You are on page 1of 4

Datum:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobrojutro

12:14

Naslov: Korupcijauzdravstvu

Voditelj: Alimiemoseskoncentrisatinanajkorumpiranijuoblastzdravstvo,premaistraivanju kojejesproveloUdruenjeroditeljaSrbijeod400ispitanikasvakadrugaosobabilaje rtvamitaikorupcijeuzdravstvu.SanamajeBojanaSelatoviizUdruenjaroditelja Srbije,Bojanadobrojutro,dobrodoli. BojanaSelakovi,Udruenjeroditelja: DobrojutroboljeVasnala. Voditelj: Kadakaemoistraivanjei400ispitanikavistesefokusiralinareprodukcionizdravlje jertako,kakvisupodaci,poraavajui. BojanaSelakovi,Udruenjeroditelja: Nitaneoekivano,mismoseskoncentrisalinaoneslubezdravstvenogsistemakoje se bave reproduktivnim zdravljem ena. To podrazumeva ginekoloke slube, to podrazumeva porodilita, to pozdrazumeva dakle slube u kojima se ene lee od steriliteta,ukojimareavajunekedrugeginekolokeprobleme,iprostonekakoinilo namsedajetonaosnovudosadanjegiskustvainaegiGraanskeinicijativeMajkai hrabrost sa kojom smo zajedno uli u celu ovu kampanju, da su to nekako delovi zdravstvenog sistema koji su najugroeniji. Kada su u pitanju oni delovi naeg zdravlja,kojisuonakoinimisenajosetljivijijeripakjereproduktivnozdravljeneto to na neki nain nosi neku odgovornost svih nas, mislim svakog prosto mukarca, ene. Tako da smo krenuli da prosto se bavimo tim delovima zdravstvenog sistema. Ono to je zanimljivo je to da smo mi uradili jedno pilot on line zaduivanje u kome smo postavljali pitanja koja se prosto odnose na to, navodili smo neke situacije i prostonanekinainpitalinaeispitanikedalisusemodasuoavalisanekomodtih situacija. Problem je u tome to veliki broj graana Srbije korupciju doivljava samo kako novac u koverti i misli ukoliko lekar prosto nije direktno traio novac, nije iznudio, nema korupcije sve je u redu. Na alost situacija u Srbiji je takva da zahvaljujuiupljinamaubrojnimpropisimakojireguliuoblastzdravstvenezatitene postoje razliite situacije u koje se pacijenti dovode. I vrlo esto oni sami samoinicijativnouestvujuuodreenimradnjamadanisuuoptesvesni. Voditelj: E sada Bojana Vi kaete najugroenije je reproduktivno zdravlje, u kom smislu najugroenijem,kojisutodakaemonainikorupcijeutomsegmentu. BojanaSelakovi,Udruenjeroditelja: Pre svega kada govorimo o porodilitima to je neto to j e zaista najizrazitije, i najee se o tome govori,i najee graani prepoznaju kada k au zdravstvo je korumpiranopresvegamislenaporodilita.Tosusituacijekojeseneodnosedirektno samo na porodilite, ve uopte na voenje trudnoe. Recimo situacija u kojoj ena voditrudnoukodlekarauprivatnojordinaciji,dolazisvakogmeseca,plaapreglede, plaa odreene analize, intervencije i tako dalje, a onda taj isti lekar koji radi u dravnoj ustanovi prisustvuje njenom poroaju. Mi tu dakle nemamo direktno otvorenukorupciju,enajeprostoplaalateuslugeuprivatnojordinacijialikadami zagrebemo ili krenemo da razgovaramo sa njom pa je pitamo koji su motivi takvog njenogt ponaanja, zato je plaala voenje trudnoe u privatnoj ordinaciji uvek je odgovorpopraviludabiseosigurala.Jerprostojenegdekorupcijazahvatilasvepore ovogdrutvaitoponaanjejenegdevepostalojedinomogueidrutvenprihvatljivo

Datum:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobrojutro

12:14

Naslov: Korupcijauzdravstvu

iljudiuvekpolazeodpretpostavke,dajdasejaosiguramsigurnojedaneuimatiisti tretmanukolikonekoganeastim,nepodmaem,nedamnovacitakodalje.Iprosto praktino sami sebe dovedu u situaciju da uestvuju u tom jednom koruptivnom procesu. Brojne su situacije koje se opet odnose na opet na trudnou i na prodilita ve uopte na ginekoloke slube jer postoji odreeni broj intervencija koji nije pokrivenredovnimzdravstvenimosiguranjem.Recimoutrudnoipostojenekitestovi koji su obavezni, koje svaka trudnica mora da u radi jer su prosto po protokolima voenja trudnoe. I to ona mora da se uradi u privatnoj laboratoriji, to mora da se uradi u privatnoj laboratoriji i vrlo esto mi smo dobili takve pritube ene dobiju ceduljicenakojimapieimelaboratorije,preporukalekaradaseodetuondaenaode u tu laboratoriju. Nije ba da nema izbora, ja u to pokuati da objasnim na svom primerujersamsesamanalautakvojsitaucijiprepetgodina,aliprostotadanisam bilaosveenauovojmeridabiprepoznaladatunetonijeuredu.Viprostomislite, viverujetetomlekaru,visenalaziteujednomstanjujkojejeonakomalospecifinovi ste tada posebno ranjivi i oekujete da e vam lekar dati ispravnu informaciju, ispravansavet.Odeteutulaboratorijuaondavastamoosobakojavasprimipitakoji vasjelekarposlao,upienjegovoimeiprezime,tasedaljedeavamineznamoali to jednostavno nisu situaciije koje su ba najnormalnije ukoliko mi imamo obavezno zdravstveno osiguranje, ukoliko imamo svi zdravstvene knjiice, plaamo doprinose i takodalje.Takodanijeuveksvetonegdenagraanima.Ononaemumiinsistiramo jeste korupcija dvosmeran proces, mi zato prosto moramo da osveujemo i jedne i druge, i lekare i graane da sami negde ne stavljaju u tu neku situaciju jer onda prosto lekari kau eto mi nismo nas su pacijenti astili, mi nita nismo traili. To je tano ali jednostavno toliko je taj ceo proces komplikovan i sloen da moramo jednostavnodadelujemosasvihfrontova. Voditelj: Eto Bojana koliko je komplikovan i sloen predlaem da pogledamo prilog gde e graani rei svoje miljenje vezano za corupciju, imamo naravno izjavu Sae Jankoviazatitnikapravagraana. Javna je tajna da svaka operacija u srpskom zdravstvu ima svoju cenu i to ne onu legalnu, nego ona koja se isplauje do ktorima na ruke najprisutnija je meu ginekolozima,pahirurzima,doksunatreemmestuanesteziolozi,apoetnacenaza njihoveuslogeje150evra. Sagovornik: Ljudikaudaojetoliko,ovoliko,jasamoperisaosrcebajpastrostrukinaDetinju. Reporter: tasteulikonkretno. Sagovornik: Patajaznamdve,trihiljade,hiljadukolkodajudanebiekali. Sagovornik: Postojijednatendencijadakadasedoedaseoekujedasenetota,nemoratoda bude u novcu ali svaki oblik takvog davanja ne predstavlja nita drugon ego mora zdravstvodapostanejednainstitucijakojamoesamodadajeusluge,naosnovusvih tihprincipakojesuoptepoznateulekarskojeticiipraksi.

Datum:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobrojutro

12:14

Naslov: Korupcijauzdravstvu

Sagovornik: Akosenepodmaemasnakolanekripe. Reporter: UkolikovassaekaneprijatnostuDomuzdravljailiKlinikomcentruimatepravodase alite diretoru te ustanove, a ukoliko vam neko otvoreno trai novac moete otii u MUPilikodzatitnikaprvagraana. SaaJankovi,zatitnikpravagraana: Gledano sa stanovita prava graana oni kada se nau u situaciji da im treba zdravstvenausluganepitajuprevieakomogudashvatekolikotokota,akomoraju dasenauutakvojsituaciji,asveeesmoutakvojsituaciji.Akosmovedugou takvoj situaciji mi sluamo uvrede na to dugo vremena, postojala je nekakva tolerancijakorupcijeuzdravstvuijonekimjavnimposlovimazbogtogatonavodno nemajudovoljnovisokeplateiondasemurinakorupciju.Tojeonanajgoramogua opcija ja gledam na drugu stranu, a ti radi uzmi koliko ti treba. tako da je ministar nekadarekao,netakodavnokraducjaktenemojtepunodakradetevekraduckajte.U takvoj situaciji za graane nema mesta ne samo zadovoljstvu, nema mesta miru. I tekojebitiprincipijelanutakvimsituacijamajerreijanemamdaplatimkdaseradi o vaem zdravlju, kada se radio o zdravlju i ivotu vaih nabliih.vi ste negde primoranidatouinite,atojejakodugotrajanoitojepostalanekakovrstanavike. Menisenajeejavljajuljudizbogkorupcijekadakau,sutinskinekakonisumogli danauvezunaaojenekodrugipaimtosmeta.Mismoprihvatilidajetomaltene nrmalannainponaanja,itumnogotogatrebadasepromeni. Reporter: Da se graani ne odluuju za prijavu pokazuju podaci da je prosena vrednost mita pre godinu dana uveana za ak 80 evra. U Ministarstvu zdravlja su nam rekli da su inspekcijske slube svakodnevno na terenu i apeluju graane da piu prijave jer i aavanjemlekarananekinainpospeujukorupciju. Voditelj: Evo vraamo se studio sada sada jedno ko nkretno ppitanje, oliko je drava uoite agilna na tome i da li postoje vaa saradnja sa policijom to se tie konkretnih sluajeva,itakozvanimamacdalisekoristiutomkontekstu. BojanaSelakovi,Udruenjeroditelja: MismoodpoetkaradilinaovojkampanjiidobilipodrkuMinistarstvazdravlja.Zaista moram da napomenem i to onako vrlo izrazili su spremnost da prosto pomognu u svemu to mi sada radimo, odnosi se na olvu temu, ak i da njima dostavljam odreenepritubeiodreenesituacijejermikrozoovoiprikupljamoiskustva.Prosto nanekinainmatiramosvemoguenekesituacijeukojimasegraanimogupronai, pre svega kada govorimo o toj indirektnoj korupciji. Vi prosto znaste da je sam ministar zdravlja rekao da oni jednostavno ne mogu sami u borbu protiv korupcije i traepomopraktinoodsvihdelovadrutvakojitumogudapomognu.Onootoje zanimlivosastanovitaovekampanjekojumiradimo,kojajepretenofokusiranana te neke indirektne oblike korupcije. Tu jednostavno nije mogue te situacije sa mamcima obeleenim novanicama, zaista apelujemo na sve ljude koji se nau u nekojsituaciji,ukolikoimsebilotauinisumnjaju,dalijelekartrbalotakodauradi ilinijetrebao,iliimseakposumnjajuunajmanjojmeridasudobilineodgovarajui tretman. Da jednostavno ili iskoriste one potojee mehanizme zatitnika pacijentovih

Datum:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobrojutro

12:14

Naslov: Korupcijauzdravstvu

prava,zdravstvenuinspekcijutopstojiveodavnokodnasalisezaistanekoristia sada opet ne mkoemo preneti odgovornost na graane zato se to ne koristi. Jednostavnoljudinemajupoverenjausistemiinstitucije.tasadatodaprijavojujem kadasenitaneepromeniti,itakodalje.Miihprostopozivaodaukolikomistedaim toneepomoidaseondajavenama,naemsvetovalituprotivkorupcije.Miemoih nanekinainupujtitinatotailinijemogueuraditi,apritomveimamoobeanje Ministarstva zdravlja, ja se nadam da e to funkcionisati kako treba do kr aja, da prosto i njih moemo direktno obavetavati o odreenim situacijama i da e oni preduzetisvemerekojesunegdeunjihovojingerencijionogatoonimogu. Voditelj: Jedna stvar samo za kraj poto sada treba da krene Dnevnik kae ko se navikne na loe za bolje i nije. Jednostavno ljudi ako ve postoji varijanta potrudite se da nae zdravstvoozdraviodkorupcije. Voditelj: TrebalojedadoenekoizMinistarstvazdravlja,nisubiliumogunostialiulismood ministradae10.septembraodratikonferencijunakojojesereikonkretnemere u borbi protiv korupcije, mi ekamo taj 10. septembar pa da vidimo da li je mogue makarublaiti.Bojanahvalanajlepenadrutvu,minastavljamodalje. BojanaSelakovi,Udruenjeroditelja: Hvalaivama.

Udruenjeroditelj