகைளெயலா" ெசாவி ஓ6. ஒநா... எ ம:$க...... நா அ>பி( ெசாலல... ஓேஹா...... ேப" ேச %ளி6ேதா"........ அவேளாட க"Jட9லி நிைறய தகாத உற+ கைதகைள printout எ. சீ Bசீ சீ....... பா) ேகக.6 ெகா...

பழ6தி அ(பாக" ேபா :... ேச6 எ %(கைள அH6தினாக.. அ( வயிPறி ேசைலய/" பாவாைடைய/" ைள6 உ.... அ நHவி கீ ேழ விHத..... ஆழமான அ"மாவி ெதா>L. நா இ ப6தா (6ேத .ேள ெசல (6த.." அ"மாவி 3க6ைத ஏறி... இல... எலாேம. எ உத... மஹா 3ைலகV$கிைடயி சி: ஓைட ேபா கிடத மாரா>ைப கTவி இH$க.. இ(... அ>Lற" நா ெரடாதடைவ %ளி6த.பளிA% ேபா ற அ(வயிPைற ஆBச9ய6ட ேநா$கியவ . ெமலடா. ஆ>பி.. என விய ேக. நா ெமல எ ஆகா( விரலா ஆழமான ெதா>L... கிறAகி த தைலைய வ... எ அ"மாவா இ>பி( ேப5கிறா... ேபா ற ெமைமயான கீ O வயிP: பிரேதச6தி எ உத..... ேபா8 -Aகிேயா. இத விஷய6தில ம$%தாடா.......களி மல9 ெம ைமைய உனேத .. %ழியைய 5Pறி வடமிேட .." கீ ேழ இறAகி. .ேற எ : எ அ"மாைவ அ>பி(ேய அ......... ஐ8ேயா.ட கவPசியாக காசி ததாக...... அ"மாவி 3ைக தடவி$ெகாேட ெகாQச" ெகாQசமாக கீ ழிறAகி அ"மாவி Fசணி$கா8 ேபா ற %(கைள அH6தி பி(6ேத .. இ6தைன நாளா8 நா இைல மைற காயா8 பா6 ரசி6த அ"மாவி வயிPறழ%...... பி எ ைககளிர. என சி)Aகினாக. அ"மாவி வயி: சP: 3 னா பிAகி.. மாரா>L ச9 விடதா அ"மா ஜா$ெக...>ைப தடவி ெகாேட அ"மாவிP% 3 ம(யிேட .ளி அைன6...... அ"மா+" ெமவாக ைககைள கீ ேழ ெகா. அ>ப( பி($%" ேபா எ 5ணி அ"மாவி . இர. தி"') இத அ"மாவி 3ைலைய ஜா$ெகேடா.. நீ எ ைன இ>பி( ேசாதிBசிேட... ேநா$கிேன .ளாதா இத....... எ விர பட" அ"மாவி உட"L மி சார" பா8த ேபா அதி அடAகிய... அ"மாவி இ..>பி இLற3" ஆழமா8 ம(>Lட அவியா8 5ழி6 ெப6த டய ேபா ற சைத ம(>Lகைள ெமல எ கரAகளா பPறி பிைசதப( ெதா>LV$%"-பாவாைட$%" இைடபட ப. ச>பி ெகாேட. ெஜாலி6த... இேத பா)ேவாட ைபயனாயிதிதா டாமி எ ஆ>ப6ைத ந$%" ேபாேத அவ)" நா$ைக ெதாAக ெபா.விட...... நா ம$கா. இ>ேபா திறத ெபடகமா8 என$% த9சண" தத... எ ற".... அத தடவலி 5க6தி கக... எ kனி நா$கா வயிP: பிரேதச6ைத தீ(ேன .. வதி>பா . இதா-" நீ.... ெகா(த நா ...கைள %வி6 அHத 36தமிேட .... ெகா$கா') கா... அ"மாவி இ. i""". த தாயி அதரAக6தி அழ%$% க(ய" K:" அத அழகிய அ(வயிPைற ெம ைமயா8 தடவிேன .. ேசைல ெதா>LV$% கீ ேழ க(யிததினா. %ழி. இ+" 69.. அதி ஆழமா8 அ"மாவி ெதா>L..க(6தHவிேன .

திரட %(கV$% ெகா...அ"மாவி காகைள தடவிேன .. பி ெகாH6த தளதள ெதாைடைய தடவி ெகாேட.. 5ழPறி 5ைவ6ேத . எ நா$கிைன அவளி ெதா>L... கா..... வி... %ழியி).. %ைட 5கேமPறிேன ... அ"மாவி அதரAக6ைத ைகயா ேத86ேத ..... அ"மா ெதாவாக6தா ஜ( ேபாடாம ெவP: %(/ட இ$கிறாக...என கிறAகினாக.. 3(களடத அ"மாவி Lைடைய ேசைலேயா. பி ெதாைட.ஆஹா.. அ"மா த ெதாைடைய ெந$கினாக.... வி.. நா Lைடைய ேத8$%"ேபா Lைட ேம( வளதித 3(கைள நரநரெவ : எ னா உணர 3(த..... வாைய நக6தி அ"மாவி ெதா>LV$% வேத ... 5ழPறி 5ைவ6ேத ..ஆழமான ெதா>Lைள 5Pறி எ நா$கினா வடமிேட ...வி6.... எ வல ைகைய அ"மாவி %(யிலி வி......... ெமல ெமல ேமேல ெச :.. எ ன அைம அ"மாவி ெகாH6த இ ப 5ரAக" ேசைலயா M(யித...எ னாடா கணா?. எ 3க6ைத Lைடேம ைவ6 ேம-" கீ H" ேத86ேத ..கைள %வி6 அ"மாவி அழகிய ெதா>Lளி ைமய6தி அHத 36தமிட நா ேதா>Lளி விளி"ைப 5Pறி த kனி நா$கினா வடமிடா ... ெமவாக எ M$ைக அவ. ஆi ! ஆஆஆஆஆ 7777777777777 ஆஆஆஆஆஅ. ெமலிய ேசைல க(யிததா.. அH6தி..பி எ நா$கிைன அவளி ெதா>L... உ... ெமல ெமல ைகைய ேமேல ஏPறி.. அ"மாவி ெதா>Lைள நா$கா 5ழPறி.... வி.கைள %வி6 ெதா>Lளி ெபா6தி உறிQசிேன ... அ"மா ெநளிதா....>ைப அைச6 Kதிைய Y$கி காட. அ"மாவி 3(.. நா விடாம வாயா அ"மாவி ெதா>Lைள 36தமி.. எ உத.... ைககளா-" அH6தி அH6தி பிைச ெகாேட ெமவாக அவள Lைட ேம( ேம 36தமிேட . ேபா வள கிடத அத Lைட 3(கைள ேகாதிேன . Lைட ... எ உத.. சAகமி$%" இட6ைத அைடத". வயிPறி F6தித வியைவ ளிகளி உ>L 5ைவ/" எ காம கிளBசிைய பல மடA% அதிகமா$கிய.. அத சைத ேகாளAகைள பி(6 இர. த இ.. %ழியி)........ எ : என 36தAக. ெச ேற ..ெகாச ெகாசெவனயித அ"மாவி Kதி 3( எ ைகயி பட என$% சிலி6த... அ"மாவி 3($கா.. என ககளி காம" ெபாAக ககளா வினவினாக... பி ெமல எ ைகைய ேமேல ெச-6தி அ"மாவி ெதாைடக. அ"மா தன ைககளா எ தைலைய Lைடேயா.. அவ....... ேம( ைவ6 ேத86ேத . எ கீ Hதடா ந$கிேன . அ>ப( பா$%ற?.. அ(வயி: தா(. ெமல அ"மாவி அ(வயி: ெதா>L. என தடவ... பி ெமவாக எ ைககைள பாவாைட$%. ெதாட ெகாேட வதன.. ெமல 3கேத .

..>பி ெசாகி இத ேசைல ெகா5வ" இH$க ெதாடAக.அ"மாவி Lைட ப%தி ெகாQச" க(னமாகேவ இத... ெசாவி..... பி Kதி-ெவ(>பி ஆ. அ"மாவி F9>பான LடAக.. அவக....') அ"மா ெசலமாக 3னகினாக..பி Kதி-ெவ(>பி ெமல உ. ெதா>L.இ ப6தி திைள6தாக. இத நிைலயி அ"மாவி 3க6ைத பா$க எணி...... ஒ அA%ல" Yர" எ விர உ.ேம ெவளிவத.6 ெகா(தன.7777777..-பாவாைட/ட அ"மாவி சைத>பPறான அ( வயிPைற காட. விரைல ஜா$ெக.. விர நகAக... அ"மா "7777. அ"மா சி)$கினாக. அ"மாவி ைககைள பPறிய நா 'அ"மா.. ேசைலைய உவிய பி வயிP:$% கீ ேழ கைடய உ..ேள விேட ..... 3ைல$கா"ைப திகி ெகா(தாக." எ : த ெதாைடைய எ விரேலா... அ"மா அவேளாட இட ப$க 3ைலைய அவளாகேவ பிைசQ5 கி..வேத ஒ தனி 5க".. அ>ப>பா. பி அ"மா நிதானமா8 த இ........ வலைக விரைல இ )" அ"மாவி Kதி$%.-கா( விரலா வட...>L சைதைய ெதா...$%... ெந$கினாக..... ெர.. >ள ீ7.i""""""".. மீ தியித ேசைல/" கீ ேழ விHத.... ெமல பிச ெகாேட ைக ேமேலறி .. அத %( சைதைய ேலசாக க($க........ ெதா>L ைள/" தடவி$கிேட பிசQ5 ெகா(தாக..... எ ற"..>ைப ெதா.... அ"மாேவாட ேதனைட$%."""".... மதி9....') அ"மா. ம.வல ைகயா அவள இ. i""""ஆஹா.>L சைதம(>ைப ெசலமா8 க($க.........7777777...... ேலசாக ஆட.. அ"மாவி ைகக. பி அ"மாவி இ.... 'i"""""".. எ 3க6தி உரச...ெவ(>ைப நக6தா ெசார(ேன .... ச>பிேன . அ( வயி: 3Hவ" ந$கிேன ... அ(-வயி: 3Hவ" 36தமைழ ெபாழி." அவக. வி. கவBசியா8 இத அ"மாவி இ. உ ேசைலைய எ ேற ..... எ விர ஈரமானைத உணேத ...ேள ேபான". ப.. இ பM(ேன . எ தைலைய தடவி ெகா... அ"மாவிடமி """". மீ .... விடவிரைல வாயிலி... நா ெமல தள தளெவன ஆழமான ெரைட ம(>L விH... எ தைலயி ஊதன...எ நா$கினா ந$கி/" 5ைவ6". ெமல தி"பி த பி னழைக என$% கா( நி றாக.என 3னக ச6தAக....>ைப/"... நா அ+$கிேற மா..... வ(ேன . ெம ைமயா8 அத சைத ம(>Lகைள பி(6 பிைசத ப( ெதா>LV$% கீ ேழ க(ய ேசைலயி ெகா5வ6ைத ெமல வாயா கTவி இH6 ெநகிO6த. இளகெதாடA%" ெவெணைய ைக பி5 பி5$க பி(>ப ேபால ேவைவ F6தித அ"மாவி தள தளெவன ஆழமான ெரைட ம(>L விHத இ..... ணிைய ெதாட ேபாலித...777ஆ...எ னா சி.i""""""". ட ல> டய. ேமேல பா6தேபா.....

அவேளா உணவிழ இ ப ேபாைதயி மயAகி தி"பி """. கா( விரைல ெதா>L.. அ>ப(ேய எ ைககைள ேமேல ெகா.அத மீ எ ைககைள ப. ஆ( ஆ( %ைட ெகா(ேத .... அ"மா...... ெச :...6தாக.6ேத ...... அ3$கி. 3னகினாக.. தன அக : வி9 ெகாH6த LடAகைள எ"பி எ த( மீ ேம-" அH6தி ேத86 ெகா.. ெதா>L. எ உத. 7777777... ெகா(தாக.."". எ ைக பட" அ"மாவி 3ைலக...வி இ(6$ெகா. ேச6 Lேராடா மா+ பிைசவ ேபா....... எ 5ணி$% ேம-" தீனி ேபா. அ"மா மாபகA கைள கச$க>ேபாகிேற எ ற நிைன>பி ெநQைச நிமி6தி மாLகைள உய6தி ெகா.6. இ.. பி ஜா$ெகேடா. எ : ெப MB5 வி. அக : வி9த F9>பான அ"மாவி Lட ேம.. வி.. அ"மாவி 3ைலக. எ ைககைள கீ O ெகா.. %ழி$%.. ஓைட மிக+" ஆழமாகயித.. ஜா$ெக( ெகா$கிக. திமிறி ெகா($க.ஆஆஆ எ : உடைல க னா பி னா ெவ : ெநளி6தாக..கைள ைவ6 அ"மா...... அ"மா.ளிய. ெரா"ப ஆழமா ெச$ஸியா இ$%"மா. எ )ைடய கஜ$ேகா அ"மாவி Lட>பிளவி ந5Aகி. '""""".மளவிP% Lைட6த. ெரைட/" அ>ப(ேய ஜா$ெக பிரா+ட பிைசத ப(..ஆஆஆஅ.கைள இ(6 த. எ : 3னகிேன . எ : எ ஆ.. இ:கி 3ைல கா"L விைற6த.... %ைடேத .. அ வி... ஒ ைற ஒ : ந. ெகாேட ைககைள Y$கி எ கH6திைன க(ெகா.அ"மாவி ட ல> டயைர தடவி அ>பி(ேய எH அ"மாைவ பி னாலி அைண6 க( தHவிேன ." உ.. அ"மாவி வன>பான 3ைலகைள கச$காம. உAகேளாட ெதா>L... அ"மாவி காேதா. அ"மா அ>பி( தன LடAகைள ேத8$%" ேபா.. வல ைகயா வல மாைர/".. அ"மா+$% எ த( திைமைய உண6தி...திர...... வைள நி ) கி. தள தள>பான அ"மாவி வயிPறிைன தடவி ெகா... ஒ நிமிட6தி ஜா$ெக ெரா"ப ைட ஆகிவிட. ெச :.. அ"மாவி ெதா>L.. ெதாைட ...... அ"மாவி ெகாAைககைல கச$கி பிைசய ஆர"பி6ேத ........ எ 5 னிைய அ"மாவி Lடபிளவி). ஓைடயி)..." படாம-" ஓ(ேன .... அ"மாவி காதி ெமல..... அ"மாவி உட-ட 3(தவைர ஒ( ெகாேட ..>ைப அைச6 ெநளிதாக.. விரைல வி... அ>ேபா எ இ"L த( கதா/தமா8 விைட6 வி5வ`ப" எ. இட ைகயா இட மாைர/" பி(6ேத . ேமேல உ9$காத மைலயாள ேதAகா8 மாதி9 3ைலகளிர..... அ"மாவி உ>பிய அ( வயிPைற தடவி அ3$கி பி(6.

.. நா அைத>பி($க பி($க இ:கி$ ெகாேட ேபான.%..ள ெம. அ"மாவி ம மத ேகாவிலி வாசைல உரசிெகா.." அ"மா த ைகயா எ ைகைய பPறி ேமேல இH6. மீ ைவ6த..... திமிறி$ெகா(த அ"மாவி 3ைலக. ேச6... தAக கல9 பிAகிெகா. எனேவ ஜா$ெக( ெகா$கிகைள அ>ப(ேய பி னா நி றப(ேய 3 னா ைக ெச-6தி 3ைலகைள பிைசதப( ஒTெவா றா8 கழட உ....$கி)...ள கீ ேழ இற$கி அ"மாவி இ... ஜா$ெகைட கழட ேவ.>பி சைத ம(>L. ... காசியளி6தன.ேள அ"மாவி இ 3ைலகV" 6தி ெகா.. L%.... ஒ : இ(6 ெகா(த. 6தி ெகா. பி அ"மா த ைககைள தைல$% ேம உய6தி ஜா$ெகைட தைலவழியாக கழPறினாக..-பாவாைடேயா...அAேக பட+ட அ"மா """"". ெசற" என$% L9த. என எBசிைல K( விHA%வ ெத9த. உ.. அ வி"மிட. நா எ ைககைள அ"மாவி ைககளிலி வி. ேச6 த வயிPறி-".. பிAகி ேம பாக" இர... என தடவி ெகாேட. அ"மாவி இ." உரசி$ெகா.... 3ைலக. என$% L9த.' எ :. 3ைலகளி ஓரAக. 3ைலகளி-" தடவி விட ெச8தா. ைககைள ேமேல Y$%" ேபா 3ைலக. மீ . ெதா>L. Kடேவ அ"மாவி MB5" ேவகமாக இயAக ெதாடAகிய. ஜா$ெக...$க. ஒ நிமிட6தி ெரா"ப ைட ஆகிவிட.. அ"மா த ைககைள எ ைககேளா. ஒ ேறா.ள உ.... ஜா$ெகைட 3Hமா8 உ96ேத ...ெம :.. ெமவாக பிAகிய ேம ப%திையம. இ:கி 3ைலகா"L விைற6த.-பா($%.>ைப கட இர.. அ"மாவி 3ைலகைள பிைச ெகா....-பா(ைய வி..... உ.வி6 ெகா. பத" பா6 ெகா(த ." வி"மி.3ைல Lைட6த. மீ . ெதாைடகV" ேச" இட6தி ைவ6..இ. அ"மா த 3ைலைய கச$க ெசாகிறாக...... பி அ"மா த 3ைக பி னா வைள6 ெகா. தடவிேன ..-பா(ேவா.... இர.. ெம. எ ைகபட" அ"மாவி 3ைலக. ெம...பிAகி.$க.." தடவிேன .." அ"மா த ைகயா எ ைகைய பPறி ஜா$ெக( ெகா$கியி ப$க" ெகா..

இ>ேபா அ"மா ெவ... qஊqஊஉ. ெகாQச சிர"6ேதா. பி த அ"மா ஜா$ெகைட எ 3க6தி வசினாக...க... அ"மாவி வல ைக என பிடா ைய 5கமாக வ(ெகாேட... அத >ராைவ அவள மாைப வி.... சிவ>பாக.. என பலமான 3னக ெவளி>பட. %தியாட" ேபா..பா(/ட ேச6 கTவிேன .....பி ெமவாக உ....... விைற6 எ ைன 3ைற6தன.. அடAகி கிடத காம ெவ.களி சிறிேத மயி வளதித..... பிAகிய 3ைல கைள அ>ப(ேய நா$கா ந$கிேன . எ ஆைம 3Hைமயான விைற>பைடத....... ஆஆ ஆஆ." எ மீ ச9.. ["பியதா அ"மாவி உ. எ ேம அH" ப(யாக எ ேம பட எ 3கெமA%" எBசி ப... 3ைல$கா"L வி""மி Lைட6த.. க>L பிரா+ட)" எ ப$கமா8 தி"ப. 36தமி.6தினாக...ெவளிேய வர (6த.அ"மாவி 3ைலகளிர. அ"மாவி 3ைலகளிர. .... கிட6தட M றா.-பா(ைய பி(6 3ைலகைள பி$கி ெவளிேய த. கைர Lர.. ெகா....-பா( mசாக. அ"மாவி உ..-பா(ேயா இTேளா ெப9ய ெகாAைக 3ைலகைள ைடடாக தாAகி பி(6திததா ெவளிேய வரவிைல." திமிறி ெகா.......ள 3யPசி6ேத .. 3ைலகளிர..அ"மாவி மாபகAக... பாவாைட/"..-பா( ஈரமான.ள"..... ெவளிவர ஆர"பி6 விட...வி6ததா தாமத".... எ பPகளா அ"மாவி 3ைலைய உ.அ"மாவி அ$%. அத .அ"மாைவ ஒகண" பா6ேத .ைள உ. M றாவ ெகா$கிைய வி. அ"மா+ைடய 3ைலகைள >ரேவா.7777. ெசல. வ(வாக 3ைனயி அழகான சிறிய கவட6ட அத ந........ பி எ ைகைய ெமவாக அ"மாவி அகலமான உட"பி பி ப$க" ெகா..... "" """"..ஆஅ." திமிறி ெவளிேயவத. அத ேகால6தி எ அ"மாைவ காேப எ : சில மணி ேநர" 3 L வைர நா நிைன$கவிைல. அத >ராவி ெகா$கிைய கழ(ேன .. ட>') அத உ....... அ"மாவி ம>பான 3ைலகளிர. ீ அ"மாவி வியைவயி ஈரமான ஜா$ெக(லி வசிய ீ அ"மாவி ேமனியி 5கத"..வி விைற>பான 3ைலகா"LகV"...... சிறி Y$கிய(6.. எ 3க6ைத அ"மாவி மாபக6தி ேம ைவ6 ேத86ேத .. பி L ைககளா இட மP:" வல 3ைலகைள தடவிேன .." எ தாைடயி 3( ேமாதி ெகா(த.அ"மாவி ைகயா எ தைலைய பி(6 த மாபி அH6தினாக...7777....

...... அவVைடய ெப6த இளநீ 3ைலகைள ைககளா பPறி>பிைசதப(. 77i"""". திராைசைய ேபா ப6தித அவள 3ைல கைள/" அH6தமாக அேத சமய6தி வலி6விடாதப( திகிேன .அ"மா+" அ$% ஏ6தமாதி9 த ேனாட %(ய ெமவா எ ேனாட 5ணிேமேல ேத8B5...டைல தடவி ெகாேட.ஆஆஆ... ஆஹா.. அ"மாவி பி னAகH6தி ெம ைம யாக 36தமிேட ..... ெவ... ஒ 3ைலைய ச>L" ேபாேத இ ெனா 3ைலைய கச$கி ெகா.வி ெசாவி இ($க.. நீவி ெகாேட.......". .கV" அத 5க6தி ேவ: ப9மாணAகைள என$% கா(ன..-பாவாைட ம.என சிறிதாக 3னக ஆர"பி6 விடாக.. அTவ>ேபா... அ"மா. உ.$க..... க69$கா/". ெரா"ப நாளா ேகர...." க(யிததா அ"மாவி க...அ"மா அ>ப(ேய உAக 3ைல அழைக>பா6தா ெத ைன மர6ல சிவத ெசTவிலனி %-A%ற மாதி9 இ$%"மா'). ெமலிய 3னAக-ட நா$கா ெமல வடமாக ந$கி வி..இ னி$% எ ன நிலைமயிேல இ$%") ேயாசிBசிெகாேட.. அதி அ"மா ெம8-மற அத 5க6ைத அ)பவி6 ெகா(தாக. அ"மாவி [டான வா/".அ$%ைள ந$கிேன . ெமல வல அ"மா தி"பி ைகைய Y$கி தன அ$%... என ெகாH6த 3$கா அ( Fைள..........ேதாPற" எ ைன ெவறிேயPறிய. எ 5ணிய அ"மாேவாட [6ல ைவB5 ெமவா ேத8$க ஆர>பி6ேத .. பி ேலசாக 3(ைய க(6 இH6ேத .. ேபா ற எ அ"மாவி F96த LடAகளி ந... என ைகைய கீ ேழ இற$கி என$% 3% கா( தி"ப. நா அ"மா+ைடய 3ைலகைள என விரகளா நிமிட...... ெமலிய உத. இர...... """".. 3க பா6ேத . கனமான 3ைலகைள ேம-" திடமா$கி ச>ப ஆர"பி6ேத ... எ )ைடய ைககைள அ"மாவி அ$%......... ப%திைய காட... வியைவயி 5கத மன" எ ைன கிறAக(6த. ெச :. 777 77.. கைடவிரைல/" ஆகா( விரைல/" ேச6ைவ6... ேலசாக பபதி/" வைர அ"மாவி 3ைலகைள மாறி மாறி ச>பிெகா( ேத . Fசணி$கா8க.... வழியாக 3 ப$க" ெகா.... அ>ேபா எ 5ணிேயாட 7ப9ச" அ"மாேவாட %(யிேல கிைட$கிற>ப அ"மா சிலி6 ேபானாக.ள9$கா/" பா6த அ"மாவி Lைட....கி(தாக.-பாவாைட த... அ"மாவி 3ைல கா"Lகைள ெமல எ விரகளா. எ 5ணிைய எH>பி வி. அ"மா ெவ:" உ.. மPற 3ைல கா"ைப கTவிெகா.நா அ"மாைவ என$% 3 னா வ"ப( அைன6 நி :$ெகா..

." சAகமி$%மிட6தி. த ைககைள எ ைககளிலி வி. வ: ீ ெகாெடHத.. எ ேற . எ வாO$ைகயி நா ஒ ேபா" இ ேபால உணததிைல. ேச6 பி(6தாக.... என$% உ ெசா$க வாசைல காபி$க மா(யா?.. எ னதா மறதி பா6தா-". அதி அைலகளி6 ெசா$க Fமிைய ேதட.. ேச6 ேத8$க ெதாடAகிய+ட . எ ைக அAேக பட+ட அ"மா எBசிைல K( விHA%வ ெத9த..சP: கீ ேழ ெசல.. Kடேவ அ"மாவி MB5" ேவகமாக இயAக ெதாடAகிய..அட6தியாக இத.. வ விைர6தித எ 5ணிைய ைகலிேயா... ககெவன. ேதாலாக பட+ட நா சிலி6ேத .... உAகேளாட காம-பிளைவ பா$க)" ேபால ஆைசயா இ$%"மா..நா எ ைககைள அ"மாவி ைககளிலி வி.... எ %(ைய பிைசதப( ஜ(ைய கீ ழிற$க.... அேத 3(க. 3 னா விைட6தித எ ேகாலி சி$கியித ஜ( ப(ைய த ஒ ைகயா நீ$கி வில$க எ 8 இ B ேபா வா. ைகவி..... பி எ இ." ேச6 உ... நா)" அ"மா+ட ஒ6ைழ6 அ"மாவி Kதிைய பாவாைடேயா. 3த3ைறயாக அ"மாவி -ைக எ உ:>பி ேதாேலா... . அ"மாவி அ(வயி: கட தடவிேன . ெதாைட களிர.வி6 எ ப$கமாக ெகா.. த ைககைள மீ .. அ"மா.. எ ற நிைன>ேப ஆனத6ைத தத...... அ"மாேவ தன Lைடைய என$% ப9சளி$%" ேபா அதிெலா 5கமி$கதா ெச8/".... 3(க... பாவாைட$% ேமலாக த Kதியி ைவ6 ேத86தா. எ -ைக இல%வாக கீ ேழ இறAகிய.. அ(வயிP:$% சP: கீ ேழயி Fைன 3(க. என$%அ"மா த Kதிைய காட ேபாகிறாக. அTவள+தா என$% ெசா$கேலாக6தி வாச கதைவ திற ேபரானத6ைத காபி6த ேபால உணேத ..>பி க(யித ைகலிைய உவி அவிO6. நா அ"மாவி காதி.. அ"மா இ>ேபா எ ைககேளா......வி6 ெகா.. பி Lறமா8 ைக ெச-6தி ஜ(யி ப(யி)..... அ"மாவி Kதி 3(யி ைகைய ளாவி தடவி ெகா.... அ"மாவி காம-பிள+ ஆர"பமானைத உணர 3(த. [ள. எ இ ப6ைத அளவிட 3(யாததாக இத.. அ"மாேவா தன உ>பிய வயிைற ேலசா எ$க.......6ேத ..... ேபால ஆர"பமாக. ெமல கீ ேழயிற$கி..

. அத கீ ேழ ந...... அ"மாவி அழகிய Fசனி$கா8 ேபா ற சைத திரசியான F96த LடAகளி எ த(6 திமிறிய தைட இ )" அH6தி ேத86ேத .. கி )') Lைட6 நி ற.. 3னக-" அ"மாவிடமி ெவளிபட..ள.... அ"மா த வல ைகயா எ வல ைகைய தடவி பி(6 த ெதாைடயி ேம ைவ6 அH6திய+ட தா L9 ெகாேட .ள ெம..6ேத .. அ)>பி ெகா(தன. அேத சமய" ேமலி கீ ழாக+".ள த பாவாைடைய ெதைரBசி. ெகாச ெகாசெவன Kதி 3( பட Kதிைய மைற6 நி$க............ . நா அ"மாவி Kதிைய 3Hவ" தடவி ெகா.. அ"மாவி Kதிைய ெம. அ"மா த ைகயா எ ைகைய வழி நட6தி அைழ6 ெச றா.. அ"மாவி Kதிைய இ )" அH6தி ேத86ேத .அ"மாவி ெமலிய விரக... ேத86 ேத86...6 வி....... நா இ )" அH6திய+ட அ"மா த ைகைய எ த(லி எ.. ெதாைடயி 3(வி எ ைக ேபான" எ உ......வி பலாB5ைளைய %:$ேக பிளத ேபா இத அ"மாவி Kதி ெவ(>L...... அ"மாவி ைக படதா எH"பி ஆ(ய எ 5ணி... ெவ:" காPறி நிPப ேபால இத.... அ"மா எ ைகயி ஆகா( விரைல ேத( பி(6 த Kதி>பிளவி ைவ6 கீ ழி ேமலாக ேத86 ெகா. ெகா(தா. உ>பிய ேம( ஓைடேபால ெச-" அ"மாவி Kதி>பிள+ எ ைக$% பட.ளAைக 3Hவ" த ெசா$க Fமியி ப... எ ஆகா( விரைல ெகாQச" ெகாQசமாக த Kதி$%. Kதி$% தீனி ேபா.... அ"மாவி MB5 காP: க(னமாகி Kடேவ 3$க-".. நா)" எ$கி எ 5ணிைய அ"மாவி க(னமான %(யி.. இ...ள தடவி ெகா($கிேற எ ற நிைன>ேப எ 5ணி இ )" கிள>பி விட. நி றா.. அ"மா த விரகளா எ த(6த 5ணிைய 3Hவமாக பி(6 விடாக.. அத இட" இலி ேபா உ>பியித....... என$% 3ழAகாகV$% கீ ேழ உணBசி இழத ேபால நிPக 3(யவிைல. ெம.... அ"மாவி ெசா$கL9 எ ைக$% கிைட6.. பி ப$காமா8 வ எ உ:>ைப வலி$காம பி(6 இ ப6ைத உண6தின..$கி அH6தி ெகா. அ"மாவி %(ைய பா6த".......மா: எ ைகைய பி(6ெகாடாக.. பாவாைட$% ேமேலேய உ>பிய பனியார" ேபா ற அ"மாவி Kதிைய உணர 3(த.. த ெகாH6த %(ைய எ 5ணியி இ(6 ெகா..ள ெதாடAகினா... அ"மா இ ன3" எ விரைல விடாம த Kதி$%. அ"மாவி விரக. காம-ெகாதளி>பி Lைட வி"மி... நா எ ைகைய பாவாைடேயா..>L$% ேமேல Y$கி பி(6 ெகா.

கீ H" அH6தி ேத8$க ெதாடAகிய+ட அ"மா எ விரைல வி. அத சமய" அ"மா இ ப6தா... எ றதP%. த ைககளா பி னாலித எ தைட மீ . ேபாட அ"மா எ விர-$% பயிPசி ெகா. அ"மாைவ அைன6தப(ேய. நா ைகலிைய கழட அ>ப(/" இ>ப(/" அைசததா.......$க ைவ6ேத .$கா வைர$%"தா ெதைர$க 3(த..6தாக.. எைண தடவி உவிவிட ேபால பளபளபள$%" அ"மாவி உ. அைன6தப(ேய..... அ"மாவி ைக எ த( மீ . 3($% ேமேல... க(-$% த.. எ விரைல ேமேல ஓ..... பாவாைடைய அதP% ேம-" உயத 3(யா எ ற ஒ கட" வத. ... அ"மாவி Kதி [டாக+" மதன நீ 5ர வழவழ>பாக+" இத... அ"மா. என கா அவள காைல வ(ய ப(ேய பாவாைடைய ேம ேநா$கி ஏ6தி ெகா(த..வ இ )" எளிதாக இத. உAகேளாட காம-பிளைவ பா$க)" ேபால ஆைசயா இ$%"மா........ளி ெச : ப. வி9த அ"மாவி Lைடைய ைகயா..... க6தி விடாக.. பி ன. அ"மாவி உதவியிலாம நாேன அ"மா ெச8த ேபால ேம-". திரசியான அ"மாவி ெகைடகாக. எ>ப(யாவ ைகலிைய கழ( விடா இ )" வசதியாக இ$%" என ேதா றிய...விேட . நா ப. க(லைர$% த. அ சா6தியப...6 ெகா(த ப(ேய ஒ ைகயா அ"மாவி பாவாைடைய ெகாQச" ெகாQசமாக ேமேல உய6திேன .. வி..... ச9 அ"மா+$% இ>ேபா எ+ேம விளAகா எ :.... அ"மாவி மQசளான த(6த காக...." ஒ 3ைற அேத ேபால ெச8யேவ அ"மா இ )" அதிகமாக உணBசி வய>படைத உணேத .. மீ ." பி(6தாக.... ஆனா அ"மா த LடAகைள பி ப$கமாக எ ேம அH6தி இ(6 ெகா. எ இட ைகயா ெம... ெத9த. இததா. வரவிைல.. கீ ேழ இற$கிய.கீ ழி ேமலாக+" த பிளவி ேகா.>ைப வி. அ"மா த ெதாைடகைள சPேற அக( த Kதி இ )" வி9தி$%மா: ைவ6தா. 777உஊஉ என வா8 வி.." பட+ட என$% பQ5 ேபால மித$க ேதா றிய...."ேபா தPெசயலாக அ"மாவி Lைடயி ேம ப%தியி 6தி ெகா(த Kதி ப>ைப ெதா... திரட ேத$%மர ெதாைடக. பாவாைட 3. i"""" என ஒPைற வ9யி பதி வர...ளிBெச ேற . என$% உ ெசா$க வாசைல காபி$க மா(யா?.ள ைகலிைய கழட அ எ இ..

அ"மாேவா த உ." ேசதிததா அ"மாவி ெகாH6த ெபெதாைடக...." ெதைரBசி. சேதாஷமாக அ"மாவி Lைடைய 3த 3தலாக ெவ% அகி பா$க தயாராேன .. ேஷT ெச8யபடாம கAகாடாக மயிக... .... அம.. அத உ>பிய சைத ேமைட 56தி பல மாதAக. அ"மாவி ெகாH6த ெதாைடக. ெகாச ெகாசெவன Kதி 3(க. ேலசாக 3.. நா எதி பா6த மாதி9 அ"மா ெதாைடகைள ேலசாக தள6தினாக.$கி ெசாகி Kதி ெவ(>பி ேகா. அ"மாவி அழ% ெதாைடகைள வ( இதமாக தடவி ெகாேட ெதாைடக.............அ"மாவி .. இ>ேபா அ"மாவி அ(ெதாைட பள பள') இத....... ெவ ெவ>பாக இத. இ...உடேன எ ைகயா அ"மாவி பளிA% ேபா ற மஹா-ெபெதாைடைய வ(ேன . அ"மாவி மதன ேம( மீ எ 3க6ைத ெந$கமாக ைவ6 வாச" பி(6ேத . %னி அ"மாவி ெதாைடகைள ேலசாக வி9$க...... ம( ேபா... அத இட" இலி ேபா உ>பி இத. அவ.... அத கவைட$கிைடயி ப ேபா : உ>பி பவ Lைட ெத9த. பி ெதாைட$% ேமேல... என ைகயா அவள பாவாைட நாடாைவ அவிO6ேத .. ேசமிட6தி..." பளபள6த. விரலா ேலசாக நிமி( ஒ விரைல ெதாைடயி... கவைடகிைடயி 3( ேபா. சAகமி$%மிட6தி.. அத ெமைமயான மஹா ெபெதாைடகளி சAகம6தி. அ"மாவி பாவாைடைய மீ ..>L$% ேமேல பாவாைடைய 5( ைவ6ேத . நா ெமல ெதாைடகள வி96.. அ"மா த ெதாைடைய ெந$கமாக ைவ6திததா. நா இ6தைன நாV" த9சி$க தவ" கிடத அ"மாவி ெபைம ெபடக" மைறதி. எனேவ அ"மாவி பாவாைடைய ெதைரBேச ..... அ"மாவி கவைடைய இ )" ெபாள.. ேம( ைவ6 ேத86ேத .. காம-ெகாதளி>பி வி"மி. இர.... ெகாH6த ெபெதாைடக...... "ஹ "" எ றவா: சிலி6தாக... வைரேத . காகைள ேச6 ெதாைடைய இ:$கினாக. அதி அ"மாவி ெகாH6த இ ப ேம.. காகளிர. ெமவாக எ M$ைக அவ...$% ேமேல.. 5O 5ழாக அ3Aகிெத பட.-பாவாைடைய கழட அ)மதி தரவிைல..

ஒ 48 வய ேப9ள" ெபணி Lைட....... Lைட$ேக உ9ய.. உ>பிய...அ நல ஈரமாகி ெசாத ெசாத ) Lைட ஈர6தா ஒ ேறா.. Lைடயா ப>L பிAகி.ஆஹாஹா அPLத". ேஷT ெச8யபடாம அத பிரேதச".எ விரகளா க கெவ ற காடாக வள நி ற 3($கPைறைய அைளேத .வா8 . அத ெகாச ெகாச') 3(கV$% ஊேட..க.. ேராஜா இதO ேபா அத அழகிய Kதி பிள+ சிவ F6தித அPLத$ காசி. க. ேயானி 5வகைள6 தடவிேன ..... வாAகியித ேபா இத.. நா$ைக உ.. ெச ேற . காம ெவறியி உBச6தி ேதனா8 ஊ:" மதன நீ வ(/" அத Kதி பிளவிலி சPேற ெவளிேய நீ(ெகா($%" Kதி ப>L ெத9த...ளி ைவ6 M(-கிடத Lைடைய என$% கா( ம:-திற>L விழா+$காக வி96 கா......" அ"மாவி Lைட எ அகி இத... 3க6ைத ேம-" கிேட ெகா..5கதமான மண6ைத 3க ரசி6ேத ..ேள வி. ந றாக %னி அ"மாவி ெசா$க L9ைய பா6ேத ..... சைத பி(>பான... அ"மாவி Lைடைய kகேத .. ஒ : ஒ( ெகா(த 3(கைள விரகளா வி.விேத .....அத உ>பிய சைத ேமைட 56தி பல மாதAக...அ"மாவி Kதி>ப>L ச9யாக ெத9யாததா.. ஓ9ர. நா$%6 ளாவ சP: ேநர6திP% நீ(6த... ஆ'ெவ கிடத அ"மாவி ஆைச Kதி.... ெப9யதாக.. நல திரசியாக....... அவ.. வி6யாசமான அவ.. கெவ : 5ட 3(க.. எ நா$கா அத இள" ஓைடைய திறேத ..... இ )" கவைடைய ந றாக வி96ேத . ப6னியா8 வாOத எ அ"மா.... எ அ"மா த Kதிைய Y$கி காட எ M$கி Kதி பாக" ேமாதிய.. அ"மாவி உட"L சைத பி(>பாக தள தள') இததா அவள த(6த ெதாைடகV$கிைடயி அகலாமான. அழ% ேச6த. இ>ேபா அதP% 3P: L. த(னமாக. அ"மாவி Kதி உத. அ+" எ அ"மாவி Lைட close up - L-Lைட ேபா ெஜாலி6த. மயிகைள வில$கி ெசா$க வாசைல ேத(ேன ..6திய ெசா$க வாச.க.. ெமாடவிOத ேராஜாவி நிற6தி.. ப>L உ... இதா எ ைன இத உலக6$% அ93க ப. காம6தி கனி பிளதி$க Kதி உத. நல சைத பி(>Lட இதன.." கிறAக($க6த.. காகV$கிைடயி 3க6ைத Lைத6ேத ... நா ஓ$க ஏAகி தவி6த உ னத அ"மாவி ப6தினி-Kதி..... கேட அத அழகிய Kதி>பிளைவ. Lைட வாச" எ ைன மீ ..

.. கிடதட ஒ சீ ைம>ப5வி ெகாH6த Lைட ேபால இத எ அ"மாவி மதன Kதி..Lைட உத. இ$%.............$கி....... இைததா .. 7 கணா என$% உட"ெபலா" ப6தி$கிட மாதி9 [டாயி..... இதா ப>பா.அ>ப(6தாடா......ேள விடாேத என$% ெகாQச" [.............6திடலா" ேபாAக.......ல ேதB5வி.... இத பா$கேவ வி6தியாசமா இ$%"மா... அத Kதி உத. ெபா"பைளAக Lைடயில 3$கியமான ப%தி இதாடா........ உ...............ஆi ஆஆஆஆஆஆஆ அ>பா. 6திகி.ஆஅi.8>பா....எ ன ெவ : ெசா-ற உAக உ:>ேபாட அழைக பா6 உAகV$% சிறத Lைட ேபரழகி ) படேம ெகா........? ஆமாடா...அத Kதி பிளவி ேம பாக6தி ெமாBைச ெகாைட ேபா ற அ"மாவி Kதி ப>L ந. கிளி M$%......க......கணா ெமவாடா "...பிளத.......... Kதி>ப>L...... ஆர"ப6தி அட க>பாக+" உ...க....." ேபா இ அ>ப( நீ....7..$ெகா. விளி"பிேள ேதB5வி...... அ"மா இெத ன கிளி M$% மாதி9 ெவளிேய ெமாBைச$ெகாைட ைச7ல ஒ சைத .அ>ப(6தாடா.".ஆi.77777777777. கணா இ>ப உ ஒ ைகயால எ Lைட உதைட இர..... கிளிேடா9ய7') ெசா-வாAக..ள அல நா ைகைய வB5 ேலசா ேதB5விடா-" என$% உடேன கிைளமா$7 ஆயி...... . இ$%" அதமாதி9 ேநரAக..ேள ேபாக ேபாக க>L நிற" %ைற.. என$% எ>பவாவ அதிகமா உணBசி வச>ப. ெவV>L" சிவ>L" கலதா வ" ேரா7 நிற6திலித.. அ>h னா...B5டா. ...ளி பலா-பழ 5ைளைய வி96 ைவ6தா ேபாலித.. ஆi." 3H இ ப" கிைடசமாதி9 இ$% டா.ஊஹ ".....7."..... லிAக"....... இல இ$%ற ஒTெவா சைத6.....ஆi..... "... ெவளிேய வத. ஆகிட மாதி9 இ$% உ விர எலா6ைத/" ேச6வB5 ேலசா எ Lைட ேம... 3$கால( நீள6திலித......ேவனாடா விரைல உ..... அைரய( அகலமான Kதி.. அ>ப(ேய அத விளி"ைப ேதB5$கிேட இ என$% ெர"ப 5கமா இ$%..டா.... உ.. Lைட>ப>L.....7777 ஏ8 விரைல அல வB5(யா ேபாB5டா எ னால தாAக 3(யைல "..." ஒ கைத ெசா-"மா. ப$க3" வி9B5>பி(.......ச9 அ>ப(ேய உ இ ெனா ைகைய ெகா. பிAகி ெவளி த.......... உத... Kதி>பிள+............

ஆi.அதாடா 5ணிைய ெசாகி எ ைன ஓ$%ற இட"..... ேட8888888888.............ேட8.. "............"ேபா ஆ>பைத [Oதித 5ட-3( என M$கி kைளய.இத ஓைட எ$%"மா?.....அi...."............... பா6ேத . காைல-சிP:($காக இலி/ட சனி ைவ>பதPகாக வாAகிய ேதAகா8 கவனி>பாெர : கிBச ேமைடயி கிட$க...... 777777..... அ>பி( னா இ').. அைத எதிபா$காத அ"மாவி உட அதி த...... மீ .... ெசாடான மQச....7777777777." அகி ெச :... அவி6த இலி ஹா-ேப$கி [. ேதனி ஊ9ய உ>பிய ஆ>ப6ைத சி$க ஆய6தமாேன . மலா$க ப. ஆயிர" ேவா மி சார" பா8த மாதி9 இத.. அ"மாேவா 'ேட88.Kதியி ேம இைன>பிலி 6தி ெதாAகிய Kதி>ப>L சிவ>L" இலாம க6" இலாம மிதமான பிர+ நிற6தி ெவளிேய 6தி ெகா(த.... 36தமி.. ைகயி ஆகா( விரைல அத சி:ைளயி ைவ6 ேத86விட. எ எ உட"L சிலி6த....... திரவ" ெவளிேயறிய... அைததா சிதி') ெசா-வாAக... இ...... .>L$% கீ ேழ நிவானமாக தன ெகாH6த ெபெதாைடகைள ேச6 ைவ6திததா ெதாைடகVகிைடயி 5ட 3(கV$% ஊேட.' என 3னகியப( Kதிைய வி96 5$கிய" அத சி: ைளயிலி ெசா........... அதாடா M6திர வார".".... சிவதித Kதி>ப>பி அ(ப$க சைதகளி கீ ேழ ஒ சி: சிவ>பான ைள பளிBசிட.. அ"மா இல எ6தைன ஓைடதா இ$%...77.. காம6தா ெவ>பமாக தகி6 ெகா(த அ"மாவி ஆ>பைத 36தமிட..... கணா எ ன பlேர.>L$% ேமேல கைல கிட$க...பாவாைட இ...... ெமல அத Kதிப>ைப ேம ேநா$கி வைள6 பி(6 ெகா...... ெமல %னி அகி ெசல... ெமல %னி இட ைகயா அ"மாவி Kதி இதைழ வைள6 பி(6.... %"3') Lைடயி மண" வசீ என$%..6தி$%" அ"மாவி உ.. தனி ெகா($க.

ஆனா ெசா$க-வாச M(யித... பி என Kரான நா$ைக விைர>பாக ைவ6 ெகா. அ>ேபா அ"மாவி Lைட>பிள+ இ )" வி9 ெகா. %6த ஆர"பி6ேத ..ஊஊஊ....A%" ெதாைடகைள தடவி ெகாேட..... த ைன/" மற i""""..... அதிகமான. அA% அ"மாவி மதன-பிள+ காம6தி ேத கசி ஈர6தி ெஜாலி6 ெகா(த. ந...... நில$கடைல ைசஸிP% 6தி ெகா. %6த அ"மாவி உட"L ($க ஆர"பி6த.......ேள kைழ6ேத ..T... அ"மாவி ஆ>ப6தி எ ைகைய ைவ6...... """"...77ஸா.. ""777ஹ ஊஊ.. எ : 3$க 3னக-ட த ெப6த LடAகைள Y$கி Y$கி ெகா... அத மதன-பிள+$%. அ"மா+$% இ ப" ெப$ெக. 3 ைப விட இ"3ைற ஆழமாக ெசல """""...... %6த..$க.. தன ஈர>Lைடைய வி96 என$% வி ெகா. என அ"மாவி வாயிலி கா6 ம...6. நி ற. ளாவிேன ... எ நா$ைக Kறா$கி ெமவாக அ"மாவி பலாB5ைளயி உ. 5ைவ$க.6.. ஊஊஊ.ஊஊஊ. ெகாQச".ii. ெகாQசமாக நா$ைக அ"மாவி ம மத %ைக$%... M(யித ெசா$க வாசைல திற$க 3யசி6ேத . பா8 ெகா(தன.! 3னகக. வி9த ஈர>Lைட$%... """...ஊஊஊ..""""....! எ : ஒ சி: அலற-ட அ"மாவி உட ............! """"மா.6தாக. எ நா$கி kனிைய வி.. அ"மா.அ"மாவி உடலி சேதாஷ மி னக...அதிக" உணBசிவச>ப...$க. மதன ேம( அ(>பாக6திலி ேம ேநா$கி ந$கிேன ... 3$கிெகாேட த இ.... உ.. %ைக-ேகாவிலி க>ப கிரக6ைத எ நா$கா ெதாட தா தாமத"........ ஹா.. ஆனா 3 L ேபா அதிக க]டமிலாம ெமல பி9த..ேள வி..... எ உத. பி 3(ைய ெமல வில$கி எ நா$கா ெவ(>ைப ந றாக பிள நா$ைக ைவ6 அH6தி ந$கிேன .ளிய.. இ விரகளா மதன ேபைளயி இதOகைள ெமவாக பிளேத ..." வத... %ைக-ேகாவிலி ேமPப%தியி க>ப-கிரகமான ப>L காம6தி கிள...>ைப ெரா"ப+" ெநளி6... கவPசியான ெசா$க-L9ைய பிள எ நா$ைக உ. இ>ேபா 77777......."""ஹ """".! ..களா Lைட சைதைய ெமல கTவி இH6 வி. வி .ேள ெசா$க-L9யான %ைக-ேகாவிலி ஆர"ப" சிவ>L நிற6தி அடகாசமாக காசியளி6த...வாளி>பான அ"மாவி இ ெதாைடகைள/" ெமவாக பி96ேத ..... என 3னகி ெகாேட த ெதாைடைய இ )" வி96 ெகா...... kைழ6ேத ....

. ேலசாக 3 )$% வதாக............ தன அழகான %(க.. நா அ"மாவி ஆ>ப6ைத சி6 ெகா($க....என$% Lறி விட.அதிக" உணBசிவச>ப. அ"மா... ெகாV ெகாVெவ றித..... அ"மா எH"பி எ ைன தைரயி மலா$க கிட6தி...5ைவ$க..... அ க]டமாக இ$கேவ........ ெதாைடயா என தைலைய ெந96தாக.. அ"மா ேம-" தன %(ைய 3 னா நக6தி தன மதன-ேபைழைய என வாயி தினி$க..>ைப ெரா"ப+" ெநளி6. ேலசாக தன %(ைய Y$கி. லாவகமாக எ மாபி அம ெகா.. 3$கிெகாேட த இ. Kதி 3(ைய ெமல வில$கி த நா$கா அ"மாவி சிவத Lைட ெவ(>ைப ந றாக பிள நா$ைக ைவ6 அH6தி ந$கிேன ... ....6 வி...6 எ தைலயி கீ O ைவ6.... மகிOேத ... பதமாக இத அ"மாவி ஆ>பைத இதமாக ந$கி ெகா(ேத ....பைட6த அ"மாவி [டான ஆ>ப6ைத உ.. கீ O-உதைட க(6தப( தைலைய நிமி.. அ"மா எ தைல3(ைய ெகா6தாக பி(6 ெதாைடயி...>L$% ேமேல L(B5 ெகா. எ மாபி இLற3" அவ காகைள ைவ6தப( எ மாபி மீ அம ெதாைடைய வி96தாக.... தன உடைல வைள6தாக. காம 5க6தி நீதி ெகா($%" அ"மாைவ ரசி6 ெகா($க.. என தன தைலைய இட>Lற3"....... நா ேஷாபாவி கிடத M : தைலவாணிைய எ..........$கி அ3$கி.. தைலைய உயரமாக ைவ6 ெகாேட . இ. ெதாைடைய வி96.. த ைன/" மற அ"மா 3னAகி கக. Kதிைய என வாயி ஊ(னாக.. 7777. நா அ"மாவி பாவாைட 3(Bைச அவிO$க..நாேனா எ தைலைய எ"பி அ"மாவி 3க6ைத ேநா$க.... வல>Lற3" ஆ( ெகா(தாக.. ெசாக. அ"மாவி பி Lற6ைத பிைச ெகா(த. ஊஊஊஊ....களா Lைட சைதைய ெமல கTவி இH6 வி... பாவாைடைய ெதைரBசி. என அக ற ெவP: மாபி இற$கி உகாதாக. அ"மா த....ஆஆஆஆஆ......... திhெரன. என ைகக... எ உத.. அ"மாவி Lைட ந றாக ெகாV ெகாVெவ : ஆன...

... நா ஆைசயா8 5ைவ6 ெகா(ேத . எH"L .. 77777. ேம-" இற$க.. இ>ேபா அ"மாவி வயிPறி 3( ெகா. அ"மா என மாபி அம ெகா...........களா Lைட சைதைய ெமல கTவி இH6 வி...ஊஊஊஊ... எ ெசல"...ஆஆஆஆ. சிவ ந.>ைப ெரா"ப+" ெநளி6. எ வாO$ைகயிேலேய இ ேபா ற 5ைவைய நா 5ைவ6ததிைல.. அ"மாவி Lைட அைன$க.... பPகளா கீ O-உதைட க(6தப( தைலைய நிமி....6. அ"மாேவாட ம மத ெமாடான Kதி-ப>L Lைட6த. காம ஊPெற.... அ ேதவாமிதமாக சி6த...5ைவ$க.... என$% MB5 வாAக க]டமாக இத.. அ"மாவா வா8 திற எ+" ேபச 3(யவிைல..""""""". இ : அ"மா என$% வாயி ஊட.. என$% L9 விட......6." அ"மாவி அ3த6ைத ந$கி ெகாேட. ... [6தி 3( ெகா(த எ ரா$ெக இ>ேபா அ"மாவி Kதிபிளவி உரச. எ : பயAகரமாக அலறியப(ேய.... சிறி ேநர6தி இளQ[டான திரவ6ைத என வாயி ெகா(ய ேபால ஒ உண+.... நா நா$கா ந$கி Y வார...... அ"மா ெமல %ணி என கடவாயி வழிேதா..... நி ற.6தாக... பல வடAகளாக யா" நீ இற$காத அ"மாவி Kதி-கிணPறி. அ"மா தன மனமத பான6ைத என வாயி வழிய வி. எ : 36த" ெகா.. தன உடைல வைள6தாக.. எ தைல 3(ைய ெகா6தாக பி(6 த ெகாள ெகாள Lைடைய எ 3க6தி ைவ6 ந றாக அH6த... அ"மாவி ெதாைடக.. தாக3" ெத9த..... அ"மாவி 3க6ைத பா6ேத ..எ உத. Lைடயிலி ெப$ெக. வா. எ உத.. எ 3க6தி வழிேதாட.. அ"மா அதிக" உணBசிவச>ப.... இ>ேபா அ"மாவி Kதி இ )" வி9 ெகா. ெகா(கிறாக........... அ : டாமி$% கிைட$காத அ"மாவி ேதவாமித".. என$% பரவச" உடான....... 3$கிெகாேட த இ.. உைட.....$க.......... அ"மாவி 3க6தி தி>தி/". த ைன/" மற அ"மா 3னAகி கக.. ேம-" த F+டைல கீ ேழ இற$க......$க...Aகின..களா அத ப>ைப கTவி >Bச$ >Bச$ எ : உறிQசிேன ....அ"மாவி மதன-ேபைழயிலி வழி/" ம மத-பான6ைத ஆைச தீர %(6ேத ..... ெசாக.. நா அ"மாேவாட Lைடைய/" [6ைதைய/" 56தமாக ந$கிவி.. சிறி ேநர6தி. எ ைன ந றி/ட ேநா$கினாக.. எ :..>ைப சP: கீ ேழ இற$கி என$% 36த" ெகா. பி தன இ..... வான6ைத ேநா$கி ெசA%6தாக நி றித என ரா$ெக அ"மாவி [6தி உரசி ெகா(த...... எ ராசா.

%6திேன ... இ>ேபா அ"மா ேவகமாக த ேனாட கலசAகைள பி(6 ேம-" கீ H" ஆ( ஆ(........ தன வயிPைற ேலசாக அ3$க... தன இர... நீAக ஐ7-கr" சாபிடைலயா. அ"மாவி ெதாைடயி ெகா(...... அ"மா நா ஆ>ப6ைத சா>பி. எ ற". Lைட6தித என Fளி ெமா. L$ெக : ெசாவி அ"மாவி ெதா>L... எ : பினா6திேன ...ககளா எ>பி( எ : ைசைக/ட வினவ... அ>பி( ெச8த அ"மாவி %:"L என$% பி(6தித.... எ :.. எ ற". எ : பினா6திேன . ெமவாக எ$கி எ$கி அ"மாவி ெதா>Lளி %6த..... அ"மாவி அ3த கலசAகV$கிைடயி உரசிய...$கி ெசாவியித என Fைள உவி...... எ ற".. பி லாவகமாக வயிPைற எ$கி...... நா கீ ேழயி. அ"மாவி 3ைல ப. அ>பி(யா. பி அ"மா தன பாவாைடைய Y$கி ைட6 ெகா.... 3ைலயி..ளி L-6தினாக. Lைட6 நி ன என Fைள வல ைகயா L(6.. %ழியி ெபா6தி..... உAகைள சைம$க விடா. ேலசாக எ$கி.. அ"மா 3( ேபா.. நீAக கவனி$கைலனா... என$% டயடா இ$%டா. BBBசீ ...............ள6தா$கி ெசாவி ஓ>ப Kட 5கமாக6தா இத.. Fளிலி வி பீ8Bசிய($க.. பி அ"மா ெமல எH"ப. அ"மா. .. i"""...... சா>பி........ ெவ%ெடHத.... நா)" எ"பி எ"பி அ"மாவி 3ைலயி. இ>ேபா அ"மா தன ெகாAைககைள ேம-" கீ H" ஆ( என Fைள மைட உ9$க......... மீ ... பQ5 ேபா ற அ"மாவி உ>பிய அ( வயி: அ3Aக.....ெகா... >ளா$ எ : ெவளிேய வத. ேபாடா.. ெமல கீ ேழயிறAக.... தன ஆழமான ெதா>L...$கி வழிேதா(ய. என அ( வயிPைற எ$க. அ>Lறமா ெவB5$கலா"...சா>பிடலா" எ : அைழ6தாக." ககளா எ>பி( எ : ைசைக/ட வினவ. இ>பேவ உAகேளாட வயி6ைத ைளBசிகி... நீ... ெகாAைககளா என Fைள பி(6 அ3$க...... இ$% ேம-" எ னா தாAக 3(யாம.... உ ேனாட எலா உ:>L" 5க"தா ...... அ"மா. %ழியி மைறத.. ெபா$கிஷ"... நி$%. உ ேனாட ஒTெவா அAக3" தAக"... என Fைள/" ைட6 விடாக.... அ"மாவி மஹா3ைலகV$கிைடயி என F.. எ : ெவக6ட எ கண6தி அைறதாக... பி அ"மா ேலசாக Y$கி L($க........ உவி...... இ>ேபா என F. விேட .. என Fளி மைடைய உறி6 ெகா(தாக...?. ேதாைல பி ) $% த........... இ>ேபாதான"மா உAகேளாட ஆ>ப" சா>பிேட எ ற"..

... ஹா-$% ெச ேற மணி 2. அதா இத சா>பிட 3(யைல') ெசா ன". வி..... டவைல ேதாலி ேபாடப( கிBச)$%...ளி ெகாைட ேபா. என$% அகி அமதாக. சிறி ேநர6தி அ"மா கா$கா %ளிய ேபா.. ேபா8.. ஜா$ெக(P%.. ெவளிேய "பி.. ெகா... அ"மா அழகான ஷிபா ேசைல$% மாறியிதாக. அ"மா tv பா6 ெகா(தாக.....எ : சி96 விடாக.. எ ைன %ளி6வி... பா6-`" ெச றாக.. அ"மா காைலயி பணிய இலிைய சா>பிடாக...... வ"ப( ெசா னாக......... அ"மா >ரா அனியவிைல....... மாP: பாவாைடைய மாL$% ேம க( ெகா. டவைல இ.. கிBச)$%... அளவாக சா>பி... நா அ>பி(ேய ப...00 tvைய ஆ ெச8ேத ..... அ"மாவி 3ைலக.. எ ைன/" சா>பிட விடைல...6தாக.. .. அைத %(6 வி. 3தல சாத" சா>பி. அைர மணி ேநரமாக கிBசனி ஏேதேதா ெச8 ெகா(தாக.. இ>ப+" சா>பிடா( ெக..')..>பி க( ெகா. %ளி6 3(6 தைலைய வ( வி.. வா....6 ைவ6 வி.. மாP: உைட அணி ெகா.. வ ேத .. 3தாைனயா 3க6ைத ைட6 ெகா. நீ/" சாபிடைல. வா.. கிBச)$%... உன$% ெரா"பதா %:"L.. கீ ஸைர ஆ ெச8 ெவ ெவ>பான ெவணீ வத+ட ஷவைர திற கH6 கீ ேழ %ளி6ேத . suntvயி பட" ஓ($ெகா(த. %HAகிய....... வாடா எ ெசல"..பி அ"மா எH"பி பாவாைடைய ச9 ெச8 ெகா.. ெச றாக.6திேத . 3($க+" அ"மா என$% பி(6த பா5தி ெகா. kைழதாக..... ைடனிA$ ேடபிளி எ ன அம6தி த( சாத" ப9மா9னாக.........".... ஹா-$% வதாக.." ச6த" ேகட... தைலைய அ. அதா .. தணி ெகா. காைலயில பணின இலி. எ றதP% எ ன"மா நீAகதா என$% 5ட 5ட ஆ>ப" ப9மா9ன ீAகேள....... நா ேசா"ப-ட ெமல எH"பி.. அ>பி(ேய பா6-`" ெச ேற . அ"மா கிBசனி எலா6ைத/" எ... எ ன"மா நீAக சாத" சா>பிடைலயா? எ றதP%.... உன$% பி(6த பா5தி பணியி$ேக ..

ெகாேட ேபான. மீ ைகைய ைவ$க....6 டவ-$%..... இ>ேபா அ"மா ெவ:" உ.... கவPசியாக காசியளி6தாக..... Kடாரம(6 ெகா(த என F. என வயி:. ேபா8 எ விைதகைள ெமவாக பதா(னாக... பி அ"மாவி ஜா$ெகைட அ+6 எ9ேத ....6 ெகாேட 3ைலகைள தாAகி பி(6 பிைச ெகா. எ சாமா)$% நிகOத மாPற6திைன வணி$கேவ 3(யா. பி ஜா$ெக( ஊ$ைக கழட..எனேவ அ"மா எ ன எH>பினாக. பி Lைட6 நி ற என Fைள அ"மா த ைகயா பி(6 ேம-" கீ H" ...ெகா(தாக. பிரா அனியாததா ஜா$ெக... நா கச$கி ச>பி ெகாேட... பாவாடயி நாடா அ+6 பாவாைடைய இற$கி ெதாைடயி. அ சீ ட>பட பா"Lேபா சீ றி எH"பிய. பி மாரா>L ேசைலைய கைளய. நா ேலசாக எ 3ைக Y$கி.... சீ றிெகா(த என கஜ-ேகாைல ஆைச/ட ைகயி பி($க.$%.. பி டவைல அவிO6 விட அ"மனமாக அ"மாவி ம(யி மலா$க ப. அ"மாவி ேசைலைய வில$கி ஆழமான ெதா>Lளி நா$ைக ெச-6தி 5ைவ6 ெகா(ேத . நா எH"பி ேஷாபாவி அமேத .." ேமேலறி %6தி ெகா.. ேசாபாவி சா8 உ$கா ெகாேட .. மடாெர : எ 3க6தி ச9த.. அ"மா+" ெதாைடைய வி96 ெகா.6திேத ... பிAகி வழித...நா அ"மாவி ம(யி ப. அ"மா ெமவாக என டவைல வில$க. அ"மாவி ைகைய எ..6ேத . 3ைலகளிர..6தாக..... பி அ"மா த இர. நி ற.. மீ ைவ6ேத .. அ"மா எH"பி என இ காகV$கிைடயி அமதாக..6தாக.... ைககைள/" ேஷாபாவி இ Lற3" நீட. பி L Fளி அ(>ப%திைய ைகயா பி(6 அH6திவிடா.......அ"மாவி ைக பட". அ"மா எ F..-பாவாைட/ட . அ"மாவி 3ைல கலசAக.. என அ"மா தன ைககளா வ( ெகா. ெதாைட. நாேனா அ"மாவி 3ைலைய ச>பி ெகா(ேத . அ"மா அH6த அH6த எ 5ணி நீ........ tv பா6 ெகா(ேத . ெகா>பைற ேதAகா8 ேபா ற அ"மாவி 3ைல கலசAக.......அ"மாவி ைகபட"...6 ெகா..$ைக ேநா(ேன . நாக-பா"L ேபா சீ றி பா8த... பி 5ணி 3(ைய L(6 ேகாதி வி. இ" வசதி படவிைல.... ைககைள ெதாைட$% ெகா.. ேசைலைய/" கைளேத ... வாT.... ப....

. %னி FV$% அகி வ. ெகாழ ெகாழ எBசி-ட தடவிவிடப(ேய.. வழியாக அ(>ப%திவைர த..வைத நி:6தி ேதாைல பி )$% த..ேள.. ெமா..... 'ப(6த வி6ைதைய எTவள+ அழகாக உபேயாகி$கிறா.. எ 5ணி 5க6தி (6 ெகா(த..... ெவளிேய என ஆ($ெகா($க.. 5ணியி த. 5ணிேதாைல 3Hவமாக பி )$% த.ளி L-6தி பி(6$ெகா. ஈர6தி ெஜாலி6த.. வா8 பிள த. அவள இட ைகயினா 5ணியி ேமலித க>L6ேதாைல ந றாக கீ ேழ த..ள..... 5ணியி சிவத ெமா( மீ ைகைய Lன மாதி9 ைவ6. அ"மாவி கைடவிரைல/" ஆகா( விரைல/" ஒ : ேச6 O வைளயமா$கினா..ளினா.ஆ(னாக. அ(>ப%திவைர இற$கி.. பி(6ெகா...' எ : ஆBச9ய6ட அவளி ெச8ைககைள ரசி6ெகா(ேத . ஒTெவா 3ைற வைளய" தைல>ப%தியிைன அைட/" ேபாெதலா". அ"மாவி ெம ைமயான பQ5 ேபா ற விர வைளய" உரச உரச.வ. என$% KBசமாக இததா எ$கி எ$கி ெகா..ளி L-6தினாக. வல ைகயி எBசிைல அ>பி$ெகா. அ"மா காம" ெசாட ெசாட எ ைன கவBசியாக ஒ பாைவ பா6தாக.. ேம-" கீ ெழ" ஆட. ஆயி ேபாட 7$` மாதி9 அ"மாவி ைக$%.... வைளய6தி 5Pறளைவ ...." 5ணியி தைல$% ெகா. வைளய" 5ணியி அ(>ப%திைய அைடத"..... ெமவாக ைகைய 5ணியி தைலயிலி. த..$க. அ"மா L9 ெகா. பி ஆ. என$% ைக-3( அ(6 விடா... சிவ வAகிய ீ F. அத வைளய6தி). எ 5ணியி தைல ப%திைய kைழ6. மீ .. ெகாழ ெகாழ எBசி ெகாைடகளி மீ ஒHகி ஓ(ய...ளி வயிPேறா.... ஆ(.. நைனத என F..... உ.... எ 5ணிைய ேம-" கீ H"..அ"மா என L-6திைய தடவி ெகா.. அபிேஷக" ெச8தாக. அதி தன ெகாழ ெகாழெவன எBசிைல ஒHகவி.... இTவா:. 5ணியி தைலைய ெம ைமயாக பி(6.... தானாக M($ெகாடன...... பா( M(ைய தி%வைத>ேபா ெதாடBசியாக திக6ெதாடAகினா.......... 5க6தி எ கக.6ேத .

. எ 5ணி..நா இ ப6தி உBசியி.>ைப அ>ப(/" இ>ப(/மாக ெநளி6ெகா(ேத ... ஒTெவா 3ைற அவள ைக கீ ேழ இறA%" ேபாெதலா".ஆஆஆஆஆஆ...' எ : ஏ$க6தி Lல"பிேன .சீ $கிரமா பி(B5 ஊ"ேப (."' எ : எ )ைடய ஏ$க" அதிகமாகிெகாேடேபான. எ>ேபா அவ. விைற6த 5ணிைய பி(6. எ 5ணியி வா8 ைவ$காம. நீ ப$%வமா உ பQ5 ைகயால எ 5ணிைய உவி உவி. அ"மா(... 'அ8ேயா.. 'எ>ேபா எ 5ணிைய அவள பழரச" நிர"பிய வாயி ைவ6 நாத7வர" வாசி>பா. நிைறத 3$ேகாண ப%திைய %6தி %6தி 5க" ெகா... ேபா..777777ஸ ... ஆனா..6தி. அவேளா..$கேவணாமா. 'அ8ேயா அ"மா. வல ைகயி கைடவிர கீ O ேநா$கிவ"ப( அவள மணி$கைட தி>பி. ஆனா.' எ : எதிபா>L அதிகமாகிெகாேடேபான.......எ ன தவி$கவி. எ ைன ெச$ஸியாக ஒ பாைவ பா6தா. 5ணியிலி உட 3Hவ" பா8 பரவி ெகா(த மி சார6ைத ரசி6ெகா(ேத .6 ெகா(தன. எ 5ணியி ப.றிேய மதினி... 5ணி ெமாைட ந5$கி ெம ைமயாக ைக-3( அ(6 ெகா.. நா ககைள M(. இ ைககளி விர kனிகளி..அல பாதி ேபாைதயாவ நா உன$% ெகா. எ>ப( ேபாைத ஏ6ேன.' எ : 3னAகிேன . ேம-" கீ Hமாக ஆட6ெதாடAகினா. ேம-" கீ Hமாக ஆ(னா... அவளி [டான 5வாச$காPைற அத மீ ப.. 5ணி கா8 ேபாகாம பா6 ெகாடா.%:$கி..கைள ஈர>ப. நாத7வர6ைத பி(>பேபா எ 5ணி6தைட பி(6. ைகேவைலைய ெதாடதா.என$% ைக-3( அ($%" ேபா.."ப( ெச8 எ எதிபா>ைப ேம-" ேம-" அதிக96தா.. அவள நா$கிைன ெவளிேய நீ( உத.அTவ>ேபா ெகாழ ெகாழ எBசிைய எ 5ணியி வழிய வி.... 'காைலயில எ ைன அதேபா. விைற6 . நா ைக-3( அ($%" ேபா Kட இத 5க" கிைட$கலமா.... """"".. ககைள M( இ. இதOக. அவேளா எ ஏ$க6ைத ரசி6தப(......?' எ : ெசாலி ெகாேட... L-6தி... அவள கைடவிர 5ணியி அ(6தள6திலித 3(க...

" வாயி$%. அ"மா எ ெகாைடகைள பிைசதப(ேய 5ணியி ேதாைல கீ ேழ L-6தினா. பி ெமா( பி ப%தியி நாைவ ைவ6 %:%:>பாக ந$கிவிடா..உதைட %வி6... உ. அ"மா த வல ைகயினா.6தா...... 5க6தி (6த.. அ"மா த வாயி).." எ த( 3ைன ப%தியி த சிவத இதOகளா அH6தி 36தமி.....உ கHத-ேகா லீ $ ஆர"பிBசி..... திணி6வி...... அ"மாவி அ3த இதOக.6தவ. 3(/" இட6தி-. எ. அ>ப(ேய எ ைன பா6 L னைக6தா. ேபான.." kைழ6... அ"மா மீ ..... நீ ெபா ஒ திரவ" 5ணி ெமா(லித ஓைடயி வழியாக எ( பா6த...ள ந$கினா. ேதா உ96த எ 5ணி பழ6ைத அ"மா விரலா தடவினா.. ப%திைய த நா$கா வட" ேபாட ெதாடAகினா." கீ ேழ த. ேகா ஐ7 ச>Lவ ேபா உதடா எ Fைல இ:$கி$ .Bசி...ள வைளய6ைத ெதாடBசியாக ந$கினா. பா"L பட" எ. எ உட இ ப 5க6தி ந... ேட8 உ ேனாட 5ணி ெமா. எ( பா6வி. அைத L9 ெகாட எ அ"மா..ள 5ணியி தைல %மிO வAகி ீ ப6.. த( ெமா...... 'கணா.. L-6திய 5ணி ெமா(ைன பிள kனி நாைவ kைழ6 ெமல ழாவினா. பிற% உறிQ5வைத நி:6திவி. வாயிலித Fைள ெவளிேய எ. எ : ெசாலிெகாேட. பி 5ணியி ெமாைட ம... ஏPகனேவ கசி ெகா(ததா அத வழவழ>பி அ"மா ஆட ஆட எ 5ணி ேதா கீ ேழ இறAகி சிவத kனி ெமா. ைகயி 'பட$ பட$' எ : (6ெகா(த..... எ 5ணி ேதாைல மீ ..ேள ைவ6ேத உறிQசினா... பி9 நா$% ெவளி வத.....Aக ெதாடAகிய.." எ ற 3(+ட அ"மாவி தைலைய எ 5ணிைய ேநா$கி அH6திேன . 5ணி ெமாைட ம.6த மாதி9 அகலமா வி9Q5 இ$%டா. அைத உறிQசினா... நா இ ப6தி 3னக ஆர"பி6ேத . நாைவ 5ழPறி 5ழPறி 5ணி ெமா. நா 5க6தி எAேகேயா பற ெகா(ேத . அ"மா த ெமலிய நா$கினா எ L-6தியி ெமா( ெம. எ>ப(/" அ"மாவி வா8$%. தினி6விடேவ.. அ"மாவி விர பட" என$% w Tெவ : இத.. என$% உட 3H" மிசார" பா8த.இ"Lேபா அவ... %னி 5ணியி kனியி 36தமிடா.

சிறி ேநர" கழி6. அ"மா எ அைசைவ ைவ6ேத எ எண6ைத அறிதி$க ேவ.. ேலசாக த" வலிைமைய உண6த....""""".ஆஆஆஆஆ.... 5ணிைய வாAகி ெகா... உரச.........க...... 5P:வேபா.. எ 5ணியி ப...இ )".' எ : Lல"பிேன .. அத 5க6தி எ இதய6 (>L அதிக9$க L7L7 எ : MB5 வாAகிேன .ஆஆஆஆ..>ைப ெமல அைச6 எ 5ணி 3Hவ" அ"மாவி வாயி).ஆஆ ஆஆ.>ைப அைச6 அ"மாவி வாயி)....ைம.. ெதாைட மP:" வயிP: ப%தியி தடவி வி. இ )" அ3$கிேன ....... அ"மாவி தைலைய 5ணியி ைவ6 அH6தியப(. '7777. பPக. ச>பினா... ெகாQச" ெகாQசமாக தைலைய ஆ(.ேவகமா..அ>ப(6தா ேவகமா..அ>ப(6தா ....கா.வா8 விைளயா....... ேபா%மா: அH6திேன ...>ைப அைச6 அைச6 ஒ6ைழ6ேத . 5ணியி அ(>ப%திைய வல ைகயா அH6தி>பி(6ெகாடா.6"......ளி..."....' எ : .. அ"மா வா/$%. எ தைட 3Hவமாக உ.. வடமாக தைலைய 5ழP:வைத மாPறி.. பி தைலைய க(கார 3. தைலைய இடவலமாக ஆட6ெதாடAகினா..... அ"மா 3 )" பி )" அைச அைச ஊ"பியைத நா)" எ இ. வடமாக 5ழPற ஆர"பி6தா... வாAகி ெகாடா... ேம-"கீ Hமாக ஆ(னா.. எ 5ணியி ேதாைல ந றாக பி )$% த...ள எ இ.....ேவகமா ஊ"L"மா.... எ 5ணி அவ."... க]ட>ப.ஊஊஊஊஊ.. உரா8 இ ப6ைத அ)பவி6ெகா(த. என$% காம 5க6ைத ெகா... அ"மா எ 5ணிைய இH6 இH6 ஊ"பி ெகா( தா..ள எ ைன நிமி பா6 சி96 ெகாேட. பிற%.... இ ப அ( வாAகிெகா( த. அவ. நா இ..ெகா....6திவிடாதப( மிக+" கவனமாக தைலைய ஆ(ெகா(தா.எ னால தாAக3(யல"மா... வாயி பல ப%திகளி-" ப.. எ ெசயைல L9 ெகாட அ"மா ெம... நா ெம. ஊ"ப ஆர"பி6தா. அ"மா எ த(6த தைட ஊ"பி ெகாேட த ைககளா எ விைர>ைபைய ெம... ஆ(. பPக.7777777 77. எ 5ணி அவ...ஓஓஓஓஒ.. நிBசயமாக எ உ:>L அ"மாவி ெதாைட வைர ெச றி$க ேவ..... ேபா"..6தா.... நா$% ந$க. வாயி).இ )"..."""$$$%"') '"""".. எ 5ணியி அ(யிலி kனிவைர அ"மாவி உத. %ழைத ைக-[>Lவ ேபால [>ப ெதாடAகினா.ள தடவி ெகா.

.....கV" உரா/" இட6ைத/" உண இ ப" கேட . அ"மா மீ ... எ அ(வயிPறிலி 5ெர : மி சார" ேபா ற உணBசி ேதா றி. எHத. 5Aகின..." எ...5ணி த( வழியாக..ெகா(தா...777777.எத நிமிட3" நா விைத ெவளிேயP:ேவ என ெத9 ெகாட அ)பவசாலி அ"மா எ ெகாைடைய பி(6 ேலசாக ந5$கினா..... தாளமாடாத இ ப5க6தி நா 3னAகி ெகா(ேத . பி நா அ"மாவி இ க ன6தி-" ைக ைவ6 எ த...$கவிைல. சPேற த வாைய திற எ தைட வி... 'ஊஊஊ ஊ. விவிெண : இ பவலி 5ணிெமா(லி பா8 உடெலA%" பரவிய.. 3% விலாக வைள ப..ஆ. உ... கிட6தட ப6 நிமிட ேநர" அ"மா எ 5ணிைய ஊ"பிய+ட என$% உBசகட" வத.ெமா(ைன அைட எ ைன கிறA க(6த." எ : பிதPறிய+ட அ"மா எ ைன நிமி பா6தா.ஓஓஓஓஓ..... இTவள+ ேநர" அ"மா ெச8த ரதிேவைலயா வி ெவளிேயர அதிக ேநர" ஆகவிைல.தைல ெச8 த ைககளா ேவகமாக ஆ( ைக-3( அ(6தா....க6திெகாேட...." எ 5ணிைய வா/$%. எ ெகாைடக... அ"மாவி இதேழாரAகளி எ மதனநீ வழித. எ 5ணி விதிைன >ப>ேபாகிற எ : ெத9ெகாேட ..வி$' எ : [டாக> பீBசிய(6த.. அ"மா த ைகயா எ 5ணிைய ெதாட ஆ(ெகாேட....வைத உணேத ... த வாைய .. உBச கட இ ப6தி நா " அ"மா.. இ6தைன ேநர3" எ த(லி த ைகைய ம. ைகயா எ 5ணிைய ஆ(வி. எ 5ணிெமா. நா "அ"மா........... வAகி ீ வAகி ீ (6த. எ உ:>L த(6 ($க வAகிய." அ"மாவி உத. ஊ"பியப(ேய.அ"மாவி வாயி ஓ6ேத . எ : க6திேன ..ஆ." எ : க6தி ெகாேட விைத அ"மாவி வாயி 'வி$....... எ உட விைற6. வாAகி.அ"மா......... எ னா அதP%ேம தாAக3(யவிைல..$ைகைய வி. ெமவாக எ ைக விரைல அ"மாவி இதOகளி-" ைவ6 எ த.ேள விைளயா.

.. பி அ"மாவி அ3Y" இதOகளி வி வழி ெகா($க. நா 5க6தி கிறAகி$கிட>பைத....... ""... எ : 3னகி$ெகா... . வழியாக ெவளிேய வழித.. பி எ தைட விரலா ேத86 நீைர வாயி$%. எ விைத விHAகினா. உறிQசி விடா.. ஒ ேசர அவளி எ உத. பி அ"மாவி கீ H தைட எ பPகU$கிைடேய கTவி உறிQசிேன !. மைட திரத ெவ.. இ பேவதைனைய அlஅlவாக அ)பவி6ெகா(ேத ...... அ"மா ெநளிதாக. அ"மாவி ைகபி(யிலிதா-".... %.உன$%.... அ"மாவி ெசTவா8 5ைவைய/" என வி 5ைவ/"....ள" ேபா அ"மாவி வாைய நிற>ப........ ' எ : வியதா..... ைவ6த-க வாAகாம F9>Lட அ"மா பா6ெகா(தா.Bசா?.ளித ெகாQச" வி உத. ேம-" த வயிPறி வழிதைத/" ேச6 வழி6 த Lைடயி தடவி$ெகாடா. அமதாக... அ"மாவி அழ% இ )" K(ய.களா கTவி 5ைவ6ேத .. ெமல ககைள விழி6 பா6ேத .கைள ெபா6திேன !. நா ககைள M(.. 3க6ைத இ:$கமாக 5$கி. எ னடா சீ $கிர" வ..அகலமாக திற எ வி அ6தைனைய/" த வாயி வாAகி ெகா டா. எ த. ப7 ைட" இல அதா .. உ"".. ஆைச/ட எ உத..... அ"மா த ைககளா 3க6தி வழித விைத வழி6 ந$கினா. அ"மாவி 3க6தி வ(த விைத நா$கா ந$கி...மிலாம அ"மாவி 3க6தி-" கQசி ேபா ற ெக(யான எ வி ப. நா எ ன ெசாவெத : ெத9யாம "அ"மா த ைகயி வழித எ விைத த உ:>பி ைவ6 தடவி$ெகாடா.. எTேளா வி..... த நா$கா அைத ந$கி ெகாடா. 'அ>பா.... நலாதிBசா எ கண)$% " எ : எ ைன ஒ தாயி பாச6ட ேகடா. அ"மாவி வா8$%. நா அ"மாவி தாைடைய தாAகி பி(6 ெகா. அ"மா ெமல எH"பி எ ம(யி இLற3" காகைள ெதாAகவி.. உணBசி ேவக6தி சPேற அA%மிA%" .ளியதா அ"மா வா8 ம.

எ இ. எ ேகாLர6ேதா. கீ ேழ. ட ல> டய ேபா ற கவBசியான அ"மாவி இஇ. த உ. ெச :..ச9 உ. வ.....6 ெகா.. ீ F( $%.... அ"மாகிட ேக.........>L சைதைய பPறி பிைசேத .மாைல 5...... நா கதைவ திற$க.. இ )" 3 )$% இH6ேத . அ"மாவி ெகாH6 வி9த %(யி ேம ைவ6.. அடAகாத அ"மாவி F9>பான LடAகைள ந றாக கச$கி. பி என ைககைள கீ ேழ இற$கி. எ ேகாLற" அ"மாவி %ைகேகாவிலி %6த. காலிA$ ெப அலறிய...>ைப ேமேல Y$கி...... எ ேனாட சாவிைய மறேட ..... பாவாைடைய ெதைரBசி அ"மாவி க>ைபைய ெபாளேத . அ"மா ரவி வதி$கா ') ... அ"மா+" லாவகமாக த இ.>ைப அைச6 எ 5ணியி ேம த அ9>ெப... ேசைல.. ைக$%." வி]வ`பெம. ஜா$ெக எலா6ைத/" எ.. தள தளெவன ஆழமான ெரைட ம(>ைப விH.30. பா$கிேற ') உ... பா)வி மக ரவி நி : ெகா(தா ..ேள அைழ6ேத . ககளாேலேய கச$கி ெகா(த அ"மாவி ட ல>-ம(>ைப இ>ேபா ஆைச-தீர தடவிெகா... இறAகி.. அ>பி(ேய அ"மாைவ ேஷாபாவி சா86......6த Kதிைய உரசினாக...எ கவைடகிைடயி என த.. ேஷாபாைவ வி.பாவாைட. ேச6 அ3$க. உAக... நா அ"மாவி 3ைக ந றாக தடவி$ெகா.... அ"மா எ ைன த. ேபாயி$காளா?.6... யா பாடா').... மீ . ஹாலி ேஷாபாவி அமற ைவ6வி..6...இ6தைன நா. எ ைககைள பி ப$கமாக ெகா. அ"மாவி கவைடகிைடயி Lைட6 நி ற..கிட எ அ"மா சாவி ெகா.... பிைச ெகாேட.. வசதி படாததா... ஓ(னாக.ேள வா. ேகக. ெப-`3$%. அ"மா எAேக ெவளிேய ேபாயி$கா') நிைன$கிேற ....... அ"மாவி Lைடயி உரசிேன ..ளிவி........

. ெச றாக...$%.>L வைர ஓ( இதன. ீ ேவைல பா$%" ேபா ம.. tv ஓ( ெகா($க ஹாலி அ"மா இைல. இAக. 3(6... -Aகிைய க( ெகா.. எ ன>பா ரவி எ>பி( இ$ேக') வினவி ெகாேட. ேப" ேபசி.. பல அ"மாவி 3கி இட ேதாளிலி வல இ... அவ கிள"Lவதாக இைல. இ>பி)". ீ kைளய மணி 10..... அைச பா6திர" கH+" ேபா அ"மாவி இ." 3% ப$கமி இ... 7னா$ஸ " ெகா. உடேன கிள"பிேனா". அ"மா ேட8.. அ"மா சா>பா. i""') ஒPைற .. பள ீெரன ெத9த இட இ. மணி 9. வதாக. நா ச>தமி றி பி Lறமாக ெச : அ"மாைவ பி னாலி அைண6. வர+"...6ேத . ஆைசேயா...... ெபாவாக அ"மாவி ேதாளிலி ெதாAகி ெகா($%" 3தாைன அ"மா வ.>L மP:" %( ேலசாக %-Aகிய.. ெர. ஷாபிA-மாலி ெகாஞேநர" 56ேனா"..>பி என விரகளா வ( வியைவ ளிகைள விர kனியி ேச6 பி விர kனிகைள ந$கிேன . இ>ப( ெசாகி இததா ேசைல ம(>Lக. அ"மாவி ைகக. ெகா(த எ த"பிைய அ"மாவி பி Lற பிளவி அH6தி ேத86தவா: i"""" ேவைல அ>Lறமா பணலாேம எ ேற ... எதி 3ைனயி பா) ஆ( வ விடதாக அ"மா ெசால... அ"மாவி பி னAகH6தி 36தமி. ஹா-$% வதா..>L வழியா8 3 னா இH6 வயிPறி ேசைல.... கிBச)$% ெச ேற .. வ..... ச9.. ேஹாட-$% ேபாகலா"') ரவி ெசால+".... தி"பி ேகக.. நாAக. ரவி ைக-கா அல"பி... பி அவைன கிள>பி ெகா. அவ ேபா8டானா?..ட 3ைலகைள பPறி கச$கியப(. கா>பி %(6 3(6ேதா". எ அ"மா Lடைவைய ச9 ெச8தப(. ெப-`" ெச ேற . அ"மா+$% ேபா ெச8ேத .. ரவி எ ைன வ( ீ ரா> பணி.. அவேனாட ைப$கிேலேய ெவளிேய கிள"பிேனா".ச6த" ெகா...... ேபைட கழ(.00..... சா>பி.. கிள"பி விடா . அ"மாைவ காணவிைல... ைககைள 3 Lற" ெச-6தி ேசைல ஜா$ெக.. -Aகிைய Y$கி Kடாரமி. பாவாைட$%.. ெகாQச ேநர" ெபாவாக ேபசிெகா(ேதா".. நா கா>பி கல$கி ெகாடாேற ') அ"மா கிBச)$%..வி..... கிBசனி ஏேதா ேவைலயாக இதாக. அ"மா கா>பி/"..00. ெசாகி இ>பாக.......

...... எ ைகலிைய வில$கி Fளா திமி9$ெகா(த அ"மாவி 3ைலயி ெமா6. எHதா . மாAகனி திமி9 ெகா(த....ளி L-6திேன . அ"மாவி 3க6ைத பா$க...ள. 3த 3தலா த மகனி கHைத-ேகாலா தன Lைட$% ம:-திற>Lவிழா நைடேத:" ஆவலா. ப%திைய அவளி Lைட ெபா$கிஷ6தி kைழவாயிலி ைவ6 ேத86ேத . அ"மா+" தன ைககளா தன 3லகைள தாAகி L(6 ெகா. அத பிAகிய 3ைல ப. ெமா6 ') அ(6ேத .அ"மாைவ அலா$காக Y$கி ெகா....... பாதி$க M(ய நிைலயி.. பாவாைட ச9 அ(-ெதாைட பள பள6த. பி ஜா$ெக( ஹ $ைக கழட. End. பி அ"மாவி காகைள மட$கி க(லி விளி"பி ைவ6..$%... ெமா...க. பாவாைட இ..... பி அ"மாைவ மலா$க கிட6திேன ..... ஏAகி..... உ.. . என ேபா வர ீ ெவ%.. ஜா$ ெக( ேமப%தியி Lைட6த.. என விைற6த 5ணியி ேதாைல பி )$% த.. ெதாைடயி சAகமி6தி ெசா$கFமியி Lத ெத9ய... சிலி6த.." படாம-" ெமவா ேத86ேத .. அ"மாவி Lைட இதOக...... வி9B5>பி(Bேச ...... எ 5ணியி ெமா( ேத8$க+" அ ெவ%. த ெதாைடைய வி96 காட.. 3ைலகளிர. அ"மாவி Lைடயிலி ெகாQசமாக ேத 5ரத.6." பிAகி... என Fளி ப9ச6$காம.....V$%.... ெசHைமயான அ"மாவி LடAக.வ9யி பதி ெசால. நா அ"மாவி காகைள தடவி ெகாேட.... தி3$%') ச9த. உ>பிய பனியார" ேபா ற அ"மாேவாட Kதி>பிளவி ப...... இ )" காம அ9>L இத.. அ"மாைவ ப... அ"மா த காகைள நீ( எ மாபி ைவ6தா..ள6தா$கி என Fலா தடவிேன .... அ மல ேபால வி9 காசி அளி6தைத க. எH"பிய.. ரசி6ேத . ெப-`" ெச ேற . ெதாA%" Kதி உத.... அ"மா 5க" தாள3(யாம காைல ேலசாக உதற... அ"மா+$%" தா . L-6திய ப6 சிவத 5ணி ெமா(ைன. அ"மா எ -Aகி M(ய Kடார6ைத பா6த பாைவயிேலேய ெத9ய....... >ரா ேபாடாததா ஜா$ெக. எ ேகாைல ($க ெச8 ெகா($க.." Y$கி ெப-விர ைல எ வாயி ைவ6 ச>பிேன . அத Kதி ேதைன எ விரலா ெதா.. த உதைட க(6 ெகா..$ைகயி ஓர6தி இ$க ைவ6ேத ...... அ"மாேவாட Lைடய ெமவா தடவி ெகா.... நீ. 3த 3தலா என Fளா அ"மாேவாட அழகிய மதன Kதிைய ெதாட" என$%..>Lவைர ச9. என நா$கி ப9ச6ைத அ)பவி6திதா-". மீ .... Kதி 3(ைய வில$கி....... நா தைரயி நி : ெகா. பி ேசைலைய உவிேன .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful