Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 3. 10. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.271

Dr. Miroslav Tu|man

Srbija se nije odmakla sa pozicija JNA iz 90-ih
4-5. strana

Stravi~na saobra}ajna nesre}a kod Tuzle

180 zahtjeva u ladici Tu`ila{tva

^ekaju snijeg?
7. strana

Damir Had`i}

[estero poginulih, Vranki} je pravi hadezeovac
dvoje te{ko povrije|enih
9. strana 7. strana

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99

Protesti u New Yorku

Senadin Lavi}

Ponovo tu`iti Srbiju i Crnu Goru za genocid
3. strana

Sulejman Red`i}

VI[E OD 700 UHAP[ENIH

13. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Senaid Begi} o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

2

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Me|unarodni sud u Haagu

Kantoni }e bankrotirati
Zakon je nepravedan, neekonomski i diskriminiraju}i i treba ga mijenjati, smatra Senaid Begi}, predsjednik Kluba SDP-a u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koji ure|uje raspodjelu javnih prihoda izme|u FBiH, kantona, jedinica lokalne samouprave tj. op}ina i kantonalnih direkcija za ceste je nepravedan, neekonomski i diskriminiraju}i i treba ga mijenjati, smatra Senaid Begi}, predsjednik Kluba SDP-a u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona. Ovo se, veli, posebno odnosi na dio Zakona koji odre|uje procentualnu pripadnost koja se odnosi na kantone i op}ine. Naime, prema ovom zakonu, za finansiranje funkcija deset kantona FBiH, kantonima pripada 51,48 posto prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog ra~una za raspodjelu prihoda, 36,20 posto za finansiranje funkcija FBiH, 8,42 posto za finansiranjefunkcijajedinica lokalne samouprave, odnosno op}ina i 3,90 posto direkcijama cesta.

Mladi}u prvo suditi za Srebrenicu
Sudsko vije}e treba da donese odluku da se optu`nica protiv Mladi}a podijeli na dvije i najprije odr`i su|enje za genocid
Su|enje nekada{njem predsjedniku RS-a Radovanu Karad`i}unastavlja se danasu Ha{kom tribunalu saslu{anjem novog svjedoka Tu`ila{tva. Na listi svjedoka za narednu nedjelju su Grgo Stoji} iz Sanskog Mosta, biv{i zato~enik logora Omarska Kerim Me{anovi}, Asim Egrli} iz Klju~a i za{ti}eni svjedok KDZ-17. konferencija u predmetu protiv nekada{njih visokih oficira policije i Vojske RS-a. Prvostepnom presudom od 10. juna 2010. raspravno vije}e je, zbog njihove uloge u zlo~inima u Srebrenici i @epi1995. godine, na do`ivotnizatvorosudiloVujadina Popovi}a i Ljubi{u Bearu, Drago Nikoli} je osu|en na 35 godina zatvora, Radivoje Mileti} na 19, a VinkoPandurevi} na sna konferencija u predmetu protivnekada{njegkomandanta Glavnog {taba Vojske RS-a generala Ratka Mladi}a. Pred sudijom Alfonsom Orijem bi}e razmotrennapredak u pripremama za su|enje, optu`eni}e mo}i da govori o uslovimapritvora i o svom zdravstvenom stanju, a strane u postupkumo}i}e da pokrenupitanjakojanisupominjana u podnescima vije}u.

Srebreni~ki egzekutor pred sudiju Orija izlazi u ~etvrtak Reuters

Pet svjedoka
Na osnovuobavezuju}egnaloga sudija, na klupi za svjedoke na}i }e se i biv{i predsjednik Skup{tine op{tine Sokolac i predsjednikop{tinskogkriznog {taba1992. godineMilanTupaji}, koji je najprijeodbio da svjedo~i u ovompredmetu, da bi zatim obavijestio Tu`ila{tvo da bi svjedo~io ukoliko bude morao, prenosi Srna. Predvi|eno je da svih pet novih svjedoka iskaz da, po pravilu 92 ter, prema kojem se ranije izjave i transkripti sa svjedo~enja u drugim predmetima nude u dokazni materijal, ukoliko svjedocipotvrde da bi istorekli i kada bi ponovo bili ispitivani i ukoliko budu dostupni za unakrsno ispitivanje optu`enog. Sutra }e se odr`ati statusna

Senaid Begi}: Nepo{ten odnos prema kantonima

Formula
Pojedina~na raspodjela izme|u kantona vr{i se na osnovu formule koja se zasniva na omjerima ~etiri kriterija, tj. broja stanovnika kantona koji nosi 57 posto, broja u~enika u osnovnom obrazovanju 24 posto, broja u~enika u srednjem obrazovanju 13 posto i 6 posto na osnovu po-

rajevskog kantona. Kao direktna posljedica svega toga, kroz {estogodi{nju primjenu ovog Zakona, ve}ina kantona u Federaciji je dovedena do pukog pre`ivljavanja i borbe sa nezadovoljnim privrednicima, poljoprivrednicima i sindikatima radnika, policije, prosvjete i zdravstva“ tvrdi Senaid Begi}. , Isti~e kako nekoliko nepobitnih ~injenica ide u prilog ovoj konstataciji, te se pita {ta je sa posebnim rashodovnim potrebama u Zenici, Livnu, Tuzli, Travniku...

JUNA^KO ZDRAVLJE Mladi} }e mo}i da govori o uslovima pritvora i o svom zdravstvenom stanju, a strane u postupku mo}i }e da pokrenu pitanja koja nisu pominjana u podnescima Vije}u
13 godina zatvora. Sud je MilanuGveri, koji je bio osu|en na pet godina zatvora, odobrio prijevremeno pu{tanje na slobodu28. juna2010. godine, dok se Ljubomir Borov~anin, koji se osu|en na 17 godina zatvora, nije `alio na presudu. Za ~etvrtak je zakazanastatu-

Stani{i}eva odbrana
Sudskovije}e tek treba da doneseodluku po zahtjevuTu`ila{tva da se optu`nica protiv Mladi}a podijeli na dvije i najprije odr`i su|enje za genocid u Srebrenici. Vije}erazmatra i prigovorodbrane na oblikoptu`nice, gdje je navedeno da ona nije u skladu sa Statutom i Pravilnikom Tribunala i da ne sadr`idovoljno informacija o `rtvama. Su|enje nekada{njim {efovimadr`avnebezbjednostiSrbijeJoviciStani{i}u i FrankuSimatovi}u, koji su optu`eni za zlo~inekoje su policijske i paravojnesnage pod njihovomkontrolom po~inile u BiH i Hrvatskoj, nastavlja se sutra. Sa izvo|enjem dokaza nastavlja Stani{i}eva odbrana.

DISKRIMINACIJA Ova kulturno izmi{ljena formula za rezultat ima diskriminaciju i krajnje nepravedan i, u najmanju ruku, nepo{ten odnos prema onim dijelovima FBiH koji nisu u sastavu Sarajevskog kantona
vr{ine kantona. Sarajevski kanton, prilikom obra~una ove formule, ima povla{teni koeficijent 2, koji kao obrazlo`enje ima „posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo“ . Bosanskopodrinjski kanton Gora`de ima povla{ten koeficijent 1,8, ali on je i pored toga na ivici bankrota, a kako tvrdi Begi}, isto }e ~ekati i ostale kantone u FBiH ukoliko se o ovom problemu kona~no ne otvori pri~a i stvari postave na svoje mjesto! „To sve za rezultat daje ogroman milionski jaz u KM izme|u Kantona Sarajevo i ostatka Federacije BiH. Ova kulturno izmi{ljena formula za rezultat ima diskriminaciju i krajnje nepravedan i, u najmanju ruku, nepo{ten odnos prema onim dijelovima FBiH koji nisu u sastavu Sa-

Apsurd
„Dva kantona, Tuzlanski i Zeni~ko-dobojski, koji imaju pet puta ve}u povr{inu od Kantona Sarajevo i duplo vi{e stanovnika, ostvaruju skoro identi~an prihod po osnovu ovogzakona, {to je apsurd! Iz ovihrazloga, pa ~ak i bez ulaska u dublju analizu raspodjela ostalih prihoda, kao {to su porez na dohodak za kantone i op}ine ili porez na dobit po kantonima, potrebno je {to prije u}i u izmjene ovih zakonskih rje{enja. Ne moram posebno nagla{avati da su i ovi porezi, kada je rije~ o Sarajevskom kantonu, izuzetak. Izmjene ovoga Zakona su neminovne i neophodne, i njima prvenstveno treba u odre|enoj mjeri izmijeniti povla{tene koeficijente i kriterije, i uvesti one koji }e imati veze sa privredom, ekonomijom, profitom, radom, proizvodnjom, izvozom, odnosno sa svim onim {to ima veze sa javnim prihodima koji su nastali kao proizvod ne~ijeg rada, a koji su predmetraspodjelekrozprimjenu ovoga Zakona. Svjestan sam ~injenice da ovo ‘ba{ka’ kantonu ne ide u prilog, ali cijena koju pla}a ostatak Federacije BiH je previsoka. Godinama previsoka...“ nagla{ava , Begi}. M. DAJI]

V I J E S T I

DAN OSLOBO\ENJA TUZLE

Emotivan Juri{i}ev govor
Tuzlanska plaketa uru~ena Iliji Juri{i}u, Mirzi Salihspahi}u, [imi E{i}u, Ekremu Jusufovi}u i Du{anu Peri}u
Tuzlaci su ju~er nizom sve~anosti obilje`ili 2.oktobar - Dan oslobo|enja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Na {etali{tu Slana banja, gdje se nalaze spomenici borcima iz proteklih ratova, polo`eno je cvije}e, a potom je odr`ana sve~ana sjednica Op}inskog vije}a Tuzla na kojoj su najzaslu`nijim gra|anima u toku protekle godine uru~ene nagrade Tuzlanska plaketa. Te nagrade na ju~era{njoj sve~anosti dobili su Ilija Juri{i}, Mirza Salihspahi}, [imo E{i}, Ekrem Jusufovi} i Du{an Peri}, dok je gradsku lentu dobila Bosiljka Durakovi}. Posebno emotivno bilo je obra}anje Ilije Juri{i}a, dobitnika ovogodi{nje plakete, koji je zbog la`nih optu`bi za po~injen ratni zlo~in na Br~anskoj Malti, u maju 1992. godine, tri i po godine proveo u beogradskom zatvoru. Juri{i} je u svom govoru zahvalio na nagradi, poru~iv{i da se u proteklom periodu A. [e. borio za Tuzlu.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ponovo tu`iti Srbiju i Crnu Goru za genocid
Taj potez, me|utim, ne zna~i tu`bu protiv srpskog ili bilo kojeg naroda, to je tu`ba protiv jednog re`ima, ka`e Red`i}
Obnavljanje tu`be Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za po~injeni genocid moralna je obaveza na{e dr`ave i BiH mora iskoristiti to svoje pravo, poruka je sa ju~era{nje rasprave Kruga 99 o temi “Obnavljanje tu`be BiH protiv Srbije i Crne Gore - moralniosnov“ Kao ote`avaju}aokol. nost ovoj nakani je ~injenica da za takvo ne{to zbog proceduralnih razloga mora postojati saglasnost Predsjedni{tva BiH.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99

U @I@I

3

PUNOMO] Moramo imati punomo}, a taj papir, koliko ja znam, daje Predsjedni{tvo BiH. No, znamo i koji ljudi i s kojim politi~kim opredjeljenjima sjede u tom istom predsjedni{tvu
ku nisu uzeli u obzir sve ~injenice, te da ih sad ima i novih.

Nove ~injenice
- Obnavljanje tu`be je moralna obaveza dr`ave, kako zbog desetina hiljada `rtava, tako i zbog stotina hiljada, pa i miliona raseljenih i unesre}enih ljudi. To je moralna obaveze BiH pred mladim generacijama i generacijama koje dolaze. Obnova tu`be protiv biv{ih zemalja SRJ ne zna~i tu`bu protiv srpskog ili bilo kojeg naroda, to je tu`baprotivjednogre`ima koji je nanio ogromne probleme i zapravo rezultirao onim {to je ozna~eno genocidom, kazao je ju~er Sulejman Red`i}, predsjedavaju}i Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Pored postojanja politi~ke volje za obnovu tu`be, Red`i} o~ekuje da }e BiH u ovom slu~aju biti daleko efikasnija nego {to je bila prije dono{enja presude iz februara 2007. godine. - Krug 99 apelira na sve odgovorne institucije i pojedince da ovom procesu pristupi {to je mogu}e prije i na najozbiljniji na~in. Ovo ne treba biti nikakvo politi~ko pitanje, pokretanjetu`be je pravna stvar i tako je treba posmatrati, po-

Ote`avaju}a okolnost
Nasuprot ovom mi{ljenju, pravnikSuvadKonakovi} je tokomrasprave na ju~era{njojsesijijasnoporu~ioda bi BiH “ponovou{la u sudnicu sa obnovljenom tu`bom protiv Srbije i Crne Gore“ treba, jubitizadovoljeninekipreduslovi. Generacije - Moramo imati punokoje dolaze pita}e za{to nismo mo}, a taj papir, koliko ja ni{ta poduzeli zeli, kada smo biznam, daje Predsjedni{tvo Foto: D. TORCHE li o~ita `rtva i kada BiH. No, znamo i koji ljudi i je ~itav svijet vidio s kojim politi~kim opredjelje{ta se de{ava u BiH, nima sjede u tom istom predsjeza{to nismo ni{ta podudni{tvu. To je prva pretpostavka i zeli da tra`imo na{e pravo, jer }e prva ozbiljna prepreka na koju trepravda biti ispunjena nekad u bamo ra~unati prilikom vo|enja nekom metafizi~kom konceptu, ove rasprave iz mog ugla iz pravnih poru~io je Lavi}. razloga, a ne samo iz moralnih, On priznaje da oko obnavljanja poru~io je Konakovi}. tu`be u BiH ne postoji mogu}nost Osim saglasnosti Predsjedni{politi~kog dogovora, ali da zastu- tva, BiH mora imati i valjane razlopnik tu`be BiH Sakib Softi} sam, ge da bi tra`ila obnovu postupka, bez i~ijesaglasnosti, mo`epredsu- odnosno dokaze koji su dosad dom re}i da nije zadovoljan pre- iza{li na vidjelo u nizu presuda kosudom i da `eli ponovo pokrenu- je su bile done{ene pred Me|unati postupak. Lavi} je dodao da is- rodnim krivi~nim tirbunalom. tra`itelji u dosada{njem postupM. \. R.

PROCES Srebrenica je samo okon~anje procesa genocida. Mi ho}emo da poka`emo i tra`imo pravo da se poka`e u reviziji da je na tlu BiH, kao dr`ave, izvr{en genocid
ru~io je Red`i}. Uvodni~ar na ju~era{njoj sesiji Kruga 99 profesor Senadin Lavi} kazao je da u svjetlu presude Mom~ilu Peri{i}u, te procesa koji su u toku protiv Jovice Stani{i}a,

Franka Simatovi}a, Ratka Mladi}a i Radovana Karad`i}a iskrsavaju nove ~injenice koje pokazuju da se u Srebreniciustvarizavr{ava genocid koji je maja 1992. godine zapo~et na teritoriji cijele dr`ave BiH. - Srebrenica je samo okon~anje procesa genocida. Mi ho}emo da poka`emo i tra`imo pravo da se poka`e u reviziji da je na tlu BiH kao dr`ave izvr{en genocid. Nama ne treba samo skup lijepih rije~i i obe}anja, nama treba odgovor na pravno pitanje i ja `elim danas to pokrenuti sa stanovi{ta morala. Generacije koje dolaze pita}e za{to mi nismo ni{ta podu-

MUSTAFA CERI]

NIKOLAUS GRAF LAMBSDORFF

DENIS HAD@OVI]

SDUBiH

Uspje{no u Singapuru
Nakon brojnih susreta s vjerskim, dr`a vnim, kul tur nim i pri vre dnim li~nostima Singapura i zapa`enih javnih nastupa, ju~er je reisu-l-ulema Mustafa Ceri} zavr{io trodnevnu zvani~nu posjetu Islamskoj zajednici u Singapuru, javlja Mina. Prvog dana posjete reisu-l-ulema Ceri} susreo se s predsjednikom Tonijem Tanom i premijerom Singapura Leejem Hsienom Loongom. Nakon toga slijedile su posjete, susreti, razgovori i javni nastupi od kojih se posebno izdvaja posjeta Centru za {irenje harmonije me|u vjerama, kulturama i obi~ajima Singapura.

Poziv na reforme
Politi~ki direktor ministarstva inostranih poslovaNjema~keNikolausGrafLambsdorffpozvao je politi~are u BiH da prevazi|upoliti~ki zastoj i po~nu sa provo|enjem reformi. On je rekao da BiH kona~no mora da uhvatipriklju~ak na putu ka EU, kao {to to radesusjednezemlje, pogotovokada se uzme u obzirizvje{tajEvropskekomisije o napretku, koji }e biti objavljen u oktobru. Istakav{i da je te{ko zamisliti da je to mogu}e posti}i bez brzog formiranja Vije}a ministara, Lambsdorff je rekao da rje{enje moraju posti}isamestranke, a da }e Njema~ka i daljebiti na raspolaganju da podr`injihovenapore. On je dodao da Njema~ka daje punu podr{kuspecijalnompredstavniku EU Peteru Sorensenu.

Kosovo utje~e na BiH
Doga|aji na Kosovu, koji su eskalirali u proteklom periodu, uti~u i na stanje u Bosni i Hercegovini, a kosovska kriza je svakako bila predmet raznih {pekulacija i “trgovine“ iz Republike Srbije, izjavio je u razgovoru za FenugeneralnisekretarCentra za sigurnosnestudije BiH (CSS) DenisHad`ovi}. On ukazuje da ve} dugo postoje te`nje da se gubitak Kosova kompenzira Republikom Srpskom. Nasre}u, svi me|unarodni akteri su na poziciji o~uvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, tako da od te trgovine nema ni{ta. Me|utim, vidimo prelijevanje kosovske krize u BiH, ka`e Had`ovi}.

Osuda napada
Kantonalni odbor SDUBiH Sarajevo najo{trije osu|uje bilo kakav oblik napada na novinare u {ta spada i posljednji napad na novinare TV Sarajevo Zvonka Mari}a i Aida Mr{i}a, saop}eno jeju~er iz ove stranke. - Nivorazvojajednogdemokratskogdru{tvanajbolje se mjeri slobodom medija, a mediji su u BiH pod stalnim pritiskom korumpiranih politi~ara i otvorenih udara i prijetnji kriminogenih grupa i pojedinaca. U takvoj atmosferi, za svaku je pohvalu odva`nost medija i novinara koji su na sebe preuzeli odgovornost otvorenog javnog suprotstavljanja politi~kim mo}nicima i njihovim kriminogenim lobijima u razotkrivanju njihovih plja~ka{kihpohoda na dr`avnuimovinu, navodi SDUBiH.

4

INTERVJU

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mediji u Srpskoj sami biraju ure|iva~ku politiku, ali nema ostra{}enosti za odbranu Srpske, kao {to postoji u Federaciji BiH

Milorad Dodik,
predsjednik Republike Srpske Razgovarala: Jadranka DIZDAR

DOBAR

LO[

ZAO

NIKOLA LOVRINOVI]
^ovi}ev je zamjenik, za razliku od svoga {efa, makar, obja{njavaju}i pat-poziciju u kojoj su mjesecima Hercegova~ko-neretvanska i Srednjobosanska `upanija, bio iskren. Rasplet, istina, u zna~ajnoj mjeri ovisi o Vije}u ministara, ali nije - samo - u tomu stvar.

SR\AN BLAGOV^ANIN
Izvr{ni direktor bh. Transparency Internationala upozorio je kako su se slu~aju Saltaga, u biti, samo mediji posvetili na pravi na~in. Nema, me|utim, institucionalnog odgovora. A bez njega nema vra}anja povjerenja gra|ana. Studenata, osobito.

TU@ILA[TVO BiH
Kroni~no konspirativno, a u ime ove institucije je, dakako, glasnogovorio (?) Boris Grube{i}, nikakva odgovora o datumu kada }e BiH i Srbija potpisati sporazum o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zlo~ina. Lak{e je informaciju dobiti u Beogradu negoli u Sarajevu.

Ratnivo|abosanskihSrba Radovan Karad`i} zahtijeva da Vas, kao nekada{njeg ravnatelja Hrvatske izvje{tajne slu`be (HIS), ispita njegov pravni savjetnik o navodnom transferu oru`ja Bo{njacima tijekom rata u BiH preko Hrvatske. Na ~emu se temelji Karad`i}ev zahtjev? - Odbio sam razgovarati sa Karad`i}evim odvjetnicima, onda sam od Suda dobio sub poenu da moram razgovarati. Obrazlo`enjezahtjevaza razgovor je slijede}e: Hrvatska je kr{ila embargo i propu{tala oru`je Bo{njacima tijekom Domovinskog rata, sve do 1995, {to je istina. To oru`je, koje je i{lo Bo{njacima, prema Karad`i}u, zavr{ilo je i u Srebrenici, a Srebrenica je bila safe-haven zona, dakle demilitarizirana zona pod za{titom UN-a. Prema Karad`i}evoj obrani, nije po{tivana demilitarizacija ove zone, pa ni njezin status, navodno, nije bio takav kakav je trebao biti. Uz to ide teza da je to kr{enje embarga i{lo uz suglasnost Amerikanaca, ~ak da je to oru`je na-

vodno bilo ameri~ko. Nedavno je u Chicagu od Srba podignuta tu`ba protiv MPRI-ja, organizacije ameri~kih vojnih veterana, u kojoj se tvrdi da su oni bili iza toga. To je cijela ta pri~a. Ustvari, cijela konstrukcija.

Osoba A, osoba B, osoba C...
Nadle`na tijela Hrvatske odbila su Vas osloboditi ~uvanja dr`avne tajne, pa je ha{ki

mu prvi objavljivao i od Ha{kog tribunala klasificirane podatke. Drugim rije~ima, Novi list je izravno vezan za Karad`i}evu obranu. Za{to Karad`i} toliko insistira ba{ na Va{em iskazu? - Karad`i}eva obrana preko ovoga `eli napraviti presedan. Jer, koliko znam, do sada niti jedan {ef obavje{tajne slu`be, niti djelatnici tih slu`bi, ne mislim samo na podru~je biv{e Ju-

KARAD@I]EVA TEZA To oru`je koje je i{lo Bo{njacima, prema Karad`i}u, zavr{ilo je i u Srebrenici, a Srebrenica je bila safe-haven zona, dakle demilitarizirana zona pod za{titom UN-a
optu`enik Karad`i} morao odustati od slanja svog savjetnika u Zagreb, kako je planirao,i do ovograzgovoranije ni do{lo. Je li to~na informacija, koju je nedavno ekskluzivno objavio rije~ki Novi list, da je Tribunal ponovo pozvao Hrvatsku da odgovori je li spremna, i pod kojim uvjetima, osloboditi Vas ~uvanja dr`avne tajne? - Rije~ki Novi list je na ovu tegoslavije, nego uop}e, nije svjedo~io pred ICTY-em. Sada se `eli napraviti presedan: ako nije osoba A, onda jest osoba B, pa C itd. To za hrvatsku dr`avu zna~i da }e morati, ako pristane na to, staviti cijelu svoju infrastrukturu na raspolaganje za potrebe obrane i Karad`i}a i Mladi}a i Had`i}a. To je neka igra? - Jeste igra. Znate i sami da je Tribunal u Haagu sud koji ima

BEOGRAD
[to kazati nakon {to je u srbijanskoj metropoli zabranjena Povorka ponosa?! Ni{ta doli ono {to je ve} poru~ila Me|unarodna organizacija za za{titu ljudskih prava Amnesty International: Crni dani za ljudska prava u Srbiji.

VIJEST U OBJEKTIVU Klas i stari
Povodom obilje`avanja Me|unarodnog dana starih osoba, korisnike Stara~kog doma u Ned`ari}ima obradovala je kompanija Klas, po~astiv{i ih bosanskim lokumom. U Centru je smje{teno vi{e od 350 korisnika, od kojih najastariji ima 105 godina. Iz Klasa su istakli kako imaju razumijevanja i sluha za sve kategorije stanovni{tva, te da, kadgod su u prilici, poma`u i najstarijoj populaciji.

VIJEST U

BROJU

dana pro{lo je od op}ih izbora u Bosni i Hercegovini; vlast na dr`avnoj razini, ali niti u nekim `upanijama nije uspostavljena.

365

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 3. oktobar 2011.

INTERVJU

5

Dr. Miroslav Tu|man

Srbija se nije odmakla sa pozicija JNA iz 90-ih
Ako slu`beni Beograd danas vodi politiku i kontinuitet vojnih sudova JNA, onda preuzima i odgovornost JNA za sva zlodjela i {tete po~injene u Hrvatskoj
svoje regule, svaka strana u postupku ima ograni~en broj sati, broj svjedoka. Teorijski se mo`e odustati od nekih svjedoka, pa ih zamijeniti drugima, ali u osnovi je broj ograni~en. Mene su zvali kao potencijalnog svjedoka. Oni tako mogu kao potencijalne svjedoke ispitati tisu}u ljudi u Hrvatskoj, s ciljem da zamute ili produlje proces. Kakav je Va{ status u tom procesu? - Ovo nije svjedo~enje u smislu svjedo~enja na sudu, ovo je prethodni razgovor da se vidi da li ja imam njima interesantna saznanja. Na{e nadle`ne institucije nisu dale suglasnost kojom bi me oslobodile ~uvanja dr`avne tajne. Odbile su to sa obrazlo`enjem da ja nisam naveden kao svjedok, nego kao potencijalni svjedok. Karad`i} se, navodno, sam brani? - Sumnjam da se on sam brani. Ima veliki pogon iza sebe. Njegova je osnovna teza da Srebrenica, koja je kao za{ti}ena zona trebala biti demilitarizirana, navodno nije bila demilitarizirana. On `eli dokazati suprotno i zato mu je ova pri~a potrebna. OvihdanaHrvatskoj su iz Srbije proslije|ene 44 optu`nice protiv vukovarskih branitelja, koje je podigao danas nepostoje}i Vojni sud JNA u Beogradu 1992. Kako ocjenjujete reakciju hrvatskih vlasti? - Sa politi~kog stajali{ta to zna~i da se slu`bena Srbija nije odmakla sa pozicija sa kojih je djelovala JNA 1990-ih. Srbija koristi dokumente vojnih sudova JNA, a argumenti na kojima insistira su iskazi iznu|eni od ljudi odvedenih iz Hrvatske u koncentracijske logore na teritoriju Srbije 1991./92. Reakcija hrvatskih vlasti do{la je naknadno, iako je bilo upozorenja u javnosti ve} puno ranije. Ako slu`bena Srbija danas vodi politiku i kontinuitet vojnih sudova JNA, onda ona preuzima i odgovornost JNA za sva zlodjela i {tete po~injene u Hrvatskoj. Zato bi trebalo slu`benom Beogradu postaviti bez odlaganja zahtjev: Izvolite platiti reparaciju za ratne {tete. Hrvatska od Srbije treba zatra`iti da plati 35 milijardi dolara, koliko iznosi slu`bena procjena ratne {tete u RH? - A iz tih reparacija }emo mi onda isplatiti sve ovo {to se potra`uje od Hrvatske. Ide se ~ak dotle da je Hrvatskadu`na na temeljustanarskog prava priznati vlasni{tvo na stan, priznati radni sta` i sve ostalo onima koji su se borili protiv Hrvatske, za {to nema primjera u povijesti. I to onima koji nisu imali, jer nisu htjeli imati hrvatsko dr`avljanstvo, a dobar dio ni danas ne `ivi u Hrvatskoj. U dana{njoj Hrvatskoj ~esto se citira slogan Va{eg oca, prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tu|mana „Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za {to”! Europska unija politi~ka organizacija. Sve zemlje koje su u{le u Uniju vrlo su brzo do{le u poziciju da moraju voditi ra~una o svojim interesima, iz kojih se izvode zajedni~ki interesi. To posebno va`i za nove ~lanice. Na primjer, u Ma|arskoj je sada{nji premijer Victor Orban, na izborima prije godinu dana, dobio dvije tre}ine mjesta u Parlamentu na tezi: Odluke se vi{e ne}e donositi u Bruxellesu, nego u Ma|arskoj. Sli~no je i sa ^esima, Poljacima. Svatko mora imati svoju strategiju prema ve} Sanaderov HDZ. Preuzeo je program ljevice za EU integracije: Nema alternative. Radi toga je imao podr{ku u dijelu lijevih medija. Teza EPH, i njima sli~nih novinara, bila je godinama: Sanader je dobar, HDZ ne valja. Sada{nje krize su posljedica takve politike i vidi se da se tako ne mo`e dalje. HDZ je izgubio skoro 50 posto svog bira~kog tijela. Kosorica sa svojimiskazima`elivratiti HDZ na pozicije koje isti~e. Ali, pitanje je mo`e li HDZ u tako kratko vrijeme do izborapovu}ipravepoteze i koHSLS, a ovo je sada potpuno lijeva opcija. Hrvatsko bira~ko tijelo nije ekstremno lijevo, pa Kukuriku koalicija ne}e dobiti 50 posto glasova. S druge strane, ni HDZ sa HSS-om ne mo`e dobiti 50 posto. Ovi izbori }e biti rulet. Vidjet }emo kakve }e ljude plasirati male stranke i nezavisne liste, od Glava{evih do Keruma, Bandi}a i Jur~i}a. To }e biti rulet i trgovina. Male stranke }e vjerojatno sve zajedno dobiti ukupno 10, 15 ili 20 zastupnika, onda }e biti trgovina tko }e ih kupiti. Ali, kada imate vladu koja je sastavljena od niza malih stranaka, to je ve} po definiciji slaba vlada. To zna~i da nam se u Hrvatskoj ba{ ne pi{e dobro u narednom razdoblju. U medijima se naveliko pi{e o „crnim fondovima“ HDZ-a, ali i o vrlo visokom postotku tzv. neodlu~nih bira~a, jesu li i to ~injenice od zna~aja za ishod izbora? - To su dvije varijable koje sad nisam u stanju procijeniti: Jedna je koliko }e pri~a o „crnim fondovima“ na{tetiti HDZ-u. Afera je o~igledno dobro tempirana i jednosmjerno adresirana. Naime, broj plakata i minuta`a na televiziji SDP-a za vrijeme pro{le kampanje, nisu bili ni{ta manji od plakata i minuta`e HDZ-a. Sumnjam da je SDP to od ~lanarine mogao platiti. Druga je nepoznanica velika apstinencija hrvatskog bira~kog tijela, pa ostaje otvoreno pitanje koji dio }e iza}i, odnosno ne}e iza}i na izbore. To onda mo`e promijeniti izborne procjene i donijeti novu sliku rezultata.

LIJEVA OPCIJA Kukuriku koalicija je lijeva opcija. Ra~anova koalicija je bila lijevi centar, jer su unutra bili HSS, HSLS, a ovo je sada potpuno lijeva opcija. Hrvatsko bira~ko tijelo nije ekstremno lijevo, pa Kukuriku koalicija ne}e dobiti 50 posto glasova
dogovorenim zajedni~kim pravilima igre. Za Hrvatsku to je pitanje tko }e ponuditi razvojni program na na~elima suverenosti. Danas biti suveren ne zna~i imati tenkove na granicama, jer danas granice u tom smislunema. Ali, biti suveren danas na me|unarodnom planu zna~i biti konkurentan, na doma}em planu kompetentan, te imati osnovu na kojoj mo`ete mobilizirati cijelo dru{tvo. Predsjednica Vlade RH i HDZ-a Jadranka Kosor u gotovo svakom svom govoru spominje Va{eg oca. Kako Vi i{~itavate ovaj upadljivi obrat u retorici vodstva HDZ-a? Sanader je od 2002. i{ao sa tezom: Ovo nije Tu|manov HDZ, liko su oni djelotvorni nakon niza propu{tenih prilika. Recimo, najava zakona o Ini, problem brodogradili{ta itd. Sve zemlje su se osigurale, na ovaj ili onaj na~in, da ono {to je nacionalni interes ne privatiziraju. Europska unija je koncern interesa i zato postavlja vrlo nemilosrdne zahtjeve. Da bi se uspje{no vodila politika nacionalnih interesa, treba imati potporu i medija i javnosti. Mo`ete li prognozirati kakve su {anse HDZ-a na skorim parlamentarnim izborima u RH?

Stvar na~ela
- Su{tina je u tome po kojim se na~elima vodi unutarnja i vanjska politika. Na~elo suverenosti je ne{to {to ne mo`ete zaobi}i. Teza da se ulaskom u EU gube nacionalni interesi, naprosto ne stoji, jer je

Rulet
- Kukuriku koalicija je lijeva opcija. Ra~anova koalicija je bila lijevi centar, jer su unutra bili HSS,

TAKORE]I... NAJVE]I
Radio-televizija Republike Srpske pustila je ju~er u funkciju novi antenski stub i sistem na Kozari, ~ime }e pokrivenost signalom Javnog servisa RS-a na podru~ju od Posavine do zapadne Krajine i u rejonu [ipova i Mrkonji}-Grada biti vrhunskog kvaliteta. Generalni direktor RTRS-a Dragan Davidovi} naglasio je za Srnu da je antenski sistem na Kozari zajedni~ka investicija Vlade RSa i RTRS-a, vri je dna oko 600.000 KM.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Primjena Zakona o radu RS-a

Obespravljeni radnici moraju {utjeti
Radnici u trgovinskom lancu Delta, vlasni{tvo srbijanskog tajkuna Miroslava Mi{kovi}a, barem dva dana u sedmici rade po ~etrnaest sati. Takvo radno vrijeme ne pla}a se kao prekovremeni rad, nitipodrazumijeva slobodne dane. Jo{ gora situacija je u malim dragstorima koji, u pravilu, nisu klimatizirani, niti zimi imaju bilo kakvo grijanje, i u kojima se rad u no}noj smjeni ne pla}a uz uve}anu naknadu. Zbog poku{aja osnivanja sindikalne organizacije, radnica Tvornice obu}e iz Kotor-Varo{i dobila je otkaz. Nakon okon~anog radnog spora, koji je dobila zahvaljuju}i podr{ci sindikata, vra}ena je na posao. Potom je uslijedio otkaz, zbog „kr{enja radne discipline“ . Niko od njenih kolega s njom se nije solidarisao. Iako rade i po 70 sati nedjeljno, iako primaju minimalni li~ni dohodak od 280 KM, iako im plate kasne i po nekoliko mjeseci. [utjeli su, jer im je i takav posao prijeko potreban.

Stopama pobijenih
Ju~er je u Crkvi uznesenja Bla`ene Djevice Marije u [irokome Brijegu odr`an 3. simpozij o komunisti~kim zlo~inima nad Hrvatima u Drugom svjetskom ratu i pora}u pod nazivom “Stopama pobijenih“. Predavanja su odr`ali Branimir Luk{i}, Ivo Lu~i}, Vice Ni`i}, te gost simpozija biskup Mile Bogovi}. U svom predavanju, o temi “Hrvatski kri`ni put i britanska uloga u njemu” dr. Luk{i} istaknuo je kako je, po procjenama britanskih vojnih analiti~ara, na polju kod Bleiburga bilo oko 200.000 vojnika i oko 500.000 civila. Po nekim procjenama, pobijeno je od 160 do 190 tisu}a ljudi, a monstruoznost ovoga zlo~ina le`i u ~injenici da je po~injen nakon zavr{etka rata, istaknuo je Luk{i}.

U kontrolama koje su inspektori rada proveli do 30. juna ove godine u 763 preduze}a utvr|eno je da se u 47,3 posto slu~ajeva kr{e prava iz radnih odnosa
entitetske vlasti, koje malo ili nikako {tite prava radnika. A njihove stavove potvr|uju i podaci da se stranim firmama, ve} godinamatoleri{e, u vidureprograma, nepla}anje doprinosa radnicima po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja. Najbolji primjer je za to kompanija Bira~ iz Zvornika, ali ona je tek vrh ledenog brijega. Prema podacima Saveza sindikata RS-a, na ime neispla}enih li~nih dohodaka i doprinosa poslodavci radnicima i fondovima u RS-u duguju vi{e od 800 milina KM. Kako stvari stoje, upozorila je Mi{i}, barem 300 miliona KM, zbog zastare potra`ivanja, nikada ne}e biti napla}eno. Ovakvo stanje, upozorio je na posljednjem zasjedanju Narodne skup{tine RS-a poslanik SDP-a BiH Slobodan Popovi}, odra`ava se direktno i na deficit bud`eta i javnih fondova RS-a. Me|u deset najve}ih du`nika su najve}e kompanije u RS-u gdje su stranci ve}inski vlasnici i koje ne samo da ne izmiruju obveze prema radnicima nego i ne pla}aju poreze.
G. KATANA

Ranka Mi{i}: Prekinuti proces kr{enja prava

Slobodan Popovi}: Uti~e i na deficit bud`eta

Kompjuter protiv ku}nih apoteka
Dodatna sredstva koja je Zavod za zdravstveno osiguranje SBK-a odobrio za lijekove s esencijalne liste, rije{ila su probleme domova zdravlja koji, zbog nedostatka besplatnih recepata, nisu bili u stanju pacijentima pru`iti adekvatnu zdravstvenu za{titu. Situacija se stabilizirala i u bugojanskom Domu zdravlja u kojem }e, nakon {to je sredinom septembra obustavljeno izdavanje besplatnih recepata, u narednim danima svi pacijenti mo}i dobiti redovnu mjese~nu terapiju. Novost je, tako|er, uvo|enje kompjuterskog pra}enja potro{nje lijekova s esencijalne liste za sve zdravstveno osigurane osobe, ~ime je sprije~ena svaka mogu}nost stvaranja “ku}nih apoteka“ .

skih ku}a koje novinare primaju na „probni rad“ bez naknade od tri mjeseca, pa ih potom jednostavno zamijene novim „entuzijastima“ . Ova pitanja bila su i tema posljednje sjednice Socijalnoekonomskog vije}a RS-a koja je odr`ana potkraj pro{le nedjelje u Banjoj Luci. Prema podacima Inspekcije rada RS-a, ~ak 6,5 posto radni-

ta, nepo{tivanjabrojaradnihsati u toku mjeseca, uskra}ivanja prava na godi{njiodmor, punog porodiljskog odsustva. U najte`ojpoziciji su `enekoje, u pravilu kod privatnih poslodavaca, nakon odlaska na porodiljsko odsustvo ~eka otkaz.

Alarmantno
„Ovo su alarmantni podaci“ , upozorila je predsjednica Save-

Uzaludno
Jo{ ve}i problem je rad na crno, odnosno odbijanje poslodavca da radnika prijavi ili mu po isteku zakonskog roka rad na odre|eno vrijeme pretvori u stalni radni odnos. I tu zakon kr{e svi. Od entitetskih institucija, velikihosiguravaju}ihkompanija, pogotovo onih kojima je sjedi{te van Republike Srpske, privatnih preduze}a, do medij-

@ENE U najte`oj poziciji su `ene koje, u pravilu kod privatnih poslodavaca, nakon odlaska na porodiljsko odsustvo ~eka otkaz
ka u ovom entitetu radi na crno, {to je za tri puta vi{e nego u dr`avama Evropske unije. U kontrolama koje su inspektori rada proveli do 30. juna ove godine u 763 preduze}a utvr|eno je da se u 47,3 posto slu~ajeva kr{e prava iz radnih odnosa, od neispla}ivanja plaza sindikata RS-a Ranka Mi{i}. To je, dodala je, i bio razlog da se Vladi uputi zahtjev za hitno zakazivanje tematske sjednice na kojoj bi se utvrdilemjerekojima bi se prekinuo proces kr{enja prava u oblasti radnih odnosa. Najve}u odgovornost za ovakvo stanje, isti~u radnici, snose

U Srebreniku potpisan sporazum

Za devet mjeseci novi centar
Novo zadu`enje Toplane
Ukoliko gradska Skup{tina Banje Lukedanasodobrinovokreditnozadu`enje banjalu~ke Toplane, to preduze}e pove}at }e dugovanja koja su odavno prema{ila vrijednost ukupnog kapitala. Iz PDP-a ve} ranije su ukazali da se Toplana, uz garanciju gradske vlasti, “sprema“ za jo{ jedanizuzetnonepovoljankredit od 20 miliona KM kako bi vratila 12 miliona ranijih dugova, a {est miliona marakautro{it}e za nabavkumazuta, desetak dana pred zvani~ni po~etak sezone grijanja. Toplana je u prvih {est mjeseci ove godine upala u novih gotovo sedam miliona maraka gubitka. Cijena grijanja Toplane me|u najve}im je u BiH i po kvadratnom metru iznosi 1,65 s PDV-om, a ra~uni se pla}aju tokom cijele godine. Ve}u cijenu pla}aju privredni subjekti.

Ambasador San Martin istakao da se projekti rade zbog postizanja pravde, ali i razvijanja prijateljstva [panije i BiH
U Srebreniku je ju~er potpisan sporazum o izgradnji centra za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama, otvoren novi drveni most za srednjovijekovnu tvr|avu Srebrenik, kao i dva turisti~ka info-punkta sa suvenirnicom. Alejandrom Alvargonzalesom San Martinom sve~ano otvorili turisti~ke info-punktove u gradu i tvr|avi, te most koji se nalazi neposredno uz nju. Ambasador San Martin je istakao da je bitno da se realizuju mali projekti, koji }e biti u funkciji razvoja op}ine i koji bi trebalo da budu maksimalno iskori{teni. On je dodao da je za realizaciju projekata ulo`en trud UNDPa i Op}ine Srebrenik, a da je [panija samo dodijelila sredstva, te istakao da se projekti rade, prije svega, zbog postizanja pravde, ali i razvijanja

Veliki dan za Srebrenik

prijateljstva naroda [panije i BiH.

Uloga [panije
Sporazum o izgradnji centra po tpi sa li su na~el nik Op}ine Srebrenik Mehmed Bajraktarevi} i rezidentni koordinator UN-a u BiH Yuri Afanasiev, koji su sa {panskim ambasadorom u BiH

Mali projekti, velike promjene
Govore}i o izgradnji centra za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama, Afanasiev je rekao da su, zahvaljuju}i Op}ini Srebrenik, svi potrebni dokumenti i zemlji{te dobije-

ni na vrijeme i da gradnja mo`e po~eti za tri nedjelje. - Nadam se da }e za devet mjeseci biti izgra|en ovaj centar, u kojem }e djeca provoditi dane, zajedno u~iti i igrati se” , rekao je Afanasiev, naglasiv{i da i projekti malih razmjera mogu u~initi velike promjene i donijeti ogromnu dobrobit lokalnim zajednicama.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 3. oktobar 2011.
180 zahtjeva za ekshumacije u ladici Tu`ila{tva

DOGA\AJI Uzaludni poku{aji
Iako je njihov mandat istekao u junu, ~lanovi UO Instituta za nestale do danas nisu zamijenjeni: “Pokrenuli smo proceduru, poslali u Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zahtjev da jedan od na{ih osniva~a, VM, oformi konkursnu komisiju. Povratnih informacija nema” ka`e predsjedavaju}a , UO Instituta Jadranka Durakovi}. Ni mi je nismo uspjeli dobiti.

7

VIJESTI

^ekaju snijeg
Institut za nestale BiH je uputio 180 zahtjeva za ekshumacije prema Tu`ila{tvu BiH, ali ovi jo{ nisu realizovani, saznaje Oslobo|enje. Najstariji od tih zahtjeva je iz aprila 2009. godine, ka`e Lejla ^engi}, portparolka Instituta, nagla{avaju}i da se odnose na cjelokupno podru~je Bosne i Hercegovine, a me|u njima su i oni vezani za asanaciju, pored ostalog, i podru~ja [amli}a, u ~ajni~koj op}ini. Dakle, tamo su posmrtni ostaci na samoj povr{ini zemlje, pa je i mogu}nost njihovog nestanka ili uni{tenja ve}a nego ina~e. „Jo{ 16. septembra pro{le godine zatra`ili smo da ekipe Tu`ila{tva BiH tamo iza|u na teren“ isti~e^engi}, obja{njavaju}i , da Institut nemo`eni{taubrzati, pa i u slu~ajevima kao {to je onaj iz okoline Sarajeva, u Had`i}ima, gdje su na gradskom groblju Kopi{anj, jo{ prije vi{e od mjesec, locirane dvije grobnice na koje niko do danas nije iza{ao.

Parlamentarci u Strasbourgu
DelegacijaParlamenta BiH u~estvova}e od danas do 7. oktobra u Strasbourgu na zasjedanju Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope tokom kojeg }e biti razmatran zahtjev Palestinskog nacionalnog vije}a za statusom partnera za demokratiju. DelegacijuParlametnarneskup{tine BiH pri Parlamentarnoj skup{tini Savjeta Evrope, ~ine Milica Markovi}, Borjana Kri{to, Sa{a Magazinovi}, Mladen Bosi}, IsmetaDervoz, NerminaKapetanovi}, Bo{koTomi} i KrunoslavVrdoljak, javljaSrna. Tokom zasjedanja, bi}e razmatrane teme “Dr`avni suverenitet i dr`avnost u savremenom me|unarodnom pravu“ , “Zloupotreba dr`avne tajne i nacionalne sigurnosti - prepreka za parlamentarnu i sudskukontroluslu~ajevakr{enjaljudskih prava“ .

Zar je te{ko do}i do centra Had`i}a? Ne mogu to samoj sebi objasniti, kamoli da mogu ~lanovima porodica, `ali se Ferida Ni{i}
posmrtni ostaci NN osobe na @u~i stoje, tako|e, jako dugo: „Ne smijem ni pomisliti{ta im se sve mo`e desiti“ govori ^eki}, , prema kojoj je bolje bilo u vrijemekada su se porodiceobra}ale kantonalnom tu`iteljstvu: „Sve je i{lo jednostavnije. Oni su se odmah odazivali, a ovi, iz dr`avnog Tu`ila{tva su, ~ini mi se, preuzeli obaveze za koje nisu pripremljeni“ smatra Ema ^eki}, , dodaju}i: “Samo nas raspame}uju. ^esto ne znamo kome se obratiti. Za ovu `enu u Svrakama, pozvali smo policiju, do{li su, i slegnuliramenima. To vi{e nije njihov mandat. Onda je na nas pao teret da ~uvamo te ostatke. Kao da neko za sve to ne prima platu“ ka`e ^eki}. , Lejla ^engi} nagla{ava da su protekle sedmice ekshumirane 34 `rtve: u Bratuncu 16, u Biha}u osam, u Prijedoru, na dvijelokacije, dvije...: “To je rezultatubrzanije aktivnosti, koja pokazuje da sve mo`ebitiefikasnijenego dosad.“ Zamolili smo komentar u Tu`ila{tvu BiH, a Boris Grube{i}, portparol, zatra`io je pismeno obra}anje. Vjerovatno zbog prevelike njihove zauzetosti, do kraja radnog vremena nismo dobili odgovor ni na jedno pitanje.
Edina KAMENICA

Ema ^eki}

Ferida Ni{i}

Umrla jo{ jedna majka
„Ne mogu to nikako shvatiti“ , isti~e Ferida Ni{i} iz had`i}kog udru`enja za tra`enje nestalih, koja je i samabilaanga`ovana na potraziovihlokacija: „Asada, kao da ih nismo ni na{li. Zar je te{ko

do}i do centraHad`i}a? ^lanovi porodica svaki dan dolaze u Udru`enje, raspituju se za datum ekshumacije, na nas se ljute“ `ali , se Ni{i}. Kopi{anj je pretposljednji na spisku od 180 zahtjeva, obja{njava portparolka. Ema ^eki}, predsjednica vogo{}anskog udru`enja nestalih, koje jo{ traga za 63 nestale osobe, tako|e ne skriva ogor~enje: „Ju~e je bilad`enaza`eni, koja, eto, nijedo~ekalapronalazak sina. Bilo mu je 27 godina kada mu se izgubio svaki trag, a kolikomajkije jo{ umrlo s istomtugom! Niko me ne mo`erazuvjeriti u tome da se ekshumacijenamjerno razvla~e, prije svega zato da puna istina o ratu ne bi bilaotkrivena. Da budemkonkretnija, Institutuovdjenemam{ta zamjeriti, mislim na Tu`ila{tvo.

Na nedavnom sastanku s tu`iocima, koji je organizovao Savjetodavni odbor Instituta, otvoreno sam rekla da oni ho}e da sve mi, porodice i volonteri, uradimo. Ali, i kada lociramo `rtvu, opet im je te{kodo}ina teren“ govori ^eki}, navode}i , slu~aj iz Vogo{}e.

Prijava protiv Rubila
Srpskademokratskastranka (SDS)podnijela je glavnom republi~kom tu`iocu Mahmudu [vraki prijavu protiv tu`ioca dobojskog Okru`nog tu`ila{tva Gorana Rubila zbog krivi~nog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerskemr`nje i netrpeljivosti. U prijavi se navodi da je Rubil po~etkom septembra na sastanku kolegijumaOkru`nogtu`ila{tva u Doboju, nakonrasprave o tome da je u Parlamentarnoj skup{tini BiH razmatran izvje{taj Visokogsudskog i tu`ila~kogsavjeta(VSTS) BiH, kao i tadadonesenogzaklju~ka da se zatra`i izvje{taj o predmetu Okru`nog tu`ila{tva u Doboju protiv Rajka Savi}a, psovao“srpsku i ~etni~ku“ majkupredsjedniku SDS-a MladenuBosi}u, objavljeno je na internet-sajtu SDS-a, prenosi Srna.

Zar treba rizikovati
„Dobili smo informaciju da se na jednom dijelu mezarja u Svrakamanalazitijelo`ene, ~ijeg smo supruga ve} prona{li, i po~eli smo tragati, metar po metar. Svojim rukama smo kopali, i, na kraju, na{li smo posmrtneostatke12. juna, te odmah o tome obavijestili nadle`ne. A ekshumacija je obavljena tek 19. septembra! Zar je trebalo rizikovati da kosti nestanu, da ih psi raznesu“ pita ^eki}, u`a, snuta i ~injenicom da otkriveni

Damir Had`i}, potpredsjednik SDP-a BiH

Vranki} je pravi hadezeovac
Ugro`avanjem implementacije bilo kojeg projekta nastavak je HDZ-ove politike ucjena i ultimatuma, smatra Had`i}
SDP BiH ju~er je najo{trije osudio pona{anje dr`avnog ministra finansija i trezora i ~lana Predsjedni{tva HDZ-a BiH Dragana Vranki}a radi blokade 166 miliona eura u FBiH. Ocijenjeno je da je on svojom blokadom svjesno doveo u pitanje finansiranje izgradnje dionica koridora vc u ve}inski hrvatskim op{tinama i povezivanje Sarajeva s Mostarom. Ugro`avanjem implementacije bilo kojeg projekta na ovako direktan na~in, nastavak je HDZ-ove politike ucjena i ultimatuma, smatra Damir Had`i}, potpredsjednik SDP-a BiH. On dodaje da je Vranki}ev potez mo`da najbolja potvrda koliko je va`no istjerati HDZ BiH na ~istac i takvom mu pokazati da politiku kakvu sad vode ne mogu nastaviti. - Ustvari, Vranki}ev gest je najbolja ilustracija politi~ke pragme koju HDZ BiH pokazuje posljednjih vi{e od godinu blokade, ucjene, ultimatumi i ako nije tako nije nikako. Ova njegova odluka }e biti dovedena u pitanje iako SDP BiH nije dio dr`avne vlasti, siguran sam da }e kao i oko IPA fondova biti postignut koncenzus i dogovor oko toga da u BiH ima snaga zainteresovanih da se stvoribolja i korektnijaatmosfera od posljednjih osam godina, isti~e Had`i}.

Odr`an koncert Pontanima
U srebreni~kom Kulturnom centru u subotu uve~er je odr`an koncert duhovne muzike mje{ovitog me|ureligijskog hora Pontanima iz Sarajeva. Izvo|ene su duhovne pjesme svih naroda i pripadnika ve}ih manjinskih zajednicakoje`ive u BiH.Koncert je odr`an s ciljem {irenja me|ureligijske tolerancije i upoznavanja prisutnih o kulturama drugih u okviru projekta “Mladi za mir” koji realizuje Savjet mladih iz Srebrenice uz finansijsku podr{ku CARE Intenationala i Evropske unije. Ovom prilikom prire|ena je i fotoizlo`ba svih vjerskih objekata u regiji Bira~, koje su ~lanovi ovog hora posjetili. Iako program nije privukao ve}u pa`nju Srebreni~ana, ~lanovi hora Pontanima izveli su raznovrstan i sadr`ajan opus duhovnih pjesama.

Had`i}: HDZ istjerati na ~istac

Bi}e i gori
On smatra vrlo mogu}im da HDZ BiH ubudu}e bude jo{ gori u svojim nastojanjima da doka`e da se bez njih ne mo`e konstituirati ni{ta ozbiljno. - Ugro`avanje ovakvog projekta nije ugro`avanje vlasti na ~elu sa SDP-om, ve} ugro`ava-

Ve} vi|eno
- Ovo je dokaz pune neodgovornosti nekoga ko dolazi iz HDZ-a BiH i ko ovim derogira i pozicijudr`avnogministra i institucije koju predstavlja.

nje svakog ~ovjeka i naroda, pa i hrvatskog naroda, ka`e Had`i}. SDP BiH ju~er je istodobno pozdravio i odluku Vije}a ministara BiH koja osigurava da svih 96 miliona eura IPA fondova za 2011. godinu budu utro{ena u BiH, a za koju je osnov politi~ki dogovor SDP-a i M. \. R. SNSD-a.

8

CRNA HRONIKA
Na pravoslavnom groblju u mjes tu Ja ri{}e, op}ina Donji Vakuf, oskrnavljeno je osam nadgrobnih spomenika, saop{teno je iz Ministarstva unutarnjih poslova UP-a Srednjobosanskog kantona. Za po~iniocima ovog vandalskog ~ina traga policija Srednjobosanskog kantona. O{te}enja na nadgrobnim spomenicima primijetila je policijska patrola.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Oskrnavljeno groblje

Povrije|en motociklista

Prilikom sudara motocikla marke yamaha, kojim je upravljao [. I, ro|en 1980. godine sa Pala i putni~kog vozila fiat punto, kojim je upravljao G. A. iz Sarajeva, te{ke povrede zadobio je voza~ motocikla, kome je ljekarska pomo} ukazana u KCU Sarajevo, nakon ~ega je upu}en na ku}no lije~enje. Nesre}a se dogodila na raskrsnici ulica Put mladih muslimana - Bistrik - Huremu{a, op}ina Stari Grad.

BANJA LUKA Izre~ena presuda Goranu Mihajlovi}u

SUD BiH

Pet godina robije

za falsifikovanje
i razbojni{tvo
U Okru`nom sudu u Banjoj Luci, nakon sporazuma o priznanju krivice, koji je zaklju~io sa Specijalnim tu`ila{tvom Republike Srpske, 34godi{nji Goran Mihajlovi}, zvani Panter, iz Lakta{a, osu|en je na pet godina zatvora zbog razbojni{tva, poku{aja razbojni{tva i falsifikovanja kreditnih i bankovnih kartica. Sudija Dragan A}i} prihvatio je sporazum i na prijedlog tu`ioca protiv ostalih ~lanova grupe sa kojima je po~inio krivi~na djela. On je, naime, osu|en zbog plja~ke Nove banke u Banjoj Luci 11. februara 2004, kada je sa Goranom Jeki}em, Draganom Jeli}em i Aleksom Paji}em ukrao 18.341 KM. Tako|er, bio je ~lan organizovane grupe koja je o{tetila 60 gra|ana za 41.066 maraka, falsifikuju}i bankovne i kreditne kartice. Od te sume on je, navodno, uzeo oko 1.700 maraka. U ovoj grupi bili su Bugarin Slaven Rustov i jo{ tri njegova sunarodnika, Sini{a S. i jo{ nekoliko nepoznatih osoba. Oni su postavljali specijalne elektronske ure|aje skimere na bankomate za podizanje novca NLB banke u Banjoj Luci i Br~kom, a kojim su skidali podatke s bankovnih kartica. Potom su te podatke prebacivali u kompjuter i, koriste}i specijalnu opremu, izra|ivali bankovne kartice pomo}u kojih su iz bankomata podizali novac sa tu|ih ra~una. Pored toga, Mihajilovi} je osu|en i za poku{aj razbojni{tva koji je po~inio sa Gojkom [obotom, Sini{om S. i osobom pod nadimkom Mr~o nad porodicom Petra Bespaljka u selu Kara~ kod Prnjavora. On se dovodi i u vezu sa sokola~kom grupom kriminalaca, me|u kojima se nalazi Milomir Paji} koji se povezuje i sa DarkomElezom, koji je u Beograduuhap{en i osu|en na devet godina jer je organizovao grupu koja je trgovala drogom, iznu|ivala novac i ~inila druga kriD. P. vi~na djela.
Marinko [utalo i ostali u sudnici Suda BiH
Foto: Arhiv Suda BiH

Direktori firmi i
slu`benici UIOBiH NEGIRALI KRIVNJU
Na optu`eni~koj klupi se uz Marinka [utala na{lo jo{ 28 osoba optu`enih za zloupotrebu polo`aja i primanje mita, odnosno nezakonito carinjenje automobila
Marinko [utalo, Marija Prce, Ankica Zovko i Mladen Krndelj su negirali krivnju po optu`nici koja ih tereti za udru`ivanje radi ~injenja krivi~nih djela u vezi sa krivi~nim djelima zloupotreba polo`aja ili ovla{tenja, krivotvorenje isprava i primanje dara, te drugih oblika koristi. Slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje BiH i pripadnici Grani~ne policije BiH Zvonko Kne`evi}, Ivan Obradovi}, Petar Oberan, \uro Pa`in, Slavica Hrka~, Mladen Bo`i}, Dominik Pavlovi}, Zdenko Pehar, Goran Bu}o, Luka Mustapi}, Dragan Ljubi}, Milenko Kre{i}, Ante Herceg, Sead Tabakovi}, Miljenko Ere{, Fuad Osmi}, Ivica Dodig, Goran Nikoli}, Slaven [aravanja, Trivko Mari}, Mario [aravanja, Brani-

Gra|ani o{te}eni za 40-ak hiljada KM

SKIDANJE PODATAKA Postavljali su specijalne elektronske ure|aje skimere na bankomate kojima su skidali podatke s bankovnih kartica
Mladena Mitrovi}a osu|enom Mihajlovi}u pritvor zamijenio mjerama zabrane napu{tanja Banje Luke i Lakta{a, te putovanja, a pored toga, Mihajlovi}u su oduzete i putne isprave. Mihajlovi} se sporazumom sa Specijalnim tu`ila{tvom Republike Srpske obavezao da }e svjedo~iti

PREVARE Oni su sa~injavali, izdavali i ovjeravali laufzettel, jedinstvene carinske isprave, te sa~injavali i izdavali la`ne fakture za kupovinu polovnih vozila
mir Mini}, Semir Velo, Zoran Zeki} i Ognjen [u}ur su porekli udru`ivanje radi ~injenja krivi~nih djela u vezi sa krivi~nim djelom zloupotreba polo`aja ili ovla{tenja. U optu`nici se, izme|uostalog, navodi da su [utalo, kaodirektor preduze}a[utalotrade^apljina, MarijaPrce, kaozamjenicadirektoraufirmiExpres{ped^aplji-

na, AnkicaZovko, kaoovla{tena slu`bena osoba preduze}a Expres {ped ^apljina, i Mladen Krndelj, kaodirektorpreduze}a Mega {ped ^apljina, po~inili pomenutakrivi~nadjela. Ta~nije re~eno, oni su optu`eni da su udogovoru s ovla{tenimosobamaUIOBiH, na carinskojispostavi, na grani~nom prelazu Doljani, od 5. augusta2004. do septembra - oktobra 2004, izbjegli prijavu, uvoz i carinjenje vozila, koja su prethodnoprotivzakonitou{la u carinskopodru~je BiH. Oni su, kako se navodi u optu`nici, sa~injavali, izdavali i ovjeravali laufzettel, jedinstvene carinske isprave, te sa~injavali i izdavalila`nefakture za kupovinu polovnih vozila, i to s ciljem sticanja nov~ane naknade.
Dk. O.

Uhva}eni provalnici

Obijali ku}e Hrvata
je te samom gradu Banjoj Luci. Njih dvojica su, iskoristiv{i ~injenicu {to u ku}ama niko nije boravio, u kasnim no}nim satima, neopa`eno dolazila do objekata, te krala bijelu tehniku, novac i zlato. Plijen su potom prodavali tre}im osobama ili skladi{tili radi kasnije prodaje.

Zajedni~kim aktivnostima pripadnika Policijske stanice Potkozarje i banjalu~ke policije identifikovani su i uhap{eni R. J i G. J. iz Bosanske Gradi{ke, koji su izvr{ili 10 te{kih kra|a, odnosno provala u ku}e, vlasni{tvo gra|ana hrvatske nacionalnosti u banjalu~kim mjestima [imi}i, Potkozar-

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Slu`benici policije Druge PU li{ili su slobode M. M, ro|en 1983, iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio te{ku kra|u u prostorijama VZ-a Jehovni svjedoci u Kupre{koj ulici broj 5, op}ina Novo Sarajevo. Tokom kriminalisti~ke obrade, on je priznao izvr{enje krivi~nog djela. Novac koji je kod njega prona|en, a koji je otu|en iz ovih prostorija, vra}en je vlasniku.

9

Uhva}en provalnik

Dva ubistva

Dalibor Furtula i Vladislav Pa{ali} ubijeni su u selu Mio{i}i u op{tini Pale, najvjerovatnije iz pu{ke kalibra 7,9 milimetra, saznaje Srna u policiji RS-a. Isti izvor navodi da je ubistvo najvjerovatnije izvr{eno u ~etvrtak u ku}i koju je privremeno koristio jedan od ubijenih. Portparol CJB-a Isto~no Sarajevo Danka Ta{i} rekla je da postoje indicije o mogu}em izvr{iocu.

Stravi~nal saobra}ajnal nesre}al kod Tuzlel

[estero poginulih, dvoje te{ko povrije|enih
VRA]ALI SE SA SVADBE ]ati}i su u subotu nave~er bili na svadbi u Kalesiji. Pri povratku, u auto su primili i kom{inicu Farzilu sa njenim maloljetnim sinom
gdje se desila nesre}a. „Dva mu{karca, koji su se nala zi li na pri jed, po gi nu la su odmah, dok su dvije `ene i dvoje djece preminuli po prijemu u UKC Tuzla“ saop{teno je , iz tuzlanske policije.

Prema zvani~nim policijskim informacijama, u nesre}i su poginuli bra~ni par Mustafa (51) i Selma (51), njihov sin Mersudin (29), njegova supruga Alma (25), te njihovi maloljetni sinovi: A.]. (8) i beba K.], stara sedam mjeseci
U stravi~noj saobra}ajnoj nesre}i, koja se u subotu oko 23 sata dogodila na magistralnom putu Tuzla-Zvornik, u mjestu Babaji}i kod Tuzle, poginulo je {est ~lanova porodice ]ati}, nastanjene u tuzlanskom naselju Simin Han, a dvije osobe su te`e povrije|ene.

Direktan sudar
Prema zvani~nim policijskim informacijama, u nesre}i su poginuli bra~ni par Mustafa (51) i Selma (51), njihov sin Mersudin (29), njegova supruga Alma (25), te njihovi maloljetni sinovi: A.]. (8) i beba K.], stara sedam mjeseci. Te{ke povrede su zadobili Farzila Mand`i} (30) i njen maloljetni sin V.M.(6), tako|er iz Simin Hana, koji su smje{teni na Univerzitetsko-klini~ki centar. Kako saznajemo, Farzila je zadobila povrede u predjelu nadlaktice lijeve ruke, dok je stanje povrije|enog dje~aka kriti~no. Poginule i povrije|ene osobe su se nalazile u automobilu ford orion, koji se sudario sa autobusom u vlasni{tvu firme Drinatrans iz Zvornika. „Za sada nemamo ta~ne informacije o uzrocima ove saobra}ajne nesre}e, ali mo`emo potvrditi da je automobil ford orion, u kojem se nalazilo osam osoba, pre{ao u traku namijenjenu za saobra}aj vozila iz suprotnog smjera, te je do{lo do direktnog sudara sa autobusom“, saop{tio nam je ju~er Admir Arnautovi}, glasnogovornik Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, rezultate policijskog uvi|aja koji je trajao do ranih jutarnjih sati u nedjelju, a kojem je prisustvovala i tu`iteljica Mirsada Kalaba.

Uzalud ko~io
U auto bu su Dri na tran sa, koji je vozio ~lanove omladinskog atletskog kluba Srpski so ko iz Zvor ni ka, ni je bi lo povrije|enih. Voza~ autobusa je u policijskoj izjavi kazao da se ford orion odjednom na{ao na njegovoj strani, da je ko~io, ali sudar je, zbog brzine kojom se kretao automobil, bio neizbje`an. Alko-testiranjem je utvr|eno da voza~ autobusa nije vozio pod dejstvom alkohola. Ina~e, u naselju Simin Han, me|u porodicom i prijateljima poginulih ]ati}a i povrije|enih Mand`i}a, ju~er je vladala velika tuga. Ispri~ali su nam da su ]ati}i u subotu nave~er bili na svadbi u Kalesiji. Pri povratku, u auto su primili i kom{inicu Farzilu sa njenim maloljetnim sinom. Rije~ je o porodicama porijeklom iz Podrinja, koje su se nakon ratnog vihora nastanile u tuzlanskom prigradskom naselju Simin Han.
A. [E]KANOVI]

Ford orion je pre{ao u traku namijenjenu za saobra}aj vozila iz suprotnog smjera

ATLETI^ARI NEPOVRIJE\ENI U autobusu Drinatransa, koji je vozio ~lanove omladinskog atletskog kluba Srpski soko iz Zvornika, nije bilo povrije|enih
Ina~e, u prvim minutama nakon nesre}e, mogla se vidjeti stravi~na slika. Kako su nam ispri~ali o~evici, koji su privatnim automobilima prebacivali povrije|ene ka UKC-u Tuzla, direktni sudar je bio takve siline da su osobe ispadale iz ford oriona, za ~ijim je volanom bio 29-godi{nji Mer-

Voza~ autobusa je ko~io, ali sudar je bio neizbje`an

sudin. ^ula se vriska i dozivanje djece koja su se nalazila u automobilu, a be`ivotno tijelo voza~a, zaglavljeno u smrska-

nom limu, izvukli su kalesijski vatrogasci, koji su se, po pozivu stanovnika naselja Babaji}i, vrlo brzo na{li na mjestu

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sve ^ovi}eve blokade N
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Bosanskohercegova~ki politi~ki lideri u Br~kom su uspjeli napraviti zna~ajan iskorak. Odustali su od ponude da ministre biraju iz {e{ira, ~ak su se u jednom trenutku bili dogovorili da HDZ-ovi dobiju sva tri ministra predvi|ena za hrvatsku kvotu, namirili su se (bili) i Srbi i Bo{njaci iz agencija na dr`avnom nivou, ali...

ema sumnje da }e danas biti nemali broj, ka ko do ma }ih, tako i ino-zvani~nika koji }e se osvrnuti na go di{ nji cu odr`a va nja op}ih izbora u Bosni i Hercegovini. Kada i obi~no kada je na{a zemlja u pitanju razlog pogleda unatrag ne}e biti prebiranje uspjeha niti, pak, analiza izabranih vlasti, ve} ~injenica da ni tre}eg oktobra 2011. Bosna i Herce go vi na ne ma dr`a vnu vlast. Prije ravno godinu dana, Bosanci i Hercegovci, Srbi, Hrvati, Bo{njaci i Ostali, iskazali su svoje bira~ke `elje. Dobili smo Predsjedni{tvo u koje je prakti~no stigao tek jedan novi ~lan: Bakir Izetbegovi}, koji je kao kandidat SDA odnio ubje dlji vu po bje du u odno su na ta da{ njeg bo{ nja~kog ~la na Predsjedni{tva BiH Harisa Silajd`i}a, po svim anketama favorita u utrci pro{log okto bra. Ize tbe go vi} se u dr`a vnom Pred sje dni{ tvu vrlo brzo pred sta vio kao ozbiljan dr`avnik i politi~ar jasne vizije. @eljko Kom{i}, kandidat SDP-a i hrvatski ~lan Predsjedni{tva i u mandatnom periodu 2006-2010, sa osvojenih 337.000 glasova, skoro je pa utrostru~io svoje bira~ko tijelo. [to }e re}i i demonstrirao da su njegovi glasa~i bili vi{e no zadovoljni rezultatima koje je pokazao. Za Neboj{u Radmanovi}a, srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH, tako|er u drugom mandatu, to se, pak, i ne mo`e kazati: osim {to je u izbornoj utrci s Mladenom Ivani}em jedva pobijedio, i broj glasova je pokazao zna~ajan pad u odnosu na 2006. Izabrani tro~lani {ef dr`ave BiH u proteklih godinu dana pokazao je da umije, ho}e i mo`e funkcionirati kao tim. Njihova je prednost {to dolaze iz parti-

T

ja koje ~ine ve}inu, kako u entitetskim, tako i u dr`avnom Par la men tu i ma da nema sumnje da }e ba{ ovoj trojci strane diplomate na poslu u BiH isporu~iti nezadovoljstva svojih vlada, zbog ve} izgledno lo{eg Izvje{taja o napretku zemlje u euroatlantskim integracijama, po sve je ja sno da je pro blem do vo ljno da le ko od institucije u kojoj }e biti veri fi ci ran man da tar Vi je}a ministara BiH. o je uostalom bilo jasno i svih pro te klih mjeseci, kao i na posljednjoj seansi razgovora o formiranju dr`avne vlas ti odr`anoj po~et kom pro{le sedmice u Br~kom. [estorica lidera - Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDPa BiH, Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i Republike Srpske, Mladen Bosi}, predsjednik SDS-a, Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH i Bo`o Ljubi}, predsjednik HDZ-a 1990 - zaklju~ili su da se ne mogu dogovoriti i dogovorili se da se vi{e i ne sastaju. U kolikim je Bosna i Her ce go vi na pro ble mi ma, kada je u pitanju izglednost da dobije Vije}e ministara, zorno ilustrira ponuda doma}ina u Br~kom - Mladena Bosi}a. Za Vije}e ministara koje ina~e broji 10 ~lanova, uklju~uju}i i predsjedavaju}eg, i to po formuli: svaki narod daje po tri predstavnika, a jedan je iz reda ostalih - Bosi} je smislio rje{enje iz {e{ira. Ni je ne va`no: bit ka za onog “ostalog“, do Br~kog je vo|ena izme|u dva HDZ-a i SDP-a BiH. Oba HDZ-a, koji sebe jednako tituliraju legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda, zbog prevelikih apetita u odnosu na broj osvojenih glasova, ispala su iz Vla de Fe de ra ci je BiH. U ovom kratkom pod-

E

sje}anju va lja na gla si ti: tre}eg oktobra 2010. Bo`o Ljubi} i Dragan ^ovi} bili su ljuti politi~ki rivali, da bi se ujedinili tek u pregovorima oko Vla de Fe de ra ci je BiH na kojima je - skoro identi~no kao i u Br~kom - Dragan ^ovi} za tra`io sve ili ni{ta. I to kako: HDZ BiH i HDZ 1990. u Br~ko su do{li rije{eni da upravo ove dvije partije daju tri ministra iz reda hrvatskog naroda, uklju~uju}i i mjesto predsjedavaju}eg. [to je valjda trebalo najaviti kraj razgovora i prije nego su i po~eli jer je poznato da SDP BiH, kao multie tni~ka par ti ja, ta ko|er tra`i “svog“ Hrvata u vlasti. Otuda i Bosi}evo rje{enje iz {e{ira. Ono je u Br~kom ponu|eno na sljede}i na~in: HDZovima pripada mjesto predsjedavaju}eg, te jedan ministar iz reda hrvatskog naroda, a jedan iz reda ostalih. Sedam preostalih pozicija bi se dijelile ovako: onaj ko prvi bira (SNSD i SDS, odnosno SDA i SDP BiH) dobio bi tri ministra, ali bi dobio i priliku da izabere ja~a ministarstva (Ministarstvo vanjskih poslova, primjera radi, za koje su zainteresirani i SNSD i SDP BiH). Onaj ko drugi bira - ima ~etiri ministra i naravno slabija ministarstva. A Bosi} evo se dosjetio: iz {e{ira bi bio izvu~en pobjednik koji prvi bira! lem, bo san sko her ce go va~ki po li ti~ki lideri u Br~kom su us pje li na pra vi ti zna~ajan iskorak. Odustali su od ponude da ministre biraju iz {e{ira, ~ak su se u jednom trenutku bili dogovorili da HDZ-ovi dobiju sva tri ministra predvi|ena za hrvatsku kvotu, namirili su se (bili) i Srbi i Bo{njaci iz agencija na dr`avnom nivou, ali... U Bosni i Hercegovi ni uvi jek ima ba rem je -

T

dno ali. U ovom slu~aju, identi~no kao i kada je formirana federalna Vlada, za tim ali je posegao Dragan ^ovi}, lider HDZ-a BiH. Kada je dobio skoro pa sve {to je tra`io, ^ovi}u su apetiti porasli i iza{ao je sa zahtjevom za ko ji je una pri jed znao da }e biti odbijen. Zatra`io je rekonstrukciju federalne Vlade, usput odbijaju}i zahtjev SDP-a BiH za jednim mjes tom za mje ni ka mi nis tra. Ni je ni ma lo ne va`no - u Br~kom je ^ovi} u paketu odbio i polovinu kvote hrvatskih ambasadora. a ko se u re la ti vno kratkom roku historija po no vi la. Li der HDZ-a BiH uspio je svojim ultimatumom blokirati jo{ jedne pregovore: u slu~aju federalne Vlade presudila je me|unarodna zaje dni ca, ali ka ko ni je ni sau~estvovala u pregovorima oko formiranja dr`avne vlasti, jasno je da se njezina uloga ne}e ponoviti. Jasno je i jo{ ne{to: Bosna i Hercegovi na zbog to ga {to ne ma dr`avnu vladu ima jo{ uvijek blokirana sredstva MMF-a, blo ki ra ne kre di tne li ni je Svjetske banke, a do prije neki dan je pod velikim znakom pitanja bilo i 96 miliona eura, koji su BiH bili namije nje ni ove go di ne iz IPA fondova. Da novac, naravno, ne}e biti izvu~en ni iz jednog {e{ira, ba{ kao {to ni rje{enja iz {e{ira nisu donijela Vije}e mi nis ta ra, na vri je me su shvatili Zlatko Lagumd`ija i Milorad Dodik. Evropska komisija je prihvatila njihov dogovor, BiH je opet u igri za ~itavih 96 miliona eura i - {to je jo{ va`nije - izglednih daleko vi{e za narednu godinu. Ako je to formula uspjeha, onda nije bez pameti o~ekivati da ponovno bude primijenjena, no {ta }e onda Dragan ^ovi}?

FOKUS

Reagiranje

Nisam autor Cecine “Kukavice”
1995. godine Karad`i} smijenio zbog nesposobnosti, Mladi} je zaprijetiopobunomvojske i naroda, pa je Karad`i} povukao naredbu. Obo`avaoci Cece su u Frankfurtu 2007. godine na koncertu skandirali ‘RaaatkoMlaaadi}’. Bilo je to dok je sa samo jednim dugmetom u rasponu izme|u pupka i vratapevala“Kukavicu“, za koju je tekst napisao Edin Dervi{halidovi} (Dino Merlin), autor prve himne BiH.“ @elim naglasiti da ja nisam autor teksta za pjesmu “Kukavica“. Moj profesionalni anga`man sa pjeva~icom Cecom Veli~kovi} zapo~eo je i zavr{io 1991. godine. Ko je autor teksta pjesme “Kukavica“ lako se mo`e , provjeriti. Iskreno se nadam da je do navedenematerijalnegre{kedo{lonenamjerno,i u ciljuispravnoginformisanjajavnosti, smatram prili~nim da se ova ispravka objavi u istoj rubrici Oslobo|enja u kojoj se potkralagre{ka. Lijep pozdrav,
Dino MERLIN

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka: “Lice i nali~je generala”; Oslobo|enje, 24. septembar/rujan 2011.
Po{tovano uredni{tvo, Cijene}i ulogu i zna~aj koji }e Be~ki dnevnik Jovana Divjaka imati u dokumentovanju recentne bosanskohercegova~ke historije, `elio bih ispraviti neta~ne podatke u ovom tekstu koji se ti~u mene. U pedesetom nastavku svog Dnevnika, pod nazivom“Lice i nali~je generala“ koji je u Oslobo|enju objavljen 24. septembra, JovanDivjakcitiratekst sa portalaPe{~anik, u kojem, izme|uostalog, pi{e: “Kad ga je u avgustu

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

K

a`u da je Edgar Alan Po za svoju “Poruku u boci“ dobio prvih 50 dolara. Ja sam siguran da }u za svoju bocu dobiti ili i{ijas ili reumu. Mu~io sam se nekoliko debelih sati da dobro za~epljeni stakleni predmet ubacim u valove nemirnog Sjevernog mora. Kao totalni pomorski amater, odabrao sam plimu za bacanje poruke, umjesto oseku. Zato i nije bilo ~udno {to, koliko god jako zamahnuo i lansirao bocu u zapjenu{ani vodeni beskraj, ona se kao bumerang vra}ala za nekoliko minuta. Gotovo zale|en pod udarima hladnog vjetra, uzavrelim pogledom, stoje}i izgubljeno na pje{~anoj sprudi, napokon sam pratio plutanje staklenke u daljinu. Nije to bilaobi~na“botlle“! U njoj je do prije kojeg dana miomirisala bosanska “{ljivica“ Ni{ta me ni. je ljep{e vra}alo u nekoliko ljetnjih ak{ama u Rajvusa nego udisanje sadr`aja staklenog suda. A, kada bih po`elio da do`ivljaj Bosne budeve}i, onda bih dopustiokojojkapljici da mi zaigra po jeziku. Cijedio sam tu zapreminu teku}ine od sedam decilitara holandski {krto, predosje}aju}i emocionalno te`ak i uzvi{en rastanak. Zato sam odlu~io da kada svemu do|e kraj, odlazak fla{ice iz mog `ivota bude dostojanstveno obilje`en. Umjesto svetog soka na{ih jedinstvenih miomirisnih {ljiva, napunio sam je novim papirnim sadr`ajem i nadom da }e nadvladati sva mora na povratku ku}i. Bolje mjesto nisam mogao odabrati. Na{ao sam se na jednoj od pla`abelgijskogAntwerpena, svjetskog sredi{ta obrade dijamanata i glavne centrale ovda{njih ultranacionalista {to se zovu Flamancima. Zauzeli su oni cijelu morsku granicu male evropske zemlje sa 11 miliona `itelja, {to nas ne {ije samo po kolikoho}e{putave}emdohotku po glavi stanovnika nego i po broju mjeseci bez vlade. Svjetske rekordere bezvla{}a stotine na{ih visprenihtra`ilacaazila, ipak su pogre{no procijenili. S nadom da }e uloviti u mutnom, na{li su se u blatu belgijskih centara za izbjeglice,

Poruka u boci
Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Na{ao sam se na jednoj od pla`a belgijskog Antwerpena, svjetskog sredi{ta obrade dijamanata i glavne centrale ovda{njih ultranacionalista {to se zovu Flamancima. Zauzeli su oni cijelu morsku granicu male evropske zemlje sa 11 miliona `itelja, {to nas ne {ije samo po koliko ho}e{ puta ve}em dohotku po glavi stanovnika nego i po broju mjeseci bez vlade
od ko zna kud doplutaju. Tolikostaromodnih tipova nema, ako se izuzme moja malenkost. Ma, zapravo, ideju sam dobio ovih dana, kada sam pro~itao slatki “`enski“ teksti} o ljubavnoj storiji zapo~etoj porukom u boci. Jedna nimalo zavodljiva Engleskinja iz malog ostrvskog grada odlu~ila je da pomo}u romanti~nog na~ina mailiranja starog nekolijko stolje}a oku{a sre}u u razbijanju okova samo}e. Bo~ica sa ljubavnom porukom nakon dvadesetak dana doplovila je do Den Heldera, gradi}a na gornjem dijelu (gledaju}i iz pravca BiH) holandske obale. Prona{ao je lijepi “princ“ tako|er , ubogi usamljenik. Poruke, ovog puta preko interneta, su krenule i zavr{ilo se kao u najljep{oj bajci. Vjen~ali su se, sretni su i `ivje}e sve dok ih smrt ne razdvoji. valove ba~enom biv{em staklenom domu drage “mehke“ rakije {ljive, ne nalazi se ljubavna poruka, niti poziv za pomo} koji {alju brodolomnici. Tu su moji reci upu}enidragimljudima s obalebh. Jadrana. Nadam se da }e boca doploviti do neumske luke i prenijeti po{tenim nalaza~ima tople pozdrave iz hladne zemlje. Konsultovao sam stru~njake za Golfske i ostale struje. Ka`u mi da svaki predmet ba~en ispred belgijske ili holandske obale sigurno pluta ka jugu, ka Francuskoj, pa onda dolje premaPortugalu, [paniji. Te da, zahvaljuju}i vrtlozima {to nastaju od sudara voda Okeana i Sredozemnog mora, postoji vjerovatno}a od 75 procenata da }e moja bo~ica zavr{iti na nekoj od pla`a kod Nice, Sicilije ili mo`da ~ak pro{etati vodama Jadrana. Kako sam ~ovjek kojeg sre}a prati cijeli `ivot, moje {anse su veomavelike. Evo, recimo, rodio sam se na najgoroj ta~ki Evrope, na prostoru gdje sukobi izbijaju svako ~etvrto desetlje}e i gdje svaka porodica ima ratne `rtve i {tete. Ponikao sam na prostoru gdje je od imovine potrebno imati samo dva dobra kofera. Elem i pored svih tih negatvnih uslova za razvoj i budu}nost,evo sam zavr{io na obalamajedne od najni`ih i najmirnijih zemalja na svijetu. Ako boca zaluta i do Splita, ne}e mi biti mrsko. Tamo imam koliko ho}e{ prijatelja. Mo`da }e mi neki odgovoriti porukom koliko je daleko dogurao bajni gradona~elnik Kerum, kojem Bog ne}e podariti Srbina za zeta, sa planovima za izgradnju najve}eg kipa Isusa Krista na svijetu. I da li }e sa njega vidjeti sva privatizacijom uni{tena splitska poduze}a? Ali, ne bih volio da mi bo~ica uplovi u Makarski akvatorij. Evo zbog ~ega. @ali mi se sarajevski prijatelj Ljubo Luki}, {to je ovih dana bio u Tu~epima, da se i nadalje strogo pazi da li Bosanci pi-pi u more, dok slatke cuke sa 52 kilometra duge Makarske rivi-

N

u prenatrpanimstarimkasarnama, gdje jedva ~ekaju povratak u nesretnu zemlju iz koje su poku{ali ute}i u bolji svijet. Dr`ava bez vlade zna kako treba nemilosrdno vladati sa tu|im dr`avljanima. Bezvizni Bosanci i Hercegovci, {to kucaju po vratima migracionih ureda, najljubaznije budu otpra}eni do azilantskih “gvantanama“ Nisu Bel. gija i Evropska unija vi{e kao ona storija iz jednog dopadljivog ruskog filma. Glavni junak celuloidne pri~e pred svaku zimu probijao bi se do granica bogatih zemalja, ulijetao u prvu samoposlugu i polagano, pred kontrolnim kamerama, sve sa polica trpao pod ko{ulju. Na kasi, znao je ve}, ~ekala ga je policija i zatvor. Prezimio bi on tako dva, tri mjeseca u toplom. Odmoran i dobro ugojen, vra}ao bi se u ruske stepe… Iako vrijeme, kako zna, nije bilo pasje na pla`ama niskog dijela belgijske zemlje, za~udo, nema prokletih zelenih ~uvara {to paze na svaki pokret. U pani~noj napetosti da ne oskrnavi{ betonski ~vrste regule o~uvanja okoli{a. Lokalni mediji javljaju da se godi{nje uz flamanskuobaluprona|enekoliko miliona odba~enih boca. Dakako najvi{e je pivskih. Ovih s porukama bude nekoliko hiljada i, na `alost, naj~e{}ezavr{avaju na otpadima za preradustakla. Jer, ko je lud u doba interneta i SMS-ova jo{ ~itati poruke koje od ko zna kad i

U

jere to ~ine kada ih je volja na radost svojih gospodara. Mo`e moj “botlle“ zahvatiti koji pse}i mlaz i pitanje je da li }e ga more oprati dok stigne do teritorijalnih voda luke ponosne. Prije ulaska u neumske vode, valja vje{to, kao Magelan, ploviti da se ne bi udarilo u probne temelje pelje{kog mosta, kojim bi se bratska Hrvatska kona~no odljepila, od samo za izbornih dana, zanimljive im Hercegovine. a samom kraju ja ponovo na po~etku. Nijedna dr`ava u Evropi ne podsje}a na BiH kao Belgija. Iako je kod nas u modi – BiH cijela iz dva dijela, u Belgiji je to – iz tri. Imaju Flandriju (govore holandski), Valoniju (francuski) i manji dio sa njema~kim kao slu`benim jezikom. I kod nas su, ustvari, tri provincije, ako uz Federaciju, Republiku Srpsku, ra~unamo i nikada umrlu Herceg-Bosnu. Jedini problem je {to govorimo jezicima koji su mnogo razli~itiji od kombinacije holandski-francuski-njema~ki. Ako u Belgiji jo{ nema vlade, bar ima dobrog privrednog sporazumijevanja. Kod nas zbog drasti~ne jezi~ke barijere niti ima vlade, niti privrede, niti napretka. Za strmoglavljivanje unatrag, za~udo, ne trebaju nam prevodioci. Tu se sporazumijevamo bez problema. E, onda Neum, posljednja stanica na putu dugom oko 3.000 morskih milja. Kada bi fla{ica prihajala nekom od vajnih nam dru{tveno-politi~kih lidera, unutra bi na{ao poruku. - Dragi moji, nadam se da je Bosna i Hercegovina dobila vladu prije nego {to je ova boca doplovila... A koliko jednoj poruci u boci treba? Evo, jedna ba~ena pro{le godine sa pla`e kod Barcelone, za {est mjeseci se nasukala na obali Australije ispred Melburna. Ili druga, {to je krenula s Havaja prije 23 godine, sretno je, nedavno, uplovila u teritorijalne vode Novog Zelanda. Eto ga, sada je na vama da poga|ate {to }e biti prije. Moja boca u Neumu ili nova vlada u Sarajevu?!

12

REGION

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Neo~ekivana zabrana ministra unutarnjih poslova Hrvatske

Nije otvoren spomenik
poginulim Srbima u Golubi}u
Zabetonirana barikada na Ibru
Barikada na mostuprekoIbra u Kosovskoj Mitrovici koji razdvaja sjeverni od ju`nogdijelagrada, visoka~etirimetra, poslije dodatnog oja~avanja, betonirana je sino}. Po{to je oja~anatonama{ljunka, na barikadu je tokomno}iposutbeton. Ova barikadapostavljena je sredinompro{log mjeseca, a u Kosovskoj Mitrovici barikade postoje jo{ i na isto~nom mostu i na ulazu u ovaj grad iz pravca Zve~ana, gdje se saobra}ajodvijasamojednomtrakom. Na sjeveru Kosova i Metohije Srbi i dalje blokiraju sve va`nije puteve. Vojnici KFOR-a su u subotu otvorili administrativni prelaz Jarinje za vozila, pje{ake i nekomercijalnu robu, ali se prelaz, ipak, ne koristi, jer ga Srbi bojkotuju po{to se na njemu nalaze pripadnici pri{tinske policije i carine. Srbi su tokom no}i postavili jo{ jednu pje{~anu barikadu nadomak prelazu Jarinje sa ra{ke strane.

Procjena MUP-a je bila da bi odr`avanje skupa vjerovatno dovelo do opasnosti od ve}ih incidenata i nemira na {irem kninskom podru~ju
U Golubi}u ju~er nije bilo najavljenog otvaranja spomenika koji je Udru`enje porodica poginulih i nestalih iz Krajine sa sjedi{tem u Beogradu, bez odgovaraju}ih dozvola, podiglo u porti golubi}ke Crkve sv. Stefana za srpske `rtve u Domovinskom ratu. Udru`enje je `eljelo obilje`iti stradanja 115 obitelji koje su u ratu izgubile nekog svoga, bilo da su ubijeni ili nestali.

Mari}: Ne}emo ru{iti spomenik
Predsjednik Odbora za izgradnju spomenika stradalim Srbima u Golubi}u kod Knina ^edomir Mari} poru~io je ju~er da ovaj odbor ne namjerava da ru{i spomenik uprkos rje{enju hrvatskih vlasti o njegovom uklanjanju. Mari} je rekao da }e rje{enje o uklanjanju spomenika u roku od tri dana biti uru~eno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali da Odbor za izgradnju spomenika ne namjerava da sam sru{i spomenik. Na spisku su ljudi koji nemaju iza sebe nikakvih mrlja. Ve}ina su starci, {est je `ena, sedmoro je ubijeno na traktoru, dvoje je imalo manje od 25 godina, a me|u njima je i moj sin koji je imao 21 godinu i nije bio na frontu, naglasio je Mari}.

Strahovanja
Odr`ava nje sve~anos ti otvorenja spomenika zabranio je ministar unutarnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko strahuju}i kako bi takvo doga|anje vjerovatno do ve lo do zna~aj nog uznemiravanja gra|ana i reme}enja javnog reda i mira na {i rem knin skom po dru~ju, potvrdila je Marica Kosor, glasnogovornica {iben sko-knin ske Po li cij ske uprave. Najava otkrivanja spomenika izazvala je buru, pogotovo kod hrvatskih veterana. - Branitelji ne}e protestovati, rekao je Ante Ani} Kremi}, predsje-

Hrvatske vlasti namjeravaju sru{iti spomenik u Golubi}u

Pulji} na misi u Mariji Bistrici
Ju~er je sve~anusvetumisu u otvorenoj Crkvi sveti{ta Majke Bo`je Bistri~ke posve}enogbla`enomkardinaluAlojzijuStepincupredvodiovrhbosanskinadbiskup kardinal Vinko Pulji}, uz koncelebraciju doma}ina, vojnogbiskupa u HrvatskojJurja Jezerinca, francuskog vojnog biskupa LucaRavela, vojnogbiskupa u Bosni i HercegoviniTomeVuk{i}a, te vojnih i policijskihkapelana iz Hrvatske i BiH. Misi je prisustvovalapremijerkaJadrankaKosor i nekoliko ministara. Liturgijsko pjevanje predvodila je klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“ iz Splita.

dnik Koordinacije kninskih braniteljskih udruga, koje su prve reagirale na gradnju spomenika u Golubi}u, izra`avaju}i javnu sumnju da su na spomeniku me|u 34 imena Srba poginulih u ratu i imena onih koji su se borili na strani agresora. - Jesu li to civili stradali u vri je me ope ra ci je Olu ja 1995. i prije nje, ili su me|u nji ma i pri pa dni ci kra jin ske paravojske koji su se tokom ~etverogodi{njeg rata

borili protiv Hrvatske, pitaju branitelji.

Poznato upori{te
Ina~e, Golubi} je bio poznato upori{te ratnog zlo~inca Dragana Vasiljkovi}a poznatijeg kao kapetan Dragan. Inspekcija Ministarstva za{tite okoli{a, prostornog ure|enja i graditeljstva utvrdila je da je spomenik u Golubi}u izgra|en bez pripadaju}ih dozvola i saglasnosti, te na zemlji{tu koje je uglavnom dr`avno.

Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju

Zabrana gej-parade utica}e na odluku EU
- Ne znam da li }e otkazivanje Parade ponosa uticati na preporuke Evropske komisije za Srbiju, ali ho}e na dr`ave ~lanice Unije i njihove vlade u odlu~ivanju da prihvate preporuke Evropske komisije, koje nemaju efekta ako ih ne usvoje sve zemlje EU, rekao je Kacin.

Zabrana Parade ponosa u Beogradu mogla bi se odraziti na dalje eurointegracije Srbije, ocijenio je Kacin

[est privedenih u Beogradu
Policija je ju~er u Beogradu privela {est osoba, me|u kojima je i jedna osoba koja je poku{ala da pozove na odr`avanje skupa ispred Skup{tine Srbije, rekao je za B92 pomo}nik direktora policije Sr|an Grekulovi}. Kod preostalih privedenih, prona|ene su kape fantomke i bejzbol-palice, a svi oni su procesuirani i predati istra`nim sudijama. Za ju~er su, prije zvani~ne zabrane, bile planirane Parada ponosa i Molitveni hod, koji je trebalo da organizuje ultradesni~arska organizacija Obraz.

Josipovi} protiv HDZ-ovog zakona
Komentiraju}i najavu zakona o ni{tavnosti pravnih akata JNA i Jugoslavije, predsjednik Ivo Josipovi} je kazaokako taj zakon nema svrhu i da se ne}e mo}i provesti. Predsjednik se osvrnuo na izjavuMiloradaPupovcakoji se upitaoza{to je staraoptu`nicaprotiv[eksapostalajavnapri~a uo~i izbora. - Optu`nice nisu dio kampanje, i za njih se saznalo u avgustu. Zakon o ni{tavnostinemapravusvrhu, to je vi{eporukakoja je uredu, budu}i da su se slaleoptu`nice koje nisu slijedile dogovorenu proceduru. To nijena~inrje{avanjaproblema i pitanje je da li je zakonuop}e u saglasju s narodnim pravom, a drugo, ne}e izbrisatisvojufunkciju jer }e izazivatiprobleme nekim ljudima koji su u tim optu`nicama, a ne}e to znati i imat}e problema u inostranstvu, kazao je Josipovi}.

U ~etiri zida
Kacin je ju~er u Beogradu na konferenciji za novinare, organizatora Parade ponosa, re kao da }e i da lje podr`avati Srbiju na evropskom putu i tra`iti status kandidata za ~lanstvo u EU, kao i datum za po~etak pregovora o ~lanstvu, ali da dr`ava mora da ostvari napredak u prihvatanju svih evropskih standarda. - Srbija ne treba ni{ta da radi za nas, mi smo ve} u EU. Probajte ne{to da napravite za sebe, jer }e od toga ima-

Kod privedenih prona|ene kape fantomke i bejzbol-palice

ti koristi i svi susjedi Srbije. To je {ansa za stabilnost i poruka investitorima da je Srbija bez bje dna za ula ga nje, rekao je Kacin. Kacin je naveo da ga je najvi{e iznenadila vijest da je zbog Parade ponosa zasjedao Savjet za na ci onal nu bez bje dnost i dodao da ne mo`e da zamisli nijednu dr`avu u Evropi

koja bi zbog takve manifestacije sazvala to tijelo.

Dokazi, pa hap{enja
Organizatori Parade ponosa organizovali su konferenciju za {tampu pod nazivom„Parada u ~etirizida“ kojoj je kritikova,na naodlukapolicije da se zabrane svi visokorizi~niskupovitokom vikenda, pa i Parada ponosa.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

13

Protesti se {ire u druge gradove, podr{ku po~eli pru`ati sindikati

VIJESTI

VI[E OD 700
Demonstranti protestuju protiv prekomjerne sile i nepo{tenog odnosa prema manjinama, posebno muslimanima, te protiv zakona o gubitku hipoteke, visokoj nezaposlenosti...
Vi{e od 700 ljudi uhap{eno je u New Yorku na protestu protiv politike i postupaka Wall Streeta. Demonstranti su uhap{eni zbog blokiranja saobra}aja i poku{aja odr`avanja neodobrenog mar{a preko Brooklynskog mosta, javlja Reuters.

uhap{enih u New Yorku
odr`ava ti u dru gim ame ri~kim gradovima poput Bostona, Chicaga i San Francisca.

Arapsko prolje}e, borba za demokratiju
Generalni sekretar UN-a Ban Kimoon ocijenio je ju~er, povodom Me|unarodnog dana nenasilja, da su pobune u arapskim dr`avama bile nenasilna borba za demokratiju i ljudska prava i dodao da je Vije}e sigurnosti UN-a moralo da sankcioni{e primjenu sile u Libiji i Obali Slonova~e kako bi za{titilo civile. Prema Banovim re~ima, na~in na koji su djelovali u~esnici pokreta kojima su svrgnute vlade, predstavlja prijekor onima koji pribjegavaju nasilju, a njihova dostignu}a ohrabruju potla~ene narode da uvide da i oni mogu krenuti putem nenasilja.

Moor i Sarandon
Poznati lijevo liberalni intelektualci i umjetnici, poput filma{a Michaela Moorea i glumice Susan Sarandon, ve} su dali javnu podr{ku pokretu, a svoju solidarnost s prosvjednicima deklarirali su ve} i neki sindikati poput Ujedinjene federacije nastavnika ili lokalnog Sindikata transportnih radnika 100, koji broji ~etrdesetak hiljada ~lanova. Demonstranti se, osim {to protestuju protiv prekomjerne sile i nepo{tenog odnosa prema manjinama, posebno muslimanima, suprotstavljaju i ameri~kim zakonima o gubitku hipoteke, visokoj nezaposlenosti, te smjeru rada Wall Streeta, za koji tvrde da podilazi bogatima.

@eljeli biti uhap{eni
Hap{enja su se dogodila nakon {to se velika skupina demonstranata, koja je sudjelovala u drugoj sedmici pokreta Occupy Wall Street (Zauzmimo Wall Street), odvojila od ve}ine koja je kora~ala nogostupom. Novinarka New York Timsea Natasha Lennard na{la se me|u uhap{enim. - Negdje na pola puta odvojila se skupina koja je htjela zauzeti ~itav most. @eljeli su biti uhap{eni, to je i bio cilj, ispri~ala je. Me|utim, neki drugi svjedoci tvrde da je policija prvo dopustila demonstrantima

Blokirali Brooklyn Bridge

Izrael predlo`io pregovore
Izra el je ju~er pri hva tio po ziv me|unarodnih mirovnih posrednika, ~lanova kvarteta, da nastavi pregovore sa Palestincima, saop{teno je iz Izraela. - Izrael prihvata poziv mirovnog kvarteta na direktne pregovore izme|u dvije strane bez ikakvih preduslova, navodi se u saop{tenju iz kabineta premijera Benjamina Netanyahua. U saop{tenju se isti~e da }e sve probleme Izrael izlo`iti u toku pregovora. Izrael poziva Palestinsku upravu da u~ini isto i u|e u direktne pregovore bez odlaganja, saop{teno je nakon konsultacija Netanyahua sa ~lanovima Vlade.

hodanje po kolniku, da bi ih na kraju do~ekao policijski kordon koji ih je, jednoga po jednoga, uhapsio. Policija je priop}ila da su podnesene prijave protiv demonstranata, koji su nekoliko puta bili upozoreni da }e biti uhap{eni

ako se ne vrate na nogostup. Protest se {iri u druge gradove, a podr{ku su po~eli pru`ati sindikati, {to bi, smatra Reuters, moglo organizacijski i financijski pomo}i protestu koji zasad nema vo|u. Sli~ni protesti po~eli su se

Human Rights Watch upozorava na novu vlast u Libiji

Zatvorenike mu~e
Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch pozvala je Nacionalno prelazno vije}e Libije da stane ukraj aktivnostima oru`anih grupa koje hapse ljude bez obrazlo`enja i mu~e ih u zatvorima.

Civili bje`e
Kolone civila bje`e iz Sir ta, ro dnog gra da svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija, koji se od polovine septembra nalazi pod opsadom boraca Nacionalnog pre la znog vi je}a. Me|unarodni Crveni krst upozorava na vanrednu situaciju i na hitnu potrebu za lijekovima. Me|unarodnom Crvenom krstu re~eno je da ljudi umiru u bolnici Ibn Sina zbog nedostatka kiseonika i goriva za generator, a mnogi ranjeni ili bolesni ne mogu ni sti}i do bolnice zbog borbi boraca Nacionalnog prelaznog vije}a i snaga lojal nih Ga da fi ju, kao i zra~nih napada NATO-a, prenosi Fena. dan pravosudni sistem, sposoban za efikasno i po{teno sudsko ispitivanje svih zatvorenika. - Glavni problem novih vlasti u Libiji je nedostatak iskustva slu`bi bezbjednosti koje djeluju u Tripoliju i na zapadu Libije.

elektro{okovima
Glavni problem novih vlasti u Libiji je nedostatak iskustva slu`bi bezbjednosti koje djeluju u Tripoliju i na zapadu Libije, navodi HRW
Premla}ivanje
Zaposlenici ove organizacije posjetili su 20 zatvora pod kontrolom Nacionalnog prelaznog vije}a Libije, a u {est od njih zabilje`eni su izvje{taji o zlos tav lja nju za tvo re ni ka, uklju~uju}i premla}ivanja i elektro{okove. U izvje{taju se navodi da kada je Tripoli pao u ruke pobunjenicima u augustu, policija je preuzela kontrolu i hiljade ljudi uhap{ene su bez odgovaraju}e pravne pozadine. Pripadnici tih policija i druge grupe bezbjednosti u saradnji sa Nacionalnim prelaznim vije}em ka`njavali su osobe osumnji~ene za ubistvo

Masovni protesti u Ma|arskoj i Portugalu
Oko 50 hiljada Ma|ara iza{lo je na ulice Budimpe{te protestuju}i protiv konzervativne vlade Viktora Orbana koja je najavile rigorozne reforme radnog prava. Na ulice su ih pozvali sindikati, kao i nevladina udru`enja, jer kod izmjene zakona nije bilo dijaloga me|u socijalnim partnerima, odnosno Orban je „na svoju ruku“, htio promijeniti zakon pakiraju}i ih kao mjere {tednje. Ma|arska vlada najavila je smanjivanje otpremnina u javnim slu`bama, a najavila je i restrikcije kod odlaska u prijevremenu mirovinu. Protesti traju od ~etvrtka, a nastavljaju se i danas. Tako|er, desetine hiljada ljudi iza{le su na ulice portugalskih gradova Lisabona i Porta protestuju}i zbog mjera {tednje.

Zatvorenici su kao dokaz pokazali o`iljke

i silovanje tako `estoko da se u nekim slu~ajevima mo`e govoriti o mu~enju. Predstavnici grupe razgovarali su sa 53 zatvorenika kako bi stekli sliku o tome {ta se doga|a kada nacija zarati sama sa so bom, ka da se Li bij ci okrenu jedni protiv drugih i kada na vidjelo iza|e osveta ljudi koji su dugo vremena pa-

tili. Zatvorenici sa kojima su predstavnici Human Rights Watcha razgovarali rekli su da su prebijani i mu~eni elektro{okovima. Neki su kao dokaz pokazali o`iljke.

Kontrola
Human Rights Watch poziva nove libijske vlasti da {to je prije mogu}e stvore prave-

14

SVIJET FINANSIJA

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Obuzdavanje finansijske krize

Sedmica rizika
Kurs eura pro{le sedmice je oslabio, pa je u cijelom tre}em tromjese~ju zabilje`io najve}i kvartalni pad u vi{e od godinu, a s obzirom na zabrinutost ulaga~a u vezi du`ni~ke krize, o~ekuje se i daljnji pritisak na evropsku valutu, prenosi Hina. Protekle sedmice, euro je oslabio prema dolaru 0,81 odsto, na 1,3386 dolara. Tre}e tromjese~je zavr{io je sa gubitkom prema dolaru od otprilike sedam posto. To je najve}i kvartalnigubitakeura od drugogtromjese~ja 2010. godine. „Bilo je to uzbudljivo tromjese~je, a tako}e se vjerojatnonastaviti i u naredna tri mjeseca. Zavr{ili smo tromjese~je, a da nismo ni{ta bli`e rje{enju evropske du`ni~ke krize, britanska centralnabanka je izgledaspremna dodatno popustiti monetarnu politiku, mogu}e da }e joj se pridru`iti i Fed, a globalniprivredni izgledi i dalje nam daju konfuznu sliku“ ka`e Kathleen , Brooks, direktorica istra`ivanja pri Forex.comu. Pojediniinvestitoriisti~u da je u cijenueura ve} ura~unatbankrotGr~ke, {to bi moglosprije~iti daljnji ve}i pad evropske valute. Ali, ve}ina investitora jo{ se nada da }e Gr~kaizbje}ibankrot u nastojanju da se sprije~i {irenje du`ni~ke krize na ostale periferne ~lanice eurozone. Biv{iglavniekonomistEvropske centralne banke (ECB) Otmar Issing protekle je sedmice kazao da je bankrot Gr~ke i njezinizlazak iz eurozoneneminovan kako bi se sprije~ilo {irenje “zaraze” u evropskoj monetarnoj uniji.

Pojedini investitori isti~u da je u cijenu eura ve} ura~unat bankrot Gr~ke, {to bi moglo sprije~iti daljnji ve}i pad evropske valute

Marius Müller-Westernhagen

Njema~ki bogata{i za ve}e poreze
U Njema~koj nikada nije bilo toliko bogatih ljudi kao u ljeto 2011. godine: na ra~unima njema~kih bogata{a pohranjena su 7,4 biliona eura, ili ~etiri puta vi{e od ukupnog dr`avnog duga. Dr`avni dugovi su toliko dramati~no porasli da su {irom zemlje morale biti zatvarane biblioteke i bazeni, a radna mjesta uga{ena. Novac nedostaje i za sanaciju mnogih {kola. Njema~kimop}inamanedostaje 126 milijardi eura. Zbog ovakve situacije, porasla je spremnost velikog broja bogatih da pla}aju vi{e poreza. - Nekoliko procenata vi{e bogata{e ne bi u~inili siroma{nijim, prokomentirao je njema~ki pjeva~ Marius MüllerWesternhagen.

Euro oslabio prema dolaru

miliona ljudi u Njema~koj i oni bi bili saglasni s ovim porezom, tvrdi on. I opoziciona Stranka zelenih u njema~kom parlamentu je izra~unala da bi uvo|enjem poreza na imovinu ministar finansija za deset godina ubrao izme|u 100 i 120 milijardi eura. Kada bi tim novcembilipla}eni dugovi dr`ave, pokrajina i op}ina, od umanjenjaukupnog duga bi svi profitirali.

[esta tran{a ipak sti`e
Gr~ka }e najvjerovatnije primiti narednu tran{u pomo}i EU i Me|unarodnog monetarnog fonda /MMF/ u oktobru, rekla je austrijska ministrica finansija Marija Fekter, pi{e Weltam sonntag, prenosi Srna. “Po mom mi{ljenju, velika je mogu}nost isplate tran{e Gr~koj od osam milijardi eura, od ukupne pomo}i od 10, 7 milijardi“, rekla je Fekterova. Ona je rekla da o~ekuje da }e Gr~ka, na kraju, ispuniti uslove neophodne za isplatu {este tran{e. Bez isplate tran{e od osam milijardi eura, duboko zadu`ena Gr~ka mogla bi u narednih nekoliko sedmica ostati bez novca da isplati plate. „Evropa je i dalje pokreta~ tr`i{ta valuta. Najvi{e se pri~a o evropskom fondu za finansijsku stabilnost (EFSF). Pa iako je njegove promjene pro{le sedmice ratificirao njema~ki parlament, i dalje imamo pitanja u vezi s njegovom veli~inom i je li uop{te dovoljno velik“ ka`e Gareth Sylves, tar, strateg za valute pri Klarity FX-u. Ove sedmice euru prijete novi rizici. Po~etkom sedmice, sastaju se ministri finansija eurozone, u ~etvrtak slijedi redovnozasjedanje ECB-a, a u petak klju~ni ameri~ki makroekonomski izvje{taj o zaposlenosti u septembru.. U fokusu investitora bi}e i izvje{taj o zaposlenosti u SAD-u, budu}i da dosada{nji oporavak najve}eg svjetske privrede nije doveo do zna~ajnijeg oporavka zaposlenosti.

Socijalni debalans
Bogati su u prethodnom periodu, zahvaljuju}i smanjenju poreza, postajali jo{ bogatiji. Desetpostobogatih u me|uvremenu raspola`e sa 63 posto od ukupne imovine u Njema~koj. Ako se u to ubroje i nekretnine koje bogati koriste, onda taj postotak jo{ vi{e raste i iznosi 75 posto. Lehmkuhl smatra da se zbog ovakvog socijalnog debalansapromijenilo i raspolo`enje u zemlji i da politi~ari ne mogu vi{e izbje}i uvo|enje poreza na imovinu. - Politi~ari su izlo`eni sve ve}em dru{tvenom pritisku da i bogate uklju~e u otpla}ivanje dr`avnog duga, kazao je on. - Potpuno mi je nejasnoza{to politi~ari `ele po{tedjeti oporezivanja ljudi koji uop}e ne `ele da budu po{te|eni, ~udi se ErnstProst, {ef kompanije za proizvodnju motornog ulja Liqui Moly.

Velika korist
Sli~anstav ima i brodovlasnik i milioner iz Hamburga Peter Krämer, koji se zala`e za ponovno uvo|enje poreza na imovinu, kojeg je 1996. godineukinula tada{nja vlada. Njema~ka je imala veliku korist od poreza na imovinu. Samo u posljednjoj godini, pred njegovo ukidanje, u dr`avnojkasiubrano je4,6 milijardi eura. Psihijatar Dieter Lehmkuhl iz Inicijative bogatih za uvo|enje poreza na imovinu zala`e se za uvo|enje poreza u visini 1,5 posto na imovinu od najmanje milion eura. - To bi se odnosilo na oko2,2

Luka Solun

Makedonci ozbiljni kupci
Makedonske kompanije `ele kupiti dio Solunske luke, koja }e biti privatizirana u skladu s obavezama koje je Gr~ka preuzela prema Evropskoj uniji, pi{e skopski Utrinski vesnik. Za kupovinu su najzainteresiraniji predstavnici metalskog kompleksa, kao {to su Mittal still i ArcelorMittal, ~ija je djelatnost u direktnoj vezi i zavisi od uvoza sirovina posredstvom ove gr~ke luke, kao i transportne kompanije, u prvom redu Fer{ped. Prema najavama gr~ke vlade, privatizacija solunskog pristani{ta treba biti zavr{ena do 2012. godine, u skladu s obavezama koje je Gr~ka preuzela prema EU. Predsjednik privredne komore Soluna Dimitrios Bakacelos rekao je da jo{ nije precizirano da li }e biti privatizirani samo terminali, ili }e spoljni investitori u~estvovati u vlasni{tvu cijele luke.

OECD: Leterme zamjenik generalnog sekretara
Dosada{nji belgijski premijer Yves Leterme imenovan je za zamjenika generalnog sekretara Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, potvr|eno je iz ove organizacije. Leterme (50) }e preuzeti funkciju prije kraja 2011. godine na mandat od dvije godine, uz mogu}nost produ`enja mandata. On }e na ovoj funkciji zamijeniti Holan|anina Arta de Gusa, koji je krajem augusta napustio OECD. Leterm }e se pridru`iti

trojici zamjenika generalnog sekretara, Italijanu Piere-Carlu Padoanu, Amerikancu Richardu Busheru i Japancu Rintaru Tamaki. - Drago mi je {to je Leterme primljen u OECD. Njegovoznanje i iskustvo bit }e veoma zna~ajni u na{ojulozi da pomognemovladama i gra|anima da se suo~e s izazovima u ovim te{kim vremenima, naveo je generalnisekretarOECD-a Meksikanac Angel Guria.

Solunska luka

Makedonske kompanije su jedan od najve}ih klijenata Solunskog pristani{ta, a pro{le godine je kroz ovu luku pro{lo oko 18.500 kontejnera s makedonskom robom.

BAE Systems otpu{ta 3.000 radnika
Britanska kompanija BAE Systems potvrdila je da }e ukinuti skoro 3.000 radnih mjesta {irom Velike Britanije, uglavnom u svom odjeljenju za proizvodnju vojnih letjelica. Kompanija je saop}enjem okon~ala vi{ednevne spekulacije o velikom programu otpu{tanja radnika. Direktor BAE sistems Jan King isti~e da kompanija mora obezbijediti dugoro~nu budu}nost. Lideri radni~kih sindikata izrazili su razo~arenje i {okiranost vije{}u o otpu{tanju. BAE u velikoj Britaniji ima oko 40.000 zaposlenih, a {irom svijeta oko 100.000. Najve}a otpu{tanja najavljena su u Lankashireu i Yorkshireu.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

Na osnovu ~lana 246. ta~ka 1. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08) i ~lana 44. Statuta dioni~kog dru{tva Biha}ka pivovara, Skup{tina dru{tva na XX sjednici odr`anoj 28. 9. 2011. godine donijela je

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

O DL UK U
o smanjenju osnovnog kapitala za iznos ste~enih vlastitih dionica ^lan 1. Zbog obaveze postupanja u skladu sa odredbama ~lana 231. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 7. Pravilnika o na~inu sticanja i prometa vlastitih dionica smanjuje se osnovni kapital Dioni~kog dru{tva Biha}ka pivovara d.d. Biha} (u daljem tekstu: Dru{tvo) za nominalni iznos 390.470 KM na na~in da se povla~i 39.047 ste~enih vlastitih dionica Dru{tva nominalne vrijednosti 10 KM. ^lan 2. Osnovni kapital nakon smanjenja iznosi 25.453.700 KM podijeljen na 2.545.370 ukupno emitovanih dionica nominalne vrijednosti 10 KM. ^lan 3. Smanjenje osnovnog kapitala ne uti~e na izvr{avanje obaveza prema povjeriocima Dru{tva. ^lan 4. Pravni u~inak ove odluke uklju~uje izmjenu odgovaraju}ih odredaba Statuta Dru{tva. ^lan 5. Smanjenje osnovnog kapitala upisuje se u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine. Zadu`uje se Uprava Dru{tva da postupi shodno odredbama ~lana 171. - 174. Zakona o privrednim dru{tvima u cilju upisa smanjenja osnovnog kapitala u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 6. Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj: S-43/11 28. 9. 2011. godine PREDSJEDAVAJU]I SKUP[TINE Ibrahimpa{i} Adem, dipl. ing. teh

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANCIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja BIHA]KA PIVOVARA DD BIHA] Vini~ka bb, Biha} Tel +387 37 318 500; Fax 311 250 www.preminger@preminger.ba http://www.preminger.ba Odluka o rasporedu dobiti za poslovnu 2010. godinu 28.9.2011. Dana 28.9.2011. g. Skup{tina Dru{tva je usvojila Odluku o rasporedu dobiti za poslovnu 2010. g., gdje je ~lanom 1. odre|eno da }e se dioni~arima isplatiti dividenda. Edin Ibrahimpa{i}, dipl. ing. tehn., direktor Dru{tva Biha}, 28.9.2011. g.

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Obavijest dioni~arima o isplati dividende Obavje{tavaju se dioni~ari Biha}ke pivovare d.d. Biha} da je Skup{tina Dru{tva, odr`ana 28. septembra 2011. godine, donijela Odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2010. godini. U skladu sa Odlukom izvr{it }e se isplata dividende dioni~arima koji su na listi dioni~ara Registra vrijednosnih papira FBiH registrovani kao vlasnici dionica Dru{tva na dan dono{enja odluke o isplati dividendi od Skup{tine Dru{tva. Isplata dividendi }e se izvr{iti u skladu sa zakonskim propisima na teku}e ra~une fizi~kih lica, odnosno transakcijske ra~une pravnih lica. Pozivaju se dioni~ari vlasnici dionica koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira na dan 28.9.2011. godine da u skladu sa Odlukom Skup{tine Dru{tva dostave slijede}u dokumentaciju radi isplate dividende: - zahtjev za isplatu dividende - kopija li~ne karte za fizi~ka lica - naziv banke i broj `iro-ra~una sa kopijom kartice za fizi~ka lica, odnosno transakcijskog ra~una za pravna lica, dokumentovan potvrdom banke o otvorenom ra~unu. Dokumentaciju dostaviti na adresu: Biha}ka pivovara d.d. Biha} Vini~ka bb, 77000 Biha}

16

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tokom septembra pove}ana uplata poreza

Vra}eno 650 miliona KM
Korisnicima prihoda s jedinstvenog ra~una UIO u devet mjeseci 2011. raspore|ene su tri milijarde i 691 milion KM indirektnih poreza
Uprava za indirektno oporezivanje BiH u septembru je na jedinstveni ra~un prikupila 535 miliona KM, {to je za sedam posto ili 33 miliona KM vi{e u odnosu na isti mjesec pro{le godine. "Ujedno, ovo je tre}i uzastopni mjesec u kojem je po osnovu PDVa, akcize, carine i putarine prikupljeno vi{e od pola milijarde maraka", potvrdio je novinarima u Banjoj Luci na~elnik Odjeljenja za komunikacije UIO Ratko Kova~evi}. Neto prihodi raspore|eni korisnicima nakon izvr{enih povrata PDV-a bili su tako|er za sedam posto ve}i u odnosu na septembar 2010. godine. Tokom devet mjeseci ove godine ukupno je prikupljen ~etiri milijarde i 341 milion KM indirektnih poreza, {to je za 7,2 posto vi{e u odnosu na isti period lani. Po res kim ob ve zni ci ma je vra}eno 650 miliona KM na ime povrata PDV-a. Korisnicima prihoda s jedinstvenog ra~una UIO u devet mjeseci 2011. raspore|ene su tri milijarde i 691 milion KM indirektnih poreza, {to je za pet posto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine. Prihodi od indirektnih poreza

INTERVJU Dr. Stipo Buljan, koautor knjige

Kopanje po po

TRANZICIJA
Razgovarao: Hajdar ARIFAGI]

Prihodi rastu ve} tre}i mjesec

raspore|uju se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda i u skladu s odlukama Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima. Za finansiranje institucija BiH dozna~eno je 514 miliona KM, Federaciji BiH milijarda i 974 miliona, te 51 milion putarine, Republici Srpskoj milijarda i pet miliona, te 34 miliona putarine, a distriktu Br~ko 110 miliona i 1,7 miliona maraka putarine.

Znanja ovda{njih menad`era o rein`enjeringu ve}inom su skromna, a rije~ je o radikalnom i temeljnom redizajniranju procesa, kako bi se postiglo dramati~no po bolj {a nje sa vre me nim mjerilima uspjeha, kao {to su tro{kovi, kvaliteta, brzina i rok isporuke. To je i svojevrsna formula opstanka za kojom pose`u ne samo neznalice ve} i oni {to bi da budu jo{ us pje {ni ji. Upra vo zbog toga nedavno promovisana knjiga „Rein`enjering proizvodnih poduze}a - razvoj i modernizacija proizvodnje“ izaziva veliko interesovanje stru~ne i privredne javnosti. Autor je dr. Milan Jurkovi}, a koautori dr. Zoran Jurkovi}, mr. Mehmed Mahmi} i sagovornik u ovom intervjuu dr. Stipo Buljan.

Iskustvo iz prakse
• Kako je nastala ideja o ovoj knjizi i zbog ~ega ste se samo fokusirali na proizvodna preduze}a? - Ideja o potrebi razvoja i modernizacije industrijske proizvodnje nastala je jo{ daleke 1996. godine kada je glavni autor ove knjige emeritus prof. dr. Milan Jurkovi} predlo`io Tehni~kom fakultetu u Biha}u da organizira me|unarodnu konferenciju pod nazivom “Revitalizacija i modernizacije industrije Bosne i Hercegovine“ koja se ove godine, pod nazivom RIM-2011, odr`ava po osmi put. Ja sam prihvatio ideju o nastanku ove knjige, jer sam kroz posao koji radim ~esto bio u prilici biti ~lan razli~itih povjerenstava koja su trebala ispitati na stotine kandidata za upravne i nadzorne odbo re u go spo dar skim dru{tvima, ili u nekim drugim institucijama na razini FBiH ili BiH. Pritom sam uo~io da ve}ina kandidata nema dostatna znanja o procesu rein`enjeringa, odnosno da ga u principu ne poznaju. Rein`enjering nije „reorganizacija“ nije „smanjenje personala“ {to je uglavnom bio odgovor kandidata. Knji ga je fo ku si ra na na proizvodnju iz vi{e razloga. Bez proizvodnje nema napretka. Svaka zemlja mora proizvoditi, bez proizvodnje nema mogu}nosti da pre`ivi,

ve} je osu|ena na odumiranje i nestanak. Proizvodnja je temelj razvoja i opstanka bez obzira na razvoj novih i informati~kih tehnologija, tako }e biti i sljede}ih tisu}u i vi{e tisu}a godina, jer proizvodnja `ivot zna~i. Bez tehnologije nema proizvodnje, bez proizvodnje nema napretka ni bu du}nos ti, bez bu du}nosti ne ma op stanka. Proizvodnja stvara novu vrijednost u obliku proizvoda, gdje su sada glavni resursi znanje i inovacije.

Veza sa vlasni{tvom
• Postoji li veza izme|u rein`enjeringa i tranzicije i u ~emu se ona prepoznaje? - Potreba za rein`enjeringom ve}a je kod poduze}a zemalja u tranziciji jer su te zemlje ve}inom imale plansko gospodarstvo i u takvim poduze}ima uglavnom su potrebne korjenite promjene u svim elementima poduze}a, a posebno sustava kvalitete i tro{kova. Zemlje tran-

JU Druga osnovna {kola Bugojno U skladu sa ~lanom 71 - 74. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK br. 11/01) i ~lanom 98. Pravila {kole, Upravni odbor Druge osnovne {kole Bugojno, na osnovu Odluke br. 284/11 od 26. 9. 2011.g., ogla{ava

OPSTANAK U sljede}ih nekoliko godina opstanak mnogih proizvodnih poslovnih sustava ovisit }e od toga koliko su sposobni da se revitaliziraju uvo|enjem produktivnih tehnologija i automatiziranih obradnih sustava, redizajniraju, odnosno da izvr{e rein`enjering
zicije moraju svoja gospodarstva i industrijsku proizvodnju inovirati i modernizirati kako bi planski programirano smanjivale tehnolo{ko i ekonomsko zaostajanje u odnosu na tehnolo{ki razvijene zemlje. Tranzicija je rein`enjering u “velikom“ i to bi trebao biti totalni i potpu-

PONI[TAVA SE KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Druge osnovne {kole Bugojno objavljen u dnevnim novinama Oslobo|enje 12. 8. 2011. g.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA
Statistika potro{a~kih cijena

17

“Rein`enjering proizvodnih poduze}a”

ovr{ini nije
To je rein`enjering u “velikom” i trebao bi biti totalni i potpuni proces koji obuhvata sve elemente dru{tvene strukture od proizvodnje do svih segmenata dr`avne uprave
ni proces, koji obuhva}a sve elemente dru{tvene strukture od proizvodnje do svih segmenata dr`avne uprave. Da bi tranzicije bile uspje{ne, one ne smiju biti povr{inske, tj. ostati bez pravog i o~ekivanog rezultata, kao {to je to slu~aj do sada sa tranzicijom na ovim, ali i {irim prostorima. Za izvo|enje pravih pravovremenih tranzicija potrebito je imati volje za to i posjedovati izra|uju {iri asortiman proizvoda, visoke slo`enosti, kvalitete, u {to kra}em roku i sa {to manjim tro{kovima. Pod {irim asortimanom ovdje podrazumijevam fleksibilnu proizvodnju koja mo`e uspje{no odgovoriti stanju na turbulentnom tr`i{tu. U sljede}ih nekoliko godina opstanak mnogih proizvodnih poslovnih sustava ovisit }e od toga koliko su sposobni da se revitaliziraju uvo|enjem produktivnih tehnologija i automatiziranih obradnih sustava, redizajniraju, odnosno da izvr{e rein`enjering. Da bi sa sve to ostvarilo, izme|u ostalog, potrebito je ubrzati proces privatizacije, restrukturirati poduze}a privatizirana certifikatima, izvr{iti rein`enjering i stalno vr{iti zna~ajne reforme poslovnog okru`enja kojima se poti~e rast i ulaganje. Za promjenu poslovnog okru`enja, odnosno ambijenta u BiH, u ovome trenutku odgovorne su sve vlade u BiH.

Inflacija na godi{njem nivou 3,9 posto
U zemljama regije u augustu zabilje`ene godi{nje stope inflacije - u Hrvatskoj 2 posto i u Srbiji 10,5 posto
Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za li~nu potro{nju u BiH u augustu ove godine u odnosu na juli, u prosjeku su ni`e 0,1 posto, {to zna~i da je mjese~na deflacija u augustu iznosila 0,1 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH. U augustu, u odnosu na juli najvi{e su sni`ene cijene hrane i bezalkoholnih pi}a - 0,8 posto, te odje}e i obu}e - 0,1 posto. Istovremeno, porasle su potro{a~ke cijene namje{taja, ku}anskih ure|aja i redovnog odr`avanja ku}e - 0,7 posto, prevoza - 0,6 posto, stanovanja, vode, elektri~ne energije, gasa i drugih energenata, te restorana i hotela - 0,3 posto. Godi{nja inflacija u augustu u BiH bila je 3,9 posto. U augustu ove u odnosu na august pro{le godine, u BiH je zabilje`en prosje~ni rast cijena alkoholnih pi}a i duhana 8,5 posto, prevoza 7,2 posto, stanovanja, vode, elektri~ne energije, plina i drugih energenta 6,6 posto, hrane i bezalkoholnih pi}a i komunikacije za 5,4 posto, restorana i hotela 1,9 posto, namje{ta ja, ku}an skih ure|aja i re do vnog odr`avanja ku}e za 1,5, te rekreacije i kulture za 0,9 posto. U zemljama regije u augustu su zabilje`ene godi{nje stope inflacije – u Hrvatskoj 2 posto i u Srbiji 10,5 posto. Cijena prirodnog gasa za doma}instva s uklju~enim svim taksama, u prvom polugo-

Stope promjene cijena prehrambenih proizvoda
Proizvod august 2011./ august 2010 (%) Jestiva ulja 39,09 [e}er 35,20 P{eni~no bra{no 20,98 Maslac 18,21 Hljeb 18,07 Banane -26,25 Paprika -35,17 Krastavac -38,14 Paradajz 56,35

VLASNI[TVO ^esto se pojam tranzicije ve`e za vlasni~ku strukturu (oblik vlasni{tva). Tehnolozi misle da pitanje vlasni{tva nije sredi{nje pitanje, iako je vlasni{tvo vrlo va`na pretpostavka ja~anja poduzetni~ke ekonomije i tr`i{nog privre|ivanja i trebala bi biti poluga za br`e tehnolo{ke promjene
znanja i razvojne vizije. Tranzicija mo`e biti samo br`a i sporija, a u principu tranzicija nikada nema kraja. U knjizi se posebno navode tehnolo{ke promjene i tranzicijski procesi pa se ka`e: Tranzicija nije mogu}a bez razvoja i primjene tehnike i tehnologije. To se isti~e jer vlada mi{ljenje da je pojam tranzicija ekonomska kategorija tj. pojam prelaska iz administrativne u tr`i{nu privredu. ^esto se pojam tranzicije ve`e za vlasni~ku strukturu (oblik vlasni{tva). Tehnolozi misle da pitanje vlasni{tva nije sredi{nje pitanje, iako je vlasni{tvo vrlo va`na pretpostavka ja~anja poduzetni~ke ekonomije i tr`i{nog privre|ivanja i trebala bi biti poluga za br`e tehnolo{ke promjene. • Koliko je ovaj proces zna~ajan za privredu BiH, odnosnoopstanakovda{njih privrednih subjekata? - Ovaj proces je iznimno zna~ajan op}enito za svako gospodarsko dru{tvo ma gdje ono bilo. Gospodarska dru{tva SAD-a, Kine, Japana, EU ili gospodarska dru{tva BiH moraju pro}i kroz ovaj proces ukoliko `ele biti na svjetskom tr`i{tu. Procese rein`enjeringa ne rade samo kompanije koje su u krizi nego i kompanije - gospodarska dru{tva koja su prepoznatljiva na tr`i{tu, jer na taj na~in ostat }e dulje na tr`i{tu i stjecat }e nove pozicije sa ve}om konkurentno{}u. Sa zastarjelom tehnikom i tehnologijom ne mogu se praviti prodori i osvajati me|unarodno tr`i{te. Poduze}a se mo ra ju ospo so bi ti da

di{tu ove godine iznosila je 24,6 KM po kilod`ulu, {to je 1,2 posto vi{e nego u drugom polugodi{tu lani. Istovremeno, cijena plina za industriju (bez poreza na dodanu vrijednost iznosila je 26,1 KM po kilod`ulu i tako|er je vi{a 1,2 posto. Na rast prosje~ne cijene gasa u prvom polugodi{tu utjecalo je pove}anje nabavne cijene gasa u maju godine od 11 posto. Prosje~na cijena elektri~ne energije za doma}instva s uklju~enim taksama u navedenom periodu iznosila je 14,52 feninga po kilovat-satu, {to je rast od 0,7 posto. Za industriju cijena struje bez PDV-a iznosila je 12,09 feninga po kilovat-satu, {to je pove}anje od 0,2 posto. J. Sa.

Industrijska politika
• Sve uka zu je na to da do ma}a privreda mora zapo~eti rein`enjering. Gdje vidite ulogu vlasti, struke, banaka, ukoliko bi se odlu~ili da joj u tome pomognu? - Doma}a privreda je u nekim svojim segmentima zapo~ela rein`enjering, stidljivo, ali je zapo~ela. U procesu koji predstoji zasigurno }e svi morati odigrati zna~ajnu ulogu prije ili poslije. Privredi Bosne i Hercegovine potrebito je pomo}i na na~in da se strate{ki sagleda {to je ono {to mo`e i}i odmah, a {to je to {to treba sa~ekati. U prvom redu, treba raditi i pomagati onim gospodarskim dru{tvima ili gospodarskim granama koji imaju mogu}nost daljnjeg razvoja, odnosno u kojima dr`ava BiH ima komparativnu prednost. Nedopustivo je da stanje u drvoprera|iva~koj industriji bude ovako, a znamo da je na{a dr`ava pokrivena sa oko 41-42 posto {umom, sa mogu}om godi{njom sje~om od oko sedam miliona kubnih metara, i da imamo stogodi{nje iskustvo u preradi drveta. Akademske zajednice trebaju se sna`nije uklju~iti u razvojne projekte FBiH i BiH u cjelini kao i u projekte koji se nude iz EU. Kroz projekt „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ koji je pokrenut od Vlade Federacije BiH i koji je u fazi implementiranja, uo~io sam tu rezigniranost pojedinih sveu~ili{ta kada su u pitanju ovakvi i sli~ni projekti. Potrebita je bli`a suradnja izme|u izvr{nih vlasti i fakulteta, odnosno sveu~ili{ta, i rezultati ne}e izostati.

18

OGLASI

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Fond za stipendiranje Ivo Andri} — Vladimir Prelog raspisuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE REGISTRY OF SECURITIES OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO, Ul. m. Tita 62/II, tel/fax: +387 33 551-850 i 279-151

NATJE^AJ
za dodjelu stipendija/potpora za akademsku godinu 2011./2012. Pravo na prijavu na natje~aj imaju isklju~ivo redovni studenti svih godina studija koji studiraju hrvatski jezik i knji`evnost, povijest i pravo, kao i svi pro{logodi{nji stipendisti, ~lanovi HKD-a Napredak. Kandidati za natje~aj trebaju najkasnije do 28. 10. 2011. godine na adresu HKD Napredak, Mar{ala Tita 56, 71 000 Sarajevo, ili HKD Napredak — Glavna podru`nica Zagreb, Bogovi}eva 1, 10 000 Zagreb (za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj) s naznakom „Za Fond za stipendiranje Ivo Andri} - Vladimir Prelog“, dostaviti isklju~ivo po{tom sljede}u dokumentaciju: OBVEZNA DOKUMENTACIJA 1. Popunjen aplikacijski formular Fonda koji se mo`e na}i na web stranici HKD-a Napredak (www.hkdnapredak.com) ili dobiti u uredu HKD Napredak u Sarajevu ili Zagrebu; 2. Kopiju va`e}e ~lanske iskaznice HKD-a Napredak za 2011. godinu (ili potvrdu mjesne podru`nice HKD Napredak o pla}enoj ~lanarini za 2011. godinu); 3. Zamolbu s kratkim `ivotopisom i svojeru~nim potpisom; 4. Osobnu fotografiju — mala fotografija za dokumente; 5. Potvrdu o uspjehu u pro{loj {kolskoj/akademskoj godini (ovjereni ispis ocjena); 6. Potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu; 7. Ovjerenu ku}nu listu (dostupnu u mjesnim op}inskim uredima); 8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije/potpore od strane drugih ustanova; 9. Potvrdu o primanjima: ili potvrdu o visini zadnje pla}e roditelja (kopija zadnjeg izreska pla}e); ili kopiju zadnjeg izreska mirovine; ili potvrdu o nezaposlenosti (od ureda za zapo{ljavanje); ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o tome ~ime se obitelj uzdr`ava); DODATNA DOKUMENTACIJA 1. Potvrdu o {kolovanju (osnovnom, srednjo{kolskom ili fakultetskom) brata/sestre; 2. Potvrdu o osvojenim nagradama na dr`avnoj i me|unarodnoj razini (kopije diploma ili sli~no); 3. Potvrdu mjesne podru`nice HKD Napredak o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu. Odabir stipendista vr{i Sredi{nja uprava HKD-a Napredak prema Pravilniku o dodjeli stipendija. Broj stipendija }e ovisiti isklju~ivo od prikupljenih sredstava. Studenti koji primaju stipendiju/potporu drugih ustanova ili organizacija ne mogu sudjelovati na natje~aju. Primanjem stipendije/potpore studenti se obvezuju da odrade 20 sati u sklopu aktivnosti HKD-a Napredak. Napominjemo, prijave treba dostaviti najkasnije do 28. 10. 2011., a nepotpuna dokumentacija ne}e biti razmatrana.

OB AV J E [T E N J E
Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/11), Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioni~ko dru{tvo, Sarajevo (u daljem tekstu: Registar), odre|en je kao platni agent za pru`anje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova stare devizne {tednje. Poslovi platnog agenta podrazumijevaju isplatu nov~anih sredstava na ime dospjele glavnice i kamate vlasniku obveznica, koje Federacija Bosne i Hercegovine emituje za izmirenje stare devizne {tednje. Saglasno navedenoj odluci i ugovoru zaklju~enom sa Federalnim ministarstvom finansija/financija, Registar je 30. 9. 2011. godine po~eo sa isplatom glavnice i kamate na obveznice emitovane po osnovu stare devizne {tednje, koje su dospjele 30. 9. 2011. godine, o ~emu se ovim putem obavje{tavaju vlasnici obveznica stare devizne {tednje i ostali zainteresovani. U toku su isplate glavnice i kamate po osnovu stare devizne {tednje, koje su dospjele sa 30. 9. 2011. godine za 24.171 vlasnika obveznica, na bankovne ra~une, koji su registrovani u registru, a za 3.059 vlasnika obveznica nije izvr{ena isplata, jer podaci o bankovnim ra~unima vlasnika obveznica nisu a`urni. Na adrese 3.059 vlasnika obveznica, kojima nije izvr{ena isplata, Registar je dostavio pisana obavje{tenja sa uputom za dostavu dokumentacije za a`uriranje bankovnog ra~una, te se i ovim putem mole vlasnici obveznica da {to hitnije postupe prema uputama Registra, kako bi i na njihove ra~une {to prije bila izvr{ena isplata glavnice i kamate na obveznice po osnovu stare devizne {tednje, koje su dospjele 30. 9. 2011. godine. Broj: 01-6-12488/11 Datum: 30. 9. 2011. godine Uprava Registra

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 19

RIJE^ GRA\ANA Nacrt zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrada i upravljanju zgradom

Pet miliona KM kod upravitelja
Svaki savjet mjesne zajednice treba imati predstavnika eta`nih vlasnika • ^iji su poslovni prostori?
Nacrt zakona o upravljanju i odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrada usvojen je na sjednici Skup{tine KS-a. Javna rasprava traje 60 dana, a ukoliko bude potrebno, mogu} je i produ`etak ovog roka. Izrada ovog zakona je po~ela prije nekoliko mjeseci, a cilj je preciznije i detaljnije regulisanje prava i obaveza upravitelja, eta`nih vlasnika i predstavnika eta`nih vlasnika. ta do sada se dogovaralo Ministarstvo stambene politike, upravitelji i inspekcija, a glavna karika - stanar je izostavljena. Nedavno je, tokom redovne godi{nje kontrole, uo~eno da upravitelji stambenih zgrada imaju neutro{enih vi{e od pet miliona KM, odnosno da je Ministarstvo uplatilo vi{e od 13 miliona, a da je potro{eno svega sedam. Postavlja se pitanje koji je glavni razlog netro{enja novca i ko }e za{titi gra|ane od malverzacija? Slobodan Bugarin smatra da se eta`ni vlasnik nema kome `aliti ukoliko nije zadovoljan radom upravitelja, ali i predstavnika eta`nih vlasnika. - Na koncu se i Ministarstvo stambene politike slo`ilo da aktuelni zakon iz 2007. godine nije dobar, te da ga je potrebno izmijeniti, dodao je Bugarin. U nacrtu novog zakona, ~ija je javna rasprava u toku, najradikalnija promjena }e se upravo odnositi na pitanja predstavnika eta`nih vlasnika. Zbog raznih malverzacija i nezadovoljavaju}eg rada inspekcije, Bugarin i ostali predstavnici eta`nih vlasnika smatraju da svaki savjet mjesne zajednice treba izabrati lice koje }e u}i u tzv. asocijaciju eta`nih vlasnika i koje }e, kada bude trebalo, davati izvje{taje i ocjenjivati saradnju sa upraviteljima. Formiranje ove asocijacije pobolj{alo bi saradnju izme|u Ministarstva, upravitelja i eta`nih vlasnika. Bu ga rin is ti~e da u di je lu me|usobnih odnosa eta`nih vlasnika, treba {to jasnije regulisati prava i obaveze predstavnika eta`nih vlasnika.
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Malverzacije
Zbog ~estih nejasno}a u dosada{njem zakonu, kako je naglasio ministar ^edomir Luki}, novi akt bi trebao donijeti zadovoljstvo i upravitelja i eta`nih vlasnika. Zakon iz 2007. godine je bio i prvi o gazdovanju u stambenim zgradama, a prvi propust u njemu je primijetio Slobodan Bugarin, ~lan Savjeta MZ Trg heroja. Kako je kazao za Oslo bo|enje, pi ta nje pra va eta`nih vlasnika u ovom zakonu je izostavljeno, a to je jako bitna karika, ako ne i najva`nija. O odr`avanju stambenih objeka-

Sastanak o problemima
Na{em listu se obratio i Kemal Kapetanovi}, biv{i predstavnik penzionera delegata Skup{tine SIZ-a PIO Stari Grad i aktivni ~lan za socijalno-ekonomska pitanja gra|ana. Kapetanovi} smatra da su zakoni o kojima se danas polemi{e puni propusta, te da je svaka zgrada dr`avna imovina i dokle god se ne done-

KARIKA O odr`avanju stambenih objekata do sada se dogovaralo Ministarstvo stambene politike, upravitelji i inspekcija, a glavna karika – stanar je izostavljena
se zakon o privatizaciji, pitanje poslovnih prostora }e ostati nerije{eno. - Poslovni prostori, tako|er, pri pa da ju je dnoj stam be noj zgradi. A po{to nisu privatizovani, ko }e biti zadu`en za njihovo odr`avanje i finansiranje? Postavlja se pitanje kome oni pripadaju, dodaje Kapetanovi}. Ministarstvo }e, nakon sa~injenog radnog materijala, napraviti sastanak sa upraviteljima i predstavnicima eta`nih vlasnika na kojem }e se javno voditi rasprava i predstavljati problemi iz ove oblasti.
E. GODINJAK

Put uz @eljeznicu u Sokolovi}-Koloniji

Spajanje sa drugim cestama
Ovim krakom }e se saobra}ati prema Hrasnici kada po~ne gradnja rondoa
Prva faza izgradnje ceste pored @eljeznice u Sokolovi}-Koloniji ubrzo }e biti gotova. Kompletna saobra}ajnica, koja polazi od Mosta Alije Izetbegovi}a i zavr{ava se na Mostu spasa, bit }e nastavljena, kako je planirano, naredne godine. Dosad su asfaltirane dvije kolovozne trake sa pje{a~kim stazama i ure|en je zeleni pojas, koji ide uz ovu cestu. Ostalo je jo{ da se obavi spajanje sa drugim putnim komunikacijama i to na dijelu pored Velike d`amije. Kako saznajemo u Slu`bi za razvoj, investicije i komunalne poslove Op}ine Ilid`a, ovi radovi su nedavno po~eli, a izvodi ih TB In`enjering iz Breze, firma koja je i gradila cestu. - To je krak koji }e morati preuzeti sav saobra}aj kada se zbog izgradnje rondoa zatvori Hrasni~ka cesta. Na ovom dijelu puta uradit }e se smo dvije kolovozne trake, bez pje{a~kih staza, na du`ini od

Izmijenjen UP Solaris Vogo{}a
Na 34. redovnoj sjednici Op}inskog vije}a Vogo{}a, vije}nici su usvojili odluku o usvajanju izmjena i dopuna Urbanisti~kog projekta Solaris Vogo{}a i odluku ovog dokumenta. Ukupna povr{ina navedenog projekta iznosi 7,7 hektara, od ~ega je 3,20 hektara sportsko-rekreacioni kompleks Hotel Park Vogo{}a, 3,23 je zona stanovanja, 0,66 hektara pripada zoni dru{tvene infrastrukture i 0,61 saobra}ajne povr{ine. Planski osnov za dono{enje ove odluke je Urbanisti~ki plan Grada Sarajeva za urbano podru~je Sarajeva, a za period od 1986. do 2015. godine. Usvojeno je i rje{enje o izboru zamjenika predsjednika Komisije za provo|enje javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Za zamjenika je izabran Sedin Kahriman iz Stranke demokratske akcije.

Saradnja Starog Grada i Kragujevca
Uskoro zavr{etak prve faze radova

oko 100 metara. Saobra}ajnica se pod nagibom spu{ta na novu cestu i ima bankine, a kasnije je planirano da se urade i pje{a~ke staze. U toku su zemljani radovi, pa }e ubrzo uslijediti i asfaltiranje, kazao je Mirsad ^au{evi}, pomo}nik

na~elnika za razvoj, investicije i komunalne poslove. U Slu`bi tvrde da }e se ovo spajanje saobra}ajnica mo}i zavr{iti za desetak dana, dok se krak koji prolazi izme|u nizova ku}a za sada ne}e asfalZ. T. tirati.

Na 32. sjednici Op}inskog vije}a Stari Grad jednoglasno je usvojena odluka o davanju odobrenja 15 - 115. brdskoj brigadi da, uz naziv udru`enja, upotrebljava ime op}ine Stari Grad, kao i rje{enje o prestanku mandata zamjenskog ~lana Izborne komisije ove op}ine. Ova odluka je donesena nakon {to je na pretpro{loj sjednici Op}inskog vije}a imenovan

novi ~lan Izborne komisije. Vije}nici su usvojili i sporazum o saradnji Op}ine Stari Grad i Grada Kragujevca iz Srbije. Ova saradnja temeljit }e se na doprinosu razvoja lokalnih zajednica, kao i realizaciji projekata od zajedni~kog interesa u oblastima: privrede, kulture, obrazovanja, socijalne za{tite, sporta i turizma.

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Zorica Mili~evi}, vr{ilac du`nosti direktora Centra za mlade

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dru{tvo prijatelja grada Sarajeva ~eka sastanak sa Behmenom

Potrebno uvesti sadr`aje za djecu, kojih sada u Centru nema

Donacija iz [vajcarske i stara `i~ara za Trebevi}

Kandidati predla`u program rada
U izboru Mili~evi}ke presudilo iskustvo, ka`e Had`iahmetovi} • O~ekuje se podizanje ustanove na noge
Prije nekoliko dana Upravni odbor JU Cen tar za mla de i omladinu Novo Sarajevo uputio je na~elniku Ned`adu Kold`i zahtjev za razrje{enje direktora ove us ta no ve Ned`ada ^amd`i}a prije zavr{etka mandata. Nakon {to je provedena zakonom predvi|ena procedura o utvr|ivanju odgovornosti, prekju~er je u skladu sa zakonom imenovan vr{ilac du`nosti direktora iz reda uposlenika Centra. U ime no va nju Zo ri ce Mi li~evi}, biv{e vije}nice u Novom Sarajevu, presudili su iskustvo i dosada{nji rad, jer je od osnivanja Centra radila na nizu uspje{nih projekata. - Zakonom je predvi|eno da imenovana funkciju mo`e obavljati do {est mjeseci, a u tom periodu }e biti raspisan konkurs za imenovanje direktora, kazao nam je Elvir Had`iahmetovi}, predsjednik UO Centra za djecu i omladinu. U pravila Centra bi}e unesena odredba koja }e biti najbolji pokazatelj koji kandidat je spreman za obavljanje svoje du`nosti, tako {to }e svaki od njih morati predstaviti program rada. Na pitanje {ta o~ekuje od direktorice Mili~evi}, Had`iahmetovi} je istakao kako je ona skromna osoba koja ba{ i nije htjela

@I^ARA ]E
Umjesto novog koncepta, treba revitalizirati staru `i~aru Dopis oti{ao na ruke Lagumd`ije, Nik{i}a i Behmena
^lanovi Dru{tva prijatelja grada Sarajeva uputili su dopis predsjedniku SDP-a Zlatku Lagumd`iji, federalnom premijeru Nerminu Nik{i}u, te gradona~elniku Aliji Behmenu, u kojem tra`e sastanak na kojem bi ukazali na niz gre{aka u projektu trebevi}ke `i~are. - Uvjereni smo da }ete kao politi~ki najodgovorniji ljudi u FBiH preduzeti mjere da se zaustavi veoma skupa realizacija nerentabilnog projekta trebevi}ke `i~are, koja }e proizvoditi gubitke od 22,5 miliona maraka, navodi se u dopisu Dru{tva.

donijeti gubitke
ENTITETI Studija Ekonomskog instituta je predvidjela da }e FBiH podnijeti gubitak zbog rada `i~are, ali da }e RS to namiriti od turizma na planini
- Ovi podaci su ne samo preuveli~ani ve} i u koliziji. Evo svakom jasne ra~unice, 300.000 putnika godi{nje, uz 365 dana, jeste 822 putnika dnevno. Ako `i~ara radi 16 sati na dan, to je 51 gra|anin na sat u prosjeku. Stara `i~ara je imala kapacitet od 400 putnika na sat, {to je opet bilo puno, tako da je radila povremeno prema utvr|enom redu prevoza, ka`e Tafro. Iz Dru{tva upozoravaju da bi obnovom stare `i~are i utro{ak elektri~ne energije bio daleko manji, dok je onu skija{ku, sa istosmjernim motorom, nerentabilno upotrijebiti kao gradsku.

Sje~a stabala
- Za novu `i~aru trasa je {iroka 30 metara, a da se na tom prostoru sva vegetacija ukloni. Tu spada sje~a starih crnogori~nih stabala, {to je ekolo{ki pogubno za Trebevi}. Za staru `i~aru to nije neophodno, ka`u u Dru{tvu, te napominju kako predizvedbeni projekat Ekonomskog instituta nije tretirao ni ~injenicu da se donja stanica `i~are nalazi u Federaciji BiH, a gornja u RS-u, {to bi moglo izazvati ekonomske probleme prilikom profita. Tako u Dru{tvu prijatelja grada smatraju da }e FBiH podnijeti gubitke zbog rada `i~are ({to potvr|uje i studija), dok }e RS to naplatiti od turizma na Trebevi}u.
J. M.

Mili~evi}: Dugogodi{nji radnik

da obavlja ovu du`nost iako je veliki radnik. - Iskustvo i rad ~ine Zoricu referentnom. Tokom svog rada imat }e podr{ku i Vije}a, ali i Upravnog odbora. Potrebno je, prije svega, stabilizirati stanje, iako je govora bilo o besplatnim sadr`ajima za djecu, iz nekog bud`eta Centar }e morati da se finansira. Potrebno je razraditi dugoro~ni plan {to se ti~e finansija, mo`da da se besplatno ~lan stvo po klo ni so ci jal no ugro`enoj dje ci, na gla sio je Had`iahmetovi}. Na~elnik Kold`o jedino {to je tra`io od ovog centra jeste da se radi u skladu sa zakonom i da to bude u pravom smislu rije~i ustanova za djecu i mlade. M. T.

Hiljadu ljudi na sat
Kako nam je kazao ~lan Prijatelja grada Sarajeva Muhamed Tafro, ulazni podaci, na osnovu kojih je ra|ena predizvedbena studija trebevi}ke `i~are, govore da }e njen kapacitet biti hiljadu putnika na sat, uz prevoz 300.000 njih godi{nje.

Gradnja plohe u Mrakovu
Na posljednjoj sjednici OV Ilija{, vije}nici su jednoglasno usvojili plan stipendiranja u~enika i studenata za {kolsku/akademsku 2011 - 2012. godinu, pa se uskoro mo`e o~ekivati i javni konkurs za aplikacije. Vije}nici su do nije li i odluku o kupovini zemlji{ta za izgradnju sportske plohe u MZ Mrakovo. Ipak, najvi{e pa`nje vije}nika zaokupila je prezentacija prijedloga zaklju~ka kojim se usvaja idejno rje{enje fasada u`eg urbanog dijela grada Ilija{a. Uz sve ovo, vije}nici su ispred sebe imali i nekoliko izvje{taja, a navi{e pa`nje, kao i obi~no, izazvao je onaj o stanju sigurnosti koji je obrazlo`io na~elnik Pete PU @eljko Mijatovi}.

OKOM KAMERE

lizu uzoraka vode iz korita Miljacke, kako bi se utvrdio uzrok pomora ribe. Za vikend nas je pozvao jedan od ~italaca kako bi nam javio da se voda ponovo zaga|uje u dijelu prema mostu ]umurija, nasuprot Ulici Avdage [ahinagi}a. Sve i da se desi nova kontrola, opet }e samo biti rije~i o bavljenju posljedicama, a ne uzrocima. Kako smo ve} navikli, uz patke }e rijekom plivati fotelje, lopte... J. M.
Foto: S. GUBELI]

U koriinspektori obavili anatu svega Nedavno su

Radnici firme Grakop iz Kiseljaka zavr{ili su sanaciju potpornog zida u Ulici Mice Todorovi} na Gorici. Zid je od armiranog betona s oblogom od kamena, a sanacija o{te}enih dijelova je ura|ena na du`ini od 16,8 metara. Preostaje jo{ postavljanje nove ograde na zidu u du`ini 28 metara. Projekt sanacije ovog zida, u vrijednosti oko 10.500 KM, koji je planiran u pro{logodi{njem bud`etu, finansirala je Op}ina Centar. Za nadzor je bila zadu`ena firma Energoinvest d.d. Sarajevo.

Saniran potporni zid na Gorici

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

Neizvjestan po~etak izgradnje mosta Radi}eva - ALU

Pare i dozvole tu,

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

izvo|a~ ne radi
Dok se projekat dora|ivao, izvo|a~ je mogao izmjestiti instalacije, ali to nije uradio, ka`e Sadovi}
Vije}nici Op}ine Centar na posljednjoj sjednici postavili su pitanje u vezi sa izgradnjom mosta u Radi}evoj ulici. Op}ina Centar izdvojila je oko dva miliona maraka za ove namjene, a sredstva se ve} nekoliko godina u bud`etu konstantno prebacuju i ostaju neutro{ena. - Dva miliona maraka se predugo vrte kroz bud`et. To traje neke ~etiri godine, istakao je Samir Fazli}, vije}nik Na{e stranke u OV Centar. Odgovor na njegovo pitanje dala je Alma Sadovi}, pomo}nica na~elnika za prostorno ure|enje Op}ine Centar, koja je kazala da su se do sada susretali sa nizom problema zbog kojih gradnja nije mogla po~eti. - Nakon potpisivanja ugovora sa izvo|a~em, oni su nam ukazali na propuste u projektnoj dokumentaciji. Zbog toga smo morali modelirati i djelimi~no izmijeniti konstrukciju mosta. Ali, to smo uradili tako da se ne mijenja njegov izgled, istakla je Sadovi}. Izmjene u projektnoj dokumentaciji zavr{ene su prije sedam dana, a u me|uvremenu, dok se projekat dora|ivao, izdate su neophodne saglasnosti za izmje{tanje podzemnih instalacija. - Izvo|a~ je mogao dok se radio projekat izmjestiti instalacije, ali nije. Kada }e to uraditi jo{ se ne zna, ali dozvole za to ima, pojasnila je Sadovi}. Pod sje}amo, iz gra dnja mosta povjerena je firmi @GP.
S. Hu. Ve} nekoliko godina novac za gradnju ostaje neutro{en

Pala fasada u Ferhadiji
Sarajlije koje su se za vikend odlu~ile pro{etati Ferhadijom, neugodno je iznenadilo jo{ jedno obru{avanje fasade u ovoj glavnoj gradskoj {etnici. Podsje}amo, nedavno se sli~na nezgoda desila i u zgradi ove ulice, u kojoj je smje{ten Sarajevotekstil, a evo sada se to desilo i u blizini po{te. Poruka gradskim vlastima je da nisu trebali obustavljati projekat obnove fasada u u`oj jezgri grada.
J. M.

Isklju~enja struje
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Osjek 1 i Roga~i}i, od 8.30 do 17 Boljanovi}i, Delija{i, Durakovi}i, Hamzi}i, Karovi}i i STS Govedovi}i, od 8.30 do 15 Ho{in brijeg, Rakovica Ciglane, Srednje 1, Stanjevac, Safeta Isovi}a i Lokve 1, od 8.30 do 16 Luke 2, a od 13.30 do 15 Crkvine i Osjek 4. Od 10.30 do 12 sati, bez struje }e biti Crkvine 2 i Osjek 3, od 12 do 13.30 Bla`uj Kamenolom i Roga~i}i 2, od 9 do 15 Mili{i}i, Repetitor Orlovac i Umoljani, a od 9 do 16 Milinkladska. Radi planskih radova Elektroprenosa BiH, bez napajanja }e ostati dvije transformatorske stanice: od 11.30 do 14.30 sati Kahrimani i Zovik AEMS.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

9 11

Foto: D. TORCHE

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21. 6, 1 Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13. 9 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 1 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati,

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen

Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 1 sati, Pula ponedjeljkom, 1 utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan

u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30,

12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

51. Internacionalni teatarski festival MESS

Gardenia traga
ZA IDENTITETOM
Predstavu “Gardenia“ re`irali su Alain Platel i Frank Van Laecke, a novinarima su se predstavili glumci Dirk Van Vaeren-Bergh i Venessa Van Durme • Predstavom “Mali princ“, ra|enoj u koprodukciji s Kulturno-sportskim centrom Bugojno, po~eo program za najmla|u publiku Children MESS
Na redovnoj festivalskoj konferenciji za medije 51. Internacionalnog teatarska festivala MESS ju~er su predstavljeni ansambli predstava “Gardenia“ iz Belgije, “Mali princ“ u koprodukciji sarajevskog Studija lutkarstva i KSC Bugojno, te “Las Meninas“ iz Meksika. izme|u mu{kog i `enskog identiteta. Oni su u kontrastu, ali i skladu s ”mladim momkom” i ”pravom `enom” . - Kada pogledate predstavu, shvatite da to nije klasi~ni kabare. ju da su mladi iznutra. - Reditelji su `eljeli da kroz ap stra kci ju po ka`u ka ko se osje}aju transvestiti. Mi se nadamo da nas je publika razumjela, a siguran sam da je bamogli vjerovati da postoje takve {ale. Mi ih nismo `eljeli izgovarati, ali on je insistirao da budu i gore, jer upravo se takve lo{e i uvredljive rije~i izgo va ra ju u sva ko dne vnom program za najmla|u publiku Children MESS. Kako je istakla Zrn~i}-Kulenovi}, roman „Mali princ” je jedna od naj~itanijih knjiga na svijetu i ~esto biva poticaj mnogim umje-

Kako se osje}aju transvestiti
Predstavu “Gardenia“ re`irali su Alain Platel i Frank Van Laecke, a novinarima su se predstavili glumci Dirk Van VaerenBergh i Venessa Van Durme, po ~ijoj ideji je predstava i ra|ena. - Jedne prilike gledala sam dokumentarac ”Yo soy así” rediteljiceSonieHermanDolz,o zatvaranjutransvestitskogkabarea u Barceloni i njihova pri~a me zaista dojmila. Shvatila sam da bi ona moglabitiveomadobarpozori{ni komad, istakla je Van Durme, te dodala da je idejupredstavilaPlatelu i Van Laeckeu, koji su prihvatili prijedlog da je re`iraju. Predstava upravo na intrigantan na~in govori o potrazi za identitetom, naro~ito zbog toga {to prodire duboko u turbulentne `ivote devet neobi~nih ljudi. Naime, rije~ je o sedam starijih individua, koji se naizgled bez napora kre}u zonom sumra ka ka kvim se ~ini `ivot

Zanimljivi razgovori na konferencijama za novinare

Foto: D. TORCHE

Ono {to smo publici `eljeli predstaviti i poru~iti, mogli smo napravitikrozdrugemedije ili krozbesku}nike, siromahe, ali smo odlu~ili da pri~u ipak ispri~amo kroz prizmutransvestita, kazao je Dirk Van Vaeren-Bergh. On je istakao i da “Garednia“ govori o potrazi za identitetom, sre}om, upoznavanju samog sebe, ali i tome kako se stari ljudi mogu transformirati u mladu osobu, odnosno pokazu-

rem pet posto posjetilaca - publika u Sarajevu se ne razlikuje od bilo koje druge - osjetilo i shvatilo kako se osje}aju transvestiti. Cijelu predstavu pro`imaju neslane i o{tre {ale o homoseksualcima, na {ta je reagirala i publika na MESS-u. - Kada nam je Frank Van Laecke rekao da na internetu na|emo {ale na ra~un homose ksu ala ca, ni sa mi ni smo

`ivotu, kazao je Van VaerenBergh.

“Mali princ“ na otpadu
Nakon ansambla iz Belgije, novinarima su se obratile Dubravka Zrn~i}-Kulenovi}, Jasminka Po`ek-Bo`uta i Naida Begovi} u ime sarajevskog Studija lutkarstva, ~ijom je predstavom “Mali princ“, ra|enom u koprodukciji s Kulturno-sportskim centrom Bugojno, po~eo

tnicima, koji su zna~enja i simboliku ovog djela tretirali kao svoju kreativnu inspiraciju. Tako se ova, u biti, bajkovita pri~a, redovito nalazi na teatarskom, ponaj~e{}e lutkarskom, repertoaru. - Kako smo ovu pri~u prenijeli na otpad, kao dana{nju i civilizacijskupustinjuljudi, tragali smo za svojim izvorom, putem koji }e nas povesti u jedan druga~iji svijetkoji je uvijek tu negdje, ali je zatrpan ljudskim nehatom i nebri-

Danas
10:00 Mala scena Narodnog pozori{ta WORKSHOP: Ana Z. 10:30 pres-konferencija Hotel Bosnia, sala Sana 12:00 Kriterion Okrugli stol teatarske kritike 18:00 Me|unarodni franjeva~ki studentski centar A. KURT: PINOKIO U NEVOLJI Re`ija: Belma Lizde - Kurt BOSNA I HERCEGOVINA: Aparat teatar 19:30 Narodno pozori{te MESS/BFS PAKAO Re`ija: Emio Greco i Pieter C. Scholten HO LAN DI JA: IC Kam ster dam

Kreativni ples
Sa Rebeccom Davis, go{}om iz Amerike odr`ana uspje{na plesna radionica za mlade
U okviru 51. internacionalnog teatarskog festivala MESS 1. i 2. oktobra odr`ana je plesna radionica RDDC (Rebecca Davis Dance Company) u Centru za kulturu Sarajevo. Mladi od 10 do 19 godina iz Isto~nog Sarajeva i Sarajeva, kroz ples i dru`enje, imali su priliku zajedno raditi na zajedni~koj plesnoj koreografiji. Najve}a prednost ovog projektajesteinterakcijaizme|umladih ljudi, sticanje novih poznanstava i prijateljstava i {irenje pozitivne energije. Ovakvim aktivnostima unutar Festivala MESS{alje se sna`naporukazajedni{tva i povjerenja koji su potrebni na{em duboko podijeljenom bosanskohercegova~kom dru{tvu. Funkcionalnimodelorganizacije podrazumijeva plesne radionice i seminare s naglaskom na pitanja koja su zna~ajna za zajednicu ili obrazovnu temu. Rije~ je o ~itavoj koreografskoj sekvenci koja traje pet minuta. Jednom uvje`bana sekvenca, za koju je potreban timski duh i saradnja ostaje u pam}enju mladih koji je uvijek mogu izvoditi.

(Emio Greco/PC) 22:00 Kamerni teatar 55 MENA@ERIJA Re`ija: Anica Tomi} HRVATSKA: HKD Teatar Rijeka 00:00 Kriterion AFTER PARTY: DJ Lejla - Jazz

Ova radionica tako|er je u septembra gostovala i u Mostaru gdje su u~esnici bili iz Isto~nog i Zapadnog Mostara. Inspiracija za koreografiju u ovom gradu proiza{la je iz same participacije mladih, koji su imali zadatak da donesu bilo kakav predmet, fotografiju ili pjesmu koja reflektira njihov

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

23

Na vijest o smrti prof. dr. Ned`ada Kurte

Bosanski ~ovjek i njegov stil
U njegovom su djelu zna~ajno zastupljene studije i projekti revitalizacije historijskih ambijentalnih cjelina - brojna su rje{enja i nacrti za revitalizaciju objekata kulturno-historijskog zna~aja za grad Sarajevo
Sarajevo je u jednom danu, 30. septembra 2011, ostalo bez svoja dva istaknuta gra|anina ta~nije bi bilo re}i ^ovjeka akademika slikara Mehmeda Zaimovi}a i prof. dr. Ned`ada Kurte. O prvom smo znali jo{ prekju~er, a o smrti prof. dr. Ned`ada Kurte saznali tek ju~er iz obiteljske osmrtnice. Bolovao je dugo i te{ko, a njegove kolege sa Arhitektonskog fakulteta ovog prolje}a Dane arhitekture posvetili su i njegovom radu. je misti~an, nego realista {to je i izvor realisti~ne arhitekture, koja je u isto vrijeme udobna, pokorna i demokrati~na.

Dramati~ne promjene
Sarajevo dramati~no mijenja svoju arhitekturu, a sve je manje onih poput dr. Kurte, u ~ijem su djelu zna~ajno zastupljene studije i projekti revitalizacije historijskih ambijentalnih cjelina brojna su rje{enja i nacrti za revitalizaciju objekata kulturnohistorijskog zna~aja za grad Sarajevo. Kurto je, sa profesorom Husrefom Red`i}em, jedan od najzaslu`nijih za dana{nji izgled Ba{~ar{ije, a u~estvovao je u velikom broju projekata npr. Bosanski srednjovjekovni gradovi… Ned`ad Kurto je ro|en 1945. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, specijalizirao u Holandiji, a doktorirao na Sveu~ili{tu u Zagrebu1988. godine s temom„Arhitekturasecesije u Sarajevu“ Bio je de. kan i profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu i predavao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Radio je kao arhitektakonzervator u programsko-revizionojkomisiji za obnovuVije}nice u Sarajevu; na idejnomrje{enju novogizgledaMuzi~kogpaviljona u Sarajevu na osnovu nacrta iz perioda Austro-Ugarske; bio je ~lan je projektantskogtima za izradu projekta Robne ku}e u Jajcu i mnogihdrugihprojekatara|enih u ambijentalnimcjelinama. Svojim entuzijazmom uz druge kolege i profesore dao je odlu~uju}ipodsticajrazvojuinicijative Ars Aevi u Sarajevugdjepostaje~lanUpravnog odbora. Dobitnik je [estoaprilske nagrade u Sarajevu. Njegoveknjige i ~lanci (objavljivao je i u Oslobo|enju) su ostavilezna~ajantrag u razvoju arhitekture u Bosni i Hercegovini. Komemoracija }e se obaviti 4. oktobra u 10 sati na Arhitektonskom fakultetu, a sahrana istog dana u 14.15. sati na gradskom groblju Bare. N. SALOM

gom, odba~en i zaboravljen, no pulsira i ~eka, jer su{tina je o~ima nevidljiva, samo se srcem dobro vidi – re~eno je na konferenciji za novinare. Upravo je “Mali princ“ bio tema glumice Jasminke Po`ek - Bo`uta na odjelu romanistike na Filozofskom fakultetu. Ona je pored Dubravke Zrn~i} – Kulenovi} i scenaristica predstave. - Na “Malom princu“ sam, uz pomo} profesorice Hanife Kapid`i} – Osmanagi}, dugo radila. Dala mi je pravu teatarsku temu za istra`ivanje, a po{to sam ve} deset godina ~lan Studija lutkarstva, to mi je dosta pomoglo u istra`ivanju. Svi zajedno smo radili na cijeloj predstavi, kazala je Po`ek - Bo`uta. Likovna rje{enja scene i lutaka radile su Anja Peri{i}, Naida Begovi}, Adisa Vatre{ i Irma Vatri}: - “Maliprinc“je djelokojem se mora ozbiljno pristupiti. Va`no je bilo napraviti scenografiju i lutke koje nisu banalne. S obziromna to da je radnja prenesena na otpad, istra`ivali smo na kojina~in da o`ivimo ne`ivestvari, {to je i primarnicilj lutkarstva, kazala je Begovi}, koja ve} nekovrijemesara|uje sa Studijom lutkarstva.
Ja. DURAKOVI]

Bosanski slog
A oni koji su makar samo ~uli za Ned`ada Kurtu, vezivali su njegovo ime za rad “Arhitektura Bosne i Hercegovine: razvoj bosanskog sloga (stila)” Jedin. stven (i ~esto citiran) ovaj Kurtin rad je “izraz nastojanja da se objasni i definira jedan umjetni~ki, prvenstveno arhitektonski izraz, tzv. bosanski slog, i da se u tom zna~ajnom fragmentu bo san ske kul tur ne his to ri je odredi zna~aj i mjesto u sasvim izvjesnom kontinuitetu civilizacijskog razvoja Bosne i Hercegovine. Osnovni razlozi nastajanja ovog rada le`e kona~no u potrebi valorizacije svih fragmenata bosanskog duhovnog bi}a i teorijskoj potvrdi izvjesno postoje}eg kon ti nu ite ta ra zvo ja i identiteta naroda, teritorijalno i historijski obilje`enog“. Dr. Kurto autor je i knjige “Sarajevo MCDLXII - MCDLXCII” (Sarajevo 1462 - 1992) koja tako|er predstavlja jedinstveno djelo na na{im prostorima u kojem je osvijetljena kulturna historija grada, posmatrana, prije svega, kroz graditeljsku ba{tinu koja predstavlja fenomenalni civilizacijski spoj Istoka i Zapada. Ili, kako je uva`eni profesor Juraj Neidhard svojevremeno pisao: Su{tina je u tome {to bosanski ~ovjek ima svoj stil. On stvara svoje vlastite objekte, prostor i grad prema sebi i u ljudskim proporcijama. On ni-

Ned`ad Kurto

Bi}e umjetnosti i bi}e ~ovjeka
Ono {to je bilo u osnovi arhitektonskog promi{ljanja jeste prostor. Na toj odrednici nastala je teorija arhitekture, pisao je prije nekoliko godina Ned`ad Kurto u povodu izlo`be prijatelja i kolege Ahmeda D`uvi}a. Nepoznavanje jezika umjetnosti, ili uskra}enost za spontano dejstvo, naj~e{}e vodi nesporazumu. U sretnom spajanju bi}a umjetnosti i bi}a ~ovjeka, za~etak je kosmosa… Ali, sve dok ne do`ivimo taj ~udni spoj ili bar ne postanemo njegovim svjedokom, ne}e nam biti jasna ontolo{ka zna~ajka fenomena umjetnosti. Kreativna energija umjetnika uvijek je mogu}a osnova za uspostavu novog kvaliteta osje}ajnosti i egzistencije. Osim {to ”proizvodi” ta djela, proces je i osloba|anje ljudskih potencijala. Umjetnost se ra|a posredstvom sna`ne volje ~ovjekove psihe i emocija, ili ostaje zauvijek potisnuta u sferi njegove neizrecivosti. Tako se stvaralac iskazuje u vje~itom premo{}ivanju izme|u ”osjetiti” i ”razumjeti” . Umjetnost ni{ta ne dokazuje; ona pokazuje stanje duha. Jednako tako, umjetnost ne mo`e biti argumentacija, ve} zahvat u vrelo tkivo `ivota i ma{te, transponirane u meta jezik umjetnosti. A danas, kada je i proces ostvarenja djela gotovo jednako vrijedan onom kona~nom, to je najbolja potvrda onog {to zovemo dijalogom, na ~emu je egzistirala arhitektura od nastanka do danas.

Gostovanja

odnos i njihova osje}anja prema gradu. Organizacija dru{tvene aktivistkinje i plesa~ice Rebecce Davis nastala je 2005. godine i ima za cilj kreiranje povjerenja i pomirenja u postkonfliktnim zemljama i zemljama u tranziciji, putem plesa i dru`enja.

Aj{e Kulin danas u Sarajevu
Najpoznatija turska knji`evnica Aj{e Kulin boravit }e u Sarajevu danas, tre}eg listopada i tada }e bh. ~itatelji imati priliku da se dru`e s njom u Turskom kulturnom centru (Mula Mustafe Ba{askije 31a). Aj{e Kulin, ~ija je dva romana „Njeno ime: Aylin“ i „Sevdalinka“ na bosanski jezik preveo Enver Ibrahimkadi}, bosanskog je podrijetla. Naime, njezina familija s o~eve strane je koncem19. stolje}adoselila u Tursku, a ona je ro|ena u Istanbulu 1941. godine. Djela su joj do`ivjela na desetkeizdanja{irom svijeta, a premanjezinimpri~ama nastajali su i televizijski filmovi. Knji`evnuve~er, po~inje u 20 sati, s Aj{e Kulin }e voditi bh. spisateljica Indira Ku~uk-Sorgu~.
An. [.

24

OGLASI

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 3. i ~lana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija (''Sl. novine Kantona Sarajevo'' broj 28/09 i 26/10), na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo, raspisuje

KONKURS
za stipendiranje u~enika i studenata za {kolsku 2011/2012 godinu Pravo u~e{}a na konkursu imaju djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, {ehidskih, odnosno porodica palih boraca, koji su na redovnom {kolovanju u institucijama srednjeg i visokog obrazovanja na podru~ju Kantona Sarajevo, uz ispunjavanje i sljede}ih uslova: - da imaju prebivali{te na podru~ju op}ine Stari Grad U {kolskoj 2011/2012 godini stipendirat }e se: a) SREDNJE OBRAZOVANJE - 20 u~enika I razreda - 14 u~enika II razreda - 12 u~enika III razreda - 11 u~enika IV razreda VISOKO OBRAZOVANJE - 20 studenata I godine - 14 studenata II godine - 12 studenata III godine - 11 studenata vi{ih godina studija i magistranti

b)

Ukoliko iz odre|enog razreda ili godine nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije Pravilnika, stipendije }e se dodjeljivati u~eniku ili studentu sljede}eg, vi{eg razreda ili godine. Stipendije se dodjeljuju za jednu {kolsku — nastavnu godinu i ispla}ivat }e se za deset mjeseci (za period septembar 2011- juni 2012. godine). Visina mjese~ne stipendije za u~enike i studente iznosi: u srednjim {kolama. ................................................80,00 KM; u visoko{kolskim ustanovama. ............................ 120,00 KM. Stipendije se ne dodjeljuju kandidatima: - ~iji roditelji, odnosno u`a porodica ima mjese~na primanja ve}a od 2 prosje~ne pla}e FBiH iz prethodne godine; - koji se ve} stipendiraju iz drugih izvora; - za dva ili vi{e u~enika — studenata iz iste porodice; - u~enicima ili studentima koji obnavljaju godinu, a koji su bili korisnici stipendije za pro{lu godinu; - djeci sa navr{enih 25 godina `ivota; - djeci ~iji roditelj nema najmanje 1 (jednu) godinu provedenu u ARBiH. Kandidati za konkurs trebaju da podnesu molbu u roku od 30 dana od dana objave u dnevnom listu. Molba se podnosi obavezno, na propisanom obrazcu, (kojeg }e dobiti u {alter-Sali, {alter broj 5), li~no na protokolu Op}ine ili putem po{te na adresu: Op}ina Stari Grad Sarajevo Slu`ba za bora~ko—invalidsku za{titu (sa naznakom — za konkurs za stipendiranje u~enika i studenata) Ulica Zelenih beretki broj 4 71000 Sarajevo Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. zahtjev; 2. potvrdu o upisu u narednu {kolsku 2011/2012 godinu; 3. prosjek ocjena iz prethodne {kolske godine (u~enici mogu prilo`iti svjedo~anstvo, a studenti moraju prilo`iti isklju~ivo potvrdu o ocjenama iz prethodne godine studija); 4. rodni list za kandidate; 5. prijavnicu mjesta prebivali{ta ili kopiju li~ne karte za roditelje; 6. dokaz o u~e{}u na takmi~enju (da je osvojio/la jedno od prva tri mjesta na takmi~enju: op}inskom, kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou); 7. dokaz o materijalnom stanju (platna lista, ~ek od penzije, za nezaposlene potvrda Zavoda za zapo{ljavanje, potvrda da nema penziju, uvjerenje Poreske uprave za poreske obveznike sa visinom primanja, primanja iz oblasti bora~ko-invalidske i socijalne za{tite); 8. ku}na lista; 9. dokaz o statusu: uvjerenje o pripadnosti najmanje godinu dana neprekidno u OSBiH (za djecu boraca), rje{enje o invalidnosti (za djecu RVI), rje{enje o porodi~noj invalidnini (za djecu {ehida, odnosno palih boraca); 10. dokaz da je jedan od roditelja nosilac najve}eg ratnog priznanja Zlatni ljiljan ili Zlatna policijska zna~ka; 11. dokaz da je u~enik generacije; 12. izjava dva svjedoka da u~enik, odnosno student nije stipendista druge institucije; 13. dokaz za roditelja koji je kao RVI i demobilisani borac umro poslije rata prirodnom smr}u; 14. dokaz za nezaposlene ~lanove doma}instva (za djecu uvjerenje o {kolovanju, za roditelje uvjerenje Biroa za zapo{ljavanje). Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost }e imati: u~enik - student koji imaju bolji prosjek ocjena, a ako su isti onda }e kandidati ~ija su primanja po ~lanu doma}instva ni`a.

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Slu`bi za bora~ko—invalidsku za{titu Op}ine Stari Grad, li~no ili putem telefona 033/282374. Obavijest o rezultatima konkursa dostavit }e se kandidatima u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{enja Odluke o izboru. Svaki u~esnik na konkursu mo`e, u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja, podnijeti prigovor op}inskom na~elniku.

Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine FBiH br. 85/08) i odluke Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, broj 35-89-NOF-I/11, od 27. 9. 2011. godine, objavljujemo; Firma Fonda Adresa — sjedi{te Fonda Broj telefona i telefaksa e-mail adresa Broj u registru emitenata kod Komisije Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16 033 770 960, 770 961, 770 963 preventi@bih.net.ba ZJP-031-10

Izvje{taj o doga|aju koji bitno uti~e na finansijsko poslovanje Fonda 1. Navesti doga|aj iz priloga br. 2 — V Odluka o sazivanju devete Skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo 27. 9. 2011. godine Na 89. sjednici Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, odr`anoj 27. 9. 2011. godine, donesena je Odluka o sazivanju devete Skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda «prevent INVEST» d.d. Sarajevo. Skup{tina }e se odr`ati 21.10.2011. godine, sa po~etkom u 11 sati, u prostorijama Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom «prevent INVEST» d.d., u Sarajevu, Bulevar Me{e Selimovi}a 16. Alma Kadri}, direktor DUF-a « BLAGO » d.o.o. Sarajevo + 387 33 770 960 + 387 33 770 962

2. Datum nastanka doga|aja 3. Kratak opis razloga doga|aja

4. Ime i prezime, kontakt-telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Danas okupljanje reprezentativaca BiH

Po~inje operacija odlazak na Euro

Fudbal Papac optimista

Rukomet Te`ak poraz Bosne

Fudbal Francuzi bez Benzeme

26

FUDBAL

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Miralem Pjani} odli~an u dresu Rome

Mire sada ~eka prvi pogodak
Pjani} je asistirao Brazilcu Simpliciju za tre}i gol Rome, koja je nanijela prvi ovosezonski poraz Atalanti (3:1), a za svoj nastup dobio je ocjenu od 6,5
Miralem Pjani} u dresu Rome Odli~no sam se uklopio u novu protiv Parme (1:0) u pro{lom ko- sredinu, dobro sara|ujem sa lu je do~ekao prvu pobjedu, a saigra~ima i zaista sam presreprotiv Atalante (3:1) i prvu asis- tan u Rimu“, naglasio je na{ retenciju u Seriji A. Sada, bh. re- prezentativac, koji je u pobjedi prezentativcu preostaje samo svoje Rome nad Atalantom bio da do~eka i prvi jedan od najbopogodak, kojem ljih igra~a na teje sve bli`e. renu. Uostalom, trePjani} je, naner Rome Luis ime, asis ti rao Enrique mu u poBrazilcu Simplitpunosti vjeruje, ciju za tre}i gol {to pokazuje i miRome, koja je nanuta`a na{eg renijela prvi ovoprezentativca, kose zon ski po raz ji je od dolaska u Atalanti rezultaRim u svih pet tom 3:1, a za svoj utakmica Rome nastup dobio je bio starter. solidnu ocjenu “Za do vo ljan od 6,5. Od njega sam, prije svega, su bolje ocijenjepobjedom, ali i ni bili samo Pasvojom igrom. olo Oswaldo (7) i Nakon ne{to lo{iDaneile De Rosjeg starta, stvari Miralem Pjani} iz kola u kolo si (7,5), ko ji je polako dolaze na sve bolji i bolji uje dno pro gla svoje mjesto. Trebalo nam je vre- {en i igra~em utakmice. mena da poslo`imo sve stvari, a “Na dobrom smo putu, ovo je napredak je ve} osjetan. igra koju sam tra`io na po~etku Me|utim, ovo nije sve, mo`emo sezone. Posebno mi je drago jo{ puno bolje. Imamo ekipu za {to su novi igra~i funkcionisali najvi{e domete i kako prvenstvo jako dobro na terenu. Na{ je bude odmicalo, bit }emo jo{ bo- najve}i problem {to pojedini lji. Vjerujem da se mo`emo bori- igra~i (me|u njima i Miralem ti za titulu prvaka Italije“ rekao je Pjani} op.a.) imaju problema , Pjani} za italijanske medije, do- sa ita li jan skim je zi kom, {to dav{i kako se odli~no uklopio u ote`ava komunikaciju na terenu. tim. Me|utim, situacija se popravlja “Moja `elja je bila da igram. U i iz utakmice u utakmicu }emo Lyonu sam imao manju minu- biti sve bolji“, naglasio je trener ta`u, ali se nisam previ{e `alio. Rome Luis Enrique. Sada je situacija mnogo bolja. J. Li.

REPREZENTACIJA BiH Danas okupljanje,

Bolje kompletn
^ak desetorica bh. reprezentativaca imaju po jedan `uti karton, a selektor Safet Su{i} tvrdi kako bi radije da ima kompletan tim u bara`u, nego protiv Francuza u Parizu: Nije nemogu}e da pobijedimo Francusku, ali realniji je bara`

NEGO PROTIV F

U me~u protiv Hoffenheima

Safet Su{i} smatra da je bara` realniji od direktnog plasmana na Euro

O
Van Buyten me~ protiv Hoffenheima napustio zbog udarca u koljeno
Reuters

d danas bh. reprezentativci po~inju pisanje istorije. Ukoliko se uspijemo plasirati na Euro 2012, 3. oktobar bi mogao ostati upisan kao datum kada su na{i igra~i po~eli pripreme za odlu~uju}e dvoboje u kvalifikacijama za odlazak u Ukrajinu i Poljsku.

Razumijem D`eku, ali i Mancinija
Safet Su{i} tvrdi kako razumije postupak Edina D`eke, koji je izrazio ljutnju zbog zamjene u utakmici Lige prvaka protiv Bayerna. Me|utim, ne `eli ga opravdavati, jer je ipak trenerova posljednja. “Edin je reagovao ljutito jer je sigurno bio razo~aran. Vratio se u Njema~ku gdje je `elio dokazati kvalitet, na tribinama je bilo mnogo na{ih navija~a koji su do{li samo zbog njega i zaista mogu da ga shvatim. Me|utim, morao bi se malo bolje kontrolisati, jer je Mancini taj koji odlu~uje, tako da razumijem i njega“ ka`e nam Su{i} i dodaje kako on nikad ne bi mijenjao D`eku, , koji je do izlaska bio najopasniji igra~ Citya. “Mancini je u startu postavio previ{e ofanzivnu ekipu i naravno, kad u tako otvorenoj igri ne postigne{ pogodak normalno je da ga primi{. Me|utim, kada je ve} bilo 2:0 za Bayern, D`eko bi bio posljednji kojeg bih izveo iz igre“ tvrdi Su{i} , “Bilo bi lijepo kada bismo u Parizu napravili taj iskorak i pobijedili Francuze, ali treba biti realan. Oni }e poslije utakmice sa Albancima biti 14 utakmica zaredom nepora`eni, a igrali su i protiv Engleske i Brazila. Dakle, to je velika ekipa i pred doma}im navija~ima }e im biti potreban samo bod, dok nama igra samo pobjeda. Nije nemogu}e, ali je bara` ono na {to se mi trebamo fokusi-

Fokus na bara`
Selektor bh. reprezentacije Safet Su{i}, ba{ kao i igra~i, ali i navija~i, svjestan je prilike koja nam se ukazala, a sve {to treba je pobijediti autsajdera Luksemburg, kako bi i teoretski obezbijedili bara`, a onda rastere}eni otputovati u Pariz i poku{ati iznenaditi Francuze. Pape tvrdi kako nije nemogu}e pobijediti trikolore na njihovom terenu, ali je ipak skloniji tome kako je realnije da se za odlazak na Euro borimo kroz utakmice bara`a.

Povrijedili se Ribery, Rafinha i Van Buyten
Osim {to nisu uspjeli pobijediti, Bayernovi nogometa{i su pri gostovanju kod Hoffenheima (0:0), u osmome bundesliga{kom kolu, izgubili tri igra~a. Najva`niji me|u njima svakako je francuski 28-godi{nji krilni napada~ Franck Ribery, koji ove sezone igra u izvanrednoj formi. Zbog zatezanja u listu noge, Francuz je u poluvremenu ostao u svla~ionici. Zamijenio ga je Arjen Robben. Neposredno uo~i utakmice, o{tru je bol u preponama osjetio brazilski desni bek Rafinha, kojeg je trener Jupp Heynckes zamijenio jo{ neizlije~enim Holgerom Badstuberom, koji se nije oporavio od prehlade. Tako|er, i Belgijanac Daniel van Buyten napustio je igru u 75. minuti, nakon {to je dobio udarac u predjelu koljena.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

FUDBAL
Sa{a Papac uvjeren je da je do{ao trenutak da BiH ode na Euro

27
Sa{a Papac `eli u}i u istoriju sa BiH

kasne Medunjanin i Begovi}
Reprezentativci BiH }e od danas po~eti pripreme za me~eve protiv Luksemburga i Francuske Foto: D`. KRIJE[TORAC

10. sa jednim kartonom
U opasnosti da presko~e me~ protiv Francuske, ukoliko dobiju kar ton su:

Senijad Ibri~i} Adnan Mravac Senad Luli} Elvir Rahimi} Vedad Ibi{evi} Semir [tili} Sa{a Papac Boris Pand`a Adnan Zahirovi} Sejad Salihovi} (nije na spisku zbog povrede)

Su{i}ev spisak

Pritisak je na trikolorima
Uvijek posrnemo na posljednjoj stepenici, ali mo`da je do{lo vrijeme da odemo na EP, ka`e Papac
Brani~ Glasgow Rangersa Sa- tra Papac i dodaje: {a Papac uvjeren je da mo`e u}i “Mi ne osje}amo nikakav priu istoriju na{e zemlje nakon {to tisak, a ukoliko ga uop{te ima, on je ~etiri godine odsustvovao iz }e nestati nakon pobjede protiv nogometne reprezentacije. Luksemburga. Navija~i, igra~i..., BiH nikad nije uspjela oti}i na svi napokon `ele oti}i na jedno neko veliko takmi~enje u prote- veliko takmi~enje, svjesni da to klih sedam kvalifikacionih ciklu- nije ba{ tako lako.” sa, iako smo u par navrata bili jaPapac tvrdi kako bi za Francuko blizu cilja. Protiv Danske na ze bila katastrofa ukoliko se direkKo{evu nam je trebala pobjeda za tno ne plasiraju na Euro, te da je direktan plasman na EP, protiv upravo u njihovom moranju {anSrbije i Crne Gore tako|er trijumf sa BiH za pobjedom, jer smatra da u Beogradu, a u pro{lim kvalifika- trikolori nisu dobri pod pritiscijama za SP pokom. Tako|er, JEDAN BOD IZA kleknuli smo Papac tvrdi kaFRANCUZA protiv Portugala ko se jo{ sje}a Nalazimo se u dosta u t a k m i c e u bara`u. Sa da, po bje - dobroj poziciji u grupi, izme|u [kotske dom nad Lu sa jednim bodom iza i Francuske u ksemburgom Parizu kada je Francuza, te dvije BiH je sigurna u McFad utakmice u nogama. Jameskirao galba ra`u, na kon den {o Ukoliko sve pro|e po ske pijetlove. ~ega su mnogi planu protiv skloni tvrdnji da “Nadam se bismo u Parizu da }emo i mi Luksemburga, a mogli napraviti uvjeren sam da ho}e, imati trenutak ~udo i pobijediracije onda nam preostaje ta inspiMcFadpoti Francusku. put de“Pritisak u toj posljednja utakmica u na i da }emo utakmici je na Parizu, koja }e biti jako uspjeti slaviti u Francuskoj. Ka- te{ka, ali ka`em vam, Parizu. Znam da bismo uspjeli da je Francuska pritisak }e biti, slaviti, bio bi to jak tim, sa doszapravo, na prvi put u istoriji ta dobrim poFrancuzima, ne da odemo na EP. jedincima i na nama Mlada smo zeuop{te ne sumlja i bili smo nadomak velikih ta- mnjam da }e biti te{ko do}i do trikmi~enja u nekoliko navrata, ali jumfa, ali imam dobar osje}aj.” nikad nismo uspjeli napraviti iskoPapac je naglasio kako je verak“ objasnio je Sa{a Papac {kot- oma sretan {to se nakon ~etiri , skim novinarima, koji su skloni godine izbivanja napokon vratio tvrdnjikako}e BiH, uz njegovupo- u nacionalni tim, dodav{i kako mo}, napokon dohvatiti Euro. sada jednostavno u`iva. “Uvijek posrnemo na poslje“Sjajan je osje}aj vratiti se, podnjoj stepenici, ali mo`da je gotovo sada, kada je BiH napodo{lo vrijeme da napokon ode- okon sazrila kao ekipa i kada u mo na EP. Nalazimo se u dosta svojim redovima imamo toliko dobroj poziciji u grupi, sa je- dobrih igra~a poput D`eke, Spadnim bodom iza Francuza, te hi}a, Begovi}a... Zaista u`ivam, jer dvije utakmice u nogama. Uko- oni ~ine razliku na terenu“ za, liko sve pro|e po planu protiv klju~io je Papac, s kojim je na{a Luksemburga, a uvjeren sam reprezentacija dobila jako puno, da ho}e, onda nam preostaje ta {to se i vidjelo u dvije utakmice posljednja utakmica u Parizu, protiv Bjelorusije, u kojima je koja }e biti jako te{ka, ali ka`em bo~ni igra~ {kotskog prvaka bio vam, pritisak }e biti zapravo na jedan od najboljih na terenu. J. LIGATA Francuzima, ne na nama“ sma,

i u bara`u,
RANCUZA
IBI[EVI] IGRA PROTIV LUKSEMBURGA Vedad je spreman, iako nije ulazio u igru protiv Bayerna. Ve} odavno trenira sa ekipom i bi}e nam jako potreban, pogotovo u utakmici protiv Luksemburga, gdje ga planiram od prve minute, priznaje Su{i}
`elim da napokon po~ne, kako bi znali na ~emu smo.” Ina~e, na dana{njem okupljanju ne}e biti Harisa Medunjanina, koji je sino} igrao utakmicu za svoj Maccabi, te golmana Asmira Begovi}a, koji je selektoru jo{ prije sedam dana najavio ka{njenje. Me|utim, kako tvrdi Su{i}, svi igra~i }e biti na treningu u utorak poslijepodne.

rati“ tvrdi Su{i}, koji `eli u doigra, vanju na raspolaganjuimatikompletan igra~ki kadar, {to je pomalo i te{ko, s obzirom na to da je u na{oj selekciji ~ak 10 igra~a sa jednim `utim kartonom. U utakmici protiv Bjelorusije u Zenici pauzirali su Pjani}, Spahi} i Maleti}, dok su u opasnosti da presko~e me~ protiv Francuske, ukoliko dobiju karton, Ibri~i}, Mravac, Luli}, Rahimi}, Ibi{evi}, [tili}, Papac, Pand`a, Zahirovi}, te Salihovi}, koji nije na spisku zbog povrede. “Volio bih da u bara`u imam kompletan tim, jer ako }e neko dobivati kartone onda je bolje da ih dobije protiv Luksemburga, nego protiv Francuske. Va`nije je da u doigravanju budemo kompletni“, obja{njava Pape, koji s nestrpljenjem ~eka da po~nu utakmice protiv Luksemburga i Francuske. “Jesam, nestrpljiv sam, jer

Kenan Hasagi} Istanbul BB Asmir Begovi} Stoke City Asmir Avduki} Borac BL Mensur Mujd`a Freiburg Boris Pand`a Mechelen Adnan Mravac Mattersburg Emir Spahi} Sevilla Sa{a Papac Glasgow Rangers Adnan Zahirovi} Spartak Nalchik Elvir Rahimi} CSKA Moskva Haris Medunjanin Maccabi TA Semir [tili} Lech Poznan Senad Luli} Lazio Miralem Pjani} Roma Zvjezdan Misimovi} Dinamo Moskva Senijad Ibri~i} Lokomotiv Moskva Darko Maleti} Aktobe Edin D`eko Manchester City Ermin Zec Genclerbirligi SK Vedad Ibi{evi} TsG Hoffenheim Zlatan Muslimovi} bez kluba ubilje`imo tri boda, koja nas vode u bara`“ optimisti~an je Su{i}, , koji je obavio razgovor sa Vedadom Ibi{evi}em, koji je u subotu, nakon du`eg vremena, bio u kombinaciji za sastav. “Vedad je spreman, iako nije ulazio u igru protiv Bayerna. Ve} odavno trenira sa ekipom i bi}e nam jako potreban, pogotovo u utakmici protiv Luksemburga, gdje ga planiram od prve minute“ priznajeSu{i}, kojiponovo ima , slatke muke oko sastava, s obzirom na to da su svi igra~i zdravi i `eljni dokazivanja.
J. LIGATA

Kompletni u utorak
“U ponedjeljak svakako ne}emo imati trening, tako da mogu tolerisati ka{njenje, pogotovo ako je opravdano. Me|utim, od utorka kre}emo s pripremama za Luksemburg, koji u Zenicu ne dolazi na izlet. Oni su jedina ekipa koja je osvojila vi{e bodova od planiranog, a apetiti su im sigurno porasli nakon pobjede nad Albancima. Iz iskustva znam da nikoga ne smije{ potcijeniti i mi sigurno ne}emo napraviti takvu gre{ku protiv Luksemburga, ali razlika izme|u nas i njih je zaista ogromna i mislim da ne}emo imati problema da

28

FUDBAL

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

APOEL, Sanela Jahi}a, najprijatnije iznena|enje Lige prvaka

U Porto po povoljan rezultat
APOEL je u 1. kolu preokretom savladao Zenit, a u drugom, kao gost, remizirao sa [ahtjarom: Idemo u Porto po jo{ jedno iznena|enje, najavljuje Jahi}, koji ove sezone igra sjajno u dresu kiparskog prvaka • ^estitke Su{i}u
Kada je kiparski APOEL upao u grupu sa Portom, pro{logodi{njim osvaja~em Evropa lige, te [ahtjarom i Zenitom, malo ko im je davao neke {anse za prolaz dalje, pogotovo jer su do grupne faze stigli kroz kvalifikacije. Ipak, prva utakmica protiv Zenita pokazala je da se radi o ozbiljnom timu, pogotovo nakon {to su uspjeli preokrenuti zaostatak od 0:1, te slaviti sa 2:1, za {to je jedan od najzaslu`nijih bh. internacionalac Sanel Jahi}, koji je u igru u{ao kod rezultata 1:0 za Zenit. priliku za postizanje pogotka iz kontre i nije se prevario. Umjesto mene je u{ao ofanzivni veznjak i na kraju smo dali pogodak. Na`alost, [ahtjar je uspio izjedna~iti, ali definitivno nismo nezadovoljni. Nakon ulaska u grupe, bili smo totalni autsajderi, a sada, nakon dva odigrana kola, prvi smo u grupi“ obja{, njava Jahi} i nastavlja: “U Ligi prvaka imamo ~etiri boda i sa jo{ jednom pobjedom mo`emo biti najmanje tre}i, {to bi nam osiguralo nastavak takmi~enja u Evropa ligi. Naravno, ne zanosimo se time da mo`emo biti prvi u grupi, s obzirom da su [ahtjar, Zenit i Porto mnogo kvalitetniji od nas, ali vjerujemo da mo`emo iznenaditi u jo{ nekoj utakmici.” Novu priliku za iznena|enje APOEL }e imati ve} u narednom kolu kada gostuje u Portu... “Sve je mogu}e. Porto nije jak kao protekle sezone, kada su osvojili Evropa ligu. Imaju dosta problema, a mi u Portugal putujemo rastere}eni, svjesni da nemamo {ta izgubiti. Na{a {ansa su doma}e utakmice i nastoja}emo pobijediti Porto ili [ajhtjar, te tako dohvatiti tre}u poziciju, a ko zna, mo`da uspijemo na kraju biti i drugi, {to bi bio velikiuspjeh za nas” smatra Jahi}, koji je prezado, voljan po~etkom sezone. “Niko se nije nadao da }emo imati ovako dobar start u Ligi prvaka. Tako|er, i u prvenstvu nam ide jako dobro i definitivno se nisam pokajao {to sam se odlu~io na dolazak u APOEL. Igram na poziciji zadnjeg veznog igra~a i u prvenstvu imam ve} tri asistencije. Dobro mi ide, imamo dobru ekipu, a trener je odli~an, {to je najbitnije“ na, gla{ava Jahi}, te za kraj dodaje kako mu je drago {to su njegovi biv{i suigra~i iz reprezentacije stigli nadomak odlaska na Euro. Podsje}anja radi, Jahi} je na po~etku kvalifikacija bio u reprezentativnom kadru kod Safeta Su{i}a, ali je nakonutakmiceprotivFrancuskeprekri`en sa spiska?!

Vratiti se u reprezentaciju
“@ao mi je {to sa strane posmatram sve {to se de{ava, pogotovo jer bih volio pomo}i. Me|utim, trener odlu~uje ko }e biti na spisku, a ko ne. Uvijek sam davao sve od sebe za reprezentaciju i dao bih opet, kada bih dobio priliku. Do tada, `elim ~estitati Su{i}u i suigra~ima na velikom uspjehu. Zaista mi je drago da smo obezbijedili bara`. Zaslu`ili smo da nakon nizagodina~ekanjanapokondohvatimo neko veliko takmi~enje, smatram da je ovo idealna prilika za to” dodao je Jahi}, koji se na, da da bi se dobrim igrama, kojih ove sezone u dresu APOEL-a ne manjka, ponovo mogao nametnuti za dres sa dr`avnim grbom, koji smatra svetinjom. Do tada, gleda}emo ga u Ligi prvaka u dresu kiparskog prvaka, gdje je uz Edina D`eku i Elvira Rahimi}a predstavlja BiH.
J. LIGATA

Unio preokret
Nekada{nji igra~ @elje, Arisa i AEK-a, je naime, zapo~eo akciju za izjedna~uju}i pogodak, a ubrzo je stigao i drugi gol, kojim je APOEL osvojio svoja prva tri boda u Ligi prvaka. “Protiv Zenita smo odigrali dosta dobru utakmicu i pokazali da ne}emo biti lak zalogaj ni ostalima“ kazao nam je Jahi}, a , njegove rije~i su potvr|ene ve} u narednoj utakmici protiv [ahtjara u Donjecku, koji je bio apsolutni favorit. Me|utim, na kraju su Ukrajinci morali spa{avati bod, s obzirom na to da je kiparska ekipa povela sa 1:0. Sanel Jahi} je po~eo utakmicu od prve minute i na terenu je proveo sat vremena, nakon ~ega je zamijenjen... “Trener je osjetio da imamo

Sanel Jahi} zadovoljan svojim igrama u dresu APOEL-a

TRI ASISTENCIJE Igram na poziciji zadnjeg veznog igra~a i u prvenstvu imam ve} tri asistencije. Dobro mi ide, imamo dobru ekipu, a trener je odli~an, {to je najbitnije, nagla{ava Jahi}

Jose Mourinho priznao

Bez Benzeme i
nekoliko sedmica
Ako su Mourinhove rije~i istinite, to zna~i kako sjajnog napada~a Reala ne}e biti u utakmici protiv reprezentacije BiH, koja 11. oktobra gostuje u Parizu
Na utakmici Lige prvaka izme|u madridskog Reala i Ajaxa (3:0) povrijedio se Karim Benzema, francuski nogometa{ Madri|ana, koji je na tom ogledu postigao posljednji tre}i pogodak... U pitanju je bila povreda aduktora lijeve noge, a u me|uvremenu su iz Reala izvjestili kako povreda nije preopasna. ^ak je bilo nade da zaigra i u nedjelju, u prvenstvenom ogledu protiv Espanyola. No, u subotu je trener Reala Jose Mourinho izjavio: “Ne, Benzeme garantirano ne}e biti u sastavu. Povreda i nije tako laka kako smo mislili“, rekao je Portuglac i dodao: “Mo`da smo ga izgubili i na nekoliko sedmica. Vidje}emo {to }e ta~no re}i doktori idu}ih dana“, rije~i su Mourinha, koje, ako su istinite, zna~e kako sjajnog napada~a kraljeva ne}e biti u utakmi ci pro itv re pre zen ta ci je Bo sne i Hercegovine, koja 11. oktobra gostuje u Parizu. Podsje}anja radi, Benzema je u pobjedi Francuske nad BiH na Ko{evu od 2:0 postigao jedan pogodak, te bio najbo lji po je di nac su sre ta, pa nje go vo neigranje uveliko olak{ava na{oj odbrani. Ipak, Benzemu }e, kako sada stvari stoje, u reprezentativnom dresu zamijeniti Gomis, koji je u utakmici Lige prvaka protiv Lyona dokazao da se radi o vanserijskom napada~u.
J. Li.

Benzema }e propustiti me~eve kvalifikacija

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

FUDBAL
Premijer Liga
UTA POB NER POR D:P-G

29
BOSNA I HERCEGOVINA
9. kolo
BOD

@eljezni~ar - Sloboda 4:0 (4:0)

Adilovi}, Selimovi} i
Zeba potopili Tuzlake
Adilovi} (dva puta), te Selimovi} i Zeba postigli pogotke za ubjedljivu pobjedu plavog tima, koji je sav posao zavr{io u prvom poluvremenu • Debi Drakula, Gu{o i dalje nesavladan
Stadion Grbavica. Gledalaca: 3.000. Sudija: Semir Kaplan (Stolac) - 6. Strijelci: 1:0 - Selimovi} (8), 2:0 - Adilovi} (11), 3:0 - Zeba (43), 4:0 - Adilovi} (45). @uti kartoni: Slomi}, Filipovi}, ^ivi} (Sloboda) @ELJEZNI^AR: Gu{o -, ^oli} 7,5, Vasili} 7, Bogi~evi} 7, Kvesi} 7 (od 46. Stani} 7), Svraka 7, Zoloti} 7, Jamak 8, Zeba 8 (od 58. Drakul), Selimovi} 7,5, Adilovi} 8 (od 59. Rami}). Trener: Amar Osim. SLOBODA: Mujki} 5,5, Efendi} 5, ^ivi} 5, Jahi} 5, Jogun~i} 5, Zoleti} 5, Slomi} 5 (od 79. Ribi} -), Filipovi} 5 (od 86. Mand`i} ), Halilovi} 5, Rahmanovi} 5 (od 46. Milutinovi} 5), Me{anovi} 5. Trener: Mirza Had`i}. Golovima Adilovi}a, koji je bio dvostruki strijelac, te Selimovi}a i Zebe, @eljo je rezultatom 4:0 savladao goste iz Tuzle, kojima se tako osvetio za pro{losezonski poraz na Grbavici. Plavi su furiozno krenuli u utakmicu i ve} nakon 11 minuta igre vodili su sa 2:0. U 8. minuti Zeba je navode}om loptom prona{ao Selimovi}a, kojem ni-

1. [iroki Brijeg 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. Borac 5. Zrinjski 6. Vele` 7. Olimpic 8. Leotar 9. Travnik 10. ^elik 11. Rudar 12. GO[K 13. Zvijezda 14. Sloboda 15. Kozara 16. Slavija

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2

1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 0 2 1

1 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 5 6 5 6

16:3 22 21:8 19 18:8 17 14:11 16 18:13 15 11:7 14 12:10 11 8:9 11 13:16 11 10:14 11 8:13 11 7:9 10 8:12 10 5:16 9 8:11 8 8:25 7 0:0 1:2 3:0 0:0 2:0 1:0 1:0 4:0

Rezultati TREBINJE: Leotar - ^elik PRIJEDOR: Rudar - Sarajevo (Radi} 90 - Haski} 45, Obu}a 56) TRAVNIK: Travnik - Slavija (Red`epi 37, Varupa 57, Karali} 85) SARAJE VO: Olimpic - GO[K GRADA^AC: Zvijezda - Borac (\elmi} 27, 41) MOSTAR: Zrinjski - Vele` (D`idi} 58pen) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Kozara (Brekalo 76) SARAJE VO: @eljezni~ar - Sloboda (Selimovi} 8, Adilovi} 11, 45, Zeba 43)

Mujki} po loptu u mre`u i{ao ~etiri puta

Foto: D@. KRIJE[TORAC

je bilo te{ko da sa nekoliko metara matira Mujki}a za vodstvo od 1:0, a svega tri minute poslije @eljo je postigao drugi gol. Zeba je dugom loptom prona{ao Jamaka, koji majstorski iz prve u

{ansu gura Adilovi}a, a ovaj poga|a za vodstvo od 2:0. Na novi pogodak ~ekalo se do kraja poluvremena, a onda su uslijedila dva u dvije minute. Najprije je Zeba namjestio lop-

tu na 16 metara i pogodio iz slobodnjaka za 3:0, a u fini{u prvog dijela ^oli} je fantasti~no ubacio za Adilovi}a, koji posti`e svoj drugi gol na susretu, a ~etvrti za @elju.

Uz ~etiri postignuta gola u prvom poluvremenu doma}i su imali i niz propu{tenih prilika, a proma{ivali su Svraka (dva puta), Zeba, Selimovi}, Vasili} i Jamak (dva puta). U nastavku susreta @eljo je prebacio u ni`u brzinu, te po{tedio daljih muka Mujki}a i odbranu Tuzlaka, pa je jedino vrijedno pomena debi Dejana Drakula u plavom dresu, te podatak da je Adnan Gu{o i u ovoj utakmici ostao nesavladan, pove}av{i niz bez gola u mre`i na vi{e od 300 J. LIGATA minuta.

Olimpic - GO[K 0:0

Zrinjski - Vele` 1:0 (0:0)

Gabelani otkinuli bod
Napada~i sarajevskog premijerliga{a nisu bili raspolo`eni
Stadion Otoka u Sarajevu. Gledalaca: 1. 500. Sudija: Eldis Pro{i} (Cazin) 7. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Momir [irko (Banja Luka). Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de). @uti kartoni: Regoje, Suljevi} (Olimpic), [abanovi}, [iljak (GO[K). OLIMPIC: Fejzi} -, Rizvanovi} 6, Suljevi} 6,5, Du~i} 6 (od 73. Osmani -), Regoje 6,5, Muharemovi} 6,5, Harba 6,5 (od 83. Hiro{ -), \uri} 6,5, Ra{~i} 6, Vladavi} 6,5, Pliska 6,5 (od 68. Kiso ). Trener: Nedim Jusufbegovi}. GO[K: Schreng -, @deri} 6, [abanovi} 6,5, Mus 6,5, Helvida 7, ]ulum 6,5, Tomi} 6 (od 85. Pehar -), [iljak 6,5, Dudi} 6 (od 61. Bo{njak 7), Kari} 6,5, Zlomisli} 7 (od 90. Ragu`). Trener: Milomir Odovi}. Fudbaleri Olimpica su protiv GO[K-a u Sarajevu odigrali utakmicu bez golova u 9. kolu Premijer lige BiH. Vukovi tako nisu uspjeli pobjedom proslaviti povratak na obnovljeni stadion Otoka nakon niza godina igranja doma}ih utakmica na tu|ima terenima. U prvom poluvremenu Olimpic je redao {ansu za {ansom, ali nikako nisu mogli prona}i put

D`idi} za pobjedu
Kapiten Zrinjskog Damir D`idi} u 58. minuti postigao je pobjedonosni pogodak iz penala
Stadion pod Bijelim brijegom u Mostaru. Bez gledalaca. Sudija: Radislav Vukasovi} (Trebinje) 6,5. Strijelac: 1:0 - D`idi} (58pen). @uti kar to ni: @ur`inov, Ani~i} (Zrinjski), Jazvin, Bobi} (Vele`). Crveni karton: Tarik Ceri} (Vele`). ZRINJSKI: Melher 6,5, Mili~evi} 6 (od 71. Du ro -), D`idi} 6,5, Beki} 6, Stojki} 6, Su{i} 6 (od 76. Zadro -), Marjanovi} 6, @ur`inov 6,5 (od 65. @i`ovi} -), [unji} 6,5, Marki} 6,5, Ani~i} 6. Trener: Slaven Musa. VELE@: O{trakovi} 6 (od 34. Bobi} 5,5), [kalji} 6, Vaki~evi} 6, Velagi} 6 (od 65. Spahi} -), Kajtaz 6, Ceri} 5,5, Iveti} 6, Zolj 6 (od 69. Demi} -), Oki} 6, Kodro 6, Jazvin 6. Trener: Mirza Vare{anovi}. Pred praznim tribinama stadiona pod Bijelim brijegom, nogometa{i Zrinjskog pobijedili su Vele` rezultatom 1:0, a pobjedu plemi}ima donio je kapiten Damir D`idi} koji je postigao pogodak iz jedanaesterca. Zrinjski je prvo poluvrijeme bio puno bolji. Prvu priliku imali su u 5. minuti kada je udarac Stojki}a oti{ao pored stative, a ~etiri minute kasnije @ur`inov je uputio centar{ut prema Marki}u ~iji udarac glavom odlazi iznad pre~ke. U 16. minuti najbolju {ansu za doma}e nije iskoristio Stojki} ~iji je udarac golman gostiju odbranio. Do kraja po luvre me na Zrinj ski je imao jo{ dvije dobre prilike preko Su {i}a i Beki}a, ali je re zul tat os tao ne pro mi je njen. Vele` mnogo bolje otvara drugo poluvrijeme, te prijeti preko Iveti}a i Zolja. Me|utim, Zrinjski je poveo iz penala u 58. minuti kojem je prethodio prekr{aj golmana Bobi}a na Marki}u, a siguran realizator sa bijele ta~ke bio je D`idi}. Samo dvije minute kasnije, Vele`u je odmogao i crveni karton Tarika Ceri}a. Iako s igra~em manje ro|eni su u zavr{nici me~a bili mnogo opasniji protivnik, no do pogotka nisu uspjeli sti}i.

Olimpic nije uspio slaviti na obnovljenom stadionu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

do gola Schrenga. Prvu priliku imali su ve} u 3. minuti kada je Harba spustio loptu za Ra{~i}a, a napada~ Sarajlija je {utirao preko gola. Sedam minuta poslije udarac je oprobao i Vladavi}, ali je Schreng bio siguran. Novu stopostotnu priliku doma}i su propustili u 21. minuti kada je Vladavi} iza{ao sam pred golmana gostiju, ali je iskosa sa lijeve strane pogodio vanjski dio mre`e. U 40. minuti Olimpic je propustio jo{ jednu idealnu priliku. Pliska je probio po strani i uposlio Harbu koji je sa pet metara od gola bio neprecizan.

I u nastavku gosti odolijevaju napanapadima Olimpica. Po~etkom drugog poluvremena \uri} je dobro {utirao iz voleja sa 20ak metara, no lopta je oti{la malo preko gola. Harba je desetak minuta kasnije pou{ao sa iste udaljenosti, ali i njegov udarac je zavr{io preko gola. Nakon kornera, priliku je imao Regoje u 64. minuti kada je glavom {utirao preko gola. GO[K je zaprijetio u 72. minuti preko [iljka, ali je Fejzi} bio uspje{niji. Do kraja utakmice nije bilo izglednijih prilika, tako su timovi u ovom susretu podijelili bodove. A. K.

30

FUDBAL

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

^elik se vratio nepora`en iz Trebinja

Zadovoljni bodom
Mada smo na kraju me~a mogli i do sva tri boda, moramo biti zadovoljni jer je i doma}in imao svoje prilike, kazao je trener ^elika Elvedin Beganovi}
Nogometa{i ^elika nastavili su mo kako bi u fini{u prvog dijesa serijom dobrih rezultata. Na- la prvenstva ostvarili dobre rekon pobjeda kod ku}e u prven- zultate“ ka`e Elvedin Beganovi}, , stvu nad Zvijezdom, te Kupu u {ef stru~nog {taba ^elika. Gabeli nad GO[K-om, crvenoKada je u pitanju Kup, strateg crni su ovog vicrveno-crnih kenda uspjeli ve li da ne}e osvojiti bod u sebi dozvoliti Trebinju protiv iznena|enje u Leotara. re van {u sa “Zadovoljni G O [ K- o m , smo re zul ta gdje brane 3:1 tom i osvojeiz prvog susrenim bo dom. ta u Gabeli, te Mada smo na da je cilj pokra ju me~a ku{ati i}i {to mogli i do sva dalje, po motri boda, mogu}nosti i do ramo biti zadosamog kraja. vo ljni jer je i Za Da ri ja doma}in imao Damjanovi}a, svo je pri li ke. 30-go di{ njeg Jedino je {teta biv{eg repre{to uta kmi ca Iskoristiti pauzu u prvenstvu zentativca nanije krunisana {e zemlje, isgolovima, jer se igralo otvoreno. ti~e da njegova dosada{nja kaSada slijedi pauza zbog nastupa rijera dovoljno govori o kakvom reprezentacije u kvalifikacija- igra~ui se radi, te da smatra da ma za EP, koju }emo poku{ati is- }e biti veliko poja~anje za ^elik koristiti da se {to bolje pripremi- u nastavku prvenstva. Mi. D.

Sarajevo prekinulo seriju od dva poraza u prvenstvu

Damir Koja{evi} u akciji: Sa me~a na gradskom stadionu u Prijedoru Foto: sportsport.ba

Pli{ek: Na vrijeme

postigli golove
Imali smo mnogo problema sa povredama i kartonima i drago mi je zbog ove odli~ne pobjede, kazao je ~e{ki strateg na klupi bordo tima
Fudbaleri Sarajeva su nakon pobjede 3:0 u prvoj utakmici finala Kupa BiH u srijedu na Ko{evu, savladali Rudar i u prvenstvu BiH. Na gradskom stadionu u Prijedoru izabranici Jir`ija Pli{eka slavili su pobjedu 2:1, zahvaljuju}i golovima Nermina Haski}a i Emira Obu}e. Ovim je bordo tim prekinuo negativnu seriju od dva poraza u Premijer ligi (Leotar, [iroki Brijeg), iako je Pli{ek uo~i me~a imao mnogo problema sa sastavom u kojem nije bilo nekoliko standardnih prvotimaca: “Ne postoji na svijetu nijedan lak protivnik. Izgubili smo zadnje dvije utakmice u prvenstvu i pokazali smo veliki respekt prema doma}inu, jer je on to zaslu`io. Na vrijeme smo postigli golove pa smo na taj na~in do kraja mogli mirnije igrati. Imali smo mnogo problema sa povredama i kartonima i drago mi je zbog ove odli~ne pobjede koja je stigla poslije neo~ekivanog doma}eg poraza od [irokog Brijega“ ni, je krio zadovoljstvo Pli{ek. na zaslu`enoj pobjedi. Rudarima je ovo bio prvi ovosezonski neuspjeh na doma}em te re nu, a uku pno ~et vrti u gradu na Sani u elitnom rangu u 35. susretu. Podsjetimo, u pretpro{lom prvenstvu poklekli su samo protiv sarajevskog @eljezni~ara (0:2), a u proteklom banjalu~kog Borca (0:1) i Zvijezde iz Grada~ca (1:3). “U prvom dijelu utakmice uspjeli smo dobro parirati favorizovanom rivalu. Prvi smo imali stopostotnu priliku i ko zna {ta bi se de{avalo da smo mi prvi poveli. No, za razliku od na{ih napada~a, gostuju}i su svoje prilike znali iskoristiti. Mislim da je Sarajevo bilo bolje taman za taj jedan gol i ~estitam im na zaslu`enoj pobjedi. Nama ostaje da se sada okre ne mo pred sto je}im me~evima i poku{amo ispraviti gre{ke“, rekao je strateg Prijedor~ana.
N. \ERI]

Trener Bayerna Jupp Heynckes (ne)zadovoljan

PROMA[IVALI PRILIKE U prvom dijelu utakmice uspjeli smo dobro parirati favorizovanom rivalu. Prvi smo imali stopostotnu priliku i ko zna {ta bi se de{avalo da smo mi prvi poveli. No, za razliku od na{ih napada~a, gostuju}i su svoje prilike znali iskoristiti. Mislim da je Sarajevo bilo bolje taman za taj jedan gol i ~estitam im na zaslu`enoj pobjedi
S druge strane, njegov kolega na klupi Rudara Dragan Radovi} ~estitao je Sarajevu

Maneul Neuer je bez primljenog gola ve} 1.018 minuta

Remi je pravedan i dobar rezultat
Iako su nogometa{i Bayerna remijem u gostima kod Hoffenheima (0:0) prekinuli seriju od 10 pobjeda zaredom u svim takmi~enjima, njihov 66-godi{nji trener Jupp Heynckes nije bio nezadovoljan... “Po~eli smo dobro i kontrolirali smo utakmicu prvih 20 minuta. No, Hoffenheimovi igra~i su odli~no tr~ali, `estoko se borili i polako su preuzimali inicijativu. Mislim da je nerije{en ishod bio po{ten rezultat. I za nas rezultat koji prihva}amo. Bili smo veli~anstveni u Ligi prvaka ove sedmice, gdje smo ulo`ili puno truda i napora, pa su moji igra~i bili malo potro{eni“, analizirao je Heynckes. Iako je stao pobjedni~ki niz bavarskog giganta, jednu uspje{nu seriju je Bayern ipak nastavio. Njihov golman Manuel Neuer nije primio gol 1.018 minuta. “Odigrali smo jo{ jednu utakmicu bez primljenog gola, {to je pohvalno. Jedan ili dvojica mojih igra~a nisu bili dovoljno `ustri i o{tri na ovoj utakmici. Ali, to je normalno, s obzirom na okolnosti o kojima sam govorio“ , dodao je Heynckes.

Trener Kölna tvrdi

Lukas Podolski je nogometni Mike Tyson
Stale Solbakken, norve{ki trener njema~kog nogometnog prvoliga{a Kölna, usporedio je svog napada~a Lukasa Podolskog s biv{im svjetskim boksa~kim {ampionom Mikeom Tysonom. “Kada pogledam tijelo Podolskog, dolazim do zaklju~ka da je on no go me tni Mi ke Tyson“, izjavio je Solbakken za Sky. Ujedno se osvrnuo na ~injenicu da je njema~kom reprezentativcu oduzeo kapitensku traku uo~i ove sezone, te je dodijelio brazilskom stoperu Pedru Geromelu. “Puno sam o tome razgovarao s Lukasom. Bilo je o~ito da je bio jako razo~aran, ali je shvatio razloge takve odluke“, tvrdi 43-go di{ nji nor ve {ki stru~njak.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

ME\UNARODNI SPORT
FRANCUSKA
La Championnat
UTA POB NER POR D:P-G

31
9. kolo
BOD

LE CHAMPIONNAT Sochaux ubjedljiv na doma}em terenu

Me{a pregazio Touluse
Sochaux savladao Touluse rezultatom 3:0, dok je Montpellier u susretu protiv Bordeauxa spasio bod golovima u 88. i 90. minuti • Trijumf Lorienta
Mehmed Ba`darevi}, bh. stru~njak na klupi Sochauxa, u 9. kolu francuske nogometne lige napokon je slavio ubjedljivu doma}u pobjedu. @rtva Me{inih kanarinaca bila je ekipa Toulusea, koja je ispra}ena sa tri pogotka u mre`i. Za Sochaux ovo je bila ujedno tek druga pobjeda na doma}em terenu u devet odigranih utakmica, koja im je donijela skok na 10. poziciju, dok je Touluse propustio, barem nakratko zauzeti vrh tabele. Naime, za to im je bio dovoljan samo bod protiv Sochauxa, ali Me{a i njegovi izabranici su bili pretvrd orah. Pobjedu Ba`darevi}u donijeli su Modiba Maige, koji je postigao dva pogotka, te Bakambu, koji je pogodio u fini{u za potvrdu ubjedljive pobjede. Ina~e, Sochaux je preko Maige stigao u vodstvo jo{ u 8. minuti, nakon ~ega su se smjenjivale prilike pred jednim i drugim golom. Me|utim, pogodaka nije bilo sve do 86. minute, kada Maiga posti`e svoj drugi gol na susretu, a dvije minute poslije, ve} pomenuti Bakamba, stavlja ta~ku na i. Do pobjede u 9. kolu stigla je i ekipa Lorienta koja je na svom Stade du Moustoiru savladala Valenciennes rezultatom 2:0, ~ime je u petom nastupu pred svojim navija~ima stigla do u~inka od 11 bodova od mogu}ih 15 (tri pobjede i dva remija). Nogometa{i Montpelliera su izbjegli poraz na gostovanju kod Bordeauxa (2:2), te su tako ostali i u priklju~ku s ekipama na samom vrhu tabele. U Bordeauxu, ina~e, sve je bilo spremno za pobjedu doma}ina, budu}i da su do 88. minute vodili s 2:0. Diabete je u 18. minuti pogodio za 1:0 i iako je Bordeaux samo sedam minuta kasnije ostao s igra~em manje (crveni karton za Planusa) ne samo da su ~uvali vodstvo ve} su u 50. minuti poveli s 2:0. U 80. minuti je Yanga-Mbiwa, igra~ Montpelliera, zaradio drugi `uti karton, pa je stvarno bilo za o~ekivati da tri boda ostaju na doma}em terenu. No, Belhanda je u 88. minuti realizirao najstro`iju kaznu za 2:1, a potom je Hilton u 90. postigao gol za koJ. Li. na~nih 2:2.

1. Lyon 2. PSG 3. Montpellier 4. Toulouse 5. Lille 6. Lorient 7. Rennes 8. Caen 9. Auxerre 10. Sochaux 11. Dijon 12. St. Étienne 13. Marseille 14. Bordeaux 15. Evian 16. Nice 17. Brest 18. Ajaccio 19. V'ciennes 20. Nancy

8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

5 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0

2 2 2 2 4 4 3 2 6 3 2 4 5 5 5 4 7 4 3 5

1 1 2 2 1 1 2 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 4 5 4

14:7 14:7 17:11 12:10 15:10 12:7 18:14 13:11 15:11 16:19 8:15 8:12 10:12 11:14 9:13 8:10 7:9 9:17 9:12 6:10

17 17 17 17 16 16 15 14 12 12 11 10 8 8 8 7 7 7 6 5

Rezultati
Bordeuax - Montpellier 2:2 (Diabete 18, Ciani 50 - Belhanda 88pen, Hilton 90) Caen - Nic 1:1 (Frau 79 - Mouloungu 90) Dijon - Ajaccio 1:1 (Bautheac 41 - Mostefa 17) Nancy - Evian 1:1 (Karaboue 53 - Mongongu 62pen) Lorient - Valenciennes 2:0 (Samuels 22, Jouf fre 67) Sochaux - Toulouse 3:0 (Maiga 8, 86, Bakambu 88) St. Etienne - Auxerre 1:1 (Guilavogui 38 - Sahar 5) Lille - Rennes 2:0 (Sow 7, Balmont 32) Marseille - Brest 1:1 (Ayew 19 - Poyet 5) Paris S.G. - Lyon (sino})

Mehmed Ba`darevi} slavi pogodak protiv Toulusea

Inter pokraden protiv Napolija

Ranieri tvrdi: Sudija
je uni{tio sav na{ trud
Trener Intera Claudio Ranieri prakti~ki je svu krivicu za doma}i poraz od Napolija 3:0 u 6. kolu Serije A svalio na suca Gianlucu Rocchija, a svima onima koji su gledali utakmicu te{ko se ne slo`iti s njim... Utakmica je bila vrlo `ustra i zanimljiva u prvom dijelu, kada je doma}in bio bolji i bli`e vode}em pogotku. No, do njega su u 41. minuti stigli gosti. Prekr{aj koji je igra~ Intera Obi napravio nad Slovakom Ham{ikom je postojao, ali definitivno izvan {esnaesterca. No, su|en je jedanaesterac, kao i drugi `uti, odnosno, crveni karton Obiju. Ham{ik nije realizirao udarac s bijele ta~ke, ali je zato sjajno utr~ao Campagnaro i zakucao u bli`i kut za 1:0. S rezultatskim zaostatkom i igra~em manje u nastavku, Inter ni{ta nije mogao u~initi, zapravo, primio je jo{ dva gola od vrlo kvalitetne mom~adi Napolija. "Sudac je definitivno bio nedorastao zadatku. Prvi `uti karton Obija je bila pogre{na odluka, a penala nije bilo. Sudija je uni{tio utakmicu koja je bila vrlo zanimljiva i dopadljiva, jer je krivo dosudio sve {to je mogao pogrije{iti", izjavio je Ranieri, koji je i sam dobio isklju~enje zbog prigovora u poluvremenu. "Ne razumijem ni to, jer ne znam za{to sam isklju~en. Nisam rekao ni{ta uvredljivo. Moji su igra~i bili jako ljuti, jer kada je Ham{ik pucao penal, bila su tri igra~a u kaznenom prostoru. Ako ve} pravilo postoji, onda bi ga trebalo i primijeniti. Oni koji me dobro poznaju, znaju da nisam sklon prigovaranju, ali ova nam je utakmica izmakla iz ruku iako nismo sami ni{ta pogre{no ili lo{e u~inili. Mi smo ljudska bi}a i normalno je da vas iritira ovako dosu|en penal." Na kraju, Ranieri je zaklju~io: "Nisam se u 20 godina ba{ ~esto bunio na suce. No, dovoljno sam iskusan da mogu konstatirati kako je ovaj sudac imao lo{u ve~er i nije dr`ao utakmicu pod kontrolom. Moji su momci dali sve od sebe i nisu zaslu`ili da sudac uni{ti sav njihov trud na ovakav na~in", kazao je italijanski stru~njak.

Manchester ostvario 19. uzastopnu premijerliga{ku pobjedu

Crveni |avoli nepobjedivi na doma}em terenu

United oborio stogodi{nji

klupski rekord
Trijumfom nad Norwichom na Old Traffordu (2:0), u sklopu 7. kola Premiershipa, nogometa{i Manchester Uniteda sru{ili su klupski rekord po broju uzastopno ostvarenih doma}ih prvenstvenih pobjeda koji je datirao iz sezone 1904/05. Golovi Andersona i Welbecka donijeli su crvenim vragovima 19. uzastopnu premijerliga{ku pobjedu, gledaju}i zbirno ovu i pro{lu sezonu, {to je zaista impresivan niz koji odu{evljeva menad`era Alexa Fergusona. ''Na{ doma}i u~inak fantasti~an je ve} dvije sezone. Protiv Norwicha nismo odigrali dobro, ali bili smo odlu~ni i nismo odustajali. Imamo kvalitet da pobje|ujemo i kad ne igramo dobro'', rekao je legendarni [kot. Manchester United je pro{lu premijerliga{ku sezonu okon~ao sa 18 pobjeda i jednim remijem na Old Traffordu, a jedina ekipa koju nije uspio pobijediti bio je West Bromwich Albion (2:2). Ove je sezone Fergusonov sastav dosad na savr{enom omjeru od ~etiri pobjede u isto toliko susreta, izme|u kojih u o~i upada ona od nevjerojatnih 8:2 protiv Arsenala.

Ranieri je sipao gor~inu nakon poraza od Napolija

Reuters

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

SERIE A Luli}u pola sata protiv Fiorentine

Premijer liga BiH u odbojci

Laziju tri boda

Mladost {okirala Kakanjce
Ekipa predvo|ena trenerom Edinom Bakovi}em slavila je sa 3:1 i tako prekinula dugogodi{nji niz nepobjedivosti Kakanjaca na doma}em terenu
Odbojka{i Mladosti Br~ko priredili su iznena|enje u 1. kolu Premijer BiH, savladav{i aktuelne prvake ekipu Kaknja na njihovom terenu. Ekipa predvo|ena iskusnim trenerom Edinom Bakovi}em slavila je sa 3:1 i tako prekinula dugogodi{nji niz nepobje di vos ti Ka ka nja ca na do ma}em terenu. “Na{i protivnici su jednostavno imali svoj dan, odigrali su jako dobru utakmicu, dok smo mi u po tpu nos ti po dba ci li. ^injenica je da ove sezone imamo ve li ki broj no vih igra~a i ekipa se jo{ nije uigrala, tako da ovaj poraz, za one koji poznaju stanje u na{em timu, i nije toliko iznena|enje“, kazao je Almir Aganovi}, odbojka{ Kaknja, koji smatra da se i ne sje}a kad je njegov tim posljednji put izbro ukomponovani u tim. Odmah na startu se pokazalo da ove sezone ne}emo tako lako odbraniti titulu, mada nismo navikli na poraze pred svojim navija~ima i zato nam je ovo sve te{ko palo“, smatra Aganovi}. On ne krije zabrinutost zbog forme svoje ekipe pred utakmice sa Budu}nosti iz Podgorice u CEV Cupu, te isti~e da su kompletne pripreme podredili upravo tim evropskim me~evima. “Imali smo nekoliko slabijih prijateljskih utakmica i nismo ra~unali s tim da }emo imati tako te`ak `rijeb na po~etku prvenstva. Planirano je da prva tri kola PL-a iskoristimo u svrhu priprema pred susret s Crnogorcima, ali uz ovakvu igru te{ko da mo`emo ne{to o~ekivati protiv ja~ih protivnika. Dodu{e, imamo jo{ vreme-

Rezultati odbojka{ica
Rezultati 1. kola Premijer lige BiH, odbojka{ice: Biha} Pre min ger - Mla dost 3:0 (25:20, 25:13, 25:14), Modri~a - Jedinstvo 0:3 (12:25, 14:25, 13:25), Kula Grada~ac - Radnik 3:1 (25:22, 17:25, 25:21, 25:19). Susret Gacko HE na Drini na rasporedu je 5. oktobra, a Jahorina - Hercegovac dan kasnije. na da neke stvari poslo`imo i konsolidujemo redove do prvog me~a 19. oktobra“ zavr{io je Aga, novi}. Rezultati 1. kola Premijer lige BiH, odbojka{i: Br~ko Jedinstvo 7 Lukavac 3:1 (25:16, 25:22, 22:25, 25:20), Kakanj - Mladost Br~ko 1:3 (21:25, 28:30, 25:19, 23:25), Radnik - Na pre dak 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 22:25), Modri~a Optima Student BO 2:3 (22:25, 25:19, 25:20, 14:25, 12:15), Borac - ^apljina 0:3 (23:25, 13:25, 22:25).
A. KRVAVAC

U FIRENZI
Parma potopila Genovu • Novara i Catanija odigrali me~ sa {est pogodaka, a zavr{ilo 3:3 • Pobjedom nad Bolognom, Udinese preuzeo vrh tabele
Pogotkom Nijemca Miroslava Klosea u 83. minuti, Lazio je rezultatom 2:1 savladao Fiorentinu u Firenzi. Doma}a mom~ad do vodstva je stigla ve} u 8. minuti preko Cercija, a poravnao je Hernanes, koji je u 28. minuti uspio matirati Boruca za 1:1. nastavak susreta donosi nekoliko prilika sa obje strane, ali i ulazak na{eg Senada Luli}a, koji je u 59. minuti zamijenio Gonzaleza. Njegovim ulaskom igra Lazija je dobila na intenzitetu, a kao plod toga stigao je i pobjedonosni pogodak u fini{u utakmice, kojim je Lazio prekinuo seriju neuspjeha, te uz dosta samopouzdanja ulazi u naredno kolo u kojem ga o~ekuje gradski derbi protiv Rome, koji }e nam ujedno donijeti i duel na{ih Pjani}a i Luli}a. Sjajnu utakmicu u 6. kolu odigrali su Novara i Catanija, a postignuto je {est pogodaka, po tri u obje mre`e. Gosti su u 14. minuti stigli do vodstva preko Legrottaglije, {to je ujedno bio i rezultat prvog dijela. Me|utim, u nastavku je uslijedila prava golijada. Doma}i u 49. minuti poravnavaju preko Rogonija, ali se gosti nisu predavali te su golom Lodija do{li do nove prednosti (57). Novo poravnanje uslijedilo je u 65. minuti, kada mre`u Catanije poga|a Morimoto, a doma}i do potpunog preokreta sti`u pet minuta prije kraja golom Jede. Ipak, trud gostiju isplatio se u sudijskom vremenu, kada je mre`u Novare za kona~nih 3:3 pogodio Gomez. Odli~nu utakmicu odigrali su Parma i Genova, a slavili su doKlose je golom u 82. minuti sru{io Fiorentinu u Firenzi

ma}i rezultatom 3:1. Junak susreta bio je mladi Giovinico, koji je golovima u 29. i 42. minuti na~eo \enovljane, koje je dokraj~io Morrone pogotkom u 50. minuti. Sve {to su gosti uspjeli uraditi je po~asni gol Palacija sa bijele ta~ke u 90. minuti. Cesena je u duelu protiv Chieva odigrala samo 0:0. Ka`emo samo 0:0, jer su doma}i propustili realizirati penal u 61. minuti.

Tragi~ar je bio Rumun Adrian Mutu, kojem je golman Chieva odbranio udarac. Na vrhu Serije A nalazi se Udinese, koji je golovima Benatije i Di Natalea stigao do pobjede nad Bolognom od 2:0, a identi~nim rezultatom Palermo je savladao Sienu, uprkos ~injenici da je 35 mi nu ta igrao sa igra~em manje.
J. LIGATA

Kakanj pokleknuo na doma}em terenu

gu bio do ma}u uta kmi cu u prvenstvu. “Sigurno je ova pobjeda Mladosti odjeknula kao velika senza-

cija u bh. odbojka{kim krugovima. Me|utim, Mla dost ima odli~nog trenera Edina Bakovi}a i nekoliko sjajnih igra~a koji su do-

PREMIERSHIP

Regionalna ragbi liga

Memorijalni bokserski turnir “Bra}a Kadi}“

Chelsea razbio Bolton
Nogometa{i Chelseaja su na gostovanju visoko porazili Bolton s 5:1 uz tri pogotka Franka Lamparda. Chelsea je do pete prvenstvene pobjede u ovoj sezoni do{ao lak{e nego {to su i sami o~ekivali, a posebno inspiriran bio je dvojac ITALIJA
Serie A
UTA POB NER POR D:P-G

Rudar i ^elik vode}i

Daniel Sturridge – Frank Lampard koji su u prvih 27 minuta postigli po dva pogotka i potpuno uti{ali doma}e navija~e na Reebok stadionu. Plavci su se ovom pobjedom priklju~ili vode}em dvojcu iz Manchestera na ~elu tabele presNJEMA^KA
Bundesliga
UTA POB NER POR D:P-G

ko~iv{i najugodnije iznena|enje dosada{njeg toka Premiershipa Newcastle koji je pao na ~etvrto mjesto. Najubjedljiviju pobjedu ostvario je Fulham koji je kao doma}in sa 6:0 ispratio Queens Park Rangerse. ENGLESKA
Premiership
UTA POB NER POR D:P-G

u svojim grupama
Frank Lampard: Trostruki strijelac
Reuters

[PANIJA
7. kolo
BOD

5. kolo
BOD

8. kolo
BOD

Primera
UTA POB NER POR D:P-G

6. kolo
BOD

1. Udinese 5 2. Napoli 5 3. Palermo 5 4. Cagliari 5 5. Juventus 4 6. Roma 5 7. Lazio 5 8. Chievo 5 9. Fiorentina 5 10. Genoa 5 11. Catania 5 12. Parma 5 13. Novara 5 14. Siena 5 15. Milan 4 16. Atalanta (-6) 5 17. Inter 5 18. Lecce 5 19. Cesena 5 20. Bologna 5

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0

2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 0 2 2 2 1 1 0 1 1

0 7:1 1 9:3 1 9:6 1 8:5 0 7:3 1 6:4 1 7:6 1 6:5 2 6:4 2 9:8 1 5:7 3 6:10 2 10:10 2 4:4 1 5:6 1 8:7 3 7:11 4 3:9 4 2:7 4 2:10

11 10 10 10 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 1 1

1. Bayern 2. Werder 3. Borussia M. 4. Schalke 5. Hannover 6. Borussia D. 7. Stut tgart 8. Hof fenheim 9. Bayer L. 10. Her tha 11. Nürnberg 12. Köln 13. Wolfsburg 14. Mainz 15. Freiburg 16. K’lautern 17. Augsburg 18. HSV

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 0 1

1 1 1 0 3 1 1 1 1 3 2 1 0 2 1 2 4 1

1 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 4 5 4 5 5 4 6

21:1 19 16:10 16 9:4 16 17:13 15 11:10 15 13:7 13 12:6 13 12:7 13 10:11 13 12:9 12 9:10 11 13:18 10 9:15 9 12:18 8 13:22 7 5:12 5 6:16 4 9:20 4

1. Man. United 2. Man. City 3. Chelsea 4. Newcastle 5. Liverpool 6. Tot tenham 7. Aston Villa 8. Stoke 9. QPR 10. Norwich 11. Swansea 12. Fulham 13. Ever ton 14. W’hampton 15. Arsenal 16. Sunderland 17. WBA 18. Wigan 19. Blackburn 20. Bolton

7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7

6 6 5 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 3 1 0 5 3 2 2 2 4 1 1 1 3 2 2 1 0

0 24:5 0 23:5 1 17:8 0 9:4 2 10:8 2 11:10 0 9:5 2 4:8 3 5:13 3 7:10 3 6:9 2 10:7 3 6:8 4 6:10 4 10:16 3 9:8 4 5:10 4 5:11 5 8:17 6 9:21

19 19 16 15 13 12 11 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 4 3

1. Levante 2. Malaga 3. Valencia 4. Betis 5. Barcelona 6. Sevilla 7. Real Madrid 8. Atletico 9. Sociedad 10. Mallorca 11. Osasuna 12. Espanyol 13. Villarreal 14. Vallecano 15. Zaragoza 16. Atletic 17. Getafe 18. Racing 19. Granada 20.Gijon

6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5

4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0

2 1 1 0 2 2 1 1 1 1 4 0 3 3 3 2 1 4 1 1

0 1 1 2 0 0 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 4 2 4 4

8:3 10:4 9:6 9:7 22:4 6:3 16:5 8:6 7:8 5:7 5:12 5:7 7:11 6:10 7:13 7:9 6:10 4:9 2:8 2:9

14 13 13 12 11 11 10 7 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4 4 1

HNL: [ibenik namu~io Dinamo
Nogometa{i Dinama te{kom mukom do{li su do pobjede nad [ibenikom u 10. kolu 1. HNL, pobijediv{i ih u Zagrebu sa 2:1. Golove za hrvatskog prvaka postigli su Sammir (3) i Beqiraj (55), dok je za goste pogodio Antonio Jakoli{ u 55. minuti. Rezultati 10. kola 1. HNL: Dinamo - [ibenik 2:1 (Sammir 2, Beqiraj 55 - Jakoli{ 59), Cibalia Lokomotiva 1:0 (Vitai} 73), Osijek - Lu~ko 2:2 ([or{a 73, Babi} 83 - Petrak 31, Fu~ek 45), Split Zadar 3:1 (Obilinovi} 47, [imi} 58, Golubovi} 84 - Mr{i} 90), Slaven Belupo - Vara`din 1:0 (Glavica 67), Inter - Istra 1961 1 : 1 (Budimir 2 - Belle 40), Zagreb Rijeka 2:1 (Nik{i} 34, [ov{i} 37pen - Sal~inovi} 22), Karlovac - Hajduk (sino}). Poredak: Dinamo 28, Split 21, Hajduk 20, Osijek 18, Inter 17, S. Belupo, Zagreb 16, Rijeka 13, Zadar 13, Cibalia 13, Lokomotiva 11, Istra 11, Karlovac 7, Lu~ko 6, [ibenik 6, Vara`din 1.

Poslije senzacionalne pobjede ragbija{a Rudara u Beogradu nad Partizanom, kojom su zasjeli na prvo mjesto grupe A, i ragbija{i ^elika su u Zagrebu savladali Mladost sa 24:5 i prvi su u grupi C
Ragbija{i ^elika u Zagrebu u 2. kolu Regionalne ragbi lige (RRL) uspijevaju da zabilje`e i drugu pobjedu i time preuzmu prvo mjesto u grupi C. Da napomenemo da su pro{le nedjelje i igra~i drugog zeni~kog tima, ragbija{i Rudara ostvarili senzacionalnu pobjedu u Beogradu nad Partizanom i zasjeli na prvo mjesto grupe A. Igra~i Mladosti su samo u prvom dijelu utakmice uspje{no parirali boljem ^eliku, koji se poslije prvih 15-ak minuta igre budi i organizovanom akcijom preko razigranog Vahdeta Koki}a dolazi u vodstvo. Tokom cijele utakmice ^elik je dominirao i nije dozvoljavao protivniku da se razigra. “Ova pobjeda nam je izuzetno va`na i ~estitam igra~ima na zalaganju. Naredne subote nam u goste dolazi prvak Ma|arske, Esztergom i do te utakmice moramo poku{ati uigrati jo{ neke varijante u napadu“, naglasio je

Mladost - ^elik 5:24
Stadion Mladosti na Savi. Gledalaca 400. Sudije: Boris Golubovi} (Srbija), Antoan Trbi} (Hrvatska) i Sabahudin Suba{i} (BiH). Delegat utakmice: Antun Stane{i} (Hrvatska). MLADOST: Bulat, Bre~i}, [aki}, Buljac, Valid`i}, Markovi}, Ma~ek, Dra`enovi}, Buni} 5, Ivankovi}, Jagati}, Mokrovi}, [uta, Grgi}, Muhoberi, Buhin, Jazvi}, Buljanovi}, [opljari} i Mihokovi}. Trener: Tihomir Jankovi}. ^ELIK: Ba{i}, Feti}, Pa{i}, H. Zadi}, Izi}, Pojski}, Mu{inovi}, Uzunovi}, A. Zadi} 5, Kapi} 9, ]ori}, Selimbegovi}, Tufek~i} 5, Koki} 5, Smajlovi}, Ali}, Stankovi}, Mi{i}, Keserovi}, Selimbegovi}, Sadrija i Mujkanovi}. Trener: Alen Tica.

D`emalu Fetahovi}u titula najboljeg
U Sarajevu je odr`an deveti me mo ri jal ni bo kser ski tur nir “Bra}a Kadi}“ a u konkurenciji 24 , boksera iz Njema~ke, Turske, Hrvatske, Srbije, ^e~enije i BiH, titulu najboljeg osvojio je D`enan Fetahovi} iz BK Ilid`a. Najborbeniji par ve~eri bili su Ivan Ramljak (Ilid`a) i Tomo Kadi} (Zagreb). Najmla|i pobjednik je bio Adem Fetahovi} (Ilid`a). Za najboljeg stranog boksera izabran je Kevin Diker (Njema~ka). Najbolji tehni~ar bio je Numan Kaya, dok je titulu najboljeg trenera ponio Zaim Numanovi}.

Bh. stonoteniseri saznali protivnike

Rezultati Novara - Catania 3:3 (Rigoni 49pen, Morimoto 65, Jeda 85 Legrot taglie 14, Lodi 57, Gomez 90) Cesena - Chievo 0:0 Fiorentina - Lazio 1:2 (Cerci 8 - Hernanes 28, Klose 83) Lecce - Cagliari 0:2 (Ribeiro 10, Biondini 40) Palermo - Siena 2:0 (Migliaccio 19, Hernandez 90pen) Parma - Genoa 3:1 (Giovinco 29, 42pen, Morrone 50 - Palacio 90pen) Udinese - Bologna 2:0 (Benatia 29, Di Natale 72pen) Roma - Atalanta 3:1 (Krki} 20, Osvaldo 31, Simpilico 81 - Denis 48) Inter - Napoli 0:3 (Campagnaro 43, Maggio 57, Hamsik 75) Juventus - Milan (sino})

Rezultati Hannover - Werder 3:2 (Abdellaoue 2pen., 39, 60. - Arnautovi} 45, Pizarro 83) Hamburger SV - Schalke 1:2 (Petri~ 38 - Huntelaar 13,73) Kaiserslautern - Stut tgart 0:2 (Cacau 52, Boulahrouz 69) Bayer L. - Wolfsburg 3:1 (Castro 14, Derdiyok 65, Kiessling 85 Mand`uki} 59) B. Dor tmund - Augsburg 3:0 (Lewandowski 30, 44, 78, Gotze 75) Freiburg - B. M’gladbach 1:0 (Flum 19) Hof fenheim - Bayern 0:0 Nürnberg - Mainz 3:3 (Feulner 6, Mak 20, Pekhart 82 - Bungert 32, Choupo-Moting 45, Ivanschitz 53) Her tha - Köln 3:0 (Lasogga 14, 26, Rafael 34)

Rezultati Bolton - Chelsea 1:5 (Boyata 46 - Sturridge 2, 25, Lampard 15, 27, 58) Fulham - QPR 6:0 (Johnson 2, 38, 60, Murphy 20pen, Dempsey 65, Zamora 74) Swansea - Stoke 2:0 (Sinclair 9pen, Graham 85) Tot tenham - Arsenal 2:1 (Van der Vaart 40, Walker 73 - Ramsey 51) Ever ton - Liverpool 0:2 (Carroll 72, Suarez 81) Aston Villa - Wigan 2:0 (Agbonlahor 36, Bent 62) Blackburn - Man. City 0:4 (Johnson 56, Balotelli 59, Nasri 73, Savi} 87) Man. United - Norwich 2:0 (Anderson 68, Welbeck 87) Sunderland - WBA 2:2 (Bendtner 24, Mohamady 26 - Morrison 4, Long 5) W’hampton - Newcastle 1:2 (Fletcher 88 - Ba 17, Gutierrez 38)

Rezultati Betis - Levante 0:1 (Juanlu 33) Real Sociedad - Athletic Bilbao 1:2 (Mar tinez 61 - Llorente 34, 70) Malaga - Getafe 3:2 (Van Nistelrooy 65, Maresca 88, Baptista 90 Pedro Leon 55, Miku 76) Valencia - Granada 1:0 (Canales 4) Osasuna- Mallorca 2:2 (Garcia 45, 59 - Hemad 34pen, 79pen) Santander- R. Vallecano 1:1 (Gonzalez 59 - Tamudo 20) Villarreal- Zaragoza 2:2 (Rossi 41pen, Perez 84 - Luis Garcia 35, Barrera 45) Espanyol- Real Madrid (sino}) Gijon - Barcelona (sino}) Atletico Madrid - Sevilla (sino})

U grupi sa [panijom, Bugarskom i Norve{kom
Efikasna igra u Zagrebu: ragbija{i ^elika

poslije utakmice trener ^elika Alen Tica. U RRL ove sezone u~estvuje 15 ekipa iz sedam zemalja: Austrije, Ma|arske, Gr~ke, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su podijeljene u tri grupe. U grupi A se nalaze: aktuel ni {am pi on split ska Na da, ma|arski Battai Buldogok, slove-

na~ki Be`igrad, beogradski Partizan i Rudar iz Zenice, u grupi B su: Donau Wien (Austrija), Ljubljana, KARC (Ma|arska), KBRK (Kra ljev ski beo grad ski ra gbi klub) i Zagreb, te u grupi C: ma|arski Esztegomi Vitezek, beogradski Pobednik, zeni~ki ^elik, Athens (Gr~ka) i zagreM. DAJI] ba~ka Mladost.

Povodom nastupa na{e mu{ke se ni or ske re pre zen ta ci je na Evropskom prvenstvu, koje }e se od 8. do 16. oktobra odr`ati u poljskom Gdanjsku, selektor Vladimir Ivanek pozvao je reprezentativce na pripreme koje }e se odr`ati u Tuzli. Okupljanje je zakazano za danas, u 18 sati, u stonoteniskoj dvorani u Tuzli. Pozvani su Sr|an Mili~evi}, Adnan [ehi} i Isak Abdagi}, dok }e se naknadno pripremama pri-

klju~iti i Admir Duranspahi} iz Francuske. U sjedi{tu Evropske federacije u Luksemburgu izvr{eno je `rijebanje grupa. Na{a selekcija je na pro{lom Evropskom prvenstvu odr`anom u Ostravi izborila plasman iz Standard divizije u Challenge Division. U Grupi E na{i igra~i igra}e protiv selekcija [panije, Bugarske i Norve{ke.
M. I.

34 OGLASI
Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES
Broj: 03-36-2-560/11 Sarajevo, 29. 9. 2011. godine Na osnovu ta~ke III Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Teku}i transfer za programe podr{ke razvoja regije Srebrenica“ („Slu`bene novine“, broj: 62/11), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

JAVNI K O NKURS
za odabir korisnika po Programu „Podr{ka sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru op}ina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i” I PREDMET KONKURSA Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika tj. privrednih subjekata koji investiraju na podru~ju op}ina: Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i, po Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Teku}i transfer za programe podr{ke razvoja regije Srebrenica” utvr|enih bud`etom Federacije BiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj: 62/11), radi realizacije Programa „Podr{ka sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru op}ina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i”. II CILJ PROGRAMA Sredstva za realizaciju Programa iz ta~ke I ovog javnog konkursa u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 KM }e se dodijeliti korisnicima kao nepovratna/grant sredstva pravnim licima sa prostora op}ine Srebrenica 60% od ukupnog iznosa, a dio od 40% drugim pravnim licima sa podru~ja regije Srebrenica. Naprijed navedeni iznos kojeg izdvaja Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ~ini 40% ukupnih sredstava iz ovog programa. Razvojna banka Federacije BiH za ovu namjenu osigurat }e kreditna sredstva u visini od 3.000.000,00 KM, {to ~ini 40% ukupnih sredstava programa te vlastito u~e{}e u visini od 20% snosit }e privredni subjekti i obrti kojima nedostaju sredstva radi pokretanja i realizacije investicijskih projekata. III KORISNICI SREDSTAVA — PRAVO U^E[]A

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27.

Korisnici sredstava mogu biti privredni subjekti, registrovani na podru~ju Bosne i Hercegovine, koji su najmanje 51% u privatnom vlasni{tvu dr`avljana Bosne i Hercegovine, imaju najmanje 5 zaposlenih na neodre|eno vrijeme, a koji su spremni investirati na podru~ju op}ina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i i kroz investicioni projekat namjeravaju zaposliti 2/3 od ukupnog broja uposlenih iz reda povratni~ke populacije, a koji u proceduri za dodjelu kredita ispune kriterije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Razmatrat }e se projekti kod kojih vrijednost ukupne investicije iznosi od 100.000,00 KM do 1.500.000,00 KM, od ~ega su: 40% nepovratna/grant sredstva koja osigurava Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, 40% kreditna sredstva koja osigurava Razvojna banka Federacije BiH i 20% vlastitog u~e{}a privrednog subjekta. IV SADR@AJ PRIJAVE Prijava treba sadr`avati slijede}e: a) Dokumentacija potrebna Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica: Op}i kriteriji eliminatornog karaktera: Prijavni obrazac za u~e{}e u Programu „Podr{ka sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru op}ina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i” se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva, Ul. Terezije 56 ili u elektronskoj formi na web stranici www.fmroi.gov.ba; Ovjerena kopija registracije privrednog subjekta i sve izmjene i dopune u slu~aju da su se desile nakon prve registracije; Dokaz o broju uposlenih i izmirenih obaveza (najmanje 5 radnika) izdat od nadle`nog organa (dostaviti potvrdu/uvjerenje o izmirenju obaveza uplate doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja za minimalno 5 radnika za cijelu 2010. godinu i prvih {est mjeseci 2011. godine (original ili ovjera ne starija od 30 dana); Izjava o spremnosti vlastitog sufinansiranja projekta u utvr|enom iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena kod nadle`nog organa uprave ili kod notara); Izjava o spremnosti zapo{ljavanja (broj~ano navedeno i sa nazna~enim rokom do kojeg }e lica biti uposlena od ~ega najmanje 2/3 iz reda povratni~ke populacije) u mjestima povratka koja su navedena u ta~ki I ovog konkursa (ovjerena kod nadle`nog organa uprave ili kod notara).

Uvjerenje nadle`ne carinske ispostave o ostvarenom izvozu u 2010. godini (ukoliko je izvoznik) Ovjerena kopija li~ne karte odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrta Uvjerenje o neka`njavanju na osnovu privrednog kriminala odgovorne osobe u pravnom licu ili vlasnika obrta u posljednjih 5 (pet) godina Referentna lista Bilans stanja i uspjeha - ovjereni godi{nji obra~uni dru{tva za prethodne 3 godine poslovanja sa pri padaju}im prilozima i izvje{tajima, ukoliko je dru{tvo poslovalo posljednje 3 godine Bruto bilans poslovanja dru{tva za mjesec poslovanja, koji prethodi datumu podno{enja zahtjeva za kredit: analiti~ke kartice potra`ivanja i obaveza dru{tva na datum bruto bilansa Prijava za razrez poreza na dobit od obrtni~ke djelatnosti za posljednje 3 godine, kao i dokaz o pla}enom porezu za zadnju poslovnu godinu, ukoliko se djelatnost obavljala posljednje 3 godine Odluka nadle`nog organa dru{tva za zadu`enje i ponudu zaloga za kredit Ponuda i procjena ponu|enog kolaterala/instrumenta osiguranja povrata kredita (vrijednost nepokretne imovine u odnosu na tra`ena kreditna sredstva treba biti minimalno u omjeru 1,5: 1 a vrijednost pokretne imovine minimalno 2:1; pokretna imovina mo`e se zalagati samo u kombinaciji sa nepokretnom) Ugovor o zakupu ili dokazu vlasni{tva poslovnog prostora Imovinski karton vlasnika obrta/odnosno izjave o li~noj imovinsko-finansijskoj situaciji podnosioca ž zahtjeva-obrazac banke Uvjerenje o ne/ste~aju i likvidaciji Potvrdu/uvjerenje nadle`nog op}inskog organa o ne/prestanku obavljanja obrtni~ke djelatnosti Izvje{taj nezavisnog revizora ukoliko je podnosilac zahtjeva obavezan isti sa~injavati u skladu sa zakonskim propisima Podaci o prometu po ra~unima kod banaka za teku}u godinu Karton deponovanih potpisa osoba ovla{tenih za zastupanje i potpisivanje s ovjerenim kopijama li~nih karata i CIPS prijava osoba ovla{tenih za zastupanje i potpisivanje Kopije ugovora o kreditnim i/ili leasing aran`manima Ovla{tenje za pristup Centralnog registra kredita na obrascu banke-obrazac 1 (za dru{tvo, obrt, povezano lice), obrazac 1a (su/vlasnik dru{tva, obrta i povezanog lica), izjavu za povezana lica.. Za povezana pravna lica, ukoliko postoje, dostaviti: Rje{enje o upisu u sudski registar sa izmjenama i dopunama, te aktuelno sudsko rje{enje, finansijske izvje{taje za posljednje tri poslovne godine, kao i konsolidirane bilanse stanja i uspjeha, za sve povezane pravne osobe u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj: 83/09), tabelarni pregled me|usobnih potra`ivanja i obaveza povezanih pravnih lica. Ukoliko je povezano pravno lice u ste~ajnom/likvidacijskom postupku, potrebno je dostaviti: rje{enje o otvaranju ste~ajnog/likvidacijskog postupka, izvje{taj ste~ajnog/likvidacijskog upravnika i eventualno rje{enje o okon~anju postupka Investicijski program i Poslovni plan s pripadaju}im tabelama (metodologija banke za izradu Investicijskog programa i obrasci banke Poslovnog plana i pripadaju}ih tabela) Ostali prate}i dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od zna~aja za ocjenu kreditnog zahtjeva (ugovori o poslovnoj saradnji, ponude i/ili predra~uni dobavlja~a, izvo|a~a, preporuke, prospektni materijal i sl.)

Svi zahtjevi prilozi - dokumenti moraju biti izdati od nadle`nih sudskih ili upravnih organa Bosne i Hercegovine. Prilo`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, izuzev onih dokumenata ~iji datum izdavanja po prirodi posla mora biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadle`nih upravnih organa ili notara. Uslovi pod kojima se odobrava kredit su: kamatna stopa na godi{njem nivou od 5%, rok otplate kredita do 7 godina, s maksimalnim grejs periodom do 1 godine, koji se uklju~uje u rok otplate kredita. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva koju podnosilac zahtjeva pla}a Razvojnoj banci iznos 1% od odobrenog iznosa kredita za pravna lica i 0,75 % za fizi~ka lica. Svi zahtjevi prilozi - dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je nazna~eno u gornjoj tabeli. V NA^IN OBRADE ZAHTJEVA — IZBOR KONA^NIH KORISNIKA SREDSTAVA Obradu zahtjeva u dijelu dokumentacije koja se odnosi na Ministarstvo tj. nepovratna/grant sredstva vr{it }e Komisija koju imenuje federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Na osnovu kriterija iz poglavlja IV ta~ka a) ovog javnog konkursa. Obradu zahtjeva za dodjelu kredita vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH u skladu sa svojim procedurama. Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke Federacije BiH a ista }e biti proslije|ena ovom ministarstvu na osnovu koje federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi odluku o dodjeli nepovratnih/grant sredstava. Ugovor o dodjeli kredita zaklju~it }e Razvojna banka Federacije BiH i privredni subjekt u kojem }e se definisati me|usobne obaveze i prava ugovornih strana, te na~in kori{tenja kredita. Kontrolu namjenskog utro{ka kredita, neovisno od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH o ~emu }e izvje{tavati Ministarstvo. Tako|er, Ministarstvo zadr`ava pravo nadzora namjenskog utro{ka nepovratnih/grant sredstava {to podrazumijeva posjete korisnicima i uvid u transparentan i racionalan utro{ak sredstava. Rezultati konkursa objavljuju se u „Slu`benim novinama Federacije BiH” i na internet-stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. VI NA^IN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE Obrazac „Zahtjev za u~e{}e u Programu Podr{ka sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru op}ina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i” s popisom potrebne dokumentacije za sudjelovanje na ovom javnom konkursu pripremilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i isti se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva u Sarajevu, Ul. Terezije 56, svakim radnim danom od 9 do 15 sati ili elektronskim putem na internet-stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba. VII NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVA NA KONKURS Prijave sa odgovaraju}im prilozima iz poglavlja IV {alju se preporu~eno po{tom ili li~no u dvije zape~a}ene koverte, jedna za Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i druga za Razvojnu banku Federacije BiH, na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Sektor za razvojne projekte odr`ivosti povratka, Terezije 56, 71000 Sarajevo sa naznakom - prijava na Javni konkurs „Podr{ka sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru op}ina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i”

-

-

Posebni kriteriji koji }e se vrednovati: Privredni subjekti koji apliciraju po ovom konkursu, za dio koji se odnosi na nepovratna/grant sredstva, vrednovat }e se na osnovu slijede}e dokumentacije: Dokaz da }e investicija poslu`iti za upo{ljavanje povratnika u mjestima povratka koja su navedena u ta~ki I ovog konkursa (dostaviti: Ovjerena izjava od nadle`nog organa uprave ili notara o spremnosti zapo{ljavanja sa brojem povratnika i rokom); Dokaz iz kojeg je vidljivo da }e investicijski zamah omogu}iti pozitivan trend povratka i stimulativno uticati na pobolj{anje ekonomsko-privrednog ambijenta za `ivot povratnika na podru~ju Republike Srspke (dostaviti: Stru~no mi{ljenje op}ine ili jedne od regionalnih razvojnih agencija: ARDA, NERDA, REDAH, REZ i SERDA); Dokaz da }e cilj investicije biti unapre|enje privredne infrastrukture, obrta i ja~anje ekonomskih kapaciteta privrednih subjekata na prostoru regije Srebrenica (dostaviti: Mi{ljenje nadle`ne op}inske slu`be); Dokaz ekonomske opravdanosti investicije koja }e s jedne strane uticati na pove}anje izvoza a s druge omogu}iti konkurentnost i bonitet doma}eg proizvoda u odnosu na uvozni (dostaviti: Izvod iz projekta koji se odnosi na ovaj dokaz); Dokaz da }e se investicijskim ulaganjem pove}ati dosada{nji obim poslovanja/proizvodnje kroz uvo|enje i primjenu novih i naprednih tehnologija (dostaviti: Izvod iz projekta koji se odnosi na ovaj dokaz). b) Osnovna dokumentacija potrebna za Razvojnu banku Federacije BiH

Na pole|ini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave-ime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon i ovjeriti pe~atom. Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH", odnosno do 20. 10. 2011. godine. Ukoliko do 20. 10. 2011. godine broj prijava bude manji i ne otvori mogu}nost utvr|ivanja rang-liste potencijalnih korisnika do utro{ka planiranih sredstava, Ministarstvo }e elektronskim putem na svojoj internet-stranici www.fmroi.gov.ba. produ`iti rok za dostavu prijava, odnosno objavit }e novi rok za dostavu prijava po ovom javnom konkursu. Prijave primljene nakon isteka roka ne}e biti razmatrane. U postupku javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima na konkursu, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poni{ti javni konkurs. Prispjela dokumentacija se ne}e vra}ati. VIII OSTALE ODREDBE Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica vr{it }e upravni nadzor nad provo|enjem Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Teku}i transfer za programe podr{ke razvoja regije Srebrenica”, te }e po dobivanju obavje{tenja od Razvojne banke Federacije BiH o nenamjenskom utro{ku kreditnih sredstava izdati nalog Razvojnoj banci Federacije BiH o raskidanju kreditnog ugovora s korisnikom kredita. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 svakim radnim danom od 9 do 15 sati. MINISTAR mr. Adil Osmanovi}

R.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dokumentacija - prilozi Kompletna prva registracija privrednog subjekta i sve dopune i izmjene u registraciji; dokumentacija o izvr{enoj privatizaciji dru{tva Rje{enje nadle`nog op}inskog organa za obavljanje obrtni~ke djelatnosti Uvjerenje o poreskoj registraciji Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku) Uvjerenje o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu) Uvjerenje od Poreske uprave BiH o (ne)izmirenim porezima i doprinosima, (PIO/MIO i zdravstveno) sa popisom osiguranih osoba za obveznika Uvjerenje o (ne)izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

RUKOMET

35

Rukometa{i Bosne BH gas bez bodova na startu sezone u LP-u

Schaffhausen ipak prejak rival
Smatram da }emo biti bolji iz utakmice u utakmicu, ali }e za to trebati i strpljenja, kazao je trener Bosne Irfan Smajlagi}
Rukometa{i Bosne BH gas morali su se pomiriti sa porazom na otvaranju nove sezone u Ligi prvaka. Protiv favorizovanog {vajcarskog predstavnika Kadetten Schaffhausena, studenti ovog puta nisu imali {ansi za trijumf u subotnjoj utakmici 1. kola grupe A Lige prvaka u dvorani „Mirza Deliba{i}“ u Skenderiji. Gosti su odnijeli bodove iz Sarajeva zahvaljuju}i pobjedi od 34:23 (14:14). U ovoj utakmici Bosni nisu mogli pomo}i kreator igre studenata Igor Kara~i}, bek Josip Pa`in, kao ni golman Sandro Uvodi}. Sva trojica su zbog povreda morala izostati. Za nedovoljno iskusni sastav Bosne, to je bilo previ{e. „Utakmicu smo dobro otvorili i poveli na po~etku me~a. Me|utim, zadr`ati visoku koncentraciju svih 60 minuta, koju iziskuje ovakva utakmica u Ligi prvaka, bio je veliki problem. Nemamo trenutno tu kvalitetu i GRUPA

A
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 34:23 30:26 28:25 25:28 26:30 23:34 30:26 28:25 23:34 2 2 2 0 0 0

1. Schaf fhausen 1 2. Zagreb 1 3. Barcelona 1 4. Chambery 1 5. Sävehof 1 6. Bosna BH gas 1

REZULTATI Zagreb CO - Sävehof Barcelona - Chambery Bosna BH gas - Schaf fhausen

Studenti }e poku{ati Kadettenu uzvratiti pobjedom na gostovanju u Schaffhausenu

Foto: A. KAJMOVI]

kompoziciju ekipe, koja je to u stanju izvesti. Imali smo jo{ jedan problem, a to je izostanak ova tri igra~a (Kara~i}a, Uvodi}a, Pa`ina op. a), {to je veliki hendi-

kep. Nismo imali adekvatne zamjene za te igra~e. Za odr`avanje visokog ritma tokom svih 60 minuta treba imati adekvatan roster igra~a koji mogu pretrpje-

ti te napore. Takmi~enje u Ligi prvaka ne trpi nikakve improvizacije. Svaki nedostatak rival odmah ka`njava. Smatram da }emo biti sve bolji, iz utakmice

u utakmicu, ali }e za to trebati i strpljenja. Nadam se da }emo Schaffhausenu uzvratiti pobjedom na njegovom terenu“ kazao , je trener Irfan Smajlagi}. Srednji bek Tarik Me|i} rekao je da je Bosna dobro odigrala prvo poluvrijeme, me|utim... „Sve do trenutka dok smo se dr`ali uputa iz svla~ionice, dobro smo stajali na terenu. Ali, u drugom poluvremenu po~eli smo da srljamo u napadu, uhvatila nas je nervoza, {to je protivnik iskoristio i nametnuo nam svoj ritam. Na kraju je gost zaslu`eno slavio", rekao je kapiten studenata Tarik Me|i}. G. V.
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i uta pob ner por d:p-g 5. kolo bod

Rukometa{i ^elika nadigrali Vogo{}u sa 40:26

Zeni~ani rutinski do trijumfa
Doma}i rukometa{i nadigrali su Vogo{}ane u svim elementima rukometne igre
Gradskaarena u Zenici. Gledalaca: 1.200. Sudije: IgorRanilovi}(BosanskaDubica) i AleksandarVrhovac (Banja Luka). Delagat: Pero Mari}(Mostar). Isklju~enja: ^elik10 minuta, Vogo{}a - 6 minuta. ^ELIK: Beganovi}, ]osi} 1, Derven~i} 5, Gu{i} 2, Ekinovi}, Al. Begagi} 3, [ahinovi} 6, Kadi} 6, Baj ramo vi} 3, Be go vi} 3, Star~evi} (17 odbrana), Ad. Begagi}, Lu~i} 4, Duvnjak 2, [arenac 5 i Kasumovi}. Trener: Ljubomir Miki Filipovi}. VOGO[]A: Omerovi}, Had`i}, Me{evi} 2, Hasanovi}, Terza 4, Kadri} 1, Kr{o 1, Mimi} 8, [ahinovi}, Ljuca 2, Orhan 4, Dedi} 1, Mehi} 1, Zulfi} 1, Barlov 1 i Gu{i}. Trener: Zdenko Antovi}. Rukometa{i^elikazabilje`ili su „@ao mi je {to nismo, a mogli smo, stvorili jo{ ve}u gol razliku protiv Vogo{}e, jer gol razlika ubudu}e mo`e igrati va`nu ulogu za poredak na tabeli“ ka`e tre, ner Zeni~ana Miki Filipovi}. ^elik je Vogo{}u nadigrao u svim elementima igre, povremeno su Zeni~ani odigrali i poteze za publiku, a cijelo vrijeme me~a su vodili. Kod ^elika je dobro igrala cijela ekipa, uklju~uju}i i golmana Dragana Star~evi}a, koji je imao svoj dan, a trener Filipovi} je ~esto rotirao igra~e, tako da su se na parketu na{li i imali {ansu da se poka`u svih 16 igra~a. Najvi{egolova za zeni~ki tim dali su najiskusniji Emir [ahinovi} i Davor Kadi} (po {est), te mladi Mirza Derven~i} i Goran [arenac po pet golova, dok je u ekipi Vogo{}e najefikasniji bio Mirza Mimi} sa postignutih osam golova. Ohrabruje i uzlazna forma desnogbeka^elikaDavoraLu~i}a, a publiku je posebnoodu{evilolijevo krilo Milan Duvnjak bacanjem za loptom u nekoliko navrata. U ponedjeljak, 3. oktobra, u 19 sati, ^elik u Zenici igra prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Saudijske Arabije. Rije~ je o odli~noj selekciji, koju vodi poznati stru~njak Cvetkovi}. ^etiri dana kasnije, u petak, 7. oktobra, Zeni~ani se ponovo sastaju sa ekipom RK Bosna Prevent Visoko, ovoga puta u utakmici za Kup. To je prilika da se ^elik revan{ira za poraz u prvenstvu. Mi. D.

[ahinovi} postigao {est golova

novuprvenstvenupobjedu u Premijer ligi BiH, savladav{i Vogo{}u sa 40:26 (20:15). Na ovaj na~in, momci trenera Ljubomira Filipovi}a potvrdili su da je utakmica u Visokombilaplodtrenutneslabosti, te da im je `elja biti u samom vrhu bh. elitnog takmi~enja.

5 4 0 1 158:126 5 4 0 1 166:140 5 4 0 1 155:131 5 3 1 1 151:136 5 3 1 1 132:119 5 3 1 1 143:150 5 3 0 2 150:160 5 2 1 2 130:127 5 2 0 3 146:141 5 2 0 3 144:145 5 1 1 3 121:123 5 1 0 4 125:151 5 0 1 4 130:165 5 0 0 5 148:181 REZULTATI Der venta - Gora`de 26:26 Gra~anica - Zrinjski 25:28 Krivaja - Maglaj 26:23 Grada~ac - Bosna 36:29 Sloga - Prijedor 40:33 ^elik - Vogo{}a 40:26 Leotar - Konjuh 27:23 Parovi 6. kola (14/15. oktobar) Gora`de - Konjuh Bosna - Leotar Vogo{}a - Grada~ac Prijedor - ^elik Maglaj - Sloga Zrinjski - Krivaja Der venta - Gra~anica

1. Zrinjski 2. ^elik 3. Sloga 4. Krivaja 5. Gora`de 6. Der venta 7. Bosna P. 8. Konjuh 9. Grada~ac 10. Maglaj 11. Gra~anica 12. Leotar 13. Vogo{}a 14. Prijedor

12 12 12 10 10 10 9 7 6 6 4 3 1 0

BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice uta pob ner por d:p-g 3. kolo bod

Gra~anica - Zrinjski 25:28 (13:15)

Gosti dominirali od starta
Ante Grani}, vratar Zrinjskog, bio je najbolji pojedinac susreta i sa svoje 23 odbrane ima velike zasluge za pobjedu gostiju
Gradska dvorana u Gra~anici. Gledalaca: 300. Sudije: Mladen Dragi}evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anec (Banja Luka). Delegat: Haris Bradari} (Maglaj). Sedmerci: Gra~anica 4(2), Zrinjski 6(4). Isklju~enja: Gra~anica - 8 minuta, Zrinjski - 8 minuta. GRA^ANICA: Ahmeta{evi} (10 odbrana), \uli}, Salki} 11, Bajramovi}, Kamari}, Buljugija 3, Alibegovi}, Sara~evi}, Sumbi}, Osmanhod`i} 6, [akovi}, Ov~ina 2, Kova~evi}, Mi. Ferhatbegovi}, Mulahalilovi}, EM. Ferhatbegovi} 3. Trener: Jasmin Mrkonja. ZRINJSKI: Grani} (23 odbrana), Mari} 7, Luki}, ^uljak, Deli} 10, Bo{njak, Zubac, Zadro 3, An|eli}, Kordi}, ]ubela 1, Mandari} 1, Trkulja, Herceg 4, Pehar 2. Trener: Zoran Doki}. Rukometa{i Gra~anice u susretu sa Zrinjskim startovali su sa novim-starim trenerom Jasminom Mrkonjom, koji je na mjestutreneranaslijedioMirsadaGopu, koji se na ovojutakmicipojavio kao Mrkonjin asistent na klupi doma}ina. Igra~i Zrinjskog su od po~etka uspostavili rezultatsku prednost, dok su doma}i bili nemo}ni da promijene odnos snaga na terenu, te se na odmor oti{lo rezultatom 13:15 u korist gostiju. U dru gom po lu vre me nu, Zrinjski je opet bio bolji rival, a puleni trenera Jasmina Mrkonje uprkos velikom zalaganju, nisu uspjeli da ostvare `eljeni cilj pa su na kraju morali napustiti teren pognutih glava. Kod Gra~anice najefikasniji je bio Husein Salki} sa 11 golova, te Osman Osmanhod`i} sa
Bernard Mandari} (Zrinjski) u Foto: T. JAKTRO prodoru

{est, a kod gostiju bolji od ostalih bio je Vedran Deli} sa 10 golova i Ante Mari} sa sedam. Ante Grani}, vratar Zrinjskog, bio je najbolji pojedinac susreta i ima velike zasluge za pobjedu gostiju. Uspio je sabrati 23 odbrane. Na kraju susreta treba pozdraviti i lijep gest gra~ani~ke publike, koja je aplauzima nagradila borbenu igru oba rivala u ovom me~u. T. JAKTRO

1. Mira 3 3 0 0 80:63 2. Jedinstvo 3 2 1 0 75:66 3. Borac 3 2 0 1 85:58 4. Katarina 3 2 0 1 84:73 5. Ilid`a 3 2 0 1 84:80 6. Ljubu{ki Hum 2 1 1 0 53:50 7. Zrinjski 2 1 0 1 70:53 8. Gora`de 3 1 0 2 76:74 9. Hrasnica 3 1 0 2 93:111 10. @ivinice 3 1 0 2 61:80 11. Kne`opoljka 3 0 0 3 85:102 12. Lokomotiva 3 0 0 3 60:96 REZULTATI Jedinstvo - @ivinice 24:23 Hrasnica - Kne`opoljka 40:36 Lokomotiva - Ilid`a 24:28 Borac - Katarina 28:20 Gora`de - Mira 21:22 Srijeda, 5. oktobar Zrinjski - Ljubu{ki Hum (20 sati) Parovi 4. kola (7/8. oktobar) Ilid`a - Ljubu{ki Hum Kne`opoljka - Zrinjski @ivinice - Hrasnica Mira - Jedinstvo Katarina - Gora`de Lokomotiva - Borac

9 7 6 6 6 4 3 3 3 3 0 0

36
Virtus i Bryant postigli usmeni dogovor

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Krizni period u @KK-u @eljezni~ar

Tri miliona dolara za 40 dana
Italijanski ko{arka{ki klub Virtus Bologna postigao je usmeni dogovor s jednim od najboljih igra~a svih vremena, zvijezdom LA Lakersa Kobeom Bryantom. Virtus i Bryant su se dogovorili za premiju od tri miliona dolara za prvih 40 dana boravka u Bologni i igranju utakmica za vrijeme lockouta u NBA ligi. Amerikanac je proveo dva dana u Italiji zbog svojih sponzorskih obaveza prema Nikeu, ali je sada ve} na putu za Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, gdje }e prisustvovati na sastanku vodstva lige i Sindikata igra~a, a tema }e naravno biti {trajk. Nakon toga Bryant }e srediti radnu dozvolu i vratiti se u Italiju, vrlo vjerovatno ve} idu}e sedmice. Sve ovo je jo{ neslu`beno jer ni{ta nije potpisano, ali izvor ovih informacija je osoba usko uklju~ena u pregovore pa treba vjerovati da u tome ima istine. Virtus bi trebao otvoriti sezonu 9. oktobra protiv Rome, no kako je Italijanski ko{arka{ki savez naknadno ubacio Veneziju u prvu ligu kao 17. ekipu, cijeli raspored se mora mijenjati. Prema trenutnom dogovoru, Bryant bi za Virtus trebao odigrati desetak utakmica, a ukoliko do|e do prekida {trajka u NBA, Amerikanac i peterostruki osvaja~ prstena prvaka se mo`e odmah vratiti u SAD.

Nema para ni trofeja
Tra`imo na~ine da se vratimo na stare staze i ponovo zaigramo u Evropi, kazao je generalni sekretar Tarik Ke~o
@enski ko{arka{ki klub @eljezni~ar i ove je godine uspje{no organizovao Memorijalni turnir “Davorin Popovi}” na kojem su pored plavih igrale ekipe “Radivoj Kora}“, [ibenik i Zadar. Podsje}amo, pehar su na kraju podigle [iben~anke koje su u finalu bile bolje od Sarajki. Uprava @eljezni~ara sredinom po{le sedmice odr`ala je i prvi ovosezonski sastanak na kojem su vode}i ljudi sarajevskih plavih razmatrali smjernice za daljnji rad. Generalni sekretar kluba Tarik Ke~o podsjetio je da klub pro{le sezone nije osvojio niti jedan trofej te da se nalazi u te{koj finansijskoj situaciji. U nastupaju}oj sezoni @eljo }e igrati samo u prvenstvu BiH i u Kupu: ‘’Sastali smo se da vidimo na koji na~in se mo`emo vratiti na stare staze i ponovo zaigrati u Evropi. Situacija na finansijskom pla nu ni je naj bo lja, a igra~ki kadar se sveo na svega tri iskusnije igra~ice dok ostale dolaze iz omladinskog pogona @eljezni~ara. Sigurno je da se ri-

Pro{la sezona bez trofeja za sarajevske plave

vali ne}e odre}i trona, no na{a obaveza, kao najtrofejnijeg bh. ko{arka{kog koletkiva je da u svakoj sezoni juri{amo na titule, pa }e tako biti i ove’’, kazao je Ke~o.

Ina~e, @eljo }e u predstoje}oj sezoni biti ja~i za playmakera Jelenu ^ulafi}, internacionalku iz Crne Gore te centra Biljanu Savi}.
M. I.

[panski Superkup

Kobe Bryant: Za Virtus bi trebao odigrati deset utakmica

Barca tre}u godinu najbolja
U finalu, Barcelona savladala Caju Laboral 82:73, Mirza Teletovi} sa 15 ko{eva najbolji u pora`enom sastavu
Tre}u godinu zaredom, Barcelona je osvojila trofej Superkupa [panije. U finalu, u Bilbau, Katalonci su savladali Caju Laboral 82:73, iako je ekipa Mirze Teletovi}a na poluvremenu vodila 42:38. Utakmicu je Barcelona prelomila serijom od 13:0 u drugom dijelu, kada je ostvarila vodstvo koje vi{e nije ispu{tala. Juan Carlos Navarro postigao je 24 poena i na kraju je progla{en za MVP-a Superkupa. Ina~e, ovo je {panskom reprezentativcu tre}i MVP naslov u nizu, ~ime je postao igra~ s najvi{e individualnih nagrada u ovom natjecanju. Uz njega, u fina lu je do bar bio Bo ni fa ce Ndong (12 poena, 10 skokova). Kod Ca je La bo ral je pre dnja~io Mirza Teletovi} sa 15 poena, dok je Pablo Prigioni dodao 14 ko{eva. “Igrali smo vrlo dobro, ali ako protiv Barcelone ne igrate svih 40 minuta na istom nivou, nemate {anse. U nekim

Dobri nastupi Alme Kova~evi}
Pri je po~et ka na ci onal nog {ampionata Rumunije za ko{arka{ice, igrale su se utakmice Kupa ove zemlje. Ekipa Sportul Student, za koju igra pro{logodi{nja ko{arka{ica ^elika Alma Kova~evi}, iz kola u kolo igra sve bolje i sigurnim pobjedama prolazi u dalju fazu takmi~enja. Nakon {to su na doma}em parketu deklasirali ekipu Cluja 92:56, uzvrat je bio samo formalnost, ali je ekipa Sportula pokazala snagu i utakmicu rije{ila u svoju korist 63:41. U obje pomenute utakmice, Alma Kova~evi} je bila najkorisnija igra~ica svog tima. U prvom susretu je imala doubl-doubl u~inak od 18 poena i 14 skokova, te je sa indeksom 29 bila najkorisnija ko{arka{ica na parketu, dok je u uzvratu, tako|er uz doubl-doubl u~inak od 10 poena i 10 skokova, uz in-

deks 18, bila najkorisnija u svojoj ekipi. Otkako je do{la u ekipu Sportula, Kova~evi} bilje`i odli~ne nastupe i iz utakmice u utakmicu igra sve bolje.
Mi. D.

Mirza Teletovi} u duelu sa N’Dongom

trenucima nismo zadr`ali koncentraciju i zbog toga smo izgubili. [teta, jer smo jako te{ko ra-

dili, a na kraju smo ostali bez nagrade“, kazao je na{ reprezentativac.

ABA: Maccabi pregazio Krku
Susretom izme|u Krke i Maccabija u subotu, po~ela je regionalna ko{arka{ka liga, koja }e u ovoj sezoni nositi ime ABA liga. U prvom kolu ekipa iz Tel Aviva je na gostovanju u Novom Mestu slavila pobjedu sa 83:68. Ostali susreti prvog kola na rasporedu su sljede}e sedmice, a sastaju se: Cedevita - Budu}nost VOLI (7. oktobra), Union Olimpija - Zlatorog La{ko, Crvena zvezda - Hemofarm STADA, Zagreb CO - Partizan mt:s, Helios - [iroki WWin (8. oktobra), Radni~ki - Cibona (9. oktobra).

Montepaschi osvojio Superkup Italije

Ko{arka{i Montepaschija osvojili su Superkup Italije po{to su finalu pobijedili Cantu sa 73:70. Tim iz Siene je tako kompletirao trofeje u ovoj sezoni, jer je prethodno osvojio titulu {ampiona, kao i Kup Italije. Najefikasniji u trijumfu Montepaschija bio je Ksistof Lavrinovi~ sa 25 poena, uz koje je imao i osam skokova, dok je biv{i ko{arka{ Partizana Bo McCalebb dodao 13 poena i pet asistencija.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

MIX

37

Nemile scene na kontrolnom ko{arka{kom me~u na Ilid`i

Desetorica Vogo{}ana

zavr{ila u bolnici
Uz trenera KK Vogo{}a Hamidovi}a, na KUM-u zavr{ili i igra~i Habul, Aljevi}, ^engi}, Palata, Selimovi}, Fazli}, Osmi}, @ivi} i pomo}ni trener Vogo{}ana
Trener KK Vogo{}a Muriz Hamidovi} izjavio je da prijateljska utakmica izme|u Vogo{}e i selekcije Kuvajta u dvorani KSC Ilid`a zavr{ena prekidom po{to su tokom druge ~etvrtine izbile nemile scene na terenu. No, na`alost i takve stvari se de{avaju. “Bili smo gosti u ovomme~u, zapravo, pozvani smo da odigramo taj prijateljskisusret sa gostima, koji se ovdje nalaze na pripremama. Na{ sportski rival je po~eo odmah i vi{e nego ~vrsto igrati, a ja sam strogo naredio svojim igra~ima da se ne smije uzvra}ati na isti na~in, nitibilo{ta uraditi{to mogloisprovociratigoste, koji nam dolaze iz zaistanaklonjene i prijateljskezemlje“ , kazao je Hamidovi} i dodao: “Sve je bilo normalno do minut i po do isteka druge ~etvrtine kada je u jednoj akciji na{ centar Armin ^engi} sko~io i uhvatio loptu pod ko{em. U tom trenutkumogu}e je da je on u doskoku zaka~io nekog od protivni~kih igra~a. U to nisam siguran. Ako se to i nekim slu~ajem dogodilo on to svakako nije uradio namjerno. I onda kada se ^engi} vra}ao nazad u odbranu, neko od protivni~kih igra~a ga je udario pesnicom u vrat iza le|a, da bi se potom ^engi} okrenuo kako bi izbjegao tu~u. Situacija je bila uzavrla, pritr~ali su igra~i gostuju}e ekipe, ja sam sve to poku{avao smiriti. Rekao sam mojim igra~ima da bje`e u svla~ionicu, no u me|uvremenu neko je opet udario {akom na{eg igra~a, ovog puta Vedrana @ivi}a, koji je na kraju zavr{io u bolnici. Dobio je frakturu nosa i potres mozga. Ni~ega
@ivi} sa polomljenim nosom
Fotosi A. KAJMOVI]

^engi} pokazuje ranu na nozi

se vi{e nije sje}ao“ rekao je Hami, dovi} u jednom dahu i nastavio: “I sam imam ranu iza uha. Osim mene deblji kraj su izvukli Habul, Aljevi}, ^engi}, Palata, Selimovi}, Fazli}, Osmi}, @ivi}, na{ pomo}ni trener i ja. Svi oni su zavr{ili u Klinici urgentne medicina na

Ko{evu. Ne mogu vjerovati da se ovo moglo dogoditi. Ja sam ponosan na dr`anje mojih igra~a, koji nijednog trenutka nisu uzvratili, za razliku od gostuju}ih, koji su bacali predmete na nas. Gostuju}i igra~i su poslije nemilih scena br`e-bolje napustili mjesto do-

ga|aja, a mi smo ostali, sa~ekav{i policiju i hitnu pomo}“ rekao je, , izme|u ostalog, u telefonskom razgovoru rezginirani Hamidovi}, koji je ju~er popodne sa ostalim igra~ima dao izjavu organima reda u Policijskoj stanici na Ilid`i.
G. V.

Pedrosa slavio u Japanu
MOTO GP
Voza~ Repsol Honde je do 38. pobjede u karijeri do{ao ispred Jorgea Lorenza na Yamahi i Australca Caseya Stonera
[panski motociklist Dani Pedrosa trijumfovao je na Velikoj nagradi Japana, 15. trci sezone u kraljevskoj klasi Moto GP {ampionata. Voza~ Repsol Honde je do 38. pobjede u karijeri do{ao ispred sunarodnjaka Jorgea Lorenza na Yamahi, dok se na tre}i stepenik pobjedni~kog postolja popeo vode}i u generalnom plasmanu Australac Casey Stoner. Tri trke prije kraja sezone u generalnom plasmanu, Stoner ima 40 bodova vi{e od Lorenza, a {ampionat se nastavlja Velikom nagradom Australije, 16. oktobra. U klasi Moto2 pobijedio je Italijan Andrea Iannone, ispred [panca Marca Marqueza i [vicarca Thomasa Lüthija. Francuz Johann Zarco trijumfova je u klasi do 125 kubika. Drugo i tre}e mjesto osvojili su [panci, Nicolas Terol i Hector Faubel. Rezultati Moto GP: 1. D. Pedrosa ([PA/Honda) 42:47,481, 2. J. Lorenzo ([PA/Yamaha) +7,299, 3. C. Sto ner (AUS/Hon da) +18,380, 4. M. Si mon cel li (ITA/Honda) +23,550, 5. A. Dovizioso (ITA/Honda) +23,691, 6. B. Spi es (SAD/Yama ha) +37,604, 7. N. Hayden (SAD/Ducati) +39,167, 8. C. Edwards (SAD/Yamaha) +45,023, 9. H. Aoyama (JAP/Honda) +49,074, 10. R. De Puniet (FRA/Ducati) +59,022...

Ilgauskas zavr{io karijeru
Litvanski vi{egodi{nji centar Cleveland Cavalliersa Zydrunas Ilgauskas odlu~io je napustiti ko{arka{ke parkete i povu}i se iz profesionalne ko{arke. Njegovu odluku o ko{arka{kom umirovljenju ubrzao je ovogodi{nji lockout. Ilgauskas je protekle sezone, nakon punih 13 godina, zamijenio Cleveland Miamijem u poku{aju da do|e do NBA prstena, no u tome nije uspio. Karijeru je popularni Big Z zapo~eo u Atletasu iz Kaunasa, odakle je 1996. godine oti{ao u NBA ligu, kada su ga Cavaliersi izabrali kao 20. picka prve runde. Me|u konjanicima je proveo punih 13 sezona. U NBA karijeriprosje~no je postizao 13 ko{eva i imao 7,3 skokova po utakmici. Dva puta je bio izabran u All - Star tim Istoka (2003 i 2005), a u sezoni 1997/1998. izabran je u prvurookie NBA petorku.
Pedrosa ispred Lorenza
Reuters

Svjetsko prvenstvo u boksu

Murray najbolji u Bangkoku
Britanac Andy Murray pobjednik je teniskog ATP turnira u Bangkoku, vrijednog 587.000 dolara. Murray je u finalu pobije dio Ame ri kan ca Do nal da Younga sa 2:0 (6:2, 6:0) i tako do{ao do 19. ATP naslova. Za trijumf u Bangkoku {kotski teniser zaradio je 155.000 dolara, dok je Amerikancu pripalo 81.500.

D`emal Bo{njak u osmini finala
Boskerski reprezentativac na{e zemlje D`emal Bo{njak, ju~er je bio uspje{an na Svjetskom prvenstvu u Azerbejd`anu. On je u svom drugom me~u na ovom {ampionatu bio bolji od Hrvoja Sepa iz Hrvatske. Bh. predstavnik je bio bolji u sve tri runde i na kraju slavio rezultatom 17:8. Nakon Dominikanca Lenona Bannisa i hrvatskog predstavnika Sepa, na{ borac se tako plasirao u osminu finala Svjetskog {ampionata. Ve} 4. oktobra D`emal Bo{njak }e imati borbu protiv boljeg iz me~a Meng Fanlong (Kina) i Daugirde Samiotasa (Litvanija).

38 OGLASI

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

[AH
UKRATKO

39

Zavr{en Evropski klupski kup u Roga{koj Slatini

St. Petersburg i
AVS prvaci Evrope
U 27. ogledu najboljih evropskih ekipa, {ahisti St. Petersburga sprije~ili Ekonomist iz Saratova da tre}i put slavi u ovom takmi~enju, dok je u duelu najboljih `enskih sastava slavila ruska ekipa AVS
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Ivan~uk u duelu sa Anandom

Spu{ten je zastor na pretposljednji ovogodi{nji veliki {ahovski samit, 27. evropski klupski kup u Roga{kojSlatini(Slovenija) za mu{karce i 16. za `ene. Podijeljene su medalje, pehari i vrijednenov~ane nagrade iz fonda od 50 hiljada eura, uprili~en je zavr{ni koktel i poga{ena su svjetla u veleljepnoj kristalnojdvoraniGrandhotela. Vi{e od 500 {ahista iz 40 evropskihzemalja (rekord), od toga vi{e od 150 velemajstora i 100 IM-a, krenuli su svojim ku}ama na zaslu`eni, ali kratkiodmor. Ve} po~etkomnovembra, slijedi posljednji ovogodi{nji zna~ajan skup, Prvenstvo Evrope na Kreti (Gr~ka). Naporna je bila ova predolimpijska godina s puno zna~ajnih {ahovskih manifestacija (Pojedina~no prvenstvo Evrope, Grand Prix turniri, Svjetski kup, 27. ECC, kao i veliki broj pojedina~nih turnira). Na zavr{ni skup u Sloveniju stigle su 62 mom~adi, kao i samo 11 `enskih sastava! Desetak mu{kih da se bori za medalje, ostali su da u`ivaju u igri, prirodnim ljepotama svjetski poznatog termalnog lje~ili{ta i banje Roga{ka Slatina, te nadmetanju s najboljima.

Ivan~uku prvi krug
Prvi krug 4. Final Mastersa, koji se igrao u Sao Paulu od 26. septembra do 1. oktobra, pripao je izvanrednom ukrajinskom velemajstoru Vasiliju Ivan~uku. Ovaj turnir, XXII kategorije i prosje~nog rejtinga 2.780 poena, igra se kao dvokru`ni Berger sa {est sudionika: Anand kao prvak svijeta, Carlsen kao pobjednik Nan|ina, Nakamura kao najbolji u Wijk an Zeu, te pridodati Aronian, Ivan~uk i Vallejo Pons. Karjakin je otkazao nastup. Bodovanje je po sistemu, 31-0 i nije dozvoljena ponuda beskrvnih remija i dogovora za plo~om, {to se jako dobro honorira. Ju~er se karavan vratio u Evropu i od srijede, 5. oktobra, nastavljaju se me~evi u drugom krugu u Bilbau. Dosada{nji pobjednici Final Mastersa, koji se redovno odr`avaju u tom {panjolskom gradu, bili su: 2008. godine - Veselin Topalov, 2009. Levon Aronian i 2010. - Vladimir Kramnik. Po re dak po sli je 1. kru ga: Ivan~uk (UKR, 2.765) 10, Nakamura (SAD, 2.758) 7, Anand (IND, 2.817), Carlsen (NOR, 2.823) i Aronian (ARM, 2.807) 6, Vallejo Pons (ESP, 2.716) 3.

Peter Svidler predvodio je St. Petersburg

Antoaneta Szefanova, prva plo~a AVS-a

St. Petersburg na tronu
Dvostruki uzastopni pobjednici ECC-a, 2009. godine iz Ohrida i 2010. iz Plovdiva, {ahistiEconomista iz ruskog Saratova ovaj put nisu uspjeli po tre}i put bitinajbolji. Zlatom su se, kao ~etvrti nositelji, okitili ruski velemajstori iz St. Petersburga (Svidler, Vitjugov, Movsesian, Efimenko, Zvjagincev, Hajrulin i Matlakov). Pripao im je i veliki pehar, te nov~ana nagrada od 12.400 eura. Na drugi stepenik postoljapopeli su se prvirejting-favoriti, {ahisti iz azerbejd`anske dru`ine Socar (Radjabov, Gri{~uk, Mamedjarov, Volokitin, Kasimd`anov, Sutovsky, Mamedov i Safarli). Nije zgoreg spomenuti da ih je putu do vrha, u 3. kolu, saplelasarajevskaBosna, poraziv{i ih

3,5:2,5. Iznena|uju}e, bronza o vrat10. nositeljima, skladnoukomponiranoj~e{ko-poljsko-slova~koj mom~adi G-Team Novy Bor (Lazni~ka, Wojtaszek, Bartel, Hra~ek, Marko{, Cvek i Haba). Kona~ni poredak: 1. St. Petersburg (RUS) 13, 2. Socar (AZE) 12, 3. G-Team Novy Bor (CZE) 11 (31,5), EconomistSaratov (RUS) 11 (30,5), ShSM - 64 (RUS) 11 (30), Baden-Baden (GER) 11 (29) i Bosna (BiH) 11 (27), Ugra (RUS) 10 (30), Mika Yerevan (ARM) 10 (28), A Dan D`o & PGM (UKR) 10 (27,5), Tomsk - 400 (RUS) 10 (27) i Maribor (SLO) 10 (26), itd. Kod `ena, izme|u zlatne ruske ekipe, AVS (Stefanova, Lahno, Cmylite, M. Muzychuk i Pogonina) i bronzane, armenskeMike(Danielian, Harika, Zhu i Mkrtchian), udobno se smjestila rumunska, AEM Luxten Timisoara (Dzagnidze, Zatonskih, Javakhishvili, Foisor i Bodnaruk). One su podijelile izme|u sebe 7.200 eura (4000 2000 - 1200), {to smatramo diskriminiraju}im od ECU.

Uspje{na Bosna
Bosnu i Hercegovinu, vi{e nego uspje{no, predstavljali su {ahovski klubovi Bosna i Glasinac, drugi i tre}i s pro{logodi{njeg dr`avnog prvenstva u Biha}u ([K Biha} kao prvak za 2010. godinu, na veliku `alost, nije iskoristio pravo sudjelovanja!). ^etverostruki evropski prvaci, {ahisti sarajevske Bosne, ina~e 11. nositelji u kosturu, debelo su opravdali poziciju i na kraju

zauzeli izvanredno sedmo mjesto, u dru{tvu s jo{ pet timova, od 3. do 7. mjesta. Sjajanstart, tri ubilje`enepobjede i lijepa slika na tablici, Bosna u probranom dru{tvu na 1. mjestu. Redom su padali slova~ka Slavija, 4,5:1,5, belgijski Ans 5:1 i prvi rejting favorit, azerbejd`anski Socar, 3,5:2,5! Svjetske novinske agencije, kao i svi {ahovski internet-sajtovi, istakli su i podvukliovajuspjeh kao senzaciju. Partije u kojima su Predojevi} i Dalibor Stojanovi} sjajnimigramasavladaliMamedjarova i ex svjetskog prvaka Kasimd`anova, izazvale su svekoliko po{tovanje i pozitivne komentare najve}ih svjetskih {ahovskih autoriteta. Novi derbi u slijede}em, 4. kolu, protivfavoriziranog St. Petersburga, oti{ao je na stranu atomskog ruskog sastava predvo|enih Peterom Svidlerom. Minimalan i o~ekivaniporaz2,5:3,5 nijeostavio nikakveposljedice. Slijedivrijedan remi protiv jakog ~e{kog G-TeamaNovy Bor i blistavaigra sa [panjolcima u pretposljednjem kolu. Pora`eni su matadori iz GrosXake Taeldea tima rezultatom 4:2. I onda, {lag na tortu, klju~ni trijumf protiv{vedskogLunda 4,5:1,5 za fenomenalno sedmo mjesto u kona~nici sa 11 osvojenih bodova. Svih sedam raspolo`enih i iznimno nadahnutih {ahista sarajevskeBosnezaslu`ujudivljenje i duboki naklon do poda. Posebno IM Dalibor Stojanovi} na petoj plo~i s ubilje`enih 5/7 i velebalom. Ostatakmom~adi, Berkes3,5/6, Ragger

4/7, Predojevi}4,5/7, Nikoli}5,5/7, mla|ahniKadri} 3,5/7 i Glavan1/1 ispisali su jo{ jednupovijesnustranicu za [K Bosna, klub bogate tradicije i beskrajne niske uspjeha.

Ponovo u vrhu
Ovaj posljednji, poslije kra}e pauze, ~ini se, nekako je posebno drag. Istakao je to i predsjednikkluba Nusret ^au{evi}: “Jako su nas sve u klubuobradovali na{i majstori, ponosni smo na njih. U tako sna`noj konkurenciji, s desetak ekstra timova i atomskim sastavima, postigli su nevjerovatan rezultat. Potvrda je to na{eg dobrog izbora i produkcije igra~a, te ispravnepolitikekojuvodimo. Oduvijek smo bili evropska krema i pripadalisamomvrhu. Jo{ dugi niz godinaBosna}e tamostanovati, a uz malo sre}e, za par godina, okiti}emo se i petomtitulom. Mo`da ve} 2012.” [ahisti sokola~kog Glasinca na kraju su zauzeli solidno 37. mjesto, puno bolje od svog prosje~nog rejtinga, koji ih je na startu svrstao u autsajdere(49. mjesto). Na po~etku turnira, ubilje`ene su tri pobjede, protiv [K Shqiponja s Kosova, finskog Aatosa i danskog Jetsmarka, a onda su uslijedilija~iprotivnici i ne{to slabija igra, {to je rezultiralo porazima protiv sastava, Oslo (NOR), Mika (ARM), Hellir (ISL) i Tehcenter Ptuj (SLO). Boje Glasinca branili su kao poja~anja iz Srbije, velemajstori [olak, Kova~evi}, te doma}i majstori Bili}, Plakalovi}, Batini} i Kosori}.

Turnir u ^apljini
Povodom Dana op}ine ^aplji na Udru ga umi rov lje ni ka/penzionera ^apljina organizira prigodan {ahovski turnir u utorak, 4. oktobra. Turnir je otvorenog tipa i na njega se mogu prijaviti svi {ahisti i {ahistkinje bez obzira na titulu. Igrat }e se 9 kola po {vicarskom sustavu, uz tem po od 10 mi nu ta po igra~u. Zahvaljuju}i pokroviteljima, Op}inskom vije}u ^apljina i na~elniku dr. Smiljanu Vidi}u, organizator je obezbijedio {est nagrada po plasmanu i sedam posebnih nagrada.

IZABRANE PARTIJE IZ ROGA[KE SLATINE
Predojevi} - Mamedjarov
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lc4 Lc5, 4. c3 Sf6, 5. b4 Lb6, 6. d3 d6, 7. a4 a5, 8. b5 Se7, 9. 0-0 0-0, 10. Sbd2 Sg6, 11. La2 Lg4, 12. h3 Lh5, 13. g3 Kh8, 14. Sc4 Dd7, 15. Kg2 d5, 16. exd5 Tfe8, 17. d6 Lc5, 18. dxc7 Dxc7, 19. g4 e4, 20. Sh2 exd3, 21. gxh5 Sh4+, 22. Kh1 Dd7, 23. Le3 Tac8, 24. h6 gxh6, 25. Tg1 Lxe3, 26. Sxe3 b6, 27. Seg4 Se4, 28. f3 Sxc3, 29. Dd2 Te2, 30. Df4 Df5, 31. Dxf5 Sxf5, 32. Lxf7 d2, 33. Lb3 Se4, 34. fxe4 Sg3+, 35. Txg3 Te1+, 36. Kg2 Txa1, 37. Sxh6 Tf8, 38. Sf7+ Txf7, 39. Lxf7 Tg1+, 40. Kxg1 d1=D+, 41. Sf1 Dd4+, 42. Se3 h5, 43. Ld5 Dxa4, 44. Sf5 Da1+, 45. Kf2 Db2+, 46. Kf3 - 1:0.

Stojanovi} Kasimd`anov
1. e4 c5, 2. Sf3 d6, 3. Lb5+ Sd7, 4. d4 cxd4, 5. Dxd4 a6, 6. Lxd7+ Lxd7, 7. c4 Lg4, 8. Sc3 e6, 9. Lg5 Da5, 10. Ld2 Dc7, 11. Tc1 Se7, 12. 0-0 Lxf3, 13. gxf3 Sc6, 14. De3 Se5, 15. f4 Sxc4, 16. De2 Sxd2, 17. Sd5 Dd8, 18. Sc7+ Kd7, 19. Sxa8 Sxf1, 20. Tc7+ Dxc7,

21. Sxc7 Kxc7, 22. Kxf1 Le7, 23. Dh5 g6, 24. Da5+ Kd7, 25. Db4 Tb8, 26. Da4+ Kc7, 27. Dd4 Tg8, 28. a4 h5, 29. b4 h4, 30. b5 axb5, 31. axb5 Tc8, 32. b6+ Kd7, 33. Da4+ Tc6, 34. Da7 Tc1+, 35. Kg2 Kc6, 36. Da4+ Kxb6, 37. De8 Lf6, 38. Dxf7 Ld4, 39. Dxe6 Lc5, 40. f5 gxf5, 41. exf5 Tc3, 42. h3 Ta3, 43. f6 Ta8, 44. f7 - 1:0.

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Danielle Carruthers, ameri~ka atleti~arka

Daegu dao dodatnu

snagu za London
Vjerujem da mogu pokrenuti svoje tijelo i tr~ati ispod 12,30 sekundi. Moj um

mi govori da mogu zadr`ati dobru formu do 2013, ali Olimpijada 2012. u Londonu je ono na {to su usmjerene sve moje misli sada, ka`e Danielle
anielle Carruthers je tek u 32. godini (ro|en 22. decembra 1979) postigla najbolji rezultat karijere, osvojiv{i srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu u ju`nokorejskom Daeguu, istr~av{i 100 metara sa preponama za 12,47 sekundi, {to je njen najbolji rezultat u karijeri. Plasirala se odmah iza odli~ne australijske prepona{ice Sally Person, koja je sa 12,28 postigla ~etvrto najbolje vrijeme svih vremena. No, Danielle se nakon desetak dana revan{irala Sally, kada je pobijedila na zavr{nom takmi~enju Dijamantske lige. Bi-

D

la je to i kona~na pobjeda ameri~ke atleti~arke u ovogodi{njoj seriji takmi~enja, {to joj je donijelo i nagradu od 40 hiljada dolara. Atletikom se po~ela baviti jo{ u srednjoj {koli, ali zna~ajnije rezultate posti`e tek dolaskom na Indijana University. Pored toga {to je bila vi{estruka studentska prvakinja, probila se i u reprezentaciju SAD-a. Me|utim, rezultati na me|unarodnim takmi~enjima nisu bili u skladu sa njenim mogu}nostima. Tako je zavr{i-

la na osmom mjestu na Ljetnoj Univerzijadi 2001, bila je ~etvrta na Svjetskom dvoranskom prvenstvu 2006. i sedma na Svjetskom atletskom finalu iste godine. Nije se uspjela plasirati na ameri~kom izbornom takmi~enju za Olimpijske igre u Pekingu 2008, {to je primoralo na odluku da promijeni mjesto stanovanja i trenera. Naselila se u Mariette, predgra|u Atlante, sa novim trenerom Lorenom Seagraveom. Po~ela je postizati sve bolje rezultate, a ove godine je potvrdila da i na Olimpijskim igrama u Londonu mo`e o~ekivati visok plasman. “Ja sam jo{ duhom ona mlada djevojka iz Paducaha u Kentakiju, koja jo{ poku{ava shvatiti {to `eli u~initi s ostatkom `ivota. Vjerujem da mogu pokrenuti svoje tijelo i tr~ati ispod 12,30 sekundi. Moj um mi govori da mogu zadr`ati dobru formu do 2013, ali Olimpijada 2012. u Londonu je ono na {to su usmjerene sve moje misli sada. Do tada je mnogo izazova ispred mene i vjerujem da }e ih uspje{no savladati“ rekla je Carruthers u jednom , od intervjua nakon osvajanja Dijamantske lige.

ZANIMLJIVOSTI

Cristiane Cyborg ponovo u kavezu
Evangelista i Cristina Santos poziraju za magazin ESPN

Najopasnija `ena na svijetu, Cristiane Cyborg Santos (26), vra}a se u kavez. Dogovoren je njezin me~ protiv odli~ne Japanke Hiroko Yamanako (32). Brazilska gladijatorica je posljednjih godina neprikosnovena u MMAu. Njezine protivnice jako lo{e prolaze, pa mnoge i izbjegavaju odlazak s njom u kavez. @enski Cyborg posljednji put se borila krajem juna 2010. (Jan Finney), a od tada je poku{avala prona}i protivnicu. Sada je organizacija Strikeforce napokon prona{la djevojku koja }e joj poku{ati oteti pojas prvakinje.

To je iskusna Yamanako, koja je u karijeri u 13 nastupa upisala 12 pobjeda i tek jedan poraz, koji se dogodio protiv sunarodnjakinje Hitomi Akano (april 2008). Me~ je zakazan za 19. decembar, ali jo{ nije poznato mjesto njegovog odr`avanja. U me|uvremenu, nije gubila vrijeme. Zajedno sa svojim mu`em Evangelistom Santosom, koji je tako|er borac Strikeforcea, pozirala je za magazin ESPN u seriji Body Issue, u kojoj nagi poziraju najbolji sportisti svijeta. Njih dvoje zaista su imali {ta da poka`u.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42 [TAMPA•TISAK•PRES

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa

Manjine su najboln
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornice su bile Vera Jovanovi}, predsjednica Helsin{kog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Sonja Biserko, predsjednica Helsin{kog odbora Srbije
Omer Ka ra beg: Ko je su gru pe u ovom trenutku najvi{e ugro`ene u Srbiji u pogledu ljudskih prava? So nja Bi ser ko: - Gru pe ko je su naj vi {e izlo`ene dis kri mi na ci ji su: Romi, LGBT populacija, `ene, nacionalne i verske manjine i lica sa posebnim potrebama. Mada je dr`ava u poslednje tri godine donela niz akcionih i strategijskih planova koji se odno se na ove gru pa ci je, nji hov po lo`aj se ne}e bitnije pobolj{ati dok se ne promeni odnos prema ljudskim pra vi ma ko ji je u Srbi ji ugla vnom ne ga ti van. Srbi ja je kon zer va ti vno dru{ tvo ko je sma tra da su ljud ska prava ne{to nametnuto izvana i suprotno srpskom bi}u. Na tome posebno in sis ti ra ju Srpska pra vo sla vna crkva i neke desne grupacije. Vera Jovanovi}: - Sve ovo {to je rekla kolegica Biserko mo`e se vi{emanje re}i i za Bosnu i Hercegovinu, s tim {to je kod nas situacija jo{ komplikovanija, jer u ugro`ene grupe spadaju i pripadanici konstitutivnih naroda, koji `ive na podru~jima gdje je njihov narod u manjini. I oni su diskriminirani kao Romi ili pripadnici LGBT populacije. Bo{njaci u Republici Srpskoj ne mogu ostvariti osnovna ljudska prava. ^est je slu~aj da povratnici - Bo{njaci moraju razmi{ljati o prodaji ku}a i imanja koji su im vra}eni, tako da je sada na djelu jedna druga vrsta etni~kog ~i{}enja. I Srbi u Federaciji su izlo`eni diskriminaciji kada su u pitanju zapo{ljavanje, socijalna prava ili pravo na penziju. ^ak su nam i neki zakoni diskriminatorski i onemogu}avaju ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Mi u Bosni i Hercegovini, na`alost, `ivimo u nacionalnim torovima, jer nas tjeraju da svako `ivi sa svojim narodom, a svi zajedno `ivimo lo{e. Omer Karabeg: Kakav je polo`aj pri pa dni ka ma njin skih na ro da u Srbiji? Imaju li oni ista prava kao i Srbi ili su diskriminisani?

Vera Jovanovi}: Srbija je konzervativno dru{tvo koje smatra da su ljudska prava ne{to nametnuto

Sonja Biserko: U ugro`ene grupe u BiH spadaju i pripadnici konstitutivnih naroda

Represije traju do danas
Sonja Biserko: Manjine su najbolnija ta~ka u regionu, pa i u Srbiji, s obzirom na to da su za vreme Milo{evi}a bile izlo`ene reprisiji, ali i za vreme Ko{tunicine vladavine - sve do 2008. godine. Posledice te represije traju do danas. Neke manjine kao, na primer, Bo{njaci jo{ su uvek u vrlo nepovoljnom polo`aju, jer se stalno spre~ava formiranje Nacionalnog saveta Bo{njaka. Beograd jo{ uvek uti~e na stanje duha u Sand`aku. Tenzije koje ve} dve decenije vladaju Sand`akom ukazuju da Srbija i Beograd nastoje da spre~e konstituisanje bo{nja~ke zajednice. To isto va`i i za Albance na jugu Srbije koji su taoci nere{enog ko-

sovskog pitanja i nezavisnosti Kosova. Negiraju se diplome onih Albanaca koji zavr{e fakultete u Pri{tini, pa oni tra`e posao ili na Kosovu ili u Albaniji ili idu u svet, {to dugoro~no zna~i odumiranje njihove elite. To je politika etni~kog ~i{}enja, jer su nacionalne zajednice bez elite na putu odumiranja. Omer Karabeg: Kakav je polo`aj pripadnika manjinskih naroda u Bosni i Hercegovini? Vera Jovanovi}: - Kada je te`ak polo`aj pripadnika konsitutivnih naroda koji su u manjini na nekoj teritoriji, onda mo`ete zamisliti koliko je te`ak polo`aj nacionalnih manjina. Na{ ustav priznaje tri konstitutivna naroda Srbe, Bo{njake, Hrvate i - ostale. Pod tim “ostali“ spadaju nacionalne manjine. Nakon presude Evropskog suda u Strasbourgu, koji je Bosni i Hercegovini nalo`io da iz Ustava ukloni odre-

dbe kojim se diskriminiraju nacionalne manjine, postalo je neophodno da se promijeni Ustav i da nacionalne manjine dobiju sva ona prava koja imaju i konstitutivni narodi. Kako u Bosni i Hercegovini ni{ta ne ide kako treba, ova presuda jo{ uvijek nije implementirana. Koliko }e to te{ko i}i, najbolje govori ~injenica da u komisiji, koju je za provo|enje te presude formiralo Vije}e ministara, doskora nije bio nijedan predstavnik nacionalnih manjina. Omer Karabeg: Kakav je polo`aj Roma? Da li su oni u najgoroj situaciji? Vera Jovanovi}: - Romi su najve}a manjinska zajednica u Bosni i Hercegovini i njihov polo`aj je sigurno najte`i. Oni nemaju mogu}nosti da se zapo{ljavaju, mnogo njihove djece ne ide u {kolu, nemaju TV programe na svom maternjem jeziku. Njihova situacija je zaista o~ajna. Ako se nekim na-

pretkom mo`e smatrati to {to se je u posljednje vrijeme zaposlilo dvojetroje Roma, onda se mo`e re}i da imamo neke pomake. Sonja Biserko: -Romi su najve}a manjina i u Srbiji. Zvani~no ih je regis tro va no oko 100.000, me|utim, prema procenama Ujedinjenih nacija, ima ih 400.000 - 500.000. To je takore}i nevidljiva manjina s obzirom na to da veliki deo novoro|ene romske dece nije registrovan zato {to njihovi roditelji `ive u nehigijenskim naseljima bez vode i struje, koja, tako da ka`em, uop{te ne ulaze u op{tinski inventar. Romi su vi{estruko diskriminisani i kad je re~ o obrazovanju, i kad je re~ o zapo{ljavanju, i kad je re~ o stanovanju. Oni su u najte`em socijalnom i ekonomskom polo`aju. Pobolj{anje polo`aja Roma u Isto~noj Evropi i na Balkanu je veliki prioritet Evropske komisije. Mo`e se

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 43

ija ta~ka u regionu
REISOV ATEST Helsin{ki komitet BiH i ja kao njegova predsjednica do`ivjeli smo vrlo ru`an napad od vrhovnog vjerskog vo|e Bo{njaka reisa Ceri}a. On je na jednom javnom skupu rekao da ja, kao neko ko nije Bo{njak i ko dobija upute iz Beograda, nemam pravo da se mije{am u ljudska prava Bo{njaka i da ih tuma~im
govoriti i o rasizmu prema romskoj populaciji. Gra|ani imaju negativan stav prema njima i ne dozvoljavaju vlastima da Rome sme{taju u blizini naselja gde oni `ive. To je problem koji je vrlo dugo prisutan i nephodni su ve li ki an ga`man vlas ti i zna tna fi nansijska sredstva da bi se promenio po lo`aj Ro ma. Ni je dov ljno sa mo obezbediti {kolovanje njihove dece, treba im omogu}iti da se zapo{ljavaju i obezbediti im krov nad glavom. Omer Karabeg: Postoji li vjerska diskriminacija? Postoje li privilegovani i manje privilegovani vjernici? privilegovani pripadnici ve}inskog naroda - privilegovana je i njihova vjera. Ne da vno je, re ci mo, u Re pu bli ci Srpskoj pravoslavna nova godina progla{ena dr`avnim praznikom, pa je na zahtjev kluba delegata bo{njackog naroda intervenisao Ustavni sud Republike Srpske i konstatovao da je time povrije|en bo{nja~ki narod. Mislim da je jedan od razloga postojanja vjerske netolerancije i zloupotreba vjere u obrazovanju. U 54 {kole u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji segregacija djece po vjeri, jer roditelji ne `ele da se njihova djeca mije{aju. To je ono {to zovemo dvije {kole pod jedim krovom. To se pro{irilo i na Republiku Srpsku gdje povratnici bo{nja~ke nacionalnosti ne `ele da idu u isti razred sa srpskom djecom. Po mom dubokom uvjerenju, to se ne de{ava samo zbog vjeronauke, ve} i zbog djelovanja vjerskih vo|a. Sonja Biserko: - Za Srbiju je karakteristi~no da su u zakon u{le samo tradicionalne crkve, dok su sve manje verske zajednice diskriminisane. Nara vno, naj po vla{}eni ji po lo`aj ima Srpska pravoslavna crkva, koja se tretira kao dr`avna crkva. Ona ima veliki uticaj na dru{tvo i na formiranje vrednosnog sistema. To je naro~ito do{lo do izra`aja za vreme vladavine Vojislava Ko{tunice, kada je Crkva dobila ogroman medijski i javni prostor i uspela da nametne vrednosti koje su bliske Demokratskoj stranci Srbi je, Srpskoj ra di kal noj stran ci i Srpskoj naprednoj stranci. Postoji velika tenzija izme|u Srpske pravoslavne crkve i Islamske zajednice. Beograd je za vreme Vojislava Ko{tunice uspeo da razbije Islamsku zajednicu na dve organizacije i da ih sve vreme suprotstavlja, mada je ona, koja je vezana za muftiju Zukorli}a, zapravo domi nan tna, jer ima ve}inu ver ni ka. Ina~e, sve verske zajedice u Srbiji su konzervativne kada su u pitanju ljudska prava. One, recimo, dele isti negativan stav prema Paradi ponosa i bile su nosioci stvaraja negativne atmosfere oko tog doga|aja. Omer Karabeg: Da li su aktivisti koji se bore za ljudska prava izlo`eni pritiscima?

Prijetnja
Vera Jovanovi}: - Bilo je tih slu~ajeva i ranije, ali jedan od najja~ih napada do go dio se ne da vno ka da smo iza{li sa stavom o vjeronauci i o spremnosti vlasti da po~ne provoditi zakone, koji se ti~u vjerskog obrazovanja. Helsin{ki komitet i ja kao njegova predsjednica do`ivjeli smo vrlo ru`an na pad od vrho vnog vjer skog vo|e Bo{njaka reisa Ceri}a. On je na jednom ja vnom skupu rekao da ja, kao neko ko nije Bo{njak i ko dobija

Slu~aj pravoslavne nove godine
Vera Jovanovi}: - Kod nas se nacija podudara sa vjerom, tako da kada govorite o nacionalnoj diskriminaciji, govorite i o vjerskoj. Tamo gdje su

SOFISTICIRANIJE Posljednjih godina ta vrsta lin~a nije prisutna, jer je ova vlast rije{ila da na mnogo sofisticiraniji na~in marginalizuje organizacije koje se bore za ljudska prava. Sada sve ve}e politi~ke partije, u svakom mjestu, osnivaju svoje nevladine organizacije

upute iz Beograda, nemam pravo da se mije{am u ljudska prava Bo{njaka i da ih tuma~im. Ja sam to do`ivjela kao javni poziv na lin~, sa mnogo mr`nje. Na to su se na do ve za le i ne ke druge prijetnje koje se, na`alost, jo{ uvijek nastavljaju. Ne mislim, naravno, da mi je `ivot u opasnosti, ali to je svakako bila poruka da sam nepo`eljna na poziciji na kojoj se nalazim i da, ukoliko se `elim baviti ljudskim pravima, treba da odem tamo gdje je moj na rod, na rod ko me ja treba da pripadam. Ohrabrilo me je {to je tridesetak nevladinih organizacija ustalo u odbranu Helsin{kog komi te ta i u mo ju od bra nu. [to se ti~e prijetnji, nadam se da }e ih policija istra`iti do kraja i tako pokazati da je spremna da {titi i one koji se bave za{titom ljudskih prava, a ne samo one koji se bave politikom. Sonja Biserko: - Bilo je perioda kada su intenzivne kampanje protiv na{eg Helsin{kog odbora trajale takore}i svakodnevno, pogotovo u vreme Milo{evi}a i kasnije za vladavine Vojislava Ko{tunice. Poslednjih godina ta vrsta lin~a nije prisutna, jer je ova vlast re{ila da na mnogo sofisticiraniji na~in marginalizuje organizacije koje se bore za ljudska prava. Sada sve ve}e politi~ke partije, u svakom mestu, osnivaju svoje nevladine organizacije. Priprema se nova grupacija nevladi nih organizacija koja }e, kad Srbija do bi je kan di da tu ru, kon ku ri sa ti za fi na sij ska sred stva iz evrop skih fondova. Na taj na~in vlast poku{ava da marginalizuje nevladine organizacije koje su imale klju~nu ulogu u borbi protiv Milo{evi}a, kao i u oktobarskom pre vra tu 2000. go di ne, sa ra dnji sa Ha{kim tribunalom, radu sa izbe gli ca ma i bor bi za ljud ska pra va ma nji na.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 005787 04 Mals Sarajevo, 22.9.2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo, koju zastupa Ko~o H. Midhat, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog "KESTA COMMERC" d.o.o. Sarajevo, Ul. grada Bakua br. 7, Sarajevo, radi duga od 515,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03)

OBJAVLJUJE
-dostavu tu`be na odgovorDana, 28.4.2005. godine, tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 515,90 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 515,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10.8.1997. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

Grupe koje su najvi{e izlo`ene diskriminaciji su: Romi, LGBT populacija, `ene, nacionalne i vjerske manjine i lica sa posebnim potrebama

44

OGLASI
JAVNI OGLAS
ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine
Na temelju ~lanka 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09 i 8/10), a sukladno sa ~l. 15. st. 3. i 4. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Agencija za dr`avnu slu`bu, u ime Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine, raspisuje

OSLOBO\ENJE

Vlada Unsko-sanskog kantona, na osnovu Odluke br. 03-017-724/2011 od 16.9.2011. godine, raspisuje

J AV N I O G L A S
za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Sekretarijatu Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine

I Predmet prodaje su vozila i to: R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marka vozila i tip vozila [KODA OCTAVIA [KODA OCTAVIA [KODA OCTAVIA [KODA OCTAVIA [KODA OCTAVIA [KODA OCTAVIA VW PASAT LADA NIVA [KODA FELICIA GOLF Registarske oznake 567-T-631 567-T-632 567-T-633 567-T-634 116-T-881 116-T-885 A34-M-608 876-M-219 M76-O-282 O03- E- 348 Broj {asije proizvodnje TMBBE21ZX8S150345 TMBBE21Z58S150348 TMBBE21Z78S150349 TMBBE21Z88S150358 TMBBE21Z992014791 TMBBE21Z692014800 XTA212130W1372966 TMBEHH613X0003110 WVWZZZ1JZ49031184 II Motorna vozila se prodaju po principu vi|eno-kupljeno, pa se reklamacije ne uva`avaju. Kupljena motorna vozila se preuzimaju u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji. III Motorna vozila ne mogu se prodati po cijeni ni`oj od po~etne cijene. IV U javnom pozivu na provo|enje prodaje putem licitacije pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica. U~e{}e mogu uzeti svi koji izvr{e uplatu kaucije dana xxx kod blagajnika Vlade Unsko-sanskog kantona, u periodu od 8 do 12 sati, u iznosu od 50,00 KM po jednom licitiranom vozilu. V Tro{kove prenosa vlasni{tva, kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonskim propisima, pla}a kupac. VI Licitacija }e biti odr`ana dana 10.10.2011. godine u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona u 10 sati. Licitirati se mo`e isklju~ivo za vozila za koje je upla}ena kaucija. Minimalni iznos za koji se mo`e podizati cijena je 50,00 KM. Povrat kaucije za neizlicitirana vozila izvr{it }e se isti dan poslije obavljene licitacije kod blagajnika Vlade Unsko-sanskog kantona. Ako kupac odustane od kupovine nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}ena kaucija mu se ne}e vratiti. VII Motorna vozila mogu se pogledati svaki radni dan poslije 16 sati, a subotom i i nedjeljom u periodu od 10 do 16 sati na parkingu Vlade Unsko-sanskog kantona. VIII Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037-227-784, kontakt-osoba je Emir Alijagi}. Broj:03/2-49-10786-1/2011 Dana: 30.09.2011. Sekretar Vlade Slobodan Popovi}, dipl. pravnik 2007 2007 2007 2007 2008 2008 1998 1998 2003 13.150,00KM 13.150,00 KM 13.150,00 KM 13.150,00 KM 17.000,00 KM 17.000,00 KM 8.700,00 KM 1.800,00 KM 1.000,00 KM 6.550,00 KM God. Po~etna KM

1/01 Vi{i stru~ni suradnik za javne nabave Opis radnih zadataka: provodi postupke javnih nabavi u skladu sa zakonom, posebnim procedurama me|unarodnih, kreditnih i donatorskih organizacija ili me|unarodnim dokumentima; pru`a potporu i savjetodavnu pomo} nadle`nim odjelima i projektima u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabave i redovno ih informira; izra|uje plan nabavi i vr{i eventualne izmjene plana; izra|uje tendersku dokumentaciju u suradnji sa stru~nim osobljem; izra|uje tekst objava tendera; pru`a neophodnu administrativno-tehni~ku podr{ku povjerenstvima za javne nabave; osigurava blagovremenost javnih nabavi i ravnote`u izme|u obima nabavi i raspolo`ivih sredstava; izra|uje ugovore i ostalu prate}u dokumentaciju u okviru postupka javnih nabavi; relevantnim odjelima/uposlenicima dostavlja informacije o zaklju~enim ugovorima; priprema i vodi komunikaciju sa Agencijom za javne nabave, Pravobraniteljstvom BiH, dobavlja~ima, ponu|a~ima, Slu`benim glasnikom BiH, i drugim nadle`nim institucijama; prati i kontrolira izvr{enje plana nabave i ugovora; izra|uje izvje{}a o provedenim postupcima javnih nabavi; izra|uje odgovore na prigovore/`albe ponu|a~a; obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavama i osigurava pravilno evidentiranje javnih nabavi; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovoditelj Odjela. Posebni uvjeti: VSS — dru{tveni smjer; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima; sposobnost planiranja, organizacije i izvr{enja poslova u utvr|enim vremenskim rokovima; dobro poznavanje zakona o javnim nabavama i drugih propisa; odli~no poznavanje rada na ra~unalu; poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadle`nosti; dokazana posve}enost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izra`avanja; posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; posjedovanje sposobnosti zrelog prosu|ivanja i fleksibilnosti; poznavanje stranih jezika — po`eljno. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju vi{eg stru~nog suradnika Pripadaju}a osnovna neto pla}a: 1.200 KM Broj izvr{itelja: jedan (1) izvr{itelj Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op}e uvjete propisane ~lankom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. - Izbor kandidata po ovom javnom oglasu vr{it ce se u skladu sa lex specialis procedurom. - Za sprovo|enje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat }e se jedno (1) povjerenstvo za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjereni preslik: fakultetske diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 06.04.1992. godine); va`e}e osobne iskaznice; uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, odnosno uvjerenja o polo`enom javnom ispitu (u cilju osloba|anja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enom radnom iskustvu u struci; dokaza o poznavanju stranog jezika — ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo po`eljan, a ne obavezan uvjet; popunjen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, na web stranici Agencije www.ads.gov.ba, ili na web stranici Vije}a www.hjpc.ba. Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom skida se sa liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganja javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita („Slu`beni glasnik BiH“, broj 28/08). O datumu i mjestu javnog testiranja kandidati }e biti posebno informirani. Sve tra`ene dokumente, osim uvjerenja o nevo|enju krivi~nog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije 24.10.2011. g. putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine “Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Sekretarijatu Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine“ Ul. kraljice Jelene 88, Sarajevo Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, kao i preslik tra`ene dokumentacije koji nije ovjeren, ne}e se razmatrati. Rujan 2011. godine RAVNATELJ Neven Ak{amija

WVWZZZ3BZ491601108 2004

PO[TOVANI ^ITAOCI!

OSLOBO\ENJE

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: Banka Valuta Broj ra~una

Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{it }e se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO SPARKASSE BANK DD SARAJEVO

KM

3383202250044019

KM

1990490005630121

UPLATE U INOSTRANSTVU:
- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

DNEVNI LIST O SLOBO\ENJE (svaki dan) 6 mjeseci 12 mjeseci

KM 60,00 120,00

EUR 31,00 61,00

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I
Za{to treba jesti ribu?

45

Nekoliko prijedloga dizajnera enterijera

NOVOSTI I PREPORUKE

Drvo unosi toplinu u va{ dom
Nema boljeg na~ina za osvje`enje prostora od dovo|enja prirode u stan
Trik sa `ivim bojama koje plijene pa`nju, koriste mnogi dizajneri interijera kako bi domu podarili topliju notu. Dom se mo`e u~initi ugodnijim mjestom za `ivot samo jednim potezom ili tek nekoliko njih, odaberete li jarkozelenu za samo polovinu jednog zida u kuhinji ili dnevnoj sobi. Nakon bojenja, ta~no na polovinu zida, gdje se preklapaju zelena i bije la, sta vi te bijelu drvenu dasku koja }e po slu`iti kao po li ca. Nju mo`ete ukrasiti ove}im terarijem, jer nema boljeg na~ina za osvje`iti prostor od dovo|enja prirode u stan. nude razne mogu}nosti pri ure|enju interijera. Idealna je kombinacija boje kafe i tamnosme|e, uz dodatak brojnih slika i knjiga. Drvo je nezamjenjiv materijal pri ure|enju prostora. Njegovoj prirodnoj boji dodajte tamnosme|u i suprotstavite bijelu. Kako bijeli namje{taj i bjelina na zidovima ne bi djelovali sterilno, najdra`u fotelju presvucite nekim {arenim uzorkom. Samo jedna takva intervencija dovoljna je da se u prostoru osjeti svje`ina zbog novoga komada namje{taja. Ne ki lju di vo le mo za ikplo~ice u kupaonici, neki hladni minimalizam, a neki vintage komade namje{taja, poput starog ogledala. Takvi primjerci daju trenuta~an {arm prostoru. Isto je i sa starinskim stoli}em ili policama.

Osobe koje nekoliko puta sedmi~no konzumiraju ribu su pod manjim rizikom da do`ive {log, nego one koje ribu jedu rijetko ili nikako, poru~uju {vedski stru~njaci. Njihov zaklju~ak bazira se na analizi rezultata petnaest studija, obavljenih u SAD-u, Evropi, Japanu i Kini, u kojima su ispitanici dali podatke o konzumiranju ribe, a zatim bili pra}eni izme|u ~etiri i trideset godina.

Ta ideja je sjajna ako je ve}ina namje{taja bijele ili neke druge svijetle boje. Ako ima te ta mni ji namje{taj, skladnije je odlu~iti se za, na primjer, ugasli `utonarand`asti zid, savjetuju dizajneri. Nisu svi ljudi ljubitelji boja, a sme|a i sve njezine nijanse,

Ovim istra`ivanjima je bilo obuhva}eno blizu 400.000 osoba, starosti od 30 do 103 godine. Zaklju~eno je da su dva do tri obroka ribe sedmi~no, dovoljna da se rizik od {loga smanji za 12 odsto. Procjenjuje se da su za to najzaslu`nije omega-3 masne kiseline iz ribe, kao i vitamin D, selen i neki tipovi proteina karakteristi~nih za riblje meso. Najblagotovornije preventivno dejstvo protiv {loga ima “masna“ riba, naro~ito losos i haringa. [vedski tim nagla{ava da kada je riba spremljena pr`enjem, izostaje svako preventivno dejstvo protiv {loga.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Mantil je uvijek u dala ki{a ilidu til je svake jesetren ne, man Pa
ni u prvom planu! Ovaj svevremeni komad odje}e mo`e da se nosi u najelegantnijim poslovnim kombinacijama, ba{ kao i u opu{tenijim dnevnim varijantama, u kombinaciji sa d`insom. Svaka `ena bi trebalo da ima dva mantila, crni i be`, a smjelije dame ove sezone mogu da se odlu~e za modele jarkih boja, poput crvene i narand`aste. Veoma je va`no znati to da suknja koja se nosi ispod mantila ne smije da viri ispod njega (mo`e ~ak da bude i malo kra}a). Ovogodi{nji modeli mantila nose se ~vrsto vezani u struku i moraju imati kai{, koji }e pomo}i da se napravi figura u obliku pje{~anog sata. Ukoliko volite eleganciju, predla`emo da na rever stavite neki lijep i upadljiv bro{.

Nova maskara u {est mjeseci
Puder u kamenu ne traje du`e od godinu. Obi~no se pred kraj sadr`ina istanji i raspadne, pa ga je nemogu}e nositi u torbici. Ali, ostatke mo`ete da sa~uvate i koristite kod ku}e. Korektor za podo~njake mo`e da potraje oko osam mjeseci. Ako koristite onaj u stiku, koji izgleda kao ru`, mo`ete da izgrebete ostatke i stavite ga u malu plasti~nu kutiju. Istovremeno, korektore u tubama te{ko je upotrijebiti do kraja. Rumenilo traje oko godinu. Ako imate omiljeno, koje koristite svakodnevno, isprobajte isti trik kao sa puderom, ali ako koristite kremasto rumenilo, onda {tapi}ima za u{i izgrebete ostatke, koji se nalaze uz ivicu teglice, i koristite ga dok sve ne potro{ite. Teglicu sa~uvajte i koristite kasnije. Maskaru bi trebalo mijenjati na svakih {est mjeseci, budu}i da je nosimo tako blizu o~iju.

Slana torta od {pageta
Potrebno:
280 g {pageta 300 g paradajz-pirea 1 re`anj bijelog luka 1glavica luka 4 lista bosiljka ka{ika bra{na na vrh no`a soli 2 dl mlijeka za be{amel sos 2 ka{ike pavlake 4 jaja 80 g parmezana 40 g struganog ka~kavalja maslinovo ulje ka{ika prezle so i biber

Priprema:
[pagete skuhajte “al dente“ u klju~aloj slanoj vodi, ocijedite i ohladite pod mlazom hladne vode i odmah za~inite s dvije ka{ike maslinovog ulja. Na tri ka{ike vrelog ulja zajedno izdinstajte sjeckani bijeli i crni luk, dodajte paradajz-pire, kuhajte pet minuta, posolite, pobiberite i isklju~ite ringlu. Na malo vrelog ulja propr`ite bra{no i postepeno sipajte mlijeko, uz stalno mije{anje da se ne naprave grudvice. Posolite, promije{ajte i ovako pripremljen be{amel sos umije{ajte u sos od paradajza. Dodajte isjeckane listi}e bosiljka, pavlaku i jaja koja ste umutili sa struganim sirom. Posolite, pobiberite, stavite {pagete i sve sna`no promije{ajte. Okrugli pleh podma`ite, pospite prezlom i u njega sipajte pripremljene {pagete. Pecite 45 minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni.

46

KORAK NAPRIJED Nove Zotac kartice
Kompanija Zotac predstavila je dvije nove, GeForce GT 520 kartice, jednu koja koristi PCI interfejs i drugu koju odlikuje PCI-Express. Namijenjene za stare i/ili veoma kompaktne sisteme, nove GT 520 kartice karakteri{u 48 CUDA jezgra, 810/1620MHz brzina radnog takta GPU/shader-a, 64-bitni memorijski interfejs, 512MB DDR3 VRAM ~ija je brzina radnog takta 1333MHz kao i D-Sub, DVI i HDMI izlazi. PCI model se isporu~uje sa pasivnim kulerom sa jednim slotom, dok je PCIe x1 verzija opremljena aktivnim kulerom, tako|er sa jednim slotom. Jo{ nije najavljen datum dostupnosti ovih kartica niti cijene po kojima }e se prodavati.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Unapre|ivanje Firefox dodataka
Mozilla planira obuhvatiti problem kompatibilnosti Firefox dodataka u okviru novih verzija budu}i da se one sve ~e{}e objavljuju. Mozilla je ovog ljeta objavila kontroverzan plan o objavljivanju novih verzija Firefoxa koje se objavljuju svakih {est sedmica. Ideja je da se {to je ~e{}e mogu}e unapre|uje funkcionalnost koja se obezbje|uje korisnicima. U nekim slu~ajevima te izmjene su bile od velike koristi za korisnike koji `ele da unaprijede pretra`iva~, dok se u nekim slu~ajevima to pokazivalo i kao problem. Mozilla }e se od sada fokusirati na obezbje|ivanje kompatibilnosti za Firefox dodatke u okviru novih verzija.

Dead Island film
Dead Island je predstavljen po~etkom mjeseca za Xbox 360, PlayStation 3 i PC i zabilje`io je odli~an prijem i odli~ne komentare uprkos raznim tvrdnjama o ugro`enim PC fajlovima. Lionsgate je najavio da je donesena odluka o snimanju filma baziranog na Dead Island videoigri. Ovaj film je u svojoj ranoj fazi razvoja, pa tako nikakve informacije jo{ nisu objavljene. Snimanje ovog filma bi}e vo|eno od producenta The Mummy filma, Sean Daniela i njegove kompanije Sean Daniel Company. Njemu }e se u radu pridru`iti i Stefan Sonnenfeld koji je radio na filmovima “Pirati sa Kariba” i “X-Men” .

IBM i Intel investiraju 4,4 biliona dolara
Grupavelikihproizvo|a~apoluprovodnika na ~ijem~elu su Intel, IBM i Globalfoundriesplanira da investira4.4 milijardedolarau istra`iva~ko-razvojnicentarkoji se nalazi u New Yorku. Ova petogodi{nja investicija namijenjena je za dalje {irenje centra koji je u najve}ojmjerivezan za IBM i Globalfoundries. Sredstva}e bitipodijeljena na dva projekta. Jedanvodikompanija IBM i on }e bitifokusiran na izradusljede}edvijegeneracijera~unarskih~ipova, dok je drugiprojekat zajedni~ki napor kompanija Intel, IBM, TaiwanSemiconductorManufacturing, Globalfoundries i Samsung i fokusira}e se na prebacivanje trenutne tehnologije na napredniju 450 mm tehnologiju izrade.

Za `ene koje u`ivaju u igricama

Ru`i~asti fantom
Premda nije neka novost da se sve vi{e predstavnica nje`nijeg spola hvata tastature i mi{a u svrhu igranja, obi~no je rije~ o naslovima kao {to su Sims ili kakve nezahtjevne igre u Flashu. S druge strane, postoji i dobar dio virtualnih ratnica koje za u`ivanje u igrama moraju koristiti malo ozbiljniji ra~unalni hardver. Upravo takvim djevojkama NZXT je namijenio novu varijantu svog ku}i{ta Phantom. Novo ku}i{te specifi~no je po sjajnoj ru`i~astoj boji, kojom su prekriveni svi vanjski i unutra{nji metalni dijelovi. Tvorni~ki je opremljeno s tri 120-milimetarska i jednim 200-milimetarskim ventilatorom. Dva manja se nalaze u bo~noj stranici, jedan manji straga, a na krov je postavljen 200-milimetarski model. Na krov je mogu}e naknadno instalirati jo{ jedan ventilator istih gabarita dok je bo~ne ventilatore mogu}e zamijeniti s 200 ili 230-milimetarskim modelom. Kako ventilatori ne bi proizvodili previ{e buke, u ku}i{te je ugra|en petokanalni kontroler za regulaciju brzine ventilatora koji na svakom kanalu mo`e isporu~iti do 20 W snage. U Phantom je mogu}e ugraditi do 5,25-in~ni i sedam 3,5in~nih pogona. Sekundardni kavez za diskove s dva mjesta mogu}e je izvaditi iz ku}i{ta u slu~aju instalacije vrlo dugog napajanja. [to se ti~e ponude vanjskih konektora, tu su USB2.0, USB3.0, eSATA i audio. Prema slu`benom sao{tenju, za ru`i~asto je igra~ko ku}i {te po tre bno iz dvo ji ti 139,9 eura.

Televizija u Xboxu

Prema pisanju Bloomberga, Microsoft planira pokretanje internetske televizijske usluge koja bi bila ugra|ena u platformu Xbox Live. Navodno Microsoft ve} vodi pregovore s brojnim kompanijama koje proizvode odgovraju}e sadr`aje te s pru`ateljima internetskih usluga poput Comcasta i Verizon Communicationsa. Ponuda programa trebala bi uklju~ivati muziku, filmove, sport, i TV emisije. Bloomberg, tako|er navodi kako se o~ekuje da }e Microsoft potpisati ugovore o licenciranju s Time Warnerovim kablovskim kanalom HBO, Sony Picturesovom streaming uslugom Crackle i NBC Universalovom mre`om Bravo. O~ekuje se kako bi Microsoftova televizijska usluga mogla po~eti s radom tokom jeseni.

10-in~ni Kindle Fire uskoro?

Ferrari F1 Wheel Add-on
^inilo se u prvi tren da je Thrustmasterova odluka da napravi vjernu repliku palice i gasa iz kokpita A-10 Warthoga odstupanje od uobi~ajenog kursa kompanije, ali izlazak Ferrari F1 Wheel Addona, kako je puno ime ovoga ure|aja, otklonio je ove sumnje. Thrustmaster je odlu~io svima u industriji pokazati kako se prave vjerne igra}e replike pravih upravlja~a, bez kompromisa. Radi se o replici Ferrarija 150 Italia, a namijenjen je vlasnicima upravlja~a T500 RS na kojem generi~ki volan mijenjaju replikom pravoga. Navodno je zamjena zahvaljuju}i Quick Release mehanizmu mogu}a u svega nekoliko sekundi, valjda za uvje`bani tim mehani~ara… Ure|aj se mo`e koristiti u dva moda - jedan koji je istovremeno kompatibilan s PC-om i PS3 (13 aktivnih dugmadi i 3 D-pada) odnosno napredni mod samo za PC sa 25 aktivnih dugmi}a i jednim D-padom. Prodaja po~inje u oktobru, cijena 200 dolara (tome treba dodati cijenu i Thrustmastera T500 RS na koji se ovo monti ra). Na Thrus tmas te ro vim stranicama ka`u da je prije kori{tenja F1 Wheela potrebno prvo napraviti a`uriranje firmwarea T500 RS. Prema pisanju Digitimesa, koji se poziva na industriji bliske izvore, ve} krajem godine Amazon bi mogao primiti prve isporuke 10-in~nog izdanja tableta Fire. Proizvodnja ve}eg modela trebala bi biti outsourcana Foxconnu. Foxconn je dugogodi{nji proizvo|a~ Amazonovih ~ita~a e-knjiga Kindle, a navodno je kompaniji ponu|ena i proizvodnja nedavno predstavljenog 7-in~nog Kindlea Fire. Ipak, kako je ve}inu Foxconnovih proizvodnih kapaciteta preuzeo iPad, kompanija je bila primorana odbiti Amazon, a proizvodnju je stoga preuzela Quanta Computer. Iz Foxconna su odbili komentarisati ove navode.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

47

48

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK
SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMISANJE

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDZA MUNICIPALITY MAYOR
SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMISANJE

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 5. Pravilnika o stipendiranju talentovanih u~enika i studenata (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/05 i 21/11), op}inski na~elnik Op}ine Ilid`a na prijedlog Slu`be za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje raspisuje

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA BH TELECOMA SA PODRU^JA NOVOG TRAVNIKA
Obavje{tavamo korisnike BH Telecoma da }e u ponedjeljak, 3. 10. 2011. godine, u terminu od 10 do 14 sati, do}i do djelimi~nog prekida rada BH Line i BiHnet mre`e na podru~ju Opara (op}ina Novi Travnik), zbog radova na opti~kom kablu. Zahvaljujemo na{im korisnicima na razumijevanju. BH Telecom
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES

K O N K U R S
za stipendiranje talentovanih u~enika u srednjem i studenata u visoko{kolskom obrazovanju u {kolskoj/akademskoj 2011/2012. godini Pravo u~e{}a na konkursu za stipendiranje imaju u~enici i studenti koji ispunjavaju slijede}e kriterije i to: a) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; b) da imaju prebivali{te na podru~ju op}ine Ilid`a; c) da su redovni u~enici srednjih {kola Kantona Sarajevo i redovni studenti visoko{kolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ili javnih fakulteta koji ne postoje na Univerzitetu u Sarajevu, a nalaze se na podru~ju Bosne i Hercegovine; d) da su u prethodnoj {kolskoj/akademskoj godini imali slijede}i uspjeh u {koli, odnosno fakultetu i to: 1. u~enici prvih razreda srednjih {kola koji su u svih osam razreda osnovne {kole imali prosje~nu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno, 2. u~enici drugog, tre}eg i ~etvrtog razreda srednjih {kola koji su u prethodnom razredu ostvarili prosje~nu ocjenu 5,0 i ocjenu vladanja primjerno, 3. redovni studenti prve godine studija koji su u zavr{nom razredu srednje {kole imali prosje~nu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno te da nisu obnavljali godinu, 4. redovni studenti tehni~kih fakulteta, medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatolo{ki, farmaceutski i veterinarski fakultet) i filozofski fakultet — odsjek germanistike i anglistike sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje 8,0 koji nisu obnovili godinu, e) da nisu korisnici stipendije po istom osnovu. U {kolskoj/akademskoj 2011/2012. godini stipendirat }e se: a) Srednje obrazovanje - 15 u~enika I razreda - 15 u~enika II razreda - 15 u~enika III razreda - 15 u~enika IV razreda b) Visoko obrazovanje - 15 studenata I godine - 15 studenata II godine - 15 studenata III godine - 15 studenata IV godine - 15 studenata V godine - 7 studenata VI godine U svih {est godina studija stipendirat }e se po 7 studenata tehni~kih fakulteta, medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatolo{ki, farmaceutski i veterinarski fakultet) i filozofskog fakulteta - odsjek germanistike i anglistike, kao i po 8 studenata ostalih fakulteta za prvih pet godina studija. Ukoliko iz odre|enog razreda ili godine studija nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije Pravilnika, stipendija }e se dodijeliti u~eniku- studentu iz druge godine {kolovanja-studija, a koji ispunjava kriterije propisane Pravilnikom. Prednost imaju kandidati koji su u 2010/2011. {kolskoj godini bili u~enici generacije i ispunjavaju kriterije konkursa kao i kandidati sa ve}om prosje~nom ocjenom, a ako imaju istu prosje~nu ocjenu prednost imaju kandidati ~iji je porodi~ni standard ni`i, odnosno mjese~no primanje po ~lanu porodice manje. Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje. Stipendija se dodjeljuje za jednu nastavnu godinu i ispla}ivat }e se 10 mjeseci. Planom stipendiranja talentovanih u~enika u srednjem i studenata u visoko{kolskom obrazovanju za {kolsku/akademsku 2011/2012. („Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 17/11) odre|eno je da visina mjese~ne stipendije za u~enike iznosi 75,00 KM, a za studente 100,00 KM. Uz ispunjenu prijavu na konkurs (obrazac prijave uzeti u Centru za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Ilid`a) kandidati trebaju dostaviti slijede}e: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH ili kopiju li~ne karte (CIPS), 2. Prijavu mjesta prebivali{ta, 3. Potvrdu o upisu u {kolsku/akademsku 2011/2012. godinu kao redovan u~enik- student, 4. - Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u svih osam razreda osnovne {kole za u~enike prvog razreda srednje {kole, - Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u {kolskoj 2010/2011. godini za u~enike drugog, tre}eg, ~etvrtog razreda srednje {kole i studente prve godine studija, - Uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2010/2011. godini za studente, 5. Diplomu o izboru u~enika generacije u {kolskoj 2010/2011. godini (ukoliko je posjeduje), 6. Izjavu o zajedni~kom doma}instvu — ku}na lista, 7. Dokaz o ukupnim primanjima za svakog ~lana doma}instva (za zaposlene ~lanove doma}instva platnu listu za posljednji mjesec sa ukupnim neto primanjima, za primaoce penzije/invalidnine posljednji ~ek, a za nezaposlene uvjerenje o nezaposlenosti JU “Slu`be za zapo{ljavanje” Kantona Sarajevo — Biro Ilid`a ili izjavu o nezaposlenosti ovjerenu od op}inskog organa). Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci. Dokumenta dostavljena uz prijavu na konkurs se ne vra}aju. Rok za podno{enje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objave konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u Centar za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Ilid`a ili putem po{te na adresu Op}ine Ilid`a, ul. Butmirska cesta 12. Ilid`a. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Slu`bi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Op}ine Ilid`a, ul. Butmirska cesta 12 (telefon 775-717, 775-718, 775-720). OP]INSKI NA^ELNIK Prof. dr. Senaid Memi}
Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. 00387 33 637-580, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba; e-mail obraz@bih.net.ba

Broj: 03-36-2-170-1531/11 Sarajevo, 30.09.2011. godine

OBAV J E [ T E N J E
Obavje{tavamo podnosioce prijava/zahtjeva/projekata na „Javni oglas za programe pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku“, broj: 03-36-2-170/11 od 20.04.2011. godine, da su utvr|ene rangliste potencijalnih korisnika pomo}i objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, kao i oglasnim plo~ama u op{tinama povratka na podru~ju Republike Srpske. MINISTAR Adil Osmanovi}

OSNOVNA MUZI^KA [KOLA TRAVNIK Na osnovu ~lana 74. Zakona o osnovnim {kolama SBK/KSB, ~lana 120. Pravila {kole i odluke Upravnog odbora OM[ Travnik, broj 173/11 raspisije se

KONKURS
za direktora {kole Kandidati trebaju da ispunjavaju slijede}e uslove: - da je dr`avljanin BiH - da ispunjava uslove za nastavnika - da ima VII stepen stru~ne spreme - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u odgojno — obrazovnom radu, a isti~e se svojim radom, sposobnostima za organizovanje odgojno — obrazovnog rada {kole i pedago{koj teoriji i praksi - polo`en stru~ni ispit - da nema krivi~ni dosije Uz prijavu na konkurs, koja sadr`i kra}u biografiju, kandidati su du`ni dostaviti: dokaz o stru~noj spremi, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, dokaz o radnom iskustvu u odgojno — obrazovnom radu, ljekarsko uvjerenje, dokaz o rezultatima u pedago{koj teoriji i praksi, rodni list, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. Dokumentacija mora biti originalna i ili ovjerene kopije, s tim da rodni list, uvjerenje o dr`avljanstvu, ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ne mogu biti stariji od {est(6) mjeseci. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Nepotpurno i neblaogovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: Osnovna muzi~ka {kola Travnik Luka~ka broj 6, 72270 Travnik.

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-11-000159 @ep~e, 19. 9. 2011. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJ AVL J UJ E
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000159, po zahtjevu Be~i} Nermina, sina Ned`iba, iz Begovog Hana, op}ina @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 791 katastarska op}ina Mra~aj, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 387/155 naziv parcele "Zgon-Stam-posl.obj." kulture ku}a i zgrada povr{ine 131 m2 i dvori{te povr{ine 121 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Be~i} Nermin, sin Ned`iba, iz Begovog Hana, op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 3. oktobar 2011. Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (LIX)

FELJTON
Umro italijanski fratar \ovani Bernardone, poznat kao Franjo Asi{ki, osniva~ rimokatoli~kog franjeva~kog reda. Predvo|eni vladikom Petrom I Petrovi}em Njego{em, Crnogorci na Krusima porazili vi{estruko brojnije snage skadarskog pa{e Mahmuta Bu{atlije, koji je i poginuo u toj bici. Skup{tina Meksika usvojila Ustav, prema kojem je ta dr`ava postala nezavisna federativna republika pod nazivom Sjedinjene Dr`ave Meksika. Mirovnim ugovorom u Be~u, kojim je okon~an sedmonedjeljni rat Italije i Austrije, Italiji pripali oblast Veneto i grad Venecija. Ro|en njema~ki novinar Karl fon Osjecki, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1935. Zbog pacifisti~kog djelovanja nacisti ga 1933. zatvorili u koncentracioni logor. Umro 1938. od posljedica mu~enja. Na radio konferenciji u Berlinu SOS ustanovljen kao me|unarodni signal za pomo}. Naj~e{}e se tuma~i kao skra}enica engleskih rije~i Save Our Souls. Konvecnija stupila na snagu u julu 1908. Iz Va{ingtona prvi put putem telefona poslan faksimil fotografije. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promijenila naziv u Kraljevina Jugoslavija, dr`avna teritorija podijeljena na devet oblasti, banovina. Irak, po isteku britanskog mandata, stekao nezavisnost i postao ~lan Lige naroda. Nijemci konstruirali prvi avion na mlazni pogon ME-262. Prva radiostanica u SAD-u (WERD), ~iji je vlasnik bio crnac, po~ela emitirati program. Velika Britanija na ostrvima Monte Belo, pored sjeverozapadne obale Australije, isprobala svoju prvu atomsku bombu. Predsjednik Perua Fernando Belaunde Teri oboren sa vlasti u vojnom udaru Nacionalne revolucionarne hunte, pod vo|stvom generala Huana Velaska Alvarada. Po dolasku na vlast, vojna hunta nacionalizovala petrolejske izvore i po~ela da provodi sveobuhvatnu agrarnu reformu. Umro srpski knji`evni i pozori{ni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Velibor Gligori}. Poslije sedam mjeseci, irski nacionalisti u zatvoru Mejz u Belfastu obustavili {trajk gla|u protiv britanskih vlasti, tokom kojeg je umrlo 10 {trajka~a. U okru`nom sudu u Pri{tini po~elo su|enje Azemu Vlasiju i trinaestorici kosovskih Albanaca. Optu`be se odnosile na kontrarevolucionarno djelovanje i organizovanje {trajka albanskih rudara u rudniku Stari Trg. Isto~na i Zapadna Njema~ka se, poslije 45 godina, ponovo zvani~no ujedinile. Neformalno ujedinjenje po~elo 9. novembra 1989, po padu Berlinskog zida. Predsjedni{tvo SFRJ u nepotpunom sastavu odlu~ilo da pre|e na rad u uslovima neposredne ratne opasnosti, ocijeniv{i da je gra|anski rat na pomolu i da su se za takav rad stekli uslovi predvi|eni Ustavom. Od tada, sjednicama Predsjedni{tva prisustvovali samo ~lanovi iz Srbije, Vojvodine, Kosova i Crne Gore, Predsjedni{tvo dobilo atribut “krnje“. Japanski voz na magnetnim jastucima brzinom od 451 kilometar na sat oborio svjetski rekord, na eksperimentalnoj `eljezni~koj dionici zapadno od Tokija. U saobra}ajnoj nesre}i na ibarskoj magistrali kod Lazarevca poginula ~etiri ~lana Srpskog pokreta obnove, jedne od najja~ih opozicionih politi~kih stranaka u Srbiji. Predsjednik stranke Vuk Dra{kovi}, tom prilikom lak{e povrije|en, optu`io vlasti Srbije za ubistvo i atentat. Prvi put poslije Drugog svjetskog rata na parlamentarnim izborima u Austriji, nacionalisti~ka Slobodarska partija Jerga Hajdera postala druga po snazi u parlamentu i dobila mogu}nost da u~estvuje u formiranju vlade.

49

Uz molitvu Sijuksa
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakog dana - od ~asa kad je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, ~etvrtak je, 26. maj 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

1226. 1796. 1824. 1866. 1888. 1906. 1922. 1929. 1932. 1944. 1949. 1952. 1968. 1977. 1981. 1989. 1990. 1991.

NA DANA[NJI DAN

S. A. Jesenjin

1895.

Po ku {avao sam sino} da se dnem za sto i da opi {em jo{ jedan od susreta sa advoka tom dr. Soyerom, ali mi se nije dalo. Ne, nisam deprimiran tokom razgovora i neizvesno{}u „slu~aja Divjak“. Jednostavno, svi poku{aji da se be ube dim da tre ba pi sa ti bili su neuspe{ni. Odgovarao sam na e-mail poru ke, „listao“ elektronske novine, nastavio sa ~itanjem knjige „Muzej nevinosti“, ali nikako da se uhva tim pi sa nja za fe ljton. Za to sam ovog ju tra „hra bro“ kre nuo u pi sa nje uz podr{ku Molitve Siox Indija naca: „Bo`e, podaj mi mirno}u da podnosim stvari koje ne mogu promeniti; Podaj mi hrabrosti da promenim stvari koje mogu promeniti; Podaj mi mudrosti da razlikujem jedno od drugog.“ Dok ovo pi{em setih se da je pre 4-5 godina jedan od srpskih par la men ta ra ca u Parlamentu BiH, citirao gornju molitvu, kao mudrost jednog Srbina! Kada sam mu to, pris toj no, pri go vo rio, mrtvo-hladno je odgovorio: „Kakve to veze ima ko je rekao!“ Ja Mo li tvu ko ris tim – da podnesem stvari koje ne mogu promeniti!

Dan D
Ambasador Hrle i ja smo dan D – 25. maj, a na Titov ro|endan (koga su mi ~estitali Veljo, Meho, Edo) smatra li odlu~uju}im za mo ju sudbinu. Ovo sudbinu napisah, jer ne se tih se dru ge re~i, ali u nju ne verujem. Elem, profesor je nekoliko puta rekao, da, ako sve bude uredu (!?), ovo se mo`e zavr{iti za 5-6 sedmica! Ju~e je odr`an sastanak izme|u austrijskih ministarstava vanjskih poslova i pravde. Ovo prvo je pokazalo „simpatije“ povodom „slu~aja“, dok Ministarstvo pravde insistira na vo|enju postupka u vezi s dva zahteva za ekstradiciju! Tako nam objasni dr. Soyer, ali nam ne kaza odakle mu ta informacija!? Evo, opet usklik i znak pi ta nja. U ne ko li ko navrata, povisiv{i glas, insistirao sam: „Ja ho}u da se vratim u Sarajevo {to pre, ne interesuje me strategija i va-

ri jan te ko je ima te!“ „Ja to ~inim, ali te {ko ide!“ „To zna~i da ne mo`emo tu`iti grani~nu policiju Austrije koja je zadr`ala Divjaka?“ pita am ba sa dor. „Da, da, to je propalo onog momenta kada je poslat zahtev Bari{e ^olaka!“, veoma nervozno odgovori advokat. A, ono Bari{a ^olak, izgovorio je pravilno, sigurno ga to ime proganja u ovom procesu. Za utehu, vi{e puta je ponovio, ne znam otkuda ta sigurnost, da }u sigurno biti poslat u Sarajevo, „bez lisica na rukama!“. ^uj, lisice! A, {ta ja znam {ta }e Tu`ila{tvo odlu~iti kad se bu dem na {ao na Sa ra jev skom aerodromu! Ja razmi{ljao, planirao da se vratim automobilom, advokat ka`e: „Mogli bi vas uhvatiti u Sloveniji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj. Samo avionom, nikako autom!“, o{tro upozorava advo kat. Ve ruj te mi na re~, jedva sam ~ekao da zavr{i njegovu pri~u o „strategiji“ jer sam, izvinite dr Soyer, , ovo do`iveo kao presipanje iz {upljeg u prazno. „Kada se ponovno vidimo?“, pita gospo din Hrle. Ra me ni ma advokat pokazuje da se ne zna! „Bo`e, po daj mi mir no}u da podnosim stvari koje ne mogu promeniti!“ Sre}om, veoma dobro „razlikujem jedno od drugog“, tako da sam okrenut sinergiji pozitivnog.

Be~ke Sarajlije
Pored toga {to sam svakodnevno putem skypa u kontaktu sa Udru`enjem, imam i redovne kontakte sa drugom Veljom, koji mi prenosi pozdrave zajedni~kih prijatelja, na jutarnjoj i ve~ernjoj vezi sam sa suprugom i sestrom Nadom i sinovima. Supruga mi prenosi pozdrave od ko m{i ja Ki me te, Je li ce, Re{ada, iz Drvoprometa, od \e~evi}a, Tarika, stakloresca, prodava~a novina, njene doktorice... Dobijam brojne poruke od poznatih i nepoznatih. Najlep{e su mi od stipen dis ta! Sve ovo je ogro mna, nerazru{iva brana protiv po li ti~ke igre mog vra}anja u BiH. Kada }u u Sarajevo? Pitam se, da li smem sebi dozvoliti krizu? Psiholo{ku, depresivnu, malodu{nu i ne znam ka kve jo{ mo gu bi ti krize. „Borim se, borim, sa

so bom...“, ka`e ta mo ne ka pesma. A, desi mi se povremeno, sat, dva, tri! Strovalim se u krevet, malo se dru`im sa Pamukom, „zalepim“ kapke, pomislim na svoje, na raju, na one koje volim i koji me vole. Katkad me san „preba ci“ – {e tam {u mar ci ma, tr~ika ju i mla di i sta ri, ve}inom srednjih i malo starijih godina. A, najuspe{nija borba protiv stresa je pisanje fe ljto na za „Oslo bo|enje“, ako to glavna urednica bude `elela. Potpuno „razbijanje“ depresije zahvaljujem brojnim sarajevskim i bh. prijateljima. Ve}inom su to oni koji su pritiskom raznih vojski i „trbu hom za kru hom“ u Be~u od 6-15 godina. Mnogi su i ve oma uspe {ni, ugla vnom ugostitelji. Pozvao me Ne{o iz ambasade i ka`e: „Ima dvojica Saraj li ja iz MUP-a Kan to na, ho}e da vas vi de!“ „Na ra vno!“, prihvatam ali ne znam o kojim se to ljudima radi. Po mom obi~aju, nalazimo se u slasti~arni Sacher. Srda~no se poz drav lja mo, kao da se poznajemo ve} du`e vremena. Obojica su u ratu bila u specijalnoj jedinici MUP-a. Radi se o Vahidu ]osi}u, policijskom komesaru MUP-a Kantona Sarajevo i D`aferu Hrva tu, na~el ni ku se kto ra kriminalisti~ke policije MUPa Kan to na Sa ra je vo. Njih dvojica bili u Finskoj na nekoj kon fe ren ci ji, pa, po {to su imali 3-4 sata do leta za Sarajevo, po`eleli da me vide!! Moje zadovoljstvo bilo je veliko; kako i ne bi, sarajevski borci, policajci, po`eleli da vide saborca! Ja sam bio ponosan, a siguran sam da bi to bio svako od vas ~italaca. Irfana i mene put je vodio na ve~eru, le p{e je re}i u „be~ku“ porodicu poreklom iz Sarajeva. To je porodica Schafhausen-Jusi}, ]azim i Mera. Dovezao nas sin Kenan. Gospo|a Jusi} pripremila pravu bosansku sofru. Merin brat Sibo Kahrovi} (neko ve~e smo bili u njegovoj kafani Galaksija na ve~eri!) jednog momenta ka`e: „Dosta ve} o ratu! Ima li {ta lep{e!“ Dvosatni boravak u porodici Jusi} pro{ao je veoma brzo. Ku}u napustih toplo se opra{taju}i sa Merom, Sibom i ]azimom, i veoma zadovoljan da sam potpuno zaboravio na depresiju.

Ro|en Sergej Aleksandrovi~ Jesenjin, jedan od najpopularnijih ruskih pjesnika 20. vijeka. Njegovo pjesni~ko djelo i njegov `ivot, okon~an samoubistvom u 30. godini, imali zna~ajan uticaj na evropsko pjesni{tvo.

Luj Aragon

1897.

Ro|en francuski pisac Luj Aragon, jedan od osniva~a dadaisti~kog i nadrealisti~kog pokreta. Od 1930, poslije u~e{}a na kongresu revolucionarnih pisaca u Harkovu, opredjeljuje se za socijalisti~ki realizam, a tokom Drugog svjetskog rata, uz Elijara, najzna~ajniji pjesnik Pokreta otpora.

Kiro Gligorov

1997. 1999. 1999.

1995.

Sutra...

...Uhap{en Ratko Mladi}

Predsjednik Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije Kiro Gligorov povrije|en u atentatu eksplozijom automobila bombe u centru Skoplja. Njegov voza~ i jedan prolaznik poginuli.

50

OGLASI

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 20. 6. 2011. godine FERK primio od JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda pod brojem 0603-617/19/11, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stav (2), odnosno ~lanom 29. stav (2) i (3) Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci, FERK je pregledao Zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom Zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a u Mostaru, Blajbur{kih `rtava br. 33. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni Zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktni interes da u~estvuju u postupku obnove dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 14. 10. 2011. godine, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti na brojeve faksa: 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 29.6.2011. godine FERK primio od JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda pod brojem 06-03655/22/11, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stav (2), odnosno ~lanom 29. stav (2) i (3) Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci, FERK je pregledao Zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom Zahtjevu, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a u Mostaru, Blajbur{kih `rtava br. 33. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni Zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktni interes da u~estvuju u postupku obnove dozvole, pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 14.10.2011. godine, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti na brojeve faksa: 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 21.7.2011. godine FERK primio od Repower Adria d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda pod brojem 06-03751/25/11, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stav (2), odnosno ~lanom 29. stav (2) i (3) Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a u Mostaru, Blajbur{kih `rtava br. 33. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktni interes da u~estvuju u postupku obnove dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 14.10.2011. godine, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti na brojeve faksa: 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 12.7.2011. godine FERK primio od “NATRON-HAYAT“ d.o.o. Maglaj Zahtjev za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije u proizvodnom objektu Elektrana I (instalisane snage 18,95 MW i mogu}e godi{nje proizvodnje elektri~ne energije 84.000 MWh) i Elektrane II (instalisane snage 25 MW i mogu}e godi{nje proizvodnje elektri~ne energije 187.680 MWh) pod brojem 06-03-707/23/11, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stav (2), odnosno ~lanom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a u Mostaru, Blajbur{kih `rtava br. 33. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktan interes da u~estvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 14.10.2011. godine, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i faksom na brojeve: 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

Dobro jutro uz
U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 27.6.2011. godine FERK primio od ^EZ BiH d.o.o Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-640/21/11, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stav (2) odnosno ~lanom 29. stav (2) i (3) Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola — licenci, FERK je pregledao Zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom Zahtjevu, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a u Mostaru, Blajbur{kih `rtava br. 33. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni Zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktan interes da u~estvuju u postupku izdavanja dozvole, pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 14.10.2011. godine na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti na brojeve faksa: 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

POSEBAN POPUST

za pla}anje unaprijed % pretplata do 6 mjeseci % pretplata do 12 mjeseci

10 20

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 10 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

u Va{em domu!

DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

JU Druga osnovna {kola Bugojno U skladu sa ~lanom 75. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK br: 11/01) i ~lanom 98. Pravila {kole, Upravni odbor Druge osnovne {kole Bugojno, na osnovu Odluke br. 285/11 od 26. 9. 2011. g. raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Druge osnovne {kole Bugojno Kandidati za direktora treba da ispunjavaju: a) op{te uslove predvi|ene zakonom b) posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK br. 11/01): - visoka ili vi{a stru~na sprema za nastavnika ili pedagoga - najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima - da se naro~ito isti~e svojim radom u pedago{koj teoriji i praksi - da nije osu|ivan za krivi~na djela i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak Kandidati trebaju prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - molba s kra}om biografijom, diploma o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija), dokaz o radnom sta`u, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, uvjerenje o neka`njavanju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Upravni odbor }e pisano obavijestiti kandidate o rezultatima konkursa u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili po{tom na adresu: JU Druga osnovna {kola Bugojno Ul. Armije BiH br. 7, 70 230 Bugojno

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM dvosoban stan ul. Novopazarska zvati od 18 do 21. Tel. 649-357. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 56m2, Dobrinja V, Trg grada Prato. Tel. 442-998, 062/139085. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515. IZ DA JEM po slo vni pros tor 47m2 + galerija, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, ul. Azize [a~irbegovi} bb — blizu Robota. Mob. 061/157-677 i 033/202-590. IZDAJEM jednosoban stan, privatna ku}a, studentima, Bistrik. Tel. 410-331. IZDAJEM pos. prostor 40m2, za gra nap, bli`e cen tru. Mob. 061/358-772. BA[^AR[IJA, izdajem dvosoban namje{ten stan, ostalo po dogovoru. Mob. 062/163-513. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale. Tel. 033/444993 i 061/312-610. IZDAJEM gara`u ulica F. Bluma. Tel: 810-716. IZDAJEM pos. prostor 16m2, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, A. [a}irbegovi}. Tel. 202590, 061/157-677. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici, ul. Zagreba~ka br. 2 C kod OHR-a. Mob. 061/581-303 Tel. 033/444-192. IZDAJEM jednosoban stan kod med. fakulteta, cijena 350 KM. Mob. 063/284-727. IZDAJEM namje{ten stan, studenticama, u~enicama, Bjelave[ekerova. Mob. 062/220-516. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici kod pijace, slobo dan od 15. 10. 2011. Tel. 061/190-008, 061/150-080. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa posebnim ulazom i plinskim grijanjem. Tel. 0337443620. IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru. Mob: 061/242-261. IZDAJEM namje{ten stan od 65m2 sa posebnim ulazom i pristupom internetu. Tel. 033/538-364. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, grijanje, pos. ulaz, S. Zajke. Mob. 061/149-442, 0617233948. IZDAJEM poslovni prostor na jako frekventom mjestu, Austrijski trg 17,5 m2 pogodan za sve namjene. tel. 06/906-914. IZDAJEM u Sarajevu u centru dvokrevetnu sobu nepu{a}ima, eta`no grijanjem. Tel. 033/217158,066/898-703. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i ka blov sku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574. IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`. grijanje, telefon, kab. TV, internet. Mob. 061/775-106, 657732. IZDAJEM namje{tenu sobu. Mob. 062/374-130. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM ekstra stan 80m2, ekstra povoljno za strance, poslovne ljude, kod Holiday Inna, Marijin dvor. Mob. 061/897-959. IZDAJEM povoljno pos. prostor 32m2 u Papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel: 643-515. IZDAJEM gara`u Aerodromsko naselje ul. Akifa [eremta. Tel: 0617897-959. IZDAJEM dvosoban stan 60 m2 nenamje{ten 1 sprat Ko{. Brdo ul. Antuna Hangija. Tel: 033/442998 i 062/139-085. IZDAJEM dvokrevetnu sobu studentima. Povoljno (100 KM po osobi). Tel: 062/975-087. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel: 033/205-396. KRANJ^EVI^EVA 43 izdajem poslovni prostor od 27 m2 za predstavni{tvo ili kancelariju. Tel. 455-374. IZDAJEM N1 du`e vrjeme komforan namje{ten stan 30 m2 na Malti. Tel: 033/219-260 i 062/296347. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `en skoj oso bi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZ DA JEM ga ra`u, pri va tna ku}a, na Grba vi ci I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i na Vracama, poseban ulaz. Tel. 033/972-299 i Mob. 061/610-906. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, mo`e i bra~ni par. Mob. 061/358-772. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `en skoj oso bi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine
Sepetareva. A. Jabu~ice. Kasindolska. Tel. 0617460-150. STANOVI 154, 117 m2, 100 m, 94, 90 m2, 87, 80, 75, 70 66 m2, 65 m2 40 m2, 39 m2. Tel: 061/460-150. KU]U PAZARI], vlastiti vodovod eta`no gri ja nje,ure|ena oku}nica 700 m2. Tel. 417-219. POSLOVNI prostor 7 m2 Dolac Malta Sarajevo. Tel: 061/237360. PRODAJEM dvosoban stan 44 m2 kod muzi~ke {kole 82.000 KM. Tel. 033/442-998 i 062/139085. PRODAJEM dvije parcele na Ni{i}ima u Bu`imu. Tel: 061/169833. ALIPA[INO — 54m2, 66m2 i 77m2, ^engi} Vila 64m2, Marijin dvor 86m2, Isto~no Sarajevo — 47m2 i 80m2, Dobrinja — 55m2, 68m2 i 88m2, Mejta{ 54m2, Grbavica — 73m2 i 131m2, Aneks 40m2, Pofali}i 40m2, Novo Sarajevo 32m2, Hrasno 38m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM ku}u sa oku}nicom u Kri`anima, 5 km od Tuzle, hitno i jeftino. 061/164-279. BREKA 101 m2 eta`ni 4 soban 2 balkona. Tel. 061/148-810. TI TO VA 80 m2 II kat 2250 KM/m2 i 147 m2 III kat 2400KM/m2.Tel: 061/148-810. KARINTONKA 75 m2 II kat 2 balkona, 3 soban + gara`a. Tel, 061/148-810. CENTAR 69 m2 II kata, 2 balkona, 3 so bni po vo ljno. Tel: 061/148-810. BJELAVE kod Medicine 50 m2 I kat 2 sobn, 2 stra ne 2150KM/m2. Tel. 061/148-810. BJELAVE Bosanska ku}a 64 m2 i 110 m2 ba{te Ko{evsko brdo 200 m2 ku}a i 200 m2 ba{te. Tel. 061/148-810. PRODAJEM ku}u: prizemlje, dva sprata, gara`a, ba{ta, parking, N. Breka. Mob. 061/141606. PRODAJEM stan na ^. Vili 48m2, 4 sprat sa liftom, 2 balkona, Hrasno 81m2, 8 sprat kod Bosmala, Hrasno 54m2, D`amijska 12 sprat i 71m2. tel. 063/556886, 062/649-370. PRODAJEM ku}u novije gradnje u op}ini centar Ul. Budakovi}i 300m2, ku}e i 470m2 dvori{ta, gara`a, terasa. Tel. 062/649370. PRODAJEM stanove u centru 58m2 Ko{evsko brdo, Ul. Juki~eva. tel. 061/072-845, 063/556886.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stanove u centru 43m2 + balkon i stan od 120m2 Ul. Skenderija i stanovi na Ciglanama 87m2, 78m2 i 79m2. Tel. 061/072-845, 063/556-886. PRODAJEM stanove na Grbavici 53m2 + balkon, Hamdije ^emerli}a 54m2, Ul. Kemala Kapetanovi}a 52m2, Ul. Grbavi~ka 57m2 Ra dni~ka. Tel. 062/649-370, 061/072-845. PRODAJEM stan 60m2 I sprat, 2 balkona, povoljno, centar. Tel. 066/843-158. PRODAJEM stan na Bjelavama kod stu den ski do mo va. tel. 062/264-203. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, Vasin han, Vlakovo, Ilid`a, vraca, Vikend ku}e: Pale — Potoci, Kriva~e, Gornji pribanj, gornja ~ar{ija — ku}a, Lukavica, Zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, reljevo, Rje~ica, Ili ja{, cen tar Ilid`a. Mob. 066/488-818. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, na 4 eta`e+oku}nice 300m2, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRO DA JEM dvo so ban stan 56m2 na Dolac Malti potpuno sre|en, cijena po dogovoru. Mob. 061/255-581. ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno, Z. od Bosne, prizemlje, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN 59m2, suteren, Socijalno, renoviran, adaptiran sav, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. PRO DA JEM dvo so ban stan 55m2 kod {kole na Ko{evskom brdu, 1650KM/m2. Tel. 061/571129. PRODAJEM ku}u evoeta`nu 155m2, ba{ta, gara`a, Vrbovska 19, 320.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM stan, ul. J. Vanca{a 17/I, 80m2, cen tar, 2.250 KM/m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM trosoban stan 77 m2 na Ci gla na ma. Mob: 062/681-989. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200829. SKENDERIJA — novogradnja, jednosoban stan 42m2 plus 6m2 ogra|enog balkona, eta`no grija nje. Mob. 062/788-975 i 061/213-052. NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo}njaka — ba{te, mogu}a prodaja i druge opcije. Mob. 061/352-112 i 061/157-718. PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel 061/274-189.

ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te, mijenjam za apartman na moru ili dvosoban stan u Sarajevu. Mob. 061/352-112 i 061/157-718. MIJENJAM stan u Sarajevu 52m2 za Banja Luku a mo`e i prodaja. Tel. 033/542-668.

PRODAJA
PRODAJEM ku}u 10x14, sa trosobnim stanom na spratu i pos. prostorom u prizemlju. Bakarevi}a 6, cijena 100.000 KM. Mob. 061/312-075. ANEKS, Vrbovska, 37m2, 65.000 KM. adaptiran. Mob. 062/383064. STAN 80m2, Mojmilo, ul. Olimpijska, cijena po dogovoru. Mob. 062/383-064. STAN 68m2, I sprat, Malta, E. [ehovi}a, 2.100 KM/m2. Mob. 062/383-064. PRODAJEM jednosoban namje{ten stan 38m2+balkon, adaptiran, Porodice Ribar 37/V, cijena 87.000 KM. Mob. 061/899-955 JEDNOSOBAN, novogradnja, Do bri nja IV, 37m2, 5 sprat, 55.000 KM. Mob. 062/383-064. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504. STAN 59m2, 4 sprat, Hrasno, ul. D`amijska, 125.000 KM. Mob. 062/383-064. VIKENDICA, centar Jahorine, 36m2+16m2 po dru ma. Mob. 062/383-064. STAN u no vo gra dnji 57m2, 65.000 eura, Pofali}i, iznad hotela Italija. Mob. 062/383-064. FOJNICA, ku}a na dva sprata 160m2+2 du nu ma ze mlje, vo}njak, ku}a po red ri je ke, 120.000 KM Mob. 062/383-064. KU]A, Centar, ^obanija, dvije eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRO DA JEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. NA VI[NJIKU prodajem stan dvosoban komforan 64 m2. Tel: 066/321-485. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. PRODAJEM restoran 157 m2 mo`e i za druge svrhe B. Begi}a Ko{evsko brdo. Tel: 061/460150. KU]E ALIFAKOVAC Pofali}i

PONUDA
CENTAR, ul. Bolni~ka, konforan namje{ten stan 80m2, kablovska, centralno grijanje, blindo vrata. Mob. 061/202-285. IZDAJEM manji dvosoban stan, bosanska ku}a blizu studentski domova na Bjelavama, kablovska, internet...Tel. 062/450-678. IZDAJEM tri poslovna prostora u zgradi Papagajka, svaki povr{ine 20m2. Tel. 535-165. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u bli zi ni Pe ni ja. Tel. 033/470-741. IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Ulica Jovana Bijeli}a. Tel. 061/160-609. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, eta`no grijanje, poseban ulaz, Donji Vele{i}i. Tel. 033/200-455. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM namje{ten stan 64m2 na Otoci i 73m2 na Vracama. Tel. 061/375-787. HITNO tra`im cimerku u dvosobnom stanu, c.g. povoljno. Tel. 061/438-681 i 033/442-331. IZDAJEM trosoban stan namje{ten zaseban ulaz u ul. Porodice Faht 68 pogodan studentima. Tel: 061/538-905. IZDAJEM garsonjeru na ko{evskom brdu kod {kole uposlenoj osobi. Tel: 061/349-190. IZ DA JEM tro so ban stan na Ilid`i-Pej ton eta`no gri ja nje 300KM. Tel. 061/518-479. IZDAJEM ili prodajem stan 135m2, poslovni prostor 150m2 objekat nov, lokacija D`id`ikovac-Bjelave. tel. 061/150-126. IZDAJEM trosoban namje{ten stan na Ciglanama i Logavina. tel. 061/146-298. IZDAJEM sdvosoban stan Ul. Novopazarska. Tel. 649-357.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
AERO DROM SKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. KU]A u Su ti ni-Mos tar, 57m2+te ra sa 24m2, vo}njak 1250m2, sa svim dozvolama. Tel. 215-199, 063/722-002. JEDNOSOBAN stan 40m2, F. Andeva Zvizdi}a, M. dvor. Mob. 061/715-543. PRODAJEM stan 110m2, Radni~ka ulica. Mob. 061/508-404. PRO DA JEM dvo so ban stan 55m2, Breka, 6 sprat, uz mogu}nost pro {i re nja. Mob. 061/906-914. GRA\EVIN SKO ze mlji {te 1066m2, Gunjani, Tar~in-Kre{evo, uz potok pitke vode. Tel. 453-607. NI[I]I, prodajem 21.000 m2 {ume, 300m od regionalnog puta Se mi zo vac-Olo vo. Mob. 061/166-612. VIKEND ku}a, Rje~ica iza Rajlovca, 83m2+1600m2 zemlje, sa prate}im objektima, 108.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN 38m2, Stari Grad, dvosoban, adap ti ran, 98.800 KM. Mob. 062/334-371. PRODAJEM jednosoban, komfo ran stan, k. ke pe ta no vi}a, 36m2, 35. ZEMLJA kod Mostarskog raskr{~a, 5.250m2, svi papiri 1/1, 750.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA 2.370m2 i ku}a na Mostarskom raskr{}u, ku}a sa 3 stana, 450m2, 650.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN, I. Sarajevo, S. Nemanje, 4 sprat, 90m2, trosoban, 1.100 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A, Binje`evo, sa 3 stana po 80m2, sve novo, plac 1000m2, uknji`eno, 285.000 KM. Mob. 062/334-371. USELJIVA 3 stana u BH BAU od 56-60m2, dvosobni, trosobni, 2-6 sprat, 1.700 KM sa PDV-om. Mob. 062/334-371. MOJMILO 38m2, nova stolarija, cen. gri. 68.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, bojnik, nova, moderna, ameri~ki stil, 1/1, 200m2, plac 1000m2, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. STANOVI u izgradnji Tibra 2Stup, od 27-65m2, 1.600 KM/m2 sa PDV-om, useljivi u 2/2012. god. Mob. 062/334-371. KU]A, Ko va~i kod pe ka re, 165m2, sve novo, adaptirano, 480.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Mi{evi}i, 410m2+500m2 ba{te, 3 eta`e+2 duple gara`e, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. USELJIVI stanovi u Tibri Pacifik 1-Stup, Ned`ari}i, od 3667m2. Mob. 062/334-371. VI KEND ku}a, Ra ko vi ca, 120m2, 1300m2 plac, gara`a, 86.000 KM nije fiksno. Mob. 062/334-371. KU]A, Ilid`a-Lu`ani, na sprat, 95m2, ga ra`a, 100m2 ba {ta, 160.000 KM. Mob. 062/334-371. DOBRINJA kod Kupa, 3 sprat, 66m2, dvo ipo so ban, bal kon, 98.000 KM. Mob. 062/334-371. DOBRINJA C5, 3 sprat, 112m2, nadogradnja, plinsko, cen. velika terasa, 150.000 KM. Mob. 062/334-371. KARPUZOVA 47m2 i 72m2, 3 sprat, novogradnja, sve adaptirano, trosoban, 170.000 KM. Mob. 062/334-371. VOGO[]A-centar, Jo{ani~ka, novogradnja, 4 sprat, lift, 63m2, namje{ten, 98.000 KM. Mob. 062/334-371. TURISTI^KI kompleks u stilu etno sela, na parceli 2000m2, 240.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Dobrinja, N. Pozderca, 20m2, adaptiran, 50.000 KM. Mob. 062/334-371. K. TVRTKA, 5 sprat, bez lifta, 110m2, cen. balkon, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u Ned`ari}ima, Stupsko brdo 200m2 kod Penija, na parceli 1000m2, 410.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 2-4 dunuma, od 40.000-70.000 KM po dunumu. Mob. 062/334371. H. IDRIZOVA, AU gradnja, 103m2, 1 sprat, ~etveroiposoban, plin, 2.200 KM/m2. Mob. 062/334-371. OSJEK, 11.000m2 zemlje+ku}a, svi priklju~ci, 1/1, 35KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e u Bitmiru, 622m2+650m2 dvori{te, 3 zasebna stana, cen. plin, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. DVA pos. prostora, Stup, kod Grizelja, 139m2 i 64m2, 1.300 KM/m2. Mob. 062/334-371. DOBRINJA, K. Prohi}a, 74m2, VP, cen. grij. 115m2. Mob. 062/334-371. PRODAJEM bosansku ku}u na sprat, stari grad Logavina sa urednom dokumentaciom. Mob. 061/745-982.

53
OSTALO

MARIN Dvor, Ul. Kotromani}eva 116m2, II sprat, 2 parking mjesta, 230.000KM. Tel. 061/205235. CENTAR kod Lovca, Ul. Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an, 230.000KM. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi Ul. Tina Ujevi}a 40m2, jednoiposoban, sve novo. Tel. 061/205-235. MA RI JIN DVOR pot krov lje 100m2, IV sprat, 75.000 eura. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi, Kemal Begova 96m2, adaptiran, 2 kupatila. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi Ul. Buka 71m2, III sprat, trosoban. tel. 061/205235. HRA SNO Ale ja li pa 53m2, sre|en pvc stolarija, Ameri~ki pla ka ri, ugra dbe na ku hi nja 106.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Ul. Jezeru, stan niski parter, 80m2 pogodan za poslovni prostor, cijena 2500KM/m2. Tel. 061/222-295. DALMATINSKA, centar, stan 121m2/2.500 KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 221-533. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod Vje~ne va tre. Mob. 061/252-663. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417089. DVA dunuma vo}njaka uz sami put, Sar. Ilija{, Male{i}i, prilaz, voda, struja, doz. gradnja. Mob. 061/217-897.

GARA@A preko puta Holiday Inna, 12,5m2, struja, vl. 1/1. Mob. 061/869-396. PRODAJEM ku}u, ul. Abdeshana 23 — Kova~i, pogledati od 10 do 17 sati. PRODAJEM stan u op{tini Centar, stara gradnja, visoki plafoni, plin, balkon 10m2, potrebno renovirati, 87m2, I sprat, parking prostor, cijena po dogovoru. Mob. 065/170-445. ^ENGI] vila, Grada~a~ka, dvosoban stan, 54m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PO VO LJNO pro da jem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229677. PRODAJEM jednosoban stan 34m2, Toromanova ul. kod Logavine {kole. Mob. 061/570-887. PRODAJEM-mijenjam za more ku}u u Pazari}u pored mag. puta sa 1200m2 ze mlje. Mob. 061/223-208. PRODAJEM stan 83m2, strogi cen tar gra da, 1 sprat. Mob. 062/119-403. GRBAVI CA, tro so ban stan 74m2, 14 kat, kod mosta ARS AEVI. Mob. 061/080-257, od 1719 sati. PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, ul. Branilaca sarajeva kod doma armije. tel. 445-371 poslije 15 sati. KU]A sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540203.

PRODAJEM mladun~e prepariranog TIGRA, cijena po dogovoru. Mob. 066/381-596. PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM ko`ne zaptiva~e i dihtunge za ru~nu vodenu pumpu. Mob. 062/630-305. NJEMA^KE marke Interkren mali tokarski strug za hoby rezbarenje drveta, 500W, malo upotrebljavan, samo 350 KM. Mob. 061/956-845. USTUPAM razra|enu cvije~aru i salon vjen~anica uz otkup inventara i vjen~anica. tel. 061/106540. PRODAJEM kazan za pe~enje pe kme za i pri ko li cu. Tel: 061/367-103. SEZONSKO rasprodaja pletenog namje{taja, stolica, dvosjeda, stolova, korpi i drugo. Cijene izrazito povoljne. Tel: 061/200894 i 033/525-966. GUME zimske 195x65x15 kori{tene samo jednu sezonu. Tel. 062/967-026. SUDBINSKI TAROT, 70 karti za proricanje sa pripadaju}om skriptom. Tel. 063/025-577. PRODAJEM sliku Ibrahima Ljubovi}a ulje 17x23 cm. Tel. 061/709-593. PRODAJEM prozore 80x140 cm, vanjska i unutra{nja vrata 30KM ko mad u Sto cu. Tel. 062/810-754. PRODAJEM demirliju bakreno posu|e, vitrinu i komodu. Tel: 061/159-507. PRODAJEM prvoklasni doma}i hercegova~ki med cijena sajamska, udru`enje ljubu{aka Sarajevo. tel. 061/713-410. PRODAJEM radijatore aluminij ske po re bru 10KM. Tel. 061/223-955. SVIH 503 topografskih karata BiH na jednom DVD-u, razmjera 1:25.000, izdanje VGI/JNA. Tel. 032/244-417. PRODAJEM na struju kerami~nu plo}u, marke „cANDY“, 100 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, udru`enje Ljubu{aka. Mob. 061/713-410.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM kau~, fotelju, tri drvene karni{e sve 150 KM. Mob. 061/625-309.

VOZILA
MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. CITROEN C2, SK 1,4, benzin, 2004. godina, pre{ao 20.000 km, cijena 10.000 KM. Tel. 033/443008. RENAULT Megane couch 1999. benzinac, izvanredno o~uvan, ga ra`iran 130.000 KM. Tel: 061/165-195. PRO DA JEM Pe`o 307 HDI 2005, 150.000 km pre{ao, 4 vrata, 12.000KM fik sno. Tel. 061/205-235. PRO DA JEM Golf ben zi nac 1998, ful opre ma, crve ni, 7000KM. Tel. 061/205-235. FORD fiesta 1.1, plave boje, 96. god. registrovan do 8/2012. god. dobro o~uvan, povoljno. Mob. 061/232-941. PRODAJEM za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B A:

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

(mali o gla smrtovn si, ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
)33-20 5-938

@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO
PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323-906. PRODAJEM TA pe} 4 o~uvana 150 KM. Tel. 033/10-109. SOBNA vrata 3 kom, prozori s vakumiranim (termo) staklom 5 kom, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424. INSTRUIRAM |eke i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6 KM. Tel:033/621-976. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. IZRA\UJEMO izvedbene — glavne projekte za potrebe legalizacije ve} izra|enih objekata sa svim fazama, ovjereno, uredno i u roku. Tel. 062/649-370. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitar nih ure|aja, in sta la ci ja i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el.pe}i, imdikatora, sklopki itd.) Mob: 061/132-149. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551035. MOLERSKE usluge po vrlo povoljnim cijenama. Mob. 062/922323. EXPERT za hidro i termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579 i 070/224-369. BRAVAR, varioc-ograde, kovane ograde, kapije, gitere, gara`na vrata. Mob. 062/177-796. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690. PO[TENA `ena pazila bi stariju osobu. Mob. 066/303-818, iza 14 sati. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472 i 062/391-715. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nado gra dnja, pro gra mi. Mob. 061/902-688. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. KOSIM travu, odr`avam ba{te, re`em drva i odr`avam mezare. Mob. 062/332-230. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine Na{ voljeni i plemeniti

OSLOBO\ENJE

USLUGE

MEHMED (MUHAMEDA) ZAIMOVI]
preselio na ahiret u petak, 30. septembra 2011, u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 4. oktobra 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga A{ida, k}erka Lajla, zet Kenan i porodice Zaimovi}, Kurtovi}, Muteveli}, Ceri}, Miki}, Nezirovi}, Alibegovi}, Vatrenjak, Kundurovi}, Smai{, Nani}, Numankadi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ^ur~i}a d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Muse ]azima ]ati}a br. 17/II
6046

KUPOVINA
AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili posredujemo uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM garsonjeru u novom Sarajevu. Tel. 062/316-391. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata u FBiH i RS. Njabolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM i prodajem certifikate dionice staru deviznu {tednju, isplata odmah. Tel. 062/358344. KUPUJEM serd`ade i }ilime, Pirot i Sarajevska }ilimara. Tel. 061/159-507. KUPUJEM zidne satove, vez sa srnom, pe{kune i mangalu. Tel. 061/159-507. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214405. KUPUJEM jednosoban stan od Ma kar ske do Ne uma. Tel. 061/137-714. KUPUJEM 1000 kom. stare crvene cigle FCO Had`i}i. Tel. 061/137-714. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969-693. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, iz FBiH, RS, isplata odmah, dolazim na adresu. Mob. 063/351-572. ALU @ALUZINE 20KM /m2, tra kas te za vje se 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447.

„SJAJ“ Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha i sjede}ih garnitura. Mob. 061/210-992.

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne.www.mika do ba.com Tel-fax, 033/613-584 i 062/170-248.

KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna sprema nja sta no va i fir mi. Tel. 061/350-688. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200-003 i Mob. 061/524-461. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. SZR”Elektro Servis“ vr{imo premotavanje, opravku statora rotora usisiva~a,ma{ina alatljika, svih elektro motora {iva}ih, zubotehni~kih, aparata za varenje itd. Mob. 066/889-246 POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. NJEMA^KI JEZIK instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru, seminraski maturski. Tel: 523-998 i 061/863-559.

MEHI ZAIMOVI]U

Porodice: Had`ihalilovi}, Miljkovi} i Durakovi}
6044

BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bra var skih ra do va. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. ISCJELJENJE duhovnim putem, pomo}u u~enja Brune Grenin ga, me di cin ski do ka zi vo. Mob. 062/256-376. ELEKTRI^AR popravlja TEA pe}i, el. pe}i, bojlere, postavlja indikatore, instalacije, itd. Mob. 061/048-497 KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930315. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jefti ni je. Mob. 061/205-803, 066/973-793. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524 i 061/563-292. TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radioni. Tel. 718-405, 0617156728. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.

MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

SJE]ANJE Tre}eg oktobra 2011. navr{ava se pola godine od kada nas je napustio na{ dragi i nezaboravljeni

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i 036/884-169. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. NEUM, apartmani-sobe, 5m od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488-043. POVOLJNO odmorite na Hvaru otoku sunca — mora i ~ovjeka, idealno za familiju. Do|ite kod nas. Mob. 061/810-398 i 0038521773343. NEUM — povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098 i 036/884-169. HVAR otok sunca, mora i ~ovjeka, idealno za familiju, povoljno + pristup internetu. Mob. 061/810-398. NEUM, luksuzno opremljeni apartmani uz more. Tel. 036/884135, 063/405-355.

MILJENKO GAKI]
Brat @elimir, snaha Stanislava i rodica Biserka
6029

ZAPOSLENJE
POTREBNE djevojke za rad u {anku i sali. Ugostiteljski objekat u ^ekalu{i 69, kod med. fakulteta. Mob. 062/575-863. POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar. Mob. 061/497138. POTREBNA pomo}na radnica u restoranu op{tina Stari Grad. Tel. 061/173-835.

NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711.

RAZNO
UDRU@ENJE italijana Sarajevo, po~et kom lis to pa da-okto bra po~inje sa odr`avanjem kursa ita li jan skog je zi ka. Mob. 061/223-407.

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FERID (RASIMA) FAZLAGI]

FATIMA HURKO, ro|. DURMI[EVI]

AMIR (HASANA) DURAKOVI]
preselio na ahiret u subotu, 1. oktobra 2011, u 53. godini.

preselio na ahiret u subotu, 1. oktobra 2011, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. Prevoz obezbije|en sa okretaljke u Boljakovom Potoku u 14 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka Hida, supruga Razija, sin Armin, k}erka Amina, bra}a Kemal i Red`ep, snahe Fatima, Hata i Amela, zetovi Rahmo i Haris, brati} Nermin, brati~ne Nermina, Edita, Nejra i Lejla, sestri} Elvir, sestri~ne Sehka, Sehada i Elvira, punac Esad, punica Fatima, {ura Sakib sa suprugom Sanelom, svastika Rabija sa suprugom Sakibom, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Fazlagi}, Panjeta, [uman, Karamustafi}, Pazelja, Rami}, Ljutovi}, Dervi{evi}, Kova~evi}, Be{irevi}, Peljto, Dizdarevi}, Kutlovac, Hero, Had`iomerovi}, Dedi}, Srna, Pita, Trgo, Hasovi}, Rid`al, Bori{i}, Zejnilovi}, ^erkez, uposlenici JKP Vodovod i kanalizacija, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji u Boljakovom Potoku.
000

preselila na ahiret u subotu, 1. oktobra 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. oktobra 2011. godine, u 15 sati na mezarju Kopljevi}i-Rogatica. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti Ul. Izeta Kar{i}a br. 21 sa polaskom u 10 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Sinan, Alija i Velija, snahe Asima, Dina i Muamera, unuci Smajo, Amar i Bilal, unuke Ifeta, Almedina i Amina, amid`e Hilmo i Edhem sa porodicama, djeveri Jusuf i Himzo, jetrve Nura i Mevlida, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, te porodice Hurko, Durmi{evi}, Curi}, Otajagi}, @iga, ^au{evi}, Red`i}, Dedaji}, Kuni}, Alispahi}, Rami}, Ali}, [atrovi}, Vra`alica, O}uz, Omeragi}, Sara~evi}, Kar{i}, Bajri} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Izeta Kar{i}a br. 21, Brije{}e.
000

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a Brdo. O`alo{}eni: supruga Fata (Majda), sinovi Edis i Mirso, unuka Emma, brat Muradif, sestre Mina, ]ama i Fatima, zet Kemal, snahe Mina, Samra, Jasna i Maja, brati} Adis sa porodicom, brati~na Azra sa porodicom, sestri} Ramo, Fahrudin i Mesud sa porodicama, sestri~ne Alma, Zira, Fahira, Remza, Besima sa porodicama, punica Hanka, {ure Ramo i Murat sa porodicama, svastike Safija i Hamida sa porodicama, amid`i}i [evkija, Vehbija i Nurija sa porodicama, amid`i}na [efika, daid`i} Sadija sa porodicom, daid`i~ne Sadeta, Niza i Cica sa porodicama, te porodice Durakovi}, Mahmutovi}, Ala|uz, Zgodi}, Gibovi}, Srna, Karajica, Tatarovac, Joldi}, Peljto, Sinanovi}, Mandal, Ismi}, Drnda, Pizovi}, Mu{anovi}, Fazliba{i}, Aliba{i}, Hela}, Prlja~a, Imamovi}, Dupovac, [ehi}, Tahmaz, Cero, Mujak, [laki, Kuli}, [utalo, Peri}, Ba{karada,Jaranovi} i Kapid`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Hekim Ogul Ali-pa{e br. 5. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

Tre}eg oktobra 2011. navr{ava se devetnaest tu`nih godina od smrti na{eg dragog

mom dragom i velikom prijatelju, dobrom ~ovjeku i cijenjenom slikaru

HAJRE (ZULFE) HAND@ARA

MEHMEDU ZAIMOVI]U

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S tugom i po{tovanjem, Bubana Kova~

SENIJA (AHMEDA) GACKI], ro|. ARNAUTOVI]
6041

Supruga sa djecom
6045

SJE]ANJE

preselila na ahiret u petak, 30. septembra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, u 15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin D`emaludin, k}erka Zehra Fo~o, bra}a Suljo i Husein, sestra Zineta, zet Fuad, snahe Edina i Sada, unuci Haris, Adis i D`enan sa porodicama, Dado Ablakovi} sa porodicom, unuke D`enita Be{irevi}, Alisa Hand`i} i Arijana Be{irevi} sa porodicama, brati}i D`evad, Safet i Ahmet sa porodicama, sestri} Esad sa suprugom, sestri~na Enisa Kozi} sa porodicom, zaovi~ne Amira Fazlagi} i Mina Drljevi} sa porodicama, te porodice Gacki}, Arnautovi}, Fo~o, Sinanovi}, Ablakovi}, Be{irevi}, Hand`i}, Kozi}, Fazlagi}, Drljevi}, Ekmi}, Zubovi}, Kutijar i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

Tre}eg oktobra 2011. navr{ava se 40 dana od smrti moje drage majke

na na{e drage roditelje

IGLICA MARE GLIGOREVI], ro|. SIMIKI]

Sin Dragan
6018

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

[EVALA, ro|. DURANOVI]
10. 6. 2008.

BE]IR
3. 10. 1989.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Andreja Andrejevi}a br. 47/II.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em jedinom ujki

Nikad utjehe, nikad zaborava, samo tuga i sjeta {to smo ve} tolike godine uskra}eni za va{u toplu ljubav, brigu i roditeljsku pa`nju. S tugom i ljubavlju, k}eri Jasmina i Merd`ana s porodicama
6042

BRKI
Dragica, Indira, Haris, Haris, Ajla, Asja, Leonardo Ihsan i Alemka
AX

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Prvog oktobra 2011. godine navr{ilo se {est mjeseci od prerane i iznenadne smrti na{eg dragog predsjednika i na~elnika

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine Prvog oktobra 2011. godine navr{ilo se {est mjeseci od prerane i iznenadne smrti na{eg prijatelja, predsjednika i na~elnika

OSLOBO\ENJE

AMER (HIMZE) ]ENANOVI]
1. 4. 2011 — 1. 10. 2011.

AMERA (HIMZE) ]ENANOVI]A
1. 4. 2011 — 1. 10. 2011.

Sa du`nim po{tovanjem ~uvat }emo trajnu uspomenu na tvoj plemeniti lik, vje~no zahvalni za ljudski i nemjeriv radni doprinos razvoju Stranke demokratske akcije i Op}ine Ilid`a. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. OP]INSKI ODBOR STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE ILID@A
26096

Sa ponosom i du`nim po{tovanjem ~uvat }emo trajnu uspomenu na tvoj plemeniti lik, vje~no zahvalni za nesebi~nu ulogu u na{im `ivotima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. OP]INSKI ODBOR ASOCIJACIJE MLADIH SDA ILID@A

26097

Sa velikom tugom javljamo na{oj rodbini, svim prijateljima i kom{ijama da nas je na{ mnogo voljeni suprug, otac, brat, zet i ro|ak

U ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog oca, dede i pradjede

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ABDULAHA DIZDAREVI]A

HAMED (MUMINA) ZILI]
preselio na ahiret u petak, 30. septembra 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice reisa Fehima Spahe br. 45 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Ismeta, k}erka Elma, bra}a Enver i Ahmed, sestre Munevera i Mulija, snahe Azemina i Husnija, zet had`i Jusuf, brati}i Kemo i Adis, brati~ne Amra i Aida, sestri}i Sabahudin i Emir, sestri~ne Azra i Amra, daid`a Hajraga, daid`inica Nura, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Kasim sa porodicom, te porodice Zili}, Mehi}, D`ananovi}, ^au{evi}, Ibi{evi}, Ohranovi}, Karahod`i}, Osmanovi}, Ba`dar, ]ati}, Musakadi}, Kanli}, [a}irovi}, Be}iragi}, Spori{evi}, Maslo, [i{i}, \edovi}, Sinoti}, [ahi}, Ma{i}, Hrvi}, Smaji}, [etki}, D`anko, Alispahi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici reisa Fehima Spahe br. 45.
000

prof. dr. NED@AD (ESADA) KURTO
nakon duge i te{ke bolesti napustio 30. septembra 2011. godine. Komemoracija }e se obaviti 4. oktobra 2011. godine u 10 sati na Arhitektonskom fakultetu. Sahrana }e se obaviti isti dan u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Jadranka, sinovi Omar i Ervin, brat Nihad sa suprugom Nadijom, brati}i Adnan i Naida, punica Enisa, {ura Damir sa suprugom Gordanom i djecom Dunjom, Goranom, Bojanom i njihovim porodicama kao i ro|ak Mustafa Kurto sa suprugom Mahirom i djecom Muhamedom, Muamerom, Melikom i njihovim porodicama. U `alosti saosje}aju porodice Kurto, Kreso, Mehmedba{i}, Su}eska, Zup~evi}, Kalajd`i}, Padalo i Duli}. Ku}a `alosti, Ul. m. Tita 50/1.
000

Zahvaljujemo svima koji su svojim prisustvom i su}uti ubla`ili bol njegovih najbli`ih. Posebnu zahvalnost upu}ujemo Radio-televiziji BiH i Federalnoj televiziji, gdje je na{ Abdulah proveo cijeli svoj radni vijek. Zauvijek ga ~uvamo u mislima i na{im srcima. Porodica
6023

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SADETA KARI], ro|. JAMAKOVI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SALIHA (UZEIRA) MUHAREMOVI], ro|. BE]IREVI]

preselila na ahiret u subotu, 1. oktobra 2011, u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, poslije podne-namaza (13 sati) u haremu Adilbegove d`amije na Kobiljoj Glavi, gdje }e se i ukopati. O`alo{}eni: k}erka Merhima, brat Ibrahim, sestre Bulka i Zinka, unuci Jusuf i Edin, unuke Nejra, Anesa i Senada, zetovi Malik i Zehrid, djever Jusuf, zaova Samka, snahe Suada i Senada, jetrva Ai{a, te porodice Kari}, Jamakovi}, Paljevac, Zuki}, Sarajli}, Sali, Kari}, Brkani}, Kadri}, Tiro, Rikovi}, Duharki}, Gajevi}, Olov~i}, Krehi}, Terzi}, Ba`dar, Kla~ar, Be{lija, D`aka, Kobiljak, Had`ali}, Korora, Bahtanovi}, Sejdija, Mujanovi}, Por~a, Kaliman, Dizdarevi}, Beglerovi}, [ukurica, Golo{, Bogilovi}, O{ijan, Hand`i}, Metahod`i}, Pa{i}, Rami}, Tanovi}, Efendi}, Masnopita i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Ejuba Delali}a br. 6.
000

SEMIZA (SULJE) DOLOVAC
preselila na ahiret u petak, 30. septembra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Fatima, zet Zijo, unuke Albisa i Amila, praunuka Sumeja, snaha Sedika, sestra Hamida, sestri~ne i sestri}i, te porodice Dolovac, [ljivo, [ahat, Kahriman, ^ovrk, Kurti}, Mehanovi}, Smajovi}, Husomanovi}, Kari}, Kustura, Deljkovi}, Fejzi}, Ikanovi}, Bari}, Ke{mer, Dizdarevi}, Kapid`ija, D`anko, Bav~i}, D`abija, Imamovi}, Zul~i}, Hrvat, Kulovi}, Palavra, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Muhameda efendije Pand`e br. 21, Vele{i}i.
000

preselila na ahiret u subotu, 1. oktobra 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug ]amil, sinovi Mirsad i Be}ir, sestre [erifa i Dragija, unu~ad Mirza, Emina, Fatima, Ajdin i Edina, snahe Nevresa i Aida, zet Omer, sestri} Zaim, sestri~na D`evahira, te porodice Muharemovi}, Be}irevi}, Jusubegovi}, Muminovi}, Dupovac, Zuko, D`anko, [ehovi}, Murti}, Kadri}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Bulbulistan — Brije{}e. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred pumpe Petrol kod Fabulasa (Brije{}e) sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

Tre}eg oktobra 2011. navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{ voljeni

na moje drage roditelje

SEAD SEJO (NED@ADA) LOGO
Dragi na{ Sejo, svaki dan `ivi{ u na{im srcima i mislima, nedostaje{ nam beskrajno. Sje}anje na tebe, tvoju mladost, dobrotu i plemenitost poma`e nam da pre`ivimo najte`e u na{im `ivotima. Tvoji najmiliji: mama Maida, tata Ned`ad, sestra Maja i daid`a Sead
6013

LJUBICA IVO[EVI], ro|. PIND@O
3. 4. 2011 — 3. 10. 2011. S ljubavlju i po{tovanjem, sin Milan sa porodicom

\URO IVO[EVI]
20. 8. 2006 — 3. 10. 2011.

6025

[estog oktobra 2011. navr{it }e se tu`na godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i brata

SJE]ANJE

VUKADINA A]IMA

MILORAD (BLAGOTE) BULATOVI]
3. 10. 2008 — 3. 10. 2011.

U subotu, 8. oktobra, u 11.30 sati posjeti}emo njegov grob i kasnije se okupiti u ku}i `alosti. Zahvalna porodica
6038

Svaki dan je samo tu`no sje}anje da vi{e nisi sa nama. Sa ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: supruga Kata, sinovi Grujo i @arko sa porodicama
26084

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em istaknutom ~lanu

dragom i po{tovanom prijatelju

FATA (HUSE) ORU^, ro|. KARAD@A
preselila na ahiret u subotu, 1. oktobra 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Red`o, k}erka Rifa, brat Juso, snahe Indira, Mina i Nevza, unuk Mirza, unuke Amela, Azra, Alma, Mirela i Razija, te porodice Oru~, Karad`a, Baru~ija, [abeta, Beganovi}, Vatrenjak, Divovi}, Bora~i}, Panjeta, Kara~i}, Musi}, Meki}, Tmu{i}, [orlija, ^au{evi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Remze Ahmetovi}a br. 21, Bla`uj. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

akademiku

akademiku

MEHMEDU ZAIMOVI]U
1938 — 2011.

MEHMEDU ZAIMOVI]U

“Dobri ljudi su uvijek izuzetak, oni su dar neba”. M. Pliseckaja

UDRU@ENJE LIKOVNIH UMJETNIKA BiH
001

Hvala za jedno nezaboravno i iskreno prijateljstvo. Ajla, Adnan, Munirka i Fe|a Papovi}
6040

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje i brata

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

OSLOBO\ENJE
RADMILA NEVESINJAC, ro|. BA^ANOVI]
3. 10. 1998.

MEHMEDU ZAIMOVI]U
Ognjen i Azra Grebo
6034

ALIJA NEVESINJAC
23. 6. 1993.

ZORAN NEVESINJAC
21. 6. 1992.

DOO NOVOTEKS KISELJAK

Zauvijek ste u na{im mislima. Sin Goran, k}erke Zdenka i Jasna sa porodicama
6039

Tel: 387/30/879-438

58

PREDAH

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Zbog prirode posla morat }ete prisnije sura|ivati s kolegama, pa ~ak i s onima s kojima niste u dobrim odnosima. Ostavite svoje mi{ljenje po strani i poku{ajte biti {to profesionalniji. Zbog zatrpanosti poslom ignorirat }ete potrebe voljene osobe. Ukoliko vam partner i{ta prigovori, optu`it }ete ga da je sebi~an i posesivan. Budite discipliniraniji i po~nite se odgovornije odnositi prema svom zdravlju ukoliko `elite izbje}i probleme. Iako }e vas porast obaveza iscrpljivati, uspjet }ete sve obaveze zavr{iti na vrijeme. Pritom }e se od velike koristi pokazati dobra organizacija i spremnost da odradite ne{to {to i nije bilo u planu. Flert u radnoj sredini mogao bi imati negativne posljedice. Preporu~uje vam se da se ne upu{tate u avanturu s kolegama, a pogotovo ne sa nadre|enima. Pad imuniteta u~init }e vas sklonima prehladama i virozama. Koristit }ete {arm kako biste do{li do potrebnih informacija ili se sprijateljili s utjecajnim ljudima. Umjetnici, sporta{i i javne li~nosti do`ivjet }e zna~ajan porast popularnosti. Na ljubavnom planu o~ekuju vas ugodna doga|anja. Samcima predstoji poznanstvo koje bi moglo prerasti u ne{to dublje, dok }e vezani otvorenim razgovorom rije{iti sve trzavice i time unaprijediti svoj ljubavni odnos. Iskoristite nalet energije za intenzivno bavljenje sportom. Obiman poslovni raspored izazivat }e vam frustracije, a dodatan stres stvarat }e vam {efovi koji }e vam stalno visjeti nad glavom. Bez dobre organizacije ne}ete uspjeti sa svime iza}i na kraj. Premda }e vas iritirati upletanje rodbine u va{ ljubavni `ivot, ne}ete imati hrabrosti i{ta poduzeti po tom pitanju. Nemojte dozvoliti da itko utje~e na va{e odluke. Boravak na svje`em zraku pokazat }e se najboljim na~inom opu{tanja. Uz samo malo truda, ostvarivat }ete zapa`ene rezultate. [irenje mre`e poznanika, a posebno kontakti s utjecajnim osobama, pokazat }e se dobitnom formulom za uspjeh. Pred vama je dan obilje`en brojnim izlascima i dru`enjima. Privla~it }e vas zanimljive i pomalo neobi~ne osobe s kojima }ete nastojati zakazati idu}i susret. Vodit }ete mnogo ra~una o svom izgledu, i rado se prepu{tati stru~nim rukama kozmeti~ara i frizera. Pru`it }e vam se prilika da u~vrstite svoju trenutnu poziciju. Porast ugleda i popularnosti olak{at }e vam uspostavu novih poznanstava, a samim time pove}ati izglede za sklapanjem novih ugovora. Va{oj ljubavnoj sre}i ni{ta ne}e stati na put. S partnerom }ete se u svemu slagati, {to }e vas ohrabriti da po~nete ulagati u zajedni~ku budu}nost. Pretjerano u`ivanje u hrani i pi}u rezultirat }e kilogramima kojih se ne}ete tako lako rije{iti. Ako ste u potrazi za novim poslom, dobra reputacija i besprijekorni `ivotopis osigurat }e vam poziv na razgovor. Zapo~et }ete ljubavnu vezu koja }e ispuniti sva va{a o~ekivanja. Bit }ete entuzijasti~ni i impulsivni, pa biste mogli partneru nenadano predlo`iti brak ili zajedni~ki `ivot. Povoljno je vrijeme da prestanete pu{iti kao i sve ono {to se lo`e odra`ava na va{e zdravlje. Bje`at }ete od ikakvog eksponiranja i prisvajanja zasluga. Sumnjat }ete u sebe i svoje sposobnosti, zbog ~ega }ete izbjegavati prezentirati svoje planove i ideje. Ako ste nedavno iza{li iz lo{e veze, ne}ete biti spremni za nove po~etke. Ipak, nemojte odbacivati sve udvara~e samo zato {to ste u pro{losti bili povrije|eni. Neko je mo`da ipak vrijedan va{e pa`nje. Iz tu`nih misli najbolje }e vas izvla~iti poja~ana tjelesna aktivnost. Bavite li se dru{tvenim ili politi~kim radom, u`ivat }ete potporu ulaga~a i sponzora. Njihova materijalna pomo} omogu}it }e vam da se koncentrirate isklju~ivo na rad. Blizak prijatelj upoznat }e vas s osobom koja }e vas odu{eviti na prvi pogled. Njezin namjere bit }e vam prili~no nejasne, {to }e vas jo{ vi{e privu}i i navesti da se potrudite osvojiti njezinu pa`nju. Porast }e vam zanimanje za sport i rekreaciju. Ne}e vam biti lako koncentrirati se na rad te }ete izbjegavati suo~avanje s obavezama. Ukoliko ste na odgovornoj funkciji, prilikom dono{enja odluka vi{e }ete se oslanjati na pomo} bliskog suradnika. Nesigurni u sebe, optu`ivat }ete partnera da vas zanemaruje i uzima zdravo za gotovo. Nemojte zapo~injati sva|u ukoliko nemate prave razloge. Neki hroni~ni problemi }e se ponovno aktualizirati, posjetite ljekara. Zanimljive ideje u kombinaciji s va{om uporno{}u dovest }e do zavidnih rezultata. Nadre|eni }e biti veoma zadovoljni va{im radom, zbog ~ega bi vas mogli postaviti za svoju desnu ruku. Ulagat }ete mnogo pa`nje na kvalitetno dru`enje s partnerom. Zajedni~ki izlazak pokazat }e se sjajnim na~inom da se ponovno zbli`ite. Odgovarat }e vam lagane tjelesne aktivnosti poput joge ili pilatesa. Neizvjesna financijska situacija zadavat }e vam probleme. Ka{njenje pla}e ili neki nepredvi|eni tro{kovi navest }e vas da {to prije smislite alternativni izvor zarade. Smatrat }ete da stalno vi popu{tate u vezi i da od voljene osobe ne dobivate pa`nju koju zaslu`ujete. Poku{ate pridobiti partnerovu pozornost, i mirnim mu tonom objasnite {to vas poga|a. Preporu~uje vam se da izbjegavate sve vrste opasnih aktivnosti.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: taksi, scena, aperaitiv, ok, mara, erevan, aramon, koma, ram, skala, atina, salih, }, komet, isa, udav, talj, ti, ri, imitator, uranak, vepar, ire, ab, j, toka, asirac, atona, kliza~.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Ujutro hladno, po kotlinama i dolinama rijeka magla. Tokom dana sun~ano i toplo. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 4 do 10, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 22 do 29°C. Narednih dana, poslije hladnog jutra, po kotlinama i dolinama rijeka sa maglom, tokom dana sun~ano i toplije. U petak promjena vremena: poslije podne naobla~enje sa ki{om, umjerenim sjeverozapadnim vjetrom i osjetnim padom temperature, zahvati}e prvo sjever i zapad Bosne, dok se u Hercegovini o~ekuju lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas sun~ano. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 25°C.

U ve}em dijelu Evrope sun~ano i toplo, maksimalna temperatura od 22 do 29. Obla~no sa ki{om o~ekuje se na sjeveru kontinenta, a nestabilno sa lokalnim pljuskovima na jugu Balkanskog poluostrva. Jak vjetar puha}e u Irskoj i [kotskoj. Najhladniji glavni grad bi}e Moskva sa 9, a najtopliji Lisabon sa 31°C. Ujutro po kotlinama i dolinama zapadnog i centralnog Balkana magla. Tokom dana u svim predjelima poluostrva sun~ano i toplo, a samo }e u Gr~koj biti umjereno obla~no, poslije podne sa lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura od 25 do 30°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
AUTI 2

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana Moranki}a za posjete je otvorena do 30. septembra.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PONO] U PARIZU
romanti~na komedija, re`ija: Woody Allen, uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

KINA
CINEMA CITY
NO] MORSKIH PASA

animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14.sati.

SVEMIRSKA AVANTURA 3D

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ‘’Ismet Rizvi}’’ i ‘’Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

FESTIVAL
MESS 2011.

ME\UNARODNI FRANJEVA^KI STUDENTSKI CENTAR
PINOKIO U NEVOLJI
re`ija: Belma Lizde Kurt, Bosna i Hercegovina, Aparat teatar, po~etak u 18 sati. horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack... po~etak u 22.20 sati.

ZENICA

TUZLA
animirana avantura, re`ija: Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov, uloge: Elena Yakovleva, Anna Bolshova, Yevgeny Mironov... po~etak u 15 i 16.45 sati.

NARODNO POZORI[TE
PAKAO
re`ija: Emio Greco i Pieter C. Scholten, Bosna i Hercegovina, ICK Amsterdam, (Emio Greco / PC), po~etak u 19.30 sati.

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

ZARAZA
horor, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet... po~etak u 20.15 i 22.30 sati.

^UVAR @IVOTINJA
komedija, porodi~ni, re`ija: Frank Coraci, uloge: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong... po~etak u 16, 18.10 i 20.20 sati.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KAMERNI TEATAR 55
MENA@ERIJA
re`ija: Anica Tomi}, Hrvatska, HKD Teatar Rijeka, po~etak u 22 sata.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

KOJI JE TVOJ BROJ

GALERIJE
MAK
Izlo`ba radova u~enika Srednje {kole primjenjenih umjetnosti iz Sarajeva, za posjete je otvorena do 15. oktobra, a mo`e se pogledar ti svakog dana osim nedjelje, od 10 do 19 sati. komedija, romansa, re`ija: Mark Mylod, uloge: Anna Faris, Chris Pratt, Chris Evans, Zachary Quinto, Mar tin Freeman... po~etak u 16.20, 18.30 i 20.40 sati.

NO] MORSKIH PASA 3D
horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack... po~etak u 18 sati.

POZORI[TA
BKC
PROKLETA AVLIJA
predstava Kazali{ta Virovitica, Teatra kabare Tuzla i Narodnog pozori{ta iz U`ica, autor: Ivo Andri}, dramatizacija, re`ija i scenografija: Neboj{a Bradi}, kostimografija: Sne`ana Kova~evi}, kompozitor: Zoran Eri}, igraju: Vlado Kero{evi}, Vahidin Preli}, Petar Ben~ina, Igor Golub, Antun Vrbenski, Mijo Pavelko, Mladen Kova~, Dra{ko Zidar, Ir fan Kasumovi}, Dra`en Pavlovi} i Elmir Krivali}, po~etak u 20 sati. komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

ZARAZA

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 18.30 sati.

ZARAZA
drama, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Laurence Fishburne... po~etak u 18 i 20.10 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. horor, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet... po~etak u 20 i 22 sata.

BIHA]

NEPRIJATELJ

OTMICA
akcija, triler, re`ija: John Singleton, uloge: Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina... po~etak u 16.10, 18.20 i 20.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA

[TRUMFOVI

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati. avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 13.40 i 15.50 sati.

KINA
UNA
KAUBOJI I VANZEMALJCI
SF, akcija, triler, re`ija: Jon Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde... po~etak u 18.30 i 21 sat.

doma}i, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Tihomir Stani}, Ljubomir Bandovi}, Marija Piki}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi}, Goran Joki}, Stefan Bundalo, Vladimir Djordjevi}, Du{ko Mazalica po~etak u 22.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 15.40, 17.50 i 20 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 15, 17, 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

GALERIJE
LTG
Izlo`ba simboli~nog naziva “Povratak ku}i“, autorice Dragane Skrepnik iz Arizone, za posjete je otvorena do 5. oktobra.

SVEMIRSKA AVANTURA 3D
animirana avantura, re`ija: Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov, uloge: Elena Yakovleva, Anna Bolshova, Yevgeny Mironov... po~etak u 16 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 3. oktobar 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Nebo i zemlja
AKCIJA
Re`ija: Oliver Stone Uloge: Tommy Lee Jones, Joan Chen, Dr. Haing S. Ngor

HIT
DANA
23.45
RTRS

00.30
PINK

Nakon izbijanja rata, nastaje haos, a glavna junakinja Le Ly rastrgana je izme|u sjevernja~kih i ju`nja~kih snaga. Odvojena od svoje obitelji, Le Ly dospijeva u zatvor boraca Ju`nog Vijetnama, koji na njoj isku{avaju razli~ite taktike, uklju~uju}i i elektro{okove, a kad je napokon oslobode, postaje `rtvom silovanja okrutne grupe ~lanova Vijetkonga. Bje`i u Sajgon, gdje ostaje trudna sa svojim poslodavcem i dobiva otkaz...

DRAMA
Re`ija: Jaron [ami Uloge: Fuad Habaz, Nisrin Rijan, Elijas Saba...

Spa{avaju}i Milly
DRAMA
Re`ija: Dan Curtis Uloge: Bruce Greenwood, Madeleine Stowe, Robert Wisden, Claudia Ferri, Allison Hossack

22.35
TV1

Ad`ami je 2009. bio izraelski kandidat za Oskara koji se na{ao i me|u pet nominovanih. Radi se o krimi-drami smje{tenoj u naslovno multietni~ko i multivjersko naselje Jafe, dijela Tel Aviva. Film je podijeljen na pet poglavlja, pet pri~a koje se vrlo komplikovano prepli}u, i to ne samo na ta~kama izme|u islama, judaizma i hri{}anstva, ve}, prije svega, u pitanjima svakodnevnih problema koji su u vezi sa kriminalom, moralom i porodi~nim vrijednostima. ^esto je te`ak za pra}enje - i pored titlova koji najavljuju kojim jezikom govore protagonisti, skoro je nemogu}e razaznati ko je tu Arap, a ko Jevrej, ko je musliman, a ko hri{}anin, osim u jasnoj sekvenci u kojoj hri{}anin ne dozvoljava k}erki da bude u vezi sa muslimanom.

Mort Kondracke politi~ki je novinar koji se zaljubljuje u aktivisticu Milly Martinez. Kada je Kondracke premje{ten u Washington, Milly i Kondracke gube kontakt, no susret nekoliko godina kasnije spojit }e par i dovesti ih do oltara...

SERIJE

^udovi{te iz mo~vare
TRILER
Re`ija: David Winning Uloge: Bruce Dern, Cindy Sampson, Nicolas Wright, Robert

Gorko - slatko
Lorenzo je svoje najbli`e prijatelje pozvao na sve~ani ru~ak. Me|utim, Stefano je morao oti}i jer su ga zvali na posao, ali je Lu}ija ostala. No, nije joj se svidjela atmosfera i na~in na koji joj se Lorezo udvarao, pa je neplanirano oti{la ranije. ^ak je i Tu~o primijetio da ne{to nije uredu...

Larin izbor
Nela je bijesna nakon {to je saznala da je Ton~i proveo no} kod Blanke. U panici, jer osje}a da gubi i ljubavnika Zorana i supruga Ton~ija, kre}e u akciju spa{avanja. Poku{ava zavesti Zorana i verbalno se obra~unava s Blankom. U krajnjem o~aju, ucjenjuje Ton~ija razvodom, ne ra~unaju}i da }e Ton~i prihvatiti njezinu igru.

Izgubljena ~ast
Kerimov majstor Galip Usta obe}ava Merjemi da }e pozvati prijatelja koji `ivi u Istanbulu i zamoliti ga da im pomogne da prona|u ku}u u kojoj }e `ivjeti. Kona~no su svi na okupu, ali Fatmagul sve te`e podnosi Kerimovo prisustvo.

00.25
NOVA

17.00 BHT

18.25 FTV

20.10 BHT

Mo~vare na jugu SAD-a jedno su od najnevjerojatnijih stani{ta na Zemlji. Kilometrima {iroka rijeka trave i trule`i koja se polako kre}e, dubok glib koji je dom velikom broju raznih divljih `ivotinja. Neke su divljije od drugih. Odgovaraju}i na vijest da joj otu|eni otac umire, Melanie Blaime vra}a se ku}i u gotovo napu{ten ju`nja~ki gradi} Bibbington. Stigav{i onamo, njezin prijatelj Jimmy Fuller otkriva joj istinu: Melanien otac ne umire, nego je u bijegu i skriva se zbog optu`bi da je ubio mladu djevojku u mo~vari...

SERIJE

U grob ni{ta ne nosi{
KOMEDIJA
Re`ija: Paul Bogart Uloge: Jean Stapleton, Art Carney, Barry Bostwick, Blythe Danner, Harry Morgan, Marla Gibbs...

12.55
HRT2

U obitelji Sycamore svi su posebni. Majka Penny Sycamore ve} osam godina pi{e drame ~ime se bavila prije. Otac Paul bavi se pirotehnikom, k}i Essie, udana za Eda, u~i plesati iako nema dara. Na ~elu je obitelji djed Martin, koji je prije mnogo godina napustio unosan biznis, jer mu je to oduzimalo previ{e vremena. Tako se odrekao bogatstva da bi mu `ivot bio ljep{i, a jedino ~ime se bavi jest skupljanje zmija. Alice je "najnormalniji" ~lan obitelji....

Slomljena krila
20.45 FTV
D`emala obuzimaju crne misli jer ne mo`e ustati iz kreveta i ne{to uraditi po pitanju pobune u kasabi. Aj{e se brine za Nevzata i smatra da je jedini na~in da mu pomogne da razgovara sa Halimom. U toj namjeri, tra`i pomo} od Junusa. Dok se sve to de{ava, u kasabu dolazi jedna tajanstvena osoba.

Grijeh njene majke
Mlada studetkinja iz Ranka na svetosavskom balu upoznaje mladi}a Svetislava u koga se zaljubljuje i nakon jednogodi{nje veze oni se vjere. Na raspustu u Karlovcima, Ranka susre}e zgodnog i bogatog bankara Du{ana, za koga se ubrzo udaje. Svetislav ne mo`e da preboli raskid sa Rankom, te poku{ava da izvr{i samoubistvo. Nekoliko godina kasnije, Ranka i Svetislav se ponovo sre}u. Ona ima k}erku Nedu i nesretna je u svom braku, a Svetislav se nikada nije `enio...

17.25 FTV

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Mali spasioci 09.20 Poko 09.35 X-man 10.00 Spretno - sretno, kviz 10.25 Harveytoons 10.45 Tomica i prijatelji 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 25. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.45 Magazin LP u nogometu 14.15 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 13.50 Tomica i prijatelji, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 07.10 09.00 09.10 Muzi~ki program Vijesti Jutarnji program Vijesti Opaka priroda sa Dejvom Salmonijem ~impanza, dok. program Mala TV [umska {kola, program za djecu U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Med i djetelina, crtana serija Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom To toplo ljeto, serija (r) Reporta`a Prislu{kivanje, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Tribunal

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 25. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, serija, 39. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Glam Blam 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija ep. 100/100 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 25. ep 07.47 Hello Kitty, crtani film 26. ep. 08.00 Vijesti 08.05 Serijski/Dokumentarni program 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 75. ep. (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 67. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dok. program, ep. 46/52 12.00 Vijesti plus 12.20 Hrane svijeta, serijalni program 13.00 Flash biznis-sport 13.05 Ostrvo kornja~a, crtani film (r)

PINK
06.00 Sestre, serija 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Vaikiki zec, animirani film 09.20 Uradi sam, uradi sama 09.25 Sandokan, animirana serija, 14/45 (r) 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.10 Knji`evnost BiH: Ivo Andri}, 1/2 10.35 Bukvar sa devet kora, dokumentarni program 11.00 Pri~e iz starih gradova: Travnik, 1/2 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 199/229 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 MESS 2011, hronika (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.45 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija, 2/26 (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Mumijevi, animirana serija, 66/71 15.00 ^udesni svijet, obrazovna serija, 48/52 15.15 Nema problema 15.35 Dje~iji festivali 15.50 Izgubljena ~ast, igrana serija, 10/77 (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 200/229 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 11/13 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 11/77 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program Pozori{no ve~e: 23.00 Vjen~anje, snimak predstave 00.45 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

10.05 10.20 10.50 11.05 11.25 12.00 12.20 12.45 13.35 13.55 15.00 15.10 15.55

Viza za budu}nost
SERIJA

12.15

Presing
TALK SHOW

21.10

Kad li{}e pada
SERIJA

20.00

Ukradeni `ivoti
SERIJA

Trijumf ljubavi
SERIJA

16.00

17.00

16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 26. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 1. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Larin izbor, igrana serija, 17. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.15 Harveytoons, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rat za Dubrovnik: Na ni{anu, dokumentarna serija, 2. epizoda 20.44 Dnevnik, najava 20.45 Slomljena krila, igrana serija, 46. epizoda 21.45 Medicinska istraga, igrana serija, 2. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Ezel, igrana serija 00.55 Viza za budu}nost, igrana serija 02.15 Dnevnik 3 (r) 02.45 Pregled programa za utorak

16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u Carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 Festival ekolo{kog i turisti~kog filma" Jahorina film festival", hronika 23.20 U prolazu 23.45 Ad`ami, film 01.40 Prislu{kivanje, serija (r) 02.35 Moj ro|ak sa sela (r) 03.25 Dnevnik 2 (r) 03.50 U fokusu (r) 04.30 Muzi~ki program

16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, 22. ep. 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke 18.45 HIPP - Mukotrpno no{enje djeteta 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, 23. ep. 23.20 Tango i Cash, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 01.40 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti

13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 CSI: Las Vegas, serija 4. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, serija 6. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 25. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Pregled Primera lige, sportski magazin 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 26. ep. 21.10 CSI: New York, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Spa{avaju}i Milly, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 VIP, film 01.58 No}ni program

15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf. program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.00 AmiG Show, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Nebo i zemlja, film 02.00 ^ovjek sa tri `ene, film

RTS
10.00 10.05 10.35 11.10 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 14.30 15.05 16.00 17.00 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 23.00 23.05 23.55 00.10 Vijesti Lov i ribolov,reporta`a Eko karavan: Kralj neba Slagalica, kviz Srbija na vezi, pr. za dijasporu Dnevnik Sport plus Igraj fudbal, budi sre}an,sportski program U susret 20. festivalu etnolo{kog filma Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpski isto~nici,muzi~ki program Ovo je Srbija Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Oko,info Srbija na vezi Dnevnik Porodi~no blago, serija RTS karavan, zab.prog. Vijesti Mi}a Markovi},muzi~ki program Dnevnik Evronet, dok. program

RTCG
12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.15 18.00 18.05 18.20 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.45 Vijesti Agrosaznanje (r) Vijesti Sat tv Vijesti Dr, emisija iz medicine (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija biljke Crne Gore 3 Muzika Lajmet Crna Gora - u`ivo Vijesti Crnogorski 20. vijek (r) Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Muzika Otvoreno Muzika Dnevnik 3 Cg. Sport Crna Gora - u`ivo Sat tv

FOX LIFE
09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.30 D`oi, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.15 Svi vole Rejmonda, serija 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 Ali Mekbil, serija 15.00 Da, draga, serija 15.55 D`oi, serija 16.20 D`oi, serija 16.45 Melisa i D`oi, serija 17.10 Melisa i D`oi, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 19.30 Da, draga, serija 20.00 Ali Mekbil, serija 20.55 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 21.25 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 22.00 [kola za parove, serija 22.25 [kola za parove, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija

UNIVERSAL
06.20 Ubistva u Midsomeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsomeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsomeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Havaji, serija 23.20 Bitka za Los An|eles, film 01.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 02.10 Erika, serija 03.10 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

TV1000
08.00 Stani, ili }e moja mama pucati, film 10.00 Avanture Rokija i Bulvinkla, film 11.30 Apolo 13, film 14.00 ^aura, film, film 16.00 ^aura, film: Povratak, film 18.00 Sretni brojevi, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend Magazin 08.45 Watts 09.00 Tenis, WTA Beijing, Kina, Live 15.30 Ski-skokovi, Klingenthal, Njema~ka, Live 17.15 Watts 17.30 Eurogoals 18.30 Football Cracks 19.00 Snuker, players tour 20.00 Ski-skokovi, Klingenthal, Njema~ka 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Borila~ki sportovi 23.30 Eurogoals 00.30 Ski-skokovi, Klingenthal, Njema~ka

Balada o malom D`ou
FILM

20.00

20.00 Balada o malom D`ou, film 22.00 Na ivici, film 00.00 Fame, film 02.00 Topla ~okolada, film 04.00 Va{i prijatelji i susjedi, film

ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
05.45 06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.05 10.06 11.00 11.10 11.40 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 15.35 16.05 16.25 17.00 17.10 17.45 18.30 19.30 19.56 20.10 20.35 21.10 22.25 23.00 23.20 23.23 23.25 23.30 00.25 01.15 02.00 02.45 03.40 04.05 04.35 05.20

TV PROGRAM
NOVA
07.00 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 12.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 U naru~ju vje{tice, film 00.25 ^udovi{te iz mo~vare, film 02.00 Seinfeld, serija 02.25 Heroji, serija 03.15 Ezo TV 04.15 Oluja, film (r)

63

HRT2
Split: More (r) Mir i dobro (r) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Svijet za sebe: Druga strana pustinje, dok. serija Kod Ane Blago svjetskih tr`nica, dok. serija Kulturna ba{tina Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane, serija Sve }e biti dobro, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Tre}a dob, emisija za umirovljenike Alisa, slu{aj svoje srce, serija Glas domovine Kulturna ba{tina Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk show Capri 3, serija Dnevnik Sport TV Bingo Provodi i sprovodi, serija Puls Hrvatske Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Tajni `ivot umjetni~kih djela 5, dok. serija [apta~ psima 5 (r) Dr. House 6, serija (r) Bez traga 7, serija (r) @ica 1, serija (r) Skica za portret Blago svjetskih tr`nica, dok. serija (r) Hotel dvorac Orth 9, serija (r) 8. kat, talk show 06.20 Kad zavolim, vrijeme stane - serija (r) 07.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 07.30 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.55 Mala TV 08.25 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu 08.50 [kolski sat Ton i ton 09.35 Olujni svijet, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.40 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show (r) 12.10 Vrtlarica (r) 12.35 Jelovnici izgubljenog vremena (r) 12.55 U grob ni{ta ne nosi{, film (r) 14.35 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 15.20 [kolski sat (r) 15.50 Ton i ton (r) 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film

OBN
05.55 Gusarska akademija, crtani film 06.15 Cosmic Quantum Rei, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johhny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.05 Ukleta Marijana, serija 09.05 Gorki `ivot, serija 10.10 Stol za 4, kulinarski show 10.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Rijeka nad, serija 16.10 Ukleta Marijana, serija 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.00 Vox populi 23.05 Telering, talk show 23.55 Izgubljeni, serija 00.55 Dolina vukova, serija 02.00 OBN Info 02.20 OBN Sport 02.25 Vox populi 02.30 UEFA Euro liga, sportski program 04.00 OBN Info

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 11.05 Mla princeza (r) 10.20 Medo Rupert (r) 10.25 Bo u pokretu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja, 5/25 (r) 11.35 Pomorska tehnologija, dok. program, 17/18 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art (r) 13.55 Da se ne zaboravi, dok. program (r) 14.40 @ena misterija, 2/8 (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Mala princeza 19.15 Medo Rupert, program za djecu 19.25 Bo u pokretu, program za djecu 20.00 Crna Guja, 6/25 20.30 Pomorska tehnologija, dok. program, 18/18 21.00 Sport magazin, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal (r) 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Saga o Forsajtima, igrana serija, 5/13 23.20 Egipat, 1/6 00.10 Opasni flert, igrani film 01.35 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 16.30 Sport 7 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 CSI: New York, serija 22.30 Vijesti 22.35 Mre`a: Filmsko ve~e 00.00 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r) 02.00 Mre`a: filmska no}

MRE@A
07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hllo Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, crtani film 08.05 Serijski/Dokumentarni program 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 67. ep. (r) 14.05 CSI: Las Vegas, serija 4. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 68. ep. 17.15 Predaj se srce, serija 21.10 CSI: New York, serija 22.35 Spa{avaju}i Milly, film

Alisa, slu{aj svoje srce
SERIJA

Inspektor Rex
SERIJA

10.00

16.00

16.20 16.50 17.05 18.00 18.20 18.30 19.05 19.30 20.00 20.45 21.15 22.05 22.50 23.05 00.00 00.30 01.15 01.45 02.30 05.05

Mala TV (r) Crtana serija [apta~ psima 5 Regionalni dnevnik @upanijska panorama Crna kutija: Pravo na jednakost Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija R.E.M. na HTV-u, glazbeni specijal @ivot ide dalje 2, serija Mu{ki vikend, serija Dr. House 6, serija Bez traga 7, serija Putem europskih fondova (r) @ica 1, serija Traumatologija (r) Retrovizor: Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija Retrovizor: Moja obitelj 7b, serija Retrovizor: 24, serija (r) No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, crtani film 08.05 Serijski dok. program 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 Csi: Las Vegas, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija16.00 Ukradeni `ivoti, serija17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad,rev. program 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Csi: New York, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Spa{avaju}i Milly, film

TV KAKANJ
12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Putovanja 15.00 Bonaventura 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Ritam Srebrenice 18.30 Merjem, serija 19.00 Bra}a koale19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 21.00 IC sport 21.30 TV liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrata tajne, serija 10.45 [umska {kola 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Tobogani zapada, dok. program 13.00 Omiljeni gradovi svijeta: Bruges 13.55 Najvoljenije `ene svijeta: Princeza Dijana (r) 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.20 Kako vrijeme prolazi, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Duhovni svijet18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce 22.45 Igrani film

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.17 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, serija 22.15 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
10.30 VOA 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer, serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Mini serija 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode 16.45 Dok. program 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Dok. program 21.05 Svijet uspje{nih 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike 00.00 Ze sport magazin 00.30 Putopis:Paso{ za Ju`nu Ameriku

RTV VOGO[]A
06.45 Svje`i u dan 07.00 Priroda i ljudi 07.30 Auto Shop Magazin 08.00 Zavidovi}ka hronika 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 10.30 Sense 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika 12.30 Priroda i ljudi 13.00 Auto Shop Magazin13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 09.15 Otpisani, serija 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Zna{- ima{, interaktivni kviz 15.00 Preljubnici (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Grijeh njene majke, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Gdje je lova?, film 00.20 Zaljubljeni don @uan, film

ATV
10.50 Bakugan, crtani film 11.10 WINX, crtani film 11.30 Vizita 11.55 Vijesti 12.00 pozori{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 21.35 Potraga 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija, film 23.20 Tango i Cash, film

EUROSPORT 2
03.30 Fudbal, Bundesliga 07.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 08.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Superbike, S[ Magny-Cours, Francuska 11.30 Fudbal, Japanska J. League 12.30 Fudbal, Bundesliga 14.00 Snuker, players tour

SPORT KLUB
07.00 TWS 09.00 Atletix 09.30 Triathlon - Strathclyde Park 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Swansea - Stoke 13.00 Ruska liga: Spartak Zenit 14.45 ATP Malaysia finale 16.30 ATP Thailand finale 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled ruske lige 19.30 Pregled Premier League studio - off 21.00 Profi boks studio, direktno 21.30 Profi boks - Jovo Pudar 23.00 Pregled holandske lige 00.00 Vijesti 00.00 Premier League News 00.45 Pregled Premier League studio 02.15 Premier League: Tottenham - Arsenal 04.15 Pregled ruske lige 04.45 Premier League Classic: Liverpool - Arsenal

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica: London 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 Opasan lov 21.55 ^udo da sam `iv 22.50 Ameri~ke drvosje~e 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC
08.00 Iznutra: Akcija DEA-e 09.00 Iznutra: Trgovina tigrovima 10.00 [arkvil 11.00 Obaranje: Eksplozivni in`enjering: Selafild kule 12.00 Ulovljeni: Smrtonosni dizajn 13.00 Iznutra: Akcija DEA-e 14.00 In`enjerske veze: Erbas A380 15.00 Opasni susreti: Divlja svinja 16.00 Iguaku megavodopadi 17.00 Sadamov Irak 18.00 [apta~ psima: Kobe, Banjo i poljupci 19.00 Dugozuba tuna i limun ajkula 20.00 Avionske nesre}e: Hitrouska enigma 21.00 Povjerljivo: Terorizam 22.00 Preobra`aj u {vercera 23.00 Avionske nesre}e 00.00 Terorizam/ kontraterorizam: D`ihad u predgra|u 01.00 Dugozuba tuna i limun ajkula

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 Tajni 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 Ko si zapravo ti? Svete `ivotinje faraona Stopama ^ajkovskog Stvaranje novog ~ovjeka: eksperimenti u sovjetskim laboratorijama Sve Kenedijeve `ene Aleksandrova najve}a bitka Zaljubljen u Barbaru Djeca Staljingrada Ko si zapravo ti? Svete `ivotinje faraona Varvari Terija D`onsa Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Lujza od Pruske - kraljica srca Kada su Mavari vladali Evropom Kralji~ina sestra Ko si zapravo ti? Ratnici Varvari Terija D`onsa Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Lujza od Pruske - kraljica srca Kada su Mavari vladali Evropom

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata: Sljede}a generacija 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Planeta beba 07.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Posao za psa, 2. ep. 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 12.45 Lovac na krokodile 13.40 Nevjerovatna lete}a ~eljust 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Safari sestre 16.25 Sve o psima 17.20 Psi, jedna rasa, jedna pri~a, 2. ep. 18.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Sve o psima 20.05 Planeta Zemlja 1 21.00 Paklene ma~ke 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Ljudo`deri 23.45 Sve o psima

Fudbal, Bundesliga
SPORT

12.30

15.30 Tenis, WTA Beijing, Kina 16.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Ekstraklasa Poljska Live 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga Live 22.15 Tenis, WTA Beijing, Kina 23.00 Australijski fudbal 00.30 Tenis, WTA Beijing, Kina

Olimpic - GOŠK 0:0

Gabelani otkinuli bod vukovima

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 3. oktobar 2011. godine

29. strana

Performans Alije Hafizovi}a Hafa

Sramna bjelina zidova
U okviru 51. internacionalnog festivala MESS, a u znak podr{ke Umjetni~koj galeriji BiH, u ovom prostoru }e u pono}, 7. oktobra, biti izvedena i holandska predstava "Wacht!"
Kao jedan od prate}ih programa Festivala MESS, a u znak protesta protiv zatvaranja Umjetni~ke galerije BiH, predstavljena je „Nevidljiva izlo`ba„ Alije Hafizovi}a Hafa. Cilj ovog performansa jeste ukazivanje na potpuni nemar politike prema dr`anim institucijama kulture, zbog kojeg planirana Hafizovi}eva izlo`ba „Retrospektiva Abstract.A“ nije postavljena u Umjetni~koj galeriji BiH. - Bijeli zidovi u Umjetni~koj galeriji BiH pokazuju sav besmisao kulturne politike, koja je dovela do toga da umjetni~ka djela nisu istaknuta i predstavljena javnosti, nego zaklju~ana u nekim depoima - kazao je Hafizovi}, izra`avaju}i optimizam da }e se Galerija ipak brzo otvoriti i da }e njegova prava izlo`ba biti postavljena. „Retrospektiva Abstrakt.A“, kako se iz na zi va vi di, re tro spe kti vna je izlo`ba apstraktne umjetnosti - oko devedeset eksponata sa osam samostalnih i tri grupne izlo`be koje su trebale biti postavljene u Umjetni~koj galeriji BiH, zajedno sa radovima druga~ijeg izri~aja (multimedij, art concept, instalacija...) - Dok mi na pro gra mu ima mo predstavu koja govori o nastanku Velasquezovog remek-djela, samo nekoliko metara dalje svjedo~imo sramnoj bjelini zidova nacionalne Umjetni~ke galerije - poru~io je direktor MESS-a Dino Mustafi} i najavio kontinuirane pritiske i prozivanje odgovornih za mrak kulturne politiJa. D. ke u BiH.

[e{elj tu`io tu`ioca
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav [e{elj podnio je krivi~nu prijavu protiv tu`ioca Ha{kog suda Darila Mandisa zbog objelodanjivanja identiteta za{ti}enog svjedoka, koje je na osnovu diplomatskih depe{a objavio WikiLeaks, rekao je {ef pravnog tima za njegovu odbranu Zoran Krasi}. On je naveo da je [e{elj podnio prijavu i protiv zamjenika {efa pretresnog odjeljenja tu`ila{tva Boba Rida zbog istih razloga, a pretresnom vije}u je podnio obavje{tenje o ugro`avanju procesa koje vode protiv njega pojedine zapadne vlade. - Depe{e WikiLeaksa pokazuju da Ha{ki tribunal nije sud i da tu`ila{tvo sudije i sekretarijat rade po nalozima SAD-a, Velike Britanije, EU i NATO-a, rekao je Krasi}.

Nevidljiva izlo`ba protiv kulturnog mraka

Tajfun odnio 55 `ivota
Dva tajfuna koja su pogodila sjever Filipina odnijela su najmanje 55 `ivota, a spasila~ke ekipe poku{avaju da isporu~e hranu i vodu stotinama ljudi koje, zbog poplava, ve} ~etvrti dan prebivaju na krovovima ku}a. Tajfun Nalge zahvatio je sjeveroisto~nu filipinsku provinciju Izabela, a potom i ostrvo Luzon, na kojem se polja i njive jo{ nisu oporavili od obilnih pljuskova i sna`nog vjetra proteklih dana. Nalge je odnio najmanje tri `ivota, dok je u drugom tajfunu, Nesatu, u istom podru~ju, u petak stradalo 52 ljudi, javlja agencija AP.

POSLJEDNJE VIJESTI
DOGOVORENA VLADA DANSKE - Danska premijerka Helle Thorning - Schmidt izjavila je da je sa politi~kim saveznicima postigla dogovor o formiranju tropartijske koalicione vlade. Predsjednik socijaldemokrata Thorning - Schmidt je pobijedila na izborima prije dvije sedmice. Novu vladu lijevog centra ~ini}e socijaldemokrate, Socijalisti~ka narodna partija i Socijalno-liberalna partija, a koalicija }e u parlamentu imati podr{ku Crveno-zelene alijanse, koja je ostvarila veliki uspjeh na izborima, ali nije u~estvovala u pregovorima za formiranje vlade. KIT KOD PAGA - Veliki kit primije}en je na oko 500 metara od obale ostrva Pag, saop{teno je iz lo{injskog Instituta za istra`ivanje mora Plavi svijet. Veliki kit je druga po veli~ini `ivotinja na svijetu, odmah iza plavog kita. Spada u grupu kitova usana i hrani se sitnom plavom ribom i planktonskim ra~i}ima. NE RADI TRE]INA MAKEDONACA - U Makedoniji je nezaposlena tre}ina stanovnika, podaci su Dr`avnog zavoda za statistiku za drugi kvartal ove godine. Od 936.256 osoba koje pripadaju aktivnom, radno sposobnom stanovni{tvu zaposleno je 642.809 ili 68,7 posto, dok se 293.448 vodi kao nezaposleno.

Kultura za razvoj

Kreativne radionice protiv predrasuda
Istra`ivanja provedena u okviru programa Kultura za razvoj, ~iji je cilj promovirati interkulturalni dijalog me|u narodima u BiH, pokazuju visok nivo predrasuda i nepovjerenja, izazvanih prvenstveno nedovoljnim poznavanjem drugih i druga~ijih. Prema navodima organizacija uklju~enih u projekt, predrasude su podjednako zastupljene kod odraslih, ali i djece {kolskog uzrasta. Kako bi odgovorili na ove izazove, UNICEFBiH, koji je u okviru programa nadle`an za realizaciju aktivnosti vezanih za sektor obrazovanja, odlu~io je s partnerima pokrenuti kampanju za promjenu stavova i pona{anja, oslanjaju}i se na direktno u~e{}e djece i odraslih, kao pouzdan metod koji mo`e voditi pozitivnim promjenama u dru{tvu. Tako su proteklog mjeseca odr`ane kreativne radionice za {kolarce u deset op}ina u Bosni i Hercegovini, koje su partneri programa. Djeca iz Biha}a, Bijeljine, Prijedora, Jajca, Bosanske Gradi{ke, Srebrenika, Te{nja, Rudog, Sokoca i Sarajeva su na tro-

dnevnim radionicama kroz kreativan rad u~ila o prijateljstvu, po{tivanju vlastite tradicije i kulture, ali i upoznavanju i uva`avanju tradicije i kulture drugih. Djeca su prvi

put dobila priliku da na osnovu vlastitog do`ivljaja, sama kreiraju slike i poruke, koje }e uskoro osvanuti na javnim oglasnim prostorima {irom BiH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful