TRIỆU PHÚ

NHAÂ XUÊË T BAÃ N PHUÅ NÛÄ
Trâ n Ðãng Kloa
Iông Xuân Vy
Truong Viô l Huong
Dicl gia :
Bí quyết
Adam Khoo
TAY TRẮNG
thành
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
SLCRLTS OI SLII-MADL MIIIIONAIRLS
Hov You Can Creale an Lxlraordinary Income
& BuiId a MiIIion-DoIIar Nel Worll... Slarling Irom Scralcl
Copyrigll © 2006 by Adam Kloo Iearning TeclnoIogies Group Ile Ild
Vielnamese Ldilion © 2009 by TGM }oinl SlocI Company
AII riglls reserved.
BI QIYÊ T TAY TRÃ NG THA NH TRIÊ I IHI
Ia m llô na o dô co llu nlâ p dô i da o va gia la i ba c ly lu ... sô 0`
Dicl gia : Trâ n Ðãng Kloa, Iông Xuân Vy va Truong Viô l Huong
Công Ty Cô Ilâ n TGM giu ba n quyô n xuâ l ba n va pla l la nl â n ba n liô ng
Viô l lrôn loa n llô gio i lleo lo p dô ng cluyô n giao ba n quyô n vo i Adam Kloo
Iearning TeclnoIogies Group Ile Ild (AKITG). Bâ l cu su sao cle p na o Ilông
duo c su dô ng y cu a TGM va AKITG dô u Ia bâ l lo p pla p va vi pla m Iuâ l Xuâ l
Ba n Viô l Nam, Iuâ l Ba n Quyô n Quô c Tô va Công Io c Ba o Hô Ba n Quyô n So
Hu u Tri Tuô Berne.
CÓNG TY CÓ IHA N TGM
#00-03, To a nla NI Tover
232/17 Vo Tli Sa u, Iluo ng 7, Quâ n 3
Tla nl plô Hô Cli Minl
TeI: (08) 6276 9209 – Iax: (08) 6290 9962
Websile: vvvv.lgm.vn
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Clung lôi xin lân lanl gioi lliôu loi ban quyôn sacl: “Bí Quyêt
Tay Träng Thanh Triêu Phu: Lam thê nan dê cn thu nhâp dði
dan va gia tai bac ty tu... sð 0?”. Ðây Ia quyôn sacl duoc dicl va
biôn soan boi clinl lai dicl gia nôi liông Trân Ðäng Khna va
Uðng Xuân Vy (nlung nguoi da lao nôn cac quyôn sacl giao duc
ban clay nlâl lai Viôl Nam nlu “1ci 1ci Gici, 8cn Cung 1nc!”,
“Ccn Cc i Cnu ng 1c Dc u Gic i”, “Ic m Cnu 1u Duµ, 1ncµ Dc i
V! n Mc nn”), va dicl gia Truong Viêt Huong, môl guong mãl
lre dây lriôn vong lrong Iinl vuc dicl lluâl.
Tu dâu nãm 2008, Iôl lop voi Adam Khnn (lac gia cua quyôn
sacl nay va cung Ia môl lrong 25 lriôu plu lre luôi va giau co
nlâl Singapore), lai dicl gia Trân Ðãng Kloa va Iông Xuân Vy
da bãl dâu con duong Iam giau môl cacl clân clinl cua minl
bãng cacl loc loi nliôu Iiôn lluc duoc clia se lrong quyôn
sacl nay, vi du nlu:
– Tla nl Iâ p doanl ngliô p cluyôn pla l la nl sa cl clâ l
Iuo ng cao va ba n cla y nlâ l la i Viô l Nam. (Vui Io ng xem
cli liô l la i: vvv.lgm.vn)
– Tlanl Iâp doanl ngliôp cluyôn vô dao lao va nlanl clong
lro llanl môl liôn luong lrong Iinl vuc plal lriôn con nguoi
lai Viôl Nam. (Vui Iong xem cli liôl lai: vvv.loilaigioi.com)
– Ban lang va liôp lli qua mang Inlernel.
– Ðâu lu vao clung Iloan môl cacl Ilôn ngoan.
– Quan Iy liôn bac va Iiôm soal cli liôu liôu qua.
– ...
Lời giới thiệu
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Tlông qua quyô n sa cl ma ba n dang câ m lrôn lay, clu ng lôi
muô n Ilã ng dinl mô l diô u rã ng: La m gia u mð t ca ch chân chính
khðng hê qua khn khän nhu phâ n Io n mn i nguo i nghï. Vâ n dê
Ia o phuong pha p.
Bôn canl do, clung lôi liôu rãng, nlung nguoi moi Iam quen voi
dong sacl plal lriôn ban llân se râl bo ngo lrong viôc liôu va ap
dung vao lluc lô nôu nôi dung quyôn sacl duoc lrinl bay môl cacl
Iloa giao, cung nlãc. Clinl vi llô, duoc su lin luong, dông linl va
ung lô cua lac gia Adam Kloo, clung lôi da biôn soan Iai nôi dung
quyôn sacl nay lu ban gôc liông Anl sao clo llâl dô doc, dô liôu,
luu icl va gân gui voi doi sông cung nlu ngôn ngu cua nguoi Viôl
o moi Iua luôi.
Tro llanl môl nguoi llanl công va Iam clu vân mônl cua minl
clãc clãn Ia diôu da sô ai lrong clung la cung mong muôn. Vây lli
clung lôi xin moi ban lay cung clung lôi di lrôn cuôc lanl lrinl
Iy diôu nay dô Ilam pla nlung con duong dân dôn môl cuôc sông
giau co lon, viôn man lon.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Giới thiệu về tác giả Adam Khoo
Lời mở đầu của Ron Kaufman
Phần I - Bảy bước làm giàu
Chương 1 – Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô 3
Chương 2 – Bảy bước làm giàu 13
Chương 3 – Chín thói quen của triệu phú 31
Phần II – Phương pháp kiếm tiền của triệu phú
Chương 4 – Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào 79
Chương 5 – Bốn mức độ giàu có 91
Phần III – Làm giàu nhanh chóng và bền vững
Chương 6 – Hãy đưa ra mức giá cao nhất 109
Chương 7 – Thời gian là tiền bạc... Phương pháp tận dụng tối đa thời gian 131
Chương 8 – Làm thế nào để tăng thu nhập theo cấp số nhân trong bất cứ lĩnh vực gì 143
Phần IV – Tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua Internet
Chương 9 – Gây dựng việc kinh doanh sinh lợi mà không cần nghỉ làm 175
Chương 10 – Biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững 189
Chương 11 – Cách thức xây dựng một trang web sinh lợi 211
Chương 12 – Làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên mạng 241
Phần V – Quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu
Chương 13 – Nguyên tắc số một của những triệu phú tay trắng làm nên 267
Chương 14 – Cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu 275
Phần VI – Xây dựng tài sản triệu đô
Chương 15 – Tăng tài sản với lợi nhuận tiền triệu 289
Chương 16 – Thắng lợi với quỹ đầu tư 309
Chương 17 – Chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Bufett 315
Chương 18 – Tám tiêu chí để mua cổ phiếu tốt với giá hời 353
Phần VII – Biến ước mơ triệu phú thành hiện thực
Chương 19 – Lên kế hoạch trở thành triệu phú 381
Tham khảo
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
|a ' 1e |a a¡ |a |a : ¡'a |1am |aaa
Da nl lã ng lai cô con ga i cu a lôi - KeIIy va Samanlla Kloo
||| I
Quyô n sa cl na y clu a du ng nlu ng y luo ng va quan niô m
riông cu a la c gia . Ta c gia Ilông dô ngli mua/ba n bâ l cu
clu ng Iloa n, doanl ngliô p loã c dâ u lu na o duo c dô câ p
lrong sa cl. Ta c gia va nla xuâ l ba n Ilông pla i Ia môi gio i
clu ng Iloa n loã c cô vâ n dâ u lu. Clu ng lôi Ilông gio i
lliô u bâ l cu mô l Ioa i cô pliô u loã c dâ u lu na o. Nlu ng Ioa i
cô pliô u loã c dâ u lu duo c nlã c dô n lrong sa cl cli vo i mu c
dicl minl lo a va gia o du c.
Mã c du clu ng lôi da nô Iu c lô l su c dô cung câ p nlu ng
llông lin clinl xa c nlâ l va câ p nlâ l nlâ l, clu ng lôi Ilông
llô ba o da m luyô l dô i vô dô clinl xa c, lin câ y, linl xa c llu c
loã c loa n clinl cu a nlu ng llông lin duo c nôu lrong sa cl.
Ta c gia va nla xuâ l ba n Ilông cliu bâ l Iy lra cl nliô m gi vô
mã l pla p Iy lruo c nlu ng mâ l ma l loã c ru i ro co llô xa y ra,
lru c liô p loã c gia n liô p, lu viô c su du ng va a p du ng bâ l cu y
luo ng, cliô n Iuo c lay Iy lluâ l na o lrong quyô n sa cl na y.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Ja¡e a :a :a “|' Ja¡e | la¡ l.a a¡ laa aa l.'e a |aa ”
1a |aa¡ 1å ' :aå : 1a ' :aa a¡ |å' aaa |ae aa a
“!e e re lel a¡tê a |lt alê j me l!”
“Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ” giu p lôi nlâ n ra rã ng
CIÓ C ÐO I TÓI Ia do clinl ba n llân lôi lliô l Iô va bâ l cu
diô u gi cu ng co llô da l duo c vo i nlu ng cliô n Iuo c du ng dã n!
Ha y nlin Adam Kloo ma xem! Anl dã l ra mu c liôu lro lla nl
lriô u plu va anl da Ia m duo c. Vo i nlu ng pluong pla p llicl
lo p va mô l quyô l lâm cao, ba n co llô da l duo c bâ l cu diô u gi!
Ðiê m hay nhâ t Ia “Bí Quyê t Tay Trä ng Tha nh Triê u Phu ”
da da y tði biê t ca ch tu thiê t kê cuð c do i mình va cung câ p
chn tði nhu ng phuong pha p cu thê dê Ia m duo c diê u dn !
Truo c dây, lôi Iuôn lim Iiô m con duo ng di dô n su lu do vô la i
clinl. Sau Ili do c “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”,
lâm lri lôi nlu duo c mo ra vo i nlu ng liô m nãng vô lâ n. Tôi
lo c duo c ca cl Iôn Iô loa cl da l duo c nlu ng gi lôi muô n lrong
cuô c sô ng, nlu ng pluong pla p cu llô vô liô p lli lrôn Inlernel
va dâ u lu. Tôi da la o ra HAI nguô n llu nlâ p mo i va cn n nhiê u
hon nhu ng gì tði... cn thê diê n da t bä ng Io i! Tôi ly vo ng nlu ng
nguo i xu ng da ng co llô do c duo c quyô n sa cl na y!
Scan Scah, Singapore
“Nte a¡ 1ê a |e a |t a¡ |te t 1e | 1te t st ¡le t te stê | 1e l!”
Ðiô u lôi llicl nlâ l lrong quyô n “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl
Triô u Ilu ” clinl Ia Adam lâ p lrung va n viê c giu p ba n chuâ n
bj sä n sa ng TRUO C khi bä t dâ u Ia m gia u. Nê u khðng cn
ca ch suy nghï du ng dä n va nghiêm tu c vê viê c Ia m gia u, ba n
se Ilông bao gio co Ila nãng Iiô m soa l duo c diô u do .
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Sau Ili liô p llu lâ l ca nlu ng gi Adam clia se , tði nghiê m ra
rä ng anh â y cu ng su du ng nhu ng diê u ma nhu ng nguo i gia u
cn kha c da su du ng dê tro nên gia u cn : mô l pluong pla p
loa n diô n vuon lo i lla nl công.
Adam Ilông cli nôu ra nlu ng pluong pla p na y, anl co n
luo ng dâ n ba n LA M THË NA O da t duo c mu c tiêu mð t ca ch
chi tiê t va cu thê dê n mu c ba n cn thê Ia m thcn dê da ng.
Kli lôi da sã n sa ng Ia m gia u, “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u
Ilu ” giu p lôi liô p lu c liô n buo c. Tôi sã p mo ra mô l cluong
lrinl liô p lli Iiôn Iô l, va dang cu ng Ia m viô c vo i dô i la c cu a lôi
dô la o ra mô l lrang veb lu u icl clo lâ l ca mo i nguo i!
Khðng nhu ng tði khuyên ba n nên dn c quyê n sa ch na y, tði
cn n muð n nn i rä ng, ba n khn cn thê tha nh cðng trnng kinh
dnanh nê u khðng dn c nn . Adam Kloo Ia mô l lrong sô râ l il
lôn luô i ma lôi llâ l su Iinl lro ng lrong Iinl vu c na y. Mô l Ia
llâ y cu a lôi, Ty HicIs. Hai Ia Roberl AIIen, cla de cu a nliô u
nguô n llu nlâ p Ila c nlau. Va bây gio lôi llôm va o danl
sa cl do ca i lôn: ADAM KHOO!
Brnthcr PauI, SlanIey, Norll DaIola, My
“¥ê | jllea |e a tee lea tt e “Cle ¡le t, tle a¡le e”
[Kltl De1, Peer De1}!”
Xin cla o Adam,
Tôi cli muô n viô l clo anl dô no i rã ng lôi da nl gia cao quyô n
sa cl cu a anl: “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”.
Ðây Ia mô l quyô n sa cl mang linl llu c la nl râ l cao, no liô l
Iô lâ l ca nlu ng bi mâ l lrong viô c Ia m gia u. Tlâ l vâ y, lôi llicl
ngli rã ng no Ia mð t phiên ba n can hon cu a quyê n “Cha gia u,
cha nghc n”!
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Quyô n sa cl cu a anl llâ l don gia n, dô liô u va dua ra mô l quy
lrinl lu ng buo c llâ u da o. Ca m on anl vi da clia se nlu ng bi
quyô l cu a minl va vi su giu p do ca nlân cu a anl.
PauI KIcinmcuIman, I c
“Ot¡e a se tl |ê j le j alt a¡ |lêa¡ |la 1ê ¡ 1t alê |!”
“Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ” Ia quyê n sa ch tâ p ho p
nhu ng thðng tin dâ y du nhâ t vê viê c da t duo c mu c dð du da
ta i chính ma lôi lu ng do c.
Ðô llu llâ p mô l Iuo ng llông lin plong plu va clâ l Iuo ng
nlu vâ y, ba n pla i do c il nlâ l nãm loã c sa u quyô n sa cl riông
Ie vô ca cl llu c da l duo c nlu ng diô u ba n muô n, lu duy lriô u
plu , ca cl llu c liô p lli lrôn ma ng, ca cl llu c dâ u lu, ca cl Iâ p
Iô loa cl la i clinl va Iinl doanl.
Kli lôi mua sa cl, lôi lluo ng co ca m gia c clu ng Ilông xu ng
da ng vo i sô liô n lôi bo ra. Nlung vo i “Bi Quyô l Tay Trã ng
Tla nl Triô u Ilu ”, tði cn duo c nhiê u hon gâ p bð i sð tiê n tði
tra chn quyê n sa ch.
Truo c Ili do c “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”, lôi
Ilông clã c minl co llô lâ n du ng la i nãng va Iiô n llu c
cluyôn môn cu a minl dô Iinl doanl lay Ilông. Tôi lluo ng
bãn Iloãn vô viô c lâ l ca nlu ng nguo i Ila c cu ng dang cô
gã ng Ia m nlu ng diô u luong lu nlu lôi va lôi ca m llâ y na n
Io ng Ilông da m du ng ra gây du ng viô c Iinl doanl ma lôi
lã ng mo uo c.
Sau Ili do c quyô n sa cl na y, lôi nlâ n ra rã ng lôi co llô a p
du ng nlu ng diô u lôi biô l va o Iinl doanl. Adam nlâ n ma nl
rã ng ba n co llô la o du ng viô c Iinl doanl du a lrôn niô m
dam mô cu a ba n, nô u ba n Ila m pla ra ca cl llu c biô n niô m
dam mô â y lla nl gia lri dô i vo i nguo i Ila c. Anl lâ p lrung
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Ilai lla c Ila i niô m la o ra gia lri Io n clo nguo i Ila c va diô u
do giu p tði ma nh da n du ng nhu ng kinh nghiê m cu a mình
vo i tu ca ch Ia mð t ta c gia va mð i quan tâm cu a tði dð i vo i
ma ng sa ch “pha t triê n ba n thân” dê kinh dnanh.
Cuô i cu ng, lôi da co mô l ca i nlin sa ng lo vô Ioa i linl Iinl
doanl ma lôi muô n gây du ng va mô l Iô loa cl da i la n, bô n
vu ng giu p lôi da l dô n mu c dô lu do la i clinl, tði cu ng kha m
pha ra mð t niê m tin khðng gì Iay chuyê n rä ng tði cn thê da t
duo c bâ t cu diê u gì tði muð n.
Tôi la o ra mô l lrang veb mo i va bã l dâ u pla l lriô n danl sa cl
emaiI Ila cl la ng liô m nãng. Tôi co mô l Iô loa cl Iy llu Ia la o
ra nlu ng sa n plâ m llông lin nlã m giu p lôi lla nl công. Tôi
da gia täng dnanh thu ba n sa ch diê n tu huo ng dâ n ca ch viê t
cu a tði Iên trên 75%!
Tôi clã c clã n dô cao quyô n “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl
Triô u Ilu ”.
Andrca Rains Waggcncr, Ocean Slores, Waslinglon, My
1c c gic ¡uµc n “52 |c i nc c ¡uµ |c u 1c sc ng |nc c, sc ng gic u tc
sc ng |ncn ngccn ircng inc |µ 21” (Hcclinµ, Wcclinµ
c Wisc-52-Iijc-Cncnging Icsscns lcr 1nc 21si Ccniurµ)
(Nnc xu! i |c n Hczcl!cn, 200o)
“!re 1t | ae |rea¡ ·e a¡ â |le a¡, le m ·le t l| lea ·e 1e al
alle t |le l ¡lea tle tea te l lea!”
Kli lôi mua quyô n “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”,
lôi ngli no cli clu a du ng mô l ca i nlin Ila i qua l nlu lu duy
lriô u plu , nâng cao su lu lin va va i Io i Iluyôn vô Iiôn doanl.
Nlung Ili lôi bã l dâ u do c sa cl, lôi llâ l su lim ra con duo ng
dua lôi dô n su gia u co . Ðo Ia nhu ng Io i khuyên thiê t thu c,
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
du ng dä n vô ca cl qua n Iy la i clinl lrong cuô c sô ng, ca cl gây
du ng mô l nô n la ng la i clinl vu ng va ng va Ia m llô na o dô
liô p lu c di lo i.
Tôi dã c biô l llicl plâ n no i vô ca cl plô i lo p la nl dô ng dô
Iiô m liô n. Nguo i la llâ l dô da ng Ia ng pli liô n ba c va o nlu ng
viô c clã ng lô giu p lo la o du ng mô l luong Iai vu ng clã c.
Ðây cu ng Ia Iâ n dâ u liôn lôi llâ l su liô u rã ng su gia u co cu a
ba n Ilông du a lrôn lô ng sô liô n ba n Iiô m duo c. Adam dua
ra nlu ng phuong pha p cu thê tu ng buo c mð t giu p tði biê t
chính xa c tði câ n pha i Ia m gì dê da t duo c nhu ng mu c tiêu
ta i chính.
Truo c Ili do c “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”, lôi
pla i Ia m viô c 40 gio mô l luâ n ma vâ n mã c no . Sau Ili do c
va a p du ng Io i Iluyôn lrong sa cl, lrong vo ng nu a nãm,
lôi da llanl loa n lâ l ca nlu ng mo n no , gia m gio Ia m viô c
xuô ng co n 16 gio mô l luâ n dô co nliô u llo i gian clãm so c
con ca i lon!
Tôi clã c clã n gio i lliô u quyô n sa cl na y vo i mo i nguo i vi dây
Ia su dâ u lu clo luong Iai.
Antnincttc Vundcrink, ApeIdoorn, Ha Ian
“Nlt a¡ 1le t tlêa |lê | ·e ¢te |rlal le m ¡le t!”
Cla o Adam,
Tôi râ l lu la o duo c da p Ia i yôu câ u cu a anl va viô l Io i ca m
nlâ n cu a lôi (vo i lu ca cl mô l nguo i lâm mô ).
Ðiê u tði thích nhâ t vê “Bí Quyê t Tay Trä ng Tha nh Triê u
Phu ” Ia nn nn i Iên su thâ t vê qua trình Ia m gia u va vô viô c
da l duo c mu c dô du da la i clinl mô l ca cl llu c lô va ma nl me
nlâ l ma lôi lu ng biô l dô n.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Cuô i cu ng, lôi nlâ n ra rã ng lla nl công vô mã l la i clinl Ia
mô l diô u Ila lli bo i vi bây gio lôi biê t chính xa c nhu ng
phuong pha p cu thê giu p tði da t duo c nhu ng mu c tiêu ta i
chính. Ðu ng Ia bi quyô l!
Mu c liôu cu a lôi bây gio lô l su c ro ra ng: lôi se lro lla nl mô l
luâ n Iuyô n viôn va nla da o la o cu ng nlu mô l diô n gia lruyô n
ca m lu ng la i nãng nlâ l Clâu Au va Indonesia. Cu ng nlo
anl, Adam a , lôi da Ila m pla ra dô ng Iu c llu c dâ y ba n llân
dô plâ n dâ u clo niô m dam mô cu a minl.
Tði muð n gio i thiê u “Bí Quyê t Tay Trä ng Tha nh Triê u Phu ”
vo i su da m ba n 100,000%!!!
Trân lro ng va clu c anl liô p lu c Ia m lô l công viô c cu a minl!
Tôi Ia lluyô n lruo ng cu a con la u dinl mô nl cu a lôi
Eric Sccgcr, Wavre, Bi
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
c|J | l||| | \| |||| ||JJ
Adam Kloo Ia nla doanl ngliô p,
la c gia cu a nlu ng quyô n sa cl
ba n cla y nlâ l va Ia mô l lrong
nlu ng cluyôn gia da o la o xuâ l
sã c nlâ l. Tro lla nl lriô u plu lay
lrã ng Ia m nôn va o nãm 26 luô i,
Adam Kloo so lu u va qua n Iy
nliô u công viô c Iinl doanl vo i
lô ng llu nlâ p la ng nãm Ia 30
lriô u dô. Anl Ia Clu licl va Ia
Truo ng cluyôn gia da o la o cu a
công ly Adam Kloo Iearning
TeclnoIogies Group, mô l lrong
nlu ng công ly Io n nlâ l Clâu A
vô gia o du c va da o la o, dô ng llo i Ia Gia m dô c cu a Singapore
HeaIll Iromolion Board (HIB).
Adam cu ng Ia la c gia cu a clin quyô n sa cl ba n cla y nlâ l bao
gô m, “I Am Gifled, So Are You!”, (ba n dicl liô ng Viô l – “Tði
Ta i Gin i, Ba n Cu ng Thê !”), “Hov lo MuIlipIy Your CliIds
InleIIigence”, “CIueIess in Slarling a Business”, “Secrels of
SeIf-Made MiIIionaires” (ba n dicl liô ng Viô l – “Bí Quyê t Tay
Trä ng Tha nh Triê u Phu ”), “Secrels of MiIIionaire Inveslors”,
“Secrel of BuiIding MuIli-MiIIion DoIIar Businesses”, “Masler
Your Mind, Design Your Desliny” (ba n dicl liô ng Viô l – “La m
Chu Tu Duy, Thay Ðð i Vâ n Mê nh”), “Irohl Irom Tle Ianic”
va “Nurluring lle Winner & Genius in Your CliId” (ba n dicl
liô ng Viô l – “Cnn Ca i Chu ng Ta Ðê u Gin i”. Nlu ng quyô n
sa cl cu a anl duo c Iiôn lu c xô p la ng lrong danl sa cl ba n cla y
nlâ l loa n quô c va da duo c dicl sang sa u llu liô ng.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Adam lô l ngliô p bã ng danl du nga nl Qua n lri Iinl doanl
o lruo ng Ða i Ho c Quô c Gia Singapore (NalionaI Iniversily
of Singapore - NIS). Tlo i sinl viôn, anl du ng lrong lô p 1º
nlu ng lo c sinl dâ n dâ u lruo ng va duo c nlâ n va o cluong
lrinl Ila l Triô n Ta i Nãng (TaIenl DeveIopmenl Irogram), mô l
cluong lrinl da o la o nlu ng sinl viôn la i nãng cu a lruo ng.
Va o nãm 2008, anl duo c lrao lã ng gia i lluo ng Cu u sinl viôn
xuâ l sã c nga nl Iinl lô lruo ng NIS (Business SclooI Lminenl
AIumni Avard).
Trong 15 nãm qua, anl da da o la o lon 355.000 lo c sinl,
gia o viôn, cluyôn gia, nlân viôn va clu doanl ngliô p vô
viô c pla l lriô n liô m nãng ca nlân va da l lla nl qua xuâ l sã c
lrong nliô u Iinl vu c.
Tla nl công va lla nl licl da l duo c cu a anl lluo ng xuyôn
duo c dãng la i lrôn ca c pluong liô n lruyô n llông lrong Ilu vu c
nlu Tle Slrails Times, Tle Business Times, Tle Nev Iaper,
Iianle Zaobao, ClanneI Nevs Asia, ClanneI I, ClanneI 8,
Nevsradio 938, Tle Hindu, Tle MaIaysian Sun, Tle Slar va
nliô u lon llô nu a. Ta p cli “Tle Lxeculive Magazine” da xô p
la ng Adam Kloo Ia mô l lrong 25 nguo i gia u nlâ l Singapore
duo i luô i 40 nãm 2007.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
|J | c|J | l||| | || | |J| |||||||
Taác giaã quyïín saách baán chaåy “Up Your Service”
Tôi Ilông nlo Iâ n dâ u liôn lôi gã p Adam
Kloo Ia va o Ili na o, nlung lôi biô l clã c
rã ng lôi se Ilông bao gio quôn anl.
Adam Ia mô l lrong sô nlu ng nguo i liô m
loi co llô nlâ n llâ y vâ n dô lrong cuô c
do i minl, lim ca cl gia i quyô l no va sau
do nliô l linl lruyô n da l Ia i clo nguo i
Ila c lâ l ca nlu ng diô u anl llu Iuo m
duo c lrong qua lrinl gia i quyô l vâ n dô .
Ðo clinl Ia diô u Iliô n Adam lro lla nl Iiô u nguo i ma lôi
nguo ng mô nlâ l: mô l nguo i Iuôn lãng la i vuo l qua mo i Ilo
Ilãn lro nga i clo dô n Ili lla nl công, dô rô i sau do Ia i Ia m
lâ l ca nlu ng gi co llô dô giu p nguo i Ila c cu ng da l duo c
lla nl công luong lu – loã c Io n lon – lrong do i lo . Adam Ia
mô l lo c sinl llam vo ng Ili lo c, va Ia mô l nguo i llâ y la o
plo ng Ili da y.
Kli Adam la quyô l lâm lro lla nl bâ c llâ y lrong mô l Iinl
vu c mo i, anl lim dô n lâ l ca nlu ng nguo i lla nl công lrong
Iinl vu c do . Anl lo c lo i mo i diô u vô lo va nlu mô l con ong
cluyôn câ n, anl lu l lâ l ca nlu ng mâ l ngo l lu su lruyô n da l
cu a lo , lrong ca c ba i viô l cu a lo , lrôn con duo ng dua lo dô n
lla nl công, va ca nlu ng Iinl ngliô m llâ l ba i cu a lo .
Mô l Ili anl da liô u ro nlu ng yô u lô la o nôn lla nl công cu a
lo , anl se xâu cluô i clu ng Ia i va dem a p du ng va o cuô c sô ng
cu a minl. Anl clinl Ia mô l plo ng lli ngliô m sô ng, mô l nla
Iloa lo c cluyôn ngliôn cu u vô lla nl công, mô l con nguo i
pliôu Iuu ma o liô m da m du ng clinl cuô c do i minl dô llu
ngliô m xem diô u gi dem Ia i liô u qua , diô u gi Ilông.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Cli Ili anl clã c clã n va llâ l su lla nl công vo i mô l diô u gi
do , Adam mo i clia se con duo ng lim lo i dâ y gian Ilo cu a
minl vo i mo i nguo i. Anl biô l rã ng ba n Ilông giô ng anl,
rã ng mô i nguo i lrong clu ng la Ia mô l ca llô dô c nlâ l vô nli.
Vi llô , Adam Ilông cli clo ba n con duo ng duy nlâ l dâ n lo i
lla nl công ma ve Iôn clo ba n mô l bu c lranl loa n ca nl bao
gô m nlu ng pluong pla p va la nl dô ng, nlu ng biô n pla p
da duo c clu ng minl liô u qua , nlu ng Iy lluâ l lla nl công
va nlu ng Iô loa cl ro ra ng dô ba n co llô lleo do ma gã l la i
nlu ng lla nl công nlu anl da da l duo c lrong cuô c sô ng.
Kli ba n liô p lu c liô n vô plia lruo c, ba n se lim llâ y o Adam
mô l luâ n Iuyô n viôn lâ n linl, mô l nguo i llâ y llông luô va
mô l nguo i ba n nliô l lâm. Anl luyô l dô i Iinl lro ng va quy
mô n nlu ng nguo i Iuôn vuon lo i nlu ng diô u lô l de p. Anl
biô l do Ia con duo ng Ilo Ilãn gâ p glô nl, rã ng nliô u nguo i
se vâ p nga lrôn duo ng di. Va nô u ba n vâ p nga , anl Iuôn sã n
sa ng do ba n du ng Iôn mô l ca cl clân lla nl.
Trong llô gio i nga y nay, liô n Ia mô l clu dô ma mo i nguo i dô u
muô n minl llông lo . Ðây Ilông pla i Ia mô l cluong lrinl
ngoa i Ilo a Ilông bã l buô c, ma Ia mô l clu dô cô l Io i cu a cuô c
sô ng, do i lo i ba n pla i Iuôn lo c lo i va clu lâm dô n no .
Nliô u nguo i cô lra nl lo c nlu ng diô u câ n lliô l na y clo dô n
Ili qua muô n. Mô l sô nguo i sô ng mô l cuô c do i vô lu Iu , dô
rô i bi su l dâ u me lra n vô nlu ng lai na n Iiôn quan dô n la i
clinl. Mô l sô Ila c Iô lu ng buo c vâ l va lrong do i, vo i ly vo ng
linl linl la i clinl sa ng su a lon ma clã ng bao gio da m pla
ra o, bu l ra Ilo i Iô i mo n la ng nga y. Cli co mô l sô râ l il nguo i
lim duo c su lu do vô la i clinl, nlung lluo ng lli va o Iu c Ila
muô n ma ng.
Ðiô u lro lrôu Ia ba i lo c Iôn Iô loa cl clo su lla nl công
vô la i clinl bao gio cu ng co sã n – lrong llu c lô no dang
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
nã m lrôn lay ba n. “Bi Quyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ” Ia mô l
quyô n sa cl nôn do c vo i bâ l cu ai clua lô l ngliô p ra lruo ng va bã l
buô c pla i do c vo i bâ l cu ai da lo c xong nlung vâ n Ioay loay ma i
clua lim llâ y su du da va niô m vui vô la i clinl.
Ba n llân mô n, ba n co llô lla nl công vo i liô n ba c, cu ng nlu ba n co
llô lla nl công lrong bâ l cu Iinl vu c na o lrong cuô c sô ng. Nlung
cuô c do i do i lo i ba n pla i la nl dô ng dô lo c lo i: do Ia ca cl ba n lo c
di, lo c do c va lo c lo i mo i llu . Ðô ng liô n cu ng do i lo i ba n pla i
lâ p lrung lâm su c va cô gã ng lô l minl. Va lrong nô Iu c â y, lrôn
cluyô n pliôu Iuu dô lo c lo i va gã l la i lla nl công, Adam Kloo se
Ia nguo i dâ n duo ng llông lla i va lâ n linl cu a ba n.
Quyô n sa cl luyô l vo i na y no i clo clu ng la biô l vô ca cl la o du ng
mô l cuô c sô ng sung lu c vô vâ l clâ l va da l da o niô m dam mô clo
ba n va gia dinl. No Ilông du ng Ia i o mô l quyô n sa cl da y ba n ca cl
Iiô m liô n ma Ia quyô n sa cl da y ba n lim liô u vô ba n llân minl,
lâ n du ng lâ l ca nlu ng lô clâ l la i nãng ma cuô c do i lrao clo ba n
dô mang Ia i nlu ng gia lri cao nlâ l ma ba n co llô la o ra clo ba n
llân, clo cô ng dô ng va clo ca llô gio i. Tôi clu c ba n da l duo c lâ l
ca nlu ng lla nl công, lrong llu lla cl va lluâ n Io i, vo i niô m vui va
cliô n llã ng vô la i clinl dang clo ba n o plia lruo c..
Rnn KauIman
Singapore, 2006
Ba n quyô n 2006 lluô c vô Ron Kaufman, cli duo c su du ng bo i Adam
Kloo da duo c su clo ple p cu a Ron Kaufman.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
I
P
h

n
BẢY BƯỚC LÀM GIÀU
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1
C HÛÚNG
003
|| J|ï| í || / MJ í |||J |
í| í/ï í|/ || |/ M |||
í||| | lJ
T
ruoc Ili bãl dâu, lôi muôn cam on ban da clon quyôn sacl
nay. Viôc ban dâu lu lloi gian va liôn bac vao viôc doc quyôn
sacl nay clo llây ban biôl minl co Ila nãng va xung dang
Iiôm duoc nliôu liôn lon va lro nôn giau co lon. Ban biôl rãng ban
co llô dal duoc su giau co, di dôi voi su lu do va su bao dam lrong
cuôc sông ma ban xung dang duoc luong.
Ban llân viôc Iam giau cung cao dep nlu bâl cu viôc gi Ilac ma
ban Iam clo ban llân va clo nguoi Ilac. Clãng plai con nguoi,
vao lloi nao cung vây, dôu nô Iuc lôl minl voi mong muôn Iam
clo cuôc sông lro nôn lôl dep lon, giau co lon, dal clâl Iuong cao
lon lay sao` Tiôn bac clo plep ban sông lleo cacl ma ban mo
uoc, Iam nlung viôc ma ban yôu llicl, mua nlung mon dô ma
ban mong muôn, clia se voi nlung nguoi ma ban yôu lluong va
Iam clo llô gioi nay lôl dep lon bãng lâm Iong rông mo cua ban.
Ila i, nô u mo uo c cu a ba n Ia Iiô m duo c llâ l nliô u liô n, mô l ca cl
clinl da ng, lli lôi co lin vui clo ba n dây. Ba n da co sã n lâ l ca
ca c diô u Iiô n câ n va du dô Ia m ra liô n, llâ l nliô u liô n. No i ca cl
Ila c, ba n co sã n lrong lay mo i “nguyôn Iiô u” ma nlu ng nguo i
gia u nlâ l nli llô gio i nlu BiII Gales, Warren Buffell lay DonaId
Trump da co Ili Ilo i ngliô p.
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 004
|åa¡ :a 'a m ¡'a a 'a ' aa ' aaå |
Ba n co biô l dâu Ia llu la i sa n quy gia nlâ l ma la o lo a ban lã ng
clo con nguo i Ilông` May llay, do Ilông pla i Ia viô c so lu u lai
lâ m bã ng da i lo c, bã ng lla c si Iinl lô lay bã ng liô n si cu a ca c
lruo ng da i lo c danl liô ng nlâ l. Ca ng Ilông pla i Ia gia sa n Iô cl
xu ma nliô u nguo i may mã n llu a luo ng lu cla me , ông ba lay
nguo i llân dô bã l dâ u su ngliô p.
May mã n lon, llu la i sa n ma ba n so lu u luyô l dô n nô i no Ilông
cli clo ba n mu c Ia i suâ l 4º cu a ngân la ng, lay 20º liô n Io i ma
ba n co llô nlâ n duo c lu lli lruo ng clu ng Iloa n. Mu c Io i nluâ n
ma no mang Ia i cao gâ p nliô u Iâ n. Tlâ m cli nô u ba n lô l Io ng
pla l lriô n no , no co llô mang vô clo ba n 1000º Io i nluâ n vo i
Iloa ng llo i gian lu u la n ma ba n bo ra.
Tlu la i sa n lôi dang no i dô n Ia llu ma ai lrong clu ng la cu ng
co lu Iu c cla o do i. Ðo Ia llu duy nlâ l giu p con nguo i Ilông cli
Iiô m liô n, Ia m gia u, muu câ u la nl plu c ma co n clinl plu c duo c
nlu ng dinl cao la i clinl Ilông gio i la n. Tlu la i sa n gia lri na y
clinl Ia bô o c cu a ba n lay co n go i Ia ta i sa n trí tuê .
Nô u ba n biô l ca cl dâ u lu llo i gian va liô n ba c dô mo rô ng Iiô n
llu c, nâng cao Iy nãng, nlâ l Ia liô u biô l vô la i clinl, na o bô
se giu p Iloi do ng liô n vô clo ba n, dô i da o lrong suô l cuô c do i.
Ðo Ia llu la i sa n ma ba n câ n lin câ y, lrân lro ng, va lôi viô l quyô n
sa cl na y Ilông gi ngoa i mu c dicl giu p ba n lãng cuo ng dô n mu c
lô i da linl nãng Iy diô u cu a llu la i sa n lri luô ma ba n dang nã m
giu â y.
Tôi loa n loa n lin luo ng va o diô u na y, bo i vi giô ng nlu nliô u
lriô u plu Ila c, lôi cu ng bã l dâ u ma clã ng co gi ngoa i lru Io ng
Ila l Ilao lo c lo i nlu ng Iiô n llu c giu p con nguo i Ia m gia u.
Nga y lôm nay, lôi co llô lla nl llâ l no i rã ng la ng lriô u dô ma
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
005
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
lôi va ca c cô ng su da la o ra clo công ly clu ng lôi va clo gia dinl
mô i nguo i clinl Ia nlo va o nlu ng y luo ng lrong dâ u clu ng lôi.
Nlu ng y luo ng do se Ilông xuâ l liô n nô u clu ng lôi Ilông dâ u
lu lo c lâ p vô la i clinl.
Ca cl dây co n clua Iâu Iã m, la i sa n cu a mô l công ly lluo ng
duo c da nl gia du a lrôn nlu ng la i sa n lu u linl, nlu ma y mo c,
nla xuo ng, vâ l du ng va dâ l dai. Gia lri cu a công ly clinl Ia
lô ng sô liô n cu a nlu ng llu do cô ng Ia i. Nga y nay, lon 90º gia
lri cu a công ly Ia la i sa n vô linl lay la i sa n lri luô . Ha y nlin
va o GoogIe, Microsofl, NiIe, BerIslire Hallavay lay Lbay ma
xem. Mô i công ly na y lri gia la ng li dô va Iiô m duo c la ng
lrãm lriô u dô mô i nãm, llô ma lô ng sô la i sa n lu u linl cu a lo
Ia i clã ng da ng bao nliôu. Toa n bô nla xuo ng, la i Iloa n ngân
la ng, la ng lô n Ilo va lliô l bi vãn plo ng cô ng Ia i cli cliô m
Iloa ng 5º lô ng gia lri công ly. NiIe llâ m cli co n Ilông co
mô l nla ma y na o. Gia lri cu a nlu ng công ly na y nã m lrong y
luo ng va lri luô cu a nlu ng nguo i Ia m viô c o do .
Ba n cu ng vâ y! Hon 90º la i sa n cu a ba n Ilông pla i Ia nlu ng gi
ba n co lrong vi lay gu i ngân la ng, ma nã m lrong dâ u ba n. Trong
llo i da i llông lin liô n nay, mô l y luo ng dô c da o co llô Iiô m duo c
la ng li dô. Ðo Ia ca cl ma mô l llanl niôn Ilông bã ng da i lo c,
Ilông liô n ba c, Ia m viô c ngay lrong nla xe cu a bô me nuôi, co llô
lro lla nl lriô u plu o luô i 25 (lôi muô n no i dô n Sleve }obs, Gia m
dô c công ly AppIe Compulers).
Ðo cu ng Ia con duo ng da giu p clo mô l nguo i A n Ðô 35 luô i,
Iuu Ia c dô n mô l dâ l nuo c xa Ia (Singapore), Ilông mô l dô ng Iâ n
Iung va Ilông co gi ngoa i lru Io i mo i Ia m viô c clo mô l công ly,
xây du ng duo c mô l công ly loa n câ u vo i llu nlâ p la ng nãm Iôn
dô n 3,4 li dô, vo i 800 nlân viôn lluô c 31 nuo c cli lrong vo ng 5
nãm (ViIas GoeI, Gia m dô c công ly eSys TeclnoIogies).
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 006
Nlu ng ngliôn cu u mo i nlâ l vô na o bô clo clu ng la llâ y mô l su
llâ l da ng Iinl nga c: lâ l ca clu ng la, vô cãn ba n, dô u co Iuo ng
no-ron (lô ba o llâ n Iinl) nlu nlau, va vi vâ y, clu ng la co cu ng
liô m nãng pli lluo ng cu a na o bô . Tuy nliôn, lrong llu c lô ,
mô l nguo i lrung binl lâ n du ng clua dô n 1º liô m nãng na o bô
lrong suô l cuô c do i. (Nô u ba n muô n biô l llôm cli liô l vô su c
ma nl cu a bô na o con nguo i, ba n co llô do c quyô n sa cl dâ u lay
cu a lôi, “Tôi Ta i Gio i, Ba n Cu ng Tlô !”).
Nlu vâ y, clu ng na o na o cu a ba n co n loa l dô ng lli clu ng â y ba n
co n so lu u llu la i sa n vô gia da giu p BiII Gales, Warren Buffell,
Riclard Branson lay DonaId Trump co lôn lrong danl sa cl nlu ng
nguo i gia u nlâ l llô gio i. Tâ l ca ca c li plu na y dô u bã l dâ u Ilông
co gi ngoa i vô n Iiô ng lri luô cu a minl.
Vi llô , bâ l Iô ba n dam mô diô u gi va mu c liôu cu a ba n Ia Iiô m
duo c bao nliôu liô n, lôi cu ng nguyô n Ia m nguo i ba n dô ng la nl
clia se vo i ba n nlu ng bi quyô l Ia m llô na o dô Iicl loa l la i sa n
gia lri na y. Tu Iinl ngliô m ba n llân va lu nlu ng gi lôi lo c lo i
duo c o nlu ng nguo i gia u nlâ l va ma nl nlâ l, lôi se Iâ n Iuo l clia
se vo i ba n nlu ng luyô l cliôu va cliô n Iuo c Ia m gia u liôn liô n
nlâ l, liô u qua nlâ l lrong bô i ca nl loa n câ u lo a. No i ca cl Ila c,
ba n se duo c lo c ca cl Iiô m liô n, qua n Iy liô n, rô i Ia m clo no sinl
sôi na y no Ilông pla i bã ng câ p sô cô ng ma bã ng câ p sô nlân.
Va lâl ca nlung diôu lôi yôu câu o ban cli Ia su Iiôn nlân va Iong
quyôl lâm lleo duôi muc liôu dôn cung. Ta lay bãl dâu, ban nle!
|aå a 1a | IJJJ· 'a ' aaaå a a, aa a aa ¡...
Tâ l nliôn, dô viô c dâ u lu va o quyô n sa cl na y da l liô u qua lô i da,
lôi câ n su lo p la c cu a ba n. Ha y llu c liô n dâ y du lâ l ca ca c ba i
lâ p va loa l dô ng ma lôi da da y công ngliôn cu u, lim lo i va du c
Iô l lrong llu c liô n Iinl doanl cu a minl. Trong Ili do c, la y da nl
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
007
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
dâ u nlu ng Ila i niô m quan lro ng, gli clu dô co llô lluo ng xuyôn
lra cu u va do c Ia i.
Kli dô n mô l loa l dô ng llu c la nl na o do , la y ngu ng do c, sã n
sa ng giâ y bu l Ia m lleo cli dâ n lrong sa cl. Tôi lin rã ng viô c gli
clu va Ia m ba i lâ p giu p ba n liô u sâu lon va nã m duo c diô m cô l
Io i lrong nlu ng pluong pla p nôu ra.
Nô u ba n cli liô u clu l il loã c llâ m cli clã ng biô l mô lô gi vô la i
clinl Iô loa n, mô l va i cluong cuô i sa cl co llô loi Ilo liô u dô i
vo i ba n, nlung ba n du ng qua Io Iã ng. Vo i mô l clu l cô gã ng va
quyô l lâm, ba n se lla nl lla o nlu ng Ila i niô m do lrong mô l llo i
gian ngã n.
Cuô i cu ng, lôi muô n ba n vuo l qua mô l lla cl llu c nlo : la y do c
quyô n sa cl na y lrong vo ng 10 nga y loã c il lon. Mô i nga y ba n cli
câ n da nl ra il nlâ l mô l liô ng dô ng lô dô do c Iloa ng lai cluong,
ngliô n ngâ m vô nlu ng diô u da lo c va a p du ng va o llu c lô .
Cac sô Iiôu llông Iô clo llây 72º nguoi mua sacl dô lrung lrôn Iô,
sau Ili doc vai lrang, cli co clua loi 3º Ia Iam lleo nlung gi loc
duoc. Tlâl pli plam lloi gian va liôn bac. Nlung lôi lin ban lluôc
nlom 3º do. Tôi lin ban loan lâm loan y dô dal duoc Iôl qua my
man. Mong ban lay doc sacl voi lâm llô clu dông, va rôi ban se
llây lâl ca cac canl cua mo ra lruoc mãl ban.
|a aa |.'aa 'a m ¡'a a |a |a¡ |.a a¡ :a a |å'
Vâ y lôi Iâ y lu ca cl gi ma du ng ra luo ng dâ n ba n Ia m gia u` Tôi Ia
ai ma da m cli clo ba n ca cl llu c Iiô m liô n` Tôi co pla i Ia nguo i
gia u nlâ l Ðông Nam A Ilông` Hay gia u nlâ l Singapore` Tâ l
nliôn Ia Ilông! Nlung lôi da m lu la o luyôn bô rã ng, lôi Ia nguo i
da lro nôn gia u co lrong mô l llo i gian ngã n.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 008
O luô i 26, lôi lro lla nl lriô u plu lay lrã ng Ia m nôn lre nlâ l
Singapore (mã c du lôi da mâ l di 2 nãm ruo i llu c liô n nglia vu
quân su ). Câu cluyô n vô lôi duo c dãng la i lrôn lâ l ca nlu ng lo
ba o Io n va duo c pla l lrôn ca c da i lruyô n linl lrong ca nuo c. (Ba n
co llô xem nlu ng ba i ba o do o vvv.adam-Iloo.com). Nga y nay,
o luô i 31, lôi co ba công ly vo i lô ng doanl llu lon 20 lriô u dô, va
ca nlân lôi Iiô m duo c lon 936 nga n dô/nãm, mô l nu a lrong sô
do Ia lu loa l dô ng dâ u lu cu a lôi. Tôi Ia m duo c lâ l ca nlu ng diô u
do Ilông nlo gi Ila c ngoa i nlu ng y luo ng lrong dâ u... cu ng mô l
llu nguyôn Iiô u ma ba n cu ng co . Ila i, lôi Ia m duo c ma Ilông câ n
lo i mô l dô ng llu a Iô , Ilông vay ngân la ng, llâ m cli Ilông câ n
Iôu go i vô n dâ u lu bôn ngoa i.
lå' 1a 1a| 1aa: |å| :a aaaa¡ 1'ea 1a aaa |ae aaa´
Co llô no i, yô u lô quan lro ng nlâ l lrong công llu c Ia m gia u cu a
lôi clinl Ia mô l quyô l lâm ma nl Iiô l, mô l Ila l Ilao cla y bo ng
vuon lo i lla nl công va lro nôn gia u co . Vo i Io ng dam mô dâ y
nliô l luyô l â y, lôi muô n lâ p llu lâ l ca mo i Iiô n llu c co llô giu p
lôi Iiô m liô n, llâ l nliô u liô n. Tu nãm 15 luô i, lôi da miô l ma i,
ngâ u ngliô n do c sa cl da y Ia m gia u cu a ca c la c gia nlu Warren
Buffell, Ieler Iyncl, George Soros, Anllony Robbins, Zig ZigIar,
v.v... Tôi muô n lo c lleo ca cl suy ngli va cliô n Iuo c cu a lo va bã l
dâ u a p du ng lu ng Iy lluâ l mô l, clo dô n Ili lôi da l duo c Iô l qua
mong muô n.
Ðiô u gi lro lla nl dô ng Iu c Io n nlâ l lrong mo uo c Ia m gia u cu a
lôi` Ta i sao o luô i leen, lrong Ili mâ y du a ba n cu ng lrang Iu a cli
ba n Iuâ n vô nlu ng bô plim cliô u lrôn livi, lôi Ia i quyô l lâm lro
lla nl lriô u plu ` O mô l clu ng mu c na o do , co Ie vi lôi may mã n
duo c sinl ra lrong mô l gia dinl gia u co , cla va ca c clu lôi dô u
sô ng lrong nlu ng biô l llu luyô l de p, Ia i xe Mercedes Benzes va
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
009
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
Iiô m duo c la ng lriô u dô llu nlâ p la ng nãm. Tu nlo , lôi da so m
liô u duo c nlu ng llu ma su gia u sang co llô mang Ia i, do Ia su lu
do va su ba o da m vô mo i mã l. Tôi clu ng Iiô n ca nl lo ung dung
llu luo ng mô l cuô c sô ng luoi de p, dô i da o, dâ y y nglia. Trong
do ng lo nla lôi, viô c ai do Iiô m mô l lriô u dô mô l nãm Ilông
pla i Ia cluyô n Ia . Vi vâ y, lrong Ili nlu ng du a lre Ila c quan lâm
dô n game va mô l a o quâ n lli lôi da so m co niô m lin rã ng Ia m gia u
Ia cluyô n Ila di, nlâ l Ia Ili cla va ca c clu lôi dô u Ia m gia u lu
con sô 0 lro n lrinl.
Tuy vâ y, may mã n Io n nlâ l cu a lôi Ia mã c du râ l gia u, cla lôi
da clu lruong ngay lu dâ u Ia Ilông clo lôi bâ l cu llu gi Ila c
ngoa i ca i ãn ca i mã c la ng nga y, mô l môi lruo ng gia o du c lô l va
linl lluong con sâu dâ m. So di nlu vâ y Ia vi lrong do i minl,
ông clu ng Iiô n ca nl nliô u câ u â m cô cliôu duo c cung cliô u qua
da ng rô l cuô c dâm ra lu lo ng loã c clã ng Ia m nôn lro lrô ng gi.
Óng da y con lleo pluong clâm “ngliôm Ilã c dô lô l clo con” va
da cu c Iy ngliôm Ilã c vo i lôi.
Clo du clung lôi sông lrong ngôi biôl llu sang lrong va cla lôi co
loi bôn lle lôi viôn cua cac câu Iac bô quy lôc, lôi con co il liôn liôu
vãl lon ban be lrong lruong. Trong Ili ban be lôi rung rinl liôn
lrong lui dô mua qua vãl, cloi lro bãn bi lay danl bai lli cla lôi cli
clo lôi du liôn mua môl lô mi va môl Iy nuoc môi ngay. Tlâm cli,
Ili ông dua lôi 2 dông dô mua môl mon dô gia môl dông ruoi lli
bao gio ông cung bãl lôi plai lra Iai 50 xu. Tôi vân nlo, Ili con nlo
lôi Ilông Iloi âm uc Ili ngli minl bi luoc doal moi llu va dem
Io ng oa n giâ n nguo i cla Ieo Iiô l. Nlung do clinl Ia ca cl cla da y
lôi nôn nguo i. Ngay lu llo i llo â u, lôi da duo c liô p câ n vo i diô m
côl Ioi va linl yôu cua su giau co: lcng |ncc |nci tucn ici incnn ccng
tc gicu cc |cng cninn 1ci icµ tc |nci cc cuc mìnn clu Ilông plai dua
dâm vao nguoi Ilac.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 010
Cla lôi lin rã ng, clo con lâ l ca nlu ng gi clu ng câ n lu c Ia bo p clô l
nô i lle m Ila l Ia nl ma nl duo c lla nl công lrong mô i du a lre .
Bã ng clinl cuô c do i minl, ông biô l rã ng nô i Ila l Ilao do clinl
Ia clia Ilo a, Ia dô ng Iu c lla nl công. Va ca cl duy nlâ l buô c lôi
pla i nuôi duo ng nô i Ila l Ilao Ia cli clu câ p clo lôi nlu ng llu
lô i lliô u va xo a bo lrong lôi y llu c vô viô c muô n gi duo c nâ y cu a
con ca i nla gia u. Mô i Iâ n lôi lo i xin cla llu gi, ông bao gio cu ng
lra Io i: “Scc |c lc i pnc i muc cnc ccn¨ Nc u muc n ccn nc µ iu muc 1i!”.
Boi vâ y, lu Ili biô l ngli, lôi da lo c duo c mô l diô u rã ng, Ilông ai
co bôn plân plai cung câp moi llu clo minl, Iô ca cla me minl.
Iu c co n nlo , lôi râ l llicl cloi game va Iloa i suu lâ p nlu ng mo n
dô lrong lro cloi Cliô n lranl giu a ca c vi sao (Slar Wars). Biô l rã ng
cla se Ilông clo liô n dô mua, lôi quyô l dinl se lu Iiô m liô n. Tôi
ngli rã ng nô u Ia dô ng liô n minl Ia m ra, lôi se co loa n quyô n mua
ca i minl llicl, Ilông câ n lo i y ai, dã c biô l Ia cla lôi, nguo i clã c
clã n se Iôn Io p ca liô ng dô ng lô vô cluyô n pli pla m liô n ba c cu a
ông. Iâ n dâ u liôn lrong do i, lôi co niô m lin rã ng “tiê n ba c Ia
tu dn”. No lro lla nl mô l lrong nlu ng niô m lin quan lro ng nlâ l
llu c dâ y lôi Iiô m liô n.
Cla cu a du a ba n llân nlâ l cu a lôi giu p lôi co duo c công viô c
dâ u liôn. Óng mo mô l da i Iy ba n vãn plo ng plâ m va muô n Iu
nlo c clu ng lôi di go cu a lu ng công ly dô ba n vãn plo ng plâ m
va o Iy ngli le . Iu c do lôi mo i 13 luô i. Bây gio nlin Ia i, clinl
nlu ng nga y lla ng la n vi do da clo lôi ba i lo c vuo l qua su xâ u lô
va nô i so bi lu clô i – lai plâ m clâ l quan lro ng dô Ia m gia u.
Ngoa i viô c ba n vãn plo ng plâ m, lôi co n Ia m D} (disc joIey) clo
mô l cu a la ng ba n bãng dia Iuu dô ng. Công viô c na y Iliô n lôi lu
lin lon, vi lôi pla i lo c ca cl no i nãng Iuu Ioa l va clo c cuo i lliôn
la . Tu be lôi da llicl a o lluâ l, clã ng Ia lôi Ia fan ruô l cu a a o
lluâ l gia Iu ng danl David CopperheId ma . Da nl du m duo c dô ng
na o lôi dô u du ng dô mua “bi Iip a o lluâ l” va llu c la nl clo lo i
Ili lluâ n llu c.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
011
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
Tôi ra mãl lruoc công clung Iân dâu Ili me lôi Iluyôn Ilicl lôi lrô
lai ao lluâl lrong buôi Iô “lôl ngliôp” mâu giao cua dua em lo. Iân
ây lôi biôu diôn dô gop vui clu Ilông co llu Iao, nlung clinl Iinl
ngliôm do giup lôi lin rãng minl co llô Iiôm liôn bãng “lai Ie” nay.
Tlô Ia lôi llôm “nglô ao lluâl lay lrai” vao danl sacl cac Iy nãng
Iiôm liôn cua minl. Tôi Iây 40 dô clo lai gio biôu diôn, plân Ion
Ilan gia cua lôi Ia cac em be mâu giao, loc sinl liôu loc va ban be
cua gia dinl, nlung nguoi muôn dai liôc clo con em lo.
Clã c ba n lu lo i Ia m sao lôi co llô lo c la nl lli cu lô l, lrong Ili
buon cla i Iiô m liô n nlu vâ y` Tlâ l ra, lô i lo c liô u lo c, lruo c Ili
bã l dâ u Iiô m liô n, lôi Ia mô l lo c sinl ca biô l: Iuo i biô ng, dô l na l,
Ilông co y cli plâ n dâ u, Iloa i rong cloi quâ y pla lon Ia cluyôn
clu lo c la nl. “Tla nl licl” cu a lôi Ilông lô i, lôi bi duô i lo c va o
nãm Io p ba (Iu c 9 luô i) co n Iô l qua lli lô l ngliô p câ p mô l lli Ie m
dô n nô i ca sa u lruo ng câ p lai ma cla me lôi dâm don xin lo c clo
con lrai dô u lu clô i.
Cuô i cu ng, lôi bi xô p va o mô l lruo ng câ p lai Ia ng nla ng lrong
vu ng. Tôi liô p lu c lli Ia i gâ n nlu lâ l ca ca c môn lo c, va “dô i sô ”
lrong loa n lruo ng. Nãm lôi 13 luô i, luyô l vo ng vo i du a con bâ l
lri, cla me da nl gu i lôi va o lra i le lâ p luâ n vo i ly vo ng may ra
nguo i dung co llô Ia m lôi linl ngô ma lim duo c mu c liôu sô ng
cu a minl clãng. (Ba n co llô do c câu cluyô n do i lôi lrong quyô n
sa cl “Tôi Ta i Gio i, Ba n Cu ng Tlô !”).
Cung lrong Iloa loc nay, Iân dâu liôn lôi liôp xuc voi Ilai niôm
Iâ p Trinl Ngôn Ngu Tu Duy (Neuro-Iinguislic Irogramming – NII)
va ca c pluong pla p lo c lãng lô c. Ðô n Iu c â y lôi mo i biô l rã ng
Ila nãng cua con nguoi Ia vô lân va môl Ili duoc lrang bi nlung
pluong pla p du ng dã n lli bâ l cu ai cu ng co llô da l duo c mo uo c
do i minl. NII da y lôi ca cl dô ra nlu ng mu c liôu lrong cuô c sô ng,
va quan lro ng lon, Ia m llô na o dô co su lu lin va dô ng Iu c nlã m da l
duo c nlu ng mu c liôu Io n nlo lrong do i.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 012
Tôi liôu ra rãng nôu mô plong cacl suy ngli va pluong plap cua
nlung nguoi dal llanl licl xuâl sãc lli môl llãng Iem coi nlu lôi
cung co llô dal duoc nlung Iôl qua vuol bâc nlu lo lrong môl lloi
gian ngãn. Boi vi môl lrong nlung muc liôu moi cua lôi Ia lro llanl
llu Iloa o lruong, lôi quyôl dinl mô plong cluyôn gia vô pluong
plap loc lâp Ia Tony Buzan, bãng cacl su dung llanl llao nlung
công cu loc lâp liôn liôn nlu So Ðô Tu Duy, Cacl Ðoc Nlanl,
Ky Tluâl Tãng Cuong Tri Nlo va Hoc Bãng Ca Nao Bô.
Cu ng giô ng nlu Arclimel Iôu lo “LureIa” Ili pla l liô n ra dinl
Iuâ l sau na y mang lôn ông, lôi co ca m gia c lâ l ca ma u cla y râ n
râ l lrong luyô l qua n Ili do c quyô n sa cl “Su c ma nl vô lâ n”
(InIimiled Iover) cu a Anllony Robbins. Trong quyô n sa cl do ,
ông Iô Ia i câu cluyô n ông lu mô l nguo i ga c cu a que n lro lla nl
lriô u plu nlu llô na o. Tlâ l vi da i Ia m sao Ili lôi Ila m pla ra
rã ng NII co llô llay dô i cuô c do i con nguo i va la o diô u Iiô n clo
lo lla nl công vang dô i.
Muong luong viôn canl môl cuôc bul pla lro llanl nguoi gioi nlâl,
lôi nlu lô duoc clãp llôm canl, lung luc quyôl lâm ap dung lâl
ca nlung gi vua loc duoc. Sau do, lôi da Iam môl cuôc “Iôi nguoc
dong” ngoan muc. Tu môl loc sinl lu cacl bô bôl, loc lanl dôl nal,
lôi vuon Iôn llanl môl lrong nlung loc sinl xuâl sãc nlâl lruong câp
lai Iing Yi, voi 7 diôm 10 luyôl dôi lrong Iy lli bâc lrung loc co so va
duoc nlân vao lruong Trung loc Vicloria (môl lrong nlung lruong
plô llông danl gia nlâl Singapore lloi bây gio). Klông dung Iai o
do, lôi loc liôp Iôn cluyôn nganl Quan lri Iinl doanl lai lruong Ðai
Hoc Quôc Gia Singapore (NalionaI Iniversily of Singapore – NIS,
Iuôn duoc Tô cluc giao duc Times (Anl), xôp lrong lôp 50 lruong
dai loc lôl nlâl llô gioi). O NIS, lôi nãm lrong lôp 1º sinl viôn gioi
nlâl lruong va duoc nlân vao loc Cluong lrinl plal lriôn lai nãng
(TaIenl DeveIopmenl Irogram) danl clo sinl viôn.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
013
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
Mã c du lla nl licl lo c lâ p Ia quan lro ng, lôi cu ng biô l rã ng danl
liô u sinl viôn xuâ l sã c clua pla i Ia yô u lô da m ba o clo lla nl
công va su gia u co sau na y. Tôi biô l, muô n da l duo c uo c mo cu a
minl: lro lla nl lriô u plu nãm 26 luô i (mô l lrong nlu ng mu c liôu
cu a lôi), lôi pla i lo c duo c nlu ng pluong pla p va cliô n lluâ l
Ia m gia u. Tlô Ia mo i 15 luô i dâ u, lôi da vu i dâ u va o do c lâ l ca
nlu ng quyô n sa cl da y ca cl Iiô m liô n.
Mô l lrong nlu ng quyô n sa cl dâ u liôn co a nl luo ng Io n nlâ l dô i
vo i lôi Ia “Ngli va Ia m gia u” (TlinI and Grov Ricl) cu a NapoIeon
HiII. Nlo ông ma lôi llâ u liô u clân Iy “mô l nguo i lay Io bã ng
mô l Ilo nguo i lay Ia m”. Ila i, y luo ng mo i Ia llu “de ” ra nliô u
liô n, clu Ilông pla i Iao dô ng clân lay. Tôi ngliô m ra rã ng, nô u
ba n cli su du ng co bã p cu a minl, Iao dô ng cu a ba n cli da ng gia
va i dô mô l nga y. Nlung nô u ba n su du ng dâ u o c cu a minl, ba n
co llô Iiô m duo c nliô u gâ p bô i.
Tlô Ia lôi dã l ra clo minl câu lo i, “Cu ng mc i |ncc ng inc i gicn |c
rc ircng m! µ ngc µ cuc i iu! n tc |µ ngni nc , lc m inc nc c 1c mìnn |ic m
1uc c nnic u iic n nn! i¨ Mìnn cc inc cung c! p !icn tu gì 1c 1c p u ng
mc i nnu c! u pnc |ic n¨”.
Ðu ng Iu c do , gio i cloai cloai bo n lôi co plong lra o nla y disco.
Vi clua dô n luô i lruo ng lla nl, clu ng lôi cli duo c ple p dô n mâ y
sa n nla y mo va o buô i cliô u va o ca c nga y Ia m viô c lrong luâ n,
Ilông duo c be n ma ng dô n ca c sa n nla y va o nlu ng buô i lô i
cuô i luâ n. Tlô Ia lôi na y ra y luo ng, “Scc |ncng mc sc n nnc µ cnc
iuci iccn tcc nnung |uci ici cuci iu!n¨”. Tlâl may, lôi co Iinl ngliô m
Ia m D} ngoa i gio nôn viô c na y Ilông Ilo . Tôi nlâ m linl, nô u llu
mô i vi Ila cl 8 dô (gia llông lluo ng Ia 12 dô), va nô u lôi co 200
Ila cl la ng, lôi Iiô m duo c 1600 dô mô l lô i!!! Tôi vô cu ng plâ n
Ilicl vo i y luo ng Iiô m ra nliô u liô n nlu vâ y nôn bã l lay va o
la nl dô ng ngay Iâ p lu c.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 014
laaaa¡ .a 1å a |'ea :a a |å'...
|a :a a aaa ¡ 'aa 1å a¡
Va o giu a nãm lo c Io p 9 (nãm 15 luô i), lôi Iiô m mâ y du a ba n llân,
dô u Ia lo c sinl ca , cu ng lôi llam gia vu Ia m ãn na y. Vô dia diô m,
môl dua ban cua lôi xin duoc môl plong lrông lrong Ilu clung cu
dô Ia m sa n nla y, llô Ia clu ng lôi Ilông pla i lra liô n lluô plo ng.
Sau Ili do gia Ilã p noi, cuô i cu ng lôi cu ng Iy duo c lo p dô ng vo i
mô l công ly cluyôn Ia m sa n nla y Iuu dô ng, lo co llô giu p lôi
Iã p dã l lô llô ng âm llanl, a nl sa ng va cung câ p ca c ba n nla c
voi gia Ia 300 dô môl dôm. Tinl ra vân con Ioi 1300 dô môl lôi. Tôi lu
lliô l Iô va in ve va o cu a, rô i ca da m clia nlau ra ba n ve lrong
lruo ng cu a minl lay nlu ng lruo ng lo c xung quanl.
Clu ng lôi nlâ n duo c su luo ng u ng nliô l Iiô l. Trong buô i ra mã l,
clu ng lôi llu lu l duo c lon 300 lo c sinl, clâ l Iin ca plo ng. Tlô
Ia vu a duo c cloi “râ l da ”, clu ng lôi vu a Iiô m duo c 2100 dô mô l
dôm. Ðo Ia Iâ n dâ u liôn lôi nlâ n ra rã ng “y luo ng Io n” lli Iiô m
duo c liô n lo!!! Klông cli llô , lôi co n nlâ n llâ y vai lro cu a nguo i
lô clu c mang Ia i niô m vui Io n lon so vo i vai lro cu a nguo i llam
gia. Ðiô u do llu c dâ y clu ng lôi liô p lu c lô clu c nlu ng cuô c vui
nlu vâ y lai luâ n mô l Iâ n. Va i lla ng sau, clu ng lôi da ru ng rinl
liô n ba c. Nlung lôi clua llo a ma n, lôi lu lo i, “Vic c gì pnc i irc
cnc ccng iµ |ic 300 1c mc i 1cm, scc mìnn |ncng muc inic i |i tc
|inn !ccnn iu A ic i Z¨”.
Tlô Ia vo i 3500 dô dâ u liôn Iiô m duo c, lôi lâ u mô l da n âm llanl,
a nl sa ng, ma y la o Ilo i... va plo ng llu Def Beal ra do i. Ða m ba n
Iia Ilông lu n la p vo i lôi lrong vu dâ u lu na y, nlung vâ n lo p
la c lrong viô c liô p lli va cung câ p dicl vu , va du a na o cu ng vui
vo i sô liô n công llu duo c. Klông cli mo sa n nla y, lôi bã l dâ u mo
rô ng diô n plu c vu clo nlu ng gia dinl muô n Ia m no ng bu a liô c
bã ng nlu ng vu diô u sôi dô ng. Tôi da nl lâ l ca nlu ng nga y cuô i
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
015
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
luâ n va nga y ngli clo viô c Iinl doanl cu a minl, lrong Ili la ng
nga y vâ n cã p sa cl dô n lruo ng Iing Yi vo i mu c dicl lro lla nl llu
Iloa o dây. Kinl ngliô m dâ u do i lrong nga nl gia i lri da giu p lôi
pla l lriô n dicl vu na y lla nl mô l công ly cluyôn lô clu c su Iiô n,
mang lôn “Lvenl Gurus Ile Ild”.
Tlâl ra cla lôi Ilông llicl lluong vu Iinl doanl san nlay cua lôi,
nlâl Ia Ili lôi clâl dây plong ngu nlung lliôl bi âm llanl, anl
sang va lay Ieo ca dam ban be loi nla llu nlac âm y. Nlung ông
Ilông llô Ia rây lôi vi viôc loc cua lôi ngay môl liôn bô. Cung voi
viôc Iinl doanl, lôi Iiôn luc dãl ra clo minl nlung muc liôu loc
lâp cao lon va cô gãng dal duoc lâl ca.
I |aa a¡ \'aa 1aaaa |aa aa' :a a |å'...
|åa¡ |¡ |1am |aaa .a :å a¡ :a
Viô c lo c lô l o lruo ng la o co lô i giu p lôi Iiô m llôm llu nlâ p Ili
lôi Iôn lrung lo c. Nlo Iô l qua lo c lâ p ma lôi duo c mo i da y Ie m
vo i llu Iao Iloa ng 200 dô/lla ng. Tôi da y lo c lro cu a minl (co
em cli il lon lôi va i luô i) ca cl lo c ba i va ca cl lu Ilicl Iô ba n
llân. Ho c sinl cu a lôi nga y mô l liô n bô va liô ng llom vô “llâ y”
cu ng nlo llô ma bay xa, lôi Ia i ca ng co nliô u lo c sinl lon. Tuy
vâ y, nlu ng quyô n sa cl Ia m gia u ma lôi lim do c Iliô n lôi liô u
rã ng, muô n Iiô m duo c nliô u liô n lon câ n pla i lãng liô u suâ l Iôn
nliô u Iâ n, va lôi Ilông llô Iiô m duo c nliô u liô n vo i viô c cli da y
Ie m lu ng lo c sinl riông Ie .
Tlô Ia lôi lu Iôn môl cluong lrinl gioi lliôu minl nlu môl nla lu
vân lu do vô dông Iuc cuôc sông, cluyôn luong dân loc sinl cacl
lluc llanl công lrong loc duong. Tôi dôn lâl ca cac lruong loc
o Singapore dô ban cluong lrinl nay. Cli lrong vong vai llang,
lôi Iiôn luc mo Iop noi cluyôn voi lang lrãm loc sinl. Môi loc sinl
lra clo lôi 20 dô, llô Ia môi ngay lôi bo lui 2000 dô! Tlâl Ia môl
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 016
ngac nliôn Iy llu, lôi nlâm linl va llây rãng lôi con Iiôm duoc
nliôu liôn lon cac llây cô lrong lruong. Nãm ây lôi moi 17 luôi.
Nlung viô c Iinl doanl cli llâ l su bã l dâ u Ili lôi quyô l dinl viô l
sa cl vô lâ l ca nlu ng Iinl ngliô m va lâm luyô l cu a minl. Quyô n
sa cl mang lôn “I Am Gifled, So Are You!” (Tôi Ta i Gio i, Ba n Cu ng
Tlô !) duo c viô l ra Ili lôi dang llu c liô n nglia vu quân su va
duo c xuâ l ba n va o lla ng 6 nãm 1998. Quyô n sa cl nlanl clo ng
lro lla nl sa cl ba n cla y nlâ l va mang vô clo lôi mô l nguô n liô n
Io n (Iu c do ). Sau llã ng Io i gio n gia cu a la c plâ m dâ u lay, lôi llu a
llã ng xông Iôn, lro lla nl dô ng la c gia cu a ba quyô n sa cl nu a,
va llu nlâ p cu a lôi cu ng lãng llôm gâ p mâ y Iâ n. Ðo Ia nlu ng
quyô n nlan dô “Ia m llô na o pla l luy lri llông minl cu a con
ba n” (Hov lo MuIlipIy Your CliId’s InleIIigence), “Kinl doanl
lu con sô 0” (CIueIess in Slarling a Business) va “Ia m clu lu duy,
llay dô i vâ n mô nl” (Masler Your Mind, Design Your Desliny),
ca ba dô u nã m lrong danl mu c sa cl ba n cla y nlâ l cu a lo Slrails
Times lrong 36 luâ n.
Bây gio nlin Ia i, Iloa n liô n dô i da o ma lôi Iiô m duo c Ilông cli
nlo va o nguô n llu nlâ p ma lôi la o ra, ma clinl Ia nlo va o ba i
lo c liô l Iiô m va bi quyô l dâ u lu ma lôi lo c duo c lu nlu ng quyô n
sa cl da y Ia m gia u. Tu Ili ngô i lrôn glô nla lruo ng, lôi da xây
du ng clo minl llo i quen liôu il lon sô liô n minl Iiô m duo c.
Tlay vi vung liô n va o nlu ng lro vui cloi plu pliô m, vô bô ,
lôi dâ u lu lâ u nlu lâ l ca liô n ba c va o clu ng Iloa n va ca c quy
dâ u lu, nlo va o nlu ng cliô n Iuo c dâ u lu ma lôi lo c duo c lu sa cl
cu a nlu ng li plu nlu Warren Buffell, Ieler Iyncl va George
Soros. Kli dâ u lu va o lli lruo ng clu ng Iloa n My va Clâu A ,
liô n cu a lôi lãng gâ p 3 Iâ n lrong llo i gian lli lruo ng bu ng nô .
Sau do lôi ba n lô l clu ng Iloa n, ngay lruo c Ili lli lruo ng su p
dô va o nãm 2000.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
017
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
Viô c lôi ba n ra du ng llo i diô m Ilông pla i Ia cluyô n ãn may, ma
Ia nlo va o viô c lôi da lo c lo i va liô u duo c lli lruo ng. Ro ra ng
Ili cli sô IL (Irice-lo-Larnings) cu a lli lruo ng cao mô l ca cl vô Iy
(ba n se biô l vô diô u na y lrong nlu ng cluong liô p lleo) va nliô u
cô pliô u lrong nga nl công nglô da vuo l qua gia lri llu c lli se
dô n Iu c no quay dâ u di xuô ng. Va Ili lli lruo ng su p dô lli do Ia
Iu c lôi Ia i mua va o.
Va o llo i diô m lô l ngliô p da i lo c, lôi co lai công ly sinl Io i, mô l
quyô n sa cl ba n cla y va nlu ng Iloa n dâ u lu liô p lu c mang dô n
clo lôi Io i nluâ n. Va o luô i 26, lôi da llu c liô n duo c mô l lrong
nlu ng mu c liôu cu a minl: lro lla nl lriô u plu .
Ba n llân mô n, lôi bã l dâ u quyô n sa cl na y bã ng viô c clia se dôi
diô u vô la nl lrinl Ia m gia u cu a lôi, Ilông pla i dô gây â n luo ng
lay da nl bo ng ba n llân lôi, ma cli muô n pla l di mô l llông diô p
vo i niô m lin ma nl Iiô l rã ng tði Ia m duo c thì ba n cu ng Ia m duo c!
Tâ l ca nlu ng gi ba n câ n Ia mc i µ cni tu ng tc ng, mc i µ inu c rc ng
tic c gì cu ng cc inc lc m 1uc c, mc i cnic n luc c 1u ng 1c n tc ¡uµc i i!m
inu c nic n 1c n cu ng.
l'e a aa : 'a må | |.a :aa'...
|a a )aa ' aa : 1e a'e | :a :a :aa'
Ba n llâ y do ... Iiô m liô n cu ng giô ng nlu mô l cuô c cloi. Nô u ba n
nã m duo c Iuâ l cloi, liô n se cla y va o lu i ba n. Nô u cloi Ilông du ng
Iuâ l, suô l do i ba n se pla i vâ l Iô n vo i nlu ng vâ n dô la i clinl, bâ l
Iô ba n co Ia m viô c clãm cli dô n mâ y.
Ða bao gio ban lu dãl câu loi, lai sao co nguoi Iiôm duoc gâp 5, gâp
10, llâm cli gâp 20 Iân nguoi Ilac` Ilai clãng vi lo llông minl
lon gâp 20 Iân` Iam viôc clãm cli lon gâp 20 Iân` Hay vi lo may
mãn lon` Câu lra Ioi dung clo nlung câu loi nay Ia “KHÓNG”.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 018
Tôi da m clã c Ia ba n biô l mô l sô nguo i, Ili co n di lo c lo co ve
Iuo i lon ba n, lla nl licl Ie m lon ba n, nlung bây gio lo Ia i gia u
gâ p 5 gâ p 10 Iâ n ba n. Mã c du lo c ba cu a lo co nliô u diô m duo i
lrung binl, nlung danl mu c la i sa n cu a lo lli Iliô n nliô u nguo i
pla i glen li. Ta i sao u, Iy do duy nlâ l Ia lo liô u ro vo ng xoay cu a
dô ng liô n, lrong Ili plâ n Io n mo i nguo i, lrong do co ca nlu ng
nguo i râ l gio i giang lrong lo c lâ p, Ia i Ilông lo c duo c diô u do .
Ðiôu Ilông may Ia Ilông môl ngôi lruong nao day loc sinl Iam
sao dô Iiôm liôn, dâu lu nlu llô nao va quan Iy lai san ra sao dô no
sinl sôi nay no, lrong Ili liôn bac Iai Ia llu quan lrong nlâl giup
clung la lluc liôn nlung muc liôu Ilac nlau lrong cuôc sông.
Mãc du nliô u lriô l gia da y rã ng, “Tiê n khðng pha i Ia tâ t ca ”,
“Tiên bac khðng mang Iai hanh phuc” nlung diôu do cli dung
môl nua. Su llâl lli “cai gì cung quy ra tiên”. Ðô llanl công lrong
lâl ca cac Ilia canl cua cuôc sông nlu suc Iloe, cac môi quan lô,
gia dinl, clung la cân plai co môl su bao dam vô lai clinl!
Co mô l nô n la ng la i clinl vu ng va ng co nglia Ia duo c TI DO,
duo c gia i plo ng Ilo i ca c clu no loã c ca c clô ng lo a don do i
llanl loa n. Ðô sô ng mô l ca cl du ng nglia, ba n câ n co du liô n
nuôi ba n llân va gia dinl, lra clo nlu ng nlu câ u cãn ba n va
llinl lloa ng clo ple p minl luo ng llu nlu ng llu xa xi. Ðiô u
do co nglia Ia duo c “lu do” ngli viô c, ro i bo công ly, “la m biô l”
ông clu , Ilông pla i Ia m clung vo i nguo i minl Ilông ua, va co
quyô n Ia m công viô c minl muô n, mô l viô c co y nglia va dem Ia i
su llo a ma n ca nlân. Co Ie lrôn do i Ilông ai ba n ca i vô nlu câ u
co du liô n clo ba n llân minl.
Nô n gia o du c lruyô n llô ng (cu ng may Ia dang co dâ u liô u llay
dô i) Ilông bao gio da y clu ng la Ia m gia u, llay vi llô no da y la
nlu ng Ila i niô m gia o diô u Iliô n clu ng la pla i ca m on cuô c do i
vi su ngle o Ilo cu a minl. Trong nla lruo ng cu ng nlu ngoa i
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
019
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
xa lô i, llông qua ca c pluong liô n lruyô n llông, clu ng la duo c
da y rã ng, “Hc µ nc c cncm, 1c i 1ic m ccc, cc ccng tic c ic i tc inc lc
cuc c 1c i sc nc nu cuc i tc i |c n”. Rã ng, “D! u iu lc ru i rc”, “Du ng
lc m |c ic i |ncn”, “Cnc cc cnci cc pnic u nc u |ncng muc n ic n gic
|c i sc n”, “1ncm iic n lc x! u”, “8c n gic u cc rc i mc i lu nguc i x! u”
loã c “Du ng cc |µ |µ cc p cc p lc m gic u”.
Kô l qua cu a nlu ng Io i Iluyôn “pla n gia u” na y Ia lâ u lô l mo i
nguo i cã m cu i Ia m Iu ng suô l do i ma cli du ãn, loã c roi va o vo ng
xoa y liô n ba c dô cuô i cu ng cliu ca nl lrã ng lay vo i bao ngâ m ngu i
nuô i liô c. Tuy vâ y, mô l sô il nguo i may mã n biô l rã ng, nô u cli
du a va o mô l công viô c lô l va mô l linl llâ n Ia m viô c clãm cli,
nguo i la Ilông llô na o gia u nô i. Muô n gia u co câ n mô l ca cl ngli
Ila c va mô l cliô n Iuo c Ila c. Cli nlu ng nguo i nã m duo c ba i lo c
na y mo i lloa l Ilo i vo ng xoa y liô n ba c va buo c Iôn mô l lâ m cao
mo i: co duo c su lu do llâ l su va su ba o da m vô la i clinl.
Mô l sô nguo i câ n 10 nãm dô nã m duo c diô u do , cu ng co nlu ng
nguo i câ n lo i 30 nãm, va co nguo i dô n Iu c liô u ra lli da qua muô n.
Trong quyô n sa cl na y, ba n se lo c duo c nlu ng diô u ma nguo i la
câ n ca do i nguo i dô ngliô m ra.
|å a |'ea...
|a a )aa ' a'e | |a ' :aa m'aa :aaa ¡'a a
Truo c Ili lo c nlu ng cliô n Iuo c Ia m gia u, lôi muô n lo i ba n
câu na y, “1c i scc |c n cnuc gic u¨”, “Dic u gì ngcn cc n |c n |ncng
cc 1uc c sc iic n nnu |c n mcng muc n¨”.
Ba n la y da nl llo i gian suy ngli vô câu lo i na y, va viô l ra ca ng
nliô u Iy do ca ng lô l. Ðiô u quan lro ng Ia ba n pla i lla nl llâ l vo i
ba n llân. Na o la la y bã l dâ u.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 020
L¡ 1e llle a |êl tlte ¡le t le
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
7. ...................................................................................................................
8. ...................................................................................................................
9. ...................................................................................................................
10...................................................................................................................
Bây gio , la la y cu ng do c mô l sô Iy do ma lôi da llô ng Iô duo c
lrong mâ y nãm qua. Ilâ n Io n nlu ng nguo i duo c lo i co Iluynl
luo ng lra Io i nlu sau:
“1ci |ncng cc tc n 1c |nc i ngnic p”, “1ci sinn rc ircng mc i gic 1ìnn
ngnc c”, “1ci pnc i nuci sc ng cc gic 1ìnn”, “1ci ¡uc irc fgic ”, “1ci
|ncng 1u incng minn”, “1ci |ncng cc cc nc i”, “1ci ¡uc luc i”, “1ci
|ncng 1u irìnn 1c ”, “Gic 1ìnn ici |ncng u ng nc ”, “1ci cnc ng |ic i
gì tc ic i cninn”, “1ci cc cc mc i 1c n ccn nncc nnc c”, “Sc ici xui xc c
lc m”, “1ci sc gc p ru i rc”, “1ci |ncng cc µ inu c |µ lu! i”, “Nc n |inn
ic 1cng xuc ng !c c”, “1ci inuc ng rc ¡uµc i 1inn sci l! m”.
Co Iy do na o lrôn dây giô ng vo i nlu ng gi ma ba n da nôu ra Ilông`
Bây gio lôi muô n ba n nlin Ia i lâ l ca nlu ng Iy do ma ba n da viô l ra
va xe l xem lrong do co diô u gi ba n co llô llay dô i duo c va co Iy
do na o ba n clo Ia nã m ngoa i Ila nãng Iiô m soa l cu a minl.
Voi nlung Iy do clu quan nlu: “lluong dua ra quyôl dinl sai Iâm”,
“lliôu y lluc Iy Iuâl”, “lliôu Iiôn lluc”, ban danl môl dâu V bôn
canl. Nlung Iy do lluôc yôu lô Ilacl quan nlu: “Ilông co co
lôi”, “lliôu may mãn”, ban danl dâu X vao. Bây gio ban llu diôm
Iai xem minl co nliôu clu V lon lay clu X lon. Ban biôl Ilông,
Ila nãng Iam giau cua ban plu lluôc nliôu vao diôu nay dây!!!!
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vµ - 1rucng Vici Hucng
021
|||J|c I. || J|I| l || | |J l |c|J | l| l|I l|| |c || | ||| l||| | |J
Mô i Iâ n liô n la nl cuô c diô u lra na y, lôi dô u pla l liô n di pla l liô n
Ia i mô l su llâ l rã ng, nlu ng nguo i co nliô u dâ u V lon lluo ng
lla nl công lon nlu ng nguo i co nliô u dâ u X lon. Ta la y la m clia
con nguo i ra Ia m lai da ng. Da ng nguo i co ca cl suy ngli lla nl
công va da ng nguo i ngli minl Ia na n nlân. Nlu ng Iy do ba n dua
ra clo llâ y ba n suy ngli nlu mô l nguo i Tla nl Công lay nlu mô l
Na n Nlân.
Tlâ l da ng liô c, plâ n Io n mo i nguo i co ca cl ngli cu a Na n Nlân,
clinl diô u na y lro i clân lro i lay lo , Ilông clo ple p lo Ia m bâ l
cu diô u gi dô ca i lliô n linl linl. Kli Ilông da l duo c Iô l qua
mong muô n, Na n Nlân lluo ng viô n co : “Mcµ mc n ¡ucµ lung lc i
tc i ici”, “1ci cnc ng cc |inn ngnic m gì”, “1ci ¡uc gic ncn |ncng
|ic m 1uc c nnic u iic n ncn”, “1ci ¡uc irc ncn |ncng inc lc m gic u”,
“1ci |ncng cc tc n”, “Nnc ici ngnc c inc mc ” loã c “1ci |ncng cc c c
sc ng ic c”... Tâ l ca nlu ng Iy do lrôn dô u Ilông co co so , clu ng la
ai cu ng biô l râ l nliô u nguo i Ilo i ngliô p lu lai ba n lay lrã ng va
da lla nl công, bâ l clâ p mo i Ilo Ilãn lro nga i.
Nan Nlân co Iluynl luong dun dây lracl nliôm, rãng nlung
viôc bâl loan, Ilông nlu y cua lo Ia do nguoi Ilac loãc loan canl
Ilacl quan clu Ilông plai do ban llân lo. Kli loi lai sao Nan
Nlân Ilông giau, lo se dua ra môl Iô Iy do nlu, “1ci scp |ncng
icng lucng”, “Cncng ci icc cc nci cnc ici”, “Gic 1ìnn ngcn ccn ici”,
“1ni irucng cnung |nccn 1i xucng lcm ici m!i i!i i!n i!i”... Tlô Ia
llay vi lim ca cl xoay cluyô n linl linl, Na n Nlân cli ngô i do
llan llân lracl plân.
Vân dô Ia o clô, Ili ban lim cacl bao clua clo ban llân, dô Iôi clo
nguoi Ilac va Iuôn miông oan llan lli diôu do co nglia Ia co môl
ai do loãc môl diôu gi do dang diôu Iliôn cuôc sông va san ngliôp
cua ban. Kli ban ngli rãng minl clãng co Iôi gi lli dông lloi ban
cung clãng co nãng Iuc dô llay dôi cuc diôn. Nôu ban suy ngli
nlu mô l Na n Nlân, Ilu Ilu lin rã ng nlu ng yô u lô bôn ngoa i
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| |c l|| || l||| | ||| 022
anl luong lruc liôp dôn lui liôn cua ban lli du ban co loc cliôn
Iuoc Iam giau gi di nua cung cli vô dung ma llôi!
Ðô llu luo ng lâ l ca Io i icl cu a quyô n sa cl na y, lruo c lô l ba n pla i
co suy ngli cu a nguo i Tla nl Công. Nguo i Tla nl Công cliu 100º
lra cl nliô m clo cuô c do i minl. Ho Iiô m soa l sa n ngliô p cu a lo .
Kli Ia m ãn llâ l ba l, lo Ilông dô Iô i clo Ila cl la ng lay nô n Iinl
lô , vi lo biô l rã ng Ia m nlu vâ y Ia vô icl bo i lo Ilông llô Ia m gi
dô llay dô i nlu ng yô u lô Ila cl quan na y. Tlay vi llô , lo du ng
ra cliu lra cl nliô m rã ng minl Ia m viô c clua lô l, clua da p u ng
dâ y du ca c nlu câ u loã c pluong pla p ba n la ng cu a minl Ilông
liô u qua . Cli Ili ba n du ng ra cliu lra cl nliô m vô Iô l qua cu a
minl, ba n mo i co su c ma nl dô “do i non cluyô n nu i”! Kli nguo i
Tla nl Công Ilông duo c lãng Iuong, lo Ilông dô Iô i clo sô p lay
công ly, lo llâ y rã ng minl clua mang Ia i gia lri gia lãng loã c
clua clu ng minl duo c gia lri cu a minl, loã c don gia n Ia clua dô
ngli lãng Iuong!
Va o llo i diô m ba n llu a nlâ n rã ng, ba n clu Ilông pla i ai Ila c,
lu la o ra vâ n mô nl cu a minl, cu ng Ia Iu c ba n dem Ia i clo minl
su c ma nl dô bã l dâ u lro nôn gia u co ! Kli nã m duo c nlu ng cliô n
Iuo c Ia m gia u, ba n se nlâ n llâ y rã ng minl co llô Ia m gia u o bâ l
Iy dô luô i na o, vo i bâ l cu diô m xuâ l pla l na o va lrong bâ l Iy
loa n ca nl na o.
Truo c Ili lim liô u xem ca c lriô u plu Ia m gia u nlu llô na o, clu ng
la la y cu ng Ila m pla “Ba y Buo c Ia m Gia u”!
SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG SUY NGHĨ CỦA NẠN NHÂN
Lãnh trách nhiệm 100%
Ý thức làm chủ
Viện cớ, bào chữa cho bản thân
Đổ lỗi cho người khác
Than phiền
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
GIO I THIË U D]CH GIA
Diôn gia Trân Ðäng Khna vua Ia môl doanl
nlân lro nãng dông vua Ia môl dicl gia dây
lai nãng, voi nlung quyôn sacl gây anl luong
manl mo dôn llô lô lro Viôl Nam lrong lloi
gian gân dây: “Tði Tai Gini, Ban Cung Thê!“,
“Cnn Cai Chung Ta Ðêu Gini“, “Lam Chu Tu
Duy, Thay Ðði Vân Mênh“. Ðuoc liôp llu môl
nôn lang Iiôn lluc vung clãc lu Singaporo,
môl lrong nlung quôc gia co lô llông giao duc
lang dâu llô gioi, anl Iiôn luc loc loi va loan
lliôn ban llân nlu môl lâm guong sang cua su
vuon Iôn Ilông ngung.
Mãc du dang sông va Iam viôc lai Singaporo, anl vân Iuôn luong vô
Tô quôc. Iy luong sông cua anl Ia: mang Iiôn lluc cua llô gioi vô Viôl
Nam, gop plân nlo nloi vao viôc giup nguoi Viôl Nam lanl pluc
lon, llanl dal lon va giau co lon, boi vi anl lin rãng, Ilông co gi Iam
clo môl dâl nuoc plal lriôn, llinl vuong va lung cuong lon Ia môl
dân lôc lanl pluc, llanl dal va giau co.
Sau Ili lôl ngliôp Ðai Hoc Quôc Gia Singaporo (NalionaI Inivorsily
of Singaporo), anl da dâu lu lang cluc ngan dô vao ban llân llông
qua viôc mua sacl va llam gia nlung Iloa dao lao ngãn lan vô plal
lriôn ban llân, dâu lu, Iinl doanl, quan lri, Ianl dao, liôp lli,...
Ðiôu Iam anl say mô lon ca Ia llâl su ap dung nlung Iiôn lluc va Iy
nãng loc duoc vao cuôc sông. Clinl vi llô, vao nãm 27 luôi, anl da
quyôl dinl roi bo công viôc llu nlâp cao, ôn dinl lai môl lâp doan da
quôc gia lung manl dô bãl dâu sông vi uoc mo cua minl: lro llanl
môl dnanh nhân, djch gia, diên gia va chuyên gia dan tan. Hiôn nay,
ngoai công viôc dicl sacl va diôn lluyôl, anl con Ia Giam dôc công ly
Violnam Lnlorpriso lai Singaporo va Ia Clu licl diôu lanl Cðng Ty
Cð Phân TGM lai Viôl Nam.
Tlông lin vô anl Trân Ðãng Kloa va công viôc cua anl da lung xuâl
liôn lrôn cac bao: Tuôi Tro, Tlanl Niôn, Giao Duc Tloi Ðai, Muc Tim,
Hoa Hoc Tro,... va cac Iônl lruyôn llanl lruyôn linl: VTV1, VTV2,
HTV7, HTV9, VTV6, VOV,...
1au c· ìI~ ì.n I.~u ìI~n :~ auI ìa..
vvv.lrandangIloa.com
Trân Ðäng Khna
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Dicl gia Iông Xuân Vy Ia môl plu nu
lro lran dây nliôl luyôl. Tung Ia loc sinl
Iop cluyôn Anl lruong Bui Tli Xuân va
duoc luyôn llãng vao Ðai loc Kinl lô,
Ilông co gi ngac nliôn Ili cli Iai liôp
luc lli dâu vao Iloa Quan lri Iinl doanl
(SclooI of Businoss Adminislralion) cua
lruong Ðai Hoc Quôc Gia Singaporo
(NalionaI Inivorsily of Singaporo).
Hiôn nay, lai lru so clinl cua Yaloo! Ðông Nam A o Singaporo,
cli dam nlân công viôc quan Iy loal dông clãm soc Ilacl lang.
Song song voi công viôc do, niôm dam mô llu lai cua cli Ia
mang vô clo nguoi Viôl nlung quyôn sacl lay nlâl cua llô gioi
voi clâl Iuong dicl lluâl duoc clãm clul li mi va ngôn lu lrong
sang, dô doc dô liôu. Do do, cli cung nãm giu vai lro Truong
plong Xuâl ban lai Công Ty Cô Ilân TGM, va dang lãng say
Iam viôc cung voi cac dông ngliôp dô co llô ra mãl dôc gia Viôl
Nam nliôu quyôn sacl lay lon, co gia lri lon. Bôn canl quyôn
sacl “Bi Quyôl Tay Trãng Tlanl Triôu Ilu“, cli con Ia dicl gia
cua nlung quyôn sacl nôi liông Ilac nlu: “Tôi Tai Gioi, Ban
Cung Tlô!“, “Con Cai Clung Ta Ðôu Gioi“, “Iam Clu Tu Duy,
Tlay Ðôi Vân Mônl“.
Nguôn dông Iuc manl mo giup cli co llô Iam lôl lai công viôc
cung môl Iuc nãm o viôc cli biôl cacl lim duoc niôm vui va y
nglia lrong công viôc minl Iam.
1au c· ìI~ ì.n I.~u ìI~n :~ u)cI g.a ¹·ug Auuu !, ìa..
vvv.uongxuanvy.com
Uðng Xuân Vy
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Vo i lla nl licl lo c lâ p Iuôn nã m lrong lô p
dâ n dâ u Io p o lruo ng cluyôn Iô Hô ng Ilong,
dicl gia Truong Viô l Huong nlâ n duo c lo c
bô ng loa n plâ n Asoan va o Iloa Qua n lri Iinl
doanl (SclooI of Businoss Adminislralion) cu a
lruo ng Ða i Ho c Quô c Gia Singaporo (NalionaI
Inivorsily of Singaporo).
Tung nãm lrong ban Ianl dao công dông
sinl viôn Viôl Nam lai NIS (Violnamoso
Communily in NIS), cli nãng nô lô cluc cac loal dông bô icl
cung nlu nliôl linl giup do cac ban sinl viôn lrong loc lâp va
doi sông.
Cli lôl ngliôp Ðai loc lang uu va duoc nlân vao lâp doan da quôc
gia lang dâu llô gioi Iroclor & GambIo (I&G). Hiô n nay, lai lru
so clinl cua I&G o Singaporo, cli dam nlân vi lri Ilo Giam dôc
lim liôu Ilacl lang, lli lruong va loacl dinl cliôn Iuoc clo cac
san plâm lrôn loan Ilu vuc Clâu A Tlai Binl Duong.
Iinl lôi Iiôn lluc Iinl doanl lrong lruong, Iinl ngliôm Iam
viôc lrong lâp doan da quôc gia công voi niôm dam mô plal
lriôn ban llân, cli Ia dông dicl gia quyôn sacl “Bi Quyôl Tay
Trãng Tlanl Triôu Ilu” voi mong muôn mang Iai môl quyôn
sacl clâl Iuong va co linl ung dung cao clo dôc gia Viôl Nam.
Truong Viêt Huong
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
GIO I THIË U CONG TY CO PHÂ N TGM
Công Ty Cô Ilâ n TGM Ia công ly la ng dâ u la i Viô l Nam lrong
Iinl vu c xuâ l ba n va da o la o - pla l lriô n ba n llân. Vo i dô i ngu
qua n Iy dâ y nãng Iu c, nliô l luyô l cu ng dô i ngu nlân viôn sa ng
la o, la i nãng, TGM Ilã ng dinl mang dô n nlu ng sa n plâ m, dicl
vu lri luô linl luy nlâ l clo mo i dô i luo ng, mo i Iu a luô i.
Cac ân plâm cua TGM da va dang mang Iai vô van gia lri luu icl clo
viôc plal lriôn nãng Iuc ban llân, cac Ii nãng Iinl doanl va quan lri
v.v... clo công dông. Môl lrong nlung “liôn luong giao duc“ nôi bâl
nlâl Viôl Nam vao nãm 2008 Ia quyôn sacl “Tði Tai Gini, Ban Cung
Thê!“ cua TGM, voi hon 40.000 ban duoc ban ra, va clo loi nay, dây
vân Ia quyôn sacl dân dâu lrong viôc plal lriôn Iy nãng loc lâp clo
lâu lôl cac Iua luôi lu loc sinl liôu loc loi sinl viôn dai loc. Hon
200.000 nguoi da xom “Tði Tai Gini, Ban Cung Thê!“ nlu môl quyôn
sacl gôi dâu giuong vô Iy nãng loc lâp luyôl voi nlâl lrong lon 20
nãm lro Iai dây.
Trong Iinl vu c da o la o, TGM cung câ p nlu ng Iloa lo c clâ l
Iuo ng, liô u qua bã ng ca liô ng Viô l Iâ n liô ng Anl. Ca c Iloa lo c
cu a TGM lâ p lrung va o viô c Ilai lla c va pla l lriô n liô m nãng vô n
co lrong mô i con nguo i, Iy nãng giao liô p, Ila nãng luâ n Iuyô n
doanl ngliô p, qua n lri, ba n la ng, liô p lli va Iy nãng Ia m gia u
clân clinl. Trong do , Iloa lo c nô i liô ng “Tði Ta i Gin i!“ duo c lô
clu c bo i TGM duo c do n nlâ n nliô l Iiô l bo i ca c ba n lo c sinl sinl
viôn cu ng nlu ca c bâ c plu luynl lrôn Ilã p dâ l nuo c. Clo dô n
nay, lon 8 Iloa lo c “Tôi Ta i Gio i!“ da duo c lô clu c vo i Iloa ng
1000 lo c viôn cli lrong vo ng 5 lla ng co mã l la i Viô l Nam, va vâ n
dang liô p lu c lãng nlanl Ilông ngu ng vô quy mô cu ng nlu sô
Iuo ng lo c viôn dãng Ii llam gia.
Vo i pluong clâm “Su tha nh cðng cu a mð i ca nhân sau mð i khna
da n ta n Ia mð t phâ n nhn dn ng gn p va n su pha t triê n xa hð i va
nguð n tri thu c chn dâ t nuo c“, TGM quyô l lâm lô l minl lrong
viô c giu p lu ng lo c viôn da nl llu c con nguo i la i nãng lrong lo ,
xây du ng mô l con nguo i mo i lu lin, clu dô ng va da m nô Iu c plâ n
dâ u vi uo c mo cu a minl, dô lu do giu p lo c viôn co mô l luong Iai
vu ng clã c va lla nl công vuo l lrô i lrong cuô c sô ng.
M·. ìI·ug ì.u cI. ì.~´ì, ..u :u. I·ug ì.n I.~u ìI~n ìa. ì:aug u~ü.
vvv.lgm.vn
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Khna hnc “Tði Tai Gini!” bäng tiêng Viêt duoc nghiên cuu,
phat triên va thiêt kê Iai dê phu hop voi ngðn ngu cung nhu
vän hna nguoi Viêt, nhung vân dua trên nhung nên tang
vung chäc da duoc khäng djnh va chung minh cua khna hnc
“I Am GiItcd!” nði tiêng da Iam thay dði tuong Iai cua hang
träm ngan hnc sinh sinh viên khäp thê gioi.
Chan ban,
Chäc hän nhiêu khi ban cam thây mình:
r Tliô u lu lin vô Ila nãng ba n llân.
r Tliô u nlu ng pluong pla p lo c lâ p liô u qua dô co llô da l Iô l
qua cao nlâ l ma ba n lã ng mong muô n.
r Tliô u nlu ng Iy nãng sô ng câ n lliô l dô co llô lla nl công
lrong mo i mã l cuô c sô ng.
r Tliô u dô ng Iu c plâ n dâ u dô biô n nlu ng uo c mo cla y bo ng
cu a minl lla nl liô n llu c.
Ban da sän sang dê näm Iây
co hði cua mình chua?
Khna hnc däc biêt huu ích va y nghïa dði voi cac ban
hnc sinh sinh viên trnng dð tuði tu 12 dên 24 tuði
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Kli ngô i lrôn glô nla lruo ng, co Io ba n Iuôn ca m llâ y minl pla i
cliu nliô u a p Iu c ca lrong lo c lâ p Iâ n cuô c sô ng nga y ca ng nliô u
lla cl llu c va ca nl lranl gay gã l. Ðo Ia clua Iô dô n nlu ng Iy
vo ng lu plia gia dinl va llâ y cô da nl clo ba n. Ba n Ilông co n
ca cl na o Ila c lon Ia pla i Iuôn cô gã ng Ilông ngu ng, cli dô lloo
Iip ba n bo dô ng lrang Iu a (lrong lo c lâ p, llô llao, ca c mô i quan
lô ,...) clua no i dô n viô c vuon Iôn dô lla nl công mô l ca cl vuo l
lrô i vô mo i mã l. Tuy nliôn, dôi Ili ba n ca m llâ y du ba n dâ u lu
râ l nliô u công su c nlung Iô l qua da l duo c Ia i Ilông pla i Iu c na o
cu ng nlu mong do i.
Co Io ba n cu ng liô u rã ng, nguyôn nlân clinl ma ba n Ilông llô
lo c lâ p lô l lrong lruo ng va lla nl công lon lrong cuô c sô ng Ilông
pla i Ia vi ba n Ilông co du nãng Iu c, ma Ia vi ba n clua lo c duo c
ca ch suy nghï du ng dä n va co n lliô u nlu ng ky näng câ n thiê t
dô llâ l su lla nl công.
Tluc lô clung minl rãng, môl Ili da duoc lrang bi nhung “cðng cu”
cân thiêt nay, ban so co dây du Ila nãng va ban Iinl dô duong dâu,
cung nlu vuol qua moi llu llacl lrong cuôc sông, clo du do Ia
viôc loc lâp lay nlung lro ngai lrôn con duong biôn uoc mo cua
ban llanl liôn lluc.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Vo i gâ n mô l llâ p Iy Iinl ngliô m da o la o lon 355.000 hn c sinh va
9.000 thâ y cð gia n la i nliô u quô c gia Clâu A vô pluong pla p Ho c
Tâ p Tãng Tô c (AccoIoralod Ioarning) cu ng nlu nlu ng Iy nãng
câ n lliô l dô lla nl công lrong cuô c sô ng, Tâ p dna n gia n du c da
quð c gia Adam Khnn Lcarning TcchnnIngics Grnup (AKLTG)
(co lru so clinl la i Singaporo) cu ng vo i Công Ty Cô Ilâ n TGM
– dô i la c dô c quyô n cu a AKITG la i Viô l Nam – xin gio i lliô u vo i
ba n cluong lrinl da o la o Tði Ta i Gin i! (I Am GiItcd!).
Cluong lrinl Tði Ta i Gin i! – liô n Ia cluong lrinl da o la o la ng
dâ u da nl clo sinl viôn lo c sinl la i Clâu A – da duo c lâ p doa n
AKLTG u y quyô n clo Cðng Ty Cð Phâ n TGM ngliôn cu u va
pla l lriô n sang liô ng Viô l clo plu lo p vo i môi lruo ng gia o du c,
vãn lo a va ngôn ngu nguo i Viô l clu ng la. Công viô c na y da Io o
da i lon mô l nãm vo i lô ng Iinl pli dâ u lu Iloa ng mô l ly dô ng.
Clinl vi duo c dâ u lu, ngliôn cu u va pla l lriô n Iy Iuo ng, viô c
llam gia Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! so giu p ba n co llô :
Lam chu ban thân
Giu p ba n sð ng vui vc hon, ha nh phu c hon, gian tiê p tð t hon
va ... thðng minh hon llông qua viô c biê t Ia m chu ca m xu c.
Giu p ba n tu tin, ma nh mc hon va duo c nguo i kha c tðn trn ng,
mê n mð llông qua viô c xây du ng va cu ng cð In ng tu trn ng.
Giu p ba n Iuðn cn du nghj Iu c dê tha nh cðng llông qua viô c
biê t ca ch tu ta n dð ng Iu c clo clinl ba n llân minl.
“Ann Kncc nci cnc ici |ici ici scc ici 1ucc sinn rc lcn lcn tc sc nci ircng cucc
scng nnu inc ncc. Gic 1!µ ici nn!n rc 1ucc |cn in!n mìnn lc ci¨ Mìnn mucn
gì tc c!n pnci lcm gì 1c scng cucc scng 1ung ngníc. 1ci lc ici. 1ci lc nguci
ici gici. Ccm cn 1GM r!i nnicu, ucc mcng cnn Kncc nccn incnn muc iicu lc
giup 1c 1 iricu nguci ircng 10 ncm.”
Trâ n Ðình Hung
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1ci lu c cnc n mìnn lc nguc i inc nn ccng. 1ci ! n iuc ng nn! i tc nnc nn! i tc
|nc c nc c nc µ 1c lc c!u. “lu c cnc n cc nc ¡uc cu c nc ”. 1ci 1c lu c cnc n mc i
cc cn sc ng |nc c cnc mìnn. 1ci lu c cnc n mìnn sc lc nguc i ¡uµc i 1inn cuc c
sc ng cu c mìnn. 1ci lu c cnc n mìnn lc nguc i inc nn ccng. D!µ lc |nc c nc c
|µ !ic u, nc |µ !ic u |ncng pnc i tì nc cc inc cnc ici pnc p mc u nc c cc , mc nc
1c iruµc n cnc ici mc i ngc n lu c, mc i |ncc |nc i rc ng ici c! n pnc i sc ng |nc c,
xu ng 1c ng tc i nguc i nu ng ircng cninn mìnn. 1ci r! i muc n gic i inic u |nc c
nc c ic i |c n |c ici. 1ci iu nc c tì mìnn lc cu nn!n cu c |nc c nc c nc µ.”
Vu Ðu c Trí Thê
“1Ol IA Al¨ 3 ngc µ iruc c ici cc n 1c i c!u nc i cnc mìnn rc ng. ”ici lc ci¨”.
1nu c su ici |ncng |ic i mìnn lc ci, lc cc i gì ircng xc nc i nc µ… tc ngc µ ncm
ncµ, ngc µ 21fof2009 ici 1c |ic i mìnn lc ci, ici lc cninn mìnn, lc !uµ nn! i tc
ici cc inc 1c i 1uc c nnu ng gì lc n lcc ircng cuc c sc ng nc µ. 8c i nc c lc n nn! i
mc ici 1c nc c 1uc c iu |nc c nc c. ici 1uc c sinn rc lc nguc i cnic n inc ng, tc
|ni sinn rc ici 1c cnic n inc ng... tc i 2 icµ nc m cnc i.”
Nguyê n Minh Hna ng
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Lam chu cuðc sðng
Giu p ba n kho i dâ u mð t tuong Iai tuoi sa ng llông qua viô c
xa c djnh mu c tiêu, djnh huo ng cuð c sð ng va su nghiê p.
Giu p ba n biê n nhu ng uo c mo tn Io n tha nh hiê n thu c llông
qua viô c pha t triê n ca ch nhâ n thu c va suy nghï cu a nguo i
tha nh cðng.
Giu p ba n cn thê vuo t qua mn i khn khän thu tha ch llông qua
viô c täng tính Iinh hna t, kha näng u ng phn va kha näng
qua n Iy tho i gian hiê u qua .
“Hc µ |cµ ccc tì uc c mc cu c |c n! 1ruc c |ni incm gic |nc c nc c nc µ, ici
lucn suµ ngní iicu cu c tc |c n in!n mìnn. 1ci lucn sc ng ircng cc m gic c
in! i tc ng, cnc n cnuc ng tc nu i n! ng. Kni ici ¡uµc i 1inn incm gic |nc c
nc c nc µ, ici cc cuc c tc i mìnn ncc c lc mìnn sc inc nn ccng, iu lc m cnu cuc c
sc ng cu c mìnn ncc c cn! p nn! n mìnn sc lc |c in! i |c i ncc n icc n. Cc m gic c
ncc i ngni ircng ici icn |ic n tc ici !! n nn! n rc nnu ng gic iri mc ici 1c
cncn gi! u |! µ l!u. 1ci nc c 1uc c cc cn ic c rc 1c ng lu c cnc cninn |c n in!n
mìnn 1c ngc n lu c ircng ici mc i |u ng cnc µ, 1c |ic n uc c mc cu c ici inc nn
nic n inu c. 1uµ inc i gicn cni !ic n rc cc 3 ngc µ nnung tc i su nnic i nuµc i
i! n i!m cu c cc c cnn cni 1GM, ici 1c iìm 1uc c cninn mìnn. Vc |!µ gic ici
1cng |cµ ccc cu ng uc c mc cu c mìnn. Xin inc nn in! i cc m cn i! i cc cc c cnn
cni 1c mcng 1c n cnc cnu ng ici |nc c nc c nu u icn tc inic i inu c. Xin cnu c
cnc uc c muc n giu p 1 iric u nguc i Vic i Ncm ircng 10 ncm 1c u irc inc nn
nguc i ic i gic i cu c cc c cnn cni sc sc m inc nn nic n inu c.”
Trâ n My Tiên
“Sc pn! n. Cnc suµ ngní gc i nc nn 1c ng, cnc nc nn 1c ng gc i inc i ¡ucn, cnc
inc i ¡ucn gc i iinn cc cn, cnc iinn cc cn gc i sc pn! n. Sc pn! n cu c mc i ccn
nguc i lc !c suµ ngní cu c nc . 1ci 1c i Gic i! tc cc c cnn cni 1GM 1c cnc
cnu ng cm nnu ng suµ ngní cu c nguc i inc nn ccng, nguc i ic i gic i. |m iin
rc ng. ci cu ng cc inc inc nn ccng, ic i gic i nc u nc cc suµ ngní cu c nguc i
inc nn ccng, ic i gic i.”
Nguyê n Vän Hiê u
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Lam chu kiên thuc
Giu p ba n hn c ít hon ma hiê u qua hon llông qua viô c vâ n
du ng ca c phuong pha p hn c täng tð c tiên tiê n nlu Ia : gli clu
loa n na o bô , lri nlo siôu dã ng, do c sa cl nlanl,...
Giu p ba n Iinh dð ng thay dð i ca ch hn c tâ p clo ba n llân llông
qua viô c hiê u rn nhu ng kha näng vð n cn cu a mình.
Giu p ba n Iuðn Iuðn trnng tð p dâ n dâ u llông qua viô c lrang
bi nhu ng kï näng tu hn c hu u ích trnng ca cuð c do i.
“1ic p su c inc nn ccng. Ccn 1uc ng inc nn ccng lc gicn |nc tc 1c i nc i nnic u
|µ ncng, ncn cnucng irìnn 1ci 1c i Gic i sc giu p cnc nnu ng nguc i |ncc |nc i
inc nn ccng cc nnu ng ccng cu , incm nic m iin tc 1c ng lu c. Hcn inc nu c lc
|nc m pnc tc su |µ !ic u cu c cc nn!n mc i nguc i 1cng sc ng, 1cng ic n ic i mc
iruc c 1!µ mc i nguc i |ncng 1c µ .”
Nguyê n Trung Tín
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“Cni ¡uc 3 ngc µ nc c ngc n ngu i nnung nc 1c inc p lcn ircng cm ngc n lu c
nic m iin tc c mc i ngc µ mci, nc u mìnn |ic i cc gc ng inì sc inc nn ccng tc gc i
cnc cm mc i incng 1ic p. Nnu ng 1ic u nguc i |nc c lc m 1uc c inì mìnn cu ng sc
lc m 1uc c tc cc inc cc n ncn inc nu c.”
Trâ n Quê Ngn c
“1lN VA O CHlNH MlNH. Nc u |c n ngní |c n ngu ngc c. Nc u |c n ngní
|c n lc |c in! i |c i. Nc u |c n ngní |c n |ncng inc , |ncng cc |nc ncng. 8c n nc µ
incm gic |nc c nc c tc iìm |ic m inicn ic i ircng cninn ccn nguc i |c n.”
Nguyê n Thj A nh Suong
“Hc µ 1c n tc i 1ci 1c i Gic i. Scu |c ngc µ nc c ngc n ngu i mìnn 1c nc c
1uc c nnic u 1ic u ncn |! i |ì ncm nc c nc c. Nn! i lc tic c nn! n rc gic iri
|c n in!n.”
Nguyê n Ða i Phuo c
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“|m |ic i µcu inucng |c mc mìnn ncn, l! µ 1c lc m 1c ng lu c cnc cuc c sc ng
|c n in!n. |m cc incm nnic u nic m iin tc 1c ng lu c cnc |c n in!n.”
Pha m Ba Thn
“Cc m cn “1ci 1c i Gic i!”. Cc m cn |nc c nc c 1c mcng 1c n cnc cm nnic u 1c ng
lu c mc nn mc 1c nc c i! p tc tucn ic i nnu ng mu c iicu cu c mìnn. Dic u ¡uµ
gic nn! i mc cm nc c 1uc c c |nc c nc c lc tc pn! n gic 1ìnn. |m lc mc i nguc i
ccn ngccn, cu ng iu ng lc m |c mc iu nc c tc i l! n, nnung cc lc cu ng cninn tì
1ic u nc µ mc cm inc c tc tc i!m tc i gic 1ìnn mìnn. Vì cm ngní mìnn 1c cc
gic 1ìnn nc nn pnu c, tic c gì pnc i lu c nc c cu ng tc incm gic 1ìnn nu c. Nnung
¡uc |nc c nc c, cm nic u 1uc c mc i 1ic u… gic 1ìnn mìnn lc cnc !u c tu ng cnc c
nn! i cnc mìnn.“
Hna ng Ha i Nam
“Quc 3 ngcµ ncc, cm 1c nn!n rc nnicu 1icu mc irucc 1c cm |ncng nc |ici, tc
|ici cccn nci cnuµcn tci |c mc 1ucc !c !cng ncn. Su luc cncn ¡uµci 1inn iucng
lci tc pnci cc muc iicu rc rcng lc 1icu lcm cm nnc nn!i, lcm cnc cm cc incm
1cng luc tc giup cm |ici cccn incµ 1ci pnucng pncp ncc cuc mìnn 1c cc |ci ¡uc
ici ncn. |m r!i ccm cn ccc cnn cni nu!n luµcn ticn ircng 3 ngcµ ¡uc.”
Nguyê n Phu c Lâm
Lam chu cac mði quan hê
Giu p ba n cn thê Ia m duo c nhu ng viê c khðng tuo ng, vuo l qua
Ila nãng cu a ba n llân llông qua viô c täng cuo ng kha näng
Ia m viê c thcn nhn m.
Giu p ba n Iuðn duo c yêu quy va u ng hð bo i nlu ng nguo i xung
quanl llông qua viô c biê t ca ch ta n du ng nhu ng mð i quan
hê tð t dc p vo i cla mo , anl om, ba n bo lô l va llâ y cô.
Giu p ba n cn thê tra nh hnä c hn a gia i xung dð t mô l ca cl
lla nl công llông qua viô c biê t ca ch ba y tn suy nghï va ca m
xu c cu a mình mô l ca cl lo p Iy .
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Bôn ca nl Iiô n llu c va Iy nãng, Ilo a lo c co n la o clo ba n co lô i
nlin Ia i ba n llân dô ca m nlâ n sâu sã c lon vô nhu ng uu khuyê t
diê m cu a minl, cu ng nlu nhu ng gia trj ca nhân llông qua qua
lrinl lâm Iy dã c biô l. Mô l Ili da liô u ro vô ba n llân, ba n so lu
Ilai pla duo c nlu ng Ila nãng liô m â n cu a clinl minl, dô lu do
giu p ba n clinl plu c nlu ng dinl cao mo i cu a lla nl công Ilông
cli lrong lo c lâ p ma co n ca lrong cuô c sô ng.
Vao Iuc loan lâl Iloa loc, ban cung so lu lliôl Iâp duoc clo minl
mð t djnh huo ng, mð t mu c dích sð ng va nhu ng mu c tiêu rn ra ng
lon clo luong Iai. Ðông lloi, ban cung so duoc lrang bi nlung Iy
nãng cân lliôl dô dal duoc cac muc liôu da dãl ra.
Trong Iloa loc Tði Tai Gini!, ban so duoc lrang bi lâl ca nlung Iy
nãng noi lrôn va nliôu lon llô nua llông qua nlung bai diôn lluyôl
lâp dân Iôi cuôn, nlung bai lâp llu vi, va ca nlung lro cloi giao
duc bô icl ma Ilông Iom plân vui nlôn. Iluong plap day va loc
cua Iloa dao lao râ t kha c vo i phuong pha p da y va hn c truyê n
thð ng, dam bao liôu qua liôp llu cung nlu gli nlo cao nlâl.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1ci ici gici! Su luc cncn 1ung 1cn. 1ci in!i su ccm in!µ in!i iuµci tci |ni
incm !u |ncc ncc. 1ci nn!n rc 1ucc nnicu 1icu tc |ici incm nnicu inu ircng
cucc scng. 1ci in!µ rc muc iicu tc iìm 1ucc 1cng luc cnc cucc scng. 8ici cccn
µcu inucng gic 1ìnn tc |cn |c. Rcn luµcn ccc |í ncng mcm. D!µ in!i su lc
su luc cncn 1ung 1cn nn!i ircng cucc scng cuc ici. Mcng rcng ccc |cn ncµ
cncp l!µ cc nci ncµ tc luc cncn 1ci 1ci Gici. 1!i cc 1cu pnu inucc tcc su luc
cncn cuc |cn.”
Ðä ng Thj Tha i Bu u
Hon nu a lrong Ilo a lo c, bôn ca nl ca c cluyôn gia da o la o, ba n so
co n duo c hð tro va giu p do bo i mð t dð i ngu tro Iy huâ n Iuyê n
dâ y tâm huyê t da duo c da n ta n ba i ba n, huâ n Iuyê n ky Iuo ng
va sa t ha ch nghiêm khä c. Ðô i ngu na y so sa t ca nh cu ng vo i lo c
viôn lrong suô l Ilo a lo c (mô i lro Iy luâ n Iuyô n so Ia m viô c vo i
mô l nlo m nlo lu 5-7 lo c viôn) dô thcn sa t, hiê u rn va cn nhu ng
hð tro thích ho p chn tu ng hn c viên trnng phuong pha p hn c tâ p,
ky näng sð ng cu ng nhu nhu ng vâ n dê ca nhân kha c.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1n! i su ¡uc ngc µ nc c 1! u iicn, cm 1c in! µ iu iin ncn tc c |c n in!n mìnn,
µcu ¡ui cuc c sc ng. Ngc µ inu nci cm in! µ µcu ¡ui cnc mc , |c n in!n, |ic i
1uc c mìnn lc ci tc pnc i lc m gì. Vc ngc µ cuc i cm 1c iin ncn tc c nnu ng |nc
ncng cu c mìnn. Cc mc i 1c ng lu c r! i lc n tc 1! µ ncng luc ng cnc cuc c sc ng.
Ann cni 1GM 1c ic c ncn mc i mci iruc ng in!n inic n, cn icc n cnc cnu ng cm
pnc i iric n nnu ng |nc ncng cu c |c n in!n.”
Trâ n Thj Phuong Tha n
“1ìm lci |cn in!n! 1rucc |ni |ucc tcc |ncc ncc ncµ, cm 1cng ircng irìnn
ircng r!i ici ic, incnn iicn ncc i!p gicm sui, ¡ucn nc tci |cn |c tc mc r!i
ccng incng. |m in!i su |ncng inc ncc nn!p cung |cn |c, iìnn ircng giuc cm
tc mc inuc su r!i ic. 1c ncn nuc, cm m!i nci i!i cc nicm iin tc 1cng luc tcc
|cn in!n, cm |ncng ccm in!µ mìnn cc inc iìm 1ucc nicm tui ircng cucc scng
ncµ. 1nc nnung, iu |ni |ucc tcc |ncc ncc, ngcµ 1!u iicn cm ¡ucn 1ucc r!i
nnicu |cn mci, cm 1c iu iin tc mcnn !cn ncn. |m 1c nicu rc ncn tc |c mc,
cm cc inc ccm nn!n 1ucc iìnn µcu inucng cuc gic 1ìnn. Qucn ircng ncn nci,
cm iìm lci 1ucc |cn in!n. Ccc cnn cni 1c 1ci lcn cnc cm ngcn luc cuc nicm
iin tc 1cng luc mci. |m xin cn!n incnn ccm cn ccc cnn cni nu!n luµcn tc
ccc cnn cni ircng 1GM!”
Nguyê n Ngn c Ba ch Tuyê t
Tô ng llo i gian cu a Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! Ia Iloa ng 36-48 gio
(tu y diê u kiê n va nhu câ u cu a hn c viên), duo c tra i dê u ra trnng
3-4 nga y Iiên tiê p. Ðây cu ng Ia no l nô i bâ l va dã c biô l cu a Ilo a
lo c Tði Ta i Gin i! bo i vi:
1. Ðô lao ra nhu ng thay dð i tích cu c mang tính dð t pha , clung
la plai co nlung lac dông du nhanh, du ma nh va Iiên tu c
trnng mð t khna ng tho i gian ngä n. Vi du: dô pla bo môl buc
luong cu Iy nlãm xây môl buc luong moi, clung la Ilông llô
dâp nlung nlal bua nlo nlang lrong vong... vai luân lay vai
llang, ma clung la plai dâp nlung nlal bua nlanl, dôn dâp,
Iiôn luc lrong vong vai ngay dô pla luy buc luong Iiôn cô da
dung do nliôu nãm lroi.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
2. Tlay vi noi voi loc viôn rãng: “8cn cc inc ncc i!p nccc lcm ticc
12 iicng licn iuc mci ngcµ mci cccn nicu ¡uc mc |ncng ccm in!µ
mci mci, cni c!n |cn cc pnucng pncp,” clung lôi clung lo clo loc
viôn llây diôu do Ia loan loan co llô, bãng cacl giup loc viôn
lrai qua nlung ngay loc Ioo dai nliôu gio ma vân cam llây linl
llân plân clân, vi nlu llô so lac dông manl mo dôn niôm lin
cua loc viôn lon Ia noi Iy lluyôl suông râl nliôu. Va do cung
Ia nguyôn lãc luân Iuyôn lang dâu cua clung lôi: Ilông noi
Iy lluyôl suông ma du ng râ t nhiê u ví du minh hn a cu thê ,
nhu ng tra i nghiê m dä c biê t, cu ng nhu nhu ng ba i tâ p/hna t
dð ng nhn m dê khä ng djnh va chu ng minh.
3. Giu p tiê t kiê m tho i gian, cðng su c va tiê n ba c clo loc viôn.
Nôu 36-48 gio loc duoc clia ra Iam cac buôi loc nlo 2 gio môi
buôi, lli so plai cân dôn 18-24 buôi loc (luong duong môi luân
loc 3 buôi, lrong vong Iloang 2 llang). Nlu vây, dô loc lôl
Iloa loc lô cluc lloo cacl do, loc viôn so plai mâl llôm il nlâl
18-24 gio dô di Iai, cung nlu công suc, cli pli di Iai so lãng gâp
6-8 Iân. Ðo Ia môl su Iang pli qua Ion vô lloi gian, công suc va
liôn bac, clua Iô Ia so mang Iai liôu qua Iom.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“Kncc ncc 1c |ci inuc. Hcm 1i !u cung nci ccn cung ncc ircng |ncc ncc, ccng
ngci 1cn gic pnui cuci, ircng ici ccng ircc lcn nnicu ccm xuc tc ici mucn
nci rcng “Ccc |cn 1c incnn ccng!”. Mci ticc !icn rc ircn cc iuµci tci. Cnuc
|cc gic ici in!µ ccn irc cuc cnung ici !cm nci lcn nnung ccm xuc nnu t!µ,
nnung ccm xuc r!i cn!n in!i xu!i pnci iu irci iim cnu |ncng pnci lc nnung
lci gucng cp. Di lcm cc mci 1ci nuci ccn, ici ngní |!i cu nguci cnc mc ncc
cung mucn |ni ccn |ncn lcn cc iri |ncn, mci l!n 1ucc ccn cm mìnn nci lci xin
lci, nci lci ccm cn, tc lci irci iim “Ccn µcu |c mc lcm!”... Nnung su incµ 1ci
1cng !!n xu!i nicn ircng ccc ccn ici. 1ci iin rcng ccc ccn ici ngcµ ccng 1cp,
ccng tung cnci, iu iin cncn tc |ucc 1cn iucng lci cuc cninn mìnn. Mci l!n
nuc xin ccm cn |ncc ncc, ccm cn i!i cc ccc |cn. Cnuc ccc |cn 1u suc |ncc 1c
ic cnuc 1ucc nnicu |ncc ncc nnu inc.”
Mð t nguo i mc
Riông ngay cuôi cung cua Iloa loc, plu luynl cua loc viôn cung
so duoc moi llam gia môl buôi noi cluyôn ngãn (Iloang 1 gio lruoc
Iô bô giang) vô dô lai “Pha t huy kha näng tiê m â n trnng cnn ba n”
do clinl dicl gia, diôn gia va cluyôn gia dao lao Trân Ðäng Khna
dam nliôm. Clung lôi lin rãng, Ilông cli ban cân duoc lrang bi
nlung Iy nãng cân lliôl dô llanl công lrong loc lâp va cuôc sông,
ma cla mo ban cung nôn duoc lrang bi nlung Iy nãng cân lliôl dô
giup ban llâl su va nlanl clong lro nôn llanl công.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Cuô i cu ng, cu ng va o lô i lôm cuô i cu ng cu a Ilo a lo c, clu ng la so
co mô l buô i Iô Xuâ t Pha t loa nl lra ng. (Clu ng lôi Ilông go i do
Ia Iô bô gia ng vi llâ l ra viô c Iô l llu c Ilo a lo c clinl Ia mð t kho i
dâ u mo i cu a ba n lrôn con duo ng clinl plu c lla nl công.)
Clu ng lôi lin rã ng Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! clã c clã n so lrang bi
mô l nô n la ng vu ng clã c va câ n lliô l nlâ l clo lla nl công cu a ba n
lrong luong Iai bo i vi sau Ilo a lo c, ba n so nhâ n duo c su hð tro
Iiên tu c va khðng gio i ha n cu a ca c cluyôn gia da o la o va luâ n
Iuyô n llông qua omaiI, cu ng nlu lrôn diô n da n da nl riông clo
lo c viôn cu a Ilo a lo c Tði Ta i Gin i!.
Bôn canl do, ai ai lrong clung la cung liôu rãng, viôc loc va plal
lriôn ban llân dô vuon Iôn Ia viôc clung la Iuôn plai Iam. Môl Ili
ban da co niôm lin vao ban llân, môl muc dicl sông ro rang, nlung
muc liôu cu llô, nlung pluong plap va Iy nãng dô Iam clu ban llân,
Iam clu cam xuc va lu lao dông Iuc clo minl, ban so cam llây cang
Ilal Ilao co duoc nlung Iiôn lluc cluyôn sâu lon nua o môl sô
Iinl vuc dô giup ban llân lim ra con duong ngãn nlâl di dôn llanl
công. Clung lôi llâu liôu nlu câu do, va clung lôi cung da cluân
bi sãn clo ban loc plân Tði Tai Gini! Chuyên Sâu – Phat Triên
Ban Thân Tnan Diên. (Ðây Ia loc plân Ilông bãl buôc.)
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Ngoai ra, viôc lluong xuyôn liôp xuc voi cac cluyôn gia dao lao
nãng dông, nliôl linl cung nlu môi lruong an loan va giau nãng
Iuong licl cuc luong lu nlu lrong Iloa loc Tði Tai Gini! cung so
gop plân vao viôc giup ban co llôm môl nguôn dông Iuc nua dô
vuon Iôn nlanl clong.
Vây loc plân Tði Tai Gini! Chuyên Sâu Ia gi` Tai sao goi Ia loc
plân clu Ilông plai Ia Iloa loc`
Hoc plân Tði Tai Gini! Chuyên Sâu bao gôm 8 tín chí dô llam du
cac Io p chuyên dê tu chn n. Môi Iop cluyôn dô co llô Ioo dai lu
5 liông (luong duong 1 lin cli) dôn 10 liông (luong duong 2 lin cli).
Ban co llô lu do va Iinl dông Iua clon nlung cluyôn dô ban cam
llây co icl nlâl clo ban llân va llanl công cua minl lrong sô cac
cluyôn dô sau dây:
Ca c Ioa i So Ðô Tu Duy: llu c la nl nâng cao va u ng du ng.
Ðo c nlanl: llu c la nl nâng cao va u ng du ng.
Tri nlo siôu dã ng: llu c la nl nâng cao va u ng du ng.
Ky nãng qua n Iy llo i gian da nl clo gio i lro lrong llo i da i
llông lin.
Nglô lluâ l Ia nl da o da nl clo ba n lro .
Nglô lluâ l lluyô l plu c va lluong Iuo ng.
Nglô lluâ l diô n lluyô l: Iy lluyô l, llu c la nl va u ng du ng.
Nô n la ng cu a Iâ p Trinl Ngôn Ngu Tu Duy.
Ðinl vi ban llân, lim liôu va plal luy so lruong dô loa sang.
Nglô lluâ l lro cluyô n va giao liô p liô u qua .
Ky nãng suy ngli sa ng la o sã c bo n va ra quyô l dinl.
Nglô lluâ l la o Iâ p, xây du ng va gin giu ca c mô i quan lô .
Nglô lluâ l lim Iiô m co lô i, llô liô n ba n llân va lra Io i
plo ng vâ n.
Vuon Iôn lrong môi lruo ng Ia m viô c lu bâ l Iy vi lri na o.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
...Clu ng lôi so bô sung llôm nliô u cluyôn dô lu y lloo nlu
câ u cu a lo c viôn.
So dô bôn duo i llô liô n môi lruo ng pla l lriô n ba n llân loa n
diô n ma TGM so mang Ia i clo ba n, nlã m giu p ba n pla l luy lô i
da liô m nãng cu a minl.
“Mìnn 1c r! i ncc i ngni tc cnucng irìnn tc c lu c 1! u, nnung cc c cnn cni,
cc c |c n, tc cc mìnn 1c u 1c ic c ncn 1ic u |ì !ic u. Kì !ic u tì mìnn r! i 1c c
|ic i, tì mc i nguc i 1c u r! i 1c c |ic i. Vc mìnn 1c incµ 1c i, incc mc i cnic u
nuc ng r! i iicn cu c, 1c inu c !! µ mc i |uc i sc ng, |ncng cc n tc i tc uc cc i
mc tc i i! i cc nnic i nuµc i sc ng tc µcu inucng!!!”
Nguyê n Trn ng Thu y Khanh
“1rcm ngnc |ncng |cng mci in!µ. 1rcm in!µ |ncng |cng |cn iu irci ngnicm.
Hcµ incm gic irci ngnicm cung |ncc ncc tc |cn sc in!µ 1ucc cci gic cuc nc!”
Lê Thj Kiêu Oanh
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Nô u ba n da sã n sa ng bã l lay va o viô c llay dô i cuô c do i ba n, llam
du Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! Ia buo c dâ u liôn quan lro ng giu p ba n
liô n gâ n lon, nlanl lon lo i nlu ng lla nl công vuo l lrô i lrong lo c
lâ p va cuô c sô ng.
Nô u ba n Ilông llô ngô i clo may mã n mang lla nl công dô n clo
minl va muô n Ia m mô l diô u gi do dô llâ l su lla nl công, la y
ha nh dð ng va nhanh chn ng däng ky ngay bây gio la i:
vvv.loilaigioi.com
Hnäc gni sð :
(08) 6276 9209
Hnäc goi cmaiI dên:
loilaigioi©lgm.vn
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“Cc c |c n iin |ncng¨ 1ci sc |ncng nc i |nc c nc c nc µ r! i ncµ inc nc µ, ic i inc
|ic tì lu c 1! u ngnc ¡uc ng cc c ici cu ng ngní 1c cni lc cnicu inucng mc i.
Nnung ici 1c inu c su incµ 1c i 1uc c mìnn icc n !ic n ncn |c n nc µ iu cnc
mìnn cc nc i 1c inc nn ccng. Nc u cnuc iin, cc c |c n nc µ tc c uc| niip.ffuuu.
tucniciincnnccng.ccm 1c cc m nn! n.”
Nguyê n Mai Vy
“Nnu ng ngc µ iuµc i tc i cu c |nc c nc c 11G. 1ruc c |ni 1c n |nc c nc c,
mìnn lc nguc i cc mu c iicu nnung |ncng 1u µ cni, 1c ng lu c. Mìnn cu ng
inc c mc c |nc c nc c sc iruµc n 1c i nnu ng gì, nnu inc nc c¨ 1uµ nnicn scu
|nc c nc c mìnn ncc n icc n iu iin, cc lc ng iu irc ng |c n in!n tc cc m in! µ
cc nguc n ncng luc ng ic lc n, |icn 1inn tc mu c iicu cu c mìnn, cnc !u ci
nc i gì, lc m gì, cnc !u gc p in! i |c i. 1ncc mìnn, nc u |c n nc c cc n ngni
ngc tc iinn nu u !u ng cu c |nc c nc c inì ncn 1cng |i ngcµ. Mìnn xin |c c
1c m tc cniu irc cn nnic m tc cn! i luc ng |nc c nc c.”
Trâ n Thanh Phnng
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1n!i |ncc |ici. Scu |ni ncc |ncc ncµ, ici ccm in!µ mìnn incµ 1ci ncn. 1ci
cung |ici incm tc |cn in!n mìnn, iu icc ncn 1cng luc tc |ici ici cc inc tuci
lcn ircn cninn |cn in!n mìnn.”
Vu Ðình Nguyên
“Mc i inu 1c u pnc i |c i 1! u iu cninn |c n in!n mìnn. 1nc nn ccng cni 1c n |ni
cninn |c n cc gc ng, |ncng ci cc inc cc gc ng ncµ sc ng incµ |c n 1uc c. Dc cninn
lc nnu ng gì ici “in! m” 1uc c ircng |nc c nc c. Vc ici cu ng |nc c pnu c 1uc c inc i
x! u ncµ |c cuc c cu c mìnn. Gic inì ici nic u mu c iicu cc gic iri nnu inc nc c.”
Ngn c Ha
“Iu c cnc n sc ng suc i 1c incµ 1c i i! i cc !!! Knc c nc c 1c giu p ici r! i nnic u 1ic u.
1ci ccm 1ccn |c n sc iruc ng inc nn ncn scu |ni ncc n i! i |nc c nc c. 1ci |ncng
¡uc ng cc c tì ici in! i su cc m in! µ 1c incµ 1c i |ni |c i inu c 11G. Hc µ 1i nc c rc i
|c n sc cc m in! µ 1ic u ici nc i lc 1u ng. Hc µ suµ ngní |í nnc . Dc lc lu c cnc n cu c
|c n, nnung 1u ng |c m! i cc nc i. Dc r! i nnic u nguc i incµ 1c i rc i 1! µ. 8!µ gic
1c ic i luc i cu c |c n.”
Pha m Ma nh Khði
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach

www.taytrangthanhtrieuphu.com

Bí quyết
thành

TAY TRẮNG
Adam Khoo
Trêìn Àùng Khoa Uöng Xuên Vy Trûúng Viïåt Hûúng

TRIỆU PHÚ
Dõch giaã :

N H A Â X U Ê Ë T B A Ã N P HUÅ NÛÄ

Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

www.taytrangthanhtrieuphu.com

SECRETS OF SELF-MADE MILLIONAIRES How You Can Create an Extraordinary Income & Build a Million-Dollar Net Worth... Starting From Scratch
Copyright © 2006 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company All rights reserved.

BÑ QUYÏËT TAY TRÙÆNG THAÂNH TRIÏåU PHUÁ Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?
Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng Cöng Ty Cöí Phêìn TGM giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.

CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN TGM
#00-03, Toâa nhaâ NP Tower 232/17 Voä Thõ Saáu, Phûúâng 7, Quêån 3 Thaânh phöë Höì Chñ Minh Tel: (08) 6276 9209 – Fax: (08) 6290 9962 Website: wwww.tgm.vn

Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

www. Baån Cuäng Thïë!”. – Quaãn lyá tiïìn baåc vaâ kiïím soaát chi tiïu hiïåu quaã.. “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”. Tûâ àêìu nùm 2008. vñ duå nhû: – Thaânh lêåp doanh nghiïåp chuyïn phaát haânh saách chêët lûúång cao vaâ baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam. hai dõch giaã Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy àaä bùæt àêìu con àûúâng laâm giaâu möåt caách chên chñnh cuãa mònh bùçng caách hoåc hoãi nhiïìu kiïën thûác àûúåc chia seã trong quyïín saách naây.. kïët húåp vúái Adam Khoo (taác giaã cuãa quyïín saách naây vaâ cuäng laâ möåt trong 25 triïåu phuá treã tuöíi vaâ giaâu coá nhêët Singapore). – .vn) – Thaânh lêåp doanh nghiïåp chuyïn vïì àaâo taåo vaâ nhanh choáng trúã thaânh möåt hiïån tûúång trong lônh vûåc phaát triïín con ngûúâi taåi Viïåt Nam..tgm.toitaigioi.. (Vui loâng xem chi tiïët taåi: www. söë 0?”.vn/mua-sach .com Lời giới thiệu Chuáng töi xin hên haånh giúái thiïåu túái baån quyïín saách: “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá: Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ. möåt gûúng mùåt treã àêìy triïín voång trong lônh vûåc dõch thuêåt. Thay Àöí i Vêån Mïånh”). “Laâ m Chuã Tû Duy. vaâ dõch giaã Trûúng Viïåt Hûúng. (Vui loâng xem chi tiïët taåi: www.com) – Baán haâng vaâ tiïëp thõ qua maång Internet.tgm. Àêy laâ quyïín saách àûúåc dõch vaâ biïn soaån búãi chñnh hai dõch giaã nöíi tiïëng Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy (nhûäng ngûúâi àaä taåo nïn caác quyïín saách giaáo duåc baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam nhû “Töi Taâi Gioãi. – Àêìu tû vaâo chûáng khoaán möåt caách khön ngoan.taytrangthanhtrieuphu. Mua sách trực tuyến tại www.

hûäu ñch vaâ gêìn guäi vúái àúâi söëng cuäng nhû ngön ngûä cuãa ngûúâi Viïåt úã moåi lûáa tuöíi.com Thöng qua quyïín saách maâ baån àang cêìm trïn tay.tgm.taytrangthanhtrieuphu. nhûäng ngûúâi múái laâm quen vúái doâng saách phaát triïín baãn thên seä rêët búä ngúä trong viïåc hiïíu vaâ aáp duång vaâo thûåc tïë nïëu nöåi dung quyïín saách àûúåc trònh baây möåt caách khoa giaáo. Trúã thaânh möåt ngûúâi thaânh cöng vaâ laâm chuã vêån mïånh cuãa mònh chùæc chùæn laâ àiïìu àa söë ai trong chuáng ta cuäng mong muöën. chuáng töi muöën khùèng àõnh möåt àiïìu rùçng: Laâm giaâu möåt caách chên chñnh khöng hïì quaá khoá khùn nhû phêìn lúán moåi ngûúâi nghô. Vêåy thò chuáng töi xin múâi baån haäy cuâng chuáng töi ài trïn cuöåc haânh trònh kyâ diïåu naây àïí khaám phaá nhûäng con àûúâng dêîn àïën möåt cuöåc söëng giaâu coá hún. Chñnh vò thïë. Mua sách trực tuyến tại www. cûáng nhùæc. dïî hiïíu. àöìng tònh vaâ uãng höå cuãa taác giaã Adam Khoo. chuáng töi àaä biïn soaån laåi nöåi dung quyïín saách naây tûâ baãn göëc tiïëng Anh sao cho thêåt dïî àoåc. chuáng töi hiïíu rùçng. àûúåc sûå tin tûúãng. viïn maän hún.www. Bïn caånh àoá. Vêën àïì laâ úã phûúng phaáp.vn/mua-sach .

taytrangthanhtrieuphu. Phương pháp tận dụng tối đa thời gian Chương 8 – Làm thế nào để tăng thu nhập theo cấp số nhân trong bất cứ lĩnh vực gì 143 Phần IV – Tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua Internet Chương 9 – Gây dựng việc kinh doanh sinh lợi mà không cần nghỉ làm Chương 10 – Biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững Chương 11 – Cách thức xây dựng một trang web sinh lợi Chương 12 – Làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên mạng Phần V – Quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu Chương 13 – Nguyên tắc số một của những triệu phú tay trắng làm nên Chương 14 – Cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu Phần VI – Xây dựng tài sản triệu đô Chương 15 – Tăng tài sản với lợi nhuận tiền triệu Chương 16 – Thắng lợi với quỹ đầu tư Chương 17 – Chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Buffett Chương 18 – Tám tiêu chí để mua cổ phiếu tốt với giá hời Phần VII – Biến ước mơ triệu phú thành hiện thực Chương 19 – Lên kế hoạch trở thành triệu phú Tham khảo 175 189 211 241 267 275 289 309 315 353 381 Mua sách trực tuyến tại www.Bảy bước làm giàu Chương 1 – Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô Chương 2 – Bảy bước làm giàu Chương 3 – Chín thói quen của triệu phú Phần II – Phương pháp kiếm tiền của triệu phú Chương 4 – Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào Chương 5 – Bốn mức độ giàu có 3 13 31 79 91 Phần III – Làm giàu nhanh chóng và bền vững Chương 6 – Hãy đưa ra mức giá cao nhất 109 131 Chương 7 – Thời gian là tiền bạc.com MỤC LỤC Lời cảm ơn Giới thiệu về tác giả Adam Khoo Lời mở đầu của Ron Kaufman Phần I .vn/mua-sach .www.tgm...

www. tin cêåy.Kelly vaâ Samantha Khoo LÛU YÁ Quyïín saách naây chûáa àûång nhûäng yá tûúãng vaâ quan niïåm riïng cuãa taác giaã. tñnh xaác thûåc hoùåc hoaân chónh cuãa nhûäng thöng tin àûúåc nïu trong saách.com Lúâi àïì tùång tûâ taác giaã Adam Khoo Daânh tùång hai cö con gaá i cuã a töi .tgm.vn/mua-sach . trûåc tiïëp hoùåc giaán tiïëp. Taác giaã vaâ nhaâ xuêët baãn khöng chõu bêët kyâ traách nhiïåm gò vïì mùåt phaáp lyá trûúác nhûäng mêët maát hoùåc ruãi ro coá thïí xaãy ra. chiïën lûúåc hay kyä thuêåt naâo trong quyïín saách naây. Chuáng töi khöng giúái thiïåu bêët cûá möåt loaåi cöí phiïëu hoùåc àêìu tû naâo. Mua sách trực tuyến tại www. tûâ viïåc sûã duång vaâ aáp duång bêët cûá yá tûúãng.taytrangthanhtrieuphu. Mùåc duâ chuáng töi àaä nöî lûåc hïët sûác àïí cung cêëp nhûäng thöng tin chñnh xaác nhêët vaâ cêåp nhêåt nhêët. chuáng töi khöng thïí baão àaãm tuyïåt àöëi vïì àöå chñnh xaác. Taác giaã khöng àïì nghõ mua/baán bêët cûá chûáng khoaán. Nhûäng loaåi cöí phiïëu hoùåc àêìu tû àûúåc nhùæc àïën trong saách chó vúái muåc àñch minh hoåa vaâ giaáo duåc. Taác giaã vaâ nhaâ xuêët baãn khöng phaãi laâ möi giúái chûáng khoaán hoùåc cöë vêën àêìu tû. doanh nghiïåp hoùåc àêìu tû naâo àûúåc àïì cêåp trong saách.

www.taytrangthanhtrieuphu.com

Quyïín saách “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” àaä thay àöíi cuöåc àúâi chuáng töi nhû thïë naâo
“Taåo ra hai nguöìn thu nhêåp múái!”
“Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” giuáp töi nhêån ra rùçng CUÖÅC ÀÚÂI TÖI laâ do chñnh baãn thên töi thiïët kïë vaâ bêët cûá àiïìu gò cuäng coá thïí àaåt àûúåc vúái nhûäng chiïën lûúåc àuáng àùæn! Haäy nhòn Adam Khoo maâ xem! Anh àùåt ra muåc tiïu trúã thaânh triïåu phuá vaâ anh àaä laâm àûúåc. Vúái nhûäng phûúng phaáp thñch húåp vaâ möåt quyïët têm cao, baån coá thïí àaåt àûúåc bêët cûá àiïìu gò! Àiïím hay nhêët laâ “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” àaä daåy töi biïët caách tûå thiïët kïë cuöåc àúâi mònh vaâ cung cêëp cho töi nhûäng phûúng phaáp cuå thïí àïí laâm àûúåc àiïìu àoá! Trûúác àêy, töi luön tòm kiïëm con àûúâng ài àïën sûå tûå do vïì taâi chñnh. Sau khi àoåc “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, têm trñ töi nhû àûúåc múã ra vúái nhûäng tiïìm nùng vö têån. Töi hoåc àûúåc caách lïn kïë hoaåch àaåt àûúåc nhûäng gò töi muöën trong cuöåc söëng, nhûäng phûúng phaáp cuå thïí vïì tiïëp thõ trïn Internet vaâ àêìu tû. Töi àaä taåo ra HAI nguöìn thu nhêåp múái vaâ coân nhiïìu hún nhûäng gò töi... coá thïí diïîn àaåt bùçng lúâi! Töi hy voång nhûäng ngûúâi xûáng àaáng coá thïí àoåc àûúåc quyïín saách naây! Sean Seah, Singapore

“Hûúáng dêîn baån tûâng bûúác àaåt àûúåc sûå giaâu coá suöët àúâi!”
Àiïìu töi thñch nhêët trong quyïín “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” chñnh laâ Adam têåp trung vaâo viïåc giuáp baån chuêín bõ sùén saâng TRÛÚÁC khi bùæt àêìu laâm giaâu. Nïëu khöng coá caách suy nghô àuáng àùæn vaâ nghiïm tuác vïì viïåc laâm giaâu, baån seä khöng bao giúâ coá khaã nùng kiïím soaát àûúåc àiïìu àoá.

Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

www.taytrangthanhtrieuphu.com

Sau khi tiïëp thu têët caã nhûäng gò Adam chia seã, töi nghiïåm ra rùçng anh êëy cuäng sûã duång nhûäng àiïìu maâ nhûäng ngûúâi giaâu coá khaác àaä sûã duång àïí trúã nïn giaâu coá: möåt phûúng phaáp toaân diïån vûún túái thaânh cöng. Adam khöng chó nïu ra nhûäng phûúng phaáp naây, anh coân hûúáng dêîn baån LAÂM THÏË NAÂO àaåt àûúåc muåc tiïu möåt caách chi tiïët vaâ cuå thïí àïën mûác baån coá thïí laâm theo dïî daâng. Khi töi àaä sùén saâng laâm giaâu, “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” giuáp töi tiïëp tuåc tiïën bûúác. Töi sùæp múã ra möåt chûúng trònh tiïëp thõ liïn kïët, vaâ àang cuâng laâm viïåc vúái àöëi taác cuãa töi àïí taåo ra möåt trang web hûäu ñch cho têët caã moåi ngûúâi! Khöng nhûäng töi khuyïn baå n nïn àoå c quyïín saách naây, töi coân muöën noái rùç n g, baå n khoá coá thïí thaânh cöng trong kinh doanh nïëu khöng àoå c noá . Adam Khoo laâ möåt trong söë rêët ñt tïn tuöíi maâ töi thêå t sûå kñnh troå n g trong lônh vûåc naây. Möåt laâ thêìy cuãa töi, Ty Hicks. Hai laâ Robert Allen, cha àeã cuãa nhiïìu nguöìn thu nhêå p khaá c nhau. Vaâ bêy giúâ töi thïm vaâo danh saách àoá caái tïn: ADAM KHOO! Brother Paul, Stanley, North Dakota, Myä

“Möåt phiïn baãn cao hún cuãa “Cha giaâu, cha ngheâo” (Rich Dad, Poor Dad)!”
Xin chaâo Adam, Töi chó muöën viïët cho anh àïí noái rùçng töi àaánh giaá cao quyïín saách cuãa anh: “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”. Àêy laâ möåt quyïín saách mang tñnh thûåc haânh rêët cao, noá tiïët löå têët caã nhûäng bñ mêåt trong viïåc laâm giaâu. Thêåt vêåy, töi thñch nghô rùçng noá laâ möåt phiïn baãn cao hún cuãa quyïín “Cha giaâu, cha ngheâo”!

Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

www.taytrangthanhtrieuphu.com

Quyïín saách cuãa anh thêåt àún giaãn, dïî hiïíu vaâ àûa ra möåt quy trònh tûâng bûúác thêëu àaáo. Caãm ún anh vò àaä chia seã nhûäng bñ quyïët cuãa mònh vaâ vò sûå giuáp àúä caá nhên cuãa anh. Paul Kleinmeulman, UÁc

“Quyïín saách têåp húåp nhûäng thöng tin àêìy àuã nhêët!”
“Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” laâ quyïín saách têåp húåp nhûäng thöng tin àêìy àuã nhêët vïì viïåc àaåt àûúåc mûác àöå dû daã taâi chñnh maâ töi tûâng àoåc. Àïí thu thêåp möåt lûúång thöng tin phong phuá vaâ chêët lûúång nhû vêåy, baån phaãi àoåc ñt nhêët nùm hoùåc saáu quyïín saách riïng leã vïì caách thûác àaåt àûúåc nhûäng àiïìu baån muöën, tû duy triïåu phuá, caách thûác tiïëp thõ trïn maång, caách thûác àêìu tû, caách lêåp kïë hoaåch taâi chñnh vaâ kinh doanh. Khi töi mua saách, töi thûúâng coá caãm giaác chuáng khöng xûáng àaáng vúái söë tiïìn töi boã ra. Nhûng vúái “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, töi coá àûúåc nhiïìu hún gêëp böåi söë tiïìn töi traã cho quyïín saách. Trûúác khi àoåc “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, töi khöng chùæc mònh coá thïí têån duång taâi nùng vaâ kiïën thûác chuyïn mön cuãa mònh àïí kinh doanh hay khöng. Töi thûúâng bùn khoùn vïì viïåc têët caã nhûäng ngûúâi khaác cuäng àang cöë gùæng laâm nhûäng àiïìu tûúng tûå nhû töi vaâ töi caãm thêëy naãn loâng khöng daám àûáng ra gêy dûång viïåc kinh doanh maâ töi hùçng mú ûúác. Sau khi àoå c quyïí n saá c h naâ y , töi nhêån ra rùçng töi coá thïí aáp duång nhûä n g àiïì u töi biïë t vaâ o kinh doanh. Adam nhêën maånh rùçng baån coá thïí taå o dûå n g viïå c kinh doanh dûåa trïn niïìm àam mï cuã a baå n , nïë u baå n khaá m phaá ra caách thûác biïën niïìm àam mï êë y thaâ n h giaá trõ àöë i vúá i ngûúâi khaác. Anh têåp trung

Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

Washington. töi cuäng khaám phaá ra möåt niïìm tin khöng gò lay chuyïín rùçng töi coá thïí àaåt àûúåc bêët cûá àiïìu gò töi muöën. Töi àaä gia tùng doanh thu baán saách àiïån tûã hûúáng dêîn caách viïët cuãa töi lïn trïn 75%! Töi chùæc chùæn àïì cao quyïí n “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”. laâm viïåc ñt hún vaâ daânh nhiïìu thúâi gian cho con caái hún!” Khi töi mua quyïín “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”. töi nghô noá chó chûáa àûång möåt caái nhòn khaái quaát nhû tû duy triïåu phuá. Andrea Rains Waggener. 2006) “Traã dûát núå trong voâng 6 thaáng. Töi taåo ra möåt trang web múái vaâ bùæt àêìu phaát triïín danh saách email khaách haâng tiïìm nùng. söëng giaâu vaâ söën g khön ngoan trong thïë kyã 21” (Healthy. Myä Taác giaã quyïí n “52 baâ i hoå c quyá baá u àïí söëng khoãe. Nhûng khi töi bùæt àêìu àoåc saách.com khai thaác khaái niïå m taå o ra giaá trõ lúá n cho ngûúâi khaác vaâ àiïìu àoá giuáp töi maå n h daå n duâ n g nhûä n g kinh nghiïåm cuãa mònh vúái tû caách laâ möå t taá c giaã vaâ möë i quan têm cuãa töi àöëi vúái maãng saách “phaá t triïí n baã n thên” àïí kinh doanh. töi àaä coá möåt caái nhòn saáng toã vïì loaåi hònh kinh doanh maâ töi muöën gêy dûång vaâ möåt kïë hoaåch daâi haån. Àoá laâ nhûäng lúâi khuyïn thiïët thûåc. Wealthy & Wise-52-Life-Changing Lessons For The 21st Century) (Nhaâ xuêët baãn Hazelden. Ocean Shores. töi thêåt sûå tòm ra con àûúâng àûa töi àïën sûå giaâu coá. nêng cao sûå tûå tin vaâ vaâi lúâi khuyïn vïì liïn doanh. Cuöëi cuâng.tgm.vn/mua-sach . Mua sách trực tuyến tại www.www.taytrangthanhtrieuphu. bïìn vûäng giuáp töi àaåt àïën mûác àöå tûå do taâi chñnh. Töi coá möåt kïë hoaåch lyá thuá laâ taåo ra nhûäng saãn phêím thöng tin nhùçm giuáp töi thaânh cöng.

caách gêy dûång möåt nïìn taãng taâi chñnh vûäng vaâng vaâ laâm thïë naâo àïí tiïëp tuåc ài túái. Töi àùåc biïåt thñch phêìn noái vïì caách phöëi húåp haânh àöång àïí kiïëm tiïìn.taytrangthanhtrieuphu. Mua sách trực tuyến tại www. Ngûúâi ta thêåt dïî daâng laäng phñ tiïìn baåc vaâo nhûäng viïåc chùèng hïì giuáp hoå taåo dûång möåt tûúng lai vûäng chùæc. trong voâng nûãa nùm. Trûúác khi àoå c “Bñ Quyïë t Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”.www. Antoinette Vunderink. Àiïìu töi thñch nhêët vïì “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” laâ noá noái lïn sûå thêåt vïì quaá trònh laâm giaâu vaâ vïì viïåc àaåt àûúåc mûác àöå dû daã taâi chñnh möåt caách thûåc tïë vaâ maånh meä nhêët maâ töi tûâng biïët àïën. Adam àûa ra nhûäng phûúng phaáp cuå thïí tûâng bûúác möåt giuáp töi biïët chñnh xaác töi cêìn phaãi laâm gò àïí àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu taâi chñnh. Àêy cuäng laâ lêìn àêìu tiïn töi thêåt sûå hiïíu rùçng sûå giaâu coá cuãa baån khöng dûåa trïn töíng söë tiïìn baån kiïëm àûúåc. giaãm giúâ laâm viïåc xuöëng coâ n 16 giúâ möå t tuêì n àïí coá nhiïìu thúâi gian chùm soác con caái hún! Töi chùæc chùæn giúái thiïåu quyïín saách naây vúái moåi ngûúâi vò àêy laâ sûå àêìu tû cho tûúng lai.vn/mua-sach . töi phaãi laâm viïå c 40 giúâ möå t tuêì n maâ vêîn mùæc núå. töi àaä thanh toaá n têë t caã nhûä n g moán núå.com àuáng àùæn vïì caách quaãn lyá taâi chñnh trong cuöåc söëng. Apeldoorn.tgm. Sau khi àoåc vaâ aáp duå n g lúâ i khuyïn trong saách. Haâ Lan “Nhûäng àiïìu chên thêåt vïì quaá trònh laâm giaâu!” Chaâo Adam. Töi rêët tûå haâo àûúåc àaáp laåi yïu cêìu cuãa anh vaâ viïët lúâi caãm nhêån cuãa töi (vúái tû caách möåt ngûúâi hêm möå).

www.com Cuöëi cuâng. Cuäng nhúâ anh.tgm. Töi muöën giúái thiïåu “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” vúái sûå àaãm baão 100. Àuáng laâ bñ quyïët! Muåc tiïu cuãa töi bêy giúâ hïët sûác roä raâng: töi seä trúã thaânh möåt huêën luyïån viïn vaâ nhaâ àaâo taåo cuäng nhû möåt diïîn giaã truyïìn caãm hûáng taâi nùng nhêët Chêu Êu vaâ Indonesia. Adam aå.taytrangthanhtrieuphu.000%!!! Trên troång vaâ chuác anh tiïëp tuåc laâm töët cöng viïåc cuãa mònh! Töi laâ thuyïìn trûúãng cuãa con taâu àõnh mïånh cuãa töi Eric Seeger. töi nhêån ra rùçng thaânh cöng vïì mùåt taâi chñnh laâ möåt àiïìu khaã thi búãi vò bêy giúâ töi biïët chñnh xaác nhûäng phûúng phaáp cuå thïí giuáp töi àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu taâi chñnh. Bó Mua sách trực tuyến tại www. Wavre.vn/mua-sach . töi àaä khaám phaá ra àöång lûåc thuác àêíy baãn thên àïí phêën àêëu cho niïìm àam mï cuãa mònh.

àöìng thúâi laâ Giaám àöëc cuãa Singapore Health Promotion Board (HPB). Anh laâ Chuã tõch vaâ laâ Trûúãng chuyïn gia àaâo taåo cuãa cöng ty Adam Khoo Learning Technologies Group.tgm. Thay Àöíi Vêån Mïånh”). “Profit From The Panic” vaâ “Nurturing the Winner & Genius in Your Child” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”. möåt trong nhûäng cöng ty lúán nhêët Chêu AÁ vïì giaáo duåc vaâ àaâo taåo.www. “Secret of Building Multi-Million Dollar Businesses”. “Secrets of Millionaire Investors”. taác giaã cuãa nhûäng quyïí n saá c h baá n chaå y nhêë t vaâ laâ möåt trong nhûäng chuyïn gia àaâo taåo xuêët sùæc nhêët. Baån Cuäng Thïë!”).vn/mua-sach . Adam Khoo súã hûäu vaâ quaãn lyá nhiïìu cöng viïåc kinh doanh vúái töíng thu nhêåp haâng nùm laâ 30 triïåu àö. Design Your Destiny” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Laâm Chuã Tû Duy. (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Töi Taâi Gioãi. “Secrets of Self-Made Millionaires” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”). So Are You!”. Adam cuäng laâ taác giaã cuãa chñn quyïín saách baán chaåy nhêët bao göìm. “How to Multiply Your Childs Intelligence”. “Clueless in Starting a Business”. Mua sách trực tuyến tại www. “I Am Gifted. “Master Your Mind.com GIÚÁI THIÏåU VÏÌ ADAM KHOO Adam Khoo laâ nhaâ doanh nghiïåp.taytrangthanhtrieuphu. Trúã thaânh triïåu phuá tay trùæng laâm nïn vaâo nùm 26 tuöíi. Nhûäng quyïín saách cuãa anh àûúåc liïn tuåc xïëp haång trong danh saách baán chaåy nhêët toaân quöëc vaâ àaä àûúåc dõch sang saáu thûá tiïëng.

nhên viïn vaâ chuã doanh nghiïåp vïì viïåc phaát triïín tiïì m nùng caá nhên vaâ àaåt thaânh quaã xuêët sùæc trong nhiïìu lônh vûå c . Taåp chñ “The Executive Magazine” àaä xïëp haång Adam Khoo laâ möåt trong 25 ngûúâi giaâu nhêët Singapore dûúái tuöíi 40 nùm 2007. chuyïn gia. Trong 15 nùm qua. The Malaysian Sun. anh àûúåc trao tùång giaãi thûúãng Cûåu sinh viïn xuêët sùæc ngaânh kinh tïë trûúâng NUS (Business School Eminent Alumni Award). anh àaä àaâ o taå o hún 355. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.NUS). Channel U.000 hoåc sinh. The Business Times. Channel 8. anh àûáng trong töëp 1% nhûäng hoåc sinh dêîn àêìu trûúâng vaâ àûúåc nhêån vaâo chûúng trònh Phaát Triïín Taâi Nùng (Talent Development Program). The Hindu. Lianhe Zaobao. The New Paper.www. The Star vaâ nhiïìu hún thïë nûäa. giaáo viïn. Vaâo nùm 2008.taytrangthanhtrieuphu. Thúâi sinh viïn.com Adam töët nghiïåp bùçng danh dûå ngaânh Quaãn trõ kinh doanh úã trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University of Singapore . Newsradio 938. Thaânh cöng vaâ thaânh tñch àaåt àûúåc cuãa anh thûúâng xuyïn àûúåc àùng taãi trïn caác phûúng tiïån truyïìn thöng trong khu vûåc nhû The Straits Times. Channel News Asia. möåt chûúng trònh àaâo taåo nhûäng sinh viïn taâi nùng cuãa trûúâng.vn/mua-sach .

Adam laâ möåt hoåc sinh tham voå n g khi hoå c . Anh hoåc hoãi moåi àiïìu vïì hoå vaâ nhû möåt con ong chuyïn cêìn.taytrangthanhtrieuphu. anh tòm àïën têët caã nhûäng ngûúâi thaânh cöng trong lônh vûåc àoá. àïí röìi sau àoá laåi laâm têët caã nhûä n g gò coá thïí àïí giuá p ngûúâi khaác cuäng àaåt àûúåc thaânh cöng tûúng tûå – hoùå c lúá n hún – trong àúâi hoå. nhûng töi biïët chùæc rùçng töi seä khöng bao giúâ quïn anh. anh seä xêu chuöîi chuáng laåi vaâ àem aáp duång vaâo cuöåc söëng cuãa mònh. vaâ laâ möåt ngûúâi thêìy haâo phoáng khi daå y . Àoá chñnh laâ àiïì u khiïë n Adam trúã thaânh kiïíu ngûúâi maâ töi ngûúäng möå nhêë t : möå t ngûúâ i luön hùng haái vûúåt qua moåi khoá khùn trúã ngaå i cho àïë n khi thaâ n h cöng. vaâ caã nhûäng kinh nghiïåm thêët baåi cuãa hoå. möåt nhaâ khoa hoåc chuyïn nghiïn cûáu vïì thaânh cöng. anh huát têët caã nhûäng mêåt ngoåt tûâ sûå truyïìn àaåt cuãa hoå. trong caác baâi viïët cuãa hoå. Mua sách trực tuyến tại www.vn/mua-sach .tgm. àiïìu gò khöng. Adam laâ möåt trong söë nhûäng ngûúâi hiïëm hoi coá thïí nhêån thêëy vêën àïì trong cuöåc àúâi mònh. trïn con àûúâng àûa hoå àïën thaânh cöng.com LÚÂI GIÚÁI THIÏåU CUÃA RON KAUFMAN Taác giaã quyïín saách baán chaåy “Up Your Service” Töi khöng nhúá lêìn àêìu tiïn töi gùåp Adam Khoo laâ vaâo khi naâo. Möåt khi anh àaä hiïíu roä nhûäng yïëu töë taåo nïn thaânh cöng cuãa hoå. möåt con ngûúâi phiïu lûu maåo hiïím daám duâng chñnh cuöåc àúâi mònh àïí thûã nghiïåm xem àiïìu gò àem laåi hiïåu quaã. tòm caách giaãi quyïët noá vaâ sau àoá nhiïåt tònh truyïìn àaåt laåi cho ngûúâi khaác têët caã nhûäng àiïìu anh thu lûúåm àûúåc trong quaá trònh giaãi quyïët vêën àïì. Anh chñnh laâ möåt phoâng thñ nghiïåm söëng.www. Khi Adam haå quyïët têm trúã thaânh bêåc thêìy trong möåt lônh vûåc múái.

rùçng nhiïìu ngûúâi seä vêëp ngaä trïn àûúâng ài.taytrangthanhtrieuphu. nhûäng kyä thuêåt thaânh cöng vaâ nhûäng kïë hoaåch roä raâng àïí baån coá thïí theo àoá maâ gùåt haái nhûäng thaânh cöng nhû anh àaä àaåt àûúåc trong cuöåc söëng. Trong thïë giúái ngaây nay. Adam múái chia seã con àûúâng tòm toâi àêìy gian khoá cuãa mònh vúái moåi ngûúâi.www.tgm. Vò thïë.vn/mua-sach . Anh biïët àoá laâ con àûúâng khoá khùn gêåp ghïình. Adam khöng chó cho baån con àûúâng duy nhêët dêîn túái thaânh cöng maâ veä lïn cho baån möåt bûác tranh toaân caãnh bao göìm nhûäng phûúng phaáp vaâ haânh àöång. tiïìn laâ möåt chuã àïì maâ moåi ngûúâi àïìu muöën mònh thöng toã. Àiïìu trúá trïu laâ baâ i hoå c lïn kïë hoaå c h cho sûå thaânh cöng vïì taâi chñnh bao giúâ cuä n g coá sùé n – trong thûåc tïë noá àang Mua sách trực tuyến tại www. nhûäng biïån phaáp àaä àûúåc chûáng minh hiïåu quaã. rùçng möîi ngûúâi trong chuáng ta laâ möåt caá thïí àöåc nhêët vö nhõ. Anh tuyïåt àöëi kñnh troång vaâ quyá mïën nhûäng ngûúâi luön vûún túái nhûäng àiïìu töët àeåp. nhûng thûúâng thò vaâo luác khaá muöån maâng. anh luön sùén saâng àúä baån àûáng lïn möåt caách chên thaânh. bûát ra khoãi löëi moân haâng ngaây. Àêy khöng phaãi laâ möåt chûúng trònh ngoaåi khoáa khöng bùæt buöåc. vúái hy voång tònh hònh taâi chñnh saáng suãa hún maâ chùèng bao giúâ daám phaá raâo.com Chó khi anh chùæc chùæn vaâ thêåt sûå thaânh cöng vúái möåt àiïìu gò àoá. maâ laâ möåt chuã àïì cöët loäi cuãa cuöåc söëng. àïí röìi bõ sûát àêìu meã traán vïì nhûäng tai naån liïn quan àïën taâi chñnh. Vaâ nïëu baån vêëp ngaä. àoâi hoãi baån phaãi luön hoåc hoãi vaâ chuá têm àïën noá. Anh biïët rùçng baån khöng giöëng anh. Nhiïìu ngûúâi cöë traánh hoåc nhûäng àiïìu cêìn thiïët naây cho àïën khi quaá muöån. baån seä tòm thêëy úã Adam möåt huêën luyïån viïn têån tònh. Möåt söë khaác lï tûâng bûúác vêët vaã trong àúâi. Möåt söë ngûúâi söëng möåt cuöåc àúâi vö tû lûå. möåt ngûúâi thêìy thöng tuïå vaâ möåt ngûúâi baån nhiïåt têm. Chó coá möåt söë rêët ñt ngûúâi tòm àûúåc sûå tûå do vïì taâi chñnh. Khi baån tiïëp tuåc tiïën vïì phña trûúác.

com nùçm trïn tay baå n .tgm. hoåc àoåc vaâ hoåc hoãi moåi thûá.. Baån thên mïën. Ron Kaufman Singapore. cuäng nhû baån coá thïí thaânh cöng trong bêët cûá lônh vûåc naâo trong cuöåc söëng. têån duång têët caã nhûäng töë chêët taâi nùng maâ cuöåc àúâi trao cho baån àïí mang laåi nhûäng giaá trõ cao nhêët maâ baån coá thïí taåo ra cho baãn thên. Nhûng cuöåc àúâi àoâi hoãi baån phaãi haânh àöång àïí hoåc hoãi: àoá laâ caách baån hoåc ài. Adam Khoo seä laâ ngûúâi dêîn àûúâng thöng thaái vaâ têån tònh cuãa baån. trïn chuyïën phiïu lûu àïí hoåc hoãi vaâ gùåt haái thaânh cöng. Mua sách trực tuyến tại www.www.vn/mua-sach . Àöìng tiïìn cuäng àoâi hoãi baån phaãi têåp trung têm sûác vaâ cöë gùæng hïët mònh. 2006 Baãn quyïìn 2006 thuöåc vïì Ron Kaufman. Vaâ trong nöî lûåc êëy. chó àûúåc sûã duång búãi Adam Khoo àaä àûúåc sûå cho pheáp cuãa Ron Kaufman. cho cöång àöìng vaâ cho caã thïë giúái. baån coá thïí thaânh cöng vúái tiïìn baåc. Noá khöng dûâng laåi úã möåt quyïín saách daåy baån caách kiïëm tiïìn maâ laâ quyïín saách daåy baån tòm hiïíu vïì baãn thên mònh. Töi chuác baån àaåt àûúåc têët caã nhûäng thaânh cöng. vúái niïìm vui vaâ chiïën thùæng vïì taâi chñnh àang chúâ baån úã phña trûúác. trong thûã thaách vaâ thuêån lúåi.taytrangthanhtrieuphu. Quyïín saách tuyïåt vúâi naây noái cho chuáng ta biïët vïì caách taåo dûång möåt cuöåc söëng sung tuác vïì vêåt chêët vaâ daåt daâo niïìm àam mï cho baån vaâ gia àònh. “Bñ Quyïë t Tay Trùæ n g Thaânh Triïåu Phuá” laâ möåt quyïín saách nïn àoå c vúá i bêë t cûá ai chûa töët nghiïåp ra trûúâng vaâ bùæt buöåc phaãi àoåc vúá i bêë t cûá ai àaä hoå c xong nhûng vêîn loay hoay maäi chûa tòm thêëy sûå dû daã vaâ niïì m vui vïì taâi chñnh.

www.vn/mua-sach I Phần .com BẢY BƯỚC LÀM GIÀU Mua sách trực tuyến tại www.tgm.taytrangthanhtrieuphu.

àaåt chêët lûúång cao hún hay sao? Tiïìn baåc cho pheáp baån söëng theo caách maâ baån mú ûúác. vaâo thúâi naâo cuäng vêåy. Baån àaä coá sùén têët caã caác àiïìu kiïån cêìn vaâ àuã àïí laâm ra tiïìn. baån coá sùén trong tay moåi “nguyïn liïåu” maâ nhûäng ngûúâi giaâu nhêët nhò thïë giúái nhû Bill Gates. Chùèng phaãi con ngûúâi. möåt caách chñnh àaáng. T CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 003 Mua sách trực tuyến tại www. thêåt nhiïìu tiïìn. Viïåc baån àêìu tû thúâi gian vaâ tiïìn baåc vaâo viïåc àoåc quyïín saách naây cho thêëy baån biïët mònh coá khaã nùng vaâ xûáng àaáng kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún vaâ trúã nïn giaâu coá hún. giaâu coá hún. nïëu mú ûúác cuãa baån laâ kiïëm àûúåc thêåt nhiïìu tiïìn. Noái caách khaác. Baån biïët rùçng baån coá thïí àaåt àûúåc sûå giaâu coá. töi muöën caãm ún baån àaä choån quyïín saách naây.com BÑ QUYÏËT CUÃA MÖÅT NGÛÚÂI TÛÂ TAY TRÙÆNG LAÂM NÏN TRIÏåU ÀÖ CHÛÚNG 1 rûúác khi bùæt àêìu. chia seã vúái nhûäng ngûúâi maâ baån yïu thûúng vaâ laâm cho thïë giúái naây töët àeåp hún bùçng têëm loâng röång múã cuãa baån. àïìu nöî lûåc hïët mònh vúái mong muöën laâm cho cuöåc söëng trúã nïn töët àeåp hún.tgm. thò töi coá tin vui cho baån àêy.taytrangthanhtrieuphu. Phaãi.www. mua nhûäng moán àöì maâ baån mong muöën.vn/mua-sach . Warren Buffett hay Donald Trump àaä coá khi khúãi nghiïåp. ài àöi vúái sûå tûå do vaâ sûå baão àaãm trong cuöåc söëng maâ baån xûáng àaáng àûúåc hûúãng. Baãn thên viïåc laâm giaâu cuäng cao àeåp nhû bêët cûá viïåc gò khaác maâ baån laâm cho baãn thên vaâ cho ngûúâi khaác. laâm nhûäng viïåc maâ baån yïu thñch.

hay 20% tiïìn lúâi maâ baån coá thïí nhêån àûúåc tûâ thõ trûúâng chûáng khoaán.vn/mua-sach . noá coá thïí mang vïì cho baån 1000% lúåi nhuêån vúái khoaãng thúâi gian hûäu haån maâ baån boã ra. mûu cêìu haånh phuác maâ coân chinh phuåc àûúåc nhûäng àónh cao taâi chñnh khöng giúái haån. bùçng thaåc sô kinh tïë hay bùçng tiïën sô cuãa caác trûúâng àaåi hoåc danh tiïëng nhêët. thûá taâi saãn maâ baån súã hûäu tuyïåt àïën nöîi noá khöng chó cho baån mûác laäi suêët 4% cuãa ngên haâng. vaâ töi viïët quyïín saách naây khöng gò ngoaâi muåc àñch giuáp baån tùng cûúâng àïën mûác töëi àa tñnh nùng kyâ diïåu cuãa thûá taâi saãn trñ tuïå maâ baån àang nùæm giûä êëy. Mûác lúåi nhuêån maâ noá mang laåi cao gêëp nhiïìu lêìn. töi cuäng bùæt àêìu maâ chùèng coá gò ngoaåi trûâ loâng khaát khao hoåc hoãi nhûäng kiïën thûác giuáp con ngûúâi laâm giaâu. Ngaây höm nay. döìi daâo trong suöët cuöåc àúâi. Àoá laâ thûá taâi saãn maâ baån cêìn tin cêåy. Thûá taâi saãn giaá trõ naây chñnh laâ böå oác cuãa baån hay coân goåi laâ taâi saãn trñ tuïå. àoá khöng phaãi laâ viïåc súã hûäu hai têëm bùçng àaåi hoåc. töi coá thïí thaânh thêåt noái rùçng haâng triïåu àö maâ 004 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www. trên troång.taytrangthanhtrieuphu. Àoá laâ thûá duy nhêët giuáp con ngûúâi khöng chó kiïëm tiïìn. öng baâ hay ngûúâi thên àïí bùæt àêìu sûå nghiïåp.www. nêng cao kyä nùng. Thûá taâi saãn töi àang noái àïën laâ thûá maâ ai trong chuáng ta cuäng coá tûâ luác chaâo àúâi. búãi vò giöëng nhû nhiïìu triïåu phuá khaác. Töi hoaân toaân tin tûúãng vaâo àiïìu naây. laâm giaâu.tgm. Nïëu baån biïët caách àêìu tû thúâi gian vaâ tiïì n baå c àïí múã röå n g kiïë n thûác. naä o böå seä giuáp khúi doâng tiïìn vïì cho baån.com Adam Khoo Cöng cuå laâm giaâu lúåi haåi nhêët Baån coá biïët àêu laâ thûá taâi saãn quyá giaá nhêët maâ taåo hoáa ban tùång cho con ngûúâi khöng? May thay. nhêët laâ hiïíu biïë t vïì taâ i chñnh. May mùæn hún. Thêåm chñ nïëu baån hïët loâng phaát triïín noá. Caâng khöng phaãi laâ gia saãn kïëch xuâ maâ nhiïìu ngûúâi may mùæn thûâa hûúãng tûâ cha meå.

hún 90% giaá trõ cuãa cöng ty laâ taâi saãn vö hònh hay taâ i saã n trñ tuïå . vúái 800 nhên viïn thuöåc 31 nûúác chó trong voâng 5 nùm (Vikas Goel. taâi saãn cuã a möå t cöng ty thûúâ n g àûúåc àaánh giaá dûåa trïn nhûäng taâi saãn hûä u hònh. nhaâ xûúãng. Baån cuäng vêåy! Hún 90% taâi saãn cuãa baån khöng phaãi laâ nhûäng gò baån coá trong vñ hay gûãi ngên haâng. CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 005 Mua sách trực tuyến tại www. haâng töìn kho vaâ thiïët bõ vùn phoâ n g cöå n g laå i chó chiïë m khoaãng 5% töíng giaá trõ cöng ty. Giaám àöëc cöng ty eSys Technologies). Ngaâ y nay.taytrangthanhtrieuphu. maâ nùçm trong àêìu baån. nhû maá y moá c . Berkshire Hathaway hay Ebay maâ xem. coá thïí trúã thaânh triïåu phuá úã tuöíi 25 (töi muöën noái àïën Steve Jobs. Àoá cuäng laâ con àûúâng àaä giuáp cho möå t ngûúâ i ÊË n Àöå 35 tuöí i . khöng tiïìn baåc. lûu laåc àïën möåt àêët nûúác xa laå (Singapore). Caách àêy coân chûa lêu lùæm. xêy dûång àûúåc möåt cöng ty toaân cêìu vúái thu nhêåp haâng nùm lïn àïën 3. möåt yá tûúãng àöåc àaáo coá thïí kiïëm àûúåc haâng tó àö.www.4 tó àö. Nike. Giaá trõ cuã a cöng ty chñnh laâ töíng söë tiïìn cuãa nhûäng thûá àoá cöång laå i . Möîi cöng ty naây trõ giaá haâng tó àö vaâ kiïë m àûúå c haâ n g trùm triïåu àö möîi nùm. Giaám àöëc cöng ty Apple Computers). Haä y nhòn vaâo Google.vn/mua-sach . laâm viïåc ngay trong nhaâ xe cuãa böë meå nuöi. Giaá trõ cuãa nhûäng cöng ty naâ y nùç m trong yá tûúãng vaâ trñ tuïå cuãa nhûäng ngûúâi laâm viïå c úã àoá . Microsoft.Trûúng Viïåt Hûúng töi vaâ caác cöång sûå àaä taåo ra cho cöng ty chuáng töi vaâ cho gia àònh möîi ngûúâi chñnh laâ nhúâ vaâo nhûäng yá tûúãng trong àêìu chuáng töi. Nhûäng yá tûúãng àoá seä khöng xuêët hiïån nïëu chuáng töi khöng àêìu tû hoåc têåp vïì taâi chñnh. khöng möåt àöìng lêån lûng vaâ khöng coá gò ngoaåi trûâ lúâi múâi laâm viïåc cho möåt cöng ty. thïë maâ töíng söë taâ i saã n hûä u hònh cuã a hoå laåi chùèng àaáng bao nhiïu. taâ i khoaã n ngên haâng.com Trêìn Àùng Khoa . vêåt duång vaâ àêët àai. Àoá laâ caách maâ möåt thanh niïn khöng bùçng àaåi hoåc. Nike thêå m chñ coâ n khöng coá möåt nhaâ maáy naâo.tgm. Toaân böå nhaâ xûúã n g. Trong thúâi àaåi thöng tin hiïån nay.Uöng Xuên Vy .

