Základná bilancia štátneho rozpočtu k 31. 8.

2011
(v tis. eur)
Skutočnosť
2010
Príjmy štátneho rozpočtu
Daňové príjmy
EÚ príjmy
Dividendy
z toho: bežné dividendy
mimoriadne dividendy
Ostatné príjmy
Výdavky štátneho rozpočtu
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu
EÚ výdavky
z toho: EÚ fondy
spolufinancovanie
odvod do EÚ
Transfer Sociálnej poisťovni
Základné výdavky na chod štátu
Schodok štátneho rozpočtu

10 900 863
7 962 242
1 663 319
613 898
487 486
126 412
661 404
15 337 011
864 075
2 822 877
1 892 656
409 951
520 270
1 441 709
10 208 350
-4 436 148

Skutočnosť
k
31.08.2010
6 769 964
5 098 756
948 618
289 405
289 405
0
433 185
9 592 462
835 645
1 483 918
820 577
241 339
422 002
935 933
6 336 966
-2 822 498

Schválený
rozpočet
2011
13 147 834
8 786 829
3 343 890
390 416
390 416
0
626 699
16 957 773
1 163 188
4 695 238
3 343 890
688 812
662 536
1 608 733
9 490 614
-3 809 939

Skutočnosť
k
31.08.2011
7 343 177
5 526 181
1 269 304
82 926
82 926
0
464 766
9 365 397
848 960
1 631 927
982 626
245 437
403 864
1 072 489
5 812 021
-2 022 220

% plnenia ŠR v % plnenia ŠR v
roku 2010
roku 2011

62,1%
64,0%
57,0%
47,1%
59,4%
0,0%
65,5%
62,5%
96,7%
52,6%
43,4%
58,9%
81,1%
64,9%
62,1%
63,6%

55,9%
62,9%
38,0%
21,2%
21,2%
0,0%
74,2%
55,2%
73,0%
34,8%
29,4%
35,6%
61,0%
66,7%
61,2%
53,1%

Index
2011/2010
(v %)
108,5%
108,4%
133,8%
0,0%
0,0%
0,0%
107,3%
97,6%
101,6%
110,0%
119,7%
101,7%
95,7%
114,6%
91,7%
71,6%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful