@t

ffil'

B2
DExam

mintafeladatok

DExam mintafeladatok
K6z6pfok (82)
Hum6n- 6s re6lmodul feladatsorok angol nyelvb6l CD mel16klettel 6s megold6kulccsal

Debreceni Egyetem ldegennyelvi Kozpont DExam Vizsgakdzpont

Debrecen,2008

Szerkesztett6k: Kov6cs Magdolna 6s Vad Kdlmenn6

Anyanyelvi lektor: Ceorge Seel

O Debreceni Egyetem, 2009
Jelen kiadveny a Debreceni Egyetem szellemi tulajdona, Bdrminemri sokszorosi6s vagy tovdbbi felhaszn;ilis kiz.irdlag a Felet6s kiad6 irdsbeli enged6ty6vel lehets6ges.

lsBN

978-963-473-l 33-7

Felel6s kiad6: Dr. F6sris Leszl6 rektor Cim: 4010 Debrecen, Egyetem t6r I .

E-mailt rector@admin.unideb.hu Honlap: www.unideb.hu

Nyomta 6s kdtdtter Alfdldi Nyomda Zrr. 4027 Debrecen, E6szdrm6nyi it 6. Felel6s vezet6 Cydrgy G€za vez6rigazgat6

... A DEXAM vlzscA """ ""'5 " """"' 13 """"""23 " " "" 35 """""""49 "" 5. DEXAM """ "'61 .' 2..vIsMERDT........ MDGoLD6KULCSoK.......... irorr szdvnc fnrfsr fs 1vnr.... 3.... ..isr<r6szsfc....TARTALOMJEGYZfK sAJATossAGAr... 1.... ip.BEsztDfRrfs. 6.....BEsztDKfszsfc 4.. ABour " "53 7.

A DExam vizsgarendszer szintjei kiivetik az Eur6pa Tanfcs dltal elfogadott KER szinteket.. Beszidtrtls kdz6s feladatiinak hanganyaga is egyszer szerepel a CD_n. vizsgrira jelentkez6knek mrir a A A jelentkezdsi lapon meg kell jeldlnitik. Az els6 rdsz riszletezi a DExam vizsgarendszer f6 saj6toss6g6t. Jelen kiadvrinyunk a DExam kdzdpfokLi (82) nyelwizsg6t mutatja be. Beszidklszsig. A kdzds feladatot/feladatokat kiadv6nyunk egyszer kdzri. irott sziiveg artese is nyelvismeret. A m6sodik r€szbe' kdzreadott humdn.dles" vizsgfn is kdzhez kapjrik. a humiin_ vagy reiilmodui kijzdtti vrilasztdsi lehct6sdget.ds reiilmodul feladatsorcL az adott modul feladatai melett tartalmaznak rkdzds' dltaliinos tdmaju feladatot is.elkdsziildsr. ugyanigy a .al kivdnnak vizsgiizni. feladattipusai16l ds a vizsgiz6i teljesitmdny drtdkeldsdr6l. A vizsga sor6n modult v6rtani nem lehet. A kiadv6ny vdgdn talalhat6 megold6kulcsok ds mintamegold6sok segitik a i. majd dtrekintdst nyijt a DExam kdzdpfokrt (B2) nyelwizsga feldpitdsdr6l. hogy hum6n_ vagy re6lmodul feladatso. A feladatokat ds a hozzrijuk taitozd angol nyelvii utasit6sokat abban a form6ban adjuk k ahogyan azt a vizsgdz6k az .Kedves Vizsgrizdk! Az allamilag elismert DExam vizsga a KER (Kdzijs Eur6pai Referenciakeret) ajAnlesait kdvet egynyelvii angol nyelwizsga. mely a kommunikativ cdlok megval6sitdsdhoz sziiksdges nyelvtud6l iiltaldnos 6s a vizsgez6k drdekl6ddsdnek mcgfelel6 tdmaktlrdkben mdri. iraskdszslg teljes feladatsoriit ta1almazza. A kiadvAny kdt rdszbd ell. mdsodik risz a DExam kdzdpfoki (82) nyelvvizsga ndgy vizsgardszdnek Beszidirtes.

laikusok sziimdra ir6dott tudom6nyos ismerette{eszt6 szdvegeken alapulnak. kdmia.) vagy a technika tdmakcidbe tartoz6. de a trrgyi tudist nem mdrik.^.iga a humiin. . mig a termdszettudomiiny ds a technika iriint drdekl6d6knek a re6lmodul vdlasztis6val lesz nagyobb esdly0k angol nyelvi ismereteik bizonyit6sdra a DExam vizsgarendszerben. 1. Az 6ltalenos tdm6jf 6s a modulfeladatok ar6nya a DExam kijzdpfokti (B2) nyelwizsga vizsgadszeiben eltdr6l egyes c c . A feladatsorok modulfeladatait az alabbi piktogramok jeliilik: sa r>i ti . A DExam vizsgarendszer sajetoss. a kisel6ad6s a modulfeladat.. fizika. A modulfeladatokat sziirke az szin jeliili: Feladatok szima Beszddkdszsdg irott sziiveg dfi6se 6s nyelvismeret A modulfeladatok nem feladattipushoz ktjt6dnek. A modulfeladatok a vizsgdz6k sziikebb vagy tagabb 6rdekl6d6si vagy szaktediletdhez kijt6dnek. csillagdszat. Az 6ltal6nos szdvegek t6meja az Atlal1nos tdmakiiriikben megieldlt t6makdrdk valamelyikdbe sorolhat6 be.ivdszeti tdmrijirak.inos tdm6jir' Itt nincs modulfeladat A modulfeladatok hely€t ds ar6ny6t az alfibbi tlbli. amely a diAkok kdzdpiskolisok.. A DEXAM VIZSGA SAJATOSSAGAI l. * reatmoctut .vagy realmodul kdzotti velasztasi lehet6sdg.vagy rerildrdekl6ddsiik messzemen6 hgyelembevdtel6vel eldgiti ki. ds ebbiil egy.0r. ds ebb6l kett6 modulfeladat: a B eszddkdszstg vizsgardsz 3 feladatb6l rill. Humfnmodul vagy re6lmodul k0ziitti vilasztasi lehet6s6g A DExam olyan dltaliinos nyelwizsga. ezek kdztil kett6 modulfoladat. informatika stb.1. egyetemistiik ds a mar dolgoz6 nyelvtanul6k nyelvhasznalati ig6nyeit termdszetes hum6n. a redlmodul feladatokd pedig a temdszettudom6nyok (biol6gia. szociol6gia stb.zat foglalja iissze. a Beszlcldrtis vizsgardsz feladatsora 3 feladatb6l rill.0.) vagy mi. A tdrsadalomtudomanyok ds a miivdszetek irant 6rdekl6d6k nyelvtudasukat 6ltal6nos ds hum6n tematik6jf feladatokon mutathatj6k meg.. a humiinmodul feladatok t6rsadalomtudomdnyi (ircdalomtudomdny. egy-egy vizsgadsz feladatsoriiban a fenti arenyok megtartasaval m6s-m6s feladat lehet a modulfeladat. az irott sztjveg irftse As nyelvismelel vizsgardsz feladatsora 3 irott sztiveg dftdsdt ds 1 nyelvismeretet mdr6 feladatb6l dll. tiiftdnelem. nyelv6szet' ndprajz. iraskdszsdgtizsgardsz mindkdt feladata dltal.

vesz€lyek). teft onzmus Magyarorszig g zdasigi. 6tk6pz6s. Kiizdpfok (82) szinte . kdzlekedesi nodl) Eg6szsdgiigyi elbtas (szocielis ell6t6s.1. szenvedilybetegek. orvosn6l) Kdrnyezetiink (id6jrres. dvszakok. pl. Alapfok (Bl) Csabd 6s rokons6g Ktiz6pfok (B2) Csalid (tipikus szerepek. osztalyt6Nak Mindennapos tev6kenys€gek. intemet) Etkezds (Ctelek) Vesarles (boltok. 6lninyek. mindennapi dlet A barits6g szerepe (kiils6.€s n6vdn. m!nkavCgz€s) Szabadid6 (olvasas. probl6rnik) Bar6tok. aut6szerviz ds egydb j avittat. ismerdsiik Felsaifok (Cl) Csal6d (munkamegosztas 6s szerepek. piac".iliseg) Nyaral{si szokasok.'vileg) Kdrnyezetvddelem fogyatekkal 6l6k) Kdmyezetszennyezds K6zbiztonsAg (biinoz6s. bels6 jellemz6s) Lak6hely (otthon.. Nyaralas (kdsziiltid€s. gyermeknevelds. programok. Fels<ifok (Cl) szinten a. ritbaigazids) Sport (kedvelt tevdkenys6gek) Egdszsdg (b€tegsigek) Szol g6ltatdsok ig€nybev€tele (pdnzv6ltAs. kultirdja A cdlnyelvi orszigok kultun{ja . politikai rendszere. genenici6s probl€mak) Badtok. ritkitzben) Etkez€s (kiil6nfele dtrendek.sok) A kdzleked€s probl6mei (rithel6zat. Lak6hely (falun. Altalinos t6makdriik A DExam vizsgarendszer 6ltal6nos tematikAjdt a szintek egymesba €piilii tdmakdrei alkotjak ! hogy egy adott szint tdmeja taftalmazz az lev6 szinten sziikebben vagy konkretabl ^lal/. v6rosban) lskolarendszer. Munkahely (f€ladatkdrijk. turizmus. elbskeresis) Szabadid6 (hobbik. 6tterem. Katzlekedis (tdrnegkdzleked6s) Sport (ndpszer. 6s munkandlki. mozi. hdzimunka) Tanul6s (tandrgyak.a meghatArozott tdmdt. toviiLbblanulas Lak6shelyzet (t6mogatAsok.) Munkav6llal6s (szellemi fi zikai munka. fegyvertartes). TV. otthontalans6g) KoBzerii tud6s (nyehtudes fontoss6ga) nyelvtanules) Foglalkozes (helyszin. utazas szinhfu. piac) V:iserbs (visa esi szokesok) A vesArlrsi szokasok etalakulasa Szolgeltalisok 6talakul6sa Szolgaltalisok igdnybevdtele (szelloda. 6llat.v6s6rl{si szok6sok 6talakul6sa" a v6sdrl6s tdmakii szembeni kdvetelmdnyek v6ltoais6t mutatja.t spoitok) Egdszsdges €letm6d (betegsegek.vds6rldsi szokisok".boltok. posta) Kdzlekedds (tttmegkdzlekeddsi eszkdzitk.. oszLilytercak.2.. munkalirsak.: Alapfok (Bl) szinten a v6sdrlds a.

c Beszlddrtts Besz&lkdszslg ir6sbeli vizsga r6szei: irott szaiveg irlise iruskdszsdg. mesrdszt pedig a Beszdd.3. mlnd a Beszidkt\zsig vizsgar€szben legaldbb l0 pontot (40Yo-ot) szercz.1. ha a. A nyelvismeret mdrdse cgyrdszt az irott sziiveg drtdsevel egyiitl titftdnik. hogy mind az iratkiszsdg. c . A vizsga fel6pit6se A DExam vizsgarendszer komplex tudiist m€rii vizsga./hamis 6llitds Hi6nyos szdveg kieg€szitdse sz6kdszletb6l/4 vdlaszlehetiis6sb6l lniskdszsdg Levdl Fosalmaz6s 90 p€rc 25 Az ir6sbeli vizsga akkor sikeres.6s irdskiszsdg vizsgar6szek drtdkel€si szempondai kdzittt szerepcl.tizsgia6 a megszerezhet6 50 pontbdl minimum 30 pontot (60%-ot) eldr igy.ind a Beszdd1rtus. irdsbeliMZ vi Yizsgardsz Feladattipus td6 75 perc Maxindlis vizsgaponl 25 irott szdveg drtdse ds nyelvismeret Riivid vdlaszt igdnylti k6rddsek Mondatrdszlet visszahelvezdse szdveebe Isaz. Sz6beli /izsgardsz Id6 Hozz6rendel6s Maimdlis vizsgapont 25 Beszdddrtds 30-35 perc Kies6szitds Tdbbsztirds feleleNelasztes (3 lehetdsdqb6l) Besz6dkdszs€g Kiseliiad6s Tdrsals6s a vizssiiztatoval Beszelsetds a vizse6z6terssal l8-21 perc 25 A sz6beli vizsga akkor sikeres. As hyelvismeret A vizsgen kiilitn6ll6 nyelvtani teszt nincs. hogy n. mely sz6beli Sz6beli vizsga rdszei: ds irrisbeli rdszvizsg6kb6l till . mind az irott sziveg e Ase ds nyelvishetet vizsgardszben l0 pontot (40%-ot) vagy azt meghalado eredm€nyt 6r el.gy. . ha a vizsgiz6 az el€rhetd 50 pontb6l minimum 30 pontot (60%-ot) szergz (.

Vizsgar6szek * kiivetelmdnyek. szisztematikusan kifejtett el6adast tud tartani. 8 .ijri. A 3 feladatb6l 2 modulfeladat.4. megfel a kommunik{( zavar6 nyelvhaszn6lati hib. tdbbszdrds felelcrv6lasztas (3 lehet6sdgb6l). amelyek szerepelnek a feladatlapon. mind a besz6l6 ndzeteit ds attitri megbirk6zrk a kis.konyan.ik ndlkiir tud rdszt venni a tiirsargiisban. a maximflisan elvi kdvetelmdnyeki g (B2+) terjednek. ds drvekkel tAmasztja al6: sziiksdg esetdn el tud t€mi az el6re elkdszitett szijvegt6l. 6rt6kelds Az egyes vizsgardszek kitvetelmdnyei a minim. 3.e u ajos lelr erelekl<el js. vilagos. hogy a sz6t6rhaszn6lat nincs megengedve. hozz6rcndelds. A hangfelvdteleken brit 6s amerikai angol beszdl6k szerepelnek.il hallja. A vizsgafeiadatsor 3 ktiltjnbitz6 hanganyagb6l lill. Besz6d6rt6s Ki. A vizsg6z6 a hanganyagokat hangsz6r6n kereszti. hdrrd n) a it. B2-t A \izsgt\zo meg tudja drteni a legtdbb nidi6s dokumentummrisoft ds egy6b felvert kdzvetitett hanganyagot kiiznyeivi kiejtis ds norm6l beszddtempd esetdn. 2. Vilrgos. hogy dsaevehet6en korl6tozni ke]lene mondanivald B2+.iretelmdlt-ek B2+t A \izsg6zo meg tud drteni kdznyelvi ejtdsben rdgzitett hangfelvdteleket 6ltal6nos 6s tl szakte. tndkeb: A feladatokban minden kirdds helyes megvdlaszol6sa 1 pontot 1. 6s kifejti a kiil6nbdz6 lehet6sdl el5nyeir e.l. amelyekhez 3 kiiltinb6z6 tipusf f€ kapcsolddik: l. A vlzsgiE6 altalanos ds szaktediletdhez kapcsol6d6 tdmak szdles kdrdben folydkonya! hatdkonyal tud kommunikalni andlkiil. a fontos goldolatokat kiemeli. Minden vizsgardszre dw6nyes. kiegdszitds.2. 1. 6s elhangzanak a hangfelvdtelrdl is. drveket hoz fel egy bizonyos ndzet mellett vagy ellen. feladattipusok.iiletdhez tartoz6 tdmiikban. er6re elkdszitett er6ad tud tartani. 6rti mind a taftalmat.lisan elvfttt6l (B2_).vetelmdnyek dr. 4. Besz6dk6szs69 Ki. I pedig 6ltal6nos tdm.4. B2-: A vrzsgiLz6 6ltal6nos ds szakteriilet€hez kapcsol6d6 tdm'kbal hat.1. Fe ladattipus ok A vizsgiiz6 a feladatokhoz angol nj utasitdsokat kap.

. a nyelvtani szerkezeteket. dsszetett szijvegeket. Ezutdn a kivelasztott szriveghez mcgkapja a kdrdist. kipes a sziiksdges rdszletek megdrtdsdre.Feladattipusok DExam Besddkiszsdg vizsga p6ros vizsga. a kisel6adrshoz. modulvdlasztdsrinak megfelel<i tudomdnyos ismerettedeszt6 jellegii szdveget kapi rdvid mdrlegelds ut. .in viilaszthat. kommunikativhatdkonysag.4. irtdketds A vizsg6zd pontsziima a hiirom feladatban ny. irott sziiveg 6rt6se 6s nyelvismeret Kdwteh4nyek 'jjsagcikkekb6l tudomanyos-ismeretterjeszt6 iresokb6l gyorsan is pontosan Tudatosan haszn6lja B2+. kisel6adAs. tdrsalgiis a vizsgiiztat6val. akivel egytitt kivennak vizsgrzni. azaz egyszerre 2 vizsgez6 van jelen. A vizsgriz6k a jelentkezdsi lapon m€gjeldlhetik azt vizsg6ra. B2-| A . Kdpes a nyelvtani ds lexikai szerkezetek hasznilatdra iisszeteft sz<ivegekben is- \tzsg6z6 gyorsan 6t tud olvasni hosszabb. Az drtdkelds szcmpondai: . 3. de cz nem szemit be a vizsgaeredm6nybe. A 2 a vizsgez6tArsat. Kdpes a nyelvtani szerkezetek megfelel<i kontextusftigg6 haszn6latiira. gondolatokat 6s vdlemdnyeket. . A harmadik feladatban a vizsgdz6k egymdssal tiirsalognak. gondolatdbresztds perc felk6sziil€si idii 6ll rendelkezdsre. Altal6nos tim6jf tljsrigcikkeket es szdlesebb szakteriiletdhez kapcsol6d6 tudomanyos-ismeretterjeszt6 irdsokat.3. Ha valaki a tdrs megnevez6se n6lkiil jelentkezik a A vizsga bemutatkozdssal indul. beszddfolyamatossag ds fonotikai jellemz6k.ijtott itsszteljesitmdnye alapjdn sziiletik. ds megtal6lja bcnniik a ldnyeges rdszleteket. melyik szitveg tdm6j6t rdszesiti eltlnyben. Ez kdt vitatjak meg sajat elldspontjuk mellett drvelve. A vizsga 3 feladata kdziil az els6 kettiit egydnilcg. A vizsgrizo kdt rtivid. amelyre 3-4 percben kifejti A szdveg funkci6ja a t6ma felvetdse. vdlaszAt. a harmadikat pedig parban kell megoldani: L 2. A kisel6adishoz l0 A m6sodik feladat t6rsalgiis ds hetrenyait ktiliinbdzd 6ltal6nos tdmAt €rint. szokes stb. 1. egy adott jelensdg. Az clsri feladat tinrill6 kisel<iadis. besz6lgetds a vizsgez6trirssal. akik vizsgiztalo cl6tt tcszik Ie a vizsgrit. A vizs$Az6 eltalanos t€mejt €s szdlesebb szakteriiletdhez kapcsol6d6 ki tudja sziimi az informAciot. a Vizsgakdzpont szamit6gdpes rendszere automatikusan vizsgdz6tiirsat sorsol hozzd. eldnyeit a vizsgdztat6val. sz6kincs ds stilusnyelvtan ds kohercncia.

Mindkdt feladat tdmAja dltalinos. 6rdekl6ddsi kdrdvel kapcsolatosan szamos tdmakdrben kdpes fogalmaz6st imi.baretie-mail r. Az ir6smiivek elkdszitdsdt irdnyit6 l0 . Egy adott vizsga kdt konkdt feladat6t a Vizsgaktizpont jeldli ki.kdztl a Vizsgakiizpont haterczzn fiel. amelyben kifejti dr. Feladattipusok A feladatsor mindig k6t k0l6nbdzti miifajt kdpvisel6 feladatb6l All.inlevdhe. a 4. mondatrdszletvisszahelyezdse sziivegbe. Ertdketls A feladatokban minden kdrdds helyes megv6laszoliisa I pontot 1. hogy melyik bele egy adott vizsgaid6szak feladatsor6ba. 2 pedig altalinos t6m6ju. 2. B2-: A vizsg6z6 ldnyegre ttirden tud reagdlni hirdetdsre. ler 1 levdl . Kiiretelminyek B2+: A vizsg6z6 hatdkonyan tud reag6lni hirdetdsre. 4. panaszlevdl). hivatalos ds magdnlev6lre. drdekl6d6. kifejezi dzelmeit stb.4. val6siigos vagy kdpzelt esemdnye tdrtdndsek6l. pedig a nyelvismeretet md nyelvismeretet m€r6 k6t feladattipus Hiinyos szdveg kiegdszitise szdkiszletb1l vagy a Hit szij|eg kiegdszitise 4 valaszlehettisdgb'l A . rdszletes leirAst ad.. amelyben k drveldsdt. tdrtdn6sek61. hi6nyos szdveg kieg6szit€se sz6k6szletb6l/4 velaszlehet6sdgb6l. a miifaj jellemz6inek figyelembevdteldvel kell kifejtenie a vizsgii6nak. 3. rdvid v6laszt igdnyl6 kdrd6sek. ahol az egyik mindig m6sik pedig fogalmaz6s. fogalmazris (elbeszdl6.4. vdlemdnykifejt6). hivatalos ds mag. igaz. leir6. 2. Ezekhez 4 kiil6nbdz6 tipusi f( kapcsol6dik: 1. irdsk6szs6g dr. szempontok segitik. mag6nlevdl.rhamis rillitds. ndgy feladatb6l az elsii 3 az irott szdveg dftdsdt. Erdekl6ddsi kdrdvel kapcsoiatos tdmakiiriikben kdpes fogalmazast imi. A 4 feladatb6l 2 modulfeladat.Feladattipusok A vizsgafeladatsor 4 kiildnbtizii tdmaji szdvegb6l rill. melyeket tetsz6leges sonendbei terjedelemben. .tgy hivatalos levdve-mail (pA1y6zati.el t6bb6-kevdsbd rdszletes leinist ad val6sdgos vagy kdpzelt esemdnyekriil.