àïìu coá lûúång nú-ron (tïë baâo thêìn kinh) nhû nhau. töi cuäng nguyïån laâm ngûúâi baån àöìng haânh chia seã vúái baån nhûäng bñ quyïët laâm thïë naâo àïí kñch hoaåt taâi saãn giaá trõ naây. Vò thïë. baån haäy. töi seä lêìn lûúåt chia seã vúái baån nhûäng tuyïåt chiïu vaâ chiïën lûúåc laâm giaâu tiïn tiïën nhêët. Trong khi àoåc. möåt ngûúâi trung bònh têån duång chûa àïën 1% tiïìm nùng naäo böå trong suöët cuöåc àúâi.com Adam Khoo Nhûäng nghiïn cûáu múái nhêët vïì naäo böå cho chuáng ta thêëy möåt sûå thêåt àaáng kinh ngaåc: têët caã chuáng ta. tòm toâi vaâ àuác kïët trong thûåc tiïîn kinh doanh cuãa mònh. baån seä àûúåc hoåc caách kiïëm tiïìn.www. baån nheá! Muöën àaåt 1000% lúåi nhuêån û.taytrangthanhtrieuphu. Nhû vêåy. vïì cùn baãn. Têët nhiïn. Noái caách khaác. haäy àaánh 006 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www. Ta haäy bùæt àêìu. (Nïëu baån muöën biïët thïm chi tiïët vïì sûác maånh cuãa böå naäo con ngûúâi. Warren Buffett. röìi laâm cho noá sinh söi naãy núã khöng phaãi bùçng cêëp söë cöång maâ bùçng cêëp söë nhên. àïí viïåc àêìu tû vaâo quyïín saách naây àaåt hiïåu quaã töëi àa.tgm. quaãn lyá tiïìn.. Tuy nhiïn. Têët caã caác tó phuá naây àïìu bùæt àêìu khöng coá gò ngoaâi vöën liïëng trñ tuïå cuãa mònh. vaâ vò vêåy. töi cêìn sûå húåp taác cuãa baån. Baån Cuäng Thïë!”).vn/mua-sach . Vaâ têët caã nhûäng àiïìu töi yïu cêìu úã baån chó laâ sûå kiïn nhêîn vaâ loâng quyïët têm theo àuöíi muåc tiïu àïën cuâng. Haäy thûåc hiïån àêìy àuã têët caã caác baâi têåp vaâ hoaåt àöång maâ töi àaä daây cöng nghiïn cûáu. bêët kïí baån àam mï àiïìu gò vaâ muåc tiïu cuãa baån laâ kiïëm àûúåc bao nhiïu tiïìn.. “Töi Taâi Gioãi. hiïåu quaã nhêët trong böëi caãnh toaân cêìu hoáa. trong thûåc tïë. baån coá thïí àoåc quyïín saách àêìu tay cuãa töi. Tûâ kinh nghiïåm baãn thên vaâ tûâ nhûäng gò töi hoåc hoãi àûúåc úã nhûäng ngûúâi giaâu nhêët vaâ maånh nhêët. Richard Branson hay Donald Trump coá tïn trong danh saách nhûäng ngûúâi giaâu nhêët thïë giúái. chuáng ta coá cuâng tiïìm nùng phi thûúâng cuãa naäo böå. chûâng naâo naäo cuãa baån coân hoaåt àöång thò chûâng êëy baån coân súã hûäu thûá taâi saãn vö giaá àaä giuáp Bill Gates.

möåt vaâi chûúng cuöëi saách coá thïí húi khoá hiïíu àöëi vúái baån. sùén saâng giêëy buát laâm theo chó dêîn trong saách. chó coá chûa túái 3% laâ laâm theo nhûäng gò hoåc àûúåc.taytrangthanhtrieuphu. Töi tin baån toaân têm toaân yá àïí àaåt àûúåc kïët quaã myä maän. töi laâ ngûúâi àaä trúã nïn giaâu coá trong möåt thúâi gian ngùæn. Thêåt phñ phaåm thúâi gian vaâ tiïìn baåc. Vúái möåt chuát cöë gùæng vaâ quyïët têm. Haânh trònh laâm giaâu tûâ tay trùæng cuãa töi Vêåy töi lêëy tû caách gò maâ àûáng ra hûúáng dêîn baån laâm giaâu? Töi laâ ai maâ daám chó cho baån caách thûác kiïëm tiïìn? Töi coá phaãi laâ ngûúâi giaâu nhêët Àöng Nam AÁ khöng? Hay giaâu nhêët Singapore? Têët nhiïn laâ khöng! Nhûng töi daám tûå haâo tuyïn böë rùçng. Nïëu baån chó hiïíu chuát ñt hoùåc thêåm chñ chùèng biïët mö tï gò vïì taâi chñnh kïë toaán. vaâ röìi baån seä thêëy têët caã caác caánh cûãa múã ra trûúác mùæt baån. nghiïìn ngêîm vïì nhûäng àiïìu àaä hoåc vaâ aáp duång vaâo thûåc tïë.com Trêìn Àùng Khoa . Cuöëi cuâng. Khi àïën möåt hoaåt àöång thûåc haânh naâo àoá. Töi tin rùçng viïåc ghi chuá vaâ laâm baâi têåp giuáp baån hiïíu sêu hún vaâ nùæm àûúåc àiïím cöët loäi trong nhûäng phûúng phaáp nïu ra. töi muöën baån vûúåt qua möåt thaách thûác nhoã: haäy àoåc quyïín saách naây trong voâng 10 ngaây hoùåc ñt hún. Mong baån haäy àoåc saách vúái têm thïë chuã àöång. nhûng baån àûâng quaá lo lùæng. Möîi ngaây baån chó cêìn daânh ra ñt nhêët möåt tiïëng àöìng höì àïí àoåc khoaãng hai chûúng.vn/mua-sach . CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 007 Mua sách trực tuyến tại www. sau khi àoåc vaâi trang.tgm.Trûúng Viïåt Hûúng dêëu nhûäng khaái niïåm quan troång.Uöng Xuên Vy . Caác söë liïåu thöëng kï cho thêëy 72% ngûúâi mua saách àïí trûng trïn kïå. haäy ngûâng àoåc.www. ghi chuá àïí coá thïí thûúâng xuyïn tra cûáu vaâ àoåc laåi. Nhûng töi tin baån thuöåc nhoám 3% àoá. baån seä thaânh thaåo nhûäng khaái niïåm àoá trong möåt thúâi gian ngùæn.

Peter Lynch. cha vaâ caác chuá töi àïìu söëng trong nhûäng biïåt thûå tuyïåt àeåp. vaâ caá nhên töi kiïëm àûúåc hún 936 ngaân àö/nùm. v. Anthony Robbins. Zig Ziglar. Töi àaä àaåt àûúåc têët caã nhûäng àiïìu àoá nhû thïë naâo? Coá thïí noái. Tûâ nùm 15 tuöíi.vn/mua-sach . thêåm chñ khöng cêìn kïu goåi vöën àêìu tû bïn ngoaâi.. Töi muöën hoåc theo caách suy nghô vaâ chiïën lûúåc cuãa hoå vaâ bùæt àêìu aáp duång tûâng kyä thuêåt möåt.. Cêu chuyïån vïì töi àûúåc àùng taãi trïn têët caã nhûäng túâ baáo lúán vaâ àûúåc phaát trïn caác àaâi truyïìn hònh trong caã nûúác. yïëu töë quan troång nhêët trong cöng thûác laâm giaâu cuãa töi chñnh laâ möåt quyïët têm maänh liïåt. töi laåi quyïët têm trúã thaânh triïåu phuá? ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá. Phaãi.adam-khoo. Töi laâm àûúåc têët caã nhûäng àiïìu àoá khöng nhúâ gò khaác ngoaâi nhûäng yá tûúãng trong àêìu. töi coá ba cöng ty vúái töíng doanh thu hún 20 triïåu àö.com). töi muöën hêëp thuå têët caã moåi kiïën thûác coá thïí giuáp töi kiïëm tiïìn. George Soros. ngêëu nghiïën àoåc saách daåy laâm giaâu cuãa caác taác giaã nhû Warren Buffett. cho àïën khi töi àaåt àûúåc kïët quaã mong muöën. töi trúã thaânh triïåu phuá tay trùæng laâm nïn treã nhêët Singapore (mùåc duâ töi àaä mêët ài 2 nùm rûúäi thûåc hiïån nghôa vuå quên sûå). töi àaä miïåt maâi. möåt khaát khao chaáy boãng vûún túái thaânh cöng vaâ trúã nïn giaâu coá. Àiïìu gò trúã thaânh àöång lûåc lúán nhêët trong mú ûúác laâm giaâu cuãa töi? Taåi sao úã tuöíi teen. töi laâm àûúåc maâ khöng cêìn túái möåt àöìng thûâa kïë.. thêåt nhiïìu tiïìn. úã tuöíi 31. coá leä vò töi may mùæn àûúåc sinh ra trong möåt gia àònh giaâu coá.www. laái xe Mercedes Benzes vaâ 008 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www.tgm. (Baån coá thïí xem nhûäng baâi baáo àoá úã www. khöng vay ngên haâng.com Adam Khoo ÚÃ tuöíi 26. möåt nûãa trong söë àoá laâ tûâ hoaåt àöång àêìu tû cuãa töi. Ngaây nay.taytrangthanhtrieuphu. Vúái loâng àam mï àêìy nhiïåt huyïët êëy.v.. trong khi mêëy àûáa baån cuâng trang lûáa chó baân luêån vïì nhûäng böå phim chiïëu trïn tivi. cuâng möåt thûá nguyïn liïåu maâ baån cuäng coá.

Töi vêîn nhúá. may mùæn lúán nhêët cuãa töi laâ mùåc duâ rêët giaâu. Tûâ nhoã. töi coân coá ñt tiïìn tiïu vùåt hún baån beâ trong trûúâng. möåt möi trûúâng giaáo duåc töët vaâ tònh thûúng con sêu àêåm. àêìy yá nghôa. Thêåm chñ. trong khi nhûäng àûáa treã khaác quan têm àïën game vaâ möët aáo quêìn thò töi àaä súám coá niïìm tin rùçng laâm giaâu laâ chuyïån khaã dô.www. àoá laâ sûå tûå do vaâ sûå baão àaãm vïì moåi mùåt. öng chûáng kiïën caãnh nhiïìu cêåu êëm cö chiïu àûúåc cûng chiïìu quaá àaáng röët cuöåc àêm ra hû hoãng hoùåc chùèng laâm nïn troâ tröëng gò. CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 009 Mua sách trực tuyến tại www.taytrangthanhtrieuphu. töi àaä súám hiïíu àûúåc nhûäng thûá maâ sûå giaâu sang coá thïí mang laåi. Trong khi baån beâ töi ruãng rónh tiïìn trong tuái àïí mua quaâ vùåt. khi öng àûa töi 2 àöìng àïí mua möåt moán àöì giaá möåt àöìng rûúäi thò bao giúâ öng cuäng bùæt töi phaãi traã laåi 50 xu. Öng daåy con theo phûúng chêm “nghiïm khùæc àïí töët cho con” vaâ àaä cûåc kyâ nghiïm khùæc vúái töi.vn/mua-sach . viïåc ai àoá kiïëm möåt triïåu àö möåt nùm khöng phaãi laâ chuyïån laå.com Trêìn Àùng Khoa . Tuy vêåy. Töi chûáng kiïën caãnh hoå ung dung thuå hûúãng möåt cuöåc söëng tûúi àeåp. Cho duâ chuáng töi söëng trong ngöi biïåt thûå sang troång vaâ cha töi coá túái böën theã höåi viïn cuãa caác cêu laåc böå quyá töåc. cha töi àaä chuã trûúng ngay tûâ àêìu laâ khöng cho töi bêët cûá thûá gò khaác ngoaâi caái ùn caái mùåc haâng ngaây. khi coân nhoã töi khöng khoãi êëm ûác khi nghô mònh bõ tûúác àoaåt moåi thûá vaâ àem loâng oaán giêån ngûúâi cha keo kiïåt. nhêët laâ khi cha vaâ caác chuá töi àïìu laâm giaâu tûâ con söë 0 troân trônh.tgm. Nhûng àoá chñnh laâ caách cha daåy töi nïn ngûúâi.Uöng Xuên Vy . Súã dô nhû vêåy laâ vò trong àúâi mònh.Trûúng Viïåt Hûúng kiïëm àûúåc haâng triïåu àö thu nhêåp haâng nùm. Trong doâng hoå nhaâ töi. Ngay tûâ thúâi thú êëu. töi àaä àûúåc tiïëp cêån vúái àiïím cöët loäi vaâ tinh yïëu cuãa sûå giaâu coá: loâng khao khaát vûún túái thaânh cöng vaâ giaâu coá bùçng chñnh àöi tay vaâ khöëi oác cuãa mònh chûá khöng phaãi dûåa dêîm vaâo ngûúâi khaác. döìi daâo. Vò vêåy. chúi troâ bùæn bi hay àaánh baâi thò cha töi chó cho töi àuã tiïìn mua möåt tö mò vaâ möåt ly nûúác möîi ngaây.

Cöng viïåc naây khiïën töi tûå tin hún.tgm. kïí caã cha meå mònh. töi quyïët àõnh seä tûå kiïëm tiïìn. Biïët rùçng cha seä khöng cho tiïìn àïí mua. laâ àöång lûåc thaânh cöng. töi rêët thñch chúi game vaâ khoaái sûu têåp nhûäng moán àöì trong troâ chúi Chiïën tranh giûäa caác vò sao (Star Wars). töi coân laâm DJ (disc jokey) cho möåt cûãa haâng baán bùng àôa lûu àöång. Töi nghô rùçng nïëu laâ àöìng tiïìn mònh laâm ra. khöng cêìn hoãi yá ai. 010 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www.vn/mua-sach . Bùçng chñnh cuöåc àúâi mònh. Öng múã möåt àaåi lyá baán vùn phoâng phêím vaâ muöën luä nhoác chuáng töi ài goä cûãa tûâng cöng ty àïí baán vùn phoâng phêím vaâo kyâ nghó heâ. Búãi vêåy. Bêy giúâ nhòn laåi. tûâ khi biïët nghô. Vaâ caách duy nhêët buöåc töi phaãi nuöi dûúäng nöîi khaát khao laâ chó chu cêëp cho töi nhûäng thûá töëi thiïíu vaâ xoáa boã trong töi yá thûác vïì viïåc muöën gò àûúåc nêëy cuãa con caái nhaâ giaâu. öng bao giúâ cuäng traã lúâi: “Sao ba laåi phaãi mua cho con? Nïëu muöën con haäy tûå mua ài!”. Luác àoá töi múái 13 tuöíi.com Adam Khoo Cha töi tin rùçng. töi coá niïì m tin rùç n g “tiïì n baå c laâ tûå do”. chùèng laâ töi laâ fan ruöåt cuãa aão thuêåt gia lûâng danh David Copperfield maâ. Ngoaâi viïåc baán vùn phoâng phêím. Luác coân nhoã. khöng ai coá böín phêån phaãi cung cêëp moåi thûá cho mònh.taytrangthanhtrieuphu. Cha cuãa àûáa baån thên nhêët cuãa töi giuáp töi coá àûúåc cöng viïåc àêìu tiïn. vò töi phaãi hoåc caách noái nùng lûu loaát vaâ choåc cûúâi thiïn haå. öng biïët rùçng nöîi khaát khao àoá chñnh laâ chòa khoáa. ngûúâi chùæc chùæn seä lïn lúáp caã tiïëng àöìng höì vïì chuyïån phñ phaåm tiïìn baåc cuãa öng. töi seä coá toaân quyïìn mua caái mònh thñch. Möîi lêìn töi hoãi xin cha thûá gò.www. Noá trúã thaânh möåt trong nhûäng niïìm tin quan troång nhêët thuác àêíy töi kiïëm tiïìn. cho con têët caã nhûäng gò chuáng cêìn tûác laâ boáp chïët nöîi theâm khaát laânh maånh àûúåc thaânh cöng trong möîi àûáa treã. Tûâ beá töi àaä thñch aão thuêåt. Lêìn àêìu tiïn trong àúâi. chñnh nhûäng ngaây thaáng haân vi àoá àaä cho töi baâi hoåc vûúåt qua sûå xêëu höí vaâ nöîi súå bõ tûâ chöëi – hai phêím chêët quan troång àïí laâm giaâu. töi àaä hoåc àûúåc möåt àiïìu rùçng. Daânh duåm àûúåc àöìng naâo töi àïìu duâng àïí mua “bñ kñp aão thuêåt” vaâ thûåc haânh cho túái khi thuêìn thuåc. àùåc biïåt laâ cha töi.

töi bõ àuöíi hoåc vaâo nùm lúáp ba (luác 9 tuöíi) coân kïët quaã thi töët nghiïåp cêëp möåt thò keám àïën nöîi caã saáu trûúâng cêëp hai maâ cha meå töi àêm àún xin hoåc cho con trai àïìu tûâ chöëi. Töi lêëy 40 àö cho hai giúâ biïíu diïîn. döët naát. trong khi bûún chaãi kiïëm tiïìn nhû vêåy? Thêåt ra. laâm thïë naâo àïí coá sûå tûå tin vaâ àöång lûåc nhùçm àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu lúán nhoã trong àúâi. töi laâ möåt hoåc sinh caá biïåt: lûúâi biïëng. vaâ “àöåi söí” trong toaân trûúâng. trûúác khi bùæt àêìu kiïëm tiïìn.Trûúng Viïåt Hûúng Töi ra mùæt trûúác cöng chuáng lêìn àêìu khi meå töi khuyïën khñch töi tröí taâi aão thuêåt trong buöíi lïî “töët nghiïåp” mêîu giaáo cuãa àûáa em hoå.www. NLP daåy töi caách àïì ra nhûäng muåc tiïu trong cuöåc söëng.taytrangthanhtrieuphu. Töi tiïëp tuåc thi laåi gêìn nhû têët caã caác mön hoåc. nhûng chñnh kinh nghiïåm àoá giuáp töi tin rùçng mònh coá thïí kiïëm tiïìn bùçng “taâi leã” naây. cha meå àaânh gûãi töi vaâo traåi heâ têåp huêën vúái hy voång may ra ngûúâi dûng coá thïí laâm töi tónh ngöå maâ tòm àûúåc muåc tiïu söëng cuãa mònh chùng. “Thaânh tñch” cuãa töi khöng töìi. phêìn lúán khaán giaã cuãa töi laâ caác em beá mêîu giaáo. Chùæc baån tûå hoãi laâm sao töi coá thïí hoåc haânh thi cûã töët. vaâ quan troång hún.vn/mua-sach . Baån Cuäng Thïë!”). hoåc sinh tiïíu hoåc vaâ baån beâ cuãa gia àònh. Cuöëi cuâng.com Trêìn Àùng Khoa . Thïë laâ töi thïm “nghïì aão thuêåt tay traái” vaâo danh saách caác kyä nùng kiïëm tiïìn cuãa mònh. Cuäng trong khoáa hoåc naây. CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 011 Mua sách trực tuyến tại www. töi bõ xïëp vaâo möåt trûúâng cêëp hai laâng nhaâng trong vuâng.tgm. Àïën luác êëy töi múái biïët rùçng khaã nùng cuãa con ngûúâi laâ vö têån vaâ möåt khi àûúåc trang bõ nhûäng phûúng phaáp àuáng àùæn thò bêët cûá ai cuäng coá thïí àaåt àûúåc mú ûúác àúâi mònh. khöng coá yá chñ phêën àêëu. (Baån coá thïí àoåc cêu chuyïån àúâi töi trong quyïín saách “Töi Taâi Gioãi. Lêìn êëy töi biïíu diïîn àïí goáp vui chûá khöng coá thuâ lao. Nùm töi 13 tuöíi.Uöng Xuên Vy . höìi hoåc tiïíu hoåc. lêìn àêìu tiïn töi tiïëp xuác vúái khaái niïåm Lêåp Trònh Ngön Ngûä Tû Duy (Neuro-Linguistic Programming – NLP) vaâ caác phûúng phaáp hoåc tùng töëc. tuyïåt voång vúái àûáa con bêët trõ. nhûäng ngûúâi muöën àaäi tiïåc cho con em hoå. khoaái rong chúi quêåy phaá hún laâ chuyïn chuá hoåc haânh.

vn/mua-sach . ÚÃ NUS.taytrangthanhtrieuphu. hûâng hûåc quyïët têm aáp duång têët caã nhûäng gò vûâa hoåc àûúåc. töi nhû höí àûúåc chùæp thïm caánh. töi quyïët àõnh mö phoãng chuyïn gia vïì phûúng phaáp hoåc têåp laâ Tony Buzan. Cuäng giöëng nhû Archimet kïu to “Eureka” khi phaát hiïån ra àõnh luêåt sau naây mang tïn öng. töi nùçm trong töëp 1% sinh viïn gioãi nhêët trûúâng vaâ àûúåc nhêån vaâo hoåc Chûúng trònh phaát triïín taâi nùng (Talent Development Program) daânh cho sinh viïn. töi hoåc tiïëp lïn chuyïn ngaânh Quaãn trõ kinh doanh taåi trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University of Singapore – NUS. Caách Àoåc Nhanh. Búãi vò möåt trong nhûäng muåc tiïu múái cuãa töi laâ trúã thaânh thuã khoa úã trûúâng. hoåc haânh döët naát. Tûâ möåt hoåc sinh tû caách bï bïët. vúái 7 àiïím 10 tuyïåt àöëi trong kyâ thi bêåc trung hoåc cú súã vaâ àûúåc nhêån vaâo trûúâng Trung hoåc Victoria (möåt trong nhûäng trûúâng phöí thöng danh giaá nhêët Singapore thúâi bêëy giúâ). töi vûún lïn thaânh möåt trong nhûäng hoåc sinh xuêët sùæc nhêët trûúâng cêëp hai Ping Yi. Trong quyïín saách àoá.com Adam Khoo Töi hiïíu ra rùçng nïëu mö phoãng caách suy nghô vaâ phûúng phaáp cuãa nhûäng ngûúâi àaåt thaânh tñch xuêët sùæc thò möåt thùçng keám coãi nhû töi cuäng coá thïí àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã vûúåt bêåc nhû hoå trong möåt thúâi gian ngùæn. Khöng dûâng laåi úã àoá. luön àûúåc Töí chûác giaáo duåc Times (Anh).tgm.www. xïëp trong töëp 50 trûúâng àaåi hoåc töët nhêët thïë giúái). öng kïí laåi cêu chuyïån öng tûâ möåt ngûúâi gaác cûãa queân trúã thaânh triïåu phuá nhû thïë naâo. Sau àoá. 012 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www. Mûúâng tûúång viïîn caãnh möåt cuöåc bûát phaá trúã thaânh ngûúâi gioãi nhêët. Kyä Thuêåt Tùng Cûúâng Trñ Nhúá vaâ Hoåc Bùçng Caã Naäo Böå. Thêåt vô àaåi laâm sao khi töi khaám phaá ra rùçng NLP coá thïí thay àöíi cuöåc àúâi con ngûúâi vaâ taåo àiïìu kiïån cho hoå thaânh cöng vang döåi. töi coá caãm giaác têët caã maáu chaãy rêìn rêåt trong huyïët quaãn khi àoåc quyïín saách “Sûác maånh vö têån” (Unlimited Power) cuãa Anthony Robbins. bùçng caách sûã duång thaânh thaåo nhûäng cöng cuå hoåc têåp tiïn tiïën nhû Sú Àöì Tû Duy. töi àaä laâm möåt cuöåc “löåi ngûúåc doâng” ngoaån muåc.

Uöng Xuên Vy . Töi nhêím tñnh. nïëu baån chó sûã duång cú bùæp cuãa mònh. Thêåt may.com Trêìn Àùng Khoa . chuáng töi chó àûúåc pheáp àïën mêëy saân nhaãy múã vaâo buöíi chiïìu vaâo caác ngaây laâm viïåc trong tuêìn. “Cuâng möåt khoaãng thúâi gian boã ra trong mêëy ngaây cuöëi tuêìn vaâ kyâ nghó heâ. baån coá thïí kiïëm àûúåc nhiïìu gêëp böåi. vaâ nïëu töi coá 200 khaách haâng. töi coá kinh nghiïåm laâm DJ ngoaâi giúâ nïn viïåc naây khöng khoá. töi cuäng biïët rùçng danh hiïåu sinh viïn xuêët sùæc chûa phaãi laâ yïëu töë àaãm baão cho thaânh cöng vaâ sûå giaâu coá sau naây.taytrangthanhtrieuphu. khöng àûúåc beán maãng àïën caác saân nhaã y vaâ o nhûä n g buöí i töë i cuöëi tuêìn. Töi biïët. töi àaä vuâi àêìu vaâo àoåc têët caã nhûäng quyïín saách daåy caách kiïëm tiïìn.vn/mua-sach . Vò chûa àïën tuöíi trûúãng thaânh. laâm thïë naâo àïí mònh kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn nhêët? Mònh coá thïí cung cêëp dõch vuå gò àïí àaáp ûáng möåt nhu cêìu phöí biïën?”. giúái choai choai boån töi coá phong traâo nhaãy disco. CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 013 Mua sách trực tuyến tại www. Töi nghiïåm ra rùçng. töi phaãi hoåc àûúåc nhûäng phûúng phaáp vaâ chiïën thuêåt laâm giaâu. Nhûng nïëu baån sûã duång àêìu oác cuãa mònh. Àuáng luác àoá. Phaãi. nïëu thu möîi võ khaách 8 àö (giaá thöng thûúâng laâ 12 àö).www. Möåt trong nhûäng quyïín saách àêìu tiïn coá aãnh hûúãng lúán nhêët àöëi vúái töi laâ “Nghô vaâ laâm giaâu” (Think and Grow Rich) cuãa Napoleon Hill.tgm. chûá khöng phaãi lao àöång chên tay. lao àöång cuãa baån chó àaáng giaá vaâi àö möåt ngaây. Nhúâ öng maâ töi thêëu hiïíu chên lyá “möåt ngûúâi hay lo bùçng möåt kho ngûúâi hay laâm”. “Sao khöng múã saân nhaãy cho tuöíi teen vaâo nhûäng buöíi töëi cuöëi tuêìn?”.Trûúng Viïåt Hûúng Mùåc duâ thaânh tñch hoåc têåp laâ quan troång. muöën àaåt àûúåc ûúác mú cuãa mònh: trúã thaânh triïåu phuá nùm 26 tuöíi (möåt trong nhûäng muåc tiïu cuãa töi). Thïë laâ töi naãy ra yá tûúãng. töi kiïëm àûúåc 1600 àö möåt töëi!!! Töi vö cuâng phêën khñch vúái yá tûúãng kiïëm ra nhiïìu tiïìn nhû vêåy nïn bùæt tay vaâo haânh àöång ngay lêåp tûác. Thïë laâ múái 15 tuöíi àêìu. Thïë laâ töi àùåt ra cho mònh cêu hoãi. yá tûúãng múái laâ thûá “àeã” ra nhiïìu tiïìn.

Àoá laâ lêìn àêìu tiïn töi nhêån ra rùçng “yá tûúãng lúán” thò kiïëm àûúåc tiïìn to!!! Khöng chó thïë.. töi tûå hoãi. töi bùæt àêìu múã röång diïån phuåc vuå cho nhûäng gia àònh muöën laâm noáng bûäa tiïåc bùçng nhûäng vuä àiïåu söi àöång. chuáng töi àaä ruãng rónh tiïìn baåc. vaâ àûáa naâo cuäng vui vúái söë tiïìn cöng thu àûúåc. cuâng töi tham gia vuå laâm ùn naây. Chuáng töi nhêån àûúåc sûå hûúãng ûáng nhiïåt liïåt. aánh saáng. röìi caã àaám chia nhau ra baán veá trong trûúâng cuãa mònh hay nhûäng trûúâng hoåc xung quanh. Múã saân nhaãy lûu àöång Vaâo giûäa nùm hoåc lúáp 9 (nùm 15 tuöíi). Tñnh ra vêîn coân lúâi 1300 àö möåt töëi.vn/mua-sach .tgm. töi kiïëm mêëy àûáa baån thên. thïë laâ chuáng töi khöng phaãi traã tiïìn thuï phoâng. Àiïìu àoá thuác àêíy chuáng töi tiïëp tuåc töí chûác nhûäng cuöåc vui nhû vêåy hai tuêìn möåt lêìn. sao mònh khöng mua thiïët bõ vaâ kinh doanh tûâ A túái Z?”.taytrangthanhtrieuphu. vaâ phoâng thu Def Beat ra àúâi. cuöëi cuâng töi cuäng kyá àûúåc húåp àöìng vúái möåt cöng ty chuyïn laâm saân nhaãy lûu àöång.. Töi daânh têët caã nhûäng ngaây cuöëi 014 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www. Vaâi thaáng sau. Sau khi doå giaá khùæp núi. Nhûng töi chûa thoãa maän. àïìu laâ hoåc sinh caã.www. möåt àûáa baån cuãa töi xin àûúåc möåt phoâng tröëng trong khu chung cû àïí laâm saân nhaãy.com Adam Khoo Thûúng vuå àêìu tiïn cuãa töi. töi coân nhêån thêëy vai troâ cuãa ngûúâi töí chûác mang laåi niïìm vui lúán hún so vúái vai troâ cuãa ngûúâi tham gia. hoå coá thïí giuáp töi lùæp àùåt hïå thöëng êm thanh. chêåt kñn caã phoâng. maáy taåo khoái. Thïë laâ vûâa àûúåc chúi “rêët àaä”. Trong buöíi ra mùæt. chuáng töi thu huát àûúåc hún 300 hoåc sinh. Khöng chó múã saân nhaãy. aánh saáng vaâ cung cêëp caác baãn nhaåc vúái giaá laâ 300 àö möåt àïm. chuáng töi vûâa kiïëm àûúåc 2100 àö möåt àïm. töi têåu möåt daân êm thanh. Thïë laâ vúái 3500 àö àêìu tiïn kiïëm àûúåc.. Àaám baån kia khöng huân haåp vúái töi trong vuå àêìu tû naây. Vïì àõa àiïím. “Viïåc gò phaãi traã cho cöng ty kia 300 àö möåt àïm. Töi tûå thiïët kïë vaâ in veá vaâo cûãa.. nhûng vêîn húåp taác trong viïåc tiïëp thõ vaâ cung cêëp dõch vuå.

thïë laâ möîi ngaây töi boã tuái 2000 àö! Thêåt laâ möåt CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 015 Mua sách trực tuyến tại www.. Kinh nghiïåm àêìu àúâi trong ngaânh giaãi trñ àaä giuáp töi phaát triïín dõch vuå naây thaânh möåt cöng ty chuyïn töí chûác sûå kiïån. muöën kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún cêìn phaãi tùng hiïåu suêët lïn nhiïìu lêìn. töi laåi caâng coá nhiïìu hoåc sinh hún. trong khi haâng ngaây vêîn cùæp saách àïën trûúâng Ping Yi vúái muåc àñch trúã thaânh thuã khoa úã àêy. aánh saáng vaâ hay keáo caã àaám baån beâ túái nhaâ thûã nhaåc êìm yä. nhûäng quyïín saách laâm giaâu maâ töi tòm àoåc khiïën töi hiïíu rùçng. Hoåc sinh cuãa töi ngaây möåt tiïën böå vaâ tiïëng thúm vïì “thêìy” cuäng nhúâ thïë maâ bay xa.tgm. mang tïn “Event Gurus Pte Ltd”. Töi àïën têët caã caác trûúâng hoåc úã Singapore àïí baán chûúng trònh naây.Trûúng Viïåt Hûúng tuêìn vaâ ngaây nghó cho viïåc kinh doanh cuãa mònh.Uöng Xuên Vy . töi liïn tuåc múã lúáp noái chuyïån vúái haâng trùm hoåc sinh. Thêåt ra cha töi khöng thñch thûúng vuå kinh doanh saân nhaãy cuãa töi.vn/mua-sach . YÁ tûúãng kinh doanh thûá hai cuãa töi. Nhúâ kïët quaã hoåc têåp maâ töi àûúåc múâi daåy keâm vúái thuâ lao khoaãng 200 àö/thaáng. Cuâng vúái viïåc kinh doanh. vaâ töi khöng thïí kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn vúái viïåc chó daåy keâm tûâng hoåc sinh riïng leã.com Trêìn Àùng Khoa . Chó trong voâng vaâi thaáng. Tuy vêåy. töi liïn tuåc àùåt ra cho mònh nhûäng muåc tiïu hoåc têåp cao hún vaâ cöë gùæng àaåt àûúåc têët caã. Möîi hoåc sinh traã cho töi 20 àö. chuyïn hûúáng dêîn hoåc sinh caách thûác thaânh cöng trong hoåc àûúâng. Thïë laâ töi tûå lïn möåt chûúng trònh giúái thiïåu mònh nhû möåt nhaâ tû vêën tûå do vïì àöång lûåc cuöåc söëng. nhêët laâ khi töi chêët àêìy phoâng nguã nhûäng thiïët bõ êm thanh.taytrangthanhtrieuphu. Töi daåy hoåc troâ cuãa mònh (coá em chó ñt hún töi vaâi tuöíi) caách hoåc baâi vaâ caách tûå khñch lïå baãn thên.. Nhûng öng khöng thïí la rêìy töi vò viïåc hoåc cuãa töi ngaây möåt tiïën böå.www. Cöng ty Adam Khoo vaâ cöång sûå Viïåc hoåc töët úã trûúâng taåo cú höåi giuáp töi kiïëm thïm thu nhêåp khi töi lïn trung hoåc.

Design Your Destiny). thay àöíi vêån mïånh” (Master Your Mind.vn/mua-sach .tgm. Quyïín saách nhanh choáng trúã thaânh saách baán chaåy nhêët vaâ mang vïì cho töi möåt nguöìn tiïìn lúán (luác àoá). Sau àoá töi baán hïët chûáng khoaán. vö böí. maâ chñnh laâ nhúâ vaâo baâi hoåc tiïët kiïåm vaâ bñ quyïët àêìu tû maâ töi hoåc àûúåc tûâ nhûäng quyïín saách daåy laâm giaâu. “Kinh doanh tûâ con söë 0” (Clueless in Starting a Business) vaâ “Laâm chuã tû duy. Sau thùæng lúåi gioân giaä cuãa taác phêím àêìu tay. Peter Lynch vaâ George Soros. Bêy giúâ nhòn laåi. Àoá laâ nhûäng quyïín nhan àïì “Laâm thïë naâo phaát huy trñ thöng minh cuãa con baån” (How to Multiply Your Child’s Intelligence). vaâ thu nhêåp cuãa töi cuäng tùng thïm gêëp mêëy lêìn. töi thûâa thùæng xöng lïn. tiïìn cuãa töi tùng gêëp 3 lêìn trong thúâi gian thõ trûúâng buâng nöí. Baån Cuäng Thïë!) àûúåc viïët ra khi töi àang thûåc hiïån nghôa vuå quên sûå vaâ àûúåc xuêët baãn vaâo thaáng 6 nùm 1998. Nùm êëy töi múái 17 tuöíi. Khi àêìu tû vaâo thõ trûúâng chûáng khoaán Myä vaâ Chêu AÁ. ngay trûúác khi thõ trûúâng suåp àöí vaâo nùm 2000. 016 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www.www. Tûâ khi ngöìi trïn ghïë nhaâ trûúâng. Nhûng viïåc kinh doanh chó thêåt sûå bùæt àêìu khi töi quyïët àõnh viïët saách vïì têët caã nhûäng kinh nghiïåm vaâ têm huyïët cuãa mònh. töi àêìu tû hêìu nhû têët caã tiïìn baåc vaâo chûáng khoaán vaâ caác quyä àêìu tû. Thay vò vung tiïìn vaâo nhûäng troâ vui chúi phuâ phiïëm.com Adam Khoo ngaåc nhiïn kyâ thuá. khoaãn tiïìn döìi daâo maâ töi kiïëm àûúåc khöng chó nhúâ vaâo nguöìn thu nhêåp maâ töi taåo ra. Quyïín saách mang tïn “I Am Gifted. töi nhêím tñnh vaâ thêëy rùçng töi coân kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún caác thêìy cö trong trûúâng. nhúâ vaâo nhûäng chiïën lûúåc àêìu tû maâ töi hoåc àûúåc tûâ saách cuãa nhûäng tó phuá nhû Warren Buffett. töi àaä xêy dûång cho mònh thoái quen tiïu ñt hún söë tiïìn mònh kiïëm àûúåc. caã ba àïìu nùçm trong danh muåc saách baán chaåy nhêët cuãa túâ Straits Times trong 36 tuêìn. trúã thaânh àöìng taác giaã cuãa ba quyïín saách nûäa. So Are You!” (Töi Taâi Gioãi.taytrangthanhtrieuphu.

Àaä bao giúâ baån tûå àùåt cêu hoãi.Uöng Xuên Vy . möåt yá thûác rùçng viïåc gò cuäng coá thïí laâm àûúåc.vn/mua-sach .. khöng phaãi àïí gêy êën tûúång hay àaánh boáng baãn thên töi. tiïìn seä chaãy vaâo tuái baån. suöët àúâi baån seä phaãi vêåt löån vúái nhûäng vêën àïì taâi chñnh.tgm. Vaâ khi thõ trûúâng suåp àöí thò àoá laâ luác töi laåi mua vaâo. töi bùæt àêìu quyïín saách naây bùçng viïåc chia seã àöi àiïìu vïì haânh trònh laâm giaâu cuãa töi. Baån thên mïën. töi coá hai cöng ty sinh lúåi. maâ laâ nhúâ vaâo viïåc töi àaä hoåc hoãi vaâ hiïíu àûúåc thõ trûúâng.www.taytrangthanhtrieuphu. Nïëu chúi khöng àuáng luêåt. Baån phaãi hoåc àïí biïët caách chúi Baån thêëy àoá. Roä raâng khi chó söë PE (Price-to-Earnings) cuãa thõ trûúâng cao möåt caách vö lyá (baån seä biïët vïì àiïìu naây trong nhûäng chûúng tiïëp theo) vaâ nhiïìu cöí phiïëu trong ngaânh cöng nghïå àaä vûúåt quaá giaá trõ thûåc thò seä àïën luác noá quay àêìu ài xuöëng. möåt quyïín saách baán chaåy vaâ nhûäng khoaãn àêìu tû tiïëp tuåc mang àïën cho töi lúåi nhuêån. bêët kïí baån coá laâm viïåc chùm chó àïën mêëy. Nïëu baån nùæm àûúåc luêåt chúi. töi àaä thûåc hiïån àûúåc möåt trong nhûäng muåc tiïu cuãa mònh: trúã thaânh triïåu phuá.Trûúng Viïåt Hûúng Viïåc töi baán ra àuáng thúâi àiïím khöng phaãi laâ chuyïån ùn may. Vaâo thúâi àiïím töët nghiïåp àaåi hoåc. Tiïìn baåc laâ möåt troâ chúi. kiïëm tiïìn cuäng giöëng nhû möåt cuöåc chúi. thêåm chñ gêëp 20 lêìn ngûúâi khaác? Phaãi chùng vò hoå thöng minh hún gêëp 20 lêìn? Laâm viïåc chùm chó hún gêëp 20 lêìn? Hay vò hoå may mùæn hún? Cêu traã lúâi àuáng cho nhûäng cêu hoãi naây laâ “KHÖNG”.com Trêìn Àùng Khoa .. gêëp 10.. maâ chó muöën phaát ài möåt thöng àiïåp vúái niïìm tin maänh liïåt rùçng töi laâm àûúåc thò baån cuäng laâm àûúåc! Têët caã nhûäng gò baån cêìn laâ möåt yá chñ vûäng vaâng.. taåi sao coá ngûúâi kiïëm àûúåc gêëp 5. möåt chiïën lûúåc àuáng àùæn vaâ quyïët têm thûåc hiïån àïën cuâng. CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 017 Mua sách trực tuyến tại www. Vaâ úã tuöíi 26.

vn/mua-sach . Mùåc duâ nhiïìu triïët gia daåy rùçng. caác möëi quan hïå. Àiïìu àoá coá nghôa laâ àûúåc “tûå do” nghó viïåc. trong khi phêìn lúán moåi ngûúâi.taytrangthanhtrieuphu. khöng phaãi laâm chung vúái ngûúâi mònh khöng ûa. àûúåc giaãi phoáng khoãi caác chuã núå hoùåc caác chöìng hoáa àún àoâi thanh toaán. laåi khöng hoåc àûúåc àiïìu àoá. rúâi boã cöng ty. àêìu tû nhû thïë naâo vaâ quaãn lyá taâi saãn ra sao àïí noá sinh söi naãy núã. nhûng danh muåc taâi saãn cuãa hoå thò khiïën nhiïìu ngûúâi phaãi ghen tõ.com Adam Khoo Töi daám chùæc laâ baån biïët möåt söë ngûúâi. möåt viïåc coá yá nghôa vaâ àem laåi sûå thoãa maän caá nhên. thaânh tñch keám hún baån. Àïí thaânh cöng trong têët caã caác khña caånh cuãa cuöåc söëng nhû sûác khoãe.www. baån cêìn coá àuã tiïìn nuöi baãn thên vaâ gia àònh. Àïí söëng möåt caách àuáng nghôa. gia àònh. Sûå thêåt thò “caái gò cuäng quy ra tiïìn”. nhûng bêy giúâ hoå laåi giaâu gêëp 5 gêëp 10 lêìn baån. khi coân ài hoåc hoå coá veã lûúâi hún baån. Àiïìu khöng may laâ khöng möåt ngöi trûúâng naâo daåy hoåc sinh laâm sao àïí kiïëm tiïìn. vaâ coá quyïìn laâm cöng viïåc mònh muöën. chuáng ta cêìn phaãi coá möåt sûå baão àaãm vïì taâi chñnh! Coá möåt nïìn taãng taâi chñnh vûäng vaâng coá nghôa laâ àûúåc TÛÅ DO. lyá do duy nhêët laâ hoå hiïíu roä voâng xoay cuãa àöìng tiïìn. Trong nhaâ trûúâng cuäng nhû ngoaâi 018 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www.tgm. Coá leä trïn àúâi khöng ai baân caäi vïì nhu cêìu coá àuã tiïìn cho baãn thên mònh. Mùåc duâ hoåc baå cuãa hoå coá nhiïìu àiïím dûúái trung bònh. thay vò thïë noá daåy ta nhûäng khaái niïåm giaáo àiïìu khiïën chuáng ta phaãi caám ún cuöåc àúâi vò sûå ngheâo khoá cuãa mònh. traã cho nhûäng nhu cêìu cùn baãn vaâ thónh thoaãng cho pheáp mònh hûúãng thuå nhûäng thûá xa xó. “taåm biïåt” öng chuã. “Tiïìn khöng phaãi laâ têët caã”. Nïìn giaáo duåc truyïìn thöëng (cuäng may laâ àang coá dêëu hiïåu thay àöíi) khöng bao giúâ daåy chuáng ta laâm giaâu. Taåi sao û. trong àoá coá caã nhûäng ngûúâi rêët gioãi giang trong hoåc têåp. trong khi tiïìn baåc laåi laâ thûá quan troång nhêët giuáp chuáng ta thûåc hiïån nhûäng muåc tiïu khaác nhau trong cuöåc söëng. “Tiïìn baåc khöng mang laåi haånh phuác” nhûng àiïìu àoá chó àuáng möåt nûãa.

Uöng Xuên Vy .www. möåt söë ñt ngûúâi may mùæn biïët rùçng. Àêìu tiïn. àaåt àiïím cao. coá cöng viïåc töët vaâ thïë laâ cuöåc àúâi seä núã nuå cûúâi vúái baån”. CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 019 Mua sách trực tuyến tại www. Muöën giaâu coá cêìn möåt caách nghô khaác vaâ möåt chiïën lûúåc khaác. baån seä hoåc àûúåc nhûäng àiïìu maâ ngûúâi ta cêìn caã àúâi ngûúâi àïí nghiïåm ra. ngûúâi ta khöng thïí naâo giaâu nöíi. Rùçng. Naâo ta haäy bùæt àêìu. “Taå i sao baå n chûa giaâ u ?”. Àiïìu quan troång laâ baån phaãi thaânh thêåt vúái baãn thên. “Àêìu tû laâ ruãi ro”.com Trêìn Àùng Khoa . “Àiïì u gò ngùn caã n baå n khöng coá àûúåc söë tiïì n nhû baå n mong muöë n ?”. “Boån giaâu coá rùåt möåt luä ngûúâi xêëu” hoùåc “Àûâng coá ky ky coáp coáp laâm giaâu”. thöng qua caác phûúng tiïån truyïìn thöng. Baån phaãi biïët taåi sao mònh chûa giaâu Trûúác khi hoåc nhûäng chiïën lûúåc laâm giaâ u . vaâ coá ngûúâi àïën luác hiïíu ra thò àaä quaá muöån.vn/mua-sach . Chó nhûäng ngûúâi nùæm àûúåc baâi hoåc naây múái thoaát khoãi voâng xoaáy tiïìn baåc vaâ bûúác lïn möåt têìm cao múái: coá àûúåc sûå tûå do thêåt sûå vaâ sûå baão àaãm vïì taâi chñnh. Trong quyïín saách naây.taytrangthanhtrieuphu. vaâ viïët ra caâng nhiïìu lyá do caâng töët. cuäng coá nhûäng ngûúâi cêìn túái 30 nùm... “Tham tiïìn laâ xêëu”.Trûúng Viïåt Hûúng xaä höåi. Möåt söë ngûúâi cêìn 10 nùm àïí nùæm àûúåc àiïìu àoá. nïëu chó dûåa vaâo möåt cöng viïåc töët vaâ möåt tinh thêìn laâm viïåc chùm chó. “Haäy hoåc chùm. hoùåc rúi vaâo voâng xoaáy tiïìn baåc àïí cuöëi cuâng chõu caãnh trùæng tay vúái bao ngêåm nguâi nuöëi tiïëc. Kïët quaã cuãa nhûäng lúâi khuyïn “phaãn giaâu” naây laâ hêìu hïët moåi ngûúâi cùåm cuåi laâm luång suöët àúâi maâ chó àuã ùn. Baån haäy daânh thúâi gian suy nghô vïì cêu hoãi naây. chuáng ta àûúåc daåy rùçng. töi muöë n hoã i baå n cêu naây.tgm. Tuy vêåy. “Chúá coá chúi cöí phiïëu nïëu khöng muöën taán gia baåi saãn”. “Àûâng laâm böå taâi khön”.

.......... “Töi quaá treã/giaâ”................ ....... “Nïìn kinh tïë àang xuöëng döëc”..................................... ...................................................................... ................ khaã nùng laâm giaâu cuãa baån phuå thuöåc nhiïìu vaâo àiïìu naây àêëy!!!! 020 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www......................................... 3.................... “Töi coá caã möåt àaân con nheo nhoác”............................ “Söë töi xui xeão lùæm”........ “Töi thûúâng ra quyïët àõnh sai lêìm”........................... 5................... ..... “Töi sinh ra trong möåt gia àònh ngheâo”..................................www................................................................................................................... “Töi quaá lûúâi”.................. “thiïëu yá thûác kyã luêåt”..................................... Baån biïët khöng........... “Töi khöng coá yá thûác kyã luêåt”.............tgm............... “Gia àònh töi khöng uãng höå”....................... ................ 2........... 7............ ta haäy cuâng àoåc möåt söë lyá do maâ töi àaä thöëng kï àûúåc trong mêëy nùm qua.....com Adam Khoo Lyá do khiïë n töi chûa giaâu laâ 1............................................................................................ Phêìn lúán nhûäng ngûúâi àûúåc hoãi coá khuynh hûúáng traã lúâi nhû sau: “Töi khöng coá vöën àïí khúãi nghiïåp”........ 10.......................................... Coá lyá do naâo trïn àêy giöëng vúái nhûäng gò maâ baån àaä nïu ra khöng? Bêy giúâ töi muöën baån nhòn laåi têët caã nhûäng lyá do maâ baån àaä viïët ra vaâ xeát xem trong àoá coá àiïìu gò baån coá thïí thay àöíi àûúåc vaâ coá lyá do naâo baån cho laâ nùçm ngoaâi khaã nùng kiïím soaát cuãa mònh.... 9...................vn/mua-sach ................... .....taytrangthanhtrieuphu........................... 4................................... ... “Töi khöng coá cú höåi”........ “Töi súå gùåp ruãi ro”..................................... baån àaánh möåt dêëu V bïn caånh............ “Töi khöng àuã thöng minh”..... 6...... ...................... Bêy giúâ baån thûã àiïím laåi xem mònh coá nhiïìu chûä V hún hay chûä X hún.................................... Nhûäng lyá do thuöåc yïëu töë khaách quan nhû: “khöng coá cú höåi”. “thiïëu may mùæn”........................ 8........ “Töi phaãi nuöi söëng caã gia àònh”....................................... “Töi khöng àuã trònh àöå”..... baån àaánh dêëu X vaâo............................. “thiïëu kiïën thûác”......................... Bêy giúâ......................... “Töi chùèng biïët gò vïì taâi chñnh”.... Vúái nhûäng lyá do chuã quan nhû: “thûúâng àûa ra quyïët àõnh sai lêìm”................................... . ..

Têët caã nhûäng lyá do trïn àïìu khöng coá cú súã. khöng cho pheáp hoå laâm bêët cûá àiïìu gò àïí caãi thiïån tònh hònh.Uöng Xuên Vy . nhûäng ngûúâi coá nhiïìu dêëu V hún thûúâng thaânh cöng hún nhûäng ngûúâi coá nhiïìu dêëu X hún.tgm. “Töi quaá giaâ nïn khöng kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún”.. Nïëu baån suy nghô nhû möåt Naån Nhên. Ta haäy taåm chia con ngûúâi ra laâm hai daång.. Naån Nhên thûúâng viïån cúá: “May mùæn quay lûng laåi vúái töi”. khi baån tòm caách baâo chûäa cho baãn thên. rùçng nhûäng viïåc bêët toaân. bêët chêëp moåi khoá khùn trúã ngaåi. hoå seä àûa ra möåt lö lyá do nhû. Thêåt àaáng tiïëc. “Taåi sïëp khöng tùng lûúng”. àöí löîi cho ngûúâi khaác vaâ luön miïång oaán thaán thò àiïìu àoá coá nghôa laâ coá möåt ai àoá hoùåc möåt àiïìu gò àoá àang àiïìu khiïín cuöåc söëng vaâ saãn nghiïåp cuãa baån. khöng nhû yá cuãa hoå laâ do ngûúâi khaác hoùåc hoaân caãnh khaách quan chûá khöng phaãi do baãn thên hoå. “Gia àònh ngùn caãn töi”. “Töi quaá treã nïn khöng thïí laâm giaâu”.Trûúng Viïåt Hûúng Möîi lêìn tiïën haânh cuöåc àiïìu tra naây. Thïë laâ thay vò tòm caách xoay chuyïín tònh hònh.com Trêìn Àùng Khoa . phêìn lúán moåi ngûúâi coá caách nghô cuãa Naån Nhên.taytrangthanhtrieuphu. töi àïìu phaát hiïån ài phaát hiïån laåi möåt sûå thêåt rùçng. “Nhaâ töi ngheâo thïë maâ” hoùåc “Töi khöng coá oác saáng taåo”. Nhûäng lyá do baån àûa ra cho thêëy baån suy nghô nhû möåt ngûúâi Thaânh Cöng hay nhû möåt Naån Nhên.. chuáng ta ai cuäng biïët rêët nhiïìu ngûúâi khúãi nghiïåp tûâ hai baân tay trùæng vaâ àaä thaânh cöng. “Thõ trûúâng chûáng khoaán ài xuöëng laâm töi mêët têët têìn têåt”.. “Töi khöng coá vöën”. Khi khöng àaåt àûúåc kïët quaã mong muöën. “Chùèng ai taåo cú höåi cho töi”. khû khû tin rùçng nhûäng yïëu töë bïn ngoaâi CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 021 Mua sách trực tuyến tại www. Naån Nhên chó ngöìi àoá than thên traách phêån. “Töi chùèng coá kinh nghiïåm gò”. Naån Nhên coá khuynh hûúáng àuân àêíy traách nhiïåm. Vêën àïì laâ úã chöî. Khi baån nghô rùçng mònh chùèng coá löîi gò thò àöìng thúâi baån cuäng chùèng coá nùng lûåc àïí thay àöíi cuåc diïån.www. Khi hoãi taåi sao Naån Nhên khöng giaâu. Daång ngûúâi coá caách suy nghô thaânh cöng vaâ daång ngûúâi nghô mònh laâ naån nhên.vn/mua-sach . chñnh àiïìu naây troái chên troái tay hoå.

trûúác hïët baån phaãi coá suy nghô cuãa ngûúâi Thaânh Cöng. Chó khi baån àûáng ra chõu traách nhiïåm vïì kïët quaã cuãa mònh.tgm. baån seä nhêån thêëy rùçng mònh coá thïí laâm giaâu úã bêët kyâ àöå tuöíi naâo. Hoå kiïím soaát saãn nghiïåp cuãa hoå. hoå thêëy rùçng mònh chûa mang laåi giaá trõ gia tùng hoùåc chûa chûáng minh àûúåc giaá trõ cuãa mònh. cuäng laâ luác baån àem laåi cho mònh sûác maånh àïí bùæt àêìu trúã nïn giaâu coá! Khi nùæm àûúåc nhûäng chiïën lûúåc laâm giaâu. Thay vò thïë. bào chữa cho bản thân Đổ lỗi cho người khác Than phiền Àïí thuå hûúãng têët caã lúåi ñch cuãa quyïín saách naây. Ngûúâi Thaânh Cöng chõu 100% traách nhiïåm cho cuöåc àúâi mònh. baån múái coá sûác maånh àïí “dúâi non chuyïín nuái”! Khi ngûúâi Thaânh Cöng khöng àûúåc tùng lûúng. baån chûá khöng phaãi ai khaác.www. vò hoå biïët rùçng laâm nhû vêåy laâ vö ñch búãi hoå khöng thïí laâm gò àïí thay àöíi nhûäng yïëu töë khaách quan naây. Khi laâm ùn thêët baát. tûå taåo ra vêån mïånh cuãa mònh.com Adam Khoo aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën tuái tiïìn cuãa baån thò duâ baån coá hoåc chiïën lûúåc laâm giaâu gò ài nûäa cuäng chó vö duång maâ thöi! SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG SUY NGHĨ CỦA NẠN NHÂN Lãnh trách nhiệm 100% Ý thức làm chủ Viện cớ. hoùåc àún giaãn laâ chûa àïì nghõ tùng lûúng! Vaâo thúâi àiïím baån thûâa nhêån rùçng. hoå khöng àöí löîi cho khaách haâng hay nïìn kinh tïë.taytrangthanhtrieuphu.vn/mua-sach . chûa àaáp ûáng àêìy àuã caác nhu cêìu hoùåc phûúng phaáp baán haâng cuãa mònh khöng hiïåu quaã. hoå khöng àöí löîi cho sïëp hay cöng ty. hoå àûáng ra chõu traách nhiïåm rùçng mònh laâm viïåc chûa töët. chuáng ta haäy cuâng khaám phaá “Baãy Bûúác Laâm Giaâu”! 022 BÑ QUYÏË T TAY TRÙÆ N G THAÂ N H TRIÏå U PHUÁ Mua sách trực tuyến tại www. vúái bêët cûá àiïím xuêët phaát naâo vaâ trong bêët kyâ hoaân caãnh naâo. Trûúác khi tòm hiïíu xem caác triïåu phuá laâm giaâu nhû thïë naâo.

vn/mua-sach . anh àaä àêìu tû haâng chuåc ngaân àö vaâo baãn thên thöng qua viïåc mua saách vaâ tham gia nhûäng khoaá àaâo taåo ngùæn haån vïì phaát triïín baãn thên. Baån Cuäng Thïë!“. kinh doanh. VTV6.taytrangthanhtrieuphu. Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì anh taåi: www. ngoaâi cöng viïåc dõch saách vaâ diïîn thuyïët. vaâo nùm 27 tuöíi. Àiïìu laâm anh say mï hún caã laâ thêåt sûå aáp duång nhûäng kiïën thûác vaâ kyä nùng hoåc àûúåc vaâo cuöåc söëng. “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi“. Thöng tin vïì anh Trêìn Àùng Khoa vaâ cöng viïåc cuãa anh àaä tûâng xuêët hiïån trïn caác baáo: Tuöíi Treã. VOV. Thay Àöíi Vêån Mïånh“. Mûåc Tñm. thõnh vûúång vaâ huâng cûúâng hún laâ möåt dên töåc haånh phuác. diïîn giaã vaâ chuyïn gia àaâo taåo. thaânh àaåt hún vaâ giaâu coá hún.tgm. goáp phêìn nhoã nhoi vaâo viïåc giuáp ngûúâi Viïåt Nam haånh phuác hún. Mùåc duâ àang söëng vaâ laâm viïåc taåi Singapore. Hiïån nay.. HTV7. vaâ caác kïnh truyïìn thanh truyïìn hònh: VTV1. laänh àaåo. öín àõnh taåi möåt têåp àoaân àa quöëc gia huâng maånh àïí bùæt àêìu söëng vò ûúác mú cuãa mònh: trúã thaânh möåt doanh nhên. Hoa Hoåc Troâ.. VTV2...com GIÚÁI THIÏåU DÕCH GIAÃ Trêìn Àùng Khoa Diïîn giaã Trêìn Àùng Khoa vûâa laâ möåt doanh nhên treã nùng àöång vûâa laâ möåt dõch giaã àêìy taâi nùng. búãi vò anh tin rùçng. Àûúåc tiïëp thu möåt nïìn taãng kiïën thûác vûäng chùæc tûâ Singapore. “Laâm Chuã Tû Duy. quaãn trõ. HTV9. anh liïn tuåc hoåc hoãi vaâ hoaân thiïån baãn thên nhû möåt têëm gûúng saáng cuãa sûå vûún lïn khöng ngûâng... àêìu tû. möåt trong nhûäng quöëc gia coá hïå thöëng giaáo duåc haâng àêìu thïë giúái.trandangkhoa..www. Thanh Niïn. tiïëp thõ. Sau khi töët nghiïåp Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University of Singapore). Lyá tûúãng söëng cuãa anh laâ: mang kiïën thûác cuãa thïë giúái vïì Viïåt Nam.. vúái nhûäng quyïín saách gêy aãnh hûúãng maånh meä àïën thïë hïå treã Viïåt Nam trong thúâi gian gêìn àêy: “Töi Taâi Gioãi. thaânh àaåt vaâ giaâu coá. anh coân laâ Giaám àöëc cöng ty Vietnam Enterprise taåi Singapore vaâ laâ Chuã tõch àiïìu haânh Cöng Ty Cöí Phêìn TGM taåi Viïåt Nam. khöng coá gò laâm cho möåt àêët nûúác phaát triïín.. anh vêîn luön hûúáng vïì Töí quöëc. anh àaä quyïët àõnh rúâi boã cöng viïåc thu nhêåp cao. dõch giaã. Giaáo Duåc Thúâi Àaåi. Chñnh vò thïë.com Mua sách trực tuyến tại www.

Baån Cuäng Thïë!“.taytrangthanhtrieuphu.com Mua sách trực tuyến tại www. Do àoá. Thay Àöíi Vêån Mïånh“. Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì dõch giaã Uöng Xuên Vy taåi: www. Nguöìn àöång lûåc maånh meä giuáp chõ coá thïí laâm töët hai cöng viïåc cuâng möåt luác nùçm úã viïåc chõ biïët caách tòm àûúåc niïìm vui vaâ yá nghôa trong cöng viïåc mònh laâm. Tûâng laâ hoåc sinh lúáp chuyïn Anh trûúâng Buâi Thõ Xuên vaâ àûúåc tuyïín thùèng vaâo Àaåi hoåc Kinh tïë. vaâ àang hùng say laâm viïåc cuâng vúái caác àöìng nghiïåp àïí coá thïí ra mùæt àöåc giaã Viïåt Nam nhiïìu quyïín saách hay hún. khöng coá gò ngaåc nhiïn khi chõ laåi tiïëp tuåc thi àêåu vaâo khoa Quaãn trõ kinh doanh (School of Business Administration) cuãa trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University of Singapore). chõ cuäng nùæm giûä vai troâ Trûúãng phoâng Xuêët baãn taåi Cöng Ty Cöí Phêìn TGM. niïìm àam mï thûá hai cuãa chõ laâ mang vïì cho ngûúâi Viïåt nhûäng quyïín saách hay nhêët cuãa thïë giúái vúái chêët lûúång dõch thuêåt àûúåc chùm chuát tó mó vaâ ngön tûâ trong saáng. taåi truå súã chñnh cuãa Yahoo! Àöng Nam AÁ úã Singapore. Song song vúái cöng viïåc àoá.www. dïî àoåc dïî hiïíu. Bïn caånh quyïín saách “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá“. chõ coân laâ dõch giaã cuãa nhûäng quyïín saách nöíi tiïëng khaác nhû: “Töi Taâi Gioãi. Hiïån nay. “Laâm Chuã Tû Duy. coá giaá trõ hún.com Uöng Xuên Vy Dõch giaã Uöng Xuên Vy laâ möåt phuå nûä treã traân àêìy nhiïåt huyïët.tgm.uongxuanvy. chõ àaãm nhêån cöng viïåc quaãn lyá hoaåt àöång chùm soác khaách haâng. “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi“.vn/mua-sach .

com Trûúng Viïåt Hûúng Vúái thaânh tñch hoåc têåp luön nùçm trong töëp dêîn àêìu lúáp úã trûúâng chuyïn Lï Höìng Phong. Lônh höåi kiïën thûác kinh doanh trong trûúâng. chõ àaãm nhêån võ trñ Phoá Giaám àöëc tòm hiïíu khaách haâng. kinh nghiïåm laâm viïåc trong têåp àoaân àa quöëc gia cöång vúái niïìm àam mï phaát triïín baãn thên.www. dõch giaã Trûúng Viïåt Hûúng nhêån àûúåc hoåc böíng toaân phêìn Asean vaâo khoa Quaãn trõ kinh doanh (School of Business Administration) cuãa trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University of Singapore). thõ trûúâng vaâ hoaåch àõnh chiïën lûúåc cho caác saãn phêím trïn toaân khu vûåc Chêu AÁ Thaái Bònh Dûúng.taytrangthanhtrieuphu. chõ nùng nöí töí chûác caác hoaåt àöång böí ñch cuäng nhû nhiïåt tònh giuáp àúä caác baån sinh viïn trong hoåc têåp vaâ àúâi söëng.tgm.vn/mua-sach . Tûâng nùçm trong ban laänh àaåo cöång àöìng sinh viïn Viïåt Nam taåi NUS (Vietnamese Community in NUS). Chõ töët nghiïåp Àaåi hoåc haång ûu vaâ àûúåc nhêån vaâo têåp àoaân àa quöëc gia haâng àêìu thïë giúái Procter & Gamble (P&G). Mua sách trực tuyến tại www. taåi truå súã chñnh cuãa P&G úã Singapore. Hiïån nay. chõ laâ àöìng dõch giaã quyïín saách “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” vúái mong muöën mang laåi möåt quyïín saách chêët lûúång vaâ coá tñnh ûáng duång cao cho àöåc giaã Viïåt Nam.

tgm. vaâ cho túái nay. Moåi thöng tin chi tiïët. xêy dûång möåt con ngûúâi múái tûå tin.vn/mua-sach . TGM cung cêëp nhûäng khoaá hoåc chêët lûúång. Hún 200. cho cöång àöìng.taytrangthanhtrieuphu. caác kô nùng kinh doanh vaâ quaãn trõ v.000 baãn àûúåc baán ra. hún 8 khoaá hoåc “Töi Taâi Gioãi!“ àaä àûúåc töí chûác vúái khoaãng 1000 hoåc viïn chó trong voâng 5 thaáng coá mùåt taåi Viïåt Nam. khoaá hoåc nöíi tiïëng “Töi Taâi Gioãi!“ àûúåc töí chûác búãi TGM àûúåc àoán nhêån nhiïåt liïåt búãi caác baån hoåc sinh sinh viïn cuäng nhû caác bêåc phuå huynh trïn khùæp àêët nûúác. Baån Cuäng Thïë!“ cuãa TGM. Baån Cuäng Thïë!“ nhû möåt quyïín saách göëi àêìu giûúâng vïì kyä nùng hoåc têåp tuyïåt vúâi nhêët trong hún 20 nùm trúã laåi àêy. baán haâng. Caác khoaá hoåc cuãa TGM têåp trung vaâo viïåc khai thaác vaâ phaát triïín tiïìm nùng vöën coá trong möîi con ngûúâi.. àïí tûâ àoá giuáp hoåc viïn coá möåt tûúng lai vûäng chùæc vaâ thaânh cöng vûúåt tröåi trong cuöåc söëng. Möåt trong nhûäng “hiïån tûúång giaáo duåc“ nöíi bêåt nhêët Viïåt Nam vaâo nùm 2008 laâ quyïín saách “Töi Taâi Gioãi. chuã àöång vaâ daám nöî lûåc phêën àêëu vò ûúác mú cuãa mònh. dõch vuå trñ tuïå tinh tuyá nhêët cho moåi àöëi tûúång. xin vui loâng tòm hiïíu thïm taåi trang web: www. khaã nùng huêën luyïån doanh nghiïåp. Vúái àöåi nguä quaãn lyá àêìy nùng lûåc.. kyä nùng giao tiïëp. taâi nùng. vúái hún 40. Cho àïën nay.vn Mua sách trực tuyến tại www. quaãn trõ. Trong àoá.www. nhiïåt huyïët cuâng àöåi nguä nhên viïn saáng taåo.v. Trong lônh vûåc àaâo taåo. Caác êën phêím cuãa TGM àaä vaâ àang mang laåi vö vaân giaá trõ hûäu ñch cho viïåc phaát triïín nùng lûåc baãn thên. àêy vêîn laâ quyïín saách dêîn àêìu trong viïåc phaát triïín kyä nùng hoåc têåp cho hêìu hïët caác lûáa tuöíi tûâ hoåc sinh tiïíu hoåc túái sinh viïn àaåi hoåc.tgm. tiïëp thõ vaâ kyä nùng laâm giaâu chên chñnh. TGM khùèng àõnh mang àïën nhûäng saãn phêím. vaâ vêîn àang tiïëp tuåc tùng nhanh khöng ngûâng vïì quy mö cuäng nhû söë lûúång hoåc viïn àùng kñ tham gia.com GIÚÁI THIÏåU CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN TGM Cöng Ty Cöí Phêìn TGM laâ cöng ty haâng àêìu taåi Viïåt Nam trong lônh vûåc xuêët baãn vaâ àaâo taåo . Vúái phûúng chêm “Sûå thaânh cöng cuãa möîi caá nhên sau möîi khoaá àaâo taåo laâ möåt phêìn nhoã àoáng goáp vaâo sûå phaát triïín xaä höåi vaâ nguöìn tri thûác cho àêët nûúác“.phaát triïín baãn thên. hiïåu quaã bùçng caã tiïëng Viïåt lêîn tiïëng Anh. moåi lûáa tuöíi.000 ngûúâi àaä xem “Töi Taâi Gioãi. TGM quyïët têm hïët mònh trong viïåc giuáp tûâng hoåc viïn àaánh thûác con ngûúâi taâi nùng trong hoå.

vn/mua-sach . quaã cao nhêët maâ baån hùçng mong muöën. Baån àaä sùén saâng àïí nùæm lêëy cú höåi cuãa mònh chûa? Khoáa hoåc àùåc biïåt hûäu ñch vaâ yá nghôa àöëi vúái caác baån hoåc sinh sinh viïn trong àöå tuöíi tûâ 12 àïën 24 tuöíi Chaâo baån. nhûng vêîn dûåa trïn nhûäng nïìn taãng vûäng chùæc àaä àûúåc khùèng àõnh vaâ chûáng minh cuãa khoáa hoåc “I Am Gifted!” nöíi tiïëng àaä laâm thay àöíi tûúng lai cuãa haâng trùm ngaân hoåc sinh sinh viïn khùæp thïë giúái.com Khoááa hoåc “Töi Taâi Gioãi!” bùçng tiïëng Viïåt àûúåc nghiïn cûáu.tgm. Thiïëu àöång lûåc phêën àêëu àïí biïën nhûäng ûúác mú chaáy boãng cuãa mònh thaânh hiïån thûåc.taytrangthanhtrieuphu.www. phaát triïín vaâ thiïët kïë laåi àïí phuâ húåp vúái ngön ngûä cuäng nhû vùn hoáa ngûúâi Viïåt. r Thiïëu nhûäng phûúng phaáp hoåc têåp hiïåu quaã àïí coá thïí àaåt kïët r Thiïëu nhûäng kyä nùng söëng cêìn thiïët àïí coá thïí thaânh cöng trong moåi mùåt cuöåc söëng. Chùæc hùèn nhiïìu khi baån caãm thêëy mònh: r Thiïëu tûå tin vïì khaã nùng baãn thên. r Mua sách trực tuyến tại www.

vn/mua-sach .www. baån seä coá àêìy àuã khaã nùng vaâ baãn lônh àïí àûúng àêìu. cho duâ àoá laâ viïåc hoåc têåp hay nhûäng trúã ngaåi trïn con àûúâng biïën ûúác mú cuãa baån thaânh hiïån thûåc.. möåt khi àaä àûúåc trang bõ nhûäng “cöng cuå” cêìn thiïët naây. Àoá laâ chûa kïí àïën nhûäng kyâ voång tûâ phña gia àònh vaâ thêìy cö daânh cho baån. Mua sách trực tuyến tại www. caác möëi quan hïå. nguyïn nhên chñnh maâ baån khöng thïí hoåc têåp töët trong trûúâng vaâ thaânh cöng hún trong cuöåc söëng khöng phaãi laâ vò baån khöng coá àuã nùng lûåc. thïí thao.tgm.. Baån khöng coân caách naâo khaác hún laâ phaãi luön cöë gùæng khöng ngûâng. coá leä baån luön caãm thêëy mònh phaãi chõu nhiïìu aáp lûåc caã trong hoåc têåp lêîn cuöåc söëng ngaây caâng nhiïìu thaách thûác vaâ caånh tranh gay gùæt.) chûa noái àïën viïåc vûún lïn àïí thaânh cöng möåt caách vûúåt tröåi vïì moåi mùåt.com Khi ngöìi trïn ghïë nhaâ trûúâng.. Coá leä baån cuäng hiïíu rùçng. chó àïí theo kõp baån beâ àöìng trang lûáa (trong hoåc têåp. maâ laâ vò baån chûa hoåc àûúåc caách suy nghô àuáng àùæn vaâ coân thiïëu nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí thêåt sûå thaânh cöng. àöi khi baån caãm thêëy duâ baån àêìu tû rêët nhiïìu cöng sûác nhûng kïët quaã àaåt àûúåc laåi khöng phaãi luác naâo cuäng nhû mong àúåi. Tuy nhiïn. cuäng nhû vûúåt qua moåi thûã thaách trong cuöåc söëng.taytrangthanhtrieuphu. Thûåc tïë chûáng minh rùçng.

Giúâ àêy töi nhêån ra àûúåc baãn thên mònh laâ ai? Mònh muöën gò vaâ cêìn phaãi laâm gò àïí söëng cuöåc söëng àuáng nghôa. Têåp àoaân giaáo duåc àa quöëc gia Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) (coá truå súã chñnh taåi Singapore) cuâng vúái Cöng Ty Cöí Phêìn TGM – àöëi taác àöåc quyïìn cuãa AKLTG taåi Viïåt Nam – xin giúái thiïåu vúái baån chûúng trònh àaâo taåo Töi Taâi Gioãi! (I Am Gifted!). Giuáp baån luön coá àuã nghõ lûåc àïí thaânh cöng thöng qua viïåc biïët caách tûå taåo àöång lûåc cho chñnh baãn thên mònh.www.000 hoåc sinh vaâ 9.000 thêìy cö giaáo taåi nhiïìu quöëc gia Chêu AÁ vïì phûúng phaáp Hoåc Têåp Tùng Töëc (Accelerated Learning) cuäng nhû nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí thaânh cöng trong cuöåc söëng. maånh meä hún vaâ àûúåc ngûúâi khaác tön troång. Töi laâ ngûúâi taâi gioãi. mïën möå thöng qua viïåc xêy dûång vaâ cuãng cöë loâng tûå troång. ûúác mong anh Khoa hoaân thaânh muåc tiïu laâ giuáp àúä 1 triïåu ngûúâi trong 10 nùm. viïåc tham gia khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! seä giuáp baån coá thïí: Laâm chuã baãn thên Giuáp baån söëng vui veã hún. haånh phuác hún. giao tiïëp töët hún vaâ. “Anh Khoa noái cho töi biïët taåi sao töi àûúåc sinh ra lúán lïn vaâ súå haäi trong cuöåc söëng nhû thïë naâo. Cöng viïåc naây àaä keáo daâi hún möåt nùm vúái töíng kinh phñ àêìu tû khoaãng möåt tyã àöìng. Caãm ún TGM rêët nhiïìu.. vùn hoáa vaâ ngön ngûä ngûúâi Viïåt chuáng ta. Töi laâ töi.com Vúái gêìn möåt thêåp kyã kinh nghiïåm àaâo taåo hún 355.taytrangthanhtrieuphu. thöng minh hún thöng qua viïåc biïët laâm chuã caãm xuác.vn/mua-sach . Giuáp baån tûå tin. Chûúng trònh Töi Taâi Gioãi! – hiïån laâ chûúng trònh àaâo taåo haâng àêìu daânh cho sinh viïn hoåc sinh taåi Chêu AÁ – àaä àûúåc têåp àoaân AKLTG uãy quyïìn cho Cöng Ty Cöí Phêìn TGM nghiïn cûáu vaâ phaát triïín sang tiïëng Viïåt cho phuâ húåp vúái möi trûúâng giaáo duåc. Chñnh vò àûúåc àêìu tû.. nghiïn cûáu vaâ phaát triïín kyä lûúäng.” Trêìn Àònh Hûng Mua sách trực tuyến tại www.tgm.

Töi tûå haâo vò mònh laâ cûã nhên cuãa khoáa hoåc naây..” Nguyïîn Minh Hoaâng Mua sách trực tuyến tại www.. Baâi hoåc lúán nhêët maâ töi àaä hoåc àûúåc tûâ khoáa hoåc: töi àûúåc sinh ra laâ ngûúâi chiïën thùæng. xûáng àaáng vúái ngûúâi huâng trong chñnh mònh. möåt khao khaát rùçng töi cêìn phaãi söëng khaác.www. laâ duy nhêët vaâ töi coá thïí àaåt àûúåc nhûäng gò lúán lao trong cuöåc söëng naây. maâ noá àaä truyïìn cho töi möåt ngoån lûãa.com “Töi lûåa choån mònh laâ ngûúâi thaânh cöng. Töi êën tûúång nhêët vaâ nhúá nhêët vïì khoáa hoåc naây àoá laâ cêu: “lûåa choån coá hïå quaã cuãa noá”. Töi àaä lûåa choån möåt caách söëng khaác cho mònh. Thûåc sûå töi khöng biïët mònh laâ ai.taytrangthanhtrieuphu.” Vuä Àûác Trñ Thïí “TÖI LAÂ AI? 3 ngaây trûúác töi coân àùåt cêu hoãi cho mònh rùçng: ”töi laâ ai?”. ngaây 21/6/2009 töi àaä biïët mònh laâ ai. noá kyâ diïåu khöng phaãi vò noá coá thïí cho töi pheáp maâu naâo caã. töi laâ chñnh mònh. Töi lûåa choån mònh laâ ngûúâi thaânh cöng. vúái 2 tay nùæm chùåt. Àêy laâ khoáa hoåc kyâ diïåu.vn/mua-sach . vaâ khi sinh ra töi àaä chiïën thùæng. Töi lûåa choån mònh seä laâ ngûúâi quyïët àõnh cuöåc söëng cuãa mònh. Töi rêët muöën giúái thiïåu khoáa hoåc túái baån beâ töi. laâ caái gò trong xaä höåi naây… vaâ ngaây höm nay.tgm.

ngûúâi taâi gioãi. tûå laâm chuã cuöåc söëng cuãa mònh hoùåc chêëp nhêån mònh seä laâ keã thêët baåi hoaân toaân. töi luön suy nghô tiïu cûåc vïì baãn thên mònh. töi àaä tòm àûúåc chñnh mònh. chaán chûúâng vaâ huåt hêîng. Giuáp baån biïën nhûäng ûúác mú to lúá n thaâ n h hiïå n thûå c thöng qua viïåc phaát triïín caách nhêån thûác vaâ suy nghô cuãa ngûúâi thaânh cöng. Söë phêån cuãa möîi con ngûúâi laâ do suy nghô cuãa hoå. Khi töi quyïët àõnh tham gia khoáa hoåc naây. “Haäy bay cao vò ûúác mú cuãa baån! Trûúác khi tham gia khoáa hoåc naây. cho tñnh caách gùåt söë phêån. Xin thaânh thêåt caãm ún têët caã caác anh chõ àaä mang àïën cho chuáng töi khoáa hoåc hûäu ñch vaâ thiïët thûåc.tgm. Caãm giaác hoaâi nghi trong töi tan biïën vaâ töi dêìn nhêån ra nhûäng giaá trõ maâ töi àaä chön giêëu bêëy lêu. Tuy thúâi gian chó diïîn ra coá 3 ngaây nhûng vúái sûå nhiïåt huyïët têån têm cuãa caác anh chõ TGM. taâi gioãi nïëu hoå coá suy nghô cuãa ngûúâi thaânh cöng. àïí biïën ûúác mú cuãa töi thaânh hiïån thûåc. Giuáp baån coá thïí vûúåt qua moåi khoá khùn thûã thaách thöng qua viïåc tùng tñnh linh hoaåt. khaã nùng ûáng phoá vaâ khaã nùng quaãn lyá thúâi gian hiïåu quaã. Cho suy nghô gùåt haânh àöång. Töi Taâi Gioãi! vaâ caác anh chõ TGM àaä cho chuáng em nhûäng suy nghô cuãa ngûúâi thaânh cöng.” Nguyïîn Vùn Hiïëu Mua sách trực tuyến tại www. Em tin rùçng: ai cuäng coá thïí thaânh cöng. taâi gioãi. Töi hoåc àûúåc caách taåo ra àöång lûåc cho chñnh baãn thên mònh àïí ngoån lûãa trong töi maäi buâng chaáy.www. àõnh hûúáng cuöåc söëng vaâ sûå nghiïåp. Vaâ bêy giúâ töi àang bay cao cuâng ûúác mú cuãa mònh.taytrangthanhtrieuphu.” Trêìn Myä Tiïn “Söë phêån.com Laâm chuã cuöåc söëng Giuáp baån khúãi àêìu möåt tûúng lai tûúi saáng thöng qua viïåc xaác àõnh muåc tiïu. töi caá cûúåc vúái mònh hoùåc laâ mònh seä thaânh cöng. cho thoái quen gùåt tñnh caách. Töi luön söëng trong caãm giaác thêët voång. Xin chuác cho ûúác muöën giuáp 1 triïåu ngûúâi Viïåt Nam trong 10 nùm àïìu trúã thaânh ngûúâi taâi gioãi cuãa caác anh chõ seä súám thaânh hiïån thûåc. cho haânh àöång gùåt thoái quen.vn/mua-sach .

nïn chûúng trònh Töi Taâi Gioãi seä giuáp cho nhûäng ngûúâi khao khaát thaânh cöng coá nhûäng cöng cuå. Giuáp baån linh àöång thay àöíi caách hoåc têåp cho baãn thên thöng qua viïåc hiïíu roä nhûäng khaã nùng vöën coá cuãa mònh.com “Tiïëp sûác thaânh cöng. àang töìn taåi maâ trûúác àêy moåi ngûúâi khöng àïí yá. Con àûúâng thaânh cöng laâ gian khoá vaâ àoâi hoãi nhiïìu kyä nùng.www.. Mua sách trực tuyến tại www. Hún thïë nûäa laâ khaám phaá vïì sûå kyâ diïåu cuãa caá nhên möîi ngûúâi àang söëng.” Nguyïîn Trung Tñn Laâm chuã kiïën thûác Giuáp baån hoåc ñt hún maâ hiïåu quaã hún thöng qua viïåc vêån duång caác phûúng phaáp hoåc tùng töëc tiïn tiïën nhû laâ: ghi chuá toaân naäo böå.. thïm niïìm tin vaâ àöång lûåc.. Giuáp baån luön luön trong töëp dêîn àêìu thöng qua viïåc trang bõ nhûäng kô nùng tûå hoåc hûäu ñch trong caã cuöåc àúâi.taytrangthanhtrieuphu.vn/mua-sach .tgm. àoåc saách nhanh. trñ nhúá siïu àùèng.

com “Chó qua 3 ngaây hoåc ngùæn nguãi nhûng noá àaä thùæp lïn trong em ngoån lûãa niïìm tin vaâo möåt ngaây mai.tgm. Nïëu baån nghô baån khöng thïí. Nïëu baån nghô baån ngu ngöëc. Nhêët laâ viïåc nhêån ra giaá trõ baãn thên.www. Baån haäy tham gia khoáa hoåc vaâ tòm kiïëm thiïn taâi trong chñnh con ngûúâi baån.vn/mua-sach .” Nguyïîn Àaåi Phûúác Mua sách trực tuyến tại www.taytrangthanhtrieuphu. Nïëu baån nghô baån laâ keã thêët baåi.” Nguyïîn Thõ AÁnh Sûúng “Haäy àïën vúái Töi Taâ i Gioã i . nïëu mònh biïët cöë gùæng thò seä thaânh cöng vaâ gúãi cho em möåt thöng àiïåp: Nhûäng àiïìu ngûúâi khaác laâm àûúåc thò mònh cuäng seä laâm àûúåc vaâ coá thïí coân hún thïë nûäa.” Trêìn Quïë Ngoåc “TIN VAÂO CHÑNH MÒNH. Sau ba ngaâ y hoåc ngùæn nguãi mònh àaä hoåc àûúåc nhiïìu àiïì u hún bêë t kò nùm hoå c naâ o . khöng coá khaã nùng.

anh em. Àiïìu quyá giaá nhêët maâ em hoåc àûúåc úã khoáa hoåc laâ vïì phêìn gia àònh. baån beâ töët vaâ thêìy cö. Sûå lûåa choån quyïët àõnh tûúng lai vaâ phaãi coá muåc tiïu roä raâng laâ àiïìu laâm em nhúá nhêët. laâm cho em coá thïm àöång lûåc vaâ giuáp em biïët caách thay àöíi phûúng phaáp hoåc cuãa mònh àïí coá kïët quaã töët hún.tgm. Em laâ möåt ngûúâi con ngoan.com Laâm chuã caác möëi quan hïå Giuáp baån coá thïí laâm àûúåc nhûäng viïåc khöng tûúãng. Vò em nghô mònh àaä coá gia àònh haånh phuác. cuäng tûâng laâm böë meå tûå haâo vaâi lêìn. nhûng coá leä cuäng chñnh vò àiïìu naây maâ em thúâ ú vaâ vö têm vúái gia àònh mònh. Nhûng qua khoáa hoåc. lêëy àoá laâm àöång lûåc cho cuöåc söëng baãn thên.taytrangthanhtrieuphu. Em rêët caãm ún caác anh chõ huêën luyïån viïn trong 3 ngaây qua. viïåc gò phaãi luác naâo cuäng vúâ thùm gia àònh nûäa.” Nguyïîn Phuác Lêm Mua sách trực tuyến tại www. em hiïíu àûúåc möåt àiïìu… gia àònh mònh laâ chöî dûåa vûäng chùæc nhêët cho mònh.www. Giuáp baån coá thïí traánh hoùåc hoâa giaãi xung àöåt möåt caách thaânh cöng thöng qua viïåc biïët caách baây toã suy nghô vaâ caãm xuác cuãa mònh möåt caách húåp lyá. vaâ biïët caách noái chuyïån vúái ba meå àûúåc dïî daâng hún. vûúåt quaá khaã nùng cuãa baãn thên thöng qua viïåc tùng cûúâng khaã nùng laâm viïåc theo nhoám. Em coá thïm nhiïìu niïìm tin vaâ àöång lûåc cho baãn thên. Giuáp baån luön àûúåc yïu quyá vaâ uãng höå búãi nhûäng ngûúâi xung quanh thöng qua viïåc biïët caách taåo dûång nhûäng möëi quan hïå töët àeåp vúái cha meå. Caãm ún khoáa hoåc àaä mang àïën cho em nhiïìu àöång lûåc maånh meä àïí hoåc têåp vaâ vûún túái nhûäng muåc tiïu cuãa mònh.” Phaåm Baá Thoå “Caãm ún “Töi Taâi Gioãi!”.“ Hoaâng Haãi Nam “Qua 3 ngaây hoåc. “Em biïët yïu thûúng ba meå mònh hún.vn/mua-sach . em àaä nhêån ra nhiïìu àiïìu maâ trûúác àoá em khöng hïì biïët.

tgm.taytrangthanhtrieuphu.com Mua sách trực tuyến tại www.vn/mua-sach .www.

nhûäng baâi têåp thuá võ. Vaâo luác hoaân têët khoáa hoåc. khoáa hoåc coân taåo cho baån cú höåi nhòn laåi baãn thên àïí caãm nhêån sêu sùæc hún vïì nhûäng ûu khuyïët àiïím cuãa mònh.taytrangthanhtrieuphu.com Trong khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi!.vn/mua-sach . baån seä àûúåc trang bõ têët caã nhûäng kyä nùng noái trïn vaâ nhiïìu hún thïë nûäa thöng qua nhûäng baâi diïîn thuyïët hêëp dêîn löi cuöën. àaãm baão hiïåu quaã tiïëp thu cuäng nhû ghi nhúá cao nhêët. baån cuäng seä àûúåc trang bõ nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí àaåt àûúåc caác muåc tiïu àaä àùåt ra. möåt muåc àñch söëng vaâ nhûäng muåc tiïu roä raâng hún cho tûúng lai. baån cuäng seä tûå thiïët lêåp àûúåc cho mònh möåt àõnh hûúáng. baån seä tûå khai phaá àûúåc nhûäng khaã nùng tiïìm êín cuãa chñnh mònh. vaâ caã nhûäng troâ chúi giaáo duåc böí ñch maâ khöng keám phêìn vui nhöån. Phûúng phaáp daåy vaâ hoåc cuãa khoáa àaâo taåo rêët khaác vúái phûúng phaáp daåy vaâ hoåc truyïìn thöëng. Mua sách trực tuyến tại www. cuäng nhû nhûäng giaá trõ caá nhên thöng qua quaá trònh têm lyá àùåc biïåt. Àöìng thúâi. Bïn caånh kiïën thûác vaâ kyä nùng.tgm. Möåt khi àaä hiïíu roä vïì baãn thên.www. àïí tûâ àoá giuáp baån chinh phuåc nhûäng àónh cao múái cuãa thaânh cöng khöng chó trong hoåc têåp maâ coân caã trong cuöåc söëng.

Reân luyïån caác kô nùng mïìm.com Hún nûäa trong khoáa hoåc. Àêy thêåt sûå laâ sûå lûåa choån àuáng àùæn nhêët trong cuöåc söëng cuãa töi.vn/mua-sach . kyä nùng söëng cuäng nhû nhûäng vêën àïì caá nhên khaác. hiïíu roä vaâ coá nhûäng höî trúå thñch húåp cho tûâng hoåc viïn trong phûúng phaáp hoåc têåp. Töi thêåt sûå caãm thêëy thêåt tuyïåt vúâi khi tham dûå khoáa hoåc.taytrangthanhtrieuphu.tgm. “Töi taâi gioãi! Sûå lûåa choån àuáng àùæn. Mong rùçng caác baån haäy chúáp lêëy cú höåi naây vaâ lûåa choån Töi Taâi Gioãi. Töi nhêån ra àûúåc nhiïìu àiïìu vaâ biïët thïm nhiïìu thûá trong cuöåc söëng. Àöåi nguä naây seä saát caánh cuâng vúái hoåc viïn trong suöët khoáa hoåc (möîi trúå lyá huêën luyïån seä laâm viïåc vúái möåt nhoám nhoã tûâ 5-7 hoåc viïn) àïí theo saát. baån seä coân àûúåc höî trúå vaâ giuáp àúä búãi möåt àöåi nguä trúå lyá huêën luyïån àêìy têm huyïët àaä àûúåc àaâo taåo baâi baãn.” Àùång Thõ Thaái Bûãu Mua sách trực tuyến tại www. Têët caã àïìu phuå thuöåc vaâo sûå lûåa choån cuãa baån. bïn caånh caác chuyïn gia àaâo taåo. Töi thêëy roä muåc tiïu vaâ tòm àûúåc àöång lûåc cho cuöåc söëng. Biïët caách yïu thûúng gia àònh vaâ baån beâ.www. huêën luyïån kyä lûúäng vaâ saát haåch nghiïm khùæc.

an toaân cho chuáng em phaát triïín nhûäng khaã nùng cuãa baãn thên. Mua sách trực tuyến tại www. baãn thên. chuáng ta khöng thïí àêåp nhûäng nhaát buáa nheå nhaâng trong voâng. yïu quñ cuöåc söëng. maâ chuáng ta phaãi àêåp nhûäng nhaát buáa nhanh. Em thêåt sûå khöng thïí hoâa nhêåp cuâng baån beâ. Em àaä hiïíu roä hún vïì ba meå. Àêy cuäng laâ neát nöíi bêåt vaâ àùåc biïåt cuãa khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! búãi vò: 1. em tòm laåi àûúåc baãn thên.com “Thêåt sûå qua ngaây hoåc àêìu tiïn. Tïå hún nûäa.tgm. em coá thïí caãm nhêån àûúåc tònh yïu thûúng cuãa gia àònh. em àaä tûå tin vaâ maånh daån hún..” Trêìn Thõ Phûúng Thaão “Tòm laåi baãn thên! Trûúác khi bûúác vaâo khoáa hoåc naây. quan hïå vúái baån beâ vaâ meå rêët cùng thùèng. àûúåc traãi àïìu ra trong 3-4 ngaây liïn tiïëp.www. vaâi tuêìn hay vaâi thaáng. Anh chõ TGM àaä taåo nïn möåt möi trûúâng thên thiïån. tònh traång giûäa em vaâ meå thûåc sûå rêët tïå. em khöng caãm thêëy mònh coá thïí tòm àûúåc niïìm vui trong cuöåc söëng naây. Quan troång hún hïët..taytrangthanhtrieuphu. Ngaây thûá hai em thêëy yïu quñ cha meå. àuã maånh vaâ liïn tuåc trong möåt khoaãng thúâi gian ngùæn. Àïí taåo ra nhûäng thay àöíi tñch cûåc mang tñnh àöåt phaá. em àaä thêëy tûå tin hún vaâo baãn thên mònh. Thïë nhûng. Vñ duå: àïí phaá boã möåt bûác tûúâng cuä kyä nhùçm xêy möåt bûác tûúâng múái. liïn tuåc trong voâng vaâi ngaây àïí phaá huãy bûác tûúâng kiïn cöë àaä àûáng àoá nhiïìu nùm trúâi. thaânh tñch hoåc têåp giaãm suát. em mêët hïët têët caã niïìm tin vaâ àöång lûåc vaâo baãn thên. em àang trong trònh traång rêët töìi tïå. Coá möåt àöång lûåc rêët lúán vaâ àêìy nùng lûúång cho cuöåc söëng. ngaây àêìu tiïn em quen àûúåc rêët nhiïìu baån múái. Em xin chên thaânh caãm ún caác anh chõ huêën luyïån vaâ caác anh chõ trong TGM!” Nguyïîn Ngoåc Baåch Tuyïët Töíng thúâi gian cuãa khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! laâ khoaãng 36-48 giúâ (tuây àiïìu kiïån vaâ nhu cêìu cuãa hoåc viïn). biïët àûúåc mònh laâ ai vaâ phaãi laâm gò. Vaâ ngaây cuöëi em àaä tin hún vaâo nhûäng khaã nùng cuãa mònh. döìn dêåp. Caác anh chõ àaä àöët lïn cho em ngoån lûãa cuãa niïìm tin vaâ àöång lûåc múái. tûâ khi bûúác vaâo khoáa hoåc.vn/mua-sach . chuáng ta phaãi coá nhûäng taác àöång àuã nhanh.

Thay vò noái vúái hoåc viïn rùçng: “Baån coá thïí hoåc têåp hoùåc laâm viïåc 12 tiïëng liïn tuåc möîi ngaây möåt caách hiïåu quaã maâ khöng caãm thêëy mïåt moãi. Nhû vêåy. thò seä phaãi cêìn àïën 18-24 buöíi hoåc (tûúng àûúng möîi tuêìn hoåc 3 buöíi. chó cêìn baån coá phûúng phaáp. Vaâ àoá cuäng laâ nguyïn tùæc huêën luyïån haâng àêìu cuãa chuáng töi: khöng noái lyá thuyïët suöng maâ duâng rêët nhiïìu vñ duå minh hoåa cuå thïí. chûa kïí laâ seä mang laåi hiïåu quaã keám. Giuáp tiïët kiïåm thúâi gian. chi phñ ài laåi seä tùng gêëp 6-8 lêìn.com 2. cuäng nhû nhûäng baâi têåp/hoaåt àöång nhoám àïí khùèng àõnh vaâ chûáng minh.www. Mua sách trực tuyến tại www.” chuáng töi chûáng toã cho hoåc viïn thêëy àiïìu àoá laâ hoaân toaân coá thïí.tgm.vn/mua-sach . cöng sûác vaâ tiïìn baåc. cöng sûác vaâ tiïìn baåc cho hoåc viïn. hoåc viïn seä phaãi mêët thïm ñt nhêët 18-24 giúâ àïí ài laåi.taytrangthanhtrieuphu. 3. nhûäng traãi nghiïåm àùåc biïåt. Àoá laâ möåt sûå laäng phñ quaá lúán vïì thúâi gian. vò nhû thïë seä taác àöång maånh meä àïën niïìm tin cuãa hoåc viïn hún laâ noái lyá thuyïët suöng rêët nhiïìu. cuäng nhû cöng sûác. àïí hoåc hïët khoáa hoåc töí chûác theo caách àoá. Nïëu 36-48 giúâ hoåc àûúåc chia ra laâm caác buöíi hoåc nhoã 2 giúâ möîi buöíi. bùçng caách giuáp hoåc viïn traãi qua nhûäng ngaây hoåc keáo daâi nhiïìu giúâ maâ vêîn caãm thêëy tinh thêìn phêën chêën. trong voâng khoaãng 2 thaáng).

Möåt lêìn nûäa xin caãm ún khoáa hoåc. Töi tin rùçng caác con töi ngaây caâng àeåp. Chuác caác baån àuã sûác khoãe àïí töí chûác àûúåc nhiïìu khoáa hoåc nhû thïë. caãm ún têët caã caác baån. möåt lêìn àûúåc con öm mònh noái lúâi xin löîi. Chûa bao giúâ töi thêëy con treã cuãa chuáng töi daám noái lïn nhûäng caãm xuác nhû vêåy.. “Khoáa hoåc àaä kïët thuác. noái lúâi caám ún. maâ cha meå baån cuäng nïn àûúåc trang bõ nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí giuáp baån thêåt sûå vaâ nhanh choáng trúã nïn thaânh cöng.tgm. khöng chó baån cêìn àûúåc trang bõ nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí thaânh cöng trong hoåc têåp vaâ cuöåc söëng. phuå huynh cuãa hoåc viïn cuäng seä àûúåc múâi tham gia möåt buöíi noái chuyïån ngùæn (khoaãng 1 giúâ trûúác lïî bïë giaãng) vïì àïì taâi “Phaát huy khaã nùng tiïìm êín trong con baån” do chñnh dõch giaã.vn/mua-sach . caâng ngöìi àïën giúâ phuát cuöëi.com Riïng ngaây cuöëi cuâng cuãa khoáa hoåc. tûå tin choån vaâ bûúác àïën tûúng lai cuãa chñnh mònh. diïîn giaã vaâ chuyïn gia àaâo taåo Trêìn Àùng Khoa àaãm nhiïåm. trong töi caâng traâo lïn nhiïìu caãm xuác vaâ töi muöën noái rùçng “Caác baån àaä thaânh cöng!”. Chuáng töi tin rùçng.taytrangthanhtrieuphu. Höm ài dûå cuâng hai con cuâng hoåc trong khoáa hoåc. töi nghô bêët cûá ngûúâi cha meå naâo cuäng muöën khi con khön lúán coá trñ khön.www. nhûäng caãm xuác rêët chên thêåt xuêët phaát tûâ traái tim chûá khöng phaãi laâ nhûäng lúâi gûúång eáp. Moåi viïåc diïîn ra trïn caã tuyïåt vúâi. Ài laâm caã möåt àúâi nuöi con.. Nhûäng sûå thay àöíi àang dêìn xuêët hiïån trong caác con töi. vaâ lúâi traái tim “Con yïu ba meå lùæm!”.” Möåt ngûúâi meå Mua sách trực tuyến tại www. caâng vûäng chaäi.

com Mua sách trực tuyến tại www.www.taytrangthanhtrieuphu.tgm.vn/mua-sach .

Möåt khi baån àaä coá niïìm tin vaâo baãn thên.com Cuöëi cuâng. cuäng vaâo töëi höm cuöëi cuâng cuãa khoáa hoåc. nhûäng phûúng phaáp vaâ kyä nùng àïí laâm chuã baãn thên.vn/mua-sach . viïåc hoåc vaâ phaát triïín baãn thên àïí vûún lïn laâ viïåc chuáng ta luön phaãi laâm. laâm chuã caãm xuác vaâ tûå taåo àöång lûåc cho mònh. Bïn caånh àoá. baån seä caãm thêëy caâng khaát khao coá àûúåc nhûäng kiïën thûác chuyïn sêu hún nûäa úã möåt söë lônh vûåc àïí giuáp baãn thên tòm ra con àûúâng ngùæn nhêët ài àïën thaânh cöng. chuáng ta seä coá möåt buöíi lïî Xuêët Phaát hoaânh traáng.www. vaâ chuáng töi cuäng àaä chuêín bõ sùén cho baån hoåc phêìn Töi Taâi Gioãi! Chuyïn Sêu – Phaát Triïín Baãn Thên Toaân Diïån.) Mua sách trực tuyến tại www. (Àêy laâ hoåc phêìn khöng bùæt buöåc. nhûäng muåc tiïu cuå thïí.taytrangthanhtrieuphu.tgm. Chuáng töi thêëu hiïíu nhu cêìu àoá. baån seä nhêån àûúåc sûå höî trúå liïn tuåc vaâ khöng giúái haån cuãa caác chuyïn gia àaâo taåo vaâ huêën luyïån thöng qua email.) Chuáng töi tin rùçng khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! chùæc chùæn seä trang bõ möåt nïìn taãng vûäng chùæc vaâ cêìn thiïët nhêët cho thaânh cöng cuãa baån trong tûúng lai búãi vò sau khoáa hoåc. cuäng nhû trïn diïîn àaân daânh riïng cho hoåc viïn cuãa khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi!. möåt muåc àñch söëng roä raâng. (Chuáng töi khöng goåi àoá laâ lïî bïë giaãng vò thêåt ra viïåc kïët thuác khoáa hoåc chñnh laâ möåt khúãi àêìu múái cuãa baån trïn con àûúâng chinh phuåc thaânh cöng. ai ai trong chuáng ta cuäng hiïíu rùçng.

Àoåc nhanh: thûåc haânh nêng cao vaâ ûáng duång.com Ngoaâi ra. Kyä nùng suy nghô saáng taåo sùæc beán vaâ ra quyïët àõnh. viïåc thûúâng xuyïn tiïëp xuác vúái caác chuyïn gia àaâo taåo nùng àöång. thûåc haânh vaâ ûáng duång. Àõnh võ baãn thên. Nghïå thuêåt taåo lêåp. Kyä nùng quaãn lyá thúâi gian daânh cho giúái treã trong thúâi àaåi thöng tin. Nghïå thuêåt thuyïët phuåc vaâ thûúng lûúång. thïí hiïå n baã n thên vaâ traã lúâ i phoã n g vêë n . nhiïåt tònh cuäng nhû möi trûúâng an toaân vaâ giaâu nùng lûúång tñch cûåc tûúng tûå nhû trong khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! cuäng seä goáp phêìn vaâo viïåc giuáp baån coá thïm möåt nguöìn àöång lûåc nûäa àïí vûún lïn nhanh choáng. Mua sách trực tuyến tại www. Nghïå thuêåt laänh àaåo daânh cho baån treã. Vêåy hoåc phêìn Töi Taâi Gioãi! Chuyïn Sêu laâ gò? Taåi sao goåi laâ hoåc phêìn chûá khöng phaãi laâ khoáa hoåc? Hoåc phêìn Töi Taâi Gioãi! Chuyïn Sêu bao göìm 8 tñn chó àïí tham dûå caác lúáp chuyïn àïì tûå choån. Nïìn taãng cuãa Lêåp Trònh Ngön Ngûä Tû Duy.vn/mua-sach . Nghïå thuêåt troâ chuyïån vaâ giao tiïëp hiïåu quaã.www.tgm. Vûún lïn trong möi trûúâng laâm viïåc tûâ bêët kyâ võ trñ naâo.taytrangthanhtrieuphu. tòm hiïíu vaâ phaát huy súã trûúâng àïí toãa saáng. xêy dûång vaâ gòn giûä caác möëi quan hïå. Möîi lúáp chuyïn àïì coá thïí keáo daâi tûâ 5 tiïëng (tûúng àûúng 1 tñn chó) àïën 10 tiïëng (tûúng àûúng 2 tñn chó). Nghïå thuêåt diïîn thuyïët: lyá thuyïët. Nghïå thuêå t tòm kiïë m cú höå i . Trñ nhúá siïu àùèng: thûåc haânh nêng cao vaâ ûáng duång. Baån coá thïí tûå do vaâ linh àöång lûåa choån nhûäng chuyïn àïì baån caãm thêëy coá ñch nhêët cho baãn thên vaâ thaânh cöng cuãa mònh trong söë caác chuyïn àïì sau àêy: Caác loaåi Sú Àöì Tû Duy: thûåc haânh nêng cao vaâ ûáng duång.

vn/mua-sach . caác baån.Chuáng töi seä böí sung thïm nhiïìu chuyïn àïì tuây theo nhu cêìu cuãa hoåc viïn. Sú àöì bïn dûúái thïí hiïån möi trûúâng phaát triïín baãn thên toaân diïån maâ TGM seä mang laåi cho baån.com . Vaâ mònh àaä thay àöíi.taytrangthanhtrieuphu. vò moåi ngûúâi àïìu rêët àùåc biïåt. Haäy tham gia traãi nghiïåm cuâng khoáa hoåc vaâ baån seä thêëy àûúåc caái giaá cuãa noá!” Lï Thõ Kiïìu Oanh Mua sách trực tuyến tại www. “Mònh àaä rêët hoaâi nghi vïì chûúng trònh vaâo luác àêìu. nhùçm giuáp baån phaát huy töëi àa tiïìm nùng cuãa mònh. àaä thûác dêåy möîi buöíi saáng. theo möåt chiïìu hûúáng rêët tñch cûåc. Kò diïåu vò mònh rêët àùåc biïåt. Trùm thêëy khöng bùçng baån tûå traãi nghiïåm.. nhûng caác anh chõ. khöng coân vúái veã uïí oaãi maâ vúái têët caã nhiïåt huyïët söëng vaâ yïu thûúng!!!” Nguyïîn Troång Thuây Khanh “Trùm nghe khöng bùçng möåt thêëy.www.tgm. vaâ caã mònh àïìu àaä taåo nïn àiïìu kò diïåu..

nhanh hún túái nhûäng thaânh cöng vûúåt tröåi trong hoåc têåp vaâ cuöåc söëng. Nïëu baån khöng thïí ngöìi chúâ may mùæn mang thaânh cöng àïën cho mònh vaâ muöën laâm möåt àiïìu gò àoá àïí thêåt sûå thaânh cöng. haäy haânh àöång vaâ nhanh choáng àùng kyá ngay bêy giúâ taåi: www.toitaigioi.vn Mua sách trực tuyến tại www. tham dûå khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! laâ bûúác àêìu tiïn quan troång giuáp baån tiïën gêìn hún.vn/mua-sach .taytrangthanhtrieuphu.com Hoùåc goåi söë : (08) 6276 9209 Hoùåc gúãi email àïën: toitaigioi@tgm.tgm.com Nïëu baån àaä sùén saâng bùæt tay vaâo viïåc thay àöíi cuöåc àúâi baån.www.

Nhûng töi àaä thûåc sûå thay àöíi àûúåc mònh toaân diïån nïn baån haäy tûå cho mònh cú höåi àïí thaânh cöng.com “Caác baån tin khöng? Töi seä khöng noái khoáa hoåc naây rêët hay thïë naây. cho duâ gùå p thêë t baå i . caác baån haäy vaâo web http://www. nïëu baån naâo coân nghi ngúâ vïì tñnh hûäu duå n g cuã a khoá a hoå c thò nïn àùng kñ ngay.tgm. nhû thïë naâo? Tuy nhiïn sau khoáa hoåc mònh hoaâ n toaâ n tûå tin.” Nguyïîn Mai Vy “Nhûäng ngaây tuyïå t vúâ i cuã a khoá a hoå c TTG.vn/mua-sach . kiïn àõnh vïì muåc tiïu cuãa mònh.” Trêìn Thanh Phong Mua sách trực tuyến tại www. Mònh xin baão àaãm vaâ chõu traá c h nhiïå m vïì chêë t lûúå n g khoáa hoåc.taytrangthanhtrieuphu.www. Mònh cuäng thùæc mùæc khoáa hoå c seä truyïì n àaå t nhûä n g gò. àöång lûåc. mònh laâ ngûúâi coá muå c tiïu nhûng khöng àuã yá chñ. vuontoithanhcong. töët thïë kia vò luác àêìu nghe quaãng caáo töi cuäng nghô àoá chó laâ chiïu thûúng maåi. Nïëu chûa tin. coá loâ n g tûå troång baãn thên vaâ caãm thêëy coá nguöìn nùng lûúå n g to lúá n . cho duâ ai noái gò. Theo mònh.com àïí caãm nhêån. Trûúác khi àïën khoáa hoåc. laâm gò.

Giúâ thò töi hiïíu muåc tiïu coá giaá trõ nhû thïë naâo.com “Thêåt khaác biïåt. Töi cam àoan baån seä trûúãng thaânh hún sau khi hoaân têët khoáa hoåc.taytrangthanhtrieuphu.” Ngoåc Haâ “Lûåa choån saáng suöët àïí thay àöíi têët caã!!! Khoáa hoåc àaä giuáp töi rêët nhiïìu àiïìu. Sau khi hoåc khoáa naây.” Vuä Àònh Nguyïn “Moåi thûá àïìu phaãi bùæt àêìu tûâ chñnh baãn thên mònh.www.vn/mua-sach . khöng ai coá thïí cöë gùæng hay söëng thay baån àûúåc. töi caãm thêëy mònh thay àöíi hùèn.tgm. Töi cuäng biïët thïm vïì baãn thên mònh. nhûng àûâng boã mêët cú höåi. Bêy giúâ àaä túái lûúåt cuãa baån. Àoá chñnh laâ nhûäng gò töi “thêëm” àûúåc trong khoáa hoåc. tûå taåo nïn àöång lûåc vaâ biïët töi coá thïí vûúåt lïn trïn chñnh baãn thên mònh.” Phaåm Maånh Khöi Mua sách trực tuyến tại www. Thaânh cöng chó àïën khi chñnh baån cöë gùæng. Vaâ töi cuäng khùæc phuåc àûúåc thoái xêëu hay boã cuöåc cuãa mònh. Àoá laâ lûåa choån cuãa baån. Töi khöng quaãng caáo vò töi thêåt sûå caãm thêëy àaä thay àöíi khi kïët thuác TTG. Haäy ài hoåc röìi baån seä caãm thêëy àiïìu töi noái laâ àuáng. Àaä rêët nhiïìu ngûúâi thay àöíi röìi àêëy. Haäy suy nghô kô nheá.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful