www.papercoLLection.wordpress.

com
..-.:{:~ .. ;. ~:"!;~~~~ .. ~

!

JABATAN PElAJ,A.RAN NEGERI WllAYAH PERSE.KUTUAN

PEP'E!RIK·SAAN PERCU:BAA'N
PENILAIAN MiENENGAH RENDA.H' 2011
SEJARAH Kerta.!s 1

J'A.NGAN BUttA. ~ERTAS SO.AlA.N iINlSEH~N'GGA.DU:!IEFU1AiHiU

1. Kert,GlSsoetsn ini mengam1ungi 160 soalan
2. Jawabs,e;mu8 soaJan. 3. T;ap~tia'{J sOiaJt;J'n diflwfi oleh empat cadang'anjawQ}"f!ln yang beml)rvf obje'k.tif yang disediakan ·4, Jika' snoa tu]ndak menukar saswatu ,jawaparJ', padamkan sehinfJgB b.ersih tanda yatJg' #cJek dikehemja:ki .ilu dan hital1lJliKan pJVihan anda yang tssru. A, 113,.C, dan D.

Bagi tiap~liap s()a/an pi/ill satu jawapafi sanaja. iHitamkan jawapao anda pa'da kertas

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY

www.papercoLLection.wordpress.com
2

t

Mengapa'kah

surnber sejarah berf!<.u:tdndas~ffikasikan sebagai s!llmbeli pertarna?

.,

D~afi:


A Bevs:jifatasli

Manuskj~ip

B C

o
2.

Bacaanumum Bahan beroetak

Berasaskan kaj:ianl ]~mi,ah

Sena ra.! beri kut meruj uk.kepisda ba rang perh~asan m asyarak,8t Zaman • .. Gelang! Anti ng~anll:in9

Prasej.ara h.

Masya:r.aka~ zarnen mana'kah yang memaka~ bara'l"1ilgantersebut? A Zaman loglam

C
D

B

Zaman Neoliitik

Zaman

IMeSOil~ti'k Zam an Pa11!e,ol.iiik

Senara! berikut merujuk k,epadakerajaa:n

awel dii Asia Teng!gara ..


$rilvijaya
Kedah Tua

'"

Majapaihi~

Mengapakah :kerajaan tersebut maiu deism o'idangl pe:n::liagangan?
A

B C D

Mengluasa~ hasll pertaniallil Mendapa.t bantuan keraJa.an asding Mengad,alkan ,huoungandiplomatik M:€Ul1 ifliti kematliirs.1ili membma kapral

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
21/1 @ 2011JPN

~Iayah

Persekutuan

~Uhat hal'8mSI1 seibeleh

SULirr

www.papercoLLection.wordpress.com
3

4-

lokas~1beriku~adalah salah satu laluan perj.aJananParameswara ke M!elaika.

Apa'kah~il1idaka:ii1 Pa1mmeswara untuk mengu8sai ..ka"wasan tersebut?

A.
13

MenjaUnkan persahabatan
Membinakekuatan

G
D

ten~era Me'f1u,rl~ut hak memerin~alh
M'enandaltang.ant pe~ian.jian

5.

Sen91ral bertku;~ merupakan jawatan yang dperkena~kan oleh Parameswara Mel.al:o:a_

di

,_

Bentara

Pembesar

..

Bid uanea 'kec,U

Apak.ahkep.emtingan pelantikan tersebut? .A. Membentu:kem,payar yang luas B Meng'lllkuhkanpendapatan neg:erj , C Memanltapkan $Ilstem pertahanan o MewuJUidkanpentadbiran yang teratur '5 R.aJah berikui merujluk kepada peranen Tismenggung K.esultalilan :Me~ayu Me1Iak.a.
Ketua pons

da'lam pemenntahan

Apa:kah X?

x
.

A B
C

Pemungut hasil
Prot1okoi istana Pen asilhat sutrtan

D

P,elilgawal pe!i"ibad~ raja

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
IUhaJthalama
rI

sebetsh SUUl'

www.papercoLLection.wordpress.com
4

7

HasH sastera bcrikut adalah karya sadusan semesa pemertntahan Kesultanan
Melayu Melaka_

Hikayat BaY~:Budiman
Apa kah k'spentmngan

hasilsastera terse but?
pe rpa diuan

A
I

Memberika.n pengajaran
Meng 'U'k'uhka
III

8

C

o

Mlempelbaga~kan :~emahjr:an
Mer:Jyemarakkan sernanqat 'berjuang

1J

Rajah berikut berkaitan denqan fak~or kejayaan Pcrtuqis menewaskan Me'iaka pada tahun 151 t_
Barnuan hJar

Apa.kah X? A Mempunyai askar upahan

B
C D 9

Membina kubu pertsbanan '7 iu~'1tr'laf"
Meng'gunalkan senJ,ata moden Menerima sokangan penduduk I<!erajaan

Gari,s rnasa berlkut menunjukkalil antarra perubahan piUs.at pentadb~ran Johor pada tahun1.52.8 hingga 1699 .

. r' 1528~J i Pekan T~,a
I
1571, - 'I

. Ii J

I
B

1"DE15

I

[ la~ail!U~h=
~'. ~K~,taTiln~9~=J

Mengapakah berliaku perebahan pusat pentadbiran tersebut? A Menedma ancaman luar
Mengukuhkan kuasa sul,tan

D

C

Mengi3Wa!1 unrsan perdaga~gan Memastik,an pembangUi~lan bertsrusan

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
.211'1 @ 20n JPN W~lay.ah PersekuhJ,an [UhatMllaman sebelah

:SUUl'

www.papercoLLection.wordpress.com
5

to

Rajah berlkut menun1ukksIi1 ke,gemilangan

kerajaan

Johor pada kurun 'ke-17,

Pusat perdagangana,ntarabaflgsa
Kerajaan , Johor Pusat pengajian Ilmu,a~ama ~s~am ] X X merujuk kepada perananJohor seba,gai pusat

A
B C D 11

pangkalan tentera
penuHsanhasll karya pengeluaran hasil pertanian pengglJlibala:n undarag-undang ber~kut meruj,uk kepada kuasa

Senarai ke 1B.
T

luar 'Y,ang mengancam
Siam

Kedah pada kurun


Ba.gaimanakah pernersnah

Acheh
terse but?

Kedah mengatasiancaman

A
B C D

Menjalinkanhubungan
Meminta. banluaa ~uar Melilingkatkan kemajuan Mengukuhkan penananan peralatao yarng digiUrlakan oleh masyarakat Melayu

12

Gambar beri:kut merupakan tradisbn.al.

.

i

Apakah k.egiatan ekorliomi yang menggunak.an A Perbuwan

alatal"l tersebtut?

B C D

Perik,anan Pertani an Penternakan

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
21/1 @ 2:011 JlPNWHayah P'ersektJtuan

(Lihet halama:n sebelah SUUT

www.papercoLLection.wordpress.com
6

13

Maklumat berikut bersaitan denqan Melayu tradsional.

ststern kerah yang diamalkan

oleh rnasyarakat

Membuat sesuatu pekeriaan tanpe diberi upah , seperti rnernblna istan~, kubu dan ja'an.
j

Apakah nilal yang dapat diarnbil danpada amalan tersebut? A Beranl B Teat setia

o
14

C

Sertolak ansur
Hormat-menqhorrneti menunjukkan peranan Tua~ Rumahd1aram rnais,yaraka! lban di

:Ra;jah berik1ut Sarawalk_

I-MenJa-g,a keselamatan
Tuai
BUll1ah
1!,-,-----4 ....

-1 Menjamin k,€'amana,~
X

.Apakah X?

A B
C

Menguruskan kutipan cukai Mengendankan hasil pertanian
M'e,ngetuai upac.ara pengebumii!an

o
',5

Menyel!es.a'ik,an rnasatah p€Hkahwinan berikut berkaltan dengan tartan suku ksum di Sebeh,
.------ .. Tarian magllJl1Ia~ipditalrikan dengan ~rii11ganukulan .gong, p

Penyataan

--.--.-.----------~~~~~----~
tersebut ditarfkan?

Mengapakahta~ian
A

B

C D

Menryambut t'etamu Memuj.a sernangat p,adi Mlenghargsiasa pemimpin [

lMengharmonikanmasyaraka,t Ilngg'eris (SNTI) inglin menjadikan Pufau

16

Pada; kurun ke-18,. Sya,rlik,at Hindia-nmur P',inang sebagai pangka!lan tsntera. .A

Meogapakah, syanillt:at tersebut !berbua:t demikman? Menjaga, keamanan B Menguasai pentadbiran C M'en,etapkansempadan , D M'emp'ertaha'nkan petempatan

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
2: 1.11] @ 20111JPrNJWila~tah Persekutuen

[Uhat halaman seoelah

SUUT

www.papercoLLection.wordpress.com
7

11

llustrasi be~~l<utme rujul<" tindakan S'tamiortl iR.affles me nand atarng:an:11 perjanjian dengan Temenggungl Abdul Rahman padatahun 1819.,

Mengapakah tindakan tersebut diarnbil? A Mendi.rik,an loJi B Menabal sultan baru C Mefildapat bantuan tentera D Menge!kalkankedaulatan negen

1.8

Dialog beiikut murngkin berlaku dalam kaJangan pedagang d~Neg,eri-neg'E!ri Selat
Pedagang A: Jualan saya terjejas keranakesdaan di Tanah Me~ayu

tirdak arnan.
Pedagang 8: Ya, Se~a~ubsrlaku perteltingikahan pembesardan pergaduhaln kongsil gel;ap.

8agaimanakah. pedagang menanqani masalah tersebut?
A Meminta bantuan tentera

C

B

Mengadakan rundinqandamai
Mencalril

o

kawasan perdag.angan lain

Mendesak. carnpur tang.arrlkuasa luar

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
21/1 I@ 2011 JPN Wilaya.h Persel<tltiuan r[Uhat haJamajnsE:l'oo~ah
SIlJUT

www.papercoLLection.wordpress.com
8

19

Mak!umal berikut merujut persengketaan Da~o" Ba~r

yang berlaku di Sunga;i 'Ujong.

Kuliop Tungga.1 ~elah dibUlangl neger[ kerana

tida!k mrengi.khtir.af perjanJi-an antsra Data' Ke~8JnaSyed Abdlul Ra'hman denga.n piihak Blritish pada tahun 1B74.
Mengapakah persenqketaan tersebut berlaku? A Desakan pelabur asing B Hak memungut culkai

C
D

Sistem pehanllikanpernbesar
Periguas.a.an kawassn pertanian

20

Maklumat berikut berkaitan dellgan kelemahan sjs~emResiden. " ., '" Pentadbiran tldak s.erag:am Undangl-tlndang tidak seraqam Tiada panduan menJalankan tugias

Baglaim.anakah British menga:~asi slsfern pentadbiran tersebut? A Mengl€mbailik"81l1kaasa sultan '8 Meilnyatuk,an be berapaneger:i
C

o

Menjal'ank,an perkongsian ~ku.asa Mem antap:kan pentadbirantradisional

21

$enarai, berlkut meliujuk kepada usaha Tengku Mahmud di' Kedah pad;;; tahun

1910-an+ ..

Penggunaan Ika!lerndar hi~[ra'h! Cuti umum pacta han Juma,at

Apakah
A

Me ngieka~l<aniidentm

tUJuan

t~ndakaln tel"sebut?

B C
D 22

Mewujudkan perpaduan Mengiktiraf kuasa pembesar Menjamin l<iema,kmuran neger~

lRajah berikut m.eruJukUndakan penasthat British di Perilis., Kapten Meadowe Frost

...

..

I

'" .,

Perkel1aljabatan bam Menggubal undang:-ul1dan9

Mengaipakah
A B C

o

beliau bertilldak sedlemiki,an? M€lngukuhkan kuasa Mel'snHk pegaw.a;j baru M€!1JaQ)a keselamatan neg,e!C!

~Menyediakan pe:luiang pekerjaan

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
2111 @ 2011.!lPN WUayah Persek.llJtu<:ln

llihat ha~aman seibellah

SUUT

www.papercoLLection.wordpress.com
9

23

Gambar Ibeiliku~ menunjukkan Sultan Zaina;1 Abid'in Terengganu antara tahun1aS1 hingga 1918.

III

yang,

rnernerintah

Apakah sumbsnaen bagind:a? A MelanUk pena:sih,at raja, 'B Menubuhkan jabatan ike:r-ajaan C :Menetapka.11!sernpadan negan D Mempe!rl<ierllalkan periembagaaln
24 ~ Mo,nolog bel"1~ku~ un:Qllidil"l berla.ku dl Sarawa'k pada ta.l1lJlfl 1830-an. m

Pang'eran Indera Mak!hota: Saya, skan memlll!kkan
cukai terhadap hasii penduduk.
Apakah kesan Undakan tersebut?

A B
C

Pemogoksli pekerja Ke'bangklitan ra!kyat
Ke:majuani infrastruictur

D
25

PB'rpinda.han pendudluk
s,ist'em"pemerintah,an beraja di Sarawak ke-20.

Jia:mes Brook,e ·tellah memperkenalkan
pede awall'kul'un

Apa!kalh tindakan yang' dilakukan oleh James Brooke untuk mendapatkan s.okongan d~alampemell'intahal1 ~el's.ebut? A Mengglubali perl1embag.san B Melarvtilkpembe'sali tempaJtan C Mene:ta.p:ka:n sempa dan rnegelnl1 D Mem perome hi ba nrh.!l8 ketel1lf~'€lra.an n

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
21/1 @ 2!l11 JPNi Wilayah Pen;;e.lKutu;:!rl
i[Uhat halaman siebelah

stnrr

www.papercoLLection.wordpress.com
1.0

26

Makluma.t berikul rneruiek kepada kernaiuan pendidikan sernasa pemeriatanan B rooks di Sa rawa k. Tirdak meng'ga"akkan
sekolan pembinaan untUk orang Dayak

Mengapakah tindakan tersebut diambii?
A B Menj'fma.tkankos pentadbiran Mengurangkan b[langan sekolah

G D
27

Mernibentuk malsyaraikat malmuk Mengekalkan cara hidup tradisional
p~a.gam kepada

Pada tahun 1881". keraJaSirl Brit~sh telah menganugerahkan Persatusn Seme,lI1tara Borneo Utara Brutish Berhact Apaxah kepenrtingan piagam kepada persatuan tersebut? A Menarikpelabur8'Sing

B
C

D 28

Menjaga k,eba~i:ikan buruh lMenjami,nkeamanan ralkya:t Membeli kuasa rnentadblrnegeri

Apakah tugas PeglBwai Daerah dalam pentadbkan Syari.k.at Borneo Uitara Br,jti,sh di Salban. A iMenjamin keamanan rakyat B Mengu ruskan ehwal tanah C 'Mentadbir jaba:~an:kerajaan D Menyelaras. b.ida,ng pendidikan Gambar benkut menunjukkan ditanarn di. Tanah Mlel8iYu,. tanarnan dagang'an tra:diisional yang bany.ak

29·

Mengapakah tanaman tersebut mengal'amikemero50tan A i(ekur.anglan buruh B Hargatidak stabi'l C Ketiadaan modal: D Serangisn penyakit
2111 @ 2011 JPNV\Jii layah Persekuh.l;an

pada kunm ke-201?

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
[Lili1.8flha~aman sebel~8ih

SUlll

www.papercoLLection.wordpress.com
1'1,

Pendapatan '1aas - 40,6411.00 1SSB - 524,724.00
1,:887- 535,,267.,00 1188,S - 5025,877.,0'0 1884 - 184,173.0'0

3'0

Ber:i,kut menunjukkan 1888 ..

pendapatan hasil ek.spo,rt Sabah arrtara tahun 1884 hingg.a

Apakah f,aldo:r yang membswa

kepada pening.k.al.an pendapatsn

tersebut?

I III I!III IV A 'B C D

'Gaj'iyang [umayan Pengecua:lian cuiksli Kedatangan pelabur liUl8r Pengeiluaran berdasarkan kuota ,I, an H d I'dan ~V 1'1 an m d !iii dan IV

31

llusirasl be!rikut berxalten dengan 'te:lmik torah an ibedern yang diperkenalkan H.N. Ridley di Tanah Melayu,.

ol:eh

,A;!)akah :k,elebihan teknik~orehan tersebu~? f:. Me~j~m,ay<anmesa B Mengekalkan hSirga C Menin!g,katkanpenge~ua ran D Mengurangkan tenaga bUFUh

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
rLitiat ha:iaman sebelalh SULlY

www.papercoLLection.wordpress.com
12

32:

Senara~ berikut
entara

tahun 1885 'hil4lgga 1896.

merujuk 'ke,pada,_pemb~liIaa.n la:lldasan kereta ap1 di pantal bara~ •
.. •

Ipoh ike Te hJk AJIlson
Serremban ike Porn Dickson Kual'a ILlImpurke Port Swet~enham

A. IB C D
33Padla

Men.gapakah pembinaan landasan kereta api '~ertiUmpu d'i ka,wasantefseloot? Mempuny8~ penduduk yan@ ramai Mem.i!~jki elkayaan bshsn mentah k Menda,patkerjasama pemer.intah

MelibaU~.an kewang!an y.ang renaah
Me~i1876, Yamtuan .A:ntah berund.ing derIIQ€:u:I Gabenow Negeri-neger! Selat,

WUl,i!am .Jervots. , Apaka.h kess n runding an tersebut1'
A P'ell'lucUitan Jawa:tan

B

C
:D 34

Penghi~raiha.1iI pendudlLl;k Perluasan ItWla'!:H:.penjajah Pengecllalian hak menguiltip clUkai

Maklumal. berikut meruj,uk ti:ndakan iMai~Salleh rnenentanq Syafikat Borneo utara
BriUs,h

(SeUB) di Sabah padatahutn

1897.
Ambong
PUII:au Gaya

"Menyer,ang
• Membakar

Bag:8imanakah SBUB menangani siituasli tersebut?

A B

Membeli ganiti.'rUQ!i Menyebarkarnrisal:ah
Meminta

C
[)

lMenawarrkan !pengampunan barntuan, kJe(en~eraa:n

3S

Jladual beri:kut men.Jjuk kepadalflinai denda y,ang, diikenalkan ~el'hadap pe:nduduk yang melakukan IkekacsUlan. di Pasir Pwehpad:a tahun 11'915.
I· Sesar

$10JJO

'$5.00.
Ap<ilikah ~ind8Jkan piha'k British sekiranryaarahan tersebut tida.k: dipatuhil?

A B C D

Menyekataktivitil pertania,n Mel'i'ltgg'sr::dakan ni.lai denda Membak.a:r rumah pesalah Mengenakan hukuman gantung

.

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
2111 @ 2011 JPN W~,la~ah Perselk~lua:n

~Uhat hall am 811:111 seb!8!a,h

S'UUT

www.papercoLLection.wordpress.com
1.3

36

. Senarai beriku! adalehtokoh
• •

pe~opor :Gerakanlstah dl, Tanah Me!allu_ Syed Sy·eikh al-Hadt Haii Abb8!sMu'hammad

Taha

Apa'ka hi pers srnaan toko h tersebut?
A B

C

D 37

Menerbit'i<an akhbar Memb~na madrassh Meil"lubuh'kan: persatuan Menullis karya :kesusaste'raan persi:dalllg,a.n yang diadak8r:l dl Tanah MelayiU

Jadua.1 berik.ut meni!.Hn:jU1k;.k;an sebelurn P.erang Dunia Kedua.

~

1934 '1939 1940

Tatum

Apakah kejayaan pers~dangan tersebut? A Men untut pi:!mhan r,aya
B Membentuk perpadnaa

C
D

Mempertahan,Karn,adat resam
Men,yekat. kema:SiukSIIiIim~gran

3.8

Poster berikut banyak temapatk.e,fika oemeriatahen Jepun cHTanah .Melayu.

i
j

I'·
A B C D
Meng,apa!kah \pihak Jepun menyebarkan iMendapat SOkong an ralkya.t pcstertersebut?

Merupa1kan slat perpaduan Mempe,r1kayakan budaya, tempatan Menyemarakkan semangat kebangssiali1,

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
21/1 @ 20111 J PM Wilaya h PelrsekutliJlan ~tihat halaman sebelato

SUUT

www.papercoLLection.wordpress.com
14

• • •. Merngapakah

Kedai!J, Per:!is :Kelantan

Jepun bem'U:at dle:m~kian?

A
8

Menerima bekalan senjata
Mendapatkan maklurnat sum

C

o
410

Mengimbangijumlah penduduk

Mendapa.t kemudahan

laluan, tentera

Dia.log berilkut mung kin beriakru semasa pentadbiran Jepun dii Tanah Melayu. Ah Meng: KasU'lan Got! Mang, dia te'ah dijadikan buruh caksa
untuk l11iembina jailan kereta apt
I,. Me'! 'ling:
,.

IfitJmesUanglkara

pol~stentera Jepun

Siapakah poliistentera y.ang dima;ksudkan?
A 'i<lempeita.i BF'orce 136

C D 41

:Koa Kurenjo 8intang Tigi8

Mak.lumat ber!~klJt berkaitan de.ngall'iltindakan yang! dilakukan oleh Mal:ayaln People .AnbJapan:ese Army (MPAJA) selama 14 hari dilana:h Meia,yuApakah faktor

Cu!kai yang ting,gi. i<epada penlduduk Merampas. harts benda oranQ~!kampung Memlbunuh seslapa yang dranggap bersatah

yalillg mendorong: tffinda'karn terselbUli: be:rl'aku?

A

B
C D
42

tK,eg,ana.san tenteraJepun Kelem.ahanpertahanan Bnitish Kel:ewatan lPenubuhalil keraiaan Kekurangan sumber pendapatan nega:ra Menye ria i ketenteraan
Mengiadakan demonstrasl Mel'anCalrkan per.angllerila. Melaksanak,an mOglo:klapa;r

:Sagaimsna1kah orang! Mel!:E!IYll menerM~uil!g Malayan Union?

A
B

.C D

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
IUh.at ha~aman sebelah
SUUT

www.papercoLLection.wordpress.com
15

Mengapalkah

p9liJanJ,ian tersebut ditandatangani:?

A
B

Memupuk per:plsdw:m kaurn
Memetihara kepentillilgan imigran Memperkukuhkanundang-tUl,dang Memps:rk.enalkan sistern pentadbkan beru

C

o

·44

Peristiwa

berikut be'l1ka!itsn dellgan kegan:aJsan komunis di Taneh Mel8lYlJL

i i
li-IJ-:'_ U-.

n~t-. ·-.:"'19::"4-:":8=--· -~P:;'-e-m-i:-':-b-U-Im-u:-h-a~n~t~i;"""g~a~orang

Tahun

Perist!iwa

,pengurus

ladang i

be:rb<angsa 'Eropah di Sungai S~Pil.Jlt

Apakah langkah yang diambi'la:leh keraja'sn Br~tis!hdaripada perhsUwa tersebet? A Mengis,)'ittiharkandawlI'a!t B Mela:ncarkan tpersli1gi saraf C Menawaiikan peng.ampunan
D Me ia:ksanakan hukuman bUliluh

45

Makil.Jmat berikut. berkaltan dengafll
Tanah Mel,ayu.

ussha ~E:M·alaan81i~islhsema.sa berada Guard
dari negara Komanwe!

di


Mem.lbuhkanHome

Mernba:wamasuikaskar

MengapaJ!(ah BriUsh metaksanakan usaha tersebut? .A Mengata:si masalah peil"kauman B Mengawa:1pergeirakanpendlUduk C MeililghapUlskan ancsman k'omun~s o M€namatkan kebangkita:n masyarakat
46 Apakahpelf.karayang dituntut olel':l phak Periemuen Baling padatahul 1,955? I Mel€rtakkan slenJata II Membubarkan ps:rU IIII MenEnggal:kan~anah aliI! IV A Me·nyerahka.n hat. kerakya:tan I dan U

k.erajla,aJnterhadap

pih!ak 'komunis dalam

B

C

'Idan IV

D

n dan

m

dan IV

1111

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
[Uhat ha~am.alnsebe1ah SUUif

www.papercoLLection.wordpress.com
H3

41

Apakah kesan pe.laksanaan sistern pendldisan
seoelurn ne.gara me:ncapai, kemerde.kaan? A . Perpaduan rakyat sulcar dica,pai B Pe,lilghijrahan pendudlJk ke bander C Persaing.an antara kaurn me,nlnrgkat

vemakurnar

dilanah

Me!ayu

DPerbelanjaan
8enarai

pengurusan,~1nening,kat

berikurt menur1lj.ukJKan

..
..

g'abung~an Part! Perikatan

.

M~C

I

MeA

UMNO

Mengapakah pihak British menyokong 'gabungaril parti tersebut? A Memul~h~k:an uburl!gcm diplomabk h B Merangika pewlembagaan negara C iMenin!gkatkan taraf :hldu!p pellba,g ai 'kaum D Men~amin kepentingan ekonornl penJajah

TahlJn

Pi~!ihanl a"laJ Miaj~isBandaran R 1954

19550

Pi~iihan Ray-a Maj'Us Perundangan

Persek.l.lItuan

Apakah kepentinqan pill!ihan :raya tersebll!l1'? i~ Membentuk Sistem Ahiii iii Memel'ihara hak ()rang IMelayu ;111: Mell'unUske arah be:rkerajaan sendiri

'IV A

Mengukuhkan kerjasama d1lntara ksum ~dan ~I
~darn ~V IIIdan Iii UI dan ~IV ke london pada ta'hun1956.

e
50

B C

Tokoh bel"i:~(Utadalah .oahli ornbonqan r • • ..

TunkuAJbdullRahman Tun Abduli Razak Hussein Dato PangHma Bukit Ganta.ng!

Apalkah (ujluan rom bong.a!l1~ersebut?

A
8

C
D

Merangka diasar peliaja:ran :Menetapkan tarikh piliha.rnraya Mem:perj;uangkan~emeroek~),<ln Mem:pertahank;E'.In ptndaan perlembegaan

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
[Li~,s;1 h:;;i~a.m.anseoeta n SULIl

www.papercoLLection.wordpress.com
17

51

Ga,mbar beri.kut mefilunjuklkan runding.an

ke arn'h kemerdeke.3in Tanah Melayu.

Bagiaimanakah runding:an tersebut dapat menjamin A Menubuh.kan parti po'litik B Memanta:pkan,sumber ekonornl

keselarnatan

negara?'

C
D 52

Mengutamakanperpaduankaum Menandatan'gani perjanjiao pertahanan
berikut rnerujuk kepada penubuhsn •' •

Maklumat

SuruhanJSly:a Reid .

Dlbenh,J'k pada bulan Mac" 1956 . DipengenJstkan oleh Lord Wll'lliam Reidl

M:engapakah sluruhanjaY8 tersebut dih.ibuhkan? A Meng91ubal parlembaqaan B Memajukan p,endidikan rakyat C lMenetapk,ansernpadan negeri D Memulih.k,a,nhubungsn scraotau 53 lMIeng.apakah

1;945,1 A IMemulilhkan ekonorn' 8 Menj,im.atkanperbelarqaan CMen.yediakan kemerdekaan D Mengalasi ke:l<:umngan pegaw.ai

Pentadbiran Tentera British d!perk.ena~k.an di Sa rswak pada tehun

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
21/1 @ 2011 JPNWiilalyah Pers.e~ILltuan

[Uhat ha laman sebetah SUUT

www.papercoLLection.wordpress.com
113
54

:Rajah berikut berkaitan dengan faktor Gerakan Antipenyerahal1l
tahun 1,946,.

dil Sarawak

pada

Pemimpil1l temparan tidak diajak ben.Jnding
Faktor Ge,rakan , Antipenyerahan Raja Sarawak yang baru tidak dUantik

x
Apakah X? A Melema'hkaninstJ:tus,j

B C 55

o

be raj a Mengharamkam part,jpolitik Menyekat kernasukan im'igran Melalmbatk,an kemerdekaan nagerl

tahun

Senarar be'l"iikutadalah antera oenubuhsn yang bergi,at aktif dii Sarawak pada .

1· 9401..an_


Barisan Pemuda g,arawak (BPS) PerSaJtuCI,n D'ayak Sarawak (PDS) Bafl~san Pernuda Mlelayu Sibu ,(BPM)

Apakah pelfsamaan pertubuhan tersebut? A. Men,entangl penJajah

B

Menuntut Merangka

pilihan raya perlembagaan

C 56

o

Mementingkanpendidikan neg·eri pentadbiran di Salrawak.

'Garis masa beri'kut meneranqkan perubahan

1=1956 I
I
1941

KeahWian Majlis Neg,eri dan Ahmi Mlajl!is Tertinggi dltalmbah [ MajHs ~empata~ dlibe.ntuk

I,

L1~~~]
Me ng'.9 pa!kah bell'Iaku peruCalt'Ja.n pentadbii:r;;ilIl terse but?' A Menel1lma desalkan kuasa luar B Meninglkatlkan sokongan i'migll"'sn C Me'mba,nteras anca:man kornunls D' Merintis ke arah berkeraiaan sendii~i

===~J

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
[Uhat halaman sebe!an

SUUT

www.papercoLLection.wordpress.com
19

57

Apakah

matlamat .. ,.

penubuhan pa_fl:i!be:ri'kut?
Persatuan CifHtll SBba!h {SGA) Pertubuhara Keban'~lsaan !I(siclazan Bersatu (UNKO)

A B C

o
58

Me!~at;lh pem~lmp.internpatan Mefiinduo9j kepern,tiJngankaurn Menggubal per~emba'giaalil ll9greri r Me ning katkan la rat hidup :m,as,y a rakat

Rajah berikut oerkaitan dengan maUamat pembsntukan

Mattamat
pembentukan ..__IM_a_l_a_y_s._ia_~__. Apakahi X?

l/r
"---~

Malaysia,

Me"""jud.k.n pas",ranekonomi _yang IU"~_~
ancama.".nkomunIS X "" """

_I Mengelakkan
[""" ..

I
'I

A B C
D

Menghapus kan sekatan Icuka:i Membentuk pertu buh an sera ntau Menamatkan pemerlntahanberaja Merarncang dassr pe~,aj'arankebang,saan

Apakaill ~angkah yang d~amb~i leh,keraJaan o tersebut? A Mengisytina1rkan darurat B MenYeragaimk.an pentaclb:ir9Jn C IMeng.acl!akan runding'an darnai D !MemlutUlsk.an hubungannegar.a luar 60

British untuk mengatasi

ancaman

Ucapan berikut adail1ah berkaitan dengan Perseku~u an Malays~a p,ad;al tahu riI 1965.

peny[ngk~raJn Srnngap~lra

dari

" ... J1ika ~kn:atidak berp~sah. sudah pasti akan berlaku pem bllnulihan y.ang m eng 9 erunk an _"~ "

Tunku Abdul Rahman
Mengapakah berlakunva penyingkiran t,e'rsebu~? A Mengaba.i kan !:caballiken rakya.t Me~ancarkan dasar perlu9.san kuasa G Membangkit:kafl sentirnen perkauman D Me In.glQial.akk,8 n penyebaran ia 11aman komunts

a

1

SOA.ILAN T AMiAT

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SUUT