Lrlelceles A fels6 sz6sz6mhatrir tull6pdsdt A feladatok drtdkeldse az al6bbi 4 szempont alapjdn tdrtdnik: . feladat teljesltese.Mindkdt feladat sz6sz6mterj€delme 120-150 sz6 kdzittti. r . sz6kincs. pontlevorxis nem biint€ti. koherencia ds kohdzi6. l1 . . nyelvtan.

Tdbbszdrds feleletY6laszt6s l3 .2. Ilozzdrendelds llh CD track I CD tnck 2 2. facts obout American history F*. Kieg6sdt6s Dying trade of the Sahara cD track 3 A war novel CD track 4 Black Sea treasules CD track 5 3.*roo* cennry Radio programmes: The wry begi ning ofspace exploratioh l.nrfs FELADATTiPUS FHuro*roou" Radio programmes: Myths vs.nf. Bnszf.

ritc in ink. 2l After the tcst you should hand in both the task shcet and your answer sheet. At the cnd ofl test you will be givcn 5 minutes to do this. you are given about 30 minutcs to answcr thcm.LISTENTNG INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Thcre arc questions in this paper. you may writc all your answcN on thc tl shcet but yo'must transfer your anslvers to the separate answer shcct. you may not correct your ans\vcrs on t answer shect. l1 . Throughout the tcst you should \\.

Between the two listenings you will have 30 seconds to think about the answers.lhs vs. First you will have I minute to study the task below.facs aboul 17th cenluty American histotr 1 ahildren behave accordina to their sex Differcnt wavs of celebrating Thanksgiving Statistical data about women's rolcs 2 e D E F 3 4 Free time activities with pcople ofthe same sex 5 Spofts events as parts ofThanksgiving celebrations G Recent steps against sex discimination l5 . Thcre is one example fr-. Then you will hear the text twice.t Part I Radio programmes You are going to hear parts of different radio programmes.'t at the beginning. extra topic that you do not need to use. While listening. Staft studying the task no$. There is ONf. match the programmes (l-5) to their main topic (B-C) by writing the appropiatc lctter in the box al'ter each progmmne.. Affer the second listcning. you will have I minutc to finalise your answers on thc task sheet. PROGRAMME 0 A MAIN TOPIC A R M).

Then you will hear the text twice. There is ONE exba topic that you do not need to use. Between the two listenings you will have 30 seconds to think about the answers. Start studying the task now.*. After the second listening. First you will have I minute to study the task below. While listening. PROGRAMME 0 A The very beginning ol space exploration t The most likely theory for life in the unrverse 3 Old CD recordings need to be remixed 4 NASA plans to revisit the Moon Recent discoveries ofthe Mafiian surface 16 .4. at the beginning. match the programmes (l-5) to their main topic (B-G) by writing the appropriate letter in the box after each programme. you will have I minute to finalise your answers on the task sheet. There is one example fr-. Radio programmes You are going to hear parts of different radio prog'ammes.F.

Pzrt

2

Dving trade of the Sahara You are going to hear a text about the salf trade of the Sahara. First you will have I minute to study the task below. Then you will hear the text twice. Between the two listenings you will have 30 seconds to think about the answers. Whilc listcning, complete thc notcs (l-9) in a maximum of FOUR words. There is one example (r) at the beginning. Aftcr the second listening, you will have 1 minute to finalise your answers on the task sheet.
Start studying the task now.

CAMEL CARAVANS

rr'ake

a

150 mile

iournev

(0J- Every

ueek

(t)

they set out on theirjourney.

VALUE

Salt was called the

(2) ofthe Sahara.

.
LOCAL GIJIDF,

a(n)

(3.) man

.

was from a shepherding family grazing

(4) and goats

THE MOST IMPORTANT WORDS

camel, sand, thirsty,

(s)

DIFFICULTIES DURING THE TRIP CAMELS

no road

sleeping

(6)

can carrv watcr for

(7) travcllers.

. .
SALT MINERS

have no houses, no liesh water, no medicines

live without utilitics such as

(8) or telephonc

.

slaves in fhe Middle Ages

(9) in the 20th century

.

desperados in our time

17

43o".,,
A war novel

You are going to hear a text about a war novel by scott rorow. First you have I mi[ ,l:^,::1-o:,"n . Then 1ou \ hear rhe re\r rwice. Ber\ een,r,"'* ii,i.n,ng. i."^::11 1ou, nave JU seconds to think abour vour answers. While listening, decide which answer I completes each sentence (l-7) and circle its letter (A, B or C). Tfi"r"-i. on"""u-pf" fOl n beginning. After the second iisrening you will have rninuie ;'fi;;i;.;';;'an,.v"., on

i

wi

i

Stafi studying the task now.

0

In the early 1970's Scoft Ton ow

A B

became a lawyer

wrote

hisfrst book
a

@
I A B
C

coutdn'tfinrt

pubtisher

Today Scott Torrow works

mainly as a lawyer only as a w ter
as a

lawyer and writer

2

ln his best legal thrillers tho main character is

a lawyer.

A B
C

always never

mrely

J

The aurhor's latesr nor el lakes place

A B C 4 A B C

of World War tl.

at the beginning

in the middle in the last months

The novel includes a shocking

section about a concentration camp.

realistic bizane

l8

5

The personality ofthe main character, Dubin and the author's father is
the same.

A B
C

exactly
somewhat not at all

The war diaries of the author's father were kept

A B
C

neat and

tidy

in an old suitcase in the cellar in
a

box among his wartime stuff

7

The mother

the novelist to use his fath€r's lette$.

allowed

B forbade

c

enaouraged

19

B or C).. Then you will hear the text twice. First you will have I minute to str task below. Between the two listenings you will I seconds to think about your answers. A B Q about the seas he has explored about a mystical shipwreck he is goi g to explore why he keeps going back to Turktl' ln the Black Sea A B C the chemistry of its water preserves old ships we can find lots of sailing ships cxplorers tJ to protect the environment 2 The scientist A B C has written a book about a mythical has a new theory about myths figure thinks that there must be some truth in mvths The ancient ship at the bottom ofthe sea was A B C discovered by Greek scientists found in good condition brought up to the surface 4 The Greeks A B C wanted to get food from the sea were afraid to go to the bottom layers became rich by fishing 20 . There is one example (r) at the beginninl the second listening you will have I minute to finalise your answers on the task sheet. decide which answer best complet sentence (1-7) and circle its letter (A. While listening. 0 Filsl lhe reporlel asks the scienlist '. Start studying the task now.Part 3 Black Sea treasures You are going to hear an interview with a scientist.

A B C are rare these days are sometimes vory violent - may do much harm to people . 7 In his last cxpedition they found that deep water sites were A used as a trash can B destroyed by pollution C safe from air pollution - 2t . A goes back to 2000 BC B is paft ofa natwal process C is the negative result ofhis last expedition 6 According to the scientist dramatic changes .5 The repofter asks ifextinction _ .

rvaNvomrr.ell to the Jloppy disk vagy Cleter ravens prove they're no birdbruins tdma: Etkezls vagy Hatry Potter theme park planned Trrsalgis a vizsgiztat6val 2. tdma: vi^giz6trrssal Is it a good idea to do shopping i a big supermarket? 23 . Kisel6adis Britain vagy Lost in lranslation B vizsgirzo The big iss e: Latin B vrzsglLz6 Farev.ADATTIPUS SH. 3. A vizsgia6 Non-stop quizzes fot TV viewels vagy Dis covered : Stonehenge Vil lage F*urroou. Bnszfoxnszsfc -.3. Besz6lget6s a l 2.I. A vrzsgirzo Ice Age l.3 FF.

Now..s grasp.:ffiTr::::::1.50 per minute to take part.ir.:: :ffj .n':..l ffi rili"i l?ffi 1: Question: Why do you think quiz programs are so poputar with viewers? Non-stop quizzes for TV viewers When lor'iall-in" prugranning lTy launches un entirc channe! le. that callers will get as far as speaking to the presenter. for example. ustng thc texl as a staning poinl.:f:Jfi^ incredibly easy..hn h hus grown rapi.. however.:"l'. u. be entenng a crowde(l maftet Playing along at home has always been an option with television quiz shows."jlJll::"." numbers or send tcxr m". there are channels entirely devoted to live contesrs wi.. it will u.:.il::::..""r"." on digital satellite in the UK.:: ITVI. il i"lr1#r.quizzes next nlonth. ". giving the impression that the money is well wirhin the viewer. u z programs and hcn prepare a 3-4 minute talk in answer to the questi( tretow.0"r.1Jil1"J.h v. devotes four hou stakes are orten hish. There is no guarantee.:1.lh in rhe pusr y:.-.*... you can use ideas from the text but bur yo.T.. however.ticated to. while a number ofother channels now include similar programming in parts of their schedules. despite paying as much as f 1.i i ."".'. wirh thousands ." nor a r o*ed toiilllG--iH ..Jii ..Part I CANDIDATE A {Jtext l i r q I-:i9.

Part 1 CANDIDATE A Text 2 Read this text about a prehistodc village and then preparc a 3-4 minute talk in answer to the question below. 25 . using the text as a starting poinl quote sentences or sive a summarv ofthe article. @ Question: Would you visit this village if it was open to the public? Why (notx Discovered: Stonehenge Village The people who built Stonehenge in southem England thousands of years ago had wild parties. The village is less than 2 miles (3. or "henge. and huge amounts of animal bones and broken pottery. - history experts who investigate how human Archaeologists digging near Stonehenge on Salisbury Plain last year discovered a large prehistoric village where they think the builders ofthe mysterious stone circle used to live The village was shown to be about 4. This is according to recent work by archaeologists beings lived in the past. the same age as Stonehenge and as old as the plramids in Egypt. eating barbecued pigs and smashing up pottery before throwing their dead relatives into the ver. You will have 10 minutes to prepare. stone arowheads.600 years old.2 kilometres) ftom Stonehenge and lies inside a massive manmade circular earthwork. During the talk you may use the notes you have made but you axe not allowed to read thern out." known as Dufiington Walls. tools made of deer antl€rs. Remains found at the site included jewellery.

26 . l2J sludcnts havc taken. there is perhaps more t nced li)r thc lirneless. Horace and captivate evcn a young audience because ol thcia enduring treatmcnt ol themes all too rc war. Euripidcs. krve. Virgil.jealousy.' in In the admittedly sclcctivc statc school rvhere lleach thc subject is thriving. the family. ln a similar period. Sophocles. suffering. flicndship. celebrity-obsesscd socicty in which we live. You will have l0 nlinutes to preparc. CCSE Latin. liom I the 8l students did so Tlrcre arc now l6 students taking Latin in thc sixth foflr. angcr. lsllMll-dlbSillglg Question: Is learning l.orks ofexttaordinary writcN such as Ilonrer.atin and reading classical literature outdated today? Why (not)? Thc big issue: Latin Will Hutton mistakcnly sounds the imrninent death kncll lbr classical subjccts minorily of 'doughty privale schools. (lver 2002-2007. Thcrc wero lE last year. \\. or will take. univcrsal qualitics that l-atin olfcrs in abundance. g thc talk you may use lhc notes you have madc but you Durin allowcd to read them out. tragcdy.1 rrinute talk in answer to the qucstion belo{ m the text but do not ouote sentences thc tcxt as a starting point. and our shared h In the cphcmeral.Part t CANDIDATE B J Text I Read this texl about Latin and then preparc a 3-.

Part I CANDIDATE B r '3F Text 2 Read this text about a theme park and then preparc a 3-4 minute talk in answer to the question below. Harry Potter author JK Rowling said: "Thc plans I've seen look incredibly cxciting." hc said. Question: Would you like to visit such a park? Why (not)? Harry Potter theme park planned A theme park inspired by thc advenlures ofschoolb<ry wizanl Hary Potler is to ope intheUS. You will have l0 minutes to prcparc. During the talk you may usc the notes you have made but you are not allowed to read them out. shops and attractions bascd on Harry Potter locatjons like Hogwarts and llogsmeade. "Our primary goal is to make sure this expeience is an authentic extcnsion of Harry Potter's world as it is portrayed in the books and films. Oscar-winning production desjgner Stua( Craig. and don't think fans of the books or films I will be disappointed. is leading thc creative design lbr the park to ensurc it rcmains faithful to JK Rowling's vision." The park will featurc rides. who has worked on thc Harry Potter films. 27 . in 2009. using the text as a starting point. You can use ideas from the text but do not quote sentences or sive a summarv ofthe article. The Wizarding World Of Harry Potter will open at thc Universal Orlando Resort. in Florida.

. Question: Are you afraid of thc effects of global warming? Wh-r'- (not)? lce Age Britain Britain was oncc covcrcd by glacicrs that wcrc almosr 2 kilomcters thick.Part I CANDIDATE A St"*. glacicrs only rcttcatcd 8000 years ago liom Scolland and ldry's landscape can tcll us icy times. Amnzingl). DLrring the trlk yuu -ay usc theffi-.c call survrve a exccssivc rvanring. But thc big question fbr us is if humans and wildlil. n^-but you arc not allowed to rcad theln out. Read this lcxt about gbbal warming and then prcpare a 3-4 minute talk in ans\\cr 1() the q bclow. But there arc clues that Britain was not always cold thcrc \ere warmer intcrglacial when the hippopotamus was one ofthc most common animals in Enaland! But will glacicrs ever return to Britain or rvill global warrring permancntly disrupt nafural swings fiom ice agc to warl) periods. 28 ./ Thc latesl research suggcsts thal hu climatc changc will be a tcntporary phenomenon tbr a couplc of centurics that may only next cold phasc. you can use ideas from the text but do noi lglltqnces or sivg a suFmary of the article.. you will hive l0 miiutes to prcpare. usiDg lhc tcxl as a starting point.

using the text as a starting point.nd then prepare a 3-4 minute -" Question: As a tourist. Spanish or what have You.itu the talk you may use the notes prepare not ullo*ed to read them out You will havc l0 minutes to but yoo Read this text about a new gadget a. sites offer Even those without a PSP caa hop on the tavel-tech bandwagon: a whole range of text or voice guides that can be downloaded to iPods and other MP3 players' 29 . A distant dteam? Not iftechnology has its way Thetoolsarealreadypartiallyinplace:Sony'sPlayStationPoftableoff'ersaseriesofinteractive city guides produced w ith Lonely Planet. as ttel1 as TalkMan' a ptogram that uses "super-advanced' ultra-futuristic voice-recognition technology" to tum your muttered English into word-pedect German. Du. You can use ideas from the lext but do not you have made seniences oi eive a summarv ofthe articte.Part 1 CANDIDATE A Sr"'tz talk in answer to the question quote below. never get lost. would you use such gadgets? Why (not)? Lost in translation Is modem technology ready to replace thc old-fashioned guidebook? Pas encore' says Robert Colvile. can calculate cunency fascinating conversions without any mental aithmetic' and have a friendly guide mutmuring historical trivia in your ear. Imagine a holiday where you speak the language perfectly.

9cm) piece ol plastjc when stocks run out. etc. ln 1998 alonc about two billion werc sold. Britain's largest computer retail chain. the floppy disk is about to join the video player. using the text as a stafting point. You can use ideas sentences or give a summarv of thc article. Memory cards.Part I CANDIDATE B Sr"rtr Read this iext about iloppy disks and then prepare a J-4 minute talk in answcr to the t hut do nol below. Question: Do you still use floppy disks.000 times 30 . It $on role in such 1990s thrillers is The Net uith Sandra Bullock. audio cassettes. appearing first in l97l back-up of rccords and dala in an easy-to store fonnat. plans to stop t0 a the 3%in (B. You will have 10 minutes to prepare. dcck and film camem on thc tcchnology scmpheap. and thc James Bond hit replacing thc rolc played by microfilm in 1960s spy films. tvas oncc a vital accessory.44 megab)t€s I data. but they could hold only about 1. During the lalk you may use the noles you halo but you arc not allowed to read thcm out. \\'riteable CD/DVDS and mcmory sticks can stotc up to . Tlrc floppy.? Why (not)? Fare\Yell to the floppy disk Aftcr 36 years ol'whirring and clunking. Thc Hertfordshire-based PC World.

.Part 1 CANDIDATE B Sr""tz I{ead this lcxt about animal intelligcncc and thcn prepare a J-4 minute talk in answer to the question below. In the latest issuc of Jaierlf.r . ravens wcrc allowed to sit on perches fftrm rvhich picccs ol'lneat dangled fr-om a string.Only try rcpcating this process could a raven reach the end olthc string and get the tasty morsel. During the talk you may usc the notes you have maclc but you arc not allowed to read thcnl out. and why? Clever ravens prove they're no birdbrains lbr the title of thc world's sccond Scicntists have revealed an uncxpcctcd candidate snrarlesl crcaturc: the ralen. placc a loop on the perch and hold it u.' Ilcinrich said. and could be a sign of surprjsing intelligencc. Bernd Hcirrrich of Vcrmont University cxpcliments thal showcd that some o1'the tbilities ol ravcns 'surpass those ol'grext apes. llesearchcrs say a bird brain is no longcr a sign ol stupidity. a ravcn had to pLrll up some of thc string. Qucstion: Which animals do you think are intelligent.' reveals In one. You will have l0 minutcs to prcparc it. using thc tcxt as a starting point. and thcn pull up another section of string and hold that loop on the perch.lnericdn.ith a cla\\. You can usc idcas liom the text but do not quotc sentcnccs or gire a summary of thc article. lt . 'l found ravcns could perfbrrr this conrplcx scquence o1-actions straight awav. To get a treat..

P^rt 2 1 EATING CANDIDATE A o . . Do you think that a woma. What do you think ofvegetarian diets? Why do you think fast food restaurunts arc popular rvith young people? CANDIDATE B . o Which would you Fefer wo*ing full-time or working part-time? How would you look for a job? 32 . What makes a job athactive? What do you think about working from home? CANDIDATE B . .n must be able !o cook? Why (notx Why are slimming diets unsuccessful in most cases? 2 JOBS CANDIDATE A .

Part 3 CANDIDATE A Tall( about at Agree or disagree with your partner's ideas. and finally try to rcach an agreement loast 2 things you see written on your card You can also add your own idea' DISCOUNTS NEW PRODUCTS IS IT A GOOD IDEA TO DO SHOPPING IN A BIG SUPERMARKET? LOCATION Anything else? 33 .

Talk least 2 things you sce written on your card.Part 3 CANDIDATE B Agrcc or disagree uith your paatner's idcas. you can also add your own abon SEL]]CTION Of GOODS OPENING TIOURS IS IT A GOOD IDEA TO DO SHOPPING IN A BIG SUPERMARKET? ATMOSI'III]RI. and finally try to reach an agreemcnt.] Arything eisc? 34 .

vrsMERET FELADATTiPUS F"u"A"roou. Igaz / hamis 6llit6s Please Sir! I'm ofi sick next vreek to go to Alton Towers 4. Hi{nyos sziiveg kieg6szit6se sz6k€szletbdl Ghost dance 35 . inorr szovrc fnrfsn fs Nvnr.I 6s 2.urroou' bus l. F*. Ratvid vilaszt ig6nyl6 k6rd6s€k London leatls world by scrapping fares for under.4. Mondatrdszlet visszahelyez6se szdvegbe Samuel Clemens /Mark Twain Cooking chemistry 3.

READING INSTRUCTIONS TO CANDIDATES There are 35 questions in this paper and you are given 75 minutes to answer them- You may write all your arswefi on the task sheet. 3'7 . Throughout the test you should w te in ink. But before the end ofthe test you must transfer them to the sepamte answer sheet. After the test you should hand in both the task sheet and your answer sheet.

London leads world by scrapping bus fares lbr under-l6s Children aged under 16 are to be givcn frcc travel on London's buses in a groundbrcaking !70m scheme." he said. the Tnnsport Opcrational Command. Mr Livingstone said technology will allow the easier identification of those who engage in bad behavjour. who will be required to pay the adult fare. Low-income lamilies typically spcnd a much greater proporlion oftheir income on transpoft and this move will directly benefit many of thcm. dislikes such re\enue-scpprng lrec larcs. yesterday announced that liee bus available for under I in thc world. Bob Kiley./or'l rrr'l.20m to pay for thc cxtra buses.50m a ycar in lost fares and up to . is being expanded too. pollution and accidcnts by reducing the school run. London's bus police force. But Mr Livingstone said the measure enjoys wide support. etc. "This uill continue London's move away from car journeys." Kate Grccn. There is an example (r) at the beginning. count as ONE word. "It is a gift by London to the younger generation so they can get out and about and this city.enl 250nt Thosc claiming free travel will need an Oyster smaficard. The schemc will bc cxtcnded further next year to under l8s in full-time education. hcad of the Child Povefty Action Group said: "This is a radical step. Anyone carrying a knife or engaged in the{l will lose the card.Part I Read the following tcxt. Answer the questions (1-9) after the tcxt in a maximum ofF|VE words on the lines that follow thc qucstionsContractions like . They also pointed out that of Mr Livingstone's transport commissioner." 38 . "lt is a privilcgc -cxplore and ifthere is antisocial behaviour we reseNe the right to cancel it immediately. travel curently ls will be extended from Septcmber L k will be the first scheme of its kind Thc initiative will cost Transpod lor London f. the capital's mayor.structure will mean higher payments for tourists and children from outside the capital. who accused the mayor extravagance. It should also cut congestion. lhc rchenre is e\pecled to add 50gJoume)5 a ycar ro lhc pre. The move gained a cool rcccption from Conservatives in the capital. but thc mayor said those misbehaving or abusing the system would lose the concession. Abolition of thc child fare . It is seen as a way ofencouraging the young to usc public transport and helping those on low incomcs. Ken Livingstone.

0 Whal age are the (hiklren nho ttill he ubla b ust: the nav sfste in Lt)n'lou? T-t::.s!aa4!L!!'J!rl Ja I What is unique about the ne$ plan internalionally l 2 How rvill thc nerv systcnl afl'ect thc London transpon company l 3 What does the new systcrn want young pcople to do? 4 What will young pcoplc whoNanttotravel frechavetohavcwiththeml 5 thc bus? What will happcn ifchildren chcat the system or behavc badly on 6 Who will hclp thc London transpon company cnforcc the tulesl 7 who has criticised Lonclon's Mayor bccause ol the cxtravagance ofthc schcrnc! IJ Why is thc new system Soing to be uscl'ul for childrcn'f l9 .

Satr) hcadcd wcsl in.r. sam's rathef o\\ncd one In It..lt r.s Il.r. Ancl along thc way hc ollcn had sorllcthing 1() sllv.rr piloton the r\. l.ned homc h enrbark on a nc\\. Shortlv thcrcaller lre j'crr lcli school. pul1s of sontc scnlcnces havc bccn rcnrovecl liom ( huL'\' th( nn.er rusrr.r\ r compriscd perr ofthc colrnrrv's *estcrn b..t r Le rf Snmuel Clemens/Nf ark Trvain As his literallrc proridcs insigrrr into thc past.ould eniov throughout his Iif'e. At rhe agc ol fbur. particularll..entber 30.his brothcr..was born on Nor.\..r(\l rrr rnr tf\1.l .nr rirc li. [n fict.irJt.I.J.lislening to tall tales and the slavc spirituels that hc r.oJpu.. (7) . rr:.r( i.tfl lhJt \. .r nced \(\ t . Sarr anil his (l) N.ivil warin rE6r. bie govctumcnt anLl lirrcign wars. (3) har ing conrpleted . .ho$e'c-r trallic along the river came to a halt. o. Ile crpcrienced the country. c\.1r .:rn. I)uring his Iifetime.c lirrtrrer demonstrate his rolc as an cvewitltcss to history. Lureci by rhe in|cclio.orkcd on scverrl he hitd rclut.hcse tinre (8) . (6) 11J57.s sirr. al thc in\jlatlon ol..r ( \-JJ . n.t/. In search ol a ne\\. Ilis.lc lh.career.. Sanrucl Clcmcns .atchcd a young trnltcd Stntes e\olvc 1'r'(nn a naliotj (0) L toonc ofintcoational power. j.rirly ncr stale (it had grincci sratchood in lg20) and 11 Ill5 shvc and his unclc o*.. the sixth of seve.z l{cad tlre fbllo\i|g tcxt.necl ser. as did Sarrr.10 . adr'ancemcnls in tcchnology.s ol-thc \\.s vasl gro\th and change f'rom \\'csrward cxfansion to inclustriaiization.oukl lintl a rvav into his short storics and books. -. Salm $.r.s t]lrm thel SaIn spent ntan] bortoocl sLrntntcrs (2) . with the oulb. Inspircd b).on. rhc end of sra\erv.luiy 01.iob was to arrangc thc typc allou irg Sam to rctd thc nc\\. pJ(. career as a ri'erbo. SiII hcadcd easl to N-clv york Cit).thc (.lt\$(t\ r ttr. \\hcn Sam \\.cral. Al lll.rps... Th(.s pilol career..17.. i. By travcllcd rcross the opcn lioltticr liorn Missouri to Ncvada by stagecoach. Senr . Missouri. was arso a sravc state.s hope o|srriking it rich in Neracra.ij:rt tl.r.rr.cnts u.\long the journcy Sam encountcred Naiivc Atllerican tribcs li)r thc lirst . Ilourhing Jt... his f-alhcr dicd. \.lississippi Ri'cr. chilcircn.Jissorri at the tinc.thc lrmcs.t hccintjr.r-clcr- in Floricla. the liiih grade. Snm ioincd a voiuntccr (lonf'cderate unit callcd thc Marion Itangcrs. and philadelphiir whcre hc w. n.. difl ercr)t nc$. the cvents ofhis pe*oner rif.ti t.cirl( ol.orlLl (4) cach of the newspapcr's sk)rics. lt6l. larrily movecl io rhe small lionlier towr of Hannibal. \l. il \\as on his unclc. 0\I l \ l R \ Jr..spapcrs (5) .

mishaps and disappointments though he was working hard in the cotton fields but hc quit afterjust two wccks 41 .A' to work as a printer's apprcntice for a local newspaper B C torn dpart by i ternalconflicts while completing his work Playing in the slave quarters f E F g / I J who had just been appointed Secretary of thc Nevada Tenitory Misso\rri. on thc banks ofMississippi River and founcl some succcss at writing anicles as well as a variety ofunique characters.

this happens (8)- For most within l0 minutes ofheating at 98'C' 42 . but plant cells differ But when their cells Firstly. govem how the chcmical reaction Differcnt methods of ll/hy does cookecl. Thcrc is an example Cooking chemistry an open fire Certain foods are better suited to particular methods Roasting meatlover crisp' colourful' and nutritious' Gently simmerling vegetables for short periods of time keeps them and succulence' Steaming soft fish flesh preserves its delicate texture. They may introducc a new ingredicnt. the temperature ofthe But not all cookcd food gocs brown. Choot" tft'" . wilted..ost suitable part from tho list Write in thc text. to soft. and vegetables . Parts of some scntences have been (A-J) for each gap (l-8) it'" t"rt. it undergoes three main changes in appearance' is duc to lhc chemical rcaclions ( l f'l-q-' )- ' variety of cooking generatc different rcactions' as they happen at a watei or oil These factors' togcther tcmperalurcs.. are ntune"f into boiling (6)-. flavour shucture and llavour' This When food is heated. fish. they contain a substance called cellulose in their cell walls' All living things (7)- are heated up.s. such as will transform it (2) with the intcmal make-up ofthc food.*. deep-fried food does go brown because oil boils at over 154'C' Howevcr. when you boil something in happen' So it docsn'1 get ho1 enough for the Maillard Reaction to footl ncver excecds the (5)-. like vegctables or rice. or mushY greatly from animal cells' are made up of millions ofcetls.(3)l9l2 This is known as the 'Maillard Reaction' lt a over generates the characteristic colour and aroma offoods cooked Jlam€' in the qve_n' or in oil' The Maillard reaction-was discovered in by the French chemist Louis Camille Maillard lt (a chcmical found in proteins) are heated together' happens when sugar moleculqs and amino acid! meat' responsible for thc brown colour' smell and taste ofcookcd produces The reaction (4)- water. thcre is ONE EXTRA part that you do not need to use (0) at the beginning' your answers in thc gaps. A vo i)i ng so gg. removed from Read the following text. ve ge r a b I e s water' their structure chang€s When plants.food go btown? All foods - meat. cellulose softens and thc plant starts to wilt' and The vegctable ccll walls eventually collapse opening up their structure vegetablcs.

from crisp and firm. which makes the plant rigid going on inside the food abunch of highly fl avoured ./ boiling point ofwater (100'C) B releasin-g water and air / / / intefls ijies ils flavour laboratory instruments into the cooked dish brown at temperatures above 154'C v / d.l t molecules 43 .

of lhe National ( onledcration oi'Parent lcachcr Associrti.0(X) childlon cach yenr rriss a dir)'ol school to visit attrirctions. hrld lrr.l5(r. 'Ihe study o1 1000 parents Visiting rraior thcnrc parks tluring tern tinle lbund that childrcn in:l out ibi thcir liurilics to spencl of l0 irnrilies questioncd Nerc pliryins lrtlant. North Yorkshirc.nr. sad lhat larcrts \\'cre forcc(l to lic.Part 3 Iicad the fi)llo\\ing tcxt. A lot ol parcnts work weekcnds or shilis so c0rr only nranage to spcnd the day logcthcr xs 0 t'anrily by taking thcir kids out ol-school frrr thc chy.l :rn trJtret \1. Shc said it was an issuc David Blunkott had synpalhisecl with ls shadow cducation sccrctary bctbre t.. according net rescarch. ol Neil lrchnd. thc real laull lics \as it hard to kcep a sccret. l)ollsct.lulictle out ol' school lbr lwo wccks to visit Australia. r' J \ inrr. Marg ret lvlorissey. and l)lcasurc lslancl. Plcasc Sir! I'm olt sick next rvcek to go to Alton l owers llundrccls of thous:rnds ol parcnts arc risking hciiy tincs by taking thcil children out ol school lo takc ad\ antagc of chcapcr holidays or enjoy day tdps becausc i1 is 'more convenicnl'. N4ark thc slrtenrcnls truc ('I ) or thlse (l ) in thc boxes alicr lhc scntenccs.' Morisscy said rrony parcnts lound il dimcull k) tukc timc ofl in the school holidays. cillculated uf to. Sarah Ashby.ahour took power in 1997: 'tjnfortunaltely tho n1(rneot hc bccamc Secrctary ol State all ofthose llelings lbr us \\cnt out ofthe $indo\\'and they set c\cn stiJnqcr targcfs to slop us doing it. lle said nlost oflhe parcnts had tolti teaclrrr.rcll .'she said. their . 'But on thc othcr hand thc .'m. Thcre is alr cxrmplc (r/. l-ast l-incolnshirc. Then read thc scntences (l-tl) bclow and dccidc if thcy arc true or lalse. rcccnlly took hcr scvcn-ycar-old dauShlcr . s. Many of those who go on shom breaks or one-dity oulings tell teachers thcir childrcn are ill. 'l don t agrec with lilkirrg childrcn out unncccssrLrily. Children can ' ba in school from li)ur to nincteen therc musl bc a lilnc othcr than the holidays \\tcn lhev arc ablc t0 liom llridport. nlthough it is \lrong ol thc wilh the syslcnl lhal pushcs lhcnr inlo bcing devious.1) at thc bcginnirg. !u it\\ a\ Somc parcrlls argucd lhal children gainecl frorn going abroad.rrd: lt rs s l bceausc rl rs lcaching children lo Iic othcrs said it and dangerous becausc childr'cn oticn find parcnts. organiscrs at Flamingo l-and. a spokcsn n li)r the thcnrc plrks. leeling the lie is juslilicd bccausc drcir $'ork patterns makc it dilficult limc togelhcr. Many mofc niss \\ln)lc \\ccks \\'hcn their lalnilies take advanlagc chcapcl holidays. saicl hc di(l not condone what pirrcnts wcrc doing bu1 undorsl(rcd \\hy: Wc're nol sLrrpr'ised thirl parents trrke thcir childrcn out ol school to conte to lhe par-ks.

rh"rl . "o. Bul she adtnjtted it was also ll. 8 45 .lre on holiday dr[ing ternl T 0 Most parents inform lhe teachcrs about why 1l!eir child misqgs school. 0 . Nearly halfofthe children in the survey had askcd their school for pcrmission to leavc.500 cheaper to travel.rs studying thc country at school was too good to miss. 4 5 It is often a problcm for chiLdren ifthcy have io lie.' Ashby said she was forccd to take the holiday in term time bocause people thcy u'ore it was thc only time visiting werc frce. 3 2 The cost olholjdays is the most importar t faclor detennining when children arc taken out ofschool 3 4 Childrcn often have an upset stomach or qvirus when the parents take them to theme parks.1re| toke lheir chil. I think there is a. She learned so nruch.or"rr. Some parcnts argue that 7 8 l ps can be an exlersion ofa child's educational expericnce.tacit realisation that parents can't alq'ays take timc in school holiclays because off thc oftheir circumstanccl. 5 6 Margaret Moriscy thinks that parcnts are forced to put mor4l preqlurc on their children to lie.oppoftunity to take hcr to Australia when shc w. 6 1 According to Margaret Morrisey David Blunkctt's attitude to truancy has always been c01]si!1ent. Un Orn.

This and shuffling slowly to the left while singing (7) be restored to its former order and balance.. The most aLI ofthis new cult were the Sioux. live in (4) . Rations and supplies that guaranteed to thcm by the treaties were also on fr. Wovoka was told that he must teach his pcoplc that they must love (3) pcacc with the white people. News about Wovovka's teachings (9) enthLrsidstic supportcrs _ to other Nativc American tribes. they didn't arrivc. Wovoka claimcd that pcrfornling this dance would also result (8) the return ofthe bullalo and prcparc thc Indians for their salvation. _ been ofpoor quality and often times. that the situation se among thc Indians. and writc its letter ir the gap. There are TWO EXTRA words that you do not need to use. Wovoka was givcn a dance by God that had to (5) involved the men holding hands in a (6) spccial songs about how Nativc Amcrican life perlbrmed for five consccutive days. Choose the best word from thc list (A-M) for each gap (1-10) in the text. had a vision where hc mct God. . govemment had managed to confinc almost all of the lndians reservations which coosisted ofpoor quality land. Read the fr"u. r.S. rcpresentatives liom tribes (10) _*_ thc nation came to Nevada to mcct with Wovoka and leam to dance the Ghost Dancc and to sing Chost Dance songs. and must work hard and no1 lie or _ othcr. This movement found (2) origin in a Paiute medicine man named Wovoka.'.text. following The Ghost Dance Religious Cuh By the 1880's thc U. _ was ripc for a major mo\rement to 1890 conditions were (1) By bad on thc rcservations nationwide.. who in 1887./. Thcrc is an example (r) at the beginning.. { would y' tn"i' 16 . Soon.

r". ll ....'.k trngainl]' orr land.....\\n in Nrit lirr' .l'" r.t.rb\ crocodrlct rnakc rr chirping noi\c rnd thc linralc digs thcm trp rrntl hclps L*.rll'."*n...u. ilnd *.. I I [i ..rlt. l5 .1tt.uU "tn.. .... t r'*'"titt' rsr ... (r.. '..tu' 1t".1) D frc(Lrtor ol'troth ltrirnals rrrrtl pcoplc.'..!..yyyy Eq" l. ! K M unrikc lB(l(ncrrd(rrlrr. lhe se\ ol' "bn.. n...:oJilss (.i"rr.rnnot control thcir bo(l\ lc pcratLrrc inrcnralll antl nrusl L. \\ \\ n..n e rr rrle lo \\.rlm trD.(lrltsja\\: trtn (lon'l allo\\ il to chc\\.ir. llliu".'.rLelr.rn(l (l) \\rtcr's cdgc.\ \'ords lhal )ou do llot nccd to ttsc Thcrc is an cxlnrplc (0) al llro bcginning.*u.rr currr... 1hc rrord clocodile' rneilns 'liArd ol thc \ilc' lhc croco(lilc the .\\ hcrl I.cithing 700 kg. Nile croc(xlilcs irtc (4) relrr but thc rtunrbcr u:c(l *. th.ul.t I .." sl. (-1) 1o Ine it sinDll lcrrls chunks 1o I | rr.\.l (lo\\'n A cr-ocotlile spcntls lhc l)lorllinq basking on shorc ir sli(lc: rntu thc rf:rter to prolccl itsell li(nn the 1() *... nltrch highcr'*hcn rhere I I I | I I I I I ..u.n"nt ..\ i}) v) Prri J I{eild tbo lollo\\ in1] te\l. 'e. 'n.( I I ..".nn.'.hc eorers lrith sand and gulrrds lit thrcc monlhs. eri'.t (o) t)n thc tcrrpcraturc rlithin thc ncsl (7) lhc cggs itrc read) ro h.and $'ritc its letlcr in the gap..tr . oPcnine its t. 1..-n!th. \ile I hc cr0codile Nilc crocodile is onc ol lhc lalrllc:'1ofall lhc \'"orld's crocodilcs Alncarlysi\ ntclrcs ln 1i. C lics lo rr. cscape. . thl't)t in hcr nn)ulll to Ihc \illor and looks (l'i) thenl i()l 'n. T. but ilso ll crrinu parenl. l\ile crocochlcs can ertn tllgbuno\\s to a\oi(l irs it dilc\ l. afc l\\O E\'l R. tlrc b. it is a (i/.rrss lnd tios rls hcatl hirck to swirllow the loocl....'. ...'" .."..nrl l.rnLl l(rlr cr!\ \hrth...tf. thcv can sprint nt l0 miles per hoLrr' irs lesr L l]:ll.1. '.'rrrJlc 'ii':' rh"l' rr(itr rlrc shi'( rrr(l It)' h"trr.r'ct .. ('hoose the bcsl word liorn the Iist 1A-Nt) 'fhere lbr cuch gap (l-10) in thc lcxt..rsulu...n (l{J) sun.l'". gizcllcs ilnd /cbrN t() ct)lllc lo sllulg tecth lo drag it tlndsr$atcr then scircs the prcy rnd uses (2) rl lhc clt.-"t... I T 1/ .u't* i\ cnlrel) c\\ill.u..tf...xcy such lls \\ildcbtosl.nl nrrrllr'rs llrc l.rn thc car..". rn.....u.".rrnnr. - ..

c HUMAN\4ODUL & REALMODUL 1.Yout second home 49 . Fogalm&zis (leir6) Arcny JA os Dorm . inAsxfszsf.s. Lev6l (6rdekl6d6) Yolu teers needed 2.

Thc rninimunl length ofwords is a recluirenrcnt. both only one task.nt-. but please remcnlber to \\lite your llnal vcrsion on thc lined ansrvcr sheets.. p. 50 . You should count the numbci of words you havc written in cac-h rask. you should remembcr thal each task carics cqual points./. hhk-eted. You lnay not usc a dictionary. not pencil. Write clcarly in pcn. ol\\hich you rrust complcte_ Ifyou do You havc 90 rninutcs to do the tasks and you can dccidc how much time to spcnd on each onc. etc. Rcnember to writc this numbct-in thc boxes provided The follorving words colrnt as one word: zl)/. while thc maximum lclglh is intcndecl as a guidc. Howevcr.WRITING In this booklet you u'ill llnd two writing tasks. You may want to write down your idcas on the blank sheets provided. your exam rvill not bc mar-kecl.

? --. The organisation will provide trainilg.. VOLLNTEERS NEEDED 1-asks? Proiect 1cejlol. You read the following advertisement in the Sunday Telegraph. \\ e are looking lor-pElligal .roo. w^oh I animals. is a new initiative just launchedby Endangeted ii.oii. . t|."r. whew? spenltime in the North ofNorway studying and monitoring rare animals and birds. l 51 . ComDuter skitls an ad\ anlage Cont(ct En.ot VLwd. trocessin"qz '-/ or info@animalsindanger.lallgered Ani --i--' als Actio on020 8946 5728 ( .com Write an e-mail / letter of inquiry of between 120 and 150 words to the organisation Ask about ALL the points you have underlined with the help of the bubbles Do not write any dates or addresses. Krowledge ofEnglish is 'wv.. essenrial. adventurous rolunleers to . .1 uveL? accommodation and some travel expenses.t nn*ational orsanisation dedicated to helping awd..ds: f-_ Dear Sir/Madam.Part I You are looking for a summerjob while you are studying at college."'i l+aw ).. Finish your letter as appropdate but do not write your name undemeath' No-be" of .

Part 2 You are a student co otdirlatot i\ Arany Jdnos Domitory. . location basic facilities genenl nrles ploglammes Write between I 2G150 words. At the beginning of the school year. . . Number ofwords: f---l Anny Jdnos Dotm -!ou second home . In your composition descdbe its: . you decide to summarise what everybody should know about the Dorm. Since the Dorm accommodates forcign students as well. it is necessary to provide them with general infomation about life there.

I ) .facts about 2 llt' 3 century American history 4 5 c B D F F *uo. 1 3 4 5 6 7 C c B B B 53 .l 4 5 6 '7 C C c c c S r/r.o oro*ru-rn es:The rerybeginning ofspace exploration 0 I 2 3 1 G 5 A F C B E PLrt2 Dying trade ol the Sahara i I 450-nile Jo rnev between November and February while gold Arabic speaking / Arabic /Arab 6 I under the stars electricity / (cooking) fuel political prisoners Part 3 * 0 o *. Myths rs.6. no..k 0 s"o z""o"rr".o 0 A o.orru-ln E es. Mncolooxul-csoK BeszErnnrts Part I * oud.n.

o*. people ate when they wcre hungry.s' R"dio p. we see the Lions begin to stage a Thanksgiving Day game in Detroit. and then when he had a chance. 1 The original tapes stafled to come apart. These were young children. beep. t er pt ra n 0 It was fifty years ago that the Sovict Union launched Sputnik l. China. in terms of saying 'on the Mayflower'.facts about l71h centut7 American history When we talk about the first Thanksgiving and the pilgrims. beep' signals that worc picked up by ham radio operators around the planet. whether he was a mason. but perhaps they had been socially conditioncd to choose what they thought were gender appropriate toys Ten years ago this week the United Nations celebrated a landmark conferencc on women in Bcijing. and the remedy is drastic. thc magnetic coating separating from the backing.Myths vs. but it didn't have that kind of piety or religious flavour.na et Th( ve rv hcg n g oJ . Well. ( -)i t . very often wc use the plrase 'thereafter'. Hc described a study in which boys and girls were given a variety of toys to play with.o cs. The tapes have to be baked in an oven. What ve see emerging Victorian timcs is a set meal that includes family gathered together and friends and community members gathered at one pafticular table. Thcy were frcc to choose whatever toy they wanted.p11. and by the 1930s the emergence ofthe professional football league. the NFL. That became a huge social event and would continue to grow. naking them sticky.u-. The first Thanksgiving was a three day fcast. Aftenvards thc recording can be played. as if that's the very beginning. 54 .". he workcd all day with other men. That historic UN meeting produced a wide-ranging blueprint for action to improvc women's lives worldwide.. it was punctuatcd by all sorts of games and revelry. or a moose. It's a process known to those in thc trade as 'sticky tape' or'sticky shed syrdrome'. such as the fact that half the l'amilies in the world are supported by women and the fact that millions ofwomen earning lcss than a dollar a day still manage to educate their children. Jamestown preceded by some l3 years. but only once because the process makes it brittle. Certain teams would play each othcr traditionally on Thanksgiving. food was cooking all the time. The conference also produced some sombre statistics. except now not to work but to fratemise. and many people associate the first Thanksgiving with the very beginning ofthis nation and yet it was by no means tho first settlement in America in 1620. lt was the world's first aftificial a n i o ti o satellite.HANGANYAGoK Part Arrurl I F *udto O. lf it had been a fast instead of a fcast it would have. a kind of festival that didn't have a set meal. The boys tendcd to prefer Lego's plastic construction blocks and toy cars and trucks. in hjs free time. in the first paft of the twentieth century I was amMed by this statistic: that the average middle class American working man would very often spend up to four hours a week in the company ofother men at his lodge. not even the first British settlement in America. and on radio that tradition continues. The tiny aluminium sphere with four whiskerlike antennas scnt the 'beep.og. particular prescribed meal featuring turkey at its centrc. it wasn't a pafticularly pious event. he went right back to that group. or an elk or an cagle.

What I found thcre was the stuffofdreams. This community of 120 men. almost 50 years since the last Apollo astronauts visited the Moon. whcther DNA is some fundamental feature oflife. Part2 Dying trcde ol the Sahara I've always been fascinated by the Sahara. apart from camel dung. Eventually that CD will not be playable and eventually our CD players will not be around. the so-called 'white gold of the Sahara'. In medieval times. A thousand years ago Sahara salt was literally worth its weight in gold. and soon I signed up with Ubatna. The value of making electronic files that you can put on a server is that you can upgrade continually. like 'camel. Recently the intrepid explorers made a serics of tantalising discoveries. carbon-based chcmistry is your choice. Timbuktu is that sort of place.and it's DNA based you don't know whether we are descendents of it or they're descendents from us. that's more than a 120 degrees Fahrenheit. one of the remotest on earth. but leaky. no fresh water. must havc been quite a find. The Aries rocket and the Orion crew capsulc that it will blast into space are part of the US Space Agency's Constellation programme aimed at sending astronauts back to thc Moon and then to Mars. had no houses. wejust hcaded due North. or in more water-tight inner tubes from old car tyres. caravans of up to 50 camels set out fiom Timbuktu on the monthlong round trip. no telephone. Fodder for the camels was always a problem. Part of the next generation system that will carry hunans into space after the Shuttle fleet is retired in a few years. then in the 1960's they were political prisoners. he taught me all the words I nccd to understand. a camel can survive for a month without water. But amazingly I found the salt minels friendly and happy to talk. 'sand'. 55 . I couldn't speak Arabic. In summer they can reach 50. Every weck between November and February. finally stopping to cook rice on camel dung camp fires. The CD itself is onc layer of chemicals on top of another that interacts with light and heat and moisture like an old 78 does. Three years ago the US sent two small robots to the surface of the Red Planet. High rcsolution images of gullies and a number ofscdiment samples suggest flowing water on the planet. water was never a worry. I decided to go and see if this was true. so the dcposits at Taudeni in what's now nodhem Mali. and sometimes we'd keep going long into the night looking for it. This proved quite easy. and I found that it can also carry up to 80 litres for ils human companions. scanning the horizon. and sleep under the stars. In Timbuktu I started looking for a guide and some camels of my own. There was no road. Wrapped in his desert robes and turban. If you want the most fertile chemistry on which to experiment with life. They'rc called Spirit and Opportunity and they've been roving ever since. he looked the perfect Lawrence ofArabia. At this time ofyear. but it's probably not likely. but as the trip progressed. now they are mostly self-employed desperadoes. nicely traditional. not even any cooking fuel. The target date for a Moon landing is 2020. who was the proud owner of three good looking beasts. 'thirsty' and 'keep walking'. no medicines. no mattcr where you lind it in the universe. just trying to pay offdebts. Each camel brings back four hugc slabs of salt. Does a river run through it? in this case 'it' being Mars. On the other hand. under thc watchful eye of an orbiting NASA satellite. either in leather pouches. an Arabic speaking Moor. daytime temperatures are in the upper thirties Celsius. lt's a posting from Hell. After three weeks we arrived at Taudeni and I was utterly shocked. so when I heard that camel caravans still make the 450mile joumey from the Taudeni salt mines to Timbuktr. no eleclricity. As everyone knows. and puffing on his cow bone pipe. because carbon is an extremely fertile element Ifyou find life on the pcriodic tablc. or. they'd have been slaves. It'd be morc fun if the life on Mars had some completely other kind of basis fbr chcmistry.r. Ubatna was from one of the nomadic families who grazed sheep and goats on the spiky desert grass around Timbuktu.

How did you stumblc on his diaries? You know I kind of lmew that they werc there.ient ships in the world. and eventually I asked my mother vrould she hind if I read theh. .C. PT Boat 109 and the Bismarck. Scott Toffow wrote the book using his own father's war diaries. but first Scott Torow. 'Presumed Innocent'.. and the tlue nature ofheroism. we can learn m<tre ahout our ancient histoty lhan \re could any olher wa!- 56 . lronically. knew there were letters there. - - I - Blctck Sea lreasutes Dr. our dcspcrate dctermination to cling to life at all costs. because she doesn't agree vith ererything I've said and concluded. I met with Dr. he keeps returning to the waters offofTurkey's nofihem coast. Robeft Ballard lbund the Titanic.5 - o*". by the end ofthe book he's a changed man in not necessarily very good ways. I don't think ny. but at a character Dd|id Dubin is a very dif/brent nan lhan my JAher. because of their high slate of preservalion. when there's so much ocean to explore. very shortly alier lhe liberdlion. Tonow's high quality legal thrillers all take advantage ofhis dayjob. it's because the Black Sea.. somewhat chaotic personality. \.falher ever envisioned himsefas a member oflhe upper class.. the most famous of which. macho.as kind of a boisterous.. because lhere. My father y.fhther had taken in Dachau. you knov it s an odd thing because certainly the hiqh poihls of David Dubin's -*ar experience dre verv sinilar to the high points of Darid Torrow's. due to its urique chemistry. The story centres on a military lawyer David Dubin. was also a Hollywood hit for Harrison Ford. proper young man whose main goal for hinself is lo be. it was a book detailing his cxperiences as a youngsler at Harvard Law School that paved the way for a lucrative and lauded writing career and hc's combined both jobs evcr since. which we also discuss during the interview. and I asked him first how much ofhis father there is in David Dubin. Ballard in his office at the Mystic Aquarium's Institute for Exploration in Connecticut rccently. Oh how exciting lbr a little boy! yolt knoi. And as a boy I had seen some of the more dramatic pieces. The latest. Well.. the war hero he's under orders to detaih. and askcd him why.. M)t htother's been wry generous throughout. but addresses important questions about the impact ofwar on the human soul. and Americanised as a gcntlemctn...". you know. and Robcrt Martin. Dubin is a very bultoned-up.. This week. To date he's written six bestsellers. but it's arresting tale of two Americans playing cat-and-mouse in the closing months of World War [I takes him into ne$ territory.e feel. And we want lo fnd them and explore them. thoroughly Americanised. but she gave me Jiee access to lhose lellers. My Mom had kept all of my fbther's war memorabilia in a disorganised mess in a large cardboard box. the oceanogmpher and sclf-described "undersea cxplorer" is leading an expedition to the Black Sea to hunt for shipwrecks as old as 1000 B. The book contains a horritic description of a concentration camp. War has a very dramatic effect on Dubin. has the best-preserved an. to name a fcw on his long list of underwater finds.. dnd lhen the very horrible pholographs thal ny. 'Ordinary Heroes' is no exception in that respect. you know a German MauseL lhe palches of an SS Officer. whosc attempts to get published in the early seventies left him so dishcanened hc took a law degrce instead. by featuring a lawyer at the heart ofthe action. It's a story that offers not odly a page-turning adventure.

-i'i"* .n"l -because ..i'..ii.. Andi'm woniering. w" do"know that rhe Greeks cime into rhe Blick Sea ln-is'-in we just Jbund a fact' )onn wlll-Presened' So we tni" n"llenic Period in the bottom of the Black .e'e io'e'"d in trash'.40.. the result of something "ri'..d that.beins done to them' but i""Zn ancient ship ioveted in trash' Bw I cerlainly have hot see major l.ahhoughthebo'tomlayersaredead.oler siles...V.Seat the upper "lip in" Greeks came in there. 6rii irii n^ I*e..ll. .. in"vour tast Bhct Sea expedition you found things like mollusk shells part of .. And thdt's iust the way il is.. m)'th and leg€nd are' in a wav' perhaps like rumors...lo{s of garbage bags' '. We cah't do t uch aboul lhat' i.il'.. ."j ^oi" to than arouid the Greek states in the Aeseak And so the Grelks ieit in thereforJish but rheyalsowent in therefor gold ioiution-of fon.i. is extinction' to-vou' negative'a -ot Ll.rw fo"t.'. ofd""p."2 t*i if"tir" 57 . and they came in lhere for food' .hisloies' lhat most of lhese legends that are carried on through oral t-)i t"tli"r" sone way' based probably i"t... i'm wondering.it. musr bi such a powe{ul story that it ".'."o{theBlacksea. No.s then.u know. Buisomelimes whal you see isn't what's there' something necrotic? ^ . . gh nalural Jorces' some very W" hor"-r""n dro^otic cionges occurring lo lhe Eatth lhro violenl.archaeologist and explorer' have cin... Jason' traveled in search theoriz."otiv rhere wasn't anv damase.t 'd. toxic..h*" 'riii. "'.i ...".. as an undersea.r..il".. probably based on some truth-i"t. many of us seem to see it.n. .?r""r"r"i somethin.n.theupperlTyersafeyelyfich '. in* t"rg.ofthe Golden Fleece The Black Sea is where the m)'thical figure. v. ii.i-dot'io."dy .. no* ""tln"t.ia""abt" degradation? or are you se€ing that things are' maybe'-okay? uou "een )i" intir'ician ships we fouid .

70m more. / Llndel 16. 2 3 F' 4 5 6 '7 8 I Sir! E J G to Alto. / It will be the fimL / It leads the world./atives. First scheme ofits kind. I 2 3 4 5 6 . /Mark 2 Twain 3 4 5 6 '7 8 B F D c G J E H F 0 C cooking chenxh. / A smartcad.. P^tt 2 * 0 So-r"l Ct"*"n. / To get out mor. / The Transport Operational Command. / A caxd. / They'll pay f.. H B J M I 58 . - An Oyster smaltcard. / It will cost money. To use public tlansport. They will lose money. (The) Conser.. They can explore London / the Low-incorne families. London's bus police force.IRorr Part I szOvEG fRTfsE 6s NyELvrsMERJr bus Jares Lorulon leads world by scrapping for under- 16s They are und*/below 16. They will / would lose the concession / card.1" I G 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 D F K I. / To explorc the city.e. / It's the first.1 8 9 10 D H F c J B M E I G S 0 ril" "rr"rd.1 Towers 5 6 H B Part 3 Please 0 I'm off sick neit week to go 2 3 4 7 8 T F F' F F T T F' T P^tt 4 * 0 nr"n 0.

'. t v. stvde^Ls are requLred to cov*\Lt4 wtth the rkLes awd YegLlLaliot . v. I avw sTeoLaLLU Lrr'j:ersted.he d.g.ow Lw oov.. FL' evqlkh \^. whethey I wLlL ^. y'LsLt ow owr qew dag. whatkiwd af ao y'L{'es \fiLl we be Lwvalved iw ex^otl\? ca Ldwe get L^to d.your second houe Ara"4rJ )Awos Dortu:tloru ce'r'lre a' l k wi. I watid Itkt ta Qv\ov/ Lf v^.&lLfA Me for wo(PLwg v'tLlh a teav'L Lw 4 LvterwatLD'\'aL alLU. awd \thew exacLL'L. tewwLs oo*rts.her softNare tao. e.. Uov6elf. a -|r' raovw. Lw a Peaoefvtl ewvLroww''ewt."are.t the \'tayk. bul I har/e soue qwes(to^s.altawthere. ^o^-swaal4'g we &Ae ?fld.//L{vq to Uou beoawe I wal Ld al?reci'tta the oha^Le ta +ewd the suv. we tyI lo create a (Ler"dLA attua+here here.f MU exleyie^x. Ltself.e La paA us a blt Lf Aov \. kkohe/"s aM have aooess to LatLwdyA roows.ts ak.s a b{vLdLwg. TheYefore." sitvated.fnAsxfszsfc Part 1 Mintamegoldis Number of words: Dear Sir/Madam.g a Wv{l.vedtse'/'Le^t fo( voLt ^Leers Lw the s. ivst It/o PLLowetres fro& the oiLt4 It ffieys exoeLLe^L accowuodati.. JlAew I have sav^t o(esLLa^E 'Lw oaw4olLaw wLth the aooawv.lt^'daV TeLegraPh seewad reaLLU LtAterestLr^4.'-od.o have ooobLr/'g facLLLULes Lw welr-eql i+led.ettg'Lw orq ^2w r.e ta kse d.t i.orL. or Ydtrs faLthfulltlj. abo'.r& hawl bt! the A||g'(st uanLPe(Lod.tfottable si''/.wvter Lw gour se^/rce.geyo&s sitva(to^s? | aw a"sa !/o'. svwokLv.fhLw walpi^4 d.OLe stwdu-bedroo&s wtLth shared bathyoows. forNard.r aocotuv. where sooLal llfe Ls Lv. we ?rt ow halL ever! w\t'tth.qoka^I.!e awag frow.a^. Lwthetupe awd Laoa owof ot.^/awt ta see for 59 .tovLd ndt to ask i.hotv.. a^A ot'Lv olubs also offer v. si^ae I wLll have ta ret . F Lytherv'.ot ho'/.eed t LaoP. I ah4 Yokr ad.4 Lw Norr'l]at. ftovtever.'odaLLaw.tsLde the si'.tawe eve^*:s. RtsLde'/. PLrt 2 Mintamegoldfs Number ofwords: @ Aruny trdnos Dotm .Le i. FL\st.g Ls aLlowed owLtd'tw d'Ellwated areas a\. oatr'/.s 4 doynr'-. ta UotLY rqLU word Trooxsirn'g wvLl be ewough for the1ob. a fLtwess yoDw and.e Lw VMt di^. Uow areweloov.LLL q.AeyL' 4 how w"ttch t wl we v/Lll be slewdLv.t .ktawe of the v\zarest tn^.. stoP.ta f1-61 baslo av'awLedqe of voL14r"teers..

unnecessarv stess @ Yow language proficiency is tested though tasks relevant to your interest and background knowledge. A choica between the Arts and Science module is offered at the exam. Hungary because it issues a language certificate recognized by the Hungarian State because it is communicative and tests your langrage proficiency with because it takes individual intelests into account because it is examinee-friendly lifelike tasks . (Iy'9 o o o combined exam oral exam witten exam q'DTC-) /=i-.-=\ . i Exam combined exam to be taken on one day oral exam to be taken on one day pa ne The Speaking test is a paired €xam where you can seleat your exam partner. I i i l I l l t I t I t I s [- .DExam is a general monolingual English profi ciency examination designed at the University of Debrecen. traoslation tasks o grammar t€sts . .

.=. Structure Exam component Listening test Tqsk tvoe Durution 30-35 mns Score 25 Matching Completion Multiple Choice Speaking test Talk Interview Conversation between two candidates Short-answer questions l8-23 mns 25 Reading and Use English test of 75 mns 25 Matching claus€s to text True/False staiements BaDkcd gap-filliq / Multiple choice gap90 rnns filling lejiii'i==. will be j'dged successful on condition that candidates fulfil sixty .a:t:i?::i-=. The two parts assess the four language skills and the use ofEnglish Oral exam I ll Written exam Lisrening test Speaking test III Reading ard Use ofEnglish test test IV Writing The requirements of the DExam intermediate (B2) exam conform to the 82 language proficiency level specified in the Common European Framework ofReference (CEF). The total score of the written exam is calculated by adding the scores of the writing test and the Reading and Use ofEnglish test. 25 Evaluation The total score ofthe oral exam is calculated by adding the scores ofthe Listening test and the Speaking test. The oral or written exam percenr (30 scores) ofthe attrainable total score by achieving or surpassing a minimum of forty percent in each test.DExam intermediate (82) exam The lntermediate (82) exam consists ofan oral and a written exam part.

Fut"Afo& Drbrcccni tOcamnyctvt e6rEcer{ ldqcrorr*.okt6ber DEram Hitvdgdk 6szi tanfolyamok (sz6beli.n Rdtpon. xarn zPont DExam napter Esem6nyek DExamTteli tanfolyamok (sz6beli €s ir6sbeli) ld6* janu6r DExam H€tv69ik tavaszi tanfolyamok (sz6bell.dexam. Esru.eprilis DExamT nyeti |3nfolyamok (sz6bell 6s irrisbeli) augusztus szeptember . 6s komplex) mercius .hu . ir6sbeli 6s komplex) *A pontositott 6ves DExam naptar az e1626 6v december6t6l olvashat6 honlapunkon: www...

532-740 (s2) sr 2-900 i 2303r Honlap: www.DEXAM HUMAN. Reszddkdszsdg. A DExam vizsga legf6bb sajetossega a modulvilasztisi lehet6s6g.teljes humin.€s re6lmodul feladatsorAt tartalmazza. fs REALMoDUL FETADATSoRoK ANCOL NYELVB6L CD MELLEKLEfiEL fs MEGoLDOKULCCSAL KOZ€PFoK (82) A kdnyvet az 6llamilag elismert egynyelv( angol DExam vizsgarendszer kriz6pfokti (B2) vizsgajera k€szU16knek ajiinljuk. a re6lmodult a term6szettudomenyok 6s a technika iriint 6rdekl6d6knek ajenljuk. A k6nw a n6gy vizsgar€sz . frott sztiveg drtise 6s nyelvismeret.ma i l : [t 56. A modulfeladatok a vizsgAz6k sz(kebb vagy t6gabb 6rdeklSd6si vagy szakteriilet6hez kdt6dnek. Az itt talalhat6 feladattipusok €s modulfeladatok megisme16s6vel sikeresebben teljesithetik a DExam nyelwizsga kdvetelm6nyeit. DEBRECENI EGYETEM IDEGENNYELM KOZPoNT DEXAM VIzScAKOzPoNT 4032 Debrecen.hu . Koml6ssy E.dexam.hu Tel: (52'. igy a k6z6pfokri (B2) DExam vizsgira k6sziil6k 6rdekl6d6siiknek megfelel6 feladatsorral p16bavizsgit is tehetnek. A humanmodult a tersadalomtudominyok €s a m(v€szetek irent 6rdekl6d6knek. de tiirgyi tudist nem m6rnek. hiisk4szsdg . dexam@unideb.Besz€dirtds.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful